Για την πολσμορυία των κινήτρων: Ψστρός Πόλεμος, στοτοθεσία κρατών και αίτια των σσγκρούσεων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Για την πολσμορυία των κινήτρων: Ψστρός Πόλεμος, στοτοθεσία κρατών και αίτια των σσγκρούσεων"

Transcript

1 1 Δπάλζεο Υαηδεβαζηιείνπ Για την πολσμορυία των κινήτρων: Ψστρός Πόλεμος, στοτοθεσία κρατών και αίτια των σσγκρούσεων ηελ εηζήγεζε απηή ζα ππνζηεξίμσ φηη ηα αίηηα ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ ήηαλ πξψηηζηα ζηξαηεγηθά, θαη φηη ρσξίο ηε χπαξμε ελφο ζηξαηεγηθνχ αδηεμφδνπ ζα ήηαλ αδχλαηνλ λα μεθηλήζεη κηα ηφζν έληνλε (έζησ θαη ηδηφηππε) ζχγθξνπζε φζν απηή ηνπ Χζηφζν, ην ζηνηρείν ηεο ζηξαηεγηθήο απνηέιεζε ην κείδνλ αίηην, πξνζέθεξε ηηο αθνξκέο, θαη ππήξμε ε «ζθαλδάιε» γηα ηελ έλαξμε ηεο ζχγθξνπζεο, αιιά δηεπιάθε κε πξφζζεηνπο παξάγνληεο, ηδενινγηθνχο θαη ςπρνινγηθνχο, γηα λα νδεγήζεη ζηελ θαηάζηαζε ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ πνπ νλνκάζηεθε «Φπρξφο Πφιεκνο». ε θάζε πεξίπησζε, ε ζπλδξνκή φισλ ηνχησλ ησλ παξαγφλησλ ζηξαηεγηθψλ, νηθνλνκηθψλ, ηδενινγηθψλ, ςπρνινγηθψλ θ.α. δελ ππήξμε κηα «ζχληνκε» (πνιχ δε πεξηζζφηεξν, κία «ζηηγκηαία») δηαδηθαζία πνπ εθδειψζεθε θαηά ηε δεθαεηία ηνπ Αληίζεηα, ελζσκάησλε ηζηνξηθέο ζπλέρεηεο πνπ αθνξνχζαλ ζην κελ ζηξαηεγηθφ επίπεδν ηηο εμειίμεηο απφ ην ηέινο ηνπ Πξψηνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, ζην δε ηδενινγηθφ επίπεδν ηελ επξχηεξε δηάξθεηα (θαη ηα δηαθπβεχκαηα) ηεο λεσηεξηθφηεηαο. Ι Η έλαξμε ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ ππήξμε, πξψηα θαη θχξηα, θαξπφο ελφο κείδνλνο ζηξαηεγηθνχ αδηεμφδνπ. Η ζπγθξφηεζε ηεο «Μεγάιεο πκκαρίαο» ην 1941 επήιζε αλαγθαζηηθά, ιφγσ γεξκαληθψλ θαη ηαπσληθψλ πξσηνβνπιηψλ, θαη φρη κεηά απφ κία ζηαζκηζκέλε θαη ζπλεηδεηή απφθαζε ησλ ίδησλ κειψλ ηεο πκκαρίαο. Η γεξκαληθή εηζβνιή ζηε νβηεηηθή Έλσζε, ε ηαπσληθή απφθαζε γηα πφιεκν ζηνλ Δηξεληθφ θαη ε επίζεζε ζην Πεξι Υάξκπνξ, θαη ηέινο ε γεξκαληθή θήξπμε πνιέκνπ ελαληίνλ ησλ ΗΠΑ έθεξαλ ζηελ ίδηα εκπφιεκε πιεπξά ηηο ηξεηο ηζρπξφηεξεο δπλάκεηο ηνπ πιαλήηε: ΗΠΑ, ΔΓ θαη Βξεηαληθή Απηνθξαηνξία. Ο Πσι Κέλλεληπ ζεκεηψλεη φηη, απφ εθείλε ηε ζηηγκή, νη πφξνη πνπ βξίζθνληαλ ζηε δηάζεζε ηεο Μεγάιεο πκκαρίαο θαζηζηνχζαλ βέβαηε ηελ επηθξάηεζή ηεο. Χζηφζν, νη ληθεηέο ηνπ πνιέκνπ δελ ζπκθσλνχζαλ (θαη δελ είραλ πνηέ ζπκθσλήζεη) σο πξνο ηελ επηβιεηέα κεηαπνιεκηθή ηάμε πξαγκάησλ απιψο αλαγθάζηεθαλ λα ζπκκαρήζνπλ ελαληίνλ ηνπ θνηλνχ ερζξνχ. Έηζη, ε πξννπηηθή ηεο λίθεο, ήδε ην , πξνθαινχζε ηξηβέο κεηαμχ ηνπο. Καη ην 1945, ε ήηηα ηεο ρηηιεξηθήο Γεξκαλίαο θαη ηεο απηνθξαηνξηθήο

2 2 Ιαπσλίαο δεκηνπξγνχζε δχν ηεξάζηηαο ζεκαζίαο ζηξαηεγηθά θελά, ζηελ Δπξψπε θαη ζηελ Άπσ Αλαηνιή. Η δηαδηθαζία θάιπςεο απηψλ ησλ θελψλ επέθεξε ηνλ Φπρξφ Πφιεκν. Απφ ηα δχν, ην ζεκαληηθφηεξν ήηαλ, βέβαηα, ην επξσπατθφ. Η θαηάξξεπζε ηεο γεξκαληθήο ηζρχνο έζεηε ην εξψηεκα ηνπ πνηνο ζα ήιεγρε, ζηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν, ηελ Κεληξηθή Δπξψπε/Γεξκαλία, κε ηελ κεγάιε βηνκεραληθή ηεο βάζε. Καη εδψ ελζσκαησλφηαλ έλα θξίζηκν εξψηεκα πνπ γηλφηαλ αληηιεπηφ ζπρλά (εηδηθά ζηε Γχζε) ππφ ηε κνξθή ηεο «παγθφζκηαο θπξηαξρίαο». πγθξηκέλα, ζην ζελάξην κηαο ζνβηεηηθήο επηθξάηεζεο ζηελ Κεληξηθή Δπξψπε, αλέθππηε ην ελδερφκελν ηνπ ζνβηεηηθνχ ειέγρνπ ζην ζχλνιν ηεο επξαζηαηηθήο ρεξζαίαο κάδαο ηελ πεξίθεκε «παγθφζκηα λήζν» πνπ ζα θαζφξηδε θαη ηελ παγθφζκηα εγεκνλία. Όπσο έρεη επηζεκάλεη ν Σδσλ Ληνχηο Γθάληηο, ε δηαζθάιηζε φηη απηή ε επξαζηαηηθή ρεξζαία κάδα δελ ζα πεξηεξρφηαλ ζηνλ έιεγρν κηαο θαη κνλαδηθήο δχλακεο είρε απνηειέζεη ην βαζηθφ ζηφρν ησλ ΗΠΑ αθφκε θαη θαηά ηε ιήςε ηεο απφθαζεο γηα έμνδν ζηνλ Πξψην Παγθφζκην Πφιεκν, ην Καη ην ίδην ζηνηρείν ππήξμε θαηαιπηηθφ γηα ηελ θηλεηνπνίεζε ηεο ακεξηθαληθήο ειίη ην Θα ήηαλ αδηαλφεην γηα ηνπο Ακεξηθαλνχο θαη νπσζδήπνηε γηα ηνπο Ακεξηθαλνχο Γεκνθξαηηθνχο, πνπ ήιεγραλ ηελ θπβέξλεζε θαη πνπ παξαδνζηαθά (απφ ηελ επνρή ηνπ Θεφδσξνπ Ρνχζβειη) εθπξνζσπνχζαλ ηηο πιένλ παξεκβαηηθέο αληηιήςεηο ζηηο δηεζλείο ππνζέζεηο λα κείλνπλ ακέηνρνη θαη λα ηδνχλ ηελ Δπξαζία λα πέθηεη ζηελ επηξξνή κηαο ηφζν ηζρπξήο δχλακεο φζν ε νβηεηηθή Έλσζε. Γελ ζα ήηαλ, φκσο, άζθνπν λα ζεκεησζεί φηη ε ακεξηθαληθή απηή αλάιπζε ζήκεξα ζπρλά ηελ ραξαθηεξίδνπκε πξψηκε θαη θαηά ηνκείο αθειή ζηεξηδφηαλ ζε νξζά ζηνηρεία ηνπιάρηζηνλ απφ ηελ άπνςε ησλ καθξνπξφζεζκσλ νηθνλνκηθψλ ηάζεσλ. Βάζεη ησλ δηαζέζηκσλ νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ, θαίλεηαη φηη ήηαλ πξάγκαηη αδχλαηνλ, ζε πεξίπησζε πνπ ε Γεξκαλία πεξηεξρφηαλ ππφ ζνβηεηηθφ έιεγρν, λα παξακείλνπλ νη ππφινηπεο ρψξεο ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο αλεμάξηεηεο (Γαιιία, Ιηαιία, Ιζπαλία, Κάησ Υψξεο). Οη νηθνλνκηθέο κειέηεο ηνπ ΝΑΣΟ ζηε δεθαεηία ηνπ 50, πξνβάιινληαο ηηο νηθνλνκηθέο ηάζεηο έσο ηα κέζα ηηο δεθαεηίαο ηνπ 70, ππνιφγηδαλ φηη ε ίδηα ε ΔΓ δελ ζα μεπεξλνχζε ζε νηθνλνκηθή ηζρχ ηηο ΗΠΑ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην Κξεκιίλν δελ ζα έιεγρε ηελ δπηηθνεπξσπατθή νηθνλνκία. Αλ φκσο ζπλέβαηλε ηνχην, ην ζχλνιν ηνπ ζνβηεηηθνχ ζπλαζπηζκνχ ζα δηέζεηε κηα νηθνλνκία ζπγθξίζηκε κε ηελ βνξεηνακεξηθαληθή. Δπνκέλσο, ε Δπξψπε (θαη εηδηθά ε Γεξκαλία) κεηξνχζε ηδηαίηεξα ζηνπο ζπζρεηηζκνχο ησλ δπλάκεσλ. Αθφκε θαη εάλ ζεσξήζνπκε απιντθή ηε ζεσξία ηεο «παγθνζκίνπ λήζνπ» ή ηεο «επξαζηαηηθήο

3 3 ρεξζαίαο κάδαο», δελ είλαη δπλαηφλ λα αγλνήζνπκε ηελ πξννπηηθή (θαη ηηο ζπλέπεηεο) ηνπ ζνβηεηηθνχ ειέγρνπ ζηε Γπηηθή Δπξψπε. Καη ζην επίπεδν απηφ ην δίιεκκα γηα ηνπο Ακεξηθαλνχο ήηαλ ζαθέο: εάλ ε Γεξκαλία πεξλνχζε ππφ ζνβηεηηθφ έιεγρν, ε (επεηξσηηθή) Γπηηθή Δπξψπε ζα ήηαλ αδχλαηνλ λα δηαηεξήζεη ηελ απηνλνκία ηεο απφ ηε Μφζρα, ε νπνία έηζη ζα δεκηνπξγνχζε πξνυπνζέζεηο «παγθφζκηαο επηθξάηεζεο». Γη απηφ θαη ην ρέδην Μάξζαι ήηαλ ηφζν ζεκαληηθφ ζηελ αλαδπφκελε δπηηθή ζηξαηεγηθή ηνπ δεχηεξνπ κηζνχ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 40: επεηδή ζηήξηδε ηελ γεξκαληθή (ηειηθά, θαη ηε δπηηθνεπξσπατθή) νηθνλνκηθή αλάθακςε θαη ζπλαθφινπζα ηελ αλεμαξηεζία ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο απφ ην Κξεκιίλν. Καη γη απηφ ήηαλ ην ρέδην Μάξζαι (δειαδή ν αγψλαο γηα ηε Γεξκαλία θαη ηε δπηηθνεπξσπατθή νηθνλνκία) πνπ νδήγεζε ζηνλ Φπρξφ Πφιεκν θαη φρη ε επηβνιή ησλ θνκκνπληζηηθψλ θαζεζηψησλ ζηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε, ή ν ειιεληθφο εκθχιηνο πφιεκνο, πνπ ππήξμαλ γεγνλφηα ζεκαληηθά κελ αιιά δελ επέθεξαλ, θαζαπηά, ηε ζχγθξνπζε. ηξαηεγηθφ δίιεκκα, φκσο, ζρεηηθφ κε ηε Γεξκαλία ππήξρε θαη απφ ηελ πιεπξά ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο. Δθεί, δελ ήηαλ ε ζθέςε ηνπ Υάιθνξλη Μαθίληεξ, αιιά κηα άιιε θνζκναληίιεςε πνπ επέβαιε λα θαηαβιεζεί θάζε πξνζπάζεηα ψζηε λα κελ πεξηέιζεη ε Γεξκαλία ππφ ηνλ έιεγρν ησλ Γπηηθψλ. Γηα ηνλ ηάιηλ θαη ηελ εγεζία ηνπ ΚΚΔ, κηα αλαβησκέλε Γεξκαλία ζα απνηεινχζε πξνθαλή ππνςήθην γηα ηελ επαλάιεςε ηεο λαδηζηηθήο εηζβνιήο ηνπ 1941, απηή ηελ θνξά ππφ ηηο νδεγίεο θαη κε ηελ αξσγή ηεο Γχζεο. ηηο ζνβηεηηθέο θνβίεο θαηαιπηηθφ ξφιν έπαηδε ε βεβαηφηεηα πξνθαλψο ιαλζαζκέλε απφ ζηξαηεγηθή άπνςε φηη ν,ηηδήπνηε δελ ειεγρφηαλ απφ ηε Μφζρα ήηαλ εμ νξηζκνχ ερζξηθφ. ην Κξεκιίλν, απηή ε αληίιεςε εδξαδφηαλ ζε κηα έληνλε θαρππνςία ηνπ Άιινπ κηα θαρππνςία ελδεκηθή ηφζν ζηε καθξαίσλε ξσζηθή ηζηνξηθή εκπεηξία φζν θαη ζηελ απέρζεηα ηνπ δνγκαηηθνχ θνκκνπληζκνχ γηα νπνηαδήπνηε δχλακε δελ ήιεγρε Δπνκέλσο, γηα ηνπο νβηεηηθνχο, ήηαλ επίζεο αδηαλφεην λα αθεζεί ε Γεξκαλία λα πέζεη ζηα ρέξηα ησλ Γπηηθψλ: θάηη ηέηνην ζα αχμαλε ηνπο ήδε ζπληξηπηηθά κεγάινπο πφξνπο ησλ θαπηηαιηζηψλ θαη ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζηελ αλαβίσζε ελφο γεξκαληθνχ κηιηηαξηζκνχ, πνπ δχν θνξέο κέζα ζε ηξεηο δεθαεηίεο ην 1918 θαη ην 1941 είρε θηάζεη ζηε Μαχξε Θάιαζζα. Απφ ηε ζθνπηά ηνπ Κξεκιίλνπ, ην λα κελ δηεθδηθεζεί ν έιεγρνο ηεο Γεξκαλίαο ζα ήηαλ κηα επηινγή πεξίπνπ απηνθηνληθή. Με άιια ιφγηα, ην , ζηελ Δπξψπε, αλαπηπζζφηαλ κία θαηάζηαζε πνπ απνηειεί ζηε ζεσξία θιαζηθφ πξννίκην πνιέκνπ: δχν Μεγάιεο Γπλάκεηο (νη

4 4 νβηεηηθνί θαη νη Ακεξηθαλνί) είραλ θζάζεη ζην ζεκείν ζην νπνίν θαλείο απφ ηνπο δχν δελ αηζζαλφηαλ φηη ζα κπνξνχζε λα ππνρσξήζεη, εηδηθά ζην δήηεκα ηεο Γεξκαλίαο, ρσξίο λα απνδερζεί ηαπηφρξνλα φηη είρε ράζεη έλαλ πφιεκν ρσξίο λα πνιεκήζεη. Απηφ αθξηβψο είρε ζπκβεί ζηελ πεξίπησζε, π.ρ. ηεο Ρσζίαο θαη ηεο Απζηξννπγγαξίαο ην θαινθαίξη ηνπ 1914 κεηά ηε δνινθνλία ζην εξάγεβν: θακία απφ ηηο δχν δελ κπνξνχζε λα ππνρσξήζεη ρσξίο λα ράζεη ην status ηεο σο Μεγάιεο Γχλακεο. Καη ηφηε είρε εθξαγεί ν Πξψηνο Παγθφζκηνο Πφιεκνο. Μηα παξφκνηα θαηάζηαζε είρε αλαθχςεη γηα ηνπο Αγγινγάιινπο ην 1939 σο πξνο ηελ Πνισλία: εθφληεο-άθνληεο (έζησ θαη παξά ηε ζχκπξαμε λαδηζκνχ θαη θνκκνπληζκνχ κέζσ ηνπ ζπκθψλνπ Ρίκπεληξνπ-Μνιφησθ), έπξεπε λα πνιεκήζνπλ ψζηε λα δηαηεξήζνπλ κηα ζηνηρεηψδε δηεζλή αμηνπηζηία. Με ηε ινγηθή ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο, επνκέλσο, έλαο πφιεκνο ζα έπξεπε λα είρε εθξαγεί θαη ην , ηδηαίηεξα κε αθνξκή ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ Βεξνιίλνπ. Δάλ δελ εμεξξάγε, ηνχην νθείιεηαη ζε κηα ζεηξά απφ ιφγνπο: ηελ πξνγελέζηεξε εκπεηξία ηνπ 1914 (θαη ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ, πνπ φινη θαηαιάβαηλαλ φηη έπξεπε λα απνθχγνπλ), ηελ θνχξαζε απφ ηνλ πφιεκν ηνπ , ηελ χπαξμε ησλ ππξεληθψλ δπλαηνηήησλ. Έλνπιε ζχγθξνπζε δελ έγηλε μεθίλεζε φκσο ν Φπρξφο Πφιεκνο. Καη ζην κεγάιν ζηξαηεγηθφ εξψηεκα πνηνο ζα έιεγρε ηελ Κεληξηθή Δπξψπε, ε δηρνηφκεζε ηεο Γεξκαλίαο θαη ηεο γεξαηάο επείξνπ έδσζε κηα απάληεζε κε ηελ νπνία κπνξνχζαλ λα ζπκβηβαζηνχλ (ζε πξνζσξηλή βάζε) θαη νη δχν Μεγάινη ηνπ Η απάληεζε ήηαλ: «θαη νη δχν». Η αλάιπζή καο, σζηφζν, ζα έκελε εκηηειήο, εάλ δελ ζπλνδεπφηαλ απφ κηα πξφζζεηε επηζήκαλζε, ηελ νπνία πνιινί θιαζηθνί ηζηνξηθνί ζα κπνξνχζαλ λα βξνπλ ηνικεξή ή θαη παξαθηλδπλεπκέλε: ην θελφ εμνπζίαο ζηελ Κεληξηθή Δπξψπε πνπ επέδξαζε ηφζν θαζνξηζηηθά ζηελ έλαξμε ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ δελ ήηαλ απιψο δεκηνχξγεκα ηνπ Ήηαλ ην ηέινο κηαο πνιχ πην καθξάο πνξείαο θαη δηαδνρηθψλ εμειίμεσλ ζην ζηξαηεγηθφ πεδίν, ηνπιάρηζηνλ απφ ην Πξάγκαηη, ε δεκηνπξγία ελφο θελνχ εμνπζίαο ζην θέληξν ηεο Δπξψπεο ζα ήηαλ αδηαλφεηε ρσξίο ηελ πξνγελέζηεξε δηάιπζε ηεο απηνθξαηνξίαο ησλ Αςβνχξγσλ, πνπ είρε απνηειέζεη ηελ ζηξαηεγηθή «θαξδηά» ηεο Δπξψπεο απφ ηνλ 16ν αηψλα. Η απηνθξαηνξηθή Βηέλλε ήηαλ πνπ θαζηζηνχζε αδχλαην ηνλ κφληκν ξσζηθφ έιεγρν ζηελ Κεληξηθή Δπξψπε. Σν ζηξαηεγηθφ πεξηβάιινλ ηνπ απνηέιεζε ην ηέξκα κηαο παιαηφηεξεο δηεξγαζίαο.

5 5 Παξάιιεια, ζηξαηεγηθφ θελφ παξνπζηάζηεθε κεηά ην 1945 θαη ζηελ πεξηνρή ηεο Άπσ Αλαηνιήο. Δθεί, ππήξρε ην ηαπσληθφ θέληξν νηθνλνκηθήο ηζρχνο, ην νπνίν φκσο ειεγρφηαλ πιήξσο απφ ηηο ΗΠΑ, ιφγσ ηεο ακεξηθαληθήο θαηνρήο. Δπνκέλσο, θελφ εμνπζίαο ζηελ πεξίπησζε ηεο Ιαπσλίαο δελ ππήξμε ηνπιάρηζηνλ φρη άκεζα. Χζηφζν, ε ήηηα ηεο Ιαπσλίαο είρε αθήζεη αλνηθηφ ην δήηεκα ηνπ κέιινληνο ηεο Κίλαο, ρψξαο πνιχ ιηγφηεξν αλαπηπγκέλεο βηνκεραληθά θαη ηερλνινγηθά, αιιά κε ηεξάζηηνπο πφξνπο θαη δπλαηφηεηεο. Η αξρηθή αληίιεςε ηνπ επηηειείνπ ηνπ Ρνχζβειη έβιεπε ηελ «εζληθηζηηθή» Κίλα σο έλαλ απφ ηνπο κεηαπνιεκηθνχο Μεγάινπο ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο γη απηφ θαη ε πξφβιεςε κφληκεο ζέζεο ζην πκβνχιην Αζθαιείαο ηνπ ΟΗΔ γηα ηε ρψξα ηνχηε. Χζηφζν, κηα ζεηξά απφ εμειίμεηο (πνπ αθνξνχζαλ ηηο ηξνκεξέο θπβεξλεηηθέο απνηπρίεο ηνπ Κνπνκηηάλγθ φζν θαη ηηο ζεκαληηθέο νξγαλσηηθέο δπλαηφηεηεο ησλ θνκκνπληζηψλ) θαηέζηεζαλ ηελ Κίλα κηα «γθξίδα δψλε» (ην ) θαη δηαζθάιηζαλ ηελ λίθε ησλ θνκκνπληζηψλ ην Καη ζηελ πεξίπησζε ηεο Κίλαο, ην θελφ εμνπζίαο εδξαδφηαλ ζε εμειίμεηο πνπ είραλ ζεκεησζεί απφ ην ηέινο ηνπ 19νπ αηψλα ηελ παξαθκή ηεο Απηνθξαηνξίαο, ηελ πηψζε ηεο, ηελ νπζηαζηηθή δηάιπζε ηεο ρψξαο. Πάλησο, ζηελ πεξίπησζε ηεο Κίλαο ην θελφ εμνπζίαο πιεξψζεθε μεθάζαξα απφ ηνλ Μάν θαη ηνπο θνκκνπληζηέο, δίλνληαο κηα αξρηθή εληχπσζε κεγάιεο ζνβηεηηθήο λίθεο θαη κείδνλνο ακεξηθαληθήο απνηπρίαο. Αιιά απηή ηε θνξά, ζην ζηξαηεγηθφ εξψηεκα «πνηνο ζα έιεγρε ηελ Άπσ Αλαηνιή», ε απάληεζε έκειε (κεζνπξφζεζκα) λα είλαη «θαλείο», αθνχ ε καντθή εγεζία ζχληνκα επηδήηεζε ηε δηθή ηεο απηφλνκε πνξεία, επηθέξνληαο, απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60, κηα ηξνκαθηηθή ξσγκή ζην παγθφζκην θνκκνπληζηηθφ θίλεκα. Η ζεκαληηθφηεξε επίδξαζε ηνπ θηλεδηθνχ εκθχιηνπ, πάλησο, δελ βξηζθφηαλ ηφζν ζην πεδίν ησλ ζπζρεηηζκψλ ηζρχνο, αιιά ζην ςπρνινγηθφ. Η πνιηηηθή ησλ «αλνηθηψλ ζπξψλ» θαη ην ειεχζεξν εκπφξην ζηελ Κίλα είραλ απνηειέζεη πξνηεξαηφηεηεο ηεο ακεξηθαληθήο δηπισκαηίαο εδψ θαη δεθαεηίεο. Οη ζηφρνη απηνί είραλ σζήζεη ηελ Οπάζηγθηνλ αθφκε θαη ζε ελέξγεηεο πνπ είραλ πξνθαιέζεη ηελ ηαπσληθή επίζεζε ηνπ Γεθεκβξίνπ Η «απψιεηα» ηεο Κίλαο ππήξμε ηεξάζηην πιήγκα γηα ηελ ακεξηθαληθή θνηλή γλψκε, γηα ηελ εγεζία ηνπ Υάξξπ Σξνχκαλ, γηα ηνλ Σδσξηδ Κέλλαλ θαη γηα ηε ζρνιή ζθέςεο πνπ απηφο εθπξνζσπνχζε ζην πιαίζην ηεο ακεξηθαληθήο πνιηηηθήο. Ο Κέλλαλ είρε πξνβιέςεη ζε επαξθή βαζκφ, ήδε απφ ην , ηελ «επέθηαζε ηνπ ηηηντζκνχ ζηελ Αζία». Χζηφζν, ε επηθξάηεζε ηνπ Μάν πξνθάιεζε έλα κείδνλ ςπρνινγηθφ ζνθ ζηελ ακεξηθαληθή πνιηηηθή ειίη θαη ζηελ θνηλσλία, θαη ζπλέβαιε θαηαιπηηθά ζηνλ παξακεξηζκφ ηνπ Κέλλαλ.

6 6 Δίλαη επνκέλσο ζαθέο φηη ν Φπρξφο Πφιεκνο απνηέιεζε ηνλ θαξπφ επάιιεισλ θαη δχζθνια επηιχζηκσλ ζηξαηεγηθψλ δηιεκκάησλ πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ δηαδνρή ηνπ Άμνλα κεηά ηελ ήηηα ηνπ. Ήηαλ απαξαίηεηε ε ζπλδξνκή ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζηνηρείνπ, ψζηε λα δεκηνπξγεζεί ε θαηάζηαζε ηεο αδπλακίαο θαη ησλ δχν πιεπξψλ λα ππνρσξήζνπλ (ζην δήηεκα ηεο Γεξκαλίαο) ε θαηάζηαζε δειαδή πνπ «θαλνληθά» ζα έπξεπε λα είρε νδεγήζεη ζε έλνπιε ζχγθξνπζε, αιιά ζηηο ζπλζήθεο ηνπ νδήγεζε ζε κία έλνπιε εηξήλε ή ζε έλα ειεγρφκελν εκηπνιεκηθφ αληαγσληζκφ. Μφλν ηνπ, ην ζηνηρείν ηεο ηδενινγηθήο αληηπαιφηεηαο ζα ήηαλ αδχλαηνλ λα πξνθαιέζεη ηνλ Φπρξφ Πφιεκν φπσο θαη δελ ηνλ είρε πξνθαιέζεη απφ ην 1917 έσο ην Αιιά, απφ ηελ άιιε πιεπξά, δελ ζα πξέπεη λα αγλνήζνπκε ηε ζπλδξνκή ηνπ παξάγνληα ηεο ηδενινγίαο ζηε δηακφξθσζε ηνπ φινπ ςπρξνπνιεκηθνχ ζθεληθνχ. ε απηφλ ηνλ παξάγνληα ζα πξέπεη λα ζηξέςνπκε ηψξα ηελ πξνζνρή καο. ΙΙ Η δηακάρε θαπηηαιηζκνχ θαη θνκκνπληζκνχ είλαη πνιχ πξφζθαηε ηζηνξία κία ππφζεζε ηνπ 20νχ αηψλα. Χζηφζν, απνηέιεζε ηε ζπλέρεηα ηνπ κεγάινπ εξσηήκαηνο ηεο λνκηκνπνίεζεο ηεο εμνπζίαο, πνπ δηαπέξαζε ηε λεφηεξε επνρή: πψο πξέπεη λα είλαη νξγαλσκέλε ε αλζξψπηλε θνηλσλία; Πψο λνκηκνπνηείηαη ε εμνπζία; Σν εξψηεκα απηφ αλέθπςε ζηηο βαζηθέο ηνπ κνξθέο απφ ηελ απγή ησλ λεφηεξσλ ρξφλσλ. Έσο ηφηε, νη θνηλσλίεο ηηο νπνίεο απνθαινχκε «κεζαησληθέο» βαζίδνληαλ ζε κηα λνκηκνπνίεζε πνπ πξνεξρφηαλ αθελφο απφ ηε ζξεζθεία θαη αθεηέξνπ απφ ηελ θιεξνλνκηθή δηαδνρή ζηηο ηάμεηο κηαο πεξηνξηζκέλεο ηάμεο αξηζηνθξαηψλ. Απηή ε λνκηκνπνίεζε θινλίζηεθε, ζηαδηαθά φιν θαη πεξηζζφηεξν, απφ ηελ άλνδν ησλ ηδεψλ πνπ ζήκεξα νλνκάδνπκε «θηιειεχζεξεο»: ηελ Αλαγέλλεζε, ηνλ Γηαθσηηζκφ, ηηο δχν κεγάιεο επαλαζηάζεηο ηνπ 18νπ αηψλα (ηελ ακεξηθαληθή θαη ηε γαιιηθή), ηελ άλνδν ηεο εζληθήο ηδέαο. Ο θηιειεπζεξηζκφο έζεζε ζην πξνζθήλην ηελ ηδέα ηεο λνκηκνπνίεζεο ηεο εμνπζίαο κέζσ ηεο ζπλαίλεζεο ησλ θπβεξλσκέλσλ αξγφηεξα θαη ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο, κε ηελ θαζνιηθή ςεθνθνξία. ηνλ 19ν αηψλα, ε Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε αλέδεημε λέεο θνηλσληθέο δπλάκεηο ηε ξαγδαία αζηηθνπνίεζε, ηε κεγάιε επηρείξεζε, ηνπο βηνκεραληθνχο εξγάηεο. ηνλ 20φ αηψλα, ε καδηθή πνιηηηθή, ε άλνδνο ηεο βηνκεραληθήο θνηλσλίαο, ν εζληθηζκφο, ε θηλεηνπνίεζε ησλ θνηλσληψλ ζε κεγάια πξνγξάκκαηα (εζληθήο αλεμαξηεζίαο, επέθηαζεο, αλάπηπμεο), ε εκπεηξία ηνπ Πξψηνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, πξνθάιεζαλ αξρηθά

7 7 (ζηνλ Μεζνπφιεκν) ηελ ηδενινγηθή ηξηρνηφκεζε ηεο Δπξψπεο ζε θαζηζκφ/λαδηζκφ, θνκκνπληζκφ θαη θηιειεπζεξηζκφ, θαη κεηά ην 1945 ηελ αλάδπζε ηνπ δίπνινπ θαπηηαιηζκφο-θνκκνπληζκφο. Τπφ απηή ηελ έλλνηα, ν ηδενινγηθά θνξηηζκέλνο κεηαπνιεκηθφο θφζκνο επέθεξε ηελ θνξχθσζε ηεο θξίζεο λνκηκνπνίεζεο ηεο λεσηεξηθφηεηαο. Απφ ηε ζθνπηά ησλ Γηεζλψλ ρέζεσλ είηε ηεο ζεσξίαο, είηε ηεο ηζηνξίαο ηνπο ε καδηθή πνιηηηθή θαη ε ηδενινγηθνπνίεζε πξνθαινχζαλ παξελέξγεηεο. Κπξίσο, πξνθαινχζαλ ηελ εηζαγσγή λέσλ (θαη νπζηαζηηθά κε ειέγμηκσλ) παξακέηξσλ ζηε δηαδηθαζία ηεο ιήςεο απνθάζεσλ εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. Η επηξξνή ηεο θνηλήο γλψκεο ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ήηαλ έλα θαηλφκελν παιαηφηεξν εθδειψζεθε αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιεληθήο Δπαλάζηαζεο ζηε δεθαεηία ηνπ Χζηφζν, ην θαηλφκελν γηγαληψζεθε ζηελ επνρή ηεο κεγάιεο ζχγθξνπζεο ησλ ηδενινγηψλ ζηνλ 20φ αηψλα. Οπζηαζηηθά, παξαβηάδνληαλ βαζηθνί θαλφλεο ζηε δηακφξθσζεο ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. «Surtout pas de zèle», ζπκβνχιεπε ν Σαιιευξάλδνο ζε κηα επνρή φρη ηφζν παιαηφηεξε θαη αξθεηά ηδενινγηθή απφ κφλε ηεο. Ήηαλ φκσο δχζθνιν λα γίλεη ζεβαζηή απηή ε αξρή ζην θιίκα ηνπ Δθαηνκκχξηα άλζξσπνη ζε φιν ηνλ θφζκν ήηαλ θηλεηνπνηεκέλνη ζε πνιηηηθνχο αγψλεο. Οη άλζξσπνη απηνί ζεσξνχζαλ φηη ε ηδενινγία ηνπο εθπξνζσπνχζε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν νξγάλσζεο ηεο αλζξψπηλεο θνηλσλίαο, θαη επνκέλσο φηη νη ζπλαθείο εμειίμεηο αθνξνχζαλ άκεζα ηνπο ίδηνπο, ηε δσή ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο, ην κέιινλ ηνπ έζλνπο ηνπο. Πνηα είλαη, φκσο, ε αθξηβήο ζρέζε κεηαμχ ηεο ηδενινγίαο θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ δηιεκκάησλ πνπ φπσο ππνζηεξίρζεθε παξαπάλσ πξνθάιεζαλ ηνλ Φπρξφ Πφιεκν; ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα είκαζηε αθξηβείο. Η ίδηα ε ηδενινγία δελ πξνθάιεζε ηα ζηξαηεγηθά δηιήκκαηα. Έπαημε φκσο ζεκαληηθφ ξφιν ζην λα ηα επηηείλεη. Καη κεηά ηελ έλαξμε ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ, έπαημε ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ζπληήξεζή ηνπ σο δηεζλνχο πξαγκαηηθφηεηαο. Σξία είλαη ηα επίπεδα ζηα νπνία ην ηδενινγηθφ ζηνηρείν επέδξαζε ζηελ αιπζίδα ησλ γεγνλφησλ πνπ πξνθάιεζαλ ηνλ Φπρξφ Πφιεκν. Πξψηνλ, ε ηδενινγία δηακφξθσζε δηαθνξεηηθέο αηδέληεο γηα ηνλ κεηαπνιεκηθφ θφζκν, νη νπνίεο απνδείρζεθαλ αζχκβαηεο κεηαμχ ηνπο. Έηζη, ε ακεξηθαληθή αηδέληα ηεο πνιηηηθήο ησλ «αλνηθηψλ ζπξψλ» είηε ζηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε είηε ζηελ Κίλα, ήηαλ πξνθαλψο αζχκβαηε κε ηε ινγηθή ηνπ πιήξνπο ειέγρνπ πνπ πξνσζνχζε ν ηάιηλ ζηηο πεξηνρέο πνπ ειέγρζεθαλ απφ ηνλ Δξπζξφ ηξαηφ. Μάιηζηα, ε ακεξηθαληθή εκκνλή, ην 1945-

8 8 47, φηη ζα κπνξνχζαλ λα γίλνπλ ειεχζεξεο εθινγέο θαη λα ππάξρεη ειεχζεξν εκπφξην ζε κία Αλαηνιηθή Δπξψπε ε νπνία ζα παξέκελε ππφ ζνβηεηηθή επηξξνή (θάηη ην εγγελψο αδχλαηνλ) εθιακβαλφηαλ απφ ηνπο νβηεηηθνχο φρη σο αθέιεηα, αιιά κάιινλ σο θνξντδία απφ ηελ πιεπξά ησλ Ακεξηθαλψλ. Γεχηεξνλ, ε ηδενινγηθή αληηπαιφηεηα ζπλεπαγφηαλ φηη νη ληθεηέο ηνπ πνιέκνπ Αγγινακεξηθαλνί απφ ηε κία θαη νβηεηηθνί απφ ηελ άιιε δελ θαηαλννχζαλ ν έλαο ηνλ ηξφπν ζθέςεο ηνπ άιινπ. Άιισζηε, νη Ακεξηθαλνί θαη νη νβηεηηθνί δελ είραλ θαλ ζπλάςεη δηπισκαηηθέο ζρέζεηο έσο ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 30. Οη ελέξγεηεο ηεο θάζε πιεπξάο παξεξκελεχνληαλ απφ ηελ άιιε. Σνχην έπαημε ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αιπζίδα ησλ δηαδνρηθψλ παξαλνήζεσλ πνπ επέθεξαλ ηελ έλαξμε ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ, αιιά θαη ηνλ ζπληήξεζαλ ζην εμήο. Σξίηνλ, ε ηδενινγία ζπλεπαγφηαλ φηη ε ζχγθξνπζε ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ δελ είρε κφλνλ εζληθά θαη δηεζλή (international) ζηνηρεία, αιιά θαη δη-εζληθά (transnational): νη ηδενινγηθέο ηαπηφηεηεο δηαπεξλνχζαλ εζληθά ζχλνξα ή ηα φξηα ησλ δχν ζπλαζπηζκψλ. Έηζη, ν «θαζνιηθφο Πνισλφο» ήηαλ ν πνιίηεο ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θφζκνπ, ν νπνίνο φκσο εθιακβαλφηαλ σο εμ νξηζκνχ επαίζζεηνο πξνο ηε Γχζε ιφγσ ηνπ δη-εζληθνχ ηδενινγηθνχ ζηνηρείνπ ηεο ζξεζθείαο. Αληίζηνηρα, ν «Ιηαιφο θνκκνπληζηήο» ζεσξείην επαίζζεηνο πξνο ηελ πιεπξά ηεο Μφζραο ν δε Έιιελαο θνκκνπληζηήο ζεσξείην ηφζν επαίζζεηνο ψζηε λα πνιεκήζεη ην ίδην ηνπ ην θξάηνο γηα ηνλ ιφγν απηφλ. Με άιια ιφγηα, ζηελ έλαξμε ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ θαη ζε φιε ηε δηάξθεηά ηνπ, θαη νη δχν πιεπξέο γλψξηδαλ φηη, ιφγσ ηεο ζπλδξνκήο ηεο ηδενινγίαο, θαινχληαλ λα αληηκεησπίζνπλ φρη κφλνλ ηνλ αληίπαιν «ζπλαζπηζκφ» (ζε έλαλ θιαζηθφ δηεζλή αληαγσληζκφ ηζρχνο), αιιά θαη ζεηξά «εζσηεξηθψλ ερζξψλ»: νη Γπηηθνί είραλ λα αληηκεησπίζνπλ ηνπο «θνκκνπληζηέο» ή ηνπο «ζπλνδνηπφξνπο». Σα ζνβηεηηθά θαζεζηψηα φθεηιαλ λα αληηκεησπίζνπλ ηνπο «ρξηζηηαλνχο», ηελ ηληειηγθέληζηα, ηνπο «αλαζεσξεηέο». Σνχην είλαη έλα ζηνηρείν πνπ πεξηέπιεθε αθφκε πεξηζζφηεξν ηνλ Φπρξφ Πφιεκν θαη έζεηε εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηε θχζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζχγθξνπζεο: δελ ήηαλ κφλνλ κηα δηεζλήο, αιιά θαη κηα εζσηεξηθή δηακάρε κέζα ζηηο θνηλσλίεο ηνπ «πξψηνπ» θαη ηνπ «δεχηεξνπ» θφζκνπ. ΙΙΙ Δίλαη βέβαην φηη ε ηδενινγία δηαδξακαηίδεη θαηαιπηηθφ ξφιν ζηελ δηακφξθσζε ηεο θνζκναληίιεςεο ησλ ειίη θαη ηεο θνηλήο γλψκεο. Χζηφζν, γηα λα πξνθιεζεί κηα ζχγθξνπζε, απαηηείηαη ε εκθάληζε ζηξαηεγηθψλ αδηεμφδσλ, απφ ηα νπνία λα είλαη

9 9 αδχλαηνλ θαη ζηηο δχν πιεπξέο λα απεκπιαθνχλ, θάηη πνπ δελ κπνξεί λα γίλεη κε ηε ζπλδξνκή κφλνλ ησλ ηδενινγηθψλ ή ησλ ςπρνινγηθψλ παξακέηξσλ. Απηφ θαηαδεηθλχεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο έλαξμεο ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ. χγθξνπζε ηέηνηα δελ πξνθιήζεθε απφ ηελ ίδηα ηελ χπαξμε ηνπ ζνβηεηηθνχ θαζεζηψηνο ην Πξνθιήζεθε φκσο φηαλ ηέζεθαλ επί ηάπεηνο δεηήκαηα ειέγρνπ ηεο Γεξκαλίαο, ηεο Δπξψπεο, ηεο Δπξαζίαο. Απηά «ηξάβεμαλ ηε ζθαλδάιε», επεηδή αθξηβψο ήγεηξαλ ηελ αίζζεζε ηεο άκεζεο απεηιήο θαη γηα ηνπο δχν ληθεηέο ηνπ πνιέκνπ (Αγγινακεξηθαλνχο θαη νβηεηηθνχο). Καη κφλνλ ζε έλα πεξηβάιινλ ζην νπνίν είρε ήδε αλαθχςεη ην ζηξαηεγηθφ δίιεκκα επελέξγεζε κε έλαλ πξάγκαηη ηδηαίηεξα επηβαξπληηθφ ηξφπν ε ηδενινγηθή δηαθνξά. Δίλαη θαλεξφ φηη ε αλάιπζε ηνχηε απνζηαζηνπνηείηαη απφ εθδνρέο ηνπ ακεξηθαληθνχ δηεζλνπνιηηηθνχ ηδεαιηζκνχ, πνπ ζεσξεί φηη ε ηδενινγία δηαδξακαηίδεη έλαλ δηαπιαζηηθφ ξφιν ζηηο δηεζλείο ζρέζεηο, θαη φηη νη δεκνθξαηίεο δελ πνιεκνχλ κεηαμχ ηνπο. Δπνκέλσο νινθιεξψλεη ην ζπιινγηζκφ ηνπ ν ακεξηθαληθφο ηδεαιηζκφο ε επέθηαζε ησλ δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ ζηνλ θφζκν ηνλ θάλεη αζθαιέζηεξν θαη πην εηξεληθφ. Γελ αληηιέγσ φηη πξάγκαηη, έλαο θφζκνο αληηπξνζσπεπηηθψλ δεκνθξαηηψλ ζα πξέπεη, ινγηθά (αλ θαη θαλείο πνηέ δελ μέξεη ), λα είλαη έλαο αζθαιέζηεξνο θαη εηξεληθφηεξνο θφζκνο. Χζηφζν, ζεσξψ φηη ηνχην κία πθήιηνο αληηπξνζσπεπηηθψλ, δειαδή θαηά βάζε δπηηθψλ, δεκνθξαηηψλ είλαη κηα ππφζεζε, έλα ζεσξεηηθφ κνληέιν ηεο ζθαίξαο ησλ ηδεψλ, θαη φρη κηα ξεαιηζηηθή πξφηαζε ή πξννπηηθή. Η ζπγθξφηεζε ελφο ηέηνηνπ θφζκνπ πξνυπνζέηεη κηα παγθφζκηα επέθηαζε ηνπ δπηηθνχ κνληέινπ δηαθπβέξλεζεο ζπλαθφινπζα, θαη ηνπ δπηηθνχ πνιηηηζκνχ ψζηε λα είλαη ακθίβνιν εάλ είλαη πξαγκαηνπνηήζηκν. Δπνκέλσο, ππνζηεξίδσ φηη ηα αίηηα ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ φπσο θαη θάζε δηεζλνχο ζχγθξνπζεο πξέπεη πξψηηζηα λα αλαδεηεζνχλ ζηε ζθαίξα ηνπ ζηξαηεγηθνχ αδηεμφδνπ, κε ηελ ηδενινγία λα παίδεη έλαλ νπζηψδε, αλ θαη δηαθξηηά δεπηεξεχνληα, ξφιν. Αληηιακβάλνκαη φηη πνιινί κειεηεηέο κπνξεί λα ππνζηεξίμνπλ κηα αληίζεηε άπνςε, ζε κία ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηα αίηηα ησλ ζπγθξνχζεσλ πνπ, ζηε δηαλφεζε, καίλεηαη εδψ θαη ρηιηεηίεο. ε ηειηθή αλάιπζε, φκσο, ην ζεκαληηθφηεξν δελ είλαη ην πνηα άπνςε ζα ππνζηεξίμεη ν θαζέλαο καο. Δίλαη ην λα ηελ ππνζηεξίμεη κε ζηνηρεία θαη κε ιφγν επηζηεκνληθφ, απνθεχγνληαο ηηο «κφδεο» κηαο επηθαλεηαθήο εκηκάζεηαο κφδα πνπ δπζηπρψο γίλεηαη φιν θαη πην δηαδεδνκέλε θαη ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ ζηηο εκέξεο καο. Καη εηδηθά ζην ζεκείν απηφ, ζπγθιίλνπλ νη ζέζεηο θαη ησλ δηεζλνιφγσλ θαη ησλ ηζηνξηθψλ ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ.

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

O George Kennan, ηο State Department και η ζηραηικοποίηζη ηοσ δσηικού κόζμοσ, 1947-1950

O George Kennan, ηο State Department και η ζηραηικοποίηζη ηοσ δσηικού κόζμοσ, 1947-1950 Λπθνχξγνο Κνπξθνπβέιαο O George Kennan, ηο State Department και η ζηραηικοποίηζη ηοσ δσηικού κόζμοσ, 1947-1950 Ο ραξαθηήξαο ηνπ Β Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ σο νινθιεξσηηθνχ πνιέκνπ θαη ε θαηάξξεπζε ηνπ κεζνπνιεκηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Μαλφιεο Κνχκαο. Ένα σπόδειγμα παραδοζιακής ρωζικής πολιηικής; οι κρίζεις ζηο Βόρειο Κρηπίδωμα 1945-1946

Μαλφιεο Κνχκαο. Ένα σπόδειγμα παραδοζιακής ρωζικής πολιηικής; οι κρίζεις ζηο Βόρειο Κρηπίδωμα 1945-1946 Μαλφιεο Κνχκαο Ένα σπόδειγμα παραδοζιακής ρωζικής πολιηικής; οι κρίζεις ζηο Βόρειο Κρηπίδωμα 1945-1946 Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Β Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, ν ηάιηλ θέξεηαη λα εθκπζηεξεχηεθε ζηνλ Σδίιαο φηη «ηνχηνο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ ENRICO LETTA FORMER PRIME MINISTER OF ITALY TO THE 18 th ROUNDTABLE WITH THE GOVERNMENT OF GREECE «THE BIG RETHINK FOR EUROPE THE BIG TURNING POINT FOR GREECE» ΣΔΣΑΡΣΗ 9 ΙΟΤΛΙΟΤ 2014

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ελληνικός εμθύλιος πόλεμος ζηο διεθνές ζύζηημα: ένας ιδεολογικός πόλεμος με ζηραηηγικό περιεχόμενο; Ανηώνης Κλάψης

Ο ελληνικός εμθύλιος πόλεμος ζηο διεθνές ζύζηημα: ένας ιδεολογικός πόλεμος με ζηραηηγικό περιεχόμενο; Ανηώνης Κλάψης Ο ελληνικός εμθύλιος πόλεμος ζηο διεθνές ζύζηημα: ένας ιδεολογικός πόλεμος με ζηραηηγικό περιεχόμενο; Ανηώνης Κλάψης Η πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ηνπ ειιεληθνχ εκθπιίνπ πνιέκνπ πξνυπνζέηεη ηελ εμέηαζή ηνπ ζην

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα. Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα.

Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα. Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα. 1 Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα Πξνζνρή: Οη ζεκεηψζεηο ζπκπιεξψλνπλ θαη δελ ππνθαζηζηνχλ ηελ χιε ηνπ καζήκαηνο πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα. 1. Ζ θαηαζηξνθή

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ.

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. 1.1 Ζ ΘΔΖ ΣΧΝ ΖΠΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 1.2 Ζ ΠΟΡΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Γιαηί η Γεπμανία είναι εςάλωηη ζηην κπίζη ηηρ Εςπωζώνηρ

Γιαηί η Γεπμανία είναι εςάλωηη ζηην κπίζη ηηρ Εςπωζώνηρ Γιαηί η Γεπμανία είναι εςάλωηη ζηην κπίζη ηηρ Εςπωζώνηρ Τεηάξηε, 4 Σεπηεκβξίνπ 2013-10:01 Η ζέζε ηεο Γεξκαλίαο σο «αζθαιέο θαηαθχγην» ηεο Δπξσδψλεο κπνξεί λα απνδεηρζεί δίθνπν καραίξη, δηαπηζηψλεη αλάιπζε

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Θέμα : Ο «θάναηορ ηος Θεού» ζηη θιλοζοθία ηος Nietzsche. (Έπγα: Τάδε έθη Ζαραηούζηρα και Χαρούμενη Επιζηήμη)

ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Θέμα : Ο «θάναηορ ηος Θεού» ζηη θιλοζοθία ηος Nietzsche. (Έπγα: Τάδε έθη Ζαραηούζηρα και Χαρούμενη Επιζηήμη) Αριζηοηέλειο Πανεπιζηήμιο Θεζζαλονίκης Φιλοζοθική τολή Σμήμα Φιλοζοθίας και Παιδαγωγικής Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ηοσ Σομέα Φιλοζοθίας Νικολαΐδοσ Σριανηαθσλλένια ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ

ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΟ ΝΔΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΤΣΖΜΑ Ζ λέα επνρή ηεο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο, πνπ ζπλνδεχεηαη κε ην άλνηγκα ησλ δηεζλψλ αγνξψλ θαη ησλ ζπλφξσλ ησλ εζληθψλ νηθνλνκηψλ απνηειεί

Διαβάστε περισσότερα

Πεπί εξωτεπικήρ πολιτικήρ 1

Πεπί εξωτεπικήρ πολιτικήρ 1 Πεπί εξωτεπικήρ πολιτικήρ 1 ηνπ Ηιία Ι. Κνπζθνπβέιε Αλαπιεξσηή Καζεγεηή Γηεζλψλ ρέζεσλ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο Μπνξεί ε εμσηεξηθή πνιηηηθή λα ζπληζηά έλα αξθεηά δηαδεδνκέλν αληηθείκελν πνιηηηθήο ζπδήηεζεο,

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα