ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,49 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.827.126,49 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΥΡΓΟΥ, ΧΑΡΑΚΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΥΡΓΟΥ, ΧΑΡΑΚΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,49 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ/ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 111/2012 Τ Ε Υ Χ Η Η Μ Ο Π Ρ Α Τ Η Σ Η Σ ΙΟΥΝΙΟΣ

2

3

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΥΡΓΟΥ, ΧΑΡΑΚΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΥΡΓΟΥ, ΧΑΡΑΚΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,49 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο δήµος Αρχανών- Αστερουσίων διενεργεί ανοιχτό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (ΥΑ 11389/93), του Ν. 2286/1995 και συµπληρωµατικά του Π 59/2007 και ως ισχύουν, µε κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη προσφορά, για την προµήθεια των ειδών που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της ιακήρυξης αυτής. 1. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται ηµόσια, όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. 2. ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν : Α] Όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά Β] Οι Συνεταιρισµοί Γ] Οι Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά που διαθέτουν τα προσόντα του άρθρου 11 της παρούσας ιακήρυξης. 3. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε : 3.1 Τους '"Συµπληρωµατικούς γενικούς όρους "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β" και τις Τεχνικές Προδιαγραφές - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3.2 Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (ΥΑ 11389/93), του Ν. 2286/1995, του Π 59/2007 καθώς και όσων νοµοθετηµάτων αναφέρονται στη Γενική συγγραφή Υποχρεώσεων (Παράρτηµα ΣΤ ) 2

5 3.3. Το Νόµο 1069/1980 «Περί κινήτρων για την ίδρυση Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως». 3.4 Τη µε αριθµό 325/2013 απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του δήµου Αρχανών- Αστερουσίων, περί έγκρισης εκτέλεσης προµήθειας µε τίτλο: «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΥΡΓΟΥ, ΧΑΡΑΚΑ, ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ» 4.- Επισυνάπτονται τα Παραρτήµατα : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ' ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ' ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η' Τα Παραρτήµατα αυτά θεωρούνται αναπόσπαστο µέρος της διακήρυξης. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΥΡΓΟΥ, 3

6 ΧΑΡΑΚΑ, ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ» ΠΟΣΟΤΗΤΑ 3 ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ τεµάχια ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΠΑΝΗ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ,69 ΕΥΡΩ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) ,49 ΕΥΡΩ (ΜΕ ΦΠΑ 23%) Οκτώ (8) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης (συµπερ. ενός (1) µηνός δοκιµών µε νερό & λύµατα). εν συµπεριλαµβάνεται το διάστηµα λειτουργίας συντήρησης της µονάδας από τον ανάδοχο, το οποίο αρχίζει µετά την παράδοση του συστήµατος σε πλήρη λειτουργία Στο χώρο των Ε.Ε.Λ. των οικισµών Πύργου, Χάρακα, Μεσοχωριού Εντός ενός (1) µηνός από την ολοκλήρωση (περαίωση) της προµήθειας Το αντικείµενο της προµήθειας περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 1 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΕΣΥ). ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Άρθρο 1ο απάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προµήθεια είναι ένα εκατοµµύριο τετρακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες τετρακόσια εξήντα εννιά ΕΥΡΩ και εξήντα εννιά λεπτά 4

7 ( ,69) χωρίς Φ.Π.Α (23%). Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου Άρθρο 2ο Τµηµατικές προσφορές-αντιπροσφορές-εναλλακτικές Οι προσφορές των ενδιαφεροµένων θα αφορούν στο σύνολο των ζητούµενων ειδών και δεν θα γίνονται δεκτές προσφορές για µέρος αυτών. Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. Επίσης δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. Εάν οι κύριες και οι εναλλακτικές προσφορές δεν κατονοµάζονται ρητά από τους προµηθευτές, δεν λαµβάνεται υπόψη καµία από αυτές. Άρθρο 3ο Παραλαβή τευχών διαγωνισµού- Συµπληρωµατικές πληροφορίες Τα τεύχη της διακήρυξης του διαγωνισµού διατίθενται σε ηλεκτρονική µορφή από την ιστοσελίδα του ήµου Αρχανών-Αστερουσίων Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να τα παραλάβουν (download) από εκεί, συµπληρώνοντας ταυτόχρονα και τη φόρµα ηλεκτρονικής παραλαβής (βρίσκεται στην ίδια τοποθεσία) την οποία και οφείλουν να αποστείλουν: α) µε fax στον αριθµό , β) µε στη διεύθυνση Η παραλαβή των τευχών δηµοπράτησης θα γίνεται από τα γραφεία της τεχνικής υπηρεσίας του δήµου Αρχανών-Αστερουσίων, διεύθυνση Πεζά Ηρακλείου, Υπεύθυνος/η Αρβανιτη ΕλένηΤηλ , Fax Tα τεύχη που αφορούν στην παρούσα ιακήρυξη θα διατίθενται σε ηλεκτρονική µορφή (CD) από τα γραφεία του δήµου ήµου Αρχανών-Αστερουσίων, Οι Ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλαµβάνουν το παραπάνω υλικό έως και έξι (6) ηµερολογιακές µέρες πριν από την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού, µε την καταβολή του ποσού των.. (..) ευρώ, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Εφόσον ζητηθούν εµπρόθεσµα, συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικές µε τη συγκεκριµένη προµήθεια, θα παρέχονται από την Υπηρεσία εντός τεσσάρων (4) ηµερών 5

8 από την παραλαβή της σχετικής αίτησης και το αργότερο έξι (6) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. Άρθρο 4ο Χρόνος και τρόπος υποβολής των προσφορών 1. Οι προσφορές για το διαγωνισµό µε όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα κατατεθούν στα γραφεία της τεχνικής υπηρεσίας του δήµου Αρχανών-Αστερουσίων µέχρι την ηµέρα της αποσφράγισης των προσφορών, που ορίζεται η , ώρα 10:00, αυτοπροσώπως ή µέσω εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου, ή θα αποσταλούν µε οποιοδήποτε τρόπο (και θα παραλαµβάνονται µε απόδειξη) στα γραφεία της Υπηρεσίας, διεύθυνση Πεζά Ηρακλείου, Τηλ , Fax ,. µέχρι την προηγούµενη της διενέργειας του διαγωνισµού εργάσιµη ηµέρα. 2. Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στον ανοικτό διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στο άρθρο 4 της παρούσας διακήρυξης. 3. Οι προσφορές παραλαµβάνονται από την αρµόδια Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό. 4. Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο και παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία µέχρι την προηγουµένη εργάσιµη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. Αποδεικτικό για την ηµεροµηνία κατάθεσης θα αποτελεί ο αριθµός πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας. 5. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόµενες ή οι ταχυδροµικά αποστελλόµενες προσφορές δεν πληρούν τα οριζόµενα από τις διατάξεις των προηγουµένων παραγράφων του παρόντος άρθρου δεν λαµβάνονται υπόψη. 6. Προσφορές που περιέρχονται στην υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρµόδια όργανα αποσφράγισης των προσφορών που παραλαµβάνουν τις προσφορές προ της εκπνοής της προθεσµίας που καθορίζεται στη διακήρυξη, προκειµένου να αποσφραγισθούν µαζί µε τις άλλες που κατατέθηκαν µε την προαναφερόµενη διαδικασία. Επίσης επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν και οι προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσµα ή περιέρχονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο 6

9 εκπρόθεσµα. Η µη έγκαιρη και µη προσήκουσα υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισµού του προµηθευτή από το διαγωνισµό. 7. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς : α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα. β. Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια. γ. Ο αριθµός της διακήρυξης. δ. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. ε. Τα στοιχεία του αποστολέα. Σχετικά µε τη διεξαγωγή της δηµοπρασίας και τον τρόπο υποβολής προσφορών στον παρόντα διαγωνισµό εφαρµόζονται οι διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και συµπληρωµατικά του Π 59/2007 ως ισχύουν. Άρθρο 5ο Ηµεροµηνία αποσφράγισης προσφορών Ηµεροµηνία αποσφράγισης των προσφορών από την αρµόδια Επιτροπή ορίζεται η ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00. Κατά την ηµέρα αποσφράγισης των προσφορών µπορεί να παρίστανται οι νόµιµοι εκπρόσωποι των διαγωνιζοµένων. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δηµοπρασία την προαναφερθείσα ηµεροµηνία, θα διενεργηθεί σε νέα ηµεροµηνία, που θα καθορίσει µε πράξη της η Προϊσταµένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί µε ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του ήµου Αρχανών-Αστερουσίων. Η ηµεροµηνία αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών θα οριστεί από την επιτροπή µετά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών και οι διαγωνιζόµενοι θα ενηµερωθούν για αυτή µε fax. Άρθρο 6ο Γλώσσα Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σ' αυτόν συντάσσονται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. Επιτρέπεται η υποβολή των τεχνικών φυλλαδίων (και µόνο) και στην αγγλική γλώσσα. Άρθρο 7ο Προέλευση των προσφερόµενων ειδών 7

10 Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές προσφορές, που αφορούν τα υπό προµήθεια είδη αλλοδαπής και ηµεδαπής προελεύσεως. Τονίζεται ότι οι προσφέροντες πρέπει να επισυνάψουν στην προσφορά τους υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνουν το εργοστάσιο, στο οποίο κατασκευάζονται τα προσφερόµενα είδη καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του. Στις περιπτώσεις που οι υποψήφιοι προµηθευτές δεν είναι και οι κατασκευαστές, των υπό προµήθεια υλικών, πρέπει να επισυνάψουν στην προσφορά τους υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου του εργοστασίου, στο οποίο θα κατασκευασθούν τα υλικά µε την οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προµήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προµηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. Επίσης θα δηλώνεται από τον παραγωγό ή τον επίσηµο αντιπρόσωπο του συστήµατος επεξεργασίας λυµάτων (κύριος εξοπλισµός) µε υπεύθυνη δήλωση του, ότι στον παρόντα διαγωνισµό υποστηρίζει την προσφορά του υποψηφίου σε τεχνική υποστήριξη, εγγυήσεις και ανταλλακτικά, µέχρι τη συµπλήρωση του χρόνου λειτουργίας-συντήρησης από τον ανάδοχο και του χρόνου εγγύησης που περιλαµβάνεται στην προσφορά του αναδόχου. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εάν διαπιστωθεί από την Υπηρεσία ανυπαρξία της επιχειρηµατικής µονάδας που δηλώθηκε µε την προσφορά, κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, η προσφορά απορρίπτεται. Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στην επιχειρηµατική µονάδα που δηλώνεται για την κατασκευή του τελικού προϊόντος έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισµού από διαγωνισµούς, η οποία ισχύει κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Άρθρο 8ο Εγγύηση συµµετοχής Για τη συµµετοχή τους στο διαγωνισµό, οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να προσκοµίσουν εγγυητική επιστολή συµµετοχής, που ανέρχεται στο 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την Υπηρεσία δαπάνης της προµήθειας (µε ΦΠΑ), ήτοι ποσού ενενήντα µια χιλιάδες τριακόσια πενήντα έξι ευρώ και τριάντα τρία λεπτά (91,356,33 ). Η εγγυητική συµµετοχής θα κατατεθεί µε τη µορφή γραµµατίου του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων ή εγγυητικής επιστολής ανεγνωρισµένης Τραπέζης ή του Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων 'Έργων, συντεταγµένης κατά τον ισχύοντα τύπο για το ηµόσιον. 8

11 Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση. Ενδεικτικό υπόδειγµα εγγυητικής επιστολής συµµετοχής επισυνάπτεται στο Παράρτηµα Ε. Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) µήνα µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, που ορίζει η παρούσα διακήρυξη. Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον προµηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προµήθεια, επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προµηθευτών που έλαβαν µέρος στον διαγωνισµό επιστρέφονται µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ηµεροµηνία οριστικής ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή ανάθεσης. Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους συµµετέχοντες και στην περίπτωση απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένδικο µέσο ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσµία άσκησης ένδικών µέσων ή παραίτησης από αυτά. Οι εγγυήσεις,ανεξάρτητα από το φορέα που τις εκδίδει, πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν τα ακόλουθα (άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ): 1) Την ηµεροµηνία έκδοσης 2) Τον εκδότη 3) Τον οργανισµό τοπικής αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται 4) Τον αριθµό της εγγύησης 5) Το ποσό που καλύπτει 6) Την πλήρη επωνυµία, τη διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται 7) Τη σχετική διακήρυξη και την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού 8) Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα και ότι ο προµηθευτής παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως 9) Ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της υπηρεσίας /ο.τ.α και ότι θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης, µέσα σε τρεις µέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση 10) Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου 11) Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης 9

12 12) Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας. Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω, εγγύηση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαµβάνονται υπόψη. Άρθρο 9ο Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και καλής λειτουργίας Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης της προµήθειας. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης από τον Ανάδοχο που θα προκύψει, αντικαθιστά την εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό και αντιστοιχεί σε δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού ποσού της σύµβασης χωρίς το Φ.Π.Α. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης θα είναι τουλάχιστον δύο (2) µήνες µεγαλύτερος από το συµβατικό χρόνο παράδοσης του εξοπλισµού και των συστηµάτων σε πλήρη λειτουργία και είναι υποχρέωση του αναδόχου προµηθευτή η παράταση της ισχύος της σε περίπτωση καθυστέρησης των διαδικασιών παραλαβής πέραν του διµήνου από το συµβατικό χρόνο παράδοσης. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της προµήθειας, τη λήξη της περιόδου δοκιµώνρυθµίσεων και πριν την έναρξη λειτουργίας, ο προµηθευτής (ανάδοχος) θα καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας. Το ποσό της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας, ορίζεται επίσης σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της συνολικής συµβατικής αξίας (της τιµής προσφοράς) χωρίς τον Φ.Π.Α. και κατατίθεται από τον προµηθευτή πριν από την έναρξη του χρόνου λειτουργίας του έργου. Η εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας των συστηµάτων θα καλύπτει τόσο τη διάρκεια του χρόνου λειτουργίας από τον ανάδοχο όσο και του χρόνου πλήρους εγγύησης των συστηµάτων, ο δε χρόνος ισχύος της εγγυητικής αυτής, θα είναι κατά τρεις (3) µήνες µεγαλύτερος. Tο χρόνο εγγύησης του εξοπλισµού θα τον καθορίζει µε την προσφορά του ο διαγωνιζόµενος και θα είναι από την ηµεροµηνία παραλαβής του συστήµατος σε πλήρη λειτουργία κατ ελάχιστον 8 έτη. Σε αυτό το χρονικό διάστηµα περιλαµβάνεται ο χρόνος πλήρους ευθύνης καλής λειτουργίας-συντήρησης από τον ανάδοχο, ο οποίος θα είναι κατ ελάχιστον πέντε έτη από την ηµεροµηνία παραλαβής του συστήµατος σε πλήρη λειτουργία. Η ισχύς εποµένως της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας θα είναι το ελάχιστο ενενήντα εννέα (99) µήνες για ελάχιστο χρόνο εγγύησης ενενήντα έξι (96) µήνες. 10

13 Άρθρο 10ο Προσφορές Οι Τεχνικές προσφορές υποβάλλονται υποχρεωτικά µέσα σε φάκελο καλά σφραγισµένο σε δύο αντίγραφα, ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται στο παραπάνω άρθρο 4 Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. Τα δικαιολογητικά συµµετοχής και η οικονοµική προσφορά υποβάλλονται σε ένα αντίγραφο. Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόµενους ή τους νοµίµους εκπροσώπους τους. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς στοιχεία, ως εξής: 1. Στον κυρίως φάκελο προσφοράς και σε ανεξάρτητο σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «ικαιολογητικά Συµµετοχής» και τις ενδείξεις που αναφέρονται στο παραπάνω άρθρο 4, τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συµµετοχής (άρθρα 11 και 8 της παρούσας αντίστοιχα). Τα τεχνικά, καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς, όπως κατατάσσονται στις οµάδες που αναφέρονται στο Παράρτηµα Γ της παρούσης, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη <<ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ>>. Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται, µε ποινή αποκλεισµού, σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη <<ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ>>. 2. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, σύµφωνα µε το προηγούµενο άρθρο της παρούσας. 3. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη <<ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ>> και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 4. Οι οικονοµικές προσφορές δεν πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Απαγορεύεται µε ποινή αποκλεισµού οποιαδήποτε τροποποίηση του κειµένου και της µορφής του εντύπου της οικονοµικής προσφοράς που χορηγήθηκε από την Υπηρεσία. 5. Για τις προσφορές που υποβάλλονται από ενώσεις προµηθευτών, ισχύουν επίσης και τα σχετικά αναφερόµενα στο άρθ. 10 παρ. Β της παρούσας. 11

14 6. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εµπροθέσµως, προσφυγή-ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, ή εάν έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, µε την προσφορά του ή µε οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εµµέσως, τους ανωτέρω όρους. Οποιαδήποτε τυχόν σχετική επιφύλαξη που διατυπώνεται, θεωρείται άκυρη και ανίσχυρη και καθιστά την εν λόγω προσφορά απορριπτέα. Η άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης δεν κωλύει τη συµµετοχή στον διαγωνισµό. 7. Προκειµένου να υποβάλλει προσφορά κάθε διαγωνιζόµενος οφείλει να µελετήσει τις συνθήκες εκτέλεσης της σύµβασης. Ειδικότερα οφείλει : Να µελετήσει την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα λοιπά τεύχη του διαγωνισµού. Να εξετάσει τις τοπικές συνθήκες στο χώρο εκτέλεσης της προµήθειας και τη γύρω περιοχή. Να ολοκληρώσει κατά την κρίση του και µε δαπάνες του οποιαδήποτε µελέτη ή ερευνητική εργασία, που είναι απαραίτητη για τη συλλογή των αναγκαίων στοιχείων για την υποβολή προσφοράς. 8. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινίσεις µόνο όταν αυτές ζητούνται από αρµόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιων του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, µετά τη σχετική γνωµοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από το αρµόδιο όργανο. Άρθρο 11ο Προσόντα και ικαιολογητικά Συµµετοχής Οι δικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό υποβάλλουν υποχρεωτικά µαζί µε την προσφορά τους και τα εξής δικαιολογητικά. Απαγορεύεται µε ποινή αποκλεισµού οποιαδήποτε τροποποίηση του κειµένου και της µορφής των εντύπων τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς που χορηγήθηκαν από την Υπηρεσία 12

15 Α. Την εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό, σύµφωνα µε το παραπάνω άρθρο 8 και το υπόδειγµα του Παραρτήµατος Ε. Β. Στοιχεία για την προσωπική κατάσταση του προσφέροντα Έλληνες ή αλλοδαποί πολίτες Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτοί όσοι ( Άρθρο 44 Π 59/2007), εις βάρος των οποίων υπάρχει οριστική καταδικαστική απόφαση, για έναν ή περισσότερους από τους λόγους που απαριθµούνται κατωτέρω: I. συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ ΕΥ του Συµβουλίου. II. δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου. III. απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. IV. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να υποδεικνύουν ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους: α) εν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό, αναστολή εργασιών ή δεν τελεί σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους. β) εν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή οποιαδήποτε άλλη παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους. γ) εν έχουν καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασµένου, σύµφωνα µε τις διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπιστώνει αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική διαγωγή τους. 13

16 δ) εν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το αντικείµενο του διαγωνισµού ή σε σχέση µε την επαγγελµατική του ιδιότητα που αποδεδειγµένως διαπιστώθηκε µε οποιοδήποτε µέσο διαθέτει η Αναθέτουσα Αρχή. ε) Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης(κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους σύµφωνα µε τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασης του όσο και του ελληνικού δικαίου. στ) εν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται κατ εφαρµογή του παρόντος. ζ) Επίσης οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και στα έγγραφα να αποτυπώνεται το ειδικό επάγγελµά τους. Για την απόδειξη των (Ι,ΙΙ,ΙΙΙ, ΙV),α),β) και γ) αρκεί η προσκόµιση αποσπάσµατος ποινικού µητρώου (έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου) ή ελλείψει αυτού, ισοδύναµου εγγράφου καθώς και κάθε άλλου εγγράφου που εκδίδεται από την αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του προσώπου αυτού, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Για την απόδειξη των στοιχείων δ) στ) και απαιτείται υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86, του στοιχείου ε) απαιτούνται πιστοποιητικά εκδιδόµενα από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους µέλους και για το στοιχείο ζ) πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά του ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια δηµόσια αρχή, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι µήνες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισµού. Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει έγγραφο ή πιστοποιητικό ή που δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, αυτό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφεροµένου ή, στα κράτη µέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ανώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά 14

17 Τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός του αποσπάσµατος ποινικού µητρώου ή του ισοδύναµου προς τούτο εγγράφου Συνεταιρισµοί (1) Τα δικαιολογητικά α), β), ε) του παρόντος άρθρου. (2) Βεβαίωση εποπτεύουσας Αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. Ενώσεις προµηθευτών Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην Ένωση. Επιπλέον: (1) Η ένωση προµηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους προµηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται η ποσότητα του υλικού ή το µέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα στο σύνολο της προσφοράς, καθώς επίσης και τον επιµέρους ρόλο και υποχρεώσεις κάθε µέλους για την ολοκλήρωση της προµήθειας. Η δήλωση και δέσµευση αυτή πρέπει να είναι σύµφωνη µε το γνωστικό αντικείµενο, την ιδιότητα και την εµπειρία του κάθε µέλους της ένωσης. Οι αντίστοιχες δεσµεύσεις θα προκύπτουν και από ιδιωτικό συµφωνητικό που θα υπογράφεται από όλα τα µέλη της ένωσης όπου θα καθορίζονται τα αντικείµενα, οι δεσµεύσεις και οι υποχρεώσεις των µελών έναντι της ένωσης και έναντι της προµήθειας. (2) Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προµήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης. (3) Σε περίπτωση που εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, ένα µέλος της ένωσης δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης και στις δυο περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη του αποχωρούντος. Η αντικατάσταση µπορεί να εγκριθεί από τα αρµόδια όργανα σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις (µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του δήµου, ύστερα 15

18 από εισήγηση-γνωµοδότηση της τεχνικής υπηρεσίας του δήµου Αρχανών- Αστερουσίων ). Γ. Έγγραφα απόδειξης τεχνικών/επαγγελµατικών και οικονοµικών ικανοτήτων Οι προµηθευτές για να τεκµηριώσουν την τεχνική και οικονοµική ικανότητά τους στο δηµοπρατούµενο αντικείµενο πρέπει να υποβάλουν και τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 1. Υπεύθυνη δήλωση συνοδευόµενη από κατάλογο προµηθειών παρόµοιων µε την δηµοπρατούµενη, που έχει εκτελέσει ο προµηθευτής. Οι παρόµοιες προµήθειες µπορεί να αναφέρονται στα εξής: (i) Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων µε το προσφερόµενο σύστηµα (ii) Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων µε άλλες τεχνολογίες (ii) Αυτοµατοποίηση της λειτουργίας εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων µέσω P.L.C. µε τηλεέλεγχο και (iv) Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων των οποίων τη συντήρηση και/ή τη λειτουργία έχει αναλάβει ο διαγωνιζόµενος. Ο κατάλογος θα συνοδεύεται από συνοπτική περιγραφή της προµήθειας, τα πλήρη στοιχεία του αποδέκτη (κυρίου της προµήθειας), το ποσόν της προµήθειας,τις ηµεροµηνίες παραγγελίας-παράδοσης και υποχρέωσης παράδοσης. Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στον δηµόσιο τοµέα, οι παραδόσεις αποδεικνύονται µε σχετικά έγγραφα (πρωτόκολλα παραλαβής ή βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης της προµήθειας) που έχουν εκδοθεί από την αρµόδια Αρχή, στα οποία θα αναφέρεται και η εµπρόθεσµη ή µη παράδοση των υλικών. Στην περίπτωση ιδιωτικών φορέων οι παραδόσεις αποδεικνύονται µε υπεύθυνη δήλωση του φορέα ή υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή και επίσηµα παραστατικά έγγραφα πώλησης (αντίγραφο της σύµβασης ανάθεσης και του τιµολόγιου πώλησης). 2. Ιστορικό - Οργανόγραµµα της εταιρίας του προµηθευτή. 3. Περιγραφή της υφιστάµενης υλικοτεχνικής υποδοµής της επιχείρησης του προµηθευτή για την αποτελεσµατική εγκατάσταση και λειτουργία των υπό προµήθεια συστηµάτων. 4. Αναφορά του τίτλου σπουδών και των επαγγελµατικών προσόντων των στελεχών της επιχείρησης και των υπευθύνων στην εκτέλεση της προµήθειας 16

19 5. Κατάσταση προσωπικού της επιχείρησης κατά ειδικότητα θεωρηµένη από την επιθεώρηση εργασίας ή τυχόν ισοδύναµα έγγραφα κάθε επιχείρησης, ανάλογα µε την χώρα στην οποία έχει την έδρα της. 6. Πιστοποιητικά εκδιδόµενα από επίσηµα ινστιτούτα ή επίσηµες υπηρεσίες ελέγχου ποιότητας, που έχουν σχετική αρµοδιότητα και εφαρµόζουν τη σειρά εθνικών ή ευρωπαϊκών ή/και διεθνών προτύπων για την πιστοποίηση, µε τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόµενη µε παραποµπές σε ορισµένες ευρωπαϊκές προδιαγραφές ή ευρωπαϊκά πρότυπα. εκτά επίσης γίνονται αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναµα µέτρα εξασφάλισης της ποιότητας, τα οποία προσκοµίζονται από τον προµηθευτή (εσωτερικά πρότυπα και πιστοποιητικά από ανεξάρτητο-είσηµο φορέα της χώρας παραγωγής). 7. Κατάλληλα έγραφα, κατά περίπτωση, απόδειξης της οικονοµικής επιφάνειας της επιχείρησης. Στις περιπτώσεις που εκδίδονται ισολογισµοί, κατατίθενται αντίγραφο ή απόσπασµα των ισολογισµών της επιχείρησης, που αφορά το υπό προµήθεια υλικού κατά τις τρεις προηγούµενες του έτους του διαγωνισµού οικονοµικές χρήσεις. Εάν οι επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επαγγελµατική δραστηριότητα σχετικά µε το υπό προµήθεια υλικό,κατά χρονικό διάστηµα που δεν επιτρέπει την έκδοση, κατά νόµο τριών ισολογισµών, υποβάλλει τους ισολογισµούς που έχουν εκδοθεί και τα σχετικά επίσηµα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστηµα αυτό. Στις περιπτώσεις που δεν υπόκεινται σε υποχρέωση κατάθεσης ισολογισµών ( φυσικά πρόσωπα ), η οικονοµική επιφάνεια της επιχείρησης µπορεί να αποδειχθεί µε την κατάθεση των φορολογικών εντύπων Ε3 της επιχείρησης,των τριών τελευταίων ετών,όπου φαίνεται η διάρθρωσή και δήλωση της φορολογίας. 8. ήλωση του κύκλου εργασιών, που αφορά το υπό προµήθεια υλικό,των τριών τελευταίων οικονοµικών ετών σχετικά µε τον υπό προµήθεια εξοπλισµό. Σε περίπτωση Ένωσης προµηθευτών, τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν από κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην Ένωση.. Λοιπά στοιχεία-υπεύθυνες δηλώσεις 1. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης 17

20 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (σύµφωνα µε το άρθρο 7 της παρούσας), στην οποία να δηλώνεται το εργοστάσιο, το οποίο κατασκευάζει τα προσφερόµενα υλικά, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του. 3. Εφόσον οι προσφέροντες δεν κατασκευάζουν το προσφερόµενο είδος µερικά ή ολικά σε δικό τους εργοστάσιο πρέπει να επισυνάψουν υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου του αντίστοιχου εργοστασίου κατασκευής ή του επίσηµου αντιπροσώπου του στην Ελλάδα, στην οποία θα δηλώνει ότι: Έχει αποδεχθεί (σύµφωνα µε το άρθρο 7 της παρούσας) έναντι του προσφέροντα την εκτέλεση της συγκεκριµένης προµήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προµηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. Θα καλύψει το Φορέα λειτουργίας µε ανταλλακτικά σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των τευχών δηµοπράτησης, ακόµη και απευθείας, αν αυτό απαιτηθεί. Θα καλύψει το Φορέα λειτουργίας µε την προσφερόµενη εγγύηση ακόµη και απευθείας, αν αυτό απαιτηθεί (σαν πρόσθετη τριτεγγύηση). 4. Οι διαγωνιζόµενοι, που λειτουργούν ως αναγνωρισµένοι αντιπρόσωποι κατασκευαστών της αλλοδαπής πρέπει να προσκοµίσουν αποδεικτικά έγγραφα των εργοστασίων που αντιπροσωπεύουν και ενδεχοµένως υποστηρίζουν τεχνικά. 5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία να δηλώνεται ότι ο προµηθευτής αναλαµβάνει µε δική του ευθύνη τη διεκπεραίωση κάθε εργασίας απαιτούµενης για την εγκατάσταση του συστήµατος, χωρίς καµιά οικονοµική ή άλλη επιβάρυνση του δήµου. 6. Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόµενου, ότι παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης για απόφαση της τεχνικής υπηρεσίας του δήµου, περί αναβολής ή ακύρωσης του διαγωνισµού, για λόγους δηµοσίου συµφέροντος, σύµφωνα µε την απόλυτη κρίση του Σ της τεχνικής υπηρεσίας του δήµου. 7. ήλωση του διαγωνιζόµενου ότι έχει λάβει γνώση όλων των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και ότι τους αποδέχεται χωρίς καµία επιφύλαξη. Εφόσον υπεύθυνα δηλώνεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του διαγωνισµού, δεν γίνεται δεκτή, µε ποινή αποκλεισµού, καµία άλλη επιφύλαξη που µπορεί να υπάρχει µέσα στην προσφορά και δεν συµφωνεί µε τους όρους της διαγωνισµού. 8. ήλωση ότι όλα τα µέρη του εξοπλισµού που προσφέρει είναι καινούργια και αµεταχείριστα. 9. ήλωση ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και ότι αναλαµβάνει να διενεργήσει την δηµοπρατούµενη προµήθεια, σύµφωνα µε την παρούσα. 18