κα ὶ διορίσαι χαλεπὸν τὰς κατοικίας αὐτῶν: αἴτιον δ' ὅτι οὐδὲν ἔτι σύστημα κοινὸν τῶν ἐθνῶ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "κα ὶ διορίσαι χαλεπὸν τὰς κατοικίας αὐτῶν: αἴτιον δ' ὅτι οὐδὲν ἔτι σύστημα κοινὸν τῶν ἐθνῶ"

Transcript

1 Γεωγραφία 1 <-Στράβω Γεωγραφία I.[1] μετ ὰ δ ὲ τ ὸ στόμα το ῦ Σιλάριδο Λευκαία κα ὶ τ ὸ τῆ Ἥρα ἱερὸ τῆ Ἀργῴα, Ἰ άσοο ἵδρυμα, κα ὶ πλησίο ἐ πετήκοτα σταδίοι ἡ Ποσειδωία. Συβαρῖται μὲ οὖ ἐπ ὶ θαλάττ ῃ τεῖ χο ἔθετο, ο ἱ δ' οἰκισθέτε ἀωτέρω μετέστησα, ὕστερο δ ὲ Λευκαο ὶ μὲ ἐκείου, Ῥωμαῖοι δὲ Λευκαοὺ ἀφείλοτο τὴ πόλι. ποιε ῖ δ' αὐτὴ ἐπίοσο ποταμὸ πλησίο εἰ ἕλη ἀ αχεόμεο. ἐτεῦθε δ' ἐκπλέοτι τὸ κόλπο ῆσο Λευκωσία, μικρὸ ἔχουσα πρὸ τὴ ἤ πειρο διάπλου, ἐπώυμο μιᾶ τῶ Σειρήω, ἐκπεσούση δεῦρο μετ ὰ τὴ μυθευομέη ῥῖψι αὐτῶ εἰ τὸ βυθό. τῆ δ ὲ ήσου πρόκειται τ ὸ ἀτακρωτήριο ταῖ Σειρηούσσαι ποιοῦ τὸ Ποσειδωιάτη κόλπο. κάμψατι δ' ἄλλο συεχὴ κόλπο, ἐ ᾧ πόλι ἣ ο ἱ μὲ κτίσατε Φωκαιεῖ Ὑέλη ο ἱ δὲ Ἔλη ἀπ ὸ κρήη τιὸ ο ἱ δ ὲ ῦ Ἐλέα ὀομάζουσι, ἐξ ἧ Παρμείδη κα ὶ Ζήω ἐ γέοτο ἄδρε Πυθαγόρειοι. δοκε ῖ δέ μοι κα ὶ δι' ἐκείου κα ὶ ἔτι πρότερο εὐομηθῆαι: δι ὸ κα ὶ πρὸ Λευκαοὺ ἀτέσχο κα ὶ πρὸ Ποσειδωιάτα κα ὶ κρείττου ἀπῄεσα καίπερ ἐδεέστεροι κα ὶ χώρᾳ κα ὶ πλήθει σωμάτω ὄτε. ἀαγκάζοται γοῦ δι ὰ τὴ λυπρότητα τῆ γῆ τ ὰ πολλ ὰ θαλαττουργεῖ κα ὶ ταριχεία συίστασθαι κα ὶ ἄλλα τοιαύτα ἐργασία. φησ ὶ δ' Ἀτίοχο Φωκαία ἁλούση ὑ φ' Ἁρπάγου το ῦ Κύρου στρατηγο ῦ, τοὺ δυαμέου ἐμβάτα εἰ τ ὰ σκάφη παοικίου πλεῦ σαι πρῶτο εἰ Κύρο κα ὶ Μασσαλία μετ ὰ Κρεοτιάδου, ἀποκρουσθέτα δ ὲ τὴ Ἐ λέα κτίσαι: διέχει δ ὲ τῆ Ποσειδωία ὅσο διακοσίου σταδίου ἡ πόλι. μετ ὰ δ ὲ ταύτη ἀ κρωτήριο Παλίουρο. πρ ὸ δ ὲ τῆ Ἐλεάτιδο α ἱ Οἰωτρίδε ῆσοι δύο ὑφόρμου ἔχουσαι. μετ ὰ δὲ Παλίουρο Πυξοῦ ἄκρα κα ὶ λιμὴ κα ὶ ποταμό: ἓ γὰρ τῶ τριῶ ὄομα: ᾤκισε δ ὲ Μίκυθο ὁ Μεσσήη ἄρχω τῆ ἐ Σικελί ᾳ, πάλι δ' ἀπῆρα ο ἱ ἱδρυθέτε πλὴ ὀλίγω. μετ ὰ δ ὲ Πυξοῦ τα Λᾶο κόλπο κα ὶ ποταμὸ κα ὶ πόλι, ἐσχάτη τῶ Λευκαίδω, μικρὸ ὑπὲρ τῆ θαλάττη, ἄ ποικο Συβαριτῶ, εἰ ἣ ἀπ ὸ Ἔλη στάδιοι τετρακόσιοι: ὁ δ ὲ πᾶ τῆ Λευκαία παράπλου ἑ ξακοσίω πετήκοτα. πλησίο δ ὲ τ ὸ το ῦ Δράκοτο ἡρῷο ἑὸ τῶ Ὀδυσσέω ἑταίρω, ἐφ' ο ὗ ὁ χρησμὸ τοῖ Ἰταλιώται ἐγέετο Λάιο ἀμφ ὶ Δράκοτα πολύ ποτε λαὸ ὀλεῖσθαι. ἐπ ὶ γὰρ ταύτη Λᾶο στρατεύσατε ο ἱ κατ ὰ τὴ Ἰταλία Ἕλληε ὑπ ὸ Λευκαῶ ἠ τύχησα ἐξαπατηθέτε τ ῷ χρησμ ῷ. [2] κατ ὰ μὲ δ ὴ τὴ Τυρρηικὴ παραλία ταῦτ' ἐστ ὶ τ ὰ τῶ Λευκαῶ χωρία, τῆ δ' ἑτέρα οὐχ ἥπτοτο θαλάττη πρότερο, ἀλλ' ο ἱ Ἕλληε ἐπεκράτου οἱ τὸ Ταρατῖο ἔχοτε κόλπο. πρὶ δ ὲ τοὺ Ἕλληα ἐλθεῖ οὐδ' ἦσά πω Λευκαοί, Χῶε δὲ κα ὶ Οἰωτρο ὶ τοὺ τόπου ἐέμοτο. τῶ δ ὲ Σαυιτῶ αὐξηθέτω ἐπ ὶ πολ ὺ κα ὶ τοὺ Χῶα καὶ τοὺ Οἰωτροὺ ἐκβαλότω, Λευκαοὺ δ' εἰ τὴ μερίδα ταύτη ἀποικισάτω, ἅμα δ ὲ κα ὶ τῶ Ἑλλήω τὴ ἑκατέρωθε παραλία μέχρι πορθμο ῦ κατεχότω, πολὺ χρόο ἐπολέμου ο ἵ τε Ἕλληε κα ὶ ο ἱ βάρβαροι πρὸ ἀλλήλου. ο ἱ δ ὲ τῆ Σικελία τύραοι κα ὶ μετ ὰ ταῦ τα Καρχηδόιοι, τοτ ὲ μὲ περ ὶ τῆ Σικελία πολεμοῦτε πρὸ Ῥωμαίου τοτ ὲ δ ὲ περ ὶ αὐτῆ τῆ Ἰταλία, ἅ πατα τοὺ ταύτ ῃ κακῶ διέθηκα, μάλιστα δ ὲ τοὺ Ἕλληα, [ο ἳ] πρότερο μέ γε κα ὶ τῆ μεσογαία πολλὴ ἀφῄρητο, ἀπ ὸ τῶ Τρωικῶ χρόω ἀρξάμεοι, κα ὶ δ ὴ ἐπ ὶ τοσοῦτο ηὔξητο ὥστε τὴ μεγάλη Ἑλλάδα ταύτη ἔλεγο κα ὶ τὴ Σικελία: υ ὶ δ ὲ πλὴ Τάρατο κα ὶ Ῥηγίου καὶ Νεαπόλεω ἐκβεβαρβαρῶσθαι συμβέβηκε ἅπατα κα ὶ τ ὰ μὲ Λευκαοὺ κα ὶ Βρεττίου κατέχει τ ὰ δ ὲ Καμπαού, κα ὶ τούτου λόγ ῳ, τ ὸ δ' ἀληθὲ Ῥωμαίου: κα ὶ γὰρ αὐτο ὶ Ῥωμαῖ οι γεγόασι. ὅμω δ ὲ τ ῷ πραγματευομέ ῳ τὴ τῆ γῆ περίοδο κα ὶ τ ὰ ῦ ὄτα λέγει ἀάγκη κα ὶ τῶ ὑπαρξάτω ἔια, κα ὶ μάλιστα ὅτα ἔδοξα ᾖ. Τῶ δ ὲ Λευκαῶ ο ἱ μὲ ἁπτόμεοι τῆ Τυρρηικῆ θαλάττη εἴρηται, ο ἱ δ ὲ τὴ μεσόγαια ἔχοτε εἰσὶ ο ἱ ὑπεροικοῦτε το ῦ Ταρατίου κόλπου. οὕτω δ' εἰσ ὶ κεκακωμέοι τελέω οὗτοι κα ὶ Βρέττιοι κα ὶ αὐτο ὶ Σαυῖται ο ἱ τούτω ἀρχηγέται, ὥ στε

2 κα ὶ διορίσαι χαλεπὸ τὰ κατοικία αὐτῶ: αἴτιο δ' ὅτι οὐδὲ ἔτι σύστημα κοιὸ τῶ ἐθῶ ἑκάστου συμμέει, τά τε ἔθη διαλέκτω τε κα ὶ ὁπλισμο ῦ κα ὶ ἐσθῆτο κα ὶ τῶ παραπλησίω ἐκλέλοιπε, ἄλλω τε ἄδοξοι πατάπασί εἰσι α ἱ καθ' ἕκαστα κα ὶ ἐ μέρει κατοικίαι. [3] ἐροῦμε δ ὲ κοιῶ ἃ παρειλήφαμε, οὐδὲ παρ ὰ τοῦτο ποιούμεοι τοὺ τὴ μεσόγαια οἰκοῦτα, Λευκαού τε κα ὶ τοὺ προσεχεῖ αὐτοῖ Σαυίτα. Πετηλία μὲ οὖ μητρόπολι ομίζεται τῶ Λευκαῶ κα ὶ συοικεῖται μέχρι ῦ ἱκαῶ. κτίσμα δ' ἐστ ὶ Φιλοκτήτου φυγότο τὴ Μελίβοια κατ ὰ στάσι. ἐρυμ ὴ δ' ἐστί, ὥστε κα ὶ Σαυῖταί ποτε Θουρίοι ἐπετείχισα αὐ τή. Φιλοκτήτου δ' ἐστ ὶ κα ὶ ἡ παλαι ὰ Κρίμισσα περ ὶ τοὺ αὐτοὺ τόπου. Ἀπολλόδωρο δ' ἐ τοῖ περὶ εῶ το ῦ Φιλοκτήτου μησθεὶ λέγει τιά φησι, ὡ εἰ τὴ Κροτωιᾶτι ἀ φικόμεο Κρίμισσα ἄκρα οἰκίσαι κα ὶ Χώη πόλι ὑπὲρ αὐτῆ, ἀφ' ἧ ο ἱ ταύτ ῃ Χῶε ἐκλήθησα, παρ' αὐτο ῦ δέ τιε σταλέτε εἰ Σικελία περ ὶ Ἔρυκα μετ ὰ Αἰγέστου το ῦ Τρωὸ Αἴγεστα τειχίσαιε. καὶ Γρουμετὸ δ ὲ κα ὶ Ὀυερτῖαι τῆ μεσογαία εἰσ ὶ κα ὶ Καλάσαρα κα ὶ ἄλλαι μικρα ὶ κατοικίαι μέχρι Ὀυεουσία πόλεω ἀξιολόγου: ταύτη δ' οἶμαι κα ὶ τὰ ἐφεξῆ ἐπ ὶ Καμπαία ἰ ότι Σαυίτιδα εἶαι. ὑπὲρ δ ὲ τῶ Θουρίω κα ὶ ἡ Ταυρια ὴ χώρα λεγομέη ἵδρυται. ο ἱ δ ὲ Λευκαο ὶ τ ὸ μὲ γέο εἰσ ὶ Σαυῖται, Ποσειδωιατῶ δ ὲ κα ὶ τῶ συμμάχω κρατήσατε πολέμ ῳ κατέσχο τὰ πόλει αὐτῶ. τὸ μὲ οὖ ἄλλο χρόο ἐδημοκρατοῦτο, ἐ δ ὲ τοῖ πολέμοι ᾑρεῖτο βασιλεὺ ἀπ ὸ τῶ εμομέω ἀρχά: ῦ δ' εἰσ ὶ Ῥωμαῖοι. [4] τὴ δ' ἑξῆ παραλία Βρέττιοι μέχρι το ῦ Σικελικο ῦ κατέχουσι πορθμο ῦ σταδίω πετήκοτα καὶ τριακοσίω ἐπ ὶ τοῖ χιλίοι. φησ ὶ δ' Ἀτίοχο ἐ τ ῷ περ ὶ τῆ Ἰταλία συγγράμματι ταύτη Ἰ ταλία κληθῆαι κα ὶ περ ὶ ταύτη συγγράφει, πρότερο δ' Οἰωτρία προσαγορεύεσθαι. ὅριο δ' αὐτῆ ἀποφαίει πρὸ μὲ τ ῷ Τυρρηικ ῷ πελάγει τ ὸ αὐτ ὸ ὅπερ κα ὶ τῆ Βρετταῆ ἔφαμε, τὸ Λᾶ ο ποταμό, πρὸ δ ὲ τ ῷ Σικελικ ῷ τ ὸ Μεταπότιο. τὴ δ ὲ Ταρατίη, ἣ συεχὴ τ ῷ Μεταποτίῳ ἐστί, ἐκτὸ τῆ Ἰταλία ὀομάζει, Ἰάπυγα καλῶ. ἔτι δ' ἀώτερο Οἰωτρού τε κα ὶ Ἰταλοὺ μόου ἔφη καλεῖσθαι τοὺ ἐτὸ το ῦ ἰσθμο ῦ πρὸ τὸ Σικελικὸ κεκλιμέου πορθμό. ἔ στι δ' αὐτὸ ὁ ἰσθμὸ ἑκατὸ κα ὶ ἑξήκοτα στάδιοι μεταξ ὺ δυεῖ κόλπω, το ῦ τε Ἱππωιάτου, ὃ Ἀ τίοχο Ναπητῖο εἴρηκε, κα ὶ το ῦ Σκυλλητικο ῦ. περίπλου δ' ἐστ ὶ τῆ ἀπολαμβαομέη χώρα πρὸ τὸ πορθμὸ ἐτὸ στάδιοι δισχίλιοι. μετ ὰ δ ὲ ταῦτα ἐπεκτείεσθαί φησι τοὔομα κα ὶ τ ὸ τῆ Ἰταλία καὶ τ ὸ τῶ Οἰωτρῶ μέχρι τῆ Μεταποτίη κα ὶ τῆ Σειρίτιδο: οἰκῆσαι γὰρ τοὺ τόπου τούτου Χῶα, Οἰωτρικὸ ἔθο κατακοσμούμεο, κα ὶ τὴ γῆ ὀομάσαι Χώη. οὗτο μὲ οὖ ἁπλουστέρω εἴρηκε κα ὶ ἀρχαϊκῶ, οὐδὲ διορίσα περ ὶ τῶ Λευκαῶ κα ὶ τῶ Βρεττίω. ἔ στι δ' ἡ μὲ Λευκαία μεταξ ὺ τῆ τε παραλία τῆ Τυρρηικῆ κα ὶ τῆ Σικελικῆ, τῆ μὲ ἀπ ὸ τοῦ Σιλάριδο μέχρι Λάου, τῆ δ' ἀπ ὸ το ῦ Μεταποτίου μέχρι Θουρίω: κατ ὰ δ ὲ τὴ ἤπειρο ἀπὸ Σαυιτῶ μέχρι το ῦ ἰσθμο ῦ το ῦ ἀπ ὸ Θουρίω εἰ Κηρίλλου πλησίο Λάου: στάδιοι δ' εἰσ ὶ τοῦ ἰσθμο ῦ τριακόσιοι. ὑπὲρ δ ὲ τούτω Βρέττιοι χερρόησο οἰκοῦτε: ἐ ταύτ ῃ δ' ἄ λλη περιείληπται χερρόησο ἡ τὸ ἰσθμὸ ἔχουσα τὸ ἀπ ὸ Σκυλλητίου ἐπ ὶ τὸ Ἱππωιάτη κόλπο. ὠόμασται δὲ τ ὸ ἔθο ὑπ ὸ Λευκαῶ: βρεττίου γὰρ καλοῦσι τοὺ ἀποστάτα: ἀπέστησα δ', ὥ φασι, ποιμαίοτε αὐτοῖ πρότερο, εἶθ' ὑπ ὸ ἀέσεω ἐλευθεριάσατε, ἡίκα ἐ πεστράτευσε Δίω Διουσί ῳ κα ὶ ἐξετάραξε ἅπατα πρὸ ἅπατα. τ ὰ καθόλου μὲ δ ὴ ταῦτα περ ὶ Λευκαῶ καὶ Βρεττίω λέγομε. [5] ἀπ ὸ δ ὲ Λάου πρώτη πόλι ἐστ ὶ τῆ Βρεττία Τεμέση (Τέμψα δ' ο ἱ ῦ καλοῦσι ) Αὐ σόω κτίσμα, ὕστερο δ ὲ κα ὶ Αἰτωλῶ τῶ μετ ὰ Θόατο, οὓ ἐξέβαλο Βρέττιοι, Βρεττίου δὲ ἐπέτριψα Ἀίβα τε κα ὶ Ῥωμαῖοι. ἔστι δ ὲ πλησίο τῆ Τεμέση ἡρῷο ἀγριελαίοι συηρεφὲ Πολίτου τῶ Ὀδυσσέω ἑταίρω, ὃ δολοφοηθέτα ὑπ ὸ τῶ βαρβάρω γεέσθαι βαρύμηι, ὥστε τοὺ περιοίκου δασμολογεῖ αὐτ ῷ κατά τι λόγιο κα ὶ παροιμία εἶαι πρὸ τοὺ ἀηδεῖ, τὸ ἥρωα τὸ ἐ Τεμέσ ῃ λεγότω ἐπικεῖσθαι αὐτοῖ. Λοκρῶ δ ὲ τῶ Ἐπιζεφυρίω ἑλότω τὴ πόλι, Εὔθυμο μυθεύουσι τὸ πύκτη καταβάτα ἐπ' αὐτὸ κρατῆσαι τ ῇ μάχ ῃ, κα ὶ βιάσασθαι παραλῦ σαι το ῦ δασμο ῦ τοὺ ἐπιχωρίου. ταύτη δ ὲ τῆ Τεμέση φασ ὶ μεμῆσθαι τὸ ποιητή, ο ὐ τῆ ἐ Κύπρ ῳ Ταμασσο ῦ: λέγεται γὰρ ἀμφοτέρω τ ῷ ἐ Τεμέση μετ ὰ χαλκό,1 κα ὶ δείκυται χαλκουργεῖα πλησίο, ἃ ῦ ἐκλέλειπται. ταύτη δ ὲ συεχὴ Τερῖα, ἣ Ἀίβα καθεῖλε οὐ δυάμεο φυλάττει, ὅτε δ ὴ εἰ αὐτὴ καταπεφεύγει τὴ Βρεττία. εἶ τα Κωσετία μητρόπολι Βρεττίω: μικρὸ δ' ὑπὲρ ταύτη Παδοσία φρούριο ἐρυμό, περ ὶ ἣ Ἀλέξαδρο ὁ Μολοττὸ

3 διεφθάρη. ἐξηπάτησε δ ὲ κα ὶ τοῦτο ὁ ἐκ Δωδώη χρησμὸ φυλάττεσθαι κελεύω τὸ Ἀ χέροτα κα ὶ τὴ Παδοσία... δεικυμέω γὰρ ἐ τ ῇ Θεσπρωτί ᾳ ὁμωύμω τούτοι, ἐταῦ θα κατέστρεψε τὸ βίο. τρικόρυφο δ' ἐστ ὶ τ ὸ φρούριο, κα ὶ παραρρε ῖ ποταμὸ Ἀχέρω. προσηπάτησε δ ὲ καὶ ἄλλο λόγιο Παδοσία τρικόλωε, πολύ ποτε λαὸ ὀλέσσει. ἔδοξε γὰρ πολεμίω φθορά, οὐκ οἰκείω δηλοῦσθαι. φασ ὶ δ ὲ κα ὶ βασίλειό ποτε γεέσθαι τῶ Οἰωτρικῶ βασιλέω τὴ Παδοσία. μετ ὰ δ ὲ τὴ Κωσετία Ἱππώιο Λοκρῶ κτίσμα: Βρεττίου δ ὲ κατέχοτα ἀφείλοτο Ῥωμαῖοι κα ὶ μετωόμασα Ὀυιβῶα Ὀυαλετία. δι ὰ δ ὲ τὸ εὐλείμοα εἶαι τ ὰ περικείμεα χωρία κα ὶ ἀθηρ ὰ τὴ Κόρη ἐ κ Σικελία πεπιστεύκασι ἀφικεῖσθαι δεῦρο ἀθολογήσουσα: ἐκ δ ὲ τούτου ταῖ γυαιξὶ ἐ ἔθει γέγοε ἀθολογεῖ τε καὶ στεφαηπλοκεῖ, ὥστε ταῖ ἑορταῖ αἰσχρὸ εἶαι στεφάου ὠητοὺ φορεῖ. ἔχει δ' ἐπίειο, ὃ κατεσκεύασέ ποτε Ἀγαθοκλῆ ὁ τύραο τῶ Σικελιωτῶ κρατήσα τῆ πόλεω. ἐτεῦθε δ' ἐπὶ τὸ Ἡρακλέου λιμέα πλεύσασι ἄρχεται ἐπιστρέφει τ ὰ ἄκρα τῆ Ἰταλία τ ὰ πρὸ τ ῷ πορθμῷ πρὸ τὴ ἑσπέρα. ἐ δ ὲ τ ῷ παράπλ ῳ τούτ ῳ Μέδμα πόλι Λοκρῶ τῶ αὐτῶ, ὁμώυμο κρήῃ μεγάλ ῃ, πλησίο ἔχουσα ἐπίειο καλούμεο Ἐμπόριο: ἐγγὺ δ ὲ κα ὶ Μέταυρο ποταμὸ καὶ ὕφορμο ὁμώυμο. πρόκειται δ ὲ τῆ ᾐόο ταύτη α ἱ τῶ Λιπαραίω ῆσοι διέχουσαι τοῦ πορθμο ῦ σταδίου διακοσίου. ο ἱ δ' Αἰόλου φασί, ο ὗ κα ὶ τὸ ποιητὴ μεμῆσθαι κατ ὰ τὴ Ὀδύσσεια: εἰσ ὶ δ' ἑπτ ὰ τὸ ἀριθμὸ ἐ ἀπόψει πᾶσαι κα ὶ τοῖ ἐκ τῆ Σικελία κα ὶ τοῖ ἐκ τῆ ἠπείρου τοῖ κατ ὰ τὴ Μέδμα ἀφορῶσι: περ ὶ ὧ ἐροῦμε, ὅτα περ ὶ τῆ Σικελία λέγωμε. ἀπὸ δ ὲ το ῦ Μεταύρου ποταμο ῦ ἕτερο: ἐκδέχεται δ' ἐτεῦθε τ ὸ Σκύλλαιο, πέτρα χερροησίζουσα ὑψηλή, τὸ ἰσθμὸ ἀμφίδυμο κα ὶ ταπειὸ ἔχουσα, ὃ Ἀαξίλαο ὁ τύραο τῶ Ῥ ηγίω ἐπετείχισε τοῖ Τυρρηοῖ κατασκευάσα αύσταθμο, κα ὶ ἀφείλετο τοὺ λῃστὰ τὸ δι ὰ τοῦ πορθμο ῦ διάπλου. πλησίο γάρ ἐστι κα ὶ ἡ Καῖυ διέχουσα τῆ Μέδμη σταδίου πετήκοτα καὶ διακοσίου, ἡ τελευταία ποιοῦσα ἄκρα τ ὰ στε ὰ το ῦ πορθμο ῦ πρὸ τὴ ἐκ τῆ Σικελία ἄκρα τὴ Πελωριάδα: ἔστι δ' αὕτη μία τῶ τριῶ τῶ ποιουσῶ τρίγωο τὴ ῆσο, εύει δ ὲ ἐπ ὶ θεριὰ ἀατολά, καθάπερ ἡ Καῖυ πρὸ τὴ ἑσπέρα, ἀταποστροφή τια ἀπ' ἀ λλήλω ποιουμέω αὐτῶ. ἀπ ὸ δ ὲ Καίυο μέχρι το ῦ Ποσειδωίου, τῆ Ῥηγίω στυλίδο, το ῦ πορθμο ῦ διήκει στεωπὸ ὅσο ἑξαστάδιο, μικρ ῷ δ ὲ πλέο τ ὸ ἐλάχιστο διαπέραμα: ἀπ ὸ δ ὲ στυλίδο ἑκατὸ εἰ Ῥήγιο, ἤδη το ῦ πορθμο ῦ πλατυομέου, προϊοῦσι πρὸ τὴ ἔξω κα ὶ πρὸ ἕω θάλαττα τὴ τοῦ Σικελικο ῦ καλουμέου πελάγου. [6] κτίσμα δ' ἐστ ὶ τ ὸ Ῥήγιο Χαλκιδέω, οὓ κατ ὰ χρησμὸ δεκατευθέτα τ ῷ Ἀ πόλλωι δι' ἀφορία ὕστερο ἐκ Δελφῶ ἀποικῆσαι δεῦρό φασι παραλαβότα κα ὶ ἄλλου τῶ οἴκοθε: ὡ δ' Ἀτίοχό φησι, Ζαγκλαῖοι μετεπέμψατο τοὺ Χαλκιδέα κα ὶ οἰκιστὴ Ἀ τίμηστο συέστησα ἐκείω. ἦσα δ ὲ τῆ ἀποικία κα ὶ ο ἱ Μεσσηίω φυγάδε τῶ ἐ Πελοποήσῳ καταστασιασθέτε ὑπ ὸ τῶ μ ὴ βουλομέω δοῦαι δίκα ὑπὲρ τῆ φθορᾶ τῶ παρθέω τῆ ἐ Λίμαι γεομέη τοῖ Λακεδαιμοίοι, ἃ κα ὶ αὐτὰ ἐβιάσατο πεμφθείσα ἐπ ὶ τὴ ἱ ερουργία, κα ὶ τοὺ ἐπιβοηθοῦτα ἀπέκτεια. παραχωρήσατε οὖ εἰ Μάκιστο ο ἱ φυγάδε πέμπουσι εἰ θεο ῦ, μεμφόμεοι τὸ Ἀπόλλω κα ὶ τὴ Ἄρτεμι ε ἰ τοιούτω τυγχάοιε ἀθ' ὧ ἐτιμώρου αὐτοῖ, κα ὶ πυθαόμεοι πῶ ἂ σωθεῖε ἀπολωλότε. ὁ δ' Ἀπόλλω ἐκέλευσε στέλλεσθαι μετὰ Χαλκιδέω εἰ τ ὸ Ῥήγιο κα ὶ τ ῇ ἀδελφ ῇ αὐτο ῦ χάρι ἔχει: ο ὐ γὰρ ἀπολωλέαι αὐτοὺ ἀλλὰ σεσῶσθαι μέλλοτά γε δ ὴ μ ὴ συαφαισθήσεσθαι τ ῇ πατρίδι ἁλωσομέ ῃ μικρὸ ὕστερο ὑπὸ Σπαρτιατῶ: ο ἱ δ' ὑπήκουσα. διόπερ ο ἱ τῶ Ῥηγίω ἡγεμόε μέχρι Ἀαξίλα το ῦ Μεσσηίω γέου ἀε ὶ καθίστατο. Ἀτίοχο δ ὲ τ ὸ παλαιὸ ἅπατα τὸ τόπο τοῦτο οἰκῆσαί φησι Σικελοὺ κα ὶ Μόργητα, διᾶραι δ' εἰ τὴ Σικελία ὕστερο ἐκβληθέτα ὑπ ὸ τῶ Οἰωτρῶ. φασ ὶ δέ τιε κα ὶ τ ὸ Μοργάτιο ἐτεῦθε τὴ προσηγορία ἀπ ὸ τῶ Μοργήτω ἔχει. ἴσχυσε δ ὲ μέγιστο ἡ τῶ Ῥηγίω πόλι κα ὶ περιοικίδα ἔσχε συχά, ἐπιτείχισμά τε ὑπῆρξε ἀε ὶ τ ῇ ήσ ῳ κα ὶ πάλαι καὶ εωστ ὶ ἐφ' ἡμῶ, ἡίκα Σέξτο Πομπήιο ἀπέστησε τὴ Σικελία. ὠομάσθη δ ὲ Ῥήγιο εἴθ', ὥ φησι Αἰσχύλο, δι ὰ τ ὸ συμβὰ πάθο τ ῇ χώρ ᾳ ταύτ ῃ: ἀπορραγῆαι γὰρ ἀπ ὸ τῆ ἠπείρου τὴ Σικελία ὑπ ὸ σεισμῶ ἄλλοι τε κἀκεῖο εἴρηκε ἀφ' ο ὗ δ ὴ Ῥήγιο κικλήσκεται.2 τεκμαίροται δ' ἀπ ὸ τῶ περ ὶ τὴ Αἴτη συμπτωμάτω κα ὶ τῶ κατ' ἄλλα μέρη τῆ Σικελία καὶ

4 τῶ κατ ὰ Λιπάρα κα ὶ τὰ περ ὶ αὐτὴ ήσου, ἔτι δ ὲ τῶ κατ ὰ τὰ Πιθηκούσσα κα ὶ τὴ προσεχῆ περαία ἅπασα οὐκ ἀπεικὸ ὑπάρχει κα ὶ τοῦτο συμβῆαι. υ ὶ μὲ οὖ ἀεῳγμέω τῶ στομάτω, δι' ὧ τ ὸ πῦρ ἀαφυσᾶται κα ὶ μύδροι κα ὶ ὕδατα ἐκπίπτει, σπάιό τι σείεσθαί φασι τὴ περ ὶ τὸ πορθμὸ γῆ, τότε δ ὲ πάτω ἐμπεφραγμέω τῶ εἰ τὴ ἐπιφάεια πόρω, ὑπ ὸ γῆ σμυχόμεο τ ὸ πῦρ κα ὶ τ ὸ πεῦμα σεισμοὺ ἀπειργάζετο σφοδρού, μοχλευόμεοι δ' ο ἱ τόποι πρὸ τὴ βία τῶ ἀέμω ὑπεῖξά ποτε κα ὶ ἀαρραγέτε ἐδέξατο τὴ ἑκατέρωθε θάλαττα καὶ ταύτη κα ὶ τὴ μεταξ ὺ τῶ ἄλλω τῶ ταύτ ῃ ήσω. κα ὶ γὰρ ἡ Προχύτη κα ὶ Πιθηκοῦ σσαι ἀποσπάσματα τῆ ἠπείρου κα ὶ α ἱ Καπρίαι κα ὶ ἡ Λευκωσία κα ὶ Σειρῆε κα ὶ α ἱ Οἰωτρίδε. α ἱ δ ὲ καὶ ἐκ το ῦ πελάγου ἀέδυσα, καθάπερ κα ὶ ῦ πολλαχο ῦ συμβαίει: τὰ μὲ γὰρ πελαγία ἐκ βυθοῦ μᾶλλο ἀεεχθῆαι πιθαό, τὰ δ ὲ προκειμέα τῶ ἀκρωτηρίω κα ὶ πορθμ ῷ διῃ ρημέα ἐτεῦθε ἀπερρωγέαι δοκεῖ εὐλογώτερο. πλὴ εἴτε δι ὰ ταῦτα τοὔομα τ ῇ πόλει γέγοε, εἴ τε δι ὰ τὴ ἐπιφάεια τῆ πόλεω ὡ ἂ βασίλειο τ ῇ Λατί ῃ φω ῇ προσαγορευσάτω Σαυιτῶ δι ὰ τ ὸ τοὺ ἀρχηγέτα αὐτῶ κοιωῆσαι Ῥωμαίοι τῆ πολιτεία κα ὶ ἐπ ὶ πολ ὺ χρήσασθαι τῇ Λατί ῃ διαλέκτ ῳ, πάρεστι σκοπεῖ, ὁποτέρω ἔχει τἀληθέ. ἐπιφα ῆ δ' οὖ πόλι οὖσα καὶ πολλὰ μὲ πόλει οἰκίσασα πολλοὺ δ' ἄδρα παρασχομέη ἀξίου λόγου, τοὺ μὲ κατὰ πολιτικὴ ἀρετὴ τοὺ δ ὲ κατ ὰ παιδεία, κατασκάψαι Διούσιο αἰτιασάμεο, ὅτι αἰτησαμέῳ κόρη πρὸ γάμο τὴ το ῦ δημίου θυγατέρα προὔτεια: ὁ δ' υἱὸ αὐτο ῦ μέρο τι το ῦ κτίσματο ἀαλαβὼ Φοιβία ἐκάλεσε. ἐπ ὶ Πύρρου δ' ἡ τῶ Καμπαῶ φρουρ ὰ παρασποδηθέτα διέφθειρε τοὺ πλείστου: μικρὸ δ ὲ πρ ὸ τῶ Μαρσικῶ κα ὶ σεισμο ὶ κατήρειψα πολ ὺ τῆ κατοικία. Πομπήιο δ' ἐκβαλὼ τῆ Σικελία ὁ Σεβαστὸ Καῖσαρ ὁρῶ λιπαδροῦσα τὴ πόλι συοίκου ἔδωκε αὐτ ῇ τῶ ἐκ το ῦ στόλου τιά, κα ὶ ῦ ἱκαῶ εὐαδρε ῖ. [7] ἀπ ὸ δ ὲ το ῦ Ῥ ηγίου πλέοτι πρὸ ἕω Λευκοπέτρα καλοῦσι ἄκρα ἀπ ὸ τῆ χρόα ἐ πετήκοτα σταδίοι, εἰ ἣ τελευτᾶ φασι τ ὸ Ἀπέιο ὄρο. ἐτεῦθε δ ὲ Ἡράκλειο, ὃ δ ὴ τελευταῖο ἀκρωτήριο [ ὂ ] εύει πρὸ μεσημβρία: κάμψατι γὰρ εὐθὺ ὁ πλοῦ λιβ ὶ μέχρι πρὸ ἄκρα Ἰαπυγία: εἶτ' ἐκκλίει πρὸ ἄρκτο ἀε ὶ κα ὶ μᾶλλο κα ὶ πρὸ τὴ ἑσπέρα ἐπ ὶ τὸ κόλπο τὸ Ἰόιο. μετ ὰ δ ὲ τ ὸ Ἡ ράκλειο ἄκρα τῆ Λοκρίδο ἣ καλεῖται Ζεφύριο, ἔχουσα τοῖ ἑσπερίοι ἀέμοι λιμέα, ἐξ ο ὗ κα ὶ τοὔ ομα. εἶθ' ἡ πόλι ο ἱ Λοκρο ὶ ο ἱ Ἐπιζεφύριοι, Λοκρῶ ἄποικοι τῶ ἐ τ ῷ Κρισαί ῳ κόλπ ῳ, μικρὸ ὕστερο τῆ Κρότωο κα ὶ Συρακουσσῶ κτίσεω ἀποικισθέτε ὑπ ὸ Εὐάθου: Ἔφορο δ' οὐ κ ε ὖ τῶ Ὀπουτίω Λοκρῶ ἀποίκου φήσα. ἔτη μὲ οὖ τρία ἢ τέτταρα ᾤκου ἐπ ὶ τ ῷ Ζεφυρί ῳ : κα ὶ ἔστι ἐκε ῖ κρήη Λοκρία, ὅπου ο ἱ Λοκρο ὶ ἐστρατοπεδεύσατο. εἶτα μετήεγκα τὴ πόλι συμπραξάτω κα ὶ Συρακουσσίω. ἅμα γὰρ οὗτοι ἐ οἷ... εἰσ ὶ δ' ἀπ ὸ Ῥηγίου μέχρι Λοκρῶ ἑξακόσιοι στάδιοι. ἵδρυται δ' ἡ πόλι ἐπ' ὀφρύο ἣ Ἐπῶπι καλοῦσι. [8] πρῶτοι δ ὲ όμοι ἐγγράπτοι χρήσασθαι πεπιστευμέοι εἰσί: κα ὶ πλεῖστο χρόο εὐ ομηθέτα Διούσιο ἐκπεσὼ ἐκ τῆ Συρακουσσίω ἀομώτατα πάτω διεχρήσατο, ὅ γε προεγάμει μὲ παρεισιὼ εἰ τ ὸ δωμάτιο τὰ υμφοστοληθείσα, συαγαγὼ δ ὲ τὰ ὡ ραία παρθέου περιστερὰ κολοπτέρου ἐ τοῖ συμποσίοι ἠφίει, κἀκεία ἐκέλευσε θηρεύει γυμά, τιὰ δὲ κα ὶ σαδάλια ὑποδουμέα ἄζυγα, τ ὸ μὲ ὑψηλὸ τ ὸ δ ὲ ταπειό, περιδιώκει τὰ φάσσα τοῦ ἀπρεποῦ χάρι. δίκα μέτοι ἔτισε, ἐπειδ ὴ πάλι εἰ τὴ Σικελία ἐπαῆλθε ἀαληψόμεο τὴ ἀρχή: καταλύσατε γὰρ ο ἱ Λοκρο ὶ τὴ φρουρὰ ἠλευθέρωσα σφᾶ κα ὶ τῆ γυαικὸ αὐτο ῦ καὶ τῶ παιδίω κύριοι κατέστησα: δύο δ' ἦσα α ἱ θυγατέρε κα ὶ τῶ υἱῶ ὁ εώτερο ἤ δη μειράκιο: ἅτερο γὰρ Ἀπολλοκράτη συεστρατήγει τ ῷ πατρ ὶ τὴ κάθοδο. πολλ ὰ δ ὲ δεομέ ῳ τ ῷ Διουσίῳ καὐτ ῷ κα ὶ Ταρατίοι ὑπὲρ αὐτο ῦ προέσθαι τ ὰ σώματα ἐφ' οἷ ἂ ἐθελήσωσι οὐκ ἔδοσα, ἀλλὰ πολιορκία ὑπέμεια κα ὶ πόρθησι τῆ χώρα, τὸ δ ὲ θυμὸ εἰ τὰ θυγατέρα τὸ πλεῖ στο ἐξέχεα: καταπορευθείσα γὰρ ἐστραγγάλησα, εἶτα καύσατε τ ὰ σώματα κατήλεσα τ ὰ ὀστᾶ κα ὶ κατεπότωσα. τῆ δ ὲ τῶ Λοκρῶ ομογραφία μησθεὶ Ἔφορο, ἣ Ζάλευκο συέταξε ἔ κ τε τῶ Κρητικῶ ομίμω κα ὶ Λακωικῶ κα ὶ ἐκ τῶ Ἀρεοπαγιτικῶ, φησὶ ἐ τοῖ πρώτοι καιίσαι τοῦτο τὸ Ζάλευκο ὅτι, τῶ πρότερο τὰ ζημία τοῖ δικασταῖ ἐπιτρεψάτω ὁ ρίζει ἐφ' ἑκάστοι τοῖ ἀδικήμασι, ἐκεῖο ἐ τοῖ όμοι διώρισε, ἡγούμεο τὰ μὲ γώμα τῶ δικαστῶ οὐχ ὶ τὰ αὐτὰ εἶαι περ ὶ τῶ αὐτῶ, [τὰ δ ὲ ζημία] δεῖ εἶαι τὰ αὐτά: ἐπαιε ῖ [δ ὲ ] κα ὶ τ ὸ ἁπλουστέρω αὐτὸ περ ὶ τῶ συμβολαίω διατάξαι. Θουρίου δ' ὕστερο ἀκριβοῦ θέλοτα πέρα τῶ Λοκρῶ ἐδοξοτέρου μὲ γεέσθαι, χείροα δέ: εὐομεῖσθαι γὰρ ο ὐ τοὺ ἐ τοῖ όμοι ἅπατα φυλαττομέου τ ὰ τῶ συκοφατῶ, ἀλλ ὰ τοὺ ἐμμέοτα τοῖ ἁπλῶ

5 κειμέοι. τοῦτο δ ὲ κα ὶ Πλάτω εἴρηκε ὅτι παρ' οἷ πλεῖστοι όμοι κα ὶ δίκαι παρ ὰ τούτοι κα ὶ βίοι μοχθηροί, καθάπερ κα ὶ παρ' οἷ ἰατρο ὶ πολλο ὶ κα ὶ όσου εἰκὸ εἶαι πολλά. [9] το ῦ δ ὲ Ἅληκο ποταμο ῦ το ῦ διορίζοτο τὴ Ῥηγίη ἀπ ὸ τῆ Λοκρίδο βαθεῖ α φάραγγα διεξιότο ἴδιό τι συμβαίει τ ὸ περ ὶ τοὺ τέττιγα: ο ἱ μὲ γὰρ ἐ τ ῇ τῶ Λοκρῶ περαίᾳ φθέγγοται, τοῖ δ' ἀφώοι εἶαι συμβαίει: τ ὸ δ' αἴτιο εἰκάζουσι ὅτι τοῖ μὲ παλίσκιό ἐστι τὸ χωρίο ὥστ' ἐδρόσου ὄτα μ ὴ διαστέλλει τοὺ ὑμέα, τοὺ δ' ἡλιαζομέου ξηροὺ καὶ κερατώδει ἔχει ὥστ' ἀπ' αὐτῶ εὐφυῶ ἐκπέμπεσθαι τὸ φθόγγο. ἐδείκυτο δ' ἀδριὰ ἐ Λοκροῖ Εὐόμου το ῦ κιθαρῳδο ῦ τέττιγα ἐπ ὶ τὴ κιθάρα καθήμεο ἔχω. φησ ὶ δ ὲ Τίμαιο Πυθίοι ποτ ὲ ἀγωιζομέου τοῦτό τε κα ὶ Ἀρίστωα Ῥηγῖο ἐρίσαι περ ὶ το ῦ κλήρου: τὸ μὲ δὴ Ἀρίστωα δεῖσθαι τῶ Δελφῶ ἑαυτ ῷ συμπράττει: ἱεροὺ γὰρ εἶαι το ῦ θεο ῦ τοὺ προγόου αὐτο ῦ κα ὶ τὴ ἀποικία ἐθέδε ἐστάλθαι: το ῦ δ' Εὐόμου φήσατο ἀρχὴ μηδ ὲ μετεῖαι ἐ κείοι τῶ περ ὶ φωὴ ἀγωισμάτω, παρ' οἷ κα ὶ ο ἱ τέττιγε εἶε ἄφωοι τ ὰ εὐφθογγότατα τῶ ζῴ ω, ὅμω εὐδοκιμεῖ μηδὲ ἧττο τὸ Ἀρίστωα κα ὶ ἐ ἐλπίδι τὴ ίκη ἔχει, ικῆσαι μέτοι τὸ Εὔομο κα ὶ ἀαθεῖαι τὴ λεχθεῖσα εἰκόα ἐ τ ῇ πατρίδι, ἐπειδ ὴ κατ ὰ τὸ ἀγῶα μιᾶ τῶ χορδῶ ῥαγείση ἐπιστὰ τέττιξ ἐκπληρώσειε τὸ φθόγγο. τὴ δ' ὑπὲρ τῶ πόλεω τούτω μεσόγαια Βρέττιοι κατέχουσι: κα ὶ πόλι ἐταῦθα Μαμέρτιο κα ὶ ὁ δρυμὸ ὁ φέρω τὴ ἀ ρίστη πίττα τὴ Βρεττία, ὃ Σίλα καλοῦσι, εὔδεδρό τε κα ὶ εὔυδρο, μῆκο ἑπτακοσίω σταδίω. [10] μετ ὰ δ ὲ Λοκροὺ Σάγρα, ὃ θηλυκῶ ὀομάζουσι, ἐφ' ο ὗ βωμο ὶ Διοσκούρω, περ ὶ οὓ Λοκρο ὶ μύριοι μετ ὰ Ῥηγίω πρὸ δεκατρεῖ μυριάδα Κροτωιατῶ συμβαλότε ἐίκησα: ἀ φ' ο ὗ τὴ παροιμία πρὸ τοὺ ἀπιστοῦτα ἐκπεσεῖ φασι ἀληθέστερα τῶ ἐπ ὶ Σάγρ ᾳ. προσμεμυθεύκασι δ' ἔιοι κα ὶ διότι αὐθημερὸ το ῦ ἀγῶο ἐεστῶτο Ὀλυμπίασι ἀ παγγελθείη τοῖ ἐκε ῖ τ ὸ συμβά, κα ὶ εὑρεθείη τ ὸ τάχο τῆ ἀγγελία ἀληθέ. ταύτη δ ὲ τὴ συμφορὰ αἰ τία τοῖ Κροτωιάται φασ ὶ το ῦ μ ὴ πολὺ ἔτι συμμεῖαι χρόο δι ὰ τ ὸ πλῆθο τῶ τότε πεσότω ἀδρῶ. μετ ὰ δ ὲ τὴ Σάγρα Ἀχαιῶ κτίσμα Καυλωία, πρότερο δ' Αὐλωία λεγομέη δι ὰ τὸ προκείμεο αὐλῶα. ἔστι δ' ἔρημο: ο ἱ γὰρ ἔχοτε εἰ Σικελία ὑπ ὸ τῶ βαρβάρω ἐξέπεσο καὶ τὴ ἐκε ῖ Καυλωία ἔκτισα. μετ ὰ δ ὲ ταύτη Σκυλλήτιο ἄποικο Ἀθηαίω τῶ μετ ὰ Μεεσθέω (ῦ δ ὲ Σκυλάκιο καλεῖται ), Κροτωιατῶ δ' ἐχότω Διούσιο Λοκροῖ προσώρισε. ἀπ ὸ δ ὲ τῆ πόλεω κα ὶ ὁ κόλπο Σκυλλητικὸ ὠόμασται, ποιῶ τὸ εἰρημέο ἰσθμὸ πρὸ τὸ Ἱ ππωιάτη κόλπο. ἐπεχείρησε δ' ὁ Διούσιο κα ὶ διατειχίζει τὸ ἰσθμὸ στρατεύσα ἐπ ὶ Λευκαού, λόγῳ μὲ ὡ ἀσφάλεια παρέξω ἀπ ὸ τῶ ἐκτὸ βαρβάρω τοῖ ἐτὸ ἰσθμο ῦ, τ ὸ δ' ἀληθὲ λῦσαι τὴ πρὸ ἀλλήλου κοιωία τῶ Ἑλλήω βουλόμεο, ὥστ' ἄρχει ἀδεῶ τῶ ἐτό: ἀ λλ' ἐκώλυσα ο ἱ ἐκτὸ εἰσελθότε. [11] μετ ὰ δ ὲ τ ὸ Σκυλλήτιο ἡ Κροτωιᾶτι χώρα κα ὶ τῶ Ἰαπύγω ἄκραι τρεῖ. μετ ὰ δ ὲ ταύτα τὸ Λακίιο Ἥρα ἱερό, πλούσιό ποτε ὑπάρξα κα ὶ πολλῶ ἀαθημάτω μεστό. τ ὰ διάρματα δ' οὐκ εὐκριῶ λέγεται: πλὴ ὥ γε ἐπ ὶ τ ὸ πολ ὺ σταδίου ἀπ ὸ πορθμο ῦ μέχρι Λακιίου Πολύβιο ἀποδίδωσι χιλίου κα ὶ τριακοσίου, ἐτεῦθε δ ὲ κα ὶ δίαρμα εἰ ἄκρα Ἰαπυγία ἑπτακοσίου. τοῦ το μὲ οὖ στόμα λέγουσι το ῦ Ταρατίου κόλπου. αὐτὸ δ' ὁ κόλπο ἔχει περίπλου ἀ ξιόλογο μιλίω διακοσίω τετταράκοτα, ὡ ὁ χωρογράφο φησί... τριακοσίω ὀγδοήκοτα... ἀζώ ῳ, Ἀρτεμίδωρο: τοσούτοι δ ὲ κα ὶ λείπω... το ῦ πλάτου το ῦ στόματο το ῦ κόλπου. βλέπει δ ὲ πρὸ ἀατολὰ χειμεριά, ἀρχ ὴ δ' αὐτο ῦ τ ὸ Λακίιο: κάμψατι γὰρ εὐθὺ α ἱ τῶ Ἀχαιῶ πόλει ἦ σα, α ἳ ῦ οὐκ εἰσ ὶ πλὴ τῆ Ταρατίω. ἀλλ ὰ δι ὰ τὴ δόξα τιῶ ἄξιο κα ὶ ἐπ ὶ πλέο αὐτῶ μησθῆαι. [12] πρώτη δ' ἐστ ὶ Κρότω ἐ ἑκατὸ κα ὶ πετήκοτα σταδίοι ἀπ ὸ το ῦ Λακιίου κα ὶ ποταμὸ Αἴσαρο κα ὶ λιμὴ κα ὶ ἄλλο ποταμὸ Νέαιθο, ᾧ τὴ ἐπωυμία γεέσθαι φασὶ ἀπ ὸ τοῦ συμβεβηκότο. καταχθέτα γάρ τια τῶ ἀπ ὸ το ῦ Ἰλιακο ῦ στόλου πλαηθέτω Ἀχαιῶ ἐκβῆ αι λέγουσι ἐπ ὶ τὴ κατάσκεψι τῶ χωρίω, τὰ δ ὲ συμπλεούσα αὐτοῖ Τρῳ άδα καταμαθούσα ἔρημα ἀδρῶ τ ὰ πλοῖα ἐμπρῆσαι βαρυομέα τὸ πλοῦ, ὥστ' ἀαγκασθῆαι μέει ἐ κείου, ἅμα κα ὶ τὴ γῆ σπουδαία ὁρῶτα: εὐθὺ δ ὲ κα ὶ ἄλλω πλειόω εἰσαφικουμέω καὶ ζηλούτω ἐκείου κατ ὰ τ ὸ ὁμόφυλο, πολλὰ κατοικία γεέσθαι, ὧ α ἱ πλείου ὁμώυμοι τῶ ποταμῶ ἐγέοτο. φησ ὶ δ' Ἀτίοχο, το ῦ θεο ῦ χρήσατο Ἀχαιοῖ Κρότωα κτίζει, ἀπελθεῖ Μύσκελλο κατασκεψόμεο τὸ τόπο, ἰδότα δ' ἐκτισμέη ἤδη Σύβαρι ποταμ ῷ τ ῷ πλησίο

6 ὁμώυμο κρῖαι ταύτη ἀμείω: ἐπαερέσθαι δ' οὖ ἀπιότα τὸ θεὸ ε ἰ λῷο εἴη ταύτη ἀ τ' ἐκείη κτίζει, τὸ δ ὲ ἀειπεῖ ( ἐτύγχαε δ ὲ ὑπόκυφο ὢ ὁ Μύσκελλο ) Μύσκελλε βραχύωτε, παρὲκ θεὸ ἄλλο ματεύω κλάσματα θηρεύει: δῶρο δ' ὅ τι δ ῷ τι ἐπαιεῖ. ἐπαελθότα δ ὲ κτίσαι τὸ Κρότωα συμπράξατο κα ὶ Ἀρχίου το ῦ τὰ Συρακούσσα οἰ κίσατο, προσπλεύσατο κατ ὰ τύχη ἡίκα ὥρμητο ἐπ ὶ τὸ τῶ Συρακουσσῶ οἰκισμό. ᾤκου δ ὲ Ἰ άπυγε τὸ Κρότωα πρότερο, ὡ Ἔφορό φησι. δοκε ῖ δ' ἡ πόλι τά τε πολέμια ἀσκῆσαι κα ὶ τ ὰ περ ὶ τὴ ἄθλησι: ἐ μι ᾷ γοῦ Ὀλυμπιάδι ο ἱ τῶ ἄλλω προτερήσατε τ ῷ σταδί ῳ ἑπτ ὰ ἄδρε ἅ πατε ὑπῆρξα Κροτωιᾶται, ὥστ' εἰκότω εἰρῆσθαι δοκε ῖ διότι Κροτωιατῶ ὁ ἔσχατο πρῶτο ἦ τῶ ἄλλω Ἑλλήω: κα ὶ τὴ παροιμία δ ὲ ὑγιέστερο Κρότωο λέγουσα ἐτεῦθε εἰρῆ σθαί φασι, ὡ το ῦ τόπου πρὸ ὑγίεια κα ὶ εὐεξία ἔχοτό τι φορό. πλείστου οὖ Ὀλυμπιοίκα ἔ σχε, καίπερ ο ὐ πολὺ χρόο οἰκηθεῖσα δι ὰ τὸ φθόρο τῶ ἐπ ὶ Σάγρ ᾳ πεσότω ἀδρῶ τοσούτω τὸ πλῆθο: προσέλαβε δ ὲ τ ῇ δόξ ῃ κα ὶ τ ὸ τῶ Πυθαγορείω πλῆθο κα ὶ Μίλω, ἐπιφαέστατο μὲ τῶ ἀθλητῶ γεγοὼ ὁμιλητὴ δ ὲ Πυθαγόρου διατρίψατο ἐ τ ῇ πόλει πολὺ χρόο. φασ ὶ δ' ἐ τ ῷ συσσιτί ῳ ποτ ὲ τῶ φιλοσόφω ποήσατο στύλου τὸ Μίλωα ὑποδύοτα σῶσαι ἅ πατα, ὑποσπάσαι δ ὲ κα ὶ ἑαυτό: τ ῇ δ' αὐτ ῇ ῥώμ ῃ πεποιθότα εἰκὸ κα ὶ τὴ ἱστορουμέη ὑ πό τιω εὑρέσθαι καταστροφὴ το ῦ βίου. λέγεται γοῦ ὁδοιπορῶ ποτε δι' ὕλη βαθεία παραβῆαι τὴ ὁδὸ ἐπ ὶ πλέο, εἶθ' εὑρὼ ξύλο μέγα ἐσφηωμέο, ἐμβαλὼ χεῖρα ἅμα κα ὶ πόδα εἰ τὴ διάστασι βιάζεσθαι πρὸ τ ὸ διαστῆσαι τελέω: τοσοῦτο δ' ἴσχυσε μόο ὥστ' ἐκπεσεῖ τοὺ σφῆα: εἶτ' εὐθὺ ἐπισυμπεσεῖ τ ὰ μέρη το ῦ ξύλου, ἀποληφθέτα δ' αὐτὸ ἐ τ ῇ τοιαύτ ῃ πάγῃ θηρόβρωτο γεέσθαι. [13] ἐφεξῆ δ' ἐστὶ [ ἐ] διακοσίοι σταδίοι Ἀχαιῶ κτίσμα ἡ Σύβαρι δυεῖ ποταμῶ μεταξύ, Κράθιδο κα ὶ Συβάριδο: οἰκιστὴ δ' αὐτῆ ὁ Ἶσ[ο] Ἑλικεύ. τοσοῦ το δ' εὐτυχί ᾳ διήεγκε ἡ πόλι αὕτη τ ὸ παλαιὸ ὥστε τεττάρω μὲ ἐθῶ τῶ πλησίο ἐπῆ ρξε, πέτε δ ὲ κα ὶ εἴκοσι πόλει ὑπηκόου ἔσχε, τριάκοτα δ ὲ μυριάσι ἀδρῶ ἐπ ὶ Κροτωιάτα ἐ στράτευσε, πετήκοτα δ ὲ σταδίω κύκλο συεπλήρου οἰκοῦτε ἐπ ὶ τ ῷ Κράθιδι. ὑπ ὸ μέτοι τρυφῆ καὶ ὕβρεω ἅπασα τὴ εὐδαιμοία ἀφῃρέθησα ὑπ ὸ Κροτωιατῶ ἐ ἡμέραι ἑ βδομήκοτα: ἑλότε γὰρ τὴ πόλι ἐπήγαγο τὸ ποταμὸ κα ὶ κατέκλυσα. ὕστερο δ' ο ἱ περιγεόμεοι συελθότε ἐπῴκου ὀλίγοι: χρό ῳ δ ὲ κα ὶ οὗτοι διεφθάρησα ὑπ ὸ Ἀθηαίω κα ὶ ἄ λλω Ἑλλήω, ο ἳ συοικήσοτε μὲ ἐκείοι ἀφίκοτο, καταφροήσατε δ ὲ αὐτῶ τοὺ μὲ διεχειρίσατο... τὴ δ ὲ πόλι εἰ ἕτερο τόπο μετέθηκα πλησίο κα ὶ Θουρίου προσηγόρευσα ἀπ ὸ κρήη ὁμωύμου. ὁ μὲ οὖ Σύβαρι τοὺ πίοτα ἵππου ἀπ' αὐτο ῦ πτυρτικοὺ ποιε ῖ: διὸ κα ὶ τὰ ἀγέλα ἀπείργουσι ἀπ' αὐτο ῦ: ὁ δ ὲ Κρᾶθι τοὺ ἀθρώπου ξαθοτριχεῖ κα ὶ λευκοτριχεῖ ποιε ῖ λουομέου κα ὶ ἄλλα πολλ ὰ πάθη ἰᾶται. Θούριοι δ' εὐτυχήσατε πολὺ χρόο ὑπὸ Λευκαῶ ἠδραποδίσθησα, Ταρατίω δ' ἀφελομέω ἐκείου ἐπ ὶ Ῥωμαίου κατέφυγο. ο ἱ δὲ πέμψατε συοίκου ὀλιγαδροῦσι μετωόμασα Κωπιὰ τὴ πόλι. [14] μετ ὰ δ ὲ Θουρίου Λαγαρία φρούριο, Ἐπειο ῦ κα ὶ Φωκέω κτίσμα, ὅθε κα ὶ ὁ Λαγαριταὸ οἶο, γλυκὺ κα ὶ ἁπαλὸ κα ὶ παρ ὰ τοῖ ἰατροῖ σφόδρα εὐδοκιμῶ: κα ὶ ὁ Θουρῖο δ ὲ τῶ ἐ ὀόματι οἴω ἐστί. εἶθ' Ἡράκλεια πόλι μικρὸ ὑπὲρ τῆ θαλάττη, κα ὶ ποταμο ὶ δύο πλωτοὶ Ἄκιρι κα ὶ Σῖρι, ἐφ' ο ὗ πόλι ἦ ὁμώυμο Τρωική: χρό ῳ δ ὲ τῆ Ἡρακλεία ἐτεῦθε οἰ κισθείση ὑπ ὸ Ταρατίω, ἐπίειο αὕτη τῶ Ἡρακλεωτῶ ὑπῆρξε. διεῖχε δ' Ἡρακλεία μὲ τέτταρα καὶ εἴκοσι σταδίου, Θουρίω δ ὲ περ ὶ τριακοσίου τριάκοτα. τῆ δ ὲ τῶ Τρώω κατοικία τεκμήριο ποιοῦται τ ὸ τῆ Ἀθηᾶ τῆ Ἰλιάδο ξόαο ἱδρυμέο αὐτόθι, ὅπερ καταμῦ σαι μυθεύουσι ἀποσπωμέω τῶ ἱκετῶ ὑπ ὸ Ἰώω τῶ ἑλότω τὴ πόλι: τούτου γὰρ ἐπελθεῖ οἰ κήτορα φεύγοτα τὴ Λυδῶ ἀρχή, κα ὶ βί ᾳ λαβεῖ τὴ πόλι Χώω οὖσα, καλέσαι δ ὲ αὐτὴ Πολίειο: δείκυσθαι δ ὲ κα ὶ ῦ καταμῦο τ ὸ ξόαο. ἰταμὸ μὲ οὖ κα ὶ τ ὸ οὕτω μυθεύει, ὥστε μὴ καταμῦσαι ἀαιόμεο, καθάπερ κα ὶ ἐ Ἰλί ῳ ἀποστραφῆαι κατ ὰ τὸ Κασάδρα βιασμό, ἀλλὰ κα ὶ καταμῦο δείκυσθαι: πολ ὺ δ ὲ ἰταμώτερο τ ὸ τοσαῦτα ποιεῖ ἐξ Ἰλίου κεκομισμέα ξόαα, ὅ σα φασὶ ο ἱ συγγραφεῖ: κα ὶ γὰρ ἐ Ῥώμ ῃ κα ὶ ἐ Λαουιί ῳ κα ὶ ἐ Λουκερί ᾳ κα ὶ ἐ Σειρίτιδι Ἰλιὰ Ἀθη ᾶ καλεῖται ὡ ἐκεῖθε κομισθεῖσα. κα ὶ τ ὸ τῶ Τρῳάδω δ ὲ τόλμημα περιφέρεται πολλαχοῦ κα ὶ ἄπιστο φαίεται καίπερ δυατὸ ὄ. τιὲ δ ὲ κα ὶ Ῥοδίω κτίσμα φασ ὶ κα ὶ Σειρῖτι κα ὶ τὴ ἐπὶ το ῦ Τράετο Σύβαρι. φησ ὶ δ' Ἀτίοχο τοὺ Ταρατίου Θουρίοι κα ὶ Κλεαδρίδ ᾳ τ ῷ στρατηγῷ

7 φυγάδι ἐκ Λακεδαίμοο πολεμοῦτα περ ὶ τῆ Σειρίτιδο συμβῆαι, κα ὶ συοικῆσαι μὲ κοι ῇ, τὴ δ' ἀποικία κριθῆαι Ταρατίω, Ἡράκλεια δ' ὕστερο κληθῆαι μεταβαλοῦσα κα ὶ τοὔ ομα κα ὶ τὸ τόπο. [15] ἑξῆ δ' ἐστ ὶ Μεταπότιο, εἰ ἣ ἀπ ὸ το ῦ ἐπιείου τῆ Ἡρακλεία εἰσ ὶ στάδιοι τετταράκοτα πρὸ τοῖ ἑκατό. Πυλίω δ ὲ λέγεται κτίσμα τῶ ἐξ Ἰλίου πλευσάτω μετ ὰ Νέστορο, οὓ οὕ τω ἀπ ὸ γεωργία εὐτυχῆσαί φασι ὥστε θέρο χρυσοῦ ἐ Δελφοῖ ἀαθεῖαι. σημεῖο δ ὲ ποιοῦ ται τῆ κτίσεω τὸ τῶ Νηλειδῶ ἐαγισμό: ἠφαίσθη δ' ὑπ ὸ Σαυιτῶ. Ἀ τίοχο δέ φησι ἐκλειφθέτα τὸ τόπο ἐποικῆσαι τῶ Ἀχαιῶ τια μεταπεμφθέτα ὑπ ὸ τῶ ἐ Συβάρει Ἀχαιῶ, μεταπεμφθῆαι δ ὲ κατ ὰ μῖσο τ ὸ πρὸ Ταρατίου τῶ Ἀχαιῶ τῶ ἐκπεσότω ἐκ τῆ Λακωικῆ, ἵα μ ὴ Ταρατῖοι γειτιῶτε ἐπιπηδήσαιε τ ῷ τόπ ῳ. δυεῖ δ' οὐσῶ πόλεω, τοῦ Μεταποτίου ἐγγυτέρω [τῆ δ ὲ Σειρίτιδο ἀπωτέρω] το ῦ Τάρατο, πεισθῆαι τοὺ ἀ φιγμέου ὑπ ὸ τῶ Συβαριτῶ τ ὸ Μεταπότιο κατασχεῖ: τοῦτο μὲ γὰρ ἔχοτα ἕξει κα ὶ τὴ Σειρῖτι, ε ἰ δ' ἐπ ὶ τὴ Σειρῖτι τράποιτο, προσθήσει τοῖ Ταρατίοι τ ὸ Μεταπότιο ἐ πλευραῖ οὖ σι. πολεμοῦτα δ' ὕστερο πρὸ τοὺ Ταρατίου κα ὶ τοὺ ὑπερκειμέου Οἰωτροὺ ἐπ ὶ μέρει διαλυθῆαι τῆ γῆ, ὅπερ γεέσθαι τῆ τότε Ἰταλία ὅριο κα ὶ τῆ Ἰαπυγία. ἐταῦθα δ ὲ κα ὶ τὸ Μετάποτο μυθεύουσι κα ὶ τὴ Μελαίππη τὴ δεσμῶτι κα ὶ τὸ ἐξ αὐτῆ Βοιωτό. δοκε ῖ δ' Ἀτίοχο τὴ πόλι Μεταπότιο εἰρῆσθαι πρότερο Μέταβο, παρωομάσθαι δ' ὕ στερο: τή τε Μελαίππη ο ὐ πρὸ τοῦτο ἀλλ ὰ πρὸ Δῖο κομισθῆαι ἐλέγχει ἡρῷο το ῦ Μετάβου κα ὶ Ἄ σιο τὸ ποιητὴ φήσατα ὅτι τὸ Βοιωτὸ Δίου ἐ ὶ μεγάροι τέκε εὐειδὴ Μελαίππη 3 ὡ πρὸ ἐκεῖο ἀχθεῖσα τὴ Μελαίππη, ο ὐ πρὸ Μέταβο. οἰκιστὴ δ ὲ το ῦ Μεταποτίου Δαύλιο ὁ Κρίση τύραο γεγέηται τῆ περ ὶ Δελφού, ὥ φησι Ἔφορο. ἔστι δέ τι κα ὶ οὗ το λόγο ὡ ὁ πεμφθεὶ ὑπ ὸ τῶ Ἀχαιῶ ἐπ ὶ τὸ συοικισμὸ Λεύκιππο εἴη, χρησάμεο δ ὲ παρὰ τῶ Ταρατίω τὸ τόπο εἰ ἡμέρα κα ὶ ύκτα μ ὴ ἀποδοίη, μεθ' ἡμέρα μὲ λέγω πρὸ τοὺ ἀπαιτοῦτα ὅτι κα ὶ εἰ τὴ ἐφεξῆ ύκτα αἰτήσαιτο κα ὶ λάβοι, ύκτωρ δ' ὅτι κα ὶ πρὸ τὴ ἑξῆ ἡμέρα. ἐφεξῆ δ' ἐστὶ ὁ Τάρα κα ὶ ἡ Ἰαπυγία, περ ὶ ὧ ἐροῦμε, ὅτα πρότερο τὰ προκειμέα τῆ Ἰταλία ήσου περιοδεύσωμε κατ ὰ τὴ ἐξ ἀρχῆ πρόθεσι: ἀε ὶ γὰρ τοῖ ἔθεσι ἑκάστοι τὰ γειτιώσα προσκαταλέγοτε ήσου κα ὶ ῦ, ἐπειδ ὴ μέχρι τέλου ἐπεληλύθαμε τὴ Οἰ ωτρία, ἥπερ κα ὶ Ἰταλία μόη ὠόμαζο ο ἱ πρότερο, δίκαιοί ἐσμε φυλάξαι τὴ αὐτὴ τάξι, ἐπελθότε τὴ Σικελία κα ὶ τὰ περ ὶ αὐτὴ ήσου II.[1] ἔστι δ' ἡ Σικελία τρίγωο τ ῷ σχήματι, κα ὶ δι ὰ τοῦτο Τριακρία μὲ πρότερο, Θριακία δ' ὕστερο προσηγορεύθη μετοομασθεῖσα εὐφωότερο. τ ὸ δ ὲ σχῆμα διορίζουσι τρεῖ ἄ κραι, Πελωριὰ μὲ ἡ πρὸ τὴ Καῖυ κα ὶ τὴ στυλίδα τὴ Ῥηγίω ποιοῦσα τὸ πορθμό, Πάχυο δὲ ἡ ἐκκειμέη πρὸ ἕω κα ὶ τ ῷ Σικελικ ῷ κλυζομέη πελάγει, βλέπουσα πρὸ τὴ Πελοπόησο καὶ τὸ ἐπ ὶ Κρήτη πόρο: τρίτη δ' ἐστὶ ἡ προσεχὴ τ ῇ Λιβύ ῃ βλέπουσα πρὸ ταύτη ἅμα κα ὶ τὴ χειμεριὴ δύσι, Λιλύβαιο. τῶ δ ὲ πλευρῶ, ἃ ἀφορίζουσι α ἱ τρεῖ ἄκραι, δύο μέ εἰσι κοῖ λαι μετρίω, ἡ δ ὲ τρίτη κυρτή, ἡ ἀπ ὸ το ῦ Λιλυβαίου καθήκουσα πρὸ τὴ Πελωριάδα, ἥ περ μεγίστη ἐστί, σταδίω χιλίω κα ὶ ἑπτακοσίω, ὡ Ποσειδώιο εἴρηκε προσθεὶ κα ὶ εἴκοσι. τῶ δ' ἄλλω ἡ ἐπ ὶ Πάχυο ἀπ ὸ το ῦ Λιλυβαίου μείζω τῆ ἑτέρα: ἐλαχίστη δ ὲ ἡ τ ῷ πορθμ ῷ κα ὶ τ ῇ Ἰταλίᾳ προσεχή, ἡ ἀπ ὸ τῆ Πελωριάδο ἐπ ὶ τὸ Πάχυο, σταδίω ὅσο χιλίω κα ὶ ἑκατὸ κα ὶ τριάκοτα. τὸ δ ὲ περίπλου ὁ Ποσειδώιο σταδίω τετταρακοσίω ἐπ ὶ τοῖ τετρακισχιλίοι ἀποφαίει. ἐ δὲ τ ῇ χωρογραφί ᾳ μείζω λέγεται τ ὰ διαστήματα κατ ὰ μέρο διῃρημέα μιλιασμ ῷ: ἐκ μὲ Πελωριάδο εἰ Μύλα εἴκοσι πέτε: τοσαῦτα δ ὲ κα ὶ ἐκ Μυλῶ εἰ Τυδαρίδα: εἶτα εἰ Ἀγάθυρο τριάκοτα καὶ τ ὰ ἴσα εἰ Ἄλαισα κα ὶ πάλι ἴσα εἰ Κεφαλοίδιο: ταῦτα μὲ πολίχια: εἰ δ' Ἱμέρα ποταμὸ δεκαοκτ ὼ δι ὰ μέση ῥέοτα τῆ Σικελία: εἶτ' εἰ Πάορμο τριάκοτα πέτε: δύο δ ὲ κα ὶ τριάκοτα εἰ τ ὸ τῶ Αἰγεσταίω ἐμπόριο: λοιπ ὰ δ ὲ εἰ Λιλύβαιο τριάκοτα ὀκτώ. ἐτεῦθε δ ὲ κάμψατι ἐπὶ τ ὸ συεχὲ πλευρὸ εἰ μὲ τ ὸ Ἡράκλειο ἑβδομήκοτα πέτε, ἐπ ὶ δ ὲ τ ὸ Ἀκραγατίω ἐ μπόριο εἴκοσι, κα ὶ ἄλλα εἴκοσι εἰ Καμάρια: εἶτ' ἐπ ὶ Πάχυο πετήκοτα. ἔθε πάλι κατ ὰ τ ὸ τρίτο πλευρὸ εἰ μὲ Συρακούσσα τριάκοτα ἕξ, εἰ δ ὲ Κατάη ἑξήκοτα: εἶτ' εἰ Ταυρομέιο τριάκοτα τρία: εἶτ' εἰ Μεσσήη τριάκοτα. πεζ ῇ δ ὲ ἐκ μὲ Παχύου εἰ Πελωριάδα ἑκατὸ ἑξήκοτα ὀκτώ, ἐκ δ ὲ Μεσσήη εἰ Λιλύβαιο τ ῇ Ὀυαλερί ᾳ ὁδ ῷ [διακόσια] τριάκοτα πέτε.

8 ἔιοι δ' ἁπλούστερο εἰρήκασι, ὥσπερ Ἔφορο, τὸ περίπλου ἡμερῶ κα ὶ υκτῶ πέτε. Ποσειδώιο δ ὲ τοῖ κλίμασι ἀφορίζω τὴ ῆσο πρὸ ἄρκτο μὲ τὴ Πελωριάδα, πρὸ ότο δ ὲ Λιλύβαιο, πρὸ ἕω δ ὲ τὸ Πάχυο τίθησι. ἀάγκη δέ, τῶ κλιμάτω ἐ παραλληλογράμμῳ σχήματι διαστελλομέω, τ ὰ ἐγγραφόμεα τρίγωα κα ὶ μάλιστα ὅσα σκαλη ὰ κα ὶ ὧ οὐ δεμία πλευρ ὰ [οὐδεμι ᾷ] τῶ το ῦ παραλληλογράμμου ἐφαρμόττει, ἀαρμόστω ἔχει πρὸ τ ὰ κλίματα δι ὰ τὴ λόξωσι. ὅμω δ' οὖ ἐ τοῖ τῆ Σικελία τ ῇ Ἰταλί ᾳ πρὸ ότο κειμέη ἡ Πελωριὰ ἀρκτικωτάτη λέγοιτ' ἂ καλῶ τῶ τριῶ γωιῶ, ὥσθ' ἡ ἐπιζευγυμέη ἀπ' αὐτῆ ἐπ ὶ τὸ Πάχυο, [ ὃ] ἐκκεῖσθαι πρὸ ἕω ἔφαμε, ἅμα πρὸ ἄρκτο βλέπουσα ποιήσει τὴ πλευρὰ τὴ πρὸ τὸ πορθμό. δε ῖ δ' ἐπιστροφὴ μικρὰ λαμβάει ἐπ ὶ χειμεριὰ ἀατολά: οὕτω γὰρ ἡ ᾐὼ παρακλίει προϊοῦσι ἀπ ὸ τῆ Κατάη ἐπ ὶ τὰ Συρακούσσα κα ὶ τὸ Πάχυο. δίαρμα δ' ἐστὶ ἀπ ὸ το ῦ Παχύου πρὸ τ ὸ στόμα το ῦ Ἀλφειο ῦ στάδιοι τετρακισχίλιοι. Ἀρτεμίδωρο δ' ἀπ ὸ τοῦ Παχύου φήσα ἐπ ὶ Ταίαρο εἶαι τετρακισχιλίου κα ὶ ἑξακοσίου, ἀπ ὸ δ' Ἀλφειο ῦ ἐπ ὶ Παμισὸ χιλίου ἑκατὸ τριάκοτα, παρασχεῖ ἂ δοκε ῖ μοι λόγο μ ὴ οὐχ ὁμολογούμεα λέγ ῃ τ ῷ φήσατι τετρακισχιλίου εἶαι τοὺ ἐπ ὶ τὸ Ἀλφειὸ ἀπ ὸ το ῦ Παχύου. ἡ δ' ἀπ ὸ Παχύου πρὸ Λιλύβαιο ( ἑσπεριώτερο δ ὲ τῆ Πελωριάδο ἐστὶ ) ἱκαῶ ἂ καὐτ ὴ λοξοῖτο ἀπ ὸ το ῦ μεσημβριο ῦ σημείου πρὸ τὴ ἑσπέρα, βλέποι δ ὲ ἂ ἅμα πρό τε τὴ ἕω κα ὶ πρὸ τὸ ότο, τ ῇ μὲ ὑπ ὸ το ῦ Σικελικοῦ πελάγου κλυζομέη, τ ῇ δ' ὑπ ὸ το ῦ Λιβυκο ῦ το ῦ πρὸ τὰ Σύρτει διήκοτο ἀπ ὸ τῆ Καρχηδοία. ἔστι δ ὲ κα ὶ ἀπ ὸ Λιλυβαίου τοὐλάχιστο δίαρμα ἐπ ὶ Λιβύη χίλιοι κα ὶ πετακόσιοι περ ὶ Καρχηδόα: καθ' ὃ δ ὴ λέγεταί τι τῶ ὀξυδορκούτω ἀπό τιο σκοπῆ ἀπαγγέλλει τὸ ἀριθμὸ τῶ ἀαγομέω ἐκ Καρχηδόο σκαφῶ τοῖ ἐ Λιλυβαί ῳ. ἀπ ὸ δ ὲ το ῦ Λιλυβαίου τὴ ἐπ ὶ Πελωριάδα πλευρὰ ἀάγκη λοξοῦσθαι πρὸ ἕω κα ὶ βλέπει πρὸ τ ὸ μεταξ ὺ τῆ ἑσπέρα καὶ τῆ ἄρκτου, πρὸ ἄρκτο μὲ ἔχουσα τὴ Ἰταλία πρὸ δύσι δ ὲ τ ὸ Τυρρηικὸ πέλαγο κα ὶ τὰ Αἰόλου ήσου. [2] πόλει δ' εἰσ ὶ κατ ὰ μὲ τ ὸ πλευρὸ τ ὸ ποιοῦ τὸ πορθμὸ Μεσσήη πρῶτο, ἔ πειτα Ταυρομέιο κα ὶ Κατάη κα ὶ Συρακοῦσσαι: α ἱ δ ὲ μεταξ ὺ Κατάη κα ὶ Συρακουσσῶ ἐ κλελοίπασι, Νάξο κα ὶ Μέγαρα, ὅπου κα ὶ α ἱ τῶ ποταμῶ ἐκβολα ὶ Συμαίθου κα ὶ πάτω καταρρεότω ἐκ τῆ Αἴτη εἰ εὐλίμεα στόματα: ἐταῦθα δ ὲ κα ὶ τ ὸ τῆ Ξιφωία ἀκρωτήριο. φησ ὶ δ ὲ ταύτα Ἔφορο πρώτα κτισθῆαι πόλει Ἑλληίδα ἐ Σικελί ᾳ δεκάτ ῃ γεε ᾷ μετ ὰ τ ὰ Τρωικά: τοὺ γὰ ρ πρότερο δεδιέαι τ ὰ λῃστήρια τῶ Τυρρηῶ κα ὶ τὴ ὠμότητα τῶ ταύτ ῃ βαρβάρω, ὥστε μηδὲ κατ' ἐμπορία πλεῖ. Θεοκλέα δ' Ἀθηαῖο παρεεχθέτα ἀέμοι εἰ τὴ Σικελία καταοῆ σαι τή τε οὐδέεια τῶ ἀθρώπω κα ὶ τὴ ἀρετὴ τῆ γῆ, ἐπαελθότα δ ὲ Ἀθηαίου μὲ μ ὴ πεῖ σαι, Χαλκιδέα δ ὲ τοὺ ἐ Εὐβοί ᾳ συχοὺ παραλαβότα κα ὶ τῶ Ἰώω τιά, ἔτι δ ὲ Δωριέω, [ ὧ] οἱ πλείου ἦσα Μεγαρεῖ, πλεῦσαι: τοὺ μὲ οὖ Χαλκιδέα κτίσαι Νάξο τοὺ δ ὲ Δωριέα Μέγαρα τὴ Ὕβλα πρότερο καλουμέη. α ἱ μὲ οὖ πόλει οὐκέτ' εἰσί, τ ὸ δ ὲ τῆ Ὕβλη ὄ ομα συμμέει δι ὰ τὴ ἀρετὴ το ῦ Ὑβλαίου μέλιτο. [3] τῶ δ ὲ συμμεουσῶ κατ ὰ τ ὸ λεχθὲ πλευρὸ πόλεω ἡ μὲ Μεσσήη τῆ Πελωριάδο ἐ κόλπ ῳ κεῖται, καμπτομέη ἐπ ὶ πολ ὺ πρὸ ἕω κα ὶ μασχάλη τι ὰ ποιούση: ἀπέχει δ ὲ το ῦ μὲ Ῥηγίου δίαρμα ἑξηκοταστάδιο, τῆ δ ὲ στυλίδο πολ ὺ ἔλαττο. κτίσμα δ' ἐστ ὶ Μεσσηίω τῶ ἐ Πελοποήσ ῳ, παρ' ὧ τοὔομα μετήλλαξε καλουμέη Ζάγκλη πρότερο δι ὰ τὴ σκολιότητα τῶ τόπω (ζάγκλο γὰρ ἐκαλεῖτο τ ὸ σκολιό ), Ναξίω οὖσα πρότερο κτίσμα τῶ πρὸ Κατάη: ἐπῴκησα δ' ὕστερο Μαμερτῖοι Καμπαῶ τι φῦλο. ἐχρήσατο δ' ὁρμητηρί ῳ Ῥωμαῖοι πρὸ τὸ Σικελικὸ πόλεμο τὸ πρὸ Καρχηδοίου, κα ὶ μετ ὰ ταῦτα Πομπήιο ὁ Σέξτο ἐταῦ θα συεῖχε τ ὸ αυτικὸ πολεμῶ πρὸ τὸ Σεβαστὸ Καίσαρα: ἐτεῦθε δ ὲ κα ὶ τὴ φυγὴ ἐ ποιήσατο ἐκπεσὼ ἐκ τῆ ήσου. δείκυται δ ὲ κα ὶ ἡ Χάρυβδι μικρὸ πρ ὸ τῆ πόλεω ἐ τ ῷ πόρ ῳ, βάθο ἐξαίσιο, εἰ ὃ α ἱ παλίρροιαι το ῦ πορθμο ῦ κατάγουσι φυσικῶ τ ὰ σκάφη τραχηλιζόμεα μετὰ συστροφῆ κα ὶ δίη μεγάλη: καταποθέτω δ ὲ κα ὶ διαλυθέτω τ ὰ αυάγια παρασύρεται πρὸ ᾐόα τῆ Ταυρομεία, ἣ καλοῦσι ἀπ ὸ το ῦ συμπτώματο τούτου Κοπρία. τοσοῦ το δ' ἐπεκράτησα ο ἱ Μαμερτῖοι παρ ὰ τοῖ Μεσσηίοι ὥστ' ἐπ' ἐκείοι ὑπῆρξε ἡ πόλι, καλοῦ σί τε Μαμερτίου μᾶλλο ἅπατε αὐτοὺ ἢ Μεσσηίου, εὐοίου τε σφόδρα τῆ χώρα οὔση οὐ Μεσσήιο καλοῦσι τὸ οἶο ἀλλ ὰ Μαμερτῖο, τοῖ ἀρίστοι ἐάμιλλο ὄτα τῶ Ἰταλικῶ. οἰκεῖται δ' ἱκαῶ ἡ πόλι, μᾶλλο δ ὲ Κατάη: κα ὶ γὰρ οἰκήτορα δέδεκται Ῥωμαίου: ἧ ττο δ'

9 ἀμφοῖ τ ὸ Ταυρομέιο. κα ὶ Κατάη δ' ἐστ ὶ Ναξίω τῶ αὐτῶ κτίσμα, Ταυρομέιο δ ὲ τῶ ἐ Ὕβλ ῃ Ζαγκλαίω: ἀπέβαλε δ ὲ τοὺ οἰκήτορα τοὺ ἐξ ἀρχῆ ἡ Κατάη, κατοικίσατο ἑ τέρου Ἱέρωο το ῦ Συρακουσσίω τυράου κα ὶ προσαγορεύσατο αὐτὴ Αἴτη ἀτ ὶ Κατάη. ταύτη δ ὲ κα ὶ Πίδαρο κτίστορα λέγει αὐτὸ ὅτα φῇ ξύε ὅ τοι λέγω, ζαθέω ἱερῶ ὁμώυμε πάτερ, κτίστορ Αἴτα. 1 μετ ὰ δ ὲ τὴ τελευτὴ το ῦ Ἱέρωο κατελθότε ο ἱ Κατααῖ οι τού τε ἐοίκου ἐξέβαλο κα ὶ τὸ τάφο ἀέσκαψα το ῦ τυράου. ο ἱ δ ὲ Αἰταῖ οι παραχωρήσατε τὴ Ἴησα καλουμέη τῆ Αἴτη ὀρειὴ ᾤκησα κα ὶ προσηγόρευσα τὸ χωρίο Αἴτη διέχο τῆ Κατάη σταδίου ὀγδοήκοτα, κα ὶ τὸ Ἱέρωα οἰκιστὴ ἀ πέφηα. ὑπέρκειται δ ὲ μάλιστα τῆ Κατάη ἡ Αἴτη κα ὶ τῶ περ ὶ τοὺ κρατῆρα παθῶ πλεῖστο κοιωε ῖ : κα ὶ γὰρ ο ἱ ῥύακε εἰ τὴ Κατααία ἐγγυτάτω καταφέροται, κα ὶ τ ὰ περ ὶ τοὺ εὐσεβεῖ ἐκεῖ τεθρύληται τὸ Ἀμφίομο κα ὶ τὸ Ἀαπία, ο ἳ τοὺ γοέα ἐπ ὶ τῶ ὤμω ἀ ράμεοι διέσωσα ἐπιφερομέου το ῦ κακο ῦ. ὅτα δ', ὁ Ποσειδώι[ό] φ[ησι], γίηται τ ὰ περ ὶ τ ὸ ὄρο, κατατεφροῦ ται πολλ ῷ βάθει τ ὰ Κατααίω χωρία: ἡ μὲ οὖ σποδὸ λυπήσασα πρὸ καιρὸ εὐεργετε ῖ τὴ χώρα χρόοι ὕστερο: εὐάμπελο γὰρ παρέχεται κα ὶ χρηστόκαρπο, τῆ ἄλλη οὐχ ὁμοίω οὔ ση εὐοίου: τά τε ῥίζα, [ ἃ] ἐκφέρει τ ὰ κατατεφρωθέτα χωρία, πιαίει ἐπ ὶ τοσοῦτο τ ὰ πρόβατά φασι ὥστε πίγεσθαι: διόπερ ἐκ τῶ ὤτω ἀφαιροῦσι αἷμα δι' ἡμερῶ τεττάρω ἢ πέτε, καθάπερ τοῦτο κα ὶ κατ ὰ τὴ Ἐρύθεια συμβαῖο εἰρήκαμε. ὁ δ ὲ ῥύαξ εἰ πῆ ξι μεταβάλλω ἀπολιθο ῖ τὴ ἐπιφάεια τῆ γῆ ἐφ' ἱκαὸ βάθο, ὥστε λατομία εἶαι χρεία τοῖ ἀ ακαλύψαι βουλομέοι τὴ ἐξ ἀρχῆ ἐπιφάεια. τακείση γὰρ ἐ τοῖ κρατῆρσι τῆ πέτρα, εἶ τ' ἀαβληθείση, τ ὸ ὑπερχυθὲ τῆ κορυφῆ ὑγρὸ πηλό ἐστι μέλα ῥέω κατ ὰ τῆ ὀρειῆ: εἶ τα πῆξι λαβὼ γίεται λίθο μυλία τὴ αὐτὴ φυλάττω χρόα ἣ ῥέω εἶχε. κα ὶ ἡ σποδὸ δὲ καιομέω τῶ λίθω ὡ ἀπ ὸ τῶ ξύλω γίεται: καθάπερ οὖ τ ὸ πήγαο τ ῇ ξυλί ῃ σποδῷ τρέφεται, τοιοῦτο ἔχει τι οἰκείωμα πρὸ τὴ ἄμπελο εἰκὸ τὴ Αἰταία σποδό. [4] τὰ δὲ Συρακούσσα Ἀρχία μὲ ἔκτισε ἐκ Κορίθου πλεύσα περ ὶ τοὺ αὐτοὺ χρόου οἷ ᾠ κίσθησα ἥ τε Νάξο κα ὶ τ ὰ Μέγαρα. ἅμα δ ὲ Μύσκελλό τέ φασι εἰ Δελφοὺ ἐλθεῖ κα ὶ τὸ Ἀ ρχία: χρηστηριαζομέω δ' ἐρέσθαι τὸ θεό, πότερο αἱροῦται πλοῦτο ἢ ὑγίεια: τὸ μὲ οὖ Ἀ ρχία ἑλέσθαι τὸ πλοῦτο, Μύσκελλο δ ὲ τὴ ὑγίεια: τ ῷ μὲ δ ὴ Συρακούσσα δοῦαι κτίζει τ ῷ δὲ Κρότωα. κα ὶ δ ὴ συμβῆαι Κροτωιάτα μὲ οὕτω ὑγιειὴ οἰκῆσαι πόλι ὥσπερ εἰ ρήκαμε, Συρακούσσα δ ὲ ἐπ ὶ τοσοῦτο ἐκπεσεῖ πλοῦτο ὥστε κα ὶ αὐτοὺ ἐ παροιμί ᾳ διαδοθῆ αι, λεγότω πρὸ τοὺ ἄγα πολυτελεῖ ὡ οὐκ ἂ ἑξικοῖτο αὐτοῖ ἡ Συρακουσσίω δεκάτη. πλέοτα δ ὲ τὸ Ἀρχία εἰ τὴ Σικελία καταλιπεῖ μετ ὰ μέρου τῆ στρατιᾶ το ῦ τῶ Ἡρακλειδῶ γέου Χερσικράτη συοικιοῦτα τὴ ῦ Κέρκυρα καλουμέη, πρότερο δ ὲ Σχερία. ἐκεῖ ο μὲ οὖ ἐκβαλότα Λιβυροὺ κατέχοτα οἰκίσαι τὴ ῆσο, τὸ δ' Ἀρχία κατασχότα πρὸ τὸ Ζεφύριο τῶ Δωριέω εὑρότα τιὰ δεῦρο ἀφιγμέου ἐκ τῆ Σικελία παρ ὰ τῶ τ ὰ Μέγαρα κτισάτω ἀαλαβεῖ αὐτού, κα ὶ κοι ῇ μετ' αὐτῶ κτίσαι τὰ Συρακούσσα. ηὐξήθη δ ὲ καὶ δι ῶὐ τ τ χώρα εδαιμοία πόλι κα δι τ τ λιμέω εφυ ἡγεμοικο ὶ κατέστησα, κα ὶ συέβη Συρακουσσίοι τυραουμέοι τε δεσπόζει τῶ ἄλλω καὶ ἐλευθερωθεῖσι ἐλευθεροῦ τοὺ ὑπ ὸ τῶ βαρβάρω καταδυαστευομέου. ἦσα γὰρ τῶ βαρβάρω ο ἱ μὲ ἔοικοι, τιὲ δ' ἐκ τῆ περαία ἐπῄεσα, οὐδέα δ ὲ τῆ παραλία εἴω ο ἱ Ἕ λληε ἅπτεσθαι, τῆ δ ὲ μεσογαία ἀπείργει πατάπασι οὐκ ἴσχυο, ἀλλ ὰ διετέλεσα μέχρι δεῦ ρο Σικελο ὶ κα ὶ Σικαο ὶ κα ὶ Μόργητε κα ὶ ἄλλοι τιὲ εμόμεοι τὴ ῆσο, ὧ ἦσα κα ὶ Ἴ βηρε, οὕσπερ πρώτου φησ ὶ τῶ βαρβάρω Ἔφορο λέγεσθαι τῆ Σικελία οἰκιστά. κα ὶ τ ὸ Μοργάτιο δ ὲ εἰκὸ ὑπ ὸ τῶ Μοργήτω ᾠκίσθαι: πόλι δ' ἦ αὕτη, ῦ δ' οὐκ ἔστι. ἐπελθότε δὲ Καρχηδόιοι κα ὶ τούτου οὐκ ἐπαύσατο κακοῦτε κα ὶ τοὺ Ἕλληα, ἀτεῖχο δ' ὅμω οἱ Συρακούσσιοι. Ῥωμαῖοι δ' ὕστερο κα ὶ τοὺ Καρχηδοίου ἐξέβαλο κα ὶ τὰ Συρακούσσα ἐ κ πολιορκία εἷλο. ἐφ' ἡμῶ δ ὲ Πομπηίου τά τε ἄλλα κακώσατο πόλει κα ὶ δ ὴ κα ὶ τὰ Συρακούσσα, πέμψα ἀποικία ὁ Σεβαστὸ Καῖσαρ πολ ὺ μέρο το ῦ παλαιο ῦ κτίσματο ἀ έλαβε. πετάπολι γὰρ ἦ τ ὸ παλαιὸ ὀγδοήκοτα κα ὶ ἑκατὸ σταδίω ἔχουσα τ ὸ τεῖχο. ἅπατα μὲ δὴ τὸ κύκλο τοῦτο ἐκπληροῦ οὐδὲ ἔδει, τ ὸ δ ὲ συοικούμεο τ ὸ πρὸ τ ῇ ήσ ῳ τ ῇ Ὀρτυγίᾳ μέρο ᾠήθη δεῖ οἰκίσαι βέλτιο, ἀξιολόγου πόλεω ἔχο περίμετρο: ἡ δ' Ὀ ρτυγία συάπτει γεφύρ ᾳ πρὸ τὴ ἤπειρο [ ὁμορ]οῦσα, κρήη δ' ἔχει τὴ Ἀρέθουσα ἐξιεῖσα ποταμὸ εὐθὺ εἰ

10 τὴ θάλαττα. μυθεύουσι δ ὲ τὸ Ἀλφειὸ εἶαι τοῦτο, ἀρχόμεο μὲ ἐκ τῆ Πελοποήσου, διὰ δ ὲ το ῦ πελάγου ὑπ ὸ γῆ τ ὸ ῥεῖθρο ἔχοτα μέχρι πρὸ τὴ Ἀρέθουσα, εἶτ' ἐκδιδότα ἐ θέδε πάλι εἰ τὴ θάλαττα. τεκμηριοῦται δ ὲ τοιούτοι τισί: κα ὶ γὰρ φιάλη τι ὰ ἐκπεσοῦσα εἰ τὸ ποταμὸ ἐόμισα ἐ Ὀλυμπί ᾳ δεῦρο ἀεεχθῆαι εἰ τὴ κρήη, κα ὶ θολοῦσθαι ἀπ ὸ τῶ ἐ Ὀλυμπί ᾳ βουθυσιῶ. ὅ τε Πίδαρο ἐπακολουθῶ τούτοι εἴρηκε τάδε ἄμπευμα σεμὸ Ἀλφεο ῦ, κλειᾶ Συρακοσσᾶ θάλο, Ὀρτυγία.2 συαποφαίεται δ ὲ τῷ Πιδάρ ῳ ταὐτ ὰ κα ὶ Τίμαιο ὁ συγγραφεύ. ε ἰ μὲ οὖ πρ ὸ το ῦ συάψαι τ ῇ θαλάττ ῃ κατέπιπτε ὁ Ἀλφειὸ εἴ τι βάραθρο, ἦ τι ἂ πιθαότη ἐτεῦθε διήκει κατ ὰ γῆ ῥεῖθρο μέχρι τῆ Σικελία ἀμιγὲ τ ῇ θαλάττ ῃ διασῶζο τ ὸ πότιμο ὕδωρ: ἐπειδ ὴ δ ὲ τ ὸ το ῦ ποταμο ῦ στόμα φαερό ἐστι εἰ τὴ θάλαττα ἐκδιδό, ἐγγὺ δ ὲ μηδὲ ἐ τ ῷ πόρ ῳ τῆ θαλάττη φαιόμεο στόμα τὸ καταπῖο τ ὸ ῥεῦμα το ῦ ποταμο ῦ, καίπερ οὐδ' οὕτω ἂ συμμείαι γλυκύ, πατάπασι ἀ μήχαό ἐστι. τό τε γὰρ τῆ Ἀρεθούση ὕδωρ ἀτιμαρτυρε ῖ πότιμο ὄ: τό τε δι ὰ τοσούτου πόρου συμμέει τ ὸ ῥεῦμα το ῦ ποταμο ῦ μ ὴ διαχεόμεο τ ῇ θαλάττ ῃ, μέχρι ἂ εἰ τ ὸ πεπλασμέο ῥεῖθρο ἐμπέσ ῃ, πατελῶ μυθῶδε. μόλι γὰρ ἐπ ὶ το ῦ Ῥοδαο ῦ τοῦτο πιστεύομε, ᾧ συμμέει τὸ ῥεῦμα δι ὰ λίμη ἰό, ὁρατὴ σῶζο τὴ ῥύσι: ἀλλ' ἐκε ῖ μὲ κα ὶ βραχ ὺ διάστημα κα ὶ οὐ κυμαιούση τῆ λίμη, ἐταῦθα δέ, ὅπου χειμῶε ἐξαίσιοι κα ὶ κλυδασμοί, πιθαότητο οὐδεμιᾶ οἰκεῖο ὁ λόγο. ἐπιτείει δ ὲ τ ὸ ψεῦδο ἡ φιάλη παρατεθεῖσα: οὐδ ὲ γὰρ αὐτ ὴ ῥ εύματι εὐπειθή, οὐχ ὅτι τ ῷ τοσούτ ῳ τε κα ὶ δι ὰ τοιούτω πόρω φερομέ ῳ. φέροται δ' ὑπ ὸ γῆ ποταμοὶ πολλο ὶ κα ὶ πολλαχο ῦ τῆ γῆ, ἀλλ' οὐκ ἐπ ὶ τοσοῦτο διάστημα: ε ἰ δ ὲ τοῦ το δυατό, τά γε προειρημέα ἀδύατα κα ὶ τ ῷ περ ὶ το ῦ Ἰάχου μύθ ῳ παραπλήσια: ῥε ῖ γὰρ ἀπ' ἄκρα Πίδου φησὶ ὁ Σοφοκλῆ Λάκμου τ' ἀπ ὸ Περραιβῶ εἰ Ἀμφιλόχου κα ὶ Ἀκαρᾶα, μίσγει δ' ὕδασι τοῖ Ἀχελώου. κα ὶ ὑποβὰ ἔθεδ' ἐ Ἄργο δι ὰ κῦμα τεμὼ ἥκει δῆμο τὸ Λυρκείου. 3 βελτίω δ' Ἑκαταῖο, ὅ φησι τὸ ἐ τοῖ Ἀμφιλόχοι Ἴαχο ἐκ το ῦ Λακμο ῦ ῥέοτα, ἐξ ο ὗ κα ὶ ὁ Αἴα ῥε ῖ, ἕτερο εἶαι το ῦ Ἀργολικο ῦ, ὠομάσθαι δ' ὑπ ὸ Ἀμφιλόχου το ῦ κα ὶ τὴ πόλι Ἄ ργο Ἀμφιλοχικὸ καλέσατο: τοῦτο μὲ οὖ οὗτό φησι εἰ τὸ Ἀχελῶο ἐκβάλλει, τὸ δ ὲ Αἴ ατα εἰ Ἀπολλωία πρὸ δύσι ῥεῖ. ἑκατέρωθε δ ὲ τῆ ήσου λιμή ἐστι μέγα, ὧ ὁ μείζω καὶ ὀγδοήκοτα σταδίω ἐστί. ταύτη δ ὲ τὴ πόλι ἀέλαβε ὁ Καῖσαρ κα ὶ τὴ Κατάη, ὡ δ' αὕ τω Κετόριπα συμβαλομέη πολλ ὰ πρὸ τὴ Πομπηίου κατάλυσι. κεῖται δ' ὑπὲρ Κατάη τὰ Κετόριπα συάπτοτα τοῖ Αἰταίοι ὄρεσι κα ὶ τ ῷ Συμαίθ ῳ ποταμ ῷ ῥέοτι εἰ τὴ Κατααία. [5] τῶ δ ὲ λοιπῶ τῆ Σικελία πλευρῶ ἡ μὲ ἀπ ὸ το ῦ Παχύου πρὸ Λιλύβαιο διήκουσα ἐκλέλειπται τελέω, ἴχη τι ὰ σώζουσα τῶ ἀρχαίω κατοικιῶ, ὧ ἦ κα ὶ Καμάρια ἄ ποικο Συρακουσίω: Ἀκράγα δ ὲ Γελῴω οὖσα κα ὶ τ ὸ ἐπίειο κα ὶ Λιλύβαιο ἔτι συμμέει. τ ῇ γὰ ρ Καρχηδοί ᾳ τούτω μάλιστα ὑποπιπτότω τῶ μερῶ, μακρο ὶ κα ὶ συεχεῖ ο ἱ πόλεμοι γεόμεοι τ ὰ πολλ ὰ κατέφθειρα. ἡ δ ὲ λοιπ ὴ κα ὶ μεγίστη πλευρά, καίπερ οὐδ' αὐτ ὴ πολυάθρωπο οὖ σα ὅμω ἱκαῶ συοικεῖται. κα ὶ γὰρ Ἄλαισα κα ὶ Τυδαρὶ κα ὶ τ ὸ τῶ Αἰγεσταίω ἐμπόριο καὶ Κεφαλοιδὶ πολίσματά ἐστι: Πάορμο δ ὲ κα ὶ Ῥωμαίω ἔχει κατοικία. τὴ δ ὲ Αἰ γεσταία κτισθῆαί φασι ὑπ ὸ τῶ μετ ὰ Φιλοκτήτου διαβάτω εἰ τὴ Κροτωιᾶτι, καθάπερ ἐ τοῖ Ἰταλικοῖ εἴρηται, παρ' αὐτο ῦ σταλέτω εἰ τὴ Σικελία μετ ὰ Αἰγέστου το ῦ Τρωό. οἰκεῖται δ ὲ καὶ ὁ Ἔρυξ λόφο ὑψηλό, ἱερὸ ἔχω Ἀφροδίτη τιμώμεο διαφερότω ἱεροδούλω γυαικῶ πλῆρε τ ὸ παλαιό, ἃ ἀέθεσα κατ' εὐχὴ ο ἵ τ' ἐκ τῆ Σικελία κα ὶ ἔξωθε πολλοί: υ ὶ δ' ὥ σπερ αὐτ ὴ ἡ κατοικία λιπαδρε ῖ κα ὶ τῶ ἱερῶ σωμάτω ἐκλέλοιπε τ ὸ πλῆθο. ἀφίδρυμα δ' ἐστ ὶ κα ὶ ἐ Ῥώμ ῃ τῆ θεο ῦ ταύτη τ ὸ πρ ὸ τῆ πύλη τῆ Κολλίη ἱερὸ Ἀφροδίτη Ἐρυκίη λεγόμεο, ἔ χο κα ὶ εὼ κα ὶ στοὰ περικειμέη ἀξιόλογο. [6] ἐ δ ὲ τ ῇ μεσογαί ᾳ τὴ μὲ Ἔα, ἐ ᾗ τ ὸ ἱερὸ τῆ Δήμητρο, ἔχουσι ὀλίγοι, κειμέη ἐπὶ λόφ ῳ, περιειλημμέη πλατέσι ὀροπεδίοι ἀροσίμοι πᾶσι. ἐκάκωσα δ' αὐτὴ μάλιστα

11 ἐμπολιορκηθέτε ο ἱ περ ὶ Εὔου δραπέται κα ὶ μόλι ἐξαιρεθέτε ὑπ ὸ Ῥωμαίω: ἔπαθο δ ὲ τὰ αὐτ ὰ ταῦτα κα ὶ Κατααῖοι κα ὶ Ταυρομεῖται κα ὶ ἄλλοι πλείου. ἡ δ' ἄλλη κατοικία κα ὶ τῆ μεσογαία ποιμέω ἡ πλείστη γεγέηται: οὔτε γὰρ Ἱμέρα ἔτι συοικουμέη ἴσμε οὔ τε Γέλα οὔτε Καλλίπολι οὔτε Σελιοῦτα οὔτ' Εὔβοια οὔτ' ἄλλα πλείου, ὧ τὴ μὲ Ἱμέρα ο ἱ ἐ Μυλαῖ ἔκτισα Ζαγκλαῖοι, [Γέλα δ ὲ Ῥόδιοι,] Καλλίπολι δ ὲ Νάξιοι, Σελιοῦτα δ ὲ ο ἱ αὐ τόθι Μεγαρεῖ, Εὔβοια δ ὲ ο ἱ Λεοτῖοι. κεκάκωται δ ὲ κα ὶ ἡ Λεοτίη πᾶσα, Ναξίω οὖσα κα ὶ αὐτ ὴ τῶ αὐτόθι: τῶ μὲ γὰρ ἀτυχημάτω ἐκοιώησα ἀε ὶ τοῖ Συρακουσσίοι, τῶ δ' εὐτυχημάτω οὐ κ ἀεί. κα ὶ τῶ βαρβαρικῶ δ' ἐξελείφθησα πολλαί, καθάπερ ο ἱ Καμικο ὶ τ ὸ Κωκάλου βασίλειο, παρ' ᾧ Μίω δολοφοηθῆαι λέγεται. τὴ οὖ ἐρημία καταοήσατε Ῥωμαῖ οι κατακτησάμεοι τά τε ὄρη κα ὶ τῶ πεδίω τ ὰ πλεῖστα ἱπποφορβοῖ κα ὶ βουκόλοι κα ὶ ποιμέσι παρέδοσα: ὑφ' ὧ πολλάκι εἰ κιδύου κατέστη μεγάλου ἡ ῆσο, τ ὸ μὲ πρῶτο ἐπ ὶ λῃ στεία τρεπομέω σποράδη τῶ ομέω, εἶτα κα ὶ κατ ὰ πλήθη συισταμέω κα ὶ πορθούτω τὰ κατοικία, καθάπερ ἡίκα ο ἱ περ ὶ Εὔου τὴ Ἔα κατέσχο. εωστ ὶ δ' ἐφ' ἡμῶ εἰ τὴ Ῥώμη ἀ επέμφθη Σέλουρό τι, Αἴτη υἱὸ λεγόμεο, στρατιᾶ ἀφηγησάμεο κα ὶ λεηλασίαι πυκαῖ καταδεδραμηκὼ τὰ κύκλ ῳ τῆ Αἴτη πολὺ χρόο, ὃ ἐ τ ῇ ἀγορ ᾷ μοομάχω ἀγῶο συεστῶτο εἴ δομε διασπασθέτα ὑπ ὸ θηρίω: ἐπ ὶ πήγματο γάρ τιο ὑψηλο ῦ τεθεὶ ὡ ἂ ἐπ ὶ τῆ Αἴ τη, διαλυθέτο αἰφιδίω κα ὶ συμπεσότο κατηέχθη κα ὶ αὐτὸ εἰ γαλεάγρα θηρίω εὐ διαλύτου ἐπίτηδε παρεσκευασμέα ὑπ ὸ τ ῷ πήγματι. [7] τὴ δ ὲ τῆ χώρα ἀρετὴ θρυλουμέη ὑπ ὸ πάτω οὐδὲ χείρω τῆ Ἰταλία ἀ ποφαιομέω τί δε ῖ λέγει; σίτ ῳ δ ὲ κα ὶ μέλιτι κα ὶ κρόκ ῳ κα ὶ ἄλλοι τισ ὶ κἂ ἀμείω τι φαίη. πρόσεστι δ ὲ κα ὶ τὸ ἐγγύθε: ὡσαε ὶ γὰρ μέρο τι τῆ Ἰταλία ἐστὶ ἡ ῆσο, κα ὶ ὑποχορηγε ῖ τ ῇ Ῥώμ ῃ καθάπερ ἐκ τῶ Ἰταλικῶ ἀγρῶ ἕκαστα εὐμαρῶ κα ὶ ἀταλαιπώρω. κα ὶ δ ὴ κα ὶ καλοῦσι αὐτὴ ταμεῖο τῆ Ῥώμη: κομίζεται γὰρ τ ὰ γιόμεα πάτα πλὴ ὀλίγω τῶ αὐτόθι ἀαλισκομέω δεῦρο. ταῦ τα δ' ἐστὶ οὐχ ο ἱ καρπο ὶ μόο, ἀλλ ὰ κα ὶ βοσκήματα κα ὶ δέρματα κα ὶ ἔρια κα ὶ τ ὰ τοιαῦτα. φησ ὶ δ' ὁ Ποσειδώιο οἷο ἀκροπόλει ἐπ ὶ θαλάττη δύο τὰ Συρακούσσα ἱδρῦσθαι κα ὶ τὸ Ἔ ρυκα, μέση δ ὲ ἀμφοῖ ὑπερκεῖσθαι τῶ κύκλ ῳ πεδίω τὴ Ἔα. [8] πλησίο δ ὲ τῶ Κετορίπω ἐστ ὶ πόλισμα ἡ μικρὸ ἔμπροσθε λεχθεῖσα Αἴτη τοὺ ἀαβαίοτα ἐπ ὶ τ ὸ ὄρο δεχομέη κα ὶ παραπέμπουσα: ἐτεῦθε γὰρ ἀρχ ὴ τῆ ἀκρωρεία. ἔστι δὲ ψιλ ὰ τ ὰ ἄω χωρία κα ὶ τεφρώδη κα ὶ χιόο μεστ ὰ το ῦ χειμῶο, τ ὰ κάτω δ ὲ δρυμοῖ κα ὶ φυτείαι διείληπται πατοδαπαῖ. ἔοικε δ ὲ λαμβάει μεταβολὰ πολλὰ τ ὰ ἄκρα το ῦ ὄρου δι ὰ τὴ ομὴ το ῦ πυρό, τοτ ὲ μὲ εἰ ἕα κρατῆρα συμφερομέου τοτ ὲ δ ὲ σχιζομέου, κα ὶ τοτ ὲ μὲ ῥ ύακα ἀαπέμποτο τοτ ὲ δ ὲ φλόγα κα ὶ λιγῦ, ἄλλοτε δ ὲ κα ὶ μύδρου ἀαφυσῶτο: ἀάγκη δ ὲ τοῖ πάθεσι τούτοι τού τε ὑπ ὸ γῆ πόρου συμμεταβάλλει κα ὶ τ ὰ στόμια ἐίοτε πλείω [ ὄτα] κατὰ τὴ ἐπιφάεια τὴ πέριξ. ο ἱ δ' οὖ εωστ ὶ ἀαβάτε διηγοῦτο ἡμῖ ὅτι καταλάβοιε ἄ ω πεδίο ὁμαλὸ ὅσο εἴκοσι σταδίω τὴ περίμετρο, κλειόμεο ὀφρύι τεφρώδει τειχίου τ ὸ ὕψο ἔ χοτι, ὥστε δεῖ καθάλλεσθαι τοὺ εἰ τ ὸ πεδίο προελθεῖ βουλομέου: ὁρᾶ τ' ἐ τ ῷ μέσ ῳ βουὸ τεφρώδη τὴ χρόα, οἵαπερ κα ὶ ἡ ἐπιφάεια καθεωρᾶτο το ῦ πεδίου, ὑπὲρ δ ὲ το ῦ βουο ῦ έφο ὄρθιο διαεστηκὸ εἰ ὕψο ὅσο διακοσίω ποδῶ ἠρεμοῦ (εἶαι γὰρ κα ὶ ηεμία ), εἰκάζει δὲ καπ ῷ: δύο δ ὲ τολμήσατα προελθεῖ εἰ τ ὸ πεδίο, ἐπειδ ὴ θερμοτέρα ἐπέβαιο τῆ ψάμμου καὶ βαθυτέρα, ἀαστρέψαι μηδὲ ἔχοτα περιττότερο φράζει τῶ φαιομέω τοῖ πόρρωθε ἀφορῶσι. ομίζει δ' ἐκ τῆ τοιαύτη ὄψεω πολλ ὰ μυθεύεσθαι κα ὶ μάλιστα οἷά φασί τιε περὶ Ἐμπεδοκλέου, ὅτι καθάλοιτο εἰ τὸ κρατῆρα κα ὶ καταλίποι το ῦ πάθου ἴχο τῶ ἐμβάδω τὴ ἑτέρα ἃ ἐφόρει χαλκᾶ: εὑρεθῆαι γὰρ ἔξω μικρὸ ἄπωθε το ῦ χείλου το ῦ κρατῆρο ὡ ἀερριμμέη ὑπ ὸ τῆ βία το ῦ πυρό: οὔτε γὰρ προσιτὸ εἶαι τὸ τόπο οὔθ' ὁρατό, εἰ κάζει τε μηδ ὲ καταρριφῆαί τι δύασθαι ἐκεῖσε ὑπ ὸ τῆ ἀτιποία τῶ ἐκ βάθου ἀέμω κα ὶ τῆ θερμότητο, ἣ προαπατᾶ εὔλογο πόρρωθε πρὶ ἢ τ ῷ στομί ῳ το ῦ κρατῆρο προσπελάσαι: εἰ δ ὲ καταρριφείη, φθάοι ἂ διαφθαρὲ πρὶ ἀαρριφῆαι πάλι ὁποῖο παρελήφθη πρότερο. τ ὸ μὲ οὖ ἐκλείπει ποτ ὲ τ ὰ πεύματα κα ὶ τ ὸ πῦρ ἐπιλειπούση τῆ ὕλη, οὐκ ἄλογο, ο ὐ μὴ ἐπὶ τοσοῦτό γε ὥστ' ἀτ ὶ τῆ τοσαύτη βία ἐφικτὸ ἀθρώπ ῳ γεέσθαι τὸ πλησιασμό. ὑ πέρκειται δ' ἡ Αἴτη μᾶλλο μὲ τῆ κατ ὰ τὸ πορθμὸ κα ὶ τὴ Κατααία παραλία, ἀλλ ὰ κα ὶ τῆ κατ ὰ τὸ Τυρρηικὸ πέλαγο κα ὶ τὰ Λιπαραίω ήσου. ύκτωρ μὲ οὖ κα ὶ φέγγη φαίεται λαμπρ ὰ ἐ κ

12 τῆ κορυφῆ, μεθ' ἡμέρα δ ὲ καπ ῷ κα ὶ ἀχλύι κατέχεται. [9] ἀταίρει δ ὲ τ ῇ Αἴτ ῃ τ ὰ Νεβρώδη ὄρη ταπειότερα μὲ πλάτει δ ὲ πολ ὺ παραλλάττοτα. ἅ πασα δ' ἡ ῆσο κοίλη κατ ὰ γῆ ἐστι, ποταμῶ κα ὶ πυρὸ μεστή, καθάπερ τ ὸ Τυρρηικὸ πέλαγο, ὡ εἰρήκαμε, μέχρι τῆ Κυμαία. θερμῶ γοῦ ὑδάτω ἀαβολὰ κατ ὰ πολλοὺ ἔχει τόπου ἡ ῆ σο, ὧ τ ὰ μὲ Σελιούτια κα ὶ τ ὰ Ἱμεραῖα ἁλμυρά ἐστι, τ ὰ δ ὲ Αἰγεσταῖα πότιμα περ ὶ Ἀκράγατα δὲ λίμαι τὴ μὲ γεῦσι ἔχουσαι θαλάττη, τὴ δ ὲ φύσι διάφορο: οὐδ ὲ γὰρ τοῖ ἀ κολύμβοι βαπτίζεσθαι συμβαίει ξύλω τρόπο ἐπιπολάζουσι. ο ἱ Παλικο ὶ δ ὲ κρατῆρα ἔ χουσι ἀαβάλλοτα ὕδωρ εἰ θολοειδὲ ἀαφύσημα κα ὶ πάλι εἰ τὸ αὐτὸ δεχομέου μυχό. τ ὸ δὲ περ ὶ Μάταυρο σπήλαιο ἐτὸ ἔχει σύριγγα εὐμεγέθη κα ὶ ποταμὸ δι' αὐτῆ ῥέοτα ἀφα ῆ μέχρι πολλο ῦ διαστήματο, εἶτ' ἀακύπτοτα πρὸ τὴ ἐπιφάεια, καθάπερ Ὀρότη ἐ τ ῇ Συρίᾳ καταδὺ εἰ τ ὸ μεταξ ὺ χάσμα Ἀπαμεία κα ὶ Ἀτιοχεία, ὃ καλοῦσι Χάρυβδι, ἀατέλλει πάλι ἐ τετταράκοτα σταδίοι: τ ὰ δ ὲ παραπλήσια κα ὶ ὁ Τίγρι ἐ τ ῇ Μεσοποταμί ᾳ κα ὶ ὁ Νεῖλο ἐ τῇ Λιβύ ῃ μικρὸ πρ ὸ τῶ πηγῶ. τ ὸ δ ὲ περ ὶ Στύμφαλο ὕδωρ ἐπ ὶ διακοσίου σταδίου ὑπ ὸ γῆ ἐεχθὲ ἐ τ ῇ Ἀργεί ᾳ τὸ Ἐρασῖο ἐκδίδωσι ποταμό, κα ὶ πάλι τ ὸ πρὸ τὴ Ἀρκαδικὴ Ἀ σέα ὑποβρύχιο ὠσθὲ ὀψέ ποτε τό τ' Εὐρώτα κα ὶ τὸ Ἀλφειὸ ἀαδίδωσι, ὥστε κα ὶ πεπιστεῦ σθαι μυθῶδέ τι, ὅτι τῶ ἐπιφημισθέτω στεφάω ἑκατέρ ῳ κα ὶ ῥιφέτω εἰ τ ὸ κοιὸ ῥεῦ μα ἀαφαίεται κατ ὰ τὸ ἐπιφημισμὸ ἑκάτερο ἐ τ ῷ οἰκεί ῳ ποταμ ῷ. εἴρηται δ ὲ κα ὶ τ ὸ λεγόμεο περ ὶ το ῦ Τιμαύου. [10] συγγε ῆ δ ὲ κα ὶ τούτοι κα ὶ τοῖ κατ ὰ τὴ Σικελία πάθεσι τ ὰ περ ὶ τὰ Λιπαραίω ήσου καὶ αὐτὴ τὴ Λιπάρα δείκυται. εἰσ ὶ δ' ἑπτ ὰ μὲ τὸ ἀριθμό, μεγίστη δ ὲ ἡ Λιπάρα Κιδίω ἄ ποικο ἐγγυτάτω τῆ Σικελία κειμέη μετά γε τὴ Θέρμεσσα: ἐκαλεῖτο δ ὲ πρότερο Μελιγουί: ἡγήσατο δ ὲ κα ὶ στόλ ῳ κα ὶ πρὸ τὰ τῶ Τυρρηῶ ἐπιδρομὰ πολὺ χρόο ἀτέσχε, ὑ πηκόου ἔχουσα τὰ ῦ λεγομέα Λιπαραίω ήσου ἃ Αἰόλου τιὲ προσαγορεύουσι. κα ὶ δ ὴ κα ὶ τ ὸ ἱερὸ το ῦ Ἀπόλλωο ἐκόσμησε πολλάκι τ ὸ ἐ Δελφοῖ ἀπ ὸ τῶ ἀκροθιίω: ἔχει δ ὲ κα ὶ τὴ γῆ εὔκαρπο κα ὶ στυπτηρία μέταλλο ἐμπρόσοδο κα ὶ θερμ ὰ ὕδατα κα ὶ πυρὸ ἀαποά. ταύτη δὲ μεταξύ πώ ἐστι κα ὶ τῆ Σικελία ἣ ῦ ἱερὰ Ἡφαίστου καλοῦσι, πετρώδη πᾶσα κα ὶ ἔ ρημο [κα ὶ] διάπυρο: ἔχει δ ὲ ἀαποὰ τρεῖ ὡ ἂ ἐκ τριῶ κρατήρω. ἐκ δ ὲ το ῦ μεγίστου κα ὶ μύδρου α ἱ φλόγε ἀαφέρουσι, ο ἳ προσκεχώκασι ἤδη πολ ὺ μέρο το ῦ πόρου. ἐκ δ ὲ τῆ τηρήσεω πεπίστευται διότι τοῖ ἀέμοι συμπαροξύοται κα ὶ α ἱ φλόγε α ἵ τε ἐταῦθα κα ὶ α ἱ κατ ὰ τὴ Αἴτη, παυομέω δ ὲ παύοται κα ὶ α ἱ φλόγε. οὐκ ἄλογο δέ: κα ὶ γὰρ ο ἱ ἄεμοι γεῶται καὶ τρέφοται τὴ ἀρχὴ λαβότε ἀπ ὸ τῶ ἐκ τῆ θαλάττη ἀαθυμιάσεω, ὥστ' ἀπ ὸ συγγεοῦ ὕ λη κα ὶ πάθου κα ὶ τ ὸ πῦρ ἐξαπτόμεο οὐκ ἐᾷ θαυμάζει τοὺ ὁρῶτα ἀμωσγέπω τ ὰ τοιάδε. Πολύβιο δ ὲ τῶ τριῶ κρατήρω τὸ μὲ κατερρυηκέαι φησὶ ἐκ μέρου, τοὺ δ ὲ συμμέει, τὸ δ ὲ μέγιστο τ ὸ χεῖλο ἔχει περιφερὲ ὂ πέτε σταδίω, κατ' ὀλίγο δ ὲ συάγεσθαι εἰ πετήκοτα ποδῶ διάμετρο: καθ' ο ὗ βάθο εἶαι τ ὸ μέχρι θαλάττη σταδιαῖο, ὥστε καθορᾶ ταῖ ηεμίαι. ἐὰ μὲ οὖ ότο μέλλ ῃ πεῖ, ἀχλὺ ὁμιχλώδη καταχεῖσθαι κύκλ ῳ φησ ὶ τῆ ησῖδο ὥστε μηδὲ τὴ Σικελία ἄπωθε φαίεσθαι: ὅτα δ ὲ βορέα, φλόγα καθαρὰ ἀπ ὸ το ῦ λεχθέτο κρατῆρο εἰ ὕψο ἐξαίρεσθαι κα ὶ βρόμου ἐκπέμπεσθαι μείζου: τὸ δ ὲ ζέφυρο μέση τι ὰ ἔχει τάξι. τοὺ δ' ἄλλου κρατῆρα ὁμοειδεῖ μὲ εἶαι, τ ῇ δ ὲ βί ᾳ λείπεσθαι τῶ ἀαφυσημάτω: ἔκ τε δ ὴ τῆ διαφορᾶ τῶ βρόμω κα ὶ ἐκ το ῦ πόθε ἄρχεται τ ὰ ἀαφυσήματα κα ὶ α ἱ φλόγε κα ὶ α ἱ λιγύε προσημαίεσθαι κα ὶ τὸ εἰ ἡμέρα τρίτη πάλι μέλλοτα ἄεμο πεῖ: τῶ γοῦ ἐ Λιπάραι γεομέη ἀπλοία προειπεῖ τιά φησι τὸ ἐσόμεο [ ἄεμο] κα ὶ μ ὴ διαψεύσασθαι. ἀφ' ο ὗ δ ὴ τὸ μυθωδέστατο δοκοῦ εἰρῆσθαι τ ῷ ποιητ ῇ ο ὐ μάτη φαίεσθαι λεχθέ, ἀλλ' αἰιξαμέου τὴ ἀλήθεια, ὅτα φ ῇ ταμία τῶ ἀέμω τὸ Αἰόλο: περ ὶ ὧ ἐμήσθημε κα ὶ πρότερο ἱκαῶ. ἐπάιμε δ' ἐπ ὶ τ ὰ ἑξῆ ἀφ' ὧ παρεξέβημε. [11] τὴ μὲ δ ὴ Λιπάρα κα ὶ τὴ Θέρμεσσα εἰρήκαμε. ἡ δ ὲ Στρογγύλη καλεῖται μὲ ἀπ ὸ τοῦ σχήματο, ἔστι δ ὲ κα ὶ αὕτη διάπυρο, βί ᾳ μὲ φλογὸ λειπομέη τ ῷ δ ὲ φέγγει πλεοεκτοῦ σα: ἐταῦθα δ ὲ τὸ Αἰόλο οἰκῆσαί φασι. τετάρτη δ' ἐστ ὶ Διδύμη, κα ὶ αὕτη δ' ἀπ ὸ το ῦ σχήματο ὠόμασται. τῶ δ ὲ λοιπῶ Ἐρικοῦσσα μὲ κα ὶ Φοιικοῦσσα ἀπ ὸ τῶ φυτῶ κέκληται, ἀεῖ ται δ ὲ εἰ ομά. ἑβδόμη δ' ἐστὶ Εὐώυμο, πελαγία μάλιστα κα ὶ ἔρημο: ὠόμασται δ' ὅ τι μάλιστα τοῖ εἰ Λιπάρα ἐκ Σικελία πλέουσι εὐώυμό ἐστι. πολλάκι δ ὲ κα ὶ φλόγε εἰ τὴ ἐ πιφάεια

13 το ῦ πελάγου το ῦ περ ὶ τὰ ήσου ὤφθησα ἐπιδραμοῦσαι, τῶ κατ ὰ βάθου κοιλιῶ ἀαστομωθέτο πόρου τιὸ κα ὶ το ῦ πυρὸ βιασαμέου πρὸ τ ὸ ἐκτό. Ποσειδώιο δ ὲ κατ ὰ τὴ ἑαυτο ῦ μήμη φησ ὶ περ ὶ τροπὰ θεριὰ ἅμα τ ῇ ἕῳ μεταξ ὺ τῆ Ἱέρα κα ὶ τῆ Εὐωύμου πρὸ ὕψο ἀρθεῖσα ἐξαίσιο τὴ θάλαττα ὁραθῆαι, κα ὶ συμμεῖαί τια χρόο ἀ αφυσωμέη συεχῶ, εἶτα παύσασθαι: τοὺ δ ὲ τολμήσατα προσπλεῖ, ἰδότα εκροὺ ἰχθύα ἐ λαυομέου ὑπ ὸ το ῦ ῥο ῦ κα ὶ θέρμ ῃ κα ὶ δυσωδί ᾳ πληγέτα φυγεῖ, ἓ δ ὲ τῶ πλοιαρίω τ ὸ μᾶ λλο πλησιάσα τοὺ μὲ τῶ ἐότω ἀποβαλεῖ τοὺ δ' εἰ Λιπάρα μόλι σῶσαι, τοτ ὲ μὲ ἔ κφροα γιομέου ὁμοίω τοῖ ἐπιληπτικοῖ τοτ ὲ δ ὲ ἀατρέχοτα εἰ τοὺ οἰκείου λογισμού: πολλαῖ δ' ἡ μέραι ὕστερο ὁρᾶσθαι πηλὸ ἐπαθοῦτα τ ῇ θαλάττ ῃ, πολλαχο ῦ δ ὲ κα ὶ φλόγα ἐκπιπτούσα καὶ καποὺ κα ὶ λιγύα, ὕστερο δ ὲ παγῆαι κα ὶ γεέσθαι τοῖ μυλίται λίθοι ἐοικότα τὸ πάγο: τὸ δ ὲ τῆ Σικελία στρατηγὸ Τίτο Φλαμίιο δηλῶσαι τ ῇ συγκλήτ ῳ, τὴ δ ὲ πέμψασα ἐ κθύσασθαι ἔ τε τ ῷ ησιδί ῳ κα ὶ ἐ Λιπάραι τοῖ τε καταχθοίοι θεοῖ κα ὶ τοῖ θαλαττίοι. ἀπ ὸ μὲ οὖ Ἐρικώδου εἰ Φοιικώδη δέκα μίλιά φησι ὁ χωρογράφο, ἔθε δ' εἰ Διδύμη τριάκοτα, ἔ θε δ' εἰ Λιπάρα πρὸ ἄρκτο ἐέα κα ὶ εἴκοσι, ἔθε δ' εἰ Σικελία ἐεακαίδεκα: ἑκκαίδεκα δ' ἐκ τῆ Στρογγύλη. πρόκειται δ ὲ το ῦ Παχύου Μελίτη, ὅθε τ ὰ κυίδια ἃ καλοῦσι Μελιταῖα, κα ὶ Γαῦ δο, ὀγδοήκοτα κα ὶ ὀκτ ὼ μίλια τῆ ἄκρα ἀμφότεραι διέχουσαι: Κόσσουρα δ ὲ πρ ὸ το ῦ Λιλυβαίου καὶ πρ ὸ τῆ Ἀσπίδο Καρχηδοιακῆ πόλεω ἣ Κλυπέα καλοῦσι, μέση ἀμφοῖ κειμέη κα ὶ τ ὸ λεχθὲ διάστημα ἀφ' ἑκατέρα ἀπέχουσα: κα ὶ ἡ Αἰγίμουρο δ ὲ πρ ὸ τῆ Σικελία κα ὶ τῆ Λιβύη ἐστ ὶ καὶ ἄλλα μικρ ὰ ησίδια. ταῦτα μὲ περ ὶ τῶ ήσω. Από τη Βικιπαίδεια, τη ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Γεωγραφία 4. V.[1] λοιπ ὴ δ' ἐστ ὶ τῆς Εὐρώπης ἡ ἐντὸς Ἴστρου κα ὶ τῆς κύκλ ῳ θαλάττης, ἀρξαμένη ἀπ ὸ τοῦ

Γεωγραφία 4. V.[1] λοιπ ὴ δ' ἐστ ὶ τῆς Εὐρώπης ἡ ἐντὸς Ἴστρου κα ὶ τῆς κύκλ ῳ θαλάττης, ἀρξαμένη ἀπ ὸ τοῦ Γεωγραφία 4 V.[1] λοιπ ὴ δ' ἐστ ὶ τῆ Εὐρώπη ἐτὸ Ἴστρου κα ὶ τῆ κύκλ ῳ θαλάττη, ἀρξαμέη ἀπ ὸ τοῦ μυχο ῦ το ῦ Ἀδριατικο ῦ μέχρι το ῦ ἱερο ῦ στόματο το ῦ Ἴστρου, ἐ ᾗ ἔστι ἥ τε Ἑλλὰ κα ὶ τ ὰ τῶ Μακεδόω κα

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφία 8. Ἰλλυριῶν, ἀπ ὸ δ ὲ τῆς ἕω εἰς τ ὰ τῶν Μακεδόνων μέχρι Βυζαντίου. μετ ὰ μὲν οὖν τοὺς Ἠ πειρώτας

Γεωγραφία 8. Ἰλλυριῶν, ἀπ ὸ δ ὲ τῆς ἕω εἰς τ ὰ τῶν Μακεδόνων μέχρι Βυζαντίου. μετ ὰ μὲν οὖν τοὺς Ἠ πειρώτας Γεωγραφία 8 [1,1] Ἐπε ὶ δ ἐπιότε ἀπ ὸ τῶ ἑσπερίω τῆ Εὐρώπη μερῶ, ὅσα τ ῇ θαλάττ ῃ περιέχεται τ ῇ ἐτὸ κα ὶ τ ῇ ἐκτό, τά τε βάρβαρα ἔθη περιωδεύσαμε πάτα ἐ αὐτ ῇ μέχρι το ῦ Ταάιδο κα ὶ τῆ Ἑλλάδο ο ὐ πολ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ. Α. Ένα παράδειγμα σεβασμού προς τους γονείς

ΚΕΙΜΕΝΑ. Α. Ένα παράδειγμα σεβασμού προς τους γονείς ΚΕΙΜΕΝΑ Α. Έα παράδειγμα σεβασμού προ ου γοεί Λέγεαι γοῦ Σικελίᾳ (εἰ γρ κα μυθωδέσερό σι, λλ ἁρμόσει κα ῦ ἅπασι ο εωέροι κο ῦ σαι) κ Α ἴ η ῥ ύακα πυρ γεέσθαι ο ῦ ο δ ὲ ῥ ε φασι πί ε ὴ ἄ λλη χώρα, κα δ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΗΝΟΥ ΤΕΧΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

ΓΑΛΗΝΟΥ ΤΕΧΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΛΗΝΟΥ ΤΕΧΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Τρεῖ εἰσὶ α ἱ πᾶσαι διδασκαλίαι τάξεω ἐχόμεαι. πρώτη μὲ, ἡ ἐκ τῆ το ῦ τέλου ἐ οία κατ' ἀάλυσι γιομέη. δευτέρα δ ὲ, ἡ ἐκ συθέσεω τῶ κατ ὰ τὴ ἀάλυσι εὑρεθέτω. τρίτη δ ὲ, ἡ ἐ ξ ὅρου

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

,00-20, ,00-19, ,00-18, ,00-17,00

,00-20, ,00-19, ,00-18, ,00-17,00 Χ ή ο Πά η Ά ια «σ ι ά» ο φί ο ο ή σ «αθ ι ή θ ία» αία ό σ, φ σι ά, ις Πα ε ή ιες Ε ε άσεις. Ή α ια ο ιά, ιαφο ι ή α ό α ές ο ί α σ θήσ ι, αφού έο οι αθ ές ά ο αι σ αθή α α ί ο ας σ ο ές σ ώ ό, α ό α α

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΟΡΕ ΤΙΑ Α 1 3 3 ΤΡΙΓ Ο Ι ΑΙΑ 1 1 ΑΓΓΑΙΟ. Page 1 of 28

1 ΟΡΕ ΤΙΑ Α 1 3 3 ΤΡΙΓ Ο Ι ΑΙΑ 1 1 ΑΓΓΑΙΟ. Page 1 of 28 Ι Ο Α ΡΑ Α ΡΑ Α Ο ΑΤΟ. Ε ΡΟ Ο ΙΟ ΑΡΑ Ε ΤΙΟ ΡΟ Ο ΤΑ Η 1 ΡΑ Α 2 5 1 Ο ΑΤΟ 1 2 2 Α AM Α ΙΟ 1 1 1 ΑΤ Ε ΡΟ Ο ΙΟ 1 2 1 ΑΡΑ Ε ΤΙΟ 1 1 2 Ι Η ΟΡΟ 1 1 1 ΡΟ Ο ΤΑ Η 1 2 2 ΙΤΑΓΡ 1 1 9 15 Ε ΡΟ Α Ε Α ΡΟ Ο Η Ο ΙΟ Ι ΟΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η 15. Bούλομαι δὲ καὶ ἃς βασιλεῖ πρὸς τὴν πόλιν συνθήκας ὁ Λυκοῦργος ἐποίησε διηγήσασθαι: μόνη γὰρ δὴ αὕτη ἀρχὴ διατελεῖ οἵαπερ ἐξ ἀρχῆς κατεστάθη: τὰς δὲ ἄλλας πολιτείας εὕροι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΓΕΙΣΑ ΥΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΣΥΓΚΕΛΛΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ ΤΑΡΑΣΙΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΠΟ ΑΔΑΜ ΜΕΧΡΙ ΔΙΟΚΛΗΤΙΑΝΟΥ

ΣΥΝΤΑΓΕΙΣΑ ΥΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΣΥΓΚΕΛΛΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ ΤΑΡΑΣΙΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΠΟ ΑΔΑΜ ΜΕΧΡΙ ΔΙΟΚΛΗΤΙΑΝΟΥ ΣΥΝΤΑΓΕΙΣΑ ΥΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΣΥΓΚΕΛΛΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ ΤΑΡΑΣΙΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΠΟ ΑΔΑΜ ΜΕΧΡΙ ΔΙΟΚΛΗΤΙΑΝΟΥ Ἐ ἀρχ ῇ ἐποίησε ὁ θεὸ τὸ οὐραὸ κα ὶ τὴ γῆ. ἀρχ ὴ πάση χροικῆ κιήσεω τῆ ὑπὸ χρόο ὁρατῆ

Διαβάστε περισσότερα

αι ί Η ι ύ ι αι θέ ι βοήθ ια! αι α ό άς! Η Η Αφού ό οι ί ασ σ ο όσ ο ας, ίς α σ φ ό ασ Ο όσ ο ας!! Η Η 4

αι ί Η ι ύ ι αι θέ ι βοήθ ια! αι α ό άς! Η Η Αφού ό οι ί ασ σ ο όσ ο ας, ίς α σ φ ό ασ Ο όσ ο ας!! Η Η 4 Α Ο αθαί ο ας ισ ή η έσα α ό ο έα ο 3 α ι ή ο ά α 2 ο ασίο αίας ύθ ος αθ ής α ά ς ι ό αος «Α ήθ ια, α ήθ ια ι ύ ι αι θέ ι βοήθ ια» Σ α ή ο βα ιού, σ ία ο σ ι ιού αι σ α α ιά ο Μο φέα αι ί ο ίχ ο ό α α

Διαβάστε περισσότερα

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Ο Α Α Ο ΙΟ ΟΙ Ο Ο Ι Ω Α ΙΟ Ο ί ς -7 Αθή α T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr ί, β ίο 2014 ίο ύ ο ί α έ ι ίσ ι ή οι ο ο ία α έ α ούς θ ούς α ά ς, βασισ έ σ αύ σ ς σ ι ής οι ο ο ι ής

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι ΙΑ ο Ο Ο ης Α Α Ι ΑΙΩ ΙΧΑ Α Α «αι ο ο ία και η ιο γική ιχει η α ικό η α»

Ο Ι ΙΑ ο Ο Ο ης Α Α Ι ΑΙΩ ΙΧΑ Α Α «αι ο ο ία και η ιο γική ιχει η α ικό η α» Ο Ι ΙΑ ο Ο Ο ης Α Α Ι ΑΙΩ ΙΧΑ Α Α σ ο Α Α Ο Η Η Ο Α Η Ω Α Α Η Η Η Η Ω Η Α Ο Ο Η Η Α Ω Α Ω 29.09.2014 «αι ο ο ία και η ιο γική ιχει η α ικό η α» Ό ς ί, οι ο ο ία ο αίο ιάσ α έ ι ά ι σοβα ά βή α α σ αθ ο

Διαβάστε περισσότερα

FILWNOS PERI SUGCUSEWS DIALEKTWN, 1-29

FILWNOS PERI SUGCUSEWS DIALEKTWN, 1-29 FILWNOS PERI SUGCUSEWS DIALEKTWN, 1-29 [1] Περ ὶ μὲ δ ὴ τούτω ἀρκέσει τ ὰ εἰρημέα. σκεπτέο δ ὲ ἑξῆ ο ὐ παρέργω, ἃ περ ὶ τῆ τῶ διαλέκτω συγχύσεω φιλοσοφε ῖ λέγει γὰρ ὧδε κα ὶ ἦ πᾶσα ἡ γ ῆ χεῖλο ἕ, κα ὶ

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

α ό ι : α ό ι βάσ αφισ έ ή. Ό οι οι αθ ές- ό ια ί αι ίσ αι ο ύ ο ά σ ή. Α Α : αθ ής α έ ο- α ό ι ο ό ο ο α ή α αι σώ α βάσ ο α ή α, ος ίσ α α έ ος ή σ

α ό ι : α ό ι βάσ αφισ έ ή. Ό οι οι αθ ές- ό ια ί αι ίσ αι ο ύ ο ά σ ή. Α Α : αθ ής α έ ο- α ό ι ο ό ο ο α ή α αι σώ α βάσ ο α ή α, ος ίσ α α έ ος ή σ Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α 2017 «ι ά θ α ά ι ο α ά ι;» Α ά ο ού ι αι ι ός αθ ές 1 Α Α Α Α Ω : ή α ά ι α ό ια σ ή α ι ά β ίσ ο αι οι αθ ές ιας ά ς αι ι ό α ο ο ώ ι ια ό ασ ο αθή α ος.. αι ά ι ο ο ού ι.

Διαβάστε περισσότερα

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας Α ΧΑ Α 9- α ο α ίο ι «Α αιο ο ι οί ιά ο οι» ί αι έ ας έος θ σ ός, έ ας ια ής ι ι ός αι α ασ ο ασ ι ός ιά ο ος ια ις α αιό ς αι α αιο ο ία σ σ ι ή οι ία. βασι ή ο ο φή ί αι έ α ήσιο, α οι ό σ έ ιο / ή σ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV Fax : e mail:

14SYMV Fax : e mail: Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ω σό 06/11/2014 Η Ο Α Ο Η Α Α Α ιθ. ω : 17848 έφ α : 2321 3 52610 Fax : 2321 3 52618 e mail: dimarxosep@0670.syzefxis.gov.gr ΒΑ Η Α Ο Η Η Ω ο ή ο α ο ή α ά αι σ ο ο ι ό α άσ α σή α 18/09/2014,

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

Ε α ο Σ στ α Κο ω ς Ασφά ε ας- Ε Σ στ α Κο ω ς Ασφά σ ς φά αιο Α Α ές αι ό α α ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο ιώ ις α ές ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο θ ι ό βού ιο οι ι ής Ασφά

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

σ οσ ί α: α ούσι, Α Α

σ οσ ί α:    α ούσι, Α Α Α Α, Α Α Α Α Ω ----- ΑΦ ----- α. / σ : Α. α α έο.. ό : - α ούσι σ οσ ί α: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr ίο ύ ο Α Α Α Ω Α Α Ω Α Ω 2015 α ούσι, 17-3 - 2015 Α. ό α α ω α α ι ώ άσ ω 5. ι ό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΟΣ ΠΡΩΤΗ KAI ΠΕΝΤΕΚΑΙΔΕΚΑΤΗ

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΟΣ ΠΡΩΤΗ KAI ΠΕΝΤΕΚΑΙΔΕΚΑΤΗ ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΟΣ ΠΡΩΤΗ KAI ΠΕΝΤΕΚΑΙΔΕΚΑΤΗ [1,1] Τοῖ τὰ κοιὰ ἱστορία πραγματευσαμέοι μεγάλα χάριτα ἀ ποέμει δίκαιο πάτα ἀθρώπου, ὅτι τοῖ ἰδίοι πόοι ὠφελῆσαι τὸ κοιὸ βίο

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV NETSCOPE SOLUTIONS A.E. Α :

14SYMV NETSCOPE SOLUTIONS A.E. Α : Α Η ο ήθ ιας ο ισ ού 14SYMV002183357 2014-07-22 ή α ος Η Ο Ω ΗΧΑ Ω. ο αίσιο o έ ο «ο ήθ ια ο ισ ού ο Αθή ας» ω ι ό MIS 360204 Α Α: 48.585,00 σ ι α βα ο έ ο Α Α ά οχος: NETSCOPE SOLUTIONS A.E. Α : 099940480

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΥΨΟΥΣ 1-8 Introducción

ΠΕΡΙ ΥΨΟΥΣ 1-8 Introducción ΠΕΡΙ ΥΨΟΥΣ 1-8 Introducción [1] Τ ὸ μὲ το ῦ Καικιλίου συγγραμμάτιο, ὃ περ ὶ ὕψου συετάξατο, ἀασκοπουμέοι ἡμῖ ὡ οἶσθα κοι ῇ, Ποστούμιε Τερετια ὲ φίλτατε, ταπειότερο ἐφάη τῆ ὅλη ὑποθέσεω κα ὶ ἥ κιστα τῶ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

ι ού ασφα ίας α ά έ σ α ο ισ ασ ι ώ ασιώ σ οία.» Κ /. 12. ο ο ός ό ι α ό ά α ή ο α ί αι α ά σ βά ος ο α ι ού οϋ ο ο ισ ού. ΑΠ Α : Ά θ ο ιβο ή Κ ώσ, α

ι ού ασφα ίας α ά έ σ α ο ισ ασ ι ώ ασιώ σ οία.» Κ /. 12. ο ο ός ό ι α ό ά α ή ο α ί αι α ά σ βά ος ο α ι ού οϋ ο ο ισ ού. ΑΠ Α : Ά θ ο ιβο ή Κ ώσ, α ΙΑ Α Ο ΟΙ Α ιθ..: / /.. έ α: «ιβο ή ιοι ι ώ ώσ ια ις θέ ς α ο ι ό ς α αβάσ ις ς α ι ής ο οθ σίας, α ά έσ ια α ο ιό α ο ιθ ή ασίας.» Έ ο ας ό ι : 1. ο ά θ. ο Κώ ι α ο οθ σίας ια Κ βέ σ αι α Κ β ι ά Ό α

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC Η Ι Η Η Α ΙΑ Α Α Η Α ΙΑ Ι Ω Α ιθ.. 1456 Η Α Η Α Α σό 09 02 2015 / Η Ι Ω Η ΙΩ, ΙΑ & Ι Α Η Α Ι Ω Η ΙΩ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.10 11:22:02

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η ια ο έ ο «ύ βο ος οσ ή ι ς ιφ ια ού ιασ ού ια οι ι ή σ ά σ ο ά σ ιφέ ια ι ής α ο ίας» (Κω ι ός : 2012 00880179, Κω ι ός Ο...: 390445 : «ύ βο οι χ ι ής οσ ή ι ης ιφέ ιας Κ ι ής Μα ο ίας» οέ ο 5:«ύ βο

Διαβάστε περισσότερα

Caption describing picture or graphic.

Caption describing picture or graphic. Α Ω Α ύ ια σ ία: Α Α Α έ α ια ι ό σ Α Α σ ι ό ί ο ι ώ σ οι ί ι ι ώ α ώ ί αι ι ή ο ία α ώ ι ό α: ι ο ο ία 1-3 ι θ ίς έσ ις 3-4 ά ς 4 Α θέ σ Α σ ο ίς α α οί σ ι ι ή βέ σ, σ ια οσ άθ ια α σ ί ι ό ή α σ ο

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC Δ Ω Δ Δ - Δ Ω Δ Ω & Δ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.09 10:47:54 EET Reason: Location: Athens Ε Δ Δ. Δ/.. Δ/ / π : : : : : :. 11 546 55,

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

Μι ο α ι ές ια ά ις ό α 3: ί ς αι ια ά ις φ ι ώ αύ ος Κο ο ί ς Πο ι ή Η ο ό Μ α ι ώ αι ο ο ιάς ο ο ισ ώ ο οί ό ας ιό ς φ ι ώ αι ά σ ο ς σ α ασ ή ήσι ι ο α ι ώ ι ύ 2 Π ι ό α ό ας Μα ι ά ι ά ιό ς φ ι ώ ια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Η τεκµηρίωση του ορισµού της σύγκλισης ακολουθίας πραγµατικών ( αν) ν αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα & αντιπαραδείγµατα.

Η τεκµηρίωση του ορισµού της σύγκλισης ακολουθίας πραγµατικών ( αν) ν αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα & αντιπαραδείγµατα. Η τεκµηρίωση του ορισµού της σύγκλισης ακολουθίας πραγµατικώ ( α) µε ατιπροσωπευτικά παραδείγµατα & ατιπαραδείγµατα. Ιωάης Π. Πλατάρος, Μαθηµατικός, Καπετά Κρόµπα 37, Τ.Κ. 24 2 ΜΕΣΣΗΝΗ, ηλ./ταχ. Plataros@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α Η Α Η Η ΙΩ ο ο ι ό έ α ο ς α ι ής Α ι ής σή α 07/09/2013 α ύ ά θι σ βα ο έ ώ : 14SYMV002269652 2014-09-03 Aφ ός ο ή ο α ι ής, ο ο οίος ύ ι σ ο αύ ιο, ο ός ο ο ιώ α. 1.. 19500, ό ς οσ ί αι ό ι α ια ο

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 211 / 228 απεικόνιση γραφήματος στο επίπεδο (Embedding):

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου σο ο ο ον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ Ἔκδοσις ἀκριβὴς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ Ἔκδοσις ἀκριβὴς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ Ἔκδοσι ἀκριβὴ τῆ ὀρθοδόξου πίστεω Ἀπόδοση εἰ τὴ έα ἑλληική: Ἀρχιμαδρίτη Δωρόθεο Πάπαρη ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ὅτι ἀκατάληπτο τ ὸ θεῖο καὶ ὅτι ο ὐ δε ῖ ζητεῖ κα ὶ περιεργάζεσθαι τ ὰ μ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919. Αθή α, 16-7-2015. α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr . 210-6479000, FAX: 210-6479285

Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919. Αθή α, 16-7-2015. α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr . 210-6479000, FAX: 210-6479285 Α Α Α Α Α Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919 Αθή α, 16-7-2015 Α Α Α Α ιθ..: 30/002/000/4371 / Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4033/26-6-2015 Α, Α & Α Α A (A Α : Α - ) α. / σ : Α. σό α ος: α. ώ ι ας : 11521-Αθή

Διαβάστε περισσότερα

ARISTARCHI DE MAGNITUDIBUS ET DISTANTIIS SOLIS ET LUNAE, 1-2

ARISTARCHI DE MAGNITUDIBUS ET DISTANTIIS SOLIS ET LUNAE, 1-2 ARISTARCHI DE MAGNITUDIBUS ET DISTANTIIS SOLIS ET LUNAE, 1-2 Ἔστωσα ἴσαι σφαῖραι, ὧ κέτρα ἔστω τ ὰ Α, Β σημεῖα, κα ὶ ἐπιζευχθεῖσα ἡ ΑΒ ἐκβεβλήσθω, καὶ ἐκβεβλήσθω δι ὰ το ῦ ΑΒ ἐπίπεδο ποιήσει δ ὴ τομὰ ἐ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ τ... μαθητ...... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Γραφής Α Δημοτικού Β ΤΕΥΧΟΣ Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ

AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΑΔΑ Α : AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀθηναῖοι, ὡς καὶ οἱ ἑτέρας πόλεις κατοικοῦντες, πολλὰ ἐν τῷ βίῳ ἐπιτηδεύουσι, ἵνα τὰ ἀναγκαῖα πορίζωνται: Ναυσικύδης ναύκληρος ὢν περὶ τὴν τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ Διάλεξη 12 Τέταρτο επεισόδιο (173d-175a): Έκτος ορισμός της σωφροσύνης (ἐπιστήμη ἀγαθοῦ τε καὶ κακοῦ) και η ανασκευή της Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο 3ω η Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο 9/5/2014 Ο Α Α Α ιο οιώ ας α α α ά ω α αθέ α α οσ αθήσ α α α ήσ σ α ω ή α α ο α ο ο θού : Ο Α Ο Α Α «Π ι ὸ Τὲ ὑ ὑ ῖ ὑ ὶ ὰ Τ Τ ὶ ὺ Τ» (DK 14.7) Α «ὴ ὑ ὶ ὺ Τ ὑ Τ Τ ὑ Τῆ ῖ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 151ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 3-4.

ΘΕΜΑ 151ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 3-4. ΘΕΜΑ 151ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 3-4. 1. Να μεταφραστεί το τμήμα: ὥστ' ἐκείνης τῆς νυκτὸς παρασκευάζειν τὴν πόλιν. 2. Τι γνωρίζετε για τη μόρφωση του Ξενοφώντα και ποιες ιστορικές μορφές άσκησαν επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α 2 Α α ήθ α α α ισ ήσ ύθ αθ ή ια αι οϊσ α έ ο ή α ος.

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀριστοτέλους, Ἠθικὰ Νικομάχεια Β 6, 9-13

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀριστοτέλους, Ἠθικὰ Νικομάχεια Β 6, 9-13 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΜΑΪΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀριστοτέλους,

Διαβάστε περισσότερα

13PROC Α /

13PROC Α / Α Α Α / : Α: 13PROC001709766 2013-11-11 Α Α.. 20135639/04 11 2013 Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α 1 Α Α : Α: α αο ή & ίο 80 18534, ι αιάς.: 210 2104142239 Fax: 210 4142469 Email: procurements@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09 των Oι κο δό µων µο νί µων συ νερ γεί ων O32R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ OΙ ΚO Δ O ΜΩΩΝ ΜO ΝΙ ΜΩΩΝ ΣY ΝΕΡ ΓΕΙ ΩΩΝ ΒΙ O ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΩΩΝ - ΒΙ O ΤΕ ΧΝΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

PLOTINI ENNEADES, 3, 1. [1] Ἅπαντα τ ὰ γινόμενα κα ὶ τ ὰ ὄντα ἤτοι κατ' αἰτίας γίνεται τ ὰ γινόμενα κα ὶ ἔστι τ ὰ ὄντα, ἢ ἄ νευ

PLOTINI ENNEADES, 3, 1. [1] Ἅπαντα τ ὰ γινόμενα κα ὶ τ ὰ ὄντα ἤτοι κατ' αἰτίας γίνεται τ ὰ γινόμενα κα ὶ ἔστι τ ὰ ὄντα, ἢ ἄ νευ PLOTINI ENNEADES, 3, 1 [1] Ἅπατα τ ὰ γιόμεα κα ὶ τ ὰ ὄτα ἤτοι κατ' αἰτία γίεται τ ὰ γιόμεα κα ὶ ἔστι τ ὰ ὄτα, ἢ ἄ ευ αἰτία ἄμφω ἢ τ ὰ μὲ ἄευ αἰτία, τ ὰ δ ὲ μετ' αἰτία ἐ ἀμφοτέροι ἢ τ ὰ μὲ γιόμεα μετ' αἰ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΧ Ι Η Η Η ι ι ήσ ς α ο έ σ α ς ι ι α ι ό ας α ο ί βασι ό σ οι ίο ι ο ίας ς σύ ο ς οι ίας. ο α ύ ο έ ος α θ ώ α ασ ο ί αι ή ιαθέ ι ο 1/3 ο ό ο ο σ ι

Η ΙΧ Ι Η Η Η ι ι ήσ ς α ο έ σ α ς ι ι α ι ό ας α ο ί βασι ό σ οι ίο ι ο ίας ς σύ ο ς οι ίας. ο α ύ ο έ ος α θ ώ α ασ ο ί αι ή ιαθέ ι ο 1/3 ο ό ο ο σ ι ι ές Α ές ιοί σ ς ι ι ήσ ο ο ά ια οι ι ής ι ι α ι ό ας Skywalker. ι ά ς Χ σ ά ς Η ΙΧ Ι Η Η Η ι ι ήσ ς α ο έ σ α ς ι ι α ι ό ας α ο ί βασι ό σ οι ίο ι ο ίας ς σύ ο ς οι ίας. ο α ύ ο έ ος α θ ώ α ασ ο ί

Διαβάστε περισσότερα

Ο Απ λλων αλαμαρι αν ρ εται στην εθνικ κατηυ ρ α γυναικι ν

Ο Απ λλων αλαμαρι αν ρ εται στην εθνικ κατηυ ρ α γυναικι ν Ω α μ Ξ Π ΦΑ ΡΚΩ Ν Ξ Π Γ Τ κνκ Γ μ Ν ψ ο Ω Ω κ ρ Θ Κ ΓΩ Γ Μ ΡΥ χ κ φ Θ Γ Α Ν Ω Γ Π Βθ Ω Π Ν Ω Ν Κ γρ Π Ρ Ρ γ γ Γ Ρ Π Π Φ ΠΡ Φ Γ ΠΕΡ ν ν α Ε μο αν ρ ετα σ ν Γ εθνκ κατγορ α νρ ν ΔΡΩ ΡΔ Τ Μ Γ ΥΡ Χ Ρ Τθ Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

opasd lzxcvbnmqwertyuiopasd qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmσ qw dfghjklzxcvbnmqwertyuiopa sdfg

opasd lzxcvbnmqwertyuiopasd qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmσ qw dfghjklzxcvbnmqwertyuiopa sdfg pasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf Α Α Α Η Η Η ghjklzxcvbn m q ς wωe rt y u io p a sdfghςjklzxcv bn m qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmσ qw Η Η Ω Α Α ertyuioσ p a s ω dfghj kl zxcvbn ωm qwert yui σ ε ώ ε - εγ α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) Διδαγμένο

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ ΛΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

20/5/ /5/ /5/ /5/2005

20/5/ /5/ /5/ /5/2005 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠ ΙΧ ΕΙΡΗ ΣΕΙΣ FINDA Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ Γ ΙΑ Τ Η Ν Χ Ρ Η ΣΗ Π ΟΥ ΕΛ Η Ξ Ε Τ Η Ν 19.5.2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έ κ θ εσ η Eλέ γ χ ο υ Ε λεγ κ τ ώ ν 3 Κ α τ ά

Διαβάστε περισσότερα

(.: EGF/2014/009 EL/Sprider Stores)

(.: EGF/2014/009 EL/Sprider Stores) INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ Α ΚΤΥΟ Date: 2015.08.04 15:53:37 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΛ0Π465Θ1Ω-ΣΓΛ Ε Η Η Η Α Α ΓΕ Ε ΓΑ Α,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΡΣΑΝΟΥΦΙΟΥ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΗΣΥΧΑΣΤΙΚΑ (ΕΡΩΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ)

ΒΑΡΣΑΝΟΥΦΙΟΥ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΗΣΥΧΑΣΤΙΚΑ (ΕΡΩΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ) ΒΑΡΣΑΝΟΥΦΙΟΥ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΗΣΥΧΑΣΤΙΚΑ (ΕΡΩΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ) ΤΟΜΟΣ Α' ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ Συγγραφέ ὑπό το ῦ Ἀ γίου Νικοδήμου το ῦ Ἁ γιορείτου Μερική διήγησι περί το ῦ βίου τῶ ὁσίω καί ἱερῶ συγγραφέω

Διαβάστε περισσότερα

4.3 ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ. Εισαγωγή

4.3 ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ. Εισαγωγή 49 43 ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ Εισαγωγή Στα Στοιχεία του Ευκλείδη, βιβλία VII, VIII και IX (περίπου 300 πχ), οι θετικοί ακέραιοι παριστάοται ως ευθύγραμμα τμήματα και η έοια της διαιρετότητας συδέεται άμεσα με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την αποστολή στοιχείων απλήρωτων υποχρεώσεων & ληξιπρόθεσµων οφειλών του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την αποστολή στοιχείων απλήρωτων υποχρεώσεων & ληξιπρόθεσµων οφειλών του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων Αθήνα, 27/11/2012 Αρ.Πρ:50858/ Ε6152 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α Η Η ΗΜ ΑΤ Α Γ ΜΩ Μ ΤΑΦ Ω Τ Τ Ω 2 0 1 5 α α α Μητ ω ο ηπτ ατα ευα τ Με ετητ Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 Χ Γ Α Α Χ Μ «Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω» Χ ΓΑ Α Χ Μ Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω Ά ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΣΙΤΟΥ ΟΤΙ ΤΕΧΝΗ Η ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΗ

ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΣΙΤΟΥ ΟΤΙ ΤΕΧΝΗ Η ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΣΙΤΟΥ ΟΤΙ ΤΕΧΝΗ Η ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΗ Τί ποτε ἄ ρα, ὦ Σίμω, ο ἱ μὲ ἄλλοι ἄθρωποι κα ὶ ἐλεύθεροι κα ὶ δοῦλοι τέχη ἕ καστό τια ἐπίσταται δι' ἧ αὑτοῖ τέ εἰσι κα ὶ ἄλλ ῳ χρήσιμοι, σ ὺ δέ, ὡ ἔοικε, ἔργο οὐδὲ

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

ιάβασ A[i] ιάβασ key done α θής

ιάβασ A[i] ιάβασ key done α θής ιώσ ις ια Α ( ό ι αι ια ο ίσ ο ι ό ο ια ήθ α ό ο ο ίο αι ίας ο έ β ιο 5, α ά α ο ο οι έ ο ώσ α ο ί α οθ ί σ ο ς αθ ές) Α Α Α Μ α ο ή Α XΗ Α Α Η Η Ι _Ο Ο σ Ο Ο... Ο _ Α Α Η Η αι α ισ όφως 1. Ό ι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥ ΒΑΣΗ Α ΟΧΗΣ Υ Η ΕΣΙΩ 14SYMV

ΣΥ ΒΑΣΗ Α ΟΧΗΣ Υ Η ΕΣΙΩ 14SYMV ΣΥ ΒΑΣΗ Α ΟΧΗΣ Υ Η ΕΣΙΩ Αθή α, σή α 1 β ίο 2014, έ α έ α, α ύ αφ ός ς α ά ς ιοι ι ής Α ής ία «ι ο ή ο ίας αι έ ο αι ί....», ο ύ ι σ Αθή α, Α α ώ 17 αι α ία α ο ο ά ο,.. 104 38, αι οσ ί αι ό ι α α ό ο ό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΥΛΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΥΛΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Περιοδικό ΕΥΚΕΙΔΗ Β Ε.Μ.Ε. (τεύχος 7) ΕΡΩΤΗΕΙ ΚΑΤΑΝΟΗΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΠΑΝΑΗΨΗ ΤΗΝ ΥΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Α) Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις με () α είαι σωστές και με () α είαι λάθος, αιτιολογώτας

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία

15SYMV Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Α Α Η Α Ω 15SYMV002528982 2015-01-16 Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Η α οχής η σιώ σ ίασης catering σ ο αίσιο ι έ ιας ω άσ ω ισ ο οίησης Α χι ής α α ι ής α ά ισης α οφοί ω... ης ιό ο έα ία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Ετυμολογικά 1. Να κατατάξετε τα παρακάτω παράγωγα ουσιαστικά στην κατηγορία στην οποία ανήκουν (υποκοριστικά, περιεκτικά, τοπικά): κυνηγέσιον, πευκών, σφηκιά, κηπάριον, χαλκεῖον, πυργίσκος, ξιφίδιον,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ Ἔκδοσις ἀκριβὴς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ Ἔκδοσις ἀκριβὴς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ Ἔκδοσι ἀκριβὴ τῆ ὀρθοδόξου πίστεω Ἀπόδοση εἰ τὴ έα ἑλληική: Ἀρχιμαδρίτη Δωρόθεο Πάπαρη ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ὅτι ἀκατάληπτο τ ὸ θεῖ ο Ότι το θείο είαι ακατάληπτο και ότι δε πρέπει α

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV Α ιθ. βάσ ως : 09/2015

15SYMV Α ιθ. βάσ ως : 09/2015 Α Η Ο Α Ω ι ύθ ση: Οι ο ο ι ού ή α : ο ηθ ιώ Α ιθ. βάσ ως : 09/2015 ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισης ης σύ βασης : 27 α ο α ίο 2015 ό ος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨ69-ΥΘΙ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. . : : /15. υ »

ΑΔΑ: ΒΙΨ69-ΥΘΙ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. . : : /15. υ » Α Α Α Α Α Α / /. &. / / / Α / Α α. / σ : Α α σίας 146 Α ό : ά ι α. : 45444 Email: kainotomes@sch.gr οφο ί ς: ά ς. : 26510 65021 6977 641678 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ ά ι α 20/01/2014 Α ιθ..:.../552 Α Ο Α Η

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Κι όµως, τα Ρολόγια «κτυπούν» και Εξισώσεις: Η Άλγεβρα των εικτών του Ρολογιού

Κι όµως, τα Ρολόγια «κτυπούν» και Εξισώσεις: Η Άλγεβρα των εικτών του Ρολογιού Κι όµως, τα Ρολόγια «κτυπού» και Εξισώσεις: Η Άλγεβρα τω εικτώ του Ρολογιού Εισαγωγικά ηµήτρης Ι. Μπουάκης Σχ. Σύµβουλος Μαθηµατικώ Σε ορισµέα βιβλία Αριθµητικής, αλλά κυρίως Άλγεβρας Β Γυµασίου και Α

Διαβάστε περισσότερα

Ό α ο ά ος θ α ύ ι ια ι ό α. ύ α σ ο ιβά ο ος, ό α οσφέ ι έ α όσιο α αθό. θ ι ή ά α, ό α θ ί ι ήσ οι ό ό. ο όσι ο ό, ο ί α α ήσ ι οι ο ο ι ή ία αι ό α

Ό α ο ά ος θ α ύ ι ια ι ό α. ύ α σ ο ιβά ο ος, ό α οσφέ ι έ α όσιο α αθό. θ ι ή ά α, ό α θ ί ι ήσ οι ό ό. ο όσι ο ό, ο ί α α ήσ ι οι ο ο ι ή ία αι ό α ά ος- ό οι Ό α ο ά ος θ α ύ ι ια ι ό α. ύ α σ ο ιβά ο ος, ό α οσφέ ι έ α όσιο α αθό. θ ι ή ά α, ό α θ ί ι ήσ οι ό ό. ο όσι ο ό, ο ί α α ήσ ι οι ο ο ι ή ία αι ό α, ι έο, οσφέ ι έ α ι ι ι ό α αθό, ια ό ο

Διαβάστε περισσότερα

Ορτυγία. Κάντε κλικ για να επεξεργαστείτε τον υπότιτλο του υποδείγματος

Ορτυγία. Κάντε κλικ για να επεξεργαστείτε τον υπότιτλο του υποδείγματος Ορτυγία Κάντε κλικ για να επεξεργαστείτε τον υπότιτλο του υποδείγματος Τοποθεσία Πού βρίσκεται; Το νησί της Ορτυγίας βρίσκεται στην κάτω Ιταλία στις Συρακούσες. Τα αξιοθέατα: Ο ναός του Απόλλωνα üη πλατεία

Διαβάστε περισσότερα

+ + = + + α ( β γ) ( )

+ + = + + α ( β γ) ( ) ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Αριθµητική παράσταση Αριθµητική παράσταση λέγεται µια σειρά αριθµώ που συδέοται µεταξύ τους µε πράξεις. Η σειρά τω πράξεω σε µια αριθµητική παράσταση είαι η εξής: 1. Υπολογίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

Δυνάμεις πραγματικών αριθμών

Δυνάμεις πραγματικών αριθμών Κεφάλαιο 1 ο 45 Β. Δυάμεις πραγματικώ αριθμώ Α έχουμε έα γιόμεο της μορφής (-) (-) (-) (-) όπου κάθε παράγοτας είαι (δηλαδή ο ίδιος ο αριθμός) μπορούμε α το συμβολίσουμε με μια πιο απλή μορφή : (-) 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗΡΙΚΗ ΕΠΟΧΗ (

ΟΜΗΡΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ( ΟΜΗΡΙΚΗ ΕΠΟΧΗ (1100-750 π.χ.).) Ή ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΕΠΟΧΗ Δ. ΠΕΤΡΟΥΓΑΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΥΡΙΑ ΠΗΓΗ ΤΑ ΟΜΗΡΙΚΑ ΕΠΗ ΣΕ ΑΥΤΌ ΟΦΕΙΛΕΙ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΜΗΡΙΚΗ. ΩΣΤΟΣΟ ΟΙ ΟΡΟΙ ΣΚΟΤΕΙΝΟΙ ΑΙΩΝΕΣ Ή ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Α. «Ἐπεί δ ἡ πόλις τῶν συγκειµένων τοῖς ἀπό συµβόλων κοινωνοῦσι»:να µεταφράσετε το απόσπασµα που σας δίνεται. Μονάδες 10 Β. Να γράψετε σ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Α. «Ἐπεί δ ἡ πόλις τῶν συγκειµένων τοῖς ἀπό συµβόλων κοινωνοῦσι»:να µεταφράσετε το απόσπασµα που σας δίνεται. Μονάδες 10 Β. Να γράψετε σ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: Αριστοτέλους «Πολιτικά» Τῷ περί πολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

www.fr-anodos.gr (, )

www.fr-anodos.gr (, ) ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ. Το lim f ( ) έχει όηµα σε γειτοικά σηµεία µε το δηλαδή ότα ( a, ) (, β ) a. Δε µε εδιαφέρει α το ίδιο το αήκει η όχι στο πεδίο ορισµού της f αλλά µε εδιαφέρει α υπάρχου στο πεδίο ορισµού

Διαβάστε περισσότερα