Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηελ Μόλσζε

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηελ Μόλσζε"

Transcript

1 Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηελ Μόλσζε Γιατί να μάκουμε για τθν μόνωςθ; Επειδι ζχει μεγάλο αντίκτυπο ςτθν ενεργειακι απόδοςθ ενόσ ςπιτιοφ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ειςαγωγή 2. Η ανάγκη για μόνωςη 3. Είδη μονϊςεων 4. Μόνωςη κτιρίων Προςόψεισ Εξωτερικό Εςωτερικό τζγεσ 5. Οικονομική και Περιβαλλοντική υμβολή 6. υμπζραςμα 1

2 1. ΔΙΑΓΩΓΗ Με ηελ ηερλνινγηθή πξφνδν ηεο θνηλσλίαο, παξαηεξείηαη ζηα λνηθνθπξηά κηα ζηαζεξή αχμεζε ζηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο. Έλαο ιφγνο είλαη φηη ηα θηίξηα έρνπλ θαηαζθεπαζηεί θάησ απφ νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, θαηά ηηο νπνίεο δελ ειήθζεζαλ ππφςε νη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο. ηελ Δπξψπε φκσο ηνπ ζήκεξα, δίλεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο ησλ θαηνηθηψλ ζπλνιηθά. Μηα ζεκαληηθή πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε νπνία πινπνηείηαη επίζεο ζε εζληθφ επίπεδν ζε φια ηα θξάηε κέιε, είλαη λα κεησζεί ην θφζηνο ηεο ελέξγεηαο ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο βηνκεραλίαο θαη ησλ λνηθνθπξηψλ. χκθσλα κε ην επξσπατθφ ζρέδην δξάζεο γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε, ε λέα ελεξγεηαθή πνιηηηθή έσο ην 2020 ζα πξέπεη λα εθαξκφζεη ηνλ ιεγφκελν ηξηπιφ ελδεηθηηθφ ζηφρν, δειαδή: 20% κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο 20% κείσζε ζε εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα 20% αχμεζε ηεο ρξήζεο ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο Με απηφλ ηνλ ηξφπν έρνπκε ηηο εμήο ζεηηθέο επηπηψζεηο: ηα έμνδα ελφο λνηθνθπξηνχ κεηψλνληαη άκεζα, ην θφζηνο ησλ θαπζίκσλ πέθηεη θαη νη εθπνκπέο ησλ αεξίσλ νη νπνίεο επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ αηκφζθαηξα θαη ηνλ πιαλήηε, κεηψλνληαη. Δπηπιένλ, πξνζηίζεηαη αθφκα κηα δξαζηεξηφηεηα ζηνλ ηνκέα ησλ θαηαζθεπψλ. Έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ππνινγηζκνί πνπ δείρλνπλ φηη ην ζχλνιν ησλ θαηνηθηψλ είλαη ππεχζπλν γηα ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο θαη ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. Η θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζηα λνηθνθπξηά είλαη κηα πνζφηεηα πνπ κπνξεί λα κεησζεί, θαη ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε κείσζε ησλ ζρεηηδφκελσλ κε ηελ ελέξγεηα δαπαλψλ θαζψο θαη ηε βειηίσζε ηεο ζεξκηθήο άλεζεο θαηά ηηο δηαθνξεηηθέο επνρέο. Η πινπνίεζε απνδνηηθψλ ελεξγεηαθά δξαζηεξηνηήησλ είλαη έλα φθεινο γηα ηα λνηθνθπξηά, ηνπο ελεξγεηαθνχο επηζεσξεηέο, ηηο θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο, ηνπο θαηαζθεπαζηέο πξψησλ πιψλ, θαη ηέινο αιιά εμίζνπ ζεκαληηθφ, ην πεξηβάιινλ, ην νπνίν αλήθεη ζε φινπο καο θαη ζα πξέπεη λα δηαηεξεζεί γηα ηηο επφκελεο γεληέο. 2

3 2. Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΜΟΝΩΗ Έλα κεγάιν κέξνο ησλ θαηνηθηψλ ζηε ρψξα θαη ζηελ Δπξψπε θαηαζθεπάζηεθε πξηλ απφ 20 ρξφληα θαη κία ηέηνηα θαηνηθία θαηαλαιψλεη πνιχ πεξηζζφηεξε ελέξγεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ θαη ηνπ ρεηκψλα ζε ζρέζε κε κία ζχγρξνλε θαη ελεξγεηαθά απνδνηηθή θαηαζθεπή. Δίλαη απαξαίηεην λα επηηεπρζεί θαηαλάισζε ελέξγεηαο κηθξφηεξε απφ 50 kwh/m2/έηνο. Αο δνχκε έλα ππάξρνλ θηίξην άλσ ησλ 20 εηψλ. Σν θηίξην έρεη κφλν έλαλ ηδηνθηήηε, ν νπνίνο ζέιεη λα ιάβεη θαη λα εθαξκφζεη κέηξα γηα λα επηηχρεη θαιή ελεξγεηαθή απφδνζε. Οη ηνίρνη είλαη θηηαγκέλνη απφ ηνχβια ή κπεηφλ θαιπκκέλν κε γχςν. Γελ ππάξρεη θακία ζεξκηθή κφλσζε, νη μχιηλεο θάζεο ή ηα θνπθψκαηα είλαη παιηά. Λήςε απνθάζεσλ θαη πξνζέγγηζε: Πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηνχλ κέηξα ελεξγεηαθήο απφδνζεο, ε πξνζέγγηζε ζε γεληθέο γξακκέο είλαη ε αθφινπζε: 1. Δπηινγή ελεξγεηαθνχ επηζεσξεηή. Αλαηξέμηε ζην κεηξψν ελεξγεηαθψλ επηζεσξεηψλ αλά λνκφ. ηείιηε αίηεζε. Μειεηήζηε πξνζεθηηθά ηηο πξνζθνξέο. Υακειέο ηηκέο δελ ζεκαίλνπλ απαξαίηεηα πςειή πνηφηεηα!! 2. Δθπφλεζε κειέηεο απφ ηνλ ελεξγεηαθφ επηζεσξεηή ε ηειηθή ζκκεςθ πξέπεη λα πεξηέρεη φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία φπσο ζεξκηθέο απψιεηεο αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν, εθαξκφζηκα κέηξα αχμεζεο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο, εθηίκεζε θφζηνπο. 3. Δπηιέμηε ηελ εηαηξεία πνπ ζα εθηειέζεη ηηο εξγαζίεο είλαη θαιφ λα πάξεηε πξνζθνξέο απφ πεξηζζφηεξεο απφ κία εηαηξείεο ζρεηηθά κε ηηο εξγαζίεο πνπ ζέιεηε λα θάλεηε. Όπσο θαη κε ηελ ελεξγεηαθή επηζεψξεζε, ε ρακειφηεξε ηηκή δελ εγγπάηαη θαη ηελ θαιχηεξε πνηφηεηα! 4. Θα πξέπεη λα θξνληίζεηε λα παξαθνινπζείηε ηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ ελεξγεηαθήο απφδνζεο πξνθεηκέλνπ λα είζηε ζίγνπξνη γηα ηελ πςειή πνηφηεηα ησλ εξγαζηψλ θαη ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. 5. Δθαξκνγή ησλ κέηξσλ 3

4 Σηην Ελλάδα, μία ένδειξη αξιοπιζηίαρ και καλήρ ποιόηηηαρ επγαζιών είναι αν ο επγολάβορ είναι εγγεγπαμμένορ ζηην Ένωζη Καηαζκεςαζηών Κηιπίων Ελλάδορ. Γελ ζπληζηάηαη λα εθηειέζεηε εζείο ηα έξγα ηνπνζέηεζεο ζεξκνκφλσζεο. Δπίζεο δελ ζπληζηάηαη λα δψζεηε απηέο ηηο εξγαζίεο ζε ζπλεξγεία πνπ δελ έρνπλ απνδεδεηγκέλα εκπεηξία ζε ηέηνηνπ είδνπο εξγαζίεο. Πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηη ε εθαξκνγή φισλ ησλ βειηησηηθψλ κέηξσλ ηαπηφρξνλα κπνξεί λα έρεη πςειφηεξν θφζηνο άξα πξέπεη λα αλαδεηεζεί κία ηζνξξνπεκέλε ιχζε κεηαμχ ηηκήο, πνηφηεηαο θαη απφδνζεο ηεο επέλδπζεο. 4

5 Η ΜΟΝΩΗ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΔΙ ΔΝΔΡΓΔΙΑ Η ηνπνζέηεζε κφλσζεο είλαη έλα ζεκείν θιεηδί γηα ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζηα ήδε ππάξρνληα θηίξηα. Οη πξψηεο απαηηήζεηο γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε δηαηππψζεθαλ ζηε δεθαεηία ηνπ εμήληα θαη ηνπ εβδνκήληα ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα θαη ζε φια ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ ππάξρνπλ πιένλ απζηεξέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ησλ λέσλ θηηξίσλ, θαζψο θαη γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ ήδε ππαξρφλησλ. Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζεί ε ηήξεζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ θαλνληζκψλ, είλαη ζεκαληηθφ λα επηιέμεηε εηαηξείεο κε απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηνλ ηνκέα απηφ. ηα πεξηζζφηεξα θξάηε ε κφλσζε απφ κφλε ηεο δελ είλαη επαξθήο, θη απηφ θαίλεηαη ηδηαίηεξα φηαλ νη ελεξγεηαθέο δαπάλεο εληζρχνληαη απφ ην θξάηνο. Η ηνπνζέηεζε κφλσζεο είλαη κία απφ ηηο θχξηεο θαη πην νηθνλνκηθέο πξνηεξαηφηεηεο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ απσιεηψλ ελέξγεηαο. Μφλσζε πνπ έρεη ηνπνζεηεζεί απφ επαγγεικαηίεο, εμαζθαιίδεη κεγαιχηεξε άλεζε ζην ζπίηη, πην ζχγρξνλα θηίξηα ή δηακεξίζκαηα, θαη κεησκέλνπο ινγαξηαζκνχο θεληξηθήο ζέξκαλζεο, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, δεζηνχ λεξνχ θαη ςχμεο. Σν επράξηζην θαη πγηεηλφ εζσηεξηθφ θιίκα επηηπγράλεηαη κε ηελ ηνπνζέηεζε κφλσζεο πςειήο πνηφηεηαο, ε νπνία εκπνδίδεη ην ζρεκαηηζκφ ξεπκάησλ αέξα. Θα ήηαλ θαιφ λα εγθαηαζηήζεηε έλα απηφκαην ζχζηεκα εμαεξηζκνχ έηζη ψζηε ν αέξαο ζην εζσηεξηθφ ηνπ ζπηηηνχ λα παξακέλεη θξέζθνο. Οη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο κπνξνχκε λα απμήζνπκε ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ελφο θηηξίνπ είλαη επξέσο γλσζηνί θαη εχθνια εθαξκφζηκνη. Γηα παξάδεηγκα θάπνηνη απφ απηνχο είλαη: πξφζζεηε ηνπνζέηεζε κφλσζεο αληηθαηάζηαζε θνπθσκάησλ αλαβάζκηζε ησλ ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο θαη ςχμεο. 5

6 3. ΔΙΓΗ ΜΟΝΩΔΩΝ Αλάινγα κε ηελ πξνέιεπζε ηνπο, ηα είδε κφλσζεο ρσξίδνληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: θπζηθά, ηερλεηά θαη νξπθηά. Φπζηθή κόλσζε: Μφλσζε πνπ πξνέξρεηαη απφ δσηθά ή θπηηθά πιηθά, αιιά θαη θάπνηα αλφξγαλα: ιηλφ, πξφβεην καιιί, θπηηαξίλε, ππξηηηθφ αζβέζηην. Παξάδεηγκα: Πξόβεην καιιί Πιενλεθηήκαηα: αλαθπθιψλεηαη ρσξίο θαλέλα πξφβιεκα, δηαηεξεί ην 30% ηεο πγξαζίαο ηνπ ρσξίο λα αιιάμεη ε εκθάληζή ηνπ, είλαη πνιχ ειαθξχ πιηθφ πνπ κπνξεί λα κεηαηξέςεη επηθίλδπλα πιηθά ζε αβιαβή (ιεηηνπξγεί σο θίιηξν). Μεηνλεθηήκαηα: απαηηείηαη απεληφκσζε, γεληθά είλαη ηξεηο θνξέο πην αθξηβφ απφ ην ηερλεηφ καιιί. Σνπνζεηείηαη δεκέλν κε ζρνηληά ή πνιπεζηέξα θαη θαξθψλεηαη ζε μχιηλν πιαίζην. Υξεζηκνπνηείηαη σο κνλσηηθφ ζε νξνθέο. Σερλεηέο κνλώζεηο: Σα αθφινπζα εκπίπηνπλ ζ απηή ηελ θαηεγνξία: styropor, styrodur (ειαζηηθή θαη άθακπηε πνιπζηεξίλε), θαηλνιηθφο αθξφο ζηιηθφλεο θαη πνιπνπξεζάλε. Όια παξάγνληαη απφ ηελ επεμεξγαζία ηνπ πεηξειαίνπ. Παξάδεηγκα: Styropor Πιενλεθηήκαηα: θηελφ κνλσηηθφ πιηθφ, κεηαθέξεηαη εχθνια, δελ θζείξεηαη θαη κπνξεί λα θνπεί. Μειονεκτιματα: είναι εξαιρετικά εφφλεκτο, κατά τθν καφςθ του εκπζμπονται δθλθτθριώδθ αζρια. Το styropor χρθςιμεφει επίςθσ για θχομόνωςθ. 6

7 Παξάδεηγκα: Styrodur (fibran) XPS Πιενλεθηήκαηα: - έρεη ζεκαληηθή αληνρή ζηελ ζιίςε, είλαη ειαθξχ πιηθφ, εχθνιν λα επεμεξγαζηεί θαη είλαη αλζεθηηθφ ελάληηα ζηελ πδνπεξαηφηεηα. Σν styrodur ρξεζηκεχεη επίζεο γηα ερνκφλσζε. Μεηνλεθηήκαηα: - είλαη εμαηξεηηθά εχθιεθην, θαηά ηελ θαχζε ηνπ εθπέκπνληαη δειεηεξηψδε αέξηα. Παξάδεηγκα: Πνιπνπξεζάλε Καηάλληλη για μόμωζη ηοίτωμ, δαπέδωμ και οροθώμ. Δεμ εκπέμπομηαι επικίμδσμες οσζίες καηά ηημ καύζη. 7

8 Οξπθηέο κνλώζεηο: Παξάδεηγκα: Πεηξνβάκβαθαο, παινβάκβαθαο Πιενλεθηήκαηα: δελ εγθισβίδνπλ ηνπο πδξαηκνχο, αιιά δελ πξέπεη λα εθηίζεληαη ζε ζπλζήθεο πγξαζίαο γηα ηεηακέλεο πεξηφδνπο θαζψο ηελ απνξξνθνχλ θαη θζείξνληαη. Μεηνλεθηήκαηα: ε επεμεξγαζία ηνπο είλαη δχζθνιε θαη δελ αλαθπθιψλνληαη. Απαηηνχληαη εηδηθέο ζπλζήθεο εγθαηάζηαζεο δηφηη είλαη βαξχηεξα θαη πην εχζξαπζηα. 8

9 4. ΜΟΝΩΗ ΚΣΙΡΙΩΝ Πάξα πνιιά θηίξηα ζηελ Δπξώπε παξακέλνπλ ρσξίο κόλσζε! ε έλα κεγάιν αξηζκφ ησλ πθηζηακέλσλ θηηξίσλ, είηε δελ ππάξρεη θαζφινπ κφλσζε είηε ε κφλσζε είλαη κία απιή ζηξψζε, αλεπαξθνχο πάρνπο. Δίλαη απαξαίηεην λα κνλσζνχλ φια ηα θχξηα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ θειχθνπο ελφο θηηξίνπ - ε πξφζνςε, ε νξνθή θαη ηα ζεκέιηα. Η ζεξκηθή κφλσζε ησλ αεξαγσγψλ, ζσιελψζεσλ θαη ιεβήησλ είλαη ηδηαίηεξα απνδνηηθή. Η ζεξκνκόλσζε είλαη έλα βαζηθό ζηνηρείν γηα ηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο ζηα ήδε ππάξρνληα θηίξηα. Σνπνζέηεζε επηπιένλ κόλσζεο Απηφ αθνχγεηαη ζαλ θαιή ηδέα, αιιά πψο λα ελεξγήζνπκε κε ηνλ πιένλ απνδνηηθφ ηξφπν; Ο πην απνδνηηθφο θαη πξαθηηθφο ηξφπνο είλαη λα αλαθαηαζθεπαζηεί ή λα επηζθεπαζηεί ην θηίξην ψζηε λα πιεξεί ηα ηζρχνληα πξφηππα ελέξγεηαο. 9

10 Σα θύξηα βήκαηα γηα λα επηηεπρζεί θαιή ζεξκνκόλσζε ζε έλα θηίξην: Δθαξκνγή θαιήο εμσηεξηθήο ζεξκνκόλσζεο / ζε φια ηα εμσηεξηθά ζηνηρεία, πξνζφςεηο, ηνίρνπο θαη ζηέγεο / κεηψλεη ηηο ζεξκηθέο απψιεηεο θαηά 40-60%. Δθαξκνγή απμεκέλεο ζεξκηθήο κόλσζεο ζηηο ζεξκνγέθπξεο (νπιηζκέλν ζθπξφδεκα θνιψλεο, δνθνί, θιπ). Πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζ απηέο ηηο δψλεο θαη ηελ απφδνζή ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπο, επεηδή νη απψιεηεο ζεξκφηεηαο κέζσ απηψλ είλαη πνιχ κεγάιε. Αληηθαηάζηαζε παξαζύξσλ θαη ζπξώλ κε δηπιά ηδάκηα θαη ζύγρξνλα θνπθώκαηα. Με ηα αλσηέξσ βήκαηα επηηπγράλνπκε ζρεδφλ 50% κείσζε ησλ απσιεηψλ ζεξκφηεηαο ζε ζχγθξηζε κε ηα κε κνλσκέλα θηίξηα θαη εμαζθαιίδνπκε έλα άλεην θαη πγηεηλφ πεξηβάιινλ δηαβίσζεο. ΘΔΡΜΟΜΟΝΩΗ ΣΙ ΠΡΟΟΨΔΙ Οη φςεηο ελφο θηηξίνπ νξίδνληαη σο νη εμσηεξηθέο πιεπξέο ηνπ θηηξίνπ. Ο ζθνπόο ηεο ζεξκνκόλσζεο ζηηο πξνζόςεηο Η κφλσζε πςειήο πνηφηεηαο ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ ζε ζρέζε κε ηελ: Θεξκνθξαζία Τγξαζία Ηρνκφλσζε Ππξνπξνζηαζία - φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη θάπνην θαηάιιειν πιηθφ Δίδε ζεξκνκόλσζεο ζηηο πξνζόςεηο θηηξίσλ Η ζεξκνκφλσζε δηαθξίλεηαη ζε ηξία βαζηθά κνληέια αλάινγα κε ηελ ζέζε πνπ ηνπνζεηείηαη ην ζηξψκα ηεο κφλσζεο θαη είλαη ηα αθφινπζα: Δμσηεξηθή ζεξκνκφλσζε ε κνλσηηθή επίζηξσζε ηνπνζεηείηαη ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ ηνίρνπ. Δζσηεξηθή ζεξκνκφλσζε ε κνλσηηθή επίζηξσζε ηνπνζεηείηαη ζηελ εζσηεξηθή πιεπξά ηνπ ηνίρνπ. Πξνζφςεηο κε ζεξκηθή κφλσζε κέζα ζηελ δνκηθή θαηαζθεπή. 10

11 Μεηά απφ ζπγθξίζεηο πνπ δηεμήρζεζαλ, έρεη δηαπηζησζεί φηη ε θαιχηεξε ιχζε είλαη λα κπεη ζεξκνκφλσζε ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ ηνίρνπ. Όιεο νη άιιεο ιχζεηο πξνζθέξνληαη σο ελαιιαθηηθέο φηαλ ε εμσηεξηθή ζεξκνκφλσζε δελ είλαη εθηθηή. Πξνθεηκέλνπ λα απεηθνληζηεί θαζαξά απηή ε δηαθνξά, αο εμεηάζνπκε θαηαξρήλ ηε ζπκπεξηθνξά ελφο ηνηρψκαηνο πνπ δελ είλαη κνλσκέλν, θαη κεηά ηε ζπκπεξηθνξά ησλ κνλσκέλσλ κνληέισλ (εμσηεξηθά θαη εζσηεξηθά) ζεσξψληαο φηη ε εζσηεξηθή ζεξκνθξαζία πξέπεη λα δηαηεξεζεί ζηνπο 20 βαζκνχο Κειζίνπ, ελψ ε εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία είλαη κείνλ 15 βαζκνί Κειζίνπ. Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο παξαηεξνχκε ηηο αθφινπζεο δηεξγαζίεο ελψ νη ηηκέο πνπ δίλνληαη είλαη κφλν γηα παξάδεηγκα, θαζψο ζηελ πξάμε επεξεάδνληαη απφ ην πάρνο ηνπ πιηθνχ κε ην νπνίν γίλνληαη νη κνλσηηθέο ζηξψζεηο. Με κνλσκέλνο ηνίρνο Σν θξχν θαη ε δέζηε δηαπεξλνχλ ηνλ ηνίρν ρσξίο πξφβιεκα Σν ζεκείν πήμεο είλαη ζην κέζν ηνπ ηνίρνπ Οη θχθινη πήμεο θαη ηήμεο θζείξνπλ ηα ζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ ηνίρνπ Η πγξαζία θζείξεη ηελ δνκή ηνπ ηνίρνπ θαη δεκηνπξγεί ζπλζήθεο θαηάιιειεο γηα ηελ αλάπηπμε κηθξννξγαληζκψλ θαη κνχριαο Μεγάιεο ζεξκηθέο απψιεηεο σο απνηέιεζκα Τςειέο απαηηήζεηο γηα ζέξκαλζε Δζσηεξηθά κνλσκέλνο ηνίρνο Ο ηνίρνο παξακέλεη θξχνο Σν ζεκείν πήμεο βξίζθεηαη κέζα ζηε κφλσζε Ο ηνίρνο δελ ιεηηνπξγεί σο ζπζζσξεπηήο ή απνζήθε ζεξκφηεηαο Οη εζσηεξηθνί ηνίρνη θξπψλνπλ γξήγνξα κεηά ην θιείζηκν ηεο ζέξκαλζεο Η πγξαζία θζείξεη ηε δνκή ηνπ ηνίρνπ θαη δεκηνπξγεί ζπλζήθεο θαηάιιειεο γηα ηελ αλάπηπμε κηθξννξγαληζκψλ θαη κνχριαο Γελ ππάξρεη κφλσζε ησλ ζεξκνγεθπξψλ 11

12 Δμσηεξηθά κνλσκέλνο ηνίρνο Ο ηνίρνο ζεξκαίλεηαη θαη ιεηηνπξγεί σο ζπζζσξεπηήο ή απνζήθε ζεξκφηεηαο Σν ζεκείν πήμεο βξίζθεηαη κέζα ζηελ κφλσζε ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ ηνίρνπ Οη ηνίρνη εθπέκπνπλ πξνο ηνλ ρψξν ηελ ζπζζσξεπκέλε ζεξκφηεηα θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν κεηψλνληαη ηα έμνδα ζέξκαλζεο Μεηά ηελ ζχγθξηζε ησλ κνληέισλ είλαη εκθαλέο φηη ε θαιχηεξε ιχζε είλαη λα κπεη ζεξκνκφλσζε ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ ηνίρνπ. Όιεο νη άιιεο ιχζεηο πξνζθέξνληαη σο ελαιιαθηηθέο φηαλ ε εμσηεξηθή ζεξκνκφλσζε δελ είλαη εθηθηή. ΔΞΩΣΔΡΙΚΗ ΜΟΝΩΗ Δίλαη απαξαίηεηε ε εμσηεξηθή κόλσζε; Απηή ε εξψηεζε κπνξεί λα απαληεζεί ιακβάλνληαο ππφςε ηα αθφινπζα: - Σν θηίξην θαηνηθείηαη φιν ηνλ ρξφλν; - Ση θηίξην δηαζέηεη ζέξκαλζε θαη θιηκαηηζκφ; - Πνηα είλαη ε θαηάζηαζε ηνπ θειχθνπο ηνπ θηηξίνπ; Πξνζνρή! Σα πάλει θαη ην θπςεισηφ ζθπξφδεκα έρνπλ εμαηξεηηθά θησρή πδξνζεξκηθή κφλσζε. Σα ζπγθξνηήκαηα δηακεξηζκάησλ θηηαγκέλα απφ πάλει είλαη ζρεδηαζκέλα γηα ζπλερή ζέξκαλζε ηνπ θιηκαθνζηαζίνπ. Μία εμσηεξηθή κφλσζε πάρνπο 5-6 cm είλαη επαξθήο θαη νδεγεί ζε ζεκαληηθή κείσζε ζεξκνδηαθπγήο κέζα απφ ηα πάλει. Αο ππνζέζνπκε φηη ε εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία είλαη -15 βαζκνί Κειζίνπ θαη ε εζσηεξηθή ζεξκνθξαζία είλαη 16 βαζκνί Κειζίνπ, ρσξίο ηελ ηνπνζέηεζε κφλσζεο. απηήλ ηελ πεξίπησζε, ε ζεξκνθξαζία ζην πάρνο ηνπ πάλει πνηθίιεη απφ -15 εψο +16, θαη ην ζεκείν ζην νπνίν ε ζεξκνθξαζία είλαη 0 βαζκνί βξίζθεηαη ζρεδφλ ζην εζσηεξηθφ ζηξψκα ηνπ πάλει. Οη κεγάιεο δηαθνξέο ζηε ζεξκνθξαζία πξνθαινχλ πξφσξε θζνξά θαη ξσγκέο. 12

13 Η επίδξαζε ηεο κφλσζεο είλαη κεγαιχηεξε ζηα ηειεπηαία δηακεξίζκαηα, πνπ έρνπλ κεγάινπο ηνίρνπο θαη θαζφινπ παξάζπξα. απηέο ηηο πεξηπηψζεηο νη ζεξκηθέο απψιεηεο κεηψλνληαη θαηά 70%, θαη ε επίδξαζε ηεο κφλσζεο είλαη ε κεγαιχηεξε. Η κφλσζε βειηηψλεη επίζεο ην ζεξκηθφ θαζεζηψο ηνπ πάλει πξάγκα πνπ ηνπ εμαζθαιίδεη κεγαιχηεξε δηάξθεηα δσήο. Η εμσηεξηθή ζεξκνκφλσζε εμαιείθεη αθφκα έλα πξφβιεκα θαη ζπγθεθξηκέλα ην πξφβιεκα ηεο πγξνπνίεζεο. Με ηελ ηνπνζέηεζε κφλσζεο ζε ηέηνηνπο ηνίρνπο, επηηπγράλνληαη δηάθνξνη ζηφρνη: Οη απψιεηεο ζεξκφηεηαο κεηψλνληαη ζρεδφλ θαηά 75-85% ην ζεξκηθφ θαζεζηψο ηνπ ηνηρψκαηνο βειηηψλεηαη θαζψο ην ζεκείν πήμεο κεηαηνπίδεηαη θάπνπ κέζα ζην κνλσηηθφ πιηθφ ελψ ν εμσηεξηθφο ηνίρνο δηαηεξεί ζην ζχλνιφ ηνπ ζεξκνθξαζία κε ζεηηθφ πξφζεκν Σα αίηηα ησλ πγξνπνηήζεσλ εμαιείθνληαη, δηφηη κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηεο εμσηεξηθήο κφλσζεο, ε επηθάλεηα ηνπ ηνίρνπ είλαη αηζζεηά πην δεζηή Απμάλεηαη ε ζεξκηθή άλεζε ζηνπο εζσηεξηθνχο ρψξνπο ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΜΟΝΩΗ Γελ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ εζσηεξηθή κφλσζε λα είλαη ηφζν ζηέξεε δνκηθά, φζν ε εμσηεξηθή. Μφλσζε κε πάρνο 2 cm είλαη επαξθήο, θαη κπνξεί λα θαηαζθεπαζηεί απφ XPS, δηαθνζκεηηθέο ζεξκνκνλσηηθέο πιάθεο θαη άιια κνλσηηθά πιηθά θαηάιιεια γηα εζσηεξηθή ηνπνζέηεζε. Όιεο απηέο νη επηθαιχςεηο ζπκβάιινπλ ζηελ απνκάθξπλζε ζπκππθλψζεσλ, θαη παξάιιεια είλαη εχθνιν πεξαζηνχλ θαη λα ρξσκαηηζηνχλ κε πξφηππεο ειαζηηθέο κπνγηέο. Η εζσηεξηθή κφλσζε ζα πξέπεη λα κπεη φρη κφλν ζηνπο ηνίρνπο, αιιά θαη ζηα παηψκαηα θαη ηαβάληα παξά ηα πνιιά ηεηξαγσληθά ηνπο. Ιδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηελ αεξνζηεγή ζθξάγηζε ηεο πφξηαο εηζφδνπ θαη ζηα παξάζπξα, θαζψο ε χπαξμε ησλ νπνηνλδήπνηε θελψλ ζηεξεί ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζεξκηθά κνλσκέλσλ ηνίρσλ. Με απιά ιφγηα: ε εζσηεξηθή ζεξκνκφλσζε ζπκπιεξψλεη, αιιά δελ ππνθαζηζηά ηελ εγθαηάζηαζε ηεο εμσηεξηθήο κόλσζεο! 13

14 ΟΡΟΦΗ Αλεμάξηεηα απφ ην γεγνλφο φηη νη απψιεηεο ζεξκφηεηαο ηνπ θηηξίνπ κέζσ ηεο νξνθήο είλαη 20-30% ησλ ζπλνιηθψλ απσιεηψλ ζεξκφηεηαο, ε νξνθή παίδεη έλαλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε άλεζε κέζα ζην θηίξην. Η ζηέγε πξνζηαηεχεη ην θηίξην απφ ηα θαηξηθά θαηλφκελα, φπσο ην ρηφλη, βξνρή, θξχν θαη δέζηε. Έηζη, ν ρψξνο θάησ απφ ηε ζηέγε εθηίζεηαη ζηελ άκεζε επίδξαζε ηνπ θξχνπ θαη ζεξκφηεηαο, άξα ρσξίο επαξθή θαη πςειήο πνηφηεηαο πξνζηαζία κε ζεξκηθή κφλσζε, ν ρψξνο απηφο ςχρεηαη γξήγνξα ή ππεξζεξκαίλεηαη, θάηη ην νπνίν επεξεάδεη ζεκαληηθά ηηο ζεξκηθέο απψιεηεο θαη έρεη σο ζπλέπεηα, αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο γηα ζέξκαλζε θαη ςχμε. Οη ξαγδαία απμαλφκελεο ηηκέο ησλ ελεξγεηαθψλ πφξσλ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηνλ νηθνγελεηαθφ πξνυπνινγηζκφ, θαη γη απηφ πξέπεη λα βξεζεί γξήγνξα ιχζε γηα ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο γηα ζέξκαλζε ην ρεηκψλα θαη ςχμε ην θαινθαίξη. Με ηελ αλαθαίληζε ησλ παιαηφηεξσλ ή κε κνλσκέλσλ νξνθψλ, νη απψιεηεο ζεξκφηεηαο θαη ην θφζηνο ελέξγεηαο κπνξνχλ λα κεησζνχλ ζεκαληηθά, ελψ εμαζθαιίδεηαη καθξνπξφζεζκε εμνηθνλφκεζε. Δπηινγή κνλσηηθνύ πιηθνύ Βάζε ηεο εθηίκεζεο ηνπ ζρεδηαζηή αξρηηέθηνλα είλαη δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ ηνπνζέηεζε εμσηεξηθήο κφλσζεο Styropor δηαθνξεηηθνχ κεγέζνπο ή ππθλφηεηαο. Ο ξφινο κίαο ηέηνηαο κφλσζεο είλαη λα απμεζεί ε ζεξκηθή ηεο απφδνζε. Γελ πξέπεη λα αλακηγλχεηαη ην EPS κε ην XPS ζηε κφλσζε πνπ ηνπνζεηείηε!! Ο ζπλδπαζκφο απηψλ ησλ πιηθψλ γηα κφλσζε, είλαη πηζαλφηαηα ν πιένλ αθαηάιιεινο, δηφηη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θιαζηθνχ EPS ζε ζρέζε κε απηά ηνπ XPS έρνπλ ηηο πην έληνλεο αλαληηζηνηρίεο επηδφζεσλ. Γηα παξάδεηγκα, γξακκηθή δηαζηνιή, δηαπεξαηφηεηα ζε αηκνχο, θιπ. Λφγσ ηνπ ηππηθά ιείνπ θηληξίζκαηνο θαη ηελ κεγάιε αχμεζε ηνπ φγθνπ ηνπ XPS ζε ζπλδπαζκφ κε ηνeps, κεηά απφ δχν κε ηξεηο ρεηκψλεο, ζα εκθαληζηνχλ ξσγκέο ζηελ εμσηεξηθή κφλσζε αθφκα θη αλ θαηά ηα άιια είλαη θαιά ζρεδηαζκέλε. 14

15 Όηαλ ζπλδπάδνπκε ζεξκνκνλσηηθέο πιάθεο πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθφ πάρνο ή ππθλφηεηα, ζα πξέπεη πάληα λα ρξεζηκνπνηνχκε ηελ θαιχηεξε πνηφηεηα εηδηθήο θφιιαο θαη ζηφθνπ, θαηάιιεια γηα κφλσζε. Αλ ην ζπίηη είλαη παιηφ ή δελ ππάξρνπλ ηα αθξηβή ζρέδηα ηνπ θηηξίνπ, ηφηε δελ ζα πξέπεη λα γίλεη δεθηφο ν νπνηνζδήπνηε ζπλδπαζκφο πιαθψλ κφλσζεο. Οη αλσηέξσ νδεγίεο ηζρχνπλ ΜΟΝΟ θάησ απφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο! 1. Σα ζπζηήκαηα ζεξκνκφλσζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζα πξέπεη λα είλαη αηκνδηαπεξαηά. 2. Σν πιέγκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζα πξέπεη λα είλαη απφ παινβάκβαθα, αλζεθηηθφ ζηα αιθάιηα. Σν πιέγκα δέρεηαη ηηο πηέζεηο ζηελ επηθάλεηα ηεο πξφζνςεο. 3. Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα ηνλ γχςν - αδηάβξνρνο, ειαζηηθφο, θαη εμίζνπ ζεκαληηθφ, αλζεθηηθφο ζην ραιάδη. 4. Σν αζηάξη εθαξκφδεηαη γηα λα νκαινπνηήζεη ηελ ηθαλφηεηα απνξξφθεζεο ηνπ δαπέδνπ. Ση είδνπο αηέιεηεο κπνξεί λα πξνθύςνπλ ζην ζύζηεκα αλ ρξεζηκνπνηεζνύλ ρακειήο πνηόηεηαο ή αθαηάιιεια πιηθά; Ρσγκέο ζην γχςν άλσ ησλ 2 εθαηνζηψλ κπνξεί λα κπνξεί λα πξνθχςνπλ κεηά απφ 2-3 ρξφληα Φζνξά ηνπ γχςνπ: Δάλ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί αθαηάιιεια πιηθά, ην κνλσηηθφ ζηξψκα ζα απνξξνθήζεη λεξφ ην νπνίν ζα έρεη ην αληίζεην απνηέιεζκα θαη ζα θέξεη πξφσξε γήξαλζε. 15

16 5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΤΜΒΟΛΗ Η ειθπζηηθφηεηα ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ θηηξίσλ πνπ επηηπγράλεηαη κε ηε ρξήζε κφλσζεο, δελ έγθεηηαη κφλν ζηε ρξεκαηνδνηηθή ζπλεηζθνξά - επηπιένλ εμνηθνλνκείηαη ελέξγεηα θαη επηηπγράλεηαη κείσζε ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. Όιν θαη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο θαη εθζέζεηο επηζεκαίλνπλ φηη ε αχμεζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο, ε νπνία επηηπγράλεηαη κε ηε βνήζεηα ηεο πςειήο πνηφηεηαο κφλσζεο, είλαη έλα απφ ηα πην επεξγεηηθά κέηξα γηα ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, θαη άξα θαη γηα ηηο επηπηψζεηο ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο ζηε θχζε. 16

17 6. ΤΜΠΔΡΑΜΑ Δληάμεη, απηά είλαη φια πνπ κπνξείηε λα κάζεηε κέζσ απηήο ηεο εθπαηδεπηηθήο ελφηεηαο. Ση κπνξείηε λα θάλεηε ηψξα; Θα κπνξνχζαηε λα θνηηάμεηε ζην ζπίηη θαη ηελ γεηηνληά ζαο γηα ηα ησξηλά επίπεδα ηεο κφλσζεο ζηα ζπίηηα ζαο θαη ηα πηζαλά ζεκεία φπνπ ηα επίπεδα ηεο κφλσζεο ζα κπνξνχζαλ λα βειηησζνχλ. Άιιεο κνλάδεο εθκάζεζεο πνπ κπνξεί λα ζαο ελδηαθέξνπλ: A Beginner s Guide to Energy and Power A Beginner s Guide Windows and Window Systems 17

18 Author details Contact details: Όλεσ οι πλθροφορίεσ που παρουςιάηονται ςτθν ενότθτα αυτι αποτελοφν προϊόν του προγράμματοσ Senior Engagement in a Green Economy Project (SEE-GREEN) το οποίο χρθματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάκθςθσ (Gruntdvig) τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ. Το ζργο αυτό ξεκίνθςε τον Νοζμβριο του 2011 και κα ολοκλθρωκεί τον Οκτώβριο του Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ι για να λάβετε μζροσ τθν online κοινότθτα μασ επιςκεφτείτε τθν ιςτοςελίδα του ζργου: 18

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΛΤΚΔΙΟΤ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ»

Α ΛΤΚΔΙΟΤ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ» Α ΛΤΚΔΙΟΤ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ» 1 ΔΙΑΓΩΓΗ ηελ εξγαζία καο Δλεξγεηαθόο ζρεδηαζκόο θηεξίσλ κειεηάηαη έλα βηνθιηκαηηθφ ζπίηη. Βηνθιηκαηηθφ ζπίηη είλαη έλα θηήξην ελεξγεηαθήο απφδνζεο, ην νπνίν

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY

ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ε ι ί δ α 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΕΛΤΦΟ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟ ΚΣΙΡΙΩΝ ΕΞΤΠΝΕ ΗΛΕΚΣΡΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΝΕΡΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ - ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΚΟΤΦΩΜΑΣΩΝ ε ι ί δ α 2

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Δλεξγεηαθή επηζεώξεζε θαη εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο ζε ζρνιηθά θηίξηα ηνπ δήκνπ Βνύιαο Αηηηθήο ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Ησάλλεο Κ. θξέηεο Γεψξγηνο Β.

Δλεξγεηαθή επηζεώξεζε θαη εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο ζε ζρνιηθά θηίξηα ηνπ δήκνπ Βνύιαο Αηηηθήο ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Ησάλλεο Κ. θξέηεο Γεψξγηνο Β. ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΗΥΤΟ Δλεξγεηαθή επηζεώξεζε θαη εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο ζε ζρνιηθά θηίξηα ηνπ δήκνπ Βνύιαο Αηηηθήο ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

πζηήκαηα & ηερλνινγίεο γηα απνζήθεπζε ελέξγεηαο ζε θηίξηα

πζηήκαηα & ηερλνινγίεο γηα απνζήθεπζε ελέξγεηαο ζε θηίξηα ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ Μ.Π. ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ - ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ Γ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Δ Ρ Γ Α Ι Α πζηήκαηα & ηερλνινγίεο γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο

Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο E.Γ. Γαζθαιάθε, K. Γξνχηζα, Κ.Α. Μπαιαξάο,. Κνληνγηαλλίδεο Οκάδα Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο Ηλζηηζηνύην Δξεπλώλ Πεξηβάιινληνο θαη Βηώζηκεο

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα