πνπδέο θαη επαγγέικαηα κε επξύηεξεο επαγγεικαηηθέο δηεμόδνπο ΔΔΔ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "πνπδέο θαη επαγγέικαηα κε επξύηεξεο επαγγεικαηηθέο δηεμόδνπο ΔΔΔ"

Transcript

1 Οη πξννπηηθέο γηα επαγγέικαηα ζε ζρέζε κε ζπνπδέο ζε ΕΙ θαη ΣΕΙ ην 2010 γηα ηα επόκελα 5-10 ρξόληα ( Ινύληνο 2010) πό ηελ επηζηεκνληθή νκάδα ηνπ θαζεγεηή εόδωξνπ Καηζαλέβα θαη ηελ Career Gate Test (www.careergatetest.com) Οη πξννπηηθέο ησλ επαγγεικάησλ πνπ ζπλδένληαη κε ζπνπδέο ζε ΔΙ θαη ΤΔΙ αθνξνύλ ηελ πεξίνδν ησλ επόκελσλ ηα ηελ ηξέρνπζα όκσο πεξίνδν ζα πξέπεη λα ιεθζεί ζνβαξά ππόςε ε παξνύζα θάζε ηεο ύθεζεο ηεο νηθνλνκίαο ε νπνία, όζνλ αθνξά ηελ απαζρόιεζε, ζα έρεη αξλεηηθέο επηπηώζεηο γηα ηα επόκελα 2-5 ρξόληα. Με βάζε ηελ ππόζεζε απηή, ε νπνία κπνξεί λα κεηαβιεζεί ζεηηθά ή αξλεηηθά, αλάινγα θαη κε ηελ νηθνλνκηθή ζπγθπξία, νη πξννπηηθέο νξηζκέλσλ επαγγεικάησλ πξνβιέπεηαη λα παξνπζηάζνπλ θάκςε. Έηζη, ηνπιάρηζηνλ όζνλ αθνξά ηελ επόκελε ηεηξαεηία πεξίπνπ, νη πνιύ ζεηηθέο πξννπηηθέο νξηζκέλσλ επαγγεικάησλ κεηαζηξέθνληαη ζε ζεηηθέο θαη νη ζεηηθέο ζε πεξηνξηζκέλεο. Σε ειάρηζηεο κόλν πεξηπηώζεηο ππάξρεη κηα ζεηηθή αληηζηξνθή ηνπ θιίκαηνο, εηδηθόηεξα όζνλ αθνξά επαγγέικαηα πνπ ζπλδένληαη κε ην πεξηβάιινλ θαη ηελ ελέξγεηα. ηα επαγγέικαηα πνπ ζπλδένληαη κε ην πξώην θαη δεύηεξν επηζηεκνληθό πεδίν, νη δάζθαινη θαηά πξώην ιόγν θαη νη λεπηαγσγνί θαηά δεύηεξν, ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ζεηηθέο ή θαη πνιύ ζεηηθέο επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο. πζρεξαίλεη αθόκα πεξηζζόηεξν ε ζέζε ησλ θηιόινγσλ, αξραηνιόγσλ, ζενιόγσλ, ηζηνξηθώλ, αλζξσπνιόγσλ, γεσγξάθσλ, πνιηηηθώλ επηζηεκόλσλ θαη γεληθόηεξα ησλ επαγγεικάησλ πνπ ζπλδένληαη κε ζεσξεηηθέο ζπνπδέο, παξακέλνπλ ζε δπζρεξή ή θαη πεξηζζόηεξν δπζρεξή ζέζε. Όκσο, ζηελ πεξίπησζή ηνπο ππάξρεη ε δπλαηόηεηα επξέσλ δηεμόδσλ ζε άιια επαγγέικαηα όρη άκεζα ζπλδεδεκέλα κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπνπδέο. Σε αξλεηηθή από νπδέηεξε κεηαηξέπεηαη ε επαγγεικαηηθή απνξξνθεηηθόηεηα ησλ γπκλαζηώλ θαη ησλ ςπρνιόγσλ. Οη λνκηθέο ζπνπδέο απνηεινύλ κηα επξεία βάζε γηα έληαμε ζε δηάθνξα επαγγέικαηα, ηδηαίηεξα απηά πνπ ζπλδένληαη κε ηελ νηθνλνκία. Όκσο, γηα ηνπο δηθεγόξνπο όπσο θαη γηα ηνπο δεκνζηνγξάθνπο, ρεηξνηεξεύεη ε θαηάζηαζε, αθνύ ζηνπο ζπλαθείο θιάδνπο ππάξρεη κεγάινο θνξεζκόο θαη είλαη ηδηαίηεξα δπζρεξέο λα εηζρσξήζνπλ λένη ρσξίο νηθνγελεηαθά ή θηιηθά εξείζκαηα. Οη ζεαηξνιόγνη, νη ζεσξεηηθνί ηεο ηέρλεο θαη ηα άιια επαγγέικαηα ηεο ηέρλεο, ζα αληηκεησπίζνπλ, ζε κεγαιύηεξε έθηαζε, ηηο επηπηώζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Οη νηθνλνκνδηνηθεηηθνί ηνπ δεκνζίνπ έρνπλ πεξηνξηζκέλεο πηζαλόηεηεο απνξξόθεζεο ζην δεκόζην, αιιά κπνξεί λα ζηξαθνύλ ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα. Τν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηνπο θνηλσληνιόγνπο-εθπαηδεπηηθνύο. Οη καζεκαηηθνί θαη νη θπζηθνί πνιύ δύζθνια βξίζθνπλ εξγαζία ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, αιιά ππάξρεη ε δηέμνδνο ησλ ηδηαίηεξσλ καζεκάησλ ή ησλ θξνληηζηεξίσλ, θαη ε δπλαηόηεηα δηεμόδσλ ζε άιινπο ηνκείο, ηδηαίηεξα ζηελ πιεξνθνξηθή. ξλεηηθέο είλαη νη πξννπηηθέο ησλ ρεκηθώλ αλ θαη εδώ ππάξρνπλ νη δπλαηόηεηεο δηεμόδσλ ζε άιια επαγγέικαηα όπσο νη ηαηξηθνί επηζθέπηεο. Οη πνιύ πςειέο βάζεηο ησλ ζηξαηησηηθώλ θαη αζηπλνκηθώλ ζρνιώλ, είλαη γλσζηό όηη νθείινληαη ζην όηη ε απνθνίηεζε απ απηέο νδεγεί ζηελ εξγαζηαθή αζθάιεηα ηεο κνληκόηεηαο ζην δεκόζην ηνκέα. Τα επαγγέικαηα ηεο πιεξνθνξηθήο δηαηεξνύλ πςειή απνξξνθεηηθόηεηα, αλ θαη ε ηξέρνπζα νηθνλνκηθή θξίζε νδεγεί ζε κεξηθή θάκςε γηα ηα επόκελα 2-4 ρξόληα. Δηδηθόηεξα απηό αθνξά ηνπο πιεξνθνξηθνύο-εθπαηδεπηηθνύο. Οη πινίαξρνη θαη νη κεραληθνί εκπνξηθνύ λαπηηθνύ ζπλερίδνπλ λα έρνπλ πνιινί θαιέο πξννπηηθέο, αιιά ηα λέα παηδηά ζηε ζύγρξνλε επνρή, δελ επηζπκνύλ λα αθνινπζήζνπλ ηε λαπηνζύλε όπσο παιαηόηεξα. Τα επαγγέικαηα ηεο γεο θαη ηεο ζάιαζζαο, νη γεσπόλνη, νη ηρζπνιόγνη επίζεο ζπλερίδνπλ λα έρνπλ αξθεηά ηθαλνπνηεηηθέο πξννπηηθέο. ηα επαγγέικαηα πνπ ζπλδένληαη κε ην πέκπην επηζηεκνληθό πεδίν, νη νηθνλνκνιόγνη γεληθόηεξα εκθαλίδνπλ ηθαλνπνηεηηθέο πξννπηηθέο γηα ηελ πξννπηηθή ησλ επόκελσλ 5-10 ρξόλσλ. Καηά ηελ ηξέρνπζα δπζκελή νηθνλνκηθή ζπγθπξία όκσο, δηαθαίλεηαη δπζρέξεηα 1

2 απνξξόθεζήο ηνπο, ηδηαίηεξα αλ δε δηαθξίλνληαη γηα πςειέο επηδόζεηο θαη δε δηαζέηνπλ νηθνγελεηαθά ή θηιηθά εξείζκαηα. πζηπρώο πνιιά λέα παηδηά απόθνηηνη νηθνλνκηθώλ ζρνιώλ κε πξνζσξηλέο ζέζεηο εξγαζίαο, πξνβιέπεηαη λα ράζνπλ ηε δνπιεηά ηνπο, αθνύβ αξθεηέο επηρεηξήζεηο αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα επηβίσζεο. πό ηηο εηδηθόηεηεο πνπ έρνπλ θαιύηεξεο πξννπηηθέο είλαη απηή ηνπ θνξνηερληθνύ-ινγηζηή θαη ηνπ θνζηνιόγνπ. Οη πξννπηηθέο ησλ νηθνλνκνιόγνπ δηνίθεζεο (management) θαη ηvn πσιήζεσλ ( marketing) ή δεκνζίσλ ζρέζεσλ, παξνπζηάδνπλ θάκςε. Οη νηθνλνκνιόγνη-πεξηβαιινληνιόγνη εκθαλίδνπλ κηα κηθξή βειηίσζε ηεο απνξξνθεηηθόηεηάο ηνπο, αλ θαη απηό πξνβιέπεηαη λα θαλεί πεξηζζόηεξν κεηά από 4-5 ρξόληα. Οη άιιεο εηδηθόηεηεο ζα δνθηκαζηνύλ θαηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν κε πξννπηηθή αλάθακςεο ζην κέιινλ. Οη πξννπηηθέο θαη δηέμνδνη ζε άιια επαγγέικαηα, απνηεινύλ κηα κόλν ζπληζηώζα πνπ πξέπεη λα ππνινγίδεηαη γηα ηελ θαηάιιειε επηινγή ζπνπδώλ. Πξώηηζηεο ζεκαζίαο έρεη ν βαζκόο πνπ ηαηξηάδνπλ ζηελ πξνζσπηθόηεηά ελόο αηόκνπ νη ζπνπδέο θαη ηα επαγγέικαηα πνπ ζπλδένληαη κ απηέο, ε ζέιεζε θαη επηκνλή ηνπ γηα επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε. α πξέπεη επίζεο,λα ζπλππνινγίδνληαη θαη άιινη παξάγνληεο, όπσο νη καζεζηαθέο επηδόζεηο, ε νηθνγελεηαθή παξάδνζε, ηα νηθνλνκηθά-εηζνδεκαηηθά δεδνκέλα ε δνκή ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο, ζηα πιαίζηα θαη ηνπ ζεσξήκαηνο ηνπ «ρξπζνύ θαλόλα ζπνπδώλ θαη επαγγεικάησλ». Σύκθσλα κε ηνλ θαλόλα απηό : άηνκα κε πςειέο επηδόζεηο θαη ηζρπξή ζέιεζε, κπνξνύλ λα επηιέγνπλ από επξύηεξν πεδίν επαγγεικάησλ πνπ ηνπο ηαηξηάδνπλ αθόκα θαη από εθείλα κε αξλεηηθέο πξννπηηθέο ή εθείλα πνπ δε ζπληξέρνπλ ζηελ πεξίπησζή ηνπο άιινη ζεηηθνί παξάγνληεο όπσο ηα νηθνγελεηαθά, ηα νηθνλνκηθά, ηα εθπαηδεπηηθά δεδνκέλα. ληίζεηα, άηνκα κε ρακειέο επηδόζεηο ρσξίο ζνβαξέο ειπίδεο βειηίσζήο ηνπο θαη κε αδύλακε ζέιεζε, είλαη πξνηηκόηεξν λα ζηξέθνληαη ζε ζπνπδέο θαη επαγγέικαηα πνπ θαη αξρήλ ηνπο ηαηξηάδνπλ θαη θαηά δεύηεξν ιόγν έρνπλ δηαπηζησκέλεο θαιέο πξννπηηθέο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ή γηα ηα νπνία ζπλππάξρνπλ θαη άιινη ζεηηθνί παξάγνληεο από ηνπο πξναλαθεξζέληεο. ( Βι θαη πξόζθαην βηβιίν ηνπ. Καηζαλέβα Ο ρξπζόο θαλόλαο γηα ηηο επηινγέο ζπνπδώλ θαη επαγγεικάησλ, εθδόζεηο Παηάθε). Όζν πςειόηεξεο είλαη νη καζεζηαθέο επηδόζεηο θαη ν βαζκόο ζέιεζεο ελόο αηόκνπ, ηόζν επξύηεξε κπνξεί λα είλαη ε δπλαηόηεηα, ην «ξίζθν» επηινγήο επαγγεικάησλ πνπ αληηπξνζσπεύνληαη από πεξηνξηζκέλεο ή θαη ειάρηζηεο ζέζεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ην κείγκα ησλ επηκέξνπο παξαγόλησλ είλαη αξλεηηθό ή θαη πνιύ αξλεηηθό. Σηε ζύγρξνλε επνρή, έλαο εξγαδόκελνο είλαη πνιύ πηζαλό λα ππνρξεσζεί λα αιιάμεη έλα ή πεξηζζόηεξα επαγγέικαηα ζηε δηάξθεηα ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπ. Δπηπιένλ, ππάξρεη ζήκεξα έλαο πνιύ κεγάινο αξηζκόο επαγγεικάησλ από ηα νπνία θαιείηαη λα θάλεη ηηο επηινγέο ηνπ θαη απηό ζεκαίλεη όηη νθείιεη λα κε ζθέθηεηαη κνλνδηάζηαηα ζην λα επηκέλεη ζηελ επηινγή ελόο θαη κόλν επαγγέικαηνο. Σε όια ηα επαγγέικαηα κέζεο θαη θπξίσο πςειήο εθπαίδεπζεο θαη εξγαζηαθήο ηεξαξρίαο, απαξαίηεηε είλαη ε γλώζε ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ, ηεο αγγιηθήο γιώζζαο, θαζώο θαη ε δηαξθήο αλαλέσζε ησλ γεληθώλ θαη εηδηθώλ γλώζεσλ θαη εκπεηξηώλ. Καη βέβαηα δελ πξέπεη λα μερλάκε όηη νινθιεξσκέλνο άλζξσπνο θαη επηηπρεκέλνο επαγγεικαηίαο είλαη εθείλνο πνπ έρεη πλεπκαηηθέο αλεζπρίεο θαη επαηζζεζίεο, εκκέλεη ζε πςειέο αμίεο θαη αξρέο, αλαδεηά ηε κόξθσζε θαη ηε γλώζε, αζρνιείηαη κε ηελ ηέρλε θαη ηε ινγνηερλία, ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ζπκκεηέρεη ζε δξάζεηο θνηλσληθήο αιιειεγγύεο, αλαπηύζζεη θξηηηθή θαη δεκηνπξγηθή ζθέςε, ελεξγεί κε εληηκόηεηα, ήζνο θαη δηνξαηηθόηεηα θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζεηηθά γηα ην δηθό ηνπ αιιά θαη γηα ην γεληθόηεξν θαιό. Τα αλαιπηηθά ζηνηρεία γηα ηηο επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο θαη δηεμόδνπο όισλ ησλ επαγγεικάησλ πνπ ζπλδένληαη κε επηκέξνπο ζπνπδέο πνπ πξνζθέξνληαη ζε ειιεληθά ΔΙ θαη ΤΔΙ ζε επίπεδν ΔΙ θαηά επηζηεκνληθό πεδίν ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο κε γηα ην 2010 παξνπζηάδνληαη ζηελ ηζηνζειίδα 2

3 Τα ζρεηηθά ζηνηρεία πξνέξρνληαη από πνιπεηείο θπιηόκελεο έξεπλεο ηνπ θαζεγεηή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηώο εόδσξνπ Καηζαλέβα θαη ηεο επηζηεκνληθήο ηνπ νκάδαο, ε νπνία αλαλεώλεηαη θάζε ρξόλν θαη αθνξά πξνβιέςεηο ησλ πξννπηηθώλ ησλ επαγγεικάησλ ζηελ ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο γηα ηα επόκελα δέθα πεξίπνπ ρξόληα, ζηα πιαίζηα θαη παιαηόηεξεο ζρεηηθήο έξεπλαο πνπ έγηλε θαη εθδόζεθε από ην Παηδαγσγηθό Ιλζηηηνύην. Σηελ πνξεία ηνπ ρξόλνπ, αλαδηαηάμεηο ησλ πξννπηηθώλ εληνπίδνληαη θαηά πεξίπησζε θαη θαηαγξάθνληαη ζηνπο ζρεηηθνύο πίλαθεο. Οη έξεπλεο ζηεξίδνληαη ζε εηδηθή κεζνδνινγία θαη εηδηθόηεξα ζην επνλνκαδόκελν ηζνδύγην ηεο δήηεζεο θαη πξνζθνξάο επαγγεικάησλ (balance of demand and supply of professions) 1,ην νπνίν παξαθνινπζεί 700 πεξίπνπ επαγγέικαηα πνπ ηαμηλνκνύληαη ζε 17 κεγάιεο νκάδεο επαγγεικάησλ. Τα ζηνηρεία απηά αμηνπνηνύληαη επίζεο θαη γηα ην απηνκαηνπνηεκέλν ηεζη επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ Career Gate Test K.17, (www.careergatetest.com), ην νπνίν δηαλέκεηαη κε επηηπρία ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό. Τα ζρεηηθά ζηνηρεία πξνέξρνληαη από πνιπεηείο θπιηόκελεο έξεπλεο ηνπ θαζεγεηή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηώο εόδσξνπ Καηζαλέβα θαη ηεο επηζηεκνληθήο ηνπ νκάδαο, ε νπνία αλαλεώλεηαη θάζε ρξόλν θαη αθνξά πξνβιέςεηο ησλ πξννπηηθώλ ησλ επαγγεικάησλ ζηελ ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο γηα ηα επόκελα δέθα πεξίπνπ ρξόληα, ζηα πιαίζηα θαη παιαηόηεξεο ζρεηηθήο έξεπλαο πνπ έγηλε θαη εθδόζεθε από ην Παηδαγσγηθό Ιλζηηηνύην. Σηελ πνξεία ηνπ ρξόλνπ,αλαδηαηάμεηο ησλ πξννπηηθώλ απηώλ εληνπίδνληαη θαηά πεξίπησζε θαη θαηαγξάθνληαη ζηνπο ζρεηηθνύο πίλαθεο, όπσο έγηλε θαη εδώ. Οη έξεπλεο ζηεξίδνληαη ζε εηδηθή κεζνδνινγία θαη εηδηθόηεξα ζην επνλνκαδόκελν ηζνδύγην ηεο δήηεζεο θαη πξνζθνξάο επαγγεικάησλ (balance of demand and supply of professions) 2,ην νπνίν παξαθνινπζεί 700 πεξίπνπ επαγγέικαηα πνπ ηαμηλνκνύληαη ζε 17 κεγάιεο νκάδεο επαγγεικάησλ. Τα ζηνηρεία απηά αμηνπνηνύληαη επίζεο θαη γηα ην απηνκαηνπνηεκέλν ηεζη επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ Career Gate Test K.17, (www.careergatetest.com), ην νπνίν δηαλέκεηαη κε επηηπρία ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό. Σύκθσλα κε ηελ πεληάβαζκε θιίκαθα 3, νη ελδείμεηο ησλ πξννπηηθώλ εκθαλίδνληαη κε ηελ αθόινπζε ζήκαλζε: Επαγγέικαηα κε πνιύ ζεηηθέο πξννπηηθέο Π Επαγγέικαηα κε ζεηηθέο πξννπηηθέο Επαγγέικαηα κε νπδέηεξεο πξννπηηθέο Ο Επαγγέικαηα κε αξλεηηθέο πξννπηηθέο Επαγγέικαηα κε πνιύ αξλεηηθέο πξννπηηθέο Π Με ρξωκαηηζκό κνβ εκθαλίδνληαη νη πξννπηηθέο επαγγεικάηωλ πνπ έρνπλ κεηωζεί θαηά έλα επίπεδν, ή ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο κπνξεί λα έρεη ζπκβεί ην αληίζεην. Σηνπο πίλαθεο, ππάξρεη επίζεο κηα άιιε ζηήιε πνπ αθνξά ην εύξνο ησλ δηεμόδσλ ζε άιια επαγγέικαηα ή εηδηθόηεηεο πνπ έρνπλ νη απόθνηηνη ησλ επηκέξνπο ζρνιώλ θαη επαγγεικαηίεο δηάθνξσλ, ηεο νπνίαο ε ζήκαλζε έρεη σο αθνινύζσο : πνπδέο θαη επαγγέικαηα κε επξύηεξεο επαγγεικαηηθέο δηεμόδνπο ΔΔΔ 1 Βι. ζρεηηθά Καηζαλέβαο., (Οθη. 2009), Ο ρξπζόο θαλόλαο γηα ηελ επηινγή επαγγεικάησλ: Σύγρξνλνο επαγγεικαηηθόο πξνζαλαηνιηζκόο. Δθδόζεηο Παηάθεο Τνπ ηδίνπ (2002, 2004 θαη 2007). Δπαγγέικαηα ηνπ κέιινληνο θαη ηνπ παξειζόληνο. Δθδόζεηο Παηάθε. Τνπ ηδίνπ ( 1988). Δπαγγέικαηα ηνπ κέιινληνο. Δθδόζεηο Παπαδήζε. 2 Βι. ζρεηηθά Καηζαλέβαο., ( Οθη Ο ρξπζόο θαλόλαο γηα ηελ επηινγή επαγγεικάησλ: Σύγρξνλνο επαγγεικαηηθόο πξνζαλαηνιηζκόο, εθδόζεηο Παηάθε. Τνπ ηδίνπ (2002, 2004 θαη 2007). Δπαγγέικαηα ηνπ κέιινληνο θαη ηνπ παξειζόληνο. Δθδόζεηο Παηάθε, Τνπ ηδίνπ (1998). Δπαγγέικαηα ηνπ κέιινληνο, Δθδόζεηο Παπαδήζεο. 3 Η πιένλ ζπλήζεο εκθαληδόκελε θαη δηεζλώο ηξίβαζκε θιίκαθα, έρεη ηελ αθόινπζε ζήκαλζε: Δπαγγέικαηα κε πνιύ ζεηηθέο πξννπηηθέο ***, επαγγέικαηα κε ζεηηθέο πξννπηηθέο **, επαγγέικαηα κε πεξηνξηζκέλεο πξννπηηθέο *. 3

4 πνπδέο θαη επαγγέικαηα κε κέηξηεο επαγγεικαηηθέο δηεμόδνπο ΔΔ πνπδέο θαη επαγγέικαηα κε πεξηνξηζκέλεο επαγγεικαηηθέο δηεμόδνπο Δ Οη επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο θαη δηέμνδνη ζε άιια επαγγέικαηα, απνηεινύλ κηα κόλν ζπληζηώζα πνπ πξέπεη λα ππνινγίδεηαη γηα ηελ θαηάιιειε επηινγή ζπνπδώλ. Πξώηηζηεο ζεκαζίαο έρεη ν βαζκόο πνπ ηαηξηάδνπλ ζηελ πξνζσπηθόηεηά ηνπ νη ζπνπδέο θαη ηα επαγγέικαηα πνπ ζπλδένληαη κ απηέο θαη ε ζέιεζή ηνπ λα ηηο επηιέμεη, σο έλα βαζκό θαη αλεμάξηεηα από ηηο όπνηεο δπζθνιίεο επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο. λαγθαίν είλαη επίζεο λα ζπλππνινγίδνληαη θαη άιινη παξάγνληεο, όπσο νη καζεζηαθέο επηδόζεηο, ε νηθνγελεηαθή παξάδνζε, ηα νηθνλνκηθά-εηζνδεκαηηθά δεδνκέλα ε δνκή ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο, ζηα πιαίζηα θαη ηνπ ζεσξήκαηνο ηνπ «ρξπζνύ θαλόλα ζπνπδώλ θαη επαγγεικάησλ» πνπ παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά πην θάησ. Καη θπζηθά λα ζπδεηήζεη ην όιν ζεκαληηθό απηό δήηεκα κε ζπκβνύινπο ζηαδηνδξνκίαο, κε εθπαηδεπηηθνύο θαη ηνπο γνλείο, νη νπνίνη κπνξνύλ λα πνπλ ηε γλώκε ηνπο, αιιά δελ επηηξέπεηαη λα ζέινπλ λα ηελ επηβάιινπλ. Οη λένη θαη νη λέεο κε απηνγλσζία θαη γλώζε, ζα απνθαζίζνπλ νη ίδηνη γηα ηηο επηινγέο ηνπο, γλσξίδνληαο όηη «ην κέιινλ αλήθεη ζ απηνύο πνπ ην πξνεηνηκάδνπλ ζσζηά». Σηελ πεξίπησζε πνπ επηιεγνύλ ζπνπδέο κε πνιύ αξλεηηθέο πξννπηηθέο, ππάξρεη πάληνηε ε δπλαηόηεηα ζηξνθήο ζην κέιινλ ζε άιιεο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο πνπ ζπλδένληαη κε επαγγέικαηα κε ζεηηθέο πξννπηηθέο. Ο λένο ή ε λέα πνπ δηαζέηνπλ ηζρπξή ζέιεζε, επηκνλή θαη επηκνλή, ζε ζπλδπαζκό κε νξηζκέλεο ηθαλόηεηεο, ζα ηα θαηαθέξεη αθόκα θαη ζηηο πνιύ δύζβαηεο επαγγεικαηηθέο πεξηνρέο. ηαηί όηαλ θάπνηνο μέξεη ηη ζέιεη νη πάληεο ππνρσξνύλ (Κνκθνύθηνο). Δπίζεο, δελ πξέπεη λα δηαθεύγεη όηη νη ζπνπδέο, εθηόο από παξάζπξν ζηνλ θόζκν ηεο εξγαζίαο απνηεινύλ θαη απηνζθνπό. Η κόξθσζε είλαη ε κόλε θάζαξζε (Κάξνινο Κνύλ) θαη είλαη απηή πνπ νδεγεί ζηελ ειεπζεξία (Φνζέ Μαξηί). ναλςηικά ζηοισεία για ηιρ επαγγελμαηικέρ πποοπηικέρ και διεξόδοςρ όλων ηων επαγγελμάηων πος ζςνδέονηαι με επιμέποςρ ζποςδέρ πος πποζθέπονηαι ζε ελληνικά ΕΙ και ΤΕΙ ζε επίπεδο ΕΙ καηά επιζηημονικό πεδίο ηος Υποςπγείος Παιδείαρ για ηο 2010 ΠΣΙΖ/ΡΚΖΚ ΔΗΗΡΖΡ ΔΔΙΚΡΗΔΠ ΞΟΞΡΗΔΠ ΔΔΙΚΡΗΔΠ ΗΔΜI 1 ΔΞΗΠΡΖΚΛΗ ΞΔΗ ΙΗΖΠ ΙΥΠΠΠ Η ΦΗΙΙΗΠ ΖΛΠ ΦΗΙΙΠ ΙΗΖΠ ΙΗΖΠ ΙΥΠΠΠ Η ΦΗΙΙΗΠ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΦΗΙΙΠ ΙΗΖΠ ΙΙΗΖΠ ΙΥΠΠΠ Η ΦΗΙΙΗΠ ΖΛΠ ΦΗΙΙΠ ΙΙΗΖΠ ΙΙΗΖΠ ΙΥΠΠΠ Η ΦΗΙΙΗΠ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΦΗΙΙΠ ΙΙΗΖΠ ΔΟΚΛΗΖΠ ΙΥΠΠΠ Η ΦΗΙΙΗΠ ΖΛΠ ΦΗΙΙΠ ΔΟΚΛΗΖΠ ΔΟΚΛΗΖΠ ΙΥΠΠΠ Η ΦΗΙΙΗΠ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΦΗΙΙΠ ΔΟΚΛΗΖΠ ΗΡΙΗΖΠ ΙΥΠΠΠ Η ΦΗΙΙΗΠ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΦΗΙΙΠ ΗΡΙΗΖΠ ΗΡΙΗΖΠ ΙΥΠΠΠ & ΦΗΙ/ΗΠ ΖΛΠ ΦΗΙΙΠ ΗΡΙΗΖΠ ΗΠΛΗΖΠ ΙΥΠΠΠ & ΦΗΙ/ΗΠ) ΖΛΠ ΦΗΙΙΠ ΗΠΛΗΖΠ ΙΥΠΠΠ, ΦΗΙΙΗΠ & ΞΙΗΡΗΠΚ ΟΔΜΔΗΛΗΥΛ ΣΥΟΥΛ ΟΖΠ (ΚΡΖΛΖ) ΦΗΙΙΠ ΟΔΜΔΗΛΗΥΛ ΣΥΟΥΛ 4

5 ΔΙΗΠ ΖΛΠ ΔΙΠ ΔΙΗΠ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΔΙΠ ΗΛΥΛΗΖΠ ΔΙΗΠ ΖΛΠ ΞΗΚΛΡΗΖΠ & ΗΛΥΛΗΖΠ ΔΙΗΠ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΦΗΙ/ΦΗΠ-Η/ΖΠ & ΤΣΙΗΠ ΖΛΠ ΦΗΙ/ΦΗΠ-Η/ΖΠ & ΤΣΙΗΠ ΗΥΛΛΗΛΥΛ ΦΗΙ/ΦΗΠ-Η/ΖΠ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΦΗΙ/ΥΛ & ΗΛ. ΠΞΥΛ ΟΖΡΖΠ (ΟΔΚΛ) ΔΙΠ ΔΙΠ ΦΗΙΙΠ-ΗΥΠ ΦΗΙΙΠ-ΗΥΠ ΦΗΙΙΠ-ΗΥΠ ΦΗΙΙΠ-ΗΥΠ ΦΗΙΠΦΗΠ ΡΟΠ ΦΗΙΙΠ ΦΗΙΙΗΠ ΗΥΛΛΗΛΥΛ ΦΗΙΙΠ ΦΗΙΙΗΠ ΟΖΡΖΠ (ΟΔΚΛ) ΦΗΙΙΠ ΦΗΙΙΗΠ ΖΛΠ ΦΗΙΙΠ ΦΗΙΙΗΠ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΦΗΙΙΠ ΦΗΙΙΗΠ ΡΟΠ ΦΗΙΙΠ ΦΗΙΙΗΠ ΞΔΙΞΛΛΖΠ ΦΗΙΙΠ ΔΙΙΖΛΗΖΠ ΦΗΙΙΗΠ ΟΖΠ (ΚΡΖΛΖ) ΗΠΡΟΗΠ & ΟΣΗΙΗΠ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΗΠΡΟΗΠ & ΟΣΗΙΗΠ ΗΥΛΛΗΛΥΛ ΗΠΡΟΗΠ & ΟΣΗΙΗΠ ΖΛΠ ΗΠΡΟΗΠ & ΟΣΗΙΗΠ ΟΖΡΖΠ (ΟΔΚΛ) ΗΠΡΟΗΠ-ΟΣΗΙΗΠ & ΗΛΥΛΗΖΠ ΛΟΥΞΙΗΠ ΔΠΠΙΗΠ (ΒΙΠ) ΗΠΡΟΗΠ-ΟΣΗΙΗΠ & ΗΣΔΗΟΗΠΖΠ ΞΙΗΡΗΠΚΗΥΛ ΥΛ ΞΔΙΞΛΛΖΠ (ΙΚΡ) ΦΗΙΙΠ ΗΠΡΟΗΠ-ΟΣΗΙΠ ΗΠΡΟΗΠ-ΟΣΗΙΠ ΗΠΡΟΗΠ-ΟΣΗΙΠ ΗΠΡΟΗΠ-ΟΣΗΙΠ ΗΠΡΟΗΠ-ΟΣΗΙΠ- ΙΟΦΠ ΗΠΡΟΗΠ-ΟΣΗΙΠ ΗΠΡΟΗΠ ΗΛΗ (ΔΟΟ) ΗΠΡΟΗΠ ΗΠΡΟΗΠ &ΔΛΙΗΠ ΟΖΠ (ΚΡΖΛΖ) ΛΚΗΖΠ ΟΖΠ (ΚΡΖΛΖ) ΗΠΡΟΗΠ-ΔΛΙΠ ΗΖΟΠ ΛΚΗΖΠ ΖΛΠ ΗΖΟΠ ΛΚΗΖΠ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΗΖΟΠ ΔΡΟΗΥΛ ΠΞΥΛ ΡΟΠ ΔΡΟΙΠ ΔΡΟΗΥΛ ΠΞΥΛ ΖΛΠ ΔΡΟΗΥΛ ΠΞΥΛ ΞΔΙΞΛΛΖΠ (ΛΞΙΗ) ΔΡΟΙΠ ΔΡΟΙΠ ΔΡΟ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΔΡΟΙΠ-ΖΞΗΠ ΗΛΖΚΡΟΦ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΔΗ/ΖΠ Η ΗΛΥΛΗΖΠ ΞΙΗΡΗΖΠ ΚΔΛΗΠ (ΔΠ/ΛΗΖ) ΗΛΥΛΗΖΠ Η ΔΗΔΡΗΖΠ ΞΙΗΡΗΖΠ ΞΔΙΞΛΛΖΠ ΗΛΖΚΡΟΦΗΠΡΖΠ ΔΗΔΡΗΠ-ΗΛΥΛΗΙΠ ΗΛΥΛΗΙΠ-ΔΗΔΡΗΠ ΗΛΥΛΗΖΠ ΞΙΗΡΗΖΠ ΗΛΥΛΗΙΠ-ΞΙΗΡΗΠ 5

6 ΛΡΔΗ ΟΣΔΗΛΚΗΠ & ΒΗΒΙΗΖΛΚΗΠ ΗΛΗ (ΔΟΟ) ΗΔΛΥΛ Η ΔΟΥΦΥΛ ΠΞΥΛ ΞΔΗΟΗ ΗΔΛΥΛ Η ΔΟΥΦΥΛ ΠΞΥΛ ΛΡΔΗ ΞΙΗΡΗΖΠ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ ΟΖΡΖΠ (ΟΔΚΛ) ΞΙΗΡΗΥΛ ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΞΙΗΡΗΥΛ ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ ΟΖΠ (ΚΡΖΛΖ) ΞΙΗΡΗΖΠ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ & ΖΚ. ΗΗΖΠΖΠ ΖΛΠ ΖΚΠΗΠ ΗΗΖΠΖΠ ΛΡΔΗ ΞΙΗΡΗΖΠ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ Η ΗΠΡΟΗΠ ΛΡΔΗ ΞΙΗΡΗΖΠ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ Η ΗΔΛΥΛ ΠΣΔΠΔΥΛ ΞΔΙΞΛΛΖΠ (ΟΗΛΠ) ΚΔΠΔΗΥΛ ΠΞΥΛ ΗΗ (ΟΠ) ΔΞΗΠΡΖΚΛΠ ΟΣΔΗΛΚΠ-ΒΗΒΙΗΖΛΚΠ ΗΔΛΙΠ-ΗΛΚΙΠ ΗΔΛΙΠ-ΗΛΚΙΠ ΞΙΗΡΗΠ ΔΞΗΠΡΖΚΛΠ ΞΙΗΡΗΠ ΔΞΗΠΡΖΚΛΠ ΞΙΗΡΗΠ ΔΞΗΠΡΖΚΛΠ ΞΙΗΡΗΠ ΔΞΗΠΡΖΚΛΠ- ΗΛΚΗΗΖΡΗΠ ΖΚΠΗ ΗΛΚΗΗΖΡΗΠ ΖΚΠΗ ΞΙΗΡΗΠ ΔΞΗΠΡΖΚΛΠ ΞΙΗΡΗΠ ΔΞΗΠΡΖΚΛΠ ΞΙΗΡΗΠ ΔΞΗΠΡΖΚΛΠ ΗΛΥΛΗΙΗΠ ΛΡΔΗ ΗΛΥΛΗΙΠ ΗΛΥΛΗΙΗΠ ΟΖΡΖΠ (ΟΔΚΛ) ΗΛΥΛΗΙΗΠ ΗΗ (ΚΡΗΙΖΛΖ) ΗΛΥΛΗΖΠ ΛΟΥΞΙΗΠ ΛΡΔΗ ΗΛΥΛΗΖΠ ΛΟΥΞΙΗΠ & ΗΠΡΟΗΠ ΗΗ (ΚΡΗΙΖΛΖ) ΗΛΥΛΗΖΠ ΗΗΖΠΖΠ ΟΖΠ (ΚΡΖΛΖ) ΔΞΗ/ΛΗΠ & ΚΔΠΥΛ ΚΕ. ΔΛΖΚΔΟ. ΖΛΠ ΔΞΗΗΛΥΛΗΠ ΚΔΠΥΛ Η ΞΙΗΡΗΠΚ ΛΡΔΗ ΖΚΠΗΟΦΗΠ & ΚΔΠΥΛ ΚΕΗΖΠ ΔΞΗΗΛΥΛΗΠ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΒΙΛΗΥΛ ΠΞΥΛ Ρ. ΚΔΛΗΠ (ΦΙΥΟΗΛ) ΒΙΛΗΥΛ ΠΙΒΗΥΛ & ΛΡΙΗΥΛ ΠΞΥΛ ΚΔΛΗΠ ΗΛΥΛΗΙΠ ΗΛΥΛΗΙΠ ΗΛΥΛΗΙΠ-ΛΟΥΞΙΠ ΛΟΥΞΙΠ-ΗΠΡΟΗΠ ΗΛΥΛΗΠ ΙΔΗΡΟΠ ΖΚΠΗΟΦΠ- ΔΞΗΗΛΥΛΗΙΠ ΖΚΠΗΟΦΠ- ΔΞΗΗΛΥΛΗΙΠ ΖΚΠΗΟΦΠ ΒΙΛΗΙΠ ΞΙΗΡΗΠ ΔΞΗΠΡΖΚΛΠ ΠΙΒΗΥΛ ΠΞΥΛ ΖΛΠ ΔΥΟΖΡΗΠ ΠΙΒΗΥΛ ΠΞΥΛ ΡΟΗΥΛ Η ΠΣΟΛΥΛ ΠΗΡΗΥΛ ΠΞΥΛ ΖΛΠ ΡΟΙΠ-ΠΗΡΙΠ ΦΗΙΠ. Η. & ΤΣΙΗΠ (ΞΟΟΚΚ ΤΣΙΗΠ) ΖΛΠ ΤΣΙΗΠ ΟΖΡΖΠ (ΟΔΚΛ) ΤΣΙΠ ΤΣΙΠ ΤΣΙΗΠ ΛΡΔΗ ΤΣΙΠ ΤΣΙΗΠ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΤΣΙΠ ΜΔΛΥΛ ΙΥΠΠΥΛ ΚΔΡΦΟ. & ΗΔΟ/ΛΔΗΠ ΗΛΗ ΔΗΗΔΠΖ ΚΔΡΦΟΠΖΠ Ή ΗΔΟΚΖΛΔΗΠ (ΔΟΟ) ΜΔΛΥΛ ΙΥΠΠΥΛ ΚΔΡΦΟ. & ΗΔΟ/ΛΔΗΠ ΗΛΗ ΦΗΙΙΠ ΜΔΛΥΛ ΙΥΠΠΥΛ- ΚΔΡΦΟΠΡΖΠ-ΗΔΟΚΖΛΔΠ ΗΔΟΚΖΛΔΠ ΗΠΛΗΖΠ 6

7 ΗΠΛΗΖΠ ΙΥΠΠΠ Η ΞΙΗΡΗΠΚ (ΔΟΟ) ΔΞΗΠΡ.ΦΠ.ΥΖΠ Η ΙΖΡΗΠΚ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΚΛΠΡΖΠ ΔΞΗΠΡ.ΦΠ.ΥΖΠ Η ΙΖΡΗΠΚ ΔΠΠΙΗΠ (ΡΟΗΙ) ΚΛΠΡΖΠ ΔΞΗΠΡ.ΦΠ.ΥΖΠ Η ΙΖΡΗΠΚ ΔΠ/ΛΗΖΠ (ΠΔΟΟΔΠ) ΚΛΠΡΖΠ ΔΞΗΠΡ.ΦΠ.ΥΖΠ Η ΙΖΡΗΠΚ ΖΛΠ ΚΛΠΡΖΠ ΔΞΗΠΡ.ΦΠ.ΥΖΠ Η ΙΖΡΗΠΚ ΟΖΠ (ΚΡΖΛΖ) ΚΛΠΡΖΠ Η/ ΔΗΗΖΠ ΥΖΠ ΔΠΠΙΗΠ (ΒΙΠ) ΗΥΠ ΔΗΗΖΠ ΥΖΠ Η/ ΖΚΡ. ΔΞ/ΠΖΠ ΟΖΡΖΠ (ΟΔΚΛ) ΠΙΠ Η/ ΖΚΡ. ΔΞ/ΠΖΠ ΔΠΠΙΗΠ (ΒΙΠ) ΠΙΠ Η/Η ΖΚΡΗΖΠ ΔΞ/ΠΖΠ ΖΛΠ ΠΙΠ Η/ ΖΚΡ. ΔΞ/ΠΖΠ ΗΥΛΛΗΛΥΛ ΠΙΠ Η/ ΖΚΡ. ΔΞ/ΠΖΠ ΡΟΠ ΠΙΠ Η/ ΖΚΡ. ΔΞ/ΠΖΠ ΟΖΠ (ΙΔΜ/ΞΙΖ) ΠΙΠ Η/ ΖΚΡ. ΔΞ/ΠΖΠ ΗΗ (ΟΠ) ΠΙΠ Η/ ΖΚΡ. ΔΞ/ΠΖΠ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΠΙΠ Η/ ΖΚΡ. ΔΞ/ΠΖΠ Ρ. ΚΔΛΗΠ (ΦΙΥΟΗΛ) ΠΙΠ ΔΞ/ΠΖΠ ΥΖΠ ΠΡΖΛ ΞΟΠΣΙΗΖ ΖΙΗΗ ΖΛΠ ΛΖΞΗΥΠ4 ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ ΞΟΠΣΙΗΖΠ ΥΖΠ & ΔΞ/ΠΖΠ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ ΔΗΔΠΖΠ ΠΡΖΛ ΞΟΠΣΙΗΖ ΖΙΗΗ ΛΖΞΗΥΠ ΛΖΞΗΥΠ 4 Οη πξννπηηθέο ησλ επαγγεικάησλ ησλ λεπηαγσγώλ, ησλ βξεθνλεπηαγσγώλ θαη ηεο πξνζρνιηθήο αγσγήο, από πνιύ αξλεηηθέο πνπ ήηαλ κέρξη πξόζθαηα, κεηαζηξέθνληαη ζε ζεηηθέο, ιόγσ ηεο επέθηαζεο ηεο πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο. Τν ίδην έρεη ζπκβεί θαη κε ηνπο δάζθαινπο ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαηδεπζεο, ύζηεξα από ηελ θαζηέξσζε ηνπ νινήκεξνπ ζρνιείνπ πξηλ από ιίγα ρξόληα, γεγνλόο πνπ νδήγεζε ζε θαηαθόξπθε άλνδν ησλ βάζεσλ ζρνιώλ ησλ παηδαγσγηθώλ επηζηεκώλ. Οη επίζεο πνιύ πςειέο βάζεηο ησλ ζηξαηησηηθώλ θαη αζηπλνκηθώλ ζρνιώλ, νθείινληαη ζην όηη ε απνθνίηεζε απ απηέο νδεγεί ζηελ εξγαζηαθή αζθάιεηα ηεο κνληκόηεηαο ζην δεκόζην ηνκέα. Δπηζεκαίλεηαη θαη εδώ όηη, ε ιήςε ηεο απόθαζεο γηα ηελ επηινγή ζπνπδώλ θαη επαγγεικάησλ δελ πξέπεη λα γίλεηαη κε απνθιεηζηηθό θξηηήξην ηεο επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο, ζύκθσλα θαη κε ηηο αλαιύζεηο πνπ έρνπλ παξαηεζεί θαη ζπλνπηηθά πην πάλσ. Οη επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο απνηεινύλ έλα ζεκαληηθό δεδνκέλν, αιιά όρη ην κνλαδηθό. Σηελ πεξίπησζε πνπ επηιεγνύλ ζπνπδέο κε πνιύ αξλεηηθέο πξννπηηθέο, ππάξρεη πάληνηε ε δπλαηόηεηα ζηξνθήο ζε άιιεο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο πνπ ζπλδένληαη κε επαγγέικαηα κε ζεηηθέο πξννπηηθέο. Ο λένο ή ε λέα πνπ δηαζέηνπλ ηζρπξή ζέιεζε, επηκνλή θαη επηκνλή, ζε ζπλδπαζκό κε νξηζκέλεο ηθαλόηεηεο, ζα ηα θαηαθέξνπλ αθόκα θαη ζηηο πνιύ δύζβαηεο επαγγεικαηηθέο πεξηνρέο. ηαηί όηαλ θάπνηνο μέξεη ηη ζέιεη νη πάληεο ππνρσξνύλ ( Κνκθνύθηνο) 7

8 ΟΖΠ (ΙΔΜ/ΞΙΖ) ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ ΡΖΠ ΞΟΠΣΙΗΖΠ ΥΖΠ & Ρ ΔΗΔΡΗ ΠΣΔΗΠΚ ΗΗ (ΟΠ) ΗΥΗ ΞΟΠΣΙΗΖΠ ΔΗΔΠΖΠ ΔΠΠΙΗΠ (ΒΙΠ) ΗΥΗ ΞΟΠΣΙΗΖΠ ΔΗΔΠΖΠ ΟΖΡΖΠ (ΟΔΚΛ) ΗΥΗ ΛΖΞΗΥΥΛ ΗΥΛΛΗΛΥΛ ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ ΡΖΠ ΔΗΔΠΖΠ Η ΡΖ ΥΖΠ ΠΡΖΛ ΞΟΠΣΙΗΖ ΖΙΗΗ ΡΟΠ ΛΖΞΗΥΠ ΛΖΞΗΥΠ ΛΖΞΗΥΠ ΛΖΞΗΥΠ ΛΖΞΗΥΠ ΗΥΗ ΛΖΞΗΥΥΛ Ρ. ΚΔΛΗΠ (ΦΙΥΟΗΛ) ΛΖΞΗΥΠ ΚΠΗΥΛ ΠΞΥΛ ΗΛΗ (ΔΟΟ) ΚΠΗΠ ΚΠΗΥΛ ΠΞΥΛ ΖΛΠ ΚΠΗΠ ΚΠΗΥΛ ΠΞΥΛ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΚΠΗΖΠ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ Η ΡΔΣΛΖΠ ΚΔΛΗΠ (ΔΠ/ΛΗΖ) ΚΔ. ΗΠΡΟΗΠ & ΔΥΟΗΠ ΡΖΠ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ ΖΛΠ ΞΙΗΡΗΠΚΗΖΠ ΡΔΣ/ΗΠ & ΔΞΗ/ΛΗΠ ΗΗ (ΚΡΗΙΖΛΖ) ΡΔΣΛΥΛ ΖΣ & ΔΗΛΠ ΗΛΗ (ΔΟΟ) ΗΣΔΗΟΗΠΖΠ ΞΙΗΡΗΠΚΗ ΞΔΟΗΒΙΙΛΡΠ & ΛΔΥΛ ΡΔΣΛΙΗΥΛ ΗΥΛΛΗΛΥΛ (ΟΗΛΗ) ΔΥΟΖΡΗΥΛ ΠΞΥΛ ΡΔΣΛΖΠ ΡΖΠ ΛΥΡΡΖΠ ΠΣΙΖΠ ΙΥΛ ΡΔΣΛΥΛ (ΖΛ) ΚΠΗΠ ΚΠΗΙΠ-ΔΗΠΡΗΠ 0 ΔΥΟΖΡΗΠ ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ-ΗΠΡΟΗΠ ΡΔΣΛΙΠ-ΔΞΗΗΛΥΛΗΙΠ ΞΙΗΡΗΠΚ 0 ΡΔΣΛΙΠ ΖΣ Η ΔΗΛΠ ΡΔΣΛΙΠ-ΔΞΗΗΛΥΛΗΙΠ ΞΙΗΡΗΠΚ 0 ΔΥΟΖΡΗΠ ΡΔΣΛΖΠ ΠΡΟΡΗΥΡΗΔΠ ΠΣΙΔΠ ΠΡΟΡΙΗ (ΠΠΠ) ΔΠ/ΛΗΖ ΠΡΟΡΙΠ Ξ ΤΣΙΥΛ (ΠΠΠ) ΔΠ/ΛΗΖ ΠΡΟΡΗΥΡΗΠ ΤΣΙΠ Ξ ΛΥΡΡΔΠ ΔΙΖΠΗΠΡΗΔΠ ΖΚΗΔΠ ΞΟΟΚΚ ΗΔΟΡΗΥΛ ΠΞΥΛ ΖΛΠ ΔΙΠ ΞΟΟΚΚ ΗΔΟΡΗΥΛ ΠΞΥΛ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΔΙΠ ΞΟΟΚΚ ΗΔΟΡΗΥΛ ΠΞΥΛ ΒΔΙΙΠ ΗΥΛΛΗΛΥΛ ΔΙΠ ΞΟΟΚΚ ΗΔΟΡΗΥΛ ΠΞΥΛ ΖΟΙΔΗ ΟΖΡΖΠ ΔΙΠ ΞΟΟΚΚ ΔΙΖΠΗΠΡΗΖΠ ΚΠΗΖΠ Η ΤΙΡΗΖΠ ΒΔΙΙΠ ΔΙΠ 8

9 ΗΥΛΛΗΛΥΛ ΞΟΟΚΚ ΔΙΖΠΗΠΡΗΖΠ ΚΠΗΖΠ Η ΤΙΡΗΖΠ ΖΟΙΔΗ ΟΖΡΖΠ ΔΙΠ Ρ.Δ.Η. ΒΗΒΙΗΖΛΚΗΠ & ΠΠΡΖΚΡΥΛ ΞΙΖΟΦΟΖΠΖΠ ΖΛΠ ΠΠΡΖΚΡΥΛ ΞΙΖΟΦΟΗΖΠ ΟΣΔΗΔΡΖΠΖΠ ΒΗΒΙΗΖΛΚΗΠ & ΠΠΡΖΚΡΥΛ ΞΙΖΟΦΟΖΠΖΠ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΠΠΡΖΚΡΥΛ ΞΙΖΟΦΟΗΖΠ ΟΣΔΗΔΡΖΠΖΠ ΗΛΥΛΗΖΠ ΔΟΠΗΠ ΖΛΠ ΗΛΥΛΗΠ ΙΔΗΡΟΠ ΗΛΥΛΗΖΠ ΔΟΠΗΠ ΟΖΡΖΠ (ΖΟΙΔΗ) ΗΛΥΛΗΖΠ ΔΟΠΗΠ ΗΛΥΛΗΖΠ ΔΟΠΗΠ ΡΟΠ ΗΛΥΛΗΖΠ ΔΟΠΗΠ ΞΟΠΣΙΗΖΠ ΥΖΠ ΖΛΠ ΛΖΞΗΥΠ ΒΟΔΦΛΖΞΗΚΗΠ ΖΞΔΗΟ (ΗΥΛΛΗΛ) ΒΟΔΦΛΖΞΗΥΠ ΒΟΔΦΛΖΞΗΚΗΠ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΒΟΔΦΛΖΞΗΥΠ ΞΙΖΟΦΟΗΖΠ & ΚΔΠΥΛ ΚΕΗΖΠ ΔΛΖΚΔΟΥΠΖΠ ΡΟΠ (ΞΟΠ) ΙΦΖΠ & ΟΠΗΖΠ ΚΠΗΖΠ ΖΞΔΗΟ (ΟΡ) ΚΠΔΗΙΗΠ, ΚΠΔΗΙΟΦΗΠ Η ΠΣΔΗΠΚ ΔΔΠΔΥΛ ΡΟΠ (ΞΟΠ) ΞΟΠΡΠΗΠ & ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΞΙΗΡΗΠΚΗΖΠ ΙΖΟΛΚΗΠ ΗΛΗΥΛ ΛΖΠΥΛ (ΕΛΠ) ΖΚΠΗΥΛ ΠΣΔΠΔΥΛ Η ΔΞΗΗΛΥΛΗΠ Ρ. ΚΔΛΗΠ (ΠΡΟΗ) ΖΚΠΗΥΛ ΠΣΔΠΔΥΛ Η ΔΞΗΗΛΥΛΗΠ ΗΛΗΥΛ ΛΖΠΥΛ (ΟΠΡΙΗ) ΔΦΟΚΥΛ ΜΔΛΥΛ ΙΥΠΠΥΛ ΠΡΖ ΗΗΖΠΖ Η ΠΡ ΔΚΞΟΗ ΖΞΔΗΟ (ΖΚΔΛΗΡΠ) ΗΗΖΠΖΠ ΗΛΥΛΗΥΛ ΠΛΔΡΗΟΗΠΡΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ Η ΟΛΥΠΔΥΛ ΚΔΠΙΗ ΞΙΖΟΦΟΗΠ- ΖΚΠΗΟΦΠ ΚΠΗΠ ΙΦΖΠ Η ΟΠΗΖΠ ΚΠΗΖΠ ΚΠΔΗΙΠ- ΟΛΥΡΖΠ ΔΔΠΔΥΛ ΞΙΗΡΗΠΚΙΠ- ΗΠΡΟΗΠ ΔΞΗΗΛΥΛΗΙΠ- ΠΡΔΙΔΣΠ ΖΚΠΗΥΛ ΠΣΔΠΔΥΛ ΔΞΗΗΛΥΛΗΙΠ- ΠΡΔΙΔΣΠ ΖΚΠΗΥΛ ΠΣΔΠΔΥΛ ΙΥΠΠΙΠ ΗΗΖΠΖΠ ΠΡΔΙΔΣΠ ΠΛΔΡΗΟΗΠΚΥΛ 9

10 2 ΔΞΗΠΡΖΚΛΗ ΞΔΗ ΔΦΟΚΠΚΔΛΥΛ ΚΖΚΡΗΥΛ ΟΖΡΖΠ (ΖΟΙΔΗ) ΚΖΚΡΗΠ ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ ΡΖΠ ΙΠΠΠ ΗΗ (ΚΡΗΙΖΛΖ) ΙΠΠΙΠ ΠΡΡΗΠΡΗΖΠ & ΛΙΗΠΡΗΥΛ- ΣΟΖΚΡΗΛΚΗΥΛ ΚΖΚΡΗΥΛ ΗΗ (ΠΚΠ) ΠΡΡΗΠΡΗΙΠ- ΛΙΗΠΡΖΠ ΠΡΡΗΠΡΗΖΠ ΗΛΚΗ ΛΔΞΗΠΡΖΚΗ ΖΛΠ ΠΡΡΗΠΡΗΙΠ ΚΖΚΡΗΥΛ ΗΥΛΛΗΛΥΛ ΚΖΚΡΗΠ ΚΖΚΡΗΥΛ ΡΟΠ ΚΖΚΡΗΠ ΚΖΚΡΗΥΛ ΟΖΡΖΠ (ΖΟΙΔΗ) ΚΖΚΡΗΠ ΚΖΚΡΗΥΛ ΗΗ (ΠΚΠ) ΚΖΚΡΗΠ ΚΖΚΡΗΥΛ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΚΖΚΡΗΠ ΚΖΚΡΗΥΛ ΖΛΠ ΚΖΚΡΗΠ ΦΠΗΖΠ ΗΥΛΛΗΛΥΛ ΦΠΗΠ ΦΠΗΖΠ ΡΟΠ ΦΠΗΠ ΦΠΗΖΠ ΟΖΡΖΠ (ΖΟΙΔΗ) ΦΠΗΠ ΦΠΗΖΠ ΖΛΠ ΦΠΗΠ ΦΠΗΖΠ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΦΠΗΠ ΣΖΚΔΗΠ ΗΥΛΛΗΛΥΛ ΣΖΚΗΠ ΣΖΚΔΗΠ ΡΟΠ ΣΖΚΗΠ ΣΖΚΔΗΠ ΟΖΡΖΠ (ΖΟΙΔΗ) ΣΖΚΗΠ ΣΖΚΔΗΠ ΖΛΠ ΣΖΚΗΠ ΣΖΚΔΗΠ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΣΖΚΗΠ ΔΥΙΗΠ ΡΟΠ ΔΥΙΠ ΔΥΙΗΠ Η ΔΥΞΔΟΗΒΙΙΛΡΠ ΖΛΠ ΔΥΙΠ ΔΥΙΗΠ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΔΥΙΠ ΔΥΟΦΗΠ ΗΗ (ΚΡΗΙΖΛΖ) ΔΥΟΦΠ ΔΥΟΦΗΠ ΣΟΞΔΗ (ΖΛ) ΔΥΟΦΠ 10

11 ΔΞΗΠΡ. ΦΠ. ΥΖΠ Η ΙΖΡΗΠΚ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΚΛΠΡΖΠ ΔΞΗΠΡ. ΦΠ. ΥΖΠ Η ΙΖΡΗΠΚ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΚΛΠΡΖΠ ΔΞΗΠΡ. ΦΠ. ΥΖΠ Η ΙΖΡΗΠΚ ΔΠΠΙΗΠ (ΡΟΗΙ) ΚΛΠΡΖΠ ΔΞΗΠΡ. ΦΠ. ΥΖΠ Η ΙΖΡΗΠΚ ΔΠ/ΖΠ (ΠΔΟΟΔΠ) ΚΛΠΡΖΠ ΔΞΗΠΡ. ΦΠ. ΥΖΠ Η ΙΖΡΗΠΚ ΖΛΠ ΚΛΠΡΖΠ ΔΞΗΠΡ. ΦΠ. ΥΖΠ Η ΙΖΡΗΠΚ ΟΖΠ (ΚΡΖΛΖ) ΚΛΠΡΖΠ ΗΥΗ ΔΗΗΖΠ ΥΖΠ ΔΠΠΙΗΠ (ΒΙΠ) ΗΥΠ ΔΗΗΖΠ ΥΖΠ Η/ ΖΚΡ. ΔΞ/ΠΖΠ ΟΖΡΖΠ (ΟΔΚΛ) ΠΙΠ Η/ ΖΚΡ. ΔΞ/ΠΖΠ ΔΠΠΙΗΠ (ΒΙΠ) ΠΙΠ Η/Η ΖΚΡ. ΔΞ/ΠΖΠ ΖΛΠ ΠΙΠ Η/ ΖΚΡ. ΔΞ/ΠΖΠ ΗΥΛΛΗΛΥΛ ΠΙΠ Η/ ΖΚΡ. ΔΞ/ΠΖΠ ΡΟΠ ΠΙΠ Η/ ΖΚΡ. ΔΞ/ΠΖΠ ΟΖΠ (ΙΔΜ/ΞΙΖ) ΠΙΠ Η/ ΖΚΡ. ΔΞ/ΠΖΠ ΗΗ (ΟΠ) ΠΙΠ Η/ ΖΚΡ. ΔΞ/ΠΖΠ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΠΙΠ Η/ ΖΚΡ. ΔΞ/ΠΖΠ Ρ. ΚΔΛΗΠ (ΦΙΥΟΗΛ) ΠΙΠ ΔΞ/ΠΖΠ ΥΖΠ ΠΡΖΛ ΞΟΠΣΙΗΖ ΖΙΗΗ ΖΛΠ ΛΖΞΗΥΠ ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ ΞΟΠΣΙ. ΥΖΠ & ΔΞ/ΠΖΠ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΛΖΞΗΥΠ ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ ΡΖΠ ΞΟΠΣΙΗΖΠ ΥΖΠ & Ρ ΔΗΔΡΗ ΠΣΔΗΠΚ ΗΗ (ΟΠ) ΛΖΞΗΥΠ ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ ΔΗΔΠΖΠ ΠΡΖΛ ΞΟΠΣΙΗΖ ΖΙΗΗ ΟΖΠ (ΙΔΜ/ΞΙΖ) ΛΖΞΗΥΠ ΗΥΗ ΞΟΠΣΙΗΖΠ ΔΗΔΠΖΠ ΟΖΡΖΠ (ΟΔΚΛ) ΛΖΞΗΥΠ ΗΥΗ ΛΖΞΗΥΥΛ ΗΥΛΛΗΛΥΛ ΛΖΞΗΥΠ ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ ΡΖΠ ΔΗΔΠΖΠ Η ΡΖΠ ΥΖΠ ΠΡΖΛ ΞΟΠΣΙΗΖ ΖΙΗΗ ΡΟΠ ΛΖΞΗΥΠ ΗΥΗ ΛΖΞΗΥΥΛ Ρ. ΚΔΛΗΠ (ΦΙΥΟΗΛ) ΛΖΞΗΥΠ 11

12 ΔΗΔΡΗΖΠ ΗΛΥΛΗΖΠ ΞΙΗΡΗΖΠ ΚΔΛΗΠ (ΔΠ/ΛΗΖ) ΗΛΥΛΗΖΠ Η ΔΗΔΡΗΖΠ ΞΙΗΡΗΖΠ ΞΔΙΞΛΛΖΠ (ΟΗΛΠ) ΔΗΔΡΗΠ- ΗΛΥΛΗΙΠ ΗΛΥΛΗΙΠ- ΔΗΔΡΗΠ ΚΠΗΥΛ ΠΞΥΛ ΗΛΗ (ΔΟΟ) ΚΠΗΙΠ ΚΠΗΥΛ ΠΞΥΛ ΖΛΠ ΚΠΗΙΠ ΚΠΗΥΛ ΠΞΥΛ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΚΠΗΙΠ ΚΠΗΖΠ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ Η ΡΔΣΛΖΠ ΚΔΛΗΠ (ΔΠ/ΛΗΖ) ΚΠΗΙΠ- ΔΗΠΡΗΠ ΗΛΖΚΡΟΦ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΗΛΖΚΡΟΦΗΠΡΖΠ ΚΔ. ΗΠΡΟΗΠ & ΔΥΟΗΠ ΡΖΠ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ ΖΛΠ ΔΥΟΖΡΗΠ ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ-ΗΠΡΟΗΠ ΒΗΙΗΠ ΡΟΠ ΒΗΙΠ ΒΗΙΗΠ ΟΖΡΖΠ (ΖΟΙΔΗ) ΒΗΙΠ ΒΗΙΗΠ ΖΛΠ ΒΗΙΠ ΒΗΙΗΠ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΒΗΙΠ ΔΦΟΚΠΚΔΛΥΛ ΚΖΚΡΗΥΛ & ΦΠ. ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ ΔΚΞ ΚΖΚΡΗΠ-ΦΠΗΠ ΚΖΣΛΗΥΛ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ ΙΗΥΛ ΗΥΛΛΗΛΥΛ ΚΖΣΛΗΠ ΙΗΥΛ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ & ΡΔΣΛΙΗΠ ΙΗΥΛ ΟΖΡΖΠ (ΖΟΙΔΗ) ΚΖΣΛΗΠ ΡΔΣΛΙΗΠ ΙΗΥΛ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ ΡΥΛ ΙΗΥΛ ΡΟΠ ΚΖΣΛΗΠ ΡΔΣΛΙΗΠ ΙΗΥΛ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ ΦΡΗΖΠ ΟΥΖΠ ΔΥΞΛΗ Λ. ΖΛΠ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ ΕΥΦΖΠ ΟΥΖΠ & ΡΙΙΗΔΟΔΗΥΛ ΔΥΞΛΗ Λ. ΖΛΠ ΔΥΞΛΗΖΠ ΒΗΡΔΣΛΙΗΠ ΔΥΞΛΗ Λ. ΖΛΥΛ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ Η ΡΔΣΛΙΗΠ ΡΟΦΗΚΥΛ ΔΥΞΛΗ Λ. ΖΛΥΛ ΜΗΞΗΖΠΖΠ ΦΠΗΥΛ ΞΟΥΛ & ΔΥΟΗΖΠ ΚΖΣΛΗΖΠ ΔΥΞΛΗ Λ. ΖΛΠ ΔΥΞΛΠ ΦΡΗΖΠ ΟΥΖΠ ΔΛΠ ΕΥΗΖΠ ΟΥΖΠ ΔΥΞΛΠ- ΒΗΡΔΣΛΙΠ ΔΥΞΛΠ- ΚΖΣΛΙΠ ΡΟΦΗΚΥΛ ΔΥΞΛΠ- ΚΖΣΛΙΠ ΔΥΞΛΗΠ ΔΠΠΙΛΗΖΠ ΔΥΞΛΠ ΠΙΗΠ & ΦΠΗ ΞΔΟΗΒΙΙΛΡΠ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΠΙΠ- ΞΔΟΗΒΙΙΛΡΙΠ ΔΥΞΛΗΠ, ΦΡΗΖΠ ΟΥΖΠ Η ΟΡΗ ΞΔΟΗΒΙΙΛΡΠ ΔΠΠΙΗΠ ΔΥΞΛΠ ΔΥΞΛΗΠ, ΗΣΙΗΠ Η ΡΗΛ ΞΔΟΗΒΙΙΛΡΠ ΔΠΠΙΗΠ ΔΥΞΛΠ 12

13 (ΒΙΠ) ΞΔΟΗΒΙΙΛΡΠ ΗΗ (ΚΡΗΙΖΛΖ) ΞΔΟΗΒΙΙΛΡΙΠ ΗΡΗΖΠ ΡΖΠ ΡΔΣΛΙΗΠ Η ΤΖΦΗΥΛ ΠΠΡΖΚΡΥΛ ΞΔΗΟΗ ΞΙΖΟΦΟΗΠ ΔΗΔΡΗΠ ΞΙΖΟΦΟΗΖΠ ΗΛΚΗ Λ. ΖΛΠ ΞΙΖΟΦΟΗΠ Ξ ΞΙΖΟΦΟΗΖΠ ΗΥΛΛΗΛΥΛ ΞΙΖΟΦΟΗΠ Ξ ΞΙΖΟΦΟΗΖΠ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΞΙΖΟΦΟΗΠ Ξ ΞΙΖΟΦΟΗΖΠ ΞΔΗΟΗ ΞΙΖΟΦΟΗΠ Ξ ΞΙΖΟΦΟΗΖΠ ΗΛΗ (ΔΟΟ) ΞΙΖΟΦΟΗΠ Ξ ΞΙΖΟΦΟΗΖΠ Η ΡΖΙ/ΛΗΥΛ ΖΛΠ ΞΙΖΟΦΟΗΠ ΗΡΥΛ Ξ ΞΙΖΟΦΟΗΖΠ Η ΡΖΙΔΚΡΗΖΠ ΣΟΞΔΗ ΖΛΠ ΞΙΖΟΦΟΗΖΠ ΚΔ ΔΦΟΚΔΠ ΠΡΖ ΒΗΦΡΟΗΖ ΠΡΔΟΔΠ ΔΙΙΠ (ΙΚΗ) ΚΖΣΛΗΥΛ ΞΙΖΟΦΟΗΥΛ & ΔΞΗΗΛΥΛΗΥΛ ΠΠΡΖΚΡΥΛ ΗΗ (ΠΚΠ) ΚΖΣΛΗΥΛ ΞΙΖΟΦΟΗΖΠ Η ΡΖΙΔΞΗΗΛΥΛΗΥΛ Ρ. ΚΔΛΗΠ (ΕΛΖ) ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ ΞΙΗΠΡΥΛ ΟΖΡΖΠ (ΖΟΙΔΗ) ΞΙΖΟΦΟΗΠ ΡΖΙΔΚΡΗΖΠ ΞΙΖΟΦΟΗΠ ΒΗΦΡΟΗΠ ΞΙΖΟΦΟΗΠ ΚΖΣΛΗΠ ΗΡΥΛ ΞΙΖΟΦΟΗΠ ΚΖΣΛΗΠ ΗΡΥΛ ΞΙΖΟΦΟΗΠ Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ Η ΡΔΣΛΙΗΠ ΞΙΗΠΡΥΛ ΞΔΙΞΛΛΖΠ (ΡΟΗΞΙΖ) ΚΖΣΛΗΠ ΞΙΖΟΦΟΗΠ Ξ ΔΦΟΚΠΚΔΛΖΠ ΞΙΖΟΦΟΗΖΠ ΚΔΛΗΠ (ΔΠ/ΛΗΖ) ΞΙΖΟΦΟΗΠ Ξ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ Η ΡΔΣΛΙΗΠ ΡΖΙΔΞΗΗΛΥΛΗΥΛ ΞΔΙΞΛΛΖΠ (ΡΟΗΞΙΖ) ΚΖΣΛΗΠ ΞΙΖΟΦΟΗΠ Ξ ΠΡΟΡΗΥΡΗΔΠ ΠΣΙΔΠ ΔΔΙΞΗΥΛ (ΠΠΔ) ΞΙ ΜΗΥΚΡΗΠ ΠΡΟΡ Ξ ΔΔΙΞΗΥΛ (ΠΠΔ) ΠΥΚΡ ΜΗΥΚΡΗΠ ΠΡΟΡ Ξ ΗΟΥΛ (ΠΗ) ΗΞΡΚΔΛΗ ΜΗΥΚΡΗΠ ΔΟΞΟΗΠ Ξ ΗΟΥΛ (ΠΗ) ΚΖΣΛΗΗ (ΠΚ) ΜΗΥΚΡΗΠ ΔΟΞΟΗΠ Ξ ΛΡΗΥΛ ΗΚΥΛ (ΠΛ) ΚΣΗΚΗ ΜΗΥΚΡΗΠ ΛΡΗ Ξ ΛΡΗΥΛ ΗΚΥΛ (ΠΛ) ΚΖΣΛΗΗ ΜΗΥΚΡΗΠ ΛΡΗ Ξ 13

14 ΚΛΗΚΥΛ ΜΗΥΚΡΗΥΛ ΠΡΟΡ (Π.Κ..)-ΞΙ ΜΗΥΚΡΗΠ ΠΡΟΡ Ξ ΚΛΗΚΥΛ ΜΗΥΚΡΗΥΛ ΠΡΟΡ (Π.Κ..)-ΠΥΚΡ ΜΗΥΚΡΗΠ ΠΡΟΡ Ξ ΚΛΗΚΥΛ ΜΗΥΚΡΗΥΛ ΛΡΗ (Π.Κ..Λ.) ΜΗΥΚΡΗΠ ΛΡΗ Ξ ΖΚΗΔΠ ΔΚΞΟΗ ΛΡΗ ΠΣΙΖ ΞΙΗΟΣΥΛ ΞΙΗΟΣΠ Ξ ΠΣΙΖ ΚΖΣΛΗΥΛ ΚΖΣΛΗΠ ΛΡΗΙΗΠ Ξ Ρ.Δ.Η. ΞΟΠΣΙΗΖΠ ΥΖΠ ΖΛΠ ΒΟΔΦΛΖΞΗΚΠ ΒΟΔΦΛΖΞΗΚΗΠ ΖΞΔΗΟ (ΗΥΛΛΗΛ) ΒΟΔΦΛΖΞΗΚΠ ΒΟΔΦΛΖΞΗΚΗΠ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΒΟΔΦΛΖΞΗΚΠ ΞΙΖΟΦΟΗΖΠ & ΚΔΠΥΛ ΚΕΗΖΠ ΔΛΖΚΔΟΥΠΖΠ ΡΟΠ (ΞΟΠ) ΞΙΖΟΦΟΗΖΠ ΚΔΠΥΛ ΔΛΖΚΔΟΥΠΖΠ Ξ ΙΦΖΠ & ΟΠΗΖΠ ΚΠΗΖΠ ΖΞΔΗΟ (ΟΡΠ) ΚΠΗΠ ΙΗΖΠ Η ΟΠΗΖΠ ΚΠΗΖΠ A ΡΔΣΛΙΗΠ ΞΔΟΗΒΙΙΛΡΠ & ΗΙΗΠ ΗΛΗΥΛ ΛΖΠΥΛ (ΕΛΠ) ΡΔΣΛΙΠ ΞΔΟΗΒΙΙΛΡΠ Η ΗΙΗΠ ΟΡΗΖΠ ΛΞΡΜΖΠ & ΗΗΖΠΖΠ ΟΡΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΗΗΖΠΖΠ ΟΡΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΦΡΗΖΠ ΟΥΖΠ Ρ. ΚΔΛΗΠ (ΦΙΥΟΗΛ) ΔΥΞΛΠ ΦΡΗΖΠ ΟΥΖΠ ΦΡΗΖΠ ΟΥΖΠ ΖΞΔΗΟ (ΟΡ) ΔΥΞΛΠ ΦΡΗΖΠ ΟΥΖΠ ΦΡΗΖΠ ΟΥΖΠ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΔΛΠ ΦΡΗΖΠ ΟΥΖΠ ΦΡΗΖΠ ΟΥΖΠ ΙΚΡΠ ΔΥΞΛΠ ΦΡΗΖΠ ΟΥΖΠ ΦΡΗΖΠ ΟΥΖΠ ΟΖΡΖΠ (ΖΟΙΔΗ) ΔΥΞΛΠ ΦΡΗΖΠ ΟΥΖΠ ΦΡΗΖΠ ΟΥΖΠ ΙΟΗΠΠ ΔΥΞΛΠ ΦΡΗΖΠ ΟΥΖΠ ΛΚΗΠ-ΟΣΗΡ.ΡΞΗ ΖΞΔΗΟ (ΟΡ) ΠΣΔΗΠΡΖΠ ΛΚΗΠ ΠΞΛΗΠ & ΗΣΔΗΟΗΠΖΠ ΦΠΗ ΞΔΟΗΒΙΙΛΡΠ ΒΙΠ (ΟΚ) ΠΞΛΠ- ΞΔΟΗΒΙΙΛΡΙΠ ΠΞΛΗΠ & ΗΣΔΗΟΗΠΖΠ ΦΠΗ ΞΔΟΗΒΙΙΛΡΠ ΙΚΗΠ (ΟΞΔΛΖΠΗ) ΠΞΛΠ- ΞΔΟΗΒΙΙΛΡΙΠ ΠΞΛΗΠ & ΗΣΔΗΟΗΠΖΠ ΦΠΗ ΞΔΟΗΒΙΙΛΡΠ ΙΟΗΠΠ (ΟΗΡΠ) ΠΞΛΠ- ΞΔΟΗΒΙΙΛΡΙΠ ΡΔΣΛΙΗΠ ΒΗΙΗΖΠ ΔΥΟΗΠ & ΡΟΦΗΚΥΛ ΡΔΣΛΙΠ ΒΗΙΗΖΠ ΔΥΟΗΠ 14

15 ΗΛΗΥΛ ΛΖΠΥΛ (ΟΠΡΙΗ) Η ΡΟΦΗΚΥΛ ΕΥΦΖΠ ΟΥΖΠ Ρ. ΚΔΛΗΠ (ΦΙΥΟΗΛ) ΔΥΞΛΠ ΕΥΗΖΠ ΟΥΖΠ ΕΥΦΖΠ ΟΥΖΠ ΔΠ/ΖΠ ΔΥΞΛΠ ΕΥΗΖΠ ΟΥΖΠ ΕΥΦΖΠ ΟΥΖΠ ΙΟΗΠΠ ΔΥΞΛΠ ΕΥΗΖΠ ΟΥΖΠ ΕΥΦΖΠ ΟΥΖΠ ΖΞΔΗΟ (ΟΡ) ΔΥΞΛΠ ΕΥΗΖΠ ΟΥΖΠ ΔΟΚ.ΙΙΗΔΟ. & ΛΚΗΠ ΚΔΠΙΗ ΡΔΣΛΙΠ ΔΟΚΖΞΗΥΛ Η ΛΚΗΠ Ξ ΒΗΙΗΥΛ ΔΟΚΖΞΗΥΛ ΙΙΗΔΟΔΗΥΛ & ΛΚΗΠ ΟΖΡΖΠ (ΖΟΙΔΗ) ΡΔΣΛΙΥΛ ΒΗΙΗΥΛ ΔΟΚΖΞΗΥΛ Η ΛΚΗΠ Ξ ΡΙΙΗΔΟΔΗΥΛ & ΙΗΔΡΗΖΠ ΗΣΔΗΟΗΠΖΠ ΚΔΠΙΗ ΗΣΙΠ ΗΣΚΗΠ-ΙΗΔΗΠ ΖΞΔΗΟ (ΖΚΔΛΗΡΠ) ΗΣΙΠ 3 ΔΞΗΠΡΖΚΛΗ ΞΔΗ ΗΡΟΗΖΠ ΗΥΛΛΗΛΥΛ ΗΡΟΠ ΗΡΟΗΖΠ ΡΟΠ ΗΡΟΗΖΠ ΟΖΠ (ΙΔΜΛΟΞΙΖ) ΗΡΟΗΖΠ ΟΖΡΖΠ (ΖΟΙΔΗ) ΗΡΟΗΖΠ ΔΠΠΙΗΠ (ΙΟΗΠ) ΗΡΟΗΖΠ ΖΛΠ ΗΡΟΠ ΗΡΟΠ ΗΡΟΠ ΗΡΟΠ ΗΡΟΠ ΗΡΟΗΖΠ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΗΡΟΠ ΛΡΗΡΟΗΖΠ ΖΛΠ ΛΡΗΡΟΠ ΛΡΗΡΟΗΖΠ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΛΡΗΡΟΠ ΛΠΖΙΔΡΗΖΠ ΖΛΠ ΛΠΖΙΔΡΖΠ Ξ ΛΠΖΙΔΡΗΖΠ ΞΔΙΞΛΛΖΠ (ΠΟΡΖ) ΛΠΖΙΔΡΖΠ Ξ ΡΖΛΗΡΟΗΖΠ ΔΠ/ΖΠ ΡΖΛΗΡΟΠ Ξ ΡΖΛΗΡΟΗΖΠ ΔΠΠΙΗΠ (ΟΗΡΠ) ΡΖΛΗΡΟΠ Ξ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ ΗΗΡΙΗΠ & ΗΡΟΦΖΠ ΣΟΞΔΗ (ΖΛ) ΗΗΡΙΠ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ ΡΟΦΗΚΥΛ & ΗΡΟΦΖΠ ΗΗ (ΙΖΚΛΠ) ΗΗΡΙΠ 15

16 ΚΟΗΖΠ ΒΗΙΗΠ & ΔΛΔΡΗΖΠ ΟΖΠ (ΙΔΜ/ΞΙΖ) ΒΗΙΠ-ΔΛΔΡΗΠΡΖΠ ΦΟΚΔΡΗΖΠ ΡΟΠ ΦΟΚΞΗΠ ΦΟΚΔΡΗΖΠ ΖΛΠ ΦΟΚΞΗΠ ΦΟΚΔΡΗΖΠ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΦΟΚΞΗΠ ΒΗΙΗΠ ΡΟΠ ΒΗΙΠ ΒΗΙΗΠ ΖΛΠ ΒΗΙΠ ΒΗΙΗΠ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΒΗΙΠ ΒΗΙΗΥΛ ΔΦΟΚΥΛ & ΡΔΣΛΙΗΥΛ ΗΥΛΛΗΛΥΛ ΒΗΣΖΚΔΗΠ & ΒΗΡΔΣΛΙΗΠ ΔΠΠΙΗΠ (ΙΟΗΠ) ΒΗΙΠ ΡΔΣΛΙΗΥΛ ΔΦΟΚΥΛ ΒΗΡΔΣΛΙΠ ΠΡΟΡΗΥΡΗΔΠ ΠΣΙΔΠ ΗΡΟΗ (ΠΠΠ) ΔΠ/ΛΗΖΠ ΠΡΟΡΗΥΡΗΠ ΗΡΟΠ Ξ ΜΗΥΚΡΗΥΛ ΛΠΖΙΔΡΗΖΠ (ΠΛ) ΟΗΛΕΤΣΗ- ΣΡΣΙΩΣΙΚΟ Ξ Δ ΛΡΗΡΟΗ (ΠΠΠ) ΔΠ/ΛΗΖΠ ΠΡΟΡΗΥΡΗΠ ΛΡΗΡΟΠ Ξ ΡΖΛΗΡΟΗ (ΠΠΠ) ΔΠ/ΛΗΖΠ ΠΡΟΡΗΥΡΗΠ ΡΖΛΗΡΟΠ Ξ ΦΟΚΔΡΗ (ΠΠΠ) ΔΠ/ΛΗΖΠ ΠΡΟΡΗΥΡΗΠ ΛΠΖΙΔΡΖΠ Ξ Ρ.Δ.Η. ΗΠΖΡΗΖΠ & ΠΚΖΡΙΗΠ ΖΛΠ ΗΠΖΡΗΠ ΗΠΖΡΗΖΠ & ΠΚΖΡΙΗΠ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΗΠΖΡΗΠ ΖΚΠΗΠ ΗΔΗΛΖΠ ΖΛΠ ΔΗΛΙΠ ΔΔ ΗΡΟΦΖΠ & ΗΗΡΙΗΠ ΔΠ/ΖΠ ΗΗΡΙΠ ΔΔ ΗΡΟΦΖΠ & ΗΗΡΙΗΠ ΟΖΡΖΠ (ΠΖΡΔΗ) ΗΗΡΙΠ ΗΡΟΦΖΠ & ΗΗΡΙΗΠ ΙΟΗΠΠ (ΟΗΡΠ) ΗΗΡΙΠ ΔΟΔΟΞΔΗΠ ΖΛΠ ΔΟΔΟΞΔΡΖΠ ΗΡΟΗΥΛ ΔΟΠΡΖΟΗΥΛ ΖΛΠ ΡΔΣΛΙΠ ΗΡΟΗΥΛ ΔΟΠΡΖΟΗΥΛ Ξ ΗΡΟΗΥΛ ΔΟΠΡΖΟΗΥΛ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΡΔΣΛΙΠ ΗΡΟΗΥΛ ΔΟΠΡΖΟΗΥΛ Ξ 16

17 ΗΡΟΗΥΛ ΔΟΠΡΖΟΗΥΛ ΙΟΗΠΠ ΡΔΣΛΙΠ ΗΡΟΗΥΛ ΔΟΠΡΖΟΗΥΛ Ξ ΛΡΗΖΠ ΡΔΣΛΙΗΠ ΖΛΠ ΡΔΣΛΙΠ ΛΡΡΔΣΛΗΡΖΠ ΞΡΗΖΠ Η ΞΡΚΔΡΟΗΠ ΖΛΠ ΞΡΗΠ ΞΡΗΖΠ Η ΞΡΚΔΡΟΗΠ ΡΟΠ (ΗΗ) ΞΡΗΠ ΟΗΙΗΠ ΡΗΛΙΗΠ ΖΛΠ ΡΔΣΛΙΠ ΟΗΙΗΠ ΡΗΛΙΗΠ Ξ ΦΠΗΔΟΞΔΗΠ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΦΠΗΔΟΞΔΡΖΠ ΦΠΗΔΟΞΔΗΠ ΖΛΠ ΦΠΗΔΟΞΔΡΖΠ ΦΠΗΔΟΞΔΗΠ ΙΚΗΠ ΦΠΗΔΟΞΔΡΖΠ ΦΠΗΔΟΞΔΗΠ ΡΟΠ (ΗΗ) ΔΞΗΠΔΞΡΥΛ & ΔΞΗΠΔΞΡΟΗΥΛ ΔΗΠ ΖΛΠ ΙΔΟΞΔΗΠ ΖΞΔΗΟ (ΗΥΛΛΗΛ) ΙΔΟΞΔΗΠ ΡΟΠ ΙΔΟΞΔΗΠ ΙΚΡΠ ΦΠΗΔΟΞΔΡΖΠ ΔΞΗΠΔΞΡΖΠ ΔΗΠ ΙΔΟΞΔΡΖΠ ΙΔΟΞΔΡΖΠ ΙΔΟΞΔΡΖΠ ΚΗΔΡΗΖΠ ΖΛΠ ΚΗΔΡΖΠ ΚΗ ΚΗΔΡΗΖΠ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΚΗΔΡΖΠ ΚΗ ΛΠΖΙΔΡΗΖΠ ΟΖΡΖΠ (ΖΟΙΔΗ) ΛΠΖΙΔΡΖΠ Ξ ΛΠΖΙΔΡΗΖΠ ΖΛΠ ΛΠΖΙΔΡΖΠ Ξ ΛΠΖΙΔΡΗΖΠ ΖΞΔΗΟ (ΗΥΛΛΗΛ) ΛΠΖΙΔΡΖΠ Ξ ΛΠΖΙΔΡΗΖΠ ΔΠ/ΖΠ ΛΠΖΙΔΡΖΠ Ξ ΛΠΖΙΔΡΗΖΠ ΙΚΗΠ ΛΠΖΙΔΡΖΠ Ξ ΛΠΖΙΔΡΗΖΠ ΙΟΗΠΠ ΛΠΖΙΔΡΖΠ Ξ ΛΠΖΙΔΡΗΖΠ ΡΟΠ ΛΠΖΙΔΡΖΠ Ξ ΛΠΖΙΔΡΗΖΠ ΒΙΠ (ΗΚΡΔΗΣ) ΛΠΖΙΔΡΖΠ Ξ 17

18 4 ΔΞΗΠΡΖΚΛΗ ΞΔΗ ΟΣΗΡΔΡΛΥΛ ΚΖΣΛΗΥΛ ΔΚΞ ΟΣΗΡΔΡΛΠ ΚΖΣΛΗΠ ΟΣΗΡΔΡΛΥΛ ΚΖΣΛΗΥΛ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΟΣΗΡΔΡΛΥΛ ΚΖΣΛΗΥΛ ΡΟΠ ΟΣΗΡΔΡΛΥΛ ΚΖΣΛΗΥΛ ΔΠΠΙΗΠ (ΒΙΠ) ΟΣΗΡΔΡΛΥΛ ΚΖΣΛΗΥΛ ΟΖΠ (ΜΛΖ) ΟΣΗΡΔΡΛΥΛ ΚΖΣΛΗΥΛ ΞΙΡΔΣΛΔΗ ΟΖΡΖΠ (ΣΛΗ) ΞΙΗΡΗΥΛ ΚΖΣΛΗΥΛ ΡΟΠ ΞΙΗΡΗΥΛ ΚΖΣΛΗΥΛ ΟΖΠ (ΜΛΖ) ΞΙΗΡΗΥΛ ΚΖΣΛΗΥΛ ΔΚΞ ΞΙΗΡΗΥΛ ΚΖΣΛΗΥΛ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΞΙΗΡΗΥΛ ΚΖΣΛΗΥΛ ΔΠΠΙΗΠ (ΒΙΠ) ΟΣΗΡΔΡΛΠ ΚΖΣΛΗΠ ΟΣΗΡΔΡΛΠ ΚΖΣΛΗΠ ΟΣΗΡΔΡΛΠ ΚΖΣΛΗΠ ΟΣΗΡΔΡΛΠ ΚΖΣΛΗΠ ΟΣΗΡΔΡΛΠ ΚΖΣΛΗΠ ΞΙΗΡΗΠ ΚΖΣΛΗΠ ΞΙΗΡΗΠ ΚΖΣΛΗΠ ΞΙΗΡΗΠ ΚΖΣΛΗΠ ΞΙΗΡΗΠ ΚΖΣΛΗΠ ΞΙΗΡΗΠ ΚΖΣΛΗΠ ΟΛΚΥΛ & ΡΞΟΦΥΛ ΚΖΣΛΗΥΛ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΟΛΚΠ ΡΞΟΦΠ ΚΖΣΛΗΠ ΟΛΚΥΛ & ΡΞΟΦΥΛ ΚΖΣΛΗΥΛ ΔΚΞ ΟΛΚΠ ΡΞΟΦΠ ΚΖΣΛΗΠ ΚΖΣΛΙΥΛ ΚΖΣΛΗΥΛ ΔΚΞ ΚΖΣΛΙΠ ΚΖΣΛΗΠ Ξ ΚΖΣΛΙΥΛ ΚΖΣΛΗΥΛ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΚΖΣΛΙΠ ΚΖΣΛΗΠ Ξ ΚΖΣΛΙΥΛ ΚΖΣΛΗΥΛ Ρ. ΚΔΛΗΠ (ΕΛΖ) ΚΖΣΛΙΠ ΚΖΣΛΗΠ Ξ ΖΙΔΡΟΙΥΛ ΚΖΣΛΗΥΛ & ΚΖΣΛΗΥΛ Ξ/ΥΛ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΖΙΔΡΟΙΠ ΚΖΣΛΙΠ ΞΙΖΟΦΟΗΠ Ξ ΖΙΔΡΟΙΥΛ ΚΖΣΛΗΥΛ & ΚΖΣΛΗΥΛ Ξ/ΥΛ ΔΚΞ ΖΙΔΡΟΙΠ ΚΖΣΛΙΠ ΞΙΖΟΦΟΗΠ Ξ ΖΙΔΡΟΙΥΛ ΚΖΣΛΗΥΛ & ΚΖΣΛΗΥΛ Ξ/ΥΛ ΟΖΠ (ΜΛΖ) ΖΙΔΡΟΙΠ ΚΖΣΛΙΠ ΞΙΖΟΦΟΗΠ Ξ ΖΙΔΡΟΙΥΛ ΚΖΣΛΗΥΛ & ΡΔΣΛΙΗΠ Ξ/ΥΛ ΡΟΠ ΞΙΖΟΦΟΗΠ ΚΖΣΛΗΠ Ξ ΣΖΚΗΥΛ ΚΖΣΛΗΥΛ ΡΟΠ ΣΖΚΗΠ ΚΖΣΛΗΠ ΣΖΚΗΥΛ ΚΖΣΛΗΥΛ ΔΚΞ ΣΖΚΗΠ ΚΖΣΛΗΠ ΣΖΚΗΥΛ ΚΖΣΛΗΥΛ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΣΖΚΗΠ ΚΖΣΛΗΠ ΚΖΣ/ΥΛ ΞΔΟ/ΙΛΡΠ ΞΙΡΔΣΛΔΗ ΟΖΡΖΠ ΚΖΣΛΙΠ ΞΔΟΗΒΙΙΛΡΠ 18

19 (ΣΛΗ) ΚΖΣ/ΥΛ ΞΔΟ/ΙΛΡΠ ΟΖΠ (ΜΛΖ) ΚΖΣΛΙΠ ΞΔΟΗΒΙΙΛΡΠ ΚΖΣΛΗΥΛ ΠΣΔΗΠΖΠ ΞΟΦΛΡΥΛ Η ΠΠΡΖΚΡΥΛ ΗΗ (ΠΟΠ) ΚΖΣΛΙΠ ΠΣΔΗΠΖΠ ΞΟΦΛΡΥΛ Η ΠΠΡΖΚΡΥΛ ΚΖΣΛΙΥΛ & ΔΟΛΞΖΥΛ ΚΖΣΛΗΥΛ ΡΟΠ ΚΖΣΛΙΠ ΔΟΛΞΖΠ ΚΖΣΛΗΥΛ ΣΥΟΡΜΗΠ & ΛΞΡΜΖΠ ΔΠ/ΛΗΖΠ (ΒΔΟΗ) ΚΖΣΛΙΠ ΣΥΟΡΜΗΠ ΞΔΟΗΒΙΙΛΡΠ ΛΞΡΜΖΠ ΚΖΣΛΗΥΛ ΣΥΟΡΜΗΠ, ΞΙΔΚΗΠ Η ΞΔΟΗΦ.ΛΞΡΜΖΠ ΔΠΠΙΗΠ (ΒΙΠ) ΚΖΣΛΙΠ ΣΥΟΡΜΗΠ ΞΔΟΗΒΙΙΛΡΠ ΛΞΡΜΖΠ ΚΖΣΛΙΥΛ ΚΖΣΛΗΥΛ ΒΗΚΖΣΛΗΠ ΔΠΠΙΗΠ (ΒΙΠ) ΚΖΣΛΙΠ ΚΖΣΛΗΠ ΒΗΚΖΣΛΗΠ ΚΖΣ/ΥΛ Ζ/ ΡΖΙ/ΛΗΥΛ & ΗΡΥΛ ΔΠΠΙΗΠ (ΒΙΠ) ΚΖΣΛΗΠ ΞΙΖΟΦΟΗΠ ΗΡΥΛ Ξ ΛΞΖΥΛ ΚΖΣ/ΥΛ ΚΖΣ/ΥΛ ΔΚΞ ΛΞΖΠ ΚΖΣΛΙΠ ΚΖΣΛΗΠ ΚΖΣΛΗΥΛ ΚΔΡΙΙΔΗΥΛ ΚΔΡΙ/ΟΥΛ ΔΚΞ ΚΖΣΛΙΠ ΚΔΡΙΙΔΗΥΛ- ΚΔΡΙΙΟΠ ΚΖΣΛΗΥΛ ΟΥΖΠ & ΗΗΖΠΖΠ ΞΙΡΔΣΛΔΗ ΟΖΡΖΠ (ΣΛΗ) ΚΖΣΛΙΠ ΟΥΖΠ ΗΗΖΠΖΠ Ξ ΚΖΣ/ΥΛ ΟΥΖΠ & ΗΗΖΠΖΠ ΟΖΠ (ΜΛΖ) ΚΖΣΛΙΠ ΟΥΖΠ ΗΗΖΠΖΠ Ξ ΚΖΣΛΗΥΛ ΗΛΚΗΠ Η ΗΗΖΠΖΠ ΗΗ (ΣΗΠ) ΚΖΣΛΙΠ ΗΛΚΗΠ Ξ ΚΖΣΛΗΥΛ Ζ/ Η ΞΙΖΟΦΟΗΖΠ ΡΟΠ ΚΖΣΛΙΠ ΞΙΖΟΦΟΗΠ Ξ ΚΖΣΛΗΥΛ ΟΡΥΛ ΞΟΥΛ ΞΙΡΔΣΛΔΗ ΟΖΡΖΠ (ΣΛΗ) ΖΙΔΡΟΛΗΥΛ ΚΖ/ΥΛ Η ΚΖΣ/ΥΛ Ξ/ΥΛ ΞΙΡΔΣΛΔΗ ΟΖΡΖΠ (ΣΛΗ) Π/ΗΠ & ΗΣΔΗΟΗΠΖΠ ΞΔΟ/ΛΡΠ & ΦΠ. ΞΟΥΛ ΟΖΠ (ΟΔΠΡΗ) ΚΖΣΛΙΠ ΟΡΥΛ ΞΟΥΛ ΞΙΖΟΦΟΗΠ - ΚΖΣΛΙΠ ΠΞΛΠ- ΞΔΟΗΛΒΙΙΛΡΙΠ Ξ 0 ΒΗΚΖΣΛΗΖΠ ΗΗΖΠΖΠ & ΡΔΣΛΙΗΠ ΞΔΗΟΗ ΗΛΚΙΠ ΗΗΖΠΖ Η ΡΔΣΛΙΗΠ Ξ ΞΙΗΡΗΠΚΗΖΠ ΡΔΣ/ΗΠ & ΔΞΗ/ΛΗΠ ΗΗ (ΚΡΗΙΖΛΖ) ΡΔΣΛΙΠ ΞΙΗΡΗΠΚΗΖΠ ΔΞΗΗΛΥΛΗΠ ΔΦΟ/ΛΥΛ ΚΖΚ. & ΦΠ.ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ ΔΚΞ ΚΖΚΡΗΠ - ΦΠΗΠ ΚΖΣΛΗΥΛ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ ΙΗΥΛ ΗΥΛΛΗΛΥΛ ΚΖΣΛΗΠ ΙΗΥΛ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ & ΡΔΣ/ΗΠ ΙΗΥΛ ΗΥΛΛΗΛΥΛ ΚΖΣΛΙΠ ΡΔΣΛΙΗΠ ΙΗΥΛ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ & ΡΔΣ/ΗΠ ΙΗΥΛ ΟΖΡΖΠ (ΖΟΙΔΗ) ΚΖΣΛΙΠ ΡΔΣΛΙΗΠ ΙΗΥΛ 19

20 ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ ΡΥΛ ΙΗΥΛ ΡΟΠ ΚΖΣΛΙΠ ΡΔΣΛΙΗΠ ΙΗΥΛ ΞΙΠΡΗΥΛ ΡΔΣΛΥΛ & ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ ΡΖΠ ΡΔΣΛΖΠ (ΗΥΛΛΗΛΥΛ) ΡΔΣΛΙΠ ΞΙΠΡΗΥΛ ΡΔΣΛΥΛ 0 ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ & ΡΔΣ/ΗΠ ΙΗΥΛ ΗΥΛΛΗΛΥΛ ΚΖΣΛΙΠ ΡΔΣΛΙΗΠ ΙΗΥΛ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ ΦΡΗΖΠ ΟΥΖΠ ΔΥΞΛΗ Λ.ΖΛΠ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ ΕΥΦΖΠ ΟΥΖΠ & ΡΙΙΗΔΟΔΗΥΛ ΔΥΞΛΗ Λ. ΖΛΠ ΔΥΞΛΗΖΠ ΒΗΡΔΣΛΙΗΠ ΔΥΞΛΗ Λ. ΖΛΠ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ & ΡΔΣ/ΗΠ ΡΟΦΗΚΥΛ ΔΥΞΛΗ Λ. ΖΛΠ ΜΗΞΗΖΠΖΠ ΦΠΗΥΛ ΞΟΥΛ Η ΔΥΟΗΖΠ ΚΖΣΛΗΖΠ ΔΥΞΛΗ Λ. ΖΛΠ ΔΥΞΛΠ ΦΡΗΖΠ ΟΥΖΠ ΔΥΞΛΠ ΕΥΗΖΠ ΟΥΖΠ ΔΥΞΛΠ ΒΗΡΔΣΛΙΠ ΔΥΞΛΠ- ΚΖΣΛΙΠ ΡΟΦΗΚΥΛ ΔΥΞΛΠ ΚΖΣΛΙΠ ΔΥΞΛΗΠ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΔΥΞΛΠ Ξ ΠΙΗΠ & ΦΠΗ ΞΔΟ/ΛΡΠ ΔΠ/ΛΗΖΠ ΠΙΠ ΞΔΟΗΒΙΙΛΡΙΠ ΔΥΞΛΗΠ, ΦΡΗΖΠ ΟΥΖΠ Η ΟΡΗ ΞΔΟΗΒΙΙΛΡΠ ΔΠΠΙΗΠ (ΒΙΠ) ΔΥΞΛΗΠ, ΕΥΦΖΠ ΟΥΖΠ Η ΡΗΛ ΞΔΟΗΒΙΙΛΡΠ ΔΠΠΙΗΠ (ΒΙΠ) ΔΥΞΛΠ ΦΡΗΖΠ ΟΥΖΠ ΔΥΞΛΠ ΕΥΦΖΠ ΟΥΖΠ Η ΡΗΛ ΞΔΟΗΒΙΙΛΡΠ ΞΔΟΗΒΙΙΛΡΠ ΗΗ (ΚΡΗΙΖΛΖ) ΞΔΟΗΒΙΙΛΡΙΠ ΗΡΗΖΠ ΡΖΠ ΡΔΣΛΙΗΠ Η ΤΖΦΗΥΛ ΠΠΡΖΚΡΥΛ ΞΔΗΟΗ ΞΙΖΟΦΟΗΖΠ ΗΛΚΗ Λ. ΖΛΠ ΞΙΖΟΦΟΗΠ ΔΗΔΡΗΠ ΞΙΖΟΦΟΗΠ ΞΙΖΟΦΟΗΖΠ ΗΥΛΛΗΛΥΛ ΞΙΖΟΦΟΗΠ Ξ Ξ ΞΙΖΟΦΟΗΖΠ ΔΠ/ΖΠ ΞΙΖΟΦΟΗΠ Ξ ΞΙΖΟΦΟΗΖΠ ΞΔΗΟΗ ΞΙΖΟΦΟΗΠ Ξ ΞΙΖΟΦΟΗΖΠ ΗΛΗ (ΔΟΟ) ΞΙΖΟΦΟΗΠ Ξ ΞΙΖΟΦΟΗΖΠ Η ΡΖΙ/ΛΗΥΛ ΖΛΠ ΞΙΖΟΦΟΗΠ ΗΡΥΛ Ξ ΞΙΖΟΦΟΗΖΠ Η ΡΖΙΔΚΡΗΖΠ ΣΟΞΔΗ ΖΛΠ ΞΙΖΟΦΟΗΠ ΡΖΙΔΚΡΗΖΠ Ξ ΞΙΖΟΦΟΗΖΠ ΚΔ ΔΦΟΚΔΠ ΠΡΖ ΒΗΦΡΟΗΖ ΠΡΔΟΔΠ ΔΙΙΠ (ΙΚΗ) ΞΙΖΟΦΟΗΠ ΒΗΦΡΟΗΠ Ξ ΚΖΣΛΗΥΛ ΞΙΖΟΦΟΗΥΛ & ΔΞΗΗΛΥΛΗΥΛ ΚΖΣΛΙΠ ΞΙΖΟΦΟΗΖΠ Η ΔΞΗΗΛΥΛΗΥΛ Ξ 20