2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Φαξ (+352) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ Υπηρεσίες

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Φαξ (+352) 29 29 42 670. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ Υπηρεσίες"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ηµοσίευση στο Συµπλήρωµα της Επίσηµης Εφηµερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Φαξ (+352) Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: Πληροφορίες και ηλεκτρονικά έντυπα: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ Υπηρεσίες ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ I.1)ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Επίσηµη επωνυµία: ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε., Ταχυδροµική διεύθυνση: Λεωφόρος Μεσογείων 207, Πόλη: Αθήνα, Χώρα: Ελλάδα, Ταχ. Κώδικας: GR , Σηµείο(α) επαφής: ιεύθυνση Προµηθειών, Υπόψη: κας. Αικ. ασκαλοπούλου, /ντριας Προµηθειών, Τηλέφωνο: +30 (210) , Φαξ: +30 (210) , Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: ιεύθυνση/διευθύνσεις διαδικτύου: Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής (URL): ιεύθυνση για πρόσθετες πληροφορίες: Το προαναφερόµενο σηµείο επαφής. ιεύθυνση για την παροχή της συγγραφής υποχρεώσεων και συµπληρωµατικών εγγράφων: Το προαναφερόµενο σηµείο επαφής. Προσφορές ή αιτήσεις συµµετοχής αποστέλλονται: Στο προαναφερόµενο σηµείο επαφής. I.2) ΚΥΡΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ή ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΟΣ ΦΟΡΕΑ: Παραγωγή, µεταφορά και διανοµή αερίου και θερµότητας ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ II.1.1) Ονοµασία που δόθηκε στη σύµβαση από τον αναθέτοντα φορέα: Βασικός Σχεδιασµός του χερσαίου τµήµατος του Αγωγού ιασύνδεσης Ελλάδας-Ιταλίας. II.1.2) Είδος της σύµβασης και τόπος παροχής: (γ) Υπηρεσίες Κατηγορία υπηρεσίας: αριθ. 27 Κύριος τόπος παροχής: Κωδικός NUTS: Έβρος- R111, Ροδόπη-GR113, Ξάνθη-GR112, Καβάλα-GR115, Σέρρες-GR126, ράµα-gr114, Κιλκίς-GR123, Θεσσαλονίκη-GR122, Ηµαθία-GR121, Κοζάνη-GR133, Γρεβενά-GR131, Τρίκαλα-GR144, Ιωάννινα-GR213, Θεσπρωτία-GR212 II.1.3) Η προκήρυξη αφορά: ηµόσια σύµβαση. II.1.5) Σύντοµη περιγραφή της σύµβασης: Αφορά την εκπόνηση της Μελέτης του Βασικού Σχεδιασµού για το χερσαίο τµήµα του Ελληνο-Ιταλικού αγωγού Φ.Α. Υψηλής Πίεσης που θα κατασκευασθεί µε αφετηρία την περιοχή της Κοµοτηνής και πέρας κατάλληλη περιοχή πλησίον των ακτών της Θεσπρωτίας. Αντικείµενο της Μελέτης είναι ενδεικτικά α)ο αγωγός Φ.Α. Υψηλής Πίεσης, διαµέτρου Φ42 και συνολικού µήκους περίπου 590 km µε τους απαιτούµενους για τη λειτουργία σταθµούς βανοστασίων και ξεστροπαγίδων β)τέσσερεις (4) Σταθµοί Συµπίεσης στις περιοχές Κήπων Έβρου, Κοµοτηνής, Νέας Μεσηµβρίας Θεσσαλονίκης και Θεσπρωτίας γ) δύο (2) Σταθµοί Μέτρησης η/και Ρύθµισης της πίεσης στις περιοχές Κοµοτηνής και Νέας Μεσηµβρίας Θεσσαλονίκης δ) ενός (1) ιασυνοριακού Σταθµού Μέτρησης στην περιοχή της Θεσπρωτίας ε)ενός (1) Κέντρου Συντήρησης και Λειτουργίας σε περιοχή της Ηπείρου και στ)τα απαιτούµενα συστήµατα τηλεχειρισµού και τηλελέγχου σε επέκταση των υφισταµένων του Εθνικού Συστήµατος Μεταφοράς. Η δυναµικότητα του έργου θα είναι 8,8 bcm/y µε δυνατότητα επέκτασης µέχρι τη µέγιστη τεχνική ικανότητα του αγωγού. Είναι δυνατόν κατά τη Β Φάση του ιαγωνισµού να τροποποιηθεί κατά τι το ανωτέρω αντικείµενο. Η Μελέτη θα καλύψει ενδεικτικά: την εκπόνηση της Βάσης Σχεδιασµού (Project Design Basis) για το έργο που θα συµπεριλαµβάνει τις κατάλληλες τεχνικές προδιαγραφές, την οριστικοποίηση της χάραξης του αγωγού έως την κλίµακα 1:5000 και της χωροθέτησης των εγκαταστάσεων σε συνέχεια και σε συνεργασία µε τον Μελετητή Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, τα θέµατα µελετών διεργασιών και του σχεδιασµού του αγωγού και των εγκαταστάσεων, τα θέµατα των σωληνώσεων µε την διαστασιολόγηση και επιλογή των υλικών, τις λοιπές µελέτες που απαιτούνται όπως στατικές, σεισµολογικές, γεωλογικές, ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, εξοπλισµού και οργάνων, SCADA, σχεδιασµού θαλάµων ελέγχου, τηλεπικοινωνιών και τηλεδιοίκησης, καθοδικής προστασίας, έως το βαθµό που απαιτείται για την δηµοπράτηση της κατασκευής του Έργου, κοστολόγηση του έργου, θέµατα οργάνωσης της διοίκησης των έργων κατασκευής και προετοιµασία των τευχών δηµοπράτησης. Επίσης θα εκπονηθούν σύµφωνα προς τον νόµο και τη διεθνή πρακτική, Μελέτη Ασφαλείας του Έργου και προµελέτες α)της γενικής διάταξης των κτιριακών εγκαταστάσεων και β)των κτιρίων, για τις θέσεις που θα επιλεγούν. Στον Ανάδοχο Μελετητή θα διατεθούν όλες οι τεχνικές µελέτες που έχουν εκπονηθεί στη Μελέτη Σκοπιµότητας του Έργου, καθώς και στα πλαίσια της κατασκευής του υφιστάµενου δικτύου στο µήκος που οδεύει παράλληλα µε το Έργο. II.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δηµόσιες συµβάσεις (CPV): Κύριο λεξιλόγιο: Κύριο αντικείµενο: II.1.7) Η σύµβαση καλύπτεται από τη συµφωνία περί δηµοσίων συµβάσεων (GOVERNMENT PROCUREMENT AGREEMENT): Όχι. II.1.8) Υποδιαίρεση σε τµήµατα: Όχι. II.1.9) Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: Όχι. II.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2 II.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση: Ο προϋπολογισµός της σύµβασης, όπως αυτή αναλυτικά περιγράφεται ανωτέρω στο τµήµα II.1.5, επί του οποίου αντιστοιχεί η προσφορά, ανέρχεται σε έξι εκατοµµύρια διακόσιες τριάντα χιλιάδες ΕΥΡΩ ( ), πλέον ΦΠΑ. Συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος προαίρεσης, ο προϋπολογισµός µπορεί να φθάσει κατ ανώτατο όριο το ποσό των , πλέον ΦΠΑ. II.2.2) ικαιώµατα προαίρεσης. Προσωρινό χρονοδιάγραµµα για άσκηση των εν λόγω δικαιωµάτων προαίρεσης: ικαίωµα προαίρεσης προϋπολογισµού ύψους ενός εκατοµµυρίου οχτακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων ευρώ ( ), πλέον ΦΠΑ. Το δικαίωµα αυτό µπορεί να ασκηθεί εντός δέκα πέντε (15) µηνών από την υπογραφή της Σύµβασης. II.3) ΙΑΡΚΕΙΑ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: έκα πέντε (15) µήνες από τη σύναψη της Σύµβασης. ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΝΟΜΙΚΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ III.1) ΌΡΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ III.1.1) Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτούνται: - Κατά την Β Φάση της διαδικασίας του ιαγωνισµού, µε την υποβολή των προσφορών, οι προεπιλεγέντες θα κληθούν να καταθέσουν Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής ποσού διακοσίων χιλιάδων ΕΥΡΩ ( ), που θα εκδοθεί από µία ή περισσότερες τράπεζες που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε κράτος µέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή από το ΤΣΜΕ Ε. - Για την υπογραφή της Σύµβασης θα κατατεθεί Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ποσού ίσο µε το δέκα τοις εκατό (10%) του Συµβατικού Τιµήµατος που θα εκδοθεί από µια ή περισσότερες τράπεζες που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε κράτος µέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή από το ΤΣΜΕ Ε. - Τα κείµενα των ανωτέρω Εγγυητικών Επιστολών θα συνταχθούν στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα. Για τις Εγγυητικές Επιστολές που έχουν εκδοθεί σε άλλη γλώσσα πλην της ελληνικής η της αγγλικής θα πρέπει vα κατατεθεί και επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική ή αγγλική. Η µετάφραση στην ελληνική πρέπει να είναι από το Υπουργείο Εξωτερικών ή την Ελληνική Πρoξεvική Αρχή στη χώρα που εκδόθηκε η ανωτέρω Επιστολή. Η µετάφραση στην αγγλική πρέπει να είναι από αρµόδια αρχή της χώρας εγκατάστασης του Προσφέροντος. - Επίσης κατά την διάρκεια εκπόνησης της Μελέτης, θα γίνονται κρατήσεις ύψους πέντε τοις εκατό (5%) επί του εκάστοτε τιµολογίου πληρωµής. III.1.2) Κύριοι όροι χρηµατοδότησης και πληρωµής ή/και αναφορά στις εφαρµοζόµενες συναφείς διατάξεις: - Χρηµατοδότηση από ιδίους πόρους και συγχρηµατοδότηση κατά 50% µε ανώτατο όριο τα από την Ε.Ε., Τοµέας ιευρωπαϊκών ικτύων Υποδοµών (ΤΕΝ Ε Financial Acceptance Committee, Απόφαση 2004-G114/04-ΤΡΕΝ/05/ΤΕΝ Ε- S της ). - Οι πληρωµές θα καταβάλλονται τµηµατικά, µε την πρόοδο της εκπόνησης της µελέτης. - Στην περίπτωση Σύµπραξης εταιριών οι πληρωµές θα γίνονται σε κάθε µέλος χωριστά, σύµφωνα µε τη συµµετοχή τους, όπως ορίζεται κατωτέρω στο σηµείο ΙΙΙ.1.3. III.1.3) Νοµική µορφή που πρέπει να έχει ο όµιλος οικονοµικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύµβαση: - ικαίωµα συµµετοχής στο ιαγωνισµό έχουν Φυσικά ή Νοµικά Πρόσωπα ή Κοινοπραξίες (J/V) ή Συµπράξεις (Consortia) αυτών, υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται και στην παράγραφο ΙΙΙ.2 κατωτέρω. - Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή Σύµπραξης, κατά τη φάση υποβολής της Προσφοράς αρκεί η υποβολή προσυµφώνου σύστασης της Κοινοπραξίας/Σύµπραξης (όχι απαραίτητα συµβολαιογραφικό έγγραφο), δεσµευτικό για τα µέλη σε περίπτωση ανάθεσης. Για την υπογραφή της Σύµβασης θα απαιτηθεί το σύµφωνα µε το Νόµο έγγραφο σύστασης της Κοινοπραξίας/Σύµπραξης. - Στην περίπτωση Κοινοπραξίας/Σύµπραξης, η συµµετοχή εκάστου µέλους της θα καθοριστεί στην προσφορά που θα υποβληθεί στην επόµενη φάση του ιαγωνισµού και δεν επιτρέπεται να µεταβληθεί κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Μελέτης. - Κάθε διαγωνιζόµενη Κοινοπραξία/Σύµπραξη οφείλει να ορίσει ως επικεφαλής (Leader) ένα εκ των µελών της. - Φυσικά ή Νοµικά πρόσωπα που συµµετέχουν στο ιαγωνισµό ως µέλος Κοινοπραξίας/Σύµπραξης δεν δύναται να συµµετέχουν στο ιαγωνισµό µεµονωµένα ή ως µέλος άλλης Κοινοπραξίας/Σύµπραξης ή να επικαλούνται ικανότητα άλλου Φυσικού ή Νοµικού προσώπου ή Κοινοπραξίας/Σύµπραξης που συµµετέχει στο ιαγωνισµό. III.1.4) Άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύµβασης: Όχι. ΙΙΙ. 2) ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΙΙ.2.1) Προσωπική κατάσταση των οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο: Οι Συµµετέχοντες µπορεί να είναι Φυσικά η Νοµικά Πρόσωπα µε βάση εγκατάστασης σύµφωνα µε τη Νοµοθεσία σε κράτος µέλος της Ε.Ε. ή χώρα του Ε.Ο.Χ. ή Κράτους µε συµφωνία σύνδεσης µε την Ε.Ε. που δικαιούνται της συµµετοχής σε ιαγωνισµούς του δηµοσίου τοµέα και Κοινοπραξίες/Συµπράξεις των ανωτέρω µε την προϋπόθεση της προσκόµισης των ακόλουθων νοµιµοποιητικών εγγράφων για κάθε συµµετέχοντα ή µέλος της Κοινοπραξίας / Σύµπραξης: Πιστοποιητικού εγγραφής σε Επαγγελµατικό Φορέα σύµφωνα µε τη Νοµοθεσία της Χώρας στην οποία είναι εγκατεστηµένη η βάση του Φυσικού ή Νοµικού Προσώπου και σχετικού για την ικανότητα να αναλάβουν συγκεκριµένες υπηρεσίες. Σε περίπτωση µη έκδοσης του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό θα αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση ή σε περίπτωση που αυτή δεν προβλέπεται, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού. ήλωση του συµµετέχοντος και σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή Σύµπραξης του κάθε µέλους της, όπου θα αναφέρεται ότι: i)έχει µελετήσει τους όρους του ιαγωνισµού και τους αποδέχεται, ii) όλα τα υποβαλλόµενα στοιχεία είναι αληθή Καταστατικό επικαιροποιηµένο σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας εγκατάστασης της εταιρίας που συµµετέχει, ή όλων των µελών σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή Σύµπραξης, καθώς και απόφασης των.σ. για συµµετοχή στο ιαγωνισµό σύµφωνα µε τους όρους αυτού, ορισµό του νόµιµου εκπροσώπου ως την υπογραφή της Σύµβασης και προσδιορισµό του ποσοστού συµµετοχής στην Κοινοπραξία ή Σύµπραξη.

3 Προσύµφωνο σύστασης στην περίπτωση Κοινοπραξίας / Σύµπραξης και υπεύθυνη (δεσµευτική) δήλωση, όλων των µελών της Κοινοπραξίας / Σύµπραξης ότι θα συστήσουν την Κοινοπραξία / Σύµπραξη σε περίπτωση ανάθεσης της Μελέτης σε αυτήν. ήλωση αποδοχής του ορισµού από τον Νόµιµο Εκπρόσωπο Αριθµό Fax του Νόµιµου Εκπροσώπου. Κάθε συµµετέχουσα εταιρία ή σε περίπτωση Κοινοπραξίας/Σύµπραξης κάθε µέλος της, πρέπει να υποβάλει : Αποσπάσµατα από δικαστικά αρχεία ή ελλείψει αυτών ισότιµα έγγραφα που εκδίδονται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης ή σε περίπτωση κατά την οποία το οικείο κράτος δεν εκδίδει τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, αυτά µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφεροµένου ή σε περίπτωση που αυτή δεν προβλέπεται, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού τα οποία θα αναφέρουν ότι: i) δεν έχει καταδικαστεί και δεν έχει κινηθεί καµία διαδικασία εις βάρος του για την κήρυξή του σε πτώχευση, υποχρεωτική διαχείριση, συµβιβασµό πτώχευσης ή οποιοδήποτε άλλο τύπο τέτοιας διαδικασίας που προβλέπεται από την εθνική του Νοµοθεσία ii) δεν έχει καταδικαστεί για οτιδήποτε σχετικό µε την πρακτική του ή την επαγγελµατική του ακεραιότητα και συµπεριφορά iii) δεν έχει διαπράξει καµία εµπορική απάτη Πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους µέλους ή σε περίπτωση κατά την οποία το οικείο κράτος δεν εκδίδει το παραπάνω πιστοποιητικά, αυτά µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφεροµένου ή σε περίπτωση που αυτή δεν προβλέπεται, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης, τα οποία θα αναφέρουν ότι: i) έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά µε την πληρωµές των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ii) έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του ως προς την πληρωµή φόρων σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας στην οποία είναι εγκατεστηµένη ή την ελληνική νοµοθεσία Βεβαιώσεις για την ονοµαστικοποίηση των µετοχών και µετοχολόγιο µε ηµεροµηνία έκδοσης το πολύ 30 εργάσιµες ηµέρες πριν την υποβολή της Προσφοράς και µε θεώρηση ακριβούς αντιγράφου εξηγµένου εκ του τηρουµένου βιβλίου µετόχων της εταιρείας, τόσο για τις ηµεδαπές όσο και τις αλλοδαπές ανώνυµες εταιρείες (Άρθρο 8 ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 8 του ν. 3414/2005). Ειδικά για τις αλλοδαπές ανώνυµες εταιρείες, σε περίπτωση κατά την οποία δεν προβλέπεται ονοµαστικοποίηση των µετοχών τους κατά το δίκαιο της χώρας που έχουν την έδρα τους, πρέπει να προσκοµίσουν : - Σχετική βεβαίωση από αρµόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, ή άλλως υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υφίσταται υποχρέωση ονοµαστικοποίησης. - Έγκυρη και ενηµερωµένη κατάσταση των µετόχων της. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν τηρείται τέτοια ενηµερωµένη κατάσταση µετόχων, η αλλοδαπή εταιρεία υποχρεούται να προσκοµίσει σχετική κατάσταση των µετόχων της που κατέχουν τουλάχιστον 1% των µετοχών ή δικαιωµάτων ψήφου της ανώνυµης εταιρείας σύµφωνα µε την τελευταία Γενική Συνέλευση εφόσον οι µέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση η αλλοδαπή εταιρεία οφείλει να αιτιολογήσει τους λόγους για τους οποίους δεν είναι γνωστοί οι ως άνω µέτοχοι. Όλα τα ανωτέρω έγγραφα που αφορούν σε αλλοδαπές εταιρείες πρέπει να είναι επικυρωµένα από την κατά νόµο αρµόδια αρχή του κράτους συστάσεως του υποψηφίου και να συνοδεύονται σε περίπτωση κατά την οποία δεν έχουν συνταχθεί στην ελληνική ή αγγλική από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική. - Υπεύθυνη δήλωση ότι οι συµµετέχουσες εταιρείες δεν είναι εξωχώριες και δεν εµπίπτουν στις διατάξεις της παρ.4 εδαφ. α & β του άρθρου 4 του Ν. 3310/2005, όπως ισχύει. Επίκληση Πόρων Τρίτων: Σε περίπτωση που οι Προσφέροντες επικαλούνται και κάνουν χρήση της χρηµατοοικονοµικής ή/και της τεχνικής ή/και της επαγγελµατικής ικανότητας Οικονοµικών Φορέων, σύµφωνα µε το άρθρο 54 της οδηγίας 2004/17/ΕΚ, οι Οικονοµικοί αυτοί Φορείς θα πρέπει να πληρούν όρους συµµετοχής όµοιους µε τους συµµετέχοντες στο ιαγωνισµό, όπως στο σηµείο ΙΙΙ.2.1 ως ανωτέρω και ειδικότερα να έχουν βάση εγκατάστασης κράτος µέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή κράτους που έχει υπογράψει Συµφωνία Σύνδεσης µε την Ε.Ε.. Σε αυτήν την περίπτωση, οι Προσφέροντες πρέπει να υποβάλλουν τα ακόλουθα στοιχεία για τους Οικονοµικούς Φορείς: i. Όλα τα νοµίµως επικυρωµένα πιστοποιητικά και λοιπά έγγραφα τα οποία η παρούσα προκήρυξη αναφέρει ότι θα πρέπει να υποβληθούν από κάθε συµµετέχουσα εταιρία ή στην περίπτωση Κοινοπραξίας/Σύµπραξης από κάθε εταιρία µέλος της, όπου ο όρος ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ αντικαθίσταται από τον όρο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ». Περίπτωση Κοινοπραξίας/Σύµπραξης Οικονοµικών Φορέων δεν υφίσταται. ii. Απόφαση του.σ. ή του αρµόδιου καταστατικού οργάνου του οικονοµικού φορέα, µε την οποία θα εγκρίνεται η παροχή προς τον Προσφέροντα της χρηµατοοικονοµικής ή/και της τεχνικής ή/και της επαγγελµατικής ικανότητας του φορέα, ώστε να είναι στη διάθεση του Προσφέροντα καθ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύµβασης. Η σχετική απόφαση θα πρέπει να είναι λεπτοµερής και να εξειδικεύει τους συγκεκριµένους πόρους που θα είναι διαθέσιµοι να χρησιµοποιηθούν από τον Προσφέροντα για την Μελέτη, µε ρητή προς τούτο δέσµευση, σε τρόπο ώστε να είναι δυνατό στον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ να προβεί στην αξιολόγηση και εκτίµηση της σηµασίας των σχετικών πόρων κατά το στάδιο του ιαγωνισµού και στη διαπίστωση κατά την εκτέλεση της Μελέτης της υλοποίησης αυτής της δέσµευσης. iii. Αποδεικτικό της σχέσης µεταξύ του Προσφέροντα και του οικονοµικού φορέα, θεωρηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. - Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν οι παραπάνω υποχρεώσεις του Οικονοµικού Φορέα ή/και δεν υποβληθούν τα προαναφερόµενα δικαιολογητικά, η επίκληση δεν θα λαµβάνεται υπ όψιν στην αξιολόγηση των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η µη τήρηση των δηλωθέντων για την σχέση µε τον Οικονοµικό Φορέα, δίδει στον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ το δικαίωµα της εφαρµογής των διατάξεων για έκπτωση του ΜΕΛΕΤΗΤΗ.

4 - Οι δηλώσεις και τα έγγραφα του Προσφέροντα και των Οικονοµικών Φορέων που αφορούν την επίκληση πόρων, θα αποτελέσουν περιεχόµενο της Σύµβασης της Μελέτης. - Κάθε Οικονοµικός Φορέας θα δύναται να διαθέτει την ικανότητα του και τις υπηρεσίες του σύµφωνα µε τα ανωτέρω αναφερόµενα, προς ένα µόνο Προσφέροντα. Είναι δυνατόν στη Β Φάση του ιαγωνισµού, κατά τη υποβολή Προσφοράς από τους Προσφέροντες που θα επιλεγούν στην φάση αυτή, να ζητηθούν πρόσθετα στοιχεία ή δεσµεύσεις σχετικά µε την ανωτέρω σχέση του προσφέροντος και του Οικονοµικού Φορέα. Τα ζητούµενα προς υποβολή στοιχεία στην παρούσα Α' Φάση της διαδικασίας του ιαγωνισµού, αποτελούν το περιεχόµενο του Φακέλου Α και υποβάλλονται από τον συµµετέχοντα µε αίτησή του, υπογεγραµµένη από τον Νόµιµο Εκπρόσωπό του. Τα στοιχεία του Φακέλου Α θα επικαιροποιηθούν στην επόµενη φάση του διαγωνισµού από τους προσφέροντες που θα επιλεγούν σε αυτή. Σε περίπτωση µη υποβολής εγγράφων που ζητούνται στο Φάκελο Α, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να τα ζητήσει, θέτοντας προς τούτο σχετική προθεσµία. Αν τα έγγραφα δεν υποβληθούν στην προκαθορισµένη προθεσµία, ο Συµµετέχων στο ιαγωνισµό αποκλείεται από την περαιτέρω αξιολόγηση. ΙΙΙ.2.2) Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική ικανότητα: Κάθε Συµµετέχων ατοµικά ή ως εταιρία ή κάθε µέλος Κοινοπραξίας / Σύµπραξης πρέπει να υποβάλει: - παρουσίαση του οικονοµικού υποβάθρου της εταιρίας συµπεριλαµβανοµένων των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων - ισολογισµών των τριών (3) τελευταίων ετών. Επί ποινή αποκλεισµού ο µέσος όρος του ετήσιου κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας των Φυσικών ή Νοµικών προσώπων ή των µελών της Κοινοπραξίας / Σύµπραξης αθροιστικά, πρέπει να υπερβαίνει τα 5 εκατοµµύρια ΕΥΡΩ. - Τραπεζική βεβαίωση για πιστοληπτική ικανότητα µόνον από τον επικεφαλής (leader) της Κοινοπραξίας / Σύµπραξης η αθροιστικά από όλα τα µέλη της. ΙΙΙ.2.3) Τεχνική ικανότητα: Κάθε Συµµετέχων ατοµικά ή ως εταιρία και σε περίπτωση Κοινοπραξίας/Σύµπραξης κάθε εταιρία µέλος, πρέπει να υποβάλει : Έγγραφα που να αποδεικνύουν το προφίλ, τη δοµή, το προσωπικό, την οργάνωση και την υποδοµή τους. Πληροφορίες για τα διαθέσιµα υπολογιστικά συστήµατα αλλά και τα υπάρχοντα προγράµµατα αυτών, τις προσφερόµενες εργασίες και τεχνολογίες. Κατάλογο Μελετών Έργων Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης που έχουν πραγµατοποιηθεί τα τελευταία πέντε (5) χρόνια. Ο κατάλογος θα περιλαµβάνει στοιχεία όπως: i) περιγραφή Μελέτης ii) κύριος του έργου/πελάτης µε όνοµα προς επικοινωνία iii) είδος σύµβασης, αριθµός σύµβασης, ηµεροµηνία ανάθεσης σύµβασης iv) περιγραφή του υπό µελέτη αγωγού (υλικό, ονοµαστική διάµετρος, πίεση σχεδιασµού, µήκος) v) σύντοµη τεχνική περιγραφή του αντικειµένου της σύµβασης vi) αρχικό και τελικό κόστος σύµβασης vii) προγραµµατισµένη και πραγµατική περίοδος αποπεράτωσης Κατάλογο Μελετών Έργων Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης που είναι σε φάση εκπόνησης καθώς και το ανεκτέλεστο µέρος αυτών. Επί ποινή αποκλεισµού, η ελάχιστη απαιτούµενη εµπειρία, είναι η επιτυχής εκπόνηση των ακόλουθων µελετών αθροιστικά την τελευταία πενταετία : α) Βασικού Σχεδιασµού ή FEED τουλάχιστον ενός (1) έργου αγωγού Φ.Α., πίεσης σχεδιασµού τουλάχιστον 70 bar, ελάχιστης διαµέτρου 24 και ελάχιστου µήκους 100 km, β) Βασικού Σχεδιασµού ή FEED τουλάχιστον ενός (1) φυγοκεντρικού Σταθµού Συµπίεσης Φυσικού Αερίου δυναµικότητας κατ' ελάχιστο 20 MW, γ) Βασικού Σχεδιασµού ή FEED τουλάχιστον ενός (1) Σταθµού Μέτρησης και ενός (1) σταθµού Ρύθµισης - Πίεσης σε Σύστηµα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (θα µπορούσαν και να συνυπάρχουν) δυναµικότητας κατ' ελάχιστο Νm3/h Φ.Α. δ) Βασικού Σχεδιασµού ή FEED τουλάχιστον ενός (1) συστήµατος SCADA που να περιλαµβάνει τουλάχιστον δύο (2) κέντρα ελέγχου (gas control centers) και τουλάχιστον δέκα (10) τοπικές µονάδες συλλογής µετρήσεων (Remote Terminal Units RTU s) και ε) Προµελέτης ή οριστικής µελέτης ή µελέτης εφαρµογής τουλάχιστον δύο (2) Κτιριακών έργων, και διαθεσιµότητα πτυχίου Γ Τάξης, κατηγορίας 6 Αρχιτεκτονικών Μελετών Κτιριακών Έργων για Έλληνες συµµετέχοντες, ή ισοδυνάµου ικανότητας βάσει αποδεικτικών στοιχείων για αλλοδαπούς. Στη περίπτωση Κοινοπραξίας / Σύµπραξης το κριτήριο (α) ως ανωτέρω της εµπειρίας Βασικού Σχεδιασµού ή FEED του αγωγού Φ.Α. πρέπει να ικανοποιείται από µέλος της, µε µερίδιο συµµετοχής στην Κοινοπραξίας / Σύµπραξης κατ ελάχιστο 35% και έχοντας τη θέση του Leader της Κοινοπραξίας / Σύµπραξης Επί ποινή αποκλεισµού, κάθε Συµµετέχων στο ιαγωνισµό, Φυσικό ή Νοµικό πρόσωπο ή µέλος της Κοινοπραξίας / Σύµπραξης πρέπει να υποβάλλει Πιστοποιητικό Ποιότητας σύµφωνα µε το ISO 9001/2000, η ισοδυνάµου σύµφωνα µε το Άρθρο 52 της Οδηγίας της Ε.Ε. 2004/17/ΕΚ, το οποίο να είναι σε ισχύ κατά τη φάση υποβολής της Προσφοράς. Κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι Συµµετέχοντες στον ιαγωνισµό ή/και οι οικονοµικοί φορείς που θα παράσχουν σε Συµµετέχοντα χρηµατοοικονοµική ή/και τεχνική ή/και επαγγελµατική ικανότητα, ενδέχεται να κληθούν από την Αναθέτουσα Αρχή να παρουσιάσουν τις ικανότητές τους σε συνάντηση µιας (1) ηµέρας στα γραφεία της µε δαπάνες τους. ΙΙΙ.2.4) Συµβάσεις ανατιθέµενες κατ αποκλειστικότητα: Όχι. III.3.) ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΙ ΙΚΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ III.3.1) Η παροχή υπηρεσίας παραχωρείται σε συγκεκριµένη επαγγελµατική τάξη: Όχι. III.3.2) Τα νοµικά πρόσωπα θα κληθούν να δηλώσουν τα ονόµατα και τα επαγγελµατικά προσόντα των στελεχών τους που θα είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση της σύµβασης: Ναι ΤΜΗΜΑ IV: ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ IV.1) ΕΙ ΟΣ ΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ IV.1.1) Είδος της διαδικασίας: Κλειστή. IV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

5 IV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης της σύµβασης: Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά όσον αφορά: Τα κριτήρια που αναφέρονται στη συγγραφή υποχρεώσεων ή στην πρόσκληση υποβολής προσφορών ή την πρόσκληση για διαπραγµάτευση IV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασµού: Όχι. IV.3) ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ IV.3.1) Αριθµός αναφοράς που χρησιµοποιεί για τον φάκελο ο αναθέτων φορέας: 24/07/ Π IV.3.2) Προηγούµενη(ες) δηµοσίευση (δηµοσιεύσεις) που αφορά(ούν) την ίδια σύµβαση: Όχι. IV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και τυχόν συµπληρωµατικών εγγράφων: Προθεσµία για την παραλαβή αιτήσεων για έγγραφα ή για την πρόσβαση σε έγγραφα. Ηµεροµηνία: 31/01/2008 Έγγραφα µε πληρωµή: Όχι. IV.3.4) Προθεσµία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συµµετοχής: 15/02/2008 και ώρα 12:00µ.µ. IV.3.5) Γλώσσα (-ες) στην (στις) οποία(ες) µπορούν να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συµµετοχής: Ελληνικά ή Αγγλικά ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ VI.1) ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: Όχι. VI.2) ΣΥΜΒΑΣΗ(ΕΙΣ) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ(ΟΝΤΑΙ) ΜΕ ΕΡΓΟ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ: Ναι, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Τµήµα ΙΙΙ.1.2. VI.3) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 1) Σηµειώνεται ρητά ότι η Σύµβαση που θα υπογραφεί, υπόκειται στη διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων του Ν. 3310/2005 όπως ισχύει µετά την τροποποίησή του από το Ν. 3414/ ) Η διαδικασία υποβολής των προσφορών διέπεται από το Π.. 59 (ΦΕΚ Α, αρ.φύλλου 63, 16 Μαρτίου 2007) µε το οποίο ενσωµατώνεται στην Εθνική Νοµοθεσία η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/17/ΕΚ, σε συνδυασµό µε τον Κανονισµό Προµηθειών της ΕΠΑ (ΦΕΚ 1037/ , αρ. αποφ. 1/Γ/12808), ο οποίος ισχύει και για τον ΕΣΦΑ όπως προβλέπεται στο Άρθρο 10 του ν.3428/2005, και τον Νόµο 2854/ ) Τα κριτήρια αξιολόγησης της πλέον συµφέρουσας από οικονοµικής άποψης προσφοράς καθώς και η στάθµιση αυτών θα περιέχονται στην πρόσκληση υποβολής των προσφορών, η οποία θα αποσταλεί σε όσους επιλεγούν για συµµετοχή στη Β Φάση του ιαγωνισµού. 4) Οι οικονοµικές προσφορές (στη Β Φάση του ιαγωνισµού) θα υποβληθούν αποκλειστικά (επί ποινή αποκλεισµού) σε Ευρώ. 5) Ο ανάδοχος που τελικά θα επιλεγεί ( φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, ατοµικά ή ως µέλος Κοινοπραξίας/Σύµπραξης, καθώς και ο/οι οικονοµικός/-κοί φορέας/-ρείς που διαθέτει/-τουν προς τον ανάδοχο τις ικανότητές τους) δεν επιτρέπεται να συµµετάσχει µε οποιονδήποτε τρόπο στο σχήµα που θα αναλάβει την κατασκευή του έργου, επί ποινή αποκλεισµού του αντίστοιχου σχήµατος από τον ιαγωνισµό κατασκευής του έργου. 6) Το ποσό της προαίρεσης προϋπολογισµού της παραγράφου ΙΙ.2.2 θα προσαρµοσθεί στο ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του Συµβατικού Τιµήµατος όπως θα διαµορφωθεί από την προσφορά του µειοδότη, σύµφωνα µε τους όρους της Προκήρυξης του ιαγωνισµού. 7) Η παρούσα προκήρυξη έχει δηµοσιευτεί και στην αγγλική γλώσσα στην επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και έχει εισαχθεί στον σχετικό δικτυακό τόπο του ΕΣΦΑ Α.Ε. (http://www.desfa.gr). Σε περίπτωση διάστασης ερµηνείας µεταξύ του ελληνικού και αγγλικού κειµένου, θα υπερισχύει το ελληνικό κείµενο. VI.4) ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ: VI.4.1) Φορέας αρµόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής: Επίσηµη επωνυµία: ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. Ταχυδροµική διεύθυνση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 207 Πόλη: ΑΘΗΝΑ Ταχ. Κώδικας Χώρα: ΕΛΛΑ Α Τηλέφωνο: Φαξ: ιεύθυνση διαδικτύου (URL): Φορέας αρµόδιος για τις διαδικασίες διαµεσολάβησης: - VI.4.2) Υποβολή προσφυγών: Επακριβείς πληροφορίες σχετικά µε την προθεσµία (τις προθεσµίες) για την υποβολή προσφυγών: Οι προσφυγές υποβάλλονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου 2522/1997 (ΦΕΚ 178Α/ ) για τη ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεως, δηµοσίων Έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 89/665/Ε.Ο.Κ και του Νόµου 2854/2000. VI.4.3) Υπηρεσία από την οποία µπορούν να ληφθούν πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών: Επίσηµη επωνυµία: ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. Ταχυδροµική διεύθυνση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 207 Πόλη: ΑΘΗΝΑ Ταχ. Κώδικας Χώρα: ΕΛΛΑ Α Τηλέφωνο: Φαξ: ιεύθυνση διαδικτύου (URL): VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 16/01/2008

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ Ι.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣEIΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ Ι.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣEIΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Δημοσίευση στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Φαξ: (352) 29 29 42 670 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ojs@publications.europa.eu Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ Ι.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΙΕΥΘΥΝΣEIΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Επίσηµη Επωνυµία : ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ΑΕ,

Διαβάστε περισσότερα

GR-Αθήνα: Πακέτα λογισμικού δικτύωσης 2010/S 207-316127 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Προμήθειες

GR-Αθήνα: Πακέτα λογισμικού δικτύωσης 2010/S 207-316127 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Προμήθειες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:316127-2010:text:el:html GR-Αθήνα: Πακέτα λογισμικού δικτύωσης 2010/S 207-316127 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Δημοσίευση στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Φαξ: (352) 29 29 42 670 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ojs@publications.europa.eu Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

GR-Πτολεμαϊδα: Κατασκευαστικές εργασίες για εμπορικά κτίρια, αποθήκες και βιομηχανικά κτίρια, για κτίρια σχετιζόμενα με τις μεταφορές

GR-Πτολεμαϊδα: Κατασκευαστικές εργασίες για εμπορικά κτίρια, αποθήκες και βιομηχανικά κτίρια, για κτίρια σχετιζόμενα με τις μεταφορές 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:154845-2010:text:el:html GR-Πτολεμαϊδα: Κατασκευαστικές εργασίες για εμπορικά κτίρια, αποθήκες και βιομηχανικά κτίρια,

Διαβάστε περισσότερα

Κράτη μέλη - Σύμβαση παροχής υπηρεσιών - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία. GR-Αθήνα: Υπηρεσίες διαχείρισης κατασκευαστικών έργων

Κράτη μέλη - Σύμβαση παροχής υπηρεσιών - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία. GR-Αθήνα: Υπηρεσίες διαχείρισης κατασκευαστικών έργων 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:91497-2011:text:el:html GR-Αθήνα: Υπηρεσίες διαχείρισης κατασκευαστικών έργων 2011/S 56-091497 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

GR-Αθήνα: Γραφεία 2010/S 248-379450 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Προμήθειες

GR-Αθήνα: Γραφεία 2010/S 248-379450 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Προμήθειες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:379450-2010:text:el:html GR-Αθήνα: Γραφεία 2010/S 248-379450 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Προμήθειες ΤΜΗΜΑ I:

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες μηχανικού σχετιζόμενες με την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων 2014/S Προκήρυξη σύμβασης.

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες μηχανικού σχετιζόμενες με την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων 2014/S Προκήρυξη σύμβασης. 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:357564-2014:text:el:html Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες μηχανικού σχετιζόμενες με την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ηµοσίευση στο Συµπλήρωµα της Επίσηµης Εφηµερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Φαξ: (352) 29 29 42 670 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: ojs@publications.europa.eu Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής

Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής Ημερομηνία δημοσίευσης: 09.06.2010 Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών Προθεσμία: 03.08.2010 Δεδομένα Εγγράφου: 29.07.2010 Τοποθεσία παράδοσης: Irakleio Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 2014/S Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 2014/S Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:321458-2014:text:el:html Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 2014/S 182-321458 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για την κατασκευή έργων πολιτικού μηχανικού 2014/S Προκήρυξη σύμβασης

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για την κατασκευή έργων πολιτικού μηχανικού 2014/S Προκήρυξη σύμβασης 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:169852-2014:text:el:html Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για την κατασκευή έργων

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες μηχανικού σχετιζόμενες με την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων 2013/S Προκήρυξη σύμβασης.

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες μηχανικού σχετιζόμενες με την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων 2013/S Προκήρυξη σύμβασης. 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:222437-2013:text:el:html Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες μηχανικού σχετιζόμενες με την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων

Διαβάστε περισσότερα

GR-Θεσσαλονίκη: Υπηρεσίες μηχανικού σχετιζόμενες με την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων 2012/S Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

GR-Θεσσαλονίκη: Υπηρεσίες μηχανικού σχετιζόμενες με την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων 2012/S Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:85248-2012:text:el:html GR-Θεσσαλονίκη: Υπηρεσίες μηχανικού σχετιζόμενες με την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων 2012/S

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 2014/S Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 2014/S Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:86964-2014:text:el:html Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 2014/S 052-086964 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Αθήνα: Έντυπο υλικό και συναφή προϊόντα 2016/S Προκήρυξη σύμβασης υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Αγαθά

Ελλάδα-Αθήνα: Έντυπο υλικό και συναφή προϊόντα 2016/S Προκήρυξη σύμβασης υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Αγαθά 1 / 5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:455294-2016:text:el:html Ελλάδα-: Έντυπο υλικό και συναφή προϊόντα 2016/S 248-455294 Προκήρυξη σύμβασης υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

GR-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Γεωλογικές, γεωφυσικές και άλλες επιστημονικές υπηρεσίες ερευνών 2013/S Προκήρυξη σύμβασης.

GR-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Γεωλογικές, γεωφυσικές και άλλες επιστημονικές υπηρεσίες ερευνών 2013/S Προκήρυξη σύμβασης. 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:110782-2013:text:el:html GR-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Γεωλογικές, γεωφυσικές και άλλες επιστημονικές υπηρεσίες ερευνών

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285698-2011:text:el:html

Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285698-2011:text:el:html 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285698-2011:text:el:html GR-Ηράκλειο: Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες επίβλεψης κατασκευών 2014/S 047-078771. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες επίβλεψης κατασκευών 2014/S 047-078771. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:78771-2014:text:el:html Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες επίβλεψης κατασκευών 2014/S 047-078771 Προκήρυξη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

GR-Ιωάννινα: Καύσιμα 2011/S 227-368487. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες

GR-Ιωάννινα: Καύσιμα 2011/S 227-368487. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:368487-2011:text:el:html GR-Ιωάννινα: Καύσιμα 2011/S 227-368487 Προκήρυξη σύμβασης Προμήθειες Οδηγία 2004/18/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Θεσσαλονίκη: Γαλακτοκομικά προϊόντα 2013/S 155-270221. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες

Ελλάδα-Θεσσαλονίκη: Γαλακτοκομικά προϊόντα 2013/S 155-270221. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες 1/9 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:270221-2013:text:el:html Ελλάδα-Θεσσαλονίκη: Γαλακτοκομικά προϊόντα 2013/S 155-270221 Προκήρυξη σύμβασης Προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΗΜΟΣ ΓΑΛΛΙΚΟΥ Ν. ΚΙΛΚΙΣ

(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΗΜΟΣ ΓΑΛΛΙΚΟΥ Ν. ΚΙΛΚΙΣ ΗΜΟΣ ΓΑΛΛΙΚΟΥ Ν. ΚΙΛΚΙΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΤΜΗΜΑ Ι: Αναθέτουσα Αρχή Ι.1) Επωνυµία, διεύθυνση και σηµείο επαφής Οργανισµός : ΗΜΟΣ ΓΑΛΛΙΚΟΥ Υπ όψη: Σεβαστή Κυριακίδου Ταχυδροµική ιεύθυνση: Καµπάνη, ήµου Γαλλικού,

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Αθήνα: Τυπωμένοι φάκελοι με διαφανή θυρίδα 2014/S 054-090933. Προκήρυξη σύμβασης Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Προμήθειες

Ελλάδα-Αθήνα: Τυπωμένοι φάκελοι με διαφανή θυρίδα 2014/S 054-090933. Προκήρυξη σύμβασης Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Προμήθειες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:90933-2014:text:el:html Ελλάδα-Αθήνα: Τυπωμένοι φάκελοι με διαφανή θυρίδα 2014/S 054-090933 Προκήρυξη σύμβασης Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

GR-Θέρμη: Υπηρεσίες μηχανικού σχετιζόμενες με την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων 2013/S Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

GR-Θέρμη: Υπηρεσίες μηχανικού σχετιζόμενες με την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων 2013/S Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:105745-2013:text:el:html GR-Θέρμη: Υπηρεσίες μηχανικού σχετιζόμενες με την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων 2013/S 063-105745

Διαβάστε περισσότερα

Κράτη μέλη - Σύμβαση παροχής υπηρεσιών - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία

Κράτη μέλη - Σύμβαση παροχής υπηρεσιών - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:334551-2011:text:el:html GR-Θεσσαλονίκη: Κατασκευαστικές εργασίες για σταθμούς οδικής εξυπηρέτησης 2011/S 205-334551

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες

Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες Ημερομηνία δημοσίευσης: 20.10.2010 Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών Προθεσμία: 07.12.2010 Δεδομένα Εγγράφου: 29.11.2010 Τοποθεσία παράδοσης: Γεωγραφική περιοχή:

Διαβάστε περισσότερα

GR-Θεσσαλονίκη: Γεωλογικές, γεωφυσικές και άλλες επιστημονικές υπηρεσίες ερευνών 2012/S Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

GR-Θεσσαλονίκη: Γεωλογικές, γεωφυσικές και άλλες επιστημονικές υπηρεσίες ερευνών 2012/S Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:80483-2012:text:el:html GR-Θεσσαλονίκη: Γεωλογικές, γεωφυσικές και άλλες επιστημονικές υπηρεσίες ερευνών 2012/S

Διαβάστε περισσότερα

GR-Θέρμη: Υπηρεσίες μηχανικού σχετιζόμενες με την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων 2012/S Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

GR-Θέρμη: Υπηρεσίες μηχανικού σχετιζόμενες με την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων 2012/S Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:90174-2012:text:el:html GR-Θέρμη: Υπηρεσίες μηχανικού σχετιζόμενες με την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων 2012/S 55-090174

Διαβάστε περισσότερα

GR-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 2013/S Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

GR-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 2013/S Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:178745-2013:text:el:html GR-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 2013/S 104-178745 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Έργα. Προορίζεται για την Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Ηµ/νία παραλαβής της προκήρυξης Αριθµός αναφοράς

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Έργα. Προορίζεται για την Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Ηµ/νία παραλαβής της προκήρυξης Αριθµός αναφοράς ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ηµοσίευση στο Συµπλήρωµα της Επίσηµης Εφηµερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Φαξ (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 2013/S Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 2013/S Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:222401-2013:text:el:html Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 2013/S 129-222401 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Ανάλυση περιβαλλοντικών δεικτών για κατασκευαστικά έργα 2014/S 106-186267. Προκήρυξη σύμβασης.

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Ανάλυση περιβαλλοντικών δεικτών για κατασκευαστικά έργα 2014/S 106-186267. Προκήρυξη σύμβασης. 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:186267-2014:text:el:html Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Ανάλυση περιβαλλοντικών δεικτών για κατασκευαστικά έργα 2014/S

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Ελληνικό/Αθήνα: Καύσιμα αεριωθουμένων τύπου κηροζίνης 2014/S 055-091609. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες

Ελλάδα-Ελληνικό/Αθήνα: Καύσιμα αεριωθουμένων τύπου κηροζίνης 2014/S 055-091609. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:91609-2014:text:el:html Ελλάδα-Ελληνικό/Αθήνα: Καύσιμα αεριωθουμένων τύπου κηροζίνης 2014/S 055-091609 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

GR-Κέρκυρα: Αποκατάσταση χώρου απόθεσης απορριμμάτων 2011/S ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Έργα

GR-Κέρκυρα: Αποκατάσταση χώρου απόθεσης απορριμμάτων 2011/S ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Έργα 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:85069-2011:text:el:html GR-Κέρκυρα: Αποκατάσταση χώρου απόθεσης απορριμμάτων 2011/S 52-085069 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ήµος Πάρου ιεύθυνση Τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

GR-Αθήνα: Μηχανολογικά ανταλλακτικά εκτός από κινητήρες και μέρη τους 2012/S 245-403203. Προκήρυξη σύμβασης Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας.

GR-Αθήνα: Μηχανολογικά ανταλλακτικά εκτός από κινητήρες και μέρη τους 2012/S 245-403203. Προκήρυξη σύμβασης Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:403203-2012:text:el:html GR-Αθήνα: Μηχανολογικά ανταλλακτικά εκτός από κινητήρες και μέρη τους 2012/S 245-403203

Διαβάστε περισσότερα

Κράτη μέλη - Σύμβαση παροχής υπηρεσιών - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία. GR-Αθήνα: Αρχιτεκτονικές υπηρεσίες για εξωτερικούς χώρους

Κράτη μέλη - Σύμβαση παροχής υπηρεσιών - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία. GR-Αθήνα: Αρχιτεκτονικές υπηρεσίες για εξωτερικούς χώρους 1/7 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:150079-2010:text:el:html GR-Αθήνα: Αρχιτεκτονικές υπηρεσίες για εξωτερικούς χώρους 2010/S 99-150079 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

GR-Αθήνα: Κατασκευή αυτοκινητοδρόμων και οδών 2009/S 30-043772 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Έργα

GR-Αθήνα: Κατασκευή αυτοκινητοδρόμων και οδών 2009/S 30-043772 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Έργα 1/5 GR-Αθήνα: Κατασκευή αυτοκινητοδρόμων και οδών 2009/S 30-043772 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Έργα ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε./Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ηµοσίευση στο Συµπλήρωµα της Επίσηµης Εφηµερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Φαξ (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int

Διαβάστε περισσότερα

Κράτη μέλη - Σύμβαση παροχής υπηρεσιών - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία

Κράτη μέλη - Σύμβαση παροχής υπηρεσιών - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:334563-2011:text:el:html GR-Θεσσαλονίκη: Κατασκευαστικές εργασίες για σταθμούς οδικής εξυπηρέτησης 2011/S 205-334563

Διαβάστε περισσότερα

GR-Θεσσαλονίκη: Κατασκευαστικές εργασίες για αυτοκινητόδρομους 2012/S Προκήρυξη σύμβασης. Έργα

GR-Θεσσαλονίκη: Κατασκευαστικές εργασίες για αυτοκινητόδρομους 2012/S Προκήρυξη σύμβασης. Έργα 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:200553-2012:text:el:html GR-Θεσσαλονίκη: Κατασκευαστικές εργασίες για αυτοκινητόδρομους 2012/S 121-200553 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Πάτρα: Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών 2015/S 031-052302. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

Ελλάδα-Πάτρα: Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών 2015/S 031-052302. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:52302-2015:text:el:html Ελλάδα-Πάτρα: Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών 2015/S 031-052302 Προκήρυξη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ( ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ( ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ηµοσίευση στο Συµπλήρωµα της Επίσηµης Εφηµερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Φαξ: (352) 29 29 42 670 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: Πληροφορίες και ηλεκτρονικά έντυπα:

Διαβάστε περισσότερα

Καλώδια και εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών

Καλώδια και εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών Καλώδια και εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών Ημερομηνία δημοσίευσης: 31.07.2010 Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών Προθεσμία: 27.09.2010 Δεδομένα Εγγράφου: 22.09.2010 Τοποθεσία παράδοσης: Irakleio Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

CY-Λευκωσία: Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού 2008/S ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Υπηρεσίες

CY-Λευκωσία: Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού 2008/S ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Υπηρεσίες 1/5 CY-Λευκωσία: Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού 2008/S 171-228793 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Υπηρεσίες ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Υπουργείο Παιδείας και

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ

Υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ διαφήμισης και μάρκετινγκ Ημερομηνία δημοσίευσης: 20.07.2010 Είδος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας Προθεσμία: 26.08.2010 Δεδομένα Εγγράφου: 26.08.2010 Τοποθεσία παράδοσης: Γεωγραφική περιοχή: Ελλάδα I.D.:

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Ιωάννινα: Τοπογραφικές υπηρεσίες 2017/S Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

Ελλάδα-Ιωάννινα: Τοπογραφικές υπηρεσίες 2017/S Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1 / 6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:270202-2017:text:el:html Ελλάδα-: Τοπογραφικές υπηρεσίες 2017/S 132-270202 Προκήρυξη σύμβασης Υπηρεσίες Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

... ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Προμήθειες

... ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Προμήθειες Γραφική ύλη Ημερομηνία δημοσίευσης: 30.07.2010 Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών Προθεσμία: 04.10.2010 Δεδομένα Εγγράφου: - Τοποθεσία παράδοσης: Γεωγραφική περιοχή: Ελλάδα I.D.: 6090205 Είδος εγγράφου:

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Αθήνα: Μετασχηματιστές ισχύος 2015/S 028-047856. Προκήρυξη σύμβασης Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Προμήθειες

Ελλάδα-Αθήνα: Μετασχηματιστές ισχύος 2015/S 028-047856. Προκήρυξη σύμβασης Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Προμήθειες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:47856-2015:text:el:html Ελλάδα-Αθήνα: Μετασχηματιστές ισχύος 2015/S 028-047856 Προκήρυξη σύμβασης Επιχειρήσεις κοινής

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Κομοτηνή: Έργα κατασκευής αποχετεύσεων 2013/S 246-429603. Προκήρυξη σύμβασης Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Έργα

Ελλάδα-Κομοτηνή: Έργα κατασκευής αποχετεύσεων 2013/S 246-429603. Προκήρυξη σύμβασης Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Έργα 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:429603-2013:text:el:html Ελλάδα-Κομοτηνή: Έργα κατασκευής αποχετεύσεων 2013/S 246-429603 Προκήρυξη σύμβασης Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες επιστημονικών ερευνών 2013/S Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες επιστημονικών ερευνών 2013/S Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:287257-2013:text:el:html Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες επιστημονικών ερευνών 2013/S 165-287257 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Δημοσίευση στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg, Φαξ : (+352) 29 29 42 670 Hλεκτρονικό ταχυδρομείο:mp-ojs@opoce.cec.eu.int

Διαβάστε περισσότερα

CY-Λεμεσός: Έτοιμο σκυρόδεμα 2012/S Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες

CY-Λεμεσός: Έτοιμο σκυρόδεμα 2012/S Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:185680-2012:text:el:html CY-Λεμεσός: Έτοιμο σκυρόδεμα 2012/S 112-185680 Προκήρυξη σύμβασης Προμήθειες Οδηγία 2004/18/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Γεωλογικές, γεωφυσικές και άλλες επιστημονικές υπηρεσίες ερευνών 2013/S Προκήρυξη σύμβασης.

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Γεωλογικές, γεωφυσικές και άλλες επιστημονικές υπηρεσίες ερευνών 2013/S Προκήρυξη σύμβασης. 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:222440-2013:text:el:html Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Γεωλογικές, γεωφυσικές και άλλες επιστημονικές υπηρεσίες ερευνών

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Αθήνα: Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων 2017/S Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

Ελλάδα-Αθήνα: Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων 2017/S Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1 / 5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:223392-2017:text:el:html Ελλάδα-: Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων 2017/S 111-223392 Προκήρυξη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

GR-Θέρμη: Κατασκευαστικές εργασίες για αυτοκινητόδρομους 2012/S Προκήρυξη σύμβασης. Έργα

GR-Θέρμη: Κατασκευαστικές εργασίες για αυτοκινητόδρομους 2012/S Προκήρυξη σύμβασης. Έργα 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:175073-2012:text:el:html GR-Θέρμη: Κατασκευαστικές εργασίες για αυτοκινητόδρομους 2012/S 105-175073 Προκήρυξη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

CY-Λευκωσία: Εύκαμπτοί σωλήνες 2010/S ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Προμήθειες

CY-Λευκωσία: Εύκαμπτοί σωλήνες 2010/S ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Προμήθειες 1/7 CY-Λευκωσία: Εύκαμπτοί σωλήνες 2010/S 35-050771 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Προμήθειες ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Τμήμα Κρατικών Αγορών και Προμηθειών,

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Σέρρες: Υπηρεσίες φυτοκομίας 2017/S Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

Ελλάδα-Σέρρες: Υπηρεσίες φυτοκομίας 2017/S Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1 / 6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:238419-2017:text:el:html Ελλάδα-Σέρρες: Υπηρεσίες φυτοκομίας 2017/S 118-238419 Προκήρυξη σύμβασης Υπηρεσίες Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για το έργο: «Ανασχεδιασμός Διεργασιών και Αναδιοργάνωση Νοσοκομείου»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για το έργο: «Ανασχεδιασμός Διεργασιών και Αναδιοργάνωση Νοσοκομείου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23/12/2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ζαχάρωφ 3 Ταχ. Κώδικας: 115 21, Αθήνα Πληροφορίες: κ. Παιδή e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Κράτη μέλη - Σύμβαση παροχής υπηρεσιών - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία. GR-Ηράκλειο: Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού 2011/S

Κράτη μέλη - Σύμβαση παροχής υπηρεσιών - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία. GR-Ηράκλειο: Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού 2011/S 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:214590-2011:text:el:html GR-Ηράκλειο: Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού 2011/S 129-214590 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)

Διαβάστε περισσότερα

GR-Αιγίνιο: Έργα κατασκευής αποχετεύσεων 2013/S 007-007554. Προκήρυξη σύμβασης. Έργα

GR-Αιγίνιο: Έργα κατασκευής αποχετεύσεων 2013/S 007-007554. Προκήρυξη σύμβασης. Έργα 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:7554-2013:text:el:html GR-Αιγίνιο: Έργα κατασκευής αποχετεύσεων 2013/S 007-007554 Προκήρυξη σύμβασης Έργα Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

GR-Πειραιάς: Εξοπλισμός ραδιοφωνίας, τηλεόρασης, επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιών και συναφής εξοπλισμός 2012/S 171-283079

GR-Πειραιάς: Εξοπλισμός ραδιοφωνίας, τηλεόρασης, επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιών και συναφής εξοπλισμός 2012/S 171-283079 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283079-2012:text:el:html GR-Πειραιάς: Εξοπλισμός ραδιοφωνίας, τηλεόρασης, επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιών και συναφής

Διαβάστε περισσότερα

X Το (τα) προαναφερόµενο(-α) σηµείο(-α) επαφής: 2

X Το (τα) προαναφερόµενο(-α) σηµείο(-α) επαφής: 2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ηµοσίευση στο συµπλήρωµα της Επίσηµης Εφηµερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Φαξ: (352) 29 29 42 670 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: Πληροφορίες και ηλεκτρονικά έντυπα:

Διαβάστε περισσότερα

CY-Λευκωσία: Κοινοβουλευτικά κτίρια και κτίρια δημοσίων συνελεύσεων 2009/S ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Έργα

CY-Λευκωσία: Κοινοβουλευτικά κτίρια και κτίρια δημοσίων συνελεύσεων 2009/S ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Έργα 1/6 CY-Λευκωσία: Κοινοβουλευτικά κτίρια και κτίρια δημοσίων συνελεύσεων 2009/S 41-059465 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Έργα ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Πτολεμαΐδα: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικών μηχανημάτων, συσκευών και συναφούς εξοπλισμού 2015/S 026-044163

Ελλάδα-Πτολεμαΐδα: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικών μηχανημάτων, συσκευών και συναφούς εξοπλισμού 2015/S 026-044163 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:44163-2015:text:el:html Ελλάδα-Πτολεμαΐδα: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικών μηχανημάτων, συσκευών και

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Τοπογραφικές υπηρεσίες 2013/S 212-368129. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Τοπογραφικές υπηρεσίες 2013/S 212-368129. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:368129-2013:text:el:html Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Τοπογραφικές υπηρεσίες 2013/S 212-368129 Προκήρυξη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΥΠΟ ΟΜΩΝ.Τ.Υ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ

Διαβάστε περισσότερα

LANGUAGE: ATTIKOMETROLEGALDEPARTMENT NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: /

LANGUAGE: ATTIKOMETROLEGALDEPARTMENT NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / LANGUAGE: EL CATEGORY: ORIG FORM: F05 VERSION: R2.0.9.S02 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ATTIKOMETROLEGALDEPARTMENT NO_DOC_EXT: 2017-139549 SOFTWARE VERSION: 9.6.3 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE:

Διαβάστε περισσότερα

X Το προαναφερόµενο σηµείο επαφής: 2

X Το προαναφερόµενο σηµείο επαφής: 2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ηµοσίευση στο συµπλήρωµα της Επίσηµης Εφηµερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Φαξ: (352) 29 29 42 670 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: Πληροφορίες και ηλεκτρονικά έντυπα:

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Πάτρα: Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών 2015/S 031-051728. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες

Ελλάδα-Πάτρα: Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών 2015/S 031-051728. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:51728-2015:text:el:html Ελλάδα-Πάτρα: Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών 2015/S 031-051728 Προκήρυξη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

... ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Υπηρεσίες

... ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Υπηρεσίες Υπηρεσίες διαφήμισης Ημερομηνία δημοσίευσης: 25.09.2010 Είδος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας Προθεσμία: 10.11.2010 Δεδομένα Εγγράφου: 09.11.2010 Τοποθεσία παράδοσης: Attiki Γεωγραφική περιοχή: Ελλάδα I.D.:

Διαβάστε περισσότερα

X Στέγαση και υποδομές κοινής ωφελείας

X Στέγαση και υποδομές κοινής ωφελείας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ημοσίευση στο συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Φαξ: (352) 29 29 42 670 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Πληροφορίες και ηλεκτρονικά έντυπα:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Το Αρχείο Ταυτότητας της ομάδας μελέτης β σταδίου του Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Αθήνα: Αντιδραστήρια αιματολογικών τεστ 2017/S Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες

Ελλάδα-Αθήνα: Αντιδραστήρια αιματολογικών τεστ 2017/S Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες 1 / 5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:257861-2017:text:el:html Ελλάδα-Αθήνα: Αντιδραστήρια αιματολογικών τεστ 2017/S 126-257861 Προκήρυξη σύμβασης Προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

CY-Λευκωσία: Κατασκευαστικά υλικά και παρόμοια είδη 2012/S Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες

CY-Λευκωσία: Κατασκευαστικά υλικά και παρόμοια είδη 2012/S Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες 1/9 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166342-2012:text:el:html CY-Λευκωσία: Κατασκευαστικά υλικά και παρόμοια είδη 2012/S 100-166342 Προκήρυξη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

GR-Αθήνα: Κατασκευαστικές εργασίες για σωληνώσεις διανομής νερού άρδευσης 2009/S 130-189511 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Έργα

GR-Αθήνα: Κατασκευαστικές εργασίες για σωληνώσεις διανομής νερού άρδευσης 2009/S 130-189511 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Έργα 1/6 GR-Αθήνα: Κατασκευαστικές εργασίες για σωληνώσεις διανομής νερού άρδευσης 2009/S 130-189511 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Έργα ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσημη επωνυμία: Αριθμός ταυτοποίησης: 2

Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσημη επωνυμία: Αριθμός ταυτοποίησης: 2 Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πληροφορίες και ηλεκτρονικά έντυπα: http://simap.ted.europa.eu Τμήμα I: Αναθέτων φορέας Προκήρυξη σύμβασης υπηρεσίες κοινής ωφέλειας Οδηγία 2014/25/ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Αθήνα: Υπηρεσίες αρχιτεκτονικού σχεδιασμού 2017/S Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

Ελλάδα-Αθήνα: Υπηρεσίες αρχιτεκτονικού σχεδιασμού 2017/S Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1 / 6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:69761-2017:text:el:html Ελλάδα-Αθήνα: Υπηρεσίες αρχιτεκτονικού σχεδιασμού 2017/S 038-069761 Προκήρυξη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

Κράτη μέλη - Σύμβαση παροχής υπηρεσιών - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία. CY-Λευκωσία: Υπηρεσίες οργάνωσης διαγωνισμών αρχιτεκτονικής μελέτης

Κράτη μέλη - Σύμβαση παροχής υπηρεσιών - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία. CY-Λευκωσία: Υπηρεσίες οργάνωσης διαγωνισμών αρχιτεκτονικής μελέτης 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94525-2011:text:el:html CY-Λευκωσία: Υπηρεσίες οργάνωσης διαγωνισμών αρχιτεκτονικής μελέτης 2011/S 58-094525 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:51264-2015:text:el:html

Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:51264-2015:text:el:html 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:51264-2015:text:el:html Ελλάδα-Ηράκλειο: Εξωτερική αξιολόγηση των δραστηριοτήτων του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Αμπελόκηποι: Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 2015/S 025-041824. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

Ελλάδα-Αμπελόκηποι: Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 2015/S 025-041824. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:41824-2015:text:el:html Ελλάδα-Αμπελόκηποι: Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 2015/S 025-041824 Προκήρυξη σύμβασης Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Αμπελόκηποι: Φαρμακευτικά προϊόντα 2013/S 134-231904. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες

Ελλάδα-Αμπελόκηποι: Φαρμακευτικά προϊόντα 2013/S 134-231904. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:231904-2013:text:el:html Ελλάδα-Αμπελόκηποι: Φαρμακευτικά προϊόντα 2013/S 134-231904 Προκήρυξη σύμβασης Προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Αθήνα: Εποπτικά μέσα 2014/S 122-216838. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες

Ελλάδα-Αθήνα: Εποπτικά μέσα 2014/S 122-216838. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες 1/10 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:216838-2014:text:el:html Ελλάδα-Αθήνα: Εποπτικά μέσα 2014/S 122-216838 Προκήρυξη σύμβασης Προμήθειες Οδηγία 2004/18/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοαντιγραφικό χαρτί

Φωτοαντιγραφικό χαρτί Φωτοαντιγραφικό χαρτί Ημερομηνία δημοσίευσης: 31.07.2010 Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών Προθεσμία: 20.09.2010 Δεδομένα Εγγράφου: - Τοποθεσία παράδοσης: Γεωγραφική περιοχή: Ελλάδα I.D.: 6095696 Είδος

Διαβάστε περισσότερα

GR-Θεσσαλονίκη: Υπηρεσίες ψηφιακής χαρτογράφησης 2012/S Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

GR-Θεσσαλονίκη: Υπηρεσίες ψηφιακής χαρτογράφησης 2012/S Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:319384-2012:text:el:html GR-Θεσσαλονίκη: Υπηρεσίες ψηφιακής χαρτογράφησης 2012/S 194-319384 Προκήρυξη σύμβασης Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Μύκονος: Έρευνα αγοράς και οικονομική έρευνα δημοσκοπήσεις και στατιστικές 2017/S Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

Ελλάδα-Μύκονος: Έρευνα αγοράς και οικονομική έρευνα δημοσκοπήσεις και στατιστικές 2017/S Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1 / 5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:306611-2017:text:el:html Ελλάδα-Μύκονος: Έρευνα αγοράς και οικονομική έρευνα δημοσκοπήσεις και στατιστικές 2017/S

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Αθήνα: Υπηρεσίες ασφάλισης 2017/S Προκήρυξη σύμβασης υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Υπηρεσίες

Ελλάδα-Αθήνα: Υπηρεσίες ασφάλισης 2017/S Προκήρυξη σύμβασης υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Υπηρεσίες 1 / 5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281784-2017:text:el:html Ελλάδα-: Υπηρεσίες ασφάλισης 2017/S 137-281784 Προκήρυξη σύμβασης υπηρεσίες κοινής ωφέλειας

Διαβάστε περισσότερα

X Το (τα) προαναφερόµενο(-α) σηµείο(-α) επαφής: 2

X Το (τα) προαναφερόµενο(-α) σηµείο(-α) επαφής: 2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ηµοσίευση στο συµπλήρωµα της Επίσηµης Εφηµερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Φαξ: (352) 29 29 42 670 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: Πληροφορίες και ηλεκτρονικά έντυπα:

Διαβάστε περισσότερα

CY-Λευκωσία: Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 2013/S 007-007688. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες

CY-Λευκωσία: Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 2013/S 007-007688. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες 1/9 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:7688-2013:text:el:html CY-Λευκωσία: Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 2013/S 007-007688 Προκήρυξη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

X Το (τα) προαναφερόµενο(-α) σηµείο(-α) επαφής: 2

X Το (τα) προαναφερόµενο(-α) σηµείο(-α) επαφής: 2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ηµοσίευση στο συµπλήρωµα της Επίσηµης Εφηµερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Φαξ: (352) 29 29 42 670 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: Πληροφορίες και ηλεκτρονικά έντυπα:

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Έργα κατασκευής αποχετεύσεων 2014/S 046-076465. Προκήρυξη σύμβασης. Έργα

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Έργα κατασκευής αποχετεύσεων 2014/S 046-076465. Προκήρυξη σύμβασης. Έργα 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:76465-2014:text:el:html Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Έργα κατασκευής αποχετεύσεων 2014/S 046-076465 Προκήρυξη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Ξάνθη: Τηλεφωνικές συσκευές 2017/S Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες

Ελλάδα-Ξάνθη: Τηλεφωνικές συσκευές 2017/S Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες 1 / 7 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281998-2017:text:el:html Ελλάδα-Ξάνθη: Τηλεφωνικές συσκευές 2017/S 137-281998 Προκήρυξη σύμβασης Προμήθειες Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Λάρισα: Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς αποχετεύσεων 2017/S Προκήρυξη σύμβασης υπηρεσίες κοινής ωφέλειας.

Ελλάδα-Λάρισα: Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς αποχετεύσεων 2017/S Προκήρυξη σύμβασης υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. 1 / 5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:313378-2017:text:el:html Ελλάδα-: Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς αποχετεύσεων 2017/S 151-313378 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Με τη χρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες

Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες Ημερομηνία δημοσίευσης: 31.07.2010 Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών Προθεσμία: 29.09.2010 Δεδομένα Εγγράφου: - Τοποθεσία παράδοσης: Attiki Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Δημοσίευση στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg, Φαξ : (+352) 29 29 42 670 Hλεκτρονικό ταχυδρομείο:ojs@publications.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

GR-Αθήνα: Πυροσβεστικά οχήματα 2011/S 235-380963. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες

GR-Αθήνα: Πυροσβεστικά οχήματα 2011/S 235-380963. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:380963-2011:text:el:html GR-Αθήνα: Πυροσβεστικά οχήματα 2011/S 235-380963 Προκήρυξη σύμβασης Προμήθειες Οδηγία 2004/18/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

GR-Αθήνα: Εξοπλισμός επιθεώρησης με ακτίνες Χ 2011/S 3-004448 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Προμήθειες

GR-Αθήνα: Εξοπλισμός επιθεώρησης με ακτίνες Χ 2011/S 3-004448 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Προμήθειες 1/7 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:4448-2011:text:el:html GR-Αθήνα: Εξοπλισμός επιθεώρησης με ακτίνες Χ 2011/S 3-004448 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)

Διαβάστε περισσότερα

X Το (τα) προαναφερόµενο(-α) σηµείο(-α) επαφής: 2

X Το (τα) προαναφερόµενο(-α) σηµείο(-α) επαφής: 2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ηµοσίευση στο συµπλήρωµα της Επίσηµης Εφηµερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Φαξ: (352) 29 29 42 670 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: Πληροφορίες και ηλεκτρονικά έντυπα:

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Αθήνα: Ένυδρη άσβεστος 2015/S 128-236180. Προκήρυξη σύμβασης Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Προμήθειες

Ελλάδα-Αθήνα: Ένυδρη άσβεστος 2015/S 128-236180. Προκήρυξη σύμβασης Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Προμήθειες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:236180-2015:text:el:html Ελλάδα-Αθήνα: Ένυδρη άσβεστος 2015/S 128-236180 Προκήρυξη σύμβασης Επιχειρήσεις κοινής

Διαβάστε περισσότερα