Χριςτοσ ανταμοφρθσ χολι Καλϊν Σεχνϊν Πφργοσ, Σινοσ χολι Καλϊν Σεχνϊν Ακινα χολι Καλϊν Σεχνϊν Παρίςι

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χριςτοσ ανταμοφρθσ. 1970-1973 χολι Καλϊν Σεχνϊν Πφργοσ, Σινοσ 1973-1974 χολι Καλϊν Σεχνϊν Ακινα 1975-1980 χολι Καλϊν Σεχνϊν Παρίςι"

Transcript

1 Χριςτοσ ανταμοφρθσ χολι Καλϊν Σεχνϊν Πφργοσ, Σινοσ χολι Καλϊν Σεχνϊν Ακινα χολι Καλϊν Σεχνϊν Παρίςι ΒΡΑΒΕΙΑ Βραβείο Χαρακτικισ Μουςείου Uzés, Γαλλία Βραβείο Χαρακτικισ Académie de Chaville, Παρίςι 1985 Βραβείο Demoulin «Société des Artistes Français», Παρίςι Βραβείο χεδίου Académie de Chaville, Παρίςι Βραβείο Χαρακτικισ Villedieu Elancour-en-Yvelines, Παρίςι 1990 Βραβείο Χαρακτικισ Saint-Cloud, Παρίςι Βραβείο Χαρακτικισ Voisin-le-Bretonneux, Παρίςι 2006 Βραβείο Bracquemond / SBA Carrousel du Louvre, Παρίςι 2009 Βραβείο Geant de Beaux-Art Salon d'automne Espace Champerret, Παρίςι ΒΙΒΛΚΑ ΣΖΧΝΗ 1991 «ΑΚΘΣΛΚΘ» του Νίκου ΚΑΗΑΝΣΗΆΚΘ (14 Χαρακτικά) 1997 «ΟΔΤΕΛΑ» του Νίκου ΚΑΗΑΝΣΗΆΚΘ (12 Χαρακτικά 1 τόμοσ) 1999 «ΟΔΤΕΛΑ» του Νίκου ΚΑΗΑΝΣΗΆΚΘ (12 Χαρακτικά 2 τόμοσ) 2002 «ΑΝΑΦΟΡΆ ΣΟΝ ΓΚΡΕΚΟ» του Ν. ΚΑΗΑΝΣΗΆΚΘ (3 Χαρ. 1 τόμοσ) 2003 «ΣΑ ΡΟΔΛΝΑ ΑΚΡΟΓΟΑΛΛΑ» του Α. ΠΑΠΑΔΛΑΜΑΝΣΘ (7 Χαρακτικά) 2004 «ΣΟ ΠΝΕΥΜΑ ΣΩΝ ΑΓΩΝΩΝ» φλλθψθ και εκτζλεςθ του Λευκϊματοσ με τθν ςυμμετοχι δϊδεκα Ελλινων Χαρακτϊν για τουσ Ο.Α. των Ακθνϊν (12 Χαρακτικά) 2005 «ΚΆΛΑΑ...ΠΘΓΙ ΣΩΝ ΠΟΛΛΣΛΜΪΝ» φλλθψθ και εκτζλεςθ του Λευκϊματοσ ςε δυο τόμουσ με τθν ςυμμετοχι 14 Ελλινων Χαρακτϊν. (14 Χαρακτικά) 2007 «Ο ΘΝΛΟΧΟ» του Jacques LACARRIÈRE (12 Χαρακτικά) 2007 «ΑΝΑΦΟΡΆ ΣΟΝ ΓΚΡΕΚΟ» του Ν. ΚΑΗΑΝΣΗΆΚΘ (8 Χαρ. 2 και 3 τόμοσ) 2007 «Θ ΚΆΛΑΑ, Θ ΜΑΝΑ ΜΟΤ...» Απόςπαςμα από το «Αναφορά ςτον Γκρζκο» του Νίκου Καηαντηάκθ. (9 Χαρακτικά) ΒΙΒΛΚΑ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΑ 2010 ΤΜΒΟΛΛΚΘ ΠΑΡΑΛΑΓΘ N I * μαφρου και άςπρου χρ. + *ςε μάρμαρο ΤΜΒΟΛΛΚΘ ΠΑΡΑΛΑΓΘ N II * μαφρου και άςπρου χρ. + * μάρμαρο και αναγλ. Χαρτί ΤΜΒΟΛΛΚΘ ΠΑΡΑΛΑΓΘ N III * μαφρου και άςπρου χρ. + *γυαλί και χαρτί ΜΤΣΛΚΟ ΚΘΠΟ * ςε μάρμαρο ΜΟΝΟ ΜΕ ΣΘΝ ΔΟΤΛΕΛΑ ΣΟΤ * ποίθμα του ΓΛΑΝΝΘ ΡΛΣΟΤ + *χαρτί και μάρμαρο ΕΛΛΑ, ΑΝΣΑΝΑΚΛΑΘ ΣΟΤ ΘΛΛΟΤ * ποιθτικά αποςπ. Γφρω από τθν Ελιά + * χαρτί και μάρμαρο + ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΟ ΧΡΟΝΟ 2011 ΦΛΛΟΠΟΛΛ I * μάρμαρο χαρτί γράμματα τυπογ ΦΛΛΟΠΟΛΛ II * μάρμαρο χαρτί γράμματα τυπογ ΦΛΛΟΠΟΛΛ III * μάρμαρο χαρτί γράμματα τυπογ ΦΛΛΟΠΟΛΛ IV 2012 ΦΛΛΟΠΟΛΛ V 2012 ΦΛΛΟΠΟΛΛ VI 2012 ΦΛΛΟΠΟΛΛ VII

2 ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΗ ΠΟΙΗΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ 1999 «DANS LA MAIN DU VENT» του André ROCHEDY 2000 «ΚΤΚΛΑΔΕ, ΠΟΡΟΛ ΚΆΛΑΑ» (Cyclades, semences de mer) του Alain BLANC 2006 «ECLATS DIFFERES DU TEMPS» του Constantin KAÏTÈRI 2009 «Ο ΝΕΟ ΕΡΩΣΟΚΡΛΣΟ» του Π. ΠΡΕΒΕΛΑΚΘ, 42 κολλάη ΑΝΑΓΛΤΦΑ ΧΑΡΣΙΑ GAUFRAGES 2007 ΟΛ ΣΡΑΣΛΩΣΕ ΣΘ ΓΡΑΦΘ N 1 N 2 N ΛΟΓΛΑ ΚΛΕΜΜΕΝΑ ΑΠϋ ΣΘ ΛΓΘ 2009 ΣΘΝ ΡΟΘ ΣΟΤ ΧΡΟΝΟΤ 2010 Θ ΕΠΟΧΘ ΠΟΤ ΣΟ ΜΟΛΤΒΛ ΓΛΝΕΣΑΛ ΦΩ ΑΛΛΕ ΔΗΜΙΟΤΡΙΕ 1999 φλλθψθ και εκτζλεςθ του Βραβείου «Prix Mireille» για το ετοσ 2000 ΑΣΟΜΙΚΕ ΕΚΘΕΕΙ Ηωγραφικι Χαρακτικι Α.Σ. «ΤΔΡΟΧΟΟ», Ακινα -Χαρακτικι Προξενειο, Παρίςι Ηωγραφικι - Χαρακτικι ΕΠΟΧΘ, Λωαννινα Χαρακτικι Ottawa, Καναδα Ηωγραφικι - Χαρακτικι Α.Σ. «ΤΔΡΟΧΟΟ», Ακινα Χαρακτικι Α.Σ. «LA PICCOLA FENICE», Varèse, Italie χζδια - Τδατογραφίεσ Χαρακτικά Α.Σ. «ΑΝΣΘΝΩΡ», Ακινα χζδια - Τδατογραφίεσ Χαρακτικά Α.Σ. «ΕΠΟΧΕ», Κθφιςιά, Ακινα Βιβλία Σζχνθσ Παρουςίαςθ τθσ ΑΚΘΣΛΚΘ του Ν. Κ Χαρακτικι Pessac, Bordeaux, France χζδια - Τδατογραφίεσ - Χαρακτικά Α.Σ. «ΕΠΟΧΕ», Κθφιςιά, Ακινα -χζδια - Τδατογραφίεσ - Χαρακτικά Α.Σ. «ΔΛΜΛΣΟ», Ρζκυμνο, Κριτθ Χαρακτικά Πολιτιςτικό Κζντρο, Meudon, Γαλλία Χαρακτικά - Βιβλία Σζχνθσ Α.Σ. «ΕΠΟΧΕ», Κθφιςιά, Ακινα Παρουςίαςθ τθσ ΟΔΤΕΛΑ του Ν. Κ Χαρακτικά Α.Σ. «AMACLA», Toulouse, Γαλλία Χαρακτικά Grenoble International, Grenoble, Γαλλία -Β.Σζχνθσ - χζδια - Τδατογραφίεσ - L ATRIUM, Chaville, Γαλλία Χαρακτικά (Αναδρ. Εκκ. 10 ετϊν) χζδια Χαρακτικά Α.Σ. «ΕΠΟΧΕ», Κθφιςιά, Ακινα χζδια - Τδατογραφίεσ Χαρακτικά Α.Σ. «ΑΕΝΑΟΝ», Wiesbaden, Γερμανία Αναδρομικι ζκκεςθ Χαρακτικισ Πολιτιςτικό Κζντρο Διμου Ακθνϊν «ΜΕΛΛΝΑ» 1 Παρουςίαςθ του Λευκϊματοσ (Σο Πνεφμα Σων Αγϊνων, Ακινα 2004) -χζδια - Χαρακτικά Πολιτιςτικό Κζντρο, CARRÈ DES COIGNARD, Nogent sur / Marne, Γαλλία -Βιβλία Σζχνθσ Χαρακτικά Λςτορικό Μουςείο Κριτθσ, Θράκλειο, Κριτθ -Βιβλία Σζχνθσ - Χαρακτικά Πολιτιςτικό Κζντρο Λαϊκισ Σράπεηασ Λευκωςίασ, Κφπροσ Βιβλία.Σ. Χαρακτικά Δθμαρχείο του VI arr. Παρίςι Αναφορά ςτον Ν. ΚΑΗΑΝΣΗΑΚΘ (50 χρόνια από τον κάνατο του) Βιβλία Σ. Χαρακτικά Α.Σ. «EPREUVE d ARTISTE» Anvers, Βζλγιο Βιβλία-χαρακτικά Κζντρο Σζχνθσ και Πολιτιςμοφ Διμου Αμαρουςίου, Ακινα -Χαρακτικά, Collages, Βιβλία Α.Σ. Χανιά, Κριτθ -Χαρακτικά-Μαρμαρο Α.Σ. «PERIPLE» Βρυξζλλεσ, Βζλγιο Χαρακτικι Βιβλία Σζχνθσ gaufrages Jouvence, Issy les Moulinneaux

3 ΟΜΑΔΙΚΕ ΕΚΘΕΕΙ Νζοι Ζλλθνεσ Ηωγράφοι Centre Culturel Hellénique, Παρίςι Salon d Automne Grand-Palais, Παρίςι Ηωγραφικι χζδια Α.Σ. «ΑΛΚΟΤΑ ΣΖΧΝΘ», Ακινα -Salon d Automne Grand-Palais, Παρίςι Ζλλθνεσ- Centre Cyrano de Bergerac Sannois, Παρίςι Ζλλθνεσ Καλλιτζχνεσ Δθμαρχείο του ΧΛ arr., Παρίςι -35 Salon jeune Peinture Grand-Palais, Παρίςι -Ζλλθνεσ Χαράκτεσ Βιβλιοκικθ του Montreuil, Παρίςι -Salon des Artistes Français Grand-Palais, Παρίςι -XVI Salon de la Gravure Bayeux, Γαλλία V Biennale de la Gravure Dignes-les-Bains, Γαλλία Πανελλινια Καλλιτεχνικι Ζκκεςθ 87 Ακινα -CRAC Champigny-sur-marne, Παρίςι ΧΛΧ Salon de la Gravure Bayeux, Γαλλία -VI Biennale de la Gravure Dignes-les-Bains, Γαλλία II Salon de l Estampe en Yveline Elancourt, Παρίςι SAGA 90 Grand-Palais, Παρίςι Ματιζσ πάνω ςτον ΚΑΗΑΝΣΗΑΚ *Chapelle de la Sorbonne, Παρίςι * Βαςιλικι Αγίου Μάρκου, Κριτθ * Institut Français d Athènes, Ακινα * Βιβλιοκικθ τθσ Chaville, Παρίςι -Salon des Artistes Français Grand Palais, Παρίςι Χαρακτικι Α.Σ. «ΕΠΟΧΕ», Ακινα -SAGA 92 Grand-Palais, Παρίςι VI Biennale Int. de la Gravure Ermont, Παρίςι SAGA 93 Grand-Palais, Παρίςι -VI Salon de l Estampe en Yvelines Elancourt, Παρίςι -II Biennale de la Gravure Vaison-la-Romaine, Γαλλία -ART ATHENS 93 Ακινα -Χαρακτικά από τον 16 ςτον 20 αιωνα Mirmande, Drôme, Γαλλία -Gravure en Liberté Καλ. Κεν.του Chesnay, Παρίςι -Χαρακτικά Limay, Γαλλία SAGA 94 Parc des Expo., (porte de Versailles),Παρίςι -υγχ. ελ. ηωγρ. Και γλφπτεσ ςτθν Γαλλία Maison de l Europe, Παρίςι -φγχρονθ Ελλθνικι Χαρακτικι *Konschthaus Beim Engel, Λουξεμβουργο *UNESCO, Παρίςι *Α.Σ. «Αίκουςα Σζχνθσ», Ακινα υναντιςεισ καλλιτεχνικοφ βιβλίου La roche-sur-yon, Γαλλία -Χαρακτικά Εργα Octon-Hérault, Γαλλία -ΛΛ Biennale Χαρακτικισ Plessis-Boychard, Γαλλία -IV Biennale Int. Bhârat Bhavan Bhopal, Λνδια -20 χρόνια Χαρακτικισ Atrium, Chaville, Παρίςι -III Biennale Χαρακτικισ Plessis-Bouchard, Γαλλία -I Biennale Χαρακτικισ, Ile de France Versailles, Παρίςι ΛΧ Biennale Int. Χαρακτικισ Ermont, Γαλλία -Gravures en Liberté Δθμαρχείο τθσ Tour, Γαλλία -Διεκνθσ Εβδομαδα Ν. Καηαντηάκθ Θράκλειο, Κριτθ -Εικαςτικά και λογοτεχνικά παράλλθλα Ρόδοσ, Κεςςαλονίκθ, Ακινα ΟΔΤΕΛΑ (Ομιρου-Καηαντηάκθ) Château des Adhémar, Montélimar, Γαλλία -Page(s) 3, φγχρονο Βιβλίο Σζχνθσ Esp. Charenton, XII Arr., Παρίςι On dirait la Mer (Βιβλ. Σ. Μες. Χωρων) Μαςςαλία, Γαλλία

4 -2 Διεκνζσ Φεςτιβάλ Καλ. Φωτογραφίασ Ναυτικό Μουςείο, Πειραιά Une région très Livre N 13 Κεντρικι Βιβλιοκικθ, Grenoble, Γαλλία -Page(s) 5, υγχρονο Βιβλίο Σζχνθσ Esp. Charenton, XII Arr., Παρίςι -4 ζκδοςθ «Οι τεχνεσ του Βιβλίου» Foire de l Odéon, Παρίςι -Μθνασ εικαςτικων Σεχνϊν Σεχνοπολισ, Ακινα KIPAF Διεκνζσ Φεςτιβάλ Χαρακτικων Κορεα -Page(s) 6, υγχρονο Βιβλίο Σζχνθσ Esp. Charenton, XII Arr., Παρίςι -Θ Χαρακτικι ςτθν Ευρωπθ- Βουλγαρια, Γαλλία, Ελλάδα, Εςκονια, ταςεισ και προοπτικεσ Λςπανια, Γερμανία Διεκνεισ υναντιςεισ Χαρακτικισ-Château de Grouchy, OSNY, Γαλλία Καλλιγραφιασ- Συπογραφιασ -6 Διεκνεισ ςυν. Εκδ. Και Δθμιουργων Parc Chanot, Μαςςαλία, Γαλλία «ΣΟ ΠΝΕΥΜΑ ΣΩΝ ΑΓΩΝΩΝ» *Πολιτιςτικό Κζντρο Διμου Ακθνϊν, Λεφκωμα- Ακινα 2004 ΜΕΛΛΝΑ *Α.Σ. «La Hune Brenner», Παρίςι -Σεχνθ και τεχνολογια ΑΧΟΝ, Shunde, Κινα -JGC φγχρονθ Χαρακτικι Δθμαρχείο του VI Arr., Παρίςι -Livres en Mai 2 Λφκειο Henri IV, Παρίςι -Estampe et Ecriture AXON, Μαδριτθ, Λςπανια -Marché de la Poésie Πλατεια St. Sulpice, Παρίςι -Περιπατοσ ςτισ αικουςεσ Σζχνθσ Ακινα La taille et le crayon Δθμαρχείο του IX Arr. Παρίςι -Page(s) 7, φγχρονο Βιβλίο Σζχνθσ Esp. Charenton, XII Arr., Παρίςι -Σο Πνεφμα Σων Αγϊνων *Δθμοτικι Πινακοκικθ, Κζρκυρα (Λεφκωμα Ακινα 2004) *Μδρυμα Κρακικισ Σζχνθσ και Παραδ., Ξάνκθ *Βαφοποφλειο Πνευματικό Κζντρο, Κεςςαλονίκθ -Salon d Automne Espace Charenton, XII Arr., Παρίςι Foire aux Livres d Exception Albi, Γαλλία -Χαρακτικι τθσ Chaville France Loisirs, XV Arr., Παρίςι -Livres en Mai 3 Λφκειο Henri IV, V Arr., Παρίςι -9 Γιορτι τθσ γραφισ Théoule sur Mer, Γαλλία -Μπλε, Μεςογειακι, Ακτι Χωριό Σζχνθσ, Octon, Γαλλία -JGC φγχρονθ Χαρακτικι Hôtel Salomon de Rothschild, IIX Arr. Παρίςι -Γιορτθ του Καλλιτεχνικοφ Βιβλίου Forcalquier, Γαλλία -Παρουςίαςθ Καλλιτεχνικοφ Βιβλίου Α.Σ. Valeurs d Art -Page(s) 8, φγχρονθ Βιβλιοφιλία Esp. Charenton, XII Arr., Παρίςι Φεςτιβάλ του εικονογραφ. Βιβλίου Δθμ. Βιβλιοκικθ Soultz, (R. BELTZ), Γαλλία -JGC φγχρονθ Χαρακτικι Δθμαρχείο του VI Arr., Παρίςι -Άνοιξθ τθσ Χαρακτικισ Μεςογειακό πίτι Χαρακτικισ «Μπλε Μεςόγειοσ» Βιβλιοκικθ de Carcès, Γαλλία -Livres en Mai 3 Λφκειο Henri IV, V Arr. Παρίςι -10 Εκδότεσ φγχρονου Καλλιτ. Βιβλίου «Abbé Fret» Bretoncelles, Γαλλία - «Κάλαςςα...Πθγι των Πολιτιςμϊν» *Πνευματικό Κζντρο Διμου Ακθνϊν, Ακινα - Λεφκωμα - *Καΐρειοσ Βιβλιοκικθ Άνδρου, Άνδροσ -6 Διεκ. Salon τθσ Χαρακτικισ Morhange en Lorraine, Γαλλία -Θ Μυκολογία ςτθν Χαρακτικι Α.Σ. «William James», Χολαργόσ, Ακινα -Page(s) 9 φγχρονθ Βιβλιοφιλία Esp. Charenton, XII Arr., Παρίςι -SNBA 2006 Χαρακτικι Carrousel du Louvre, I Arr., Παρίςι Livres en Mai 4 Λφκειο Henri IV, V Arr., Παρίςι -2 Salon, Καλ. Και Σεχνίτεσ του Βιβλίου Prieuré, La Charité sur Loire, Γαλλία -Page(s) 10, φγχρονθ Βιβλιοφιλία Esp. Charenton, XII Arr., Παρίςι -30 χρόνια Χαρακτ. ςτθν Chaville «ATRIUM» Chaville, Παρίςι JGC φγχρονθ Χαρακτικι Δθμαρχείο του VI Arr., Παρίςι -Livres en Mai 5 Λφκειο Henri IV, Παρίςι V arr. -3 Marché Χαρακτικισ Μεςογειακό ςπίτι Χαρακτικισ, Cotignac, Γαλλία -Page(s) 11, φγχρονθ Βιβλιοφιλία Esp. Charenton, XII Arr., Παρίςι

5 2009 -Livres en Mai 6 Λφκειο Henri IV, V Arr., Παρίςι -30 Salon de Viroflay Α.Σ. «A l'écu de France» Viroflay, Παρίςι. -Εν-τυπϊςεισ επί χάρτου Δθμοτικι Πινακοκικθ Πειραιά. -Γζφυρεσ VI λοβακία-ελλάδα Δθμοτικι Πινακοκικθ Κεςςαλονίκθσ. -1θ Νφκτα ςφγχρονθσ χαρακτικισ Πλατεία St Sulpice, VI Arr. Παρίςι Γαλ, -11 Διεκ. Salon Νθςιϊτικου Βιβλίου Νιςοσ d'ouessant-bourg de Lampaul Γαλ. -Salon d'automne Esp. Champerret, XVII Arr., Παρίςι Γαλ. -Page(s) 12, φγχρονθ Βιβλίοφιλία Esp. Charenton, XII Arr., Παρίςι Γαλ ESTAMP'ART 77 Foyer Communal Souppes- S/Loing, Fr. -Συπογραφείο, Calligraphy Print Noyal S/Vilaine, Rennes Γαλ. -Livres en Mai 7 Λφκειο Henri IV, V arr. Παρίςι Γαλ. -Page(s) 13n, φγχρονθ Βιβλιοφιλία Esp. Charenton, XII Arr., Παρίςι Γαλ Délires de Livres Collégiale St. André, Sartres, Γαλ. -Ο Μυςτικόσ κιποσ Épreuve d'artiste, Ανβερςα, Βζλγιο. -Μζρα ςφγχρονθσ χαρακτικισ Πλατεία St. Sulpice, Παρίςι, Γαλ. -Salon de Ac3a St. Martin Biville S/mer, Γαλ. -Livres en Mai 8 Λφκειο Henri IV, V arr. Παρίςι, Γαλ. -Κυκλάδεσ, τοπία, Μορφζσ, φμβολα ΛΣΛΠ Κζντρο Πολιτ. Σινου. -6me Biennale, Estampe de Chaville Atrium de Chaville, Γαλ. -Σο καλλιτ. Βιβλίο ζνα ζργο τζχνθσ Hôtel Dieu, Brie Comte Robert, Γαλ. -Page(s) 14n, φγχρονθ Βιβλίοφιλία Esp. Charenton, XII arr. Παρίςι, Γαλ Livres a lire 9 Arras, - Quai de la batterie, Γαλ. -J.G.C. φγχρονθ Χαρακτικι Δθμαρχείο του VI arr. Παρίςι, Γαλ. -ΣΡΛΓΩΝΟ Α.Σ. Κθφιςιά, Ακινα. -Livres en Mai 9 Λφκειο Henri IV, Παρίςι, Γαλ. -Καλλιτεχ. Βιβλία ςτο Maison dorée Le Sévrienne des Arts, Sévres, Παρίςι, Γαλ. -Page(s) 15θ, φγχρονθ Βιβλίοφιλία Εsp. Charenton, XII arr.,παρίςι, Γαλ. -TINOSHABITART Σινοσ, Κυκλάδεσ.

6 Αγγζλικα Κοροβζςθ -Καλαντίδθ Γεννικθκε ςτον Πφργο Θλείασ. Ηει και εργάηεται ςτθν Ακινα. ΠOYΔE πουδάηει με Κρατικι Τποτροφία ςτθν Ανϊτατθ χολι Καλϊν Σεχνϊν Ακινασ ςτο Εργαςτιριο Γλυπτικισ του Δθμ. Kαλαμάρα Παίρνει πτυχίο γλυπτικισ με τρεισ Επαίνουσ Παίρνει πτυχία από τα φροντιςτιρια Γυψοτεχνίασ, Χαλκοχυτικισ, 1976 Φροντιςτιριο Κεραμικισ Πτυχίο Κεωρθτικϊν πουδϊν Μελετά τθ μζκοδο αναπαράςταςθσ του Ανκρωπολόγου Γλφπτθ M. M. Γκεραςίμωφ με τον κακθγθτι A.Πουλιανό και παίρνει τον τίτλο τθσ Ανκρωπολόγου - Γλφπτριασ για τθν εργαςία τθσ ςτο ςπιλαιο των Πετραλϊνων Χαλκιδικισ. ΔΗΜΟΙΑ EPΓA TH υνεργάηεται με ανκρωπολόγουσ και παλαιοντολόγουσ και δθμιουργεί αναπαραςτάςεισ- αναςτθλϊςεισ του αρχανκρϊπου και ηϊων τθσ εποχισ του.(βρίςκονται ςτο Ανκρωπολογικό Μουςείο Πετραλϊνων Xαλκιδικισ) Ανακοινϊνει τθν εργαςία τθσ αυτι ςτο A Πανελλινιο υνζδριο Ανκρωπολογίασ χεδιάηει και επιμελείται τθν καταςκευι των προκθκϊν του Ανκρωπολογικοφ Μουςείου των Πετραλϊνων Χαλκιδικισ Διδάςκει ςτθ Μζςθ Εκπαίδευςθ Διδάςκει Γλυπτικι ςτο Εργαςτιριο φγχρονθσ Tζχνθσ, που λειτουργεί παράλλθλα με τθν Mπιενάλλε «Χρυςισ Oλυμπιάδασ» ςτθν Κω Γλυπτικι Εγκατάςταςθ «Επικοινωνία «Ακινα, Κόμβοσ Μεςογείων και Λ. Κατεχάκθ χεδιάηει βιομθχανικό αντικείμενο για τθν Kraft General Foods/Hellas Δθμιουργεί τα μετάλλια τθσ υνόδου Κορυφισ των Κρατϊν Μελϊν τθσ EOK Προτομι Μ.Αλεξάνδρου Γενικι Σράπεηα Ελλάδοσ Προτομι Ουρανίασ Κοκκίνου ςτθ Λευκωςία Κφπρου Προτομι Θςιόδου ςτθν Άςκρθ Κθβϊν Mνθμείο για τουσ ξεριηωμζνουσ εκ Πόντου και M. Aςίασ, ςτα N. Mουδανιά Xαλκιδικισ Προτομι Μελίνασ Μερκοφρθ ςτο Μδρυμα Μελίνα Μερκοφρθ Μνθμείο «Εκνικισ Αντίςταςθσ», Κορακόλικοσ Βοιωτίασ Μνθμείο αναμνθςτικό των Χορθγϊν του Ελλθνοαμερικάνικο Μδρυμα Γλυπτό για τον Γιάννθ Βεργζτθ Πφργοσ Θλείασ «Φφτεψε τισ Ρίηεσ ςου».αρχ. Χϊροσ ουνίου Κεςςαλονίκθ, Λεωφ. Γ.Παπανδρζου, Ντεπο, Σο ςφμβολο Φίλων πραςίνου Κεςςαλονίκθσ «το ολυμπιακό πνεφμα τωρα ςτθν Κίνα» Πεκίνο Γλυπτό Ελευκερία Αλλθλεγφθ Ν.Μουδανιά Χαλκιδικισ Θρϊον Κατάκολο Θλείασ Μνθμείο Λππικοφ Μζτςοβο «Οι Δρόμοι του Νεροφ» Παρίςι ςε εργοςτάςιο ο ανακφκλωςθσ νεροφ. ΔIAKPIEI 1980 Παίρνει ζπαινο από τθν Ανκρωπολογικι Eταιρ. Eλλάδασ Διακρίνεται και φιλοτεχνεί το μετάλλιο των Πανευρωπαϊκϊν Αγϊνων Βραβεφεται από τον Διμο Χολαργοφ Βραβεφεται από τον φλλογο Γλυπτϊν Διακρίνεται από τον Oργανιςμό Eκδόςεωσ Διδακτικϊν Bιβλίων (O.E.Δ.B.) και εικονογραφεί 2 βιβλία τθσ αγγλικισ γλϊςςασ.

7 Βραβεφεται από τον Διμο Aκθναίων και φιλοτεχνεί το Ζργο «Eπικοινωνία» (Bρίςκεται ςτθ Λ. Mεςογείων, κόμβο με τθν Λ.Κατεχάκθ) Παίρνει το 9ο Premio Internazionale : Fontana di Roma Διακρίνεται με ομάδα καλλιτεχνϊν, από τον O.E.Δ.B. για τθ ςυγγραφι βιβλίου H Διδακτικι τθσ Tζχνθσ» Βραβεφεται με το Nazionale Premio «Arte e Sport» Iταλίασ Βραβεφεται με το Διεκνζσ Μετάλλιο Ειρινθσ του Ο.Θ.Ε. για τθν προςφορά τθσ ςτο Club Unesco Δωδεκανιςου 1997 Βραβεφεται και δθμιουργεί το Μνθμείο «Εκνικισ Αντίςταςθσ «, (Kορακόλικοσ Βοιωτίασ) Βραβεφεται από το υμβοφλιο Λςτορικισ μνιμθσ Αγϊνα ΕΟΚΑ Τπουργείο Παιδείασ και Πολιτιςμοφ Κφπρου Επιμελείται εξϊφυλλα βιβλίων Δθμοτικοφ χολίου και Γυμναςίου Βραβεφεται, από τον Διμο Πικερμίου, για τθν προςφορά τθσ ςτον Πολιτιςμό Γίνεται Ολυμπιονίκθσ με το αςθμζνιο μετάλλιο, διάκριςθ ςτον παγκόςμιο διαγωνιςμό Γλυπτικισ με Κζμα τον Ολυμπιςμό ςτθν Ολυμπιάδα του Πεκίνου 2008.Σο ζργο τθσ Ειρινθ βρίςκεται ςε δθμόςιο χϊρο ςτο Πεκίνο και διακοςμεί τθν Πόλθ από τον Αυγουςτο Δθμιουργεί τα βραβεία για το Φεςτιβάλ κινθματογράφου τθσ «Ολυμπίασ για νζουσ και παιδιά». EKΘEEI (επιλογι) Από το 1975 ζχει πάρει μζροσ ςε περιςςότερεσ των 60 ομαδικϊν εκκζςεων, υπαικρίων και εςωτερικοφ χϊρου, που διοργανϊνουν ιδιωτικζσ Αίκουςεσ Σζχνθσ ςτθν Ελλάδα, ςτο Yπ. Πολιτιςμοφ, Εκνικι Πινακοκικθ, Μουςείο Bορρζ, κιρϊνειο Mουςείο, Γραμματεία Iςότθτασ, Διμουσ: Aκινασ, Nαυπλίου,Π. Φαλιρου και αλλοφ. Επίςθσ ςτθν Λςπανία, Γαλλία, Ρωςία, Δανία, Λταλία και Γερμανία «Θμζρεσ τθσ Ακινασ» ςτθ Μόςχα - Διμοσ Ακιναίων θ Διεκνισ Mπιενάλλε Γλυπτικισ - κυρϊνειο Μουςείο Πανελλινια Ζκκεςθ - Yπ. Πολιτιςμοφ Exposition International de Arte Postal ςτθ Γρανάδα Αίκουςα Εκκζςεων Ευρωπαίων Δθμοςιογράφων ςτθ Ρϊμθ «Πλαςτικζσ Γραμμοδρομίεσ» ςτα «Eικαςτικά Δρϊμενα» Δ. Ακιναίων φγχρονθ Ελλθνικι Γλυπτικι Maison de Architecture ςτο Παρίςι H «Γυναικεία Φιγοφρα ςτθν Σζχνθ» Kαravia Beach Kωσ «Πόλεισ - Ζκνθ - Άνκρωποι» Γαλλικι Πρεςβεία, Ακινα «Εικαςτικό Πάηλ» Ηάππειο Β. Δράκου Ατομικι Ζκκεςθ «Eνδυνάμεισ», Aίκουςα τζχνθσ Eποχζσ Αντιπροςωπεφει τθν Ελλάδα ςτθν 4TRIENALE Γλυπτικισ ςτθν Γαλλία ART ATHINA ATOMIKH Ζκκεςθ υπό τθν αιγίδα τθσ «Κεςςαλονίκθ»Πολιτιςτικισ Πρωτεφουςασ, με τίτλο «H εικόνα τθσ Φωνισ» ςτθν Art Gallery Anny Μπαλτα Eκπροςϊπθςθ τθσ Ελλάδασ ςτθν υπαίκρια ζκκεςθ ςφγχρονθσ Γλυπτικισ των χωρϊν-μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ- Πολιτιςτικό κζντρο Kennedy Center- Ουάςιγκτον, Θ.Π.Α. με τίτλο «Connecting Worlds» υμμετοχι ςτο Forum τθσ Ελλάδοσ ωσ τιμϊμενθσ χϊρασ ςτθ Φρανκφοφρτθ, ςτθ 53θ Διεκνι Ζκκεςθ βιβλίου με τα «Μουςικά γλυπτά» Ηάππειο Μζγαρο θμερίδα του Ευρωκοινοβουλίου «Σο μζλλον τθσ Ευρϊπθσ» υμμετείχε ςτθν ζκκεςθ με τίτλο «2004 Αναηθτϊντασ τθν Ολυμπιακι Λδζα» που οργάνωςε ο Πολιτιςμικόσ Οργανιςμόσ του Διμου Ακιναίων. Θ Κριτικι Επιτροπι τθσ ζκκεςθσ, τθν Βράβευςε και επζλεξε το ζργο τθσ Paz (ειρινθ) για τθ ςυλλογι τθσ Δθμοτικισ Πινακοκικθσ ART ATHINA Ατομικι ζκκεςθ - Αίκουςα Σζχνθσ Εποχζσ SonART-Olympics Ζκκεςθ Multimedia (γλυπτικι, Ηωγραφικι, ταινία)με τθν οποία θ Γραμματεία Σφπου και το Μουςείο Βορρζ εκπροςωπεί τθν Ελλάδα ςτθν Ευρϊπθ και Αμερικι ενόψει των Ολυμπιακϊν Αγϊνων Θ ζκκεςθ ταξιδεφει Κολωνία - Ουάςιγκτον - Λοσ Άντηελεσ - Μαδρίτθ -Χάγθ - Παρίςι Λονδίνο Βρυξζλλεσ. Κατά τθ διάρκεια των αγϊνων θ ζκκεςθ με τίτλο «Ολυμπιονίκθσ ζρωσ» ςτθν Ακινα-Αττικό Άλςοσ, ςτθν Αρχαία Ολυμπία και ςτο Ρζκυμνο. Οργάνωςθ.Νομαρχίασ Ακθνϊν, Νομ. Θλίασ,. Ν. Ρζκυμνου, Κρθτικι Εςτία Διάκριςθ ςε Παγκόςμιο διαγωνιςμό-διμου Chicago «Gateway Green», Ελλινων γλυπτϊν ανάμεςα ςε 19 χϊρεσ.

8 2006 υμμετζχει ςε εκκζςεισ ς ε όλθ τθν Κίνα ςτο «Contest for the Landscape sculptures of the Beijing 2008 Olympic Games». Διακρίνεται ςε αυτόν τον παγκόςμιο διαγωνιςμό,(ςυμμετοχι 49 Χϊρεσ 2500 προτάςεισ) με 11 ζργα τθσ Σα εργα τθσ «κωπθλαςία», «Σο Ολυμπιακό Πνεφμα τϊρα ςτθν Κίνα» και «Ειρινθ Εκεχειρία» ταξιδεφουν ςε 39 Πόλεισ ςε όλο τον κόςμο με «τον Διαγωνιςμό Ολυμπιακισ γλυπτικισ που οργανϊνει θ επιτροπι ΠΕΚΛΝΟ 2008» το Art-Act παρουςιάηεται το ζργο τθσ από τον Γιάννθ Κολοκτρϊνθ (κακθγθτι τθσ Λςτορίασ τθσ Σζχνθσ ςτο Πολυτεχνείο Κράκθσ)ςε διάλογο με το κοινό τουσ Ολυμπιακοφσ Αγϊνεσ του Πεκίνου 2008 (Διαγωνιςμό υπαίκριασ γλυπτικισ για τον Ολυμπιςμό)βραβεφεται από τθν Οργανωτικι Επιτροπι των Αγϊνων με το Αςθμζνιο Μετάλλιο Ατομικι Ζκκεςθ ςτθν αντορίνθ ςτθν Artspace.-Περιπλάνθςθ, Γλυφάδα, Αττικι υνζδριο για τθν Ελλθνικι Γλϊςςα Γραφι και Σζχνθ, ειςθγείται τθν εργαςία τθσ ςτθν γλυπτικι Θ Εικόνα τθσ Φωνισ 2008 Ατομικι ζκκεςθ, Art space ςτθν αντορίνθ Ατομικι ζκκεςθ ςτθν γκαλλερί Art Studio, Μφκονοσ «Ο χρόνοσ, οι μορφζσ, οι ζννοιεσ» αναδρομικι ζκκεςθ, ςτο Εκνικό Αρχαιολογικό Μουςείο, Ακινα «- Ο χρόνοσ, οι μορφζσ, οι ζννοιεσ- το ταξίδι ςυνεχίηεται» Αίκουςα Σζχνθσ Σεχνοχϊροσ, Ακρόπολθ. ΕΡΓΑ ΣΗ βρίςκονται, μεταξφ άλλων : το Μακεδονικό Μουςείο φγχρονθσ Σζχνθσ. τθν Ελλθνικι Πρεςβεία, ςτο αντιάγο τθσ Χιλισ, ςτισ Πινακοκικεσ φρου και Κεφαλλθνίασ Δθμοτικι πινακοκικθ Ακινασ, ςτο Μουςείο φγχρονθσ Σζχνθσ ςτο Μεςολόγγι και ςτο Ελλθνικό Λογοτεχνικό και Λςτορικό Αρχείο (Ε.Λ.Λ.Α.). Λταλικό Προξενείο τθσ Κω, Λταλικι Πρεςβεία Ακινα. Ζργα τθσ επίςθσ κοςμοφν τα γραφεία τθσ ουθδικισ Ακαδθμίασ Απονομισ Νόμπελ, το Δθμαρχείο τθσ τοκχόλμθσ, το Τπουργείο πολιτιςμοφ τθσ Σαϊβάν, Παρίςι -πολυκατοικία, το Μδρυμα Μελίνα Μερκοφρθ, COSMOTE (κτίριο εξυπθρζτθςθσ πελατϊν), PORTOHYDRA ξενοδοχείο (Ερμιονίδα), HELLENIC Museum and Cultural Center of Chicago, Διθκοιτίριο τθσ Νομαρχίασ Θλείασ, Κεςςαλονίκθ, Λ.Γ.Παπανδρζου, Σο ςφμβολο Φίλων πραςίνου Κεςςαλονίκθσ. τθ Γενικι τράπεηα (κεντρικά Γραφεία), τα γραφεία Phizer -Ακινασ, και πολλζσ ιδιωτικζσ ςυλλογζσ. ΠΑΡΟΤΙΑΕΙ ΚΡΙΣΙΚΕ ςτο ζργο τθσ 5/ 1978 «Σαχυδρόμοσ» Κ. Κουμπζτςοσ. 9/ 1978 «Επίκαιρα» Μ. Λγλζςθ «υλλεκτικι Επικεϊρθςθ» Κουντουρίδθσ. 7/ 1978 «Ακθνόραμα» Β. Βαςιλοποφλου & 9/ 1991 «Greece s weekly» prof Γ. Μάρκου «Καφζσ» Π. Σςίτουρασ «Κατάλογοσ ζργων τθσ» Αγγζλα Σαμβάκθ. 11/1993 «The philip Morris Globe». 11/1993 «Art Magazine». 6/ 1993 «Sculpture» Ηωι Κοςμίδου. 12/1993 «Κατάλογοσ ζργων τθσ» Γ. Ηογγόπουλοσ The power of visual LOGOS, Greek women Artists Zoe Kosmidou. 4/ 2001 «Washington Times» Manfred Etjautz. 4/ 2001 «Washington Times» Ann Geracimos. 5/ 2001 «Σφποσ τθσ Κυριακισ» Καλ. Αναγνωςτάκθ. 7/ 2001 «Πατρίσ» Χριςτ. Κωνςταντόπουλοσ, Πρϊτθ,Λαμπρινίδθσ- Ροδιακι, Αμαρυςία κ.λ.π. 4/ 2001 «Κατάλογοσ ζργων Washigton» Αγγ. Σαμβάκθ. 4/ 2001 «Connecting worlds» Laura Coyle, Curator of European Art, the Corcoran Gallery of Art, Washington D.C Son ART Olympics Γιάννθσ Κολοκοτρϊνθσ, ιςτορικόσ Σζχνθσ ςτο Πολυτεχνείο Κράκθσ Πολλζσ εφθμερίδεσ(washington Times, L.Ageless times,associated Press,UIT-WOENDAG,Greek news in Athens,Βιμα, Ελευκεροτυπία,Vip Norel, Ολανδικά ζντυπα, Θλεκτρονικζσ Λςτοςελίδεσ(Culture Guide, ERA on line, ελλθνικισ Ομογζνειασ ιςτοςελίδεσ) Ολυμπιονίκθσ Ζρωσ : Dr Μιχάλθσ Δουλγερίδθσ Επιμελθτισ Εκνικισ Πινακοκικθσ ΝΕΑ ΕΛΛΘΝΛΚΙ ΣΕΧΝΘ ,Γιαννθσ Κολοκοτρϊνθσ.

9 Θ Διμθτρα Χανιϊτθ γεννικθκε το 1977 ςτθν Πάρο. πουδζσ Διμθτρα Χανιώτθ 2012Αποφοίτθςε από το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Αγωγι και Πολιτιςμόσ» του Χαροκοπείου Πανεπιςτθμίου Διορίηεται και διδάςκει ςτθ Δευτεροβάκμια και Πρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ. 2004Αποφοίτθςε από τθν Ανωτάτθ χολι Καλϊν Σεχνϊν Ακινασ Αναλαμβάνει ωσ Διευκφντρια του Εικαςτικοφ Εργαςτθρίου Διμου Πάρου (Δίκτυο Εικαςτικϊν Εργαςτθρίων ΤΠ.ΠO) Παρακολοφκθςε μακιματα επεξεργαςίασ βίντεο και εικόνασ (πολυμζςα) με τθν Ε. Χατηθςάββα Παρακολοφκθςε τριετι κφκλο μακθμάτων φωτογραφίασ με δάςκαλο τον Μ.Μπαμποφςθ. 1998Eιςιχκθ ςτθ Ανωτάτθ χολι Καλϊν Σεχνϊν Ακινασ ςτο εργαςτιριο του Γ.Ψυχοπαίδθ.(ςτο εργαςτιριο επίςθσ είναι Μ. πθλιόπουλοσ, Γ. καλτάσ, Ε. Χατηθςάββα) 1998 Aποφοίτθςε από το Δθμόςιο ΛΕΚ Χαλανδρίου ςτθν ειδικότθτα «Marketing». Διακρίςεισ 2004 Τποτροφία Εrasmus ςτο MiddlesexUniversity, Λονδίνο ο Πανελλινιο βραβείο Video Μδρυμα ΔΕΣΕ, «Επικοινωνία», Cosmote Ζπαινοσ Εργαςτθρίου Η για το ζτοσ Εκπαιδευτικά προγράμματα 2002 Διδάςκει ςτθν εκπαιδευτικι δράςθ «Παιχνίδια Πολιτιςμοφ», Τπουργείο Πολιτιςμοφ Διδάςκει ςτθν εκπαιδευτικι δράςθ «Ματίσ-Πικάςο», Μζγαρο Μουςικισ ςε ςυνεργαςία με το Μδρυμα Pompidou. Ατομικζσ εκκζςεισ 2014 ηωγραφικι «Ο Σρϊςασ και Λάςεται», Αίκουςα τζχνθσ Σεχνοχϊροσ, Ακινα Ομαδικζσ εκκζςεισ 2013 Ηωγραφικι, «Ο κεόσ να το κάμει sketch», Ο Καβάφθσ και θ πόλθ, Εκδόςεισ Γαβριθλίδθ, Ακινα Ηωγραφκι,«Dostluk-Φιλία», Ελλθνοτουρκικι φιλία, Κζντρο Σεχνϊν Διμου Ακιναίων, Γκαλερί Σεχνοχϊροσ, Ακινα. 2012Ηωγραφικι, «Επζτειοσ Χαροκόπειου Πανεπιςτθμίου», Χαροκόπειο Πανεπιςτιμιο, Καλλικζα Ηωγραφικι, «Ζκκεςθ Παριανϊν Καλλιτεχνϊν», Φιλολογικόσ ςφλλογοσ Παρναςςόσ, Πλατεία καρίτςθσ, Ακινα Ηωγραφικι-Βίντεο, «ινεφίλ», Μδρυμα Μιχάλθ Κακογιάννθ, Ακινα Ηωγραφικι, «Θ ανκρϊπινθ μορφι ςτθν τζχνθ», Εικαςτικό Επιμελθτιριο Σεχνϊν Ελλάδασ, Σεχνόπολθ, Γκάηι Ηωγραφικι, «Αντιςτακείτε», Ζκκεςθ Ηωγραφικισ τθσ UNICEF, Σεχνόπολισ, Γκάηι Φωτογραφία, «υν... ουςίεσ», Εικαςτικόσ κφκλοσ, Ακινα Ψθφιακι φωτογραφία-βίντεο, «4+1 κακθγθτζσ του Εικαςτικοφ Εργαςτθρίου εκκζτουν», 1 ο Δθμοτικό Πάρου. 2006Βιντεοπροβολι, Φεςτιβάλ βίντεο, «introout», Κεςςαλονίκθ Φωτογραφία, «Ερωτικά Πάροσ 2006», Αίκουςεσ Σζχνθσ Επίπεδα και Ξενοδοχείο MinoisVillage, Πάροσ. 2005Βιντεοπροβολι, Μπιενάλε Βαλκανίων, Λιουμπιάνα, λοβενία Ηωγραφικι, Οινοποιείο Μωραϊτθ, Νάουςα, Πάροσ Ηωγραφικι, «Παρίου φωτόσ αντίδωρον», Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο, Βρυξζλλεσ Ζκκεςθ Αποφοίτων 2004, Εργοςτάςιο, Ανωτάτθ χολι Καλϊν Σεχνϊν. 2005Βιντεοεγκατάςταςθ, Φεςτιβάλ Βίντεο, Εργοςτάςιο, Ανωτάτθ χολι Καλϊν Σεχνϊν Φωτογραφία, «Photosynkyria 2005», Μουςείο Φωτογραφίασ, Κες/νίκθ.

10 2003ΨθφιακιΦωτογραφία, «Less is More», MillefioriArtspace, Kολωνάκι. 2004Βιντεοπροβολι, «Αυςτθρϊσ κατάλλθλον», Βυηαντινό Μουςείο, Ακινα. 2004Βιντεοεγκατάςταςθ, Middlesex University, Old Truman Brewery, Bricklane, London. 2004Βιντεοεγκατάςταςθ, «Αφιζρωμα ςτον Κωςτι Παλαμά», Πνεφματικό κζντρο Διμου Ακιναίων Ηωγραφικι, «Παριανοί Καλλιτζχνεσ», Μζγαρο Μελίνα Μερκοφρθ, Κθςείο, Ακινα Ηωγραφικι, «Νζοι Ζλλθνεσ Καλλιτζχνεσ», Χάνκο, Φιλανδία Ηωγραφικι, Γκαλερί Μεταξάσ, Νάουςα, Πάροσ Ηωγραφικι, Μποφρτηι, Κάρυςτοσ. 2002Βιντεοπροβολι, Μδρυμα ΔΕΣΕ, «Επικοινωνία» (Διαγωνιςμόσ Cosmote) - 2 ο βραβείο video, Ακινα Ηωγραφικι, Δ.Ε.Π.Α.Π, Πολιτιςτικό Κζντρο Πειραιά. 2002Ηωγραφικι, Aegean Center for the Fine Arts,Παροικία-Πάροσ Ηωγραφικι, Εμπειρίκιο Γυμνάςιο Χϊρασ, Άνδροσ Γραφιςτικι, Gallery 3 Κολωνάκι Ακινα Ηωγραφικι, «Ηωγραφίηοντασ το ΕΤΡΩ», Ηάππειο Μζγαρο, Ακινα Ηωγραφικι, Παλαιό Δθμοτικό χολείο, Νάουςα, Πάροσ.

11 Ζλενα Μαρίνου Γεννικθκε ςτθν Ακινα. ποφδαςε Γραφιςτικι και Διακόςμθςθ εςωτερικϊν χϊρων ςτθν Α.Σ.Ε.. (Ακιναικό, Σεχνολογικό Επιμορφωτικό πουδαςτιριο), ( 90-93) Δοφλεψε για μεγάλο χρονικό διάςτθμα ςτθν Διαφιμιςθ. ( 92-07) Σο 2009 ειςιχκθ ςτθ ςχολι Καλϊν Σεχνϊν ςτο τμιμα Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων τεχνϊν του Αριςτοτζλειου Πανεπιςτθμίου Κεςςαλονίκθσ από το οποίο κ αποφοίτθςε το Γλώςςεσ: Αγγλικά (Proficiency), Γαλλικά (Certificat), Λταλικά (Diploma) Παράλλθλα εκπαιδευτικά μακιματα: Computer Graphics (Photoshop, Illustrator, Office) 1993 Marketing (Certificate LCCI) 1998 Φιλοςοφικι χολι Αριςτοτελείου: παρακολοφκθςθ του μακιματοσ Kierkegaard και Mollâ Sadrâ: Σο ηιτθμα τθσ φπαρξθσ και θ ανατολικι ςκζψθ με τον Επίκουρο Κακθγθτι Φιλοςοφίασ Παναγιϊτθ Δόικο (ακαδ. ζτοσ ) υμμετοχι ςε ομαδικζσ εκκζςεισ: 2013, Inspire Festival 2013 Metamorphosis, Μακεδονικό Μουςείο φγχρονθσ Σζχνθσ, Κεςςαλονίκθ (κατάλογοσ) (ιδιοκτθςία Μουςείου) 2013, Rooms 2013 Kappatos Gallery, Ακινα (κατάλογοσ) 2012, Transform 2012, Pandora s Box, Κρατικό Μουςείο φγχρονθσ Σζχνθσ, Κεςςαλονίκθ 2012, 11th International Miniature Exhibition, ερβία (κατάλογοσ) 2011, «Ulus Etching Exhibition», ερβία (κατάλογοσ) 2011, Beethoven meets Goya, Σελλόγλειο Μδρυμα Σεχνϊν, Κεςςαλονίκθ

12 FKDL - Franck Duval Ξεκίνθςε να ηωγραφίηει τθ δεκαετία του '80 και παρουςιάςε πρϊτθ φορά τθ δουλειά του ςτο κοινό το Μόλισ μια δεκαετία αργότερα, όντασ ιδθ οπαδόσ του κολάη, ανακάλυψε και ανζπτυξε τθν τζχνθ του Art Scotch (που δθμιουργικθκε από τον Joseph Gil Wolman ). Με τθν τεχνικι αυτι, παίρνει το ψευδϊνυμο FKDL και εντάςςεται ςτουσ «street art» καλλιτζχνεσ το Θ ςυλλογι και ανακφκλωςθ παλιϊν περιοδικϊν είναι από τισ αγαπθμζνεσ του αςχολίεσ και θ προςζγγιςι του είναι τόςο καλλιτεχνικι και ανκρωπιςτικι. Οι γυναίκεσ, το ςινεμά και θ ςχζςθ με τον χρόνο είναι τα αγαπθμζνα κζματα του καλλιτζχνθ και ξαναβρίςκουμε ςτθν διαδικαςία των ζργων του αναφορζσ ςτο νεορεαλιςμό, ςτον Matisse, Braque ακόμα και ςτον Σςζχο Jiri Kolar. O καλλιτζχνθσ προτείνει ζνα καλλιτεχνικό ςοκ των γενεϊν ανάμεςα ςτο ςθμερινό ρεφμα που είναι το Street Art και ςτο μοντζρνο παλιό αιςκθτικό κόςμο. Σα ζργα του πλοφςια ςε αναμνιςεισ και επικυμίεσ. O Duval χειρίηεται με πολφ μεγάλθ κομψότθτα τθν δυναμικι τθσ φόρμασ και αναςφρει με φρεςκάδα το παρελκόν που το μετουςιϊνει ςε πρωτοποριακό ζργο με ενδιαφζροντα ςφγχρονα μθνφματα. Ζργα του υπάρχουν ςε ςυλλογζσ διεκνοφσ κφρουσ και ζχουν εκτεκεί ςε ςθμαντικζσ galleries χωρϊν τθσ Ευρϊπθσ και ςτθν Αμερικι. Ζργα του Franck Duval (FKDL) ζχουν πωλθκεί ςε διεκνι δθμοπραςία με πολφ υψθλζσ τιμζσ. SOLO SHOW 2013 «WINTER PALACE» La PoPartiserie Strasbourg «CINÉ - PARIS» Cinéma des Cinéastes Paris "French Vintage Antiques Fair" Plaza Hollywood Hong Kong "Midi-Minuit" New Heart City Gallery Paris 2012 "Expo Solo" Morgan Mc Kinley Paris "Matchbook Cover" Since Upian galerie Paris "Toiles de Couture" (Primo Piano) Bon Marché Paris 2011 "Collages" Little Big Gallery Paris "Scènes de vie" New Heart City Gallery Paris "Dans l'oeil des Enfoirés" Les restos du cœur Montpellier 2010 "Haut en Couleur" aux Trois Baudets Paris 10 ans du Prix MARCEL PAGNOL Le Fouquet's Paris "La crise de nerfs des Enfoirés" Les restos du cœur Nice 2009 METRO MONDE (Since Upian galerie) Paris 2008 LE PETIT FAUCHEUX (Tours) France 2007 LA POINTE POULMARCH (Happening) Paris LÉZARTS DE LA BIÈVRE (Trail in town) Paris STUDIO PLUS XXX Paris 2005 EXPO COLLAGES (La Halle Saint Pierre) Paris EXPO Lucky (Duke) Paris 2000 UN POISSON ROUGE au Cœur Fou Paris 1996 EXPO LOSANGE au Tamla Paris EXPO DIZYIT La goutte d or Paris 1992 EXPO SEVEN (7 expos, 7 lieux, 49 tableaux) Paris EXPO KRAFT Ancien musée des Automates Paris GROUP SHOW EVENTS 2014 Commedia del Street Art (Joel Knafo Art Gallery) Paris Autistes sans Frontières (Vente caritative, Artcurial) Paris Street Art (ou l art dans la rue) Enghein Les Bains Femme(s) & Street Art (Paris Urbain) Paris Urban Art (Vente n 2287 Artcurial) Paris

13 2013 3P2A (Pierresvives) Montpellier BIAM (Biennale Internationale d Art Mural) Roubaix Athenes Street Art Festival, Grèce Mix Art in Berlin, Germany Bushwick Collective Block Party, Brooklyn, New York 100 Briques pour Madagascar 2, vente caritative, Artcurial Autisme sans Frontières, vente caritative, Artcurial Artists Angels pour Madagascar, vente caritative, Christie s 2012 TANK Performance au sein de la Banque OBC Neuflize Mix 'Art in French Guyana Expo Kid Art galerie Paris 2011 Résidence Artistique St Quentin en Yvelines (Expo, nuit Blanche et Ateliers scolaires) Empreintes Urbaines (Vente SOS Racisme) Pierre Bergé, Paris 100 Briques pour Madagascar (Artcurial) Galerie Artemptation Bruxelles 2010 Galerie «SINCE» Group Show Paris Big Brother is Watching you (Galerie L'art de Rien) Paris Les Rencontres du MONDE des LIVRES 10 ans des LÉZARDS DE LA BIÈVRE - Paris FREE JAZZ COLLAGES au CCNT (Tours) France 10 ans de CHINON EN JAZZ (Performance) France ARTAQ (galerie Yves Suty) Angers France PAREDE N 2 (Rio de Janeiro) Brésil Fresque au Lycée (Charles Péguy) Paris TROPHÉES de la DIVERSITÉ - Ariana (Cité U) Paris FREE ARTS NYC (New York) USA STRADA FACENDO (Turin) Italie URBAN ART (Madrid) Espagne GWADA NOSTRA (galerie Celal) Paris 2009 MIX'ART en Guadeloupe (Ariana) France GO GET YOUR SHINEBOX Brooklynite gallery USA RUE-STICK #3 Festival (Paris) France TOUR DE FRANCK (Treigny) France TALES from the SEASIDE (Brighton) UK POP UP Festival (Ancona) Italy GALERIE LIGNE 13 (Paris) France 12 À LA SUITE (Paris) France NUIT DU STREET ART (Paris) France May & Duhamel (Vente cataloguée) Roubaix LE CHE (Galerie Suty) France MIX'ART Grand Palais (Paris) France STADE DE FRANCE (Finale ligue de Football) France RUE-STICK #2 Festival (Paris) France VINYL FACTORY Mondopop (Rome) Italy MAD POSTER Festival (Madrid) Spain PAREDE Festival (Rio de Janeiro) Brésil OCHO - ROJO Artspace (Barcelona) Spain STREET CRUSH (Brooklyn) USA FRANCE 3 Corse (02'08 mn) France "2009" Point Éphémère (Paris) France

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ Ποιητής, εικαστικός καλλιτέχνης διαµέσων (Ποιητική-Ζωγραφική-Φωτογραφική, Επιτέλεση (Performance), Διαµέσα, (Intermedia), Eγκαταστάσεις (Installations). Ειδικό ενδιαφέρον για τη συνάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

NATIONAL SUPPORTERS, COLLABORATORS AND MEDIA SPONSORS

NATIONAL SUPPORTERS, COLLABORATORS AND MEDIA SPONSORS Εσρωπαϊκή Γιορτή της Μοσσικής 2015 Θ 16 θ χρόνια εκδθλϊςεων του Ελλθνικοφ Δικτφου διοργανωτϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Γιορτισ τθσ Μουςικισ, είναι το αποτζλεςμα μιασ ςυναρπαςτικισ εκνικισ ςυνεργατικισ προςπάκειασ,

Διαβάστε περισσότερα

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012 2012 ReBRANDing GREECE ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. τροφμπα Νικολζτα 25/10/2012 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ.

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ. Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΑΡΤΑ 2010 Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου Πτυχιακι εργαςία Ψωμόπουλοσ Αλζξανδροσ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Ράπτθσ Θεοχάρθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΣΤΗΝ ART ATHINA ΓΚΑΛΕΡΙ ΑΔ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΣΤΗΝ ART ATHINA ΓΚΑΛΕΡΙ ΑΔ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΣΤΗΝ ART ATHINA ΓΚΑΛΕΡΙ ΑΔ 1. ΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ Γενήθηκε το 1960 στο Ρέθυμνο και πέθανε το 2011 στην Αθήνα. Έχει συνεργαστεί ως σκηνογράφος με πολλά σημαντικά θέατρα και

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

Α) Σισ διατάξεισ με τισ οποίεσ κυρϊκθκαν οι Μορφωτικζσ υμφωνίεσ μεταξφ τθσ Ελλάδασ και των παρακάτω αναφερομζνων χωρϊν:

Α) Σισ διατάξεισ με τισ οποίεσ κυρϊκθκαν οι Μορφωτικζσ υμφωνίεσ μεταξφ τθσ Ελλάδασ και των παρακάτω αναφερομζνων χωρϊν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΤΔΩΝ & ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΣΜΗΜΑ Β ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πιστεύω ότι για κάθε καινοτομία υπάρχει προετοιμασία. Η ιστορία παρέχει υλικό. Ο διαφορετικός χειρισμός του είναι η συμβολή μας. Ελένη Βακαλό, 2001

Πιστεύω ότι για κάθε καινοτομία υπάρχει προετοιμασία. Η ιστορία παρέχει υλικό. Ο διαφορετικός χειρισμός του είναι η συμβολή μας. Ελένη Βακαλό, 2001 Πιστεύω ότι για κάθε καινοτομία υπάρχει προετοιμασία. Η ιστορία παρέχει υλικό. Ο διαφορετικός χειρισμός του είναι η συμβολή μας. Ελένη Βακαλό, 2001 Προλογικό Σημείωμα Η μόρφωση αρχίζει εκεί που οι άνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετιςμόσ από τουσ Προζδρουσ τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ Κοινωνικήσ Παιδιατρικήσ και Προαγωγήσ τησ Τγείασ & τησ ΕΕ του 24 ου υνεδρίου

Χαιρετιςμόσ από τουσ Προζδρουσ τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ Κοινωνικήσ Παιδιατρικήσ και Προαγωγήσ τησ Τγείασ & τησ ΕΕ του 24 ου υνεδρίου 1 Χαιρετιςμόσ από τουσ Προζδρουσ τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ Κοινωνικήσ Παιδιατρικήσ και Προαγωγήσ τησ Τγείασ & τησ ΕΕ του 24 ου υνεδρίου Αγαπθτοί ςυνάδελφοι, Το 24 Ο Πανελλήνιο υνζδριο τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΜΑΝΙΚΕ ΚΑΣΑΣΡΟΦΕ ΚΑΙ ΘΗΡΙΩΔΙΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗ ΚΑΣΟΧΗ ΣΟ ΖΗΣΗΜΑ ΣΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΕΩΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΚΑΣΟΧΙΚΟΤ ΔΑΝΕΙΟΤ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΕ ΚΑΣΑΣΡΟΦΕ ΚΑΙ ΘΗΡΙΩΔΙΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗ ΚΑΣΟΧΗ ΣΟ ΖΗΣΗΜΑ ΣΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΕΩΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΚΑΣΟΧΙΚΟΤ ΔΑΝΕΙΟΤ ΓΕΡΜΑΝΙΚΕ ΚΑΣΑΣΡΟΦΕ ΚΑΙ ΘΗΡΙΩΔΙΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗ ΚΑΣΟΧΗ ΣΟ ΖΗΣΗΜΑ ΣΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΕΩΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΚΑΣΟΧΙΚΟΤ ΔΑΝΕΙΟΤ Είναι γνωςτό πωσ θ αποτυχία του Μουςολίνι εναντίον των Ελλινων ιταν αυτι που τελικά προκάλεςε

Διαβάστε περισσότερα

ALL ABOUT 1st artventure percussion Camp...!!! 1st artventure Percussion CAMP 20-24 Ιουλ. 2014. ΑΛΑΓΟΝΙΑ ΣΑΫΓΕΣΟ. Πέτροσ Κοφρτησ & Yshai Afterman

ALL ABOUT 1st artventure percussion Camp...!!! 1st artventure Percussion CAMP 20-24 Ιουλ. 2014. ΑΛΑΓΟΝΙΑ ΣΑΫΓΕΣΟ. Πέτροσ Κοφρτησ & Yshai Afterman ALL ABOUT 1st artventure percussion Camp...!!! 1st artventure Percussion CAMP 20-24 Ιουλ. 2014. ΑΛΑΓΟΝΙΑ ΣΑΫΓΕΣΟ Πέτροσ Κοφρτησ & Yshai Afterman Σε ένα από τα πιο όμορφα χωριά του Ταϋγέτου Στα πλαίςια

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοι είμαστε Μυρτώ Κιούρτη Υπεύθυνη της δράσης Παναγιώτης Τουρνικιώτης Επιστημονικός σύμβουλος της δράσης Ηώ Πάσχου Υπεύθυνη ομάδας καλλιτεχνών

Ποιοι είμαστε Μυρτώ Κιούρτη Υπεύθυνη της δράσης Παναγιώτης Τουρνικιώτης Επιστημονικός σύμβουλος της δράσης Ηώ Πάσχου Υπεύθυνη ομάδας καλλιτεχνών Ποιοι είμαστε Μυρτώ Κιούρτη Υπεύθυνη της δράσης Αρχιτέκτων μηχανικός, ΕΜΠ, Master Columbia University, New York. Διδακτορική Διατριβή, ΕΜΠ με θέμα τον συσχετισμό της ταυτότητας του κατοίκου με τον αναστοχαστικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ»

Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ» Α Ν Α Ρ Γ Τ Ρ Ο Δ Ε Ν Α Ξ Α Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ» Εν μζςω πολιτικισ και οικονομικισ κρίςθσ, με τθν κεντρικι διοίκθςθ να προςπακεί να απαλλαγεί

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο: Μζροσ Α: Αντικείμενο και Ρροδιαγραφζσ του Ζργου (Υ3) Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο: ςτο πλαίςιο τησ Πράξησ «Ρολυμεςικι και Ρολυτροπικι Ρροβολι του Ρολιτιςμοφ και Τουριςμοφ τθσ Χϊρασ» Ανακζτουςα

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαςθ 43ου Εκνικοφ Συνεδρίου κζματοσ 117 Παραςκευι 9 Απριλίου 2010 Πρακτικά Μζροσ 1 ο

Συνεδρίαςθ 43ου Εκνικοφ Συνεδρίου κζματοσ 117 Παραςκευι 9 Απριλίου 2010 Πρακτικά Μζροσ 1 ο Συνεδρίαςθ 43ου Εκνικοφ Συνεδρίου κζματοσ 117 Παραςκευι 9 Απριλίου 2010 Πρακτικά Μζροσ 1 ο Χατηθγιάννθσ: Ραρακαλϊ να πάρουμε τισ κζςεισ μασ. Ραρακαλοφμε τον γραμματζα του Ρολλαπλοφ κζματοσ, τον φίλο Άγγελο

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σελίδες >15

Βιογραφικό σελίδες >15 Βασίλης Καρακατσάνης Βιογραφικό σελίδες >15 Ο Βασίλης Καρακατσάνης ζει & εργάζεται στην Αθήνα. Έχει εκθέσει (ατομικές), στην Ελλάδα, Κύπρο, Ισπανία, Ιταλία, Ινδονησία, Ισημερινό, Τουρκία, ανία & Γερμανία

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγικό ςθμείωμα Διευκφνοντοσ Συμβοφλου ςελ. 2. FRUITLOGISTICA Berlin,

Ειςαγωγικό ςθμείωμα Διευκφνοντοσ Συμβοφλου ςελ. 2. FRUITLOGISTICA Berlin, Ειςαγωγικό ςθμείωμα Διευκφνοντοσ Συμβοφλου ςελ. 2 Συμμετοχι ΟΠΕ ςε διεκνείσ εκκζςεισ τροφίμων - ποτϊν: ISM Cologne, ςελ.3 FRUITLOGISTICA Berlin, ςελ.3 PRODEXPO Moscow, ςελ.4 BIOFACH Nuremberg, ςελ.5 GULFOOD

Διαβάστε περισσότερα

sgt.gr 31 Οκτωβρίου 30 Νοεμβρίου 2014 Εικαστικά στη Στέγη Ημερίδα Ψηφιακή τέχνη: μια διαρκώς μεταβαλλόμενη μορφή τέχνης 22 Οκτωβρίου 2014

sgt.gr 31 Οκτωβρίου 30 Νοεμβρίου 2014 Εικαστικά στη Στέγη Ημερίδα Ψηφιακή τέχνη: μια διαρκώς μεταβαλλόμενη μορφή τέχνης 22 Οκτωβρίου 2014 Εικαστικά στη Στέγη 31 Οκτωβρίου 30 Νοεμβρίου 2014 Ημερίδα Ψηφιακή τέχνη: μια διαρκώς μεταβαλλόμενη μορφή τέχνης 22 Οκτωβρίου 2014 Conference Digital Art: An Ever-Changing Art Form 22 October 2014 Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

Modern street art began with graffiti. The word graffito is crude Latin meaning to scratch with the pen.

Modern street art began with graffiti. The word graffito is crude Latin meaning to scratch with the pen. In the past traditional street art was socially accepted. It included pantomime, various artistic performances and artists whose painting became public attraction. It was art created in public space. This

Διαβάστε περισσότερα

Αναλίζα Αζά (γ. 1992) Το Βλέμμα, 2013. Analisa Aza (b. 1992) The Look, 2013. Αγοραία τιμή / retail price: 250 Τιμή εκκίνησης / starting price: 125

Αναλίζα Αζά (γ. 1992) Το Βλέμμα, 2013. Analisa Aza (b. 1992) The Look, 2013. Αγοραία τιμή / retail price: 250 Τιμή εκκίνησης / starting price: 125 1 Αναλίζα Αζά (γ. 1992) Το Βλέμμα, 2013 Λάδι σε καμβά 62 x 52 εκ. Analisa Aza (b. 1992) The Look, 2013 Oil on canvas 62 x 52 cm Αγοραία τιμή / retail price: 250 Τιμή εκκίνησης / starting price: 125 Η Αναλίζα

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων

Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων Νικόλαοσ Βαςιλάκθσ Τμιμα Μθχανικϊν Θλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν και Ρλθροφορικισ, Ρανεπιςτιμιο Ρατρϊν Beware

Διαβάστε περισσότερα

AUTOMNE-HIVER 2014-15

AUTOMNE-HIVER 2014-15 GRÈCE ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ AGENDA CULTUREL ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ-ΧΕΙΜΩΝΑΣ AUTOMNE-HIVER 2014-15 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ AGENDA CULTUREL ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ-ΧΕΙΜΩΝΑΣ AUTOMNE-HIVER 2014-15 Στον δρόμο που χάραξε το πλούσιο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Τόπος και χρονολογία Λάρισα, 16.10.1958 γέννησης

Τόπος και χρονολογία Λάρισα, 16.10.1958 γέννησης Επώνυµο Όνοµα Μπλιάτσου Γεωργία Τόπος και χρονολογία Λάρισα, 16.10.1958 γέννησης Σπουδές 1977-1980: Σχολή Βακαλό 1982-1987: Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, τµήµα ζωγραφικής, µε δασκάλους τους. Μυταρά, Β. ηµητρέα,.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ - ΠΟΤΔΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ - ΠΟΤΔΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ - ΠΟΤΔΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΜΠΟΤΡΝΑΡΗ Γ. ΘΩΜΑ Διδάκτορασ Αγροτικισ Οικονομίασ Γεωπονικισ χολισ Αριςτοτελείου Πανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθ Γεωπόνοσ Α.Π.Θ., MSc,

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικά καλλιτεχνών για την ART ATHINA 2014. 1. Θοδωρής Ζαφειρόπουλος

Βιογραφικά καλλιτεχνών για την ART ATHINA 2014. 1. Θοδωρής Ζαφειρόπουλος Βιογραφικά καλλιτεχνών για την ART ATHINA 2014 1. Θοδωρής Ζαφειρόπουλος Γεννήθηκε το 1978. Αποφοίτησε µε άριστα από το τµήµα Εικαστικών και Εφαρµοσµένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών Α.Π.Θ. (εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Βράβευςθ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ από το διεκνζσ οικονομικό ζντυπο World Finance 5 Σθμαντικζσ Βραβεφςεισ

Διαβάστε περισσότερα

AUREA. Yπό την Αιγίδα / Sous le patronage

AUREA. Yπό την Αιγίδα / Sous le patronage AUREA AUREA Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. L exposition est placée sous l égide de la Présidence grecque du Conseil de l Union européenne.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Θεματολογικζσ και κεωρθτικζσ τάςεισ ςτθν αρκρογραφία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Powered by. The Auction

Powered by. The Auction The Auction Powered by Η μη-κερδοσκοπική ReMap KM παρουσιάζει την πρώτη δημοπρασία υπέρ της διεθνούς πλατφόρμας σύγχρονης τέχνης ReMap 3. Τα έργα που θα δημοπρατηθούν παρουσιάζονται στις εκθέσεις του ReMap

Διαβάστε περισσότερα