Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ"

Transcript

1 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 226/3 II (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Μαΐου 2000 για αντικατάσταση της απόφασης 94/3/ΕΚ για τη θέσπιση καταλόγου αποβλήτων σύµφωνα µε το άρθρο 1 στοιχείο α) της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ του Συµβουλίου και της απόφασης 94/904/ΕΚ του Συµβουλίου για την κατάρτιση καταλόγου επικίνδυνων αποβλήτων κατ εφαρµογή του άρθρου 1 παράγραφος 4της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ του Συµβουλίου για τα επικίνδυνα απόβλητα [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2000) 1147] (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2000/532/ΕΚ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, την οδηγία 75/442/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1975, για τα απόβλητα ( 1 ), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 91/156/ΕΟΚ ( 2 ), και ιδίως το άρθρο 1 στοιχείο α) αυτής, την οδηγία 91/689/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 12ης εκεµβρίου 1991, για τα επικίνδυνα απόβλητα ( 3 ), και ιδίως το άρθρο 1 παράγραφος 4 αυτής, Εκτιµώντας τα ακόλουθα: (1) ιάφορα κράτη µέλη έχουν κοινοποιήσει κατηγορίες αποβλήτων που κρίνουν ότι διαθέτουν µία ή περισσότερες από τις ιδιότητες που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙΙ της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ. (2) Το άρθρο 1 παράγραφος 4 της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ ορίζει ότι η Επιτροπή εξετάζει τις κοινοποιήσεις των κρατών µελών, προκειµένου να προβεί σε τροποποίηση του καταλόγου επικίνδυνων αποβλήτων που έχει καταρτιστεί δυνάµει της απόφασης 94/904/ΕΚ του Συµβουλίου ( 4 ). (3) Κάθε απόβλητο που καταχωρίζεται στον κατάλογο επικίνδυνων αποβλήτων πρέπει να καταχωρίζεται και στον ευρωπαϊκό κατάλογο αποβλήτων, όπως ορίζει η απόφαση 94/ 3/ΕΚ της Επιτροπής ( 5 ). Ενδείκνυται, προκειµένου να αυξηθεί η διαφάνεια του συστήµατος κατάρτισης του καταλόγου και ( 1 )ΕΕL 194 της , σ. 47. ( 2 )ΕΕL 78 της , σ. 32. ( 3 )ΕΕL 377 της , σ. 20. ( 4 )ΕΕL 356 της , σ. 14. ( 5 )ΕΕL 5 της , σ. 15. να απλοποιηθούν οι υπάρχουσες διατάξεις, να καθιερωθεί ένας κοινοτικός κατάλογος που θα συνίσταται τόσο από τον κατάλογο αποβλήτων, που καταρτίζεται µε βάση την απόφαση 94/3/ΕΚ, όσο και από τον κατάλογο των επικίνδυνων αποβλήτων, που καταρτίζεται µε βάση την απόφαση 94/ 904/ΕΚ. (4) Η Επιτροπή επικουρείται στο έργο αυτό από την επιτροπή του άρθρου 18 της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ. (5) Τα µέτρα που προβλέπει η παρούσα απόφαση είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της ανωτέρω επιτροπής, ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: Άρθρο 1 Θεσπίζεται ο κατάλογος του παραρτήµατος της παρούσας απόφασης. Άρθρο 2 Το απόβλητο που ταξινοµείται ως επικίνδυνο θεωρείται ότι έχει µία ή περισσότερες από τις ιδιότητες που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙΙ της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ και, όσον αφορά τα σηµεία Η3 έως Η8, Η10 ( 6 ) και Η11 του εν λόγω παραρτήµατος, µία ή περισσότερες από τις παρακάτω ιδιότητες: ( 6 ) Η οδηγία 92/32/ΕΟΚ του Συµβουλίου (ΕΕ L 154 της , σ. 1) που τροποποιεί για έβδοµη φορά την οδηγία 67/548/ΕΟΚ εισήγαγε τον όρο «τοξικό για την αναπαραγωγή». Ο όρος αυτός αντικατέστησε τον όρο «τερατογόνο», ο δε ορισµός του είναι ακριβέστερος, χωρίς όµως αυτό να σηµαίνει ότι αλλάζει και η έννοια. Συνεπώς, είναι ο ισοδύναµος του σηµείου Η10 του παραρτήµατος ΙΙΙ της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ.

2 L 226/4 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σηµείο ανάφλεξης 55 C, περιέχει µία ή περισσότερες ουσίες που ταξινοµούνται ( 1 )ως πολύ τοξικές σε ολική συγκέντρωση 0,1 %, περιέχει µία ή περισσότερες ουσίες που ταξινοµούνται ως τοξικές σε ολική συγκέντρωση 3%, περιέχει µία ή περισσότερες ουσίες που ταξινοµούνται ως επιβλαβείς σε ολική συγκέντρωση 25 %, περιέχει µία ή περισσότερες διαβρωτικές ουσίες που ταξινοµούνται ως R35 σε ολική συγκέντρωση 1%, περιέχει µία ή περισσότερες διαβρωτικές ουσίες που ταξινοµούνται ως R34 σε ολική συγκέντρωση 5%, περιέχει µία ή περισσότερες ερεθιστικές ουσίες που ταξινοµούνται ως R41 σε ολική συγκέντρωση 10 %, περιέχει µία ή περισσότερες ερεθιστικές ουσίες που ταξινοµούνται ως R36, R37, R38 σε ολική συγκέντρωση 20 %, περιέχει µία ή περισσότερες καρκινογόνους ουσίες (κατηγορίας 1 ή 2) σε ολική συγκέντρωση 0,1 %, περιέχει µία ή περισσότερες τοξικές στην αναπαραγωγή ουσίες κατηγορίας 1 ή 2 που ταξινοµούνται ως R60, R61 σε ολική συγκέντρωση 0,5 %, περιέχει µία ή περισσότερες τοξικές στην αναπαραγωγή ουσίες κατηγορίας 3 που ταξινοµούνται ως R62, R63 σε ολική συγκέντρωση 5%, περιέχει µία ή περισσότερες µεταλλαξιογόνους ουσίες κατηγορίας 1 ή 2 που ταξινοµούνται ως R46 σε ολική συγκέντρωση 0,1 %, περιέχει µία ή περισσότερες µεταλλαξιογόνους ουσίες κατηγορίας 3 που ταξινοµούνται ως R40 σε ολική συγκέντρωση 1%. Άρθρο 3 Τα κράτη µέλη µπορούν να αποφασίζουν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, µε βάση τεκµηριωµένα στοιχεία που θα προσκοµίσει ο κάτοχος, ότι ένα συγκεκριµένο απόβλητο που αναφέρεται στον κατάλογο ως επικίνδυνο δεν παρουσιάζει καµιά από τις ιδιότητες που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙΙ της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ. Με την επιφύλαξη του άρθρου 1 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο, τα κράτη µέλη µπορούν να αποφασίζουν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ότι ένα απόβλητο που αναφέρεται στον κατάλογο ως µη επικίνδυνο παρουσιάζει κάποια από τις ιδιότητες που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙΙ της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ. Όλες αυτές οι αποφάσεις των κρατών µελών ανακοινώνονται στην Επιτροπή σε ετήσια βάση. Η Επιτροπή αντιπαραβάλλει αυτές τις αποφάσεις και εξετάζει εάν πρέπει να τροποποιηθεί ο κοινοτικός κατάλογος αποβλήτων και επικίνδυνων αποβλήτων µε βάση αυτές τις αποφάσεις των κρατών µελών. Άρθρο 4 Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για να συµµορφωθούν µε την παρούσα απόφαση το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου Άρθρο 5 Η απόφαση 94/3/ΕΚ και η απόφαση 94/904/ΕΚ καταργούνται από την 1η Ιανουαρίου Άρθρο 6 Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη. Βρυξέλλες, 3 Μαΐου Για την Επιτροπή Margot WALLSTRÖM Μέλος της Επιτροπής ( 1 ) Η ταξινόµηση καθώς και οι αριθµοί R αναφέρονται στην οδηγία 67/ 548/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 27ης Ιουνίου 1967, για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων περί ταξινοµήσεως, συσκευασίας και επισηµάνσεως των επικινδύνων ουσιών (ΕΕ L 196 της , σ. 1) και στις µετέπειτα τροποποιήσεις της. Τα όρια συγκέντρωσης αναφέρονται σε αυτά που ορίζονται στην οδηγία 88/ 379/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 7ης Ιουνίου 1998, για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών που αφορούν την ταξινόµηση, τη συσκευασία και την επισήµανση των επικίνδυνων παρασκευασµάτων (ΕΕ L 187 της , σ. 14) και στις µετέπειτα τροποποιήσεις της.

3 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 226/5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κατάλογος αποβλήτων σύµφωνα µε το άρθρο 1 στοιχείο α) της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ για τα απόβλητα και το άρθρο 1 παράγραφος 4της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ για τα επικίνδυνα απόβλητα Εισαγωγή 1. Ο παρών κατάλογος αποβλήτων είναι ένας εναρµονισµένος κατάλογος, θα αναθεωρείται σε τακτική βάση και εάν χρειαστεί θα αναθεωρείται σύµφωνα µε το άρθρο 18 της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ. Ωστόσο, η καταχώριση ενός υλικού στον κατάλογο δεν σηµαίνει κατ ανάγκη ότι το υλικό αυτό είναι πάντοτε απόβλητο. Η καταχώριση είναι έγκυρη µόνον όταν ανταποκρίνεται στον ορισµό του αποβλήτου σύµφωνα µε το άρθρο 1 στοιχείο α) της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ. 2. Τα απόβλητα που περιλαµβάνονται στον κατάλογο διέπονται από τις διατάξεις της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ εκτός εάν εφαρµόζεται το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) της εν λόγω οδηγίας. 3. Οι διάφορες κατηγορίες αποβλήτων του καταλόγου προσδιορίζονται πλήρως µε τον εξαψήφιο κωδικό για το απόβλητο και τους αντίστοιχους διψήφιους και τετραψήφιους κωδικούς για τους τίτλους των κεφαλαίων. Αυτό σηµαίνει ότι ο προσδιορισµός ενός αποβλήτου στον κατάλογο περιλαµβάνει τα ακόλουθα στάδια: 3.1. Προσδιορισµός της πηγής που παράγει το απόβλητο στα κεφάλαια 01 έως 12 ή 17 έως 20 και προσδιορισµός του αντίστοιχου εξαψήφιου κωδικού για το απόβλητο (εξαιρουµένων των κωδικών των εν λόγω κεφαλαίων που λήγουν σε 99). Σηµειώνεται ότι µια συγκεκριµένη εγκατάσταση µπορεί να πρέπει να ταξινοµήσει τις δραστηριότητές της σε διάφορα κεφάλαια. Π.χ. ένα εργοστάσιο κατασκευής αυτοκινήτων µπορεί να ταξινοµήσει τα απόβλητά του στο κεφάλαιο 12 (απόβλητα από τη µορφοποίηση και την επιφανειακή επεξεργασία µετάλλων), στο κεφάλαιο 11 (ανόργανα απόβλητα µε µέταλλα από την επεξεργασία και την επικάλυψη µετάλλων) και στο κεφάλαιο 08 (απόβλητα από τη χρήση επικαλύψεων), ανάλογα µε τα διάφορα στάδια της διαδικασίας Εάν δεν µπορεί να βρεθεί κατάλληλος κωδικός στα κεφάλαια 01 έως 12 ή 17 έως 20, για τον προσδιορισµό του αποβλήτου θα πρέπει να εξεταστούν τα κεφάλαια 13, 14 και Εάν δεν αντιστοιχεί κανένας από αυτούς τους κωδικούς αποβλήτων, ο προσδιορισµός πρέπει να γίνει σύµφωνα µε το κεφάλαιο Εάν το απόβλητο δεν εµπίπτει ούτε στο κεφάλαιο 16, πρέπει να χρησιµοποιείται ο κωδικός 99 (απόβλητα που δεν προσδιορίζονται αλλιώς) στο τµήµα του καταλόγου που αντιστοιχεί στη δραστηριότητα που έχει προσδιοριστεί στο πρώτο στάδιο. 4. Τα απόβλητα που περιλαµβάνονται στον κατάλογο και επισηµαίνονται µε έναν αστερίσκο ( * ) είναι επικίνδυνα απόβλητα σύµφωνα µε το άρθρο 1 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ. Τα απόβλητα αυτά διέπονται από τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ για τα επικίνδυνα απόβλητα, εκτός εάν εφαρµόζεται το άρθρο 1 παράγραφος 5 της εν λόγω οδηγίας. 5. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ως «επικίνδυνη ουσία» νοείται κάθε ουσία που ταξινοµείται ή θα ταξινοµηθεί ως επικίνδυνη σύµφωνα µε την οδηγία 67/548/ΕΟΚ, όπως έχει τροποποιηθεί ως «βαρύ µέταλλο» νοείται κάθε ένωση αντιµονίου, αρσενικού, καδµίου, χρωµίου (εξασθενούς), χαλκού, µολύβδου, υδραργύρου, σεληνίου, τελλουρίου, θαλλίου και κασσιτέρου, συµπεριλαµβανοµένων των µετάλλων αυτών στη µεταλλική µορφή, εφόσον χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνες ουσίες. 6. Εάν ένα απόβλητο χαρακτηρίζεται ως επικίνδυνο βάσει γενικής ή ειδικής αντιστοιχίας µε επικίνδυνες ουσίες, το απόβλητο είναι επικίνδυνο µόνον εάν αυτές οι ουσίες είναι παρούσες σε συγκεντρώσεις (π.χ. ποσοστό επί τοις εκατό κατά βάρος) που είναι αρκετές ώστε το απόβλητο να εκδηλώσει µία από τις ιδιότητες που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙΙ της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ. Όσον αφορά τα Η3 έως Η8, Η10 και Η11, εφαρµόζεται το άρθρο 2 της εν λόγω απόφασης. Για τα χαρακτηριστικά Η1, Η2, Η9 και Η12 έως Η14, το άρθρο 2 της παρούσας απόφασης δεν προβλέπει προδιαγραφές προς το παρόν. 7. Χρησιµοποιήθηκαν οι ακόλουθοι κανόνες αριθµοδότησης για τα στοιχεία του καταλόγου: για τα απόβλητα που δεν υπέστησαν αλλαγή χρησιµοποιήθηκαν οι κωδικοί της απόφασης 94/3/ΕΚ. Οι κωδικοί για τα απόβλητα που υπέστησαν αλλαγή απαλείφθηκαν και δεν χρησιµοποιούνται προκειµένου να µην δηµιουργηθεί σύγχυση όταν αρχίσει η εφαρµογή του νέου καταλόγου. Στα απόβλητα τα οποία προστέθηκαν αποδόθηκε κωδικός ο οποίος δεν είχε χρησιµοποιηθεί στην απόφαση 94/3/ΕΚ.

4 L 226/6 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Κεφάλαια του καταλόγου (διψήφιες θέσεις) 01 Απόβλητα που προκύπτουν από εξερεύνηση, εξόρυξη, επεξεργασία εµπλουτισµού και περαιτέρω επεξεργασία ορυκτών και προϊόντων λατοµείου 02 Απόβλητα πρωτογενούς παραγωγής (γεωργία, κηπευτική, θήρα, αλιεία και υδατοκαλλιέργειες). Παρασκευή και επεξεργασία τροφίµων 03 Απόβλητα από την κατεργασία ξύλου και την παραγωγή χαρτιών, χαρτονιών, πολτού, ταµπλάδων και επίπλων 04 Απόβλητα από τις βιοµηχανίες δέρµατος, γούνας και υφαντουργίας 05 Απόβλητα από τη διύλιση πετρελαίου, τον καθαρισµό φυσικού αερίου και την πυρολυτική επεξεργασία άνθρακα 06 Απόβλητα από ανόργανες χηµικές διεργασίες 07 Απόβλητα από οργανικές χηµικές διεργασίες 08 Απόβλητα από την παραγωγή, διαµόρφωση, προµήθεια και χρήση (Π ΠΧ) επικαλύψεων (χρώµατα, βερνίκια και σµάλτο υάλου), κολλών, στεγανωτικών και τυπογραφικών µελανών 09 Απόβλητα από τη φωτογραφική βιοµηχανία 10 Ανόργανα απόβλητα από θερµικές επεξεργασίες 11 Ανόργανα απόβλητα µε µέταλλα από την επεξεργασία και την επικάλυψη µετάλλων υδροµεταλλουργία µη σιδηρούχων µετάλλων 12 Απόβλητα από τη µόρφωση και επιφανειακή επεξεργασία µετάλλων και πλαστικών 13 Απόβλητα ελαίων (εκτός βρωσίµων ελαίων, 05 και 12) 14 Απόβλητα από οργανικές ουσίες χρησιµοποιούµενες ως διαλύτες (εκτός 07 και 08) 15 Απόβλητα από συσκευασίες απορροφητικά υλικά, υφάσµατα σκουπίσµατος, υλικά φίλτρων και προστατευτικός ρουχισµός (µη προδιαγραφόµενα άλλως) 16 Απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως στον κατάλογο 17 Απόβλητα από κατασκευές και καταδαφίσεις (περιλαµβάνεται η οδοποιία) 18 Απόβλητα από την υγειονοµική περίθαλψη ανθρώπων ή ζώων ή/και από σχετικές έρευνες (εξαιρούνται απόβλητα κουζίνας και εστιατορίων που δεν προκύπτουν άµεσα από το σύστηµα υγείας) 19 Απόβλητα από τις µονάδες επεξεργασίας αποβλήτων, εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων εκτός σηµείου παραγωγής και τη βιοµηχανία νερού 20 ηµοτικά απόβλητα και παρόµοια απόβλητα από εµπορικές δραστηριότητες, βιοµηχανίες και ιδρύµατα περιλαµβανοµένων µερών χωριστά συλλεγέντων

5 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 226/7 01 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ, ΕΞΟΡΥΞΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ απόβλητα από την εκσκαφή ορυκτών απόβλητα από την εκσκαφή ορυκτών που περιέχουν µέταλλα απόβλητα από την εκσκαφή ορυκτών που δεν περιέχουν µέταλλα απόβλητα από επεξεργασία εµπλουτισµού ορυκτών απόβλητα από επεξεργασία εµπλουτισµού ορυκτών που περιέχουν µέταλλα απόβλητα από επεξεργασία εµπλουτισµού ορυκτών που δεν περιέχουν µέταλλα απόβλητα από περαιτέρω φυσική και χηµική επεξεργασία ορυκτών που περιέχουν µέταλλα υπολείµµατα απόβλητα σκόνης και πούδρας ερυθρά ιλύς από την παραγωγή αλουµίνας απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως απόβλητα από περαιτέρω φυσική και χηµική επεξεργασία των ορυκτών που δεν περιέχουν µέταλλα απόβλητα χαλίκια και σπασµένοι βράχοι απόβλητα αµµώδη και αργιλώδη κονιώδη απόβλητα απόβλητα από τη διεργασία ποτάσας και αλατούχου βράχου απόβλητα από πλύσιµο και καθαρισµό ορυκτών απόβλητα από κοπή και πριόνισµα πέτρας απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως λάσπες γεωτρήσεων και άλλα απόβλητα γεωτρήσεων λάσπες και απόβλητα από γεώτρηση που περιέχουν πετρέλαιο λάσπες και απόβλητα από γεώτρηση που περιέχουν βαρίτη λάσπες και απόβλητα από γεώτρηση που περιέχουν χλωριούχα λάσπες και απόβλητα από γεώτρηση νερού απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως 02 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΗ, ΘΗΡΑ, ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ Υ ΑΤΟΚΑΛ- ΛΙΕΡΓΕΙΕΣ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ απόβλητα πρωτογενούς παραγωγής λάσπες από πλύση και καθαρισµό απόβλητα ιστών ζώων απόβλητα ιστών φυτών απόβλητα πλαστικά (εξαιρούνται της συσκευασίας) * αγροχηµικά απόβλητα περιττώµατα, ούρα και κόπρανα ζώων (συµπεριλαµβάνεται και αλλοιωµένη χορτονοµή), υγρά εκροής συλλεγέντα χωριστά και επεξεργαζόµενα εκτός σηµείου παραγωγής απόβλητα από εκµετάλλευση δασοκοµικών προϊόντων απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως απόβλητα από την προπαρασκευή και επεξεργασία κρέατος, ψαριού ή άλλων τροφίµων ζωικής προέλευσης λάσπες από πλύση και καθαρισµό απόβλητα ιστών ζώων υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως απόβλητα από την προπαρασκευή και κατεργασία φρούτων, λαχανικών, δηµητριακών, βρωσίµου ελαίου, κακάο, καφέ και καπνού, παραγωγή κονσερβών, κατεργασία καπνού λάσπες από την πλύση, καθαρισµό, αποφλοίωση, φυγοκέντρηση και διαχωρισµό απόβλητα από υλικά συντήρησης απόβλητα από εκχύλισµα διαλύτου

6 L 226/8 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως απόβλητα από τη διεργασία παραγωγής ζάχαρης χώµατα από τον καθαρισµό και πλύση σακχαρότευτλων ανθρακικό ασβέστιο εκτός προδιαγραφών λάσπες από την επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως απόβλητα από τη βιοµηχανία γαλακτοκοµικών προϊόντων υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως απόβλητα από βιοµηχανίες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία απόβλητα από υλικά συντήρησης λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως απόβλητα από την παραγωγή αλκοολούχων και µη αλκοολούχων ποτών (εξαιρουµένων των καφέ, κακάο και τσαγιού) απόβλητα από την πλύση, τον καθαρισµό και τη µηχανική µείωση της πρώτης ύλης απόβλητα από την απόσταξη αλκοόλης απόβλητα από χηµική επεξεργασία υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως 03 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΑΡΤΙΩΝ, ΧΑΡΤΟΝΙΩΝ, ΠΟΛΤΟΥ, ΤΑΜΠΛΑ ΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΝ απόβλητα από την κατεργασία ξύλου και την παραγωγή ταµπλάδων και επίπλων απόβλητα φλοιών και φελλών πριονίδι ξέσµατα, αποκοµµένα τεµάχια, κατάλοιπα ξυλείας/κοντραπλακέ/καπλαµάδων απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως απόβλητα συντήρησης ξύλου * µη αλογονωµένα οργανικά συντηρητικά ξύλου * οργανοχλωριωµένα συντηρητικά ξύλου * οργανοµεταλλικά συντηρητικά ξύλου * ανόργανα συντηρητικά ξύλου απόβλητα από την παραγωγή και κατεργασία πολτού, χαρτιού και χαρτονιών φλοιός µούργα και λάσπη πράσινου υγρού (από την επεξεργασία του µαύρου υγρού) λάσπες λεύκανσης από διεργασίες υποχλωριώδεις και χλωρίου λάσπες λεύκανσης από άλλες διεργασίες λεύκανσης λάσπες αποµελάνωσης από την ανακύκλωση χαρτιού λάσπη από ίνες και χαρτί απορρίµµατα από την ανακύκλωση χαρτιού και χαρτονιών απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

7 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 226/9 04 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΕΡΜΑΤΟΣ, ΓΟΥΝΑΣ ΚΑΙ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ απόβλητα από τις βιοµηχανίες δέρµατος και γούνας απόβλητα διαχωρισµού ανύδρου ασβέστου και τεµαχίων δέρµατος απόβλητα ασβέστωσης * απόβλητα απολίπανσης που περιέχουν διαλύτη χωρίς υγρή φάση υγρό βυρσοδεψίας που περιέχει χρώµιο υγρό βυρσοδεψίας που δεν περιέχει χρώµιο λάσπες, ειδικότερα από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής, που περιέχουν χρώµιο λάσπες, ειδικότερα από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής, που δεν περιέχουν χρώµιο απόβλητο επεξεργασµένο δέρµα (µπλε φύλλα, ξέσµατα, αποκοµµένα τεµάχια, σκόνη στιλβώµατος) που περιέχει χρώµιο απόβλητα από επένδυση και τελείωµα απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως απόβλητα από τη βιοµηχανία υφαντουργίας απόβλητα από µη κατεργασµένες υφαντουργικές ίνες και άλλες φυσικές ινώδεις ουσίες κυρίως φυτικής προέλευσης απόβλητα από µη κατεργασµένες υφαντουργικές ίνες κυρίως ζωικής προέλευσης απόβλητα από µη κατεργασµένες υφαντουργικές ίνες κυρίως τεχνητές ή συνθετικές απόβλητα από µη κατεργασµένες µεικτές υφαντουργικές ίνες πριν την περιδίνηση και την ύφανση απόβλητα από κατεργασµένες υφαντουργικές ίνες κυρίως φυτικής προέλευσης απόβλητα από κατεργασµένες υφαντουργικές ίνες κυρίως ζωικής προέλευσης απόβλητα από κατεργασµένες υφαντουργικές ίνες κυρίως τεχνητής ή συνθετικής προέλευσης απόβλητα από κατεργασµένες µεικτές υφαντουργικές ίνες απόβλητα από σύνθετα υλικά (εµποτισµένα υφαντά, ελαστοµερή, πλαστοµερή) οργανική ύλη από φυσικά προϊόντα (π.χ. λίπος, κηρός) * απόβλητα από φινίρισµα που περιέχουν οργανικούς διαλύτες απόβλητα από φινίρισµα άλλα από τα αναφερόµενα στο * χρώµατα και βαφές που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες χρώµατα και βαφές άλλα από τα αναφερόµενα στο * λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής άλλες από τις αναφερόµενες στο απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως 05 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΙΥΛΙΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΥΡΟ- ΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΘΡΑΚΑ ελαιώδεις λάσπες και στερεά απόβλητα λάσπες από τον αφαλατωτή * λάσπες του πυθµένα δεξαµενών * οξινοαλκυλικές λάσπες * πετρελαιοκηλίδες λάσπες από εγκαταστάσεις, εξοπλισµό και λειτουργίες συντήρησης * όξινες πίσσες * άλλες πίσσες * λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής άλλες από τις αναφερόµενες στο απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως µη ελαιώδεις λάσπες και στερεά απόβλητα λάσπες από την υδροδότηση λέβητα απόβλητα από τις στήλες ψύξης απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

8 L 226/10 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων εξαντληµένα φίλτρα αργίλου * εξαντληµένα φίλτρα αργίλου απόβλητα αποθείωσης πετρελαίου απόβλητα που περιέχουν θείο απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως απόβλητα από την πυρολυτική επεξεργασία άνθρακα * όξινες πίσσες άσφαλτος * άλλες πίσσες απόβλητα από τις στήλες ψύξης απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως απόβλητα από τον καθαρισµό φυσικού αερίου * λάσπες που περιέχουν υδράργυρο απόβλητα που περιέχουν θείο απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως απόβλητα από την αναγέννηση ελαίων * εξαντληµένα φίλτρα αργίλου * όξινες πίσσες * άλλες πίσσες * υδαρή υγρά απόβλητα από την αναγέννηση ελαίων απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως 06 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ απόβλητα όξινα διαλύµατα * θειικό οξύ και θειώδες οξύ * υδροχλωρικό οξύ * υδροφθορικό οξύ * φωσφορικό και φωσφορώδες οξύ * νιτρικό οξύ και νιτρώδες οξύ * απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως απόβλητα αλκαλικά διαλύµατα * υδροξείδιο του ασβεστίου * σόδα * αµµωνία * απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως απόβλητα άλατα και τα διαλύµατά τους ανθρακικά άλατα (εκτός ) αλατώδη διαλύµατα που περιέχουν θειικές, θειώδεις ή θειούχες ενώσεις στερεά άλατα που περιέχουν θειικές, θειώδεις ή θειούχες ενώσεις αλατώδη διαλύµατα που περιέχουν χλωριούχες, φθοριούχες ή αλογονούχες ενώσεις στερεά άλατα που περιέχουν χλωριούχα, φθοριούχα ή αλογονούχα στερεά άλατα αλατώδη διαλύµατα που περιέχουν φωσφορικά και σχετικά στερεά άλατα φωσφορικά και σχετικά στερεά άλατα αλατώδη διαλύµατα που περιέχουν νιτρικά και σχετικές ενώσεις στερεά άλατα που περιέχουν νιτρίδια (νιτροµεταλλικά) στερεά άλατα που περιέχουν αµµώνιο * άλατα και διαλύµατα που περιέχουν κυανιούχα άλατα και διαλύµατα που περιέχουν οργανικές ενώσεις απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

9 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 226/ απόβλητα που περιέχουν µέταλλα µεταλλικά οξείδια * µεταλλικά άλατα (εκτός 06 03) * απόβλητα που περιέχουν αρσενικό * απόβλητα που περιέχουν υδράργυρο * απόβλητα που περιέχουν άλλα βαρέα µέταλλα απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής * λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής άλλες από τις αναφερόµενες στο απόβλητα από χηµικές διεργασίες θείου (παραγωγή και µετασχηµατισµός) και διεργασίες αποθείωσης απόβλητα που περιέχουν θείο απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως απόβλητα από χηµικές διεργασίες αλογόνων * απόβλητα που περιέχουν αµίαντο από ηλεκτρόλυση * ενεργός άνθρακας από την παραγωγή χλωρίου απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως απόβλητα από την παραγωγή πυριτίου και παραγώγων πυριτίου απόβλητα από την παραγωγή πυριτίου και παραγώγων πυριτίου απόβλητα από χηµικές διεργασίες φωσφόρου φωσφογύψος φωσφορική σκωρία απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως απόβλητα από χηµικές διεργασίες αζώτου και την παραγωγή λιπασµάτων απόβλητα από χηµικές διεργασίες αζώτου και την παραγωγή λιπασµάτων απόβλητα από την παραγωγή ανοργάνων βαφών και υλικών προσωρινής προστασίας γύψος από την παραγωγή διοξειδίου του τιτανίου απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως απόβλητα από άλλες ανόργανες χηµικές διεργασίες * ανόργανα εντοµοκτόνα, βιοκτόνα και συντηρητικά υλικά ξύλου * εξαντληµένος ενεργός άνθρακας (εκτός ) αιθάλη * απόβλητα από τη βιοµηχανία επεξεργασίας αµιάντου απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως 07 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ απόβλητα από την παραγωγή, διαµόρφωση, προµήθεια και χρήση (Π ΠΧ) βασικών οργανικών χηµικών ουσιών * υδατικά υγρά πλυσίµατος και µητρικά υγρά * οργανικοί αλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλυσίµατος και µητρικά υγρά * άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλυσίµατος και µητρικά υγρά * αλογονούχα ιζήµατα πυθµένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων * άλλα ιζήµατα πυθµένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων * αλογονούχες πλάκες φίλτρων, εξαντληµένα απορροφητικά υλικά * άλλες πλάκες φίλτρων, εξαντληµένα απορροφητικά υλικά * λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής άλλες από τις αναφερόµενες στο απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

10 L 226/12 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων απόβλητα από την Π ΠΧ πλαστικών, συνθετικού καουτσούκ και τεχνητών ινών * υδατικά υγρά πλυσίµατος και µητρικά υγρά * οργανικοί αλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλυσίµατος και µητρικά υγρά * άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλυσίµατος και µητρικά υγρά * αλογονούχα ιζήµατα πυθµένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων * άλλα ιζήµατα πυθµένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων * αλογονούχες πλάκες φίλτρων, εξαντληµένα απορροφητικά υλικά * άλλες πλάκες φίλτρων, εξαντληµένα απορροφητικά υλικά * λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής άλλες από τις αναφερόµενες στο απόβλητα πλαστικά απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως απόβλητα από την Π ΠΧ οργανικών βαφών και πιγµέντων (εκτός 06 11) * υδατικά υγρά πλυσίµατος και µητρικά υγρά * οργανικοί αλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλυσίµατος και µητρικά υγρά * άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλυσίµατος και µητρικά υγρά * αλογονούχα ιζήµατα πυθµένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων * άλλα ιζήµατα πυθµένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων * αλογονούχες πλάκες φίλτρων, εξαντληµένα απορροφητικά υλικά * άλλες πλάκες φίλτρων, εξαντληµένα απορροφητικά υλικά * λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής άλλες από τις αναφερόµενες στο απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως απόβλητα από την Π ΠΧ οργανικών παρασιτοκτόνων (εκτός ) * υδατικά υγρά πλυσίµατος και µητρικά υγρά * οργανικοί αλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλυσίµατος και µητρικά υγρά * άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλυσίµατος και µητρικά υγρά * αλογονούχα ιζήµατα πυθµένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων * άλλα ιζήµατα πυθµένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων * αλογονούχες πλάκες φίλτρων, εξαντληµένα απορροφητικά υλικά * άλλες πλάκες φίλτρων, εξαντληµένα απορροφητικά υλικά * λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής άλλες από τις αναφερόµενες στο απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως απόβλητα από την Π ΠΧ φαρµακευτικών προϊόντων * υδατικά υγρά πλυσίµατος και µητρικά υγρά * οργανικοί αλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλυσίµατος και µητρικά υγρά * άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλυσίµατος και µητρικά υγρά * αλογονούχα ιζήµατα πυθµένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων * άλλα ιζήµατα πυθµένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων * αλογονούχες πλάκες φίλτρων, εξαντληµένα απορροφητικά υλικά * άλλες πλάκες φίλτρων, εξαντληµένα απορροφητικά υλικά * λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής άλλες από τις αναφερόµενες στο απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

11 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 226/ απόβλητα από την Π ΠΧ λιπών, λιπαντικών, σαπουνιών, απολυµαντικών και καλλυντικών * υδατικά υγρά πλυσίµατος και µητρικά υγρά * οργανικοί αλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλυσίµατος και µητρικά υγρά * άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλυσίµατος και µητρικά υγρά * αλογονούχα ιζήµατα πυθµένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων * άλλα ιζήµατα πυθµένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων * αλογονούχες πλάκες φίλτρων, εξαντληµένα απορροφητικά υλικά * άλλες πλάκες φίλτρων, εξαντληµένα απορροφητικά υλικά * λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής άλλες από τις αναφερόµενες στο απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως απόβλητα από την παραγωγή, διαµόρφωση, προµήθεια και χρήση ευγενών χηµικών ουσιών και χηµικών προϊόντων µη προδιαγραφοµένων άλλως * υδατικά υγρά πλυσίµατος και µητρικά υγρά * οργανικοί αλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλυσίµατος και µητρικά υγρά * άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλυσίµατος και µητρικά υγρά * αλογονούχα ιζήµατα πυθµένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων * άλλα ιζήµατα πυθµένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων * αλογονούχες πλάκες φίλτρων, εξαντληµένα απορροφητικά υλικά * άλλες πλάκες φίλτρων, εξαντληµένα απορροφητικά υλικά * λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής άλλες από τις αναφερόµενες στο απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως 08 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ (Π ΠΧ) ΕΠΙΚΑΛΥ- ΨΕΩΝ (ΧΡΩΜΑΤΑ, ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΚΑΙ ΣΜΑΛΤΟ ΥΑΛΟΥ), ΚΟΛΛΩΝ, ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΟΓΡΑ- ΦΙΚΩΝ ΜΕΛΑΝΩΝ απόβλητα από την Π ΠΧ καθώς και την αφαίρεση χρωµάτων και βερνικιών * απόβλητα από χρώµατα και βερνίκια που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες απόβλητα από χρώµατα και βερνίκια άλλα από τα αναφερόµενα στο * λάσπες από χρώµατα ή βερνίκια που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες λάσπες από χρώµατα ή βερνίκια άλλα από τα αναφερόµενα στο * υδαρείς λάσπες που περιέχουν χρώµατα ή βερνίκια µε οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες υδαρείς λάσπες που περιέχουν χρώµατα ή βερνίκια άλλα από τα αναφερόµενα στο * απόβλητα από αφαίρεση χρωµάτων ή βερνικιών που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες απόβλητα από αφαίρεση χρωµάτων ή βερνικιών άλλα από τα αναφερόµενα στο * υδατικά αιωρήµατα που περιέχουν χρώµατα ή βερνίκια µε οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες υδατικά αιωρήµατα που περιέχουν χρώµατα ή βερνίκια άλλα από τα αναφερόµενα στο * απόβλητα από υλικά αφαίρεσης χρωµάτων ή βερνικιών απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως απόβλητα από την Π ΠΧ άλλων επικαλύψεων (περιλαµβανοµένων των κεραµικών υλικών) απόβλητα από σκόνες επικαλύψεων υδαρείς λάσπες που περιέχουν κεραµικά υλικά υδατικά αιωρήµατα που περιέχουν κεραµικά υλικά απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως απόβλητα από την Π ΠΧ τυπογραφικών µελανών * απόβλητα µελάνης που περιέχουν αλογονούχους διαλύτες * απόβλητα µελάνης που περιέχουν µη αλογονούχους διαλύτες απόβλητα µελάνης µε υδατική βάση στεγνή µελάνη

12 L 226/14 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων * λάσπες µελάνης που περιέχουν αλογονούχους διαλύτες * λάσπες µελάνης που περιέχουν µη αλογονούχους διαλύτες υδαρείς λάσπες που περιέχουν µελάνη υδατικά υγρά απόβλητα που περιέχουν µελάνη απόβλητα τόνερ εκτύπωσης (περιλαµβανοµένων των κασετών) * απόβλητα από οργανικούς διαλύτες που χρησιµοποιούνται για καθαρισµό * απόβλητα χαρακτικών διαλυµάτων οξέων απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως 08 04απόβλητα από την Π ΠΧ κολλών και στεγανωτικών υλικών (περιλαµβάνονται και υδατοστεγανωτικά προϊόντα) * απόβλητα κολλών και στεγανωτικών υλικών που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες απόβλητα κολλών και στεγανωτικών υλικών άλλα από τα αναφερόµενα στο * λάσπες κολλών και στεγανωτικών υλικών που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες λάσπες κολλών και στεγανωτικών υλικών άλλες από τις αναφερόµενες στο * υδαρείς λάσπες που περιέχουν κόλλες ή στεγανωτικά υλικά µε οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες υδαρείς λάσπες που περιέχουν κόλλες ή στεγανωτικά υλικά άλλες από τις αναφερόµενες στο * υδατικά υγρά απόβλητα που περιέχουν κόλλες ή στεγανωτικά υλικά µε οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες υδατικά υγρά απόβλητα που περιέχουν κόλλες ή στεγανωτικά υλικά άλλες από τις αναφερόµενες στο απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως * απόβλητα ισοκυανικών ενώσεων 09 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ απόβλητα από τη φωτογραφική βιοµηχανία * διαλύµατα εµφανιστηρίου και ενεργοποίησης µε υδατική βάση * διαλύµατα πλάκας όφσετ εµφανιστηρίου µε υδατική βάση * διαλύµατα εµφανιστηρίου µε βάση διαλύτες * διαλύµατα σταθεροποιητή * διαλύµατα ξεπλύµατος και διαλύµατα ξεπλύµατος σταθεροποιητή * απόβλητα που περιέχουν άργυρο από επιτόπου επεξεργασία φωτογραφικών αποβλήτων φωτογραφικό φιλµ και χαρτί που περιέχουν άργυρο ή ενώσεις αργύρου φωτογραφικό φιλµ και χαρτί που δεν περιέχουν άργυρο ή ενώσεις αργύρου κάµερες µιας χρήσης χωρίς µπαταρίες * κάµερες µιας χρήσης που περιέχουν µπαταρίες οι οποίες περιλαµβάνονται στα , ή κάµερες µιας χρήσης που περιέχουν µπαταρίες άλλες από τις αναφερόµενες στο απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως 10 ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ απόβλητα από σταθµούς ηλεκτρικής ενέργειας ή άλλους σταθµούς καύσης (εκτός 19) τέφρα κλιβάνου πτητική τέφρα άνθρακα πτητική τέφρα τύρφης και (ακατέργαστου) ξύλου * πτητική τέφρα πετρελαίου απόβλητα αντιδράσεων µε βάση ασβέστιο από αποθείωση καυσαερίων σε στερεά µορφή άλλα στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων απόβλητα αντιδράσεων µε βάση ασβέστιο από αποθείωση καυσαερίων σε µορφή λάσπης άλλες λάσπες από την επεξεργασία αερίων * θειικό οξύ υδαρείς λάσπες από τον καθαρισµό λεβήτων εξαντληµένα υλικά επένδυσης και εµαγιέ για πυρίµαχες επιφάνειες * πτητική τέφρα από γαλακτοποιηµένους υδρογονάνθρακες που χρησιµοποιούνται ως καύσιµο απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

13 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 226/ απόβλητα από τη βιοµηχανία σιδήρου και χάλυβα απόβλητα από την επεξεργασία σκωρίας ανεπεξέργαστη σκωρία άλλες λάσπες εξαντληµένα υλικά επένδυσης και εµαγιέ για πυρίµαχες επιφάνειες * στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων καµίνων βολταϊκού τόξου που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων καµίνων βολταϊκού τόξου άλλα από τα αναφερόµενα στο στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων που προέρχονται από άλλες µεθόδους κατεργασίας σιδήρου και χάλυβα σκωρίες εξέλασης * απόβλητα από επεξεργασία νερού ψύξης που περιέχουν πετρέλαιο άλλα απόβλητα από επεξεργασία νερού ψύξης * λάσπες από την επεξεργασία αερίων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες λάσπες από την επεξεργασία αερίων άλλες από τις αναφερόµενες στο απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως απόβλητα από τη θερµική µεταλλουργία αλουµινίου * πίσσες και άλλα απόβλητα που περιέχουν άνθρακα από την παραγωγή θετικών ηλεκτροδίων απορρίµµατα θετικών ηλεκτροδίων * σκωρίες πρωτοβάθµιας επεξεργασίας µεταλλεύµατος/λευκές επιπλέουσες σκωρίες σκόνη αλουµίνας εξαντληµένες λωρίδες άνθρακα και πυρίµαχα υλικά από ηλεκτρόλυση * εξαντληµένες επενδύσεις δοχείου * αλατώδεις σκωρίες δευτεροβάθµιας επεξεργασίας µεταλλεύµατος * µαύρες επιπλέουσες σκωρίες δευτεροβάθµιας επεξεργασίας µεταλλεύµατος * απόβλητα επεξεργασίας αλατωδών σκωριών και µαύρων επιπλεουσών σκωριών σκόνη καυσαερίων άλλα σωµατίδια και σκόνη (συµπεριλαµβάνεται η σκόνη σφαιροµύλου) στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων λάσπες από την επεξεργασία αερίων * εξαφρίσµατα που είναι εύφλεκτα ή εκλύουν, κατά την επαφή µε το νερό, εύφλεκτα αέρια σε επικίνδυνες ποσότητες εξαφρίσµατα άλλα από τα αναφερόµενα στο απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως απόβλητα από τη θερµική µεταλλουργία µολύβδου * σκωρίες πρώτης και δεύτερης επεξεργασίας µεταλλεύµατος * επιπλέουσες σκωρίες και εξαφρίσµατα (πρώτη και δεύτερη επεξεργασία µεταλλεύµατος) * αρσενικό ασβέστιο * σκόνη καυσαερίων * άλλα σωµατίδια και σκόνη * στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων * λάσπες από την επεξεργασία αερίων εξαντληµένα υλικά επένδυσης και εµαγιέ για πυρίµαχες επιφάνειες απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως απόβλητα από τη θερµική µεταλλουργία ψευδαργύρου * σκωρίες πρώτης και δεύτερης επεξεργασίας µεταλλεύµατος επιπλέουσες σκωρίες και εξαφρίσµατα (πρώτη και δεύτερη επεξεργασία µεταλλεύµατος) * σκόνη καυσαερίων άλλα σωµατίδια και σκόνη * στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων * λάσπες από την επεξεργασία αερίων εξαντληµένα υλικά επένδυσης και εµαγιέ για πυρίµαχες επιφάνειες απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

14 L 226/16 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων απόβλητα από τη θερµική µεταλλουργία µολύβδου σκωρίες πρώτης και δεύτερης επεξεργασίας µεταλλεύµατος επιπλέουσες σκωρίες και εξαφρίσµατα (πρώτη και δεύτερη επεξεργασία µεταλλεύµατος) * σκόνη καυσαερίων άλλα σωµατίδια και σκόνη * απόβλητα ηλεκτρολυτικής επεξεργασίας * στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων * λάσπες από την επεξεργασία αερίων εξαντληµένα υλικά επένδυσης και εµαγιέ για πυρίµαχες επιφάνειες απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως απόβλητα από τη θερµική µεταλλουργία αργύρου, χρυσού και λευκόχρυσου σκωρίες πρώτης και δεύτερης επεξεργασίας µεταλλεύµατος επιπλέουσες σκωρίες και εξαφρίσµατα (πρώτη και δεύτερη επεξεργασία µεταλλεύµατος) στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων άλλα σωµατίδια και σκόνη λάσπες από την επεξεργασία αερίων εξαντληµένα υλικά επένδυσης και εµαγιέ για πυρίµαχες επιφάνειες απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως απόβλητα από τη θερµική µεταλλουργία άλλων µη σιδηρούχων σκωρίες πρώτης και δεύτερης επεξεργασίας µεταλλεύµατος επιπλέουσες σκωρίες και εξαφρίσµατα (πρώτη και δεύτερη επεξεργασία µεταλλεύµατος) σκόνη καυσαερίων άλλα σωµατίδια και σκόνη στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων λάσπες από την επεξεργασία αερίων εξαντληµένα υλικά επένδυσης και εµαγιέ για πυρίµαχες επιφάνειες απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως απόβλητα από τη χύτευση σιδηρούχων τεµαχίων χύτευση καλουπιών (εσωτερικών και εξωτερικών) που περιέχουν οργανικές κολλητικές ουσίες και δεν έχουν υποστεί χύση µετάλλου χύτευση καλουπιών (εσωτερικών και εξωτερικών) που περιέχουν οργανικές κολλητικές ουσίες και έχουν υποστεί χύση µετάλλου σκωρία καµίνων σκόνη καµίνων απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως απόβλητα από τη χύτευση µη σιδηρούχων τεµαχίων χύτευση καλουπιών (εσωτερικών και εξωτερικών) που περιέχουν οργανικές κολλητικές ουσίες και δεν έχουν υποστεί χύση µετάλλου χύτευση καλουπιών (εσωτερικών και εξωτερικών) που περιέχουν οργανικές κολλητικές ουσίες και έχουν υποστεί χύση µετάλλου σκωρία καµίνων σκόνη καµίνων απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως απόβλητα από την παραγωγή υάλου και υάλινων προϊόντων απόβλητο µείγµα προπαρασκευής πριν τη θερµική κατεργασία απόβλητα υάλου απόβλητα από ινώδη υλικά µε βάση ύαλο σκόνη καυσαερίων άλλα σωµατίδια και σκόνη στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων λάσπες από την επεξεργασία αερίων εξαντληµένα υλικά επένδυσης και εµαγιέ για πυρίµαχες επιφάνειες απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

15 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 226/ απόβλητα από την παραγωγή κεραµικών, τούβλων, κεραµιδιών και προϊόντων οικοδοµής απόβλητο µείγµα προπαρασκευής πριν τη θερµική κατεργασία σκόνη καυσαερίων άλλα σωµατίδια και σκόνη στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων λάσπες από την επεξεργασία αερίων απορριπτόµενα καλούπια εξαντληµένα υλικά επένδυσης και εµαγιέ για πυρίµαχες επιφάνειες απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως απόβλητα από την παραγωγή τσιµέντου, ανύδρου ασβέστου, ασβεστοκονιάµατος καθώς και αντικειµένων και προϊόντων που κατασκευάζονται από αυτά απόβλητο µείγµα προπαρασκευής πριν τη θερµική κατεργασία απόβλητα από την παραγωγή αµιαντοτσιµέντου απόβλητα από άλλα σύνθετα υλικά µε βάση το τσιµέντο απόβλητα από την ασβεστοποίηση και ενυδάτωση της ασβέστου στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων άλλα σωµατίδια και σκόνη λάσπες από την επεξεργασία αερίων εξαντληµένα υλικά επένδυσης και εµαγιέ για πυρίµαχες επιφάνειες απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως 11 ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Υ ΡΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΜΗ ΣΙ ΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ υγρά απόβλητα και λάσπες από την επεξεργασία και την επικάλυψη µετάλλων (π.χ. διεργασίες γαλβανισµού, διεργασίες επιψευδαργύρωσης, διεργασίες καθαρισµού µε οξύ, χαραγής µε οξύ, φωσφορικής επικάλυψης, αλκαλικής απολίπανσης) * κυανιούχα (αλκαλικά) απόβλητα που περιέχουν βαρέα µέταλλα άλλα εκτός από χρώµιο * κυανιούχα (αλκαλικά) απόβλητα που δεν περιέχουν βαρέα µέταλλα * απόβλητα ελεύθερα κυανιούχων που περιέχουν χρώµιο απόβλητα ελεύθερα κυανιούχων που δεν περιέχουν χρώµιο * διαλύµατα καθαρισµού εντός οξέος * οξέα µη προδιαγραφόµενα άλλως * αλκάλιο µη προδιαγραφόµενα άλλως * λάσπες από τη διαµόρφωση φωσφορικής επικάλυψης σε µέταλλο απόβλητα και λάσπες από µη σιδηρούχες υδροµεταλλουργικές διεργασίες λάσπες από υδροµεταλλουργία χαλκού * λάσπες από υδροµεταλλουργία ψευδαργύρου (συµπεριλαµβάνονται ιαροσίτης γαιτίτης) απόβλητα από την παραγωγή θετικών ηλεκτροδίων για υδαρείς ηλεκτρολυτικές διεργασίες λάσπες µη προδιαγραφόµενες, άλλως λάσπες και στερεά από διεργασίες βαφής * απόβλητα που περιέχουν κυανιούχα * άλλα απόβλητα άλλα ανόργανα απόβλητα µε µέταλλα µη προδιαγραφόµενα άλλως άλλα ανόργανα απόβλητα µε µέταλλα µη προδιαγραφόµενα άλλως 12 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ απόβλητα από τη µορφοποίηση (σφυρηλάτηση, συγκόλληση, πίεση, διέλκυση, τόρνευση και λιµάρισµα) προϊόντα λιµαρίσµατος και τόρνευσης σιδηρούχων µετάλλων άλλα σωµατίδια σιδηρούχων µετάλλων προϊόντα λιµαρίσµατος και τόρνευσης µη σιδηρούχων µετάλλων άλλα σωµατίδια µη σιδηρούχων µετάλλων

16 L 226/18 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σωµατίδια πλαστικών * απόβλητα ελαίων µεταλλοτεχνίας που περιέχουν αλογόνα (εκτός γαλακτωδών) * απόβλητα ελαίων µεταλλοτεχνίας που δεν περιέχουν αλογόνα (εκτός γαλακτωδών) * γαλακτώµατα µεταλλοτεχνίας που περιέχουν αλογόνα * γαλακτώµατα µεταλλοτεχνίας που δεν περιέχουν αλογόνα * συνθετικά έλαια µεταλλοτεχνίας * λάσπες µεταλλοτεχνίας * εξαντληµένοι κηροί και λίπη απόβλητα συγκόλλησης απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως απόβλητα από µηχανικές διεργασίες επιφανειακής επεξεργασίας (αµµοβολή, λείανση, στίλβωση, λείανση µε αλοιφή, τελική στίλβωση) χρησιµοποιηµένη άµµος αµµοβολής λάσπες από λείανση, στίλβωση και λείανση µε αλοιφή λάσπες τελικής στίλβωσης απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως απόβλητα από διεργασίες απολίπανσης µε νερό και ατµό (εκτός 11) * υδατικά υγρά πλυσίµατος * απόβλητα απολίπανσης µε ατµό 13 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΛΑΙΩΝ (εκτός βρωσίµων ελαίων, 05 και 12) απόβλητα από υδραυλικά έλαια και υγρά φρένων * υδραυλικά έλαια που περιέχουν PCB ή PCT * άλλα χλωριωµένα υδραυλικά έλαια (εκτός γαλακτωδών) * µη χλωριωµένα υδραυλικά έλαια (εκτός γαλακτωδών) * χλωριωµένα γαλακτώµατα * µη χλωριωµένα γαλακτώµατα * υδραυλικά έλαια που περιέχουν µόνο ορυκτέλαια * άλλα υδραυλικά έλαια * υγρά φρένων απόβλητα έλαια µηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης * χλωριωµένα έλαια µηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης * µη χλωριωµένα έλαια µηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης * άλλα έλαια µηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης απόβλητα έλαια και άλλα υγρά µόνωσης και µεταφοράς θερµότητας * έλαια και άλλα υγρά µόνωσης ή µεταφοράς θερµότητας που περιέχουν PCB ή PCT * άλλα χλωριωµένα έλαια και λοιπά υγρά µόνωσης και µεταφοράς θερµότητας * µη χλωριωµένα έλαια και λοιπά υγρά µόνωσης και µεταφοράς θερµότητας * συνθετικά έλαια και λοιπά υγρά µόνωσης και µεταφοράς θερµότητας * ορυκτέλαια µόνωσης και µεταφοράς θερµότητας έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων * έλαια υδροαυλλεκτών πλοίων εσωτερικής ναυσιπλοΐας * έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων από αποχετεύσεις προκυµαίων * έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων άλλης ναυσιπλοΐας περιεχόµενα διαχωριστή ελαίου/νερού * στερεά υλικά διαχωριστή ελαίου/νερού * λάσπες διαχωριστή ελαίου/νερού * λάσπες υποδοχέα * λάσπες ή γαλακτώµατα αφαλατωτή * άλλα γαλακτώµατα

17 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 226/ απόβλητα ελαίων µη προδιαγραφόµενα άλλως * απόβλητα ελαίων µη προδιαγραφόµενα άλλως 14 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΩΣ ΙΑΛΥΤΕΣ (εκτός 07 και 08) απόβλητα από την απολίπανση µετάλλων και συντήρηση µηχανηµάτων * χλωροφθοράνθρακες * άλλοι αλογονωµένοι διαλύτες και µείγµατα διαλυτών * άλλοι διαλύτες και µείγµατα διαλυτών * υδατικά µείγµατα διαλυτών που περιέχουν αλογόνα * υδατικά µείγµατα διαλυτών που δεν περιέχουν αλογόνα * λάσπες ή στερεά απόβλητα που περιέχουν αλογονωµένους διαλύτες * λάσπες ή στερεά απόβλητα που δεν περιέχουν αλογονωµένους διαλύτες απόβλητα από τον καθαρισµό υφασµάτων και την απολίπανση φυσικών προϊόντων * αλογονωµένοι διαλύτες και µείγµατα διαλυτών * µείγµατα διαλυτών ή οργανικά υγρά που δεν περιέχουν αλογονωµένους διαλύτες * λάσπες ή στερεά απόβλητα που περιέχουν αλογονωµένους διαλύτες * λάσπες ή στερεά απόβλητα που περιέχουν άλλους διαλύτες απόβλητα από τη βιοµηχανία ηλεκτρονικών * χλωροφθοράνθρακες * άλλοι αλογονωµένοι διαλύτες * διαλύτες και µείγµατα διαλυτών που δεν περιέχουν αλογονωµένους διαλύτες * λάσπες ή στερεά απόβλητα που περιέχουν αλογονωµένους διαλύτες * λάσπες ή στερεά απόβλητα που περιέχουν άλλους διαλύτες απόβλητα από ψυκτικές ουσίες, προωθητικά αφρού/αεροζόλ * χλωροφθοράνθρακες * άλλοι αλογονωµένοι διαλύτες και µείγµατα διαλυτών * άλλοι διαλύτες και µείγµατα διαλυτών * λάσπες ή στερεά απόβλητα που περιέχουν αλογονωµένους διαλύτες * λάσπες ή στερεά απόβλητα που περιέχουν άλλους διαλύτες απόβλητα από ανάκτηση διαλυτών και ψυκτικών ουσιών (ιζήµατα πυθµένα αποστακτήρα) * χλωροφθοράνθρακες * αλογονωµένοι διαλύτες και µείγµατα διαλυτών * άλλοι διαλύτες και µείγµατα διαλυτών * λάσπες που περιέχουν αλογονωµένους διαλύτες * λάσπες που περιέχουν άλλους διαλύτες 15 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ, ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΣΚΟΥΠΙΣΜΑΤΟΣ, ΥΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ (ΜΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ) συσκευασία συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι πλαστική συσκευασία ξύλινη συσκευασία µεταλλική συσκευασία συνθετική συσκευασία µεικτή συσκευασία γυάλινη συσκευασία * συσκευασίες που περιέχουν κατάλοιπα επικίνδυνων ουσιών ή έχουν µολυνθεί από παρόµοιες ουσίες

18 L 226/20 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων, υφάσµατα σκουπίσµατος και προστατευτικός ρουχισµός * απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων, υφάσµατα σκουπίσµατος και προστατευτικός ρουχισµός που έχουν µολυνθεί από επικίνδυνες ουσίες απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων, υφάσµατα σκουπίσµατος και προστατευτικός ρουχισµός άλλα από τα αναφερόµενα στο ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ οχήµατα στο τέλος του κύκλου ζωής τους και συστατικά τους στοιχεία ελαστικά στο τέλος του κύκλου ζωής τους αποσυρµένα οχήµατα οχήµατα στο τέλος του κύκλου ζωής τους από τα οποία έχουν αφαιρεθεί τα υγρά και άλλα επικίνδυνα συστατικά στοιχεία απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως απορριπτόµενος εξοπλισµός και τα συστατικά του στοιχεία * µετασχηµατιστές και πυκνωτές που περιέχουν PCB ή PCT * απορριπτόµενος εξοπλισµός που περιέχει PCB ή PCT ή έχει µολυνθεί από παρόµοιες ουσίες άλλος από τον αναφερόµενο στο * απορριπτόµενος εξοπλισµός που περιέχει χλωροφθοράνθρακες * απορριπτόµενος εξοπλισµός που περιέχει ελεύθερο αµίαντο * απορριπτόµενος εξοπλισµός που περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία άλλος από τους αναφερόµενους στο έως απορριπτόµενος εξοπλισµός που περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία άλλος από τον αναφερόµενο στο έως * επικίνδυνα συστατικά στοιχεία που έχουν αφαιρεθεί από απορριπτόµενο εξοπλισµό συστατικά στοιχεία που έχουν αφαιρεθεί από απορριπτόµενο εξοπλισµό άλλα από αυτά που αναφέρονται στο διεργασίες εκτός προδιαγραφών ανόργανες διεργασίες εκτός προδιαγραφών οργανικές διεργασίες εκτός προδιαγραφών απόβλητα εκρηκτικών * απόβλητα πυροµαχικά * απόβλητα πυροτεχνηµάτων * άλλα απόβλητα εκρηκτικά αέρια και χηµικές ουσίες σε δοχεία βιοµηχανικά αέρια σε κυλίνδρους υψηλής πίεσης, δοχεία LPG και δοχεία βιοµηχανικού αεροζόλ (περιλαµβάνονται αέρια αλογόνα) άλλα απόβλητα που περιέχουν ανόργανες χηµικές ουσίες, π.χ. χηµικά εργαστηρίων µη προδιαγραφόµενα άλλως, σκόνες πυροσβεστήρων άλλα απόβλητα που περιέχουν οργανικές χηµικές ουσίες, π.χ. χηµικά εργαστηρίων µη προδιαγραφόµενα άλλως µπαταρίες και συσσωρευτές * µπαταρίες µολύβδου * µπαταρίες Ni-Cd * µπαταρίες που περιέχουν υδράργυρο αλκαλικές µπαταρίες (εκτός ) άλλες µπαταρίες και συσσωρευτές * ηλεκτρολύτες από µπαταρίες και συσσωρευτές απόβλητα από τον καθαρισµό δεξαµενών µεταφοράς και αποθήκευσης (εκτός 05 και 12) * απόβλητα από καθαρισµό δεξαµενών θαλάσσιας µεταφοράς που περιέχουν χηµικές ουσίες * απόβλητα από καθαρισµό δεξαµενών θαλάσσιας µεταφοράς που περιέχουν πετρέλαιο * απόβλητα από καθαρισµό δεξαµενών σιδηροδροµικής ή οδικής µεταφοράς που περιέχουν πετρέλαιο * απόβλητα από καθαρισµό δεξαµενών σιδηροδροµικής ή οδικής µεταφοράς που περιέχουν χηµικές ουσίες * απόβλητα από καθαρισµό δεξαµενών αποθήκευσης που περιέχουν χηµικές ουσίες * απόβλητα από καθαρισµό δεξαµενών αποθήκευσης που περιέχουν πετρέλαιο στερεά απόβλητα από φορτία πλοίων απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

19 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 226/ εξαντληµένοι καταλύτες εξαντληµένοι καταλύτες που περιέχουν χρυσό, άργυρο, ρήνιο, ρόδιο, παλλάδιο, ιρίδιο ή λευκόχρυσο (εκτός ) * εξαντληµένοι καταλύτες που περιέχουν επικίνδυνα µεταβατικά µέταλλα ( 1 ) ή ενώσεις µεταβατικών µετάλλων εξαντληµένοι καταλύτες που περιέχουν άλλα µεταβατικά µέταλλα ( 2 ) ή ενώσεις µεταβατικών µετάλλων (εκτός ) εξαντληµένοι καταλύτες πυρόλυσης ρευστής κλίνης * εξαντληµένοι καταλύτες που περιέχουν φωσφορικό οξύ * αχρηστευµένα υγρά που χρησιµοποιήθηκαν ως καταλύτες * εξαντληµένοι καταλύτες που έχουν µολυνθεί από επικίνδυνες ουσίες 17 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΙΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η Ο ΟΠΟΙΪΑ) σκυρόδεµα, τούβλα, πλακάκια, κεραµικά και υλικά µε βάση το γύψο σκυρόδεµα τούβλα πλακάκια και κεραµικά υλικά κατασκευών µε βάση το γύψο υλικά κατασκευών µε βάση τον αµίαντο ξύλο, γυαλί και πλαστικό ξύλο γυαλί πλαστικό άσφαλτος, πίσσα και προϊόντα πίσσας άσφαλτος που περιέχει πίσσα άσφαλτος (που δεν περιέχει πίσσα) πίσσα και προϊόντα πίσσας µέταλλα (περιλαµβανοµένων και των κραµάτων τους) χαλκός, µπρούντζος, ορείχαλκος αλουµίνιο µόλυβδος ψευδάργυρος σίδηρος και χάλυβας κασσίτερος ανάµεικτα µέταλλα καλώδια χώµατα και µπάζα εκσκαφών * χώµατα και πέτρες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες χώµατα και πέτρες άλλα από τα αναφερόµενα στο * µπάζα εκσκαφών που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες µπάζα εκσκαφών άλλα από τα αναφερόµενα στο µονωτικά υλικά * µονωτικά υλικά που περιέχουν αµίαντο άλλα µονωτικά υλικά µεικτά απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων * µεικτά απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων ή χωριστά µέρη που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες µεικτά απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων άλλα από τα αναφερόµενα στο

20 L 226/22 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ Ή ΖΩΩΝ Ή/ΚΑΙ ΑΠΟ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ (εξαιρούνται τα απόβλητα κουζίνας και εστιατορίων που δεν προκύπτουν άµεσα από το σύστηµα υγείας) απόβλητα από την περιγεννητική φροντίδα, τη διάγνωση, τη θεραπεία ή την πρόληψη ασθενειών σε ανθρώπους κοπτερά εργαλεία (εκτός ) µέρη και όργανα του σώµατος περιλαµβανοµένων σάκων αίµατος και διατηρηµένο αίµα (εκτός ) * απόβλητα των οποίων η συλλογή και διάθεση υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις σε σχέση µε την πρόληψη µόλυνσης απόβλητα των οποίων η συλλογή και διάθεση δεν υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις σε σχέση µε την πρόληψη µόλυνσης (π.χ. επενδύσεις, γύψινα εκµαγεία, σεντόνια, πετσέτες, ρουχισµός µιας χρήσης, απορροφητικές πάνες) * χηµικές ουσίες που αποτελούνται από ή περιέχουν επικίνδυνες ουσίες φαρµακευτικές ουσίες άλλες από τις αναφερόµενες στο * κυτταροτοξικές και κυτταροστατικές φαρµακευτικές ουσίες φαρµακευτικές ουσίες άλλες από τις αναφερόµενες στο * αµάλγαµα οδοντιατρικής απόβλητα από την έρευνα, διάγνωση, θεραπεία ή πρόληψη των ασθενειών που εµφανίζονται σε ζώα κοπτερά εργαλεία (εκτός ) * απόβλητα των οποίων η συλλογή και διάθεση υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις σε σχέση µε την πρόληψη µόλυνσης άλλα απόβλητα των οποίων η συλλογή και διάθεση δεν υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις σε σχέση µε την πρόληψη µόλυνσης * χηµικές ουσίες που αποτελούνται από ή περιέχουν επικίνδυνες ουσίες χηµικές ουσίες άλλες από τις αναφερόµενες στο * κυτταροτοξικές και κυτταροστατικές φαρµακευτικές ουσίες φαρµακευτικές ουσίες άλλες από τις αναφερόµενες στο ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΝΕΡΟΥ απόβλητα από την καύση ή πυρόλυση αποβλήτων σιδηρούχα υλικά που αφαιρέθηκαν από την τέφρα κλιβάνου * πίττα φίλτρου από την επεξεργασία αερίων * υδαρή υγρά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων και άλλα υδαρή υγρά απόβλητα * στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων * εξαντληµένος ενεργός άνθρακας από επεξεργασία καυσαερίων * τέφρα και σκωρία κλιβάνου που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες τέφρα και σκωρία κλιβάνου άλλες από τις αναφερόµενες στο * πτητική τέφρα που περιέχει επικίνδυνες ουσίες πτητική τέφρα άλλη από την αναφερόµενη στο * σκόνη λεβήτων που περιέχει επικίνδυνες ουσίες σκόνη λεβήτων άλλη από την αναφερόµενη στο * απόβλητα πυρόλυσης που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες απόβλητα πυρόλυσης άλλα από τα αναφερόµενα στο απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως απόβλητα από ειδικές φυσικοχηµικές κατεργασίες βιοµηχανικών αποβλήτων (π.χ αποχρωµίωση, αποκυάνωση, εξουδετέρωση) * λάσπες υδροξειδίων µετάλλων και άλλες λάσπες από την κατεργασία αδιαλυτοποίησης µετάλλων προαναµεµειγµένα απόβλητα που αποτελούνται µόνο από απόβλητα τα οποία δεν σηµειώνονται µε αστερίσκο ως επικίνδυνα * προαναµεµειγµένα απόβλητα που περιέχουν ένα τουλάχιστον απόβλητο το οποίο σηµειώνεται µε αστερίσκο ως επικίνδυνο

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ EL Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ παραγόµενο από το σύστηµα CONSLEG της Υπηρεσίας Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων CONSLEG: 2000D0532 01/01/2002 Αριθµός σελίδων: 34 < Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Κεφάλαια του καταλόγου

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Κεφάλαια του καταλόγου Κατάλογος αποβλήτων σύµφωνα µε το Παράρτηµα της απόφασης 2000/532/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί µε τις Αποφάσεις 2001/118/ΕΚ, 2001/119//ΕΚ και 2001/573/ΕΚ της Επιτροπής Ε.Κ. [Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 2000D0532 EL 01.01.2002 001.002 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Μαΐου 2000 για αντικατάσταση της απόφασης 94/3/ΕΚ για

Διαβάστε περισσότερα

του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 27.3.2004 L 90/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 574/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Φεβρουαρίου 2004 για την τροποποίηση των παραρτηµάτων I και III τoυ κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2150/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21/11/2014 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : Φ 5362 / 4629 / ΠΕΡΙΒ-9 / 2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/12/2014 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : Φ 6916 / 4588/ ΠΕΡΙΒ-ΣΑ / 2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΑΣΚΟΥΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΑΣΚΟΥΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 05/01/2017 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : 105731 / 7332 / Φ12 / 2016 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 01 Απόβλητα που προκύπτουν, από εξερεύνηση, εξόρυξη, εργασίες λατομείου, φυσική και χημική επεξεργασία

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 01 Απόβλητα που προκύπτουν, από εξερεύνηση, εξόρυξη, εργασίες λατομείου, φυσική και χημική επεξεργασία Q5. Ύλες που έχουν μολυνθεί ή ρυπανθεί ύστερα από ηθελημένες δραστηριότητες (πχ υπολείμματα εργασιών καθαρισμού, υλικά συσκευασίας, περιέκτες κλπ). Q6. Μη χρησιμοποιήσιμα στοιχεία (πχ άδειες ηλεκτρικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΤΟΡ1Γ-ΔΔΤ. σελ.1/14 ΑΔΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Σχετικά: ΠΡΟΣ : Πίνακας Αποδεκτών

ΑΔΑ: ΒΛ1ΤΟΡ1Γ-ΔΔΤ. σελ.1/14 ΑΔΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Σχετικά: ΠΡΟΣ : Πίνακας Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ιωάννινα, 26 Νοεμβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡ/ΙΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. : 66554/2529 Σχετικά: Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΦΟΡ10-ΕΚΞ ΑΠΟΦΑΣΗ. Λάρισα,

ΑΔΑ: ΒΛ1ΦΟΡ10-ΕΚΞ ΑΠΟΦΑΣΗ. Λάρισα, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) Αρ. Μελέτης: 28/2014 Προϋπολογισμός :73.800,00

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 23: Διά βίου εκπαίδευση για τη διαχείριση των αποβλήτων του αγροτικού και του βιομηχανικού τομέα στα Ιόνια Νησιά

Δράση 23: Διά βίου εκπαίδευση για τη διαχείριση των αποβλήτων του αγροτικού και του βιομηχανικού τομέα στα Ιόνια Νησιά Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 3 (2013): 17-22. http://www.jodysseus.gr Δράση 23: Διά βίου εκπαίδευση για τη διαχείριση των αποβλήτων του αγροτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 16.11.2006 COM(2006) 252 τελικό /3 Corrigendum: Annule et remplace complètement le COM(2006) 252 final du 31.5.2006. Toutes les versions linguistiques sont

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ETOYΣ 2012

ΕΡΕΥΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ETOYΣ 2012 ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ ΓENIKH ΔIEYΘYNΣH ΣTATIΣTIKΩN ΕΡΕΥΝΩΝ ΔIEYΘYNΣH: ΣTATIΣTIKΩN ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ TMHMA: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη, 26.10.2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 74567/ΑΦ 6.1.16.1 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ Φ.11 ΜΟΛ ΣΧΕΤ. 50998/15 & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις

Κατηγορίες αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις Κατηγορίες αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις Τα απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις ανήκουν στην κατηγορία των ειδικών βιομηχανικών αποβλήτων. Ο όρος «απόβλητα κατασκευών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΙΩΟΡ1Κ-ΣΝ9 ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΔΑ: ΒΙΙΩΟΡ1Κ-ΣΝ9 ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23/05/2014 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : Φ 6817 / 1100 / ΠΕΡΙΒ-ΣΑ / 2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Λάρισα, 17-11-2015 Αριθ. Πρωτ.: 2506/137040

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Λάρισα, 17-11-2015 Αριθ. Πρωτ.: 2506/137040 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία του Συµβουλίου της 12ης εκεµβρίου 1991 για τα επικίδυνα απόβλητα (91/689/ΕΟΚ)

Οδηγία του Συµβουλίου της 12ης εκεµβρίου 1991 για τα επικίδυνα απόβλητα (91/689/ΕΟΚ) Οδηγία του Συµβουλίου της 12ης εκεµβρίου 1991 για τα επικίδυνα απόβλητα (91/689/ΕΟΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 29-10 - 2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 29-10 - 2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 29-10 - 2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. πρωτ.: 3719/212431 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού

ΠΡΟΣ : Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικές εξαγωγές στην Γερμανία - Ανάλυση ανά διψήφια δασμολογική κατηγορία

Ελληνικές εξαγωγές στην Γερμανία - Ανάλυση ανά διψήφια δασμολογική κατηγορία Ελληνικές εξαγωγές στην Γερμανία - Ανάλυση ανά διψήφια δασμολογική κατηγορία Μεταβολή Μεταβολή Μερίδιο 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 04/12 11/12 2012 Αξία σε Αξία σε Αξία σε Αξία σε Αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ETOYΣ 2010

ΕΡΕΥΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ETOYΣ 2010 ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ ΓENIKH ΔIEYΘYNΣH ΣTATIΣTIKΩN ΕΡΕΥΝΩΝ ΔIEYΘYNΣH: ΣTATIΣTIKΩN ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ TMHMA: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΠΟΊΗΣΗ: ΠΊΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΏΝ

ΚΟΙΝΟΠΟΊΗΣΗ: ΠΊΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΏΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΛΟΡ1Γ-Ι5Γ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ /ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κοζάνη, 15/11/2013

ΑΔΑ: ΒΛ1ΛΟΡ1Γ-Ι5Γ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ /ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κοζάνη, 15/11/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.04.2001 COM(2001)216 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2000/532/ΕΚ της Επιτροπής όσον αφορά τον κατάλογο αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ. ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ. ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ. ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ. Σοφία Σπαθοπούλου, Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο

Διαβάστε περισσότερα

Παντελής Παντελάρας Χημικός Μηχανικός Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ

Παντελής Παντελάρας Χημικός Μηχανικός Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ Παντελής Παντελάρας Χημικός Μηχανικός Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ Η συνέπεια της ανάπτυξης σε μιά παγκόσμια οικονομία, είναι η αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής και της κατανάλωσης. Αποτέλεσμα : υπερβολική αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.10.2010 COM(2010) 576 τελικό 2010/0294 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση κριτηρίων προσδιορισµού των περιπτώσεων στις οποίες ορισµένοι τύποι

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού

ΠΡΟΣ : Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΟΜΑ ΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩ ΙΚΩΝ NACE (Κανονισµός 29/2002/ΕΚ) ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΑ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ (IAF GD2:2005 Annex 1 ) ΕΣΥ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ 01/04/14-11-2007 1/6 ΕΣΥ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β' ΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β' ΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β' ΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ) 3 Δασοπονία και εκμετάλλευση δασών 31 Δασοπονία 32 Εκμετάλλευση δασών 4 Θήρα 41 Θήρα 5 Αλιεία 51 Αλιεία 16 Αλυκές 160 Αλυκές 20

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Καλών Πρακτικών Πετρελαιοειδών Αποβλήτων & Καταλοίπων. Σ ταυρούλα Παπαθεοχαρη MSc Περιβαλλοντολόγος Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης

Οδηγός Καλών Πρακτικών Πετρελαιοειδών Αποβλήτων & Καταλοίπων. Σ ταυρούλα Παπαθεοχαρη MSc Περιβαλλοντολόγος Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης Οδηγός Καλών Πρακτικών Πετρελαιοειδών Αποβλήτων & Καταλοίπων Σ ταυρούλα Παπαθεοχαρη MSc Περιβαλλοντολόγος Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης Περιεχόμενα Πηγές Συλλογή & Αποθήκευση Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικός Χαρακτηρισμός αποβλήτων

Περιβαλλοντικός Χαρακτηρισμός αποβλήτων Περιβαλλοντικός Χαρακτηρισμός αποβλήτων Επικ. Καθ. Χ. Στουραϊτη Τομέας Οικονομικής Γεωλογίας - Γεωχημείας ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία - Περιβαλλοντική Γεωχημεία 1 Περιβαλλοντικός Χαρακτηρισμός

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ»

«ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ» Ολοκληρωμένη Πράσινη Διαχείριση Πετρελαιοειδών Αποβλήτων και Καταλοίπων με βάση τον Κύκλο Ζωής ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΗ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ «ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙ Ο ΗΓΙ ΓΙ ΤΗΝ ΙΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΤΩΝ ΥΓΕΙΣ ΚΙ ΣΦΛΕΙΣ ΕΣΥ ΚΟ-Υ&/01/02/08-07-2010 1 ΕΣΥ ΚΟ-Υ& Έκδοση: 01 ναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 11-07-2003 Ηµεροµηνία ναθεώρησης: 08-07-2010

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και ταξινόμηση των χημικών αποβλήτων

Αξιολόγηση και ταξινόμηση των χημικών αποβλήτων Αξιολόγηση και ταξινόμηση των χημικών αποβλήτων Εισαγωγή Η αξιολόγηση των αποβλήτων είναι ιδιαίτερα σημαντική για την κατάλληλη ανακύκλωση ή διάθεσή τους. Αρμόδιος για τον ακριβή προσδιορισμό και την ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Λ. Χαϊνά 93 Ταχ. Κώδικας : 34100 Πληροφορίες : Γ.Πιλάτης, Ι.Γερογιάννης Τηλέφωνο : 2221-3-53414,410 Fax : 2221036041 : betop@naevias.

Ταχ. /νση : Λ. Χαϊνά 93 Ταχ. Κώδικας : 34100 Πληροφορίες : Γ.Πιλάτης, Ι.Γερογιάννης Τηλέφωνο : 2221-3-53414,410 Fax : 2221036041 : betop@naevias. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χαλκίδα : 17-7 - 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 4347/Φ14/500 ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Sum of ΕΞΑΓΩΓΕΣ/ΣΕ ΕΥΡΩ

Sum of ΕΞΑΓΩΓΕΣ/ΣΕ ΕΥΡΩ Sum of ΕΞΑΓΩΓΕΣ/ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: SITC-2 2004 2005 2006 2007 2008 2009 ΣΥΝΟΛΟ 0 ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΖΩΑ ΖΩΝΤΑΝΑ 2.047.756.020 2.319.161.799 2.332.490.471 2.532.492.102 2.710.031.868 2.716.132.982 14.658.065.242

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 30.6.2011

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 30.6.2011 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.6.2011 E(2011) 4598 τελικό EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30.6.2011 σχετικά µε το ερωτηµατολόγιο 2012-2014 που συνδέεται µε την οδηγία 96/82/EΚ του Συµβουλίου για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ GWS Ltd. Γιαννιτσών 200, 54628 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 523245, Φαξ.: 2310 523241 info@gws.gr www.gws.gr Η Global

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων. Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc

Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων. Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc Γενικό Πλαίσιο Σύντομη παρουσίαση του ELINA project Πετρελαιοειδή Απόβλητα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 22 (1) Mέταλλα και Κράματα

Άρθρο 22 (1) Mέταλλα και Κράματα Άρθρο 22 (1) Mέταλλα και Κράματα 1. Στις διατάξεις του παρόντος άρθρου υπόκεινται τα μέταλλα και κράμματα από τα οποία κατασκευάζονται υλικά και αντικείμενα, τα οποία προορίζονται να έλθουν ή έρχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 94/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.4.2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 94/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.4.2011 EL L 94/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.4.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 333/2011 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2011 για τη θέσπιση κριτηρίων προσδιορισμού των περιπτώσεων στις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1991L0692 EL 20.11.2003 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης εκεµβρίου 1991 για την τυποποίηση και τον εξορθολογισµό

Διαβάστε περισσότερα

1.15 3.15 4.15 7.15 15.81 / 15.82 15.91 to 15.97 15.98 2.28 4.28 5.28 7.28 1.29 2.29 3.29 5.29 1.24 2.24 3.24 4.24 5.24 6.24 7.24 1.26 2.26 3.

1.15 3.15 4.15 7.15 15.81 / 15.82 15.91 to 15.97 15.98 2.28 4.28 5.28 7.28 1.29 2.29 3.29 5.29 1.24 2.24 3.24 4.24 5.24 6.24 7.24 1.26 2.26 3. 2012 Εγχειρίδιο Χρήστη Υπολογιστικό εργαλείο για τη διάγνωση, χαρακτηρισµό και βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας σε βιοµηχανικούς κλάδους. Φάση αναζήτησης www.pineaudit.eu Απαλλακτική ρήτρα Την αποκλειστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β42ΧΟΡ1Γ-Μ76 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ /ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κοζάνη, 05/11/2012

ΑΔΑ: Β42ΧΟΡ1Γ-Μ76 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ /ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κοζάνη, 05/11/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ/ΠΡΟΙΟΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ % ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΥΡΩΠΗ 2010 2009 2010-2009 Ευρώπη 5.975.360.854 5.681.122.065 5,18% 05 ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ/ΠΡΟΙΟΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ % ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΥΡΩΠΗ 2010 2009 2010-2009 Ευρώπη 5.975.360.854 5.681.122.065 5,18% 05 ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ Ευρώπη 5.975.360.854 5.681.122.065 5,18% 05 ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 614.655.866 525.271.909 17,02% Ευρωπαϊκή Ένωση 502.092.556 434.280.798 15,61% Ν.Α. Ευρώπη 55.940.419 45.956.249 21,73% Κ.Α.Κ. 50.364.903

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αποβλήτων

Διαχείριση Αποβλήτων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Διαχείριση Αποβλήτων Ενότητα 12: Χωρική Ανάλυση και Διαχείριση Περιβάλλοντος ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ Περιβαλλοντολόγος, PhD, MSc Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Η ορολογία που χρησιμοποιείται για την περιγραφή των

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Η ορολογία που χρησιμοποιείται για την περιγραφή των L 19/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.1.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/8/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Ιανουαρίου 2006 για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή τους στην τεχνική πρόοδο, των παραρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

L 201/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 201/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.7.2008 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 740/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Ιουλίου 2008 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1418/2007 σχετικά με τις διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

CONSLEG - 76L /12/ σ.

CONSLEG - 76L /12/ σ. Οδηγία 91/157/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991 για τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές που περιέχουν ορισµένες επικίνδυνες ουσίες Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 078 της 26/03/1991 σ. 0038-0041

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΟΜΑ ΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩ ΙΚΩΝ (Regulation (EC) Νο 1893/2006) ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΑ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ (IAF ID1:2010) ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ 01/06/15-09-2010 1/7 ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

** Εκ των οποίων ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ:

** Εκ των οποίων ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI : 13 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ 14 ΚΛΑ ΩΝ ΚΑ - 2008 Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΤΟΜΕΙΣ Υποστηρικτικές προς τη γεωργία και 01.6 µετά τη συγκοµιδή. 02.4 Υποστηρικτικές προς τη δασοκοµία

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: Διαχείρηση στερεών αποβλήτων

ΜΑΘΗΜΑ: Διαχείρηση στερεών αποβλήτων ΜΑΘΗΜΑ: Διαχείρηση στερεών αποβλήτων ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Καθηγητής Σεραφείμ Σαββίδης ΤΜΗΜΑ: Μηχανικών Περιβάλλοντος & Μηχανικών Αντιρρύπανσης 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΑ 100 ΠΡΩΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 1.176.697.997 9,0 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ 887.192.

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΑ 100 ΠΡΩΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 1.176.697.997 9,0 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ 887.192. -2009 α/α 1 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ 2 542 ΦΑΡΜΑΚΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ) 1.176.697.997 9,0 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6ΖΟΡ1Ι-Δ1Ο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Πειραιάς, Αρ. Πρωτ.: 46914/10256/2013

ΑΔΑ: ΒΙ6ΖΟΡ1Ι-Δ1Ο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Πειραιάς, Αρ. Πρωτ.: 46914/10256/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω παρατίθεται ο πίνακας των επιλέξιµων δραστηριοτήτων για το ΔΡΑΣΤΗ- ΡΙΟΤΗΤΕΣ

Παρακάτω παρατίθεται ο πίνακας των επιλέξιµων δραστηριοτήτων για το ΔΡΑΣΤΗ- ΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ ΥΠΟΚΑ- ΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗ- ΡΙΟΤΗΤΕΣ Παρακάτω παρατίθεται ο πίνακας των επιλέξιµων δραστηριοτήτων για το πρόγραµµα: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 01.6 Υποστηρικτικές προς τη γεωργία και

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.E.K. 138/Α/ )

(Φ.E.K. 138/Α/ ) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 294/1988 Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις και εργασίες του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΓ0-Κ75 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: Β4ΛΓ0-Κ75 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ. ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 5-06 - 202 Αρ. Πρ.: οικ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126/34 22.5.2003 Ο ΗΓΙΑ 2003/40/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Μαΐου 2003 για τον καθορισµό του καταλόγου, των οριακών τιµών συγκεντρώσεων και των ενδείξεων για την επισήµανση των συστατικών των φυσικών µεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Λύσεις και αντιμετώπιση της ρύπανσης από βαριά μέταλλα) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ σ.

ΒΑΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Λύσεις και αντιμετώπιση της ρύπανσης από βαριά μέταλλα) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ σ. ΒΑΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Λύσεις και αντιμετώπιση της ρύπανσης από βαριά μέταλλα) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ σ. 2 ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ.σ.3 Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδιος: Εμμανουήλ Σουλτανόπουλος, Γρ. Ο.Ε.Υ. Β Μόσχα, 23 Αυγούστου 2010 Φ. 2110/ΑΣ 1260

Αρμόδιος: Εμμανουήλ Σουλτανόπουλος, Γρ. Ο.Ε.Υ. Β Μόσχα, 23 Αυγούστου 2010 Φ. 2110/ΑΣ 1260 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝOMΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ Αρμόδιος: Εμμανουήλ Σουλτανόπουλος, Γρ. Ο.Ε.Υ. Β Μόσχα, 23 Αυγούστου Φ. 2110/ΑΣ 1260 Τηλ.: +7 495 644 32 70

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικό Εμπόριο με Κίνα Μογγολία, Α Εξάμηνο 2013

Εξωτερικό Εμπόριο με Κίνα Μογγολία, Α Εξάμηνο 2013 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Εξωτερικό Εμπόριο με Κίνα Μογγολία, Α Εξάμηνο 2013 Το εξωτερικό εμπόριο της Ελλάδας με την Κίνα (Λ.Δ. Κίνας, Χόνγκ Κόνγκ. Μακάο,

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικό Εμπόριο με Κίνα Μογγολία, α εξάμηνο 2012

Εξωτερικό Εμπόριο με Κίνα Μογγολία, α εξάμηνο 2012 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Εξωτερικό Εμπόριο με Κίνα Μογγολία, α εξάμηνο 2012 Το εξωτερικό εμπόριο της Ελλάδας με την Κίνα (Λ.Δ. Κίνας, Χόνγκ Κόνγκ. Μακάο,

Διαβάστε περισσότερα

04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες

04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες Κεφάλαιο 04-04 σελ. 1 04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες Εισαγωγή Γενικά, υπάρχουν πέντε διαφορετικές διεργασίες που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς για να παραχθεί χρήσιμη ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ Ι 2 Κατηγορίες Υλικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Παραδείγματα Το πεντάγωνο των υλικών Κατηγορίες υλικών 1 Ορυκτά Μέταλλα Φυσικές πηγές Υλικάπουβγαίνουναπότηγημεεξόρυξηήσκάψιμοή

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτήματα Bosch 11/12 Εργασιακή ασφάλεια Επισκόπηση 789. Ασφάλεια εργασίας. Μην ξεχνάτε ο επαγγελματίας φροντίζει επίσης για την ασφάλειά του!

Εξαρτήματα Bosch 11/12 Εργασιακή ασφάλεια Επισκόπηση 789. Ασφάλεια εργασίας. Μην ξεχνάτε ο επαγγελματίας φροντίζει επίσης για την ασφάλειά του! Εξαρτήματα Bosch 11/12 Εργασιακή ασφάλεια Επισκόπηση 789 Ασφάλεια εργασίας Μην ξεχνάτε ο επαγγελματίας φροντίζει επίσης για την ασφάλειά του! Η ποιότητα Bosch εκφράζεται επίσης σε ένα πλήρες πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΑ ΠΡΟΙΟΝ/ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ % ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΪΟΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ 2010 2009 2010-2009 28 ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΑ ΠΡΟΙΟΝ/ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ % ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΪΟΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ 2010 2009 2010-2009 28 ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 28 ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 39.147.101 17.981.294 117,71% Ανατολική Ασία 38.833.071 17.887.656 117,09% Ν.Α. Ασία 314.030 93.638 235,37% 12 ΚΑΠΝΟΣ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΟΣ 16.642.761

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στέρεα Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 179/Α/2001, Νόµος Υπ Αριθ. 2939 Ανακύκλωση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (µπαταρίες, ηλεκτρονικά απόβλητα) 2. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Λ3ΟΡ1Κ-ΡΑΨ ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΔΑ: Β4Λ3ΟΡ1Κ-ΡΑΨ ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21/06/2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : Φ 6131 / 2985 / ΠΕΡΙΒ-ΣΑ / 2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ/ΠΡΟΙΟΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ % ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΣΙΑ 2010 2009 2010-2009 Ασία 480.327.563 409.613.313 17,26% 28 ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ/ΠΡΟΙΟΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ % ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΣΙΑ 2010 2009 2010-2009 Ασία 480.327.563 409.613.313 17,26% 28 ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ Ασία 480.327.563 409.613.313 17,26% 28 ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 51.966.605 21.526.576 141,41% Ανατολική Ασία 38.833.071 17.887.656 117,09% Νότια Ασία 12.045.684 3.545.282 239,77% Μέση Ανατολή

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευασία Τροφίµων. Μεταλλική Συσκευασία. Εισαγωγή

Συσκευασία Τροφίµων. Μεταλλική Συσκευασία. Εισαγωγή Συσκευασία Τροφίµων Μεταλλική Συσκευασία Εισαγωγή Συνηθέστερα χρησιµοποιούµενα µέταλλα: Σίδηρος (σαν ανοξείδωτος χάλυβας σε σκεύη και εξοπλισµό) Κασσίτερος (λευκοσίδηρος σε συνδυασµό µε σίδηρο στις κονσέρβες

Διαβάστε περισσότερα

90711400-8. Σελίδα 2 από 5

90711400-8. Σελίδα 2 από 5 CPV κωδικοί «Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες» 90XXXXXX CODE EL 90000000-7 Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες 90400000-1

Διαβάστε περισσότερα

Κεραµικά &µέταλλα σε επαφή. Η κατάσταση στην Ελλάδα

Κεραµικά &µέταλλα σε επαφή. Η κατάσταση στην Ελλάδα Γενικό Χηµείο του Κράτους, Β Χηµική Υπηρεσία Αθήνας Κεραµικά &µέταλλα σε επαφή µε τρόφιµα: Η κατάσταση στην Ελλάδα ανάη Θεοφίλου, Προϊσταµένη Τµήµατος Μετάλλων & Ανόργανων Υλών Το Γ.Χ.Κ. πραγµατοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.9.2016 COM(2016) 631 final ANNEXES 1 to 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή προσωρινών αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

1.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 86/7

1.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 86/7 1.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 86/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 276/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 31ης Μαρτίου 2010 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. σελίδα Πρόλογος 11. περιβάλλον 16 2.1 Μορφή χηµικών ουσιών 16 2.2 Πίνακας µε παραδείγµατα 18

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. σελίδα Πρόλογος 11. περιβάλλον 16 2.1 Μορφή χηµικών ουσιών 16 2.2 Πίνακας µε παραδείγµατα 18 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελίδα Πρόλογος 11 ΕΝΟΤΗΤΑ Ι 1. Χηµικές ουσίες 14 1.1 Γενικά 14 1.2 Χηµικές ουσίες στο εργασιακό περιβάλλον 14 2. Μορφή και τύπος των χηµικών ουσιών στο εργασιακό περιβάλλον 16 2.1 Μορφή χηµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΕ 3 ΨΗΦΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΝ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 1.032.304.031 8,9 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΕ 3 ΨΗΦΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΝ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 1.032.304.031 8,9 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ -2009 1 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ 2 542 ΦΑΡΜΑΚΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ) 1.032.304.031 8,9 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΕ 3 ΨΗΦΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΝ-AΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010-2009

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΕ 3 ΨΗΦΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΝ-AΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010-2009 1 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ 2 542 ΦΑΡΜΑΚΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ) 792.274.958 8,7 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ενότητα 4: Στερεά απόβλητα (Μέρος 1 ο ) Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογίας Σκοποί ενότητας Κατανόηση των ορισμών στερεά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΕ 3 ΨΗΦΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΝ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010-2009 904.841.555 8,9 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΕ 3 ΨΗΦΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΝ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010-2009 904.841.555 8,9 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ α/α 1 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ 2 542 ΦΑΡΜΑΚΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ) 904.841.555 8,9 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

η βελτίωση της ποιότητας του αέρα στα κράτη µέλη της ΕΕ και, ως εκ τούτου, η ενεργός προστασία των πολιτών έναντι των κινδύνων για την υγεία που

η βελτίωση της ποιότητας του αέρα στα κράτη µέλη της ΕΕ και, ως εκ τούτου, η ενεργός προστασία των πολιτών έναντι των κινδύνων για την υγεία που Τεχνολογίες ελέγχου των εκποµπών των Συµβατικών Ατµοηλεκτρικών Σταθµών (ΣΑΗΣ) µε καύσιµο άνθρακα ρ. Αντώνιος Τουρλιδάκης Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας Τύποι εκποµπών που εκλύονται

Διαβάστε περισσότερα

Διμερές εμπόριο Ελλάδας Ρωσίας α εξαμήνου 2016

Διμερές εμπόριο Ελλάδας Ρωσίας α εξαμήνου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρεσβεία της Ελλάδος Μόσχα Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Διμερές εμπόριο Ελλάδας Ρωσίας α εξαμήνου Η πτωτική πορεία που κατέγραψε το διμερές εμπόριο Ελλάδας - Ρωσίας κατά

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 3. Σ αυτούς που μοχθούν για τη γνώση και πασχίζουν για την παραγωγή

Περιεχόμενα 3. Σ αυτούς που μοχθούν για τη γνώση και πασχίζουν για την παραγωγή Περιεχόμενα 3 Σ αυτούς που μοχθούν για τη γνώση και πασχίζουν για την παραγωγή Πρόλογος Η Χημική Τεχνολογία άρχισε να εμφανίζεται ως ανεξάρτητη επιστήμη κατά το τέλος του 18 ου και αρχές του 19 ου αιώνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΜΗΜΑ : Α3 ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ : Σωτηρόπουλος Σάββας. Τσόγκας Βασίλης

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΜΗΜΑ : Α3 ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ : Σωτηρόπουλος Σάββας. Τσόγκας Βασίλης ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΜΗΜΑ : Α3 ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ : Σωτηρόπουλος Σάββας Τσόγκας Βασίλης ΠΑΡΑΓΩΓΉ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Η συγκέντρωση του πληθυσμού στα μεγάλα αστικά κέντρα, η κοινωνική και τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

Υπ.Οικ. Δ.Μητ. 1056108/ΕΞ2010/30.4.2010

Υπ.Οικ. Δ.Μητ. 1056108/ΕΞ2010/30.4.2010 Υπ.Οικ. Δ.Μητ. 1056108/ΕΞ2010/30.4.2010 Αναμόρφωση πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο ν. 3325/2005 Αθήνα 30 Απριλίου 2010 ΥΠΟΙΚ Δ.ΜΗΤ. 1056108/ΕΞ2010/30.4.2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία Μαντζαβά Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

Γεωργία Μαντζαβά Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Γεωργία Μαντζαβά Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος Διεύθυνση Περιβαλλοντικού

Διαβάστε περισσότερα

Μέχρι και σήµερα ακόµη υπάρχει η τάση να δηµιουργούνται βιοµηχανικές ζώνες παραθαλάσσια, σε κλειστά πολλές λιµάνια ή στις όχθες ποταµών και λιµνών.

Μέχρι και σήµερα ακόµη υπάρχει η τάση να δηµιουργούνται βιοµηχανικές ζώνες παραθαλάσσια, σε κλειστά πολλές λιµάνια ή στις όχθες ποταµών και λιµνών. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Γενικά Τα βιοµηχανικά απόβλητα αποτελούν µία από τις κυριότερες πηγές ρύπανσης του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα στις αναπτυσσόµενες χώρες. Η βιοµηχανική δραστηριότητα παράγει υγρά απόβλητα

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός το. φλψ Στάδια επεξεργασίας λυμάτων ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ?

Ορισμός το. φλψ Στάδια επεξεργασίας λυμάτων ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ? ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ? Ο βιολογικος καθαρισμος αφορα την επεξεργασια λυματων, δηλαδη τη διαδικασια μεσω της οποιας διαχωριζονται οι μολυσματικες ουσιες από

Διαβάστε περισσότερα

Investment Licensing Review

Investment Licensing Review Investment Licensing Review ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣΚΑΤΑNACERev 2/ΣΤΑΚΟΔ 08 Οι οικονομικές δραστηριότητες που εντάσσονται στηνκατηγορία Αα της ΚΥΑ Φ 15/οικ. 1589/104/2006 (ΦΕΚ Β 90)αντιστοιχούν σε 110 δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

91/383/EOK") Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

91/383/EOK) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 294/1988 "Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις και εργασίες του

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. + SO 4 Βάσεις είναι οι ενώσεις που όταν διαλύονται σε νερό δίνουν ανιόντα υδροξειδίου (ΟΗ - ). NaOH Na

ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. + SO 4 Βάσεις είναι οι ενώσεις που όταν διαλύονται σε νερό δίνουν ανιόντα υδροξειδίου (ΟΗ - ). NaOH Na ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΞΕΩΝ Αλλάζουν το χρώμα των δεικτών. Αντιδρούν με μέταλλα και παράγουν αέριο υδρογόνο (δες απλή αντικατάσταση) Αντιδρούν με ανθρακικά άλατα και παράγουν αέριο CO2. Έχουν όξινη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2007-2008 ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα