ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αθήνα, Αριθµ. πρωτ /ΕΥ &ΠΤΣ3089 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ /νση: Νίκης 10, Αθήνα Τηλ.: ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ «Τεχνικού Συµβούλου Συντονισµού και Ελέγχου για τα έργα που συγχρηµατοδοτούνται από το Ταµείο Συνοχής : Αποχέτευση Ανατολικού και υτικού τοµέα Θριασίου Πεδίου ( ευτερεύον ίκτυο) και Βασικοί συλλεκτήρες και εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης λυµάτων στο Θριάσιο Πεδίο» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : πλέον Φ.Π.Α. ικαίωµα προαίρεσης: πλέον Φ.Π.Α. ΑΘΗΝΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 Σελίδα 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 4 Άρθρο 1. Προκήρυξη... 4 Άρθρο 2. Πλαίσιο, βασικοί ορισµοί και στοιχεία ΕΡΓΩΝ... 4 Άρθρο 3. Στοιχεία του ιαγωνισµού... 7 Άρθρο 4. Νοµικό Πλαίσιο... 8 Άρθρο 5. Αντικείµενο της σύµβασης παροχής υπηρεσιών... 9 Άρθρο 6. Τόπος παροχής υπηρεσιών...11 Άρθρο 7. ιάρκεια...12 Άρθρο 8. Προϋπολογισµός και δικαίωµα προαίρεσης...12 Άρθρο 9. Παραδοτέα...13 Άρθρο 10. Αµοιβή...15 Άρθρο 11. Χρονοδιάγραµµα υποβολής παραδοτέων...16 Άρθρο 12. Γλώσσα ιαγωνισµού και γλώσσα της ΣΥΜΒΑΣΗΣ...17 ΙΙ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Άρθρο 13. Προθεσµίες, τόπος υποβολής προσφορών...19 Άρθρο 14. Χρόνος Ισχύος Προσφοράς...19 Άρθρο 15. Επιτροπή ιαγωνισµού...19 Άρθρο 16. ικαιούµενοι Συµµετοχής Αποκλειόµενοι από το ιαγωνισµό...20 Άρθρο 17. Λοιπά στοιχεία του διαγωνισµού...23 Άρθρο 18. Οργάνωση, ιοίκηση και Προσωπικό του ΤΣΣΕ...23 Άρθρο 19. Τεύχη ιαγωνισµού και διευκρινίσεις επ αυτών...26 ΙΙΙ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Άρθρο 20. Περιεχόµενο Φακέλου Συµµετοχής...27 Άρθρο 21. Περιεχόµενα Υποφακέλου ικαιολογητικά Συµµετοχής...28 Άρθρο 22. Περιεχόµενα Υποφακέλου Τεχνικής Προσφοράς...41 Άρθρο 23. Περιεχόµενα Υποφακέλου Οικονοµικής Προσφοράς...42 IV. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Άρθρο 24. ιαδικασία Αξιολόγησης...43 Άρθρο 25. Αποτέλεσµα επιλογής...47 Άρθρο 26. Κατάρτιση Σύµβασης Εγγυήσεις...47 V. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 27. Παραλαβή του έργου του ΤΣΣΕ...49 Άρθρο 28. Προθεσµίες Ρήτρες καθυστέρησης...49 Άρθρο 29. Εγγυητική Ευθύνη...49 Άρθρο 30. Εκχωρήσεις Μεταβιβάσεις...50 Άρθρο 31. Εξωτερικοί Συνεργάτες...50 Άρθρο 32. Εκπροσώπηση του ΤΣΣΕ...50 Άρθρο 33. Γενικά καθήκοντα, ευθύνες υποχρεώσεις του ΤΣΣΕ...51 Άρθρο 34. Ο ΤΣΣΕ ως Ανεξάρτητος Εργολάβος...51 Άρθρο 35. Εµπιστευτικότητα...52 Άρθρο 36. Κυριότητα Στοιχείων και Εγγράφων...52 Άρθρο 37. Συµµόρφωση προς την Ισχύουσα Νοµοθεσία...52 Άρθρο 38. Φορολογικές Υποχρεώσεις του ΤΣΣΕ...52 Άρθρο 39. Υποχρεώσεις Ασφάλισης...53 Άρθρο 40. Αλληλογραφία του ΤΣΣΕ µε το ΥΠΟΙΟ...53 Άρθρο 41. Αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών από τον ΤΣΣΕ...53 Άρθρο 42. Λύση ΣΥΜΒΑΣΗΣ...53 Άρθρο 43. Αναστολή της ΣΥΜΒΑΣΗΣ...54 Άρθρο 44. Λήξη της ΣΥΜΒΑΣΗΣ...55 Άρθρο 45. ιαιτησία ικαστήρια...55 Σελίδα 2

3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 57 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II. ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III.: ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΟΜΑ ΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV.: ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V.: ΕΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 61 Σελίδα 3

4 Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1. Προκήρυξη 1.1 Το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών (εφεξής ΥΠΟΙΟ), Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης και Παρακολούθησης ταµείου Συνοχής (εφεξής ΕΥ &ΠΤΣ) προκηρύσσει διεθνή ανοικτό διαγωνισµό προϋπολογισµού πλέον Φ.Π.Α., µη συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος προαίρεσης ύψους πλέον Φ.Π.Α., µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά για την πρόσληψη: «Τεχνικού Συµβούλου Συντονισµού και Ελέγχου για τα έργα που συγχρηµατοδοτούνται από το Ταµείο Συνοχής : Αποχέτευση Ανατολικού και υτικού τοµέα Θριασίου Πεδίου ( ευτερεύον ίκτυο) και Βασικοί συλλεκτήρες και εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης λυµάτων στο Θριάσιο Πεδίο». 1.2 Ο διαγωνισµός ακολουθεί την ανοικτή διαδικασία σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην Οδηγία 2004/18/ΕΚ. Άρθρο 2. Πλαίσιο, βασικοί ορισµοί και στοιχεία ΕΡΓΩΝ 2.1 Τα έργα αποχέτευσης, επεξεργασίας και διάθεσης των λυµάτων του Θριασίου Πεδίου θα εξυπηρετήσουν τα οικιστικά κέντρα Ασπρόπυργο, Ελευσίνα, Μάνδρα και Μαγούλα της υτικής Αττικής. Τα έργα είναι άµεσης προτεραιότητας, είναι σύνθετα µε ιδιαίτερες δυσκολίες γεωτεχνικές, κυκλοφοριακές, µεγάλο τµήµα των δικτύων θα κατασκευαστεί σε αρχαιολογική περιοχή και στην κατασκευή τους εµπλέκονται πολλοί συναρµόδιοι φορείς. 2.2 Η Ελλάδα πρότεινε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εφεξής Ε.Ε.) ενέκρινε µε τις αποφάσεις Ε(2004)5718/ και Ε(2004)5719/ όπως τροποποιήθηκε µε την E(2005)5288/ απόφαση, τη συγχρηµατοδότηση από πόρους του Ταµείου Συνοχής των κατωτέρω έργων, που ολοκληρώνουν την Α Φάση των έργων του Θριασίου : α. Αποχέτευση Ανατολικού και υτικού τοµέα Θριασίου Πεδίου ( ευτερεύον ίκτυο) β. Βασικοί συλλεκτήρες και εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης λυµάτων στο Θριάσιο Πεδίο Στο εξής τα ανωτέρω θα αναφέρονται ως «ΕΡΓΑ». 2.3 Τα βασικά στοιχεία των ΕΡΓΩΝ έχουν ως εξής: α. «Αποχέτευση Ανατολικού και υτικού τοµέα Θριασίου Πεδίου ( ευτερεύον ίκτυο)» - Φορέας Υλοποίησης /Προϊσταµένη Αρχή: ΝΑ. Αττικής (εφεξής ΝΑ Α) Σελίδα 4

5 - ιευθύνουσα Υπηρεσία: ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της ΝΑ Α - Φορέας Λειτουργίας : ΕΥ ΑΠ ΑΕ (εφεξής ΕΥ ΑΠ) - Το ΕΡΓΟ θα υλοποιηθεί µε µία (1) εργολαβία, που θα ανατεθεί µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή και µία (1) σύµβαση παροχής υπηρεσιών που αφορά τον Σύµβουλο Υποστήριξης της ΝΑ Α (συνολικά δύο (2) υποέργα). Η εργολαβία κατασκευής δηµοπρατήθηκε στις , η σύµβαση του Συµβούλου Υποστήριξης της ΝΑ Α έχει ήδη ανατεθεί. β. «Βασικοί συλλεκτήρες και εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης λυµάτων στο Θριάσιο Πεδίο»: - Φορέας Υλοποίησης/ Προϊσταµένη Αρχή/ ιευθύνουσα Υπηρεσία/ Φορέας Λειτουργίας: ΕΥ ΑΠ - Το ΕΡΓΟ θα υλοποιηθεί µε τρεις (3) εργολαβίες και µία (1) σύµβαση παροχής υπηρεσιών που αφορά τον Σύµβουλο Υποστήριξης της ΕΥ ΑΠ (συνολικά τέσσερα (4) υποέργα). ύο εργολαβίες θα ανατεθούν µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή, ενώ η τρίτη εργολαβία θα ανατεθεί µε κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά (Μελέτη Κατασκευή). - Οι εργολαβίες «Βασικοί συλλεκτήρες αποχέτευσης ακαθάρτων υτικού Τοµέα Θριασίου Πεδίου, Εργολαβία Α431» και «Βασικοί συλλεκτήρες αποχέτευσης ακαθάρτων υτικού Τοµέα Θριασίου Πεδίου, Εργολαβία Α432» δηµοπρατήθηκαν στις 07/08/2006, η εργολαβία κατασκευής της εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων (Εργολαβία Α433) δηµοπρατήθηκε στις 5/12/2006 και η σύµβαση παροχής υπηρεσιών συµβούλου δηµοπρατήθηκε στις 02/11/ Στο πλαίσιο της διαβούλευσης που προηγήθηκε της έγκρισης των παραπάνω ΕΡΓΩΝ οι Ελληνικές Αρχές ανέλαβαν να υλοποιήσουν τα εξής: Τη σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ των εµπλεκοµένων φορέων που θα υλοποιήσουν τα ΕΡΓΑ ως αρµόδιοι για την εκτέλεση οργανισµοί, όπου ορίζεται ο τρόπος συνεργασίας µεταξύ των φορέων, ώστε να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσµα κατά την υλοποίηση και τη λειτουργία των ΕΡΓΩΝ. Η Προγραµµατική Σύµβαση έχει υπογραφεί µεταξύ της ΝΑ Α, των ήµων Ελευσίνας, Ασπροπύργου, Μάνδρας, της Κοινότητας Μαγούλας και της ΕΥ ΑΠ, έχει διαβιβαστεί στις υπηρεσίες της Ε.Ε. µε το υπ. αρ /ΕΥ &ΠΤΣ2021/ έγγραφο και αφορά τις υποχρεώσεις που αναλαµβάνει κάθε µέρος κατά την υλοποίηση του ΕΡΓΟΥ «Αποχέτευση Ακαθάρτων Ανατολικού και υτικού τοµέα Θριασίου Πεδίου ( ευτερεύον ίκτυο)» Τη σύσταση Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΡΓΩΝ (εφεξής ΚΕΠΕ), µε αρµοδιότητα και για τα δύο προαναφερθέντα ΕΡΓΑ που θα κατασκευασθούν στο Θριάσιο Πεδίο της Αττικής. Στην ΚΕΠΕ συµµετέχουν εκπρόσωποι που ορίζονται από τους παρακάτω φορείς: Σελίδα 5

6 - Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών (ΥΠΟΙΟ). - Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Περιβάλλον» του ΥΠΕΧΩ Ε (εφεξής ΕΥ ΕΠΠΕΡ) - Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση υτικής Αττικής (ΝΑ Α) - ήµος Ασπροπύργου - ήµος Ελευσίνας - ήµος Μάνδρας - Κοινότητα Μαγούλας - Εταιρεία Ύδρευσης Αποχέτευσης Πρωτευούσης ΑΕ (ΕΥ ΑΠ) - Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ε.Ε.). - Τεχνικό Σύµβουλο Συντονισµού και Ελέγχου που θα προσλάβει το ΥΠΟΙΟ (εφεξής ΤΣΣΕ) - Σύµβουλο Υποστήριξης που θα προσλάβει η ΝΑ Α - Σύµβουλο Υποστήριξης που θα προσλάβει η ΕΥ ΑΠ. Πρόεδρος της ΚΕΠΕ είναι ο Προϊστάµενος της ΕΥ &ΠΤΣ. Στην ΚΕΠΕ µπορούν να παρίστανται, µετά από πρόσκληση του Προέδρου, και εκπρόσωποι άλλων φορέων, οργανισµών ή οργανώσεων. Μπορούν επίσης να προσκαλούνται εµπειρογνώµονες σε οικονοµικά, τεχνικά, κοινωνικά, επιστηµονικά και λοιπά θέµατα. Η ΚΕΠΕ ενηµερώνεται και από τον ΤΣΣΕ που θα προσληφθεί µε τον παρόντα διαγωνισµό Την πρόσληψη από τη ΝΑ Α Συµβούλου Υποστήριξης που θα υποστηρίξει τις Τεχνικές Υπηρεσίες της κατά την περίοδο υλοποίησης του έργου ευθύνης της Την πρόσληψη από την ΕΥ ΑΠ Συµβούλου Υποστήριξης που θα υποστηρίξει τις Τεχνικές Υπηρεσίες της κατά την περίοδο υλοποίησης του έργου ευθύνης της, όπως ορίζεται στην µε αριθµό E(2005)5288/ απόφαση της Ε.Ε. που τροποποίησε την µε αριθµό Ε(2004)5719/ απόφαση. Ο Σύµβουλος Υποστήριξης της ΕΥ ΑΠ συµµετέχει στις συνεδριάσεις της ΚΕΠΕ και σε τεχνικές συναντήσεις για τα ΕΡΓΑ Την πρόσληψη από το ΥΠΟΙΟ Τεχνικού Συµβούλου Συντονισµού και Ελέγχου (ΤΣΣΕ), για να εισηγείται στην ΕΥ &ΠΤΣ του ΥΠΟΙΟ και στην ΕΥ ΕΠΠΕΡ του ΥΠΕΧΩ Ε και να ενηµερώνει τα λοιπά µέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΡΓΩΝ (ΚΕΠΕ) για την εξέλιξη της υλοποίησης των ΕΡΓΩΝ. 2.5 Με τον παρόντα διαγωνισµό επιδιώκεται η επιλογή κατάλληλου Συµβούλου που θα συνδράµει την ΕΥ &ΠΤΣ και την ΕΥ ΕΠΠΕΡ του ΥΠΕΧΩ Ε, στις υποχρεώσεις που απορρέουν από το θεσµικό πλαίσιο και το Σύστηµα ιαχείρισης και Ελέγχου του Ταµείου Συνοχής, σύµφωνα µε την µε αριθµό 41/2006 Γνωµοδότηση και το µε αριθµό πρωτοκόλλου 790/Ερ.21/06 έγγραφο του ΝΣΚ. Η ΕΥ ΕΠΠΕΡ έχει την αρµοδιότητα να προεγκρίνει όλες τις πράξεις που συγχρηµατοδοτούνται και εµπίπτουν στο Ν.1418/84, Σελίδα 6

7 σύµφωνα µε το Ν.2860/2000 και το συµφωνηµένο µε την Ε.Ε. Σύστηµα ιαχείρισης και Ελέγχου του Ταµείου Συνοχής. Το ΥΠΟΙΟ στοχεύει στην επιλογή καταλλήλου Συµβούλου έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η υψηλή εποπτεία των ΕΡΓΩΝ και η εφαρµογή αποτελεσµατικού συστήµατος παρακολούθησης και ελέγχου ώστε να επιτυγχάνεται η παράλληλη και ταυτόχρονη παρακολούθηση των δυο ΕΡΓΩΝ σύµφωνα µε τους στόχους που τίθενται από τις ανωτέρω αναφερόµενες εγκριτικές αποφάσεις και τους κανονισµούς. Άρθρο 3. Στοιχεία του ιαγωνισµού 3.1 Αναθέτουσα Αρχή Αναθέτουσα Αρχή (εφεξής ΑΑ) για την Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συµβούλου Συντονισµού και Ελέγχου για τα έργα «Αποχέτευση Ανατολικού και υτικού τοµέα Θριασίου Πεδίου ( ευτερεύον ίκτυο)» και «Βασικοί συλλεκτήρες και εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης λυµάτων στο Θριάσιο Πεδίο» είναι το ΥΠΟΙΟ. ιευθύνουσα Υπηρεσία: Είναι η ΕΥ &ΠΤΣ. Η µεταβολή των παραπάνω αρχών, οργάνων ή υπηρεσιών, κατ εφαρµογή των κείµενων διατάξεων, δεν επηρεάζει τη νοµιµότητα της παρούσης ιακήρυξης διαγωνισµού ή της σύµβασης που θα υπογραφεί συνέπεια αυτής. Η ΑΑ υπέχει υποχρέωση να ενηµερώσει σχετικά τους ενδιαφεροµένους. Σε κάθε περίπτωση και ειδικά για την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας, ΑΑ του ΤΣΣΕ είναι το ΥΠΟΙΟ. 3.2 Κατηγορία και Περιγραφή Υπηρεσιών - Ταξινόµηση Οι υπηρεσίες που προκηρύσσονται µε την παρούσα αφορούν κυρίως στην παροχή υποστήριξης της ΑΑ στο συντονισµό, εποπτεία και παρακολούθηση της υλοποίησης των ΕΡΓΩΝ και κατατάσσονται στις κύριες κατηγορίες CPV, κύριο λεξιλόγιο και του Κανονισµού (ΕΚ) 2151/2003 (Κατηγορία 12 CPC 867 του Παραρτήµατος ΙΙ του Οδηγίας 2004/18/ΕΚ). 3.3 Τύπος ιαδικασίας ιαγωνισµού Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε βάση την ανοικτή διαδικασία σύµφωνα µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Η συµµετοχή στον παρόντα διαγωνισµό είναι ανοικτή, επί ίσοις όροις, για όσους πληρούν τις νοµικές, οικονοµικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παρούσα ιακήρυξη και διαθέτουν την απαιτούµενη επαγγελµατική επάρκεια και εµπειρία. 3.4 Αποδοχή των όρων της Προκήρυξης Η συµµετοχή του καθενός εκ των ιαγωνιζόµενων στην διαδικασία έχει ως αυτοδίκαιη συνέπεια την πλήρη και χωρίς επιφυλάξεις αποδοχή του συνόλου των όρων της παρούσας και των παραρτηµάτων της, των οποίων θεωρείται ότι έχει λάβει πλήρη γνώση. Σελίδα 7

8 3.5 ικαίωµα Ματαίωσης Η ΑΑ διατηρεί το δικαίωµα να αποφασίσει την ακύρωση της διαδικασίας σε οποιαδήποτε φάση της. Επίσης, αν από την ΑΑ διαπιστωθούν λάθη ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, µπορεί αυτή να ακυρωθεί µερικώς και είτε να αναµορφωθεί το αποτέλεσµα της είτε να διαταχθεί η επανάληψη της από το σηµείο που έγινε το λάθος ή παράλειψη χωρίς ουδεµία υποχρέωση καταβολής αποζηµιώσεως εξ αυτού ή οιουδήποτε άλλου λόγου στους ιαγωνιζόµενους. 3.6 Αποστολή Περιληπτικής ιακήρυξης Η ηµεροµηνία αποστολής της περίληψης της παρούσας στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζεται η Τρίτη 19 εκεµβρίου Αυθεντικό είναι µόνο το κείµενο της παρούσας (στην Ελληνική Γλώσσα), περίληψη της οποίας αποστέλλεται προς δηµοσίευση. Περίληψη της παρούσας ιακήρυξης θα αποσταλεί στον Ελληνικό Τύπο και στο ελτίο του ΤΕΕ. Άρθρο 4. Νοµικό Πλαίσιο Ο διαγωνισµός, η ΣΥΜΒΑΣΗ καθώς και οι σχέσεις µεταξύ της ΑΑ και του ΤΣΣΕ διέπονται από την κείµενη νοµοθεσία και ιδιαίτερα από τις διατάξεις: 1. του Ν. 2362/95 «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», 2. του άρθρου 4 παρ. 1 του 1960/1991, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 12 παρ 2 του Ν. 2860/2000 και στη συνέχεια µε το άρθρο 37 παρ. 8 & 9 του 2937/2001, 3. του Π 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων», 4. της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών» 5. της Οδηγίας 89/665/ΕΟΚ, «για τον συντονισµό των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων περί της εφαρµογής των διαδικασιών προσφυγής στον τοµέα της σύναψης των συµβάσεων κρατικών προµηθειών και δηµοσίων ΕΡΓΩΝ», 6. του Ν. 2522/1997, «Περί δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεων δηµοσίων ΕΡΓΩΝ, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών, σύµφωνα µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ», 7. του άρθρου 98 παρ.1β του Συντάγµατος 2001, που αφορά στον έλεγχο συµβάσεων µεγάλης οικονοµικής αξίας, στις οποίες αντισυµβαλλόµενος είναι το ηµόσιο ή άλλο νοµικό πρόσωπο που εξοµοιώνεται µε το ηµόσιο από την άποψη αυτή, όπως ο Νόµος ορίζει, 8. του άρθρου 8 του Ν. 2741/99, «Κρατικές προµήθειες», Σελίδα 8

9 9. του Π 82/96 «Ονοµαστικοποίηση των µετοχών ελληνικών ανωνύµων εταιρειών που µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης ΕΡΓΩΝ ή προµηθειών του ηµοσίου ή των νοµικών προσώπων του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα», όπως ισχύει, 10. του Ν. 3060/2002, Άρθρο 2, «Έλεγχος νοµιµότητας συµβάσεων προµηθειών, παροχής υπηρεσιών και δηµοσίων ΕΡΓΩΝ», 11. του Ν. 3090/2002, Άρθρο 9, παράγραφος 3, 12. του Π.. 394/1996, «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου (Κ.Π..)», (αναλογική και συµπληρωµατική εφαρµογή), 13. του Ν. 2286/1995, «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις σχετικών θεµάτων» (αναλογική και συµπληρωµατική εφαρµογή), 14. της Κοινής Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών µε αρ / ΙΟΕ/1264 «Καθορισµός αρµοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονοµίας Χρήστου Φώλια» (ΦΕΚ 1432/Β/ ), 15. του Ν.3310/2005 (ΦΕΚ Α 30/ ), όπως τροποποιήθηκε από το Ν.3414/2005 (ΦΕΚ Α 279/ ) και ισχύει. Άρθρο 5. Αντικείµενο της σύµβασης παροχής υπηρεσιών 5.1 Το ΥΠΟΙΟ στοχεύει στην επιλογή καταλλήλου Συµβούλου έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η υψηλή εποπτεία των ΕΡΓΩΝ και η εφαρµογή αποτελεσµατικού συστήµατος παρακολούθησης και ελέγχου ώστε να επιτυγχάνεται η παρακολούθηση των δυο ΕΡΓΩΝ σύµφωνα µε τους στόχους που τίθενται από τις σχετικές εγκριτικές αποφάσεις και τους κανονισµούς. 5.2 Ο ΤΣΣΕ θα έχει διαχειριστικό ρόλο και θα λειτουργεί επιτελικά στο οργανωτικό πλαίσιο που έχει θεσµοθετηθεί για τα εν λόγω ΕΡΓΑ και λαµβάνοντας υπόψη την ύπαρξη των Συµβούλων Υποστήριξης των Φορέων Υλοποίησης των ΕΡΓΩΝ (ΝΑ Α και ΕΥ ΑΠ) και τις απαιτήσεις των εγκριτικών αποφάσεων. 5.3 Ο ΤΣΣΕ θα γνωµοδοτεί προς την ΑΑ χωρίς να έχει δικαίωµα απευθείας εντολών προς τους αναδόχους κατασκευαστές των ΕΡΓΩΝ ή/και τις υπηρεσίες των Φορέων Υλοποίησης. 5.4 Ο ΤΣΣΕ θα λαµβάνει πληροφορίες από την ΑΑ µέσα από ολοκληρωµένο σύστηµα προγραµµατισµού και ελέγχου των ΕΡΓΩΝ και θα έχει την ευθύνη εξαγωγής επιτελικών συµπερασµάτων σχετικά µε την υλοποίηση των στόχων, όπως αυτοί καθορίζονται στις εγκριτικές αποφάσεις (βλέπε και Παράρτηµα Ι - Οργανόγραµµα). 5.5 Αναλυτικότερα τα καθήκοντα περιλαµβάνουν: Λεπτοµερή αποτύπωση της κατάστασης προόδου των ΕΡΓΩΝ κατά το χρόνο ανάληψης των καθηκόντων του ΤΣΣΕ, λαµβάνοντας υπόψη τις εγκεκριµένες επιµέρους εκθέσεις των Φορέων Υλοποίησης των ΕΡΓΩΝ. Σελίδα 9

10 5.5.2 Τον ορισµό συστήµατος προγραµµατισµού και ελέγχου των ΕΡΓΩΝ, όπου προσδιορίζονται φυσικοί και οικονοµικοί δείκτες και στόχοι καθώς και χρήσιµες ενέργειες. Ειδικότερα, η εν λόγω αρµοδιότητα συνίσταται στο σχεδιασµό των διαδικασιών και εντύπων που συνιστούν το σύστηµα επικοινωνίας, προγραµµατισµού και ελέγχου των ΕΡΓΩΝ και περιλαµβάνουν την απαίτηση για ροή πληροφοριών µεταξύ των εµπλεκοµένων υπηρεσιών (ΥΠΟΙΟ ΕΥ &ΠΤΣ, ΕΥ ΕΠΠΕΡ, ΕΥ ΑΠ, ΝΑ Α), µε βάση τα προερχόµενα από τους Φορείς Υλοποίησης στοιχεία Τον καθορισµό αναφοράς και πληροφόρησης προκειµένου να είναι δυνατή η αποτελεσµατική εποπτεία της οικονοµικής και φυσικής προόδου των ΕΡΓΩΝ. Ειδικότερα, η εν λόγω αρµοδιότητα συνίσταται στον καθορισµό των απαιτήσεων και στον σχεδιασµό των διαδικασιών για τη ροή πληροφοριών µεταξύ του ΤΣΕΕ και των εµπλεκοµένων φορέων, συµπεριλαµβανοµένων των Συµβούλων Υποστήριξης των Φορέων Υλοποίησης των ΕΡΓΩΝ. Επίσης, περιλαµβάνει και το σχεδιασµό της δοµής των αναφορών που θα πρέπει να υποβάλλονται µε βάση τα προερχόµενα από τους Φορείς Υλοποίησης στοιχεία Συγκεντρωτική / συνοπτική παρακολούθηση της υλοποίησης του: Φυσικού αντικειµένου (φ.α.) Οικονοµικού αντικειµένου (ο.α.) Χρονικού προγραµµατισµού (χ.π.) Λεπτοµερή καταγραφή και αποτύπωση των απαιτούµενων βηµάτων για την ολοκλήρωση των ΕΡΓΩΝ και συστηµατική παρακολούθηση της εξέλιξης αυτών α. Σε ό,τι αφορά τις συµβάσεις για την υλοποίηση των ΕΡΓΩΝ που έχουν προκηρυχθεί αλλά δεν έχουν ανατεθεί κατά το χρόνο ανάληψης των καθηκόντων του ΤΣΕΕ, ο ΤΣΣΕ θα προβεί σε γνωµοδότηση επί της αρτιότητας και ποιότητας των µελετών µε τις οποίες δηµοπρατήθηκαν τα ΕΡΓΑ, επί της συµβατότητας των τευχών δηµοπράτησης µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο και τις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και σε γνωµοδότηση για τον έλεγχο της κανονικότητας των διαδικασιών ανάδειξης αναδόχων και σύναψης των συµβάσεων των ΕΡΓΩΝ. β. Σε ό,τι αφορά τις συµβάσεις για την υλοποίηση των ΕΡΓΩΝ που δεν έχουν δηµοπρατηθεί κατά το χρόνο ανάληψης των καθηκόντων του ΤΣΕΕ, ο ΤΣΣΕ θα προβεί σε επιβεβαίωση της αρτιότητας και ποιότητας των µελετών των υπό δηµοπράτηση υποέργων των ΕΡΓΩΝ και της συµβατότητας των τευχών δηµοπράτησης µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο και τις τεχνικές προδιαγραφές. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΤΣΕΕ υποδεικνύει στην ΑΑ τυχόν διορθωτικά µέτρα και στη συνέχεια ελέγχει τα διορθωµένα στοιχεία ως προς το βαθµό εφαρµογής των υποδείξεών του αλλά και ως προς την συνάφεια αυτών µε τις τυχόν λοιπές παραδοχές ή διορθώσεις που έχουν γίνει από τους Φορείς Υλοποίησης, ώστε να προκύπτουν συνολικά άρτιες µελέτες και τεύχη δηµοπράτησης των υποέργων. Σελίδα 10

11 Στις περιπτώσεις του άρθρου β, ο ΤΣΕΕ προβαίνει σε έλεγχο της κανονικότητας των διαδικασιών ανάδειξης αναδόχων και σύναψης των συµβάσεων των ΕΡΓΩΝ Έλεγχο, στο πνεύµα της υψηλής εποπτείας, της εκτέλεσης και διαχείρισης των συµβάσεων και γνωµοδότηση προς την ΕΥ &ΠΤΣ, µε ταυτόχρονη κοινοποίηση στην ΕΥ ΕΠΠΕΡ, για κάθε στάδιο υλοποίησης των ΕΡΓΩΝ Υψηλή εποπτεία επί του χρονικού προγραµµατισµού, ειδικότερα: Παρακολούθηση του συνολικού αναλυτικού χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης όλων των τεχνικών υποέργων, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ακριβόχρονη υλοποίηση των ΕΡΓΩΝ, που αφορά και την ανάπτυξη των µετώπων εργασίας. ιαπίστωση τυχόν προβληµάτων. Υποβολή προτάσεων προς την ΕΥ &ΠΤΣ, µε ταυτόχρονη κοινοποίηση στην ΕΥ ΕΠΠΕΡ, εφόσον απαιτείται Έλεγχο Τεχνικών ελτίων ΕΡΓΩΝ και Υποέργων, των Μηνιαίων ελτίων ήλωσης απανών Υποέργων και το Τριµηνιαίων ελτίων Παρακολούθησης ΕΡΓΩΝ και Υποέργων του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος καθώς και των Εκθέσεων Προόδου του συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου του Ταµείου Συνοχής Έλεγχο της επιλεξιµότητας των εργασιών και πληρωµών Έλεγχο των δαπανών σε σχέση µε το υλοποιηθέν Φυσικό Αντικείµενο καθώς και πρόβλεψη για τη λειτουργικότητα του Φυσικού Αντικειµένου που θα υλοποιηθεί Η αρµοδιότητα της συµµετοχής στις επιµετρήσεις συνίσταται στην υψηλή εποπτεία των εκτελεσθησοµένων επιµετρήσεων ως ακολούθως: ειγµατοληπτική επαλήθευση των εγκεκριµένων από τους Φορείς Υλοποίησης επιµετρητικών στοιχείων. Συγκριτική αξιολόγηση µε τα στοιχεία της µελέτης εφαρµογής. Επισήµανση στην ΑΑ τυχόν προβληµάτων Συµµετοχή στις συνεδριάσεις της ΚΕΠΕ καθώς και στις Τεχνικές Συσκέψεις που αφορούν ζητήµατα αρµοδιότητας του ΤΣΣΕ ιενέργεια δειγµατοληπτικών επιθεωρήσεων στο φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο των ΕΡΓΩΝ, όπως απορρέει από το ρόλο του υψηλά εποπτεύοντος φορέα. Άρθρο 6. Τόπος παροχής υπηρεσιών 6.1 Ο ΤΣΣΕ παρέχει τις υπηρεσίες του στην έδρα του και στην έδρα της ΕΥ &ΠΤΣ και της ΕΥ ΕΠΠΕΡ ή όπου αλλού ζητηθεί από την ΑΑ εντός Αττικής, καθ όλη τη διάρκεια της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, λαµβανοµένων υπόψη των προβλεπόµενων σχετικά στις εγκριτικές αποφάσεις των ΕΡΓΩΝ. Σελίδα 11

12 6.2 Μπορεί επίσης να παραστεί ανάγκη µετακινήσεων στελεχών του ΤΣΣΕ στην έδρα της Ε.Ε. στις Βρυξέλλες. Ο συνολικός αριθµός των ατοµικών µετακινήσεων δεν αναµένεται να ξεπεράσει τις οκτώ (8) καθ όλη τη διάρκεια της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 7. ιάρκεια 7.1 Η διάρκεια της ΣΥΜΒΑΣΗΣ καθορίζεται σε τριάντα (30) µήνες από την υπογραφή της. 7.2 Η παροχή των υπηρεσιών του ΤΣΣΕ θα αρχίσει αµέσως µετά την υπογραφή της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 7.3 Η λήξη της παροχής υπηρεσιών του ΤΣΣΕ θα πιστοποιηθεί µε πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής. 7.4 Η ΑΑ διατηρεί το δικαίωµα µονοµερούς παράτασης της χρονικής διάρκειας εκτέλεσης της ΣΥΜΒΑΣΗΣ άνευ µεταβολής του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της ΣΥΜΒΑΣΗΣ προκειµένου να επιτραπεί η ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του ΤΣΣΕ. Το εν λόγω δικαίωµα µπορεί να ασκηθεί µέχρι και ένα (1) µήνα πριν τη συµβατική λήξη της ΣΥΜΒΑΣΗΣ ενώ η παράταση δεν δύναται να υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες. Άρθρο 8. Προϋπολογισµός και δικαίωµα προαίρεσης 8.1 Ο µέγιστος επιτρεπόµενος προϋπολογισµός ανέρχεται σε ένα εκατοµµύριο εξακόσιες πενήντα χιλιάδες ΕΥΡΩ ( ) πλέον Φ.Π.Α. 19%, µη συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος προαίρεσης όπως αναλύεται κατωτέρω. 8.2 ικαίωµα προαίρεσης Είναι δυνατή, µε πρωτοβουλία της ΑΑ, και µετά από διαπραγµάτευση µεταξύ αυτής και του ΤΣΣΕ, η προσφυγή στη διαδικασία του δικαιώµατος προαίρεσης που προβλέπεται στο άρθρο 31, παρ. 4 στοιχείο β της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ όπως ισχύει, το οποίο επιτρέπει την χωρίς διαγωνισµό ανάθεση στον Ανάδοχο της αρχικής ΣΥΜΒΑΣΗΣ (του ΤΣΣΕ) νέων, παρόµοιων υπηρεσιών µε τις αρχικά ανατεθείσες Η ΑΑ µπορεί να αναθέσει στον ίδιο ΤΣΣΕ, µετά από εκτίµηση των τότε δεδοµένων και ύστερα από διαπραγµάτευση των όρων και του περιεχοµένου, µια σύµβαση νέων/παρόµοιων υπηρεσιών συντονισµού και παρακολούθησης των ΕΡΓΩΝ Στην περίπτωση αυτή το ποσό της αµοιβής του ΤΣΣΕ είναι δυνατόν να ανέλθει έως εξακόσιες χιλιάδες ΕΥΡΩ ( ) πλέον Φ.Π.Α. 19%, ενώ η χρονική διάρκεια αυτής δεν θα υπερβαίνει τους δεκαοκτώ (18) µήνες Η προσφυγή στη διαδικασία αυτή επιτρέπεται να γίνει το αργότερο (άρθρο 7.4) επί µια τριετία από τη σύναψη της αρχικής ΣΥΜΒΑΣΗΣ του ΤΣΣΕ. 8.3 Συνεπώς, ο συνολικός προϋπολογισµός των υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος προαίρεσης, ανέρχεται σε δύο Σελίδα 12

13 εκατοµµύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες ΕΥΡΩ ( ), πλέον Φ.Π.Α. 19%. 8.4 Η παροχή υπηρεσιών του ΤΣΣΕ θα χρηµατοδοτηθεί κατά 75% από το Ταµείο Συνοχής και κατά 25% από εθνικούς πόρους σύµφωνα µε την εγκριτική απόφαση Ε(2005)5530/ της Ε.Ε. για το έργο «ράσεις τεχνικής στήριξης έργων Ταµείου Συνοχής». 8.5 Οι πληρωµές του ΤΣΣΕ θα βαρύνουν το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων. Άρθρο 9. Παραδοτέα 9.1 Ο ΤΣΣΕ υποβάλλει όλα τα παραδοτέα του (εισηγήσεις, εκθέσεις, γνωµοδοτήσεις κλπ) σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή στην ΕΥ &ΠΤΣ, µε ταυτόχρονη κοινοποίηση στην ΕΥ ΕΠΠΕΡ, εκτός αν κατά περίπτωση ορίζεται διαφορετικά από την ΑΑ. 9.2 Στο προοίµιο των παραδοτέων θα αναφέρονται υποχρεωτικά τα ονόµατα της οµάδας που τις συνέταξε. Παραδοτέο που δεν υπογράφεται από τo Συντονιστή της Οµάδας Έργου ή τον Αναπληρωτή του, θα επιστρέφεται ως απαράδεκτο. 9.3 Τα παραδοτέα του ΤΣΣΕ πρέπει να βασίζονται σε επαρκή και κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία, να διακρίνονται από σαφήνεια και αντικειµενικότητα, να επισηµαίνουν τυχόν προβλήµατα και να περιέχουν τα προτεινόµενα από τον ΤΣΣΕ µέτρα επίλυσης αυτών και να είναι σύµφωνα µε την προσφορά του. 9.4 Τα παραδοτέα του ΤΣΣΕ θα είναι της ακόλουθης γενικής µορφής: α. Ειδικά Έντυπα Παρακολούθησης: Τα πρότυπα ειδικά έντυπα παρακολούθησης (ΕΕΠ) θα διαµορφωθούν από τον ΤΣΣΕ και θα τύχουν της αποδοχής της ΕΥ &ΠΤΣ. β. Εκθέσεις προόδου: Οι πρότυπες εκθέσεις προόδου θα διαµορφωθούν από τον ΤΣΣΕ µε βάση τα τυποποιηµένα έντυπα που υφίστανται στο Σύστηµα ιαχείρισης και Ελέγχου Ταµείου Συνοχής, µε τις αναγκαίες προσαρµογές και επικαιροποιήσεις, καθώς και πιθανά επιπλέον έντυπα εκθέσεων που θα προτείνει ο ΤΣΣΕ και θα τύχουν της αποδοχής της ΕΥ &ΠΤΣ. γ. Τεχνικές Εκθέσεις αξιολόγησης/γνωµοδοτήσεις: Οι πρότυπες τεχνικές εκθέσεις αξιολόγησης των επιµέρους στοιχείων των ΕΡΓΩΝ και γνωµοδοτήσεις επί τεχνικών θεµάτων θα διαµορφωθούν από τον ΤΣΣΕ και θα τύχουν της αποδοχής της ΕΥ &ΠΤΣ. 9.5 Ειδικότερα, τα παραδοτέα του ΤΣΣΕ που θα τύχουν των σχετικών εγκρίσεων της ΕΥ &ΠΤΣ θα έχουν ως εξής: Ειδικά Έντυπα Παρακολούθησης (Ε.Ε.Π.), τα οποία αφού εγκριθούν από την ΕΥ &ΠΤΣ, θα συµπληρώνονται και επικαιροποιούνται µε ευθύνη του ΤΣΣΕ. Τα έντυπα αυτά θα περιλαµβάνουν τα παρακάτω: (i) καταγραφή των προς εκτέλεση υποέργων µε αύξοντα αριθµό και Σελίδα 13

14 (ii) (iii) ακριβή τίτλο. προϋπολογισµός δηµοπράτησης για κάθε υποέργο. συνοπτική περιγραφή των βασικών τεχνικών στοιχείων των προς εκτέλεση υποέργων µε βάση τις υφιστάµενες µελέτες. (iv) χρονικός προγραµµατισµός υλοποίησης (διάγραµµα GANTT). (v) καταγραφή της προόδου υλοποίησης των υποέργων (στοιχεία ii-iv) µε τη µορφή: Τριµηνιαίων τεχνικών αναφορών. Εξαµηνιαίων τεχνικών αναφορών (vi) σχόλια και βασικές επισηµάνσεις του ΤΣΣΕ όσον αφορά στην συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων προγραµµατισµού (ii-v) και υλοποίησης Στο πλαίσιο της γνωµοδότησης προς την ΕΥ &ΠΤΣ και µε βάση τα Ειδικά Έντυπα Παρακολούθησης του άρθρου 9.5.1, ο ΤΣΣΕ οφείλει να συντάσσει Εκθέσεις Προόδου υλοποίησης των ΕΡΓΩΝ και Εκθέσεις Αξιολόγησης/ Γνωµοδοτήσεις, οι οποίες θα διακρίνονται σε: (i) Εκθέσεις προόδου της υλοποίησης των ΕΡΓΩΝ ανά τακτά χρονικά διαστήµατα (τριµηνιαίες και εξαµηνιαίες) σύµφωνα και µε τους Κανονισµούς του Ταµείου Συνοχής και τις εγκριτικές αποφάσεις. (ii) Τεχνικές Εκθέσεις αξιολόγησης/ Γνωµοδοτήσεις σχετικά µε: 1. αρτιότητα και ποιότητα των υπό δηµοπράτηση/δηµοπρατηθεισών µελετών, τη συµβατότητα των τευχών δηµοπράτησης µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο και τις τεχνικές προδιαγραφές και τον έλεγχο της κανονικότητας των διαδικασιών ανάδειξης αναδόχων και σύναψης των συµβάσεων των υποέργων, 2. έλεγχο Τεχνικών ελτίων ΕΡΓΩΝ και Υποέργων, των Μηνιαίων ελτίων ήλωσης απανών Υποέργων και το Τριµηνιαίων ελτίων Παρακολούθησης ΕΡΓΩΝ και Υποέργων του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος, 3. έλεγχο των Εκθέσεων Προόδου των ΕΡΓΩΝ του συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου του Ταµείου Συνοχής, 4. έλεγχο της επιλεξιµότητας των εργασιών και πληρωµών, 5. έλεγχο των δαπανών σε σχέση µε το υλοποιηθέν Φυσικό Αντικείµενο καθώς και πρόβλεψη για τη λειτουργικότητα του Φυσικού Αντικειµένου που θα υλοποιηθεί, και 6. δειγµατοληπτική επαλήθευση των εγκεκριµένων από τους Φορείς Υλοποίησης επιµετρητικών στοιχείων και συγκριτική αξιολόγηση µε τα στοιχεία µελέτης εφαρµογής Τεχνικές Εκθέσεις αξιολόγησης/ Γνωµοδοτήσεις που θα συντάσσονται µε ειδική εντολή εκ µέρους της ΕΥ &ΠΤΣ και θα αφορούν ειδικές περιπτώσεις και σε κάθε περίπτωση εντός των περιγραφόµενων αρµοδιοτήτων του Σελίδα 14

15 ΤΣΣΕ Ανεξάρτητα από τις εκθέσεις προόδου υλοποίησης των ΕΡΓΩΝ, ο ΤΣΣΕ θα συντάσσει για την ΚΕΠΕ εξαµηνιαίες τεχνικές αναφορές (Εκθέσεις), σε έντυπη µορφή, σχετικά µε το έργο που του έχει ανατεθεί βάσει της υπογραφείσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ και η οποία θα περιλαµβάνει τις ενέργειες που έχουν αναληφθεί εκ µέρους του ΤΣΕΕ όσον αφορά τα καθήκοντα και τις αρµοδιότητες που του έχουν ανατεθεί, σύµφωνα και µε τις εγκριτικές αποφάσεις των ΕΡΓΩΝ και τη ΣΥΜΒΑΣΗ καθώς και συνοπτικό απολογισµό της προόδου υλοποίησης των ΕΡΓΩΝ, εκτίµηση για την ολοκλήρωση των ΕΡΓΩΝ εντός του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος και του οικονοµικού αντικειµένου, καθώς και παρουσίαση των προβληµάτων που έχουν ανακύψει και δεν έχουν επιλυθεί, µε βάση τα εγκεκριµένα από την ΑΑ παραδοτέα. Οι εξαµηνιαίες τεχνικές αναφορές για την ΚΕΠΕ υποβάλλονται σε ηλεκτρονική και έντυπη µορφή στην ΑΑ και αφού εγκριθούν από την ΑΑ, υποβάλλονται σε έντυπη µορφή και στα λοιπά µέλη της ΚΕΠΕ. Άρθρο 10. Αµοιβή 10.1 Η συµβατική αµοιβή του ΤΣΣΕ θα προκύψει από την οικονοµική του προσφορά, η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει το ένα εκατοµµύριο εξακόσιες πενήντα χιλιάδες ΕΥΡΩ ( ) πλέον Φ.Π.Α. 19% Η αµοιβή του ΤΣΣΕ θα αποτελεί την αποζηµίωση για όλες τις παρεχόµενες από αυτόν υπηρεσίες και για κάθε άλλο έξοδο και δαπάνη του ΤΣΣΕ άµεσα ή έµµεσα συνδεόµενη µε το έργο του. Μισθοί και επιδόµατα, δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης, φόροι, δασµοί, υπερωρίες, κρατήσεις υπέρ τρίτων, κάθε άλλη επιβάρυνση, ενοίκια, έξοδα λειτουργίας γραφείου, αποσβέσεις εξοπλισµού, πάγια έξοδα, έξοδα µετακίνησης των στελεχών του, αναλώσιµα, δαπάνες αναπαραγωγής στοιχείων ως και κάθε άλλη δαπάνη µη ρητά καθοριζόµενη από την ιακήρυξη, αλλά απαιτούµενη για την άρτια και εµπρόθεσµη εκτέλεση των συµβατικών υποχρεώσεων του ΤΣΣΕ, βαρύνουν τον ΤΣΣΕ και έχουν συνυπολογισθεί στην προσφορά του. Στην αµοιβή εµπεριέχονται τόσο οι δαπάνες διοίκησης του έργου του, όσο και τα γενικά έξοδα υποστήριξης, καθώς και το όφελος του ΤΣΣΕ Ο ΤΣΣΕ θα αµείβεται µε βάση την πρόοδο του έργου του ως εξής : α. Η αµοιβή θα καταβάλεται σε ισόποσες δόσεις που αφορούν χρονική περίοδο τριµήνου (3µήνου), µε την προϋπόθεση ότι έχουν υποβληθεί και εγκριθεί όλες οι τριµηνιαίες εκθέσεις και τα λοιπά παραδοτέα που προβλέπεται να υποβληθούν µέχρι και το τρίµηνο αναφοράς. β. Η τριµηνιαία δόση καθορίζεται ως το τριπλάσιο της µηνιαίας αµοιβής που δίνεται από τη σχέση {Σ.Α./30}, όπου Σ.Α. είναι η Συµβατική Αµοιβή του ΤΣΣΕ Όλα τα ποσά καθώς και οι πληρωµές που θα διενεργούνται από την ΑΑ θα εκφράζονται σε ΕΥΡΩ, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία Η αµοιβή του ΤΣΣΕ δεν αναθεωρείται καθ όλη τη διάρκεια της ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σελίδα 15