Ο χαρακτηρισµός µιας ουσίας ως «απόβλητο» δεν εξαρτάται µόνο από τις ιδιότητες της αλλά και από:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο χαρακτηρισµός µιας ουσίας ως «απόβλητο» δεν εξαρτάται µόνο από τις ιδιότητες της αλλά και από:"

Transcript

1 1. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1.1. Κατηγορίες στερεών αποβλήτων «Στερεά Απόβλητα νοούνται ουσίες ή αντικείµενα που εµφανίζονται κυρίως σε στερεά φυσική κατάσταση, από τις οποίες ο κάτοχος τους θέλει ή υποχρεούται να απαλλαγεί, και δεν περιλαµβάνεται στον κατάλογο επικινδύνων αποβλήτων της Ευρωπαϊκή Ένωσης» Ο παραπάνω όρος είναι γενικός και περιλαµβάνει την ετερογενή µάζα των ΣΑ από τις αστικές κοινότητες, όπως επίσης και την πιο οµοιογενή µάζα γεωργικών και βιοµηχανικών αποβλήτων, όπως και µπαζών. Στην Εικόνα 2 παρουσιάζεται διαγραµµατικά µια γενικευµένη διάκριση των αποβλήτων. Ο χαρακτηρισµός µιας ουσίας ως «απόβλητο» δεν εξαρτάται µόνο από τις ιδιότητες της αλλά και από: Τις ισχύουσες οικονοµικές συνθήκες (η αξία των υλικών µεταβάλλεται χωρικά και χρονικά). Το κόστος της απόρριψης (µπορεί να αυξηθεί µε την επιβολή τελών). Την ισχύουσα νοµοθεσία (πρόστιµο πληµµελούς ή παράνοµης απόρριψης). Συγκεκριµένα στήν κατηγορία των ΣΑ περιλαµβάνονται όλα τα απόβλητα µε εξαίρεση: i. Απόβλητα σε υγρή φάση χωρίς αξιόλογο ποσοστό αιωρούµενων ρύπων (υγρά απόβλητα). ii. Αέριους ρύπους. Τα ΣΑ οµαδοποιούνται γενικά σε δύο µεγάλες κατηγορίες: α. Αστικά απόβλητα (απορρίµµατα). β. Ειδικά απόβλητα: β1. Επικίνδυνα απόβλητα. β2. Μη επικίνδυνα ειδικά. β3. Ιατρικά απόβλητα. Αναλυτικότερα τα ΣΑ περιλαµβάνουν: Αστικά απορρίµµατα (οικιακά, βιοτεχνικά, εµπορικά, οδοκαθαρισµού κλπ.) Στερεά ή υδαρή (µε αξιόλογο ποσοστό αιωρούµενων ουσιών) απόβλητα που δε µπορούν να διατεθούν µαζί µε τα οικιακά (ορισµένα βιοµηχανικά, τοξικά ή αδρανή, και απόβλητα της βιοµηχανίας παραγωγής ενέργειας). Πετρελαιοειδή απόβλητα (προέρχονται από την επεξεργασία του πετρελαίου, διυλιστήρια, χηµικά εργοστάσια, ναυπηγεία, κλπ.). Απόβλητα γεωργικών και κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων. Απόβλητα ορυχείων και µεταλλείων. Απόβλητα εκσκαφών (από ξηρά και θάλασσα). 1

2 Υγρά Απόβλητα ΣΑ Αστικά Ειδικά - οικιακά απορρίµµατα - βιοτεχνικά, κ λπ Επικίνδυνα - χηµικά Ιατρικά Μη επικίνδυνα ειδικά - βιοµηχανικά Λοιπά ιατρικά Νοσοκοµειακά Λοιµογόνα Οικιακού τύπου Ειδικά νοσ/µειακά Αιχµηρά Εικόνα 2. Γενική ιάκριση ΣΑ. 2

3 Απόβλητα οικοδοµικών κατεδαφίσεων. Ιλείς από την επεξεργασία αστικών λυµάτων και τη βιοµηχανία. Απόβλητα εµπορικών δραστηριοτήτων. Ιατρικά απόβλητα. Ελαστικά. Σκράπ (π.χ. αποσυρθέντων αυτοκινήτων, παλαιών ηλεκτρονικών υπολογιστών, κ.λπ.) Αστικά (δηµοτικά) απόβλητα Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν τα οικιακά απορρίµµατα και όλα εκείνα που προσοµοιάζουν µε αυτά και παράγονται από τα εµπορικά καταστήµατα, τα ιδρύµατα και τις βιοτεχνίες. Εξαίρεση αποτελούν τα απόβλητα εκσκαφών και οικοδοµικών κατεδαφίσεων, όπως επίσης και τα κατεστραµµένα αυτοκίνητα. Τα οικιακά απορρίµµατα αποτελούν ένα ιδιαιτέρως ανοµοιογενές συνοθύλευµα υλικών. Η ποιοτική ανάλυση των οικιακών απορριµµάτων αποσκοπεί στο να προσδιορίσει βασικές ποσοστιαίες κατηγορίες υλικών σε αυτά, προκειµένου να προσδιορισθεί πληροφορία απαραίτητη για την κατάρτιση σχεδίων διαχείρισης, επεξεργασίας και αξιοποίησής τους (ανακύκλωση, ανάκτηση ενέργειας, κ.λπ.). Η πιο δόκιµη κατηγοριοποίηση των απορριµµάτων, όπως προκύπτει από σειρά δειγµατοληψιών και αναλύσεων, περιλαµβάνει τις εξής οµάδες (κλάσµατα) υλικών: Ζυµώσιµα. Περιλαµβάνονται τα υπολείµµατα κουζίνας και κήπου. Χαρτί. Περιλαµβάνονται τα πάσης φύσεως χαρτιά και χαρτόνια που προέρχονται κυρίως από έντυπο υλικό και συσκευασίες προϊόντων. Μέταλλα. Περιλαµβάνεται το σύνολο των µεταλλικών υλικών που απαντώνται στα απορρίµµατα. Είναι δόκιµος ένας διαχωρισµός σε σιδηρούχα και µη σιδηρούχα µέταλλα (κυρίως λόγω της µαγνητικής ιδιότητας των πρώτων), µε τα τελευταία να έχουν ως κυριότερο αντιπρόσωπο το αλουµίνιο. Σε ορισµένες αναλύσεις έχουν εξετασθεί ως ξεχωριστή υποκατηγορία και οι µπαταρίες λόγω της σχετικά υψηλότερης επικινδυνότητάς τους. Γυαλί. Η διαχείριση αποβλήτου γυαλιού στη χώρα µας πάσχει κυρίως από την έλλειψη υαλουργιών, κυρίως σε περιοχές µακριά από την Αττική. Είναι δόκιµος ο διαχωρισµός σε λευκό, καφέ και πράσινο γυαλί, όσον αφορά την ανακύκλωση, καθώς η παραγωγή καφέ και λευκού γυαλιού απαιτεί υαλότριµµα µόνο του ίδιου χρώµατος. Πλαστικό. Περιλαµβάνεται το σύνολο των πολυµερών απορριµµάτων. Η κατηγορία αυτή γίνεται διαρκώς µεγαλύτερη κατά τα τελευταία χρόνια και στη χώρα µας ως συνέπεια της αλλαγής των καταναλωτικών συνηθειών (στροφή σε συσκευασµένα προϊόντα, κ.λπ.). Χαρακτηριστικό της κατηγορίας αυτής είναι η έντονη ανοµοιογένειά της, λόγω των πολλών χρησιµοποιούµενων πολυµερών (π.χ. PVC, PE, PP, PS, PET, ABS, κ.λπ.). έρµα-ξύλο-λάστιχο-ύφασµα. Χαρακτηρίζονται ως λοιπά καύσιµα ( ΞΛΥ). Αδρανή. Εδώ περιλαµβάνονται χηµικά ανενεργά υλικά που καταλήγουν στα οικιακά απορρίµµατα (π.χ. χώµατα, πέτρες, κ.λπ.). Λοιπά. Στο κλάσµα αυτό καταλήγουν τα υλικά εκείνα που δε µπορούν να κατανεµηθούν σε καµία από τις άλλες κατηγορίες. 3

4 Ειδικά απόβλητα α. Επικίνδυνα απόβλητα Ως επικίνδυνο απόβλητο ορίζεται κάθε ΣΑ ή συνδυασµός ΣΑ, τα οποία λόγω της ποιότητας τους, της συγκέντρωσης των συστατικών τους ή και των φυσικών, χηµικών ή µεταδοτικών χαρακτηριστικών τους, έχουν την ιδιότητα να: Προκαλούν ασθένειες που µπορούν να οδηγήσουν έως και το θάνατο. Μολύνουν ανεπανόρθωτα το περιβάλλον (έδαφος, νερό και ατµόσφαιρα) µε αποτέλεσµα την καταστροφή της χλωρίδας και της πανίδας. β. Μη επικίνδυνα απόβλητα Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν όλα τα ειδικά απόβλητα που δεν είναι επικίνδυνα (περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω). γ. Ιατρικά απόβλητα ιακρίνονται σε: Νοσοκοµειακά. Λοιπά ιατρικά και φαρµακευτικά απόβλητα. Ο όρος «νοσοκοµειακά απόβλητα» αναφέρεται στα απόβλητα που προέρχονται (παράγονται) από κάθε οργανισµό ή υπηρεσία που ασχολείται µε την υγεία των έµβιων όντων, όπως τα νοσοκοµεία, τα ιατρικά κέντρα, οι κλινικές και τα ιατρικά και βιολογικά εργαστήρια. Επεκτείνοντας τον όρο σε «ιατρικά απόβλητα» περιλαµβάνουµε τα απόβλητα φαρµακευτικών βιοµηχανιών και εκείνα που προέρχονται από την περίθαλψη των ασθενών εντός της οικίας τους. Γενικά, στα ιατρικά απόβλητα περιλαµβάνονται ανατοµικά, παθολογικά, µολυσµατικά, επικίνδυνα και άλλα µη επικίνδυνα απόβλητα. Η κοινή γνώµη, εξαιτίας του διλήµµατος που προκάλεσε τις τελευταίες δεκαετίες η νόσος του AIDS και των υπολοίπων µεταδοτικών ασθενειών όπως η ηπατίτιδα Β, ανησυχεί διαρκώς και περισσότερο για τη διαχείριση των ιατρικών αποβλήτων. Για το λόγο αυτό είναι αναγκαία και επιτακτική η σωστή διαχείρισή τους, ώστε να προστατευθεί το περιβάλλον, η υγεία των πολιτών και η ποιότητα ζωής τους. Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται οι παραγόµενες ποσότητες ΣΑ για την Ελλάδα, ανάλογα µε την κατηγορία που ανήκουν. Ειδικά - βιοµηχανικά στερεά απόβλητα Η βασική κατηγορία των ειδικών - βιοµηχανικών ΣΑ περιλαµβάνει τις εξής επιµέρους κατηγορίες: Αδρανή απόβλητα κατασκευαστικών δραστηριοτήτων. Προέρχονται από δραστηριότητες όπως ανεγέρσεις οικοδοµών, κατεδαφίσεις και εκσκαφές, τόσο στις πόλεις όσο και στο ύπαιθρο. Τα παραγόµενα απόβλητα είναι σε µεγάλο βαθµό αδρανή και ογκώδη όπως χώµα, άµµος, χαλίκι, σκυρόδεµα, πέτρες και τούβλα, αλλά ακόµη και υλικά όπως ξύλο, µέταλλα, γυαλί, πλαστικά, χαρτί και ύφασµα. Τα απόβλητα που παράγονται στην κατασκευή ή καταστροφή ενός κτιρίου ή ακόµα και µιας οδού διαφέρουν όχι µόνο ανάλογα από τον τύπο κατασκευής, αλλά ανάλογα και µε την τοποθεσία. Η ποσότητα των αδρανών αποβλήτων που παράγονται παρουσιάζει εν γένει µία αυξητική τάση κατά την διάρκεια των τελευταίων ετών που φυσικά είναι συνδεδεµένη άµεσα µε την οικοδοµική δραστηριότητα. Είναι αξιοσηµείωτο ότι οι παραγόµενες ποσότητες αδρανών αποβλήτων είναι γενικά πολλαπλάσιες των οικιακών στην χώρα µας. 4

5 Πίνακας 1. Παραγόµενες ποσότητες διαφόρων τύπων ΣΑ στην Ελλάδα. Τύπος απορριµµάτων Παραγόµενη ποσότητα - έτος Μη επικίνδυνα βιοµηχανικά ton/year Ερυθρά ιλύς m 3 /year Επικίνδυνα βιοµηχανικά tons/year Σκραπ αυτοκινήτων οχήµατα/year Χρησιµοποιηµένα ελαστικά ton/year (από όλους τους τύπους οχηµάτων) Υλικά οικοδοµών ton/year Μπαταρίες Pb: ton/year MnO 2 : ton/year Ni-Cd: 400 ton/year Others: 20 ton/year Ιατρικά ton/year Σε γενικές γραµµές τα απόβλητα που παράγονται από τη οικοδόµηση ή την καταστροφή ενός κτιρίου είναι κυρίως χώµα, άµµος, χαλίκι, σκυρόδεµα, πέτρες, τούβλα, ξύλο, µέταλλα, γυαλί, πλαστικά, χαρτί, και ύφασµα. Στερεά απόβλητα οχηµάτων. Στην κατηγορία αυτή µπορούν να ενταχθούν τα ελαστικά επίσωτρα, οι χρησιµοποιηµένοι καταλύτες αλλά και τα ίδια τα οχήµατα όταν παύσουν να χρησιµοποιούνται. Τα ελαστικά επίσωτρα συσσωρεύονται συνήθως στα βουλκανιζατέρ, και έχουν υψηλή θερµογόνο δύναµη, καθώς αποτελούνται κυρίως από λάστιχο (πέραν του µεταλλικού πλέγµατος). Ελαστικά επίσωτρα. Η διαχείριση των ελαστικών αποτελεί εδώ και αρκετά χρόνια ένα δυσεπίλυτο πρόβληµα στη χώρα µας. Η προβληµατικότητα τους έγκειται τόσο στο µεγάλο όγκο τους εξαιτίας του διαρκώς αυξανόµενου στόλου οχηµάτων - όσο και στην επικινδυνότητα τους για την δηµόσια υγεία. Οι ποσότητες ελαστικών που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής τους παρουσιάζουν σηµαντική αύξηση κατά την διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας στον Ελληνικό χώρο. Ειδικότερα παρατηρείται ότι κατά την διάρκεια της δεκαετίας τα ελαστικά αυξήθηκαν κατά 70%. Το γεγονός αυτό οφείλεται όχι µόνο στην αύξηση των αυτοκινήτων που κυκλοφορούν αλλά και στην απόσυρση µεγάλου αριθµού τους. Σήµερα αποσύρονται τόνοι ελαστικών, από τα οποία το 55% προέρχεται από την ευρύτερη περιοχή της Αθήνας (ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ, 1999). Οι αιτίες φθοράς και συνεπώς απόσυρσης των ελαστικών είναι: Η κακή κατάσταση του οδικού δικτύου (κακή κατασκευή, παλιά οδοστρώµατα που δεν έχουν επισκευαστεί, τρύπες στο οδόστρωµα κ.ά.), Η κακή οδική συµπεριφορά (απότοµα φρεναρίσµατα µε ή χωρίς µπλοκάρισµα των τροχών, υπερβολική ταχύτητα ειδικότερα σε στροφές, πλαγιολίσθηση του οχήµατος, ταχεία επιτάχυνση), Αναπόφευκτες φθορές (αεροδυναµικές φθορές, τριβή µε το οδόστρωµα φορτίσεις στην επαφή µε τον άξονα, καιρικές συνθήκες, κ.ά.). Αυτοκίνητα. Το σύνολο των οχηµάτων στο Ελληνικό χώρο το 1997 ανήλθε περίπου σε Κατά το διάστηµα υπήρξε αύξηση των επιβατικών οχηµάτων της τάξης του 67%. Η µέση ηλικία των καταλυτικών επιβατικών αυτοκινήτων εκτιµάται σε 4,5 έτη ενώ για τα συµβατικά η µέση ηλικία ανέρχεται σε 13,2 έτη. Ο αριθµός αυτοκινήτων που αποσύρονται κάθε έτος λόγω παλαιότητας τους καθώς και λόγω ατυχηµάτων κυµαίνεται σε ποσοστό 0,6% έως 0,8%. επί του συνολικού αριθµού των εν κυκλοφορία οχηµάτων. Κατά τα έτη 1991 και 1992 η εφαρµογή του µέτρου της απόσυρσης των παλαιών 5

6 αυτοκινήτων οδήγησε στην αποµάκρυνση από την κυκλοφορία επιβατικών αυτοκινήτων και ελαφρών φορτηγών (ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ, 1999). Καταλύτες. Οι καταλύτες έχουν όριο ζωής περίπου χιλιοµέτρων. Οι εξαντληµένοι καταλύτες είναι τοξικοί και επικίνδυνοι για την δηµόσια υγεία και απαιτούν ειδική µεταχείριση. Περιέχουν όµως πολύτιµα µέταλλα (πλατίνα) και µπορούν να επανενεργοποιηθούν µε µια (ή ακόµα και συνδυασµό) από διάφορες µεθόδους. Η διαδικασία της επαν-ενεργοποίησης µπορεί να γίνει από τα συνεργεία ή και στις παραγωγικές µονάδες (µε µεγαλύτερο κόστος φυσικά). Τελικά ο καταλύτης θα χάσει την ικανότητα του για επαν-ενεργοποίηση και θα πρέπει να ανακτηθούν τα πολύτιµα και ηµί-πολύτιµα µέταλλα που περιέχει. Μέχρι στιγµής στην Ελλάδα έχουν τεθεί σε κυκλοφορία πλέον των καταλυτικών αυτοκινήτων και ο αριθµός τους θα φτάσει περίπου σε δέκα χρόνια. Συνεπώς (µε χρόνο αντικατάστασης των καταλυτών ανά τετραετία) θα δηµιουργηθεί σύντοµα ένα τεράστιο πρόβληµα περισυλλογής, διάθεσης και ανακύκλωσης των καταλυτών (ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ, 1999). Αγροτικά στερεά απόβλητα. Εδώ περιλαµβάνονται τα απορρίµµατα από κτηνοτροφικές και γεωργικές δραστηριότητες. Ως κτηνοτροφικά χαρακτηρίζονται τα απόβλητα που παράγονται από κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές µονάδες. Γεωργικά ΣΑ θεωρούνται τα φυτικά υπολείµµατα και παραπροϊόντα των διαφόρων καλλιεργειών και διακρίνονται στα ακόλουθα είδη: α) ό,τι αποµένει µετά τη συγκοµιδή του προϊόντος, π.χ. άχυρο σιτηρών, στελέχη καπνού, αραβοσίτου, βαµβακιού, ηλίανθου και άλλων παρόµοιων ετήσιων καλλιεργειών, β) κλαδεύµατα οπωροφόρων δέντρων και αµπελώνων, γ) υπολείµµατα γεωργικών βιοµηχανιών όπως κελύφη (αµύγδαλα, φουντούκια, κ.λπ.) και κουκούτσια (ροδάκινα, δαµάσκηνα κ.λπ.) καρπών. Στην Ελλάδα υπάρχει ένα σηµαντικό δυναµικό σε αγροτικά υπολείµµατα τα οποία όµως αξιοποιούνται κύρια ως τροφή των ζώων ελευθέρας βοσκής ή διατίθενται στη γη για τη βελτίωση του εδάφους. Προβλήµατα περιβαλλοντικών επιπτώσεων δηµιουργούν τα γεωργικά προϊόντα που αποσύρονται (χωµατερές) ή τα υπολείµµατα της πρώτης ύλης των γεωργικών βιοµηχανιών (κονσερβοποιία ντοµάτας κ.α.). Εκτός από την χρησιµοποίηση των γεωργικών υπολειµµάτων στην κτηνοτροφία ή στην γεωργία ως Βελτιωτικό Εδάφους (ΒΕ) σε αρκετές περιπτώσεις παρατηρείται το φαινόµενο της ελεύθερης καύσης ενώ σύνηθες είναι και το φαινόµενο γεωργικά υπολείµµατα (κλαδεύσεις δένδρων και υπολείµµατα δηµοτικών εκµεταλλεύσεων, πάρκα, κλπ.) να καταλήγουν στις χωµατερές καταλαµβάνοντας ωφέλιµο χώρο και σαφώς χωρίς να αξιοποιούνται. Τα γεωργικά υπολείµµατα εξαρτώνται κύρια από το είδος της καλλιέργειας. Όπως αναφέρθηκε τα υπολείµµατα αυτά χρησιµοποιούνται κύρια για τροφή στα ζώα και ως ΒΕ. Θα µπορούσαν όµως σε συνδυασµό µε τα κτηνοτροφικά απόβλητα να αξιοποιηθούν για κοµποστοποίηση ή για την παραγωγή θερµικής ενέργειας. Κτηνοτροφικά απόβλητα. Η κτηνοτροφία έχει τρεις πηγές παραγωγής αποβλήτων: 1. Μάντρες εκτροφής ζώων. 2. Σφαγεία. 3. Εργοστάσια παραγωγής κρέατος. Οι µεγαλύτερες ποσότητες των στερεών κτηνοτροφικών αποβλήτων αξιοποιούνται στη γεωργία ως ΒΕ. Έτσι στις περιοχές που η κτηνοτροφία δεν είναι ιδιαίτερη αναπτυγµένη σε σχέση µε τη γεωργία και οι κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις είναι εκτατικής µορφής, δεν υπάρχει πρόβληµα διαχείρισης των κτηνοτροφικών αποβλήτων γιατί αυτά αξιοποιούνται στη γεωργία. Στις περιοχές όµως µε µεγάλη συγκέντρωση κτηνοτροφικών µονάδων υπάρχουν µεγάλες ποσότητες αποβλήτων που δεν αξιοποιούνται και δηµιουργούν 6

7 δυσοσµία, ρύπανση της ατµόσφαιρας και νιτρορύπανση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων. Ιλείς. Κατά την επεξεργασία καθαρισµού των αποβλήτων, µαζί µε την τελική απορροή που πρέπει να διατεθεί κατάλληλα, παράγονται ταυτόχρονα και ορισµένα παραπροϊόντα, όπως τα σχαρίσµατα, η άµµος, τα ξαφρίσµατα, και η λάσπη από τις δεξαµενές καθιζήσεως. Από τα παραπροϊόντα αυτά το σηµαντικότερο σε όγκο και δυσκολότερο σε χειρισµό και διάθεση είναι η λάσπη (ιλύς). Η λάσπη είναι ένα παχύρευστο υγρό που περιέχει, σαν νωπή, 40 περίπου φορές περισσότερες στερεές ουσίες από ό,τι τα αστικά λύµατα. Μόνο µετά την επεξεργασία συµπυκνώσεως, χωνεύσεως, αφυδατώσεως η λάσπη παίρνει µία σχετικά στερεή µορφή, και πάντοτε µε αρκετή ακόµα υγρασία (60%). Οι ιλείς παράγονται από τις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισµού τόσο των αστικών όσο και των βιοµηχανικών λυµάτων. Έχουν µεγάλη περιεκτικότητα σε υγρασία και για αυτό ενδείκνυται να αφυδατώνονται επιτόπου πριν µεταφερθούν. Σηµαντική παράµετρος για τις περαιτέρω δυνατότητες αξιοποίησής τους είναι οι περιεκτικότητά τους σε βαρέα µέταλλα και άλλους ρύπους, η οποία καθορίζεται από την φύση των λυµάτων και το είδος της εγκατάστασης βιολογικού καθαρισµού τους. Στερεά βιοµηχανικά απόβλητα. Πρόκειται για τα πάσης φύσεως ΣΑ που παράγονται από βιοµηχανικές δραστηριότητες, τόσο από την ίδια την παραγωγική διαδικασία όσο και τα απορρίµµατα εκείνα που οµοιάζουν µε τα οικιακά. Στον όρο βιοµηχανία περιλαµβάνονται από περιβαλλοντικής άποψη όλες οι µικρές και µεγάλες σταθερές πηγές ρύπανσης. Στην Ελλάδα δραστηριοποιείται ένας σηµαντικός αριθµός βιοµηχανικών µονάδων από την παραγωγική διαδικασία των οποίων προκύπτουν ΣΑ τα οποία σύµφωνα µε την ταξινόµηση του EWC (Ευρωπαϊκού Κατάλογου Αποβλήτων) δεν είναι επικίνδυνα. Οι κύριοι βιοµηχανικοί κλάδοι στην Ελλάδα οι οποίοι παράγουν µη επικίνδυνα απόβλητα είναι: Βιοµηχανίες παραγωγής τροφίµων. Βιοµηχανίες παραγωγής ποτών και χυµών. Ελαιουργεία. Βιοµηχανίες παραγωγής πολτού και χαρτιού. Μονάδες εκτύπωσης έντυπου υλικού. Βιοµηχανίες πρωτογενούς παραγωγής µετάλλων. 7 Βιοµηχανίες δευτερογενούς παραγωγής µετάλλων. Βιοµηχανίες πλαστικών. Βιοµηχανίες παραγωγής ανόργανων λιπασµάτων. Βιοµηχανίες παραγωγής γυαλιού. Βιοµηχανίες παραγωγής προϊόντων ξυλείας. Ατµοηλεκτρικοί σταθµοί. Η συνολική ποσότητα µη επικίνδυνων αποβλήτων που παρήχθησαν το 1988 από βιοµηχανικές µονάδες ανέρχεται σε τόνους, ενώ το 1997 η αντίστοιχη ποσότητα ανήλθε στους τόνους. Η µείωση της παραγωγής κατά 19% αποδίδεται στην µείωση της παραγωγικής δυναµικότητας όπως και στην παύση λειτουργίας ορισµένων σηµαντικών µονάδων (ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ, 1999). Επικίνδυνα απόβλητα. Τα επικίνδυνα απόβλητα προέρχονται από βιοµηχανίες όπως βυρσοδεψία, µονάδες επιφανειακής επεξεργασίας µετάλλων, κλωστοϋφαντουργία, βαφείαφινιριστήρια, µονάδες παραγωγής γεωργικών φαρµάκων, και συσσωρευτών µολύβδου. Στην κατηγορία των επικίνδυνων αποβλήτων εντάσσονται και τα πολυχλωριωµένα διφαινύλια (PCB s), τα οποία χρησιµοποιούνται ακόµη σε µεγάλο βαθµό ως διηλεκτρικά υγρά σε µετασχηµατιστές της ΕΗ. Η διαχείριση των βιοµηχανικών επικίνδυνων αποβλήτων στην Ελλάδα εµφανίζει µία πλειάδα προβληµάτων που οφείλονται: α. Στην γενικότερη σχέση της µε την διαχείριση ΣΑ.

8 β. Σε πτυχές σχετικές µε την βιοµηχανία και λοιπές ιδιωτικές δραστηριότητες και λειτουργίες. Η συνολική ποσότητα για τα έτη 1988 και 1998 ανέρχεται σε τόνους και σε τόνους αντίστοιχα. Το 1998 υπήρχαν περίπου 20 µεγάλες βιοµηχανίες και περισσότερες από 600 µεσαίες και µικρές µονάδες (βυρσοδεψία, µονάδες επιφανειακής επεξεργασίας µετάλλων, κλωστοϋφαντουργία, βαφεία-φινιριστήρια, µονάδες παραγωγής γεωργικών φαρµάκων, και συσσωρευτών µολύβδου) που παρήγαγαν τοξικά και επικίνδυνα απόβλητα. Επίσης, εκτός από τους βιοµηχανικούς κλάδους, επικίνδυνα απόβλητα παράγονται και από τα ναυπηγεία, από τα οποία το 1998 παρήχθησαν 850 τόνοι πετρελαιοειδών καταλοίπων ενώ 1000 τόνοι παρήχθησαν το 1998 (κυρίως από επεξεργασία slops και ερµάτων). Βασικά χαρακτηριστικά των επικίνδυνων βιοµηχανικών αποβλήτων, είναι: 1. Αναφλεξιµότητα. 2. ιαβρωτικότητα. 3. ραστικότητα. 4. Τοξικότητα. Χηµικές ενώσεις που θεωρούνται επικίνδυνα απόβλητα περιέχουν µία ποικιλία από στερεά, πτητικά, και ηµιπτητικά συστατικά, τα οποία σχηµατίζουν ένα στερεό σύνολο. Πολλές από τις ενώσεις, κυρίως όσα απόβλητα περιέχουν οργανικές ουσίες ή είναι εξ ολοκλήρου οργανικά, αυτές είναι κατάλληλες για αποτέφρωση. Μία ειδική κατηγορία επικινδύνων αποβλήτων αποτελούν τα PCB s, τα οποία χρησιµοποιήθηκαν στο παρελθόν και ακόµη χρησιµοποιούνται σε σηµαντικό αριθµό συσκευών κλειστού κυκλώµατος (µετασχηµατιστές και πυκνωτές) ως διηλεκτρικό υγρό. Κατά εφαρµογή του Νόµου 1310/86 έχει σταµατήσει η προµήθεια αγορά συσκευών που περιέχουν PCB s. Το 1991 οι ποσότητες PCB s σε υφιστάµενες εγκαταστάσεις στην Ελλάδα εκτιµάται ότι ανέρχονταν σε 1400 τόνους περίπου. Στο διάστηµα µεταφέρθηκαν στο εξωτερικό από τέσσερις εταιρίες µεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων, 794 τόνοι µολυσµένων συσκευών συµπεριλαµβανοµένων των περιεχόµενων PCB s (ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ, 1999) Ποσοτική και ποιοτική ανάλυση απορριµµάτων Ποσοτική ανάλυση Στην Ελλάδα παράγονται περίπου (1997) τόνοι αστικών ΣΑ το χρόνο, δηλαδή στον κάθε πολίτη αντιστοιχεί περίπου µία παραγωγή ενός κιλού απορριµµάτων ανά ηµέρα. Στην Εικόνα 3 φαίνονται οι ποσότητες των παραγόµενων αστικών αποβλήτων για τα έτη 1991 και 1997 καθώς και η µέση ηµερήσια παραγωγή αποβλήτων ανά κάτοικο για τα παραπάνω έτη. Από τη συνολική ετήσια παραγόµενη ποσότητα (στοιχεία 1997) προκύπτει ότι: Το 85% συλλέγεται και διατίθεται συστηµατικά, ενώ για το υπόλοιπο 15%, που αφορά κυρίως σε αποµονωµένες ορεινές και νησιωτικές περιοχές, οι επιστήµονες έχουν εντοπίσει σοβαρά προβλήµατα ακόµα και στο σύστηµα συλλογής, πέρα από το σύστηµα διαχείρισής τους. Το 20% αφορά απορριπτόµενα υλικά συσκευασίας. 8

9 Εικόνα 3. Ποσότητες παραγόµενων αστικών απορριµµάτων για τα έτη 1991 και 1997 (ΥΠΕΧΩ Ε, 1998). Περίπου το 9% των συλλεγόµενων αστικών απορριµµάτων ανακυκλώνεται ενώ το υπόλοιπο διατίθεται σε Χώρους Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (ΧΥΤΑ) (50.3%) ή χωµατερές (49,7%) (Εικόνα 4). Στην Εικόνα 5 παρουσιάζεται συγκεντρωτικά η Α στην Ελλάδα για το Εικόνα 4. Ποσοστιαία κατά βάρος κατανοµή των παραγόµενων αστικών απορριµµάτων ανά µέθοδο διαχείρισης για το 1997 (ΥΠΕΧΩ Ε, 1998). 9

10 Εικόνα 5. Κατάσταση της Α στην Ελλάδα για το 1998 (ΥΠΕΧΩ Ε, 1998). Μοναδιαία Παραγωγή Απορριµµάτων και Ρυθµός Παραγωγής Απορριµµάτων Το χαρακτηριστικότερα µεγέθη που περιγράφουν την ΠΑ είναι η Μοναδιαία Παραγωγή Απορριµµάτων (ΜΠΑ) και ο αντίστοιχος Ρυθµός Παραγωγής Απορριµµάτων (ΡΠΑ). Η ΜΠΑ εκφράζεται από το βάρος των απορριµµάτων που παράγει ένα άτοµο σε µια ηµέρα (kg/cap.day). H ποσότητα των απορριµµάτων που παράγονται ανά κάτοικο ποικίλλει πολύ ανάλογα µε τη χώρα και την περιοχή. H ποσότητα, όπως είναι ευνόητο είναι µεγαλύτερη στις πλούσιες χώρες και στις πλούσιες περιοχές της ίδιας χώρας. Aκόµα στις αγροτικές περιοχές η ποσότητα των σκουπιδιών είναι µικρότερη από ότι στις αστικές περιοχές. Στον Πίνακα 2 δίνονται µερικές χαρακτηριστικές τιµές ΠΑ ανά κάτοικο. H τιµή της ΜΠΑ για την Ελλάδα κυµαίνεται από 0,6 kg/cap.day για τις αγροτικές περιοχές ως 1,4 kg/cap.day για τις οικονοµικά ακµαίες αστικές περιοχές. Ο ΡΠΑ εκτιµάται για µια περιοχή πολλαπλασιάζοντας την ΜΠΑ µε τον εξυπηρετούµενο πληθυσµό της: ΡΠΑ = Πληθυσµός x ΜΠΑ (kg/day) Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται παγκοσµίως µία αύξηση των ΜΠΑ και ΡΠΑ. 10

11 Πίνακας 2. Μεταβολή ΜΠΑ ανάλογα την ανάπτυξη των χωρών. Περιοχή ΜΠΑ (kg/cap.day) Xώρες µε πολύ χαµηλό εισόδηµα (π.χ. Aιθιοπία) 0,4 Aναπτυσσόµενα κράτη (π.χ. Aίγυπτος, Bραζιλία) 0,7 Bιοµηχανικά αναπτυγµένα κράτη 1,1 Πλούσια κράτη (π.χ. Kαναδάς, Eλβετία) έως 2,5 Eλλάδα 0,8-1,0 Παράγοντες που επηρεάζουν το ΡΠΑ: Πληθυσµιακή πυκνότητα (αύξηση της πληθυσµιακής πυκνότητας αντιστοιχεί σε αύξηση της ΠΑ 1, Εικόνα 6). Πληθυσµιακές διακυµάνσεις (ιδιαίτερα για τουριστικές περιοχές). Εποχές χρόνου. Συχνότητα συλλογής (αύξηση συχνότητας συλλογής αντιστοιχεί σε αύξηση της ΠΑ). Οικονοµο-κοινωνικό επίπεδο. Πολιτισµικό επίπεδο. Μορφωτικό επίπεδο. Γεωγραφική περιοχή αναφοράς. Ηλικία καταναλωτών. Εµπορική δραστηριότητα. Βιοµηχανική δραστηριότητα. Ύπαρξη προγραµµάτων ανακύκλωσης και κοµποστοποίησης. Ενηµέρωση καταναλωτών. Όγκος και είδη κάδων. Εφαρµογή και άλλων δυνατοτήτων διάθεσης Μέθοδοι καθορισµού του ΡΠΑ Υπάρχουν τρεις µέθοδοι καθορισµού του ΡΠΑ µιας περιοχής: 1. Απ ευθείας ζύγιση των συλλεγοµένων απορριµµάτων για ορισµένη χρονική περίοδο (µέσω ζύγισης των απορριµµατοφόρων πάνω σε γεφυροπλάστιγγα): 1 Μεγάλη πληθυσµιακή πυκνότητα συναντάται στις αστικές περιοχές όπου παρατηρείται αυξηµένη καταναλωτική συµπεριφορά στους κατοίκους µε αποτέλεσµα να παράγονται και απορρίπτονται περισσότερα υλικά συσκευασίας (σε αντίθεση µε τις µη αστικές ή αγροτικές πριοχές). 11

12 Εικόνα 6. Σχέση ΜΠΑ και πληθυσµιακής πυκνότητας (Westerhoff, 1970). (BZi ΒΑi) ΡΠΑ = Τ όπου: ΒΖ i ΒΑ i = Bάρος ζύγισης για κάθε απορριµµατοφόρο (kg). = Απόβαρο (= βάρος εν κενώ) του απορριµµατοφόρου (kg). Τ = Χρονική περίοδος παρακολούθησης και µέτρησης, η οποία πρέπει να είναι µεγάλη για να αποφεύγεται η επίδραση των εποχιακών διακυµάνσεων (ηµέρες). 2. Ανάλυση φορτίων: Καταµέτρηση των φορτίων των απορριµµατοφόρων σε µια δεδοµένη χρονική περίοδο και ανά τακτά διαστήµατα για λόγους αντιπροσωπευτικότητας. Το φορτίο του απορριµµατοφόρου (βάρος) προκύπτει από ειδικό βάρος 2 των απορριµµάτων (kg/m 3 )) 2 Το ειδικό βάρος των απορριµµάτων που συλλέγονται στα απορριµµατοφόρα είναι διαφορετικό από εκείνο εντός σακουλών και κάδων. 12

13 Τα φορτία είναι περίπου γνωστά από τη χωρητικότητα των απορριµµατοφόρων ή υπολογίζονται βάσει της συνολικής χωρητικότητας των κάδων που εκκενώνονται εντός αυτού: όπου: ΡΠΑ = (Ci Ei) Ci= Χωρητικότητα απορριµµατοφόρου ή κάδου (m 3 ). Ei=Ειδικό βάρος απορριµµάτων σε κάθε περίπτωση (kg/m 3 ). Τ= Χρονική περίοδος παρακολούθησης και µέτρησης, οποία πρέπει να είναι µεγάλη για να αποφεύγεται η επίδραση των εποχιακών διακυµάνσεων (ηµέρες). Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση της µεθόδου αυτής είναι η γνώση των παρακάτω στοιχείων: Χωρητικότητα απορριµµατοφόρων (ή κάδων). Πληρότητα απορριµµατοφόρων στο τέλος του δροµολογίου συλλογής (η πληρότητα κάδων κατά την εκκένωση τους). Τύπος απορριµµατοφόρου. Ειδικό βάρος απορριµµάτων (Στον Πίνακα 3 δίνονται ενδεικτικές τιµές ειδικού βάρους διαφόρων κατηγοριών απορριµµάτων). T Πίνακας 3. Ενδεικτικές τιµές ειδικού βάρους απορριµµάτων (Tchobanoglous et al., 1977 και Tchobanoglous et al., 1993). Είδος απορριµµάτων Ειδικό βάρος (kg/m 3 ) Περιοχή τιµών Τυπική τιµή Απόβλητα κηπουρικής (1) Απόβλητα κηπουρικής (2( Στάχτες (1) Στάχτες (2) Συµπιεστικό απορριµµατοφόρο (1) Συµπιεστικό απορριµµατοφόρο (2) Σε χωµατερή µε ισχυρή συµπίεση (1) Σε χωµατερή µε ισχυρή συµπίεση (2) Υπολείµµατα τροφής (επεξεργασµένα) (1) Υπολείµµατα τροφής (επεξεργασµένα) (2) Η µέθοδος δίνει αποτελέσµατα µικρότερης ακρίβειας από την πρώτη, είναι περισσότερο χρονοβόρα αλλά είναι κατάλληλη στην περίπτωση έλλειψης γεφυροπλάστιγγας που είναι απαραίτητη στην πρώτη µέθοδο. 13

14 3. Ανάλυση ισοζυγίου υλικών: Η µέθοδος αυτή στηρίζεται στην αρχή του ισοζυγίου µάζας που επικρατεί σε ένα σύστηµα (νοικοκυριό, περιοχή, δήµος, χώρα, κ.λπ.). Τα υλικά που εισέρχονται σε ένα σύστηµα παραµένουν ένα χρονικό διάστηµα (µικρό ή µεγάλο αναλόγως το υλικό, π.χ. τα απορρίµµατα των τροφίµων εξέρχονται αυθηµερόν ενώ τα έπιπλα µετά από χρόνια), και στη συνέχεια εξέρχονται απορριπτόµενα. Με τη µέθοδο αυτή ο υπολογισµός της ΠΑ στηρίζεται στον υπολογισµό των υλικών που καταναλώνονται. Τα µειονεκτήµατα της µεθόδου επικεντρώνονται στα παρακάτω: ε λαµβάνονται υπόψη οι παράµετροι που επηρεάζουν την καταναλωτική συµπεριφορά των πολιτών, άρα και την παραγωγή των απορριµµάτων ποιοτικά και ποσοτικά (βλ. «Παράγοντες που επηρεάζουν τον ΡΠΑ», σελ. 24). Πολυπλοκότητα υπολογισµών. Εξάρτηση της µεθόδου από τα στοιχεία κατανάλωσης/παραγωγής που δεν είναι πάντα διαθέσιµα για όλα τα προϊόντα. Κύρια πλεονεκτήµατα της µεθόδου είναι: υνατότητα µελέτης ενός προϊόντος ή οµάδας προϊόντων. Ακριβής υπολογισµός του ΡΠΑ. υνατότητα πρόβλεψης µελλοντικής ΠΑ Ποιοτική ανάλυση Γενικά Η χάραξη µίας βιώσιµης πολιτικής διάθεσης απορριµµάτων πέρα από την απλή απόθεση (δηλ. η ανάκτηση υλικών ή και ενέργειας µε κάποιο τρόπο από αυτά) για µία περιοχή προϋποθέτει τη γνώση της περιεκτικότητάς τους σε διάφορά υλικά και στοιχεία. Οι παράγοντες που επιδρούν στην παραγόµενη ποσότητα απορριµµάτων επιδρούν ακόµη στην ποιότητα και τη σύσταση (βλ. σελ. 24 και Πίνακας 4). Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά µπορούν να διαχωριστούν σε τέσσερις κατηγορίες: 1. Φυσικά ανάλογα την εκατοστιαία φυσική σύσταση κατά βάρος σε ευδιάκριτα υλικά, όπως χαρτί, γυαλί, µέταλλα, κ.ά. (Εικόνα 7, Πίνακες 5 και 6), το ειδικό βάρος, το µέγεθοςκατανοµή µεγεθών και τη διαπερατότητα των απορριµµάτων. Εικόνα 7. Μέση ποιοτική σύσταση των οικιακών αποβλήτων (1997), (ΥΠΕΧΩ Ε, 1998). 14

15 Πίνακας 4. Εξάρτηση της φυσικής σύστασης των απορριµµάτων από το οικονοµικοκοινωνικό επίπεδο των πολιτών (Gunnerson et al., 1986). Μπρούκλιν (ΗΠΑ) Λονδίνο (Μεγ. Βρετανία) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ Ρώµη (Ιταλία) ΜΕΣΑΙΟΥ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Σιγκαπούρη Χονγκ-Κονγκ (Κίνα) Μέντελιν (Κολοµβία) Λάγος (Νιγηρία) Μανίλα (Φιλιππίνες) Τζακάρτα (Ινδονησία) Λαχόρα (Πακιστάν) ΧΑΜΗΛΟΥ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Λάνκοβ (Ινδία) Πίνακας 5. Ποσοστιαία ποιοτική σύσταση απορριµµάτων στο πολεοδοµικό συγκρότηµα Θεσσαλονίκης, όπως µετρήθηκε το 1987 και 1998 στην είσοδο του ΧΥΤΑ και το 1997 στα απορριµµατοφόρα (ANATOΛΙΚΗ, 1999) Αδρανή υλικά 4.00% 2.40% 4.00% Μέταλλα 5.90% 3.70% 4.43% Γυαλί 4.10% 3.50% 3.61% έρµα-ξύλο-ύφασµα-λοιπά* 9.40% 4.50% 9.13% Χαρτί 17.70% 22.70% 29.21% Οργανικά 51.70% 43.00% 26.66% Πλαστικά 7.20% 13.60% 17.90% Λοιπά 0% 6.60% 5.06% 15

16

17 Πίνακας 6. Ποιοτική ανάλυση δηµοτικών απορριµµάτων σε διάφορες περιοχές και δήµους της Ελλάδας (πηγές: ΠΕΡΠΑ, 1980, Σκορδίλης, 1986, Παπαχρήστου κ.ά.,1987, Παπαχρήστου κ.ά., 1989, Λέκκας κ.ά., 1991, Χαλβαδάκης, 1994, Λώλος, 1993, Λώλος κ.ά., 1995 και Γιαννακοπούλου, 1993). ήµος Ηρακλείου ήµος Pόδου ήµος Κω Περιοχή Αττική Θεσσαλο- Πάτρα νίκη Κοινότητες Κω ήµος Χανίων Βόρειος άξονας Νοµού Χανίων Περίοδος /83-6/84 4/86-3/ /87-8/ Πληθυσµός 3,5 εκατ. 1 εκατ Ζυµώσιµα (%κ.β.) 55,3 57,2 57,5 60,9 59,8 51,7 52,5 41,6 37,3 39,8 55,2 54,8 48,3 67,1 61,2 47 Χαρτί (% κ.β.) 24,4 23,2 23,3 22,0 19,5 17,7 21,9 17,2 13,6 25,0 23,5 19,1 18,1 21,6 9,1 15,1 25,0 Χαρτί εκτύπωσης 4,8 4,9 5,7 5,3 4,5 3,1 Χαρτόνι 2,9 2,0 2,5 3,1 3,7 8,7 Ασ. Συσκευασία 2,6 2,9 1,5 1,9 2,1 1,7 Άλλα χαρτιά 14,7 13,7 9,4 7,8 11,3 11,5 Μέταλλα (% κ.β.) 4,6 4,4 4,2 3,9 3,8 5,9 2,8 10,5 5,4 5,3 3,7 3,9 3,4 2,8 3,2 3,5 Σιδηρούχα 3,2 3,1 2,8 2,7 2,1 2,8 Αλουµίνιο 0, ,9 1,1 1,1 0,6 Μπαταρίες 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 Γυαλί (% κ.β.) 3,8 3,8 2,6 2,2 2,6 4,1 1,3 1,4 12,6 12,3 9,6 4 3,5 5,8 1,7 2,1 2,6 Πλαστικά (%κ.β.) 7,4 8,0 10,0 9,3 7 7,2 14,3 11,7 10,9 11,4 8,3 8,8 9,4 6,1 7,1 7,4 PE-φύλλο 4,8 4,9 5,6 5,5 4,4 5,1 PVC 1,4 2 0,1 0,2 0,6 0,1 PET 1,2 1,2 0,2 0,4 1,5 0,3 Λοιπά 3,5 3,3 2,4 2,7 2,9 1,9 Λοιπά (% κ.β.) 8,2 13,4 11,7 10,0 9,3 9,8 9,7 9,3 9,8 12,9 11,3 14,4 Λοιπά άκαυστα 4,7 4 11,7 5,8 4,7 4,9 5,9 5,2 7,0 8 Αδρανή 0,7 4 2,6 3,2 2,6 1,9 2,1 3,2 5 Λοιπά 4 0 3,2 1,5 2,3 4 3,1 3,8 3 Λοιπά καύσιµα 4,5 3,4 2,4 1,7 3,5 9,4 4,2 4,6 4,9 3,8 4,1 2,8 6,4 Ύφασµα 1,9 2,1 1,7 1,6 1,8 2,1 έρµα, λάστιχο 0,7 0,8 0,4 0,6 0,8 0,6 Ξύλο 2 2 1,7 1,9 2 3,7 Ειδ.βάρος (kg/m 3 ) 167,2 119, ,1 137,9 108,7 121,9 80,7 h κατώτερη (kj/kg) Καύσιµα (% κ.β.) 28,7 34,5 45,3 45,9 48,1 Υγρασία (% κ.β.) 37,5 30,2 31,4 40,8 37,5 Τέφρα (% κ.β.) 33,8 35,3 23,3 13,3 14,4 >120 mm (% κ.β.) 31,2 38, mm (%κ.β.) 34,1 45,7 <40 mm (% κ.β.) 34,7 16,0 Λόγος C/N (-) 22,5 18,5 ήµος Νάξου Κοµοτινή Ξάνθη ήµος Καλαµάτας 16

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1 ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΦΕΛΕΣΚΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΗΒ 99064 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Οι στόχοι που τίθενται από τον Εθνικό Σχεδιασµό ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκτηση ενέργειας από τη θερµική επεξεργασία των απορριµµάτων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΑ, 1999).

Ανάκτηση ενέργειας από τη θερµική επεξεργασία των απορριµµάτων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΑ, 1999). 5. ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 5.1. Γενικά Η χρήση της ΘΕ στη Α, εκτός από τους περιβαλλοντικούς περιορισµούς (π.χ. εκποµπές ρύπων) καθορίζεται επίσης από οικονοµικούς περιορισµούς (συνολικό κόστος), τις διαµορφούµενες

Διαβάστε περισσότερα

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς Σχέδιο Τελικής Έκθεσης Προς το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη µελέτη Εκτίµηση των Γενικευµένων Επιπτώσεων και Κόστους ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΤΟΥΣ [Οδηγός εκπαιδευτικών]

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΤΟΥΣ [Οδηγός εκπαιδευτικών] ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟ ΕΠΕΑΕΚ 1.1.ΣΤ.1.Γ2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

INTERGEO Τεχνολογία Περιβάλλοντος ΕΠΕ BI.ΠE Θέρµης 57001 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310/47 81 47 Fax : 2310/47 81 49 e-mail : thessaloniki@intergeo.

INTERGEO Τεχνολογία Περιβάλλοντος ΕΠΕ BI.ΠE Θέρµης 57001 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310/47 81 47 Fax : 2310/47 81 49 e-mail : thessaloniki@intergeo. Y:\INTERGEO-DATA\PROJECTS\PERIFERIES\Anatolikis Makedonias & Thrakis\G1391-waste\WASTE 290808\G1491- REPORT 1-final.doc INTERGEO Τεχνολογία Περιβάλλοντος ΕΠΕ BI.ΠE Θέρµης 57001 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310/47

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις χρήσεως του τελικού προϊόντος στην Ελληνική αγορά Deliverable 30

Προτάσεις χρήσεως του τελικού προϊόντος στην Ελληνική αγορά Deliverable 30 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Δήμος Παπάγου- Χολαργού Προτάσεις χρήσεως του τελικού προϊόντος στην Ελληνική αγορά Deliverable 30 Σ ε λ ί δ α i Περιεχόμενα 1. Γενική Επισκόπηση Ελληνικής Οικονομίας... 2 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών. Εργαστήριο Μηχανολογικών Κατασκευών και Αυτοµάτου Ελέγχου. ιπλωµατική εργασία:

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών. Εργαστήριο Μηχανολογικών Κατασκευών και Αυτοµάτου Ελέγχου. ιπλωµατική εργασία: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Εργαστήριο Μηχανολογικών Κατασκευών και Αυτοµάτου Ελέγχου ιπλωµατική εργασία: Ανακύκλωση Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού Η πρόκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Συνοπτική περίληψη

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Συνοπτική περίληψη Συνοπτική περίληψη Η παρούσα µελέτη αφορά στην καταγραφή παραµέτρων λειτουργίας του ΧΥΤΑ Αλµωπίας, ο οποίος είναι από τους πρώτους ΧΥΤΑ που κατασκευάστηκαν στον Ελλαδικό χώρο, και αποσκοπεί στην εξεύρεση

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη

Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ i ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA TQM) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ονοµατεπώνυµο: Τσακίρη Ελπίδα. Τίτλος: Μελέτη εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε στέγες. Title: Study of photovoltaics installation on roofs

Ονοµατεπώνυµο: Τσακίρη Ελπίδα. Τίτλος: Μελέτη εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε στέγες. Title: Study of photovoltaics installation on roofs ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΧΟΛΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγήτρια: Ελπίδα Τσακίρη (Α.Μ: 761) Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό υλικό για την καθηµερινή ζωή

Πληροφοριακό υλικό για την καθηµερινή ζωή ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙ ΑΣ Πτολεµαΐδα, 50200 Τηλ. 24630 54420-21-22 Fax. 24630 54423 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πληροφοριακό υλικό για την καθηµερινή ζωή Με αφορµή την παγκόσµια ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΗΠΙΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΗΠΙΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Προγράµµατα Ανοικτών Περιβαλλοντικών Τάξεων «ΚΑΛΛΙΣΤΩ» ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΗΠΙΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΤΡΟ 3.6 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.6.1«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: ιαχείριση Νοσοκοµειακών Αποβλήτων : Συµπεράσµατα από την Ελληνική Πραγµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον, Ενέργεια και Μεταφορές 1

Περιβάλλον, Ενέργεια και Μεταφορές 1 Περιβάλλον, Ενέργεια και Μεταφορές 1 Για την χρήση του ακόλουθου υλικού: Ο σκοπός του PORTAL είναι η επιτάχυνση της εφαρµογής των ευρηµάτων των ερευνητικών έργων της ΕΕ στον τοµέα των τοπικών και περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 1000 kw Θέση «ΑΚΡΕΒΑΤΟΙ» ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΑΪΝΙΑΣ ΔHMOY ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ΠΤΥΧΙΑΚΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Αστικές Εµπορευµατικές Μεταφορές 1

Αστικές Εµπορευµατικές Μεταφορές 1 Αστικές Εµπορευµατικές Μεταφορές 1 Για την χρήση του ακόλουθου υλικού: Ο σκοπός του PORTAL είναι η επιτάχυνση της εφαρµογής των ευρηµάτων των ερευνητικών έργων της ΕΕ στον τοµέα των τοπικών και περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ιπλωµατική εργασία του φοιτητή Ιωάννη Βούλγαρη Επιβλέπων καθηγητής Μπακιρτζής Αναστάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ». ΣΑΜΠΑΛΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΕΛΕΝΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ». ΣΑΜΠΑΛΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΕΛΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ».

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΡΥΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ

22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ 22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/98/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Νοεμβρίου 2008 για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ.Π.Μ.Σ. στη ιοίκηση Επιχειρήσεων MBA ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ Υπεύθυνος Καθηγητής : κ.

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Μαγουλάς, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Κων-νος Αμπελιώτης, Επικ. Καθηγητής Χαροκόπειου Παν-μίου

Κωνσταντίνος Μαγουλάς, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Κων-νος Αμπελιώτης, Επικ. Καθηγητής Χαροκόπειου Παν-μίου Επιστημονική Ευθύνη Κωνσταντίνος Μαγουλάς, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Συγγραφή Κων-νος Αμπελιώτης, Επικ. Καθηγητής Χαροκόπειου Παν-μίου Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τµήµα Λογιστικής Πτυχιακή εργασία του τµήµατος λογιστικής Εισηγητής: Γαβριλάκης Νεκτάριος ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τιµολόγηση 1 PORTAL Έντυπο Υλικό www.eu-portal.net

Τιµολόγηση 1 PORTAL Έντυπο Υλικό www.eu-portal.net Τιµολόγηση 1 Για την χρήση του ακόλουθου υλικού: Ο σκοπός του PORTAL είναι η επιτάχυνση της εφαρµογής των ευρηµάτων των ερευνητικών έργων της ΕΕ στον τοµέα των τοπικών και περιφερειακών µεταφορών, µέσω

Διαβάστε περισσότερα

[«ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΩΡΟΤAΞΙΚΟΥ

[«ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΩΡΟΤAΞΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΠΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» Διπλωματική Εργασία με Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4. Επιχειρηµατικότητα και Περιβάλλον

Κεφάλαιο 4. Επιχειρηµατικότητα και Περιβάλλον Κεφάλαιο 4. Επιχειρηµατικότητα και Περιβάλλον 4.1 Η σηµερινή κατάσταση του Φυσικού Περιβάλλοντος Κάθε µεγάλη οικολογική καταστροφή που πλήττει διάφορες περιοχές του πλανήτη, όπως για παράδειγµα το ναυάγιο

Διαβάστε περισσότερα