ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ"

Transcript

1 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΥΑΛΚΙΓΙΚΗ ΔΡΓΟ: ΜΟΝΑΓΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΔΛΑΙΟΣΡΙΒΔΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΩΙΜΗ ΔΛΙΑ Π.Δ. ΥΑΛΚΙΓΙΚΗ ΘΔΗ: Αμσγδαλιά Πλαηανιά Γ.Κ. ΠΟΛΤΓΤΡΟΤ ΓΗΜΟ ΠΟΛΤΓΤΡΟΤ ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΜΔΛΔΣΗΣΗ: ΣΟΤΠΛΙΚΙΩΣΗ ΑΠΟΣΟΛΟ Γιπλωμαηούτος Γαζολόγος Περιβαλλονηολόγος ΥΡΟΝΟ ΜΔΛΔΣΗ: ΙΟΤΝΙΟ 2013 ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ : Απόζηολος Σοσπλικιώηες Γαζολόγος Περιβαλλονηολόγος Νεκηάριος Γκανής Μετανικό Περιβάλλονηος Βαζίλειος Πράζαηδες Πολ. Μετανικός ΔΛΔΓΥΘΗΚΔ : ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ : 1

2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Γ Δ Λ Η Θ Α ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΔΟΓΝ ΞΔΟΗΙΖΤΖ ΓΔΥΓΟΑΦΗΘΖ ΘΔΠΖ ΘΑΗ ΔΘΡΑΠΖ ΔΟΓΝ Γεσγξαθηθή Θέζε Σαξαθηεξηζκφο Έθηαζεο ΦΗΠΡΑΚΔΛΖ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ Θαηαγξαθή Φπζηθνχ Ππζηήκαηνο Γεληθή Ξεξηγξαθή Αλάγιπθν Κνξθνινγία Δδάθνπο Γεσινγηθέο Ππλζήθεο Ξεξηνρήο δξνινγηθέο Ππλζήθεο Ξεξηνρήο Πεηζκηθφηεηα Ξεξηνρήο Νξπθηνί Ξφξνη Θιηκαηηθά Βηνθιηκαηηθά Πηνηρεία Γεληθά Αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ Θαηαγξαθή αλζξσπνγελψλ ζηνηρείσλ Γηνηθεηηθή ππαγσγή Ξιεζπζκηαθά ζηνηρεία Νηθνλνκηθά θαη παξαγσγηθά ζηνηρεία Ξαξαγσγηθά ραξαθηεξηζηηθά Νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά Ξνιηηηζηηθά ζηνηρεία Ηζηνξηθά ζηνηρεία - Αμηνζέαηα Ππζηήκαηα ππνδνκήο ηεο πεξηνρήο εμππεξέηεζεο ηεο κνλάδαο επεμεξγαζίαο απνβιήησλ θηζηάκελε θαηάζηαζε ξχπαλζεο ΣΙΥΟΗΓΑ -ΞΑΛΗΓΑ Σισξίδα Ξαλίδα Νηθνζπζηήκαηα - Βηφηνπνη ΔΛΑΙΑΘΡΗΘΔΠ ΓΛΑΡΝΡΖΡΔΠ Κεδεληθή ιχζε Πελάξην Δλαιιαθηηθέο Κέζνδνη Κεραληθή επεμεξγαζία Γηήζεζε (Filtration) Δπίπιεπζε (Flotation) Θαζίδεζε (Sedimentation) Απνιίπσζε (Degreasing) Βηνινγηθή επεμεξγαζία Ιίκλεο Δμάηκηζεο (Lagoons) Κέζνδνο Δλεξγνχ ηιχνο (Activated Sludge) Αλαεξφβηα επεμεξγαζία (Anaerobic treatment) Φπζηθνρεκηθή επεμεξγαζία Γηαρσξηζκφο κε κεκβξάλεο (Membrane separation) Απνηέθξσζε (Incineration) Δμάηκηζε θαη απφζηαμε (Evaporation and Distillation) Ππζζσκάησζε (Flocculation) Θαζίδεζε (Precipitation) Νμείδσζε/Αλαγσγή θαη Απνηνμηθνπνίζε(Oxidation/Reduction and Detoxification) Ξξνζξφθεζε (Adsorption) 68 2

3 Δμάηκηζε δξφιπζε Νμείδσζε (ΔΖΝ) ΠΛΡΝΚΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΡΝ ΔΟΓΝ Γεληθή πεξηγξαθή ηνπ Έξγνπ Ρερλνινγίεο πξνρσξεκέλεο νμείδσζεο, Advanced oxidation processes, (A.O.P s) Ζιεθηξνιπηηθή Δπεμεξγαζία απνβιήησλ / ιπκάησλ Αξρή ιεηηνπξγίαο Ζιεθηξνιπηηθήο Δπεμεξγαζίαο Ξξψηε χιε Γεδνκέλα Πρεδηαζκνχ Δμππεξεηνχκελνο Ξιεζπζκφο Ππζρεηηδφκελσλ κε ηελ Διαηνθαιιηέξγεηα Διαηνπαξαγσγή ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΚΝΛΑΓΝΠ Ππιινγή θαη Κεηαθνξά γξψλ πνπξντφλησλ Διαηνηξηβείσλ Ππιινγή πγξψλ ππνπξντφλησλ ειαηνηξηβείσλ Κεηαθνξά πγξψλ ππνπξντφλησλ ειαηνηξηβείσλ Ππιινγή ζηεξεψλ ππνπξντφλησλ ειαηνηξηβείσλ (ειαηνππξήλαο) Κεηαθνξά ειαηνππξήλαο Κεηαθνξά απνβιήησλ βξψζηκεο ειηάο Ξξν-επεγεξγαζία γξψλ πνπξντφλησλ Διαηνηξηβείσλ Δζράξσζε Ππιινγή Διαηνιάδνπ Δμηζνξξφπεζε απνιαδσκέλσλ πγξψλ ππνπξντφλησλ Αλάκημε κε άικε Γεπηεξνγελή Δπεμεξγαζία : Γηέιεπζε απφ D.A.F.F., Γηαχγαζε Φίιηξαλζε Ξξν-επεμεξγαζία Πηεξεψλ πνπξντφλησλ Διαηνηξηβείσλ Κάιαμε θαη αλάθηεζε ειαηνιάδνπ Δζράξσζε Δπίπιεπζε Κεξηζκφο δηάβξεμε compost Ξξν-επεμεξγαζία Απνβιήησλ Βξψζηκεο Διηάο Απνζηδήξσζε απνβιήησλ βξψζηκεο ειηάο Ξαξαιαβή απνβιήησλ εζράξσζε εμηζνξξφπεζε Γηέιεπζε απφ D.A.F.F., δηαχγαζε Δμηζνξξφπεζε Φίιηξαλζε Αλάκημε ησλ εκηεπεμεξγαζκέλσλ απνβιήησλ Θχξηα Δπεμεξγαζία γξψλ πνπξντφλησλ & Απνβιήησλ Ζιεθηξνρεκηθή νμείδσζε Νμεηδναλαγσγή Δλεξγφο άλζξαθαο Αληίζηξνθε φζκσζε Θνηλφρξεζηεο Δγθαηαζηάζεηο Αίζνπζα ειέγρνπ, θεληξηθφο έιεγρνο Ζιεθηξηθνί Σψξνη Ππλεξγείν Αληαιιαθηηθά Γεληθή Απνζήθε Δζσηεξηθά Γίθηπα Γεπηεξνγελείο Δπεμεξγαζίεο Kνκπνζηνπνίεζε Γηαδηθαζία θνκπνζηνπνίεζεο Αλαζηξνθέο Κεηξήζεηο 101 3

4 Θνζθίληζκα Δλζαθηζκφο compost Απνζήθεπζε Γηαρείξηζε Δκθηάισζε ειαηνιάδνπ θαη πνιπθαηλφισλ Απνζήθεπζε ειαηνιάδνπ Κεηαθνξά πψιεζε ειαηνιάδνπ Απνζήθεπζε πνιπθαηλνιψλ Ηζνδχγην Ξαξαγσγήο (Δηζξνέο - Δθξνέο) Κάδα πγξψλ γξά απφβιεηα ειαηνηξηβείσλ γξά απφβιεηα απφ ηελ παξαγσγή βξψζηκεο ειηάο Δμαγφκελν ειαηφιαδν απφ πγξά ππνπξντφληα απφβιεηα θαη ειαηνππξήλα Δμαγσγή ζηεξεψλ, μπιψδνπο πιηθνχ θαη εδαθνβειηησηηθνχ Δμαγσγή πνιπθαηλφισλ Κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο Γεμακελέο Ππγθέληξσζεο πγξψλ θαη απνζήθεπζεο πξντφλησλ θνκπνζηνπνίεζεο Κεηαθνξηθά κέζα Δγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο ΔΛΡΝΞΗΠΚΝΠ ΘΑΗ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΡΥΛ ΒΑΠΗΘΥΛ ΔΞΗΞΡΥΠΔΥΛ - ΚΔΡΟΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΡΗΚΔΡΥΞΗΠΖ ΡΥΛ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΥΛ ΔΞΗΞΡΥΠΔΥΛ Γεληθά Αέξηα Απφβιεηα γξά Απφβιεηα Πηεξεά Απφβιεηα Θφξπβνο Σισξίδα Ξαλίδα Σξήζεηο Γεο γεία ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο ΚΔΡΟΑ ΞΟΝΙΖΤΔΥΠ ΘΑΗ ΑΛΡΗΚΔΡΥΞΗΠΔΥΠ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΥΛ ΔΞΗΞΡΥΠΔΥΛ Κέηξα αληηκεηψπηζεο ησλ επηπηψζεσλ ζην έδαθνο Κέηξα αληηκεησπίζεσο ησλ επηπηψζεσλ ζηα λεξά Κέηξα αληηκεησπίζεσο ησλ επηπηψζεσλ ζηνλ αέξα Κέηξα αληηκεησπίζεσο επηπηψζεσλ ζηελ ρισξίδα - παλίδα Κέηξα αληηκεησπίζεσο επηπηψζεσλ ζηελ ρισξίδα Κέηξα αληηκεησπίζεσο επηπηψζεσλ ζηελ παλίδα Ρνπίν Γεσκνξθνινγία ΛΝΚΝΘΔΠΗΑ..129 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η i) Ξίλαθεο θιηκαηνινγηθψλ ζηνηρείσλ κεηεσξνινγηθνχ ζηαζκνχ Καξκαξά ii) Ξίλαθεο θιηκαηνινγηθψλ ζηνηρείσλ κεηεσξνινγηθνχ ζηαζκνχ Ξνιπγχξνπ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗ : ΔΓΘΟΗΠΔΗΠ ΒΔΒΑΗΥΠΔΗΠ ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΔΘΘΔΠΔΗΠ 1. Βεβαίσζε Σξήζεσλ Γήο ηεο Ξνιενδνκίαο Ξνιπγχξνπ 2. Βεβαίσζε ηνπ Γήκνπ Ξνιπγχξνπ γηα ηελ Απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ. 3. Βεβαίσζε ηνπ Γήκνπ Ξνιπγχξνπ γηα ηελ πδξνδφηεζε 4. Βεβαίσζε ηνπ Γήκνπ Ξνιπγχξνπ γηα ηε θαηαιιειφηεηα ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ 5. Γλσκνδφηεζε ηεο 10εο Δθνξείαο Βπδαληηλψλ Αξραηνηήησλ 6. Γλσκνδφηεζε ηεο ΗΠΡ Δθνξίαο Θιαζηθψλ Αξραηνηήησλ 7. Ξξάμε Σαξαθηεξηζκνχ Γαζαξρείνπ Ξνιπγχξνπ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗΗ : ΦΥΡΝΓΟΑΦΗΘΖ ΡΔΘΚΖΟΗΥΠΖ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗV : ΣΑΟΡΔΠ ΠΣΔΓΗΑ 4

5 1. Γ Δ Λ Η Θ Α ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΔΟΓΝ Νλνκαζία θαη Δίδνο Έξγνπ Νλνκαζία: Δίδνο: Γπλακηθόηεηα: Κνλάδα Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ Διαηνηξηβείσλ & Βξψζηκεο Διηάο. Δγθαηαζηάζεηο πνπ εθηεινχλ εξγαζίεο D & R ζε κε επηθίλδπλα απφβιεηα εθηφο αζηηθψλ ζηεξεψλ απνβιήησλ tn απνβιήησλ ειαηνηξηβείνπ θαη tn απνβιήησλ βξψζηκεο ειηάο Ξεξίνδν Ιεηηνπξγίαο : Δηήζηνο Γηεύζπλζε Έδξαο: Γ.Θ. Ξνιπγχξνπ Γήκνπ Ξνιπγχξνπ Φνξέαο ινπνίεζεο: Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Σαιθηδηθήο Έθηαζε Νηθνπέδσλ : ,97m 2 Θέζε: Γηνηθεηηθή παγσγή: "Ακπγδαιηά - Ξιαηάληα" Θηεκαηηθήο Ξεξηθέξεηαο Γ.Θ. Ξνιπγχξνπ Γήκνο Ξνιπγχξνπ Ξ.Δ. Σαιθηδηθήο Ξνιενδνκηθφ Γξαθείν Ξνιπγχξνπ πεύζπλνο γηα ηελ παξνύζα κειέηε : Γηεύζπλζε Ρνππιηθηψηεο Απφζηνινο Γαζνιόγνο Ξεξηβαιινληνιόγνο (Αξ. κεηξώνπ κειεηεηή 16540) : Β. Ραβάθε 1, ΘΔΟΚΖ Ρ.Θ Ρειέθσλν / Fax : /

6 2. ΞΔΟΗΙΖΤΖ Ζ παξνχζα κειέηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ζπληάζζεηαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Σαιθηδηθήο, κε ζθνπφ ηελ έγθξηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ : Κνλάδα Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ Διαηνηξηβείσλ & Βξώζηκεο Διηάο, κε δπλακηθφηεηα tn απνβιήησλ ειαηνηξηβείνπ θαη tn απνβιήησλ βξψζηκεο ειηάο. Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα ηεο Ξ.Δ. Σαιθηδηθήο είλαη ε κε ζπζηεκαηηθή δηαρείξηζε ησλ νξγαληθψλ απνβιήησλ θαη ηδηαίηεξα ησλ απνβιήησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα ειαηνηξηβεία θαη ηηο κνλάδεο επεμεξγαζίαο βξψζηκεο ειηάο. Κέρξη ζήκεξα δελ έρεη εθαξκνζηεί θάπνηα καδηθή θαη ηαπηφρξνλα πεξηβαιινληηθά απνδεθηή κέζνδνο γηα απηέο ηηο θαηεγνξίεο απνβιήησλ. Γηα ηα πγξά απφβιεηα ησλ ειαηνηξηβείσλ (ΝMWW, Olive Mill Waste Water), ε κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο είλαη ε «κέζνδνο ζπκππθλψζεσο κέζσ θπζηθήο εμάηκηζεο» (εμαηκηζνδεμακελέο), ε νπνία φκσο πξνθαιεί κφιπλζε πδξνθνξέσλ θαη δπζνζκία θαη ζπκβάιιεη ζηελ αηζζεηηθή ππνβάζκηζε ηεο πεξηνρήο. Ζ δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ ησλ ειαηνηξηβείσλ θαη ησλ κνλάδσλ επεμεξγαζίαο βξψζηκεο ειηάο, απνηειεί κείδνλ πεξηβαιινληηθφ πξφβιεκα γηα ηε Σαιθηδηθή, θαη παξά ην φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα έγηλαλ πξνζπάζεηεο γηα λα βξεζνχλ ιχζεηο, νη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο κεκνλσκέλεο αζπληφληζηεο πξνζπάζεηεο κηθξήο θιίκαθαο πνπ βαζίδνληαη ζηε πξσηνβνπιία ησλ ηδησηψλ, δελ έρεη δνζεί ιχζε. Πηηο πεξηνρέο επεμεξγαζίεο ηεο επηηξαπέδηαο ειηάο θαη ηνπ ειαηνιάδνπ, ηα απφβιεηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε βηνκεραλία αληηπξνζσπεχνπλ ζρεδφλ ηα 3/4 ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο απνβιήησλ. Απηφ νθείιεηαη ζηηο κεγάιεο πνζφηεηεο λεξνχ πνπ είλαη απαξαίηεηεο ζηα δηάθνξα ζηάδηα επεμεξγαζίαο ηνπ θαξπνχ θαζψο θαη ηηο πιχζεηο ησλ κεραλεκάησλ ηεο γξακκήο παξαγσγήο πνπ πιέλνληαη κέρξη θαη 3 θνξέο εκεξεζίσο. Ζ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο κε ηε ιεηηνπξγία απηφλνκεο κνλάδαο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ ζε θάζε κνλάδα επεμεξγαζίαο ειηάο, είλαη επέλδπζε κεγάινπ θφζηνπο, πνπ ε πιεηνςεθία ησλ ειαηνηξηβείσλ δελ κπνξεί λα επσκηζηεί θαη σο εθ ηνχηνπ ε Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο αλαδεηά ζπιινγηθέο ιχζεηο, κε ηελ ππνζηήξημε απφ ηνπο παξαγσγηθνχο θνξείο θαη ηηο ηνπηθέο αξρέο γηα ηελ εχξεζε πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο κέζσ εζληθψλ ή επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ. Δπνκέλσο, ππάξρεη αλάγθε γηα ζθαηξηθφηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε εμέηαζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ νξγαληθψλ απνβιήησλ ζην Λνκφ θαη γηα ηελ παξάζεζε λέσλ ζπιινγηθψλ πξνηάζεσλ πνπ ζα είλαη εθαξκφζηκεο θαη νηθνλνκηθά ζπκθέξνπζεο γηα ηελ πεξηνρή ηεο Σαιθηδηθήο. Ζ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία κίαο θεληξηθήο κνλάδαο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ ησλ ειαηνηξηβείσλ θαη ηεο βξψζηκήο ειηάο κε ηε κέζνδν ηεο ειεθηξνιπηηθήο επεμεξγαζίαο 6

7 ππνπξντφλησλ ειαηνηξηβείσλ ζε επίπεδν ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Σαιθηδηθήο έρεη σο βαζηθφ ζηφρν : απνηειεζκαηηθή ζπλνιηθά ιχζε, δηαρείξηζεο ησλ παξαγφκελσλ απνβιήησλ, απφ ηηο κνλάδεο επεμεξγαζίαο ηεο ειηάο ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο απφ ηα απφβιεηα ησλ κνλάδσλ επεμεξγαζίαο ηεο ειηάο κε δηαρείξηζε ηνπ ζπλφινπ ησλ απνβιήησλ. ηελ αλάθηεζε ησλ πγξψλ ππνπξντφλησλ απφ ην ππνιεηκκαηηθφ ειαηφιαδν θαη ηε ζπγθνκπνζηνπνίεζε ηνπο κε νξγαληθά φπσο, θχιια θαη θιαδηά, παξάγνληαο νξγαληθφ εδαθνβειηησηηθφ. ηελ αλάθηεζε ηεο κεγαιχηεξεο πνζφηεηαο ησλ πνιπθαηλφισλ θαη κέζσ ηεο ειεθηξφιπζεο ησλ πγξψλ πξαγκαηνπνηείηαη ε θαηαζηξνθή ησλ ππνιεηκκαηηθψλ πνιπθαηλφισλ, ε πηψζε ηνπ COD θαη BOD 5 ζε εμαηξεηηθά ρακειά επίπεδα θαη κέζσ αληίζηξνθεο φζκσζεο ζαλ ηειηθή επεμεξγαζία, αλάθηεζε ηνπ NaCl. Ρειηθφ απνηέιεζκα: Λεξφ γηα νπνηαδήπνηε ρξήζε, θαξκαθεπηηθά πξντφληα, ειαηφιαδν, compost γηα βηνινγηθέο θαιιηέξγεηεο θαη ειεθηξηθή ελέξγεηα απφ θαχζε δξνγφλνπ ζε fuel cell θαζψο θαη πδξνειεθηξηθήο πξνέιεπζεο. Πηηο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ησλ απνβιήησλ ζα αλαθηψληαη απφ ηα πγξά ππνπξντφληα θαη απφ ηνλ ειαηνππξήλα ην ππνιεηκκαηηθφ ειαηφιαδν, ζα παξάγεηαη νξγαληθφ εδαθνβειηησηηθφ πιηθφ απφ ηε ζπγθνκπνζηνπνίεζε ηνπ ειαηνππξήλα κε νξγαληθά πιηθά φπσο, θχιια θαη θιαδηά, ζα αλαθηάηαη ε κεγαιχηεξε πνζφηεηα ησλ πνιπθαηλφισλ θαη κέζσ ηεο ειεθηξφιπζεο ησλ πγξψλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη ε θαηαζηξνθή ησλ ππνιεηκκαηηθψλ πνιπθαηλφισλ, ε πηψζε ηνπ COD θαη BOD 5 ζε εμαηξεηηθά ρακειά επίπεδα, θαη κε ηελ ηειηθή αλάθηεζε ηνπ NaCl κέζσ αληίζηξνθεο φζκσζεο Ζ έξεπλα αγνξάο ησλ δηαζέζηκσλ ηερλνινγηψλ γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ πγξψλ απνβιήησλ ειαηνηξηβείσλ θαη ησλ κνλάδσλ ηεο βξψζηκεο ειηάο, θαηαγξάθεη ηελ χπαξμε ζρεηηθψλ κειεηψλ, κε ηα πεηξάκαηα λα εμειίζζνληαη δηαξθψο, εθ ησλ νπνίσλ νξηζκέλεο απφ απηέο λα εθαξκφδνληαη ζε πηινηηθφ ζηάδην, ελψ άιιεο λα ιεηηνπξγνχλ ζε πξαγκαηηθή θιίκαθα. Νη βαζηθέο ηερλνινγίεο πνπ ζεσξνχληαη θαη νη πην απνηειεζκαηηθέο αθνξνχλ: Η) Ρελ αλαεξφβηα δηαδηθαζία γηα παξαγσγή βηναεξίνπ ΗΗ) Ρελ θνκπνζηνπνίεζε ή ζπγθνκπνζηνπνίεζε πιηθψλ ΗΗΗ) Ρε ρξήζε κεκβξαλψλ Νη παξαπάλσ ηερλνινγίεο απνζθνπνχλ ηφζν ζηελ απνδνηηθή δηαρείξηζε ησλ πγξψλ απνβιήησλ (δηάζεζε πγξψλ ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία), αιιά ζπγρξφλσο ζπκβάιινπλ θαη ζηελ αμηνπνίεζή ηνπο κε ηελ παξαγσγή πξντφλησλ ζεκαληηθήο εκπνξηθήο αμίαο: 7

8 Compost (εδαθνβειηησηηθφ) Βηναέξην Αλάθηεζε πνιπθαηλνιψλ γηα ρξήζε ηνπο σο πξψηε χιε ζε θαξκαθεπηηθέο θαη θαιιπληηθέο εθαξκνγέο Ρα πνζνηηθά κεγέζε ηεο ειαηνθαιιηέξγεηαο ζηελ Ξ.Δ. Σαιθηδηθήο είλαη εληππσζηαθά κεγάια κε ηελ θαιιηεξγνχκελε έθηαζε λα αλέξρνληαη ζε ζηξέκκαηα κε 5εθαηνκκχξηα ειαηφδελδξα (ΔΠΔ 2005). Νη θχξηεο πνηθηιίεο είλαη Σνλδξνειηά Σαιθηδηθήο Σαιθηδηθήο Πηξνγγπινιηά (γαιαλή, πξαζηλνιηά) Νη πνηθηιίεο «Σνλδξνειηά Σαιθηδηθήο» θαη «Σαιθηδηθήο»: Θαιιηεξγνχληαη ζηε λφηην Σαιθηδηθή θαη ζην 90% ηεο θαιιηεξγνχκελεο ειαηνθνκηθήο έθηαζεο εθ ησλ νπνίσλ ην 75% ηεο νπνίαο είλαη αξδεπφκελε δηπιήο θαηεχζπλζεο (πεξηεθηηθφηεηα ζε ιάδη 14-20%) παξαγσγή επηηξαπέδησλ θπξίσο πξάζηλσλ ειηψλ Νη κνλάδεο παξαγσγήο πξντφλησλ ειηάο, ζε επίπεδν Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Γ/λζεο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο Σαιθηδηθήο, αλέξρνληαη ζπλνιηθά ζε 103 κνλάδεο. Ξξφθεηηαη γηα κηθξέο κεηαπνηεηηθέο επηρεηξήζεηο νηθνγελεηαθνχ ηχπνπ κε επνρηαθή ιεηηνπξγία: α) απφ Πεπηέκβξην - Λνέκβξην γηα ηα ειαηνηξηβεία θαη β) Λνέκβξην - Ηαλνπάξην γηα ηε βξψζηκε ειηά. Ρα πεξηζζφηεξα είλαη ειαηνπξγεία επεμεξγαζίαο βξψζηκεο ειηάο (62 κνλάδεο), κε εηήζηα παξαγσγή tn tn βξψζηκεο ειηάο, νη νπνίεο βξίζθνληαη ζην ηφμν πνπ αξρίδεη απφ ηα Πήκαληξα θαη ηελ Ξνξηαξία ηνπ Γήκνπ Ξξνπνληίδαο θαη θαηαιήγεη ζηα Βξάζηακα θαη ηελ Νξκχιηα ηνπ Γήκνπ Ξνιπγχξνπ πεξηιακβάλνληαο ηε Γεκνηηθήο Θνηλφηεηα Ξνιπγχξνπ θαη ηηο Ρνπηθέο Θνηλφηεηεο ησλ Βξαζηάκσλ, Νιχλζνπ, Γεξαθηλήο θαη Θαιπβψλ. Απφ ηα 41 ειαηνηξηβεία, κε εηήζηα έθζιηςε ten ten ειαηφθαξπνο θχξηνο φγθνο ησλ κνλάδσλ, ρσξνζεηνχληαη ζην ηφμν πνπ αξρίδεη θαη πάιη απφ ηα Πήκαληξα θαη ηελ Ξνξηαξία θαη θαηαιήγεη ζηηο Γεκνηηθέο θαη ηηο Ρνπηθέο Θνηλφηεηεο ηεο Νξκχιηαο ησλ Βξαζηάκσλ, ηεο Γεξαθηλήο, θαη ησλ Θαιπβψλ. Κηθξέο κνλάδεο βξίζθνληαη ζηηο θνηλφηεηεο ηεο Ληθήηεο, ηνπ Κεηαγγηηζίνπ, ηεο Αγ. Ληθνιάνπ, ηνπ Λ. Καξκαξά ηεο Γαιάηηζηαο,θ.ι.π. πεξηνρψλ ηεο Σαιθηδηθήο. Ζ κέζνδνο επεμεξγαζίαο πνπ εθαξκφδεηαη είλαη σο επί ην πιείζηνλ ηξηψλ θάζεσλ, γηα ηελ νπνία ρξεηάδνληαη κεγάιεο πνζφηεηεο λεξνχ θαη παξάγεηαη κεγάινο φγθνο πγξψλ απνβιήησλ. 8

9 Ζ παξνχζα κειέηε ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Λ. 4014/2011, θαη ην άξζξν 2 ηεο ππ. αξηζκ / πνπξγηθήο Απφθαζεο ηνπ.ξδ.θ.α. Πχκθσλα κε ηελ ππ' αξηζκ. 1958/ ΦΔΘ 21Β/ ) πνπξγηθή Απφθαζε ηνπ ΞΔΘΑ, εθαξκνγή ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Λ4014/2012 θαη θαηεγνξηνπνηεί ηα δεκνζία θαη ηδησηηθά έξγα αλάινγα κε ηηο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ, ην έξγν θαηαηάζζεηαη ζηελ 4 ε Νκάδα (Ππζηήκαηα πεξηβαιινληηθψλ ππνδνκψλ). Δίδνο Έξγνπ : α/α: 5 Νινθιεξσκέλεο Δγθαηαζηάζεηο Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ (ΑΔΓΑ) (ην ζχλνιν). α/α: 6 Δγθαηαζηάζεηο πνπ εθηεινχλ D & R ζε κε επηθίλδπλα απφβιεηα εθηφο αζηηθψλ ζηεξψλ απνβιήησλ..., Θαηεγνξία Α2 (ην ζχλνιν). Ρν λνκνζεηηθφ πιαίζην, ην νπνίν δηέπεη ηελ εθπφλεζε ηεο Ξ.Ξ.Δ.Α. απαξηίδεηαη απφ: 1. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.1650/86 φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηνλ Λ. 3010/2002 "Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ Ξεξηβάιινληνο. 2. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3010/2002 (ΦΔΘ A 91/ ) «Δλαξκφληζε ηνπ Λ. 1650/86 κε ηηο Νδεγίεο 97/11/Δ.Δ. θαη 96/61 Δ.Δ., δηαδηθαζία νξηνζέηεζεο θαη ξπζκίζεηο ζεκάησλ γηα ηα πδαηνξέκαηα θαη άιιεο δηαηάμεηο». 3. Ρελ γεηνλνκηθή Γηάηαμε Δ1β/221(ΦΔΘ 138/Β/ ) «Ξεξί δηαζέζεσο ιπµάησλ θαη βηνµεραληθψλ απνβιήησλ». 4. Ρελ 69269/5387/ Θνηλή πνπξγηθή Απφθαζε (ΦΔΘ-Β 678/ ). 5. Ρελ /4935/01 πνπξγηθή απφθαζε. 6. Ρελ Θ..Α / Γηαδηθαζία Ξξνθαηαξηηθήο Ξεξηβαιινληηθήο Δθηίκεζεο & Αμηφινγεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Λ. 1650/ Ρελ Θ..Α / Θαζνξηζκφο κέηξσλ, φξσλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε επεμεξγαζκέλσλ πγξψλ απνβιήησλ θαη άιιεο δηαηάμεηο. 8. Ρν Λφκν 3937/ Γηαηήξεζεο Βηνπνηθηιφηεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο. 9. Ρν Λφκν 4014/ (ΦΔΘ 209Α/ ) Ξεξηβαιινληηθή Αδεηνδφηεζε έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, ξχζκηζε απζαίξεησλ ζε ζπλάξηεζε κε δεκηνπξγία πεξηβαιινληηθνχ ηζνδπγίνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο. 10. Ρελ ππ' αξίζκ. 1958/ (ΦΔΘ 21/ ) Θαηάηαμε δεκφζηνο θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε θαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 παξάγξαθνο 4 ηνπ Λ. 4014/ ηελ ππ. αξηζκ / (ΦΔΘ 1077Β/ ) Δμεηδίθεπζε δηαδηθαζηψλ γηα ηελ ελζσκάησζε ζηηο Απνθάζεηο Έγθξηζεο Ξεξηβαιινληηθψλ 9

10 Όξσλ ή ζηηο Ξξφηππεο Ξεξηβαιινληηθέο Γεζκεχζεηο ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο Γαζηθήο Λνκνζεζίαο έγθξηζεο επέκβαζεο, γηα έξγα θαη δξαζηεξηφηεηεο θαηεγνξηψλ Α θαη Β ηεο ππνπξγηθήο απφθαζεο κε αξηζκ. 1958/2012 (ΦΔΘ21/Β / ), ζχκθσλα κε ην άξζξν 12 ηνπ Λ. 4014/ Ρελ ππ. αξηζκ / ππνπξγηθήο απφθαζε ηνπ.ξδ.θ.α. Ξξνδηαγξαθέο πεξηερνκέλνπ Απνθάζεσλ Έγθξηζεο Ξεξηβαιινληηθψλ Όξσλ (Α.Δ.Ξ.Ν.) γηα έξγα θαη δξαζηεξηφηεηεο θαηεγνξίεο Α. 13. Ρελ ππ. αξηζκ / ππνπξγηθήο απφθαζε ηνπ.ξδ.θ.α. "Δμεηδίθεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ εηδηθφηεξσλ θξηηεξίσλ Ξεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο ησλ έξγσλ θαη Γξαζηεξηνηήησλ...". 14. Ρελ Θ..Α. 11/Φ.16/8500/91 (ΦΔΘ Β' 174): "Ξξνζδηνξηζµφο θαηψηαησλ θαη αλψηαησλ νξίσλ ησλ αλαγθαίσλ πνζνηήησλ γηα ηελ νξζνινγηθή ρξήζε λεξνχ ζηελ χδξεπζε". 15. Ρελ νδεγία 2008/98/Δ.Θ. (γηα ηα απφβιεηα θαη ηελ θαηάξγεζε νξηζκέλσλ νδεγηψλ). 16. Δπξσπατθή Νδεγία 12/6/196 (86/278/ΔΝΘ), ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηδίσο ηνπ εδάθνπο θαηά ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο ηιχνο θαζαξηζκνχ ησλ ιπκάησλ ζηε γεσξγία. 10

11 3. ΓΔΥΓΟΑΦΗΘΖ ΘΔΠΖ ΘΑΗ ΔΘΡΑΠΖ ΔΟΓΝ 3.1 Γεσγξαθηθή Θέζε Γηα ηε ρσξνζέηεζε ηνπ έξγνπ γηα ηε Γηαρείξηζε Απνβιήησλ Διαηνηξηβείσλ & Βξώζηκεο Διηάο, κε ειεθηξνιπηηθή επεμεξγαζία ησλ ππνπξντφλησλ ειαηνηξηβείσλ θαη ηεο βξψζηκεο ειηάο επηιέρζεθαλ δχν πεξηνρέο, δεκφζηεο δαζηθέο εθηάζεηο, εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Ξνιπγχξνπ, κε θξηηήξηα : ηελ απφζηαζε ηνπο απφ ηηο κνλάδεο παξαγσγήο ησλ απνβιήησλ ειαηνηξηβεία ειαηνπξγία ηε ζπκβαηφηεηα ηνπ έξγνπ κε ηηο πξνηεηλφκελεο ρξήζεηο γεο ηε ζπκβαηφηεηα ηνπ έξγνπ κε ηηο πθηζηάκελεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηηο φκνξεο εθηάζεηο ηνπ έξγνπ ηηο επηπηψζεηο ηνπ έξγνπ ζην θνληηλφ θαη επξχηεξν θπζηθφ πεξηβάιινλ. ηηο εδαθνινγηθέο θαη γεσινγηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ επηθάλεηαο ηνπ έξγνπ. Α) Δπηθάλεηα εκβαδνύ ,97η.κ. ζηε ζέζε "Ακπγδαιηά - Ξιαηάληα" ηεο θηεκαηηθήο πεξηθέξεηαο ηεο Γεκνηηθήο Θνηλφηεηαο Ξνιπγχξνπ ηνπ Γήκνπ Ξνιπγχξνπ. Ιακβάλνληαο ππφςε ηα γεσκνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο φπσο ην γεσινγηθφ ππφβαζξν, ηε ζχζηαζε ηνπ εδάθνπο, ηε κνξθνινγία ηνπ αλάγιπθνπ, ηε κνξθή θαη ην είδνο θπηνθάιπςεο θαζψο θαη ηηο πθηζηάκελεο ρξήζεηο γεο, ε ζπγθεθξηκέλε επηθάλεηα: Δθηείλεηαη ζην κέζν ηεο ξάρεο κηθξνχ ιφθνπ κε ήπην αλάγιπθν θαη κέζε θιίζε 5-10%. νη φκνξεο σο πξνο ηελ επηθάλεηα εθηάζεηο είλαη δαζηθνχ θαη γεσξγηθνχ ραξαθηήξα κε ηηο δεχηεξεο λα θαιιηεξγνχληαη κε δέλδξα (ειαηψλεο) ή θηελνηξνθηθά θπηά. Ρν αλάγιπθν είλαη νκαιφ κε ήπηεο θιίζεηο θαη κέζσ πςφκεηξν 210m. Ρν έδαθνο είλαη ακκναξγηινπειψδεο κέζεο θαη κηθξήο δηακέηξνπ ζπλεθηηθά πιηθά, αβαζή - βξαρψδεο θαη άγνλν. Ρν γεσινγηθφ ππφβαζξν κε γεσινγηθνχο ζρεκαηηζκνί πνπ αλήθνπλ ζηε γεσηεθηνληθή Ξεξηξνδνπηθή δψλε θαη εηδηθφηεξα ζηελ ελφηεηα Κειηζζνρσξίνπ Σνινκψληα αλήθεη ζηα ππξηγελή εθξεμηγελή ζρηζηψδε πεηξψκαηα κεζνδσηθήο ειηθίαο κε δηαπεξαηά πεηξψκαηα. Δπηγλέπζηνπο κε θαιή ζηξψζε, νκνηoγελείο κε γλεπζηαθφ ή νθζαικνεηδή ηζηφ. ε θπηνθάιπςε είλαη ρακειή κε είδε ηεο ελδεκηθήο ρισξίδαο θξπγάλα θαη ζάκλνπο αείθπιισλ ζθιεξφθπιισλ κε αξαηή ζπγθφκσζε. Ζ νδηθή ζχλδεζε ηνπ γεπέδνπ γίλεηαη κέζσ ηεο αγξνηηθήο νδνχ ζπλνιηθνχ κήθνπο 3,0ρικ πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ επαξρηαθή νδνχ Ξνιπγχξνπ - Λ. Ρξίγιηαο ηνπ Γήκνπ Ξνιπγχξνπ. 11

12 Σσξνζεηείηαη ζε αλψηεξν πςνκεηξηθφ επίπεδν απφ ηα αγξνθηήκαηα - ειαηψλεο πνπ θαιιηεξγνχληαη γηα ηελ παξαγσγή ιαδηνχ θαη βξψζηκεο ειηάο. Ζ νδηθή απφζηαζε απφ ηνπο πιεζηέζηεξνπο ζεζκνζεηεκέλνπο νηθηζκνχο θαη ην επαξρηαθφ δίθηπν είλαη : 5,2ρηιηνκέηξα απφ ηα φξηα ηνπ νηθηζκνχ ηεο Γεκνηηθήο Θνηλφηεηαο Ξνιπγχξνπ, έδξα ηνπ Γήκνπ Ξνιπγχξνπ θαη ηελ επαξρηαθή νδφ Ξνιχγπξνο - Λ. Κνπδαληά. Ζ έθηαζε, εθηείλεηαη θαηά κήθνο ηεο ξάρεο πνπ ζρεκαηίδεηαη κεηαμχ δχν θνξπθψλ κηθξψλ ινθίζθσλ θαη ζε πςφκεηξν m φπσο δηακνξθψλεηαη απφ ην γεληθφηεξν αλάγιπθν ηεο πεξηνρήο θαη ηνπο ινθψδε ζρεκαηηζκνχο ηνπ επξχηεξνπ νξεηλνχ φγθνπ ηνπ Σνινκψληα. Ζ ηνπνγξαθηθή απνηχπσζε θαη γεσγξαθηθή ζέζε ηεο κνλάδαο νξηνζεηείηαη κε ηηο θάησζη ζπληαγκέλεο θνξπθψλ : ΠΖΚΔΗΑ ΞΗΛΑΘΑΠ ΠΛΡΔΡΑΓΚΔΛΥΛ ΠΖΚΔΗΑ ΞΗΛΑΘΑΠ ΠΛΡΔΡΑΓΚΔΛΥΛ α/α Σ Τ α/α Σ Τ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,95 12

13 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,67 Β) Δπηθάλεηα ,61η.κ. ζηε ζέζε Θαζηξί Ξεηαιίδα ηεο θηεκαηηθήο πεξηθέξεηαο Ξνιπγχξνπ ηνπ Γήκνπ Ξνιπγχξνπ. Ιακβάλνληαο ππφςε ηα γεσκνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο φπσο ην γεσινγηθφ ππφβαζξν, ηε ζχζηαζε ηνπ εδάθνπο, ηε κνξθνινγία ηνπ αλάγιπθνπ, ηε κνξθή θαη ην είδνο θπηνθάιπςεο θαζψο θαη ηηο πθηζηάκελεο ρξήζεηο γεο, ε ζπγθεθξηκέλε επηθάλεηα: Απέρεη 10,2ρηιηνκέηξα απφ ηα φξηα ηνπ νηθηζκνχ ηεο Γεκνηηθήο Θνηλφηεηαο Ξνιπγχξνπ, έδξα ηνπ Γήκνπ Ξνιπγχξνπ θαη 5,2 απφ ηελ επαξρηαθή νδφ Ξνιχγπξνο - Λ. Κνπδαληά θαη ηνλ νηθηζκφο ησλ Θαιπβψλ. Απέρεη 250m απφ ηελ θνηλνηηθή νδφ Ξνιπγχξνπ Θαιχβεο. Πην γεσινγηθφ ππφβαζξν, ππέδαθνο ηεο ζέζεο εληνπίδνληαη δνπλίηεο θαη πεξηδνηίηεο (θπξίσο βεξιίηεο) κε θιέβεο ιεπθφιηζνπ (Καγλεζία) ζπκπαγή κε κε δηαπεξαηά πεηξψκαηα. Ρν έδαθνο είλαη επηθιηλέο δηαηαξαγκέλν κε κεγάια πξαλή θαη θνηιφηεηεο θαη δηακνξθσκέλν ζε πνιιά επίπεδα. ην έδαθνο βξαρψδεο άγνλν κε δηαηαξαγκέλε ηελ επηθάλεηα αλψκαιν αλάγιπθν κε κεγάιεο εγθάξζηεο δηαηνκέο αλελεξγφ ιαηνκείνπ ην νπνίν έρεη ζηακαηήζεη ηε ιεηηνπξγίαο ηνπ ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ). Ζ γεσγξαθηθή ηνπ ζέζε ρσξνζεηείηαη ζε πεξηνρή παξαρψξεζεο κεηαιιίνπ πιεζίσλ κνλάδσλ επεμεξγαζίαο ηεο ειίαο Γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ ζα απαηηεζνχλ κεγάιεο παξεκβάζεηο δηακφξθσζεο ηνπ γεπέδνπ έηζη ψζηε λα αμηνπνηεζνχλ νη ιαηνκηθνί ζχιαθεο θαη νη ρσκάηηλνη ζσξνί ηνπ ιαηνκείνπ. 13

14 Ζ ηνπνγξαθηθή απνηχπσζε θαη γεσγξαθηθή ζέζε ηεο κνλάδαο νξηνζεηείηαη κε ηηο θάησζη ζπληαγκέλεο θνξπθψλ : ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΗΛΑΘΑΠ ΠΖΚΔΗΑ ΠΖΚΔΗΑ ΠΛΡΔΡΑΓΚΔΛΥΛ ΠΛΡΔΡΑΓΚΔΛΥΛ α/α Σ Τ α/α Σ Τ , , , , ,85 4, , , ,31 6, , , ,1 3, , , ,67 2, , , ,24 1, , , ,07 0, , , ,14 6, , , ,2 5, , , ,45 0, , , ,8 2, , , ,64 4, , , ,26 0, , , ,07 3, , , ,7 6, , , ,96 5, , , ,05 3, , , ,77 7, , , ,65 3, , , ,96 9, , , ,17 9, , , ,93 8,16 1, Σαξαθηεξηζκόο Έθηαζεο Γεληθά, ην αλάγιπθν ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ρσξνζέηεζεο ησλ δχν γεπέδσλ εγθαηάζηαζεο ηνπ έξγνπ, ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνπο ρακεινχο ινθψδεηο ζρεκαηηζκνχο θαη ηηο επίπεδεο θνηιάδεο, ζπλέρεηα ηεο κεηάπησζεο ηνπ αλάγιπθνπ πνπ δηακνξθψλεηαη κε ηηο λφηηεο απνιήμεηο ηνπ νξεηλνχ φγθν ηνπ φξνπο Σνινκψληα. Γίπια θαη πεξηκεηξηθά ηνπ έξγνπ αλαπηχζζνληαη γεσξγηθέο θαη δαζηθέο εθηάζεηο κε ηηο πξψηεο λα θαηαιακβάλνπλ ηηο ζέζεηο κε ήπην αλάγιπθν θαη γφληκν έδαθνο. Ρν έξγν ρσξνζεηείηαη εθηφο νξίσλ ξπκνηνκηθνχ ή πνιενδνκηθνχ ζρεδίνπ ή νξίσλ νηθηζκνχ κε ζεζκνζεηεκέλεο ρξήζεηο γεο. Ρν έξγν βξίζθεηαη εθηφο νξίσλ ξπκνηνκηθνχ ή πνιενδνκηθνχ ζρεδίνπ ή νξίσλ νηθηζκνχ. Πχκθσλα κε ηελ απ' αξίζκ. 1660/ (ΦΔΘ 406 Α.Α.Ξ./ ) έγθξηζεο ηνπ 14

15 Γεληθνχ Ξνιενδνκηθνχ Πρέδην ηνπ πξψελ Γήκνπ Πηζσλίαο, ην έξγν ρσξνζεηείηαη ζε Ξεξηνρή Ρνπξηζκνχ & Αλάπηπμεο ΞΔΞΓ (ΡΑα) ΞΔΟΞΝ - Θαηνηθίαο Ρνπξηζκνχ Αλαςπρήο. Ξεξηνρέο πξνζηαζίαο δάζνπο θαη δαζηθώλ εθηάζεσλ (ΞΔΞ-Γ) Ν θαζνξηζκφο ησλ δσλψλ απηψλ απνζθνπεί ζηελ πξνζηαζία θαη νηθναλάπηπμε ησλ εθηάζεσλ κε θπξίαξρν ην δαζηθφ ραξαθηήξα. Ξεξηιακβάλνπλ θαη αγξνηεκάρηα κε δαζηθνχ ραξαθηήξα. Α. Πηα δάζε θαη ηηο δαζηθέο θαη αλαδαζσηέεο εθηάζεηο: Δπηηξεπφκελεο ρξήζεηο: 1. Κε κφληκεο εγθαηαζηάζεηο θαη ππνδνκέο δαζηθήο παξαγσγήο 2. Κε κφληκεο εγθαηαζηάζεηο δσηθήο παξαγσγήο. 3. πνδνκέο θαη έξγα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ δάζνπο, ηε δαζηθή παξαγσγή θαη ηελ ππαίζξηα δαζηθή αλαςπρή, κε ήπηεο δηακνξθψζεηο ηνπ ρψξνπ θαη νξεηλψλ κνλνπαηηψλ, ρσξίο αιινίσζε ηνπ αλάγιπθνπ, κε ειαθξέο, κε κφληκεο εγθαηαζηάζεηο, (φπσο μχιηλα εκηππαίζξηα πεξίπηεξα, θηφζθηα θαζηζηηθά, κνλνπάηηα, παξαηεξεηήξηα ζέαο θιπ, πνπ απνζθνπνχλ ζηελ άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ πεξηβαιινληηθήο ελεκέξσζεο θαη εθπαίδεπζεο, επηζηεκνληθήο έξεπλαο θαη παξαηήξεζεο ηεο θχζεο, πεξηεγήζεσλ θαη επηζθέςεσλ, ππαίζξηαο αλαςπρήο, αξραηνινγηθψλ εξγαζηψλ). 4. Έξγα δηαρείξηζεο θαη πξνζηαζίαο θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη νηθνζπζηεκάησλ. 5. Έξγα, δίθηπα θαη εγθαηαζηάζεηο ππνδνκψλ, εγθαηαζηάζεηο θνηλήο σθέιεηαο (ειεθηξηζκνχ, ηειεπηθνηλσλίαο, θπζηθνχ αεξίνπ, θιπ) θαη νη ζπλνδεπηηθέο απηψλ εγθαηαζηάζεηο. 6. Θαηαζθελψζεηο θαη παηδηθέο εμνρέο. Όξνη θαη πεξηνξηζκνί δφκεζεο: Γηα ηηο επηηξεπφκελεο ρξήζεηο ηζρχνπλ νη φξνη θαη πεξηνξηζκνί δφκεζεο ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα δαζηθή λνκνζεζία (Λ. 3208/2003 ΦΔΘ 303/Α/2003 θαη Λ. 998/1979 ΦΔΘ 289/Α/1979). Δληφο ησλ ΞΔΞ-Γ πεξηιακβάλνληαη ηα πξνζηαηεπηηθά δάζε, φπσο ππνδείρζεθαλ απφ ην Γαζαξρείν Ξνιπγχξνπ, ζηα νπνία ηζρχνπλ νη επηηξεπφκελεο ρξήζεηο γεο θαη νη φξνη θαη πεξηνξηζκνί δφκεζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο Απνθάζεηο ραξαθηεξηζκνχ ηνπο θαη ζηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα θείκελε λνκνζεζία. Νη επηθάλεηεο ησλ δχν γεπέδσλ: α) ζέζε "Ακπγδαιία - Ξιαηάληα" θαη β)"ξεηαιηδάο", δελ ρσξνζεηείηαη ζε πεξηνρή ηδηαίηεξα θπζηθά ή αλζξσπνγελή ραξαθηεξηζηηθά (αιζχιιηα, παξαδνζηαθέο θαιιηέξγεηεο, αγξνηθίεο, κνλνπάηηα θ.ι.π.), ή ηδηαηηέξνπ θπζηθνχ θάινπο πνπ λα πξνζηαηεχεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ Λφκνπ 1650/86, νχηε κε θάπνηα άιιε δηεζλή ζπλζήθε (π.ρ. ζπλζήθε Ramsar) ή λνκνζεηηθή ξχζκηζε. 15

16 Υο πξνο ηελ πξψηε ζέζε επηινγήο ηνπ έξγνπ, νη θνληηλφηεξεο πξνζηαηεπηέεο πεξηνρέο πνπ αλήθνπλ ζηελ εηδηθή δψλε δηαηήξεζεο Δπξσπατθνχ δηθηχνπ «ΦΠΖ 2000» θαη πεξηιακβάλνληαη ζηνλ Δζληθφ Θαηάινγν ηνπ.ξδ.συ.γδ., είλαη. ε πεξηνρή ΔΕΓ (SCI) κε θσδηθφ GR (Όξνο Σνινκψληα) πνπ νξηνζεηείηαη βνξεηναλαηνιηθά θαη ζε επζεία απφζηαζε 4,2ρηιηνκέηξσλ απφ ηε ζέζε ηνπ έξγνπ. ε πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή ΕΔΞ (SPA) ηνπ δηθηχνπ NATURA 2000 κε θσδηθφ GR (Όξνο Σνινκψληα) πνπ νξηνζεηείηαη βνξεηναλαηνιηθά θαη ζε απφζηαζε 6,80m, ηνπ έξγνπ ε πεξηνρή ΔΕΓ (SCI) ηνπ δηθηχνπ NATURA 2000 κε θσδηθφ GR Ιηκλνζάιαζζα Αγ. Κάκα Θάζηξν φπσο νξηνζεηείηαη λνηηνδπηηθά θαη ζε απφζηαζε 11,40m ηνπ έξγνπ ζηελ παξαιηαθή δψλε ηνπ Ρνξσλαίνπ Θφιπνπ Νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε πεξηνρήο είλαη ηα εμήο : Α) Ξεξηνρή ΔΕΓ GR ΝΟΝΠ ΣΝΙΝΚΥΛΡΑΠ: Γεσγξαθηθή ζέζε : Δ Λ : Έθηαζε : ,93ha Κέγηζην πςφκεηξν : 1138m Διάρηζην πςφκεηξν : 546m Γηνηθεηηθή ππαγσγή : Ξ.Δ. Σαιθηδηθήο θάιπςε 100 % Ξεξηγξαθή: Πηελ πεξηνρή απηή βξίζθεηαη ην δάζνο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (Ρκήκα Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνχ Ξεξηβάιινληνο). Ν Σνινκψληαο απνηειείηαη απφ δαζσκέλνπο ιφθνπο, κε αλνηρηή δνκή δάζνπο θαη καθθί. Γελ ππάξρνπλ πνηάκηα ή ιίκλεο. Απφ γεσινγηθή άπνςε ν Σνινκψληαο αλήθεη ζηε Πεξβν-Καθεδνληθή κάδα θαη ζηελ Ξεξη-Ονδφπηα δψλε. Ρν θιίκα είλαη ην ίδην κε ηηο πεξηνρέο ηεο ελδνρψξαο ηεο Β Διιάδαο, δειαδή έλαο ελδηάκεζνο ηχπνο θιίκαηνο κεηαμχ ηνπ κεζνγεηαθνχ θαη ηνπ επεηξσηηθνχ. Ρα κεγάια πςφκεηξα (πάλσ απφ 900m) αλήθνπλ ζηελ πνιχ πγξή δψλε, θαηά ηνλ ρεηκψλα, ελψ ηα ρακειφηεξα ζηε μεξή, κε ήπην θιίκα θαηά ην ρεηκψλα. Ζ έλσζε ηνπ Fagion hellenicum είλαη ρσξίο ηελ Abies borisii-regis. Έλαο θνηλφο ηχπνο εηδψλ ζθιεξνχ μχινπ ζηε ΒΑ Σαιθηδηθή είλαη κηα κίμε ηεο νμπάο κε ηε δξπ θαη πην ζπάληα κε ηελ θαζηαληά. Απηά ηα είδε εμαηηίαο ηεο αληνρήο θαη ηεο ηζρχνο ηνπο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα πνιιά αληηθείκελα, πνπ μεθηλνχλ απφ θηβψηηα θαη θηάλνπλ σο θαη πιηθά γηα ηελ θαηαζθεπή θηεξίσλ. Ξαξ' φια απηά ε θπξηφηεξε ρξήζε ηνπο είλαη γηα ηα κεηαιιεία ηεο πεξηνρήο. Ξεξηζζφηεξα απφ δψδεθα δηαθνξεηηθά ζθιεξφμπια είδε απαληνχλ ζηελ πεξηνρή θαη πεξηιακβάλνπλ ηα: Carpinus orientalis, Ostrya carpinifolia, Tilia tomentosa, Acer campestre, Acer pseudoplatanus, Rhus coriaria θ.ι.π. Ρύπνη Νηθνηόπσλ: Γάζε νμπάο κε Ilex sp. θαη Taxus sp. πινχζηα ζε επίθπηα (Illici- Fagion), Γάζε θαζηαληάο, Γάζε κε Quercus frainetto, Γάζε Ξιάηαλνπ ηεο αλαηνιήο (Platanion orientalis), Γάζε κε Quercus ilex, Γάζε νξεηλψλ θσλνθφξσλ κε πεπθνδάζε 16

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο εμαηξεηηθά ζεκαληηθνχ αξηζκνχ δηάζπαξησλ νηθηζκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ»

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ» (ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑΓΝΩΖ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ) ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1. Γεληθά... 3 1.1 ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ.υ.ο.ο.α.π.... 3 1.2 Ηζηνξηθφ ηεο κειέηεο... 3 1.3 Πξνδηαγξαθέο θαη δηαδηθαζία ζχληαμεο ηεο κειέηεο...

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει στην πραγματικότητα γεωλογική αποθήκευση του CO2;

Τι σημαίνει στην πραγματικότητα γεωλογική αποθήκευση του CO2; Τι σημαίνει στην πραγματικότητα γεωλογική αποθήκευση του CO2; Υπεφθυνη χρήςη των ορυκτών καυςίμων Απομάκρυνςη τησ κφριασ πηγήσ των αερίων του θερμοκηπίου Επαναφορά του άνθρακα ςτο υπζδαφοσ Παροχή του αναγκαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΕ ΕΠΙΣΗΜΕ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟΤ ΔΙΠΛΩΜΑΣΟ ΕΙΔΙΚΕΤΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ: «ΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΤΓΑΣΙΚΟΤ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΟ ΣΗ ΝΗΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΤΓΑΣΙΚΟΤ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΟ ΣΗ ΝΗΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΔΙΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ «ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΔΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΤΓΑΣΙΚΟΤ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΟ ΣΗ ΝΗΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ Πέτρος Υαλμούκης Αθήνα, Νοέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν.: Αθνινπζνχλ αλαιπηηθά νη πξνηάζεηο καο. Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015. Αριθ. Πρφη: 283. Περιθερειακή Δνόηηηα Γράμας Γραθείο Ανηιπεριθερειάρτη

Προς: Κοιν.: Αθνινπζνχλ αλαιπηηθά νη πξνηάζεηο καο. Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015. Αριθ. Πρφη: 283. Περιθερειακή Δνόηηηα Γράμας Γραθείο Ανηιπεριθερειάρτη Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

EΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Δ EΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΠΟΓΟΥΖ & ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ: Ζ περίπηωζε ηες Νόηηας Δύβοηας Σειηθή εξγαζία ηνπ ζπνπδαζηή: Μαραϊδώλε Θεόδωροσ Δπηβιέπνπζα: θ. Εαρθαδούια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΑΠΛΑΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΣΖ ΝΖΟ ΚΤΘΝΟ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΖ ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟΤ Δ ΑΤΣΖ. πνπδαζηέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ κε ζέκα : Καηαζθεπή πεηξακαηηθήο δηάηαμεο γηα ηελ κέηξεζε βηναεξίνπ παξαγφκελνπ απφ αλαεξφβηα απνηθνδφκεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ Λάξηζα: 17-12 - 2008 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΓΔΝΙΚΖ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΤΓΑΣΧΝ Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 Πιεξνθνξίεο : Αζ. Μπξάρνο, Ζι. Κσηζήο Σειέθσλν : 2410-613720, 616189 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ ΣΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΤΠΟΓΟΜΔ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ, ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ & ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» (ΔΠΑ 2014-2020)

ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ ΣΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΤΠΟΓΟΜΔ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ, ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ & ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» (ΔΠΑ 2014-2020) ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» (ΔΠΠΔΡΑΑ) Αεξνπόξνπ Παπαλαζηαζίνπ 34, 115 27 Αζήλα ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «Παξάγνληεο θαηαλάισζεο βηνινγηθψλ πξντφλησλ» Δπνπηεχσλ θαζεγεηήο: ΛΑΕΑΡΟ ΑΡΖΓΗΑΝΝΗΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΓΔΩΠΟΝΩΝ

ΜΔΛΔΣΖ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΓΔΩΠΟΝΩΝ ΜΔΛΔΣΖ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΓΔΩΠΟΝΩΝ ΚΑΛΛΗΔΡΓΖΣΗΚΔ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΘΔΡΜΟΚΖΠΗΟΤ ΑΠΟ ΣΟ ΚΔΝΣΡΟ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΔΞΑΡΣΖΜΔΝΩΝ ΑΣΟΜΩΝ (ΚΔ.Θ.Δ.Α. ΚΗΒΩΣΟ/ΚΑΒΑΛΑ) -ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ- Ζ εζεινληηθή νκάδα εξγαζίαο:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΣΕΚΔΛΣ ΒΗΟΙΟΓΗΘΩΛ ΔΘΚΔΣΑΙΙΔΤΔΩΛ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΚΑΛΑΣΕΚΔΛΣ ΒΗΟΙΟΓΗΘΩΛ ΔΘΚΔΣΑΙΙΔΤΔΩΛ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΚΑΛΑΣΕΚΔΛΣ ΒΗΟΙΟΓΗΘΩΛ ΔΘΚΔΣΑΙΙΔΤΔΩΛ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 Πεξηερόκελα: ΔΗΠΑΓΩΓΖ... 3 Γηδαθηηθή Δλφηεηα 2.1. ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΡΖΠ ΚΔΡΑΡΟΝΞΖΠ ΑΞΝ ΠΚΒΑΡΗΘΖ ΠΔ ΒΗΝΙΝΓΗΘΖ ΓΔΩΟΓΗΑ... 4 2.1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ Σμήμα Πεπιβαλλονηικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΙΑ & ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΘΝΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΙΑ & ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΘΝΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΙΑ & ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΘΝΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ Ιαλνπάξηνο 2014 ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΑ ΣΖ ΒΗΟΠΟΗΚΗΛΟΣΖΣΑ Πξόινγνο Η Ελλάδα διαθζτει ζνα από τα υψηλότερα επίπεδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΥΔΓΙΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΥΔΓΙΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΥΔΓΙΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΔΡΓΟ ΔΠΔΑ-Θ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΠΙ Τπεχζπλνο έξγνπ ΔΠΔΑ-Θ/ΚΡΗΠΙ: Καζ. Ηιίαο Υνχζηεο, Γ/ληήο ΙΔΣΔΘ/ΔΚΔΣΑ ΒΟΛΟ, ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2013 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΙΑΓΧΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ «Προβολή ηων Έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια

Διαβάστε περισσότερα

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή.

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ρνιηθνί Λαραλόθεπνη: θέθηνκαη-πλεξγάδνκαη-γξσ

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ρνιηθνί Λαραλόθεπνη: θέθηνκαη-πλεξγάδνκαη-γξσ ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ρνιηθνί Λαραλόθεπνη: θέθηνκαη-πλεξγάδνκαη-γξσ Λεπθσζία, Μάξηηνο 2014 Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ δεκηνπξγήζεθε ζην πιαίζην ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο «ρνιηθνί Λαραλόθεπνη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ 1. Γεληθά... 5 2. Γηαηί θξίλεηαη απαξαίηεηε ε αμηνιόγεζε ηεο ΒΗΣ ζηα λνζνθνκεία... 6 3. Ζ πηνζέηεζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα

Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα Master Plan for the Hellenic Logistics Υπό ηελ επίβιεςε ηεο Μόληκεο Δπηηξνπήο γηα ηελ Δθνδηαζηηθή χκβνπινο ππνζηήξημεο Achieving Excellence Together Ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ Δηζήγεζε Θεαλώο Βξέληδνπ θνξδαιάθε Αληηπεξηθεξεηάξρε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο, Κηεληαηξηθήο θαη Αιηείαο

Διαβάστε περισσότερα

Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο

Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο E.Γ. Γαζθαιάθε, K. Γξνχηζα, Κ.Α. Μπαιαξάο,. Κνληνγηαλλίδεο Οκάδα Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο Ηλζηηζηνύην Δξεπλώλ Πεξηβάιινληνο θαη Βηώζηκεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΡΟΝΑ ΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΠΔΡΙΛΗΦΗ. εθαξκφδνληαη ζηηο θαηαζθεπέο ζαλ θαηλνηφκεο ιχζεηο πνπ έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ θαιχηεξε

ΤΓΥΡΟΝΑ ΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΠΔΡΙΛΗΦΗ. εθαξκφδνληαη ζηηο θαηαζθεπέο ζαλ θαηλνηφκεο ιχζεηο πνπ έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ θαιχηεξε ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΠΟΔΟΜΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΤΓΦΡΟΝΑ ΔΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ ΣΙΡΚΟ ΑΘΑΝΑΙΟ, ΑΜ 070130 Θεςςαλονίκη, επτέμβριοσ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII ΣΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII ΣΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2 Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΧΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΔΓΓΙΗ LEADER ΣΗ ΟΜΑΓΑ ΣΟΠΙΚΗ ΓΡΑΗ (ΟΣΓ): «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΛΑΙΘΙΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΟΣΑ» ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 25 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 2.1. Διζαγυγή ζηα Logistics Οη εμειίμεηο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ζην επηρεηξεκαηηθφ ηνπίν έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο θνζκνγνληθέο, θηι., δηφηη έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011)

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ρνιή Παηδαγσγηθή Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Αθαδεκατθφ έηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ Οηθνινγηθή πνηόηεηα θαη δηαρείξηζε πδάησλ ζε επίπεδν ιεθάλεο απνξξνήο ΣΜΖΜΑΣΩΝ ΒΗΟΛΟΓΗΑ, ΓΔΩΛΟΓΗΑ θαη ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΜΑΡΓΑΡΗΣΖ

Διαβάστε περισσότερα