ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΜΟΓΟΣ 'A(JHNQ;~1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΜΟΓΟΣ 'A(JHNQ;~1"

Transcript

1 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΜΟΓΟΣ 'A(JHNQ;~1 -- ΑΡΙΟ. ΠΡΩΤ.. }Ι)1 4:. Μήνα,...j/-::::...Σf.::.=9t2!.).... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘρηΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Τηλέφωνο: Faχ: Πληροφορίες: Κων/να Αγγελοnούλοu Τηλέφωνο Έκτακτης Ανόγκης 197 Εθνική Γραμμή Παιδικής Προστασίας 1107 Ταχ. Δ/νση: Β. Σοφίας 135 & Ζαχόρωφ, Αθήνα EmaiI: Website: Αθήνα, Αρ.Πρ. 909 Προς: Τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Ακαδημίας 60 ΤΚ ι'. Θέμα: Διαβίβαση Προκήρυξης Δικηγόρου με έμμισθη εντολή στο Ε.Κ.Κ.Α. Σχετ: Προκήρυξη του Ε.Κ.Κ.Α. με αρ. πρωτ. 909/ Σας διαβιβάζουμε την Προκήρυξη του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.), καθώς και τα Παραρτήματα αυτής για την πλήρωση μίας οργανικής θέσης δικηγόρου παρ' Αρείω Πάγω με σχέση έμμισθης εντολής σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 43 του ν. "41.94/2013 και παρακαλούμε για την ανάρτησή του στους πίνακες ανακοινώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου. Με την παρούσα Προκήρυξη ανακαλείται η παλαιότερη με αρ. πρωτ. 7562/ Η Προϊσταμένη της Δ/νσης α.α ΚωνΙνα Αγγελοπούλου

2 m~~~~~7~by INFORMATlCS D ΕνΕLΟΡΜΕΝ DEVELOPMENT AGENCY Τ AGENCY ~~~: '5:02:57 Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω69Φ469Η2Α-Ο81 ΕΜΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΠΝΙΚΗΣ ΑΜΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔιεΥΘΥΝΣΗΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΣΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΑΝΘρηΠΙΝΟΥΔ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Τηλέφωνο: Faχ: Πληροφορίες: Κων/να Αγγελοπούλου Τηλέφωνο Έκτακτης Ανάγκης 197 Εθνική Γραμμή Παιδικής Προστασίας 1107 Ταχ. Δ/νση: Β. Σοφίας 135 & Ζαχάρωφ, Αθήνα Website: Αθήνο, Αρ.Πρ. 909 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πλήρωσης μιας (1) θέσης Δικηγόρου Παρ' Αρείω Πάγω με σχέση έμμισθης εντολής του Ε.Κ.Κ.Α. Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Το Ν. 310ε>/03 (ΦΕΚ 30 ΤΑ/2003) για την Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις 2. Τον Οργανισμό του Ε.Κ.Κ.Α. Π.Δ.22/2006 ( ΦΕΚ/18 Α/ ) όπου προβλέπεται μία οργανική θέση δικηγόρου παρ' Αρείω Πάγω στην Κεντρική γπηρεσία του Φορέα, η οποία είναι κενή. 3. Το άρθρο 14 του Ν. 2190/94 «Σύσrαση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» ( ΦΕΚ/28 Α, ) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 4. Το άρθρο 43 παρ.2 του Ν. 4194/2013 ((Κώδικας Δικηγόρων» (ΦΕΚ 208 Α/2013) s. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 20 του N.40S7/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ.54 Α) δ.την υπ' αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.7/31/27376/ Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ.1 του άρθρου 2 της πγσ : 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ( ΦΕΚ.280 Α' ) 7. Το με αρ. 3879/ έγγραφο του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης με το οποίο βεβαιώνεται η ύπαρξη πίστωσης για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του δικηγόρου 8. Την αρίθμ.7/ Απόφαση του Δ.Σ του Ε.Κ.Κ.Α με την οποία.εγκρίνεταl η διενέργεια της διαδικασίας πλήρωσης μίας (1) κενής οργανικής θέσης δικηγόρου παρ' Αρείω Πάγω με έμμισθη εντολή, του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε,Κ.Κ.Α.) με βάσηπςδιατάξεις του ν. 4194/2013 άρθρο 43. Προκηρύσσει Την πλήρωση μιας (1) οργανικής θέσης δικηγόρου παρ' Αρείω Πάγω με σχέση έμμισθης εντολής, για την Κεντρική του Υπηρεσία στην Αθήνα.

3 ΑΔΑ: Ω69Φ469Η2Α-ΟΒ\ ΚΕΦΑΛΑΙΟΑ ΑΝΤΣΚΕΣΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - ΟΡΟΣ ΑΜΟΣΒΗΣ 1. Το αντικείμενο απασχόλησης του δικηγόρου που θα προσληφθεί συνίσταται, ενδεικτικά, στην παράσταση και εκπροσώπηση του Ε.Κ.Κ.Α ενώπιον των δικαστηρίων, στην κατάρτιση και τον έλεγχο των συμβάσεων, στη σύνταξη γνωμοδοτήσεων, στην παρακολούθηση της νομολογίας και στην παροχή κάθε είδους νομικών υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Ε.Κ.Κ.Α. και των δομών του εν γένει, ανάλογα με τις ανάγκες. 2. Οι παραπάνω υπηρεσίες θα παρέχονται, κατά κανόνα, στα Γραφεία της Νομικής Υπηρεσίας του Ε.Κ.Κ.Α., Βασιλίσσης Σοφίας 135 & Ζαχάρωφ στην Αθήνα σε καθημερινή απασχόληση όλες τις εργάσιμες ημέρες. 3. Οι όροι της αμοιβής του δικηγόρου καθώς και η υπηρεσιακή του εξέλιξη καθορίζονται με την Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης με αρ. πρωτ. οικ 2/17132/0022/ όπως ισχύει. 4. Ο δικηγόρος θα ασφαλίζεται στον οικείο ασφαλιστικό Φορέα σύμφωνα με την εκάστοτε νομοθεσία. ΑΠΑΣΤΟΥΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΣΟ Β ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΣΟΡΣΣΜον Σ. ΓΕΝΣΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 1. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού ούτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο του διορισμού, ήτοι: ί) Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ' υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής iί) Να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης ί), έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί ίίί) Να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή 2

4 ΑΔΑ: Ω69Φ469Η2Α-ΟΒI ίν) Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις ν) Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζόμενου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση. Σημείωση: Η ανικανότητα προς διορισμό αίρεται μόνο με την έκδοση του κατά το άρθρο 47 παρ. 1 του Συντάγματος διατάγματος που αίρει τις συνέπειες της ποινής. 3. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους τέτοια υποχρέωση και έχουν πολιτογραφηθεί ως Έλληνες πολίτες 4. Να κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα/ιδιότητες (π.χ. πτυχίο, τίτλο ξένης γλώσσας) όπως και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας των πτυχίων τους - εφόσον αυτά αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υηοβολής της συμμετοχής. 5. Να είναι ενεργά μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Π. ΤVΠIKA ΠΡΟΣΟΝΤΑ 1. Να έχουν πτυχίο νομικής Σχολής Ελληνικού Πανεπιστημίου ή ισότιμο τίτλο νομικού τμήματος πανεπιστημιακής σχολής του εξωτερικού, νόμιμα αναγνωρισμένο με πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ για την ισοτιμία, αντιστοιχία του τίτλου και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή Πιστοποιητικό Αναγνώρισης από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας ή ισοτιμίας και αντιστοιχίας του τίτλου καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων. 2. Μεταπτυχιακού τίτλου ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης, ή διδακτορικού τίτλου σπουδών ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένος ισότιμος της αλλοδαπής, στο Διοικητικό Δίκαιο. 3. Να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία πέντε (5) τουλάχιστον ετών στο Διοικητικό Δίκαιο, μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών. Τα σ:χετlκά με την απόδειξη της εμπειρίας αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της προκήρυξης. 3

5 ΑΔΑ: Ω69Φ469Η2Α-ΟΒI 4. Να έχουν άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. Η γνώση μιας ακόμη ξένης γλώσσας των κρατών-μελών της Ε.Ε θα συνεκτιμηθεί ως προσόν. Τα qχετlkά με την απόδειξη γνώσης ξένης γλώσσας αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της προκήρυξης. 5. Να έχουν γνώση χειρισμού Η/γ στα αντικείμενα: ί) επεξεργασίας κειμένων, ίί) υπολογιστικών φύλλων και ίίί) υπηρεσιών διαδικτύου. Τα qχετιkά με την απόδειξη γνώσης χειρισμού Η/Υ αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ της προκήρυξης. Οι υποψήφιοι που διαθέτουν πρόσθετη εμπειρία πέραν αυτής των πέντε (5) ετών στο Διοικητικό Δίκαιο, βαθμολογούνται με επτά (7) μόρια ανά μήνα, μέχρι και εξήντα (60) μήνες, για κάθε επιπλέον μήνα εμπειρίας. Επισημαίνεται ότι ως πρόσθετη εμπειρία γίνεται αποδεκτή η απαqχόληση σε όλα τα είδη Δικαίου. Οι υποψήφιοι, προκειμένου να αποδείξουν την εμπειρία τους, οφείλουν να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά που ανα έ ονταl στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΑ τ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση στην Κεντρική Υπηρεσία του Ε.Κ.Κ.Α. στη Διεύθυνση Βασιλίσσης Σοφίας 135 και Ζαχάρωφ Τ.Κ Αθήνα κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 8.00 π.μ έως μ.μ ή να τη στείλουν ταχυδρομικώς με απόδειξη στην ίδια διεύθυνση. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων ορίζεται σε τριάντα (30) ημέρες, αρχίζει την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης σε εφημερίδα των Αθηνών. Το εμπρόθεσμο της αιτήσεως κρίνεται από την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης που φέρει ο φάκελος της αποστολής ο οποίος μετά την αποσφράγισή του, επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου. Η αίτηση πρέπει να είναι υπογεγραμμένη και να αναφέρει τα επισυναπτόμενα απαιτούμενα, από την προκήρυξη. πιστοποιητικά ή τίτλους. Αν δευ προσκομισθούν με την αίτηση τα απαιτούμενα από την προκήρυξη πιστοποιητικό ή τίτλοι σπουδώυ. οι υποψήφιοι τίθενται εκτός διαδικασίας και η αίτησή τους απορρίπτεται. Επίσης αποκλείεται από την περεταίρω διαδικασία ο υποψήφιος που υποβάλλει ανυπόγραφη ή εκγ1ρόθεσμη αίτηση. Αντικατάσταση της αίτησης ή διόρθωση ή υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών γίνεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υηοβολής των αιτήσεων. Επισημαίνεται ότι η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. 4

6 ΑΔΑ: Ω69Φ469Η2Α-ΟΒI ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Κάθε υποψηφιος εφόσον κατέχει τα γενικά και τυπικά προσόντα διορισμου, κατατάσσεται σε πίνακες κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από το άθροισμα της βαθμολόγησης των παρακάτω κριτηρίων στα οποία ο Φορέας θέτει συντελεστές βαρυτητας όπως προβλέπεται στο άρθρο 43 του ν. 4194/2013 (ΦΕΚ 208/ ) Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ Α 1 Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών Πρόσθετη εμπειρία έως 60 μήνες ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ Βαθμός πτυχίου χ 110 αντικείμενο του Βαθμός πτυχίου 040 Βαθμός πτυχίου 020 Βαθμός πτυχίου 020 Βαθμός πτυχίου Ο μόρια ανά να ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙ0ΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 1 Ο βαθμός βασικού τίτλου σπουδών (βάση 5 άριστα 1Ο) υπολογίζεται με δύο δεκαδικά ψηφία 2 Ο βαθμός του Διδακτορικού (βάση 5 άριστα 10) υπολογίζεται με δύο δεκαδικά ψηφία 3 Ο βαθμός του Μεταπτυχιακού (βάση 5 άριστα 1Ο) υπολογίζεται με δύο δεκαδικά ψηφία 4 Η ξένη γλώσσα θα βαθμολογείται για το ανωτερο επίπεδο γλωσσομάθειας που κατέχει ο υποψήφιος 5 Η Συνέντευξη βαθμολογείται με άριστα το εκατό (100) 5

7 ΑΔΑ: Ω69Φ469Η2Α-ΟΒI Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 1. Αντίγραφο διπλής όψης του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας 2. Για τους άνδρες, πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης! 3. Πρόσφατο πιστοποιητικό του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, με ημερομηνία έκδοσης μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος είναι μέλος αυτού, δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις περί ασυμβίβαστου του Κώδικα περί Δικηγόρων, ότι δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά και ότι δεν κατέχει άλλη έμμισθη θέση 4. Άδεια άσκησης επαγγέλματος από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών S. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν είναι έμμισθος κατά την έννοια του άρθρου 42 του Κώδικα Δικηγόρων 6. γποψήφιος που κατέχει άλλη έμμισθη θέση, κατά την έννοια των σχετικων διατάξεων του Κώδικα, πρέπει να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση ότι εφόσον προσληφθεί στην νέα θέση που προκηρύσσεται, θα παραιτηθεί από την άλλη έμμισθη θέση 7. Τίτλο Σπουδών, στον οποίο θα αναγράφεται ο ακριβής βαθμός αυτού, η ημερομηνία και το έτος κτήσης του. Σε περίπτωση που ο βαθμός του βασικού τίτλου σπουδών εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτήρα ή με ακέραιο αριθμό πρέπει να υποβληθεί και βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό. Αν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται: ί) Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ για την ισοτιμία, ή ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου καθως και αντιστοιχlα της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή ίί) Πιστοποιητικό Αναγνωρισης από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας ή ισοτιμίας και αντιστοιχίας του τίτλου καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων. Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της. Ειδικά για τα πτυχία της Κύπρου: Για τα πτυχία που αποκτήθηκαν πριν από την πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ( ) και αναφέρονται στο Π.Δ. 299/1997 δεν απαιτείται αντιστοιχία. Για τα ίδια πτυχία καθώς και για όλα τα υπόλοιπα, τα οποία έχουν χρόνο κτήσης μετά την έντciξη της στην Ε.Ε. απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία. ισοτιμία πτυχίων Α.Ε.!. που κατέχουν πολιτικοί πρόσφυγες και επαναπατριζόμενοι Έλληνες 6

8 Ι ΑΔΑ: Ω69Φ469Η2Α-ΟΒI Σύμφωνα με τη διόταξη της παραγρόφου 6 του όρθρου 2 του Ν. 1735/1987 «σε περίπτωση που το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. δε μπορεί να αναγνωρίσει ισοτιμία πτυχίων Α.Ε.1. που κατέχουν πολιτικοί πρόσφυγες και επαναπατριζόμενοι Έλληνες, κατό την έννοια των διατάξεων της περίπτωση α' της παρ. 2 του άρθρου 5, λόγω ανυπαρξίας αντίστοιχης σχολής στα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, καθορίζουν με βεβαίωσή τους τη συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου του πτυχίου με πτυχίο Α.Ε.Ι της ημεδαπής. Με βάση τη βεβαίωση αυτή τα παραπάνω πρόσωπα επιτρέπεται να συμμετέχουν σε διαδικασίες διορισμού ή πρόσληψης για θέσεις των οποίων τυπικό προσόν είναι εκείνο προς το οποίο έχει αναγνωρισθεί συνάφεια από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.» Στις περιπτώσεις που η ισοτιμία πτυχίων Α.Ε.Ι. που κατέχουν πολιτικοί πρόσφυγες και επαναπατριζόμενοι Έλληνες, έχει χορηγηθεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) προκειμένου να συμμετέχουν σε διαδικασίες διορισμού ή πρόσληψης πρέπει με βεβαίωση του (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) να καθορίζεται η συνόφεια του γνωστικού αντικειμένου του πτυχίου, με πτυχία Α.Ε.1. της ημεδαπής τα οποία ζητούνται προσόντα διορισμού για τις προκηρυσσόμενες θέσεις. από την προκήρυξη ως Σημείωση: Στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται στους αλλοδαπούς τίτλους αντιστοιχία βαθμολογικής ή αξιολογικής κλίμακας με τη βαθμολογική ή αξιολογική κλίμακα τίτλων της ημεδαπής ο σχετικός τίτλος χαρακτηρίζεται ως αδιαβάθμητος (ν. 3328/2005 όρθρο 8). Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος προκειμένου να μην απορριφθεί, θα αξιολογηθεί με το ελόχιστο της βαθμολογικής κλίμακας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ημεδαπής, δηλαδή «5». Ο Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) δε δύναται να προβεί στην έκδοση βαθμολογικής αντιστοιχίας τίτλων σπουδών για τους οποίους έχει αναγνωρισθεί μόνο η επαγγελματική τους ισοτιμία. Προκειμένου να εκδοθεί από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. η βαθμολογική αντιστοιχία ενός τίτλου σπουδών, απαιτείται η ακαδημαϊκή του αναγνώριση. 8. Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό τίτλο σπουδών. Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ετήσιας τουλόχιστον φοίτησης προσκομίζουν ευκρινή φωτοτυπία του διδακτορικού η μεταπτυχιακού διπλώματος, καθώς και βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο που χορήγησε τον τίτλο η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο αυτού, εφόσον τούτο δεν προκύπτει σαφώς από τον προσκομιζόμενο τίτλο. Αν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην dλλοδαπή απαιτείται μόνο πράξη αναγνώρισης του τίτλου από ΔΙΚΑΤΣΑ ή Πιστοποιητικό Αναγνώρισης από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας που να έχει εκδοθεί μέχρι την τελευταία ημέρα της προθεσμίας 7

9 ΑΔΑ: Ω69Φ469Η2Α-ΟΒI Ι' 1 1 υποβολής των αιτήσεων και σε περίπτωση που από την πράξη αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της. Σημείωση: Στις περιπτώσεις που ισοτιμία και αντιστοιχία του πτυχίου αλλοδαπής αναγνωρίζεται μόνον εφόσον ο κάτοχος του πτυχίου είναι και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος, δεν αναγνωριζεται ισοτιμία του μεταπτυχιακού διπλώματος, και επομένως δεν λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος και β) στην περίπτωση που ο μεταπτυχιακός τίτλος συμπληρώνει ή ενσωματώνεται στο βασικό, δεν λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος. Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξης αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία του τίτλου, όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν αποφάσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής ισοτιμίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης οι οποίες χορηγήθηκαν από: ί) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π) του άρθρου 55 του Π.δ 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7 ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ή ίί) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π) του άρθρου 55 του Π.δ 38/2010 για την αναγνώριση της επαγγελματικής ισοδυναμίας, βάσει της παρ. 2, του αρ. 1 του Π.δ 38/2010, όπως ισχύει κάθε φορά ή ίίί) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.) του άρθρου 10 του Π.δ. 165/2000 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών, σύμφωνα με την οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» ή ίν) το Συμβούλιο Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) του άρθρου 14 του Π.δ. 231/1998 «Δεύτερο γενικό σύστημα αναγνώρισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης, το οποίο συμπληρώνει την οδηγία 89/48/ΕΟΚ, σύμφωνα με τις οδηγίες 92/51/ΕΙΚ του Συμβουλίου των ευρωπαϊκών Κοινοτητων, 94/38/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων». Οι ως άνω υποψήφιοι εξαιρούνται μεν από την υποχρέωση προσκόμισης πράξης αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία του τίτλου, όχι όμως και από την υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) για τη βαθμολογική αντιστοιχία του τίτλου. 8

10 ΑΔΑ: Ω69Φ469Η2Α-ΟΒI 9. Περίληψη της μεταπτυχιακής ή διδακτορικής διατριβής, μέχρι δύο σελίδες, στην ελληνική γλώσσα 10. Τίτλοι γλωσσομάθειας για την απόδειξη γνώσης ξένης γλώσσας σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο Παράρτημα Β της Προκήρυξης 11. Δικαιολογητικά για την απόδειξη της εμπειρίας όπως αυτά καθορίζονται στο Παράρτημα Α της Προκήρυξης. 12. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη της γνώσης χειρισμού Η/γ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Γ της Προκήρυξης. 13. Βιογραφικό Σημείωμα με τα στοιχεία της επιστημονικής και επαγγελματικής τους εξειδίκευσης. Η προσωπικότητα των υποψηφίων, η γενικότερη επιστημονική και επαγγελματική τους δράση (συνέδρια, σεμινάρια κ.λ.π) πρέπει να αποδεικνύεται με σχετικά έγγραφα 14.Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΤΙΤΛΟΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ Τας αλλοδαπός Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την ανακοίνωση πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα. Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά το νόμο αρχή του γπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο ερμηνέα διορισμένο βάσει του ν.148/ / Ειδικώς όμως μετά τον νέο «Κώδικα Δικηγόρων» (άρθρο 36, ν. 4194/2013/ΦΕΚ 208/ /Τ.Α), από την και μετά, η μετάφραση ξενόγλωσσου εγγράφου από δικηγόρο γίνεται δεκτή μόνον εφόσον ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι ο ίδιος έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε. Τα ανωτέρω (τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις) γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. 9

11 ΑΔΑ: Ω69Φ469Η2Α-ΟΒI Της ημεδαπης α) Δημόσια έγγραφα της ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και φορείς του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ τίτλοι σπουδών, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κλπ) υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους. β) Ιδιωτικά έγγραφα της ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από υπηρεσίες και φορείς του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο καθώς και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ Ζ Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται από πενταμελή Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ,43 του Ν. 4194/ (ΦΕΚ 208 Α). Η Επιτροπή αξιολογεί τους υποψηφίους και κατατάσσει αυτούς σε σειρά προτεραιότητας στους πίνακες κατάταξης με βάση τη βαθμολογία που συγκεντρώνουν από τα κριτήρια που παρατίθενται στο Κεφάλαιο Δ της παρούσης. Μετά την εξέταση των δικαιολογητικών η Επιτροπή καλεί τους υποψήφιους σε συνέντευξη. Μέσα σε ένα μήνα το πολύ από την τελευταία ατομική συνέντευξη, η Επιτροπή εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση με τη σειρά αξιολόγησης των υποψηφίων. Η Επιτροπη επlλουής με βάση τις αξιολογήσεις συντάσσει τους ακόλουθους πίνακες: α) διοριστέων, β) κληθέντων σε συνέντευξη, αλλά μη επιλεγέντων, γ) αποκλειομένων κατά το στάδιο της προεπιλογής για τυπικούς λόγους και μη κληθέντων σε συνέντευξη. Οι ανωτέρω πίνακες αποτελούν τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης, οι οποίοι στη συνέχεια θα αναρτηθούν στην Κεντρική Υπηρεσία Βασιλίσσης Σοφίας 135 & Ζαχάρωφ καθώς και στην ιστοσελίδα του Ε.Κ.Κ.Α. Κατά των ανωτέρω πινάκων επιτρέπεται η άσκηση ενστάσεως μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επομένη της κατά τα ανωτέρω τελευταίας αναρτησεώς τους στο δικτυακό τόπο του Ε.Κ.Κ.Α. Η ένσταση επιτρέπεται για λόγους νομιμότητας και όχι για την ουσιαστική εκτίμηση της Επιτροπής. Η Επιτροπή Αξιολόγησης εξετάζει τις υποβληθείσες ενστάσεις και παράλληλα προβαίνει σε έλεγχο νομιμότητας των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων και εφόσον δεν προκύπτει μεταβολή, κυρώνει τους πίνακες αυτούς. Οι οριστικοί πίνακες κατάταξης αναρτώνται στην Κεντρική Υπηρεσία, Βασιλίσσης Σοφίας 135&2αχάρωφ καθώς και στην ιστοσελίδα του Ε.Κ.Κ.Α. Μετά την κύρωση των Πινάκων αποστέλλεται για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Γ'), Απόφαση του Πρόεδρου του Ε.Κ.Κ.Α. για την πρόσληψη του διοριστέου. 10

12 ΑΔΑ: Ω69Φ469Η2Α-ΟΒI ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Το Ε.Κ.Κ.Α. οφείλει μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση της Απόφασης πρόσληψης, να καλέσει τον επιτυχόντα και να γνωστοποιήσει στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών την ανάληψη της υπηρεσίας μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Η προκήρυξη για την πρόσληψη του δικηγόρου κοινοποιείται με επιμέλεια του Ε.Κ.Κ.Α. στο δικαστικό αντιπρόσωπο α' του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, της περιοχής του δικηγόρου που θα προσληφθεί και στον πρόεδρο του δικηγορικού συλλόγου Αθηνών, οι οποίοι επιμελούνται για την τοιχοκόλλησή της στο κατάστημα του πρωτοδικείου και στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών αντίστοιχα. Η Επιτροπή αξιολόγησης με απόφασή της ορίζει τον τόπο και τον χρόνο και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη διαδικασία της επιλογής και μπορεί κατά την κρίση της, να ορίσει συμπληρωματικές δημοσιεύσεις για τη γνωστοποίηση της προκήρυξης με δαπάνη του ενδιαφερομένου νομικού προσώπου. Τέλος, η προκήρυξη θα δημοσιευτεί για την υποβολή υποψηφιοτήτων στις ημερήσιες εφημερίδες της Αθήνας «ΤΑ ΝΕΑ» και «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ». Η προκήρυξη θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Ε.Κ.Κ.Α., Βασ. Σοφίας 135 & Ζαχάρωφ, στην ιστοσελίδα του Ε.Κ.Κ.Α. και στον ιστότοπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» Η ΠΡΟΕΔΡΟΣτογ ΔΕΣ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ Δ.Σ 11

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α) ΕΜΠΕΙΡΙΑ (ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ) i Η εμπειρία πρέπει να έχει αποκτηθεί με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία μετά τη λήψη του μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών με τον οποίο ο υποψήφιος μετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία σε συνδυασμό πάντοτε με την ασφαλιστική κάλυψη. Διευκρινίζεται ότι ο χρόνος εμπειρίας που δηλώνει κάθε υποψήφιος πρέπει να συμφωνεί με το χρόνο που προκύπτει από τη βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα. Χρόνος εμπειρίας που δεν καλύπτεται από ασφαλιστικές εισφορές δεν λαμβάνεται υπόψη και αφαιρείται. Οι μήνες εμπειρίας μπορεί να προκύπτουν και με αφαίρεση των ημερομηνιών έναρξης και λήξης του χρονικού διαστήματος εμπειρίας. Στην περίπτωση αυτή εάν οι μέρες του συνόλου των διαστημάτων της εμπειρίας είναι μευαλύτερες ή ίσες των τριάντα (30) ημερών, μετατρέπονται σε μήνες διαιρώντας δια του τριάντα (30) και λαμβάνοντας το ακέραιο μέρος του αριθμού που προκύπτει. Στην παρούσα προκήρυξη η εμπειρία ως βαθμολογούμενο κριτήριο κατάταξης για όλους τους υποψηφίους λαμβάνεται υπόψη σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων. 1. Οι υποψήφιοι προκειμένου να αποδείξουν την απαιτούμενη εμπειρία πρέπει να προσκομίσουν: α) Πιστοποιητικό του οικείου Δικηγορικού συλλόγου από το οποίο να προκύπτει πότε ο δικηγόρος απέκτησε την ιδιότητα του ασκούμενου και πότε αυτή του δικηγόρου. β) Βεβαίωση του Ταμείου Νομικών από την οποία να προκύπτει πότε ο υποψήφιος ασφαλίστηκε ως δικηγόρος ενδεχομένως και ως ασκούμενος (δεδομένου ότι η ασφάλιση των ασκουμένων είναι προαιρετική). γ) Υπεύθυνη Δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ο τόπος παροχής των υπηρεσιών τους (γραφείο, ιδιωτικός ή δημόσιος φορέας) καθώς και το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας. δ) Μία τουλάχιστον σχετική σύμβαση ή δελτία παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια της εμπειρίας. ε) Επικυρωμένα από το Δικηγορικό Σύλλογο φωτοαντίγραφα των ετήσιων «καταστάσεων παραστάσεων στα Δικαστήρια», αποδεικτικά κατάθεσης προσφυγών, αιτήσεων ακυρώσεως, αναστολών, αποφάσεις Διοικητικών 1

14 ι Ί Δικαστηρίων κ.λ.π., μέχρι την ημέρα υποβολής της αίτησης συμμετοχής του υποψηφίου στο διαγωνισμό. Επισημαίνεται ότι η εμπειρία στο Διοικητικό Δίκαιο θα αποδεικνύεται με οκτώ (8) παραστάσεις κάθε έτος και για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών, σε οποιοδήποτε Διοικητικό Δικαστήριο. Οι υποψήφιοι που διαθέτουν πρόσθετη εμπειρία πέραν αυτής των πέντε (5) ετών στο Διοικητικό Δίκαιο, βαθμολογούνται με επτά (7) μόρια ανά μήνα, μέχρι και εξήντα (60) μήνες, για κάθε επιπλέον μήνα εμπειρίας. Επισημαίνεται ότι ως πρόσθετη εμπειρία γίνεται αποδεκτή η απασχόληση σε όλα τα είδη Δικαίου. Μόνο δε για τα έτη κατά τα οποία ο δικηγόρος θα εμφανίζει μηδενική απασχόληση (καμία απολύτως παράσταση) δε θα προσμετράται χρόνος εμπειρίας. Οι έμμισθοι δικηγόροι, εφόσον τυχόν αυτοί δεν πραγματοποιούν παραστάσεις στα δικαστήρια επί όσον τουλάχιστον χρόνο είναι έμμισθοι προσκομίζουν βεβαίωση του φορέα στον οποίο εργάζονται ως έμμισθοι είτε αυτός είναι δημόσιος, είτε ιδιωτικός, από τον οποίο να προκύπτει το είδος της δικηγορικής υπηρεσίας που προσφέρουν και ο τρόπος πληρωμής τους. 2

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΒ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη r2/c2) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 Π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του Π.δ 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/ /Τ.Α'), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 Π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του Π.δ. 50/2001» (ΦΕΚ 115/ /Τ.Α'»,ως εξής: α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν ή β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBR/DGE ή M/CH/GAN ή γ) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη) ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, εφόσον είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τους παραπάνω φορείς σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως μητρική γλώσσα την Αγγλική, είναι αποδεκτά σε δημόσιες υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Ως οικεία χώρα νοείται η χώρα στην οποία η μητρική ή επίσημη γλώσσα είναι η Αγγλική Βάσει των ανωτέρω καθώς και των μέχρι σήμερα προσκομισθέντων στο ΑΣΕΠ, από τους οικείους φορείς, βεβαιωτικών εγγράφων γίνονται δεκτά, πέραν του Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, τα εξής πιστοποιητικά: (α) Αριστη γνώση (r2/c2) : CERTIFICAΤE OF PROFICIENCY ΙΝ ENGLISH (CPE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE. BULATS English Language Test, βαθμολογία , του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE. INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (ΙΕΙ TS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) - Τhe British Council - ΙDΡ Education Australia ΙΕΙ TS Australia με βαθμολογία από 7,5 και άνω. CERTIFICATE OF PROFICIENCY ΙΝ ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN. ΙΟΝDΟΝ TESTS OF ENGLISH ΙΕΥΕΙ 5 -PROFICIENT COMMUNICATlON- του EDEXCEL, ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL ΙΕΥΕΙ 5 -PROFICIENT COMMUNICATlON- του EDEXCEL ή EDEXCEL ΙΕΥΕΙ 3 CERTlFICATE ΙΝ ESOL INTERNATlONAL(CEF C2) ISE ιν INTEGRATED SKILLS ΙΝ ENGLISH ΙΕΥΕΙ 3 CERTlFICATE ΙΝ ESOL INTERNATlONAL του TRINITY COLLEGE LONDON. CITY & GUILDS ΙΕΥΕΙ 3 CERTlFICATE ΙΝ ESOL INTERNATlONAL (reading, writing and Iίstening) -MASTERY-KaI CITY & GUILDS ΙΕΥΕL 3 CERTlFICATE ΙΝ ESOL INTERNATlONAL (Spoken) -MASTERY- (Συνυπqβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE ΙΝ INTERNATlONAL ESOL-MASTERYκαι CITY & GUILDS CERTIFICATE ΙΝ INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -MASTERY- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης). ΕDΙ Level 3 Certificate ίπ ESOL Intemational JETSET Ιθνθl 7 (CEF C2) ή PEARSON ΕDΙ Ιθνθl 3 Certificate ίπ ESOL International (CEF C2).