ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ ΣΕ ΈΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΤΟ 2016

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ ΣΕ ΈΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΤΟ 2016"

Transcript

1 1 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ ΣΕ ΈΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΤΟ 2016 Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι προκηρύσσει για το ακαδηµαϊκό έτος 2016 τις υποτροφίες, που χορηγούνται από την κυβέρνηση του Μεξικού σε Έλληνες υπηκόους, στο πλαίσιο των µορφωτικών ανταλλαγών και ορίζουµε τις προϋποθέσεις για τη χορήγησή τους ως ακολούθως: Α. ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ύο (2) υποτροφίες για µεταπτυχιακές σπουδές ή/και έρευνα. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στην ακόλουθη ιστοσελίδα: Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 1. ε χορηγείται εισιτήριο µετάβασης και επιστροφής, στους υποτρόφους της κυβέρνησης του Μεξικού. 2. Οι ακριβείς παροχές αναφέρονται στον προαναφερόµενο σύνδεσµο. Γ. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Οι αιτήσεις υποψηφιότητας για τις παραπάνω υποτροφίες υποβάλλονται από 15 Ιουνίου έως την 20η Ιουλίου τ.ε, ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή προς τη ιεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδηµαϊκής Ανάπτυξης (γραφείο 1061) του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. ή µε κατάθεσή τους στο γραφείο πρωτοκόλλου -γραφείο του Υπουργείου Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων (για τη ιεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδηµαϊκής Ανάπτυξης) ώστε να λάβουν αριθµό πρωτοκόλλου µέχρι την προαναφερθείσα ηµεροµηνία. Υπενθυµίζεται ότι οι υποψήφιοι µπορούν να αναζητούν την παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου:http://www.minedu.gov.gr/home/prokirikseis-diagwnismoiypotrofies-main/53-ypotrofies-klirodothmata.html Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

2 2 α) Έντυπο αίτησης της υπηρεσίας µας στα Ελληνικά (δεν απαιτείται µετάφραση) καθώς και το έντυπο αίτησης, που βρίσκεται στο σύνδεσµο της µεξικανικής πλευράς. β) Οχτώ (8) µικρές φωτογραφίες (εκτυπώσεις φωτογραφείου, µέγεθος: 3?3). Οι υποψήφιοι πρέπει να τοποθετήσουν τη µία από αυτές τις φωτογραφίες πάνω στην αίτηση του Μεξικού και να αναγράφουν το όνοµά τους και την εθνικότητά τους πίσω από τις υπόλοιπες, που θα συµπεριλάβουν στο φάκελό τους. γ) Φωτοτυπία του διαβατηρίου. δ) Φωτοαντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων Α.Ε.Ι ή άλλων ισοτίµων τίτλων σπουδών, που κατέχει ο υποψήφιος. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος είναι κάτοχος τίτλου σπουδών Α.Ε.Ι της αλλοδαπής, πρέπει να υποβάλει οπωσδήποτε και βεβαίωση ισοτιµίας από την οποία θα προκύπτει και η αντιστοιχία του τελικού βαθµού του τίτλου σπουδών της αλλοδαπής µε την ελληνική βαθµολογική κλίµακα. (.Ο.Α.Τ.Α.Π. Αγ. Κωνσταντίνου 54, ΤΚ , Αθήνα, τηλ.: ). Επισηµαίνουµε ότι, σε περίπτωση που οι ενδιαφερόµενοι είναι κάτοχοι περισσοτέρων από ένα πτυχία, πρέπει να προσκοµίσουν τον τίτλο σπουδών µε την υψηλότερη βαθµολογία. Εάν στο αντίγραφο πτυχίου του υποψηφίου δεν αναφέρεται τελικός βαθµός, τότε ο υποψήφιος θα πρέπει να προσκοµίσει και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας κατ έτος µε τον τελικό βαθµό πτυχίου, ο οποίος θα πρέπει να είναι από 8/10 και πάνω. Το κατατεθέν πτυχίο πρέπει να συνοδεύεται από επίσηµη µετάφραση στην Ισπανική γλώσσα. ε) Βιογραφικό σηµείωµα στα Ισπανικά ή στα Αγγλικά (όχι µεγαλύτερο από δύο (2) σελίδες). στ) Πρόγραµµα σπουδών, στο οποίο θα παρουσιάζεται συνοπτικά το είδος και το περιεχόµενο των µεταπτυχιακών σπουδών που επιθυµεί να ακολουθήσει ο υποψήφιος. Εναλλακτικά µπορεί να γίνει εκτύπωση του προγράµµατος του µεταπτυχιακού από το διαδίκτυο και επιστολή ενδιαφέροντος (motivation letter), στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ο υποψήφιος επιθυµεί να σπουδάσει το συγκεκριµένο αντικείµενο και να λάβει την υποτροφία. ζ) ύο (2) συστατικές επιστολές που έχουν µεταφρασθεί ή συνταχθεί στα Ισπανικά ή στα Αγγλικά. η) Πιστοποιητικό γνώσης Ισπανικής γλώσσας και/ή άλλων ξένων γλωσσών, τις οποίες οι ενδιαφερόµενοι γνωρίζουν.

3 3 θ) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86, µε την οποία θα δηλώνεται 1) ότι ο υποψήφιος δεν θα έχει παράλληλα υποτροφία από άλλο φορέα, 2) ότι ο υποψήφιος δεν έτυχε υποτροφίας στο παρελθόν µε βάση τα προγράµµατα των µορφωτικών ανταλλαγών, 3) ότι ο υποψήφιος διάβασε την προκήρυξη υποτροφιών και συµφωνεί µε τους όρους της. ι) Πιστοποιητικό στρατού (προκειµένου για άρρενες), από το οποίο να προκύπτει η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή η αναβολή λόγω σπουδών ή η νόµιµη απαλλαγή από αυτές (δεν απαιτείται µετάφραση). ια) Πιστοποιητικό υγείας από κρατικό νοσοκοµείο ή κέντρο υγείας, το οποίο να έχει εκδοθεί µέσα σε περίοδο τριών µηνών. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να συνοδεύεται από επίσηµη µετάφραση στα Ισπανικά ή Αγγλικά ή να έχει συνταχθεί κατευθείαν σε µία από τις προαναφερθείσες γλώσσες. Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να καταθέσουν το γνήσιο πιστοποιητικό υγείας (όχι αντίγραφο αυτού), το οποίο να πιστοποιεί ότι ο ενδιαφερόµενος δεν έχει κάποια µεταδοτική ασθένεια. ιβ) Πιστοποιητικό γέννησης συνοδευµένο από επίσηµη µετάφραση στα Ισπανικά ή στα Αγγλικά ή να έχει συνταχθεί σε µία από τις προαναφερθείσες γλώσσες. ιγ) Έγγραφο αποδοχής του υποψηφίου από το Πανεπιστήµιο για το ακαδηµαϊκό έτος Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν έγγραφο αποδοχής τους από το Πανεπιστήµιο ή ίδρυµα της αλλοδαπής. Το δικαιολογητικό αυτό πρέπει να συνοδεύεται από επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική γλώσσα εκτός κι αν έχει συνταχθεί στην Ισπανική ή στην Αγγλική γλώσσα. Στην περίπτωση πραγµατοποίησης έρευνας ο υποψήφιος πρέπει να συµπεριλάβει στο φάκελο µε τα δικαιολογητικά του ένα αντίγραφο της επιστολής, η οποία αποδεικνύει την εγγραφή του σε κάποιο διδακτορικό πρόγραµµα. Σε περίπτωση που µέχρι την προαναφερθείσα καταληκτική ηµεροµηνία των αιτήσεων οι ενδιαφερόµενοι δεν έχουν την εν λόγω επιστολή, οφείλουν να την προσκοµίσουν στις Μεξικανικές Αρχές αµέσως µόλις την αποκτήσουν. Επιπρόσθετα, όταν ο/η ενδιαφερόµενος/η γίνει αποδεκτός/η ως υπότροφος, θα πρέπει να συντάξει και να καταθέσει στις Μεξικανικές Αρχές έκθεση στα Ισπανικά ή Αγγλικά, στην οποία να εκθέτει αναλυτικά το πως θα αξιοποιήσει τις αποκτηθείσες γνώσεις όταν επιστρέψει στη χώρα του.

4 4 ιδ) Οι υποψήφιοι που ήδη βρίσκονται στο Μεξικό οφείλουν να προσκοµίσουν µία πρόσφατη άδεια παραµονής συνοδευόµενη από µία προσωρινή σπουδαστική visa εγκατάστασης. ιε) Οι υποψήφιοι, οι οποίοι είναι προστατευόµενα µέλη οφείλουν, σύµφωνα µε τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, να προσκοµίσουν Εκκαθαριστικό Σηµείωµα (οικ. έτους 2014), από το οποίο να προκύπτει το ύψος του ετησίου οικογενειακού τους εισοδήµατος. Εφόσον, οι υποψήφιοι είχαν υποβάλει ατοµική ήλωση Φόρου Εισοδήµατος (οικ. έτους 2014) υποβάλουν το Εκκαθαριστικό Σηµείωµα που αντιστοιχεί σε αυτή. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης είναι απαραίτητη η προσκόµιση Υπεύθυνης ήλωσης, στην οποία να αναφέρεται ο λόγος απαλλαγής (δεν απαιτείται µετάφραση). Επισηµαίνεται ότι οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκοµίσουν τόσο τα δικαιολογητικά που ζητούνται από την υπηρεσία µας όσο και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από το Μεξικό µε δική τους ευθύνη.. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. Αιτήσεις θα υποβληθούν αποκλειστικά εντός των προβλεπόµενων προθεσµιών µε βάση τον αριθµό πρωτοκόλλου. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά του υποψηφίου δεν είναι πλήρη, η αίτησή του απορρίπτεται και αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής. Μόνο τα έγγραφα αποδοχής από τα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα του Μεξικού είναι δυνατόν να υποβληθούν µεταγενέστερα. 2. Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων τόσο τα ελληνόγλωσσα όσο και τα ξενόγλωσσα πρέπει να είναι φωτοαντίγραφα. Ε. ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ 1. Οι υποτροφίες για µεταπτυχιακές σπουδές ή/και έρευνα ισχύουν µόνο για το συγκεκριµένο ακαδηµαϊκό έτος, για το οποίο έχουν επιλεγεί οι υποψήφιοι και δεν ανανεώνονται, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από το Μεξικό.

5 5 2. Οι υποψήφιοι υπότροφοι για µεταπτυχιακές σπουδές ή/και έρευνα γίνονται αποδεκτοί εφόσον το αντικείµενο σπουδών που έχουν επιλέξει διδάσκεται σε Εκπαιδευτικό Ίδρυµα του Μεξικού και εφόσον το αντικείµενο αυτό διδάσκεται στη γλώσσα την οποία γνωρίζουν. Οι υποψήφιοι οφείλουν να αντλήσουν πληροφορίες, σχετικά µε τους κλάδους µεταπτυχιακών σπουδών ή έρευνας, που διαθέτουν τα Πανεπιστήµια του Μεξικού, από την Πρεσβεία του Μεξικού στην Ελλάδα ή από το διαδίκτυο. 3. Στην περίπτωση που υποψήφιος, ο οποίος έχει επιλεγεί, αδυνατεί για σοβαρούς λόγους να κάνει χρήση της υποτροφίας του, οφείλει να ειδοποιήσει εγκαίρως και εγγράφως τη ιεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδηµαϊκής Ανάπτυξης του Υπουργείου Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, ώστε να ειδοποιηθεί αναπληρωµατικός υποψήφιος. 4. Οι υποψήφιοι υπότροφοι υποχρεούνται να ενηµερώσουν την υπηρεσία µας στην περίπτωση που λάβουν απευθείας πληροφόρηση από τις αρµόδιες αρχές του Μεξικού. 5. Η ακριβής ηµεροµηνία έναρξης της υποτροφίας καθώς και άλλες λεπτοµέρειες καθορίζονται από το Μεξικό. 6. Ο υπότροφος µεταπτυχιακών σπουδών ή/και έρευνας, κατά την άφιξή του στη χώρα, που χορηγεί την υποτροφία, οφείλει να γνωστοποιήσει στη /νση Οργανωτικής και Ακαδηµαϊκής Ανάπτυξης του Υπουργείου Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων την ακριβή διεύθυνσή του στο εξωτερικό και να στείλει επίσηµο πιστοποιητικό εγγραφής του στο Πανεπιστήµιο ή επίσηµη βεβαίωση του επιβλέποντα καθηγητή του. 7. Οι υπότροφοι για µεταπτυχιακές σπουδές ή/και έρευνα οφείλουν να στείλουν στην υπηρεσία µας, µετά το πέρας των σπουδών τους, επίσηµο πιστοποιητικό σχετικά µε το πρόγραµµα που παρακολούθησαν κατά την διάρκεια της υποτροφίας τους, καθώς και αναλυτική έκθεση σχετικά µε τις σπουδές ή έρευνα, που πραγµατοποίησαν.

6 6 8. Ο υπότροφος οφείλει, όσο διαρκεί η υποτροφία του, να παρακολουθεί τις σπουδές του και να τηρεί τους κανονισµούς σπουδών, τους οποίους ορίζει η χώρα, που χορηγεί την υποτροφία. 9. Η υπηρεσία µας έχει το δικαίωµα να προτείνει τη διακοπή ή τη µη ανανέωση της υποτροφίας, όταν ο υποψήφιος δεν τηρεί τους ανωτέρω αναφερόµενους όρους. 10. Οι υποψήφιοι, που έχουν τη δηµοσιοϋπαλληλική ιδιότητα ή είναι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή αξιωµατικοί των ενόπλων δυνάµεων και των σωµάτων ασφαλείας ή έχουν την ιδιότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι., ως προς τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας υπάγονται στις κατά περίπτωση ισχύουσες διατάξεις και η υπηρεσία τους αποφασίζει κατά περίπτωση για τη χορήγηση ή µη εκπαιδευτικής άδειας. 11. Η τελική χορήγηση ή µη της υποτροφίας ανήκει στη δικαιοδοσία των αρµοδίων αρχών του Μεξικού και εποµένως η Ελληνική πλευρά δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση που δεν γίνει αποδεκτή η πρότασή της για χορήγηση υποτροφίας. ΣΤ. ΗΛΙΚΙΑΚΑ ΟΡΙΑ Όπως ορίζονται από τη χώρα στο σχετικό σύνδεσµο. Ζ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 1. ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων υποτρόφων για µεταπτυχιακές σπουδές είναι τα ακόλουθα: α) Ο βαθµός κτήσης πτυχίου: 1-5 µόρια ( Άριστα: 4-5 µόρια, Λίαν Καλώς: 2-3 µόρια, Καλώς: 1 µόριο).

7 7 Η κατάθεση επιπλέον τίτλων σπουδών δε µοριοδοτείται επιπρόσθετα. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει αποκτήσει περισσότερα πτυχία οφείλει να καταθέσει µόνο τον ένα τίτλο σπουδών επιλέγοντας εκείνον µε την υψηλότερη βαθµολογία. β) Ο βαθµός συνάφειας του αντικειµένου των µεταπτυχιακών σπουδών, τις οποίες ο υποψήφιος επιθυµεί να πραγµατοποιήσει, µε τον τίτλο των προπτυχιακών του σπουδών που προσκοµίζει. Απόλυτη συνάφεια: 3 µόρια, Σχετική συνάφεια: 2 µόρια, Μη συνάφεια: 1 µόριο γ) Το επίπεδο γλωσσοµάθειας του υποψηφίου στις γλώσσες που καθορίζονται από τη συγκεκριµένη χώρα όπως προκύπτει από επίσηµα πιστοποιητικά σπουδών: 0-5 µόρια. ίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στη γνώση της γλώσσας της χώρας, η οποία στη συγκεκριµένη περίπτωση είναι τα Ισπανικά. δ) Η οικονοµική κατάσταση του υποψηφίου όπως αυτή προκύπτει από την κατάθεση των απαιτούµενων δικαιολογητικών από την οικεία εφορία: 1-7 µόρια. 2. ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων υποτρόφων για έρευνα είναι τα ακόλουθα: α) Ο βαθµός κτήσης πτυχίου: 1-5 µόρια ( Άριστα: 4-5 µόρια, Λίαν Καλώς: 2-3 µόρια, Καλώς: 1 µόριο). Η κατάθεση επιπλέον τίτλων σπουδών δε µοριοδοτείται επιπρόσθετα. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει αποκτήσει περισσότερα πτυχία οφείλει να καταθέσει µόνο τον ένα τίτλο σπουδών επιλέγοντας εκείνον µε την υψηλότερη βαθµολογία. β) Ο βαθµός συνάφειας του αντικειµένου των µεταπτυχιακών ή διδακτορικών σπουδών, τις οποίες ο υποψήφιος ήδη παρακολουθεί, µε το αντικείµενο της έρευνας που επιθυµεί να πραγµατοποιήσει:

8 8 Απόλυτη συνάφεια: 3 µόρια, Σχετική συνάφεια: 2 µόρια, Μη συνάφεια: 1 µόριο γ) Το επίπεδο γλωσσοµάθειας του υποψηφίου στις γλώσσες που καθορίζονται από τη συγκεκριµένη χώρα, όπως προκύπτει από επίσηµα πιστοποιητικά σπουδών: 0-5 µόρια. ίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στη γνώση της γλώσσας της χώρας και στη συγκεκριµένη περίπτωση των Ισπανικών. δ) Η οικονοµική κατάσταση του υποψηφίου όπως αυτή προκύπτει από την κατάθεση των απαιτούµενων δικαιολογητικών από την οικεία εφορία: 1-7 µόρια.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υποτροφίες ξένων κυβερνήσεων σε Έλληνες υπηκόους για το ακαδημαϊκό έτος 2014 2015

ΘΕΜΑ: Υποτροφίες ξένων κυβερνήσεων σε Έλληνες υπηκόους για το ακαδημαϊκό έτος 2014 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Aνδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr email: foitmer.yp@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 20/01/2015 Αριθ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. 8888/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Μαρούσι, 20/01/2015 Αριθ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. 8888/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ & ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ - ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ----- Ταχ. Δ/νση: Aνδρέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Το Ίδρυμα Ωνάση προκηρύσσει το 16 ο πρόγραμμα υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2015/2016, για Μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα σε δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014/2015 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014/2015 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014/2015 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Το Ίδρυμα Ωνάση προκηρύσσει το 15 ο πρόγραμμα υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2014/2015, για Μεταπτυχιακές σπουδές στην

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 24. 1. 2014 Αριθ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Φ4/10380/ Β3 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η

Μαρούσι, 24. 1. 2014 Αριθ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Φ4/10380/ Β3 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 24. 1. 2014 Αριθ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Φ4/10380/ Β3 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Aνδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

A. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

A. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) ------ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Η ΤΕΙ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΜΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΜΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΜΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΓΕΝΙΚΑ 1. Η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015/2016 Σελίδα 1 από 11 Η Δικηγορική Εταιρεία ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, στο πλαίσιο της εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Τραπεζική. Λογιστική. Χρηματοοικονομικά. Ελεγκτική. Διοίκηση Κινδύνου. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Μάρκετινγκ και Επικοινωνία

Τραπεζική. Λογιστική. Χρηματοοικονομικά. Ελεγκτική. Διοίκηση Κινδύνου. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Μάρκετινγκ και Επικοινωνία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ------ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 100 ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

cvulb@admin.ulb.ac.be http://www.ulb.ac.be/facs/philo/coursvac.html

cvulb@admin.ulb.ac.be http://www.ulb.ac.be/facs/philo/coursvac.html 1 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΞΕΝΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΣΕ ΈΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 6/2/2015 Το Υπουργείο Παιδείας µε ανακοίνωση του προκηρύσσει για το θέρος 2015 και για το ακαδηµαϊκό έτος 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014/2015 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014/2015 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014/2015 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Το Ίδρυμα Ωνάση προκηρύσσει το 37 ο πρόγραμμα υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2014/2015 για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 / 2014 ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 / 2014 ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 / 2014 ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Ο Όµιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ανακοινώνει ετήσιο Πρόγραµµα Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές στις χώρες: Ηνωµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 28 ΜΑΙΟΥ 2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 1. Γενικά Η Σχολή Τεχνικής Εκπαιδεύσεως Αξιωματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 / 2015 ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 / 2015 ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 / 2015 ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ανακοινώνει ετήσιο Πρόγραμμα Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές στις χώρες: Ηνωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΈΤΟΥΣ 2014/2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΈΤΟΥΣ 2014/2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΈΤΟΥΣ 2014/2015 Το Ίδρυμα προκηρύσσει το 15o πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών για τις Επιστήμες, με ημερομηνία έναρξης την 8 η Δεκεμβρίου 2013. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ.: 1. ΠΕΡ/ΚΗ /ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ 2. ΣΧΟΛΗ ΑΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΣ.: 1. ΠΕΡ/ΚΗ /ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ 2. ΣΧΟΛΗ ΑΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθµ.πρωτ: 59144 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ηµ/νία: 24/07/2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩ Ν ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩ Ν ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩ Ν ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΕΣ 2015 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Το Ίδρυμα Ωνάση παρέχει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε πρόσωπα που έχουν την Ελληνική ιθαγένεια ή/και εθνικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ.: 1. Περιφ. /νση Μακεδονίας ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΠΡΟΣ.: 1. Περιφ. /νση Μακεδονίας ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθµ.πρωτ: 41256 Ηµ/νία: 22/05/2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥ Μ Α Λ Ο Χ Α Γ Ο Υ Φ Α Ν Ο ΥΡ Α ΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ι ΡΥ Μ Α Λ Ο Χ Α Γ Ο Υ Φ Α Ν Ο ΥΡ Α ΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ι ΡΥ Μ Α Λ Ο Χ Α Γ Ο Υ Φ Α Ν Ο ΥΡ Α ΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ To Ίδρυμα Λοχαγού Φανουράκη παρέχει υποτροφίες για μεταπτυχιακές, διδακτορικές, μεταδιδακτορικές ή λοιπές ερευνητικές σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

27-09-2013 1) : .3 . . 18 65

27-09-2013 1)     : .3 . .    18 65 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) 27-09-2013 Το Παράρτηµα που ακολουθεί, ως αναπόσπαστο τµήµα των ανακοινώσεων συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου (ΣΟΧ), περιλαµβάνει: 1)

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια Υγεία & ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

ηµόσια Υγεία & ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Παρακάτω παραθέτουµε κάποια από τα µεταπτυχιακά που απευθύνονται στην εργοθεραπεία. Η συλλογή των πληροφοριών έγινε Ιούλιο του 2009 από την ιστοσελίδα του γραφείου διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» (Ισχύει από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015) Α. Γενικά άρθρα Άρθρο 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2014 Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2014 Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ Έχοντας υπόψη : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2014 Πλήρωσης δεκατεσσάρων (14) θέσεων ευθύνης με Τριετή Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 1. Τις διατάξεις : Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ α. Του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο Οργανισμός Πολιτισμού και Ανάπτυξης ΝΕΟΝ Δ.Δασκαλόπουλου προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει αίτηση για τις υποτροφίες ΝΕΟΝ 2015 που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

προγράμματα υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό και μεταδιδακτορική έρευνα στην Ελλάδα

προγράμματα υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό και μεταδιδακτορική έρευνα στην Ελλάδα προγράμματα υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό και μεταδιδακτορική έρευνα στην Ελλάδα ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 1 ΔΩΡΗΤΕΣ ΤΟΥ Ι.Κ.Υ. Κωνσταντίνος Γεωργιάδης Μαρία Ι. Ζαούση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ.: 1. ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ

ΠΡΟΣ.: 1. ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθμ.πρωτ: 71532 ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ημ/νία: 27/08/2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

06-08-2014 1) : .3 . . 18 65

06-08-2014 1)     : .3 . .    18 65 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) 06-08-2014 Το Παράρτηµα που ακολουθεί, ως αναπόσπαστο τµήµα των ανακοινώσεων συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου (ΣΟΧ), περιλαµβάνει: 1)

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κανονισμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ Για να έχετε πιθανότητες να εγγραφείτε στο Πρόγραμμα Σπουδών το οποίο έχετε επιλέξει

Διαβάστε περισσότερα