ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΗ ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΣΑΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΗ ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΣΑΗ"

Transcript

1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΗ ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΣΑΗ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ «Θ.Β. FASHION ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΔΝΓΤΜΑΣΧΝ ΚΑΙ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΑΚΙΝΗΣΧΝ» ΠΡΟ ΣΟΤ ΜΔΣΟΥΟΤ ΣΗ «ΒΑΡΓΑ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΝΓΤΜΑΣΧΝ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΤΝΟΛΟΤ ΣΧΝ ΚΟΙΝΧΝ ΟΝΟΜΑΣΙΚΧΝ ΜΔΣΑ ΦΗΦΟΤ ΜΔΣΟΥΧΝ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙΜΗ ΑΓΟΡΑ 1,10 ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ ΣΟΙ ΜΔΣΡΗΣΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΡΟΣΔΙΝΟΝΣΟ ΔΞΟΤΙΟΓΟΣΗΜΔΝΟ ΠΙΣΧΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΘΔΗ ΓΗΛΧΔΧΝ ΑΠΟΓΟΥΗ Γεθέκβξηνο 2010 H Δπηηξνπή Θεθαιαηαγνξάο ελέθξηλε ην πεξηερφκελν ηνπ παξφληνο Πιεξνθνξηαθνχ Γειηίνπ δπλάκεη ηεο απφ 23εο Γεθεκβξίνπ 2010 απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηεο πκβνπιίνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 11 παξ. 4 ηνπ λφκνπ 3461/2006 «Δλζσκάησζε ζην Διιεληθφ Γίθαην ηεο Οδεγίαο 2004/25/Δ.Θ. ζρεηηθά κε ηηο Γεκφζηεο Πξνηάζεηο».

2 ΗΜΑΝΣΙΚΔ ΗΜΔΙΧΔΙ Ζ παξνχζα πξναηξεηηθή Γεκφζηα Πξφηαζε (φπσο νξίδεηαη θαησηέξσ) απεπζχλεηαη πξνο φινπο ηνπο κεηφρνπο ηεο Διιεληθήο αλψλπκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΒΑΡΓΑ ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΚΠΟΡΗΘΖ ΘΑΗ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΘΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΛΓΤΚΑΣΩΛ» (ε «Δηαηξεία»), ηεο νπνίαο νη κεηνρέο έρνπλ εηζαρζεί θαη απνηεινχλ αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ, ζχκθσλα κε ηελ δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην Λ. 3461/2006 «Δλζσκάησζε ζην Δζληθφ Γίθαην ηεο Οδεγίαο 2004/25/ΔΘ ζρεηηθά κε ηηο δεκφζηεο πξνηάζεηο» (ν «Νόκνο») θαη απεπζχλεηαη κφλν πξνο πξφζσπα ηα νπνία δχλαληαη λα ηελ απνδερζνχλ λφκηκα (νη «Απνδέθηεο»). πγθεθξηκέλα, ε παξνχζα Γεκφζηα Πξφηαζε θαη ην Παξφλ Πιεξνθνξηαθφ Γειηίν δελ απνηειεί πξφηαζε γηα αγνξά κεηνρψλ θαη δελ απεπζχλεηαη κε θαλέλαλ ηξφπν ή ηχπν (έγγξαθν ή άιιν), ακέζσο ή εκκέζσο, ζε πξφζσπα λνκηθά ή θπζηθά ζε θακία άιιε δηθαηνδνζία εθηφο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο, φπνπ ε πξαγκαηνπνίεζε κίαο ηέηνηαο πξφηαζεο ή ε ηαρπδξφκεζε / δηαλνκή ηνπ παξφληνο Πιεξνθνξηαθνχ Γειηίνπ είλαη παξάλνκε ή απνηειεί παξαβίαζε νπνηαζδήπνηε εθαξκνζηέαο λνκνζεζίαο, θαλφλα ή θαλνληζκνχ (νη «Δμαηξνύκελεο Υώξεο»). Γηα ην ιφγν απηφ, απαγνξεχεηαη ε απνζηνιή, δηαλνκή, ηαρπδξφκεζε ή κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν δηάζεζε ή πξνψζεζε αληηγξάθσλ ή αληηηχπσλ ηνπ παξφληνο Πιεξνθνξηαθνχ Γειηίνπ θαη θάζε ζρεηηθνχ κε ηελ παξνχζα Γεκφζηα Πξφηαζε εγγξάθνπ ή άιινπ πιηθνχ απφ νπνηνδήπνηε πξφζσπν, θπζηθφ ή λνκηθφ, πξνο ή απφ ηηο Δμαηξνχκελεο Υψξεο. Πξφζσπν ην νπνίν ιακβάλεη αληίγξαθν ηνπ παξφληνο Πιεξνθνξηαθνχ Γειηίνπ ή/θαη ηεο Γήισζεο Απνδνρήο ζε νπνηαδήπνηε ρψξα, εθηφο ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, δελ δχλαηαη λα ζεσξήζεη φηη ηνπ απεπζχλεηαη πξφηαζε, πξφζθιεζε ή πξνζθνξά θαη ζε θακία πεξίπησζε, δελ δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηε Γήισζε Απνδνρήο εάλ, ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο απηήο είηε απαγνξεχεηαη λα ηνπ ππνβιεζεί κία ηέηνηα πξφζθιεζε, είηε ε πξνζθνξά ή ρξήζε ηεο Γήισζεο Απνδνρήο απφ ην πξφζσπν απηφ ζπληζηά παξαβίαζε ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο. Ωο εθ ηνχηνπ, πξφζσπα ηα νπνία ηπρφλ ιάβνπλ ην παξφλ Πιεξνθνξηαθφ Γειηίν ή έγγξαθν ζρεηηθφ κε απηφ, ή/θαη κε ηε Γεκφζηα Πξφηαζε ζα πξέπεη λα ελεκεξσζνχλ πξνζεθφλησο θαη λα ιάβνπλ ππφςε ηέηνηνπο πεξηνξηζκνχο. Ο Πξνηείλσλ, ν χκβνπινο θαη ν Γηαρεηξηζηήο δελ θέξνπλ θακία επζχλε γηα ηελ παξαβίαζε ησλ παξαπάλσ απαγνξεχζεσλ απφ νπνηνδήπνηε πξφζσπν. Πξόζσπα πνπ είλαη ππήθννη, θάηνηθνη, ή δηακέλνληεο ζε νπνηαδήπνηε ρώξα εθηόο Διιάδαο θαζώο θαη νη αληηπξόζσπνη, ζεκαηνθύιαθεο, δηαρεηξηζηέο ή εκπηζηεπκαηνδόρνη ηνπο (trustees), ζα πξέπεη λα αλαγλώζνπλ ηε παξάγξαθν 3.6 ηνπ παξόληνο Πιεξνθνξηαθνύ Γειηίνπ. Γχλαηαη λα ζεσξεζεί φηη Κέηνρνο (φπσο ν φξνο απηφο νξίδεηαη θαησηέξσ) δελ έρεη απνδερζεί έγθπξα ηελ παξνχζα Γεκφζηα πξφηαζε, ζην βαζκφ πνπ δελ έρεη ζπκπιεξψζεη πξνζεθφλησο ηε Γήισζε Απνδνρήο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην παξφλ Πιεξνθνξηαθφ Γειηίν. Σν παξφλ Πιεξνθνξηαθφ Γειηίν πεξηιακβάλεη κειινληηθέο εθηηκήζεηο ζρεηηθά κε ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαζψο θαη νξηζκέλα ζρέδηα θαη ζηφρνπο ηνπ Πξνηείλνληνο ζρεηηθά κε ηελ Δηαηξεία. Απφ ηελ θχζε ηνπο, νη κειινληηθέο εθηηκήζεηο πεξηιακβάλνπλ θίλδπλν θαη αβεβαηφηεηα, θαζψο ζρεηίδνληαη κε γεγνλφηα θαη εμαξηψληαη απφ ζπλζήθεο νη νπνίεο ελδέρεηαη λα κεηαβιεζνχλ ζην κέιινλ. Τπάξρνπλ αξθεηνί παξάγνληεο, φπσο εκπνξηθνί, ιεηηνπξγηθνί, νηθνλνκηθνί θαη ρξεκαηννηθνλνκηθνί, ζπλεπεία ησλ νπνίσλ νη εμειίμεηο δχλαληαη λα δηαθέξνπλ νπζησδψο απφ ηηο εμειίμεηο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή ππνιακβάλνληαη απφ ηηο εθηηκήζεηο απηέο. Οη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην παξφλ Πιεξνθνξηαθφ Γειηίν θαη αθνξνχλ ηελ Δηαηξεία, έρνπλ ιεθζεί απφ: (i) ηηο δεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο πνπ θαηαξηίζηεθαλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31/12/2009 θαη ηελ ζρεηηθή εηήζηα νηθνλνκηθή έθζεζε πνπ ζπληάρζεθε κε βάζε ην άξζξν 4 ηνπ Λ. 3556/2007, (ii) ηηο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν 1/1-30/9/2010, νη νπνίεο ζπληάρζεθαλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) θαη (iii) ινηπέο δεκνζηεπκέλεο πιεξνθνξίεο (αλαθνηλψζεηο ηεο Δηαηξείαο ζην ΖΓΣ ηνπ Υ.Α. αλαθνηλψζεηο ή πιεξνθνξίεο απφ ηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο Δηαηξείαο). Ο Πξνηείλσλ θαη ν χκβνπινο ηνπ Πιεξνθνξηαθφ Γειηίν 1

3 Πξνηείλνληνο (φπσο ν φξνο απηφο νξίδεηαη θαησηέξσ) δελ έρνπλ επηβεβαηψζεη αλεμάξηεηα ηελ αθξίβεηα θαη πιεξφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ Δηαηξεία θαη, επνκέλσο, δελ θέξνπλ θακία επζχλε αλαθνξηθά κε απηέο. ε θάζε πεξίπησζε, ζπληζηάηαη φπσο ν λφκηκνο Απνδέθηεο ηεο παξνχζαο Γεκφζηαο Πξφηαζεο θαη ηνπ παξφληνο Πιεξνθνξηαθνχ δειηίνπ ζπκβνπιεπηεί ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζχκβνπιν, ηξαπεδίηε, λνκηθφ ζχκβνπιν, ινγηζηή ή νπνηνλδήπνηε άιιν ζχκβνπιν ηεο επηινγήο ηνπ ζρεηηθά κε ηε Γεκφζηα Πξφηαζε. Πιεξνθνξηαθφ Γειηίν 2

4 ΟΡΙΜΟΙ ην παξφλ Πιεξνθνξηαθφ Γειηίν νη αθφινπζνη φξνη ζα έρνπλ ηηο αθφινπζεο έλλνηεο: Αληαγσληζηηθή Γεκόζηα Πξόηαζε λνείηαη δεκφζηα πξφηαζε, αληαγσληζηηθή ηεο παξνχζαο Γεκφζηαο Πξφηαζεο, ηελ νπνία ζα έρεη εγθξίλεη ε Δ.Θ. ζχκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ Λφκνπ (φπσο ν φξνο απηφο νξίδεηαη θαησηέξσ). Απνδεηθηηθό Άξζεο λνείηαη ε ζρεηηθή βεβαίσζε πνπ εθδίδεηαη απφ ην.α.σ. κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο Άξζεο Αμίαο. Απνδέθηεο λννχληαη φια εθείλα ηα πξφζσπα πνπ, θαηά ηελ εθαξκνζηέα λνκνζεζία, κπνξνχλ λα απνδερηνχλ λφκηκα θαη ζχκθσλα κε ην παξφλ Πιεξνθνξηαθφ Γειηίν ηελ παξνχζα Γεκφζηα Πξφηαζε. Απνδερόκελνη Μέηνρνη λννχληαη νη Κέηνρνη, πνπ ζα απνδερζνχλ εγθχξσο, λνκίκσο, εκπξνζέζκσο θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ Γειηίνπ ηε Γεκφζηα Πξφηαζε θαη ζα πξνζθέξνπλ ηηο Κεηνρέο ηνπο ζηνλ Πξνηείλνληα. Άξζε Αμίαο λνείηαη ε δηαδηθαζία ηνπ.α.σ., φπσο νξίδεηαη ζηνλ Θαλνληζκφ Δθθαζάξηζεο, ζρεηηθά κε ηε κεηαθνξά ησλ Πξνζθεξνκέλσλ Κεηνρψλ. Αξρηθόο Υεηξηζηήο λνείηαη ν αξρηθφο Υεηξηζηήο ζην.α.σ. ησλ Κεηνρψλ ησλ Απνδερφκελσλ Κεηφρσλ. Γήισζε Αλάθιεζεο λνείηαη ε έγγξαθε δήισζε, πνπ ππνβάιινπλ νη Απνδερφκελνη Κέηνρνη ζην Γηαρεηξηζηή, αλαθαιψληαο ηε Γήισζε Απνδνρήο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα απνδερηνχλ Αληαγσληζηηθή Πξφηαζε. Γήισζε Απνδνρήο λνείηαη ε δήισζε απνδνρήο, πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 18 ηνπ Λφκνπ θαη ζηελ νπνία πξνβαίλεη θάζε Κέηνρνο πνπ επηζπκεί λα απνδερζεί ηε Γεκφζηα Πξφηαζε. Γεκόζηα Πξόηαζε λνείηαη ε παξνχζα πξναηξεηηθή δεκφζηα πξφηαζε πξνο φινπο ηνπο θαηφρνπο Κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο, πνπ ν Πξνηείλσλ απεπζχλεη, ζχκθσλα κε ηo Λφκν. Γηαρεηξηζηήο ή Σξάπεδα EFG Eurobank Ergasias λνείηαη ην πηζησηηθφ ίδξπκα «Σξάπεδα EFG Eurobank Ergasias Α.Δ.», πνπ ν Πξνηείλσλ έρεη νξίζεη θαη εμνπζηνδνηήζεη γηα ηελ παξαιαβή ησλ Γειψζεσλ Απνδνρήο θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο ρξεκαηηθήο εθθαζάξηζεο. Γηθαίσκα εμαγνξάο λνείηαη ην δηθαίσκα πνπ έρεη ν Πξνηείλσλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 27 ηνπ Λφκνπ, σο απηφ αθνινχζσο πεξηγξάθεηαη ζην παξφλ Πιεξνθνξηαθφ Γειηίν. Γηθαίσκα Δμόδνπ λνείηαη ην δηθαίσκα πνπ έρνπλ νη Κέηνρνη ζχκθσλα κε ην άξζξν 28 ηνπ Λφκνπ, σο απηφ αθνινχζσο πεξηγξάθεηαη ζην παξφλ Πιεξνθνξηαθφ Γειηίν. Δ.Κ. λνείηαη ε Δπηηξνπή Θεθαιαηαγνξάο. Δμαηξνύκελε Υώξα λνείηαη νπνηαδήπνηε ρψξα ζηελ νπνία ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο απηήο ε πξαγκαηνπνίεζε κίαο δεκφζηαο πξφηαζεο φπσο ε παξνχζα Γεκφζηα Πξφηαζε ή ε ηαρπδξφκεζε / δηαλνκή ηνπ παξφληνο Πιεξνθνξηαθνχ Γειηίνπ είλαη παξάλνκε ή ζπληζηά παξαβίαζε νπνηαζδήπνηε εθαξκνζηέαο λνκνζεζίαο, θαλφλα ή θαλνληζκνχ. Δμνπζηνδόηεζε Υξήζεο λνείηαη ε εμνπζηνδφηεζε ησλ Απνδερφκελσλ Κεηφρσλ πξνο ην Γηαρεηξηζηή λα αλαιάβεη ηνλ ρεηξηζκφ ησλ Κεηνρψλ, πνπ πξνηίζεληαη λα πξνζθέξνπλ. Δηαηξεία λνείηαη ε ειιεληθή αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΒΑΡΓΑ ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΚΠΟΡΗΘΖ ΘΑΗ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΘΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΛΓΤΚΑΣΩΛ», κε ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΒΑΡΓΑ», πνπ έρεη αξηζκφ κεηξψνπ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Αξ.Κ.Α.Δ.) 25353/06/Β/91/9 θαη έδξα ην Γήκν Αζελαίσλ, Ιεσθ. Κεζνγείσλ 225, Σ.Θ (εθεμήο ε «Δηαηξεία» ή «ΒΑΡΓΑ Α.Δ.Β.Δ.Δ.»). Δηαηξεία ππό εμαγνξά λνείηαη ελαιιαθηηθά ε Δηαηξεία. Δ.Υ.Α.Δ. λνείηαη ε αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «Διιεληθά Υξεκαηηζηήξηα Αλψλπκε Δηαηξεία πκκεηνρψλ, Δθθαζάξηζεο, Γηαθαλνληζκνχ & Θαηαρψξεζεο» πνπ δηαρεηξίδεηαη ην.α.σ. Ηκεξνκελία ηεο Γεκόζηαο Πξόηαζεο λνείηαη ε 30 ε Λνεκβξίνπ 2010, δειαδή ε εκέξα θαηά ηελ νπνία ν Πξνηείλσλ μεθίλεζε ηε δηαδηθαζία ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο, ζχκθσλα κε ην Άξζξν 10 ηνπ Λφκνπ. Καλνληζκόο Δθθαζάξηζεο λννχληαη απφ θνηλνχ ν Θαλνληζκφο Δθθαζάξηζεο θαη Γηαθαλνληζκνχ Υξεκαηηζηεξηαθψλ πλαιιαγψλ επί Άπισλ Αμηψλ θαη ν Θαλνληζκφο Ιεηηνπξγίαο πζηήκαηνο Άπισλ Σίηισλ πνπ εγθξίζεθαλ κε ηηο απνθάζεηο ηνπ Γ.. ηεο Δ.Θ. 2/304/ θαη 3/304/ , φπσο ηζρχνπλ ζήκεξα. Πιεξνθνξηαθφ Γειηίν 3

5 Λήςε Αμίαο λνείηαη ε δηαδηθαζία ηνπ.α.σ., φπσο νξίδεηαη ζηνλ Θαλνληζκφ Δθθαζάξηζεο, ζρεηηθά κε ηελ νινθιήξσζε ηεο κεηαθνξάο ησλ Πξνζθεξνκέλσλ Κεηνρψλ. Μεηαβηβαδόκελεο Μεηνρέο λννχληαη νη Πξνζθεξφκελεο Κεηνρέο, πνπ ζα κεηαβηβαζηνχλ ζηνλ Πξνηείλνληα ζπλεπεία ηεο απνδνρήο ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο. Μεηνρέο λννχληαη νη θνηλέο νλνκαζηηθέο, κεηά ςήθνπ, άπιεο, κεηνρέο εθδφζεσο ηεο Δηαηξείαο, νλνκαζηηθήο αμίαο 2,40 ε θάζε κία, κεζ φισλ ησλ πθηζηάκελσλ θαη κειινληηθψλ δηθαησκάησλ, αμηψζεσλ θαη απαηηήζεσλ πνπ, ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο θαη ην λφκν, ελζσκαηψλνληαη, πεξηέρνληαη, ζπλδένληαη ή απνξξένπλ απφ ηηο ππφςε κεηνρέο. Μεηνρέο ηεο Γεκόζηαο Πξόηαζεο λνείηαη ην ζχλνιν ησλ Κεηνρψλ ηηο νπνίεο δελ θαηέρνπλ, θαηά ηελ Ζκεξνκελία ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο, ν Πξνηείλσλ ή ν θνο Θεφδσξνο Βάξδαο, Πξφζσπν πνπ Δλεξγεί πληνληζκέλα κε ηνλ Πξνηείλνληα, ήηνη Κεηνρέο, νη νπνίεο αληηπξνζσπεχνπλ πνζνζηφ 26,66% ηνπ ζπλνιηθνχ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο Δηαηξείαο. Μέηνρνη λννχληαη φινη νη πιήξεηο, αθψιπηνη, απνθιεηζηηθνί θαη αδηακθηζβήηεηνη θχξηνη ησλ Κεηνρψλ, πιελ ηνπ Πξνζψπνπ πνπ Δλεξγεί πληνληζκέλα. Μέηνρνη εθηόο Διιάδαο λννχληαη Κέηνρνη πνπ είλαη ππήθννη, θάηνηθνη ή έρνπλ ηε δηακνλή ηνπο ζε ρψξα εθηφο Διιάδαο. Νόκνο λνείηαη ν λ.3461/2006 (ΦΔΘ106/2006) Δλζσκάησζε ζην Διιεληθφ Γίθαην ηεο Οδεγίαο 2004/25/ΔΘ ζρεηηθά κε ηηο Γεκφζηεο Πξνηάζεηο, φπσο ηζρχεη. Πεξίνδνο Απνδνρήο λνείηαη ε πεξίνδνο γηα ηελ απνδνρή απφ ηνπο Κεηφρνπο ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο, φπσο εηδηθφηεξα νξίδεηαη ζην θεθάιαην 3.1. Πιεξνθνξηαθό Γειηίν λνείηαη ην παξφλ έληππν ην νπνίν πεξηέρεη ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε Γεκφζηα Πξφηαζε πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 11 ηνπ Λφκνπ. Πξνζθεξόκελν Αληάιιαγκα λνείηαη ην πνζφ ησλ 1,10 αλά Κεηνρή, πνπ ν Πξνηείλσλ πξνζθέξεηαη λα θαηαβάιεη ζε κεηξεηά γηα θάζε Κεηαβηβαδφκελε Κεηνρή. Πξνζθεξόκελεο Μεηνρέο λννχληαη νη Κεηνρέο ησλ Απνδερφκελσλ Κεηφρσλ, πνπ αλαθέξνληαη ζηε Γήισζε Απνδνρήο ηνπο. Πξόζσπν πνπ Δλεξγεί πληνληζκέλα κε ηνλ Πξνηείλνληα λνείηαη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 (ε) ηνπ Λφκνπ, ν θνο Θεφδσξνο Βάξδαο, κέηνρνο θαηά 100% ηνπ Πξνηείλνληνο, θαζψο θαη Πξφεδξνο Γ.. θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο απηνχ. Πξνηείλσλ λνείηαη ε ειιεληθή αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «Θ.Β. FASHION ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΔΚΠΟΡΗΑ ΔΛΓΤΚΑΣΩΛ ΘΑΗ ΔΘΚΔΣΑΙΙΔΤΖ ΑΘΗΛΖΣΩΛ» πνπ έρεη αξηζκφ κεηξψνπ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Αξ.Κ.Α.Δ.) 68686/01/Β/09/345, θαη έδξα ηνλ Γήκν Αζελαίσλ, Ιεσθ. Κεζνγείσλ 225, Σ.Θ (εθεμήο ν «Πξνηείλσλ» ή ε «FASHION Α.Δ.»)..Α.Σ. λνείηαη ην χζηεκα Άπισλ Σίηισλ πνπ ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηνλ Θαλνληζκφ Δθθαζάξηζεο. ύκβνπινο λνείηαη ε Eurobank EFG Equities Α.Δ.Π.Δ.Τ., πνπ ελεξγεί σο ζχκβνπινο ηνπ Πξνηείλνληνο γηα ηε Γεκφζηα Πξφηαζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 12 ηνπ Λφκνπ. Υ.Α. λνείηαη ην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ. Υεηξηζηήο λνείηαη ν Υεηξηζηήο ησλ Κεηνρψλ ησλ Απνδερφκελσλ Κεηφρσλ. Πιεξνθνξηαθφ Γειηίν 4

6 ΒΔΒΑΙΧΗ ΤΠΔΤΘΤΝΧΝ ΤΝΣΑΞΗ ΣΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΓΔΛΣΙΟΤ χκθσλα κε ην άξζξν 11 παξάγξαθνο 1(ε) ηνπ Λφκνπ, ν θνο Θεφδσξνο Βάξδαο, Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηνπ Πξνηείλνληνο, θαη ππφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ σο εηδηθά εμνπζηνδνηεκέλνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ Πξνηείλνληνο θαη ππεχζπλνπ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ Γειηίνπ, βεβαηψλεη φηη ην παξφλ Πιεξνθνξηαθφ Γειηίν είλαη πιήξεο θαη αθξηβέο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ αληαπνθξίλνληαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ρσξίο λα ππάξρνπλ παξαιείςεηο, νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα αιινηψζνπλ ην πεξηερφκελν ηνπ θαη ηελ νπζία ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο. Γηα ηνλ Πξνηείλνληα Θεφδσξνο Βάξδαο Πξφεδξνο Γ.., Γηεπζχλσλ χκβνπινο & Δηδηθά Δμνπζηνδνηεκέλνο Λφκηκνο Δθπξφζσπνο ηνπ Πξνηείλνληνο* ΒΔΒΑΙΧΗ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ χκθσλα κε ην άξζξν 12 ηνπ Λφκνπ, ε Eurobank EFG Equities Α.Δ.Π.Δ.Τ., πνπ είλαη εηαηξεία παξνρήο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη δηθαηνχηαη λα παξέρεη ζηελ Διιάδα ηηο ππεξεζίεο ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 1 ζηνηρεία ζη & δ ηνπ λφκνπ 3606/2007 (σο ηζρχεη), ζπλππνγξάθεη ην παξφλ Πιεξνθνξηαθφ Γειηίν θαη βεβαηψλεη, έρνληαο θαηαβάιεη ηελ απαηηνχκελε επηκέιεηα, φηη ην πεξηερφκελν ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ Γειηίνπ είλαη αθξηβέο. Γηα ηελ Eurobank EFG Equities Α.Δ.Π.Δ.Τ. Απφζηνινο Θαδάθνο Αλαπιεξσηήο Γηεπζχλσλ χκβνπινο * Υαξά Θνπθνπηζάθε Γηεπζπληήο* *Πξσηφηππν θείκελν θέξνλ ηηο πξσηφηππεο ππνγξαθέο έρεη θαηαηεζεί ζηελ Δπηηξνπή Θεθαιαηαγνξάο. Πιεξνθνξηαθφ Γειηίν 5

7 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΓΔΛΣΙΟΤ Γεκφζηα Πξφηαζε Ζ Δηαηξεία Ο Πξνηείλσλ Δπηρεηξεκαηηθή ηξαηεγηθή ηνπ Πξνηείλνληνο αλαθνξηθά κε ηελ Δηαηξεία Οη Κεηνρέο πνπ απνηεινχλ ην αληηθείκελν ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο Πξνζθεξφκελν Αληάιιαγκα Γηαδηθαζία ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο Γεζκεπηηθφηεηα ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο Ο χκβνπινο ηνπ Πξνηείλνληνο ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΜΔΣΟΥΧΝ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Δηζαγσγή Ζ Τπφ Δμαγνξά Δηαηξεία Ο Πξνηείλσλ Ο χκβνπινο ηνπ Πξνηείλνληνο Δμνπζηνδνηεκέλν Πηζησηηθφ Ίδξπκα γηα ηελ θαηάζεζε ησλ Γειψζεσλ Απνδνρήο Πξφζσπα Τπεχζπλα γηα ηε χληαμε ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ Γειηίνπ Βεβαίσζε ρνξεγνχκελε απφ ηελ HSBC Bank plc Κεηνρέο πνπ θαηέρεη ν Πξνηείλσλ θαη ην Πξφζσπν πνπ Δλεξγεί πληνληζκέλα κε ηνλ Πξνηείλνληα Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο Πξφζθαηεο πλαιιαγέο επί Κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο Γηελεξγνχκελεο απφ ηνλ Πξνηείλνληα θαη ην Πξφζσπν πνπ Δλεξγεί πληνληζκέλα Οη Κεηνρέο πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο Αλψηαηνο Αξηζκφο Κεηνρψλ πνπ δεζκεχεηαη λα απνθηήζεη ν Πξνηείλσλ Διάρηζηνο Αξηζκφο Κεηνρψλ πνπ πξφθεηηαη λα απνθηήζεη ν Πξνηείλσλ Γεζκεπηηθφηεηα ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο Δπηρεηξεκαηηθή ηξαηεγηθή ηνπ Πξνηείλνληνο ζρεηηθά κε ηελ Δηαηξεία Πξνζθεξφκελν Αληάιιαγκα Πιεξνθνξίεο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο Αηξέζεηο Δηδηθέο πκθσλίεο πνπ αθνξνχλ ηε Γεκφζηα Πξφηαζε Αλαιπηηθέο Πιεξνθνξίεο γηα ηε Γηαγξαθή ησλ Κεηνρψλ, ην Γηθαίσκα Δμαγνξάο θαη ην Γηθαίσκα Δμφδνπ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΓΟΥΗ ΣΗ ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΣΑΗ Πεξίνδνο Απνδνρήο Γειψζεηο Απνδνρήο Γηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ Γειψζεσλ Απνδνρήο Κε αλαθιεηφ ησλ Γειψζεσλ Απνδνρήο Αλάθιεζε Γήισζεο Απνδνρήο Γεκνζίεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο Γηαδηθαζία θαηαβνιήο ηνπ Πξνζθεξνκέλνπ Αληαιιάγκαηνο Γηαδηθαζία Κεηαβίβαζεο ησλ Πξνζθεξφκελσλ Κεηνρψλ - Κεηαθνξά ησλ Κεηνρψλ πνπ δελ Κεηαβηβάδνληαη Κέηνρνη εθηφο Διιάδαο Δθαξκνζηέν Γίθαην θαη δσζηδηθία ΔΚΘΔΗ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΝΣΟ Πιεξνθνξηαθφ Γειηίν 6

8 1. ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΓΔΛΣΙΟΤ Ζ παξνχζα πεξίιεςε ζπληάρζεθε κε βάζε ην πιήξεο θείκελν ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ Γειηίνπ θαη ζα πξέπεη λα δηαβάδεηαη κφλν ζε ζπλάξηεζε κε ην πιήξεο θείκελν ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ Γειηίνπ. Ωο εθ ηνχηνπ ε ιήςε ηεο νηαζδήπνηε απφθαζεο αλαθνξηθά κε ηελ απνδνρή ή απφξξηςε ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο ζα πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζηελ αλάγλσζε, δηεξεχλεζε θαη θξίζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ, ηα νπνία παξνπζηάδνληαη ζην Πιεξνθνξηαθφ Γειηίν σο ζχλνιν θη φρη κφλν ζηελ παξνχζα πεξίιεςε, πνπ ηίζεηαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ δηεπθφιπλζε ησλ Απνδεθηψλ ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο. 1.1 Γεκόζηα Πξόηαζε χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3461/2006 (ζην εμήο ν «Λφκνο»), ε ειιεληθή αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «Θ.Β. FASHION ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΔΚΠΟΡΗΑ ΔΛΓΤΚΑΣΩΛ ΘΑΗ ΔΘΚΔΣΑΙΙΔΤΖ ΑΘΗΛΖΣΩΛ», κε Αξηζκφ Κεηξψνπ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ (Αξ.Κ.Α.Δ.) 68686/01/Β/09/345, θαη έδξα ηνλ Γήκν Αζελαίσλ, Ιεσθ. Κεζνγείσλ 225, Σ.Θ (ζην εμήο ν «Πξνηείλσλ» ή ε «FASHION Α.Δ.»), ε νπνία αλήθεη θαηά 100% ζηνλ θχξην Θεφδσξν Βάξδα, πξνβαίλεη ζε πξναηξεηηθή δεκφζηα πξφηαζε (ζην εμήο ε «Γεκφζηα Πξφηαζε») γηα ηελ απφθηεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηά ςήθνπ, άπισλ κεηνρψλ εθδφζεσο ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΒΑΡΓΑ ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΚΠΟΡΗΘΖ ΘΑΗ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΘΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΛΓΤΚΑΣΩΛ», κε ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΒΑΡΓΑ», κε Αξ. Κ.Α.Δ /06/Β/91/9 θαη έδξα ην Γήκν Αζελαίσλ, Ιεσθ. Κεζνγείσλ 225, Σ.Θ (ζην εμήο ε «Δηαηξεία» ή «ΒΑΡΓΑ Α.Δ.Β.Δ.Δ.»), νη νπνίεο δελ θαηέρνληαη άκεζα ή έκκεζα, θαηά ηελ 30 ε Λνεκβξίνπ 2010, εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο (ζην εμήο ε «Ζκεξνκελία ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο»), απφ ηνλ Πξνηείλνληα ή ηνλ θχξην Θεφδσξν Βάξδα, Πξφζσπν πνπ Δλεξγεί πληνληζκέλα κε ηνλ Πξνηείλνληα, θαη νη νπνίεο αλέξρνληαη ζε Κεηνρέο ή πνζνζηφ 26,66% ηνπ ζπλνιηθνχ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο Δηαηξείαο. εκεηψλεηαη φηη δελ ππάξρνπλ άιια πξφζσπα πνπ ελεξγνχλ γηα ινγαξηαζκφ ή ζπληνληζκέλα κε ηνλ Πξνηείλνληα ζε ζρέζε κε ηε Γεκφζηα Πξφηαζε, εθηφο απφ ηνλ θ. Θεφδσξν Βάξδα, κέηνρν θαηά 100% ηνπ Πξνηείλνληνο θαη Πξφεδξν θαη Γηεπζχλνληα χκβνπιν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ. Θαηά ηελ Ζκεξνκελία ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο, ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο ΒΑΡΓΑ Α.Δ.Β.Δ.Δ. αλέξρεηαη ζε θαη δηαηξείηαη ζε θνηλέο, νλνκαζηηθέο κεηνρέο, ππφ άπιε κνξθή, νλνκαζηηθήο αμίαο 2,40 έθαζηε (ζην εμήο νη «Κεηνρέο»), θαη είλαη νινζρεξψο θαηαβεβιεκέλν. Οη Κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο απφ ηελ 23/04/2001 είλαη εηζεγκέλεο ζηελ Αγνξά Αμηψλ ηνπ Υ.Α. θαη εηδηθφηεξα δηαπξαγκαηεχνληαη ζηελ «Θαηεγνξία Κεζαίαο θαη Κηθξήο Θεθαιαηνπνίεζεο». Θαηά ηελ Ζκεξνκελία ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο, ήηνη ηελ 30 ε Λνεκβξίνπ 2010, ν Πξνηείλσλ δελ θαηείρε άκεζα Κεηνρέο ηεο ΒΑΡΓΑ Α.Δ.Β.Δ.Δ. Όκσο ν θνο Θεφδσξνο Βάξδαο, Πξφζσπν πνπ Δλεξγεί πληνληζκέλα κε ηνλ Πξνηείλνληα, θαηά ηελ Ζκεξνκελία ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο, θαηείρε άκεζα Κεηνρέο ηεο ΒΑΡΓΑ Α.Δ.Β.Δ.Δ. νη νπνίεο αληηπξνζσπεχνπλ πνζνζηφ 73,34% ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο ΒΑΡΓΑ Α.Δ.Β.Δ.Δ. Θαηά ζπλέπεηα, θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο, ν Πξνηείλσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ θ. Θεφδσξν Βάξδα, θαηείρε ζπλνιηθά Κεηνρέο εθδφζεσο ηεο ΒΑΡΓΑ Α.Δ.Β.Δ.Δ. νη νπνίεο αληηπξνζσπεχνπλ πνζνζηφ 73,34% ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο ηειεπηαίαο. ηηο 30 Λνεκβξίνπ 2010, ν Πξνηείλσλ ππέβαιε ηε Γεκφζηα Πξφηαζε θαη μεθίλεζε ηε δηαδηθαζία απηήο ελεκεξψλνληαο εγγξάθσο ηελ Δ.Θ. θαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο θαη ππνβάιινληαο ζρέδην ηνπ παξφληνο Πιεξνθνξηαθνχ Γειηίνπ. Αθνινχζσο, ε Γεκφζηα Πξφηαζε αλαθνηλψζεθε κε ηνλ ηξφπν θαη ηα κέζα πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 16 παξ.1 ηνπ Λφκνπ. Ζ Γεκφζηα Πξφηαζε αθνξά ζηελ απφθηεζε φισλ ησλ Κεηνρψλ νη νπνίεο δελ αλήθνπλ ζηελ θπξηφηεηα ηνπ Πξνηείλνληα ή ηνπ θ. Θεφδσξνπ Βάξδα, Πξνζψπνπ πνπ Δλεξγεί πληνληζκέλα κε ηνλ Πξνηείλνληα, θαηά ηελ Ζκεξνκελία ηεο Πιεξνθνξηαθφ Γειηίν 7

9 Γεκφζηαο Πξφηαζεο, ήηνη ηελ 30 ε Λνεκβξίνπ 2010, δειαδή ζε Κεηνρέο, νη νπνίεο αληηζηνηρνχλ ζην 26,66% ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ απηήο. Ζ Γεκφζηα Πξφηαζε ζα ηζρχζεη αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ Κεηνρψλ, νη νπνίεο ζα έρνπλ πξνζθεξζεί εγθχξσο κέρξη ηε ιήμε ηεο Πεξηφδνπ Απνδνρήο. Απηφ ζεκαίλεη φηη δελ ππάξρεη ειάρηζηνο αξηζκφο Κεηνρψλ ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο, ηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα απνθηήζεη ν Πξνηείλσλ, πξνθεηκέλνπ λα ηζρχζεη ε Γεκφζηα Πξφηαζε. Ζ Γεκφζηα Πξφηαζε δηελεξγείηαη κε βάζε ην λφκν 3461/2006 «Δλζσκάησζε ζην Διιεληθφ Γίθαην ηεο Οδεγίαο 2004/25/Δ.Θ. ζρεηηθά κε ηηο Γεκφζηεο Πξνηάζεηο» θαη ηα νξηδφκελα ζην παξφλ Πιεξνθνξηαθφ Γειηίν. Δπίζεο, γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο Γεκφζηαο Πξφηαζεο ν Πξνηείλσλ φξηζε (i) ηελ Eurobank EFG Equities Α.Δ.Π.ΔΤ., σο ρξεκαηννηθνλνκηθφ ηνπ ζχκβνπιν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 12 παξ. 1 ηνπ Λφκνπ θαη (ii) ηελ Σξάπεδα EFG Eurobank Ergasias Α.Δ. σο Γηαρεηξίζηξηα, ήηνη εμνπζηνδνηεκέλν πηζησηηθφ ίδξπκα γηα ηελ, κεηαμχ άιισλ, παξαιαβή ησλ Γειψζεσλ Απνδνρήο φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 18 ηνπ Λφκνπ. Ο Πξνηείλσλ φξηζε σο Πξνζθεξφκελν Αληάιιαγκα ην πνζφ ησλ 1,10, ηνηο κεηξεηνίο, αλά Κεηνρή γηα ηελ νπνία ε Γεκφζηα Πξφηαζε γίλεηαη εγθχξσο απνδεθηή. Δπηπιένλ ηνπ Πξνζθεξφκελνπ Αληαιιάγκαηνο, ν Πξνηείλσλ ζα αλαιάβεη γηα ινγαξηαζκφ ησλ Απνδερφκελσλ ηε Γεκφζηα Πξφηαζε Κεηφρσλ, ηελ θαηαβνιή ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηνλ Θαλνληζκφ Δθθαζάξηζεο δηθαησκάησλ εθθαζάξηζεο ηεο εμσρξεκαηηζηεξηαθήο κεηαβίβαζεο ησλ Κεηνρψλ ππέξ ηεο «Δ.Υ.Α.Δ.», ζήκεξα αλεξρφκελα ζε 0,08% επί ηεο αμίαο κεηαβίβαζεο ε νπνία ππνινγίδεηαη σο ην γηλφκελν ηνπ αξηζκνχ ησλ Κεηαβηβαδνκέλσλ Κεηνρψλ επί (Υ) ηε κεγαιχηεξε απφ ηηο εμήο ηηκέο: ηνπ Πξνζθεξφκελνπ Αληαιιάγκαηνο θαη ηεο ηηκήο θιεηζίκαηνο ηεο Κεηνρήο ζην Υ.Α. ηελ πξνεγνχκελε εξγάζηκε εκέξα ηεο ππνβνιήο ησλ απαξαίηεησλ εγγξάθσλ ζηελ E.X.A.E. θαη κε ειάρηζηε ρξέσζε ηα 20 Δπξψ αλά Απνδερφκελν Κέηνρν. Ο Πξνηείλσλ δελ αλαιακβάλεη ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ πνπ αλαινγεί ζην θφξν εμσρξεκαηηζηεξηαθήο κεηαβίβαζεο, ζήκεξα αλεξρφκελν ζε 0,15% επί ηεο αμίαο ζπλαιιαγήο, ην νπνίν ζα βαξχλεη ηνπο Απνδερφκελνπο Κεηφρνπο. Θαηά ζπλέπεηα, νη Απνδερφκελνη Κέηνρνη ζα ιάβνπλ ην ζπλνιηθφ πνζφ ηνπ Πξνζθεξφκελνπ Αληαιιάγκαηνο δίρσο ηελ επηβάξπλζε απφ ηα δηθαηψκαηα εθθαζάξηζεο (χςνπο 0,08% ή ηελ ειάρηζηε ρξέσζε ησλ 20 Δπξψ αλά Απνδερφκελν Κέηνρν) αιιά κεησκέλν θαηά ηα ην πνζφ ηνπ πξναλαθεξφκελνπ θφξνπ (χςνπο 0,15%). Παξάιιεια, ν Πξνηείλσλ δεκνζηνπνίεζε ηελ πξφζεζή ηνπ φπσο, απφ ηε δεκνζηνπνίεζε ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο θαη κέρξη ηε ιήμε ηεο Πεξηφδνπ Απνδνρήο, απνθηά, έλαληη ηηκήκαηνο κε ππεξβαίλνληνο ην Πξνζθεξφκελν Αληάιιαγκα, Κεηνρέο κέζσ ηνπ Υ.Α. ή κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν, πέξαλ εθείλσλ πνπ ζα ηνπ πξνζθεξζνχλ ζην πιαίζην ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο. Οη απνθηήζεηο Κεηνρψλ ζα δειψλνληαη θαη δεκνζηεχνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 24, παξ. 2 ηνπ Λφκνπ, θαζψο θαη ηηο δηαηάμεηο ησλ λφκσλ 3556/2007 θαη 3340/2005, φπνπ απαηηείηαη. εκεηψλεηαη φηη απφ ηελ Ζκεξνκελία ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο θαη κέρξη θαη ηελ 17/12/2010, ν Πξνηείλσλ απέθηεζε κέζσ ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο αγνξάο Κεηνρέο, ζε ηηκή αλά Κεηνρή πνπ δελ ππεξέβε ην Πξνζθεξφκελν Αληάιιαγκα. Δπίζεο, ηελ 17/12/2010, ν θνο Θεφδσξνο Βάξδαο, Πξφζσπν πνπ Δλεξγεί πληνληζκέλα κε ηνλ Πξνηείλνληα, θαηείρε άκεζα Κεηνρέο, ήηνη πνζνζηφ 73,34% ηνπ ζπλνιηθνχ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο Δηαηξείαο. Δπνκέλσο, θαηά ηελ 17/12/2010, ν Πξνηείλσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ θ. Θεφδσξν Βάξδα θαηείρε ζπλνιηθά Κεηνρέο, νη νπνίεο αληηπξνζψπεπαλ πνζνζηφ 85,878% ηνπ ζπλνιηθνχ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο Δηαηξείαο. Ωο εθ ηνχηνπ θαηά ηελ 17/12/2010, ν Πξνηείλσλ απέκελε λα απνθηήζεη Κεηνρέο, νη νπνίεο αληηπξνζσπεχνπλ ην 14,122% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο Δηαηξείαο. εκεηψλεηαη επίζεο φηη: 1. Δθφζνλ κεηά ηε ιήμε ηεο Πεξηφδνπ Απνδνρήο ν Πξνηείλσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ θχξην Θεφδσξν Βάξδα, Πξφζσπν πνπ Δλεξγεί πληνληζκέλα κε ηνλ Πξνηείλνληα, ζα θαηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 90% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ δηθαησκάησλ Πιεξνθνξηαθφ Γειηίν 8

10 ςήθνπ ζηελ Δηαηξεία, ν Πξνηείλσλ ζα εμαγνξάζεη ηηο Κεηνρέο ησλ ππνινίπσλ Κεηφρσλ αζθψληαο ην Γηθαίσκα Δμαγνξάο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Λφκνπ, ζε ηηκή ίζε κε ην Πξνζθεξφκελν Αληάιιαγκα, εληφο ηεο πξνβιεπφκελεο ηξίκελεο πξνζεζκίαο. Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ Γηθαηψκαηνο Δμαγνξάο, ν Πξνηείλσλ ζθνπεχεη λα δεηήζεη ηε δηαγξαθή ηεο Δηαηξείαο απφ ην Υ.Α. κε απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ πνπ ζα ιεθζεί κε πνζνζηφ αλψηεξν ηνπ 95% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ. 2. Παξάιιεια, εθφζνλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο, ν Πξνηείλσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ θχξην Θεφδσξν Βάξδα, Πξφζσπν πνπ Δλεξγεί πληνληζκέλα κε ηνλ Πξνηείλνληα, ζα θαηέρνπλ ζπλνιηθά Κεηνρέο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηνπιάρηζηνλ 90% ηνπ ζπλφινπ ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο Δηαηξείαο, ν Πξνηείλσλ, ελεξγψληαο θαη άξζξν 28 ηνπ Λφκνπ, ζα αλαιάβεη, γηα ρξνληθή πεξίνδν ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο λα απνθηά ρξεκαηηζηεξηαθά, ηνηο κεηξεηνίο, ζε ηηκή ίζε πξνο ην Πξνζθεξφκελν Αληάιιαγκα φιεο ηηο Κεηνρέο πνπ ζα ηνπ πξνζθεξζνχλ. Σαπηφρξνλα, κε ηε δεκνζίεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο ν Πξνηείλσλ ζα δεκνζηνπνηήζεη θαη ην Γηθαίσκα Δμφδνπ ησλ Κεηφρσλ. Ζ Δ.Θ. ελέθξηλε ην παξφλ Πιεξνθνξηαθφ Γειηίν δηα ηεο απφ 23/12/2010 απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηεο πκβνπιίνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 11, παξ. 4 ηνπ Λφκνπ 3461/2006. Ζ Πεξίνδνο Απνδνρήο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 18, παξ. 2 ηνπ Λ.3461/2006, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο νη Κέηνρνη δχλαηαη λα δειψζνπλ ηελ απνδνρή ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο, αξρίδεη ηελ 28/12/2010 θαη ιήγεη ηελ 08/02/2011, δειαδή δηαξθεί ζπλνιηθά 43 εκέξεο. Γηα ηε δηαδηθαζία απνδνρήο, νη ελδηαθεξφκελνη Κέηνρνη πξέπεη λα αλαηξέμνπλ ζην θεθ. 3.2 ηνπ παξφληνο Πιεξνθνξηαθνχ Γειηίνπ. 1.2 Η Δηαηξεία Ζ Δηαηξεία, κε ηελ επσλπκία «ΒΑΡΓΑ ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΚΠΟΡΗΘΖ ΘΑΗ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΘΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΛΓΤΚΑΣΩΛ» θαη κε δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΒΑΡΓΑ», πξνήιζε απφ ηε ζπγρψλεπζε κε απνξξφθεζε ηεο εηαηξείαο «ΑΓΔΙΦΟΗ ΒΑΡΓΑ ΔΛΓΤΚΑΣΑ - ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΚΠΟΡΗΘΖ ΘΑΗ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΘΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» απφ ηελ «ΒΑΡΓΑ ΑΛΩΛΤΚΟ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΘΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΛΓΤΚΑΣΩΛ», ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ην 1991 (Αξηζκφο Φ.Δ.Θ. 4908/ ). Ζ Δηαηξεία είλαη εγγεγξακκέλε ζην Κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ κε αξηζκφ κεηξψνπ Α.Δ /06/Β/91/9. Ζ έδξα ηεο Δηαηξείαο βξίζθεηαη ζην Γήκν Αζελαίσλ θαη ηα γξαθεία ηεο ζηε Ιεσθ. Κεζνγείσλ 225, Αζήλα, ηει Ζ δηάξθεηα ηεο Δηαηξείαο ζχκθσλα κε ην Θαηαζηαηηθφ ηεο, έρεη νξηζζεί γηα ελελήληα (90) έηε, κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο χζηεξα απφ απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο. Ζ Δηαηξεία απφ ην 2001 (23/04/2001) έρεη εηζαγάγεη ηηο κεηνρέο ηεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ. Ζ Δηαηξεία ηελ 30/09/2010 απαζρνινχζε 260 εξγαδνκέλνπο. Ο βαζηθφο θιάδνο ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ε Δηαηξεία είλαη ν θιάδνο έλδπζεο. χκθσλα κε ηε ηαηηζηηθή Σαμηλφκεζε ησλ Θιάδσλ Οηθνλνκηθήο Γξαζηεξηφηεηαο (ΣΑΘΟΓ 2003) ηεο Δ..Τ.Δ. ην αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο, ηεο ΒΑΡΓΑ Α.Δ.Β.Δ.Δ. εκπίπηεη ζηνλ θιάδν Θσδ ''Ιηαληθφ εκπφξην ελδπκάησλ'', ζηνλ θιάδν Θσδ ''Θαηαζθεπή άιισλ εμσηεξηθψλ ελδπκάησλ'' θαη ζηνλ θιάδν Θσδ ''Υνλδξηθφ εκπφξην ελδπκάησλ''. 1.3 Ο Πξνηείλσλ Ο Πξνηείλσλ είλαη κία ειιεληθή αλψλπκε εηαηξεία, κε εηζεγκέλε ζε ρξεκαηηζηήξην, κε ηελ επσλπκία «Θ.Β. FASHION ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΔΚΠΟΡΗΑ ΔΛΓΤΚΑΣΩΛ ΘΑΗ ΔΘΚΔΣΑΙΙΔΤΖ ΑΘΗΛΖΣΩΛ», ε νπνία ζπζηάζεθε ην 2009, έρεη έδξα ηνλ Γήκν Αζελαίσλ, Ιεσθ. Κεζνγείσλ 225, Σ.Θ θαη δηάξθεηα 100 έηε, ήηνη κέρξη ην Ο αξηζκφο κεηξψνπ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (ΑΡ.Κ.Α.Δ.) ηνπ Πξνηείλνληνο είλαη 68686/01/Β/09/345. Πιεξνθνξηαθφ Γειηίν 9

11 Βαζηθφ αληηθείκελν εξγαζηψλ ηνπ Πξνηείλνληνο απνηειεί ε εκπνξία, θαηαζθεπή θαη εηζαγσγή εηδψλ έλδπζεο θαη ππφδεζεο, θαζψο θαη ε ζπκκεηνρή ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ειιεληθψλ ή αιινδαπψλ εηαηξεηψλ νηαζδήπνηε κνξθήο, κε ηα ίδηα ή παξεκθεξή αληηθείκελα κε ηα αλσηέξσ. Σν Γ.. ηνπ Πξνηείλνληνο απνηειείηαη απφ ηξία (3) κέιε, κε πεληαεηή ζεηεία. Σν πξψην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Πξνηείλνληνο, ην νπνίν ζα δηνηθήζεη ηνλ Πξνηείλνληα κέρξη ηελ ζχγθιεζε ηεο πξψηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Κεηφρσλ (30/6/2011), ζπγθξνηήζεθε ζε ζψκα σο εμήο: Ολνκαηεπώλπκν Θεφδσξνο Βάξδαο Γεκήηξηνο Σζνχλεο Ησάλλεο Θαιχβαο Θέζε ζην Γ.. Πξφεδξνο & Γηεπζχλσλ χκβνπινο Αληηπξφεδξνο Κέινο Όινη νη αλσηέξσ είλαη Διιεληθήο Δζληθφηεηαο. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έρεη εμνπζηνδνηήζεη ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη Γηεπζχλνληα χκβνπιν θ. Θεφδσξν Βάξδα λα εθπξνζσπεί θαη λα δεζκεχεη ηνλ Πξνηείλνληα ζε φιεο ηηο ζρέζεηο θαη ζπλαιιαγέο ηνπ, κε κφλε ηελ ππνγξαθή ηνπ θάησ απφ ηελ εηαηξηθή επσλπκία ρσξίο θαλέλα πεξηνξηζκφ. Σν ζπλνιηθφ θαηαβεβιεκέλν κεηνρηθφ θεθάιαην ηνπ Πξνηείλνληνο αλέξρεηαη ζε εμήληα ρηιηάδεο (60.000) επξψ θαη δηαηξείηαη ζε εμήληα ρηιηάδεο (60.000) νλνκαζηηθέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο ελφο (1) επξψ έθαζηε. ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ε κεηνρηθή ζχλζεζε ηνπ Πξνηείλνληνο: Μέηνρνο Αξηζκόο Μεηνρώλ Πνζνζηό% Θεφδσξνο Βάξδαο ,0% ύλνιν ,0% Ο Πξνηείλσλ δελ έρεη δεκνζηεχζεη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, θαζψο ηδξχζεθε κέζα ζηελ ρξήζε Ζ πξψηε εηαηξηθή ηνπ ρξήζε, ππεξδσδεθάκελε, ζα θιείζεη ηελ 31/12/2010. Ο Πξνηείλσλ δελ απαζρνιεί εξγαδνκέλνπο, θαη κε εμαίξεζε ηελ δηελέξγεηα ηεο παξνχζαο Γεκφζηαο Πξφηαζεο, δελ έρεη αλαπηχμεη κέρξη ζήκεξα θακία δξαζηεξηφηεηα. Ο Πξνηείλσλ είλαη ζήκεξα ακηγψο εηαηξεία ζπκκεηνρψλ θαη δελ ζπκκεηέρεη ζε άιιεο εηαηξείεο θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 42ε ηνπ θ.λ. 2190/1920, πιελ ηεο Δηαηξείαο ππφ εμαγνξά. 1.4 Δπηρεηξεκαηηθή ηξαηεγηθή ηνπ Πξνηείλνληνο αλαθνξηθά κε ηελ Δηαηξεία Ο Πξνηείλσλ ζθνπεχεη λα απνθηήζεη ην ζχλνιν ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο πνπ δελ θαηέρεη απηφο ή ν θ. Θεφδσξνο Βάξδαο, Πξφζσπν πνπ Δλεξγεί πληνληζκέλα κε ηνλ Πξνηείλνληα, θαηά ηελ Ζκεξνκελία ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο. Ζ απφθηεζε κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο απφ ηνλ Πξνηείλνληα δελ πξφθεηηαη λα επηθέξεη κεηαβνιέο ζηελ ζηξαηεγηθή ηεο Δηαηξείαο, θαη ζηνπο επηρεηξεκαηηθνχο ηεο ζηφρνπο, δεδνκέλνπ φηη ν Πξνηείλσλ ειέγρεηαη θαηά 100% απφ ηνλ θ. Θεφδσξν Βάξδα, Πξφζσπν πνπ Δλεξγεί πληνληζκέλα κε ηνλ Πξνηείλνληα, θαη ν νπνίνο ήηαλ ήδε πξηλ απφ ηελ Γεκφζηα Πξφηαζε θχξηνο κέηνρνο θαηά 73,34% ηεο ΒΑΡΓΑ Α.Δ.Β.Δ.Δ. θαη είλαη ηαπηφρξνλα Πξφεδξνο & Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηφζν ηνπ Πξνηείλνληνο φζν θαη ηεο ΒΑΡΓΑ Α.Δ.Β.Δ.Δ. ηε δηάξθεηα ηνπ ελλεακήλνπ ηεο ηξέρνπζαο νηθνλνκηθήο ρξήζεο 2010, ζεκαληηθφ γεγνλφο πνπ επεξέαζε, θαη ζπλερίδεη λα επεξεάδεη, ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Δηαηξείαο ήηαλ ε γεληθφηεξε νηθνλνκηθή χθεζε ζηελ αγνξά, σο απνηέιεζκα ηεο παγθφζκηαο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο, αιιά θαη ησλ ζεκαληηθψλ πξνβιεκάησλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, ιφγσ ησλ κέηξσλ δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο. Ζ κείσζε ηεο δήηεζεο, σο απνηέιεζκα ησλ αλσηέξσ δπζκελψλ νηθνλνκηθψλ Πιεξνθνξηαθφ Γειηίν 10

12 εμειίμεσλ, επέθεξε ηελ πηψζε ησλ πσιήζεσλ θαη ηε ζπλεπαγφκελε κείσζε ησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ. Ζ δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο, κε ζθνπφ ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ σο άλσ δπζκελψλ επηδξάζεσλ, έρεη ζέζεη ζε εθαξκνγή δέζκε νηθνλνκηθψλ κέηξσλ πνπ ζηνρεχνπλ αθελφο ζηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ θαη αθεηέξνπ ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ πάζεο θχζεσο εμφδσλ δηνίθεζεο θαη δηάζεζεο. Σα κέηξα απηά αλαθέξνληαη ζε λέεο ηηκνινγηαθέο πνιηηηθέο θαη πνιηηηθέο marketing, πξνζθνξέο εκπνξεπκάησλ ζε ηαθηέο πεξηφδνπο, ζηε δηάζεζε λέσλ εκπνξηθψλ ζεκάησλ, ζηελ αλαζηνιή δεκηνπξγίαο λέσλ θαηαζηεκάησλ, ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ πάζεο θχζεσο εμφδσλ, ζηελ παχζε ιεηηνπξγίαο νξηζκέλσλ θαηαζηεκάησλ ηα νπνία θαζίζηαληαη νξηαθήο απφδνζεο ή δεκηνγφλα, θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ αγνξψλ εκπνξεπκάησλ ζηηο θαηάιιειεο πνζφηεηεο, έηζη ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηε κείσζε ηεο δήηεζεο ε νπνία ηελ ηειεπηαία ηξηεηία ππνινγίδεηαη αζξνηζηηθά ζην 33% θαη πηζαλνινγείηαη φηη ζα κεησζεί πεξαηηέξσ θαηά ηα έηε Ο Πξνηείλσλ πξνηίζεηαη λα αθνινπζήζεη ηνλ πθηζηάκελν επηρεηξεκαηηθφ ζρεδηαζκφ ηεο Δηαηξείαο, ν νπνίνο πηνζεηήζεθε απφ ηελ έλαξμε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ην 2008, ιφγσ ηεο κείσζεο ησλ πσιήζεσλ, θαη ν νπνίνο, ζχκθσλα κε ηα πξναλαθεξζέληα, πεξηιακβάλεη ηελ παχζε λέσλ επελδχζεσλ ζε θαηαζηήκαηα, ην θιείζηκν δεκηνγφλσλ θαηαζηεκάησλ θαη ηελ ζπλεπαγφκελε ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο κείσζε ηνπ πξνζσπηθνχ, θαζψο θαη ηελ πξνζαξκνγή φισλ ησλ ζηνηρείσλ θφζηνπο ζηηο λέεο ζπλζήθεο πνπ δηακνξθψλνληαη εμαηηίαο ηεο θξίζεο ζηελ Διιάδα, έηζη ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε νκαιή ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξείαο θαη λα δηαηεξεζνχλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο. Αλαθνξηθά κε ηελ πνιηηηθή δηαρείξηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Δηαηξείαο, επηζεκαίλεηαη φηη ε Δηαηξεία έρεη ήδε πξνβεί ζε κείσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ζηα πιαίζηα ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ ζπγθξάηεζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο. Δηδηθφηεξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηξέρνπζαο νηθνλνκηθήο ρξήζεο 2010, επήιζε κείσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Δηαηξείαο (απφ 290 άηνκα ηελ 31/12/2009 ζε 249 ζήκεξα), ε νπνία έγηλε κε νξζνινγηθφ ηξφπν, ζηα πιαίζηα ηεο αλαδηάξζξσζεο ηνπ δηθηχνπ θαηαζηεκάησλ θαη δελ επεξεάζηεθε ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο Δηαηξείαο. Ιφγσ ηεο πξναλαθεξζείζαο αλαδηάξζξσζεο ηνπ δηθηχνπ θαηαζηεκάησλ, ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο Δηαηξείαο κεηψζεθε θαηά δεθαεπηά (17) θαηαζηήκαηα κέρξη ηελ 17/12/2010, ελψ κέρξη ηελ 31/12/2010 έρεη πξνγξακκαηηζηεί ε δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο δχν (2) επηπιένλ θαηαζηεκάησλ. ηα πιαίζηα απηά, θαη κε βάζε ηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο, ν Πξνηείλσλ πξνηίζεηαη λα ζπλερίζεη ηελ ήδε αθνινπζνχκελε πνιηηηθή δηαρείξηζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο Δηαηξείαο (ππαιιήισλ θαη ζηειερψλ ηεο), ε νπνία ελδέρεηαη λα επηθέξεη κεηαβνιή ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ή/θαη ησλ φξσλ απαζρφιεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ Δηαηξεία. Ιφγσ ησλ δπζκελψλ θαη ηδηαίηεξα επκεηάβιεησλ νηθνλνκηθψλ ζπγθπξηψλ, ε κεηαβνιή απηή δελ κπνξεί λα πνζνηηθνπνηεζεί, ζχκθσλα φκσο κε ηα κέρξη ζήκεξα ηζρχνληα δεδνκέλα εθηηκάηαη φηη δελ ζα είλαη νπζηψδεο. Σπρφλ κεηαβνιή ζηνπο φξνπο απαζρφιεζεο ή ζην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ Δηαηξεία, δελ ζα ζπλδέεηαη κε ηελ απφθηεζε, θαζ εαπηή, ησλ ππφινηπσλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο, δηα κέζσ ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο, αιιά ζα νθείιεηαη ζηελ αλάγθε αληηκεηψπηζεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ζε θάζε πεξίπησζε ζα ιάβεη ρψξα ζχκθσλα κε ην εθάζηνηε ηζρχνλ λνκηθφ πιαίζην. Ο Πξνηείλσλ δελ ζρεδηάδεη ηελ κεηαβνιή ηεο ζχλζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο, ζην νπνίν ζα κεηέρνπλ, δηαξθνχζεο ηεο ζεηείαο ηνπ, ηα ζεκεξηλά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, εθφζνλ απηά ην επηζπκνχλ. Ζ ππνβνιή ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο γηα ηελ απφθηεζε ηνπ 100% ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο απνζθνπεί ζηελ εμαζθάιηζε επαξθνχο πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ζηελ Δηαηξεία (ηνπιάρηζηνλ ην 95% ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ), έηζη ψζηε ν Πξνηείλσλ λα δχλαηαη λα δεηήζεη ηελ δηαγξαθή ησλ κεηνρψλ ηεο απφ ην Υ.Α. θαη ζηε ζπλέρεηα ηε ζπγρψλεπζε ηνπ Πξνηείλνληα κε ηελ Δηαηξεία. Ζ απφθαζε γηα ηελ δηαγξαθή ησλ κεηνρψλ βαζίδεηαη ζην γεγνλφο φηη ε κεηνρή ηεο Δηαηξείαο ζην Υ.Α. εκθαλίδεη, επί καθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα, ρακειή εκπνξεπζηκφηεηα, ελψ ην θφζηνο πνπ ζπλεπάγεηαη ε παξακνλή ηεο ζην Υ.Α. ππεξθαιχπηεη ην φπνην φθεινο γηα ηελ Δηαηξεία. Πεξαηηέξσ ε δηαγξαθή ησλ κεηνρψλ απφ ην Υ.Α. ζα νδεγήζεη ζηε ιήμε ησλ ππνρξεψζεσλ πιεξνθφξεζεο ηεο Δηαηξείαο ζχκθσλα κε ηελ εθαξκνζηέα ρξεκαηηζηεξηαθή λνκνζεζία θαη ηε ζπλαθφινπζε κείσζε ηνπ φγθνπ ησλ δεκνζίσλ πιεξνθνξηψλ πνπ είλαη ζηε δηάζεζε ησλ αληαγσληζηψλ ηεο Δηαηξείαο θαη αθνξνχλ ζηηο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο ηειεπηαίαο. Πιεξνθνξηαθφ Γειηίν 11

13 Δθφζνλ κεηά ηε ιήμε ηεο Πεξηφδνπ Απνδνρήο ν Πξνηείλσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ θχξην Θεφδσξν Βάξδα, Πξφζσπν πνπ Δλεξγεί πληνληζκέλα κε ηνλ Πξνηείλνληα, ζα θαηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 90% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ζηελ Δηαηξεία, ν Πξνηείλσλ ζα εμαγνξάζεη ηηο Κεηνρέο ησλ ππνινίπσλ Κεηφρσλ, αζθψληαο ην Γηθαίσκα Δμαγνξάο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Λφκνπ, ζε ηηκή ίζε κε ην Πξνζθεξφκελν Αληάιιαγκα, εληφο ηεο πξνβιεπφκελεο ηξίκελεο πξνζεζκίαο. Παξάιιεια, εθφζνλ κεηά ηε ιήμε ηεο Πεξηφδνπ Απνδνρήο ν Πξνηείλσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ θχξην Θεφδσξν Βάξδα, Πξφζσπν πνπ Δλεξγεί πληνληζκέλα κε ηνλ Πξνηείλνληα, ζα θαηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 90% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ζηελ Δηαηξεία, νη Κέηνρνη ζα έρνπλ ην Γηθαίσκα Δμφδνπ δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ Λφκνπ εληφο ηεο ίδηαο πξνβιεπφκελεο ηξίκελεο πξνζεζκίαο. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην Γηθαίσκα Δμαγνξάο θαη ην Γηθαίσκα Δμφδνπ παξαηίζεληαη ζην θεθάιαην 2.19 ηνπ παξφληνο Πιεξνθνξηαθνχ Γειηίνπ. 1.5 Οη Μεηνρέο πνπ απνηεινύλ ην αληηθείκελν ηεο Γεκόζηαο Πξόηαζεο Κέζσ ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο ν Πξνηείλσλ απνζθνπεί ζηελ απφθηεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ Κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο, ηηο νπνίεο δελ θαηείρε ν Πξνηείλσλ ή/θαη ν θ. Θεφδσξνο Βάξδαο, Πξφζσπν πνπ Δλεξγεί πληνληζκέλα κε ηνλ Πξνηείλνληα, άκεζα ή έκκεζα, θαηά ηελ 30 ε Λνεκβξίνπ 2010, Ζκεξνκελία ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο, δειαδή Κεηνρέο, νη νπνίεο αληηζηνηρνχλ ζην 26,66% ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο Δηαηξείαο. Οη Κεηνρέο απφ ην 2001 δηαπξαγκαηεχνληαη ζηελ αγνξά αμηψλ ηνπ Υ.Α. θαη εηδηθφηεξα ζηελ «Θαηεγνξία Κεζαίαο θαη Κηθξήο Θεθαιαηνπνίεζεο». Θαηά ηε Ζκεξνκελία ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο, ήηνη ηελ 30 ε Λνεκβξίνπ 2010, ν Πξνηείλσλ δελ θαηείρε άκεζα Κεηνρέο εθδφζεσο ηεο Δηαηξείαο, φκσο ν θνο Θεφδσξνο Βάξδαο, Πξφζσπν πνπ Δλεξγεί πληνληζκέλα κε ηνλ Πξνηείλνληα, θαηείρε άκεζα Κεηνρέο ηεο ΒΑΡΓΑ Α.Δ.Β.Δ.Δ. νη νπνίεο αληηπξνζσπεχνπλ πνζνζηφ 73,34% ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο ηειεπηαίαο. Ο Πξνηείλσλ πξνηίζεηαη λα απνθηήζεη ηηο Κεηνρέο ηεο Γεκφζηαο πξφηαζεο θαζψο θαη φια ηα πθηζηάκελα θαη κειινληηθά δηθαηψκαηα ηα νπνία απνξξένπλ απφ απηέο, κφλν εθφζνλ νη Κεηνρέο απηέο είλαη ειεχζεξεο θαη απαιιαγκέλεο απφ εκπξάγκαηα ή ελνρηθά βάξε ή δηθαηψκαηα, πεξηνξηζκνχο, δηεθδηθήζεηο, επηθαξπία, επηβάξπλζε ή νπνηνδήπνηε άιιν δηθαίσκα θαηέρεη ηξίην κέξνο επ απηψλ. Πεξαηηέξσ, θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα κε έλαξμε ηελ εκεξνκελία δεκνζηνπνίεζεο ηεο δεκφζηαο πξφηαζεο, ήηνη ηελ 30 ε Λνεκβξίνπ 2010, θαη ιήμε ηελ ηειεπηαία εκέξα ηεο Πεξηφδνπ Απνδνρήο, ν Πξνηείλσλ πξνηίζεηαη λα απνθηήζεη, ρξεκαηηζηεξηαθψο ή εμσρξεκαηηζηεξηαθψο, πξφζζεηεο Κεηνρέο, πέξαλ εθείλσλ πνπ ζα ηνπ πξνζθεξζνχλ ζην πιαίζην ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο, έλαληη αλψηαηνπ ηηκήκαηνο ίζνπ κε ην Πξνζθεξφκελν Αληάιιαγκα. Όιεο νη απνθηήζεηο Κεηνρψλ ζα δειψλνληαη θαη δεκνζηεχνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 24, παξ. 2 ηνπ Λφκνπ, θαζψο θαη ηηο δηαηάμεηο ησλ λφκσλ 3556/2007 θαη 3340/2005, φπνπ απαηηείηαη. 1.6 Πξνζθεξόκελν Αληάιιαγκα Ο Πξνηείλσλ πξνηίζεηαη λα θαηαβάιεη πνζφ χςνπο 1,10 ηνηο κεηξεηνίο, αλά Κεηνρή γηα θάζε Πξνζθεξφκελε Κεηνρή γηα ηελ νπνία ε Γεκφζηα Πξφηαζε γίλεηαη λνκίκσο θαη εγθχξσο απνδεθηή («Πξνζθεξφκελν Αληάιιαγκα»). Θαηά ηελ Ζκεξνκελία ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο, ην Πξνζθεξφκελν Αληάιιαγκα ήηαλ αλψηεξν θαηά πνζνζηφ: 52,8% απφ ηελ ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή θιεηζίκαηνο ηεο Κεηνρήο ζηηο 29 Λνεκβξίνπ 2010, ε νπνία ήηαλ 0,72 αλά Κεηνρή, Πιεξνθνξηαθφ Γειηίν 12

14 43,7% απφ ην ζηαζκηζκέλν θαη' φγθν ζπλαιιαγψλ κέζν φξν ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο ηηκήο θιεηζίκαηνο ηεο Κεηνρήο ηεο πεξηφδνπ ησλ ηειεπηαίσλ 3 κελψλ πνπ έιεμε ζηηο 29 Λνεκβξίνπ 2010, θαη ν νπνίνο ήηαλ 0,77 αλά Κεηνρή θαη 27,9% απφ ην ζηαζκηζκέλν θαη' φγθν ζπλαιιαγψλ κέζν φξν ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο ηηκήο θιεηζίκαηνο ηεο Κεηνρήο ηεο πεξηφδνπ ησλ ηειεπηαίσλ 6 κελψλ πνπ έιεμε ζηηο 29 Λνεκβξίνπ 2010, θαη ν νπνίνο ήηαλ 0,86 αλά Κεηνρή. εκεηψλεηαη φηη επεηδή ε ΒΑΡΓΑ Α.Δ.Β.Δ.Δ. πξνέβε ζε κείσζε (reverse split) ηνπ αξηζκνχ ησλ θηλεηψλ αμηψλ ηεο, ηνλ Ηνχιην ηνπ 2010, ν παξαπάλσ ζηαζκηζκέλνο κέζνο φξνο ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο ηηκήο θιεηζίκαηνο ηεο Κεηνρήο ησλ ηειεπηαίσλ 3 κελψλ θαη 6 κελψλ αληίζηνηρα, έρεη ππνινγηζηεί κε βάζε ηηο πξνζαξκνζκέλεο ηηκέο θαη ηνπο πξνζαξκνζκέλνπο φγθνπο ζπλαιιαγψλ ηεο Κεηνρήο ηεο Δηαηξείαο ππφ εμαγνξά. Σν Πξνζθεξφκελν Αληάιιαγκα θαιχπηεη ηα θξηηήξηα ηνπ άξζξνπ 9 παξ. 4 ηνπ Λφκνπ. Σν Πξνζθεξφκελν Αληάιιαγκα ζα δνζεί ζηνπο Κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο εμσρξεκαηηζηεξηαθήο κεηαβίβαζεο. Δπηπιένλ ηνπ Πξνζθεξφκελνπ Αληαιιάγκαηνο, ν Πξνηείλσλ ζα αλαιάβεη γηα ινγαξηαζκφ ησλ Απνδερφκελσλ ηε Γεκφζηα Πξφηαζε Κεηφρσλ, ηελ θαηαβνιή ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηνλ Θαλνληζκφ Δθθαζάξηζεο δηθαησκάησλ εθθαζάξηζεο ηεο εμσρξεκαηηζηεξηαθήο κεηαβίβαζεο ησλ Κεηνρψλ ππέξ ηεο «Δ.Υ.Α.Δ.», ζήκεξα αλεξρφκελα ζε 0,08% επί ηεο αμίαο κεηαβίβαζεο ε νπνία ππνινγίδεηαη σο ην γηλφκελν ηνπ αξηζκνχ ησλ Κεηαβηβαδνκέλσλ Κεηνρψλ επί (Υ) ηε κεγαιχηεξε απφ ηηο εμήο ηηκέο: ηνπ Πξνζθεξφκελνπ Αληαιιάγκαηνο θαη ηεο ηηκήο θιεηζίκαηνο ηεο Κεηνρήο ζην Υ.Α. ηελ πξνεγνχκελε εξγάζηκε εκέξα ηεο ππνβνιήο ησλ απαξαίηεησλ εγγξάθσλ ζηελ E.X.A.E. θαη κε ειάρηζηε ρξέσζε ηα 20 Δπξψ αλά Απνδερφκελν Κέηνρν. Ο Πξνηείλσλ δελ αλαιακβάλεη ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ πνπ αλαινγεί ζην θφξν εμσρξεκαηηζηεξηαθήο κεηαβίβαζεο, ζήκεξα αλεξρφκελν ζε 0,15% επί ηεο αμίαο ζπλαιιαγήο, ην νπνίν ζα βαξχλεη ηνπο Απνδερφκελνπο Κεηφρνπο. Θαηά ζπλέπεηα, νη Απνδερφκελνη Κέηνρνη ζα ιάβνπλ ην ζπλνιηθφ πνζφ ηνπ Πξνζθεξφκελνπ Αληαιιάγκαηνο δίρσο ηελ επηβάξπλζε απφ ηα δηθαηψκαηα εθθαζάξηζεο (χςνπο 0,08% ή ηελ ειάρηζηε ρξέσζε ησλ 20 Δπξψ αλά Απνδερφκελν Κέηνρν) αιιά κεησκέλν θαηά ηα ην πνζφ ηνπ πξναλαθεξφκελνπ θφξνπ (χςνπο 0,15%). 1.7 Γηαδηθαζία ηεο Γεκόζηαο Πξόηαζεο Σελ 30 ε Λνεκβξίνπ 2010, ν Πξνηείλσλ μεθίλεζε ηε δηαδηθαζία ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο, ελεκεξψλνληαο εγγξάθσο ηελ Δ.Θ. θαη ππνβάιινληαο ζηελ ηειεπηαία ζρέδην ηνπ παξφληνο Πιεξνθνξηαθνχ Γειηίνπ. Σαπηφρξνλα, ν Πξνηείλσλ ελεκέξσζε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο, ζην νπνίν παξέδσζε επίζεο αληίγξαθν ηνπ αλσηέξσ ζρεδίνπ. Αθνινχζσο, ε Γεκφζηα Πξφηαζε αλαθνηλψζεθε κε ηνλ ηξφπν θαη ηα κέζα πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 16 παξ. 1 ηνπ Λφκνπ. Ζ Δ.Θ. ελέθξηλε ην Πιεξνθνξηαθφ Γειηίν ηελ 23 ε Γεθεκβξίνπ 2010 ζχκθσλα κε ην άξζξν 11, παξ. 4 ηνπ Λφκνπ. Ζ Πεξίνδνο Απνδνρήο ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο αξρίδεη ηελ 28/12/2010 θαη ψξα Διιάδνο 08:00 θαη ιήγεη ηελ 08/02/2011 θαη ψξα ηελ ψξα ιήμεο ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ ηξαπεδψλ νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα. Ζ Σξάπεδα EFG Eurobank Ergasias Α.Δ., Διιεληθή Αλψλπκε Σξαπεδηθή Δηαηξεία, κε έδξα ηελ Αζήλα θαη Αξ. ΚΑΔ. 6068/06/Β/86/07 έρεη πξνζιεθζεί θαη εμνπζηνδνηεζεί, θαη άξζξν 18 ηνπ Λφκνπ, απφ ηνλ Πξνηείλνληα γηα ηελ παξαιαβή ησλ Γειψζεσλ Απνδνρήο, ηε κεηαβίβαζε ησλ Κεηαβηβαδνκέλσλ Κεηνρψλ απφ ηνπο Απνδερφκελνπο Κεηφρνπο πξνο ηνλ Πξνηείλνληα θαη ηελ θαηαβνιή ηνπ Πξνζθεξνκέλνπ Αληαιιάγκαηνο απφ ηνλ Πξνηείλνληα ζηνπο Απνδερφκελνπο Κεηφρνπο (εθεμήο «Σξάπεδα EFG Eurobank Ergasias» ή «Γηαρεηξηζηήο»). Σα απνηειέζκαηα ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο ζα δεκνζηεπηνχλ εληφο δχν (2) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηε ιήμε ηεο Πεξηφδνπ Απνδνρήο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 23 ηνπ Λφκνπ. Πιεξνθνξηαθφ Γειηίν 13

15 Οη Πξνζθεξφκελεο Κεηνρέο, ζα κεηαβηβαζηνχλ κε εμσρξεκαηηζηεξηαθή ζπλαιιαγή, ε δε κεηαβίβαζε ζα θαηαρσξεζεί ζην.α.σ. ηελ πξψηε εξγάζηκε εκέξα κεηά ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ησλ απαξαίηεησλ εγγξάθσλ απφ ην Γηαρεηξηζηή ζηελ «ΔΙΙΖΛΗΘΑ ΥΡΖΚΑΣΗΣΖΡΗΑ Α.Δ.». Κεηά ηε ιήμε ηεο Πεξηφδνπ Απνδνρήο θαη ηελ ίδηα εξγάζηκε εκέξα πνπ ζα νινθιεξσζεί ε εμσρξεκαηηζηεξηαθή κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ, ν Γηαρεηξηζηήο ζα θαηαβάιιεη ην Πξνζθεξφκελν Αληάιιαγκα ζε θαζέλα Απνδερφκελν Κέηνρν θαη εληνιή ηνπ Πξνηείλνληα σο εμήο: i. είηε κε πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ θαηαζέζεψλ ηνπ Απνδερφκελνπ Κεηφρνπ ζηελ Σξάπεδα EFG Eurobank Ergasias Α.Δ. ii. είηε κε θαηαβνιή κεηξεηψλ ζε ππνθαηάζηεκα ηεο Σξάπεδα EFG Eurobank Ergasias Α.Δ., ζην νπνίν ν Απνδερφκελνο Κέηνρνο έρεη θαηαζέζεη ηε Γήισζε Απνδνρήο iii. είηε κε πίζησζε ηνπ Υεηξηζηή ηνπ Απνδερφκελνπ Κεηφρνπ. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο απνδνρήο ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο παξνπζηάδεηαη ζηελ παξάγξαθν 3.2 ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ Γειηίνπ. 1.8 Γεζκεπηηθόηεηα ηεο Γεκόζηαο Πξόηαζεο Τπφ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ παξφληνο Πιεξνθνξηαθνχ Γειηίνπ θαη ηνπ Λφκνπ, ε Γεκφζηα Πξφηαζε είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνλ Πξνηείλνληα θαη θάζε Γήισζε Απνδνρήο πνπ ζα έρεη ππνβιεζεί εγθχξσο είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνλ Απνδερφκελν Κέηνρν πνπ ηελ ππέβαιε, κε εμαίξεζε: Α) Σελ πεξίπησζε ππνβνιήο Αληαγσληζηηθήο Πξφηαζεο, ε νπνία ζα έρεη εγθξηζεί απφ ηελ Δ.Θ. ζχκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ Λφκνπ, νπφηε εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3.5 ηνπ παξφληνο Πιεξνθνξηαθνχ Γειηίνπ ή, Β) Σελ πεξίπησζε πνπ ν Πξνηείλσλ ζα αλαθαιέζεη, θαηφπηλ εγθξίζεσο ηεο Δ.Θ., ηε Γεκφζηα Πξφηαζε ζπλεπεία απξφνπηεο θαη αλεμαξηήηνπ ηεο βνπιήζεψο ηνπ κεηαβνιήο ζπλζεθψλ, ε νπνία θαζηζηά ηδηαίηεξα επαρζή ηε δηαηήξεζε ζε ηζρχ ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο (άξζξν 20 παξ. 2 ηνπ Λφκνπ). 1.9 Ο ύκβνπινο ηνπ Πξνηείλνληνο Ζ Eurobank EFG Equities A.Δ.Π.Δ.Τ. ελεξγεί σο ζχκβνπινο ηνπ Πξνηείλνληνο γηα ηε Γεκφζηα Πξφηαζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 12 ηνπ Λφκνπ. Πιεξνθνξηαθφ Γειηίν 14

16 2. ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΜΔΣΟΥΧΝ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 2.1 Δηζαγσγή χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3461/2006 (ζην εμήο ν «Λφκνο»), ε ειιεληθή αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «Θ.Β. FASHION ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΔΚΠΟΡΗΑ ΔΛΓΤΚΑΣΩΛ ΘΑΗ ΔΘΚΔΣΑΙΙΔΤΖ ΑΘΗΛΖΣΩΛ», κε Αξηζκφ Κεηξψνπ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ (Αξ.Κ.Α.Δ.) 68686/01/Β/09/345, θαη έδξα ηνλ Γήκν Αζελαίσλ, Ιεσθ. Κεζνγείσλ 225, Σ.Θ (ζην εμήο ν «Πξνηείλσλ» ή ε «FASHION Α.Δ.»), ε νπνία αλήθεη θαηά 100% ζηνλ θχξην Θεφδσξν Βάξδα, πξνβαίλεη ζε πξναηξεηηθή δεκφζηα πξφηαζε (ζην εμήο ε «Γεκφζηα Πξφηαζε») γηα ηελ απφθηεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηά ςήθνπ άπισλ κεηνρψλ εθδφζεσο ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΒΑΡΓΑ ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΚΠΟΡΗΘΖ ΘΑΗ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΘΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΛΓΤΚΑΣΩΛ», κε ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΒΑΡΓΑ», κε Αξ. Κ.Α.Δ /06/Β/91/9 θαη έδξα ην Γήκν Αζελαίσλ, Ιεσθ. Κεζνγείσλ 225, Σ.Θ (ζην εμήο ε «Δηαηξεία» ή «ΒΑΡΓΑ Α.Δ.Β.Δ.Δ.»), νη νπνίεο δελ θαηέρνληαη άκεζα ή έκκεζα, θαηά ηελ 30 ε Λνεκβξίνπ 2010, εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο (ζην εμήο ε «Ζκεξνκελία ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο»), απφ ηνλ Πξνηείλνληα ή ηνλ θχξην Θεφδσξν Βάξδα, Πξφζσπν πνπ Δλεξγεί πληνληζκέλα κε ηνλ Πξνηείλνληα, θαη νη νπνίεο αλέξρνληαη ζε Κεηνρέο ή πνζνζηφ 26,66% ηνπ ζπλνιηθνχ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο Δηαηξείαο. εκεηψλεηαη φηη δελ ππάξρνπλ άιια πξφζσπα πνπ ελεξγνχλ γηα ινγαξηαζκφ ή ζπληνληζκέλα κε ηνλ Πξνηείλνληα ζε ζρέζε κε ηε Γεκφζηα Πξφηαζε, εθηφο απφ ηνλ θ. Θεφδσξν Βάξδα, κέηνρν θαηά 100% ηνπ Πξνηείλνληνο θαη Πξφεδξν θαη Γηεπζχλνληα χκβνπιν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ. Θαηά ηελ Ζκεξνκελία ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο, ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο ΒΑΡΓΑ Α.Δ.Β.Δ.Δ. αλέξρεηαη ζε θαη δηαηξείηαη ζε θνηλέο, νλνκαζηηθέο κεηνρέο, ππφ άπιε κνξθή, νλνκαζηηθήο αμίαο 2,40 έθαζηε (ζην εμήο νη «Κεηνρέο»), θαη είλαη νινζρεξψο θαηαβεβιεκέλν. Οη Κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο απφ ηελ 23/04/2001 είλαη εηζεγκέλεο ζηελ Αγνξά Αμηψλ ηνπ Υ.Α. θαη εηδηθφηεξα δηαπξαγκαηεχνληαη ζηελ «Θαηεγνξία Κεζαίαο θαη Κηθξήο Θεθαιαηνπνίεζεο». Θαηά ηελ Ζκεξνκελία ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο, ήηνη ηελ 30 ε Λνεκβξίνπ 2010, ν Πξνηείλσλ δελ θαηείρε άκεζα Κεηνρέο ηεο ΒΑΡΓΑ Α.Δ.Β.Δ.Δ. Όκσο ν θνο Θεφδσξνο Βάξδαο, Πξφζσπν πνπ Δλεξγεί πληνληζκέλα κε ηνλ Πξνηείλνληα, θαηά ηελ Ζκεξνκελία ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο, θαηείρε άκεζα Κεηνρέο ηεο ΒΑΡΓΑ Α.Δ.Β.Δ.Δ. νη νπνίεο αληηπξνζσπεχνπλ πνζνζηφ 73,34% ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο. Θαηά ζπλέπεηα, θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο, ν Πξνηείλσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ θ. Θεφδσξν Βάξδα, θαηείρε ζπλνιηθά Κεηνρέο εθδφζεσο ηεο ΒΑΡΓΑ Α.Δ.Β.Δ.Δ. νη νπνίεο αληηπξνζσπεχνπλ πνζνζηφ 73,34% ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο ηειεπηαίαο. ηηο 30 Λνεκβξίνπ 2010, ν Πξνηείλσλ ππέβαιε ηε Γεκφζηα Πξφηαζε θαη μεθίλεζε ηε δηαδηθαζία απηήο ελεκεξψλνληαο εγγξάθσο ηελ Δ.Θ. θαη ην δηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο θαη ππνβάιινληαο ζρέδην ηνπ παξφληνο Πιεξνθνξηαθνχ Γειηίνπ. Αθνινχζσο, ε Γεκφζηα Πξφηαζε αλαθνηλψζεθε κε ηνλ ηξφπν θαη ηα κέζα πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 16 παξ.1 ηνπ Λφκνπ. Ζ Γεκφζηα Πξφηαζε αθνξά ζηελ απφθηεζε φισλ ησλ Κεηνρψλ νη νπνίεο δελ αλήθνπλ ζηελ θπξηφηεηα ηνπ Πξνηείλνληα ή ηνπ θ. Θεφδσξνπ Βάξδα, Πξνζψπνπ πνπ Δλεξγεί πληνληζκέλα κε ηνλ Πξνηείλνληα, θαηά ηελ Ζκεξνκελία ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο, ήηνη ηελ 30 ε Λνεκβξίνπ 2010, δειαδή ζε Κεηνρέο, νη νπνίεο αληηζηνηρνχλ ζην 26,66% ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ απηήο. Ζ Γεκφζηα Πξφηαζε ζα ηζρχζεη αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ Κεηνρψλ, νη νπνίεο ζα έρνπλ πξνζθεξζεί εγθχξσο κέρξη ηε ιήμε ηεο Πεξηφδνπ Απνδνρήο. Απηφ ζεκαίλεη φηη δελ ππάξρεη ειάρηζηνο αξηζκφο Κεηνρψλ ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο, ηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα απνθηήζεη ν Πξνηείλσλ, πξνθεηκέλνπ λα ηζρχζεη ε Γεκφζηα Πξφηαζε. Πιεξνθνξηαθφ Γειηίν 15

17 Ζ Γεκφζηα Πξφηαζε δηελεξγείηαη κε βάζε ην λφκν 3461/2006 «Δλζσκάησζε ζην Διιεληθφ Γίθαην ηεο Οδεγίαο 2004/25/Δ.Θ. ζρεηηθά κε ηηο Γεκφζηεο Πξνηάζεηο» θαη ηα νξηδφκελα ζην παξφλ Πιεξνθνξηαθφ Γειηίν. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο Γεκφζηαο Πξφηαζεο ν Πξνηείλσλ φξηζε (i) ηελ Eurobank EFG Equities Α.Δ.Π.ΔΤ., σο ρξεκαηννηθνλνκηθφ ηνπ ζχκβνπιν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 12 παξ. 1 ηνπ Λφκνπ θαη (ii) ηελ Σξάπεδα EFG Eurobank Ergasias Α.Δ. σο Γηαρεηξίζηξηα, ήηνη εμνπζηνδνηεκέλν πηζησηηθφ ίδξπκα γηα ηελ, κεηαμχ άιισλ, παξαιαβή ησλ Γειψζεσλ Απνδνρήο φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 18 ηνπ Λφκνπ. Ο Πξνηείλσλ φξηζε σο Πξνζθεξφκελν Αληάιιαγκα ην πνζφ ησλ 1,10, ηνηο κεηξεηνίο, αλά Κεηνρή γηα ηελ νπνία ε Γεκφζηα Πξφηαζε γίλεηαη εγθχξσο απνδεθηή. Δπηπιένλ ηνπ Πξνζθεξφκελνπ Αληαιιάγκαηνο, ν Πξνηείλσλ ζα αλαιάβεη γηα ινγαξηαζκφ ησλ Απνδερφκελσλ ηε Γεκφζηα Πξφηαζε Κεηφρσλ, ηελ θαηαβνιή ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηνλ Θαλνληζκφ Δθθαζάξηζεο δηθαησκάησλ εθθαζάξηζεο ηεο εμσρξεκαηηζηεξηαθήο κεηαβίβαζεο ησλ Κεηνρψλ ππέξ ηεο «Δ.Υ.Α.Δ.», ζήκεξα αλεξρφκελα ζε 0,08% επί ηεο αμίαο κεηαβίβαζεο ε νπνία ππνινγίδεηαη σο ην γηλφκελν ηνπ αξηζκνχ ησλ Κεηαβηβαδνκέλσλ Κεηνρψλ επί (Υ) ηε κεγαιχηεξε απφ ηηο εμήο ηηκέο: ηνπ Πξνζθεξφκελνπ Αληαιιάγκαηνο θαη ηεο ηηκήο θιεηζίκαηνο ηεο Κεηνρήο ζην Υ.Α. ηελ πξνεγνχκελε εξγάζηκε εκέξα ηεο ππνβνιήο ησλ απαξαίηεησλ εγγξάθσλ ζηελ E.X.A.E. θαη κε ειάρηζηε ρξέσζε ηα 20 Δπξψ αλά Απνδερφκελν Κέηνρν. Ο Πξνηείλσλ δελ αλαιακβάλεη ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ πνπ αλαινγεί ζην θφξν εμσρξεκαηηζηεξηαθήο κεηαβίβαζεο, ζήκεξα αλεξρφκελν ζε 0,15% επί ηεο αμίαο ζπλαιιαγήο, ην νπνίν ζα βαξχλεη ηνπο Απνδερφκελνπο Κεηφρνπο. Θαηά ζπλέπεηα, νη Απνδερφκελνη Κέηνρνη ζα ιάβνπλ ην ζπλνιηθφ πνζφ ηνπ Πξνζθεξφκελνπ Αληαιιάγκαηνο δίρσο ηελ επηβάξπλζε απφ ηα δηθαηψκαηα εθθαζάξηζεο (χςνπο 0,08% ή ηελ ειάρηζηε ρξέσζε ησλ 20 Δπξψ αλά Απνδερφκελν Κέηνρν) αιιά κεησκέλν θαηά ηα ην πνζφ ηνπ πξναλαθεξφκελνπ θφξνπ (χςνπο 0,15%). Παξάιιεια, ν Πξνηείλσλ δεκνζηνπνίεζε ηελ πξφζεζή ηνπ φπσο, απφ ηε δεκνζηνπνίεζε ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο θαη κέρξη ηε ιήμε ηεο Πεξηφδνπ Απνδνρήο, απνθηά, έλαληη ηηκήκαηνο κε ππεξβαίλνληνο ην Πξνζθεξφκελν Αληάιιαγκα, Κεηνρέο κέζσ ηνπ Υ.Α. ή κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν, πέξαλ εθείλσλ πνπ ζα ηνπ πξνζθεξζνχλ ζην πιαίζην ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο. Οη απνθηήζεηο Κεηνρψλ ζα δειψλνληαη θαη δεκνζηεχνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 24, παξ. 2 ηνπ Λφκνπ, θαζψο θαη ηηο δηαηάμεηο ησλ λφκσλ 3556/2007 θαη 3340/2005, φπνπ απαηηείηαη. εκεηψλεηαη φηη απφ ηελ Ζκεξνκελία ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο θαη κέρξη θαη ηελ 17/12/2010, ν Πξνηείλσλ απέθηεζε κέζσ ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο αγνξάο Κεηνρέο, ζε ηηκή αλά Κεηνρή πνπ δελ ππεξέβε ην Πξνζθεξφκελν Αληάιιαγκα. Δπίζεο, ηελ 17/12/2010, ν θνο Θεφδσξνο Βάξδαο, Πξφζσπν πνπ Δλεξγεί πληνληζκέλα κε ηνλ Πξνηείλνληα, θαηείρε άκεζα Κεηνρέο, ήηνη πνζνζηφ 73,34% ηνπ ζπλνιηθνχ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο Δηαηξείαο. Δπνκέλσο, θαηά ηελ 17/12/2010, ν Πξνηείλσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ θ. Θεφδσξν Βάξδα θαηείρε ζπλνιηθά Κεηνρέο, νη νπνίεο αληηπξνζψπεπαλ πνζνζηφ 85,878% ηνπ ζπλνιηθνχ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο Δηαηξείαο. Ωο εθ ηνχηνπ θαηά ηελ 17/12/2010, ν Πξνηείλσλ απέκελε λα απνθηήζεη Κεηνρέο, νη νπνίεο αληηπξνζσπεχνπλ ην 14,122% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο Δηαηξείαο. Ζ Δ.Θ. ελέθξηλε ην παξφλ Πιεξνθνξηαθφ Γειηίν κε ηελ 23/12/2010 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηεο πκβνπιίνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 11, παξ. 4 ηνπ Λφκνπ 3461/2006. Ζ Πεξίνδνο Απνδνρήο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 18, παξ. 2 ηνπ Λ.3461/2006, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο νη Κέηνρνη δχλαηαη λα δειψζνπλ ηελ απνδνρή ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο, αξρίδεη ηελ 28/12/2010 θαη ιήγεη ηελ 08/02/2011, δειαδή δηαξθεί ζπλνιηθά 43 εκέξεο. Γηα ηε δηαδηθαζία απνδνρήο, νη ελδηαθεξφκελνη Κέηνρνη πξέπεη λα αλαηξέμνπλ ζην θεθ. 3.2 ηνπ παξφληνο Πιεξνθνξηαθνχ Γειηίνπ. Πιεξνθνξηαθφ Γειηίν 16

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Μεηά ηελ Οινθιήξσζε ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο, ν Πξνηείλσλ πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζε ζπγρψλεπζε κε ηελ Eurobank (ε «σγτώνεσζη»).

Μεηά ηελ Οινθιήξσζε ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο, ν Πξνηείλσλ πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζε ζπγρψλεπζε κε ηελ Eurobank (ε «σγτώνεσζη»). ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΑΗΡΔΣΗΚΖ ΓΖΜΟΗΑ ΠΡΟΣΑΖ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΚΣΖΖ ΟΛΧΝ ΣΧΝ ΚΟΗΝΧΝ ΟΝΟΜΑΣΗΚΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Δ 5 Οθησβξίνπ 2012 ΠΔΡΗΛΖΦΖ Ζ αλψλπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΤΝΟΛΟΤ ΣΧΝ ΚΟΗΝΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ ΣΖ ΖΡΑΚΛΖ ΔΝΑΝΣΗ ΑΝΣΑΛΛΑΓΜΑΣΟ 1,23 ΣΟΗ ΜΔΣΡΖΣΟΗ ΑΝΑ ΚΟΗΝΖ ΜΔΣΟΥΖ ΣΖ ΖΡΑΚΛΖ

ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΤΝΟΛΟΤ ΣΧΝ ΚΟΗΝΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ ΣΖ ΖΡΑΚΛΖ ΔΝΑΝΣΗ ΑΝΣΑΛΛΑΓΜΑΣΟ 1,23 ΣΟΗ ΜΔΣΡΖΣΟΗ ΑΝΑ ΚΟΗΝΖ ΜΔΣΟΥΖ ΣΖ ΖΡΑΚΛΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΖ ΓΖΜΟΗΑ ΠΡΟΣΑΖ ΣΖ LAFARGE CEMENTOS S.A.U. («LAFARGE CEMENTOS» Ή O «ΠΡΟΣΔΗΝΧΝ») ΠΡΟ ΣΟΤ ΜΔΣΟΥΟΤ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΝΧΝΤΜΟ ΓΔΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΗΜΔΝΣΧΝ ΖΡΑΚΛΖ («ΖΡΑΚΛΖ») ΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ.

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. Αζήλα 4-9-2007 Αξηζκ. Πξση.: Κ2-13288 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ Α.Δ. & ΠΙΣΔΩ ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007

Διαβάστε περισσότερα

«HELLAS ONLINE ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΔ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ»

«HELLAS ONLINE ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΔ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» Αηηηνινγεκέλε Γλώκε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο αλώλπκεο εηαηξείαο «HELLAS ONLINE ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΔ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» ζρεηηθά κε ηελ Τπνρξεσηηθή Γεκόζηα Πξόηαζε ηεο «VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ "CENTRIC ΠΟΛΤΜΔΑ ΑΝΩΝΤΜH ΔΣΑΗΡΔΗΑ" ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΤΣΑΖ - ΔΠΩΝΤΜΗΑ - ΔΓΡΑ - ΓΗΑΡΚΔlΑ - ΚΟΠΟ.

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ CENTRIC ΠΟΛΤΜΔΑ ΑΝΩΝΤΜH ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΤΣΑΖ - ΔΠΩΝΤΜΗΑ - ΔΓΡΑ - ΓΗΑΡΚΔlΑ - ΚΟΠΟ. ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ "CENTRIC ΠΟΛΤΜΔΑ ΑΝΩΝΤΜH ΔΣΑΗΡΔΗΑ" ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΤΣΑΖ - ΔΠΩΝΤΜΗΑ - ΔΓΡΑ - ΓΗΑΡΚΔlΑ - ΚΟΠΟ Άρθρο 1 πληζηάηαη κε ην παξφλ θαηαζηαηηθφ αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΓΡΑΦΟ ΓΖΜΟΗΑ ΠΡΟΣΑΖ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΖ ΓΖΜΟΗΑ ΠΡΟΣΑΖ

ΔΓΓΡΑΦΟ ΓΖΜΟΗΑ ΠΡΟΣΑΖ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΖ ΓΖΜΟΗΑ ΠΡΟΣΑΖ ΔΓΓΡΑΦΟ ΓΖΜΟΗΑ ΠΡΟΣΑΖ (με βάζη ηον πεπί Γημοζίυν Πποηάζευν Δξαγοπάρ Νόμο ηος 2007 υρ ηποποποιήθηκε και ηηρ Οδηγίαρ ΟΓ41-2007-03 ηηρ Δπιηποπήρ Κεθαλαιαγοπάρ αναθοπικά με ηο πεπιεσόμενο ηος Δγγπάθος Γημόζιαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ

ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ γηα ηελ Αχμεζε Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ, κε θαηαβνιή κεηξεηψλ κε δεκφζηα πξνζθνξά θαη δηθαίσκα πξνηίκεζεο ππέξ ησλ παιαηψλ κεηφρσλ, ηεο εηαηξείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 «ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2004/25/ΕΚ ΥΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΙ ΔΗΜΟΙΕ ΠΡΟΣΑΕΙ» ΠΡΟ ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ «HELLAS ONLINE ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

MICHAELIDOU & CONSTANTINOU L.L.C

MICHAELIDOU & CONSTANTINOU L.L.C MICHAELIDOU & CONSTANTINOU L.L.C Το πεπί Διάζωζηρ με Ίδια Μέζα ηηρ Τπάπεζαρ Κύππος Δημόζια Εηαιπείαρ Ληδ Διάηαγμα ηος 2013. Nicosia 2013 Τν πεξί Γηάζσζεο κε Ίδηα Μέζα ηεο Τξάπεδαο Κύπξνπ Γεκόζηα Δηαηξείαο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΠΩΛΗΗ. ηε.., ζήκεξα, ηελ ηνπ κήλα. ηνπ έηνπο 20. ΜΔΣΑΞΤ:

ΤΜΒΑΗ ΠΩΛΗΗ. ηε.., ζήκεξα, ηελ ηνπ κήλα. ηνπ έηνπο 20. ΜΔΣΑΞΤ: ΤΜΒΑΗ ΠΩΛΗΗ ηε.., ζήκεξα, ηελ ηνπ κήλα. ηνπ έηνπο 20. ΜΔΣΑΞΤ: Αθελφο ηεο νκφξξπζκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία., κηαο εηαηξείαο εγγεγξακκέλεο ζχκθσλα κε ην δίθαην ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, πνπ εδξεχεη

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΙΙΑΓΟ Λν ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ η (ηφπνο), ζήκεξα, / /, νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη: Ζ Αλψλπκε Σξαπεδηθή Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 142/2016 Αρ. 4943, Αριθμός 142 ΟΙ ΠΔΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΝΟΜΟΙ ΣΟΤ 2012ΔΩ 2016

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 142/2016 Αρ. 4943, Αριθμός 142 ΟΙ ΠΔΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΝΟΜΟΙ ΣΟΤ 2012ΔΩ 2016 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 142/2016 Αρ. 4943, 28.4.2016 Αριθμός 142 ΟΙ ΠΔΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΝΟΜΟΙ ΣΟΤ 2012ΔΩ 2016 Οδεγία ΟΓ78-2012-23 ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο φζνλ αθνξά ηα

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ EUROBANK EQUITIES Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 «ΔΝΩΜΑΣΩΖ ΣΟ ΔΘΝΗΚΟ ΓΗΚΑΗΟ ΣΖ ΔΤΡΩΠΑΗΚΖ ΟΓΖΓΗΑ 2004/25ΔΚ Δ ΥΔΖ ΜΔ ΣΗ ΓΖΜΟΗΔ ΠΡΟΣΑΔΗ» ΠΡΟ ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ 1. Γλωζζάπιο 1.1 Τιμή Σςνεπγάηη ε ηηκή κε ηελ νπνία ν πλεξγάηεο αγνξάδεη ηα πξντφληα ηεο FM GROUP απφ ηελ FM GROUP Διιάδνο ή απφ θάπνην άιιν ππνθαηάζηεκα ηεο FM

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ

ΔΚΘΔΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΔΚΘΔΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 «ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2004/25/ΕΚ ΥΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΙ ΔΗΜΟΙΕ ΠΡΟΣΑΕΙ» ΠΡΟ ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΗ «EURODRIP Αλψλπκνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Δηζεγεηήο : Παλίδεο Ισάλλεο 6/11/2007 Πεξηερφκελα Πξφινγνο πληνκνγξαθίεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ LAVIPHARM A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2013 ΠΑΙΑΝΙΑ, 31 ΜΑΡΣΙΟΤ 2013 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ειίδα Γειψζεηο Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 2 Δηήζηα Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ LAVIPHARM A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2014 ΠΑΙΑΝΙΑ, 31 ΜΑΡΣΙΟΤ 2015 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟY 2014 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ειίδα Γειψζεηο Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΚΗΙΝΠ ΗΛΡΔΑΙ ΑΒΔΔΓΔΠ Δ Ρ Ζ Π Η Α Ν Η Θ Ν Λ Ν Κ Η Θ Ζ Δ Θ Θ Δ Π Ζ

ΝΚΗΙΝΠ ΗΛΡΔΑΙ ΑΒΔΔΓΔΠ Δ Ρ Ζ Π Η Α Ν Η Θ Ν Λ Ν Κ Η Θ Ζ Δ Θ Θ Δ Π Ζ Δ Ρ Ζ Π Η Α Ν Η Θ Ν Λ Ν Κ Η Θ Ζ Δ Θ Θ Δ Π Ζ από 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012 ζύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Λ.3556/2007 Θξένληνο 25-Αζήλα, ΡΘ. 104 42 Ρει. 210 51 93 500- Fax. 210 51 93 910 Γηεύζπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΑΔ Θ Ο ΟΡΩΝ Π Ω ΛΗΗ ΑΚ Θ Ν Η Σ Ω Ν - ΚΘ Ν ΗΣΩΝ

ΦΤΛΛΑΔ Θ Ο ΟΡΩΝ Π Ω ΛΗΗ ΑΚ Θ Ν Η Σ Ω Ν - ΚΘ Ν ΗΣΩΝ Δ Θ Ο Θ Κ Η Η Δ Θ Ε Τ Θ Τ Ν Η Π Ε Ρ Θ Ο Τ Θ Α Σ Η Σ Ρ Α Π Ε Ζ Α ΦΤΛΛΑΔ Θ Ο ΟΡΩΝ Π Ω ΛΗΗ ΑΚ Θ Ν Η Σ Ω Ν - ΚΘ Ν ΗΣΩΝ Η ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Α.Ε., δηελεξγεί Γεκφζηνπο Γηαγσληζκνχο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 Σξνπνπνίεζε ηνπ ζπλνπηηθνχ ηίηινπ ηνπ βαζηθνχ λφκνπ. 1. Ο ζπλνπηηθφο ηίηινο ηνπ βαζηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ & ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΙΓΡΤΗ ΑΔ ΑΠΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΑΗΛΔΗΟ ΠΑΝΑΓΟΤ ΔΗΖΓΖΣΔ: ΑΒΒΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1127. Αζήλα, 31 Απγνχζηνπ 2010

ΠΟΛ. 1127. Αζήλα, 31 Απγνχζηνπ 2010 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΜΖΜΑ Δ Αζήλα, 31 Απγνχζηνπ 2010 ΠΟΛ. 1127 Σαρ. Γ/λζε : Καξ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/530/19.11.2009 ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/530/19.11.2009 ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/530/19.11.2009 ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ Θέκα: Γηάζεζε κεξηδίσλ ή κεηνρψλ νξγαληζκψλ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ πνπ δελ ππφθεηληαη ζηελ Οδεγία 85/611/ΔΟΚ ζηελ Διιάδα. Λακβάλνληαο ππφςε: ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ. «ΞΤΛΔΜΠΟΡΗΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ. Αλώλπκε Σερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή Ναπηηιηαθή Δηαηξεία»

ΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ. «ΞΤΛΔΜΠΟΡΗΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ. Αλώλπκε Σερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή Ναπηηιηαθή Δηαηξεία» 1 ΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ «Αλώλπκε Σερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή Ναπηηιηαθή Δηαηξεία» ΚΔΦΑΛΑΗΟ I ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ 1. ΤΣΑΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 1.01. Αξρηθό Καηαζηαηηθό θαη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ. Ζ Δηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΞΤΛΔΜΠΟΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

«ΞΤΛΔΜΠΟΡΙΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ.

«ΞΤΛΔΜΠΟΡΙΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ. ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 112 πλεδξίαζεο ηεο Β Δπαλαιεπηηθήο Έθηαθηεο Ιδηαίηεξεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηόρσλ θαηόρσλ Πξνλνκηνύρσλ κεηνρώλ ηεο αλώλπκεο Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΞΤΛΔΜΠΟΡΙΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ. Αλώλπκνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘ ΠΡΟΜΗΘΕΘΕ ΣΡΑΠΕΖΘΚΩΝ ΕΡΓΑΘΩΝ

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘ ΠΡΟΜΗΘΕΘΕ ΣΡΑΠΕΖΘΚΩΝ ΕΡΓΑΘΩΝ AEGEAN BALTIC BANK Α.Ε. 0,20% ειαρ. 20-κεγ. 150 3 3 πιένλ 5-15 1 ATTICA BANK ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ ΕΣΑΘΡΕΘΑ ΜΕΩ ΑΝΣΑΠΟΚΡΘΣΩΝ 0,30% κε ειαρ. 15 + έμνδα SWIFT 10 0 0 3 15/10/2010 page 1 of 19 BANK SADERAT IRAN

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΒΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΗ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΣΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ 09.06.2015

ΔΛΒΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΗ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΣΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ 09.06.2015 ΔΛΒΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΗ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΣΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ 09.06.2015 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υπνβνιή θαη έγθξηζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 01/01/2014 έσο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα