ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΡ. ΣΤΛΙΑΝΟΤ Υ. Α. ΘΩΜΟΠΟΤΛΟΤ. Πεξηερόκελα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΡ. ΣΤΛΙΑΝΟΤ Υ. Α. ΘΩΜΟΠΟΤΛΟΤ. Πεξηερόκελα"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΡ. ΣΤΛΙΑΝΟΤ Υ. Α. ΘΩΜΟΠΟΤΛΟΤ Πεξηερόκελα ΔΝΟΣΗΣΑ : Βηνγξαθηθό εκείσκα (Curriculum Vitae) ΔΝΟΣΗΣΑ : Τπόκλεκα Πεπξαγκέλσλ Γηεύζπλζεο Ιλζη. Πιεξνθνξηθήο & Σειεπηθνηλσληώλ ΔΝΟΣΗΣΑ 3: Δηεξναλαθνξέο (Citations) ΙΟΤΝΙΟ 00 Copyright Stelios C. A. Thomopoulos, All Rights Reserved.

2 ΔΝΟΣΗΣΑ : Βηνγξαθηθό εκείσκα (Curriculum Vitae)

3 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΡ. ΣΤΛΙΑΝΟΤ Υ. Α. ΘΩΜΟΠΟΤΛΟΤ ΔΝΟΣΗΣΑ Πεξηερόκελα Πξνζσπηθά ζηνηρεία... 3 πνπδέο... 3 Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία... 3 Δξεπλεηηθά ελδηαθέξνληα... 3 ύλνςε επαγγεικαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ... 4 Γηδαθηηθή θαη πκβνπιεπηηθή Δκπεηξία... 6 α. Γηδαρζέληα Μαζήκαηα:... 6 β. πλερήο Δθπαίδεπζε:... 6 γ. Δξγαζηεξηαθή Δκπεηξία:... 7 Βηνκεραληθή θαη δηνηθεηηθή εκπεηξία... 7 Παηέληεο... 8 Γεκνζηεύζεηο ζε Γηεζλή Δπηζηεκνληθά Πεξηνδηθά... 9 Βηβιία... 4 Παηέληεο... Error! Bookmark not defined. Πξσηόηππα πιηθνύ & ινγηζκηθνύ... 6 Δθπαηδεπηηθό Έξγν... 8 α. Γηπισκαηηθέο Δξγαζίεο... 8 β. Γηδαθηνξηθέο Γηαηξηβέο... 9 γ. Γηδαζθαιία... 9 δ. Δπηκόξθσζε ε. Αλαθνηλώζεηο - Οκηιίεο ζη. Δθζέζεηο... 3 Μνλνγξαθίεο... 3 Υξεκαηνδνηνύκελα εξεπλεηηθά πξνγξάκαηα... 3 α. Δπξσπατθά Πξνγξάκκαηα & Άιια Δμσηεξηθνύ... 3 β. Δζληθά Πξνγξάκκαηα (Γ.Γ.Δ.Σ., θιπ.) γ. Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα Σηκεηηθέο δηαθξίζεηο θαη βξαβεία γηα εθπαηδεπηηθέο ή επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Βξαβεία πνπ απελεκήζεθαλ ζε καζεηέο κνπ γηα εμαηξεηηθέο εξγαζίεο πνπ εθπνλήζαλ ππό ηελ επνπηεία κνπ Δλεξγό κέινο θαη δξαζηεξηόηεηεο ζε επαγγεικαηηθέο εηαηξίεο Τπεξεζίεο ζε επηηξνπέο, παλεπηζηήκην, θπβέξλεζε, θαη δεκόζηνπο θαη ηδησηηθνύο νξγαληζκνύο... 37

4 Πξνζσπηθά ζηνηρεία πνπδέο Γηδαθηνξηθό: State University of New York at Buffalo, ρνιή Ζιεθηξ. Μερ/θώλ & Μερ/θώλ Ζ/Τ, Πνιηηεία Νέαο Τόξθεο, ΖΠΑ, Φεβξνπάξηνο 983. Μεηαπηπρηαθό: State University of New York at Buffalo, ρνιή Ζιεθηξ. Μερ/θώλ & Μερ/θώλ Ζ/Τ, Πνιηηεία Νέαο Τόξθεο, ΖΠΑ, Φεβξνπάξηνο 980. Πηπρίν: Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία Ηκ/λία γέλλεζεο: 5 Ηνπλίνπ 955 Σόπνο γέλλεζεο: Αζήλα, Διιάδα Τπεθνόηεηα: Διιεληθή θαη Ακεξηθαληθή Σίηινο: Γξ., η. Γ/ληήο Ηλζηηηνύηνπ & η.καζεγεηήο Γηεύζπλζε: Ηλζηηηνύην Πιεξνθνξηθήο & Σειεπηθνηλσληώλ, Δζληθό Κέληξν Έξεπλαο Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ Γεκόθξηηνο, Σ.Θ. 608, Αγία Παξαζθεπή, 53 0 Αθήνα, Ελλάδα. Σειέθσλν: + (30) , (Γξακκ.) Φαμ: +(30) Ηι/θή Γ/λζε: Οηθνγ. θαηάζηαζε: Έγγακνο, ηξία παηδηά Γιώζζεο: Διιεληθά, Αγγιηθά, Γαιιηθά, Ηηαιηθά Ζιεθηξόινγνο Μεραλνιόγνο Μεραληθόο, Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν, Αζήλα, Διιάο, Ηνύιηνο ζήκεξα Γηεπζπληήο Έξεπλαο, Ηλζηηηνύην Πιεξνθνξηθήο & Σειεπηθνηλσληώλ, ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο», Διιάδα Αλαπι. Γηεπζπληήο Ιλζηηηνύηνπ Πιεξνθνξηθήο & Σειεπηθνηλσληώλ & Μέινο ηνπ Γ.., ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο», Διιάδα Γηεπζπληήο Ιλζηηηνύηνπ Πιεξνθνξηθήο & Σειεπηθνηλσληώλ & Μέινο ηνπ Γ.., ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο», Διιάδα Πξόεδξνο & Γηεπζύλσλ ύκβνπινο Intelnet - Intelligent Networks Inc., State College, Pennsylvania, USA Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Σκήκα Ζιεθηξνιόγσλ Μερ/θώλ, The Pennsylvania State University, State College, Pennsylvania, USA πλεξγάηεο Αλαπι. Καζεγεηήο, Σκήκα Ζιεθηξνιόγσλ Μερ/θσλ, Southern Illinois Univ., Carbondale, Illinois, USA Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Σκήκα Ζιεθηξνιόγσλ Μερ/θσλ, Southern Illinois Univ., Carbondale, Illinois, USA Βνεζόο Καζεγεηήο, Σκήκα Ζιεθηξνιόγσλ Μερ/θσλ, Southern Illinois Univ., Carbondale, Illinois, USA Λέθηνξαο, Σκήκα Ζιεθηξνιόγσλ & Μεραληθώλ Ζ/Τ, State University of N.Y. at Buffalo, New York, USA Βνεζόο Καζεγεηή, Σκήκα Ζιεθηξνιόγσλ & Μεραληθώλ Ζ/Τ, State University of N.Y. at Buffalo, New York, USA. Δξεπλεηηθά ελδηαθέξνληα Αζύξκαηα Δπξπδσληθά Γίθηπα, Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα, Δπεμεξγαζία Πξνζαξκνζκέλνπ ήκαηνο & Δπηθνηλσλίεο, Γίθηπα Δπηθνηλσλίαο Γεδνκέλσλ, Θεσξία Καηαλεκεκέλεο Απόθαζεο, Πξνζαξκνζκέλνο Έιεγρνο, Με γξακκηθή Δθηίκεζε θαη Αλίρλεπζε, Παξάιιειε Δπεμεξγαζία, Νεπξσληθά Γίθηπα, Δπθπή πζηήκαηα, ύληεμε Γεδνκέλσλ, Βηνκεηξηθά 3

5 πζηήκαηα, ρεδίαζε Λνγηζκηθνύ & Τπεξεζηώλ Θέζεο, Δπθπείο Κεξαίεο θαη Δθηίκεζε Θέζεο. ύλνςε επαγγεικαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ Ο Γξ. Θσκόπνπινο απνθνίηεζε ηνλ Ηνύιην ηνπ 978 από Σκήκα Ζιεθηξνιόγσλ Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ ηνπ Δζληθνύ Μεηζόβηνπ Πνιπηερλείνπ (NTUA), Αζήλα, Διιάδα. πλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηνπ ζηηο ΖΠΑ, όπνπ θαη απέθηεζε ην Μεηαπηπρηαθό ηίηιν Master s θαη ην Γηδαθηνξηθό ηνπ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 98 θαη Ηαλνπάξην ηνπ 983 αληίζηνηρα, από ην Σκήκα «Electrical and Computer Engineering» ηνπ State University ηεο New York ζην Buffalo. Από ην 983 έσο ην 99, ζπλεξγάζηεθε κε ην Σκήκα Electrical Engineering ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Southern Illinois αξρηθά σο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο (983-89), ζηε ζπλέρεηα σο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ( ), θαη έπεηηα σο πλεξγάηεο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο (990-99). Σνλ Αύγνπζην ηνπ 989 εμειέγε Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ζην Σκήκα Electrical and Computer Engineering ζην Pennsylvania State University, όπνπ θαη παξέκεηλε κέρξη ην 996. Σν 995 ίδξπζε ζαλ θύξηνο κέηνρνο ηελ εηαηξία ηερλνινγηθήο έληαζεο (spin-off) Intelnet Intelligent Networks - Inc., κε εμεηδίθεπζε ζηα βηνκεηξηθά ζπζηήκαηα, ζηε δηαρείξηζε πιεξνθνξίαο, ζηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ πξόζβαζεο θαη ζηηο εθαξκνγέο εμόξπμεο δεδνκέλσλ. Σν 996 αλέιαβε πιήξε θαζήθνληα ζηελ εηαηξία σο Πξόεδξνο θαη Γηεπζύλσλ ύκβνπινο. ηε ζέζε απηή παξέκεηλε κέρξη ηνλ Ηνύιην ηνπ 998, νπόηε θαη εμειέγε Γηεπζπληήο ηνπ Ηλζηηηνύηνπ Πιεξνθνξηθήο & Σειεπηθνηλσληώλ ηνπ Δζληθνύ Κέληξνπ Έξεπλαο Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ «Γεκόθξηηνο», ζηελ Αζήλα, Διιάδα. Από ην 998 κέρξη ην 003 ήηαλ Γηεπζπληήο Ηλζηηηνύηνπ ζην ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο», νπόηε θαη έιεμε ε ζεηεία ηνπ, ελώ παξάιιεια παξέκεηλε ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Intelnet Intelligent Networks - Inc. ζαλ Πξόεδξνο ηνπ Γ.. Από ην 003 κέρξη ζήκεξα είλαη Γηεπζπληήο Έξεπλαο ζην Ηλζηηηνύην Πιεξνθνξηθήο & Σειεπηθνηλσληώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο». Σελ πεξίνδν , ν Γξ. Θσκόπνπινο ρξεκάηηζε Γηεπζπληήο ηνπ Ηλζηηηνύηνπ Πιεξoθνξηθήο & Σειεπηθνηλσληώλ (IΠ&T) θαη κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Δζληθνύ Κέληξνπ Έξεπλαο Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ Γεκόθξηηνο, ην νπνίν είλαη ην πξώην ηδξπκέλν από ην θξάηνο, θαη κεγαιύηεξν, εξεπλεηηθό θέληξν ζηελ Διιάδα. Τπό ηελ δηεύζπλζή ηνπ, ην ΗΠ&T αύμεζε ηηο εηζξνέο ηνπ ζε ρξεκαηνδνηήζεηο από εμσηεξηθέο πεγέο γηα έξεπλα θαη πξαγκαηνπνίεζε πξνζιήςεηο ζε λέν πξνζσπηθό κε κέζν εηήζην ξπζκό 0%. Δπηπξνζζέησο, όινη νη δείθηεο επηδόζεσλ αλνηγκέλνη ζην ζύλνιν ηνπ εξεπλεηηθνύ θαη ζπλεξγδόκελνπ πξνζσπηθνύ, όπσο αξηζκόο δεκνζηεύζεσλ, εηεξναλαθνξέο θαη ρξεκαηνδνηήζεηο γηα εξεπλεηηθά έξγα, απμήζεθαλ όπσο θαίλεηαη θαη από ηα ζπγθξηηηθά γξαθήκαηα ησλ ηειεπηαίσλ ηξηώλ ρξόλσλ πνπ παξαηίζεληαη ζηελ Δλόηεηα 3, «Απνινγηζκόο Θεηείαο Γηεπζπληνύ ΗΠ&Σ: ». Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ ζηελ Intelnet Inc., ν Γξ. Θσκόπνπινο αλέπηπμε ηελ εηαηξία θαη ζπλέβαιε δξαζηηθά ζηε κεηαηξνπή ηεο από κηθξή θαη λενζπζηαζείζα ζε κηα αλαγλσξηζκέλε θαη εμέρνπζα επηρείξεζε. Τπήξμε επηβιέπσλ θαη ζπληνληζηήο ζηελ αλάπηπμε δύν πξντόλησλ, ηνπ «Ver-i-Fus» θαη ηνπ «Fus-A-Fis», γηα έιεγρν πξόζβαζεο, ρξόλνπ, παξνπζίαο θαη βηνκεηξηθέο «ζπλαιιαγέο». ηνπο πειάηεο ησλ πξντόλησλ ηεο Intelnet ζπγθαηαιέγνληαη θνξπθαίεο επηρεηξήζεηο, όκηινη βαξηάο βηνκεραλίαο, ζεκαληηθά Παλεπηζηήκηα, βηβιηνζήθεο, ππξεληθά θαη εζληθά εξγαζηήξηα θαη ζέξεηξα. ην Penn State University, ζπλέρηζε ηελ έξεπλα θαη ηε δηδαζθαιία ζε Γίθηπα Δπηθνηλσλίαο Γεδνκέλσλ, Πξνζαξκνζκέλε Γηαδηθαζία εκάησλ θαη Δπηθνηλσληώλ, Πξνζαξκνζκέλν Έιεγρν, ζεσξία εθηίκεζεο θαη απνθάζεσλ, πγρώλεπζε Γεδνκέλσλ, Απηόλνκα θαη Δπθπή 4

6 πζηήκαηα, Νεπξσληθά Γίθηπα θαζώο θαη εθαξκνγέο Ρνκπνηηθήο θαη Μεραληθήο Όξαζεο. Ζ έξεπλά ηνπ έρεη ππνζηεξηρζεί από ην Δζληθό Ίδξπκα Δπηζηεκώλ (NSF USA), από ην Γξαθείν Ναπηηθώλ Δξεπλώλ (USA), από ην Πξόγξακκα Pre-detection Fusion ηνπ Rome Lab (USA), από ην Κέληξν Απόζεζεο Ναπηηθνύ Δθξεθηηθνύ Πνιεκηθνύ Τιηθνύ (USA), από ην Κέληξν Σερλνινγίαο Ben Franklin (USA), από ηδησηηθνύο θνξείο ηεο βηνκεραλίαο θαη δηάθνξεο ρνξεγίεο. ην Παλεπηζηήκην ηνπ Southern Illinois δίδαμε ζε αξθεηά πξνπηπρηαθά θαη κεηαπηπρηαθά ηκήκαηα, ζηνπο ηνκείο δηθηύσλ δεδνκέλσλ, πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ, ειέγρνπ, επηθνηλσληώλ, ζεκάησλ θαη ζπζηεκάησλ, ξνκπνηηθήο, θαη ζεσξίαο εθηίκεζεο θαη πηζαλνηήησλ. Αθόκα, παξέδσζε έλα δηδαθηνξηθό ζεκηλάξην ην 987 θαη νξγάλσζε ην Δξγαζηήξην Γηαδηθαζίαο Πιεξνθνξηώλ θαη Δπθπώλ πζηεκάησλ. Ο Γξ. Θσκόπνπινο ππήξμε απνδέθηεο ηηκεηηθήο δηάθξηζεο NSF research equipment γηα ηελ απόθηεζε καδηθά παξάιιεισλ ππνινγηζηώλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα έξεπλα ζε ηνκείο πνιπδηάζηαηεο δηαδηθαζίαο ελαξκνληζκέλνπ ζήκαηνο, λεπξσληθνύ ειέγρνπ, επθπώλ ζπζηεκάησλ θαη λνεξήο ζύιιεςεο ζήκαηνο θαζώο θαη ζηελ εμεξεύλεζε λέσλ ηδεώλ ζην δηθό ηνπ Δξγαζηήξην πζηεκάησλ Απόθαζεο θαη Διέγρνπ. Ζ έξεπλα ηνπ έρεη δεκνζηεπζεί θαη/ή επαλεθδνζεί ζε βηβιία θαη ζε εηδηθά ηεύρε ζρεηηθώλ επαγγεικαηηθώλ πεξηνδηθώλ. Έρεη ήδε ζην ελεξγεηηθό ηνπ πάλσ από 89 δεκνζηεύζεηο ζε επαγγεικαηηθά πεξηνδηθά κε θξηηέο, πξαθηηθά ζπλεδξίσλ θαη βηβιία, κε πάλσ από 575 ηεθκεξησκέλεο εηεξναλαθνξέο (βι. Δλόηεηα «Δηεξναλαθνξέο»). Ο Γξ. Θσκόπνπινο έρεη εθηελείο δεκνζηεύζεηο ζηνπο ηνκείο ησλ Γηθηύσλ Δπηθνηλσλίαο Γεδνκέλσλ, ηεο Θεσξίαο Απόθαζεο θαη Δθηίκεζε, ηεο πγρώλεπζεο Γεδνκέλσλ, ηεο κε γξακκηθήο επεμεξγαζίαο ζήκαηνο, ηνπ Δλαξκνληζκέλνπ Διέγρνπ, ηνπ Βηνινγηθνύ θαη Δπθπνύο Διέγρνπ, ηεο επεμεξγαζίαο ζήκαηνο Πνιπ-Ραληάξ θαη ηεο αλαγλώξηζεο πξνηύπσλ. ε κία πξόζθαηε έξεπλα ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ηνπ SCI (Science Citation Index), ζηηο δεκνζηεύζεηο έρνπλ παξαπέκςεη πεξηζζόηεξεο από εθαηό (00) εξγαζίεο ηξίησλ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε επηιεγκέλα ζρεηηθά πεξηνδηθά κε θξηηέο, όπσο ην IEEE Transactions από ην 987 κέρξη ην 994. ηελ Θεσξία Γηαδηθαζίαο Γεληθεπκέλεο Απόδεημεο (Generalized Evidence Processing - GEP) έρνπλ παξαπέκςεη ηα ηξία πην πξόζθαηα βηβιία κε ζέκα ηε ύληεμε Γεδνκέλσλ. Ζ εκβέιεηα ηεο ζεσξίαο ηνπ γηα ηελ θαηαλεκεκέλε απόθαζε έρεη ζπληειέζεη ζηε ζπλεξγαζία ηνπ κε κία βηνκεραληθή νκάδα (θαηόπηλ αηηήκαηόο ηεο) θαη ζηε ρξεκαηνδόηεζε κηαο επηηπρεκέλεο πξόηαζεο ελόο από ηα πηινηηθά πξνγξάκκαηα ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηώλ πνπ έζεζε ηηο ζεσξίεο ηνπ ζε πεηξακαηηθό έιεγρν. πκκεηείρε σο θύξηνο ζύκβνπινο ζην πξόγξακκα πξναλίρλεπζεο ζύληεμεο ηεο αεξνπνξηθήο δύλακεο ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηώλ θαη ππήξμε ζύκβνπινο ηεο θπβέξλεζεο θαη ηεο ηδησηηθήο βηνκεραλίαο. Έρεη ζπκβάιιεη σο πξνζθεθιεκέλνο ζπγγξαθέαο ηνπ Αθαδεκατθνύ Σύπνπ ζηε ζπγγξαθή ηξηώλ ηόκσλ κε ζέκα ηηο απηόκαηεο θαηαζθεπέο (Δθδόζεηο C. T. Leondes) θαη ζε έλα Βηνκεραληθό-αθαδεκατθό consortium γηα κηα από θνηλνύ έξεπλα ζηνλ ηνκέα ηεο αλίρλεπζεο ζύληεμεο.οξγάλσζε εκηλάξην ζε Γίθηπα Γεδνκέλσλ (Phoenix, AZ, Ηαλ. 986), έδσζε δηάιεμε θαηόπηλ πξόζθιεζεο ζε Γίθηπα Δπηθνηλσλίαο Γεδνκέλσλ ζην 5 ν πλέδξην Απόθαζεο θαη Διέγρνπ (Αζήλα, Διιάδα, Γεθ. 987), θαη γηα ηέηαξηε ζπλερή ρξνληά κηα κνλνήκεξε δηάιεμε ζε ρεδηαζκό πζηεκάησλ ύληεμεο Γεδνκέλσλ ζην «SPIE Symposium» ζην Οξιάλην (99-995). Έρεη ζπκκεηάζρεη σο νκηιεηήο ζε επαγγεικαηηθά ζεκηλάξηα ζπλερνύο εθπαίδεπζεο θαη έγξαςε εθπαηδεπηηθέο ζεκεηώζεηο ζε ρεδηαζκό πζηεκάησλ ύληεμεο Γεδνκέλσλ. Οξγάλσζε θαη ζπκκεηείρε σο Πξόεδξνο ζε ζύληεμε δεδνκέλσλ θαη ελζσκάησζε αηζζεηήξα ζην Πξώην Γηεζλέο πλέδξην πάλσ ζε αλαγλώξηζε ύιεο ζην Innsbruck ηεο Απζηξίαο, ην Ννέκβξην ηνπ 993 ζε ζπλεξγαζία κε ην US FAA θαη ηνλ Δπξσπατθό ύλδεζκν Αεξνλαππεγηθήο. Απνηειεί κόληκν κέινο ζηα δύν κεγαιύηεξα πλέδξηα SPIE Society πάλσ ζε ύληεμε Γεδνκέλσλ-Δπεμεξγαζία ήκαηνο θαη ύληεμε Γεδνκέλσλ-Ρνκπνηηθή.Σν 993 επηζθέθζεθε 5

7 ηε Γαιιία όπνπ θαη παξέκεηλε γηα ηέζζεξηο κήλεο κεηά από πξόζθιεζε θαη ρξεκαηνδόηεζε από ην CNRS, ην Γαιιηθό Κέληξν Δπηζηεκνληθήο Έξεπλαο, σο δηεζλήο εηδηθόο ζηε ύληεμε Γεδνκέλσλ θαη ζύκβνπινο ηνπ CNRS, κε ζθνπό λα αμηνινγήζεη θαη λα ζπληνλίζεη ην γαιιηθό εξεπλεηηθό πξόγξακκα ζηε ύληεμε Γεδνκέλσλ θαη λα επηκειεζεί ηελ έθδνζε ελόο «Special Number» πάλσ ζε ύληεμε Γεδνκέλσλ. Καηά ηελ ίδηα πεξίνδν ππήξμε ζύκβνπινο θαη αμηνινγεηήο ζην DRET (ην γαιιηθό αληίζηνηρν ARPA). αλ Πξόεδξνο θαη Γηεπζύλσλ ύκβνπινο (CEO) ηεο εηαηξίαο ηερλνινγηθήο έληαζεο Intelnet Inc. (Intelligent Networks Incorporated) ππήξμε ν θύξηνο ζρεδηαζηήο ηνπ SmartBoard ηεο Intelnet, ηνπ Ver-i-Fus, βηνκεηξηθνύ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ πξόζβαζεο, θαηαγξαθήο πιεξνθνξίαο θαη δηαρείξηζεο, θαη ηνπ απηόκαηνπ ζπζηήκαηνο αλαγλώξηζεο δαθηπιηθώλ απνηππσκάησλ Fus-A-Fis, πξντόληα πνπ ρξεζηκνπνηνύλ πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο ζύληεμε δεδνκέλσλ, βηνκεηξηθά ζπζηήκαηα γηα αλαγλώξηζε δαθηπιηθώλ απνηππσκάησλ, νινθιεξσκέλν έιεγρν πξόζβαζεο θαη θαηαγξαθή πιεξνθνξίαο-δηαρείξηζε ζε πξαγκαηηθό ρξόλν γηα ρξνλνπαξνπζίεο, θαηαγξαθή εξγαζίαο θαη παξαγσγήο θαη εθαξκνγέο κηζζνδνζίαο. Ο Γξ. Θσκόπνπινο έρεη θιεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ) ζαλ εηδήκσλ («expert») ζηελ αμηνιόγεζε πξνηάζεσλ εξεπλεηηθώλ έξγσλ ζην 5 ν θαη πξόζθαηα ζην 6 ν Δπξσπατθό Πξόγξακκα-Πιαίζην (FP-5 & FP-6), θαη ζαλ Αμηνινγεηήο («Evaluator») ζηελ αμηνιόγεζε ρξεκαηνδνηνύκελσλ Δπξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ. Ο Γξ. Θσκόπνπινο έρεη πξαγκαηνπνηήζεη εθηελείο δεκνζηεύζεηο ζηνπο ηνκείο ησλ Γηθηύσλ Δπηθνηλσλίαο Γεδνκέλσλ, ησλ Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ, ηεο Αλαγλώξηζεο Πξνηύπσλ, ηεο Θεσξίαο Καηαλεκεκέλεο Απόθαζεο, ηνπ Πξνζαξκνζκέλνπ Διέγρνπ θαη ηεο ύληεμεο Γεδνκέλσλ. Καηέρεη ην ππ αξηζκ. 5,978,495 Γίπισκα Δπξεζηηερλίαο ησλ ΗΠΑ γηα ην ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε ζπζηήκαηνο αλαγλώξηζεο δαθηπιηθώλ απνηππσκάησλ. Ο Γξ. Θσκόπνπινο δηεηέιεζε (πξώηνο) Δζληθόο Δθπξόζσπνο ηεο Διιάδαο ζηνλ Δπξσπατθό Οξγαληζκό Γηαζηήκαηνο (ESA) θαη κέινο ηεο Διιεληθήο Δπηηξνπήο (Task Force) Γηαζηήκαηνο ηνπ ΤΠΑΝ ηελ πεξίνδν Γηδαθηηθή θαη πκβνπιεπηηθή Δκπεηξία α. Γηδαρζέληα Μαζήκαηα: Σα καζήκαηα ζε κεηαπηπρηαθνύο θνηηεηέο ζπκπεξηιακβάλνπλ: Γξακκηθά πζηήκαηα θαη ήκαηα,, Θεσξία ηεο Δπηθνηλσλίαο, Φεθηαθή Δπηθνηλσλία, Θεσξία Διέγρνπ θαη Φεθηαθό Έιεγρν. Σα καζήκαηα πνπ δηδάρζεθαλ ζε πξνπηπρηαθνύο θνηηεηέο πεξηιακβάλνπλ: Πηζαλνινγία θαη Γηαδηθαζίεο ηνραζκνύ, Γίθηπα Δπηθνηλσλίαο Τπνινγηζηώλ, Θεσξία ηεο Δθηίκεζεο, Θεσξίαο ηεο Αλίρλεπζεο, Βέιηηζηνο Έιεγρνο, Ρνκπνηηθή, Μεραληθή Όξαζε, Πξνζαξκνζκέλν Έιεγρν. β. πλερήο Δθπαίδεπζε: Οξγάλσζε θαη δηεμήγαγε εκεξήζηα ζεκηλάξηα πάλσ ζε ύληεμε Γεδνκέλσλ ππό ηελ αηγίδα ηνπ SPIE. 6

8 Γηα ηέζζεξηο κήλεο έδσζε αξθεηέο δηαιέμεηο (ζηε γαιιηθή θαη ζηελ αγγιηθή γιώζζα), νξγάλσζε workshops, πνπ είραλ ρνξεγό ην Γαιιηθό Κέληξν Δπηζηεκνληθήο Έξεπλαο (CNRS) κε ζέκα ηε ύληεμε Γεδνκέλσλ ζε όιε ηε Γαιιία. γ. Δξγαζηεξηαθή Δκπεηξία: Γεκηνύξγεζε ην Δξγαζηήξην Δπεμεξγαζίαο Πιεξνθνξίαο θαη Δπθπώλ πζηεκάησλ, Dept.of Electrical Engineering, Southern Illinois University, από εξεπλεηηθά θνλδύιηα. Σν εξγαζηήξην απνηεινύληαλ από έλα αξηζκό Ζ/Τ θαη SUN Workstation ζπλδεδεκέλα κε θαιώδην Ethernet, έλα ζηαζκό ηερλεηήο νξάζεσο, ζηαζκό αλάπηπμεο hardware θαη ζηαζκό ξνκπνηηθήο. Σα projects πνπ αλαιάκβαλε ην εξγαζηήξην ζπκπεξηιάκβαλαλ ηελ αλάπηπμε ηνπ MMSE-PC Ethernet controller γηα ηπραία θαλάιηα πξόζβαζεο, IRODESS : Έλα νινθιεξσκέλν παθέην ινγηζκηθνύ γηα ζρεδηαζκό ξνκπόη (έρεη ήδε νινθιεξσζεί ε δεύηεξε έθδνζε), αλάπηπμε ινγηζκηθνύ γηα εμνκνίσζε θαη θίλεζε ξνκπόη, ύζηεκα Όξαζεο θαη Πινήγεζεο γηα απηόλνκα ξνκπόη, ινγηζκηθό γηα επεμεξγαζία θαηαλεκεκέλσλ δεδνκέλσλ, αλάιπζε αιγνξίζκσλ ζύληεμεο θαηαλεκεκέλεο απόθαζεο, θίιηξα γηα θαηαλεκεκέλε εθηίκεζε θαη θηιηξάξηζκα πξνζαξκνζκέλν έιεγρν κε θνξεζκέλεο κε-γξακκηθόηεηεο. ην Παλεπηζηήκην Penn State δεκηνύξγεζε ην Δξγαζηήξην πζηεκάησλ Απόθαζεο θαη Διέγρνπ (DCSL). Τπήξμε ν θύξηνο πξαγκαηνγλώκσλ ζε αξθεηέο πξνηάζεηο πνπ παξείραλ ηα απαξαίηεηα θνλδύιηα γηα ηνλ εμνπιηζκό ηνπ εξγαζηεξίνπ κε εγθαηαζηάζεηο Computer Aided Control Systems. Σα projects πνπ έρεη αλαιάβεη θαη αλαιακβάλεη ην DCSL ζπκπεξηιακβάλνπλ ην ζρεδηαζκό πξνζαξκνζκέλσλ ειεγθηώλ βειηησκέλεο απόδνζεο γηα γξακκηθά θαη κε γξακκηθά ζπζηήκαηα, ην ζρεδηαζκό θαηαλεκεκέλσλ αιγόξηζκσλ γηα πξναλίρλεπζε ζύληεμεο, ηε ζπγθξηηηθή κειέηε απην-δηαρεηξηδόκελσλ λεπξσληθώλ δηθηύσλ (έλα από ηα νπνία είλαη δηθνύ ηνπ ζρεδηαζκνύ), ην ζρεδηαζκό κε γξακκηθώλ θίιηξσλ γηα εκηηνλνεηδή αλάθηεζε θαη ζύληεμε δεδνκέλσλ ξαληάξ όπσο θαη ηε ζρεδίαζε ζπζηεκάησλ αλαγλώξηζεο απηόκαηνπ ραξαθηήξα θαη ζπζηήκαηα επεμεξγαζίαο εηθόλαο γηα βειηίσζε εηθόλαο. ην Ηλζηηηνύην Πιεξνθνξηθήο & Σειεπηθνηλσληώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο» ίδξπζε ην Δξγαζηήξην Οινθιεξσκέλσλ πζηεκάησλ ην νπνίν επηθεληξώλεηαη ζε έξεπλα θαη αλάπηπμε επξείαο θιίκαθαο ζηνπο ηνκείο ησλ επθπώλ ζπζηεκάησλ, βηνκεηξηθήο αλαγλώξηζεο, αζγάιεηαο δηθηύσλ, ππεξεζηώλ βάζεη ζέζεο, εθηίκεζεο ζέζεο θαη πινήγεζεο, δηαδξαζηηθώλ δηαδηθηπαθώλ εθαξκνγώλ θαη νινθιεξσκέλσλ ππεξεζηώλ. Από ην 000 κέρξη ζήκεξα, ην Δξγαζηήξην έρεη ζπκκεηάζρεη ζε ζεκαληηθό αξηζκό εξεπλεηηθώλ έξγν θαη έρεη εμαζθαιήζεη εμσηεξηθή ρξεκαηνδόηεζε γηα εξεπλεηηθά έξγα ύςνπο άλσ ησλ 3 εθαηνκκπξίσλ Δπξώ. Βηνκεραληθή θαη δηνηθεηηθή εκπεηξία Τπήξμε ζπληδξπηήο θαη κέινο ηνπ Γ.. ηεο Intelnet Inc., κηαο εηαηξίαο πςειήο ηερλνινγίαο πνπ εηδηθεύεηαη ζε ζπζηήκαηα ειέγρνπ πξόζβαζεο, βηνκεηξηθά ζπζηήκαηα, θαηαγξαθή πιεξνθνξίαο θαη δηαρεηξηζηηθά ζπζηήκαηα, πξντόληα αλαγλώξηζεο πξνηύπσλ, επεμεξγαζία εηθόλαο θαη εηθνληθή πξαγκαηηθόηεηα θαη ινγηζκηθό εμόξπμεο δεδνκέλσλ Ίδξπζε αθόκα ηελ Intelnet Consulting, πνπ εηδηθεύεηαη ζε Γίθηπα Δπηθνηλσλίαο, θαηαλεκεκέλνπο ειεγθηέο γηα ηπραία πξόζβαζε θαη ηνπηθά δίθηπα θαη επαγγεικαηηθά ζεκηλάξηα ζε δίθηπα επηθνηλσλίαο. Έρεη αλαπηύμεη κηα ζεηξά πξσηόηππσλ πξντόλησλ ινγηζκηθνύ θαη hardware πνπ είηε έρνπλ θπθινθνξήζεη ζην εκπόξην είηε έθηαζαλ ζην ζηάδην ησλ πξσηνηύπσλ ηνπ beta test. Σα πξντόληα απηά ζπκπεξηιακβάλνπλ: 7

9 DIGNET: Έλα απηνδηαρεηξηδόκελν ζύζηεκα αιγνξίζκσλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη από ηε βηνκεραλία γηα εθαξκνγέο εμόξπμεο δεδνκέλσλ σο εκπνξηθό πξντόλ. Ver-i-Fus: Έλα ελζσκαησκέλν ζύζηεκα δηαρείξηζεο γηα έιεγρν πξόζβαζεο θαη θαηαγξαθή πιεξνθνξίαο θαη δηαρείξηζε κε δπλαηόηεηεο βηνκεηξηθήο (δαθηπιηθά απνηππώκαηα) εμαθξίβσζεο. Fus-A-Fis: Έλα απηνκαηνπνηεκέλν ζύζηεκα εμαθξίβσζεο δαθηπιηθώλ απνηππσκάησλ γηα εθαξκνγέο λνκηθνύ εμαλαγθαζκνύ. MMSE-PC: Έλαο απνθεληξνπνηεκέλνο ειεγθηήο γηα ζηαζεξνπνίεζε θαη βειηίσζε ηεο απόδνζεο ησλ ηύπνπ ALOHA (point-to-point θαη LAN), αζηαζώλ ηπραίαο πξόζβαζεο δηθηύσλ. IRODESS: Έλα ηξηζδηάζηαην ινγηζκηθό computer-aided γηα ην ζρεδηαζκό θαη ηελ θίλεζε ησλ ξνκπνηηθώλ manipulators ζε Ζ/Τ. RobCFAR: Έλα εύξσζην παθέην ινγηζκηθνύ CFAR ζύληεμεο πνιπ-ζέλζνξα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απηή ηε ζηηγκή από ηελ Αεξνπνξηθή Γύλακε ησλ ΖΠΑ. JDEF: Έλα κε γξακκηθό αλίρλεπζεο-εθηίκεζεο γηα επεμεξγαζία ζήκαηνο πνιπ-ξαληάξ. Improved Performance MRAC: Ο πξώηνο αιγόξηζκνο πνπ επηηξέπεη ηνλ έιεγρν πξνζσξηλήο ζπκπεξηθνξάο ελόο πξνζαξκνζκέλνπ ειεγθηή κνληέινπ αλαθνξάο γηα γξακκηθά θαη κηα ηάμε από κε γξακκηθά ζπζηήκαηα. Biological controller for walking hexapods: Έλαο απην-εθπαηδεπόκελνο ειεγθηήο, εκπλεπζκέλνο από ηε βηνινγία γηα εμάπνδα ξνκπόη. Hybrid Adaptive Array: Μηα πβξηδηθή, πςειήο αλάιπζεο πξνζαξκνζκέλε δηάηαμε γηα αλίρλεπζε ζήκαηνο ζηελ παξνπζία πνιύ ρακεινύ signal-to-noise πνζνζηνύ θαη παξεκβνιήο, από fading θαη multi-path. Ο ζρεδηαζκόο είλαη ππό δνθηκαζία γηα πηζαλή εθαξκνγή ζε θηλεηέο ζπζθεπέο αζύξκαηεο επηθνηλσλίαο. Παηέληεο A method for the identification of a human being, US Patent No. 5,978,495. 8

10 Γεκνζηεύζεηο ζε Γηεζλή Δπηζηεκνληθά Πεξηνδηθά Α/Α Γεκνζηεύζεηο ζε Γηεζλή Δπηζηεκνληθά Πεξηνδηθά Δηεξνλαθνξέο (Citations) Αξηζκεηηθά: Πεγέο: S. C. A. Thomopoulos, "Minimum Error Entropy Estimation and Entropic Prediction Filtering: An Optimal Predictive Coding Scheme," IEEE Transactions on Information Theory, Sept. 985,Volume IT-3, No. 5, pp , 985. S. C. A. Thomopoulos, R. Viswanathan and D. K. Bougoulias, "Optimal Decision Fusion in Multiple Sensor Systems," IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, Sept. 987, Volume 3, No. 5, pp , 987. S. C. A. Thomopoulos, "A Simple Versatile Decentralized Control for slotted ALOHA, reservation ALOHA, and Local Area Networks," IEEE Transactions on Comm., June 988, Volume 36, No. 6, pp , 988. R. Viswanathan, S. C. A. Thomopoulos, and R. Tumuluri, "Optimal Serial Distributed Decision Fusion," IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, July 988, Volume 4, No. 4, pp , 988. S. C. A. Thomopoulos, R. Viswanathan, and D. K. Bougoulias, "Optimal Distributed Decision Fusion," IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, Sept. 989, Volume 5, No. 5, pp , 989. S. C. A. Thomopoulos and R. Tam, "A Study of Isotropic and Anisotropic GIE Robot Manipulators Under Optimal Path Control and Minimum Time Control," International Journal of Robotics and Automation, 989, Volume 4, No., pp. 0-9, S. C. A. Thomopoulos, "Sensor Integration and Data Fusion," Invited paper in special issue on Sensor Integration and Data Fusion for Robotic Systems, Journal of Robotic Systems, 990, Volume 7, No. 3, pp , S. C. A. Thomopoulos and R. Tam, "An Iterative Solution to the Inverse Kinematics of Robotic Manipulators," Journal of Mechanism and Machine Theory, Volume 6, No. 4, pp , 99. S. C. A. Thomopoulos, "A Certainty Equivalence principle based Nonlinear Separation Control for Random Access Channels: Stability and Delay Analysis," Information Science, nos.,, & 3, Aug. 99, Volume 56, pp. 75-,

11 S. C. A. Thomopoulos and N. Okello, "Distributed Detection with Consulting Sensors and Communication Cost," IEEE Transactions on Automatic Control, September 99, Volume 37, no. 9, pp , 99. S. C. A. Thomopoulos and L. Zhang, "Distributed Decision Fusion with Networking Delays and Channel Errors," Information Sciences: An International Journal, nos. &, December, 99, Volume 66, pp. 9-8, 99. S. C. A. Thomopoulos and Y. N. M. Papadakis, "A Method for Optimal Step Adjustment for a Class of Linear Quadratic Optimal Control Problems," Journal of Dynamic Systems Measurement and Control - Transactions of the ASME, Sept. 993, Volume/Issue 5/3, pp , 993. S. C. A. Thomopoulos and N. N. Okello, "Distributed and Centralized Multi- Sensor Detection with Misaligned Sensors," Information Sciences: An International Journal, Nos. 3-4, March 994, Volume 77, pp , 994. I. N. M. Papadakis and S. C. A. Thomopoulos, "Improved Performance Model Reference Adaptive Control of Linear and Nonlinear Systems," International Journal of Adaptive Control and Signal Processing, Special Issue on New Directions in Control Theory and Applications, Ed. M. J. Grimble, J. Wiley Publisher, July-Aug. 994,Volume 8, No. 8, pp , 994. I. N. M. Papadakis and S. C. A. Thomopoulos, "Binary Hypothesis Testing with Structured Adaptive Networks," IEEE Transactions on Automatic Control, Sept. 994, Volume 39, No. 9, pp , 994. T. W. Hilands and S. C. A. Thomopoulos, "High-Order Moments Nonlinear Filtering Methods with applications to Harmonic Retrieval," Information Sciences: An International Journal, September 994, Volume 80, No. -, pp , 994. S. C. A. Thomopoulos and l. Zhang, "Decentralized Filtering with Random Sampling and Delay," Information Sciences, Nov. 994, Volume 8, No. -, pp. 7-3, 994. S. C. A. Thomopoulos, "Decentralized Filtering and Control in the Presence of Delays: Discrete-Time and Continuous-Time Case," Information Sciences, Nov. 994, Volume 8, No. -, pp , 994. S. C. A. Thomopoulos, D. K. Bougoulias and C.-D. Wann, "DIGNET: An Unsupervised Clustering Algorithm for clustering and data fusion" IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, Jan. 995, Volume 3, No., pp. -38, 995. I. N. M. Papadakis and S. C. A. Thomopoulos, "Improved Performance Model Reference Adaptive Control via Parameter Mismatch Compensation," IEEE Transactions on Automatic Control, Feb. 996, Volume 4, No., pp. 4-8,

12 C. D. Wann and S. C. A. Thomopoulos, "A Comparative Study of Self Organizing Clustering Algorithms DIGNET and ART," Neural Networks, January 997, Volume 0, No. 4, pp , 997. C. D. Wann and S. C. A. Thomopoulos, Application of Self- Organizing Neural Networks to Multiradar Data Fusion, Optical Engineering, March 997, Volume 36, No. 3, pp , 997. T. W. Hilands and S. C. A. Thomopoulos, Nonlinear Filtering Methods for Harmonic Retrieval and Model Order Selection in Gaussian and Non-Gaussian Noise, IEEE Transactions on Signal Processing, April 997, Volume 45, No. 4, pp , 997. T. W. Hilands and S. C. A. Thomopoulos, Detection and Range/Doppler Estimation for Colocated Sensors, IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, July 997, Volume 33, no. 3, pp , 997. M. Liggens, C. Chong, I. Kadar, M. Alford, V. Vannicola, and S. C. A. Thomopoulos, "Distributed fusion architectures and algorithms for target tracking," Proceedings of the IEEE, Special Issue on Sensor Fusion, February 997, Volume 85, no., pp , G. W. Braught and S. C. A. Thomopoulos, Adaptive Control of Leg Coordination in a Hexapod Robot using a Biologically Inspired Heterogeneous Neural network, The International Journal Of Intelligent Control and Systems, May 998, Volume, Issue, 998. S.A. Mitilineos, I.I. Hevetakis, N. Chatziathanassiou, S.C.A. Thomopoulos, and C.N. Capsalis, "Multiobjective antenna array design using the method of genetic algorithms", WSEAS Transactions on Communications, August 005, Volume 4:8, pp , S.A. Mitilineos, S.C.A. Thomopoulos, and C.N. Capsalis,"Genetic design dualabnd, switched-beam dipole arrays with elements failure correction, retaining constant excitation coefficients, Journal of Electromagnetic Waves and Applications, Volume 0, Number 4, pp , 006. S. A. Mitilineos, S. C. A. Thomopoulos and C. N. Capsalis, "On array failure mitigation with respect to probability of failure, using constant excitation coefficients and a genetic algorithm," IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, Vol. 5, pp , 006. S. A. Mitilineos, S. C. A. Thomopoulos, C. N. Capsalis, "Design of Dual-Band, Switched-Beam Dipole Arrays", Proceedings of the European Conference on Antennas and Propagation, EuCAP, pp.475., November S. A. Mitilineos, K. S. Mougiakos, and S. C. A. Thomopoulos, Design and optimization of ESPAR antennas via impedance measurements and a genetic algorithm, IEEE Antennas and Propagation Magazine, Vol. 5, No., pp. 8-3, April 009.

13 33 S. A. Mitilineos, and S. C. A. Thomopoulos, Positioning accurace enhancement using error modeling via a polynomial approximation approach, Progress In Electromagentic Research, Volume 0, pp , S. A. Mitilineos, and S. C. A. Thomopoulos, MIND: A Non-Parametric Decision Fusion Method for Sensors with Monotonically Increasing Error Functions, IEEE Transactions on Aerospace & Electronic Systems (TAES), under review. S. A. Mitilineos, D. M. Kyriazanos, O. E. Segou, J. N. Goufas, and S. C.A. Thomopoulos, "Wireless Sensors Networks for Indoor Localisation", EURASIP Journal of Wireless Communications and Networks, under review. Stelios A. Mitilineos, Dimitris M. Kyriazanos, Olga E. Segou, John N. Goufas, and Stelios C.A. Thomopoulos, «Wireless Sensors Networks for Indoor Localisation» accepted by EURASIP for publications as a regular paper. ΤΝΟΛΟ ΔΣΔΡΟΑΝΑΦΟΡΩΝ ζε Γεκνζηεύζεηο ζε Γηεζλή Δπηζηεκνληθά Πεξηνδηθά 69

14 Γεκνζηεύζεηο ζε Πξαθηηθά Γηεζλώλ πλεδξίσλ YEAR Α/Α Γεκνζηεύζεηο ζε Πξαθηηθά Γηεζλώλ πλεδξίσλ Δηεξνλαθνξέο (Citations) Αξηζκεηηθά: Πεγέο: S. C. A. Thomopoulos, "A Robust Estimation-Control Scheme for Random Access Communication Channels," Proceedings of the VII-th Symposium on Information Theory and its Applications (SITA), Tokyo, Japan, Nov. 5-7, 985. S. C. A. Thomopoulos, "Decentralized Estimation and Control in Random Access Networks: Stability and Performance Analysis," Proceedings of the IEEE INFOCOM '85, Washington, D.C., March 5-8, 985. S. C. A. Thomopoulos, "A Stable Control Scheme for Random Access Communication Networks: Stability and Delay Analysis," Proceedings of the Fourth Annual Phoenix Conference, Washington, D.C., March 5-8 on Computers and Communications, Phoenix, AZ, 985. S. C. A. Thomopoulos, "Decentralized Control for Random Access Channels: Stability Analysis and Performance Evaluation," Proceedings of the 985 American Control Conference, Boston, MA, June 9-, 985. S. C. A. Thomopoulos and D. Bougoulias, "Decentralized control in Random Access Channels with Unknown Arrival Rates," Proceedings of the International Conference on Communication 985, Chicago, IL, June 3-6, 985. S. C. A. Thomopoulos, "Decentralized Control in Random Access Broadcast Channels with Known or Unknown Arrival Rates and Time Delays," IEEE International Symposium on Information Theory, Brighton, England, June 3-8, 985. S.C.A. Thomopoulos, "A certainty equivalence nonlinear separation control rule for random access channels - Delay analysis", IN: GLOBECOM '85 - Global Telecommunications Conference, New Orleans, LA, December -5, 985, Conference Record. Volume (A ). New York, Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., 985, p. 3-35, 985. S. C. A. Thomopoulos, R. Viswanathan, and D. P. Bougoulias, "Optimal Decision Fusion in Multiple Sensor Systems," 4th Allerton Conference, Allerton House, Monticello, IL, Oct. -3, 986, principal author. S. C. A. Thomopoulos, "A Simple Decentralized Control for a Variety of Multiple Access Networks," Proceedings of the CDC '86, Athens, Greece, December 0-, 986, Volume, pp. 39-3, S. C. A. Thomopoulos and R. Sunder, "Delay Analysis of the Controlled ALOHA: Exact Analysis and Bounds," Proceedings of the IEEE INFOCOM '87, San Francisco, CA, March 30-April, 987. S. C. A. Thomopoulos and J. Clay, "Distributed Control for ALOHANets and LANs," Proceedings of the IEEE INFOCOM '87, San Francisco, CA, March 30-April,

15 R. Viswanathan, S. C. A. Thomopoulos, and V. Aalo, "Distributed Detection with Correlated Sensor Noise, 5th Allerton Conference, Allerton House, Monticelli, IL, Sept. 30-Oct., 987. V. Aalo, R. Viswanathan, and S. C. A. Thomopoulos, "A Study of Distributed Detection with Correlated Sensor Noise," Proceedings of IEEE GLOBECOM '87, Tokyo, Japan, Nov. 5-8, 987, pp. 59-6, 987. S. C. A. Thomopoulos, "Optimal and Suboptimal Decision Fusion, 35th SIAM Meeting, Society for Industrial and Applied Mathematics, Denver, Colorado, Oct. -5, 987. S. C. A. Thomopoulos, L. Zhang, and R. Viswanathan, "Distributed Detection and Networking," Symposium on Innovative Science and Technology, SPIE '88, Los Angeles, CA, January 0-5, 987. R. Viswanathan, S. C. A. Thomopoulos, and R. Tumuluri, "Sequential Decision in Multiple Sensor Fusion," Proceedings of st CISS, The Johns Hopkins University, March 5-7, 987. S.C.A. Thomopoulos, R.N. Wiswanathan, D.K. Bougoulias, "Globally optimal computable distributed decision fusion", IEEE Conference on Decision and Control, Los Angeles, 9- December 987, pp , S.C.A. Thomopoulos, Zhang L., "Networking in distributed decision fusion", SPIE Conference on Communications Networking in Dense Electromagnetic Environments, Los Angeles. 4-5 January 988, pp , 988. S. C. A. Thomopoulos, and N. Okello, "Distributed Detection with Consulting Sensors and Communication Cost," SPIE's 988 Technical Symposium on Optics, Electro-Optics and Sensors, Orlando, FL, April 4-8, 988. S. C. A. Thomopoulos, and L. Zhang, "Distributed Decision Fusion with Networking Delays and Channel Errors," SPIE Proceedings, Sensor Fusion, (988), Volume 93, pp , 988. S. C. A. Thomopoulos and L. Zhang, "Distributed Filtering with Random Sampling and Delay," SPIE Proceedings, Sensor Fusion, (988), Volume 93, pp. 3-40, 988. S. C. A. Thomopoulos, D. K. Bougoulias, and L. Zhang, "Optimal and Suboptimal Distributed Decision Fusion, Proceedings, Sensor Fusion, (988), Volume 93, pp. 6-30, 988. S. C. A. Thomopoulos and R. Tam, "Isotropic and Anisotropic GIE Robot Manipulators Under Optimal Path Control and Minimum Time Control", IASTED International Symposium APPLIED SIMULATION AND MODELLING -ASM '88, San Louis on Galveston Island, Texas, May 8-0, 988. S. C. A. Thomopoulos, Y. Papelis, L. Nilsson, and R. Tam, "IRODESS: Integrated Robot Design and Simulation System Structural Description," IASTED International Symposium APPLIED SIMULATION AND MODELLING -ASM '88, San Louis on Galveston Island, Texas, May 8-0, 988 S. C. A. Thomopoulos, R. Viswanathan and D. K. Bougoulias, "Optimal and Suboptimal Distributed Decision Fusion," nd Annual Conference on Information Sciences and Systems, Princeton University, March 6-8, 988. S. C. A. Thomopoulos and N. Okello, "Distributed Detection with Consulting Sensors and Communication Cost," nd Annual Conference on Information Sciences and Systems, Princeton University, March 6-8, 988. S.C.A. Thomopoulos, N.N. Okello, "Distributed detection with consulting sensors and communication cost - The Gaussian case", American Control 4

16 Conference ACC '88, Atlanta, GA, June 5-7, 988, pp S. C. A. Thomopoulos and L. Zhang, "Networking in Distributed Decision Fusion," American Control Conference ACC '88, Atlanta, GA, June 5-7, 988. S. C. A. Thomopoulos and N. Okello, "Decision Fusion with Consulting Sensors," American Control Conference ACC '88, Atlanta, GA, June 5-7, 988. S. C. A. Thomopoulos and R. Tam, "A Study of Isotropic and Anisotropic GIE Manipulators Under Optimal Path Control," ASME and JAASE 988 U.S.A. - Japan Symposium on Flexible Automation, Minneapolis, MN, July 8-0, 988. S. C. A. Thomopoulos and N. Okello, "Distributed Detection with Mismatched Sensors," SPIE 988 Cambridge Symposium on Advances in Intelligent Robotics Systems, Boston MA, October 988. S.C.A. Thomopoulos, N.N. Okello, "Distributed detection with mismatched sensors", Decision and Control, Proccedings of the 7th IEEE Conference on, Austin USA, 7-9 December 988, Volume 3, pp , 988. S. C. A. Thomopoulos and L. Zhang, "Distributed Filtering with Random Sampling and Delay," Conference on Decision and Control, CDC '88, Austin, Texas, December 7-0, 988, Volume3, pp , L. Zhang and S.C.A. Thomopoulos, " Neural Networks Implementation of the Shortest Path Algorithm for Traffic Routing in Communication Networks", Proceedings of International Joint Conference on Neural Networks, June 7, 989, pp.ii.59, 989. I. N. M. Papadakis and S. C. A. Thomopoulos, "Effects of Saturating Nonlinearities on the Stability of Reduced Order Adaptive Systems in the Presence of Parasitics: Regulation and Tracking," ACC '89, Pittsburgh, June 989, Volume 3, pp , 989. S. C. A. Thomopoulos, I. Papelis, and R. Tam, "IRODESS: An Integrated Robot Design and Simulation System, " IEEE CSS Workshop on Computer- Aided Design (CACSD), Tampa, Florida, FL, December 6, 989. S. C. A. Thomopoulos, "Sensor Integration and Data Fusion," SPIE Proceedings on Advances in Intelligent Robotics Systems, Sensor Fusion II: Human and Machine Strategies, March 990, Volume 98, pp. 78-9, 990. S. C. A. Thomopoulos and L. Nilsson, "Object Tracking from Image Sequences Using Stereo Camera and Range Radar," SPIE Proceedings on Advances in Intelligent Robotics Systems, Sensor Fusion II: Human and Machine Strategies, March 990, Volume 98, pp , 990. S.C.A.Thomopoulos, "3-D motion tracking using stereo camera and range radar", Proceedings of SPIE, January 990, Volume 60, pp.-35, 990. I. N. M. Papadakis and S. C. A. Thomopoulos, "A Modified Output Error Method for Model Reference Adaptive Control," 4th Allerton Conference, Allerton House, IL, Oct. 3-5, 990. S. C. A. Thomopoulos, and L. Zhang and C.-D. Wann, "Neural Network Implementation of the Shortest Path Algorithm for Traffic Routing in Commmunication Networks," 4th Allerton Conference, Allerton House, IL, Oct. 3-5,

17 4 43 S. C. A. Thomopoulos, "Theories in Distributed Decision Fusion: Comparison and Generalization," Proceedings, Sensor Fusion III, Nov. 990, Volume 383, pp , 990. S. C. A. Thomopoulos and I. N. M. Papadakis, "On the Existence of Solutions in Adaptive Control," Conference on Decision and Control, CDC '90,, Honolulu, Hawaii, Dec. 3-5, S. C. A. Thomopoulos and D. K. Bougoulias, "DIGNET: A Self-Organizing Neural Network for Automatic Pattern Recognition and Classification," Proceeding of CISS, Johns Hopkins, March 99. I.N.M. Papadakis, S.C.A.Thomopoulos, "A duality approach to model reference adaptive control andidentification", Acoustics, Speech and Signal Processing, ICASSP, 99, International Conference, 4-7 April 99, Volume 3, pp. 69-7, 99. I.N.M. Papadakis, S.C.A.Thomopoulos, "Model reference adaptive control and identification via themodified output error method", Acoustics, Speech and Signal Processing, ICASSP, 99, International Conference, 4-7 April 99, Volume 3, pp , 99. S. C. A. Thomopoulos and D. K. Bougoulias, "DIGNET: A Self-Organizing Neural Network for Automatic Pattern Recognition and Classification," SPIE's OE/Aerospace Sensing, Orlando, FL, -5 April, 99. S. C. A. Thomopoulos and I. N. M. Papadakis, "A Single-Shot Method for the Evaluation of the Optimal Step in Gradient Algorithms," ACC 99, Boston, MA, June 99. I. N. M. Papadakis, and S. C. A. Thomopoulos, "Model Reference Adaptive Control and Identification: A Dual Approach," ACC 99, Boston, MA, June 99. S. C. A. Thomopoulos, "Theories in distributed decision fusion", Proceedings of the IFAC International Symposium on Distributed Intelligence Systems, Arlington, Virginia, August 99, pp S. C. A. Thomopoulos and D. K. Bougoulias, "DIGNET: A Self-Organizing Neural Network for Automatic Pattern Recognition and Classification," Neural Networks, 99, 99 IEEE International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN) '9, Singapore, Nov. 8-, 99, pp , 99, S.C.A. Thomopoulos, L. Zhang, C.D. Wann, "Neural network implementation of the shortest path algorithm for traffic routing in communication networks", Neural Networks, 99, 99 IEEE International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN) '9, Singapore, Nov. 8-, 99, pp , 99. S.C. A. Thomopoulos and I.N.M.Papadakis, "A single shot method for optimal step computation in gradient algorithms," Proceedings of the 99 ACC; Automatic Control Council, IEEE Service Center: Piscataway, NJ; pp (99). S. C. A. Thomopoulos and D. K. Bougoulias, "DIGNET: A Self-Organizing Neural Network for Automatic Pattern Recognition and Classification," 30th IEEE Conference on Decision and Control (CDC '9), Brighton, U.K., Dec. -3, 99, pp , I. N. M. Papadakis, J. Reisman, and S. C. A. Thomopoulos, "Visual Pattern Recognition Using Morphological Filters," Proceedings of ICASSP '9, San Francisco, CA, March 99, Volume, pp , 99. 6

18 T. W. Hilands and S. C. A. Thomopoulos, "Estimating the Parameters of Exponentially Damped Sinusoids using Nonlinear Filters," Proceedings of the 99 CISS, Princeton University, March 99. I. N. M. Papadakis and S. C. A. Thomopoulos, "Hypothesis Testing using Structured Networks," American Control Conference (ACC) '9, Chicago, Il, June 4-6, 99. T. W. Hilands and S. C. A. Thomopoulos, "High-Order Moments Nonlinear Filtering Methods with applications to Harmonic Retrieval," Canadian Conference on Electrical and Computer Engineering, CCECE-9, Toronto, Canada, Sept. 3-6, 99. S. C. A. Thomopoulos and T. W. Hilands, "Nonlinear Techniques for Model Order Selection in Gaussian and non-gaussian Noise," Canadian Conference on Electrical and Computer Engineering, CCECE-9, Toronto, Canada, Sept. 3-6, 99. S. C. A. Thomopoulos and T. W. Hilands, "Joint Detection/Estimation for Model Order Selection in Gaussian and non-gaussian Noise," Milcom '9, San Diego, CA, Oct. -4, 99, Volume, pp , 99. T. W. Hilands and S. C. A. Thomopoulos, "Nonlinear Filtering Methods for Harmonic Retrieval," Milcom '9, San Diego, CA, Oct. -4, 99, Volume 3, pp , 99. S. C. A. Thomopoulos and T. W. Hilands, "Nonlinear Adaptive Detection/Estimation for Single and Multiple Radar Processing," Military Communications Conference, Milcom '9, 'Communications-Fusing Command and Intelligence', San Diego, CA, Oct. -4, 99, Volume 3.pp , 99. S. C. A. Thomopoulos, "Asymptotic Performance of Distributed Decision Fusion System with Binary and Multilevel Memoryless Nonlinearities," Sensor Fusion IV: Control Paradigms and Data Structures, SPIE Proceedings, Boston, Nov. 99, pp , 99. S. C. A. Thomopoulos and D. K. Bougoulias, "DIGNET: A Self-Organizing Neural Network for Automatic Pattern Recognition, Classification and Data Fusion," Sensor Fusion IV: Control Paradigms and Data Structures, SPIE Proceedings, Boston, Nov. 99, pp , 99. S. C. A. Thomopoulos, I. N. M. Papadakis, H. Sahinolglou, and N. N. Okello, "Centralized and Distributed Hypothesis Testing with Structured Adaptive Networks and Perception-like Neural Networks," Sensor Fusion IV: Control Paradigms and Data Structures, SPIE Proceedings, Boston, Nov. 99, pp. 35-5, 99. N. M. Papadakis and S. C. A. Thomopoulos, "Improved Performance Model Reference Adaptive Control with Parameter Mismatch Compensation," 3st CDC '9, Tuscon, AZ, Dec. 6-8, C.D.Wann. S.C.A. Thomopoulos, "Comparative Study of Self-Organizing Neural Networks", Lecture Notes iin Computer Science, Volume 686, Proceedings of the International Workshop on Artificial Neural Networks, New Trends in Neural Computation,pp. 36-3, 993. B. H. Chen and S. C. A. Thomopoulos, "Image Restoration by Inhomogeneous G-M Fiel Modeling and adaptive Kalman Filtering"Circuits and Systems, 993, ISCAS '93, 993 IEEE International Symposium, 3-6 May 993, pp ,

19 S. C. A. Thomopoulos and T. W. Hilands, "High Resolution Harmonic Retrieval Using JDEF," '93 IEEE Regional Conference on Aerospace Control Systems, Westlake Village, CA, May 5-7, 993, pp. 4-6, 993. M. D. Reger and S. C. A. Thomopoulos, "High Resolution Target Detection in the Presence of Multipath," '93 IEEE Regional Conference on Aerospace Control Systems, Westlake Village, CA, May 5-7, 993. S. C. A. Thomopoulos and T. W. Hilands, "High Resolution Model Order Selection and Parameter Estimation in Gaussian and Non-Gaussian Noise Using JDEF," '93 IEEE Regional Conference on Aerospace Control Systems, Westlake Village, CA, May 5-7, 993, pp , 993. L. Weiss and S. C. A. Thomopoulos, "Target Detection and Localization from Bearing-Only and Bearing/Range Measurements," '93 IEEE Regional Conference on Aerospace Control Systems, Westlake Village, CA, May 5-7, 993, pp , 993. S. C. A. Thomopoulos and N. N. Okello, "Design of a Robust Multi-Radar Distributed Data Fusion System," '93 IEEE Regional Conference on Aerospace Control Systems, Westlake Village, CA, May 5-7, 993. T. W. Hilands and S. C. A. Thomopoulos, "High Resolution Multi-Radar Data Fusion Using JDEF," '93 IEEE Regional Conference on Aerospace Control Systems, Westlake Village, CA, May 5-7, 993. C.-D. Wann and S. C. A. Thomopoulos, "Organizing Neural Networks in Signal Detection and Classification," '93 IEEE Regional Conference on Aerospace Control Systems, Westlake Village, CA, May 5-7, 993. I. N. M. Papadakis and S. C. A. Thomopoulos, "Improved Performance Adaptive Control Under Standard MRAC Assumptions," '93 IEEE Regional Conference on Aerospace Control Systems, Westlake Village, CA, May , pp.37-4, 993. B. H. Chen and S. C. A. Thomopoulos,"Joint Detection/Estimation Filter with Application to Image Fusion," '93 IEEE Regional Conference on Aerospace Control Systems, Westlake Village, CA, May 5-7, 993, pp , 993. S. C. A. Thomopoulos, I. Kadar, L. Lovas, and N. N. Okello, "Design of Multisensor data fusion system for target detection," SPIE Proceedings, Orlando, FL, April -4, 993, Volume 955. T. W. Hilands and S. C. A. Thomopoulos, "Model-based Joint Detection/Estimation Approach for Multisensor Data Fusion," SPIE Proceedings, Volume 955, Orlando, FL, April -4, 993. C.-D. Wann and S. C. A. Thomopoulos, "Clustering with Unsupervised Learning Neural Network Approaches," SPIE Proceedings, Volume 955, Orlando, FL, April -4, 993. C.-D. Wann and S. C. A. Thomopoulos, "Organizing Neural Networks," IWANN '93, Sitges, Spain,, June 9-, 993, pp.36-3, 993. B. H. Chen and S. C. A. Thomopoulos, "Image Restoration by Non- Homogeneous G-M Field Modeling and Adaptive Kalman Filtering," '93 IEEE International Symp. on Circuits and Systems, Chicago, IL, May 3-6, pp , 993. I. N. M. Papadakis and S. C. A. Thomopoulos, "Improved Performance MRAC of Linear and Nonlinear Systems," American Control Conference, ACC '93, San Fransisco, June -4, 993. S. C. A. Thomopoulos and T. W. Hilands, "High Order Filters for Estimation in Non-Gaussian," American Control Conference, ACC '93, San Fransisco, June -4,

20 T. W. Hilands and S. C. A. Thomopoulos, "Nonlinear Adaptive Joint Detection/Estimation for Multi-Radar Data Fusion," American Control Conference, ACC '93, San Fransisco, June -4, 993, pp.7-75, 993. S. C. A. Thomopoulos and T. W. Hiland, "Nonlinear Adaptive Detection/Estimation for Single and Multiple Radar Processing," th World Congress International Federation of Automatic Control, Sydney, Australia, 8-3 July, 993. I. N. M. Papadakis and S. C. A. Thomopoulos, "Improved Performance Adaptive Control for a Class of Linear and Nonlinear Systems using Parameter Mismatch Compensation," th World Congress International Federation of Automatic Control, Sydney, Australia, 8-3 July, 993. I. N. M. Papadakis and S. C. A. Thomopoulos, "An Improved Performance Adaptive Control Method for Linear and Linearizable Systems," IEEE Mediterranean Symposium on New Directions in Control Theory and Applications, June -3, 993, Crete Chandris Hotel, Greece. I. N. M. Papadakis and S. C. A. Thomopoulos, "An Improved Performance Adaptive Control Method for Linear and Linearizable Systems," CISS '93, John Hopkins, March 4-6, 993. C.D. Wann, S.C.A. Thomopoulos, "Clustering with unsupervised learning neural networks: a comparative study" proceedings of SPIE 993, Volume 965, 993. S.C.A. Thomopoulos, N.N. Okello, "Design and experimental validation of a multi-band-radar data fusion system", Proceedings of SPIE 993, Augaust 993, Volume 059, pp.6-36, 993. S. C. A. Thomopoulos and B. H. Chen, "Multiresolution fusion of FLIR and Ladar data for Target Detection using JDEF," Proc. of SPIE 993, Boston, September7-0, 993, Volume 059, 993. S. C. A. Thomopoulos and B. H. Chen, "Fusion of Ladar and FLIR data for enhanced Automatic Target Recognition," Proceedings of SPIE 9393, Innsbruck, Austria, October 993, Volume 093, 993. S. C. A. Thomopoulos, "Effects of Intersensor Correlation on Data Fusion," Proceedings of SPIE 93, Innsbruck, Austria, October 993, Volume 093, 993. S. C. A. Thomopoulos, "Predetection Fusion with feedback and Projection," Proceedings of SPIE 993, Innsbruck, Austria, October 993, Volume 093, 993. I. Kadar, S. C. A. Thomopoulos, J. Llinas, M. Alford and M. Liggins, "Predetection Fusion for Enhanced Surveillance," Proceedings of SPIE 993, Innsbruck, Austria, October 993, Volume 093, 993. S. C. A. Thomopoulos and N. N. Okello, "Robust Predetection Data Fusion for Enhanced Target Detection» Proceedings of SPIE 993, Innsbruck, Austria, October 993, Volume 093, 993. S. C. A. Thomopoulos and J. G. Reisman, "Fusion-based, High Volume Automatic Fingerprint Identification System (AFIS)," Proceedings of SPIE 993, Innsbruck, Austria, October 993, Volume 093, 993. S. C. A. Thomopoulos and C.-D. Wann, "Clustering with Unsupervised Neural Networks with Applications to Data Fusion," Proceedings of SPIE 993, Innsbruck, Austria, October 993, Volume 093, 993. N. N. Okello and S. C. A. Thomopoulos, "Design of Data Fusion System for Multiradar Target Detection," 993 IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics, Le Touquet, France, Oct. 7-0, Volume 3, pp ,

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητικές,Δραστηριότητες,και, Ενδιαφέροντα,, Τμήμα,Μηχανικών,Η/Υ,&,Πληροφορικής, Τομέας,Λογικού,των,Υπολογιστών, Εργαστήριο,Γραφικών,,Πολυμέσων,και,Γεωγραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Οκάδα Δπηθνηλσληώλ θαη Δλζσκαησκέλσλ πζηεκάησλ Communications and Embedded Systems Group COMES

Οκάδα Δπηθνηλσληώλ θαη Δλζσκαησκέλσλ πζηεκάησλ Communications and Embedded Systems Group COMES Οκάδα Δπηθνηλσληώλ θαη Δλζσκαησκέλσλ πζηεκάησλ Communications and Embedded Systems Group COMES Θεόδσξνο Α. Αλησλαθόπνπινο Καζεγεηήο Δξγαζηήξην Θεσξεηηθήο Ηιεθηξνηερλίαο θαη Παξαγσγήο Σκήκα Ηιεθηξνιόγσλ

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτριος Θ. Τόμτσης, Ph.D. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

Δημήτριος Θ. Τόμτσης, Ph.D. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Δημήτριος Θ. Τόμτσης, Ph.D. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Τίτλοι σπουδών Πτυχίο: Μηχανικός Πληροφοριακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Coventry, U.K,, 1991. Μεταπτυχιακό: Μηχανικός Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΜΠΙΣΑΚΗ. Τκήκα Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τ.Θ. 2208 71306, Ηξάθιεην, Κξήηε

ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΜΠΙΣΑΚΗ. Τκήκα Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τ.Θ. 2208 71306, Ηξάθιεην, Κξήηε ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΜΠΙΣΑΚΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τ.Θ. 2208 71306, Ηξάθιεην, Κξήηε Τει: +302810-393724 +306972-003446 E-mail: marina@csd.uoc.gr ΠΟΤΔΕ Διδακηοπικό Δίπλωμα ζηην Επιζηήμη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε., ΣΤΕΦ/ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Γνωστικό Αντικείμενο: Computer Aided Design (CAD) Computer

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) Δημητριάδος 95 και Παύλου Μελά 38333 Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΣ ΣΕ ΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ [1] C. Bouras, A. Gkamas, G. Kioumourtzis, Adaptive smooth multicast protocol for multimedia transmission:

ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΣ ΣΕ ΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ [1] C. Bouras, A. Gkamas, G. Kioumourtzis, Adaptive smooth multicast protocol for multimedia transmission: ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΣ ΣΕ ΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ [1] C. Bouras, A. Gkamas, G. Kioumourtzis, Adaptive smooth multicast protocol for multimedia transmission: Implementation details and performance evaluation, International

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Ομάδα Διαχείρισης Βιοϊατρικών Δεδομένων και Τηλεϊατρικής

Ερευνητική Ομάδα Διαχείρισης Βιοϊατρικών Δεδομένων και Τηλεϊατρικής Ερευνητική Ομάδα Διαχείρισης Βιοϊατρικών Δεδομένων και Τηλεϊατρικής Επίκουρος Καθηγητής Η. Μαγκλογιάννης Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική imaglo@ucg.gr Το Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ηλίας Ξυδιάς E-mail: xidias@aegean.gr Τηλ.: 22810-97134, 694-9191282

Δρ. Ηλίας Ξυδιάς E-mail: xidias@aegean.gr Τηλ.: 22810-97134, 694-9191282 Η. Ξυδιάς: Βιογραφικό Σημείωμα (Μάιος 12) i Δρ. Ηλίας Ξυδιάς E-mail: xidias@aegean.gr Τηλ.: 22810-97134, 694-9191282 Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων 84100 Ερμούπολη,

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ Σ. ΦΛΩΡΟΥ Ι ΑΚΤΟΡΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ Σ. ΦΛΩΡΟΥ Ι ΑΚΤΟΡΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ Σ. ΦΛΩΡΟΥ Ι ΑΚΤΟΡΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2008 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης

Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης Α. Αϊναλής 1, Ι. Μελιάδης 2, Π. Πλατής 3 και Κ. Τσιουβάρας 4 1 Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Master of science in Networking and Data Communications Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 Συνδιοργάνωση Το ΤΕΙ Πειραιά και το πανεπιστήμιο Kingston της Μεγάλης Βρετανίας συνδιοργανώνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΗΜΑΚΗΣ Κ. ΛΕΡΟΣ. Μόνιµος Επίκουρος Καθηγητής Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων Πανεπιστήµιο Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΣΗΜΑΚΗΣ Κ. ΛΕΡΟΣ. Μόνιµος Επίκουρος Καθηγητής Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων Πανεπιστήµιο Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΣΗΜΑΚΗΣ Κ. ΛΕΡΟΣ Μόνιµος Επίκουρος Καθηγητής Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων Πανεπιστήµιο Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Οκτώβριος 2012 I. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ηµεροµηνία γέννησης:

Διαβάστε περισσότερα

Security in the Cloud Era

Security in the Cloud Era Security in the Cloud Era Dimitris Gritzalis October 2011 Ασφάλεια στην εποχή του Cloud: Παράδοξο ή απλώς διαφορετικό; Δημήτρης Γκρίτζαλης Καθηγητής Ασφάλειας στις ΤΠΕ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΡΟΜΠΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΣΑΒΒΑΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 16/1/1977 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 29, 16122, ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Καραολή ηµητρίου 80, 18534 Πειραιάς Τηλ. 210 414-2147, e-mail: sofianop@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

Secure Cyberspace: New Defense Capabilities

Secure Cyberspace: New Defense Capabilities Secure Cyberspace: New Defense Capabilities Dimitris Gritzalis November 1999 Υπουργείο Εθνικής Αμυνας Διημερίδα Πληροφορικής και Επιχειρησιακής Ερευνας Αθήνα, 2-3 Νοέμβρη 1999 Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.1 : Έκθεση καταγραφής χρήσεων γης

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.1 : Έκθεση καταγραφής χρήσεων γης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μπιτζιόπουλος Αριστειδης. Διεύθυνση Θουκιδίδου 1α, Μυτιλήνη ΤΚ 81100 Τηλέφωνα 2251023706 Κινητό 6983506390 crmaris@aegean.gr, crmaris@gmail.

Μπιτζιόπουλος Αριστειδης. Διεύθυνση Θουκιδίδου 1α, Μυτιλήνη ΤΚ 81100 Τηλέφωνα 2251023706 Κινητό 6983506390 crmaris@aegean.gr, crmaris@gmail. Βιογραφικό σημείωμα Προσωπικές πληροφορίες Επώνυμο / Όνομα Διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Μπιτζιόπουλος Αριστειδης Διεύθυνση Θουκιδίδου 1α, Μυτιλήνη ΤΚ 81100 Τηλέφωνα 2251023706 Κινητό 6983506390

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμη, 2 τέκνα Διεύθυνση:, Πατησίων 76, 104 34

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Τ. ΤΑΜΠΑΚΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Τ. ΤΑΜΠΑΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Τ. ΤΑΜΠΑΚΑ 1. Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο : ΤΑΜΠΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ημερομ. Γέννησης: 25 Ιουλίου 1962 Υπηκοότητα : Ελληνική Οικογεν. Κατάσταση : Έγγαμος, πατέρας δύο παιδιών

Διαβάστε περισσότερα

BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. goumas@teikav.edu.gr, goumas@kav.forthnet.gr

BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. goumas@teikav.edu.gr, goumas@kav.forthnet.gr BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 'Ονομα: Επώνυμο: Στέφανος Γκούμας Ημερομ.Γέννησης: 25/8/1960 Οικογενειακή κατάσταση: Τόπος κατοικίας: Έγγαμος Παλιό Καβάλας Διεύθυνση κατοικίας: Παπαϊωάννου 45 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΟΣ Προσωπικά Στοιχεία:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΟΣ Προσωπικά Στοιχεία: Όνομα Marios Πανεπιστήμιο / Brunel University London Επώνυμο Angelides E-mail Marios.Angelides@brun el.ac.uk Electronic and Computer Engineering Βαθμίδα Professor Επιστημονική Περιοχή Multimedia Content

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση τοπωνυµίων και άλλων στοιχείων ονοµατολογίας στους χάρτες

Τοποθέτηση τοπωνυµίων και άλλων στοιχείων ονοµατολογίας στους χάρτες Τοποθέτηση τοπωνυµίων και άλλων στοιχείων ονοµατολογίας στους χάρτες Miroshnikov & Tchepine 1999 Ahn & Freeman 1984 Ένας σηµαντικός παράγοντας που επηρεάζει την αποτελεσµατικότητα ενός χάρτη ως µέσω επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαδραστική Τηλεδιάσκεψη στο Σύγχρονο Σχολείο: Πλαίσιο Διδακτικού Σχεδιασμού

Η Διαδραστική Τηλεδιάσκεψη στο Σύγχρονο Σχολείο: Πλαίσιο Διδακτικού Σχεδιασμού Η Διαδραστική Τηλεδιάσκεψη στο Σύγχρονο Σχολείο: Πλαίσιο Διδακτικού Σχεδιασμού Παναγιώτης Αναστασιάδης Πανεπιστήμιο Κρήτης panas@ edc.uoc.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι προηγμένες τεχνολογίες σύγχρονης μετάδοσης και ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

LAN. On the Dynamic Performance of Indoor Positioning System using Wireless LAN on Smartphone

LAN. On the Dynamic Performance of Indoor Positioning System using Wireless LAN on Smartphone 一 般 社 団 法 人 電 子 情 報 通 信 学 会 信 学 技 報 THE INSTITUTE OF ELECTRONICS, IEICE Technical Report INFORMATION AND COMMUNICATION ENGINEERS TECHNICAL ITS2015-6 REPORT(2015-06) OF IEICE. THE INSTITUTE OF ELECTRONICS,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102 ΔΘΛΗΘΝ ΚΔΡΠΝΒΗΝ ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΠΣΝΙΖ ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΩΛ ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΩΛ ΘΑΗ ΦΠΗΘΩΛ ΔΞΗΠΡΖΚΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΡΔΙΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΔΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΩΛ ΔΜΔΡΑΠΔΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΖΚ/ΛΗΑ 1ο - 2ο 2/8/10 ο-4ο 9.00

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυμο: Βαϊρακτάρης

Επώνυμο: Βαϊρακτάρης Επώνυμο: Βαϊρακτάρης Όνομα: Τμήμα: Εμμανουήλ Δομικών Έργων Βαθμίδα: Επιστημονικός Συνεργάτης Γνωστικό Αντικείμενο (ΦΕΚ Διορισμού): Θεμελιώσεις 1. ΣΠΟΥΔΕΣ 1989.94 Φοίτηση στο Μαθηματικό Τμήμα του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27 .... 1-3.... 3-16 μ : 1. μ μ.... 3-4 2. μ... 4 3. μ / μ μ... 4-5 4. μ μ.... 5 5. μ... 5-6 6. μ μ.... 6 7.... 6-7 8. μ μ ( )... 7-8 9. μ/μ μ... 8 10. μ/μμ -... 8-9 11. μ / μ... 9-10 12. /... 10 13. / μ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 10434 ΑΘΗΝΑ Ε - ΜΑΙL : mkap@aueb.gr ΤΗΛ: 210-8203814, 6947-931643 ΚΑΠΕΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ. Βιογραφικό Σημείωμα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 10434 ΑΘΗΝΑ Ε - ΜΑΙL : mkap@aueb.gr ΤΗΛ: 210-8203814, 6947-931643 ΚΑΠΕΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ. Βιογραφικό Σημείωμα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 10434 ΑΘΗΝΑ Ε - ΜΑΙL : mkap@aueb.gr ΤΗΛ: 210-8203814, 6947-931643 ΚΑΠΕΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Βιογραφικό Σημείωμα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Εθνικότητα: Ελληνική Ημερομηνία Γέννησης:

Διαβάστε περισσότερα

/MAC DoS. A Coding Scheme Using Matched Filter Resistant against DoS Attack to PHY/MAC Layer in Wireless Communications

/MAC DoS. A Coding Scheme Using Matched Filter Resistant against DoS Attack to PHY/MAC Layer in Wireless Communications Vol. 51 No. 9 1499 1506 (Sep. 2010) /MAC DoS 1 2 2 MAC DoS MAC 10 9 MAC DoS LAN Ethernet A Coding Scheme Using Matched Filter Resistant against DoS Attack to PHY/MAC Layer in Wireless Communications Ryuzou

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση. DOSSIER-Cloud DevOpS-based Software engineering for the cloud

Πρόσκληση. DOSSIER-Cloud DevOpS-based Software engineering for the cloud DOSSIER-Cloud DevOpS-based Software engineering for the cloud Πρόσκληση 2 ο μινι-σχολείο στο Υπολογιστικό Νέφος και τις Υπηρεσίες Λογισμικού Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2016 Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2016 Αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Υπολογιστικών Τεχνικών στην Γεωργία

Εφαρμογή Υπολογιστικών Τεχνικών στην Γεωργία Ελληνική ημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Εφαρμογή Υπολογιστικών Τεχνικών στην Γεωργία Ενότητα 3 : Εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης στη Γεωργία (2/3) Μελετίου Γεράσιμος 1 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

Based Modeling: Applications of Genetic Programming and Self-Organizing Maps.

Based Modeling: Applications of Genetic Programming and Self-Organizing Maps. Δρ Καμπουρίδης Μιχαήλ, PhD, MSc, BSc Πανεπιστήμιου του Κεντ E-mail: M.Kampouridis@kent.ac.uk Τμήμα Πληροφορικής Ιστοσελίδα http://kampouridis.net Μέντγουεϊ Τηλ: (0) 1634 88 8837 T.K.: ME4 4AG ΠΡΟΦΙΛ Είμαι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ ΘΕΣΗΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΡΟΜΠΟΤ ΜΕ ΜΟΝΟΦΘΑΛΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΑΣΗΣ

ΕΥΡΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ ΘΕΣΗΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΡΟΜΠΟΤ ΜΕ ΜΟΝΟΦΘΑΛΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΑΣΗΣ ΕΥΡΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ ΘΕΣΗΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΡΟΜΠΟΤ ΜΕ ΜΟΝΟΦΘΑΛΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΑΣΗΣ Νικόλαος Κυριακούλης *, Ευάγγελος Καρακάσης, Αντώνιος Γαστεράτος, Δημήτριος Κουλουριώτης, Σπυρίδων Γ. Μουρούτσος Δημοκρίτειο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 1981 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. : mkrinidi@gmail.com

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 1981 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. : mkrinidi@gmail.com ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ : Μιχαήλ : Κρηνίδης : Δημήτριος : Νίκη ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 1981 ΠΟΛΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Τ.Κ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ e-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1.3.Ξένες γλώσσες Αγγλικά πολύ καλά 1.4.Τεχνικές γνώσεις

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1.3.Ξένες γλώσσες Αγγλικά πολύ καλά 1.4.Τεχνικές γνώσεις 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο: Παπαγεωργίου Γεώργιος του Ιωάννη. ιεύθυνση κατοικίας: ηµητρακοπούλου 10 Φάρσαλα Έγγαµος, πατέρας δύο (2) παιδιών. Τηλέφωνα: 6984143143, 2491022594

Διαβάστε περισσότερα

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. :

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. : «Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Καινοτοµίας. ικτύωση της έρευνας µε την παραγωγή» ρ. Ιωάννης Χατζηκιάν Οκτώβριος 2006 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Πρόλογος 3 1. Εισαγωγή 4

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Κορφιατη - Π. Γεωργίου ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

Μ. Κορφιατη - Π. Γεωργίου ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ Μ. Κορφιατη - Π. Γεωργίου ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ Αξιολόγηση υπηρεσιών: Έρευνα χρηστών της ΒιΒλιοθήκης και Υπηρεσίας Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών Μ. Korfiati - P. Georgiou

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΖΕΝΙΘΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΣΕ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ GNSS

ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΖΕΝΙΘΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΣΕ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ GNSS ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΖΕΝΙΘΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΣΕ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ GNSS ΣΥΜΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

EASTERN MACEDONIA AND THRACE INSTITUTE OF TECHNOLOGY CURRICULUM VITAE. Dr. PANAGIOTIS KOGIAS, MSc, PhD. Lecturer Department of Electrical Engineering

EASTERN MACEDONIA AND THRACE INSTITUTE OF TECHNOLOGY CURRICULUM VITAE. Dr. PANAGIOTIS KOGIAS, MSc, PhD. Lecturer Department of Electrical Engineering EASTERN MACEDONIA AND THRACE INSTITUTE OF TECHNOLOGY CURRICULUM VITAE EDUCATION Dr. PANAGIOTIS KOGIAS, MSc, PhD. Lecturer Department of Electrical Engineering Eastern Macedonia and Thrace Institute of

Διαβάστε περισσότερα

A Method for Creating Shortcut Links by Considering Popularity of Contents in Structured P2P Networks

A Method for Creating Shortcut Links by Considering Popularity of Contents in Structured P2P Networks P2P 1,a) 1 1 1 P2P P2P P2P P2P A Method for Creating Shortcut Links by Considering Popularity of Contents in Structured P2P Networks NARISHIGE Yuki 1,a) ABE Kota 1 ISHIBASHI Hayato 1 MATSUURA Toshio 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Στα πλαίσια της ερευνητικής δραστηριότητας του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής, είναι σε εξέλιξη σε συνεργασία με το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, το

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Towards a more Secure Cyberspace

Towards a more Secure Cyberspace Towards a more Secure Cyberspace Dimitris Gritzalis 1 October 1999 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εφαρμογών Πληροφορικής Θεσσαλονίκη, 8-10 Οκτώβρη 1999 Πορεία προς έναν ασφαλέστερο Κυβερνοχώρο Δημήτρης Γκρίτζαλης

Διαβάστε περισσότερα

Critical ICT Infrastructures Protection: Trends and Perspectives. Dimitris Gritzalis

Critical ICT Infrastructures Protection: Trends and Perspectives. Dimitris Gritzalis Critical ICT Infrastructures Protection: Trends and Perspectives Dimitris Gritzalis April 2005 Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) Γενικές Αρχές Εθνικής Στρατηγικής για το Απόρρητο και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠ Υ ΡΟ Σ Ψ Υ Χ Η Σ V I T A E. Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων. και Υπολογιστικής Υποδομής, Πολυτεχνείο Κρήτης

ΣΠ Υ ΡΟ Σ Ψ Υ Χ Η Σ V I T A E. Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων. και Υπολογιστικής Υποδομής, Πολυτεχνείο Κρήτης ΣΠ Υ ΡΟ Σ Ψ Υ Χ Η Σ V I T A E ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Εργασία: Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Υπολογιστικής Υποδομής, Πολυτεχνείο Κρήτης Κτίριο Α1, Πολυτεχνειούπολη Ακρωτηρίου Χανιά, 73100 Οικία: Πιθάρι Ακρωτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Quick algorithm f or computing core attribute

Quick algorithm f or computing core attribute 24 5 Vol. 24 No. 5 Cont rol an d Decision 2009 5 May 2009 : 100120920 (2009) 0520738205 1a, 2, 1b (1. a., b., 239012 ; 2., 230039) :,,.,.,. : ; ; ; : TP181 : A Quick algorithm f or computing core attribute

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ 1 ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ Πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΟ), Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ : ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ CAD/CAM ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ HEIDENHAIN ΟΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ:ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατη ευρυζωνικότητα µέσω τεχνολογίας Wimax

Ασύρµατη ευρυζωνικότητα µέσω τεχνολογίας Wimax Ασύρµατη ευρυζωνικότητα µέσω τεχνολογίας Wimax Γεώργιος Αγαπίου, PhD. Μέλος Ειδικής Επιστηµονικής Επιτροπής Θεµάτων Τηλεπικοινωνιακών Συστηµάτων ΤΕΕ Εισαγωγή Πολλοί ήταν αυτοί που περίµεναν την έλευση

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα Δρ. Ψύχας Ηρακλής - Δημήτριος

Βιογραφικό σημείωμα Δρ. Ψύχας Ηρακλής - Δημήτριος Βιογραφικό σημείωμα Δρ. Ψύχας Ηρακλής - Δημήτριος Βιογραφικό Σημείωμα Δρ. Ψύχας Ηρακλής - Δημήτριος Σελίδα 1 Προσωπικές Πληροφορίες Επώνυμο: Ψύχας Όνομα: Ηρακλής - Δημήτριος Έτος γεννήσεως: 1987 Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α. ΔΑΛΙΑΝΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α. ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α. ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ KAI ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Institute of Sound

Διαβάστε περισσότερα

DECO DECoration Ontology

DECO DECoration Ontology Πράξη: «Αρχιμήδης ΙΙI Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Κρήτης» Υποέργο 32 DECO DECoration Ontology Οντολογία και εφαρμογές σημασιολογικής αναζήτησης και υποστήριξης στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. "Αντίστροφος µετασχηµατισµός Hough και οι εφαρµογές του στην ψηφιακή επεξεργασία εικόνας"

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αντίστροφος µετασχηµατισµός Hough και οι εφαρµογές του στην ψηφιακή επεξεργασία εικόνας ρ. Αναστάσιος Λ. Κεσίδης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ I. ΠΤΥΧΙΟ Τίτλος πτυχίου ίπλωµα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών Τίτλος Σχολής-Ιδρύµατος Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασι α «Εκτι μήσή τής ποιο τήτας εικο νων με τήν χρή σή τεχνήτων νευρωνικων δικτυ ων»

Πτυχιακή Εργασι α «Εκτι μήσή τής ποιο τήτας εικο νων με τήν χρή σή τεχνήτων νευρωνικων δικτυ ων» Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Πτυχιακή Εργασι α «Εκτι μήσή τής ποιο τήτας εικο νων με τήν χρή σή τεχνήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ένα µοντέλο Ισοδύναµης Χωρητικότητας για IEEE Ασύρµατα Δίκτυα. Εµµανουήλ Καφετζάκης

Ένα µοντέλο Ισοδύναµης Χωρητικότητας για IEEE Ασύρµατα Δίκτυα. Εµµανουήλ Καφετζάκης Ένα µοντέλο Ισοδύναµης Χωρητικότητας για IEEE 802.11 Ασύρµατα Δίκτυα. Εµµανουήλ Καφετζάκης mkafetz@iit.demokritos.gr Το κίνητρο µας-συνεισφορά Η ασύρµατη δικτύωση λαµβάνει ευρείας αποδοχής. Το πρότυπο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΜΣ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» OSWINDS RESEARCH GROUP

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΜΣ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» OSWINDS RESEARCH GROUP ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΜΣ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» OSWINDS RESEARCH GROUP 2015-2016 http://oswinds.csd.auth.gr/pms-theses201516 Ιδιωτικότητα και ανωνυμία σε ανοικτές πλατφόμες Privacy and anonymity

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Εποχές( 1. Εποχή(του(mainframe((πολλοί( χρήστες,(ένας(υπολογιστής)(( 2. Εποχή(του(PC((ένας(χρήστης,(

Εποχές( 1. Εποχή(του(mainframe((πολλοί( χρήστες,(ένας(υπολογιστής)(( 2. Εποχή(του(PC((ένας(χρήστης,( Κίνητρα( Η(εξάπλωση(των(υπολογιστικών(συσκευών( Πως(έγινε;( Ανάγκη(για(πληροφορία( Προς(τι;( Εφαρμογές(του(διάχυτου(υπολογισμού( Μπορούμε(να(σχεδιάσουμε(&(να(αναπτύξουμε(ώστε(οι( άνθρωποι(να(μπορούν(να(τον(χρησιμοποιούν(

Διαβάστε περισσότερα

Marios Karagiannopoulos, B.Eng, M.Sc Staff Software Engineer, Tech Lead

Marios Karagiannopoulos, B.Eng, M.Sc Staff Software Engineer, Tech Lead Daedalus/Bytemobile/Citrix Marios Karagiannopoulos, B.Eng, M.Sc Staff Software Engineer, Tech Lead About.me Marios Karagiannopoulos B.Eng. Software Engineering, T.E.I. of Athens M.Sc. Computational Mathematics

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Research on model of early2warning of enterprise crisis based on entropy

Research on model of early2warning of enterprise crisis based on entropy 24 1 Vol. 24 No. 1 ont rol an d Decision 2009 1 Jan. 2009 : 100120920 (2009) 0120113205 1, 1, 2 (1., 100083 ; 2., 100846) :. ;,,. 2.,,. : ; ; ; : F270. 5 : A Research on model of early2warning of enterprise

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Γ.Δ.ΠΑΣΓΙΑΝΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Γ.Δ.ΠΑΣΓΙΑΝΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Γ.Δ.ΠΑΣΓΙΑΝΟΥ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ΕΜΠ I. Προσωπικά στοιχεία: Επίθετο: Πασγιάνος Όνομα: Γεώργιος Πατρώνυμο: Δημήτριος Τόπος γεννήσεως: Αθήνα Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών ΤΜΗΜΑ Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5

ΣΧΟΛΗ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών ΤΜΗΜΑ Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5 ΣΧΟΛΗ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών ΤΜΗΜΑ Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

: 1/8

:   1/8 & Y 9, 157 80 NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING MECHANICAL DESIGN & CONTROL SYSTEMS SECTION 9 HEROON POLYTECHNIOU ST., 157 80 ZOGRAFOU μ μ, μ. T 3 μ, 1, 1, 3,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Βασίλειος Σ. Βασιλειάδης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Βασίλειος Σ. Βασιλειάδης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Βασίλειος Σ. Βασιλειάδης Ηµεροµηνία και τόπος γέννησης : 25 Ιανουαρίου 1973, Αθήνα E-mail : bb@eap.gr 1. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1978-1984 1984-1990 : Κατώτερη στo Ξυλόκαστρο : Μέση στο Ξυλόκαστρο

Διαβάστε περισσότερα

Online Social Networks: Posts that can save lives. Sotiria Giannitsari April 2016

Online Social Networks: Posts that can save lives. Sotiria Giannitsari April 2016 Online Social Networks: Posts that can save lives Sotiria Giannitsari April 2016 Ψηφιακά Κοινωνικά Δίκτυα: Αναρτήσεις που σώζουν ζωές Σωτηρία Γιαννίτσαρη Εργαστήριο Ασφάλειας Πληροφοριών & Προστασίας Κρίσιμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ202:'Η'επιστημονική'δημοσίευση

ΕΠΛ202:'Η'επιστημονική'δημοσίευση Θέµατα ΕΠΛ202:'Η'επιστημονική'δημοσίευση 2 Ορισµός Τι είναι ένα επιστηµονικό άρθρο; Παρουσίαση και τεκµηρίωση µιας πρωτότυπης επιστηµονικής συνεισφοράς 3 Θέµατα Θέµατα 7 8 Θέµατα Ετεροναφορές Η δοµή ενός

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Υπολογιστικών Τεχνικών στη Γεωργία

Εφαρμογή Υπολογιστικών Τεχνικών στη Γεωργία Ελληνική ημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Εφαρμογή Υπολογιστικών Τεχνικών στη Γεωργία Ενότητα 6 : Συστήματα Λήψης Αποφάσεων στην Γεωργία (2/3) Μελετίου Γεράσιμος 1 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τµήµα Πληροφορικής

Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τµήµα Πληροφορικής oard Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τµήµα Πληροφορικής Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή ιατριβή Τίτλος ιατριβής Masters Thesis Title Ονοµατεπώνυµο Φοιτητή Πατρώνυµο Ανάπτυξη διαδικτυακής

Διαβάστε περισσότερα

Οι σπουδές μου χρηματοδοτήθηκαν από το Κοινωφελές Ίδρυμα Αδελφών Μπάκαλα και την εταιρεία τηλεπικοινωνιών NORTEL Networks (Harlow, UK).

Οι σπουδές μου χρηματοδοτήθηκαν από το Κοινωφελές Ίδρυμα Αδελφών Μπάκαλα και την εταιρεία τηλεπικοινωνιών NORTEL Networks (Harlow, UK). Βιογραφικό Σημείωμα Όνομα: Διεύθυνση: Τηλέφωνο: Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: ΓΕΩΡΓΙΑ Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ Επίκουρη Καθηγήτρια Οδός Ακαδημαϊκού Βλάχου Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Ultrasound Probe Calibration Method Based on Optical Tracking Systems

Ultrasound Probe Calibration Method Based on Optical Tracking Systems 32 5 213 1 Chinese Journal of Biomedical Engineering Vol. 32 No. 5 October 213 * 11624 3 6 6 3 1 mm 2 2 mm R318 A 258-821 213 5-526-6 Ultrasound Probe Calibration Method Based on Optical Tracking Systems

Διαβάστε περισσότερα

Cyberwar ante portas : The role and importance of national cyber-defense exercises

Cyberwar ante portas : The role and importance of national cyber-defense exercises Cyberwar ante portas : The role and importance of national cyber-defense exercises Dimitris Gritzalis June 2010 Κυβερνοπόλεμος ante portas. Ο ρόλος και η σημασία των εθνικών ασκήσεων Κυβερνοάμυνας Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ενότητα Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση ιπλωµατικής

Παρουσίαση ιπλωµατικής Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Πληροφορικής Επιστήµη Υπολογιστών Παρουσίαση ιπλωµατικής Επιµέλεια: *Φλουρή Χαρά, Α.Μ.:ΕΥ0808 Επιβλέπον : * Βασίλειος Σύρης Αθήνα, 2010 1 Ποιο είναι το πρόβληµά? Σωστός

Διαβάστε περισσότερα

Ασημάκης Δ. Λυκουργιώτης

Ασημάκης Δ. Λυκουργιώτης Ασημάκης Δ. Λυκουργιώτης Στοιχεία asly@ece.upatras.gr (+30) 6945-546371 Google Scholar Asimakis Lykourgiotis LinkedIn Lykourgiotis Asimakis Εκπαίδευση ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ Διδακτορικό Δίπλωμα Ημερ. Κτίσης Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Legal use of personal data to fight telecom fraud

Legal use of personal data to fight telecom fraud Legal use of personal data to fight telecom fraud Dimitris Gritzalis May 2001 Ημερίδα Ελληνικού Φορέα Αντιμετώπισης Τηλεπικοινωνιακής Απάτης (ΕΦΤΑ) Tηλεπικοινωνιακή Απάτη: Μέθοδοι - Πρόληψη - Προεκτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Γενικές Πληροφορίες για Μέλη ΔΕΠ Ονοματεπώνυμο Αδάμ Αδαμόπουλος Βαθμίδα Επίκουρος Καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο Ιατρική Φυσική Εργαστήριο/Κλινική Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Γραφείο Τηλέφωνο 25510 30501

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Αυτόνομα Ευφυή Κινούμενα Ρομποτικά Συστήματα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Αυτόνομα Ευφυή Κινούμενα Ρομποτικά Συστήματα Ε.Μ.Π., ΣΗΜΜΥ, Ακαδημαϊκό Έτος 2010-11, 8ο Εξάμηνο Μάθημα: Ρομποτική ΙΙ. Διδάσκων: Κ.Τζαφέστας ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Αυτόνομα Ευφυή Κινούμενα Ρομποτικά Συστήματα Αρχιτεκτονικές Ελέγχου (mobile robot control architectures)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Φεβρουαρίου - Ιουλίου

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Φεβρουαρίου - Ιουλίου Πρόγραμμα Σεμιναρίων Φεβρουαρίου - Ιουλίου SQL Server MC2778 Writing Queries Using Microsoft SQL Server 2008 Transact-SQL 24 30/1-2/2 (Β) 10-13 (Β) MC6231 Maintaining a Microsoft SQL Server 2008 R2 Database

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρία - Προηγούμενες θέσεις

Εμπειρία - Προηγούμενες θέσεις Χρήστος Π. Καστώρης o Ημερ. Γεννήσεως: 28 Οκτ.1950 o Τόπος Γέννησης: Γόννοι - Λάρισας o Οικογ. Κατάσταση: Έγγαμος με δύο (2) παιδιά o Τηλ. 6972777813/ 2310245800/ 2495093117 o E-mail: xkastori@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα