Zanidip 20 mg επικαλυμμένα με λεπηό υμένιο διζκία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Zanidip 20 mg επικαλυμμένα με λεπηό υμένιο διζκία"

Transcript

1 ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ Zanidip 10 mg επικαλυμμένα με λεπηό υμένιο διζκία Zanidip 20 mg επικαλυμμένα με λεπηό υμένιο διζκία lercanidipine hydrochloride - (ιεξθαληδηπίλε πδξνρισξηθή) ΓΗΑΒΑΣΔ ΠΡΟΔΚΣΗΚΑ ΟΛΟΚΛΖΡΟ ΣΟ ΦΤΛΛΟ ΟΓΖΓΗΧΝ ΥΡΖΖ ΠΡΟΣΟΤ ΑΡΥΗΔΣΔ ΝΑ ΠΑΗΡΝΔΣΔ ΑΤΣΟ ΣΟ ΦΑΡΜΑΚΟ: Φςιάξηε αςηό ηο θύιιο οδεγηών σπήζερ. Ίζωρ σπεηαζηεί να ηο δηαβάζεηε ξανά. - Εάλ έρεηε πεξαηηέξσ απνξίεο, ξσηήζηε ην γηαηξφ ή ην θαξκαθνπνηφ ζαο. - Η ζπληαγή γηα απηφ ην θάξκαθν ρνξεγήζεθε γηα ζαο. Δελ πξέπεη λα δψζεηε ην θάξκαθν ζε άιινπο. Μπνξεί λα ηνπο πξνθαιέζεη βιάβε, αθφκα θαη φηαλ ηα ζπκπηψκαηά ηνπο είλαη ίδηα κε ηα δηθά ζαο. - Εάλ θάπνηα αλεπηζχκεηε ελέξγεηα γίλεηαη ζνβαξή, ή αλ παξαηεξήζεηε θάπνηα αλεπηζχκεηε ελέξγεηα πνπ δελ αλαθέξεηαη ζην παξφλ θχιιν νδεγηψλ, παξαθαιείζζε λα ελεκεξψζεηε ην γηαηξφ ή θαξκαθνπνηφ ζαο. Σο παρόν θύλλο οδηγιών περιέτει: 1 Ση είλαη ην Zanidip θαη πνηα είλαη ε ρξήζε ηνπ 2 Ση πξέπεη λα γλσξίδεηε πξνηνχ πάξεηε ην Zanidip 3 Πψο λα πάξεηε ην Zanidip 4 Πηζαλέο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο 5 Πψο λα θπιάζζεηαη ην Zanidip 6. Λνηπέο πιεξνθνξίεο 1. ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΣΟ ZANIDIP ΚΑΗ ΠΟΗΑ ΔΗΝΑΗ Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ Σν Zanidip αλήθεη ζε κηα θαηεγνξία θαξκάθσλ πνπ νλνκάδνληαη Αληαγσληζηέο Δηαχισλ Αζβεζηίνπ (παξάγσγα δηπδξνππξηδίλεο). Σν Zanidip ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο πςειήο αξηεξηαθήο πίεζεο, πνπ είλαη επίζεο γλσζηή σο ππέξηαζε ζε ελήιηθεο ειηθίαο άλσ ησλ 18 εηψλ (δε ζπληζηάηαη γηα παηδηά θάησ ησλ 18 εηψλ). 2. ΣΗ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΓΝΧΡΗΕΔΣΔ ΠΡΗΝ ΝΑ ΠΑΡΔΣΔ ΣΟ ZANIDIP ΜΖΝ ΠΑΡΔΣΔ ΣΟ ZANIDIP ΚΑΗ ΔΝΖΜΔΡΧΣΔ ΣΟ ΓΗΑΣΡΟ Α: Εάλ είζηε αιιεξγηθφο (έρεηε ππεξεπαηζζεζία) ζηελ πδξνρισξηθή ιεξθαληδηπίλε ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν ζπζηαηηθφ ησλ δηζθίσλ Zanidip. Εάλ είραηε αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο ζε θάξκαθα πνπ είλαη ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο κε ηα δηζθία Zanidip (φπσο ε ακινδηπίλε, ε ληθαξδηπίλε, ε θεινδηπίλε, ε ηζξαδηπίλε, ε ληθεδηπίλε ή ε ιαζηδηπίλε) ε πεξίπησζε πνπ πάζρεηε απφ θάπνηεο θαξδηαθέο παζήζεηο: o Καξδηαθή αλεπάξθεηα πνπ δελ έρεη αληηκεησπίζηεί o Απφθξαμε ηεο αηκαηηθήο ξνήο απφ ηελ θαξδηά o Αζηαζή ζηεζάγρε (ζηεζάγρε εξεκίαο ή επηδεηλνχκελε) o Εληφο ελφο κελφο κεηά απφ θαξδηαθή πξνζβνιή. Εάλ έρεηε ζνβαξά επαηηθά ή λεθξηθά πξνβιήκαηα. Εάλ παίξλεηε θάξκαθα πνπ είλαη αλαζηνιείο ηνπ ηζνελδχκνπ CYP 3A4: o Αληηκπθεηηαζηθά θάξκαθα (φπσο ε θεηνθνλαδφιε ή ε ηηξαθνλαδφιε) o Μαθξνιηδηθά αληηβηνηηθά (φπσο ε εξπζξνκπθίλε ή ε ηξνιεαλδνκπθίλε) o Αληητηθά θάξκαθα (φπσο ε ξηηνλαβίξε). Εάλ παίξλεηε έλα άιιν θάξκαθν πνπ νλνκάδεηαη θπθινζπνξίλε (ρξεζηκνπνηείηαη κεηά απφ 1

2 κεηακφζρεπζε ψζηε λα απνθεπρζεί ε απφξξηςε ηνπ κνζρεχκαηνο). Μαδί κε γθξέηπθξνπη ή ρπκφ γθξέηπθξνπη. Με ρξεζηκνπνηήζεηε ην Zanidip εάλ είζηε έγθπνο ή ζειάδεηε (γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο βιέπε ελφηεηα Κχεζε θαη Θειαζκφο). ΠΡΟΔΞΣΔ ΗΓΗΑΗΣΔΡΑ ΜΔ ΣΟ ZANIDIP ΚΑΗ ΔΝΖΜΔΡΧΣΔ ΣΟΝ ΓΗΑΣΡΟ Α Δ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΠΟΤ: Έρεηε θάπνηεο άιιεο θαξδηαθέο παζήζεηο ή εάλ έρεηε βεκαηνδφηε ή εάλ έρεηε πξνυπάξρνπζα ζηεζάγρε. Έρεηε πξνβιήκαηα κε ην ήπαξ ή ηνπο λεθξνχο ή εάλ θάλεηε αηκνθάζαξζε. ΥΡΖΖ ΑΛΛΧΝ ΦΑΡΜΑΚΧΝ Παξαθαιείζζε λα ελεκεξψζεηε ην γηαηξφ ή ην θαξκαθνπνηφ ζαο εάλ: Παίξλεηε ή έρεηε πάξεη πξφζθαηα άιια θάξκαθα, αθφκα θαη απηά πνπ παίξλεηε ρσξίο ηαηξηθή ζπληαγή Εάλ παίξλεηε β-αλαζηνιείο φπσο κεηνπξνιφιε, δηνπξεηηθά ή αλαζηνιείο ηνπ Α-ΜΕΑ (θάξκαθα γηα ηε ζεξαπεία ηεο ππέξηαζεο) Εάλ παίξλεηε ζηκεηηδίλε (ζε δφζεηο κεγαιχηεξεο απφ 800 mg, θάξκαθν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε έιθε, δπζπεςία ή θαχζν ζηνκάρνπ) Εάλ παίξλεηε δηγνμίλε (θάξκαθν γηα ηε ζεξαπεία θαξδηαθήο πάζεζεο) Εάλ παίξλεηε κηδαδνιάκε (θάξκαθν πνπ βνεζάεη ζηνλ χπλν) Εάλ παίξλεηε ξηθακπηθίλε (θάξκαθν γηα ηε ζεξαπεία ηεο θπκαηίσζεο) Εάλ παίξλεηε αζηεκηδφιε ή ηεξθελαδίλε (θάξκαθα γηα ηηο αιιεξγίεο) Εάλ παίξλεηε ακησδαξφλε ή θηληδίλε (θάξκαθα γηα ηε ζεξαπεία ηεο ηαρπθαξδίαο) Εάλ παίξλεηε θαηλπηνΐλε ή θαξβακαδεπίλε (θάξκαθα γηα ηελ επηιεςία). Ο γηαηξφο ζα παξαθνινπζεί ηελ αξηεξηαθή πίεζε ηνπ αίκαηνο πην ζπρλά απφ φηη ζπλήζσο. ΛΖΦΖ ΣΟΤ ZANIDIP ΜΔ ΣΡΟΦΔ ΚΑΗ ΠΟΣΑ Οη αζζελείο δε ζα πξέπεη λα θαηαλαιψλνπλ αιθνφι θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο κε δηζθία Zanidip, αθνχ απηφ κπνξεί λα απμήζεη ηε δξάζε ησλ δηζθίσλ Zanidip. Οη αζζελείο δελ πξέπεη λα θαηαλαιψλνπλ γθξέηπθξνπη ή ρπκφ γθξέηπθξνπη. ΚΤΖΖ ΚΑΗ ΘΖΛΑΜΟ Με ρξεζηκνπνηείηε ην Zanidip εάλ είζηε έγθπνο ή ζειάδεηε, ή εάλ επηζπκείηε λα κείλεηε έγθπνο ή εάλ δε ρξεζηκνπνηείηε θάπνηα κέζνδν αληηζχιιεςεο. Εάλ ιακβάλεηε ην Zanidip θαη πηζηεχεηε φηη είζηε έγθπνο, ζπκβνπιεπηείηε ην γηαηξφ ζαο. ΟΓΖΓΖΖ ΚΑΗ ΥΔΗΡΗΜΟ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ Θα πξέπεη λα πξνζέρεηε, ιφγσ ηεο πηζαλφηεηαο εκθάληζεο δάιεο, αδπλακίαο θαη θφπσζεο. Μελ νδεγείηε θαη κε ρξεζηκνπνηείηε κεραλήκαηα, έσο φηνπ δηαπηζηψζεηε ηελ επίδξαζε ηνπ Zanidip. ΖΜΑΝΣΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΟΡΗΜΔΝΑ ΤΣΑΣΗΚΑ ΣΟΤ ZANIDIP Εάλ έρεηε ελεκεξσζεί απφ ην γηαηξφ ζαο, φηη έρεηε δπζαλεμία ζε θάπνηα ζάθραξα φπσο δπζαλεμία ζηε ιαθηφδε, γαιαθηνδαηκία ή ζχλδξνκν δπζαπνξξφθεζεο γιπθφδεο/γαιαθηφδεο, ζπκβνπιεπηείηε ηνλ πξηλ πάξεηε απηφ ην θάξκαθν, επεηδή ηα δηζθία πεξηέρνπλ ιαθηφδε. 3. ΠΧ ΝΑ ΠΑΡΔΣΔ ΣΟ ZANIDIP Πάληνηε λα παίξλεηε ην Zanidip απζηεξά ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ γηαηξνχ ζαο. Εάλ έρεηε ακθηβνιίεο, ξσηήζηε ην γηαηξφ ή ην θαξκαθνπνηφ ζαο. Ενήλικες: Η ζπλήζεο δφζε είλαη έλα δηζθίν Zanidip 10 mg ηελ εκέξα, ηελ ίδηα ψξα θάζε κέξα, θαη θαηά πξνηίκεζε ην πξσί, ηνπιάρηζηνλ 15 ιεπηά πξηλ απφ ην πξφγεπκα, επεηδή έλα γεχκα κε πνιιά 2

3 ιηπαξά απμάλεη ζεκαληηθά ηα επίπεδα ηνπ θαξκάθνπ ζην αίκα. Ο γηαηξφο κπνξεί λα ζαο δεηήζεη λα απμήζεηε ηε δφζε, ζε έλα δηζθίν Zanidip 20 mg ηελ εκέξα, εάλ ρξεηαζηεί. Σα δηζθία ζα πξέπεη θαηά πξνηίκεζε λα θαηαπίλνληαη νιφθιεξα κε ιίγν λεξφ. Ηλικιφμένοι: Δελ απαηηείηαη πξνζαξκνγή ηεο εκεξήζηαο δφζεο. Εληνχηνηο, ε έλαξμε ηεο ζεξαπείαο πξέπεη λα γίλεηαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή. Αζθενείς με προβλήμαηα ζηο ήπαρ ή ηοσς νεθρούς: ε απηνχο ηνπο αζζελείο απαηηείηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο, θαη ε αχμεζε ηεο εκεξήζηαο δφζεο ζηα 20 mg πξέπεη λα εμεηάδεηαη κε πξνζνρή. Παιδιά: Απηφ ην θάξκαθν δελ πξέπεη λα ιακβάλεηαη απφ παηδηά ειηθίαο θάησ ησλ 18 εηψλ. Εάλ έρεηε πεξηζζφηεξεο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε απηνχ ηνπ πξντφληνο ξσηήζηε ην γηαηξφ ζαο. ΔΑΝ ΠΑΡΔΣΔ ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΖ ΓΟΖ ZANIDIP ΑΠΟ ΣΖΝ ΚΑΝΟΝΗΚΖ Μην σπερβείηε ηην ζσνιζηώμενη δόζη. Εάλ πάξεηε κεγαιχηεξε δφζε απφ απηή πνπ ζαο έρεη ζπζηήζεη ν γηαηξφο ή ζηελ πεξίπησζε ππεξδνζνινγίαο, δεηήζηε άκεζα ηαηξηθή ζπκβνπιή, θαη εάλ είλαη δπλαηφ, πάξηε καδί ζαο ηα δηζθία θαη/ή ηνλ πεξηέθηε. Η ππέξβαζε ηεο ζσζηήο δφζεο κπνξεί λα πξνθαιέζεη ππφηαζε θαη αξξπζκίεο ή ηαρπθαξδία. Επίζεο κπνξεί λα πξνθαιέζεη απψιεηα ηεο ζπλείδεζεο. ΔΑΝ ΞΔΥΑΔΣΔ ΝΑ ΠΑΡΔΣΔ ΣΟ ZANIDIP Εάλ μεράζαηε λα πάξεηε ην δηζθίν ζαο απιά παξαιείςηε απηή ηε δφζε θαη ζπλερίζηε φπσο πξηλ. Μελ πάξεηε δηπιή δφζε. ΔΑΝ ΣΑΜΑΣΖΔΣΔ ΝΑ ΠΑΗΡΝΔΣΔ ΣΟ ZANIDIP Εάλ ζηακαηήζεηε λα παίξλεηε ην Zanidip ε αξηεξηαθή πίεζε κπνξεί λα απμεζεί μαλά. Παξαθαιείζηε λα ζπκβνπιεχεζζε ην γηαηξφ ζαο πξηλ ηε δηαθνπή ηεο ζεξαπείαο. Εάλ έρεηε πεξηζζφηεξεο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε απηνχ ηνπ πξντφληνο, ξσηήζηε ην γηαηξφ ή ην θαξκαθνπνηφ ζαο. 4. ΠΗΘΑΝΔ ΑΝΔΠΗΘΤΜΖΣΔ ΔΝΔΡΓΔΗΔ Όπσο φια ηα θάξκαθα, έηζη θαη ην Zanidip κπνξεί λα πξνθαιέζεη αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο αλ θαη δελ παξνπζηάδνληαη ζε φινπο ηνπο αλζξψπνπο. Κάποιες ανεπιθύμηηες ενέργειες μπορεί να είναι ζοβαρές: Εάν παραηηρήζεηε κάποια από ασηές ηις ανεπιθύμηηες ενέργειες ενημερώζηε αμέζφς ηον γιαηρό ζας. πάληεο (παποςζηάδονηαη ζε ιηγόηεποςρ από 1 ζηοςρ αζζενείρ): ζηεζάγρε (πφλνο ζην ζηήζνο εμαηηίαο ηεο κεησκέλεο ξνήο ηνπ αίκαηνο ζηελ θαξδηά) Πνιχ ζπάληες (παποςζηάδονηαη ζε ιηγόηεποςρ από 1 ζηοςρ αζζενείρ): ζσξαθηθφο πφλνο, πηψζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο, ιηπνζπκία θαη αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο (ηα ζπκπηψκαηα ζπκπεξηιακβάλνπλ θλεζκφ, εμάλζεκα θαη θλίδσζε) Εάλ πάζρεηε απφ πξνυπάξρνπζα ζηεζάγρε, κε ηελ θαηεγνξία ησλ θαξκάθσλ ζηελ νπνία αλήθεη ην 3

4 Zanidip κπνξεί λα παξνπζηάζεηε απμεκέλε ζπρλφηεηα, δηάξθεηα ή ζνβαξφηεηα απηψλ ησλ θξίζεσλ. Μεκνλσκέλα πεξηζηαηηθά θαξδηαθήο πξνζβνιήο κπνξεί λα εκθαληζζνχλ. Άλλες πιθανές ανεπιθύμηηες ενέργειες: Όρη ζπρλέο (παποςζηάδονηαη ζε ιηγόηεποςρ από 1 ζηοςρ 100 αζζενείρ): θεθαιαιγία, δάιε, ηαρπθαξδία, αίζζεκα παικψλ (δπλαηά ή γξήγνξα ρηππήκαηα), αηθλίδηα εξπζξφηεηα ηνπ πξνζψπνπ, ηνπ ιαηκνχ ή ηνπ άλσ ζψξαθα, νίδεκα ησλ αζηξαγάισλ. πάληεο (παποςζηάδονηαη ζε ιηγόηεποςρ από 1 ζηοςρ αζζενείρ): ππλειία, αδηαζεζία, έκεηνο, θανχξα, πφλνο ζην ζηνκάρη, δηάξξνηα, εμάλζεκα, κπτθφο πφλνο, πνιπνπξία, θφπσζε. Πνιχ ζπάληεο (παποςζηάδονηαη ζε ιηγόηεποςρ από 1 ζηοςρ ): δηφγθσζε νχισλ, αιιαγέο ζηελ επαηηθή ιεηηνπξγία (πνπ δηαπηζηψλνληαη κε αηκαηνινγηθέο εμεηάζεηο), ζπρλνπξία. Εάν κάποια ανεπιθύμηηη ενέργεια γίνεηαι ζοβαρή, ή αν παραηηρήζεηε κάποια ανεπιθύμηηη ενέργεια ποσ δεν αναθέρεηαι ζηο παρόν θύλλο οδηγιών, παρακαλείζθε να ενημερώζεηε ηο γιαηρό ή ηο θαρμακοποιό ζας. 5. ΠΧ ΝΑ ΦΤΛΑΔΣΑΗ ΣΟ ZANIDIP Να θσλάζζεηαι ζε μέρη ποσ δεν ηο θθάνοσν και δεν ηο βλέποσν ηα παιδιά. Να κε ρξεζηκνπνηείηε ην Zanidip κεηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ επηζήκαλζε, ην θνπηί θαη ζην blister. H εκεξνκελία ιήμεο είλαη ε ηειεπηαία εκέξα ηνπ κήλα πνπ αλαθέξεηαη. Φπιάζζεηε ζηελ αξρηθή ζπζθεπαζία ψζηε λα πξνζηαηεχεηαη απφ ην θσο θαη ηελ πγξαζία. H αξρηθή ζπζθεπαζία πξέπεη λα δηαηεξείηαη ζε μεξφ κέξνο. Σα θάξκαθα δελ πξέπεη λα απνξξίπηνληαη ζην λεξφ ηεο απνρέηεπζεο ή ζηα ζθνππίδηα. Ρσηήζηε ην θαξκαθνπνηφ ζαο πψο λα πεηάμεηε ηα θάξκαθα πνπ δελ ρξεηάδνληαη πηα. Απηά ηα κέηξα ζα βνεζήζνπλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 6. ΛΟΗΠΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΣΗ ΠΔΡΗΔΥΔΗ ΣΟ ZANIDIP Η δξαζηηθή νπζία είλαη: ιεξθαληδηπίλε πδξνρισξηθή 10 mg πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 9,4 mg ιεξθαληδηπίλεο ή ιεξθαληδηπίλε πδξνρισξηθή 20 mg πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 18,8 mg ιεξθαληδηπίλεο Σα άιια ζπζηαηηθά είλαη: Πσρήνας διζκίοσ: ιαθηφδε κνλνυδξηθή, θπηηαξίλε κηθξνθξπζηαιιηθή, θαξβνμπκεζπιησκέλν άκπιν λαηξηνχρν, πνβηδφλε Κ30, καγλήζην ζηεαηηθφ. Επικάλσυη: ππξνκειιφδε, ηάιθεο, ηηηαλίνπ δηνμείδν (Ε171), πνιπαηζπιελνγιπθφιε 6000 θαη ζηδήξνπ νμείδην (Ε172). ΔΜΦΑΝΗΖ ΣΟΤ ΕANIDIP ΚΑΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΣΖ ΤΚΔΤΑΗΑ Ζanidip 10 mg: θίηξηλα, ζηξνγγπιά, ακθίθπξηα, επηθαιπκκέλα δηζθία, κε δηαρσξηζηηθή γξακκή ζηελ κία φςε. Η δηαρσξηζηηθή γξακκή ρξεζηκεχεη κφλν γηα λα δηεπθνιχλεη ηε ζξαχζε γηα δηεπθφιπλζε ηεο θαηάπνζεο θαη φρη γηα ηνλ δηαρσξηζκφ ζε ίζεο δφζεηο. Ζandip 20 mg: ξνδ, ζηξνγγπιά, ακθίθπξηα, επηθαιπκκέλα δηζθία, κε δηαρσξηζηηθή γξακκή ζηελ κία φςε. πζθεπαζίεο πνπ εγθξίζεθαλ θαηά ηελ ακνηβαία δηαδηθαζία: Σν Ζanidip δηαηίζεηαη ζε ζπζθεπαζίεο θπςέιεο (blisters) ησλ 7, 14, 28, 35, 42, 50, 56, 98, 100 δηζθίσλ. πζθεπαζίεο πνπ θπθινθνξνχλ ζηελ Ειιάδα: Σν Ζanidip δηαηίζεηαη ζε ζπζθεπαζίεο θπςέιεο 4

5 (blisters) ησλ 28 δηζθίσλ. 5

6 ΚΑΣΟΥΟ ΑΓΔΗΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΧΓΟ Κάηοσορ αδείαρ θςθιοθοπίαρ Galenica AE, Eιεπζεξίαο 4, Κεθηζηά, Σειέθσλν: , Fax: Παπαγωγόρ RECORDATI Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. Via Matteo Civitali Milan, Italy Σξφπνο δηάζεζεο: κε ηαηξηθή ζπληαγή. 6

ΝΑΡΚΩΣΙΚΑ. Tη είλαη ηα λαξθσηηθά;

ΝΑΡΚΩΣΙΚΑ. Tη είλαη ηα λαξθσηηθά; ΝΑΡΚΩΣΙΚΑ Tη είλαη ηα λαξθσηηθά; Έλαο εηδηθφο ζα ζαο έιεγε φηη νπνηαδήπνηε νπζία θπζηθή ή ηερλεηή, πνπ κπνξεί λα δξάζεη ζην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα, θαηαζηαιηηθά ή δηεγεξηηθά, είλαη εμαξηεζηνγφλνο. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΑ ΘΔΛΑΣΔ ΝΑ ΓΝΧΡΗΕΔΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΤΡΗΚΖ ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ

ΟΛΑ ΟΑ ΘΔΛΑΣΔ ΝΑ ΓΝΧΡΗΕΔΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΤΡΗΚΖ ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ Οπξηθή αξζξίηηδα ΟΛΑ ΟΑ ΘΔΛΑΣΔ ΝΑ ΓΝΧΡΗΕΔΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΤΡΗΚΖ ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ Ζ νπξηθή αξζξίηηδα θαη ε ςεπδνπξηθή αξζξίηηδα είλαη νη 2 ζπρλφηεξεο θξπζηαιινγελείο αξζξνπάζεηεο. Υαξαθηεξίδνληαη απφ ππνηξνπηάδνληα

Διαβάστε περισσότερα

4 o. ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ: Τεχνικές & Φάρμακα. Ξεπιεσόμενα

4 o. ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ: Τεχνικές & Φάρμακα. Ξεπιεσόμενα ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ: Τεχνικές & Φάρμακα 4 o Ξεπιεσόμενα 4.1 ΔΗΠΑΓΩΓΗΘΑ... 80 4.1.1 ΔΜΑΠΦΑΙΗΠΖ ΡΖΠ ΒΑΡΝΡΖΡΑΠ ΡΝ ΑΛΩΡΔΟΝ ΑΔΟΑΓΩΓΝ... 80 4.1.2 ΑΛΑΡΝΚΗΑ ΑΛΩΡΔΟΝ ΑΔΟΑΓΩΓΝ... 83 4.2 ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΑΠΘΔΛΝΠ

Διαβάστε περισσότερα

Consumer Policy Toolkit. Summary in Greek. Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών. Περίληψη στα ελληνικά

Consumer Policy Toolkit. Summary in Greek. Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών. Περίληψη στα ελληνικά Consumer Policy Toolkit Summary in Greek Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών Περίληψη στα ελληνικά Οη αγνξέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ έρνπλ ππνζηεί ζεκαληηθέο αιιαγέο ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα. Η θαλνληζηηθή κεηαξξχζκηζε,

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες

Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες Ζουν «μεσα» μας Και «αναμεσα» μας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΑΝΘΡΧΠΗΝΔ ΗΓΗΟΤΓΚΡΑΗΔ Ενπλ «κέζα» καο θαη «αλάκεζα» καο -Ση είλαη νη Ηδηνζπγθξαζίεο; -Πνηα ε ζρέζε

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα:«Κνηλνπνίεζε δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 212Α/17.12.2010)»

Θέμα:«Κνηλνπνίεζε δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 212Α/17.12.2010)» Αθήνα, 03.01.2011 ΠΟΛ.: 1003 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α, Β 2. 15 η Γ/ΝΗ Κ.Β.. ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ. Δηζεγεηήο: Γεκήηξεο Παπαθσλζηαληίλνπ, Δπηβιέπσλ: Εήζεο Σδήθαο, Δξγαζηεξηαθφο ζπλεξγάηεο.

ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ. Δηζεγεηήο: Γεκήηξεο Παπαθσλζηαληίλνπ, Δπηβιέπσλ: Εήζεο Σδήθαο, Δξγαζηεξηαθφο ζπλεξγάηεο. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΘΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΚΟ ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΟ ΘΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΓΕΩΠΟΝΘΑ ΣΜΗΜΑ ΖΩΘΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΕΓΥΟ ΠΡΘΝ ΚΑΘ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΦΑΓΗ Ε ΜΗΡΤΚΑΣΘΚΑ ΚΑΘ ΥΟΘΡΟΤ ΣΑ ΦΑΓΕΘΑ ΣΟΤ ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ ΠΣΤΥΘΑΚΗ ΕΡΓΑΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φπιιάδην νδεγηώλ DFP 584. Πλυντήριο Πιάτων. Πεπιεσόμενα

Φπιιάδην νδεγηώλ DFP 584. Πλυντήριο Πιάτων. Πεπιεσόμενα Φπιιάδην νδεγηώλ Πλυντήριο Πιάτων GR Ελληνικά Πεπιεσόμενα Εγκαηάζηαζη, 1 Σνπνζέηεζε θαη νξηδνληίσζε χλδεζε λεξνχ θαη παξνρή ξεχκαηνο πκβνπιέο γηα ηνλ πξψην θχθιν πιχζεο Σερληθά δεδνκέλα Πεπιγπαθή ηηρ ζςζκεςήρ,

Διαβάστε περισσότερα

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο:

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: 12 Φπινζύλδεηε ζην Χ Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: θιεξνλνκηθόηεηα Εξγαζηήξην Ιαηξηθήο Γελεηηθήο Παλεπηζηήκην Αζελώλ Ννζνθνκείν Παίδσλ " Αγία Σνθία" Αζήλα Τει: +210 7795553 http://iatriki-genetiki.med.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90).

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90). Π.Γ. 219 ηεο 18/30 Μαίνπ 1991 (ΦΔΚ Α 81 - Γηνξζ. θαικ. ζην ΦΔΚ Α 98/1 Ινπι. 1991 θαη ΦΔΚ Α 136 /11 επη. 1991) : Πεξί εκπνξηθψλ Αληηπξνζψπσλ ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 86/653/ΔΟΚ ηνπ ζπκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο,

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο, ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Οξγαληζκφο ΑΘΗΝΑ, 30/9/2010 Αζθάιηζεο Ο.Α.Δ.Δ. Διεπζέξσλ ΑΡ. ΠΡΩΣ.ΓΙΑΦ/Φ9/131/93046 Δπαγγεικαηηψλ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙ.ΜΔ.Π.Α Β ΦΑΗ: ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙ.ΜΔ.Π.Α Β ΦΑΗ: ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙ.ΜΔ.Π.Α Β ΦΑΗ: ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Σσολείο: 2 ο Πειπαμαηικό Γημοηικό σολείο Φλώπιναρ Τάξη: Γ1 Ημεπομηνία:8/12/2009 Διδακηική

Διαβάστε περισσότερα

Σ Η Δ Η Ν Α Η Σ Ο Η Λ Α M ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ

Σ Η Δ Η Ν Α Η Σ Ο Η Λ Α M ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΣΟ ΗΛΑM 2 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ 1) Τί είλαη ν Ιζιακ 2) Μνλνζεϊζκόο 3) Η Μνλαδηθόηεηα ηεο Δμνρόηεηαο ηνπ Θενύ 4) Η Μνλαδηθόηεηα ηεο Λαηξείαο ηνπ Θενύ 5) Η Μνλαδηθόηεηα ηωλ Ολνκάηωλ θαη ηωλ Ιδηνηήηωλ

Διαβάστε περισσότερα

Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ

Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ 1 Αλακθίβνια ε ακθί-δξνκε επηθνηλσλία θαη ε δηαξθήο ζπλ-εξγαζία κεηαμχ ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο απνηειεί κνλφδξνκν γηα ηε δηακφξθσζε ελφο νξγαλσκέλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πνηεο ζεωξνύληαη επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο

Πνηεο ζεωξνύληαη επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο Πνηεο ζεωξνύληαη επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο Επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο είλαη απηέο πνπ: κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ έθξεμε ή ππξθαγηά, κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ βιάβε ζηελ πγεία, είλαη δηαβξωηηθέο ή εξεζηζηηθέο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Water for Injection/Baxter (Viaflo) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε ζάθνο πεξηέρεη 100% w/v Water for Injections.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ TtttTTtkk ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: «Τν Θεζκηθό

Διαβάστε περισσότερα

επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις

επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: Διοίκηση και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ: Διοίκηση Επιχειρήσεων ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις Ελένη Μοσλακάκη Καλλιόπη Μαγούλη Α.Μ 3755 Α.Μ 3511 Επιβλέποσσα

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Ιανουάριος 2011 Κώςτασ Κωνςταντοφλασ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΣΗ ΥΩΡΑ ΜΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΈΝΑ ΌΡΑΜΑ! Φ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΣΗ ΥΩΡΑ ΜΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΈΝΑ ΌΡΑΜΑ! Φ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΣΗ ΥΩΡΑ ΜΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΈΝΑ ΌΡΑΜΑ! Φ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Επραξηζηψ ηνπο καζεηέο θαη ζπλεξγάηεο κνπ πνπ κε πξφηεηλαλ γηα ην βξαβείν εμαίξεηεο παλεπηζηεκηαθήο δηδαζθαιίαο ζηε κλήκε «Ξαλζφπνπινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE)

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Επηκέιεηα: Άγγεινο ηκζηξίθεο ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Η ζπζθεπαζία ζε θελό ησλ ηξνθίκσλ, είλαη κηα ηερληθή ζπληήξεζεο πνιύ ρξήζηκε ζηελ θνπδίλα θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ 1. ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Η Γηαδηθαζία απηή θαζνξίδεη ηελ κέζνδν πνπ αθνινπζείηαη απφ ηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ γηα ηελ απνλνκή Διιεληθνχ ήκαηνο ζην γάια θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ 1 Πεξηερόκελα 1. Αληηθείκελν θαη πεδίν εθαξκνγήο... 5 2. Καλόλεο γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Aμινοξέα διακλαδιζμένηρ αλςζίδαρ

Aμινοξέα διακλαδιζμένηρ αλςζίδαρ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Aμινοξέα διακλαδιζμένηρ αλςζίδαρ (BCAA s) -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΓΔΩΡΓΟΤΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΘΛΗΣΙΚΔ ΚΑΚΩΔΙ Δ ΓΡΟΜΔΙ ΜΔΑΙΩΝ ΜΔΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΑΔΩΝ ΣΟΝ ΚΛΑΙΚΟ ΑΘΛΗΣΙΜΟ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΓΔΩΡΓΟΤΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΘΛΗΣΙΚΔ ΚΑΚΩΔΙ Δ ΓΡΟΜΔΙ ΜΔΑΙΩΝ ΜΔΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΑΔΩΝ ΣΟΝ ΚΛΑΙΚΟ ΑΘΛΗΣΙΜΟ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΓΔΩΡΓΟΤΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ Α.Δ.Μ.: 14713 ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΑΘΛΗΣΙΚΔ ΚΑΚΩΔΙ Δ ΓΡΟΜΔΙ ΜΔΑΙΩΝ ΜΔΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΑΔΩΝ ΣΟΝ ΚΛΑΙΚΟ ΑΘΛΗΣΙΜΟ ΔΠΙΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

10. ΤΑΥΤΕΚΩ. ΘΕΜΑ: «Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών & Εφήβων2011» και «Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων»

10. ΤΑΥΤΕΚΩ. ΘΕΜΑ: «Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών & Εφήβων2011» και «Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων» ΑΔΑ: Β4Λ5ΟΞ7Μ-ΛΝ8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ: 26/6/2012 Γενική Δ/νση:ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/νση:ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα: Πρόληψης & Προαγωγής Υγείας Ταχ. Δ/νση:ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ.

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. Άξζξν 1 ρνιηθή Πεξηθέξεηα 1. Κάζε δεκφζην λεπηαγσγείν έρεη δηθή ηνπ ζρνιηθή πεξηθέξεηα θαη ζ' απηφ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ (Ι.Ε.ΜΕ./Κ.Ε.Ε.Ε.) ΑΠΦΑΙΔΗΑ ΡΟΝΦΗΚΥΛ (HACCP) ΠΔ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΔΠΡΗΑΠΖΠ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ (Ι.Ε.ΜΕ./Κ.Ε.Ε.Ε.) ΑΠΦΑΙΔΗΑ ΡΟΝΦΗΚΥΛ (HACCP) ΠΔ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΔΠΡΗΑΠΖΠ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ (Ι.Ε.ΜΕ./Κ.Ε.Ε.Ε.) ΑΠΦΑΙΔΗΑ ΡΟΝΦΗΚΥΛ (HACCP) ΠΔ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΔΠΡΗΑΠΖΠ ΡΗ ΠΖΚΑΗΛΔΗ HACCP; H A Z A R D A N A L Y S I S & C R I T I C A L C O N T R O L P O I N T S ΡΗ ΔΗΛΑΗ ΡΝ

Διαβάστε περισσότερα