ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ COMPANY PROFILE ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ COMPANY PROFILE ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ"

Transcript

1 ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ COMPANY PROFILE ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ

2 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ Η BSN 3 Ανϊπτυξη Επιχειρηςιακού Λογιςμικού 4 Υπηρεςύεσ Πληροφορικόσ Τεχνολογύασ 6 Υπηρεςύεσ Υποςτόριξησ 9 Συμβουλευτικϋσ υπηρεςύεσ 15 Ενδεικτικό Πελατολόγιο 16 Στοιχεύα επικοινωνύασ 17 2

3 H BSN Γνωπιμία με ηην BSN Η BSN αποτελεύ, από το 1988, ϋνα μοναδικϊ ολοκληρωμϋνο οργανιςμό παροχόσ λύςεων και προώόντων λογιςμικού, που ςχεδιϊζει, αναπτύςςει και προςφϋρει λύςεισ τεχνολογύασ ςε ϋνα ευρύτατο φϊςμα επαγγελματικών χώρων & οργανιςμών. Η πολυετόσ πεύρα, το υψηλό επύπεδο τεχνογνωςύασ των ςτελεχών τησ και οι επιλεγμϋνεσ διεθνεύσ ςυνεργαςύεσ με κορυφαύουσ καταςκευαςτϋσ hardware & software, εξαςφαλύζουν το υψηλό επύπεδο των λύςεων και προώόντων που διαθϋτει η BSN ςτην Ελληνικό αγορϊ. Λύζειρ & πποϊόνηα Η BSN αναλαμβϊνει την μελϋτη και ανϊλυςη αναγκών, τη ςχεδύαςη και ανϊπτυξη εφαρμογών λογιςμικού. Ο επιχειρηματύασ καλεύται να επιλϋξει και να επενδύςει ςε ϋνα μηχανογραφικό ςύςτημα που θα ςυντελϋςει ςτην επικερδό διεκπεραύωςη των δραςτηριοτότων τησ επιχεύρηςόσ του. H BSN παρϋχει ολοκληρωμϋνεσ υπηρεςύεσ καταςκευόσ, φιλοξενύασ και διαχεύριςησ ιςτοςελύδων. Ανϊλογα με τισ ανϊγκεσ, μπορεύτε να επιλϋξετε από μια απλό, οικονομικό αλλϊ καθ όλα ολοκληρωμϋνη ιςτοςελύδα ό/και ηλεκτρονικό κατϊςτημα, μϋχρι και εξειδικευμϋνεσ web εφαρμογϋσ, πλόρωσ διαχειριζόμενεσ από εςϊσ. Για ακόμα πιο απαιτητικούσ πελϊτεσ μπορούμε να ςχεδιϊςουμε και να δημιουργόςουμε μοναδικϋσ και πρωτότυπεσ ςελύδεσ υψηλόσ αιςθητικόσ. Η BSN μϋςω τησ εξελιγμϋνησ πλατφόρμασ ανϊπτυξησ mobile εύναι ςε θϋςη να δημιουργόςει για την επιχεύρηςη ςασ τισ αρτιότερεσ και λειτουργικότερεσ εφαρμογϋσ. Εφαρμογϋσ προώθηςησ και διαχεύριςησ ροόσ εργαςιών που θα απογειώςουν την λειτουργύα τησ επιχεύρηςόσ ςασ. Business Development Δίκηςο ζςνεπγαηών H BSN αναπτύςςει τισ επιχειρηματικϋσ τησ δραςτηριότητεσ μϋςα από την απ ευθεύασ προςϋγγιςη επιχειρόςεων και οργανιςμών, αλλϊ και μϋςα από την ανϊπτυξη ςυνεργαςιών με ϊλλεσ επιχειρόςεισ πληροφορικόσ (δύκτυο εξουςιοδοτημϋνων μεταπωλητών) ςτην Ελλϊδα και το Εξωτερικό. Προκειμϋνου να επιτευχθεύ η ευρύτερη δυνατό γεωγραφικό κϊλυψη, η ταχεύα ανϊπτυξη και η ϊρτια τεχνικό κϊλυψη του πελατολογύου, ιδιαύτερη ϋμφαςη δύδεται ςτην ανϊπτυξη πωλόςεων μϋςω του δικτύου μεταπωλητών τησ BSN. Οι ςυνεργϊτεσ-μεταπωλητϋσ των λύςεων τησ BSN, διακρύνονται για το υψηλό επύπεδο τεχνικόσ κατϊρτιςησ και τεχνογνωςύασ και εύναι ςε θϋςη να αναλύςουν και να υλοποιόςουν το ςύνολο των λύςεων που διαθϋτει. 3

4 ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ BSN Smart Commercial Unit Οι ϋμπειροι μηχανικού λογιςμικού τησ BSN κατϋχουν ςυςςωρευμϋνη τεχνογνωςύα από εκατοντϊδεσ εγκαταςτϊςεισ εφαρμογών λογιςμικού, ςε μια ευρύτατη γκϊμα επιχειρόςεων και οργανιςμών. Γνωρύζουν ςε βϊθοσ τισ διαδικαςύεσ λειτουργύασ των μικρών,μεςαύων αλλϊ και μεγϊλων επιχειρόςεων, καθώσ και τον τρόπο με τον οπούο οι εφαρμογϋσ τησ BSN μπορούν να γύνουν πολύτιμα εργαλεύα ανϊπτυξησ για τη δικό ςασ επιχεύρηςη. Η BSN ςτο πλαύςιο δραςτηριοπούηςόσ τησ ςτο χώρο των λύςεων επιχειρηςιακού λογιςμικού (business software applications), ϋχει αναπτύξει και διαθϋτει το Ολοκληρωμϋνο Σύςτημα Διαχεύριςησ Πόρων & Επικοινωνύασ BSN SCU. To BSN SCU υποςτηρύζει καθολικϊ τισ λειτουργύεσ και τισ διαδικαςύεσ επιχειρόςεων κϊθε μεγϋθουσ. Επιπλϋον ενςωματώνει λειτουργύεσ προβολόσ και επικοινωνύασ τησ επιχεύρηςησ. Το BSN SCU αποτελεύ μύα από τισ πλϋον ςύγχρονεσ λύςεισ business λογιςμικού, καθώσ ςχεδιϊςτηκε με βϊςη πραγματικϊ υψηλϋσ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ και αξιοποιώντασ τα καλύτερα τεχνολογικϊ εργαλεύα. Το λογιςμικό χαρακτηρύζεται από πληρότητα ςε όλεσ τισ ενότητεσ λειτουργιών που περιλαμβϊνει και ενςωματώνει πρακτικϋσ που εύναι απαραύτητεσ ςε κϊθε επιχειρηματικό οργϊνωςη. Οι λύςεισ BSN SCU ενοποιούν όλεσ τισ επιχειρηςιακϋσ διαδικαςύεσ και επιτρϋπουν την αυτοματοπούηςη βαςικών λειτουργιών ςε όλα τα τμόματα τησ επιχεύρηςησ. Το λογιςμικό ϋχει ςχεδιαςτεύ με την αναγκαύα κατϊτμηςη λειτουργιών (modularity) και διαθϋτει ευελιξύα για να καλύψει τισ ιδιαύτερεσ ανϊγκεσ κϊθε επιχεύρηςησ. Εύναι πλόρωσ προςαρμόςιμο και επεκτϊςιμο, ενώ ολοκληρώνεται εύκολα με ϊλλεσ εφαρμογϋσ και ςυςτόματα. Το λογιςμικό BSN SCU ϋχει βελτιςτοποιηθεύ για λειτουργύα ςτο cloud και παρϋχει ϋνα ςύνολο από web και mobile εφαρμογϋσ που ενιςχύουν ςημαντικϊ τισ δυνατότητεσ για «επιχειρηςιακό φορητότητα». Με την ύπαρξη εναλλακτικών μοντϋλων διϊθεςησ, κϊθε επιχεύρηςη μπορεύ να προςαρμόςει τη λύςη ςτισ πραγματικϋσ τησ ανϊγκεσ, μεγιςτοποιώντασ την απόδοςη τησ επϋνδυςησ τησ. Προκειμϋνου να διαςφαλιςτεύ η επιτυχημϋνη ενςωμϊτωςη του BSN SCU ςε οποιαδόποτε επιχεύρηςη ό οργανιςμό, πϋρα από την προμόθεια τησ κατϊλληλησ εφαρμογόσ, το τμόμα Business Software τησ BSN εύναι ςε θϋςη να προςφϋρει ϋνα ςύνολο από υψηλού επιπϋδου υπηρεςύεσ, όπωσ: Υπηρεςύεσ εγκατϊςταςησ, παραμετροπούηςησ και ελϋγχου ςωςτόσ λειτουργύασ. Υπηρεςύεσ εκπαύδευςησ ςε τελικούσ χρόςτεσ και διαχειριςτϋσ ςυςτημϊτων. Υπηρεςύεσ υποςτόριξησ και απομακρυςμϋνησ διαχεύριςησ. Συμβόλαια ολοκληρωμϋνησ υποςτόριξησ, license updates, κλπ. Υπηρεςύεσ ανϊπτυξησ λογιςμικού κατ' απαύτηςη (custom-made software). 4

5 BSN SCU Επισειπημαηικοί κλάδοι Ενδεικτικϊ αναφϋρονται επιχειρηματικού κλϊδοι που καλύπτει το portfolio επιχειρηςιακού λογιςμικού BSN SCU: Πϊςησ φύςεωσ εμπορικϋσ επιχειρόςεισ ανεξαρτότωσ μεγϋθουσ (χονδρικό & λιανικό εμπόριο) Βιομηχανικϋσ, βιοτεχνικϋσ & παραγωγικϋσ μονϊδεσ Λογιςτικϊ και φοροτεχνικϊ γραφεύα Διανομό προώόντων & logistics Κλϊδοσ μεταφορών (εθνικϋσ, διεθνεύσ, ταχυμεταφορϋσ, κλπ) Χώροι εςτύαςησ (bar, καφετϋριεσ, εςτιατόρια, delivery) Ιδιωτικό εκπαύδευςη (φροντιςτόρια μϋςησ εκπαύδευςησ, κϋντρα ξϋνων γλωςςών, εργαςτόρια ελευθϋρων ςπουδών, ςχολϋσ χορού, ςχολϋσ οδηγών) Γυμναςτόρια, video clubs, internet cafe & ενοικιϊςεισ μηχανοκύνητων Σταθμού αυτοκινότων (parking), ςυνεργεύα, κϊθετεσ μονϊδεσ μηχανοκύνητων Ξενοδοχεύα, τουριςτικϋσ μονϊδεσ & camping Ιατρικϊ κϋντρα, ιατρεύα, κϋντρα υγεύασ, φαρμακευτικϋσ εταιρεύεσ Επιχειρόςεισ διαχεύριςησ & εξυπηρϋτηςησ πολυκατοικιών Νομικϊ, ςυμβολαιογραφικϊ, αςφαλιςτικϊ & μεςιτικϊ γραφεύα Βενζινϊδικα, εταιρεύεσ εμπορύασ & διανομόσ καυςύμων Σύλλογοι, ςωματεύα, ομοςπονδύεσ, ςυνδικαλιςτικού φορεύσ Επιχειρόςεισ ανακύκλωςησ Χώροι ευεξύασ, ινςτιτούτα ομορφιϊσ & κομμωτόρια 5

6 ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ Υπηπεζίερ Web Η εξϊπλωςη του παγκόςμιου ιςτού πληροφοριών (world wide web) ςηματοδοτεύ μια νϋα αντύληψη και προςϋγγιςη των επικοινωνιακών αναγκών των επιχειρόςεων ςτη νϋα οικονομύα. Η αυτοματοπούηςη των ςυναλλαγών, η ϊμεςη πρόςβαςη ςε πληροφορύεσ και η αναύρεςη οποιουδόποτε χρονικού ό γεωγραφικού περιοριςμού, μεγιςτοποιούν τισ δυνατότητεσ για επικοινωνύα, ςυνεργαςύα και εμπορικϋσ ςυναλλαγϋσ. Σόμερα, μϋςα από ϋνα ευρύ φϊςμα ευϋλικτων υπηρεςιών του τμόματοσ Web Services, η BSN εύναι ςε θϋςη να προτεύνει και να υλοποιόςει λύςεισ, για κϊθε επιχειρηςιακό ανϊγκη. Οι ϋμπειροι ςύμβουλοι διαδικτύου του τμόματοσ Web services εύναι ςε θϋςη να ςασ καθοδηγόςουν υπεύθυνα και αποτελεςματικϊ για τον τρόπο με τον οπούο μπορεύτε να εκμεταλλευτεύτε επιχειρηςιακϊ το διαδύκτυο, μετατρϋποντασ τα αμϋτρητα πλεονεκτόματϊ χρόςησ του, ςε εργαλεύο ανϊπτυξησ και ανϊδειξησ επιχειρηματικών ευκαιριών για τη δικό ςασ επιχεύρηςη. Γνωρύςτε μερικϋσ από τισ υπηρεςύεσ του τμόματοσ ςτισ ςελύδεσ που ακολουθούν.9 Σσεδιαζμόρ & ανάπηςξη δικηςακών ηόπων Η εμφϊνιςη και το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου κϊθε επιχεύρηςησ, αποτελεύ την «εικόνα» τησ ςε εκατομμύρια χρόςτεσ του internet ςε όλο τον πλανότη. Με ουςιαςτικό γνώςη και αύςθηςη ευθύνησ ςτην BSN, μελετούμε, ςχεδιϊζουμε και υλοποιούμε δικτυακούσ τόπουσ τηρώντασ υψηλϊ πρότυπα λειτουργικότητασ και αιςθητικόσ. Έμπειροι ςύμβουλοι αξιολογούν τισ ιδιαιτερότητεσ κϊθε επαγγελματικού χώρου, τον ανταγωνιςμό και τισ απαιτόςεισ του ςύγχρονου επιχειρεύν, ώςτε ςε ςυνεργαςύα με τουσ υπευθύνουσ κϊθε επιχεύρηςησ να προςδιορύςουν τη δομό και το περιεχόμενο του νϋου δικτυακού τόπου. Όλα τα ϋργα Web τησ ομϊδασ ανϊπτυξησ τησ BSN ακολουθούν τα παγκοςμύωσ αναγνωριςμϋνα πρότυπα διαλειτουργικότητασ και προςβαςιμότητασ προσ όλουσ. Ιδιαύτερη ϋμφαςη δύνεται ςτην βελτιςτοπούηςη των ϋργων ώςτε να εύναι «φιλικϊ» προσ τισ μηχανϋσ αναζότηςησ (search engine friendly design), ώςτε ϊμεςα και επιτυχώσ να δεικτοδοτηθεύ το περιεχόμενό τουσ ςε αυτϋσ. Υπϊρχει η δυνατότητα ανϊπτυξησ ςε όλεσ τισ διαδεδομϋνεσ τεχνολογύεσ, υποςτηρύζοντασ πλατφόρμεσ εμπορικού και ανοικτού λογιςμικού. Η μεθοδολογύα που ακολουθεύται από την ανϊλυςη και το ςχεδιαςμό του δικτυακού ςασ τόπου μϋχρι και την τελικό δημοςύευςό του ςτο διαδύκτυο, ϋχει εφαρμοςτεύ ςε εκατοντϊδεσ ϋργα μϋχρι ςόμερα και εγγυϊται την απόλυτη ικανοπούηςό ςασ από το τελικϊ παραγόμενο ϋργο. 6

7 e-commerce applications - Εθαπμογέρ ηλεκηπονικού εμποπίος Η χρόςη και υιοθϋτηςη μιασ πλατφόρμασ λογιςμικού για ηλεκτρονικό επιχειρεύν (ebusiness software suite) μπορεύ να οδηγόςει εύκολα και γρόγορα μια επιχεύρηςη ςτην κατακόρυφη αύξηςη τησ ανταγωνιςτικότητϊ τησ και τησ εξωςτρϋφειϊ τησ, με πολύ χαμηλό κόςτοσ. Στην BSN μπορεύτε να βρεύτε την κατϊλληλη λύςη για κϊθε ανϊγκη ςτο ςύγχρονο ebusiness και τισ εφαρμογϋσ ηλεκτρονικού εμπορύου. Δεκϊδεσ επιτυχημϋνα case studies από λύςεισ b2b, b2c και πλόθοσ ϊλλων εφαρμογών, εύναι ςτη διϊθεςό ςασ ώςτε να επιλϋξετε την καταλληλότερη τεχνολογύα & πλατφόρμα που ταιριϊζει ςτισ ανϊγκεσ τησ δικόσ ςασ επιχεύρηςησ. e-learning applications - Εθαπμογέρ ηηλεκπαίδεςζηρ Στο χώρο τησ εξ αποςτϊςεωσ εκπαύδευςησ η BSN ϋχει να επιδεύξει απόλυτα επιτυχημϋνα case studies ςε διϊφορεσ εκπαιδευτικϋσ εφαρμογϋσ ςτην Ελλϊδα και το εξωτερικό. Σόμερα, το τμόμα Web Services εύναι ςε θϋςη να καλύψει κϊθε ανϊγκη ςύγχρονησ ό αςύγχρονησ τηλεκπαύδευςησ καθώσ και την παραγωγό ποιοτικού εκπαιδευτικού περιεχομϋνου με βϊςη τα διεθνό standards διαλειτουργικότητασ (SCORM, AICC κλπ). Οι ϋμπειροι ςύμβουλοι του τμόματοσ, εύναι ςε θϋςη να ςασ ςυμβουλεύςουν για τη ςυνολικό αξιοπούηςη των λύςεων τηλεκπαύδευςησ που μπορεύτε να υιοθετόςετε, ςε ςυνδυαςμό με την παραδοςιακό μορφό εκπαύδευςησ ςτην αύθουςα ό ςυνδυαςμούσ εκπαιδευτικών μεθοδολογιών (blended learning, κλπ). Σςζηήμαηα ζςνεπγαζίαρ από απόζηαζη Μια πολύ ςημαντικό ειδύκευςη του τμόματοσ Web Services εύναι τα διαδικτυακϊ ςυςτόματα επιχειρηματικόσ ςυνεργαςύασ μεταξύ «κλειςτών» δικτύων ςυνεργατών. Χαρακτηριςτικϊ παραδεύγματα τϋτοιων ςυςτημϊτων ηλεκτρονικόσ ςυνεργαςύασ αποτελούν: Intranets εξυπηρϋτηςησ τελικών πελατών με ελεγχόμενη πρόςβαςη. Intranets παραγγελιοληψύασ μεταξύ προμηθευτό-πελϊτη ςε επύπεδο χονδρικόσ πώληςησ. Intranets ςυνεργατών μεταξύ δικτύων ςυνεργαζόμενων επιχειρόςεων ό δικτύων δικαιόχρηςησ (franchise networks). Ειδικϊ για τα δύκτυα δικαιόχρηςησ (franchise), ϋχουν αναπτυχθεύ αξιόλογα ςυςτόματα ςυνεργαςύασ για μερικϊ από τα πιο ευρϋωσ διαδεδομϋνα δύκτυα franchise τησ ελληνικόσ αγορϊσ. Ζητόςτε να ενημερωθεύτε αναλυτικϊ για τισ δυνατότητεσ των ςυςτημϊτων αυτών και τα οφϋλη τουσ για τη δικό ςασ επιχεύρηςη. 7

8 ΤΠΗΡΕΙΕ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Οπγάνωζη Τμήμαηορ Υποζηήπιξηρ Το τμόμα τεχνικόσ υποςτόριξησ και επιςκευόσ τησ BSN παρϋχει υπηρεςύεσ ςτουσ πελϊτεσ ανϊλογα με το επύπεδο υποςτόριξησ που ϋχουν επιλϋξει. Το Τμόμα Τεχνικόσ Υποςτόριξησ αποτελεύται από τα τμόματα: Υποδοχόσ Κλόςεων, Κϋντρο Ανταπόκριςησ κλόςεων, Τμόμα Επιτόπιασ Υποςτόριξησ Τμήμα Υποδοχήρ Κλήζεων Πελαηών Το Τμόμα Υποδοχόσ Κλόςεων δϋχεται τισ κλόςεισ πελατών που ϋχουν κϊποιο πρόβλημα ό που θϋλουν να απευθύνουν κϊποια ερώτηςη, τισ κατηγοριοποιεύ ανϊλογα με τον πελϊτη, την κριςιμότητα του προβλόματοσ και τον τύπο του λογιςμικού και την αναθϋτει ςτην κατϊλληλη ομϊδα υποςτόριξησ. Οι τρόποι υποβολόσ των κλόςεων εύναι διϊφοροι ανϊλογα με την υποδομό και τισ δυνατότητεσ του πελϊτη. Οι κλόςεισ υποβϊλλονται: Τηλεφωνικϊ, όπου οι πελϊτεσ ανϊλογα με τον τύπο του ςυμβολαύου τουσ και την κριςιμότητα του προβλόματοσ τουσ καλούν επιλεγμϋνουσ τηλεφωνικούσ αριθμούσ και ςυνδϋονται με τουσ αρμόδιουσ διαχειριςτϋσ κλόςεων. Με fax, χρηςιμοποιώντασ ειδικϋσ φόρμεσ για την περιγραφό του προβλόματοσ. Με ηλεκτρονικό ταχυδρομεύο ςτον αρμόδιο τεχνικό υπεύθυνο. Οι διαχειριςτϋσ κλόςεων ελϋγχουν το ςυμβόλαιο του πελϊτη, καθορύζουν ςε ςυμφωνύα με τον πελϊτη την κριςιμότητα του προβλόματοσ και καταχωρούν την κλόςη ςτο ςύςτημα διαχεύριςησ κλόςεων Κένηπο ανηαπόκπιζηρ κλήζεων. Το κϋντρο ανταπόκριςησ κλόςεων ϋχει ςαν ςκοπό την αξιολόγηςη και επύλυςη τησ κλόςησ από μακριϊ, αν αυτό εύναι δυνατό ό ςε αντύθετη περύπτωςη την ανϊθεςό τησ ςτον αρμόδιο μηχανικό για επιτόπια επιςκευό. Το κϋντρο αναταπόκριςησ αποτελεύται από δύο ομϊδεσ μηχανικών: Τουσ μηχανικούσ υποςτόριξησ λογιςμικού (software support engineer) και τουσ μηχανικούσ αξιολόγηςησ υλικού (hardware qualifiers). Οι μηχανικού υποςτόριξησ λογιςμικού ϋχουν ωσ ϋργο την αντιμετώπιςη θεμϊτων λογιςμικού και εφαρμογών. Αυτϊ μπορεύ να εύναι προβλόματα ό ερωτόςεισ που αφορούν ςτην διαχεύριςη και τισ λειτουργύεσ των ςυςτημϊτων λογιςμικού και εφαρμογών ό ςτην διαμόρφωςη των παραμϋτρων λειτουργύασ τουσ. Για την επύλυςη των προβλημϊτων χρηςιμοποιούν εξειδικευμϋνα εργαλεύα, διαδικαςύεσ και υποδομϋσ. Αξιοποιούν τισ γνώςεισ ςυναδϋλφων τουσ από όλο τον κόςμο, χρηςιμοποιώντασ κοινϋσ βϊςεισ δεδομϋνων για την επύλυςη των προβλημϊτων καθώσ και απευθεύασ βοόθεια από ειδικούσ. 8

9 Οι μηχανικού αξιολόγηςησ ςτοχεύουν ςτην επύλυςη προβλημϊτων, που αφορούν ςτην ςυνεργαςύα του υλικού (hardware) με το λογιςμικό, από μακριϊ και αν αυτό δεν εύναι δυνατόν, τότε ενημερώνουν τουσ μηχανικούσ πελϊτη, για τον τρόπο ϊμεςησ αποκατϊςταςησ του προβλόματοσ Τμήμα Επιηόπιαρ Υποζηήπιξηρ. Το τμόμα επιτόπιασ υποςτόριξησ αποτελεύται από τουσ μηχανικούσ πελϊτη (Customer Engineers). Ο ρόλοσ των μηχανικών αυτών εύναι η ϊμεςη επιςκευό του λογιςμικού και των εφαρμογών καθώσ και η ϊμεςη επαναφορϊ των ςυςτημϊτων ςε λειτουργύα. Οι μηχανικού πελϊτη διαθϋτουν εξελιγμϋνα εργαλεύα υποςτόριξησ και διαγνωςτικϊ προγρϊμματα για την επύτευξη τησ αποκατϊςταςησ τησ βλϊβησ. Σε περύπτωςη ανϊγκησ υποςτηρύζονται από τουσ μηχανικούσ του Κϋντρου Ανταπόκριςησ. Διαδικαζίερ Υποζηήπιξηρ Η λειτουργύα του τμόματοσ υποςτόριξησ βαςύζεται ςε μια ςειρϊ από διαδικαςύεσ, οι οπούεσ λειτουργούν με αποτελεςματικό τρόπο. Οι διαδικαςύεσ αυτϋσ καθορύζουν τον τρόπο αντιμετώπιςησ των προβλημϊτων και παροχόσ των υπηρεςιών υποςτόριξησ. Οι πιο ςημαντικϋσ διαδικαςύεσ εύναι η ϊμεςη διαχείριςη των κλήςεων πελατών και η κλιμάκωςη προβλημάτων. Οι διαδικαςύεσ υποςτόριξησ ανϊγονται ςε τρύα ιεραρχικϊ επύπεδα ςύμφωνα με την κριςιμότητα και τον τύπο των προβλημϊτων: Επύπεδο Υπηρεςιών Α Η BSΝ παρϋχει εκπαύδευςη ςτο αρμόδιο τεχνικό προςωπικό του πελϊτη για την παραμετροπούηςη αναγνώριςη και διόρθωςη βλαβών, την εγκατϊςταςη ειδικού λογιςμικού και την αντικατϊςταςη ό νϋα εγκατϊςταςη λογιςμικού και εφαρμογών. Σε περύπτωςη αδυναμύασ αντιμετώπιςησ του προβλόματοσ το αρμόδιο τεχνικό προςωπικό του πελϊτη προωθεύ το πρόβλημα ςτο επύπεδο Β. Επύπεδο Υπηρεςιών Β Οι υπηρεςύεσ υποςτόριξησ Β επιπϋδου παρϋχoνται από την BSN ςτην ϋδρα και ςτουσ χώρουσ που υποδεικνύει ο πελϊτησ. Επύπεδο Υπηρεςιών Γ Οι υπηρεςύεσ υποςτόριξησ Γ επιπϋδου παρϋχονται από την BSN και περιλαμβϊνουν τισ υπηρεςύεσ διαχεύριςησ των προβλημϊτων που δεν μπορούν αν επιλυθούν από τα επύπεδα υπηρεςιών Α και Β. Ολεσ οι παρεχόμενεσ υπηρεςύεσ τεχνικόσ υποςτόριξησ τηρούν του χρόνουσ απόκριςησ που επιθυμεύ ο πελϊτησ, οι οπούοι προςδιορύζονται από το SLA του πελϊτη. 9

10 2.1. Διαχείπιζη κλήζεων πελάηων. Η διαδικαςύα διαχεύριςησ κλόςεων εύναι η πλϋον βαςικό διαδικαςύα και εμπλϋκει όλα τα τμόματα τησ υποςτόριξησ. Η διαδικαςύα κλόςεων φαύνεται ςχηματικϊ ςτο παρακϊτω διϊγραμμα. Η Υπνδνρή Κιήζεωλ αλαγλωξίδεη θαη θαηαρωξεί ηελ θιήζε Τν Κέληξν Αληαπόθξηζεο αμηνινγεί ην πξόβιεκα ΝΑΙ Απαηηείηαη επηηόπηα επηζθεπή? ΟΦΙ Απνζηνιή κεραληθνύ ζηνλ πειάηε Έλαξμε δηαδηθαζίαο θιηκάθωζεο ΝΑΙ Τν πξόβιεκα επηιύζεθε? ΟΦΙ Ελεκέξωζε Δηεπζπληή Υπνζηήξημεο ζε βάξδηα Τεθκεξίωζε πξνβιήκαηνο 10

11 Διαδικαζία κλιμάκωζηρ πποβλημάηων Η διαδικαςύα κλιμϊκωςησ προβλημϊτων αναφϋρεται ςε κρύςιμα ό ςύνθετα προβλόματα, τα οπούα δεν εύναι εύκολο να επιλυθούν με τουσ ςυνόθεισ τρόπουσ και μεθόδουσ. Στην περύπτωςη αυτό ενεργοποιεύται ο μηχανιςμόσ κλιμϊκωςησ και κινητοποιούνται πρόςθετοι πόροι, προκειμϋνου να επιλυθεύ το πρόβλημα γρόγορα και αποτελεςματικϊ. Η βϊςη τησ κλιμϊκωςησ εύναι η ςυνεχόσ και απρόςκοπτη επικοινωνύα με τον πελϊτη, η αναγνώριςη των επιχειρηςιακών αναγκών του και η αντιμετώπιςη τουσ με οργανωμϋνο τρόπο. Τελικόσ ςτόχοσ εύναι να επιτευχθεύ μια λύςη που ικανοποιεύ τισ ανϊγκεσ του πελϊτη. Η επικοινωνύα μεταξύ BSΝ και πελϊτη δεν περιορύζεται ςε τεχνικό επύπεδο και εμπλϋκει όλα τα διευθυντικϊ επύπεδα των δύο οργανιςμών. Η διαδικαςύα τησ κλιμϊκωςησ περιλαμβϊνει τα παρακϊτω βόματα, όπωσ αυτϊ εμφανύζονται ςτο διϊγραμμα. Ελεκέξωζε ηερληθνύ ππεπζύλνπ Αλάιπζε πξνβιήκαηνο Άκεζε επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο Έιεγρνο θαη παξαθνινύζεζε ιύζεωο πξνβιήκαηνο Καηαγξαθή επίιπζεο πξνβιήκαηνο Α) Στελϋχωςη Ομϊδασ Κλιμϊκωςησ Η ομϊδα κλιμϊκωςησ αποτελεύται από τεχνικϊ και διευθυντικϊ ςτελϋχη τησ BSN και του πελϊτη. Η βϊςη τησ ομϊδασ εύναι ο διευθυντόσ που ϋχει τη ευθύνη για την εξαςφϊλιςη τησ ικανοπούηςησ του πελϊτη (Customer Satisfaction Manager CSM) και ϋνασ ϋμπειροσ μηχανικόσ που διαχειρύζεται το πρόβλημα (Escalation Engineer). Ο CSM εύναι υπεύθυνοσ για το πρόβλημα και την επύλυςό του. Καθοδηγεύ την ομϊδα κλιμϊκωςησ και φροντύζει για την εξαςφϊλιςη πρόθετων πόρων, αν αυτού χρειϊζονται. Επικοινωνεύ με τον πελϊτη, 11

12 ςυμφωνεύ μαζύ του για το Πλϊνο Ενεργειών και φροντύζει ώςτε όλοι οι ενδιαφερόμενεοι να εύναι πληροφορημϋνοι για την εξϋλιξη του προβλόματοσ. Ο μηχανικόσ κλιμϊκωςησ αναπτύςςει, τεκμηριώνει και επικοινωνεύ το Πλϊνο Ενεργειών και ςυντονύζει την ομϊδα επύλυςησ. Παρακολουθεύ την εφαρμογό του πλϊνου, ενημερώνει την ομϊδα κλιμϊκωςησ και βεβαιώνει ότι η λύςη καλύπτει τισ ανϊγκεσ του πελϊτη. Β) Δημιουργύα Πλϊνου Ενεργειών Το Πλϊνο ενεργειών περιλαμβϊνει: Τισ ενϋργειεσ που πρϋπει να γύνουν για να επιλυθεύ το πρόβλημα. Ποιοσ εύναι υπεύθυνοσ και γιατύ. Πότε θα γύνει η κϊθε ενϋργεια. Τι θα γύνει εναλλακτικϊ αν η ενϋργεια αποτύχει. Το Πλϊνο Ενεργειών ςυμφωνεύται με τον πελϊτη και παρακολουθεύται ςτενϊ. Γ) Παρακολούθηςη τησ λύςησ Μετϊ την υλοπούηςη του Πλϊνου Ενεργιών και την ανϊπτυξη τησ λύςησ, η κατϊςταςη παρακολουθεύται από την ομϊδα κλιμϊκωςησ μϋχρι ο πελϊτησ και η BSN να ςυμφωνόςουν ότι το πρόβλημα ϋχει λυθεύ. Δ) Αναςκόπηςη του προβλόματοσ και τησ λύςησ. Το τελικό ςτϊδιο κλιμϊκωςησ εύναι η αναςκόπηςη του προβλόματοσ και τησ λύςησ και η εξαγωγό χρόςιμων ςυμπεραςμϊτων για το μϋλλον. Η διαδικαςύα κλιμϊκωςησ εύναι ϋνα πανύςχυρο εργαλεύο που εξαςφαλύζει ότι και τα δυςκολότερα προβλόματα μπορούν αν επιλυθούν ςύμφωνα με τισ ανϊγκεσ του πελϊτη. 12

13 ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ Η ςυςςωρευμϋνη τεχνογνωςύα και η πλούςια εμπειρύα των ςτελεχών τησ BSN, αποτελούν τον καλύτερο ςύμβουλο για τη λόψη αποφϊςεων αναφορικϊ με τη χρόςη τησ τεχνολογύασ ςε κϊθε επιχεύρηςη ό οργανιςμό. Στο πλαύςιο τησ δραςτηριοπούηςησ τησ BSN ςτο χώρο των ςυμβουλευτικών υπηρεςιών παρϋχονται ενδεικτικϊ οι κϊτωθι υπηρεςύεσ: Υπηρεςύεσ τεχνικού ςυμβούλου για μεγϊλα ϋργα Πληροφορικόσ, κυρύωσ του Δημοςύου τομϋα. Υπηρεςύεσ κατϊρτιςησ μελετών και φακϋλων για χρηματοδοτούμενα ϋργα αναφορικϊ με θϋματα ΤΠΕ. Υπηρεςύεσ πλόρουσ διαχεύριςησ ϋργων για τισ «προςκλόςεισ» ευρωπαώκών χρηματοδοτούμενων ϋργων που αφορούν επιχειρόςεισ του ιδιωτικού τομϋα. 13

14 ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΕΛΑΣΟΛΟΓΙΟ ΙNTEAL ΕΓΝΑΣΙΑ ΜΑΡΙΝΟΠΟΤΛΟ ΑΕΒΕ ΣΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΑΣΣΙΚΟ ΜΕΣΡΟ ΑΕ ΔΕΚΑΘΛΟΝ ΑΕ PROCTER & GAMBLE AE MERCEDES BENZ HELLAS AE ΔΕΛΣΑ ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΣΟ AE ΜΠΑΚΑΚΟ ΙΑΣΡΙΚΑ ΑE CENTRONET GROUP HELLAMCO AE INTERORIENT MARITIME WORLD MARINE AE CREW & SHIPS MANAGEMENT INC. ΒΙΟΔΤΝΑΜΙΚΗ ΑΕ ΒΙΟΚΟΜΟ ΑΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ Γ.Ν. «ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ» ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΤΙΟΤ ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΝΕΟΣΗΣΑ ΕΛΑΣΙΚΗ ΣΕΦΝΙΚΗ AEBE ΚΤΡΙΑΚΙΔΗ ΙΑΣΡΙΚΑ ΑΕ ΜΑΓΕΙΡΑ ΙΑΣΡΙΚΑ ΑΕ ΠΟΛΤΠΛΕΤΡΟ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟ ΑΕ ΔΕΛΣΑ ΙΑΣΡΙΚΑ ΑΕ ΜΑΝΣΖΩΡΟ ΙΑΣΡΙΚΑ ΑΕ ΜΑΡΙΝΟΠΟΤΛΟ ΑΕΒE ENALIA MARITIME KOSMOCAR AEBE EUROCATERING A.E KLIMATECH A.E. ΝΣΑΝΟ Α.Ε. - SKODA AUTO DAIKIN ΚΛΙΜΑΣΙΜΟ ΑΕΒΕ ΑΣΣΙΚΟ ΜΕΣΡΟ ΑΕ ΡΑΪΟ ΣΑΘΜΟΙ ΑΝΕΥΟΔΙΑΜΟΤ 14

15 BSN - ΣΟΙΦΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ BSN - Διαδίκηςο BSN web site: BSN e-shop: Κέληξν ηερληθήο ππνζηήξημεο: Κέληξν ζύγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο: Web projects portfolio: Download center: BSN - Επικοινωνία με Γεληθέο Πιεξνθνξίεο: Τκήκα Marketing: Τκήκα Πωιήζεωλ: BSN - Τμήμαηα ηεσνικήρ ςποζηήπιξηρ IT Infrastructure: Business Software: Web Services: Telecom: BSN - Τασςδπομική διεύθςνζη BSN Business Software & Networks Φξηζηηαλνππόιεωο 55 Τ.Κ Αζήλα - Ειιάδα BSN - Τηλέθωνο - Fax Τειεθωληθό Κέληξν:

Οδηγόσ πουδών 2014-2015

Οδηγόσ πουδών 2014-2015 Οδηγόσ πουδών 2014-2015 ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΨ ΕΠΙΜΟΡΥΨΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νεοελληνικό Λογοτεχνύα & Χηφιακϋσ Σεχνολογύεσ» ΚΕΝΣΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ Ειςαγωγικϊ τοιχεύα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο

Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο 1 Οριςμοί Ζννοια τησ Λογιςτικήσ Εύναι μϋςο παροχόσ οικονομικών πληροφοριών προσ διϊφορεσ ομϊδεσ ενδιαφερομϋνων για την πορεύα μιασ επιχεύρηςησ που

Διαβάστε περισσότερα

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz 1. Περί των Τύπων των Υπηρεςιών και των Δικτύων Η οικονομικώσ αποτελεςματικό χρόςη του φϊςματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 1 Ο Σακχαρώδησ Διαβότησ (ΣΔ) εύναι μια μεταβολικό διαταραχό και αποτελεύ ϋνα από τα ςυχνότερα χρόνια νοςόματα και μια από τισ ςημαντικότερεσ αιτύεσ πρόωρησ

Διαβάστε περισσότερα

Τρύτη Διϊλεξη Μοντϋλα Διαδικαςύασ Λογιςμικού Μϋροσ Α

Τρύτη Διϊλεξη Μοντϋλα Διαδικαςύασ Λογιςμικού Μϋροσ Α Τρύτη Διϊλεξη Μοντϋλα Διαδικαςύασ Λογιςμικού Μϋροσ Α Κύκλοσ Ζωόσ Λογιςμικού Μοντϋλο Διαδικαςύασ Λογιςμικού Διαδικαςύα Λογιςμικού Κριτόρια Αξιολόγηςησ Μοντϋλων Απλότητα και Σταθερότητα Απαιτόςεων Κύνδυνοι

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών. Πλόρεσ ελληνικό περιβϊλλον (interface) για Διαχειριςτϋσ, Εκπαιδευτϋσ, Εκπαιδευόμενουσ

Πίνακασ τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών. Πλόρεσ ελληνικό περιβϊλλον (interface) για Διαχειριςτϋσ, Εκπαιδευτϋσ, Εκπαιδευόμενουσ Τλοποίηςη προγραμμάτων με την μέθοδο τησ τηλεκατάρτιςησ 1 Τλοπούηςη προγραμμϊτων με την μϋθοδο τησ τηλεκατϊρτιςησ δύναται να λϊβει χώρα μετϊ από πλόρωσ αιτιολογημϋνο αύτημα του Κλαδικού Υορϋα (Αναδόχου),

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Σχολή Θεηικών Επιζηημών Απόθοιηοι Τμήμαηος Μηχανικών Η/Υ και Πληροθορικής πουδϊζοντασ ςτο Σμόμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Τπολογιςτών & Πληροφορικόσ οι φοιτητϋσ αποκτούν γνώςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού

Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ τυπικόσ και ϊτυπησ επικοινωνύασ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εγκρύθηκε η πρόταςη υποβολόσ προγρϊμματοσ με την ονομαςύα ΣΟΠΕΚΟ ΛΕΤΚΑΔΑ, ςυνολικού προώπολογιςμού 525.000,00. Η Πρϊξη χωροθετεύται ςτην Περιφερειακό Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011

Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011 Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011 Με το ειδικό καθεςτώσ ενιςχύςεων τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων ενιςχύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥ ΙΑ Η Franchise

ΠΑΡΟΥ ΙΑ Η Franchise ΠΑΡΟΥΙΑΗ Franchise Σι είναι το κατάςτημα La Croissanterie Σο La Croissanterie εύναι ϋνα νϋο concept καταςτημϊτων εςτύαςησ με υψηλόσ ποιότητασ προώόντα. Σο La Croissanterie δημιουργόθηκε τον Ιούλιο του

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Η/Υ ςτην Επιχείρηςη

Δίκτυα Η/Υ ςτην Επιχείρηςη Δίκτυα Η/Υ ςτην Επιχείρηςη Βαςικϊ θϋματα δικτύων Γκϊμασ Βαςύλειοσ, Εργαςτηριακόσ υνεργϊτησ Δίκτυο Υπολογιςτών Δύκτυο: ςύςτημα επικοινωνύασ δεδομϋνων που ςυνδϋει δύο ό περιςςότερουσ αυτόνομουσ και ανεξϊρτητουσ

Διαβάστε περισσότερα

«Δυνατότητεσ και προοπτικϋσ του επαγγϋλματοσ που θϋλω να ακολουθόςω μϋςα από το Διαδύκτυο».

«Δυνατότητεσ και προοπτικϋσ του επαγγϋλματοσ που θϋλω να ακολουθόςω μϋςα από το Διαδύκτυο». «Δυνατότητεσ και προοπτικϋσ του επαγγϋλματοσ που θϋλω να ακολουθόςω μϋςα από το Διαδύκτυο». Επαγγελματικόσ Τομϋασ: Ιατρικό Συμμετϋχοντεσ: Χαώκϊλησ Δημότρησ Κεραμιδϊσ Δημότρησ Κατςικονούρησ Θανϊςησ Λαμπρόπουλοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτη Διαχείριςη Δικτύων

Ειςαγωγή ςτη Διαχείριςη Δικτύων Πανεπιςτήμιο Πελοποννήςου Τμήμα Επιςτήμησ και Τεχνολογίασ Τηλεπικοινωνιών Διαχείριςη και Αςφάλεια Δικτύων Ειςαγωγή ςτη Διαχείριςη Δικτύων Ανάγκη διαχείριςησ δικτύων Αναλογιςτεύτε το μϋγεθοσ και την πολυπλοκότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΠΡΙΛΙΟ 2012 ΑΝΑΛΤΕΙ / 12 Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΓΓΕΛΟ ΕΤΣΡΑΣΟΓΛΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΑΚΩΝ ΧΕΕΩΝ Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγό... 2 2. Η θεωρητικό τεκμηρύωςη των μεθόδων

Διαβάστε περισσότερα

Διαμοιραςμόσ Υποδομών ΤΠΕ ωσ μοχλόσ τοπικόσ και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ

Διαμοιραςμόσ Υποδομών ΤΠΕ ωσ μοχλόσ τοπικόσ και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ Διαμοιραςμόσ Υποδομών ΤΠΕ ωσ μοχλόσ τοπικόσ και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ Το Σεμινϊριο τησ Ερμούπολησ για την Κοινωνύα τησ Πληροφορύασ 2014 Τύτλοσ ςεμιναρύου: Ο ρόλοσ τησ τεχνολογύασ και τησ καινοτόμου επιχειρηματικότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Case Studies. χρειάζεται να προςλάβουμε εμείσ άνθρωπο να ςυντηρεί τουσ servers». Επιτεύχθηκε μια επεκτϊςιμη λύςη με γρόγορη προςαρμογό των χρηςτών.

Case Studies. χρειάζεται να προςλάβουμε εμείσ άνθρωπο να ςυντηρεί τουσ servers». Επιτεύχθηκε μια επεκτϊςιμη λύςη με γρόγορη προςαρμογό των χρηςτών. Case Studies Εταιρεία: S&B Industrial Minerals Κλάδοσ: Εξόρυξη και Επεξεργαςύα ορυκτών και μεταλλευμϊτων Περιγραφή: Η S&B Industrial Minerals εύναι ϋνασ διεθνόσ όμιλοσ εταιρειών, που αξιοποιεύ τισ δυνατότητεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων Διούκηςη Επιχειρόςεων Ι Α Εξϊμηνο 1 Ειςαγωγικϋσ Έννοιεσ Έννοια τησ Οργϊνωςησ Οργϊνωςη εύναι μια διακριτό κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγό ςτο Ιnternet. χολό Θετικών Επιςτημών, Σμόμα Βιολογύασ, Πανεπιςτόμιο Πατρών

Ειςαγωγό ςτο Ιnternet. χολό Θετικών Επιςτημών, Σμόμα Βιολογύασ, Πανεπιςτόμιο Πατρών Ειςαγωγό ςτο Ιnternet χολό Θετικών Επιςτημών, Σμόμα Βιολογύασ, Πανεπιςτόμιο Πατρών Ιςτορικό Αναδρομό 1962: Ο Paul Baran τησ Rand Corporation ειςϊγει τη μεταγωγό πακϋτων. 1969: Σο DARPA (Department of Defense

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΣΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ

ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΣΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΣΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ Ιατρική και νζεσ προοπτικζσ Ιατρικό : ϋνα από τα πιο δημοφιλό και αγαπητϊ επαγγϋλματα ςτη χώρα μασ Η εικόνα του γιατρού όμωσ ϋχει αλλϊξει από αυτόν Σε αυτήν τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD Ερωτηματολόγιο για αξιωματικούσ γέφυρας/ Πλοιάρχους Ειςαγωγό Σο πρϐγραμμα Sail Ahead θα δημιουργόςει ϋνα online εργαλεύο για επαγγελματικϐ προςανατολιςμϐ, το οπούο θα εύναι ειδικϊ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΔΙΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ

ΦΕΔΙΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΔΗΜΟ ΥΛΨΡΙΝΑ ΦΕΔΙΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΕ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΕ 1. ΕΙΑΓΨΓΗ ύμφωνα με το υφιςτϊμενο θεςμικό πλαύςιο για την υλοπούηςη του επιχειρηςιακού ςχεδιαςμού απαιτεύται η

Διαβάστε περισσότερα

Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων

Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων Ενημερωτικό ημείωμα Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων -Σι προβλέπει η νομοθετική ρύθμιςη για την προ-πτωχευτική διαδικαςία εξυγίανςησ επιχειρήςεων; Με την προτεινόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ αλλάζει τη Μεςόγειο το ενεργειακό παζλ

Πωσ αλλάζει τη Μεςόγειο το ενεργειακό παζλ Πωσ αλλάζει τη Μεςόγειο το ενεργειακό παζλ Τουσ τελευταύουσ μόνεσ κυοφορούνται εξελύξεισ προσ την κατεύθυνςη επύλυςησ διαφόρων ζητημϊτων που ταλανύζουν την ανατολικό Μεςόγειο και τη Μϋςη Ανατολό. Η παρατεταμϋνη

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη Μάιος Γρηγόριος Σπυράκης MPA, Ph.D

Τρίπολη Μάιος Γρηγόριος Σπυράκης MPA, Ph.D Τρίπολη Μάιος 2016 Γρηγόριος Σπυράκης MPA, Ph.D Η ποιότητα τησ νοςοκομειακόσ περύθαλψησ ϋχει προςελκύςει το μεγαλύτερο μϋροσ του ενδιαφϋροντοσ όλων των εμπλεκομϋνων μερών. Υπϊρχουν τϋςςερεισ (4) βαςικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αρ. Πρωτ η Τγειον. Περιφ. ΑΣΣΙΚΗ Γ. Ν. Α. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ Αθήνα 18/04/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αρ. Πρωτ η Τγειον. Περιφ. ΑΣΣΙΚΗ Γ. Ν. Α. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ Αθήνα 18/04/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αρ. Πρωτ. 10286 1 η Τγειον. Περιφ. ΑΣΣΙΚΗ Γ. Ν. Α. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ Αθήνα 18/04/2016 Προσ: Τη Διεύθυνση του νοσοκομείου Θέμα: "Τεχνικζσ προδιαγραφζσ για την ετήςια ςυντήρηςη του λογιςμικοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «Χηφιακϋσ δρϊςεισ Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου για την ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικότητασ των Επιχειρόςεων» Τποϋργα: Τποϋργο 1: «Ολοκληρωμϋνο περιβϊλλον δημιουργύασ ψηφιακών δρϊςεων για την μεύωςη

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Εποικοδομιςμόσ

Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Εποικοδομιςμόσ Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Εποικοδομιςμόσ 3 ο Κεφϊλαιο - 4 ο Κεφϊλαιο Κόμησ, Β. (2004), Ειςαγωγό ςτισ Εφαρμογϋσ των ΤΠΕ ςτην Εκπαύδευςη, Αθόνα, Εκδόςεισ Νϋων Τεχνολογιών Σκοπόσ Η ςυνοπτικό παρουςύαςη των

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητόσ Γ. Σιώμκοσ Γ. Τςιϊμησ

Καθηγητόσ Γ. Σιώμκοσ Γ. Τςιϊμησ Καθηγητόσ Γ. Σιώμκοσ Γ. Τςιϊμησ Ειςαγωγικϊ Στοιχεύα Αβεβαιότητα ςτο Περιβϊλλον Θεμελιώδη Ζητόματα ςτισ Αγορϋσ Υ/Τ. Προώοντικό Καινοτομικότητα Ανϊπτυξη νϋων Προώόντων Υποδεύγματα Διϊχυςησ και υιοθϋτηςησ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά

Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΦΡΗΗ ΕΡΓΑΛΕΙΨΝ ΑΝΑΓΝΨΡΙΗ ΕΙΑΓΨΓΗ Η ύπαρξη ϋγκυρων και αξιόπιςτων εργαλεύων αναγνώριςησ χαριςματικών μαθητών κρύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη

Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη 1 Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη Ρόδο, όταν για πρώτη φορϊ η κα Κωνςταντύνα Θεοδωροπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Παρουςίαςη προςχεδίου π.δ. για την εναρμόνιςη τησ εθνικήσ νομοθεςίασ με την Ευρωπαΰκή Οδηγία 2013/59/ΕΤΡΑΣΟΜ του υμβουλίου

Παρουςίαςη προςχεδίου π.δ. για την εναρμόνιςη τησ εθνικήσ νομοθεςίασ με την Ευρωπαΰκή Οδηγία 2013/59/ΕΤΡΑΣΟΜ του υμβουλίου Παρουςίαςη προςχεδίου π.δ. για την εναρμόνιςη τησ εθνικήσ νομοθεςίασ με την Ευρωπαΰκή Οδηγία 2013/59/ΕΤΡΑΣΟΜ του υμβουλίου Δρ Ελευθερία Καρίνου www.eeae.gr www.eeae.gr Δομή π.δ. Κεφϊλαια: Α. Αντικεύμενο

Διαβάστε περισσότερα

Στο λογιςμικό (software) περιλαμβϊνονται όλα τα προγράμματα του υπολογιςτό. Το Λογιςμικό χωρύζετε ςε δύο μεγϊλεσ κατηγορύεσ:

Στο λογιςμικό (software) περιλαμβϊνονται όλα τα προγράμματα του υπολογιςτό. Το Λογιςμικό χωρύζετε ςε δύο μεγϊλεσ κατηγορύεσ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο Στο λογιςμικό (software) περιλαμβϊνονται όλα τα προγράμματα του υπολογιςτό. Το Λογιςμικό χωρύζετε ςε δύο μεγϊλεσ κατηγορύεσ: ςτο Λογιςμικό Συςτήματοσ (System Software), ςτο Λογιςμικό Εφαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΣΕΡΙ, 05/08/2013 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

ΠΕΡΙΣΕΡΙ, 05/08/2013 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΠΕΡΙΣΕΡΙ, 05/08/2013 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Η ΟΠΑΠ Α.Ε. μια από τισ μεγαλύτερεσ παγκοςμύωσ εταιρεύεσ ςτον τομϋα τησ οργϊνωςησ και διεξαγωγόσ τυχερών παιχνιδιών εν όψει τησ ειςαγωγόσ και λειτουργύασ

Διαβάστε περισσότερα

Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde

Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde Σπανάκη Βιργινία Αναπληρώτρια Προϊςταμένη ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Ν. Ηρακλείου Τι είναι το θμερολόγιο αναςτοχαςμοφ; Ο όροσ ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

NetMasterII ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ κϊθε εύδουσ ςύςτημα ειδοπούηςησ βλϊβη

NetMasterII ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ κϊθε εύδουσ ςύςτημα ειδοπούηςησ βλϊβη NetMasterII Το NetMasterII εύναι ϋνα ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ (μό φορητό) για την επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ φυςικών μεγεθών κϊθε εύδουσ, καθώσ και γεγονότων που

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP

ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμόμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Η/Τ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP ΜΟΙΡΟΓΙΨΡΓΟΤ ΚΨΝΣΑΝΣΙΑ Εξεταςτικό Επιτροπό: Καθ. Μιχϊλησ Ζερβϊκησ (επιβλϋπων) Αν. Καθ. Ευριπύδησ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε:

Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε: Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε: Κ Α Σ Α Λ Τ Σ Η Σ Ο Ν E Ο Α Ν Α Π Σ Τ Ξ Ι Α Κ Ο Τ Π O Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Η Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Οκτώβριοσ 2010 Σο IOBE

Διαβάστε περισσότερα

Τϋταρτη Διϊλεξη Μοντϋλα Διαδικαςύασ Λογιςμικού Μϋροσ Β

Τϋταρτη Διϊλεξη Μοντϋλα Διαδικαςύασ Λογιςμικού Μϋροσ Β Τϋταρτη Διϊλεξη Μοντϋλα Διαδικαςύασ Λογιςμικού Μϋροσ Β Μοντϋλο Λειτουργικόσ Επαύξηςησ Σπειροειδϋσ Μοντϋλο Μοντϋλο Πύδακα Τεχνολογύα Λογιςμικού Βϊςει Συςτατικών Στοιχεύων Σύγχρονα Μοντϋλα Το μοντϋλο ςυνδυϊζει:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΠΑΙΚ Θεςςαλονύκησ, /02/2011

ΕΠΠΑΙΚ Θεςςαλονύκησ, /02/2011 1 ΕΠΠΑΙΚ Θεςςαλονύκησ, 2010-2011 21/02/2011 Εξετϊςεισ ςτη Γενικό και Εξελικτικό Ψυχολογύα Διδϊςκων: Οικονόμου Ανδρϋασ Όνομα φοιτητό / φοιτότριασ:... Τμόμα: E1 E2 E3 E4 E5 Βαθμόσ:. Προςοχό: ϊριςτα οι 100

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ» ΕΝΙΑΙΑ ΔΡΑΗ ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΕΝΙΧΤΕΩΝ ΕΣΑΚ «ΕΡΕΤΝΩ ΔΗΜΙΟΤΡΓΩ ΚΑΙΝΟΣΟΜΩ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ» ΕΝΙΑΙΑ ΔΡΑΗ ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΕΝΙΧΤΕΩΝ ΕΣΑΚ «ΕΡΕΤΝΩ ΔΗΜΙΟΤΡΓΩ ΚΑΙΝΟΣΟΜΩ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ» ΕΝΙΑΙΑ ΔΡΑΗ ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΕΝΙΧΤΕΩΝ ΕΣΑΚ «ΕΡΕΤΝΩ ΔΗΜΙΟΤΡΓΩ ΚΑΙΝΟΣΟΜΩ» Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η Σαυτότητα τησ Δράςησ Βαςικόσ ςτόχοσ τησ ενιαύασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΦΟ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΨΝ ΣΕΦΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΦΝΗ ΑΡΦΙΜΑΓΕΙΡΑ (CHEF)

ΕΛΕΓΦΟ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΨΝ ΣΕΦΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΦΝΗ ΑΡΦΙΜΑΓΕΙΡΑ (CHEF) ΕΛΕΓΦΟ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΨΝ ΣΕΦΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΦΝΗ ΑΡΦΙΜΑΓΕΙΡΑ (CHEF) 1 Oριςμόσ Προμόθειασ «Οι προμόθειεσ εύναι μια λειτουργύα που αφορϊ την ϋρευνα αγορϊσ, επιλογό, αγορϊ, παραλαβό, αποθόκευςη, και την τελικό

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Η/Υ ςτην Επιχείρηςη

Δίκτυα Η/Υ ςτην Επιχείρηςη Δίκτυα Η/Υ ςτην Επιχείρηςη ύνδεςη ςτο Διαδύκτυο Εφαρμογϋσ περιόγηςησ και ηλεκτρονικού ταχυδρομεύου Γκϊμασ Βαςύλειοσ, Εργαςτηριακόσ υνεργϊτησ Σφνδεςη ςτο Διαδίκτυο Διαθϋςιμεσ δικτυακϋσ τεχνολογύεσ για ςύνδεςη

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ςτισ ΚΙΝΗΣΕ ΤΚΕΤΕ: ΕΣΙΑΗ Ε ΘΕΜΑΣΑ ΚΙΝΗΣΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ»

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ςτισ ΚΙΝΗΣΕ ΤΚΕΤΕ: ΕΣΙΑΗ Ε ΘΕΜΑΣΑ ΚΙΝΗΣΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ» Διπλωματικό Εργαςύα «ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ςτισ ΚΙΝΗΣΕ ΤΚΕΤΕ: ΕΣΙΑΗ Ε ΘΕΜΑΣΑ ΚΙΝΗΣΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ» Φαριςμιϊδου Αναςταςύα ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2015 κοπόσ Η όςο το δυνατόν πληςιϋςτερη & πιο κατανοητό προςϋγγιςη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΤΝΕΡΓΑ ΙΑ Μυτιλήνη, Ιούλιοσ 2015

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΤΝΕΡΓΑ ΙΑ  Μυτιλήνη, Ιούλιοσ 2015 ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΤΝΕΡΓΑΙΑ Μυτιλήνη, Ιούλιοσ 2015 Πρωτόκολλο υνεργαςίασ τησ Εφορείασ Αρχαιοτήτων Λέςβου με τουσ καθηγητέσ Ιςτορίασ τησ αρχαίασ αρχιτεκτονικήσ Δρ Giorgio Rocco και Δρ Monica Livadiotti τησ Πολυτεχνικήσ

Διαβάστε περισσότερα

Δυνατότητες εργασίας ειδικοτήτων ΕΠΑΛ. Μπιλανϊκη Ελευθερύα ΚΕΤΠ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ

Δυνατότητες εργασίας ειδικοτήτων ΕΠΑΛ. Μπιλανϊκη Ελευθερύα ΚΕΤΠ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ Δυνατότητες εργασίας ειδικοτήτων ΕΠΑΛ Μπιλανϊκη Ελευθερύα ΚΕΤΠ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ (ΣΟΜΕΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ) απαςχολεύται ςε βιομηχανύεσ ό βιοτεχνύεσ κεφαλαιουχικών

Διαβάστε περισσότερα

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Σηλεματικϋσ υπηρεςύεσ επϋκταςησ διαχεύριςησ Αςτικού ΚΣΕΛ Λϊριςασ Α.Ε. και εξυπηρϋτηςησ επιβατικού κοινού Αναθϋτουςα Αρχό: ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. Προώπολογιςμόσ: 869.179,50

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικϊ Γ' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κατεύθυνςησ)

Μαθηματικϊ Γ' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κατεύθυνςησ) Μαθηματικϊ Γ' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κατεύθυνςησ) : 1. ΤΝΑΡΣΗΕΙ Ορύζουν και να αναγνωρύζουν μια ςύνθετη ςυνϊρτηςη 2 1.1 Επανϊληψη Εκφρϊζουν μια ςύνθετη ςυνϊρτηςη ωσ ςύνθεςη ϊλλων ςυναρτόςεων Ορύζουν και

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΟΤ ΦΟΛΕΙΟΤ ΠΡΟ ΣΟΤ ΓΟΝΕΙ. - Θέςη υπεύθυνου προςώπου για την ςυμπλήρωςη του ερωτηματολογίου: Ερωτηματολόγιο

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΟΤ ΦΟΛΕΙΟΤ ΠΡΟ ΣΟΤ ΓΟΝΕΙ. - Θέςη υπεύθυνου προςώπου για την ςυμπλήρωςη του ερωτηματολογίου: Ερωτηματολόγιο ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΟΤ ΦΟΛΕΙΟΤ ΠΡΟ ΣΟΤ ΓΟΝΕΙ Γενικέσ Πληροφορίεσ για το ςχολείο/τον οργανιςμό - Όνομα του ςχολείου: - Διεύθυνςη: - Είδοσ Σχολείου: - Δημοτικό Σχολεύο - Δημοτικό Σχολεύο Ειδικόσ Εκπαύδευςησ

Διαβάστε περισσότερα

τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking)

τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking) ΧΡΗΣΟ ΜΠΟΤΡΑΝΙΔΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking) Διδακτικό Τλικό ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ MANAGEMENT ΝΟΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 2009 Σο κεύμενο αποτελεύ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΔΤΟ (2) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 61Μ)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΔΤΟ (2) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 61Μ) 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2310 459101 Υαξ: +30 2310 459107 e-mail: centre@komvos.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

Βαςικέσ Έννοιεσ Λειτουργικών Συςτημάτων

Βαςικέσ Έννοιεσ Λειτουργικών Συςτημάτων Πανεπιςτήμιο Πελοποννήςου Τμήμα Επιςτήμησ και Τεχνολογίασ Τηλεπικοινωνιών Λειτουργικά Συςτήματα Προγραμματιςμόσ Συςτήματοσ Βαςικέσ Έννοιεσ Λειτουργικών Συςτημάτων Επικοινωνία gelioud@ieee.org ΟΧΙ ςτο gelioud@uop.gr!!!

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 Κωδικοπούηςη Άρθρο 17 Νόμου 3868/2010 (ΥΕΚ 129Α /3.8.2010): Όπωσ ιςχύει: Άρθρο 1 Προςταςύα

Διαβάστε περισσότερα

υλλογικέσ διαπραγματεύςεισ και προςδιοριςτικοί παράγοντεσ τησ ανταγωνιςτικότητασ

υλλογικέσ διαπραγματεύςεισ και προςδιοριςτικοί παράγοντεσ τησ ανταγωνιςτικότητασ ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2011 ΑΝΑΛΤΕΙ / 7 υλλογικέσ διαπραγματεύςεισ και προςδιοριςτικοί παράγοντεσ τησ ανταγωνιςτικότητασ ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΡΓΕΙΣΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΑΚΡΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΜΕΣΑΧΗΜΑΣΙΜΟΤ Ειςήγηςη

Διαβάστε περισσότερα

Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Διδακτικό Μαθηματικών ΙΙ. Μϊθημα 9 ο Αξιολόγηςη

Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Διδακτικό Μαθηματικών ΙΙ. Μϊθημα 9 ο Αξιολόγηςη Διδακτικό Μαθηματικών ΙΙ Μϊθημα 9 ο Αξιολόγηςη 1. Μαθηματικϊ: περιεχόμενο ςχολικών Μαθηματικών διϊρθρωςη «ύλησ» η αξιολόγηςη ςυνόθωσ επικεντρώνεται ςε ανϊκληςη αςύνδετων πληροφοριών και λεπτομερειών. Αντύ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ

ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ το Περιςτϋρι ςόμερα, την... μεταξύ των κϊτωθι ςυμβαλλομϋνων... ςυμφωνόθηκαν, ςυνομολογόθηκαν και ϋγιναν αμοιβαύα αποδεκτϊ τα εξόσ: ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Διεύθυνςη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010 2 ΣΙΣΛΟ Μεταπούηςη ςτισ Νϋεσ υνθόκεσ ΔΗΜΟΙΕΤΗ Ιούλιοσ 2010 ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ Τφιςτϊμενεσ Πολύ Μικρϋσ & Μικρϋσ Επιχειρόςεισ, Εταιρικϋσ επιχειρόςεισ (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ), νϋεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ξενοφών Αυλωνύτησ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΕΥΑΛΑΙΑΓΟΡΑ, Αντιπρόεδροσ ΜΑΪΟ 2016

Ξενοφών Αυλωνύτησ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΕΥΑΛΑΙΑΓΟΡΑ, Αντιπρόεδροσ ΜΑΪΟ 2016 Ξενοφών Αυλωνύτησ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΕΥΑΛΑΙΑΓΟΡΑ, Αντιπρόεδροσ ΜΑΪΟ 2016 Πϋρα από τισ ειςηγμϋνεσ... Ορθό εταιρικό διακυβϋρνηςη: Ο τρόποσ με τον οπούο οι εταιρύεσ διοικούνται και ελϋγχονται δεν εύναι μόνο αποτελεςματικόσ

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία του μαθήματος της Γλώσσας στο Γυμνάσιο

Η διδασκαλία του μαθήματος της Γλώσσας στο Γυμνάσιο Τπουργείο Παιδείασ και Πολιτιςμού Διεύθυνςη Μέςησ Εκπαίδευςησ Η διδασκαλία του μαθήματος της Γλώσσας στο Γυμνάσιο εμινάρια Υιλολόγων επτέμβριοσ 2014 Η Ομάδα Γλώςςασ: Γεωργία Κούμα, ΕΜΕ, Ειρήνη Ροδοςθένουσ,

Διαβάστε περισσότερα

Αθόνα, 29 Απριλύου 2011. Αναλυτικά οι Δράςεισ του «Ταμείου Επιχειρηματικότητασ»

Αθόνα, 29 Απριλύου 2011. Αναλυτικά οι Δράςεισ του «Ταμείου Επιχειρηματικότητασ» Αθόνα, 29 Απριλύου 2011 Αναλυτικά οι Δράςεισ του «Ταμείου Επιχειρηματικότητασ» 1. Κατηγορύα Α, Β και Γ Επενδύςεισ που υπϊγονται ςτον επενδυτικό νόμο 3908/2011 Αυτό η κατηγορύα ςτοχευμϋνων δραςτηριοτότων

Διαβάστε περισσότερα

Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ. Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ;

Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ. Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ; Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ; Dr. jennifer Dennis, Ιατρική Σύμβουλοσ του Συλλόγου για το Σύνδρομο Down (1993) Ο αδϋνασ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Το ςύςτημα Μελέτη - Καταςκευή ςτισ Δημόςιεσ ςυμβάςεισ παραγωγήσ περιβαλλοντικών έργων.

Θέμα: Το ςύςτημα Μελέτη - Καταςκευή ςτισ Δημόςιεσ ςυμβάςεισ παραγωγήσ περιβαλλοντικών έργων. Θέμα: Το ςύςτημα Μελέτη - Καταςκευή ςτισ Δημόςιεσ ςυμβάςεισ παραγωγήσ περιβαλλοντικών έργων. Στισ ςημερινϋσ οικονομικϋσ και κοινωνικϋσ ςυνθόκεσ τα ϋργα περιβϊλλοντοσ με την ευρύτερη ϋννοια, αποκτούν προτεραιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Εταιρεία Επενδφςεων και Εξωτερικοφ Εμπορίου ENTERPRISE GREECE S.A. ΙΔΡΤΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ. Αθήνα 16 Οκτωβρίου 2013

Ελληνική Εταιρεία Επενδφςεων και Εξωτερικοφ Εμπορίου ENTERPRISE GREECE S.A. ΙΔΡΤΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ. Αθήνα 16 Οκτωβρίου 2013 Ελληνική Εταιρεία Επενδφςεων και Εξωτερικοφ Εμπορίου ENTERPRISE GREECE S.A. ΙΔΡΤΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ Αθήνα 16 Οκτωβρίου 2013 1 ΙΣΟΡΙΚΟ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΝΕΟΤ ΥΟΡΕΑ ΕΞΩΣΡΕΥΕΙΑ Μϊιοσ 2012 Η Ελληνικό Κυβϋρνηςη ζητϊ μϋςω

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Σμόμα Προμηθειών Σαχ. Δ/νςη: Πληροφορύεσ: Σηλϋφωνο: Fax: e-mail: Πειραιώσ 211, 177 78 Σαύροσ Βαςιλικό Αναςτοπούλου 213 1306 483 213 1306 480 vanastopoulou@ekdd.gr Αθόνα, 01/09/2017

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου. Δρ Ζωή Καραμπατζάκη, Σχολική Σύμβουλος 21 ης Περιφέρειας Π.Α.

Νέο Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου. Δρ Ζωή Καραμπατζάκη, Σχολική Σύμβουλος 21 ης Περιφέρειας Π.Α. Νέο Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου Δρ Ζωή Καραμπατζάκη, Σχολική Σύμβουλος 21 ης Περιφέρειας Π.Α. Γιατύ νϋο Πρόγραμμα; Επειδό η λογικό πορεύα των προγραμμϊτων ςπουδών εύναι η επικαιροπούηςη και η βελτύωςη,

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1

Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1 Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1 Σχετικά με την Μελέτη H Ευρωπαώκό Επιτροπό, ςε μια προςπϊθεια να ενιςχύςει την ανταγωνιςτικότητα των επιχειρόςεων που ςυμμετϋχουν

Διαβάστε περισσότερα

A1. Να γρϊψετε την περύληψη του κειμϋνου που ςασ δόθηκε (100-120 λϋξεισ). Μονάδεσ 25

A1. Να γρϊψετε την περύληψη του κειμϋνου που ςασ δόθηκε (100-120 λϋξεισ). Μονάδεσ 25 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Δ ΣΑΞΗ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΔΕΤΣΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΤ 2015 ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟ: Εμείσ και οι αρχαίοι χώροι

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ςτισ επιχειριςεισ

Ζρευνα ςτισ επιχειριςεισ ΙΔΡΤΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΤΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ζρευνα ςτισ επιχειριςεισ για την πρόβλεψη των μεταβολών ςτα περιφερειακϊ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργύα ενόσ Business Plan

Δημιουργύα ενόσ Business Plan ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΑΠΟΥΑΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ Δημιουργύα ενόσ Business Plan Παύγνια Αποφϊςεων 2012-2013 Σι εύναι; Ένα business

Διαβάστε περισσότερα

Το παζάρι των λοιμώξεων ςτον 'κατεχόμενο' κόςμο των χρηςτών

Το παζάρι των λοιμώξεων ςτον 'κατεχόμενο' κόςμο των χρηςτών Το παζάρι των λοιμώξεων ςτον 'κατεχόμενο' κόςμο των χρηςτών "Η κρυμϋνη και ξεχαςμϋνη μϊςτιγα". Αυτόσ όταν ο τύτλοσ του εξαιρετικού ντοκυμαντϋρ που φτιϊχτηκε από το ουηδικό ωματεύο χρηςτών για να φϋρει

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποιημϋνη διδαςκαλύα

Διαφοροποιημϋνη διδαςκαλύα Διδακτική Μαθηματικών ΙΙ Μάθημα 8 ο Διαφοροποιημένη διδαςκαλία Διαφοροποιημϋνη διδαςκαλύα βαςύζεται ςτην (προ)υπόθεςη ότι οι δϊςκαλοι πρϋπει να προςαρμόςουν την διδαςκαλύα τουσ ςτη διαφορετικότητα των

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ 3/3/2015 : Διαταραχές στη λήψη τροφής (Γούλα Αγγελικό, Μακρό οφύα, Αμαραντύδη Γεωργύα, Καραλό Μαρύα). ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Γ.Ν. ΑΜΥΙΑ Ψυχογενόσ διατροφικϋσ διαταραχϋσ

Διαβάστε περισσότερα

Αναφϋρεται ςτουσ μηχανιςμούσ ελϋγχου δϋςμευςησ των πόρων.

Αναφϋρεται ςτουσ μηχανιςμούσ ελϋγχου δϋςμευςησ των πόρων. Σιςμϊνογλου Ιωϊννησ Αναφϋρεται ςτουσ μηχανιςμούσ ελϋγχου δϋςμευςησ των πόρων. Παρϋχει διαφορετικό προτεραιότητα: ςτισ διαφορετικϋσ εφαρμογϋσ ςτουσ χρόςτεσ ςτισ ροϋσ δεδομϋνων Σημαντικό εϊν η ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότητα δεν κοςτίζει, Aξίζει

Η ποιότητα δεν κοςτίζει, Aξίζει Η ποιότητα δεν κοςτίζει, Aξίζει ΠΟΛΗ, ΠΟΛΙΣΗ, ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ υντονιςμϋνη προςπϊθεια για το ςυμφϋρον του κοινωνικού ςυνόλου. ΠΟΙΟΣΗΣΑ, ΠΡΟΣΤΠΑ υμπυκνωμϋνη εμπειρύα όλων των εμπλεκόμενων για τη

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορία και Ποιότητα Αέρα ςτη Θεςςαλονίκη Ν. Μουςιόπουλοσ

Κυκλοφορία και Ποιότητα Αέρα ςτη Θεςςαλονίκη Ν. Μουςιόπουλοσ Κυκλοφορία και Ποιότητα Αέρα ςτη Θεςςαλονίκη Ν. Μουςιόπουλοσ Laboratory Profile: 3 Faculty Members 7 Senior Researchers 2 Technicians 12 PhD candidates 7 Other Co-workers 11 Pre-graduate Courses Research

Διαβάστε περισσότερα

Με τον όρο <<ΚΡΙΗ>>, περιγράφεται ςυνήθωσ μια απρόβλεπτη κατάςταςη, η οποία χαρακτηρίζεται από ένταςη και αναςφάλεια και μπορεί να αφορά το άτομο,

Με τον όρο <<ΚΡΙΗ>>, περιγράφεται ςυνήθωσ μια απρόβλεπτη κατάςταςη, η οποία χαρακτηρίζεται από ένταςη και αναςφάλεια και μπορεί να αφορά το άτομο, Με τον όρο , περιγράφεται ςυνήθωσ μια απρόβλεπτη κατάςταςη, η οποία χαρακτηρίζεται από ένταςη και αναςφάλεια και μπορεί να αφορά το άτομο, την οικογένεια, τον οργανιςμό, την κοινωνία, τουσ θεςμούσ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟ ΕΣ ΑΚΗΕΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΟΟΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΑΠΟΥΑΕΩΝ

ΠΡΩΣΟ ΕΣ ΑΚΗΕΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΟΟΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΑΠΟΥΑΕΩΝ ΠΡΩΣΟ ΕΣ ΑΚΗΕΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΟΟΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΑΠΟΥΑΕΩΝ Τμθμα: Χρηματοοικονομικθς και Τραπεζικθς Διοικητικθς Εξάμηνο: Γ Μ. Ανθρωπέλοσ. Άςκηςη 1 α) Γρϊψτε το πρόβλημα ςτην τυποποιημϋνη του μορφό.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ [1] ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Η διδαςκαλύα των Μαθηματικών, ενταγμϋνη ςτουσ γενικότερουσ ςκοπούσ τησ Εκπαύδευςησ, ςτοχεύει ςτην ολοκλόρωςη του μαθητό ςε επύπεδο προςωπικότητασ και κοινωνικόσ του ϋνταξησ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: Γεκηνπξγία θνηλσληθνύ δηθηύνπ κε βάζε ην ππεξεζηνζηξεθέο κνληέιν Παλεπηζηήκην Πεηξαηά, Τκήκα Ψεθηαθώλ Σπζηεκάησλ Σπληάθηεο: Καινγεξόπνπινο

Θέκα: Γεκηνπξγία θνηλσληθνύ δηθηύνπ κε βάζε ην ππεξεζηνζηξεθέο κνληέιν Παλεπηζηήκην Πεηξαηά, Τκήκα Ψεθηαθώλ Σπζηεκάησλ Σπληάθηεο: Καινγεξόπνπινο Θέκα: Γεκηνπξγία θνηλσληθνύ δηθηύνπ κε βάζε ην ππεξεζηνζηξεθέο κνληέιν Παλεπηζηήκην Πεηξαηά, Τκήκα Ψεθηαθώλ Σπζηεκάησλ Σπληάθηεο: Καινγεξόπνπινο Ισάλλεο ΑΜ: Δ04045 Δπηβιέπσλ: Θεκηζηνθιένπο Μαξίλνο, Δπίθνπξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ ΣΕΒ. 0 Industry Experts και Πανεπιςτημαικού 0 6 μόνεσ δουλειϊ (β εξϊμηνο 2011) 0 4 ςυναντόςεισ με πρακτικϊ 0 1 Final Report

ΤΠΕ ΣΕΒ. 0 Industry Experts και Πανεπιςτημαικού 0 6 μόνεσ δουλειϊ (β εξϊμηνο 2011) 0 4 ςυναντόςεισ με πρακτικϊ 0 1 Final Report ΤΠΕ Πάνελ @ ΣΕΒ 0 Industry Experts και Πανεπιςτημαικού 0 6 μόνεσ δουλειϊ (β εξϊμηνο 2011) 0 4 ςυναντόςεισ με πρακτικϊ 0 1 Final Report 0 Γόνιμη ςυζότηςη χωρύσ ταμπού και ξύλινη γλώςςα 0 Συμπερϊςματα! 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΠΕΝΣΕ (5) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 62Τ)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΠΕΝΣΕ (5) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 62Τ) 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2313331 500 Υαξ: +30 2313331 502 e-mail: centre@komvos.edu.gr Θεςςαλονύκη,

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου χολό Θετικών και Εφαρμοςμϋνων Επιςτημών Μεταπτυχιακό Διατριβό ςτα Πληροφοριακϊ υςτόματα Ανϊπτυξη Δυναμικού υςτόματοσ Παρουςύαςησ Πληροφοριών χετικϊ με Σουριςτικϋσ Τποδομϋσ,

Διαβάστε περισσότερα

Σύςταςη και λειτουργία Δικτύου Συνεργαςίασ με Κοινότητεσ προςφύγων & μεταναςτών για την παροχό ενημϋρωςησ και ςυμβουλευτικόσ υποςτόριξησ.

Σύςταςη και λειτουργία Δικτύου Συνεργαςίασ με Κοινότητεσ προςφύγων & μεταναςτών για την παροχό ενημϋρωςησ και ςυμβουλευτικόσ υποςτόριξησ. Καλώσ ήρθατε ςτο 5o newsletter του προγράμματοσ «Ενδυνάμωςη του Διαπολιτιςμικού Διαλόγου και Ενίςχυςη των Κοινοτήτων Υπηκόων Τρίτων Χωρών για την Προάςπιςη και Άςκηςη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων τουσ» που

Διαβάστε περισσότερα

«Αδελφοπούηςη ςχολεύων Εκπαιδευτικϋσ επιςκϋψεισ: Προώποθϋςεισ, πρωτόκολλο ςυνεργαςύασ, ϋγκριςη μετακύνηςησ»

«Αδελφοπούηςη ςχολεύων Εκπαιδευτικϋσ επιςκϋψεισ: Προώποθϋςεισ, πρωτόκολλο ςυνεργαςύασ, ϋγκριςη μετακύνηςησ» «Αδελφοπούηςη ςχολεύων Εκπαιδευτικϋσ επιςκϋψεισ: Προώποθϋςεισ, πρωτόκολλο ςυνεργαςύασ, ϋγκριςη μετακύνηςησ» Xαρύκλεια Σερζητϊνου Δαςκϊλα, Τπεύθυνη Πολιτιςτικών Θεμϊτων 1 ΣΙ ΙΦΤΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΕΠΙΚΕΧΕΙ ΣΑ ΝΗΠ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΜΝΗΜΑ. Επεξήγηςη Συντμήςεων: Α.Φ.= Αυτιςτικό Φάςμα - Π.Σ.= Παράλληλη Στήριξη

ΤΠΟΜΝΗΜΑ. Επεξήγηςη Συντμήςεων: Α.Φ.= Αυτιςτικό Φάςμα - Π.Σ.= Παράλληλη Στήριξη www.asperger.gr Κωνσταντινοσπόλεως 29 155.62 Χολαργός Τηλ. 210.6535666 info@asperger.gr Α.Π. 7331/7-7-2010 Χολαργόσ, 28 Ιουνύου 2010 ΤΠΟΜΝΗΜΑ Θέμα: «Κατάργηςη τησ παράνομησ και αντιςυνταγματικήσ εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ Σο παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα ςπουδών, ςτουσ Άξονεσ Προτεραιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Άδειες Χρήσης. Ειδικά Θέματα Μαθηματικών. Μαθηματικά στην εκπαίδευση: Επίλυση προβλήματος - Ρεαλιστικά Μαθηματικά

Άδειες Χρήσης. Ειδικά Θέματα Μαθηματικών. Μαθηματικά στην εκπαίδευση: Επίλυση προβλήματος - Ρεαλιστικά Μαθηματικά ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Άδειες Χρήσης Ειδικά Θέματα Μαθηματικών Μαθηματικά στην εκπαίδευση: Επίλυση προβλήματος - Ρεαλιστικά Μαθηματικά Διδάσκων : Επίκουρος Καθηγητής Κ. Τάτσης

Διαβάστε περισσότερα

**************** Η ΤΓΧΡΟΝΗ ΜΟΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ:

**************** Η ΤΓΧΡΟΝΗ ΜΟΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ: Σελίδα1 ΚΑΝΕΛΛΑΣΟΤ ΒΙΒΗ Γ., 2009, «Η ςύγχρονη μουςικό παιδεύα ςτη δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη, η περύπτωςη των μουςικών ςχολεύων», Πρακτικά 2 ου επιςτημονικού ςυνεδρίου «Μουςική Παιδεία & Μουςικά Σχολεία:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΑΝΙ:ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΑΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΤ ΛΟΤΛΑ ΔΑΚΑΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΝΣΕΣΙΚΑ ΦΡΙΣΙΝΑ ΜΑΡΑ ΕΤΗ ΚΟΡΓΙΑΛΑ ΚΑΣΕΡΙΝΑ ΒΑΥΕΙΑΔΗ

ΛΙΜΑΝΙ:ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΑΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΤ ΛΟΤΛΑ ΔΑΚΑΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΝΣΕΣΙΚΑ ΦΡΙΣΙΝΑ ΜΑΡΑ ΕΤΗ ΚΟΡΓΙΑΛΑ ΚΑΣΕΡΙΝΑ ΒΑΥΕΙΑΔΗ ΛΙΜΑΝΙ:ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΑΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΤ ΛΟΤΛΑ ΔΑΚΑΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΝΣΕΣΙΚΑ ΦΡΙΣΙΝΑ ΜΑΡΑ ΕΤΗ ΚΟΡΓΙΑΛΑ ΚΑΣΕΡΙΝΑ ΒΑΥΕΙΑΔΗ ΙΣΟΡΙΑ Ο Πειραιϊσ κατοικόθηκε γύρω ςτα μϋςα τησ 3ησ π.φ. χιλιετηρύδασ. Η ϊποψη αυτό ενιςχύεται από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Ενδϋκατη Διϊλεξη Καταςκευό Λογιςμικού

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Ενδϋκατη Διϊλεξη Καταςκευό Λογιςμικού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ενδϋκατη Διϊλεξη Καταςκευό Λογιςμικού Περιεχόμενα Καταςκευό Λογιςμικού Κωδικοπούηςη Τεχνικϋσ Συγγραφόσ Πηγαύου Κώδικα Πρότυπα και Διαδικαςύεσ Κωδικοπούηςησ Επιθυμητϊ Χαρακτηριςτικϊ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Αςφαλείσ Επικοινωνίεσ ςε Αςύρματα Δίκτυα Αιςθητήρων ΑΛΜΠΑΝΟΠΟΤΛΟΤ ΕΛΕΝΗ Α.Ε.Μ.: 2181 Επιβλϋπων: Δρ. Ρϊντοσ Κωνςταντύνοσ,

Διαβάστε περισσότερα

Η κατανομή των ηπείρων και των θαλασσών Ωκεανοί και θάλασσες

Η κατανομή των ηπείρων και των θαλασσών Ωκεανοί και θάλασσες Η κατανομή των ηπείρων και των θαλασσών Ωκεανοί και θάλασσες ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ράλια Θωμά, ΠΕ 70 ΣΧΟΛΕΙΟ Γημοηικό σολείο Βαζιλικών αλαμίναρ Σαλαμίνα, 20 Απριλίοσ 2015 1. ςνοπηική πεπιγπαθή ηηρ ανοισηήρ εκπαιδεςηικήρ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Σχολή Θεηικών Επιζηημών Απόθοιηοι Τμήμαηος Χημείας Σο Σμόμα Φημεύασ του Πανεπιςτημύου Ιωαννύνων πουδϊζοντασ ςτο τμόμα Φημεύασ οι φοιτητϋσ αποκτούν γνώςεισ ςτα πεδύα: Ανόργανη

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικοπούηςη. Μαθηματικοπούηςη. Μαθηματικϋσ δεξιότητεσ. Κατακόρυφη

Μαθηματικοπούηςη. Μαθηματικοπούηςη. Μαθηματικϋσ δεξιότητεσ. Κατακόρυφη Διδακτική Μαθηματικών ΙΙ Μάθημα 10 ο Αξιολόγηςη Είδη ερωτήςεων Μαθηματικϋσ δεξιότητεσ Μαθηματικό ςκϋψη Μαθηματικό δικαιολόγηςη Επύλυςη προβλόματοσ Επικοινωνύα Χρόςη εργαλεύων Αναπαραςτϊςεισ Συμβολικό,

Διαβάστε περισσότερα

Σρίτη 10 Νοεμβρίου 2015 Αθήνα, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο

Σρίτη 10 Νοεμβρίου 2015 Αθήνα, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Σρίτη 10 Νοεμβρίου 2015 Αθήνα, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Μπϋλλησ Βαςύλειοσ Γενικόσ Διευθυντόσ ΑΝ.ΚΑ ΑΕ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Σ.Α. Το «Οικοςφςτθμα Συνεργατιςμοφ» Κοινωνύα Σύςτημα Διακυβϋρνηςησ Συνεργατικϊ

Διαβάστε περισσότερα

ςτην περύπτωςη που η μόνη αλλαγό αφορϊ ςτη Δημόςια Φρηματοδότηςη ανϊ ϋτοσ (2013, 2014).

ςτην περύπτωςη που η μόνη αλλαγό αφορϊ ςτη Δημόςια Φρηματοδότηςη ανϊ ϋτοσ (2013, 2014). Ειςαγωγή Για την ολοκλόρωςη μιασ πρϊξησ κρατικών ενιςχύςεων απαιτεύται το ςύνολο των δαπανών τησ να ςυμφωνεύ με την εγκεκριμϋνη δημόςια δαπϊνη όπωσ προκύπτει από το ςε ιςχύ Σεχνικό Δελτύο Πρϊξησ. ε περύπτωςη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΣΟΜΟ ΕΣΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

ΤΝΣΟΜΟ ΕΣΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΝΣΟΜΟ ΕΣΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ 2014 Η Μ. ΜΙΧΑΛΑΡΟ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ είναι μια αναπτυςςόμενη εταιρεία, με εξειδίκευςη ςτον τομζα ηλεκτρολογικών εγκαταςτάςεων και ςυςτημάτων αυτοματιςμοφ. ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε.

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 3 ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΔΙΚΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ερευνητικό υποδομό CLARIN-EL. τϋλιοσ Πιπερύδησ, Ινςτιτούτο Επεξεργαςύασ του Λόγου Ε.Κ. "Αθηνϊ

Η ερευνητικό υποδομό CLARIN-EL. τϋλιοσ Πιπερύδησ, Ινςτιτούτο Επεξεργαςύασ του Λόγου Ε.Κ. Αθηνϊ Η ερευνητικό υποδομό CLARIN-EL τϋλιοσ Πιπερύδησ, υντονιςτόσ CLARIN-EL Ινςτιτούτο Επεξεργαςύασ του Λόγου Ε.Κ. "Αθηνϊ Aφθονία περιεχομϋνου ςτο διαδύκτυο Δεκ. 2008 : 487 δισ GB ψηφιακού περιεχομϋνου δημιουργημϋνου

Διαβάστε περισσότερα

Άδειες Χρήσης. Ειδικά Θέματα Μαθηματικών. Περί δημιουργικότητας (συνέχεια) Διδάσκων : Επίκουρος Καθηγητής Κ. Τάτσης

Άδειες Χρήσης. Ειδικά Θέματα Μαθηματικών. Περί δημιουργικότητας (συνέχεια) Διδάσκων : Επίκουρος Καθηγητής Κ. Τάτσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Άδειες Χρήσης Ειδικά Θέματα Μαθηματικών Περί δημιουργικότητας (συνέχεια) Διδάσκων : Επίκουρος Καθηγητής Κ. Τάτσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα