Χριςτοσ ανταμοφρθσ χολι Καλϊν Σεχνϊν Πφργοσ, Σινοσ χολι Καλϊν Σεχνϊν Ακινα χολι Καλϊν Σεχνϊν Παρίςι

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χριςτοσ ανταμοφρθσ. 1970-1973 χολι Καλϊν Σεχνϊν Πφργοσ, Σινοσ 1973-1974 χολι Καλϊν Σεχνϊν Ακινα 1975-1980 χολι Καλϊν Σεχνϊν Παρίςι"

Transcript

1 Χριςτοσ ανταμοφρθσ χολι Καλϊν Σεχνϊν Πφργοσ, Σινοσ χολι Καλϊν Σεχνϊν Ακινα χολι Καλϊν Σεχνϊν Παρίςι ΒΡΑΒΕΙΑ Βραβείο Χαρακτικισ Μουςείου Uzés, Γαλλία Βραβείο Χαρακτικισ Académie de Chaville, Παρίςι 1985 Βραβείο Demoulin «Société des Artistes Français», Παρίςι Βραβείο χεδίου Académie de Chaville, Παρίςι Βραβείο Χαρακτικισ Villedieu Elancour-en-Yvelines, Παρίςι 1990 Βραβείο Χαρακτικισ Saint-Cloud, Παρίςι Βραβείο Χαρακτικισ Voisin-le-Bretonneux, Παρίςι 2006 Βραβείο Bracquemond / SBA Carrousel du Louvre, Παρίςι 2009 Βραβείο Geant de Beaux-Art Salon d'automne Espace Champerret, Παρίςι ΒΙΒΛΚΑ ΣΖΧΝΗ 1991 «ΑΚΘΣΛΚΘ» του Νίκου ΚΑΗΑΝΣΗΆΚΘ (14 Χαρακτικά) 1997 «ΟΔΤΕΛΑ» του Νίκου ΚΑΗΑΝΣΗΆΚΘ (12 Χαρακτικά 1 τόμοσ) 1999 «ΟΔΤΕΛΑ» του Νίκου ΚΑΗΑΝΣΗΆΚΘ (12 Χαρακτικά 2 τόμοσ) 2002 «ΑΝΑΦΟΡΆ ΣΟΝ ΓΚΡΕΚΟ» του Ν. ΚΑΗΑΝΣΗΆΚΘ (3 Χαρ. 1 τόμοσ) 2003 «ΣΑ ΡΟΔΛΝΑ ΑΚΡΟΓΟΑΛΛΑ» του Α. ΠΑΠΑΔΛΑΜΑΝΣΘ (7 Χαρακτικά) 2004 «ΣΟ ΠΝΕΥΜΑ ΣΩΝ ΑΓΩΝΩΝ» φλλθψθ και εκτζλεςθ του Λευκϊματοσ με τθν ςυμμετοχι δϊδεκα Ελλινων Χαρακτϊν για τουσ Ο.Α. των Ακθνϊν (12 Χαρακτικά) 2005 «ΚΆΛΑΑ...ΠΘΓΙ ΣΩΝ ΠΟΛΛΣΛΜΪΝ» φλλθψθ και εκτζλεςθ του Λευκϊματοσ ςε δυο τόμουσ με τθν ςυμμετοχι 14 Ελλινων Χαρακτϊν. (14 Χαρακτικά) 2007 «Ο ΘΝΛΟΧΟ» του Jacques LACARRIÈRE (12 Χαρακτικά) 2007 «ΑΝΑΦΟΡΆ ΣΟΝ ΓΚΡΕΚΟ» του Ν. ΚΑΗΑΝΣΗΆΚΘ (8 Χαρ. 2 και 3 τόμοσ) 2007 «Θ ΚΆΛΑΑ, Θ ΜΑΝΑ ΜΟΤ...» Απόςπαςμα από το «Αναφορά ςτον Γκρζκο» του Νίκου Καηαντηάκθ. (9 Χαρακτικά) ΒΙΒΛΚΑ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΑ 2010 ΤΜΒΟΛΛΚΘ ΠΑΡΑΛΑΓΘ N I * μαφρου και άςπρου χρ. + *ςε μάρμαρο ΤΜΒΟΛΛΚΘ ΠΑΡΑΛΑΓΘ N II * μαφρου και άςπρου χρ. + * μάρμαρο και αναγλ. Χαρτί ΤΜΒΟΛΛΚΘ ΠΑΡΑΛΑΓΘ N III * μαφρου και άςπρου χρ. + *γυαλί και χαρτί ΜΤΣΛΚΟ ΚΘΠΟ * ςε μάρμαρο ΜΟΝΟ ΜΕ ΣΘΝ ΔΟΤΛΕΛΑ ΣΟΤ * ποίθμα του ΓΛΑΝΝΘ ΡΛΣΟΤ + *χαρτί και μάρμαρο ΕΛΛΑ, ΑΝΣΑΝΑΚΛΑΘ ΣΟΤ ΘΛΛΟΤ * ποιθτικά αποςπ. Γφρω από τθν Ελιά + * χαρτί και μάρμαρο + ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΟ ΧΡΟΝΟ 2011 ΦΛΛΟΠΟΛΛ I * μάρμαρο χαρτί γράμματα τυπογ ΦΛΛΟΠΟΛΛ II * μάρμαρο χαρτί γράμματα τυπογ ΦΛΛΟΠΟΛΛ III * μάρμαρο χαρτί γράμματα τυπογ ΦΛΛΟΠΟΛΛ IV 2012 ΦΛΛΟΠΟΛΛ V 2012 ΦΛΛΟΠΟΛΛ VI 2012 ΦΛΛΟΠΟΛΛ VII

2 ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΗ ΠΟΙΗΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ 1999 «DANS LA MAIN DU VENT» του André ROCHEDY 2000 «ΚΤΚΛΑΔΕ, ΠΟΡΟΛ ΚΆΛΑΑ» (Cyclades, semences de mer) του Alain BLANC 2006 «ECLATS DIFFERES DU TEMPS» του Constantin KAÏTÈRI 2009 «Ο ΝΕΟ ΕΡΩΣΟΚΡΛΣΟ» του Π. ΠΡΕΒΕΛΑΚΘ, 42 κολλάη ΑΝΑΓΛΤΦΑ ΧΑΡΣΙΑ GAUFRAGES 2007 ΟΛ ΣΡΑΣΛΩΣΕ ΣΘ ΓΡΑΦΘ N 1 N 2 N ΛΟΓΛΑ ΚΛΕΜΜΕΝΑ ΑΠϋ ΣΘ ΛΓΘ 2009 ΣΘΝ ΡΟΘ ΣΟΤ ΧΡΟΝΟΤ 2010 Θ ΕΠΟΧΘ ΠΟΤ ΣΟ ΜΟΛΤΒΛ ΓΛΝΕΣΑΛ ΦΩ ΑΛΛΕ ΔΗΜΙΟΤΡΙΕ 1999 φλλθψθ και εκτζλεςθ του Βραβείου «Prix Mireille» για το ετοσ 2000 ΑΣΟΜΙΚΕ ΕΚΘΕΕΙ Ηωγραφικι Χαρακτικι Α.Σ. «ΤΔΡΟΧΟΟ», Ακινα -Χαρακτικι Προξενειο, Παρίςι Ηωγραφικι - Χαρακτικι ΕΠΟΧΘ, Λωαννινα Χαρακτικι Ottawa, Καναδα Ηωγραφικι - Χαρακτικι Α.Σ. «ΤΔΡΟΧΟΟ», Ακινα Χαρακτικι Α.Σ. «LA PICCOLA FENICE», Varèse, Italie χζδια - Τδατογραφίεσ Χαρακτικά Α.Σ. «ΑΝΣΘΝΩΡ», Ακινα χζδια - Τδατογραφίεσ Χαρακτικά Α.Σ. «ΕΠΟΧΕ», Κθφιςιά, Ακινα Βιβλία Σζχνθσ Παρουςίαςθ τθσ ΑΚΘΣΛΚΘ του Ν. Κ Χαρακτικι Pessac, Bordeaux, France χζδια - Τδατογραφίεσ - Χαρακτικά Α.Σ. «ΕΠΟΧΕ», Κθφιςιά, Ακινα -χζδια - Τδατογραφίεσ - Χαρακτικά Α.Σ. «ΔΛΜΛΣΟ», Ρζκυμνο, Κριτθ Χαρακτικά Πολιτιςτικό Κζντρο, Meudon, Γαλλία Χαρακτικά - Βιβλία Σζχνθσ Α.Σ. «ΕΠΟΧΕ», Κθφιςιά, Ακινα Παρουςίαςθ τθσ ΟΔΤΕΛΑ του Ν. Κ Χαρακτικά Α.Σ. «AMACLA», Toulouse, Γαλλία Χαρακτικά Grenoble International, Grenoble, Γαλλία -Β.Σζχνθσ - χζδια - Τδατογραφίεσ - L ATRIUM, Chaville, Γαλλία Χαρακτικά (Αναδρ. Εκκ. 10 ετϊν) χζδια Χαρακτικά Α.Σ. «ΕΠΟΧΕ», Κθφιςιά, Ακινα χζδια - Τδατογραφίεσ Χαρακτικά Α.Σ. «ΑΕΝΑΟΝ», Wiesbaden, Γερμανία Αναδρομικι ζκκεςθ Χαρακτικισ Πολιτιςτικό Κζντρο Διμου Ακθνϊν «ΜΕΛΛΝΑ» 1 Παρουςίαςθ του Λευκϊματοσ (Σο Πνεφμα Σων Αγϊνων, Ακινα 2004) -χζδια - Χαρακτικά Πολιτιςτικό Κζντρο, CARRÈ DES COIGNARD, Nogent sur / Marne, Γαλλία -Βιβλία Σζχνθσ Χαρακτικά Λςτορικό Μουςείο Κριτθσ, Θράκλειο, Κριτθ -Βιβλία Σζχνθσ - Χαρακτικά Πολιτιςτικό Κζντρο Λαϊκισ Σράπεηασ Λευκωςίασ, Κφπροσ Βιβλία.Σ. Χαρακτικά Δθμαρχείο του VI arr. Παρίςι Αναφορά ςτον Ν. ΚΑΗΑΝΣΗΑΚΘ (50 χρόνια από τον κάνατο του) Βιβλία Σ. Χαρακτικά Α.Σ. «EPREUVE d ARTISTE» Anvers, Βζλγιο Βιβλία-χαρακτικά Κζντρο Σζχνθσ και Πολιτιςμοφ Διμου Αμαρουςίου, Ακινα -Χαρακτικά, Collages, Βιβλία Α.Σ. Χανιά, Κριτθ -Χαρακτικά-Μαρμαρο Α.Σ. «PERIPLE» Βρυξζλλεσ, Βζλγιο Χαρακτικι Βιβλία Σζχνθσ gaufrages Jouvence, Issy les Moulinneaux

3 ΟΜΑΔΙΚΕ ΕΚΘΕΕΙ Νζοι Ζλλθνεσ Ηωγράφοι Centre Culturel Hellénique, Παρίςι Salon d Automne Grand-Palais, Παρίςι Ηωγραφικι χζδια Α.Σ. «ΑΛΚΟΤΑ ΣΖΧΝΘ», Ακινα -Salon d Automne Grand-Palais, Παρίςι Ζλλθνεσ- Centre Cyrano de Bergerac Sannois, Παρίςι Ζλλθνεσ Καλλιτζχνεσ Δθμαρχείο του ΧΛ arr., Παρίςι -35 Salon jeune Peinture Grand-Palais, Παρίςι -Ζλλθνεσ Χαράκτεσ Βιβλιοκικθ του Montreuil, Παρίςι -Salon des Artistes Français Grand-Palais, Παρίςι -XVI Salon de la Gravure Bayeux, Γαλλία V Biennale de la Gravure Dignes-les-Bains, Γαλλία Πανελλινια Καλλιτεχνικι Ζκκεςθ 87 Ακινα -CRAC Champigny-sur-marne, Παρίςι ΧΛΧ Salon de la Gravure Bayeux, Γαλλία -VI Biennale de la Gravure Dignes-les-Bains, Γαλλία II Salon de l Estampe en Yveline Elancourt, Παρίςι SAGA 90 Grand-Palais, Παρίςι Ματιζσ πάνω ςτον ΚΑΗΑΝΣΗΑΚ *Chapelle de la Sorbonne, Παρίςι * Βαςιλικι Αγίου Μάρκου, Κριτθ * Institut Français d Athènes, Ακινα * Βιβλιοκικθ τθσ Chaville, Παρίςι -Salon des Artistes Français Grand Palais, Παρίςι Χαρακτικι Α.Σ. «ΕΠΟΧΕ», Ακινα -SAGA 92 Grand-Palais, Παρίςι VI Biennale Int. de la Gravure Ermont, Παρίςι SAGA 93 Grand-Palais, Παρίςι -VI Salon de l Estampe en Yvelines Elancourt, Παρίςι -II Biennale de la Gravure Vaison-la-Romaine, Γαλλία -ART ATHENS 93 Ακινα -Χαρακτικά από τον 16 ςτον 20 αιωνα Mirmande, Drôme, Γαλλία -Gravure en Liberté Καλ. Κεν.του Chesnay, Παρίςι -Χαρακτικά Limay, Γαλλία SAGA 94 Parc des Expo., (porte de Versailles),Παρίςι -υγχ. ελ. ηωγρ. Και γλφπτεσ ςτθν Γαλλία Maison de l Europe, Παρίςι -φγχρονθ Ελλθνικι Χαρακτικι *Konschthaus Beim Engel, Λουξεμβουργο *UNESCO, Παρίςι *Α.Σ. «Αίκουςα Σζχνθσ», Ακινα υναντιςεισ καλλιτεχνικοφ βιβλίου La roche-sur-yon, Γαλλία -Χαρακτικά Εργα Octon-Hérault, Γαλλία -ΛΛ Biennale Χαρακτικισ Plessis-Boychard, Γαλλία -IV Biennale Int. Bhârat Bhavan Bhopal, Λνδια -20 χρόνια Χαρακτικισ Atrium, Chaville, Παρίςι -III Biennale Χαρακτικισ Plessis-Bouchard, Γαλλία -I Biennale Χαρακτικισ, Ile de France Versailles, Παρίςι ΛΧ Biennale Int. Χαρακτικισ Ermont, Γαλλία -Gravures en Liberté Δθμαρχείο τθσ Tour, Γαλλία -Διεκνθσ Εβδομαδα Ν. Καηαντηάκθ Θράκλειο, Κριτθ -Εικαςτικά και λογοτεχνικά παράλλθλα Ρόδοσ, Κεςςαλονίκθ, Ακινα ΟΔΤΕΛΑ (Ομιρου-Καηαντηάκθ) Château des Adhémar, Montélimar, Γαλλία -Page(s) 3, φγχρονο Βιβλίο Σζχνθσ Esp. Charenton, XII Arr., Παρίςι On dirait la Mer (Βιβλ. Σ. Μες. Χωρων) Μαςςαλία, Γαλλία

4 -2 Διεκνζσ Φεςτιβάλ Καλ. Φωτογραφίασ Ναυτικό Μουςείο, Πειραιά Une région très Livre N 13 Κεντρικι Βιβλιοκικθ, Grenoble, Γαλλία -Page(s) 5, υγχρονο Βιβλίο Σζχνθσ Esp. Charenton, XII Arr., Παρίςι -4 ζκδοςθ «Οι τεχνεσ του Βιβλίου» Foire de l Odéon, Παρίςι -Μθνασ εικαςτικων Σεχνϊν Σεχνοπολισ, Ακινα KIPAF Διεκνζσ Φεςτιβάλ Χαρακτικων Κορεα -Page(s) 6, υγχρονο Βιβλίο Σζχνθσ Esp. Charenton, XII Arr., Παρίςι -Θ Χαρακτικι ςτθν Ευρωπθ- Βουλγαρια, Γαλλία, Ελλάδα, Εςκονια, ταςεισ και προοπτικεσ Λςπανια, Γερμανία Διεκνεισ υναντιςεισ Χαρακτικισ-Château de Grouchy, OSNY, Γαλλία Καλλιγραφιασ- Συπογραφιασ -6 Διεκνεισ ςυν. Εκδ. Και Δθμιουργων Parc Chanot, Μαςςαλία, Γαλλία «ΣΟ ΠΝΕΥΜΑ ΣΩΝ ΑΓΩΝΩΝ» *Πολιτιςτικό Κζντρο Διμου Ακθνϊν, Λεφκωμα- Ακινα 2004 ΜΕΛΛΝΑ *Α.Σ. «La Hune Brenner», Παρίςι -Σεχνθ και τεχνολογια ΑΧΟΝ, Shunde, Κινα -JGC φγχρονθ Χαρακτικι Δθμαρχείο του VI Arr., Παρίςι -Livres en Mai 2 Λφκειο Henri IV, Παρίςι -Estampe et Ecriture AXON, Μαδριτθ, Λςπανια -Marché de la Poésie Πλατεια St. Sulpice, Παρίςι -Περιπατοσ ςτισ αικουςεσ Σζχνθσ Ακινα La taille et le crayon Δθμαρχείο του IX Arr. Παρίςι -Page(s) 7, φγχρονο Βιβλίο Σζχνθσ Esp. Charenton, XII Arr., Παρίςι -Σο Πνεφμα Σων Αγϊνων *Δθμοτικι Πινακοκικθ, Κζρκυρα (Λεφκωμα Ακινα 2004) *Μδρυμα Κρακικισ Σζχνθσ και Παραδ., Ξάνκθ *Βαφοποφλειο Πνευματικό Κζντρο, Κεςςαλονίκθ -Salon d Automne Espace Charenton, XII Arr., Παρίςι Foire aux Livres d Exception Albi, Γαλλία -Χαρακτικι τθσ Chaville France Loisirs, XV Arr., Παρίςι -Livres en Mai 3 Λφκειο Henri IV, V Arr., Παρίςι -9 Γιορτι τθσ γραφισ Théoule sur Mer, Γαλλία -Μπλε, Μεςογειακι, Ακτι Χωριό Σζχνθσ, Octon, Γαλλία -JGC φγχρονθ Χαρακτικι Hôtel Salomon de Rothschild, IIX Arr. Παρίςι -Γιορτθ του Καλλιτεχνικοφ Βιβλίου Forcalquier, Γαλλία -Παρουςίαςθ Καλλιτεχνικοφ Βιβλίου Α.Σ. Valeurs d Art -Page(s) 8, φγχρονθ Βιβλιοφιλία Esp. Charenton, XII Arr., Παρίςι Φεςτιβάλ του εικονογραφ. Βιβλίου Δθμ. Βιβλιοκικθ Soultz, (R. BELTZ), Γαλλία -JGC φγχρονθ Χαρακτικι Δθμαρχείο του VI Arr., Παρίςι -Άνοιξθ τθσ Χαρακτικισ Μεςογειακό πίτι Χαρακτικισ «Μπλε Μεςόγειοσ» Βιβλιοκικθ de Carcès, Γαλλία -Livres en Mai 3 Λφκειο Henri IV, V Arr. Παρίςι -10 Εκδότεσ φγχρονου Καλλιτ. Βιβλίου «Abbé Fret» Bretoncelles, Γαλλία - «Κάλαςςα...Πθγι των Πολιτιςμϊν» *Πνευματικό Κζντρο Διμου Ακθνϊν, Ακινα - Λεφκωμα - *Καΐρειοσ Βιβλιοκικθ Άνδρου, Άνδροσ -6 Διεκ. Salon τθσ Χαρακτικισ Morhange en Lorraine, Γαλλία -Θ Μυκολογία ςτθν Χαρακτικι Α.Σ. «William James», Χολαργόσ, Ακινα -Page(s) 9 φγχρονθ Βιβλιοφιλία Esp. Charenton, XII Arr., Παρίςι -SNBA 2006 Χαρακτικι Carrousel du Louvre, I Arr., Παρίςι Livres en Mai 4 Λφκειο Henri IV, V Arr., Παρίςι -2 Salon, Καλ. Και Σεχνίτεσ του Βιβλίου Prieuré, La Charité sur Loire, Γαλλία -Page(s) 10, φγχρονθ Βιβλιοφιλία Esp. Charenton, XII Arr., Παρίςι -30 χρόνια Χαρακτ. ςτθν Chaville «ATRIUM» Chaville, Παρίςι JGC φγχρονθ Χαρακτικι Δθμαρχείο του VI Arr., Παρίςι -Livres en Mai 5 Λφκειο Henri IV, Παρίςι V arr. -3 Marché Χαρακτικισ Μεςογειακό ςπίτι Χαρακτικισ, Cotignac, Γαλλία -Page(s) 11, φγχρονθ Βιβλιοφιλία Esp. Charenton, XII Arr., Παρίςι

5 2009 -Livres en Mai 6 Λφκειο Henri IV, V Arr., Παρίςι -30 Salon de Viroflay Α.Σ. «A l'écu de France» Viroflay, Παρίςι. -Εν-τυπϊςεισ επί χάρτου Δθμοτικι Πινακοκικθ Πειραιά. -Γζφυρεσ VI λοβακία-ελλάδα Δθμοτικι Πινακοκικθ Κεςςαλονίκθσ. -1θ Νφκτα ςφγχρονθσ χαρακτικισ Πλατεία St Sulpice, VI Arr. Παρίςι Γαλ, -11 Διεκ. Salon Νθςιϊτικου Βιβλίου Νιςοσ d'ouessant-bourg de Lampaul Γαλ. -Salon d'automne Esp. Champerret, XVII Arr., Παρίςι Γαλ. -Page(s) 12, φγχρονθ Βιβλίοφιλία Esp. Charenton, XII Arr., Παρίςι Γαλ ESTAMP'ART 77 Foyer Communal Souppes- S/Loing, Fr. -Συπογραφείο, Calligraphy Print Noyal S/Vilaine, Rennes Γαλ. -Livres en Mai 7 Λφκειο Henri IV, V arr. Παρίςι Γαλ. -Page(s) 13n, φγχρονθ Βιβλιοφιλία Esp. Charenton, XII Arr., Παρίςι Γαλ Délires de Livres Collégiale St. André, Sartres, Γαλ. -Ο Μυςτικόσ κιποσ Épreuve d'artiste, Ανβερςα, Βζλγιο. -Μζρα ςφγχρονθσ χαρακτικισ Πλατεία St. Sulpice, Παρίςι, Γαλ. -Salon de Ac3a St. Martin Biville S/mer, Γαλ. -Livres en Mai 8 Λφκειο Henri IV, V arr. Παρίςι, Γαλ. -Κυκλάδεσ, τοπία, Μορφζσ, φμβολα ΛΣΛΠ Κζντρο Πολιτ. Σινου. -6me Biennale, Estampe de Chaville Atrium de Chaville, Γαλ. -Σο καλλιτ. Βιβλίο ζνα ζργο τζχνθσ Hôtel Dieu, Brie Comte Robert, Γαλ. -Page(s) 14n, φγχρονθ Βιβλίοφιλία Esp. Charenton, XII arr. Παρίςι, Γαλ Livres a lire 9 Arras, - Quai de la batterie, Γαλ. -J.G.C. φγχρονθ Χαρακτικι Δθμαρχείο του VI arr. Παρίςι, Γαλ. -ΣΡΛΓΩΝΟ Α.Σ. Κθφιςιά, Ακινα. -Livres en Mai 9 Λφκειο Henri IV, Παρίςι, Γαλ. -Καλλιτεχ. Βιβλία ςτο Maison dorée Le Sévrienne des Arts, Sévres, Παρίςι, Γαλ. -Page(s) 15θ, φγχρονθ Βιβλίοφιλία Εsp. Charenton, XII arr.,παρίςι, Γαλ. -TINOSHABITART Σινοσ, Κυκλάδεσ.

6 Αγγζλικα Κοροβζςθ -Καλαντίδθ Γεννικθκε ςτον Πφργο Θλείασ. Ηει και εργάηεται ςτθν Ακινα. ΠOYΔE πουδάηει με Κρατικι Τποτροφία ςτθν Ανϊτατθ χολι Καλϊν Σεχνϊν Ακινασ ςτο Εργαςτιριο Γλυπτικισ του Δθμ. Kαλαμάρα Παίρνει πτυχίο γλυπτικισ με τρεισ Επαίνουσ Παίρνει πτυχία από τα φροντιςτιρια Γυψοτεχνίασ, Χαλκοχυτικισ, 1976 Φροντιςτιριο Κεραμικισ Πτυχίο Κεωρθτικϊν πουδϊν Μελετά τθ μζκοδο αναπαράςταςθσ του Ανκρωπολόγου Γλφπτθ M. M. Γκεραςίμωφ με τον κακθγθτι A.Πουλιανό και παίρνει τον τίτλο τθσ Ανκρωπολόγου - Γλφπτριασ για τθν εργαςία τθσ ςτο ςπιλαιο των Πετραλϊνων Χαλκιδικισ. ΔΗΜΟΙΑ EPΓA TH υνεργάηεται με ανκρωπολόγουσ και παλαιοντολόγουσ και δθμιουργεί αναπαραςτάςεισ- αναςτθλϊςεισ του αρχανκρϊπου και ηϊων τθσ εποχισ του.(βρίςκονται ςτο Ανκρωπολογικό Μουςείο Πετραλϊνων Xαλκιδικισ) Ανακοινϊνει τθν εργαςία τθσ αυτι ςτο A Πανελλινιο υνζδριο Ανκρωπολογίασ χεδιάηει και επιμελείται τθν καταςκευι των προκθκϊν του Ανκρωπολογικοφ Μουςείου των Πετραλϊνων Χαλκιδικισ Διδάςκει ςτθ Μζςθ Εκπαίδευςθ Διδάςκει Γλυπτικι ςτο Εργαςτιριο φγχρονθσ Tζχνθσ, που λειτουργεί παράλλθλα με τθν Mπιενάλλε «Χρυςισ Oλυμπιάδασ» ςτθν Κω Γλυπτικι Εγκατάςταςθ «Επικοινωνία «Ακινα, Κόμβοσ Μεςογείων και Λ. Κατεχάκθ χεδιάηει βιομθχανικό αντικείμενο για τθν Kraft General Foods/Hellas Δθμιουργεί τα μετάλλια τθσ υνόδου Κορυφισ των Κρατϊν Μελϊν τθσ EOK Προτομι Μ.Αλεξάνδρου Γενικι Σράπεηα Ελλάδοσ Προτομι Ουρανίασ Κοκκίνου ςτθ Λευκωςία Κφπρου Προτομι Θςιόδου ςτθν Άςκρθ Κθβϊν Mνθμείο για τουσ ξεριηωμζνουσ εκ Πόντου και M. Aςίασ, ςτα N. Mουδανιά Xαλκιδικισ Προτομι Μελίνασ Μερκοφρθ ςτο Μδρυμα Μελίνα Μερκοφρθ Μνθμείο «Εκνικισ Αντίςταςθσ», Κορακόλικοσ Βοιωτίασ Μνθμείο αναμνθςτικό των Χορθγϊν του Ελλθνοαμερικάνικο Μδρυμα Γλυπτό για τον Γιάννθ Βεργζτθ Πφργοσ Θλείασ «Φφτεψε τισ Ρίηεσ ςου».αρχ. Χϊροσ ουνίου Κεςςαλονίκθ, Λεωφ. Γ.Παπανδρζου, Ντεπο, Σο ςφμβολο Φίλων πραςίνου Κεςςαλονίκθσ «το ολυμπιακό πνεφμα τωρα ςτθν Κίνα» Πεκίνο Γλυπτό Ελευκερία Αλλθλεγφθ Ν.Μουδανιά Χαλκιδικισ Θρϊον Κατάκολο Θλείασ Μνθμείο Λππικοφ Μζτςοβο «Οι Δρόμοι του Νεροφ» Παρίςι ςε εργοςτάςιο ο ανακφκλωςθσ νεροφ. ΔIAKPIEI 1980 Παίρνει ζπαινο από τθν Ανκρωπολογικι Eταιρ. Eλλάδασ Διακρίνεται και φιλοτεχνεί το μετάλλιο των Πανευρωπαϊκϊν Αγϊνων Βραβεφεται από τον Διμο Χολαργοφ Βραβεφεται από τον φλλογο Γλυπτϊν Διακρίνεται από τον Oργανιςμό Eκδόςεωσ Διδακτικϊν Bιβλίων (O.E.Δ.B.) και εικονογραφεί 2 βιβλία τθσ αγγλικισ γλϊςςασ.

7 Βραβεφεται από τον Διμο Aκθναίων και φιλοτεχνεί το Ζργο «Eπικοινωνία» (Bρίςκεται ςτθ Λ. Mεςογείων, κόμβο με τθν Λ.Κατεχάκθ) Παίρνει το 9ο Premio Internazionale : Fontana di Roma Διακρίνεται με ομάδα καλλιτεχνϊν, από τον O.E.Δ.B. για τθ ςυγγραφι βιβλίου H Διδακτικι τθσ Tζχνθσ» Βραβεφεται με το Nazionale Premio «Arte e Sport» Iταλίασ Βραβεφεται με το Διεκνζσ Μετάλλιο Ειρινθσ του Ο.Θ.Ε. για τθν προςφορά τθσ ςτο Club Unesco Δωδεκανιςου 1997 Βραβεφεται και δθμιουργεί το Μνθμείο «Εκνικισ Αντίςταςθσ «, (Kορακόλικοσ Βοιωτίασ) Βραβεφεται από το υμβοφλιο Λςτορικισ μνιμθσ Αγϊνα ΕΟΚΑ Τπουργείο Παιδείασ και Πολιτιςμοφ Κφπρου Επιμελείται εξϊφυλλα βιβλίων Δθμοτικοφ χολίου και Γυμναςίου Βραβεφεται, από τον Διμο Πικερμίου, για τθν προςφορά τθσ ςτον Πολιτιςμό Γίνεται Ολυμπιονίκθσ με το αςθμζνιο μετάλλιο, διάκριςθ ςτον παγκόςμιο διαγωνιςμό Γλυπτικισ με Κζμα τον Ολυμπιςμό ςτθν Ολυμπιάδα του Πεκίνου 2008.Σο ζργο τθσ Ειρινθ βρίςκεται ςε δθμόςιο χϊρο ςτο Πεκίνο και διακοςμεί τθν Πόλθ από τον Αυγουςτο Δθμιουργεί τα βραβεία για το Φεςτιβάλ κινθματογράφου τθσ «Ολυμπίασ για νζουσ και παιδιά». EKΘEEI (επιλογι) Από το 1975 ζχει πάρει μζροσ ςε περιςςότερεσ των 60 ομαδικϊν εκκζςεων, υπαικρίων και εςωτερικοφ χϊρου, που διοργανϊνουν ιδιωτικζσ Αίκουςεσ Σζχνθσ ςτθν Ελλάδα, ςτο Yπ. Πολιτιςμοφ, Εκνικι Πινακοκικθ, Μουςείο Bορρζ, κιρϊνειο Mουςείο, Γραμματεία Iςότθτασ, Διμουσ: Aκινασ, Nαυπλίου,Π. Φαλιρου και αλλοφ. Επίςθσ ςτθν Λςπανία, Γαλλία, Ρωςία, Δανία, Λταλία και Γερμανία «Θμζρεσ τθσ Ακινασ» ςτθ Μόςχα - Διμοσ Ακιναίων θ Διεκνισ Mπιενάλλε Γλυπτικισ - κυρϊνειο Μουςείο Πανελλινια Ζκκεςθ - Yπ. Πολιτιςμοφ Exposition International de Arte Postal ςτθ Γρανάδα Αίκουςα Εκκζςεων Ευρωπαίων Δθμοςιογράφων ςτθ Ρϊμθ «Πλαςτικζσ Γραμμοδρομίεσ» ςτα «Eικαςτικά Δρϊμενα» Δ. Ακιναίων φγχρονθ Ελλθνικι Γλυπτικι Maison de Architecture ςτο Παρίςι H «Γυναικεία Φιγοφρα ςτθν Σζχνθ» Kαravia Beach Kωσ «Πόλεισ - Ζκνθ - Άνκρωποι» Γαλλικι Πρεςβεία, Ακινα «Εικαςτικό Πάηλ» Ηάππειο Β. Δράκου Ατομικι Ζκκεςθ «Eνδυνάμεισ», Aίκουςα τζχνθσ Eποχζσ Αντιπροςωπεφει τθν Ελλάδα ςτθν 4TRIENALE Γλυπτικισ ςτθν Γαλλία ART ATHINA ATOMIKH Ζκκεςθ υπό τθν αιγίδα τθσ «Κεςςαλονίκθ»Πολιτιςτικισ Πρωτεφουςασ, με τίτλο «H εικόνα τθσ Φωνισ» ςτθν Art Gallery Anny Μπαλτα Eκπροςϊπθςθ τθσ Ελλάδασ ςτθν υπαίκρια ζκκεςθ ςφγχρονθσ Γλυπτικισ των χωρϊν-μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ- Πολιτιςτικό κζντρο Kennedy Center- Ουάςιγκτον, Θ.Π.Α. με τίτλο «Connecting Worlds» υμμετοχι ςτο Forum τθσ Ελλάδοσ ωσ τιμϊμενθσ χϊρασ ςτθ Φρανκφοφρτθ, ςτθ 53θ Διεκνι Ζκκεςθ βιβλίου με τα «Μουςικά γλυπτά» Ηάππειο Μζγαρο θμερίδα του Ευρωκοινοβουλίου «Σο μζλλον τθσ Ευρϊπθσ» υμμετείχε ςτθν ζκκεςθ με τίτλο «2004 Αναηθτϊντασ τθν Ολυμπιακι Λδζα» που οργάνωςε ο Πολιτιςμικόσ Οργανιςμόσ του Διμου Ακιναίων. Θ Κριτικι Επιτροπι τθσ ζκκεςθσ, τθν Βράβευςε και επζλεξε το ζργο τθσ Paz (ειρινθ) για τθ ςυλλογι τθσ Δθμοτικισ Πινακοκικθσ ART ATHINA Ατομικι ζκκεςθ - Αίκουςα Σζχνθσ Εποχζσ SonART-Olympics Ζκκεςθ Multimedia (γλυπτικι, Ηωγραφικι, ταινία)με τθν οποία θ Γραμματεία Σφπου και το Μουςείο Βορρζ εκπροςωπεί τθν Ελλάδα ςτθν Ευρϊπθ και Αμερικι ενόψει των Ολυμπιακϊν Αγϊνων Θ ζκκεςθ ταξιδεφει Κολωνία - Ουάςιγκτον - Λοσ Άντηελεσ - Μαδρίτθ -Χάγθ - Παρίςι Λονδίνο Βρυξζλλεσ. Κατά τθ διάρκεια των αγϊνων θ ζκκεςθ με τίτλο «Ολυμπιονίκθσ ζρωσ» ςτθν Ακινα-Αττικό Άλςοσ, ςτθν Αρχαία Ολυμπία και ςτο Ρζκυμνο. Οργάνωςθ.Νομαρχίασ Ακθνϊν, Νομ. Θλίασ,. Ν. Ρζκυμνου, Κρθτικι Εςτία Διάκριςθ ςε Παγκόςμιο διαγωνιςμό-διμου Chicago «Gateway Green», Ελλινων γλυπτϊν ανάμεςα ςε 19 χϊρεσ.

8 2006 υμμετζχει ςε εκκζςεισ ς ε όλθ τθν Κίνα ςτο «Contest for the Landscape sculptures of the Beijing 2008 Olympic Games». Διακρίνεται ςε αυτόν τον παγκόςμιο διαγωνιςμό,(ςυμμετοχι 49 Χϊρεσ 2500 προτάςεισ) με 11 ζργα τθσ Σα εργα τθσ «κωπθλαςία», «Σο Ολυμπιακό Πνεφμα τϊρα ςτθν Κίνα» και «Ειρινθ Εκεχειρία» ταξιδεφουν ςε 39 Πόλεισ ςε όλο τον κόςμο με «τον Διαγωνιςμό Ολυμπιακισ γλυπτικισ που οργανϊνει θ επιτροπι ΠΕΚΛΝΟ 2008» το Art-Act παρουςιάηεται το ζργο τθσ από τον Γιάννθ Κολοκτρϊνθ (κακθγθτι τθσ Λςτορίασ τθσ Σζχνθσ ςτο Πολυτεχνείο Κράκθσ)ςε διάλογο με το κοινό τουσ Ολυμπιακοφσ Αγϊνεσ του Πεκίνου 2008 (Διαγωνιςμό υπαίκριασ γλυπτικισ για τον Ολυμπιςμό)βραβεφεται από τθν Οργανωτικι Επιτροπι των Αγϊνων με το Αςθμζνιο Μετάλλιο Ατομικι Ζκκεςθ ςτθν αντορίνθ ςτθν Artspace.-Περιπλάνθςθ, Γλυφάδα, Αττικι υνζδριο για τθν Ελλθνικι Γλϊςςα Γραφι και Σζχνθ, ειςθγείται τθν εργαςία τθσ ςτθν γλυπτικι Θ Εικόνα τθσ Φωνισ 2008 Ατομικι ζκκεςθ, Art space ςτθν αντορίνθ Ατομικι ζκκεςθ ςτθν γκαλλερί Art Studio, Μφκονοσ «Ο χρόνοσ, οι μορφζσ, οι ζννοιεσ» αναδρομικι ζκκεςθ, ςτο Εκνικό Αρχαιολογικό Μουςείο, Ακινα «- Ο χρόνοσ, οι μορφζσ, οι ζννοιεσ- το ταξίδι ςυνεχίηεται» Αίκουςα Σζχνθσ Σεχνοχϊροσ, Ακρόπολθ. ΕΡΓΑ ΣΗ βρίςκονται, μεταξφ άλλων : το Μακεδονικό Μουςείο φγχρονθσ Σζχνθσ. τθν Ελλθνικι Πρεςβεία, ςτο αντιάγο τθσ Χιλισ, ςτισ Πινακοκικεσ φρου και Κεφαλλθνίασ Δθμοτικι πινακοκικθ Ακινασ, ςτο Μουςείο φγχρονθσ Σζχνθσ ςτο Μεςολόγγι και ςτο Ελλθνικό Λογοτεχνικό και Λςτορικό Αρχείο (Ε.Λ.Λ.Α.). Λταλικό Προξενείο τθσ Κω, Λταλικι Πρεςβεία Ακινα. Ζργα τθσ επίςθσ κοςμοφν τα γραφεία τθσ ουθδικισ Ακαδθμίασ Απονομισ Νόμπελ, το Δθμαρχείο τθσ τοκχόλμθσ, το Τπουργείο πολιτιςμοφ τθσ Σαϊβάν, Παρίςι -πολυκατοικία, το Μδρυμα Μελίνα Μερκοφρθ, COSMOTE (κτίριο εξυπθρζτθςθσ πελατϊν), PORTOHYDRA ξενοδοχείο (Ερμιονίδα), HELLENIC Museum and Cultural Center of Chicago, Διθκοιτίριο τθσ Νομαρχίασ Θλείασ, Κεςςαλονίκθ, Λ.Γ.Παπανδρζου, Σο ςφμβολο Φίλων πραςίνου Κεςςαλονίκθσ. τθ Γενικι τράπεηα (κεντρικά Γραφεία), τα γραφεία Phizer -Ακινασ, και πολλζσ ιδιωτικζσ ςυλλογζσ. ΠΑΡΟΤΙΑΕΙ ΚΡΙΣΙΚΕ ςτο ζργο τθσ 5/ 1978 «Σαχυδρόμοσ» Κ. Κουμπζτςοσ. 9/ 1978 «Επίκαιρα» Μ. Λγλζςθ «υλλεκτικι Επικεϊρθςθ» Κουντουρίδθσ. 7/ 1978 «Ακθνόραμα» Β. Βαςιλοποφλου & 9/ 1991 «Greece s weekly» prof Γ. Μάρκου «Καφζσ» Π. Σςίτουρασ «Κατάλογοσ ζργων τθσ» Αγγζλα Σαμβάκθ. 11/1993 «The philip Morris Globe». 11/1993 «Art Magazine». 6/ 1993 «Sculpture» Ηωι Κοςμίδου. 12/1993 «Κατάλογοσ ζργων τθσ» Γ. Ηογγόπουλοσ The power of visual LOGOS, Greek women Artists Zoe Kosmidou. 4/ 2001 «Washington Times» Manfred Etjautz. 4/ 2001 «Washington Times» Ann Geracimos. 5/ 2001 «Σφποσ τθσ Κυριακισ» Καλ. Αναγνωςτάκθ. 7/ 2001 «Πατρίσ» Χριςτ. Κωνςταντόπουλοσ, Πρϊτθ,Λαμπρινίδθσ- Ροδιακι, Αμαρυςία κ.λ.π. 4/ 2001 «Κατάλογοσ ζργων Washigton» Αγγ. Σαμβάκθ. 4/ 2001 «Connecting worlds» Laura Coyle, Curator of European Art, the Corcoran Gallery of Art, Washington D.C Son ART Olympics Γιάννθσ Κολοκοτρϊνθσ, ιςτορικόσ Σζχνθσ ςτο Πολυτεχνείο Κράκθσ Πολλζσ εφθμερίδεσ(washington Times, L.Ageless times,associated Press,UIT-WOENDAG,Greek news in Athens,Βιμα, Ελευκεροτυπία,Vip Norel, Ολανδικά ζντυπα, Θλεκτρονικζσ Λςτοςελίδεσ(Culture Guide, ERA on line, ελλθνικισ Ομογζνειασ ιςτοςελίδεσ) Ολυμπιονίκθσ Ζρωσ : Dr Μιχάλθσ Δουλγερίδθσ Επιμελθτισ Εκνικισ Πινακοκικθσ ΝΕΑ ΕΛΛΘΝΛΚΙ ΣΕΧΝΘ ,Γιαννθσ Κολοκοτρϊνθσ.

9 Θ Διμθτρα Χανιϊτθ γεννικθκε το 1977 ςτθν Πάρο. πουδζσ Διμθτρα Χανιώτθ 2012Αποφοίτθςε από το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Αγωγι και Πολιτιςμόσ» του Χαροκοπείου Πανεπιςτθμίου Διορίηεται και διδάςκει ςτθ Δευτεροβάκμια και Πρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ. 2004Αποφοίτθςε από τθν Ανωτάτθ χολι Καλϊν Σεχνϊν Ακινασ Αναλαμβάνει ωσ Διευκφντρια του Εικαςτικοφ Εργαςτθρίου Διμου Πάρου (Δίκτυο Εικαςτικϊν Εργαςτθρίων ΤΠ.ΠO) Παρακολοφκθςε μακιματα επεξεργαςίασ βίντεο και εικόνασ (πολυμζςα) με τθν Ε. Χατηθςάββα Παρακολοφκθςε τριετι κφκλο μακθμάτων φωτογραφίασ με δάςκαλο τον Μ.Μπαμποφςθ. 1998Eιςιχκθ ςτθ Ανωτάτθ χολι Καλϊν Σεχνϊν Ακινασ ςτο εργαςτιριο του Γ.Ψυχοπαίδθ.(ςτο εργαςτιριο επίςθσ είναι Μ. πθλιόπουλοσ, Γ. καλτάσ, Ε. Χατηθςάββα) 1998 Aποφοίτθςε από το Δθμόςιο ΛΕΚ Χαλανδρίου ςτθν ειδικότθτα «Marketing». Διακρίςεισ 2004 Τποτροφία Εrasmus ςτο MiddlesexUniversity, Λονδίνο ο Πανελλινιο βραβείο Video Μδρυμα ΔΕΣΕ, «Επικοινωνία», Cosmote Ζπαινοσ Εργαςτθρίου Η για το ζτοσ Εκπαιδευτικά προγράμματα 2002 Διδάςκει ςτθν εκπαιδευτικι δράςθ «Παιχνίδια Πολιτιςμοφ», Τπουργείο Πολιτιςμοφ Διδάςκει ςτθν εκπαιδευτικι δράςθ «Ματίσ-Πικάςο», Μζγαρο Μουςικισ ςε ςυνεργαςία με το Μδρυμα Pompidou. Ατομικζσ εκκζςεισ 2014 ηωγραφικι «Ο Σρϊςασ και Λάςεται», Αίκουςα τζχνθσ Σεχνοχϊροσ, Ακινα Ομαδικζσ εκκζςεισ 2013 Ηωγραφικι, «Ο κεόσ να το κάμει sketch», Ο Καβάφθσ και θ πόλθ, Εκδόςεισ Γαβριθλίδθ, Ακινα Ηωγραφκι,«Dostluk-Φιλία», Ελλθνοτουρκικι φιλία, Κζντρο Σεχνϊν Διμου Ακιναίων, Γκαλερί Σεχνοχϊροσ, Ακινα. 2012Ηωγραφικι, «Επζτειοσ Χαροκόπειου Πανεπιςτθμίου», Χαροκόπειο Πανεπιςτιμιο, Καλλικζα Ηωγραφικι, «Ζκκεςθ Παριανϊν Καλλιτεχνϊν», Φιλολογικόσ ςφλλογοσ Παρναςςόσ, Πλατεία καρίτςθσ, Ακινα Ηωγραφικι-Βίντεο, «ινεφίλ», Μδρυμα Μιχάλθ Κακογιάννθ, Ακινα Ηωγραφικι, «Θ ανκρϊπινθ μορφι ςτθν τζχνθ», Εικαςτικό Επιμελθτιριο Σεχνϊν Ελλάδασ, Σεχνόπολθ, Γκάηι Ηωγραφικι, «Αντιςτακείτε», Ζκκεςθ Ηωγραφικισ τθσ UNICEF, Σεχνόπολισ, Γκάηι Φωτογραφία, «υν... ουςίεσ», Εικαςτικόσ κφκλοσ, Ακινα Ψθφιακι φωτογραφία-βίντεο, «4+1 κακθγθτζσ του Εικαςτικοφ Εργαςτθρίου εκκζτουν», 1 ο Δθμοτικό Πάρου. 2006Βιντεοπροβολι, Φεςτιβάλ βίντεο, «introout», Κεςςαλονίκθ Φωτογραφία, «Ερωτικά Πάροσ 2006», Αίκουςεσ Σζχνθσ Επίπεδα και Ξενοδοχείο MinoisVillage, Πάροσ. 2005Βιντεοπροβολι, Μπιενάλε Βαλκανίων, Λιουμπιάνα, λοβενία Ηωγραφικι, Οινοποιείο Μωραϊτθ, Νάουςα, Πάροσ Ηωγραφικι, «Παρίου φωτόσ αντίδωρον», Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο, Βρυξζλλεσ Ζκκεςθ Αποφοίτων 2004, Εργοςτάςιο, Ανωτάτθ χολι Καλϊν Σεχνϊν. 2005Βιντεοεγκατάςταςθ, Φεςτιβάλ Βίντεο, Εργοςτάςιο, Ανωτάτθ χολι Καλϊν Σεχνϊν Φωτογραφία, «Photosynkyria 2005», Μουςείο Φωτογραφίασ, Κες/νίκθ.

10 2003ΨθφιακιΦωτογραφία, «Less is More», MillefioriArtspace, Kολωνάκι. 2004Βιντεοπροβολι, «Αυςτθρϊσ κατάλλθλον», Βυηαντινό Μουςείο, Ακινα. 2004Βιντεοεγκατάςταςθ, Middlesex University, Old Truman Brewery, Bricklane, London. 2004Βιντεοεγκατάςταςθ, «Αφιζρωμα ςτον Κωςτι Παλαμά», Πνεφματικό κζντρο Διμου Ακιναίων Ηωγραφικι, «Παριανοί Καλλιτζχνεσ», Μζγαρο Μελίνα Μερκοφρθ, Κθςείο, Ακινα Ηωγραφικι, «Νζοι Ζλλθνεσ Καλλιτζχνεσ», Χάνκο, Φιλανδία Ηωγραφικι, Γκαλερί Μεταξάσ, Νάουςα, Πάροσ Ηωγραφικι, Μποφρτηι, Κάρυςτοσ. 2002Βιντεοπροβολι, Μδρυμα ΔΕΣΕ, «Επικοινωνία» (Διαγωνιςμόσ Cosmote) - 2 ο βραβείο video, Ακινα Ηωγραφικι, Δ.Ε.Π.Α.Π, Πολιτιςτικό Κζντρο Πειραιά. 2002Ηωγραφικι, Aegean Center for the Fine Arts,Παροικία-Πάροσ Ηωγραφικι, Εμπειρίκιο Γυμνάςιο Χϊρασ, Άνδροσ Γραφιςτικι, Gallery 3 Κολωνάκι Ακινα Ηωγραφικι, «Ηωγραφίηοντασ το ΕΤΡΩ», Ηάππειο Μζγαρο, Ακινα Ηωγραφικι, Παλαιό Δθμοτικό χολείο, Νάουςα, Πάροσ.

11 Ζλενα Μαρίνου Γεννικθκε ςτθν Ακινα. ποφδαςε Γραφιςτικι και Διακόςμθςθ εςωτερικϊν χϊρων ςτθν Α.Σ.Ε.. (Ακιναικό, Σεχνολογικό Επιμορφωτικό πουδαςτιριο), ( 90-93) Δοφλεψε για μεγάλο χρονικό διάςτθμα ςτθν Διαφιμιςθ. ( 92-07) Σο 2009 ειςιχκθ ςτθ ςχολι Καλϊν Σεχνϊν ςτο τμιμα Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων τεχνϊν του Αριςτοτζλειου Πανεπιςτθμίου Κεςςαλονίκθσ από το οποίο κ αποφοίτθςε το Γλώςςεσ: Αγγλικά (Proficiency), Γαλλικά (Certificat), Λταλικά (Diploma) Παράλλθλα εκπαιδευτικά μακιματα: Computer Graphics (Photoshop, Illustrator, Office) 1993 Marketing (Certificate LCCI) 1998 Φιλοςοφικι χολι Αριςτοτελείου: παρακολοφκθςθ του μακιματοσ Kierkegaard και Mollâ Sadrâ: Σο ηιτθμα τθσ φπαρξθσ και θ ανατολικι ςκζψθ με τον Επίκουρο Κακθγθτι Φιλοςοφίασ Παναγιϊτθ Δόικο (ακαδ. ζτοσ ) υμμετοχι ςε ομαδικζσ εκκζςεισ: 2013, Inspire Festival 2013 Metamorphosis, Μακεδονικό Μουςείο φγχρονθσ Σζχνθσ, Κεςςαλονίκθ (κατάλογοσ) (ιδιοκτθςία Μουςείου) 2013, Rooms 2013 Kappatos Gallery, Ακινα (κατάλογοσ) 2012, Transform 2012, Pandora s Box, Κρατικό Μουςείο φγχρονθσ Σζχνθσ, Κεςςαλονίκθ 2012, 11th International Miniature Exhibition, ερβία (κατάλογοσ) 2011, «Ulus Etching Exhibition», ερβία (κατάλογοσ) 2011, Beethoven meets Goya, Σελλόγλειο Μδρυμα Σεχνϊν, Κεςςαλονίκθ

12 FKDL - Franck Duval Ξεκίνθςε να ηωγραφίηει τθ δεκαετία του '80 και παρουςιάςε πρϊτθ φορά τθ δουλειά του ςτο κοινό το Μόλισ μια δεκαετία αργότερα, όντασ ιδθ οπαδόσ του κολάη, ανακάλυψε και ανζπτυξε τθν τζχνθ του Art Scotch (που δθμιουργικθκε από τον Joseph Gil Wolman ). Με τθν τεχνικι αυτι, παίρνει το ψευδϊνυμο FKDL και εντάςςεται ςτουσ «street art» καλλιτζχνεσ το Θ ςυλλογι και ανακφκλωςθ παλιϊν περιοδικϊν είναι από τισ αγαπθμζνεσ του αςχολίεσ και θ προςζγγιςι του είναι τόςο καλλιτεχνικι και ανκρωπιςτικι. Οι γυναίκεσ, το ςινεμά και θ ςχζςθ με τον χρόνο είναι τα αγαπθμζνα κζματα του καλλιτζχνθ και ξαναβρίςκουμε ςτθν διαδικαςία των ζργων του αναφορζσ ςτο νεορεαλιςμό, ςτον Matisse, Braque ακόμα και ςτον Σςζχο Jiri Kolar. O καλλιτζχνθσ προτείνει ζνα καλλιτεχνικό ςοκ των γενεϊν ανάμεςα ςτο ςθμερινό ρεφμα που είναι το Street Art και ςτο μοντζρνο παλιό αιςκθτικό κόςμο. Σα ζργα του πλοφςια ςε αναμνιςεισ και επικυμίεσ. O Duval χειρίηεται με πολφ μεγάλθ κομψότθτα τθν δυναμικι τθσ φόρμασ και αναςφρει με φρεςκάδα το παρελκόν που το μετουςιϊνει ςε πρωτοποριακό ζργο με ενδιαφζροντα ςφγχρονα μθνφματα. Ζργα του υπάρχουν ςε ςυλλογζσ διεκνοφσ κφρουσ και ζχουν εκτεκεί ςε ςθμαντικζσ galleries χωρϊν τθσ Ευρϊπθσ και ςτθν Αμερικι. Ζργα του Franck Duval (FKDL) ζχουν πωλθκεί ςε διεκνι δθμοπραςία με πολφ υψθλζσ τιμζσ. SOLO SHOW 2013 «WINTER PALACE» La PoPartiserie Strasbourg «CINÉ - PARIS» Cinéma des Cinéastes Paris "French Vintage Antiques Fair" Plaza Hollywood Hong Kong "Midi-Minuit" New Heart City Gallery Paris 2012 "Expo Solo" Morgan Mc Kinley Paris "Matchbook Cover" Since Upian galerie Paris "Toiles de Couture" (Primo Piano) Bon Marché Paris 2011 "Collages" Little Big Gallery Paris "Scènes de vie" New Heart City Gallery Paris "Dans l'oeil des Enfoirés" Les restos du cœur Montpellier 2010 "Haut en Couleur" aux Trois Baudets Paris 10 ans du Prix MARCEL PAGNOL Le Fouquet's Paris "La crise de nerfs des Enfoirés" Les restos du cœur Nice 2009 METRO MONDE (Since Upian galerie) Paris 2008 LE PETIT FAUCHEUX (Tours) France 2007 LA POINTE POULMARCH (Happening) Paris LÉZARTS DE LA BIÈVRE (Trail in town) Paris STUDIO PLUS XXX Paris 2005 EXPO COLLAGES (La Halle Saint Pierre) Paris EXPO Lucky (Duke) Paris 2000 UN POISSON ROUGE au Cœur Fou Paris 1996 EXPO LOSANGE au Tamla Paris EXPO DIZYIT La goutte d or Paris 1992 EXPO SEVEN (7 expos, 7 lieux, 49 tableaux) Paris EXPO KRAFT Ancien musée des Automates Paris GROUP SHOW EVENTS 2014 Commedia del Street Art (Joel Knafo Art Gallery) Paris Autistes sans Frontières (Vente caritative, Artcurial) Paris Street Art (ou l art dans la rue) Enghein Les Bains Femme(s) & Street Art (Paris Urbain) Paris Urban Art (Vente n 2287 Artcurial) Paris

13 2013 3P2A (Pierresvives) Montpellier BIAM (Biennale Internationale d Art Mural) Roubaix Athenes Street Art Festival, Grèce Mix Art in Berlin, Germany Bushwick Collective Block Party, Brooklyn, New York 100 Briques pour Madagascar 2, vente caritative, Artcurial Autisme sans Frontières, vente caritative, Artcurial Artists Angels pour Madagascar, vente caritative, Christie s 2012 TANK Performance au sein de la Banque OBC Neuflize Mix 'Art in French Guyana Expo Kid Art galerie Paris 2011 Résidence Artistique St Quentin en Yvelines (Expo, nuit Blanche et Ateliers scolaires) Empreintes Urbaines (Vente SOS Racisme) Pierre Bergé, Paris 100 Briques pour Madagascar (Artcurial) Galerie Artemptation Bruxelles 2010 Galerie «SINCE» Group Show Paris Big Brother is Watching you (Galerie L'art de Rien) Paris Les Rencontres du MONDE des LIVRES 10 ans des LÉZARDS DE LA BIÈVRE - Paris FREE JAZZ COLLAGES au CCNT (Tours) France 10 ans de CHINON EN JAZZ (Performance) France ARTAQ (galerie Yves Suty) Angers France PAREDE N 2 (Rio de Janeiro) Brésil Fresque au Lycée (Charles Péguy) Paris TROPHÉES de la DIVERSITÉ - Ariana (Cité U) Paris FREE ARTS NYC (New York) USA STRADA FACENDO (Turin) Italie URBAN ART (Madrid) Espagne GWADA NOSTRA (galerie Celal) Paris 2009 MIX'ART en Guadeloupe (Ariana) France GO GET YOUR SHINEBOX Brooklynite gallery USA RUE-STICK #3 Festival (Paris) France TOUR DE FRANCK (Treigny) France TALES from the SEASIDE (Brighton) UK POP UP Festival (Ancona) Italy GALERIE LIGNE 13 (Paris) France 12 À LA SUITE (Paris) France NUIT DU STREET ART (Paris) France May & Duhamel (Vente cataloguée) Roubaix LE CHE (Galerie Suty) France MIX'ART Grand Palais (Paris) France STADE DE FRANCE (Finale ligue de Football) France RUE-STICK #2 Festival (Paris) France VINYL FACTORY Mondopop (Rome) Italy MAD POSTER Festival (Madrid) Spain PAREDE Festival (Rio de Janeiro) Brésil OCHO - ROJO Artspace (Barcelona) Spain STREET CRUSH (Brooklyn) USA FRANCE 3 Corse (02'08 mn) France "2009" Point Éphémère (Paris) France

14 LIVRES ET PARUTIONS Guide de l Art Urbain Contemporain 2013 De la rue à la Galerie Éditions Pyramides artistes / 40 ans de création (Saint Quentin en Yvelines) 2013 Tank Magazine # STREET ARTISTES AU CARRÉ - Flashcode ARTAQ Bookzine BROOKLYN STREET ART - Éditions PRESTEL OPUS DÉLITS # 9 (monographie) Editions CRITÈRES MADE IN PARIS - Éditions ALTERNATIVES NEW YORK STREET ART - Éditions PRESTEL ASTRAPI (Special Collage) Éditions BAYARD MÉTROMONDE (catalogue d'exposition) Galerie Since Upian Αφροδίτθ Γκρίηθ Θ Αφροδίτθ Γκρίηθ γεννικθκε ςτθν Κοηάνθ το Μεγάλωςε και κατοικεί ςτθν Πτολεμαΐδα. Από το ςπουδάηει ςτο "Σμιμα ιατρικϊν και βιολογικϊν εργαςτθρίων"ςτο ΛΕΚ ΠΑΣΕΡ. Σο παρακολουκεί ςεμινάρια ςυντιρθςθσ προϊςτορικϊν και ανκρωπολογικϊν ευρθμάτων με κακθγθτι τον Dr. Άρθ Πουλιανό. Σο είναι μζλοσ τθσ ανκρωπολογικισ εταιρείασ Ελλάδοσ του παραρτιματοσ Πτολεμαΐδασ. Σο 2010 ειςιχκθ ςτο "Σμιμα εικαςτικών και εφαρμοςμζνων τεχνών" του Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Μακεδονίασ. Παρακολουκεί το τρίτο εργαςτιριο ηωγραφικισ με ςυντονιςτι τον Χάρθ Κοντοςφφρθ. Ζχει λάβει μζροσ ςε αρκετζσ ομαδικζσ εκκζςεισ ςε Κεςςαλονίκθ, Πτολεμαίδα, Βζροια και Ακινα.

Κωνσταντίνος Βαλαής. ΑΣΟΜΙΚΕ 2013: Astir Palace Resort 2012: Grand Resort Lagonissi με τθν Titanium Yiayiannos Gallery.

Κωνσταντίνος Βαλαής. ΑΣΟΜΙΚΕ 2013: Astir Palace Resort 2012: Grand Resort Lagonissi με τθν Titanium Yiayiannos Gallery. Κωνσταντίνος Βαλαής 1957 γεννικθκε. Διδαςκόμενοσ από τον Νικόλαο Καλαμβόκθ αγιογράφο και τθν Ζλενα Μπινιϊτθ κακθγιτρια τθσ χολισ Καλϊν Σεχνϊν ςποφδαςε αγιογραφία και ηωγραφικι, αφιερϊνοντασ, επίςθσ, αρκετό

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ, ΣΕΜΙΝΑΙΩΝ & ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΓΑΣΤΘΙΟΥ ΗΩΓΑΦΙΚΘΣ ΤΘΣ Ε ΔΘΜΟΤΙΚΘΣ ΚΟΙΝΟΤΘΤΑΣ ΔΘΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ ΑΚΑΔΘΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011 2012

ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ, ΣΕΜΙΝΑΙΩΝ & ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΓΑΣΤΘΙΟΥ ΗΩΓΑΦΙΚΘΣ ΤΘΣ Ε ΔΘΜΟΤΙΚΘΣ ΚΟΙΝΟΤΘΤΑΣ ΔΘΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ ΑΚΑΔΘΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011 2012 ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ, ΣΕΜΙΝΑΙΩΝ & ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΓΑΣΤΘΙΟΥ ΗΩΓΑΦΙΚΘΣ ΤΘΣ Ε ΔΘΜΟΤΙΚΘΣ ΚΟΙΝΟΤΘΤΑΣ ΔΘΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ ΑΚΑΔΘΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011 2012 Υπεφθυνη Εργαςτηρίου Εικαςτικών & Εφαρμοςμζνων Τεχνών

Διαβάστε περισσότερα

Νεότερη ελληνικθ ζωγραφικθ Τρία μεγάλα πρόςωπα τησ ελληνικθσ ζωγραφικθσ. Tři osobnosti řeckého malířství

Νεότερη ελληνικθ ζωγραφικθ Τρία μεγάλα πρόςωπα τησ ελληνικθσ ζωγραφικθσ. Tři osobnosti řeckého malířství Νεότερη ελληνικθ ζωγραφικθ Τρία μεγάλα πρόςωπα τησ ελληνικθσ ζωγραφικθσ Tři osobnosti řeckého malířství Δομθνικοσ Θεοτοκόπουλοσ Ο Δομινικοσ Θεοτοκόπουλοσ (Χάνδακασ 1541-Σολζδο 1614), γνωςτόσ επίςθσ με

Διαβάστε περισσότερα

Η Δθμοτικι μασ παράταξθ ανακοινϊνει τουσ πρϊτουσ υποψθφίουσ για τισ επικείμενεσ Δθμοτικζσ Εκλογζσ τθσ 18 θσ Μαΐου 2014.

Η Δθμοτικι μασ παράταξθ ανακοινϊνει τουσ πρϊτουσ υποψθφίουσ για τισ επικείμενεσ Δθμοτικζσ Εκλογζσ τθσ 18 θσ Μαΐου 2014. Η Δθμοτικι μασ παράταξθ ανακοινϊνει τουσ πρϊτουσ υποψθφίουσ για τισ επικείμενεσ Δθμοτικζσ Εκλογζσ τθσ 18 θσ Μαΐου 2014. Δακορϊνιασ Εμμανουιλ του Ιωάννου (Εκαβίτθσ) Γεννικθκε ςτο Ημεροβίγλι Εργάηεται ωσ

Διαβάστε περισσότερα

2005$ Industrial Romantic Landscapes, Middlesbrough College, Αγγλία

2005$ Industrial Romantic Landscapes, Middlesbrough College, Αγγλία Εικαστικός. Γεννήθηκε στην Ερμούπολη της Σύρου. Σπούδασε ζωγραφική στο εργαστήρι του Τ. Πατρασκίδη και ψηφιδωτό στο εργαστήρι του Γ. Βαλαβανίδη, από το 1993 μέχρι το 1998, στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών

Διαβάστε περισσότερα

ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016

ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016 ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016 Η 3 η Αποκλειςτική Έκθεςη για την Ελλάδα και την Κφπρο ςτην καρδιά τησ κανδιναβίασ. GREKLAND PANORAMA 2015: 10.890 επιςκζπτεσ! 165 εκκζτεσ! 35+ προοριςμοί!

Διαβάστε περισσότερα

Ρανεμιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ Σχολι Καλϊν Τεχνϊν Φλϊρινασ Τμιμα Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν. Ο καπνόσ ωσ υλικό για δθμιουργία

Ρανεμιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ Σχολι Καλϊν Τεχνϊν Φλϊρινασ Τμιμα Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν. Ο καπνόσ ωσ υλικό για δθμιουργία Ρανεμιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ Σχολι Καλϊν Τεχνϊν Φλϊρινασ Τμιμα Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν Ο καπνόσ ωσ υλικό για δθμιουργία Μάκθμα : Τεχνολογία Υλικϊν - Νζεσ Τεχνολογίεσ & Διαγνωςτικι Ζργων Τζχνθσ

Διαβάστε περισσότερα

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, Αθήνα Ιοφνιοσ 2012 τρατηγική τριετίασ Με τθν με ΑΠ521111/31.12.2010 (ΑΔΑ: 4 Α 9 Λ469 Θ ΙΗ-Λ) απόφαςθ ΕΟΤ, εγκρίκθκε θ ςτρατθγικι προϊκθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912 ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912 Το 1912 ξζςπαςε ο Αϋ Βαλκανικόσ Πόλεμοσ, ςτον οποίο θ Βουλγαρία, θ Σερβία, θ Ελλάδα και το Μαυροβοφνιο ςυμμάχθςαν εναντίον τθσ Οκωμανικισ Αυτοκρατορίασ,

Διαβάστε περισσότερα

2007 Διδακτορική Διατριβή στην Τέχνη και το Design, University of Derby, Μεγάλη Βρετανία

2007 Διδακτορική Διατριβή στην Τέχνη και το Design, University of Derby, Μεγάλη Βρετανία Γιώργης Γερόλυµπος Γεννήθηκε στο Παρίσι, 1973 2008-2011 Διδάσκων Φωτογραφίας (Π.Δ.407/80) στο τµήµα Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστηµίου της Θεσσαλίας. Φωτογράφος, αρχιτέκτωv-µηχανικός. Εκπαίδευση 2007 Διδακτορική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επίκουροσ Κακθγθτισ. Σθλζφωνο/Fax: 2651005871-6973372330

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επίκουροσ Κακθγθτισ. Σθλζφωνο/Fax: 2651005871-6973372330 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπϊνυμο: Πατρϊνυμο: Θζςθ: Γνωςτικό Αντικείμενο: ταμάτιοσ Πορτελάνοσ Ανδρζασ Επίκουροσ Κακθγθτισ Διδακτικι Θρθςκευτικϊν - Θρθςκειολογία Σθλζφωνο/Fax: 2651005871-6973372330 Διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

«1 st ATHENS BAR THEATRE FESTIVAL»

«1 st ATHENS BAR THEATRE FESTIVAL» PHOTO RELEASE Θεατρική Ομάδα «1 st ATHENS BAR THEATRE FESTIVAL» Η θεατρική Ομάδα ΛΩΤΟΦΑΓΟΙ και ο Πολυχώροσ STAVLOS ςυν διοργανώνουν το πρώτο Bar Theatre Festival ςτην Αθήνα. 1,2 ΟΝΕΙΡΟΠΩΛΕΙΟ Θ ομάδα Ονειροφιλόφυλοι

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διεύθυνση: ΙΚΑΡΟΥ 5 45221 Ιωάννινα Τηλέφωνα: Γραφείου: 2651005872 Σπιτιού: 2651043808 Κινητό: 6972015621

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διεύθυνση: ΙΚΑΡΟΥ 5 45221 Ιωάννινα Τηλέφωνα: Γραφείου: 2651005872 Σπιτιού: 2651043808 Κινητό: 6972015621 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΛΕΝΗ ΓΚΟΝΤΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΣ Ε.Ε.ΔΙ.Π. ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ του Π.Τ.Δ.Ε του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Διεύθυνση: ΙΚΑΡΟΥ 5 45221 Ιωάννινα Τηλέφωνα: Γραφείου: 2651005872 Σπιτιού: 2651043808 Κινητό:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΕ ςτα μακιματα του Κ.Ε.Π.Ε.Μ.

ΕΓΓΡΑΦΕ ςτα μακιματα του Κ.Ε.Π.Ε.Μ. ΕΓΓΡΑΦΕ ςτα μακιματα του Κ.Ε.Π.Ε.Μ. Δευτζρα-Πζμπτθ, 5-8 μ.μ., ςτθν ζδρα του Κζντρου και για όλο το εκπαιδευτικό ζτοσ για τα ατομικά μακιματα. Δευτζρα-Πζμπτθ, 5-8 μ.μ., ςτθν ζδρα του Κζντρου, μζχρι τζλθ

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

Συνθέσεις από το Αιγαίο και τη Μεσόγειο, Ποίηση και ζωγραφική κ ά. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνθέσεις από το Αιγαίο και τη Μεσόγειο, Ποίηση και ζωγραφική κ ά. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης του ήµου Ρόδου, µε χαρά ανακοινώνει την ατοµική εικαστική έκθεση, του γνωστού «δικού µας» ζωγράφου Μάνου Αναστασιάδη, που θα φιλοξενήσει στην "Νέα Πτέρυγά" του,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΟΙΚΟΥ. email:elstoikou@yahoo.gr. Ημερομηνία γέννησης: 6 Νοεμβρίου 1967 Θεσσαλονίκη

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΟΙΚΟΥ. email:elstoikou@yahoo.gr. Ημερομηνία γέννησης: 6 Νοεμβρίου 1967 Θεσσαλονίκη ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΟΙΚΟΥ email:elstoikou@yahoo.gr ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία γέννησης: 6 Νοεμβρίου 1967 Θεσσαλονίκη ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ : Καθηγήτρια Μέσης Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη μάθημα : Αισθητική

Διαβάστε περισσότερα

Προαγωγζσ ςτα Κεντρικά Γραφεία Λεμεςοφ

Προαγωγζσ ςτα Κεντρικά Γραφεία Λεμεςοφ Δικηγόροι &Νομικοί Σύμβουλοι Προαγωγζσ και Νζα Στελζχθ ςτα Γραφεία Λεμεςοφ, Λευκωςίασ και Πάφου Στα πλαίςια τθσ ςυνεχοφσ ανάπτυξθσ και επζνδυςθσ ςτο ανκρϊπινο δυναμικό μασ, βριςκόμαςτε ςτθν ευχάριςτθ κζςθ

Διαβάστε περισσότερα

Έργα του βρίσκονται σε διάφορες ιδιωτικές και δημόσιες συλλογές στην Κύπρο και το εξωτερικό.

Έργα του βρίσκονται σε διάφορες ιδιωτικές και δημόσιες συλλογές στην Κύπρο και το εξωτερικό. Νικόλας Αντωνίου Γεννήθηκε στη Λάρνακα το 1988. Σπούδασε στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Φλώρινα με καθηγητές τον Χάρη Κοντοσφύρη και Μανώλη Πολυμέρη.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ ΕΛ. ΣΥΛΛΟΓΘ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2 ΘΕΤΙΚΕΣ & ΕΦΑΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΡΙΣΤΘΜΕΣ 2

Διαβάστε περισσότερα

χολικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα ςτο πλαίςιο των περιοδικϊν εκκζςεων του Ιδρφματοσ Β. & Μ. Θεοχαράκθ

χολικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα ςτο πλαίςιο των περιοδικϊν εκκζςεων του Ιδρφματοσ Β. & Μ. Θεοχαράκθ χολικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα ςτο πλαίςιο των περιοδικϊν εκκζςεων του Ιδρφματοσ Β. & Μ. Θεοχαράκθ Το Κδρυμα Β. & Μ. Θεοχαράκθ οργανϊνει ςχολικά εκπαιδευτικά προγράμματα για όλεσ τισ βακμίδεσ με κεματικό

Διαβάστε περισσότερα

Τπερβαίνοντασ τουσ ενεργειακοφσ ςτόχουσ μζςω τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ δθμοςίων κτιρίων

Τπερβαίνοντασ τουσ ενεργειακοφσ ςτόχουσ μζςω τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ δθμοςίων κτιρίων Τπερβαίνοντασ τουσ ενεργειακοφσ ςτόχουσ μζςω τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ δθμοςίων κτιρίων Ανκι Χαραλάμπουσ Διευκφντρια Ενεργειακοφ Γραφείου Κυπρίων Πολιτϊν Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτϊν Παρασκευή, 21

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΣΗΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΩΝ ΤΝΕΔΡΩΝ

ΚΡΑΣΗΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΩΝ ΤΝΕΔΡΩΝ ΕΠΙΛΟΓΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΩΝ ΤΝΕΔΡΩΝ ΚΡΑΣΗΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ Οι φνεδροι κα πρζπει να διευκετιςουν οι ίδιοι τισ κρατιςεισ ξενοδοχείων. τα ξενοδοχεία Holiday Inn και Castelli θ Οργανωτικι Επιτροπι

Διαβάστε περισσότερα

Κσβερνηηική Πληροθορία & Βιβλιοθήκες Σσνάνηηζη Εργαζίας 12 Μαΐοσ 2014 Αθήνα, Ελλάδα. Σύντομα βιογραφικά ομιλητών

Κσβερνηηική Πληροθορία & Βιβλιοθήκες Σσνάνηηζη Εργαζίας 12 Μαΐοσ 2014 Αθήνα, Ελλάδα. Σύντομα βιογραφικά ομιλητών ΕΝΩΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ Κσβερνηηική Πληροθορία & Βιβλιοθήκες Σσνάνηηζη Εργαζίας 12 Μαΐοσ 2014 Αθήνα, Ελλάδα Οργάνωςθ από τθ Γενικι Γραμματεία Μζςων Ενθμζρωςθσ - Γενικι Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ.

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Απαντιςεισ Α1. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Βαςικά ςθμεία: Λόγοι προςταςίασ: 1. Εκφραςτζσ δθμοκρατικοφ πνεφματοσ 2. Χϊροι ψυχαγωγίασ και πολιτιςμικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΙΝΟ ΧΟΛΕΙΟ TΗΟΤΜΕΡΚΩΝ & Ν.Α. ΠΙΝΔΟΤ ΙΣΟΡΙΑ, ΠΟΛΙΣΙΜΟ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΡΙΝΟ ΧΟΛΕΙΟ TΗΟΤΜΕΡΚΩΝ & Ν.Α. ΠΙΝΔΟΤ ΙΣΟΡΙΑ, ΠΟΛΙΣΙΜΟ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΘΕΡΙΝΟ ΧΟΛΕΙΟ TΗΟΤΜΕΡΚΩΝ & Ν.Α. ΠΙΝΔΟΤ ΙΣΟΡΙΑ, ΠΟΛΙΣΙΜΟ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ 1 θ υνάντθςθ: «Θεωρία και Μεκοδολογία τθσ Ζρευνασ» Σμιμα Ιςτορίασ, Αρχαιολογίασ & Κοινωνικισ Ανκρωπολογίασ, Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Ιςτορικι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΟΡΙΘΕΝΣΩΝ 2006-2007 34 2007-2008 40 2008-2009 38 2009-2010 25 2010-2011 13 ΤΝΟΛΟ: 150 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ( ΜΕΟ ΟΡΟ 30 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΑΝΑ ΕΣΟ) Με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΚΑΔΙΟ ΚΑΤΙΚΑΚΗ ΣΤΟΝ ΧΑΡΗ ΚΩΤΣΙΔΗ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΚΑΔΙΟ ΚΑΤΙΚΑΚΗ ΣΤΟΝ ΧΑΡΗ ΚΩΤΣΙΔΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΚΑΔΙΟ ΚΑΤΙΚΑΚΗ ΣΤΟΝ ΧΑΡΗ ΚΩΤΣΙΔΗ Η ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ που επηρέασε την καλλιτεχνική εξέλιξη στην περιοχή την προσδιορίσουμε από τον ερχομό των προσφύγων. ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ.Παραδόσεις, έθιμα λαϊκή και θρησκευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΤΜΟ: ΑΡΓΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΣΑΚΑ ΟΝΟΜΑ: ΠΑΡΑΚΕΤΗ (ΒΟΤΛΑ) ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ: ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΟΝΟΜΑ ΜΘΣΡΟ: ΔΕΠΟΙΝΑ ΕΣΟΓΕΝΝΘΕΩ: 1951 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΘ ΚΑΣΑΣΑΘ: Παντρεμζνθ με τον ΔΘΜΘΣΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ.

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Μια μζρα ςαν όλεσ τισ άλλεσ, ζνα ναυάγιο (Σιτανικόσ) τράβθξε τθν προςοχι μασ και μασ ζδωςε τροφι για ςκζψθ. Ζτςι καταλιξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Βιώςιμη Ανάπτυξη Περιβάλλον Απαςχόληςη την περίοδο τησ οικονομικήσ κρίςησ. Πρόγραμμα Συνεδρίου

ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Βιώςιμη Ανάπτυξη Περιβάλλον Απαςχόληςη την περίοδο τησ οικονομικήσ κρίςησ. Πρόγραμμα Συνεδρίου ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Βιώςιμη Ανάπτυξη Περιβάλλον Απαςχόληςη την περίοδο τησ οικονομικήσ κρίςησ Το ΚΕΑΝ- Κφτταρο Εναλλακτικών Αναηθτιςεων Νζων, θ Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδοσ και θ Περιφζρεια Πελοποννιςου, διοργανώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

«Δεξιοτέχνη της οπτικής απάτης» τον απεκάλεσε ο Γιάννης Τσαρούχης και «μεγάλη ελπίδα για το μέλλον της ελληνικής ζωγραφικής» ο Teriade.

«Δεξιοτέχνη της οπτικής απάτης» τον απεκάλεσε ο Γιάννης Τσαρούχης και «μεγάλη ελπίδα για το μέλλον της ελληνικής ζωγραφικής» ο Teriade. «ΟΠΤΙΚΗ ΑΠΑΤΗ» Γεννημένος στην Κατερίνη ο Κώστας Χαραλαμπίδης σπούδασε τις εικαστικές τέχνες στην Ελλάδα και τη Γαλλία, όπου μαθήτευσε στην Ecole des Beaux Arts δίπλα στον N. Wancker, απ όπου απέκτησε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2014-2015

ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2014-2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦ/ΚΘ Δ/ΝΘ Α/ΘΜΙΑ & Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Θ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Δ/ΝΘ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Θ Ν. ΕΡΡΩΝ 3 ο ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΕΡΡΩΝ ΔΡΑΕΙ ΧΟΛΕΙΟΤ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΚΑΙ ΕΚΔΘΛΩΕΙ UNESCO ASPnet

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΛΙΚΗ Π. ΟΛΩΜΟΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

ΒΑΙΛΙΚΗ Π. ΟΛΩΜΟΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΒΑΙΛΙΚΗ Π. ΟΛΩΜΟΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 ΒΑΙΛΙΚΗ Π. ΟΛΩΜΟΤ-ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ Λζκτορασ ςτον Σομζα Φιλοςοφίασ του Σμήματοσ Φιλοςοφίασ, Παιδαγωγικήσ και Ψυχολογίασ τησ Φιλοςοφικήσ

Διαβάστε περισσότερα

τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα

τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα Τα χάλκιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα 1. Γιατί τα λζμε χάλκινα πνευςτά όργανα; Πνευςτά χαρακτθρίηονται όλα τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται από τθν (ανα)πνοι

Διαβάστε περισσότερα

ταυροφλα Σαβουλτηίδου

ταυροφλα Σαβουλτηίδου ταυροφλα Σαβουλτηίδου ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ τθλ: 2461068192 e-mail:tavoul@teiwm.gr ΠΡΟΦΙΛ Επίκουροσ Κακθγιτρια ςτο Σμιμα Ηλεκτρολόγων Μθχανικών (Σ.Ε) του ΣΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ με εξειδίκευςθ ςτθ διδαςκαλία Σεχνικισ

Διαβάστε περισσότερα

Χριςτοφγεννα ςτθν Ακινα

Χριςτοφγεννα ςτθν Ακινα Χριςτοφγεννα ςτθν Ακινα Πρόγραμμα εκδθλϊςεων για τα παιδιά Πρόγραμμα εκδθλϊςεων ςτισ γειτονιζσ Ο Διμοσ Ακθναίων ςασ προςκαλεί να περάςουμε όλοι μαηί τα φετινά Χριςτοφγεννα και τθν Ρρωτοχρονιά! Ελάτε ςτθ

Διαβάστε περισσότερα

DAILY TOURS -ΠΗΛΙΟ- Full Day: From 9 30.. TO 17 00 ΜΑΚΡΤΝΙΣΑ ΠΟΡΣΑΡΙΑ ΧΑΝΙΑ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑ ΝΕΡΟ ΧΟΡΕΤΣΟ ΚΙΟ ΣΑΓΚΑΡΑΔΑ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟ ΜΗΛΙΕ ΑΦΗΟ ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ

DAILY TOURS -ΠΗΛΙΟ- Full Day: From 9 30.. TO 17 00 ΜΑΚΡΤΝΙΣΑ ΠΟΡΣΑΡΙΑ ΧΑΝΙΑ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑ ΝΕΡΟ ΧΟΡΕΤΣΟ ΚΙΟ ΣΑΓΚΑΡΑΔΑ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟ ΜΗΛΙΕ ΑΦΗΟ ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ DAILY TOURS -ΠΗΛΙΟ- Full Day: From 9 30.. TO 17 00 ΜΑΚΡΤΝΙΣΑ ΠΟΡΣΑΡΙΑ ΧΑΝΙΑ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑ ΝΕΡΟ ΧΟΡΕΤΣΟ ΚΙΟ ΣΑΓΚΑΡΑΔΑ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟ ΜΗΛΙΕ ΑΦΗΟ ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ Κάντε κράτηση Παρασκευή, άββατο, Κυριακή καθώς και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΡΒΙΑ ΣΗΝ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΟ 2011: ΠΑΝΣΟΣΕ ΜΑΖΙ (09-18 επτεμβρίου 2011, Θεςςαλονίκθ, Ελλάδα) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Η ΕΡΒΙΑ ΣΗΝ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΟ 2011: ΠΑΝΣΟΣΕ ΜΑΖΙ (09-18 επτεμβρίου 2011, Θεςςαλονίκθ, Ελλάδα) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η ΕΡΒΙΑ ΣΗΝ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΟ 2011: ΠΑΝΣΟΣΕ ΜΑΖΙ (09-18 επτεμβρίου 2011, Θεςςαλονίκθ, Ελλάδα) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 9 επτεμβρίου 2011 Παραςκευή 18:00 20:00 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟ ΤΝΕΔΡΙΟ «Η ερβία ςτην Θεςςαλονίκη το 2011 Προοπτικζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΑ ΗΜΕ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΩΑ ΕΝΑΞΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΗΜΕΑ ΗΜΕ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΩΑ ΕΝΑΞΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Α. Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλθ: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.ypepth.gr email: press@ypepth.gr Δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΧΟΛΘ ΠΑΝΑΓΕΑ-ΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΣΡΟ ΠΛΘΡΟΦΟΡΘΘ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΜΑΡΣΙΟ - ΑΠΡΙΛΙΟ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΛΛΘΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΧΟΛΘ ΠΑΝΑΓΕΑ-ΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΣΡΟ ΠΛΘΡΟΦΟΡΘΘ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΜΑΡΣΙΟ - ΑΠΡΙΛΙΟ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΘΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΧΟΛΘ ΠΑΝΑΓΕΑ-ΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΣΡΟ ΠΛΘΡΟΦΟΡΘΘ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΜΑΡΣΙΟ - ΑΠΡΙΛΙΟ 2015 (Vol. 2, No. 4) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ ΕΛ. ΤΛΛΟΓΘ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 2 ΘΕΣΙΚΕ & ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ ΤΡΙΑΣΟΤ ΕΠΙΚΟΤΡΗ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΝΕΟΣΕΡΗ ΚΑΙ ΤΓΧΡΟΝΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΟΡΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΘΗΝΑ ΤΡΙΑΣΟΤ ΕΠΙΚΟΤΡΗ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΝΕΟΣΕΡΗ ΚΑΙ ΤΓΧΡΟΝΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΟΡΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΑΘΗΝΑ ΤΡΙΑΣΟΤ ΕΠΙΚΟΤΡΗ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΝΕΟΣΕΡΗ ΚΑΙ ΤΓΧΡΟΝΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΟΡΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΑΘΗΝΑ ΤΡΙΑΣΟΤ Κοτυαίου 6 115 21 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

EURAXESS Κινθτικότθτα Ερευνθτϊν O Κόμβοσ του Πανεπιςτημίου Ιωαννίνων

EURAXESS Κινθτικότθτα Ερευνθτϊν O Κόμβοσ του Πανεπιςτημίου Ιωαννίνων EURAXESS Κινθτικότθτα Ερευνθτϊν O Κόμβοσ του Πανεπιςτημίου Ιωαννίνων Απολογιζηική εκδήλωζη ΔΑΣΤΑ Πανεπιζηήμιο Ιωαννίνων 1 Φεβρουαρίου 2012 Ελζνθ Κερκεντηζ Υπεφκυνθ Κόμβου EURAXESS Παν/μίου Ιωαννίνων Μάμασ

Διαβάστε περισσότερα

2007 Διδακτορική Διατριβή στην Τέχνη και το Design, University of Derby, Μεγάλη Βρετανία

2007 Διδακτορική Διατριβή στην Τέχνη και το Design, University of Derby, Μεγάλη Βρετανία Γιώργης Γερόλυµπος Γεννήθηκε στο Παρίσι, 1973 2008-2011 Διδάσκων Φωτογραφίας (Π.Δ.407/80) στο τµήµα Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστηµίου της Θεσσαλίας. Φωτογράφος, αρχιτέκτωv-µηχανικός. Εκπαίδευση 2007 Διδακτορική

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2014 ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΕΣΡΑΚΗ ΚΤΠΡΙΑΝΟΤ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2014 ΗΜΕΡΑ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΘΕΜΑ Παρατηρήςεισ 1/12/2014 ΔΕΤΣΕΡΑ φςκεψθ Διεφκυνςθσ και υμβουλίου (3 θ -4 θ

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Ιςτορία: αφιγθςθ για το παρελκόν

Ιςτορία: αφιγθςθ για το παρελκόν Δθμιτριοσ Βλάχοσ φμβουλοσ Φιλολόγων Ροδόπθσ Επιμόρφωςθ ςτθν Ιςτορία Γϋ Γυμναςίου Ενότθτα 48: Κατοχι Αντίςταςθ Απελευκζρωςθ Ιςτορία: αφιγθςθ για το παρελκόν Παρελκόν: το όχι πια τώρα Μζλλον: το όχι ακόμθ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία

Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδος Λιβαδειά 9 Μαΐου 2012 Σπουδές στη Γαλλία Πανεπιστήμια χωρίς δίδακτρα Άριστο ακαδημαϊκό επίπεδο Διεθνής αναγνώριση Επαγγελματικές προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Greek Interoperability Days 12/6/2012 Η Ευρωπαϊκι Ψθφιακι Ατηζντα για τθ Διαλειτουργικότθτα:

Διαβάστε περισσότερα

Τγρότοποσ Κορϊνειασ Βόλβθσ: «ζνασ κρυμμζνοσ κθςαυρόσ»

Τγρότοποσ Κορϊνειασ Βόλβθσ: «ζνασ κρυμμζνοσ κθςαυρόσ» Τηλ.6937122299 - Email: nasthem1@hotmail.com Τγρότοποσ Κορϊνειασ Βόλβθσ: «ζνασ κρυμμζνοσ κθςαυρόσ» Κείμενο Φωτογραφίεσ: Θζμιδα Ναςοποφλου Ξεναγόσ Εκνικϊν Δρυμϊν & Υγροτόπων MSc Biodiversity Σε μικρι απόςταςθ

Διαβάστε περισσότερα

«Το επάγγελμα του εγκληματολόγου ςήμερα: περιεχόμενο, προκλήςεισ και προοπτικζσ»

«Το επάγγελμα του εγκληματολόγου ςήμερα: περιεχόμενο, προκλήςεισ και προοπτικζσ» Σο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών του Παντείου Πανεπιςτθμίου «Η φγχρονθ Εγκλθματικότθτα και θ Αντιμετώπιςι τθσ» και Ο φλλογοσ Ελλινων Εγκλθματολόγων Παντείου Πανεπιςτθμίου διοργανώνουν Διεκνζσ υνζδριο

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ: 2006 Αθήνα, 28 Μαΐου 2014

Αρ. πρωτ: 2006 Αθήνα, 28 Μαΐου 2014 Αρ. πρωτ: 2006 Αθήνα, 28 Μαΐου 2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ (MASTER) ΕΤΟΥΣ 2014 2015 (3 ος κύκλος) Το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 1η Δεκεμβρίου 2010

Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 1η Δεκεμβρίου 2010 Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 1η Δεκεμβρίου 2010 Σπουδέςανοικτέςσεόλους -2 200 000 φοιτητές στη Γαλλία -270.000 ξένοι φοιτητές (12% ) -4η χώρα υποδοχής ξένων φοιτητών Οι ξένοι

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Τα ςτοιχεία που παρατίκενται ζχουν αντλθκεί αυτοφςια από τθν δθμοςιευμζνθ Ζκκεςθ του Κζντρου Ανάπτυξθσ Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ τθσ ΓΣΕΕ με τίτλο «Τα

Διαβάστε περισσότερα

Με ιδιαίτερθ χαρά ςασ καλωςορίηω ςτθν αποψινι εκδιλωςθ, θ οποία διοργανϊνεται ςε ςυνεργαςία με το Γραφείο του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου ςτθν Κφπρο.

Με ιδιαίτερθ χαρά ςασ καλωςορίηω ςτθν αποψινι εκδιλωςθ, θ οποία διοργανϊνεται ςε ςυνεργαςία με το Γραφείο του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου ςτθν Κφπρο. Ε ΚΙΦ - Χαρτογράφηςη του Κυπριακού Ερευνητικού Χώρου με την Ζμφυλη Διάςταςη Κυρίεσ και Κύριοι Βουλευτέσ Κυρία Ευρωβουλευτήσ, Κφριε Επικεφαλήσ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου ςτην Κφπρο, Τάςο Γεωργίου Κφριε

Διαβάστε περισσότερα

Υπερβαίνοντασ τουσ Ενεργειακοφσ Στόχουσ μζςω αφξθςθσ τθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Δθμόςιων Κτιρίων

Υπερβαίνοντασ τουσ Ενεργειακοφσ Στόχουσ μζςω αφξθςθσ τθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Δθμόςιων Κτιρίων Υπερβαίνοντασ τουσ Ενεργειακοφσ Στόχουσ μζςω αφξθςθσ τθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Δθμόςιων Κτιρίων Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων πολιτών Πζτροσ Χριςτοδουλίδησ Ειδικευμζνοσ Εμπειρογνώμονασ για κατοικίεσ και μη

Διαβάστε περισσότερα

www.esrahellas.gr ΛΣΤΟΣΕΛΛΔΑ ESRA HELLAS: ΛΣΤΟΛΚΟ ΤΩΝ ΡΩΤΩΝ 7 ΜΘΝΩΝ ΕΡΛΣΚΕΨΛΜΟΤΘΤΑ ΚΑΛ ΡΟΟΡΤΛΚΕΣ ΤΑΧΕΛΑΣ ΕΞΑΡΛΩΣΘΣ

www.esrahellas.gr ΛΣΤΟΣΕΛΛΔΑ ESRA HELLAS: ΛΣΤΟΛΚΟ ΤΩΝ ΡΩΤΩΝ 7 ΜΘΝΩΝ ΕΡΛΣΚΕΨΛΜΟΤΘΤΑ ΚΑΛ ΡΟΟΡΤΛΚΕΣ ΤΑΧΕΛΑΣ ΕΞΑΡΛΩΣΘΣ www.esrahellas.gr ΛΣΤΟΣΕΛΛΔΑ ESRA HELLAS: ΛΣΤΟΛΚΟ ΤΩΝ ΡΩΤΩΝ 7 ΜΘΝΩΝ ΕΡΛΣΚΕΨΛΜΟΤΘΤΑ ΚΑΛ ΡΟΟΡΤΛΚΕΣ ΤΑΧΕΛΑΣ ΕΞΑΡΛΩΣΘΣ Μόκα E, Σιαφάκα I, Σταυροποφλου E, Σερπετίνθσ I, Γαμποποφλου Z, Αργφρα E Ειςαγωγι Ελλθνικό

Διαβάστε περισσότερα

4ήμερη οδική εκδρομή ςτη Βουλγαρία

4ήμερη οδική εκδρομή ςτη Βουλγαρία 4ήμερη οδική εκδρομή ςτη Βουλγαρία Αναχώρηςη: 15 Φεβρουαρίου 2011 Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 12A Νέο Λιμάνι, 49100 Κέρκσρα,Τηλ: (+30) 26610 45005 Σελίδα 1 1 θ θμζρα: 15/02/2011: Κζρκυρα-όφια υγκζντρωςθ ςτο

Διαβάστε περισσότερα

LIMASSOL MUNICIPALITY

LIMASSOL MUNICIPALITY LIMASSOL MUNICIPALITY October 30 th, 2013. I N V I T A T I O N Painting and sculpture exhibition from Brasov, Romania In the framework of the development of the relations between Limassol and Brasov, Romania,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΓΩΝ ΜΕΣΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ Ο.Λ.Μ.Ε.

ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΓΩΝ ΜΕΣΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ Ο.Λ.Μ.Ε. ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΓΩΝ ΜΕΣΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ Ο.Λ.Μ.Ε. Ωράριο εκπαιδευτικϊν δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ Αρικμόσ ωρϊν διδαςκαλίασ τθν εβδομάδα: Αφορά ςτο χρόνο που οι εκπαιδευτικοί αφιερϊνουν ςε ομάδεσ μακθτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΙΑ (PROJECT) ΜΕ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ: ΜΑΡΣΙΟ 2014 ΣΑΞΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ: ΠΡΟΝΗΠΙΑ & ΝΗΠΙΑ

ΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΙΑ (PROJECT) ΜΕ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ: ΜΑΡΣΙΟ 2014 ΣΑΞΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ: ΠΡΟΝΗΠΙΑ & ΝΗΠΙΑ ΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΙΑ (PROJECT) ΜΕ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ: ΜΑΡΣΙΟ 2014 ΣΑΞΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ: ΠΡΟΝΗΠΙΑ & ΝΗΠΙΑ Λίγα λόγια για το ςχολείο μασ Από το 1974, ϋτοσ κατϊ το οπούο ιδρύθηκε το ςχολεύο, μϋχρι ςόμερα, η Σχολό

Διαβάστε περισσότερα

3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ

3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ 2010 ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΟΜ.Κ.Ε. 3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ Αγαπθτοί/εσ Νζοι/εεσ το Φκινόπωρο ζκανε τθν εμφάνιςθ του και όλοι επιςτρζψαμε από τισ διακοπζσ, εφοδιαςμζνοι με υπζροχεσ αναμνιςεισ, όρεξθ και ενεργεία.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο 229, τηλ. 210-7491653, e-mail nicolassouliotis@hotmail.com

Γραφείο 229, τηλ. 210-7491653, e-mail nicolassouliotis@hotmail.com Νίκος Σουλιώτης Κοινωνιολόγος Ερευνητής Δ βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 229, τηλ. 210-7491653, e-mail nicolassouliotis@hotmail.com Σπουδές Πτυχίο Κοινωνιολογίας, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

1976 Εισάγεται στην Α.Σ.Τ.Κ. των Αθηνών, όπου υπήρξε υπότροφος. Σπουδές: Τμήμα Γλυπτικής, εργαστήριο Γ. Παππά, Γ. Νικολαΐδη.

1976 Εισάγεται στην Α.Σ.Τ.Κ. των Αθηνών, όπου υπήρξε υπότροφος. Σπουδές: Τμήμα Γλυπτικής, εργαστήριο Γ. Παππά, Γ. Νικολαΐδη. ΚΩΣΤΑΣ ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 1956 Γεννήθηκε στη Ζάκυνθο. 1963 Εγκαθίσταται στην Αθήνα. 1976 Εισάγεται στην Α.Σ.Τ.Κ. των Αθηνών, όπου υπήρξε υπότροφος. Σπουδές: Τμήμα Γλυπτικής, εργαστήριο Γ. Παππά, Γ. Νικολαΐδη.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Της Άννας Μπενάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τ.Ε.Ι. Αθήνας

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Της Άννας Μπενάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τ.Ε.Ι. Αθήνας ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Της Άννας Μπενάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τ.Ε.Ι. Αθήνας Πτυχίο ζωγραφικής από Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Αθηνών. Αποφοίτησε από τα εργαστήρια ειδίκευσης: Καλλιτεχνικό Έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - Κυριάκος ΡΟΚΟΣ -

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - Κυριάκος ΡΟΚΟΣ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - Κυριάκος ΡΟΚΟΣ - Ο ΡΟΚΟΣ γεννήθηκε στα Γιάννενα τον Μάιο του 1945 και κατάγεται απ το Μέτσοβο. Παίρνει τα πρώτα μαθήματα σχεδίου στο εργαστήριο των Σαραφιανού Βλαχόπουλου. 1965 1969

Διαβάστε περισσότερα

6+3 ή 9 χρόνια υποχρεωτικήσ εκπαίδευςησ; Ντίνου Κωνςταντίνοσ ΠΕ20, Τποδιευθυντήσ Χαριτίδου Ολυμπία ΠΕ03, Μαθηματικόσ

6+3 ή 9 χρόνια υποχρεωτικήσ εκπαίδευςησ; Ντίνου Κωνςταντίνοσ ΠΕ20, Τποδιευθυντήσ Χαριτίδου Ολυμπία ΠΕ03, Μαθηματικόσ 6+3 ή 9 χρόνια υποχρεωτικήσ εκπαίδευςησ; Ντίνου Κωνςταντίνοσ ΠΕ20, Τποδιευθυντήσ Χαριτίδου Ολυμπία ΠΕ03, Μαθηματικόσ Σο Δίκτυο υνεχιςτισ του Δικτφου χολικισ Καινοτομίασ (www.innovation.edu.gr) υντονίηει

Διαβάστε περισσότερα

Ελλείψεισ: Μποροφμε να μειϊςουμε τισ ελλείψεισ ςτα ράφια κατά 30%;

Ελλείψεισ: Μποροφμε να μειϊςουμε τισ ελλείψεισ ςτα ράφια κατά 30%; Ελλείψεισ: Μποροφμε να μειϊςουμε τισ ελλείψεισ ςτα ράφια κατά 30%; Χριςτοσ Σςεντεμεΐδθσ Johnson & Johnson Ελλάσ Δρ. Δθμιτρθσ Παπακυριακόπουλοσ - Senior Researcher ELTRUN, Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011

Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011 Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011 Σχεδιαςμόσ Ξανά Αντικείμενο Ομάδα - ςτόχοσ Εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ Ελλιπείσ γνϊςεισ, προςδοκίεσ, ενδιαφζροντα Γνωςτικό υπόβακρο Σι γνωρίηουν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΓΚΑΙΝΙΑ ΦΓΣΤΙΒΑΛ «ΘΕΑΣΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙ ΜΕ ΣΗΝ ΕΛΛΗ ΜΕΡΚΟΤΡΗ» Σο κζατρο είναι μία μαγικι τζχνθ θ οποία διακρίνεται

ΓΓΚΑΙΝΙΑ ΦΓΣΤΙΒΑΛ «ΘΕΑΣΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙ ΜΕ ΣΗΝ ΕΛΛΗ ΜΕΡΚΟΤΡΗ» Σο κζατρο είναι μία μαγικι τζχνθ θ οποία διακρίνεται ΩΡΔ ΘΔΜΑ ΔΚΓΗΛΩΗ 19:00 ΓΓΚΑΙΝΙΑ ΦΓΣΤΙΒΑΛ ΩΡΕ ΘΕΜΑ ΕΚΔΘΛΩΘ XOΡΘΓΟ «ΘΕΑΣΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙ ΜΕ ΣΗΝ ΕΛΛΗ ΜΕΡΚΟΤΡΗ» Σο κζατρο είναι μία μαγικι τζχνθ θ οποία διακρίνεται 13:00-14:30 για τθν κοινωνικότθτα, τθν πολλαπλότθτα,

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτιστικά Γεγονότα 2008

Πολιτιστικά Γεγονότα 2008 Πολιτιστικά Γεγονότα 2008 Ρόδος, µια Πόλη Τέχνης και Πολιτισµού Ο Πολιτισµός ήταν πάντα ένα αναπόσπαστο κοµµάτι της ζωή στην Ρόδο. Ο Δήµος Ροδίων οργανώνει καθ όλη την διάρκεια της χρονιάς, µε έµφαση στους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΗΙΑ (2014) ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ)

ΕΣΗΙΑ (2014) ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) 22/10/2015 ΕΣΗΙΑ (2014) ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) ΓΕΝΙΚΑ Σο τμιμα μετά τισ μεγάλεσ αλλαγζσ που επζφερε το ςχζδιο Ακθνά άρχιςε να προςαρμόηεται ςτισ αλλαγζσ αυτζσ. Σα αρχικά

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο: «Το Ανοίκειο και η Αστική Εμπειρία». ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ

Εργαστήριο: «Το Ανοίκειο και η Αστική Εμπειρία». ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ Εργαστήριο: «Το Ανοίκειο και η Αστική Εμπειρία». ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ Παρασκευή 13/05/11, 17:00-20:00 Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Αιθ.

Διαβάστε περισσότερα

τθμονιάρθσ Δθμιτρθσ Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ ΤΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ

τθμονιάρθσ Δθμιτρθσ Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ ΤΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ τθμονιάρθσ Δθμιτρθσ Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ ΤΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ Δεκζμβριοσ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Επιςκόπθςθ παρουςίαςθσ Η ιδέα Το Έπγο Η ςλοποίηζη Τα αποηελέζμαηα Τα ζςμπεπάζμαηα 2 Τα ιδιαίηεπα ηοπικά σαπακηηπιζηικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΧΟΛΘ ΠΑΝΑΓΕΑ-ΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΣΡΟ ΠΛΘΡΟΦΟΡΘΘ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ - ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΛΛΘΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΧΟΛΘ ΠΑΝΑΓΕΑ-ΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΣΡΟ ΠΛΘΡΟΦΟΡΘΘ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ - ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΘΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΧΟΛΘ ΠΑΝΑΓΕΑ-ΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΣΡΟ ΠΛΘΡΟΦΟΡΘΘ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ - ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2015 (Vol. 2, No. 3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ ΕΛ. ΤΛΛΟΓΘ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου!

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 4ο Δημοτικό Σχολείο Νζασ Ευκαρπίασ Αρχαιολογικό Μουςείο Θεςςαλονίκησ Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 1 Συμμετζχοντεσ Σχολείο: 4 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ευκαρπίασ Τάξη / Τμήμα: Β1 Αριθμόσ μαθητών: 19 Αριθμόσ παλιννοςτοφντων

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά Τα νύλιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά τα ξφλινα! 1. Γιατί τα λζμε ξφλινα πνευςτά; Πνευςτά ονομάηονται τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται μζςα ςε ζνα ςωλινα απ όπου περνάει ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ militaryraiden@gmail.com +30 (0) 6974113141 about.me/papamichalopoulos kpklik.com behance.net/papamichalopoulos whiteislandworks.com ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Ζω και εργάζομαι στην Αθήνα.

Διαβάστε περισσότερα

Νικολζτα Παπαϊωάννου

Νικολζτα Παπαϊωάννου Νικολζτα Παπαϊωάννου Λεωφόροσ Μαρακϊνοσ 18, ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ, ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ Σαχυδρομικόσ κϊδικασ: 19005 PAPAIOANNOUNICOLE@GMAIL.COM Κινθτό Σθλζφωνο: 6986812280 Ημ. Γζννθςθσ: 22/08/1989 Ατομο με φροντίδα, κατανόθςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ

ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ Τάςοσ Παπάσ Δάςκαλοσ, Επιμορφωτισ Βϋ Επιπζδου Οκτϊβριοσ 2010 Σο πλαίςιο ειςαγωγισ των ΣΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ Ι ΑΣΚΟΝΤΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ Ι ΑΣΚΟΝΤΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ Ι ΑΣΚΟΝΤΩΝ ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ (Επιστηµονικός Υπεύθυνος) Ο Γιάννης Ζιώγας γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1962. Το 2010 εκλέγεται Επίκουρος Καθηγητής (αντικείµενο Ζωγραφική) στο Τµήµα Εικαστικών και

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας.

Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας http://www.frl.auth.gr Σπουδές στο ΑΠΘ, 20/01/2016 2 Ιστορικό του τμήματος ΓΓΦ Tο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ιδρύθηκε το 1954. Από το 1982, το Τμήμα εντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ελίδα 1 από 24 ΤΝΟΨΗ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΩΝ 26% κακζσ εντυπϊςεισ από τθν τθλεφωνικι εξυπθρζτθςθ

Διαβάστε περισσότερα

3οσ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΕΣΙΒΑΛ ΠΙΑΝΟΤ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ. Κανονιςμόσ

3οσ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΕΣΙΒΑΛ ΠΙΑΝΟΤ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ. Κανονιςμόσ 3οσ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΕΣΙΒΑΛ ΠΙΑΝΟΤ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΣΟΤ ΚΡΑΣΙΚΟΤ ΩΔΕΙΟΤ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Κανονιςμόσ Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί από 07 ζωσ 11 Απριλίου 2017 ςτθν αίκουςα εκδθλϊςεων Μελίνα Μερκοφρθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε 3. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ.. 4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τηλέφωνο: 210 7524902 / 6944 456734 elenanavrozidou@yahoo.gr ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τηλέφωνο: 210 7524902 / 6944 456734 elenanavrozidou@yahoo.gr ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΛΕΝΗ ΝΑΒΡΟΖΙΔΟΥ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2. ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΤΣΑ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (Ι.Τ.Ε.), ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 3. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 4. ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΣ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ 28 θ ΟΚΤΩΒΙΟΥ Για τθν 28 θ Οκτωβρίου, αιςκάνεςτε ότι γνωρίηετε πολλά, αρκετά, λίγα, ι ςχεδόν τίποτα;

ΒΑΘΜΟΣ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ 28 θ ΟΚΤΩΒΙΟΥ Για τθν 28 θ Οκτωβρίου, αιςκάνεςτε ότι γνωρίηετε πολλά, αρκετά, λίγα, ι ςχεδόν τίποτα; ΒΑΘΜΟΣ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ 28 θ ΟΚΤΩΒΙΟΥ Για τθν 28 θ Οκτωβρίου, αιςκάνεςτε ότι γνωρίηετε πολλά, αρκετά, λίγα, ι ςχεδόν τίποτα; 49 29 19 2 Ρολλά Αρκετά Λίγα Σχεδόν τίποτα 0745 / Διάγραμμα 1 ΒΑΘΜΟΣ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαφορά Μονοκλίνου. Διαφορά Μονοκλίνου

Διαφορά Μονοκλίνου. Διαφορά Μονοκλίνου Ντουμπάι LUX 7ημζρεσ / 5νφχτεσ Αναχωριςεισ 22/12 & 23/12 (με Turkish Airlines από Θες/νίκθ) CITY MAX 3* Sup. 810 280 HYATT PLACE DEIRA 4* 915 385 CROWNE PLAZA5*(S. ZAYED) 960 430 SHERATON GRAND 5* 1025

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Ειςαγωγή Το Blackboard Learning System είναι ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ μακθμάτων (Course Management System). Στισ δυνατότθτεσ του Blackboard

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΑΛΑΑ

ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΑΛΑΑ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΑΛΑΑ Η ΘΕΗ ΣΟΤ ΠΑΡΚΟΤ ΑΘΑΛΑΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΟΤ ΠΑΡΚΟΤ Η ςυνολικι ζκταςθ 840 εκτάρια (ι 8,4 km 2 ) Θταν κυβερνθτικό τςιφλίκι, ζνασ άγονοσ γυμνότοποσ και θ αναδάςωςθ του άρχιςε το

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΘΘ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ -----

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΘΘ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΘΘ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΟΡΓΑΝΩΘ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΘ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΣΜΘΜΑΣΑ Α και Β Σαχ. Δ/νςθ : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλθ : 15180 Μαροφςι Ιςτοςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by Sustainability Forum 2012 A training, networking and professional development event by Σεπτζμβριοσ 2012 1 EuroCharity Αποςτολι τθσ EuroCharity είναι να υποςτθρίξει τισ εταιρείεσ και τουσ οργανιςμοφσ μζλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ - ΤΙΤΣΑ ΓΡΑΙΚΟΥ

ΝΙΚΟΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ - ΤΙΤΣΑ ΓΡΑΙΚΟΥ ΝΙΚΟΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ - ΤΙΤΣΑ ΓΡΑΙΚΟΥ Βιογραφία ΝΙΚΟΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ 1953 Γεννήθηκε στην Αθήνα ΣΠΟΥΔΕΣ 1969-1972 Διακόσμηση στη Σχολή Δοξιάδη, Αθήνα 1970-1972 Γλυπτική στο εργαστήριο του Δημήτρη Αρμακόλα 1973 Μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα