ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αθήνα, Αριθµ. πρωτ /ΕΥ &ΠΤΣ3089 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ /νση: Νίκης 10, Αθήνα Τηλ.: ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ «Τεχνικού Συµβούλου Συντονισµού και Ελέγχου για τα έργα που συγχρηµατοδοτούνται από το Ταµείο Συνοχής : Αποχέτευση Ανατολικού και υτικού τοµέα Θριασίου Πεδίου ( ευτερεύον ίκτυο) και Βασικοί συλλεκτήρες και εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης λυµάτων στο Θριάσιο Πεδίο» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : πλέον Φ.Π.Α. ικαίωµα προαίρεσης: πλέον Φ.Π.Α. ΑΘΗΝΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 Σελίδα 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 4 Άρθρο 1. Προκήρυξη... 4 Άρθρο 2. Πλαίσιο, βασικοί ορισµοί και στοιχεία ΕΡΓΩΝ... 4 Άρθρο 3. Στοιχεία του ιαγωνισµού... 7 Άρθρο 4. Νοµικό Πλαίσιο... 8 Άρθρο 5. Αντικείµενο της σύµβασης παροχής υπηρεσιών... 9 Άρθρο 6. Τόπος παροχής υπηρεσιών...11 Άρθρο 7. ιάρκεια...12 Άρθρο 8. Προϋπολογισµός και δικαίωµα προαίρεσης...12 Άρθρο 9. Παραδοτέα...13 Άρθρο 10. Αµοιβή...15 Άρθρο 11. Χρονοδιάγραµµα υποβολής παραδοτέων...16 Άρθρο 12. Γλώσσα ιαγωνισµού και γλώσσα της ΣΥΜΒΑΣΗΣ...17 ΙΙ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Άρθρο 13. Προθεσµίες, τόπος υποβολής προσφορών...19 Άρθρο 14. Χρόνος Ισχύος Προσφοράς...19 Άρθρο 15. Επιτροπή ιαγωνισµού...19 Άρθρο 16. ικαιούµενοι Συµµετοχής Αποκλειόµενοι από το ιαγωνισµό...20 Άρθρο 17. Λοιπά στοιχεία του διαγωνισµού...23 Άρθρο 18. Οργάνωση, ιοίκηση και Προσωπικό του ΤΣΣΕ...23 Άρθρο 19. Τεύχη ιαγωνισµού και διευκρινίσεις επ αυτών...26 ΙΙΙ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Άρθρο 20. Περιεχόµενο Φακέλου Συµµετοχής...27 Άρθρο 21. Περιεχόµενα Υποφακέλου ικαιολογητικά Συµµετοχής...28 Άρθρο 22. Περιεχόµενα Υποφακέλου Τεχνικής Προσφοράς...41 Άρθρο 23. Περιεχόµενα Υποφακέλου Οικονοµικής Προσφοράς...42 IV. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Άρθρο 24. ιαδικασία Αξιολόγησης...43 Άρθρο 25. Αποτέλεσµα επιλογής...47 Άρθρο 26. Κατάρτιση Σύµβασης Εγγυήσεις...47 V. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 27. Παραλαβή του έργου του ΤΣΣΕ...49 Άρθρο 28. Προθεσµίες Ρήτρες καθυστέρησης...49 Άρθρο 29. Εγγυητική Ευθύνη...49 Άρθρο 30. Εκχωρήσεις Μεταβιβάσεις...50 Άρθρο 31. Εξωτερικοί Συνεργάτες...50 Άρθρο 32. Εκπροσώπηση του ΤΣΣΕ...50 Άρθρο 33. Γενικά καθήκοντα, ευθύνες υποχρεώσεις του ΤΣΣΕ...51 Άρθρο 34. Ο ΤΣΣΕ ως Ανεξάρτητος Εργολάβος...51 Άρθρο 35. Εµπιστευτικότητα...52 Άρθρο 36. Κυριότητα Στοιχείων και Εγγράφων...52 Άρθρο 37. Συµµόρφωση προς την Ισχύουσα Νοµοθεσία...52 Άρθρο 38. Φορολογικές Υποχρεώσεις του ΤΣΣΕ...52 Άρθρο 39. Υποχρεώσεις Ασφάλισης...53 Άρθρο 40. Αλληλογραφία του ΤΣΣΕ µε το ΥΠΟΙΟ...53 Άρθρο 41. Αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών από τον ΤΣΣΕ...53 Άρθρο 42. Λύση ΣΥΜΒΑΣΗΣ...53 Άρθρο 43. Αναστολή της ΣΥΜΒΑΣΗΣ...54 Άρθρο 44. Λήξη της ΣΥΜΒΑΣΗΣ...55 Άρθρο 45. ιαιτησία ικαστήρια...55 Σελίδα 2

3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 57 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II. ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III.: ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΟΜΑ ΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV.: ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V.: ΕΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 61 Σελίδα 3

4 Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1. Προκήρυξη 1.1 Το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών (εφεξής ΥΠΟΙΟ), Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης και Παρακολούθησης ταµείου Συνοχής (εφεξής ΕΥ &ΠΤΣ) προκηρύσσει διεθνή ανοικτό διαγωνισµό προϋπολογισµού πλέον Φ.Π.Α., µη συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος προαίρεσης ύψους πλέον Φ.Π.Α., µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά για την πρόσληψη: «Τεχνικού Συµβούλου Συντονισµού και Ελέγχου για τα έργα που συγχρηµατοδοτούνται από το Ταµείο Συνοχής : Αποχέτευση Ανατολικού και υτικού τοµέα Θριασίου Πεδίου ( ευτερεύον ίκτυο) και Βασικοί συλλεκτήρες και εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης λυµάτων στο Θριάσιο Πεδίο». 1.2 Ο διαγωνισµός ακολουθεί την ανοικτή διαδικασία σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην Οδηγία 2004/18/ΕΚ. Άρθρο 2. Πλαίσιο, βασικοί ορισµοί και στοιχεία ΕΡΓΩΝ 2.1 Τα έργα αποχέτευσης, επεξεργασίας και διάθεσης των λυµάτων του Θριασίου Πεδίου θα εξυπηρετήσουν τα οικιστικά κέντρα Ασπρόπυργο, Ελευσίνα, Μάνδρα και Μαγούλα της υτικής Αττικής. Τα έργα είναι άµεσης προτεραιότητας, είναι σύνθετα µε ιδιαίτερες δυσκολίες γεωτεχνικές, κυκλοφοριακές, µεγάλο τµήµα των δικτύων θα κατασκευαστεί σε αρχαιολογική περιοχή και στην κατασκευή τους εµπλέκονται πολλοί συναρµόδιοι φορείς. 2.2 Η Ελλάδα πρότεινε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εφεξής Ε.Ε.) ενέκρινε µε τις αποφάσεις Ε(2004)5718/ και Ε(2004)5719/ όπως τροποποιήθηκε µε την E(2005)5288/ απόφαση, τη συγχρηµατοδότηση από πόρους του Ταµείου Συνοχής των κατωτέρω έργων, που ολοκληρώνουν την Α Φάση των έργων του Θριασίου : α. Αποχέτευση Ανατολικού και υτικού τοµέα Θριασίου Πεδίου ( ευτερεύον ίκτυο) β. Βασικοί συλλεκτήρες και εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης λυµάτων στο Θριάσιο Πεδίο Στο εξής τα ανωτέρω θα αναφέρονται ως «ΕΡΓΑ». 2.3 Τα βασικά στοιχεία των ΕΡΓΩΝ έχουν ως εξής: α. «Αποχέτευση Ανατολικού και υτικού τοµέα Θριασίου Πεδίου ( ευτερεύον ίκτυο)» - Φορέας Υλοποίησης /Προϊσταµένη Αρχή: ΝΑ. Αττικής (εφεξής ΝΑ Α) Σελίδα 4

5 - ιευθύνουσα Υπηρεσία: ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της ΝΑ Α - Φορέας Λειτουργίας : ΕΥ ΑΠ ΑΕ (εφεξής ΕΥ ΑΠ) - Το ΕΡΓΟ θα υλοποιηθεί µε µία (1) εργολαβία, που θα ανατεθεί µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή και µία (1) σύµβαση παροχής υπηρεσιών που αφορά τον Σύµβουλο Υποστήριξης της ΝΑ Α (συνολικά δύο (2) υποέργα). Η εργολαβία κατασκευής δηµοπρατήθηκε στις , η σύµβαση του Συµβούλου Υποστήριξης της ΝΑ Α έχει ήδη ανατεθεί. β. «Βασικοί συλλεκτήρες και εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης λυµάτων στο Θριάσιο Πεδίο»: - Φορέας Υλοποίησης/ Προϊσταµένη Αρχή/ ιευθύνουσα Υπηρεσία/ Φορέας Λειτουργίας: ΕΥ ΑΠ - Το ΕΡΓΟ θα υλοποιηθεί µε τρεις (3) εργολαβίες και µία (1) σύµβαση παροχής υπηρεσιών που αφορά τον Σύµβουλο Υποστήριξης της ΕΥ ΑΠ (συνολικά τέσσερα (4) υποέργα). ύο εργολαβίες θα ανατεθούν µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή, ενώ η τρίτη εργολαβία θα ανατεθεί µε κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά (Μελέτη Κατασκευή). - Οι εργολαβίες «Βασικοί συλλεκτήρες αποχέτευσης ακαθάρτων υτικού Τοµέα Θριασίου Πεδίου, Εργολαβία Α431» και «Βασικοί συλλεκτήρες αποχέτευσης ακαθάρτων υτικού Τοµέα Θριασίου Πεδίου, Εργολαβία Α432» δηµοπρατήθηκαν στις 07/08/2006, η εργολαβία κατασκευής της εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων (Εργολαβία Α433) δηµοπρατήθηκε στις 5/12/2006 και η σύµβαση παροχής υπηρεσιών συµβούλου δηµοπρατήθηκε στις 02/11/ Στο πλαίσιο της διαβούλευσης που προηγήθηκε της έγκρισης των παραπάνω ΕΡΓΩΝ οι Ελληνικές Αρχές ανέλαβαν να υλοποιήσουν τα εξής: Τη σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ των εµπλεκοµένων φορέων που θα υλοποιήσουν τα ΕΡΓΑ ως αρµόδιοι για την εκτέλεση οργανισµοί, όπου ορίζεται ο τρόπος συνεργασίας µεταξύ των φορέων, ώστε να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσµα κατά την υλοποίηση και τη λειτουργία των ΕΡΓΩΝ. Η Προγραµµατική Σύµβαση έχει υπογραφεί µεταξύ της ΝΑ Α, των ήµων Ελευσίνας, Ασπροπύργου, Μάνδρας, της Κοινότητας Μαγούλας και της ΕΥ ΑΠ, έχει διαβιβαστεί στις υπηρεσίες της Ε.Ε. µε το υπ. αρ /ΕΥ &ΠΤΣ2021/ έγγραφο και αφορά τις υποχρεώσεις που αναλαµβάνει κάθε µέρος κατά την υλοποίηση του ΕΡΓΟΥ «Αποχέτευση Ακαθάρτων Ανατολικού και υτικού τοµέα Θριασίου Πεδίου ( ευτερεύον ίκτυο)» Τη σύσταση Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΡΓΩΝ (εφεξής ΚΕΠΕ), µε αρµοδιότητα και για τα δύο προαναφερθέντα ΕΡΓΑ που θα κατασκευασθούν στο Θριάσιο Πεδίο της Αττικής. Στην ΚΕΠΕ συµµετέχουν εκπρόσωποι που ορίζονται από τους παρακάτω φορείς: Σελίδα 5

6 - Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών (ΥΠΟΙΟ). - Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Περιβάλλον» του ΥΠΕΧΩ Ε (εφεξής ΕΥ ΕΠΠΕΡ) - Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση υτικής Αττικής (ΝΑ Α) - ήµος Ασπροπύργου - ήµος Ελευσίνας - ήµος Μάνδρας - Κοινότητα Μαγούλας - Εταιρεία Ύδρευσης Αποχέτευσης Πρωτευούσης ΑΕ (ΕΥ ΑΠ) - Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ε.Ε.). - Τεχνικό Σύµβουλο Συντονισµού και Ελέγχου που θα προσλάβει το ΥΠΟΙΟ (εφεξής ΤΣΣΕ) - Σύµβουλο Υποστήριξης που θα προσλάβει η ΝΑ Α - Σύµβουλο Υποστήριξης που θα προσλάβει η ΕΥ ΑΠ. Πρόεδρος της ΚΕΠΕ είναι ο Προϊστάµενος της ΕΥ &ΠΤΣ. Στην ΚΕΠΕ µπορούν να παρίστανται, µετά από πρόσκληση του Προέδρου, και εκπρόσωποι άλλων φορέων, οργανισµών ή οργανώσεων. Μπορούν επίσης να προσκαλούνται εµπειρογνώµονες σε οικονοµικά, τεχνικά, κοινωνικά, επιστηµονικά και λοιπά θέµατα. Η ΚΕΠΕ ενηµερώνεται και από τον ΤΣΣΕ που θα προσληφθεί µε τον παρόντα διαγωνισµό Την πρόσληψη από τη ΝΑ Α Συµβούλου Υποστήριξης που θα υποστηρίξει τις Τεχνικές Υπηρεσίες της κατά την περίοδο υλοποίησης του έργου ευθύνης της Την πρόσληψη από την ΕΥ ΑΠ Συµβούλου Υποστήριξης που θα υποστηρίξει τις Τεχνικές Υπηρεσίες της κατά την περίοδο υλοποίησης του έργου ευθύνης της, όπως ορίζεται στην µε αριθµό E(2005)5288/ απόφαση της Ε.Ε. που τροποποίησε την µε αριθµό Ε(2004)5719/ απόφαση. Ο Σύµβουλος Υποστήριξης της ΕΥ ΑΠ συµµετέχει στις συνεδριάσεις της ΚΕΠΕ και σε τεχνικές συναντήσεις για τα ΕΡΓΑ Την πρόσληψη από το ΥΠΟΙΟ Τεχνικού Συµβούλου Συντονισµού και Ελέγχου (ΤΣΣΕ), για να εισηγείται στην ΕΥ &ΠΤΣ του ΥΠΟΙΟ και στην ΕΥ ΕΠΠΕΡ του ΥΠΕΧΩ Ε και να ενηµερώνει τα λοιπά µέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΡΓΩΝ (ΚΕΠΕ) για την εξέλιξη της υλοποίησης των ΕΡΓΩΝ. 2.5 Με τον παρόντα διαγωνισµό επιδιώκεται η επιλογή κατάλληλου Συµβούλου που θα συνδράµει την ΕΥ &ΠΤΣ και την ΕΥ ΕΠΠΕΡ του ΥΠΕΧΩ Ε, στις υποχρεώσεις που απορρέουν από το θεσµικό πλαίσιο και το Σύστηµα ιαχείρισης και Ελέγχου του Ταµείου Συνοχής, σύµφωνα µε την µε αριθµό 41/2006 Γνωµοδότηση και το µε αριθµό πρωτοκόλλου 790/Ερ.21/06 έγγραφο του ΝΣΚ. Η ΕΥ ΕΠΠΕΡ έχει την αρµοδιότητα να προεγκρίνει όλες τις πράξεις που συγχρηµατοδοτούνται και εµπίπτουν στο Ν.1418/84, Σελίδα 6

7 σύµφωνα µε το Ν.2860/2000 και το συµφωνηµένο µε την Ε.Ε. Σύστηµα ιαχείρισης και Ελέγχου του Ταµείου Συνοχής. Το ΥΠΟΙΟ στοχεύει στην επιλογή καταλλήλου Συµβούλου έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η υψηλή εποπτεία των ΕΡΓΩΝ και η εφαρµογή αποτελεσµατικού συστήµατος παρακολούθησης και ελέγχου ώστε να επιτυγχάνεται η παράλληλη και ταυτόχρονη παρακολούθηση των δυο ΕΡΓΩΝ σύµφωνα µε τους στόχους που τίθενται από τις ανωτέρω αναφερόµενες εγκριτικές αποφάσεις και τους κανονισµούς. Άρθρο 3. Στοιχεία του ιαγωνισµού 3.1 Αναθέτουσα Αρχή Αναθέτουσα Αρχή (εφεξής ΑΑ) για την Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συµβούλου Συντονισµού και Ελέγχου για τα έργα «Αποχέτευση Ανατολικού και υτικού τοµέα Θριασίου Πεδίου ( ευτερεύον ίκτυο)» και «Βασικοί συλλεκτήρες και εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης λυµάτων στο Θριάσιο Πεδίο» είναι το ΥΠΟΙΟ. ιευθύνουσα Υπηρεσία: Είναι η ΕΥ &ΠΤΣ. Η µεταβολή των παραπάνω αρχών, οργάνων ή υπηρεσιών, κατ εφαρµογή των κείµενων διατάξεων, δεν επηρεάζει τη νοµιµότητα της παρούσης ιακήρυξης διαγωνισµού ή της σύµβασης που θα υπογραφεί συνέπεια αυτής. Η ΑΑ υπέχει υποχρέωση να ενηµερώσει σχετικά τους ενδιαφεροµένους. Σε κάθε περίπτωση και ειδικά για την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας, ΑΑ του ΤΣΣΕ είναι το ΥΠΟΙΟ. 3.2 Κατηγορία και Περιγραφή Υπηρεσιών - Ταξινόµηση Οι υπηρεσίες που προκηρύσσονται µε την παρούσα αφορούν κυρίως στην παροχή υποστήριξης της ΑΑ στο συντονισµό, εποπτεία και παρακολούθηση της υλοποίησης των ΕΡΓΩΝ και κατατάσσονται στις κύριες κατηγορίες CPV, κύριο λεξιλόγιο και του Κανονισµού (ΕΚ) 2151/2003 (Κατηγορία 12 CPC 867 του Παραρτήµατος ΙΙ του Οδηγίας 2004/18/ΕΚ). 3.3 Τύπος ιαδικασίας ιαγωνισµού Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε βάση την ανοικτή διαδικασία σύµφωνα µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Η συµµετοχή στον παρόντα διαγωνισµό είναι ανοικτή, επί ίσοις όροις, για όσους πληρούν τις νοµικές, οικονοµικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παρούσα ιακήρυξη και διαθέτουν την απαιτούµενη επαγγελµατική επάρκεια και εµπειρία. 3.4 Αποδοχή των όρων της Προκήρυξης Η συµµετοχή του καθενός εκ των ιαγωνιζόµενων στην διαδικασία έχει ως αυτοδίκαιη συνέπεια την πλήρη και χωρίς επιφυλάξεις αποδοχή του συνόλου των όρων της παρούσας και των παραρτηµάτων της, των οποίων θεωρείται ότι έχει λάβει πλήρη γνώση. Σελίδα 7

8 3.5 ικαίωµα Ματαίωσης Η ΑΑ διατηρεί το δικαίωµα να αποφασίσει την ακύρωση της διαδικασίας σε οποιαδήποτε φάση της. Επίσης, αν από την ΑΑ διαπιστωθούν λάθη ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, µπορεί αυτή να ακυρωθεί µερικώς και είτε να αναµορφωθεί το αποτέλεσµα της είτε να διαταχθεί η επανάληψη της από το σηµείο που έγινε το λάθος ή παράλειψη χωρίς ουδεµία υποχρέωση καταβολής αποζηµιώσεως εξ αυτού ή οιουδήποτε άλλου λόγου στους ιαγωνιζόµενους. 3.6 Αποστολή Περιληπτικής ιακήρυξης Η ηµεροµηνία αποστολής της περίληψης της παρούσας στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζεται η Τρίτη 19 εκεµβρίου Αυθεντικό είναι µόνο το κείµενο της παρούσας (στην Ελληνική Γλώσσα), περίληψη της οποίας αποστέλλεται προς δηµοσίευση. Περίληψη της παρούσας ιακήρυξης θα αποσταλεί στον Ελληνικό Τύπο και στο ελτίο του ΤΕΕ. Άρθρο 4. Νοµικό Πλαίσιο Ο διαγωνισµός, η ΣΥΜΒΑΣΗ καθώς και οι σχέσεις µεταξύ της ΑΑ και του ΤΣΣΕ διέπονται από την κείµενη νοµοθεσία και ιδιαίτερα από τις διατάξεις: 1. του Ν. 2362/95 «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», 2. του άρθρου 4 παρ. 1 του 1960/1991, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 12 παρ 2 του Ν. 2860/2000 και στη συνέχεια µε το άρθρο 37 παρ. 8 & 9 του 2937/2001, 3. του Π 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων», 4. της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών» 5. της Οδηγίας 89/665/ΕΟΚ, «για τον συντονισµό των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων περί της εφαρµογής των διαδικασιών προσφυγής στον τοµέα της σύναψης των συµβάσεων κρατικών προµηθειών και δηµοσίων ΕΡΓΩΝ», 6. του Ν. 2522/1997, «Περί δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεων δηµοσίων ΕΡΓΩΝ, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών, σύµφωνα µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ», 7. του άρθρου 98 παρ.1β του Συντάγµατος 2001, που αφορά στον έλεγχο συµβάσεων µεγάλης οικονοµικής αξίας, στις οποίες αντισυµβαλλόµενος είναι το ηµόσιο ή άλλο νοµικό πρόσωπο που εξοµοιώνεται µε το ηµόσιο από την άποψη αυτή, όπως ο Νόµος ορίζει, 8. του άρθρου 8 του Ν. 2741/99, «Κρατικές προµήθειες», Σελίδα 8

9 9. του Π 82/96 «Ονοµαστικοποίηση των µετοχών ελληνικών ανωνύµων εταιρειών που µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης ΕΡΓΩΝ ή προµηθειών του ηµοσίου ή των νοµικών προσώπων του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα», όπως ισχύει, 10. του Ν. 3060/2002, Άρθρο 2, «Έλεγχος νοµιµότητας συµβάσεων προµηθειών, παροχής υπηρεσιών και δηµοσίων ΕΡΓΩΝ», 11. του Ν. 3090/2002, Άρθρο 9, παράγραφος 3, 12. του Π.. 394/1996, «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου (Κ.Π..)», (αναλογική και συµπληρωµατική εφαρµογή), 13. του Ν. 2286/1995, «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις σχετικών θεµάτων» (αναλογική και συµπληρωµατική εφαρµογή), 14. της Κοινής Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών µε αρ / ΙΟΕ/1264 «Καθορισµός αρµοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονοµίας Χρήστου Φώλια» (ΦΕΚ 1432/Β/ ), 15. του Ν.3310/2005 (ΦΕΚ Α 30/ ), όπως τροποποιήθηκε από το Ν.3414/2005 (ΦΕΚ Α 279/ ) και ισχύει. Άρθρο 5. Αντικείµενο της σύµβασης παροχής υπηρεσιών 5.1 Το ΥΠΟΙΟ στοχεύει στην επιλογή καταλλήλου Συµβούλου έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η υψηλή εποπτεία των ΕΡΓΩΝ και η εφαρµογή αποτελεσµατικού συστήµατος παρακολούθησης και ελέγχου ώστε να επιτυγχάνεται η παρακολούθηση των δυο ΕΡΓΩΝ σύµφωνα µε τους στόχους που τίθενται από τις σχετικές εγκριτικές αποφάσεις και τους κανονισµούς. 5.2 Ο ΤΣΣΕ θα έχει διαχειριστικό ρόλο και θα λειτουργεί επιτελικά στο οργανωτικό πλαίσιο που έχει θεσµοθετηθεί για τα εν λόγω ΕΡΓΑ και λαµβάνοντας υπόψη την ύπαρξη των Συµβούλων Υποστήριξης των Φορέων Υλοποίησης των ΕΡΓΩΝ (ΝΑ Α και ΕΥ ΑΠ) και τις απαιτήσεις των εγκριτικών αποφάσεων. 5.3 Ο ΤΣΣΕ θα γνωµοδοτεί προς την ΑΑ χωρίς να έχει δικαίωµα απευθείας εντολών προς τους αναδόχους κατασκευαστές των ΕΡΓΩΝ ή/και τις υπηρεσίες των Φορέων Υλοποίησης. 5.4 Ο ΤΣΣΕ θα λαµβάνει πληροφορίες από την ΑΑ µέσα από ολοκληρωµένο σύστηµα προγραµµατισµού και ελέγχου των ΕΡΓΩΝ και θα έχει την ευθύνη εξαγωγής επιτελικών συµπερασµάτων σχετικά µε την υλοποίηση των στόχων, όπως αυτοί καθορίζονται στις εγκριτικές αποφάσεις (βλέπε και Παράρτηµα Ι - Οργανόγραµµα). 5.5 Αναλυτικότερα τα καθήκοντα περιλαµβάνουν: Λεπτοµερή αποτύπωση της κατάστασης προόδου των ΕΡΓΩΝ κατά το χρόνο ανάληψης των καθηκόντων του ΤΣΣΕ, λαµβάνοντας υπόψη τις εγκεκριµένες επιµέρους εκθέσεις των Φορέων Υλοποίησης των ΕΡΓΩΝ. Σελίδα 9

10 5.5.2 Τον ορισµό συστήµατος προγραµµατισµού και ελέγχου των ΕΡΓΩΝ, όπου προσδιορίζονται φυσικοί και οικονοµικοί δείκτες και στόχοι καθώς και χρήσιµες ενέργειες. Ειδικότερα, η εν λόγω αρµοδιότητα συνίσταται στο σχεδιασµό των διαδικασιών και εντύπων που συνιστούν το σύστηµα επικοινωνίας, προγραµµατισµού και ελέγχου των ΕΡΓΩΝ και περιλαµβάνουν την απαίτηση για ροή πληροφοριών µεταξύ των εµπλεκοµένων υπηρεσιών (ΥΠΟΙΟ ΕΥ &ΠΤΣ, ΕΥ ΕΠΠΕΡ, ΕΥ ΑΠ, ΝΑ Α), µε βάση τα προερχόµενα από τους Φορείς Υλοποίησης στοιχεία Τον καθορισµό αναφοράς και πληροφόρησης προκειµένου να είναι δυνατή η αποτελεσµατική εποπτεία της οικονοµικής και φυσικής προόδου των ΕΡΓΩΝ. Ειδικότερα, η εν λόγω αρµοδιότητα συνίσταται στον καθορισµό των απαιτήσεων και στον σχεδιασµό των διαδικασιών για τη ροή πληροφοριών µεταξύ του ΤΣΕΕ και των εµπλεκοµένων φορέων, συµπεριλαµβανοµένων των Συµβούλων Υποστήριξης των Φορέων Υλοποίησης των ΕΡΓΩΝ. Επίσης, περιλαµβάνει και το σχεδιασµό της δοµής των αναφορών που θα πρέπει να υποβάλλονται µε βάση τα προερχόµενα από τους Φορείς Υλοποίησης στοιχεία Συγκεντρωτική / συνοπτική παρακολούθηση της υλοποίησης του: Φυσικού αντικειµένου (φ.α.) Οικονοµικού αντικειµένου (ο.α.) Χρονικού προγραµµατισµού (χ.π.) Λεπτοµερή καταγραφή και αποτύπωση των απαιτούµενων βηµάτων για την ολοκλήρωση των ΕΡΓΩΝ και συστηµατική παρακολούθηση της εξέλιξης αυτών α. Σε ό,τι αφορά τις συµβάσεις για την υλοποίηση των ΕΡΓΩΝ που έχουν προκηρυχθεί αλλά δεν έχουν ανατεθεί κατά το χρόνο ανάληψης των καθηκόντων του ΤΣΕΕ, ο ΤΣΣΕ θα προβεί σε γνωµοδότηση επί της αρτιότητας και ποιότητας των µελετών µε τις οποίες δηµοπρατήθηκαν τα ΕΡΓΑ, επί της συµβατότητας των τευχών δηµοπράτησης µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο και τις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και σε γνωµοδότηση για τον έλεγχο της κανονικότητας των διαδικασιών ανάδειξης αναδόχων και σύναψης των συµβάσεων των ΕΡΓΩΝ. β. Σε ό,τι αφορά τις συµβάσεις για την υλοποίηση των ΕΡΓΩΝ που δεν έχουν δηµοπρατηθεί κατά το χρόνο ανάληψης των καθηκόντων του ΤΣΕΕ, ο ΤΣΣΕ θα προβεί σε επιβεβαίωση της αρτιότητας και ποιότητας των µελετών των υπό δηµοπράτηση υποέργων των ΕΡΓΩΝ και της συµβατότητας των τευχών δηµοπράτησης µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο και τις τεχνικές προδιαγραφές. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΤΣΕΕ υποδεικνύει στην ΑΑ τυχόν διορθωτικά µέτρα και στη συνέχεια ελέγχει τα διορθωµένα στοιχεία ως προς το βαθµό εφαρµογής των υποδείξεών του αλλά και ως προς την συνάφεια αυτών µε τις τυχόν λοιπές παραδοχές ή διορθώσεις που έχουν γίνει από τους Φορείς Υλοποίησης, ώστε να προκύπτουν συνολικά άρτιες µελέτες και τεύχη δηµοπράτησης των υποέργων. Σελίδα 10

11 Στις περιπτώσεις του άρθρου β, ο ΤΣΕΕ προβαίνει σε έλεγχο της κανονικότητας των διαδικασιών ανάδειξης αναδόχων και σύναψης των συµβάσεων των ΕΡΓΩΝ Έλεγχο, στο πνεύµα της υψηλής εποπτείας, της εκτέλεσης και διαχείρισης των συµβάσεων και γνωµοδότηση προς την ΕΥ &ΠΤΣ, µε ταυτόχρονη κοινοποίηση στην ΕΥ ΕΠΠΕΡ, για κάθε στάδιο υλοποίησης των ΕΡΓΩΝ Υψηλή εποπτεία επί του χρονικού προγραµµατισµού, ειδικότερα: Παρακολούθηση του συνολικού αναλυτικού χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης όλων των τεχνικών υποέργων, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ακριβόχρονη υλοποίηση των ΕΡΓΩΝ, που αφορά και την ανάπτυξη των µετώπων εργασίας. ιαπίστωση τυχόν προβληµάτων. Υποβολή προτάσεων προς την ΕΥ &ΠΤΣ, µε ταυτόχρονη κοινοποίηση στην ΕΥ ΕΠΠΕΡ, εφόσον απαιτείται Έλεγχο Τεχνικών ελτίων ΕΡΓΩΝ και Υποέργων, των Μηνιαίων ελτίων ήλωσης απανών Υποέργων και το Τριµηνιαίων ελτίων Παρακολούθησης ΕΡΓΩΝ και Υποέργων του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος καθώς και των Εκθέσεων Προόδου του συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου του Ταµείου Συνοχής Έλεγχο της επιλεξιµότητας των εργασιών και πληρωµών Έλεγχο των δαπανών σε σχέση µε το υλοποιηθέν Φυσικό Αντικείµενο καθώς και πρόβλεψη για τη λειτουργικότητα του Φυσικού Αντικειµένου που θα υλοποιηθεί Η αρµοδιότητα της συµµετοχής στις επιµετρήσεις συνίσταται στην υψηλή εποπτεία των εκτελεσθησοµένων επιµετρήσεων ως ακολούθως: ειγµατοληπτική επαλήθευση των εγκεκριµένων από τους Φορείς Υλοποίησης επιµετρητικών στοιχείων. Συγκριτική αξιολόγηση µε τα στοιχεία της µελέτης εφαρµογής. Επισήµανση στην ΑΑ τυχόν προβληµάτων Συµµετοχή στις συνεδριάσεις της ΚΕΠΕ καθώς και στις Τεχνικές Συσκέψεις που αφορούν ζητήµατα αρµοδιότητας του ΤΣΣΕ ιενέργεια δειγµατοληπτικών επιθεωρήσεων στο φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο των ΕΡΓΩΝ, όπως απορρέει από το ρόλο του υψηλά εποπτεύοντος φορέα. Άρθρο 6. Τόπος παροχής υπηρεσιών 6.1 Ο ΤΣΣΕ παρέχει τις υπηρεσίες του στην έδρα του και στην έδρα της ΕΥ &ΠΤΣ και της ΕΥ ΕΠΠΕΡ ή όπου αλλού ζητηθεί από την ΑΑ εντός Αττικής, καθ όλη τη διάρκεια της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, λαµβανοµένων υπόψη των προβλεπόµενων σχετικά στις εγκριτικές αποφάσεις των ΕΡΓΩΝ. Σελίδα 11

12 6.2 Μπορεί επίσης να παραστεί ανάγκη µετακινήσεων στελεχών του ΤΣΣΕ στην έδρα της Ε.Ε. στις Βρυξέλλες. Ο συνολικός αριθµός των ατοµικών µετακινήσεων δεν αναµένεται να ξεπεράσει τις οκτώ (8) καθ όλη τη διάρκεια της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 7. ιάρκεια 7.1 Η διάρκεια της ΣΥΜΒΑΣΗΣ καθορίζεται σε τριάντα (30) µήνες από την υπογραφή της. 7.2 Η παροχή των υπηρεσιών του ΤΣΣΕ θα αρχίσει αµέσως µετά την υπογραφή της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 7.3 Η λήξη της παροχής υπηρεσιών του ΤΣΣΕ θα πιστοποιηθεί µε πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής. 7.4 Η ΑΑ διατηρεί το δικαίωµα µονοµερούς παράτασης της χρονικής διάρκειας εκτέλεσης της ΣΥΜΒΑΣΗΣ άνευ µεταβολής του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της ΣΥΜΒΑΣΗΣ προκειµένου να επιτραπεί η ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του ΤΣΣΕ. Το εν λόγω δικαίωµα µπορεί να ασκηθεί µέχρι και ένα (1) µήνα πριν τη συµβατική λήξη της ΣΥΜΒΑΣΗΣ ενώ η παράταση δεν δύναται να υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες. Άρθρο 8. Προϋπολογισµός και δικαίωµα προαίρεσης 8.1 Ο µέγιστος επιτρεπόµενος προϋπολογισµός ανέρχεται σε ένα εκατοµµύριο εξακόσιες πενήντα χιλιάδες ΕΥΡΩ ( ) πλέον Φ.Π.Α. 19%, µη συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος προαίρεσης όπως αναλύεται κατωτέρω. 8.2 ικαίωµα προαίρεσης Είναι δυνατή, µε πρωτοβουλία της ΑΑ, και µετά από διαπραγµάτευση µεταξύ αυτής και του ΤΣΣΕ, η προσφυγή στη διαδικασία του δικαιώµατος προαίρεσης που προβλέπεται στο άρθρο 31, παρ. 4 στοιχείο β της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ όπως ισχύει, το οποίο επιτρέπει την χωρίς διαγωνισµό ανάθεση στον Ανάδοχο της αρχικής ΣΥΜΒΑΣΗΣ (του ΤΣΣΕ) νέων, παρόµοιων υπηρεσιών µε τις αρχικά ανατεθείσες Η ΑΑ µπορεί να αναθέσει στον ίδιο ΤΣΣΕ, µετά από εκτίµηση των τότε δεδοµένων και ύστερα από διαπραγµάτευση των όρων και του περιεχοµένου, µια σύµβαση νέων/παρόµοιων υπηρεσιών συντονισµού και παρακολούθησης των ΕΡΓΩΝ Στην περίπτωση αυτή το ποσό της αµοιβής του ΤΣΣΕ είναι δυνατόν να ανέλθει έως εξακόσιες χιλιάδες ΕΥΡΩ ( ) πλέον Φ.Π.Α. 19%, ενώ η χρονική διάρκεια αυτής δεν θα υπερβαίνει τους δεκαοκτώ (18) µήνες Η προσφυγή στη διαδικασία αυτή επιτρέπεται να γίνει το αργότερο (άρθρο 7.4) επί µια τριετία από τη σύναψη της αρχικής ΣΥΜΒΑΣΗΣ του ΤΣΣΕ. 8.3 Συνεπώς, ο συνολικός προϋπολογισµός των υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος προαίρεσης, ανέρχεται σε δύο Σελίδα 12

13 εκατοµµύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες ΕΥΡΩ ( ), πλέον Φ.Π.Α. 19%. 8.4 Η παροχή υπηρεσιών του ΤΣΣΕ θα χρηµατοδοτηθεί κατά 75% από το Ταµείο Συνοχής και κατά 25% από εθνικούς πόρους σύµφωνα µε την εγκριτική απόφαση Ε(2005)5530/ της Ε.Ε. για το έργο «ράσεις τεχνικής στήριξης έργων Ταµείου Συνοχής». 8.5 Οι πληρωµές του ΤΣΣΕ θα βαρύνουν το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων. Άρθρο 9. Παραδοτέα 9.1 Ο ΤΣΣΕ υποβάλλει όλα τα παραδοτέα του (εισηγήσεις, εκθέσεις, γνωµοδοτήσεις κλπ) σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή στην ΕΥ &ΠΤΣ, µε ταυτόχρονη κοινοποίηση στην ΕΥ ΕΠΠΕΡ, εκτός αν κατά περίπτωση ορίζεται διαφορετικά από την ΑΑ. 9.2 Στο προοίµιο των παραδοτέων θα αναφέρονται υποχρεωτικά τα ονόµατα της οµάδας που τις συνέταξε. Παραδοτέο που δεν υπογράφεται από τo Συντονιστή της Οµάδας Έργου ή τον Αναπληρωτή του, θα επιστρέφεται ως απαράδεκτο. 9.3 Τα παραδοτέα του ΤΣΣΕ πρέπει να βασίζονται σε επαρκή και κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία, να διακρίνονται από σαφήνεια και αντικειµενικότητα, να επισηµαίνουν τυχόν προβλήµατα και να περιέχουν τα προτεινόµενα από τον ΤΣΣΕ µέτρα επίλυσης αυτών και να είναι σύµφωνα µε την προσφορά του. 9.4 Τα παραδοτέα του ΤΣΣΕ θα είναι της ακόλουθης γενικής µορφής: α. Ειδικά Έντυπα Παρακολούθησης: Τα πρότυπα ειδικά έντυπα παρακολούθησης (ΕΕΠ) θα διαµορφωθούν από τον ΤΣΣΕ και θα τύχουν της αποδοχής της ΕΥ &ΠΤΣ. β. Εκθέσεις προόδου: Οι πρότυπες εκθέσεις προόδου θα διαµορφωθούν από τον ΤΣΣΕ µε βάση τα τυποποιηµένα έντυπα που υφίστανται στο Σύστηµα ιαχείρισης και Ελέγχου Ταµείου Συνοχής, µε τις αναγκαίες προσαρµογές και επικαιροποιήσεις, καθώς και πιθανά επιπλέον έντυπα εκθέσεων που θα προτείνει ο ΤΣΣΕ και θα τύχουν της αποδοχής της ΕΥ &ΠΤΣ. γ. Τεχνικές Εκθέσεις αξιολόγησης/γνωµοδοτήσεις: Οι πρότυπες τεχνικές εκθέσεις αξιολόγησης των επιµέρους στοιχείων των ΕΡΓΩΝ και γνωµοδοτήσεις επί τεχνικών θεµάτων θα διαµορφωθούν από τον ΤΣΣΕ και θα τύχουν της αποδοχής της ΕΥ &ΠΤΣ. 9.5 Ειδικότερα, τα παραδοτέα του ΤΣΣΕ που θα τύχουν των σχετικών εγκρίσεων της ΕΥ &ΠΤΣ θα έχουν ως εξής: Ειδικά Έντυπα Παρακολούθησης (Ε.Ε.Π.), τα οποία αφού εγκριθούν από την ΕΥ &ΠΤΣ, θα συµπληρώνονται και επικαιροποιούνται µε ευθύνη του ΤΣΣΕ. Τα έντυπα αυτά θα περιλαµβάνουν τα παρακάτω: (i) καταγραφή των προς εκτέλεση υποέργων µε αύξοντα αριθµό και Σελίδα 13

14 (ii) (iii) ακριβή τίτλο. προϋπολογισµός δηµοπράτησης για κάθε υποέργο. συνοπτική περιγραφή των βασικών τεχνικών στοιχείων των προς εκτέλεση υποέργων µε βάση τις υφιστάµενες µελέτες. (iv) χρονικός προγραµµατισµός υλοποίησης (διάγραµµα GANTT). (v) καταγραφή της προόδου υλοποίησης των υποέργων (στοιχεία ii-iv) µε τη µορφή: Τριµηνιαίων τεχνικών αναφορών. Εξαµηνιαίων τεχνικών αναφορών (vi) σχόλια και βασικές επισηµάνσεις του ΤΣΣΕ όσον αφορά στην συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων προγραµµατισµού (ii-v) και υλοποίησης Στο πλαίσιο της γνωµοδότησης προς την ΕΥ &ΠΤΣ και µε βάση τα Ειδικά Έντυπα Παρακολούθησης του άρθρου 9.5.1, ο ΤΣΣΕ οφείλει να συντάσσει Εκθέσεις Προόδου υλοποίησης των ΕΡΓΩΝ και Εκθέσεις Αξιολόγησης/ Γνωµοδοτήσεις, οι οποίες θα διακρίνονται σε: (i) Εκθέσεις προόδου της υλοποίησης των ΕΡΓΩΝ ανά τακτά χρονικά διαστήµατα (τριµηνιαίες και εξαµηνιαίες) σύµφωνα και µε τους Κανονισµούς του Ταµείου Συνοχής και τις εγκριτικές αποφάσεις. (ii) Τεχνικές Εκθέσεις αξιολόγησης/ Γνωµοδοτήσεις σχετικά µε: 1. αρτιότητα και ποιότητα των υπό δηµοπράτηση/δηµοπρατηθεισών µελετών, τη συµβατότητα των τευχών δηµοπράτησης µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο και τις τεχνικές προδιαγραφές και τον έλεγχο της κανονικότητας των διαδικασιών ανάδειξης αναδόχων και σύναψης των συµβάσεων των υποέργων, 2. έλεγχο Τεχνικών ελτίων ΕΡΓΩΝ και Υποέργων, των Μηνιαίων ελτίων ήλωσης απανών Υποέργων και το Τριµηνιαίων ελτίων Παρακολούθησης ΕΡΓΩΝ και Υποέργων του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος, 3. έλεγχο των Εκθέσεων Προόδου των ΕΡΓΩΝ του συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου του Ταµείου Συνοχής, 4. έλεγχο της επιλεξιµότητας των εργασιών και πληρωµών, 5. έλεγχο των δαπανών σε σχέση µε το υλοποιηθέν Φυσικό Αντικείµενο καθώς και πρόβλεψη για τη λειτουργικότητα του Φυσικού Αντικειµένου που θα υλοποιηθεί, και 6. δειγµατοληπτική επαλήθευση των εγκεκριµένων από τους Φορείς Υλοποίησης επιµετρητικών στοιχείων και συγκριτική αξιολόγηση µε τα στοιχεία µελέτης εφαρµογής Τεχνικές Εκθέσεις αξιολόγησης/ Γνωµοδοτήσεις που θα συντάσσονται µε ειδική εντολή εκ µέρους της ΕΥ &ΠΤΣ και θα αφορούν ειδικές περιπτώσεις και σε κάθε περίπτωση εντός των περιγραφόµενων αρµοδιοτήτων του Σελίδα 14

15 ΤΣΣΕ Ανεξάρτητα από τις εκθέσεις προόδου υλοποίησης των ΕΡΓΩΝ, ο ΤΣΣΕ θα συντάσσει για την ΚΕΠΕ εξαµηνιαίες τεχνικές αναφορές (Εκθέσεις), σε έντυπη µορφή, σχετικά µε το έργο που του έχει ανατεθεί βάσει της υπογραφείσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ και η οποία θα περιλαµβάνει τις ενέργειες που έχουν αναληφθεί εκ µέρους του ΤΣΕΕ όσον αφορά τα καθήκοντα και τις αρµοδιότητες που του έχουν ανατεθεί, σύµφωνα και µε τις εγκριτικές αποφάσεις των ΕΡΓΩΝ και τη ΣΥΜΒΑΣΗ καθώς και συνοπτικό απολογισµό της προόδου υλοποίησης των ΕΡΓΩΝ, εκτίµηση για την ολοκλήρωση των ΕΡΓΩΝ εντός του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος και του οικονοµικού αντικειµένου, καθώς και παρουσίαση των προβληµάτων που έχουν ανακύψει και δεν έχουν επιλυθεί, µε βάση τα εγκεκριµένα από την ΑΑ παραδοτέα. Οι εξαµηνιαίες τεχνικές αναφορές για την ΚΕΠΕ υποβάλλονται σε ηλεκτρονική και έντυπη µορφή στην ΑΑ και αφού εγκριθούν από την ΑΑ, υποβάλλονται σε έντυπη µορφή και στα λοιπά µέλη της ΚΕΠΕ. Άρθρο 10. Αµοιβή 10.1 Η συµβατική αµοιβή του ΤΣΣΕ θα προκύψει από την οικονοµική του προσφορά, η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει το ένα εκατοµµύριο εξακόσιες πενήντα χιλιάδες ΕΥΡΩ ( ) πλέον Φ.Π.Α. 19% Η αµοιβή του ΤΣΣΕ θα αποτελεί την αποζηµίωση για όλες τις παρεχόµενες από αυτόν υπηρεσίες και για κάθε άλλο έξοδο και δαπάνη του ΤΣΣΕ άµεσα ή έµµεσα συνδεόµενη µε το έργο του. Μισθοί και επιδόµατα, δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης, φόροι, δασµοί, υπερωρίες, κρατήσεις υπέρ τρίτων, κάθε άλλη επιβάρυνση, ενοίκια, έξοδα λειτουργίας γραφείου, αποσβέσεις εξοπλισµού, πάγια έξοδα, έξοδα µετακίνησης των στελεχών του, αναλώσιµα, δαπάνες αναπαραγωγής στοιχείων ως και κάθε άλλη δαπάνη µη ρητά καθοριζόµενη από την ιακήρυξη, αλλά απαιτούµενη για την άρτια και εµπρόθεσµη εκτέλεση των συµβατικών υποχρεώσεων του ΤΣΣΕ, βαρύνουν τον ΤΣΣΕ και έχουν συνυπολογισθεί στην προσφορά του. Στην αµοιβή εµπεριέχονται τόσο οι δαπάνες διοίκησης του έργου του, όσο και τα γενικά έξοδα υποστήριξης, καθώς και το όφελος του ΤΣΣΕ Ο ΤΣΣΕ θα αµείβεται µε βάση την πρόοδο του έργου του ως εξής : α. Η αµοιβή θα καταβάλεται σε ισόποσες δόσεις που αφορούν χρονική περίοδο τριµήνου (3µήνου), µε την προϋπόθεση ότι έχουν υποβληθεί και εγκριθεί όλες οι τριµηνιαίες εκθέσεις και τα λοιπά παραδοτέα που προβλέπεται να υποβληθούν µέχρι και το τρίµηνο αναφοράς. β. Η τριµηνιαία δόση καθορίζεται ως το τριπλάσιο της µηνιαίας αµοιβής που δίνεται από τη σχέση {Σ.Α./30}, όπου Σ.Α. είναι η Συµβατική Αµοιβή του ΤΣΣΕ Όλα τα ποσά καθώς και οι πληρωµές που θα διενεργούνται από την ΑΑ θα εκφράζονται σε ΕΥΡΩ, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία Η αµοιβή του ΤΣΣΕ δεν αναθεωρείται καθ όλη τη διάρκεια της ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σελίδα 15

16 του Σηµειώνεται ότι τυχόν αύξηση ή µείωση του αριθµού των υποέργων µε τα οποία θα ολοκληρωθούν τα εγκεκριµένα ΕΡΓΑ, καθώς και τυχόν αλλαγή του συστήµατος δηµοπράτησης, δεν θα επιφέρει καµία αύξηση ή µείωση αντίστοιχα στην αµοιβή του ΤΣΣΕ, όπως αυτή θα διαµορφωθεί µε την οικονοµική του προσφορά. Άρθρο 11. Χρονοδιάγραµµα υποβολής παραδοτέων 11.1 Το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης των επί µέρους εργασιών του ΤΣΣΕ έχει συνάφεια και εξαρτάται από την υλοποίηση των εργολαβιών µε τις οποίες θα κατασκευαστούν τα ΕΡΓΑ Λαµβάνοντας υπ όψιν τους όρους του άρθρου 7 της παρούσης, οι προθεσµίες υποβολής των Παραδοτέων του ΤΣΣΕ που περιγράφονται στο άρθρο 9 έχουν ως εξής: ιαµόρφωση και υποβολή των Πρότυπων Ειδικών Εντύπων Παρακολούθησης των ΕΡΓΩΝ εντός δεκαπέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών από την υπογραφή της ΣΥΜΒΑΣΗΣ του ΤΣΣΕ ιαµόρφωση και υποβολή των Πρότυπων Εκθέσεων Προόδου του ΤΣΣΕ εντός τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών από την υπογραφή της ΣΥΜΒΑΣΗΣ του ΤΣΣΕ ιαµόρφωση και υποβολή των Πρότυπων Εκθέσεων Αξιολόγησης/ Γνωµοδοτήσεων επί επιµέρους στοιχείων των ΕΡΓΩΝ και τεχνικών θεµάτων ΤΣΣΕ εντός τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών από την υπογραφή της ΣΥΜΒΑΣΗΣ του ΤΣΣΕ Έλεγχος και υποβολή τεχνικής έκθεσης αξιολόγησης/γνωµοδότησης για την πληρότητα και την ποιότητα των µελετών δηµοπράτησης, τη συµβατότητα και την πληρότητα των τευχών δηµοπράτησης εντός τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών από την παραλαβή τους από τον ΤΣΣΕ για κάθε εργολαβία. Στη περίπτωση που παραδοθούν, µε την υπογραφή της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, τα στοιχεία όλων των εργολαβιών η συνολική προθεσµία ορίζεται σε ενενήντα (90) ηµερολογιακές ηµέρες για την υποβολή όλων των εκθέσεων. Σε περίπτωση επανυποβολής τους, ο έλεγχος και η υποβολή έκθεσης αξιολόγησης των τυχόν διορθωµένων στοιχείων από τις ανωτέρω µελέτες και τεύχη εντός δεκαπέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών από την παραλαβή τους από τον ΤΣΣΕ Έλεγχος και υποβολή τεχνικής έκθεσης αξιολόγησης/γνωµοδότησης για την νοµιµότητα και την κανονικότητα των διαδικασιών ανάδειξης αναδόχου κατασκευής εντός δεκαπέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών από την παραλαβή από τον ΤΣΣΕ όλων των σχετικών στοιχείων Έλεγχος και υποβολή τεχνικής έκθεσης αξιολόγησης/γνωµοδότησης των Μηνιαίων και Τριµηνιαίων ελτίων Παρακολούθησης Έργου/Υποέργου, Σελίδα 16

17 καθώς και των Λογαριασµών εντός δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από την παραλαβή τους από τον ΤΣΣΕ Έλεγχος και υποβολή έκθεσης αξιολόγησης των επανυποβληθέντων Μηνιαίων Τριµηνιαίων ελτίων και Λογαριασµών εντός πέντε (5) ηµερολογιακών ηµερών από την παραλαβή τους από τον ΤΣΣΕ Έλεγχος και αξιολόγηση κάθε άλλου τεχνικού στοιχείου που αφορά την υλοποίηση των ΕΡΓΩΝ και υποβολή έκθεσης αξιολόγησης εντός είκοσι (20) ηµερολογιακών ηµερών από την παραλαβή τους από τον ΤΣΣΕ Η τριµηνιαία έκθεση θα υποβάλλεται εντός του πρώτου δεκαηµέρου του επόµενου µηνός και θα συνοδεύεται από το σχετικό Ειδικό Έντυπο Παρακολούθησης H εξαµηνιαία έκθεση θα υποβάλεται έως τις 31 Ιουλίου για το πρώτο εξάµηνο και έως τις 31 Ιανουαρίου του επόµενου έτους για το δεύτερο εξάµηνο και θα συνοδεύεται από το σχετικό Ειδικό Έντυπο Παρακολούθησης H εξαµηνιαία έκθεση για την ΚΕΠΕ θα υποβάλεται: α) για το πρώτο εξάµηνο έως τις 15 Ιουλίου στην ΑΑ προς έγκριση και αφού εγκριθεί στα λοιπά µέλη της ΚΕΠΕ έως τις 31 Ιουλίου και β) για το δεύτερο εξάµηνο έως τις 15 Ιανουαρίου του επόµενου έτους στην ΑΑ προς έγκριση και αφού εγκριθεί στα λοιπά µέλη της ΚΕΠΕ έως 31 Ιανουαρίου του επόµενου έτους στα λοιπά µέλη της ΚΕΠΕ Σε περιπτώσεις που ζητούνται εξειδικευµένες γνώµες ή αναλύσεις στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του ΤΣΣΕ, στην έγγραφη εντολή από την ΑΑ προς τον ΤΣΣΕ θα ορίζεται εύλογη προθεσµία εντός της οποίας θα πρέπει να υποβληθούν αυτές Οι ηµεροµηνίες παραλαβής στοιχείων και υποβολής των παραδοτέων από τον ΤΣΣΕ δεν µετρούν στις προθεσµίες. Εάν η προθεσµία λήγει Σαββάτο, Κυριακή ή αργία τα παραδοτέα παραδίδονται εµπρόθεσµα την πρώτη επόµενη εργάσιµη ηµέρα Η ΑΑ διατηρεί το δικαίωµα να ορίζει η ίδια τον τόπο και τον φορέα από τον οποίο ο ΤΣΣΕ θα παραλαµβάνει τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την διεκπεραίωση των υποχρεώσεών του. Στις περιπτώσεις αυτές στην σχετική έγγραφη εντολή της ΑΑ προς τον ΤΣΣΕ θα ορίζονται ο τόπος, η διαδικασία και εύλογη προθεσµία εντός της οποίας οφείλει ο ΤΣΣΕ να παραλάβει τα σχετικά στοιχεία. Άρθρο 12. Γλώσσα ιαγωνισµού και γλώσσα της ΣΥΜΒΑΣΗΣ 12.1 Όλα τα έγγραφα και στοιχεία του ιαγωνισµού και όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του Φακέλου Προσφοράς πρέπει να έχουν υποβληθεί στην Ελληνική Γλώσσα (συµπεριλαµβανοµένων, ενδεικτικά, τυχόν ενηµερωτικών φυλλαδίων παρουσίασης εταιρειών κλπ. στοιχείων περιγραφής των δραστηριοτήτων και δυνατοτήτων). Σελίδα 17

18 12.2 Πιστοποιητικά και έγγραφα σε γλώσσα εκτός της Ελληνικής, συνοδεύονται υποχρεωτικά από νόµιµη µετάφραση στην Ελληνική κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ. ικ. και 53 του Κώδικα περί ικηγόρων. Σε περίπτωση διαφωνίας στη µετάφραση, υπερισχύει το κείµενο στην Ελληνική Γλώσσα ηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά που εκδίδονται από άλλες χώρες, είτε θα είναι νόµιµα επικυρωµένα από το αρµόδιο Προξενείο είτε θα φέρουν τη σφραγίδα «APOSTILE» σύµφωνα µε τη Συνθήκη της Χάγης της που κυρώθηκε µε το Ν.1497/ Η ΣΥΜΒΑΣΗ θα συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα Επίσηµη γλώσσα κατά την εκτέλεση της ΣΥΜΒΑΣΗΣ είναι η Ελληνική Γλώσσα εργασίας της ΣΥΜΒΑΣΗΣ ορίζεται η Ελληνική. Οποιαδήποτε γραπτή ή προφορική επικοινωνία απαιτείται για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της ΣΥΜΒΑΣΗΣ από τον ΤΣΣΕ θα διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα Οπουδήποτε και οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της ΣΥΜΒΑΣΗΣ απαιτηθεί για τις ανάγκες επικοινωνίας των µερών ή τη διενέργεια των ελέγχων, διερµηνεία ή µετάφραση από ή/και προς τα Ελληνικά, αυτή θα εξασφαλίζεται από τον ΤΣΣΕ και το κόστος θα βαρύνει τον ίδιο. Σελίδα 18

19 ΙΙ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Άρθρο 13. Προθεσµίες, τόπος υποβολής προσφορών 13.1 Ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας κατάθεσης προσφορών είναι η Τετάρτη, 14 Φεβρουαρίου 2007, και ώρα µεσηµέρι Η προσφορά θα κατατεθεί στο Πρωτόκολλο της Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης και Παρακολούθησης Ταµείου Συνοχής, Νίκης 10 (6 ος όροφος), Πλατεία Συντάγµατος, Τ.Κ Αθήνα Η προσφορά µπορεί να υποβληθεί και ταχυδροµικά (συστηµένη). Σε αυτή τη περίπτωση ο ιαγωνιζόµενος ευθύνεται για το περιεχόµενο του φακέλου και τον χρόνο που θα περιέλθει η προσφορά στο πρωτόκολλο της ΕΥ &ΠΤΣ και η προσφορά ισχύει µόνο στην περίπτωση που έχει παραληφθεί εντός της προβλεπόµενης ηµεροµηνίας και ώρας υποβολής των προσφορών Οι προσφορές, που θα φτάσουν ή θα υποβληθούν στο Πρωτόκολλο της ΕΥ &ΠΤΣ µετά την προθεσµία λήξης υποβολής των προσφορών του διαγωνισµού, απορρίπτονται. Άρθρο 14. Χρόνος Ισχύος Προσφοράς 14.1 Η προσφορά ισχύει και δεσµεύει τον ιαγωνιζόµενο για δώδεκα (12) ηµερολογιακούς µήνες από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας κατάθεσης προσφορών Η ισχύς της προσφοράς είναι δυνατόν να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την ΑΑ, για περαιτέρω χρονικό διάστηµα και κατ ανώτατο όριο δώδεκα (12) ηµερολογιακών µηνών Αν προκύψει ανάγκη παράτασης της ισχύος της προσφοράς, η ΑΑ θα απευθύνει σχετικό αίτηµα προς τους ιαγωνιζόµενους µέχρι δέκα (10) ηµερολογιακές ηµέρες πριν από τη λήξη ισχύος της προσφοράς τους. Οι ιαγωνιζόµενοι οφείλουν να απαντήσουν εντός πέντε (5) ηµερολογιακών ηµερών. Σε περίπτωση που αποδέχονται την αιτουµένη παράταση, οφείλουν, εφόσον απαιτείται, να ανανεώσουν τις εγγυήσεις συµµετοχής τους µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών Σε περίπτωση που η απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισµού ανακοινωθεί µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών, η κατακύρωση δεσµεύει τον ιαγωνιζόµενο που αναδείχθηκε ως προσωρινός ανάδοχος, µόνον εάν αυτός την αποδεχτεί. Άρθρο 15. Επιτροπή ιαγωνισµού 15.1 Για τη διενέργεια του διαγωνισµού και την αξιολόγηση των προσφορών θα συσταθεί και συγκροτηθεί Επιτροπή ιαγωνισµού (εφεξής Ε ), µε Σελίδα 19

20 απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών Η Ε έχει την ευθύνη της αποσφράγισης και της εισήγησης στον αρµόδιο Υφυπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την αξιολόγηση των προσφορών των ιαγωνιζόµενων, τη βαθµολόγηση και την κατάταξή τους. Η Ε συντάσσει Πρακτικά τα οποία διαβιβάζει στον αρµόδιο Υφυπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών και εισηγείται σχετικώς Η ΣΥΜΒΑΣΗ για την παροχή των υπηρεσιών του ΤΣΣΕ θα υπογραφεί από τον αρµόδιο Υφυπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών. Άρθρο 16. ικαιούµενοι Συµµετοχής Αποκλειόµενοι από το ιαγωνισµό 16.1 ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή συµπράξεις/ενώσεις φυσικών ή νοµικών προσώπων της ηµεδαπής, των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ), από τρίτες χώρες που έχουν κυρώσει την διεθνή συµφωνία περί δηµοσίων συµβάσεων, η οποία έχει συναφθεί στο πλαίσιο του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου και των πολυµερών διαπραγµατεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, σύµφωνα µε το άρθρο 5 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, από χώρες που έχουν υπογράψει διµερείς ή συµφωνίες σύνδεσης µε την Ε.Ε., τα οποία έχουν την καταστατική τους έδρα, δραστηριοποιούνται στις προαναφερθείσες χώρες, και είναι εγγεγραµµένοι στα οικεία επαγγελµατικά επιµελητήρια ή επαγγελµατικά µητρώα της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι και µε τους όρους που προβλέπονται στη Νοµοθεσία της χώρας αυτής Στις περιπτώσεις συµπράξεων/ενώσεων που υποβάλλουν κοινή προσφορά ισχύουν επιπλέον οι παρακάτω προϋποθέσεις: α. Οι συµπράξεις/ενώσεις δεν υποχρεούνται να συστήσουν κοινοπραξία κατά την υποβολή της προσφοράς τους, αλλά στην περίπτωση που επιλεγούν ως Ανάδοχοι, θα συστήσουν είτε κοινοπραξία σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 2 του Κ.Β.Σ. (περί κοινοπραξίας επιτηδευµατιών), είτε εταιρεία του εµπορικού δικαίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του εµπορικού νόµου. Η κοινοπραξία θα συσταθεί µε σκοπό την παροχή των υπηρεσιών που προβλέπει η παρούσα ιακήρυξη και τα µέλη της θα είναι αλληλεγγύως, εξ ολοκλήρου και εξ αδιαιρέτου υπεύθυνα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Στους σκοπούς της εταιρείας του εµπορικού δικαίου που τυχόν συσταθεί θα περιλαµβάνεται η παροχή των υπηρεσιών που προβλέπει η παρούσα ιακήρυξη. β. Οι συµπράξεις/ενώσεις στην περίπτωση που επιλεγούν ως Ανάδοχοι και συστήσουν κοινοπραξία ή εταιρεία του εµπορικού δικαίου υποχρεούνται να διατηρήσουν την ίδια σύνθεση µε αυτή της προσφοράς Οι ιαγωνιζόµενοι οφείλουν να αποδεικνύουν ότι διαθέτουν για την εκτέλεση της ΣΥΜΒΑΣΗΣ εµπειρία και τεχνική επάρκεια ως ακολούθως: α. στην κατηγορία CPV , εµπειρία σε παροχή υπηρεσιών Σελίδα 20

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ήµος Πάρου ιεύθυνση Τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ.Τ.Υ. Ταχ. Διεύθυνση : ΣΤΑΛΛΟΥ 6 Άμφισσα : 25-02-2015 Ταχ. Κώδικας : 33100 ΑΜΦΙΣΣΑ Αρ. Πρωτ. Οικ.: 4343 Πληροφορίες :Ν. ΛΥΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Ανάθεση Λογιστικής υποστήριξης του ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς ΑΕ για το οικονοµικό έτος 2016 σε εταιρεία Λογιστικών Υπηρεσιών Το ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς προτίθεται να αναθέσει δι απευθείας αναθέσεως σε ανάδοχο Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ: 404/18-03-2015 Ημερομηνία: 18-03-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός με διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Αντασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Αποχέτευση Λεωνιδίου & Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων», με κωδικό MIS 349366,

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου Τηλέφωνο : 210 9094149 FAX : 210 9094155 E-mail : dye@patt.gov.

Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου Τηλέφωνο : 210 9094149 FAX : 210 9094155 E-mail : dye@patt.gov. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ10) Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 7 /2012. Επανάληψη ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού σε τµήµατα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 7 /2012. Επανάληψη ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού σε τµήµατα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών Συγχρηµατοδοτούµενων

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικές ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές της παραπάνω υπηρεσίας αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας ανακοίνωσης

Αναλυτικές ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές της παραπάνω υπηρεσίας αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας ανακοίνωσης ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ ΛΕΥΚΙΜΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Δαδιά Τ.Κ. 68400, Τ.Θ. 1413 Τηλ.: 2554032202 Fax: 2554032248 Email: fddadias@yahoo.gr Πληροφορίες: Στ. Τσιαντικούδης Δαδιά, 07 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας 1, ιοικητήριο Ταχ.Κωδ: 85100, Ρόδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για την Γραµµατειακή και τεχνική Υποστήριξη του Κοινωνικού Φροντιστηρίου στο πλαίσιο

ΘΕΜΑ : Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για την Γραµµατειακή και τεχνική Υποστήριξη του Κοινωνικού Φροντιστηρίου στο πλαίσιο ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Αθήνα 11 Μαίου 2015 ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΕ ΟΤΑ (δ.τ.: ΚΕΚ Α) Αρ. Πρωτ.: 2328/ΜΓ Πληροφορίες : ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ Email: kekda@otenet.gr Τηλέφωνο : 210 5221047 Φαξ : 210 5221140

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 4976 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας 1, ιοικητήριο Ταχ.Κωδ: 85100,

Διαβάστε περισσότερα

Συντονιστής ιακρατικής Συνεργασίας

Συντονιστής ιακρατικής Συνεργασίας ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Συντονιστής ιακρατικής Συνεργασίας Αριθµός Προκήρυξης: FEMRO -1-2/17-6-2014 Αρ. Πρωτ. 632/17-6-2014 1. ΤΟΠΟΣ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Αθήνα, 17/6/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠOΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Γ. Γ. Υ./ Γ. Δ. Υ. Κ. Υ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ (ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠOΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Γ. Γ. Υ./ Γ. Δ. Υ. Κ. Υ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ (ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ (ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ) ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ε-mail ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠOΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Γ. Γ. Υ./ Γ. Δ. Υ. Κ. Υ. Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 Αρ. Πρωτ.ΔΑΕΕα/οικ.813/Φ.Ν.ΜΑΚΡΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.Πρ. ΔΑΕΕ/οικ.810/Φ.Μαραθώνας ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ/Γ.Δ.Υ.Κ.Υ. Δ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α ΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ & Ε ΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ:

Αρ.Πρ. ΔΑΕΕ/οικ.810/Φ.Μαραθώνας ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ/Γ.Δ.Υ.Κ.Υ. Δ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α ΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ & Ε ΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ (ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ) ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ E-mail ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 01 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αρ.Πρ. ΔΑΕΕ/οικ.810/Φ.Μαραθώνας ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ/Γ.Δ.Υ.Κ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε.) Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΔΑ: 78ΒΩΟΞ5Ψ-ΚΟ5 ΑΔΑΜ: 15PROC002876533 Αρ. πρωτ :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002631819 2015-03-11

15PROC002631819 2015-03-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η Υ.ΠΕ. Σπάρτη 11/3/2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Φ/Λ/17/2888 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΣΠΑΡΤΗΣ ιεύθυνση : ιοικητικού Τµήµα : Οικονοµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας : 36100 Πληροφορίες :Κελέση Κων/ντία-Θανασιάς

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 03/04/2015 Αρ. πρωτ.: Γ-2015-636 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη δημιουργία ιστοσελίδας για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΤΕΥΧΟΣ 1 : ΤΕΥΧΟΣ 2 : ΤΕΥΧΟΣ 3 : ΤΕΥΧΟΣ 4 : ΤΕΥΧΟΣ 5 : ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2015. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών,

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2015. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 01/04/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για το έργο: «Ανασχεδιασμός Διεργασιών και Αναδιοργάνωση Νοσοκομείου»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για το έργο: «Ανασχεδιασμός Διεργασιών και Αναδιοργάνωση Νοσοκομείου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23/12/2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ζαχάρωφ 3 Ταχ. Κώδικας: 115 21, Αθήνα Πληροφορίες: κ. Παιδή e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί Αριθ. Π1-1893 Μητρώο Προµηθευτών Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1. Του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α /85). 1.2. Του Ν. 1599/1986

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Γενικοί Οροι Συτµβολαίου 1/6 Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ.Ο.Σ.) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Ημερομηνία: 14/3/2013 ΚΟΙΚΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42, Αριθμ. Πρωτ.: 78 Ταχ. Κώδικας : 30100, Αθήνα Τηλ.: 210-3303060 Fax: 210-3801777 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2007-09-20 Νο.32-07 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες οι οποίοι θα συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Την αριθµ. 252/06-02-2008 απόφαση του.σ. της Αναπτυξιακής Ηρακλείου

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Την αριθµ. 252/06-02-2008 απόφαση του.σ. της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΑΡΧΑΝΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Κ. 70 100 ΤΗΛ: 2810 752111, 2810 753300 FAX: 2810 752431, 2810 753310 e-mail: info@anher.gr Αριθµ. Πρωτ.: 503 Αρ. Πρακτικού.Σ.:252/06-02-2008

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες επίβλεψης κατασκευών 2014/S 047-078771. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες επίβλεψης κατασκευών 2014/S 047-078771. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:78771-2014:text:el:html Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες επίβλεψης κατασκευών 2014/S 047-078771 Προκήρυξη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΥΠΟ ΟΜΩΝ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ «ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ» ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχυδρ. ιεύθυνση:τ.θ.22605 55103-ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Παρακολούθηση της υλοποίησης των πράξεων

Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Παρακολούθηση της υλοποίησης των πράξεων Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Παρακολούθηση της υλοποίησης των πράξεων Δημήτρης Σταματιάδης, προϊστάμενος Μονάδας Β - Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑ (πρώην Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ΣΑΡΙΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΣ, 85700 Τηλ.: 2245051336 Φαξ: 2245051396 Αρ. πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοτική Πρωτοβουλία. Leader +

Κοινοτική Πρωτοβουλία. Leader + Κοινοτική Πρωτοβουλία Leader + ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Τ.Π. Κ.Π. LEADER+ Η Ανώνυµη Αναπτυξιακή Εταιρία ΟΤΑ «ηµοσυνεταιριστική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ-41521 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. «ιαχείρισης ιατακτικών Σίτισης Εργαζοµένων της Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 1 : ΤΕΥΧΟΣ 2 :

ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ-41521 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. «ιαχείρισης ιατακτικών Σίτισης Εργαζοµένων της Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 1 : ΤΕΥΧΟΣ 2 : ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ-41521 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ιαχείρισης ιατακτικών Σίτισης Εργαζοµένων της Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ 1 : ΤΕΥΧΟΣ 2 : ΤΕΥΧΟΣ 3 : ΤΕΥΧΟΣ 4 : ΤΕΥΧΟΣ 5 : ΤΕΥΧΟΣ 6 : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΟΙ ΚΑΙ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά: 09-09-2009 Αρ. Πρωτ.: 8596 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ (Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α') ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Εργασιών Λογιστικής Παρακολούθησης (Παροχή Υπηρεσιών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Εργασιών Λογιστικής Παρακολούθησης (Παροχή Υπηρεσιών) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Αρ. ΜΑΕ 26632/53/Β/92/005 Ταχ. δ/νση: Ύδρας 10, Τ.Κ. 65302, Καβάλα Πληρ.: κ. Δημήτριος Νικηφορίδης Τηλ: 2510.620459 Φαξ: 2510.620429 Email: anka@ankavala.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα: 16/02/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡ. Φ 155/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΡΘΡΩΝ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡ. Φ 155/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΡΘΡΩΝ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αριθµός Πρωτοκόλλου: 1623/25.2.2011 ΘΕΜΑ: ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡ. Φ 155/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΚΕΝΑΚΑΠ. A.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Ιωαννίνων 84, 422 00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Νοµού ωδ/σου ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της προόδου και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Ανάθεση της Καθαριότητας των δοµών του ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς ΑΕ σε εταιρεία καθαρισµού για το έτος 2016 Το ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς προτίθεται να αναθέσει δι απευθείας αναθέσεως σε ανάδοχο Εταιρεία καθαρισµού µε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 1. ΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 4 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 12 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 12 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 12 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αρ.πρωτ.: οικ.270733(2597) ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ Ταχ. /νση : 28 ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Νάουσα../../2012. Αρ. Πρωτ:.. ΣΥΜΒΑΣΗ Νο../. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Νάουσα../../2012. Αρ. Πρωτ:.. ΣΥΜΒΑΣΗ Νο../. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ» ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ.../2012 ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ Νάουσα../../2012 Αρ. Πρωτ:.. ΣΥΜΒΑΣΗ Νο../. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» 1190 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 28/04/15 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες Τηλέφωνο : 2109098381,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ

ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ Καραολή & Δημητρίου 20, ΤΚ 55131 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ-Φαξ: 2310 410121 E-mail: info@gnossi-ngo.org Θεσσαλονίκη, 10/03/2014 Ανακοίνωση για τη σύναψη συμβάσεων έργου ορισμένου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003149909 2015-10-12

15PROC003149909 2015-10-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 12.10.2015 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ. 5724 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 155/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 155/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 155/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 22/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Εξέταση ένστασης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΑΔΑ: ΒΣΠ96ΣΙ-ΕΔΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17 Δεκεμβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15287 / A2-7805 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 45 Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Combining abilities, creating synergies, enhancing performances. URL: www.pnai.gov.gr Email: a.dikaiou@rho.pnai.gov.gr

Combining abilities, creating synergies, enhancing performances. URL: www.pnai.gov.gr Email: a.dikaiou@rho.pnai.gov.gr Combining abilities, creating synergies, enhancing performances ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 16 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ: 6181 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ΣΑΡΙΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΣ, 85700 Τηλ.: 2245051336 Φαξ: 2245051396

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ΣΑΡΙΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΣ, 85700 Τηλ.: 2245051336 Φαξ: 2245051396 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ΣΑΡΙΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΣ, 85700 Τηλ.: 2245051336 Φαξ: 2245051396 Αρ. Πρωτ.: 240/06-08-2015 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΠΣ Η βασική φιλοσοφία των διαδικασιών αλλά και οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αποτυπώνονται στα συνηµµένα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΘΗΝΑ, 11.4.2012

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΘΗΝΑ, 11.4.2012 ΑΘΗΝΑ, 11.4.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Ιωνίας αρ. 200 & Ιακωβάτων 61 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ιωάννα Παπαδοπούλου ΤΗΛ. 210 2112000-9 ΦΑΞ: 210 2112020-1 Email: eyd@eede.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Α Α: ΒΝΗΨ469Β7Ι-ΟΞΜ Α ΑΜ: 15PROC003508115 ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) Πληροφορίες : ήµητρα Λάζου Τηλέφωνο : 2310 891438 fax : 2310 891266 e mail : dlazou@uom.gr ιευθ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα,16 /02/10 Αρ. πρωτ.: 8117 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΕΚΑΕΞΑΣΕΛΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθειας σπόρων, φυτών & δενδρυλίων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α. Πίστωσης: 35.6692.0002 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤ : Β. Γεωργιάδης : 2105537236 fax : 2105537268 ΑΡ.ΔΙΑΚ: 25798.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 6

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 6 ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 6 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ( Π.3.5.2) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται: Για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κ.Ε.Κ. Α.Ε. Αβέρωφ 34Α, 142 32, Νέα Ιωνία, Ελλάδα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κ.Ε.Κ. Α.Ε. Αβέρωφ 34Α, 142 32, Νέα Ιωνία, Ελλάδα ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ANTREPRENORIATUL IN MEDIUL RURAL - O SANSA DE OCUPARE» Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗ- ΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDIA) ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑ- ΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση των ενεργειών που απαιτούνται μετά την κατακύρωση έως και την υπογραφή σύμβασης με τον επιλεγέντα ανάδοχο.

Διαβάστε περισσότερα

Σας στέλνουμε συνημμένα Περίληψη Προκήρυξης για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης του θέματος.

Σας στέλνουμε συνημμένα Περίληψη Προκήρυξης για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης του θέματος. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Θεσσαλονίκη, 30 Νοεμβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τμήμα Συγκοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 9 Ιουλίου 2013 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ: ΔΙΟΙΚ/Β / 9047 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20024/23-10-12 Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ---------------------- Ταχ. /νση: Πλ. Μπακογιάννη 2 Ταχ. Κώδικας: 62 400 Τηλέφωνο: 2325 3 50108 Φαξ: 2325

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η παρούσα Μελέτη αφορά την και θα καλύψει ανάγκες όλων των υπηρεσιών του ήµου. Η προµήθεια περιλαµβάνει άδειες χρήσης για την τελευταία έκδοση του πακέτου λογισµικού Word, PowerPoint,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Το Αρχείο Ταυτότητας της ομάδας μελέτης β σταδίου του Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ασπράγγελοι 25/05/2015 Αριθ. Πρωτ. : 524 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΡΥΜΩΝ ΒΙΚΟΥ- ΑΩΟΥ & ΠΙΝΔΟΥ Πληροφορίες: κ. Βάκκας Μιχάλης Τηλέφωνο : 26530 22283 Fax : 26530 22245 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΌΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΌΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΌΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο Συµφώνου Αποδοχής Ο ικαιούχος..αναλαµβάνει την υποχρέωση εκτέλεσης της πράξης «.», µε κωδικό ΟΠΣ, συνολικής δηµόσιας δαπάνης.. και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 107 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας: Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ- 41503 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ- 41503 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ- 41503 ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΔΜΗΕ/ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 22 ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟ / ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΟΜΒΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΡΟΣ / ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΚΕΕ ΤΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αθήνα, 03/12/10 Αρ. πρωτ.:8925 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αριθ.πρωτ ΔΙΟΙΚ/Β/11349 & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα