WP2-2C 10.a. RESEARCH STUDY EXECUTIVE SUMMARY

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "WP2-2C 10.a. RESEARCH STUDY EXECUTIVE SUMMARY"

Transcript

1 EUROPEAN CULTURAL LEARNING NETWORK LEONARD DA VINCI ECLN Grant agreement: / WP2-2C 10.a. RESEARCH STUDY EXECUTIVE SUMMARY (Greek) ECLNResearchStudy ExecutiveSummary Greek 1

2 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΠΕΡΙΛΗΨΗ EUROPEANCULTURALLEARNINGNETWORK:ΔΙΚΤΥΟΑΠΟΑΤΟΜΑΚΑΙΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΥΝ ΤΟ ΤΑΛΕΝΤΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣΣΕΟΛΗΤΗΝΕΥΡΩΠΗ Το European Cultural Learning Network (ECLN) ιδρύθηκε για να διερευνήσει θέματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που σχετίζονται με επαγγελματίες Πολιτιστικής Μάθησης και οργανισμούς που τους εργοδοτούν. Με τον όρο Πολιτιστική Μάθηση εννοούμε όλο το φάσμα της καλλιτεχνικής και πολιτιστικής μάθησης που παραδίδεται από καλλιτέχνες και δημιουργικούς ανθρώπους που δρουν είτε ως αυτοεργοδοτούμενοι ή εντός των πολιτιστικών οργανισμών. Η Πολιτιστική Μάθηση(ΠΜ) περιλαμβάνει όλο το φάσμα καλλιτεχνικής και πολιτιστικής μάθησης που παραδίδεται ή οδηγείταιαπόκαλλιτέχνεςήδημιουργικούςανθρώπουςσεκάθεκοινωνική,εκπαιδευτικήή επαγγελματικήκατάσταση.τοeclnχρηματοδοτήθηκεαπότοευρωπαϊκόπρόγραμμαδια Βίου Εκπαίδευσης LEONARDO για να διερευνήσει και εφαρμόσει πειραματικά νέους τρόπουςυποστήριξηςτωνοργανισμώνπουδουλεύουνστοντομέαπμσεόλητηνευρώπη. ΤοECLNθαπροσπαθήσεινααυξήσειτοπροφίλκαιτηνδιασύνδεσητουτομέα,καθώςκαι την ανάγκη για στήριξη της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης(εεκ). Το πρώτο στάδιο αυτής της δουλειάς είναι αυτή η έρευνα, που θα χαρτογραφίσει καλλιτέχνεςελεύθερους επαγγελματίες, Πολιτιστικούς Φορείς, τις πρακτικές εργασίας τους και τους υπόλοιπουςενδιαφερόμενουςφορείςτουτομέα. ΥΠΟΒΑΘΡΟ: Καλλιτέχνες και Δημιουργικοί Αυτοεργοδοτούμενοι (ΔΑ Creative Freelancers) και Πολιτιστικοί Οργανισμοί (ΠΟ) που συμμετέχουν σε αυτή την υψηλής ποιότητας έρευνα, επιλέχθηκαναπόταεγχώριαδίκτυατωνσυνέταιρωνοργανισμών.ηέρευναέγινεμεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου 2013 και συντάχθηκε από συναίτερους του ECLN από 11 χώρες: Association Prostor Plus (Κροατία), Hope for Children (Κύπρος), VIA UC (Δανία) Kau Academy (Εσθονία), Δήμητρα (Ελλάδα), Associazione Culturale Mulab (Ιταλία), New Arts (Ολλανδία), Fundacja Arteria(Πολωνία), MItra(Σλοβενία), CEPS(Ισπανία) και Collage Arts (ΗνωμένοΒασίλειο).Ζητήθηκεαπότουςσυνέταιρουςνασυλλέξουνέναδείγματοοποίονα ποικίλειόσοναφοράτηνηλικία,τιςμορφέςτέχνηςκαιτοφύλο. ΠΡΟΦΙΛ: ΤοδείγμαΔΑαποτελείτοαπό147άτομα,μεσχεδόνπλήρηισορροπίαμεταξύανδρώνκαι γυναικών.οιαντιπρόσωποιτωνποαποτελούντοαπό41οργανισμούς,ηπλειοψηφίατων οποίων ήταν γυναίκες. Παρόλο που υπήρχε μικρό δείγμα από κάθε χώρα, οι ΠΟ συμπεριλάμβαναν ένα ευρή φάσμα διαφορετικών εταιρικών μοντέλων, συμπεριλαμβανομένου μη κυβερνητικών οργανισμών (ΜΚΟ), ιδρυμάτων, συνδέσμων, ECLNResearchStudy ExecutiveSummary Greek 2

3 φιλανθρωπικών/μη κερδοσκοπικών οργανισμών, εταιριών, συνεργατισμών, κέντρων, στούντιοκαι"άλλων". Φαίνεταιναυπάρχειοριστικήπτώσηστοηλικιακόπροφίλτουεργατικούδυναμικούτόσο τωνδαόσοκαιτωνπο,στηνηλικιακήομάδαμεταξύ36 45χρονών.Ηπτώσηαυτήμπορεί ναείναιδείγματουυπάρχοντοςεργατικούδυναμικούήναπροκύπτειεπειδήτοεργατικό δυναμικόεγκαταλείπειτοντομέααυτόμετάτηνηλικίατων36.οτομέας,στοσύνολοτου, τείνειναείναιχαμηλόμισθος,μεχαμηλέςπροοπτικέςασφάλειαςμακροπρόσθεσμα,οπότε οι νέοι άνθρωποι ίσως είναι πιο έτοιμοι να αφοσιωθούν σε ένα πρόγραμμα που δεν αποφέρειοικονομικέςαμοιβέςκαινασυμβιβαστούνμετορίσκοπουυπάρχεισεαυτόντον τομέα,παράοιάνθρωποιπουέχουνπεράσειτα35χρόνια.ωστόσο,τοεργατικόδυναμικό αυξάνεταιελαφράστο19%στιςηλικίες46 55χρονών,μεταάτομααυτάπιθανώςναείναι πιοπρόθυμανασυμμετέχουνστηνέρευναήναμετακινηθούνσεαυτότοντομέαώστενα αρχίσουνμιαδεύτερηκαριέρα,μετο8%ναδουλεύειμέχριτηνηλικίατων65χρονώνκαι το 4% πέρα από την ηλικία των 65 ετών. Υπάρχουν περισσότεροι νέοι άνρθωποι, ηλικίας 16 25, στο εργατικό δυναμικό στην Κύπρο και την Σλοβενία και μεγαλύτεροι άνρθωποι, ηλικίας56 65,στοεργατικόδυναμικόστηνΠολωνία. ΥΨΗΛΑΠΡΟΣΟΝΤΑ: ΟιΔΑέχουνεξαιρετικάπροσόντα.86%είναιαπόφοιτοιήέχουνπιστοποίησηισοδύναμημε το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων (ΕΠΕΠ) επιπέδου 6 και 39% έχουν μεταπτυχιακά προσόντα, συμπεριλαμβανομένων Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών. 14% τωνδαδίνουντουψηλότεροεπίπεδοτωνπροσόντωντους,όπωςτοεπίπεδο5τουεπεπή πιοκάτωκαιμόλις4από147δαέχουνπροσόντακάτωαπότοεπίπεδο3. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣΟΧΙΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ: Κατά μέσο όρο περίπου το 40% του χρόνου εργασίας τους οι ΔΑ, παρέχουν πολιτιστική μάθησηκαιπάνωαπότο60%τουχρόνουεργασίαςτουςχρησιμοποιείταιγιατηνδικήτους Καλλιτεχνική ή Δημιουργική Πράκτική. Οι ΠΟ σε όλες τις χώρες παρουσιάζουν μια μέση αναλογίαπερίπου3:07στοδιάστημαπουαφιερώνουνγιατηδικήτουςπρακτικήσεσχέση με το χρόνο που αφιερώνουν για την παροχή πολιτιστικής μάθησης. Αυτό δείχνει ότι η ΠολιτιστικήΜάθησηστουςΠΟμπορείεπίσηςναπαραδοθείστοπλαίσιοτηςΚαλλιτεχνικής Πρακτικής. Η πολιτιστική μάθηση στα πλαίσια των ΔΑ και ΠΟ μπορεί να συλλυφθεί σε «ΠρακτικήΒάση»ή«κάτωαπότηνκαλλιτεχνικήηγεσίατηςμάθησης». ΣΥΜΒΑΣΕΙΣΕΡΓΑΣΙΑΣΚΑΙΡΟΛΟΙ: Έχουν καταγραφεί 163 τύποι εργασίας από 147 ΔΑ. Η πλειοψηφία είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, με ένα σημαντικό αριθμό απασχόλησης και μια μικρή μειοψηφία είναι άνεργοι, ημι συνταξιούχοι και συνταξιούχοι. Οι θέσεις εργασίας περιλαμβάνουν προσωρινές και μόνιμες συμβάσεις, συμβάσεις πλήρους απασχόλησης και μερικής απασχόλησης, εθελοντική και αμειβόμενη εργασία και εργοδότηση και ανεξάρτητες ECLNResearchStudy ExecutiveSummary Greek 3

4 συμβάσεις.ηπλειοψηφίατωνεκπροσώπωντηςπολιτιστικήςοργάνωσηςείναιεργαζόμενοι και πλήρους απασχόλησης. 37% των αντιπροσώπων εργοδοτούνται, 22% είναι εθελοντές και14%είναιελεύθεροιεπαγγελματίες. Οιάνθρωποισεαυτέςτιςθέσειςεργασίαςστοντομέατηςπολιτιστικήςμάθησηςεμπνέουν, κινητοποιούν,εντοπίζουν,καλλιεργούνκαιαναπτύσουντοταλέντοτωνανθρώπωνμετη συμμετοχήτουςσεδημιουργικέςκαικαλλιτεχνικέςδραστηριότητες. ΠΟΙΟΣΠΛΗΡΩΝΕΙΓΙΑΤΗΝΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΜΑΘΗΣΗ: Οι 41 ΠΟ αναφέρουν ότι παρέχουν πολιτιστική μάθηση σε 96 πλαίσια σε 10 χώρες σε περισσότεροαπό14μορφέςτέχνης.ημέσηκλίμακατωνπηγώνεισοδήματοςγιατουςπο είναι 45% στο δημόσιο τομέα, 21% ιδιωτικά, 22% αποκτήθηκε, 12% «άλλο». Τα κόστος παράδοσηςτηςπολιτιστικήςμάθησηςμοιράζεταιμεταξύτουμηαμειβόμενουήεθελοντή του ΠΟ, τους πολιτιστικούς μαθητές και άλλους. Ο ΠΟ παρέχει έως και 42% της πολιτιστικήςμάθησηςσεαπλήρωτοπλαίσιοσεσχέσημετουςδαπουπαρέχουνελαφρώς λιγότεροστο40%.οιευεργετούμενοιτηςπολιτιστικήςμάθησηςαποδασυμβάλλουν20%, ενώεκείνεςπουυποστηρίζονταιαπότονποσυνεισφέρουνλίγοπερισσότεροστο26%και οι «Άλλοι» χρηματοδοτούν το 40% για τους ΔΑ και 32% για τους ΠΟ. Μια σαφή αιτιολόγηση για την πραγματοποίηση μη αμειβόμενων εργασιών φαίνεται να είναι παρόμοιαμεταξύτωνδακαιτωνπο,ηοποίαμπορείναυποδεικνύειτιςπροτεραιότητες ανάπτυξης ταλέντου ή έναν συνδυασμό των κοινωνικών καλλιτεχνικών μαθησιακών στόχωνπουέχουνγίνειδεκτοίκαιπαραδίδονταιμαζίμεβιώσιμουςοικονομικούςστόχους. ΜΟΡΦΕΣΤΕΧΝΗΣΚΑΙΣΥΓΧΡΩΝΗ,ΙΣΤΟΡΙΚΗΚΑΙΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΠΡΑΚΤΙΚΗΜΑΘΗΣΗΣ: ΥπάρχειμιασημαντικήτάσηστοδείγμαπουδείχνειότιοιΔΑεμπλέκονταιμε1 4μορφές τέχνης,οιπερισσότεροιμεμέσοόρογύρωστις2 3.ΑυτόδείχνειτηνευστροφίατωνΔΑκαι τηνεμπλοκήτουςμετηνπρακτικήτηςποικιλόμορφηςτέχνης.οι2δημοφιλέστερεςμορφές που εξασκούνται από τους ΔΑ στο δείγμα ήταν η Μουσική, με 25% από το σύνολο των μορφώντέχνηςπουεντωπίστηκανκαιοιεικαστικέςτέχνεςμε18%. ΟιΔΑέχουνέναρεπερτόριοδιάφορωνμορφώντέχνηςκαιλειτουργούνέναείδοςπλαισίου (context) του χαρτοφυλακίου, καθώς και ένα χαρτοφυλάκιο μορφής τέχνης. Επίσης, εξασκούνταιταυτόχροναωςεπαγγελματίες,ειδικευμένωνκαιγενικούχαρακτήρα,μεμίαή περισσότερες μορφές τέχνης. Τα εννοιολογικά ορία μεταξύ αυτών των 3 τύπων δεν περιορίζουν τους ΔΑ από το να παραδέχονται ελεύθερα ότι εξασκούν αυτή τη στιγμή πολλάπλαίσια,γιαπολλούςλόγους.αδιάλλακτεςδιαφορέςμεταξύτωνεπαγγελματιώνγια κοινωνικούς λόγους ή για αναψυχή, όπως χομπίστες, ερασιτέχνες και επαγγελματίες, δεν φαίνεται να ισχύουν σε αυτήν την ομάδα, που πιστεύουν πως είναι σε θέση να μετακινούνται ομαλά μεταξύ αυτών των διαφορετικών θέσεων, ως μέρος της τρέχουσας πρακτικής τους. Εφαρμόζουν τις πρακτικές τους για διάφορους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένου την ανάληψη αμειβόμενης εργασίας, την εξειδίκευση ή την ECLNResearchStudy ExecutiveSummary Greek 4

5 εμβάθυνση των γνώσεων και της εμπειρίας τους και να διασκεδάσουν, να κοινωνικοποιηθούνκαιναπαίξουν.υπάρχουνπρόσθεταστοιχείαπουυποστηρίζουναυτό από μια ιστορική άποψη της διαδρομής των ΔΑ, μέσα από την οποία αναπτύσσουν ένα ρεπερτόριομορφώντέχνηςκαιπολιτιστικώνπεριβάλλοντωνμάθησηςμεταξύ3 10τύπων. Όσοναφοράτοπαρελθόντωνελεύθερωνεπαγγελματιών,έχουνεργαστείτόσοσεατομικό όσο και σε ομαδικό πλαίσιο. Παρόλου αυτά όμως φαίνεται ότι το ομαδικό πλαίσιο μειώνεταικαιτοατομικόαυξάνεταικαθώςοιίδιοιεξελίσσονταιεπαγγελματικά,ανάλογα με τις ευκαιρίες και τις φιλοδοξίες τους. Επιπλεόν, παρατηρείται το ίδιο επίπεδο δέσμευσηςγιατακοινοτικάπλαίσιατόσοστοπαρελθόνόσοκαιστοπαρόνκάτιτοοποίο παρουσιάζειιδιαίτεροενδιαφέρονστηδημιουργίαενόςευρωπαϊκούσυλλόγου. Ηευκαιρίαγιαανάπτυξηδεξιοτήτων,γνώσεωνκαιεμπειριώνπουαπαιτούνταισταπλαίσια ενός Επαγγελματία προκύπτει τόσο από τους «Γενικού Περιεχομένου» όσο και από τους «Ειδικούς».Αυτόέχεισυνέπειεςστουςυπεύθυνουςχάραξηςπολιτικήςαλλάκαισεόλους όσουςεπιθυμούνναυποστηρίξουντηνανάπτυξητωνδημιουργικώνταλέντωνμεστόχοτην επιχειρηματικότητα. Η πολιτιστική μάθηση δεν αντιμετωπίζεται ως υποκατάστατο της τυπικής εκπαίδευσης δεδομένου ότι το 86% των ελεύθερων επαγγελματιών είναι απόφοιτοι με υψηλά προσόντα. Αντιθέτως, αντιμετωπίζεται ως «κοινωνικό φαινόμενο» ανάπτυξης καλλιτεχνικήςπρακτικήςμεταδικάτουδίκτυαγνώσης,μεάτυπασυστήματα,ταξίδιακαι ευκαιρίες. Ο συνδυασμός των άτυπων και μη τυπικών δραστηριοτήτων μάθησης παρέχονται,ανταλλάσονταιήβιώνονταιεντόςτων9πολιτισμικάπλαισίωνμάθησης,μέσω τωνελεύθερωνεπαγγελματιώνκαιτωνοργανισμώντουδημιουργικούτομέα,ενισχύοντας τουςεπίδοξουςκαλλιτέχνεςνααναπτυχθούνσεδιάφορεςκατευθύνσεις.βιώνονταςλοιπόν αυτή την εμπειρία και αναλαμβάνοντας έναν συνεχή διαπραγματευτικό ρόλο μέσα στην κοινότητα της πρακτικής, ένας αρχάριος καλλιτέχνης πλοηγεί τους «γενικού περιεχομένου», «ειδικούς» και «επαγγελματικούς ρόλους», καθώς και τα ατομικά, ομαδικά και κοινοτικά πλαίσια με ευέλικτους τρόπους κατά την πάροδο του χρόνου. Ο τομέαςπολιτιστικήςμάθησηςμπορείναθεωρηθείτόσοωςκοινωνικόφαινόμενοόσοκαι ωςμιακοινότηταπρακτικήςόπουταάτομακινούνταιμέσασεαυτήν,εκπαιδεύονταιάτυπα καιτυπικάώστεναχτίσουνταχαρτοφυλάκιάτους. Γενικά,τόσοοιεπιχειρήσειςτουδημιουργικούτομέαόσοκαιοιελεύθεροιεπαγγελματίες εξυπηρετούν διαφορετικές κοινότητες μέσα στα 9 πολιτισμικά πλαισία μάθησης. Η αποστολή κάθε επιχείρησης αλλά και τα ενδιαφερόμενα μέρη αυτής, επηρεάζουν τις προτεραιότητες αυτών, ενώ αντιθέτως οι ελεύθεροι επαγγελματίες πιθανόν να είναι πιο ελεύθεροιναανταποκριθούνστιςευκαιρίες,είτεσεπεριπτώσειςπουκαταβάλλεταικάποιο χρηματικόποσόείτεμεάλλοτρόπο. ECLNResearchStudy ExecutiveSummary Greek 5

6 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣΓΙΑΤΗΝΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΜΑΘΗΣΗ: Μέσωτηςέρευνας,έχειαναπτυχθείέναπρόγραμμακατάρτισηςγιατοπρόγραμμαECLN βασιζόμενο στις βασικές δεξιότητες, οι οποίες θεωρούνται από τους ελεύθερους επαγγελματίες αλλά και από τις επιχειρήσεις του δημιουργικού τομέα, ως ζωτικής σημασίαςγιατηνανάπτυξηκαιτηνβελτίωσητουσυμβούλουυποστήριξηςτηςπολιτιστικής Μάθησηςγιαεργασίαστα9πολιτισμικάπλαισίαμάθησης. ΤοπρόγραμμακατάρτισηςτουECLNαποτελείταιαπότιςακόλουθεςδεξιότητες: Α.ΔημιουργικέςΔιαδικασίες Β.ΚαλλιτεχνικέςΤεχνικές Γ.Επικοινωνία Δ.Ομαδικήεργασία Ε.Προπαίδευση ΣΤ.Εκπαίδευση Ζ.ΠολιτιστικάΠλαίσια Η.Καθοδήγηση Θ.Αυτογνωσία Οι λιγότερο αξιόλογες δεξιότητες τόσο για τις επιχειρήσεις του δημιουργικού τομέα όσο και για τους Ελεύθερους Επαγγελματίες ήταν η «Απασχολησιμότητα», η «Αυτοαπασχόληση» και η «Αυτό διαχείριση», εκφράζοντας ενδεχομένως ότι αυτά τα είδη μαθησιακήςεμπειρίαςεστιάζουνπερισσότεροστοανθρώπινοδυναμικόπαράστηχρήση των τεχνών ως ένα οργανικό εργαλείο που συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη των ατόμων. ΠΟΡΟΙΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣΜΑΘΗΣΗΣ: Οι 5 σημαντικότεροι καταγεγραμμένοι πόροι που χρησιμοποιούνται στην ενίσχυση της πολιτιστικής μάθησης σε όλες τις χώρες, αναδεικνύουν τον «ειδικό χώρο» και τις «επαφές/γνωριμίες» ως τους σημαντικότερους πόρους στην κοινότητα πρακτικής. Πιο συγκεκριμένα,οιελεύθεροιεπαγγελματίεςκαιοιεπιχειρήσειςτουδημιουργικούτομέαως επαγγελματίεςμε«ζωντανές»επαφές,επιτρέπουνστουςπολιτιστικάμαθητευόμενουςνα έχουν πρόσβαση σε περαιτέρω μάθηση και ευκαιρίες για να αναπτύξουν την πρακτική τους. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Σεόλεςτιςχώρεςπουσυμμετείχανστηνέρευνα,το81%τωνελεύθερωνεπαγγελματιώνως μέθοδο αξιολόγησης, χρησιμοποιούν την αυτο αξιολόγηση, το 85% των ελεύθερων επαγγελματιών χρησιμοποιούν την εργασία τους η οποία αξιολογείται από μαθητές του πολιτιστικού τομέα ή από άτομα που οι ίδιοι εκπαιδεύουν και το 67% των ελεύθερων επαγγελματιών χρησιμοποιούν ως μέθοδο αξιολόγησης την εργασία τους η οποία ECLNResearchStudy ExecutiveSummary Greek 6

7 αξιολογείται από τρίτους. Αντιθέτως, το 80% των επιχειρήσεων του δημιουργικού τομέα χρησιμοποιούνωςμέθοδοαξιολόγησηςτηναυτο αξιολόγηση,το93%τηνεργασίατουςη οποία αξιολογείται από τους μαθητές του πολιτιστικού τομέα και το 73% χρησιμοποιούν ωςμέθοδοαξιολογησηςτηνεργασίατουςηοποίααξιολογείταιαπότρίτους. ΠΙΘΑΝΟΙΡΟΛΟΙΓΙΑΤΟΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣΥΛΛΟΓΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣΜΑΘΗΣΗΣ: Οι έννοιες «Σύνδεση» και «Εκπαίδευση» αποτέλεσαν και από τις επιχειρήσεις του δημιουργικού τομέα αλλά και από τους Ελεύθερους Επαγγελματίες τους πρωτοπόρους πιθανούς ρόλους για τον Ευρωπαϊκό Σύλλογο Πολιτιστικής Μάθησης. Αναφορικά με τις προτιμήσεις των επιχειρήσεων του Δημιουργικού τομέα αυτές ήταν η «Έρευνα», η «Άσκηση πίεσης», η «Παρακολούθηση» και η «Αναγνώριση» ενώ οι προτιμήσεις των Ελευθέρωνεπαγγελματιώνήτανη«Άσκησηπίεσης»,η«Αναγνώριση»,η«Έρευνα»καιη «Παρακολούθηση». ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η έρευνα που διεξήχθη στα πλαίσια του προγράμματος ECLN παρέχει μια επισκόπηση ενός πολύ διαφοροποιημένου τομέα που αποτελείται από 2 βασικά μέρη: πρώτον, τους Καλλιτέχνες ΕλεύθερουςΕπαγγελματίεςπουμοιράζονταιτηνπρακτικήτουςμέσωτυπικών, και άτυπων πλαισίων και στρατηγικών και δεύτερον τις επιχειρήσεις του δημιουργικού τομέα που παρέχουν πολιτιστική μάθηση σε διαφορετικούς ανθρώπους για διάφορους λόγους. Υπάρχειένααρκετάμεγάλοφάσμασυμβάσεωνεργασίαςκαιοργανωτικώνδομώνγιααυτό τοείδοςτηςεργασίαςσύμφωναμετουςσυμμετέχοντεςστηνέρευνα,ωστόσο,υπάρχειμια αξιοσημείωτη ομοφωνία σχετικά με τις δεξιότητες και τους πόρους που απαιτούνται για την υλοποίηση της συγκεκριμένης εργασίας και ένα ιδιαίτερα εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό. Ο συγκεκριμένος τομέας υφίσταται για τουλάχιστον 30 χρόνια, ωστόσο χαρακτηρίζεται από ελλειπή χρηματοδότηση, με χαμηλή οικονομική απόδοση και με ελάχιστη ασφάλεια για τους εργαζομένους. Παρόλο τα χαρακτηριστικά αυτά του τομέα, είναισεθέσηναδιατηρείτηδημιουργικότητακαιτοεπιχειρηματικόπνεύματουεργατικού δυναμικού με την υποστήριξη δημόσιων, ιδιωτικών και άλλων ενδιαφερομένων μερών. Παρατηρείται ελάχιστη δημόσια αναγνώριση και επικύρωση για το έργο αυτό το οποίο αποτελείται από μια δικτυωμένη κοινότητα πρακτικής που μεταφέρει δημιουργική και πολιτιστική γνώση στα μέλη της, μέσω της ανάπτυξης των ταλέντων των ανθρώπινων δυνατοτήτων. ECLNResearchStudy ExecutiveSummary Greek 7

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη

Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη Περίληψη Η παρούσα έκθεση πραγματεύεται το ζήτημα της ευρύτερης ανάδειξης της μάθησης που αποκτάται εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης. Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών

Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης. Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Βόλου για

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής 1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ανάπτυξη της διά βίου μάθησης, μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

A. Γενικές Πληροφορίες

A. Γενικές Πληροφορίες ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΧΑΡΤΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ A. Γενικές Πληροφορίες Εάν συγκροτείτε Κοινοπραξία, φροντίστε τούτο να καταδεικνύεται στο

Διαβάστε περισσότερα

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ:

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ: ΔΡΑΣΗ: ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Δρ. Αφροδίτη Μακρυγιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ISSN 1986-0803 Το Θεματολόγιο Προτεραιοτήτων 2011 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ π À ª π π À ª ƒπ À ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κείμενο πολιτικής ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ π À ª π π À ª ƒπ À ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδες 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ... 1-4 1.1. Πρόλογος...

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες

Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες Iνστιτούτο Εργασίας OTOE Hλίας Ιωακείμογλου Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες Aθήνα 2009 1 Ινστιτούτο Εργασίας ΟΤΟΕ Hλίας Ιωακείμογλου Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Θανάσης Καραλής Ο Θανάσης Καραλής είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Διά Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας

Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας with the support of European Commission Directorate General Employment and Social

Διαβάστε περισσότερα

Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition. Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ - Έκδοση 2005

Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition. Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ - Έκδοση 2005 Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition Summary in Greek Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ - Έκδοση 2005 Περίληψη στα ελληνικά Η εκπαίδευση και η δια βίου μάθηση διαδραματίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης Ευρωπαϊκή Ένωση για την Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ENQA), 2009, Ελσίνκι,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης

Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Εν κινήσει: μάθηση και κινητικότητα συγκλίνουν Τα κράτη μέλη οδεύουν προς την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος πιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτοµερε ς προ γραµµα των επακολουθω ν εργασιω ν σχετικα µε τους στο χους των συστηµα των εκπαι δευσης και κατα ρτισης στην Ευρω πη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Λεπτοµερε ς προ γραµµα των επακολουθω ν εργασιω ν σχετικα µε τους στο χους των συστηµα των εκπαι δευσης και κατα ρτισης στην Ευρω πη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 14.6.2002 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων C 142/1 I (Ανακοινώσεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Λεπτοµερές πρόγραµµα των επακολουθών εργασιών σχετικά µε τους στόχους των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση των νέων στην ελληνική αγορά εργασίας - Τι θα συμβεί, εάν δε συμβεί κάτι;

Η κατάσταση των νέων στην ελληνική αγορά εργασίας - Τι θα συμβεί, εάν δε συμβεί κάτι; INTERNATIONAL POLICY ANALYSIS Η κατάσταση των νέων στην ελληνική αγορά εργασίας - Τι θα συμβεί, εάν δε συμβεί κάτι; ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Nοέμβριος 2014 Περίπου ένας στους τέσσερις νέους κάτω των 25 ετών

Διαβάστε περισσότερα

ValidVol: Πιστοποίηση βασικών ικανοτήτων σε εθελοντικούς οργανισμούς ΗΜΕΡΟΛΌΓΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΉ/-ΌΝΤΡΙΑΣ. Το όνομά σου:

ValidVol: Πιστοποίηση βασικών ικανοτήτων σε εθελοντικούς οργανισμούς ΗΜΕΡΟΛΌΓΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΉ/-ΌΝΤΡΙΑΣ. Το όνομά σου: ValidVol: Πιστοποίηση βασικών ικανοτήτων σε εθελοντικούς οργανισμούς ΗΜΕΡΟΛΌΓΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΉ/-ΌΝΤΡΙΑΣ Το όνομά σου: Αγαπητέ/-ή εθελοντή/-όντρια, Αυτό το ημερολόγιο βρίσκεται εδώ για να σε βοηθήσει να συλλογιστείς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για ετικέτες ποιότητας, που σχετίζονται με υπηρεσίες και εργαλεία

Προτάσεις για ετικέτες ποιότητας, που σχετίζονται με υπηρεσίες και εργαλεία Με στόχο τις Ευρωπαϊκές Ετικέτες Ποιότητας στις Ψηφιακές Δεξιότητες για Εκπαίδευση και Πιστοποιήσεις στον Κλάδο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Προτάσεις για ετικέτες ποιότητας, που σχετίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ποιότητας για τις υπηρεσίες μακροχρόνιας φροντίδας

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ποιότητας για τις υπηρεσίες μακροχρόνιας φροντίδας Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ποιότητας για τις υπηρεσίες μακροχρόνιας φροντίδας Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές για την ευημερία και την αξιοπρέπεια των ηλικιωμένων που έχουν ανάγκη για φροντίδα και βοήθεια Λένε

Διαβάστε περισσότερα