2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Φαξ (+352) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ Υπηρεσίες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Φαξ (+352) 29 29 42 670. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ Υπηρεσίες"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ηµοσίευση στο Συµπλήρωµα της Επίσηµης Εφηµερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Φαξ (+352) Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: Πληροφορίες και ηλεκτρονικά έντυπα: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ Υπηρεσίες ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ I.1)ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Επίσηµη επωνυµία: ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε., Ταχυδροµική διεύθυνση: Λεωφόρος Μεσογείων 207, Πόλη: Αθήνα, Χώρα: Ελλάδα, Ταχ. Κώδικας: GR , Σηµείο(α) επαφής: ιεύθυνση Προµηθειών, Υπόψη: κας. Αικ. ασκαλοπούλου, /ντριας Προµηθειών, Τηλέφωνο: +30 (210) , Φαξ: +30 (210) , Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: ιεύθυνση/διευθύνσεις διαδικτύου: Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής (URL): ιεύθυνση για πρόσθετες πληροφορίες: Το προαναφερόµενο σηµείο επαφής. ιεύθυνση για την παροχή της συγγραφής υποχρεώσεων και συµπληρωµατικών εγγράφων: Το προαναφερόµενο σηµείο επαφής. Προσφορές ή αιτήσεις συµµετοχής αποστέλλονται: Στο προαναφερόµενο σηµείο επαφής. I.2) ΚΥΡΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ή ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΟΣ ΦΟΡΕΑ: Παραγωγή, µεταφορά και διανοµή αερίου και θερµότητας ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ II.1.1) Ονοµασία που δόθηκε στη σύµβαση από τον αναθέτοντα φορέα: Βασικός Σχεδιασµός του χερσαίου τµήµατος του Αγωγού ιασύνδεσης Ελλάδας-Ιταλίας. II.1.2) Είδος της σύµβασης και τόπος παροχής: (γ) Υπηρεσίες Κατηγορία υπηρεσίας: αριθ. 27 Κύριος τόπος παροχής: Κωδικός NUTS: Έβρος- R111, Ροδόπη-GR113, Ξάνθη-GR112, Καβάλα-GR115, Σέρρες-GR126, ράµα-gr114, Κιλκίς-GR123, Θεσσαλονίκη-GR122, Ηµαθία-GR121, Κοζάνη-GR133, Γρεβενά-GR131, Τρίκαλα-GR144, Ιωάννινα-GR213, Θεσπρωτία-GR212 II.1.3) Η προκήρυξη αφορά: ηµόσια σύµβαση. II.1.5) Σύντοµη περιγραφή της σύµβασης: Αφορά την εκπόνηση της Μελέτης του Βασικού Σχεδιασµού για το χερσαίο τµήµα του Ελληνο-Ιταλικού αγωγού Φ.Α. Υψηλής Πίεσης που θα κατασκευασθεί µε αφετηρία την περιοχή της Κοµοτηνής και πέρας κατάλληλη περιοχή πλησίον των ακτών της Θεσπρωτίας. Αντικείµενο της Μελέτης είναι ενδεικτικά α)ο αγωγός Φ.Α. Υψηλής Πίεσης, διαµέτρου Φ42 και συνολικού µήκους περίπου 590 km µε τους απαιτούµενους για τη λειτουργία σταθµούς βανοστασίων και ξεστροπαγίδων β)τέσσερεις (4) Σταθµοί Συµπίεσης στις περιοχές Κήπων Έβρου, Κοµοτηνής, Νέας Μεσηµβρίας Θεσσαλονίκης και Θεσπρωτίας γ) δύο (2) Σταθµοί Μέτρησης η/και Ρύθµισης της πίεσης στις περιοχές Κοµοτηνής και Νέας Μεσηµβρίας Θεσσαλονίκης δ) ενός (1) ιασυνοριακού Σταθµού Μέτρησης στην περιοχή της Θεσπρωτίας ε)ενός (1) Κέντρου Συντήρησης και Λειτουργίας σε περιοχή της Ηπείρου και στ)τα απαιτούµενα συστήµατα τηλεχειρισµού και τηλελέγχου σε επέκταση των υφισταµένων του Εθνικού Συστήµατος Μεταφοράς. Η δυναµικότητα του έργου θα είναι 8,8 bcm/y µε δυνατότητα επέκτασης µέχρι τη µέγιστη τεχνική ικανότητα του αγωγού. Είναι δυνατόν κατά τη Β Φάση του ιαγωνισµού να τροποποιηθεί κατά τι το ανωτέρω αντικείµενο. Η Μελέτη θα καλύψει ενδεικτικά: την εκπόνηση της Βάσης Σχεδιασµού (Project Design Basis) για το έργο που θα συµπεριλαµβάνει τις κατάλληλες τεχνικές προδιαγραφές, την οριστικοποίηση της χάραξης του αγωγού έως την κλίµακα 1:5000 και της χωροθέτησης των εγκαταστάσεων σε συνέχεια και σε συνεργασία µε τον Μελετητή Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, τα θέµατα µελετών διεργασιών και του σχεδιασµού του αγωγού και των εγκαταστάσεων, τα θέµατα των σωληνώσεων µε την διαστασιολόγηση και επιλογή των υλικών, τις λοιπές µελέτες που απαιτούνται όπως στατικές, σεισµολογικές, γεωλογικές, ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, εξοπλισµού και οργάνων, SCADA, σχεδιασµού θαλάµων ελέγχου, τηλεπικοινωνιών και τηλεδιοίκησης, καθοδικής προστασίας, έως το βαθµό που απαιτείται για την δηµοπράτηση της κατασκευής του Έργου, κοστολόγηση του έργου, θέµατα οργάνωσης της διοίκησης των έργων κατασκευής και προετοιµασία των τευχών δηµοπράτησης. Επίσης θα εκπονηθούν σύµφωνα προς τον νόµο και τη διεθνή πρακτική, Μελέτη Ασφαλείας του Έργου και προµελέτες α)της γενικής διάταξης των κτιριακών εγκαταστάσεων και β)των κτιρίων, για τις θέσεις που θα επιλεγούν. Στον Ανάδοχο Μελετητή θα διατεθούν όλες οι τεχνικές µελέτες που έχουν εκπονηθεί στη Μελέτη Σκοπιµότητας του Έργου, καθώς και στα πλαίσια της κατασκευής του υφιστάµενου δικτύου στο µήκος που οδεύει παράλληλα µε το Έργο. II.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δηµόσιες συµβάσεις (CPV): Κύριο λεξιλόγιο: Κύριο αντικείµενο: II.1.7) Η σύµβαση καλύπτεται από τη συµφωνία περί δηµοσίων συµβάσεων (GOVERNMENT PROCUREMENT AGREEMENT): Όχι. II.1.8) Υποδιαίρεση σε τµήµατα: Όχι. II.1.9) Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: Όχι. II.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2 II.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση: Ο προϋπολογισµός της σύµβασης, όπως αυτή αναλυτικά περιγράφεται ανωτέρω στο τµήµα II.1.5, επί του οποίου αντιστοιχεί η προσφορά, ανέρχεται σε έξι εκατοµµύρια διακόσιες τριάντα χιλιάδες ΕΥΡΩ ( ), πλέον ΦΠΑ. Συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος προαίρεσης, ο προϋπολογισµός µπορεί να φθάσει κατ ανώτατο όριο το ποσό των , πλέον ΦΠΑ. II.2.2) ικαιώµατα προαίρεσης. Προσωρινό χρονοδιάγραµµα για άσκηση των εν λόγω δικαιωµάτων προαίρεσης: ικαίωµα προαίρεσης προϋπολογισµού ύψους ενός εκατοµµυρίου οχτακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων ευρώ ( ), πλέον ΦΠΑ. Το δικαίωµα αυτό µπορεί να ασκηθεί εντός δέκα πέντε (15) µηνών από την υπογραφή της Σύµβασης. II.3) ΙΑΡΚΕΙΑ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: έκα πέντε (15) µήνες από τη σύναψη της Σύµβασης. ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΝΟΜΙΚΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ III.1) ΌΡΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ III.1.1) Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτούνται: - Κατά την Β Φάση της διαδικασίας του ιαγωνισµού, µε την υποβολή των προσφορών, οι προεπιλεγέντες θα κληθούν να καταθέσουν Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής ποσού διακοσίων χιλιάδων ΕΥΡΩ ( ), που θα εκδοθεί από µία ή περισσότερες τράπεζες που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε κράτος µέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή από το ΤΣΜΕ Ε. - Για την υπογραφή της Σύµβασης θα κατατεθεί Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ποσού ίσο µε το δέκα τοις εκατό (10%) του Συµβατικού Τιµήµατος που θα εκδοθεί από µια ή περισσότερες τράπεζες που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε κράτος µέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή από το ΤΣΜΕ Ε. - Τα κείµενα των ανωτέρω Εγγυητικών Επιστολών θα συνταχθούν στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα. Για τις Εγγυητικές Επιστολές που έχουν εκδοθεί σε άλλη γλώσσα πλην της ελληνικής η της αγγλικής θα πρέπει vα κατατεθεί και επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική ή αγγλική. Η µετάφραση στην ελληνική πρέπει να είναι από το Υπουργείο Εξωτερικών ή την Ελληνική Πρoξεvική Αρχή στη χώρα που εκδόθηκε η ανωτέρω Επιστολή. Η µετάφραση στην αγγλική πρέπει να είναι από αρµόδια αρχή της χώρας εγκατάστασης του Προσφέροντος. - Επίσης κατά την διάρκεια εκπόνησης της Μελέτης, θα γίνονται κρατήσεις ύψους πέντε τοις εκατό (5%) επί του εκάστοτε τιµολογίου πληρωµής. III.1.2) Κύριοι όροι χρηµατοδότησης και πληρωµής ή/και αναφορά στις εφαρµοζόµενες συναφείς διατάξεις: - Χρηµατοδότηση από ιδίους πόρους και συγχρηµατοδότηση κατά 50% µε ανώτατο όριο τα από την Ε.Ε., Τοµέας ιευρωπαϊκών ικτύων Υποδοµών (ΤΕΝ Ε Financial Acceptance Committee, Απόφαση 2004-G114/04-ΤΡΕΝ/05/ΤΕΝ Ε- S της ). - Οι πληρωµές θα καταβάλλονται τµηµατικά, µε την πρόοδο της εκπόνησης της µελέτης. - Στην περίπτωση Σύµπραξης εταιριών οι πληρωµές θα γίνονται σε κάθε µέλος χωριστά, σύµφωνα µε τη συµµετοχή τους, όπως ορίζεται κατωτέρω στο σηµείο ΙΙΙ.1.3. III.1.3) Νοµική µορφή που πρέπει να έχει ο όµιλος οικονοµικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύµβαση: - ικαίωµα συµµετοχής στο ιαγωνισµό έχουν Φυσικά ή Νοµικά Πρόσωπα ή Κοινοπραξίες (J/V) ή Συµπράξεις (Consortia) αυτών, υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται και στην παράγραφο ΙΙΙ.2 κατωτέρω. - Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή Σύµπραξης, κατά τη φάση υποβολής της Προσφοράς αρκεί η υποβολή προσυµφώνου σύστασης της Κοινοπραξίας/Σύµπραξης (όχι απαραίτητα συµβολαιογραφικό έγγραφο), δεσµευτικό για τα µέλη σε περίπτωση ανάθεσης. Για την υπογραφή της Σύµβασης θα απαιτηθεί το σύµφωνα µε το Νόµο έγγραφο σύστασης της Κοινοπραξίας/Σύµπραξης. - Στην περίπτωση Κοινοπραξίας/Σύµπραξης, η συµµετοχή εκάστου µέλους της θα καθοριστεί στην προσφορά που θα υποβληθεί στην επόµενη φάση του ιαγωνισµού και δεν επιτρέπεται να µεταβληθεί κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Μελέτης. - Κάθε διαγωνιζόµενη Κοινοπραξία/Σύµπραξη οφείλει να ορίσει ως επικεφαλής (Leader) ένα εκ των µελών της. - Φυσικά ή Νοµικά πρόσωπα που συµµετέχουν στο ιαγωνισµό ως µέλος Κοινοπραξίας/Σύµπραξης δεν δύναται να συµµετέχουν στο ιαγωνισµό µεµονωµένα ή ως µέλος άλλης Κοινοπραξίας/Σύµπραξης ή να επικαλούνται ικανότητα άλλου Φυσικού ή Νοµικού προσώπου ή Κοινοπραξίας/Σύµπραξης που συµµετέχει στο ιαγωνισµό. III.1.4) Άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύµβασης: Όχι. ΙΙΙ. 2) ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΙΙ.2.1) Προσωπική κατάσταση των οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο: Οι Συµµετέχοντες µπορεί να είναι Φυσικά η Νοµικά Πρόσωπα µε βάση εγκατάστασης σύµφωνα µε τη Νοµοθεσία σε κράτος µέλος της Ε.Ε. ή χώρα του Ε.Ο.Χ. ή Κράτους µε συµφωνία σύνδεσης µε την Ε.Ε. που δικαιούνται της συµµετοχής σε ιαγωνισµούς του δηµοσίου τοµέα και Κοινοπραξίες/Συµπράξεις των ανωτέρω µε την προϋπόθεση της προσκόµισης των ακόλουθων νοµιµοποιητικών εγγράφων για κάθε συµµετέχοντα ή µέλος της Κοινοπραξίας / Σύµπραξης: Πιστοποιητικού εγγραφής σε Επαγγελµατικό Φορέα σύµφωνα µε τη Νοµοθεσία της Χώρας στην οποία είναι εγκατεστηµένη η βάση του Φυσικού ή Νοµικού Προσώπου και σχετικού για την ικανότητα να αναλάβουν συγκεκριµένες υπηρεσίες. Σε περίπτωση µη έκδοσης του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό θα αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση ή σε περίπτωση που αυτή δεν προβλέπεται, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού. ήλωση του συµµετέχοντος και σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή Σύµπραξης του κάθε µέλους της, όπου θα αναφέρεται ότι: i)έχει µελετήσει τους όρους του ιαγωνισµού και τους αποδέχεται, ii) όλα τα υποβαλλόµενα στοιχεία είναι αληθή Καταστατικό επικαιροποιηµένο σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας εγκατάστασης της εταιρίας που συµµετέχει, ή όλων των µελών σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή Σύµπραξης, καθώς και απόφασης των.σ. για συµµετοχή στο ιαγωνισµό σύµφωνα µε τους όρους αυτού, ορισµό του νόµιµου εκπροσώπου ως την υπογραφή της Σύµβασης και προσδιορισµό του ποσοστού συµµετοχής στην Κοινοπραξία ή Σύµπραξη.

3 Προσύµφωνο σύστασης στην περίπτωση Κοινοπραξίας / Σύµπραξης και υπεύθυνη (δεσµευτική) δήλωση, όλων των µελών της Κοινοπραξίας / Σύµπραξης ότι θα συστήσουν την Κοινοπραξία / Σύµπραξη σε περίπτωση ανάθεσης της Μελέτης σε αυτήν. ήλωση αποδοχής του ορισµού από τον Νόµιµο Εκπρόσωπο Αριθµό Fax του Νόµιµου Εκπροσώπου. Κάθε συµµετέχουσα εταιρία ή σε περίπτωση Κοινοπραξίας/Σύµπραξης κάθε µέλος της, πρέπει να υποβάλει : Αποσπάσµατα από δικαστικά αρχεία ή ελλείψει αυτών ισότιµα έγγραφα που εκδίδονται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης ή σε περίπτωση κατά την οποία το οικείο κράτος δεν εκδίδει τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, αυτά µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφεροµένου ή σε περίπτωση που αυτή δεν προβλέπεται, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού τα οποία θα αναφέρουν ότι: i) δεν έχει καταδικαστεί και δεν έχει κινηθεί καµία διαδικασία εις βάρος του για την κήρυξή του σε πτώχευση, υποχρεωτική διαχείριση, συµβιβασµό πτώχευσης ή οποιοδήποτε άλλο τύπο τέτοιας διαδικασίας που προβλέπεται από την εθνική του Νοµοθεσία ii) δεν έχει καταδικαστεί για οτιδήποτε σχετικό µε την πρακτική του ή την επαγγελµατική του ακεραιότητα και συµπεριφορά iii) δεν έχει διαπράξει καµία εµπορική απάτη Πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους µέλους ή σε περίπτωση κατά την οποία το οικείο κράτος δεν εκδίδει το παραπάνω πιστοποιητικά, αυτά µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφεροµένου ή σε περίπτωση που αυτή δεν προβλέπεται, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης, τα οποία θα αναφέρουν ότι: i) έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά µε την πληρωµές των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ii) έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του ως προς την πληρωµή φόρων σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας στην οποία είναι εγκατεστηµένη ή την ελληνική νοµοθεσία Βεβαιώσεις για την ονοµαστικοποίηση των µετοχών και µετοχολόγιο µε ηµεροµηνία έκδοσης το πολύ 30 εργάσιµες ηµέρες πριν την υποβολή της Προσφοράς και µε θεώρηση ακριβούς αντιγράφου εξηγµένου εκ του τηρουµένου βιβλίου µετόχων της εταιρείας, τόσο για τις ηµεδαπές όσο και τις αλλοδαπές ανώνυµες εταιρείες (Άρθρο 8 ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 8 του ν. 3414/2005). Ειδικά για τις αλλοδαπές ανώνυµες εταιρείες, σε περίπτωση κατά την οποία δεν προβλέπεται ονοµαστικοποίηση των µετοχών τους κατά το δίκαιο της χώρας που έχουν την έδρα τους, πρέπει να προσκοµίσουν : - Σχετική βεβαίωση από αρµόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, ή άλλως υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υφίσταται υποχρέωση ονοµαστικοποίησης. - Έγκυρη και ενηµερωµένη κατάσταση των µετόχων της. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν τηρείται τέτοια ενηµερωµένη κατάσταση µετόχων, η αλλοδαπή εταιρεία υποχρεούται να προσκοµίσει σχετική κατάσταση των µετόχων της που κατέχουν τουλάχιστον 1% των µετοχών ή δικαιωµάτων ψήφου της ανώνυµης εταιρείας σύµφωνα µε την τελευταία Γενική Συνέλευση εφόσον οι µέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση η αλλοδαπή εταιρεία οφείλει να αιτιολογήσει τους λόγους για τους οποίους δεν είναι γνωστοί οι ως άνω µέτοχοι. Όλα τα ανωτέρω έγγραφα που αφορούν σε αλλοδαπές εταιρείες πρέπει να είναι επικυρωµένα από την κατά νόµο αρµόδια αρχή του κράτους συστάσεως του υποψηφίου και να συνοδεύονται σε περίπτωση κατά την οποία δεν έχουν συνταχθεί στην ελληνική ή αγγλική από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική. - Υπεύθυνη δήλωση ότι οι συµµετέχουσες εταιρείες δεν είναι εξωχώριες και δεν εµπίπτουν στις διατάξεις της παρ.4 εδαφ. α & β του άρθρου 4 του Ν. 3310/2005, όπως ισχύει. Επίκληση Πόρων Τρίτων: Σε περίπτωση που οι Προσφέροντες επικαλούνται και κάνουν χρήση της χρηµατοοικονοµικής ή/και της τεχνικής ή/και της επαγγελµατικής ικανότητας Οικονοµικών Φορέων, σύµφωνα µε το άρθρο 54 της οδηγίας 2004/17/ΕΚ, οι Οικονοµικοί αυτοί Φορείς θα πρέπει να πληρούν όρους συµµετοχής όµοιους µε τους συµµετέχοντες στο ιαγωνισµό, όπως στο σηµείο ΙΙΙ.2.1 ως ανωτέρω και ειδικότερα να έχουν βάση εγκατάστασης κράτος µέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή κράτους που έχει υπογράψει Συµφωνία Σύνδεσης µε την Ε.Ε.. Σε αυτήν την περίπτωση, οι Προσφέροντες πρέπει να υποβάλλουν τα ακόλουθα στοιχεία για τους Οικονοµικούς Φορείς: i. Όλα τα νοµίµως επικυρωµένα πιστοποιητικά και λοιπά έγγραφα τα οποία η παρούσα προκήρυξη αναφέρει ότι θα πρέπει να υποβληθούν από κάθε συµµετέχουσα εταιρία ή στην περίπτωση Κοινοπραξίας/Σύµπραξης από κάθε εταιρία µέλος της, όπου ο όρος ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ αντικαθίσταται από τον όρο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ». Περίπτωση Κοινοπραξίας/Σύµπραξης Οικονοµικών Φορέων δεν υφίσταται. ii. Απόφαση του.σ. ή του αρµόδιου καταστατικού οργάνου του οικονοµικού φορέα, µε την οποία θα εγκρίνεται η παροχή προς τον Προσφέροντα της χρηµατοοικονοµικής ή/και της τεχνικής ή/και της επαγγελµατικής ικανότητας του φορέα, ώστε να είναι στη διάθεση του Προσφέροντα καθ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύµβασης. Η σχετική απόφαση θα πρέπει να είναι λεπτοµερής και να εξειδικεύει τους συγκεκριµένους πόρους που θα είναι διαθέσιµοι να χρησιµοποιηθούν από τον Προσφέροντα για την Μελέτη, µε ρητή προς τούτο δέσµευση, σε τρόπο ώστε να είναι δυνατό στον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ να προβεί στην αξιολόγηση και εκτίµηση της σηµασίας των σχετικών πόρων κατά το στάδιο του ιαγωνισµού και στη διαπίστωση κατά την εκτέλεση της Μελέτης της υλοποίησης αυτής της δέσµευσης. iii. Αποδεικτικό της σχέσης µεταξύ του Προσφέροντα και του οικονοµικού φορέα, θεωρηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. - Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν οι παραπάνω υποχρεώσεις του Οικονοµικού Φορέα ή/και δεν υποβληθούν τα προαναφερόµενα δικαιολογητικά, η επίκληση δεν θα λαµβάνεται υπ όψιν στην αξιολόγηση των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η µη τήρηση των δηλωθέντων για την σχέση µε τον Οικονοµικό Φορέα, δίδει στον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ το δικαίωµα της εφαρµογής των διατάξεων για έκπτωση του ΜΕΛΕΤΗΤΗ.

4 - Οι δηλώσεις και τα έγγραφα του Προσφέροντα και των Οικονοµικών Φορέων που αφορούν την επίκληση πόρων, θα αποτελέσουν περιεχόµενο της Σύµβασης της Μελέτης. - Κάθε Οικονοµικός Φορέας θα δύναται να διαθέτει την ικανότητα του και τις υπηρεσίες του σύµφωνα µε τα ανωτέρω αναφερόµενα, προς ένα µόνο Προσφέροντα. Είναι δυνατόν στη Β Φάση του ιαγωνισµού, κατά τη υποβολή Προσφοράς από τους Προσφέροντες που θα επιλεγούν στην φάση αυτή, να ζητηθούν πρόσθετα στοιχεία ή δεσµεύσεις σχετικά µε την ανωτέρω σχέση του προσφέροντος και του Οικονοµικού Φορέα. Τα ζητούµενα προς υποβολή στοιχεία στην παρούσα Α' Φάση της διαδικασίας του ιαγωνισµού, αποτελούν το περιεχόµενο του Φακέλου Α και υποβάλλονται από τον συµµετέχοντα µε αίτησή του, υπογεγραµµένη από τον Νόµιµο Εκπρόσωπό του. Τα στοιχεία του Φακέλου Α θα επικαιροποιηθούν στην επόµενη φάση του διαγωνισµού από τους προσφέροντες που θα επιλεγούν σε αυτή. Σε περίπτωση µη υποβολής εγγράφων που ζητούνται στο Φάκελο Α, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να τα ζητήσει, θέτοντας προς τούτο σχετική προθεσµία. Αν τα έγγραφα δεν υποβληθούν στην προκαθορισµένη προθεσµία, ο Συµµετέχων στο ιαγωνισµό αποκλείεται από την περαιτέρω αξιολόγηση. ΙΙΙ.2.2) Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική ικανότητα: Κάθε Συµµετέχων ατοµικά ή ως εταιρία ή κάθε µέλος Κοινοπραξίας / Σύµπραξης πρέπει να υποβάλει: - παρουσίαση του οικονοµικού υποβάθρου της εταιρίας συµπεριλαµβανοµένων των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων - ισολογισµών των τριών (3) τελευταίων ετών. Επί ποινή αποκλεισµού ο µέσος όρος του ετήσιου κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας των Φυσικών ή Νοµικών προσώπων ή των µελών της Κοινοπραξίας / Σύµπραξης αθροιστικά, πρέπει να υπερβαίνει τα 5 εκατοµµύρια ΕΥΡΩ. - Τραπεζική βεβαίωση για πιστοληπτική ικανότητα µόνον από τον επικεφαλής (leader) της Κοινοπραξίας / Σύµπραξης η αθροιστικά από όλα τα µέλη της. ΙΙΙ.2.3) Τεχνική ικανότητα: Κάθε Συµµετέχων ατοµικά ή ως εταιρία και σε περίπτωση Κοινοπραξίας/Σύµπραξης κάθε εταιρία µέλος, πρέπει να υποβάλει : Έγγραφα που να αποδεικνύουν το προφίλ, τη δοµή, το προσωπικό, την οργάνωση και την υποδοµή τους. Πληροφορίες για τα διαθέσιµα υπολογιστικά συστήµατα αλλά και τα υπάρχοντα προγράµµατα αυτών, τις προσφερόµενες εργασίες και τεχνολογίες. Κατάλογο Μελετών Έργων Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης που έχουν πραγµατοποιηθεί τα τελευταία πέντε (5) χρόνια. Ο κατάλογος θα περιλαµβάνει στοιχεία όπως: i) περιγραφή Μελέτης ii) κύριος του έργου/πελάτης µε όνοµα προς επικοινωνία iii) είδος σύµβασης, αριθµός σύµβασης, ηµεροµηνία ανάθεσης σύµβασης iv) περιγραφή του υπό µελέτη αγωγού (υλικό, ονοµαστική διάµετρος, πίεση σχεδιασµού, µήκος) v) σύντοµη τεχνική περιγραφή του αντικειµένου της σύµβασης vi) αρχικό και τελικό κόστος σύµβασης vii) προγραµµατισµένη και πραγµατική περίοδος αποπεράτωσης Κατάλογο Μελετών Έργων Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης που είναι σε φάση εκπόνησης καθώς και το ανεκτέλεστο µέρος αυτών. Επί ποινή αποκλεισµού, η ελάχιστη απαιτούµενη εµπειρία, είναι η επιτυχής εκπόνηση των ακόλουθων µελετών αθροιστικά την τελευταία πενταετία : α) Βασικού Σχεδιασµού ή FEED τουλάχιστον ενός (1) έργου αγωγού Φ.Α., πίεσης σχεδιασµού τουλάχιστον 70 bar, ελάχιστης διαµέτρου 24 και ελάχιστου µήκους 100 km, β) Βασικού Σχεδιασµού ή FEED τουλάχιστον ενός (1) φυγοκεντρικού Σταθµού Συµπίεσης Φυσικού Αερίου δυναµικότητας κατ' ελάχιστο 20 MW, γ) Βασικού Σχεδιασµού ή FEED τουλάχιστον ενός (1) Σταθµού Μέτρησης και ενός (1) σταθµού Ρύθµισης - Πίεσης σε Σύστηµα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (θα µπορούσαν και να συνυπάρχουν) δυναµικότητας κατ' ελάχιστο Νm3/h Φ.Α. δ) Βασικού Σχεδιασµού ή FEED τουλάχιστον ενός (1) συστήµατος SCADA που να περιλαµβάνει τουλάχιστον δύο (2) κέντρα ελέγχου (gas control centers) και τουλάχιστον δέκα (10) τοπικές µονάδες συλλογής µετρήσεων (Remote Terminal Units RTU s) και ε) Προµελέτης ή οριστικής µελέτης ή µελέτης εφαρµογής τουλάχιστον δύο (2) Κτιριακών έργων, και διαθεσιµότητα πτυχίου Γ Τάξης, κατηγορίας 6 Αρχιτεκτονικών Μελετών Κτιριακών Έργων για Έλληνες συµµετέχοντες, ή ισοδυνάµου ικανότητας βάσει αποδεικτικών στοιχείων για αλλοδαπούς. Στη περίπτωση Κοινοπραξίας / Σύµπραξης το κριτήριο (α) ως ανωτέρω της εµπειρίας Βασικού Σχεδιασµού ή FEED του αγωγού Φ.Α. πρέπει να ικανοποιείται από µέλος της, µε µερίδιο συµµετοχής στην Κοινοπραξίας / Σύµπραξης κατ ελάχιστο 35% και έχοντας τη θέση του Leader της Κοινοπραξίας / Σύµπραξης Επί ποινή αποκλεισµού, κάθε Συµµετέχων στο ιαγωνισµό, Φυσικό ή Νοµικό πρόσωπο ή µέλος της Κοινοπραξίας / Σύµπραξης πρέπει να υποβάλλει Πιστοποιητικό Ποιότητας σύµφωνα µε το ISO 9001/2000, η ισοδυνάµου σύµφωνα µε το Άρθρο 52 της Οδηγίας της Ε.Ε. 2004/17/ΕΚ, το οποίο να είναι σε ισχύ κατά τη φάση υποβολής της Προσφοράς. Κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι Συµµετέχοντες στον ιαγωνισµό ή/και οι οικονοµικοί φορείς που θα παράσχουν σε Συµµετέχοντα χρηµατοοικονοµική ή/και τεχνική ή/και επαγγελµατική ικανότητα, ενδέχεται να κληθούν από την Αναθέτουσα Αρχή να παρουσιάσουν τις ικανότητές τους σε συνάντηση µιας (1) ηµέρας στα γραφεία της µε δαπάνες τους. ΙΙΙ.2.4) Συµβάσεις ανατιθέµενες κατ αποκλειστικότητα: Όχι. III.3.) ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΙ ΙΚΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ III.3.1) Η παροχή υπηρεσίας παραχωρείται σε συγκεκριµένη επαγγελµατική τάξη: Όχι. III.3.2) Τα νοµικά πρόσωπα θα κληθούν να δηλώσουν τα ονόµατα και τα επαγγελµατικά προσόντα των στελεχών τους που θα είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση της σύµβασης: Ναι ΤΜΗΜΑ IV: ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ IV.1) ΕΙ ΟΣ ΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ IV.1.1) Είδος της διαδικασίας: Κλειστή. IV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

5 IV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης της σύµβασης: Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά όσον αφορά: Τα κριτήρια που αναφέρονται στη συγγραφή υποχρεώσεων ή στην πρόσκληση υποβολής προσφορών ή την πρόσκληση για διαπραγµάτευση IV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασµού: Όχι. IV.3) ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ IV.3.1) Αριθµός αναφοράς που χρησιµοποιεί για τον φάκελο ο αναθέτων φορέας: 24/07/ Π IV.3.2) Προηγούµενη(ες) δηµοσίευση (δηµοσιεύσεις) που αφορά(ούν) την ίδια σύµβαση: Όχι. IV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και τυχόν συµπληρωµατικών εγγράφων: Προθεσµία για την παραλαβή αιτήσεων για έγγραφα ή για την πρόσβαση σε έγγραφα. Ηµεροµηνία: 31/01/2008 Έγγραφα µε πληρωµή: Όχι. IV.3.4) Προθεσµία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συµµετοχής: 15/02/2008 και ώρα 12:00µ.µ. IV.3.5) Γλώσσα (-ες) στην (στις) οποία(ες) µπορούν να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συµµετοχής: Ελληνικά ή Αγγλικά ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ VI.1) ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: Όχι. VI.2) ΣΥΜΒΑΣΗ(ΕΙΣ) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ(ΟΝΤΑΙ) ΜΕ ΕΡΓΟ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ: Ναι, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Τµήµα ΙΙΙ.1.2. VI.3) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 1) Σηµειώνεται ρητά ότι η Σύµβαση που θα υπογραφεί, υπόκειται στη διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων του Ν. 3310/2005 όπως ισχύει µετά την τροποποίησή του από το Ν. 3414/ ) Η διαδικασία υποβολής των προσφορών διέπεται από το Π.. 59 (ΦΕΚ Α, αρ.φύλλου 63, 16 Μαρτίου 2007) µε το οποίο ενσωµατώνεται στην Εθνική Νοµοθεσία η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/17/ΕΚ, σε συνδυασµό µε τον Κανονισµό Προµηθειών της ΕΠΑ (ΦΕΚ 1037/ , αρ. αποφ. 1/Γ/12808), ο οποίος ισχύει και για τον ΕΣΦΑ όπως προβλέπεται στο Άρθρο 10 του ν.3428/2005, και τον Νόµο 2854/ ) Τα κριτήρια αξιολόγησης της πλέον συµφέρουσας από οικονοµικής άποψης προσφοράς καθώς και η στάθµιση αυτών θα περιέχονται στην πρόσκληση υποβολής των προσφορών, η οποία θα αποσταλεί σε όσους επιλεγούν για συµµετοχή στη Β Φάση του ιαγωνισµού. 4) Οι οικονοµικές προσφορές (στη Β Φάση του ιαγωνισµού) θα υποβληθούν αποκλειστικά (επί ποινή αποκλεισµού) σε Ευρώ. 5) Ο ανάδοχος που τελικά θα επιλεγεί ( φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, ατοµικά ή ως µέλος Κοινοπραξίας/Σύµπραξης, καθώς και ο/οι οικονοµικός/-κοί φορέας/-ρείς που διαθέτει/-τουν προς τον ανάδοχο τις ικανότητές τους) δεν επιτρέπεται να συµµετάσχει µε οποιονδήποτε τρόπο στο σχήµα που θα αναλάβει την κατασκευή του έργου, επί ποινή αποκλεισµού του αντίστοιχου σχήµατος από τον ιαγωνισµό κατασκευής του έργου. 6) Το ποσό της προαίρεσης προϋπολογισµού της παραγράφου ΙΙ.2.2 θα προσαρµοσθεί στο ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του Συµβατικού Τιµήµατος όπως θα διαµορφωθεί από την προσφορά του µειοδότη, σύµφωνα µε τους όρους της Προκήρυξης του ιαγωνισµού. 7) Η παρούσα προκήρυξη έχει δηµοσιευτεί και στην αγγλική γλώσσα στην επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και έχει εισαχθεί στον σχετικό δικτυακό τόπο του ΕΣΦΑ Α.Ε. (http://www.desfa.gr). Σε περίπτωση διάστασης ερµηνείας µεταξύ του ελληνικού και αγγλικού κειµένου, θα υπερισχύει το ελληνικό κείµενο. VI.4) ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ: VI.4.1) Φορέας αρµόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής: Επίσηµη επωνυµία: ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. Ταχυδροµική διεύθυνση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 207 Πόλη: ΑΘΗΝΑ Ταχ. Κώδικας Χώρα: ΕΛΛΑ Α Τηλέφωνο: Φαξ: ιεύθυνση διαδικτύου (URL): Φορέας αρµόδιος για τις διαδικασίες διαµεσολάβησης: - VI.4.2) Υποβολή προσφυγών: Επακριβείς πληροφορίες σχετικά µε την προθεσµία (τις προθεσµίες) για την υποβολή προσφυγών: Οι προσφυγές υποβάλλονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου 2522/1997 (ΦΕΚ 178Α/ ) για τη ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεως, δηµοσίων Έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 89/665/Ε.Ο.Κ και του Νόµου 2854/2000. VI.4.3) Υπηρεσία από την οποία µπορούν να ληφθούν πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών: Επίσηµη επωνυµία: ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. Ταχυδροµική διεύθυνση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 207 Πόλη: ΑΘΗΝΑ Ταχ. Κώδικας Χώρα: ΕΛΛΑ Α Τηλέφωνο: Φαξ: ιεύθυνση διαδικτύου (URL): VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 16/01/2008