ΚΑΙ Τ ΒΑΣΙΛΕΙ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ ΑΦΘΑΡΤ ΑΟΡΑΤ ΜΟΝ ΣΟΦ ΘΕ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΟΞΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΑΣ ΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΙ Τ ΒΑΣΙΛΕΙ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ ΑΦΘΑΡΤ ΑΟΡΑΤ ΜΟΝ ΣΟΦ ΘΕ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΟΞΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΑΣ ΤΩΝ"

Transcript

1 ΠΡΟΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Γ ε ω ρ γ ι ο υ Β ι ο λ α κ η ΚΑΙ Τ ΒΑΣΙΛΕΙ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ ΑΦΘΑΡΤ ΑΟΡΑΤ ΜΟΝ ΣΟΦ ΘΕ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΟΞΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΑΣ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ. ΑΜΗΝ.

2 ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Η Θ ΩΡΑ. 1 Ο ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ. 2 Περ το Ε λ ο γητ ς Θ ε ς 2 Περ το Προοιµιακο Ψαλµο.. 2 Περ το Α Καθ σµατος το Ψαλτηρ ου 2 Περ τ ς Α Στ σεως το Ψαλτηρ ου 3 Περ το ΡΜ Ψαλµο Κ ρ ι ε κ κ ρ α ξ α. 3 Περ τ ν πρ των σπερ ων Στιχηρ ν.. 3 Περ το Α σπερ ου οξαστικο. 4 Περ το ν τ σπεριν Προκειµ νου. 5 Περ το ν τ σπεριν ναγνωσµ των.. 5 Περ ρτοκλασ ας 5 Περ τ ν σπερ ων ποστ χων. 6 Περ το οξαστικο τ ν ποστ χων... 6 Περ το Ν ν π ο λ ε ι ς κα το Τρισαγ ου 7 Περ τ ν πολυτικ ων 8 Περ τ ς Απολ σεως ν γ νει... 8 Ο ΟΡΘΡΟΣ Σελ ς Περ το Μεσονυκτικο Περ το ξαψ λµου Περ το Θ ε ς Κ ρ ι ο ς. 11 Περ το Ψαλτηρ ου Περ τ ν Καθισµ των. 13 Περ τ ν Ε λογηταρ ων, τ ς πακο ς, τ ν ναβαθµ ν, κα το Προκειµ νου.. 14 Περ τ ν Καν νων.. 14 Περ τ ν Στ χων τ ν ψαλλοµ νων πρ τ ν Τροπαρ ων τ ν Καν νων I -

3 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Περ το ν τ Γ δ Καθ σµατος Περ Κοντακ ου κα Ο κου. 16 Περ τ ν Καταβασι ν 17 Περ το ν τ ρθρ τ ς Κυριακ ς ωθινο Ε αγγελ ου 17 Περ τ ς ν τ Θ δ Στιχολογ ας το Μ ε γ α λ ν ε ι ψ υ χ µ ο υ. 18 Περ τ ν ξαποστειλαρ ων. 19 Περ τ ν Στιχηρ ν τ ν Α νων Περ το οξαστικο τ ν Α νων Περ το Θεοτοκ ου το µετ τ οξαστικ ν τ ν Α νων 21 Περ τ ς οξολογ ας. 22 Περ το πολυτικ ου το ρθρου τ ς Κυριακ ς Σ µ ε ρ ο ν σ ω τ η ρ α.. 22 Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Περ τ ν Τυπικ ν κα Μακαρισµ ν. 23 Περ τ ν ντιφ νων. 24 Περ τ ν ν τ Λειτουργ Ε σοδικ ν.. 24 Περ τ ν µετ τ ν Ε σοδον πολυτικ ων. 25 Περ τ ν ν τ Λειτουργ ψαλλοµ νων Κοντακ ων 26 Περ το Τρισαγ ου µνου Περ ποστ λου κα Ε γγελ ου Περ το λ λ η λ ο ϊ α το ποστ λου.. 29 Περ το Χερουβικο µνου Περ το ξ ι ο ν σ τ ι ν Περ το Κοινωνικο Περ το Ε δ ο µ ε ν τ Φ ς 32 Περ το Ε η τ ν ο µ α Κ υ ρ ο υ. 32 Περ το Ε λ ο γ α Κ υ ρ ο υ.. 32 Περ το ι Ε χ ν 33 - II -

4 ΠΡΟΕΘΩΡΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ Η Τ Ο Ι ΤΥΠΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ, ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΑΙΣ ΚΥΡΙΑΚΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑΣ ΕΟΡΤΑΣ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΝΙΑΥΤΟΥ ΜΕΤΑ ΠΑΣΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΥΤΩΝ Η Θ Ω Ρ Α Ἡ πρό τοῦ Ἑσπερινοῦ καθ ἐκάστην ἡµέραν ἀναγινωσκοµένη Θ ὥρα ἔστι σφραγίς τῆς Ἀκολουθίας τῆς ἤδη ληγούσης ἐκκλησιαστικῶς ἡµέρας. Καί ἄν ἡ ἡµέρα ᾖ εσποτική ἤ Θεοµητορική ἑορτή ἤ µεθέορτος ἤ µνήµη ἑορταζοµένου Ἁγίου, Ἀπολυτίκιον καί Κοντάκιον λέγονται ἐν ταύτῃ τά τῆς ἑορτής ἤ τοῦ Ἀγίου εἰ δέ µή, τό τοῦ τυχόντος Ἀγίου τῆς ἡµέρας Ἀπολυτίκιον, καί ἀντί Κοντακίου λέγεται τό «Βλέπων ὁ Ληστής τόν ἀρχηγόν τῆς ζωῆς». όξα «Ἐν µέσω δύο ληστών». Καί νῦν «Ἁπόστολοι µάρτυρες» καί Κοντάκιον. «Ὡς ἀπαρχάς τῆς φύσεως» τῇ δε Κυριακῇ ἑσπέρας τό Ἀναστάσιµον Ἀπολυτίκιον, καί άντί Κοντακίου ἡ Ὑπακοή τοῦ Ἤχου. Ἐν ὅλῃ τῇ ιακαινησίµῳ ἐβδοµάδι καί τῷ Σαββάτῳ τῆς ιακαινησίµου ἑσπέρας πρό τοῦ Ἑσπερινοῦ τοῦ Θωµᾶ, ὡς καί τῇ Τετάρτῃ τῆς Ἀποδόσεως τῆς Ἑορτής τοῦ Πάσχα ἑσπέρας πρό τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Ἀναλήψεως, ἀναγινώσκεται ἡ τοῦ Πάσχα Θ Ὥρα ἤτοι τό «Ἀνάστασιν Χριστοῦ», «Προλαβοῦσαι τόν ὄρθρον» κτλ ὡς ἐν τῷ Ὡρολογίῳ διατυποῦται. Τῇ δέ Τρίτη τοῦ Τυφλοῦ ἑσπέρας, πρό τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Ἀποδόσεως τοῦ Πάσχα, ἀναγινώσκεται ἡ Θ τρίψαλµος καί λέγεται Ἀπολυτίκιον «Τόν συνάναρχον λόγον» καί Κοντάκιον «Τῆς ψυχῆς τά ὄµµατα». Ἐν τῇ Μ. δέ Τεσσαρακοστῇ ἀναγινώσκεται ὥς ἐστι διατεταγµένη ἐν τῷ Ὡρολογίῳ µετά τῶν Μακαρισµῶν καί τῶν ἀκολούθων αὐτοῖς. Ἀπολυσις ἐν τῇ Θ λέγεται πάντοτε ἡ µικρά (ὅρα αὐτήν κατωτέρω ἐν 16) µετά τοῦ χαρακτηριστικοῦ τῆς ἑορτῆς, ἦς ἐλέχθησαν τό Ἀπολυτίκιον καί τό Κοντάκιον. 1

5 ΠΡΟΕΘΩΡΙΑ Ο ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΥΛΟΓΗΤΟΣ Ο ΘΕΟΣ 2. Ἀρχή τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ἑσπερινοῦ καί τῆς τοῦ Ὄρθρου καί πάσης ἄλλης ἱεράς τελετῆς ἐστίν ἡ ὑπό τοῦ Ἱερέως ἐκφωνούµενη εὐχή, «Εὐλογητός ὁ Θεός ἡµῶν» (1), ἐξαιρέσει τῆς Θείας Λειτουργίας, τῆς τελετής τοῦ Ἁγίου Βαπτίσµατος καί τοῦ Μυστηρίου τοῦ Γάµου, πρό τῶν ὁποίων ἐκφωνεῖται τό «Εὐλογηµένη ἡ Βασιλεία τοῦ Πατρός». Ἐν τοῖς Ἑσπερινοίς δέ (2) καί τοῖς Ὄρθροις τῆς ιακαινησίµου ἑβδοµάδος καί τῆς ἡµέρας τῆς Ἀποδόσεως τοῦ Πάσχα, ὡς καί πρό τοῦ καθ ἑκάστην ἡµέραν ἀναγινωσκοµένου Ἑξαψάλµου, ἐκφωνείται τό «όξα τῇ Ἁγία καί Ὁµοοσίῳ καί ζωοποιώ καί ἀδιαρέτῳ Τριάδι». ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟΟΙΜΙΑΚΟΥ ΨΑΛΜΟΥ 3. Ὁ Προοιµοιακός Ψαλµός, ἡ µεγαλοπρεπεστέρα δοξολογία τοῦ Θεοῦ τυγχάνων (3), ἀναγινώσκεται εἰς ἄπαντας τούς Ἑσπερινούς τοῦ ὅλου ἐνιαυτοῦ ἀργεί δέ ἀπό τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Κυριακής τοῦ Πάσχα καθ ὅλην τήν ιακαινήσιµον ἑβδοµάδα, ὡς καί ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Κυριακής τοῦ Θωµά µέχρι τῆς Ἀποδόσεως τοῦ Πάσχα, ἀναγινώσκεται µέν. ἀλλ ἄνευ τοῦ «εῦτε προσκυνήσωµεν», διότι ψάλλεται ἀντ αὐτοῦ τό «Χριστός Ἀνέστη» ἅπαξ τοῦ βήµατος, καί δίς ἐκ τῶν χορῶν. Ἀπό δέ τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Ἀναλήψεως καί ἐφεξῆς, συνάπτεται εἰς τόν Προοιµιακόν καί τό «εῦτε προσκυνήσωµεν» τρίς κατά τόν τύπον τοῦ Ὡρολογίου. ΠΕΡΙ ΤΟΥ Α ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΨΑΛΤΗΡΙΟΥ 4. Κατά πάν Σάββατο ἐν τῷ Ἑσπερινῷ στιχολογείται τό Α Κάθισµα τοῦ Ψαλτηρίου, καί Θεοµητορικής ἑορτής τυχούσης, ἤ µνήµης ἑορταζοµένου Ἁγίου. Οὐ στιχολογείται δέ ἐν ταῖς ἐφεξῆς εσποτικαῖς ἑορταῖς καί ἄν ἔτι συµπέσωσιν ἐν ἡµέρα Κυριακῇ, ἤτοι τῇ ἑορτῇ τῇς Χριστοῦ Γεννήσεως, τῇ τῶν Θεοφανείων καί τῆς Μεταµορφώσεως, ἐν αἶς οὐδέ Ἀναστάσιµα ψάλλονται ἐπίσης οὐ στιχολογεῖται καί ἐν τῇ Κυριακῇ τῆς Πεντηκοστής, ὡς οὐδέ ἐν τοῖς µεθεόρτοις Ἑσπερινοῖς τῶν Χριστουγέννων καί τῶν Θεοφανείων, ὄταν αἱ ἑορταί αὖται συµπέσωσιν ἐν ἡµέρα Σαββάτου, προηγούνται ὅµως ἐν 2

6 ΤΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ (Γεωργιου Βιολακη) τοῦτοις τά Ἀναστάσιµα στιχηρά. Ἐν δέ ταῖς ἐφεξῆς εσποτικαῖς ἑορταῖς, ἤτοι τῇ Κυριακῇ τῶν Βαΐων, τῇ Κυριακῇ τοῦ Θωµά καί τῇ ἑορτῇ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Σταυροῦ (ὅταν τύχῃ αὕτη ἐν Κυριακῇ), τό µέν Ψαλτήριον στιχολογείται, ἀλλά τά Ἀναστάσιµα καταλιµπάνονται. ΠΕΡΙ ΤΗΣ Α ΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΨΑΛΤΗΡΙΟΥ 5. Ἑν ταῖς Θεοµητορικές ἑορταίς (ἐξαιρουµένων τῶν ἑορτῶν τῆς Ὑπαπαντῆς καί τοῦ Εὐαγγελισµοῦ) (4) καί ἐν ταῖς τῶν ἑορταζοµένων Ἁγίων µνήµαις ταῖς ἐντός τῶν τεσσάρων ἡµερῶν τῆς ἑβδοµάδως συµπιπτούσαις, ἑν τῷ Ἑσπερινῷ στιχολογείται ἡ Α Στάσις δέ ὅταν συµπίπτωσιν ἐν Σαββάτῳ ἤ ευτέρᾳ, καθότι ἐν τοῖς Ἑσπερινοῖς τῶν δύο τούτων ἡµερῶν Στιχολογία οὐ γίνεται. ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΡΜ ΨΑΛΜΟΥ «ΚΥΡΙΕ ΕΚΕΚΡΑΞΑ» 6. Ἑν τοῖς καθ ἐκάστην ἡµέραν ψαλλοµένοις Ἑσπερινοῖς τῶν Ψαλµῶν «Κύριε ἐκέκραξα» (5), «Φωνή µου πρός Κύριον», «Ἐκ βαθέων ἐκέκραξα σοι», καί τό «Αἰνείτε τόν Κύριον», ψάλλονται πλήρεις οἱ στίχοι εις τούς διατεταγµένους ἤχους. Ἐν δέ τοῖς Ἑπσερινοῖς τῶν Μ. ἑορτῶν εἴθισται πρός συντοµίαν νά παραλείπωνται οἱ στίχοι ἀπό τοῦ «Θεού Κύριε» καί ἐφεξῆς, καί νά µεταβαίνῃ ὁ πρώτος χορός εἰς τόν στίχον τόν ἀρµόδιον άναλόγως τῆς ποσότητος τῶν ἑποµένων στιχηρῶν. ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΕΣΠΕΡΙΩΝ ΣΤΙΧΗΡΩΝ 7. Εἰς πάντα Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου πρός τῆν Κυριακήν καί πάντα Ὅρθρον ἑκάστης Κυριακῆς τοῦ ὅλου ἐνιαυτοῦ, ψάλλονται ἀπαραιτήτως τά τῆς Ὀκταήχου Ἀναστάσιµα, ἤτοι Στιχηρά, οξαστικά, Ἀπολυτίκια, Τριαδικά, Καθίσµατα, Ὑπακοαί, Ἀντίφωνα, Κανόνες, Κοντάκια, Οἶκοι, Ἐξαποστειλάρια, Ἑωθινά, Μακαρισµοί κτλ., ἅτινα καί προηγοῦνται τῶν Ἀκολουθιῶν τῶν Θεοµητορικῶν ἑορτῶν καί τῶν Ἀποδόσεων αῦτῶν ὡς καί τῶν Ἀποδόσεων τῶν εσποτικῶν ἑορτῶν, τῶν µεθεόρτων Κυριακῶν, καί τῶν ἑορταζοµένων Ἁγίων, ὅταν συµπίπτωσιν ἐν ἡµέρᾳ Κυριακῇ. Ψάλλονται δέ οὕτως ἐν µέν ταῖς κυρίαις τῶν ἑορτῶν ἡµέραις καί ταῖς τῶν Ἀποδόσεων αῦτῶν, πρῶτον ἑσπέρια Στιχηρά Ἀναστάσιµα δ, εἶτα Ä τῆς τυχούσης Θεοµητορικής ἑορτῆς ἐν δε ταῖς µεθεόρτοις Κυριακαῖς καί πάσαις ταῖς τῶν ἑορταζοµένων Ἁγίων µνήµαις, Ἀναστάσιµα Ä και µεθέορτα ἤ τοῦ 3

7 ΠΡΟΕΘΩΡΙΑ Ἁγίου δ. Ὅταν δέ συµπίπτῃ ἐν µεθεόρτῳ Κυριακῇ ἤ ἐν τῇ Ἀποδόσει εσποτικής ἤ Θεοµητορικής ἑορτῆς καί ἑορταζόµενος Ἅγιος, τότε ψάλλονται Άναστάσιµα δ, τῆς ἑορτῆς γ καί τοῦ Ἁγίου γ. Ἐν ταῖς τῶν ἐφεξῆς Ἁγίων ἑορταῖς ἤτοι, τῇ Εορτἠ τῶν Ἀρχαγγέλλων, τοῦ Γενεσίου τοῦ Προδρόµου, τῶν Κορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου, τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου (Σεπτεµβρίου κä ), τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν (ἄν µή συµπίπτῃ ἡ ἑορτή αύτῶν ἔν τινι Κυριακῇ Τριωδίου), τῶν Ἁγίων Πατέρων της καί Ζ Συνόδου, καί τῶν Ἁγίων ηµητρίου καί Νικολάου, ψάλλονται κατ ἐξαίρεσιν Άναστάσιµα δ τῶν Ἁγίων Ä. Ὅταν δέ ὁ τυχῶν ἐν Κυριακῇ Ἅγιος στερῆται οξαστικοῦ, ἐν τό Ἑσπερινῷ ψάλλονται Άναστάσιµα ζ καί τοῦ Ἁγίου γ. Καταλιµπάνονται δέ ἅπαντα τά Ἀναστάσιµα ἐν ταῖς ἑξῆς Μ. εσποτικαῖς ἑορταῖς, ἤτοι τῇ ἑορτῇ τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως, τῶν Θεοφανείων, τῶν Βαΐων, τοῦ Θωµᾶ, τῆς Πεντηκοστῆς, τῆς Μεταµορφῶσεως, τῆς Ὑψώσεως τοῦ Σταυροῦ, καί τῇ Κυριακῇ πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως, ὅταν συµπίπτει τῇ κδ τοῦ εκεµβρίου, ὅτε ὅµως ψάλλεται ἐν τῷ Ὄρθρῳ µετά τό «Θεός Κύριος», καί ἐν τῇ Λειτουργίᾳ µετά τήν Εἴσοδον, τό Ἀπολυτίκιον τοῦ τυχόντος ἤχου, ὡς καί τό Ἐξαποστειλάριον, καί δ τῶν Αἴνων Ἀναστάσιµα. ΠΕΡΙ ΤΟΥ Α ΕΣΠΕΡΙΟΥ ΟΞΑΣΤΙΚΟΥ 8. Ἀν συµπέσει ἐν ἡµέρᾳ Κυριακῆς Θεοµητορική ἑορτῇ, ἐν τῷ Ἑπσερινῷ «όξα καί Νῦν» ψάλλεται τό τῆς ἑορτῆς µόνον. Ἐν ταῖς Ἀποδόσεσιν αὐτῶν (ἐξαιρουµένης τῆς ἀποδόσεως τῆς Κοιµήσεως τῆς Θεοτόκου, ὅτε ψάλλεται «όξα καί Νῦν» µόνον «Θεαρχίῳ νεύµατι») καί ταῖς τῶν εσποτικῶν ἑορτῶν, ἐν ταῖς µεθεόρτοις Κυριακαῖς καί ἐν πάσι τοῖς ἐν ἡµέρα Κυριακῇ ἑορταζοµένοις Ἁγίοις, «όξα» ψάλλεται τό τῆς τυχούσης ἑορτῆς, ἤ τοῦ ἑορταζοµένου Ἁγίου, «Καί νῦν» τό Α Θεοτοκίο τοῦ ἤχου. Ὅταν ἡ ἑορτῇ τῆς Ὑπαπαντῆς συµπέσῃ µιᾷ τῶν πρώτων τεσσάρων Κυριακῶν τοῦ Τριωδίου, «όξα» ψάλλεται τοῦ Τριωδίου, «Καί νῦν» το τῆς ἑορτῆς. Ὅταν ἡ ἑορτῇ τοῦ Εὐαγγελισµοῦ συµπέσῃ τῇ Γ Κυριακῇ τῶν Νηστειῶν, τῷ Σαββάτῳ τοῦ Λαζάρου, ἤ τῇ Κυριακῇ τοῦ Πάσχα ψάλλεται τό τοῦ Τριωδίου ἤ Πεντηκοσταρίου οξαστικόν πρῶτον, «Καί νῦν» τό τῆς ἑορτῆς. Ἄν συµπέσῃ ὅµως τῇ Κυριακῇ τῶν Βαΐων καί τῇ ευτέρα τῆς ιακαινησίµου, «όξα καί νῦν» λέγεται τό τῆς ἑορτῆς µόνον. Ὅταν αἱ ἑορταί τῶν Ἁγίων Γεωργίου, Ἱωάννου τοῦ Θεολόγου (Μαΐου η ) και Κωνσταντίνου καί Ἑλένης τύχωσιν ἔν τινι Κυριακῇ τοῦ Πεντηκοσταρίου, ἤ ἐν εσποτικῇ 4

8 ΤΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ (Γεωργιου Βιολακη) ἑορτῇ (ἐξαιρουµένης τῆς Κυριακῆς τῆς Πεντηκοστῆς), «όξα» ψάλλεται τῶν Ἁγίων, «Καί νῦν», τῆς τυχούσης Κυριακῆς ἤ ἑορτῆς. Εἰ ὁ ἐν ἡµέρα Κυριακῇ τυχών Ἅγιος στερείται οξαστικοῦ, «όξα καί νῦν» ψάλλεται τό τοῦ ἤχου Θεοτοκίου εἰ δέ ἐστι µεγαλοµάρτυς καί συµπίπτει ἔν τινι µεθεόρτῳ Κυριακῇ εσποτικῆς ἤ Θεοµητορικῆς ἑορτῆς, ψάλλεται «όξα» τοῦ Ἁγίου, «Καί νῦν», τό Α Θεοτοκίον τοῦ ἤχου. ΠΕΡΙ ΤΟΥ Τῼ ΕΣΠΕΡΙΝῼ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ 9. Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τοῦ Σαββάτου, κἄν τύχωσι Θεοµητορικαί ἤ εσποτικαί ἑορταί (ἐξαιρουµένων τῶν δύο ἑορτῶν τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως καί Θεοφανείων), Προκείµενον ψάλλεται τό «Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν» ἐξαιροῦνται οἱ ἐν ἡµέρᾳ Σαββάτου, ἤ ἐν οἱᾳδήτινι ἄλλη ἡµέρᾳ συµπίπτοντες µεθέορτοι Ἑσπερινοί τῶν Μ. εσποτικῶν ἑορτῶν, ἐν οἶς ψάλλονται πάντοτε τά Μ. Προκείµενα «Τις Θεός Μέγας», καί τό «Ὁ Θεός ὑµῶν ἐν τῷ οὐρανῷ καί ἐν τῇ γῇ», µετά τῶν στίχων αὐτῶν. Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τοῦ Μ. Σαββάτου µετά τήν τοῦ Ἀποστόλου ἀνάγνωσιν ψάλλεται τό Προκείµενον «Ἀνάστα ὁ Θεος» µετά τῶν ὡρισµένων στίχων. ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝ Τῼ ΕΣΠΕΡΙΝῼ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΩΝ 10. Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τοῦ Σαββάτου, ἀναγινώσκονται Προφητεῖαι, ὅταν συµπίπτωσι τῇ Κυριακῇ εσποτικαί καί Θεοµητορικαί ἑορταί, ἤ µνήµη ἑορταζοµένων Ἁγίων καί πρό τῆς ἀναγνώσεως αὐτῶν ὁ ιάκονος ἐπιφωνεί τό «Σοφία πρόσχωµεν» τά Ἀποστολικά δέ ἀναγνώσµατα, ἅτινα ἄναγινώσκονται ἐν ταῖς µνήµαις τῶν Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου, Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, καί Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου, ἄναγινώσκονται συνήθως κατά τήν ἀπαγγελίαν τοῦ ἐν τῇ Λειτουργίᾳ ἀναγινωσκοµένου Ἀποστόλου καί ὁ ιάκονος ἐκφωνεί τό «Πρόσχωµεν, σοφία, πρόσχωµεν». ΠΕΡΙ ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑΣ 11. Ἄν ὑπάρχῃ Ἀρτοκλασία, µετά τήν ἐκφώνησιν «Εἴη τό κράτος τῆς βασιλείας σου», ψάλλεται ὑπό τοῦ β χοροῦ ἕν κατ ἐκλογήν Στιχηρόν ἐκ τῆς Λιτής, καί ἐν τοῦτῳ τῷ µεταξύ ἐξέρχεται ἀπό τοῦ 5

9 ΠΡΟΕΘΩΡΙΑ βορείου κλίτους ὁ ιάκονος καί ὁ Ἱερεύς καί ἔρχονται φέροντες εις χεῖρας λαµπάδας, καί ἵστανται ἐν τῷ µέσῳ τοῦ ναοῦ, ὅπου εἰσί προτεθείµενοι οἱ ἄρτοι, οἶνος καί ἔλεον ὁ ιάκονος τότε λέγει τό «Ἑλέησον ἡµάς ὁ Θεός Ἔτι δεόµεθα ὑπέρ τοῦ διαφυλαχθῆναι τήν ἁγίαν ἐκκλησίαν ταύτην, τήν πόλιν (ἤ χώρα) ταύτην κτλ.» οἱ χοροί ψάλλουσιν εύλαβῶς καί πραείᾳ τῇ φωνῇ τό «Κύριε ἐλέησον» ὡς ἡ τάξις ὁ Ἱερεύς «Επάκουσον ἡµῶν ὁ Θεός». Μ. Προκείµενα ψάλλονται ὡσαύτως καί ἐν τοῖς Ἑσπερινοῖς τῆς ιακαινησίµου ἑβδοµάδος, ὡς διατυποῦνται ἐν τῷ Πεντηκοσταρίῳ. Ειρήνη πάσι ὁ Χορός «Καί τῷ Πνεύµατι σου» ὁ ιάκονος «Τάς κεφαλάς ἡµῶν» ὁ χορός «Σοί Κύριε» ὁ Ἱερεύς (ἤ ὁ Ἀρχιερεύς) «έσποτα Πολυέλεε» εἶτα ὁ Ἱερεύς θυµιᾷ σταυροειδῶς στρεφόµενος περί τούς ἄρτους και ψάλλων τό «Θεοτόκε Παρθένε» Ἐν πάσαις ἀνεξαιρέτως ταῖς εσποτικαῖς καί Θεοµητορικαῖς ἑορταῖς ὡς καί ἐν ταῖς τῶν Ἁγίων µνήµαις, ἐάν γίνηται Ἀρτοκλασία, ψάλλεται πἀντοτε τό «Θεοτόκε Παρθένε». Ἀλλ ἐν τῇ ιακαινησίµῳ ἑβδοµάδι, ἀντί τοῦ «Θεοτόκε Παρθένε» ψάλλεται τό Χριστός Ἀνέστη. Τούτου πληρωθέντος, λέγει ὁ ιάκονος «τοῦ Κυρίου δεηθώµεν» ὁ χορός «Κύριε ἐλέησον» ὁ Ἱερεύς εὐλογεῖ τούς ἄρτους, λέγων τήν εὐχήν «έσποτα Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ὁ Θεός ἡµῶν» εἶτα ψάλλεται τρίς τῷ «Πλούσιοι ἐπτώχευσαν», καί µετά αὐτό τά Ἀπόστιχα. ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΣΠΕΡΙΩΝ ΑΠΟΣΤΙΧΩΝ 12. Τά ἀναστάσιµα Ἀπόστιχα κατά τόν Ἑπσερινόν τοῦ Σαββάτου οὐδέποτε καταλιµπάνονται κἄν τύχωσι Θεοµητορικαῖ ἑορταῖ, προεόρτιοι ἤ µεθεόρτιοι Κυριακαί καί Ἀποδόσεις εσποτικῶν ἤ Θεοµητορικῶν ἑορτῶν, ἤ µνήµαι ἑορταζοµένων Ἁγίων. Ἑν τῷ Ἑσπερινῷ τοῦ Σαββάτου τῶν τεσσάρων µετά τήν Κυριακήν τοῦ Θωµά Κυριακῶν ψάλλεται ἐν πρώτοις τό τοῦ ἤχου πρῶτον Ἀπόστιχον (ὅπερ ἄρχεται ἀπό τοῦ Α χοροῦ), εἶτα ψάλλονται τά δ Στιχηρά «Πάσχα ἱερόν» µετά τῶν στίχων αὐτῶν. ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΟΞΑΣΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΙΧΩΝ 13. Ἐν ταῖς συµπιπτοῦσαις ἐν ἡµέρᾳ Κυριακῇ Θεοµητορικαῖς ἑορταῖς, ταῖς µεθεόρτοις Κυριακαῖς αῦτῶν τε καί τῶν εσποτικῶν ἑορτῶν καί τῶν προεορτίων αὐτῶν ὡς καί τῶν Ἀποδόσεων αὐτῶν, τῇ 6

10 ΤΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ (Γεωργιου Βιολακη) Γ Κυριακῇ τῶν Νηστειῶν, τῇ Κυριακῇ τῶν Μυροφόρων, τῇ ἑορτῇ τῶν Θεοπατόρων Ἰωακείµ καί Ἄννης καί τῇ τῶν Ταξιαρχῶν (ὅταν συµπίπτωσιν ἐν Κυριακῇ) οξαστικόν τῶν Ἀποστίχων ψάλλεται µόνον τό τῆς τυχούσης ἑορτῆς ἄνευ Θεοτοκίου. Ὅταν ἡ ἑορτή τῆς Ὑπαπαντῆς καί ἡ Ἀπόδοσις αὐτῆς συµπίπτῃ ἐν µίᾷ τῶν τεσσάρων πρώτων Κυριακῶν τοῦ Τριωδίου, ψάλλεται «όξα» τῶν Ἀποστίχων τοῦ Τριωδίου. «Καί νῦν» τό τῆς ἑορτῆς. Καί ἡ τοῦ Εὐαγγελισµοῦ ἑορτή συµπίπτῃ τῇ Κυριακῇ τῶν Νηστειῶν ἤ τῇ τῶν Βαΐων, ψάλλονται τά τοῦ Τριῳδίου Ἀπόστιχα, οξαστικά, «Καί νῦν» τό τῆς ἑορτῆς ἐάν δέ συµπέσῃ τῷ Πάσχα, τότε ἐν τῷ Ἑσπερινῷ λέγεται «όξα» τῆς ἑορτῆς, «Καί νῦν Ἀναστάσεως ἡµέρα». Ἐν ταῖς ἐν ἡµέρα Κυριακῇ συµπιπτούσαις Ἁγίων µνήµαις, «όξα» τῶν Ἀποστίχων ψάλλεται τό τοῦ Ἁγίου, «Καί νῦν» Θεοτοκίον ἐκ τῆς Ὀκταήχου σύφωνον τῷ ἤχῳ τοῦ οαξαστικοῦ. Ὅταν δέ αἱ τῶν ἑορταζοµένων Ἁγίων µνῆµαι συµπίπτωσιν ἐν µεθεόρτῳ Κυριακῇ, ἤ Ἀποδόσει εσποτικῆς τινος ἤ Θεοµητορικῆς ἑορτῆς, «όξα» Ἀποστίχων ψάλλεται τό τοῦ Ἁγίου, «Καί νῦν» τό τῆς τυχούσις ἑορτῆς. Τοῦ ἐν ἡµέρᾳ Κυριακῆς τυχόντος Ἁγίου µή ἔχοντος εις τά Ἀπόστιχα οξαστικόν, «όξα καί νῦν» ψάλλεται τό τῶν Ἀποστίχων Θεοτοκίον τοῦ ἤχου. Σηµειωτέον δέ ὅτι ἐν ταῖς µετά τό Πάσχα ἐντός τῶν ἕξ ἡµερῶν τῆς ἑβδοµάδος (πλήν δηλ. τῆς Κυριακῆς) µέχρι τῆς Ἀναλήψεως συµπιπτούσαις µνήµαις τῶν Ἁγίων Γεωργίου, Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου καί Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, Ἀπόστιχα οξαστικά ψάλλονται τά τῶν Ἁγίων, «Καί νῦν» δέ ἐκ τοῦ Πεντηκοσταρίου τῆς προλαβούσης Κυριακής ἤ ἑορτῆς, καί οὐχί «Ἀναστάσεως ἡµέρα», τό ὁποῖον µόνον ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τοῦ Σαββάτου καί τῷ τῶν Κυριακῶν Ὄρθρῳ δεί ψάλλεσθαι. ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΝΥΝ ΑΠΟΛΥΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΙΣΑΓΙΟΥ 14. Καθ ἑκάστην ἡµέραν ἐν τῷ Ἑσπερινῷ πρό τῆς Άπολύσεως λέγεται «Νῦν ἀπολύεις» µετά τοῦ Τρισαγίου, ἐν δέ τῇ ιακαινησίµῳ ἑβδοµάδι καί τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Ἀποδόσεως τοῦ Πάσχα, µετά τό «Ἀναστάσεως ἡµέρα», ἀντί τοῦ Τρισαγίου, ψάλλεται τό «Χριστός ἀνέστη» τρίς κατά τό σύνηθες αὐτοῦ µέλος καί οὐχί κατά τό µέλος τοῦ «Ἀναστάσεως ἡµέρα», και εὐθύς ἕπεται ἡ Ἀπόλυσις. 7

11 ΠΡΟΕΘΩΡΙΑ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΩΝ 15. Ἐν τῷ Σαββάτου Ἑσπερινῷ ψάλλονται τά Ἀναστάσιµα τῆς Ὁκταήχου Ἀπολυτίκια πρό τῶν Ἀπολυτικίων τῶν ἐν ἡµέρα Κυριακῆς συµπιπτουσῶν Θεοµητορικῶν ἑορτῶν, τῶν µεθεόρτων Κυριακῶν καί τῶν Ἀποδόσεων εσποτικῶν τε καί Θεοµητορικῶν ἑορτῶν, Ψάλλονται δέ ἐν µέν ταῖς κυρίαις ἑορταῖς καί ἐν ταῖς Ἀποδόσεσι τό Ἀναστάσιµον ἅπαξ καί τό τῆς ἑορτῆς δίς. Ἐν δέ ταῖς µεθεόρτοις Κυριακαῖς καί τό Ἀναστάσιµον καί τό τῆς ἑορτῆς ἅπαξ, ἀλλ ἐν τῷ Ὄρθρῳ τό Ἀναστάσιµον λέγεται δίς καί τό τῆς ἑορτῆς ἅπαξ. Τῆς ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισµοῦ συµπιπτούσης τῇ Γ Κυριακῇ τῶν Νηστειῶν, ψάλλεται πρῶτον τό Ἀναστάσιµον, δεύτερον τοῦ Σταυροῦ, καί τρίτον τό τῆς ἑορτῆς τῷ Σαββάτῷ τοῦ Λαζάρου, τό τῆς ἑορτῆς δίς, καί τό τοῦ Λαζάρου ἅπαξ τῇ Κυριακῇ τῶν Βαΐων, τό τῆς ἑορτῆς, τό τοῦ Λαζάρου, καί αὖθις τό τῆς ἑορτῆς. Ἐν ταῖς προεόρτοις Κυριακαῖς τῶν εσποτικῶν καί Θεοµητορικῶν ἑορτῶν, ψάλλεται ἀφ ἐσπέρας µέν τό Ἀναστάσιµον καί τό Προεόρτιον ἀνά µίαν τό πρωΐ δέ εις τό «Θεός Κύριος», διπλασιάζεται τό πρῶτον. Ἑορταζοµένου Ἁγίου µνήµης τυχοῦσης ἐν µεθεόρτῳ Κυριακῇ ἤ ἀποδόσει εσποτικῆς ἤ Θεοµητορικῆς ἑορτῆς, ψάλλεται πρῶτον τό Ἀναστάσιµον, εἶτα τό τοῦ Ἁγίου καί τελευταῖον τό τῆς τυχούσης ἑορτῆς τοῦ δέ µή ἔχοντος οξαστικόν Ἁγίου ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τοῦ Σαββάτου Ἀπολυτίκιον οὐ ψάλλεται, εἰµή µόνον το Ἀναστάσιµον µετά τοῦ Θεοτοκίου αὐτοῦ, ἀλλ οὐδέ καί ἐν τῷ Ὄρθρῳ ἤ τῇ Λειτουργία. ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΣΕΩΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ 16. Ἡ ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τοῦ Σαββάτου ὑπό τοῦ Ἱερέως λεγοµένη Ἀπόλυσις ἐστιν αὕτη ὁ ιάκονος «Σοφία», ὁ Ἱερεύς «Ὁ ὤν εὐλογητός ὁ Θεός ἡµῶν, πάντοτε νῦν καί ἀεί και εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰῶνων» ὁ Χορός «Ἀµήν» ὁ προϊστάµενος «Στερεώσαι Κύριος ὁ Θεός τήν ἁγίαν πίστιν τῶν εὐσεβών καί ὀρθοδόξων Χριστιανῶν σύν τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ ταύτῃ ἐκκλησίᾳ καί τῇ πόλει (ἤ τῇ χώρα) ταύτῃ εις αἰῶνας αἰώνων» ὁ Χορός «Ἀµήν» (Ἀρτοκλασίας ὅµως ὑπαρχούσης ὁ ιάκονος ἀντί τοῦ Σοφία, λέγει τοῦ «Κυρίου δεηθώµεν» ὁ Χορός «Κύριε ἐλέησον, Κύριε ἐλέησον» ὁ Ἀρχιερεύς ἤ ὁ Ἱερεύς «Εὐλογία Κυρίου καί ἔλεος αὐτοῦ ἔλθοι ἐφ ἡµᾶς τῇ αὐτοῦ χάριτι καί φιλανθρωπίᾳ πάντοτε νῦν καί ἀεί καί εις τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων» ὁ Χορός «Ἀµήν» καί εὐθύς ὁ Ἱερεύς 8

12 ΤΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ (Γεωργιου Βιολακη) τήν Ἀπόλυσιν. «όξα σοι ὁ Θεός ἡ ἐλπίς ἡµῶν δόξα σοι. Ὁ ἀναστάς ἐκ νεκρῶν Χριστός ὁ ἀληθινός Θεός ἡµῶν, ταῖς πρεσβείαις τῆς παναχράντου αὐτοῦ Μητρός, δυνάµει τοῦ τιµίου καί ζωοποιοῦ Σταυροῦ, προτασίαις τῶν τιµίων ἐπουράνιων υνάµεων Ἀσωµάτων, τοῦ τιµίου ἐνδόξου Προφήτου Προδρόµου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου, τῶν Ἁγίων ἐνδόξων καί καλλινίκων Μαρτύρων, τῶν ὁσίων καί θεοφόρων Πατέρων ἡµῶν, τῶν Ἁγίων καί δικαίων Θεοπατόρων Ἰωακείµ καί Ἄννης [εἶτα τοῦ Ἁγίου τοῦ Ναοῦ καί τοῦ Ἁγίου τῆς ἡµέρας, ἐάν ἔχῃ οξαστικόν], και πάντων τῶν Ἁγίων, ἐλεήσαι καί σώσαι ἡµᾶς ὡς Ἀγαθός καί Φιλάνθρωπος (6)». Εἶτα τό «ι εύχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡµῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ὁ Θεός ἠµῶν, ἐλέησον καί σῶσον ἡµᾶς, Ἀµήν» (7). Αὕτη λέγεται καί τῇ Κυριακῇ ἔν τε τῷ Ὄρθρῳ καί ἐν τῇ Λειτουργία (ἀλλ ἐν τῇ τῆς Λειτουργίας προστίθεται καί τό ὅνοµα τοῦ Ἁγίου τῆς Λειτουργίας πρό τοῦ Ἁγίου τῆς ἡµέρας) ἡ αὐτή καί τῇ Κυριακῇ τοῦ Πάσχα. Ἑκάστη δέ τῶν εσποτικών ἑορτῶν ἔχει ἱδιαίτερο χαρακτηριστικόν ἐν τῇ Ἀπολύσει, ὡς γνωστόν τοῖς ἱερεύσιν ἀλλ ἐν ταῖς µεθεόρτοις αὐτῶν Κυριακαῖς καί ἐν ταῖς Άποδόσεσιν, ἄν συµπέςῃ Κυριακῇ, ὅτε καί προηγοῦνται τά Ἀναστάσιµα, ἔν τέ τῷ Ἑσπερινῷ τοῦ Σαββάτου και ἐν τῷ Ὄρθρῳ τῆς Κυριακῆς καί ἐν τῇ Λειτουργίᾳ, ἡ Ἀπόλυσις φέρει τά χαρακτηριστικά καί τῆς Κυριακῆς καί τῆς τυχούσης ἑορτῆς ὡς «όξα σοι ὁ Θεός ἡ ἐλπίς ἡµῶν δόξα σοι. Ὁ ἐν σπηλαίῳ γεννηθείς καί ἐν φάτνῃ ἀνακλιθείς (ἤ ὁ ἐν Ἰορδάνῃ ὑπό Ἰωάννου βαπτισθῆναι καταδεξάµενος διά τήν ἡµῶν σωτηρίαν) καί ἁναστάς ἐκ νεκρῶν Χριστός ὁ ἀληθινός Θεός ἡµῶν κτλ.». Ἐν τῇ ἑορτῇ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Σταυροῦ, λέγεται ἡ Ἀναστάσιµος Ἀπόλυσις οἵᾳ ἄν ἡµέρᾳ τύχοι ἡ ἑορτῇ, καθότι καί τῷ Ὄρθρῳ λέγοµεν τό «Ἀνάστασιν Χριστοῦ». Σηµειωτέον δέ ὅτι µόνον αἱ δύο Θεοµητορικαί ἑορταί, ἡ τοῦ Εὐαγγελισµοῦ καί ἡ τῆς Ὑπαπαντῆς, ἔχουσιν ἰδιαίτερα χαρακτηριστικά ἐν τῇ Ἀπολύσει, ἅτινα, ὡς εἴποµεν ἀνωτέρῳ, παρενείρονται ἐν τῇ Ἀναστασίµῳ Ἀπολύσει, ὅταν τύχωσιν ἐν ἡµέρᾳ Κυριακῇς. Πλήν τῆς µεγάλης Απολύσεως, υπάρχει καί ἡ λεγόµενη µικρά, ἥτις λέγεται τό ἑσπέρας µετά τήν Θ ὥραν καί µετά τόν µικρόν Ἑσπερινόν ὅταν γίνηται Ἀγρυπνία, καί µετά τό Ἀπόδειπνον, καί τό πρωΐ µετά τό Μεσονυκτικόν. Ἔστι δέ ἡ µικρά Ἀπόλυσις αὕτη «όξα σοι ὁ Θεός ἡ ἐλπίς ἡµῶν δόξα σοι (ὁ ἀναστάς ἐκ νεκρῶν - ἐν Κυριακῇ) Χριστός ὁ ἀληθινός Θεός ἡµῶν, ταῖς πρεσβείαις τῆς παναχράντου αὐτοῦ Μητρός, τῶν Ἁγίων ἐνδόξων καί πανευφήµων Ἀποστόλων (τοῦ Ἁγίου τας ἡµέρας) καί πάντων τῶν Ἁγίων ἐλεήσαι καί σώσαι ἡµᾶς ὡς 9

13 ΠΡΟΕΘΩΡΙΑ Ἀγαθός καί Φιλάνθρωπος» εἶτα τό «ί εὐχῶν». Ἄν ὅµως ἔπηται τό «Εὐξόµεθα ὑπέρ εἰρήνης (ὡς µετά τό Ἀπόδειπνον καί µετά τό Μεσονυκτικόν)» τό «ί εὐχῶν» λέγεται εις τό τέλος τοῦ «Εὐξόµεθα». Ο ΟΡΘΡΟΣ (8) ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΥ 17. Τῆς τοῦ Ὄρθρου Ἀκολουθίας προηγείται ἡ τοῦ Μεσονυκτικοῦ. Εἰσί δέ δύο τά ἀναγινωσκόµενα Μεσονυκτικά, τό τῶν πέντε ἡµερῶν τῆς ἑβδοµάδος, καί τό τοῦ Σαββάτου, ἅτινα εὕρήσκονται ἐν τῷ Ὡρολογίῳ. Τῇ Κυριακῇ τόν τόπον τοῦ Μεσονυκτικοῦ ἐπέχει ἡ ἐξῆς Ἀκολουθία. Μετά τό «Εὐλογητός ὁ Θεός» ὁ Προϊστάµενος λέγει «όξα σοι ὁ Θεός ἡµῶν δόξα σοι», τό «Βασιλεῦ Οὐράνιε Παράκλητε», τό Τρισάγιον, «Κύριε ἐλέησον» ιβ. «όξα Πατρί καί Υἱῷ» κτλ. «εῦτε προσκυνήσωµεν» τρίς, καί τον Ν Ψαλµόν, εἶτα ψάλλεται ὁ Τριαδικός Κανών µετά στίχου Ἁγία Τριάς ὁ «Θεός ἐλέησον καί σῶσον ἡµᾶς» καί τά δ Τριαδικά «Ἄξιον ἐστίν» µετά ταῦτα λέγεται τό Τρισάγιον αὖθις, καί ἡ Ὑπακοή τοῦ ἤχου εἶτα ὁ Ἱερεύς «Ἐλέησον ἡµᾶς ὁ Θεός ἔτι δεόµεθα ὑπέρ τῶν εύσεβῶν καί Ὁρθοδόξων Χριστιανῶν ἔτι δεόµεθα ὑπέρ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἡµῶν ὑπέρ τοῦ διαφυλαχθῆναι» καί ἡ µικρά Ἀπόλυσις (ἴδε ταύτην ἐν 16), καί εὐθύς «Εὐξώµεθα ὑπέρ εἰρήνης τοῦ κόσµου κτλ». Το τέλος «Εἴπωµεν καί ὑπέρ ἑαυτῶν» τό «Κύριε ἐλέησον, Κύριε ἐλέησον» καί εὐθύς τό «ι εὐχῶν» (9). Εἰ τύχοι ἐν τῇ Κυριακῇ Θεοµητορικῇ ἑορτή ἤ µνήµη ἑορταζοµένου Ἁγίου, µετά τόν Τριαδικόν Κανόνα ψάλλεται ἡ Λιτή τας ἑορτῆς ἤ ἡ τοῦ Ἁγίου, µετ αὐτήν τά «Ἄξιον ἐστίν» Ἐν ταῖς µεθεόρτοις Κυριακαῖς καί ταῖς ἐν Κυριακῇ Ἀποδόσεσι τῶν εσποτικῶν καί Θεοµητορικῶν ἑορτῶν, ἀντί τῆς τοῦ ἤχου Ὑπακοῆς ψάλλεται τό Ἀπολυτίκιον τας ἑορτῆς ὡσαύτως καί ὅταν τύχῃ ἐν Κυριακῇ ἑορταζόµενος Ἅγιος, τό τοῦ Ἁγίου. Ἑν ταῖς Κυριακαῖς τοῦ Τριωδίου (ὅταν µη συµπίπτῃ, ἐν ταύταις ἡ ἑορτή τῆς Ὑπαπαντῆς ἤ τοῦ Εὐαγγελισµοῦ) τῆς Γ Κυριακῆς ἐξαιρουµένης, ἀντί τῆς Ὑπακοῆς ψάλλονται τά γ Κατανυκτικά Τροπάρια «Ἐλέησον ἡµᾶς Κύριε, ἐλέησον ἡµᾶς κτλ». ἄτινα ψάλλονται και ἐν τοῖς καθ ἡµέραν Ὄρθροις. 10

14 ΤΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ (Γεωργιου Βιολακη) Ἐν δέ ταῖς ἐν Κυριακῇ συµπιπτούσαις εσποτικές ἑορταῖς, µετά τό «Εὐλογητός ὁ Θεός», τό «όξα σοι ὁ Θεός Βασιλεῦ Οὐράνιε» κτλ. ὡς ἀνωτέρω µετά τόν Ν Ψαλµό ψάλλεται ἡ Λιτή τῆς ἑορτῆς εἶτα λέγεται τό Τρισάγιον, τό Ἀπολυτίκιον τῆς ἑορτῆς. Ὁ Ἱερεύς «Ἐλέησον ἡµᾶς ὁ Θεός» ἡ Ἀπόλυσις, τό «Εὐξόµεθα καί» τό «ἰ εὐχῶν». Αὕτη ἡ διάταξις ἰσχύει καί ὅταν εσποτική ἤ Θεοµητορική ἑορτή, ἤ µνήµη Ἁγίου συµπίπτῃ ἐν ἄλλῃ ἡµέρᾳ πλήν Κυριακῆς. Καθ ὅλην δέ τήν ιακαινήσιµον ἐβδοµάδα Μεσονυκτικοῦ τόπον ἐπέχει τό «Ἀνάστασιν Χριστοῦ Προλαβούσαι τόν Ὄρθρον κτλ.» ὡς καί κατά τήν ἡµέραν τῆς Ἀποδόσεως τοῦ Πάσχα (ὅρα 3 σηµ. 4 Κυριακῇ τοῦ Πάσχα εἰς τό Λυχνικόν). Σηµειωτέον ὅτι τό «Βασιλεῦ Οὐράνιε» ἐν τῇ ἀρχῇ τοῦ Ἑσπερινοῦ καί τοῦ Ὄρθρου οὐ λέγεται ἀπό τας Κυριακῆς τοῦ Πάσχα µέχρι τῆς Πεντηκοστῆς, οὐδέ τό «Ἅγιος ὁ Θεός» µέχρι τῆς Ἀναλήψεως, ἀλλά µετά τό «Εὐλογητός ὁ Θεός» εὐθύς «Χριστός ἀνέστη» τρίς, «όξα Πατρί Καί νῦν καί ἀεί Παναγία Τριάς» κτλ. ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΞΑΨΑΛΜΟΥ 18. Ὁ Ἱερεύς µετά τήν Ἀπόλυσιν τοῦ Μεσονυκτικοῦ εἰσέρχεται εἰς τό Ἱερόν Βῆµα, καί στάς ἐνώπιον τῆς Ἁγίας Τραπέζης ἐκφωνεί µετ εὐλαβείας καί φόβου Θεοῦ, «Εὐλογητός ὁ Θεός ἡµῶν» ὁ Ἀναγνώστης τό Τρισάγιον ὁ Ἱερεύς «Ὅτι σοῦ ἐστιν» ὁ Ἀναγνώστης τά Τροπάρια «Σώσον Κύριε όξα Ὁ ὑψωθείς ἐν τῷ Σταυρῷ Καί νῦν Προστασία φοβερά», ὁ Ἱερεύς «Ἐλέησον ἡµᾶς ὁ Θεός» κτλ. τό τέλος «Ὅτι ἐλεήµων καί φιλάνθρωπος» καί ὁ Ἀναγνώστης «Εν ὀνόµατι Κυρίου εὐλόγησον Πάτερ» ὁ Ἱερεύς «όξα τῇ Ἁγία καί Ὁµοουσίῳ κτλ», ὁ δέ Προϊστάµενος λέγει τόν Ἑξάψαλµον µετά κατανύξεως, τοῦ λαοῦ ἀκροωµένου µετά πάσης σιωπῆς καί εὐλαβείας. Ὁ Ἑξάψαλµος οὐδέποτε παραλείπεται πλήν τῆς ιακαινησίµου ἐβδοµάδος καί τῆς ἡµέρας τῆς Ἀποδόσεως τοῦ Πάσχα. ΠΕΡΙ ΤΟΥ «ΘΕΟΣ ΚΥΡΙΟΣ» 19. Τό Θεός Κύριος ψάλλεται τετράκις ἀπό τοῦ β δέ λέγονται οἱ ὡρισµένοι στίχοι «Ἐξοµολογείσθε τῷ Κυρίῳ καί ἐπικαλείσθε τό ὄνοµα τό ἄγιον αὐτοῦ Πάντα τά ἔθνη Παρά Κυρίου ἐγένετο» Εἶτα εὐθύς τό Ἀπολυτίκιον εἰς το β προηγείται τό «όξα Πατρί» καί 11

15 ΠΡΟΕΘΩΡΙΑ εἰς το γ τό «Καί νῦν». Τό Ἀναστάσιµον τοῦ ἤχου Ἀπολυτίκιον εις τό «Θεός Κύριος» ἐν πάσαις ταῖς Κυριακαῖς ψάλλεται δίς, καί ἅπαξ τό Θεοτοκίον. Θεοµητορικῆς δέ ἑορτῆς τυχούσης, τό Ἀναστάσιµον ἅπαξ καί τό τῆς ἑορτῆς δίς ἐπίσης καί ἄν συπέσῃ ἐν Κυριακῇ Ἀπόδοσις εσποτικῆς ἤ Θεοµητορικῆς ἑορτῆς. Ἐν ταῖς µεθεόρτοις Κυριακαῖς το Ἀναστάσιµον δίς, καί τῆς ἑορτῆς ἅπαξ. Εἰ τύχοι δέ καί ἑορταζόµενος Ἅγιος, λέγεται ἅπαξ καί τό Ἀναστάσιµον Ἀπολυτίκιον, καί το τοῦ Ἁγίου, καί τό τῆς ἑορτῆς. Ἐάν δέ ᾖ µόνος ὁ Ἅγιος ἐν τῇ Κυριακῇ, ψάλλονται ἀνά µίαν ὡσαύτως φοράν τό Ἀναστάσιµον, τό τοῦ Ἁγίου καί Θεοτοκίον σύµφωνον τῷ ἤχῳ τοῦ Ἁπολυτικίου τοῦ Ἁγίου. Ἐν ταῖς νηστησίµοις τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς ἡµέραις «Θεός Κύριος» οὐ ψάλλεται, ἀλλ ἀντί αὐτοῦ ψάλλεται τό «Ἀλληλούϊα» τετράκις ἀνά τρίς εἰς ἤχον πλ.δ µετά τῶν ἐξῆς στίχων α. Ἐκ νυκτός ὀρθρίζει τό πνεῦµα µου πρός σέ ὁ Θεός, διότι φῶς τά προστάγµατα σου επί τῆς γῆς. β. ιακαιοσύνην µάθετε οἱ ἐνοικοῦντες ἐπί τῆς γῆς. Ἀλληλούϊα τρίς. Ἀλληλούϊα τρίς. γ. Ζῆλος λήψεται λαόν άπαίδευτον, καί νῦν πῦρ τούς ὑπεναντίους ἔδεται. Ἀλληλούϊα τρίς. δ. Πρόσθες αὐτοῖς κακά, Κύριε, πρόσθες αὐτοῖς κακά τοῖς ἐνδόξοις τῆς γῆς. Ἀλληλούϊα τρίς. Σηµειωτέον ὅτι τά Σάββατα, καθ ἅ οὐ τυγχάνει ἑορτή ἐπισήµου Ἁγίου, ἀντί τοῦ «Θεός Κύριος» ψάλλεται τό «Ἀλληλούϊα µετά τῶν ὡρισµένων στίχων αὐτοῦ («Μακάριοι οὕς ἐξελέξω» Καί τό µνηµόσυνον αὐτῶν) καί λέγονται τά γνωστά Ἀπολυτίκια «Ἀπόστολοι µάρτυρες όξα Μνήσθητι Κύριε» «Καί νῦν Μήτηρ Ἁγία». Τά δύο Σάββατα τῶν ψυχῶν ἐν µέν τῷ Ἑσπερινῷ τό «Ὁ βαθῦ σοφίας, όξα» τό τέλος. «Καί νῦν Σέ καί τείχος καί λιµένα» ἐν δέ τῷ Ὄρθρῳ τά αὐτά, προψαλλοµένου τοῦ «Ἀλληλούϊα» µετά τῶν Στίχων. 12

16 ΤΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ (Γεωργιου Βιολακη) ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΨΑΛΤΗΡΙΟΥ 20. Τό Ψαλτήριον κατά τήν ἀρχαίαν τυπικήν διάταξιν στιχολογεῖται πρό τῶν Καθισµάτων ἑκάστης Στιχολογίας, ὁ δέ Πολυέλεος (ὅταν ὑπάρχῃ) πρό τοῦ Καθίσµατος τῆς γ Στιχολογίας, τῆς τυχούσης ἑορτῆς ἀλλά νῦν ἐνιαχοῦ πρός οἰκονοµίαν καιροῦ κατά τάς Κυριακάς καί ἑορτασίµους ἡµέρας ἀναγινώσκονται πρό τοῦ Ὄρθρου τά ὡρισµένα τῆς ἡµέρας Καθίσµατα τοῦ Ψαλτηρίου ὠς καί ὁ Πολυέλεος (ὅταν εἶνε ἑορτή ἔχουσα Λιτήν) ἤ ὁ Ἄµωµος (ὅταν εἶνε ψιλή Κυριακή µετά Ἁγίου µή ἑορτζοµένου). Ἐστι δέ Πολυέλεος τῶν µέν εσποτικῶν ἑορτῶν οἱ ψαλµοί ΡΛ καί ΡΛΕ «Αἰνεῖτε τό ὄνοµα Κυρίου» καί τό «Ἐξοµολογεῖσθε τῷ Κυρίῷ», τῶν δέ Θεοµητορικῶν ἑορτῶν, ὁ ψαλµός Μ «Ἐξηρεύξατο ἡ καρδία µου, τῶν δέ ἑορταζοµένων Ἁγίων, οἱ ἔχοντες Ἑκλογάριον εὑρίσκουσιν ἐν αῦτῷ καταλλήλους Πολυελέους δι ἐκάστην ἑορτήν, είδεµή, λεγέτωσαν τούς ψαλµούς ΡΛ καί ΡΛΕ. Ὁ ψαλµός ΡΛÂ «Ἐπί τόν ποταµόν Βαβυλῶνος ἀναγινώσκεται τῇ Κυριακῇ τῆς Ἀπόκρεω καί τας Τυρινῆς. Στιχολογοῦνται δέ καθ ἐκάστην ἡµέραν ἀνά δύο Καθίσµατα τοῦ Ψαλτηρίου, καί τῇ Μ. Τεσσαρακοστῇ τρία ἀλλά τήν µέν Α ἑβδοµάδα τας Τεσσαρακοστῆς πληροῦται δίς ὁλόκληρον τό Ψαλτήριον, ἀπό δέ τοῦ Ἑσπερινοῦ τῶν Βαΐων µέχρι τῆς Μ. Τετάρτης πληροῦται ἅπαξ. Οὐ στιχολογεῖται δέ ἀπό Μ. Πέµπτης µέχρι τοῦ Σαββάτου τῆς ιακαινησίµου ἑβδοµάδος. ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ 21. Θεοµητορικῆς ἑορτῆς ἐν ἡµέρα Κυριακῇ συµπιπτούσης, ψάλλονται Καθίσµατα εις τήν α καί β Στιχολογίαν ἀνά δύο Ἀναστάσιµα καί ἀνά ἕν τῆς ἑορτῆς ἀντί τῶν Θεοτοκίων τῆς Ὀκτωήχου. Εἰς δέ τῆν γ Στιχολογίαν µόνα τά τῆς ἑορτῆς. Ἐν ταῖς µεθεόρτοις Κυριακαῖς καί ταῖς Ἀποδόσεσι ψάλλονται ἐν τῇ α καί β Στιχολογίᾳ πάλιν ἀνά δύο Ἀναστάσιµα καί ἀντί Θεοτοκίων λέγονται τά τῆς ἑορτῆς γ. Στιχολογίας Κάθισµα οὐχ ὑππάρχει τότε. Ἐν ταῖς µνήµαις ἑορταζοµένων Ἁγίων µετά τά Ἀναστάσιµα καί τά Θεοτοκία τῆς α καί β Στιχολογίας, ψάλλονται τά Καθίσµατα τῆς γ. Στιχολογίας τοῦ Ἁγίου ἐν δέ ταῖς µνήµαις τῶν ἐπισηµοτέρων ἑορταζοµένων Ἁγίων καί ἐχόντων Λιτήν καί Πολυελέου Καθίσµατα, οἶον τῶν Ἀποστόλων, τοῦ Προδρόµου, τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν καί τῶν 13

17 ΠΡΟΕΘΩΡΙΑ Μεγαλοµαρτύρων, ψάλλεται καί εἰς τάς δύο πρώτας Στιχολογίας µετά τό Ἀναστάσιµον ἀνά ἕν Κάθισµα τοῦ Ἁγίου, καί ἕπεται τό Θεοτοκίον ψάλλεται δέ ὁλόκληρος ἐν τέλει ἡ γ Στιχολογία τοῦ Ἁγίου δία τόν Πολυέλεον. ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΥΛΟΓΗΤΑΡΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠΑΚΟΗΣ, ΤΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ 22. Κατά πάσα Κυριακήν, µετά τά Καθίσµαταν ψάλλονται τά Εὐλογητάρια, εἶτα γίνεται παρά τοῦ Ἱερέως Αἴτησης καί ἡ Ἐκφώνισης «Ὅτι ηὐλόγηται», µετά ταῦτα ἡ Ὑπακοή τοῦ ἤχου, τά Ἀντίφωνα, τό Προκείµενον καί ἀκολούθως οἱ Κανόνες. Θεοµητορικῆς δέ ἑορτῆς συµπιπτούσης ἐν Κυριακῇ, Εὐλογητάρια οὐ ψάλλονται ἀλλά µετά τά Καθίσµατα, εὐθύς ἡ παρά τοῦ Ἱερέως Αἴτησης και Ἐκφώνισης, εἶτα ἡ Ὑπακοή τοῦ ἤχου καί οἱ Ἀναβαθµοί, τό Προκείµενον τῆς ἑορτῆς, τό «Πάσα πνοή» καί τό Εὐαγγέλιον τοῦ Ὄρθρου τῆς ἑορτῆς ἔπειτα τό «Ἀνάστασιν Χριστοῦ» καί ὁ Ν Ψαλµός χῦµα, «όξα Ταῖς τῆς Θεοτόκου», «Καί νῦν» τό αὐτό, ὁ Στίχος «Ἐλέησον µε ὁ Θεός» καί τό ὠρισµένον Ἰδιόµελον τῆς ἑορτῆς, µεθ ὅ Ἱερεύς «Σώσον ὁ Θεός τόν λαόν σου Ἐλέει καί οἰκτοιρµοῖς» καί ἄρχονται οἱ Κανόνες. Εἰς τάς Ἀποδόσεις ὅµως καί τάς µεθεόρτους Κυριακάς τῶν Θεοµητορικῶν ἤ τῶν εσποτικῶν ἑορτῶν, διατηρείται ἡ καθορισµένη τάξις τοῦ Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου τῆς Κυριακῆς (Ἴδε τήν ἰδιαιτέραν τῆς Κυριακῆς Τυπική ιάταξιν). ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ 23. Οἱ τῆς Κυριακῆς Ἀναστάσιµοι τῆς Ὀκτωήχου Κανόνες οὐδέποτε καταλιµπάνονται, κἄν τύχωσι Θεοµητορικαί ἑορταί καί Ἀποδόσεις εσποτικῶν ἤ Θεοµητορικῶν ἑορτῶν ἐν Κυριακῇ οὐ ψάλλονται δέ οἱ Ἀναστάσιµοι τῆς Ὀκτωήχου Κανόνες ἐν ταῖς ἐφεξῆς Κυριακαῖς, ἤτοι τῇ Γ Κυριακῇ τῶν Νηστειῶν καί τῇ πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως, καθ ἅς ψάλλονται οἱ Κανόνες τῆς ἡµέρας, ὧν τά µετά τόν Εἱρµόν πρῶτα Τροπάρια εἰσιν Ἀναστάσιµα, διό καί λέγοµεν στίχον «όξα τῇ Ἁγία Ἀναστάσει σου Κύριε», εἰς τά λοιπά δέ Τροπάρια τῆς µέν Γ τῶν Νηστειῶν Κυριακῆς «όξα σοι ὁ Θεός ἡµῶν δόξα σοι» τῆς δέ πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως «Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ πρεσβεύσατε ὑπέρ ἡµῶν». Οὐ ψάλλονται ὡσαύτως οἱ τῆς Ὀκτωήχου Ἀναστάσιµοι Κανόνες καί εἰς τάς µετά τήν τοῦ Θωµᾶ Κυριακήν τέσσαρας Κυριακάς 14

18 ΤΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ (Γεωργιου Βιολακη) ἤτοι τῶν Μυροφόρων, τοῦ Παραλύτου, τῆς Σαµαρείτιδος καί τοῦ Τυφλοῦ, καθότι ψάλλεται ὁ Ἀναστάσιµος τοῦ Πάσχα Κανών µετά τῶν δύο αὐτοῦ Θεοτοκίων. Ὅταν δέ συµπέσῃ ἐν Κυριακῇ Θεοµητορική ἑορτή ἤ καί Ἀπόδοσις αὐτῆς, ὡς καί Ἀπόδοσις εσποτικῆς ἑορτῆς, πρῶτον ψάλλεται ὁ τῆς Ὀκτωήχου Κανών µετά τοῦ Εἱρµοῦ αὐτοῦ εἰς δ, εἶτα ὁ τῆς ἑορτῆς ἅν ὅµως ἔχῃ δύο Κανόνας, ψάλλονται ἀµφότεροι µετά τοῦ Ἀναστασίµου εἰς ιβ, ἐν δέ µεθεόρτῳ Κυριακῇ ὁ Ἀναστάσιµος καί ὁ εἶς ἐκ τῶν δύο τῆς ἑορτῆς. Ὅταν τύχῃ ἐν Κυριακῇ ἑορταζοµένου Ἁγίου µνήµη, ψάλλονται ἐξ τοῦ Ἀναστασίµου Κανόνος µετά τοῦ Εἱρµοῦ ἑκάστης ᾨδῆς δ καί τοῦ Ἁγίου δ. Ὅταν ἡ µνήµη Ἁγίου συµπίπτει ἐν πάσῃ ἄλλη ἡµέρᾳ πλήν Κυριακῆς, εἰ µέν εἰσι µεθέορτα, ψάλλονται τῆς ἑορτῆς µετά τοῦ Εἱρµοῦ δ καί δ τοῦ Ἁγίου, εἰ δέ µή, ψάλλεται ὁ µικρός Παρακλητικός Κανών µετά τοῦ Εἱρµοῦ εἰς δ καί ὁ τοῦ Ἁγίου εἰς δ ἐξαιροῦνται οἱ ἑορταί τῶν ἑξῆς Ἁγίων, τῶν Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου, τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου (Σεπτ. κä ), τοῦ Γενεσίου τοῦ Προδρόµου, τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέα καί τῶν Ἁγίων ηµητρίου καί Νικολάου, ὧν εἰς τούς Κανόνας προηγοῦνται Κανόνες τῆς Θεοτόκου ἰδιαίτεροι. Ἐξαιροῦνται ὡσαύτως καί αἱ τῶν Ἁγίων Γεωργίου Μάρκου τοῦ Ἀποστόλου, Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου, Ἱωάννου τοῦ Θεολόγου (Μαΐου ή) καί τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, εἰς ὧν τούς Κανόνας προτάττονται οἱ τῶν προηγηθησῶν ἑορτῶν ἤ τῶν Κυριακῶν τοῦ Πεντηκοσταρίου. ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΣΤΙΧΩΝ ΤΩΝ ΨΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟ ΤΩΝ ΤΡΟΠΑΡΙΩΝ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ 24. Κατά τήν ἀρχαίαν τυπικήν διάταξιν, εἰς τούς ἐν τῷ Ὄρθρῳ Κανόνας τῶν Κυριακῶν τῶν Ἁγίων, καί εἰς τούς καθ ἑκάστην ἀναγινωσκοµένους Κανόνας, προεψάλλοντο Στίχοι ἐκ τῶν ἐννέα ᾨδῶν τοσοῦτοι, ὅσα καί Τροπάρια ἐµπεριρίχοντο ἐν ἑκάστῃ ᾨδῇ τοῦ Κανόνος ἀλλά νῦν, µετά τόν Εἱρµόν ἑκάστης ᾨδῆς, προεψάλλονται τῶν Τροπαρίων Στίχοι, εἰς µέν τά Ἀναστάσιµα, «όξα τῇ Ἁγία Ἀναστάσει σου Κύριε», εἰς τά Θεοµητορικά, «Ὑπεραγία Θεοτόκε σῶσον ἡµᾶς», καί εἰς τά τῶν Ἁγίων, «Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ πρεσβεύσατε ὑπέρ ἡµῶν». Εἰς τόν Μέγαν Κανόνα, «Ἐλέησον µε ὁ Θεός ἐλέησον µε» εἰς τά πρό τῶν Νεκρωσίµων Μαρτυρικά, «Πρεσβείαις τῶν Μαρτύρων σου, Χριστέ ὁ Θεός, ἀνάπαυσον τάς ψυχάς τῶν δούλων» εἰς τά Νεκρώσιµα, «Μακάριοι οὕς ἐξελέξω καί προσελάβου Κύριε», ἤ «Αἱ 15

19 ΠΡΟΕΘΩΡΙΑ ψυχαί αὐτῶν ἐν ἀγαθοίς αὐλισθήσονται», ἤ «Καί τό Μνηµόσυνον αὐτῶν εἰς γενεάν καί γενεάν». Εις τά Κατανυκτικά τροπάρια τῆς Παρακλητικής, τοῦ Τριωδίου, ὡς καί τῶν προερτίων καί µεθεορτίων τῶν εσποτικῶν ἑορτῶν, τό «όξα σοι ὁ Θεός ἠµῶν δόξα σοι», καί εἰς τά Μαρτυρικά τῆς Παρακλητικῆς τό «Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ πρεσβεύσατε ὑπέρ ἡµῶν». Σηµειωτέον δε ὅτι, ἐπειδή ἐν ταῖς µεγάλαις εσποτικαῖς ἑορταῖς οὐ στιχολογοῦνται κατά τήν ἀρχαίαν τυπικήν διάταξιν αἱ Θ ᾨδαί, διά τοῦτο οὐδείς Στίχος προψάλλεται τῶν Τροπαρίων πασῶν τῶν εσποτικῶν ἑορτῶν (πλήν τῆς τοῦ Πάσχα, ὅτε λέγεται τό «όξα τῇ Ἁγία Ἀναστάσει σου Κύριε»), ἀλλά µόνον εἰς δύο τελευταία τό «όξα καί νῦν» οὐδέν ἧττον ὅµως καθ ἀπάσας τάς µεθεόρτους ἡµέρας ψαλλοµένου τοῦ Κανόνος τῆς προηγηθεισής εσποτικῆς ἑορτῆς, προτάττεται τό «όξα σοι ὁ Θεός ἠµῶν δόξα σοι». ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΝ Τῌ Γ ῼ ῌ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ 25. Ἐν ταῖς Κυριακαῖς, µετά τήν τῆς γ ᾨδῆς Αἴτησην, ψάλλεται τό Κάθισµα καί τό Θεοτοκίον τοῦ ἐπιλαχόντος Ἁγίου Θεοµητορικῆς δέ ἑορτῆς τυχούσης, προαναγινώσκεται τό Κοντάκιον καί ὁ Οἶκος τῆς Ὁκτωήχου, καί εἶτα ψάλλεται τό Κάθισµα τῆς ἑορτῆς ἅπαξ τό αὐτό γίνεται καί κατά πάσας τάς Κυριακάς τοῦ Τριῳδίου καί ἐν ταῖς µνήµαις τῶν ἐπισηµότερων ἑορταζοµένων Ἁγίων. Ἐν δέ ταῖς προεορτίοις καί µεθεόρτοις Κυριακαῖς πρῶτον ψάλλεται τό τοῦ τυχόντος Ἁγίου Κάθισµα, εἶτα τό προεόρτιον ἤ µεθέορτον. ΠΕΡΙ ΚΟΝΤΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥ 26. Ἐν ταῖς Κυριακαῖς, µετά τήν τῆς Ä ᾨδῆς τοῦ Αἴτησην, ἀναγινώσκονται τό Κοντάκιον καί ὁ Οἶκος τῆς Ὁκτωήχου ἐξαιροῦνται οἱ Κυριακαί, ἐν αἷς συµπίπτουσι Θεοµητορικαί ἑορταί καί πάσαι αἱ τοῦ Τριωδίου (πλήν τῆς Β, καί Ε Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν, καθ ἅς ἀναγινώσκονται τά τῆς Ὁκτωήχου) καί αἱ τοῦ Πεντηκοσταρίου, ἡ Κυριακή τῶν Ἁγίων Προπατόρων, ἡ πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως, ἡ µετά τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως, αἱ τρεῖς Κυριακαί τῶν Ἁγίων Πατέρων τας Α, καί Ζ Συνόδου καί ἡ τῶν Ἁγίων Πάντων, καθ ἅς ἀναγινώσκονται τά τῶν ἑορτῶν Κοντάκια καί οἱ Οἶκοι ἐπίσης ἐξαιροῦνται καί αἱ ἐφεξῆς ἑορταί, τοῦ Γενεσίου τοῦ Προδρόµου, τῶν Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου, τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου (Σεπτεµ. κä ), τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέα, τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν 16

20 ΤΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ (Γεωργιου Βιολακη) (ὅταν συµπίπτει ἡ µνήµη αὐτῶν ἐν Κυριακῇ ἐκτός τοῦ Τριῳδίου), τῶν Ταξιαρχών καί τῶν Ἁγίων ηµητρίου καί Νικολάου, καθ ἅς προαναγινώσκονται (ὡς εἴρηται ἐν 25) τό Ἀναστάσιµον Κοντάκιον µετά τοῦ Οἶκου ἐν τῇ ᾨδῇ πρό τοῦ Καθίσµατος. Ἀναγινώσκονται ὡσαύτως µετά τήν Ä ᾨδήν ἀντί τῶν Ἀναστασίµων τά Κοντάκια καί οἱ Οἶκοι τῶν Ἁγίων Γεωργίου, Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου (Μαΐου η ) καί Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, ὅταν συµπίπτωσιν ἐν τινι Κυριακῇ τοῦ Πεντηκοσταρίου, πλήν τῆς Κυριακῆς τοῦ Θωµᾶ, τῆς Πεντηκοστῆς καί τῶν Ἁγίων Πάντων. ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΣΙΩΝ 27. Εἰς πάσας τάς Κυριακάς τάς µεταξύ τῶν ἐφεξῆς περιόδων περιλαµβανοµένας, ἤτοι ἀπό τῆς Ἀποδόσεως τῆς ἑορτῆς τοῦ Τιµίου Σταυροῦ µέχρι τῆς κα Νοεµβρίου, - ἀπό τῆς Ἀποδόσεως τῆς ἑορτῆς τῆς Ὑπαπαντῆς µέχρι τῆς ἐνάρξεως τοῦ Τριῳδίου, ὡς καί τήν Β, καί Ε Κυριακήν τῶν Νηστειῶν, - ἀπό τῆς Κυριακῆς τῶν Ἁγίων Πάντων µέχρι τῆς κζ Ιουλίου, καί εις πάσας τάς ἐντός τῆς ἐβδοµάδας τῶν περιόδων τούτω συµπίπτουσας Ἁγίων ἑορταζοµένων µνήµας, ψάλλονται Καταβασίαι «Ἀνοίξω τό στόµα µου». Εἰς τάς µεταξύ τῶν προεορτίων καί µεθεόρτων τῶν εσποτικῶν καί Θεοµητορικῶν ἑορτῶν συµπιπτούσας Κυριακάς, καί τάς ἐντός τῆς ἑβδοµάδος τυχούσας Ἁγίων ἑορταζοµένων µνήµας, ψάλλονται οἱ Καταβασίαι τῆς τυχούσης εσποτικῆς ἤ Θεοµητορικῆς ἑορτῆς. Εἰς τάς πρώτας τέσσαρας Κυριακάς τοῦ Τριῳδίου (ἐάν µή ἀπεδόθη τῆς Ὑπαπαντῆς) ψάλλονται αἱ τοῦ Τριῳδίου Καταβασίαι, ὡς καί τήν Α Κυριακήν τῶν Νηστειῶν. Ἐν οἰᾳδήποτε δέ ἡµέρα ἄλλη, πλήν τῆς Κυριακῆς τῶν ἑβδοµάδων τοῦ Τριῳδίου, συµπιπτούσης ἑορτῆς Ἁγίου τινός, ψάλλονται Καταβασίαι «Ἀνοίξω τό στόµα µου», καί Κοντάκιον ἐν τῇ Λειτουργίᾳ «Προστασία τῶν Χριστιανῶν». ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΝ Τῼ ΟΡΘΡῼ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ε Ω Θ Ι Ν Ο Υ Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ι Ο Υ 28. Ἐν ταῖς Κυριακαῖς, µετά τήν Καταβασίαν τῆς η ᾨδῆς, ὁ ιάκονος (ἤ ὁ Ἱερεύς ἐν ἐλλείψει ιακόνου) ἐκφωνεί «Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν» ὁ Χορός «Κύριε ἐλέησον» τρίς ὁ Ἱερεύς «Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεός ἡµῶν, καί Ἁγίοις ἐπαναπαύῃ» οἱ Χοροί τό «Πάσα πνοή», καί ὁ Ἱερεύς λέγει τό ἐνδιάτακτον Ἑωθινόν Εὐαγγέλιον, µεθ ὅ ἕπεται τό 17

21 ΠΡΟΕΘΩΡΙΑ «Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάµενοι» καί ψάλλεται ὁ Ν Ψαλµός «Ἐλέησον µε ὁ Θεός, όξα Ταῖς τῶν Ἀποστόλων, Καί νῦν Ταῖς τῆς Θεοτόκου», ὁ Στίχος «Ἐλέησον µε ὁ Θεός» καί τό «Ἀναστάς ὁ Ἰησοῦς». Εἶτα ὁ Ἱερεύς (10) «Σώσον ὁ Θεός τόν λαόν σου Ἐλέει καί οἰκτιρµοῖς...» Ἐν δέ ταίς τοῦ Τριῳδίου Κυριακαῖς µετά τόν Ν ἀντί τοῦ «όξα Ταῖς τῶν Ἀποστόλων», ψάλλονται τά Ἰδιόµελα τοῦ Τριῳδίου, «όξα τῆς µετανοίας ἄνοιξον µοι, Καί νῦν Τῆς σωτηρίας εὔθυνόν µοι», ὁ στίχος «Ἐλέησον µε ὁ Θεός» καί τό Ἰδιόµελον «Τά πλήθη τῶν πεπραγµένων µοι δεινῶν», τό «Σώσον ὁ Θεός τόν λαόν σου», καί ἀκολούθως στιχολογείται τό «Τήν Τιµιωτέραν». ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝ Τῌ Θ ῼ ῌ ΣΤΙΧΟΛΟΓΙΑΣ Τ Ο Υ Μ Ε Γ Α Λ Υ Ν Ε Ι Η Ψ Υ Χ Η Μ Ο Υ 29. Καθ ἑκάστην ἠµέραν καί Κυριακήν, καί κατά πάσας τάς τῶν ἑορταζοµένων Ἁγίων µνήµας, κατά τάς µεθεόρτους τῶν εσποτικῶν καί Θεοµητορικῶν ἑορτῶν Κυριακάς, καί τάς µετά τήν Κυριακήν τοῦ Θωµᾶ µέχρι τῆς Πεντηκοστῆς ἐντός τῶν λοιπῶν, πλήν τῆς Κυριακῆς, ἡµερῶν τυχούσας Ἁγίων ἑορταζοµένων µνήµας, στιχολογοῦµεν «Τήν Τιµιωτέραν» εἰς τόν ἤχον τῶν ἐπιλαχουσῶν Καταβασιῶν. Ἐν ταῖς µεγάλαις εσποτικαῖς καί Θεοµητορικαῖς ἑορταῖς, ἐν οἱᾳδήποτε ἡµέρᾳ καί ἄν τυχώσιν ἐν τῇ Μ. Ἑβδοµάδι, καί ταῖς µετά τό Πάσχα µέχρι τό Πάσχα µέχρι τῆς Ἀναλήψεως Κυριακαῖς, ψάλλεται ἀντί τοῦ «Μεγαλύνει ἡ ψυχή µου», ἡ Θ ᾨδή τοῦ Κανόνος τῶν ἑορτῶν µετά τῶν Μεγαλυναρίων αὐτῶν καί τῆς Καταβασίας. Ἐν ταῖς Ἀποδόσεσι δέ τῶν µέν εσποτικῶν ἑορτῶν, καί ἐν Κυριακῇ ἔτι ἄν τυχώσι, ψάλλεται µόνον ἡ Θ ᾨδή αὐτῶν ἄνευ τοῦ «Τήν Τιµιωτέραν» πλήν τῆς Ἀποδόσεως τοῦ Σταυροῦ (ιδ Σεπτ.) καί τῆς Μεταµορφώσεως κατά τό Τυπικόν τοῦ Κωνσταντίνου (ἴσως διά τόν λόγον ὅτι οὐκ ἔχουσι Μεγαλυνάρια) τῶν δέ Θεοµητορικῶν, προηγείται τό «Μεγαλύνει» καί ἕπεται ἡ Θ µετά τῶν Μεγαλυναρίων αὐτῆς, ἄν συµπέσωσιν ἐν Κυριακῇ, ἄν ἐν ἄλλη ἡµέρᾳ ψάλλεται µόνη ἡ Θ. Ἀλλά ἐν τῇ Ἀπόδοσει τῆς Ὑπαπαντῆς χάριν τῶν Μεγαλυναρίων, ἅτινα ψάλλονται πάντα, τό «Μεγαλύνει» οὐ χωρεί ποσῶς, καί ἐν τῇ τοῦ Εὐαγγελισµοῦ ψάλλεται µόνον τό «Μεγαλύνει». Την δέ ἑορτήν τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, ἐν οἱᾳδήποτε ἡµέρα, καί ἄν τύχῃ, ψἀλλεται ὁλόκληρος ἡ Θ ᾨδή ἤτοι καί τῶν τριῶν Κανόνων ἄνευ τοῦ «Μεγαλύνει». Ἐν τῇ ἑορτῇ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν ἐπειδῇ ἕπεται Κανών τῆς Θεοτόκου, ἄν θέλει ὁ Προεστῶς, δύναται παραλεῖψαι «Τήν Τιµιωτέραν» καί µάλιστα διότι 18

22 ΤΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ (Γεωργιου Βιολακη) πανταχοῦ σχεδόν ἀγοµένης ἐπισήµως πανηγύρεως σήµερον, ἐκφωνεῖται λόγος πανηγυρικός. ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΩΝ 30. Ἐν οἱᾳδήποτε ἄλλη ἡµέρᾳ, πλήν Κυριακῆς, ἄν συµπέσῃ Ἁγίου µνήµη, πρό τῶν Ἐξαποστειλαρίων οὐ προηγεῖται ἡ διά τοῦ «Ἅγιος Κύριος ὁ Θεός ἡµῶν» οξολογία, διότι αὕτη ἐστί χαρακτηριστικόν τῆς Κυριακῆς ἴδιον. Ἐν ἡµέρᾳ Κυριακῇ ὅταν τύχῃ Θεοµητορική ἑορτή ἤ Ἀπόδοσις αὐτῆς, ὡς καί Ἀπόδοσις εσποτικῆς ἑορτῆς Ἐξαποστειλάριον ψάλλεται πρῶτον τό Ἀναστάσιµον, εἶτα τό τῆς ἑορτῆς δίς. Ἐν µεθεόρτῳ Κυριακῇ, µετά τό Ἀναστάσιµον τό µεθέορτον ἅπαξ, εἰ τύχοι δέ ἐν ταύτῃ καί ἑορταζόµενος Ἅγιος, πρῶτον τό Ἀναστάσιµον, εἶτα τό τοῦ Ἁγίου, καί τελευταῖον τό µεθέορτον ἅπαξ. Ἐν ταῖς µετά τό Πάσχα πέντε Κυριακαῖς, τῇ µέν Κυριακῇ τοῦ Θωµᾶ µετά τό «Ἅγιος Κύριος ὁ Θεός ἡµῶν», ψάλλεται τό Ἐξαποστειλάριον τοῦ Πάσχα καί µετά τοῦτο τό τῆς Κυριακῆς. Εἰ δέ τύχοι ἐν ταύταις καί ἑορταζόµενος Ἅγιος, ἐν µέν τῇ Κυριακῇ τοῦ Θωµᾶ, τό Ἐξαποστειλάριον «Ἐµῶν µελῶν χειρί σου» ἅπαξ, εἶτα τό τοῦ Ἁγίου, καί τρίτον τό «Σήµερα ἔαρ µυρίζει», ἐν δέ ταῖς λοιπαῖς τέσσαρσι Κυριακαῖς µετά τό «Ἅγιος Κύριος ὁ Θεός» τό «Σαρκί ὑπνώσας», τό τοῦ Ἁγίου, και τό τῆς Κυριακῆς εἰ τύχοι ἑορταζόµενος Ἅγιος ἐν ταῖς λοιπαῖς ἡµέραις τῆς ἑβδοµάδος ψάλλεται (ἄνευ τοῦ «Ἅγιος Κύριος» ὡς προεσηµειώθει) τό Ἐξαποστειλάριον τοῦ Ἁγίου πρῶτον, εἶτα τό τῆς προλαβούσης Κυριακῆς. Σηµειωτέον δέ ὅτι µόνη ἐκ τῶν εαποτικῶν ἑορτῶν ἡ Βαϊφόρος στερεῖται ἰδιαιτέρου Ἐξαποστειλαρίου καί ψάλλεται ἐν ταύτῃ ὡς καί ἐν τῷ Μ. Σαββάτῳ τό «Ἅγιος Κύριος ὁ Θεός ἡµῶν», ἐκ τρίτου, ἄνευ τοῦ «Ὑψοῦται Κύριον τόν Θεόν ἡµῶν» καί µετά τοῦτο ἀναγινώσκεται ἡ Εὐχῇ τῶν Βαΐων, καί εὐθύς οἱ Χοροί ἄρχονται τό «Πάσα πνοή». Τήν δέ Κυριακῇ τοῦ Πάσχα καί πάσαν ἐν γένει τήν ιακαινήσιµον ἑβδοµάδα τό Ἐξαποστειλάριον λέγεται ἄνευ τοῦ «Ἅγιος Κύριος». ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΣΤΙΧΗΡΩΝ ΤΩΝ ΑΙΝΩΝ 31. Ὅταν ἐν ἡµέρᾳ Κυριακῇ τύχῃ Θεοµητορική ἑορτή ἤ Ἀπόδοσις αὐτῆς ὡς καί Ἀπόδοσις εσποτικῆς ἑορτῆς, εἰς τούς Αἴνους ψάλλονται πρῶτον Ἀναστάσιµα Στιχηρά δ καί εἶτα τῆς τυχούσης ἑορτῆς δ ἐπίσης ἐν µεθεόρτῳ Κυριακῇ Ἀναστάσιµα δ καί µεθέορτα δ. 19

23 ΠΡΟΕΘΩΡΙΑ ὅταν τύχῃ δέ καί ἑορταζόµενος Ἅγιος ἐν µεθεόρτῳ Κυριακῇ ἤ ἐν τῇ ἀποδόσει εσποτικῆς ἤ Θεοµητορικῆς ἑορτῆς, Ἀναστάσιµα γ µεθέορτα β καί τοῦ ἑορταζοµένου Ἁγίου γ. Ἐάν ἡ ἑορτή τῆς Ὑπαπαντῆς τύχῃ ἐν µιᾷ τῶν τεσσάρων πρώτων Κυριακῶν τοῦ Τριῳδίου, ἐν µέν ταῖς δυσί πρώταις ψάλλονται Στιχηρά Ἀναστάσιµα δ καί τῆς ἑορτῆς δ, ἐν δέ ταῖς ἑτέραις δυσίν, ἤτοι τῆς Ἀπόκρεω καί τῆς Τυρινῆς, Ἀναστάσιµα γ, τοῦ Τριῳδίου β καί τῆς ἑορτῆς γ ἐπίσης καί ὅταν ἐν ταῖς Κυριακαῖς ταύταις τύχῃ µνήµη ἑορταζοµένου Ἁγίου. Τῆς ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισµοῦ τυχοῦσης τῇ Γ Κυριακῇ τῶν Νηστειῶν, ψάλλονται Ἀναστάσιµα Στιχηρά β, τοῦ Σταυροῦ γ καί τῆς ἑορτῆς γ, τυχούσης δέ τῇ και Ε Κυριακῇ, Ἀναστάσιµα δ καί τῆς ἑορτῆς δ. Ἄν αἱ τῶν Ἁγίων Γεωργίου, Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, καί Κωνσταντίνου καί Ἑλένης µνῆµαι συµπέσωσιν έν ταῖς µετά τήν τοῦ Θωµᾶ τέσσαρσι Κυριακαῖς, εἰς τούς Αἴνους ψάλλονται Ἀναστάσιµα γ, τῶν Ἀγίων γ καί τά «Πάσχα ἱερόν» µετά τῶν στίχων αυτῶν ἄν τύχωσι τῇ Κυριακῇ τοῦ Θωµᾶ, ἤ τῇ Τετάρτη τῆς Μεσοπεντηκοστῆς ἤ καί ταῖς Ἀποδόσεσιν αὐτῶν, ψάλλονται τῆς ἑορτῆς γ καί τῶν Ἁγίων γ ἄν δέ τύχωσι τῇ Ἀποδόσει τῶν Μυροφόρων, ὡς καί τῇ τῶν λοιπῶν Κυριακῶν Ἀποδόσει, εἰς τούς Αἴνους ψάλλονται δύο Στιχηρά τῆς ἡµέρας, καί δ τῶν Ἀγίων. ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΟΞΑΣΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΑΙΝΩΝ 32. Ἐν πάσαις ταῖς Κυριακαῖς, καθ ἅς ἀναγινώσκεται ἐν τῷ Ὄρθρῳ Εὐαγγέλιον Ἑωθινόν, οξαστικόν τῶν Αἴνων ψάλλεται τό Ἑωθινόν, καθότι τά ἕνδεκα Ἑωθινά οξαστικά, ὡς καί τά Ἐξαποστειλάρια, εἰσίν οἶον εἰπεῖν περίληψης τῶν ἕνδεκα Ἑωθινῶν Εὐαγγελίων ὅταν δέ τύχῃ Θεοµητορική ἑορτή ἤ ἡ Ἀπόδοσις αύτῆς ἤ καί εσποτικῆς ἑορτῆς Ἀπόδοσις εν ἡµέρᾳ Κυριακῇ, ἀντί τῶν Ἑωθινῶν οξαστικῶν ψάλλονται τά τῶν ἑορτῶν. Τά Ἑωθινά ὡσαύτως καταλιµπάνονται καί ἐν ταῖς ἐξῆς Κυριακαῖς, ἤτοι ἐν πάσαις ταίς τοῦ Τριῳδίου καί τοῦ Πεντηκοσταρίου, τῇ Κυριακῇ τῶν Προπατόρων, τῇ Κυριακῇ πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως, τῇ µετά τήν Χριστοῦ Γέννησις, τῇ Κυριακῇ πρό τῶν Φώτων (ὅταν συµπίπτει τῇ ε Ἰανουαρίου), ταῖς τρισί Κυριακαῖς τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Α, καί Ζ Συνόδου, ὡς καί τῶν ἐφεξῆς Ἁγίων, ὅταν αἱ µνήµαι αὐτῶν τύχωσιν ἐν ἡµέρᾳ Κυριακῇ αὗται εἶναι αἱ τρεῖς ἑορταί τοῦ Προδρόµου (τό Γενέσιον, ἡ Σύναξις καί ἡ Ἀποτοµή), ἡ ἑορτή τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου καί ἡ τῶν ιβ, ἡ ἑορτή ἑκάστου τῶν τεσσάρων 20

24 ΤΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ (Γεωργιου Βιολακη) Εὐαγγελίστῶν, ἡ τῶν Ταξιαρχῶν καί ἡ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν (ὅταν ἡ µνήµη αὐτῶν τύχῃ ἔξω τοῦ Τριῳδίου καί τῇ Α τῆς Ἰνδίκτου), εἴθισται τά νῦν ψάλλεσθαι ἀντί τοῦ Ἑωθινοῦ τά οξαστικά καί τῶν ἑξῆς Ἁγίων, τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, τοῦ Ἁγίου ηµητρίου, τοῦ Ἁγίου Νικολάου καί τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, καί ἄλλων Ἁγίων, εἰς ὄνοµα ὁποίων τετίµηται ὁ Ναός, ἤ πανηγυρίζεται ἐπισήµως ἡ µνήµη αὐτῶν. Κατά τῇ δέ τοῦ ἀοιδίµου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Κωνσταντίου τοῦ Α δεῖ ψάλλεσθαι ἐν Κυριακῇ τά οξαστικά καί τῶν Ἁγίων Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καί Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόµου (ὅταν ἡ µνήµη αὐτῶν τύχῃ ἔξω τοῦ Τριῳδίου), Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου, καί τῆς Μεγαλοµάρτυρος Εὐφηµίας, καί τοῦτο µάλιστα ἐν τῇ Μ. Ἐκκλησία χάριν τῶν µέν, ὡς κατακοσµησάντων τόν Πατριαρχικόν τῆς Κωνσταντινουπόλεως θρόνον, τοῦ δέ, ὡς χρηµατίσαντος πρῶτου Ἐπισκόπου Βυζαντίου, καί τῆς Ἁγίας διά τήν τελουµένην πανήγυριν ἐν τῷ Πατριαρχικῷ Ναῷ, ἐν ᾧ τεθησαύρισται τό ἱερόν αὐτῆς Λείψανον. Σηµειωτέον δέ ὅτι αἱ µνήµαι τῶν Ἁγίων Γεωργίου, Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου (Μαΐου η ) καί Κωνσταντίνου καί Ἑλένης τύχωσιν ἐν ταῖς µετά τό Πάσχα Κυριακαῖς, ψάλλεται εἰς τούς Αἴνους οξαστικόν τό τῶν Ἁγίων, εἶτα «Καί νῦν» τό τῆς Κυριακῆς (µετ ἐξαιρέσεων, ἅς ἀναφέρει ἡ ἐποµένη παράγραφος). ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΘΕΟΤΟΚΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟ ΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΤΩΝ ΑΙΝΩΝ 33. Ἐν ταῖς Κυριακαῖς µετά τό Ἑωθινόν οξαστικόν τῶν Αἴνων «Καί νῦν» ψάλλεται πάντοτε εἰς ἤχον β τό Θεοτοκίον «Ὑπερευλογηµένη», κἄν ἔτι τύχῃ καί Θεοµητορική ἑορτή, ἤ Ἀπόδοσις αὐτῆς, ἤ καί Ἀπόδοσις εσποτικῆς ἑορτῆς ἐξαιροῦνται αἱ µετά τό Πάσχα τέσσαρες Κυριακαί, τῶν Μυροφόρων, τοῦ Παραλύτου, τῆς Σαµαρείτιδος καί τοῦ Τυφλοῦ, ἐν αἷς µετά τό οξαστικόν ἀντί τοῦ «Ὑπερευλογηµένη», ψάλλεται τό «Ἀναστάσεως ἡµέρᾳ». Ὅταν ἐν ταῖς Κυριακαῖς ταύταις συµπέσωσι καί αἱ τῶν Ἁγίων Γεωργίου, Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου καί Κωνσταντίνου καί Ἑλένης µνήµαι, µετά τό δόξα τῶν Ἁγίων, «Καί νῦν» τό τῆς Κυριακῆς πλήν τῆς Κυριακῆς τῶν Μυροφόρων, καθ ἥν «Καί νῦν» λέγεται τό «Ἀναστάσεως ἡµέρᾳ» διότι οξαστικό τῆς Κυριακῆς ταύτης ἐστίν Ἑωθινόν. Σηµειωτέον ὅτι µετά τήν Κυριακήν τοῦ Θωµᾶ µέχρι τῆς Ἀποδόσεως τοῦ Πάσχα ἐν ταῖς µνήµαις τῶν προειρηµένων Ἁγίων ταῖς συµπιπτούσαις ἐν ἄλλη πλήν τῆς Κυριακῆς ἡµέρᾳ µετά τό εἰς τούς 21

25 ΠΡΟΕΘΩΡΙΑ Αἴνους «όξα τῶν Ἁγίων», «Καί νῦν» τό τας προλαβούσης Κυριακῆς, καί οὐχί τό «Ἀναστάσεως ἡµέρᾳ» ὡσαύτως καί ὅταν αἱ τῶν προ- µνησθέντων Ἁγίων µνήµαι τύχωσι τῇ Κυριακῇ τοῦ Θωµᾶ ἤ τῇ ἑορτή τῆς Μεσοπεντηκοστῆς µέχρι τῆς Ἀποδόσεως αὐτῶν. «Καί νῦν» ψάλλεται τό τῆς ἑορτῆς. Ἄν ἡ ἑορτή τῆς Ὑπαπαντῆς συµπέσῃ µιᾷ τῶν πρῶτων τεσσάρων Κυριακῶν τοῦ Τριῳδίου, µετά τό «όξα» τοῦ Τριῳδίου, «Καί νῦν» τῆς ἑορτῆς. Ἄν ἡ τοῦ Εὐαγγελισµοῦ συµπέσῃ τῷ Σαββάτῳ τοῦ Λαζάρου, τῇ Κυριακῇ τῶν Βαΐων ἤ τῇ Μ. Πέµπτη, µετά τό «όξα» τοῦ Τριῳδίου, «Καί νῦν» τῆς ἑορτῆς, ἄν δέ Κυριακῇ τοῦ Πάσχα ἤ ἄλλη ἡµέρᾳ τῆς ιακαινησίµου ἑβδοµάδος, «όξα» τῆς ἑορτῆς, «Καί νῦν», «Ἀναστάσεως ἡµέρᾳ». Θεωροῦµεν περιττόν σηµειῶσαι ὅτι ἐν µνήµαις Ἁγίων συµπιπτόντων ἄλλαις ἡµέραις πλήν τῆς Κυριακῆς καί ἐκτός τοῦ Πεντηκοσταρίου, ἄν µή ὑπάρχῃ ἡ σύµπτωσις προεορτίων ἤ µεθεόρτων, «Καί νῦν» λέγεται εἰς τούς Αἴνους µετά τό «όξα» τοῦ Ἁγίου, Θεοτοκίον σύµφωνον τῷ ἤχῷ τοῦ οξαστικοῦ, ἐξ ἐκείνων, ἅτινα οὐ λέγονται ταῖς Κυριακαῖς. ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΞΟΛΟΓΙΑΣ 34. Κατά πᾶσαν Κυριακήν καί πᾶσαν εσποτικήν καί Θεοµητορικήν ἑορτήν καί τάς µνήµας τῶν ἑορταζοµένων Ἀγίων, ἐν τῷ Ὄρθρῳ ψάλλεται ἡ λεγοµένη Μεγάλη οξολογία εἰς ἤχον τοῦ οξαστικοῦ, τάς δέ καθηµερινάς, τάς νηστησίµους ἡµέρας καί τάς πρώτας πέντε ἡµέρας τῆς Μ. Ἑβδοµάδος ἤτοι ἀπό τοῦ Ὄρθρου τῆς Μ. ευτέρας µέχρι τοῦ τῆς Μ. Παρασκευῆς, λέγεται χῦµα ἡ Μικρά οξολογία «Σοί δόξα πρέπει», µεθ ἥν ἕπεται ἡ Ἐκτενής καί τά Ἀπόστιχα. Ἐν ὅλῃ τῇ ιακαινήσιµῳ ἑβδοµάδι, ὡς καί ἐν τῇ Ἀποδόσει τοῦ Πάσχα οξολογία οὐ ψάλλεται ἀλλά µετά τό «Ἀναστάσεως ἡµέρᾳ» τό «Χριστός Ἀνέστη» τρίς κατά τό σύνηθες αὐτοῦ µέλος, καί τοῦτο ἐπεχει τόν τόπον τῆς οξολογίας καί τοῦ Ἀπολυτικίου. ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΥ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΣΗΜΕΡΟΝ ΣΩΤΗΡΙΑ 35. Κατά πᾶσαν Κυριακήν, καί ἄν συµπέσῃ Θεοµητορική ἑορτή, ἤ Ἀπόδοσις εσποτικῆς ἤ Θεοµητορικῆς ἑορτῆς, καί τάς µεθεόρτους Κυριακάς, τάς Κυριακάς τοῦ Τριῳδίου (πλήν τῆς τῶν Βαΐων) καί τάς 22

26 ΤΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ (Γεωργιου Βιολακη) µετά τήν τοῦ Θωµᾶ τέσσαρας Κυριακάς τοῦ Πεντηκοσταρίου, ὡς καί τό Σάββατον τοῦ Λαζάρου, µετά τήν οξολογίαν ψάλλεται εἰς τόν ἤχον τῆς ἡµέρας τό Ἀπολυτίκιον τοῦ Ὄρθρου τῆς Κυριακῆς «Σήµερον σωτηρία» κατά δέ τάς ἐν τῷ µέσῳ τῆς ἑβδοµάδος τυχούσας Θεοµητορικάς καί εσποτικάς ἑορτάς καί τάς τῶν ἑορταζοµένων Ἀγίων µνήµας ψάλλεται τό ἰδιαίτερον ἑκάστης ἑορτῆς Ἀπολυτίκιον, καί ἐν τῷ τέλει τοῦ Ὄρθρου, καθ ὅλην δέ τήν ιακαινήσιµον ἑβδοµάδα καί τήν Ἀπόδοσιν τοῦ Πάσχα τό «Χριστός Ἀνέστη» ἀναπληροί καί τήν οξολογίαν τό Ἀπολυτίκιον. Ἀπό τῆς Κυριακῆς τοῦ Θωµᾶ µέχρι τῆς Ἀποδόσεως τοῦ Πάσχα (ἐξαιρουµένων τῶν µεθεόρτων τῆς Μεσοπεντηκοστῆς) καί ἑορταζούµενος Ἅγιος ἄν τύχῃ ἐν ἄλλη πλήν τῆς Κυριακῆς ἡµέρᾳ, Ἀπολυτίκιον ἐν τῷ τέλει τοῦ Ὄρθρου ψάλλεται τό τῆς προλαβούσης Κυριακῆς. Σηµειωτέον δέ ὅτι µέχρι τῆς Ἀποδόσεως ἑκάστης εσποτικῆς καί Θεοµητορικῆς ἑορτῆς καθ ἑκάστην ἡµέραν ἐν τῷ τέλει τοῦ Ὄρθρου ψάλλεται τό τῆς ἑορτῆς Ἀπολυτίκιον, ὡς καί ἐν τῷ Ἑσπερινῷ καί τῇ Λειτουργίᾳ ( 15). Ἀλλά τάς καθηµερινάς, ἄν µή προηγῆται εσποτική καί Θεοµητορική ἑορτή, ἐν τῷ τέλει τοῦ Ὄρθρου λέγεται τό Θεοτοκίον τοῦ ἤχου τοῦ Ἀπολυτικίου, ὅπερ εὐρίσκεται ἔν τῷ Ὡρολογίῳ. ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΚΑΡΙΣΜΩΝ 36. Κατά πᾶσαν Κυριακήν ἐν τῇ Λειτουργίᾳ ψάλλονται ἀπαραιτήτως τά Τυπικά καί οἱ Μακαρισµοί µετά τῶν ὀκτώ Ἀναστασίµων τῆς Ὀκταήχου Τροπαρίων ὅταν δέ ἐν Κυριακῇ τύχωσι προεόρτια ἤ µεθέορτα εσποτικῶν καί Θεοµητορικῶν ἑορτῶν, ἤ καί µνήµαι ἑορταζοµένων Ἁγίων, ψάλλονται προς τοῖς τέσσαρσι τῶν Μακαρισµῶν Τροπαρίοις, καί δ ἐκ τῆς Ä ᾨδῆς τοῦ Κανόνος τῆς τυχούσης ἑορτῆς, ἤ τοῦ τοῦ τυχόντος Ἁγίου. 23

27 ΠΡΟΕΘΩΡΙΑ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΦΩΝΩΝ 37. Κατά πάσας τάς εσποτικάς ἑορτάς ψάλλονται τά Ἀντίφωνα αὐτῶν µετά τῶν καταλλήλων στίχων ἐν οἱᾳδήποτε ἡµέρᾳ καί ἄν τύχωσιν ἀλλ ἄν αἱ Ἀποδόσεις αὐτῶν τύχωσιν ἐν Κυριακῇ, δεύτερον Ἀντίφωνον ψάλλεται τό τῆς ἑορτῆς χαρακτηριστικόν καί οὐχί τό Ἀναστάσιµον. Ὅταν δέ τύχῃ Θεοµητορική ἑορτή ἐν Κυριακῇ ἤ καί Ἀπόδοσις αὐτῆς, τό δεύτερο Ἀντίφωνον ἐστι τό Ἀναστάσιµον «Σώσον ἡµᾶς Υἱέ Θεοῦ ὁ Ἀναστάς ἐκ νεκρῶν» ἀλλ ἄν τύχῃ ἄλλη ἡµέρᾳ, τό β Ἀντίφωνον ἐστι«σώσον ἡµᾶς Υἱέ Θεοῦ ὁ ἐν Ἁγίοις Θαυµαστός», τῇ δέ ἑορτῇ τῆς Ὑπαπαντῆς «Ὁ ἐν ἀγκάλαις τοῦ δικαίου Συµεών βασταχθείς», καί τῇ τοῦ Εὐαγγελισµοῦ, «Ὁ δ ἡµᾶς σαρκωθείς». Τά Ἀντίφωνα τοῦ Πάσχα εἴθισται νῦν ἵνα ψάλλονται ἀπαραλλάκτως καθ ἑκάστην ἡµέραν µέχρι τῆς Ἀποδόσεως καίτοι τά ἀρχαία Τυπικά από τῆς Κυριακῆς τοῦ Ἀντίπασχα διατάσσουσιν ἔναρξιν τῶν Τυπικῶν καί Μακαρισµῶν, καί ἀντί Εἰσοδικοῦ ὁρίζουσι τό «εῦτε προσκυνήσωµεν ὁ Ἀναστάς ἐκ νεκρῶν» Ἐν ταῖς µνήµαις τῶν ἑορταζοµένων Ἁγίων ἐν οἱᾳδήποτε ἡµέρᾳ τῆς ἑβδοµάδος καί ἄν τύχωσιν, ἀπαραιτήτως ἐπιβάλλονται τά Τυπικά, καθόσον στίχους Ἀντιφώνων οἱ Ἅγιοι οὐκ ἔχουσιν. Ἐν δέ ταῖς καθηµεριναῖς Λειτουργίαις ψάλλονται τά Ἀντίφωνα «Ἀγαθόν τό ἐξοµολογεῖσθαι τῷ Κυρίῷ Ταῖς πρεσβίαις τῆς Θεοτόκου» τό β Ἀντίφωνον «Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν Πρεσβείαις τῶν Ἁγίων σου σῶσον ἡµᾶς Κύριε», γ «εῦτε ἀγαλλιασῶµεθα τῷ Κυρίῷ Σῶσον ἡµᾶς... ὁ ἐν Ἁγίοις Θαυµαστός». ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝ Τῌ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙᾼ ΕΙΣΟ ΙΚΩΝ 38. Κατά πᾶσαν Κυριακήν καί κατά πᾶσαν Θεοµητορικήν ἑορτήν εἰς τήν Εἴσοδον ψάλλεται τό Εἰσοδικόν «εῦτε προσκυνήσωµεν καί προσπέσωµεν Χριστῷ, Σῶσον ἡµᾶς Υἱέ Θεοῦ ὁ Ἀναστάς ἐκ νεκρῶν, ψάλλοντας σοι Ἀλληλούϊα». Ἐξαιροῦνται αἱ δύο Θεοµητορικαί ἑορταί, ἡ τοῦ Εὐαγγελισµοῦ καί ἡ τῆς Ὑπαπαντῆς, ὅταν τύχωσιν ἐν ἡµέρᾳ Κυριακῇ διότι ψάλλονται µέν τά Εἰσοδικά αὐτῶν, ἀλλ ἐν τῷ τέλει τοῦ Εἰσοδικοῦ λέγεται τό «Σῶσον ἡµᾶς Υἱέ Θεοῦ ο Ἀναστάς ἐκ νεκρῶν» ἐπίσης καί ἐν ταῖς Ἀποδόσεσι τῶν δύο τούτων ἑορτῶν, ὅταν τύχωσιν ἐν Κυριακῇ. εσποτικῶν ὅµως ἑορτῶν Ἀποδόσεις ἄν τύχωσιν ἐν Κυριακῇ, λέγονται τά Εἰσοδικά αὐτῶν, ἀλλά πάλιν µετά τοῦ «ὁ Ἀναστάς ἐκ νεκρῶν». Τῆς ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισµοῦ τυχούσης τῷ 24

28 ΤΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ (Γεωργιου Βιολακη) Σαββάτῳ τοῦ Λαζάρου, Εἰσοδικόν ψάλλεται τό τῆς ἑορτῆς, ἀλλ ἐν τῷ «Σῶσον ἡµᾶς...» λέγεται «ὁ Ἀναστάς ἐκ νεκρῶν» τυχούσης τῇ Κυριακῇ τῶν Βαΐων ἤ τῇ Μ. Πέµπτη, Ἀντίφωνα καί Εἰσοδικόν λέγονται τά τῆς ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισµοῦ εἰ δέ τύχοι τῇ Κυριακῇ τοῦ Πάσχα καί ταῖς ἑξῆς τρισίν ἡµέραις τῆς ιακαινησίµου, Ἀντίφωνα λέγονται τά τοῦ Πάσχα, καί Εἰσοδικόν τῆς ἑορτῆς, ἀλλ ἐν τῷ «Σῶσον ἡµᾶς...» λέγεται «ὁ Ἀναστάς ἐκ νεκρῶν». Ἐν ταῖς µνήµαις τῶν ἑορταζοµένων Ἁγίων ὡς καί καθ ὁποιανδήποτε ἄλλην πλήν τῆς Κυριακῆς ἡµέραν ἄν τελῆται Λειτουργίᾳ, Εἰσοδικόν ψάλλεται τό «εῦτε προσκυνήσωµεν καί προσπέσωµεν Χριστῷ, Σῶσον ἡµᾶς Υἱέ Θεοῦ ὁ ἐν Ἁγίοις Θαυµαστός κτλ.». Σηµειωτέον δέ ὅτι, ἀπό τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα µέχρι τῆς Ἀποδόσεως, εἴθισται νῦν, οὐχί τόσῷ ἀκριβῶς, ψάλλεσθαι τό Εἰσοδικόν «Ἐν ἐκκλησίαις εὐλογείτε τόν Θεόν Σῶσον ἡµᾶς Υἱέ Θεοῦ ο Ἀναστάς ἐκ νεκρῶν κτλ.» Ὡσαύτως καί ἐν πάσαις ταῖς µεθεόρτοις ἡµέραις τῶν εσποτικῶν ἑορτῶν (ἐξαιρουµένης τῆς ἐν τῷ µεταξύ τούτων συµπιπτούσης Κυριακῆς) µέχρι τῇς Ἀποδόσεως καθ ἑκάστην Λειτουργίαν λέγονται τά Ἀντίφωνα, οὐχί δέ καί τά Εἰσοδικά τῶν ἑορτῶν, ἀλλά τό «εῦτε προσκυνήσωµεν» µετά τοῦ χαρακτηριστικοῦ τῆς ἑορτῆς. ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟ ΟΝ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΩΝ 39. Ἐν ταῖς Κυριακαῖς µετά τήν Εἴσοδον ψάλλεται τό Ἀναστάσιµον τοῦ ἤχου Ἀπολυτίκιον, ὅ καί προηγείται πάντοτε τῶν Ἀπολυτικίων τῶν ἐν ἡµέρᾳ Κυριακῇ συµπιπτουσῶν Θεοµητορικῶν ἑορτῶν, ὡς καί τῶν Ἀπολυτικίων τῶν εσποτικῶν ἑορτῶν, ὅταν οἱ Ἀποδόσεις αὐτῶν συµπίπτωσιν ἐν ἡµέρᾳ Κυριακῇ. Ἐν µεθεόρτῳ Κυριακῇ ὡς καί ἐν Ἀποδόσει εσποτικῆς ἤ Θεοµητορικῆς ἑορτῆς, ἄν συµπέσῃ µνήµη Ἁγίου ἑορταζοµένου, πρῶτον ψάλλεται τό Ἀναστάσιµον Ἀπολυτίκιον, δεύτερον τό τῆς τυχούσης ἑορτῆς, τρίτον τό τοῦ ἑορταζοµένου Ἁγίου καί ἀκολούθως τό τοῦ Ἁγίου τοῦ Ναοῦ. Ὡσαύτως ὅταν ἐν ἡµέραις µεθεόρτοις συµπίπτῃ Ἁγίου ἑορταζοµένου µνήµη, πρῶτον ψάλλεται τό τῆς ἑορτῆς Ἀπολυτίκιον, εἶτα τό τοῦ Ἁγίου, καί ἀκολούθως τό τοῦ Ἁγίου τοῦ Ναοῦ. Καί ὅταν ἐντός τῶν ἡµερῶν τῆς ἑβδοµάδος ἀπό τῆς Κυριακῆς τοῦ Θωµᾶ µέχρι τῆς Ἀναλήψεως τύχωσιν Ἁγίων ἑορταζοµένων µνῆµαι, πρῶτον ψάλλεται 25

29 ΠΡΟΕΘΩΡΙΑ τό τῆς προλαβούσης Κυριακῆς Ἀπολυτίκιον, εἶτα τό τοῦ ἑορταζοµένου Ἁγίου, καί ἀκολούθως τό τοῦ Ἁγίου τοῦ Ναοῦ. Ἐν ταῖς καθηµεριναῖς µεθεόρτοις εσποτικῆς ἤ Θεοµητορικῆς ἑορτῆς (καθ ἅς δηλονότι οὐ συµπίπτει ἑορταζόµενος Ἅγιος) µέχρι τῆς Ἀποδόσεως, µετά τῆν Εἴσοδον ψάλλεται τό Ἀπολυτίκιον µόνον τῆς ἑορτῆς, καί τό τοῦ Ἁγίου τοῦ Ναοῦ. Εἰ δέ τύχοι ὁ Ἅγιος τῆς ἡµέρας ἐκ τῶν Μεγαλοµαρτύρων, κἄν µή ἑορτάζεται ἐπισήµως ὑπό τῆς ἐκκλησίας, οὐδόλως παραλείπεται τό Ἀπολυτίκιον αὐτοῦ µετά τό τῆς τυχούσης ἑορτῆς καί ἕπεται ὕστερον τό τοῦ Ἁγίου τοῦ Ναοῦ. Σηµειωτέον ὅτι µνηµοσύνου τελουµένου ἐν Κυριακῇ, λέγεται πρό τοῦ Ἀπολυτικίου τοῦ Ἁγίου τοῦ Ναοῦ, τό τῶν κεκοιµηµένων «Μνήσθητι Κύριε ὡς Ἀγαθός». ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝ Τῌ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙᾼ ΨΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΚΟΝΤΑΚΙΩΝ 40. Τά ἐν ὅλῳ τῷ ἐνιαυτῷ καθ ὡρισµένας περιόδους ψαλλόµενα ἐν ταῖς Ἱεραῖς Λειτουργίαις Κοντάκια ἔχουσιν ὡς ἑξῆς. Ἀπό τῆς η Νοεµβρίου µέχρι τῆς Ἀποδόσεως τῶν Εἰσοδίων ψάλλεται τό Κοντάκιον «Ὁ καθαρώτατος Ναός τοῦ Σωτῆρος» τῇ παραµονῇ τῆς τῶν Εἰσοδίων ἑορτῆς ψάλλεται τό προεόρτιον Κοντάκιον «Εὐφροσύνης σήµερον» ἀπό τῆς Ἀποδόσεως τῆς ἑορτῆς τῶν Εἰσοδίων µέχρι τῆς παραµονής τῶν Χριστουγέννων, «Ἡ Παρθένος σήµερον» τόν προαιώνιον λόγον» τῇ θ εκεµβρίου, τό «Ἑορτάζει σήµερον ἡ οἰκουµένη» ἀπό τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων µέχρι τῆς Ἀποδόσεως, «Ἡ Παρθένος σήµερον τόν ὑπερούσιον τίκτει» τῇ α Ἰανουαρίου, «Ὁ τῶν ὅλων Κύριος περιτοµήν ὑποµένει» ἀπό τῆς β Ἰανουαρίου µέχρι τῆς παραµονῆς τῶν Θεοφανείων, «ἐν τοῖς ρείθροις σήµερον τοῦ Ἰορδάνου» ἀπό τῆς ἑορτῆς τῶν Θεοφανείων µέχρι τῆς Ἀποδόσεως, «Ἐπεφάνης σήµερον τῇ οἰκουµένη ἀπό τῆς Ἀποδόσεως τῆς ἑορτῆς τῶν Θεοφανείων µέχρι τῆς Ἀποδόσεως τῆς ἑορτῆς τῆς Ὑπαπαντῆς, «ὁ µήτραν παρθενικήν» τῇ παραµονῇ τῆς Ὑπαπαντῆς, τό προεόρτιον, «Οὐράνιος χορός» ἀπό τῆς ἐνάρξεως τοῦ Τριῳδίου (ἐάν ἀπεδόθη ἡ ἑορτή τῆς Ὑπαπαντῆς), τό τῆς Κυριακῆς τοῦ Τριῳδίου Κοντάκιον (13) ἀπό τῆς Α Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν µέχρι τῆς Ε Κυριακῆς, τό «Τῇ Ὑπερµάχῳ» τῷ Σαββάτῳ τοῦ Λαζάρου, «Ἡ πάντων χαρά» τῇ Κυριακῇ τῶν Βαΐων, «τῷ θρόνῳ ἐν οὐρανῷ» τῇ Μ. Πέµπτη, «Τόν ἄρτον λαβῶν εἰς χεῖρας ὁ προδότης» τῷ Μ. Σαββάτῳ «τήν ἄβυσσον ὁ 26

30 ΤΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ (Γεωργιου Βιολακη) κλείσας ἀπό τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα µέχρι τῆς Ἀποδόσεως, «Εἰ καί ἐν τάφῳ κατῆλθες», ὅπερ ψάλλεται καί τῇ Κυριακῇ τοῦ Θωµᾶ (ἀλλά τάς λοιπάς µέχρι τῆς Ἀποδόσεως ἡµέρας τῆς ἑβδοµάδος ταύτης ψάλλεται τό «Τῇ φιλοπράγµονι δεξιᾷ»), τῇ Τετάρτῃ τῆς Μεσοπεντηκοστῆς µέχρι τῆς Ἀποδόσεως, «Τήν ὑπέρ ἡµῶν πληρώσας οἰκονοµίαν» ἀπό τῆς Κυριακῆς τῆς Πεντηκοστῆς µέχρι τῆς Ἀποδόσεως, «Ὅτε καταβάς» τῇ Κυριακῇ τῶν Ἁγίων Πάντων, «Ὡς ἀπαρχάς τῆς φύσεως» εἶτα ἔκτοτε µέχρι τῆς κζ Ἰουλίου τό «Προστασία τῶν Χριστιανῶν» τῇ β Ἰουλίου «Περιβολήν πᾶσι πιστοῖς ἀφθαρσίας» τῇ ἑορτῇ τῆς Κοιµήσεως τῆς Ἁγίας Ἄννης, (Ἰουλίου κε ) «Προγόνων Χριστοῦ» ἀπό τῆς κζ Ἰουλίου µέχρι τῆς Ἀποδόσεως τῆς Μεταµορφώσεως, «Ἐπί τοῦ ὄρους µετεµορφώθης» τῇ α Αὐγούστου «Ὁ ὑψωθείς ἐν τῷ Σταυρῷ» ἀλλ ἄν τύχῃ Κυριακῇ, πάλιν τό «Ἐπί τοῦ ὄρους µετεµορφώθης» τῇ παραµονῇ τῆς Κοιµήσεως τῆς Θεοτόκου, «Τῇ ἐνδόξω µνῆµη σου» τῇ ιε Αὐγούστου µέχρι τῆς Ἀποδόσεως, «Τήν ἐν πρεσβείαις ἀκοίµητον Θεοτόκον» ἀπό τῆς Ἀποδόσεως τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιµήσεως µέχρι τῆς Ἀποδόσεως τῆς ἑορτῆς Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου, το «Ιωακείµ καί Ἄννα» τῇ λα Αὐγούστου, «Τήν Θεοδόχον γαστέρα σου Θεοτόκε» τῇ α Ἰνδίκτου, «Ὁ τῶν αἰώνων ποιητής καί εσπότης» τῇ παραµονῇ τῆς Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου τό πρεόρτιον, «Ἡ Παρθένος σήµερον καί Θεοτόκος Μαρία» τῇ ἑορτῇ τῶν ἐγκαινίων (ιγ Σεπτεµβρίου) «Οὐρανός πολύφωτος ἡ Ἐκκλησία» τῇ ἑορτῇ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Σταυροῦ µέχρι τῆς Ἀποδόσεως «Ὁ Ὑψωθείς ἐν τῷ Σταυρῷ» ἀπό τῆς Ἀποδόσεως τοῦ Σταυροῦ µέχρι τῆς η Νοεµβρίου αὖθις τό «Προστασία τῶν Χριστιανῶν». Ἐν ταῖς καθηµεριναῖς Λειτουργίες (ἐξαιρουµένων τῶν προεορτίων καί µεθεόρτων ἡµερῶν τῶν εσποτικῶν καί Θεοµητορικῶν ἑορτῶν) Κοντάκια ψάλλονται τῇ µέν ευτέρᾳ «Ἀρχιστράτηγοι Θεοῦ», τῇ δέ Τρίτῃ «Προφῆτα τοῦ Θεοῦ καί Πρόδροµε», τῇ Τετάρτῃ «Ὁ Ὑψωθείς» τῇ Πέµπτῃ «Τούς ἀσφαλεῖς καί θεοφθόγγους κήρυκας» τῇ Παρασκευῇ «Ὁ Ὑψωθείς» καί τῷ Σαββάτῳ «Ὡς ἀπαρχάς τῆς φύσεως» τῷ δέ Σαββάτῳ τῶν ψυχῶν «Μετά τῶν Ἁγίων ἀνάπαυσον Χριστέ». Σηµειωτέον ὅτι ἐάν ἡ ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισµοῦ προλάβη τήν ἑορτήν τοῦ Ἀκαθίστου, τῇ Ε Κυριακῇ τῶν Νηστειῶν, Κοντάκιον ψάλλεται το «Προστασία τῶν Χριστιανῶν». Ὅταν δέ τύχῃ ὁ Εὐαγγελισµός τῷ Σαββάτῳ τοῦ Λαζάρου, ἤ τῇ Κυριακῇ τῶν Βαΐων, ἤ ταῖς πρώταις τέσσαρσιν ἡµέρας τῆς Μ. Ἑβδοµάδος, Κοντάκιον ψάλλεται το «Τῇ 27

31 ΠΡΟΕΘΩΡΙΑ Ὑπερµἀχῳ», ὅταν δέ τῇ Κυριακῇ τοῦ Πάσχα ἤ καί ἄλλη τῆς ιακαινησίµου ἑβδοµάδος ἡµέρᾳ, τό «Εἰ καί ἐν τάφῳ». ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΤΡΙΣΑΓΙΟΥ ΥΜΝΟΥ 41. Ἐν ἐκάστῃ τελουµένη Λειτουργίᾳ (ἐξαιρουµένης τῆς τῶν Προηγιασµένων) ψάλλεται ὁ Τρισάγιος Ὕµνος ἐν δέ ταῖς ἑξῆς Μ. εσποτικαῖς ἑορταῖς ἤτοι, ταῖς δυσίν ἡµέραις τῆς τε ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων καί τῆς τῶν Θεοφανείων, τῷ Σαββάτῳ τοῦ Λαζάρου, τῷ Μ. Σαββάτῳ, τῇ Κυριακῇ τοῦ Πάσχα, ὡς καί ἐν ὅλῃ τῇ ιακαινησίµῳ ἑβδοµάδι, τῇ Ἀποδόσει τοῦ Πάσχα, τῇ Κυριακῇ τῆς Πεντηκοστῆς καί τῇ ευτέρᾳ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, ψάλλεται ἀντί τοῦ Τρισαγίου τό «Ὅσοι εἰς Χριστόν ἐβαπτίσθητε», ἐν δέ τῇ ἑορτῇ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Σταυροῦ καί τῇ Κυριακῇ τῆς Σταυροπροσκυνήσεως ψάλλεται τό «Τόν Σταυρόν σου προσκυνοῦµεν έσποτα». ΠΕΡΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ 42. Συµπιπτούσης ἐν ἡµέρᾳ Κυριακῇ µνήµης ἑορταζοµένου Ἁγίου, Ἀπόστολος λέγεται τοῦ Ἁγίου, καί Εὐαγγέλιον τῆς Κυριακῆς. Ἐν δέ ταῖς ἐφεξῆς Ἁγίων µνήµαις, ἤτοι τῶν τριῶν ἑορτῶν τοῦ Προδρόµου (τοῦ Γενεσίου, τῆς Συνάξεως καί τῆς Ἀποτοµῆς) τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου, ὡς καί τῶν ΙΒ, τῶν τεσσάρων Εὐαγγελιστῶν Ματθαίου, Μάρκου, Λουκᾶ καί Ἰωάννου, τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Α, καί Ζ Συνόδου, τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν (ὅταν ἡ ἑορτή αὐτῶν συµπίπτῃ ἐντός τοῦ Τριῳδίου) Ἀπόστολος καί Εὐαγγέλιον λέγονται, καί ἐν Κυριακῇ ἔτι, τῶν Ἁγίων. Ἄν συµπέσωσι Κυριακῇ αἱ ἑξῆς Θεοµητορικαί ἑορταί, ἤτοι τό Γενέσιον τῆς Θεοτόκου, ἡ Ὑπαπαντή, καί ὁ Εὐαγγελισµός, οἱ Ἀπόστολοι καί τά Εὐαγγέλια ὑπόκεινται εἴς τίνας ἀλλοιώσεις ἀξιοσηµειώτους οἶον, διά τό Γενέσιον ἐν Κυριακῇ, Ἀπόστολος καί Εὐαγγέλιον λέγονται τά τῆς Κυριακῆς πρό τῆς Ὑψώσεως, διά τό µη εἴναι ἄλλην Κυριακήν µεταξύ τῆς ἑορτῆς ταύτης καί τῆς Ὑψώσεως τοῦ Σταυροῦ διά τήν Ὑπαπαντή ἐν Κυριακῇ, εἰ µέν ἐστιν ἔξω τοῦ Τριῳδίου Ἀπόστολος καί Εὐαγγέλιον λέγονται τά τῆς ἑορτῆς, εἰ δέ µιᾷ τῶν Κυριακῶν τοῦ Τριῳδίου, ἐν µέν τῷ Ὀρθρῳ λέγεται τό τῆς Λειτουργίας Εὐαγγέλιον τῆς ἑορτῆς, ἐν δέ τῇ Λειτουργίᾳ ὁ Ἀπόστολος τῆς ἑορτῆς, καί τό Εὐαγγέλιον τῆς Κυριακῆς τοῦ Τριῳδίου. ιά τόν Εὐαγγελισµόν, ἄν συµπέσῃ τῇ Γ Κυριακῇ τῶν 28

32 ΤΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ (Γεωργιου Βιολακη) Νηστειῶν. Ἀπόστολος λέγεται τῆς Κυριακῆς καί Εὐαγγέλιον τῆς ἑορτῆς ἄν δέ τῇ καί Ε Κυριακῇ τῶν Νηστειῶν, Ἀπόστολος καί Εὐαγγέλιον λέγονται τά τῆς ἑορτῆς ἄν τῷ Σαββάτῷ τοῦ Λαζάρου ἤ τῇ Κυριακῇ τῶν Βαΐων, ἐν µέν τῷ Ὀρθρῳ λέγεται τό τῆς Λειτουργίας Εὐαγγέλιον τῆς ἑορτῆς, ἐν δέ τῇ Λειτουργίᾳ ὁ Ἀπόστολος τῆς ἑορτῆς καί τό Εὐαγγέλιον τῆς ἡµέρας ἄν τῇ Μ. Πέµπτη καί τῇ Κυριακῇ τοῦ Πάσχα, ἐν µέν τῷ Ὀρθρῳ λέγεται τό τῆς Λειτουργίας Εὐαγγέλιον τῆς ἑορτῆς, ἐν δέ τῇ Λειτουργίᾳ Ἀπόστολος καί Εὐαγγέλιον τῆς ἡµέρας καί ἅν τῇ ευτέρᾳ, τῇ Τρίτῃ, ἤ τῇ Τετάρτῃ τῆς ιακαινησίµου, Ἀπόστολος καί Εὐαγγέλιον λέγονται τῆς ἑορτῆς Ἐν τῇ Κοιµήσει τῆς Θεοτόκου καί ἐν τῇ Ἀποδόσει, Ἀπόστολος καί Εὐαγγέλιον λέγονται πάντοτε τά τῆς ἑορτῆς, ἔν οἵᾳ ἄν ἡµέρᾳ τύχῃ. ΠΕΡΙ ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 43. Ἐν πάσαις ταῖς Ἱεραῖς Λειτουργίαις µετά τήν ἀνάγνωσιν τοῦ Ἀποστόλου ψάλλεται τό «Ἀλληλούϊα» τρίς ὑπό τοῦ β Χοροῦ, τό δέ Μέγα Σάββατον ἀντί τοῦ «Ἀλληλούϊα» µετά τόν Ἀπόστολον εὐθῦς ὁ Ἱερεύς ἔσωθεν τοῦ Ἁγίου Βήµατος ψάλλει τό Μ. Προκείµενον τῆς Ἀναστάσεως «Ἀνάστα ὁ Θεός κρίνων τήν γῆν» εἰς ἤχον βαρύν, ὅ ἐπαναλαµβάνεται καί ὑπό τῶν Χορῶν µεχρισοῦ πληρωθῶσιν οἱ Στίχοι τοῦ ΠΑ Ψαλµοῦ τό δέ παραλείπειν τῇ ἡµέρᾳ τοῦ Πάσχα καί ταῖς λοιπαῖς τῆς ιακαινησίµου ἑβδοµάδος ἡµέραις µετά τόν Ἀπόστολον καί τό Κοινωνικόν τό «Ἀλληλούϊα», οὐδαµοῦ τῶν ἀρχαίων Τυπικῶν εὕρηται, ἀλλά τοὐναντίον εἰς τό τέλος ἑκάστου τῶν Ἀποστόλων τῆς ἑβδοµάδος ταύτης εὑρίσκεται γεγραµµένον τό «Ἀλληλούϊα» τρίς, µετά τῶν Στίχων αὑτοῦ, καί ὀφείλουσιν οἱ Χοροί ψάλλειν τοῦτο. ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΧΕΡΟΥΒΙΚΟΥ ΥΜΝΟΥ 44. Ἐν ἑκάστῃ Λειτουργίᾳ τοῦ Χρισοστόµου ἤ τοῦ Μ. Βασιλείου ψάλλεται ὁ Χερουβικός Ὕµνος τό «Οἱ τά Χερουβίµ», ἀλλά τήν Μ. Πέµπτην καί τό Μ. Σάββατον καίτοι τελεῖται ἡ αὐτή Λειτουργίᾳ τοῦ Μ. Βασιλείου, ὑπάρχει ὡς πρός τοῦτο διαφορά, διότι τῇ Μ. Πέµπτῃ ἀντί τοῦ «Οἱ τά Χερουβίµ», ψάλλεται τό Τροπάριον «Τοῦ είπνου Σου τοῦ Μυστικοῦ», τῷ δέ Μ. Σαββάτῳ τό «Σιγησάτῳ πάσα σάρξ βροτεία». Ἐάν ἡ τοῦ Εὐαγγελισµοῦ τύχῃ τῇ Μ. Πέµπτῃ, τελείται µέν ἡ Λειτουργία τοῦ Χρυσοστόµου, ψάλλεται ὅµως τό «Τοῦ είπνου Σου 29

33 ΠΡΟΕΘΩΡΙΑ τοῦ Μυστικοῦ». Ἐν δέ ταῖς ἱεραῖς Λειτουργίαις τῶν Προηγιασµένων ψάλλεται πάντοτε «Νῦν αἱ δυνάµεις». ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ 45. Ἐν ἑκάστῃ Λειτουργίᾳ τοῦ Χρισοστόµου, καθ οἱᾳνδήποτε καί ἄν τελῆται ἡµέραν, ἐν πάσαις ταῖς Κυριακαῖς καί ταῖς µεθεόρτοις Κυριακαῖς τῶν εσποτικῶν καί Θεοµητορικῶν ἑορτῶν, ὡς καί ἐν ταῖς µνήµαις τῶν ἐν τῷ µεταξύ τῶν µεθεόρτων ἑορταζοµένων Ἁγίων, καθ ἅς ἐν τῷ Ὄρθρῳ στιχολογοῦµεν «Τήν Τιµιωτέραν», εἰς τό «Ἐξαιρέτως» ψάλλεται τό «Ἄξιον ἐστίν». Ἐν ταῖς εσποτικαῖς καί Θεοµητορικαῖς ἑορταῖς καί ταῖς ἐν ἡµέρα Κυριακῇ Ἀποδόσεσιν αὐτῶν, ἀντί τοῦ «Ἄξιον ἐστίν» ψάλλεται ἡ Καταβασία τῆς Θ ᾨδῆς τῆς ἑορτῆς µετά τοῦ Μεγαλυναρίου. Τῇ ἑορτῇ τῆς Μεταµορφώσεως ἀντί τῆς Καταβασίας τῆς Θ «Ὁ τόκος σου ἄφθορος ἐδείχθη εἴθισται (καίτοι οὐδέν τοιοῦτον σηµειοῖ τό άρχαίον Τυπικόν) ψάλλεσθαι τό ἐν Ζ Τροπάριον «Νῦν τά ἀνήκουστα ἡκούσθη». Ἐν ταῖς τοῦ Μ. Βασιλείου Λειτουργίαις ἀντί τοῦ «Ἄξιον ἐστίν» ψάλλεται τό Κάθισµα «Ἐπί σοί Χαίρει Κεχαριτωµένη». Σηµειωτέον δέ ὅτι, ἐν ταῖς µνήµαις τῶν Ἁγίων συµπιπτούσαις µετά τήν Κυριακήν τοῦ Θωµᾶ µέχρι τῆς Ἀποδόσεως τοῦ Πάσχα ἐν ἄλλη ἡµέρᾳ πλήν τῆς Κυριακῆς, ψάλλεται µετά τό «Ἐξαιρέτως» τό «Ἄξιον ἐστίν» καί οὐχί τό «Ὁ Ἄγγελος ἐβόα», ὅπερ µόνον ἐν ταῖς Κυριακαῖς καθιέρωται ἤδη διότι ἐν αὐταῖς οὐδέ τό «Τήν Τιµιωτέραν» στιχολογοῦµεν νῦν ἐξαίρεσις γίνεται ὅταν συµπέσῃ ἡ τοῦ ἑορταζοµένου Ἁγίου µνήµη τῷ Σαββάτῳ τῆς Ἀποδόσεως τῆς τοῦ Θωµᾶ ἑορτῆς, καί τῇ ἑορτή ἤ Ἀποδόσει τῆς Μεσοπεντηκοστῆς, ὅτε ψάλλεται ἡ Καταβασία τῆς Θ ἀντί τοῦ «Ἄξιον ἐστίν». ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 46. Τό Κοινωνικόν «Αἰνεῖτε τόν Κύριον» ψάλλεται ἐν ταῖς τῶν Κυριακῶν ἱεραῖς Λειτουργίαις, ἄν µή συµπίπτῃ ταύταις Θεοµητορική ἑορτή ἤ Ἀπόδοσις εσποτικῆς ἑορτῆς ἤ Θεοµητορικῆς. Ψάλλεται ὡσαύτως καί ἐν τῇ ἑορτῇ, ὡς καί ἐν ταῖς παραµοναῖς τῶν Χριστουγέννων καί τῶν Θεοφανείων, ὅτε συνεχίζονται αἱ ὧραι µετά τοῦ Ἑσπερινοῦ καί τῆς Λειτουργίας τοῦ Μ. Βασιλείου. Ἐν ταῖς εσποτικαῖς ἑορταῖς καί ἐν ταῖς Ἀποδόσεσιν αὐτῶν, ἐν οἱᾳδήποτε 30

34 ΤΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ (Γεωργιου Βιολακη) ἡµέρᾳ καί ἄν τύχωσι, ψάλλονται τά ἑκάστῃ ὡρισµένα Κοινωνικά, ἐν δέ ταῖς Θεοµητορικαῖς καί τῆς Α τῆς Ἰνδίκου (ἐξαιρουµένου τοῦ Εὐαγγελισµοῦ, ὅτε ψάλλεται τό «Ἐξελέξατο Κύριος τήν Σιών» καί Κυριακῇ ἄν τύχῃ ψάλλεται τό «Ποτήριον σωτηρίου λήψοµαι». Ὅταν αἱ µνῆµαι τῶν ἑξῆς Ἁγίων συµπέσωσι Κυριακῇ, ἀντί τοῦ «Αἰνεῖτε», ψάλλονται ἄλλα Κοινωνικά τά χαρακτηρίζοντα ἕκαστον ὡς ἐν ταῖς τρισί τοῦ Προδρόµου ἑορταῖς, τό «Εἰς µνηµόσυνον αἰώνιον», ἐν ταῖς τῶν Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων, ὡς καί τῶν ιβ, ἐν ταῖς τῶν τεσσάρων Εὐαγγελιστῶν, ἐν τῇ τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου, ἐν τῇ τῶν Τριῶν Ἱεραρχών καί ἐν τῇ τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, τό «Εἰς πᾶσαν τήν γῆν» ἐν τῇ τῶν Ταξιαρχῶν τό «Ὁ ποιῶν τούς Ἀγγέλους» τῇ δέ Γ Κυριακῇ τῶν Νηστειῶν τό «Ἐσηµειώθη ἐφ ἡµᾶς», ὡς καί τῇ α τοῦ Αὐγούστου (ἅν µή συµπέσωσι Κυριακῇ). Ἐν ταῖς µετά τήν Κυριακήν τοῦ Θωµᾶ τέσσαρσι Κυριακαῖς τό «Σῶµα Χριστοῦ» καί ἐν τῇ τῶν Ἁγίων Πάντων Κυριακῇ καί ταίς µνήµαις τῶν Θεοπατόρων Ἰωακείµ καί Ἄννης τό «Ἀγαλλιᾶσθε δίκαιοι». Ἐν δέ ταῖς καθηµεριναῖς, καί ταῖς µεταξύ τῶν µεθεόρτων ἡµερῶν τελουµέναις Ἱεραῖς Λειτουργίαις (ἐκτός τῶν ἡµερῶν τῶν Ἀποδόσεων) ψάλλονται τά τῆς ἑβδοµάδος Κοινωνικά, τῇ ευτέρᾳ «Ὁ ποιῶν τούς Ἀγγέλους αὐτοῦ πνεύµατα καί τούς λειτουργούς αὑτοῦ πυρός φλόγα» τῇ Τρίτῃ «Εἰς µνηµόσυνον αἰώνιον ἔσται δίκαιος» τῇ Τετάρτῃ «Ποτήριον σωτηρίου λήψοµαι καί τό ὄνοµα Κυρίου ἐπικαλέσοµαι» τῇ Πέµπτῃ «Εἰς πᾶσαν τήν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος αὐτῶν, καί εἰς τά πέρατα τῆς οἰκουµένης τά ῥήµατα αὐτῶν» τῇ Παρασκευῇ «Σωτηρίαν εἰργάσω ἐν µέσῳ τῆς γῆς, Χριστέ ὁ Θεός», καί τῷ Σαββάτῳ «Μακάριοι οὕς ἐξελέξω καί προσελάβου Κύριε, καί τό αὐτῶν εἰς γενεάν καί γενεάν». Ἐν δέ ταῖς Προηγιασµένες Λειτουργίαις ψάλλεται τό «Γεύσασθε καί ἴδετε ὅτι χρηστός ὁ Κύριος», ἐκτός ἄν τύχῃ ἑορταζόµενος Ἅγίος, ὅτε ἀντί τοῦ «Γεύσασθε καί ἴδετε ὅτι χρηστός ὁ Κύριος», ἐκτός ἄν τύχῃ ἑορταζόµενος Ἅγίος, ὅτε ἀντί τοῦ «Γεύσασθε» ψάλλεται τό «Εἰς µνηµόσυνον». Σηµειωτέον δέ ὅτι κἄν ἥ ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισµοῦ συµπέσῃ Γ Κυριακῇ τῶν Νηστειῶν, τῷ Σαββάτῳ τοῦ Λαζάρου, τῇ Κυριακῇ τῶν Βαΐων, τῇ Μ. Πέµπτῃ, ὡς καί ταῖς ἄλλες ἡµέραις τῆς ιακαινησίµου ἑβδοµάδος, πλήν τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα, Κοινωνικόν ψάλλεται τό τῆς ἑορτῆς «Ἐξελέξατο Κύριος τήν Σιών». 31

35 ΠΡΟΕΘΩΡΙΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΙ ΟΜΕΝ ΤΟ ΦΩΣ 47. Ἑν ἑκάστῃ Λειτουργίᾳ, καί Θεοµητορική ἑορτή ᾖ, µετά τό εἰπεῖν τόν ιάκονον τό «Μετά φόβου Θεοῦ» καί τόν Ἱερέα «Σῶσον ὁ Θεός τόν λαόν σου», ψάλλεται εἰς ἤχον β τό «Εἴδοµεν τό φῶς τό ἀληθινόν». Ἐν δέ ταῖς εσποτικαῖς ἑορταῖς καί ταῖς Ἀποδόσεσιν αυτῶν, τῇ Κυριακῇ τῶν Νηστειῶν καί τῷ Σαββάτῳ τοῦ Λαζάρου, ἀντί τούτου ψάλλονται τά τῶν ἑορτῶν Ἀπολυτίκια. Τῇ Μ. Πέµπτῃ τό Τροπάριον «Τοῦ δείπνου σου τοῦ µυστικοῦ» χῦµα τῷ Μ. Σαββάτῳ τό «Μνήσθητι εὔσπλαχνε» καί «ἡµῶν καθῶς ἐµνηµόνευσας τοῦ ληστοῦ ἐν τῇ Βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν» εἰς ἤχον β εἱρµολογικῶς. Ἀπό δέ τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα µέχρι τῆς Ἀποδόσεως, καθ ἑκάστην ψάλλεται τό «Χριστός Ἀνέστη» καί ἀπό τῆς ἑορτῆς τῆς Ἀναλήψεως µέχρι τῆς Ἀποδόσεως τό «Ἀνελήφθης ἐν δόξη». Τῷ πρό τῆς Πεντηκοστῆς Σαββάτῳ ἀντί τοῦ «Εἴδοµεν τό φῶς τό ἀληθινόν» τό «βάθυ σοφίας». Τῇ Κυριακῇ τῆς Πεντηκοστῆς τό Ἀπολυτίκιον «Εὐλογητός εἱ Χριστέ», ἀπό δέ τῆς ευτέρας τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος καί ἐφεξῆς τό «Εἴδοµεν τό φῶς». Ἐν δέ ταῖς Προγιασµένες Λειτουργίαις ἀντί τοῦ «Εἴδοµεν τό φῶς τό ἀληθινόν» τό «Εὐλογήσω τόν Κύριον». ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΙΗ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΚΥΡΙΟΥ 48. Τό «Εἴη τό ὄνοµα Κυρίου» ψάλλεται πάντοτε καί ἐν ταῖς τρισί Λειτουργίαις, τῇ Προηγιασµένῃ, τῇ τοῦ Χρυσοστόµου καί τῇ τοῦ Μ. Βασίλείου, µετά τήν Ὁπισθάµβωνον εὐχήν. Μόνον ἐν τῇ ιακαινησίµῳ ἑβδοµάδι καί τῇ ἡµέρᾳ τῆς τοῦ Πάσχα Ἀποδόσεως, ἀντί τούτου ψάλλεται τό «Χριστός Ἀνέστη» τρίς καί τοῦτο εἰς ἦχον β χῦµα. ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΥΛΟΓΙΑ ΚΥΡΙΟΥ 49. Πρό τῆς Απολύσεως τῆς Ἱερᾶς Λειτουργίας ἀπευθύνεται ὑπό τοῦ Ἱερέως πρός τόν λαόν ἡ εὐχή «Εὐλογία Κυρίου καί ἔλεος ἔλθοι ἐφ ἡµᾶς, τῇ αὐτοῦ χάριτι καί φιλανθρωπίᾳ πάντοτε» ἐπίσης καί ἐν τοῖς Ἑσπερινοῖς, ἐν οἶς γίνεται Ἀρτοκλασία, ὡς ἐσηµειώθη καί ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Ἔστι δ αὕτη ἡ ἑκάστῳ χριστιανῷ ποθεινή εὐχή, ἡ ἐν ὀνόµατι Κυρίου τοῦ Θεοῦ ἡµῶν παρά τοῦ λειτουργοῦ Ἱερέως εὐλογία. 32

36 ΤΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ (Γεωργιου Βιολακη) ΠΕΡΙ ΤΟΥ Ι ΕΥΧΩΝ 50. Τό ὑπό τοῦ Ἱερέως ἐν τῷ τέλει πάσης προσευχῆς καί ἱεροπραξίας καί δή καί τῆς Λειτουργίας ἐκφωνούµενον «ι εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡµῶν» ἐστι τό ἐπισφράγισµα. Ἐν τῇ ιακαινησίµῳ ὅµως ἑβδοµάδι ἀντί τούτου καταλιµπανοµένου, ὁ Ἱερεύς µετά τήν Ἀπόλυσιν καί τοῦ Ἑσπερινοῦ καί τῆς Λειτουργίας ἐκφωνεί τρίς τό «Χριστός Ἀνέστη», καί ὁ λαός ἀνταπαντά ἑκάστοτε λέγων τό «Ἀληθῶς Ἀνέστη» εἶτα ὁ Ἱερεύς «όξα τῇ αὐτοῦ τριηµέρῳ ἑγέρσει», ὁ λαός «Προσκυνούµεν αὐτοῦ τήν τριήµερον ἔγερσιν», καί αὖθις τό «Χριστός Ἀνέστη» ὁλόκληρον. Σηµειωτέον δέ ὅτι χοροστατοῦντος ἐν ταῖς ἱεραῖς Ἀκολουθίες Ἀρχιερέως ἤ Πατριάρχου, λέγεται - ἀντί «ι εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων - ι εὐχῶν τοῦ Ἁγίου εσπότου ἡµῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ὁ Θεός, ἐλέησον ἡµᾶς, Ἀµήν». 33

37 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (1) φε λει δ ερε ς πρ τ ς κφων σεως τα της προσκυν σαι κα σπασθ ναι τ ν γ αν Τρ πεζαν κα φορ σαι τ πιτραχ λιον κα το το ποτ θησι µ νον µετ τ ν π λυσιν το σπερινο λλως τακτε κα παρανοµε. (2) Τ ρχα α Τυπικ σηµειο σιν τι ποιο µεν Ε λογητ ν κα ν τ σπεριν τ ς Καιν ς ευτ ρας, ς συν θως, κφωνο ντες Ε λογητ ς Θε ς µ ν π ντοτε, περ δηλο τι ντικατ στασις το του δι το ξα τ γ α κα µοουσ στι παρ τυπος νεωτερισµ ς λλ ν ν ε θισται πανταχο σχεδ ν ο τω καθ λην τ ν ιακαιν σιµον µ νο ντ το ξα σοι Θε ς µ ν δ ξασι µετ τ Ε λογητ ς σηµειο σι δ τ ρχα α Τυπικ τι λ γεται τ Χριστ ς ν στη κατ τ ν ιακαιν σιµον βδοµ δα. (3) ιτα περ τ ν ψαλµ ν ν γ νει κα τ ν αβ δ δ χρυσο ς τ ν γλ τταν ω ννης ε πε, καλ ν θεωρο µε να πισυν ψουµεν ντα θα πρ ς συχν ν ν γνωσιν κα µελ τη παντ ς χριστιανο, µ λιστα δ τ ν κληρικ ν, ο ς στιν γχειρ διον ερ ν τ Ψαλτ ριον. «Τ νος νεκεν ψαλµ ς ε ς τ ν β ον ε σεν νεκται τ ν µ τερον κα µετ δ ς µ λιστα α τη προφητε α λ γεται; κουσον. Πολλο ς τ ν νθρ πων κατιδ ν Θε ς ρ θυµ τερους ντας κα πρ ς τ ν τ ν πνευµατικ ν ν γνωσιν δυσχερ ς χοντας κα τ ν κε θεν ο χ δ ως ποµ νοντας κ µατον, ποθειν τερον ποι σαι τ ν π νον βουλ µενος κα το καµ του τ ν α σθησιν ποτεµ σθαι, µελ δ αν ν µιξεν τ προφητε, να τ ρυθµ το µ λους ψυχαγωγο µενοι π ντες µετ πολλ ς προθυµ ας το ς ερο ς ναπ µπωσιν α τ µνους ο δ ν γ ρ ο δ ν ο τως ν στησι ψυχ ν κα πτερο κα τ ς γ ς παλλ τει κα τ ν το σ µατος πολ ει δεσµ ν κα φιλοσοφε ν ποιε κα π ντων καταγελ ν τ ν βιοτικ ν ς µ λος συµφων ας κα ρυθµ θε ον σµα. Ο τω γο ν µ ν φ σις πρ ς τ σµατα κα τ µ λη δ ως χει κα ο κε ως, ς κα τ ποµ ζια παιδ α κλαυθαριζ µενα κα δυσχερα νοντα ο τω κατακοιµ ζεσθαι Ποιο σι δ το το κα γυνα κες κα δοιπ ροι κα γηπ νοι κα να ται, τ σµατι τ ν κ τ ν ργων π νον παραµυθ σασθαι σπε δοντες, ς τ ς ψυχ ς, ε µ λους κο σειε τ ς δ ς, ον παντα νεγκε ν δυναµ νης τ χληρ κα π πονα π ψαλµ ν τ ν πνευµατικ ν πολ µ ν τ κ ρδος, πολλ δ φ λεια, πολ ς δ γιασµ ς φιλοσοφ ας π θεσις γ νοιτ ν τ ν τε ηµ των τ ν ψυχ ν κκαθαιρ ντων, το τε γ ου Πνε µατος τ τ τοια τα ψαλλο σ ταχ ως φιπταµ νου ψυχ ο γ ρ µετ συν σεως ψ λλοντες τ ν το Πνε µατος καλο σι χ ριν νθα µ ν σµατα πορνικ δα µονες πισωρε ονται, νθα δ µ λη πνευµατικ το Πνε µατος φ πταται χ ρις κα τ στ µα κα τ ν ψυχ ν γι ζει Κα καθ περ πολλο τ ν πλουτο ντων τ ν σπογγ αν βαλσ µου πλ σαντες, ο τω τ ς τρ πεζας ποµ σσουσιν, να ε τις π τ ν α δεσµ των γ νηται κηλ ς, παρασυρε σα καθαρ ν τ ν τρ πεζαν, ο τω δ κα µε ς ποι µεν, ντ I

38 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ βαλσ µου τ στ µα µπλ σαντες µελ δ ας πνευµατικ ς, να ε τις γ νετο κηλ ς π τ ς δηφαγ ας ν τ ψυχ, δι τ ς µελ δ ας ποσµ ξωµεν κε νης κα λ γωµεν κοιν στ ντες «Ε φρανας µ ς, Κ ριε, ν το ς ποι µασ σου» Ο τως ο τ ν αβ δ καλο ντες µετ τ ς κιθ ρας, νδον τ ν Χριστ ν δι α το καλο σιν. που δ Χριστ ς, δα µων µ ν ο δε ς πεισελθε ν, µ λλον δ ο δ παρακ ψαι τολµ σει ποτε, ε ρ νη δ κα γ πη κα π ντα σπερ κ πηγ ν ξει τ γαθ νθα ψαλµ ς κα ε χ κα προφητ ν χορε α κα δι νοια τ ν δ ντων θεοφιλ ς, ο κ ν τις µ ρτοι τ ν σ νοδον τα την προσειπ ν κκλησ αν. Κ ν µ ε δ ς τ ν δ ναµιν τ ν ρηµ των, α τ τ ς τ στ µα πα δευσον τ µατα λ γειν γι ζεται γ ρ κα δι ηµ των γλ ττα ταν µετ προθυµ ας τα τα λ γηται. ν ε ς τα την αυτο ς καταστ σωµεν τ ν συν θειαν, ο δ κ ντες θυµο ντ ς ποτε ποιησ µεθα τ ν καλ ν τα την λειτουργ αν, το θους κα κοντας µ ς ναγκ ζοντος καθ εκ στην µ ραν τ ν καλ ν τα την πιτελε ν λατρε α»(χρυσ στ. ρµ. ε ς τ ν ψαλµ ν ΜΑ κδ. Migne τ µ. 55). Μ. Βασ λειος λ γει «Τ κ τ ς µελ δ ας τερπν ν δ γµασιν γκατ µιξεν, να τ προσηνε κα λε τ ς κο ς τ κ τ ν λ γων φ λιµον λανθαν ντως ποδεχ µεθα κατ το ς σοφο ς τ ν ατρ ν, τι τ ν φαρµ κων τ α στηρ τερα π νειν διδ ντες το ς κακοσ τοις, µ λιτι πολλ κις τ ν κ λικα περιχρ ουσι» «ψαλµ ς γαλ νη ψυχ ν, βραβευτ ς ε ρ νης, τ θορυβο ν κα κυµα νον τ ν λογισµ ν καταστ λλων ψαλµ ς φιλ ας συναγωγ ς, νωσις διεστ των ψαλµ ς νηπ οις σφ λεια, κµ ζουσιν γκαλλ πισµα, πρεσβυτ ροις παρηγορ α, γυναιξ κ σµος ρµοδι τατος, ν π υσις κ πων µεριν ν, κκλησ ας φων». Θεοδ ρητος Κ ρου «τ γ ρ δον τ ς µελ δ ας τ ν φ λειαν θε α χ ρις κερ σασα, τρ π θητ ν τε κα ξι ραστον το ς νθρ ποις διδασκαλ αν προτ θηκεν». Γρηγ ριος Ν σσης «πε ο ν τ κατ φ σιν φ λον τ φ σει, πεδε χθη δ κατ φ σιν µ ν ο σα µουσικ, το του χ ριν Μ γας αβ δ τ περ τ ν ρετ ν φιλοσοφ τ ν µελ δ αν κατ µιξεν ο ον τινα µ λιτος δον ν τ ν ψηλ ν καταχ ας δογµ των». δο ο λ γοι, δι ο ς κα γ α µ ν κκλησ α το ς Ψαλµο ς το αβ δ χει β σιν τ ν µερικ ν κα δηµοσ ων προσευχ ν, κα δι ο ς ν το ς ρχα οις χρ νοις π ντως ψαλλε το ς Ψαλµο ς, ς σ µερον τ ν ΡΜ, ΡΜΑ, κα λλους τιν ς. (4) Σηµειωτ ον τι α δ ο α ται ορτα, µετ χουσαι κα το χαρακτ ρος εσποτικ ν ορτ ν, µφα νουσι τ ξαιρετικ ν δι κα κατ πολλ µ ρη ν τα ς κολουθ αις α τ ν παρατηρειται π τ ν λλων Θεοµητορικ ν ορτ ν περοχ α τ ν. II

39 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (5) τε ρχεται β Χορ ς ψ λλων τ Κατευθυνθ τω προσευχ µου, ερε ς ε λογε τ θυµ αµα κα θυµι τ ν γ αν Τρ πεζαν, ε τα τ ς γ ας ε κ νας κα τ ν λα ν κατ τ ν τ ξιν κα ν µ λλ ποι σαι Ε σοδον, νδ εται ε θ ς κατ τ Κ ριε κ κραξα κα τ φελ νιον, ε δεµ θυµι φ ρων τ πιτραχ λιον µ νον. (6) α τ π λυσις γ νεται κα τ ς λοιπ ς µ ρας τ ς βδοµ δος, παραλε πεται δ µ νον φρ σις αναστ ς κ νεκρ ν ν ρχ. (7) Τ ρχα α Τυπικ σηµειο σι κα νοµ ζουσι τα την τελε αν π λυσιν. (8) Περ το τι ν καθεν α το Χριστο κκλησ αι ε χον θος ερ ν τ ρθρ ειν πρ ς τ ν Θε ν δι προσευχ ν κα ψαλµ δι ν, λ γει Μ γας Βασ λειος τ ξ ς ξιοσηµε ωτα λ για «Τ ν ν κεκρατηκ τα θη π σαις τα ς το Θεο κκλησ αις συν δ στι κα σ µφωνα κ νυκτ ς γ ρ ρθρ ζει παρ µ ν λα ς π τ ν ο κον τ ς προσευχ ς κα ν π ν κα θλ ψει κα συνοχ δακρ ων ξοµολογο µενοι τ Θε τελευτα ον ξαναστ ντες τ ν προσευχ ν ε ς τ ν ψαλµ δ αν καθ στανται. Κα ν ν µ ν διχ διανεµηθ ντες ντιψ λλουσιν λλ λοις, µο µ ν τ ν µελ την τ ν λογ ων ντε θεν κρατ νοντες, µο δ κα τ ν προσευχ ν κα τ µετε ριτον τ ν καρδι ν αυτο ς διοικο µενοι πειτα π λιν πιτρ ψαντες ν κατ ρχειν το µ λους ο λοιπο πηχο σι κα ο τως ν τ ποικιλ τ ς ψαλµ δ ας τ ν ν κτα διενεγκ ντες, µεταξ προευχ µενοι, µ ρας δη πολαµπο σης, π ντες κοιν ς ξ ν ς στ µατος κα µι ς καρδ ας τ ς ξοµολογ σεως ψαλµ ν ναφ ρουσι τ Κυρ δ αυτ ν καστ ς τ µατα τ ς µετανο ας ποιο µενοι. π το τοις λοιπ ν ε µ ς ποφε γετε, φε ξεσθε µ ν Α γυπτ ους, φε ξεσθε δ κα Λ βυας µφοτ ρους, Θηβα ους, Παλαιστ νους, ραβας, Φο νικας, Σ ρους κα το ς πρ ς τ ν Ε φρ τ κατ κισµ νους κα π ντας παξαπλ ς παρ ο ς γρυπν αι κα προσευχα κα α κοινα ψαλµ δ αι τετ µηνται.» ( πιστ. ΣΖ το ς κατ Ν ο-καισ ρειαν κληρικο ς κδοσις Migne τοµ.32). (9) Το το στι τ ς µοναχικ ς τ ξεως λε ψανον, ναφερ µενον ε ς το ς παριστ µενους µοναχο ς, ζητο ντας τ τε συγχ ρησιν παρ το Προεστ τος. (10) Τ Σ σον Θε ς ν κει τ ερε κατ τ ν ρχα αν τυπικ ν δι ταξιν λλ πειδ συµβα νει ν τελ τ ν Προσκοµιδ ν, να µ διακ ψη α τ ν, πετρ πη φα νεται κα τ ιακ ν λ γειν τα τα τ ξις µως τηρητ α, κα ερε ς φε λει λαµβ νων π ψει τα την, ν σταµατ σ ε ς σηµε ον τ ν Προσκοµιδ ν δι ν ε π τ ν ε χ ν το Σ σον Θε ς. III

40 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (11) Το το λ γεται π ντοτε δ ς, σ κις ν πηται ξαποστειλ ριον ε τα λ γεται στ χος ψο τε Κ ριον κα ρχεται τ ξαποστειλ ριον λ γεται δ τρ ς τ γιος Κ ριος τ Κυριακ τ ν Βαΐων κα τ Μ. Σ ββατ, δι τι κε ται ντ ξαποστειλαρ ου. (12) Κα τοι, ς γνωστ ν ορτ το Ε αγγελισµο π δοσιν κυρ ως ε πε ν ο κ χει ν µως συµπ σ κυρ α τ ς ορτ ς µ ρα ν Παρασκευ Σαββ τ, παρατε νεται π δοσις κα τ ν πιο σαν, ς φα νεται ν τα ς περιπτ σεσι το Ε αγγελισµο. (13) λλ ν τ χ γ ου ορταζοµ νου µν µη ν λλη µ ρ, πλ ν τ ς Κυριακ ς, κατ τρε ς πρ τας βδοµ δας το Τρι δ ου, Κοντ κιον λ γεται τ Προστασ α τ ν Χριστιαν ν, καθ σον κα Καταβασ αι λ γονται νο ξω τ στ µα µου. IV

ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Ἔχων ἡμέρας 31

ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Ἔχων ἡμέρας 31 ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Ἔχων ἡμέρας 31 1. KYΡΙΑΚΗ. Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ καί μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας. Ἦχος γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΜΑΪΟΣ ἔχων ἡμέρας 31

ΜΗΝ ΜΑΪΟΣ ἔχων ἡμέρας 31 ΜΗΝ ΜΑΪΟΣ ἔχων ἡμέρας 31 1. Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ. Ἡ Ζωηφόρος Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἱερεμίου τοῦ Προφήτου, Ἰσιδώρας Ὁσίας. Παναρέτου ἐπισκόπου Πάφου

Διαβάστε περισσότερα

Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου, ἐνώτισαι τήν δέησίν μου ἐν τῇ

Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου, ἐνώτισαι τήν δέησίν μου ἐν τῇ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ Εἰς τήν Ὁσίαν Θωμαΐδα τήν ἐκ Λέσβου, Προστάτιδα τῆς συζυγίας Εὐλογήσαντος τοῦ Ἱερέως, ἀρχόμεθα τοῦ ψαλμοῦ ρμβ (142) Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου, ἐνώτισαι τήν δέησίν μου ἐν τῇ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ. ἔχων ἡμέρας τριάκοντα καὶ μίαν Η ἡμέρα ἔχει ὥρας 10 καὶ ἡ νὺξ ὥρας 14

ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ. ἔχων ἡμέρας τριάκοντα καὶ μίαν Η ἡμέρα ἔχει ὥρας 10 καὶ ἡ νὺξ ὥρας 14 ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα καὶ μίαν Η ἡμέρα ἔχει ὥρας 10 καὶ ἡ νὺξ ὥρας 14 1. ΚΥΡΙΑΚΗ. Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. Βασιλείου ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας Καππαδοκίας τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΙΟΣ Θ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

ΜΑΡΤΙΟΣ Θ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Πρπρευμένων τῶν Ἱερπαίδων μετὰ εἰκόνων καὶ θυμιατῦ, ὁ Ἱερεὺς ἐξέρχεται τῦ Ἱερῦ μετὰ τῦ Τιμίυ Σταυρῦ καὶ γίνεται λιτανεία πέριξ τῦ ἐσωτερικῦ τῦ Ναῦ εἰς τέσσαρες στάσς. Εἰς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι.

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Καί πράγματι εἶναι! σταματώντας ὁ χρόνος της, χρόνος ὅπου μετριοῦνται μέ τούς χτύπους τῆς καρδιᾶς, σταματάει

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Οι Ιεροί Ναοί της Λευκάδας και οι πανηγύρεις τους

Ι. Οι Ιεροί Ναοί της Λευκάδας και οι πανηγύρεις τους Ι. Οι Ιεροί Ναοί της Λευκάδας και οι πανηγύρεις τους Ιερός Ναός Παρατηρήσεις Ημερομηνία κυρίας πανηγύρεως Ι. Ναού Η ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ Η ΕΞΟΧΗ ΤΗΣ Ι. Ν. Ευαγγελιστρίας Μητροπολιτικός Ενοριακός 25 Μαρ

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακὴ 12 Μαῒου. Κυριακὴ τοῦ Ἀντιπάσχα. Μνήμη τῶν ἐν ἁγίοις Πατέρων ἡμῶν, Ἐπιφανίου, Ἐπισκόπου Κύπρου, καὶ Γερμανοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως.

Κυριακὴ 12 Μαῒου. Κυριακὴ τοῦ Ἀντιπάσχα. Μνήμη τῶν ἐν ἁγίοις Πατέρων ἡμῶν, Ἐπιφανίου, Ἐπισκόπου Κύπρου, καὶ Γερμανοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως. Κυριακὴ 12 Μαῒου. Κυριακὴ τοῦ Ἀντιπάσχα. Μνήμη τῶν ἐν ἁγίοις Πατέρων ἡμῶν, Ἐπιφανίου, Ἐπισκόπου Κύπρου, καὶ Γερμανοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Κυριακῇ Δευτέρᾳ ἀπὸ τοῦ Πάσχα, τὰ ἐγκαίνια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 Ετος Δίσεκτον ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ 2012 ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΑΠΟΣΤ. ΗΧΟΣ ΕΩΘ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΡΕΝΙΑΣ

ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΡΕΝΙΑΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΡΕΝΙΑΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΤΥΠΙΚΟΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟ ΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Έτος 2013-2014 2013 [1] ιανέµεται ηλεκτρονικά από τον Οµολογητή (www.omologitis.org) µε άδεια από τον εκδότη/δηµιουργό. Distributed

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακὴ 18 Νοεμβρίου. Μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Πλάτωνος καὶ Ῥωμανοῦ. Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν β. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Κυριακὴ 18 Νοεμβρίου. Μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Πλάτωνος καὶ Ῥωμανοῦ. Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν β. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Κυριακὴ 18 Νοεμβρίου. Μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Πλάτωνος καὶ Ῥωμανοῦ. Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν β. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Ἐν τῷ μικρῷ ἐσπερινῷ Μετὰ τὸν προοιμιακόν, εἰς τὸ Κύριε ἐκέκραξα ἰστῶμεν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ Δόξα τῇ ἁγίᾳ, καὶ ὁμοουσίῳ, καὶ ζωοποιῷ, καὶ ἀδιαιρέτῳ Τριάδι πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν. Ἦχος πλ.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ Δόξα τῇ ἁγίᾳ, καὶ ὁμοουσίῳ, καὶ ζωοποιῷ, καὶ ἀδιαιρέτῳ Τριάδι πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν. Ἦχος πλ. ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ Δόξα τῇ ἁγίᾳ, καὶ ὁμοουσίῳ, καὶ ζωοποιῷ, καὶ ἀδιαιρέτῳ Τριάδι πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν. Ἦχος πλ. α' Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καὶ τοῖς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ Δόξα τῇ ἁγίᾳ, καὶ ὁμοουσίῳ, καὶ ζωοποιῷ, καὶ ἀδιαιρέτῳ Τριάδι πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν. Ἦχος πλ.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ Δόξα τῇ ἁγίᾳ, καὶ ὁμοουσίῳ, καὶ ζωοποιῷ, καὶ ἀδιαιρέτῳ Τριάδι πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν. Ἦχος πλ. ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ Δόξα τῇ ἁγίᾳ, καὶ ὁμοουσίῳ, καὶ ζωοποιῷ, καὶ ἀδιαιρέτῳ Τριάδι πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν. Ἦχος πλ. α' Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καὶ τοῖς

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Κυριακὴ 16 Δεκεμβρίου. Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Προπατόρων καὶ μνήμη τοῦ ἁγίου Προφήτου Ἀγγαίου καὶ τοῦ ἁγίου Μοδέστου, Ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύμων. Ἦχος γ. Ἑωθινὸν Ϟ. Σημείωσις: Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Προφήτου

Διαβάστε περισσότερα

30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΚΥΡΙΑΚΗ Α ΜΑΤΘΑΙΟΥ «ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ». Σύναξις τῶν ἁγίων ἐνδόξων 12 ἀποστόλων. Ἦχος πλ. δ. Ἑωθινὸν α.

30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΚΥΡΙΑΚΗ Α ΜΑΤΘΑΙΟΥ «ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ». Σύναξις τῶν ἁγίων ἐνδόξων 12 ἀποστόλων. Ἦχος πλ. δ. Ἑωθινὸν α. 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΚΥΡΙΑΚΗ Α ΜΑΤΘΑΙΟΥ «ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ». Σύναξις τῶν ἁγίων ἐνδόξων 12 ἀποστόλων. Τῇ Κυριακῇ τῶν ἁγίων Πάντων τελεῖται προσκύνημα εἰς τὰς κατακόμβας τῆς Μήλου (τὸ ἀρχαιότερον ἐν Ἑλλάδι παλαιοχριστιανικὸν

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακὴ 3 Φεβρουαρίου. Μνήμη τοῦ Ἁγίου καὶ Δικαίου Συμεὼν τοῦ Θεοδόχου καὶ Ἄννης τῆς Προφήτιδος. Ἦχος β. Ἑωθινὸν β.

Κυριακὴ 3 Φεβρουαρίου. Μνήμη τοῦ Ἁγίου καὶ Δικαίου Συμεὼν τοῦ Θεοδόχου καὶ Ἄννης τῆς Προφήτιδος. Ἦχος β. Ἑωθινὸν β. Κυριακὴ 3 Φεβρουαρίου. Μνήμη τοῦ Ἁγίου καὶ Δικαίου Συμεὼν τοῦ Θεοδόχου καὶ Ἄννης τῆς Προφήτιδος. Ἦχος β. Ἑωθινὸν β. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Ἐν τῷ μικρῷ ἐσπερινῷ Μετὰ τὸν προοιμιακόν, εἰς

Διαβάστε περισσότερα

ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται

ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται Τὸ πρῶτον κεφαλαῖον ὁ Δημοσθένης ἐστὶ ἀνήρ. ὁ Ἰφιμεδεία ἐστὶ γυνή. ὁ Στέφανός ἐστι παῖς. ὁ Φίλιππός ἐστι παῖς. ἡ

Διαβάστε περισσότερα

ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν Η ἡμέρα ἔχει ὦρας 11 καὶ ἡ νὺξ ὦρας 13

ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν Η ἡμέρα ἔχει ὦρας 11 καὶ ἡ νὺξ ὦρας 13 Μ h ν Oktv b r i o s ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν Η ἡμέρα ἔχει ὦρας 11 καὶ ἡ νὺξ ὦρας 13 1. Πέμπτη. Ανανίου ἀποστόλου, Ρωμανοῦ τοῦ μελῳδοῦ (ϛ αἰ.) καὶ ποιητοῦ τῶν κοντακίων. Ιωάννου ὁσίου τοῦ Κουκουζέλους.

Διαβάστε περισσότερα

αὐτῶν (ποίημα τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Πατρῶν κυροῦ Νικοδήμου) ὑπάρχει ἐν ἰδιαιτέρᾳ φυλλάδι. * * * * * * * *

αὐτῶν (ποίημα τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Πατρῶν κυροῦ Νικοδήμου) ὑπάρχει ἐν ἰδιαιτέρᾳ φυλλάδι. * * * * * * * * 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ Προεόρτια τῆς γεννήσεως τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου. Σῴζοντος μάρτυρος ( 304). Ἦχος δ. Ἑωθινὸν β. (Τυπικὸν 7ης Σεπτεμβρίου 1 3). Τῇ αὐτῇ Κυριακῇ πρὸ τῆς Ὑψώσεως, συμφώνως

Διαβάστε περισσότερα

τὸ φῶς σου τὸ ἀΐδιον, πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, φωτοδότα δόξα σοι. Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι σὸν τὸ κράτος...

τὸ φῶς σου τὸ ἀΐδιον, πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, φωτοδότα δόξα σοι. Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι σὸν τὸ κράτος... 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ Θ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Κυριακὴ μετὰ τὴν ἑορτὴν τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος. Λαυρεντίου ἀρχιδιακόνου καὶ μάρτυρος. Ξύστου ἐπισκόπου Ῥώμης τοῦ ἐξ Ἀθηνῶν ( 258). Ἦχος πλ. δ. Ἑωθινὸν Θ. (τυπικὸν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ» ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΓΑΘΩΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Β Ἀνωτέρα ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ὡς τό μεγαλύτερο ὑπό τόν οὐρανό μυστήριο δύναται νά χαρακτηριστῇ ἡ θεία

Διαβάστε περισσότερα

Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι σὸν τὸ κράτος...

Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι σὸν τὸ κράτος... 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 Κυριακὴ Β Νηστειῶν. «Γρηγορίου ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης τοῦ Παλαμᾶ». Ὑπατίου ἐπισκόπου Γαγγρῶν ἱερομ. ( 326), Ἀκακίου ὁμολογητοῦ ἐπισκόπου Μελιτινῆς. Ἦχος β. Ἑωθινὸν ι. (Τυπικὸν Τριῳδίου

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. β Κατωτέρα

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. β Κατωτέρα ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ» ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΓΑΘΩΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ β Κατωτέρα ΛΕΥΚΩΣΙΑ Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η Ὡς τό µεγαλύτερο ὑπό τόν οὐρανό µυστήριο δύναται νά χαρακτηρισθῇ

Διαβάστε περισσότερα

πορευοµένοις ἐν ἀκακίᾳ. Κύριε, ὁ Θεὸς τῶν δυνάµεων, µακάριος ἄνθρωπος ὁ ἐλπίζων ἐπὶ σέ.

πορευοµένοις ἐν ἀκακίᾳ. Κύριε, ὁ Θεὸς τῶν δυνάµεων, µακάριος ἄνθρωπος ὁ ἐλπίζων ἐπὶ σέ. 1 ΩΡΑ ΕΝΑΤΗ Εὐλογητός όξα σοι, ὁ Θεός, ἡ ἐλπὶς ἡµῶν, δόξα σοι. Βασιλεῦ οὐράνιε... Τρισάγιον. όξα. Καὶ νῦν. Παναγία Τριάς. Κύριε, ἐλέησον (γ ). όξα. Καὶ νῦν. Πάτερ ἡµῶν. Ὅτι σοῦ ἐστιν. Κύριε, ἐλέησον (ιβ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων

Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων Ἀπρίλιος 2013 Κεντρικὴ Διάθεσις: Γεώργιος Χοροζίδης, Ἱ. Μονὴ Ἁγ. Κυπριανοῦ Α.Γ. 112, 133 51 ΦΥΛΗ Τηλέφ: 210 2411380,

Διαβάστε περισσότερα

16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΓ (Η ΛΟΥΚΑ) Ματθαίου τοῦ ἀποστόλου καὶ εὐαγγελιστοῦ. Ἦχος πλ. β. Ἑωθινὸν α. (τυπικὸν 16ης Νοεμβρίου 2 3).

16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΓ (Η ΛΟΥΚΑ) Ματθαίου τοῦ ἀποστόλου καὶ εὐαγγελιστοῦ. Ἦχος πλ. β. Ἑωθινὸν α. (τυπικὸν 16ης Νοεμβρίου 2 3). 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΓ (Η ΛΟΥΚΑ) Ματθαίου τοῦ ἀποστόλου καὶ εὐαγγελιστοῦ. Ἦχος πλ. β. Ἑωθινὸν α. (τυπικὸν 16ης Νοεμβρίου 2 3). * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη, μεθ ἣν ἐκφώνησις

Διαβάστε περισσότερα

10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ μετὰ τὰ Φῶτα. Γρηγορίου Ἐπισκόπου Νύσσης ( 395) καὶ Δομετιανοῦ

10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ μετὰ τὰ Φῶτα. Γρηγορίου Ἐπισκόπου Νύσσης ( 395) καὶ Δομετιανοῦ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ μετὰ τὰ Φῶτα. Γρηγορίου Ἐπισκόπου Νύσσης ( 395) καὶ Δομετιανοῦ Ἐπισκόπου Μελιτινῆς ( 602). Μαρκιανοῦ πρεσβυτέρου, οἰκονόμου τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας. ( 471) Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακὴ 3 Μαρτίου. Μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Εὐτροπίου, Κλεονίκου καὶ Βασιλίσκου. Κυριακὴ τοῦ Ἀσώτου Υἱοῦ. Ἦχος πλ. β. Ἑωθινὸν στ.

Κυριακὴ 3 Μαρτίου. Μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Εὐτροπίου, Κλεονίκου καὶ Βασιλίσκου. Κυριακὴ τοῦ Ἀσώτου Υἱοῦ. Ἦχος πλ. β. Ἑωθινὸν στ. Κυριακὴ 3 Μαρτίου. Μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Εὐτροπίου, Κλεονίκου καὶ Βασιλίσκου. Κυριακὴ τοῦ Ἀσώτου Υἱοῦ. Ἦχος πλ. β. Ἑωθινὸν στ. Σημείωσις: Τὴν ἐν τῇ παρούσῃ Κυριακῇ ἀκολουθίαν τῶν ἁγίων μαρτύρων Εὐτροπίου,

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθίων

Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθίων Κυριακὴ 14 Ἀπριλίου. Κυριακὴ Δ τῶν Νηστειῶν. Τῇ αὐτῇ Κυριακῇ ψάλλεται ἡ ἀκολουθία τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ἰώαννου τοῦ συγγραφέως τῆς Κλίμακος. Μνήμη τῶν ἁγίων ἀποστόλων ἐκ τῶν ἑβδομήκοντα Ἀριστάρχου, Πούδη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ Σ Ω Φ Ρ Ο Ν Ι Ο Υ. ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΧΤΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝ ΙΒΗΡΙᾼ (τοῦ ἐκ Βαζελῶνος) Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ Ι Α Α Σ Μ Α Τ Ι Κ Η

ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ Σ Ω Φ Ρ Ο Ν Ι Ο Υ. ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΧΤΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝ ΙΒΗΡΙᾼ (τοῦ ἐκ Βαζελῶνος) Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ Ι Α Α Σ Μ Α Τ Ι Κ Η ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ Σ Ω Φ Ρ Ο Ν Ι Ο Υ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΧΤΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝ ΙΒΗΡΙᾼ (τοῦ ἐκ Βαζελῶνος) Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ Ι Α Α Σ Μ Α Τ Ι Κ Η πονηθεῖσα ὑπό Μιχαήλ τοῦ κρητός εὐγνωµοσύνης καί ἀγάπης ἕνεκεν. Ἐν ἔτει

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακὴ 8 Δεκεμβρίου. Τὰ προεόρτια τῆς συλλήψεως τῆς ἁγίας Ἄννης καὶ μνήμη τοῦ ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Παταπίου. Ἦχος βαρὺς Ἑωθινὸν β.

Κυριακὴ 8 Δεκεμβρίου. Τὰ προεόρτια τῆς συλλήψεως τῆς ἁγίας Ἄννης καὶ μνήμη τοῦ ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Παταπίου. Ἦχος βαρὺς Ἑωθινὸν β. Κυριακὴ 8 Δεκεμβρίου. Τὰ προεόρτια τῆς συλλήψεως τῆς ἁγίας Ἄννης καὶ μνήμη τοῦ ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Παταπίου. Ἦχος βαρὺς Ἑωθινὸν β. Ἐν τῷ μικρῷ ἐσπερινῷ Μετὰ τὸν προοιμιακόν, εἰς τὸ Κύριε ἐκέκραξα ἰστῶμεν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ. Ἐπιμέλεια: Στέφανος Σουλδάτος Καλλιτεχνικό Μελώδημα (Εργαστήρι Παραδοσιακής Μουσικής www.melodima.gr)

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ. Ἐπιμέλεια: Στέφανος Σουλδάτος Καλλιτεχνικό Μελώδημα (Εργαστήρι Παραδοσιακής Μουσικής www.melodima.gr) ΑΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Ἐπιμέλεια: Στέφανος Σουλδάτος αλλιτεχνικό Μελώδημα (Εργαστήρι Παραδοσιακής Μουσικής www.melodima.gr) Τρίτη 29 Μαΐου 2007 Στέφανος Σουλδάτος αλλιτεχνικό Μελώδημα (www.melodima.gr) 2 Γρηγορίου

Διαβάστε περισσότερα

Liturgia praesanctificatorum. Λειτουργία κατηχουμένων

Liturgia praesanctificatorum. Λειτουργία κατηχουμένων Liturgia praesanctificatorum Λειτουργία κατηχουμένων Ἐν δὲ τῷ λυχνικῷ μετὰ τὰ ἀναγνώσματα καὶ τὸ Κατευθυνθήτω καὶ τὸ Κύριε ἐλέησον γίνεται εὐχὴ κατηχουμένων ἐπὶ τῶν προηγιασμένων. ὁ Θεός, ὁ Θεὸς ἡμῶν,

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευὴ 29 Ἰουνίου 2012. Μνήμη τῶν ἁγίων ἐνδόξων καὶ πανευφήμων ἀποστόλων καὶ πρωτοκορυφαίων, Πέτρου καὶ Παύλου.

Παρασκευὴ 29 Ἰουνίου 2012. Μνήμη τῶν ἁγίων ἐνδόξων καὶ πανευφήμων ἀποστόλων καὶ πρωτοκορυφαίων, Πέτρου καὶ Παύλου. Παρασκευὴ 29 Ἰουνίου 2012. Μνήμη τῶν ἁγίων ἐνδόξων καὶ πανευφήμων ἀποστόλων καὶ πρωτοκορυφαίων, Πέτρου καὶ Παύλου. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Ἐν τῷ μικρῷ ἐσπερινῷ Μετὰ τὸν προοιμιακόν, εἰς

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Κ.Υ.Ο. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ------ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΙ ------

Ε.Κ.Υ.Ο. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ------ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΙ ------ Ε.Κ.Υ.Ο. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ------ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΙ ------ ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ. 1489/2015 Ἡ Ἐκκλησιαστική

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ νηστεία τῶν Χριστουγέννων καί τῶν ἁγίων Ἀποστόλων

Ἡ νηστεία τῶν Χριστουγέννων καί τῶν ἁγίων Ἀποστόλων Ἡ νηστεία τῶν Χριστουγέννων καί τῶν ἁγίων Ἀποστόλων Α. Περί τοῦ πότε ψάλλεται Ἀλληλούϊα 1. Ἡ νηστεία τῶν Χριστουγέννων, ἡ καί τεσσαρακονθήμερον καλουμένη, ἀρχομένη ἀπό τῆς ιε Νοεμβρίου λήγει τή κδ Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Χριστῷ, τῷ βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ.

Χριστῷ, τῷ βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ. 06-09-2016 Ἡ ἀνάμνησις τοῦ γεγονότος θαύματος ἐν Κολασσαῖς, ἤτοι ἐν Χώναις, παρὰ τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ. ΕΣΠΕΡΑΣ Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Δεῦτε,

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ Η ΙΕΡΩΣΥΝΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ»

«ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ Η ΙΕΡΩΣΥΝΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» «ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ Η ΙΕΡΩΣΥΝΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» Εἰσήγηση Μητροπολίτου Χαλκίδος κ. Χρυσοστόμου στό Ζ Πανελλήνιο Λειτουργικό Συμπόσιο Στελεχῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων μέ θέμα: «ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΙΕΡΩΣΥΝΗΣ» Ἱ. Προσκύνημα

Διαβάστε περισσότερα

1. ιδαγµένο κείµενο από το πρωτότυπο Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Β 36

1. ιδαγµένο κείµενο από το πρωτότυπο Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Β 36 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΡΙΤΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ) ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι σὸν τὸ κράτος...

Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι σὸν τὸ κράτος... 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΘ (Δ ΛΟΥΚΑ) «Τῶν θεοφόρων πατέρων τῆς ἐν Νικαίᾳ Ζ Οἰκουμενικῆς συνόδου (787)». Φιλίππου ἀποστόλου ἐκ τῶν ἑπτὰ διακόνων Θεοφάνους ὁ μολογητοῦ τοῦ Γραπτοῦ, ἐπισκόπου Νικαίας (

Διαβάστε περισσότερα

12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Ϛ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου Ὁσίου ( 1994). Πρόκλου καὶ Ἱλαρίου τῶν μαρτύρων. Ἦχος πλ. α. Ἑωθινὸν Ϛ.

12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Ϛ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου Ὁσίου ( 1994). Πρόκλου καὶ Ἱλαρίου τῶν μαρτύρων. Ἦχος πλ. α. Ἑωθινὸν Ϛ. 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Ϛ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου Ὁσίου ( 1994). Πρόκλου καὶ Ἱλαρίου τῶν μαρτύρων. Ἦχος πλ. α. Ἑωθινὸν Ϛ. * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη, μεθ ἣν ἐκφώνησις

Διαβάστε περισσότερα

Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι σὸν τὸ κράτος...

Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι σὸν τὸ κράτος... 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Κυριακὴ Β Νηστειῶν. «Γρηγορίου ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης τοῦ Παλαμᾶ». Θεοφυλάκτου ἐπισκόπου Νικομηδείας ( 842 5). Ἑρμοῦ ἀποστόλου (α αἰ.). Ἦχος πλ. β, ἑωθινὸν Ϛ. (τυπικὸν Τριῳδίου 35 37).

Διαβάστε περισσότερα

15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 * * * * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ * * *

15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 * * * * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ * * * 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΔ (Θ ΛΟΥΚΑ) Γουρία, Σαμωνᾶ ( 299 306) καὶ Ἀβίβου ( 222) μαρτύρων καὶ ὁμολογητῶν. Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν β. Ἀρχεται ἡ νηστεία τῶν Χριστουγέννων. * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Γενικός σημαιοστολισμός, από τις 8:00 π.μ. της 25 ης Οκτωβρίου. Δημοτικών καταστημάτων, των Ν.Π.Δ.Δ., των Τραπεζών, των οικιών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Γενικός σημαιοστολισμός, από τις 8:00 π.μ. της 25 ης Οκτωβρίου. Δημοτικών καταστημάτων, των Ν.Π.Δ.Δ., των Τραπεζών, των οικιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν Ο Μ Ο Σ Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ Τήνος, 21 Οκτωβρίου 2013 Αρ. Πρωτ.: 15.020._ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 Γενικός σημαιοστολισμός, από τις 8:00 π.μ. της 25

Διαβάστε περισσότερα

Εἰς τό Ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Εἰς τό Ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ακολουθεί το μήνυμα των Προκαθημένων: Εἰς τό Ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Διά τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ, οἱ Προκαθήμενοι τῶν Ἁγιωτάτων Ὀρθοδόξων Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν, πρός τούς ἁπανταχοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΙΟΥΝΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα

ΜΗΝ ΙΟΥΝΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα ΜΗΝ ΙΟΥΝΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα 1. ΚΥΡΙΑΚΗ Ζʹ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ. Τῶν ἁγίων 318 θεοφόρων πατέρων τῆς ἐν Νικαίᾳ Αʹ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, Ἰουστίνου μάρτυρος τοῦ φιλοσόφου καὶ ἑτέρου Ἰουστίνου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ.

Διαβάστε περισσότερα

25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ ΛΟΥΚΑ) Γρηγορίου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Θεολόγου ( 390). Ἦχος πλ. δ. Ἑωθινὸν ια.

25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ ΛΟΥΚΑ) Γρηγορίου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Θεολόγου ( 390). Ἦχος πλ. δ. Ἑωθινὸν ια. 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ ΛΟΥΚΑ) Γρηγορίου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Θεολόγου ( 390). Ἦχος πλ. δ. Ἑωθινὸν ια. * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή 26 Ὀκτωβρίου 2012. Μνήμη τοῦ Ἁγίου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ μυροβλύτου καὶ ἡ ἀνάμνησις τοῦ γεγονότος τοῦ σεισμοῦ.

Παρασκευή 26 Ὀκτωβρίου 2012. Μνήμη τοῦ Ἁγίου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ μυροβλύτου καὶ ἡ ἀνάμνησις τοῦ γεγονότος τοῦ σεισμοῦ. Παρασκευή 26 Ὀκτωβρίου 2012. Μνήμη τοῦ Ἁγίου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ μυροβλύτου καὶ ἡ ἀνάμνησις τοῦ γεγονότος τοῦ σεισμοῦ. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Ἐν τῷ μικρῷ ἐσπερινῷ Μετὰ τὸν προοιμιακόν,

Διαβάστε περισσότερα

Συναπτὴ µικρά, µεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι σὸν τὸ κράτος...

Συναπτὴ µικρά, µεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι σὸν τὸ κράτος... 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Ϛ ΛΟΥΚΑ Μαρκιανοῦ καὶ Μαρτυρίου τῶν νοταρίων ( 355) µαρτύρων Ταβιθᾶς, ἣν θανοῦσαν ἀνέστησεν ὁ ἀπόστολος Πέτρος. Ἦχος δ. Ἑωθινὸν ι. * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλµον, Συναπτὴ

Διαβάστε περισσότερα

3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 * * * * * * * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ

3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 * * * * * * * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 Κυριακὴ πρὸ τῶν Φώτων. Μαλαχίου προφήτου (περὶ τὸ 450 π.χ.), Γορδίου μάρτυρος. Ἦχος πλ. β. Ἑωθινὸν θ. Τυπικὸν Κυριακῆς πρὸ τῶν Φώτων, 1 3. * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ

Διαβάστε περισσότερα

13-09-2015 ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ

13-09-2015 ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ 13-09-2015 Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΕΡΑΣ Μνήμη τῶν ἐγκαινίων τῆς ἁγίας τοῦ Χριστοῦ ἡμῶν Ἀναστάσεως, καὶ ροεόρτια τῆς Ὑψώσεως τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ, καὶ τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Κορνηλίου τοῦ Ἑκατοντάρχου. Εὐλογητὸς

Διαβάστε περισσότερα

μὴ ἐλλείπῃς, ὑπὲρ τῶν ἀνυμνούντων, καὶ προσκυνούντων τὸν τόκον σου. Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι σὸν τὸ κράτος...

μὴ ἐλλείπῃς, ὑπὲρ τῶν ἀνυμνούντων, καὶ προσκυνούντων τὸν τόκον σου. Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι σὸν τὸ κράτος... 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013 ΚΥΡΙΑΚΗ Ϛ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Τῶν ἑπτὰ παίδων τῶν ἐν Ἐφέσῳ, ὧν τὰ ὀνόματα Μαξιμιλιανός, Ἐξακουστωδιανός, Ἰάμβλιχος, Μαρτινιανός, Διονύσιος, Ἀντωνῖνος καὶ Κωνσταντῖνος. Ἦχος πλ. α. Ἑωθινὸν Ϛ. * *

Διαβάστε περισσότερα

1st and 2nd Person Personal Pronouns

1st and 2nd Person Personal Pronouns 1st and 2nd Person Personal Pronouns Case First Person Second Person I You () Nominative ἐγώ σύ Accusative ἐμέ or με σέ Genitive ἐμοῦ or μου σοῦ Dative ἐμοί or μοι σοί We You () Nominative ἡμεῖς ὑμεῖς

Διαβάστε περισσότερα

08 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Κυριακὴ Β Νηστειῶν Γρηγορίου Ἀρχιεπ. Θεσσαλονίκης τοῦ Παλαμᾶ Θεοφυλάκτου Νικομηδείας, Παύλου Πλουσιάδος. Ἦχος πλ. β. Ἑωθινὸν Ϛ.

08 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Κυριακὴ Β Νηστειῶν Γρηγορίου Ἀρχιεπ. Θεσσαλονίκης τοῦ Παλαμᾶ Θεοφυλάκτου Νικομηδείας, Παύλου Πλουσιάδος. Ἦχος πλ. β. Ἑωθινὸν Ϛ. 08 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Κυριακὴ Β Νηστειῶν Γρηγορίου Ἀρχιεπ. Θεσσαλονίκης τοῦ Παλαμᾶ Θεοφυλάκτου Νικομηδείας, Παύλου Πλουσιάδος Ἦχος πλ. β. Ἑωθινὸν Ϛ. * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη, μεθ

Διαβάστε περισσότερα

31-08-2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήµη τῆς καταθέσεως τῆς τιµίας Ζώνης τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου. Ἦχος γ Ἑωθινόν α ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ

31-08-2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήµη τῆς καταθέσεως τῆς τιµίας Ζώνης τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου. Ἦχος γ Ἑωθινόν α ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ 31-08-2014 ΕΣΕΡΙΟΣ 31-08-2014 ΥΡΙΑΗ ΙΒ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήµη τῆς καταθέσεως τῆς τιµίας Ζώνης τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου. Ἦχος γ Ἑωθινόν α ΕΙΣ ΤΟ ΕΣΕΡΙΟ Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς

Διαβάστε περισσότερα

15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 * * * * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ * * *

15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 * * * * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ * * * 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Κυριακὴ Γ Νηστειῶν. (ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ). Ἀγαπίου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ ( 303). Ἀριστοβούλου ἀποστόλου Βρετανίας, Μανουὴλ νεομάρτυρος τοῦ Κρητός ( 1792). Ἦχος βαρύς, ἑωθινὸν ζ. (τυπικὸν

Διαβάστε περισσότερα

Ἦχος α. Ἑωθινὸν δ. * * * * * * * *

Ἦχος α. Ἑωθινὸν δ. * * * * * * * * 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΚϚ (ΙΓ ΛΟΥΚΑ) Παραμόνου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ 370 μαρτύρων ( 250) Διονυσίου ἐπισκόπου Κορίνθου ἱερομάρτυρος ( 171) Φιλουμένου ἁγιοταφίτου ἱερομάρτυρος ( 1979). Ἦχος α. Ἑωθινὸν δ. *

Διαβάστε περισσότερα

ὑπευθύνους τῇ ἁμαρτίᾳ, ἔσωσας τεκοῦσα τὴν σωτηρίαν, ἡ πρὸ τόκου παρθένος, καὶ ἐν τόκῳ παρθένος, καὶ μετὰ τόκον πάλιν οὖσα παρθένος.

ὑπευθύνους τῇ ἁμαρτίᾳ, ἔσωσας τεκοῦσα τὴν σωτηρίαν, ἡ πρὸ τόκου παρθένος, καὶ ἐν τόκῳ παρθένος, καὶ μετὰ τόκον πάλιν οὖσα παρθένος. 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ. «Μνεία τῆς δευτέρας καὶ ἀδεκάστου παρουσίας τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ». Κοδράτου τοῦ ἐν Κορίνθῳ καὶ τῶν σὺν αὐτῷ πέντε μαρτύρων ( 251). Ἀναστασίας τῆς πατρικίας,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Ενότητα 3: Είναι - Συνειδέναι Κωνσταντίνος Μαντζανάρης Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΚΥΡΙΑΚΗ Β ΜΑΤΘΑΙΟΥ Ἰσαύρου διακόνου, Βασιλείου καὶ Ἰννοκεντίου ( γ αἰ.) Μανουήλ, Σαβὲλ καὶ Ἰσμαὴλ τῶν μαρτύρων ( 362).

17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΚΥΡΙΑΚΗ Β ΜΑΤΘΑΙΟΥ Ἰσαύρου διακόνου, Βασιλείου καὶ Ἰννοκεντίου ( γ αἰ.) Μανουήλ, Σαβὲλ καὶ Ἰσμαὴλ τῶν μαρτύρων ( 362). 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΚΥΡΙΑΚΗ Β ΜΑΤΘΑΙΟΥ Ἰσαύρου διακόνου, Βασιλείου καὶ Ἰννοκεντίου ( γ αἰ.) Μανουήλ, Σαβὲλ καὶ Ἰσμαὴλ τῶν μαρτύρων ( 362). Τῇ αὐτῇ Κυριακῇ μνήμη πάντων τῶν ἐν Ἁγίῳ Ὄρει διαλαμψάντων πατέρων,

Διαβάστε περισσότερα

ἡ ἀπολομένη δραχμή. Ὁ πάντα σοφῶς οἰκονομήσας, δόξα σοι. Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι σὸν τὸ κράτος...

ἡ ἀπολομένη δραχμή. Ὁ πάντα σοφῶς οἰκονομήσας, δόξα σοι. Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι σὸν τὸ κράτος... 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖ ΛΟΥΚΑ. ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ. (τυπικὸν Τριῳδίου 4 6). Εὐτροπίου, Κλεονίκου, Βασιλίσκου τῶν μαρτύρων. Θεοδωρήτου ἱερομάρτυρος. Ἦχος πλ. β. Ἑωθινὸν Ϛ. * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ ΗΧΟΣ Δ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ ΗΧΟΣ Δ 08-01-2017 ΚΥΡΙΑΚΗ μετὰ τὰ Φῶτα. Μνήμη τοῦ Ὁσίου ατρὸς ἡμῶν Γεωργίου τοῦ Χοζεβίτου, & Μνήμη τῆς Ὁσίας Μητρὸς ἡμῶν Δομνίκης. Τῼ ΣΑΑΤῼ ΕΣΕΡΑΣ Ἦχος δʹ. Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς

Διαβάστε περισσότερα

Τῌ ΚΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Η ΕΝ Τῼ ΝΑῼ ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Τῌ ΚΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Η ΕΝ Τῼ ΝΑῼ ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Τῌ ΚΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Η ΕΝ Τῼ ΝΑῼ ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ * * ΤΥΠΙΚΟΝ 1. Ἐν τῷ Μ. Ἑσπερινῷ, μετὰ τὸν Προοιμιακὸν καὶ τὴν α Στάσιν τοῦ Ψαλτηρίου, εἰς τὸ Κύριε ἐκέκραξα..., ψάλλομεν εἰς στ τὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΛΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. ΑΝΑΒΙΩΣΙΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΙΑΚΟΝΙΣΣΩΝ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΛΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. ΑΝΑΒΙΩΣΙΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΙΑΚΟΝΙΣΣΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΛΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. ΑΝΑΒΙΩΣΙΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΙΑΚΟΝΙΣΣΩΝ (Εἰσήγησις ἐνώπιον τῆς σεπτῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τήν

Διαβάστε περισσότερα

Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις. 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου. ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ Μετὰ τὴν α Στιχολογίαν

Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις. 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου. ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ Μετὰ τὴν α Στιχολογίαν 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου Ἦχος πλ. β. Ἑωθινὸν Α. * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅττι ιι ππρρέέππεει ιι σσοοι ιι

Διαβάστε περισσότερα

25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 +ΚΥΡΙΑΚΗ Ζʹ ΛΟΥΚΑ. Μνήμη τῶν Ἁγίων Μαρτύρων καὶ Νοταρίων, Μαρκιανοῦ καὶ Μαρτυρίου.

25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 +ΚΥΡΙΑΚΗ Ζʹ ΛΟΥΚΑ. Μνήμη τῶν Ἁγίων Μαρτύρων καὶ Νοταρίων, Μαρκιανοῦ καὶ Μαρτυρίου. 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 +ΚΥΡΙΑΚΗ Ζʹ ΛΟΥΚΑ. Μνήμη τῶν Ἁγίων Μαρτύρων καὶ Νοταρίων, Μαρκιανοῦ καὶ Μαρτυρίου. Ηχος δ ἑωθινὸν ι. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,... Συναπτὴ μεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις Ὅτι πρέπει σοι

Διαβάστε περισσότερα

σου δόξα τῇ ἀνεκφράστῳ Λόγε συγκαταβάσει σου. Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι σὸν τὸ κράτος...

σου δόξα τῇ ἀνεκφράστῳ Λόγε συγκαταβάσει σου. Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι σὸν τὸ κράτος... 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Βασιλείου ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας Καππαδοκίας τοῦ μεγάλου ( 379). * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη, μεθ ἣν ἐκφώνησις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΑ, ΜΑΞΙΜΟΥ τοῦ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ *

ΑΠΑΝΤΑ, ΜΑΞΙΜΟΥ τοῦ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ * ΑΠΑΝΤΑ, ΜΑΞΙΜΟΥ τοῦ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ * 7 ος Τόμος - 14 S... 1... συνέχεια... ΣΧΟΛΙΑ ΕΙΣ ΤΑ ΤΟΥ ΑΓ. ΙΟΝΥΣΙΟΥ... 1 7 ος Τόμος - 14 S... συνέχεια... ΣΧΟΛΙΑ ΕΙΣ ΤΑ ΤΟΥ ΑΓ. ΙΟΝΥΣΙΟΥ * ΕΙΣ ΤΟ ΠΕΡΙ ΘΕΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ (

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΝΕΟΦΑΝΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ. Ἐκδόσις ΙΑΚΣ

ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΝΕΟΦΑΝΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ. Ἐκδόσις ΙΑΚΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΝΕΟΦΑΝΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ Ἐκδόσις ΙΑΚΣ 2 ΝΙΚΟ ΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΝΕΟΦΑΝΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ Τῶν μετά τήν ἅλωσιν τῆς Κωνσταντινουπόλεως μαρτυρησάντων,

Διαβάστε περισσότερα

18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 * * * * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ * * *

18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 * * * * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ * * * 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Κυριακὴ Γ Νηστειῶν. (ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ). Κυρίλλου ἀρχιεπισκόπου Ἰεροσολύμων ( 386). Τροφίμου, Εὐκαρπίωνος καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς μαρτύρων ( 300). Ἦχος βαρύς, ἑωθινὸν ζ. (τυπικὸν Τριῳδίου

Διαβάστε περισσότερα

Αθανασίου ( 373) καὶ Κυρίλλου ( 444) πατριαρχῶν Αλεξανδρείας. Ηχος βαρύς, ἑωθινὸν ι. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (17/01/15) ὁ Ἱερεύς: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν,

Αθανασίου ( 373) καὶ Κυρίλλου ( 444) πατριαρχῶν Αλεξανδρείας. Ηχος βαρύς, ἑωθινὸν ι. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (17/01/15) ὁ Ἱερεύς: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, Αθανασίου ( 373) καὶ Κυρίλλου ( 444) πατριαρχῶν Αλεξανδρείας. Ηχος βαρύς, ἑωθινὸν ι. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (17/01/15) ὁ Ἱερεύς: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΥΜΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΥΜΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ» ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΓΑΘΩΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΥΜΝΟΛΟΓΙΑΣ β Κατωτέρα ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Ὁρισμός. Ὑμνολογία εἶναι τό μάθημα, τό ὁποῖο ἀσχολεῖται μέ τήν ἐν γένει

Διαβάστε περισσότερα

26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ Α ΜΑΤΘΑΙΟΥ «ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ». Δαυῒδ ὁσίου τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ ( 540). Ἰωάννου ἐπισκόπου Γοτθίας.

26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ Α ΜΑΤΘΑΙΟΥ «ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ». Δαυῒδ ὁσίου τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ ( 540). Ἰωάννου ἐπισκόπου Γοτθίας. 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ Α ΜΑΤΘΑΙΟΥ «ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ». Δαυῒδ ὁσίου τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ ( 540). Ἰωάννου ἐπισκόπου Γοτθίας. Τῇ Κυριακῇ τῶν ἁγίων Πάντων τελεῖται προσκύνημα εἰς τὰς κατακόμβας τῆς Μήλου (τὸ

Διαβάστε περισσότερα

8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΚΥΡΙΑΚΗ μετὰ τὰ Φῶτα. Γεωργίου τοῦ Χοζεβίτου, Δομνίκης ὁσίας Κύρου καὶ Ἀττικοῦ πατριαρχῶν Κωνσταντινουπόλεως.

8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΚΥΡΙΑΚΗ μετὰ τὰ Φῶτα. Γεωργίου τοῦ Χοζεβίτου, Δομνίκης ὁσίας Κύρου καὶ Ἀττικοῦ πατριαρχῶν Κωνσταντινουπόλεως. 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΚΥΡΙΑΚΗ μετὰ τὰ Φῶτα. Γεωργίου τοῦ Χοζεβίτου, Δομνίκης ὁσίας Κύρου καὶ Ἀττικοῦ πατριαρχῶν Κωνσταντινουπόλεως. Ἦχος δ. Ἑωθινὸν ε. (τυπικὸν 6ης Ἰαν., 8 10) * * ΕΝ Τῼ ΜΕΓΑΛῼ ΕΣΠΕΡΙΝῼ Μετὰ

Διαβάστε περισσότερα

Ἦχος πλ. δ, ἑωθινὸν η. (τυπικὸν ΚΕ Μαρτιου, περίπτ. Θ, 26 29).

Ἦχος πλ. δ, ἑωθινὸν η. (τυπικὸν ΚΕ Μαρτιου, περίπτ. Θ, 26 29). 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Κυριακὴ Δ Νηστειῶν. (ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ). Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟ ΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ. «Ἰωάννου ὁσίου συγγραφέως τῆς Κλίμακος». (Ἐθνικὴ ἑορτὴ ἐπὶ τῇ ἐπετείῳ τῆς ἑλληνικῆς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ Μετὰ τὴν α Στιχολογίαν, Κάθισμα.

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ Μετὰ τὴν α Στιχολογίαν, Κάθισμα. 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 Κυριακὴ μετὰ τὰ Φῶτα Γρηγορίου Νύσσης καὶ πατρικῆς αὑτοῦ οἰκογενείας, Θεοσεβείας, Μαρκιανοῦ, Ἀμμωνίου. Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν Ι. * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη, μεθ

Διαβάστε περισσότερα

18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ ΛΟΥΚΑ Ἀθανασίου ( 373) καὶ Κυρίλλου ( 444) πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας. Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν ι.

18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ ΛΟΥΚΑ Ἀθανασίου ( 373) καὶ Κυρίλλου ( 444) πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας. Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν ι. 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ ΛΟΥΚΑ Ἀθανασίου ( 373) καὶ Κυρίλλου ( 444) πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας. Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν ι. * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΤΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣ

ΕΚ ΤΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣ ΕΚ ΤΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣ Εὐχὴ Ι. Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου Πιστεύω, Κύριε, καὶ ὁμολογῶ, ὅτι σὺ εἶ ἀληθῶς ὁ Χριστός, ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος, ὁ ἐλθὼν εἰς τὸν κόσμον ἁμαρτωλοὺς σῶσαι,

Διαβάστε περισσότερα

ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἰβήρων τοῦ Ἁγίου Ὄρους

ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἰβήρων τοῦ Ἁγίου Ὄρους ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΒΥΡΩΝΟΣ & ΥΜΗΤΤΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ & ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ YMHTTOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΙΕΡου ΛΕΙΨΑΝου τησ αγιασ φωτεινησ τησ σαμαρειτιδος ἐκ τῆς

Διαβάστε περισσότερα

23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 * * * * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ * * *

23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 * * * * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ * * * 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 Κυριακὴ Γ Νηστειῶν. (ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ). Νίκωνος ὁσίου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ 199 μαθητῶν αὐτοῦ μαρτύρων ( 251). Ἦχος πλ. β, ἑωθινὸν Ϛ. (τυπικὸν Τριῳδίου 38 40). * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ ΕΟΡΤΟΔΡΟΜΙΟΝ 2015 ΤΥΠΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ ΕΟΡΤΟΔΡΟΜΙΟΝ 2015 ΤΥΠΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ ΕΟΡΤΟΔΡΟΜΙΟΝ 2015 ΤΥΠΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 2015 Συντακτική Ἐπιτροπή Μητροπολίτης Πάφου Γεώργιος Πρωτοπρεσβύτερος Ἰωάννης Παντοπίου Μαρῖνος Κλάδης Ἱερά Μητρόπολις Πάφου Πάφος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΕΓΑΣ ΕΣΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΗΣ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΣΧΑ Από τῆς ευτέρας µέχρι τοῦ Σαββάτου τῆς ιακαινησίµου, ὡς καί τῇ ἡµέρᾳ τῆς Αποδόσεως, ἀντί τῆς πρό τοῦ Εσπερινοῦ Θ Ωρας, τῶν Ωρῶν τοῦ Αποδείπνου καί

Διαβάστε περισσότερα

27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΓ (ΙΓ ΛΟΥΚΑ) Ἰακώβου μεγαλομάρτυρος τοῦ Πέρσου ( 421). Ἦχος πλ. β. Ἑωθινὸν α.

27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΓ (ΙΓ ΛΟΥΚΑ) Ἰακώβου μεγαλομάρτυρος τοῦ Πέρσου ( 421). Ἦχος πλ. β. Ἑωθινὸν α. 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΓ (ΙΓ ΛΟΥΚΑ) Ἰακώβου μεγαλομάρτυρος τοῦ Πέρσου ( 421). Ἦχος πλ. β. Ἑωθινὸν α. * * ΕΝ Τῼ ΜΕΓΑΛῼ ΕΣΠΕΡΙΝῼ Μετὰ τὸν Προοιμιακὸν Ψαλμόν, καὶ τὸ πρῶτον Κάθισμα τοῦ Ψαλτηρίου, εἰς

Διαβάστε περισσότερα

Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ Ι Α Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Σ Τ Η Σ Π Ε Ν Τ Η Κ Ο Σ Τ Η Σ

Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ Ι Α Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Σ Τ Η Σ Π Ε Ν Τ Η Κ Ο Σ Τ Η Σ Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ Ι Α Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Σ Τ Η Σ Π Ε Ν Τ Η Κ Ο Σ Τ Η Σ Ε Σ Π Ε Ρ Α Σ (Σημαίνει ταχύτερον διὰ τὴν τῆς γονυκλισίας Ἀκολουθίαν) Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν

Διαβάστε περισσότερα

23-02-2015 ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ 23-02-2015 ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ

23-02-2015 ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ 23-02-2015 ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ 23-02-2015 ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ ΙΕΡΕΥΣ: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νύν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: Ἀμήν. εῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν

Διαβάστε περισσότερα

ἡμῶν, καὶ σῶσον Σωτὴρ ἡμῶν, λαὸν ἀπεγνωσμένον. 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Κυριακὴ Δ Νηστειῶν Ὁσ.Ἰωάννου τῆς Κλίμακος. Βασιλείου πρεσβ.ἀγκυρανῶν.

ἡμῶν, καὶ σῶσον Σωτὴρ ἡμῶν, λαὸν ἀπεγνωσμένον. 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Κυριακὴ Δ Νηστειῶν Ὁσ.Ἰωάννου τῆς Κλίμακος. Βασιλείου πρεσβ.ἀγκυρανῶν. 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Κυριακὴ Δ Νηστειῶν Ὁσ.Ἰωάννου τῆς Κλίμακος. Βασιλείου πρεσβ.ἀγκυρανῶν. Ἦχος πλ. δ. Ἑωθινὸν Η. * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅττι ιι ππρρέέππεει

Διαβάστε περισσότερα

Μεγαλο Αποδειπνο. Ἱερεὺς Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Μεγαλο Αποδειπνο. Ἱερεὺς Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Μεγαλο Αποδειπνο Ἱερεὺς Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀναγνώστης Ἀμήν. Ἱερεὺς Δόξα σοι ὁ Θεός, δόξα σοι. Βασιλεῦ Οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦμα τῆς Ἀληθείας,

Διαβάστε περισσότερα

Τῌ ΙΔ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ἡ παγκόσμιος Ὕψωσις τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ

Τῌ ΙΔ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ἡ παγκόσμιος Ὕψωσις τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 1 Τῌ ΙΔ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ἡ παγκόσμιος Ὕψωσις τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ. Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,... ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Συναπτὴ μεγάλη, καὶ ἡ Ἐκφώνησις Ὅττι ιι ππρρέέππεει ιι σσοοι ιι ππᾶᾶσσαα δδόόξξαα.......

Διαβάστε περισσότερα

τῆς πλάνης τοῦ ἐχθροῦ, τὸν κόσμον λυτρωσάμενος.

τῆς πλάνης τοῦ ἐχθροῦ, τὸν κόσμον λυτρωσάμενος. 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ Ι ΜΑΤΘΑΙΟΥ Μωϋσέως ὁσίου τοῦ Αἰθίοπος (δ αἰ.). Διομήδους, Λαυρεντίου μαρτύρων, Ἐζεκίου βασιλέως τοῦ δικαίου (750 π.χ.). Ἦχος α. Ἑωθινὸν ι. * * ΕΝ Τῼ ΜΕΓΑΛῼ ΕΣΠΕΡΙΝῼ Εὐλογήσαντος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα

ΜΗΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα 283 ΙΟΥΛΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 27 7 29 ΜΗΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα 1. ΔΕΥΤΕΡΑ. Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ νέου ἔτους, Συμεὼν ὁσίου τοῦ Στυλίτου καὶ ἀρχιμανδρίτου, τῶν ἁγίων τεσσαράκοντα γυναικῶν, Ἀμμοῦν

Διαβάστε περισσότερα

Τῌ ΑΓΙᾼ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛῌ ΠΑΡΑΣΚΕΥῌ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ

Τῌ ΑΓΙᾼ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛῌ ΠΑΡΑΣΚΕΥῌ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Τῌ ΑΓΙᾼ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛῌ ΠΑΡΑΣΚΕΥῌ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν. Δεῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν τῷ βασιλεῖ ἡµῶν Θεῷ. Δεῦτε, προσκυνήσωμεν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΧΩΝ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΜΙΑΝ Τῌ Α ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Βασιλείου ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας Καππαδοκίας τοῦ μεγάλου ( 379).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ. Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λεμεσοῦ 1

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ. Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λεμεσοῦ 1 2013 ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λεμεσοῦ 1 Μετά πολλῆς ἀγάπης Χριστοῦ χαιρετίζω πάντας τοῦς εὐλαβεῖς καί φιλοθέους χριστιανούς τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, τῆς παροικούσης ἐν Λεμεσῷ

Διαβάστε περισσότερα

Ηχος πλ. δ ἑωθινὸν ϛ. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ. Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,... Συναπτὴ μεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα... Ἦχος πλ.δ' ὁ α χορὸς Ἀμήν.

Ηχος πλ. δ ἑωθινὸν ϛ. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ. Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,... Συναπτὴ μεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα... Ἦχος πλ.δ' ὁ α χορὸς Ἀμήν. 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Α ΛΟΥΚΑ. Τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Καλλιστράτου καί τῆς συνοδείας αὐτοῦ. Τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἀριστάρχου καί τῆς Ἁγίας Μάρτυρος Ἀκυλίνης. Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,... Ηχος πλ. δ ἑωθινὸν

Διαβάστε περισσότερα

24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ΕΣΠΕΡΑΣ

24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ΕΣΠΕΡΑΣ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ καθ ἣν ἑορτάζομεν τὴν εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα θριαμβευτικὴν εἴσοδον τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἐλισάβετ τῆς ὁσίας. Δούκα νεομάρτυρος τοῦ ῥάπτου ἐκ Μυτιλήνης ( 1564), Νικολάου

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο 18 Φεβουαρίου Σαββάτῳ πρὸ τῆς Ἀποκρεω. Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἠμῶν Λέοντος, Πάπα Ῥώμης. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Σάββατο 18 Φεβουαρίου Σαββάτῳ πρὸ τῆς Ἀποκρεω. Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἠμῶν Λέοντος, Πάπα Ῥώμης. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Σάββατο 18 Φεβουαρίου 2012. Σαββάτῳ πρὸ τῆς Ἀποκρεω. Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἠμῶν Λέοντος, Πάπα Ῥώμης. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Ἐν τῷ Ἐσπερινῷ Μετὰ τὸν προοιμιακὸν καὶ τὴν συνήθη στιχολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ X ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ toiχoυ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΜE EΝΔEIΞIΝ TΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΝ AΠΟΣΤΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΝΗΣΤΗΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ «Μνήμη πάντων τῶν ἀπ αἰῶνος Θεῷ εὐαρεστησάντων

20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ «Μνήμη πάντων τῶν ἀπ αἰῶνος Θεῷ εὐαρεστησάντων 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ «Μνήμη πάντων τῶν ἀπ αἰῶνος Θεῷ εὐαρεστησάντων ἀπὸ Ἀδὰμ ἄχρις Ἰωσὴφ τοῦ μνήστορος τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου ὁμοίως καὶ τῶν προφητῶν καὶ προφητίδων, ἐξαιρέτως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΩ ΣΑΒΒΑΤΩ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ

ΤΩ ΣΑΒΒΑΤΩ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ 31-05-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἑρµείου. Τῶ Σαββάτω ἑσπέρας Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Δεῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν

Διαβάστε περισσότερα