L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ."

Transcript

1 L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010

2 L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή 2 Δηήζηα Έθζεζε Γηαρεηξηζηψλ Καηάζηαζε πλνιηθψλ Δζφδσλ 4 8 Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο 9 Καηάζηαζε Μεηαβνιψλ ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 10 Καηάζηαζε Σακηαθψλ Ρνψλ 11 εκεηψζεηο επί ησλ Δηήζησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ηεο 31 Γεθεκβξίνπ

3 Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή Πξνο ηνπο Μεηόρνπο ηεο Δηαηξείαο L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. Έθζεζε επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. πνπ απνηεινχληαη απφ ηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2010 θαη ηηο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Ζ δηνίθεζε είλαη ππεχζπλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Δπζύλε ηνπ Διεγθηή Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρφ καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ. Σα πξφηππα απηά απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Καηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο,αιιά φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιείδσλ ηεο εηαηξείαο. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο. Γλώκε Καηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο, θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηεο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Θέκα Έκθαζεο 2

4 Υσξίο λα δηαηππψλνπκε επηθχιαμε ζηε γλψκε καο, εθηζηνχκε ηελ πξνζνρή ζαο ζην εμήο: Ζ θαζαξή ζέζε ηεο εηαηξείαο θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 είλαη αξλεηηθή θαη ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξ. 1 ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ Ν. 3190/1955 "πεξί ΔΠΔ". Γηα πεξηζζφηεξεο δηεπθξηλήζεηο βιέπε ζεκείσζε 16. Αλαθνξά επί άιισλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ ζεκάησλ Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο ησλ Γηαρεηξηζηψλ κε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδφκελσλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3190/1955 "πεξί ΔΠΔ". Αζήλα, 30 Μαξηίνπ 2011 Ζ ΟΡΚΩΣΟ ΔΛΔΓΚΣΖ - ΛΟΓΗΣΖ ΒΑΗΛΗΚΖ Γ. ΜΔΡΔΝΣΗΣΖ ΑΜ ΟΔΛ πλεξγαδφκελνη Οξθσηνί Λνγηζηέο α.ε.ν.ε. κέινο ηεο Crowe Horwath International Φσθ. Νέγξε 3, Αζήλα Αξ Μ ΟΔΛ 125 3

5 L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΔΚΘΔΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΔΠΗ ΣΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΔΚΘΔΖ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΔΣΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 Οη Γηαρεηξηζηέο ππνβάιινπλ ηελ έθζεζή ηνπο καδί κε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ Γξαζηεξηόηεηεο Ζ θπξηφηεξε δξαζηεξηφηεηα ηεο Δηαηξείαο είλαη ε παξνρή ππεξεζηψλ ζηα θαξκαθεία γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπο. ηφρνο ηεο ε δεκηνπξγία ελφο ηζρπξνχ δηθηχνπ θαξκαθείσλ. 1. Δμέιημε ησλ εξγαζηώλ ΓΔΝΙΚΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΙ Με δεδνκέλεο ηηο δπζκελείο πξνβιέςεηο ηφζν γηα ηελ Διιεληθή φζν θαη γηα ηελ παγθφζκηα Οηθνλνκία γηα ην 2010, ε εηαηξεία ζηακάηεζε ηελ δξαζηεξηφηεηα ηεο ζην ηέινο Ηαλνπαξίνπ 2010 θαη παξακέλεη ζε αλαζηνιή εξγαζηψλ. Μεηά ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο ζηελ αγνξά ηνπ θαξκάθνπ ε δηνίθεζε, κειεηά ηελ επαλαδξαζηεξηνπνίεζε ηεο, ζηνλ ηνκέα ηεο απνζήθεπζεο θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ γηα ινγαξηαζκφ ηδησηηθψλ θιηληθψλ. ΠΩΛΖΔΙ Οη πσιήζεηο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε Δηαηξεία ζηελ ρξήζε ηνπ 2010 ζε ζχγθξηζε κε απηέο ηνπ 2009, αλαιχνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί: Πνζά ζε ρηιηάδεο επξώ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Φάξκαθν Καιιπληηθφ 1 9 Παξαθάξκαθν Τπεξεζίεο - - ύλνιν Σν κηθηφ θέξδνο ηεο Δηαηξείαο, δηακνξθψζεθε ζε Δπξψ 16 ρηιηάδεο ην 2010 έλαληη Δπξψ 314 ρηιηάδεο ην 2009.Οη δεκίεο πξν θφξσλ, ηφθσλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) ηεο Δηαηξείαο δηακνξθψζεθαλ ζε Δπξψ (259) ρηιηάδεο ην 2010 έλαληη Δπξψ (623) ρηιηάδεο ην 2009 θπξίσο ιφγσ ηεο κείσζεο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ. Σα θέξδε (δεκίεο) κεηά απφ θφξνπο ηεο Δηαηξείαο δηακνξθψζεθαλ ζε Δπξψ (295) ρηιηάδεο ην 2010 έλαληη Δπξψ (618) ρηιηάδεο ην

6 L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΔΚΘΔΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΔΠΗ ΣΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 2. Οηθνλνκηθή ζέζε ηεο εηαηξίαο Οη βαζηθνί ρξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο ηεο εηαηξείαο γηα ηε ρξήζε πνπ έθιεηζε θαζψο θαη γηα ηελ πξνεγνχκελε έρνπλ σο εμήο: Αξηζκνδείθηεο νηθνλνκηθήο δηάξζξσζεο Κπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ χλνιν ελεξγεηηθνχ Πάγην ελεξγεηηθφ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ,94 0,95 0,06 0,05 χλνιν ελεξγεηηθνχ Οη παξαπάλω δείθηεο δείρλνπλ ηελ αλαινγία θεθαιαίωλ πνπ έρεη δηαηεζεί ζε θπθινθνξηαθό θαη πάγην ελεξγεηηθό. Ίδηα θεθάιαηα χλνιν ππνρξεψζεσλ -0,87-0,50 Ο παξαπάλω δείθηεο δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή απηάξθεηα ηεο εηαηξείαο. χλνιν ππνρξεψζεσλ χλνιν παζεηηθνχ Ίδηα θεθάιαηα χλνιν παζεηηθνχ 7,47-6,47 2,00-1,00 Οη παξαπάλω δείθηεο δείρλνπλ ηελ δαλεηαθή εμάξηεζε ηεο εηαηξείαο. Ίδηα θεθάιαηα Πάγην ελεξγεηηθφ -101,85-19,80 Ο δείθηεο απηφο δείρλεη ηνλ βαζκφ ρξεκαηνδνηήζεσο ησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ηεο εηαηξείαο απφ ηα ίδηα θεθάιαηα. Κπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ 5,90 0,48 Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο Ο δείθηεο απηφο δείρλεη ηελ δπλαηφηεηα ηεο εηαηξείαο λα θαιχςεη ηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο κε ζηνηρεία ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ. Αξηζκνδείθηεο απνδόζεσο θαη απνδνηηθόηεηαο ΔΣΑΙΡΔΙΑ Καζαξά απνη/ηα ρξήο. Πξν θφξσλ Ίδηα θεθάιαηα - - Ο αξηζκνδείθηεο απηόο απεηθνλίδεη ηελ απνδνηηθόηεηα ηωλ ηδίωλ θεθαιαίωλ ηεο εηαηξείαο Μηθηά απνηειέζκαηα Πσιήζεηο απνζεκ. & ππεξεζηψλ 2,45% 4,17% Ο αξηζκνδείθηεο απηόο απεηθνλίδεη ην πνζνζηηαίν κέγεζνο ηνπ κηθηνύ θέξδνπο επί ηωλ πωιήζεωλ ηεο εηαηξείαο. 5

7 L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΔΚΘΔΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΔΠΗ ΣΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 3.Κίλδπλνη Γεληθά H Eηαηξεία εθηίζεηαη ζηνπο παξαθάησ ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο: Πηζησηηθφο θίλδπλνο Κίλδπλνο ξεπζηφηεηαο Κίλδπλνο ζπλζεθψλ αγνξάο Λεηηνπξγηθφο θίλδπλνο Πηζησηηθόο θίλδπλνο Πηζησηηθφο θίλδπλνο είλαη ν θίλδπλνο δεκίαο ηεο Δηαηξείαο ζε πεξίπησζε πνπ έλαο πειάηεο ή ηξίηνο ζε ζπλαιιαγή ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ δελ εθπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη ζρεηίδεηαη θαηά θχξην ιφγν κε ηηο απαηηήζεηο απφ πειάηεο. Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο ζπλίζηαηαη ζηελ αδπλακία ηεο Δηαηξείαο λα εθπιεξψζεη ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηεο ππνρξεψζεηο φηαλ απηέο γίλνπλ απαηηεηέο. Ζ πξνζέγγηζε πνπ πηνζεηεί ε Δηαηξεία γηα ηε δηαρείξηζε ηεο ξεπζηφηεηαο είλαη λα δηαζθαιίδεη, φζν γίλεηαη πεξηζζφηεξν, φηη πάληα ζα έρεη αξθεηή ξεπζηφηεηα γηα λα εθπιεξψλεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο φηαλ απηέο ιήγνπλ, θάησ απφ ζπλήζεηο αιιά θαη δχζθνιεο ζπλζήθεο, ρσξίο λα πθίζηαληαη κε απνδεθηέο δεκίεο ή λα δηαθηλδπλεχεηαη ε θήκε ηεο Δηαηξείαο. Γηα ηελ απνθπγή ησλ θηλδχλσλ ξεπζηφηεηαο ε Δηαηξεία δηελεξγεί πξφβιεςε ηακεηαθψλ ξνψλ γηα πεξίνδν έηνπο θαηά ηε ζχληαμε ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ, θαη κεληαία θπιηφκελε πξφβιεςε ελφο κήλα έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεη φηη δηαζέηεη αξθεηά ηακεηαθά δηαζέζηκα γηα λα θαιχςεη ηηο ιεηηνπξγηθέο ηεο αλάγθεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θάιπςεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο. Ζ πνιηηηθή απηή δε ιακβάλεη ππφςε ηεο ηε ζρεηηθή επίδξαζε απφ αθξαίεο ζπλζήθεο πνπ δελ κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ. Κίλδπλνο ζπλζεθώλ αγνξάο Ο θίλδπλνο ζπλζεθψλ αγνξάο ζπλίζηαηαη ζηνλ θίλδπλν αιιαγψλ ηηκψλ, φπσο νη ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο θαη ηα επηηφθηα, πνπ επεξεάδνπλ ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή επίδνζε ηεο Δηαηξείαο ή ηελ αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηεο κέζσλ. Ο ζθνπφο ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ απφ ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο είλαη λα ειέγρεηαη ε έθζεζε ηεο Δηαηξείαο ζηνπο θηλδχλνπο απηνχο ζην πιαίζην απνδεθηψλ παξακέηξσλ, κε παξάιιειε βειηηζηνπνίεζε ησλ απνδφζεσλ. Ζ Δηαηξεία δε ρξεζηκνπνηεί παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα θαη κέζα αληηζηάζκηζεο θηλδχλνπ ψζηε λα δηαρεηξηζηεί ηνλ θίλδπλν απφ ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο. Λεηηνπξγηθόο θίλδπλνο Λεηηνπξγηθφο θίλδπλνο είλαη ν θίλδπλνο ηεο άκεζεο ή έκκεζεο δεκίαο πνπ πξνθχπηεη απφ αηηίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δηαδηθαζίεο, ην πξνζσπηθφ ηεο Δηαηξείαο, ηελ ηερλνινγία θαη ηηο ππνδνκέο, θαζψο θαη απφ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο (πιελ ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, ηνπ θηλδχλνπ αγνξάο θαη ξεπζηφηεηαο) φπσο απηέο πξνθχπηνπλ απφ λνκηθέο θαη θαλνληζηηθέο απαηηήζεηο θαη ηα γεληθψο απνδεθηά πξφηππα εηαηξηθήο ζπκπεξηθνξάο. Λεηηνπξγηθνί θίλδπλνη πξνθχπηνπλ απφ ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ ηεο Δηαηξείαο. ηφρνο ηεο Δηαηξείαο είλαη ε δηαρείξηζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ, έηζη ψζηε λα απνθεπρζεί ν θίλδπλνο νηθνλνκηθψλ δεκηψλ θαη πξνζβνιήο ηεο θήκεο ηεο Δηαηξείαο. Γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ έρνπλ ζεζπηζηεί γεληθά πξφηππα φπσο θαηάιιεινο δηαρσξηζκφο ησλ θαζεθφλησλ, ζπκθσλία θαη παξαθνινχζεζε ζπλαιιαγψλ, ζπκκφξθσζε κε ξπζκηζηηθέο θαη άιιεο λνκηθέο απαηηήζεηο θιπ. 6

8 L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΔΚΘΔΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΔΠΗ ΣΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 4. Πξνβιεπόκελε πνξεία, Με δεδνκέλεο ηηο δπζκελείο πξνβιέςεηο ηφζν γηα ηελ Διιεληθή φζν θαη γηα ηελ παγθφζκηα Οηθνλνκία γηα ην 2010, ν θχξηνο ζηφρνο πνπ πξνβάιιεη γηα ηελ επφκελε ρξήζε είλαη ε επαλαδξαζηεξηνπνίεζε ηεο Δηαηξείαο εκαληηθά γεγνλόηα πνπ ζπλέβεζαλ από ηε ιήμε ηεο ρξήζεο κέρξη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο παξνύζαο έθζεζεο Μέρξη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο έθζεζεο απηήο δελ έρεη ζπκβεί θαλέλα άιιν γεγνλφο, πνπ ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη ζεκαληηθά ηελ νηθνλνκηθή ζέζε θαη ηελ πνξεία ηεο Δηαηξείαο. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πξνηείλεη ην θαζαξφ απνηέιεζκα, γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010, λα κεηαθεξζεί ζην ππφινηπν εηο λένλ Παηαλία, 24 Μαξηίνπ 2011 ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΒΑΗΛΔΗΟ ΓΡΑΦΑΚΟ 7

9 L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΩΝ ΔΟΓΩΝ ΖΜ. 01/01/ /12/ /01/ /12/2009 Κχθινο εξγαζηψλ Κφζηνο πσιήζεσλ (637) (7.219) Μηθηά απνηειέζκαηα Λνηπά έζνδα Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 5 (102) (314) Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο 5 (154) (670) Λνηπά έμνδα 6 (33) 0 Λεηηνπξγηθά θέξδε (δεκίεο) πξν ρξεκαηννηθνλνκηθώλ απνηειεζκάησλ θαη θόξσλ (270) (639) Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα-(έμνδα) 8 (1) 1 Εεκηέο πξν θόξσλ (271) (638) Φφξνο εηζνδήκαηνο 9 (24) 20 Εεκηέο κεηά από θόξνπο (Α) (295) (618) Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Β) - - πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Α+Β) (295) (618) Εεκίεο κεηά απφ θφξνπο αλά κεηνρή, βαζηθά θαη πξνζαξκνζκέλα (4,92) (10,30) Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο απφ 12 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. 8

10 L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ ΖΜ. 31/12/ /12/2009 ΠΔΡΙΟΤΙΑΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Δλζψκαηα πάγηα Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ύλνιν κε θπθινθνξνύλησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ Κπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Απνζέκαηα Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 13, Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ύλνιν θπθινθνξνύλησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ΤΝΟΛΟ ΠΔΡΙΟΤΙΑΚΩΝ ΣΟΙΥΔΙΩΝ ΚΑΘΑΡΖ ΘΔΖ Μεηνρηθφ θεθάιαην Απνηέιεζκα εηο λένλ (2.217) (1.922) ύλνιν Καζαξήο Θέζεο 16 (2.037) (1.742) ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο Πξφβιεςε γηα παξνρέο ζηνπο εξγαδνκέλνπο Πξνβιέςεηο 20α Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ύλνιν καθξνπξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 17, Γάλεηα ύλνιν βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ ύλνιν ππνρξεώζεσλ ΤΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΖ ΘΔΖ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο απφ 12 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. 9

11 L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΣΩΝ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ Μεηνρηθό Κεθάιαην Τπόινηπν Κεξδώλ / (Εεκηώλ) εηο λέν ύλνιν Τπόινηπν 01/01/ (1.304) (1.124) Εεκηέο κεηά απφ θφξνπο - (618) (618) Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απν θφξνπο πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από - (618) (618) Τπόινηπν 31/12/ (1.922) (1.742) Τπόινηπν 01/01/ (1.922) (1.742) Εεκηέο κεηά απφ θφξνπο - (295) (295) Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απν θφξνπο πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από - (295) (295) Τπόινηπν 31/12/ (2.217) (2.037) Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο απφ 12 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. 10

12 L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΗΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Τακηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο 31/12/ /12/2009 Καζαξέο δεκηέο πξν θφξσλ (271) (638) Αλαπξνζαξκνγέο γηα: Απνζβέζεηο & δηαγξαθέο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ Πξνβιέςεηο Απνηειέζκαηα (θέξδε θαη δεκίεο επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο) 33 - Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 1 2 (131) (155) Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο Μείσζε / (αχμεζε) απνζεκάησλ 511 (8) Μείσζε / (αχμεζε) πειαηψλ θαη ινηπψλ απαηηήζεσλ (Μείσζε) / αχμεζε πξνκεζεπηψλ θαη ινηπψλ ππνρξεψζεσλ (1.008) 97 Μείνλ: Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα πιεξσζέληα (1) (2) Καηαβιεζείζεο απνδεκηψζεηο ζε πξνζσπηθφ (103) - Καηαβεβιεκέλνη θφξνη - - Καζαξέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (63) (30) Καζαξέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο - - Τακηαθέο ξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Δμνθιήζεηο δαλείσλ (15) (18) Καζαξέο ξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (15) (18) Καζαξή αχμεζε/(κείσζε) ζηα Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ζηα ηζνδχλακα (78) (48) Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ζηελ αξρή ηεο πεξηφδνπ Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο απφ 12 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. 11

13 1. Γεληθέο Πιεξνθνξίεο Ζ εηαηξεία L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. είλαη Μνλνπξφζσπε Δηαηξεία Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο, έρεη ηελ έδξα ηεο ζηελ Θεζζαινλίθε θαη δξαζηεξηνπνηήζεθε ζηελ εκπνξία θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ θαη ζπλαθψλ εηδψλ πνπ πσινχληαη ζε θαξκαθεία. ην ηέινο Ηαλνπαξίνπ 2010 δηέθνςε ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο. Ο αξηζκφο ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ηεο Δηαηξείαο αλήξρεην ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζε 1 άηνκν. Οη ελ ιφγσ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εγθξίζεθαλ απφ ηνπο Γηαρεηξηζηέο ηελ 24 ε Μαξηίνπ Ζ Δηαηξεία αλήθεη ζηνλ φκηιν ηεο LAVIPHARM ACTIVE SERVICES A.E., ε νπνία ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζπκκεηείρε ζην κεηνρηθφ ηεο θεθάιαην άκεζα κε πνζνζηφ 100%. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο πεξηιακβάλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ νκίινπ κε ηελ κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο. 2. Βάζε πξνεηνηκαζίαο ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 2.1 Σεκείσζε ζπκκόξθσζεο Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ εηνηκαζζεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.), φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 2.2 Βάζε παξνπζίαζεο Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εθθξάδνληαη ζε Δπξψ, ζηξνγγπινπνηεκέλα ζηελ πιεζηέζηεξε ρηιηάδα. Έρνπλ εηνηκαζζεί βάζεη ηεο αξρήο ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο. 2.3 Φξήζε εθηηκήζεσλ Ζ ζχληαμε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Α αλαγθάδεη ηε Γηνίθεζε λα παίξλεη απνθάζεηο, λα θάλεη εθηηκήζεηο θαη ππνζέζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ θαζψο, θαη ηα ινγηζηηθά ππφινηπα ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ππνρξεψζεσλ, εζφδσλ θαη εμφδσλ θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ζ ρξήζε ηεο δηαζέζηκεο πιεξνθφξεζεο θαη ε εθαξκνγή ππνθεηκεληθήο θξίζεο απνηεινχλ αλαπφζπαζηα ζηνηρεία γηα ηε δηελέξγεηα εθηηκήζεσλ. Σα πξαγκαηηθά κειινληηθά απνηειέζκαηα ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ απφ ηηο αλσηέξσ εθηηκήζεηο, ελψ νη φπνηεο απνθιίζεηο δχλαληαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Οη εθηηκήζεηο θαη νη ζρεηηθέο κε απηέο ππνζέζεηο αλαζεσξνχληαη ζε ζπλερή βάζε. Οη αλαζεσξήζεηο ζηηο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο αλαγλσξίδνληαη ζηε πεξίνδν πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, εάλ ε αλαζεψξεζε επεξεάδεη κφλν απηήλ ηελ πεξίνδν ή ζηελ πεξίνδν ηεο αλαζεψξεζεο θαη ηηο επφκελεο πεξηφδνπο, εάλ ε αλαζεψξεζε επεξεάδεη θαη ηελ παξνχζα θαη ηηο κειινληηθέο πεξηφδνπο. Πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ζεκαληηθέο πεξηνρέο αβεβαηφηεηαο ησλ εθηηκήζεσλ θαη ππνθεηκεληθψλ θξίζεσλ θαηά ηελ εθαξκνγή ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ πεξηιακβάλνληαη ζηηο εμήο ζεκεηψζεηο: εκείσζε 9 - Φφξνο εηζνδήκαηνο εκείσζε 19- Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο / (ππνρξεψζεηο) εκείσζε 20 -Πξφβιεςε γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία εκείσζε 21 - Δλδερφκελεο ππνρξεψζεηο εκείσζε 24 - Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ 12

14 3. Βαζηθέο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο Οη ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ αθνινχζεζε ε Δηαηξεία, γηα ηε ζχληαμε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο , είλαη ζπλεπείο κε απηέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο δεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ Σπκκεηνρέο α) Θπγαηξηθέο Θπγαηξηθέο είλαη εηαηξείεο ζηηο νπνίεο αζθείηαη έιεγρνο απφ ηελ Δηαηξεία. Έιεγρνο ζεσξείηαη φηη ππάξρεη φηαλ ε κεηξηθή εηαηξεία έρεη ηελ εμνπζία, άκεζα ή έκκεζα λα θαηεπζχλεη ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο αξρέο δηαρείξηζεο ησλ ζπγαηξηθψλ, κε ζθνπφ λα έρεη νθέιε απφ απηέο. Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο χπαξμεο ειέγρνπ, ιακβάλνληαη ππφςε ηπρφλ δηθαηψκαηα ςήθνπ ηα νπνία πξνο ην παξφλ κπνξνχλ λα αζθνχληαη ή δχλαληαη λα ηξνπνπνηεζνχλ. Οη ζπκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεσο απηψλ, κεηνχκελν κε ηπρφλ απνκείσζε ηεο αμίαο ησλ ζπκκεηνρψλ. β) Σπγγελείο πγγελείο εηαηξείεο είλαη νη εηαηξείεο ζηηο νπνίεο ε κεηξηθή εηαηξεία αζθεί νπζηψδε επηξξνή, αιιά φρη έιεγρν, επί ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ πνιηηηθψλ ηνπο. Οπζηψδεο επηξξνή, θαηά θχξην ιφγν, ηεθκαίξεηαη φηη πθίζηαηαη, φηαλ ε Δηαηξεία θαηέρεη, άκεζα ή έκκεζα κέζσ ζπγαηξηθψλ, πνζνζηφ 20% έσο 50% ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο. Οη ζπκκεηνρέο ζε ζπγγελείο εηαηξείεο απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεο απηψλ, κεηνχκελν κε ηπρφλ απνκείσζε ηεο αμίαο ησλ ζπκκεηνρψλ. 3.2 Σπλαιιαγέο ζε μέλν λόκηζκα Ζ Δηαηξεία ηεξεί ηα ινγηζηηθά ηεο βηβιία ζε Δπξψ (ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα). πλαιιαγέο πνπ γίλνληαη ζε μέλα λνκίζκαηα, κεηαηξέπνληαη ζε Δπξψ κε βάζε ηελ επίζεκε ηηκή ηνπ μέλνπ λνκίζκαηνο πνπ ίζρπε ηελ εκέξα ηεο ζπλαιιαγήο. Καηά ηελ εκεξνκελία ζπληάμεσο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ηα λνκηζκαηηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο ζε μέλα λνκίζκαηα, κεηαηξέπνληαη ζε Δπξψ κε βάζε ηελ επίζεκε ηηκή ηνπ μέλνπ λνκίζκαηνο πνπ ηζρχεη ηελ εκεξνκελία απηή. Σα θέξδε ή νη δεκίεο απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ κεηαηξνπή θαηαρσξνχληαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ. Με λνκηζκαηηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο ζε μέλν λφκηζκα, ηα νπνία εκθαλίδνληαη ζε ηζηνξηθή αμία κεηαηξέπνληαη ζε Δπξψ κε ηε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία πνπ ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο. Με λνκηζκαηηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο ζε μέλν λφκηζκα, ηα νπνία εκθαλίδνληαη ζηελ εχινγε αμία κεηαηξέπνληαη ζε Δπξψ κε ηε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία πνπ ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ θαζνξίζζεθε ε αμία. ηελ πεξίπησζε απηή, νη πξνθχπηνπζεο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο απνηεινχλ κέξνο ησλ θεξδψλ ή δεκηψλ απφ ηε κεηαβνιή ηεο εχινγεο αμίαο θαη θαηαρσξνχληαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ ή απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα, αλάινγα κε ην είδνο ηνπ λνκηζκαηηθνχ ζηνηρείνπ. 3.3 Φξεκαηννηθνλνκηθά κέζα Με παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα Με παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα απνηεινχλ επελδχζεηο ζε ζπκκεηνρηθνχο θαη ρξεσζηηθνχο ηίηινπο, πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο, ηα ηακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα, ηα δάλεηα θαη νη πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο. Σα κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζηελ εχινγε αμία ηνπο απμεκέλε θαηά ηα άκεζα θφζηε ζπλαιιαγήο γηα ηα κέζα πνπ δελ θαηεγνξηνπνηνχληαη ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ. Μεηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε, ηα κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα απνηηκψληαη φπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ. 13

15 Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο φηαλ ε Δηαηξεία γίλεηαη ζπκβαιιφκελν κέξνο ζε ζπλαιιαγή κε αληηθείκελν ηα κέζα απηά. Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ παχνπλ λα αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο φηαλ ηα ζπκβαηηθά δηθαηψκαηα ηεο Δηαηξείαο επί ησλ ηακεηαθψλ εηζξνψλ ηνπ ζηνηρείνπ απηνχ ιήμνπλ ή φηαλ ε Δηαηξεία κεηαβηβάζεη ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ ζε ηξίην ρσξίο λα δηαηεξήζεη ηνλ έιεγρν ή φια ηα νπζηψδε νθέιε ή ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη κε απηφ. Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο παχνπλ λα αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο φηαλ νη ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο επί απηψλ ιήμνπλ ή αθπξσζνχλ α Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο Οη πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο απεηθνλίδνληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ, εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ φπνπ ππάξρεη έλδεημε απνκείσζεο ηεο απαίηεζεο, νπφηε ππνινγίδεηαη πξφβιεςε γη απηή ηε κείσζε. Ζ απαίηεζε απεηθνλίδεηαη ζην αλαθηήζηκν πνζφ ηεο σο ε παξνχζα αμία ησλ κειινληηθψλ ηακηαθψλ ξνψλ πξνεμνθινχκελσλ κε ην ηξέρνλ επηηφθην ηεο εκεξνκελίαο θιεηζίκαηνο ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ε ζρεηηθή δεκία κεηαθέξεηαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ. Οη απαηηήζεηο βξαρππξφζεζκεο δηάξθεηαο (ελφο έηνπο) δελ πξνεμνθινχληαη β Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα Σα ηακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα, πεξηιακβάλνπλ κεηξεηά ζην ηακείν θαη θαηαζέζεηο φςεσο, θαζψο θαη βξαρππξφζεζκεο επελδχζεηο άκεζεο ξεπζηνπνίεζεο, φπσο νη κέρξη ηξηψλ κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ζπληάμεσο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πξνζεζκηαθέο ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο γ Γάλεηα Σα ιεθζέληα δάλεηα αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο, ε νπνία πξνζαξκφδεηαη κε ηα θφζηε πνπ αθνξνχλ άκεζα ηηο ζπλαιιαγέο απηέο. Μεηαγελέζηεξα, απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κε ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Σα θέξδε ή νη δεκίεο, απφ ηα ζηνηρεία απηά αλαγλσξίδνληαη σο ρξεκαηννηθνλνκηθφ έζνδν ή έμνδν, κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο απφζβεζεο κε ην πξαγκαηηθφ επηηφθην. Σα θφζηε αλαδνρήο, ηα λνκηθά θαη ηα ινηπά άκεζα θφζηε πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη, γηα ηελ έθδνζε θπξίσο καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ, αλακνξθψλνπλ ην πνζφ ησλ δαλείσλ απηψλ θαη θαηαρσξνχληαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ, κε βάζε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ηνπ δαλείνπ. Όια ηα ππφινηπα θφζηε δαλεηζκνχ, θαηαρσξνχληαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ κε ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο δ Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο Οη πξνκεζεπηέο θαη νη ινηπέο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη ζην θφζηνο Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα Ζ Δηαηξεία δε ρξεζηκνπνηεί παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα θαη κέζα αληηζηάζκηζεο θηλδχλνπ. 14

16 3.3.3 Μεηνρηθό θεθάιαην Κνηλέο κεηνρέο Οη θνηλέο κεηνρέο θαηεγνξηνπνηνχληαη ζηα Ίδηα Κεθάιαηα. Σα θφζηε πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ έθδνζε θνηλψλ κεηνρψλ αλαγλσξίδνληαη σο κείσζε ηεο Γηαθνξάο ππέξ ην άξηην. Δπαλαγνξά κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ Σν θφζηνο θηήζεσο ησλ ηδίσλ κεηνρψλ κεησκέλν κε ην θφξν εηζνδήκαηνο (εάλ ζπληξέρεη ηέηνηα πεξίπησζε) εκθαλίδεηαη αθαηξεηηθά ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο Δηαηξείαο, κέρξηο φηνπ νη ίδηεο κεηνρέο πνπιεζνχλ ή αθπξσζνχλ. Κάζε θέξδνο ή δεκηά απφ πψιεζε ησλ ηδίσλ κεηνρψλ θαζαξφ απφ άκεζα γηα ηε ζπλαιιαγή ινηπά θφζηε θαη θφξν εηζνδήκαηνο (εαλ ζπληξέρεη ηέηνηα πεξίπησζε) εκθαλίδεηαη σο απνζεκαηηθφ ζηα ίδηα θεθάιαηα. 3.4 Δλζώκαηα πάγηα Σα ελζψκαηα πάγηα απεηθνλίδνληαη ζην ηζηνξηθφ θφζηνο θηήζεο, κεησκέλα κε ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηηο ηπρφλ ζσξεπκέλεο απνκεηψζεηο ηεο αμίαο ηνπο. Σν θφζηνο θηήζεσο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο άκεζα επηξξηπηέεο δαπάλεο γηα ηελ απφθηεζε ησλ ζηνηρείσλ. ηηο ελ ιφγσ δαπάλεο ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη ηφθνη θαη ηα ζπλαθή έμνδα δαλείσλ πνπ ειήθζεζαλ γηα ηελ αγνξά ή θαηαζθεπή ηνπ παγίνπ, κέρξη ηελ εκεξνκελία ιεηηνπξγίαο ηνπ. Μεηαγελέζηεξεο δαπάλεο θαηαρσξνχληαη ζε επαχμεζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ κφλνλ αλ πηζαλνινγείηαη φηη κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε ζα εηζξεχζνπλ ζηελ εηαηξεία θαη ην θφζηνο ηνπο κπνξεί λα απνηηκεζεί αμηφπηζηα. Οη επηζθεπέο θαη νη ζπληεξήζεηο θαηαρσξνχληαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ φηαλ γίλνληαη. Σν θφζηνο θηήζεο θαη νη ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ πνπ πσινχληαη ή απνζχξνληαη, κεηαθέξνληαη απφ ηνπο αληίζηνηρνπο ινγαξηαζκνχο ηε ζηηγκή ηεο πψιεζεο ή ηεο απφζπξζεο θαη, νπνηνδήπνηε θέξδνο ή δεκία πξνθχπηεη, πεξηιακβάλεηαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ. Οη απνζβέζεηο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ θαηαρσξνχληαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ, βάζεη ηεο ζηαζεξήο κεζφδνπ απφζβεζεο ζηε δηάξθεηα ηεο εθηηκψκελεο σθέιηκεο δσήο (ε νπνία επαλεμεηάδεηαη ζε πεξηνδηθή βάζε). Ζ αμία ησλ βειηηψζεσλ, ζε αθίλεηα ηξίησλ, απνζβέλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κηζζσηηθήο πεξηφδνπ ή ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ παγίνπ (ζην κηθξφηεξν απφ ηα δχν).σα κηζζσκέλα πάγηα απνζβέλνληαη κε βάζε ηελ σθέιηκε δσή ηνπο, εθηφο εάλ ε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο είλαη κηθξφηεξε θαη ην πάγην δελ αλακέλεηαη λα πεξηέιζεη ζηελ θαηνρή ηεο Δηαηξείαο θαηά ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο, νπφηε θαη νη απνζβέζεηο δηελεξγνχληαη κε βάζε ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. Ζ ελαπνκέλνπζα αμία, εάλ δελ είλαη αζήκαληε, επαλαπξνζδηνξίδεηαη ζε εηήζηα βάζε. Ζ εθηηκψκελε δηάξθεηα σθέιηκεο δσήο θαηά θαηεγνξία παγίσλ, έρεη σο αθνινχζσο: Μεηαθνξηθά κέζα 7-12 ρξφληα Έπηπια ρξφληα Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο 5-7 ρξφληα Μέζα απνζήθεπζεο ρξφληα Μεραλέο γξαθείσλ 5-10 ρξφληα Δμνπιηζκφο ηειεπηθνηλσληψλ ρξφληα Λνηπφο εμνπιηζκφο ρξφληα Σα θφζηε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ππνρξεψζεηο γηα απφζπξζε παγίσλ ζηνηρείσλ αλαγλσξίδνληαη, ζηελ πεξίνδν πνπ απηέο δεκηνπξγνχληαη θαη ζην βαζκφ πνπ κπνξεί λα γίλεη κηα ινγηθή εθηίκεζε ηεο εχινγεο αμίαο ηνπο. Σα ζρεηηθά θφζηε ηεο απφζπξζεο θεθαιαηνπνηνχληαη, σο κέξνο ηεο αμίαο ησλ απνθηνχκελσλ ελζψκαησλ παγίσλ. 15

17 3.5 Απνζέκαηα Σα απνζέκαηα απνηηκψληαη ζηε ρακειφηεξε αμία κεηαμχ θφζηνπο θηήζεσο θαη θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο. Σν θφζηνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηε κέζνδν ηνπ κέζνπ ζηαζκηθνχ θφζηνπο. Σν θφζηνο δαλεηζκνχ δελ πεξηιακβάλεηαη ζην θφζηνο θηήζεσο ησλ απνζεκάησλ. Ζ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία εθηηκάηαη κε βάζε ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο πψιεζεο ησλ απνζεκάησλ ζηα πιαίζηα ηεο ζπλήζνπο δξαζηεξηφηεηαο αθαηξνπκέλσλ θαη ησλ ηπρφλ εμφδσλ πψιεζεο φπνπ ζπληξέρεη πεξίπησζε. 3.6 Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ Φξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ εμεηάδνληαη ζε θάζε εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ψζηε λα πξνζδηνξηζηεί εάλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή έλδεημε απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο. Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ ζεσξνχληαη φηη έρνπλ απνκεησζεί φηαλ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη θάπνην γεγνλφο επέδξαζε αξλεηηθά ζηηο εθηηκψκελεο κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο ηνπ ζηνηρείνπ. Ζ δεκία απνκείσζεο ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ πνπ απνηηκάηαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο ππνινγίδεηαη σο ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο ηνπ αμίαο θαη ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακηαθψλ ξνψλ πξνεμνθιεκέλσλ κε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Ζ δεκία απνκείσζεο αλαγλσξίδεηαη άκεζα ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ. Ζ δεκία απνκείσζεο αληηινγίδεηαη, αλ ν αληηινγηζκφο απηφο κπνξεί λα ζπλδεζεί αληηθεηκεληθά κε γεγνλφο πνπ ζπλέβεη κεηά ηελ αλαγλψξηζε ηεο απνκείσζεο, θαη θαηαρσξείηαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ γηα φια ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ εθηφο ησλ δηαζεζίκσλ πξνο πψιεζε αμηνγξάθσλ πνπ θαηαρσξείηαη απ επζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα Με-ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ Σα κε-ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ, εθηφο ησλ απνζεκάησλ, εμεηάδνληαη ζε θάζε εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ψζηε λα πξνζδηνξηζηεί εάλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή έλδεημε απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο. Δάλ ππάξμεη ηέηνηα έλδεημε, ηφηε ππνινγίδεηαη ε αλαθηήζηκε αμία απηψλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Ζ δεκία απνκείσζεο ηεο αμίαο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ αλαγλσξίδεηαη άκεζα ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ. Ζ αλαθηήζηκε αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ είλαη ε κεγαιχηεξε κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ κεησκέλεο θαηά ηα έμνδα πψιεζεο θαη ηεο αμίαο ιφγσ ρξήζεο ηνπο. Γηα ηελ αμία ιφγσ ρξήζεο, νη εθηηκψκελεο κειινληηθέο ηακηαθέο ξνέο πξνεμνθινχληαη ζηελ παξνχζα αμία κε έλα πξν-θφξνπ ζπληειεζηή, ν νπνίνο αληαλαθιά ηηο ηξέρνπζεο αμηνινγήζεηο ηεο αγνξάο γηα ηε ρξνληθή αμία ηνπ ρξήκαηνο θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη κε ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Γηα έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πνπ δελ απνθέξεη ζεκαληηθά αλεμάξηεηε ηακηαθή εηζξνή, ε αλαθηήζηκε αμία θαζνξίδεηαη γηα ηελ κνλάδα παξαγσγήο ηακηαθψλ ξνψλ, ζηελ νπνία ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν αλήθεη. Εεκία απνκείσζεο πνπ έρεη αλαγλσξηζηεί θαηά ηηο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο επαλεθηηκάηαη ζε θάζε ρξήζε γηα ηπρφλ ελδείμεηο κείσζεο ηεο θαη αληηινγίδεηαη εάλ ππήξμε αιιαγή ζηηο εθηηκήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αλαθηήζηκεο αμίαο. Εεκία απνκείσζεο αληηινγίδεηαη κφλν ζηελ έθηαζε θαηά ηελ νπνία ε ινγηζηηθή αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ δελ ππεξβαίλεη ηε ινγηζηηθή αμία πνπ ζα πξνζδηνξηδφηαλ, θαζαξή απφ απνζβέζεηο, εάλ δελ είρε θαηαρσξεζεί ε δεκία απνκείσζεο. Εεκηά απνκείσζεο πνπ αθνξά ππεξαμία δελ αληηινγίδεηαη. 16

18 3.7 Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξννξηδόκελα πξνο πώιεζε Σα κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηαμηλνκνχληαη σο ζηνηρεία πνπ πξννξίδνληαη γηα πψιεζε θαη θαηαρσξνχληαη ζηε ρακειφηεξε αμία κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο θαη ηεο εχινγεο αμίαο κείνλ ην απαηηνχκελν γηα ηελ πψιεζε θφζηνο, αλ ε ινγηζηηθή αμία αλαθηάηαη θπξίσο κέζσ ηεο πψιεζεο θαη φρη απφ ηε ζπλερή ρξήζε ηνπο. 3.8 Φόξνο εηζνδήκαηνο Ζ επηβάξπλζε ηεο ρξήζεο µε θφξνπο εηζνδήκαηνο απνηειείηαη απφ ηνλ ηξέρνλ θφξν θαη ηνπο αλαβαιιφκελνπο θφξνπο, δειαδή ηνπο θφξνπο (ή ηηο θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο), πνπ ζρεηίδνληαη µε ηα απεηθνληδφκελα ζηελ ηξέρνπζα ρξήζε θέξδε ή δεκηέο, αιιά ηα νπνία ζα θαηαινγηζζνχλ ζε κειινληηθέο ρξήζεηο. Ο θφξνο εηζνδήκαηνο θαηαρσξείηαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ, εθηφο ηνπ θφξνπ εθείλνπ, πνπ αθνξά ζπλαιιαγέο πνπ θαηαρσξήζεθαλ απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα, ν νπνίνο ζηελ πεξίπησζε απηή θαηαρσξείηαη απεπζείαο, θαηά αλάινγν ηξφπν, ζηα ίδηα θεθάιαηα. Ο ηξέρνλ θφξνο εηζνδήκαηνο είλαη ν αλακελφκελνο πιεξσηένο θφξνο επί ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο ηεο ρξήζεο, βάζεη ησλ ηζρπφλησλ ή νπζηαζηηθά ηζρπφλησλ ζπληειεζηψλ θφξνπ, θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ θαζψο θαη νπνηαδήπνηε αλαπξνζαξκνγή ζην θφξν πιεξσηέν πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ. Οη αλαβαιιφκελνη θφξνη εηζνδήκαηνο, πξνβιέπνληαη κε ηε κέζνδν ππνινγηζκνχ βάζεη ηεο θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο, ππνινγηδφκελνη επί ησλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ ινγηζηηθψλ πνζψλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ γηα ζθνπνχο ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ησλ πνζψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ζθνπνχο θνξνινγίαο. Σα πνζά ησλ αλαβαιιφκελσλ θφξσλ πνπ πξνβιέπνληαη βαζίδνληαη ζηνλ αλακελφκελν ηξφπν πινπνίεζεο ή δηαθαλνληζκνχ ησλ ινγηζηηθψλ πνζψλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ, βάζεη ησλ ηζρπφλησλ ή νπζηαζηηθά ηζρπφλησλ ζπληειεζηψλ θφξνπ, θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ. Οη αθφινπζεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο δελ ιακβάλνληαη ππφςε: ππεξαμία κε εθπηπηφκελε γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο, ε αξρηθή θαηαρψξεζε ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ε νπνία δελ επεξεάδεη νχηε ην ινγηζηηθφ νχηε ην θνξνινγηθφ θέξδνο θαη δηαθνξέο ζρεηηδφκελεο κε ζπκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο ζηελ έθηαζε πνπ απηέο δελ ζα αλαζηξαθνχλ ζην άκεζν κέιινλ. Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη γηα φιεο ηηο εθπεζηέεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο θαη ηηο αρξεζηκνπνίεηεο θνξνινγηθέο δεκίεο, θαηά ηελ έθηαζε πνπ είλαη πηζαλφ φηη ζα ππάξμνπλ επαξθή θνξνινγεηέα θέξδε ζην κέιινλ, έλαληη ησλ νπνίσλ νη αρξεζηκνπνίεηεο θνξνινγηθέο δεκίεο θαη νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Ζ αμία ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ ειέγρεηαη ζε θάζε εκεξνκελία Ηζνινγηζκνχ θαη κεηψλεηαη θαηά ηελ έθηαζε πνπ δελ αλακέλεηαη λα ππάξμνπλ επαξθή θνξνινγεηέα θέξδε, πνπ ζα θαιχςνπλ ηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε. Πξφζζεηνη θφξνη εηζνδήκαηνο πνπ αλαθχπηνπλ απφ ηε δηαλνκή κεξηζκάησλ θαηαρσξνχληαη ζηνλ ίδην ρξφλν κε απηφλ ηεο ππνρξέσζεο θαηαβνιήο ηνπ ζρεηηθνχ κεξίζκαηνο. 17

19 3.9 Παξνρέο ζην πξνζσπηθό (α) Πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλωλ εηζθνξώλ Σα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ αθνξνχλ εηζθνξέο ζε αλεμάξηεηα απφ ηελ Δηαηξεία αζθαιηζηηθά ηακεία γηα ζπληαμηνδνηηθέο παξνρέο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηηο νπνίεο ε Δηαηξεία δελ έρεη λνκηθή ή ζπκβαηηθή ππνρξέσζε γηα επηπιένλ κειινληηθέο παξνρέο. Οη εηζθνξέο απηέο αλαγλσξίδνληαη ζηηο δαπάλεο πξνζσπηθνχ ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ εθαξκφδνληαο ηελ αξρή ησλ δεδνπιεπκέλσλ. (β) Πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλωλ παξνρώλ Ζ θαζαξή ππνρξέσζε ηεο Δηαηξείαο ζρεηηθά κε πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ πξνο ην πξνζσπηθφ ππνινγίδεηαη (ρσξηζηά γηα θάζε πξφγξακκα) κε ππνινγηζκφ ησλ κειινληηθψλ παξνρψλ πνπ νη εξγαδφκελνη δηθαηνχληαη έλαληη ηεο ππεξεζίαο ηνπο ζηε παξνχζα θαη ηηο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο. Οη κειινληηθέο παξνρέο πξνεμνθινχληαη ζηελ παξνχζα αμία κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο εχινγεο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ωο επηηφθην πξνεμφθιεζεο ζεσξείηαη ε απφδνζε θαηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ ησλ νκνιφγσλ πςειήο πηζησηηθήο δηαβάζκηζεο, ηα νπνία έρνπλ εκεξνκελίεο ιήμεο πνπ πξνζεγγίδνπλ ηα ρξνληθά φξηα ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξείαο. Ζ ππνρξέσζε απηή ππνινγίδεηαη εηεζίσο κε βάζε νηθνλνκηθέο θαη αλαινγηζηηθέο παξαδνρέο, απφ αλεμάξηεηνπο αλαινγηζηέο ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηεο πηζησηηθήο κνλάδαο. Όηαλ νη παξνρέο ελφο πξνγξάκκαηνο βειηηψλνληαη, ε αλαινγία ησλ απμεκέλσλ παξνρψλ πνπ αθνξνχλ ηελ παξειζνχζα ππεξεζία ησλ εξγαδνκέλσλ θαηαλέκεηαη σο δαπάλε ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ κε ηε ρξήζε ηεο άκεζεο κεζφδνπ ζην κέζν φξν ησλ πεξηφδσλ κέρξη ηελ θαηνρχξσζε ησλ παξνρψλ. ηελ έθηαζε θαηά ηελ νπνία νη παξνρέο θαηνρπξψλνληαη ακέζσο, ε δαπάλε θαηαρσξείηαη ακέζσο ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ. Σν θαζαξφ θφζηνο ηεο ρξήζεο πεξηιακβάλεηαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ θαη απνηειείηαη απφ ηελ παξνχζα αμία ησλ παξνρψλ πνπ θαηέζηεζαλ δεδνπιεπκέλεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο, ηνλ εθηνθηζκφ ηεο κειινληηθήο ππνρξέσζεο, ην θαηνρπξσκέλν θφζηνο πξνυπεξεζίαο θαη ηα αλαινγηζηηθά θέξδε ή δεκίεο. Όζνλ αθνξά ηα αλαινγηζηηθά θέξδε θαη δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ππνρξέσζεο ηεο Δηαηξείαο απφ έλα πξφγξακκα, ζηελ έθηαζε πνπ ηα ζσξεπκέλα κε αλαγλσξηζκέλα αλαινγηζηηθά θέξδε ή δεκίεο ππεξβαίλνπλ ην 10% ηνπ κεγαιχηεξνπ πνζνχ κεηαμχ ηεο παξνχζαο αμίαο ηεο δέζκεπζεο θαζνξηζκέλεο παξνρήο θαη ηεο εχινγεο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο επηκεξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ ζηνλ αλακελφκελν κέζν φξν ηεο απνκέλνπζαο εξγαζηαθήο δσήο ησλ ππαιιήισλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα. Γηαθνξεηηθά, ηα αλαινγηζηηθά θέξδε θαη δεκίεο δελ αλαγλσξίδνληαη. Όηαλ ν ππνινγηζκφο θαηαιήγεη ζε φθεινο γηα ηελ Δηαηξεία, ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πεξηνξίδεηαη ζην θαζαξφ άζξνηζκα ησλ κε αλαγλσξηζκέλσλ αλαινγηζηηθψλ δεκηψλ θαη ησλ δαπαλψλ παξειζνχζεο ππεξεζίαο θαη ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ ηπρψλ κειινληηθψλ επηζηξνθψλ απφ ην πξφγξακκα ή ησλ κεηψζεσλ ησλ κειινληηθψλ ζπλεηζθνξψλ ζην πξφγξακκα. (γ) Βξαρππξφζεζκεο παξνρέο ζην πξνζσπηθφ Οη βξαρππξφζεζκεο παξνρέο ζην πξνζσπηθφ θαηαρσξνχληαη ζηηο δαπάλεο πξνζσπηθνχ ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη θαη δελ πξνεμνθινχληαη. 18

20 3.10 Πξνβιέςεηο Οη πξνβιέςεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε Δηαηξεία έρεη παξνχζα δέζκεπζε (λνκηθή ή ηεθκαηξφκελε) σο απνηέιεζκα ελφο γεγνλφηνο ηνπ παξειζφληνο θαη είλαη πηζαλφ φηη ζα ππάξμεη εθξνή πφξσλ γηα ην δηαθαλνληζκφ ηεο δέζκεπζεο θαη ην πνζφ απηήο κπνξεί λα εθηηκεζεί αμηφπηζηα. Οη πξνβιέςεηο επαλεμεηάδνληαη ζε θάζε εκεξνκελία Ηζνινγηζκνχ θαη, αλ δελ είλαη πιένλ πηζαλφ φηη ζα ππάξμεη εθξνή πφξσλ γηα ην δηαθαλνληζκφ ηεο δέζκεπζεο, νη πξνβιέςεηο αληηινγίδνληαη. Οη πξνβιέςεηο ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν γηα ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν αξρηθά δεκηνπξγήζεθαλ. Αλ ε επίπησζε είλαη ζεκαληηθή, νη πξνβιέςεηο θαηαρσξνχληαη ζε πξνεμνθιεκέλε βάζε ησλ αλακελφκελσλ κειινληηθψλ ηακηαθψλ ξνψλ, κε ηε ρξήζε ελφο πξν θφξνπ επηηνθίνπ, πνπ αληαλαθιά ηηο ηξέρνπζεο εθηηκήζεηο ηεο αγνξάο γηα ηε δηαρξνληθή αμία ηνπ ρξήκαηνο, θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ππνρξέσζε. Όηαλ γίλεηαη πξνεμφθιεζε ησλ πξνβιέςεσλ, ε αχμεζε ηεο πξφβιεςεο πνπ νθείιεηαη ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, θαηαρσξείηαη ζαλ θφζηνο δαλεηζκνχ. 19

21 3.11 Έζνδα Σα έζνδα πεξηιακβάλνπλ ηελ εχινγε αμία ησλ πσιήζεσλ αγαζψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ, θαζαξά απφ ηνπο αλαθηψκελνπο θφξνπο, εθπηψζεηο θαη επηζηξνθέο. Ζ αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ γίλεηαη σο εμήο: (α) Πωιήζεηο αγαζώλ Οη πσιήζεηο αγαζψλ κεησκέλεο κε ηηο ρνξεγνχκελεο εθπηψζεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε Δηαηξεία παξαδίδεη ηα αγαζά ζηνπο πειάηεο, ηα αγαζά γίλνληαη απνδεθηά απφ απηνχο, κεηαβηβάδνληαη νη θίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θπξηφηεηα απηψλ θαη ε είζπξαμε ηεο απαίηεζεο είλαη εχινγα εμαζθαιηζκέλε. (β) Παξνρή ππεξεζηώλ Σα έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ αλαγλσξίδνληαη ζηελ πεξίνδν ζηελ νπνία παξέρνληαη, κε βάζε ην ζηάδην νινθιήξσζήο ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο. (γ) Έζνδα από ηόθνπο Έζνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ν ηφθνο θαζίζηαηαη δεδνπιεπκέλνο (κε βάζε ηε κέζνδν πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ) Μηζζώζεηο Ζ Δηαηξεία ζπλάπηεη ζπκβάζεηο κίζζσζεο επί ελζσκάησλ παγίσλ σο κηζζσηήο. Όηαλ νη θίλδπλνη θαη ηα νθέιε ησλ ελζσκάησλ παγίσλ πνπ εθκηζζψλνληαη, κεηαθέξνληαη ζην κηζζσηή, ηφηε νη αληίζηνηρεο ζπκβάζεηο ραξαθηεξίδνληαη σο ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο. Όιεο νη ππφινηπεο ζπκβάζεηο κίζζσζεο ραξαθηεξίδνληαη σο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο. Αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηέπνπλ ηηο ζπκβάζεηο κίζζσζεο ν ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο ηνπο, έρεη σο εμήο: α) Χξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο ηηο πεξηπηψζεηο ζπκβάζεσλ ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο ν κηζζσκέλνο εμνπιηζκφο πεξηιακβάλεηαη ζηελ αλάινγε θαηεγνξία παγίσλ, φπσο θαη ηα ηδηφθηεηα πάγηα, ελψ ε ζρεηηθή ππνρξέσζε πξνο ηνλ εθκηζζσηή πεξηιακβάλεηαη ζηηο ινηπέο ππνρξεψζεηο. Σα κηζζσκέλα, κε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε, πάγηα θαη ε ζρεηηθή ππνρξέσζε, αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζηε κηθξφηεξε αμία κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο ησλ παγίσλ θαη ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ ειαρίζησλ ππνρξεσηηθψλ κηζζσκάησλ θαηά ηελ έλαξμε ηεο κίζζσζεο πνπ έρνπλ ζπκθσλεζεί λα θαηαβιεζνχλ ζηνλ εθκηζζσηή. Ζ παξνχζα αμία ησλ κηζζσκάησλ ππνινγίδεηαη κε επηηφθην πξνεμφθιεζεο εθείλν πνπ αλαθέξεηαη κε βάζε ην επηηφθην δαλεηζκνχ πνπ ζα επηβαξπλφηαλ ε Δηαηξεία γηα αληίζηνηρε ρξεκαηνδφηεζή ηεο γηα ηνλ ίδην ζθνπφ. Μεηά ηελ αξρηθή θαηαρψξεζε, ηα πάγηα απνζβέλνληαη κε βάζε ηελ σθέιηκε δσή ηνπο, εθηφο αλ ε δηάξθεηα ηεο κηζζψζεσο είλαη κηθξφηεξε θαη ην πάγην δελ αλακέλεηαη λα πεξηέιζεη ζηε θαηνρή ηεο Δηαηξείαο θαηά ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο, νπφηε θαη νη απνζβέζεηο δηελεξγνχληαη κε βάζε ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. Σα κηζζψκαηα πνπ θαηαβάιινληαη ζηνλ εθκηζζσηή, θαηαλέκνληαη ζε κείσζε ηεο ππνρξέσζεο θαη επηβάξπλζε ησλ απνηειεζκάησλ σο έμνδα εθ ηφθσλ, κε βάζε ηελ ηνθνρξενιπηηθή πεξίνδν. β) Λεηηνπξγηθέο κηζζώζεηο ηηο πεξηπηψζεηο ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ, ε Δηαηξεία δελ θαηαρσξεί ην κηζζσκέλν πάγην σο ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ, αλαγλσξίδεη δε, σο έμνδν, ζηηο θαηεγνξίεο δηνηθεηηθά έμνδα θαη έμνδα δηαζέζεσο, ην πνζφ ησλ κηζζσκάησλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηε ρξήζε ηνπ κηζζσκέλνπ παγίνπ, κε ηε κέζνδν ηνπ δεδνπιεπκέλνπ. 20

22 3.13 Μεξίζκαηα Ζ δηαλνκή ησλ κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο θαηαρσξείηαη σο ππνρξέσζε ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο φηαλ ε δηαλνκή εγθξίλεηαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ. Οη αλψλπκεο εηαηξείεο ππνρξενχληαη, εθηφο εάλ ε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ απνθαζίζεη δηαθνξεηηθά, λα δηαλέκνπλ ζε κεηξεηά, θάζε έηνο, ζηνπο κεηφρνπο πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ, 35% επί ησλ θαζαξψλ θεξδψλ Σπκςεθηζκόο απαηηήζεσλ-ππνρξεώζεσλ Ο ζπκςεθηζκφο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κε ππνρξεψζεηο θαη ε απεηθφληζε ηνπ θαζαξνχ πνζνχ πξαγκαηνπνηείηαη κφλν εθφζνλ ππάξρεη λνκηθφ δηθαίσκα γηα ζπκςεθηζκφ θαη ππάξρεη πξφζεζε γηα δηαθαλνληζκφ ηνπ θαζαξνχ πνζνχ πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ ζπκςεθηζκφ ή γηα ηαπηφρξνλν δηαθαλνληζκφ Φξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα / έμνδα Οη θαζαξέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο δαπάλεο απνηεινχληαη απφ ηνπο ρξεσζηηθνχο ηφθνπο επί δαλεηζκψλ πνπ ππνινγίδνληαη βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ, ηνπο πηζησηηθνχο ηφθνπο απφ επελδπζέληα δηαζέζηκα, ηα έζνδα απφ κεξίζκαηα, ηα ζπλαιιαγκαηηθά θέξδε θαη δεκηέο. Οη δεδνπιεπκέλνη πηζησηηθνί ηφθνη θαηαρσξνχληαη ζην ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Σα έζνδα απφ κεξίζκαηα θαηαρσξνχληαη ζην ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο δηαλνκήο ησλ κεξηζκάησλ. 4. Νέα πξόηππα, λέεο δηεξκελείεο θαη ηξνπνπνηήζεηο ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Φξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Έρνπλ εθδνζεί λέα Πξφηππα θαη έρνπλ γίλεη ηξνπνπνηήζεηο ζε ππάξρνληα Πξφηππα θαη Γηεξκελείεο ζηα νπνία ε εκεξνκελία έλαξμεο εθαξκνγήο ηνπο είλαη κεηαγελέζηεξε ηεο 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 θαη δελ έρνπλ ιεθζεί ππφςε γηα ηελ θαηάξηηζε απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Καλέλα απφ απηά δελ αλακέλεηαη λα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. 21

23 5. Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη δηάζεζεο Έμνδα δηνίθεζεο 31/12/ /12/2009 Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ Ακνηβέο ηξίησλ Παξνρέο ηξίησλ 6 16 Φφξνη θαη ηέιε 0 3 Γηάθνξα έμνδα 5 11 Απνζβέζεηο 3 5 ύλνιν Λνηπά έζνδα - (έμνδα) Έμνδα δηάζεζεο 31/12/ /12/2009 Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ Ακνηβέο ηξίησλ 0 0 Παξνρέο ηξίησλ Φφξνη θαη ηέιε 1 33 Γηάθνξα έμνδα 3 28 Απνζβέζεηο 7 9 Πξφβιεςεηο επηζθαιψλ πειαηψλ ύλνιν /12/ /12/2009 Π.Φ Λνηπά έμνδα (33) - (30) Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο 31/12/ /12/2009 Μηζζνί θαη εκεξνκίζζηα Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο Απνδεκίσζε ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία - - Απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ ιφγσ αδξαλνπνίεζεο ηεο εηαηξίαο (5) 106 Λνηπέο παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα-(έμνδα) 31/12/ /12/2009 Σφθνη έμνδα (1) (2) Σφθνη έζνδα - 3 (1) 1 22

24 9. Φόξνο εηζνδήκαηνο 31/12/ /12/2009 Αλαβαιιφκελνο θφξνο (ζεκ.19) 24 (25) Γηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ (20) χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Διιεληθήο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο ν ζπληειεζηήο θφξνπ εηζνδήκαηνο, θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ήηαλ 24% ελψ θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2009 ήηαλ 25%. χκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο κεηψλεηαη ζηαδηαθά θαηά κία πνζνζηηαία κνλάδα θάζε έηνο, απφ ην 2010 κέρξη θαη ην έηνο Σν έηνο 2014 ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο ζα αλέξρεηαη ζε 20%. Ζ Διιεληθή θνξνινγηθή λνκνζεζία θαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο, ππφθεηληαη ζε εξκελείεο απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο. Οη δειψζεηο θφξνπ εηζνδήκαηνο θαηαηίζεληαη ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο ζε εηήζηα βάζε, αιιά ηα θέξδε ή νη δεκηέο πνπ δειψλνληαη, γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο, παξακέλνπλ πξνζσξηλά εθθξεκείο έσο φηνπ νη θνξνινγηθέο αξρέο ειέγμνπλ ηηο θνξνινγηθέο δειψζεηο θαη ηα βηβιία ηνπ θνξνινγνχκελνπ, θαη κε βάζε ηνπο ειέγρνπο απηνχο, ζα νξηζηηθνπνηεζνχλ θαη νη ζρεηηθέο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο. Οη θνξνινγηθέο δεκηέο, ζην βαζκφ πνπ απηέο αλαγλσξίδνληαη απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ην ζπκςεθηζκφ θεξδψλ ησλ πέληε επφκελσλ ρξήζεσλ, πνπ αθνινπζνχλ ηε ρξήζε πνπ αθνξνχλ. Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ειεγρζεί απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο γηα ηηο ρξήζεηο 2006 έσο θαη Καηά ζπλέπεηα, νη θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο γηα ηηο αλέιεγθηεο ρξήζεηο δελ έρνπλ θαηαζηεί νξηζηηθέο. Ο θφξνο, επί ησλ θεξδψλ πξν θφξσλ ηεο Δηαηξείαο, δηαθέξεη απφ ην ζεσξεηηθφ πνζφ πνπ ζα πξνέθππηε ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο εγρψξηνπο ζπληειεζηέο θφξνπ, επί ησλ θεξδψλ ηεο εηαηξείαο. Ζ δηαθνξά έρεη σο εμήο: 31/12/ /12/2009 Κέξδε/(Εεκηέο) πξν θφξσλ (271) (638) Φφξνο εηζνδήκαηνο πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ 24 (25) Γηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ - 5 χλνιν Φφξσλ Δηζνδήκαηνο 24 (20) 23

25 10. Δλζώκαηα πάγηα Μεηαθνξηθά Μέζα Έπηπια θαη Λνηπόο Δμνπιηζκόο ύλνιν 1/1/ Αμία θηήζεο (21) (56) (77) σξεπκέλεο απνζβέζεηο Αλαπφζβεζηε αμία 31/12/2009 Αλαπφζβεζηε αμία 01/01/ Απνζβέζεηο (9) (5) (14) Αλαπφζβεζηε αμία 31/12/ /12/2009 Αμία θηήζεο σξεπκέλεο απνζβέζεηο (30) (61) (91) Αλαπφζβεζηε αμία /1/ Αμία θηήζεο (30) (61) (91) σξεπκέλεο απνζβέζεηο Αλαπφζβεζηε αμία 31/12/2010 Αλαπφζβεζηε αμία 01/01/ Γηαγξαθέο Πσιήζεηο (68) 0 (68) Απνζβέζεηο 27 (3) 24 Αλαπφζβεζηε αμία 31/12/ /12/2010 Αμία θηήζεο σξεπκέλεο απνζβέζεηο (3) (65) (68) Αλαπφζβεζηε αμία Οη απνζβέζεηο ηεο πεξηφδνπ αχμεζαλ ηα έμνδα δηάζεζεο θαη ηα δηνηθεηηθά έμνδα. 24

26 11. Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο 12. Απνζέκαηα 31/12/ /12/2008 Γνζείζεο εγγπήζεηο 0,4 0,4 χλνιν 0,4 0,4 31/12/ /12/2009 Δκπνξεχκαηα Απαμίσζε απνζεκάησλ (32) (32) Ζ θίλεζε ηεο πξφβιεςεο απαμείσζεο απνζεκάησλ θαηά ηε ρξήζε ήηαλ: Λνγηζηηθή αμία Υπόλοιπο ηην 1 Ιανοςαπίος Σσημαηιζμόρ ππόβλετηρ ζε βάπορ Αποηελεζμάηυν σπήζευρ - 4 Υπόλοιπο ηην 31 Δεκεμβπίος Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 31/12/ /12/2009 Πειάηεο ύλνιν εκπνξηθώλ απαηηήζεσλ Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο - 11 Δπηηαγέο ζε θαζπζηέξεζε Γξακκάηηα - 18 Γξακκάηηα ζε θαζπζηέξεζε Λνηπέο απαηηήζεηο - 1 ΦΠΑ εηζπξαθηένο 8 8 Λνηπνί κεηαβαηηθνί ινγ/κνί ελεξγεηηθνχ - 1 Μείνλ: Απαμίσζε απαηηήζεσλ (456) (356) Ζ έθζεζε ηεο Δηαηξείαο ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν θαη ζηνλ θίλδπλν δηαθχκαλζεο ησλ επηηνθίσλ θαζψο θαη ε δεκία απνκείσζεο ησλ Πειαηψλ θαη ινηπψλ απαηηήζεσλ γλσζηνπνηνχληαη ζηε ζεκείσζε Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 31/12/ /12/2009 Γηαζέζηκα ζην ηακείν 4 7 Βξαρππξφζεζκεο ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο Ζ έθζεζε ηεο Δηαηξείαο ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν θαη ζηνλ θίλδπλν δηαθχκαλζεο ησλ επηηνθίσλ θαζψο θαη ε δεκία απνκείσζεο ησλ Πειαηψλ θαη ινηπψλ απαηηήζεσλ γλσζηνπνηνχληαη ζηε ζεκείσζε

27 15. Μεηνρηθό θεθάιαην Σελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 θαη ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2009 ην Μεηνρηθφ Κεθάιαην ηεο Δηαηξείαο αλήξρεην ζε Δπξψ 180, δηαηξνχκελν ζε εηαηξηθά κεξίδηα, νλνκαζηηθήο αμίαο Δπξψ 30,00 (ζε απφιπην πνζφ) ην θάζε έλα. Όια ηα εηαηξηθά κεξίδηα έρνπλ εμνθιεζεί πιήξσο. Ο απνθιεηζηηθφο Δηαίξνο είλαη ε Lavipharm Active Services AE. 16. Καζαξή ζέζε Ζ ζσξεπκέλε αξλεηηθή θαζαξή ζέζε ηεο εηαηξείαο ηελ Δπξψ 2 037, δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δξαζηεξηφηεηάο. Ζ δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο απνθάζηζε ηε δηαθνπή ηεο δξαζηεξηφηεηαο απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2010 θαη κειεηά φιεο ηηο δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζεο ηεο εηαηξείαο ζε ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο. Ωζηφζν νη αμίεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ πνπ απεηθνλίδνληαη θαηά ηελ 31/12/2010 ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο δελ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά απφ ηηο αληίζηνηρεο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίεο. 17. Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο 31/12/ /12/2009 Πξνκεζεπηέο 4 8 Πνζά νθεηιφκελα ζε ζπλδεκέλα κέξε (ζεκ. 23) Πνζά νθεηιφκελα ζε ζπζρεηηδφκελα κέξε κέξε - - Αζθαιηζηηθνί Οξγαληζκνί 2 16 Πξνθαηαβνιέο Πειαηψλ Φφξνη ηέιε πιεξσηένη 1 7 Πηζησηέο - 2 Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα Λνηπνί κεηαβαηηθνί ινγ/κνί παζεηηθνχ Ζ έθζεζε ηεο Δηαηξείαο ζηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο ζρεηηθά κε ηνπο Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο γλσζηνπνηείηαη ζηε ζεκείσζε Γάλεηα Βξαρππξόζεζκα Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο - 15 ύλνιν δαλείσλ Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο / (ππνρξεώζεηο) Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο, ππνινγίδνληαη βάζεη ηνπ ζπληειεζηή θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο πνπ ζα ηζρχεη (ζεκ. 9) θαηά ηηο ρξήζεηο πνπ αλακέλεηαη λα αλαθηεζνχλ ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη λα ηαθηνπνηεζνχλ νη ππνρξεψζεηο θαη ζπλνςίδνληαη ζηα αθφινπζα κεγέζε: 26

28 31/12/ /12/2009 Έμνδα απμήζεσο θεθαιαίνπ θαη ηδξχζεσο & πξψηεο εγθαηάζηαζεο 0,40 0,45 Πξνζαξκνγή αμίαο παγίσλ θαη άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κε βάζε ηελ σθέιηκε δσή (4) (5) Γηαγξαθέο ελζψκαησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 0,24 0,27 Υξεκαηνδνηηθή κίζζσζε 2,14 2,30 Πξφβιεςε γηα απαμίσζε απνζεκάησλ 3,94 4,43 Πξφβιεςε γηα απνδεκείσζε πξνζσπηθνχ 2,52 25,90 Δλζψκαηα Πάγηα 1,90 2,36 Aζψκαηα Πάγηα (0,07) (0,08) χλνιν αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο απαηηεζεο/(ππνρξέσζεο ) Πξόβιεςε γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία χκθσλα κε ην Διιεληθφ εξγαηηθφ δίθαην, νη εξγαδφκελνη δηθαηνχληαη απνδεκίσζεο ζε πεξηπηψζεηο απφιπζεο ή ζπληαμηνδφηεζεο ην χςνο ηεο νπνίαο ζρεηίδεηαη κε ηηο απνδνρέο ησλ εξγαδνκέλσλ, ηε δηάξθεηα ππεξεζίαο θαη ηνλ ηξφπν απνρψξεζεο (απφιπζε ή ζπληαμηνδφηεζε). Οη εξγαδφκελνη πνπ παξαηηνχληαη ή απνιχνληαη κε αηηία, δε δηθαηνχληαη απνδεκίσζε. Ζ νθεηιφκελε απνδεκίσζε, ζε πεξίπησζε ζπληαμηνδφηεζεο, είλαη ίζε κε 40% ηνπ πνζνχ πνπ ζα θαηαβαιιφηαλ ζε πεξίπησζε απφιπζεο άλεπ αηηίαο. Ζ πξφβιεςε γηα απνδεκίσζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία απεηθνλίδεηαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζχκθσλα κε ην Γ.Λ.Π. 19 θαη βαζίδεηαη ζε αλεμάξηεηε αλαινγηζηηθή κειέηε πνπ έγηλε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ Σν ππφινηπν ππνρξεψζεσλ παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 θαη 31 Γεθεκβξίνπ 2009 αλαιχεηαη σο εμήο: 31/12/ /12/2009 Παξνχζα αμία ππνρξεψζεσλ παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία 4 25 Με αλαγλσξηζκέλα αλαινγηζηηθά (θέξδε)/δεκίεο (2) (6) Καηαρσξεκέλε ππνρξέσζε ζηνλ Ηζνινγηζκφ 2 19 Σα πνζά πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ (έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο) έρνπλ σο εμήο: 31/12/ /12/2009 Κφζηνο ηξέρνπζαο απαζρφιεζεο - 2 Υξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο - 1 Κφζηνο δηαθαλνληζκνχ - - Απφζβεζε κε αλαγλσξηζκέλσλ αλαινγηζηηθψλ δεκηψλ - 1 Καζαξφ έμνδν ρξήζεσο - 4 Ζ θίλεζε ηεο ππνρξέσζεο πνπ έρεη θαηαρσξεζεί ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο έρεη σο εμήο: 27

29 31/12/ /12/2009 Τπφινηπν έλαξμεο Κφζηνο ηξέρνπζαο απαζρφιεζεο - 2 Υξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο - 1 Δπίδξαζε δηαθαλνληζκνχ ζε βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο (12) - Αληηινγηζκφο ζρεκαηηζζείζαο πξφβιεςεο γηα απνδεκείσζε πξνζσπηθνχ (5) - Απφζβεζε κε αλαγλσξηζκέλσλ αλαινγηζηηθψλ δεκηψλ - 1 Καηαβιεζείζεο απνδεκεηψζεηο - - Τπφινηπν ηέινο 2 19 Οη θχξηεο αλαινγηζηηθέο νηθνλνκηθέο παξαδνρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ έρνπλ σο εμήο: 31/12/ /12/2009 Πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην 4,50% 5,90% Μειινληηθέο απμήζεηο κηζζψλ 4,00% 4,00% Ζ κέζε αλακελφκελε ππνιεηπφκελε εξγαζηαθή δσή θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ήηαλ 5.92 έηε (31 Γεθεκβξίνπ 2009: 9.32 έηε ) θαη έρεη πξνζδηνξηζζεί ιακβάλνληαο ππφςε ηελ θηλεηηθφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ θαζψο θαη ηελ ζλεζηκφηεηα ηνπ Διιεληθνχ πιεζπζκνχ. Γηα ηελ αλαινγηζηηθή κειέηε, ρξεζηκνπνηήζεθε ν Διιεληθφο Πίλαθαο Θλεζηκφηεηαο 1990 (Τπ. Απ. Κ3-3974/99). Κηλεηηθόηεηα πξνζσπηθνύ Οκάδα Ζιηθηψλ Οηθηνζειήο Απνρψξεζε Απφιπζε Έσο 45 εηψλ 5% 5% % 2% 56 θαη άλσ 0% 0% 20α. Πξνβιέςεηο 31/12/ /12/2009 Πξφβιεςε γηα αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο Α. Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ειεγρζεί απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο γηα ηηο ρξήζεηο 2006 θαη Καηά ζπλέπεηα, νη θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο γηα ηηο αλέιεγθηεο απηέο ρξήζεηο δελ έρνπλ θαηαζηεί νξηζηηθέο. Ζ Δηαηξεία δε δχλαηαη λα εθηηκήζεη ηπρφλ επηβαιιφκελε θνξνινγία ζε πεξίπησζε ειέγρνπ ησλ αλνηθηψλ θνξνινγηθψλ ρξήζεσλ. Β. Ζ Δηαηξεία έρεη αλαιάβεη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο ζε ζρέζε κε ηξάπεδεο, ινηπέο εγγπήζεηο θαη άιια ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζηα πιαίζηα ηεο ζπλήζνπο δξαζηεξηφηεηαο. Γελ αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ νπζηψδεηο επηβαξχλζεηο απφ ηηο ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο. Γ. χκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο ηεο Δηαηξείαο δελ ππάξρνπλ εθθξεκείο ππνζέζεηο νη νπνίεο αλακέλεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο. 28

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E.

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΑΙΑΝΙΑ 28 ΜΑΡΣΙΟΤ 2011 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2010) Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2010) Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΑΗΝΙΗΘΖ ΘΑΟΠΡΝ ΑΛΩΛΚΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ & ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΑΟ ΚΑΔ: 48282/01/Β/01/102(06) ΔΓΟΑ: ΙΔΩΦ. ΒΑΠ. ΠΝΦΗΑΠ 120, Ρ.Θ. 11526, ΑΘΖΛΑ Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Αλώλπκε Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο («ΓΠΥΠ») 31 Γεθεκβξίνπ 2007 AE 31 Γεθεκβξίνπ 2007

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία

HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δλδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ζύκθσλα κε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθό Πξόηππν 34 γηα ηελ πεξίνδν 1 Ηαλνπαξίνπ 30 επηεκβξίνπ 2008 Πεξηερόκελα HELLAS

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α. ΟΤΠΔΡΛΗΓΚ ΔΛΛΑΓΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) Οη ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2009 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ΠΗΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ.

ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ. ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ. AP.M.A.E.: 39117/01/Β/97/512 AP.Γ.Δ.Μ.Ζ: 002661001000 ΔΓΡΑ: ΓΡΑΒΗΑ 4Α, 15125, ΜΑΡΟΤΗ ΑΘΖΝΑ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) 1 Πεξηερφκελα νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΓΠΥΑ) ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ (Τα πνζά παξνπζηάδνληαη ζε Δπξώ, εθηόο εάλ δειώλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Γ.Δ.Μ.Ζ. 1159991011000 Α.Φ.Μ. 094385614, ΓΟΤ ΠΛΟΗΩΝ Λεσθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ LAVIPHARM ACTIVE SERVICES A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2015 ΠΑΙΑΝΙΑ 29 ΜΑΡΣΙΟΤ 2016 0 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2015 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009)

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ.

ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ. ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ην έηνο πνπ έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα µε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) ΜΑΡΣΗΟ 2011 Πεξηερόκελα ειίδα Καηάζηαζε πλνιηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑ ΣΑ ΔΗ ΥΡΖ Ζ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑ ΣΑ ΔΗ ΥΡΖ Ζ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΥΡΖΖ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ.

Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. Πέηξνπ Ράιιε 26, 118 10 Σαχξνο ΑΡ.Μ.Α.Δ. 1570/01/Β/86/1569 ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ηεο ρξήζεο από 1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 ΑΡ.Γ.Δ.ΜΖ. 121913501000

Διαβάστε περισσότερα

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010 INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Έδξα Αζήλα, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23689/06/Β/91/23 Γξαγαηζαλίνπ 6, 105 59 Αζήλα ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΑΝΩΖ Α.E. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΟΤΗΚΩΝ ΔΚΓΖΛΩΔΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 εο Γεθεκβξίνπ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ. ΔΣΖΗΔ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ Α.Δ. ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA

COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ Α.Δ. ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 3

Διαβάστε περισσότερα

SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗ ΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ.

SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗ ΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ. SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ. (Sciens R.E.D. 1 A.E.) Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Kαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Βάζεη ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.)

ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ 1-2 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014. (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014. (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST EXI INC., 80 BROAD STREET, MONROVIA, LIVERIA ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Έθζεζε Διέγρνπ

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 2

Πεξηερόκελα. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 2 Eurobank Τπεξεζίεο Αθηλήησλ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 Σηληφζνγινπ 6, 142 34 Νέα Ισλία www.eurobankpropertyservices.gr Αξ. Γ.Δ.Μ.Η. 2296701000 Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180)

CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180) CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180) ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3. Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 4

Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3. Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 4 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ελίδα Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή 1-2 Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3 Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. Σν Μέινο ηνπ Γ.. Ο Γηεπζπληήο Λνγηζηηθψλ Τπεξεζηψλ

ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. Σν Μέινο ηνπ Γ.. Ο Γηεπζπληήο Λνγηζηηθψλ Τπεξεζηψλ ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. ΔΣΖΗΔ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. 30 εο ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ, 2013

ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. 30 εο ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ` ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 30 εο ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ειίδεο ΔΚΘΔΖ ΔΠΗΚΟΠΖΖ 1-2 ΤΝΟΠΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.»

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.» ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.» Δ.ΒΙ.Δ..Κ Α.Δ. ΑΡ. ΓΔ.Μ.Ζ.:330001000 19,3 ρικ Λεσθ. Μαξθνπνύινπ 190 02 Παηαλία - Αηηηθή ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E.

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 31349/67/Β/94/002 Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο γηα ηελ ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2008 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013)

ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013) ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Οη παξνχζεο

Διαβάστε περισσότερα

CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012

CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 CAPO DI CORFU CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Δ Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Δ Τριμήνου Οικονομικά Στοιχεία Δ Τριμήνου Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων 88εκ. 2 το Δ τρίμηνο, έναντι 66εκ. το Γ τρίμηνο. Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 4,3% σε τριμηνιαία βάση σε 375εκ. Ανάκαμψη εσόδων από

Διαβάστε περισσότερα

ELTON CORPORATION LTD

ELTON CORPORATION LTD ELTON CORPORATION LTD ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ ΣΗΝ 31 η ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΑΠΟ 1 Ζ ΗΑΛΟΤΑΡΗΟΤ ΔΩ 31 Ζ ΓΔΘΔΚΒΡΗΟΤ 2010 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 και τις επ αυτού εκτελεστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ LAVIPHARM ACTIVE SERVICES A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΠΑΙΑΝΙΑ, 28 ΜΑΡΣΙΟΤ 2013 ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ LAVIPHARM ACTIVE SERVICES Α.Δ. ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΗΡΑΗΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΗΜΟ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ»

«ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ» «ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ» Οικονομικές Καταστάσεις της 31η Δεκεμβρίου 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ

Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ Έδξα : Λνηαξά 89-91 185-35 Ξεηξαηά ΑΟ.ΚΑΔ : 19730/02/Β/89/157 ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Σξήζεο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2008 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2008 Πύκθσλα κε Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΦΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2014 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2014) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξηόδνπ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ύκθωλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Αξ.Μ.Α.Δ. 62212/01/ΝΣ/Β/07/77(2008) ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 (ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο)

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Μαξηίνπ 2013

Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Μαξηίνπ 2013 Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο Πεξηερόκελα ειίδα Γήισζε ησλ Μειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη άιισλ ππεύζπλσλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηηο κε ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΓΩΝ ΘΔΡΜΟΚΗΠΙΟΤ ΔΓΡΑ: ΝΔΟ ΔΡΑΜΗΟ ΞΑΝΘΖ ΑΡ. ΓΔΜΖ 123979907000 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν από 28 ε Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 ύμθωνα

Διαβάστε περισσότερα

01.01-31.12.2009 01.01-31.12.2008 Διεύθυνση διαδικτύου: ΛåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò. Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις 15.517.808 19.320.

01.01-31.12.2009 01.01-31.12.2008 Διεύθυνση διαδικτύου: ΛåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò. Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις 15.517.808 19.320. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ÁÑ.Ì.Á.Å.: 13557/01ÁÔ/Â/86/0245 ΕΔΡΑ: ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Α, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÊÁÉ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ ÑÇÓΗÓ από 1 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ 2009 έως 31 ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2009 (δημοσιευόμενα βάσει

Διαβάστε περισσότερα

CYTA ΔΙΙΑΠ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΘΖ ΑΛΩΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ. Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. 31 Γεθεκβξίνπ 2013

CYTA ΔΙΙΑΠ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΘΖ ΑΛΩΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ. Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο, ηεο ρξήζεο απφ 01.01.2013 έσο 31.12.2013,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2011 (ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο) 1 Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α: ΟΡΗΜΟΗ. β) ην ζηνηρείν έρεη έλα θφζηνο ή κηα αμία πνπ κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα.

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α: ΟΡΗΜΟΗ. β) ην ζηνηρείν έρεη έλα θφζηνο ή κηα αμία πνπ κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α: ΟΡΗΜΟΗ Αθεξαηόηεηα πεξηερνκέλνπ ινγηζηηθνύ ζηνηρείνπ (integrity of content): Με ηνλ φξν «αθεξαηφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ» λνείηαη φηη ην πεξηερφκελν ελφο ινγηζηηθνχ ζηνηρείνπ (π.ρ. ηνπ ηηκνινγίνπ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010)

ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010) ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 30 εο επηεκβξίνπ 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010) ύκθσλα κε ην Ν.3556/2007 SATO ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΓΡΑΦΔΗΟΤ & ΠΗΣΗΟΤ 27 Ο ΥΗΛ.ΠΔΟ ΑΘΖΝΧΝ ΚΟΡΗΝΘΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ)

Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) SHELL & MOH ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΩΝ ΚΑΤΗΜΩΝ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) Πεξηερόκελα νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ

C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ. 003658801000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 43337/01ΑΣ/Β/99/216) Έδξα : Κάιβνπ 2 & Παιαηνιόγνπ Υαιάλδξη Σ.Κ. 15232 CALZEDONIA i n t i m

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30

ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο (Δηαηξηθέο θαη Δλνπνηεκέλεο) Γηα

Διαβάστε περισσότερα

Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ

Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο Σξήζεο 2009 (1 ε Ηαλνπαξίνπ 2009 31 ε Γεθεκβξίνπ 2009) Πχκθσλα κε ην άξζξν 43α ηνπ Λ. 2190/1920 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας. Σμήμα Λογιζηικής. Πηστιακή Δργαζία. Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας. Σμήμα Λογιζηικής. Πηστιακή Δργαζία. Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Πηστιακή Δργαζία Θέμα: «ΓΙΔΘΝΔ ΛΟΓΙΣΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ 19» Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ Από ηην ζποσδάζηρια:

Διαβάστε περισσότερα

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ. 20512830000 ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32 Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάια Σ.Κ. 640-07 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ. 20512830000 ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32 Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάια Σ.Κ. 640-07 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ. 20512830000 ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32 Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάια Σ.Κ. 640-07 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ πεξηόδνπ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2015 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή πξόηππα

Διαβάστε περισσότερα

CANDY HOOVER HELLAS A.E.

CANDY HOOVER HELLAS A.E. CANDY HOOVER HELLAS A.E. ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ γηα ηε ρξήζε από 1 Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2014 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Γηεχζπλζε έδξαο: Παξαδείζνπ 29, 151 25,

Διαβάστε περισσότερα

Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ

Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο Γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2008 1 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011 Βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΑΘΖΝΑ 15 Μαΐνπ 2012 (1) απφ (35) Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο

ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΜΠΟΡΙΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΠΟ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΓΡΑ: Λ. ΑΓ.ΗΩΑΝΝΟΤ ΑΓ.ΗΩΑΝΝΖ - ΑΠΡΟΠΤΡΓΟ ΑΣΣΗΚΖ ΑΡ. ΓΔΜΖ 122650007000 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ)

ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ) ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ) ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ TΖ ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ ATTICA PREMIUM Α.Δ. TH ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΥΡΖΔΩ ΑΠΟ 1.1.2013 ΔΩ

Διαβάστε περισσότερα

LAVIPHARM Α.Δ. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΖ 31 εο ΜΑΡΣΙΟΤ 2015

LAVIPHARM Α.Δ. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΖ 31 εο ΜΑΡΣΙΟΤ 2015 ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΙΚΖ ΚΑΙ ΒΙΟΜΖΥΑΝΙΚΖ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΩΝ ΥΖΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΤΝΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αξηζκόο Μεηξώνπ Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ 14010 / 06 / Β / 86 / 69 Οδόο Αγίαο Μαξίλαο - 19002 Παηαλία ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Γηαρείξηζεο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ)

Έθζεζε Γηαρείξηζεο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) Coral Α.Δ. ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ EΚΠΟΡΗΑ ΠΔΣΡΔΙΑΗΟΔΗΓΩΛ & ΥΖΚΗΘΩΛ ΠΡΟΗΟΛΣΩΛ (πξψελ Shell Hellas ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ EΚΠΟΡΗΑ ΠΔΣΡΔΙΑΗΟΔΗΓΩΛ & ΥΖΚΗΘΩΛ ΠΡΟΗΟΛΣΩΛ) Έθζεζε Γηαρείξηζεο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31

Διαβάστε περισσότερα

SYSTEM SOFT Α.Δ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΟΡΓΑΝΩΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015

SYSTEM SOFT Α.Δ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΟΡΓΑΝΩΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015 SYSTEM SOFT Α.Δ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΟΡΓΑΝΩΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2014 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου Βελτίωση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 9,8% το Δ τρίμηνο και 48,8% το. Αύξηση του δείκτη κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών κατά 270 μονάδες βάσης σε

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΛΑΝΣΗΚΖ ΔΝΩΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΔΝΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ»

«ΑΣΛΑΝΣΗΚΖ ΔΝΩΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΔΝΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ» «ΑΣΛΑΝΣΗΚΖ ΔΝΩΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΔΝΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ» Οικονομικές Καταστάσεις της 31η Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010

ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Αξ.Μεηξώνπ Α.Δ. 28110/62/Β/92/331

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΩΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΪΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2013 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΒΙΣΟΤΜΙΝΑ ΑΔ»

«ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΒΙΣΟΤΜΙΝΑ ΑΔ» «ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΒΙΣΟΤΜΙΝΑ ΑΔ» ΔΣΗΙΙΑ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ηηεοο 3311 εε ο Γεεθθεεκββξξί ίννππ 22001144 Γηαα ηηε δδη ηααρρεεη ηξξη ηζζηηη ηθθή ρρξξήζζε 11 ΙΙααλλννππααξξί ίννππ

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ.

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Γ.Δ.ΜΖ.: 1051701000 ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο ρξήζεο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΑΠΟΛΛΩΝΗΟΝ ΑΝΩΝΤΜΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ & ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΡΣΟΤ Αξηζκόο Μεηξώνπ: 31699/04/Β/94/290 ΔΓΡΑ: ΘΔΖ ΣΕΖΜΑ ΚΟΡΩΠΗ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Γηα ηελ ρξήζε απφ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Σελίδα 1

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ.

ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Γηα ηελ πεξίνδν από 1 Ιαλνπαξίνπ - 31 Μαξηίνπ 2012 ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. 12 ν ΥΛΜ. ΒΔΡΟΗΑ ΝΑΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΗ ΥΡΗΗ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2009 ΤΝΣΑΞΗ: ΜΠΑΡΓΙΑΝΝΗ ΓΗΜΗΣΡΗ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Ρεο ρξήζεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) Υξήζηνπ Λαδά 2, Αζήλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΓΗΑ ΣΟΝ ΛΟΓΗΣΗΚΟ ΥΔΗΡΗΜΟ ΣΟΤ ΦΟΡΟΤ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ - Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΧΝ ΔΗΖΓΜΔΝΧΝ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ»

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΓΗΑ ΣΟΝ ΛΟΓΗΣΗΚΟ ΥΔΗΡΗΜΟ ΣΟΤ ΦΟΡΟΤ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ - Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΧΝ ΔΗΖΓΜΔΝΧΝ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ» ΣΔΗ ΖΠΔΗΡΟΤ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΓΗΑ ΣΟΝ ΛΟΓΗΣΗΚΟ ΥΔΗΡΗΜΟ ΣΟΤ ΦΟΡΟΤ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ - Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΧΝ ΔΗΖΓΜΔΝΧΝ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ» IAS

Διαβάστε περισσότερα

Αηηηθέο Σειεπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία Σειεπηθνηλσληαθώλ Τπεξεζηώλ

Αηηηθέο Σειεπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία Σειεπηθνηλσληαθώλ Τπεξεζηώλ Αηηηθέο Σειεπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία Σειεπηθνηλσληαθώλ Τπεξεζηώλ Δηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ») γηα ηελ νηθνλνκηθή ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ.

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο ρξήζεο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012 (ζύκθσλα κε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δλδηάκεζε πλνπηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε ηεο ελλεάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 επηεκβξίνπ 2010

Δλδηάκεζε πλνπηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε ηεο ελλεάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 επηεκβξίνπ 2010 Δλδηάκεζε πλνπηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε ηεο ελλεάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 επηεκβξίνπ 2010 ύκθωλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο «ΓΠΥΑ» ΒΑΡΒΑΡΔΟ Α.Δ. ΔΤΡΩΠΑΗΚΑ ΝΖΜΑΣΟΤΡΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

IAPETOS LIMITED. ΔΘΘΔΠΖ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ 31 Γεθεκβξίνπ 2011

IAPETOS LIMITED. ΔΘΘΔΠΖ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ΔΘΘΔΠΖ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ΔΘΘΔΠΖ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΛΙΓΑ Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην θαη άιινη Αμησκαηνχρνη 1 Έθζεζε Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΚ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ. Λ. Μεζνγείσλ 85, 115 26 Αζήλα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ.

ΓΔΚ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ. Λ. Μεζνγείσλ 85, 115 26 Αζήλα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ. ΓΔΚ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Λ. Μεζνγείσλ 85, 115 26 Αζήλα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ. 02517401000 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ρξήζεο 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε Σεο Υξήζεο από 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2015 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2015 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ»)

Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε Σεο Υξήζεο από 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2015 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2015 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ») Σεο Υξήζεο από 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2015 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2015 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ») ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΩ ΣΟΤ Γ.. ΣΖ «ΔΡΛΗΚΟΝ Α.Β.Δ.» ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ 2015 ΠΡΟ ΣΗΝ ΣΑΚΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

AKFA ΔΜΠΟΡΗΑ ΥΖΜΗΚΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ Η.Κ.Δ.

AKFA ΔΜΠΟΡΗΑ ΥΖΜΗΚΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ Η.Κ.Δ. ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 Οη πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο 8 έσο 28 έρνπλ εγθξηζεί από ηνπο Γηαρεηξηζηέο

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα