ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ GIO LAND MONITORING

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ GIO LAND MONITORING 2011 2013"

Transcript

1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ GIO LAND MONITORING Ερώτηση: Είµαι γεωλόγος και έχω δουλέψει για 5 µήνες σε γεωλογικό γραφείο, µέσω του προγράµµατος voucher. Το πρόγραµµα αυτό δε µας κάλυπτε µε ένσηµα, ωστόσο η σύµβαση 5 µηνών µε το γεωλογικό γραφείο, υπάρχει κανονικά. Θα µπορούσε λοιπόν να χρησιµοποιηθεί ως προϋπηρεσία; Η επαγγελµατική εµπειρία προϋπηρεσία αποδεικνύεται από συµβάσεις, δελτία παροχής υπηρεσιών ή άλλα παραστατικά σε συνδυασµό µε αντίστοιχες βεβαιώσεις εργοδότη, στις οποίες αναφέρεται σαφώς το αντικείµενο απασχόλησης. 2. Ερώτηση: Στον πίνακα 5 (Επαγγελµατική εµπειρία) έχω συµπληρώσει και την ατοµική µου επιχείρηση για την οποία δεν ξέρω πως να σας δηλώσω την βεβαίωση της επαγγελµατικής µου εµπειρίας. Θα πρέπει να επισυνάψω κάποιον πίνακα µελετών µε τα αντίστοιχα παραστατικά ή τις συµβάσεις που έχω υπογράψει ή δεν χρειάζεται πίνακας µελετών και σας αρκούν µόνο τα παραστατικά; Η επαγγελµατική εµπειρία προϋπηρεσία αποδεικνύεται από συµβάσεις, δελτία παροχής υπηρεσιών ή άλλα παραστατικά σε συνδυασµό µε αντίστοιχες βεβαιώσεις εργοδότη, στις οποίες αναφέρεται σαφώς το αντικείµενο απασχόλησης. 3. Ερώτηση: Σχετικά µε προκήρυξη για σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε δέκα (10) άτοµα που θα απασχοληθούν στην εταιρεία «ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.E.», θα ήθελα να ρωτήσω εάν απαιτείται η µόνιµη παρουσία στα γραφεία της εταιρείας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

2 Κατά τη διάρκεια της σύµβασης και για την υλοποίηση των αντίστοιχων παραδοτέων του έργου αυτού απαιτείται η παρουσία του υποψήφιου κατά τις ώρες λειτουργίας των γραφείων της ΕΚΧΑ Α.Ε.. 4. Ερώτηση: Επειδή αναφέρεται στην αίτηση ότι όλα τα προσκοµιζόµενα έγγραφα θα πρέπει να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα, ήθελα να ρωτήσω αν θέλετε το πιστοποιητικό αγγλικής γλώσσας µεταφρασµένο στα ελληνικά ή αρκεί να είναι απλά επικυρωµένο; Το πτυχίο της γνώσης της αγγλικής γλώσσας θα πρέπει να είναι µεταφρασµένο στην ελληνική και µπορεί η µετάφραση να γίνει από ικηγόρο. 5. Ερώτηση: Είµαι Γεωλόγος και αυτήν την εποχή κάνω µεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, όπου το αντικείµενο είναι συναφές µε το αντικείµενο της προκήρυξης σας. Το ερώτηµα που θέλω να υποβάλω είναι αν σας προσκοµίσω χαρτί από το Πανεπιστήµιο, δηλαδή µία αναλυτική βαθµολογία που να αναφέρει τα αντικείµενα του µεταπτυχιακού προγράµµατος θα θεωρηθεί από την υπηρεσία σας ως προϋπηρεσία ή επιθυµητό προσόν; Για τη θέση του Γεωλόγου η Πρόσκληση αναφέρει τα παρακάτω: Απαραίτητα Τυπικά Προσόντα: 1. Οµώνυµο ή ταυτόσηµο πτυχίο ή δίπλωµα Γεωλογίας, Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος, κατηγορίας (ΠΕ), της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένο και ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής. 2. Αποδεδειγµένη 1-ετής τουλάχιστον επαγγελµατική εµπειρία προϋπηρεσία σε φωτοερµηνεία ή/και ανάλυση ή/και επεξεργασία δορυφορικών εικόνων. 3. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας σύµφωνα µε την από ΑΣΕΠ προβλεπόµενη πιστοποίηση επίπεδο (Β2).

3 Η επαγγελµατική εµπειρία προϋπηρεσία αποδεικνύεται από συµβάσεις, δελτία παροχής υπηρεσιών ή άλλα παραστατικά σε συνδυασµό µε αντίστοιχες βεβαιώσεις εργοδότη, στις οποίες αναφέρεται σαφώς το αντικείµενο απασχόλησης. Επιθυµητά Προσόντα: 1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, σε γνωστικό αντικείµενο σχετικό µε την φωτοερµηνεία ή/και ανάλυση ή/και επεξεργασία δορυφορικών εικόνων ή/και Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών (GIS). 2. Άριστη ή πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας σύµφωνα µε την από ΑΣΕΠ προβλεπόµενη πιστοποίηση επίπεδο (Γ2 και Γ1 αντίστοιχα). 6. Ερώτηση: Σχετικά µε τη προκήρυξη 6/10/2014, έχω δίπλωµα advanced στα αγγλικά και έχω κάνει µεταφράσεις από τα αγγλικά στα ελληνικά για 8 µήνες στο πεδίο project management in construction industry, επίσης παρακολουθώ ξένο µεταπτυχιακό στα αγγλικά στο πεδίο MBA χρειάζοµαι πιστοποίηση στα αγγλικά από ΑΣΕΠ; Σύµφωνα µε την πρόσκληση τα απαραίτητα και επιθυµητά τυπικά προσόντα όσο αφορά στη γλωσσοµάθεια είναι τα παρακάτω: 1. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας σύµφωνα µε την από ΑΣΕΠ προβλεπόµενη πιστοποίηση επίπεδο (Β2). Επιθυµητά Προσόντα: 1. Άριστη ή πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας σύµφωνα µε την από ΑΣΕΠ προβλεπόµενη πιστοποίηση επίπεδο (Γ2 και Γ1 αντίστοιχα). Σας παραθέτουµε επίσης τους τίτλους γλωσσοµάθειας και τους τρόπους απόδειξης της αγγλικής γλώσσας σύµφωνα µε την από ΑΣΕΠ προβλεπόµενη πιστοποίηση. (α) Άριστη γνώση (Γ2/C2): CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Πανεπιστηµίου CAMBRIDGE (β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1):

4 (γ) CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) του Πανεπιστηµίου του CAMBRIDGE. Καλή γνώση (Β2): FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Πανεπιστηµίου CAMBRIDGE. Ο πλήρης κατάλογος των πιστοποιητικών απόδειξης γνώσης της αγγλικής γλώσσας βρίσκετε στο Παράρτηµα Ε-Τίτλοι γλωσσοµάθειας του ΑΣΕΠ. 7. Ερώτηση: Με βάση την προκήρυξη, η πρόταση πρέπει να περιλαµβάνει και πιστοποιητικό εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων. Εγώ έχω κυπριακή υπηκοότητα κι έχω εκπληρώσει τις στρατιωτικές µου υποχρεώσεις στην Κύπρο. Τα έγγραφα που έχω ως απόδειξη είναι το φύλλο πορείας εφέδρου, που µου δόθηκε µε την απόλυσή µου, καθώς και η τελευταία µου άδεια, στην οποία σηµειώνεται ότι η µέρα λήξης συµπίπτει µε την ηµεροµηνία οριστικής απόλυσης και δεν υποχρεούµαι σε επανακατάταξη. εν µας έχουν δώσει κανένα άλλο πιστοποιητικό. Ήθελα να ρωτήσω αν αυτά είναι αρκετά για να µπορώ να υποβάλλω την πρόταση ενδιαφέροντος. Επίσης ήθελα να ρωτήσω, αν ως Κύπριος υπήκοος πρέπει να συµπεριλάβω στην πρόταση αντίγραφο της ταυτότητάς µου ή του διαβατηρίου µου. Εφόσον δεν εκδίδεται πιστοποιητικό εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων µπορείτε να προσκοµίσετε οποιοδήποτε άλλο στοιχείο από το οποίο προκύπτει ότι έχετε εκπληρώσει τις στρατιωτικές σας υποχρεώσεις. Μπορείτε να συµπεριλάβετε στην πρόταση αντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας. 8. Ερώτηση Τα χαρτιά που πρέπει να αποσταλούν, όπως το δίπλωµα αγγλικών, θέλετε µετάφραση, επικύρωση από δικηγόρο ή δεν χρειάζεται κάτι από τα

5 παραπάνω; Στα υπόλοιπα δικαιολογητικά θέλετε απλά φωτοαντίγραφο ή επικύρωση; Στην αίτηση που ζητάτε να συµπληρώσουµε ζητάτε ηµεροµηνία έναρξης επιτηδεύµατος αλλά εγώ προσωπικά δεν έχω κάνει έναρξη επαγγέλµατος και σαν γεωγράφος δεν ανήκω σε κάποιο επιµελητήριο, τι θα µπορούσα να συµπληρώσω σε αυτήν την περίπτωση;; Σύµφωνα µε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος η πρόταση θα πρέπει να περιλαµβάνει απαραιτήτως τα κάτωθι: 1. Συµπληρωµένο, υπογεγραµµένο και σαρωµένο το έντυπο «ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΚΩ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: Β2014)». Το έντυπο αυτό βρίσκεται στην ιστοσελίδα (site) της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. στην Ηλεκτρονική ιεύθυνση (www.ktimatologio.gr) και στην ενότητα «Προκηρύξεις ιαγωνισµών - ιαβουλεύσεις - Συµβάσεις». 2. Σαρωµένα τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 3. Τίτλους Σπουδών και τυχόν πράξεις αναγνώρισης αυτών 4. Βεβαιώσεις Επαγγελµατικής Προϋπηρεσίας (συµβάσεις, δελτία παροχής υπηρεσιών ή άλλα παραστατικά αποδείξεως πληρωµών, βεβαιώσεις εργοδότη) 5. Πιστοποίηση καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας επίπεδο (Β2) ή (Γ2 και Γ1) 6. Αντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας 7. Υπογεγραµµένη υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 µε την οποία οι ενδιαφερόµενοι θα δηλώνουν υπεύθυνα ότι τα όσα υποβάλουν είναι αληθή και ότι όλα τα αποδεικτικά έγγραφα βρίσκονται στην διάθεσή τους. 8. Πιστοποιητικό εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νοµίµου απαλλαγής Όλα τα προσκοµιζόµενα έγγραφα θα πρέπει να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα, άλλως να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση σε αυτή. Σε περίπτωση επιλογής οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να προσκοµίσουν απόσπασµα ποινικού µητρώου καθώς και αντίγραφα των υποβληθέντων εγγράφων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2690/1999.

6 Η έναρξη επιτηδεύµατος η οποία απαιτείται και πρέπει να γίνει πριν την έναρξη συνεργασίας είναι ανεξάρτητη από την εγγραφή στο επιµελητήριο. 9. Ερώτηση Για την υποβολή πρότασης που πρέπει να συµπληρωθεί από τον υποψήφιο έχει ως επιλογή την συµπλήρωση την Ηµ. Έναρξης Επιτηδεύµατος. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει έναρξη επαγγέλµατος την συγκεκριµένη περίοδο µπορεί να συµµετάσχει στην πρόσκληση του κτηµατολογίου; Η έναρξη επαγγέλµατος απαιτείται και πρέπει να γίνει πριν την έναρξη συνεργασίας. 10. Ερώτηση Είµαι διπλωµατούχος Μηχανικός Ορυκτών Πόρων (Πολυτεχνείο Κρήτης), µε µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην 'Πρόληψη και ιαχείριση Φυσικών Καταστροφών' (τµήµα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, ΕΚΠΑ). Επιθυµώ να υποβάλω πρόταση προς σύναψη µίσθωσης έργου (ΚΩ : Β2014, θέση Γεωλόγου), κατέχοντας την απαραίτητη επαγγελµατική εµπειρία που αφορά σε όλες τις αρµοδιότητες της συγκεκριµένης θέσης, έχοντας µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών απολύτως σχετικό µε τα προαπαιτούµενα (GIS, ανάλυση δορυφορικών εικόνων, χρήσεις γης), και τέλος, έχοντας άριστη προφορική και γραπτή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Είναι αυτό δυνατό, µη έχοντας συγκεκριµένα πτυχίο ΠΕ Γεωλόγου, αλλά το συναφές προαναφερθέν πτυχίο; Σύµφωνα µε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος τα απαραίτητα Τυπικά Προσόντα για την ειδικότητα του γεωλόγου είναι τα παρακάτω: 1. Οµώνυµο ή ταυτόσηµο πτυχίο ή δίπλωµα Γεωλογίας, Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος, κατηγορίας (ΠΕ), της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένο και ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής. 2. Αποδεδειγµένη 1-ετής τουλάχιστον επαγγελµατική εµπειρία προϋπηρεσία σε φωτοερµηνεία ή/και ανάλυση ή/και επεξεργασία δορυφορικών εικόνων.

7 3. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας σύµφωνα µε την από ΑΣΕΠ προβλεπόµενη πιστοποίηση επίπεδο (Β2). Το δίπλωµα του µηχανικού Ορυκτών Πόρων δεν είναι ταυτόσηµο κατά περιεχόµενο ειδικότητας µε το πτυχίο ή δίπλωµα Γεωλογίας. 11. Ερώτηση Όσο αφορά τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να αποσταλούν σαρωµένα µαζί µε την αίτηση, θα πρέπει να είναι όλα επικυρωµένα από ΚΕΠ ή αντίστοιχη υπηρεσία ή χρειάζεστε ένα απλό σαρωµένο αντίγραφο αυτών? Η πρόταση θα πρέπει να περιλαµβάνει απαραιτήτως τα κάτωθι: 1. Συµπληρωµένο, υπογεγραµµένο και σαρωµένο το έντυπο «ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΚΩ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: Β2014)». Το έντυπο αυτό βρίσκεται στην ιστοσελίδα (site) της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. στην Ηλεκτρονική ιεύθυνση (www.ktimatologio.gr) και στην ενότητα «Προκηρύξεις ιαγωνισµών - ιαβουλεύσεις - Συµβάσεις». 2. Σαρωµένα τα ακόλουθα δικαιολογητικά: Τίτλους Σπουδών και τυχόν πράξεις αναγνώρισης αυτών Βεβαιώσεις Επαγγελµατικής Προϋπηρεσίας (συµβάσεις, δελτία παροχής υπηρεσιών ή άλλα παραστατικά αποδείξεως πληρωµών, βεβαιώσεις εργοδότη) Πιστοποίηση καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας επίπεδο (Β2) ή (Γ2 και Γ1) Αντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας Υπογεγραµµένη υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 µε την οποία οι ενδιαφερόµενοι θα δηλώνουν υπεύθυνα ότι τα όσα υποβάλουν είναι αληθή και ότι όλα τα αποδεικτικά έγγραφα βρίσκονται στην διάθεσή τους. Πιστοποιητικό εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νοµίµου απαλλαγής Όλα τα προσκοµιζόµενα έγγραφα θα πρέπει να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα, άλλως να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση σε αυτή. Σε περίπτωση επιλογής οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να προσκοµίσουν

8 αντίγραφα των υποβληθέντων εγγράφων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2690/ Ερώτηση Για τη θέση Τοπογράφου Μηχανικού, ζητείται τουλάχιστον µονοετής εµπειρία στη φωτοερµηνεία ή ανάλυση δορυφορικών εικόνων. Πώς αποδεικνύεται η εµπειρία αυτή για έναν ελεύθερο επαγγελµατία όπως εγώ που διατηρώ τεχνικό γραφείο. Αποδεικνύεται µε τιµολόγια παροχής υπηρεσιών? Με ποιον τρόπο? Η επαγγελµατική εµπειρία προϋπηρεσία αποδεικνύεται από συµβάσεις, δελτία παροχής υπηρεσιών ή άλλα παραστατικά σε συνδυασµό µε αντίστοιχες βεβαιώσεις εργοδότη, στις οποίες αναφέρεται σαφώς το αντικείµενο απασχόλησης. Στις συµβάσεις ή στα δελτία παροχής υπηρεσιών πρέπει να αναφέρεται το αντικείµενο της απασχόλησης. 13. Ερώτηση Φυσικό πρόσωπο που ήδη έχει συνάψει σύµβαση µίσθωσης έργου µε την ΕΚΧΑ ΑΕ, στα πλαίσια της Πράξης MIS , έχει το δικαίωµα να υποβάλλει πρόταση στην πρόσκληση Β2014; Κατά τη διάρκεια της σύµβασης και για την υλοποίηση των αντίστοιχων παραδοτέων του έργου µε τίτλο: «Υλοποίηση του προγράµµατος GIO Land Monitoring » απαιτείται η παρουσία του υποψηφίου στα γραφεία της Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε. κατά τις ώρες λειτουργίας των υπηρεσιών της και εποµένως αντισυµβαλλόµενος της Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε. στο πλαίσιο της ενταγµένης Πράξης ΜΙS δε θα µπορεί εκ των πραγµάτων να ανταποκριθεί παράλληλα στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύµβαση που θα συναφθεί στο πλαίσιο του ως άνω έργου. Επισηµαίνεται δε ότι δεν προβλέπεται δικαίωµα καταγγελίας της

9 σύµβασης έργου που έχει συναφθεί στο πλαίσιο υλοποίησης της ενταγµένης Πράξης ΜΙS από τον αντισυµβαλλόµενο. 14. Ερώτηση Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να µε ενηµερώσετε ποιοι τίτλοι πτυχίων είναι ταυτόσηµοι µε το πτυχίο ή δίπλωµα Γεωλογίας, αναφορικά µε την προκήρυξη για την πρόσληψη 10 ατόµων µε σύµβαση έργου στο Κτηµατολόγιο. Η έννοια του όρου «ταυτόσηµο πτυχίο ή δίπλωµα. της ηµεδαπής» είναι ότι το πτυχίο περί του οποίου πρόκειται, στηρίζεται σε σπουδές που καλύπτουν µε πλήρη επάρκεια το γνωστικό αντικείµενο του πτυχίου που ζητείται µε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου µε τίτλο: «Υλοποίηση του προγράµµατος GIO Land Monitoring » Την περί αυτού βεβαίωση χορηγεί το αρµόδιο όργανο του ΑΕΙ στο οποίο ανήκει το Τµήµα που χορήγησε το εν λόγω πτυχίο ή δίπλωµα. 15. Ερώτηση Μετά την ανάγνωση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου για το έργο "Υλοποίηση του προγράµµατος GIO Land Monitoring " [0][1] και τα σχετικά, τυπικά και επιθυµητά, προσόντα, θα ήθελα επιπλέον επεξηγηµατικές λεπτοµέρειες σχετικά µε τα παρακάτω σηµεία: 1. "ζ. Η παροχή υπηρεσιών διάθεσης των παραγόµενων προϊόντων" που αφορά στο αντικείµενο της σύµβασης [2] 2. "Η ΕΚΧΑ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωµα µονοµερούς καταγγελίας της σύµβασης, χωρίς οικονοµική επιβάρυνση µετά την ηµεροµηνία της καταγγελίας" που αφορά στους γενικούς όρους της σύµβασης [3] 3. "Η σύµβαση µίσθωσης έργου είναι δυνατό να παρατείνεται έως το τέλος του έργου εφόσον κρίνεται αναγκαίο για την ολοκλήρωση του χωρίς πρόσθετη αµοιβή" που αφορά στους γενικούς όρους της σύµβασης [4] Συγκεκριµένα,

10 - σχετικά µε το "ζ. Η παροχή υπηρεσιών διάθεσης των παραγόµενων προϊόντων" που αφορά στο αντικείµενο της σύµβασης, εννοείται ηλεκτρονικές/διαδικτυακές υπηρεσίες διάθεσης των παραγόµενων προϊόντων, ανεξάρτητες από τις ηλεκτρονικές υποδοµές/υπηρεσίες που διαθέτει ΕΚΧΑ Α.Ε.; - σχετικά µε την παράγραφο "Η ΕΚΧΑ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωµα µονοµερούς καταγγελίας της σύµβασης, χωρίς οικονοµική επιβάρυνση µετά την ηµεροµηνία της καταγγελίας" που αφορά στους γενικούς όρους της σύµβασης, ο συνεργάτης (=ενδιαφερόµενος που έχει επιλεγεί και έχει προχωρήσει τη διαδικασία σύναψης σύµβασης µίσθωσης του έργου), δεν έχει το δικαίωµα να καταγγείλει την σύµβαση; Τι θα συµβεί, δηλ., σε περίπτωση που ο συνεργάτης, για σοβαρό λόγο, αδυνατεί ή δεν επιθυµεί να ολοκληρώσει το έργο; - τι ακριβώς λέει η παράγραφος "Η σύµβαση µίσθωσης έργου είναι δυνατό να παρατείνεται έως το τέλος του έργου εφόσον κρίνεται αναγαίο για την ολοκλήρωση του χωρίς πρόσθετη αµοιβή" που αφορά στους γενικούς όρους της σύµβασης; Αν ο προβλεπόµενος χρόνος για την ολοκλήρωση του έργου δεν επαρκεί, ο συνεργάτης θα είναι υποχρεωµένος να ολοκληρώσει τις εργασίες χωρίς αµοιβή; Σας παρακαλώ για σύντοµη και γρήγορη, κατά το δυνατόν, επεξηγηµατική απάντηση για τα παραπάνω σηµεία. Πληρώ όλα τα απαραίτητα και επιθυµητά προσόντα [5] όπως αυτά περιγράφονται στην σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος. Έχω ένα ακόµη ερώτηµα που αφορά στα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση: τα "ξενόγλωσσα" αποδεικτικά στοιχεία εργασιακής εµπειρίας, θα πρέπει να µεταφραστούν και να επικυρωθούν (πέρα από τίτλους σπουδών και πτυχία γνώσεων); Νοούνται διαφορετικές υπηρεσίες είτε ηλεκτρονικές/διαδικτυακές είτε χορηγήσεων από αυτές που παρέχει ήδη η ΕΚΧΑ. Επίσης αφορά και άλλους τρόπους ενηµέρωσης για τα αποτελέσµατα και δεδοµένα του προγράµµατος, π.χ. οργάνωση ηµερίδας εν προβλέπεται δικαίωµα καταγγελίας της σύµβασης έργου από τον αντισυµβαλλόµενο της Ε.Κ.ΧΑ.Α.Ε σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 681 επ. του Αστικού Κώδικα.

11 Σε περίπτωση παράτασης της µίσθωσης δεν προβλέπεται πρόσθετη αµοιβή. Όλα τα προσκοµιζόµενα έγγραφα θα πρέπει να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα, άλλως να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση σε αυτή. Σε περίπτωση επιλογής οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να προσκοµίσουν αντίγραφα των υποβληθέντων εγγράφων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2690/1999.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) 46,7 χιλ.λεωφ.αθηνών-σουνίου Τ.Κ.19013 ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ Αθήνα: 05.07.2013 Αρ.πρωτ: 20043/4401 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2014 Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2014 Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ Έχοντας υπόψη : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2014 Πλήρωσης δεκατεσσάρων (14) θέσεων ευθύνης με Τριετή Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 1. Τις διατάξεις : Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ α. Του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

27-09-2013 1) : .3 . . 18 65

27-09-2013 1)     : .3 . .    18 65 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) 27-09-2013 Το Παράρτηµα που ακολουθεί, ως αναπόσπαστο τµήµα των ανακοινώσεων συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου (ΣΟΧ), περιλαµβάνει: 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 28 ΜΑΙΟΥ 2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 1. Γενικά Η Σχολή Τεχνικής Εκπαιδεύσεως Αξιωματικών

Διαβάστε περισσότερα

06-08-2014 1) : .3 . . 18 65

06-08-2014 1)     : .3 . .    18 65 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) 06-08-2014 Το Παράρτηµα που ακολουθεί, ως αναπόσπαστο τµήµα των ανακοινώσεων συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου (ΣΟΧ), περιλαµβάνει: 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ/ΔΕΗ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ/ΔΕΗ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ/ΔΕΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΕ ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ, ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΗΣ/ΥΗΣ) ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ (ΑΣΠ/ΤΣΠ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ο Σύνδεσμος Ξενοδόχων Θράκης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ο Σύνδεσμος Ξενοδόχων Θράκης ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Κομοτηνή, 20.07.2012 Αριθμ. Πρωτ. 308 ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1992 Μ.Μ. Βασιλείου 6 Α, 69100 Κομοτηνή Τηλ & Fax: 2531036420 e-mail: secretary@thracehotels.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο δ η γ ί ε ς σ υ μ π λ ή ρ ω σ η ς α ί τ η σ η ς σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς σ ε π ρ ο κ ή ρ υ ξ η για τη στελέχωση των Κοινωνικών δομών

Ο δ η γ ί ε ς σ υ μ π λ ή ρ ω σ η ς α ί τ η σ η ς σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς σ ε π ρ ο κ ή ρ υ ξ η για τη στελέχωση των Κοινωνικών δομών Ο δ η γ ί ε ς σ υ μ π λ ή ρ ω σ η ς α ί τ η σ η ς σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς σ ε π ρ ο κ ή ρ υ ξ η για τη στελέχωση των Κοινωνικών δομών Στις σελίδες που ακολουθούν παρέχονται οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΛΟΥ ΑΝ.Ε.ΒΟ. Α.Ε. Λαχανά 5 - Λήμνου, 38334 ΒΟΛΟΣ Τηλ: 24210-28251-2 Fax: 24210-28255 E-mail: secretariat@anevo.gr Ιστοσελίδα: www.anevo.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

200 ερωτήσεις και απαντήσεις. Επιμέλεια Διαμόρφωση Ανδρέας Ιατρίδης

200 ερωτήσεις και απαντήσεις. Επιμέλεια Διαμόρφωση Ανδρέας Ιατρίδης 200 ερωτήσεις και απαντήσεις Επιμέλεια Διαμόρφωση Ανδρέας Ιατρίδης 200. Καλησπέρα σας, στην Ενότητα «Γ.5. Εντοπιότητα» είμαι μόνιμος κάτοικος Αττικής και όχι του νομού Δράμας στον οποίο υλοποιείται το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Α. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ 1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: i. Ναυτικών Μαθημάτων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Α. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ 1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: i. Ναυτικών Μαθημάτων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπρόπυργος, 30 /06/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, Αρ.Πρωτ. 2901.03/03/15 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΥΟΠ-Μ5Ι ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΔΑ: ΒΛΛΥΟΠ-Μ5Ι ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ύδρα, 22/0/203 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΥΔΡΑΣ Αριθ.πρωτ. 52./28/203 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ

Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO Ταχ. Δ/νση : Αν. Τσόχα 36 Τ. Κ. Πόλη :

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:

1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρέβεζα, 28 / 07 /2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ : 5121.1/ 43 / 2014 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη Έκτακτου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Α3)

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Α3) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (ΛΑΕΚ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΕΚ 0,45% ΕΤΟΥΣ 2006 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια Υγεία & ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

ηµόσια Υγεία & ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Παρακάτω παραθέτουµε κάποια από τα µεταπτυχιακά που απευθύνονται στην εργοθεραπεία. Η συλλογή των πληροφοριών έγινε Ιούλιο του 2009 από την ιστοσελίδα του γραφείου διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Π1291_13-11-2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Π1291_13-11-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Π1291_13-11-2013 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ.: 1. Περιφ. /νση Μακεδονίας ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΠΡΟΣ.: 1. Περιφ. /νση Μακεδονίας ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθµ.πρωτ: 41256 Ηµ/νία: 22/05/2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΜΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΜΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΜΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΓΕΝΙΚΑ 1. Η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ.2106988500, F2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Υπεύθυνη: Μαρία Σουλιώτη Τηλ.2106988515 email:m.soulioti@asylo.gov.gr ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ19ΟΟ-ΑΗΘ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, 12.11.2013 Α.Π. 25672

ΑΔΑ: ΒΛ19ΟΟ-ΑΗΘ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, 12.11.2013 Α.Π. 25672 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ /ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ν.Π..., Ν.Π.Ι.. & Α.Ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 7/12/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαγκαδάς, 09/03/2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: -365- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ Η Μ Ο Σ Λ Α Γ Κ Α Δ Α Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛHΛΕΓΓΥΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ηµοσίευση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ηµοσίευση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Το Μουσείον της Πόλεως των Αθηνών -Ίδρυµα Βούρου - Ευταξία Έχοντας υπόψη: 1. Το Θεσµικό πλαίσιο του Μουσείου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Υπηρεσία Υποστήριξης για τις ΜΜ εμπορικές επιχειρήσεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 / 2014 ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 / 2014 ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 / 2014 ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Ο Όµιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ανακοινώνει ετήσιο Πρόγραµµα Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές στις χώρες: Ηνωµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ.: 1. ΠΕΡ/ΚΗ /ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ 2. ΣΧΟΛΗ ΑΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΣ.: 1. ΠΕΡ/ΚΗ /ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ 2. ΣΧΟΛΗ ΑΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθµ.πρωτ: 59144 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ηµ/νία: 24/07/2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οδηγία 2005/36/ΕΚ. Όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων 66 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 66 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οδηγία 2005/36/ΕΚ. Όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων 66 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 66 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Οδηγία 2005/36/ΕΚ Όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων 66 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 66 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Το παρόν έγγραφο προορίζεται για ενηµερωτικούς σκοπούς. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) Ταχ. Δ/νση : Χαριλάου Τρικούπη αρ. 51 & Βαλτετσίου Αθήνα, 13 Μαρτίου 2014 Ταχ. Κώδικας: 106 81 - Αθήνα Αριθμ. Πρωτ.: 28135 Τηλ. Επικοιν: 210 3898005, 022 Fax:

Διαβάστε περισσότερα