ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 5 Νοεµβρίου 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 5 Νοεµβρίου 2013"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Αγίων Ασωµάτων 11 Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες : Μ. Κανελλοπούλου Τηλέφωνα : , εσωτ. 147 FAX : URL : Αθήνα, 5 Νοεµβρίου 2013 Aρ. Πρωτ.: ΥΠ.ΠΟ.Α./.Ε.Α.Μ./Φ.802/207613/1523 Α Α: ΒΛ11Γ-ΝΣΨ Κοιν: 1. Γραφείο Υπουργού 2. Γραφείο Γενικής Γραµµατέως Πολιτισµού- Θέµατα Συγχρηµατοδοτούµενων Προγραµµάτων 3. Γενική ιεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς 4. Γενική ιεύθυνση ιοικητικής Υποστήριξης 5. ιεύθυνση Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων 6. ιεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων 7. ιεύθυνση Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 8. Ε.Υ.ΤΟ.Π., Θεµιστοκλέους 87 & Μεθώνης Αθήνα 9. Τεχνικό Σύµβουλο ΣΤΑ ΙΟΝ/PLANET 10. Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» Λέκκα Αθήνα Υπόψιν κας Κονταξάκη ΘΕΜΑ: ιενέργεια Ανοικτού ιεθνούς ηµόσιου ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχων για τη σύναψη συµφωνίας πλαισίου για το Υποέργο 2 «Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης και ιαµόρφωσης Υλικού για Αξιοποίηση µέσω ιαδικτύου» του Έργου «Εµπλουτισµός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνηµείων του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού και Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήµατος του Εθνικού Αρχείου Μνηµείων» ενταγµένου στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα «Ψηφιακή Σύγκλιση», «Μακεδονία Θράκη», «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου», «Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα Ήπειρος», «Αττική» µε κωδικό MIS

2 Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ 1. Το Π.. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ )«Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» 2. Το Π.. 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α/ ) «Ίδρυση και µετονοµασία Υπουργείων» 3. Το Π.. 119/2013 (ΦΕΚ 153/Α/ ) «ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 4. Το Π..191/2003 (ΦΕΚ 146/Α/ ) «Οργανισµός Υπουργείου Πολιτισµού» 5. Το Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/ ) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς» 6. Το Ν.3614/2007(ΦΕΚ 267/Α/ ) «ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο », όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 53/Α/ ) 7. Το Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α /95) «Περί ηµόσιου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε τον Ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/ ) «ηµοσιονοµική ιαχείριση και ευθύνη» 8. Το Ν.2741/1999(ΦΕΚ 199/Α /99) άρθρο 8 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων, άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του ΥΠ.ΑΝ.», όπως τροποποιήθηκε µε την παρ.27 του άρθρου 12 του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α /05) και το άρθρο 25 παρ.3 του Ν.3614/2007 βάσει του οποίου ο προσυµβατικός έλεγχος νοµιµότητας επί των συγχρηµατοδοτούµενων έργων διενεργείται από το Ελεγκτικό Συνέδριο εφόσον η προϋπολογιζόµενη δαπάνη υπερβαίνει το ποσό των πέντε (5) εκατοµµυρίων (χωρίς Φ.Π.Α.) 9. Το Ν. 2328/95 (ΦΕΚ 159/Α /96), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του Π. /τος 82/96(ΦΕΚ 66/Α / ) «Ονοµαστικοποίηση των µετοχών Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών που µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προµηθειών του ηµοσίου ή των νοµικών προσώπων του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν µε τις διατάξεις του Ν. 2533/1997 (ΦΕΚ 228/Α/1997), του Ν.3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α /05) και του άρθρου 8 του ν. 3414/ Το Ν. 3310/05 (ΦΕΚ 30/Α /05) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων», όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του Ν. 3414/05 (ΦΕΚ 279/Α /05) «Τροποποίηση του Ν.3310/05 Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων». 11. Την 20977/2007(ΦΕΚ 1673/Β/ ) Κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας µε θέµα «ικαιολογητικά για την τήρηση των µητρώων του Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3414/2005». Σελίδα 2 από 184

3 12. Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 «Περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 13. Το Π..60/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005» (ΦΕΚ Α/64) 14. Την υπ αρ. Π1/2941/ Απόφαση των Υφυπουργών Ανάπτυξης «Εξαίρεση από την ένταξη στο ΕΠΠ προµήθειας ειδών πληροφορικής που εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ψηφιακή Σύγκλιση»(ΦΕΚ Β 1988/2009),όπως τροποποιήθηκε µε την υπ αρ. Π1/3889/ Απόφαση της Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΦΕΚ Β 936/2010) 15. Το Π.. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου» (ΦΕΚ Α/150), 16. Το Ν. 3886/2010«ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης εκεµβρίου 2007 (L 335)» (ΦΕΚ Α/173), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει µε το άρθρο 63 του Ν. 4055/2012 (ΦΕΚ Α/51), 17. Το Ν. 2198/94 (ΦΕΚ 43/Α /94) άρθρο 24 για την παρακράτηση φόρου εισοδήµατος. 18. Το Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α/00) «περί ΦΠΑ», όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3336/ , άρθρο Το Ν. 2472/97 (ΦΕΚ 50/Α /97) περί προστασίας του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 20. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α/ ) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ιαύγεια» και άλλες διατάξεις». 21. Το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α /9/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ηµοσίων Συµβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007(πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 238 του ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/ ). 22. Την από Π.Ν.Π.(ΦΕΚ 237/τ.Α/ )«Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων αρµοδιότητας των Υπουργείων Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού,Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωµάτων, ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης και λοιπές διατάξεις». 23. Το άρθρο 21 του Ν. 4111/2013 «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Έγκριση των Σχεδίων των Σελίδα 3 από 184

4 Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής ιευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής ηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), µε τίτλο «Κύρια Σύµβαση Χρηµατοδοτικής ιευκόλυνσης», της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής ιευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής ηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο «Σύµβαση ιευκόλυνσης ιαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής ιευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής ηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο «ιευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συµβάσεων» και άλλες επείγουσες διατάξεις. 24. Την Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ιαχείρισης (ΦΕΚ Β 540/ , αρ. πρωτ /ΕΥΣ1749/ ), όπως τροποποιηθείσα ισχύει µε την υπ αριθ. πρωτ /ΕΥΘΥ 2041/09 (ΦΕΚ 1957/Β/ ) και την αριθ. πρωτ /ΕΥΘΥ 1212/2010 (ΦΕΚ 1088/Β/2010) και την αριθµ. πρωτ. 5058/ΕΥΘΥ 138/13, ΦΕΚ 292 Β / ). 25. Την µε αριθ. πρωτ /ΨΣ2495-Α2/25/05/2012 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» µε θέµα «Ένταξη της Οριζόντιας Πράξης µε τίτλο «Εµπλουτισµός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνηµείων του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήµατος του Εθνικού Αρχείου Μνηµείων», µε κωδικό MIS στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα «Ψηφιακή Σύγκλιση», «Μακεδονία Θράκη», «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου», «Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα Ήπειρος», «Αττική». 26. Την υπ. αριθµ /ΨΣ5033-Α2/ (Α Α:ΒΛΛ41-Γ4Κ) 1η Τροποποίηση της Οριζόντιας Πράξης «Εµπλουτισµός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών µνηµείων του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήµατος του Εθνικού Αρχείου Μνηµείων µε κωδικό MIS στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα: «Ψηφιακή Σύγκλιση», «Μακεδονία Θράκη», «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου», «Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα Ήπειρος», «Αττική» 27. Το υπ αρ /ψσ4241-β/ έγγραφο ιατύπωσης Σύµφωνης Γνώµης ηµοπράτησης της Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» για το Υποέργο 2 «Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης και ιαµόρφωσης Υλικού για Αξιοποίηση µέσω ιαδικτύου» της Πράξης «Εµπλουτισµός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνηµείων του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήµατος του Εθνικού Αρχείου Μνηµείων» µε κωδικό MIS: Τη ΣΑΕ 014/8, µε την οποία εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων του έργου «Εµπλουτισµός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνηµείων του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήµατος του Εθνικού Αρχείου Μνηµείων» µε κωδικό πράξης 2012ΣΕ Την υπ. αριθµ. ΥΠ.ΠΟ.Α./Γ Υ/ ΟΕΠΥ/127853/19799/268 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1781/Β/ ) για τη µεταβίβαση δικαιώµατος υπογραφής: «Με εντολή Υπουργού» στους: Γενικό Γραµµατέα, Προϊσταµένους Γενικών /νσεων, /νσεων και Τµηµάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού. Σελίδα 4 από 184

5 30. Την υπ. αριθµ. ΥΠΠΟΤ/ ΙΟΙΚ/Α4/ΠΜΥ/117755/ Απόφαση τοποθέτησης υπαλλήλου ως Προϊσταµένου Οργανικής Μονάδας επιπέδου ιεύθυνσης της Γενικής ιεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού. 31. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.. 63/2005 (ΦΕΚ Α/98), ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ, Ανοικτό διεθνή διαγωνισµό, µε σφραγισµένες προσφορές, για την επιλογή αναδόχων για τη σύναψη συµφωνίας πλαισίου, µε κριτήριο κατακύρωσης την οικονοµικά συµφερότερη προσφορά, σε ΕΥΡΩ, για την εκτέλεση του Υποέργου 2: «Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης και ιαµόρφωσης Υλικού για Αξιοποίηση µέσω ιαδικτύου» του Έργου «Εµπλουτισµός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνηµείων του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού και Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήµατος του Εθνικού Αρχείου Μνηµείων» σύµφωνα µε το εγκεκριµένο Τεχνικό ελτίο του Έργου. Το Υποέργο υπ. αριθµ. 2 περιγράφεται αναλυτικά στην διακήρυξη, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης. Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί, τουλάχιστον σε πενήντα δυο (52) ηµέρες από την ηµεροµηνία αποστολής της περίληψης της διακήρυξης αυτής στην Υπηρεσία Επίσηµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για δηµοσίευση, ενώπιον της Επιτροπής ιενέργειας του ιαγωνισµού (Ε ), που θα συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό, στα γραφεία της ιεύθυνσης Εθνικού Αρχείου Μνηµείων, Αγ. Ασωµάτων 11, 10553, Αθήνα. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών από την Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού µπορούν να παρίστανται οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι ή οι νόµιµοι εκπρόσωποί τους. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από την Επιτροπή ιενέργειας του ιαγωνισµού, κατά την προβλεπόµενη ηµεροµηνία και ώρα. Οι υποβαλλόµενες στο διαγωνισµό αυτό προσφορές, ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες για έξι (6) µήνες προσµετρούµενους από την επόµενη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής τους. Προσφορές που αναφέρουν ηµεροµηνία λήξης ισχύος της προσφοράς µικρότερη της ανωτέρω οριζόµενης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις περί σύναψης ηµοσίων Συµβάσεων και τους όρους που περιέχονται στην ιακήρυξη. Η παρούσα απόφαση συνοδεύεται από το τεύχος διακήρυξης στο οποίο περιλαµβάνονται και τα παρακάτω µέρη και παραρτήµατα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της: Α Μέρος: Περιβάλλον και Αντικείµενο του Έργου Β Μέρος: Γενικοί και Ειδικοί Όροι του ιαγωνισµού Γ Μέρος: Παραρτήµατα, Λειτουργικές Απαιτήσεις (Πίνακες Συµµόρφωσης κ.λπ.) και Σχέδιο Σύµβασης Περίληψη της ιακήρυξης θα αποσταλεί προς δηµοσίευση: 1. στην Υπηρεσία Επίσηµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 2. στο Τεύχος ιακηρύξεων ηµόσιων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως 3. σε δυο (2) τουλάχιστον ηµερήσιες Οικονοµικές Ελληνικές Εφηµερίδες ευρείας Σελίδα 5 από 184

6 κυκλοφορίας, και σε µια (1) τουλάχιστον ηµερήσια Πολιτική Ελληνική Εφηµερίδα, µια (1) φορά 4. στα Επιµελητήρια Περίληψη της ιακήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας που διενεργεί το ιαγωνισµό. Το Τεύχος ιακήρυξης θα αναρτηθεί σε ψηφιακή µορφή (αρχείο PDF) στο διαδικτυακό κόµβο του Υπουργείου Πολιτισµού & Αθλητισµού (http://digitallibrary.yppo.gr/), στο διαδικτυακό κόµβο του Προγράµµατος ιαύγεια, στον διαδικτυακό κόµβο της Υπηρεσίας καθώς και στον ιστότοπο της Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ψηφιακή Σύγκλιση». Για σχετικές µε το διαγωνισµό πληροφορίες, καθώς και για διευκρινίσεις ως προς τις τεχνικές απαιτήσεις του διαγωνισµού, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες (08:00 15:00), στη ιεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων, Αγίων Ασωµάτων Αθήνα, και στα τηλέφωνα Εσωτερική ιανοµή: ιεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ακριβές Αντίγραφο Η Προϊσταµένη της Γραµµατείας Σελίδα 6 από 184

7 ιακήρυξη ιαγωνισµού για τη σύναψη Συµφωνίας-Πλαίσιο για το Έργο: «Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης και ιαµόρφωσης Υλικού για Αξιοποίηση µέσω ιαδικτύου» της Πράξης «Εµπλουτισµός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνηµείων του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήµατος του Εθνικού Αρχείου Μνηµείων» Αναθέτουσα Αρχή: Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού, Γενική ιεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς, ιεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων Προϋπολογισµός: ,48 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισµός: ,00 (µε ΦΠΑ) Πλέον ικαιώµατα Προαίρεσης: Πλέον ικαιώµατα Προαίρεσης: ,50 (χωρίς ΦΠΑ) ,00 (µε ΦΠΑ) Προϋπολογισµός συµπεριλαµβανοµένων των δικαιωµάτων προαίρεσης: ,98 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισµός συµπεριλαµβανοµένων των δικαιωµάτων προαίρεσης: ,00 (µε ΦΠΑ) ιάρκεια: 28 µήνες ιαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός ιεθνής µε κριτήριο την οικονοµικά συµφερότερη προσφορά ιενέργειας ιαγωνισµού: 15/01/14 Αποστολής στην Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων της Ε.Ε: 18/11/13 Αποστολής και δηµοσίευσης στο ΦΕΚ ηµοσίων Συµβάσεων: 18/11/13 και 22/11/13 Αποστολής και δηµοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο: 18/11/13 και 22/11/13 Κωδικός ΟΠΣ: Σελίδα 7 από 184

8 Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου Πίνακας Περιεχοµένων Συνοπτικά στοιχεία Έργου ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ Α.1 Περιβάλλον του Έργου Α.1.1 Εµπλεκόµενοι στην υλοποίηση του αντικειµένου του Έργου A Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Υλοποίησης και Λειτουργίας A Άλλοι Φορείς που εµπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του Έργου A Όργανα και Επιτροπές ( ιακυβέρνηση του Έργου) Α.1.2 Υφιστάµενη κατάσταση (σε σχέση µε τις απαιτήσεις του Έργου) A Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας A Οργανωτική οµή και Στελέχωση του Φορέα A Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών A Περιγραφή υφιστάµενης υποδοµής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών που αφορούν τη λειτουργία του έργου Α.2 Αντικείµενο, στόχοι και παράγοντες επιτυχίας του Έργου Α.2.1 Αντικείµενο του Έργου Α.2.2 Σκοπιµότητα και αναµενόµενα οφέλη Α.2.3 Στόχοι και Έκταση του Έργου Α.2.4 Παράγοντες επιτυχίας του Έργου Α.3 Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου Α.3.1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Α.3.2 Τεχνολογίες και σχέδιο υλοποίησης Έργου Α.3.3 Συνοπτική περιγραφή Πηγών Τεκµηρίωσης και Υλικού προς Ψηφιοποίηση 36 A Αναλογικές πηγές τεκµηρίωσης A Ψηφιακές πηγές τεκµηρίωσης A Αναλογικό υλικό προς ψηφιοποίηση A Ψηφιακό υλικό για επεξεργασία Α.4 Σχέδιο και προδιαγραφές υλοποίησης Έργου Α.4.1 Συνοπτική περιγραφή ροής εργασιών Α.4.2 Μελέτη εφαρµογής ψηφιοποίησης Α.4.3 Τεκµηρίωση, ψηφιοποίηση και επαγγελµατική ψηφιακή φωτογράφηση υλικού A Εργασίες τεκµηρίωσης A Εργασίες ψηφιοποίησης Α Εργασίες σάρωσης Α Εργασίες επεξεργασίας υφιστάµενου ψηφιακού υλικού Α Εργασίες ψηφιακής φωτογράφησης A Εργασίες επαγγελµατικής φωτογράφησης Α.4.4 Σύνταξη κειµένων για το ευρύ κοινό και µετάφραση Α.4.5 Εργασίες Σχεδιασµού και ιαµόρφωσης Εικονικών Μουσειακών Εκθέσεων 53 Α.5 ιαλειτουργικότητα Σελίδα 8 από 184

9 Α.6 Ανοιχτά δεδοµένα Α.7 Μεταδεδοµένα Α.8 Απαιτήσεις Οργάνωσης και Μέσων Αποθήκευσης των Παραδοτέων Ψηφιακών Αρχείων Α.8.1 Οργάνωση Παραδοτέου Υλικού σε φακέλους Α.8.2 Προδιαγραφές Ονοµατοδοσίας Ψηφιακών Αρχείων Α.8.3 Μορφότυποι Παραδοτέου Υλικού Α.9 Ενδεικτικές Φάσεις Εκτελεστικών Συµβάσεων A.9.1 Φάση Α: Μελέτη Εφαρµογής Ψηφιοποίησης A.9.2 Φάση Β: Τεκµηρίωση, ψηφιοποίηση και επαγγελµατική ψηφιακή φωτογράφηση υλικού A.9.3 Φάση Γ: Σύνταξη κειµένων για το ευρύ κοινό και µετάφραση A.9.4 Φάση : Σχεδιασµός και ιαµόρφωση Εικονικών Μουσειακών Εκθέσεων Α.10 Ενδεικτικά Παραδοτέα Εκτελεστικών Συµβάσεων Α.11 Μεθοδολογία ιοίκησης και Υλοποίησης του Έργου των Εκτελεστικών Συµβάσεων Α.11.1 Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης Α.11.2 Σχήµα ιοίκησης και Υλοποίησης Έργου Α.11.3 ιασφάλιση ποιότητας ιαχείριση κινδύνων Α.11.4 Τόπος Υλοποίησης - Παράδοσης του έργου Α.11.5 ιαδικασία παράδοσης-παραλαβής Έργου Α.12 Υπόθεση Εργασίας για την υποβολή προσφορών Α.12.1 Αντικείµενο της υπόθεσης εργασίας Α.12.2 Χρονοδιάγραµµα και φάσεις της υπόθεσης εργασίας Α.12.3 Παραδοτέα της υπόθεσης εργασίας Α.12.4 Μεθοδολογία ιοίκησης και Υλοποίησης της υπόθεσης εργασίας Πίνακας Περιεχοµένων... Error! Bookmark not defined. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Β1. Γενικές Πληροφορίες Β1.1 Αντικείµενο ιαγωνισµού Β1.2 Προϋπολογισµός Έργου Β1.3 Νοµικό και Θεσµικό πλαίσιο ιαγωνισµού Β1.4 Ηµεροµηνία αποστολής της ιακήρυξης Β1.5 Τόπος και χρόνος υποβολής Προσφορών Β1.6 Τρόπος λήψης εγγράφων ιαγωνισµού Β1.7 Παροχή ιευκρινίσεων επί της ιακήρυξης Β2. ικαίωµα Συµµετοχής ικαιολογητικά Β2.1 ικαίωµα Συµµετοχής Σελίδα 9 από 184

10 Β2.2 Αποκλεισµός Συµµετοχής Β2.3 ικαιολογητικά Συµµετοχής Β2.4 ικαιολογητικά Κατακύρωσης Β2.4.1 Οι Έλληνες Πολίτες Β2.4.2 Οι Αλλοδαποί Πολίτες Β2.4.3 Τα ηµεδαπά Νοµικά Πρόσωπα Β2.4.4 Οι συνεταιρισµοί Β2.4.5 Τα αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα Β2.4.6 Οι ενώσεις-κοινοπραξίες Β2.5 Λοιπές Υποχρεώσεις / ιευκρινήσεις Β2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συµµετοχής Β2.6.1 Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική ικανότητα Β2.6.2 Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα Β2.7 Εγγύηση Συµµετοχής Β3. Κατάρτιση - Υποβολή Προσφορών Β3.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών Β3.2 Περιεχόµενο Προσφορών Β3.2.1 Περιεχόµενα Φακέλου «ικαιολογητικά Συµµετοχής» Β3.2.2 Περιεχόµενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά» Β3.2.3 Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» Β3.2.4 Περιεχόµενα Φακέλου «ικαιολογητικά Κατακύρωσης» Β3.3 Ισχύς Προσφορών Β3.4 Εναλλακτικές Προσφορές Β3.5 Τιµές Προσφορών - Νόµισµα Β4. ιενέργεια ιαγωνισµού Αξιολόγηση Προσφορών Β4.1 ιαδικασία ιενέργειας ιαγωνισµού, Αξιολόγησης Προσφορών και Κατακύρωσης του ιαγωνισµού Β4.1.1 ιαδικασία διενέργειας ιαγωνισµού - αποσφράγιση Προσφορών Β4.1.2 ιαδικασία αξιολόγησης Προσφορών Β4.1.3 Βαθµολόγηση τεχνικών Προσφορών Β4.1.4 Οµάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης Β4.1.5 ιαµόρφωση συγκριτικού κόστους Προσφοράς Β4.1.6 ιαδικασία κατακύρωσης ιαγωνισµού για τη σύναψη Συµφωνίας-Πλαίσιο Β4.2 Απόρριψη Προσφορών Β4.3 Προσφυγές Β4.4 Αποτελέσµατα Κατακύρωση - Ματαίωση ιαγωνισµού Β5. Κατάρτιση Συµφωνίας-Πλαίσιο Γενικοί Όροι Β5.1 Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια Συµφωνίας-Πλαίσιο Εγγυήσεις Β5.2 Κατάρτιση Εκτελεστικών Συµβάσεων Γενικοί Όροι Β5.2.1 Κατάρτιση, υπογραφή Εκτελεστικών Συµβάσεων Εγγυήσεις Β5.2.2 Τρόπος Πληρωµής Κρατήσεις Β5.2.3 Παράδοση Παραλαβή - Ποινικές Ρήτρες Έκπτωση Αναδόχου Β5.3 Υποχρεώσεις Αναδόχων Συµφωνίας-Πλαίσιο & Εκτελεστικών Συµβάσεων 143 Β5.4 Υπεργολαβίες Β5.5 Εµπιστευτικότητα Β5.6 Πνευµατικά δικαιώµατα Σελίδα 10 από 184

11 Β5.7 Εφαρµοστέο ίκαιο ιαιτησία ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ C1. Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Συµφωνίας-Πλαίσιο C2. Υπόδειγµα Βιογραφικού Σηµειώµατος C3. Πίνακες Συµµόρφωσης C3.1 Γενικές απαιτήσεις C3.2 Παροχή υπηρεσιών C3.3 Ψηφιοποίηση C3.4 ιαλειτουργικότητα C3.5 ιαδικασία πιστοποίησης προδιαγραφών από το ΕΚΤ C4. Πίνακες Οικονοµικής Προσφοράς C4.1 Υπηρεσίες C4.1.1 Υπηρεσίες στη Γεωγραφική Περιοχή C4.1.2 Υπηρεσίες στη Γεωγραφική Περιοχή C4.1.3 Υπηρεσίες στη Γεωγραφική Περιοχή C4.1.4 Υπηρεσίες στη Γεωγραφική Περιοχή C4.2 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονοµικής Προσφοράς Έργου Υπόθεσης Εργασίας C5. Παραρτήµατα που αφορούν το Έργο C5.1 Ενδεικτικές Γεωγραφικές Περιοχές Εκτελεστικών Συµβάσεων C5.2...Σχέδιο Συµφωνίας-Πλαίσιο Σελίδα 11 από 184

12 Συνοπτικά στοιχεία Έργου Το παρόν έργο το οποίο αποτελεί µέρος της Πράξης «Εµπλουτισµός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνηµείων του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήµατος του Εθνικού Αρχείου Μνηµείων» στοχεύει στην προσαρµογή και ένταξη σε ενιαίο σύστηµα καταγραφής της υφιστάµενης σε δελτία και καταλόγους τεκµηρίωσης για περίπου µνηµεία, την ψηφιοποίηση του σχετικού οπτικού υλικού (φωτογραφίες, slides, σχέδια) καθώς και τη δηµιουργία νέου οπτικού υλικού µέσω ψηφιακής φωτογράφησης. Παράλληλα, βασική επιδίωξη του Υποέργου είναι η διαµόρφωση µέρους του ψηφιοποιηµένου υλικού κατά τρόπο που θα το καταστήσει προσιτό και ελκυστικό για το ευρύ κοινό, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, µέσω της σύνταξης σύντοµων, εύληπτων κειµένων, τα οποία θα µεταφραστούν και στην αγγλική γλώσσα, καθώς και του σχεδιασµού και της διαµόρφωσης εικονικών µουσειακών εκθέσεων. Η τεκµηρίωση και ψηφιοποίηση θα λάβει χώρα σε 77 Περιφερειακές Υπηρεσίες (Εφορείες Αρχαιοτήτων) και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες (Μεγάλα Μουσεία) του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, σε όλη την επικράτεια. Τα κινητά µνηµεία που θα ψηφιοποιηθούν θα επιλεγούν αποκλειστικά από το επιστηµονικό προσωπικό του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού(Εφορείες Αρχαιοτήτων και Μουσεία που διαχειρίζονται τα εν λόγω µνηµεία, σε συνεργασία µε άλλους αρµόδιους φορείς του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού και τη ιεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων). Τα κριτήρια επιλογής θα περιλαµβάνουν την αρχαιολογική, ιστορική και πολιτιστική αξία του µνηµείου και κατ επέκταση το δυνητικό ενδιαφέρον που αυτά παρουσιάζουν για την παγκόσµια επιστηµονική κοινότητα και το ευρύ κοινό, καθώς και τις ειδικές ανάγκες διάσωσης, ασφάλειας και συντήρησης συγκεκριµένων µνηµείων. Αναλυτικότερα, το έργο περιλαµβάνει τις παρακάτω κύριες κατηγορίες εργασιών: Μελέτη εφαρµογής του έργου: Στο πλαίσιο του έργου ο Ανάδοχος θα εκπονήσει και θα καταθέσει σχέδιο υλοποίησης, το οποίο θα αποτελέσει τον αναλυτικό οδηγό υλοποίησης του έργου. Το σχέδιο θα συνιστά τον οδηγό ανάπτυξης και τη βάση αναφοράς για την παρακολούθηση της προόδου των εργασιών καθ όλη τη διάρκεια του έργου. Εργασίες Προσαρµογής και Εισαγωγής εδοµένων σε ενιαίο Πληροφοριακό Σύστηµα: Η τεκµηρίωση θα περιλαµβάνει κινητά µνηµεία, και κατά κύριο λόγο εκθέµατα µουσείων, τα οποία έχουν καταγραφεί στους καταλόγους ή/και στα ειδικά δελτία των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού. Οι εργασίες θα αφορούν στον έλεγχο και στην ένταξη της υφιστάµενης πληροφορίας, προσαρµοσµένης στο περιεχόµενο των πεδίων ενιαίου πληροφοριακού συστήµατος καταγραφής (επικουρική εφαρµογή αποµακρυσµένης εισαγωγής δεδοµένων τεκµηρίωσης), το οποίο θα λειτουργεί διαδικτυακά και θα διατεθεί στον Ανάδοχο από τη ιεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων. Εργασίες Σάρωσης Οπτικού Υλικού, Ψηφιακής Φωτογράφησης και Επεξεργασίας Υφιστάµενου Ψηφιακού Υλικού: Η ψηφιοποίηση του οπτικού υλικού που συνοδεύει τα µνηµεία θα αφορά σε έντυπες φωτογραφίες, εικόνες, σχέδια, αρνητικά και θετικά φιλµ κ.λπ., ενώ θα ακολουθεί συγκεκριµένα πρότυπα και προδιαγραφές (διαδικασίες, µέθοδοι, µορφότυποι και ανάλυση). Οι εργασίες θα περιλαµβάνουν την επεξεργασία του ψηφιοποιηµένου υλικού πριν την αποθήκευσή του και σύνδεσή του µε την τεκµηρίωση του µνηµείου, π.χ. αφαίρεση θορύβου, βελτίωση οπτικού αποτελέσµατος, αφαίρεση καµπυλότητας, ευθυγράµµιση εικόνας κ.λπ. Θα απαιτηθεί επίσης συµπληρωµατική ψηφιακή φωτογράφηση, ορισµένων κινητών µνηµείων (κατά προσέγγιση για το 10% του συνόλου) και Σελίδα 12 από 184

13 πάντα µε τις υποδείξεις του επιστηµονικού προσωπικού των Υπηρεσιών της Γ.Γ.Π.. Η εργασία αυτή έχει το χαρακτήρα τυπικής αρχαιολογικής φωτογράφησης, µε σκοπό να είναι εφικτή η ταυτοποίηση του µνηµείου. Εργασίες Επαγγελµατικής Φωτογράφησης: Η επαγγελµατική ψηφιακή φωτογράφηση αφορά περίπου µνηµεία (µε µέσο όρο λήψεων 2-3 ανά µνηµείο), µε σκοπό την ανάδειξη, την ευρεία προβολή τους στο διαδίκτυο, αλλά και την επιστηµονική δηµοσίευση. Οι λήψεις θα γίνουν σύµφωνα µε τις υποδείξεις του επιστηµονικού προσωπικού των Εφορειών Αρχαιοτήτων και Μουσείων, βάσει καθορισµένων προτύπων και προδιαγραφών (διαδικασίες, µέθοδοι, µορφότυποι και ανάλυση) και σύµφωνα µε τις διεθνώς αποδεκτές καλές πρακτικές. Εργασίες Σύνταξης Κειµένων: Θα πραγµατοποιηθεί σύνταξη σύντοµων (µέχρι λέξεις) και εύληπτων κειµένων. Στόχος της εργασίας είναι η ελκυστική παρουσίαση µέρους των ψηφιοποιηµένων µνηµείων σε ιαδικτυακή Πύλη Προβολής, προσαρµοσµένων στις ανάγκες, τις δυνατότητες κατανόησης και το επίπεδο γνώσεων του ευρύτερου κοινού. Πρόκειται για το 10% των προς ψηφιοποίηση κινητών µνηµείων και αφορά σε περίπου κείµενα. Εργασίες Σχεδιασµού και ιαµόρφωσης Εικονικών Μουσειακών Εκθέσεων: Ο Ανάδοχος θα εκπονήσει µελέτη εφαρµογής µε σκοπό τον προσδιορισµό των βέλτιστων µεθόδων διαδικτυακής παρουσίασης και ανάδειξης του ψηφιοποιηµένου υλικού, µέσω εικονικών µουσειακών εκθέσεων. Έµφαση θα δοθεί στην παρουσίαση περιφερειακών µουσείων, τα οποία θα υποδειχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή, ενώ θα ληφθούν υπόψη οι διαφορετικές κατηγορίες µνηµείων και οι ιδιαιτερότητες καθεµιάς από αυτές, καθώς και τα διάφορα πιθανά θεµατικά περιβάλλοντα προβολής. Εργασίες Μετάφρασης: Μετάφραση στη αγγλική γλώσσα των σύντοµων εύληπτων αρχαιολογικών κειµένων τα οποία προορίζονται για το ευρύ κοινό, µε σκοπό τη διεθνή προβολή των µνηµείων µέσω του διαδικτύου( κείµενα). Στα αγγλικά θα µεταφραστεί επίσης το πληροφοριακό υλικό των εικονικών εκθέσεων. Σελίδα 13 από 184

14 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙ ΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΙ ΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού Γενική ιεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς ιεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων Έδρα: Αγίων Ασωµάτων 11, Αθήνα Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού: ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ και οι Κεντρικές, Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες αυτής «Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης και ιαµόρφωσης Υλικού για Αξιοποίηση µέσω ιαδικτύου» Το Έργο αποτελεί µέρος της Πράξης «Εµπλουτισµός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνηµείων του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήµατος του Εθνικού Αρχείου Μνηµείων» Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού Γενική ιεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς Περιφερειακές, Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες και ιεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων Ταξινόµηση κατά CPV: Υπηρεσίες Σάρωσης (Scanning services) Υπηρεσίες Τεκµηρίωσης (Documentation services) Φωτογραφικές υπηρεσίες (Photographic services) Υπηρεσίες Μετάφρασης (Translation services) Ανοικτός ιεθνής ιαγωνισµός για τη σύναψη Συµφωνίας- Πλαίσιο µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά. Ο Προϋπολογισµός του Έργου, χωρίς το δικαίωµα προαίρεσης, ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων εκατοµµυρίων εκατόν τριάντα χιλιάδων τριακοσίων Ευρώ ( ,00) (προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: ,48 - ΦΠΑ (23%): ,52) Τα δικαιώµατα προαίρεσης του Έργου περιλαµβάνουν το Σελίδα 14 από 184

15 δικαίωµα της Αναθέτουσας Αρχής για κατακύρωση µεγαλύτερου µέρους του υπό ανάθεση έργου, καθώς και νέες υπηρεσίες που συνίστανται στην επανάληψη άλλων παρόµοιων υπηρεσιών της παρούσας και ανέρχονται συνολικά στο ποσό των οκτακοσίων εικοσιέξι χιλιάδων εξήντα Ευρώ ( ,00) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% ( ,50 χωρίς ΦΠΑ ΦΠΑ 23%: ,50) (20% του προϋπολογισµού του έργου) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (συµπεριλαµβανοµένων των δικαιωµάτων προαίρεσης) ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Προϋπολογισµός του Έργου, συµπεριλαµβανοµένων των δικαιωµάτων προαίρεσης, ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων εκατοµµυρίων εννιακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων τριακοσίων εξήντα Ευρώ ,00 (χωρίς ΦΠΑ : ,98 - ΦΠΑ (23 %): ,02) Το έργο συγχρηµατοδοτείται από την ΕΕ (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους. Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων και συγκεκριµένα τον κωδικό έργου: 2012ΣΕ Εικοσιοκτώ (28) µήνες. Η διάρκεια της Συµφωνίας-Πλαίσιο και των Εκτελεστικών Συµβάσεων δεν θα εκτείνεται πέραν της 31ης εκεµβρίου /12/2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 15/01/2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού Γενική ιεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς ιεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων Αγίων Ασωµάτων 11 (3 ος όροφος), 10553, Αθήνα Σελίδα 15 από 184