All about Life and Study in Germany

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "All about Life and Study in Germany"

Transcript

1 All about Life and Study in Germany

2 Πεξηερόκελα 1. Λίγα ιφγηα γηα ηε DAAD 2. Πνηα πξνζφληα ρξεηάδνληαη γηα λα ζπνπδάζσ ζ έλα γεξκαληθφ παλεπηζηήκην; 3. Τη είδνπο παλεπηζηήκηα ππάξρνπλ ζηε Γεξκαλία; 4. Τη πηπρία πξνζθέξνπλ ηα γεξκαληθά παλεπηζηήκηα; 5. Φξεηάδεηαη λα γλσξίδσ θαιά ηε γεξκαληθή γιψζζα; 6. Πνην είλαη ην θαιχηεξν παλεπηζηήκην ζηε Γεξκαλία; 7. Πξνζθέξνπλ ηα γεξκαληθά παλεπηζηήκηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ζπληνκφηεξεο δηάξθεηαο ή ζρνιέο ζεξηλήο θνίηεζεο; 8. Πψο κπνξψ λα απνθηήζσ δηδαθηνξηθφ ηίηιν ζηε Γεξκαλία; 9. Φξεηάδεηαη λα πιεξψζσ δίδαθηξα; 10. Πνην είλαη ην κεληαίν θφζηνο δσήο; 11. Μπνξψ λα απνθηήζσ ππνηξνθία ή επηρνξήγεζε; 12. Πνπ κπνξψ λα βξσ πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο γηα ηηο ζπνπδέο ζηε Γεξκαλία;

3 DAAD s International Presence and Representations Regional Offices (14) Information Centres (IC) (48) The DAAD has 62 regional and local offices world-wide, more than 425 lecturers abroad and 120 Alumni Clubs.

4 Πνηα πξνζόληα ρξεηάδνληαη γηα λα ζπνπδάζω ζ έλα γεξκαληθό παλεπηζηήκην; Γηα Master: Πηπρίν ηνπιάρηζηνλ ηξηεηνχο θνίηεζεο (Bachelor) Γηα δηδαθηνξηθό: Πηπρίν πεληαεηνχο θνίηεζεο (πνιπηερληθέο ζρνιέο) ή Bachelor + Master Όζα πεξηζζφηεξα γλσξίδεη θαλείο, ηφζν πεξηζζφηεξα έρεη λα κάζεη αθφκε. Friedrich von Schlegel

5 Τη είδνπο παλεπηζηήκηα ππάξρνπλ ζηε Γεξκαλία;

6 Γεξκαλία κηα ρώξα πινύζηα ζε ηδξύκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 407 ηδξύκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 116 Παλεπηζηήκηα (U, TU) Fachhochschulen (Universities of Applied Sciences) 57 Παλεπηζηήκηα Καιψλ Τερλψλ θαη Μνπζηθήο 66 Ιδησηηθά, απφ ην γεξκαληθφ θξάηνο αλαγλσξηζκέλν παλεπηζηήκηα

7 Τη πηπρία πξνζθέξνπλ ηα γεξκαληθά παλεπηζηήκηα; Master Universities U Technical Universities TU Fachhochschule/Universities of Applied Sciences FH PhD/ Doktor Universities/ Technical Universities Δξεπλεηηθά Κέληξα Η θαληαζία είλαη ζεκαληηθφηεξε απ ηε γλψζε. Albert Einstein

8 Φξεηάδεηαη λα γλωξίδω θαιά ηε γεξκαληθή γιώζζα; Η γιψζζα δηδαζθαιίαο ζηα γεξκαληθά παλεπηζηήκηα είλαη ηα γεξκαληθά. Δμαίξεζε: δηεζλή πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ («international degree programmes») Η δηδαζθαιία γίλεηαη ζηα αξρηθά εμάκελα ζηα αγγιηθά ή θαη εμ νινθιήξνπ ζηα αγγιηθά. Βεβαίσζε γισζζηθήο επάξθεηαο ηεο αγγιηθήο γιψζζαο: TOEFL ή IELTS

9 Φξεηάδεηαη λα γλωξίδω θαιά ηε γεξκαληθή γιώζζα; Επίπεδο γλωζζικής επάρκειας για γερμανόφωνες ζποσδές Η εμέηαζε TestDaF είλαη έλα θεληξηθφ, ηππνπνηεκέλν ηεζη πνπ αθνινπζεί ην κνληέιν ηνπ «Test of English as a Foreign Language» (TOEFL) αλαγλσξίδεηαη απφ φια ηα παλεπηζηήκηα ηεο Γεξκαλίαο θαη δηεμάγεηαη θαη ζηελ Διιάδα (Αζήλα/Φαληά, πξνζερψο θαη ζηε Θεζ/λίθε Απαηηνχκελν επίπεδν: «TestDaF Niveaustufe 4» (Δπίπεδν 4) ζε θάζε κηα απ ηηο ηέζζεξηο εμεηαζηηθέο ελφηεηεο Μεξηθά παλεπηζηήκηα απαηηνχλ έλα ρακειφηεξν επίπεδν

10 Φξεηάδεηαη λα γλωξίδω θαιά ηε γεξκαληθή γιώζζα; Άιια πηζηνπνηεηηθά/ δηπιώκαηα γιωζζηθήο επάξθεηαο: DSH «Deutsche Sprachprufung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerber» Kleines Deutsches Sprachdiplom (Goethe-Institut) Zentrale Oberstufenprüfung (Goethe-Institut) Πιεξνθνξίεο γηα ηελ εθκάζεζε Γεξκαληθώλ: Όια επηηξέπνληαη,φζα πξνζθέξνπλ επραξίζηεζε. Johann Wolfgang von Goethe

11 Πνην είλαη ην θαιύηεξν παλεπηζηήκην ζηε Γεξκαλία; Τα γεξκαληθά παλεπηζηήκηα παξνπζηάδνπλ έλα γεληθά ζηαζεξφ πνηνηηθφ επίπεδν. Σε πνηνπο ζπγθεθξηκέλνπο θιάδνπο ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα θαιχηεξα παλεπηζηήκηα; Η αμηνιφγεζε δηεμάγεηαη απ ην Center for Higher Education Development (CHE) θαη ην εβδνκαδηαίν πεξηνδηθφ «DIE ZEIT» Γελ είλαη ε δσή ππεξβνιηθά ζχληνκε ζην εθαηνληαπιάζην, γηα λα ηελ πεξλάκε πιήηηνληαο; Friedrich Nietzsche

12 Υπνβνιή αηηήζεωλ γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο Γηαδηθαζία θαη δηθαηνινγεηηθά Αίηεζε (application form) Απνιπηήξην Λπθείνπ & βεβαίωζε πξόζβαζεο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε* Πηζηνπνηεηηθό γλώζεωλ ηεο γεξκαληθήο ή αγγιηθήο γιώζζαο (επηθπξωκέλε θωηνηππία) Πηπρίν αλώηαηνπ εθπαηδεπηηθνύ ηδξύκαηνο, ηεηξαεηνύο θνίηεζεο* Αλαιπηηθή βαζκνινγία* Βηνγξαθηθό ζεκείωκα (ζηα Γεξκαληθά) Motivationsbrief/ letter of motivation Σπζηαηηθέο επηζηνιέο * Δπίζεκε κεηάθξαζε ζηα Γεξκαληθά ή Αγγιηθά θαη επηθπξσκέλε θσηνηππία ηνπ πξσηνηχπνπ Πξνζεζκίεο γηα ηελ ππνβνιή ηωλ αηηήζεωλ βι. ηζηνζειίδα ηεο αληίζηνηρεο ζρνιήο/ ηνπ κεηαπηπρηαθνύ πξνγξάκκαηνο

13 Πώο κπνξώ λα απνθηήζω δηδαθηνξηθό ηίηιν ζηε Γεξκαλία; Πεξηζζφηεξα απφ 120 παλεπηζηήκηα ζηε Γεξκαλία πξνζθέξνπλ ζε πηπρηνχρνπο δπλαηφηεηεο λα αλαβαζκίζνπλ ηηο αθαδεκατθέο ηνπο ζπνπδέο κε έλα δηδαθηνξηθφ.

14 Τν θιαζηθό «κνληέιν δαζθάινπ καζεηεπόκελνπ» Δχξεζε επηβιέπνληα θαζεγεηή («Betreuer» ή «Betreuerin», επνλνκαδφκελν θαη «Doktorvater» ή «Doktormutter») Δπηθνηλσλία κέζσ Σπκθσλία ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή γηα ην ζέκα ηεο δηαηξηβήο θαη ζηε ζπλέρεηα εθπφλεζε ηεο δηαηξηβήο σο αλεμάξηεηε εξεπλεηηθή εξγαζία. Δγγξαθή ζην παλεπηζηήκην

15 Γνκεκέλα δηδαθηνξηθά πξνγξάκκαηα: Σπλνιηθά πεξ. 360 δνκεκέλα δηδαθηνξηθά πξνγξάκκαηα, πεξ. 130 έρνπλ δηεζλή πξνζαλαηνιηζκφ. Δηδηθά πξνγξάκκαηα γηα αιινδαπνχο ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο, θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ αιινδαπψλ ππνςεθίσλ: πξνεηνηκαζία, θαζνδήγεζε θαη ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε θαη εμαζθάιηζε επλντθψλ εξεπλεηηθψλ ζπλζεθψλ. Σπγγξαθή ηεο δηαηξηβήο ζηελ αγγιηθή ή κηα άιιε παγθφζκηα γιψζζα Δλζσκαησκέλα καζήκαηα ηεο γεξκαληθήο γιψζζαο Βνήζεηα λα μεπεξαζηνχλ ηπρψλ γισζζηθψλ εκπνδίσλ

16 78 Γεξκαλνί λνκπειίζηεο κέρξη ηψξα θαη 20 Γεξκαλνί λνκπειίζηεο ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα 1991 Erwin Neher MPI Göttingen Medizin 1991 Bert Sakmann MPI Heidelberg Medizin 1994 Reinhard Selten Universität Bonn Wirtschaft 1995 Christiane Nüsslein-Vollhard MPI Tübingen Medizin 1997 Horst L. Störmer Columbia University Medizin 2005 Theodor W. Hänsch MPI Garching Physik 1999 Günter Grass Literatur 2007 Peter Grünberg Forschungszentrum Jülich Physik 2001 Wolfgang Ketterle MIT Cambridge Physik 2007 Gerhard Ertl Fritz-Haber-Institut MPG Berlin Chemie 2008 Harald zur Hausen Deutsches Krebsforschungszentrum Heidelberg Medizin

17 Φξεηάδεηαη λα πιεξώζω δίδαθηξα; Τα πεξηζζφηεξα γεξκαληθά παλεπηζηήκηα ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην θξάηνο. Πεξ. 80% ησλ κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ είλαη άλεπ δηδάθξσλ Δηζαγσγή δηδάθηξσλ (500,- Δπξσ/εμάκελν) ζε 7 απφ 16 νκφζπνλδα θξαηίδηα ηεο Γεξκαλίαο, Τα ηδησηηθά παλεπηζηήκηα ρξεψλνπλ δίδαθηξα. Οη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο δελ νθείινπλ λα πιεξψζνπλ δίδαθηξα.

18 Πνην είλαη ην κεληαίν θόζηνο δωήο; Τν θφζηνο δσήο* θπκαίλεηαη γεληθά κεηαμχ ησλ 550 θαη ησλ 700 Δπξσ κεληαίσο. *ελνίθην, δηαηξνθή, έλδπζε, πξνζσπηθή πγηεηλή, ζπγθνηλσλίεο, ζπνπδαζηηθά πιηθά, πγεηνλνκηθή αζθάιηζε, ηειεθσληθέο ζπλδηαιέμεηο, δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ 35% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ελνίθην, 20% γηα δηαηξνθή, 10% γηα έλδπζε, έμνδα πιπληεξίνπ θαη πξνζσπηθή πγηεηλή, 10% γηα ζπγθνηλσλίεο θαη 5% γηα ζπνπδαζηηθά πιηθά.

19 Μπνξώ λα απνθηήζω ππνηξνθία ή επηρνξήγεζε; Τα παλεπηζηήκηα δελ ζπλεζίδεηαη λα παξέρνπλ ππνηξνθίεο ή επηρνξεγήζεηο. Υπάξρνπλ άθζνλνη νξγαληζκνί ζηνπο νπνίνπο κπνξείηε λα απεπζπλζείηε αλαθνξηθά κε ηε δπλαηφηεηα απφθηεζεο νηθνλνκηθήο ππνζηήξημεο. Η DAAD πξνζθέξεη επξχηεξν πξφγξακκα νηθνλνκηθήο ππνζηήξημεο Υπνηξνθίεο άιισλ θνξέσλ

20 Υπνηξνθίεο ηεο DAAD γηα ην έηνο 2009/2010 Υπνηξνθία Γιώζζαο Υπνηξνθία γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο Υπνηξνθία έξεπλαο Υπνηξνθίεο γηα νκαδηθά ηαμίδηα Υπνηξνθίεο γηα θαιιηηέρλεο πεξ Έιιελεο ππφηξνθνη!

21 Υπνηξνθίεο Έξεπλαο κηθξήο δηάξθεηαο έωο 6 κήλεο θαη άλω ηωλ 6 κελώλ γηα λένπο επηζηήκνλεο κε δηαηξηβή θαη αλεξρόκελνπο λένπο επηζηήκνλεο. έωο 6 κήλεο (έλαξμε απφ Μάην 09) (έλαξμε απφ Σεπηέκβξην 09) (έλαξμε απφ Ιαλνπάξην 10) ελόο ρξόλνπ (έναπξη σπημαηοδόηηζηρ από Σεπηέμβπιο 2009) ,- Δπξώ (κεληαίωο) + 325,00 Δπξώ ηαμηδηωηηθό επίδνκα

22 Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα γηα Καζεγεηέο Παλεπηζηεκίωλ θαη Δξεπλεηέο - Γηα Έιιελεο επηζηήκνλεο πνπ απαζρνινύληαη ζε Αλώηαηεο Σρνιέο ή ζε Δξεπλεηηθά Ιδξύκαηα ηεο Διιάδνο. Γηάξθεηα 1 έωο 3 κήλεο Σε ΑΔΙ ή εξεπλεηηθό Κέληξν ηεο Γεξκαλίαο από 1840,- έωο 2240,- Δπξώ κεληαίωο Πξνζεζκίεο (έναπξη από Ιανοςάπιο έωρ Ιούνιο 09) (έναπξη από Ιούλιο 09 έωρ Ιανοςάπιο 10)

23 Οκαδηθά ηαμίδηα ζηε Γεξκαλία Γηάξθεηα 7 έωο 12 εκέξεο Σηόρνη: Δλίζρπζε ζπλεξγαζίαο κε γεξκαληθό Ιδξπκα εξεπλεηηθό Κέληξν ηεο Γεξκαλίαο 35,- Δπξώ αλά άηνκν Πξνζεζκίεο (έναπξη ) (έναπξη ) (έναπξη ηην )

24 Φξήζηκεο ηζηνζειίδεο

25 Ιζηνζειίδα ηνπ Δλεκεξωηηθνύ Κέληξνπ Αζελώλ ηεο DAAD

26 Κεληξηθή ηζηνζειίδα ηεο DAAD

27 Δλεκεξωηηθό Κέληξν Αζελώλ Υπεξεζία Δλεκέξωζεο γηα ζπνπδέο θαη έξεπλα ζηε Γεξκαλία DAAD Information Center Athens c/o Goethe- Institut Athens Omirou Athens Tel.: