Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2010) Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2010) Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο"

Transcript

1 ΑΗΝΙΗΘΖ ΘΑΟΠΡΝ ΑΛΩΛΚΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ & ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΑΟ ΚΑΔ: 48282/01/Β/01/102(06) ΔΓΟΑ: ΙΔΩΦ. ΒΑΠ. ΠΝΦΗΑΠ 120, Ρ.Θ , ΑΘΖΛΑ Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2010) Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Νη ζπλεκκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο είλαη εθείλεο πνπ εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο «ΑΗΝΙΗΘΖ ΘΑΟΠΡΝ ΑΛΩΛΚΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ & ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ» ηελ 4/2/2011. Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα δεκνζηνπνηεζέληα ζηνλ ηχπν ζπλνπηηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία ζηνρεχνπλ ζην λα παξάζρνπλ ζηνλ αλαγλψζηε νξηζκέλα γεληθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία αιιά δελ παξέρνπλ ηελ νινθιεξσκέλε εηθφλα ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δηαηξείαο, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΞΣΑ). 1

2 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Α. Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ... 4 Β. Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Νξθσηνχ Διεγθηή... 7 Γ. Θαηάζηαζε Ππλνιηθψλ Δζφδσλ γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ Γ. Θαηάζηαζε Νηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ Δ. Θαηάζηαζε κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ ΠΡ. Θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ Ε. Πεκεηψζεηο επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο 31 Γεθεκβξίνπ Ξιεξνθνξίεο γηα ηελ Δηαηξεία Γεληθέο Ξιεξνθνξίεο Φχζε Γξαζηεξηνηήησλ Βάζε ζχληαμεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ Πεκείσζε ζπκκφξθσζεο Βάζε παξνπζίαζεο Λφκηζκα ιεηηνπξγίαο θαη παξνπζίαζεο θαη κεηαηξνπή μέλσλ λνκηζκάησλ Δθηηκήζεηο ηεο Γηνίθεζεο Πεκαληηθέο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα Ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ Κεηνρηθφ θεθάιαην Φνξνινγία εηζνδήκαηνο & αλαβαιιφκελνο θφξνο Δπηρνξεγήζεηο Ξξνβιέςεηο Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ Ξξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ Ξξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ ζην πξνζσπηθφ Αλαγλψξηζε εζφδσλ θαη εμφδσλ Κηζζψζεηο Θαζαξά ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα Γηαλνκή κεξηζκάησλ Θέξδε αλά κεηνρή Αιιαγέο ζηηο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο Δπίδξαζε λενεθδνζέλησλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ θαη δηεξκελεηψλ πνπ ζα ηεζνχλ ζε ηζρχ κεηά ην

3 4. Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ Πθνπνί θαη πνιηηηθέο δηαρείξηζεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ Θίλδπλνο αγνξάο Ξηζησηηθφο θίλδπλνο Θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο Ππλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο Γηαρείξηζε θεθαιαίνπ Δχινγε αμία ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ Ξσιήζεηο Θφζηνο πσιεζέλησλ Έμνδα δηνίθεζεο Ινηπά έζνδα εθκεηάιιεπζεο Σξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα / έμνδα Φφξνο εηζνδήκαηνο Θέξδε αλά κεηνρή Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο/ππνρξεψζεηο Ξειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο Ινηπέο απαηηήζεηο Ξαξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ Κεηνρηθφ θεθάιαην Γαλεηαθέο ππνρξεψζεηο Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο Ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο Δκπξάγκαηα Βάξε Δλδερφκελεο απαηηήζεηο ππνρξεψζεηο Αξηζκφο απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ Ππλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε Γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηεο Θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο

4 Α. Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΠΡΟ ΣΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΔΠΙ ΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΤΣΟΤ ΑΔ ΣΗ ΔΜΔΙΗΜΖ ΡΩΛ ΔΟΓΑΠΗΩΛ ΡΖΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ ΓΗΑ ΡΖ ΘΙΔΗΝΚΔΛΖ ΣΟΖΠΖ ΑΞΝ 1/1/ /12/2010 ΑΛΑΙΠΖ ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΩΛ Θχθινο εξγαζηψλ : Ν θχθινο εξγαζηψλ έθηαζε ηα εκθαλίδνληαο κείσζε 14,5% ζε ζρέζε κε ηε πξνεγνχκελε ρξήζε. Ζ κείσζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ νθείιεηαη ζηελ κείσζε ηεο παξαγσγήο. Ινηπά έζνδα εθκεηαιιεχζεσο : Αλήιζαλ ζην πνζφ ησλ εκθαλίδνληαο κείσζε 14,9% ζε ζρέζε κε ηε πξνεγνχκελε ρξήζε. Κηθηά θέξδε εθκεηάιιεπζεο: Αλήιζαλ ζην πνζφ ησλ εκθαλίδνληαο κείσζε 27,11% ζε ζρέζε κε ηε πξνεγνχκελε ρξήζε. Ζ κείσζε απηή νθείιεηαη θπξίσο ζηελ κείσζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ζε ζρέζε κε ηε πξνεγνχκελε ρξήζε. Απνηειέζκαηα πξν ηφθσλ, θφξσλ, επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA): Tα απνηειέζκαηα πξν ηφθσλ, θφξσλ, επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ αλήιζαλ ζε εκθαλίδνληαο κείσζε 27,95% ζε ζρέζε κε ηε πξνεγνχκελε ρξήζε. Ζ κείσζε απηή νθείιεηαη θπξίσο ζηελ κείσζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ θαη ζηελ αχμεζεζε ησλ εμφδσλ δηνίθεζεο. Θαζαξά θέξδε: Αλήιζαλ ζην πνζφ ησλ εκθαλίδνληαο κείσζε 69% ζε ζρέζε κε ηε πξνεγνχκελε ρξήζε. Αλαπφζβεζηα πάγηα: Θαηά ηελ ηα αλαπφζβεζηα πάγηα ηεο εηαηξείαο αλέξρνληαλ ζε θαη αληηζηνηρνχλ ζην 82,8% ηνπ ζπλνιηθνχ ελεξγεηηθνχ ηεο. Καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο : Θαηά ηελ ελ ιφγσ ρξήζε ηα νκνινγηαθά δάλεηα θαη νη ππνρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο αλήιζαλ ζην πνζφ ησλ έλαληη ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε. Ίδηα θεθάιαηα : Θαηά ηελ ελ ιφγσ ρξήζε ηα ίδηα θεθάιαηα αλήιζαλ ζην πνζφ ησλ έλαληη ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε. 2. ΞΟΝΝΞΡΗΘΔΠ ΓΗΑ ΡΖ ΛΔΑ ΣΟΝΛΗΑ Ρν 2011 αλακέλεηαη λα είλαη θαιχηεξε ρξνληά απφ απφςεσο θχθινπ εξγαζηψλ θαη απνηειεζκάησλ. 4

5 3. ΠΖΚΑΛΡΗΘΑ ΓΔΓΝΛΝΡΑ ΚΔΡΑ ΡΖΛ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΡΖΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΠΖΠ Γελ πξνέθπςε θάηη πνπ λα επηδξά ζηελ θαζαξή ζέζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξίαο. 4. ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΘΔΠΖ ΡΖΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ (ΑΟΗΘΚΝΓΔΗΘΡΔΠ) Θαζαξά θέξδε πξν θφξσλ / πσιήζεηο 19,79% 40,30% Θαζαξά θέξδε κεηά θφξσλ / πσιήζεηο 12,38% 34,14% Θαζαξά θέξδε πξν θφξσλ / Ίδηα θεθάιαηα 14,56% 37,87% Μέλα θεθάιαηα / Ίδηα θεθάιαηα 883,65% 960,98% Ρξαπεδηθέο ππνρξεψζεηο/ Ίδηα θεθάιαηα 621,44% 688,44% Θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ / Πχλνιν πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 16,96% 21,41% Θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ / Βξαρππξ. ππνρξεψζεηο 37,65% 53,86% EBITDA / Σξεσζηηθνί ηφθνη 271,28% 325,07% 5. ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΘΗΛΓΛΩΛ Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία ηεο Δηαηξείαο απνηεινχληαη θπξίσο απφ ηηο βξαρππξφζεζκεο θαηαζέζεηο θαη ηηο εκπνξηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο. Ζ Δηαηξεία δελ δηελεξγεί ζπλαιιαγέο θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα ή ζπλαιιαγέο πνπ δε ζρεηίδνληαη κε ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο. Ζ Δηαηξεία εθηίζεηαη ζε πεξηνξηζκέλν θάζκα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θηλδχλσλ επηηνθίσλ, δηαθπκάλζεσλ ησλ ηηκψλ ηεο αγνξάο, πηζησηηθψλ θηλδχλσλ θαη θηλδχλσλ ξεπζηφηεηαο. Ζ δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ εζηηάδεηαη θπξίσο ζηελ αλαγλψξηζε θαη εθηίκεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ θαζψο θαη ηε πνιηηηθή δηαηήξεζεο πιενλάδνπζαο ξεπζηφηεηαο. 5.1 Θίλδπλνο αγνξάο Ν θίλδπλνο κεηαβνιήο ησλ επηηνθίσλ πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ηα καθξνπξφζεζκα δάλεηα. Γηα ην ιφγν απηφ ε Δηαηξεία έρεη ζπλάςεη SWAP επηηνθίνπ ηα νπνία θαιχπηνπλ κέξνο ησλ δαλεηαθψλ ηεο ππνρξεψζεσλ θαη ιήγνπλ ηελ θαη Ξηζησηηθόο θίλδπλνο Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ζεκαληηθή ζπγθέληξσζε πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ζε θάπνηα απφ ηα ζπκβαιιφκελα, κε απηήλ κέξε. Ν πηζησηηθφο θίλδπλνο πεγάδεη απφ ηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα, 5

6 θαηαζέζεηο ζε ηξάπεδεο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά ηλζηηηνχηα, θαζψο θαη απφ εθζέζεηο ζε πηζησηηθφ θίλδπλν απφ πειάηεο. Γηα ηηο εκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο, ε Δηαηξεία δελ εθηίζεηαη ζε ζεκαληηθνχο πηζησηηθνχο θηλδχλνπο. Γεδνκέλεο ηεο θχζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξείαο, ππάξρεη ζεκαληηθή ζπγθέληξσζε πηζησηηθνχ θηλδχλνπ αλαθνξηθά κε ηηο εκπνξηθέο ηνπ απαηηήζεηο, κηαο θαη ν ΓΔΠΚΖΔ απνηειεί ην κνλαδηθφ πειάηε. Ν θίλδπλνο απηφο είλαη φκσο πνιχ ρακειφο αθνχ ν ΓΔΠΚΖΔ είλαη αλψλπκε εηαηξεία ηεο νπνίαο θχξηνο κέηνρνο είλαη ην Διιεληθφ Γεκφζην. 5.3 Θίλδπλνο ξεπζηόηεηαο Ν θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο ζρεηίδεηαη κε ηε δπλαηφηεηα ηεο εηαηξείαο λα εθπιεξψζεη ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηεο ππνρξεψζεηο, φηαλ απηέο γίλνπλ ιεμηπξφζεζκεο. Ζ παξαθνινχζεζε ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο επηθεληξψλεηαη ζηε δηαρείξηζε ηνπ ρξνληθνχ ζπζρεηηζκνχ ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ θαη ζηελ εμαζθάιηζε επαξθψλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ γηα ηε θάιπςε ησλ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ. Ζ εηαηξηθή δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο βαζίδεηαη ζηε ζσζηή δηαρείξηζε δειαδή θεθαιαίνπ θίλεζεο θαη ηακεηαθψλ ξνψλ. Ιφγσ ηεο θχζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Δηαηξείαο παξαγσγή θαη πψιεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε πξνθαζνξηζκέλε ηηκή (βάζε ζχκβαζεο κε ην ΓΔΠΚΖΔ) θαη χπαξμε επνκέλσο ελφο πειάηε, ηνπ ΓΔΠΚΖΔ, κε ηαπηφρξνλε δηαηήξεζε πςειψλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ, ε Δηαηξεία εθπιεξψλεη ηηο ιεμηπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο. 5.4 Ππλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο Νη πσιήζεηο ηεο Δηαηξείαο δηελεξγνχληαη απνθιεηζηηθά ζηελ εγρψξηα αγνξά. Νη δε αγνξέο δηελεξγνχληαη θαη απνθιεηζηηθφηεηα ζε επξψ. Ωο εθ ηνχηνπ δελ εθηίζεηαη ζε ζπλαιιαγκαηηθνχο θηλδχλνπο. 6. ΚΔΟΗΠΚΑΡΗΘΖ ΞΝΙΗΡΗΘΖ Πρεηηθά κε ηε δηαλνκή κεξίζκαηνο, ε δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο δελ πξνηίζεηαη λα πξνηείλεη ζηε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ δηαλνκή κεξίζκαηνο γηα ηελ θιεηφκελε ρξήζε ΞΝΘΑΡΑΠΡΖΚΑΡΑ Ζ Δηαηξεία πέξα απφ ηελ έδξα ηεο δηαηεξεί ππνθαηάζηεκα ζην ρψξν ιεηηνπξγίαο ηνπ αηνιηθνχ ηεο πάξθνπ. Ξξφεδξνο & Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο ΑΛΡΩΛΗΝΠ ΜΔΛΗΝΠ 6

7 Β. Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Νξθσηνύ Διεγθηή Ξξνο ηνπο Κεηφρνπο ηεο ΑΗΝΙΗΘΖ ΘΑΟΠΡΝ ΑΛΩΛΚΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ ΘΑΗ ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ Έθζεζε επί ησλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο ΑΗΝΙΗΘΖ ΘΑΟΠΡΝ ΑΛΩΛΚΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ ΘΑΗ ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ (ε «Δηαηξεία»), πνπ απνηεινχληαη απφ ηελ Θαηάζηαζε Oηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 θαη ηελ Θαηάζηαζε Ππλνιηθψλ Δζφδσλ, Κεηαβνιψλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ θαη Ρακεηαθψλ Ονψλ, γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη πεξίιεςε ησλ ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο ζεκεηψζεηο. Δπζχλε Γηνίθεζεο γηα ηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο έρεη ηελ επζχλε γηα ηε ζχληαμε θαη ηελ εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ζ επζχλε απηή πεξηιακβάλεη ην ζρεδηαζκφ, εθαξκνγή θαη δηαηήξεζε ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζρεηηθά κε ηε ζχληαμε θαη εχινγε παξνπζίαζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, νη νπνίεο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδεηο αλαθξίβεηεο, πνπ νθείινληαη ζε απάηε ή ιάζνο επηιέγνληαο θαη εθαξκφδνληαο θαηάιιειεο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο θαη δηελεξγψληαο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο νη νπνίεο είλαη εχινγεο γηα ηελ πεξίζηαζε. Δπζχλε Διεγθηή Γηθή καο επζχλε είλαη ε έθθξαζε γλψκεο επί απηψλ ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ, κε βάζε ηνλ έιεγρφ καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα ηεο Διεγθηηθήο. Ρα Ξξφηππα απηά απαηηνχλ ηε ζπκκφξθσζή καο κε θαλφλεο εζηθήο δενληνινγίαο θαη ην ζρεδηαζκφ θαη δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ καο κε ζθνπφ ηελ απνθφκηζε εχινγεο δηαζθάιηζεο φηη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδεηο αλαθξίβεηεο. Ν έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηε ζπγθέληξσζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Νη δηαδηθαζίεο επηιέγνληαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή θαη πεξηιακβάλνπλ ηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη ζε απάηε ή ιάζνο. Γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ απηνχ, ν ειεγθηήο ιακβάλεη ππφςε ηνπ ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ζρεηηθά κε ηε ζχληαμε θαη ηελ εχινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ θαηάιιεισλ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ πεξίζηαζε θαη φρη γηα ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο Δηαηξείαο. Ν έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ πνπ 7

8 εθαξκφζηεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε Γηνίθεζε, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ξηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο. Γλψκε Θαηά ηε γλψκε καο, νη Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο απεηθνλίδνπλ αθξηβνδίθαηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Δηαηξείαο, θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Αλαθνξά επί άιισλ λνκηθώλ θαη θαλνληζηηθώλ ζεκάησλ Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδνκέλσλ απφ ηα άξζξα 37 θαη 43 α ηνπ Θ.Λ. 2190/1920. KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε Στρατηγού Τόμπρα Αγία Παρασκεσή Ελλάς Αζήλα, 7 Φεβξνπαξίνπ 2011 KPMG Νξθσηνί Διεγθηέο Α.Δ. Ληθφιανο Βνπληζέαο, Νξθσηφο Διεγθηήο Ινγηζηήο ΑΚ ΠΝΔΙ

9 Νη Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο 10 έσο 46 ζπληάρζεθαλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Ξ.Σ.Α.), φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ζηηο , θαη ππνγξάθνληαη γηα ινγαξηαζκφ απηνχ απφ ηνπο: Αζήλα, Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ & Ν ΑΛΡΗΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΝ ΙΝΓΗΠΡΖΟΗΝ ΓΗΔΘΛΩΛ ΠΚΒΝΙΝΠ ΑΛΡΩΛΗΝΠ ΜΔΛΗΝΠ VINCENT GIRON FINAS A.E Α.Α. ΝΔΔ 769 9

10 Γ. Θαηάζηαζε Ππλνιηθώλ Δζόδσλ γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 (πνζά ζε Δπξώ) Πεκείσζε 1/1-31/12/10 1/1-31/12/09 Ξσιήζεηο Θφζηνο πσιεζέλησλ 6 ( ) ( ) Κηθηό Θέξδνο Ινηπά έζνδα εθκεηάιιεπζεο Έμνδα δηνίθεζεο 7 ( ) ( ) Ινηπά έμνδα εθκεηάιιεπζεο (3.105) (4.346) Απνηειέζκαηα πξν Φόξσλ θαη Σξεκαηννηθνλνκηθώλ απνηειεζκάησλ Σξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα Σξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 9 ( ) ( ) Θέξδε πξν θόξσλ Φφξνο εηζνδήκαηνο 10 ( ) ( ) Θέξδε πεξηόδνπ κεηά από θόξνπο Ινηπά Ππγθεληξσηηθά Έζνδα Απνηίκεζε ζηελ εχινγε αμία πξνζδηνξηζκέλνπ απνηειεζκαηηθνχ κέζνπ αληηζηάζκηζεο ηακεηαθψλ ξνψλ (65.392) ( ) (SWAP). Φφξνη εηζνδήκαηνο ζηνηρείσλ ησλ ινηπψλ ζπγθεληξσηηθψλ εζφδσλ Ινηπά Ππγθεληξσηηθά Έζνδα κεηά Φόξσλ (62.800) ( ) Ππγθεληξσηηθά Ππλνιηθά Έζνδα Σξήζεο κεηά από Φόξνπο Θέξδε αλά κεηνρή (ζε Δπξώ): Βαζηθά θαη απνκεησκέλα θέξδε αλα κεηνρή 11 0,15 0,48 Νη επηζπλαπηφκελεο Πεκεηψζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 10

11 Γ. Θαηάζηαζε Νηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 (Ξνζά ζε Δπξώ) ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ Πεκείσζε 31/12/ /12/2009 Κε Θπθινθνξνύλ Δλεξγεηηθό Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο Πύλνιν κε Θπθινθνξνύληνο Δλεξγεηηθνύ Θπθινθνξνύλ Δλεξγεηηθό Ξειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο Ινηπέο απαηηήζεηο Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα Πύλνιν Θπθινθνξνύληνο Δλεξγεηηθνύ Πύλνιν Δλεξγεηηθνύ Ίδηα Θεθάιαηα & πνρξεώζεηο Ίδηα Θεθάιαηα Κεηνρηθφ θεθάιαην Απνζεκαηηθά απνηίκεζεο παξαγψγσλ ( ) ( ) Ινηπά απνζεκαηηθά Απνηειέζκαηα εηο λένλ Πύλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ πνρξεώζεηο Καθξνπξόζεζκεο πνρξεώζεηο Καθξνπξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο Ξαξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα Καθξνπξφζεζκεο πνρξεψζεηο ζε Δηαηξείεο Σξεκαηνδνηηθήο Κίζζσζεο Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο Ξξνβιέςεηο Πύλνιν Καθξνπξνζέζκσλ πνρξεώζεσλ Βξαρππξόζεζκεο πνρξεώζεηο Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο Ρξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο Βξαρππξφζεζκεο Γαλεηαθέο πνρξεψζεηο Καθξνπξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο πιεξσηέεο ζηελ επφκελε ρξήζε Ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο Πύλνιν Βξαρππξνζέζκσλ πνρξεώζεσλ Πύλνιν πνρξεώζεσλ Πύλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ & πνρξεώζεσλ Νη επηζπλαπηφκελεο Πεκεηψζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 11

12 Δ. Θαηάζηαζε κεηαβνιώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 (Ξνζά ζε Δπξώ) Κεηνρηθό θεθάιαην πεξ ην άξηην Απνζεκαηηθά απνηίκεζεο παξαγώγσλ Ινηπά απνζεκαηηθά Απνηειέζκαηα εηο λένλ πόινηπα θαηά ηελ 01/01/2009 ζύκθσλα κε ηα ΓΞΣΞ ( ) Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα ρξήζεο Θαζαξά Απνηειέζκαηα Σξήζεο 1/1-31/12/ Πρεκαηηζκφο ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ Πρεκαηηζκφο αθνξνιφγεηνπ απνζεκαηηθνχ Λ ( ) 0 Ινηπά ζπγθεληξσηηθά έζνδα Έθδνζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ Απνηέιεζκα θαηαρσξεκέλν θαηεπζείαλ ζηελ θαζαξή ζέζε (1) 0 0 ( ) 0 0 ( ) Ππλνιηθό αλαγλσξηδόκελν θέξδνο/(δεκηά) ρξήζεο ( ) πόινηπν ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ θαηά ηελ31/12/ ( ) Πύλνιν πόινηπα θαηά ηελ 01/01/2010 ζύκθσλα κε ηα ΓΞΣΞ ( ) Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα ρξήζεο 0 Θαζαξά Απνηειέζκαηα Σξήζεο 1/1-31/12/ Πρεκαηηζκφο ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ ( ) 0 Πρεκαηηζκφο αθνξνιφγεηνπ απνζεκαηηθνχ Λ ( ) 0 Ινηπά ζπγθεληξσηηθά έζνδα Απνηέιεζκα θαηαρσξεκέλν θαηεπζείαλ ζηελ θαζαξή ζέζε (1) 0 0 (62.800) 0 (62.800) Ππλνιηθό αλαγλσξηδόκελν θέξδνο/(δεκηά) ρξήζεο 0 0 (62.800) πόινηπν ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ θαηά ηελ1/1-31/12/ ( ) (1) Αθνξά απνηίκεζε ζηελ εχινγε αμία πξνζδηνξηζκέλνπ απνηειεζκαηηθνχ κέζνπ αληηζηάζκηζεο ηακεηαθψλ ξνψλ (SWAP). Ζ απνηίκεζε απηή έρεη κεησζεί κε ηνλ αληίζηνηρν αλαβαιιφκελν θφξν. Νη επηζπλαπηφκελεο Πεκεηψζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 12

13 ΠΡ. Θαηάζηαζε ηακεηαθώλ ξνώλ γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 (Ξνζά ζε Δπξώ) 31/12/ /12/2009 Ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο Θέξδε πξν θφξσλ Ξιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα: Απνζβέζεηο Άιια έζνδα (34.839) Αλαινγνχζεο ζηε ρξήζε επηρνξεγήζεηο ( ) ( ) Έμνδα δαλεηζκνχ Θαηαζηξνθή παγίσλ Γηαθαλνληζκφο Ξαξαγψγσλ Σξεκαηννηθνλνκηθψλ Πηνηρείσλ (457) Θαζαξή παξνχζα αμία επηρνξεγήζεσλ ( ) ( ) Σξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα θαζαξά Ξιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγ/ζκώλ θεθαιαίνπ θίλεζεο δξαζηεξηόηεηεο: Κείσζε απαηηήζεσλ Αχμεζε ππνρξεψζεσλ πιελ ηξαπεδψλ Κείνλ: Σξεσζηηθνί ηφθνη & ζπλαθή έμνδα θαηαβιεκέλα ( ) ( ) Θαηαβεβιεκέλνη θφξνη ( ) Ρφθνη εηζπξαρζέληεο Πύλνιν εηζξνώλ από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α) Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Αγνξά ελζψκαησλ θαη άπισλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ( ) ( ) Πύλνιν εθξνώλ από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β) ( ) ( ) Σξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Δηζπξάμεηο απφ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ Δμνθιήζεηο δαλείσλ ( ) ( ) Γάλεηα αλαιεθζέληα Δμνθιήζεηο ππνρξεψζεσλ απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο (ρξενιχζηα) ( ) ( ) Πύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ) ( ) Θαζαξή αύμεζε ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα πεξηόδνπ (α) + (β) + (γ) Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα έλαξμεο πεξηφδνπ Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ιήμεο πεξηφδνπ Νη επηζπλαπηφκελεο Πεκεηψζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 13

14 Ε. Πεκεηώζεηο επί ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο 31 Γεθεκβξίνπ Ξιεξνθνξίεο γηα ηελ Δηαηξεία 1.1 Γεληθέο Ξιεξνθνξίεο Ζ εηαηξεία «ΑΗΝΙΗΘΖ ΘΑΟΠΡΝ ΑΛΩΛΚΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ & ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ» κε δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΑΗΝΙΗΘΖ ΘΑΟΠΡΝ Α.Δ.» (ε «Δηαηξεία») είλαη αλψλπκε εηαηξεία θαη ε έδξα ηεο βξίζθεηαη ζηελ Ιεσθφξν Βαζηιίζζεο Πνθίαο 120, Αζήλα. Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηελ ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 (ζπκπεξηιακβάλνληαο ηα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία γηα ηελ ρξήζε 31 Γεθεκβξίνπ 2009) εγθξίζεθαλ απφ ην Γ.Π. ζηηο 4/2/2011. Όια ηα πνζά αλαθέξνληαη ζε Δπξψ. Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο EDF EN κε έδξα ηελ Γαιιία, κε ηελ κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο. Νη ελ ιφγσ ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δεκνζηεχνληαη θαη κπνξνχλ λα επξεζνχλ ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηεο αλσηέξσ Δηαηξείαο Φύζε Γξαζηεξηνηήησλ Ζ Δηαηξεία έρεη σο ζθνπφ: - Ρελ παξαγσγή, κεηαθνξά, δηαλνκή θαη πξνκήζεηα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα. - Ρελ κειέηε - επίβιεςε θαη εθηέιεζε έξγσλ ή ηκεκάησλ έξγσλ, κε ζθνπφ ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο. - Ρελ Δκπνξία, αληηπξνζψπεπζε, εηζαγσγή, εμαγσγή, θαηαζθεπή θαη ζπλαξκνιφγεζε κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ παξαγσγήο, κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο ελέξγεηαο. - Ρελ εκπνξία-αληηπξνζψπεπζε - εηζαγσγή, θαηαζθεπή θαη ζπλαξκνιφγεζε βνεζεηηθψλ θαη ινηπψλ πιηθψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ ελέξγεηαο. Θάζε ηη ζπλαθέο κε ηηο παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηεο. 2. Βάζε ζύληαμεο νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 2.1 Πεκείσζε ζπκκόξθσζεο Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο «ΑΗΝΙΗΘΖ ΘΑΟΠΡΝ Α.Δ.» ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010, έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο, εθηφο απφ ηα παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα ηα νπνία απνηηκνχληαη ζε εχινγε αμία, θαη είλαη ζχκθσλεο κε ηα 14

15 Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΞΣΑ) φπσο απηά έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ (IASB), θαζψο θαη ησλ εξκελεηψλ ηνπο, φπσο απηέο έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Δξκελείαο Ξξνηχπσλ (I.F.R.I.C.) ηεο IASB, θαη έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 2.2 Βάζε παξνπζίαζεο Ζ ζχληαμε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα ΓΞΣΑ απαηηεί ηελ ρξήζε ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ θαη θξίζεο ηεο δηνίθεζεο θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ ηεο Δηαηξείαο. Πεκαληηθέο παξαδνρέο απφ ηελ δηνίθεζε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ κεζφδσλ ηεο Δηαηξείαο έρνπλ επηζεκαλζεί φπνπ θξίλεηαη θαηάιιειν. Ζ Δηαηξεία επέιεμε κε απφθαζε ηεο Γεληθήο Ππλειεχζεσο κε εκεξνκελία 31/12/2008 λα ζπληάζζεη ηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηα ΓΞΣΑ φπσο έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ζ εκεξνκελία κεηάβαζεο ηεο Δηαηξείαο ζηα ΓΞΣΑ ήηαλ ε 1 Ηαλνπαξίνπ Λόκηζκα ιεηηνπξγίαο θαη παξνπζίαζεο θαη κεηαηξνπή μέλσλ λνκηζκάησλ Ζ Δηαηξεία ηεξεί ηα ινγηζηηθά ηεο βηβιία ζε επξψ ην νπνίν είλαη ην λφκηζκα ιεηηνπξγίαο ηεο θαη παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο θαηαζηάζεσλ. Νη ζπλαιιαγέο ζε άιια λνκίζκαηα, κεηαηξέπνληαη ζε επξψ κε βάζε ηελ επίζεκε ηηκή ηνπ μέλνπ λνκίζκαηνο πνπ ηζρχεη ηελ εκέξα ηεο ζπλαιιαγήο. Θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ηα λνκηζκαηηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη νη ππνρξεψζεηο ζε μέλα λνκίζκαηα, κεηαηξέπνληαη ζε επξψ κε βάζε ηελ επίζεκε ηηκή ηνπ μέλνπ λνκίζκαηνο πνπ ηζρχεη ηελ αληίζηνηρε εκεξνκελία ηεο Θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο. Ρα θέξδε ή νη δεκίεο απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο θαηαρσξνχληαη ζηελ Θαηάζηαζε Ππλνιηθψλ Δζφδσλ. Κε λνκηζκαηηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζε μέλν λφκηζκα ηα νπνία εκθαλίδνληαη ζε ηζηνξηθή αμία κεηαηξέπνληαη ζε Δπξψ κε ηε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία πνπ ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο. 2.4 Δθηηκήζεηο ηεο Γηνίθεζεο Ζ πξνεηνηκαζία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα ΓΞΣΑ απαηηεί απφ ηε Γηνίθεζε λα παίξλεη απνθάζεηο, λα θάλεη εθηηκήζεηο θαη ππνζέζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ, θαζψο θαη ησλ αλαθεξφκελσλ πνζψλ ελεξγεηηθνχ, παζεηηθνχ, εζφδσλ θαη εμφδσλ. Ρα πξαγκαηηθά πνζά κπνξεί λα δηαθέξνπλ απφ ηηο εθηηκήζεηο. 15

16 Νη εθηηκήζεηο θαη νη ζρεηηθέο κε απηέο ππνζέζεηο επηζθνπνχληαη ζε ζπλερή βάζε. Νη αλαζεσξήζεηο ζηηο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο αλαγλσξίδνληαη ζηελ πεξίνδν πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, εάλ ε αλαζεψξεζε επεξεάδεη κφλν απηή ηελ πεξίνδν ή ζηελ πεξίνδν αλαζεψξεζεο θαη ηηο επφκελεο πεξηφδνπο, εάλ ε αλαζεψξεζε επεξεάδεη θαη ηελ παξνχζα θαη ηηο κειινληηθέο πεξηφδνπο. Νη εθηηκήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηεί ε Γηνίθεζε θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ πνπ έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη νη εθηηκήζεηο πνπ ελέρνπλ θίλδπλν ελδερφκελεο πξνζαξκνγήο ζηελ επφκελε ρξήζε αλαθέξνληαη ζηηο εμήο ζεκεηψζεηο: Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο (Πεκείσζε 14) Ξαξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία (Πεκείσζε 17) Δλδερφκελεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο (Πεκείσζε 24) 3. Πεκαληηθέο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο 3.1 Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο Ρα πάγηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ απεηθνλίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζηηο αμίεο θηήζεσο ηνπο ή ζηηο αμίεο ηεθκαηξφκελνπ θφζηνπο φπσο απηφ πξνζδηνξίζηεθε βάζε επιφγσλ αμηψλ θαηά ηελ εκεξνκελία κεηάβαζεο, κείνλ, θαη αξρήλ ηηο ζπζζσξεκέλεο απνζβέζεηο θαη δεχηεξνλ, ηπρφλ απαμηψζεηο ησλ παγίσλ. Ρν θφζηνο θηήζεσο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο άκεζα επηξξηπηέεο δαπάλεο γηα ηελ απφθηεζε ησλ ζηνηρείσλ. Νη ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο πεξηιακβάλνπλ επίζεο θαη ηα δηθαηψκαηα ρξήζεο ηεο γεο επί ηεο νπνίαο είλαη εγθαηεζηεκέλν ην αηνιηθφ πάξθν. Κεηαγελέζηεξεο δαπάλεο θαηαρσξνχληαη ζε επαχμεζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ή σο μερσξηζηφ πάγην κφλνλ θαηά ηελ έθηαζε πνπ νη δαπάλεο απηέο απμάλνπλ ηα κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε πνπ αλακέλεηαη λα εηζξεχζνπλ απφ ηε ρξήζε ηνπ παγίνπ ζηνηρείνπ θαη ην θφζηνο ηνπο κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα. Ρν θφζηνο επηζθεπψλ θαη ζπληεξήζεσλ θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη. Νη απνζβέζεηο ησλ ζηνηρείσλ ησλ ελζσκάησλ παγίσλ (πιελ νηθνπέδσλ ηα νπνία δελ απνζβέλνληαη) ππνινγίδνληαη κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπο πνπ έρεη σο εμήο: Γηθαηψκαηα ρξήζεο γεο Έηε 25 Αηνιηθφ πάξθν Έηε 25 Αηνιηθφ πάξθν κε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε Έηε 25 Ινηπφο εμνπιηζκφο Έηε

17 Νη ππνιεηκκαηηθέο αμίεο θαη νη σθέιηκεο δσέο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππφθεηληαη ζε επαλεμέηαζε ζε θάζε εκεξνκελία Θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο. Όηαλ νη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ελζσκάησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ππεξβαίλνπλ ηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπο, ε δηαθνξά (απνκείσζε) θαηαρσξείηαη άκεζα σο έμνδν ζηα απνηειέζκαηα. Θαηά ηελ πψιεζε ελζσκάησλ αθηλεηνπνηήζεσλ, νη δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ ηηκήκαηνο πνπ ιακβάλεηαη θαη ηεο ινγηζηηθήο ηνπο αμίαο θαηαρσξνχληαη σο θέξδε ή δεκίεο ζηα απνηειέζκαηα. Νη επηζθεπέο θαη ζπληεξήζεηο θαηαρσξνχληαη ζηα έμνδα ηεο ρξήζεο πνπ αθνξνχλ. Νη ηδηνπαξαγφκελεο ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο ζηνηρεηνζεηνχλ πξνζζήθε ζην θφζηνο θηήζεσο ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ζε αμίεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ην άκεζν θφζηνο κηζζνδνζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ, πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ θαηαζθεπή (αληίζηνηρεο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο), θφζηνο αλαισζέλησλ πιηθψλ θαη άιια γεληθά θφζηε. Ρν θφζηνο ηνπ δαλεηζκνχ πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ απφθηεζε, θαηαζθεπή ή παξαγσγή πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ε νινθιήξσζε ησλ νπνίσλ απαηηεί ζεκαληηθφ ρξφλν, πξνζηίζεηαη ζην θφζηνο ηνπο, κέρξη ην ρξφλν πνπ είλαη νπζηαζηηθά έηνηκα πξνο ρξήζε ή πξνο πψιεζε. Ρα έζνδα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ πξνζσξηλή ηνπνζέηεζε ησλ δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ πνπ πξννξίδνληαη γηα απφθηεζε ησλ αλσηέξσ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ αθαηξείηαη απφ ην αληίζηνηρν δαλεηαθφ θφζηνο. Ρα άιια θφζηε δαλεηζκνχ θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα ζηε ρξήζε πνπ πξνθχπηνπλ. 3.2 Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Πηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα δηθαηψκαηα ρξήζεο ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ θαη άδεηεο ινγηζκηθνχ. Γηθαίσκα Σξήζεο Δλζώκαησλ Πηνηρείσλ: Γηθαηψκαηα εθκεηάιιεπζεο ελζψκαησλ ζηνηρείσλ απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεο ηνπο, θαηά ηελ εκεξνκελία απφθηεζεο ηνπο, κείνλ ηηο απνζβέζεηο. Νη απνζβέζεηο ππνινγίδνληαη κε βάζε ηελ εθηηκψκελε σθέιηκε δσή ηνπο κε ζηαζεξή κέζνδν απφζβεζεο. 17

18 3.3 Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα Σξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν είλαη θάζε ζχκβαζε πνπ δεκηνπξγεί έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν γηα κηα νληφηεηα θαη κηα ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε ή έλα ζπκκεηνρηθφ ηίηιν γηα κηα άιιε νηθνλνκηθή νληφηεηα. Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ηεο Δηαηξείαο ηαμηλνκνχληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο κε βάζε ηελ νπζία ηεο ζχκβαζεο θαη ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν απνθηήζεθαλ. i) Δκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο Ξεξηιακβάλνπλ κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ κε ζηαζεξέο ή πξνζδηνξηζκέλεο πιεξσκέο, ηα νπνία δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγέο αγνξέο. Πηελ θαηεγνξία απηή (Δκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο) δελ πεξηιακβάλνληαη α) απαηηήζεηο απφ πξνθαηαβνιέο γηα αγνξά αγαζψλ ή ππεξεζηψλ, β) απαηηήζεηο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε δνζνιεςίεο θφξσλ, νη νπνίεο έρνπλ επηβιεζεί λνκνζεηηθά απφ ην θξάηνο, γ) νηηδήπνηε δελ θαιχπηεηαη απφ ζχκβαζε ψζηε λα δίλεη δηθαίσκα ζηελ επηρείξεζε γηα ιήςε κεηξεηψλ ή άιισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ παγίσλ ζηνηρείσλ. Νη εκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ θαη πεξηιακβάλνληαη ζην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ, εθηφο απφ εθείλα κε ιήμεηο κεγαιχηεξεο ησλ 12 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία Θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο. Ρα ηειεπηαία ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα κε θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ. Νη ινγαξηαζκνί απαηηήζεσλ εκθαλίδνληαη ζηελ νλνκαζηηθή ηνπο αμία, κεηά απφ πξνβιέςεηο γηα ηπρφλ κε εηζπξαθηέα ππφινηπα, ελψ νη καθξνπξφζεζκνη ινγαξηαζκνί απαηηήζεσλ (ππφινηπα πνπ εθθεχγνπλ ησλ θαλνληθψλ φξσλ πίζησζεο) απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κε βάζε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. ii) Ξαξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα θαη ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο Ξαξάγσγα είλαη ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ε άιια ζπκβφιαηα γηα ηα νπνία ηζρχνπλ: α. ε αμία ηνπο κεηαβάιιεηαη ζχκθσλα κε ηηο κεηαβνιέο ελφο θαζνξηζκέλνπ επηηνθίνπ, κηαο ηηκήο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ, ελφο αγαζνχ, κηαο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο, ελφο δείθηε ηηκψλ ή ζπληειεζηψλ κηαο πηζησηηθήο δηαβάζκηζεο ή ελφο πηζησηηθνχ δείθηε ή κηαο άιιεο κεηαβιεηήο κε ηελ πξνυπφζεζε, ζηελ πεξίπησζε κε ρξεκαηννηθνλνκηθήο κεηαβιεηήο, φηη ε κεηαβιεηή δελ αλαθέξεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν ζπκβαιιφκελν. 18

19 β. δελ πξνυπνζέηεη αξρηθή θαζαξή επέλδπζε ή απαηηεί ειάρηζηε αξρηθή επέλδπζε ζε ζρέζε κε άιινπο ηχπνπο ζπκβάζεσλ πνπ έρνπλ παξφκνηα ζπκπεξηθνξά ζηηο κεηαβνιέο ησλ ζπλζεθψλ ηεο αγνξάο θαη γ. δηαθαλνλίδεηαη ζε κειινληηθή εκεξνκελία Ζ Δηαηξεία αλαγλσξίδεη έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή κηα ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε ζηελ Θαηάζηαζε Νηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο φηαλ θαη κφλν φηαλ θαζίζηαηαη έλαο εθ ησλ ζπκβαιινκέλσλ ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ. Δλζσκαησκέλα παξάγσγα απνζπψληαη απφ ην θχξην ζπκβφιαην θαη ινγηζηηθνπνηνχληαη εμαηνκηθεπκέλα εθφζνλ ηα νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη νη θίλδπλνη ηνπ ελζσκαησκέλνπ παξαγψγνπ δελ είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλα κε ηα νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηνπο θηλδχλνπο ηνπ θχξηνπ ζπκβνιαίνπ, έλα ηδηαίηεξν ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν κε ηνπο ίδηνπο φξνπο φπσο ην ελζσκαησκέλν παξάγσγν ζα πιεξνχζε ηνλ νξηζκφ ελφο παξαγψγνπ θαη ην πβξηδηθφ (ζχλζεην) κέζν δελ επηκεηξάηαη ζηελ εχινγε αμία. 3.4 Ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο Ζ ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο αλαγλσξίδεη ηελ ζπκςεθηζηηθή επίδξαζε ησλ κεηαβνιψλ ησλ εχινγσλ αμηψλ ηνπ κέζνπ αληηζηάζκηζεο θαη ηνπ αληηζηαζκηζκέλνπ ζηνηρείνπ. Ζ ηεθκεξίσζε ηεο αληηζηαζκηζηηθήο ζρέζεο θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα απνηεινχλ απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηεί ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο. Ζ δηαδηθαζία ηεθκεξίσζεο ιακβάλεη ρψξα θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζρέζεσο αληηζηάζκηζεο, ελψ ν έιεγρνο απνηειεζκαηηθφηεηαο δηελεξγείηαη θαηά ηελ έλαξμε θαη επαλαιακβάλεηαη θαηά ηηο εκεξνκελίεο ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο. α. Αληηζηάζκηζε εύινγεο αμίαο Κε ηελ ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο ηεο εχινγεο αμίαο ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ επηηπγράλεηαη ε εμνπδεηέξσζε ηεο κεηαβνιήο ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ αληηζηαζκηδφκελνπ ζηνηρείνπ ιφγσ ηεο επίδξαζεο ελφο ή πεξηζζνηέξσλ θηλδχλσλ πνπ αληηζηαζκίδνληαη. Ζ κεηαβνιή ηεο αμίαο ηνπ κέζνπ αληηζηάζκηζεο θαη ε κεηαβνιή ηεο αμίαο ηνπ αληηζηαζκηδφκελνπ ζηνηρείνπ πνπ νθείιεηαη ζηνπο θηλδχλνπο πνπ αληηζηαζκίδνληαη, αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο. 19

20 Πηηο πεξηπηψζεηο δηαθνπήο ηεο ζρέζεσο αληηζηάζκηζεο, ηα αληηζηαζκηδφκελα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα απνηηκψληαη εθ λένπ, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ θαηεγνξία απνηίκεζεο ζηελ νπνία έρνπλ ηαμηλνκεζεί. Δηδηθφηεξα γηα ηα ηνθνθφξα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα, ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο κεηαβνιήο ηεο αμίαο ηνπο, πνπ αληηζηνηρεί ζην ρξνληθφ δηάζηεκα ηζρχνο ηεο ζρέζεσο αληηζηάζκηζεο απνζβέλεηαη ζηαδηαθά ζηα απνηειέζκαηα, κέρξη ηε ιήμε ή ηελ πψιεζή ηνπο. Ζ απφζβεζε απηή μεθηλά απφ ην ρξνληθφ ζεκείν δηαθνπήο ηεο ζρέζεο αληηζηαζκίζεσο, βάζεη ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ πνπ ππνινγίδεηαη εθ λένπ γηα ην ζπγθεθξηκέλν ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν θαη θαηαρσξείηαη ζηα έζνδα ή έμνδα εθ ηφθσλ. Γελ ζπλέηξεμε πεξίπησζε εθαξκνγήο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο εχινγεο αμίαο. β. Αληηζηάζκηζε ρξεκαηνξνώλ Κε ηελ ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο ησλ ρξεκαηνξνψλ ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ επηηπγράλεηαη ε κεηαηξνπή ησλ ρξεκαηνξνψλ απφ θπκαηλφκελεο ζε ζηαζεξέο. Ρν απνηειεζκαηηθφ κέξνο ηεο κεηαβνιήο ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ κέζνπ αληηζηάζκηζεο αλαγλσξίδεηαη απεπζείαο ζηελ Θαζαξή Θέζε, ελψ ην κε απνηειεζκαηηθφ κέξνο αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα. Ζ ινγηζηηθή κεηαρείξηζε ηνπ αληηζηαζκηδφκελνπ ζηνηρείνπ δελ κεηαβάιιεηαη. Ζ Δηαηξεία έθαλε ρξήζε αληηζηάζκηζεο ρξεκαηνξνψλ απφ θπκαηλφκελεο ζε ζηαζεξέο. γ. Αληηζηάζκηζε θαζαξήο επέλδπζεο ζε νηθνλνκηθή κνλάδα εμσηεξηθνύ Ζ Δηαηξεία δελ έρεη νηθνλνκηθή κνλάδα ζην εμσηεξηθφ. 3.5 Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ηακεηαθώλ δηαζεζίκσλ Ρα δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα δηαζεζίκσλ πεξηιακβάλνπλ ηα κεηξεηά ζηελ ηξάπεδα θαη ζην ηακείν θαζψο επίζεο θαη ηηο βξαρππξφζεζκεο επελδχζεηο πςειήο ξεπζηφηεηαο φπσο ηα πξντφληα ηεο αγνξάο ρξήκαηνο θαη νη ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο. Ρα πξντφληα ηεο αγνξάο ρξήκαηνο είλαη ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία κέζσ ηεο θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ. 20

21 3.6 Κεηνρηθό θεθάιαην πάξρεη κφλν κηα θαηεγνξία κεηνρψλ. Ρν κεηνρηθφ θεθάιαην δηαηξνχκελν ζε θνηλέο κεηνρέο θαηαρσξείηαη ζηα ίδηα θεθάιαηα. Έμνδα ηα νπνία πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα ηελ έθδνζε κεηνρψλ εκθαλίδνληαη κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ ζρεηηθνχ θφξνπ εηζνδήκαηνο, ζε κείσζε ηνπ πξντφληνο ηεο έθδνζεο. Ρα έμνδα ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηελ έθδνζε κεηνρψλ γηα ηελ απφθηεζε επηρεηξήζεσλ πεξηιακβάλνληαη ζην θφζηνο θηήζεσο ηεο επηρεηξήζεσο πνπ απνθηάηαη. Θαηά ηελ απφθηεζε ηδίσλ κεηνρψλ, ην θαηαβιεζέλ ηίκεκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ, απεηθνλίδεηαη κεησηηθά ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ (δηαθνξέο ππέξ ην άξηην). 3.7 Φνξνινγία εηζνδήκαηνο & αλαβαιιόκελνο θόξνο Ζ επηβάξπλζε ηεο ρξήζεο κε θφξνπο εηζνδήκαηνο απνηειείηαη απφ ηνπο ηξέρνληεο θφξνπο θαη ηνπο αλαβαιιφκελνπο θφξνπο, δειαδή ηνπο θφξνπο ή ηηο θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα νηθνλνκηθά νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ πεξίνδν αιιά έρνπλ ήδε θαηαινγηζηεί ή ζα θαηαινγηζηνχλ απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο ζε δηαθνξεηηθέο ρξήζεηο. Ν θφξνο εηζνδήκαηνο αλαγλσξίδεηαη ζηνλ ινγαξηαζκφ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεο, εθηφο ηνπ θφξνπ εθείλνπ πνπ αθνξά ζπλαιιαγέο πνπ θαηαρσξήζεθαλ απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα, ζηελ νπνία πεξίπησζε θαηαρσξείηαη απεπζείαο, θαηά αλάινγν ηξφπν, ζηα ίδηα θεθάιαηα. Νη ηξέρνληεο θφξνη εηζνδήκαηνο πεξηιακβάλνπλ ηνπο πιεξσηένπο θφξνπο επί ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο ηεο πεξηφδνπ θαη ηνπο ηπρφλ πξφζζεηνπο θφξνπο εηζνδήκαηνο πνπ αθνξνχλ πξνεγνχκελεο ρξήζεηο. Νη ηξέρνληεο θφξνη επηκεηξψληαη ζχκθσλα κε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο θαη ηνπο θνξνινγηθνχο λφκνπο πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο κε ηηο νπνίεο ζρεηίδνληαη, βαζηδφκελα ζην θνξνινγεηέν θέξδνο γηα ην έηνο. Ν αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο (απαίηεζε ή ππνρξέσζε) πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ κέζνδν ηεο Θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο θαη πξνθχπηεη απφ ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο θαη ηεο θνξνινγηθήο βάζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ. Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο δελ ινγίδεηαη εάλ πξνθχπηεη απφ ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ ή παζεηηθνχ ζε ζπλαιιαγή, εθηφο επηρεηξεκαηηθήο ζπλέλσζεο, ε νπνία φηαλ έγηλε ε ζπλαιιαγή δελ επεξέαζε νχηε ην ινγηζηηθφ νχηε ην θνξνινγηθφ θέξδνο ή δεκία. 21

22 Νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο απνηηκψληαη κε βάζε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ αλακέλεηαη λα εθαξκνζηνχλ ζηελ ρξήζε θαηά ηελ νπνία ζα δηαθαλνληζηεί ε απαίηεζε ή ε ππνρξέσζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο (θαη θνξνινγηθνχο λφκνπο) πνπ έρνπλ ηεζεί ζε ηζρχ ή νπζηαζηηθά ηζρχνπλ κέρξη ηελ εκεξνκελία ηεο Θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο. Πε πεξίπησζε αδπλακίαο ζαθνχο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ ρξφλνπ αλαζηξνθήο ησλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ εθαξκφδεηαη ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο πνπ ηζρχεη θαηά ηελ επφκελε ηεο εκεξνκελίαο ηεο Θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο ρξήζε. Νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη θαηά ηελ έθηαζε ζηελ νπνία ζα ππάξμεη κειινληηθφ θνξνινγεηέν θέξδνο γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο πξνζσξηλήο δηαθνξάο πνπ δεκηνπξγεί ηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε. Ν αλαβαιιφκελνο θφξνο ζα ρξεψλεηαη ή πηζηψλεηαη θαη επζείαλ ζηα ίδηα θεθάιαηα, αλ ν θφξνο αθνξά ζηνηρεία πνπ έρνπλ πηζησζεί ή ρξεσζεί ζηα ίδηα θεθάιαηα. 3.8 Δπηρνξεγήζεηο Ζ «ΑΗΝΙΗΘΖ ΘΑΟΠΡΝ Α.Δ.» αλαγλσξίδεη αξρηθά ηηο θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο εθφζνλ ηθαλνπνηνχλ αζξνηζηηθά ηα εμήο θξηηήξηα: α) πάξρεη ηεθκαηξφκελε βεβαηφηεηα φηη ε επηρείξεζε έρεη ζπκκνξθσζεί ή πξφθεηηαη λα ζπκκνξθσζεί κε ηνπο φξνπο ηεο επηρνξήγεζεο θαη β) ππάξρεη εχινγε δηαζθάιηζε φηη ην πνζφ ηεο επηρνξήγεζεο ζα εηζπξαρζεί. Νη επηρνξεγήζεηο θαηαρσξνχληαη ζηελ εχινγε αμία θαη αλαγλσξίδνληαη κε ηξφπν ζπζηεκαηηθφ ζηα έζνδα, κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ζπζρεηηζκνχ ησλ επηρνξεγήζεσλ κε ηα αληίζηνηρα θφζηε ηα νπνία θαη επηρνξεγνχλ. Νη επηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πεξηιακβάλνληαη ζηηο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο σο έζνδν επφκελσλ ρξήζεσλ θαη αλαγλσξίδνληαη ζπζηεκαηηθά θαη νξζνινγηθά ζηα έζνδα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ παγίνπ ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ. 3.9 Ξξνβιέςεηο Ξξνβιέςεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε «ΑΗΝΙΗΘΖ ΘΑΟΠΡΝ Α.Δ.» έρεη παξνχζεο λνκηθέο ε ηεθκαηξφκελεο ππνρξεψζεηο σο απνηέιεζκα παξειζφλησλ γεγνλφησλ, είλαη πηζαλή ε εθθαζάξηζή ηνπο κέζσ εθξνψλ πφξσλ θαη ε εθηίκεζε ηνπ αθξηβνχο πνζνχ ηεο ππνρξέσζεο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε αμηνπηζηία. Νη πξνβιέςεηο επηζθνπνχληαη θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο θάζε Θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο θαη πξνζαξκφδνληαη πξνθεηκέλνπ λα αληαλαθινχλ ηελ παξνχζα 22

23 αμία ηεο δαπάλεο πνπ αλακέλεηαη λα απαηηεζεί γηα ηε δηεπζέηεζε ηεο ππνρξέσζεο. Νη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο δελ αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αιιά γλσζηνπνηνχληαη, εθηφο αλ ε πηζαλφηεηα εθξνψλ πφξσλ νη νπνίνη ελζσκαηψλνπλ νηθνλνκηθά νθέιε είλαη ειάρηζηε. Νη ελδερφκελεο απαηηήζεηο δελ αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αιιά γλσζηνπνηνχληαη εθφζνλ ε εηζξνή νηθνλνκηθψλ νθειψλ είλαη πηζαλή Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ Ρν Γ.Ι.Ξ. 36 απαηηεί φπσο, ην αλαθηήζηκν πνζφ ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ Δλεξγεηηθνχ πξέπεη λα εθηηκάηαη νπνηεδήπνηε ππάξρεη έλδεημε φηη ην πεξηνπζηαθφ απηφ ζηνηρείν ελδέρεηαη λα έρεη απνκεησζεί, κε εμαίξεζε ηελ ππεξαμία θαη ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε απεξηφξηζηε δηάξθεηα δσήο, ηα νπνία ειέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ ζε εηήζηα βάζε αλεμάξηεηα αλ ππάξρεη ή φρη έλδεημε. Όηαλ ε ινγηζηηθή αμία ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ππεξβαίλεη ην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπ, ε δεκία απνκείσζεο θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα, γηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απεηθνλίδνληαη ζην θφζηνο, ελψ ζεσξείηαη σο κείσζε ηεο Θαζαξήο Θέζεο, γηα ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απεηθνλίδνληαη ζηελ αλαπξνζαξκνζκέλε αμία. Γηα ηελ εθηίκεζε, αλ θαη θαηά πφζν ππάξρεη νπνηαδήπνηε έλδεημε φηη έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν κπνξεί λα είλαη απνκεησκέλν, ιακβάλνληαη ππφςε, θαη ειάρηζην εμσηεξηθέο θαη εζσηεξηθέο πεγέο πιεξνθφξεζεο. Όηαλ νη ινγηζηηθέο αμίεο ππεξβαίλνπλ ηηο εθηηκψκελεο αλαθηήζηκεο αμίεο, αλαγλσξίδεηαη δεκία απνκείσζεο, ε νπνία θαηαρσξείηαη απεπζείαο ζηα απνηειέζκαηα. Ζ αλαθηήζηκε αμία, πξνζδηνξίδεηαη σο ε κεγαιχηεξε αμία, κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο κείνλ ησλ άκεζσλ εμφδσλ δηάζεζεο ηεο αμίαο ρξήζεο. Δχινγε αμία, είλαη ην πνζφ πνπ κπνξεί λα ιεθζεί απφ ηελ πψιεζε ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ζηα πιαίζηα κηαο ακθνηεξνβαξνχο ζπλαιιαγήο, ζηελ νπνία ηα κέξε έρνπλ πιήξε γλψζε θαη πξνρσξνχλ νηθεηνζειψο. Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο αμίαο ρξήζεο, νη εθηηκψκελεο κειινληηθέο ρξεκαηνξνέο πξνεμνθινχληαη ζηελ παξνχζα αμία ηνπο, κε ηε ρξήζε ελφο πξν θφξνπ επηηνθίνπ, ην νπνίν αληαλαθιά ηηο ηξέρνπζεο εθηηκήζεηο ηεο αγνξάο, γηα ηε δηαρξνληθή αμία ηνπ ρξήκαηνο θαη γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηά ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Γηα έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πνπ δελ απνθέξεη ζεκαληηθά αλεμάξηεηε ηακηαθή εηζξνή, ην αλαθηφκελν πνζφ θαζνξίδεηαη γηα ηελ κνλάδα παξαγσγήο ηακηαθψλ ξνψλ, ζηελ νπνία ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν αλήθεη. Εεκία απνκείσζεο πνπ αθνξά ζε ππεξαμία, δελ αληηινγίδεηαη. Όζνλ αθνξά ηα ινηπά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ε δεκία αληηινγίδεηαη εάλ ππάξρεη αιιαγή ζηηο εθηηκήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αλαθηήζηκεο αμίαο. 23

24 3.11 Ξξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξώλ Ρν πξνζσπηθφ ηεο εηαηξείαο θαιχπηεηαη θπξίσο απφ ηνλ θχξην Θξαηηθφ Αζθαιηζηηθφ Φνξέα πνπ αθνξά ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΗΘΑ) πνπ ρνξεγεί ζπληαμηνδνηηθέο θαη ηαηξνθαξκαθεπηηθέο παξνρέο. Θάζε εξγαδφκελνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπλεηζθέξεη κέξνο ηνπ κεληαίνπ κηζζνχ ηνπ ζην ηακείν, ελψ ηκήκα ηεο ζπλνιηθήο εηζθνξάο θαιχπηεηαη απφ ηνλ εξγνδφηε. Θαηά ηελ ζπληαμηνδφηεζε ην ζπληαμηνδνηηθφ ηακείν είλαη ππεχζπλν γηα ηελ θαηαβνιή ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ παξνρψλ ζηνπο εξγαδνκέλνπο. Θαηά ζπλέπεηα ε εηαηξεία δελ έρεη θακία λνκηθή ή ηεθκαηξφκελε ππνρξέσζε γηα ηελ πιεξσκή κειινληηθψλ παξνρψλ κε βάζε απηφ ην πξφγξακκα. Ρν δεδνπιεπκέλν θφζηνο ησλ εηζθνξψλ θαηαρσξείηαη σο έμνδν ζηελ πεξίνδν πνπ αθνξά. Ρν πξφγξακκα απηφ ζεσξείηαη θαη ινγηζηηθνπνηείηαη σο θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ Ξξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρώλ ζην πξνζσπηθό Νη ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ πξνο ην πξνζσπηθφ, ππνινγίδνληαη ρσξηζηά αλά πξφγξακκα, κε ππνινγηζκφ ηνπ πνζνχ ησλ κειινληηθψλ παξνρψλ πξνο ην πξνζσπηθφ, πνπ έρνπλ θαηαζηεί δνπιεπκέλεο θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο Θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο. Νη κειινληηθέο παξνρέο πξνεμνθινχληαη ζηελ παξνχζα αμία ηνπο, κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο εχινγεο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ωο επηηφθην πξνεμφθιεζεο ζεσξείηαη ε απφδνζε, θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο Θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο, ησλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ, ηα νπνία έρνπλ εκεξνκελία ιήμεο πνπ πξνζεγγίδεη ηα ρξνληθά φξηα ησλ ππνρξεψζεσλ. Ρν θαζαξφ θφζηνο ηεο ρξήζεο, ην νπνίν ππνινγίδεηαη κε ηελ άκεζε κέζνδν, πεξηιακβάλεηαη ζηα απνηειέζκαηα θαη απνηειείηαη απφ ηελ παξνχζα αμία ησλ παξνρψλ πνπ θαηέζηεζαλ δνπιεπκέλεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο, ηνλ εθηνθηζκφ ηεο κειινληηθήο ππνρξέσζεο, ην θαηνρπξσκέλν θφζηνο πξνυπεξεζίαο θαη ηα αλαινγηζηηθά θέξδε ή δεκίεο. Ρν κε θαηνρπξσκέλν θφζηνο πξνυπεξεζίαο αλαγλσξίδεηαη, ζε ζηαζεξή βάζε, επί ηεο κέζεο ππνιεηπφκελεο πεξηφδνπ ππεξεζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ, κέρξη λα θαηνρπξσζνχλ νη παξνρέο. Θαηά ηελ έθηαζε πνπ νη παξνρέο έρνπλ ήδε θαηνρπξσζεί ακέζσο κεηά ηελ θαζηέξσζε ή ηηο κεηαβνιέο ελφο πξνγξάκκαηνο θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ, ην θφζηνο πξνυπεξεζίαο θαηαρσξείηαη άκεζα. Πχκθσλα κε ην Διιεληθφ εξγαηηθφ δίθαην, νη εξγαδφκελνη δηθαηνχληαη απνδεκίσζεο ζε πεξηπηψζεηο απφιπζεο ή ζπληαμηνδφηεζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο ζρεηίδεηαη κε ηηο απνδνρέο ησλ εξγαδνκέλσλ, ηε δηάξθεηα ππεξεζίαο θαη ηνλ ηξφπν απνρψξεζεο (απφιπζε ή ζπληαμηνδφηεζε). Νη εξγαδφκελνη πνπ παξαηηνχληαη ή απνιχνληαη κε αηηία, δελ δηθαηνχληαη απνδεκίσζε. Ζ νθεηιφκελε απνδεκίσζε, ζε 24

25 πεξίπησζε ζπληαμηνδφηεζεο, είλαη ίζε κε ην 40% ηνπ πνζνχ πνπ ζα θαηαβαιιφηαλ ζε πεξίπησζε απφιπζεο άλεπ αηηίαο. Ζ Δηαηξεία εθηηκά φηη, εάλ έθαλε αλαινγηζηηθή κειέηε, ην πνζφ πνπ ζα πξνέθππηε γηα πξφβιεςε γηα απνδεκίσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία, ζα ήηαλ αζήκαλην, αθνχ ην πξνζσπηθφ είλαη νιηγάξηζκν, λέν ζε ειηθία θαη κε κηθξή πξνυπεξεζία Αλαγλώξηζε εζόδσλ θαη εμόδσλ Έζνδα: Ρα έζνδα πεξηιακβάλνπλ ηελ εχινγε αμία, πσιήζεσλ αγαζψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ, θαζαξά απφ Φφξν Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο, εθπηψζεηο θαη επηζηξνθέο. Ζ αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ γίλεηαη σο εμήο: - Ξσιήζεηο αγαζώλ: Νη πσιήζεηο αγαζψλ αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε Δηαηξεία παξαδίδεη ηα αγαζά ζηνπο πειάηεο, ηα αγαζά γίλνληαη απνδεθηά απφ απηνχο θαη ε είζπξαμε ηεο απαίηεζεο είλαη εχινγα εμαζθαιηζκέλε. - Ξαξνρή ππεξεζηώλ: Ρα έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ ινγίδνληαη ηελ ρξήζε πνπ παξέρνληαη νη ππεξεζίεο, κε βάζε ην ζηάδην νινθιήξσζεο ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. - Έζνδα από ηόθνπο: Ρα έζνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη βάζεη ρξνληθήο αλαινγίαο θαη κε ηελ ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Όηαλ ππάξρεη απνκείσζε ησλ απαηηήζεσλ, ε ινγηζηηθή αμία απηψλ κεηψλεηαη ζην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπο ην νπνίν είλαη ε παξνχζα αμία ησλ αλακελφκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ πξνεμνθινπκέλσλ κε ην αξρηθφ πξαγκαηηθφ επηηφθην. Πηελ ζπλέρεηα ινγίδνληαη ηφθνη κε ην ίδην επηηφθην επί ηεο απνκεησκέλεο (λέαο ινγηζηηθήο) αμίαο. - Κεξίζκαηα: Ρα κεξίζκαηα, ινγίδνληαη σο έζνδα, φηαλ ζεκειηψλεηαη ην δηθαίσκα είζπξαμήο ηνπο. Έμνδα: Ρα έμνδα αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ζε δεδνπιεπκέλε βάζε. Νη πιεξσκέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο κεηαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα σο έμνδα, θαηά ην ρξφλν ρξήζεσο ηνπ κηζζίνπ. Ρα έμνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη ζε δεδνπιεπκέλε βάζε Κηζζώζεηο Δηαηξεία σο Κηζζσηήο: Νη κηζζψζεηο παγίσλ θαηά ηηο νπνίεο κεηαβηβάδνληαη ζηελ Δηαηξεία φινη νη θίλδπλνη θαη ηα νθέιε πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ θπξηφηεηα ελφο ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ, 25

26 αλεμάξηεηα απφ ηελ ηειηθή κεηαβίβαζε ή κε ηνπ ηίηινπ θπξηφηεηαο ηνπ ζηνηρείνπ απηνχ, απνηεινχλ ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο κηζζψζεηο. Νη κηζζψζεηο απηέο θεθαιαηνπνηνχληαη κε ηελ έλαξμε ηεο κίζζσζεο ζηε ρακειφηεξε κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ παγίνπ ζηνηρείνπ ή ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ ειάρηζησλ κηζζσκάησλ. Θάζε κίζζσκα επηκεξίδεηαη κεηαμχ ηεο ππνρξέσζεο θαη ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ έηζη ψζηε λα επηηπγράλεηαη έλα ζηαζεξφ επηηφθην ζηελ ππνιεηπφκελε ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε. Νη αληίζηνηρεο ππνρξεψζεηο απφ κηζζψκαηα, θαζαξέο απφ ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα, απεηθνλίδνληαη ζηηο ππνρξεψζεηο. Ρν κέξνο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ εμφδνπ πνπ αθνξά ζε ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. Ρα πάγηα πνπ απνθηήζεθαλ κε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε απνζβέλνληαη ζηε κηθξφηεξε πεξίνδν κεηαμχ ηεο σθέιηκεο δσήο ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ θαη ηεο δηάξθεηαο κίζζσζήο ηνπο. Ππκθσλίεο κηζζψζεσλ φπνπ ν εθκηζζσηήο κεηαβηβάδεη ην δηθαίσκα ρξήζεο ελφο ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ γηα κηα ζπκθσλεκέλε ρξνληθή πεξίνδν, ρσξίο σζηφζν λα κεηαβηβάδεη θαη ηνπο θηλδχλνπο θαη αληακνηβέο ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ παγίνπ ζηνηρείνπ, ηαμηλνκνχληαη σο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο. Νη πιεξσκέο πνπ γίλνληαη γηα ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο (θαζαξέο απφ ηπρφλ θίλεηξα πνπ πξνζθέξζεθαλ απφ ηνλ εθκηζζσηή) αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο αλαινγηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο Θαζαξά ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα Ρν θαζαξφ ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο δηακνξθψλεηαη απφ ηνπο δεδνπιεπκέλνπο ρξεσζηηθνχο ηφθνπο, πνπ θαηαρσξνχληαη ζην ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ, ηνπο πηζησηηθνχο ηφθνπο απφ βξαρππξφζεζκεο επελδχζεηο ησλ δηαζεζίκσλ, ηηο ρξεσζηηθέο θαη πηζησηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο, ηα έζνδα απφ κεξίζκαηα, ηα θέξδε θαη δεκίεο απφ πψιεζε ζπκκεηνρψλ θαη ρξενγξάθσλ θαζψο θαη ηα θέξδε θαη ηηο δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ κέζα αληηζηάζκηζεο πνπ αθνξνχλ ζπκβφιαηα αληαιιαγήο επηηνθίσλ Γηαλνκή κεξηζκάησλ Ζ δηαλνκή κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο αλαγλσξίδεηαη σο ππνρξέσζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ε δηαλνκή εγθξίλεηαη απφ ηελ Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ. 26

27 3.17 Θέξδε αλά κεηνρή Ρα βαζηθά θαη απνκεησκέλα θέξδε αλά κεηνρή, ππνινγίδνληαη δηαηξψληαο ηα θαζαξά θέξδε κεηά απφ θφξνπο, κε ην κέζν ζηαζκηζκέλν αξηζκφ κεηνρψλ θάζε ρξήζεο Αιιαγέο ζηηο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο Γηα ηελ ζχληαμε ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ εθαξκφζηεθαλ νη ίδηεο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ Ρα λέα ή αλαζεσξεκέλα ινγηζηηθά πξφηππα πνπ ηέζεθαλ ζε ηζρχ ην 2010 δελ είραλ επίδξαζε ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο Δπίδξαζε λενεθδνζέλησλ ινγηζηηθώλ πξνηύπσλ θαη δηεξκελεηώλ πνπ ζα ηεζνύλ ζε ηζρύ κεηά ην 2010 Έλαο αξηζκφο λέσλ πξνηχπσλ, ηξνπνπνηήζεσλ πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο δελ έρνπλ εθαξκνγή γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010, θαη δελ έρνπλ εθαξκνζηεί θαηά ηε ζχληαμε απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Θαλέλα απφ απηά δελ αλακέλνληαη λα έρνπλ ζην κέιινλ επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 4. Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θηλδύλσλ 4.1 Πθνπνί θαη πνιηηηθέο δηαρείξηζεο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θηλδύλσλ Ζ Δηαηξεία εθηίζεηαη ζηνπο παξαθάησ ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο Ξηζησηηθφο θίλδπλνο Θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο Θίλδπλνο ζπλζεθψλ αγνξάο Ζ ζεκείσζε απηή παξνπζηάδεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ έθζεζε ηεο Δηαηξείαο ζε θάζε έλαλ απφ ηνπο αλσηέξσ θηλδχλνπο, γηα ηνπο ζηφρνπο ηεο Δηαηξείαο, ηηο πνιηηηθέο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφδνπλ γηα ηελ επηκέηξεζε θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ, θαζψο θαη ηε δηαρείξηζε θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο. Ξεξηζζφηεξα πνζνηηθά ζηνηρεία γηα απηέο ηηο γλσζηνπνηήζεηο πεξηιακβάλνληαη ζε φιν ην εχξνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην έρεη ηε ζπλνιηθή επζχλε γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηελ επνπηεία ηνπ πιαηζίνπ δηαρείξηζεο θηλδχλνπ ηνπ Δηαηξείαο θαη βάζεη εγθεθξηκέλσλ πνιηηηθψλ ηνπ, έρεη αλαζέζεη ζηνλ 27

28 Νηθνλνκηθφ ηνκέα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ. Νη πνιηηηθέο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ ηεο Δηαηξείαο εθαξκφδνληαη πξνθεηκέλνπ λα αλαγλσξίδνληαη θαη λα αλαιχνληαη νη θίλδπλνη πνπ αληηκεησπίδεη ε Δηαηξεία, λα ηίζεληαη φξηα αλάιεςεο θηλδχλνπ θαη λα αληηζηαζκίδνληαη νη θίλδπλνη, αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο. Νη πνιηηηθέο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ, εμεηάδνληαη πεξηνδηθά ψζηε λα ελζσκαηψλνπλ ηηο αιιαγέο πνπ παξαηεξνχληαη ζηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο θαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο. 4.2 Θίλδπλνο αγνξάο Θίλδπλνο επηηνθίσλ Ζ Δηαηξεία ζπλάπηεη δάλεηα κε δηάθνξεο ηξάπεδεο γηα λα θαιχςεη ηηο ρξεκαηνδνηηθέο ηεο αλάγθεο. Ρα δάλεηα απηά θέξνπλ ηφθν βάζεη ηνπ θπκαηλφκελνπ επηηνθίνπ Δuribor. H Δηαηξεία παξαθνινπζεί ηηο δηαθπκάλζεηο ηνπ επηηνθίνπ απηνχ θαη ε πνιηηηθή ηεο ζπλίζηαηαη ζηε δηαηήξεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ δαλείσλ θαη ησλ ηξαπεδηθψλ θαηαζέζεσλ ζε θπκαηλφκελε βάζε επηηνθίνπ, θαη ζηελ ζχλαςε παξαγψγσλ πξντφλησλ αληηζηάζκηζεο κε ζηαζεξφ επηηφθην. Απφ ηελ αλάιπζε επαηζζεζίαο γηα ηε ρξήζε 2010 πξνθχπηεη φηη ε αχμεζε ηνπ επηηνθίνπ θαηά 100 κνλάδεο βάζεο πξνθαιεί κείσζε ζηα θαζαξά απνηειέζκαηα θαηά 385 ρηι, θαη κείσζε ζηα ίδηα θεθάιαηα θαηά 716 ρηι. 4.3 Ξηζησηηθόο θίλδπλνο Ν πηζησηηθφο θίλδπλνο πεγάδεη απφ ηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα, θαηαζέζεηο ζε ηξάπεδεο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά ηλζηηηνχηα, θαζψο θαη κε εκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο. Γηα ηηο εκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο, ε Δηαηξεία δελ εθηίζεηαη ζε ζεκαληηθνχο πηζησηηθνχο θηλδχλνπο. Γεδνκέλεο ηεο θχζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξείαο, ππάξρεη ζεκαληηθή ζπγθέληξσζε πηζησηηθνχ θηλδχλνπ αλαθνξηθά κε ηηο εκπνξηθέο ηνπ απαηηήζεηο, κηαο θαη ν ΓΔΠΚΖΔ απνηειεί ην κνλαδηθφ πειάηε. Ν θίλδπλνο απηφο είλαη φκσο πνιχ ρακειφο αθνχ ν ΓΔΠΚΖΔ είλαη αλψλπκε εηαηξεία ηεο νπνίαο θχξηνο κέηνρνο είλαη ην Διιεληθφ Γεκφζην. Νη απαηηήζεηο απφ ηνλ ΓΔΠΚΖΔ αθνξνχλ ηελ γεσγξαθηθή πεξηνρή ηεο Διιάδαο θαη είλαη κε ιήμαληεο. 4.4 Θίλδπλνο ξεπζηόηεηαο Ζ ζπλεηή δηαρείξηζε ηεο ξεπζηφηεηαο επηηπγράλεηαη κε ηελ χπαξμε ηνπ θαηάιιεινπ ζπλδπαζκνχ ξεπζηψλ δηαζεζίκσλ θαη εγθεθξηκέλσλ ηξαπεδηθψλ πηζηψζεσλ. Ζ Δηαηξεία δηαρεηξίδεηαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγεζνχλ απφ έιιεηςε επαξθνχο ξεπζηφηεηαο θξνληίδνληαο λα ππάξρνπλ πάληα εμαζθαιηζκέλεο ηξαπεδηθέο πηζηψζεηο πξνο ρξήζε. Όιεο νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο ηεο Δηαηξείαο είλαη κε ιήμαληεο. 28

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E.

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 31349/67/Β/94/002 Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο γηα ηελ ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2008 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ

Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ Έδξα : Λνηαξά 89-91 185-35 Ξεηξαηά ΑΟ.ΚΑΔ : 19730/02/Β/89/157 ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Σξήζεο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2008 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2008 Πύκθσλα κε Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ

Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο Σξήζεο 2009 (1 ε Ηαλνπαξίνπ 2009 31 ε Γεθεκβξίνπ 2009) Πχκθσλα κε ην άξζξν 43α ηνπ Λ. 2190/1920 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΦΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2014 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2014) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ.

L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΧΡΗΗ 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013) Σφμφωνα με τα Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2009 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ΠΗΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία

HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δλδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ζύκθσλα κε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθό Πξόηππν 34 γηα ηελ πεξίνδν 1 Ηαλνπαξίνπ 30 επηεκβξίνπ 2008 Πεξηερόκελα HELLAS

Διαβάστε περισσότερα

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E.

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΑΙΑΝΙΑ 28 ΜΑΡΣΙΟΤ 2011 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ

Διαβάστε περισσότερα

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) 1 Πεξηερφκελα νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 ΑΡ.Γ.Δ.ΜΖ. 121913501000

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Αλώλπκε Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο («ΓΠΥΠ») 31 Γεθεκβξίνπ 2007 AE 31 Γεθεκβξίνπ 2007

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ.

ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ. ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ. AP.M.A.E.: 39117/01/Β/97/512 AP.Γ.Δ.Μ.Ζ: 002661001000 ΔΓΡΑ: ΓΡΑΒΗΑ 4Α, 15125, ΜΑΡΟΤΗ ΑΘΖΝΑ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009)

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

CYTA ΔΙΙΑΠ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΘΖ ΑΛΩΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ. Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. 31 Γεθεκβξίνπ 2013

CYTA ΔΙΙΑΠ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΘΖ ΑΛΩΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ. Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο, ηεο ρξήζεο απφ 01.01.2013 έσο 31.12.2013,

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Γ.Δ.Μ.Ζ. 1159991011000 Α.Φ.Μ. 094385614, ΓΟΤ ΠΛΟΗΩΝ Λεσθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΓΠΥΑ) ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ (Τα πνζά παξνπζηάδνληαη ζε Δπξώ, εθηόο εάλ δειώλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010 INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Έδξα Αζήλα, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23689/06/Β/91/23 Γξαγαηζαλίνπ 6, 105 59 Αζήλα ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α. ΟΤΠΔΡΛΗΓΚ ΔΛΛΑΓΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) Οη ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ.

ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ. ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ην έηνο πνπ έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα µε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) ΜΑΡΣΗΟ 2011 Πεξηερόκελα ειίδα Καηάζηαζε πλνιηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΗ ΥΡΗΗ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2009 ΤΝΣΑΞΗ: ΜΠΑΡΓΙΑΝΝΗ ΓΗΜΗΣΡΗ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Ρεο ρξήζεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30

ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο (Δηαηξηθέο θαη Δλνπνηεκέλεο) Γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ.

Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. Πέηξνπ Ράιιε 26, 118 10 Σαχξνο ΑΡ.Μ.Α.Δ. 1570/01/Β/86/1569 ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ηεο ρξήζεο από 1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΑΝΩΖ Α.E. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΟΤΗΚΩΝ ΔΚΓΖΛΩΔΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 εο Γεθεκβξίνπ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑ ΣΑ ΔΗ ΥΡΖ Ζ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑ ΣΑ ΔΗ ΥΡΖ Ζ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΥΡΖΖ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΩΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΪΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2013 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

(1 ε ΗΑΛΝΑΟΗΝ 2009 ΚΔΣΟΗ 31 ε ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2009)

(1 ε ΗΑΛΝΑΟΗΝ 2009 ΚΔΣΟΗ 31 ε ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2009) ΔΛΥΠΖ ΑΓΟΝΡΗΘΥΛ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΚΥΛ ΚΔΠΝΙΝΓΓΗΝ - ΛΑΞΑΘΡΗΑΠ OIKONOMIKEΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΓΗΑ ΡΖ ΣΟΖΠΖ 2009 (1 ε ΗΑΛΝΑΟΗΝ 2009 ΚΔΣΟΗ 31 ε ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2009) Ξίλαθαο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014. (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014. (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST EXI INC., 80 BROAD STREET, MONROVIA, LIVERIA ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Έθζεζε Διέγρνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 2

Πεξηερόκελα. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 2 Eurobank Τπεξεζίεο Αθηλήησλ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 Σηληφζνγινπ 6, 142 34 Νέα Ισλία www.eurobankpropertyservices.gr Αξ. Γ.Δ.Μ.Η. 2296701000 Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ»

«ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ» «ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ» Οικονομικές Καταστάσεις της 31η Δεκεμβρίου 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗ ΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ.

SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗ ΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ. SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ. (Sciens R.E.D. 1 A.E.) Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Kαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Βάζεη ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

VOLTERRA ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (πρώην ΑΡΓΕΣΗ Α.Ε.)

VOLTERRA ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (πρώην ΑΡΓΕΣΗ Α.Ε.) 2012 VOLTERRA ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (πρώην ΑΡΓΕΣΗ Α.Ε.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΧΡΗΗ 2012 (1 Ιανουαρίου 2012 έωσ 31 Δεκεμβρίου 2012) Σφμφωνα με τα Διεκνι Πρότυπα Χρθματοοικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013)

ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013) ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Οη παξνχζεο

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ Α.Δ. ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA

COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ Α.Δ. ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 3

Διαβάστε περισσότερα

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.)

ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ 1-2 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ LAVIPHARM ACTIVE SERVICES A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2015 ΠΑΙΑΝΙΑ 29 ΜΑΡΣΙΟΤ 2016 0 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2015 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή

Διαβάστε περισσότερα

CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180)

CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180) CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180) ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

IAPETOS LIMITED. ΔΘΘΔΠΖ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ 31 Γεθεκβξίνπ 2011

IAPETOS LIMITED. ΔΘΘΔΠΖ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ΔΘΘΔΠΖ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ΔΘΘΔΠΖ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΛΙΓΑ Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην θαη άιινη Αμησκαηνχρνη 1 Έθζεζε Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ

Διαβάστε περισσότερα

CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012

CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 CAPO DI CORFU CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ)

ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ) ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ) ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ TΖ ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ ATTICA PREMIUM Α.Δ. TH ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΥΡΖΔΩ ΑΠΟ 1.1.2013 ΔΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. 30 εο ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ, 2013

ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. 30 εο ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ` ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 30 εο ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ειίδεο ΔΚΘΔΖ ΔΠΗΚΟΠΖΖ 1-2 ΤΝΟΠΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙ. Γ. ΚΝΕΑΘΖΠ» ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑΠ, ΔΚΞΝΟΗΝ, ΚΔΙΔΡΩΛ ΘΑΗ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ ΝΚΗΙΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ

«ΔΙ. Γ. ΚΝΕΑΘΖΠ» ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑΠ, ΔΚΞΝΟΗΝ, ΚΔΙΔΡΩΛ ΘΑΗ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ ΝΚΗΙΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΝΕΑΘΖΠ» ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑΠ, ΔΚΞΝΟΗΝ, ΚΔΙΔΡΩΛ ΘΑΗ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ ΝΚΗΙΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ ΔΜΑΚΖΛΗΑΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ (1 ε Ηαλνπαξίνπ - 30 ε Ηνπλίνπ 2010) (ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 παξ. 2 ηνπ Λ. 3556

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ. ΔΣΖΗΔ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξηόδνπ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ύκθωλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Αξ.Μ.Α.Δ. 62212/01/ΝΣ/Β/07/77(2008) ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΓΩΝ ΘΔΡΜΟΚΗΠΙΟΤ ΔΓΡΑ: ΝΔΟ ΔΡΑΜΗΟ ΞΑΝΘΖ ΑΡ. ΓΔΜΖ 123979907000 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν από 28 ε Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 ύμθωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΠΔΙΝΛΡΑ Α.Δ.Γ.Δ. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 23166/06/Β/90/01

ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΠΔΙΝΛΡΑ Α.Δ.Γ.Δ. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 23166/06/Β/90/01 ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΠΔΙΝΛΡΑ Α.Δ.Γ.Δ. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 23166/06/Β/90/01 Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε Σξήζεο 2012 (Ξεξηόδνπ από 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) Πύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Λ. 3556/2007. ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Πειίδεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ)

Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) SHELL & MOH ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΩΝ ΚΑΤΗΜΩΝ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) Πεξηερόκελα νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α: ΟΡΗΜΟΗ. β) ην ζηνηρείν έρεη έλα θφζηνο ή κηα αμία πνπ κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα.

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α: ΟΡΗΜΟΗ. β) ην ζηνηρείν έρεη έλα θφζηνο ή κηα αμία πνπ κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α: ΟΡΗΜΟΗ Αθεξαηόηεηα πεξηερνκέλνπ ινγηζηηθνύ ζηνηρείνπ (integrity of content): Με ηνλ φξν «αθεξαηφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ» λνείηαη φηη ην πεξηερφκελν ελφο ινγηζηηθνχ ζηνηρείνπ (π.ρ. ηνπ ηηκνινγίνπ)

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ERB Αζθαιηζηηθέο πεξεζίεο ΑEΚA

ERB Αζθαιηζηηθέο πεξεζίεο ΑEΚA ERB Αζθαιηζηηθέο πεξεζίεο ΑEΚA ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013 Γηεχζπλζε έδξαο : Ι. Ππγγξνχ 209-211, 17121

Διαβάστε περισσότερα

CANDY HOOVER HELLAS A.E.

CANDY HOOVER HELLAS A.E. CANDY HOOVER HELLAS A.E. ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ γηα ηε ρξήζε από 1 Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2014 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Γηεχζπλζε έδξαο: Παξαδείζνπ 29, 151 25,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.»

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.» ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.» Δ.ΒΙ.Δ..Κ Α.Δ. ΑΡ. ΓΔ.Μ.Ζ.:330001000 19,3 ρικ Λεσθ. Μαξθνπνύινπ 190 02 Παηαλία - Αηηηθή ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3. Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 4

Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3. Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 4 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ελίδα Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή 1-2 Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3 Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΒΙΣΟΤΜΙΝΑ ΑΔ»

«ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΒΙΣΟΤΜΙΝΑ ΑΔ» «ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΒΙΣΟΤΜΙΝΑ ΑΔ» ΔΣΗΙΙΑ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ηηεοο 3311 εε ο Γεεθθεεκββξξί ίννππ 22001144 Γηαα ηηε δδη ηααρρεεη ηξξη ηζζηηη ηθθή ρρξξήζζε 11 ΙΙααλλννππααξξί ίννππ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας. Σμήμα Λογιζηικής. Πηστιακή Δργαζία. Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας. Σμήμα Λογιζηικής. Πηστιακή Δργαζία. Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Πηστιακή Δργαζία Θέμα: «ΓΙΔΘΝΔ ΛΟΓΙΣΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ 19» Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ Από ηην ζποσδάζηρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010)

ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010) ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 30 εο επηεκβξίνπ 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010) ύκθσλα κε ην Ν.3556/2007 SATO ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΓΡΑΦΔΗΟΤ & ΠΗΣΗΟΤ 27 Ο ΥΗΛ.ΠΔΟ ΑΘΖΝΧΝ ΚΟΡΗΝΘΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΗΡΑΗΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΗΜΟ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ 80 1.Ο ινγαξηαζκόο 80 ρξεζηκνπνηείηαη κόλν ζην ηέινο ηεο ρξήζεσο, νπόηε θαηαξηίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο

ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΜΠΟΡΙΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΠΟ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΓΡΑ: Λ. ΑΓ.ΗΩΑΝΝΟΤ ΑΓ.ΗΩΑΝΝΖ - ΑΠΡΟΠΤΡΓΟ ΑΣΣΗΚΖ ΑΡ. ΓΔΜΖ 122650007000 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν

Διαβάστε περισσότερα

Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ

Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο Γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2008 1 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011 Βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΑΘΖΝΑ 15 Μαΐνπ 2012 (1) απφ (35) Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 (ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο)

Διαβάστε περισσότερα

SYSTEM SOFT Α.Δ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΟΡΓΑΝΩΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015

SYSTEM SOFT Α.Δ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΟΡΓΑΝΩΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015 SYSTEM SOFT Α.Δ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΟΡΓΑΝΩΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΛΑΝΣΗΚΖ ΔΝΩΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΔΝΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ»

«ΑΣΛΑΝΣΗΚΖ ΔΝΩΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΔΝΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ» «ΑΣΛΑΝΣΗΚΖ ΔΝΩΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΔΝΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ» Οικονομικές Καταστάσεις της 31η Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Μαξηίνπ 2013

Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Μαξηίνπ 2013 Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο Πεξηερόκελα ειίδα Γήισζε ησλ Μειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη άιισλ ππεύζπλσλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηηο κε ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ

C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ. 003658801000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 43337/01ΑΣ/Β/99/216) Έδξα : Κάιβνπ 2 & Παιαηνιόγνπ Υαιάλδξη Σ.Κ. 15232 CALZEDONIA i n t i m

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. Σν Μέινο ηνπ Γ.. Ο Γηεπζπληήο Λνγηζηηθψλ Τπεξεζηψλ

ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. Σν Μέινο ηνπ Γ.. Ο Γηεπζπληήο Λνγηζηηθψλ Τπεξεζηψλ ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. ΔΣΖΗΔ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Αηηηθέο Σειεπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία Σειεπηθνηλσληαθώλ Τπεξεζηώλ

Αηηηθέο Σειεπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία Σειεπηθνηλσληαθώλ Τπεξεζηώλ Αηηηθέο Σειεπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία Σειεπηθνηλσληαθώλ Τπεξεζηώλ Δηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ») γηα ηελ νηθνλνκηθή ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

AXA ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΖ ΑΛΥΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ Ν Η Θ Ν Λ Ν Κ Η Θ Δ Π Θ Α Ρ Α Π Ρ Α Π Δ Η Π Ρ Ζ Π 31.12.2008

AXA ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΖ ΑΛΥΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ Ν Η Θ Ν Λ Ν Κ Η Θ Δ Π Θ Α Ρ Α Π Ρ Α Π Δ Η Π Ρ Ζ Π 31.12.2008 AXA ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΖ ΑΛΥΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ Ν Η Θ Ν Λ Ν Κ Η Θ Δ Π Θ Α Ρ Α Π Ρ Α Π Δ Η Π Ρ Ζ Π 31.12.2008 Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Ξιεξνθόξεζεο Νη ζπλεκκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο εγθξίζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

01.01-31.12.2009 01.01-31.12.2008 Διεύθυνση διαδικτύου: ΛåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò. Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις 15.517.808 19.320.

01.01-31.12.2009 01.01-31.12.2008 Διεύθυνση διαδικτύου: ΛåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò. Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις 15.517.808 19.320. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ÁÑ.Ì.Á.Å.: 13557/01ÁÔ/Â/86/0245 ΕΔΡΑ: ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Α, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÊÁÉ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ ÑÇÓΗÓ από 1 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ 2009 έως 31 ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2009 (δημοσιευόμενα βάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗ ΠΑΡΟΥΔ ΣΟΤ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ: ΜΗΑ ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΑΝΑΓΝΩΡΗΖ ΣΟΤ ΑΠΟ ΣΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΗ ΓΗΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ.

ΟΗ ΠΑΡΟΥΔ ΣΟΤ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ: ΜΗΑ ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΑΝΑΓΝΩΡΗΖ ΣΟΤ ΑΠΟ ΣΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΗ ΓΗΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ. ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΖΜΔΡΑ: ΚΡΗΣΗΚΔ ΠΡΟΔΓΓΗΔΗ ΚΑΗ ΠΡΟΚΛΖΔΗ Αζήλα, 10-11 Ννεκβξίνπ 2011 ΟΗ ΠΑΡΟΥΔ ΣΟΤ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ: ΜΗΑ ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ELTON CORPORATION LTD

ELTON CORPORATION LTD ELTON CORPORATION LTD ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ ΣΗΝ 31 η ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΑΠΟ 1 Ζ ΗΑΛΟΤΑΡΗΟΤ ΔΩ 31 Ζ ΓΔΘΔΚΒΡΗΟΤ 2010 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 και τις επ αυτού εκτελεστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΖ ΤΛΓΡΟΚΖΣΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΘΖ ΘΑΗ ΔΛΖΚΔΡΩΖ Ι.ΘΖΔΩ ΘΑΙΙΗΘΔΑ Α.Κ.Α.Δ.: 67888/01ΛΣ/Β/09/100 (2009)

ΠΑΡΟΥΖ ΤΛΓΡΟΚΖΣΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΘΖ ΘΑΗ ΔΛΖΚΔΡΩΖ Ι.ΘΖΔΩ ΘΑΙΙΗΘΔΑ Α.Κ.Α.Δ.: 67888/01ΛΣ/Β/09/100 (2009) Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο Σεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2009 (ρξήζε από 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2009) ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΠΑΡΟΥΖ ΤΛΓΡΟΚΖΣΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΘΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ.

ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Γηα ηελ πεξίνδν από 1 Ιαλνπαξίνπ - 31 Μαξηίνπ 2012 ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. 12 ν ΥΛΜ. ΒΔΡΟΗΑ ΝΑΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) Υξήζηνπ Λαδά 2, Αζήλα

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα