CONTACT 1 MARS 1998 CONTACT 2 JUIN 1998

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "CONTACT 1 MARS 1998 CONTACT 2 JUIN 1998"

Transcript

1 Η ΑΠΟΓΔΛΣΙΩΗ ΣΩΝ ΣΔΤΥΩΝ ΣΟΤ CONTACT ΔΓΙΝΔ ΑΠΟ ΣΗΝ ΜΑΡΙΑ ΦΛΔΣΟΡΙΓΟΤ ΔΠΙ 20 ΔΣΗ ΣΑΜΙΑ ΣΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ A.P.F. fu Υ. ΤΜΒΟΤΛΟ Γ' ΑΘΗΝΑ ΣΟ Υ. ΔΣΟ ΝΔΑ ΔΙΡΑ 1 57 CONTACT 1 MARS ème Congrès National: ''Enseigner le français à l'aube de l'an 2000''. 2. Κεληξηθή Δπηηξνπή Δηδηθώλ Μαζεκάησλ. Γεπηέξα Réseau Vidéo Correspondance. D'Allemagne, D'Argentine IFA: Le Bureau jeunesse et sports. 5. Pour apprendre et se former avec des stages en France: CÉLA, CLA, IMEF, CAREL, TARN et CAMPUS. 6. Πξνθήξπμε ηνπ έξγνπ ησλ ΔΠΠΔ, ΔΠΔΑΔΚ/Δλέξγεηα 1.1.α. 7. ρνιεία Δθαξκνγήο Πεηξακαηηθώλ Πξνγξακκάησλ Δθπ/ζεο''. 8. Πξνθήξπμε γηα ηελ ππνβνιή ησλ πξνηάζεσλ επηκόξθσζεο γηα ζηειέρε ηεο Δθπαίδεπζεο. Αγιαΐα Γαιαλνπνύινπ 9. PCE ''Pédagogie différenciée'' Anna Triantaphyllou 10. Courrier des lecteurs. 11. La Fonction du mot isolé dans l'enseignement/apprentissage des Langues-Cultures Étrangères. Catherine Kiyitsioglou-Vlachou 12. Langues vivantes: toutes les raisons d'agir. Denis Paget 13. Parents, quelle(s) langue(s) vivante(s) choisir? 14. Le Texte: Outil de travail-démarche d'enseignement, M. Pateli 15. Les Nouvelles Technologies au service des enseignants. Maria Damaskou 16. ''Coupe du Monde''- Propositions d'exploitation pédagogique. Mireille Voyatzi 17. ''Coupe du Monde''- Fiche pédagogique. Sophie Efthymiadou 18. Pédagogie-Didactique: Lire en français avec la collection ''Lecture facile des éditions Hachette'' proposé par M. Grigoriou. CONTACT 2 JUIN o ΤΝΔΓΡΗΟ ΚΑΘΖΓΖΣΧΝ ΓΑΛΛΗΚΖ ( Αζήλα 1-4 /10/1998) 3. Nouvelles Éditions. Explolangues. 4. IFA: Nouvelle Formation Commerciale Universitaire. 5. IFA: 2ème Concours d'écriture pour adultes. 6. H Eπηκόξθσζε ησλ εθπ/θώλ ζηα θξάηε ηεο επξσπατθήο Έλσζεο. εκηλάξην πλδέζκνπ 3-8/11/1997. Μαξία Ζιηάδνπ 7. Αλαιπηηθό Πξόγξακκα θαη Πξνγξάκκαηα Κηλεηηθόηεηαο. Γ. Μπαγάθεο

2 8. Le Reportage du journal télévisé en vue de son intégration - exploitation en classe de langue. Marina Arghyroudi 9. De certaines façons anciennes et nouvelles de faire du théâtre avec les enfants au milieu scolaire. Ζélène Beauchamp 10. Colloque international 25-26/6/1998 de la FIPF. Pré programme. 11. Fiche pratique: Le débutant et les monuments. Νeela Rao 12. Fiche pratique: Le débutant et les français. Νeela Rao 13. Initier les élèves à la lecture de la presse française avec ''Okapi''. Anna Grzegorowska 14. Enseigner avec TV5. Monique Zouberis et Gisela Kubel 15. La Créativité lexicale en français. Henriette Walter 16. Courrier des lecteurs. CONTACT 3 SEMPTEMBRE Des Manifestations socio-culturelles au cours du FLE. Traiter des dimensions psycho-sociales des expressions de nuptialité et de modes de vie commune. Argyro Proscolli 3. Enseigner avec TV5, 8 fiches pédagogiques. Teresa Capece et Véronique Le Dreff 4. La Notion de besoin dans l'enseignement du français sur objectifs spécifiques (F.O.S.) aux établissements supérieurs grecs. Anna Alikioti, Thérèsa Fotiadou. 5. Mots préférés. 6. Programme du 3e Congrès des Professeurs de français ''Enseigner le français à l'aube de l'an 2000'' 1-4 Octobre Courrier des lecteurs. 8. ΘΔΜΑΣΑ ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΧΝ ΔΞΔΣΑΔΧΝ Tεηάξηε 1 Ηνπιίνπ Νouvelles Éditions. 10. Femmes aujoud'hui et Portraits de Femmes. Alain Kimmel 11. Δθκάζεζε γαιιηθήο ζε ζρνιηθό πεξηβάιινλ κε απμεκέλν πνζνζηό ζρνιηθήο απνηπρίαο Παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Κηλεηηθόηεηαο πνπ πινπνίεζε ν ύλδεζκνο Καζεγεηώλ Γαιιηθήο Γιώζζαο Π.Δ. 3 8/11/1997. Αγιαΐα Γαιαλνπνύινπ 12. Réforme 2000 Élaboration des situations d'évaluation pour les apprenants. Catherine Kiyitsioglou-Vlachou 13. Comment enseigner la traduction Une approche didactique. Maria Pateli, Maître de Conférence 14. Auto Formation des Adultes Techniques de la lecture de documents pour la recherche. Eπαγγειία Καγθά CONTACT 4 DÉCEMBRE ème Congrès: Enseigner le français à l'aube de l'an 2000''. 3. Paris 2000 Xe Congrès de la FIPF. Annie Monnerie-Goarin

3 4. ΠΟΚΑΞΔΓ : εκηλάξην Nouvelles Éditions. 6. Θέκαηα Παλειιελίσλ Δμεηάζεσλ Γαιιηθήο Γιώζζαο Ioλίνπ Παλεπηζηεκίνπ ( Αζήλα ). 7. Le Débutant et la Mode Fiche pratique. Neela Store Rao 8. Francophonie: Textes des apprenants ( ). 9. Allons en France Sophie Efthymiadou 10. Enseigner avec TV5 ''À la manière de funambule''. D. Martineau 11. L'Art d'enseigner. Danièle Sallenave et Philippe Meirieu 12. Évaluer, c'est former. André de Peretti 13. Τπνινγηζηηθέο θαη Γηθηπαθέο Σερλνινγίεο γηα ηελ εθπ/ζε. Ζ πεξίπησζε ηνπ πηινηηθνύ πξνγξάκκαηνο ΟΓΤΔΑ. Παλαγηώηεο σηεξόπνπινο 14. IFA: Formation continue pour les professeurs de français. 15. Courrier des lecteurs. CONTACT 5 MARS Le français à l'aube de l'an Jacques Pécheur 3. ''Dictionnaire de noms de marques courants''. 4. Essais de LEXICULTURE ordinaire. Robert Galisson 5. Échanges Enseignants. 6. Nouvelles Éditions. 7. Profession Lycéen. Sébastien Langevin, FDLM Nouvelle école, vieilles angoisses. Didier Kunz 9. Zinédine Zidane le rassembleur. Karim Nedjari 10. Rencontrer la musique française d'aujourd'hui : Fiches et Démarches pédagogiques. Michel Boiron Mai 1999: le bicentenaire de naissance d'honoré de Balzac. Anna Cavoura 12. Réflexions et chantiers de recherche sur l'interlangue. Georges Androulakis 13. Pratiques de classe multimédia Internet au service des professeurs de français. Carmen Vera Perez, FDLM L'Intégration de l'outil informatique dans l'acte didactique provoque-t-il un changement d'habitudes dans l'enseignement apprentissage d'une langue étrangère? Maria Damaskou 15. Le Journal de jeunesse de Delacroix: Dante et Byron en Abyme. Dr E. Kanga 16. Courrier des lecteurs. 17. Résultats du concours de la Francophonie. CONTACT 6 JUIN Le défi du traducteur. Constantin Tégos 3. Réussir la synthèse (B3 DALF). Elisabeth Polychronidou

4 4. Astérix: Film, Mythe et Histoire : Fiche pédagogique. Françoise Ploquin 5. L'art comme moyen d'enseignement d'une langue étrangère. Vassiliki Coraka 6. Interview avec Gérard Klein en Auvergne. 7. Cahier de vacances. 8. Le dessin humoristique dans la classe de langue. Th. Tsolka 9. Bonjour, ça va? - Apprendre et créer. Poly Rentzetopoulou 10. Courrier des lecteurs. 11. Delf A1 ( -16, +16 ans ). 12. Nouvelles Éditions. CONTACT 7 SEPTEMBRE La porte de l'école est-elle ouverte? Vera Dilari 3. Ζ Βηβιηνζήθε ηνπ Παηδαγσγηθνύ Ηλζηηηνύηνπ: Καηαθηήζεηο θαη πξννπηηθέο. Αλαζηαζία Κσζηάθε 4. Θέκαηα Ηνλίνπ Παλεπηζηεκίνπ ( Αζήλα ). 5. Le DICO, L'autre...dictionnaire français. C. Tégos 6. Nouvelles Éditions. 7. Descriptif de la préparation du cours sur l'unité: Prise dans la méthode: Allô France 2, éd. Larousse. M. Mastora 9. Xe Congrès de la FIPF : du 17 au 22 Juillet La rédaction ou la génèse de la réfléxion. Flore Bonnell 11. Δπξσπαїθά πξνγξάκκαηα: Ζ ζπκβνιή ηνπο ζηε δεκηνπξγία εθπ/θήο θαη επηζηεκνληθήο θηλεηηθόηεηαο. Α. Γαιαλνπνύινπ 12. Dans quel sens entendez-vous le mot de Zola selon lequel l'œuvre de Balzac est une ''zoologie humaine?''. E. Polychronidou 13. Courrier des lecteurs. CONTACT 8 DÉCEMBRE Francophonie IFA Formation continue pour les professeurs de français. 4. À mi-chemin entre l'utopie et la réalité. Alain Bouvier 5. Synthèse DALF B1/B3. Varvara Stylianou et Nicole Mobillotte 6. DELF: Tableau descriptif des épreuves à compter de Mai Θέκαηα Παλειιελίσλ Δμεηάζεσλ (Γεπηέξα 12 Ηνπιίνπ 1999). 8. Hommage à Gisèle Vivier. Elisabeth Polychronidou 9. Γηαπνιηηηζκηθέο Γηδαθηηθέο Πξνζεγγίζεηο. Υξηζηίλα Βέηθνπ ΑCTIVITÉS DE NOËL 10. L'ABC de Noël, Noël info, Jeux de Noël I, Άγηα Νύρηα (Κώζηαο Κσλζηαληίλνπ), Vive le vent (chanson), Jeux de Noël II, Les lettres du père Noël, Sablés de Noël (recette), La Bûche de Noël (recette), Carte de Noël (brico), Noël au pays de Jésus texte et

5 compréhension écrite, Brico: Un Théâtre d'ombres, Οδεγίεο: Patrons, Rebus Astuces. Δπηκέιεηα νθία Δπζπκηάδνπ 11. Απόερνη ηνπ πξνγξάκκαηνο Δπξσπατθήο πλεξγαζίαο ''Pédagogie Différenciée''. Άλλα Σξηαληαθύιινπ 12. ERMIS: Programme d'éducation sur l'intégration des Nouvelles Technologies à l'apprentissage des langues. Alex. Kouroutaki 13. Τπεξεζίεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ζην ειιεληθό δίθηπν ζρνιείσλ. Γηώξγνο Παπαδόπνπινο Μηράιεο Καξακάλεο 14. Pour une lecture plurielle de Baudelaire en classe de langue: ''La Beauté''. Ioanna Papaspyridou 15. Le compte rendu: Comment réussir à l'épreuve de compte rendu. Constantin Tégos 16. L'Intérêt de choisir ''Ça Va''! Isabelle Normand 17. Méthode : Bien Joué 1! Considérations générales sur la méthode et exploitation pédagogique d'une unité. Marianthe Grigoriou CONTACT 9 MARS Application didactique de l'internet. Carmen-Vera Perez 3. Fiche pédagogique (multimédia). Maryse Baeza 4. La chose et le mot. FDLM 304, Pierre-Yves Roux 5. L'Exposé : Unité B4-DALF. C. Tégos 6. Dossier Exemple : La Violence à l'école. DOSSIER : FEMMES 7. Françaises: Liberté, Égalité, Différences. Introduction, Portraits de Femmes, Sartre et les cas d'hystérie féminine dans ''Le scénario Freud''(Ritsa Tromaridou), L'image de la femme dans la sculpture de Salvador Dali (H. Boucouvala), Toulouse Lautrec Présenté à Athènes, présent dans nos cœurs (Vicky Lyga), La comédie Humaine du savoir (Elisabeth Badinter), Les mystères de la pucelle (Michel Peyramaure), Henry de Montherlant (Maria Fletoridou), Ζ γπλαίθα κέζα απ' ηε ινγνηερλία (Lojka Avayanos). 8. Υηίδνληαο ηελ Δλσκέλε Δπξώπε. Νίθε Παππά 9. Κέληξν Δξεπλώλ γηα ζέκαηα ηζόηεηαο. 10. Πξνώζεζε ηεο ηζόηεηαο κεηαμύ ησλ δύν θύισλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 11. Γεληθή Γξακκαηεία Ηζόηεηαο. 12. Les Centres de ressources de langues: Comment passer d'une logique de l'enseignement à une logique de l'apprentissage. 13. Aηθαηεξίλε Κηγηηζηόγινπ-Βιάρνπ, ρ. ύκβνπινο Ν. Πεηξαηά. 14. Πεηξακαηηθά Πξνγξάκκαηα Ξέλσλ Γισζζώλ ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ ΔΠΠΔ. Άλλα Σξηαληαθύιινπ 15. Les Personnages sympathiques dans les comédies de Molière. Elisabeth Polychronidou 16. Courrier des lecteurs.

6 CONTACT 10 JUIN L'Ambition dans les tragédies de Pierre Corneille. Elisabeth Polychronidou 3. La question de la série en peinture. Oπξαλία Aπγνπιέα 4. Pédagogie différenciée et enseignement des langues vivantes. Aξγπξώ Πξόζθνιιε 5. La Pédagogie différenciée: Una application dans le cadre de l'enseignement public. Bαζηιηθή Λύγθα 6. EVLANG: S'ouvrir aux langues. Eπαγγειία Kαγθά 7. Πξνθήξπμε θαη Θέκαηα ΑΔΠ Le groupe théâtral du Département d'études Françaises. Πεγή Kνπηζνγηαλλνπνύινπ DOSSIER : MUSIQUE 9. Parcours historique de la musique française et Panorama des compositeurs classiques français (Ζélène Βνucouvala), Auteurs- Interprètes français d'autrefois et d'aujour'hui (Ritsa Tromaridou), Le tour de France des Festivals de l'été, ''La fête de la musique'' Qu'est-ce que c'est?, La chanson timbrée (Louis-Jean Calvet - FDLM 235), De twist en rap (Patrice Julien FDLM 257), Le monde vu à travers les instruments de musique et Un petit génie nommé Mozart (Sophia Efthymiadou). 10. Présentation d'un modèle de plan de cours : Bien Joué 1, Unité 4. Marianthi-Elisabeth Mastora 11. Comment rédiger une lettre de réclamation et de motivation. Unité A3 Delf I 2ème écrit. Constatin Tégos 12. La préposition ''avec'' et sa restitution en grec dans le cadre d'une approche contrastive. M. Pateli 13. Courrier des lecteurs. CONTACT 11 OCTOBRE ΘΔΜΑΣΑ ΔΞΔΣΑΔΧΝ, Πέκπηε 29 Ηνπλίνπ Θέκαηα εμεηάζεσλ Ηνλίνπ Παλεπηζηεκίνπ, Πέκπηε Échanges scoraires. 5. Eveil aux langues comme facteur de développement des stratégiesd'apprentissage des langues vivantes. E. Kanga Formation à l'intervention en pédagogie différenciée dans les classes de langues. Anna Triantafyllou 6. Κάπνηεο ζθέςεηο αλαθνξηθά κε ηηο έλλνηεο ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο δηεπηζηεκνληθόηεηαο ζηε δηδαζθαιία ησλ Ξέλσλ Γισζζώλ. Αγιαΐα Γαιαλνπνύινπ 7. L'autonomie dans l'apprentissage-enseignement des langues vivantes en milieu scolaire. Jana Cepcanyova 8. À la recherche du temps perdu. Λέιε Μπέε 9. La série dans l'œuvre de Claude Monet. Ourania Avgoulea

7 10. Le célibataire dans l'œuvre de G. de Maupassant. C. Sideri 11. Hommage à Pétros Papadopoulos. Ioanna Papaspyridou 12. Présentation d'un modèle de plan de cours. Méthode: ''Bien Joué 1'', Unité 4 :''On parle de l'école''. M-E. Mastora 13. Piège de multimedia: L'illusion de l'efficacité. Boris El Alaoui et Elisabeth Polychronidou 14. La Grèce bouge!!! Poly Rentzepopoulou 15. Ludothèque. Jeux. Sophia Efthymiadou 16. Courrier des lecteurs. CONTACT 12 DÉCEMBRE Annonces. 3. Français sur objectifs spécifiques: Présentation et compte rendu d'un atelier. Mania Tsitsa 4. Simulation globale: L'Hôtel (1ère partie). Michèle Bourdeau 5. Παξνπζίαζε εκπεηξίαο από ηε δηδαζθαιία Γαιιηθώλ ζε ΣΔΔ. 6. Français de Specialité (FOS). Μαξηιέλα Γύπαξε 7. Pour une approche communicative du réseau Internet et de l'apprentissage-enseignement du FOS. Maria Damaskou Jean Charitos 8. Morphologie du français: Le préfixe ''re-'' et ses variantes. Ourania Avgoulea 9. Le camembert, Sainte Catherine, Saint Nicolas. Pierre Janin 10. Approche pédagogique du questionnaire de l'adolescence. Myrsini Kalogeropoulou 11. ΑΔΠ, Κιάδνο ΠΔ 05 ( Kπξηαθή 1 Οθησβξίνπ 2000). 12. Enseignement des langues vivantes en Grèce (Syndicat ΟΛΜΔ). Mireille Breton 13. Transposer Transcrire - Traduire: Moyens d'approche comparatiste des contextes et d'apprentissage des langues. ( Xe Congrès Mondial, Paris). Constantin Tégos 14. TV5 invite les classes du monde entier à participer au grand concours ''Paroles de Lecteurs''. Michel Boiron 15. Francophonie Concours: ''Un album-photo, une bouteille à la mer''. Ambassade de France IFA. 16. Δπξσπαïθό έηνο Γισζζώλ Colloque Jean Racine: ''Présence de Racine''. V. Coraka 18. Dieu, le diable et l'abbé chez Prévert. E. Constadakopoulou 19. Un merveilleux instrument didactique: Perspectives grammaticales, textuelles et civilisationnelles. Nicole Poirié 20. Courrier des lecteurs. CONTACT 13 MARS Poèmes. C. Dima, M. Aζαλαζηάδνπ

8 3. Les symboles de la République française: la Marseillaise. Pierre Janin 4. La Révolution française en 30 questions. C. Servou 5. Simulation globale : L'Hôtel (suite et fin). M. Bourdeau 6. Enseigner la peinture dans une salle de classe. V. Coraka DOSSIER : NOUVELLES TECHNOLOGIES 7. En classe, plus rien ne sera comme avant. L. Bronner 8. Travailler le français avec canal rêve. B. Cord, C. Ollivier 9. Forums sur Internet, Le plaisir du Net, Internet en 9 questions, Les sites à ne pas manquer, On se dit tout! 10. Exploiter les ressources de l'internet en utilisant Internet. C. Vera Perez 11. FLL : Λνγηζκηθό θαη εθπ/θέο δξαζηεξηόηεηεο γηα ην κάζεκα ησλ μέλσλ γισζζώλ. Μόληθα Γαβξηειίδνπ 12. Fiche pédagogique : Cuisinons grâce à Internet. 13. Fiche pédagogique : Visitez le château de Versailles. 14. Les Jappeurs. 15. Diversité en milieu scolaire. J. Cepcanyova 16. 4ème Congrès National des Professeurs de français. 17. Colloque International pour les Nouvelles Technologies. 18. Courrier des lecteurs. CONTACT 14 JUIN Le Document authentique dans une optique de renouvellement. Aglaé Katraki 3. La Bande Dessinnée. 4. Une chanson en classe de langue. C. Servou 5. Διιελνγαιιηθή ύκπξαμε γηα ηε γαιιηθή γιώζζα θαη ηνλ πνιηηηζκό. Γ. ηεξγίνπ 6. La Formation en question. DOSSIER : AMOUR 7. Séduire : 10 ruses qui marchent. N. Papatheodossiou 8. La femme aimée sous son double aspect dans la poésie de Charles Baudelaire. 9. Les pages forment le matériel pour le concours et ont été récueillies par Sophia Efthymiadou 10. Le Matériel proposé dans Okapi No 620, 622, 630, 636, 654, 676. Les clés de l'actualité Junior No 280, 363, 434, Diversité en milieu scolaire. J. Cepcanyova 12. La Vision du monde chez Pascal. Dimitra Hadjiaghelaki 13. Δπηκόξθσζε γηα ηε δηαθνξνπνηεκέλε παηδαγσγηθή ζηε Γηδαθηηθή ησλ γισζζώλ. Άλλα Σξηαληαθύιινπ 14. Année Européenne des Langues Séminaire de Septembre 2001.

9 CONTACT 15 SEPTEMBRE Ζ Δθπ/ζε εθπαηδεπηώλ θαζεγεηώλ μέλσλ γισζζώλ ΔΑΠ. 3. Δπξσπατθό πκπόζην.canal Rêve. 4. Vous avez dit objectifs? Lester Jao 5. L'Enseignement la la phonétique : nécessité ou outopie? Maria Pateli 6. Δηθνληθέο εθπαηδεπηηθέο δηαθνπέο ζηε Νίθαηα ηεο Γαιιίαο. Α. Κνζζπβάθε, Κ. Καξακαλώιε 7. Δnseigner les futurs. A. Sailler 8. Situations globales et productions romanesques. J.-M. Caré 9. En mémoire d'andréas Embeirikos. Ioanna Papaspyridou 10. Ζ Φνηληθηά Από ηνλ Όκεξν ζηνλ Αndré Chénier. Φάλεο Κσζηόπνπινο 11. Molière, comédien du Grand Siècle et sa pièce. Constantin Voulgaridis 12. Comparaison entre deux personnages d'ingénues. Elisabeth Polychronidou 13. La Vision du monde chez Pascal (suite et fin). Dimitra Hadjiaghelaki 14. Une note de synthèse. Vassiliki Coraka 15. Courrier des lecteurs. CONTACT 16 DÉCEMBRE Δπξσπατθό πκπόζην. Νάληηα Παπαζενδνζίνπ. 3. Le texte littéraire comme support en classe de FLE. A. Katraki 4. Le scénario: une nécessité pour l'exploitation pédagogique efficace des multimédias. Maria Damaskou 5. Confession d'un album de photos légendées, souvenir de votre voyage aux îles Marquises. 6. ρέδην καζήκαηνο. Θενδώξα Λενληαξίδνπ DOSSIER : THÉÂTRE 7. Charte du jeune spectateur au Nouveau Théâtre d'angers. Françoise Deroubaix 8. Pourquoi utiliser le théâtre en classe des langues? Efi Calamara 9. Paroles d'enseignants, paroles de comédiens, paroles d'élèves. 10. La classe-spectacle ou la leçon mise en scène. Pighi Koutsoyannopoulou 11. L'Évolution du lieu théâtral. Sophia Efthymiadou 12. H Θεαηξηθή πξάμε ζηα γισζζηθά καζήκαηα. Αγιαΐα Γαιαλνπνύινπ 13. Tous en scène. 14. Le plaisir du texte théâtral. M. Mégevand 15. Au plaisir d'arlequin. 16. L'Exploitation d'un dialogue théâtral. Dr Maria Fletoridou

10 17. Fiche pédagogique ''À l'école du théâtre''. J.-M. Caré 18. Jouer une comédie d'aristophane en français: Une expérience scolaire. M. Kontzageorgi 19. Jean Gireaudoux au théâtre. Dimitra Hadjiaghelaki 20. Approche au théâtre cornélien. E. Polychronidou 21. C'est toujours le voyage qui polit un art. Ariane Mnouchkine 22. Βηβιηνπαξνπζίαζε : Vers une classe active, Dans une classe active. Ioanna Kritikou-Antoniou 23. Courrier des lecteurs. CONTACT 17 MARS Le e-groupe. Objectifs et applications pédagogiques. K. Karamanoli, A. Kossyvaki 3. Bηβιηνπαξνπζίαζε. 4. L'Interculturel en classe du FLE. A. Anguelopoulou, C. Chra 5. L'Euro : la monnaie des Européens. Bianka Stiastna 6. ΘΔΜΑΣΑ ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΗΟΤΝΗΟΤ DOSSIER : JEUX 7. Jeux d'écriture en classe de FLE. M.-C. Anastassiadi 8. Ballade sur Athènes. Sophie Efthymiadou 9. Apprendre en jouant! Pourquoi pas? Vera Dilari, V. Lyga 10. Mots croisés et jeux de mots. M. Corbellari 11. Bηβιηνθξηηηθή. 12. Le bulletin météorologique télévisé. Marina Arghyroudi 13. Tours et les châteaux de la Loire 14. Une chanson en classe de FLE. C. Servou 15. Courrier des lecteurs. CONTACT 18 JUIN Stages Septembre L'Amour. A. Anguelopoulou, C. Chra 4. L'Interculturel. M. Alexandridou 5. Entretien avec Pierre Bourdieu. L. Porcher 6. Peut-on lutter contre la mondialisation? D. Rolland 7. La francophonie contre les inégalités. M. Dupuis 8. Eπξσπατθό έηνο γισζζώλ Δξσηεκαηνιόγην γηα ηε γλώζε θαη ηε ρξήζε μέλσλ γισζζώλ ζην Γήκν Αγ. Βαξβάξαο. 9. Rentrée. 10. Victor Hugo. M. Agulhon 11. Le flâneur des deux rives de G. Apollinaire. D. Hadjiaghelaki 12. Pour analyser un site internet. D. Elder 13. Le karaoké grâce à l'internet. C.V. Perez 14. Aπόπεηξεο νξηζκνύ ηεο γαιιηθήο γιώζζαο σο γιώζζαο εηδηθόηεηαο ( Langue de spécialité ). Θεξεζία Φσηηάδνπ

11 CONTACT 19 SEPTEMBRE To Porfolio γισζζώλ θαη νη δπζθνιίεο ζηελ εθηίκεζε ησλ επηπέδσλ ηεο γισζζηθήο επηθνηλσληαθήο ηθαλόηεηαο. Αξγπξώ Πξόζθνιιε 3. Ζ Δπξσπατθή δηάζηαζε ζηελ εθπαίδεπζε κέζα από ηελ πξαγκαηνπνίεζε επξσπατθώλ πξνγξακκάησλ. Δ. Καγθά 4. Γηα ηε δηδαζθαιία-εθκάζεζε ηεο μέλεο γιώζζαο ζην δεκνηηθό. Μαξηάλζε Γξεγνξίνπ 5. ΘΔΜΑΣΑ ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΧΝ ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΗΟΤΝΗΟ ΘΔΜΑΣΑ ΑΔΠ ΟΚΣΧΒΡΗΟ Écriture créative en ligne : un roman par courriels. F. Durel K. Winnicka 8. Enseignant et multimédia : le partage des rôles. Y. Loiseau 9. Pour une réfléxion sur la dyade : textes littéraires et communication didactique. Aglaé Katraki 10. Σν 2ν Γ/ζην Αγ. Βαξβάξαο ζηα βήκαηα ηεο Δπξώπεο κε όρεκα ηε Γαιιηθή Γιώζζα. Παηδαγσγηθή Οκάδα Δθπαηδεπηηθώλ 11. Bicentenaire de la naissance de Victor Hugo. N. Tassopoulou. A. Kalyva 12. Fiches pédagogiques. 13. Le flâneur des deux rives de G. Apollinaire (suite et fin). Dimitra Hadjiaghelaki 14. La notion et le rôle de la morale au XVIIIe siècle. E. Polychronidou CONTACT 20 DÉCEMBRE Le système de la négation en français moderne. K. Forakis 3. Produire une suite de texte. Y. Canier DOSSIER : CINÉMA 4. Le septième art. E. Polychronidou 5. Le septième art : le cinéma. N. Mobillotte, B. Stylianou 6. Comment un film devient un concours pour la télé. D. Cornaviera 7. Film et recherche. Anna Triantafyllou 8. Des films français dans les classes de FLE; Deux ans d'expérience. Elisabèthe Stamati 9. Aθηέξσκα ζηνλ Βίθηνξα Οπγθώ. Κ. Καξακαλώιε 10. Γηαγσληζκόο ΑΔΠ Lettre appel au volontariat. 12. Les Fleurs du mal. Fanis Costopoulos 13. De la morale au XVIIIe siècle. Jean Nicolopoulos 14. BΗΒΛΗΟΠΑΡΟΤΗΑΖ.

12 CONTACT 21 MARS Journée pédagogique. 3. Δλεκέξσζε γηα ην Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό Γισζζνκάζεηαο (ΚΠΓ). 4. Des objectifs aux compétences. Argyro Proscolli 5. L'Interculturel dans les manuels français d'apprentissage du FLE. Blanca Stiastna 6. Corrigé du Concours d'aeπ élaboré par C. Voulgaridis. 7. L'épreuve de langue au Sorbonne 1er degré. K. Forakis 8. Emile Zola, Homme Libre. Dimitrios Roboly 9. Marcel Aymé : To ζεαηξηθό έξγν ηνπ θαη ε επνρή ηνπ (A' Mέξνο). Xξπζνύια Mελαΐδε 10. Marcel Proust : L'Amour du narrateur pour Albertine. Nicolas Christodoulou 11. Courrier des lecteurs. CONTACT 22 JUIN Πνιηηηζκηθή θαη δηαπνιηηηζκηθή δεμηόηεηα: κεξηθέο παξαηεξήζεηο. Άλλα Σξηαληαθύιινπ 3. De la langue de spécialité à la situation de communication. G. Mercelot 4. 1er Prix au concours ''Francophonie 2003''. 5. 2ème Prix au concours ''Francophonie 2003''. 6. IFA: SEMINAIRE DE SEPTEMBRE. 7. Kξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό Γισζζνκάζεηαο ( ΚΠΓ ). 8. Ζνmmage à Mme Gisèle Vivier. E. Polychronidou 9. Congrès Mondial à Atlanta. 10. Figures de maître. F. Cicurel 11. Technique du Compte Rendu. C. Voulgaridis 12. L'Impréssionisme et la série dans la littérature. O. Avgoulea 13. La vision de la femme dans ''Les fleurs du mal''. D. Hadjiaghelaki 14. Marcel Aymé : To ζεαηξηθό έξγν ηνπ θαη ε επνρή ηνπ (Β Μέξνο). Xξπζνύια Mελαΐδε 15. Comment Balzac a-t-il réalisé dans ''Le père Goriot'' son dessein de créer des individus typiques. E. Polychronidou 16. Καηαλόεζε θεηκέλνπ πνιηηηζηηθνύ ελδηαθέξνληνο: Όιηβεξ Σνπίζη. νθία Δπζπκηάδνπ 17. Courrier des lecteurs. CONTACT 23 SEPTEMBRE Xème Salon du Livre. E. Polychronidou 3. Les coins lumineux d'athènes et de Paris. K. Karadimou, H. Stamataki ( Varvakion )

13 DOSSIER : ACTES 4. Pour une grammaire du sens ou une approche notionnelle et fonctionnelle de la grammaire. R. Gevaert 5. Paris en poésie De l'écriture à la lecture et de la lecture à l'écriture. R. Gevaert 6. La perspective interactive dans l' enseignement de l'oral: du message mixte au jeu de rôle. M. Arghyroudi 7. La littérature en classe de FLE, moyen ou objectif? C. Voulgaridis 8. Projets de télécollaboration; un défi pour le professeur de FLE. Diana Kakari. 9. Écrits créatifs: pistes d'écriture créative en classe de FLE. Aglaé Katraki 10. L'ordinateur au service de l'enseignement. Maria Papaioannou 11. Interdisciplinarité et pédagogie de projet. Th. Fotiadou CONTACT 24 DÉCEMBRE Quelle grammaire pour un spécialiste du français? K. Forakis 3. Comment aborder l'interculturel ou bien L'interculturel en classe de langue. Jana Cepcanyova DOSSIER: TOUCHES DE LITTÉRATURE 4. Constance Dima, Yannis Yfantis, Mειίηα Σόθα, V. Papayanni, Αγιαΐα Καηξάθε, Σκήκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ, Μεηάθξαζεο θαη Μεηαθξαζενινγίαο, Μαξίλα Αξγπξνύδε. 5. Οη δηαδνρηθέο αλαζηάζεηο ηνπ νξακαηηζηή Βίθηνξνο Οπγθώ θαη ε αξζεληθή ηνπ ηδηνθπΐα. Α. Βιαβηαλνύ 6. Paul Eluard: Poésie de combat. Marianthe Bella 7. Littérature et Enseignement ludique. Découvrir la richesse du monde littéraire de façon ludique. A. Kalyva 8. To Iληεξλέη ζηε δηδαζθαιία ησλ Γαιιηθώλ. Μ. Μαινύηα 9. Fiche pédagogique: Gastronomie spéciale.. Σξηαληαθύιινπ 10. En mémoire d'octave Merlier. Irène Stouki-Papaspyridou 11. Πξόηαζε δηαζεκαηηθνύ ζρεδίνπ εξγαζίαο γηα ηελ Δπέιηθηε Εώλε. Ησάλλα Αλησλίνπ-Κξεηηθνύ 12. La comparaison de l'ancien et du nouveau. ''Programme analytique'' pour l'enseignement du FLE au lycée. Dimitra Hadjiaghelaki 13. Conférence Ministerielle à Athènes. 14. Courrier des lecteurs. CONTACT 25 MARS La pédagogie de l'oral. Maria Pateli 3. La dimension européenne de la culture. M. Vogopoulou 4. Écrits créatifs: Approches en classe de FLE. Aglaé Katraki 5. Genre et culture. Loukia Ethymiou 6. L'élaboration d'un journal dans le cadre d'un projet pédagogique. Ch. Galani

14 7. Fiche pédagogique: Jacques Brel. 8. Ζ ζέζε ησλ ηαηξώλ κέζα από ηελ αλαδήηεζε ηνπ ρακέλνπ ρξόλνπ. Ν. Υξηζηνδνύινπ 9. L'affaire Dreyfus (1ère partie). E. Polychronidou 10. Internet envahi. O. Ambry 11. Gouverner l'internet. O. Ambry 12. Courrier des lecteurs. CONTACT 26 AVRIL MAI - JUIN Méthode: C'est clair. 3. Aλαθνίλσζε Tύπνπ. 4. Annonces. 5. Marche aux flambeaux Poly Retzepoloulou 6. Des clips vidéo en classe de FLE. A. Triantafyllou 7. Les premiers Jeux Olympiques modernes à Athènes à travers la presse française. Z. Markopoulou 8. Van Gogh: Son art, sa maladie. O. Avgoulea 9. Molière: L'école des femmes. V. Louri Limniati 10. Voltaire: L'ingénu. D. Lambridou Nigault 11. Honoré de Balzac: Eugénie Grandet. N. Christodoulou 12. Ionesco: Rinocéros. C. Voulgaridis 13. J. Kessel: Le lion. K. Forakis 14. L'affaire Dreyfus (suite et fin). E. Polychronidou 15. Traduire au XXIème siècle: Tendances et perspectives. Constantin Tégos 16. Courrier des lecteurs. CONTACT 27 JUILLET AOÛT - SEPTEMBRE ΘΔΜΑΣΑ ΔΞΔΣΑΔΧΝ Γξαζηεξηόηεηεο Πεηξακαηηθνύ Λπθείνπ Βαξβαθείνπ. Α. Καηξάθε 4. Tous en réseau, La machine à remonter le temps, Les aventures pédagogiques des ''cités du monde''. FDLM Οη άλζξσπνη θαη ε ζάιαζζα. Δξγαζία 2νπ Γπκλαζίνπ Π. Φαιήξνπ. 6. Activités communicatives dans le cadre d'un cours de niveau faux-débutants. Dimitra Hadjiaghelaki 7. Extrait de communication au congrès de Chypre. 8. Constantin Voulgaridis 9. Οιπκπηαθό πλεύκα θαη εκπλεύζεηο Δξγαζία 3νπ Γπκλαζίνπ Αηγίνπ. 10. Les coins lumineux d'athènes. K. Karadimou 11. Ο κύζνο ηνπ Γνλ Ενπάλ ζην Δπξσπατθό Θέαηξν. Μ. Μαξή 12. Colette: Un demi siècle de sa mort. Sophie Tsirigoti 13. Étude d'une œuvre: ''Isabelle Bruges''. Agnès Matrahji 14. Courrier des lecteurs.

15 CONTACT 28 OCTOBRE - NOVEMBRE - DÉCEMBRE Γηαπνιηηηζκηθή Δθπ/ζε. Μαξία Μαινύηα 3. Quatre points de repère pour l'examen de la Certification en Langue Française Niveau B2 organisé par le Ministère de l'éducation Nationale. C. Tégos 4. Harmonisation du DELF et du DALF avec le cadre européen commun de référence pour les langues. 5. Μηα εθ' όιεο ηεο ύιεο ζπλέληεπμε ηνπ Γάιινπ Πξέζβε θ. Bruno Delaye ζηνλ Dimitri Béco. 6. Les coins lumineux d'athènes Solutions. K. Karadimou 7. L'illusion de l'erreur. C. Tégos 8. Quelques réflexions au sujet de la compétence interculturelle. Blanka Stiastna 9. Organiser une activité de méditation culturelle en classe de FLE. C. Voulgaridis 10. Jeux éducatifs: Création des cartes de Noël. S. Skartsiouni 11. Proust et sociologie du roman. N. Christodoulou 12. Le soulier de satin. E. Polychronidou 13. Trasposition des ''Salomé'' de G. Moreau dans le roman de J.K. Huysmans A Rebours. Ourania Avgoulea 14. Scénarios pédagogiques. CONTACT 29 JANVIER FÉVRIER - MARS ème Congrès Panhellenique des professeurs de français. Christian Louédec 3. Résultats du concours de la francophonie Le français vu par les élèves grecs. C. Tégos 5. Les grammaires de la liberté. Pour le droit à la langue. André Malraux. N. Christodoulou 6. L'avenir des langues. Repenser les Humanités. C. Louédec 7. Les médias sur Internet. 8. Les âmes errantes de Agios Pantéleimonas. Irini Drakoula 9. L'innovation en question(s). Michel Boiron. 10. Des incidents familiaux. Stavroula Skartsiouni 11. Courrier des lecteurs. CONTACT 30 AVRIL MAI - JUIN Organisation International de la Francophonie. Abdou Diouf 3. Des Grecques au Xième Congrès mondial des professeurs du FLE à Atlanta. Elissavet Stamati 4. Hκεξίδα: ''Σα γαιιηθά από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην, ''. 5. Palmes académiques 2005.

16 6. Δπηζηνιή ησλ ρνιηθώλ πκβνύισλ πξνο ηελ Τπνπξγό Παηδείαο θ. Μαξηέηηα Γηαλλάθνπ. 7. Séminaire du 5 au 9 Septembre 2005 à l'ifa. 8. Interview de Mme Efi Drylleraki avec M. Constantin Tégos. 9. ''II y a un besoin de français dans les pays francophones'': Interview avec M. Abdou Diouf, secrétaire général de l'oif. 10. Γαιινθσλία ζηε Μπηηιήλε. νθία Σζηξηγώηε 11. Francophonie 2005: ''Solidarité emblème de jeunesse''. 12. L'Europe au quotidien. Label France, No 53, Janvier FP: Les aventures pédagogiques des ''Cités du monde'' FDLM FP: Paris, ville lumière...balade virtuel - FDLM Θέκαηα γηα ηα...ζέκαηα. Υξπζάλζε Ηλάρνγινπ, ρ. ύκβνπινο. 16. Σν ινπινύδη πνπ κηινύζε κόλν γαιιηθά. Έθε Μαπξνκαηίδνπ 17. Quelques réflexions sur l'analyse théorique de l'étude d'un extrait d'interview télévisée. Stavroula Skartsiouni 18. Le bilinguisme: une option éducative. François Weiss 19. Γεηγκαηηθή δηδαζθαιία ζην κάζεκα ηεο γαιιηθήο γιώζζαο: ''L'Imparfait à travers la chanson''. Βαζηιηθή Βαθάθνπ 20. Le Spleen de Paris. Ioanna Papaspyridou 21. Jean Racine: ''Andromaque''. V. Limniati 22. Journal scolaire francophone du Collège artistique de Gérakas. 23. Dramatisation d'une scène de la pièce de Molière Le Bourgeois Gentilhomme. Efrossyni Signori 24. Courrier des lecteurs. CONTACT 31 JUILLET AOÛT - SEPTEMBRE Événement: Adieu Jacques ( Lacarrière ). 3. Concours de la Francophonie hellène Séminaire de Septembre Salon du livre FLE. 6. Des collègues sabotent la création des cours de français aux lycées. 7. Rencontre avec Virgile Tanase. 8. ''Silence! Silence! Ça commence!''. Efrossyni Signori 9. La toque d'or. Elpida Papanikolaou 10. Initier les apprenants du secondaire à l'éducation aux médias (extrait filmique). Catherine Chra 11. La compétence argumentative. Irène Karatsioli 12. ''Un petit livre bien utile''. Christian Louédec 13. Quel manuel pour l'enseignement de la traduction dans un contexte universitaire? État des lieux et propositions. 14. Marie-Christine Anastassiadi et Maria Papadima 15. L'enseignement de la phonétique dans le cadre de la formation initiale: état de choses. Quelles perspectives? Maria Pateli

17 CONTACT 32 DÉCEMBRE 2005 JANVIER - FÉVRIER Événement: Séminaire de formation à Chios. 2. La dictée de Pivot au Mégaron. 3. Remise des Prix aux Lauréats du Concours de la Francophonie hellène Création du Prix Gisèle Vivier. 5. Hommage à Jacques Lacarrière. 6. Activités de notre Association. ACTES DU SÉMINAIRE 7. Les dimensions francophones en contexte plurilingue dans la programmation de l'agence intergouvernementale de la Francophonie. Patrick Klein 8. Technologies de l'information et de la communication et autoapprentissage. Evelyne Paquier 9. L'Écrit dans le cadre européen commun de référence pour les langues. Evelyne Berard 10. La Compréhension orale en classe de français avec RFI. Mathilde Landier et Lidwien van Dixhoorn 11. L'Enseignement du français langue seconde à partir de 9/10 ans. C. Tégos 12. Atelier 302, Entraînement à l'exposé (Niveau C1). Nicole Mobillotte et Barbara Stylianou 13. L'Apport d'internet dans l'enseignement du FLE. Maria Papaioannou 14. Des Compétences aux performances dans les apprentissages en Lé à l'école primaire. Argyro Proscolli 15. Créativité littéraire par les voies pédagogiques. Aglaé Katraki 16. Les Documents authentiques oraux et leur utilisation en classe de FLE. Efie Calamara 17. Les TIC dans le processus d'enseignement du FLE. Nicole Mobillotte et Stélios Markantonakis 18. Atteindre des compétences languagières selon les descripteurs du CECR par le biais des TIC. Charis Kakogianni POINTS DE VUE 19. La banlieue parisienne bouge. Poly Rentzepopoulou 20. De deux parutions relativement récentes en matière de grammaire française. Kyriakos Forakis 21. Bηβιηνπαξνπζίαζε. Μαξηάλζε Μπέιια. 22. Grand Séminaire de Formation continue à Sparte. 23. Aide aux collègues qui enseignent en Sorbonne 1. CONTACT 33 MARS AVRIL - MAI Événement : Séminaire de formation à Sparte. 2. Message à l'occasion de la journée internationale de la francophonie. 3. Le premier prix de la dictée francophone à l'école ''Jeanne d'arc''.

18 4. Message du Bureau de l'apf. 5. ''L'Arme pour combattre mes adversaires c'est la langue française; ce n'est pas un fusil''. 6. Bηβιηνθξηηηθή. Καιιηόπε Καιηακπέηζνπ 7. Activités régionaux et de notre Association. 8. Séminaire Annuel Septembre Le 13e salon FLE. 10. Présentation pédagogique d'un site du Moyen-Âge. C. Aubert 11. Le document audiovisuel-télévisé en classe de FLE. Hélène-Sophie Masmanidou 12. Projet de simulation globale. C. Martin, S. Efthymiadou, M. Noyelle 13. Entretien avec Mme Cerdan. Argyro Kokkinidou 14. Entretien avec M. S. Parliaros. E. Polychronidou 15. ''Au bonheur des Dames'', Emile Zola. Despina Nigault 16. La science conçue comme langage universel dans le Micromégas de Voltaire. Tefcros Michaelides 17. H εμνπζία παξακέλεη γέλνπο αξζεληθνύ ; Μαξία Μελεγάθε, Λνπθία Δπζπκίνπ. CONTACT 34 JUIN JUILLET - AOÛT Événement la Langue Vivante 2 aux classes de 5e du Primaire. 2. Échanges de jeunes Palmes Académiques. 3. Concours: Visions d'europe Publications Congès, Colloque et Séminaires. 5. Vienne Association periscope. 7. Activités régionales. 8. La Sorbonne Années : Paule Rossetto 9. Théâtre du jour: Le Médécin malgré lui de Molière. A. Montzoli 10. Le français dans l'enseignement scolaire grec. D. Angelopoulou 11. L'interview de IIias Mamalakis. Zoé Polymeropoulou 12. L'interview d'eric Vincent. Georges-Nectarios Constantinidis 13. Gérard de Nerval: poète et romancier. Ioanna Papaspyridou 14. Une année thématique ou ''Le Petit Prince'' pluridisciplinaire. Maria Serveta 15. Kείκελα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο θαη Γαιιηθή Γιώζζα: κηα δηαζεκαηηθή ζπλάληεζε ζηε Β' Γ/ζίνπ. Μαξίλα Βήρνπ 16. Schéma Heuristique: H ρξήζε ηνπ ελλνηνινγηθνύ ράξηε ζηε δηδαζθαιία ηεο γαιιηθήο γιώζζαο. Μόληθα Γαβξηειίδνπ 17. Charades. François Weiss 18. Aπν-ινγηζκνί ou Bilan de Vie d'un/une enseignant/e du FLE. Υξηζηίλα Γξαθνπνύινπ, Λίιηαλ Γαδή. 19. La chronique de Jojo Dudard.

19 CONTACT 35 SEPTEMBRE OCTOBRE - NOVEMBRE Événement: XIe Sommet de la Francophonie. 2. Inscrivez-vous dans la nouvelle banque d'expertise de la FIPF. 3. Séminaires de rentrée Échanges scolaires 1200 visiteurs au Salon du livre. 5. Association periscope. 6. ρνιείν θαη πνιηηηζκόο: νη απόςεηο θαη πξνηάζεηο ηνπ Pierre Bourdieu. Μαξηάλζε Μπέιια 7. Roger Milliex : Grande Philellène. Irène Stouki-Papaspyridou 8. Hommage à Nikos Kavadias. Ilias Papadimitrakopoulos 9. Chemins de traverses du ''Grand Meaulnes''. Jean Maiffredy 10. Thèmes flaubertiens dans ''Madame Bovary''. I. Papaspyridou 11. Exploiter les ressources Internet et créer une motivation pour la communication: une proposition didactique. Sophia Lahlou 12. Didactiser un texte littéraire. A. Proscolli et C. Voulgaridis 13. Planifier son enseignement en classe de langue à partir d'un document authentique. A. Proscolli et C. Voulgaridis 14. Elaborer un scénario didactique portant sur le document analysé dans l'article de la page 49. C. Voulgaridis 15. Fiche pédagogique-phonétique. Maria Pateli CONTACT 36 DÉCEMBRE 2006 JANVIER - FÉVRIER Événement. 2. Assemblée Générale des Associations de la CEO et de la CECO. 3. Déclaration de Vienne. 4. Lettre de la FIPF. 5. Séminaire de didactique spécifique. 6. Jean-Pierre Vernant est mort. 7. Έζβεζε ε αθξηβή νθία (Κνπξθνπηίδνπ). Dr Maria Fletoridou 8. Activités de l'association. 9. Innovation Pédagogique: Concours. ACTES DΔ SÉMINAIRE DE RENTRÉE AVANT PROPOS. 11. Axe I - Le texte littéraire et la Cadre européen commun de référence: 12. La littérature comparée et la reconnaissance de l'interculturalité. Jean-Claude Laborie 13. Approche référentielle, énonciative et discursive d'une œuvre littéraire appliquée au Chapitre premier du Don Quichotte de Miguel de Cervantes. Jean-Claude Laborie 14. Méthodologie pour une approche active d'une œuvre littéraire au niveau C2/Sb II; ''Thérèse Desqueyroux''. Vassiliki Limniati 15. Travailler sur le texte littéraire en classe de langue au niveau C1. Ioanna Papaspyridou 16. Approche interprétative du ''Grand Meaulnes'' d'alain Fournier. Hélène Tatsopoulou 17. Axe II De l'enseignement à l'apprentissage du FLE:

20 18. Approche didactique pour l'exploitation d'une publicité extraite d'un magazine. Dr Maria Fletoridou 19. Français sur objectifs spécifiques et Cadre Européen Commun de Référence: de l'élaboration d'un programme de formation à l'évaluation des apprentissages. Philippe Guillien 20. Activités ludiques pour la classe de FLE: pratiques qui favorisent les échanges authentiques. Chrysanthi Inachoglou 21. Créer des exercices interactifs (QCM, exercices à trous, appariement...) adaptés à tous les niveaux du CECRL en utilisant des logiciels tels que HOT POTATOES et QUESTY. N. Mobillotte 22. Les TICE au service de l'apprentissage du FLE: élaboration de fiches pédagogiques. N. Mobillotte et B. Stylianou 23. L'enseignement de la phonétique en classe de FLE: nineau B1/B2. Maria Pateli 24. Axe III La motivation et la dimension francophone: 25. Le français, une langue à vivre et à partager. M. Boiron 26. Integrer les TICE dans l'enseignement-apprentissage des langues étrangères. Régis Christin 27. Sept jours sur la planète, un dispositif interactif multimédia pour apprendre le français avec TV5 MONDE. M. Boiron, Isabelle Morieux CONTACT 37 MARS AVRIL MAI Événement : Mémorandum en faveur de la promotion de la langue française. 2. L'Union européenne fête son 50e anniversaire. 3. Plein succès de la fête de la Francophonie hellène à Athènes. 4. L'apôtre des sans-logis, l'abbé Pierre est mort. 5. Concours ''Innovation Pédagogique 2007''. 6. Enseigner ''l'union Européenne'' différemment. 7. 6o CONGRÈS PANHELLÉNIQUE des Professeurs de français. 8. Activités de l'association. 9. Le français voyage en Grèce. 7e Collège de Kavala. 10. Manifestations à Kavala Drama Xanthi 11. L'APF de Lesvos se mobilise. 12. Un jour de fête à Mytilène. Catherine Chra 13. Manifestation pour la Francophonie à Mytilène. 14. Célébration de la Journée Internationale de la Francophonie à Trikala. 15. La Canée: mieux que l'année passée. 16. Message de M. Abdou Diouf pour le 20 Mars: ''VIVRE ENSEMBLE, DIFFÉRENTS''. 17. Allocution du Président de l'apf - fu à la fête de la Francophonie hellène. 18. L'Organisation internationale de la Francophonie: une structure rénovée. 19. ''Le Costume'' de Can Themba, à Athènes. N.-G. Konstantinidis, Sotigui Kouyaté.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ & ΣΠΟΥΔΕΣ COURS & FORMATIONS

ΜΑΘΗΜΑΤΑ & ΣΠΟΥΔΕΣ COURS & FORMATIONS ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 FÉVRIER - JUILLET 2015 ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΩΡΆΡΙΑ ΤΙΜΈΣ PROGRAMME HORAIRES TARIFS ΜΑΘΗΜΑΤΑ & ΣΠΟΥΔΕΣ COURS & FORMATIONS ΜΑΘΗΜΑΤΑ & ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έναρξη μαθημάτων και κατάρτιση ενηλίκων:

Διαβάστε περισσότερα

AUTOMNE-HIVER 2014-15

AUTOMNE-HIVER 2014-15 GRÈCE ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ AGENDA CULTUREL ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ-ΧΕΙΜΩΝΑΣ AUTOMNE-HIVER 2014-15 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ AGENDA CULTUREL ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ-ΧΕΙΜΩΝΑΣ AUTOMNE-HIVER 2014-15 Στον δρόμο που χάραξε το πλούσιο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Pratiques Pédagogiques

Pratiques Pédagogiques Pratiques Pédagogiques Εισαγωγή Δεύτερης Ξένης Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση «Πάμε στο Παρίσι»: Παιδαγωγικό Σενάριο για τα πρώτα στάδια εκμάθησης της Γαλλικής Γλώσσας με ένταξη των ΤΠΕ στη διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτιςμϐσ και Βαρβαρϐτητα, Επικοινωνύα και ϑγχρονη Κοινωνύα Διεθνϋσ Συνϋδριο

Πολιτιςμϐσ και Βαρβαρϐτητα, Επικοινωνύα και ϑγχρονη Κοινωνύα Διεθνϋσ Συνϋδριο ΠΑΝΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΨΝΙΚΨΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΨΝ ΕΠΙΣΗΜΨΝ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΨΝΙΟΛΟΓΙΑ 2 Πολιτιςμϐσ και Βαρβαρϐτητα, Επικοινωνύα και ϑγχρονη Κοινωνύα Διεθνϋσ Συνϋδριο Culture et Barbarie, Communication et Société Contemporaine

Διαβάστε περισσότερα

ARABATZIS Giorgos. CASSIN Barbara. http://www.centreleonrobin.fr/membres/9-cassin-barbara/3-cassin-barbara

ARABATZIS Giorgos. CASSIN Barbara. http://www.centreleonrobin.fr/membres/9-cassin-barbara/3-cassin-barbara ARABATZIS Giorgos CASSIN Barbara Georges Arabatzis est Professeur assistant de philosophie à la Faculté de philosophie, pédagogie et psychologie de l Université d Athènes. Il est né à Athènes et a étudié

Διαβάστε περισσότερα

16 ο ΦΕΣΤΙΒAΛ ΓΑΛΛOΦΩΝΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡAΦΟΥ 16 E FESTIVAL DU FILM FRANCOPHONE 19-25.03.2015 ΑΘΗΝΑ ATHÈNES 26.03-01.04.2015 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ THESSALONIQUE

16 ο ΦΕΣΤΙΒAΛ ΓΑΛΛOΦΩΝΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡAΦΟΥ 16 E FESTIVAL DU FILM FRANCOPHONE 19-25.03.2015 ΑΘΗΝΑ ATHÈNES 26.03-01.04.2015 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ THESSALONIQUE 16 ο ΦΕΣΤΙΒAΛ ΓΑΛΛOΦΩΝΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡAΦΟΥ 16 E FESTIVAL DU FILM FRANCOPHONE 19-25.03.2015 ΑΘΗΝΑ ATHÈNES 26.03-01.04.2015 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ THESSALONIQUE WWW.FESTIVALFILMFRANCOPHONE.GR Les Films d'ici Par amour

Διαβάστε περισσότερα

FOCUS ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PROGRAMME. 11.03 Συνάντηση Rencontre Olivier Py / Γιάννης Μαυριτσάκης Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος Institut français de Grèce

FOCUS ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PROGRAMME. 11.03 Συνάντηση Rencontre Olivier Py / Γιάννης Μαυριτσάκης Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος Institut français de Grèce ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PROGRAMME 2013 FOCUS théâtre contemporain Μετά από μια ιδιαίτερα επιτυχημένη παρουσίαση της νέας γαλλικής θεατρικής δημιουργίας τον Μάιο του 2012, το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος επαναλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Chapitre 7: Population et société de 1850 à 1914.

Chapitre 7: Population et société de 1850 à 1914. Chapitre 7: Population et société de 850 à 94. I) La démographie: une faiblesse mal perçue. A) Une situation peu brillante. Le ralentissement de l'essor démographique continua, s'aggrava même peu à peu:

Διαβάστε περισσότερα

Journal édité par l'association "Crète terre de rencontres"

Journal édité par l'association Crète terre de rencontres N 52 Mars 2015 Journal édité par l'association "Crète terre de rencontres" www.creteterrederencontres.info 34, rue des Mares Yvon 91700 Ste Geneviève des Bois Tél: 01 60 16 91 47 mail: association@creteterrederencontres.info

Διαβάστε περισσότερα

Genre et suffixation diminutive : formes et valeurs du

Genre et suffixation diminutive : formes et valeurs du Genre et suffixation diminutive : formes et valeurs du féminin Sophie Vassilaki To cite this version: Sophie Vassilaki. Genre et suffixation diminutive : formes et valeurs du féminin. XXIe Colloque International

Διαβάστε περισσότερα

Cultural'Heritage'Thesaurus' Hierarchies'and'alphabetic'list'of'terms'in' Greek,'English'and'French' ' European'Heritage'Network''!

Cultural'Heritage'Thesaurus' Hierarchies'and'alphabetic'list'of'terms'in' Greek,'English'and'French' ' European'Heritage'Network''! !! Cultural'Heritage'Thesaurus' Hierarchies'and'alphabetic'list'of'terms'in' Greek,'English'and'French' ' European'Heritage'Network''!!! Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10

Διαβάστε περισσότερα

«Τώρα χτυπάει πιο γρήγορα τ όνειρο μες το αίμα του κόσμου η πιο σωστή στιγμή σημαίνει: Ελευθερία»

«Τώρα χτυπάει πιο γρήγορα τ όνειρο μες το αίμα του κόσμου η πιο σωστή στιγμή σημαίνει: Ελευθερία» Project pédagogique commun entre les 3ème et le Γ1 «Τώρα χτυπάει πιο γρήγορα τ όνειρο μες το αίμα του κόσμου η πιο σωστή στιγμή σημαίνει: Ελευθερία» Οδυσσέας Ελύτης Άσμα ηρωικό και Πένθιμο για τον χαμένο

Διαβάστε περισσότερα

RÉSUMÉ ET COMMENTAIRE

RÉSUMÉ ET COMMENTAIRE D I P L ÔM E D E L A N G U E E T L I T T É R A T U R E F R A N Ç A I S E S PARIS-SORBONNE C2 RÉSUMÉ ET COMMENTAIRE Note sur 20 Durée : 2h30 1. Vous proposerez de ce texte un résumé en 180 mots (tolérance

Διαβάστε περισσότερα

BULLETIN DE LA COMMUNAUTE GRECQUE DES ALPES MARITIMES

BULLETIN DE LA COMMUNAUTE GRECQUE DES ALPES MARITIMES BULLETIN DE LA COMMUNAUTE GRECQUE DES ALPES MARITIMES Septembre 2012 De retour apräs nos vacances De retour apräs les vacances nous rapportons de ces jours dåtachås de notre råalitå quotidienne des sensations

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 20 Ιουνίου 2015 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

D'ETIENNE DE BYZANCE EXAMEN CRITIQUE

D'ETIENNE DE BYZANCE EXAMEN CRITIQUE EXAMEN CRITIQUE D'UNE NOUVELLE ÉDITION D'ETIENNE DE BYZANCE EXTRAIT DU JOURNAL DES SAVANTS. (Novembre i838.) Lorsqu'on étudie l'histoire littéraire de la Grèce classique, on est à la fois surpris et affligé

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΓΛΩΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΔΑΔΚ ΔΡΓΟ: ύρςημα Ανιξλόγηρηπ και Πιρςξπξίηρηπ Γλωρρξμάθειαπ

ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΓΛΩΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΔΑΔΚ ΔΡΓΟ: ύρςημα Ανιξλόγηρηπ και Πιρςξπξίηρηπ Γλωρρξμάθειαπ ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΓΛΩΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΔΑΔΚ ΔΡΓΟ: ύρςημα Ανιξλόγηρηπ και Πιρςξπξίηρηπ Γλωρρξμάθειαπ Τπξέογξ 3: Δπιμόοτωρη και Ανιξλόγηρη Δνεςαρςώμ-Βαθμξλξγηςώμ Γαλλικήπ Γλώρραπ Δταομξγή ςξσ ΚΔΠΑ ρςιπ ενεςάρειπ

Διαβάστε περισσότερα

Μουσείο-Βιβλιοθήκη Στρατή Ελευθεριάδη-Tériade: H επανέκθεση

Μουσείο-Βιβλιοθήκη Στρατή Ελευθεριάδη-Tériade: H επανέκθεση ISBN 978-618-81460-1-3 9 786188 146013 Μουσείο-Βιβλιοθήκη Στρατή Ελευθεριάδη-Tériade: H επανέκθεση Stratis Eleftheriadis-Tériade Museum-Library: Redisplaying the Collection Musée-Bibliothèque Stratis Élefthériadis-Tériade:

Διαβάστε περισσότερα

Guide utilisateur - Benutzerhandbuch Guía de usuario - Οδηγός χρήστη

Guide utilisateur - Benutzerhandbuch Guía de usuario - Οδηγός χρήστη Guide utilisateur - Benutzerhandbuch Guía de usuario - Οδηγός χρήστη Système domotique By-me Hausautomationssystem By-me Sistema domótico By-me Σύστημα οικιακού αυτοματισμού By-me FRANÇAIS... 2 DEUTSCH...

Διαβάστε περισσότερα

PIERRE DE COUBERTIN AND THE GREEK MIRACLE Ο ΠΙΕΡ ΝΤΕ ΚΟΥΜΠΕΡΤΈΝ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΑΥΜΑ

PIERRE DE COUBERTIN AND THE GREEK MIRACLE Ο ΠΙΕΡ ΝΤΕ ΚΟΥΜΠΕΡΤΈΝ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΑΥΜΑ PIERRE DE COUBERTIN ET LE MIRACLE GREC PIERRE DE COUBERTIN AND THE GREEK MIRACLE Ο ΠΙΕΡ ΝΤΕ ΚΟΥΜΠΕΡΤΈΝ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΑΥΜΑ Comité International Pierre de Coubertin Comité International Pierre de Coubertin

Διαβάστε περισσότερα

Pour obtenir des informations détaillées sur les opérations avancées, reportez-vous au «Guide pratique de Handycam» (PDF).

Pour obtenir des informations détaillées sur les opérations avancées, reportez-vous au «Guide pratique de Handycam» (PDF). 3-288-523-22(1) Digital HD Video Camera Recorder Mode d emploi du caméscope Bedieningshandleiding Oδηγός Xρήσης HDR-TG1E/TG3E FR NL GR Pour obtenir des informations détaillées sur les opérations avancées,

Διαβάστε περισσότερα

Etude des LCA Langues et cultures de l Antiquité au Lycée Grec. Objectifs :

Etude des LCA Langues et cultures de l Antiquité au Lycée Grec. Objectifs : Etude des LC Langues et cultures de l ntiquité au Lycée Grec Objectifs : se situer dans l histoire et comprendre les événements et idées d aujourd hui ; mieux comprendre et mieux maîtriser, en l enrichissant,

Διαβάστε περισσότερα

COLLEGE IdEF - UNIVERSITÉ PARIS 13. BROCHURE de PRESENTATION d ETUDES. ΚΟΛΛΕΓΙΟ IdEF ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ PARIS 13 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

COLLEGE IdEF - UNIVERSITÉ PARIS 13. BROCHURE de PRESENTATION d ETUDES. ΚΟΛΛΕΓΙΟ IdEF ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ PARIS 13 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΣΠΟΥΔΩΝ COLLEGE IdEF - UNIVERSITÉ PARIS 13 BROCHURE de PRESENTATION d ETUDES ΚΟΛΛΕΓΙΟ IdEF ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ PARIS 13 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΣΠΟΥΔΩΝ SOMMAIRE - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ UNIVERSITE PARIS 13 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ PARIS 13 COLLEGE

Διαβάστε περισσότερα

In 2011 he published his first greek collection of poems by the title Colored Shadows

In 2011 he published his first greek collection of poems by the title Colored Shadows Professor Fragiskos Kalavassis e-mail: Kalabas@rhodes.aegean.gr Short presentation of the curriculum vitae Fragkiskos (Francois) Kalavasis is a Mathematician with Master studies and PhD Thesis in the Didactics

Διαβάστε περισσότερα

Η μεταρρύθμιση της ανώτατης εκπαίδευσης επέφερε αναγκαστικές αλλαγές στα πανεπιστημιακά ιδρύματα αναφορικά με τον τρόπο παροχής της διδασκαλίας, η

Η μεταρρύθμιση της ανώτατης εκπαίδευσης επέφερε αναγκαστικές αλλαγές στα πανεπιστημιακά ιδρύματα αναφορικά με τον τρόπο παροχής της διδασκαλίας, η Η μεταρρύθμιση της ανώτατης εκπαίδευσης επέφερε αναγκαστικές αλλαγές στα πανεπιστημιακά ιδρύματα αναφορικά με τον τρόπο παροχής της διδασκαλίας, η οποία είναι ταυτόχρονα επιμορφωτική και εξειδικευμένη.

Διαβάστε περισσότερα

H ΝΥΧΤΑ THΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - Ο ΒΙΟΣ NUIT DE LA PHILOSOPHIE Nacht der Philosophie - bios

H ΝΥΧΤΑ THΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - Ο ΒΙΟΣ NUIT DE LA PHILOSOPHIE Nacht der Philosophie - bios H ΝΥΧΤΑ THΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - Ο ΒΙΟΣ NUIT DE LA PHILOSOPHIE Nacht der Philosophie - bios 08.05.2015, 18.30-02.00 18.30-20.30 Goethe-Institut Athen 21.00-02.00 ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΛΑΔΟΣ INSTITUT FRANÇAIS DE

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΟΣ XIII, ΤΕΥΧΟΣ 2 1980

ΤΟΜΟΣ XIII, ΤΕΥΧΟΣ 2 1980 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ ΕΞ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΜΟΣ XIII, ΤΕΥΧΟΣ 2 1980 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Σελις Page ΗΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ, 'Αρχαιολογική Συλλογή Ήλιδος 183-194 ΡΗΟΤΙΝΙ McGEORGE, Preliminary Report: Human Skeletons

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝ ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝ ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Χρόνος 23ος Αρ. Φύλλου 266 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΕΥΡΩ: 0,02 Λυκαβηττού 2 Τ.Κ. 106 71 Αθήνα ΚΩ ΙΚΟΣ: 1398 ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝ ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PROGRAMME 27, 28, 30/03 & 02/04/2015. éna ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PROGRAMME AFREL HEC

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PROGRAMME 27, 28, 30/03 & 02/04/2015. éna ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PROGRAMME AFREL HEC Φοιτητές: Ελάτε να ανακαλύψετε την αριστεία των γαλλικών Πανεπιστημίων και Ανώτατων Σχολών Επιχειρήσεις: Ελάτε να προωθήσετε τις επαγγελματικές δεξιότητες του μέλλοντος Alumni: Ας αναδείξουμε το ταλέντο

Διαβάστε περισσότερα