κα ὶ διορίσαι χαλεπὸν τὰς κατοικίας αὐτῶν: αἴτιον δ' ὅτι οὐδὲν ἔτι σύστημα κοινὸν τῶν ἐθνῶ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "κα ὶ διορίσαι χαλεπὸν τὰς κατοικίας αὐτῶν: αἴτιον δ' ὅτι οὐδὲν ἔτι σύστημα κοινὸν τῶν ἐθνῶ"

Transcript

1 Γεωγραφία 1 <-Στράβω Γεωγραφία I.[1] μετ ὰ δ ὲ τ ὸ στόμα το ῦ Σιλάριδο Λευκαία κα ὶ τ ὸ τῆ Ἥρα ἱερὸ τῆ Ἀργῴα, Ἰ άσοο ἵδρυμα, κα ὶ πλησίο ἐ πετήκοτα σταδίοι ἡ Ποσειδωία. Συβαρῖται μὲ οὖ ἐπ ὶ θαλάττ ῃ τεῖ χο ἔθετο, ο ἱ δ' οἰκισθέτε ἀωτέρω μετέστησα, ὕστερο δ ὲ Λευκαο ὶ μὲ ἐκείου, Ῥωμαῖοι δὲ Λευκαοὺ ἀφείλοτο τὴ πόλι. ποιε ῖ δ' αὐτὴ ἐπίοσο ποταμὸ πλησίο εἰ ἕλη ἀ αχεόμεο. ἐτεῦθε δ' ἐκπλέοτι τὸ κόλπο ῆσο Λευκωσία, μικρὸ ἔχουσα πρὸ τὴ ἤ πειρο διάπλου, ἐπώυμο μιᾶ τῶ Σειρήω, ἐκπεσούση δεῦρο μετ ὰ τὴ μυθευομέη ῥῖψι αὐτῶ εἰ τὸ βυθό. τῆ δ ὲ ήσου πρόκειται τ ὸ ἀτακρωτήριο ταῖ Σειρηούσσαι ποιοῦ τὸ Ποσειδωιάτη κόλπο. κάμψατι δ' ἄλλο συεχὴ κόλπο, ἐ ᾧ πόλι ἣ ο ἱ μὲ κτίσατε Φωκαιεῖ Ὑέλη ο ἱ δὲ Ἔλη ἀπ ὸ κρήη τιὸ ο ἱ δ ὲ ῦ Ἐλέα ὀομάζουσι, ἐξ ἧ Παρμείδη κα ὶ Ζήω ἐ γέοτο ἄδρε Πυθαγόρειοι. δοκε ῖ δέ μοι κα ὶ δι' ἐκείου κα ὶ ἔτι πρότερο εὐομηθῆαι: δι ὸ κα ὶ πρὸ Λευκαοὺ ἀτέσχο κα ὶ πρὸ Ποσειδωιάτα κα ὶ κρείττου ἀπῄεσα καίπερ ἐδεέστεροι κα ὶ χώρᾳ κα ὶ πλήθει σωμάτω ὄτε. ἀαγκάζοται γοῦ δι ὰ τὴ λυπρότητα τῆ γῆ τ ὰ πολλ ὰ θαλαττουργεῖ κα ὶ ταριχεία συίστασθαι κα ὶ ἄλλα τοιαύτα ἐργασία. φησ ὶ δ' Ἀτίοχο Φωκαία ἁλούση ὑ φ' Ἁρπάγου το ῦ Κύρου στρατηγο ῦ, τοὺ δυαμέου ἐμβάτα εἰ τ ὰ σκάφη παοικίου πλεῦ σαι πρῶτο εἰ Κύρο κα ὶ Μασσαλία μετ ὰ Κρεοτιάδου, ἀποκρουσθέτα δ ὲ τὴ Ἐ λέα κτίσαι: διέχει δ ὲ τῆ Ποσειδωία ὅσο διακοσίου σταδίου ἡ πόλι. μετ ὰ δ ὲ ταύτη ἀ κρωτήριο Παλίουρο. πρ ὸ δ ὲ τῆ Ἐλεάτιδο α ἱ Οἰωτρίδε ῆσοι δύο ὑφόρμου ἔχουσαι. μετ ὰ δὲ Παλίουρο Πυξοῦ ἄκρα κα ὶ λιμὴ κα ὶ ποταμό: ἓ γὰρ τῶ τριῶ ὄομα: ᾤκισε δ ὲ Μίκυθο ὁ Μεσσήη ἄρχω τῆ ἐ Σικελί ᾳ, πάλι δ' ἀπῆρα ο ἱ ἱδρυθέτε πλὴ ὀλίγω. μετ ὰ δ ὲ Πυξοῦ τα Λᾶο κόλπο κα ὶ ποταμὸ κα ὶ πόλι, ἐσχάτη τῶ Λευκαίδω, μικρὸ ὑπὲρ τῆ θαλάττη, ἄ ποικο Συβαριτῶ, εἰ ἣ ἀπ ὸ Ἔλη στάδιοι τετρακόσιοι: ὁ δ ὲ πᾶ τῆ Λευκαία παράπλου ἑ ξακοσίω πετήκοτα. πλησίο δ ὲ τ ὸ το ῦ Δράκοτο ἡρῷο ἑὸ τῶ Ὀδυσσέω ἑταίρω, ἐφ' ο ὗ ὁ χρησμὸ τοῖ Ἰταλιώται ἐγέετο Λάιο ἀμφ ὶ Δράκοτα πολύ ποτε λαὸ ὀλεῖσθαι. ἐπ ὶ γὰρ ταύτη Λᾶο στρατεύσατε ο ἱ κατ ὰ τὴ Ἰταλία Ἕλληε ὑπ ὸ Λευκαῶ ἠ τύχησα ἐξαπατηθέτε τ ῷ χρησμ ῷ. [2] κατ ὰ μὲ δ ὴ τὴ Τυρρηικὴ παραλία ταῦτ' ἐστ ὶ τ ὰ τῶ Λευκαῶ χωρία, τῆ δ' ἑτέρα οὐχ ἥπτοτο θαλάττη πρότερο, ἀλλ' ο ἱ Ἕλληε ἐπεκράτου οἱ τὸ Ταρατῖο ἔχοτε κόλπο. πρὶ δ ὲ τοὺ Ἕλληα ἐλθεῖ οὐδ' ἦσά πω Λευκαοί, Χῶε δὲ κα ὶ Οἰωτρο ὶ τοὺ τόπου ἐέμοτο. τῶ δ ὲ Σαυιτῶ αὐξηθέτω ἐπ ὶ πολ ὺ κα ὶ τοὺ Χῶα καὶ τοὺ Οἰωτροὺ ἐκβαλότω, Λευκαοὺ δ' εἰ τὴ μερίδα ταύτη ἀποικισάτω, ἅμα δ ὲ κα ὶ τῶ Ἑλλήω τὴ ἑκατέρωθε παραλία μέχρι πορθμο ῦ κατεχότω, πολὺ χρόο ἐπολέμου ο ἵ τε Ἕλληε κα ὶ ο ἱ βάρβαροι πρὸ ἀλλήλου. ο ἱ δ ὲ τῆ Σικελία τύραοι κα ὶ μετ ὰ ταῦ τα Καρχηδόιοι, τοτ ὲ μὲ περ ὶ τῆ Σικελία πολεμοῦτε πρὸ Ῥωμαίου τοτ ὲ δ ὲ περ ὶ αὐτῆ τῆ Ἰταλία, ἅ πατα τοὺ ταύτ ῃ κακῶ διέθηκα, μάλιστα δ ὲ τοὺ Ἕλληα, [ο ἳ] πρότερο μέ γε κα ὶ τῆ μεσογαία πολλὴ ἀφῄρητο, ἀπ ὸ τῶ Τρωικῶ χρόω ἀρξάμεοι, κα ὶ δ ὴ ἐπ ὶ τοσοῦτο ηὔξητο ὥστε τὴ μεγάλη Ἑλλάδα ταύτη ἔλεγο κα ὶ τὴ Σικελία: υ ὶ δ ὲ πλὴ Τάρατο κα ὶ Ῥηγίου καὶ Νεαπόλεω ἐκβεβαρβαρῶσθαι συμβέβηκε ἅπατα κα ὶ τ ὰ μὲ Λευκαοὺ κα ὶ Βρεττίου κατέχει τ ὰ δ ὲ Καμπαού, κα ὶ τούτου λόγ ῳ, τ ὸ δ' ἀληθὲ Ῥωμαίου: κα ὶ γὰρ αὐτο ὶ Ῥωμαῖ οι γεγόασι. ὅμω δ ὲ τ ῷ πραγματευομέ ῳ τὴ τῆ γῆ περίοδο κα ὶ τ ὰ ῦ ὄτα λέγει ἀάγκη κα ὶ τῶ ὑπαρξάτω ἔια, κα ὶ μάλιστα ὅτα ἔδοξα ᾖ. Τῶ δ ὲ Λευκαῶ ο ἱ μὲ ἁπτόμεοι τῆ Τυρρηικῆ θαλάττη εἴρηται, ο ἱ δ ὲ τὴ μεσόγαια ἔχοτε εἰσὶ ο ἱ ὑπεροικοῦτε το ῦ Ταρατίου κόλπου. οὕτω δ' εἰσ ὶ κεκακωμέοι τελέω οὗτοι κα ὶ Βρέττιοι κα ὶ αὐτο ὶ Σαυῖται ο ἱ τούτω ἀρχηγέται, ὥ στε

2 κα ὶ διορίσαι χαλεπὸ τὰ κατοικία αὐτῶ: αἴτιο δ' ὅτι οὐδὲ ἔτι σύστημα κοιὸ τῶ ἐθῶ ἑκάστου συμμέει, τά τε ἔθη διαλέκτω τε κα ὶ ὁπλισμο ῦ κα ὶ ἐσθῆτο κα ὶ τῶ παραπλησίω ἐκλέλοιπε, ἄλλω τε ἄδοξοι πατάπασί εἰσι α ἱ καθ' ἕκαστα κα ὶ ἐ μέρει κατοικίαι. [3] ἐροῦμε δ ὲ κοιῶ ἃ παρειλήφαμε, οὐδὲ παρ ὰ τοῦτο ποιούμεοι τοὺ τὴ μεσόγαια οἰκοῦτα, Λευκαού τε κα ὶ τοὺ προσεχεῖ αὐτοῖ Σαυίτα. Πετηλία μὲ οὖ μητρόπολι ομίζεται τῶ Λευκαῶ κα ὶ συοικεῖται μέχρι ῦ ἱκαῶ. κτίσμα δ' ἐστ ὶ Φιλοκτήτου φυγότο τὴ Μελίβοια κατ ὰ στάσι. ἐρυμ ὴ δ' ἐστί, ὥστε κα ὶ Σαυῖταί ποτε Θουρίοι ἐπετείχισα αὐ τή. Φιλοκτήτου δ' ἐστ ὶ κα ὶ ἡ παλαι ὰ Κρίμισσα περ ὶ τοὺ αὐτοὺ τόπου. Ἀπολλόδωρο δ' ἐ τοῖ περὶ εῶ το ῦ Φιλοκτήτου μησθεὶ λέγει τιά φησι, ὡ εἰ τὴ Κροτωιᾶτι ἀ φικόμεο Κρίμισσα ἄκρα οἰκίσαι κα ὶ Χώη πόλι ὑπὲρ αὐτῆ, ἀφ' ἧ ο ἱ ταύτ ῃ Χῶε ἐκλήθησα, παρ' αὐτο ῦ δέ τιε σταλέτε εἰ Σικελία περ ὶ Ἔρυκα μετ ὰ Αἰγέστου το ῦ Τρωὸ Αἴγεστα τειχίσαιε. καὶ Γρουμετὸ δ ὲ κα ὶ Ὀυερτῖαι τῆ μεσογαία εἰσ ὶ κα ὶ Καλάσαρα κα ὶ ἄλλαι μικρα ὶ κατοικίαι μέχρι Ὀυεουσία πόλεω ἀξιολόγου: ταύτη δ' οἶμαι κα ὶ τὰ ἐφεξῆ ἐπ ὶ Καμπαία ἰ ότι Σαυίτιδα εἶαι. ὑπὲρ δ ὲ τῶ Θουρίω κα ὶ ἡ Ταυρια ὴ χώρα λεγομέη ἵδρυται. ο ἱ δ ὲ Λευκαο ὶ τ ὸ μὲ γέο εἰσ ὶ Σαυῖται, Ποσειδωιατῶ δ ὲ κα ὶ τῶ συμμάχω κρατήσατε πολέμ ῳ κατέσχο τὰ πόλει αὐτῶ. τὸ μὲ οὖ ἄλλο χρόο ἐδημοκρατοῦτο, ἐ δ ὲ τοῖ πολέμοι ᾑρεῖτο βασιλεὺ ἀπ ὸ τῶ εμομέω ἀρχά: ῦ δ' εἰσ ὶ Ῥωμαῖοι. [4] τὴ δ' ἑξῆ παραλία Βρέττιοι μέχρι το ῦ Σικελικο ῦ κατέχουσι πορθμο ῦ σταδίω πετήκοτα καὶ τριακοσίω ἐπ ὶ τοῖ χιλίοι. φησ ὶ δ' Ἀτίοχο ἐ τ ῷ περ ὶ τῆ Ἰταλία συγγράμματι ταύτη Ἰ ταλία κληθῆαι κα ὶ περ ὶ ταύτη συγγράφει, πρότερο δ' Οἰωτρία προσαγορεύεσθαι. ὅριο δ' αὐτῆ ἀποφαίει πρὸ μὲ τ ῷ Τυρρηικ ῷ πελάγει τ ὸ αὐτ ὸ ὅπερ κα ὶ τῆ Βρετταῆ ἔφαμε, τὸ Λᾶ ο ποταμό, πρὸ δ ὲ τ ῷ Σικελικ ῷ τ ὸ Μεταπότιο. τὴ δ ὲ Ταρατίη, ἣ συεχὴ τ ῷ Μεταποτίῳ ἐστί, ἐκτὸ τῆ Ἰταλία ὀομάζει, Ἰάπυγα καλῶ. ἔτι δ' ἀώτερο Οἰωτρού τε κα ὶ Ἰταλοὺ μόου ἔφη καλεῖσθαι τοὺ ἐτὸ το ῦ ἰσθμο ῦ πρὸ τὸ Σικελικὸ κεκλιμέου πορθμό. ἔ στι δ' αὐτὸ ὁ ἰσθμὸ ἑκατὸ κα ὶ ἑξήκοτα στάδιοι μεταξ ὺ δυεῖ κόλπω, το ῦ τε Ἱππωιάτου, ὃ Ἀ τίοχο Ναπητῖο εἴρηκε, κα ὶ το ῦ Σκυλλητικο ῦ. περίπλου δ' ἐστ ὶ τῆ ἀπολαμβαομέη χώρα πρὸ τὸ πορθμὸ ἐτὸ στάδιοι δισχίλιοι. μετ ὰ δ ὲ ταῦτα ἐπεκτείεσθαί φησι τοὔομα κα ὶ τ ὸ τῆ Ἰταλία καὶ τ ὸ τῶ Οἰωτρῶ μέχρι τῆ Μεταποτίη κα ὶ τῆ Σειρίτιδο: οἰκῆσαι γὰρ τοὺ τόπου τούτου Χῶα, Οἰωτρικὸ ἔθο κατακοσμούμεο, κα ὶ τὴ γῆ ὀομάσαι Χώη. οὗτο μὲ οὖ ἁπλουστέρω εἴρηκε κα ὶ ἀρχαϊκῶ, οὐδὲ διορίσα περ ὶ τῶ Λευκαῶ κα ὶ τῶ Βρεττίω. ἔ στι δ' ἡ μὲ Λευκαία μεταξ ὺ τῆ τε παραλία τῆ Τυρρηικῆ κα ὶ τῆ Σικελικῆ, τῆ μὲ ἀπ ὸ τοῦ Σιλάριδο μέχρι Λάου, τῆ δ' ἀπ ὸ το ῦ Μεταποτίου μέχρι Θουρίω: κατ ὰ δ ὲ τὴ ἤπειρο ἀπὸ Σαυιτῶ μέχρι το ῦ ἰσθμο ῦ το ῦ ἀπ ὸ Θουρίω εἰ Κηρίλλου πλησίο Λάου: στάδιοι δ' εἰσ ὶ τοῦ ἰσθμο ῦ τριακόσιοι. ὑπὲρ δ ὲ τούτω Βρέττιοι χερρόησο οἰκοῦτε: ἐ ταύτ ῃ δ' ἄ λλη περιείληπται χερρόησο ἡ τὸ ἰσθμὸ ἔχουσα τὸ ἀπ ὸ Σκυλλητίου ἐπ ὶ τὸ Ἱππωιάτη κόλπο. ὠόμασται δὲ τ ὸ ἔθο ὑπ ὸ Λευκαῶ: βρεττίου γὰρ καλοῦσι τοὺ ἀποστάτα: ἀπέστησα δ', ὥ φασι, ποιμαίοτε αὐτοῖ πρότερο, εἶθ' ὑπ ὸ ἀέσεω ἐλευθεριάσατε, ἡίκα ἐ πεστράτευσε Δίω Διουσί ῳ κα ὶ ἐξετάραξε ἅπατα πρὸ ἅπατα. τ ὰ καθόλου μὲ δ ὴ ταῦτα περ ὶ Λευκαῶ καὶ Βρεττίω λέγομε. [5] ἀπ ὸ δ ὲ Λάου πρώτη πόλι ἐστ ὶ τῆ Βρεττία Τεμέση (Τέμψα δ' ο ἱ ῦ καλοῦσι ) Αὐ σόω κτίσμα, ὕστερο δ ὲ κα ὶ Αἰτωλῶ τῶ μετ ὰ Θόατο, οὓ ἐξέβαλο Βρέττιοι, Βρεττίου δὲ ἐπέτριψα Ἀίβα τε κα ὶ Ῥωμαῖοι. ἔστι δ ὲ πλησίο τῆ Τεμέση ἡρῷο ἀγριελαίοι συηρεφὲ Πολίτου τῶ Ὀδυσσέω ἑταίρω, ὃ δολοφοηθέτα ὑπ ὸ τῶ βαρβάρω γεέσθαι βαρύμηι, ὥστε τοὺ περιοίκου δασμολογεῖ αὐτ ῷ κατά τι λόγιο κα ὶ παροιμία εἶαι πρὸ τοὺ ἀηδεῖ, τὸ ἥρωα τὸ ἐ Τεμέσ ῃ λεγότω ἐπικεῖσθαι αὐτοῖ. Λοκρῶ δ ὲ τῶ Ἐπιζεφυρίω ἑλότω τὴ πόλι, Εὔθυμο μυθεύουσι τὸ πύκτη καταβάτα ἐπ' αὐτὸ κρατῆσαι τ ῇ μάχ ῃ, κα ὶ βιάσασθαι παραλῦ σαι το ῦ δασμο ῦ τοὺ ἐπιχωρίου. ταύτη δ ὲ τῆ Τεμέση φασ ὶ μεμῆσθαι τὸ ποιητή, ο ὐ τῆ ἐ Κύπρ ῳ Ταμασσο ῦ: λέγεται γὰρ ἀμφοτέρω τ ῷ ἐ Τεμέση μετ ὰ χαλκό,1 κα ὶ δείκυται χαλκουργεῖα πλησίο, ἃ ῦ ἐκλέλειπται. ταύτη δ ὲ συεχὴ Τερῖα, ἣ Ἀίβα καθεῖλε οὐ δυάμεο φυλάττει, ὅτε δ ὴ εἰ αὐτὴ καταπεφεύγει τὴ Βρεττία. εἶ τα Κωσετία μητρόπολι Βρεττίω: μικρὸ δ' ὑπὲρ ταύτη Παδοσία φρούριο ἐρυμό, περ ὶ ἣ Ἀλέξαδρο ὁ Μολοττὸ

3 διεφθάρη. ἐξηπάτησε δ ὲ κα ὶ τοῦτο ὁ ἐκ Δωδώη χρησμὸ φυλάττεσθαι κελεύω τὸ Ἀ χέροτα κα ὶ τὴ Παδοσία... δεικυμέω γὰρ ἐ τ ῇ Θεσπρωτί ᾳ ὁμωύμω τούτοι, ἐταῦ θα κατέστρεψε τὸ βίο. τρικόρυφο δ' ἐστ ὶ τ ὸ φρούριο, κα ὶ παραρρε ῖ ποταμὸ Ἀχέρω. προσηπάτησε δ ὲ καὶ ἄλλο λόγιο Παδοσία τρικόλωε, πολύ ποτε λαὸ ὀλέσσει. ἔδοξε γὰρ πολεμίω φθορά, οὐκ οἰκείω δηλοῦσθαι. φασ ὶ δ ὲ κα ὶ βασίλειό ποτε γεέσθαι τῶ Οἰωτρικῶ βασιλέω τὴ Παδοσία. μετ ὰ δ ὲ τὴ Κωσετία Ἱππώιο Λοκρῶ κτίσμα: Βρεττίου δ ὲ κατέχοτα ἀφείλοτο Ῥωμαῖοι κα ὶ μετωόμασα Ὀυιβῶα Ὀυαλετία. δι ὰ δ ὲ τὸ εὐλείμοα εἶαι τ ὰ περικείμεα χωρία κα ὶ ἀθηρ ὰ τὴ Κόρη ἐ κ Σικελία πεπιστεύκασι ἀφικεῖσθαι δεῦρο ἀθολογήσουσα: ἐκ δ ὲ τούτου ταῖ γυαιξὶ ἐ ἔθει γέγοε ἀθολογεῖ τε καὶ στεφαηπλοκεῖ, ὥστε ταῖ ἑορταῖ αἰσχρὸ εἶαι στεφάου ὠητοὺ φορεῖ. ἔχει δ' ἐπίειο, ὃ κατεσκεύασέ ποτε Ἀγαθοκλῆ ὁ τύραο τῶ Σικελιωτῶ κρατήσα τῆ πόλεω. ἐτεῦθε δ' ἐπὶ τὸ Ἡρακλέου λιμέα πλεύσασι ἄρχεται ἐπιστρέφει τ ὰ ἄκρα τῆ Ἰταλία τ ὰ πρὸ τ ῷ πορθμῷ πρὸ τὴ ἑσπέρα. ἐ δ ὲ τ ῷ παράπλ ῳ τούτ ῳ Μέδμα πόλι Λοκρῶ τῶ αὐτῶ, ὁμώυμο κρήῃ μεγάλ ῃ, πλησίο ἔχουσα ἐπίειο καλούμεο Ἐμπόριο: ἐγγὺ δ ὲ κα ὶ Μέταυρο ποταμὸ καὶ ὕφορμο ὁμώυμο. πρόκειται δ ὲ τῆ ᾐόο ταύτη α ἱ τῶ Λιπαραίω ῆσοι διέχουσαι τοῦ πορθμο ῦ σταδίου διακοσίου. ο ἱ δ' Αἰόλου φασί, ο ὗ κα ὶ τὸ ποιητὴ μεμῆσθαι κατ ὰ τὴ Ὀδύσσεια: εἰσ ὶ δ' ἑπτ ὰ τὸ ἀριθμὸ ἐ ἀπόψει πᾶσαι κα ὶ τοῖ ἐκ τῆ Σικελία κα ὶ τοῖ ἐκ τῆ ἠπείρου τοῖ κατ ὰ τὴ Μέδμα ἀφορῶσι: περ ὶ ὧ ἐροῦμε, ὅτα περ ὶ τῆ Σικελία λέγωμε. ἀπὸ δ ὲ το ῦ Μεταύρου ποταμο ῦ ἕτερο: ἐκδέχεται δ' ἐτεῦθε τ ὸ Σκύλλαιο, πέτρα χερροησίζουσα ὑψηλή, τὸ ἰσθμὸ ἀμφίδυμο κα ὶ ταπειὸ ἔχουσα, ὃ Ἀαξίλαο ὁ τύραο τῶ Ῥ ηγίω ἐπετείχισε τοῖ Τυρρηοῖ κατασκευάσα αύσταθμο, κα ὶ ἀφείλετο τοὺ λῃστὰ τὸ δι ὰ τοῦ πορθμο ῦ διάπλου. πλησίο γάρ ἐστι κα ὶ ἡ Καῖυ διέχουσα τῆ Μέδμη σταδίου πετήκοτα καὶ διακοσίου, ἡ τελευταία ποιοῦσα ἄκρα τ ὰ στε ὰ το ῦ πορθμο ῦ πρὸ τὴ ἐκ τῆ Σικελία ἄκρα τὴ Πελωριάδα: ἔστι δ' αὕτη μία τῶ τριῶ τῶ ποιουσῶ τρίγωο τὴ ῆσο, εύει δ ὲ ἐπ ὶ θεριὰ ἀατολά, καθάπερ ἡ Καῖυ πρὸ τὴ ἑσπέρα, ἀταποστροφή τια ἀπ' ἀ λλήλω ποιουμέω αὐτῶ. ἀπ ὸ δ ὲ Καίυο μέχρι το ῦ Ποσειδωίου, τῆ Ῥηγίω στυλίδο, το ῦ πορθμο ῦ διήκει στεωπὸ ὅσο ἑξαστάδιο, μικρ ῷ δ ὲ πλέο τ ὸ ἐλάχιστο διαπέραμα: ἀπ ὸ δ ὲ στυλίδο ἑκατὸ εἰ Ῥήγιο, ἤδη το ῦ πορθμο ῦ πλατυομέου, προϊοῦσι πρὸ τὴ ἔξω κα ὶ πρὸ ἕω θάλαττα τὴ τοῦ Σικελικο ῦ καλουμέου πελάγου. [6] κτίσμα δ' ἐστ ὶ τ ὸ Ῥήγιο Χαλκιδέω, οὓ κατ ὰ χρησμὸ δεκατευθέτα τ ῷ Ἀ πόλλωι δι' ἀφορία ὕστερο ἐκ Δελφῶ ἀποικῆσαι δεῦρό φασι παραλαβότα κα ὶ ἄλλου τῶ οἴκοθε: ὡ δ' Ἀτίοχό φησι, Ζαγκλαῖοι μετεπέμψατο τοὺ Χαλκιδέα κα ὶ οἰκιστὴ Ἀ τίμηστο συέστησα ἐκείω. ἦσα δ ὲ τῆ ἀποικία κα ὶ ο ἱ Μεσσηίω φυγάδε τῶ ἐ Πελοποήσῳ καταστασιασθέτε ὑπ ὸ τῶ μ ὴ βουλομέω δοῦαι δίκα ὑπὲρ τῆ φθορᾶ τῶ παρθέω τῆ ἐ Λίμαι γεομέη τοῖ Λακεδαιμοίοι, ἃ κα ὶ αὐτὰ ἐβιάσατο πεμφθείσα ἐπ ὶ τὴ ἱ ερουργία, κα ὶ τοὺ ἐπιβοηθοῦτα ἀπέκτεια. παραχωρήσατε οὖ εἰ Μάκιστο ο ἱ φυγάδε πέμπουσι εἰ θεο ῦ, μεμφόμεοι τὸ Ἀπόλλω κα ὶ τὴ Ἄρτεμι ε ἰ τοιούτω τυγχάοιε ἀθ' ὧ ἐτιμώρου αὐτοῖ, κα ὶ πυθαόμεοι πῶ ἂ σωθεῖε ἀπολωλότε. ὁ δ' Ἀπόλλω ἐκέλευσε στέλλεσθαι μετὰ Χαλκιδέω εἰ τ ὸ Ῥήγιο κα ὶ τ ῇ ἀδελφ ῇ αὐτο ῦ χάρι ἔχει: ο ὐ γὰρ ἀπολωλέαι αὐτοὺ ἀλλὰ σεσῶσθαι μέλλοτά γε δ ὴ μ ὴ συαφαισθήσεσθαι τ ῇ πατρίδι ἁλωσομέ ῃ μικρὸ ὕστερο ὑπὸ Σπαρτιατῶ: ο ἱ δ' ὑπήκουσα. διόπερ ο ἱ τῶ Ῥηγίω ἡγεμόε μέχρι Ἀαξίλα το ῦ Μεσσηίω γέου ἀε ὶ καθίστατο. Ἀτίοχο δ ὲ τ ὸ παλαιὸ ἅπατα τὸ τόπο τοῦτο οἰκῆσαί φησι Σικελοὺ κα ὶ Μόργητα, διᾶραι δ' εἰ τὴ Σικελία ὕστερο ἐκβληθέτα ὑπ ὸ τῶ Οἰωτρῶ. φασ ὶ δέ τιε κα ὶ τ ὸ Μοργάτιο ἐτεῦθε τὴ προσηγορία ἀπ ὸ τῶ Μοργήτω ἔχει. ἴσχυσε δ ὲ μέγιστο ἡ τῶ Ῥηγίω πόλι κα ὶ περιοικίδα ἔσχε συχά, ἐπιτείχισμά τε ὑπῆρξε ἀε ὶ τ ῇ ήσ ῳ κα ὶ πάλαι καὶ εωστ ὶ ἐφ' ἡμῶ, ἡίκα Σέξτο Πομπήιο ἀπέστησε τὴ Σικελία. ὠομάσθη δ ὲ Ῥήγιο εἴθ', ὥ φησι Αἰσχύλο, δι ὰ τ ὸ συμβὰ πάθο τ ῇ χώρ ᾳ ταύτ ῃ: ἀπορραγῆαι γὰρ ἀπ ὸ τῆ ἠπείρου τὴ Σικελία ὑπ ὸ σεισμῶ ἄλλοι τε κἀκεῖο εἴρηκε ἀφ' ο ὗ δ ὴ Ῥήγιο κικλήσκεται.2 τεκμαίροται δ' ἀπ ὸ τῶ περ ὶ τὴ Αἴτη συμπτωμάτω κα ὶ τῶ κατ' ἄλλα μέρη τῆ Σικελία καὶ

4 τῶ κατ ὰ Λιπάρα κα ὶ τὰ περ ὶ αὐτὴ ήσου, ἔτι δ ὲ τῶ κατ ὰ τὰ Πιθηκούσσα κα ὶ τὴ προσεχῆ περαία ἅπασα οὐκ ἀπεικὸ ὑπάρχει κα ὶ τοῦτο συμβῆαι. υ ὶ μὲ οὖ ἀεῳγμέω τῶ στομάτω, δι' ὧ τ ὸ πῦρ ἀαφυσᾶται κα ὶ μύδροι κα ὶ ὕδατα ἐκπίπτει, σπάιό τι σείεσθαί φασι τὴ περ ὶ τὸ πορθμὸ γῆ, τότε δ ὲ πάτω ἐμπεφραγμέω τῶ εἰ τὴ ἐπιφάεια πόρω, ὑπ ὸ γῆ σμυχόμεο τ ὸ πῦρ κα ὶ τ ὸ πεῦμα σεισμοὺ ἀπειργάζετο σφοδρού, μοχλευόμεοι δ' ο ἱ τόποι πρὸ τὴ βία τῶ ἀέμω ὑπεῖξά ποτε κα ὶ ἀαρραγέτε ἐδέξατο τὴ ἑκατέρωθε θάλαττα καὶ ταύτη κα ὶ τὴ μεταξ ὺ τῶ ἄλλω τῶ ταύτ ῃ ήσω. κα ὶ γὰρ ἡ Προχύτη κα ὶ Πιθηκοῦ σσαι ἀποσπάσματα τῆ ἠπείρου κα ὶ α ἱ Καπρίαι κα ὶ ἡ Λευκωσία κα ὶ Σειρῆε κα ὶ α ἱ Οἰωτρίδε. α ἱ δ ὲ καὶ ἐκ το ῦ πελάγου ἀέδυσα, καθάπερ κα ὶ ῦ πολλαχο ῦ συμβαίει: τὰ μὲ γὰρ πελαγία ἐκ βυθοῦ μᾶλλο ἀεεχθῆαι πιθαό, τὰ δ ὲ προκειμέα τῶ ἀκρωτηρίω κα ὶ πορθμ ῷ διῃ ρημέα ἐτεῦθε ἀπερρωγέαι δοκεῖ εὐλογώτερο. πλὴ εἴτε δι ὰ ταῦτα τοὔομα τ ῇ πόλει γέγοε, εἴ τε δι ὰ τὴ ἐπιφάεια τῆ πόλεω ὡ ἂ βασίλειο τ ῇ Λατί ῃ φω ῇ προσαγορευσάτω Σαυιτῶ δι ὰ τ ὸ τοὺ ἀρχηγέτα αὐτῶ κοιωῆσαι Ῥωμαίοι τῆ πολιτεία κα ὶ ἐπ ὶ πολ ὺ χρήσασθαι τῇ Λατί ῃ διαλέκτ ῳ, πάρεστι σκοπεῖ, ὁποτέρω ἔχει τἀληθέ. ἐπιφα ῆ δ' οὖ πόλι οὖσα καὶ πολλὰ μὲ πόλει οἰκίσασα πολλοὺ δ' ἄδρα παρασχομέη ἀξίου λόγου, τοὺ μὲ κατὰ πολιτικὴ ἀρετὴ τοὺ δ ὲ κατ ὰ παιδεία, κατασκάψαι Διούσιο αἰτιασάμεο, ὅτι αἰτησαμέῳ κόρη πρὸ γάμο τὴ το ῦ δημίου θυγατέρα προὔτεια: ὁ δ' υἱὸ αὐτο ῦ μέρο τι το ῦ κτίσματο ἀαλαβὼ Φοιβία ἐκάλεσε. ἐπ ὶ Πύρρου δ' ἡ τῶ Καμπαῶ φρουρ ὰ παρασποδηθέτα διέφθειρε τοὺ πλείστου: μικρὸ δ ὲ πρ ὸ τῶ Μαρσικῶ κα ὶ σεισμο ὶ κατήρειψα πολ ὺ τῆ κατοικία. Πομπήιο δ' ἐκβαλὼ τῆ Σικελία ὁ Σεβαστὸ Καῖσαρ ὁρῶ λιπαδροῦσα τὴ πόλι συοίκου ἔδωκε αὐτ ῇ τῶ ἐκ το ῦ στόλου τιά, κα ὶ ῦ ἱκαῶ εὐαδρε ῖ. [7] ἀπ ὸ δ ὲ το ῦ Ῥ ηγίου πλέοτι πρὸ ἕω Λευκοπέτρα καλοῦσι ἄκρα ἀπ ὸ τῆ χρόα ἐ πετήκοτα σταδίοι, εἰ ἣ τελευτᾶ φασι τ ὸ Ἀπέιο ὄρο. ἐτεῦθε δ ὲ Ἡράκλειο, ὃ δ ὴ τελευταῖο ἀκρωτήριο [ ὂ ] εύει πρὸ μεσημβρία: κάμψατι γὰρ εὐθὺ ὁ πλοῦ λιβ ὶ μέχρι πρὸ ἄκρα Ἰαπυγία: εἶτ' ἐκκλίει πρὸ ἄρκτο ἀε ὶ κα ὶ μᾶλλο κα ὶ πρὸ τὴ ἑσπέρα ἐπ ὶ τὸ κόλπο τὸ Ἰόιο. μετ ὰ δ ὲ τ ὸ Ἡ ράκλειο ἄκρα τῆ Λοκρίδο ἣ καλεῖται Ζεφύριο, ἔχουσα τοῖ ἑσπερίοι ἀέμοι λιμέα, ἐξ ο ὗ κα ὶ τοὔ ομα. εἶθ' ἡ πόλι ο ἱ Λοκρο ὶ ο ἱ Ἐπιζεφύριοι, Λοκρῶ ἄποικοι τῶ ἐ τ ῷ Κρισαί ῳ κόλπ ῳ, μικρὸ ὕστερο τῆ Κρότωο κα ὶ Συρακουσσῶ κτίσεω ἀποικισθέτε ὑπ ὸ Εὐάθου: Ἔφορο δ' οὐ κ ε ὖ τῶ Ὀπουτίω Λοκρῶ ἀποίκου φήσα. ἔτη μὲ οὖ τρία ἢ τέτταρα ᾤκου ἐπ ὶ τ ῷ Ζεφυρί ῳ : κα ὶ ἔστι ἐκε ῖ κρήη Λοκρία, ὅπου ο ἱ Λοκρο ὶ ἐστρατοπεδεύσατο. εἶτα μετήεγκα τὴ πόλι συμπραξάτω κα ὶ Συρακουσσίω. ἅμα γὰρ οὗτοι ἐ οἷ... εἰσ ὶ δ' ἀπ ὸ Ῥηγίου μέχρι Λοκρῶ ἑξακόσιοι στάδιοι. ἵδρυται δ' ἡ πόλι ἐπ' ὀφρύο ἣ Ἐπῶπι καλοῦσι. [8] πρῶτοι δ ὲ όμοι ἐγγράπτοι χρήσασθαι πεπιστευμέοι εἰσί: κα ὶ πλεῖστο χρόο εὐ ομηθέτα Διούσιο ἐκπεσὼ ἐκ τῆ Συρακουσσίω ἀομώτατα πάτω διεχρήσατο, ὅ γε προεγάμει μὲ παρεισιὼ εἰ τ ὸ δωμάτιο τὰ υμφοστοληθείσα, συαγαγὼ δ ὲ τὰ ὡ ραία παρθέου περιστερὰ κολοπτέρου ἐ τοῖ συμποσίοι ἠφίει, κἀκεία ἐκέλευσε θηρεύει γυμά, τιὰ δὲ κα ὶ σαδάλια ὑποδουμέα ἄζυγα, τ ὸ μὲ ὑψηλὸ τ ὸ δ ὲ ταπειό, περιδιώκει τὰ φάσσα τοῦ ἀπρεποῦ χάρι. δίκα μέτοι ἔτισε, ἐπειδ ὴ πάλι εἰ τὴ Σικελία ἐπαῆλθε ἀαληψόμεο τὴ ἀρχή: καταλύσατε γὰρ ο ἱ Λοκρο ὶ τὴ φρουρὰ ἠλευθέρωσα σφᾶ κα ὶ τῆ γυαικὸ αὐτο ῦ καὶ τῶ παιδίω κύριοι κατέστησα: δύο δ' ἦσα α ἱ θυγατέρε κα ὶ τῶ υἱῶ ὁ εώτερο ἤ δη μειράκιο: ἅτερο γὰρ Ἀπολλοκράτη συεστρατήγει τ ῷ πατρ ὶ τὴ κάθοδο. πολλ ὰ δ ὲ δεομέ ῳ τ ῷ Διουσίῳ καὐτ ῷ κα ὶ Ταρατίοι ὑπὲρ αὐτο ῦ προέσθαι τ ὰ σώματα ἐφ' οἷ ἂ ἐθελήσωσι οὐκ ἔδοσα, ἀλλὰ πολιορκία ὑπέμεια κα ὶ πόρθησι τῆ χώρα, τὸ δ ὲ θυμὸ εἰ τὰ θυγατέρα τὸ πλεῖ στο ἐξέχεα: καταπορευθείσα γὰρ ἐστραγγάλησα, εἶτα καύσατε τ ὰ σώματα κατήλεσα τ ὰ ὀστᾶ κα ὶ κατεπότωσα. τῆ δ ὲ τῶ Λοκρῶ ομογραφία μησθεὶ Ἔφορο, ἣ Ζάλευκο συέταξε ἔ κ τε τῶ Κρητικῶ ομίμω κα ὶ Λακωικῶ κα ὶ ἐκ τῶ Ἀρεοπαγιτικῶ, φησὶ ἐ τοῖ πρώτοι καιίσαι τοῦτο τὸ Ζάλευκο ὅτι, τῶ πρότερο τὰ ζημία τοῖ δικασταῖ ἐπιτρεψάτω ὁ ρίζει ἐφ' ἑκάστοι τοῖ ἀδικήμασι, ἐκεῖο ἐ τοῖ όμοι διώρισε, ἡγούμεο τὰ μὲ γώμα τῶ δικαστῶ οὐχ ὶ τὰ αὐτὰ εἶαι περ ὶ τῶ αὐτῶ, [τὰ δ ὲ ζημία] δεῖ εἶαι τὰ αὐτά: ἐπαιε ῖ [δ ὲ ] κα ὶ τ ὸ ἁπλουστέρω αὐτὸ περ ὶ τῶ συμβολαίω διατάξαι. Θουρίου δ' ὕστερο ἀκριβοῦ θέλοτα πέρα τῶ Λοκρῶ ἐδοξοτέρου μὲ γεέσθαι, χείροα δέ: εὐομεῖσθαι γὰρ ο ὐ τοὺ ἐ τοῖ όμοι ἅπατα φυλαττομέου τ ὰ τῶ συκοφατῶ, ἀλλ ὰ τοὺ ἐμμέοτα τοῖ ἁπλῶ

5 κειμέοι. τοῦτο δ ὲ κα ὶ Πλάτω εἴρηκε ὅτι παρ' οἷ πλεῖστοι όμοι κα ὶ δίκαι παρ ὰ τούτοι κα ὶ βίοι μοχθηροί, καθάπερ κα ὶ παρ' οἷ ἰατρο ὶ πολλο ὶ κα ὶ όσου εἰκὸ εἶαι πολλά. [9] το ῦ δ ὲ Ἅληκο ποταμο ῦ το ῦ διορίζοτο τὴ Ῥηγίη ἀπ ὸ τῆ Λοκρίδο βαθεῖ α φάραγγα διεξιότο ἴδιό τι συμβαίει τ ὸ περ ὶ τοὺ τέττιγα: ο ἱ μὲ γὰρ ἐ τ ῇ τῶ Λοκρῶ περαίᾳ φθέγγοται, τοῖ δ' ἀφώοι εἶαι συμβαίει: τ ὸ δ' αἴτιο εἰκάζουσι ὅτι τοῖ μὲ παλίσκιό ἐστι τὸ χωρίο ὥστ' ἐδρόσου ὄτα μ ὴ διαστέλλει τοὺ ὑμέα, τοὺ δ' ἡλιαζομέου ξηροὺ καὶ κερατώδει ἔχει ὥστ' ἀπ' αὐτῶ εὐφυῶ ἐκπέμπεσθαι τὸ φθόγγο. ἐδείκυτο δ' ἀδριὰ ἐ Λοκροῖ Εὐόμου το ῦ κιθαρῳδο ῦ τέττιγα ἐπ ὶ τὴ κιθάρα καθήμεο ἔχω. φησ ὶ δ ὲ Τίμαιο Πυθίοι ποτ ὲ ἀγωιζομέου τοῦτό τε κα ὶ Ἀρίστωα Ῥηγῖο ἐρίσαι περ ὶ το ῦ κλήρου: τὸ μὲ δὴ Ἀρίστωα δεῖσθαι τῶ Δελφῶ ἑαυτ ῷ συμπράττει: ἱεροὺ γὰρ εἶαι το ῦ θεο ῦ τοὺ προγόου αὐτο ῦ κα ὶ τὴ ἀποικία ἐθέδε ἐστάλθαι: το ῦ δ' Εὐόμου φήσατο ἀρχὴ μηδ ὲ μετεῖαι ἐ κείοι τῶ περ ὶ φωὴ ἀγωισμάτω, παρ' οἷ κα ὶ ο ἱ τέττιγε εἶε ἄφωοι τ ὰ εὐφθογγότατα τῶ ζῴ ω, ὅμω εὐδοκιμεῖ μηδὲ ἧττο τὸ Ἀρίστωα κα ὶ ἐ ἐλπίδι τὴ ίκη ἔχει, ικῆσαι μέτοι τὸ Εὔομο κα ὶ ἀαθεῖαι τὴ λεχθεῖσα εἰκόα ἐ τ ῇ πατρίδι, ἐπειδ ὴ κατ ὰ τὸ ἀγῶα μιᾶ τῶ χορδῶ ῥαγείση ἐπιστὰ τέττιξ ἐκπληρώσειε τὸ φθόγγο. τὴ δ' ὑπὲρ τῶ πόλεω τούτω μεσόγαια Βρέττιοι κατέχουσι: κα ὶ πόλι ἐταῦθα Μαμέρτιο κα ὶ ὁ δρυμὸ ὁ φέρω τὴ ἀ ρίστη πίττα τὴ Βρεττία, ὃ Σίλα καλοῦσι, εὔδεδρό τε κα ὶ εὔυδρο, μῆκο ἑπτακοσίω σταδίω. [10] μετ ὰ δ ὲ Λοκροὺ Σάγρα, ὃ θηλυκῶ ὀομάζουσι, ἐφ' ο ὗ βωμο ὶ Διοσκούρω, περ ὶ οὓ Λοκρο ὶ μύριοι μετ ὰ Ῥηγίω πρὸ δεκατρεῖ μυριάδα Κροτωιατῶ συμβαλότε ἐίκησα: ἀ φ' ο ὗ τὴ παροιμία πρὸ τοὺ ἀπιστοῦτα ἐκπεσεῖ φασι ἀληθέστερα τῶ ἐπ ὶ Σάγρ ᾳ. προσμεμυθεύκασι δ' ἔιοι κα ὶ διότι αὐθημερὸ το ῦ ἀγῶο ἐεστῶτο Ὀλυμπίασι ἀ παγγελθείη τοῖ ἐκε ῖ τ ὸ συμβά, κα ὶ εὑρεθείη τ ὸ τάχο τῆ ἀγγελία ἀληθέ. ταύτη δ ὲ τὴ συμφορὰ αἰ τία τοῖ Κροτωιάται φασ ὶ το ῦ μ ὴ πολὺ ἔτι συμμεῖαι χρόο δι ὰ τ ὸ πλῆθο τῶ τότε πεσότω ἀδρῶ. μετ ὰ δ ὲ τὴ Σάγρα Ἀχαιῶ κτίσμα Καυλωία, πρότερο δ' Αὐλωία λεγομέη δι ὰ τὸ προκείμεο αὐλῶα. ἔστι δ' ἔρημο: ο ἱ γὰρ ἔχοτε εἰ Σικελία ὑπ ὸ τῶ βαρβάρω ἐξέπεσο καὶ τὴ ἐκε ῖ Καυλωία ἔκτισα. μετ ὰ δ ὲ ταύτη Σκυλλήτιο ἄποικο Ἀθηαίω τῶ μετ ὰ Μεεσθέω (ῦ δ ὲ Σκυλάκιο καλεῖται ), Κροτωιατῶ δ' ἐχότω Διούσιο Λοκροῖ προσώρισε. ἀπ ὸ δ ὲ τῆ πόλεω κα ὶ ὁ κόλπο Σκυλλητικὸ ὠόμασται, ποιῶ τὸ εἰρημέο ἰσθμὸ πρὸ τὸ Ἱ ππωιάτη κόλπο. ἐπεχείρησε δ' ὁ Διούσιο κα ὶ διατειχίζει τὸ ἰσθμὸ στρατεύσα ἐπ ὶ Λευκαού, λόγῳ μὲ ὡ ἀσφάλεια παρέξω ἀπ ὸ τῶ ἐκτὸ βαρβάρω τοῖ ἐτὸ ἰσθμο ῦ, τ ὸ δ' ἀληθὲ λῦσαι τὴ πρὸ ἀλλήλου κοιωία τῶ Ἑλλήω βουλόμεο, ὥστ' ἄρχει ἀδεῶ τῶ ἐτό: ἀ λλ' ἐκώλυσα ο ἱ ἐκτὸ εἰσελθότε. [11] μετ ὰ δ ὲ τ ὸ Σκυλλήτιο ἡ Κροτωιᾶτι χώρα κα ὶ τῶ Ἰαπύγω ἄκραι τρεῖ. μετ ὰ δ ὲ ταύτα τὸ Λακίιο Ἥρα ἱερό, πλούσιό ποτε ὑπάρξα κα ὶ πολλῶ ἀαθημάτω μεστό. τ ὰ διάρματα δ' οὐκ εὐκριῶ λέγεται: πλὴ ὥ γε ἐπ ὶ τ ὸ πολ ὺ σταδίου ἀπ ὸ πορθμο ῦ μέχρι Λακιίου Πολύβιο ἀποδίδωσι χιλίου κα ὶ τριακοσίου, ἐτεῦθε δ ὲ κα ὶ δίαρμα εἰ ἄκρα Ἰαπυγία ἑπτακοσίου. τοῦ το μὲ οὖ στόμα λέγουσι το ῦ Ταρατίου κόλπου. αὐτὸ δ' ὁ κόλπο ἔχει περίπλου ἀ ξιόλογο μιλίω διακοσίω τετταράκοτα, ὡ ὁ χωρογράφο φησί... τριακοσίω ὀγδοήκοτα... ἀζώ ῳ, Ἀρτεμίδωρο: τοσούτοι δ ὲ κα ὶ λείπω... το ῦ πλάτου το ῦ στόματο το ῦ κόλπου. βλέπει δ ὲ πρὸ ἀατολὰ χειμεριά, ἀρχ ὴ δ' αὐτο ῦ τ ὸ Λακίιο: κάμψατι γὰρ εὐθὺ α ἱ τῶ Ἀχαιῶ πόλει ἦ σα, α ἳ ῦ οὐκ εἰσ ὶ πλὴ τῆ Ταρατίω. ἀλλ ὰ δι ὰ τὴ δόξα τιῶ ἄξιο κα ὶ ἐπ ὶ πλέο αὐτῶ μησθῆαι. [12] πρώτη δ' ἐστ ὶ Κρότω ἐ ἑκατὸ κα ὶ πετήκοτα σταδίοι ἀπ ὸ το ῦ Λακιίου κα ὶ ποταμὸ Αἴσαρο κα ὶ λιμὴ κα ὶ ἄλλο ποταμὸ Νέαιθο, ᾧ τὴ ἐπωυμία γεέσθαι φασὶ ἀπ ὸ τοῦ συμβεβηκότο. καταχθέτα γάρ τια τῶ ἀπ ὸ το ῦ Ἰλιακο ῦ στόλου πλαηθέτω Ἀχαιῶ ἐκβῆ αι λέγουσι ἐπ ὶ τὴ κατάσκεψι τῶ χωρίω, τὰ δ ὲ συμπλεούσα αὐτοῖ Τρῳ άδα καταμαθούσα ἔρημα ἀδρῶ τ ὰ πλοῖα ἐμπρῆσαι βαρυομέα τὸ πλοῦ, ὥστ' ἀαγκασθῆαι μέει ἐ κείου, ἅμα κα ὶ τὴ γῆ σπουδαία ὁρῶτα: εὐθὺ δ ὲ κα ὶ ἄλλω πλειόω εἰσαφικουμέω καὶ ζηλούτω ἐκείου κατ ὰ τ ὸ ὁμόφυλο, πολλὰ κατοικία γεέσθαι, ὧ α ἱ πλείου ὁμώυμοι τῶ ποταμῶ ἐγέοτο. φησ ὶ δ' Ἀτίοχο, το ῦ θεο ῦ χρήσατο Ἀχαιοῖ Κρότωα κτίζει, ἀπελθεῖ Μύσκελλο κατασκεψόμεο τὸ τόπο, ἰδότα δ' ἐκτισμέη ἤδη Σύβαρι ποταμ ῷ τ ῷ πλησίο

6 ὁμώυμο κρῖαι ταύτη ἀμείω: ἐπαερέσθαι δ' οὖ ἀπιότα τὸ θεὸ ε ἰ λῷο εἴη ταύτη ἀ τ' ἐκείη κτίζει, τὸ δ ὲ ἀειπεῖ ( ἐτύγχαε δ ὲ ὑπόκυφο ὢ ὁ Μύσκελλο ) Μύσκελλε βραχύωτε, παρὲκ θεὸ ἄλλο ματεύω κλάσματα θηρεύει: δῶρο δ' ὅ τι δ ῷ τι ἐπαιεῖ. ἐπαελθότα δ ὲ κτίσαι τὸ Κρότωα συμπράξατο κα ὶ Ἀρχίου το ῦ τὰ Συρακούσσα οἰ κίσατο, προσπλεύσατο κατ ὰ τύχη ἡίκα ὥρμητο ἐπ ὶ τὸ τῶ Συρακουσσῶ οἰκισμό. ᾤκου δ ὲ Ἰ άπυγε τὸ Κρότωα πρότερο, ὡ Ἔφορό φησι. δοκε ῖ δ' ἡ πόλι τά τε πολέμια ἀσκῆσαι κα ὶ τ ὰ περ ὶ τὴ ἄθλησι: ἐ μι ᾷ γοῦ Ὀλυμπιάδι ο ἱ τῶ ἄλλω προτερήσατε τ ῷ σταδί ῳ ἑπτ ὰ ἄδρε ἅ πατε ὑπῆρξα Κροτωιᾶται, ὥστ' εἰκότω εἰρῆσθαι δοκε ῖ διότι Κροτωιατῶ ὁ ἔσχατο πρῶτο ἦ τῶ ἄλλω Ἑλλήω: κα ὶ τὴ παροιμία δ ὲ ὑγιέστερο Κρότωο λέγουσα ἐτεῦθε εἰρῆ σθαί φασι, ὡ το ῦ τόπου πρὸ ὑγίεια κα ὶ εὐεξία ἔχοτό τι φορό. πλείστου οὖ Ὀλυμπιοίκα ἔ σχε, καίπερ ο ὐ πολὺ χρόο οἰκηθεῖσα δι ὰ τὸ φθόρο τῶ ἐπ ὶ Σάγρ ᾳ πεσότω ἀδρῶ τοσούτω τὸ πλῆθο: προσέλαβε δ ὲ τ ῇ δόξ ῃ κα ὶ τ ὸ τῶ Πυθαγορείω πλῆθο κα ὶ Μίλω, ἐπιφαέστατο μὲ τῶ ἀθλητῶ γεγοὼ ὁμιλητὴ δ ὲ Πυθαγόρου διατρίψατο ἐ τ ῇ πόλει πολὺ χρόο. φασ ὶ δ' ἐ τ ῷ συσσιτί ῳ ποτ ὲ τῶ φιλοσόφω ποήσατο στύλου τὸ Μίλωα ὑποδύοτα σῶσαι ἅ πατα, ὑποσπάσαι δ ὲ κα ὶ ἑαυτό: τ ῇ δ' αὐτ ῇ ῥώμ ῃ πεποιθότα εἰκὸ κα ὶ τὴ ἱστορουμέη ὑ πό τιω εὑρέσθαι καταστροφὴ το ῦ βίου. λέγεται γοῦ ὁδοιπορῶ ποτε δι' ὕλη βαθεία παραβῆαι τὴ ὁδὸ ἐπ ὶ πλέο, εἶθ' εὑρὼ ξύλο μέγα ἐσφηωμέο, ἐμβαλὼ χεῖρα ἅμα κα ὶ πόδα εἰ τὴ διάστασι βιάζεσθαι πρὸ τ ὸ διαστῆσαι τελέω: τοσοῦτο δ' ἴσχυσε μόο ὥστ' ἐκπεσεῖ τοὺ σφῆα: εἶτ' εὐθὺ ἐπισυμπεσεῖ τ ὰ μέρη το ῦ ξύλου, ἀποληφθέτα δ' αὐτὸ ἐ τ ῇ τοιαύτ ῃ πάγῃ θηρόβρωτο γεέσθαι. [13] ἐφεξῆ δ' ἐστὶ [ ἐ] διακοσίοι σταδίοι Ἀχαιῶ κτίσμα ἡ Σύβαρι δυεῖ ποταμῶ μεταξύ, Κράθιδο κα ὶ Συβάριδο: οἰκιστὴ δ' αὐτῆ ὁ Ἶσ[ο] Ἑλικεύ. τοσοῦ το δ' εὐτυχί ᾳ διήεγκε ἡ πόλι αὕτη τ ὸ παλαιὸ ὥστε τεττάρω μὲ ἐθῶ τῶ πλησίο ἐπῆ ρξε, πέτε δ ὲ κα ὶ εἴκοσι πόλει ὑπηκόου ἔσχε, τριάκοτα δ ὲ μυριάσι ἀδρῶ ἐπ ὶ Κροτωιάτα ἐ στράτευσε, πετήκοτα δ ὲ σταδίω κύκλο συεπλήρου οἰκοῦτε ἐπ ὶ τ ῷ Κράθιδι. ὑπ ὸ μέτοι τρυφῆ καὶ ὕβρεω ἅπασα τὴ εὐδαιμοία ἀφῃρέθησα ὑπ ὸ Κροτωιατῶ ἐ ἡμέραι ἑ βδομήκοτα: ἑλότε γὰρ τὴ πόλι ἐπήγαγο τὸ ποταμὸ κα ὶ κατέκλυσα. ὕστερο δ' ο ἱ περιγεόμεοι συελθότε ἐπῴκου ὀλίγοι: χρό ῳ δ ὲ κα ὶ οὗτοι διεφθάρησα ὑπ ὸ Ἀθηαίω κα ὶ ἄ λλω Ἑλλήω, ο ἳ συοικήσοτε μὲ ἐκείοι ἀφίκοτο, καταφροήσατε δ ὲ αὐτῶ τοὺ μὲ διεχειρίσατο... τὴ δ ὲ πόλι εἰ ἕτερο τόπο μετέθηκα πλησίο κα ὶ Θουρίου προσηγόρευσα ἀπ ὸ κρήη ὁμωύμου. ὁ μὲ οὖ Σύβαρι τοὺ πίοτα ἵππου ἀπ' αὐτο ῦ πτυρτικοὺ ποιε ῖ: διὸ κα ὶ τὰ ἀγέλα ἀπείργουσι ἀπ' αὐτο ῦ: ὁ δ ὲ Κρᾶθι τοὺ ἀθρώπου ξαθοτριχεῖ κα ὶ λευκοτριχεῖ ποιε ῖ λουομέου κα ὶ ἄλλα πολλ ὰ πάθη ἰᾶται. Θούριοι δ' εὐτυχήσατε πολὺ χρόο ὑπὸ Λευκαῶ ἠδραποδίσθησα, Ταρατίω δ' ἀφελομέω ἐκείου ἐπ ὶ Ῥωμαίου κατέφυγο. ο ἱ δὲ πέμψατε συοίκου ὀλιγαδροῦσι μετωόμασα Κωπιὰ τὴ πόλι. [14] μετ ὰ δ ὲ Θουρίου Λαγαρία φρούριο, Ἐπειο ῦ κα ὶ Φωκέω κτίσμα, ὅθε κα ὶ ὁ Λαγαριταὸ οἶο, γλυκὺ κα ὶ ἁπαλὸ κα ὶ παρ ὰ τοῖ ἰατροῖ σφόδρα εὐδοκιμῶ: κα ὶ ὁ Θουρῖο δ ὲ τῶ ἐ ὀόματι οἴω ἐστί. εἶθ' Ἡράκλεια πόλι μικρὸ ὑπὲρ τῆ θαλάττη, κα ὶ ποταμο ὶ δύο πλωτοὶ Ἄκιρι κα ὶ Σῖρι, ἐφ' ο ὗ πόλι ἦ ὁμώυμο Τρωική: χρό ῳ δ ὲ τῆ Ἡρακλεία ἐτεῦθε οἰ κισθείση ὑπ ὸ Ταρατίω, ἐπίειο αὕτη τῶ Ἡρακλεωτῶ ὑπῆρξε. διεῖχε δ' Ἡρακλεία μὲ τέτταρα καὶ εἴκοσι σταδίου, Θουρίω δ ὲ περ ὶ τριακοσίου τριάκοτα. τῆ δ ὲ τῶ Τρώω κατοικία τεκμήριο ποιοῦται τ ὸ τῆ Ἀθηᾶ τῆ Ἰλιάδο ξόαο ἱδρυμέο αὐτόθι, ὅπερ καταμῦ σαι μυθεύουσι ἀποσπωμέω τῶ ἱκετῶ ὑπ ὸ Ἰώω τῶ ἑλότω τὴ πόλι: τούτου γὰρ ἐπελθεῖ οἰ κήτορα φεύγοτα τὴ Λυδῶ ἀρχή, κα ὶ βί ᾳ λαβεῖ τὴ πόλι Χώω οὖσα, καλέσαι δ ὲ αὐτὴ Πολίειο: δείκυσθαι δ ὲ κα ὶ ῦ καταμῦο τ ὸ ξόαο. ἰταμὸ μὲ οὖ κα ὶ τ ὸ οὕτω μυθεύει, ὥστε μὴ καταμῦσαι ἀαιόμεο, καθάπερ κα ὶ ἐ Ἰλί ῳ ἀποστραφῆαι κατ ὰ τὸ Κασάδρα βιασμό, ἀλλὰ κα ὶ καταμῦο δείκυσθαι: πολ ὺ δ ὲ ἰταμώτερο τ ὸ τοσαῦτα ποιεῖ ἐξ Ἰλίου κεκομισμέα ξόαα, ὅ σα φασὶ ο ἱ συγγραφεῖ: κα ὶ γὰρ ἐ Ῥώμ ῃ κα ὶ ἐ Λαουιί ῳ κα ὶ ἐ Λουκερί ᾳ κα ὶ ἐ Σειρίτιδι Ἰλιὰ Ἀθη ᾶ καλεῖται ὡ ἐκεῖθε κομισθεῖσα. κα ὶ τ ὸ τῶ Τρῳάδω δ ὲ τόλμημα περιφέρεται πολλαχοῦ κα ὶ ἄπιστο φαίεται καίπερ δυατὸ ὄ. τιὲ δ ὲ κα ὶ Ῥοδίω κτίσμα φασ ὶ κα ὶ Σειρῖτι κα ὶ τὴ ἐπὶ το ῦ Τράετο Σύβαρι. φησ ὶ δ' Ἀτίοχο τοὺ Ταρατίου Θουρίοι κα ὶ Κλεαδρίδ ᾳ τ ῷ στρατηγῷ

7 φυγάδι ἐκ Λακεδαίμοο πολεμοῦτα περ ὶ τῆ Σειρίτιδο συμβῆαι, κα ὶ συοικῆσαι μὲ κοι ῇ, τὴ δ' ἀποικία κριθῆαι Ταρατίω, Ἡράκλεια δ' ὕστερο κληθῆαι μεταβαλοῦσα κα ὶ τοὔ ομα κα ὶ τὸ τόπο. [15] ἑξῆ δ' ἐστ ὶ Μεταπότιο, εἰ ἣ ἀπ ὸ το ῦ ἐπιείου τῆ Ἡρακλεία εἰσ ὶ στάδιοι τετταράκοτα πρὸ τοῖ ἑκατό. Πυλίω δ ὲ λέγεται κτίσμα τῶ ἐξ Ἰλίου πλευσάτω μετ ὰ Νέστορο, οὓ οὕ τω ἀπ ὸ γεωργία εὐτυχῆσαί φασι ὥστε θέρο χρυσοῦ ἐ Δελφοῖ ἀαθεῖαι. σημεῖο δ ὲ ποιοῦ ται τῆ κτίσεω τὸ τῶ Νηλειδῶ ἐαγισμό: ἠφαίσθη δ' ὑπ ὸ Σαυιτῶ. Ἀ τίοχο δέ φησι ἐκλειφθέτα τὸ τόπο ἐποικῆσαι τῶ Ἀχαιῶ τια μεταπεμφθέτα ὑπ ὸ τῶ ἐ Συβάρει Ἀχαιῶ, μεταπεμφθῆαι δ ὲ κατ ὰ μῖσο τ ὸ πρὸ Ταρατίου τῶ Ἀχαιῶ τῶ ἐκπεσότω ἐκ τῆ Λακωικῆ, ἵα μ ὴ Ταρατῖοι γειτιῶτε ἐπιπηδήσαιε τ ῷ τόπ ῳ. δυεῖ δ' οὐσῶ πόλεω, τοῦ Μεταποτίου ἐγγυτέρω [τῆ δ ὲ Σειρίτιδο ἀπωτέρω] το ῦ Τάρατο, πεισθῆαι τοὺ ἀ φιγμέου ὑπ ὸ τῶ Συβαριτῶ τ ὸ Μεταπότιο κατασχεῖ: τοῦτο μὲ γὰρ ἔχοτα ἕξει κα ὶ τὴ Σειρῖτι, ε ἰ δ' ἐπ ὶ τὴ Σειρῖτι τράποιτο, προσθήσει τοῖ Ταρατίοι τ ὸ Μεταπότιο ἐ πλευραῖ οὖ σι. πολεμοῦτα δ' ὕστερο πρὸ τοὺ Ταρατίου κα ὶ τοὺ ὑπερκειμέου Οἰωτροὺ ἐπ ὶ μέρει διαλυθῆαι τῆ γῆ, ὅπερ γεέσθαι τῆ τότε Ἰταλία ὅριο κα ὶ τῆ Ἰαπυγία. ἐταῦθα δ ὲ κα ὶ τὸ Μετάποτο μυθεύουσι κα ὶ τὴ Μελαίππη τὴ δεσμῶτι κα ὶ τὸ ἐξ αὐτῆ Βοιωτό. δοκε ῖ δ' Ἀτίοχο τὴ πόλι Μεταπότιο εἰρῆσθαι πρότερο Μέταβο, παρωομάσθαι δ' ὕ στερο: τή τε Μελαίππη ο ὐ πρὸ τοῦτο ἀλλ ὰ πρὸ Δῖο κομισθῆαι ἐλέγχει ἡρῷο το ῦ Μετάβου κα ὶ Ἄ σιο τὸ ποιητὴ φήσατα ὅτι τὸ Βοιωτὸ Δίου ἐ ὶ μεγάροι τέκε εὐειδὴ Μελαίππη 3 ὡ πρὸ ἐκεῖο ἀχθεῖσα τὴ Μελαίππη, ο ὐ πρὸ Μέταβο. οἰκιστὴ δ ὲ το ῦ Μεταποτίου Δαύλιο ὁ Κρίση τύραο γεγέηται τῆ περ ὶ Δελφού, ὥ φησι Ἔφορο. ἔστι δέ τι κα ὶ οὗ το λόγο ὡ ὁ πεμφθεὶ ὑπ ὸ τῶ Ἀχαιῶ ἐπ ὶ τὸ συοικισμὸ Λεύκιππο εἴη, χρησάμεο δ ὲ παρὰ τῶ Ταρατίω τὸ τόπο εἰ ἡμέρα κα ὶ ύκτα μ ὴ ἀποδοίη, μεθ' ἡμέρα μὲ λέγω πρὸ τοὺ ἀπαιτοῦτα ὅτι κα ὶ εἰ τὴ ἐφεξῆ ύκτα αἰτήσαιτο κα ὶ λάβοι, ύκτωρ δ' ὅτι κα ὶ πρὸ τὴ ἑξῆ ἡμέρα. ἐφεξῆ δ' ἐστὶ ὁ Τάρα κα ὶ ἡ Ἰαπυγία, περ ὶ ὧ ἐροῦμε, ὅτα πρότερο τὰ προκειμέα τῆ Ἰταλία ήσου περιοδεύσωμε κατ ὰ τὴ ἐξ ἀρχῆ πρόθεσι: ἀε ὶ γὰρ τοῖ ἔθεσι ἑκάστοι τὰ γειτιώσα προσκαταλέγοτε ήσου κα ὶ ῦ, ἐπειδ ὴ μέχρι τέλου ἐπεληλύθαμε τὴ Οἰ ωτρία, ἥπερ κα ὶ Ἰταλία μόη ὠόμαζο ο ἱ πρότερο, δίκαιοί ἐσμε φυλάξαι τὴ αὐτὴ τάξι, ἐπελθότε τὴ Σικελία κα ὶ τὰ περ ὶ αὐτὴ ήσου II.[1] ἔστι δ' ἡ Σικελία τρίγωο τ ῷ σχήματι, κα ὶ δι ὰ τοῦτο Τριακρία μὲ πρότερο, Θριακία δ' ὕστερο προσηγορεύθη μετοομασθεῖσα εὐφωότερο. τ ὸ δ ὲ σχῆμα διορίζουσι τρεῖ ἄ κραι, Πελωριὰ μὲ ἡ πρὸ τὴ Καῖυ κα ὶ τὴ στυλίδα τὴ Ῥηγίω ποιοῦσα τὸ πορθμό, Πάχυο δὲ ἡ ἐκκειμέη πρὸ ἕω κα ὶ τ ῷ Σικελικ ῷ κλυζομέη πελάγει, βλέπουσα πρὸ τὴ Πελοπόησο καὶ τὸ ἐπ ὶ Κρήτη πόρο: τρίτη δ' ἐστὶ ἡ προσεχὴ τ ῇ Λιβύ ῃ βλέπουσα πρὸ ταύτη ἅμα κα ὶ τὴ χειμεριὴ δύσι, Λιλύβαιο. τῶ δ ὲ πλευρῶ, ἃ ἀφορίζουσι α ἱ τρεῖ ἄκραι, δύο μέ εἰσι κοῖ λαι μετρίω, ἡ δ ὲ τρίτη κυρτή, ἡ ἀπ ὸ το ῦ Λιλυβαίου καθήκουσα πρὸ τὴ Πελωριάδα, ἥ περ μεγίστη ἐστί, σταδίω χιλίω κα ὶ ἑπτακοσίω, ὡ Ποσειδώιο εἴρηκε προσθεὶ κα ὶ εἴκοσι. τῶ δ' ἄλλω ἡ ἐπ ὶ Πάχυο ἀπ ὸ το ῦ Λιλυβαίου μείζω τῆ ἑτέρα: ἐλαχίστη δ ὲ ἡ τ ῷ πορθμ ῷ κα ὶ τ ῇ Ἰταλίᾳ προσεχή, ἡ ἀπ ὸ τῆ Πελωριάδο ἐπ ὶ τὸ Πάχυο, σταδίω ὅσο χιλίω κα ὶ ἑκατὸ κα ὶ τριάκοτα. τὸ δ ὲ περίπλου ὁ Ποσειδώιο σταδίω τετταρακοσίω ἐπ ὶ τοῖ τετρακισχιλίοι ἀποφαίει. ἐ δὲ τ ῇ χωρογραφί ᾳ μείζω λέγεται τ ὰ διαστήματα κατ ὰ μέρο διῃρημέα μιλιασμ ῷ: ἐκ μὲ Πελωριάδο εἰ Μύλα εἴκοσι πέτε: τοσαῦτα δ ὲ κα ὶ ἐκ Μυλῶ εἰ Τυδαρίδα: εἶτα εἰ Ἀγάθυρο τριάκοτα καὶ τ ὰ ἴσα εἰ Ἄλαισα κα ὶ πάλι ἴσα εἰ Κεφαλοίδιο: ταῦτα μὲ πολίχια: εἰ δ' Ἱμέρα ποταμὸ δεκαοκτ ὼ δι ὰ μέση ῥέοτα τῆ Σικελία: εἶτ' εἰ Πάορμο τριάκοτα πέτε: δύο δ ὲ κα ὶ τριάκοτα εἰ τ ὸ τῶ Αἰγεσταίω ἐμπόριο: λοιπ ὰ δ ὲ εἰ Λιλύβαιο τριάκοτα ὀκτώ. ἐτεῦθε δ ὲ κάμψατι ἐπὶ τ ὸ συεχὲ πλευρὸ εἰ μὲ τ ὸ Ἡράκλειο ἑβδομήκοτα πέτε, ἐπ ὶ δ ὲ τ ὸ Ἀκραγατίω ἐ μπόριο εἴκοσι, κα ὶ ἄλλα εἴκοσι εἰ Καμάρια: εἶτ' ἐπ ὶ Πάχυο πετήκοτα. ἔθε πάλι κατ ὰ τ ὸ τρίτο πλευρὸ εἰ μὲ Συρακούσσα τριάκοτα ἕξ, εἰ δ ὲ Κατάη ἑξήκοτα: εἶτ' εἰ Ταυρομέιο τριάκοτα τρία: εἶτ' εἰ Μεσσήη τριάκοτα. πεζ ῇ δ ὲ ἐκ μὲ Παχύου εἰ Πελωριάδα ἑκατὸ ἑξήκοτα ὀκτώ, ἐκ δ ὲ Μεσσήη εἰ Λιλύβαιο τ ῇ Ὀυαλερί ᾳ ὁδ ῷ [διακόσια] τριάκοτα πέτε.

8 ἔιοι δ' ἁπλούστερο εἰρήκασι, ὥσπερ Ἔφορο, τὸ περίπλου ἡμερῶ κα ὶ υκτῶ πέτε. Ποσειδώιο δ ὲ τοῖ κλίμασι ἀφορίζω τὴ ῆσο πρὸ ἄρκτο μὲ τὴ Πελωριάδα, πρὸ ότο δ ὲ Λιλύβαιο, πρὸ ἕω δ ὲ τὸ Πάχυο τίθησι. ἀάγκη δέ, τῶ κλιμάτω ἐ παραλληλογράμμῳ σχήματι διαστελλομέω, τ ὰ ἐγγραφόμεα τρίγωα κα ὶ μάλιστα ὅσα σκαλη ὰ κα ὶ ὧ οὐ δεμία πλευρ ὰ [οὐδεμι ᾷ] τῶ το ῦ παραλληλογράμμου ἐφαρμόττει, ἀαρμόστω ἔχει πρὸ τ ὰ κλίματα δι ὰ τὴ λόξωσι. ὅμω δ' οὖ ἐ τοῖ τῆ Σικελία τ ῇ Ἰταλί ᾳ πρὸ ότο κειμέη ἡ Πελωριὰ ἀρκτικωτάτη λέγοιτ' ἂ καλῶ τῶ τριῶ γωιῶ, ὥσθ' ἡ ἐπιζευγυμέη ἀπ' αὐτῆ ἐπ ὶ τὸ Πάχυο, [ ὃ] ἐκκεῖσθαι πρὸ ἕω ἔφαμε, ἅμα πρὸ ἄρκτο βλέπουσα ποιήσει τὴ πλευρὰ τὴ πρὸ τὸ πορθμό. δε ῖ δ' ἐπιστροφὴ μικρὰ λαμβάει ἐπ ὶ χειμεριὰ ἀατολά: οὕτω γὰρ ἡ ᾐὼ παρακλίει προϊοῦσι ἀπ ὸ τῆ Κατάη ἐπ ὶ τὰ Συρακούσσα κα ὶ τὸ Πάχυο. δίαρμα δ' ἐστὶ ἀπ ὸ το ῦ Παχύου πρὸ τ ὸ στόμα το ῦ Ἀλφειο ῦ στάδιοι τετρακισχίλιοι. Ἀρτεμίδωρο δ' ἀπ ὸ τοῦ Παχύου φήσα ἐπ ὶ Ταίαρο εἶαι τετρακισχιλίου κα ὶ ἑξακοσίου, ἀπ ὸ δ' Ἀλφειο ῦ ἐπ ὶ Παμισὸ χιλίου ἑκατὸ τριάκοτα, παρασχεῖ ἂ δοκε ῖ μοι λόγο μ ὴ οὐχ ὁμολογούμεα λέγ ῃ τ ῷ φήσατι τετρακισχιλίου εἶαι τοὺ ἐπ ὶ τὸ Ἀλφειὸ ἀπ ὸ το ῦ Παχύου. ἡ δ' ἀπ ὸ Παχύου πρὸ Λιλύβαιο ( ἑσπεριώτερο δ ὲ τῆ Πελωριάδο ἐστὶ ) ἱκαῶ ἂ καὐτ ὴ λοξοῖτο ἀπ ὸ το ῦ μεσημβριο ῦ σημείου πρὸ τὴ ἑσπέρα, βλέποι δ ὲ ἂ ἅμα πρό τε τὴ ἕω κα ὶ πρὸ τὸ ότο, τ ῇ μὲ ὑπ ὸ το ῦ Σικελικοῦ πελάγου κλυζομέη, τ ῇ δ' ὑπ ὸ το ῦ Λιβυκο ῦ το ῦ πρὸ τὰ Σύρτει διήκοτο ἀπ ὸ τῆ Καρχηδοία. ἔστι δ ὲ κα ὶ ἀπ ὸ Λιλυβαίου τοὐλάχιστο δίαρμα ἐπ ὶ Λιβύη χίλιοι κα ὶ πετακόσιοι περ ὶ Καρχηδόα: καθ' ὃ δ ὴ λέγεταί τι τῶ ὀξυδορκούτω ἀπό τιο σκοπῆ ἀπαγγέλλει τὸ ἀριθμὸ τῶ ἀαγομέω ἐκ Καρχηδόο σκαφῶ τοῖ ἐ Λιλυβαί ῳ. ἀπ ὸ δ ὲ το ῦ Λιλυβαίου τὴ ἐπ ὶ Πελωριάδα πλευρὰ ἀάγκη λοξοῦσθαι πρὸ ἕω κα ὶ βλέπει πρὸ τ ὸ μεταξ ὺ τῆ ἑσπέρα καὶ τῆ ἄρκτου, πρὸ ἄρκτο μὲ ἔχουσα τὴ Ἰταλία πρὸ δύσι δ ὲ τ ὸ Τυρρηικὸ πέλαγο κα ὶ τὰ Αἰόλου ήσου. [2] πόλει δ' εἰσ ὶ κατ ὰ μὲ τ ὸ πλευρὸ τ ὸ ποιοῦ τὸ πορθμὸ Μεσσήη πρῶτο, ἔ πειτα Ταυρομέιο κα ὶ Κατάη κα ὶ Συρακοῦσσαι: α ἱ δ ὲ μεταξ ὺ Κατάη κα ὶ Συρακουσσῶ ἐ κλελοίπασι, Νάξο κα ὶ Μέγαρα, ὅπου κα ὶ α ἱ τῶ ποταμῶ ἐκβολα ὶ Συμαίθου κα ὶ πάτω καταρρεότω ἐκ τῆ Αἴτη εἰ εὐλίμεα στόματα: ἐταῦθα δ ὲ κα ὶ τ ὸ τῆ Ξιφωία ἀκρωτήριο. φησ ὶ δ ὲ ταύτα Ἔφορο πρώτα κτισθῆαι πόλει Ἑλληίδα ἐ Σικελί ᾳ δεκάτ ῃ γεε ᾷ μετ ὰ τ ὰ Τρωικά: τοὺ γὰ ρ πρότερο δεδιέαι τ ὰ λῃστήρια τῶ Τυρρηῶ κα ὶ τὴ ὠμότητα τῶ ταύτ ῃ βαρβάρω, ὥστε μηδὲ κατ' ἐμπορία πλεῖ. Θεοκλέα δ' Ἀθηαῖο παρεεχθέτα ἀέμοι εἰ τὴ Σικελία καταοῆ σαι τή τε οὐδέεια τῶ ἀθρώπω κα ὶ τὴ ἀρετὴ τῆ γῆ, ἐπαελθότα δ ὲ Ἀθηαίου μὲ μ ὴ πεῖ σαι, Χαλκιδέα δ ὲ τοὺ ἐ Εὐβοί ᾳ συχοὺ παραλαβότα κα ὶ τῶ Ἰώω τιά, ἔτι δ ὲ Δωριέω, [ ὧ] οἱ πλείου ἦσα Μεγαρεῖ, πλεῦσαι: τοὺ μὲ οὖ Χαλκιδέα κτίσαι Νάξο τοὺ δ ὲ Δωριέα Μέγαρα τὴ Ὕβλα πρότερο καλουμέη. α ἱ μὲ οὖ πόλει οὐκέτ' εἰσί, τ ὸ δ ὲ τῆ Ὕβλη ὄ ομα συμμέει δι ὰ τὴ ἀρετὴ το ῦ Ὑβλαίου μέλιτο. [3] τῶ δ ὲ συμμεουσῶ κατ ὰ τ ὸ λεχθὲ πλευρὸ πόλεω ἡ μὲ Μεσσήη τῆ Πελωριάδο ἐ κόλπ ῳ κεῖται, καμπτομέη ἐπ ὶ πολ ὺ πρὸ ἕω κα ὶ μασχάλη τι ὰ ποιούση: ἀπέχει δ ὲ το ῦ μὲ Ῥηγίου δίαρμα ἑξηκοταστάδιο, τῆ δ ὲ στυλίδο πολ ὺ ἔλαττο. κτίσμα δ' ἐστ ὶ Μεσσηίω τῶ ἐ Πελοποήσ ῳ, παρ' ὧ τοὔομα μετήλλαξε καλουμέη Ζάγκλη πρότερο δι ὰ τὴ σκολιότητα τῶ τόπω (ζάγκλο γὰρ ἐκαλεῖτο τ ὸ σκολιό ), Ναξίω οὖσα πρότερο κτίσμα τῶ πρὸ Κατάη: ἐπῴκησα δ' ὕστερο Μαμερτῖοι Καμπαῶ τι φῦλο. ἐχρήσατο δ' ὁρμητηρί ῳ Ῥωμαῖοι πρὸ τὸ Σικελικὸ πόλεμο τὸ πρὸ Καρχηδοίου, κα ὶ μετ ὰ ταῦτα Πομπήιο ὁ Σέξτο ἐταῦ θα συεῖχε τ ὸ αυτικὸ πολεμῶ πρὸ τὸ Σεβαστὸ Καίσαρα: ἐτεῦθε δ ὲ κα ὶ τὴ φυγὴ ἐ ποιήσατο ἐκπεσὼ ἐκ τῆ ήσου. δείκυται δ ὲ κα ὶ ἡ Χάρυβδι μικρὸ πρ ὸ τῆ πόλεω ἐ τ ῷ πόρ ῳ, βάθο ἐξαίσιο, εἰ ὃ α ἱ παλίρροιαι το ῦ πορθμο ῦ κατάγουσι φυσικῶ τ ὰ σκάφη τραχηλιζόμεα μετὰ συστροφῆ κα ὶ δίη μεγάλη: καταποθέτω δ ὲ κα ὶ διαλυθέτω τ ὰ αυάγια παρασύρεται πρὸ ᾐόα τῆ Ταυρομεία, ἣ καλοῦσι ἀπ ὸ το ῦ συμπτώματο τούτου Κοπρία. τοσοῦ το δ' ἐπεκράτησα ο ἱ Μαμερτῖοι παρ ὰ τοῖ Μεσσηίοι ὥστ' ἐπ' ἐκείοι ὑπῆρξε ἡ πόλι, καλοῦ σί τε Μαμερτίου μᾶλλο ἅπατε αὐτοὺ ἢ Μεσσηίου, εὐοίου τε σφόδρα τῆ χώρα οὔση οὐ Μεσσήιο καλοῦσι τὸ οἶο ἀλλ ὰ Μαμερτῖο, τοῖ ἀρίστοι ἐάμιλλο ὄτα τῶ Ἰταλικῶ. οἰκεῖται δ' ἱκαῶ ἡ πόλι, μᾶλλο δ ὲ Κατάη: κα ὶ γὰρ οἰκήτορα δέδεκται Ῥωμαίου: ἧ ττο δ'

ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ ΠΕΡΙ ΦΥΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Α

ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ ΠΕΡΙ ΦΥΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Α ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ ΠΕΡΙ ΦΥΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Α Τῶ φυτῶ τὰ διαφορὰ κα ὶ τὴ ἄλλη φύσι ληπτέο κατά τε τ ὰ μέρη κα ὶ τ ὰ πάθη κα ὶ τὰ γεέσει κα ὶ τοὺ βίου ἤθη γὰρ κα ὶ πράξει οὐκ ἔχουσι ὥσπερ τ ὰ ζῶα. εἰσ ὶ δ' α ἱ μὲ κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΝΕΚΔΟΤΑ. γὰρ διαλαθεῖν πλήθη κατασκόπων οἷόν τε ἦν οὔτε φωραθέντα μ ὴ ἀπολωλέναι θανάτ ῳ οἰκτίστ ῳ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΝΕΚΔΟΤΑ. γὰρ διαλαθεῖν πλήθη κατασκόπων οἷόν τε ἦν οὔτε φωραθέντα μ ὴ ἀπολωλέναι θανάτ ῳ οἰκτίστ ῳ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΝΕΚΔΟΤΑ Ὅσα μὲ οὖ Ῥωμαίω τ ῷ γέει ἐ τοῖ πολέμοι ἄχρι δεῦρο ξυηέχθη γεέσθαι, τῇ δέ μοι δεδιήγηται, ᾗπερ δυατὸ ἐγεγόει τῶ πράξεω τὰ δηλώσει ἁπάσα ἐπ ὶ καιρῶ τε κα ὶ χωρίω τῶ ἐπιτηδείω ἁρμοσαμέ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ Α-ΛΟΓΟΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΟΓΟΝ ΤΩΝ ΧΙΛΙΑΣΤΩΝ

ΤΟ Α-ΛΟΓΟΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΟΓΟΝ ΤΩΝ ΧΙΛΙΑΣΤΩΝ ΚΩΝ. Α. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟ Α-ΛΟΓΟΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΟΓΟΝ ΤΩΝ ΧΙΛΙΑΣΤΩΝ Ή Κατάδειξη τω Μαρτύρω του Ιεχωβά ω προδρόμω τη παγκόσμια κυριαρχία του Ατιχρίστου β Έκδοση καο Λάρισα 2010 (α Έκδοση Τήο Αθήα 2000)

Διαβάστε περισσότερα

www.prooptikh.com φ σει ἡμῖν ἐγγ νεται

www.prooptikh.com φ σει ἡμῖν ἐγγ νεται ΕΝΟΤΗΤΑ 1 KΕΙ ΕΝΟ Διττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης, τῆς μὲν διανοητικῆς τῆς δὲ θικῆς, ἡ μὲν διανοητικὴ ἔχει καὶ τὴν γ νεσιν καὶ τὴν αὔξησιν, τὸ πλεῖον ἐκ διδασκαλ ας δι περ ἐμπειρ ας δεῖται καὶ χρ νου, ἡ δ θικὴ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 2. ΣΟΦΙΣΤΕΣ 4. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 5. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ 6. ΧΑΡΤΕΣ. Ανθολόγηση ΑΝΑΞΙΜΑΝ ΡΟΣ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 2. ΣΟΦΙΣΤΕΣ 4. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 5. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ 6. ΧΑΡΤΕΣ. Ανθολόγηση ΑΝΑΞΙΜΑΝ ΡΟΣ Περιοδικό RAM, Ιούνιος 2005 Αρχαία Ελληνική Γραμματεία 2 1. ΠΡΟΣΩΚΡΑΤΙΚΟΙ 2. ΣΟΦΙΣΤΕΣ 3. ΣΩΚΡΑΤΗΣ-ΠΛΑΤΩΝ 4. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 5. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ 6. ΧΑΡΤΕΣ 7. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Επιμέλεια ύλης: Μαρία Αλεξίου, Άννα Βλαχοδήμου,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, 16-18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1987 CHRONICA OF CHALKIDIKI JOURNAL OF ΤΗ Ε HI SΤORICA L Α ΝΟ FOLKLORE SOCIETY OF CHA L K I D IΚ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΡΗΤΟΡΙΚΗ - ΑΡΧΑΙΟ ΡΑΜΑ 4. ΧΑΡΤΕΣ 5. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ 1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΡΗΤΟΡΙΚΗ - ΑΡΧΑΙΟ ΡΑΜΑ 4. ΧΑΡΤΕΣ 5. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ 1. ΙΣΤΟΡΙΑ Περιοδικό RAM, Ιούλιος-Αύγουστος 2005 Αρχαία Ελληνική Γραμματεία 3 ΙΣΤΟΡΙΑ - ΡΗΤΟΡΙΚΗ - ΑΡΧΑΙΟ ΡΑΜΑ 1. ΙΣΤΟΡΙΑ 2. ΡΗΤΟΡΙΚΗ 3. ΑΡΧΑΙΟ ΡΑΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΡΑΓΩ ΙΑ ΚΩΜΩ ΙΑ 4. ΧΑΡΤΕΣ 5. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ 6. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως. Πανσέβαστε. Τήν. Πορταΐτισσα. σεπτήν Σου Εἰκόνα, Πορταΐτισσα.

Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως. Πανσέβαστε. Τήν. Πορταΐτισσα. σεπτήν Σου Εἰκόνα, Πορταΐτισσα. Ἅγιον Ὄρος Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως Πανσέβαστε Πορταΐτισσα Δέσποινα, ἐν τοῖς νῦν δεινοῖς καιροῖς τῆς καὶ ἐκ τῶν ἡμετέρων ἀμφισβητήσεως τῶν ἀδιαπραγματεύτων ἁγίων δογμάτων καὶ ἱερῶν

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 9 Διόνυσος, Ἀπόλλων καὶ Ποσειδῶν ἐν Ἀττικῇ

Ενότητα 9 Διόνυσος, Ἀπόλλων καὶ Ποσειδῶν ἐν Ἀττικῇ Ενότητα 9 Διόνυσος, Ἀπόλλων καὶ Ποσειδῶν ἐν Ἀττικῇ Στην ενότητα επαναλαμβάνονται πολλά από τα φαινόμενα που έχουν ήδη παρουσιαστεί και μπορεί να λειτουργήσει επαναληπτικά. Το κείμενο είναι εύκολο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. {ανθρωπος γάρ γ~η [εστι πάσχουσα. Πρόλογος Λεξιλογίων 138 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 1 ΛΕΞΙΛΟΓΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. {ανθρωπος γάρ γ~η [εστι πάσχουσα. Πρόλογος Λεξιλογίων 138 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 1 ΛΕΞΙΛΟΓΙΑ {ανθρωπος γάρ γ~η [εστι πάσχουσα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 1 ΛΕΞΙΛΟΓΙΑ Πρόλογος Λεξιλογίων 138 ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΚΛΗΜΗ 139 ΚΩ ΙΚΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ 183 ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΩΝ 185 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ. Η μέτρηση του ναού και οι δυο μάρτυρες στο 11ο κεφάλαιο.

ΣΤ. Η μέτρηση του ναού και οι δυο μάρτυρες στο 11ο κεφάλαιο. ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ Πάτμος ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ Στην τοιχογραφία, οι δύο προφήτες Ενώχ και Ηλίας καθώς και ο Θεολόγος Ιωάννης, στο 11ο κεφάλαιο. «Ιδού Εγώ σας αποστέλλω τον Ηλία

Διαβάστε περισσότερα

Book 1 The Peloponnesian War Thucydides

Book 1 The Peloponnesian War Thucydides [Jan. 8] 1. Θουκυδίδησ Ἀθηναῖοσ ξυνέγραψε τὸν πόλεμον τῶν Πελοποννηςίων καὶ Ἀθηναίων, ὡσ ἐπολέμηςαν πρὸσ ϊλλήλουσ, ϊρξάμενοσ εὐθὺσ καθιςταμένου καὶ ἐλπίςασ μέγαν τε ἔςεςθαι καὶ ϊξιολογώτατον τῶν προγεγενημένων,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕ στις λόγ. φρ. άδεια/φόρος επιτηδεύματος. [παράγ. λ. ἐπιτηδεύω + παρ. επίθ. -μα]. ἐπιτηδεύω ΡΗΜΑ

ΝΕ στις λόγ. φρ. άδεια/φόρος επιτηδεύματος. [παράγ. λ. ἐπιτηδεύω + παρ. επίθ. -μα]. ἐπιτηδεύω ΡΗΜΑ ἐπιστήμη, -ης, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 1. γνώση, εμπειρία, ικανότητα: ἐπιστήμη πρὸς τὸν πόλεμον. 2. επιστημονική γνώση: ἰατρική ἐπιστήμη. δόξα «υποκειμενική γνώμη». ΝΕ επιστήμη (με τη σημ. 2). [παράγ. λ. ἐπι-στη-

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΥΚΙ Ι ΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Β. Ο επιτάφιος λόγος του Περικλή

ΘΟΥΚΙ Ι ΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Β. Ο επιτάφιος λόγος του Περικλή ΘΟΥΚΙ Ι ΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Β Ο επιτάφιος λόγος του Περικλή 34. Τον ίδιο χειµώνα οι Αθηναίοι, ακολουθώντας την πατροπαράδοτη συνήθεια, τέλεσαν δηµόσια την ταφή εκείνων που πρώτοι σκοτώθηκαν σε αυτόν τον πόλεµο.

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσθένης. Ὀλυνθιακοί. Μετάφραση-Σχόλια Νικ. Σ. Γκινόπουλος ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Δηµοσθένης. Ὀλυνθιακοί. Μετάφραση-Σχόλια Νικ. Σ. Γκινόπουλος ΠΡΟΛΟΓΟΣ Δηµοσθένης Ὀλυνθιακοί Μετάφραση-Σχόλια Νικ. Σ. Γκινόπουλος ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι Ολυνθιακοί είνε τρεις λόγοι του ηµοσθένους τρεις εκ των αρίστων του δαιµονίου ρήτορος και των κλασσικών εν γένει λόγων ωνοµάσθησαν

Διαβάστε περισσότερα

2. Ãι συνûπειες των κατακτüσεων 2.1 ÃικïνïµικÛς, κïινωνικûς και πïλιτιστι- κûς αλλαγûς Η ïικïνïµýα 1. Η δηµιïυργýα των µεγàλων κτηµàτων ρωµαϊκþ Þøλï

2. Ãι συνûπειες των κατακτüσεων 2.1 ÃικïνïµικÛς, κïινωνικûς και πïλιτιστι- κûς αλλαγûς Η ïικïνïµýα 1. Η δηµιïυργýα των µεγàλων κτηµàτων ρωµαϊκþ Þøλï ÛÎ ÛÂÈ - Ú ÛÙËÚÈfiÙËÙ V. ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ Ψηφιδωτ απ την Ποµπηία (1ος αι. π.χ.). Είναι έργο Έλληνα καλλιτέχνη και παρουσιάζει σκηνή απ κωµωδία. Απηχεί τις επιλογές και τις αντιλήψεις της «νε πλουτης»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 13 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 18 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 28 ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 32

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 13 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 18 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 28 ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 32 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 13 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 18 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 28 ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 32 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όπως είναι γνωστό, ο Παρµενίδης έζησε στην Ελαία περίπου το 540-470 π.χ. λίγο µετά τον Ηράκλειτο (κάποιοι τον θέλουν

Διαβάστε περισσότερα

βρισκόταν στα ψηλά βουνά της σερραϊκής γης, να τους αποκαλύψει το πεπρωμένο

βρισκόταν στα ψηλά βουνά της σερραϊκής γης, να τους αποκαλύψει το πεπρωμένο 124 Κυριάκου Κυρ. Παπακυριάκου βρισκόταν στα ψηλά βουνά της σερραϊκής γης, να τους αποκαλύψει το πεπρωμένο της ζωής τους 200. ε) Ο Στρυμόνας. Από το πολύστιχο ψήφισμα του δήμου της Αμφιπόλεως του 357 π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

ἐπικτήτου ἐγχειρίδιον γνωμολόγιον ἐπικτήτου τό καλούμενον

ἐπικτήτου ἐγχειρίδιον γνωμολόγιον ἐπικτήτου τό καλούμενον ἐπικτήτου ἐγχειρίδιον γνωμολόγιον ἐπικτήτου τό καλούμενον ἐπικτήτου ἐγχειρίδιον γνωμολόγιον ἐπικτήτου τό καλούμενον αʹ 1. Τῶν ὄντων τὰ μέν ἐστιν ἐφ' ἡμῖν, τὰ δὲ οὐκ ἐφ' ἡμῖν. ἐφ' ἡμῖν μὲν ὑπόληψις, ὁρμή,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΤΗΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ. Μετάφραση, προλεγόµενα: Αρ. Καµπάνης

ΕΠΙΚΤΗΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ. Μετάφραση, προλεγόµενα: Αρ. Καµπάνης ΕΠΙΚΤΗΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ Μετάφραση, προλεγόµενα: Αρ. Καµπάνης Το Εγχειρίδιον δεν είνε γραµµένον από τον ίδιον τον Επίκτητον. Όπως ο Σωκράτης, όπως ο Ιησούς, και ο Επίκτητος δεν αφήκε σύγγραµµα κανένα. Αι

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΟΣ ΟΜΗΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΙΛΙΑ Α

1. ΕΠΟΣ ΟΜΗΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΙΛΙΑ Α Περιοδικό RAM, Μάιος 2005 Αρχαία Ελληνική Γραμματεία 1 1. ΕΠΟΣ 2. ΛΥΡΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ 3. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟΟ 4. ΧΑΡΤΕΣ 5. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Επιμέλεια ύλης: Μαρία Αλεξίου, Άννα Βλαχοδήμου, Βαγγέλης ρακόπουλος, Μάγδα Τικοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ (ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ Η ΝΕΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ)

ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ (ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ Η ΝΕΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ) ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ (ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ Η ΝΕΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ) 2 Ομήρου Οδυσσειάς Μετάφραση Ν. Καζαντζάκη - Ι. Κακριδή 1938 ( Όγδοη και τελική μορφή) 3 Περιεχόμενα 1. - α - 2. - β - 3. - γ - 4. -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΩΝ ΑΡΡΗΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. και ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΠΕΜΠΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΩΝ ΑΡΡΗΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. και ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΠΕΜΠΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΩΝ ΑΡΡΗΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ και ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΠΕΜΠΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΙΑ-ΛΟΓΙΣΜΟΣ (2ος τόµος) Η µυητική πορεία της ψυχής από τον ηνίοχον εις τον Απόλλωνα 1. Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

1 τον μεν πρωτον λογον εποιησαμην περι παντων ω ϑεοϕιλε ων ηρξατο ο ιησους ποιειν τε κα ι διδασκειν

1 τον μεν πρωτον λογον εποιησαμην περι παντων ω ϑεοϕιλε ων ηρξατο ο ιησους ποιειν τε κα ι διδασκειν 1INCIPIT LIBER ACTUUM APOSTOLORUM Πραξεις Αποστολων 1 1 τον μεν πρωτον λογον εποιησαμην περι παντων ω ϑεοϕιλε ων ηρξατο ο ιησους ποιειν τε κα ι διδασκειν 2 αχρι ης ημερας εντειλαμενος τοις αποστολοις δια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΕΓΑΛΟΣ ἅγιος καὶ βαθὺς ἀνατόµος τῆς

ΟΜΕΓΑΛΟΣ ἅγιος καὶ βαθὺς ἀνατόµος τῆς τος 105ον 4291 Ο Ι ΕΩ ΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΟΜΕΓΑΛΟΣ ἅγιος καὶ βαθὺς ἀνατόµος τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς, ὁ ἱερὸς Χρυσόστοµος, µᾶς παρουσιάζει στὴν µορφὴ τοῦ ἀποστόλου Παύλου, τὸν ἀληθινό, τὸν ἰδεώδη ἄνθρωπο. Αὐτὸν ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΑ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΛΗΓΗ

ΜΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΑ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΛΗΓΗ ΜΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΑ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΛΗΓΗ Ἦ ταν τὸ 1968 ἢ 69 ὅταν εἶδα νὰ εἰσέρχεται στὸ σπίτι μας ἡ ἀείμνηστη πλέον κατὰ σάρκα μητέρα μου ἀνήσυχη καὶ ἀρκετὰ ταραγμένη. Στὴν ἐρώτηση ποὺ τῆς κάναμε, τὶ

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπαίδευση των παιδιών στην αρχαία Αθήνα

Η εκπαίδευση των παιδιών στην αρχαία Αθήνα Η εκπαίδευση των παιδιών στην αρχαία Αθήνα Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Eν Aθήναις το ς πα δας μετ πιμελείας διδάσκουσι κα νουθετο σι. Πρ τον μ ν κα τροφ ς κα μήτηρ κα παιδαγωγ ς κα α τ ς πατ ρ πιμελο νται πως έλτιστος

Διαβάστε περισσότερα

Η Αθηναϊκή Ηγεµονία & ο Πελοποννησιακός Πόλεµος 454-404 π.χ.

Η Αθηναϊκή Ηγεµονία & ο Πελοποννησιακός Πόλεµος 454-404 π.χ. Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ http://users.hol.gr/~dilos/ellada/ellada.htm 8 Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Η Αθηναϊκή Ηγεµονία & ο Πελοποννησιακός Πόλεµος 454-404 π.χ. Η άνοδος της πολιτικής δυνάµεως

Διαβάστε περισσότερα

«Σήμερον κρεμᾶται ἐπὶ ξύλου, ὁ ἐν ὕδασι τὴν γῆν κρεμάσας.

«Σήμερον κρεμᾶται ἐπὶ ξύλου, ὁ ἐν ὕδασι τὴν γῆν κρεμάσας. Γραφεία: Aριστογείτονος 11-13, Αθήνα Τ.Κ. 105 52 Τηλ.: 210 3250 354 www.agiathimia.com blog.agiathimia.com e-mail:agiathimia@yahoo.gr e-mail:admin@agiathimia.com ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β ΕΤΟΣ 25ο ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 96 IANΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΟΠΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΕΥΡΟΠΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΝΙΑ Ο ΥΣ ΤΑ ΟIΝΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΟΠΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Η Βακχική Ελλάδα: Μύθοι και Εργα Τέχνης της Σταυρούλας Κουράκου - Δραγώνα Χη μ ικο ύ - Οινολό γου Είναι γνωστό ότι ο ρυθμός και ο βαθμός εξέλιξης της ανθρωπότητας

Διαβάστε περισσότερα