Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Σχολικό έτος

2 Περιεχόµενα Εισαγωγή σελίδα 2 Ο Μηχανισµός των Αντικυθήρων - εισαγωγικά στοιχεία. σελίδα 3 Η ανακάλυψη του Μηχανισµού των Αντικυθήρων... σελίδα 4 Περιγραφή του Μηχανισµού.. σελίδα 4 Μελέτη και ανακατασκευή του Μηχανισµού. Η έρευνα του Price. σελίδα 7 Προσδιορισµός των λειτουργιών και ϖροσϖάθειες ανακατασκευής του Μηχανισµού. σελίδα 9 οµή του Μηχανισµού και κατασκευαστικές λεϖτοµέρειες. σελίδα 11 Η αϖοκωδικοϖοίηση των εϖιγραφών σελίδα 15 Σύγχρονες αϖόψεις σχετικά µε την ϖροέλευση του Μηχανισµού σελίδα 18 Αϖόψεις και σχόλια για το Μηχανισµό και τη σηµασία του...σελίδα 19 Βιβλιογραφία - Πηγές ϖληροφόρησης.... σελίδα 22 σελίδα 1

3 Εισαγωγή Η ϖαρούσα εργασία υλοϖοιήθηκε στα ϖλαίσια ϖολιτιστικού ϖρογράµµατος ϖου έχει αναλάβει το Λύκειο Αρχαγγέλου και αφορά το µηχανισµό των Αντικυθήρων. Αναφέρεται στην ανακάλυψη του µηχανισµού, ϖως ϖιθανόν λειτουργούσε, τη δοµή και την ϖολυϖλοκότητα του ως κατασκευή. Ακόµη ϖαρουσιάζονται οι ϖροσϖάθειες ανακατασκευής του µηχανισµού αϖό διάφορους εϖιστήµονες, τη σηµασία ϖου είχαν οι εϖιγραφές του, τις ϖιθανές ϖεριοχές ϖροέλευσής του, καθώς και ϖόσο σηµαντικός θεωρείται σήµερα αϖό τους εϖιστήµονες. Η συλλογή ϖληροφοριών έγινε αϖοκλειστικά και µόνο µέσω διαδικτύου αϖό τους µαθητές (είτε ϖρόκειται για άρθρα εφηµερίδων είτε για έρευνες αναρτηµένες στο διαδίκτυο). Όσον αφορά την ϖεριγραφή, τη δοµή και τη λεγόµενη «αϖοκρυϖτογράφηση» του µηχανισµού, βασίζονται κυρίως στην έρευνα του Βρετανού Derek del Solla Price "Gears from Greeks". Η γραφική αναϖαράσταση της δοµής και της ϖολυϖλοκότητας του µηχανισµού ϖροέρχεται αϖό το Εργαστήριο Τεχνολογίας Εκϖαίδευσης του Πανεϖιστηµίου Μακεδονίας, ενώ οι φωτογραφίες κυρίως ϖροέρχονται αϖό το Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών. Ο εϖονοµαζόµενος και υϖολογιστής των Αντικυθήρων - αϖό το όνοµά του και µόνο, καθώς και αϖό την ϖιθανή του ϖροέλευση αϖό το νησί της Ρόδου - ϖροκάλεσε το ενδιαφέρον των συµµετεχόντων µαθητών και εκϖαιδευτικών, για τα µυστικά ϖου κρύβει και θέλει να φανερώσει. σελίδα 2

4 Ο Μηχανισµός των Αντικυθήρων - εισαγωγικά στοιχεία Ο Μηχανισµός των Αντικυθήρων ϖήρε αυτή την ονοµασία αϖό το ναυάγιο κοντά στη νήσο Αντικύθηρα. Βρέθηκε σε ναυάγιο ϖλοίου ϖροερχόµενου ϖιθανόν αϖό τη Ρόδο ή αϖό τα ϖαράλια της Μικράς Ασίας, και θεωρήθηκε αρχικά ότι ήταν αστρολάβος. Θεωρείται ϖως κατασκευάστηκε γύρω στο 80 ϖ.χ., αϖοτελεί ένα αϖό τα σηµαντικότερα τεχνικά κατασκευάσµατα της Αρχαιότητας, ένας µηχανικός υϖολογιστής µε µεταλλικά γρανάζια, ϖροοριζόµενος ϖιθανόν για αστρονοµικές µελέτες. Εκτιµάται ότι µε αυτό το µηχανισµό υϖολογίζονταν οι θέσεις του ήλιου, της σελήνης και των ϖέντε ορατών µε γυµνό µάτι ϖλανητών, οι φάσεις της σελήνης, η ϖαρέλευση των µηνών και των ετών και ϖροβλεϖόταν η ϖιθανότητα να συµβεί µια έκλειψη. Μέχρι ϖρόσφατα θεωρούνταν ϖως ϖροέρχονταν αϖό την Αλεξάνδρεια, τη Ρόδο ή τη Μικρά Ασία. Ενώ σύγχρονες έρευνες συνδέουν τον µηχανισµό µε τη βορειοδυτική Ελλάδα. Ο µηχανισµός των Αντικυθήρων αϖοτελεί υλική µαρτυρία µιας ϖολύϖλοκης λεϖτοκατασκευής αϖό την ελληνιστική ϖερίοδο. Μία ϖαρόµοια συσκευή είχε ϖεριγράψει ο Ρωµαίος φιλόσοφος και ϖολιτικός Cicero Marcus Tullius (Κικέρων, ϖ.χ.), ο οϖοίος είχε εϖισκεφτεί τη Ρόδο στα έτη ϖ.χ. Το σχέδιο κατασκευής φαίνεται να ακολουθεί την ϖαράδοση των ϖλανηταρίων του Αρχιµήδη και να σχετίζεται µε τα ηλιακά ρολόγια. Ο ϖροορισµός του µηχανισµού ϖαρέµεινε άγνωστος για χρόνια, όταν όµως εξετάστηκε το εύρηµα στο ελληνικό ερευνητικό κέντρο «ηµόκριτος» (Χ. Καράκαλος) µε ακτίνες Χ και γ, διαϖιστώθηκε ότι διαθέτει έναν εντυϖωσιακά ϖερίϖλοκο µηχανισµό, αϖροσδόκητο για την Αρχαιότητα, σύµφωνα µε τις σηµερινές γνώσεις µας. Παρόµοιος µηχανισµός εκείνης της εϖοχής, σαν αυτόν των Αντικυθήρων, δεν έχει βρεθεί οϖουδήϖοτε αλλού µέχρι σήµερα. Αργότερα, κατά τον 5ο ή 6ο αιώνα, φαίνεται να κατασκευάστηκε στο Βυζάντιο ένας µηχανισµός, αρκετά αϖλούστερος αλλά µε όµοιο ϖροορισµό, άγνωστο αϖό ϖοιον τεχνικό. Μερικούς αιώνες µετά κατασκευάστηκε εϖίσης ένας αϖλός µηχανισµός αϖό τον Πέρση φιλόσοφο, µαθηµατικό και αστρονόµο Αλ Μϖιρουνί (Abu-Reyhan Birouni, ), µεταφραστή των έργων του Ευκλείδη στη σανσκριτική γλώσσα. Σήµερα θεωρείται ο µηχανισµός των Αντικυθήρων ως η ϖιο ϖερίϖλοκη µηχανική δηµιουργία µέχρι το 14ο αιώνα, οϖότε κατασκευάστηκαν τα ϖρώτα µηχανικά ρολόγια. σελίδα 3

5 Η ανακάλυψη του Μηχανισµού των Αντικυθήρων Το 1901 κάϖοιοι σφουγγαράδες αϖό τη Σύµη ανακάλυψαν κοντά στα Αντικύθηρα ϖου βούτηξαν για σφουγγάρια σε βάθος 42 µέτρων ένα αρχαίο ναυάγιο µήκους ϖερίϖου 50 µέτρων στο βυθό γεµάτο µϖρούτζινα και µαρµάρινα αγάλµατα. Μέρος αυτού του αρχαιολογικού θησαυρού ήταν και ο ονοµαζόµενος "µηχανισµός των Αντικυθήρων", ένα σύνολο αϖό διαβρωµένα γρανάζια ϖου θύµιζαν κατάλοιϖο µηχανισµού. Λόγω των αδέξιων χειρισµών ϖου έγιναν κατά την αλίευση και µεταφορά του µηχανισµού, αλλά και λόγω ϖαράλειψης ενεργειών συντήρησης για αρκετές δεκαετίες, ϖροέκυψαν ορισµένες αλλοιώσεις στα υϖολείµµατα του µηχανισµού και στο ξύλινο ϖερίβληµά του, µέσα στο οϖοίο λειτουργούσε ο µηχανισµός, µέχρι ϖου βυθίστηκε και ϖαρέµεινε για ϖολλούς αιώνες στη Μεσόγειο θάλασσα. Περιγραφή του Μηχανισµού Ο κύριος µηχανισµός ϖεριλαµβάνει γρανάζια µε δόντια ϖου έχουν κοϖεί µε κλίση 60 ο, καθώς εϖίσης ένα διαφορικό σύστηµα για την εκτέλεση αφαιρέσεων, κάτι ϖου δηλώθηκε για ευρεσιτεχνία στην Αγγλία το έτος Σήµερα γνωρίζουµε σελίδα 4

6 ότι η κλίση των 60 ο στα δόντια των γραναζιών δεν ϖαρέχει καλό βαθµό αϖοδόσεως, ϖροκαλεί όµως µεγάλη εντύϖωση ως γεγονός η ύϖαρξη τέτοιων γραναζιών. εδοµένου ότι αυτά τα µηχανολογικά στοιχεία ήταν µεν γνωστά κατά την Αρχαιότητα, όχι όµως σε λεϖτοµηχανισµούς, αλλά µόνο σε ογκώδη µορφή για τη µετάδοση της κίνησης υϖό γωνία 90 ο, ϖ.χ. σε υδρόµυλους. εν είναι ακριβώς γνωστό ϖού, ϖότε και αϖό ϖοιον εϖινοήθηκαν τα ϖρώτα γρανάζια. ο Αριστοτέλης αναφέρεται σε γρανάζια ϖερί το έτος 330 ϖ.χ., ο δε Φίλων εκ Βυζαντίου (~ ϖ.χ.) είναι ο ϖρώτος ϖου γνωρίζουµε µέχρι σήµερα ότι τα έχει χρησιµοϖοιήσει. Είναι εϖίσης γνωστό ότι ο Αρχιµήδης κατασκεύαζε ϖολύϖλοκους µηχανισµούς, οι οϖοίοι αναϖαριστούσαν µε µηχανικό τρόϖο τις κινήσεις ουράνιων σωµάτων, δεν έχουν διασωθεί όµως τεχνικές ϖεριγραφές γι' αυτούς τους µηχανισµούς. Εικάζεται ότι ο τρόϖος λειτουργίας τους ϖρέϖει να ήταν ϖαρόµοιος µε αυτόν του µηχανισµού των Αντικυθήρων. Κατασκευές του Αρχιµήδη έχουν αναφέρει σε έργα τους, µεταξύ άλλων, οι Πάϖϖος, Πρόκλος, Σέξτος Εµϖείρικος, Μαρτιανός, Οβίδιος, καθώς εϖίσης ο Κικέρων (Cicero Marcus Tullius, ϖ.χ.). Αυτός ο Ρωµαίος ϖολιτικός και φιλόσοφος είχε εϖισκεφτεί τη Ρόδο στα έτη ϖ.χ. και έχει αναφερθεί εϖίσης σε ένα µηχανισµό όµοιο µε αυτόν των Αντικυθήρων του Ποσειδώνειου Αϖαµέα ( ϖ.χ.), αστρονόµου, γεωγράφου και γεωλόγου ϖου ζούσε στη Ρόδο. Γράφει ο Κικέρων: «Πρόσφατα κατασκεύασε ο φίλος µας Ποσειδώνιος µια συσκευή, η οϖοία σε κάθε ϖεριστροφή αναϖαράγει τις ίδιες κινήσεις του Ήλιου, της Σελήνης και των ϖέντε ϖλανητών». Ο στρατηγός Μάρκελλος, ο κατακτητής των Συρακουσών, είχε µεταφέρει τους µηχανισµούς του Αρχιµήδη, µετά τη δολοφονία του τελευταίου, και τους τοϖοθέτησε στον ναό της Αρετής στη Ρώµη, όϖου ϖαρέµειναν για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Ο Ποσειδώνιος, στον οϖοίο γίνεται αναφορά αϖό τον Κικέρωνα, είχε ζήσει για ένα διάστηµα στη Ρώµη ως ϖρέσβης της Ρόδου, και φαίνεται ότι είχε µελετήσει τους µηχανισµούς του Αρχιµήδη, οϖότε κατασκεύασε κάτι ϖαρόµοιο. σελίδα 5

7 Όταν το έτος 1902 ανακοίνωσε ο αρχαιολόγος Σϖυρίδων Στάης τις ϖρώτες εκτιµήσεις του για την ϖροέλευση και τη χρήση του µηχανισµού, αµφισβητήθηκαν τα στοιχεία του, γιατί δεν θεωρήθηκε τότε δυνατόν να έχει κατασκευαστεί στην Αρχαιότητα λεϖτοµηχανικός µηχανισµός µε την ακρίβεια ϖου αϖαιτεί ένα ϖλανητάριο. Συµϖληρωµατικές έρευνες και µελέτες έδειξαν όµως ότι ϖράγµατι ο µηχανισµός αυτός ϖρέϖει να κατασκευάστηκε ϖερί το 80 ϖ.χ. Σ αυτές τις έρευνες εϖιβεβαιώθηκε ακόµα ότι ο µηχανισµός δεν ήταν αϖλά ένα οµοίωµα αλλά βρισκόταν σε λειτουργία, όταν ναυάγησε το ϖλοίο. Αυτό συµϖεραίνεται αϖό το γεγονός ότι είχαν γίνει δύο εϖιδιορθώσεις στο µηχανισµό και συγκεκριµένα, είχαν αντικατασταθεί ένα δόντι γραναζιού και η ακτίνα ενός τροχού ϖου είχαν σϖάσει, ίσως λόγω κακού χειρισµού, ίσως και λόγω ατελούς κατασκευής. Η τεχνογνωσία των µηχανισµών όϖως αυτού των Αντικυθήρων φαίνεται να έµεινε στα αζήτητα και να χάθηκε στις ϖολιτικές και ϖολιτισµικές ανακατατάξεις του χώρου της Ανατολικής Μεσογείου. µαζί χάθηκε και η ευκαιρία να αναϖτυχθεί κατά την ελληνιστική εϖοχή η λεϖτοµηχανική τεχνολογία ϖου οδήγησε ϖάνω αϖό 14 αιώνες αργότερα στην κατασκευή µηχανικών ρολογιών. σελίδα 6

8 Μελέτη και ανακατασκευή του µηχανισµού. Η έρευνα του Price Ήδη αϖό τα ϖρώτα χρόνια της ανακάλυψης του µηχανισµού των Αντικυθήρων θεωρήθηκε, λόγω των εϖιγραφών και των διαβαθµίσεων σε τροχούς, ότι εϖρόκειτο για µια συσκευή για αστρονοµικές εφαρµογές. Μερικοί µελετητές εκτιµούσαν ότι εϖρόκειτο για ένα αστρολάβο ϖου βοηθούσε στις θαλασσοϖορίες, άλλοι ότι εϖρόκειτο για ένα µικρό ϖλανητάριο, όϖως εκείνο ϖου λέγεται ότι είχε κατασκευάσει ο Αρχιµήδης. Το 1958 έγινε η ϖρώτη συστηµατική µελέτη του µηχανισµού αϖό τον Βρετανό Derek del Solla Price (Πράις, ), µετέϖειτα καθηγητή της Ιστορίας των Εϖιστηµών στο αµερικάνικο ϖανεϖιστήµιο Yale. Ο συγκεκριµένος ερευνητής υϖοστήριζε ότι κατασκευαστής του µηχανισµού των Αντικυθήρων ϖρέϖει να ήταν ο Γέµινος ο Ρόδιος ( ϖ.χ.), στωικός φιλόσοφος, µαθηµατικός και αστρονόµος. Ακτινογραφηµένο τµήµα του µηχανισµού, ϖάνω στο οϖοίο έχει σχεδιάσει ο Πράις τα δόντια των γραναζιών Ο Πράις ήταν ενθουσιασµένος µε το µηχανισµό των Αντικυθήρων γιατί, όϖως δήλωνε, δεν είχε ανακαλυφθεί ϖοτέ µέχρι τους νεότερους χρόνους ένα όµοιο κατασκεύασµα και δεν υϖάρχει στις αρχαίες ϖηγές οϖοιαδήϖοτε τεχνική ϖεριγραφή, αϖό την οϖοία να ϖροέκυϖτε η ϖολυϖλοκότητα αυτών των µηχανισµών. Σύµφωνα µε τις σύγχρονες γνώσεις µας για την τεχνολογία της ελληνιστικής εϖοχής, δεν θεωρήθηκε δυνατόν να έχει κατασκευαστεί ένας τέτοιος σελίδα 7

9 µηχανισµός στην Αρχαιότητα. Αυτό µϖορεί να σηµαίνει βέβαια εϖίσης ότι είχαν εϖιτευχθεί µεν εκείνη την εϖοχή κι άλλες κατασκευές ανάλογης ϖολυϖλοκότητας, οι οϖοίες όµως ϖαραµένουν ακόµα άγνωστες γιατί δεν έχουν εντοϖιστεί τα υϖολείµµατά τους ή δεν έχουν βρεθεί έγγραφες αναφορές. Παρά τις ϖολλαϖλές ϖροσϖάθειές του δεν κατάφερε ο Πράις µέχρι το έτος 1971 να ανασχεδιάσει το µηχανισµό αϖό τα λιγοστά ευρήµατα του ναυαγίου. Το έτος αυτό αξιοϖοιήθηκε για ϖρώτη φορά η δυνατότητα ϖου δινόταν µε τις ακτινοβολίες του ελληνικού Κέντρου Πυρηνικής Ενέργειας «ηµόκριτος». Με χρήση ακτίνων Χ και γ «διαχωρίστηκαν» οϖτικά τα διάφορα εϖίϖεδα λειτουργίας και τα εϖιµέρους γρανάζια του µηχανισµού. Σταδιακά εντοϖίστηκαν τα διάφορα λειτουργικά εξαρτήµατα και διευκρινίστηκε ο ρόλος τους, ώστε να είναι τελικά δυνατή µια σύνθεση. Έτσι γνωρίζουµε σήµερα ότι, ο δίσκος ενδείξεων της ϖρόσοψης ϖεριέχει δύο κυκλικές κλίµακες: η εξωτερική ϖεριλαµβάνει τους µήνες του έτους και η εσωτερική τους ζωδιακούς αστερισµούς. Και οι δύο κλίµακες έχουν βαθµονοµήσεις σε µοίρες. Η ϖρόσοψη του ϖεριβλήµατος βρίσκεται ϖάνω αϖό το κινητήριο γρανάζι, το οϖοίο κινούσε, κατά τα φαινόµενα, ένα δείκτη σε εκκεντρικό τύµϖανο. Με συσχετισµό ίδιων γραµµάτων του αλφαβήτου ϖου ϖεριέχονται στην ϖρόσοψη και στο ηµερολόγιο, συµϖεραίνουµε ότι ο χρήστης του µηχανισµού διάβαζε σ' αυτόν τις ώρες ανατολής και δύσης του Ήλιου. Οι χαραγµένες ενδείξεις στην οϖίσθια όψη του ϖεριβλήµατος είναι ϖιο σύνθετες αλλά και δυσανάγνωστες, λόγω της διάβρωσης. Καταρχάς ϖεριέχονται δύο δίσκοι ενδείξεων: ο κάτω δίσκος ϖεριλαµβάνει 3 κινητούς τροχούς, ο ϖάνω δίσκος τέσσερις. Κάθε δίσκος ϖεριλαµβάνει εϖιϖλέον µια µικρή κλίµακα ενδείξεων, ανάλογη µε αυτή των δευτερολέϖτων του ρολογιού. Καθένας αϖό τους µεγάλους δίσκους ενδείξεων έχει βαθµονόµηση ανά 6 ο και ανάµεσα στις διαχωριστικές γραµµές ϖεριέχονται γράµµατα του αλφαβήτου και αριθµοί. Στον κάτω δίσκο φαίνεται ο συνδυασµός γραµµάτων και αριθµών ϖου σηµαίνουν «Σελήνη, τόσες ώρες. Ήλιος, τόσες ώρες» Αυτό οδηγεί στο συµϖέρασµα ότι οι βαθµονόµηση σ αυτό το δίσκο αναφέρονται στις φάσεις της Σελήνης και στις ώρες ανατολής και δύσης του Ήλιου. σελίδα 8

10 Στον ϖάνω δίσκο είναι οι βαθµονοµήσεις ϖολύ ϖυκνότερα χαραγµένες και δίνουν ϖιθανόν ϖληροφορίες για ανατολή, δύση και φάσεις των τότε γνωστών ϖλανητών του ηλιακού συστήµατος. Προσδιορισµός των λειτουργιών και ϖροσϖάθειες ανακατασκευής του Μηχανισµού Συναθροίζοντας το σύνολο των ϖληροφοριών και ρεαλιστικότερων εικασιών φαίνεται λογικό να υϖοθέσουµε ότι ο µηχανισµός των Αντικυθήρων κατασκευάστηκε για να καταστήσει δυνατή τη µηχανική αναϖαραγωγή των κυκλικών αστρονοµικών σχέσεων. Οι τεχνικοί κατέληξαν στην ιδέα για κατασκευή αλληλοεξαρτηµένης κίνησης γραναζιών και δεικτών, όϖως και τα αστρονοµικά φαινόµενα φαίνεται να αλληλοεξαρτώνται και να εϖαναλαµβάνονται µε αυστηρά ϖροκαθορισµένους ρυθµούς. Ο αριθµοϖοιηµένος τρόϖος αντίληψης των αστρονοµικών φαινοµένων ήταν χαρακτηριστικός στους Βαβυλώνιους αστρονόµους της εϖοχής των Σελευκιδών και υιοθετήθηκε κατά την ελληνιστική/ρωµαϊκή εϖοχή αϖό µερικούς Έλληνες αστρονόµους, οι οϖοίοι είχαν ϖερισσότερο την τάση για γεωµετρικούς συσχετισµούς της τροχιάς των ουράνιων σωµάτων, µε κύκλους και εϖικύκλους. Ο µηχανισµός των Αντικυθήρων είναι ένα αστρονοµικό ρολόι ή ένας σύγχρονος αναλογικός υϖολογιστής, ο οϖοίος χρησιµοϖοιεί µηχανικά εξαρτήµατα για να µεταφράσει αστρονοµικές ϖληροφορίες σε µεγέθη χώρου και χρόνου και να τις αϖοθηκεύσει σε συσχετισµούς θέσης γραναζιών. Σήµερα δεν είναι γνωστό και δεν είναι δυνατόν ϖια να εκτιµηθεί, αν ο µηχανισµός βρισκόταν σε αυτόµατη λειτουργία ή ρυθµιζόταν µε το χέρι. Ο Πράις ήταν της γνώµης ότι ο µηχανισµός λειτουργούσε σε σταθερή θέση και είχε ως κινητήριο µηχανισµός κάϖοιο υδραυλικό ρολόι ή κάτι αντίστοιχο. Η µάλλον ϖιο αξιόϖιστη ανακατασκευή του µηχανισµού θεωρείται αυτή του Πράις, η οϖοία εκτίθεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών. σελίδα 9

11 Ανακατασκευή του µηχανισµού (Derek de Solla Price) Ανακατασκευή του µηχανισµού (Derek de Solla Price) 'Αλλες ανακατασκευές ϖου εϖιχειρήθηκαν είναι αυτές των Αυστραλών Allan George Bromley και Frank Percival, µία του Βρετανού John Gleave και άλλη µία σελίδα 10

12 του εϖίσης Βρετανού Michael Wright. Όλες αϖοδίδουν µε ικανοϖοιητική ακρίβεια τις λειτουργίες του µηχανισµού ϖου έχουν ανιχνευθεί µέχρι σήµερα, αλλά ϖροφανώς δεν είναι δυνατόν να ϖροσδιοριστεί µε ακρίβεια, ϖοια αϖό αυτές είναι η ϖιστότερη. Άλλη ανακατασκευή του µηχανισµού (John Gleave) οµή του Μηχανισµού και κατασκευαστικές λεϖτοµέρειες Τα γρανάζια στο εσωτερικό του µηχανισµού είναι στερεωµένα σε µια ορειχάλκινη ϖλάκα. Στη µια ϖλευρά της ϖλάκας εντοϖίζονται όλα τα συναρµολογηµένα γρανάζια και είναι δυνατόν να ϖροσδιοριστεί µε καλή ακρίβεια, ϖόσα δόντια είχε κάθε γρανάζι και ϖώς γινόταν η εµϖλοκή των γραναζιών µεταξύ τους. Η µελέτη των γραναζιών στην άλλη ϖλευρά της ορειχάλκινης ϖλάκας δεν είναι τόσο εύκολη, λόγω αϖουσίας των αϖαραίτητων ενδείξεων. σελίδα 11

13 Αϖόψεις του Μηχανισµού των Αντικυθήρων αϖό την γραφιστική εξοµοίωση του «Εργαστήριο Τεχνολογίας Εκϖαίδευσης» του Πανεϖιστηµίου Μακεδονίας σελίδα 12

14 σελίδα 13

15 Όλα τα µεταλλικά τµήµατα του µηχανισµού είχαν κοϖεί αϖό ενιαίο ορειχάλκινο φύλλο µε ϖάχος 2 mm, το οϖοίο φαίνεται να είχε ϖαραχθεί αρκετό καιρό ϖριν αϖό την κατασκευή του µηχανισµού. εν υϖάρχουν εξαρτήµατα αϖό κάϖοιο άλλο µεταλλικό υλικό. Όλα τα δόντια των γραναζιών είναι ίδιου µεγέθους µε γωνία 60 ο, έτσι ώστε να µϖορεί καταρχάς να συνδυαστούν όλα τα γρανάζια µεταξύ τους. Μελετώντας ο αναγνώστης την αλληλουχία των γραναζιών, όϖως φαίνονται στις τρεις ϖροηγούµενες εικόνες, µϖορεί να αϖοκτήσει µια σαφή εικόνα για τον τρόϖο λειτουργίας του µηχανισµού των Αντικυθήρων. Ο χειριστής γύριζε τον τροχό στο ϖλάι της συσκευής και η ϖεριστροφή αυτή µεταφερόταν µε ατέρµονα κοχλία στα δύο µεγάλα γρανάζια µε τις τέσσερις ακτίνες. Το ϖρόσθιο αϖό αυτά τα γρανάζια κινούσε, µέσω ενός έκκεντρου τυµϖάνου, τους δύο δείκτες στο δίσκο ενδείξεων της ϖρόσοψης. Το οϖίσθιο αϖό τα δύο µεγάλα γρανάζια κινούσε, µέσω δύο οµάδων µικρότερων γραναζιών, τους δείκτες της ϖίσω όψης. Με κάθε µικρή ή µεγάλη ϖεριστροφή του ϖλαϊνού τροχού, µετατοϖίζονταν οι διάφοροι δείκτες στις δύο ϖλευρές. σελίδα 14

16 Η αϖοκωδικοϖοίηση των εϖιγραφών Οι µελέτες στα ευρήµατα δείχνουν ακόµα ότι το όργανο ϖεριείχε τέσσερις εϖιφάνειες µε υϖοµνηµατικές εϖιγραφές. Οι εϖιγραφές αυτές ήταν στην εξωτερική ϖλευρά του ϖορτόφυλλου ϖρόσοψης, στην εσωτερική του οϖίσθιου ϖορτόφυλλου, στην ϖλάκα ανάµεσα στους δύο οϖίσθιους δίσκους ενδείξεων και στην «ϖλάκα ϖαραδειγµάτων» κοντά στον ϖρόσθιο δίσκο ενδείξεων. Πέρα αϖό αυτά, κάθε εξάρτηµα και κάθε οϖή έφερε αλφαβητικούς χαρακτήρες συσχετισµού, ώστε να εξασφαλίζεται η χρονικά και λειτουργικά σωστή σειρά συναρµολόγησης των εξαρτηµάτων. σελίδα 15

17 Η ϖινακίδα µε τη µεγάλη εϖιγραφή, σύµφωνα µε την ανακατασκευή του Πράις. Οι κύριες εϖιγραφές είναι ϖροφανώς διαβρωµένες σε σηµαντικό βαθµό και είναι αδύνατον να διαβαστούν µε αϖλό οϖτικό έλεγχο. Με διάφορες ακτινοβολίες είναι όµως δυνατόν να ανιχνευτούν τα αϖοτυϖώµατα ϖου άφησε η εγχάραξη των αρχικών εϖιγραφών σε άλλες εϖιφάνειες του µηχανισµού, µε αϖοτέλεσµα να γνωρίζουµε σήµερα σηµαντικό τµήµα αϖό το ϖεριεχόµενο των εϖιγραφών. Οι λέξεις των εϖιγραφών δεν είναι αναγνώσιµες κατά κανόνα στο συνολικό τους µήκος. Εϖειδή είναι όµως γνωστός ο αστρονοµικός ϖροορισµός του οργάνου και µε τη σηµαντική συµβολή φιλολόγων-εϖιγραφολόγων, έχει καταστεί δυνατόν να συµϖληρωθούν διάφορα κενά και να ϖαρουσιαστεί µια ισχυρή εκδοχή για το ϖεριεχόµενο αυτών των εϖιγραφών. Σήµερα γίνονται λοιϖόν δεκτά τα εξής: Ο Ήλιος αναφέρεται ϖολλές φορές και ο ϖλανήτης Αφροδίτη µόνο µία. Χρησιµοϖοιούνται αναφορές χρόνων ϖου σχετίζονται µε σηµεία διελεύσεως και µε διαδροµές ϖλανητών. Γίνεται αναφορά στην εκλειϖτική (ίχνος της τροχιάς της Γης στην «ουράνια σφαίρα»). Αναφέρονται δείκτες, ϖροφανώς αυτοί των δίσκων µε τις βαθµονοµήσεις. Μία αράδα κάϖοιας εϖιγραφής ϖεριέχει την αναφορά: «76 έτη, 19 έτη». Αυτές οι αναφορές ϖρέϖει να σχετίζονται µε τον καλλιϖικό κύκλο (Κάλλιϖος ο Κυζικηνός, ~ ϖ.χ.) των 76 ετών (= ηµέρες), ο οϖοίος είναι τετραϖλάσιος του µετωνικού κύκλου (Μέτων ο Αθηναίος, γενν. ~440 ϖ.χ.) 19 ετών ή 235 συνοδικών (σεληνιακών) µηνών ή ηµερών. Το λεγόµενο «µετωνικό ηµερολόγιο» ήταν γνωστό ήδη στους Βαβυλώνιους και τους Κινέζους. Η εϖόµενη αράδα ϖεριλαµβάνει τον αριθµό 223, ο οϖοίος είναι ϖιθανόν να σχετίζεται µε τον εκλειϖτικό κύκλο των 223 σεληνιακών µηνών. σελίδα 16

18 Η εϖιγραφή στο µεγάλο κοµµάτι αναγράφει τα εξής: (µε κόκκινο τα αϖοκαταστηµένα τµήµατα της εϖιγραφής) ΕΣΠΕΡΙΑ ΥΑ ΕΣ ΥΟΝΤΑΙ ΕΣΠΕΡΙΑ ΤΑΥΡΟΣΑΡΧΕΤΑΙΕΠΙΤΕΛΛΕΙΝ ΛΥΡΑΕΠΙΤΕΛΛΕΙΕΣΠΕΡΙΑ ΠΛΕΙΑΣΕΠΙΤΕΛΛΕΙΕΩΙΑ ΥΑΣΕΠΙΤΕΛΛΕΙΕΩΙΑ Ι ΥΜΟΙΑΡΧΟΝΤΑΙ ΕΠΙΤΕΛΛΕΙΝ ΑΕΤΟΣΕΠΙΤΕΛΛΕΙΕΣΠΕΡΙΟΣ ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ ΥΝΕΙΕΩΙΟΣ...το βράδυ Οι Υάδες δύουν το βράδυ Ο Ταύρος αρχίζει ν' ανατέλλει Η Λύρα ανατέλλει το βράδυ Οι Πλειάδες ανατέλλουν το ϖρωί Οι Υάδες ανατέλλουν το ϖρωί Οι ίδυµοι αρχίζουν ν' ανατέλλουν Ο Αετός ανατέλλει το βράδυ Ο Αρκτούρος δύει το ϖρωί Η εϖιγραφή στο ϖίσω θυρόφυλλο αναγράφει: ΠΡΟΕΧΟΝΑΥΤΟΥΣ... ΜΟΝΟΙ ΦΕΡΕΙΩΝΗΜΕΝΕ ΤΟΣΤΟ Ε ΙΑ ΤΗΣΑΦΡΟ ΙΤΗΣ ΓΝΩΜΩΝ ΣΥ ΗΛΙΟΥΑΚΤΙΝ ΜΙΝΟΘΕΛΕΞΗΛΘΕΝ ΤΗΣΠΡΩΤΗΣΧΩΡΑΣ ΓΝΩΜΟΝΙΑ ΥΟΩΝΤΑΚΡΑ ΦΕ ΡΟ ΤΕΣΣΑΡΑ ΗΛΟΙ ΟΜΕΝΤ ΤΗΣ ΟCL ΙΘL ΤΟΥ ΣΙΣ Σ ΣΚΓ ΣΥΝΓΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΟΣ ΙΑΙΡΕΘΗ Η ΟΛΗ ΕΓΛΕΙΠΤΙΚΟΙΣ ΟΜΟΙΑ ΤΟΙΣ ΕΠΙΤΗΣΕ ΦΕΡΕΙΤΑ Προεξέχοντας...µόνοι φέρει αϖ' τις οϖοίες η µια και η άλλη της Αφροδίτης ο γνώµονας την ηλιακτίδα αϖ' όϖου βγήκε αϖό την ϖρώτη χώρα δυο γνωµόνια των οϖοίων τα άκρα φέρουν τέσσερα, το ένα δείχνει τα 776 χρόνια, 19 χρόνια του 233 συµβαδίζοντας ώστε να διαιρεθεί η όλη εκλειϖτική ϖαρόµοια µε εκείνα ϖου ϖάνω στη φέρει σελίδα 17

19 Σύγχρονες αϖόψεις σχετικά µε την ϖροέλευση του Μηχανισµού Με τη βορειοδυτική Ελλάδα συνδέεται ο Μηχανισµός των Αντικυθήρων και όχι µε την Αλεξάνδρεια, τη Ρόδο ή τη Μικρά Ασία, όϖως εθεωρείτο µέχρι τώρα, σύµφωνα τουλάχιστον µε όσα υϖοστηρίζει, στο ϖλαίσιο της διδακτορικής της διατριβής, η αϖόφοιτη του τµήµατος Φυσικής και του τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΑΠΘ, Μαγδαληνή Αναστασίου. Η ίδια, βάσει της νέας εϖιστηµονικής έρευνάς της, καταλήγει εϖίσης στο συµϖέρασµα ϖως ο κατασκευαστής του µηχανισµού δεν ακολουθούσε τον ελικοειδή τρόϖο του Αρχιµήδη στην κατασκευή των σϖειρών στο ϖίσω µέρος του µηχανισµού, αλλά έναν αϖλούστερο. Μέχρι τώρα η έρευνα ϖάνω στον µηχανισµό κινούνταν γύρω αϖό την ανάλυση και την εϖεξεργασία των εικόνων και των τοµογραφιών ϖου έχουν ληφθεί, σχετικά µε το ϖόσα γρανάζια διαθέτει ο µηχανισµός, ϖόσα δόντια έχουν αυτά τα γρανάζια, καθώς και τα γράµµατα ϖου είναι σκαλισµένα ϖάνω του. Η Μ. Αναστασίου ϖροσέγγισε τον Μηχανισµό των Αντικυθήρων αϖό την ϖλευρά της Αστρονοµίας. «Αναϖτύξαµε ένα ϖρόγραµµα σε ηλεκτρονικό υϖολογιστή και εξετάσαµε τη σειρά και τη σύνδεση ορισµένων αστρικών γεγονότων, αλλά και αθλητικών αγώνων, ϖου αναγράφονται ϖάνω στο µηχανισµό, ώστε να µϖορέσουµε να συµϖληρώσουµε το ϖαζλ», µας λέει. Εντύϖωση ϖροκάλεσε ότι, µεταξύ των γνωστών ϖανελλήνιων στεφανιτών αγώνων, όϖως οι Ολυµϖιακοί, τα Πύθια, τα Ισθµια και τα Νέµεα, αναφέρονται και οι αγώνες της ωδώνης, ϖου γίνονταν στην ϖόλη «Νάια». Αγώνες όχι τόσο σηµαντικοί όσο οι ϖροηγούµενοι, οϖότε, µόνο κάϖοιος ϖου είχε ειδικό ενδιαφέρον γι' αυτούς, κάϖοιος ϖου ζει στην ϖεριοχή, θα σηµείωνε την ηµεροµηνία ϖου τελούνταν. «Καταφέραµε να ταυτίσουµε τους 7 αϖό τους 12 µήνες του ηµερολογίου µε το ηµερολόγιο της βορειοδυτικής Ελλάδας», υϖογραµµίζει η Μ. Αναστασίου. Σύµφωνα µε τον καθηγητή του τµήµατος Φυσικής του ΑΠΘ, Ιωάννη Σειραδάκη, ϖου εϖιβλέϖει τη διατριβή, τα αστρικά φαινόµενα αλλάζουν θέση σύµφωνα µε το σηµείο ϖάνω στη Γη αϖό το οϖοίο τα ϖαρατηρεί κανείς. «Αυτός ϖου τα σηµείωσε ϖάνω στον µηχανισµό, τα σηµείωσε όϖως τα έβλεϖε αϖό το γεωγραφικό ϖλάτος αϖό το οϖοίο τα ϖαρατηρούσε. Και αυτό εϖίσης ταιριάζει µε την ϖεριοχή της Β Ελλάδας», ϖροσθέτει ο Ι. Σειραδάκης. Αϖό την έρευνα διαϖιστώθηκε ότι αυτά τα γεγονότα ταυτίζονται ϖερισσότερο µε το ηµερολόγιο της βορειοδυτικής Ελλάδας, ϖαρά µε της Αθήνας ή της Ρόδου ή της Μικράς Ασίας. «Ο µηχανισµός συµϖίϖτει κατά 100% µε το ηµερολόγιο της Κέρκυρας και του Βουθρωτού και κατά 85% µε το ηµερολόγιο της ωδώνης», ϖροσθέτει ο Ι. Σειραδάκης. Τα νέα ευρήµατα συνδυάστηκαν µε το ναυάγιο στο οϖοίο βρέθηκε ο Μηχανισµός των Αντικυθήρων. «Στο ναυάγιο βρέθηκαν εϖίσης αγάλµατα, νοµίσµατα και άλλα αντικείµενα αϖό αυτές τις ϖόλεις», υϖογραµµίζει ο Ι. Σειραδάκης. σελίδα 18

20 Αϖόψεις και σχόλια για το µηχανισµό και τη σηµασία του «Αναµφίβολα διαπιστώνουµε την κληρονοµιά των Βαβυλωνίων. Η νεοεµφανιζόµενη µηχανική τελειότητα του Μηχανισµού σαφώς εγείρει το ζωτικής σηµασίας ερώτηµα σχετικά µε την ανάπτυξη της τεχνολογίας και τις γνώσεις των Ελλήνων εκείνης της περιόδου. Πότε ακριβώς, από ποιον, για ποιον και για ποιον λόγο κατασκευάστηκε ο Μηχανισµός; Τι άλλου είδους τεχνολογία προϋποθέτει η ύπαρξή του; Ποια θα ήταν η επίδραση των µηχανικών µοντέλων στην άποψη των Ελλήνων για το Σύµπαν; Αυτά είναι τα ερωτήµατα που χρήζουν απαντήσεων». Mike Edmunds, καθηγητής Αστρονοµίας, Πανεϖιστήµιο Κάρντιφ, Μ.Βρετανία «Σε ό,τι αφορά τον συνδυασµό µεθόδων χρονολόγησης, ο Μηχανισµός των Αντικυθήρων είναι ένα προϊόν της εποχής του. Στην ελληνιστική περίοδο βρίσκουµε, για παράδειγµα, το παράπηγµα ενσωµατωµένο σε ένα αιγυπτιακό ηµερολόγιο ή τον Μετωνικό κύκλο να χρησιµοποιείται για τη ρύθµιση του ηµερολογίου της αθηναϊκής πολιτείας ή τον συνδυασµό ηλιακού και υδραυλικού ρολογιού στους Αέρηδες». Robert Hannah, καθηγητής Ιστορίας της Τέχνης, Πανεϖιστήµιο του Οταγο, Νέα Ζηλανδία «Ο Μηχανισµός αντικατοπτρίζει την ανάπτυξη της τεχνολογίας. Είµαστε ενθουσιασµένοι µε τον Μηχανισµό και έτσι θα έπρεπε να αισθάνονται όλοι». Velson Horie, συντηρητής της Βρετανικής Βιβλιοθήκης, Μ. Βρ ετανία «Ο Μηχανισµός δεν είναι µόνο αντιπροσωπευτικός της τεχνολογικής αιχµής της αστρονοµίας της εποχής του, αλλά εµπεριέχει τη δυναµική που θα επιτρέψει την επέκταση των γνώσεών µας τόσο για την ίδια την αστρονοµία όσο και για τον πολιτισµικό ρόλο της». Alexander Jones, καθηγητής Κλασικών Σϖουδών, Πανεϖιστήµιο του Τορόντο, Καναδάς σελίδα 19

21 «ιερωτάται κανείς µέσα από ποιες διαδικασίες προέκυψε ο Μηχανισµός. Ποιες ήταν οι κοινωνικές, πολιτικές και ιδεολογικές "χρήσεις" της αστρονοµικής γνώσης; Σε ποιον βαθµό αυτές περιελάµβαναν "παθητική" παρατήρηση και τι µπορεί να πυροδότησε την επιθυµία µελλοντικής πρόβλεψης; Πόσο συνέβαλε σε αυτό η τεχνολογική πρόοδος; Και, τελικά, στην ίδια την κλασική Ελλάδα ποια ήταν η σχέση της αρχαϊκής κοσµολογίας (η οποία µπορεί να ανιχνευθεί στον καθορισµό του χρόνου των θρησκευτικών τελετών και στον προσανατολισµό των ναών) µε την ανάπτυξη της προβλεπτικής επιστήµης της αστρονοµίας;». Clive Ruggles, καθηγητής Αρχαιοαστρονοµίας, Πανεϖιστήµιο του Λέστερ, Μ. Βρετανία «Ο Μηχανισµός των Αντικυθήρων είναι ένα µοναδικό εύρηµα του αρχαίου κόσµου. Παρά την ύπαρξη και άλλων µηχανών κατά την αρχαιότητα, καµία δεν φαίνεται να ανταγωνίζεται τον Μηχανισµό σε τεχνολογική πολυπλοκότητα. Τα δεδοµένα δηλώνουν πάντως ότι ο Μηχανισµός δεν ήταν ένα µεµονωµένο τεχνολογικό προϊόν της εποχής του και ότι η τεχνολογία στην αρχαιότητα ήταν περισσότερο ανεπτυγµένη από όσο νοµίζουµε». Alexandra Smith, ιστορικός, Πανεϖιστήµιο του Κάρντιφ, Μ. Βρετανία Και ένας σχολιασµός µε άλλη αφορµή αϖό τον Richard Feynman (Φέυνµαν, ): Ο Φέυνµαν είχε εϖισκεφτεί την Αθήνα και ξεναγήθηκε στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Γράφει σε εϖιστολή ϖρος τη σύζυγό του: «Περϖάτησα (στο µουσείο) και είδα τόσα ϖολλά ϖου τα ϖόδια µου άρχισαν να ϖονάνε... Τέλος, είχα βαρεθεί, εϖειδή έβλεϖα συνεχώς όµοια ϖράγµατα. Υϖήρχε όµως κάτι διαφορετικό αϖό τα άλλα έργα, κάτι ϖολύ ϖαράξενο, σχεδόν αϖίστευτο. Το είχαν ανασύρει αϖ' τη θάλασσα το έτος 1900, ήταν κάϖοιο είδος µηχανής µε µεγάλους οδοντωτούς τροχούς. Έµοιαζε ϖολύ µε το εσωτερικό ενός ρολογιού µε ελατήριο. Υϖήρχαν ϖολλοί τροχοί, ϖροσαρµοσµένοι µεταξύ τους, µε ϖολύ κανονικά "δόντια", καθώς και βαθµολογηµένοι κύκλοι µε χαραγµένες εϖάνω τους ελληνικές εϖιγραφές... σελίδα 20

22 Ρώτησα την αρχαιολόγο για τη µηχανή ϖου είχα δει στο µουσείο - αν είχαν βρεθεί άλλες τέτοιες µηχανές ή αϖλούστερες ϖου οδήγησαν στην κατασκευή της - αλλά ούτε ϖου καταλάβαινε για ϖοιο ϖράγµα τη ρωτούσα... Μου ζήτησε να της εξηγήσω το ενδιαφέρον µου και τον εντυϖωσιασµό µου για τη µηχανή... Πόση άγνοια έχουν οι άνθρωϖοι ϖου έκαναν κλασικές σϖουδές. Κι ύστερα αναρωτιέµαι, γιατί δεν εκτιµούν την εϖοχή τους, δεν ανήκουν σ' αυτήν, δεν την καταλαβαίνουν... Κάϖοια κυρία αϖό το ϖροσωϖικό του µουσείου ϖαρατήρησε, όταν της είϖαν ότι ο Αµερικανός καθηγητής ήθελε να µάθει ϖερισσότερα για το έκθεµα 15087: "Αϖ' όλα αυτά τα ωραία ϖράγµατα του µουσείου, γιατί στάθηκε ειδικά σε εκείνο το έκθεµα; Γιατί είναι τόσο σηµαντικό;» (R.Feynman: «Τι σε νοιάζει εσένα τι σκέφτονται οι άλλοι;», εκδόσεις Τροχαλία, Αθήνα.) σελίδα 21

23 Βιβλιογραφία - Πηγές ϖληροφόρησης «Αρχαίο λάϖτοϖ αϖό την Ήϖειρο» άρθρο της εφηµερίδας «Τα Νέα» «Ο Υϖολογιστής των Αντικυθήρων. Μηχανισµοί µε διαφορικό γρανάζι», Λάζος Χρήστος, εκδόσεις Αίολος Αθήνα kathimerini.gr : «Υψηλή τεχνολογία στην αρχαιότητα: Ο Μηχανισµός των Αντικυθήρων» σελίδα 22

Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ

Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ Κούσης Παναγιώτης Λεωνίδας Μαθητής Β2 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής Ελληνικού Κολλεγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ ΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑ 4ο Γυµνάσιο Κερατσινίου ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΤΑΞΙΔΙ 1 ος αι. π.χ., Μεσόγειος Θάλασσα Ένα ρωµαϊκό καράβι, µια ολκάς, βαρυφορτωµένο µε έργα τέχνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΜηχανισμΟς ΑντικυθΗρων

ΜηχανισμΟς ΑντικυθΗρων Με δυο λόγια Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων ήταν ένας αναλογικός υπολογιστής εκπληκτικής τεχνολογίας. Κατασκευάστηκε πριν από 2000 χρόνια και χρησιμοποιείτο για τον ακριβή υπολογισμό της θέσης του Ηλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ

Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ Γκατζελάκη Δήμητρα Μαθήτρια Α2 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΔΩΡΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ

ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΔΩΡΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΔΩΡΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ Αναστασία Αλμανίδου Μαθήτρια Β1 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ

Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ 1 0 ΓΕΛ ΦΙΛΙΠΠΙΑ ΑΣ Ερευνητική εργασία (project) Β Λυκείου Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ ΜΕΡΟΣ 2 Ο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΕΙΣ Ιανουάριος 2013-Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

2012-2013 Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ 4 Ο ΓΕΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Α ΤΑΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

2012-2013 Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ 4 Ο ΓΕΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Α ΤΑΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2012-2013 Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ 4 Ο ΓΕΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Α ΤΑΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισαγωγή Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων (γνωστός και ως αστρολάβος ή υπολογιστής των Αντικυθήρων) είναι ένα αρχαίο τέχνημα

Διαβάστε περισσότερα

Aστρολάβος - Eξάντας

Aστρολάβος - Eξάντας Aστρολάβος - Eξάντας Αν πλέοντας προς την Αλεξάνδρεια το βάθος των νερών είναι 11 οργιές, θέλεις ακόμα ταξίδι μιας μέρας. Ηρόδοτος (4 ος αιώνας π.χ.) Από τα πανάρχαια χρόνια, οι ναυτικοί είχαν πάντα την

Διαβάστε περισσότερα

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Πορταριάς «Ν. Τσοποτός» Ανάπτυξη σχεδίου εργασίας στο ολοήμερο δημοτικό σχολείο. Εισηγητής: Μακρής Νικόλαος

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Πορταριάς «Ν. Τσοποτός» Ανάπτυξη σχεδίου εργασίας στο ολοήμερο δημοτικό σχολείο. Εισηγητής: Μακρής Νικόλαος Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Πορταριάς «Ν. Τσοποτός» Ανάπτυξη σχεδίου εργασίας στο ολοήμερο δημοτικό σχολείο Εισηγητής: Μακρής Νικόλαος Γενικός τίτλος «Ένας μαγικός αλλά άγνωστος κόσμος» Ένας μαγικός αλλά

Διαβάστε περισσότερα

O αστρολάβος..(το GPS των αρχαίων) και η μετεξελιξή του (Ο εξάντας και ο μηχανισμός των αντικυθήρων)

O αστρολάβος..(το GPS των αρχαίων) και η μετεξελιξή του (Ο εξάντας και ο μηχανισμός των αντικυθήρων) Πηγή: http://techscientist.wordpress.com/ O αστρολάβος..(το GPS των αρχαίων) και η μετεξελιξή του (Ο εξάντας και ο μηχανισμός των αντικυθήρων) Ο αστρολάβος είναι ένα ιστορικό αστρονομικό όργανο το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΜΠΟΥΜ ΜΕ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΛΜΠΟΥΜ ΜΕ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΑΛΜΠΟΥΜ ΜΕ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΙΑΤΟΣ Β 3 ΛΑΡΙΣΑ 2008 Τα Όργανα Μέτρησης Του Χρόνου Αστρολάβος Ο αστρολάβος είναι αρχαίο αστρονομικό όργανο που χρησιμοποιούνταν για να παρατηρηθούν τα αστέρια

Διαβάστε περισσότερα

15 ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισµός Αστρονοµίας και Διαστηµικής 2010 Θέµατα για το Γυµνάσιο

15 ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισµός Αστρονοµίας και Διαστηµικής 2010 Θέµατα για το Γυµνάσιο 15 ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισµός Αστρονοµίας και Διαστηµικής 2010 Θέµατα για το Γυµνάσιο 1.- Από τα πρώτα σχολικά µας χρόνια µαθαίνουµε για το πλανητικό µας σύστηµα. Α) Ποιος είναι ο πρώτος και

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΟ ΡΟΛΟΙ. Ρώτησε τη φύση, θα σου απαντήσει! Παρατηρώντας την, κάτι το σημαντικό θα βρεις.

ΗΛΙΑΚΟ ΡΟΛΟΙ. Ρώτησε τη φύση, θα σου απαντήσει! Παρατηρώντας την, κάτι το σημαντικό θα βρεις. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια του προγράμματος περιβαλλοντικής Αγωγής, τη σχολική χρονιά 2012-2013, αποφασίσαμε με τους μαθητές του τμήματος Β 3 να ασχοληθούμε με κάτι που θα τους κέντριζε το ενδιαφέρον. Έτσι καταλήξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος B - Διδακτικών Σημειώσεων

Τεύχος B - Διδακτικών Σημειώσεων Τεύχος B - Διδακτικών Σημειώσεων ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Δημήτρης Δεληκαράογλου Αναπλ. Καθ., Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Επισκ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων στο μαθητικό υπολογιστή

Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων στο μαθητικό υπολογιστή Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων στο μαθητικό υπολογιστή Διομήδης Σπινέλλης Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστήριο Πληροφοριακών Τεχνολογιών και Συστημάτων Διοίκησης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών http://www.dmst.aueb.gr/dds

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΕΙΨΕΙΣ. Οι εκλείψεις στην Ωριαία αστρολογία

ΕΚΛΕΙΨΕΙΣ. Οι εκλείψεις στην Ωριαία αστρολογία ΕΚΛΕΙΨΕΙΣ Οι εκλείψεις στην Ωριαία αστρολογία Οι εκλείψεις παίζουν σημαντικό ρόλο στην Ωριαία αστρολογία. Από τα βάθη των αιώνων μέχρι σήμερα πολλοί αστρονόμοι και αστρολόγοι έχουν μελετήσει το φαινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Έκλειψη Ηλίου 20ης Μαρτίου 2015

Έκλειψη Ηλίου 20ης Μαρτίου 2015 Έκλειψη Ηλίου 20ης Μαρτίου 2015 Πληροφοριακό υλικό Κέντρο Επισκεπτών Ινστιτούτο Αστρονομίας Αστροφυσικής Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ) Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Την Παρασκευή 20 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΗΣ. www.meteo.gr - 1 -

ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΗΣ. www.meteo.gr - 1 - ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΗΣ H Γη είναι ένας πλανήτης από τους οκτώ συνολικά του ηλιακού μας συστήματος, το οποίο αποτελεί ένα από τα εκατοντάδες δισεκατομμύρια αστρικά συστήματα του Γαλαξία μας, ο οποίος με την

Διαβάστε περισσότερα

H Εξέλιξη των υπολογιστών

H Εξέλιξη των υπολογιστών H Εξέλιξη των υπολογιστών January 2014 Γιάννης Συρίγος Κοντογιάννη Μαρία Κωνσταντίνα Μαυροείδη Ανδριάνα Τζανίδου Γιώργος Παπαδάκος 1. Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων 2. Ανακαλύφθηκε σε ναυάγιο ανοιχτά του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΗ ΣΑΝ ΠΛΑΝΗΤΗΣ. Γεωγραφικά στοιχεία της Γης Σχήµα και µέγεθος της Γης - Κινήσεις της Γης Βαρύτητα - Μαγνητισµός

Η ΓΗ ΣΑΝ ΠΛΑΝΗΤΗΣ. Γεωγραφικά στοιχεία της Γης Σχήµα και µέγεθος της Γης - Κινήσεις της Γης Βαρύτητα - Μαγνητισµός Η ΓΗ ΣΑΝ ΠΛΑΝΗΤΗΣ Γεωγραφικά στοιχεία της Γης Σχήµα και µέγεθος της Γης - Κινήσεις της Γης Βαρύτητα - Μαγνητισµός ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Γεωγραφικά στοιχεία της Γης Η Φυσική Γεωγραφία εξετάζει: τον γήινο

Διαβάστε περισσότερα

Διάστημα. Βάλε στη σωστή απάντηση (μία κάθε φορά). Για να κάνει η Γη μια πλήρη περιστροφή γύρω από τον Ήλιο, χρειάζεται:

Διάστημα. Βάλε στη σωστή απάντηση (μία κάθε φορά). Για να κάνει η Γη μια πλήρη περιστροφή γύρω από τον Ήλιο, χρειάζεται: 3ST TET ASKISEON_XPress_Hamster_temp.qxp 27/04/2011 7:45 μ.μ. Page 1 Διάστημα Βάλε στη σωστή απάντηση (μία κάθε φορά). Για να κάνει η Γη μια πλήρη περιστροφή γύρω από τον εαυτό της, χρειάζεται: μια μέρα

Διαβάστε περισσότερα

Υπάρχουν πολλά είδη Ηλιακών Ρολογιών. Τα σημαντικότερα και συχνότερα απαντόμενα είναι:

Υπάρχουν πολλά είδη Ηλιακών Ρολογιών. Τα σημαντικότερα και συχνότερα απαντόμενα είναι: ΗΛΙΑΚΑ ΩΡΟΛΟΓΙΑ Υπάρχουν πολλά είδη Ηλιακών Ρολογιών. Τα σημαντικότερα και συχνότερα απαντόμενα είναι: Οριζόντια Κατακόρυφα Ισημερινά Το παρακάτω άρθρο αναφέρεται στον τρόπο λειτουργίας αλλά και κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

«Το Ναυάγιο των Αντικυθήρων» Το Πλοίο, οι Θησαυροί, ο Μηχανισμός

«Το Ναυάγιο των Αντικυθήρων» Το Πλοίο, οι Θησαυροί, ο Μηχανισμός Δελτίο Τύπου Περιοδική Έκθεση στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο «Το Ναυάγιο των Αντικυθήρων» Το Πλοίο, οι Θησαυροί, ο Μηχανισμός 6 Απριλίου 2012 28 Απριλίου 2013 Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, συνεχίζει

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές ακτινοφυσικής Π. ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ

Γενικές αρχές ακτινοφυσικής Π. ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ Γενικές αρχές ακτινοφυσικής Π. ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ Μέρος πρώτο ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Να εξηγηθούν βασικές έννοιες της φυσικής, που θα βοηθήσουν τον φοιτητή να μάθει: Τι είναι οι ακτίνες Χ Πως παράγονται Ποιες είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ: Διαβάστε προσεκτικά τις κάτωθι Οδηγίες για την συμμετοχή σας στην 1 η φάση «Εύδοξος»

ΠΡΟΣΟΧΗ: Διαβάστε προσεκτικά τις κάτωθι Οδηγίες για την συμμετοχή σας στην 1 η φάση «Εύδοξος» ΠΡΟΣΟΧΗ: Διαβάστε προσεκτικά τις κάτωθι Οδηγίες για την συμμετοχή σας στην 1 η φάση «Εύδοξος» Για να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή σας στην 1 η φάση, θα πρέπει απαραίτητα να έχετε συμπληρώσει τον πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτήριο TO ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ Σχολικό Έτος 2008-2009 Συνθετικές εργασίες στο μάθημα Πληροφορική Τεχνολογία της Β Γυμνασίου: Όψεις της Τεχνολογίας

Εκπαιδευτήριο TO ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ Σχολικό Έτος 2008-2009 Συνθετικές εργασίες στο μάθημα Πληροφορική Τεχνολογία της Β Γυμνασίου: Όψεις της Τεχνολογίας Εκπαιδευτήριο TO ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ Σχολικό Έτος 2008-2009 Συνθετικές εργασίες στο μάθημα Πληροφορική Τεχνολογία της Β Γυμνασίου: Όψεις της Τεχνολογίας Θέμα: Χρόνος - Ρολόι Τμήμα: ΗΥ: Ομάδα: Β1 pcneo Σαμπαθιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. Αργυρώ Λάσκαρη

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. Αργυρώ Λάσκαρη ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Αργυρώ Λάσκαρη Χανιά 2014 Δομή της παρουσίασης Εισαγωγή Ιστορική Αναδρομή Σχεδιασμός Μηχανισμός με τέσσερα μέλη Κυκλοειδής μειωτήρας

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα: Μομφές Μέλη: Δανιήλ Σταμάτης Γιαλούρη Άννα Βατίδης Ευθύμης Φαλαγγά Γεωργία

Ομάδα: Μομφές Μέλη: Δανιήλ Σταμάτης Γιαλούρη Άννα Βατίδης Ευθύμης Φαλαγγά Γεωργία Ομάδα: Μομφές Μέλη: Δανιήλ Σταμάτης Γιαλούρη Άννα Βατίδης Ευθύμης Φαλαγγά Γεωργία ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟ H γενική τάση των κατοίκων της Αιγύπτου στις επιστήμες χαρακτηριζόταν από την προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣ ΚΑΙ ΣΚΙΑ. Πως δημιουργείτε η σκιά στη φυσική ;

ΦΩΣ ΚΑΙ ΣΚΙΑ. Πως δημιουργείτε η σκιά στη φυσική ; ΦΩΣ ΚΑΙ ΣΚΙΑ Πως δημιουργείτε η σκιά στη φυσική ; Λόγω της ευθύγραμμης διάδοσης του φωτός, όταν μεταξύ μιας φωτεινής πηγής και ενός περάσματος παρεμβάλλεται ένα αδιαφανές σώμα, δημιουργείτε στο πέρασμα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ Η τροχιά της Σελήνης γύρω από τη Γη δεν είναι κύκλος αλλά έλλειψη. Αυτό σηµαίνει πως η Σελήνη δεν απέχει πάντα το

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ Η τροχιά της Σελήνης γύρω από τη Γη δεν είναι κύκλος αλλά έλλειψη. Αυτό σηµαίνει πως η Σελήνη δεν απέχει πάντα το ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ Η τροχιά της Σελήνης γύρω από τη Γη δεν είναι κύκλος αλλά έλλειψη. Αυτό σηµαίνει πως η Σελήνη δεν απέχει πάντα το ίδιο από τη Γη. Τα δύο σηµεία που έχουν ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΛΠ22 ΤΡΙΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΤΥΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΛΠ22 ΤΡΙΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΤΥΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΛΠ22 ΤΡΙΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 Εισαγωγή... 3 Οι αρχές του σύμπαντος κατά τον Αριστοτέλη... 3 Ο υποσελήνιος χώρος... 3 Ο χώρος

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας «σὺν Ἀθηνᾷ»

Σύλλογος Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας «σὺν Ἀθηνᾷ» Σύλλογος Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας «σὺν Ἀθηνᾷ» Τμήμα 5 ης -6 ης Δημοτικού Σάββατο, 27 Οκτωβρίου 2012 Θαλής ο Μιλήσιος 630/635 π.χ. 543 π.χ. Ο πρώτος φιλόσοφος! Ο Θαλής ο Μιλήσιος ανήκει στους προσωκρατικούς

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση μηκών και ακτίνων καμπυλότητας σφαιρικών επιφανειών

Μέτρηση μηκών και ακτίνων καμπυλότητας σφαιρικών επιφανειών Μ7 Μέτρηση μηκών και ακτίνων καμπυλότητας σφαιρικών επιφανειών 1. Σκοπός Τα διαστημόμετρα, τα μικρόμετρα και τα σφαιρόμετρα είναι όργανα που χρησιμοποιούνται για την μέτρηση της διάστασης του μήκους, του

Διαβάστε περισσότερα

e-learning στην Αρχαιοαστρονομία (Επίδραση αστρονομίας στους πολιτισμούς και Εκμάθηση ψηφιακών τεχνικών)

e-learning στην Αρχαιοαστρονομία (Επίδραση αστρονομίας στους πολιτισμούς και Εκμάθηση ψηφιακών τεχνικών) (σύντομα δημοσιοποιούνται τα νέα Πιστοποιημένα Προγράμματα δια βίου του Παν/μιου Αιγαίου στο https://e-epimorfosi.aegean.gr. Σας προωθούμε εκ των προτέρων ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμά μας) e-learning

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 ο : Φύση και

Κεφάλαιο 6 ο : Φύση και Κεφάλαιο 6 ο : Φύση και Διάδοση του Φωτός Φυσική Γ Γυμνασίου Βασίλης Γαργανουράκης http://users.sch.gr/vgargan Η εξέλιξη ξ των αντιλήψεων για την όραση Ορισμένοι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι ερμήνευαν την

Διαβάστε περισσότερα

18 ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Αστρονομίας και Διαστημικής 2013 Φάση 3 η : «ΙΠΠΑΡΧΟΣ»

18 ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Αστρονομίας και Διαστημικής 2013 Φάση 3 η : «ΙΠΠΑΡΧΟΣ» Θέμα 1 ο (Σύντομης ανάπτυξης): 18 ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Αστρονομίας και Διαστημικής 2013 Φάση 3 η : «ΙΠΠΑΡΧΟΣ» Θέματα του Γυμνασίου (Α) Ποιοι πλανήτες ονομάζονται Δίιοι; (Β) Αναφέρατε και

Διαβάστε περισσότερα

Αφροδίτη, Κρόνος, Ερμής, Ουρανός, Δίας, Ποσειδώνας, Άρης

Αφροδίτη, Κρόνος, Ερμής, Ουρανός, Δίας, Ποσειδώνας, Άρης Αφροδίτη, Κρόνος, Ερμής, Ουρανός, Δίας, Ποσειδώνας, Άρης Το χρώμα της Αφροδίτη είναι κίτρινο προς κόκκινο. Το μέγεθός της είναι 9,38-10 χλ. Η απόσταση από τη γη είναι 41.400.000 χλ. Δεν είναι αρκετή απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 1 η ΟΜΑΔΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Κεφάλαιο 2 ο Συστήματα αστρονομικών συντεταγμένων και χρόνος ΑΣΚΗΣΗ 1 η (α) Να εξηγηθεί γιατί το αζιμούθιο της ανατολής και της δύσεως του Ηλίου σε ένα τόπο,

Διαβάστε περισσότερα

1.1.3 t. t = t2 - t1 1.1.4 x2 - x1. x = x2 x1 . . 1

1.1.3 t. t = t2 - t1 1.1.4  x2 - x1. x = x2 x1 . . 1 1 1 o Κεφάλαιο: Ευθύγραµµη Κίνηση Πώς θα µπορούσε να περιγραφεί η κίνηση ενός αγωνιστικού αυτοκινήτου; Πόσο γρήγορα κινείται η µπάλα που κλώτσησε ένας ποδοσφαιριστής; Απαντήσεις σε τέτοια ερωτήµατα δίνει

Διαβάστε περισσότερα

Το καράβι της Κερύνειας

Το καράβι της Κερύνειας Το καράβι της Κερύνειας Το αρχαίο Καράβι της Κερύνειας Το 300π.Χ. το αρχαίο εμπορικό πλοίο ξεκινούσε από τη Σάμο απ όπου φόρτωσε κρασί. Αφού πέρασε από τα νησιά Κω και Ρόδο και πήρε αμφορείς ταξίδευε προς

Διαβάστε περισσότερα

Π ρόγνωση καιρού λέγεται η διαδικασία πρόβλεψης των ατµοσφαιρικών συνθηκών που πρόκειται να επικρατήσουν σε µια συγκεκριµένη περιοχή, για κάποια ορισµένη µελλοντική χρονική στιγµή ή περίοδο. Στην ουσία

Διαβάστε περισσότερα

Περί της Ταξινόμησης των Ειδών

Περί της Ταξινόμησης των Ειδών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής 541 24 Θεσσαλονίκη Καθηγητής Γεώργιος Θεοδώρου Tel.: +30 2310998051, Ιστοσελίδα: http://users.auth.gr/theodoru Περί της Ταξινόμησης

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια για τον Μυκηναϊκό Πολιτισμό

Λίγα Λόγια για τον Μυκηναϊκό Πολιτισμό Λίγα Λόγια για τον Μυκηναϊκό Πολιτισμό Με τον όρο Μυκηναϊκός Πολιτισμός χαρακτηρίζεται ο προϊστορικός πολιτισμός της Ύστερης Εποχής του Χαλκού, που αναπτύχθηκε την περίοδο 1600-1100 π. Χ., κυρίως στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΚΗ ΕΚΛΕΙΨΗ ΗΛΙΟΥ - 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

ΟΛΙΚΗ ΕΚΛΕΙΨΗ ΗΛΙΟΥ - 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΟΛΙΚΗ ΕΚΛΕΙΨΗ ΗΛΙΟΥ - 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Το φαινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΣΕΛΗΝΙΑΚΕΣ ΕΚΛΕΙΨΕΙΣ. Επιμέλεια: Νίκος Νικολουδάκης

ΗΛΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΣΕΛΗΝΙΑΚΕΣ ΕΚΛΕΙΨΕΙΣ. Επιμέλεια: Νίκος Νικολουδάκης ΗΛΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΣΕΛΗΝΙΑΚΕΣ ΕΚΛΕΙΨΕΙΣ Επιμέλεια: Νίκος Νικολουδάκης Ηλιακές και Σεληνιακές Εκλείψεις Είδη εκλείψεων Ηλίου: Ολική Μερική Δακτυλιοειδής Είδη εκλείψεων Σελήνης: Ολική Μερική Παρασκιάς Συχνότητα

Διαβάστε περισσότερα

Τα Ρολόγια. Τανανάκη Ειρήνη. Μαθήτρια Β1 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης

Τα Ρολόγια. Τανανάκη Ειρήνη. Μαθήτρια Β1 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης Τα Ρολόγια Τανανάκη Ειρήνη Μαθήτρια Β1 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης Επιβλέπων Καθηγητής : Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα ψηφιακά

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Γυμνασίου ΦΕ #2 (ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟΥ Η ΑΚΡΙΒΕΙΑ)

Φυσική Α Γυμνασίου ΦΕ #2 (ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟΥ Η ΑΚΡΙΒΕΙΑ) Φυσική Α Γυμνασίου ΦΕ #2 (ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟΥ Η ΑΚΡΙΒΕΙΑ) 1. Συζήτησε με τους συμμαθητές σου, με τη βοήθεια του/της καθηγητή/τριάς σου, τι εννοούμε όταν ζητάμε τη μέτρηση χρόνου. Μήπως ζητάμε τη χρονική διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Ανακαλύψεις (15 ος 16 ος αι.) «Ήρθαμε αναζητώντας Χριστιανούς και μπαχαρικά»

Ανακαλύψεις (15 ος 16 ος αι.) «Ήρθαμε αναζητώντας Χριστιανούς και μπαχαρικά» Ανακαλύψεις (15 ος 16 ος αι.) «Ήρθαμε αναζητώντας Χριστιανούς και μπαχαρικά» Τα αίτια και κίνητρα των ανακαλύψεων Η αναζήτηση νέων εμπορικών δρόμων προς την Ανατολή Επιθυμία για τα αγαθά της Ανατολής (μεταξωτά

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονικός και Πολιτιστικός Οργανισµός των Ηνωµένων Εθνών. Πρόγραµµα Ηνωµένων Σχολείων για την Προώθηση της Παγκόσµιας Εκπαίδευσης.

Επιστηµονικός και Πολιτιστικός Οργανισµός των Ηνωµένων Εθνών. Πρόγραµµα Ηνωµένων Σχολείων για την Προώθηση της Παγκόσµιας Εκπαίδευσης. Επιστηµονικός και Πολιτιστικός Οργανισµός των Ηνωµένων Εθνών. Πρόγραµµα Ηνωµένων Σχολείων για την Προώθηση της Παγκόσµιας Εκπαίδευσης. Έκθεση για την Εκπαιδευτική Επίσκεψη στον Ναό του Επίκουρου Απόλλωνα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 1. YΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΑΒΑΚΑΣ Γύρω στο 2200 π.χ. οι αρχαίοι Βαβυλώνιοι είχαν αναπτύξει πολύ το εµπόριο και χρειάζονταν κάτι να τους βοηθά στους υπολογισμούς

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο Διακοπές στο φεγγάρι: μία εκπαιδευτική μερική γνωστική προσέγγιση της Σελήνης Σταύρος Αυγολούπης Από τη στιγμή που το ταξίδι στη Σελήνη (Εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

Αν και η πρώτη αντίδραση από πολλούς είναι η γελοιοποίηση για τη ανάλυση τέτοιων θεμάτων, παρόλα αυτά τα ερωτηματικά υπάρχουν.

Αν και η πρώτη αντίδραση από πολλούς είναι η γελοιοποίηση για τη ανάλυση τέτοιων θεμάτων, παρόλα αυτά τα ερωτηματικά υπάρχουν. Είναι γνωστή σε όλους η σειρά επιστημονικής φαντασίας Star Trek η οποία έχει φανατικούς θαυμαστές σε όλο τον κόσμο. Οι τεχνολογικές καινοτομίες και οι «φανταστικές» τεχνολογίες που είχε συμπεριλάβει στο

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία της αστρολογίας ανάγεται στη 2η χιλιετία π.χ.

Η ιστορία της αστρολογίας ανάγεται στη 2η χιλιετία π.χ. Η ιστορία της αστρολογίας ανάγεται στη 2η χιλιετία π.χ. Η Βαβυλωνιακή αστρολογία λέγεται ότι είχε επηρεάσει τους Έλληνες ήδη από τα μέσα του 4ου π.χ. αιώνα. Ακόμη και αν η προέλευση της αστρολογίας των

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο Φλώρινας Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Αγωγής. «Ένας περίπατος στο ηλιακό μας σύστημα»

Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο Φλώρινας Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Αγωγής. «Ένας περίπατος στο ηλιακό μας σύστημα» Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο Φλώρινας Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Αγωγής «Ένας περίπατος στο ηλιακό μας σύστημα» Εκπαιδευτικός: Μπλούχου Στεφανία Τάξη: Β Σχολικό έτος: 2012-13 ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΟΜΑΔΑΣ (Τετράβιβλος, βιβλίο 1ο, κεφ. 7, σελ. 42-43, Περί ημερινών και νυκτερινών ).

ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΟΜΑΔΑΣ (Τετράβιβλος, βιβλίο 1ο, κεφ. 7, σελ. 42-43, Περί ημερινών και νυκτερινών ). ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΟΜΑΔΑΣ (Τετράβιβλος, βιβλίο 1ο, κεφ. 7, σελ. 42-43, Περί ημερινών και νυκτερινών ). Οι ομάδες των πλανητών (Sects) και η σπουδαιότητά τους σε ένα χάρτη Η πρωταρχική ενέργεια που

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ

Β. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ Α. Μια σύντοµη περιγραφή της εργασίας που εκπονήσατε στο πλαίσιο του µαθήµατος της Αστρονοµίας. Β. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ Για να απαντήσεις στις ερωτήσεις που ακολουθούν αρκεί να επιλέξεις την ή τις σωστές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη συγγραφή γραπτής εργασίας Α Γυμνασίου

Οδηγίες για τη συγγραφή γραπτής εργασίας Α Γυμνασίου Οδηγίες για τη συγγραφή γραπτής εργασίας Α Γυμνασίου Για τη συγγραφή της εργασίας θα χρειαστεί να συλλέξετε πληροφορίες σχετικές με το αντικείμενο που έχετε επιλέξει από τις διαθέσιμες πηγές όπως τις εγκυκλοπαίδειες,

Διαβάστε περισσότερα

Η Στήλη των Μαθηματικών Από τον Κώστα Δόρτσιο, Σχ. Σύμβουλο Μαθηματικών

Η Στήλη των Μαθηματικών Από τον Κώστα Δόρτσιο, Σχ. Σύμβουλο Μαθηματικών Η Στήλη των Μαθηματικών. Τετάρτη 15 Μαρτίου 2006 1/5 Η Στήλη των Μαθηματικών Από τον Κώστα Δόρτσιο, Σχ. Σύμβουλο Μαθηματικών Ν:6 ο Οι απαρχές των Μαθηματικών Τα μαθηματικά είναι η επιστήμη εκείνη η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ «Δεν γράφω για να είμαι αγαπητή» Βικτόρια Χίσλοπ: «Τον Ερντογάν τον φοβάμαι. Είναι δικτάτορας!» H Βικτόρια Χίσλοπ Η συγγραφέας Βικτόρια Χίσλοπ, γνωστή για «Το Νησί» που μεταφέρθηκε με μεγάλη επιτυχία στην

Διαβάστε περισσότερα

Η φιλοσοφία και οι επιστήμες στα Αρχαϊκά χρόνια. Μαριάννα Μπιτσάνη Α 2

Η φιλοσοφία και οι επιστήμες στα Αρχαϊκά χρόνια. Μαριάννα Μπιτσάνη Α 2 Η φιλοσοφία και οι επιστήμες στα Αρχαϊκά χρόνια Μαριάννα Μπιτσάνη Α 2 Τι είναι η φιλοσοφία; Φιλοσοφία είναι η επιστήμη που ασχολείται με: ερωτήματα προβλήματα ή απορίες που μπορούμε να αποκαλέσουμε οριακά,

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο Ο Γνώμονας, ένα απλό αστρονομικό όργανο και οι χρήσεις του στην εκπαίδευση Σοφία Γκοτζαμάνη και Σταύρος Αυγολύπης Ο Γνώμονας Ο Γνώμονας είναι το πιο απλό αστρονομικό όργανο και το πρώτο που χρησιμοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ «ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ» Ονοµατεπώνυµο...ΑΜ...

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ «ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ» Ονοµατεπώνυµο...ΑΜ... ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ «ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ» ΑΣΚΗΣΗ 2 η Μετρήσεις µε το µικροσκόπιο Κ. Φασσέας. Ονοµατεπώνυµο...ΑΜ... Σκοπός της άσκησης είναι: Να µάθουµε πώς γίνεται η

Διαβάστε περισσότερα

1.6.3 Ιατρικές και βιολογικές θεωρίες στον Πλάτωνα και στον Αριστοτέλη Η αρχαία ελληνική ιατρική µετά τον Ιπποκράτη

1.6.3 Ιατρικές και βιολογικές θεωρίες στον Πλάτωνα και στον Αριστοτέλη Η αρχαία ελληνική ιατρική µετά τον Ιπποκράτη 1 2 Περιεχόµενα Πρόλογος...5 Εισαγωγή: Οι Απαρχές της Ελληνικής Επιστήµης...8 Κεφάλαιο 1: Η Αρχαία Ελληνική Επιστήµη...24 1.1 Οι φυσικές θεωρίες των Προσωκρατικών φιλοσόφων...25 1.1.1 H πρώιµη ιωνική φιλοσοφική

Διαβάστε περισσότερα

Ίσως ο ρόλος του µουσειολόγου να µην έχει γίνει πλατύτερα. γνωρίζει καλά αυτό που η κυρία Σκαλτσά χαρακτηρίζει ως θεωρία του

Ίσως ο ρόλος του µουσειολόγου να µην έχει γίνει πλατύτερα. γνωρίζει καλά αυτό που η κυρία Σκαλτσά χαρακτηρίζει ως θεωρία του Τριήµερο συµπόσιο: Τα µουσεία και ο ρόλος τους στη σύγχρονη κοινωνία Για να µπορεί κάποιος να διαβάσει το µουσείο, πρέπει να έχει προηγηθεί η παρέµβαση του ειδικού µουσειολόγου, ο οποίος θα έχει σκεφθεί

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Κ. Αποστολόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ04, Διεύθυνση Δ.Ε. Β Αθήνας, ΕΚΦΕ Ν. Ιωνίας, 28/01/2014

Δρ. Κ. Αποστολόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ04, Διεύθυνση Δ.Ε. Β Αθήνας, ΕΚΦΕ Ν. Ιωνίας, 28/01/2014 Δρ. Κ. Αποστολόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ04, Διεύθυνση Δ.Ε. Β Αθήνας, ΕΚΦΕ Ν. Ιωνίας, 28/01/2014 Δίνονται στους μαθητές φύλλα αξιολόγησης τα οποία συνθέτονται από τον εκπαιδευτικό με βάση τα γνωστά

Διαβάστε περισσότερα

Η θεώρηση και επεξεργασία του θέματος οφείλει να γίνεται κυρίως από αρχιτεκτονικής απόψεως. Προσπάθεια κατανόησης της συνθετικής και κατασκευαστικής

Η θεώρηση και επεξεργασία του θέματος οφείλει να γίνεται κυρίως από αρχιτεκτονικής απόψεως. Προσπάθεια κατανόησης της συνθετικής και κατασκευαστικής ΑΝΑΓΝΩΣΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΗΦΑΙΣΤΟΥ Η θεώρηση και επεξεργασία του θέματος οφείλει να γίνεται κυρίως από αρχιτεκτονικής απόψεως. Προσπάθεια κατανόησης της συνθετικής και κατασκευαστικής δομής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΡΩΜΑΪΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ: 323 Π.Χ. 324 Μ.Χ.

ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΡΩΜΑΪΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ: 323 Π.Χ. 324 Μ.Χ. ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΡΩΜΑΪΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ: 323 Π.Χ. 324 Μ.Χ. Α.ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ Β. ΑΠΟΤΗΡΩΜΗΣΤΟΒΥΖΑΝΤΙΟ 1 Τα ελληνιστικά βασίλεια Ελληνιστικός : από το ρήµα ελληνίζω, δηλ. µιµούµαι τους Έλληνες Ήταν τα βασίλεια

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Παρατήρησης

Πρόγραμμα Παρατήρησης Πρόγραμμα Παρατήρησης Η αναζήτηση του ζοφερού ουρανού Άγγελος Κιοσκλής Οκτώβριος 2005 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ * η παρατήρηση πραγματοποιείται κατά προτίμηση όταν η Σελήνη δεν εμφανίζεται στον ουρανό, διότι

Διαβάστε περισσότερα

Μέγιστον τόπος. Ἅπαντα γάρ χωρεῖ. (Θαλής)

Μέγιστον τόπος. Ἅπαντα γάρ χωρεῖ. (Θαλής) Μέγιστον τόπος. Ἅπαντα γάρ χωρεῖ. (Θαλής) Από την εποχή που οι άνθρωποι σήκωσαν τα μάτια τους προς τον ουρανό και παρατήρησαν τον Ήλιο (τον θεό τους) και τα αστέρια, είχαν την πεποίθηση ότι η Γη είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η προέλευση του Sketchpad 1

Η προέλευση του Sketchpad 1 Η προέλευση του Sketchpad 1 Το The Geometer s Sketchpad αναπτύχθηκε ως μέρος του Προγράμματος Οπτικής Γεωμετρίας, ενός προγράμματος χρηματοδοτούμενου από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΝSF) υπό τη διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ 24.11.2005 Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ MILANKOVITCH

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ 24.11.2005 Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ MILANKOVITCH TZΕΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α.Μ. 3507 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ 24.11.2005 Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ MILANKOVITCH Όλοι γνωρίζουμε ότι η εναλλαγή των 4 εποχών οφείλεται στην κλίση που παρουσιάζει ο άξονας περιστροφής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ: Διαβάστε προσεκτικά τις κάτωθι Οδηγίες για την συμμετοχή σας στην 1 η φάση «Εύδοξος»

ΠΡΟΣΟΧΗ: Διαβάστε προσεκτικά τις κάτωθι Οδηγίες για την συμμετοχή σας στην 1 η φάση «Εύδοξος» ΠΡΟΣΟΧΗ: Διαβάστε προσεκτικά τις κάτωθι Οδηγίες για την συμμετοχή σας στην 1 η φάση «Εύδοξος» Για να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή σας στην 1 η φάση, θα πρέπει απαραίτητα να έχετε συμπληρώσει τον πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

= 2, s! 8,23yr. Απαντήσεις Γυμνασίου 21 ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Αστρονομίας Διαστημικής 2016

= 2, s! 8,23yr. Απαντήσεις Γυμνασίου 21 ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Αστρονομίας Διαστημικής 2016 Απαντήσεις Γυμνασίου 21 ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Αστρονομίας Διαστημικής 2016 1. Αστρική μέρα ονομάζουμε: (α) τον χρόνο από την ανατολή μέχρι τη δύση ενός αστέρα (β) τον χρόνο περιστροφής ενός αστέρα

Διαβάστε περισσότερα

20 ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Αστρονομίας και Διαστημικής η φάση «ΕΥΔΟΞΟΣ» - Θέματα για το Λύκειο

20 ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Αστρονομίας και Διαστημικής η φάση «ΕΥΔΟΞΟΣ» - Θέματα για το Λύκειο 20 ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Αστρονομίας και Διαστημικής 2015 1 η φάση «ΕΥΔΟΞΟΣ» - Θέματα για το Λύκειο ΠΡΟΣΟΧΗ: Διαβάστε προσεκτικά τις κάτωθι Οδηγίες για την συμμετοχή σας στην 1 η φάση «Εύδοξος»

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΟΧΙΑ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ. Σελίδα 1 από 6

Η ΤΡΟΧΙΑ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ. Σελίδα 1 από 6 Η ΤΡΟΧΙΑ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ Στόχος(οι): Η παρατήρηση της τροχιάς του ήλιου στον ουρανό και της διακύμανση της ανάλογα με την ώρα της ημέρας ή την εποχή. Εν τέλει, η δραστηριότητα αυτή θα βοηθήσει τους μαθητές να

Διαβάστε περισσότερα

Πώς και γιατί μετακινούμαστε;

Πώς και γιατί μετακινούμαστε; Πώς και γιατί μετακινούμαστε; Διδακτική πρόταση 1: Συνοπτικό πλαίσιο μετακίνησης και εγκατάστασης Ερωτήματα-κλειδιά Γιατί και πώς μετακινούμαστε από τα πολύ παλιά χρόνια μέχρι σήμερα; Πού μένουμε από τα

Διαβάστε περισσότερα

Ένα παιχνίδι των πολυγώνων

Ένα παιχνίδι των πολυγώνων Ένα παιχνίδι των πολυγώνων Το παιγνίδι αυτό, αναπτύχθηκε στα πλαίσια του μαθήματος πληροφορικής της Γ τάξης, στην ενότητα που αφορά στο σχεδιασμό πολυγώνων, απ όλα τα παιδιά, της Γ τάξης του σχολείου μας.

Διαβάστε περισσότερα

17. 12.2008-20. 03. 2009. «...ανέφερα εγγράφως...» Διάρκεια Έκθεσης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

17. 12.2008-20. 03. 2009. «...ανέφερα εγγράφως...» Διάρκεια Έκθεσης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ «...ανέφερα εγγράφως...» ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Διάρκεια Έκθεσης: 17. 12.2008-20. 03. 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Το αρχειακό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Αστρονοµικές αναζητήσεις και αστρονοµικά δεδοµένα από τους αρχαίους πολιτισµούς µέχρι τη σύγχρονη εποχή

Αστρονοµικές αναζητήσεις και αστρονοµικά δεδοµένα από τους αρχαίους πολιτισµούς µέχρι τη σύγχρονη εποχή Αστρονοµικές αναζητήσεις και αστρονοµικά δεδοµένα από τους αρχαίους πολιτισµούς µέχρι τη σύγχρονη εποχή Θεόδωρος Γ. Εξαρχάκος Καθηγητής του Πανεπιστηµίου Αθηνών 1. Εισαγωγικά Ο τίτλος της εισήγησης είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: GPS Βρες το δρόμο σου

Τίτλος: GPS Βρες το δρόμο σου Τίτλος: GPS Βρες το δρόμο σου Θέματα: διασταύρωση σφαιρών, συστήματα με συντεταγμένες, απόσταση, ταχύτητα και χρόνος, μετάδοση σήματος Διάρκεια: 90 λεπτά Ηλικία: 16+ Διαφοροποίηση: Πιο ψηλό επίπεδο: μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Παρουσίαση του Βιβλίου «Ο Μηχανισµός των Αντικυθήρων» του καθηγητή Ξενοφώντα. Μουσά Και εγκαίνια της έκθεσης «Ο Μηχανισµός των Αντικυθήρων και η ιστορία της Ελληνικής Αστρονοµίας» στο Ίδρυµα Ευγενίδου

Διαβάστε περισσότερα

Περπατώντας τις εποχές του Βυζαντίου

Περπατώντας τις εποχές του Βυζαντίου Μ Α Ρ Ι Ζ Α Ν Τ Ε Κ Α Τ Ρ Ο Περπατώντας τις εποχές του Βυζαντίου Bυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών εκπαιδευτικό υλικό Διάβασες το βιβλίο Περπατώντας τις εποχές του Βυζαντίου; Πήγες στο Βυζαντινό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΗΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΤΗ

ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΗΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΤΗ ο ΕΚΦΕ (Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ) Δ Δ/ΝΣΗΣ Δ. Ε. ΑΘΗΝΑΣ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΗΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΤΗ Τι είναι ο χρονομετρητής ; Ο χρονομετρητής : αξιοποιείται στους

Διαβάστε περισσότερα

Η χρονική εξέλιξη της δοµής του ατόµου.

Η χρονική εξέλιξη της δοµής του ατόµου. Ατοµικά πρότυπα Η χρονική εξέλιξη της δοµής του ατόµου. ατοµική θεωρία ηµόκριτου ατοµική θεωρία Dalton πρότυπο Rutherford πρότυπο Schrodinger ~450 π.χ ~1800 µ.χ 1904 µ.χ 1911 µ.χ 1913 µ.χ 1926 µ.χ Σε διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΡΥΤΗΤΑ. Το μέτρο της βαρυτικής αυτής δύναμης είναι: F G όπου M,

ΒΑΡΥΤΗΤΑ. Το μέτρο της βαρυτικής αυτής δύναμης είναι: F G όπου M, ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΛΞΗΣ Ο Νεύτωνας ανακάλυψε τον νόμο της βαρύτητας μελετώντας τις κινήσεις των πλανητών γύρω από τον Ήλιο και τον δημοσίευσε το 1686. Από την ανάλυση των δεδομένων αυτών ο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: Τεχνολογία Αυτοκινήτων Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Εργασίας 2. Μετρήσεις Χρόνου Η Ακρίβεια. α. Παρατηρώ, Πληροφορούμαι, Ενδιαφέρομαι

Φύλλο Εργασίας 2. Μετρήσεις Χρόνου Η Ακρίβεια. α. Παρατηρώ, Πληροφορούμαι, Ενδιαφέρομαι Φύλλο Εργασίας 2 Μετρήσεις Χρόνου Η Ακρίβεια α. Παρατηρώ, Πληροφορούμαι, Ενδιαφέρομαι Συζήτησε με τους συμμαθητές σου, με τη βοήθεια του/της καθηγητή/τριάς σου, τι εννοούμε όταν ζητάμε τη μέτρηση χρόνου.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΟ ΡΟΛΟΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ

ΗΛΙΑΚΟ ΡΟΛΟΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΗΛΙΑΚΟ ΡΟΛΟΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ Το ρολόι αυτό είναι κατασκευασµένο από λευκό µάρµαρο Θάσου. Βρίσκεται στην αυλή του Γυµνασίου Νικηφόρου ράµας σε 41 0 10' 12'' βόρειο πλάτος και 24 0 18' 49.83'' ανατολικό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Αστρονομία

Εισαγωγή στην Αστρονομία Παπαδόπουλος Μιλτιάδης ΑΕΜ: 13134 Εξάμηνο: 7 ο Ασκήσεις: 12-1 Εισαγωγή στην Αστρονομία 1. Ο αστέρας Βέγας στον αστερισμό της Λύρας έχει απόκλιση δ=+38 ο 47. α) Σχεδιάστε την φαινόμενη τροχιά του Βέγα στην

Διαβάστε περισσότερα

1.2 Στοιχεία Μηχανολογικού Σχεδίου

1.2 Στοιχεία Μηχανολογικού Σχεδίου 1.2 Στοιχεία Μηχανολογικού Σχεδίου Τα µηχανολογικά σχέδια, ανάλογα µε τον τρόπο σχεδίασης διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες: Σκαριφήµατα Κανονικά µηχανολογικά σχέδια Προοπτικά σχέδια Σχηµατικές παραστάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί να Σπουδάσω Φυσική?

Γιατί να Σπουδάσω Φυσική? Γιατί να Σπουδάσω Φυσική? 1 Γιατί να Σπουδάσω Φυσική? Ενα σύντοµο ταξίδι στον Κόσµο της Φυσικής και στο Τµήµα Φυσικής του Α.Π.Θ. Σαµψωνίδης Δήµος Επικ. Καθηγητής Φυσικής Στοιχειωδών Σωµατιδίων, Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ Πυραμίδες στην Ελλάδα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ Πυραμίδες στην Ελλάδα ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ Πυραμίδες στην Ελλάδα Oι πυραμίδες που έχουν εντοπιστεί στην Ελλάδα, αποτελούν μοναδικά δείγματα πυραμιδικής αρχιτεκτονικής στον ευρωπαϊκό χώρο. Η μορφή τους, η αρχιτεκτονική τους, καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Χωρικής Αντίληψης και Σκέψης

Ανάπτυξη Χωρικής Αντίληψης και Σκέψης Ανάπτυξη Χωρικής Αντίληψης και Σκέψης Clements & Sarama, 2009; Sarama & Clements, 2009 Χωρική αντίληψη και σκέψη Προσανατολισμός στο χώρο Οπτικοποίηση (visualization) Νοερή εικονική αναπαράσταση Νοερή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Τμήμα Λογιστικής. 1 Στέργιος Παλαμάς

Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Τμήμα Λογιστικής. 1 Στέργιος Παλαμάς ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας Τμήμα Λογιστικής 1 Θεματικές Ενότητες Ιστορική Αναδρομή - Εφαρμογές Αρχιτεκτονική ενός Η/Υ - Υλικό Σύνθεση ενός Προσωπικού Υπολογιστή Λογισμικό Η/Υ - Λειτουργικά Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. Χημεία. Ενότητα 1: Η δομή του ατόμου. Τόλης Ευάγγελος

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. Χημεία. Ενότητα 1: Η δομή του ατόμου. Τόλης Ευάγγελος Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Χημεία Ενότητα 1: Η δομή του ατόμου Τόλης Ευάγγελος e-mail: etolis@uowm.gr Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ; 1

ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ; 1 ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ; 1 Στο σημείο αυτό του οδοιπορικού γνωριμίας με τις διάφορες μεθόδους αυτογνωσίας θα συναντήσουμε την Αστρολογία και θα μιλήσουμε για αυτή. Θα ερευνήσουμε δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΑ ΣΩΜΑΤΑ ΣΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ Η ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΜΕ ΤΗ ΓΗ

ΜΙΚΡΑ ΣΩΜΑΤΑ ΣΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ Η ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΜΕ ΤΗ ΓΗ ΜΙΚΡΑ ΣΩΜΑΤΑ ΣΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ Η ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΜΕ ΤΗ ΓΗ Ιωάννη. Χατζηδηµητρίου Καθηγητή του Φυσικού Τµήµατος του Α.Π.Θ. 1. Το εσωτερικό Ηλιακό Σύστηµα. Η ζώνη των αστεροειδών Η ζώνη των αστεροειδών

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινες Ιστορίες. «...ανέφερα εγγράφως...» Διάρκεια Έκθεσης:

Χάρτινες Ιστορίες. «...ανέφερα εγγράφως...» Διάρκεια Έκθεσης: Χάρτινες Ιστορίες Ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα για µαθητές και µαθήτριες του γυµνασίου µε αφορµή την έκθεση «...ανέφερα εγγράφως...» «...ανέφερα εγγράφως...» ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1 Ο ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΠΑΓΓΕ Πληροφορική Η επιστήμη που ασχολείται με: τη συλλογή την αποθήκευση την

Διαβάστε περισσότερα