ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» ν. 2725/99

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» ν. 2725/99"

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» ν. 2725/99 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αρθρο 1 ο Με τον παρόντα Κανονισμό καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εγγραφή, μετεγγραφή ή αποδέσμευση Ελλήνων ερασιτεχνών αθλητών, σε αθλητικά ερασιτεχνικά σωματεία που διαθέτουν τμήματα Πετοσφαίρισης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι ακυρότητες και οι τυχόν κυρώσεις, στα πλαίσια που καθορίζουν οι διατάξεις των άρθρων 27 και 33 παρ. 3 του νόμου 2725/99 (ΦΕΚ 121/ ) Αρθρο 2 ο Οροι και Προϋποθέσεις εγγραφής Ελληνα Αθλητή Για την αρχική εγγραφή Ελληνα αθλητή στη δύναμη οποιουδήποτε αθλητικού ερασιτεχνικού σωματείου, εγγεγραμμένου στα μητρώα της ΕΟΠΕ, χρειάζεται ο εγγραφόμενος: α) Να έχει συμπληρώσει το 8 ο έτος της ηλικίας του. β) Να μην έχει δελτίο εγγραφής (αθλητικής ιδιότητας) σε άλλο αθλητικό σωματείο που διατηρεί τμήμα πετοσφαίρισης. Αρθρο 3 ο Δικαιολογητικά Για την, κατά το προηγούμενο άρθρο, εγγραφή αθλητή στη δύναμη σωματείου, χρειάζεται η υποβολή στην Ε.Ο.ΠΕ. των ακόλουθων δικαιολογητικών:

2 - 2 - α) Αίτηση εγγραφής του αθλητή (σε σχετικό έντυπο της ΕΟΠΕ), που υπογράφεται από τον υπό εγγραφή αθλητή. Προκειμένου δε για ανήλικους απαιτείται και η έγγραφη συγκατάθεση των ασκούντων τη γονική μέριμνα του αθλητή. Η εν λόγω συγκατάθεση αφορά όλους τους, κατά την έννοια του Αστικού Κώδικα, ανήλικους (όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 18 ο έτος της ηλικίας τους). β) Πιστοποιητικό Δήμου ή Δημοτικού Διαμερίσματος της Ελλάδας, σχετικά με την εγγραφή του αθλητή στα αντίστοιχα Μητρώα, το οποίο θα φέρει και επικυρωμένη φωτογραφία του υπό εγγραφή αθλητή ή επικυρωμένη φωτοτυπία της Αστυνομικής του Ταυτότητας. γ) Βεβαίωσης στην αίτηση εγγραφής, για την υγεία του αθλητή, από γιατρό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 παρ. 9 του ν. 2725/99. δ) Μία (1) φωτογραφία του αθλητή, τύπου Αστυνομικής Ταυτότητας. Αρθρο 4 ο Ακυρότητες Κυρώσεις 1) Αθλητής που υπογράφει μέσα σε χρονικό διάστημα ενός (1) έτους αιτήσεις εγγραφής σε δύο σωματεία-μέλη της ΕΟΠΕ, τιμωρείται με ποινή αποκλεισμού ενός (1) έτους από κάθε αγώνα, με απόφαση του Δ.Σ./ΕΟΠΕ και μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Εγγραφών-Μετεγγραφών, η δε χρονικά δεύτερη αίτηση εγγραφής απορρίπτεται. 2) Αντίστοιχα αθλητής που υπογράφει αιτήσεις μετεγγραφής υπέρ δύο (2) ή περισσοτέρων σωματείων-μελών της ΕΟΠΕ κατά την ίδια μετεγγραφική περίοδο, τιμωρείται με ποινή αποκλεισμού ενός (1) έτους από κάθε αγώνα με απόφαση του Δ.Σ./Ε.Ο.ΠΕ. και μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής μετεγγραφών-εγγραφών, οι δε αιτήσεις μετεγγραφής απορρίπτονται και ο αθλητής παραμένει στο σωματείο του. 3) Ερασιτέχνης αθλητής που έχει αγωνιστεί έστω και μία φορά σε επίσημο αγώνα της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου με ερασιτεχνικό σωματείο δεν μπορεί να μεταγραφεί με οποιονδήποτε τρόπο και να αγωνιστεί κατά την ίδια αγωνιστική περίοδο με άλλο ερασιτεχνικό σωματείο μέλος της Ε.Ο.ΠΕ. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις που στον

3 - 3 - αθλητή χορηγείται μεταγραφή με απόφαση του Α.Σ.Ε.Α.Δ. που ανατρέπει αντίθετη απόφαση της Ε.Ο.ΠΕ. 4) Κατά της απόφασης της ΕΟΠΕ σχετικά με την εγγραφή ή μετεγγραφή αθλητή, για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο, δικαιούται να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του ΑΣΕΑΔ και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 124 επ. ν. 2725/99 κάθε σωματείο της ίδιας κατηγορίας με το σωματείο στο οποίο ανήκει ο αθλητής, με την οποία (προσφυγή) θα προσβάλλει την εγγραφή ή μετεγγραφή, επειδή τεκμαίρεται ότι έχει έννομο συμφέρον. Η οκταήμερη προθεσμία του άρθρου 126 παρ. 1 του ν. 27/25/99 αρχίζει από την επομένη της καθ οιονδήποτε τρόπο κοινοποίησης ή γνώσης της προσβαλλόμενης απόφασης και σε κάθε περίπτωση από τον πρώτο αγώνα μεταξύ του έχοντος έννομο συμφέρον προσφεύγοντος σωματείου και του σωματείου στη δύναμη του οποίου έχει εγγραφεί ή μετεγγραφεί ο εν λόγω αθλητής. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Άρθρο 5 ο Ελεύθερες Μετεγγραφές αθλητών Επιτρέπεται η ελεύθερη μετεγγραφή οποιουδήποτε αθλητή, με τη συγκατάθεση του σωματείου του. Για να γίνει δεκτή τέτοια αίτηση μετεγγραφής από την αρμόδια Επιτροπή Εγγραφών - Μετεγγραφών της ΕΟΠΕ θα πρέπει τα κατατεθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά, μόνο με συστημένη επιστολή: 1) Το σχετικό έντυπο της ελεύθερης μετεγγραφής υπογεγραμμένο από τον αθλητή, το σωματείο από το οποίο προέρχεται και από το σωματείο στο οποίο μετεγγράφεται. 2) Απόφαση του Δ.Σ. (απόσπασμα πρακτικού) του σωματείου που ανήκει ο αθλητής, στην οποία θα αναφέρεται το όνομα του αθλητή και το σωματείο στο οποίο θα μετεγγραφεί αυτός. 3) Παράβολο μετεγγραφής, το οποίο θα αποσταλεί ΜΟΝΟ με ταχυδρομική επιταγή. Κάθε σωματείο έχει το δικαίωμα να εγγράψει στη δύναμή του μέχρι δώδεκα (12) αθλητές από την κατηγορία αυτή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 του παρόντος Κανονισμού.

4 - 4 - Άρθρο 6 ο Μετεγγραφές με Υποσχετική Επιστολή Αθλητής ηλικίας μέχρι είκοσι τεσσάρων (24) ετών, έχει το δικαίωμα να μετεγγραφεί με υποσχετική επιστολή, σε άλλο σωματείο, μόνο για μία αγωνιστική περίοδο. Μετά το τέλος της χρονικής αυτής διάρκειας, ο αθλητής επιστρέφει αυτοδίκαια στο σωματείο από το οποίο μετεγγράφηκε. Στον αθλητή που επιστρέφει και εφόσον στο πρόσωπό του συνεχίζει να υφίσταται η προϋπόθεση του προαναφερόμενου ορίου ηλικίας, είναι δυνατή η εκ νέου χορήγηση μετεγγραφής με υποσχετική επιστολή, για το ίδιο ή οποιοδήποτε σωματείο. Για να γίνει δεκτή τέτοια αίτηση μετεγγραφής από την Επιτροπή Μετεγγραφών της ΕΟΠΕ θα πρέπει τα κατατεθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά, μόνο με συστημένη επιστολή: 1) Το σχετικό έντυπο της μετεγγραφής με υποσχετική επιστολή υπογεγραμμένο από τον αθλητή, το σωματείο από το οποίο προέρχεται και από το σωματείο στο οποίο μετεγγράφεται. 2) Απόφαση του Δ.Σ. (απόσπασμα πρακτικού) του σωματείου που ανήκει ο αθλητής, στην οποία θα αναφέρεται το όνομα του αθλητή και το σωματείο στο οποίο θα μετεγγραφεί αυτός. 3) Παράβολο μετεγγραφής, το οποίο θα αποσταλεί ΜΟΝΟ με ταχυδρομική επιταγή. Το εκάστοτε ποσό του παραβόλου θα ανακοινώνεται από την ΕΟΠΕ με ειδική εγκύκλιο. Κάθε σωματείο μπορεί να παραχωρήσει τον ίδιο αθλητή σε άλλο ή άλλα σωματεία με Υποσχετική Επιστολή μέχρι 3 φορές, αρχής γενομένης από τη μετεγγραφική περίοδο Επίσης κάθε σωματείο έχει το δικαίωμα να εγγράψει στη δύναμή του μέχρι δώδεκα (12) αθλητές από την κατηγορία αυτή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 του παρόντος Κανονισμού.

5 - 5 - Άρθρο 7 ο Μετεγγραφές χωρίς τη συγκατάθεση σωματείου Επιτρέπεται η μετεγγραφή, χωρίς τη συγκατάθεση του σωματείου του, οποιουδήποτε αθλητή και μόνο για τις παρακάτω περίπτωσεις και υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 1) Αθλητής ηλικίας τουλάχιστον είκοσι τριών (23) ετών, εφόσον τις τελευταίες τρείς (3) αγωνιστικές περιόδους που ανήκει στη δύναμη του σωματείου του δεν συμμετείχε στην Εθνική ομάδα ή δεν τιμωρήθηκε για άρνηση προσφοράς υπηρεσιών σε αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 παρ. 5 του ν. 2725/99 και των Ειδικών Κανονισμών της ΕΟΠΕ, και συνολικά στις περιόδους αυτές έχει πάρει μέρος σε λιγότερους από τους μισούς αγώνες των διεξαχθέντων αγώνων πρωταθλημάτων και κυπέλλου του σωματείου του, έχει το δικαίωμα να μετεγγραφεί σε σωματείο της προτίμησής του, χωρίς τη συγκατάθεση του σωματείου του. Για τον υπολογισμό της τριετίας δεν υπολογίζεται ο χρόνος της τυχόν τιμωρίας του αθλητή, εφόσον η Επιτροπή Μετεγγραφών της ΕΟΠΕ αποφανθεί ότι η τιμωρία του αθλητή επιβλήθηκε σύμφωνα με το πνεύμα και το γράμμα του Νόμου και τους κανονισμούς της ΕΟΠΕ (άρθρο 43 Εσωτερικού Κανονισμού ΕΟΠΕ) και όχι με σκοπό την φαλκίδευση του δικαιώματος μετεγγραφής του αθλητή. 2) Αθλητής που τις δύο (2) τελευταίες αγωνιστικές περιόδους πριν από την υποβολή της αίτησης μετεγγραφής δεν αγωνίσθηκε σε οποιοδήποτε επίσημο αγώνα του σωματείου και δεν συμμετείχε στην Εθνική ομάδα ή δεν τιμωρήθηκε για άρνηση προσφοράς υπηρεσιών στην Εθνική ομάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 παρ. 5 του ν. 2725/99 και των Ειδικών Κανονισμών της ΕΟΠΕ, έχει το δικαίωμα να μετεγγραφεί σε σωματείο της προτίμησής του, χωρίς τη συγκατάθεση του σωματείου του και χωρίς να απαιτείται η συνδρομή οποιουδήποτε άλλου λόγου, εκτός από την έγγραφη συναίνεση των ασκούντων τη γονική μέριμνα, προκειμένου για ανήλικους αθλητές. Το χρονικό διάστημα των 2 χρόνων διακόπτεται και ο αθλητής δεν μπορεί να κάνει χρήση της διάταξης αυτής, αν σε αυτό τον χρόνο συμμετείχε σε επίσημες διοργανώσεις Beach Volleyball. 3) α) Αθλητής ηλικίας τουλάχιστον τριάντα (30) ετών ή αθλήτρια ηλικίας τουλάχιστον είκοσι οκτώ (28) ετών, εφόσον ανήκει τουλάχιστον οκτώ (8) συνεχείς

6 - 6 - αγωνιστικές περιόδους στο ίδιο σωματείο, έχει το δικαίωμα να μετεγγραφεί σε σωματείο της προτίμησής του, χωρίς τη συγκατάθεση του σωματείου του. Στις περιπτώσεις αυτές ο μετεγγραφόμενος αθλητής ή η μετεγγραφόμενη αθλήτρια έχει το δικαίωμα να μετακινηθεί σε νέο σωματείο, χωρίς τη συγκατάθεση του σωματείου του κάθε δύο (2) έτη. β) Αθλητής που αποκτήθηκε με ελεύθερη μετεγγραφή η αποδέσμευση και ανήκει στη δύναμη του ίδιου σωματείου για οκτώ συνεχείς αγωνιστικές περιόδους, έχει ανεξάρτητα από την ηλικία του, το δικαίωμα να μετεγγραφεί σε σωματείο της προτίμησής του χωρίς τη συγκατάθεση του σωματείου του. γ) Κάθε σωματείο έχει το δικαίωμα να εγγράψει στη δύναμή του μόνο έναν (1) αθλητή από την κατηγορία αυτή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 του παρόντος Κανονισμού. 4) α) Αθλητής ο οποίος, μετοίκησε λόγω εγγραφής του σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της ημεδαπής έχει το δικαίωμα να μετεγγραφεί σε σωματείο της προτίμησής του, το οποίο εδρεύει στην πόλη όπου είναι το εκπαιδευτικό ίδρυμα στο οποίο σπουδάζει και υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι η πόλη που σπουδάζει απέχει περισσότερο από διακόσια (200) χιλιόμετρα από τη πόλη που εδρεύει το σωματείο στο οποίο ανήκει. Μετά την αποφοίτησή του από το εκπαιδευτικό ίδρυμα και με την κατάθεση της σχετικής βεβαίωσης στην ΕΟΠΕ, ο αθλητής επανέρχεται αυτοδίκαια στο σωματείο από το οποίο μετεγγράφηκε. Ως χρόνος φοίτησης νοείται ο προβλεπόμενος νόμιμος χρόνος ετών σπουδών, αυξημένος κατά δύο (2) έτη. Εφόσον, και μετά τη παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, ο αθλητής δεν έχει αποφοιτήσει, επανέρχεται αυτοδίκαια και αμέσως στο σωματείο από το οποίο έχει μετεγγραφεί, υπό τον όρο ότι το σωματείο του θα υποβάλλει σχετικό έγγραφο αίτημα προς την ΕΟΠΕ και στο οποίο πάντως, δεν έχει το δικαίωμα της επιστροφής, (έστω και λόγω μετοίκησης), πριν από το τέλος των σπουδών του. Κατ εξαίρεση, είναι δυνατή η επάνοδός, του, κατά τα ανωτέρω μετεγγραφόμενου λόγω σπουδών αθλητή, στο αρχικό σωματείο από το

7 - 7 - οποίο μετακινήθηκε πριν από την αποφοίτησή του, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση της συγκατάθεσης του σωματείου στο οποίο έχει μετεγγραφεί, λόγω σπουδών, δηλαδή με ελεύθερη μετεγγραφή. β) Επίσης αθλητής ο οποίος μετοίκησε είτε λόγω μετάθεσης ή διορισμού του σε δημόσια θέση ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Δ.Ι. του ευρύτερου δημόσιου τομέα, τα οποία για την εκτέλεση του έργου τους επιχορηγούνται από την Πολιτεία ή επιχείρηση που η πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της ανήκει στο Δημόσιο, έχει το δικαίωμα να μετεγγραφεί σε σωματείο της προτίμησής του, το οποίο εδρεύει στην πόλη όπου βρίσκεται η υπηρεσία διορισμού του, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι η πόλη που υπηρετεί απέχει περισσότερο από διακόσια (200) χιλιόμετρα από τη πόλη που εδρεύει το σωματείο του. Εφόσον ο αθλητής αυτός επανεγκατασταθεί στον τόπο της αρχικής του κατοικίας, επανέρχεται στο σωματείο από το οποίο προέρχεται, με αίτηση, που υποβάλλεται από το ενδιαφερόμενο σωματείο και τον αθλητή στην ΕΟΠΕ. γ) Αθλητής ο οποίος μετεγγράφεται κατά τους παραπάνω τρόπους δεν έχει το δικαίωμα μετεγγραφής σε άλλο σωματείο του τόπου μετοίκησής του, εκτός αν συναινούν προς τούτο, τόσο το αρχικό του σωματείο όσο και το σωματείο στο οποίο έχει μετεγγραφεί. Ειδικά για τις μετεγγραφές που θα γίνουν από τη μετεγγραφική περίοδο και στις οποίες έχει καταβληθεί χρηματικό ποσό σύμφωνα με τα παρακάτω δεν απαιτείται η συγκατάθεση του αρχικού σωματείου του αθλητή. δ) Στις περιπτώσεις α και β της παρούσας παραγράφου του παρόντος άρθρου, εάν το σωματείο που αποκτά τον αθλητή την αγωνιστική περίοδο κατά την οποία μετεγγράφεται θα αγωνίζεται σε Εθνική κατηγορία, θα καταβάλει στο σωματείο στο οποίο ανήκε ο αθλητής χρηματικό ποσό το οποίο ανάλογα με την κατηγορία που θα αγωνιστεί είναι: Α1 Εθνική κατ. Γυναικών: οκτώ χιλιάδες ευρώ (8.000 ) Α2 Εθνική κατ. Ανδρών: οκτώ χιλιάδες ευρώ (8.000 )

8 - 8 - Α2 Εθνική κατ. Γυναικών: έξι χιλιάδες ευρώ (6.000 ) Β Εθνική κατ. Ανδρών: έξι χιλιάδες ευρώ (6.000 ) Ανάλογα με την ηλικία και τη συμμετοχή του αθλητή σε Εθνική ομάδα και την ομάδα στην οποία μετεγγράφεται, το ποσό αυτό: 1) διπλασιάζεται εάν την τελευταία διετία έχει συμμετοχή σε Εθνική Ομάδα Ανδρών ή Γυναικών (εάν πρόκειται για αθλήτρια) και μιάμιση φορά εάν έχει συμμετοχή στις υπόλοιπες Εθνικές ομάδες. Συμμετοχή θεωρείται η αναγραφή σε Φύλλο Αγώνος επίσημης διοργάνωσης. 2) μειώνεται στο 50% εάν αγωνίστηκε σε λιγότερους από τους μισούς αγώνες της ομάδας του κατά την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο. 3) μειώνεται στο 50% εάν ο αθλητής είναι από 28 έως 32 ετών και προκειμένου για αθλήτρια είναι από 26 έως 30 ετών 4) δεν πληρώνεται εάν ο αθλητής μετεγγράφεται σε σωματείο που θα αγωνιστεί σε τοπική κατηγορία ή ο αθλητής είναι πάνω από 32 ετών ή η αθλήτρια είναι πάνω από 30 ετών. Το σωματείο που υποβάλλει την αίτηση μετεγγραφής είναι υποχρεωμένο να συνυποβάλει επικυρωμένο αντίγραφο της απόδειξης καταβολής του ως άνω ποσού στο σωματείο από το οποίο αποκτά τον αθλητή του παραπάνω χρηματικού ποσού ή επικυρωμένου φωτοαντίγραφου της κατάθεσης του ποσού στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή βεβαίωση του προηγούμενου σωματείου του αθλητή ότι δεν έχει καμία αξίωση από τον όρο αυτό. ε) Κάθε σωματείο έχει το δικαίωμα να αποκτήσει μόνο έναν (1) αθλητή της κατηγορίας αυτής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 του παρόντος Κανονισμού. στ) Σωματείο, του οποίου το ΤΑΠ αγωνίζεται στην Α1 Εθνική κατ. Ανδρών, δεν μπορεί να αποκτήσει αθλητή με τις προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου, ούτε άμεσα ούτε με περαιτέρω απόκτηση χωρίς

9 - 9 - συγκατάθεση του αρχικού σωματείου του αθλητή που ήδη κάνει χρήση της παρούσας παραγράφου. 5) Αθλητής, ο οποίος για αποδεικνυόμενους πλήρως, επαγγελματικούς λόγους (πλην των περιπτώσεων της παρ. 4β του παρόντος άρθρου) του ιδίου ή και των δύο γονέων του, αν είναι ανήλικος ή άγαμος και ζει μαζί τους, μετοικεί σε τόπο που απέχει περισσότερο από διακόσια (200) χιλιόμετρα από την έδρα του σωματείου του, η δε νέα διαμονή του διαρκεί αποδεδειγμένα τουλάχιστον ένα (1) έτος, έχει το δικαίωμα να μετεγγραφεί ελεύθερα σε σωματείο του τόπου της νέας του κατοικίας. Εφόσον ο αθλητής αυτός επανεγκατασταθεί στον τόπο της αρχικής του κατοικίας, επανέρχεται στο σωματείο από το οποίο προέρχεται, με αίτηση, που υποβάλλει το ενδιαφερόμενο σωματείο στην ΕΟΠΕ. Η επάνοδος του αθλητή για το λόγο αυτό δεν υπολογίζεται στον αριθμό των επιτρεπομένων μετεγγραφών. Αθλητής ο οποίος μετεγγράφεται κατά τον παραπάνω τρόπο δεν έχει το δικαίωμα μετεγγραφής σε άλλο σωματείο του τόπου μετοίκησής του, εκτός αν συναινούν προς τούτο, τόσο το αρχικό του σωματείο όσο και το σωματείο στο οποίο έχει μετεγγραφεί. Ειδικά για τις μετεγγραφές που θα γίνουν από τη μετεγγραφική περίοδο και στις οποίες έχει καταβληθεί χρηματικό ποσό σύμφωνα με τα παρακάτω δεν απαιτείται η συγκατάθεση του αρχικού σωματείου του αθλητή. Εάν το σωματείο που αποκτά τον αθλητή την αγωνιστική περίοδο κατά την οποία μετεγγράφεται θα αγωνίζεται σε Εθνική κατηγορία, θα καταβάλει στο σωματείο στο οποίο ανήκε ο αθλητής χρηματικό ποσό το οποίο ανάλογα με την κατηγορία που θα αγωνιστεί είναι: Α1 Εθνική κατ. Γυναικών: οκτώ χιλιάδες ευρώ (8.000 ) Α2 Εθνική κατ. Ανδρών: οκτώ χιλιάδες ευρώ (8.000 ) Α2 Εθνική κατ. Γυναικών: έξι χιλιάδες ευρώ (6.000 ) Β Εθνική κατ. Ανδρών: έξι χιλιάδες ευρώ (6.000 ) Ανάλογα με την ηλικία και τη συμμετοχή του αθλητή σε Εθνική ομάδα και

10 την ομάδα στην οποία μετεγγράφεται, το ποσό αυτό: 1) διπλασιάζεται εάν την τελευταία διετία έχει συμμετοχή σε Εθνική Ομάδα Ανδρών ή Γυναικών (εάν πρόκειται για αθλήτρια) και μιάμιση φορά εάν έχει συμμετοχή στις υπόλοιπες Εθνικές ομάδες. Συμμετοχή θεωρείται η αναγραφή σε Φύλλο Αγώνος επίσημης διοργάνωσης. 2) μειώνεται στο 50% εάν αγωνίστηκε σε λιγότερους από τους μισούς αγώνες της ομάδας του κατά την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο. 3) μειώνεται στο 50% εάν ο αθλητής είναι από 28 έως 32 ετών και προκειμένου για αθλήτρια είναι από 26 έως 30 ετών 4) δεν πληρώνεται εάν ο αθλητής μετεγγράφεται σε σωματείο που θα αγωνιστεί σε τοπική κατηγορία ή ο αθλητής είναι πάνω από 32 ετών ή η αθλήτρια είναι πάνω από 30 ετών. Το σωματείο που υποβάλλει την αίτηση μετεγγραφής είναι υποχρεωμένο να συνυποβάλει επικυρωμένο αντίγραφο της απόδειξης καταβολής του ως άνω ποσού στο σωματείο από το οποίο αποκτά τον αθλητή του παραπάνω χρηματικού ποσού ή επικυρωμένου φωτοαντίγραφου της κατάθεσης του ποσού στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή βεβαίωση του προηγούμενου σωματείου του αθλητή ότι δεν έχει καμία αξίωση από τον όρο αυτό. Κάθε σωματείο έχει το δικαίωμα να αποκτήσει μόνο δύο (2) αθλητές της κατηγορίας αυτής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 του παρόντος Κανονισμού. Σωματείο, του οποίου το ΤΑΠ αγωνίζεται στην Α1 Εθνική κατ. Ανδρών, δεν μπορεί να αποκτήσει αθλητή με τις προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου, ούτε άμεσα ούτε με περαιτέρω απόκτηση χωρίς συγκατάθεση του αρχικού σωματείου του αθλητή που ήδη κάνει χρήση της παρούσας παραγράφου. 6) Αθλητής που εγγράφηκε στη δύναμη του σωματείου και παρέμεινε σε αυτό τουλάχιστον δύο (2) χρόνια και στο διάστημα αυτό δεν έλαβε μέρος σε οποιοδήποτε επίσημο αγώνα του σωματείου του, είναι ελεύθερος και έχει το

11 δικαίωμα να εγγραφεί σε σωματείο της προτίμησής του ως νέος αθλητής. Η μη συμμετοχή αποδεικνύεται με έγγραφο της Ενωσης ή Τ.Ε. ή της ΕΟΠΕ, το οποίο οφείλει να προσκομίσει ο αθλητής. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται για τους αθλητές που έχουν τιμωρηθεί από το σωματείο τους και η ποινή αυτή έχει επικυρωθεί από την ΕΟΠΕ καθώς και για τους αθλητές που έχουν συμπληρώσει πέραν από δύο αγωνιστικές περιόδους στο ίδιο σωματείο, οπότε εφαρμογή έχουν οι διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 7) Αθλητής, ηλικίας μέχρι δώδεκα (12) ετών έχει το δικαίωμα να μετεγγραφεί ελεύθερα σε σωματείο της προτίμησής του, χωρίς τη συγκατάθεση του σωματείου του και με έγγραφη συναίνεση εκείνων που ασκούν τη γονική μέριμνα. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί μόνο μία φορά. 8) Αθλητής έχει το δικαίωμα να ενταχθεί ελεύθερα (οποιαδήποτε χρονική περίοδο), σε οποιοδήποτε σωματείο της προτίμησής του, αν το σωματείο που ανήκει: α) Διαλύθηκε ή διαγράφηκε από τη δύναμη της ΕΟΠΕ, υπό τον όρο ότι η κατά περίπτωση διάλυση ή διαγραφή θα αποδεικνύεται από επίσημο έγγραφο. Σε αυτή την περίπτωση το δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί από την επόμενη της ημέρας διάλυσης ή διαγραφής του σωματείου. Αν το έγγραφο που πιστοποιεί τη διάλυση του σωματείου (πχ σχετική βεβαίωση αρμοδίου πρωτοδικείου) από το οποίο προέρχεται ο αθλητής κατατεθεί από οποιοδήποτε τρίτο σωματείο έχει έννομο συμφέρον στην ΕΟΠΕ, ο αθλητής ελευθερώνεται αυτοδίκαια και έχει το δικαίωμα να μετεγγραφεί στο σωματείο αυτό ή σε οποιοδήποτε άλλο σωματείο της προτίμησής του, σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται από τον παρόντα κανονισμό. β) Υπέβαλε δήλωση περί αναστολής δραστηριότητας για ένα (1) χρόνο ή δήλωση περί μη συμμετοχής στο πρωτάθλημα, στο οποίο δικαιούται να συμμετάσχει ο αθλητής.

12 Σε αυτή την περίπτωση ο αθλητής μπορεί να ασκήσει το δικαίωμά του από την επομένη της δήλωσης αναστολής δραστηριότητας ή μη συμμετοχής του σωματείου. Τότε θεωρείται ότι ο αθλητής έχει μετεγγραφεί για μία (1) αγωνιστική περίοδο και την επόμενη αγωνιστική περίοδο ο αθλητής επανέρχεται αυτοδίκαια στο σωματείο προέλευσής του. Εάν η αναστολή συνεχίσει για 2 η αγωνιστική περίοδο, τότε ο αθλητής είναι ελεύθερος. Με αυτή την περίπτωση εξομειώνεται και η μη υποβολή δήλωσης συμμετοχής στο πρωτάθλημα, στο οποίο δικαιούται να συμμετάσχει ο αθλητής. Κάθε σωματείο έχει το δικαίωμα να αποκτήσει έναν (1) αθλητή από την παρούσα περίπτωση (8β), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 του παρόντος Κανονισμού, εκτός εάν το Δ.Σ./ΕΟΠΕ αποφασίσει κατά περίπτωση αναστολής δραστηριότητας, ότι για λόγους ανάπτυξης του αθλήματος είναι δυνατή η υποβολή περισσοτέρων από μίας αιτήσεων μετεγγραφής αθλητών της συγκεκριμένης περιπτώσεως. 9) Οι διατάξεις των παραγρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται για τους αθλητές που απουσιάζουν στο εξωτερικό για λόγους σπουδών ή για επαγγελματικούς λόγους, καθώς και για τους αθλητές εκείνους που η συμμετοχή τους στις αγωνιστικές εκδηλώσεις των σωματείων τους οφείλεται σε ανυπέρβλητα αίτια (π.χ. στράτευση, τραυματισμό οφειλόμενο σε οποιαδήποτε αιτία κ.λ.π.). Το βάρος της απόδειξης στις περιπτώσεις αυτές εναπόκειται στο σωματείο που ανήκει ο αθλητής. Επιτρέπεται όμως ανταπόδειξη. 10) Στις περιτπώσεις του παρόντος άρθρου ως συμμετοχή του αθλητή σε αγώνες της ομάδας του δεν θεωρείται η απλή αναγραφή του ονόματός του στο Φύλλο Αγώνος, αλλά η συμμετοχή του στον αγώνα ως «βασικός παίκτης» ή ως αναπληρωματικός («αλλαγή»). Στη ρύθμιση της συγκεκριμένης παραγράφου εμπίπτουν και οι αθλητές που δηλώνονται στο Φύλλο Αγώνος ως «LIBERO». 11) Για να γίνει δεκτή αίτηση μετεγγραφής των παραπάνω περιπτώσεων από την Επιτροπή Μετεγγραφών-Εγγραφών της ΕΟΠΕ θα πρέπει τα κατατεθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά μόνο με συστημένη επιστολή:

13 α) Το σχετικό έντυπο της μετεγγραφής υπογεγραμμένο από τον αθλητή και από το σωματείο στο οποίο μετεγγράφεται. β) Για την απόδειξη της μετοίκησης λόγω σπουδών (περ. 4α του παρόντος άρθρου), βεβαίωση σπουδών του ανώτερου ή ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει βεβαίωση σπουδών (π.χ. λόγω καλοκαιρινών διακοπών των Γραμματειών των Α.Ε.Ι.) η μετεγγραφή εκκρεμεί μέχρι να προσκομιθεί η βεβαίωση και σε κάθε περίπτωση πριν από την έναρξη των πρωταθλημάτων και πάντως μέχρι τη λήξη της προθεσμίας για έκδοση της απόφασης μετεγγραφών από την ΕΟΠΕ. γ) Για την απόδειξη της μετοίκησης για επαγγελματικούς λόγους του ιδίου ή των γονέων του (περ. 4β του παρόντος άρθρου), βεβαίωση της αντίστοιχης υπηρεσίας ή ασφάλισης δημοσίου ασφαλιστικού φορέα του τόπου μετοίκησης, η οποία θα βεβαιώνει την μόνιμη μετεγγατάσταση, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός (1) μηνός πριν την υποβολή της αίτησης μετεγγραφής. δ) Για την απόδειξη της μετοίκησης για επαγγελματικούς λόγους του ιδίου ή των γονέων του (περ. 5 του παρόντος άρθρου), βεβαίωση δημοσίου ασφαλιστικού φορέα του τόπου μετοίκησης που θα βεβαιώνει την μετεγκατάσταση για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός (1) χρόνου πριν την υποβολή της αίτησης μετεγγραφής ε) Παράβολο μετεγγραφής, το οποίο θα αποσταλεί ΜΟΝΟ με ταχυδρομική επιταγή. Άρθρο 8 ο Αποδεσμεύσεις 1) Αθλητής που δεν συμπεριλαμβάνεται στον πίνακα των εν ενεργεία αθλητών, ο οποίος υποβάλλεται ετησίως στην ΕΟΠΕ, θεωρείται ότι αποδεσμεύθηκε από το σωματείο του και έχει το δικαίωμα να μετεγγραφεί ελεύθερα σε σωματείο της προτίμησής του. Επιτρέπεται οποιαδήποτε τροποποίηση στον πίνακα των εν ενεργεία αθλητών, μετά την υποβολή αυτού στην ΕΟΠΕ και μέχρι την τελευταία ημέρα της μετεγγραφικής περιόδου κάθε έτους.

14 - 14-2) Για να γίνει δεκτή τέτοια αίτηση μετεγγραφής από την Επιτροπή Μετεγγραφών της ΕΟΠΕ θα πρέπει τα κατατεθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά μόνο με συστημένη επιστολή: α) Το σχετικό έντυπο της αποδέσμευσης, υπογεγραμμένο από τον αθλητή και από το σωματείο στο οποίο μετεγγράφεται. β) Παράβολο μετεγγραφής, το οποίο θα αποσταλεί ΜΟΝΟ με ταχυδρομική επιταγή. Κάθε σωματείο έχει το δικαίωμα να εγγράψει στη δύναμή του μέχρι δώδεκα (12) αθλητές από την κατηγορία αυτή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 του παρόντος Κανονισμού. 3) Αθλητής που αποδεσμεύθηκε από το σωματείο του έχει το δικαίωμα να συμφωνήσει την μετεγγραφή του σε άλλο σωματείο για ορισμένο χρόνο, ο οποίος μπορεί να είναι από μία (1) έως τρεις (3) αγωνιστικές περιόδους. Στην περίπτωση αυτή θα συμπληρώνεται το ειδικό έντυπο μετεγγραφής αποδεσμευθέντα αθλητή περιορισμένου χρόνου. Με απόφαση του Δ.Σ./Ε.Ο.ΠΕ., που θα ανακοινώνεται στην Εγκύκλιο Μετεγγραφών, θα καθορίζεται σε ποιες κατηγορίες θα ισχύει η διάταξη αυτή. 4) Αθλητής που δεν συμπεριλήφθηκε στον πίνακα των εν ενεργεία αθλητών τις δύο τελευταίες αγωνιστικές περιόδους, θεωρείται ότι αποδεσμεύθηκε από το σωματείο του και έχει το δικαίωμα να εγγραφεί ελεύθερα σε σωματείο της προτίμησής του, οποιαδήποτε χρονική περίοδο, με νέα εγγραφή. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Αρθρο 9 ο Εκταση εφαρμογής περιπτώσεις 1) Επίσημος αγώνας είναι ο αγώνας που διοργανώνεται από την ΕΟΠΕ ή διεξάγεται με την έγκριση της από τις αθλητικές Ενώσεις ή τις Τοπικές Επιτροπές, η διεξαγωγή του οποίου συμπεριλαμβάνεται στο Γενικό Κανονισμό Πρωταθλημάτων και τις Προκηρύξεις της ΕΟΠΕ.

15 - 15-2) Αθλητής οποίος ανήκει στη δύναμη σχολείου ή σχολής οποιουδήποτε χαρακτήρα, που μετέχει σε αγώνες της ΕΟΠΕ των Ενώσεων ή των Τοπικών Επιτροπών, έχει το δικαίωμα να εγγραφεί ελεύθερα σε σωματείο της προτίμησής του, όταν παύσει να έχει την ιδιότητα του μαθητή ή φοιτητή, εφόσον δεν έχει υπογράψει δελτίο εγγραφής σε σωματείο, κατά το χρόνο της φοίτησής του στο σχολείο ή στη σχολή. Τα σχολεία ή οι σχολές που συμμετέχουν κατά τα παραπάνω σε αγώνες της ΕΟΠΕ υποχρεούνται να είναι εφοδιασμένα με τα ειδικά δελτία αθλητικής ιδιότητας και υγείας τα οποία θα προμηθεύονται από την ΕΟΠΕ, πριν από την έναρξη κάθε αγωνιστικής περιόδου. 3) Αθλητής που έχει διαγραφεί λόγω ποινής από τη δύναμη σωματείου με απόφαση του η οποία έχει επικυρωθεί από την ΕΟΠΕ ή ο οποίος στερήθηκε τη φίλαθλη ιδιότητά του με τελεσίδικη απόφαση της Ε.Φ.Ι., έχει το δικαίωμα να εγγραφεί πάλι ως αθλητής σε οποιοδήποτε σωματείο της προτίμησής του, μετά το τέλος της επιβληθείσας ποινής του. 4) Σε περίπτωση μετεγγραφής ανήλικου αθλητή, απαιτείται η έγγραφη συγκατάθεση εκείνων που ασκούν τη γονική μέριμνα σε αυτόν. 5) Η έννοια της λέξης «αθλητής» στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού συμπεριλαμβάνει πάντα και αυτήν της «αθλήτριας», εκτός των διατάξεων του παρόντος στις οποίες γίνεται ρητή, σχετική, αναφορά. 6) Αθλητής που επιθυμεί να μετεγγραφεί, χωρίς τη συναίνεση του σωματείου του σε ομάδα χώρας της Ε.Ε., υπό τους λοιπούς όρους και τις προϋποθέσεις της Διεθνούς Ομοσπονδίας και του Κοινοτικού Δικαίου υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως στην ΕΟΠΕ την πρόθεσή του αυτή σε κάθε περίπτωση πριν από την έναρξη της μετεγγραφικής περιόδου και να καταβληθεί στην ΕΟΠΕ είτε από το σωματείο στο οποίο θα μετεγγραφεί είτε από τον ίδιο το σχετικό παράβολο. Ο αθλητής αυτός εφόσον επιστρέψει στην Ελλάδα, εντάσεται αυτοδίκαια στη δύναμη του αθλητικού σωματείου στο οποίο ανήκε πριν από τη μετεγγραφή του, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 33 παρ. 10 του ν. 2725/99.

16 - 16-7) Απαγορεύεται η μετεγγραφή Ελληνα αθλητή σε οποιοδήποτε σωματείο του εξωτερικού εάν αυτός έχει αρνηθεί την παροχή υπηρεσιών του στην Εθνική Ομάδα και έχει τιμωρηθεί για την άρνησή του αυτή, με βάσει τη διάταξη του άρθρου 33 παρ. 5 του ν. 2725/99 σε συνδυασμό με τις διατάξεις περί Εθνικών Ομάδων του Εσωτερικού Κανονισμού της ΕΟΠΕ. Στην περίπτωση αυτή η απαγόρευση μετεγγραφής σε ομάδα του εξωτερικού ισχύει και διαρκεί για ολόκληρη την αγωνιστική περίοδο που ακολουθεί μετά την τελεσιδικία της απόφασης τιμωρίας του αθλητή από την ΕΟΠΕ. 8) Όπου στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού γίνεται μνεία παραβόλου, το ύψος, κατά περίπτωση του αναλογούντος χρηματικού ποσού, θα καθορίζεται ετησίως από το Δ.Σ. της ΕΟΠΕ και θα γνωστοποιείται εγκαίρως στα σωματεία. 9) Ως αγωνιστική περίοδος κατά τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού νοείται το χρονικό διάστημα από 1/7 έως 30/6 του επομένου έτους. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ Αρθρο 10 ο Επιτροπή Μετεγγραφών - Εγγραφών 1) Με απόφαση του Δ.Σ./Ε.Ο.ΠΕ. τον μήνα Μάϊο κάθε έτους, συγκροτείται πενταμελής επιτροπή η οποία είναι αρμόδια να αποφασίζει για κάθε αίτηση εγγραφής ή μετεγγραφής. 2) Η ανωτέρω επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο ή έναν Αντιπρόεδρο της ΕΟΠΕ, ως Πρόεδρο, το Γενικό ή Ειδικό Γραμματέα ή ένα μέλος του Δ.Σ./Ε.Ο.ΠΕ. και από τρείς φιλάθλους, οι οποίοι τουλάχιστον τα πέντε προηγούμενα έτη δεν μετείχαν στο Διοικητικό Συμβούλιο οποιουδήποτε αθλητικού σωματείου, οποιουδήποτε βαθμού, ως μέλη. Από τα φίλαθλα μέλη, τουλάχιστον το ένα από αυτά θα πρέπει να είναι νομικός. Χρέη γραμματέα της επιτροπής θα εκτελεί υπηρεσιακός παράγοντας της ΕΟΠΕ, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

17 - 17-3) Η απόφαση της επιτροπής μετεγγραφών εγγραφών, εγκριτική ή απορριπτική, πρέπει να υποβάλλεται στο Δ.Σ./Ε.Ο.ΠΕ. για επικύρωση, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία σαράντα (40) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας μετεγγραφών και τριάντα (30) ημερών από τη λήξη προθεσμίας των αποδεσμεύσεων. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης μετεγγραφής, χωρίς τη συγκατάθεση του σωματείου, η Επιτροπή Μετεγγραφών της ΕΟΠΕ δύναται, κατά τη κρίσή της, να καλεί το σωματείο, από το οποίο προέρχεται ο υπό μετεγγραφή αθλητής να καταθέτει μόνον εγγράφως προς την ΕΟΠΕ τις απόψεις του ή τυχόν διευκρινήσεις για την υπό έγκριση μετεγγραφή. 4) Αν η σχετική επικυρωτική απόφαση του Δ.Σ. της ΕΟΠΕ δεν εκδοθεί μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την, κατά περίπτωση, λήξη κάθε προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, η μετεγγραφή θεωρείται συντελεσμένη υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι εκ των υποβληθέντων δικαιολογητικών αποδεικνύεται η νομιμότητα της αιτούμενης μετεγγραφής. 5) Κατά της επικυρωτικής απόφασης του Δ.Σ./Ε.Ο.ΠΕ. επιτρέπεται προσφυγή στο ΑΣΕΑΔ, σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 126 του ν. 2725/99. 6) Κατά την εκδίκαση των αιτήσεων μετεγγραφών, έχουν το δικαίωμα να παρευρίσκονται και εκπρόσωποι των ενδιαφερομένων σωματείων, καθώς και οι μετεγγραφόμενοι αθλητές. Η παρουσία τους δεν είναι υποχρεωτική για τη λήψη απόφασης. 7) Αναφορικά με την μετακίνηση αθλητών που οφείλεται στη συγχώνευση σωματείων ή τμημάτων σωματείων εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2 του ν. 2725/99 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υπ αριθμ / απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού (ΦΕΚ 1976/ ). Οι μετακινούμενοι στο προερχόμενο από τη συγχώνευση σωματείο ή τμήμα σωματείου εντάσσονται σε αυτό ανεξαρτήτως προβλεπομένου αριθμού, ανά κατηγορία, εγγραφών μετεγγραφών, όπως αυτές προβλέπονται στις λοιπές διατάξεις του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση το προερχόμενο από τη συγχώνευση σωματείο μπορεί να εντάξει στη δύναμή του και αθλητές από τις κατηγορίες εγγραφών μετεγγραφών που καθορίζονται στις λοιπές διατάξεις του παρόντος.

18 Οι παραπάνω εγγραφές μετεγγραφές μπορούν να λάβουν χώρα κατ εξαίρεση μέχρι και είκοσι (20) ημέρες προ της ενάρξεως του αντίστοιχου πρωταθλήματος. Τέλος αθλητές που αποδεσμεύονται μετά από συγχώνευση των σωματείων από τα οποία προέρχονται, δύνανται να εγγράφονται ελεύθερα σε σωματείο της προτίμησής τους, ως νέοι αθλητές. 8) Εκτός των περιπτώσεων που ορίζονται στην παρούσα, όπου απαιτείται ως προϋπόθεση ορισμένη ηλικία, για τον υπολογισμό της, λαμβάνεται υπόψη ως ημέρα γέννησης αυτή που προκύπτει από επίσημο πιστοποιητικό γέννησης του αθλητή που εκδίδεται κατά περίπτωση από τον οικείο Δήμο ή το Δημοτικό Διαμέρισμα. Ως χρονικό κριτήριο για τον προσδιορισμό της ηλικίας του αθλητή λαμβάνεται υπόψη το χρονικό σημείο της, κατά περίπτωση, λήξης της μετεγγραφικής περιόδου. 9) Το Δ.Σ. της ΕΟΠΕ με ειδικές εγκυκλίους του θα μπορεί να καθορίζει τυχόν λεπτομέρειες του παρόντος Κανονισμού. Άρθρο 11 ο Χρονική περίοδος αριθμός μετεγγραφών Με απόφαση του Δ.Σ./Ε.Ο.ΠΕ., τον μήνα Μάϊο κάθε έτους ανακοινώνεται προς τα σωματεία το χρονικό διάστημα για την κατάθεση αιτήσεων μετεγγραφών. Κάθε σωματείο μπορεί να πραγματοποιήσει συνολικά δώδεκα (12) μετεγγραφές σε κάθε αγωνιστική περίοδο. Ο συνολικός αριθμός των ελεύθερων μετεγγραφών με συγκατάθεση του σωματείου, μετεγγραφών με υποσχετική επιστολή και αποδεσμεύσεων μπορεί να ανέρχεται μέχρι του αριθμού δώδεκα (12), περιοριζομένου, όμως, αναλογικά σε περίπτωση απόκτησης αθλητών χωρίς συγκατάθεση σωματείου για τις οποίες ισχύουν τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα ανώτατα όρια. Στο συνολικό αριθμό των ελεύθερων μετεγγραφών με συγκατάθεση του σωματείου, μετεγγραφών με υποσχετική επιστολή και αποδεσμεύσεων δεν συμπεριλαμβάνονται οι περιπτώσεις αθλητών που έχουν δικαίωμα να αγωνίζονται στο πρωτάθλημα Παμπαίδων κάθε χρόνο και νεότερων, ο αριθμός των οποίων είναι απεριόριστος.

19 Σε περίπτωση κατά την οποία το ενδιαφερόμενο σωματείο υποβάλλει προς έγκριση περισσότερες από τις προβλεπόμενες ανά κατηγορία αιτήσεις μετεγγραφής έχει τη δυνατότητα, το αργότερο μέχρι πέντε (5) ημέρες μετά τη λήξη της μετεγγραφικής περιόδου να γνωστοποιήσει προς την ΕΟΠΕ ποιούς από τους υπό μετεγγραφή αθλητές τελικά προτιμά να αποκτήσει. Σε κάθε διαφορετική περίπτωση η ΕΟΠΕ θα θεωρήσει ως δεσμευτικές για το σωματείο τις κατά χρονική ακολουθία (με βάση το πρωτόκολλο μετεγγραφών της ΕΟΠΕ) προγενέστερες αιτήσεις μετεγγραφής, απορριπτομένης κάθε επιπλέον αίτησης, ο δε αντίστοιχος υπό μετεγγραφή αθλητής παραμένει, χωρίς άλλη διατύπωση, στη δύναμη του σωματείου στο οποίο ανήκει. Σε κάθε περίπτωση που ο αθλητής μετεγγράφεται και δεν έχει τελειώσει η αγωνιστική περίοδος, αυτός παραμένει και αγωνίζεται με το αρχικό σωματείο του, μέχρι τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου, που καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ./Ε.Ο.ΠΕ. Άρθρο 12 ο Όροι και προϋποθέσεις εγγραφής μετεγγραφής αλλοδαπού, ομογενή, Κυπρίου αθλητή Τα σχετικά με την εγγραφή και συμμετοχή αλλοδαπών, ομογενών και Κυπρίων αθλητών στα ελληνικά πρωταθλήματα, θα ρυθμίζονται με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, ύστερα από πρόταση της ΕΟΠΕ, όπως καθορίζει το άρθρο 33 παρ. 7 του ν. 2725/99. Άρθρο 13 ο Ο παρόν κανονισμός εγγραφών μετεγγραφών της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης συγκείμενος από 13 συνολικά άρθρα ο οποίος καταρτίστηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 του ν. 2725/99 (ΦΕΚ 121/ ) και υποβλήθηκε προς έγκριση στον αρμόδιο για θέματα αθλητισμού Υφυπουργό Πολιτισμού.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» ν. 2725/99

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» ν. 2725/99 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» ν. 2725/99 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αρθρο 1 ο Με τον παρόντα Κανονισµό καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εγγραφή, µετεγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ Οροι και προϋποθέσεις εγγραφής μετεγγραφής ή αποδέσμευσης Έλληνα αθλητή ξιφασκίας, σε αθλητικά ερασιτεχνικά σωματεία. Δικαιολογητικά Ακυρότητες Κυρώσεις : ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» ν. 2725/99 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Άρθρο 1ο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» ν. 2725/99 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Άρθρο 1ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» ν. 2725/99 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1ο Με τον παρόντα Κανονισμό καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εγγραφή, μετεγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ BEACH VOLLEY ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ BEACH VOLLEY ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ BEACH VOLLEY ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» Άρθρο 1o: Γενικά Με τον παρόντα Κανονισμό καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εγγραφή, μετεγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» ν. 2725/99 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Άρθρο 1ο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» ν. 2725/99 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Άρθρο 1ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» ν. 2725/99 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1ο Με τον παρόντα Κανονισμό καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εγγραφή, μετεγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» ν. 2725/99 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Άρθρο 1ο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» ν. 2725/99 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Άρθρο 1ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» ν. 2725/99 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1ο Με τον παρόντα Κανονισµό καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εγγραφή, µετεγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1 Όροι και προϋποθέσεις εγγραφής 1. Για την εγγραφή Έλληνα αθλητή(τριας) Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης σε αθλητικό Σωματείο, προϋπόθεση είναι να μην έχει δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και προϋποθέσεις εγγραφής Ελλήνων αθλητών

Όροι και προϋποθέσεις εγγραφής Ελλήνων αθλητών ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ Άρθρο 1 Με τον παρόντα κανονισμό και κατά εξουσιοδότηση των διατάξεων της παραγράφου 3 του α. 33 του ν.2725/1999 (ΦΕΚ 121,Α ) καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1 Όροι και προϋποθέσεις εγγραφής 1. Για την εγγραφή Έλληνα αθλητή(τριας) Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης σε αθλητικό Σωµατείο, προϋπόθεση είναι να µην έχει δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Εγγραφών-Μετεγγραφών

Κανονισμοί Εγγραφών-Μετεγγραφών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ CYPRUS CHESS FEDERATION Κανονισμοί Εγγραφών-Μετεγγραφών Περί καθορισμού όρων και προϋποθέσεων εγγραφής και μετεγγραφής αθλητών των σωματείων-μελών της ΚΥΣΟ, χρόνου διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Το ιοικητικό Συµβούλιο του ΠΑ.Σ.Α.Π

Το ιοικητικό Συµβούλιο του ΠΑ.Σ.Α.Π Το ιοικητικό Συµβούλιο του ΠΑ.Σ.Α.Π Πρόεδρος: Ψάρρας Αθανάσιος Ά Αντιπρόεδρος: Πανταλέων Σωτήρης Β Αντιπρόεδρος: Γιακουµή ήµητρα Γενικός Γραµµατέας: Τερζής Αθανάσιος Ειδικός Γραµµατέας: Παπαδηµητρίου Αχιλλέας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 : Περιεχόµενο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ Με τον παρόντα κανονισµό και κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121 Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ Αγωνιστικής περιόδου

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ Αγωνιστικής περιόδου OAKA, Ανοικτό Κολυμβητήριο, Σπύρου Λούη, 151 23 Μαρούσι, AΘΗΝΑ Tel.: +30.210.6801952 Fax: +30.210.6801960 OAKA, Olympic Aquatic Center, Spyrou Loui, 151 23 Athens, GREECE Web: www.volleyball.gr mail: hellas@volleyball.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Ι Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ : 1.9.2014 μέχρι 31.12.2014 & 1.2.2015 μέχρι 15.5.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Ι Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ : 1.9.2014 μέχρι 31.12.2014 & 1.2.2015 μέχρι 15.5. ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ Μάρκου Σιακαβάρα 8α / Κοζάνη / 50100 / epskozanis.gr / info@epskozanis.gr / Tηλ: 24610 34671-23503 / Φ: 2461039133 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π.Σ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

Ε.Π.Σ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ 10 μέχρι 30.11 & 3 μέχρι 33 ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο νέο έντυπο της αίτησης μεταβολών εμπεριέχεται πλέον, η δήλωση συναίνεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: 1.10.2015 μέχρι 30.11.2015 & 1.3.2016 μέχρι 31.3.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: 1.10.2015 μέχρι 30.11.2015 & 1.3.2016 μέχρι 31.3. ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡ.1952 (ΑΤΥΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ ΑΠΟ ΤΟ 1946) ΑΠΟΦ.ΠΡΩΤΟΔ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 263/1952 & 177/2004 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ ΛΕΩΦ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ Αγωνιστικής περιόδου 2015-2016

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ Αγωνιστικής περιόδου 2015-2016 OAKA, Ανοικτό Κολυμβητήριο, Σπύρου Λούη, 15123 Μαρούσι, AΘΗΝΑ Tel.: +30.210.6801952 Fax: +30.210.6801960 OAKA, Olympic Aquatic Center, Spyrou Loui, 15123 Athens, GREECE Web: www.volleyball.gr mail: hellas@volleyball.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣH ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΝΩΣH ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΝΩΣH ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1952 ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 10 Τ.Κ 45333 ΤΗΛΕΦΩΝΟ 26510 25610 FAX 26510 77647 e mail epsip1952@yahoo.com Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α Γ Ι Α Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ, ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ, ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡ.1952 (ΑΤΥΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ ΑΠΟ ΤΟ 1946) ΑΠΟΦ.ΠΡΩΤΟΔ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 263/1952 & 177/2004 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ ΛΕΩΦ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟ ΕΝΑ (1) ΕΩΣ ΤΡΙΑ (3) ΧΡΟΝΙΑ

ΕΙΔΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟ ΕΝΑ (1) ΕΩΣ ΤΡΙΑ (3) ΧΡΟΝΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟ ΕΝΑ (1) ΕΩΣ ΤΡΙΑ (3) ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ: * Ενός (1) έτους 300 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ * Δύο (2) ετών 200 * Τριών (3) ετών 100 Σχετικά με τη μετακίνηση των ποδοσφαιριστών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΕ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΕ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΕ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΓΓΡΑΥΕ ΑΘΛΗΣΩΝ Άρθρο 1 Όροι και προϋποθέσεις εγγραφής Έλληνα Αθλητή Οι όροι και προϋποθέσεις για την εγγραφή Έλληνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΕ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΕ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΕ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ Άρθρο 1 Όροι και προϋποθέσεις εγγραφής Έλληνα Αθλητή Οι όροι και προϋποθέσεις για την εγγραφή Έλληνα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π.Σ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

Ε.Π.Σ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Ι Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ 1.7.2016 μέχρι 30.4.2017 1. ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο νέο έντυπο της αίτησης μεταβολών εμπεριέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΓΓΡΑΥΕ ΑΘΛΗΣΩΝ Άρθρο 1 Όροι και προϋποθέσεις εγγραφών, μεταγραφών αθλουμένων Οι όροι και προϋποθέσεις για την

Διαβάστε περισσότερα

2. Ποδοσφαίριση (ΦΕΚ 1019/2.8.2001) Άρθρο πρώτο. Άρθρο 1ο Ποδοσφαιριστές που δύνανται να διατηρούν οι ΠΑΕ. Άρθρο 2ο Αριθμός ποδοσφαιριστών κατά ΠΑΕ

2. Ποδοσφαίριση (ΦΕΚ 1019/2.8.2001) Άρθρο πρώτο. Άρθρο 1ο Ποδοσφαιριστές που δύνανται να διατηρούν οι ΠΑΕ. Άρθρο 2ο Αριθμός ποδοσφαιριστών κατά ΠΑΕ Εγγραφή/Μεταγραφή αθλητών Άρθ. 1ο, 2ο ΥΑ 18337/25.7.2001 [25] 2. Ποδοσφαίριση 2.1 Εγγραφή - Μεταγραφή επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών [25] ΥΑ 18337/25.7.2001 Κανονισμός Νο 1 άρθρου 88 N 2725/1999 «Εγγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Νο 1. «Εγγραφές - Μετεγγραφές Ποδοσφαιριστών Επαγγελµατικού Ποδοσφαίρου»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Νο 1. «Εγγραφές - Μετεγγραφές Ποδοσφαιριστών Επαγγελµατικού Ποδοσφαίρου» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Νο 1 (Άρθρου 88 Ν. 2725/1999) «Εγγραφές - Μετεγγραφές Ποδοσφαιριστών Επαγγελµατικού Ποδοσφαίρου» Άρθρο 1 Ποδοσφαιριστές που δύναται να διατηρούν οι Π.Α.Ε. Κάθε Π.Α.Ε. διατηρεί στη δύναµή της

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικό ς κανόνισμό ς 2015-2016

Εσωτερικό ς κανόνισμό ς 2015-2016 Εσωτερικό ς κανόνισμό ς 2015-2016 1/7/2015 Κανονισμός μελών Α.Σ.Μ. Γλυφάδας Αγωνιστική περίοδος 2015-2016 1 Μέλη και αθλητές 1.1 Μέλη του συλλόγου μπορούν να είναι και αθλητές του με δικαίωμα συμμετοχής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Προτάσεις για μια νέα σχέση ερασιτεχνικού σωματείου και ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή / Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας, Μεταβολές και διάρκεια περιόδων μεταβολών Οι επιδιωκόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡ.1952 (ΑΤΥΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ ΑΠΟ ΤΟ 1946) ΑΠΟΦ.ΠΡΩΤΟΔ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 263/1952 & 177/2004 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ ΛΕΩΦ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ, ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ, ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΕΣ, ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ, ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ, ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΕΣ, ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ======================================== ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ======================================== ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ, ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ, ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΕΣ, ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

2014-2015 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΩΣΙΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΙΘΑΚΗΣ

2014-2015 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΩΣΙΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΙΘΑΚΗΣ 2014-2015 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΩΣΙΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΙΘΑΚΗΣ 2014-2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ 1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ (ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ) ΜΕ ΕΠΙΚΟΛΛΗΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΖΟΥΝΙΟΡ- ΚΑΙ ΜΙΝΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΖΟΥΝΙΟΡ- ΚΑΙ ΜΙΝΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014 Μ. ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ 8 α ΚΟΖΑΝΗ 50100 ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. Κοζάνη Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΖΟΥΝΙΟΡ- ΚΑΙ ΜΙΝΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014 Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ιδιότητα ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή - Αριθµός ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών ανά σωµατείο ΑΡΘΡΟ 1 Ιδιότητα ερασιτέχνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΔΗ - ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ Ε.Π.Σ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΔΟ ΣΤΗΝ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ αφού

Διαβάστε περισσότερα

Ποδοσφαιριστές που δικαιούνται συμμετοχή είναι :

Ποδοσφαιριστές που δικαιούνται συμμετοχή είναι : Μ. ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ 8 α ΚΟΖΑΝΗ 50100 ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. Κοζάνη Σας στέλνουμε προκήρυξη πρωταθλημάτων και έντυπα δηλώσεων συμμετοχής στα πρωταθλήματα υποδομής ποδ/κής περιόδου 2014-2015 της Ένωσής μας και παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-13 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-13 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν ΕΔΡΑ: ΓΗΠΕΔΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΣΚ, ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 1-ΣΥΡΟΣ 84100 ΤΗΛ: 22810-82888, FAX: 22810-87762, e-mail: epskykladon@gmail.com ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-13

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ 12 Η Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες (Ε.Α.ΟΜ ΑμεΑ) προκηρύσσει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Αθλητών με Αναπηρίες στις 1 2 Ιουνίου 12 στο Κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΟΡΥ 5Χ5 ΣΑΛΑΣ ΚΩΦΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΟΡΥ 5Χ5 ΣΑΛΑΣ ΚΩΦΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΟΡΥ 5Χ5 ΣΑΛΑΣ ΚΩΦΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ 2015 Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών Φέρων 6 Office2@hafdeaf..gr www.hafdeaf.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17. Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17. Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17 Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ ΠΑΙΔΩΝ - ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΠΡΟ-ΤΖΟΥΝΙΟΡ-ΜΙΝΙ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν ΕΔΡΑ: ΓΗΠΕΔΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΣΚ, ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 1-ΣΥΡΟΣ 84100 ΤΗΛ: 22810-82888, FAX: 22810-87762, e-mail: epskykladon@gmail.com ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ BEACH VOLLEY ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ BEACH VOLLEY ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ OAKA, Ανοικτό Κολυμβητήριο, Σπύρου Λούη, 15123 Μαρούσι, AΘΗΝΑ Tel.: +30.210.6801952 Fax: +30.210.6801960 OAKA, Olympic Aquatic Center, Spyrou Loui, 151 23 Athens, GREECE Web: www.volleyball.gr mail: hellas@volleyball.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΜΠΑΤΜΙΝΤΟΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΜΠΑΤΜΙΝΤΟΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΜΠΑΤΜΙΝΤΟΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΑΡΘΡΟ 1 Την Κυπριακή Ομοσπονδία Μπάτμιντον διευθύνει το ιοικητικό Συμβούλιο της. Το ιοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπείται από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΕΚΛΙΠΟΝΤΟΣ ΙΑΤΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΕΚΛΙΠΟΝΤΟΣ ΙΑΤΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗ Μαρούσι, 05-04-2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΕΚΛΙΠΟΝΤΟΣ ΙΑΤΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗ Το ΥΓΕΙΑ, τιμώντας την μνήμη του εκλιπόντος ιατρού γενικού χειρουργού Παναγιώτη Σακελλαριάδη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΤΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ BEACH VOLLEY ΑΝΔΡΩΝ-ΓΤΝΑΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΤΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ BEACH VOLLEY ΑΝΔΡΩΝ-ΓΤΝΑΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΤΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ BEACH VOLLEY ΑΝΔΡΩΝ-ΓΤΝΑΙΚΩΝ 2015 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Αθήνα, 17 Απριλίου 2015 Α.Π. 1579 Σο Πανελλήνιο Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Beach Volleyball 2015, διοργανώνεται από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016. του αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και σύμφωνα με τους ισχύοντες

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016. του αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και σύμφωνα με τους ισχύοντες ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 Η Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. συνεχίζοντας την προσπάθειά της για ανάπτυξη του αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και σύμφωνα με τους ισχύοντες Αθλητικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ, ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ, ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΕΣ, ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ, ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ, ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΕΣ, ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 ======================================== ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ======================================== ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ, ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ, ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΕΣ, ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή αιτήµατος: «Αναγγελία έναρξης λειτουργίας εργαστηρίων αισθητικής».

Περιγραφή αιτήµατος: «Αναγγελία έναρξης λειτουργίας εργαστηρίων αισθητικής». Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ (δικαίωμα, αναλυτική διαδικασία υποβολής)

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ (δικαίωμα, αναλυτική διαδικασία υποβολής) ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ (δικαίωμα, αναλυτική διαδικασία υποβολής) Δικαίωμα υποβολής ένστασης εκ μέρους ενός συλλόγου που συμμετέχει στη συγκεκριμένη διοργάνωση, έχει μόνο ο δηλωμένος νόμιμος προπονητής σύμφωνα με όσα

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΦΗΒΩΝ Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Υ

Ε Ι Δ Ι Κ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΦΗΒΩΝ Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Υ Αριθ. Πρωτ. : 600 Πάτρα : 01-08-2016 Ε Ι Δ Ι Κ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΦΗΒΩΝ Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Υ 2016 2017 Σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος Αθλητικού Νόμου, των καταστατικώνκανονισμών, της Ε.Ο.Κ καθώς και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ».

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ». (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν χορηγηθεί από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού το προβλεπόμενο στην διάταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ «ΣΕ ΜΝΗΜΗ ΙΩΑΝΝΗ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ «ΣΕ ΜΝΗΜΗ ΙΩΑΝΝΗ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ» Τοπική Επιτροπή Δυτικής Ελλάδας Παμπελοποννησιακό Στάδιο Τηλ./Fax: 2610 335141 e-mail: tepelop@httf.gr Πάτρα, 7 Δεκεμβρίου 2016 Αρ. Πρωτ. 152 Η Τοπική Επιτροπή Ε.Φ.Ο.Επ.Α. Δήμο Πατρέων, διοργανώνει, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Ε.Π.Σ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟ ΣΤΗ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ αφού έλαβε υπόψη : α. Το Καταστατικό της β. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν ΕΔΡΑ: ΓΗΠΕΔΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΣΚ, ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 1-ΣΥΡΟΣ 84100 ΤΗΛ: 22810-82888, FAX: 22810-87762, e-mail: epskykladon@gmail.com ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Α Ι Δ Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Α Ι Δ Ω Ν Αριθ. Πρωτ. : 599 Πάτρα : 01-08-2016 Ε Ι Δ Ι Κ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Α Ι Δ Ω Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Υ 2016 2017 Σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος Αθλητικού Νόμου, των καταστατικώνκανονισμών, της Ε.Ο.Κ καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Όραµα της Διοίκησης είναι η υλοποίηση των επιταγών των άρθρων 2 & 3 του Καταστατικού του Οµίλου µας και του άρθρου 1 του

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Η Ε.Π.Σ.ΚAΡΔΙΤΣΑΣ έχοντας υπόψη: 1) Την ισχύουσα αθλητική νομοθεσία 2) Το καταστατικό της ΕΠΣ Καρδίτσας 3) Tους κανονισμούς του παιχνιδιού, τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Ε.Π.Σ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Ε.Π.Σ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 Αριθ. Πρωτ. 299 Βόλος 27/6/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Ε.Π.Σ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αφού έλαβε υπόψη της: 1.- Το καταστατικό της. 2.- Τις

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι EΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ Αριθμ.Πρωτ. :. ΚΟΖΑΝΗ.././20. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ αφού έλαβε υπόψη: Α. Το Καταστατικό της Β. Τις διατάξεις του Κ.Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Πειθαρχικοί Κανονισμοί

Πειθαρχικοί Κανονισμοί ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ CYPRUS CHESS FEDERATION Πειθαρχικοί Κανονισμοί 1. Οι αθλητές, οι διοικητικοί παράγοντες, οι προπονητές, οι διαιτητές και τα αθλητικά σωματεία-μέλη της ΚΥΣΟ έχουν υποχρέωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν χορηγηθεί από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού το προβλεπόμενο στην διάταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ) ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2013

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ) ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ) ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2013 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ αφού έλαβε υπόψη: α) Το Καταστατικό της. β) Τις διατάξεις του Κ.Α.Π. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ A. Γ. ΛΕΒΕΝΤΗ

ΙΔΡΥΜΑ A. Γ. ΛΕΒΕΝΤΗ ΙΔΡΥΜΑ A. Γ. ΛΕΒΕΝΤΗ «Υποτροφίες Ολυμπιακής Προετοιμασίας» ************** Προκήρυξη Το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη (A. G. Leventis Foundation), με στόχους την ενίσχυση της προσπάθειας αθλητών/αθλητριών και την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Έτος Ιδρύσεως 1929

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Έτος Ιδρύσεως 1929 ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Έτος Ιδρύσεως 1929 Αριθ.Πρωτ: 667 Ημερομηνία 23-09-2015 ΠΡΟΣ ΤΑ ENΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ =========== Κύριε Πρόεδρε Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μεσσηνίας

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2015

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2015 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2015 1. ΟΡΙΣΜΟΣ Το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Cyprus Beach Volley 2015, είναι η επίσημη διοργάνωση Beach Volley για το 2015 που

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2010

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2010 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2010 1. ΟΡΙΣΜΟΣ Το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Cyprus Beach Volley 2010, είναι η επίσημη διοργάνωση Beach Volley για το 2010 που

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 34 του Νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α/ ): Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός α- θλητισμός και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 34 του Νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α/ ): Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός α- θλητισμός και άλλες διατάξεις. Άρθρο 34 του Νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α/17-6-1999): Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός α- θλητισμός και άλλες διατάξεις. Παροχές σε διακρινόμενους αθλητές 1. Σε αθλητές που σημειώνουν εξαιρετικές αγωνιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής Προπονητής κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος είναι κάθε πρόσωπο που έχει τα απαιτούµενα από τον κανονισµό αυτό προσόντα και δικαιούται κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 5 15351 ΠΑΛΛΗΝΗ ΤΗΛ: 210.60.32.948 210.60.32.909 /FAX: 210.60.30.924 Αρ. πρωτ.1024 Προς Όλα τα σωματεία μας Παλλήνη 30/07/2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Κύριε Πρόεδρε,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 Στην παρούσα ανακοίνωση συμπεριλαμβάνονται τα εξής: 1. Προθεσμία υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών. 2. Προϋποθέσεις χορήγησης του στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΒΟΛΕΪ ΜΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Ε.Σ.Π.Α.Α.Α. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΒΟΛΕΪ ΜΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Ε.Σ.Π.Α.Α.Α. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ε.Σ.Π.Α.Α.Α. Αριθ.πρωτ.: 889 Μαρούσι, 1 Noεμβρίου 2016 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΒΟΛΕΪ ΜΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Ε.Σ.Π.Α.Α.Α. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ CYPRUS VOLLEYBALL FEDERATION

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ CYPRUS VOLLEYBALL FEDERATION ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL 2016 CYPRUS BEACH VOLLEY 2016 1. ΟΡΙΣΜΟΣ Το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Beach Volley Cyprus Beach Volley 2016, είναι η κύρια επίσημη διοργάνωση Beach

Διαβάστε περισσότερα

1.10.2015 µέχρι 30.11.2015 & 1.3.2016 µέχρι 31.3.2016

1.10.2015 µέχρι 30.11.2015 & 1.3.2016 µέχρι 31.3.2016 ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ Π Ε Ρ Ι Ο Ο Ι Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ : 1.10.2015 µέχρι 30.11.2015 & 1.3.2016 µέχρι 31.3.2016 1. ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΕ ΕΠΙΚΟΛΛΗΜΕΝΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Καρδίτσα 12-8-2015 Αριθμ.πρωτ. 824 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Η Ε.Π.Σ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ έχοντας υπόψη : 1. Την Αθλητική Νομοθεσία που ισχύει σήμερα, 2. Το καταστατικό της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΟΜΙΛΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ Εισαγωγή

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΟΜΙΛΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ Εισαγωγή ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΟΜΙΛΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016-2017-2018 Εισαγωγή Τα τελευταία χρόνια, μετά την ουσιαστική αλλαγή του αγωνιστικού σχεδιασμού της Ομοσπονδίας με την καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. Τίτλος: Σελίδα 1 από 9 ΟΠΑΠ Α.Ε. Υποβλήθηκε από: Διευθυντή Παρακολούθησης Έργων της ΟΠΑΠ Α.Ε. Εγκρίθηκε από: Πρόεδρο & Διευθύνων Σύμβουλο Γεώργιος Βαμβουρέλλης Kamil Ziegler ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 2 από 9 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΘΛΗΤΕΣ-ΤΡΙΕΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΘΛΗΤΕΣ-ΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ www.volleyball.gr ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΘΛΗΤΕΣ-ΤΡΙΕΣ 1. Γενικές Αρχές 1.1. ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΕΚ ΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ Όταν ένας αθλητής

Διαβάστε περισσότερα

Ο Νέος Κανονισμός Προπονητών της ΕΠΟ Σύνδεσμος Προπονητών Αχαΐας

Ο Νέος Κανονισμός Προπονητών της ΕΠΟ Σύνδεσμος Προπονητών Αχαΐας Ο Νέος Κανονισμός Προπονητών της ΕΠΟ Ο παρών κανονισμός, έχει εναρμονιστεί σύμφωνα με τη Σύμβαση αμοιβαίας αναγνώρισης των προπονητικών προσόντων της Νυόν την 11.12.2003 και στην Αθήνα την 9.3.2007, ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Σωματεία TAEKWON-DO I.T.F. Θεσσαλονίκη 23-9-2014 Μέλη της Α.Ο.Τ.Ε. Αρ. Πρ. 387 Π ΡΟΚΗΡΥΞΗ

Προς: Σωματεία TAEKWON-DO I.T.F. Θεσσαλονίκη 23-9-2014 Μέλη της Α.Ο.Τ.Ε. Αρ. Πρ. 387 Π ΡΟΚΗΡΥΞΗ Προς: Σωματεία TAEKWON-DO I.T.F. Θεσσαλονίκη 23-9-2014 Μέλη της Α.Ο.Τ.Ε. Αρ. Πρ. 387 Π ΡΟΚΗΡΥΞΗ Η Αθλητική Ομοσπονδία TAE KWON-DO Ελλάδος προκηρύσσει Πανελλήνιο Πρωτάθλημα TAEKWON-DO I.T.F. Παμπαίδων Παγκορασίδων,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙA ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑTA ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ

ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙA ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑTA ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙA ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑTA ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ 2014-2015 Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών Φερών 6 Office2@hafdeaf.gr www.hafdeaf.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ: Το επίδομα καταβάλλεται στους προπτυχιακούς φοιτητές των Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ταχυδρομική Δ/νση: Σμύρνης 26,

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. 2013 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Προοίμιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 Δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΡΙΏΝ ( 3) ΘΕΣΕΩΝ. Ανακοινώνει

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΡΙΏΝ ( 3) ΘΕΣΕΩΝ. Ανακοινώνει ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΡΙΏΝ ( 3) ΘΕΣΕΩΝ Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ «ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α./ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ και Β./ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΧΩΡΙΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α./ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ και Β./ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΧΩΡΙΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΘΙ ΡΥΜΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ ΤΟΥ ΛΑΚΕ ΑΙΜΟΝΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α./ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ και Β./ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΧΩΡΙΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Έχοντας υπ όψιν τις διατάξεις του κεφαλαίου Α της

Διαβάστε περισσότερα

Όλες τις Περιφέρειες (με την παράκληση να ενημερώσουν τις Περιφερειακές Ενότητες αρμοδιότητάς τους)

Όλες τις Περιφέρειες (με την παράκληση να ενημερώσουν τις Περιφερειακές Ενότητες αρμοδιότητάς τους) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-6 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Αρ.Πρωτ.Υ7α/ΓΠ 11455 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α` Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2015-2016 Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία αφού έλαβε υπόψη: α. Το Καταστατικό της.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη Πανελληνίων Αγώνων Ρυθμικής Γυμναστικής Γενικών Λυκείων και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας, σχ. Έτους 2014-2015»

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη Πανελληνίων Αγώνων Ρυθμικής Γυμναστικής Γενικών Λυκείων και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας, σχ. Έτους 2014-2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ----- ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 23-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11450 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΆΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 23-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11450 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΆΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 23-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11450 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΆΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Έχοντας υπ όψιν: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 2190/1994.

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Σωματεία TAEKWON-DO I.T.F. Θεσσαλονίκη 17-9-2015 Μέλη της Α.Ο.Τ.Ε. Αρ. Πρ. 461 Π ΡΟΚΗΡΥΞΗ

Προς: Σωματεία TAEKWON-DO I.T.F. Θεσσαλονίκη 17-9-2015 Μέλη της Α.Ο.Τ.Ε. Αρ. Πρ. 461 Π ΡΟΚΗΡΥΞΗ Προς: Σωματεία TAEKWON-DO I.T.F. Θεσσαλονίκη 17-9-2015 Μέλη της Α.Ο.Τ.Ε. Αρ. Πρ. 461 Π ΡΟΚΗΡΥΞΗ Η Αθλητική Ομοσπονδία TAE KWON-DO Ελλάδος σε συνεργασία με τον ΑΣ Απόλλων Δράμας, προκηρύσσει Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 1 ης TOΠΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΕΣΘ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 1 ης TOΠΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΕΣΘ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 1 ης TOΠΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΕΣΘ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Θεσσαλονίκη, 21.09. 2015 Αρ. Πρωτ.: - 963 - Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 671 Πάτρα : 08-10-2015

Αριθ. Πρωτ. : 671 Πάτρα : 08-10-2015 WebSite : www.eskah.gr Email : eskah@otenet.gr Αριθ. Πρωτ. : 671 Πάτρα : 08-10-2015 Ε Ι Δ Ι Κ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α Τ Ο Σ B Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α Σ Α Ν Δ Ρ Ω Ν 2015-2016 Σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 19/11/2007

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 19/11/2007 Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 19/11/2007 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓ. ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Αρ.Πρωτ. Βαθμ.Προτερ. ΤΜΗΜΑ Α Φ.125/130140/Β6

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙ ΙΚΗΣ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2012-2012

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙ ΙΚΗΣ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2012-2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙ ΙΚΗΣ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2012-2012 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν χορηγηθεί από την Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν ΕΔΡΑ: ΓΗΠΕΔΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΣΚ, ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 1-ΣΥΡΟΣ 84100 ΤΗΛ: 22810-82888, FAX: 22810-87762, e-mail: epskykladon@gmail.com ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υπ αριθμ Φ5/68535/Β3/18-6-2012 Κ.Υ.Α με θέμα «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές των ΑΕΙ»

Υπ αριθμ Φ5/68535/Β3/18-6-2012 Κ.Υ.Α με θέμα «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές των ΑΕΙ» Υπ αριθμ Φ5/68535/Β3/18-6-2012 Κ.Υ.Α με θέμα «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές των ΑΕΙ» Άρθρο 1 Δικαιούχοι Δωρεάν Σίτισης 1. α. Ενεργοί Φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Α ΦΑΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Α ΦΑΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Θεσσαλονίκη, 10/7/ 2015 Αρ. Πρωτ.: - 725 - ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Α ΦΑΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 1. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Σύμφωνα με τη Δ/νση του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους ΔΕΝ τίθεται προθεσμία για την υποβολή της σχετικής αίτησης για το έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα