Αριθ. Πρωτ. : 6731 Ηµεροµηνία :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθ. Πρωτ. : 6731 Ηµεροµηνία :09.04.2015"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ ΑΦΜ: Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: FAX: Αριθ. Πρωτ. : 6731 Ηµεροµηνία : Πληροφορίες : Ασ. Ανδριτσο ούλου Τηλέφωνο : ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -053/15 για την αροχή υ οστηρικτικών υ ηρεσιών συντήρησης των χώρων ρασίνου του Αµαξοστασίου Ελληνικού και του τροχιοδρόµου ΤΡΑΜ της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. Προϋ ολογιζόµενη δα άνη: Πενήντα οκτώ χιλιάδες Ευρώ (58.000,00 ) λέον ΦΠΑ. Η ΣΤΑΣΥ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόµενους (φυσικά και νοµικά ρόσω α καθώς και ενώσεις αυτών, συνεταιρισµούς κ.λ..) να υ οβάλουν σφραγισµένη ροσφορά για την αροχή υ οστηρικτικών υ ηρεσιών συντήρησης των χώρων ρασίνου του Αµαξοστασίου Ελληνικού και του τροχιοδρόµου ΤΡΑΜ της ΣΤΑΣΥ Α.Ε., σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές ου εριγράφονται στο συνηµµένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. Ο διαγωνισµός αφορά ενδεικτικά και όχι εριοριστικά την αροχή των κάτωθι υ ηρεσιών: Συλλογή και α οµάκρυνση των σκου ιδιών µέσα α ό τον τροχιόδροµο, τα έριξ αυτού αρτέρια, και το Αµαξοστάσιο του Ελληνικού Συλλογή και α οµάκρυνση όλων των φυτικών α ορριµµάτων Κούρεµα του γρασιδιού κατά µήκος του τροχιοδρόµου µε ταυτόχρονη και άµεση α οµάκρυνση των υ ολειµµάτων του γρασιδιού α ό τις σιδηροτροχιές Κλαδέµατα θάµνων και κλαδιών δένδρων εντός των αρτεριών και στάσεων έως 2 µέτρα Κλάδεµα υψηλών δέντρων λησίον του τροχιοδρόµου ου γειτνιάζουν ή έρχονται σε ε αφή µε το εναέριο δίκτυο και τον εξο λισµό αυτού Λί ανση του χλοοτά ητα 2 φορές το χρόνο (άνοιξη και φθινό ωρο) Σε ερι τώσεις δυσµενών καιρικών συνθηκών ( χ σε εριόδους βροχο τώσεων) ή σε ο οιαδή οτε άλλη χρονική στιγµή κριθεί αναγκαίο, ο Ανάδοχος υ οχρεούται να εκτελεί, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υ ηρεσίας εργασίες καθαρισµού του τροχιόδροµου ( χ καθαρισµός φρεατίων, αλλαγών, α οµάκρυνση εµ οδίων α ό τις γραµµές) Τ -053/15 1 6

2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Όλες οι εργασίες θα εκτελούνται εντός και έριξ του τροχιοδρόµου, κατά κανόνα σε εργάσιµες ηµέρες και ώρες και κατά την διάρκεια της κανονικής κυκλοφορίας ΤΡΑΜ. Οι αρα άνω εργασίες θα γίνονται υ ό την ε ίβλεψη και την καθοδήγηση των αρµοδίων της ΣΤΑΣΥ Α.Ε.. Ο Ανάδοχος θα ρέ ει να διαθέτει τον α αιτούµενο εξο λισµό και µηχανήµατα συντήρησης. εν ε ιτρέ εται η υ οβολή ροσφοράς για µέρος των ζητούµενων υ ηρεσιών ή η υ οβολή εναλλακτικής ροσφοράς. Η διάρκεια της σύµβασης ου θα υ ογραφεί µεταξύ της ΣΤΑΣΥ ΑΕ και του Αναδόχου θα είναι για χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους α ό την ηµεροµηνία υ ογραφής της σχετικής Σύµβασης και αφορά την αροχή των υ ηρεσιών για ώρες. Προβλέ εται η δυνατότητα ε έκτασης της χρονικής διάρκειας της Σύµβασης µέχρι δύο (2) µήνες σε ερί τωση ου δεν ραγµατο οιηθούν οι ώρες των ζητούµενων υ οστηρικτικών υ ηρεσιών εντός της αρχικής ετήσιας διάρκειας της Σύµβασης. Mε την κάλυψη των ζητούµενων υ οστηρικτικών υ ηρεσιών της Σύµβασης αυτή θα λύεται αυτοµάτως.. Η αρούσα διακήρυξη διατίθεται ηλεκτρονικά και στην ιστοσελίδα της ΣΤΑΣΥ Στην ιδία ιστοσελίδα θα αναρτούνται ο οιεσδή οτε τυχόν ενηµερωτικές ε ιστολές, βελτιώσεις, συµ ληρώσεις, ή διευκρινίσεις ου αφορούν τον συγκεκριµένο διαγωνισµό. Προκειµένου να δοθεί στους ενδιαφερόµενους η δυνατότητα να διαµορφώσουν ά οψη για το αντικείµενο του εν λόγω διαγωνισµού, ριν α ό την υ οβολή των ροσφορών τους, θα διοργανωθεί α ό την ΣΤΑΣΥ ΑΕ ε ίσκεψη την ευτέρα 20 Α ριλίου Οι διαγωνιζόµενοι θα ρέ ει να δηλώσουν δικαίωµα συµµετοχής στην ε ίσκεψη αυτή ε ικοινωνώντας µε τον κο Π. Βελέτσο στο τηλέφωνο , το αργότερο µία (1) εργάσιµη ηµέρα ριν α ό την ε ίσκεψη. 1. Υ οβολή Προσφοράς Οι ροσφορές θα υ οβληθούν σε σφραγισµένο φάκελο µέχρι και την Τετάρτη 22 Α ριλίου 2015 και ώρα 12:30 στο Γραφείο Κεντρικής Γραµµατείας της ΣΤΑΣΥ ΑΕ, Αθηνάς 67, Αθήνα. Στο φάκελο της ροσφοράς να αναγράφεται : Τ -053/15 2 6

3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Τ - 053/15 «Παροχή υ οστηρικτικών υ ηρεσιών συντήρησης των χώρων ρασίνου του Αµαξοστασίου Ελληνικού και του τροχιοδρόµου ΤΡΑΜ της ΣΤΑΣΥ Α.Ε.» Προς: ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Αθηνάς 67 Τ.Κ Αθήνα Υ όψη: Ε ιτρο ής ιαγωνισµού ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Σηµειώνουµε: 1. Με ευθύνη των συµµετεχόντων, γίνονται δεκτές και ροσφορές ου θα σταλούν ταχυδροµικά, µε την ροϋ όθεση ότι αυτές θα έχουν αραληφθεί α οδεδειγµένα ριν την ανωτέρω ηµεροµηνία και ώρα. 2. Οι ροσφορές θα έχουν ισχύ για ενενήντα (90) ηµέρες. Η α οσφράγιση των ροσφορών θα ραγµατο οιηθεί την Τετάρτη 22 Α ριλίου 2015 και ώρα 13:30 στα γραφεία της εταιρείας Αθηνάς 67, Αθήνα- αίθουσα «ΑΘΗΝΑ», 2 ος όροφος. Εφόσον το ε ιθυµείτε µ ορείτε να αρευρεθείτε. 2. Περιεχόµενα Φακέλου Προσφοράς 2.1 Νοµιµο οιητικά έγγραφα α) Πιστο οιητικό ου εκδίδεται α ό Αρµόδια Αρχή, α ό το ο οίο να ροκύ τει ότι είναι ενήµεροι ως ρος τις υ οχρεώσεις τους ου αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και το ο οίο να είναι σε ισχύει κατά την τελική ηµεροµηνία κατάθεσης των ροσφορών. β) Πιστο οιητικό ου εκδίδεται α ό αρµόδια Αρχή, α ό το ο οίο να ροκύ τει ότι είναι ενήµεροι ως ρος τις φορολογικές τους υ οχρεώσεις, το ο οίο να είναι σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία κατάθεσης των ροσφορών. γ) Πιστο οιητικό, έκδοσης τελευταίου 3µήνου α ό το οικείο Ε ιµελητήριο µε το ο οίο θα ιστο οιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό ε άγγελµά τους, ή βεβαίωση άσκησης ε αγγέλµατος α ό άλλη αρµόδια Αρχή, έκδοσης τελευταίου τριµήνου. δ) Ε ίσηµο αντίγραφο της α όφασης µε την ο οία συγκροτήθηκε σε σώµα το εν ενεργεία ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας και ΦΕΚ ό ου έγινε η αντίστοιχη δηµοσίευση, α ό το ο οίο θα ροκύ τει το ρόσω ο ου εκ ροσω εί την εταιρία. Τ -053/15 3 6

4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ε) Υ εύθυνη δήλωση στην ο οία θα δηλώνεται : ότι έχει µελετήσει λε τοµερώς τα στοιχεία του έργου και έχει λάβει γνώση όλων των στοιχείων της αρούσας Πρόσκλησης καθώς και των συνθηκών ου αφορούν το έργο (τό ος έργου, συνθήκες ροσ έλασης κλ.) µετά α ό λε τοµερή εξέταση και ότι αναλαµβάνει την εκτέλεση του έργου υ ό τους όρους του ιαγωνισµού αυτού. ότι τα υ οβαλλόµενα στοιχεία και ληροφορίες ου υ οβάλλει µε την ροσφορά του είναι ακριβή. ότι έχει µελετήσει ε ακριβώς του όρους του αρόντος ιαγωνισµού και τα Τεύχη αυτού και τους α οδέχεται. 2.2 Οικονοµική Προσφορά Στην Οικονοµική Προσφορά θα εριέχονται όλα τα στοιχεία ου α αιτούνται, σύµφωνα µε το Παράρτηµα Ι «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Προσφορές ου θα υ ερβαίνουν την ροϋ ολογιζόµενη δα άνη, δεν θα γίνονται α οδεκτές. 3. Κριτήριο Ανάθεσης Η ε ιλογή του Αναδόχου θα γίνει µεταξύ των διαγωνιζοµένων ου ληρούν τους όρους συµµετοχής στο διαγωνισµό και δεν συντρέχει λόγος α οκλεισµού τους µε βάση τον έλεγχο των υ οβληθέντων Νοµιµο οιητικών εγγράφων. Ανάδοχος θα ανακηρυχθεί εκείνος ου θα υ οβάλλει τη χαµηλότερη τιµή. 4. Υ ογραφή Σύµβασης Ο Ανάδοχος θα υ ογράψει σύµβαση µε την ΣΤΑΣΥ AE διάρκειας ενός (1) έτους για την αροχή ωρών υ οστηρικτικών υ ηρεσιών. Ο Ανάδοχος ριν την υ ογραφή της σύµβασης θα ροσκοµίσει, Εγγυητική ε ιστολή καλής εκτέλεσης για οσό ίσο µε το 5% του συµβατικού τιµήµατος ου θα ροσφερθεί. Η εγγυητική ε ιστολή θα εκδίδεται α ό αναγνωρισµένη Τρά εζα ου λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή στις χώρες µέλη της ΕΕ και του Ευρω αϊκού Οικονοµικού Χώρου και έχει το δικαίωµα έκδοσης εγγυητικών ε ιστολών, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και σύµφωνα µε το συνηµµένο υ όδειγµα (Παράρτηµα ΙΙ του τεύχους διακήρυξης). Εγγυητική ε ιστολή ου δεν εκδίδεται σύµφωνα µε το υ όδειγµα δεν γίνεται α οδεκτή. Σε ερί τωση ου ο διαγωνιζόµενος είναι κοινο ραξία / σύµ ραξη, εάν ε ιλέξει την κατάθεση εγγυητικής ε ιστολής αυτή ρέ ει να εκδοθεί υ έρ όλων των µελών της κοινο ραξίας / σύµ ραξης και όχι υ έρ µεµονωµένων µελών ξεχωριστά. Η εγγυητική ε ιστολή καλής εκτέλεσης ισχύει και αραµένει σε ισχύ και ενέργεια, µέχρι να ολοκληρωθούν ικανο οιητικά όλες οι α αιτήσεις της Σύµβασης. Η εγγυητική ε ιστολή καλής εκτέλεσης ε ιστρέφεται άτοκα στον Ανάδοχο µετά την λύση ή λήξη της Σύµβασης µε την ροϋ όθεση ότι δεν εκκρεµούν αξιώσεις της Τ -053/15 4 6

5 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΣΥ για ο οιαδή οτε υ αίτια ή αναίτια αθέτηση των όρων της Σύµβασης και δεν έχει υ άρξει λόγος για κατά τωσή της ολική ή µερική. Ο Ανάδοχος θα ροσκοµίσει οινικά µητρώα των ροσώ ων ου θα χρησιµο οιήσει για την εκτέλεση των εργασιών της Σύµβασης. Η ΣΤΑΣΥ AE δικαιούται να µην κάνει δεκτή για την αροχή των υ ηρεσιών ρόσω α ου δεν έχουν λευκό οινικό µητρώο. 5. Τρό ος Πληρωµής Μετά την λήξη κάθε συµβατικού µήνα ο Ανάδοχος θα συντάσσει Αίτηση Πληρωµής, για το σύνολο των ωρών α ασχόλησης του εργατικού δυναµικού ου έχει διαθέσει τον µήνα αυτό, σε µορφή ου θα καθορισθεί έγκαιρα α ό την ΣΤΑΣΥ ΑΕ. Στις Αιτήσεις Πληρωµής θα αναγράφονται τα εξής: Σύνολο ωρών α ασχόλησης. Το Τίµηµα ου αντιστοιχεί στις εκτελεσθείσες ώρες α ασχόλησης. Νόµιµες κρατήσεις, συµψηφισµοί και αρακρατήσεις ου ροβλέ ονται α ό την ισχύουσα νοµοθεσία συµ εριλαµβανοµένων και των διατάξεων του Ν. 2198/94. Ο αναλογών ΦΠΑ. Η ΣΤΑΣΥ ΑΕ θα ελέγχει την Αίτηση Πληρωµής εντός έντε (5) εργασίµων ηµερών α ό την ηµεροµηνία αραλαβής της και θα ροβεί ενδεχοµένως σε διορθώσεις, ή έγκρισή της. Μετά την έγκριση της Αίτησης Πληρωµής ο Ανάδοχος υ οχρεούται να ροσκοµίσει στο Γραφείο της Κεντρικής Γραµµατείας της ΣΤΑΣΥ ΑΕ τουλάχιστον τα ακόλουθα δικαιολογητικά: Φορολογικό αραστατικό (τιµολόγιο) Πιστο οιητικό Φορολογικής Ενηµερότητας. Ασφαλιστική Εισφορών Ο Ανάδοχος θα ροσκοµίσει ε ίσης ο οιοδή οτε άλλο δικαιολογητικό α αιτείται α ό την ελληνική νοµοθεσία και ζητηθεί α ό την ΣΤΑΣΥ. ιευκρινίζεται ότι: 1. Ο Ανάδοχος θα είναι λήρως και α οκλειστικά υ εύθυνος για όλες τις εισφορές, οφειλές, τέλη και άλλες ληρωµές στα Ταµεία Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγειονοµικής Περίθαλψης και Συντάξεων, Ε αγγελµατικών, ηµόσιων ή άλλων φορέων, ό ως τα ΙΚΑ, ΤΣΜΕ Ε, ΠΕ ΜΕ Ε, ΤΕΕ κλ. 2. Το Συµβατικό Τίµηµα δεν εριλαµβάνει Φόρο Προστιθέµενης Αξίας. Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας θα καταβάλλεται α ό την ΣΤΑΣΥ. στον Ανάδοχο µε την ληρωµή κάθε Τιµολογίου. 3. Ε ιβάλλεται κράτηση ύψους 0,10% του Ν. 4013/2011, η ο οία υ ολογίζεται ε ί της συµβατικής αξίας, ρο ΦΠΑ, υ έρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων. Τ -053/15 5 6

6 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Οι ληρωµές θα γίνονται µέχρι και εξήντα (60) ηµέρες µετά α ό την ηµεροµηνία έκδοσης του τιµολογίου, η ο οία θα είναι µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας έγκρισης της Αίτησης Πληρωµής του Αναδόχου και υ ό την ροϋ όθεση ότι θα έχουν υ οβληθεί τα ως άνω δικαιολογητικά. Σε ερί τωση ου η αραλαβή του τιµολογίου καθυστερήσει έραν των έντε (5) ηµερών α ό την ηµεροµηνία έκδοσης του, η ληρωµή θα γίνεται εξήντα (60) ηµέρες µετά την αραλαβή του. Το τιµολόγιο θα έχει τα αρακάτω στοιχεία: ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Λειτουργία Μέσων Σταθερής Τροχιάς Αθηνάς 67, ΑΘΗΝΑ ΑΦΜ: , ΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Για ληροφορίες σχετικά µε την εξόφληση του τιµολογίου µ ορείτε να ε ικοινωνείτε µε το Λογιστήριο. Νικόλαος Χ. Πα αθανάσης Πρόεδρος.Σ. & ιευθύνων Σύµβουλος ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Ι) - Οικονοµική Προσφορά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - Υ όδειγµα Εγγυητικής Ε ιστολής Καλής Εκτέλεσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - Τεχνικές Προδιαγραφές Τ -053/15 6 6

7 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -053/15 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΧΙΟ ΡΟΜΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015

8 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ Η Οικονοµική Προσφορά θα δοθεί σε Ευρώ, α οκλειόµενης της εξάρτησης µε ο οιοδή οτε τρό ο του τιµήµατος α ό την ισοτιµία του Ευρώ µε άλλα νοµίσµατα. Οι ροσφορές ρέ ει να µην φέρουν διορθώσεις (σβησίµατα, διαγραφές, ροσθήκες κλ.) ε ί οινή α οκλεισµού. Οικονοµική ροσφορά ου είναι αόριστη ή υ ό αίρεση α ορρί τεται ως µη α οδεκτή, µετά α ό γνωµοδότηση της Ε ιτρο ής ιαγωνισµού. Εξάλλου, διατύ ωση σχολίων ή αιρέσεων ή όρων στην οικονοµική ροσφορά ή ε ιφυλάξεις έ αυτής, θα θεωρηθούν ως ε ιφυλάξεις ε ί των όρων του διαγωνισµού και θα οδηγήσουν στην α όρριψη της οικονοµικής ροσφοράς του διαγωνιζοµένου. Σε ερί τωση ύ αρξης αριθµητικών λαθών στην Οικονοµική Προσφορά, η Ε ιτρο ή ιαγωνισµού ροβαίνει στη διόρθωση των αριθµητικών ράξεων και χρησιµο οιεί για την κατάταξη των ροσφορών, την διορθωµένη λέον ροσφορά του διαγωνιζόµενου. Η Οικονοµική Προσφορά υ ογράφεται α ό το νόµιµο εκ ρόσω ο του διαγωνιζοµένου, ο ο οίος ε ίσης µονογράφει όλα τα φύλλα αυτής. Μονογραφές ου τυχόν λεί ουν, θα µ ουν α ό την Ε ιτρο ή του ιαγωνισµού και η ροσφορά θα θεωρείται ισχυρή. Προσφορά όµως ου θα υ οβληθεί ανυ όγραφη θεωρείται άκυρη. Σε ερί τωση σύµ ραξης Εταιρειών η ροσφορά υ ογράφεται και µονογράφεται αντίστοιχα α ό τους νόµιµους εκ ροσώ ους όλων των Εταιρειών ου συµµετέχουν στη σύµ ραξη. ιευκρινίζεται ότι εναλλακτικές ροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Οι διαγωνιζόµενοι, ρέ ει να συντάξουν την ροσφορά τους µε τυ ο οιηµένο τρό ο βάσει του συνηµµένου Τιµολογίου Προσφοράς. Στην οικονοµική τους ροσφορά ρέ ει να υ ολογίζουν τις νόµιµες υ έρ ηµοσίου και τρίτων κρατήσεων καθώς της κράτησης ύψους 0,10% του Ν. 4013/2011, η ο οία υ ολογίζεται ε ί της συµβατικής αξίας, ρο ΦΠΑ, υ έρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων, η ο οία θα αρακρατηθεί α ό την ληρωµή του Αναδόχου. Οι τιµές της Οικονοµικής Προσφοράς ου θα δοθούν α ό τους διαγωνιζοµένους, α οτελούν την λήρη α οζηµίωσή τους για την λήρη, ε ιτυχή και εµ ρόθεσµη εκτέλεση όλων των ζητούµενων της Σύµβασης σύµφωνα µε τους όρους του Παραρτήµατος III - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ και των λοι ών Παραρτηµάτων. Καθ όλη τη διάρκεια της Σύµβασης οι τιµές αυτές είναι και θα αραµείνουν σταθερές και δεν υ όκεινται σε αναθεώρηση ή ε ικαιρο οίηση για ο οιοδή οτε λόγο ή αιτία. Προσφορές ου θα υ ερβαίνουν την ροϋ ολογιζόµενη δα άνη, δεν θα γίνονται α οδεκτές. Η ΣΤΑΣΥ βαρύνεται µε τον οφειλόµενο Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ε ί των εκάστοτε ληρωτέων οσών. Τ (Ι)-1/2

9 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ (1 ΕΤΟΣ) = ΩΡΕΣ Χ. /ώρα = (αριθµητικώς και ολογράφως) ( *) Τίθεται η Υ ογραφή του Νοµίµου Εκ ροσώ ου του ιαγωνιζοµένου και η σφραγίδα της εταιρείας ( ερί τωση κοινο ραξίας/ σύµ ραξης τίθενται οι υ ογραφές των νοµίµων εκ ροσώ ων όλων των εταιρειών ου συµµετέχουν στην κοινο ραξία/ σύµ ραξη και η σφραγίδα έκαστης εκ των συµ ραττουσών εταιρειών) // ΤΕΛΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Τ (Ι)-2/2

10 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -053/15 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΧΙΟ ΡΟΜΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015

11 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Προς την ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΑΘΗΝΑΣ , ΑΘΗΝΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ..... ΓΙΑ ΠΟΣΟ Ευρώ. 1. Με την ε ιστολή αυτή σας γνωστο οιούµε ότι εγγυόµαστε ρητά, ανέκκλητα και ανε ιφύλακτα, ευθυνόµενοι α έναντί σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υ έρ.. για οσό. Στο ως άνω οσό εριορίζεται η ευθύνη µας για την καλή εκτέλεση των όρων της µεταξύ της ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. και της ως άνω εταιρείας Σύµβασης για την αροχή υ οστηρικτικών υ ηρεσιών συντήρησης των χώρων ρασίνου του Αµαξοστασίου Ελληνικού και του τροχιοδρόµου ΤΡΑΜ της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ( ιαγωνισµός Τ -053/15). 2. Παραιτούµαστε ρητά και ανε ιφύλακτα α ό την ένσταση του ευεργετήµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, α ό το δικαίωµα ροβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του ρωτοφειλέτη ακόµη και των µη ροσω ο αγών και ιδιαίτερα ο οιασδή οτε άλλης ένστασης των άρθρων , και του Αστικού Κώδικα, ό ως και α ό τα δικαιώµατά µας ου τυχόν α ορρέουν α ό τα υ όψη άρθρα. 3. Σε ερί τωση ου, α οφανθείτε µε την ελεύθερη και αδέσµευτη κρίση σας την ο οία θα µας γνωστο οιήσετε ότι η υ έρ ης η αρούσα εγγύηση εταιρεία δεν εκ λήρωσε την υ οχρέωσή της για την καλή εκτέλεση της σύµβασης ου αναφέρεται ανωτέρω, σας δηλώνουµε ότι αναλαµβάνουµε µε την αρούσα ε ιστολή, τη ρητή υ οχρέωση να σας καταβάλουµε αυθηµερόν, µε την κοινο οίηση στην Τρά εζά µας της σχετικής ειδο οίησής σας, χωρίς ο οιαδή οτε αντίρρηση, ολόκληρο ή µέρος του οσού της εγγύησης, σύµφωνα µε τις οδηγίες σας. 4. Για την καταβολή της υ όψη εγγύησης δεν α αιτείται καµία εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση της υ έρ ης η αρούσα εγγύηση εταιρείας ούτε θα ληφθεί υ όψη ο οιαδή οτε τυχόν ένσταση ή ε ιφύλαξη ή ροσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, µε αίτηµα τη µη κατά τωση της εγγυητικής ε ιστολής, ή τη θέση αυτής υ ό δικαστική µεσεγγύηση. 5. Σας δηλώνουµε ακόµη ότι η υ όψη εγγύησή µας θα αραµείνει σε λήρη ισχύ µέχρι να ε ιστραφεί σ εµάς η αρούσα εγγυητική ε ιστολή, µαζί µε έγγραφη δήλωσή σας ότι µας α αλλάσσετε α ό την υ όψη εγγύηση. Μέχρι τότε, θα αραµείνουµε υ εύθυνοι για την άµεση καταβολή σ εσάς του οσού της εγγύησης. 6. Σε ερί τωση ου ανακύψει διαφωνία ως ρος την εγγύηση αυτή η τις σχετικές ληρωµές, η διαφορά θα ε ιλύεται στα καθ ύλη αρµόδια δικαστήρια των Αθηνών. Βεβαιούµε ε ίσης ότι, µε την έκδοση της αρούσας εγγυητικής ε ιστολής, δεν υφίσταται αράβαση των διατάξεων ου αφορούν το καθορισµό ανώτατου ορίου για την έκδοση εγγυητικών ε ιστολών α ό τη Τρά εζα µας. Τ (ΙI)-1/1

12 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -053/15 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΧΙΟ ΡΟΜΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015

13 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΠ-1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΤΠ-2 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ... 6 ΤΠ-3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε ΤΠ-4 ΜΕΘΟ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ... 7 Τ (IΙΙ)-1 7

14 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΠ-1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο αρών διαγωνισµός αφορά στην αροχή υ οστηρικτικών υ ηρεσιών συντήρησης και ερι οίησης του ρασίνου του Αµαξοστασίου Ελληνικού και του τροχιόδροµου ΤΡΑΜ. Στις υ ηρεσίες αυτές εριλαµβάνονται ενδεικτικά και όχι α οκλειστικά τα αρακάτω: Συλλογή και α οµάκρυνση των σκου ιδιών µέσα α ό τον τροχιόδροµο, τα έριξ αυτού αρτέρια, και το Αµαξοστάσιο του Ελληνικού, και την το οθέτησή τους σε σακούλες. Συλλογή και α οµάκρυνση όλων των φυτικών α ορριµµάτων. Τα α ορρίµµατα θα συλλέγονται σε σακούλες και θα µεταφέρονται και θα α ορρί τονται σε κατάλληλους χώρους. Κούρεµα του γρασιδιού κατά µήκος του τροχιοδρόµου µε ταυτόχρονη και άµεση α οµάκρυνση των υ ολειµµάτων του γρασιδιού α ό τις σιδηροτροχιές µε χρήση φορητού αεροφυσητήρα. Το κοµµένο γκαζόν θα συλλέγεται σε σακούλες σε ηµερήσια βάση οι ο οίες θα συγκεντρώνονται λησίον του τροχιοδρόµου σε σηµεία ου θα υ οδεικνύονται α ό την Υ ηρεσία. Στη συνέχεια θα µεταφέρονται και θα α ορρί τονται σε κατάλληλους χώρους. Το κούρεµα του χλοοτά ητα θα γίνεται 10 φορές το χρόνο. Το ύψος του κουρέµατος θα είναι 3 5 εκατοστά α ό το έδαφος. Οι ερίοδοι κουρέµατος θα καθορίζονται α ό την Υ ηρεσία. Η µέγιστη διάρκεια κάθε εριόδου κουρέµατος (κατά την ο οία θα κουρεύεται µία φορά το σύνολο του χλοοτά ητα κατά µήκος του δικτύου) δεν θα ρέ ει να υ ερβαίνει είτε τις 16 εργάσιµες ηµέρες είτε τις 600 εργατοώρες. Αν η διάρκεια µιας εριόδου κουρέµατος σύµφωνα µε τα αρα άνω υ ερβαίνει τον ροκαθορισµένο χρόνο α ό υ αιτιότητα του Αναδόχου, οι ε ι λέον α αιτούµενες ώρες για την ολοκλήρωση του κουρέµατος δεν θα α οζηµιώνονται. Κλαδέµατα θάµνων και κλαδιών δένδρων εντός των αρτεριών και στάσεων έως 2 µέτρα ύψος (όσο φτάνει ένας άνθρω ος µε ριόνι χειρός), υ οστύλωση δέντρων, όταν α αιτείται. Οι θάµνοι στα αρτέρια θα κλαδεύονται ως εξής: Ένα κλάδεµα κατά το δίµηνο Α ριλίου-μαΐου σε ύψος εκατοστών και ένα κλάδεµα κατά το Φθινό ωρο σε ύψος εκατοστών, σύµφωνα µε την υ όδειξη της Υ ηρεσίας. Ταυτόχρονα θα γίνεται και καθαρισµός των χόρτων εντός των αρτεριών µε µεσινέζα. Τα σκου ίδια και τα κοµµένα χόρτα θα το οθετούνται σε σακούλες και θα συγκεντρώνονται µαζί µε τα κοµµένα κλαδιά σε κοντινά σηµεία ου θα υ οδεικνύονται α ό την Υ ηρεσία και εν συνεχεία θα α οµακρύνονται και θα α ορρί τονται σε κατάλληλους χώρους. Κλάδεµα υψηλών δέντρων λησίον του τροχιοδρόµου ου γειτνιάζουν ή έρχονται σε ε αφή µε το εναέριο δίκτυο και τον εξο λισµό αυτού, ήτοι: α) κο ή κλαδιών για εριορισµό ύψους και λάτους δέντρων ου ε ηρεάζουν το εναέριο δίκτυο, β) κο ή κλαδιών για εριορισµό ύψους και λάτους δέντρων ου ε ηρεάζουν τον εξο λισµό του εναερίου Τ (IΙΙ)-2 7

15 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ δικτύου, γ) κο ή κλαδιών για εριορισµό ύψους δέντρων για ρολη τικούς λόγους (ταλαντώσεις σε ανέµους, σ άσιµο κλαδιών, κ.αλ.), δ) συλλογή των κλαδεµάτων και καθαρισµός του χώρου, ε) µεταφορά και α όρριψη σε κατάλληλους χώρους των ροϊόντων του κλαδέµατος και του καθαρισµού. Οι εργασίες κλαδέµατος υψηλών δέντρων θα ρέ ει να ολοκληρωθούν εντός χρονικού εριθωρίου 60 ηµερών α ό την υ ογραφή της Σύµβασης. Κατό ιν, και καθόλη την διάρκεια της σύµβασης, θα γίνονται ε εµβάσεις αναλόγως των αναγκών ου ροκύ τουν βάσει της ανά τυξης των δέντρων, ροκειµένου να διασφαλίζονται σε κάθε ερί τωση οι ελάχιστες α οστάσεις α ό το εναέριο δίκτυο ό ως αναφέρεται σε ε όµενη αράγραφο. Το χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης των εργασιών κλαδέµατος υψηλών δέντρων θα εγκριθεί α ό τη ΣΤΑΣΥ Α.Ε./ΤΡΑΜ καθώς θα ρογραµµατίζεται διακο ή της ηλεκτροδότησης και ε ίβλεψη των εργασιών α ό τεχνικό του αρµόδιου Τµήµατος της ΣΤΑΣΥ Α.Ε/ΤΡΑΜ. Ο ανάδοχος θα είναι υ οχρεωµένος να συµµορφώνεται µε τις υ οδείξεις του ροσω ικού της ΣΤΑΣΥ σε θέµατα ασφαλείας ανθρώ ων και εξο λισµού. Οι εργασίες κλαδέµατος δέντρων θα γίνονται σύµφωνα µε τις Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΤΠ :2009. Το ύψος κο ής κυµαίνεται α ό τα 4-8µ για το µεγαλύτερο µέρος του έργου ενώ εντο ίζονται και ορισµένα ιο ψηλά δέντρα τα ο οία µ ορεί να ξε ερνούν και τα 20µ ύψος σε µεµονωµένα σηµεία του δικτύου και στον χώρο εριµετρικά του αµαξοστασίου. Σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανόνες ασφαλείας, το εναέριο δίκτυο και ο εξο λισµός του θα ρέ ει να είναι ελεύθερο α ό όλες τις λευρές τουλάχιστον 1,5 µ, ώστε να α οφεύγεται τυχόν ε αφή του δικτύου µε κλαδιά σε ανέµους, να ε ιτρέ εται η α ρόσκο τη ρόσβαση των τεχνικών στο εναέριο δίκτυο και τον εξο λισµό του και να διασφαλίζεται η ελεύθερη διέλευση των αντογράφων των οχηµάτων τραµ. Ε ίσης θα ρέ ει να κο ούν κλαδιά δέντρων ου εκτείνονται άνω α ό το εναέριο δίκτυο ή γέρνουν ρος αυτό, ώστε να α οτρα εί ο κίνδυνος θραύσης και τώσης ε ί του εναερίου δικτύου, ροκαλώντας ζηµιές τόσο σε αυτό όσο και σε διερχόµενους συρµούς. Λί ανση του χλοοτά ητα 2 φορές το χρόνο (άνοιξη και φθινό ωρο) µε το χέρι µε κοκκώδες λί ασµα ου θα αρέχεται α ό την Υ ηρεσία. Εκτιµάται ότι α αιτείται οσότητα λι άσµατος της τάξης των 3000 κιλών. Σε ερι τώσεις δυσµενών καιρικών συνθηκών ( χ σε εριόδους βροχο τώσεων) ή σε ο οιαδή οτε άλλη χρονική στιγµή κριθεί αναγκαίο, ο Ανάδοχος υ οχρεούται να εκτελεί, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υ ηρεσίας εργασίες καθαρισµού του τροχιόδροµου ( χ καθαρισµός φρεατίων, αλλαγών, α οµάκρυνση εµ οδίων α ό τις γραµµές). Όλες οι εργασίες θα εκτελούνται εντός και έριξ του τροχιοδρόµου, κατά κανόνα σε εργάσιµες ηµέρες και ώρες και κατά την διάρκεια της κανονικής κυκλοφορίας ΤΡΑΜ. Το ωράριο των εργασιών θα είναι ελαστικό µεταξύ των Τ (IΙΙ)-3 7

16 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ωρών 07:00 και 19:00 και θα καθορίζεται α ό τον Ανάδοχο µε στόχο την τήρηση του χρονοδιαγράµµατος. Εξαιρούνται οι εργασίες κλαδέµατος υψηλών δέντρων ου γειτνιάζουν ή έρχονται σε ε αφή µε το εναέριο δίκτυο οι ο οίες θα εκτελούνται σε ώρες µη κυκλοφορίας ΤΡΑΜ. Παρατίθεται ίνακας των σηµείων ό ου εντο ίζεται η ανάγκη εριορισµού του ύψους και λάτους των δέντρων. Τ (IΙΙ)-4 7

17 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΡΩΝ ΠΛΗΣΙΟΝ Ε.. ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ Α/Α ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΣΕΦ ~ 1 ΒΟΥΛΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΜΕ ΚΛΑ ΙΑ ΕΝΤΡΩΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ Ε.. ΕΛΤΑ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΛΤΑ ΦΑΛΗΡΟΥ ~ 2 ΒΟΥΛΑ ΕΝΤΡΑ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ Ε.. ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ Υ/Σ 3 ΑΓ. ΣΚΕΠΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΑ 3 ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΥΟ ΚΛΑ ΙΑ ΨΗΛΩΝ ΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ Ε.. ΣΚΕΠΗ ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ ~ 4 ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΥΟ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΜΕ ΕΝΤΡΑ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ Ε.. ΤΡΟΚΑΝΤΕΡΟ ΤΡΟΚΑΝΤΕΡΟ ~ 5 ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΥΟ ΦΛΟΙΣΒΟΣ ΦΛΟΙΣΒΟΣ ~ 6 ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΥΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΕΝΤΡΑ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ Ε.. (Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΟΓΚΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΚΟΥ ΦΛΟΙΣΒΟΥ) ΚΛΑ ΙΑ ΑΠΟ ΑΡΜΙΡΙΚΙΑ ΚΑΙ ΦΟΙΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ Ε ΤΡΙΓΩΝΟ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ~ ΑΜΦΙΘΕΑΣ ΑΜΦΙΘΕΑΣ ~ ΜΠΑΚΝΑΝΑ Ν.ΚΟΣΜΟΣ ~ ΚΑΣΟΜΟΥΛΗ Ο ΟΣ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ (ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ~ ΦΡΑΝΤΖΗ) Ο ΟΣ ΑΡ ΗΤΤΟΥ (ΟΛΓΑΣ ΕΩΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ) ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΥΟ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΜΕ ΚΛΑ ΙΑ ΕΝΤΡΩΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ Ε.. ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΥΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΥΟ ΚΑΘΟ ΟΣ ΑΡ ΗΤΤΟΥ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΛΑ ΙΑ ΕΝΤΡΩΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ Ε.. (ΚΥΡΙΩΣ ΜΙΚΡΑ ΕΝΤΡΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΤΡΟΧΙΕΣ. ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΑΓ. ΦΩΤΕΙΝΗΣ & ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ) ΚΛΑ ΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΕΝΤΡΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΑ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΟ Ε.. / ΣΤΟ ΣΤΥΛΟ ΚΛΑ ΙΑ ΕΝΤΡΩΝ ΕΦΑΠΤΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΑΝΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ & ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ ΤΗΣ ΤΑΝ. ΖΩΝΗΣ. ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΕΝΤΡΩΝ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΤΟΥ ΤΡΟΧΙΟ ΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΥΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΜΕ ΚΛΑ ΙΑ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ Ε.. ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΑΡ ΗΤΤΟΥ, ΚΛΑ ΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΙΚΡΩΝ ΕΝΤΡΩΝ ( ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΙ - ΠΕΥΚΑ) ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ Ε.. / ΚΛΑ ΙΑ ΨΗΛΟΥ ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ, ΓΕΡΝΟΥΝ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΚΤΥΟ. 12 ΣΤΡΟΦΗ ΟΛΓΑΣ & ΑΡ ΗΤΤΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΚΛΑ ΙΑ 3-4 ΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ ΠΟΥ ΓΕΡΝΟΥΝ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΑ ΠΡΟΣ ΤΟ Ε.. ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΟΥΣ. 13 Ο ΟΣ ΟΛΓΑΣ ( ΖΑΠΠΕΙΟ) ΤΡΙΓΩΝΟ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΟΛΓΑΣ ΚΛΑ ΙΑ ΕΝΤΡΩΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ Ε.. 14 ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΛΑ ΙΑ ΦΟΙΝΙΚΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΒΑΘΡΑ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ Ε.. ΠΙΚΡΟΦΑΦΝΗ ~ 15 ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΥΟ ΕΝΤΡΑ ΠΛΗΣΙΟΝ Ε.. (ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΙ / ΑΡΜΙΡΙΚΙΑ) ΜΑΡΙΝΑ ΑΛΙΜΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΑΛΙΜΟΥ ~ 16 ΒΟΥΛΑ ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΛΟΥΤΡΑ ΑΛΙΜΟΥ ~ 17 ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΥΟ 2η ΑΓ. ΚΟΣΜΑ 2η ΑΓ. ΚΟΣΜΑ ~ 18 ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΥΟ ΧΑΜΗΛΑ ΕΝΤΡΑ ΣΕ ΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΟ Ε.. Υ/Σ Υ/Σ 12 ~ ΚΑΤΡΑΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΥΟ ΚΑΤΡΑΚΗ ~ 20 ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΥΟ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ~ 21 ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΒΟΥΛΑ ΒΟΥΛΑΣ ΕΞΟ ΟΣ ΑΜΑΞ/ΣΙΟΥ 22 ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΥΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΤΕΟ ΚΤΕΟ. Τ (IΙΙ)-5 7 ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ 23 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΛΑ ΙΑ ΕΝΤΡΩΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ Ε.. / ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΖΕΤΑΙ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΗΣ ΟΣΤΡΙΑ ΟΠΟΥ ΚΛΑ ΙΑ 3-4 ΨΗΛΩΝ ΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ ΓΕΡΝΟΥΝ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΚΤΥΟ. ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΤΡΟΧΙΟ ΡΟΜΟΥ ΚΛΑ ΙΑ ΕΝΤΡΩΝ (ΛΕΥΚΕΣ, ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΙ ΚΛΠ) ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΚΟΝΤΑ Η ΓΕΡΝΟΥΝ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΑ ΠΡΟΣ ΤΟ Ε.. ΚΛΑ ΙΑ ΑΠΟ ΦΟΙΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΟ Ε.. (ΠΛΗΣΙΟΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΦΙΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡ. ΓΛΥΦΑ ΑΣ ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΑ) / ΜΕΝΩΜΕΝΑ ΕΝΤΡΑ ΑΡΜΙΡΙΚΙΑ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ Ε.. (ΠΛΗΣΙΟΝ Υ/Σ12, ΣΤΑΣΗΣ Π. ΗΜΑΡΧΕΙΟ, ΚΕΝΤΡΟΥ SIROCOS) ΚΛΑ ΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΝΤΡΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΤΡΟΧΙΟ ΡΟΜΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ Ε.. / ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ: 1. ΕΝΤΟΝΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΛΑ ΙΑ ΤΩΝ ΠΕΥΚΩΝ ΠΟΥ ΕΦΑΠΤΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΥΣ. 3. ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΑ 4-5 ΛΕΥΚΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΟΥΣ. 4. ΠΛΗΣΙΟΝ ΣΤΑΣΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 2-3 ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΑ ΕΝΤΡΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΤΡΟΧΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΟΥΣ. 5. ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΛΑ ΙΑ ΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ & ΠΕΥΚΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΓΕΡΝΟΥΝ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΚΤΥΟ. ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΜΕ ΕΝΤΡΑ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ Ε.. / ΧΑΜΗΛΑ ΕΝΤΡΑ ΣΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΒΟΥΛΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΟ Ε.. ΚΛΑ ΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΙΚΡΩΝ ΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ ΠΛΗΣΙΟΝ Ε.. ΚΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΓΟ ΓΕΙΩΣΗΣ (ΑΡ. ΣΤΥΛΩΝ: D.2-8 ~ D.2-15). ΚΛΑ ΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΑΝ. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ & Ε.. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΥ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΛΑ ΙΑ ΕΝΤΡΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΟ Ε.. Η ΓΕΡΝΟΥΝ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΑ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟ.

18 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΠ-2 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Μετά την υ ογραφή της Σύµβασης ο Ανάδοχος οφείλει να δηλώσει το ροσω ικό ου θα α ασχοληθεί στο έργο καθώς και τον εξο λισµό (µηχανήµατα συντήρησης ρασίνου) ου θα χρησιµο οιεί καθ`όλη τη διάρκεια αυτού. Το ροσω ικό του Αναδόχου θα ρέ ει να κατανοεί λήρωςκαι να οµιλεί ά ταιστα την Ελληνική γλώσσα καθώς και να διαθέτει τα α αραίτητα έγγραφα νόµιµης αραµονής και εργασίας στην Ελλάδα. Ο Ανάδοχος θα αρέχει στο ροσω ικό του τα ενδεδειγµένα Μέσα Ατοµικής Προστασίας (ό ως για αράδειγµα στολές εργασίας, γιλέκα υψηλής διακριτότητας, κα έλα, µάσκες ροστασίας, γάντια κλ ). Ο Ανάδοχος θα ορίσει τον Υ εύθυνο Εργασιών (ΥΕ) της οµάδας εργασίας. Ο ΥΕ θα α οτελεί το σηµείο ε ικοινωνίας µεταξύ του Αναδόχου και της ε ιβλέ ουσας υ ηρεσίας στο εδίο και θα είναι υ εύθυνος για την τήρηση όλων των µέτρων ασφαλείας α ό το ροσω ικό του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος θα αρέχει τον α αραίτητο εξο λισµό (χλοοκο τικά τρακτεράκια, χορτοκο τικά χειρός (µεσινέζες), ψαλίδια µ ορντούρας, αλυσσο ρίονα, αεροφυσητήρες, ανυψωτικό µηχάνηµα, αλυσσο ρίονα, αρ άγη, κλ ), για την α ρόσκο τη εκτέλεση των εργασιών εντός των χρονικών εριθωρίων. Παράλληλα, ο Ανάδοχος θα ρέ ει να διαθέτει στις α οθήκες του εφεδρικό εξο λισµό τον ο οίο και οφείλει να χρησιµο οιήσει άµεσα σε ερί τωση εµφάνισης δυσλειτουργίας/βλάβης στα ροαναφερόµενα µηχανήµατα. Τα κόστη λειτουργίας των εν λόγω µηχανηµάτων (καύσιµα, κλωστή nylon/µεσινέζα κτλ.), οι δα άνες για τη συντήρηση /ε ισκευή τους ό ως ε ίσης και οι τυχόν µεταφορές του ροσω ικού του αναδόχου κατά µήκος των χώρων Τραµ ( ίκτυο, Αµαξοστάσιο Ελληνικού) θα βαρύνουν τον ίδιο. Σε ερί τωση ρόκλησης βλαβών ε ί του αρδευτικού συστήµατος των χώρων του Τραµ ( ίκτυο, Αµαξοστάσιο Ελληνικού) ή ε ί άλλου εξο λισµού οι ο οίες οφείλονται σε αµέλεια ή υ αιτιότητα του αναδόχου, οι σχετικές δα άνες (υλικά) α οκατάστασης των ανωτέρω θα βαρύνουν τον ίδιο. Ο Ανάδοχος θα είναι υ εύθυνος για την λήψη όλων των α αραίτητων αδειών εργασιών για την εκτέλεση των εργασιών α ό τις αρµόδιες αρχές ( ήµοι, Αστυνοµία, κλ ) σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υ ηρεσίες της ΣΤΑΣΥ Α.Ε./ΤΡΑΜ. Το κόστος για τις σακούλες α ορριµµάτων ( ερισυλλογή φυτικών υ ολειµµάτων-σκου ιδιών) θα βαρύνει ε ίσης τον Ανάδοχο. Τ (IΙΙ)-6 7

19 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΠ-3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. Το ροσω ικό του Αναδόχου θα εκ αιδευθεί και θα ιστο οιηθεί σχετικά, α ό τον Τοµέα Εκ αίδευσης της ΣΤΑΣΥ άνευ χρέωσης, ροκειµένου να εργάζεται σε χώρους του αµαξοστασίου και εντός του τροχιοδρόµου. Μόνο το ροσω ικό ου θα δηλωθεί α ό τον Ανάδοχο, και θα εκ αιδευθεί ε ιτυχώς α ό τη ΣΤΑΣΥ, µ ορεί να εργάζεται στο έργο. Ο οιαδή οτε αλλαγή µέλους του ροσω ικού θα γίνεται µόνο κατό ιν συµφωνίας της ΣΤΑΣΥ. Τα κόστη υλικών για εργασίες συντήρησης-ανά τυξης των χώρων ρασίνου, ό ως λόγου χάρη φυτά, λι άσµατα, φυτοφάρµακα, υλικά ε ισ οράς/βελτιωτικά εδάφους θα βαρύνουν τη ΣΤΑΣΥ. ΤΠ-4 ΜΕΘΟ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το ροσω ικό του Αναδόχου θα εργάζεται µε βάση εβδοµαδιαίο ρόγραµµα το ο οίο θα του γνωστο οιείται µέχρι την τελευταία εργάσιµη της ροηγούµενης εβδοµάδας. Το ροσω ικό θα αρουσιάζεται στην εργασία µε όχηµα του Αναδόχου καθώς και µε τον α αιτούµενο εξο λισµό, είτε σε κά οια στάση του δικτύου ΤΡΑΜ, είτε στο Αµαξοστάσιο του Ελληνικού (αναλόγως µε τις οδηγίες ου θα έχουν δοθεί την ροηγούµενη ηµέρα α ό τους υ ευθύνους της Υ ηρεσίας µας στον Ανάδοχο). Τ (IΙΙ)-7 7

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745,.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214 4141369 FAX: 210-3223935 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρµογής 1. Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) ρυθµίζει τη φορολογία του εισοδήµατος : α) των φυσικών ροσώ ων, β) των νοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση : Διασταύρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Την Οικονοµική Ε ιτρο ή ήµου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..)

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : Ανά τυξη Συστήµατος Στρατηγικής ιοίκησης (ν. 3230/2004)

Θέµα : Ανά τυξη Συστήµατος Στρατηγικής ιοίκησης (ν. 3230/2004) Αθήνα, 1 Μαρτίου 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015. ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015. ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αρ. πρωτ.998 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30 ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑ ΟΤΙΚΩΝ & ΜΗ ΜΕΤΑ ΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Πληροφορίες: Φ. Τσαλίκογλου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36767

Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36767 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗ ΜΣ Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36767 ΠΕΡΙΦ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΟΠΥΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. ΣΑΛΑΟΥΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108202801 FAX: 2108202844

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕ. Υ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ»

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕ. Υ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗ ΜΣ Αθήνα, 23/6/2014 Αρ πρωτ: 36763 ΠΕΡΙΦ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΟΠΥΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. ΣΑΛΑΟΥΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108202801 FAX: 2108202844

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ»

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗ ΜΣ Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36766 ΠΕΡΙΦ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΟΠΥΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Ε.ΣΑΛΑΟΥΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108202801 FAX: 2108202844

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤ5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα, 16 Aπριλίου 2013 ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Α.Π.:ΣΤ5/Φ.085.1/0875/ΑΣ 7963 ΤΜΗΜΑ Ι Γραφείο 38 Αριθμός διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔOTIKOΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ MAΘΗΤΙΚΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Μ.Ε.Α.Α.) ΓΙΑ Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 20 100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Γραφείο Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΕΤΗΜ) ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 02/12 ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΠΡΟΫΠ. 40.590,00(με ΦΠΑ) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Ορχομενού Έχοντας υπόψη 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 28/5/2015 Αρ. Πρωτ. : 5841/8-6-2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.20 «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048. Ηµεροµηνία: 1.12.

Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048. Ηµεροµηνία: 1.12. Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048 - ΝΠ - Ταχ. /νση. Παπαρηγοπούλου 7 Τκ 54630 Θεσ/νίκη Υπεύθυνος: Λαδάς Σωκράτης Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ( ΔΕΥΑΤ ) «Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλελέγχου Τηλεχειρισμού για τον έλεγχο των διαρροών του δικτύου ύδρευσης της πόλης των Τρικάλων» Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Διασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης Στην Τρίπολη

Διαβάστε περισσότερα

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) Κυδωνίας 29, Χανιά 73135 τηλ. : 28213 41629 Fax : 28213 95292 email: Paidikoi_Stathmoi@chania.gr www.chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα