ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΡ. ΣΤΛΙΑΝΟΤ Υ. Α. ΘΩΜΟΠΟΤΛΟΤ. Πεξηερόκελα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΡ. ΣΤΛΙΑΝΟΤ Υ. Α. ΘΩΜΟΠΟΤΛΟΤ. Πεξηερόκελα"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΡ. ΣΤΛΙΑΝΟΤ Υ. Α. ΘΩΜΟΠΟΤΛΟΤ Πεξηερόκελα ΔΝΟΣΗΣΑ : Βηνγξαθηθό εκείσκα (Curriculum Vitae) ΔΝΟΣΗΣΑ : Τπόκλεκα Πεπξαγκέλσλ Γηεύζπλζεο Ιλζη. Πιεξνθνξηθήο & Σειεπηθνηλσληώλ ΔΝΟΣΗΣΑ 3: Δηεξναλαθνξέο (Citations) ΙΟΤΝΙΟ 00 Copyright Stelios C. A. Thomopoulos, All Rights Reserved.

2 ΔΝΟΣΗΣΑ : Βηνγξαθηθό εκείσκα (Curriculum Vitae)

3 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΡ. ΣΤΛΙΑΝΟΤ Υ. Α. ΘΩΜΟΠΟΤΛΟΤ ΔΝΟΣΗΣΑ Πεξηερόκελα Πξνζσπηθά ζηνηρεία... 3 πνπδέο... 3 Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία... 3 Δξεπλεηηθά ελδηαθέξνληα... 3 ύλνςε επαγγεικαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ... 4 Γηδαθηηθή θαη πκβνπιεπηηθή Δκπεηξία... 6 α. Γηδαρζέληα Μαζήκαηα:... 6 β. πλερήο Δθπαίδεπζε:... 6 γ. Δξγαζηεξηαθή Δκπεηξία:... 7 Βηνκεραληθή θαη δηνηθεηηθή εκπεηξία... 7 Παηέληεο... 8 Γεκνζηεύζεηο ζε Γηεζλή Δπηζηεκνληθά Πεξηνδηθά... 9 Βηβιία... 4 Παηέληεο... Error! Bookmark not defined. Πξσηόηππα πιηθνύ & ινγηζκηθνύ... 6 Δθπαηδεπηηθό Έξγν... 8 α. Γηπισκαηηθέο Δξγαζίεο... 8 β. Γηδαθηνξηθέο Γηαηξηβέο... 9 γ. Γηδαζθαιία... 9 δ. Δπηκόξθσζε ε. Αλαθνηλώζεηο - Οκηιίεο ζη. Δθζέζεηο... 3 Μνλνγξαθίεο... 3 Υξεκαηνδνηνύκελα εξεπλεηηθά πξνγξάκαηα... 3 α. Δπξσπατθά Πξνγξάκκαηα & Άιια Δμσηεξηθνύ... 3 β. Δζληθά Πξνγξάκκαηα (Γ.Γ.Δ.Σ., θιπ.) γ. Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα Σηκεηηθέο δηαθξίζεηο θαη βξαβεία γηα εθπαηδεπηηθέο ή επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Βξαβεία πνπ απελεκήζεθαλ ζε καζεηέο κνπ γηα εμαηξεηηθέο εξγαζίεο πνπ εθπνλήζαλ ππό ηελ επνπηεία κνπ Δλεξγό κέινο θαη δξαζηεξηόηεηεο ζε επαγγεικαηηθέο εηαηξίεο Τπεξεζίεο ζε επηηξνπέο, παλεπηζηήκην, θπβέξλεζε, θαη δεκόζηνπο θαη ηδησηηθνύο νξγαληζκνύο... 37

4 Πξνζσπηθά ζηνηρεία πνπδέο Γηδαθηνξηθό: State University of New York at Buffalo, ρνιή Ζιεθηξ. Μερ/θώλ & Μερ/θώλ Ζ/Τ, Πνιηηεία Νέαο Τόξθεο, ΖΠΑ, Φεβξνπάξηνο 983. Μεηαπηπρηαθό: State University of New York at Buffalo, ρνιή Ζιεθηξ. Μερ/θώλ & Μερ/θώλ Ζ/Τ, Πνιηηεία Νέαο Τόξθεο, ΖΠΑ, Φεβξνπάξηνο 980. Πηπρίν: Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία Ηκ/λία γέλλεζεο: 5 Ηνπλίνπ 955 Σόπνο γέλλεζεο: Αζήλα, Διιάδα Τπεθνόηεηα: Διιεληθή θαη Ακεξηθαληθή Σίηινο: Γξ., η. Γ/ληήο Ηλζηηηνύηνπ & η.καζεγεηήο Γηεύζπλζε: Ηλζηηηνύην Πιεξνθνξηθήο & Σειεπηθνηλσληώλ, Δζληθό Κέληξν Έξεπλαο Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ Γεκόθξηηνο, Σ.Θ. 608, Αγία Παξαζθεπή, 53 0 Αθήνα, Ελλάδα. Σειέθσλν: + (30) , (Γξακκ.) Φαμ: +(30) Ηι/θή Γ/λζε: Οηθνγ. θαηάζηαζε: Έγγακνο, ηξία παηδηά Γιώζζεο: Διιεληθά, Αγγιηθά, Γαιιηθά, Ηηαιηθά Ζιεθηξόινγνο Μεραλνιόγνο Μεραληθόο, Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν, Αζήλα, Διιάο, Ηνύιηνο ζήκεξα Γηεπζπληήο Έξεπλαο, Ηλζηηηνύην Πιεξνθνξηθήο & Σειεπηθνηλσληώλ, ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο», Διιάδα Αλαπι. Γηεπζπληήο Ιλζηηηνύηνπ Πιεξνθνξηθήο & Σειεπηθνηλσληώλ & Μέινο ηνπ Γ.., ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο», Διιάδα Γηεπζπληήο Ιλζηηηνύηνπ Πιεξνθνξηθήο & Σειεπηθνηλσληώλ & Μέινο ηνπ Γ.., ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο», Διιάδα Πξόεδξνο & Γηεπζύλσλ ύκβνπινο Intelnet - Intelligent Networks Inc., State College, Pennsylvania, USA Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Σκήκα Ζιεθηξνιόγσλ Μερ/θώλ, The Pennsylvania State University, State College, Pennsylvania, USA πλεξγάηεο Αλαπι. Καζεγεηήο, Σκήκα Ζιεθηξνιόγσλ Μερ/θσλ, Southern Illinois Univ., Carbondale, Illinois, USA Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Σκήκα Ζιεθηξνιόγσλ Μερ/θσλ, Southern Illinois Univ., Carbondale, Illinois, USA Βνεζόο Καζεγεηήο, Σκήκα Ζιεθηξνιόγσλ Μερ/θσλ, Southern Illinois Univ., Carbondale, Illinois, USA Λέθηνξαο, Σκήκα Ζιεθηξνιόγσλ & Μεραληθώλ Ζ/Τ, State University of N.Y. at Buffalo, New York, USA Βνεζόο Καζεγεηή, Σκήκα Ζιεθηξνιόγσλ & Μεραληθώλ Ζ/Τ, State University of N.Y. at Buffalo, New York, USA. Δξεπλεηηθά ελδηαθέξνληα Αζύξκαηα Δπξπδσληθά Γίθηπα, Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα, Δπεμεξγαζία Πξνζαξκνζκέλνπ ήκαηνο & Δπηθνηλσλίεο, Γίθηπα Δπηθνηλσλίαο Γεδνκέλσλ, Θεσξία Καηαλεκεκέλεο Απόθαζεο, Πξνζαξκνζκέλνο Έιεγρνο, Με γξακκηθή Δθηίκεζε θαη Αλίρλεπζε, Παξάιιειε Δπεμεξγαζία, Νεπξσληθά Γίθηπα, Δπθπή πζηήκαηα, ύληεμε Γεδνκέλσλ, Βηνκεηξηθά 3

5 πζηήκαηα, ρεδίαζε Λνγηζκηθνύ & Τπεξεζηώλ Θέζεο, Δπθπείο Κεξαίεο θαη Δθηίκεζε Θέζεο. ύλνςε επαγγεικαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ Ο Γξ. Θσκόπνπινο απνθνίηεζε ηνλ Ηνύιην ηνπ 978 από Σκήκα Ζιεθηξνιόγσλ Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ ηνπ Δζληθνύ Μεηζόβηνπ Πνιπηερλείνπ (NTUA), Αζήλα, Διιάδα. πλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηνπ ζηηο ΖΠΑ, όπνπ θαη απέθηεζε ην Μεηαπηπρηαθό ηίηιν Master s θαη ην Γηδαθηνξηθό ηνπ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 98 θαη Ηαλνπάξην ηνπ 983 αληίζηνηρα, από ην Σκήκα «Electrical and Computer Engineering» ηνπ State University ηεο New York ζην Buffalo. Από ην 983 έσο ην 99, ζπλεξγάζηεθε κε ην Σκήκα Electrical Engineering ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Southern Illinois αξρηθά σο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο (983-89), ζηε ζπλέρεηα σο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ( ), θαη έπεηηα σο πλεξγάηεο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο (990-99). Σνλ Αύγνπζην ηνπ 989 εμειέγε Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ζην Σκήκα Electrical and Computer Engineering ζην Pennsylvania State University, όπνπ θαη παξέκεηλε κέρξη ην 996. Σν 995 ίδξπζε ζαλ θύξηνο κέηνρνο ηελ εηαηξία ηερλνινγηθήο έληαζεο (spin-off) Intelnet Intelligent Networks - Inc., κε εμεηδίθεπζε ζηα βηνκεηξηθά ζπζηήκαηα, ζηε δηαρείξηζε πιεξνθνξίαο, ζηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ πξόζβαζεο θαη ζηηο εθαξκνγέο εμόξπμεο δεδνκέλσλ. Σν 996 αλέιαβε πιήξε θαζήθνληα ζηελ εηαηξία σο Πξόεδξνο θαη Γηεπζύλσλ ύκβνπινο. ηε ζέζε απηή παξέκεηλε κέρξη ηνλ Ηνύιην ηνπ 998, νπόηε θαη εμειέγε Γηεπζπληήο ηνπ Ηλζηηηνύηνπ Πιεξνθνξηθήο & Σειεπηθνηλσληώλ ηνπ Δζληθνύ Κέληξνπ Έξεπλαο Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ «Γεκόθξηηνο», ζηελ Αζήλα, Διιάδα. Από ην 998 κέρξη ην 003 ήηαλ Γηεπζπληήο Ηλζηηηνύηνπ ζην ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο», νπόηε θαη έιεμε ε ζεηεία ηνπ, ελώ παξάιιεια παξέκεηλε ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Intelnet Intelligent Networks - Inc. ζαλ Πξόεδξνο ηνπ Γ.. Από ην 003 κέρξη ζήκεξα είλαη Γηεπζπληήο Έξεπλαο ζην Ηλζηηηνύην Πιεξνθνξηθήο & Σειεπηθνηλσληώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο». Σελ πεξίνδν , ν Γξ. Θσκόπνπινο ρξεκάηηζε Γηεπζπληήο ηνπ Ηλζηηηνύηνπ Πιεξoθνξηθήο & Σειεπηθνηλσληώλ (IΠ&T) θαη κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Δζληθνύ Κέληξνπ Έξεπλαο Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ Γεκόθξηηνο, ην νπνίν είλαη ην πξώην ηδξπκέλν από ην θξάηνο, θαη κεγαιύηεξν, εξεπλεηηθό θέληξν ζηελ Διιάδα. Τπό ηελ δηεύζπλζή ηνπ, ην ΗΠ&T αύμεζε ηηο εηζξνέο ηνπ ζε ρξεκαηνδνηήζεηο από εμσηεξηθέο πεγέο γηα έξεπλα θαη πξαγκαηνπνίεζε πξνζιήςεηο ζε λέν πξνζσπηθό κε κέζν εηήζην ξπζκό 0%. Δπηπξνζζέησο, όινη νη δείθηεο επηδόζεσλ αλνηγκέλνη ζην ζύλνιν ηνπ εξεπλεηηθνύ θαη ζπλεξγδόκελνπ πξνζσπηθνύ, όπσο αξηζκόο δεκνζηεύζεσλ, εηεξναλαθνξέο θαη ρξεκαηνδνηήζεηο γηα εξεπλεηηθά έξγα, απμήζεθαλ όπσο θαίλεηαη θαη από ηα ζπγθξηηηθά γξαθήκαηα ησλ ηειεπηαίσλ ηξηώλ ρξόλσλ πνπ παξαηίζεληαη ζηελ Δλόηεηα 3, «Απνινγηζκόο Θεηείαο Γηεπζπληνύ ΗΠ&Σ: ». Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ ζηελ Intelnet Inc., ν Γξ. Θσκόπνπινο αλέπηπμε ηελ εηαηξία θαη ζπλέβαιε δξαζηηθά ζηε κεηαηξνπή ηεο από κηθξή θαη λενζπζηαζείζα ζε κηα αλαγλσξηζκέλε θαη εμέρνπζα επηρείξεζε. Τπήξμε επηβιέπσλ θαη ζπληνληζηήο ζηελ αλάπηπμε δύν πξντόλησλ, ηνπ «Ver-i-Fus» θαη ηνπ «Fus-A-Fis», γηα έιεγρν πξόζβαζεο, ρξόλνπ, παξνπζίαο θαη βηνκεηξηθέο «ζπλαιιαγέο». ηνπο πειάηεο ησλ πξντόλησλ ηεο Intelnet ζπγθαηαιέγνληαη θνξπθαίεο επηρεηξήζεηο, όκηινη βαξηάο βηνκεραλίαο, ζεκαληηθά Παλεπηζηήκηα, βηβιηνζήθεο, ππξεληθά θαη εζληθά εξγαζηήξηα θαη ζέξεηξα. ην Penn State University, ζπλέρηζε ηελ έξεπλα θαη ηε δηδαζθαιία ζε Γίθηπα Δπηθνηλσλίαο Γεδνκέλσλ, Πξνζαξκνζκέλε Γηαδηθαζία εκάησλ θαη Δπηθνηλσληώλ, Πξνζαξκνζκέλν Έιεγρν, ζεσξία εθηίκεζεο θαη απνθάζεσλ, πγρώλεπζε Γεδνκέλσλ, Απηόλνκα θαη Δπθπή 4

6 πζηήκαηα, Νεπξσληθά Γίθηπα θαζώο θαη εθαξκνγέο Ρνκπνηηθήο θαη Μεραληθήο Όξαζεο. Ζ έξεπλά ηνπ έρεη ππνζηεξηρζεί από ην Δζληθό Ίδξπκα Δπηζηεκώλ (NSF USA), από ην Γξαθείν Ναπηηθώλ Δξεπλώλ (USA), από ην Πξόγξακκα Pre-detection Fusion ηνπ Rome Lab (USA), από ην Κέληξν Απόζεζεο Ναπηηθνύ Δθξεθηηθνύ Πνιεκηθνύ Τιηθνύ (USA), από ην Κέληξν Σερλνινγίαο Ben Franklin (USA), από ηδησηηθνύο θνξείο ηεο βηνκεραλίαο θαη δηάθνξεο ρνξεγίεο. ην Παλεπηζηήκην ηνπ Southern Illinois δίδαμε ζε αξθεηά πξνπηπρηαθά θαη κεηαπηπρηαθά ηκήκαηα, ζηνπο ηνκείο δηθηύσλ δεδνκέλσλ, πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ, ειέγρνπ, επηθνηλσληώλ, ζεκάησλ θαη ζπζηεκάησλ, ξνκπνηηθήο, θαη ζεσξίαο εθηίκεζεο θαη πηζαλνηήησλ. Αθόκα, παξέδσζε έλα δηδαθηνξηθό ζεκηλάξην ην 987 θαη νξγάλσζε ην Δξγαζηήξην Γηαδηθαζίαο Πιεξνθνξηώλ θαη Δπθπώλ πζηεκάησλ. Ο Γξ. Θσκόπνπινο ππήξμε απνδέθηεο ηηκεηηθήο δηάθξηζεο NSF research equipment γηα ηελ απόθηεζε καδηθά παξάιιεισλ ππνινγηζηώλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα έξεπλα ζε ηνκείο πνιπδηάζηαηεο δηαδηθαζίαο ελαξκνληζκέλνπ ζήκαηνο, λεπξσληθνύ ειέγρνπ, επθπώλ ζπζηεκάησλ θαη λνεξήο ζύιιεςεο ζήκαηνο θαζώο θαη ζηελ εμεξεύλεζε λέσλ ηδεώλ ζην δηθό ηνπ Δξγαζηήξην πζηεκάησλ Απόθαζεο θαη Διέγρνπ. Ζ έξεπλα ηνπ έρεη δεκνζηεπζεί θαη/ή επαλεθδνζεί ζε βηβιία θαη ζε εηδηθά ηεύρε ζρεηηθώλ επαγγεικαηηθώλ πεξηνδηθώλ. Έρεη ήδε ζην ελεξγεηηθό ηνπ πάλσ από 89 δεκνζηεύζεηο ζε επαγγεικαηηθά πεξηνδηθά κε θξηηέο, πξαθηηθά ζπλεδξίσλ θαη βηβιία, κε πάλσ από 575 ηεθκεξησκέλεο εηεξναλαθνξέο (βι. Δλόηεηα «Δηεξναλαθνξέο»). Ο Γξ. Θσκόπνπινο έρεη εθηελείο δεκνζηεύζεηο ζηνπο ηνκείο ησλ Γηθηύσλ Δπηθνηλσλίαο Γεδνκέλσλ, ηεο Θεσξίαο Απόθαζεο θαη Δθηίκεζε, ηεο πγρώλεπζεο Γεδνκέλσλ, ηεο κε γξακκηθήο επεμεξγαζίαο ζήκαηνο, ηνπ Δλαξκνληζκέλνπ Διέγρνπ, ηνπ Βηνινγηθνύ θαη Δπθπνύο Διέγρνπ, ηεο επεμεξγαζίαο ζήκαηνο Πνιπ-Ραληάξ θαη ηεο αλαγλώξηζεο πξνηύπσλ. ε κία πξόζθαηε έξεπλα ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ηνπ SCI (Science Citation Index), ζηηο δεκνζηεύζεηο έρνπλ παξαπέκςεη πεξηζζόηεξεο από εθαηό (00) εξγαζίεο ηξίησλ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε επηιεγκέλα ζρεηηθά πεξηνδηθά κε θξηηέο, όπσο ην IEEE Transactions από ην 987 κέρξη ην 994. ηελ Θεσξία Γηαδηθαζίαο Γεληθεπκέλεο Απόδεημεο (Generalized Evidence Processing - GEP) έρνπλ παξαπέκςεη ηα ηξία πην πξόζθαηα βηβιία κε ζέκα ηε ύληεμε Γεδνκέλσλ. Ζ εκβέιεηα ηεο ζεσξίαο ηνπ γηα ηελ θαηαλεκεκέλε απόθαζε έρεη ζπληειέζεη ζηε ζπλεξγαζία ηνπ κε κία βηνκεραληθή νκάδα (θαηόπηλ αηηήκαηόο ηεο) θαη ζηε ρξεκαηνδόηεζε κηαο επηηπρεκέλεο πξόηαζεο ελόο από ηα πηινηηθά πξνγξάκκαηα ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηώλ πνπ έζεζε ηηο ζεσξίεο ηνπ ζε πεηξακαηηθό έιεγρν. πκκεηείρε σο θύξηνο ζύκβνπινο ζην πξόγξακκα πξναλίρλεπζεο ζύληεμεο ηεο αεξνπνξηθήο δύλακεο ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηώλ θαη ππήξμε ζύκβνπινο ηεο θπβέξλεζεο θαη ηεο ηδησηηθήο βηνκεραλίαο. Έρεη ζπκβάιιεη σο πξνζθεθιεκέλνο ζπγγξαθέαο ηνπ Αθαδεκατθνύ Σύπνπ ζηε ζπγγξαθή ηξηώλ ηόκσλ κε ζέκα ηηο απηόκαηεο θαηαζθεπέο (Δθδόζεηο C. T. Leondes) θαη ζε έλα Βηνκεραληθό-αθαδεκατθό consortium γηα κηα από θνηλνύ έξεπλα ζηνλ ηνκέα ηεο αλίρλεπζεο ζύληεμεο.οξγάλσζε εκηλάξην ζε Γίθηπα Γεδνκέλσλ (Phoenix, AZ, Ηαλ. 986), έδσζε δηάιεμε θαηόπηλ πξόζθιεζεο ζε Γίθηπα Δπηθνηλσλίαο Γεδνκέλσλ ζην 5 ν πλέδξην Απόθαζεο θαη Διέγρνπ (Αζήλα, Διιάδα, Γεθ. 987), θαη γηα ηέηαξηε ζπλερή ρξνληά κηα κνλνήκεξε δηάιεμε ζε ρεδηαζκό πζηεκάησλ ύληεμεο Γεδνκέλσλ ζην «SPIE Symposium» ζην Οξιάλην (99-995). Έρεη ζπκκεηάζρεη σο νκηιεηήο ζε επαγγεικαηηθά ζεκηλάξηα ζπλερνύο εθπαίδεπζεο θαη έγξαςε εθπαηδεπηηθέο ζεκεηώζεηο ζε ρεδηαζκό πζηεκάησλ ύληεμεο Γεδνκέλσλ. Οξγάλσζε θαη ζπκκεηείρε σο Πξόεδξνο ζε ζύληεμε δεδνκέλσλ θαη ελζσκάησζε αηζζεηήξα ζην Πξώην Γηεζλέο πλέδξην πάλσ ζε αλαγλώξηζε ύιεο ζην Innsbruck ηεο Απζηξίαο, ην Ννέκβξην ηνπ 993 ζε ζπλεξγαζία κε ην US FAA θαη ηνλ Δπξσπατθό ύλδεζκν Αεξνλαππεγηθήο. Απνηειεί κόληκν κέινο ζηα δύν κεγαιύηεξα πλέδξηα SPIE Society πάλσ ζε ύληεμε Γεδνκέλσλ-Δπεμεξγαζία ήκαηνο θαη ύληεμε Γεδνκέλσλ-Ρνκπνηηθή.Σν 993 επηζθέθζεθε 5

7 ηε Γαιιία όπνπ θαη παξέκεηλε γηα ηέζζεξηο κήλεο κεηά από πξόζθιεζε θαη ρξεκαηνδόηεζε από ην CNRS, ην Γαιιηθό Κέληξν Δπηζηεκνληθήο Έξεπλαο, σο δηεζλήο εηδηθόο ζηε ύληεμε Γεδνκέλσλ θαη ζύκβνπινο ηνπ CNRS, κε ζθνπό λα αμηνινγήζεη θαη λα ζπληνλίζεη ην γαιιηθό εξεπλεηηθό πξόγξακκα ζηε ύληεμε Γεδνκέλσλ θαη λα επηκειεζεί ηελ έθδνζε ελόο «Special Number» πάλσ ζε ύληεμε Γεδνκέλσλ. Καηά ηελ ίδηα πεξίνδν ππήξμε ζύκβνπινο θαη αμηνινγεηήο ζην DRET (ην γαιιηθό αληίζηνηρν ARPA). αλ Πξόεδξνο θαη Γηεπζύλσλ ύκβνπινο (CEO) ηεο εηαηξίαο ηερλνινγηθήο έληαζεο Intelnet Inc. (Intelligent Networks Incorporated) ππήξμε ν θύξηνο ζρεδηαζηήο ηνπ SmartBoard ηεο Intelnet, ηνπ Ver-i-Fus, βηνκεηξηθνύ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ πξόζβαζεο, θαηαγξαθήο πιεξνθνξίαο θαη δηαρείξηζεο, θαη ηνπ απηόκαηνπ ζπζηήκαηνο αλαγλώξηζεο δαθηπιηθώλ απνηππσκάησλ Fus-A-Fis, πξντόληα πνπ ρξεζηκνπνηνύλ πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο ζύληεμε δεδνκέλσλ, βηνκεηξηθά ζπζηήκαηα γηα αλαγλώξηζε δαθηπιηθώλ απνηππσκάησλ, νινθιεξσκέλν έιεγρν πξόζβαζεο θαη θαηαγξαθή πιεξνθνξίαο-δηαρείξηζε ζε πξαγκαηηθό ρξόλν γηα ρξνλνπαξνπζίεο, θαηαγξαθή εξγαζίαο θαη παξαγσγήο θαη εθαξκνγέο κηζζνδνζίαο. Ο Γξ. Θσκόπνπινο έρεη θιεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ) ζαλ εηδήκσλ («expert») ζηελ αμηνιόγεζε πξνηάζεσλ εξεπλεηηθώλ έξγσλ ζην 5 ν θαη πξόζθαηα ζην 6 ν Δπξσπατθό Πξόγξακκα-Πιαίζην (FP-5 & FP-6), θαη ζαλ Αμηνινγεηήο («Evaluator») ζηελ αμηνιόγεζε ρξεκαηνδνηνύκελσλ Δπξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ. Ο Γξ. Θσκόπνπινο έρεη πξαγκαηνπνηήζεη εθηελείο δεκνζηεύζεηο ζηνπο ηνκείο ησλ Γηθηύσλ Δπηθνηλσλίαο Γεδνκέλσλ, ησλ Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ, ηεο Αλαγλώξηζεο Πξνηύπσλ, ηεο Θεσξίαο Καηαλεκεκέλεο Απόθαζεο, ηνπ Πξνζαξκνζκέλνπ Διέγρνπ θαη ηεο ύληεμεο Γεδνκέλσλ. Καηέρεη ην ππ αξηζκ. 5,978,495 Γίπισκα Δπξεζηηερλίαο ησλ ΗΠΑ γηα ην ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε ζπζηήκαηνο αλαγλώξηζεο δαθηπιηθώλ απνηππσκάησλ. Ο Γξ. Θσκόπνπινο δηεηέιεζε (πξώηνο) Δζληθόο Δθπξόζσπνο ηεο Διιάδαο ζηνλ Δπξσπατθό Οξγαληζκό Γηαζηήκαηνο (ESA) θαη κέινο ηεο Διιεληθήο Δπηηξνπήο (Task Force) Γηαζηήκαηνο ηνπ ΤΠΑΝ ηελ πεξίνδν Γηδαθηηθή θαη πκβνπιεπηηθή Δκπεηξία α. Γηδαρζέληα Μαζήκαηα: Σα καζήκαηα ζε κεηαπηπρηαθνύο θνηηεηέο ζπκπεξηιακβάλνπλ: Γξακκηθά πζηήκαηα θαη ήκαηα,, Θεσξία ηεο Δπηθνηλσλίαο, Φεθηαθή Δπηθνηλσλία, Θεσξία Διέγρνπ θαη Φεθηαθό Έιεγρν. Σα καζήκαηα πνπ δηδάρζεθαλ ζε πξνπηπρηαθνύο θνηηεηέο πεξηιακβάλνπλ: Πηζαλνινγία θαη Γηαδηθαζίεο ηνραζκνύ, Γίθηπα Δπηθνηλσλίαο Τπνινγηζηώλ, Θεσξία ηεο Δθηίκεζεο, Θεσξίαο ηεο Αλίρλεπζεο, Βέιηηζηνο Έιεγρνο, Ρνκπνηηθή, Μεραληθή Όξαζε, Πξνζαξκνζκέλν Έιεγρν. β. πλερήο Δθπαίδεπζε: Οξγάλσζε θαη δηεμήγαγε εκεξήζηα ζεκηλάξηα πάλσ ζε ύληεμε Γεδνκέλσλ ππό ηελ αηγίδα ηνπ SPIE. 6

8 Γηα ηέζζεξηο κήλεο έδσζε αξθεηέο δηαιέμεηο (ζηε γαιιηθή θαη ζηελ αγγιηθή γιώζζα), νξγάλσζε workshops, πνπ είραλ ρνξεγό ην Γαιιηθό Κέληξν Δπηζηεκνληθήο Έξεπλαο (CNRS) κε ζέκα ηε ύληεμε Γεδνκέλσλ ζε όιε ηε Γαιιία. γ. Δξγαζηεξηαθή Δκπεηξία: Γεκηνύξγεζε ην Δξγαζηήξην Δπεμεξγαζίαο Πιεξνθνξίαο θαη Δπθπώλ πζηεκάησλ, Dept.of Electrical Engineering, Southern Illinois University, από εξεπλεηηθά θνλδύιηα. Σν εξγαζηήξην απνηεινύληαλ από έλα αξηζκό Ζ/Τ θαη SUN Workstation ζπλδεδεκέλα κε θαιώδην Ethernet, έλα ζηαζκό ηερλεηήο νξάζεσο, ζηαζκό αλάπηπμεο hardware θαη ζηαζκό ξνκπνηηθήο. Σα projects πνπ αλαιάκβαλε ην εξγαζηήξην ζπκπεξηιάκβαλαλ ηελ αλάπηπμε ηνπ MMSE-PC Ethernet controller γηα ηπραία θαλάιηα πξόζβαζεο, IRODESS : Έλα νινθιεξσκέλν παθέην ινγηζκηθνύ γηα ζρεδηαζκό ξνκπόη (έρεη ήδε νινθιεξσζεί ε δεύηεξε έθδνζε), αλάπηπμε ινγηζκηθνύ γηα εμνκνίσζε θαη θίλεζε ξνκπόη, ύζηεκα Όξαζεο θαη Πινήγεζεο γηα απηόλνκα ξνκπόη, ινγηζκηθό γηα επεμεξγαζία θαηαλεκεκέλσλ δεδνκέλσλ, αλάιπζε αιγνξίζκσλ ζύληεμεο θαηαλεκεκέλεο απόθαζεο, θίιηξα γηα θαηαλεκεκέλε εθηίκεζε θαη θηιηξάξηζκα πξνζαξκνζκέλν έιεγρν κε θνξεζκέλεο κε-γξακκηθόηεηεο. ην Παλεπηζηήκην Penn State δεκηνύξγεζε ην Δξγαζηήξην πζηεκάησλ Απόθαζεο θαη Διέγρνπ (DCSL). Τπήξμε ν θύξηνο πξαγκαηνγλώκσλ ζε αξθεηέο πξνηάζεηο πνπ παξείραλ ηα απαξαίηεηα θνλδύιηα γηα ηνλ εμνπιηζκό ηνπ εξγαζηεξίνπ κε εγθαηαζηάζεηο Computer Aided Control Systems. Σα projects πνπ έρεη αλαιάβεη θαη αλαιακβάλεη ην DCSL ζπκπεξηιακβάλνπλ ην ζρεδηαζκό πξνζαξκνζκέλσλ ειεγθηώλ βειηησκέλεο απόδνζεο γηα γξακκηθά θαη κε γξακκηθά ζπζηήκαηα, ην ζρεδηαζκό θαηαλεκεκέλσλ αιγόξηζκσλ γηα πξναλίρλεπζε ζύληεμεο, ηε ζπγθξηηηθή κειέηε απην-δηαρεηξηδόκελσλ λεπξσληθώλ δηθηύσλ (έλα από ηα νπνία είλαη δηθνύ ηνπ ζρεδηαζκνύ), ην ζρεδηαζκό κε γξακκηθώλ θίιηξσλ γηα εκηηνλνεηδή αλάθηεζε θαη ζύληεμε δεδνκέλσλ ξαληάξ όπσο θαη ηε ζρεδίαζε ζπζηεκάησλ αλαγλώξηζεο απηόκαηνπ ραξαθηήξα θαη ζπζηήκαηα επεμεξγαζίαο εηθόλαο γηα βειηίσζε εηθόλαο. ην Ηλζηηηνύην Πιεξνθνξηθήο & Σειεπηθνηλσληώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο» ίδξπζε ην Δξγαζηήξην Οινθιεξσκέλσλ πζηεκάησλ ην νπνίν επηθεληξώλεηαη ζε έξεπλα θαη αλάπηπμε επξείαο θιίκαθαο ζηνπο ηνκείο ησλ επθπώλ ζπζηεκάησλ, βηνκεηξηθήο αλαγλώξηζεο, αζγάιεηαο δηθηύσλ, ππεξεζηώλ βάζεη ζέζεο, εθηίκεζεο ζέζεο θαη πινήγεζεο, δηαδξαζηηθώλ δηαδηθηπαθώλ εθαξκνγώλ θαη νινθιεξσκέλσλ ππεξεζηώλ. Από ην 000 κέρξη ζήκεξα, ην Δξγαζηήξην έρεη ζπκκεηάζρεη ζε ζεκαληηθό αξηζκό εξεπλεηηθώλ έξγν θαη έρεη εμαζθαιήζεη εμσηεξηθή ρξεκαηνδόηεζε γηα εξεπλεηηθά έξγα ύςνπο άλσ ησλ 3 εθαηνκκπξίσλ Δπξώ. Βηνκεραληθή θαη δηνηθεηηθή εκπεηξία Τπήξμε ζπληδξπηήο θαη κέινο ηνπ Γ.. ηεο Intelnet Inc., κηαο εηαηξίαο πςειήο ηερλνινγίαο πνπ εηδηθεύεηαη ζε ζπζηήκαηα ειέγρνπ πξόζβαζεο, βηνκεηξηθά ζπζηήκαηα, θαηαγξαθή πιεξνθνξίαο θαη δηαρεηξηζηηθά ζπζηήκαηα, πξντόληα αλαγλώξηζεο πξνηύπσλ, επεμεξγαζία εηθόλαο θαη εηθνληθή πξαγκαηηθόηεηα θαη ινγηζκηθό εμόξπμεο δεδνκέλσλ Ίδξπζε αθόκα ηελ Intelnet Consulting, πνπ εηδηθεύεηαη ζε Γίθηπα Δπηθνηλσλίαο, θαηαλεκεκέλνπο ειεγθηέο γηα ηπραία πξόζβαζε θαη ηνπηθά δίθηπα θαη επαγγεικαηηθά ζεκηλάξηα ζε δίθηπα επηθνηλσλίαο. Έρεη αλαπηύμεη κηα ζεηξά πξσηόηππσλ πξντόλησλ ινγηζκηθνύ θαη hardware πνπ είηε έρνπλ θπθινθνξήζεη ζην εκπόξην είηε έθηαζαλ ζην ζηάδην ησλ πξσηνηύπσλ ηνπ beta test. Σα πξντόληα απηά ζπκπεξηιακβάλνπλ: 7

9 DIGNET: Έλα απηνδηαρεηξηδόκελν ζύζηεκα αιγνξίζκσλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη από ηε βηνκεραλία γηα εθαξκνγέο εμόξπμεο δεδνκέλσλ σο εκπνξηθό πξντόλ. Ver-i-Fus: Έλα ελζσκαησκέλν ζύζηεκα δηαρείξηζεο γηα έιεγρν πξόζβαζεο θαη θαηαγξαθή πιεξνθνξίαο θαη δηαρείξηζε κε δπλαηόηεηεο βηνκεηξηθήο (δαθηπιηθά απνηππώκαηα) εμαθξίβσζεο. Fus-A-Fis: Έλα απηνκαηνπνηεκέλν ζύζηεκα εμαθξίβσζεο δαθηπιηθώλ απνηππσκάησλ γηα εθαξκνγέο λνκηθνύ εμαλαγθαζκνύ. MMSE-PC: Έλαο απνθεληξνπνηεκέλνο ειεγθηήο γηα ζηαζεξνπνίεζε θαη βειηίσζε ηεο απόδνζεο ησλ ηύπνπ ALOHA (point-to-point θαη LAN), αζηαζώλ ηπραίαο πξόζβαζεο δηθηύσλ. IRODESS: Έλα ηξηζδηάζηαην ινγηζκηθό computer-aided γηα ην ζρεδηαζκό θαη ηελ θίλεζε ησλ ξνκπνηηθώλ manipulators ζε Ζ/Τ. RobCFAR: Έλα εύξσζην παθέην ινγηζκηθνύ CFAR ζύληεμεο πνιπ-ζέλζνξα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απηή ηε ζηηγκή από ηελ Αεξνπνξηθή Γύλακε ησλ ΖΠΑ. JDEF: Έλα κε γξακκηθό αλίρλεπζεο-εθηίκεζεο γηα επεμεξγαζία ζήκαηνο πνιπ-ξαληάξ. Improved Performance MRAC: Ο πξώηνο αιγόξηζκνο πνπ επηηξέπεη ηνλ έιεγρν πξνζσξηλήο ζπκπεξηθνξάο ελόο πξνζαξκνζκέλνπ ειεγθηή κνληέινπ αλαθνξάο γηα γξακκηθά θαη κηα ηάμε από κε γξακκηθά ζπζηήκαηα. Biological controller for walking hexapods: Έλαο απην-εθπαηδεπόκελνο ειεγθηήο, εκπλεπζκέλνο από ηε βηνινγία γηα εμάπνδα ξνκπόη. Hybrid Adaptive Array: Μηα πβξηδηθή, πςειήο αλάιπζεο πξνζαξκνζκέλε δηάηαμε γηα αλίρλεπζε ζήκαηνο ζηελ παξνπζία πνιύ ρακεινύ signal-to-noise πνζνζηνύ θαη παξεκβνιήο, από fading θαη multi-path. Ο ζρεδηαζκόο είλαη ππό δνθηκαζία γηα πηζαλή εθαξκνγή ζε θηλεηέο ζπζθεπέο αζύξκαηεο επηθνηλσλίαο. Παηέληεο A method for the identification of a human being, US Patent No. 5,978,495. 8

10 Γεκνζηεύζεηο ζε Γηεζλή Δπηζηεκνληθά Πεξηνδηθά Α/Α Γεκνζηεύζεηο ζε Γηεζλή Δπηζηεκνληθά Πεξηνδηθά Δηεξνλαθνξέο (Citations) Αξηζκεηηθά: Πεγέο: S. C. A. Thomopoulos, "Minimum Error Entropy Estimation and Entropic Prediction Filtering: An Optimal Predictive Coding Scheme," IEEE Transactions on Information Theory, Sept. 985,Volume IT-3, No. 5, pp , 985. S. C. A. Thomopoulos, R. Viswanathan and D. K. Bougoulias, "Optimal Decision Fusion in Multiple Sensor Systems," IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, Sept. 987, Volume 3, No. 5, pp , 987. S. C. A. Thomopoulos, "A Simple Versatile Decentralized Control for slotted ALOHA, reservation ALOHA, and Local Area Networks," IEEE Transactions on Comm., June 988, Volume 36, No. 6, pp , 988. R. Viswanathan, S. C. A. Thomopoulos, and R. Tumuluri, "Optimal Serial Distributed Decision Fusion," IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, July 988, Volume 4, No. 4, pp , 988. S. C. A. Thomopoulos, R. Viswanathan, and D. K. Bougoulias, "Optimal Distributed Decision Fusion," IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, Sept. 989, Volume 5, No. 5, pp , 989. S. C. A. Thomopoulos and R. Tam, "A Study of Isotropic and Anisotropic GIE Robot Manipulators Under Optimal Path Control and Minimum Time Control," International Journal of Robotics and Automation, 989, Volume 4, No., pp. 0-9, S. C. A. Thomopoulos, "Sensor Integration and Data Fusion," Invited paper in special issue on Sensor Integration and Data Fusion for Robotic Systems, Journal of Robotic Systems, 990, Volume 7, No. 3, pp , S. C. A. Thomopoulos and R. Tam, "An Iterative Solution to the Inverse Kinematics of Robotic Manipulators," Journal of Mechanism and Machine Theory, Volume 6, No. 4, pp , 99. S. C. A. Thomopoulos, "A Certainty Equivalence principle based Nonlinear Separation Control for Random Access Channels: Stability and Delay Analysis," Information Science, nos.,, & 3, Aug. 99, Volume 56, pp. 75-,

11 S. C. A. Thomopoulos and N. Okello, "Distributed Detection with Consulting Sensors and Communication Cost," IEEE Transactions on Automatic Control, September 99, Volume 37, no. 9, pp , 99. S. C. A. Thomopoulos and L. Zhang, "Distributed Decision Fusion with Networking Delays and Channel Errors," Information Sciences: An International Journal, nos. &, December, 99, Volume 66, pp. 9-8, 99. S. C. A. Thomopoulos and Y. N. M. Papadakis, "A Method for Optimal Step Adjustment for a Class of Linear Quadratic Optimal Control Problems," Journal of Dynamic Systems Measurement and Control - Transactions of the ASME, Sept. 993, Volume/Issue 5/3, pp , 993. S. C. A. Thomopoulos and N. N. Okello, "Distributed and Centralized Multi- Sensor Detection with Misaligned Sensors," Information Sciences: An International Journal, Nos. 3-4, March 994, Volume 77, pp , 994. I. N. M. Papadakis and S. C. A. Thomopoulos, "Improved Performance Model Reference Adaptive Control of Linear and Nonlinear Systems," International Journal of Adaptive Control and Signal Processing, Special Issue on New Directions in Control Theory and Applications, Ed. M. J. Grimble, J. Wiley Publisher, July-Aug. 994,Volume 8, No. 8, pp , 994. I. N. M. Papadakis and S. C. A. Thomopoulos, "Binary Hypothesis Testing with Structured Adaptive Networks," IEEE Transactions on Automatic Control, Sept. 994, Volume 39, No. 9, pp , 994. T. W. Hilands and S. C. A. Thomopoulos, "High-Order Moments Nonlinear Filtering Methods with applications to Harmonic Retrieval," Information Sciences: An International Journal, September 994, Volume 80, No. -, pp , 994. S. C. A. Thomopoulos and l. Zhang, "Decentralized Filtering with Random Sampling and Delay," Information Sciences, Nov. 994, Volume 8, No. -, pp. 7-3, 994. S. C. A. Thomopoulos, "Decentralized Filtering and Control in the Presence of Delays: Discrete-Time and Continuous-Time Case," Information Sciences, Nov. 994, Volume 8, No. -, pp , 994. S. C. A. Thomopoulos, D. K. Bougoulias and C.-D. Wann, "DIGNET: An Unsupervised Clustering Algorithm for clustering and data fusion" IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, Jan. 995, Volume 3, No., pp. -38, 995. I. N. M. Papadakis and S. C. A. Thomopoulos, "Improved Performance Model Reference Adaptive Control via Parameter Mismatch Compensation," IEEE Transactions on Automatic Control, Feb. 996, Volume 4, No., pp. 4-8,

12 C. D. Wann and S. C. A. Thomopoulos, "A Comparative Study of Self Organizing Clustering Algorithms DIGNET and ART," Neural Networks, January 997, Volume 0, No. 4, pp , 997. C. D. Wann and S. C. A. Thomopoulos, Application of Self- Organizing Neural Networks to Multiradar Data Fusion, Optical Engineering, March 997, Volume 36, No. 3, pp , 997. T. W. Hilands and S. C. A. Thomopoulos, Nonlinear Filtering Methods for Harmonic Retrieval and Model Order Selection in Gaussian and Non-Gaussian Noise, IEEE Transactions on Signal Processing, April 997, Volume 45, No. 4, pp , 997. T. W. Hilands and S. C. A. Thomopoulos, Detection and Range/Doppler Estimation for Colocated Sensors, IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, July 997, Volume 33, no. 3, pp , 997. M. Liggens, C. Chong, I. Kadar, M. Alford, V. Vannicola, and S. C. A. Thomopoulos, "Distributed fusion architectures and algorithms for target tracking," Proceedings of the IEEE, Special Issue on Sensor Fusion, February 997, Volume 85, no., pp , G. W. Braught and S. C. A. Thomopoulos, Adaptive Control of Leg Coordination in a Hexapod Robot using a Biologically Inspired Heterogeneous Neural network, The International Journal Of Intelligent Control and Systems, May 998, Volume, Issue, 998. S.A. Mitilineos, I.I. Hevetakis, N. Chatziathanassiou, S.C.A. Thomopoulos, and C.N. Capsalis, "Multiobjective antenna array design using the method of genetic algorithms", WSEAS Transactions on Communications, August 005, Volume 4:8, pp , S.A. Mitilineos, S.C.A. Thomopoulos, and C.N. Capsalis,"Genetic design dualabnd, switched-beam dipole arrays with elements failure correction, retaining constant excitation coefficients, Journal of Electromagnetic Waves and Applications, Volume 0, Number 4, pp , 006. S. A. Mitilineos, S. C. A. Thomopoulos and C. N. Capsalis, "On array failure mitigation with respect to probability of failure, using constant excitation coefficients and a genetic algorithm," IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, Vol. 5, pp , 006. S. A. Mitilineos, S. C. A. Thomopoulos, C. N. Capsalis, "Design of Dual-Band, Switched-Beam Dipole Arrays", Proceedings of the European Conference on Antennas and Propagation, EuCAP, pp.475., November S. A. Mitilineos, K. S. Mougiakos, and S. C. A. Thomopoulos, Design and optimization of ESPAR antennas via impedance measurements and a genetic algorithm, IEEE Antennas and Propagation Magazine, Vol. 5, No., pp. 8-3, April 009.

13 33 S. A. Mitilineos, and S. C. A. Thomopoulos, Positioning accurace enhancement using error modeling via a polynomial approximation approach, Progress In Electromagentic Research, Volume 0, pp , S. A. Mitilineos, and S. C. A. Thomopoulos, MIND: A Non-Parametric Decision Fusion Method for Sensors with Monotonically Increasing Error Functions, IEEE Transactions on Aerospace & Electronic Systems (TAES), under review. S. A. Mitilineos, D. M. Kyriazanos, O. E. Segou, J. N. Goufas, and S. C.A. Thomopoulos, "Wireless Sensors Networks for Indoor Localisation", EURASIP Journal of Wireless Communications and Networks, under review. Stelios A. Mitilineos, Dimitris M. Kyriazanos, Olga E. Segou, John N. Goufas, and Stelios C.A. Thomopoulos, «Wireless Sensors Networks for Indoor Localisation» accepted by EURASIP for publications as a regular paper. ΤΝΟΛΟ ΔΣΔΡΟΑΝΑΦΟΡΩΝ ζε Γεκνζηεύζεηο ζε Γηεζλή Δπηζηεκνληθά Πεξηνδηθά 69

14 Γεκνζηεύζεηο ζε Πξαθηηθά Γηεζλώλ πλεδξίσλ YEAR Α/Α Γεκνζηεύζεηο ζε Πξαθηηθά Γηεζλώλ πλεδξίσλ Δηεξνλαθνξέο (Citations) Αξηζκεηηθά: Πεγέο: S. C. A. Thomopoulos, "A Robust Estimation-Control Scheme for Random Access Communication Channels," Proceedings of the VII-th Symposium on Information Theory and its Applications (SITA), Tokyo, Japan, Nov. 5-7, 985. S. C. A. Thomopoulos, "Decentralized Estimation and Control in Random Access Networks: Stability and Performance Analysis," Proceedings of the IEEE INFOCOM '85, Washington, D.C., March 5-8, 985. S. C. A. Thomopoulos, "A Stable Control Scheme for Random Access Communication Networks: Stability and Delay Analysis," Proceedings of the Fourth Annual Phoenix Conference, Washington, D.C., March 5-8 on Computers and Communications, Phoenix, AZ, 985. S. C. A. Thomopoulos, "Decentralized Control for Random Access Channels: Stability Analysis and Performance Evaluation," Proceedings of the 985 American Control Conference, Boston, MA, June 9-, 985. S. C. A. Thomopoulos and D. Bougoulias, "Decentralized control in Random Access Channels with Unknown Arrival Rates," Proceedings of the International Conference on Communication 985, Chicago, IL, June 3-6, 985. S. C. A. Thomopoulos, "Decentralized Control in Random Access Broadcast Channels with Known or Unknown Arrival Rates and Time Delays," IEEE International Symposium on Information Theory, Brighton, England, June 3-8, 985. S.C.A. Thomopoulos, "A certainty equivalence nonlinear separation control rule for random access channels - Delay analysis", IN: GLOBECOM '85 - Global Telecommunications Conference, New Orleans, LA, December -5, 985, Conference Record. Volume (A ). New York, Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., 985, p. 3-35, 985. S. C. A. Thomopoulos, R. Viswanathan, and D. P. Bougoulias, "Optimal Decision Fusion in Multiple Sensor Systems," 4th Allerton Conference, Allerton House, Monticello, IL, Oct. -3, 986, principal author. S. C. A. Thomopoulos, "A Simple Decentralized Control for a Variety of Multiple Access Networks," Proceedings of the CDC '86, Athens, Greece, December 0-, 986, Volume, pp. 39-3, S. C. A. Thomopoulos and R. Sunder, "Delay Analysis of the Controlled ALOHA: Exact Analysis and Bounds," Proceedings of the IEEE INFOCOM '87, San Francisco, CA, March 30-April, 987. S. C. A. Thomopoulos and J. Clay, "Distributed Control for ALOHANets and LANs," Proceedings of the IEEE INFOCOM '87, San Francisco, CA, March 30-April,

15 R. Viswanathan, S. C. A. Thomopoulos, and V. Aalo, "Distributed Detection with Correlated Sensor Noise, 5th Allerton Conference, Allerton House, Monticelli, IL, Sept. 30-Oct., 987. V. Aalo, R. Viswanathan, and S. C. A. Thomopoulos, "A Study of Distributed Detection with Correlated Sensor Noise," Proceedings of IEEE GLOBECOM '87, Tokyo, Japan, Nov. 5-8, 987, pp. 59-6, 987. S. C. A. Thomopoulos, "Optimal and Suboptimal Decision Fusion, 35th SIAM Meeting, Society for Industrial and Applied Mathematics, Denver, Colorado, Oct. -5, 987. S. C. A. Thomopoulos, L. Zhang, and R. Viswanathan, "Distributed Detection and Networking," Symposium on Innovative Science and Technology, SPIE '88, Los Angeles, CA, January 0-5, 987. R. Viswanathan, S. C. A. Thomopoulos, and R. Tumuluri, "Sequential Decision in Multiple Sensor Fusion," Proceedings of st CISS, The Johns Hopkins University, March 5-7, 987. S.C.A. Thomopoulos, R.N. Wiswanathan, D.K. Bougoulias, "Globally optimal computable distributed decision fusion", IEEE Conference on Decision and Control, Los Angeles, 9- December 987, pp , S.C.A. Thomopoulos, Zhang L., "Networking in distributed decision fusion", SPIE Conference on Communications Networking in Dense Electromagnetic Environments, Los Angeles. 4-5 January 988, pp , 988. S. C. A. Thomopoulos, and N. Okello, "Distributed Detection with Consulting Sensors and Communication Cost," SPIE's 988 Technical Symposium on Optics, Electro-Optics and Sensors, Orlando, FL, April 4-8, 988. S. C. A. Thomopoulos, and L. Zhang, "Distributed Decision Fusion with Networking Delays and Channel Errors," SPIE Proceedings, Sensor Fusion, (988), Volume 93, pp , 988. S. C. A. Thomopoulos and L. Zhang, "Distributed Filtering with Random Sampling and Delay," SPIE Proceedings, Sensor Fusion, (988), Volume 93, pp. 3-40, 988. S. C. A. Thomopoulos, D. K. Bougoulias, and L. Zhang, "Optimal and Suboptimal Distributed Decision Fusion, Proceedings, Sensor Fusion, (988), Volume 93, pp. 6-30, 988. S. C. A. Thomopoulos and R. Tam, "Isotropic and Anisotropic GIE Robot Manipulators Under Optimal Path Control and Minimum Time Control", IASTED International Symposium APPLIED SIMULATION AND MODELLING -ASM '88, San Louis on Galveston Island, Texas, May 8-0, 988. S. C. A. Thomopoulos, Y. Papelis, L. Nilsson, and R. Tam, "IRODESS: Integrated Robot Design and Simulation System Structural Description," IASTED International Symposium APPLIED SIMULATION AND MODELLING -ASM '88, San Louis on Galveston Island, Texas, May 8-0, 988 S. C. A. Thomopoulos, R. Viswanathan and D. K. Bougoulias, "Optimal and Suboptimal Distributed Decision Fusion," nd Annual Conference on Information Sciences and Systems, Princeton University, March 6-8, 988. S. C. A. Thomopoulos and N. Okello, "Distributed Detection with Consulting Sensors and Communication Cost," nd Annual Conference on Information Sciences and Systems, Princeton University, March 6-8, 988. S.C.A. Thomopoulos, N.N. Okello, "Distributed detection with consulting sensors and communication cost - The Gaussian case", American Control 4

16 Conference ACC '88, Atlanta, GA, June 5-7, 988, pp S. C. A. Thomopoulos and L. Zhang, "Networking in Distributed Decision Fusion," American Control Conference ACC '88, Atlanta, GA, June 5-7, 988. S. C. A. Thomopoulos and N. Okello, "Decision Fusion with Consulting Sensors," American Control Conference ACC '88, Atlanta, GA, June 5-7, 988. S. C. A. Thomopoulos and R. Tam, "A Study of Isotropic and Anisotropic GIE Manipulators Under Optimal Path Control," ASME and JAASE 988 U.S.A. - Japan Symposium on Flexible Automation, Minneapolis, MN, July 8-0, 988. S. C. A. Thomopoulos and N. Okello, "Distributed Detection with Mismatched Sensors," SPIE 988 Cambridge Symposium on Advances in Intelligent Robotics Systems, Boston MA, October 988. S.C.A. Thomopoulos, N.N. Okello, "Distributed detection with mismatched sensors", Decision and Control, Proccedings of the 7th IEEE Conference on, Austin USA, 7-9 December 988, Volume 3, pp , 988. S. C. A. Thomopoulos and L. Zhang, "Distributed Filtering with Random Sampling and Delay," Conference on Decision and Control, CDC '88, Austin, Texas, December 7-0, 988, Volume3, pp , L. Zhang and S.C.A. Thomopoulos, " Neural Networks Implementation of the Shortest Path Algorithm for Traffic Routing in Communication Networks", Proceedings of International Joint Conference on Neural Networks, June 7, 989, pp.ii.59, 989. I. N. M. Papadakis and S. C. A. Thomopoulos, "Effects of Saturating Nonlinearities on the Stability of Reduced Order Adaptive Systems in the Presence of Parasitics: Regulation and Tracking," ACC '89, Pittsburgh, June 989, Volume 3, pp , 989. S. C. A. Thomopoulos, I. Papelis, and R. Tam, "IRODESS: An Integrated Robot Design and Simulation System, " IEEE CSS Workshop on Computer- Aided Design (CACSD), Tampa, Florida, FL, December 6, 989. S. C. A. Thomopoulos, "Sensor Integration and Data Fusion," SPIE Proceedings on Advances in Intelligent Robotics Systems, Sensor Fusion II: Human and Machine Strategies, March 990, Volume 98, pp. 78-9, 990. S. C. A. Thomopoulos and L. Nilsson, "Object Tracking from Image Sequences Using Stereo Camera and Range Radar," SPIE Proceedings on Advances in Intelligent Robotics Systems, Sensor Fusion II: Human and Machine Strategies, March 990, Volume 98, pp , 990. S.C.A.Thomopoulos, "3-D motion tracking using stereo camera and range radar", Proceedings of SPIE, January 990, Volume 60, pp.-35, 990. I. N. M. Papadakis and S. C. A. Thomopoulos, "A Modified Output Error Method for Model Reference Adaptive Control," 4th Allerton Conference, Allerton House, IL, Oct. 3-5, 990. S. C. A. Thomopoulos, and L. Zhang and C.-D. Wann, "Neural Network Implementation of the Shortest Path Algorithm for Traffic Routing in Commmunication Networks," 4th Allerton Conference, Allerton House, IL, Oct. 3-5,

17 4 43 S. C. A. Thomopoulos, "Theories in Distributed Decision Fusion: Comparison and Generalization," Proceedings, Sensor Fusion III, Nov. 990, Volume 383, pp , 990. S. C. A. Thomopoulos and I. N. M. Papadakis, "On the Existence of Solutions in Adaptive Control," Conference on Decision and Control, CDC '90,, Honolulu, Hawaii, Dec. 3-5, S. C. A. Thomopoulos and D. K. Bougoulias, "DIGNET: A Self-Organizing Neural Network for Automatic Pattern Recognition and Classification," Proceeding of CISS, Johns Hopkins, March 99. I.N.M. Papadakis, S.C.A.Thomopoulos, "A duality approach to model reference adaptive control andidentification", Acoustics, Speech and Signal Processing, ICASSP, 99, International Conference, 4-7 April 99, Volume 3, pp. 69-7, 99. I.N.M. Papadakis, S.C.A.Thomopoulos, "Model reference adaptive control and identification via themodified output error method", Acoustics, Speech and Signal Processing, ICASSP, 99, International Conference, 4-7 April 99, Volume 3, pp , 99. S. C. A. Thomopoulos and D. K. Bougoulias, "DIGNET: A Self-Organizing Neural Network for Automatic Pattern Recognition and Classification," SPIE's OE/Aerospace Sensing, Orlando, FL, -5 April, 99. S. C. A. Thomopoulos and I. N. M. Papadakis, "A Single-Shot Method for the Evaluation of the Optimal Step in Gradient Algorithms," ACC 99, Boston, MA, June 99. I. N. M. Papadakis, and S. C. A. Thomopoulos, "Model Reference Adaptive Control and Identification: A Dual Approach," ACC 99, Boston, MA, June 99. S. C. A. Thomopoulos, "Theories in distributed decision fusion", Proceedings of the IFAC International Symposium on Distributed Intelligence Systems, Arlington, Virginia, August 99, pp S. C. A. Thomopoulos and D. K. Bougoulias, "DIGNET: A Self-Organizing Neural Network for Automatic Pattern Recognition and Classification," Neural Networks, 99, 99 IEEE International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN) '9, Singapore, Nov. 8-, 99, pp , 99, S.C.A. Thomopoulos, L. Zhang, C.D. Wann, "Neural network implementation of the shortest path algorithm for traffic routing in communication networks", Neural Networks, 99, 99 IEEE International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN) '9, Singapore, Nov. 8-, 99, pp , 99. S.C. A. Thomopoulos and I.N.M.Papadakis, "A single shot method for optimal step computation in gradient algorithms," Proceedings of the 99 ACC; Automatic Control Council, IEEE Service Center: Piscataway, NJ; pp (99). S. C. A. Thomopoulos and D. K. Bougoulias, "DIGNET: A Self-Organizing Neural Network for Automatic Pattern Recognition and Classification," 30th IEEE Conference on Decision and Control (CDC '9), Brighton, U.K., Dec. -3, 99, pp , I. N. M. Papadakis, J. Reisman, and S. C. A. Thomopoulos, "Visual Pattern Recognition Using Morphological Filters," Proceedings of ICASSP '9, San Francisco, CA, March 99, Volume, pp , 99. 6

18 T. W. Hilands and S. C. A. Thomopoulos, "Estimating the Parameters of Exponentially Damped Sinusoids using Nonlinear Filters," Proceedings of the 99 CISS, Princeton University, March 99. I. N. M. Papadakis and S. C. A. Thomopoulos, "Hypothesis Testing using Structured Networks," American Control Conference (ACC) '9, Chicago, Il, June 4-6, 99. T. W. Hilands and S. C. A. Thomopoulos, "High-Order Moments Nonlinear Filtering Methods with applications to Harmonic Retrieval," Canadian Conference on Electrical and Computer Engineering, CCECE-9, Toronto, Canada, Sept. 3-6, 99. S. C. A. Thomopoulos and T. W. Hilands, "Nonlinear Techniques for Model Order Selection in Gaussian and non-gaussian Noise," Canadian Conference on Electrical and Computer Engineering, CCECE-9, Toronto, Canada, Sept. 3-6, 99. S. C. A. Thomopoulos and T. W. Hilands, "Joint Detection/Estimation for Model Order Selection in Gaussian and non-gaussian Noise," Milcom '9, San Diego, CA, Oct. -4, 99, Volume, pp , 99. T. W. Hilands and S. C. A. Thomopoulos, "Nonlinear Filtering Methods for Harmonic Retrieval," Milcom '9, San Diego, CA, Oct. -4, 99, Volume 3, pp , 99. S. C. A. Thomopoulos and T. W. Hilands, "Nonlinear Adaptive Detection/Estimation for Single and Multiple Radar Processing," Military Communications Conference, Milcom '9, 'Communications-Fusing Command and Intelligence', San Diego, CA, Oct. -4, 99, Volume 3.pp , 99. S. C. A. Thomopoulos, "Asymptotic Performance of Distributed Decision Fusion System with Binary and Multilevel Memoryless Nonlinearities," Sensor Fusion IV: Control Paradigms and Data Structures, SPIE Proceedings, Boston, Nov. 99, pp , 99. S. C. A. Thomopoulos and D. K. Bougoulias, "DIGNET: A Self-Organizing Neural Network for Automatic Pattern Recognition, Classification and Data Fusion," Sensor Fusion IV: Control Paradigms and Data Structures, SPIE Proceedings, Boston, Nov. 99, pp , 99. S. C. A. Thomopoulos, I. N. M. Papadakis, H. Sahinolglou, and N. N. Okello, "Centralized and Distributed Hypothesis Testing with Structured Adaptive Networks and Perception-like Neural Networks," Sensor Fusion IV: Control Paradigms and Data Structures, SPIE Proceedings, Boston, Nov. 99, pp. 35-5, 99. N. M. Papadakis and S. C. A. Thomopoulos, "Improved Performance Model Reference Adaptive Control with Parameter Mismatch Compensation," 3st CDC '9, Tuscon, AZ, Dec. 6-8, C.D.Wann. S.C.A. Thomopoulos, "Comparative Study of Self-Organizing Neural Networks", Lecture Notes iin Computer Science, Volume 686, Proceedings of the International Workshop on Artificial Neural Networks, New Trends in Neural Computation,pp. 36-3, 993. B. H. Chen and S. C. A. Thomopoulos, "Image Restoration by Inhomogeneous G-M Fiel Modeling and adaptive Kalman Filtering"Circuits and Systems, 993, ISCAS '93, 993 IEEE International Symposium, 3-6 May 993, pp ,

19 S. C. A. Thomopoulos and T. W. Hilands, "High Resolution Harmonic Retrieval Using JDEF," '93 IEEE Regional Conference on Aerospace Control Systems, Westlake Village, CA, May 5-7, 993, pp. 4-6, 993. M. D. Reger and S. C. A. Thomopoulos, "High Resolution Target Detection in the Presence of Multipath," '93 IEEE Regional Conference on Aerospace Control Systems, Westlake Village, CA, May 5-7, 993. S. C. A. Thomopoulos and T. W. Hilands, "High Resolution Model Order Selection and Parameter Estimation in Gaussian and Non-Gaussian Noise Using JDEF," '93 IEEE Regional Conference on Aerospace Control Systems, Westlake Village, CA, May 5-7, 993, pp , 993. L. Weiss and S. C. A. Thomopoulos, "Target Detection and Localization from Bearing-Only and Bearing/Range Measurements," '93 IEEE Regional Conference on Aerospace Control Systems, Westlake Village, CA, May 5-7, 993, pp , 993. S. C. A. Thomopoulos and N. N. Okello, "Design of a Robust Multi-Radar Distributed Data Fusion System," '93 IEEE Regional Conference on Aerospace Control Systems, Westlake Village, CA, May 5-7, 993. T. W. Hilands and S. C. A. Thomopoulos, "High Resolution Multi-Radar Data Fusion Using JDEF," '93 IEEE Regional Conference on Aerospace Control Systems, Westlake Village, CA, May 5-7, 993. C.-D. Wann and S. C. A. Thomopoulos, "Organizing Neural Networks in Signal Detection and Classification," '93 IEEE Regional Conference on Aerospace Control Systems, Westlake Village, CA, May 5-7, 993. I. N. M. Papadakis and S. C. A. Thomopoulos, "Improved Performance Adaptive Control Under Standard MRAC Assumptions," '93 IEEE Regional Conference on Aerospace Control Systems, Westlake Village, CA, May , pp.37-4, 993. B. H. Chen and S. C. A. Thomopoulos,"Joint Detection/Estimation Filter with Application to Image Fusion," '93 IEEE Regional Conference on Aerospace Control Systems, Westlake Village, CA, May 5-7, 993, pp , 993. S. C. A. Thomopoulos, I. Kadar, L. Lovas, and N. N. Okello, "Design of Multisensor data fusion system for target detection," SPIE Proceedings, Orlando, FL, April -4, 993, Volume 955. T. W. Hilands and S. C. A. Thomopoulos, "Model-based Joint Detection/Estimation Approach for Multisensor Data Fusion," SPIE Proceedings, Volume 955, Orlando, FL, April -4, 993. C.-D. Wann and S. C. A. Thomopoulos, "Clustering with Unsupervised Learning Neural Network Approaches," SPIE Proceedings, Volume 955, Orlando, FL, April -4, 993. C.-D. Wann and S. C. A. Thomopoulos, "Organizing Neural Networks," IWANN '93, Sitges, Spain,, June 9-, 993, pp.36-3, 993. B. H. Chen and S. C. A. Thomopoulos, "Image Restoration by Non- Homogeneous G-M Field Modeling and Adaptive Kalman Filtering," '93 IEEE International Symp. on Circuits and Systems, Chicago, IL, May 3-6, pp , 993. I. N. M. Papadakis and S. C. A. Thomopoulos, "Improved Performance MRAC of Linear and Nonlinear Systems," American Control Conference, ACC '93, San Fransisco, June -4, 993. S. C. A. Thomopoulos and T. W. Hilands, "High Order Filters for Estimation in Non-Gaussian," American Control Conference, ACC '93, San Fransisco, June -4,

20 T. W. Hilands and S. C. A. Thomopoulos, "Nonlinear Adaptive Joint Detection/Estimation for Multi-Radar Data Fusion," American Control Conference, ACC '93, San Fransisco, June -4, 993, pp.7-75, 993. S. C. A. Thomopoulos and T. W. Hiland, "Nonlinear Adaptive Detection/Estimation for Single and Multiple Radar Processing," th World Congress International Federation of Automatic Control, Sydney, Australia, 8-3 July, 993. I. N. M. Papadakis and S. C. A. Thomopoulos, "Improved Performance Adaptive Control for a Class of Linear and Nonlinear Systems using Parameter Mismatch Compensation," th World Congress International Federation of Automatic Control, Sydney, Australia, 8-3 July, 993. I. N. M. Papadakis and S. C. A. Thomopoulos, "An Improved Performance Adaptive Control Method for Linear and Linearizable Systems," IEEE Mediterranean Symposium on New Directions in Control Theory and Applications, June -3, 993, Crete Chandris Hotel, Greece. I. N. M. Papadakis and S. C. A. Thomopoulos, "An Improved Performance Adaptive Control Method for Linear and Linearizable Systems," CISS '93, John Hopkins, March 4-6, 993. C.D. Wann, S.C.A. Thomopoulos, "Clustering with unsupervised learning neural networks: a comparative study" proceedings of SPIE 993, Volume 965, 993. S.C.A. Thomopoulos, N.N. Okello, "Design and experimental validation of a multi-band-radar data fusion system", Proceedings of SPIE 993, Augaust 993, Volume 059, pp.6-36, 993. S. C. A. Thomopoulos and B. H. Chen, "Multiresolution fusion of FLIR and Ladar data for Target Detection using JDEF," Proc. of SPIE 993, Boston, September7-0, 993, Volume 059, 993. S. C. A. Thomopoulos and B. H. Chen, "Fusion of Ladar and FLIR data for enhanced Automatic Target Recognition," Proceedings of SPIE 9393, Innsbruck, Austria, October 993, Volume 093, 993. S. C. A. Thomopoulos, "Effects of Intersensor Correlation on Data Fusion," Proceedings of SPIE 93, Innsbruck, Austria, October 993, Volume 093, 993. S. C. A. Thomopoulos, "Predetection Fusion with feedback and Projection," Proceedings of SPIE 993, Innsbruck, Austria, October 993, Volume 093, 993. I. Kadar, S. C. A. Thomopoulos, J. Llinas, M. Alford and M. Liggins, "Predetection Fusion for Enhanced Surveillance," Proceedings of SPIE 993, Innsbruck, Austria, October 993, Volume 093, 993. S. C. A. Thomopoulos and N. N. Okello, "Robust Predetection Data Fusion for Enhanced Target Detection» Proceedings of SPIE 993, Innsbruck, Austria, October 993, Volume 093, 993. S. C. A. Thomopoulos and J. G. Reisman, "Fusion-based, High Volume Automatic Fingerprint Identification System (AFIS)," Proceedings of SPIE 993, Innsbruck, Austria, October 993, Volume 093, 993. S. C. A. Thomopoulos and C.-D. Wann, "Clustering with Unsupervised Neural Networks with Applications to Data Fusion," Proceedings of SPIE 993, Innsbruck, Austria, October 993, Volume 093, 993. N. N. Okello and S. C. A. Thomopoulos, "Design of Data Fusion System for Multiradar Target Detection," 993 IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics, Le Touquet, France, Oct. 7-0, Volume 3, pp ,

Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα

Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα Αζαλάζηνο Γ. ΣΤΛΙΑΓΗ Γξ. Μεραληθφο Πνιπηερληθήο ρνιήο ΑΠΘ Σαθηηθφο Καζεγεηήο Α Βαζκίδαο Σκήκαηνο Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ ΣΔΗ Καβάιαο Digital Design & Modeling Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα Αθαδεκατθή

Διαβάστε περισσότερα

Department of Computer Science, Duke University, Durham, NC, USA

Department of Computer Science, Duke University, Durham, NC, USA Μιχαήλ Γ. Λαγουδάκης Αναλυτικό Βιογραφικό Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πολυτεχνείο Κρήτης Χανιά 73100 Θέσεις 05/2013 τώρα Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Παντρεμένος, πατέρας 2 παιδιών

Ελληνική Παντρεμένος, πατέρας 2 παιδιών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ Προσωπικά στοιχεία Όνομα: Χρήστος Επίθετο: Μπούρας Ημ. Γέννησης: 7 Ιούνη 1962 Υπηκοότητα: Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ

ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΔΠΧΝΤΜΟ : ΚΤΡΗΑΚΖ - ΜΠΗΣΕΑΡΟ ΟΝΟΜΑ : ΔΤΣΑΘΗΟ ΠΑΣΡΧΝΤΜΟ : ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΖΜ/ΝΗΑ ΓΔΝΝΖΖ : 30/3/1965 ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ: ΚΔΡΚΤΡΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΡΓΑΗΑ : Σκήκα Ζιεθηξνληθώλ Μεραληθώλ ΣΔ, ΣΔΗ Πεηξαηά Π. Ράιιε

Διαβάστε περισσότερα

06/1998 09/2003 Multilab S.A.

06/1998 09/2003 Multilab S.A. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π. ΠΛΑΓΙΑΝΑΚΟΥ (Ιούνιος 2010) Εκπαίδευση 2003 ιδακτορικό ίπλωµα από το Τµήµα Μαθηµατικών του Πανεπιστηµίου Πατρών (Τίτλος: «Νέες µέθοδοι εκπαίδευσης Τεχνητών Νευρωνικών ικτύων,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 1 ΝΗΚΟΛΑΟ ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ-ΣΔΦΑΝΗΓΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΤ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 20 11 2 Τ ΝΟΠΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡ ΑΦ ΗΚΟ HMEI ΧMA ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

pervasive computing Θέµα: Resource sharing in mobile wireless networks

pervasive computing Θέµα: Resource sharing in mobile wireless networks ΜΑΡΙΑ Γ. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Θυρίδα, 2208, Ηράκλειο, Κρήτης, ΤΚ714 09 Τηλ.: +30 2810 39 16 77, Email: maria@csd.uoc.gr, URL: http://www.csd.uoc.gr/~maria ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

DISASTER RECOVERY: ΜΔΘΟΓΟΙ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΑΠΟ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ

DISASTER RECOVERY: ΜΔΘΟΓΟΙ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΑΠΟ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ DISASTER RECOVERY: ΜΔΘΟΓΟΙ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΑΠΟ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ METHODS &TECHNOLOGIES USED IN DISASTER RECOVERY PLANNING Όνομα: Δερμενηζή Ελένη ΑΜ:7/11 Ιανοσάριος 2012 Πανεπιζηήμιο Μακεδονίας University

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010)

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010) 1. ΑΣΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010) Όλνκα: Νηθόιανο Κ. Μνζρνλάο Ζκεξνκελία Γελλήζεσο: 21 Ννεκβξίνπ 1952 Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο, δύν παηδία 2. ΠΟΤΓΔ 1979-1981: Μεηαδηδαθηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Members of ActionAid Hellas General Assembly

Members of ActionAid Hellas General Assembly Members of ActionAid Hellas General Assembly 1. Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε Ζ Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε θνίηεζε ζηε Γεξκαληθή ρνιή όπνπ απέθηεζε ην γεξκαληθό Abitur θαη ζπλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηεο ζηε Γαιιία. πνύδαζε Πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, Ph.D. Καθηγητής ιοίκησης Παραγωγής και ιαδικασιών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, Ph.D. Καθηγητής ιοίκησης Παραγωγής και ιαδικασιών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, Ph.D. Καθηγητής ιοίκησης Παραγωγής και ιαδικασιών Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας, Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Πατησίων 76, Αθήνα 104-34. Τηλ.: (210) 8203652. Φαξ: (210)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Δξεπλεηηθή Οκάδα πζηεκάησλ Μεηαθνξάο ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ 2013 ηνπ θαζεγεηή Αξηζηνηέιε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΕΜΙΡΗΣ emiris@unipi.gr Ν. Πλαστήρα 20-166 73 ΒΟΥΛΑ τηλ: 210.4142318-210.8951236

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΕΜΙΡΗΣ emiris@unipi.gr Ν. Πλαστήρα 20-166 73 ΒΟΥΛΑ τηλ: 210.4142318-210.8951236 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΕΜΙΡΗΣ emiris@unipi.gr Ν. Πλαστήρα 20-166 73 ΒΟΥΛΑ τηλ: 210.4142318-210.8951236 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερ. Γέννησης: 4 Απριλίου 1965, Αθήνα Οικ. Κατάσταση: Έγγαμος με ένα παιδί ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 5/1991

Διαβάστε περισσότερα

Curriculum Vita. Publications:

Curriculum Vita. Publications: Curriculum Vita Surname: Spentzas Given Names: Konstantinos Son of: Nicholas Titles: Prof. at the NTUA - Dr. Sc. Tech. - Dipl. Mech. Eng. Date of Birth: 24 May 1944 Place of Birth: Athens, Greece Position:

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα. Γρηγόριος Μπεληγιάννης. Απόφοιτος του 5ου Γενικού Λυκείου Ζωγράφου (Βαθμός Απολυτηρίου «Άριστα» 18.6).

Βιογραφικό σημείωμα. Γρηγόριος Μπεληγιάννης. Απόφοιτος του 5ου Γενικού Λυκείου Ζωγράφου (Βαθμός Απολυτηρίου «Άριστα» 18.6). Βιογραφικό σημείωμα Ονοματεπώνυμo: Όνομα πατέρα: Έτος γέννησης: Οικογενειακή κατάσταση: Διεύθυνση στο Αγρίνιο Γρηγόριος Μπεληγιάννης Νικόλαος 1974, Αθήνα Έγγαμος με δύο παιδιά 5 η Πάροδος Καμαρούλας, Κοκκινοπήλια

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχοµένων

Πίνακας Περιεχοµένων Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΛΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Πρόεδρος Τµήµατος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Πίνακας Περιεχοµένων Α. Προσωπικά Στοιχεία Β. Σπουδές Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΗΤΑΣ Β. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ Δρ. Ηλεκτρ. Mηχ.& Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σελίδα 1

ΝΙΚΗΤΑΣ Β. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ Δρ. Ηλεκτρ. Mηχ.& Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σελίδα 1 ΝΙΚΗΤΑΣ Β. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ Δρ. Ηλεκτρ. Mηχ.& Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σελίδα 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ν. ΝΙΚΗΤΑΚΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελζτη Επίδοσης Συστήματος PLC HomePlug Command and Control υπό Ρεαλιστικζς

Μελζτη Επίδοσης Συστήματος PLC HomePlug Command and Control υπό Ρεαλιστικζς ΣΟΜΕΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Μελζτη Επίδοσης Συστήματος PLC HomePlug Command and Control υπό Ρεαλιστικζς Συνθήκες Κίνησης σε Ευφυζς Δίκτυο. ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Ισάλλα Π. Καγηαλλά

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 1.1. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ Δηξήλε Σειηθίδνπ ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ Θεζζαινλίθε ΒΑΘΜΗΓΑ Καζεγήηξηα ζε ηαθηηθή ζέζε ζηελ Καηεύζπλζε Μάξθεηηλγθ ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Α Ν Α Π Λ Ζ Ρ Χ Σ Ζ Κ Α Θ Ζ Γ Ζ Σ Ζ Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Τ Α Η Γ Α Η Ο Τ Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Ζ Μ Δ Η Χ Μ Α Κ Α Η Α Ν Α Λ Τ Σ Η Κ Ο Τ Π Ο Μ Ν Ζ Μ Α ΓΗΑ ΣΑ ΤΠΟΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΓΖΜΟΗΔΤΜΑΣΑ ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Professor Demetre P. Argialas, MSc, PhD

Professor Demetre P. Argialas, MSc, PhD Professor Demetre P. Argialas, MSc, PhD Professor and Director Remote Sensing Laboratory School of Rural and Surveying Engineering National Technical University of Athens, CURRICULUM VITAE PERSONAL DATA

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Τκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Φαξσληηάθεο Γηώξγνο, 2213 Επηβιέπσλ θαζεγεηήο: Παπαδάθεο Νηθόιανο Ιαλνπάξηνο 2015 i

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. 9/1987-8/1992 Doctor of Philosophy (Ph.D.), Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών

Βιογραφικό Σημείωμα. 9/1987-8/1992 Doctor of Philosophy (Ph.D.), Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Βιογραφικό Σημείωμα Όνομα: Καρατζάς Γεώργιος του Παύλου Ημερ. Γεννήσεως: 12 Ιουνίου, 1958 Διεύθυνση: Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, 73100, Χανιά Τηλ.: 28210-37792, Fax: 28210-37846

Διαβάστε περισσότερα

Δημήηπιορ Κ. Μιζηπλήρ Βηνγξαθηθό εκείσκα

Δημήηπιορ Κ. Μιζηπλήρ Βηνγξαθηθό εκείσκα Δημήηπιορ Κ. Μιζηπλήρ Βηνγξαθηθό εκείσκα 1. Αηομικά ζηοισεία Ζκεξνκελία γελλήζεσο : 20.02.1977 Σόπνο γελλήζεσο : Κξαγηόβα Ρνπκαλίαο Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε : Αγακνο Δηδηθόηεηα : Γηδάθησξ Μεραλνιόγνο Μεραληθόο

Διαβάστε περισσότερα

Ever Excelling Semper Excellens

Ever Excelling Semper Excellens 1 UNIVERSITY OF THE AEGEAN Business School (BS) Ever Excelling Semper Excellens THE RESEARCH PROFILE OF THE ACADEMIC COMMUNITY OF BS 2004-2009 Editor: Prof. John Karkazis Dean December 2009 Chios, Greece

Διαβάστε περισσότερα

Σεσνολογικό Δκπαιδεςηικό Ίδπςμα Αναηολικήρ Μακεδονίαρ και Θπάκηρ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΟΣΟΛΙΑ

Σεσνολογικό Δκπαιδεςηικό Ίδπςμα Αναηολικήρ Μακεδονίαρ και Θπάκηρ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΟΣΟΛΙΑ Σεσνολογικό Δκπαιδεςηικό Ίδπςμα Αναηολικήρ Μακεδονίαρ και Θπάκηρ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΟΣΟΛΙΑ Γηεύζπλζε ΑΓ. ΛΟΤΚΑ 65404 ΚΑΒΑΛΑ Σειέθσλν 2510462315 Email potolias@teikav.edu.gr ΠΟΤΓΔ Γηδαθηνξηθό Γίπισκα,

Διαβάστε περισσότερα

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών : 210 82 59 313, : 210 82 17 486, : info@ctrust.gr, Url: www.ctrust.gr ειίδα 1 / 40 Πίνακας περιεχομένων Στοιχεία Επικοινωνίας Τοποθεσία... 3 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 4 Εταιρικό

Διαβάστε περισσότερα

Ειρήνη Σ. Καρανάσιου

Ειρήνη Σ. Καρανάσιου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ειρήνη Σ. Καρανάσιου Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου Λέκτορας ΠΔ 407 Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων Αθήνα, Ιανουάριος 2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Vassilis Moustakis. Publications : 1. Scientific Journals:

Vassilis Moustakis. Publications : 1. Scientific Journals: Vassilis Moustakis Publications : 1. Scientific Journals: 1. (*) Melas, CD, Zampetakis, LA, Dimopoulou A, and Moustakis V. (υπό έκδοση). Modeling the acceptance of clinical information systems among hospital

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δημήτριος Πλεξουσάκης. Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δημήτριος Πλεξουσάκης. Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δημήτριος Πλεξουσάκης Καθηγητής Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Προσωπικά Στοιχεία Διεύθυνση κατοικίας: Παλαιοκάπα 64, 71305, Ηράκλειο Τηλέφωνα: 2810-322130, 393528,

Διαβάστε περισσότερα