µαθητών του Επαγγελµατικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)» Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "µαθητών του Επαγγελµατικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)» Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ"

Transcript

1 Π..61/2012 ΦΕΚ 112 Α /2012 Τροποποίηση του Π..50/2008 (Α 81) «Φοίτηση και Αξιολόγηση των µαθητών του Επαγγελµατικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)» όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε από το Π.. 43/2010 (Α 86) «Τροποποίηση και συµπλήρωση του Π.. 50/2008 (ΦΕΚ 81 Α ) Φοίτηση και Αξιολόγηση των µαθητών του Επαγγελµατικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)» Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 18 του Ν. 3475/2006 (146 Α ) «Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθµιας επαγγελµατικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 47 του Ν.3848/2010 (71 Α ) «Αναβάθµιση του ρόλου του εκπαιδευτικούκαθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του νόµου 1566/1985 (167 Α ) «οµή και λειτουργία της Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 4. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 7 του Ν. 1894/1990 (110 Α ), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 46 του Ν.2413/1996 (124 Α ). 5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.. 63/2005 (98 Α ). 6. Τις διατάξεις του Π.. 22/2012 «ιορισµός Υπουργών και Υφυπουργού» (47 Α ). 7. Τις διατάξεις της υπ αριθµ /ΣΤ5/ κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων Παρασκευή Χριστοφιλοπούλου» (763 Β ). 8. Τις διατάξεις της υπ αριθµ /Γ2/ Υ.Α. (1643 Β ) µε θέµα: Τροποποίηση της υπ αριθµ /γ2/ Υ.Α. «Ωρολόγιο Πρόγραµµα της Α, Β και Γ Τάξης Ηµερησίων ΕΠΑ.Λ» (2057 Β ) και /Γ2/ Υ.Α. «Ωρολόγιο Πρόγραµµα της Α,Β,Γ και Τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. (ΦΕΚ 26/Β /2008)» όπως διορθώθηκε στο ΦΕΚ 2132 Β. 9. Το γεγονός ότι το Υπουργείο Παιδείας ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων σύµφωνα µε το υπ αριθµ.πρωτ /γ2/ έγγραφό του ζήτησε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο την εισήγηση του σχετικά µε την αξιολόγηση των µαθητών του Επαγγελµατικού Λυκείου. 10. Το γεγονός ότι, µετά την αποστολή του υπ αριθ. πρωτ /Γ2/ εγγράφου, πέρασε άπρακτη η καταληκτική ηµεροµηνία γνωµοδότησης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. 11. Τη µε αριθµό 77/2012 γνωµοδότηση του Συµβουλίου Επικρατείας. 1

2 12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγµατος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού για το τρέχον και τα επόµενα οικονοµικά έτη 13. µετά από πρόταση της Υφυπουργού Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων Αποφασίζουµε Τροποποιούµε τις διατάξεις του Π.. 50/2008 (Α 81) «Φοίτηση και Αξιολόγηση των µαθητών του Επαγγελµατικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)» όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε από το Π.. 43/2010 (Α 86) «Τροποποίηση και συµπλήρωση του Π.. 50/2008 (ΦΕΚ 81 Α ) Φοίτηση και Αξιολόγηση των µαθητών του Επαγγελµατικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)» ως ακολούθως: ΑΡΘΡΟ 1 1. Το άρθρο 3 του Π.. 50/2008 Χαρακτηρισµός των διδασκόµενων µαθηµάτων αντικαθίσταται ως ακολούθως:«1.τα µαθήµατα του ΕΠΑ.Λ. κατανέµονται σε µαθήµατα Γενικής Παιδείας, Βασικών εξιοτήτων, Επιλογής, Υποστήριξης και σε µαθήµατα Τοµέων και Ειδικοτήτων. Τα µαθήµατα των Τοµέων και Ειδικοτήτων χαρακτηρίζονται ως θεωρητικά, εργαστηριακά, σχεδιαστικά και µικτά (µε θεωρητικό και εργαστηριακό µέρος). Στα µαθήµατα Γενικής Παιδείας περιλαµβάνονται και µαθήµατα τα οποία χωρίζονται σε κλάδους. Τα µαθήµατα θεωρούνται: α) Μη γραπτώς εξεταζόµενα β) Γραπτώς εξεταζόµενα Τα µη γραπτώς εξεταζόµενα µαθήµατα είναι: α)η Φυσική Αγωγή β)η ερευνητική Εργασία (project) γ)τα µαθήµατα Υποστήριξης Όλα τα υπόλοιπα µαθήµατα θεωρούνται γραπτώς εξεταζόµενα. 2.Το µάθηµα της Ελληνικής Γλώσσας της Α τάξης χωρίζεται σε δύο κλάδους: α) Νέα Ελληνική Γλώσσα και β) Νέα Ελληνική Λογοτεχνία. Το µάθηµα των Μαθηµατικών της Α τάξης χωρίζεται σε δύο κλάδους: α) Άλγεβρα και β) Γεωµετρία. Το µάθηµα των Φυσικών Επιστηµών της Α τάξης χωρίζεται σε δύο κλάδους: α) Φυσική και β) Χηµεία. 3.Tα µαθήµατα Υποστήριξης της Α τάξης είναι τα εξής: α) Νέα Ελληνική Γλώσσα β) Μαθηµατικά.». 2. Το άρθρο 4 του Π..50/2008 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Τρόπος αξιολόγησης Μικτών Μαθηµάτων, Μαθηµάτων Γενικής Παιδείας µε κλάδους, Μαθηµάτων Υποστήριξης, Μαθήµατος Ερευνητικής εργασίας ανά τετράµηνο». 1.Τα µικτά µαθήµατα (θεωρητικό και εργαστηριακό µέρος) εξετάζονται και βαθµολογούνται χωριστά για κάθε µέρος τους. Ο τελικός βαθµός στο µάθηµα αυτό είναι ο µέσος όρος (Μ.Ο.) του θεωρητικού και του εργαστηριακού µέρους και ως βαθµολογία του µαθήµατος καταχωρίζεται ένας βαθµός. Το µάθηµα σε κάθε περίπτωση θεωρείται ενιαίο. 2. Κάθε κλάδος µαθήµατος εξετάζεται και βαθµολογείται χωριστά ανά τετράµηνο. 3.Τα µαθήµατα Υποστήριξης εξετάζονται και βαθµολογούνται χωριστά ανά τετράµηνο. 2

3 4.Τo µάθηµα Ερευνητική Εργασία (Project) εξετάζεται και βαθµολογείται χωριστά ανά τετράµηνο.». ΑΔΑ: Β4919-ΝΔ0 3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του Π..50/2008 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «2.Οι προφορικοί βαθµοί της αξιολόγησης των µαθητών δίνονται σε ακέραιους αριθµούς. Ο µέσος όρος των προφορικών βαθµολογιών των δύο τετραµήνων των µαθηµάτων που δεν έχουν κλάδους αποτελεί τον ετήσιο προφορικό βαθµό του µαθητή σε κάθε µάθηµα και δίνεται µε προσέγγιση δεκάτου. Ως τελικός βαθµός κάθε κλάδου ορίζεται ο Μέσος Ορος (Μ.Ο) του Ετήσιου Προφορικού Βαθµού του µε τον αντίστοιχο Γραπτό βαθµό και δίνεται µε προσέγγιση δεκάτου.». 4. Το άρθρο 6 του Π..50/2008 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Μαθήµατα Υποστήριξης- Ερευνητική Εργασία (Project) Α. Μαθήµατα Υποστήριξης 1.Στην αρχή του σχολικού έτους διεξάγεται υποχρεωτικά στην Α τάξη γραπτή διαγνωστική δοκιµασία (τεστ) στα µαθήµατα Νέα Ελληνική Γλώσσα και Μαθηµατικά. 2.Συγκεκριµένα για τη Νέα Ελληνική Γλώσσα, το διαγνωστικό τεστ θα πρέπει να περιλαµβάνει ένα απλό κείµενο (δοκίµιο, άρθρο, επιστολή) και ασκήσεις. 3.Σκοπός της διαγνωστικής δοκιµασίας είναι η αποτίµηση και καταγραφή των βασικών γνώσεων των µαθητών στις προηγούµενες εκπαιδευτικές βαθµίδες που είναι απαραίτητες για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής τους πορείας στοχεύοντας στην υποστήριξη των µαθητών µέσω της παρακολούθησης των µαθηµάτων Υποστήριξης «Νέα Ελληνική Γλώσσα» και «Μαθηµατικά». 4.Η διαδικασία της γραπτής διαγνωστικής δοκιµασίας (τεστ) και η διόρθωση των γραπτών των µαθητών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί υποχρεωτικά για κάθε σχολική µονάδα έως 15 Οκτωβρίου. 5.Η συµµετοχή στη γραπτή διαγνωστική δοκιµασία είναι υποχρεωτική για όλους τους µαθητές της Α τάξης των ΕΠΑ.Λ. Η κατανοµή των µαθητών στα µαθήµατα Υποστήριξης συµπίπτει µε εκείνη των υπολοίπων µαθηµάτων. Εξαιρούνται µόνο οι µαθητές που πληρούν το κριτήριο επιτυχίας, ήτοι συνολικό τελικό βαθµό µεγαλύτερο ή ίσο του δεκατέσσερα (14), στη γραπτή διαγνωστική δοκιµασία όπως αυτό ορίζεται από τις οδηγίες που αποστέλλονται κάθε σχολικό έτος από το Υπουργείο Παιδείας. Οι συγκεκριµένοι µαθητές που πληρούν το κριτήριο επιτυχίας µπορούν να παραµείνουν στη δύναµη του τµήµατος, εφόσον το δηλώσουν εγγράφως στο ιευθυντή της σχολικής τους µονάδας και αξιολογούνται όπως και οι υπόλοιποι µαθητές του τµήµατος. 6.Η διενέργεια της διαγνωστικής δοκιµασίας γίνεται µε ευθύνη του ιευθυντή και µε την επιστηµονική εποπτεία των Σχολικών Συµβούλων ειδικότητας (Φιλολόγων και Μαθηµατικών). Ο χρόνος διενέργειας του διαγνωστικού τεστ διαρκεί δύο συνεχόµενες διδακτικές ώρες. Οι διαγνωστικές δοκιµασίες (τεστ) συνδυάζουν ερωτήσεις διαφόρων τύπων, όπως ερωτήσεις συµπλήρωσης κενών, ανοιχτού τύπου, πολλαπλών επιλογών κ.ά., που διατυπώνονται από τους διδάσκοντες. 7.Οι διαγνωστικές δοκιµασίες δεν λαµβάνονται υπόψη στην αξιολόγηση της επίδοσης του µαθητή, αλλά τηρούνται στο φάκελο επίδοσης. 8.Για την επίδοση των µαθητών στις διαγνωστικές δοκιµασίες ενηµερώνονται οι γονείς των µαθητών κατά τις επισκέψεις τους στο σχολείο. 9.Η αξιολόγηση των µαθητών κατά τη διάρκεια των τετραµήνων στα µαθήµατα Υποστήριξης καθορίζεται στις παρ.1,2 του άρθρου 7. 3

4 10.Στην αρχή του σχολικού έτους γίνεται µε ευθύνη των ιευθυντών των Επαγγελµατικών Λυκείων ενηµέρωση των µαθητών και των γονέων τους για το σκοπό και το ρόλο των υποστηρικτικών µαθηµάτων.». Β. Ερευνητική Εργασία (Project) «Κατά την έναρξη του σχολικού έτους, εντός του πρώτου δεκαπενθήµερου από την έναρξη των µαθηµάτων συνέρχεται ο Σύλλογος ιδασκόντων σε ειδική συνεδρία για να εγκρίνει τα θέµατα των Ερευνητικών Εργασιών, τα οποία στη συνέχεια θα προταθούν στους µαθητές της Α τάξης του ΕΠΑ.Λ. για να επιλέξουν εκείνο που τους ενδιαφέρει. Όταν ολοκληρωθούν οι Ερευνητικές Εργασίες, στο τέλος του τετραµήνου, οι µαθητές τις παρουσιάζουν σε ειδική εκδήλωση που οργανώνεται από το σχολείο στη σχολική κοινότητα. Μετά και την παρουσίαση, οι µαθητικές οµάδες κάθε ερευνητικού θέµατος υποβάλλουν προς αξιολόγηση τον οµαδικό φάκελο της Ερευνητικής τους Εργασίας, που περιλαµβάνει (α) ερευνητική έκθεση για το θέµα που µελέτησαν, τις ερευνητικές διαδικασίες που ακολούθησαν και τα συµπεράσµατα της έρευνας, (β) ένα σχετικό µε το θέµα και τα συµπεράσµατά τους τέχνηµα (αφίσα, ιστοσελίδα, βίντεο, πόστερ, φυλλάδιο, κατασκευή, κλπ) και (γ) ό,τι άλλο συµπληρωµατικό υλικό σχετικό µε την όλη εργασία τους κρίνουν τα µέλη της ερευνητικής οµάδας. Στο δεύτερο τετράµηνο προτείνονται και εγκρίνονται εκ νέου διαφορετικά θέµατα από τους ίδιους καθηγητές που επέβλεπαν την εργασία στο πρώτο τετράµηνο. Τα κριτήρια αξιολόγησης του ερευνητικού έργου κάθε µαθητικής οµάδας αφορούν (α) στην ερευνητική διαδικασία που ακολούθησε η οµάδα, (β) στο περιεχόµενο της ερευνητικής εργασίας, (γ) στη γλώσσα και τη δοµή της ερευνητικής έκθεσης και (δ) στον τρόπο της δηµόσιας παρουσίασης της οµαδικής εργασίας. Τα κριτήρια της «ερευνητικής διαδικασίας» και του «περιεχοµένου» αξιολογούνται µε συντελεστή βαρύτητας 30% ο καθένας, ενώ τα δύο επόµενα («Γλώσσα/δοµή» και «παρουσίαση») µε συντελεστή 20% ο καθένας. Η αξιολόγηση του οµαδικού έργου γίνεται µε βάση τον οµαδικό φάκελο της Ερευνητικής Εργασίας. Με σηµείο εκκίνησης το βαθµό της οµαδικής εργασίας γίνεται και η βαθµολόγηση των µελών της οµάδας, µε βάση το προσωπικό ηµερολόγιο, τον ατοµικό φάκελο των µελών και την προσωπική άποψη των υπεύθυνων εκπαιδευτικών για κάθε µέλος. Για το πρώτο τετράµηνο του σχολικού έτους , ως ατοµικός βαθµός του µαθητή λογίζεται η οµαδική βαθµολογία της οµάδας εργασίας του. Από το δεύτερο τετράµηνο του σχολικού έτους , όπως και για τα επόµενα σχολικά έτη, εφαρµόζεται η ατοµική αξιολόγηση των µαθητών σύµφωνα µε τα παραπάνω προβλεπόµενα.» 5. Η παρ.4 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «εν κατατίθεται βαθµολογία για τα µαθήµατα των Θρησκευτικών, της Φυσικής Αγωγής καθώς και των µαθηµάτων Υποστήριξης για όσους µαθητές έχουν νοµίµως απαλλαγή από την παρακολούθησή τους». 6. Η ενότητα Α του άρθρου 13 του Π.. 50/2008 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Α. Νέα Ελληνική Γλώσσα Νεοελληνική Γλώσσα 1. Για την εξέταση στη Νέα Ελληνική Γλώσσα της Α τάξης Ηµερήσιου και Εσπερινού Επαγγελµατικού Λυκείου δίνεται στους µαθητές σε φωτοαντίγραφο ένα, δύο ή και περισσότερα κείµενα περιορισµένης έκτασης από τον έντυπο ή/και τον ηλεκτρονικό λόγο, που αναφέρονται σε κοινωνικά, πολιτικά, πολιτιστικά, επιστηµονικά ή άλλα θέµατα της καθηµερινής ζωής και έχουν νοηµατική πληρότητα. Τα κείµενα αυτά 4

5 σχετίζονται µε τα θέµατα µε τα οποία ασχολήθηκαν οι µαθητές στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Οι µαθητές καλούνται: (α) Να δώσουν απαντήσεις σε ερωτήσεις µε τις οποίες ελέγχεται κατά πόσο έγινε κατανοητό το περιεχόµενο του ή των κειµένων (π.χ. οπτικές από τις οποίες προσεγγίζεται η πραγµατικότητα, επιχειρήµατα συγγραφέα, προβλήµατα που θέτει, θέσεις που υποστηρίζει κτλ.) (β) Να δώσουν απαντήσεις σε ερωτήσεις µε τις οποίες ελέγχεται πώς γλωσσικά ή εξωγλωσσικά στοιχεία (πολυτροπικότητα) συγκροτούν την κειµενική ιδιαιτερότητα των συγκεκριµένων κειµένων και συνεισφέρουν στη σύνδεση των κειµένων αυτών µε την κοινωνική πραγµατικότητα όπου ανήκουν, σύµφωνα µε το Πρόγραµµα Σπουδών. Τα θέµατα αυτά βαθµολογούνται µε 40 µονάδες (α=20µ.+β=20µ.). (γ)να παραγάγουν κείµενο το οποίο, µε αφετηρία ένα από τα κείµενα που δίνονται, θα προσαρµόζεται σε διαφορετικό επικοινωνιακό πλαίσιο (π.χ. αλλαγή ποµπού, δέκτη, περίστασης κτλ.) και θα ανήκει σε ίδιο ή ενδεχοµένως διαφορετικό είδος κειµένου (π.χ. από συνέντευξη σε δοκίµιο, από διαφήµιση σε δοκίµιο µε επιχειρηµατολογία, από άρθρο εφηµερίδας σε αναδιήγηση κτλ.), προκειµένου να αξιολογηθούν στοιχεία που σχετίζονται µε την κατάκτηση των γραµµατισµών του Προγράµµατος Σπουδών. ή (εναλλακτικά) µε αφετηρία τα κείµενα που θα δοθούν να παραγάγουν (αφού µεταβληθεί το επικοινωνιακό πλαίσιο, π.χ. αλλαγή ποµπού, δέκτη, περίστασης κτλ.) συγκεκριµένο είδος κειµένου, µέσω του οποίου να διατυπώνεται η συµφωνία ή διαφωνία τους µε θέσεις, απόψεις και στάσεις που προβάλλονται στα κείµενα που έχουν δοθεί. Το θέµα αυτό βαθµολογείται µε 60 µονάδες.». 2. Για την εξέταση στη Νεοελληνική Γλώσσα στη Β και Γ τάξη Ηµερησίου Επαγγελµατικού Λυκείου και στη Β, Γ και τάξη Εσπερινού Επαγγελµατικού Λυκείου δίνεται στους µαθητές σε φωτοαντίγραφο απόσπασµα κειµένου (δοκιµιακού, λογοτεχνικού, άρθρου κτλ.) µιας έως δύο σελίδων από βιβλίο, εφηµερίδα ή περιοδικό (ή κατασκευασµένο για το σκοπό της αξιολόγησης) που αναφέρεται σε κοινωνικά, πολιτικά, πολιτιστικά, επιστηµονικά ή άλλα θέµατα της καθηµερινής ζωής και έχει νοηµατική πληρότητα. Το κείµενο αυτό πρέπει να ανταποκρίνεται στην αντιληπτική ικανότητα των µαθητών και να σχετίζεται άµεσα ή έµµεσα µε θεµατικούς κύκλους οικείους στους µαθητές από τη σχολική διδασκαλία. Οι µαθητές εξετάζονται σε τρία θέµατα ως ακολούθως: α) ίδουν µια σύντοµη περίληψη του κειµένου αυτού, της οποίας η έκταση καθορίζεται ανάλογα µε την έκταση και το νόηµα του κειµένου. β) Απαντούν σε ερωτήσεις µε τις οποίες ελέγχονται: i) η κατανόηση του κειµένου (ιδεολογικά σηµεία του κειµένου, επιχειρήµατα συγγραφέα, προβλήµατα που θέτει, κτλ.) ii) η οργάνωση του λόγου (διάρθρωση, δοµή διαίρεση και τιτλοφόρηση ενοτήτων, συνοχή, ενότητα, συλλογιστική, κτλ.) iii) τα σηµασιολογικά στοιχεία (σηµασία λέξεων, συνώνυµα - αντώνυµα, κατασκευή φράσεων ή παραγράφων µε ορισµένες λέξεις, αντικατάσταση λέξεων ή φράσεων κτλ.). iv)η ικανότητα τους να αναγνωρίζουν τη λειτουργία των µορφοσυντακτικών δοµών, καθώς και να χειρίζονται αυτές τις δοµές, ανάλογα µε τους επικοινωνιακούς στόχους του κειµένου. 5

6 γ) Συντάσσουν ένα κείµενο ενταγµένο σε επικοινωνιακό πλαίσιο µε το οποίο κρίνουν ή σχολιάζουν κάποια σηµεία του κειµένου ή αναπτύσσουν προσωπικές απόψεις, παίρνοντας αφορµή από το κείµενο. Η έκταση της ανάπτυξης αυτής καθορίζεται κατά προσέγγιση, χωρίς να υπερβαίνει τις 600 λέξεις. Το πρώτο θέµα βαθµολογείται µε είκοσι πέντε (25) µονάδες, το δεύτερο θέµα βαθµολογείται µε τριάντα πέντε (35) µονάδες οι οποίες κατανέµονται σε επιµέρους ερωτήσεις, ενώ το τρίτο θέµα βαθµολογείται µε σαράντα (40) µονάδες. Κατά τη βαθµολόγηση όλων των θεµάτων λαµβάνεται υπόψη η ορθογραφία, η δοµή του κειµένου, ο λεξιλογικός πλούτος, η ακρίβεια και η ορθότητα της διατύπωσης, καθώς και το περιεχόµενο». 7. Η ενότητα Β του άρθρου 13 του Π.. 50/2008 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Β. Νέα Ελληνική Λογοτεχνία Νεοελληνική Λογοτεχνία 1.Για την εξέταση στη Νέα Ελληνική Λογοτεχνία της Α τάξης Ηµερήσιου και Εσπερινού Επαγγελµατικού Λυκείου δίνονται στους µαθητές δύο θέµατα. Το κάθε θέµα περιλαµβάνει ένα ή (αν πρόκειται για ποιήµατα) περισσότερα άγνωστα λογοτεχνικά κείµενα, οµοειδή ή οµόθεµα µε τις διδακτικές ενότητες που διδάχτηκαν. Οι µαθητές καλούνται να επιλέξουν το ένα από τα δύο θέµατα. Ακριβώς επειδή είναι άγνωστα, είναι σηµαντικό να έχουν δυνατότητα επιλογής. Οι µαθητές καλούνται: Σε περίπτωση που το δοσµένο κείµενο είναι αφηγηµατικό ή θεατρικό: (1α) Να διακρίνουν και να περιγράψουν τον κεντρικό λογοτεχνικό χαρακτήρα κάνοντας τις αντίστοιχες παραποµπές στο κείµενο σε σχέση µε τον κοινωνικό του ρόλο ως άνδρα ή γυναίκας, τα στερεότυπα που τον περιβάλλουν, τις σχέσεις των φύλων. Να αιτιολογήσουν τα παραπάνω, παραπέµποντας στο ιστορικό, κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο εγγράφεται το κείµενο. (1β) Να εκφέρουν άποψη για το θέµα του κειµένου, συνδέοντάς το µε την καθηµερινή τους εµπειρία ή εναλλακτικά (1β) Να διατυπώσουν το κεντρικό διακύβευµα-σύγκρουση σε ένα θεατρικό έργο. Οι ερωτήσεις αυτές βαθµολογούνται µε 1α (25) + 1β (25) = 50 µονάδες (2α) Να µετατρέψουν κοµµάτι του θεατρικού κειµένου σε αφηγηµατικό λόγο. ή εναλλακτικά (2α) Να αλλάξουν τον αφηγητή της ιστορίας προκειµένου να δοθεί έµφαση στη σηµασία της «φωνής» (φωνή ενηλίκου, άνδρα, γυναίκας, νέου, νέας). (2β) Να συγγράψουν ένα µικρό κείµενο ως «διαφήµιση» ή βιβλιοπαρουσίαση ή κριτική για το κείµενο που θα δοθεί ή να τοποθετηθούν (αν συµφωνούν ή διαφωνούν και γιατί) απέναντι σε κριτική που θα δοθεί. ή εναλλακτικά (2β) Να ταυτιστούν µε κάποιον ήρωα του κειµένου και να γράψουν σελίδες του ηµερολογίου του ή επιστολών του. Τα θέµατα αυτά βαθµολογούνται µε 2α (25) + 2β (25) = 50 µονάδες Σε περίπτωση που το θέµα περιλαµβάνει δύο ή τρία ποιήµατα, οι µαθητές καλούνται: (1α) Να αναγνωρίσουν τα χαρακτηριστικά της παραδοσιακής και της µοντέρνας ποίησης και να διακρίνουν τα ποιήµατα σε παραδοσιακά και µοντέρνα µε βάση αυτά τα χαρακτηριστικά. (1β) Να τα κατατάξουν σε µια σειρά από το πιο παραδοσιακό ως το πιο υπερρεαλιστικό και, ενδεχοµένως, να ανιχνεύσουν το λογοτεχνικό κίνηµα στο οποίο εντάσσεται το καθένα. 6

7 Οι ερωτήσεις αυτές βαθµολογούνται µε 1α (30) + 1β (20) = 50 µονάδες (2α) Να εντοπίσουν τις πιο «ποιητικές» και τις πιο «καθηµερινές» λέξεις στα ποιήµατα και να τις τοποθετήσουν σε πίνακα µε δύο ή περισσότερες στήλες. (2β) Να εντοπίσουν τα σύµβολα σε όσα ποιήµατα υπάρχουν και να τα κατατάξουν σε κατηγορίες ανάλογα µε το είδος τους (αντικείµενα, φυσικά φαινόµενα, εικόνες, ήχοι). ή εναλλακτικά (2β) Να εντοπίσουν λυρικά ή δραµατικά στοιχεία στα ποιήµατα. Οι ερωτήσεις αυτές βαθµολογούνται µε 2α (25) + 2β (25) = 50 µονάδες». 2. Η εξέταση στη Νεοελληνική Λογοτεχνία στη Β τάξη Ηµερησίου και Εσπερινού Επαγγελµατικού Λυκείου αναφέρεται σε πεζό ή ποιητικό κείµενο που περιέχεται στη διδαχθείσα ύλη της αντίστοιχης τάξης, το οποίο δίνεται στους µαθητές σε φωτοτυπία µαζί µε τις αναγκαίες σηµασιολογικές ή άλλες διευκρινίσεις. Το κείµενο συνοδεύεται από πέντε ερωτήσεις που αναφέρονται: α) στο συγγραφέα του έργου και σε γραµµατολογικά στοιχεία που προκύπτουν άµεσα ή έµµεσα από το κείµενο (1 ερώτηση), β) στη δοµή του κειµένου, στην επαλήθευση ή διάψευση µιας κρίσης µε βάση το κείµενο, σε παρατηρήσεις επί των εκφραστικών µέσων και τρόπων του κειµένου (υφολογική διερεύνηση, αφηγηµατικές λειτουργίες, επιλογές του δηµιουργού σε διάφορα επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης) (2 ερωτήσεις), γ) σε σχολιασµό ή στη σύντοµη ανάπτυξη, σε 1-2 παραγράφους, ορισµένων χωρίων του κειµένου (1 ερώτηση), δ) σε σχολιασµό αδίδακτου λογοτεχνικού κειµένου το οποίο δίνεται στους µαθητές επίσης σε φωτοτυπία και είναι ίσης, κατά προσέγγιση, δυσκολίας µε το διδαγµένο (1 ερώτηση). Η ερώτηση της περίπτωσης α' βαθµολογείται µε δεκαπέντε (15) µονάδες, οι δύο ερωτήσεις της β' περίπτωσης µε είκοσι (20) µονάδες η καθεµία, η ερώτηση της περίπτωσης γ' µε είκοσι πέντε (25) µονάδες και η ερώτηση της περίπτωσης δ' µε είκοσι (20) µονάδες. Σε περίπτωση κατά την οποία µία ερώτηση αναλύεται σε υποερωτήµατα, η βαθµολογία που προβλέπεται γι' αυτήν κατανέµεται ισότιµα στα υποερωτήµατα, εκτός εάν κατά την ανακοίνωση των θεµάτων καθορίζεται διαφορετικός συντελεστής βαρύτητας γι' αυτά». 8. α. Ο τίτλος της ενότητας Ι του άρθρου 13 του Π.. 50/2008 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Ι. Εφαρµογές Πληροφορικής, Ευρωπαϊκή Ένωση (θεσµοί και Πολιτικές)» β. Η ενότητα ΙΒ του άρθρου 13 του Π.. 50/2008 καταργείται. γ. Η ενότητα ΙΓ του άρθρου 13 του Π.. 50/2008 αναριθµείται σε ΙΒ. δ. Ο τίτλος της ενότητας ΙΓ του άρθρου 13 του Π.. 50/2008 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «ΙΒ. Ναυτική Τέχνη». ε. Η ενότητα Ι του άρθρου 13 του Π.. 50/2008 αναριθµείται σε ΙΓ. στ. Η ενότητα ΙΕ του Π 50/2008, όπως προστέθηκε µε την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του Π 43/2010 αναριθµείται σε Ι. 9. α. Ο τίτλος του άρθρου 21 του Π.. 50/2008 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 7

8 «Εξαγωγή του ετήσιου προφορικού βαθµού κατά µάθηµα, του βαθµού ετήσιας επίδοσης, του τελικού βαθµού των κλάδων». β. Οι παράγραφοι 1, 2 του άρθρου 21 του Π.. 50/2008 αντικαθίστανται ως ακολούθως: «1.Α) Ο Βαθµός Ετήσιας Επίδοσης των γραπτώς εξεταζοµένων µαθηµάτων, τα οποία χωρίζονται σε δύο κλάδους, της Α τάξης του ΕΠΑ.Λ. εξάγεται ως εξής: α) Για τα µαθήµατα Γενικής Παιδείας «Φυσικές Επιστήµες», «Μαθηµατικά» και «Ελληνική Γλώσσα» και εφόσον ο µαθητής δεν παρακολουθεί τα µαθήµατα υποστήριξης: i. Ο Ετήσιος Προφορικός Βαθµός κάθε κλάδου είναι ο Μέσος Ορος (Μ.Ο) των προφορικών βαθµών των δύο τετραµήνων του και δίνεται µε προσέγγιση δεκάτου. ii. Ο Τελικός Βαθµός κάθε κλάδου είναι ο Μέσος Ορος (Μ.Ο) του Ετήσιου Προφορικού Βαθµού του και του αντίστοιχου Γραπτού βαθµού και δίνεται µε προσέγγιση δεκάτου iii. Ο Βαθµός Ετήσιας Επίδοσης των γραπτώς εξεταζοµένων µαθηµάτων «Φυσικές Επιστήµες», «Μαθηµατικά», «Ελληνική Γλώσσα» είναι ο Μέσος Όρος (Μ.Ο) των Τελικών Βαθµών των δύο κλάδων του και δίνεται µε προσέγγιση δεκάτου. β)για το µάθηµα Γενικής Παιδείας «Μαθηµατικά» και εφόσον ο µαθητής παρακολουθεί το µάθηµα Υποστήριξης: i. Ο Ετήσιος Προφορικός Βαθµός του µαθήµατος Υποστήριξης είναι ο µέσος όρος (Μ.Ο.) των προφορικών βαθµών των δύο τετραµήνων και δίνεται µε προσέγγιση δεκάτου. ii. Ο Ετήσιος Προφορικός Βαθµός κάθε κλάδου είναι ο µέσος όρος (Μ.Ο.): των προφορικών βαθµών των δύο τετραµήνων του και του Ετήσιου Προφορικού βαθµού του µαθήµατος Υποστήριξης και δίνεται µε προσέγγιση δεκάτου. Πιο συγκεκριµένα: (Βαθµός κλάδου Α τετραµήνου + Βαθµός κλάδου Β τετραµήνου + Ετήσιος Προφορικός Βαθµός µαθήµατος Υποστήριξης) διαιρούµενο µε το τρία. iii. Ο Τελικός Βαθµός κάθε κλάδου είναι ο Μέσος Ορος (Μ.Ο) του Ετήσιου Προφορικού Βαθµού του και του αντίστοιχου Γραπτού βαθµού και δίνεται µε προσέγγιση δεκάτου. iv. Ο Βαθµός Ετήσιας Επίδοσης του µαθήµατος Γενικής Παιδείας «Μαθηµατικά» είναι ο Μέσος Όρος (Μ.Ο) των Τελικών Βαθµών των δύο κλάδων του και δίνεται µε προσέγγιση δεκάτου. γ)για το µάθηµα Γενικής Παιδείας «Ελληνική Γλώσσα» και εφόσον ο µαθητής παρακολουθεί το µάθηµα Υποστήριξης «Νέα Ελληνική Γλώσσα»: i. Ο Ετήσιος Προφορικός Βαθµός του µαθήµατος Υποστήριξης είναι ο µέσος όρος των προφορικών βαθµών των δύο τετραµήνων και δίνεται µε προσέγγιση δεκάτου. ii. Ο Ετήσιος Προφορικός Βαθµός του κλάδου «Νέα Ελληνική Λογοτεχνία» είναι ο µέσος όρος (Μ.Ο.) των βαθµών των δύο τετραµήνων του και δίνεται µε προσέγγιση δεκάτου. iii. Ο Ετήσιος Προφορικός Βαθµός του κλάδου «Νέα Ελληνική Γλώσσα» είναι ο µέσος όρος (Μ.Ο.): των βαθµών των δύο τετραµήνων του και του Ετήσιου Προφορικού βαθµού του µαθήµατος Υποστήριξης και δίνεται µε προσέγγιση δεκάτου. Πιο συγκεκριµένα: (Βαθµός κλάδου Α τετραµήνου + Βαθµός κλάδου Β τετραµήνου + Ετήσιος Προφορικός Βαθµός µαθήµατος Υποστήριξης) διαιρούµενο µε το τρία. iv. Ο Τελικός Βαθµός κάθε κλάδου είναι ο Μέσος όρος (Μ.Ο) του Ετήσιου Προφορικού Βαθµού του και του αντίστοιχου γραπτού βαθµού και δίνεται µε προσέγγιση δεκάτου v. Ο Βαθµός Ετήσιας Επίδοσης του µαθήµατος Γενικής Παιδείας «Ελληνική Γλώσσα» είναι ο Μέσος Όρος (Μ.Ο) των Τελικών Βαθµών των δύο κλάδων του και δίνεται µε προσέγγιση δεκάτου. 8

9 Β) Ο Βαθµός Ετήσιας Επίδοσης όλων των υπολοίπων γραπτώς εξεταζοµένων µαθηµάτων, τα οποία δεν χωρίζονται σε κλάδους, εξάγεται ως εξής: i. Ο Ετήσιος Προφορικός βαθµός του µαθητή είναι ο Μέσος Ορος (Μ.Ο) των προφορικών βαθµών των δύο τετραµήνων και δίνεται µε προσέγγιση δεκάτου. ii. Ο Βαθµός Ετήσιας Επίδοσης των γραπτώς εξεταζοµένων µαθηµάτων είναι ο Μέσος Όρος (Μ.Ο) του ετήσιου προφορικού βαθµού µε τον αντίστοιχο γραπτό βαθµό και δίνεται µε προσέγγιση δεκάτου. 2.Για τα µαθήµατα που δεν εξετάζονται γραπτώς: Φυσική Αγωγή και Ερευνητική Εργασία, βαθµός ετήσιας επίδοσης είναι ο ετήσιος προφορικός βαθµός. Ως ετήσιος προφορικός βαθµός λογίζεται ο µέσος όρος των προφορικών βαθµών των δύο τετραµήνων και δίνεται µε προσέγγιση δεκάτου. Για τα µαθήµατα Υποστήριξης ο ετήσιος προφορικός βαθµός τους δεν αποτελεί βαθµό ετήσιας επίδοσης διότι συνυπολογίζονται για την εξαγωγή του Ετήσιου Προφορικού Βαθµού των µαθηµάτων Μαθηµατικά και Ελληνική Γλώσσα.». 10. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Π.. 50/2008 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: «Ειδικά για την Α τάξη ο Βαθµός Ετήσιας Επίδοσης του µαθήµατος Ερευνητική Εργασία (Project) συνυπολογίζεται για την εξαγωγή του Γενικού Μέσου Όρου (Γ.Μ.Ο.).» 11. H παράγραφος 2 του άρθρου 22 του Π.. 50/2008 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Για τα µαθήµατα τα οποία δεν εξετάζονται γραπτώς ο βαθµός ετήσιας επίδοσης των µαθητών σε αυτά αναγράφεται στο απολυτήριο ή αποδεικτικό, στα υπηρεσιακά βιβλία καθώς και στα αποδεικτικά σπουδών». 12. Η παράγραφος 3 του άρθρου 23 του Π.. 50/2008 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «3.Τα απολυτήρια και τα πτυχία εκδίδονται µία φορά και δεν αλλάζουν. Τα απολυτήρια και τα πτυχία των Ιδιωτικών ΕΠΑ.Λ. θεωρούνται και επικυρώνονται από τον ιευθυντή ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.». 13. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 της ενότητας Α του άρθρου 24 του Π.. 50/2008 το οποίο αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 5 του άρθρου 1 του Π.. 43/2010 προστίθενται τα εξής εδάφια: «Για τους µαθητές της Α τάξης του ΕΠΑ.Λ., οι οποίοι παραπέµφθηκαν στην ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεµβρίου του ιδίου έτους στο µάθηµα της Ερευνητικής Εργασίας, έχοντας βαθµό ετήσιας επίδοσης στο µάθηµα αυτό µικρότερο του εννέα και πέντε δέκατα (9,5), επιλέγεται το θέµα στο οποίο υστέρησαν περισσότερο (από τα δυο µε τα οποία ασχολήθηκαν συνολικά κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς) και οι επιβλέποντες εκπαιδευτικοί ορίζουν τµήµατα της ερευνητικής εργασίας που κρίνουν ότι πρέπει να επεξεργαστούν εκ νέου. Το Σεπτέµβριο υποβάλλουν διορθωµένη την εργασία τους µαζί µε το προσωπικό τους ηµερολόγιο και τον ατοµικό τους φάκελο προς επανα-αξιολόγηση. Οι µαθητές της Α τάξης του ΕΠΑ.Λ., οι οποίοι έχουν βαθµό ετήσιας επίδοσης µικρότερο του εννέα και πέντε δέκατα (9,5) στα µαθήµατα Φυσικές Επιστήµες ή/και Μαθηµατικά ή/και Ελληνική Γλώσσα παραπέµπονται στην ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεµβρίου του ιδίου έτους και εξετάζονται γραπτά µόνο σε εκείνον τον κλάδο που ο Τελικός Βαθµός του είναι µικρότερος του εννέα και πέντε δέκατα (9,5). Οι µαθητές δεν παραπέµπονται στην ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεµβρίου στα µαθήµατα Υποστήριξης». 14. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Π.. 50/2008 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Ειδικά τα µαθήµατα Εφαρµογές Πληροφορικής και Ευρωπαϊκή Ένωση (Θεσµοί και Πολιτικές), εξετάζονται 9

10 µόνο προφορικά και ο Μέσος Όρος των δύο Βαθµών των δύο καθηγητών είναι ο Βαθµός Ετήσιας Επίδοσης του µαθητή. Στο µάθηµα «Ερευνητική Εργασία (Project)» οι µαθητές αυτής της κατηγορίας δεν αξιολογούνται.». 15. Η παράγραφος 5 του άρθρου 25 του Π.. 50/2008 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «5.Οι υπαγόµενοι στις διατάξεις του παρόντος άρθρου υποβάλλουν στο οικείο ΕΠΑ.Λ. τα απαιτούµενα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην υπ αριθµ.στ5/71/ (ΦΕΚ 834 Β ) Κοινή Υπουργική Απόφαση καθώς και στην υπ αριθµ.στ5/29/ Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και σχετική αίτηση, τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρες πριν τη λήξη των µαθηµάτων του Β τετραµήνου.». 16. Προστίθεται παράγραφος 3 στο άρθρο 33 του Π.. 50/2008 ως ακολούθως:«3.κατά το σχολικό έτος , οι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου ή τίτλου ισοτίµου προς αυτό, εγγράφονται στη Β τάξη του ΕΠΑ.Λ. σύµφωνα µε την περίπτωση 2βi της παρ.7 του άρθρου 47 του Ν.3848/2010 στους Τοµείς Πλοιάρχων Εµπορικού Ναυτικού ή Μηχανικών Εµπορικού Ναυτικού µε βασική προϋπόθεση να παρακολουθούν υποχρεωτικά πέρα από τα µαθήµατα του Τοµέα τους τα µαθήµατα της Α τάξης του ΕΠΑ.Λ. «Ναυτική Τέχνη», «Τεχνικό Σχέδιο», «Εφαρµογές Πληροφορικής». Τα µαθήµατα «Ναυτική Τέχνη», «Τεχνικό Σχέδιο», «Εφαρµογές Πληροφορικής», τα οποία είναι γραπτώς εξεταζόµενα, λαµβάνονται υπόψη για την εξαγωγή του Γενικού Μέσου Όρου (Γ.Μ.Ο) των µαθηµάτων της Β τάξης του ΕΠΑ.Λ καθώς και για την προαγωγή τους στην επόµενη τάξη σύµφωνα µε το άρθρο 24 του Π..50/2008.». ΑΡΘΡΟ 2 Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από το σχολικό έτος Στον Υπουργό Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού ιατάγµατος. Ιωάννινα, 3 Μαΐου 2012 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ 10

ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ Α ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ Α ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ-INTERNATIONAL BACCALAUREATE Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ Α ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Τα μαθήματα της Α τάξης

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Π.Δ. 60/2006 (Α 65) «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Τροποποίηση του Π.Δ. 60/2006 (Α 65) «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Π.Δ. 48/2012 -ΦΕΚ 97 Α/27.4.2012 Τροποποίηση του Π.Δ. 60/2006 (Α 65) «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου». Έχοντας υπόψη: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Π.Δ 24/2013 ΦΕΚ 55 Α/6-3-2013 Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ/τος 48/2012 «Τροποποίηση του Π.Δ. 60/2006 «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου» (A 65) (Α 97). Έχοντας υπόψη: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ Φύλλου 81 8 Μαΐου 2008 Όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με α) Το ΠΔ 43/2010 ΦΕΚ 86/Α/7-6-2010 β) Το ΠΔ 61/2012 ΦΕΚ 112/Α/3-5-2012 (Ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 ΘΕΜΑ: «Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Μαθητών - Γενικός Μ.Ο. Τρίτη, 05 Φεβρουάριος :31 - Τελευταία Ενημέρωση Σάββατο, 30 Νοέμβριος :01

Αξιολόγηση Μαθητών - Γενικός Μ.Ο. Τρίτη, 05 Φεβρουάριος :31 - Τελευταία Ενημέρωση Σάββατο, 30 Νοέμβριος :01 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ Αξιολόγηση του μαθητή είναι η συνεχής παιδαγωγική διαδικασία, με βάση την οποία παρακολουθείται η πορεία της μάθησής του, προσδιορίζονται τα τελικά αποτελέσματά της και εκτιμώνται, παράλληλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2011-2012 Σας αποστέλλουμε τις παρακάτω οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015

Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015 Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015 Η δομή του νέου Λυκείου Α Λυκείου Τάξη Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Γενική Παιδεία Δύο (2) ομάδες Προσανατολισμού Γ Λυκείου Γενική Παιδεία Τρεις (3) ομάδες Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο

Φροντιστήρια ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1 Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Η εξεταστέα ύλη του Γυμνασίου είναι τα 3/5 της ύλης που διδάχθηκε, με την προϋπόθεση ότι η

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Οδηγίες για τη διδασκαλία του Υποστηρικτικού Μαθήματος των Μαθηματικών της Β τάξης Επαγγελματικού Λυκείου για το σχολικό έτος

ΘΕΜΑ : «Οδηγίες για τη διδασκαλία του Υποστηρικτικού Μαθήματος των Μαθηματικών της Β τάξης Επαγγελματικού Λυκείου για το σχολικό έτος Οδηγίες για τη διδασκαλία των Υποστηρικτικών Μαθημάτων στη Νέα Ελληνική Γλώσσα και στα Μαθηματικά της Α τάξης Επαγγελματικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2012-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικό έτος 2013-2014

Σχολικό έτος 2013-2014 Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2013-2014 Η δομή του νέου Λυκείου Α Λυκείου Τάξη Γενικής Παιδείας Γενική Παιδεία Β Λυκείου Δύο (2) ομάδες Προσανατολισμ ού Γενική Παιδεία Γ Λυκείου Τρεις (3) ομάδες Προσανατολισμ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ Φύλλου 81 8 Μαΐου 2008 Όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με α) Το ΠΔ 43/2010 ΦΕΚ 86/Α/7-6-2010 β) Το ΠΔ 61/2012 ΦΕΚ 112/Α/3-5-2012 γ)

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου Άρθρο 2 Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου 1. Η Α Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα πέντε

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά οι αλλαγές στο Γυµνάσιο

Αναλυτικά οι αλλαγές στο Γυµνάσιο 09-09-16 Αναλυτικά οι αλλαγές στο Γυµνάσιο Έγγραφο µε αναλυτικές πληροφορίες για τις αλλαγές στο Γυµνάσιο απέστειλε το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων προς τις ιευθύνσεις Εκπαίδευσης ώστε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Οδηγίες για τη διδασκαλία του Υποστηρικτικού Μαθήματος των Μαθηματικών της Β τάξης Επαγγελματικού Λυκείου για το σχολικό έτος

ΘΕΜΑ : «Οδηγίες για τη διδασκαλία του Υποστηρικτικού Μαθήματος των Μαθηματικών της Β τάξης Επαγγελματικού Λυκείου για το σχολικό έτος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης των μαθημάτων της Α τάξης ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2013-2014

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης των μαθημάτων της Α τάξης ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2013-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης Επαγγελματικού Λυκείου για το σχ. έτος 2011-2012

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης Επαγγελματικού Λυκείου για το σχ. έτος 2011-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ. Τα µαθήµατα του κοινού εκπαιδευτικού προγράµµατος (γενικής παιδείας) είναι τα εξής:

TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ. Τα µαθήµατα του κοινού εκπαιδευτικού προγράµµατος (γενικής παιδείας) είναι τα εξής: TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ «3. Στη Γ Τάξη Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου εφαρµόζεται πρόγραµµα µαθηµάτων τριάντα τριών (33) ωρών, που περιλαµβάνει µαθήµατα γενικής παιδείας δεκατριών (13) συνολικά διδακτικών ωρών εβδοµαδιαίως

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2011-2012

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2011-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης μαθημάτων του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2015-2016»

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης μαθημάτων του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2015-2016» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: Αθήνα, 20-11-2015 Αρ. Πρωτ. 188140/Δ2 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Λύκειο. Α Λυκείου

Το Νέο Λύκειο. Α Λυκείου ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «ΓΝΩΣΗ» Το Νέο Λύκειο Στους µαθητές που θα φοιτήσουν φέτος (2013-2014) στην Α Λυκείου θα αρχίσει να εφαρµόζεται η νέα δοµή του Λυκείου. Για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση θα µετράει

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννινα: 18 Μαΐου 2015 Αριθμ. Πρωτ: 274

Ιωάννινα: 18 Μαΐου 2015 Αριθμ. Πρωτ: 274 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΠΕΡ/KH Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛ.ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ----- Ταχ. Δ/νση: Λουκή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ. Φοίτηση επαρκής : Το σύνολο των απουσιών του μαθητή δεν υπερβαίνει τις 114. Οι πάνω από 50 είναι δικαιολογημένες.

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ. Φοίτηση επαρκής : Το σύνολο των απουσιών του μαθητή δεν υπερβαίνει τις 114. Οι πάνω από 50 είναι δικαιολογημένες. ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 8 ο Λ Υ Κ Ε Ι Ο Α Μ Α Ρ Ο Υ Σ Ι Ο Υ Περίοδοι του διδακτικού έτους: Το Α τετράμηνο διαρκεί από την 11 η Σεπτεμβρίου έως την 20 η Ιανουαρίου. Το Β τετράμηνο διαρκεί από την 21 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

3. Στο άρθρο 2 του ν.4186/2013 (Α 193) προστίθεται παράγραφος 3Β, ως ακολούθως: «3Β. Το ωρολόγιο πρόγραµµα των Μαθηµάτων Προσανατολισµού της Γ τάξης

3. Στο άρθρο 2 του ν.4186/2013 (Α 193) προστίθεται παράγραφος 3Β, ως ακολούθως: «3Β. Το ωρολόγιο πρόγραµµα των Μαθηµάτων Προσανατολισµού της Γ τάξης ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 του ν.4186/2013 (Α 193), όπως έχει τροποποιηθεί µε τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 57 του ν. 4310/14 (Α 258), αντικαθίσταται ως «Η Γ τάξη Ηµερήσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕ.Λ.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕ.Λ.) ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4186 Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕ.Λ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ----- Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Να διατηρηθεί µέχρι... Βαθµός Ασφαλείας... Μαρούσι, 20-09-2010 Αριθ. Πρωτ. 116109 /Γ2 Βαθ. Προτερ.... ----- Ταχ. /νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές στο Γυμνάσιο

Οι αλλαγές στο Γυμνάσιο 3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ (ΜΟΥΣΤΑΚΕΙΟ) Οι αλλαγές στο Γυμνάσιο 2016 Μορφοποίηση: Απόστολος Γατής, MΕd ΠΕ07 Σελ. 02 Σχολικό και διδακτικό έτος 1. Το σχολικό έτος για τα Γυμνάσια αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Μαθητών Γενικού Λυκείου

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Μαθητών Γενικού Λυκείου ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ Στους μαθητές που θα φοιτήσουν φέτος στην Α Λυκείου θα αρχίσει να εφαρμόζεται η νέα δομή του λυκείου. Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα μετράει επιπλέον και ο μέσος όρος των

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΙ ΙΣΧΥΕ ΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΣΕΙ Σελίδα 1 από 10 ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Η Α Τάξη Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. Νόμος Ν 4186/2013 Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. Νόμος Ν 4186/2013 Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ Νόμος Ν 4186/2013 Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις Η νέα δομή του Γενικού Λυκείου 2 Ωρολόγια προγράμματα ανά τάξη. Τρόπος προαγωγής και απόλυσης Σάββατο, 29 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

(ΝΕΟ) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

(ΝΕΟ) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 4 ΙΕΚ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 4 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ + ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3 ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ' ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: Αθήνα,

Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: Αθήνα, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ----- ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ----- Α Ταχ. /νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. ιάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. ιάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ιάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων Α Λυκείου Η Α Τάξη Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρµόζεται πρόγραµµα µαθηµάτων τριάντα πέντε (35) συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

Καλοδήμος Δ. -ΚΕΣΥΠ Λαμίας

Καλοδήμος Δ. -ΚΕΣΥΠ Λαμίας Άρθρο 3 Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Μαθητών Γενικού Λυκείου 1. Η αξιολόγηση στα μαθήματα και των τριών τάξεων επικεντρώνεται στην ουσιώδη κατανόηση των κεντρικών θεμάτων και θεμελιωδών εννοιών κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: Αθήνα, 04-03-2014 Αρ. Πρωτ. 30631/Γ2

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: Αθήνα, 04-03-2014 Αρ. Πρωτ. 30631/Γ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ----- ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

: Βαθ. Προτεραιότητας: ΠΡΟΣ : Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας:

: Βαθ. Προτεραιότητας: ΠΡΟΣ : Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: : Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (αφορά στους μαθητές που ενεγράφησαν ή θα εγγραφούν στην Α τάξη του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο σύστηµα Πανελλαδικών Εξετάσεων

Το νέο σύστηµα Πανελλαδικών Εξετάσεων Το νέο σύστηµα Πανελλαδικών Εξετάσεων Το νέο σύστηµα πρόσβασης των υποψηφίων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, το οποίο θα «εγκαινιάσουν» οι µαθητές που θα φοιτήσουν το Σεπτέµβριο στη Γ Λυκείου, έχει ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό για το Νέο Λύκειο

Ενημερωτικό για το Νέο Λύκειο Ενημερωτικό για το Νέο Λύκειο Α τάξη Η Α Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα πέντε (35) συνολικά ωρών εβδομαδιαίως.

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια «ΓΝΩΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2016

Φροντιστήρια «ΓΝΩΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2016 Α ΛΥΚΕΙΟΥ Στην Α τάξη του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου οι μαθητές θα παρακολουθούν μαθήματα Γενικής Παιδείας (και Επιλογής), συνολικά 35 διδακτικές ώρες την εβδομάδα. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ 1. Ελληνική Γλώσσα 9 -

Διαβάστε περισσότερα

Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΕΟ (35) ΑΡΧΑΙΑ 5 ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2 ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2 ΙΣΤΟΡΙΑ 2 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 2. Ελληνική Γλώσσα

Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΕΟ (35) ΑΡΧΑΙΑ 5 ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2 ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2 ΙΣΤΟΡΙΑ 2 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 2. Ελληνική Γλώσσα Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ 5 ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2 ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2 ΙΣΤΟΡΙΑ 2 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 2 ΝΕΟ (35) Ελληνική Γλώσσα ΑΛΓΕΒΡΑ/ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 3/2 Μαθηματικά ΦΥΣΙΚΗ 2 ΧΗΜΕΙΑ 2 ΒΙΟΛΟΓΙΑ 2 ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 2 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αρ. Πρωτ /Δ2

Αθήνα, Αρ. Πρωτ /Δ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: Αθήνα, 07-10-2016 Αρ. Πρωτ. 166077/Δ2 Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης Σχολ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ η διδακτέα ύλη θα είναι και εξεταστέα

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ η διδακτέα ύλη θα είναι και εξεταστέα ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ Ο νόμος για το Νέο Λύκειο ισχύει από τη σχολική χρονιά 2013-2014 για τα παιδιά που φοιτούν ήδη στην Α Λυκείου. Η προαγωγή των μαθητών και η απόλυση τους από το Λύκειο γίνεται πιο δύσκολη σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Ποια μαθήματα διδάσκονται οι μαθητές της Α Λυκείου; Ποια από τα μαθήματα ανήκουν στους ίδιους κλάδους μαθημάτων; Ο παρακάτω πίνακας περιέχει όλους τους κλάδους των μαθημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,

Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ----- ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. /νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Περί σχολικού και διδακτικού έτους και της αξιολόγησης των μαθητών του Γυμνασίου (Προεδρικό Διάταγμα 126/2016, ΦΕΚ Α 211/ )».

Περί σχολικού και διδακτικού έτους και της αξιολόγησης των μαθητών του Γυμνασίου (Προεδρικό Διάταγμα 126/2016, ΦΕΚ Α 211/ )». Περί σχολικού και διδακτικού έτους και της αξιολόγησης των μαθητών του Γυμνασίου (Προεδρικό Διάταγμα 126/2016, ΦΕΚ Α 211/11-11-2016)». Αγγελίδης Ζήσης Αναστασιάδου Αλεξάνδρα Δανιηλίδου Ευγενία Κοτίνη Ισαβέλλα

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Π.Δ. 123/1987 -ΦΕΚ 68 Α'/20-5-1987 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις της παρ.ιι του άρθρ.5, της παρ.9 του άρθρ.8,

Διαβάστε περισσότερα

υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1984 Β ) «Αναθέσεις µαθηµάτων Γυµνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 1984

υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1984 Β ) «Αναθέσεις µαθηµάτων Γυµνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 1984 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ----- Ταχ. /νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη : 15180

Διαβάστε περισσότερα

Π..123/87 (ΦΕΚ 68 Α'/ ) : Τροποποίηση και συµπλήρωση διατάξεων που ρυθµίζουν θέµατα σχολείων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης

Π..123/87 (ΦΕΚ 68 Α'/ ) : Τροποποίηση και συµπλήρωση διατάξεων που ρυθµίζουν θέµατα σχολείων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης Π..123/87 (ΦΕΚ 68 Α'/20-5-87) : Τροποποίηση και συµπλήρωση διατάξεων που ρυθµίζουν θέµατα σχολείων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις της παρ.ιι του άρθρ.5, της παρ.9 του άρθρ.8, της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 014 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ωρολόγιο Πρόγραμμα Α' Α ΓΕΝΙΚΟΥ Γενικού Λυκείου ΛΥΚΕΙΟΥ 013-14

Διαβάστε περισσότερα

: Βαθ. Προτεραιότητας: ΠΡΟΣ: : Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας:

: Βαθ. Προτεραιότητας: ΠΡΟΣ: : Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: : Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ. Η πορεία αύξουσας εξειδίκευσης των μαθητών Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Β ΛΥΚΕΙΟΥ Ομάδα Προσανατολισμού Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Ο. Π.

Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ. Η πορεία αύξουσας εξειδίκευσης των μαθητών Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Β ΛΥΚΕΙΟΥ Ομάδα Προσανατολισμού Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Ο. Π. Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Η πορεία αύξουσας εξειδίκευσης των μαθητών Α ΛΥΚΕΙΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών Β ΛΥΚΕΙΟΥ Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Ο. Π. Ανθρωπιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Βασικός στόχος είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για αλλαγές στο Γυμνάσιο βάσει προεδρικού διατάγματος που προωθείται

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για αλλαγές στο Γυμνάσιο βάσει προεδρικού διατάγματος που προωθείται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Λύκειο Ο Λύκειο Κομοτηνής

Νέο Λύκειο Ο Λύκειο Κομοτηνής Νέο Λύκειο 2015-2016 Α Λυκείου (33+2) ΜΑΘΗΜΑ 1.Ελληνική Γλώσσα (5 Αρχαία +2 Νέα + 2Λογοτεχνία) 9 2.Μαθηματικά (3ώρες Άλγεβρα + 2 ώρες Γεωμετρία) 5 3.Φυσικές Επιστήμες (2 ώρες Φυσική +2 ώρες Χημεία +2 ώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση μαθητών Α και Β τάξεων Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Α, Β και Γ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ.

ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση μαθητών Α και Β τάξεων Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Α, Β και Γ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ. ΦΕΚ Β 862 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2315 19 Μαΐου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 91 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 1 56. Φοίτηση και Αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΕ.ΣΥ.Π. Λευκού Πύργου. Ενηµερωτική Ηµερίδα Για Β` και Γ` Λυκείου

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΕ.ΣΥ.Π. Λευκού Πύργου. Ενηµερωτική Ηµερίδα Για Β` και Γ` Λυκείου Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΕ.ΣΥ.Π. Λευκού Πύργου Ενηµερωτική Ηµερίδα Για Β` και Γ` Λυκείου ΝΟΜΟΙ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4186/13 4327/15 (τροποποίηση του 4186/13)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/ νση:

Διαβάστε περισσότερα

8. Tην υπ` αριθμ. 17/2000 γνώμη του Σ.Σ. του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. 10. Τις αριθμ.24/2001 και 33/2001 Πράξεις του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

8. Tην υπ` αριθμ. 17/2000 γνώμη του Σ.Σ. του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. 10. Τις αριθμ.24/2001 και 33/2001 Πράξεις του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Π.Δ. 86/2001 Προεδρικό Διάταγμα Π.Δ. 86/2001 Όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ.26/2002 και 80/2003) Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου Έχοντας υπόψη: 1. Tις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 9 και 11 του

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση. Πρόταση για το νέο. Γυμνάσιο

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση. Πρόταση για το νέο. Γυμνάσιο Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση Πρόταση για το νέο Γυμνάσιο Συντάκτες: Παναγιώτης Ε. Καταγής Θανάσης Ι. Νικολόπουλος Νίκος Ι. Παρίκος Γυμνάσιο Κατευθύνσεις 1. Γενική 2. Τεχνολογική 3.

Διαβάστε περισσότερα

Π.. 86/2001 Προεδρικό ιάταγµα Π.. 86/2001

Π.. 86/2001 Προεδρικό ιάταγµα Π.. 86/2001 Π.. 86/2001 Προεδρικό ιάταγµα Π.. 86/2001 Όπως τροποποιήθηκε µε τα Π..26/2002 και 80/2003) Αξιολόγηση των µαθητών του Ενιαίου Λυκείου Έχοντας υπόψη: 1. Tις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 9 και 11 του Ν. 2525/97

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ 2016-17 Α ΛΥΚΕΙΟΥ (ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) ΜΑΘΗΜΑ Ελληνική Γλώσσα Αρχαία (5), Νέα (2), Λογοτεχνία (2) Φυσικές Επιστήμες Φυσική (2), Χημεία (2), Βιολογία (2) Μαθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β ----- Ταχ. /νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 2015-2016

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 2015-2016 ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 2015-2016 Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (36 * ώρες) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (2 ώρες) ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (2 ώρες) (*: 5 ώρες παρέκκλιση) Α ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ) ΜΑΘΗΜΑ ΚΛΑΔΟΙ ΩΡΕΣ Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 465/1981. Περί του τρόπου προαγωγής, απολύσεως και εξετάσεων των µαθητών των Γυµνασίων

Π.Δ. 465/1981. Περί του τρόπου προαγωγής, απολύσεως και εξετάσεων των µαθητών των Γυµνασίων Π.Δ. 465/1981 Περί του τρόπου προαγωγής, απολύσεως και εξετάσεων των µαθητών των Γυµνασίων Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του άρθρου 28 6 του Ν. 309/ 1976 "περί οργανώσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Φοίτηση και Αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Φοίτηση και Αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Π.Δ. 86/2001 (Φ.Ε.Κ. 73 Α ) (όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα) * * Σημείωση Οι διορθώσεις και οι συμπληρώσεις του Π.Δ. 86/2001 (Φ.Ε.Κ. 73 Α

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ:. Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής(Ι.Ε.Π) Αν. Τσόχα 36 11521 Αθήνα. ΕΠΑΦΟΣ Συστήματα Πληροφορικής Μονής Κύκκου 2 &Μεσογείων 123 11526 Αθήνα

ΚΟΙΝ:. Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής(Ι.Ε.Π) Αν. Τσόχα 36 11521 Αθήνα. ΕΠΑΦΟΣ Συστήματα Πληροφορικής Μονής Κύκκου 2 &Μεσογείων 123 11526 Αθήνα Μαρούσι, 06-07- 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 76980 /Γ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

α) προσαρµογή της διδασκαλίας βάσει του Εξατοµικευµένου Εκπαιδευτικού Προγράµµατος (ΕΕΠ) του µαθητή που σχεδιάζεται αξιολογείται και τροποποιείται

α) προσαρµογή της διδασκαλίας βάσει του Εξατοµικευµένου Εκπαιδευτικού Προγράµµατος (ΕΕΠ) του µαθητή που σχεδιάζεται αξιολογείται και τροποποιείται Αριθ. 102357/Γ6 Ένταξη, φοίτηση και αποφοίτηση των ατόµων µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε όλους τους τύπους των σχολείων Ειδικής Αγωγής και τα Τµήµατα Ένταξης. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ & Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. (Mε βάση το Νόμο 4186/2013)

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ & Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. (Mε βάση το Νόμο 4186/2013) ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ & Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Mε βάση το Νόμο 4186/2013) Α Τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου Η Α Τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του Νέου Λυκείου

Παρουσίαση του Νέου Λυκείου Παρουσίαση του Νέου Λυκείου Σελίδα 2 από 32 (Α) Απολυτήριο Γενικού Λυκείου Σελίδα 3 από 32 Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ω Ν Τάξη Α ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΩΡΕΣ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία 5 Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

1 ο & 2 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ

1 ο & 2 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 1 ο & 2 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ Αλλαγές στην Α Λυκείου Δομή διδακτικού έτους Μαθήματα Κλάδοι Μαθημάτων Τρόπος γραπτής εξέτασης μαθημάτων Τελικός βαθμός μαθήματος Προϋποθέσεις προαγωγής Μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 2014 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ: 2013 2014)

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 2014 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ: 2013 2014) ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 2014 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ: 2013 2014) Α ΛΥΚΕΙΟΥ Η Α' τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη γενικής παιδείας 35 συνολικά ωρών εβδομαδιαίως και 2

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Λύκειο μετά την τροπολογία της 29/11/2014 Α ΛΥΚΕΙΟΥ

Νέο Λύκειο μετά την τροπολογία της 29/11/2014 Α ΛΥΚΕΙΟΥ Νέο Λύκειο μετά την τροπολογία της 29/11/2014 Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 Ελληνική Γλώσσα 2 Μαθηματικά 3 Φυσικές Επιστήμες ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 1 ου ΓΕΛ ΠΕΥΚΗΣ Σχολικό Έτος

ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 1 ου ΓΕΛ ΠΕΥΚΗΣ Σχολικό Έτος 1 ο ΓΕΛ ΠΕΥΚΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 1 ου ΓΕΛ ΠΕΥΚΗΣ Σχολικό Έτος 2015-16 ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Α 97 49 48 4 Β 101 52 49 4 Γ 65 33 32 3 ΣΥΝΟΛΟ 263 134 129 11 Σχολικό Έτος 2014-15: Μαθητές 256,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (Αριθμός Μαθητών, Οργάνωση, Δικαίωμα Αλλαγής, κ.α.) ΓΥΜΝΑΣΙΑ & ΛΥΚΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (Αριθμός Μαθητών, Οργάνωση, Δικαίωμα Αλλαγής, κ.α.) ΓΥΜΝΑΣΙΑ & ΛΥΚΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ Διεύθυνση Δ.Ε. Ζακύνθου ΟΔΗΓΟΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (Αριθμός Μαθητών, Οργάνωση, Δικαίωμα Αλλαγής, κ.α.) Τμήματα Γενικής Παιδείας ΓΥΜΝΑΣΙΑ & ΛΥΚΕΙΑ 129818/Γ2/16-09-2013 (ΦΕΚ 2451/τ.Β/01-10-2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13. 6o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΗ ΕΜΟΝΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ. ιευθυντής: Αντώνιος Παλόγος. 6ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13. 6o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΗ ΕΜΟΝΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ. ιευθυντής: Αντώνιος Παλόγος. 6ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13 6o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗ ΕΜΟΝΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ιευθυντής: Αντώνιος Παλόγος ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Περίοδοι του διδακτικού έτους: Το Α τετράµηνοδιαρκεί από την 11 η Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ (ΕΝ ΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) Γ' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Β' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ. Μαθήµατα Γενικής Παιδείας + Μαθήµατα Οµάδων Προσανατολισµού

ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ (ΕΝ ΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) Γ' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Β' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ. Μαθήµατα Γενικής Παιδείας + Μαθήµατα Οµάδων Προσανατολισµού ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΚ ΙΠΛΩΜΑ ΕΠΙΠΕ ΟΥ 4 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ (ΕΝ ΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) Γ' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Μαθήµατα Γενικής Παιδείας + Μαθήµατα Οµάδων Προσανατολισµού ΠΡΟΑΚΤΕΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α Τάξη Μαθήματα Κλάδοι Ώρες Εξεταζόμενο Γενική Παιδεία Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 5 ΝΑΙ Ελληνική Γλώσσα

Α Τάξη Μαθήματα Κλάδοι Ώρες Εξεταζόμενο Γενική Παιδεία Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 5 ΝΑΙ Ελληνική Γλώσσα Α Τάξη Μαθήματα Κλάδοι Ώρες Εξεταζόμενο Γενική Παιδεία Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 5 ΝΑΙ Ελληνική Γλώσσα Νέα Ελληνική Γλώσσα 2 ΝΑΙ Λογοτεχνία 2 ΝΑΙ Μαθηματικά Άλγεβρα 3 ΝΑΙ Γεωμετρία 2 ΝΑΙ Φυσική

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Λύκειο 2013. ΚΕΣΥΠ Λιβαδειάς Ρούμελης 3 2 ος όροφος 22610 80772 mail@1kesyp.voi.sch.gr http//1kesyp.voi.sch.gr/portal Follow @kesyplivadias

Το νέο Λύκειο 2013. ΚΕΣΥΠ Λιβαδειάς Ρούμελης 3 2 ος όροφος 22610 80772 mail@1kesyp.voi.sch.gr http//1kesyp.voi.sch.gr/portal Follow @kesyplivadias Το νέο Λύκειο 2013 ΚΕΣΥΠ Λιβαδειάς Ρούμελης 3 2 ος όροφος 22610 80772 mail@1kesyp.voi.sch.gr http//1kesyp.voi.sch.gr/portal Follow @kesyplivadias Ωρολόγιο πρόγραμμα Α Λυκείου 2013-2014 Ελληνική Γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ & ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΕΙ / ΠΤΥΧΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ Β ΚΑΙ Γ ΤΑΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Α ΤΑΞΗ Β ΚΑΙ Γ ΤΑΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΤΑΞΗ Β ΚΑΙ Γ ΤΑΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ Θεσσαλονίκη Νοέμβριος 2013 Γιάννης Βλυσσίδης ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΥΣΣΙΔΗΣ ΣΕΛΙΔΑ 2 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Στην Α τάξη: 1. Έχουμε μαθήματα Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Λύκειο 2014-2015. Οι Βασικές αλλαγές από Σεπτέμβριο του 2013 στο Ενιαίο Λύκειο

Νέο Λύκειο 2014-2015. Οι Βασικές αλλαγές από Σεπτέμβριο του 2013 στο Ενιαίο Λύκειο Νέο Λύκειο 2014-2015 Οι Βασικές αλλαγές από Σεπτέμβριο του 2013 στο Ενιαίο Λύκειο Α Λυκείου: Μαθήματα Α Λυκείου: Εξετάσεις Στις προαγωγικές εξετάσεις Α' Λυκείου που διεξάγονται ενδοσχολικά, τα θέματα:

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνοαμερικανικόν Εκπαιδευτικόν Ίδρυμα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Λ Υ Κ Ε Ι Ο

Ελληνοαμερικανικόν Εκπαιδευτικόν Ίδρυμα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Ελληνοαμερικανικόν Εκπαιδευτικόν Ίδρυμα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Ενημερωτική Συνάντηση Γονέων Μαθητών Α και Β Λυκείου Θέατρο Χωρέμη Τετάρτη, 1 Απριλίου 2015 1 Προαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Α Λυκείου. Πρόγραμμα μαθημάτων Α τάξης

Α Λυκείου. Πρόγραμμα μαθημάτων Α τάξης Α Λυκείου Η Α Λυκείου είναι τάξη γενικής παιδείας και, συνεπώς, τα μαθήματα είναι κοινά για όλους τους μαθητές. Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα είναι 35 ωρών και περιλαμβάνει τα μαθήματα που μέχρι τώρα υπήρχαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗ ΕΜΟΝΩΝ A και Β ΤΑΞΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗ ΕΜΟΝΩΝ A και Β ΤΑΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13 6o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗ ΕΜΟΝΩΝ A και Β ΤΑΞΗΣ ιευθυντής: Αντώνιος Παλόγος ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Περίοδοι του διδακτικού έτους: Το Α τετράµηνοδιαρκεί από την 11 η

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ. ΦΕΚ 193 Ημερομηνία ψήφισης 10/09/2013 Ισχύει για τους μαθητές της Α και Β τάξης Λυκείου Σχολικό Έτος 2014-2015

ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ. ΦΕΚ 193 Ημερομηνία ψήφισης 10/09/2013 Ισχύει για τους μαθητές της Α και Β τάξης Λυκείου Σχολικό Έτος 2014-2015 ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΕΚ 193 Ημερομηνία ψήφισης 10/09/2013 Ισχύει για τους μαθητές της Α και Β τάξης Λυκείου Σχολικό Έτος 2014-2015 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΑΠΟΛΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Π.Δ. «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 9 και 11 του Ν. 2525/97 (Α 188) «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ. Σημαντικές αλλαγές του νέου νόμου είναι οι παρακάτω:

ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ. Σημαντικές αλλαγές του νέου νόμου είναι οι παρακάτω: ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Με το νόμο 4186/013 αλλάζει το τοπίο στο χώρο της εκπαίδευσης,αφού ο συγκεκριμένος νόμος φέρνει αλλαγές σε ωρολόγια προγράμματα,μαθήματα,τρόπο προαγωγής από τάξη σε τάξη αλλά,παράλληλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στην Α Γυμνασίου διδάσκεται τρεις (3) περιόδους την εβδομάδα. Συνεπώς, το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακούς ιευθυντές Εκπ/σης

ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακούς ιευθυντές Εκπ/σης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: ----- ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 15-9 - 2014 ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ - ΤΜΗΜΑ Β Αρ.Πρωτ. Βαθµός Προτερ. -----

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 50/2008 ΦΕΚ 81 τ. Α'

Π.Δ. 50/2008 ΦΕΚ 81 τ. Α' Π.Δ. 50/2008 ΦΕΚ 81 τ. Α' Όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 43/2010 ΦΕΚ 86 τ. Α Φοίτηση και αξιολόγηση των μαθητών του Eπαγγελματικού Λυκείου» (ΕΠΑ.Λ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία 2 Θρησκευτικά 2 Ιστορία 2 Μαθηματικά 2 Άλγεβρα 3/2 Γεωμετρία 2/3 Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) 2 Φυσική 2

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία 2 Θρησκευτικά 2 Ιστορία 2 Μαθηματικά 2 Άλγεβρα 3/2 Γεωμετρία 2/3 Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) 2 Φυσική 2 Στους μαθητές που θα φοιτήσουν φέτος στην Α Λυκείου θα αρχίσει να εφαρμόζεται η νέα δομή του λυκείου. Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα μετράει επιπλέον και ο μέσος όρος των βαθμών των τριών

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 50 (ΦΕΚ 81 / τ.α ) «Φοίτηση και αξιολόγηση των μαθητών του Eπαγγελματικού Λυκείου» (ΕΠΑ.Λ.)

Π.Δ. 50 (ΦΕΚ 81 / τ.α ) «Φοίτηση και αξιολόγηση των μαθητών του Eπαγγελματικού Λυκείου» (ΕΠΑ.Λ.) Π.Δ. 50 (ΦΕΚ 81 / τ.α 8-5-2008) «Φοίτηση και αξιολόγηση των μαθητών του Eπαγγελματικού Λυκείου» (ΕΠΑ.Λ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 3 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Λύκειο. Πολιτική Παιδεία 3. Θρησκευτικά 2. Ερευνητική Εργασία 1. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) 2 Ερευνητική Εργασία 2

Νέο Λύκειο. Πολιτική Παιδεία 3. Θρησκευτικά 2. Ερευνητική Εργασία 1. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) 2 Ερευνητική Εργασία 2 Νέο Λύκειο Η Α Λυκείου περιλαμβάνει 35 ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως χωρισμένες στην ομάδα του βασικού προγράμματος μαθημάτων (33 ώρες) και την ομάδα μαθημάτων επιλογής (2 ώρες). Η Β Λυκείου περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα