Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ( )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ (1863-1922)"

Transcript

1 ΓΙΩΡΓΟΣ A. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ( ) Ή έποχή των μεταρρυθμίσεων στήν Οθωμανική αυτοκρατορία (Tanzimat), πού αποκορυφώθηκε μέ το Χάττι-Χουμαγιούν (1856), δημιούργησε τις προϋποθέσεις για μια περίοδο ακμής στήν ιστορική εξέλιξη τού έλληνικοϋ πληθυσμού τής Μικράς Ασίας. Παράγοντες τής άνθισης αύτής τού μικρασιατικού πληθυσμού στό δεύτερο ήμισυ τού 19ου αιώνα ήταν ή ενίσχυση τού μεταναστευτικοΰ ρεύματος άπό τήν Ελλάδα, ή πύκνωση τών οικονομικών του δραστηριοτήτων καί οί νέες εύκαιρίες πνευματικής ανάπτυξης πού πρόσφεραν οί οθωμανικές μεταρρυθμίσεις. Ή «έκτακτος άληθώς διανοητική κίνησις»' πού παρατηρεΐται άπό τό 1861 καί εξής, τής οποίας φορείς ήταν ιδίως οί πολυάριθμοι σύλλογοι1 2 πού δημιουργούνται στίς έλληνικές κοινότητες τής οθωμανικής έπικράτειας, συνέβαλε στον έπαναπροσδιορισμό καί τήν έμπέδωση τής έθνικής αύτογνωσίας τού ελληνισμού3. Πρωτοπόρο τέκνο τής πνευματικής αύτής κίνησης υπήρξε ό Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως (Ε.Φ.Σ.Κ.)4, 1. Ό έν Κωνσταντινουπόλει 'Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος (Ε.Φ.Σ.Κ.), τ. ΙΒ' ( ), σ. 7. Τό άναφέρει ό Όδυσσέας Ίάλεμος σε άρθρο για τήν ιστορία του Ε.Φ.Σ.Κ. 2. Μ. Γεδεών, Άποσημειώματα χρονογράφου , Αθήνα, 1932, σ Κ.Θ. Δημαράς, 'Ελληνικός Ρωμαντισμός, Αθήνα, 1982, σ , Κυριακή Μαμώνη, «Σωματειακή οργάνωση του Ελληνισμού στή Μικρά Ασία», Λελτίον 'Ιστορικής καί Εθνολογικής 'Εταιρείας τής 'Ελλάδος, τ. 26 (1983), σ Μ. Κουρουποΰ, «Ή Φίλεργος Εταιρεία τής Κωνσταντινούπολης», Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τ. 5 ( ), σ Γιά τον Ε.Φ.Σ.Κ. βλ Τατιάνα Σταύρου, Ό έν Κωνσταντινουπόλει 'Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος. Τό Ύπουργείον Παιδείας τού 'Αλυτρώτου 'Ελληνισμού, Αθήνα, Αλέξανδρος Ζωηρός, «Αναμνήσεις. Ή Κωνσταντινούπολις καί ιδίως τό Σταυροδρόμιον κατά τό Ή πόλις καί οί άνθρωποι. Ή ίδρυσις του 'Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου», Ήμερολόγιον τών Εθνικών Φιλανθρωπικών Καταστημάτων έν Κωνσταντινουπόλει τού έτους 1906, Κωνσταντινούπολη, 1905, σ Όδ. Ίάλεμος, «Ή ίστορία τού έν Κωνσταντινουπόλει 'Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου καί τής έπιδράσεως αύτοΰ έπί τής εκπαιδευτικής έν 287

2 ΓΙΩΡΓΟΣ A. ΓΙΑΝΝΑΚ.ΟΠΟΥΛΟΣ πού ιδρύθηκε τον Απρίλιο τού 1861 μέ έμπνευστή τόν Ιατμυφιλόλογο Ήροκλή Βασιάδη καί κύριους χρηματοδότες τούς τραπεζίτες Γεώργιο Ζαρίφη καί Χρηστάκη Ζωγράφο. Ό σκοπός τού συλλόγου, όπως προσδιορίζεται στον πρώτο κανονισμό του, ήταν περιορισμένος: «Ή έγγραφος ή προφορική διακοίνωσις φιλολογικών ζητημάτων»5. Ήδη όμως από τό πρώτο έτος ό σκοπός έγινε «έργω εύρύτερος»6. Τούτο τό διαπιστώνουμε -εκτός τών άλλων δραστηριοτήτων- από τήν ίδρυση τής βιβλιοθήκης, τήν ιστορία τής όποιας θά προσπαθήσω νά περιγράφω. 1 'Ο αρχικός κανονισμός τού Ε.Φ.Σ.Κ. δέν έθιγε τό θέμα τής βιβλιοθήκης. Από τόν πρώτο χρόνο τής λειτουργίας τού Συλλόγου όμως, μέ πρόταση τού Βασιάδη, έκλέχτηκε έπιτροπή ('Ηρ. Βασιάδης, Μ. Βλάδος, I. Ζωγράφος), γιά νά προτείνει τά περιοδικά πού κρίνονταν άναγκαΐα γιά τή λειτουργία του, αφού δέν ύπήρχαν επαρκείς πόροι γιά τήν άγορά βιβλίων7. Είναι άξιοσημείωτο ότι ή βιβλιοθήκη γεννιέται μέσα από τήν προσπάθεια γιά τήν έκδοση φιλολογικού περιοδικού τού Συλλόγου. Έτσι τόν Μάιο τού 1863 ό εισηγητής τής προκαταρκτικής επιτροπής γιά τήν έκδοση τού περιοδικού Σταυράκης Άριστάρχης άναφέρει ότι ή έπιτροπή Τουρκία ένεργείας τού ήμετέρου έθνους», Ε.Φ.Σ.Κ, τ. ΙΒ' ( ), σ G. Chassiotis, L instruction publique chez les Grecs depuis la prise de Constantinople par les Turcs jusqu à nos jours, Παρίσι, 1881, σ Ήρ. Βασιάδης, «Έκθεσις τών έργων του έν Κωνσταντινουπόλει 'Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου», Συνέδρων τών 'Ελληνικών Συλλόγων. Πρακτικά τής Πρώτης αύτοΰ συνόδου συγκροτηθείσης έν Άθήναις έν έτει 1879, Αθήνα, 1879, σ Χρήστος Γ. Πανταζίδης, «Βραχεία έκθεσις τής παιδευτικής δράσεως του έν Κωνσταντινουπόλει 'Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου ( )», Ήμερολόγιον τών Εθνικών Φιλανθρωπικών Καταστημάτων τοΰ έτους 1905, Κωνσταντινούπολη, 1904, σ Χρήστος Γ. Πανταζίδης, «Συνοπτική έκθεσις τών κατά τήν πεντηκονταετηρίδα ( ) τού 'Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Πεπραγμένων», Ε.Φ.Σ.Κ. Πεντηκονταετηρίς Παράρτημα τοΰ 1Δ' τόμου, Κωνσταντινούπολη, 1920, σ Λογοδοσίαι Μηνά Αόθεντοπούλου, προέδρου τοΰ έν Κωνσταντινουπόλει 'Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου, Αθήνα, Κυριακή Μαμώνη, «Ό 'Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως. Ό Βενιζέλος καί ή Μικρασιατική Καταστροφή. ( Από τό άρχείο Κ. Μισαηλίδη)», Δελτίο ΚΜΣ, τ. 4 (1983), σ Ε.Φ.Σ.Κ., τ. Α' ( ), σ. ε\ 6. Συνέδρων τών 'Ελληνικών Συλλόγων, σ Ε.Φ.Σ.Κ., τ. Α' ( ), σ. 37. Ή Επιτροπή πρότεινε τά περιοδικά Revue des Deux Mondes, Journal des Débats, Revue Germanique, Allgemeine Zeitung, στα όποια προστέθηκε καί ή Bibliographie Annuelle. 288

3 Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ Ε.Φ.Σ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ «συναισθανομένη τήν έλλειψιν δημοσίας βιβλιοθήκης προτείνει διορισμόν βιβλιοθηκάριου, προς δν νά έγχειρίζη έκαστον μέλος αριθμόν τινα βιβλίων καί οϋτω βαθμηδόν νά καταρτισθή πλούσια όπωσοϋν βιβλιοθήκη»8. Σύμφωνα μέ τον κανονισμό για τήν έκδοση τοϋ περιοδικού9, ή συντακτική επιτροπή εκλέγει ένα άπό τά μέλη της ως βιβλιοθηκάριο. Έτσι, έν μέρει άτυπα καί κάπως παρεμπιπτόντως, διευρύνθηκε ή δραστηριότητα του Συλλόγου σέ ένα χώρο πού έμελλε νά άποβεΐ ένα άπό τά μεγάλα κεφάλαια τής ιστορίας του. 'Η ζωή τής βιβλιοθήκης άρχισε μέ τις προσφορές των μελών τού Ε.Φ.Σ.Κ. Θεόδωρου Ζωγράφου (έξι τόμοι βιβλίων)10 καί Γεωργίου Ζαρίφη (2000 φράγκα γιά τήν αγορά βιβλίων)11. Σύντομα άκολούθησε πρόταση άπό τόν γνωστό γάλλο έλληνιστή Brunet de Presle γιά ανταλλαγή τής Société Imperiale des Antiquaires de France μέ τό περιοδικό τοϋ Ε.Φ.Σ.Κ. Τήν πρόταση αύτή «ό Σύλλογος άσμενος έδέξατο»12. Ό νέος κανονισμός13, πού ψηφίστηκε τό 1864, διεύρυνε τούς στόχους τοϋ Συλλόγου καί θεσμοθέτησε τήν ύπαρξη τής βιβλιοθήκης. Ό σκοπός πλέον τοϋ Συλλόγου ορίζεται ως «ή έν γένει καλλιέργεια τών γραμμάτων», πού θά επιτευχθεί μέ επιστημονικές άνακοινώσεις, μέ τήν έκδοση τοϋ περιοδικού, μέ τή σύσταση δημόσιας βιβλιοθήκης καί αναγνωστηρίου, μέ δημόσια μαθήματα, μέ βραβεία. Μέ τόν νέο κανονισμό αναβαθμίζεται ή θέση τοϋ βιβλιοθηκάριου, άφοΰ έκλέγεται άπό τά μέλη ως ένας άπό τούς έπτά κοσμήτορες πού άποτελοΰν τή διοίκηση τοϋ Συλλόγου. Τά καθήκοντά του είναι νά φροντίζει γιά τήν αύξηση καί καλή διατήρηση τής βιβλιοθήκης καί τοϋ αναγνωστηρίου, νά καταρτίζει τόν κατάλογο καί νά δανείζει βιβλία στά μέλη τοϋ Συλλόγου. Ή διάρκεια τοϋ δανεισμού ήταν ένας μήνας, μέ τήν ύποχρέωση αντικατάστασης τοϋ βιβλίου σέ περίπτωση φθοράς ή άπώλειας. Στό άρθρο 27 δηλώνεται ή πρόθεση νά γίνει ή βιβλιοθήκη δημόσια, «όταν πλουτίσει αρκούντως καί άξίως τής μεγαλουπόλεως». Γιά τόν λόγο αυτό ό Σύλλογος δέχεται έκτακτες προσφορές «προς αϋξησιν τής βιβλιοθήκης», καί μάλιστα γίνεται καί σχετική άνακοίνωση στις έφημερίδες, υστέρα άπό πρόταση τοϋ Βασιάδη Ο.π., σ Ο.π., σ. δ'. 10. Ο.π., σ Ο.π., σ Ε.Φ.Σ.Κ., τ. Β' ( ), σ Ο.π., σ Ο.π., σ

4 ΓΙΩΡΓΟΣ A. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Μετά τήν ψήφιση του νέου κανονισμού καί για τρεις συνεχείς θητείες στο αξίωμα του βιβλιοθηκάριου εκλέγεται ό έμπορος Εμμανουήλ Καμάρας. Πρέπει έδώ νά σημειώσουμε ότι σέ όλη τή διάρκεια τής λειτουργίας τής βιβλιοθήκης, τίς τύχες της διαχειρίστηκαν άνθρωποι διακεκριμένοι στον πνευματικό στίβο, μέ πρώτο τον Ήροκλή Βασιάδη, ή θητεία του όποιου ώς βιβλιοθηκάριου ( ) δείχνει τή σημασία πού άπέδιδε στή βιβλιοθήκη ό κορυφαίος τών έταίρων. Οί ύπεύθυνοι τής βιβλιοθήκης στή διάρκεια τής περιόδου άναφέρονται στον πίνακα I (σελ. 315). Ό πρόεδρος Σπυρίδων Μαυρογένης στον απολογισμό τών πεπραγμένων τής θητείας του τόν Μάιο του 1864 αναφέρει, ότι οί προσφορές έπέτρεψαν στον Σύλλογο νά καταρτίσει κατάλογο βιβλίων καί νά άναθέσει τήν αγορά αύτών στον έταϊρο Στέφανο Καραθεοδωρή, στό Βερολίνο Χάρη στίς δωρεές λοιπόν ή βιβλιοθήκη πλουτίζεται καί στις 20 Ιανουάριου τού 1869 άποφασίζετσι ή χρήση της «παρά παντός φιλομαθούς», ένώ παράλληλα δημιουργεϊται καί δημόσιο άναγνωστήριο1ή, γιά τό όποιο εκδηλώνουν έμπρακτα τό ένδιαφέρον τους πολλοί δωρητές17. Πολλοί επίσης έκδοτες εφημερίδων καί περιοδικών άπό τήν Πόλη, τήν Αθήνα, τή Σμύρνη, τήν Τεργέστη, στέλνουν στό άναγνωστήριο δωρεάν τά φύλλα τών έκδόσεών τους18, ύπογραμμίζοντας έτσι τήν πνευματική άκτινοβολία τού Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως. Ένώ λοιπόν είχε άρχίσει νά λειτουργεί τό δημόσιο άναγνωστήριο καί ή βιβλιοθήκη άριθμοΰσε περίπου τόμους, βρήκε τόν Σύλλογο ή «δεινή τού Πέρα πυρκαϊά»20,1 πού στίς 25 Μαΐου 1870 κατέκαυσε όλο τό Σταυροδρόμι καί έκλεισε τήν αύλαία τής πρώτης περιόδου τής ιστορίας τού Ε.Φ.Σ.Κ. 15. Ο.π., σ Ε.Φ.Σ.Κ. Τά περισωθέντα, τ. Δ' ( ), σ Οί ήμέρες καί ώρες ήταν Τρίτη καί Παρασκευή 9 π.μ.-3 μ.μ. Αργότερα προστέθηκε καί ή Κυριακή. 17. Γιά τήν αγορά περιοδικών προσφέρουν από 100 φράγκα οί Κ. Καραπάνος, Θ. Γιάνναρος, Λ. Χρυσοβελώνης, Δ. Καλλίνικος. Ένώ 500 φράγκα προσέφερε ό X. Ζωγράφος. 18. Προσφέρονται δωρεάν τά άθηναϊκά περιοδικά Πανδώρα καί Ίλισσός όπως καί οί εφημερίδες Κλειώ, 'Ημέρα (Τεργέστης), Μέλλον. Μέριμνα καί Έφημερίς τών Φιλομαθών ( Αθήνας), Νεολόγος, Έπτάλοφος, 'Ανατολικός Άστήρ, 'Ομόνοια, Κωνσταντινούπολή καί Φάρος τον Βοσπόρου (Κωνσταντινούπολης), Αμάλθεια (Σμύρνης), Λαοί Νεαπόλεως. 19. Ε.Φ.Σ.Κ., τ. Γ ( ), σ Ε.Φ.Σ.Κ., τ. Ε' ( ), σ Προφανώς στήν πυρκαϊά αυτή καταστράφηκαν τά αντίτυπα του νεοεκδομένου Γ' τόμου τού περιοδικού, πού σήμερα σπανίζουν. Στή βιβλιοθήκη τού Κ.Μ.Σ. ύπάρχει πλήρης σειρά τού περιοδικού, στήν όποια περιλαμβάνεται καί φωτοτυπία τού Γ' τόμου. 290

5 Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ Ε.Φ.Σ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 'Ο απολογισμός τής καταστροφής υπήρξε θλιβερός. Νά πως περιγράφει ό πρόεδρος Σταυράκης Άριστάρχης στις 4 Ιουλίου 1870 τήν άπώλεια τής βιβλιοθήκης: «Που νυν ή πολύτιμος του συλλόγου βιβλιοθήκη, ήτις συγκροτηθεϊσα έκ διαφόρων προσφορών καί συνδρομών ήτο κοινόν παντί τώ προσερχομένω ένδιαίτημα καί έδείκνυεν όπόσην στοργήν καί αγάπην έτρεφε ή τών λογίων καί φιλομούσων άνδρών όμάς προς τό ήμέτερον σωματεΐον»21. Ή άγάπη αυτή καί ή στοργή έκδηλώνεται έμπρακτα, άφοϋ πλήθος προσφορών συντελούν στήν άμεση άνασύσταση τής βιβλιοθήκης. Τό Πανεπιστήμιο Αθηνών ύπόσχεται δρχ. καί αντίτυπα διπλών βιβλίων. Ό «Έν Άθήναις Σύλλογος προς Διάδοσιν τών Ελληνικών Γραμμάτων» προσφέρει 2000 δρχ., οί αθηναϊκοί σύλλογοι «Βύρων» καί «Παρνασσός», αλλά καί οί: Λουκία Καραθεοδωρή, Α.Ρ. Ραγκαβής, Ν. Δραγούμης, Κ. Καλλιάδης, Α. Βερναρδάκης, Κ. Σάθας σπεύδουν νά συνεισφέρουν μεταξύ τών πρώτων22. Τό προεδρείο αναλαμβάνει τή φροντίδα τής αναδιοργάνωσης τής βιβλιοθήκης, στέλνοντας έγκυκλίους προς κάθε κατεύθυνση, στις όποιες δηλώνει τήν πρόθεση νά δημιουργηθεΐ βιβλιοθήκη, πού θά χρησιμεύει «ούχί διά τά μέλη άποκλειστικώς αλλά γενικώς διά τό δημόσιον καί τούτο μάλιστα έν μεγαλούπόλει ένθα έπαισθητοτέρα ή σπάνις βιβλίων καί βιβλιοθηκών όσημέραι καθίσταται»23. Ή τελευταία διαπίστωση -πού επαναλαμβάνεται συχνά- δείχνει τό μεγάλο κενό πού ύπήρχε στήν πνευματική ζωή τής Πόλης καί τό όποιο φιλοδοξούσε νά καλύψει ή βιβλιοθήκη τού Ε.Φ.Σ.Κ. Τόν Ιούνιο τού 1871 ό κανονισμός24 αναθεωρείται καί ό Σύλλογος «καθίσταται ούχί πλέον Ελληνικός άλλά Πανελλήνιος περιβαλών διά τών πνευματικών αυτού ενεργειών άπάσας τάς έπαρχίας τής Οθωμανικής αύτοκρατορίας ένθα κατοικοΰσι Έλληνες ή Ορθόδοξοι...»25. Αλλά καί ώς προς τή βιβλιοθήκη έχουμε κάποιες αλλαγές. Ό ύπεύθυνος γιά τή λειτουργία της κοσμήτορας -πού είναι καί ύπεύθυνος γιά τήν όργανοθήκη καί τις άρχαιολογικές συλλογές- ονομάζεται πλέον «βιβλιοφύλαξ» καί στό τέλος τού «συλλογικού έτους»26 συντάσσει έκθεση περί τής κατα- 21. Ο.π., σ Ο.π., σ. 134, Ο.π., σ Ε.Φ.Σ.Κ., τ. ΣΤ' ( ), σ. γ'-τ. 25. Ε.Φ.Σ.Κ., τ. ΙΒ' ( ), σ Τό «συλλογικό έτος» άρχιζε τήν πρώτη Κυριακή του Μαΐου καί τελείωνε τήν ϊδια ήμέρα του επομένου έτους, όπότε γινόταν πανηγυρική συνεδρίαση, στήν όποια ό πρόεδρος διάβαζε τόν απολογισμό τής δράσης του Συλλόγου. 291

6 ΓΙΩΡΓΟΣ A. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ στάσεως αυτών. Στο νέο κανονισμό επίσης δηλώνεται ό δημόσιος χαρακτήρας τής βιβλιοθήκης καί του άναγνωστηρίου καί προβλέπεται να ύπάρχει στον προϋπολογισμό κάποιο χρηματικό ποσό γιά τον εμπλουτισμό τής βιβλιοθήκης. Πέρα από όλα αυτά, ή βιβλιοθήκη αντιμετώπιζε αντικειμενικές δυσκολίες, άφοϋ ή έλλειψη χώρου (ό Σύλλογος στεγάστηκε άρχικά στήν έλληνική σχολή τής Παναγίας τοϋ Γαλατά καί κατόπιν στον τουρκικό ιατρικό σύλλογο)27 έμπόδιζε τή συστηματική οργάνωσή της. Παρ όλα αυτά, καταρτίστηκαν κατάλογοι, άλφαβητικός καί δωρεών, από τον Απόστολο Λιούμα, βιβλιοφύλακα τό Σέ όλο τό χρονικό διάστημα ανακοινώθηκαν σημαντικές δωρεές βιβλίων καί χρημάτων, πού πλούτισαν τή βιβλιοθήκη29. 'Ο άριθμός τών τόμων της είχε φθάσει τό 1873 τούς 2000 (μαζί μέ αυτούς πού άγοράστηκαν από τή Γαλλία καί τή Γερμανία)30 31 καί σύμφωνα μέ τον ισολογισμό τοϋ ταμείου ή αξία της ανερχόταν σέ 350 A.T.3J. II Ή περίοδος άποτέλεσε σημείο καμπής γιά τήν πορεία τής βιβλιοθήκης, άφοϋ τότε ολοκληρώθηκε ή μεταφορά, της στο νέο «περικαλλές» κτήριο τοϋ Συλλόγου, πού είχε έγκαινιασθεΐ μέ κάθε επισημότητα στις 13 Μαΐου τοϋ Ό Γεώργιος Χασιώτης32, ιδρυτής καί καθηγη 27. Ε.Φ.Σ.Κ., τ. Ε ( ), σ Ε.Φ.Σ.Κ., τ. Ζ ( ), σ Ενδεικτικά άναφέρουμε ότι χρήματα για τήν αγορά βιβλίων προσφέρουν oi: Γ. Κορωνιός (200 Λ.Τ.), Θ.Α. Μαυρογορδάτος (100 Λ.Τ.), Ν. Κρικότσος (50 Λ.Τ.), «Έν Παρισίοις Σύλλογος προς διάδοσιν τών Ελληνικών Σπουδών» (200 Λ.Τ.) καί ό Θ. Κοσούδης 50 Λ.Τ. γιά τήν αγορά βιβλιοθηκών. Βιβλία δωρίζουν: ό βιβλιοπώλης I. Παππάδης (127 τόμους), ό ομογενής στό Παρίσι Β. Ήλιάδης (79 τόμους), ό πρεσβευτής τής Οθωμανικής αυτοκρατορίας στό Βερολίνο Ιωάννης Άριστάρχης (166 τόμους τής 'Ελληνικής Πατρολογίας πού έκδόθηκε άπό τόν Migne), όπως καί τά μέλη του προαναφερθέντος Παρισινού συλλόγου Ε. Legrand, Brunet de Presle, E. Egger, Beube καί Nisard. 30. Ε.Φ.Σ.Κ., τ. Z ( ), σ Ο.π., σ 'Ο Γεώργιος Χασιώτης γεννήθηκε στή Βίτσα τής Ηπείρου τό 1842 καί σπούδασε φιλολογία στήν Αθήνα. 'Υπήρξε από τούς ιδρυτές τού ελληνικού Λυκείου τής Κωνσταντινουπόλεως (1869) καί διετέλεσε γιά μεγάλο χρονικό διάστημα γενικός γραμματέας τού Ε.Φ.Σ.Κ. Τό 1880 εγκαταστάθηκε στό Παρίσι καί έργάστηκε ώς δάσκαλος τών παιδιών τού X. Ζωγράφου. Ανάμεσα στά έργα του συγκαταλέγεται τό L instruction publique chez les Grecs depuis la prise de Constantinople par les Turcs jusqu à nos jours, Παρίσι,

7 Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ Ε.Φ.Σ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ τής τοΰ ελληνικού Λυκείου Κωνσταντινουπόλεως, άνέλαβε βιβλιοφύλακας τήν κρίσιμη εκείνη χρονιά καί εφερε νέες άπόψεις-προτάσεις γιά τον τρόπο λειτουργίας καί τίς επιδιώξεις τής βιβλιοθήκης. Σέ αυτόν οφείλεται ή σύνταξη τοΰ πρώτου κανονισμού τής βιβλιοθήκης καί τοΰ αναγνωστηρίου33. Τό κείμενο παρατίθεται στή συνέχεια: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Άρθρ. 1. Ή τοΰ Έλλην. Φιλολογικού Συλλόγου Βιβλιοθήκη έστί προς χρήσιν των μελών καί τοΰ Δημοσίου κατά τό 62 ίχρθρον τοΰ Κανονισμού. Άρθρ. 2. Παν μέλος τοΰ Συλλόγου, άμα τή εγγραφή αυτοΰ ώς τοιούτου, πέμπει, εί δυνατόν, τή βιβλιοθήκη τά έαυτοΰ συγγράμματα. Άρθρ. 3. Πάντα τά τοΰ Συλλόγου βιβλία έντυπά τε καί χειρόγραφα έσωθεν μεν καί εν τω έξωφύλλφ φέρουσι τήν σφραγίδα τοΰ Συλλόγου, 'έξωθεν δε τόν αριθμόν τής ταξινομήσεως καί τά γράμματα τάδε «Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος». Άρθρ. 4. Ό Βιβλιοφύλαξ κρατεί βιβλίον εισόδου καί εξόδου, κατάλογον επιστημονικόν καί άλφαβητικόν. Άρθρ. 5. Παντός βιβλίου τό πρώτον είσαγομένου εν τή βιβλιοθήκη, ό Βιβλιοφύλαξ αποστέλλει τω Γεν. Γραμματεί τήν δέουσαν άπόδειξιν παραλαβής, ήτις καί κατατίθεται έν τοίς άρχείοις. Παραλαμβάνων δέ τήν βιβλιοθήκην καί παραδίδων τω διαδόχψ κατά τάς αρχαιρεσίας ποιεί τήν νενομισμένην πράξιν, εις ήν μετέχουσι καί πάντες οί λοιποί κοσμήτορες κατά τό ΙΟον αρθρον τοΰ Κανονισμού. Άρθρ. 6. Ή Βιβλιοθήκη έσται άνοικτή καθ έκάστην εκτός τών Κυριακών καί τών εορτών άπό τής Π.Μ. καί από τάς 1-4 Μ.Μ. Άρθρ. 7. Οί τήν βιβλιοθήκην έπισκεπτόμενοι ή μελετήσοντες εντός αυτής εγγράφουσι τό έαυτών όνομα καί τό παρ αυτών ζητούμενον σύγγραμμα έν ιδίφ βιβλίοα έν δέ τω τέλει τοΰ έτους ό Βιβλιοφύλαξ ποιεί περί τούτων τόν δέοντα λόγον. Άρθρ. 8. Τών προσερχομένων τά μέν μέλη λαμβάνουσι προς &νάγνωσιν οίον αν ζητήσωσι βιβλίον έκ τών υπαρχόντων, άποχωροΰντα δέ παραδίδουσι τοΰτο τω βιβλιοφύλακν τά δέ μή μέλη δέον νά φέρωσιν είσιτήριον βιβλιοθήκης κεκυρωμένον ταίς ΰπογραφαίς τοΰ Προέδρου τοΰ Συλλόγου καί τοΰ Γεν. Γραμματέως καί φέρον τήν σφραγίδα τοΰ Συλλόγου. 33. Ε.Φ.Σ.Κ, τ. Θ' ( ), σ

8 ΓΙΩΡΓΟΣ A. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Αρθρ. 9. Οι αλλοδαποί γίνονται δεκτοί τή συστάοει ενός των μελών τοΰ Συλλόγου καί των οικείων πρέσβεων. "Αρθρ α μέλη καί ai Επίτροποί δύνανται νά λαμβάνωσι κατ οίκον διά διπλοτύπου βιβλία, έπιστρεφόμενα εντός δεκαπενθημερίας. Τόν δε μη έκπληρώσοντα την ύποχρέωσιν ταύτην ό Βιβλιοφύλαξ καταγγέλλει εις τόν Σύλλογον, οστις άποφασίζει περί τοΰ πρακτέου. "Αρθρ. 11. Ούδείς δύναται εντός τής αυτής δεκαπενθημερίας να δανεισθή προ τής επιστροφής καί ετερα βιβλία. "Αρθρ. 12. Ή χρήσις τής μελάνης εν τή Βιβλιοθήκη άπαγορεύεταν ai δε σημειώσεις λαμβάνονται διά τοΰ μολύβδου. "Αρθρ. 13. Παν μέλος κατέχον πέραν τής ώρισμένης προθεσμίας βιβλίον τι τοΰ Συλλόγου προς άνάγνωσιν θεωρείται οφειλέτης αύτοΰ καί τής αξίας του. "Αρθρ. 14. Ό Βιβλιοφύλαξ κατά την άπόδοσιν εφίστησι τήν προσοχήν αύτοΰ καί επί των εντός τοΰ βιβλίου. "Αρθρ. 15. Εις τό τέλος έκάστου Συλλογικού έτους πάντες οί εχοντες βιβλία όφείλουσι προ δεκαπέντε ημερών να έπιστρέφωσι ταϋτα. "Αρθρ. 16. Κατά τάς αρχαιρεσίας εκλέγεται καί επιμελητής τής Βιβλιοθήκης καί τοΰ Αναγνωστηρίου, οστις μετά τοΰ Βιβλιοφύλακος συνεννοούμενος καί άναπληρών αυτόν απάντα, εποπτεύει καί έπιστατεί εντός τής Βιβλιοθήκης καί τοΰ Αναγνωστηρίου. "Αρθρ. 17. Τό καπνίζειν καί ai συνομιλίαι άπαγορεύονται αυστηρώς εντός τής Βιβλιοθήκης. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟΥ "Αρθρ. 1. Τό άναγνωστήριον τοΰ Συλλόγου, εν φ εύρίσκονται εφημερίδες ελληνικοί καί ξέναι, περιοδικά καί βιβλιογραφικά δελτία, έστίν Ανοικτόν καθ' έκάστην άπό τής 1-4 Π.Μ. καί άπό τής 8-11 Μ.Μ. "Αρθρ. 2. Τών προσερχομένων τά μεν μέλη τοΰ Συλλόγου γίνονται δεκτά ανευ εισιτηρίου, τά δε μή τοιαΰτα δέον νά φέρωσι τοιοΰτον τή υπογραφή τοΰ Προέδρου καί τοΰ Γεν. Γραμματέως κεκυρωμένον. "Αρθρ. 3. Ούδεμία έφημερίς ή περιοδικόν εξέρχεται τοΰ Αναγνωστηρίου, τά δε άναγινωσκόμενα κατατίθενται έν επί τούτω παρεσκευασμέναις θήκαις. "Αρθρ. 4. Πίναξ άνηρτημένος έν τή αιθούση τοΰ Αναγνωστηρίου δηλοί άλφα βη τι κώς τά περιοδικά καί τάς εφημερίδας, άσπερ κατέχει, έτερος δε τούς δωρητάς αυτών. "Αρθρ. 5. Πίναξ ιδιαίτερος τών τής ή μέρας περιοδικών καί εφημερίδων άναρτ&ται καθ' έκάστην έν τή αιθούση τοΰ Αναγνωστηρίου. "Αρθρ. 6. Τά διά τάς Επίτροπός ώρισμένα περιοδικά παραχωροΰνται αύταίς, 294

9 Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ Ε.Φ.Σ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ αν ζητηθώσιν οκτώ ημέρας μετά την εν τφ Αναγνωστήριο) κατάθεσιν. Άρθρ. 7. Το καπνίζειν καί ai συνομιλίαι άπαγορεύονται αυστηρώς εντός τής αιθούσης. Στήν έκθεσή του, στό τέλος τοΰ «συλλογικού έτους», ό Χασιώτης αποδίδει όλες τις έργασίες πού έγιναν στή βιβλιοθήκη στον νεοεκλεγέντα επιμελητή Εμμανουήλ Καμάρα. Έργασίες καθόλου ευκαταφρόνητες, αφού όλα τα βιβλία (2475 τόμοι) τοποθετήθηκαν θεματικά στα ράφια καί έτοιμάσθηκε επιστημονικός κατάλογος καί εύρετήριο34. Ό Χασιώτης επισημαίνει τήν έλλειψη σημαντικών φιλολογικών, Ιστορικών καί φιλοσοφικών συγγραμμάτων καί τονίζει ότι «ή ύπάρχουσα βιβλιοθήκη είναι σμικρά, δεΐται δέ σπουδαιοτέρας άναπτύξεως ί'να καταστή αξία τού μεγάλου ονόματος τοΰ Συλλόγου καί τής πόλεως εν ή άνακεκήρυκται δημοσία. "Αν θέλωμεν ό τοΰ Συλλόγου φιλολογικός σκοπός νά ευδόκιμη... έχομεν ανάγκην βιβλιοθήκης περιλαμβανούσης τά προς τοΰτο τουλάχιστον άρμοδιώτερα συγγράμματα». Προτείνει επίσης τήν έκδοση «δελτίου βιβλιογραφικού περιλαμβάνοντος τά εν τή ήμετέρα γλώσση έκδιδόμενα συγγράμματα»35. Στή συνεδρίαση τής 9ης Φεβρουάριου 1876 ή βιβλιοθήκη κηρύχθηκε δημόσια36. Οί 4000 τόμοι καί τά σαράντα πέντε χειρόγραφά της είχαν τακτοποιηθεί από τούς Απόστολο Λιούμα, Φίλιππο Τάγη καί Θεμιστοκλή Σαλτέλη, οί όποιοι έφεραν μιά νέα άντίληψη στήν οργάνωση τοΰ ύλικοϋ προτείνοντας τή σύνταξη ευρετηρίου με κινητά δελτία: «Τό σχέδιον τοΰτο συνίσταται είς θυρίδας κατ αλφαβητικήν τάξιν, έν αίς εΐσί φύλλα έντυπα φέροντα τήν έπιγραφήν τοΰ βιβλίου, τόν αριθμόν αύτοϋ, τόν αριθμόν τής θήκης καί τής θυρίδος είς ήν εύρίσκεται»37. Ό καθηγητής Θεμιστοκλής Σαλτέλης θά είναι ό επικεφαλής τής βιβλιοθήκης γιά τά έπόμενα έξι χρόνια ( ), εκτός ενός όλιγόμηνου διαλείμματος. Ή θητεία τοΰ Σαλτέλη συμπίπτει μέ ύφεση στήν ανάπτυξη 34. Ο.π., σ Ο.π., σ Ε.Φ.Σ.Κ., τ. Γ ( ), σ Ή βιβλιοθήκη θά εμενε άνοικτή κάθε Τρίτη καί Παρασκευή, 12-4 μ.μ., επιτηρούμενη από τόν έμμισθο υπάλληλο Α. Μαυράκη. 37. Ο.π., σ

10 ΓΙΩΡΓΟΣ A. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΑΟΣ τής βιβλιοθήκης, πού ò ίδιος αποδίδει στή «γενικήν περί ήμάς πολιτικήν καί οικονομικήν καχεξίαν»38. Οί προσφορές39 ελαττώνονται, μέ αποκορύφωμα τήν περίοδο , όταν είσάγονται μόνο 46 τόμοι40. Αλλά καί οί αναγνώστες δέν τιμούν τή βιβλιοθήκη, άφοϋ έλάχιστοι τήν επισκέπτονται. Τήν περίοδο μάλιστα «ή φωνή αύτής ούδέ ένα προσειλκύσατο έραστήν»4λ Ή κατάσταση άλλάζει -τουλάχιστον στό θέμα τών προσφορών- τό , χάρη στις προσπάθειες τού προέδρου Όδυσσέα Ίάλεμου, πού απευθύνει έπιστολές σέ ξένα ιδρύματα καί λογίους ζητώντας τή συνδρομή τους. Ή ανταπόκριση ύπήρξε πραγματικά αξιοσημείωτη (είσάγονται 1234 τόμοι)42 καί σέ αυτούς πού προσέφεραν βιβλία συμπεριλαμβάνονται: Τά ύπουργεϊα παιδείας τής Ελλάδας, τής Ρωσίας, τής Γαλλίας, οί άκαδημίες τού Μονάχου καί τής Χριστιανίας Σουηδίας43, ή βασιλική βιβλιοθήκη τής Στουτγάρδης, τά βιβλιοπωλεία Κ. Βίντερ (Heidelberg), Κ. Κράββε (Στουτγάρδη), Hachette καί Levy (Παρίσι), Κορόμηλά ( Αθήνα)44. Πολλές άπό τις παραπάνω προσφορές οφείλονται στις προσπάθειες τών έλλήνων πρεσβευτών πού ύπηρετοϋσαν στις μεγάλες δυτικές πρωτεύουσες. Πρέπει εδώ νά σημειώσουμε ότι οί έλληνοθωμανοί45 διπλωμάτες, στή διαρκή προσπάθειά τους γιά τόν εμπλουτισμό τής βιβλιοθήκης, βρίσκουν συνεπίκουρους τούς συναδέλφους τους τού άλλου έθνικοΰ κέντρου, τής Αθήνας. Τά παραπάνω άναφέρονται στούς πρεσβευτές τής Οθωμανικής αύτοκρατορίας Γρηγόριο Άριστάρχη (Ούάσινγκτον), Ιωάννη Άριστάρχη (Βερολίνο), Στέφανο Καραθεοδωρή (Βρυξέλλες), καί αυτούς τής 38. Ε.Φ.Σ.Κ, τ. ΙΑ' ( ), σ Στις ελάχιστες προσφορές περιλαμβάνεται τό κληροδότημα του καθηγητοϋ τής Μεγάλης τοϋ Γένους Σχολής Σκαρλάτου Βιλκίου (120 τόμοι). Πρέπει επίσης νά σημειώσουμε τό διαρκές ενδιαφέρον του X. Ζωγράφου, πού στό διάστημα προσέφερε γιά τή βιβλιοθήκη καί τό αναγνωστήριο 5080 φράγκα. Βλ. G. Chassiotis. L'instruction publique chez les Grecs, σ. 445, σημ. (1). 40. Ε.Φ.Σ.Κ., τ. IB' ( ), σ Ε.Φ.Σ.Κ., τ. ΙΑ' ( ), σ Στον αριθμό περιλαμβάνονται καί 51 τόμοι τών Άτάκτων τού Κοραή, πού αγόρασε ό Σύλλογος μέ χρήματα πού μαζεύτηκαν μέ έρανο. 43. Ή Χριστιανία είναι τό σημερινό Όσλο, πού τότε ανήκε στό βασίλειο τής Σουηδίας. 44. Ε.Φ.Σ.Κ., τ. ΙΓ' ( ), σ Ό όρος χρησιμοποιείται άπό τόν Άλέξη Άλεξανδρή στό άρθρο του «Οί "Ελληνες στήν υπηρεσία τής Οθωμανικής αύτοκρατορίας», Δ.Ι.Ε.Ε.Ε., τ. 23 (1980), σ

11 Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ Ε.Φ.Σ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ Ελλάδας, Αλέξανδρο Ρ. Ραγκαβή (Βερολίνο) καί Ιωσήφ Τούνα (πρόξενο στήν Καρλσρούη). 'Η έκρηξη αύτή τών προσφορών άνάγκασε τον Σύλλογο νά επεκτείνει τή βιβλιοθήκη στήν αίθουσα του άναγνωστηρίου -τό όποιο μεταφέρεται στήν αίθουσα πού κατείχε στο ίδιο κτήριο ό Θρακικός σύλλογος- καί νά προσλάβει τον Κωνσταντίνο Κρητικίδη46 ώς ύπάλληλο άποκλειστικά για τή βιβλιοθήκη47, υλοποιώντας έτσι παλαιότερες προτάσεις τού Σαλτέλη48. Τό 1882 ή ειδική επιτροπή (Ήρ. Βασιάδης, J. Mordman, Σ. Άριστάρχης), πού συγκροτήθηκε γιά νά έλέγξει τή βιβλιοθήκη, φέρνει στο φώς τήν έλλιπή οργάνωσή της. Στήν έκθεσή49 της ή έπιτροπή διαπιστώνει ότι στή βιβλιοθήκη, «εκτός διαλειμμάτων τινών τάξεως καί άκριβείας έπεκράτει συνήθως αταξία καί ραθυμία», καί διαπιστώνει ότι δέν εφαρμόζονταν οί «Γενικές Διατάξεις τής Βιβλιοθήκης»50. Τή θεραπεία τών προβλημάτων αυτών άναλαμβάνει ό γνωστός λόγιος Αθανάσιος Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, πού εκλέγεται βιβλιοφύλακας τό έπόμενο έτος καί παραμένει στή θέση αύτή ώς τόν Ιανουάριο τού 1887, όπότε φεύγει οριστικά από τήν Κωνσταντινούπολη αφήνοντας «άνεξίτηλα... ίχνη πολυετούς ύπέρ τού συλλόγου δράσεως καί καρποφορωτάτης ποικίλης έργασίας»5λ Παράλληλα αναλαμβάνει καί τό σημαντικό έργο τής σύνταξης τής «Μαυρογορδατείου βιβλιοθήκης», δηλαδή του «γενικού περιγραφικού καταλόγου τών Ελληνικών χειρογράφων τών ευρισκομένων έν ταΐς άνά τήν Ανατολήν βιβλιοθήκαις»52, πού γίνεται μέ τή χρηματοδότηση τού Θεοδώρου Μαυρογορδάτου. Αύτή ή ύποχρέωση άναγκάζει τόν Παπαδόπουλο-Κεραμέα νά απουσιάζει γιά κάποια χρονικά διαστήματα 46. 'Ο Κ. Κρητικίδης μπορεί νά ονομαστεί «άνθρωπος τής βιβλιοθήκης», άφοϋ τήν ύπηρέτησε τα περισσότερα χρόνια τής λειτουργίας της καί άπετέλεσε τό «δεξί χέρι» τόν υπευθύνων κοσμητόρων. Στον προϋπολογισμό του βλέπουμε ότι ό μισθός του ήταν 3 Λ.Τ. 47. Ε.Φ.Σ.Κ., τ. ΙΔ' ( ), σ Ε.Φ.Σ.Κ., τ. ΙΑ' ( ), σ Ε.Φ.Σ.Κ., τ. ΙΣΤ' ( ), σ Οί διατάξεις αύτές ψηφίστηκαν στίς καί είχαν άναρτηθεϊ στήν είσοδο τής βιβλιοθήκης. 51. Ε.Φ.Σ.Κ., τ. Κ' ( ), σ Ε.Φ.Σ.Κ., τ. ΙΖ' ( ), σ Ή Μαυρογορδάτειος Βιβλιοθήκη έκδόθηκε άπό τόν Σύλλογο σέ τέσσερα τεύχη, παραρτήματα τών ΙΕ ', ΙΣΤ ', ΙΖ', ΙΗ ' τόμων. 297

12 ΓΙΩΡΓΟΣ A. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ άπό τήν Κωνσταντινούπολη. Προλαβαίνει όμως στò πρώτο έτος τής θητείας του νά εισαγάγει στή βιβλιοθήκη -πού αριθμεί ήδη 6930 τόμους καί 1330 τεύχη τόμων άτελων συγγραφών: α) μεθοδικό βιβλιοθηκονομικό σύστημα, πού νά μπορεί νά περιλάβει όποιεσδήποτε προσθήκες, β) μέθοδο γιά γρήγορο έλεγχο, γ) άκριβές καί πλήρες ευρετήριο, δ) γενικό καταστατικό πίνακα άριθμήσεως όλων τών βιβλίων. Συντάχθηκαν δηλαδή κατάλογοι άλφαβητικός, τοπικός, έπιστημονικός, διπλών καί πολλαπλών προσφερομένων βιβλίων, όπως καί κατάλογος χειρογράφων σύμφωνα μέ τίς άρχές τής παλαιογραφίας53. III Ό Παπαδόπουλος-Κεραμεύς ήταν ό τελευταίος βιβλιοφύλακας τής πρώτης είκοσιπενταετίας τής ζωής τού Συλλόγου. Στο τέλος τής περιόδου αύτής, όπως καί στήν αρχή τής έπομένης, είσάγεται στή βιβλιοθήκη σημαντικός αριθμός βιβλίων, πολλά άπό τά όποια προέρχονται άπό τό εξωτερικό. Μεταξύ τών ιδρυμάτων πού αποστέλλουν βιβλία στον Ε.Φ.Σ.Κ. ξεχωριστή περίπτωση αποτελεί ό «έν Παρισίοις Σύλλογος προς Ένίσχυσιν τών Ελληνικών Γραμμάτων»54, τού όποιου οί σχέσεις μέ τον Σύλλογο ήταν στενές καί διαρκείς. Ή αύξηση τού υλικού τής βιβλιοθήκης -κυρίως άπό προσφορές- σήμαινε, όπως ήταν φυσικό, καί αύξηση τών διπλών καί πολλαπλών αντιτύπων. Άπό αυτά, άλλα πωλήθηκαν55 καί άλλα στάλθηκαν γιά νά ένισχύσουν ελληνικές βιβλιοθήκες (κυρίως κοινοτικές καί συλλόγων) τής Ανατολής56. 'Ο προσανατολισμός τού Ε.Φ.Σ.Κ. προς τήν Ανατολή δείχνει 53. Ο.π., σ Ή «Association pour l encouragement des études Grecques en France» Ιδρύθηκε τό 1867 μέ πρώτο πρόεδρο τόν Patin. Ανάμεσα στα μέλη καί τούς δωρητές της περιλαμβάνονται πολλοί έλληνες τής διασποράξ. 55. Άπό τήν πώληση διπλών βιβλίων είσπράχτηκαν τήν περίοδο Λ.Τ., ενώ τό , 1420 γρόσια. 56. Ενδεικτικά άναφέρουμε μερικούς άπό τούς προορισμούς τών άποσταλέντων διπλών βιβλίων: Δημόσια Βιβλιοθήκη Σάμου, Κοινότητα Πέτρας Λέσβου, Κοινότητα Άξαρίου Εφέσου, Βιβλιοθήκη Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης, Βιβλιοθήκη Μαγνησίας (είχε πυρποληθεΐ), Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Άδριανουπόλεως, Αδελφότητα «Ανατολή» στή Χρυσούπολη, Σχολή Σπάρτης Πισιδίας, Βιβλιοθήκη Συλλόγου 'Αλατσάτων, Φιλεκπαιδευτική άδελφότητα τού Φερίκιοί, Κοινότητα Μεταλείου στήν Άργούτη, Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Τραπεζούντας. 298

13 Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ Ε.Φ.Σ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ τον καταμερισμό δραστηριοτήτων μεταξύ αύτοϋ καί τού «Συλλόγου προς Διάδοσιν τών Ελληνικών Γραμμάτων» τής Αθήνας -πού ένίσχυε κυρίως συλλόγους καί σχολεία τής Μακεδονίας-, ώς έκπροσώπων τών δύο κέντρων τού ελληνισμού (Κωνσταντινούπολη- Αθήνα) στή διάρκεια τού 19ου αιώνα57. Ανάλογη μέ τήν πορεία τής βιβλιοθήκης ήταν καί αύτή τού δημοσίου άναγνωστηρίου στή διάρκεια τής πρώτης είκοσιπενταετίας. Αυτό άρχισε νά λειτουργεί τό 1874 καί τή χρονιά έκείνη διέθετε 18 περιοδικά καί 24 έφημερίδες58, ένώ οί αντίστοιχοι άριθμοί γιά τήν περίοδο ήταν 33 καί Μιά σημαντική προσπάθεια γιά τήν οργάνωση τού υλικού έγινε τό από τόν Τηλέμαχο Καραθεοδωρή, πού κατέγραψε καί κατέταξε όλα τά περιοδικά τού άναγνωστηρίου60. Τό 1886 ήταν άπό κάθε άποψη ένα έτος ορόσημο. Έχοντας συμπληρώσει είκοσιπέντε χρόνια ζωής, ό Σύλλογος είχε φθάσει στό ζενίθ τής άκμής του καί τής διεθνούς άναγνώρισης. Τά είκοσιπεντάχρονα άποφασίστηκε νά γιορτασθοΰν μέ ένα διεθνές συνέδριο, τό όποιο όμως άπαγορεύτηκε άπό τήν Οθωμανική κυβέρνηση. Τελικά ή επέτειος γιορτάστηκε στις 7 Σεπτεμβρίου καί τιμήθηκε μέ τήν έκδοση τιμητικού παραρτήματος τού περιοδικού μέ τόν τίτλο Είκοσιπενταετηρίς 61. Ή δεύτερη εΐκοσιπενταετία ξεκινά μέ νέο κανονισμό, πού θά είναι ό πρώτος άπό τούς τρεις συνολικά πού θά ψηφιστούν μέσα σέ αύτό τό διάστημα καί θά άποτελέσουν τό τυπικό πλαίσιο τών δραστηριοτήτων τού συλλόγου. 'Ο αναθεωρημένος λοιπόν κανονισμός62, πού ψηφίζεται στις 29 Μαρτίου τού 1886, έχει γιά κύριο χαρακτηριστικό του -σέ ό,τι άφορά τή βιβλιοθήκη- τήν αφαίρεση αρμοδιοτήτων άπό τόν βιβλιοφύλακα καί τή μεταβίβασή τους στον γενικό γραμματέα. Στον τελευταίο ανατίθεται ή φροντίδα τού άναγνωστηρίου καί τής καταγραφής όλων τών είσερχομέ- 57. Π.Μ. Κιτρομηλίδης, «Τό ελληνικό κράτος ώς εθνικό κέντρο», Ελληνισμός καί 'Ελληνικότητα. Ιδεολογικοί καί βιωματικοί άξονες τής νεοελληνικής κοινωνίας, Αθήνα, 1983, σ Ε.Φ.Σ.Κ., τ. Θ' ( ), σ Ε.Φ.Σ.Κ., τ. ΙΘ' ( ), σ Ε.Φ.Σ.Κ., τ. ΙΖ' ( ), σ Ό έν Κωνσταντινουπόλει Ελ,ληνικός Φιλολογικός Σύλλογος. Είκοσιπενταετηρίς , Παράρτημα τού ΚΗ' τόμου, Κωνσταντινούπολη, Περιεχόμενα: Ό εναρκτήριος λόγος του Προέδρου 'Ηρ. Βασιάδη, τό πρόγραμμα του συνεδρίου, οί συγχαρητήριες επιστολές πού στάλθηκαν στό Σύλλογο, καθώς καί είκοσι έννέα επιστημονικές πραγματείες. 62. Ε.Φ.Σ.Κ., τ. Κ ( ), σ

14 ΓΙΩΡΓΟΣ A. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ νων βιβλίων καί περιοδικών. Ό βιβλιοφύλακας ύποχρεοΰται να καταρτίζει τέσσερις καταλόγους (τοπικό, αλφαβητικό, επιστημονικό καί εισερχομένων), ένώ απαλλάσσεται καί τυπικά άπό τήν ευθύνη τών συλλογών καί τής όργανοθήκης 63. Οί συμπληρωματικές διατάξεις περί βιβλιοθήκης καί άναγνωστηρίου, πού είναι ένταγμένες στον κανονισμό, έπαναλαμβάνουν τίς διατάξεις έκείνου τού Εκεί πάντως βλέπουμε ότι άλλάζουν οί ώρες λειτουργίας τής βιβλιοθήκης64 καί ότι άπαγορεύεται ό δανεισμός τής Πατρολογίας τού Migne, τού Corpus inscriptiorum Gmecarum καί τού Corpus inscriptiorum Latinorum. Ό έπόμενος κανονισμός65, τού 1896, ορίζει ότι ό ύπεύθυνος τής βιβλιοθήκης ονομάζεται πλέον έφορος καί ξαναπαίρνει τίς άρμοδιότητες πού μέ τόν προηγούμενο είχαν παραχωρηθεΐ στον γενικό γραμματέα. Ό τελευταίος διατηρεί τήν εύθύνη τών άνταλλαγών έως τό 1907, οπότε ό νέος κανονισμός66 άναθέτει στον έφορο καί αύτή τήν άρμοδιότητα. Στον τελευταίο κανονισμό ύπάρχει καί μία πολύ σημαντική διάταξη, πού ορίζει ότι γιά τήν είσοδο τών μή μελών στή βιβλιοθήκη δεν χρειάζεται πλέον εισιτήριο άλλά άπλή σύσταση τού ενδιαφερομένου στον έφορο άπό κάποιο μέλος. Παράλληλα προς τίς άγορές67 καί τίς άμείωτα συνεχιζόμενες προσφορές68 καί διεθνείς άνταλλαγές69, στον πλουτισμό τής βιβλιοθήκης συμβάλλει καί ή δωρεά ολόκληρων συλλογών, τίς όποιες κληροδοτούν μέλη 63. Ήδη άπό τό εκλέγονταν επιμελητές γιά τήν όργανοθήκη καί τίς συλλογές, οί όποιοι είχαν στήν ουσία τήν ευθύνη τους. 64. Ή βιβλιοθήκη λειτουργούσε καθημερινά, έκτος Κυριακών καί έορτών, 9-12 π.μ. καί 3-5 μ.μ. 65. Ε.Φ.Σ.Κ., τ. ΚΖ' ( ), σ Ε.Φ.Σ.Κ., τ. ΛΑ' ( ), σ Στό διάστημα διατίθενται τακτικά κάποια ποσά (κατά μέσο όρο περίπου 32 Λ.Τ. έτησίως) γιά τίς άνάγκες τής βιβλιοθήκης. Ό Σύλλογος άρχίζει τό νά πληρώνει τίς τριμηνιαίες συνδρομές γιά τή Μεγάλη Γαλλική Εγκυκλοπαίδεια (Grande Encyclopédie). Επίσης ξεχωρίζει ή άγορά, τό , τού βιβλίου «τού Γρηγορίου άρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, τό περιέχον δύο λόγους άποδεικτικοΰς καί τό σύνταγμα Γεωργίου τού Σχολαρίου, (τό όποίον) κατά τόν Μ. Γεδεών είναι έκ τών πρώτον έκτυπωθέντων έν τώ τυπογραφεία) τών ήμετέρων Πατριαρχείων τώ 1628». 68. Επισημαίνουμε ανάμεσα στους δωρητές τόν πρωθυπουργό τής Ελλάδος Χαρίλαο Τρικούπη, τόν βασιλιά Γεώργιο, τόν πάπα Λέοντα ΙΓ' καί τόν καθηγητή τού Πανεπιστημίου John Hopkins Cospar Réné Grégory, πού στέλνει 140 τόμους. 69. Τά ιδρύματα μέ τά όποια διατηρούσε άνταλλαγές ό Ε.Κ.Φ.Σ. άναιρέρονται στόν πίνακα II. 300

15 Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ Ε.Φ.Σ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ή φίλοι τοϋ Συλλόγου. Έτσι τό 1889, μετά τό θάνατο τοΰ πρώην άντιπροέδρου Ιωάννη Γεωργαντόπουλου, ή βιβλιοθήκη του διανέμεται μεταξύ τοΰ Ε.Φ.Σ.Κ. καί τής Μεγάλης τοΰ Γένους Σχολής70. Από αυτή τή δωρεά ή βιβλιοθήκη τοΰ Συλλόγου άποκτά τελικά 304 τόμους71. Στις 19 Απριλίου τοΰ ίδιου έτους πεθαίνει ό δημιουργός τοΰ Συλλόγου Ήροκλής Βασιάδης72 καί ολόκληρη ή βιβλιοθήκη του περιέρχεται στον Ε.Φ.Σ.Κ. 'Ο Βασιάδης όριζε νά δοθεί ένα μέρος τών βιβλίων στό Πανεπιστήμιο Αθηνών, άλλά τό έλληνικό κράτος παραιτεϊται άπό τή διαθήκη73 καί έτσι οί 1579 τόμοι καί τά 1000 φυλλάδια έντάσσονται στή βιβλιοθήκη τοΰ Συλλόγου 74. Τό 1890 εκλέγεται βιβλιοφύλακας ό δάσκαλος Νικήτας Παπαγιαννόπουλος, πού θά μείνει στή θέση του γιά μιά πενταετία. Αύτός παρουσιάζει «τήν νέαν ταξινόμησιν καί σύνταξιν τής βιβλιοθήκης καθ ϋλην» καί έκθέτει «τό τε ποσόν τών τίτλων καί τόμων όπερ περιείχεν έκαστον»75. Αναλυτικά λοιπόν τήν περίοδο ή βιβλιοθήκη περιείχε76: 70. Ή βιβλιοθήκη τής Μεγάλης τοϋ Γένους Σχολής φαίνεται ότι άρχίζει νά δημιουργείται τό 1769, όταν ό μεγάλος διερμηνέας Ν. Σοϋτσος δώρισε στή σχολή τή βιβλιοθήκη του. Τό 1805 μεταφέρθηκε στή σχολή -πού τότε λειτουργούσε στήν Ξηροκρήνη- ή βιβλιοθήκη τοϋ Νικηφόρου Θεοτόκη. Τό 1905 ή βιβλιοθήκη άριθμοϋσε περίπου τόμους. Βλ. "Ανθιμος Μαζαράκης, «Ή Πατριαρχική Μεγάλη τοϋ Γένους Σχολή», Ήμερολόγιον τών Εθνικών Φιλανθρωπικών Καταστημάτων εν Κωνσταντινονπόλει, τον έτους 1906, σ Ε.Φ.Σ.Κ., τ. KB' ( ), σ Ή βιογραφία τοΰ Ήροκλή Βασιάδη από τόν Κ. Μακρή δημοσιεύεται στον KB' τόμο τοϋ περιοδικού, στις σελίδες Ε.Φ.Σ.Κ., τ. KB' ( ), σ Ε.Φ.Σ.Κ., τ. ΚΓ' ( ), σ Ο.π., σ Ο.π., σ t

16 1. Καί λοιπόν έν τή Πατρολογία Migne 2. Έν xfj 'Ελληνική φιλολογίςι 3. Έν τή Λατινική φιλολογία 4. Έν τή Αρχαιολογία 5. Έν τοίς φυσικομαθηματικοίς 6. Έν τοίς ίατρικοις 7. Έν τή εγκυκλοπαίδεια 8. Έν τοίς γλωσσικοΐς 9. Έν τή Ιστορία 10. Έν τή Γαλλική φιλολογίςι 11. Έν τή Νεοελληνική φιλολογία 12. Έν τοίς εκπαιδευτικούς 13. Έν τοίς φιλοσοφικοίς 14. Έν ταΐς έφημερίσι 15. Έν τή βιβλιογραφία 16. Έν τή ξένη φιλολογίςι 17. Έν τοίς νομικοΐς 18. Έν ταϊς πολιτικαις έπιστήμαις 19. Έν τοίς έθνογραφικοΐς 20. Έν τή στατιστική 21. Έν τή άνθρωπολογίςι 22. Έν τοίς τεχνικοΐς 23. Έν τή Γερμανική φιλολογίςι 24. Έν τή Αγγλική φιλολογία 25. Έν τή Ιταλική φιλολογίςι 26. Έν τοίς διαφόροις 27. Έν τοίς θρησκευτικούς 28. Έν τή Γεωγραφίςι καί Τοπογραφίςι 29. Έν τοίς Άμερικανικοϊς 30. Έν τώ τμήματι τών περιοδικών ΓΙΩΡΓΟΣ A. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ εόρίοκυνιαι Τόμοι 164 Τεύχη Τίτλοι 761 Τόμοι 1187 Τεύχη 12 Τίτλοι 126 Τόμοι 183 Τεύχη 2 Τίτλοι 414 Τόμοι 528 Τεύχη 53 Τίτλοι 281 Τόμοι 419 Τεύχη 30 Τίτλοι 523 Τόμοι 840 Τεύχη 79 Τίτλοι 22 Τόμοι 132 Τεύχη - Τίτλοι 351 Τόμοι 421 Τεύχη 9 Τίτλοι 551 Τόμοι 879 Τεύχη 39 Τίτλοι 381 Τόμοι 604 Τεύχη 2 Τίτλοι 285 Τόμοι 289 Τεύχη 13 Τίτλοι 391 Τόμοι 415 Τεύχη 20 Τίτλοι 292 Τόμοι 327 Τεύχη 2 Τίτλοι 32 Τόμοι 98 Τεύχη 179 Τίτλοι 40 Τόμοι 59 Τεύχη 30 Τίτλοι 28 Τόμοι 50 Τεύχη - Τίτλοι 212 Τόμοι 287 Τεύχη 15 Τίτλοι 149 Τόμοι 170 Τεύχη 2 Τίτλοι 54 Τόμοι 65 Τεύχη 4 Τίτλοι 29 Τόμοι 42 Τεύχη 2 Τίτλοι 21 Τόμοι 23 Τεύχη - Τίτλοι 196 Τόμοι 227 Τεύχη - Τίτλοι 81 Τόμοι 173 Τεύχη - Τίτλοι 30 Τόμοι 50 Τεύχη - Τίτλοι 80 Τόμοι 112 Τεύχη - Τίτλοι 191 Τόμοι 235 Τεύχη 2 Τίτλοι 428 Τόμοι 549 Τεύχη 2 Τίτλοι 197 Τόμοι 289 Τεύχη 13 Τίτλοι 292 Τόμοι 579 Τεύχη 114 Τόμοι 900 Τεύχη 178 Τό όλον τίτλοι 6438, τόμ , τ. 802 Στον παραπάνω αριθμό τόμων πρέπει να προστεθούν καί 2230 τόμοι «εναισίμων διατριβών», γιά να φθάσουμε έτσι σέ σύνολο τόμων. Στή βιβλιοθήκη ύπήρχαν έπίσης 697 τόμοι διπλών βιβλίων, τα όποια περιλαμβάνονται σέ ιδιαίτερο κατάλογο, πού συνέταξε ό Παπαγιαννόπουλος 77. Στόν πίνακα φαίνεται χαρακτηριστικά ό «γαλλικός προσανατολισμός» τού Συλλόγου, άφου τά βιβλία γαλλικής φιλολογίας δέν ξεπερνούν μόνο τό σύνολο τών βιβλίων τών άλλων ευρωπαϊκών φιλολογιών, αλλά καί αυτά τής νεοελληνικής φιλολογίας. Τά περισσότερα βιβλία πάντως 77. Ο.π., σ

17 Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ Ε.Φ.Σ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ -όπως είναι φυσικό- περιέχονται στή διαίρεση «Ελληνική φιλολογία» πού καλύπτει τα άρχαία γράμματα, ένώ ο υψηλός σχετικά άριθμός Ιατρικών βιβλίων οφείλεται στούς πολλούς γιατρούς-μέλη τού Συλλόγου, πού κατέθεταν έργα τους στή βιβλιοθήκη 78. Αξιοσημείωτος είναι επίσης ό άριθμός τών άμερικανικών βιβλίων -πού οφείλεται κυρίως στις προσπάθειες τού πρέσβη τής 'Υψηλής Πύλης στήν Ουάσινγκτον Γρηγορίου Άριστάρχη-, σέ μιά έποχή πού ή Αμερική παραμένει εξωτικός κόσμος' γιά τήν Εύρώπη. Τό 1892 ό Σαλτέλης, θεωρώντας τον επιστημονικό (συστηματικό)79 κατάλογο άπαραίτητο γιά τή λειτουργία τής βιβλιοθήκης, ζητά τήν κατάρτισή του, άλλά συναντά τήν έντονη αντίδραση τού Παπαγιαννόπουλου. Στή συζήτηση80 πού άκολουθεΐ βλέπουμε τις άπόψεις ορισμένων μελών τού Συλλόγου σχετικά μέ τή χρησιμότητα, άλλά καί τή μορφή, πού πρέπει νά έχουν οί κατάλογοι τής βιβλιοθήκης. Πράγματι διαπιστώνουμε ότι αρκετοί άπό τούς έταίρους θεωρούν τον δελτιοκατάλογο έπικίνδυνο γιά τήν ασφάλεια τού υλικού81. Ό Παπαγιαννόπουλος πάντως καταρτίζει «καταλόγους, τοπικόν, καθ ύλην έπιστημονικόν, συνηνωμένους άμφοτέρους έν βιβλίω χιλιοσελίδφ καί άλφαβητικόν διά δελτίων»82. Άπό τό 1895 ό Σύλλογος άρχισε νά αντιμετωπίζει μεγάλα οικονομικά προβλήματα. Τό έτος έκεϊνο ό ταμίας Δ. Μηλιώτης προειδοποιεί ότι, άν δέν ληφθοΰν μέτρα, θά άρχίσει ό προϋπολογισμός νά κλείνει μέ ελλείμματα83. Ή οικονομική κατάσταση είχε, όπως ήταν φυσικό, άντίκτυπο καί στή βιβλιοθήκη. Έτσι, ένώ τό είχαν άγοραστεί 106 τόμοι, τό 1898 δηλώνεται ότι «ώς άπό πολλού ήδη εχουσι τά πράγματα, ό Σύλλογος ούδέν ή έλάχιστον όλως διατίθησι ποσόν προς αγοράν βιβλίων καί περιοδικών»84, καί τό έπόμενο έτος ό έφορος Παντερμαλής άναφέρει ότι ή βιβλιοθήκη τού Συλλόγου «ούδέν βιβλίον έξ ίδιων προσεπορίσθη»85. Ή 78. Τά μέλη του Συλλόγου είχαν τήν υποχρέωση νά καταθέτουν τά έργα τους στή βιβλιοθήκη. 79. Ό Δ. Μαλιάδης λέγει ότι «ή κατάταξις του επιστημονικού τούτου καταλόγου δέον νά ή καθ ύλην καί είδος». 80. Ε.Φ.Σ.Κ., τ. ΚΔ' ( ), σ Ό Ιωακείμ Βαλαβάνης άναφέρει, ότι γιά λόγους άσφαλείας ό Εμμανουήλ Ροΐδης, όταν ήταν έφορος τής Εθνικής Βιβλιοθήκης τής Αθήνας, κατάργησε τον δελτιοκατάλογο. 82. Ε.Φ.Σ.Κ., τ. ΚΔ' ( ), σ Ε.Φ.Σ.Κ., τ. ΚΣΤ' ( ), σ Ε.Φ.Σ.Κ., τ. ΚΖ' ( ), σ Ό.π., σ

18 ΓΙΩΡΓΟΣ A. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ παντελής έλλειψη άγορών σημαίνει στασιμότητα μόνο στήν απόκτηση επιλεγμένων συγγραμμάτων, άφοϋ οί δωρεές86 έξακολουθοϋν νά αύξάνουν τό ύλικό. Από τή σημαντική δωρεά (πάνω άπό 600 τόμοι κυρίως ιστορικών βιβλίων) τής Αλεξάνδρας καί τού Ευστρατίου Μαυροκορδάτου, χάθηκαν 82 τόμοι, πράγμα πού δημιούργησε μεγάλη αναστάτωση87. Ή βιβλιοθήκη έκλεισε γιά έξι μήνες τό 1899 καί έγινε άκαρπος έλεγχος άπό είδική έπιτροπή88. Μόλις τό 1902, όταν έγινε μιά σημαντική προσπάθεια τακτοποίησης τών βιβλίων άπό τούς Κοκκολάτο καί Κρητικίδη, ανακαλύφτηκαν οί χαμένοι τόμοι89 καί άποκαλύφτηκε ταυτόχρονα ή πλημμελής οργάνωση τού υλικού, πού σέ μεγάλο βαθμό οφειλόταν στήν έλλειψη χώρου. Στα πρώτα χρόνια τού είκοστοϋ αιώνα τρεις ιδιωτικές βιβλιοθήκες περιέρχονται στό Σύλλογο: α. Τό 1900 αναγγέλλεται ότι ό πρεσβευτής τής Οθωμανικής αύτοκρατορίας στό Βερολίνο Ιωάννης Άριστάρχης κληροδοτεί στό Σύλλογο όλη τή βιβλιοθήκη του πού άποτελεϊται άπό 1177 τόμους90 καί παραλαμβάνεται μετά άπό τρία χρόνια91. β. Ό έλληνας λόγιος Ιωάννης Βαλέττας92, πού έζησε στό Λονδίνο, κληροδοτεί τό 1901 τήν πολύτιμη βιβλιοθήκη του (2740 τόμοι), ή όποια άποφασίζεται νά τοποθετηθεί σέ ξεχωριστό χώρο «αυθύπαρκτος καί ακέραια», γιά νά τιμηθεί ό δωρητής Αξίζει νά άναφερθούν οί προσφορές: α) Μέ ένέργειες του Στεφάνου Καραθεοδωρή αποκτάται «βαρύτιμον άντίτυπον τοΰ πολυτιμοτά'του καί καλλιτεχνικός δεδεμένου» έργου τού καθηγητοϋ Κοντακώφ Les émaux Byzantines, πού έκδόθηκε σέ 600 άντίτυπα, έκ τών όποίων τά 200 ήταν «άμυθήτου άξίας». β) Τού Γ. Μαρασλή, πού στέλνει τά έκδιδόμενα τεύχη τής «Μαρασλείου βιβλιοθήκης», γ) Τής Πολυξένης Ταμβάκου (150 τόμοι κλασσικών συγγραφέων), δ) Του Ζαμπακοϋ Πασσά (140 τόμοι). 87. Ε.Φ.Σ.Κ., τ. ΚΖ' ( ), σ Ε.Φ.Σ.Κ., τ. ΚΗ' ( ), σ Ό.π., σ Ε.Φ.Σ.Κ., τ. ΚΘ' ( ), σ Ή διαθήκη τοϋ Ί. Άριστάρχη προσβλήθηκε -μάλλον άπό τή σύζυγό του- καί χρειάστηκαν τρίχρονοι δικαστικοί άγώνες γιά νά διευθετηθεί τό θέμα. 92. Ό I. Βαλέττας γεννήθηκε στή Θήρα τό Άνακηρύχθηκε διδάκτωρ τής Φιλοσοφικής σχολής τοΰ Πανεπιστημίου Αθηνών καί διετέλεσε διευθυντής τού «Έν Σύρω Ελληνικού Παιδαγωγείου». Εγκαταστάθηκε καί δίδαξε Ελληνικά στό Λονδίνο. "Εγραψε τό έργο Φωτίου τοΰ σοφωτάτου καί άγιωτάτου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Έπιστολαί, Λονδίνο, Ε.Φ.Σ.Κ., τ. ΚΗ' ( ), σ. 40. Τό προεδρείο όμως δέν έκανε δεκτή τήν πρόταση 304

19 Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ Ε.Φ.Σ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ γ. Οί κληρονόμοι τοϋ Σπυρίδωνα Μαυρογένη Πασσδ94 δωρίζουν τή βιβλιοθήκη του (1396 τόμοι, 379 τεύχη, 1126 άντίτυπα δικών του συγγραμμάτων) καί ό ήγεμόνας τής Σάμου Αλέξανδρος Μαυρογένης συμπληρώνει τή δωρεά μέ 45 ακόμα τόμους95. «Οϋτω πλουτίζεται έκτάκτως ή ήμετέρα βιβλιοθήκη διά συμβολής τριών ρευμάτων εκ Λονδίνου, Βερολίνου καί Κωνσταντινουπόλεως, καί τεκμήριον βέβαιον παρέχεται ότι διατηρείται άκμαΐον πάντοτε τό γόητρον τού Συλλόγου, καί προς αυτόν άποτείνονται αί τελευταΐαι περιπαθείς σκέψεις άνδρών βιωσάντων εν τή πίστει τοϋ ιδανικού καί τής άφθάρτου δυνάμεως τών έλληνικών γραμμάτων»96. Ή βιβλιοθήκη όμως έχει ήδη μεγαλώσει δυσανάλογα μέ τόν διαθέσιμο χώρο. Τό πρόβλημα, πού είχε έπισημανθεϊ τό 1898, έπιδεινώνεται97, καί τέσσερα χρόνια άργότερα ή κατασκευή νέας αίθουσας καί νέων θηκών «καθίσταται αναπόδραστος»98. Μέ τό θέμα ασχολήθηκε τό 1903 καί ή νεοϊδρυθεΐσα αρχιτεκτονική επιτροπή, ή όποια υπέβαλε μελέτη καί προϋπολογισμό «περί τής καταλλήλου τοποθετήσεως τής όλης τού συλλόγου βιβλιοθήκης»99. Τό σχέδιο άποφασίζεται να πραγματοποιηθεί τμηματικά, μέ τήν προϋπόθεση νά βρεθούν έκτακτοι πόροι εκτός τού προϋπολογισμού J0. Παρά τήν έλλειψη χώρου, έγινε προσπάθεια νά ταξιθετηθοϋν τά βιβλία. Τό 1904 εκλέχθηκαν δύο έπιτροπές, μέ σκοπό νά βοηθήσουν τόν έφορο Οίκονομίδη καί τόν βιβλιοθηκάριο Κρητικίδη νά οργανώσουν τό συσσωρευμένο ύλικό101. Καμμία όμως προσπάθεια δέν μπορεί νά έχει θεαματικά αποτελέσματα, όταν δέν ευνοούν οί άντικειμενικές συνθήκες. Έτσι ή βιτοΰ Π. Νικολόπουλου, νά άναγραφεί τό όνομα τοΰ Βαλέττα στή στήλη τών μεγάλων ευεργετών, άφοΰ ό κανονισμός όριζε ώς εύεργέτες αυτούς πού προσέφεραν χρήματα καί όχι βιβλία. 94. Ό Σπυρίδων Μαυρογένης ύπήρξε αρχίατρος του σουλτάνου Άμπτούλ Χαμίτ τοΰ Β'. 95. Ε.Φ.Σ.Κ., τ. ΚΗ' ( ), σ. 74. Μαζί μέ τά βιβλία δωρίζονται καί τά ράφια τους καί έτσι τοποθετούνται στήν αίθουσα συνεδρίων. 96. Ο.π., σ Έκτος τής έλλειψης χώρου, τό βάρος τών βιβλίων δημιούργησε καί πρόβλημα στατικότητας τής αίθουσας τής βιβλιοθήκης. 98. Ε.Φ.Σ.Κ., τ. ΚΗ' ( ), σ Ε.Φ.Σ.Κ., τ. ΚΘ' ( ), σ. 53. Ή Επιτροπή άποφάσισε νά ιδρύσει είδικό αρχιτεκτονικό καί μηχανικό τμήμα τής βιβλιοθήκης καί γιά τό σκοπό αύτό τά μέλη της θά πρόσφεραν 1 Λ.Τ. έτησίως Ο.π., σ Ο.π., σ

20 ΓΙΩΡΓΟΣ A. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ βλιοθήκη, χωρίς ύλικά μέσα καί ευρυχωρία, «ού μόνον δεν δύναται νά ήναι πλούσια εν συγκρίσει προς πλείστας έν Εύρώπΐ] δημοσίας βιβλιοθήκας, άλλ ουδέ είναι δυνατόν να εχη τήν επικρατούσαν έν τή λειτουργία έκείνων μεγάλην τάξιν»j02. Πάντως τό διεθνές κύρος του Συλλόγου, πού παρέμεινε άλώβητο, έξασφάλιζε άμείωτο τον ρυθμό των άνταλλαγών πού πλούτιζαν τή βιβλιοθήκη τού Ε.Φ.Σ.Κ. προς τίς περιφερειακές βιβλιοθήκες ελληνικόν κοινοτήτων καί συλλόγων τής Ανατολής Ενώ ό Σύλλογος συμπλήρωνε τή δεύτερη είκοσιπενταετία τής ζωής του, τήν περίοδο νέες σημαντικές ιδιωτικές συλλογές έντάσσονται στή βιβλιοθήκη του. Πρόκειται γιά: α. Τή βιβλιοθήκη του διερμηνέα τής αγγλικής πρεσβείας Κ. Σταυρίδη (376 τόμοι καί 429 φυλλάδια), τήν όποια δωρίζει ό ίδιος. β. Τή βιβλιοθήκη τού Κωνσταντίνου Άνθόπουλου πασσά (632 τόμοι καί 8 φυλλάδια), τήν οποία δωρίζει ή χήρα του καί ή όποια άποτελεϊται κυρίως από νομικά βιβλία. γ. Τή βιβλιοθήκη του γιατρού Στέκουλη (294 τόμοι καί 494 φυλλάδια), τήν όποια δωρίζει ή χήρα του δ. Τήν «άπό μακροϋ κληροδοτηθεϊσαν» βιβλιοθήκη τού Φωτιάδη (450 τόμοι καί 24 φυλλάδια)1 5. Έτσι ή βιβλιοθήκη τού Συλλόγου άριθμεΐ τό 1910, τόμους, 666 τεύχη καί φυλλάδια1 6, παραμένει όμως πτωχή καί ελλιπής, κατά τόν πρόεδρο Λεωνίδα Λιμαράκη, ό όποιος τονίζει ότι «δέον νά δαπανηθώσι πολλά προς συγκρότησιν βιβλιοθήκης ούχί πλούσιας αλλά άναγκαιοτάτης διά τάς σημερινός άνάγκας τού Γένους καί τής κοινωνίας έν 102. Ο.π., σ Ενδεικτικά άναφέρουμε: Φιλόμουσος αδελφότητα Άμισσοϋ, Φιλεκπαιδευτικός σύλλογος Πάτμου, Βιβλιοθήκη Πυθαγορείου γυμνασίου Σάμου, Αδελφότητα Κιόνων, Κοινότητα Χαλκηδόνας, Φιλεκπαιδευτική άδελφότητα Άπαμείας, 'Ιερατική σχολή Καισάρειας, 'Ελληνική ορθόδοξη κοινότητα Επιβατών, Ελληνική σχολή τοΰ Κάρς, Φιλόπτωχος άδελφότης «Άγ. Γεώργιος» Τσατάλτζας, Βιβλιοθήκη του κ. Holas. Ή τελευταία ήταν μία σημαντική ιδιωτική βιβλιοθήκη τής Πόλης πού άνήκε στόν προαναφερθέντα κτηματία, ό όποιος έπέτρεπε νά τήν έπισκέπτονται έλεύθερα οί ένδιαφερόμενοι Ε.Φ.Σ.Κ., τ. ΛΒ' ( ), σ Ε.Φ.Σ.Κ., τ. ΛΒ' ( ), σ. 40. Πρόκειται μάλλον γιά τόν έμπορο Νικόλαο Φωτιάδη, μέλος τοΰ Συλλόγου άπό τό Ο.π., σ

Το περιοδικό του Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως. Συμβολή στην ιστορία των ελληνικών επιστημονικών περιοδικών

Το περιοδικό του Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως. Συμβολή στην ιστορία των ελληνικών επιστημονικών περιοδικών Το περιοδικό του Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως. Συμβολή στην ιστορία των ελληνικών επιστημονικών περιοδικών Γιώργος Γιαννακόπουλος Συνέδριο: Ιστορία της Πληροφορίας. Αθήνα (Νομική Βιβλιοθήκη),

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών

Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών Τομ. 6, 1986 Η βιβλιοθήκη του ελληνικού φιλολογικού συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως (1863-1922) Γιαννακόπουλος Γιώργος 10.12681/deltiokms.114 Copyright 1986 To cite this

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικόν της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

Καταστατικόν της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας Καταστατικόν της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας Δελτίον XAE 1 (1884-1891), Περίοδος A' Σελ. 6-9 ΑΘΗΝΑ 1892 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "Αρθρον 1. Συνιστάται έν Αθήναις εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕ ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΡΧΗ! ΣΗΜΕΡΑ 28/4/2017 ΕΙΝΑΙ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΕΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΤΗΣ ΚΤΗΡΙΟ

ΚΑΘΕ ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΡΧΗ! ΣΗΜΕΡΑ 28/4/2017 ΕΙΝΑΙ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΕΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΤΗΣ ΚΤΗΡΙΟ ΚΑΘΕ ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΡΧΗ! ΣΗΜΕΡΑ 28/4/2017 ΕΙΝΑΙ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΕΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΤΗΣ ΚΤΗΡΙΟ Gmail.zip Κοζάνη, 28 Απριλίου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ (ΚΕ.Ο.Δ.Υ.) ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΡΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ (ΚΕ.Ο.Δ.Υ.) ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΡΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Fall 08 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ (ΚΕ.Ο.Δ.Υ.) ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΡΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Θεσσαλονίκη, Μάιος 2011 ΙΔΡΥΣΗ «ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ» ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

(Απόσπασμα από ΦΕΚ 1107/ Αριθ.Φ3/1085/Γ1/1456) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

(Απόσπασμα από ΦΕΚ 1107/ Αριθ.Φ3/1085/Γ1/1456) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ (Απόσπασμα από ΦΕΚ 1107/1997 - Αριθ.Φ3/1085/Γ1/1456) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αριθ. Φ3/1085/Γ1/1456 Σύσταση σχολικού συνεταιρισμού Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση σε Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων

Πρόσκληση σε Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων 22/01/2013 Πρόσκληση σε Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Μεσογείων 2-4, Αθήνα ΑΡ. Μ.Α.Ε. 8429/06/B/86/50 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΣΤΑΣ Λ. ΖΩΡΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΚΩΣΤΑΣ Λ. ΖΩΡΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΣΤΑΣ Λ. ΖΩΡΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Γεννήθηκα στην Αθήνα στις 21 Αυγούστου 1950. Γονείς μου είναι ο Λύσανδρος Κ. Ζώρας και η Λήδα Ζώρα το γένος Ο. Λαμπροπούλου. ΙΙ. ΣΠΟΥΔΕΣ Α. Μέση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η σηµερινή φυσιογνωµία της Βιβλιοθήκης της Alpha Βank διαµορφώθηκε µετά το 2000 µε τη συγχώνευση της Alpha Τραπέζης Πίστεως µε την Ιονική Τράπεζα. Τότε και οι Βιβλιοθήκες των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΛΟΥΒΡΟΥ ΘΑΛΕΙΑ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ

ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΛΟΥΒΡΟΥ ΘΑΛΕΙΑ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΛΟΥΒΡΟΥ ΘΑΛΕΙΑ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το μουσείο του Λούβρου (γαλλικά: Musée du Louvre) είναι ένα από τα μεγαλύτερα και παλαιότερα μουσεία τέχνης στον κόσμο. Βρίσκεται στο κέντρο του Παρισιού,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (I.F.S.W.)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (I.F.S.W.) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (I.F.S.W.) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ============================================================

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ- «ΠΟΣΟ ΚΑΛΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΟΛΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟ;»

ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ- «ΠΟΣΟ ΚΑΛΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΟΛΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟ;» ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ- «ΠΟΣΟ ΚΑΛΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΟΛΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟ;» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η έρευνα «ΠΟΣΟ ΚΑΛΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΟΛΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟ;» πραγματοποιήθηκε τους μήνες Φεβρουάριο-Μάρτιο 2014 σε πέντε σχολεία της Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

108 Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή)

108 Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή) 108 Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή) Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1990 και άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 1991-1992. Δέχεται κατ' έτος 200 περίπου φοιτητές. Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Ο Εκδοτικός Οίκος ιδρύθηκε από το Πολυτεχνείο Κρήτης τη δε χρηματοδότηση, λειτουργία και διαχείριση του έχει αναλάβει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ. Ένα μοναδικό ταξίδι, οδοιπορικό στην ιστορία του πολιτισμού και της εκπαίδευσης των Ελλήνων, σχεδίασε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 7ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 7ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.) Μαρασλή 35 Τ.Κ.:106 76, Αθήνα e-mail: 7synedrioelliepek2014@gmail.com Ηλεκτρονική διεύθυνση: www.elliepek.gr Αθήνα, 4/01/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ

ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ ΤΜΗΜΑ Α2 ΟΜΑΔΑ Δ ΜΙΣΤΗΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΑΠΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΑΡΑΤΣΗ ΕΥΗ ΜΑΤΑΝΟΒΙΤΣ ΖΩΗ ΜΠΑΡΤΣΩΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Εκπαιδευτικός: Μακρυγιάννη Νικολέτα ΠΕ02 Υπήρξε επιχειρηματίας, τραπεζίτης και

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Θεσσαλονίκης

Κανονισμός Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Θεσσαλονίκης Κανονισμός Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Θεσσαλονίκης Άρθρο 1 Όργανα του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Όργανα διοίκησης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Θεσσαλονίκης είναι το Δημοτικό Συμβούλιο και ο Πρόεδρος του

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»;

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Ο όρος«βυζαντινόν» αναφέρεται στο Μεσαιωνικό κράτος που εδιοικείτο από την Κωνσταντινούπολη, τη μεγάλη πόλη των ακτών του Βοσπόρου. Οι ιστορικοί χρησιμοποιούν τον όρο αυτόν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΑ 1913-2011 Εκατό Χρόνια Θύελλες και Χίμαιρες ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών Σας προσκαλεί με τιμή να μετάσχετε στη σειρά των επιστημονικών διαλέξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΛ ΑΛΙΑΡΤΟΥ Σχ. Έτος ΟΜΑΔΑ: Κατερίνα Αραπίτσα Κατερίνα Βίτση Ειρήνη Γκραμόζι Σοφία Ντασιώτη

ΓΕΛ ΑΛΙΑΡΤΟΥ Σχ. Έτος ΟΜΑΔΑ: Κατερίνα Αραπίτσα Κατερίνα Βίτση Ειρήνη Γκραμόζι Σοφία Ντασιώτη ΓΕΛ ΑΛΙΑΡΤΟΥ Σχ. Έτος 2015-2016 ΟΜΑΔΑ: Κατερίνα Αραπίτσα Κατερίνα Βίτση Ειρήνη Γκραμόζι Σοφία Ντασιώτη Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΒΑΦΗ Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΒΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφία. Μιχαήλ Βόδας Σούτσος Μεγάλος Διερµηνέας και ηγεµόνας της Μολδαβίας Dupré Louis, 1820

Εικονογραφία. Μιχαήλ Βόδας Σούτσος Μεγάλος Διερµηνέας και ηγεµόνας της Μολδαβίας Dupré Louis, 1820 Φαναριώτες Ονοµασία που δόθηκε στα µέλη της παλαιάς βυζαντινής αριστοκρατίας (µεταξύ εκείνων που δεν διέφυγαν στη Δύση ή δεν εξισλαµίσθηκαν) και σε εµπόρους από τις περιοχές του Πόντου, της Ανατολίας (:

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ Ν ΕΟΕΛΛΗΝΙΣΤΡΙΑ Ε ΛΣΗ Μ ΑΘΙΟΠΟΥΛΟΥ -Τ ΟΡΝΑΡΙΤΟΥ

Δ ΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ Ν ΕΟΕΛΛΗΝΙΣΤΡΙΑ Ε ΛΣΗ Μ ΑΘΙΟΠΟΥΛΟΥ -Τ ΟΡΝΑΡΙΤΟΥ Τ ΙΜΗΤΙΚΗ Ε ΚΔ ΗΛΩΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ Δ ΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ Ν ΕΟΕΛΛΗΝΙΣΤΡΙΑ Ε ΛΣΗ Μ ΑΘΙΟΠΟΥΛΟΥ -Τ ΟΡΝΑΡΙΤΟΥ Λίγες εκδηλώσεις θα ήταν τόσο κατάλληλες για να τιµηθεί η παγκόσµια ηµέρα του βιβλίου, η 23η Απριλίου, όσο εκείνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Κυριακή 6 Απριλίου 2014 ΟΜΑΔΑ Α

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Κυριακή 6 Απριλίου 2014 ΟΜΑΔΑ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Κυριακή 6 Απριλίου 2014 ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1. Ν αποδώσετε το περιεχόμενο των παρακάτω όρων : α. Πατριαρχική Επιτροπή β. «Υπηρεσία Παλιννοστήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΝΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟ 181(I)/2011 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 353/ AΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 353/ AΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 353/28-1-2019 AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 5 ης /23-1-2019 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης. Στη Σαμοθράκη σήμερα 23-1-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Το ρωμαϊκό κράτος κλονίζεται

Το ρωμαϊκό κράτος κλονίζεται Ι. Η ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 1. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη Ας διαβάσουμε τι θα μάθουμε στο σημερινό μάθημα: Σκοπός: Σκοπός του παρόντος μαθήματος είναι να απαντήσουμε σε ένα «γιατί»: Γιατί χρειάστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ : Απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ : Απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΘΕΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 19.06.2015 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Κουτσούγερας Θανάσης Οικονόμου Τμήμα Γ2

Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Κουτσούγερας Θανάσης Οικονόμου Τμήμα Γ2 2ο Γυμνάσιο Μελισσίων Σχολικό Έτος 2017-18 Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Κουτσούγερας Θανάσης Οικονόμου Τμήμα Γ2 Υπεύθυνη καθηγήτρια: κ. Δανίκα Ευανθία Η τριλογία του Χάνσεν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, 19η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 1. Αθανάσιος Ιωσήφ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ του Ιωσήφ και της Χρυσάνθης, κάτοικος Καλαμαριάς

Διαβάστε περισσότερα

Οι συγγραφείς του τεύχους

Οι συγγραφείς του τεύχους Οι συγγραφείς του τεύχους Οι συγγραφείς του τεύχους [ 109 ] Ο Θανάσης Αγάθος είναι λέκτορας Νεο ελληνικής Φιλολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγοί και παιδαγωγική σκέψη στον ελληνόφωνο χώρο (18ος αιώνας- Μεσοπόλεμος)

Παιδαγωγοί και παιδαγωγική σκέψη στον ελληνόφωνο χώρο (18ος αιώνας- Μεσοπόλεμος) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Παιδαγωγοί και παιδαγωγική σκέψη στον ελληνόφωνο χώρο (18ος αιώνας- Μεσοπόλεμος) Ενότητα 13: Παιδαγωγική και παιδαγωγικά περιοδικά A.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Μ. Γκιόλιας, Ο Κοσμάς ο Αιτωλός και η εποχή του, Αθήνα 1972 Ιωάννης Μενούνος, Κοσμά Αιτωλού Διδαχές, Αθήνα 1979 Αρτ. Ξανθοπούλου-Κυριακού, Ο

Διαβάστε περισσότερα

Έφυγε ο Δάσκαλος Σαράντος Καργάκος

Έφυγε ο Δάσκαλος Σαράντος Καργάκος 14 Ιανουαρίου 2019 Έφυγε ο Δάσκαλος Σαράντος Καργάκος / Επικαιρότητα Σήμερα, Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019, αναπαύθηκε μια σπουδαία προσωπικότητα των Γραμμάτων και της Ιστορίας, ο Δάσκαλος Σαράντος Καργάκος.

Διαβάστε περισσότερα

1ο Σχέδιο. δεδοµένων της Β και Γ στήλης, που αντιστοιχούν στα δεδοµένα της Α στήλης. A. Βασικοί όροι των συνθηκών Β. Συνθήκες Γ.

1ο Σχέδιο. δεδοµένων της Β και Γ στήλης, που αντιστοιχούν στα δεδοµένα της Α στήλης. A. Βασικοί όροι των συνθηκών Β. Συνθήκες Γ. . ΣΧΕ ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ 1ο Σχέδιο Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924 (επαναληπτικό) ιάρκεια: 1 διδακτική ώρα Θέµατα: 3 ΘΕΜΑ 1ο Ι. Να συµπληρώσετε, στα κενά της Α στήλης,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΙΤΗΡΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 68 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 18 ΤΟΥ I960, 54 ΤΟΥ 1962, 27 ΤΟΥ 1963, 30 ΤΟΥ 1964 ΚΑΙ 83 ΤΟΥ 1966)

Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΙΤΗΡΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 68 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 18 ΤΟΥ I960, 54 ΤΟΥ 1962, 27 ΤΟΥ 1963, 30 ΤΟΥ 1964 ΚΑΙ 83 ΤΟΥ 1966) Ε.Ε. Παρ. Ill (I) Αρ. 2278, 11.12.87 1185 Κ.Δ.Π. 311/87 Αριθμός 311 Κανονισμοί οι οποίοι εκδόθηκαν από την Επιτροπή Σιτηρών Κύπρου με βάση το άρθρο 21 του περί Ελέγχου Σιτηρών Νόμου Κεφάλαιο 68, και εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΟΣ - ΞΕΚΙΝΑ ΠΤΩΧΟΤΕΡΗ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΦΕΤΟΣ. Συντάχθηκε απο τον/την el.pi. Δευτέρα, 05 Σεπτέμβριος :57 - Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ

ΚΥΠΡΟΣ - ΞΕΚΙΝΑ ΠΤΩΧΟΤΕΡΗ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΦΕΤΟΣ. Συντάχθηκε απο τον/την el.pi. Δευτέρα, 05 Σεπτέμβριος :57 - Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ Λιγότεροι εκπαιδευτικοί και μαθητές στις σχολικές μονάδες Την ελπίδα ότι το Yπουργείο Παιδείας θα ζητήσει ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2012 να καλύψει όλους τους εκπαιδευτικούς που τελείωσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Γλυπτά του Παρθενώνα στο Βρετανικό Μουσείο: Πρόταση για διαμεσολάβηση της UNESCO

Τα Γλυπτά του Παρθενώνα στο Βρετανικό Μουσείο: Πρόταση για διαμεσολάβηση της UNESCO Courtesy translation Προς τον κ. Alfredo Pérez de Armiñán Βοηθό Γενικό Διευθυντή για τον Πολιτισμό Εκπαιδευτική, Επιστημονική και Πολιτιστική Οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών Οδός Miollis 1 75732 Παρίσι Cedex

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΡΙΖΩ ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ ΔΙΕΚΔΙΚΩ. Χριστίνα Ορφανίδη, Γ2 Ειρήνη Χήρα, Γ2 Σώτια Κωνσταντίνου, Γ2 Σχολική Χρονιά 2013-2014

ΓΝΩΡΙΖΩ ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ ΔΙΕΚΔΙΚΩ. Χριστίνα Ορφανίδη, Γ2 Ειρήνη Χήρα, Γ2 Σώτια Κωνσταντίνου, Γ2 Σχολική Χρονιά 2013-2014 ΓΝΩΡΙΖΩ ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ ΔΙΕΚΔΙΚΩ Χριστίνα Ορφανίδη, Γ2 Ειρήνη Χήρα, Γ2 Σώτια Κωνσταντίνου, Γ2 Σχολική Χρονιά 2013-2014 Γυμνάσια στην κατεχόμενη Κύπρο Το 1974 καταλαμβάνεται το 36,5% των δημοσίων σχολών Μέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Καταστατικό

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Καταστατικό ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Καταστατικό ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Επιτροπή συνεστήθη από το 6ο και το 7ο Διεθνές Συνέδριο Βυζαντινών Σπουδών που συνήλθαν στο Παρίσι και τις Βρυξέλλες τον Ιούλιο-Αύγουστο του 1948.

Διαβάστε περισσότερα

32. Η Θεσσαλονίκη γνωρίζει μεγάλη ακμή

32. Η Θεσσαλονίκη γνωρίζει μεγάλη ακμή 32. Η Θεσσαλονίκη γνωρίζει μεγάλη ακμή Η Θεσσαλονίκη, από τα πρώτα βυζαντινά χρόνια, είναι η δεύτερη σημαντική πόλη της αυτοκρατορίας. Αναπτύσσει σπουδαία εμπορική, πνευματική και πολιτική κίνηση, την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 08/06/2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Οι Μέτοχοι της Εταιρείας στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 29η Ιουνίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 π.μ., στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (διαγώνισμα 1)

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (διαγώνισμα 1) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (διαγώνισμα 1) ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1.α Το Νοέμβριο του 1919 υπογράφηκε η συνθήκη του Νεϊγύ.πριν από την υπογραφή της συνθήκης) σελ 140 σχ.βιβλ. Β. Κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του "Πολιτιστικού και Κοινωνικού Ιδρύματος των Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερμανία α. Σ."

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Πολιτιστικού και Κοινωνικού Ιδρύματος των Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερμανία α. Σ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του "Πολιτιστικού και Κοινωνικού Ιδρύματος των Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερμανία α. Σ." 1 Όνομα, έδρα, οικονομικό έτος (1) Το ίδρυμα ονομάζεται "Πολιτιστικό και Κοινωνικό Ίδρυμα των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορική εξέλιξη των μουσείων από την Αρχαία Ελλάδα έως και τον 20ο αιώνα

Η ιστορική εξέλιξη των μουσείων από την Αρχαία Ελλάδα έως και τον 20ο αιώνα 1 Απριλίου 2014 Η ιστορική εξέλιξη των μουσείων από την Αρχαία Ελλάδα έως και τον 20ο αιώνα Πολιτισμός / Μουσεία Αναστασία Ματσαρίδου, Εικαστικός Νέο μουσείο Ακρόπολης Αθηνών Το μουσείο χαράζει μια μακραίωνη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διαδικασίες Χρονοδιάγραμμα υπηρεσιακών μεταβολών»

ΘΕΜΑ: «Διαδικασίες Χρονοδιάγραμμα υπηρεσιακών μεταβολών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΒΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8. Ο Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαµάντιος Κοραής

Κεφάλαιο 8. Ο Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαµάντιος Κοραής 1 Κεφάλαιο 8 Ο Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαµάντιος Κοραής Ανάµεσα στους δασκάλους του Γένους ξεχωρίζουν για τη δράση τους ο λόγιος επαναστάτης Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαµάντιος Κοραής, ένας Έλληνας φιλόλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Η Ομογένεια θρηνεί τον Ποιμενάρχη της

Η Ομογένεια θρηνεί τον Ποιμενάρχη της 26/03/2019 Η Ομογένεια θρηνεί τον Ποιμενάρχη της Οικουμενικό Πατριαρχείο / Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας Γράφει η Ναταλία Δανδόλου «Όλα τα ποτάμια που κυλούν ορμητικά ή ράθυμα έχουνε μια μονάχα νοσταλγία: τη

Διαβάστε περισσότερα

Τα Βαλκάνια των αλληλοσυγκρουόμενων εθνικών επιδιώξεων

Τα Βαλκάνια των αλληλοσυγκρουόμενων εθνικών επιδιώξεων Τα Βαλκάνια των αλληλοσυγκρουόμενων εθνικών επιδιώξεων οι Σέρβοι κέρδισαν την αυτονομία τους (1812-1815) οι Έλληνες ίδρυσαν ανεξάρτητο εθνικό κράτος οι Βούλγαροι ίδρυσαν ανεξάρτητη βουλγαρική εκκλησία,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΩΜΑΪΚΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ ΣΧ.ΕΤΟΣ : ΤΑΞΗ : Α 1 ΜΑΘΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓ: ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ

ΡΩΜΑΪΚΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ ΣΧ.ΕΤΟΣ : ΤΑΞΗ : Α 1 ΜΑΘΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓ: ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΡΩΜΑΪΚΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ ΣΧ.ΕΤΟΣ : 2017-2018 ΤΑΞΗ : Α 1 ΜΑΘΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓ: ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ Γκουτζίνα Ιφιγένεια, Δροσινού Μαρία Γεωργία ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑ Ο όρος «Σύγκλητος»

Διαβάστε περισσότερα

2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός

2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός κεφάλαιο 6 ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΧΩΡΩΝ ΩΣ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΕΣΤΦΑΛΙΑΣ (1453-1648) 2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός Ορισμός Πρόκειται για μια γενικότερη πνευματική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΟ ΒΗΜΑ Εκτέλεση και γνωστοποίηση μεταθέσεων (σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ. 50/1196 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 100/1997).

ΤΡΙΤΟ ΒΗΜΑ Εκτέλεση και γνωστοποίηση μεταθέσεων (σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ. 50/1196 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 100/1997). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΒΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η Δημοτική Εκπαίδευση είναι υποχρεωτική και διαρκεί έξι. χρόνια. Είναι υπεύθυνη για την εκπαίδευση παιδιών ηλικίας 5 8 / 12

Η Δημοτική Εκπαίδευση είναι υποχρεωτική και διαρκεί έξι. χρόνια. Είναι υπεύθυνη για την εκπαίδευση παιδιών ηλικίας 5 8 / 12 Εισαγωγή Η Δημοτική Εκπαίδευση είναι υποχρεωτική και διαρκεί έξι χρόνια. Είναι υπεύθυνη για την εκπαίδευση παιδιών ηλικίας 5 8 / 12 μέχρι 11 8 / 12 χρονών, που φοιτούν στα δημοτικά σχολεία. Ακρογωνιαίος

Διαβάστε περισσότερα

Μ.Α.Ε. 8429/06/B/86/50 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Μ.Α.Ε. 8429/06/B/86/50 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Μεσογείων 2 4, Αθήνα ΑΡ. Μ.Α.Ε. 8429/06/B/86/50 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1 Scriptorium (Ταμπλό Αξίας Κατηγορίας) 5 εξάπλευρα ζάρια 87 κάρτες

Περιεχόμενα 1 Scriptorium (Ταμπλό Αξίας Κατηγορίας) 5 εξάπλευρα ζάρια 87 κάρτες Εισαγωγή Στο Biblios, αναλαμβάνετε το ρόλο ενός ηγούμενου, επικεφαλής ενός μοναστηριού την εποχή του Μεσαίωνα. Προσπαθώντας να δημιουργήσετε την εντυπωσιακότερη βιβλιοθήκη, συναγωνίζεστε με άλλους ηγούμενους

Διαβάστε περισσότερα

Αγωγή και Εκπαίδευση στη Νεώτερη Ελλάδα

Αγωγή και Εκπαίδευση στη Νεώτερη Ελλάδα Αγωγή και Εκπαίδευση στη Νεώτερη Ελλάδα Στο πλαίσιο του Νεοελληνικού Διαφωτισμού έγινε σημαντική προσπάθεια Να συσταθούν σχολεία Nα γραφτούν βιβλία Nα εισαχθούν οι θετικές επιστήμες Nα καταπολεμηθεί ο

Διαβάστε περισσότερα

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ICOM ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Αγ.Ασωμάτων 15 ΑΘΗΝΑ 105 53 Τηλ./Fax: 210 3219414 www.otenet.gr/icom Email icom@otenet.gr ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Να δώσετε το περιεχόµενο των παρακάτω όρων: α. Οργανικός νόµος 1900 β. Συνθήκη φιλίας και συνεργασίας γ. «Ηνωµένη αντιπολίτευσις»

Να δώσετε το περιεχόµενο των παρακάτω όρων: α. Οργανικός νόµος 1900 β. Συνθήκη φιλίας και συνεργασίας γ. «Ηνωµένη αντιπολίτευσις» Να δώσετε το περιεχόµενο των παρακάτω όρων: α. Οργανικός νόµος 1900 β. Συνθήκη φιλίας και συνεργασίας γ. «Ηνωµένη αντιπολίτευσις» Β. Να αντιστοιχίσετε τα γράµµατα της στήλης Α µε αυτά της στήλης 1.Επανάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ. Αρχείο Επισκόπου Ιεροσητείας Αμβροσίου. Αρχείο Αρχιμανδρίτη Παρθενίου Κελαϊδή. Συλλογή Παπα-Στεφάνου Προβατάκη

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ. Αρχείο Επισκόπου Ιεροσητείας Αμβροσίου. Αρχείο Αρχιμανδρίτη Παρθενίου Κελαϊδή. Συλλογή Παπα-Στεφάνου Προβατάκη ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ Τίτλος Αρχείο Επισκόπου Ιεροσητείας Αμβροσίου Αρχείο Αρχιμανδρίτη Παρθενίου Κελαϊδή Συλλογή Παπα-Στεφάνου Προβατάκη Αρχείο Επισκόπου Διονυσίου Μαραγκουδάκη Συλλογή Μονών (νομών Χανίων,

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγοί και παιδαγωγική σκέψη στον ελληνόφωνο χώρο (18ος αιώνας- Μεσοπόλεμος)

Παιδαγωγοί και παιδαγωγική σκέψη στον ελληνόφωνο χώρο (18ος αιώνας- Μεσοπόλεμος) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Παιδαγωγοί και παιδαγωγική σκέψη στον ελληνόφωνο χώρο (18ος αιώνας- Μεσοπόλεμος) Ενότητα 10: Η Παιδαγωγική στο Αθηνών (19ος αι.) Ε. Αβτζή,

Διαβάστε περισσότερα

Από το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων του Επιμελητηρίου το έτος 2009 θα αναφερθούν εδώ τα βασικότερα σημεία.

Από το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων του Επιμελητηρίου το έτος 2009 θα αναφερθούν εδώ τα βασικότερα σημεία. 4. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Από το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων του Επιμελητηρίου το έτος 2009 θα αναφερθούν εδώ τα βασικότερα σημεία. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Το 2009 ξεκίνησε με τις εξαιρετικά προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 1 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 1 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 1 η Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σχολικού Συνεταιρισμού του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αγίου Παύλου. Άρθρο 1ο ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΦΡΑΓΙΔΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σχολικού Συνεταιρισμού του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αγίου Παύλου. Άρθρο 1ο ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σχολικού Συνεταιρισμού του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αγίου Παύλου Άρθρο 1ο ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΦΡΑΓΙΔΑ Ιδρύεται σήμερα 5/10/2017 Σχολικός Συνεταιρισμός με την επωνυμία «Σχολικός Συνεταιρισμός

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Φορολογική αντιμετώπιση, για σκοπούς Φ.Π.Α., των δραστηριοτήτων του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων

Θέμα: Φορολογική αντιμετώπιση, για σκοπούς Φ.Π.Α., των δραστηριοτήτων του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Β «Παροχή Υπηρεσιών & Ειδικά Καθεστώτα»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΑΡΙΘΜΟΙ. Οι αριθμοί στα παλαιά έγγραφα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΑΡΙΘΜΟΙ. Οι αριθμοί στα παλαιά έγγραφα ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΑΡΙΘΜΟΙ Οι αριθμοί στα παλαιά έγγραφα Στην σημερινή εποχή διεθνώς χρησιμοποιούνται οι αραβικοί αριθμοί (1,2,3, ). Όμως σε παλαιότερα χρόνια χρησιμοποιούνταν οι ελληνικοί αριθμοί (α, β, γ, ).

Διαβάστε περισσότερα

Στιγμιότυπο από την τελετή θεμελίωσης του νέου κτιρίου πολιτιστικών δραστηριοτήτων Χ.Α.Ν.Θ. Ασβεστοχωρίου, το οποίο ανοικοδομείται με σημαντική

Στιγμιότυπο από την τελετή θεμελίωσης του νέου κτιρίου πολιτιστικών δραστηριοτήτων Χ.Α.Ν.Θ. Ασβεστοχωρίου, το οποίο ανοικοδομείται με σημαντική Στιγμιότυπο από την τελετή θεμελίωσης του νέου κτιρίου πολιτιστικών δραστηριοτήτων Χ.Α.Ν.Θ. Ασβεστοχωρίου, το οποίο ανοικοδομείται με σημαντική χορηγία της Φ.Α.Α.Θ. και αναμένεται να αποδοθεί προς χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων. Πολιτική Χρήσης

Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων. Πολιτική Χρήσης Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων Πολιτική Χρήσης Θεσσαλονίκη 10/4/2013 Σελίδα 2 από 13 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 Εισαγωγή... 4 Πολιτική περιεχομένου... 5 Πολιτική κατάθεσης εργασιών... 5 Πολιτική πρόσβασης...

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ . ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Έτος Ίδρυσης: 7 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ).... ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΔΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)....

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τις κοινοβουλευτικές ερωτήσεις

Τροποποίηση του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τις κοινοβουλευτικές ερωτήσεις P7_TA(2014)0408 Τροποποίηση του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τις κοινοβουλευτικές ερωτήσεις Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 14/8/ 2014 Αρ. Πρωτ.31477

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 14/8/ 2014 Αρ. Πρωτ.31477 Ελληνική ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 14/8/ 2014 Αρ. Πρωτ.31477 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΟΙΑΣ Α.Μ.Κ.»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΟΙΑΣ Α.Μ.Κ.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΟΙΑΣ Α.Μ.Κ.» ΟΙΑ, ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΦΑΝΑΡΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ιατρική Βιβλιοθήκη του Νοσοκοµείου «Ο Ευαγγελισµός»

Η Ιατρική Βιβλιοθήκη του Νοσοκοµείου «Ο Ευαγγελισµός» Η Ιατρική Βιβλιοθήκη του Νοσοκοµείου «Ο Ευαγγελισµός» Ελένη Καλογεράκη Βιβλιοθηκονόµος, Msc Προϊσταµένη Βιβλιοθήκης ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισµός» e-mail: evalib@cc.uoa.gr H Βιβλιοθήκη του Ευαγγελισµού ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Η ομιλία της Μαρίας Θ. Αντωνιάδου Προέδρου της ΕΣΗΕΑ στα σημερινά εγκαίνια της Βιβλιοθήκης «Δημήτρης Ι. Πουρνάρας»

Η ομιλία της Μαρίας Θ. Αντωνιάδου Προέδρου της ΕΣΗΕΑ στα σημερινά εγκαίνια της Βιβλιοθήκης «Δημήτρης Ι. Πουρνάρας» Ημερομηνία Ανάρτησης: 02/12/2018 Η ομιλία της Μαρίας Θ. Αντωνιάδου Προέδρου της ΕΣΗΕΑ στα σημερινά εγκαίνια της Βιβλιοθήκης «Δημήτρης Ι. Πουρνάρας» ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ κ. ΜΑΡΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Στα αποστολικά χρόνια, η Θεία Ευχαριστία γινόταν διαφορετικά από τον τρόπο που έγινε τη βραδιά του Μυστικού Δείπνου.

1. Στα αποστολικά χρόνια, η Θεία Ευχαριστία γινόταν διαφορετικά από τον τρόπο που έγινε τη βραδιά του Μυστικού Δείπνου. ΜΑΘΗΜΑ 22 ο ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ Θ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με την ιστορία της αρχαίας Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα: Το παράδειγμα των Φιλοσοφικών Σχολών

Ιστορία της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα: Το παράδειγμα των Φιλοσοφικών Σχολών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ιστορία της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα: Το παράδειγμα των Φιλοσοφικών Σχολών Ενότητα: Φοιτητές και φοιτήτριες Βασίλειος Φούκας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρθρο 1 Επωνυμία Εδρα Ιδρύεται Σωματείο σύμφωνα με τα άρθρα 78 επ. του Αστικού Κώδικα υπό την επωνυμία ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Μαΐου Π ρ α κ τ ι κ ά ς)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Μαΐου Π ρ α κ τ ι κ ά ς) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 29-31 Μαΐου 2009 Π ρ α κ τ ι κ ά ς) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 Ο ΤΟΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ Λ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 έως 2004 ---------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 έως 2004 ---------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 έως 2004 ---------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 108(Ι) του 1997 103(Ι) του 1999 114(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:

ΟΝΟΜΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ: ΟΝΟΜΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ: ΓΩΝ ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθµούς της Στήλης Α και δίπλα σε κάθε αριθµό ένα από τα γράµµατα της Στήλης Β, ώστε να προκύπτει η σωστή αντιστοίχιση ΣΤΗΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ

Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ Ενότητα 2-Δ Α6: Οι θεολόγοι του 13ου αιώνα Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

FF GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών: 14216/06/Β/86/06)

FF GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών: 14216/06/Β/86/06) FF GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: 3027701000 (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών: 14216/06/Β/86/06) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

33 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε2 2013-2014 1

33 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε2 2013-2014 1 ΕΝΑ ΓΟΗΤΕΥΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΧΡΟΝΙΑ, ΓΕΜΑΤΟ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ. 33 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε2 2013-2014 1 Εικόνα 1 Εικόνα 2 Ρωμαϊκές λεγεώνες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ στα αποσπάσματα των εγχειριδίων που ακολουθούν : 1]προσέξτε α) το όνομα του Βυζαντίου β) το μέγεθος

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ στα αποσπάσματα των εγχειριδίων που ακολουθούν : 1]προσέξτε α) το όνομα του Βυζαντίου β) το μέγεθος ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ στα αποσπάσματα των εγχειριδίων που ακολουθούν : 1]προσέξτε α) το όνομα του Βυζαντίου β) το μέγεθος και τον τόνο της αποτίμησης γ) τα στοιχεία της ιστορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: Η ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΝ 19 Ο ΑΙΩΝΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: Η ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΝ 19 Ο ΑΙΩΝΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: Η ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΝ 19 Ο ΑΙΩΝΑ 09/10/2016 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:. ΟΜΑΔΑ Α Α1.1. Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: α. Εθνικά κινήματα β. Ιερή Συμμαχία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Βαλκανικά σύμμεικτα ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Υπεύθυνος: Μέλη: Καθ. Παρασκευή Νάσκου Περράκη Καθ. Φώτιος Σιώκης Καθ. Κυριάκος Κεντρωτής Λέκτ. Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανάληψη: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποψηφίους διδάκτορες στο πλαίσιο της χρηµατοδοτούµενης Πράξης Κύρτου Πλέγµατα

Ορθή επανάληψη: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποψηφίους διδάκτορες στο πλαίσιο της χρηµατοδοτούµενης Πράξης Κύρτου Πλέγµατα Ορθή επανάληψη: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποψηφίους διδάκτορες στο πλαίσιο της χρηµατοδοτούµενης Πράξης Κύρτου Πλέγµατα Αθήνα, 22/7/2013 To Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΤΟΜΟΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ (Μικρὴ βιβλιοθήκη)

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΤΟΜΟΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ (Μικρὴ βιβλιοθήκη) 1 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΤΟΜΟΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ (Μικρὴ βιβλιοθήκη) Τίτλος ἐφημερίδων Ἡμερομηνία πρώτου φύλλου Ἡμερομηνία τελευταίου φύλλου Παρατηρήσεις ΑΓΩΝ 4 Φεβρουαρίου 100 2 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2013, ώρα: 5:30 μ.μ. Ξενοδοχείο Hilton Park

Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2013, ώρα: 5:30 μ.μ. Ξενοδοχείο Hilton Park Χαιρετισμός του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κυριάκου Κενεβέζου, εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη στην τελετή αποφοίτησης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.,Παρ.1, 1507 Ν. 135/90 Αρ. 2522,13.7.90

Ε.Ε.,Παρ.1, 1507 Ν. 135/90 Αρ. 2522,13.7.90 Ε.Ε.,Παρ.1, 1507 Ν. 135/90 Αρ. 2522,13.7.90 Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Υποσύστημα Στατιστικής Διοίκησης

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Υποσύστημα Στατιστικής Διοίκησης ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΟΥ Γ.Π.Α. Υποσύστημα Στατιστικής Διοίκησης ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΟΥ Γ.Π.Α. Αλεξάνδρα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Η Θράκη, η Μικρά Ασία και ο Πόντος, ακµαία ελληνικά κέντρα (σελ )

Κεφάλαιο 5. Η Θράκη, η Μικρά Ασία και ο Πόντος, ακµαία ελληνικά κέντρα (σελ ) Ιστορία ΣΤ τάξης 4 η Ενότητα «Η Ελλάδα στον 19 ο αιώνα» 1 Κεφάλαιο 5 Η Θράκη, η Μικρά Ασία και ο Πόντος, ακµαία ελληνικά κέντρα (σελ. 166 169) Με το πρωτόκολλο που υπέγραψαν στο Λονδίνο οι Μεγάλες υνάµεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Αθήνα σήμερα 01 Φεβρουαρίου 2018 οι υπογραφόμενοι : 1. - Ο Ευστράτιος ΠΑΠΑΝΗΣ του Παναγιώτη, Τοπογράφος Μηχανικός κάτοικος Αμαρουσίου (οδός

Διαβάστε περισσότερα

Εξαιρετική η επίδοση της Κύπρου στην έρευνα στο ΕΣΕ, είπε στο ΚΥΠΕ ο Καθηγητής Bourguignon ΚΥΠΕ - Αθηνά Αρσαλίδου - ΚΥΠΡΟΣ/Λευκωσία 14/12/ :10

Εξαιρετική η επίδοση της Κύπρου στην έρευνα στο ΕΣΕ, είπε στο ΚΥΠΕ ο Καθηγητής Bourguignon ΚΥΠΕ - Αθηνά Αρσαλίδου - ΚΥΠΡΟΣ/Λευκωσία 14/12/ :10 15.12.2016 Εξαιρετική η επίδοση της Κύπρου στην έρευνα στο ΕΣΕ, είπε στο ΚΥΠΕ ο Καθηγητής Bourguignon ΚΥΠΕ - Αθηνά Αρσαλίδου - ΚΥΠΡΟΣ/Λευκωσία 14/12/2016 12:10 Η Κύπρος αποδίδει εξαιρετικά καλά στον τομέα

Διαβάστε περισσότερα