ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 25 της 2 ας Αυγούστου 2013 Αριθμός Απόφασης 230 Θ Ε Μ Α 5 ο : Έγκριση του Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου μας Στο Λουτράκι και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την 2 α του μηνός Αυγούστου, του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 18:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την υπ αριθ / πρόσκληση του Προέδρου, κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σπυρίδωνα, η οποία νόμιμα και εμπρόθεσμα επιδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/ ), περί Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, σε καθέναν Δημοτικό Σύμβουλο, στους προέδρους συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων Λουτρακίου - Περαχώρας, Ισθμίας, Αγ. Θεοδώρων, στον Πρόεδρο συμβουλίου της τοπικής κοινότητας Πισίων και στον Δήμαρχο, κ. ΛΟΓΟΘΕΤΗ Δ. Κωνσταντίνο, ο οποίος ήταν απών, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) μελών του Συμβουλίου βρέθηκαν είκοσι δύο (22), ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Π α ρ ό ν τ ε ς: 1.Νικολάου Σπυρίδων - Πρόεδρος, 2.Γλυκοφρύδης Γεώργιος, 3.Κακούρος Ιωάννης, 4.Δέδες Γεώργιος, 5.Δέδες Δημήτριος, 6.Δόσχορης Κωνσταντίνος, 7.Μουζάκης Αθανάσιος, 8.Λέζου Σταυρούλα, 9.Στάμου Μαρία, 10.Λόης Νικόλαος, 11.Κακαβάς Γεώργιος, 12.Βαρελάς Παναγιώτης, 13.Ψυχογιός Ανάργυρος, 14.Γκιώνης Γεώργιος, 15.Ράτης Σπυρίδων, 16.Πρωτοπαππά Μαρία, 17.Παύλου Παύλος, 18.Κούτμου Ευσταθία, 19.Στάμου Δημήτριος, 20.Πετρίτσης Γεώργιος, 21.Φίλης Παναγιώτης, 22.Ασημακόπουλος Χρήστος. Στην παρούσα συνεδρίαση παρίσταντο οι Πρόεδροι των συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων Λουτρακίου - Περαχώρας Κάχρου-Λογοθέτη Μαρία και Αγίων Θεοδώρων Λημνιώτης Σωτήριος καθώς και ο Πρόεδρος συμβουλίου της τοπικής κοινότητας Πισίων, Γκίκας Ιωάννης, κατόπιν νόμιμης πρόσκλησης. Α π ό ν τ ε ς: 1.Δοσσαράς Χαράλαμπος, 2.Πέτρου Δημήτριος, 3.Λούκας Λουκάς, 4.Πέρρας Σωτήριος, 5.Πρωτονοτάριος Δημήτριος οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Δεν παραβρέθηκε ο Πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ισθμίας Σπανός Παναγιώτης, ο οποίος δεν προσήλθε, αν και κλήθηκε νόμιμα.

2 Επί του 5 ου θέματος της ημερησίας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος τον οικείο φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής: 1. Το από Σχέδιο του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Λουτρακίου - Αγ. Θεοδώρων, συνταχθέν από την οικεία Δ/νση Περιβάλλοντος και αποτελούμενο από 42 άρθρα. 2. Η υπ αριθ. πρωτ. 1222/ ανακοίνωση του Δήμου, προκειμένου να ενημερωθούν επί του σχετικού θέματος οι ενδιαφερόμενοι φορείς & πολίτες και να υποβάλουν στο Δήμο τις προτάσεις-παρατηρήσεις της, μαζί με τα αποδεικτικά δημοσίευσής της. 3. Το γεγονός ότι καμία πρόταση ή παρατήρηση δεν υποβλήθηκε σχετικά με το θέμα από ενδιαφερόμενους, εντός της ταχθείσας με την ανωτέρω ανακοίνωση προθεσμίας. 4. Η υπ αριθ. 3/ Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης περί υποβολής προτάσεων επί του ανωτέρω Σχεδίου Κανονισμού. 5. Η υπ αριθ. 1/ Απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου- Περαχώρας σχετικά με το εν λόγω θέμα, με την οποία προτείνεται η συμπλήρωση του ανωτέρω σχεδίου Κανονισμού. 6. Η υπ αριθ. 2/ Απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων σχετικά με το εν λόγω θέμα, με την οποία προτείνεται η συμπλήρωση του ανωτέρω σχεδίου Κανονισμού. 7. Η υπ αριθ. 2/ Απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Ισθμίας σχετικά με το εν λόγω θέμα, με την οποία γνωμοδοτεί θετικά επί του Σχεδίου του Κανονισμού ως έχει. 8. Η υπ αριθ. 1/ Απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Πισίων σχετικά με το εν λόγω θέμα με την οποία γνωμοδοτεί θετικά επί του Σχεδίου του Κανονισμού ως έχει. 9. Η υπ αριθ. 5/ Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με την οποία εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο το Σχέδιο του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου, όπως αυτός έχει καταρτισθεί από την αρμόδια Υπηρεσία και συμπληρωθεί με προτάσεις των μελών της. 10. Η υπ αριθ. 80/ Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία αναβλήθηκε η συζήτηση του εν λόγω θέματος, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις στον ανωτέρω κανονισμό, σύμφωνα με τις απόψεις που εκφράστηκαν κατά τη συζήτηση του θέματος κατά τη συνεδρίαση αυτή. 11. Η από εισήγηση (σε ορθή επανάληψη) του αρμόδιου αντιδημάρχου για τον Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου, με την οποία προτείνονται τροποποιήσεις, σύμφωνα με όλα τα προεκτεθέντα, στο Σχέδιο του εν λόγω Κανονισμού όπως αυτό έχει καταρτιστεί από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Στη συνέχεια η κ. Στάμου Μαρία πρότεινε τη συμπλήρωση των άρθρων 29 & 31 ως εξής: «Σε περίπτωση που εκτελούνται εργασίες κατασκευής ή συντήρησης ή επισκευής από οργανισμούς κοινής ωφέλειας (Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η., ΔΕΥΑ) στα δίκτυα ύδρευσης, φωτισμού, τηλεφωνικών συνδέσεων θα πρέπει να περιφράζεται ασφαλώς ο χώρος εργοταξίου με τα εναποτεθέντα υλικά και κατά τις βραδινές ώρες πρέπει να τοποθετείται προειδοποιητικό ανακλαστικό σήμα ότι εκτελούνται έργα και να υπάρχει επαρκής φωτισμός για την αποφυγή ατυχημάτων. Οι υποχρεώσεις αυτές αφορούν και τους ιδιώτες εργολήπτες που προβαίνουν σε κατασκευή, ανακαίνιση, τροποποίηση ή κατεδάφιση οικοδομών οποιασδήποτε μορφής μονοκατοικιών, καταστημάτων ή πολυκατοικιών με την υποχρέωση να τοποθετούν προστατευτικά περιζώματα και λινάτσες. Οι ιδιώτες

3 εργολήπτες οφείλουν να προμηθεύονται από τον Δήμο ένα συνοπτικό φυλλάδιο στο οποίο θα περιέχονται όλα τα σχετικά άρθρα του Κανονισμού Καθαριότητας, έτσι ώστε να γνωρίζουν επακριβώς τις υποχρεώσεις τους και τις αντίστοιχες συνέπειες (πρόστιμα κ.λ.π.) σε περίπτωση μη συμμόρφωσής τους σε αυτές». Το λόγο πήρε ο κ. Μουζάκης Αθανάσιος, ο οποίος ζήτησε από τον κ. Ζόγκα Γεώργιο τακτικό υπάλληλο Δήμου και Διευθυντή Περιβάλλοντος και Πρασίνου να τοποθετηθεί επί του θέματος, ο οποίος και πρότεινε τις ακόλουθες τροποποιήσεις: Άρθρο 14: Το ποσό διαμορφώνεται από 100 έως 1000 Άρθρο 33: Το ποσό διαμορφώνεται από 100 έως 1000 Άρθρο 44: Απαλείφεται η απαγόρευση κάδων επί της ΠΕΟΑΚ, και προστίθεται η απομάκρυνση συγκεκριμένων κάδων που εμποδίζουν. Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν.3463/2006, μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά Π λ ε ι ο ψ η φ ί α (μειοψηφούντος του Ασημακόπουλου Χρήστου) Εγκρίνει τον Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου Λουτρακίου Αγ. Θεοδώρων σύμφωνα με την υπ αριθ. 5/2013 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, όπως αυτή τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε με την από εισήγηση (σε ορθή επανάληψη) και τις αναφερθείσες στο προοίμιο της παρούσας κατατεθείσες προτάσεις, ως ακολούθως: ΑΡΘΡΟ 1 - Αντικείμενο τον παρόντος κανονισμού Η καθαριότητα του Δήμου και η προστασία του περιβάλλοντος, είναι κοινωνικά αγαθά και επιτυγχάνονται με την συνεχή συνεργασία των κατοίκων, παραθεριστών, επισκεπτών και του Δήμου και διέπονται από διατάξεις, υποχρεώσεις και δικαιώματα. Ο παρών κανονισμός έχει ως αντικείμενο: την τήρηση της καθαριότητας του Δήμου και την διασφάλιση της δημόσιας υγείας, την σωστή διαχείριση των απορριμμάτων - στερεών αποβλήτων (συσκευασία, συλλογή, αποκομιδή, ανακύκλωση, διάθεση), την γνωστοποίηση και συμμόρφωση στις σχετικές δημοτικές διατάξεις. Με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού, υπερισχύουν όταν δεν είναι αντίθετες με τις γενικές διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, τις διατάξεις του υγειονομικού κανονισμού, τις αστυνομικές και άλλες ειδικές διατάξεις. ΑΡΘΡΟ 2 - Αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού Η αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού αυτού ανήκει στην Δημοτική Αρχή και στις εμπλεκόμενες, καθ ύλη και περίπτωση, Υπηρεσίες του Δήμου (Υπηρεσία Καθαριότητας, Υπηρεσία Πρασίνου, Τεχνική Υπηρεσία, Οικονομική Υπηρεσία, Δημοτική Αστυνομία κ.λ.π.). Οι φορείς και οι κάτοικοι της πόλης μας, οφείλουν να συνδράμουν τις πιο πάνω Αρχές και Υπηρεσίες για την κατά το δυνατόν αποτελεσματικότερη επιτέλεση της αποστολής τους.

4 ΑΡΘΡΟ 3 - Προσδιορισμός και ταξινόμηση των απορριμμάτων Ως «απορρίμματα - στερεά απόβλητα», νοούνται όλες οι ουσίες ή αντικείμενα, κυρίως στερεάς μορφής, που προέρχονται από ανθρώπινες δραστηριότητες ή φυσικούς κύκλους και παράγονται σε χώρους διαβίωσης, εργασίας, παραγωγής, ψυχαγωγίας και γενικώς αστικού περιβάλλοντος που είναι εγκαταλελειμμένα ή πρόκειται να εγκαταλειφθούν. Αυτά ταξινομούνται σε ΑΣΤΙΚΑ, ΕΙΔΙΚΑ και ΤΟΞΙΚΑ - ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ. 1. Τα αστικά απορρίμματα περιλαμβάνουν: α. Εσωτερικά απορρίμματα, ογκώδη και μη, που προέρχονται από οικίες, καταστήματα, γραφεία, βιομηχανικούς - βιοτεχνικούς και επαγγελματικούς χώρους, νοσοκομεία, ιδρύματα, εκκλησίες, σχολεία και γενικά από όλους τους χώρους όπου εκδηλώνονται ανθρώπινες βιολογικές δραστηριότητες και παράγονται απ αυτές. β. Εξωτερικά απορρίμματα, οποιασδήποτε φύσης και προέλευσης, που κείνται σε οδούς, κοινόχρηστους χώρους, ακάλυπτα οικόπεδα, κ.λ.π. γ. Προϊόντα κηπουρικών εργασιών (κλαριά, φύλλα, χόρτα, κ.λ.π.). δ. Ειδικά απορρίμματα όπως μπαταρίες, λαμπτήρες κ.λ.π. 2. Τα ειδικά απορρίμματα περιλαμβάνουν: α. Υπόλοιπα που προέρχονται από την δραστηριότητα βιομηχανιών, βιοτεχνιών, εργαστηρίων, συνεργείων και άλλων μονάδων παραγωγής (μέταλλα, ξύλο, χαρτί, πλαστικά κ.λ.π.) και δεν προσομοιάζουν με τα αστικά λόγω όγκου, ποσότητας, ποιότητας, δυνατότητας μεταφοράς και τελικής επεξεργασίας. β. Υπόλοιπα νοσοκομείων και θεραπευτηρίων γενικώς, εκτός εκείνων που προέρχονται από αίθουσες χειρουργείων και τοκετών, από παθολογοανατομικά - μικροβιολογικά - αιματολογικά εργαστήρια, από τμήματα λοιμωδών νόσων κ.λ.π., τα οποία οδηγούνται υποχρεωτικά προς καύση σε ειδικούς κλιβάνους. γ. Απορρίμματα και υπόλοιπα καθαρισμού από τους χώρους των νεκροταφείων. δ. Προϊόντα και υλικά προερχόμενα από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και γενικά οικοδομικές εργασίες. ε. Απόβλητα μη δυνάμενα να μεταφερθούν δια των συνήθων μεθόδων και οχημάτων. στ. Αυτοκίνητα, οχήματα και μηχανήματα γενικώς, καθώς και μέρη τους, άχρηστα ή εγκαταλελειμμένα κατά τις κείμενες διατάξεις. ζ. Υπόλοιπα από γεωργικές δραστηριότητες και διεργασία - επεξεργασία γεωργικών προϊόντων. η. Υπόλοιπα διεργασίας επεξεργασίας υγρών λυμάτων. θ. Νεκρά ζώα από δρόμους 3.Τοξικά - επικίνδυνα Θεωρούνται όλα όσα περιέχουν ουσίες που εγκυμονούν κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον (γεωργικά φάρμακα, εκρηκτικά, ραδιενεργά, κ.λ.π.), των οποίων η συλλογή, αποκομιδή και διάθεση γίνεται με τρόπους, μεθόδους και μεταφορικά μέσα διάφορα από τα συνήθη. ΑΡΘΡΟ 4 - Υποχρεώσεις και δυνατότητες του Δήμου Με βάση τον παρόντα κανονισμό, οι υποχρεώσεις και οι δυνατότητες του Δήμου καθορίζονται ως εξής: 1. Η περισυλλογή, αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των μη ογκωδών αστικών απορριμμάτων έτσι όπως αυτά περιγράφονται παραπάνω. Η αποκομιδή γίνεται βάσει προγράμματος που καταρτίζει ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος με τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες.

5 Τα απορρίμματα μεταφέρονται με ειδικά οχήματα του Δήμου σε χώρους προσωρινής αποθήκευσης ή όπου αλλού ορίσει η Δημοτική Αρχή ή ο κατά Νόμο αρμόδιος ΦΟΔΣΑ ή ο αντίστοιχος φορέας. 2. Η αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των ογκωδών αστικών απορριμμάτων, έτσι όπως περιγράφονται παραπάνω (π.χ. παλιά έπιπλα, άχρηστες οικιακές συσκευές, στρώματα κ.λ.π.), γίνεται μετά από την ειδοποίηση στην αρμόδια Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου ή βάσει κάποιου άλλου ειδικού προγράμματος αποκομιδής που καταρτίζει η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου, και αφού οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν ειδικό τέλος αποκομιδής, εφόσον έχει καθοριστεί τέτοιο τέλος από το Δημοτικό Συμβούλιο με σχετική απόφασή του. 3. Η καθαριότητα των εξωτερικών χώρων (όλες οι εργασίες περισυλλογής και απομάκρυνσης σκουπιδιών και απορριμμάτων που κείνται σε οδούς, πλατείες, κοινόχρηστους χώρους γενικώς, δημοτικά ακάλυπτα οικόπεδα και δημοτικές εκτάσεις). Η συχνότητα και οι μέθοδοι περισυλλογής-απομάκρυνσης ορίζονται από τον Δήμο, δεδομένων των αναγκών, των δυνατοτήτων και των διαθέσιμων μέσων. Για την διατήρηση των εξωτερικών χώρων καθαρών, ο Δήμος υποχρεούται να τοποθετεί κατά διαστήματα εύχρηστα δοχεία απορριμμάτων ή άλλους ειδικούς κάδους υποδοχής υπολοίπων κατανάλωσης, μικροαντικειμένων κ.λ.π. 4. Η περισυλλογή, αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας γίνεται σύμφωνα με το πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος. Η αποκομιδή γίνεται βάσει προγράμματος που καταρτίζει ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος με τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες. Τα απορρίμματα μεταφέρονται με ειδικά οχήματα του Δήμου σε χώρους των καθορισμένων λειτουργούντων ΚΔΑΥ. 5. Η ενημέρωση των πολιτών για συμμετοχή του Δήμου σε ισχύοντα και νέα προγράμματα ανακύκλωσης υλικών καθώς και σε προγράμματα ανακύκλωσης με φυλλάδια ή ανακοινώσεις και διαφημιστικά μηνύματα. 6. Η ενημέρωση των δημοτών για τυχόν αλλαγές στα δρομολόγια των απορριμματοφόρων και μηχανικών σαρώθρων. 7. Η ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου του παρόντος Κανονισμού Καθαριότητας. 8. Η λήψη έκτακτων μέτρων για τη καθαριότητα της πόλης όταν αυτό απαιτείται λόγω καιρικών συνθηκών ή τοπικών ιδιαιτεροτήτων. 9. Η συλλογή νεκρών ζώων από τους δρόμους. ΑΡΘΡΟ 5 - Εξαίρεση από τον παρόντα κανονισμό Ο Δήμος δεν υποχρεούται στη συλλογή και αποκομιδή των απορριμμάτων και αποβλήτων του άρθρου 3 παρ. 2 και 3 (πλην της περίπτωσης 2γ) και όσων διέπονται από ειδικές υγειονομικές διατάξεις όπως ραδιενεργά απόβλητα, εκρηκτικές εύφλεκτες και διαβρωτικές ουσίες, απόβλητα προερχόμενα από εξαγωγή, επεξεργασία και αποθήκευση μεταλλευτικών πόρων, απόβλητα εκμετάλλευσης λατομείων, πτώματα ζώων από οποιαδήποτε διεργασία, γεωργικά απόβλητα προερχόμενα από περιττώματα ζώων ή μετά από χρήση γεωργικών φαρμάκων, εντομοκτόνων κ.λ.π.

6 ΑΡΘΡΟ 6 - Χώροι παραγωγής απορριμμάτων και υπεύθυνοι τήρησης των διατάξεων Για την εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού αυτού, οι χρησιμοποιούμενοι όροι έχουν τις εξής έννοιες: 1. «Κατοικίες» θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι όπου κατοικούν άτομα ή οικογένειες. Υπεύθυνοι, για τις οικογένειες (με ή χωρίς τέκνα) είναι οι δύο σύζυγοι, για δε τους κοινόχρηστους χώρους των πολυκατοικιών ο διαχειριστής. 2. «Καταστήματα» θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι όπου λειτουργούν κάθε φύσεως εμπορικές επιχειρήσεις καθώς και τα κάθε είδους εργαστήρια. Υπεύθυνοι τήρησης των διατάξεων είναι το πρόσωπο ή τα πρόσωπα στο όνομα των οποίων ανήκει η επιχείρηση ή ο διευθυντής των επιχειρήσεων που χαρακτηρίζονται σαν καταστήματα. 3. «Γραφεία» θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι όπου ασκούνται οποιαδήποτε επαγγέλματα μόνιμα ή πρόσκαιρα. Υπεύθυνοι είναι: o για τα γραφεία, το πρόσωπο ή τα πρόσωπα στο όνομα των οποίων ασκείται το επάγγελμα, o για τις προσωπικές επιχειρήσεις και ΕΠΕ, ο διαχειριστής, o για τις ανώνυμες εταιρίες, ο εκπρόσωπος κατά το καταστατικό, o για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, ο προϊστάμενος κατά Νόμο. 4. Για τις βιομηχανικές εν γένει μονάδες, υπεύθυνος θα είναι συγκεκριμένο πρόσωπο οριζόμενο από την εκάστοτε διεύθυνση της μονάδας και γνωστοποιούμενο στον Δήμο. 5. «Οικόπεδα» θεωρούνται οι ακάλυπτοι χώροι, περιφραγμένοι ή μη, εντός ή εκτός σχεδίου, και υπεύθυνος είναι ο ιδιοκτήτης ή ο νομέας αυτού. ΑΡΘΡΟ 7 - Υποχρεώσεις υπευθύνων για τα εσωτερικά μη ογκώδη αστικά απορρίμματα 1. Οι υπεύθυνοι για τα απορρίμματα αυτά, έτσι όπως χαρακτηρίζονται στο άρθρο 6 παρ. 1,2,3 του παρόντος κανονισμού, υποχρεούνται να γνωρίζουν το πρόγραμμα αποκομιδής απορριμμάτων που ο Δήμος έχει καταρτίσει για τη Δημοτική Ενότητά τους, την ημέρα διέλευσης του απορριμματοφόρου, οφείλουν να έχουν συσκευασμένα τα απορρίμματά τους σε ειδικούς ανθεκτικούς σάκους τους οποίους να έχουν τοποθετήσει μέσα στον κάδο ή κάδο μηχανικής αποκομιδής που ο Δήμος έχει τοποθετήσει στο δρόμο τους. Οι κάδοι τοποθετούνται σε συγκεκριμένες θέσεις από την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου κατά την κρίση της η οποία είναι η μόνη υπεύθυνη για την μετακίνηση ή αλλαγή θέσεως (μόνιμης ή προσωρινής) των κάδων. Μετακίνηση κάδου επιβάλλει πρόστιμο 100 Καταστροφή κάδου επιβάλλει πρόστιμο 300 Καταστροφή κατ επανάληψη επιβάλλει πρόστιμο από 300 έως Τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού, που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις επιβάλλονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αντιμετώπιση των δαπανών παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού καθώς και κάθε άλλης δαπάνης από παρεχόμενες στους πολίτες δημοτικές υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα. 3. Για λόγους που σχετίζονται με την αισθητική της πόλης και την δημόσια υγεία, οι δημότες οφείλουν: α)να τοποθετούν τα απορρίμματά τους, σε ειδικούς σάκους. β)να τοποθετούν τους σάκους αυτούς μέσα στους ειδικούς κάδους. γ)να φροντίζουν να βγάζουν τα απορρίμματά τους σε εργάσιμες ημέρες και ώρες που περνά το αυτοκίνητο καθαριότητας. Δεν επιτρέπεται η χύδην εναπόθεση εντός ή εκτός των κάδων ευπαθών και δύσοσμων αποβλήτων,

7 όπως κρέατα, ψάρια, κόκαλα, υπολείμματα τροφών, νωπά φρούτα ή λαχανικά. Για όσους συλλαμβάνονται να παραβαίνουν την διάταξη αυτή, ο Δήμος επιβάλλει πρόστιμο από 100 έως Κάδο υποχρεούνται να διατηρούν οι ιδιοκτήτες μεγάλων καταστημάτων, ειδικών καταστημάτων, συγκροτήματος κατοικιών καθώς και πολυκατοικιών και εφόσον τούτο κριθεί σκόπιμο από την Υπηρεσία Καθαριότητας. Εξαίρεση από την υποχρέωση κάδου σε μεγάλα καταστήματα, ειδικά καταστήματα, συγκροτήματα κατοικιών καθώς και πολυκατοικίες μπορεί να υπάρξει μόνο για λόγους πολεοδομικούς ή κυκλοφοριακούς (π.χ. έλλειψη πεζοδρομίου και πρασιάς, στενοί πεζόδρομοι ή δρόμοι κ.λ.π.) μετά από τεχνική έκθεση που συντάσσει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου αναλόγως. 5. Καθορίζεται ωραρίο για την εκ μέρους των καταστηματαρχών τοποθέτηση των απορριμμάτων τους στους κάδους, για την τελική αποκομιδή από την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου και συγκεκριμένα από το προηγούμενο βράδυ μέχρι τις 07:00 π.μ. της επόμενης ημέρας. ΑΡΘΡΟ 8 - Υποχρεώσεις υπευθύνων για τα εσωτερικά ογκώδη αστικά απορρίμματα 1. Τα απορρίμματα αυτά δεν εγκαταλείπονται οπουδήποτε, αλλά παραλαμβάνονται από τον Δήμο, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας των υπευθύνων με την Υπηρεσία Καθαριότητας. Στην περίπτωση αυτή οι υπεύθυνοι υποχρεούνται: Να καταβάλλουν υπέρ του Δήμου ειδικό τέλος αποκομιδής εφόσον έχει καθορισθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Να μη βγάζουν τα ογκώδη απορρίμματα στο πεζοδρόμιο από πριν αλλά μόνον το πρωινό της ημέρας που τους ανακοινώθηκε ότι θα περάσει το ειδικό όχημα και να τα τοποθετούν σε σημείο που δεν εμποδίζεται η κυκλοφορία πεζών ή οχημάτων. Σε αντίθετη περίπτωση θεωρείται ότι καταλαμβάνουν δημοτικό χώρο και θα εφαρμόζεται η καταβολή σχετικού τέλους. Επιπλέον θα επιβάλλεται πρόστιμο από 100 έως Ειδικότερα για τα καταστήματα, γραφεία, κ.λ.π. οι υπεύθυνοι υποχρεούνται στα πάσης φύσεως απορρίμματα συσκευασίας που τοποθετούν προς αποκομιδή (χαρτοκιβώτια, ξυλοκιβώτια, κ.λ.π.) να έχουν προηγουμένως ελαχιστοποιήσει τον όγκο τους δια πιέσεως, περιδέσεως, κ.λ.π. Στους μη συμμορφούμενους με την διάταξη αυτή, ο Δήμος επιβάλλει πρόστιμο από 100 έως Ειδικά για τα προϊόντα κηπευτικών εργασιών: φύλλα, ξερά άνθη, υπόλοιπα καθαρισμού κήπων, γκαζόν, κ.λ.π. συσκευάζονται σε ανθεκτικούς πλαστικούς σάκους όπως τα οικιακά απορρίμματα. Σε περίπτωση απορρίψεως των ασυσκεύαστα (χύμα) επί του πεζοδρομίου επιβάλλεται στον υπεύθυνο πρόστιμο από 100 έως 600. υπόλοιπα κοπής δένδρων, θάμνων, κλαριών, κ.λ.π. συσκευάζονται σε ελαφρά δεμάτια, δεμένα με ανθεκτικό σχοινί ή σύρμα, για την εύκολη φόρτωση τους. Δεν επιτρέπεται η από πριν απόθεσή τους στο πεζοδρόμιο και ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου. υπόλοιπα χώματος και κοπροχώματος απομακρύνονται υποχρεωτικώς από τους υπευθύνους με δικά τους μέσα.

8 ΑΡΘΡΟ 9 - Υποχρεώσεις υπευθύνων ειδικών απορριμμάτων 1. Για τα απόβλητα - κατάλοιπα που προέρχονται από τη δραστηριότητα βιομηχανιών, βιοτεχνιών, εργαστηρίων, συνεργείων και δεν προσομοιάζουν με τα αστικά λόγω του όγκου, ποσότητας, ποιότητας, οι υπεύθυνοι παραγωγής τους είναι υποχρεωμένοι να τα μεταφέρουν με δικά τους μέσα σε εγκεκριμένους χώρους προσωρινής αποθήκευσης, ανακύκλωσης ή επεξεργασίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τους όρους χορήγησης των αδειών λειτουργίας των. 2. Τα Νοσοκομεία, οι κλινικές και οι ιδιώτες γιατροί, οδοντίατροι και κτηνίατροι υποχρεούνται να απορρίπτουν τα χρησιμοποιημένα αιχμηρά αντικείμενα, (βελόνες, νυστέρια, γυάλινα φιαλίδια), σε ειδικά δοχεία που υπάρχουν για το σκοπό αυτό στο εμπόριο. Οι υπεύθυνοι είναι υποχρεωμένοι για την ασφαλή συσκευασία και εναπόθεση σε ειδικούς κάδους ή αυτοπιεζόμενες κλειστές πρέσες εφόσον υπάρχουν, για τον χαρακτηρισμό τους ως «απορρίμματα νοσοκομειακά, μη επικίνδυνα, μη τοξικά», εμφανώς, με αυτοκόλλητη ετικέτα, σφραγίδα ή καρτέλα, πάνω στους κάδους, στους σάκους και τις αυτοπιεζόμενες πρέσες και την διάθεση τους σε εγκεκριμένους χώρους διάθεσης τέτοιων αποβλήτων με ενέργειες τους και δαπάνες τους. Η παράβαση της διάταξης αυτής επιφέρει πρόστιμο Τα απορρίμματα του χώρου των νεκροταφείων τα προερχόμενα από εργασίες καθαρισμού των διαφόρων χώρων, του κυλικείου κ.λ.π. που προσομοιάζουν με τα εσωτερικά αστικά συλλέγονται και μεταφέρονται κατά τον συνήθη τρόπο, από τον Δήμο. Θέματα αποκομιδής και διαχείρισης οστών από εκταφές καθορίζονται από τον Κανονισμό Νεκροταφείων. 4. Απαγορεύεται η κατάληψη κοινοχρήστων, δημοτικών ή δημοσίων χώρων με containers στα οποία ρίπτονται μπάζα, ή κάθε μορφής αδρανή υλικά, άνευ αδείας από το Δήμο. Στους υπεύθυνους επιβάλλεται πρόστιμο 50 για κάθε ημέρα παραμονής του μέσου σε κοινόχρηστο χώρο. Σε περιπτώσεις παρατεταμένης παραμονής του μέσου χωρίς άδεια πέραν των 10 ημερών, το μέσο απομακρύνεται με ευθύνη της Υπηρεσίας, κατάσχεται και η δαπάνη καταλογίζεται στους υπευθύνους. 5. Για τα υπόλοιπα ειδικά απορρίμματα του άρθρου 3 παραγρ. 2 δ, ε, στ, ζ και η, οι υπεύθυνοι παραγωγής τους υποχρεούνται να τα μεταφέρουν με δικά τους μέσα σε εγκεκριμένους χώρους προσωρινής αποθήκευσης, ανακύκλωσης ή επεξεργασίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τους όρους χορήγησης των αδειών λειτουργίας των. Η παράβαση της διάταξης αυτής επιφέρει πρόστιμο από 300 έως 1500 και σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο διπλασιάζεται και παράλληλα κινούνται σε βάρος των παραβατών οι νόμιμες ενέργειες (μηνύσεις κ.λ.π.). ΑΡΘΡΟ 10 - Υποχρεώσεις υπευθύνων επικίνδυνων - τοξικών απορριμμάτων Τα απορρίμματα που περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ. 3, συλλέγονται, αποκομίζονται και μεταφέρονται αποκλειστικά από τους υπεύθυνους όπως αυτοί προσδιορίζονται στο άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού. Οι υπεύθυνοι υποχρεούνται μέχρι την ημέρα της αποκομιδής να τα κρατούν συσκευασμένα στα προαύλια των επιχειρήσεων και να μην τα βγάζουν στο πεζοδρόμιο. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο από έως και παράλληλα κινούνται σε βάρος τους οι νόμιμες ενέργειες (μηνύσεις κ.λ.π.).

9 ΑΡΘΡΟ 11 - Υποχρεώσεις υπευθύνων σχετικά με την Ανακύκλωση Στο Δήμο λειτουργεί πρόγραμμα ανακύκλωσης και ανάκτησης πρώτων υλών. Οι υπεύθυνοι και γενικά όλοι οι κάτοικοι οφείλουν να συμβάλλουν και να συμμορφώνονται με τις διατάξεις και τον τρόπο συλλογής και διάθεσης των προς ανακύκλωση απορριμμάτων και προϊόντων. Οφείλουν να μην αναμειγνύουν τα απορρίμματα που είναι κατασκευασμένα εξ ολοκλήρου από γυαλί, χαρτί πλαστικό και αλουμίνιο με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα αλλά να τα διαχωρίζουν και να τα αποδίδουν στο Δήμο σύμφωνα με το πρόγραμμα περισυλλογής που ο τελευταίος έχει καθιερώσει για την γειτονιά τους. Στις επιχειρήσεις στις οποίες οι παραγόμενες ποσότητες ανακυκλώσιμων απορριμμάτων είναι σχετικά μεγάλες, οι υπεύθυνοι οφείλουν να τις συλλέγουν ξεχωριστά από τα άλλα απορρίμματα και να τις αποδίδουν στο Δήμο σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα περισυλλογής. Σε όσους δεν ακολουθούν τους κανόνες ανακύκλωσης ή τοποθετούν απορρίμματα άλλου τύπου στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης επιβάλλεται πρόστιμο από 100 έως 600. ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 12 - Υποχρεώσεις πεζών Η απόρριψη από πεζούς ή οδηγούς αυτοκινήτων και οχημάτων άχρηστων χαρτιών, πακέτων ή άλλων ειδών μικροσυσκευασίας, μικροαντικειμένων και ειδών ατομικής χρήσης, δεν επιτρέπεται. Το ίδιο και στους κοινόχρηστους και ελεύθερους χώρους του Δήμου (πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές, αθλητικές εγκαταστάσεις, κ.λ.π.) από περιπατητές, θαμώνες, κ.λ.π. Τα παραπάνω αντικείμενα πρέπει να ρίπτονται στα υπάρχοντα καλάθια μικροαπορριμμάτων ή στους κάδους απορριμμάτων. Σε όσους συλλαμβάνονται να παραβιάζουν την διάταξη αυτή επιβάλλεται πρόστιμο από 50 έως 300. Επιβάλλεται άμεσος καθαρισμός των περιττωμάτων των ζώων από τους ιδιοκτήτες ή τους συνοδούς των. Η παράβαση της διάταξης αυτής επιφέρει πρόστιμο 50. Δεν επιτρέπεται η αφόδευση ζώων, που συνοδεύονται, σε τουριστικές ζώνες (παραλία, πεζόδρομοι κ.λ.π.) καθώς και σε παιδικές χαρές ή σε άλλο κοινόχρηστο χώρο που φιλοξενεί παιδιά, σε αυλές ή εισόδους σχολείων, βρεφονηπιακών σταθμών, προαύλια εκκλησιών, δημόσια ή ιδιωτικά κτίρια και αρχαιολογικούς χώρους. Η παράβαση της διάταξης αυτής επιφέρει στους συνοδούς των ζώων πρόστιμο 100. ΑΡΘΡΟ 13 - Υποχρεώσεις ιδιοκτητών καταστημάτων εστίασης και περιπτέρων 1. Οι ιδιοκτήτες καταστημάτων στα οποία παρατηρείται παραγωγή κάθε μορφής απορριμμάτων από την κατανάλωση των προσφερομένων ειδών (αναψυκτικά, πρόχειρο φαγητό κ.λ.π.) οφείλουν να τοποθετούν δοχεία απορριμμάτων αλλά και να διατηρούν διαρκώς καθαρό τον έμπροσθεν χώρο και περίγυρο του καταστήματος. Στους μη συμμορφούμενους με την διάταξη αυτή επιβάλλεται πρόστιμο από 100 έως Στους ιδιοκτήτες περιπτέρων επιβάλλεται η τοποθέτηση απορριμματοδοχείων έμπροσθεν περιπτέρων, καντινών κ.λ.π. Η μη τήρηση της διάταξης αυτής επιφέρει πρόστιμο 200.

10 ΑΡΘΡΟ 14 - Καθαριότητα δημοτικών χώρων χρησιμοποιούμενων από επιχειρήσεις Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν, κατόπιν αδείας, δημοτικούς και κοινόχρηστους χώρους όπως καφενεία, καφετέριες, ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια και συναφή (κοινόχρηστος χώρος θεωρείται και η πρασιά όταν είναι ενιαία με το πεζοδρόμιο), οφείλουν να διατηρούν διαρκώς τους χώρους καθαρούς με ίδια μέσα και δαπάνες τους και με την τοποθέτηση καλαίσθητων δοχείων ανεξάρτητα από τον χρόνο καθαρισμού από τα συνεργεία του Δήμου. Στους μη συμμορφούμενους με την διάταξη αυτή επιβάλλεται πρόστιμο από 100 έως ΑΡΘΡΟ 15 - Καθαριότητα αγορών και Λαϊκών αγορών Οι πωλητές και έμποροι στις λαϊκές αγορές που λειτουργούν στον Δήμο καθώς επίσης οι πλανόδιοι μικροπωλητές και οι ιδιοκτήτες καντίνας (μόνιμης ή αυτοκινούμενης) οφείλουν να διατηρούν τον γύρω από αυτούς χώρο πάντοτε καθαρό, να συλλέγουν τα κάθε είδους απορρίμματα σε ανθεκτικούς σάκους και να τους μεταφέρουν σε ειδικούς υποδοχείς που τυχόν έχει εγκαταστήσει ο Δήμος ή σε ειδική θέση που τους έχει υποδειχθεί από τον Δήμο. Σε περίπτωση αδιαφορίας, παρά τις έγγραφες ή προφορικές συστάσεις που τους έχουν γίνει από τους αρμόδιους υπαλλήλους του Δήμου, ο Δήμος προβαίνει στην επιβολή πρόστιμου από 100 έως 600 στους υπεύθυνους πωλητές, εμπόρους και ιδιοκτήτες ή διαχειριστές καντίνας και παράλληλα καθαρίζει τον χώρο καταλογίζοντας επιπλέον τα έξοδα αυτά στους ανωτέρω υπευθύνους. Εάν η παράβαση αυτή διαπιστωθεί για τρίτη συνεχόμενη φορά ο Δήμος προβαίνει στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας αρχικά για 15 ημέρες και σε περίπτωση νέας υποτροπής στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας οριστικά. Για την αποφυγή ρύπανσης, κυκλοφοριακής συμφόρησης, τροχαίων ατυχημάτων, υποβάθμισης της αισθητικής του τοπίου και του φυσικού περιβάλλοντος και διαφόρων άλλων κινδύνων, απαγορεύεται η στάθμευση πλανόδιων πωλητών σε πλατείες, δρόμους, πεζοδρόμια και λοιπούς κοινοχρήστους χώρους χωρίς την άδεια του Δήμου. Στους πλανόδιους και στάσιμους μικροπωλητές που δεν έχουν άδεια θα εφαρμόζονται οι ισχύουσες νόμιμες διατάξεις για την επιβολή προστίμου από 300 έως 5000 το οποίο αναπροσαρμόζεται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού και εισπράττεται κατά τις διατάξεις περί εσόδων δήμων και κοινοτήτων. Με τη βεβαίωση από τα αστυνομικά όργανα ή τα αρμόδια όργανα του Δήμου (Δημοτική Αστυνομία) της παράβασης των διατάξεων της ισχύουσας Νομοθεσίας οι παραβάτες οφείλουν να απομακρύνουν τα είδη που διαθέτουν προς πώληση και τα μέσα που χρησιμοποιούν για το σκοπό αυτόν. Σε περίπτωση που οι παραβάτες αρνούνται να συμμορφωθούν με τα ανωτέρω, τα αρμόδια όργανα μεριμνούν για τη μεταφορά των εν λόγω ειδών και μέσων για φύλαξη σε χώρο του Δήμου. Τα ανωτέρω είδη και μέσα, αποδίδονται στους δικαιούχους, εφόσον καταβληθούν εντός δέκα (10) ημερών οι δαπάνες φύλαξης και μεταφοράς και τα αναλογούντα πρόστιμα. Ο Δήμος δεν φέρει καμία ευθύνη σε τυχόν αντιρρήσεις, ενστάσεις και διαμαρτυρίες για τυχόν απώλεια ειδών ούτε έχει καμία υποχρέωση για την καταβολή αποζημίωσης σε οποιονδήποτε εκφράζει τις παραπάνω αντιρρήσεις, ενστάσεις και διαμαρτυρίες. Όταν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, τα εν λόγω είδη και τα μέσα κατάσχονται και πλειστηριάζονται κατά τις οικείες περί αναγκαστικής εκτελέσεως διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

11 ΑΡΘΡΟ 16 - Υπαίθρια αποθήκευση υλικών Η πλημμελής εναπόθεση, αποθήκευση και στοίβαξη υλικών, εμπορευμάτων, οικοδομικών υλικών κ.λ.π. μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ρύπανση από τον διασκορπισμό των υλικών αυτών στο περιβάλλον. Στη χορηγούμενη από τον Δήμο άδεια κατάληψης του πεζοδρομίου ή του κοινοχρήστου χώρου για την εναπόθεση, αποθήκευση ή στοίβαξη των παραπάνω υλικών, πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται τα αναγκαία προστατευτικά μέτρα (κάλυψη με λαμαρίνες, νάιλον κ.λ.π.) που πρέπει να λάβει ο αιτών ώστε να αποτρέπεται κάθε κίνδυνος διασκορπισμού τους. Αν από την πλημμελή εφαρμογή των παραπάνω προστατευτικών μέτρων προκληθεί ρύπανση των κοινοχρήστων χώρων, ο Δήμος πέραν των προβλεπόμενων άλλων κυρώσεων από την κείμενη νομοθεσία, επιβάλλει κατά των υπευθύνων πρόστιμο από 100 έως 600 ανάλογα με την σοβαρότητα και το μέγεθος της ρύπανσης. ΑΡΘΡΟ 17 - Καθαριότητα ιδιωτικών χώρων (στεγασμένων ή μη) Οι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών, εργοστασίων και επιχειρήσεων, στεγασμένοι ή μη, πρέπει να διατηρούνται καθαροί με την φροντίδα των υπευθύνων και με κάθε πρόσφορο μέσο, ακόμη και αν τα απορρίμματα προέρχονται από τρίτους. Στους μη συμμορφούμενους με την διάταξη αυτή επιβάλλεται πρόστιμο από 50 έως 100. ΑΡΘΡΟ 18 - Καθαριότητα οικοπέδων Οι ιδιοκτήτες ή οι νομείς οικοπέδων οφείλουν να τα διατηρούν πάντοτε ελεύθερα από απορρίμματα ακόμη και όταν προέρχονται από τρίτους. Προς τούτο οφείλουν να τα περιφράξουν (σύμφωνα με τις διατάξεις του Γ.Ο.Κ.) και να προβαίνουν σε περιοδική καθαριότητα και αποψίλωση (για λόγους υγιεινής, αισθητικής και πρόληψης πυρκαγιών). Η απόρριψη απορριμμάτων ή μπαζών ή η αποθήκευση παλαιών και άχρηστων υλικών μέσα σε οικόπεδα και ελεύθερους ιδιωτικούς ή κοινόχρηστους χώρους απαγορεύεται αυστηρά. Αν οι υπεύθυνοι εξακολουθούν να αδιαφορούν και μετά τις σχετικές συστάσεις, ο Δήμος έχει το δικαίωμα να παρέμβει καθαρίζοντας το οικόπεδο εφόσον είναι τεχνικά και νομικά δυνατόν, καταλογίζοντας τα έξοδα στους ιδιοκτήτες ή νομείς καθώς και πρόστιμο από 100 έως 600 και παράλληλα δύναται να προβεί σε νόμιμες παραπέρα ενέργειες σε βάρος κάθε παραβάτη των διατάξεων αυτών. ΑΡΘΡΟ 19 - Μεταφορά και φορτοεκφόρτωση αντικειμένων Όλα τα φορτηγά αυτοκίνητα και γενικά τα μεταφορικά μέσα ξηρού φορτίου πρέπει να έχουν το φορτίο τους πλήρως καλυμμένο με μουσαμά ή άλλο τεχνικά νόμιμο τρόπο. Τα απορρίμματα οποιασδήποτε μορφής που παράγονται κατά την φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων πρέπει να περισυλλέγονται αμέσως μετά το πέρας κάθε εργασίας. Στη περίπτωση αμέλειας, η καθαριότητα διεξάγεται από υπηρεσίες του Δήμου και τα έξοδα καταλογίζονται στον υπεύθυνο. Σε όσους δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ο Δήμος επιβάλλει πρόστιμο από 100 έως 600. ΑΡΘΡΟ 20 - Εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα - μηχανήματα - τροχόσπιτα - βάρκες -κ.λ.π. Όλα τα αντικείμενα που αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ. 2 στ του παρόντος κανονισμού, μεταφέρονται από τους ιδιοκτήτες ή χρήστες στους ειδικούς χώρους για διάλυση.

12 Σε αντίθετη περίπτωση: α. Η στάθμευση τροχόσπιτων, βαρκών (μακροχρόνια ή μη) θεωρείται κατάληψη κοινόχρηστου χώρου και ισχύουν οι νόμιμες διατάξεις για την κατάληψη κοινόχρηστων χώρων, β. Εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις της απομάκρυνσης για όσα οχήματα ή μηχανήματα δεν έχουν πινακίδες κυκλοφορίας. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο από 100 έως 600. ΑΡΘΡΟ 21 - Οικοδομικές εργασίες Οι υπεύθυνοι γενικά οικοδομικών εργασιών οφείλουν να διατηρούν το εργοτάξιο και γενικά τους χώρους εργασιών καθώς και τους γύρω χώρους καθαρούς και να αποκαθιστούν την καθαριότητα κάθε φορά. Κατάληψη πεζοδρομίου με οικοδομικά υλικά επιτρέπεται μόνο με άδεια της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου σε προσδιορισμένο τόπο και για καθορισμένο χρονικό διάστημα μετά από καταβολή ειδικού τέλους. Πρέπει να λαμβάνεται πρόνοια ώστε τα υλικά αυτά να μη ρυπαίνουν το χώρο, να μην παρακωλύουν την διέλευση οχημάτων και πεζών και να μην δημιουργούν κινδύνους πρόκλησης ατυχημάτων. Στη χορηγούμενη από το Δήμο άδεια κατάληψης πεζοδρομίου ή κοινοχρήστου χώρου (κοινόχρηστος χώρος θεωρείται και η πρασιά όταν είναι ενιαία με το πεζοδρόμιο) πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται τα αναγκαία προστατευτικά μέτρα (κάλυψη με λαμαρίνα, νάιλον κ.λ.π.), που πρέπει να λάβει ο αιτών ώστε να αποφεύγεται κάθε κίνδυνος διασκορπισμού τους. Στους παραβάτες αυτής της διάταξης επιβάλλεται πρόστιμο που θα ισούται με το τέλος χρήσης του χώρου προσαυξημένο έως και 200%. ΑΡΘΡΟ 22 - Διαφημιστικές πινακίδες Απαγορεύεται η τοποθέτηση κάθε είδους πινακίδων ή σημάτων (διαφημιστικών, ενδεικτικών κ.λ.π.) σε κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς χώρους (δρόμους, πλατείες, πεζοδρόμια, περιφράξεις, προσόψεις και τοίχους οικοδομών εντός κήπων ή οικοπέδων, επί των δένδρων κ.λ.π.). Επιτρέπεται μόνο σε ειδικούς χώρους που ορίζει ο Δήμος και μόνο κατόπιν αδείας του καθώς και σε όσες περιπτώσεις ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία. Σε αντίθετη περίπτωση θα αφαιρούνται αμέσως από τα αρμόδια όργανα του Δήμου, άνευ αποζημιώσεως των ενδιαφερομένων και επιβάλλεται πρόστιμο από 100 έως 600. Η διαφήμιση των επιχειρήσεων θα μπορεί να γίνεται μέσω αφισών οι οποίες θα επικολλώνται μόνο στα ειδικά ταμπλό του Δήμου, πάντοτε μετά από σχετική άδεια. Επίσης απαγορεύεται η τοποθέτηση ενδεικτικών πινακίδων που διαφημίζουν την διεύθυνση επαγγελματικού χώρου καθώς και η επικόλληση αφισών σε κολώνες Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., σε κάδους απορριμμάτων, δημόσια κτίρια κλπ. Η μη τήρηση της διάταξης αυτής επιφέρει πρόστιμο από 100 έως Απαγορεύεται η διαφήμιση προϊόντων ή υπηρεσιών ή επαγγελματιών με ρίψη εντύπων, (φέιγ- βολάν). Η μη τήρηση της διάταξης αυτής επιφέρει πρόστιμο από 100 έως 300 τόσο σε αυτόν που κάνει την παράβαση (διανομή) όσο και σε αυτόν που διαφημίζεται, ισόποσα. Οι διαφημιστικές πινακίδες των επαγγελματιών θα πρέπει να έχουν τις προδιαγραφές που ορίζονται από τον Νόμο. Αρμόδια για διευκρινίσεις είναι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. Η μη τήρηση της διάταξης αυτής συνεπάγεται αποξήλωση των πινακίδων και επιβολή προστίμου από 300 έως 1500.

13 Ρύπανση από εμπορικές αφίσες, σπρέι, αεροπανό επιφέρει πρόστιμο από 300 έως 3000 τόσο σε αυτόν που κάνει την παράβαση (επικόλληση, ανάρτηση) όσο και σε αυτόν που διαφημίζεται, ισόποσα. ΑΡΘΡΟ 23 - Πρόστιμα παραβάσεων κανονισμού καθαριότητας Για κάθε παράβαση θα επιβάλλονται από το Δήμο πρόστιμα τα οποία σε περίπτωση υποτροπής, διπλασιάζονται και πάντα μπορούν να αναπροσαρμόζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από σχετική απόφασή του. Τα πρόστιμα που προβλέπονται είναι όσα αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος κανονισμού καθώς και τα παρακάτω : 1. α) Ρύπανση τοίχων δημοσίων κτιρίων, μνημείων, ιστορικών χώρων, δημοτικών και ιδιωτικών χώρων, και οικοπέδων. Η παράβαση της διάταξης αυτής επιφέρει πρόστιμο από 100 έως 600. β) Ρύπανση πεζοδρομίων, δρόμων, πλατειών, κοινοχρήστων χώρων, από άχρηστα αντικείμενα, λάδια, πετρέλαια, κ.λ.π. επιφέρει πρόστιμο από 200 έως Μη τοποθέτηση των απορριμμάτων σε σακούλες ή τοποθέτηση μη οικιακών απορριμμάτων στους κάδους, επιφέρει πρόστιμο από 50 έως Κατάληψη κοινοχρήστων χώρων από πλανόδιους που δεν έχουν άδεια επιφέρει πρόστιμο από 200 έως Στα φορτηγά αυτοκίνητα Ι.Χ. ή Δ.Χ. θα φορτώνεται τέτοια η ποσότητα αδρανών υλικών που αναγράφεται στην άδεια της Υπηρεσίας Συγκοινωνιών για να αποφεύγεται η διάχυση κατά την πορεία τους. Τα υλικά θα έχουν καταβραχεί και κατά τη μεταφορά τους θα έχουν σκεπαστεί. Η παράβαση της διάταξης αυτής επιφέρει πρόστιμο 300 και εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΚΟΚ. 5. Τα φορτηγά αυτοκίνητα Ι.Χ. ή Δ.Χ. μεταφοράς υλικών θα πλένονται μόνο σε ειδικούς εγκεκριμένους χώρους (πλυντήρια). Η παράβαση της διάταξης αυτής επιφέρει πρόστιμο Απόρριψη μπαζών εντός οικοπέδων επιφέρει πρόστιμο από 100 έως Τοποθέτηση χωρίς άδεια Διαφημιστικών σημάτων κ.λ.π. σε οποιοδήποτε χώρο επιφέρει πρόστιμο από 100 έως Παράνομες συνδέσεις ομβρίων και ακαθάρτων υδάτων με κοινόχρηστους χώρους επιφέρει πρόστιμο Ρίψη ακαθάρτων υδάτων (πλυντηρίων - βόθρων - σαπουνόνερα) σε κοινόχρηστους χώρους επιφέρει πρόστιμο από 100 έως 600. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΡΘΡΟ 24 Ο κανονισμός αυτός αφορά κάθε είδους εργασίες οικοδομής (νέες οικοδομές, πρόσθετες επισκευές) που εκτελούνται στα διοικητικά όρια του Δήμου και κάθε εργασία οργανισμού κοινής ωφέλειας (ΟΚΩ). ΑΡΘΡΟ 25 Σε κάθε οικοδομική εργασία που γίνεται, θα πρέπει στο χώρο του εργοταξίου να υπάρχει: α) αντίγραφο της οικοδομικής αδείας, θεωρημένο από την Αστυνομία, β) πινακίδα που προβλέπεται από τον Νόμο με τον αριθμό της αδείας και την ημερομηνία εκδόσεως της, γ) άδεια καταλήψεως κοινόχρηστου χώρου (πεζοδρομίου οδοστρώματος) που χορηγείται από τον Δήμο.

14 ΑΡΘΡΟ 26 Σε περίπτωση που ζητηθούν από την υπηρεσία του Δήμου τα έντυπα του προηγούμενου άρθρου, θα πρέπει να προσκομίζονται από τον ιδιοκτήτη - κατασκευαστή για να μπορεί να γίνει έλεγχος όσον αφορά την κατάληψη Κ/Χ. ΑΡΘΡΟ 27 Η μη τήρηση των άρθρων 25 και 26 συνεπάγεται πέρα από την επιβολή προστίμων από 100 έως 1500 την κίνηση από τον Δήμο διαδικασίας διακοπής των εργασιών. ΑΡΘΡΟ 28 Πριν από την έναρξη των οικοδομικών εργασιών, οι ιδιοκτήτες ή οι κατασκευαστές και οι οργανισμοί κοινής ωφελείας ανάλογα, πρέπει να εφοδιάζονται από τον Δήμο με άδεια κατάληψης πεζοδρομίου - οδοστρώματος, καταβάλλοντος το αντίστοιχο τέλος ανά τετραγωνικό μέτρο. Σε περίπτωση που δεν πρόκειται να γίνει κατάληψη του πεζοδρομίου, οφείλουν να υποβάλλουν ανάλογη υπεύθυνη δήλωση. ΑΡΘΡΟ 29 Ο χώρος που εκτελούνται οι οικοδομικές εργασίες θα πρέπει να είναι περιφραγμένος. Οι ιδιωτικοί χώροι που δεν είναι περιφραγμένοι (πρασιά) λαμβάνονται ως προέκταση κοινοχρήστου χώρου (πεζοδρόμιο) και χρεώνονται κι αυτοί σαν κατάληψη πεζοδρομίου. Επίσης πρέπει να υπάρχει πινακίδα που να απαγορεύει την είσοδο στους μη έχοντες εργασία και σε περίπτωση καταλήψεως πεζοδρομίου ή οδοστρώματος πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την προστασία πεζών και οχημάτων. Τα αδρανή υλικά που βρίσκονται επί του πεζοδρομίου πρέπει να εγκιβωτίζονται με μέσα προστασίας (μαδέρια, τσιμεντόλιθους κ.λ.π.) για την αποφυγή της διασποράς τους από νερά ή οποιαδήποτε άλλη αιτία. Τα ελαφρά υλικά που παρασύρονται από τον αέρα (άμμος, μαρμαρόσκονη, μπάζα κ.λ.π.) θα πρέπει να καταβρέχονται συχνά. Κατάβρεγμα επιβάλλεται επίσης κατά την διάρκεια κατεδαφίσεων ή εκσκαφών. Κατά τις βραδινές ώρες πρέπει να τοποθετείται προειδοποιητικό ανακλαστικό σήμα ότι εκτελούνται έργα και να υπάρχει επαρκής φωτισμός για την αποφυγή ατυχημάτων. Οι υποχρεώσεις αυτές αφορούν και τους ιδιώτες εργολήπτες που προβαίνουν σε κατασκευή, ανακαίνιση, τροποποίηση ή κατεδάφιση οικοδομών οποιασδήποτε μορφής μονοκατοικιών, καταστημάτων ή πολυκατοικιών με την υποχρέωση να τοποθετούν προστατευτικά περιζώματα και λινάτσες. Οι ιδιώτες εργολήπτες οφείλουν να προμηθεύονται από τον Δήμο ένα συνοπτικό φυλλάδιο στο οποίο θα περιέχονται όλα τα σχετικά άρθρα του Κανονισμού Καθαριότητας, έτσι ώστε να γνωρίζουν επακριβώς τις υποχρεώσεις τους και τις αντίστοιχες συνέπειες (πρόστιμα κ.λ.π.) σε περίπτωση μη συμμόρφωσής τους σε αυτές. Μπάζα επί κοινοχρήστων χώρων που παραμένουν πλέον του τριημέρου θεωρείται ότι καταλαμβάνουν δημόσιο χώρο και επιβάλλεται το σχετικό τέλος. Επιπλέον απομακρύνονται από τον Δήμο και ο υπόχρεος καταβάλλει την δαπάνη απομάκρυνσης και λοιπές δαπάνες και πρόστιμα που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό. Απαγορεύεται αυστηρά η εναπόθεση επικίνδυνων υλικών (π.χ. ασβέστης) εάν δεν είναι περιφραγμένα και δεν σκεπάζονται μετά το πέρας της εργασίας. Για κάθε παράβαση των ανωτέρω επιβάλλεται πρόστιμο από 100 έως 600.

15 ΑΡΘΡΟ 30 Τα στερεά κινητά υλικά που χρησιμοποιούνται κατά την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών πρέπει να είναι κατά τρόπο ασφαλή στερεωμένα για την πρόληψη ατυχήματος, τα δε περιφράγματα για τον ίδιο λόγο πρέπει να είναι πλήρη και ασφαλή. Για τους ίδιους λόγους επιβάλλεται η σήμανση με σχετικές αντανακλαστικές πινακίδες και η τοποθέτηση ασπροκόκκινης ταινίας όταν καταλαμβάνεται μέρος οδοστρώματος καθώς και η φωτεινή σήμανση κατά την νύχτα. Για κάθε παράβαση των ανωτέρω επιβάλλεται πρόστιμο από 100 έως 600. ΑΡΘΡΟ 31 Στις περιπτώσεις εκτέλεσης εργασιών από Οργανισμό Κοινής Ωφελείας (Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η., Δ.Ε.Υ.Α., κ.λ.π.), καθώς και από ιδιώτες εργολήπτες για συντήρηση, επισκευή δικτύων ή Σύνδεση νέων παροχών, επιβάλλεται η τήρηση των διατάξεων που προβλέπονται από τους Νόμους περί εκτελέσεως Δημοσίων Έργων (σημάνσεις κ.λ.π.). Συγκεκριμένα θα πρέπει να περιφράζεται ασφαλώς ο χώρος εργοταξίου με τα εναποτεθέντα υλικά και κατά τις βραδινές ώρες πρέπει να τοποθετείται προειδοποιητικό ανακλαστικό σήμα ότι εκτελούνται έργα και να υπάρχει επαρκής φωτισμός για την αποφυγή ατυχημάτων. Οι υποχρεώσεις αυτές αφορούν και τους ιδιώτες εργολήπτες που προβαίνουν σε κατασκευή, ανακαίνιση, τροποποίηση ή κατεδάφιση οικοδομών οποιασδήποτε μορφής μονοκατοικιών, καταστημάτων ή πολυκατοικιών με την υποχρέωση να τοποθετούν προστατευτικά περιζώματα και λινάτσες. Οι ιδιώτες εργολήπτες οφείλουν να προμηθεύονται από τον Δήμο ένα συνοπτικό φυλλάδιο στο οποίο θα περιέχονται όλα τα σχετικά άρθρα του Κανονισμού Καθαριότητας, έτσι ώστε να γνωρίζουν επακριβώς τις υποχρεώσεις τους και τις αντίστοιχες συνέπειες (πρόστιμα κ.λ.π.) σε περίπτωση μη συμμόρφωσής τους σε αυτές. Οι εργασίες των παραπάνω Οργανισμών θα ξεκινούν μετά από ειδική άδεια της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία θα εκδίδεται μόνο μετά από προσκόμιση σχετικής εγγυητικής επιστολής Τράπεζας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η εγγυητική επιστολή θα επιστρέφεται μόνο μετά από τον έλεγχο του Δήμου και την διαπίστωση της επαναφοράς του οδοστρώματος ή του πεζοδρομίου στην αρχική του κατάσταση και αφού έχουν απομακρυνθεί προϊόντα εκσκαφής και λοιπά άχρηστα υλικά. Στους παραβάτες θα επιβάλλεται πρόστιμο από 100 έως 1500 και κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής. Οι οργανισμοί υποχρεούνται να εφαρμόζουν τα αναφερόμενα στα άρθρα 29 και 30 του παρόντος κανονισμού, αναφορικά με τα αδρανή υλικά και τα προϊόντα εκσκαφών. Καθημερινά μετά το πέρας των εργασιών υποχρεούνται να καθαρίζουν το οδόστρωμα και το πεζοδρόμιο με ειδικό πιεστικό μηχάνημα. ΑΡΘΡΟ 32 Απαγορεύεται το κόψιμο δένδρων, εκτός εκείνων που φαίνονται στο σχετικό εγκεκριμένο διάγραμμα της πολεοδομίας και επιβάλλεται η προφύλαξη των υπαρχόντων δένδρων. Κόψιμο δένδρων πέρα από τα εγκεκριμένα ή η καθ οιονδήποτε τρόπο καταστροφή των, τιμωρείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί αστικού πρασίνου καθώς και τις δασικές διατάξεις αναλόγως και συγχρόνως και ο Δήμος θα επιβάλλει πρόστιμο από 100 έως 600 ανά δένδρο.

16 ΑΡΘΡΟ 33 Κατά την διάρκεια των οικοδομικών εργασιών ή των χωματουργικών έργων κυρίως, απαγορεύεται η κυκλοφορία μηχανημάτων με ερπύστριες στους δρόμους του Δήμου, για την αποφυγή φθορών στο οδόστρωμα και τα πεζοδρόμια. Απαγορεύεται επίσης η δημιουργία ράμπας έξω από οικόπεδα ή αγροκτήματα ή αγροτεμάχια για φόρτωση-εκφόρτωση των μηχανημάτων έργων. Για κάθε παράβαση των ανωτέρω επιβάλλεται πρόστιμο από 100 έως ΑΡΘΡΟ 34 Όλες οι εργασίες θα πρέπει να γίνονται μέσα στο επιτρεπόμενο ωράριο εργασίας, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. Για κάθε παράβαση των ανωτέρω επιβάλλεται πρόστιμο από 100 έως 600. ΑΡΘΡΟ 35 Μετά την ολοκλήρωση των οικοδομικών εργασιών και της διαμορφώσεως του περιβάλλοντος χώρου, οι υπεύθυνοι θα πρέπει: α) Να κάνουν τελικό καθαρισμό του τμήματος του δρόμου που βρίσκεται μπροστά από την οικοδομή και να αποκαθιστούν κάθε ζημιά που έκαναν στο οδόστρωμα, τα κράσπεδα, τα πεζοδρόμια και την δενδροφύτευση του δρόμου. β) Να το γνωστοποιήσουν εγγράφως στο Δήμο ο οποίος υποχρεούται μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες να διαπιστώσει την καλή κατάσταση του δρόμου και του πεζοδρομίου, την φύτευση των καταστραφέντων δένδρων με αντίστοιχου μεγέθους ίδια δένδρα κ.λ.π. Στους παραβάτες επιβάλλεται κατά περίπτωση πρόστιμο από 150 έως ΑΡΘΡΟ 36 Τα προϊόντα και τα διάφορα μπάζα από τις οικοδομές καθώς και τα άχρηστα υλικά, θα πρέπει να μεταφέρονται από τους ιδιοκτήτες της οικοδομής σε επιτρεπόμενους χώρους αποθήκευσης και λοιπών διεργασιών. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο από 300 έως ΑΡΘΡΟ 37 Κατά την μεταφορά του σκυροδέματος θα πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα ώστε να μη σκορπίζεται (χύνεται) σκυρόδεμα από το όχημα μεταφοράς (βαρέλες) στους δρόμους. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο από 100 έως 600. Σε παράνομη απόρριψη ετοίμου σκυροδέματος επιβάλλεται πρόστιμο από 100 έως 600. Οι παραβάτες (οδηγοί και εταιρείες σκυροδέματος από κοινού) υποχρεούνται να αποκαταστήσουν τους κοινοχρήστους χώρους (δρόμους κ.λ.π.) που έχουν καταστραφεί. ΑΡΘΡΟ 38 Απαγορεύεται ο καθαρισμός (πλύσιμο) των αυτοκινήτων μεταφοράς σκυροδέματος (βαρέλες) μέσα στους δρόμους του Δήμου καθώς και σε κοινόχρηστους χώρους ή ιδιωτικά οικόπεδα αλλά μόνο στο χώρο των εργοστασίων παραγωγής σκυροδέματος. Η παράβαση αυτή συνεπάγεται πρόστιμο από 200 έως 600.

17 ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΘΡΟ 39 Για να διατηρηθεί το πράσινο της περιοχής, συνιστάται σε όλους όσους οικοδομούν ή κατασκευάζουν έργο στον περιβάλλοντα χώρο, να φυτεύουν δένδρα ή να διαμορφώνουν τον ακάλυπτο χώρο τους (κήπο) με κατάλληλα φυτά, ώστε να διατηρείται και να βελτιώνεται το υπάρχον φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Οι κάτοικοι έχουν υποχρέωση να προστατεύουν με κάθε πρόσφορο μέτρο και ενέργεια τα δένδρα που έχει φυτέψει ο Δήμος μπροστά από τις οικοδομές που διαμένουν. ΑΡΘΡΟ 40 Προκειμένου να γίνεται χωρίς εμπόδια ο καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση οποιασδήποτε κατασκευής, μόνιμης ή παροδικής, εντός του παραχωρημένου προς χρήση κοινοχρήστου χώρου, χωρίς την άδεια του Δήμου. Επίσης δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση επί των πεζοδρόμων και πλατειών οποιουδήποτε αντικειμένου (π.χ. ζαρντινιέρες, διαφημιστικές πινακίδες, φωτιστικά σώματα, στάντ κ.λ.π), χωρίς την άδεια του Δήμου. Οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων υποχρεούνται να τηρούν το τυχόν καθοριζόμενο από την Υπηρεσία του Δήμου ωράριο ανάπτυξης και απόσυρσης των τραπεζοκαθισμάτων, ώστε να διενεργείται η καθαριότητα και η συλλογή των απορριμμάτων. Οι ιδιοκτήτες καταστημάτων είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου. Δεν επιτρέπεται για οποιοδήποτε λόγο η εναπόθεση στα πεζοδρόμια και τα καταστρώματα του δρόμου, αντικειμένων σχετικών με το εμπόριο των καταστημάτων (π.χ. καφάσια φρούτων ή λαχανικών, κιβώτια ποτών, χαρτοκιβώτια, σταντ, εμπόδια κ.λ.π.). Για όσους παραβαίνουν τη διάταξη αυτή θα επιβάλλεται πρόστιμο 300. Εάν η παράβαση συνεχίζεται το πρόστιμο διπλασιάζεται και ο Δήμος με τις Υπηρεσίες του αποσύρει κάθε μορφής εμπόδια ως άχρηστα αντικείμενα. Δεν επιτρέπεται σε καμιά περίπτωση να επεκτείνονται οι εργασίες καταστημάτων ή συνεργείων στα πεζοδρόμια ή στα καταστρώματα των δρόμων (π.χ. συνεργεία αυτοκινήτων, συναρμολόγηση επίπλων ή βαφεία κλπ). Για όσους παραβαίνουν τη διάταξη αυτή θα επιβάλλεται πρόστιμο από 300 έως 600. Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν κατόπιν αδείας δημοτικούς και κοινοχρήστους χώρους οφείλουν να διατηρούν διαρκώς τους χώρους αυτούς καθαρούς με δικά τους μέσα και με δικά τους καλαίσθητα δοχεία. Για όσους παραβαίνουν τη διάταξη αυτή θα επιβάλλεται πρόστιμο 300. Είναι υποχρεωτική η περισυλλογή και παράδοση σε ειδικές εταιρείες περισυλλογής χρησιμοποιημένων λαδιών -λιπαντικών αυτοκινήτων. Δεν επιτρέπεται η απόρριψη αυτών στις σχάρες του δικτύου ομβρίων. Επίσης είναι υποχρεωτική η περισυλλογή και παράδοση σε ειδικές εταιρείες περισυλλογής παλαιών ελαστικών και μπαταριών αυτοκινήτων. Η μη τήρηση των ανωτέρω σημαίνει επιβολή προστίμου 300. Απομακρύνονται συγκεκριμένοι κάδοι που εμποδίζουν επί της ΠΕΟΑΚ και επί της παραλιακής οδού Σαρωνικού στους Αγίους Θεοδώρους. Οι κάδοι διακρίνονται σε δύο (2) κατηγορίες: πράσινοι και μπλε. Στους πράσινους εναποτίθενται τα αστικά-σύμμεικτα απορρίμματα ενώ στους μπλε τα ανακυκλώσιμα (υλικά από χαρτί, ξύλο, γυαλί, μέταλλο κλπ ).

18 Ο Δήμος μπορεί να καθορίσει υποκατηγορίες μπλε κάδων, ανάλογα με την κατηγορία των ανακυκλώσιμων υλικών. Στην Περίπτωση που δημιουργηθούν-καθοριστούν πράσινα σημεία ανακύκλωσης υλικών σε όλο το Δήμο, τότε υποχρεούνται οι δημότες κάτοικοι να εναποθέτουν τ ανακυκλώσιμα απορρίμματα τους στα σημεία αυτά. ΕΛΕΓΧΟΣ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΙΣΧΥΣ ΑΡΘΡΟ 41 Ο έλεγχος και η τήρηση των διατάξεων του Κανονισμού Καθαριότητας γίνεται από την Δημοτική Αστυνομία σε συνεργασία με την αντίστοιχη Δημοτική Υπηρεσία όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο καθώς και με κάθε εξουσιοδοτημένο, για το λόγο αυτό, Δημοτικό Υπάλληλο. Το Δ.Σ. μπορεί να επιβραβεύει με κάθε νόμιμο τρόπο ενέργειες πολιτών και φορέων που βελτιώνουν την εικόνα της καθαριότητας και του περιβάλλοντος. ΑΡΘΡΟ 42 Το πρόστιμο επιβάλλεται από την αρμόδια Υπηρεσία (Δημοτική Αστυνομία) ή από Δημοτικό Υπάλληλο, οριζόμενο για τον συγκεκριμένο σκοπό. Το ύψος του προστίμου είναι ανάλογο με το είδος της προσβολής και την ένταση της ρύπανσης καθώς και την επαναληψιμότητα της παράβασης. Κοινοποιείται εγγράφως και με απόδειξη στους παραβάτες, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να προσέλθουν στο ταμείο του Δήμου για να το πληρώσουν. Καθορίζεται περιθώριο τριών (3) εργάσιμων ημερών για υποβολή ενστάσεων από δημότες-κατοίκους στους οποίους έχει υποβληθεί πρόστιμο και δίνεται η δυνατότητα μείωσης του επιβληθέντος προστίμου κατά 50% σε περίπτωση εξόφλησης του εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επιβολή του ή από την κοινοποίηση της απόφασης της αρμόδιας επιτροπής εξέτασης της τυχόν υποβληθείσας ένστασης. Σε περίπτωση που δεν πληρωθούν τα παραπάνω επιβαλλόμενα πρόστιμα, θα βεβαιώνονται από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, σύμφωνα με τον κώδικα είσπραξης δημοσίων εσόδων ΑΡΘΡΟ 43 Συστήνεται τριμελή Επιτροπή, αποτελούμενη από έναν αιρετό, που ορίζεται από το Δ.Σ. και δύο υπαλλήλους, που ορίζονται από τον κ. Δήμαρχο για την εκδίκαση των ενστάσεων επί των επιβληθέντων προστίμων, καθώς και την εξέταση των αιτήσεων ή προτάσεων αλλαγής θέσεων κάδων. Εκτός από τα τακτικά μέλη ορίζονται στην εν λόγω Επιτροπή και αναπληρωματικά. ΑΡΘΡΟ 44 Ο παρών Κανονισμός αποτελεί Κανονιστική Πράξη και ισχύει από την ημέρα ψήφισής του. Το πρόστιμο επιβάλλεται από την αρμόδια Υπηρεσία (Δημοτική Αστυνομία) ή από Δημοτικό Υπάλληλο, οριζόμενο για τον συγκεκριμένο σκοπό. Κοινοποιείται εγγράφως και με απόδειξη στους παραβάτες, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες μέρες να προσέλθουν στο ταμείο του Δήμου για να το πληρώσουν και σύμφωνα με τις οριζόμενες προθεσμίες του άρθρου 42. Σε περίπτωση που δεν πληρωθούν τα παραπάνω επιβαλλόμενα πρόστιμα, θα βεβαιώνονται από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, σύμφωνα με τον κώδικα είσπραξης δημοσίων εσόδων.

19 Τροποποίηση των διατάξεων του Κανονισμού, πραγματοποιείται από το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από τη μεταβολή των βασικών νομοθετικών διατάξεων, των τοπικών κανονιστικών διατάξεων ή μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου. Κάθε νέα υπουργική διάταξη - Νόμος, θα συμπληρώνει τον Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου. Με τη λήψη της παρούσας Απόφασης παύει να ισχύει οποιαδήποτε άλλη προγενέστερη όμοια Απόφαση. Με επόμενες Αποφάσεις θα συγκροτηθεί η επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 43 του παρόντος κανονισμού. Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 230/2013. Ο Πρόεδρος ( Επονται υπογραφές ) Ακριβές Αντίγραφο Λουτράκι 5 Αυγούστου Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

Κανονισμός Καθαριότητας. Δήμου Ευρώτα

Κανονισμός Καθαριότητας. Δήμου Ευρώτα Κανονισμός Καθαριότητας Δήμου Ευρώτα σκέψου πράσινα Μήνυμα Δημάρχου Δήμου Ευρώτα Ιωάννη Γρυπιώτη Η καθαριότητα αποτελεί τα ύψιστο αγαθό και πρωταρχικό καθήκον όλων των πολιτών. Ο Δήμος οφείλει να καταβάλλει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΔΙΑΘΕΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1. Τοποθέτηση απορριμμάτων έξω από κάδους ή εναπόθεση απορριμμάτων χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 1 της 23 ης Ιανουαρίου 2012 Αριθμός Απόφασης 8

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 1 της 23 ης Ιανουαρίου 2012 Αριθμός Απόφασης 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 1 της 23 ης Ιανουαρίου 2012 Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 28 της 26 ης Σεπτεμβρίου 2013 Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 18 της 26 ης Ιουνίου 2012

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 18 της 26 ης Ιουνίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 18 της 26 ης Ιουνίου 2012 Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ Η καθαριότητα της πόλης και η προστασία του περιβάλλοντος είναι κοινωνικά αγαθά που επιτυγχάνονται µε την συνεχή συνεργασία των πολιτών κατοίκων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΑΧΙΑ. καθαρή. για μια. πόλη. Δήμος Βύρωνα. Ο Βύρωνας αλλάζει κι εμείς οι επιχειρηματίες συμμετέχουμε!

ΣΥΜΜΑΧΙΑ. καθαρή. για μια. πόλη. Δήμος Βύρωνα. Ο Βύρωνας αλλάζει κι εμείς οι επιχειρηματίες συμμετέχουμε! ΣΥΜΜΑΧΙΑ για μια καθαρή πόλη Δήμος Βύρωνα Ο Βύρωνας αλλάζει κι εμείς οι επιχειρηματίες συμμετέχουμε! Το να κάνουμε την πόλη μας κάθε μέρα πιο όμορφη και πιο ανθρώπινη είναι για εμάς προτεραιότητα. Για

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Καθαριότητας ήµου Άνδρου

Κανονισµός Καθαριότητας ήµου Άνδρου Κανονισµός Καθαριότητας ήµου Άνδρου Άρθρο 79 του ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (N.3463/06) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ Η καθαριότητα της πόλης και η προστασία του περιβάλλοντος είναι κοινωνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1 Η καθαριότητα της πόλης και των Δημοτικών Διαμερισμάτων (ΔΔ)

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Το Δημοτικό Συμβούλιο Αλίμου, αφού έλαβε υπόψη του: - Το άρθρο 102 του Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ HM: 08/04/2016 19:12:15. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού

ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού Η καθαριότητα της πόλης και η προστασία του περιβάλλοντος είναι κοινωνικά αγαθά και επιτυγχάνονται με τη συνεχή συνεργασία πολιτών -

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 16 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 16 η )

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 16 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 16 η ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 16 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Το περιβάλλον, η καθαριότητα και η καθημερινή λειτουργία των μεγάλων πόλεων, επιβαρύνονται από την κατασπατάληση πλουτοπαραγωγικών πηγών,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η προστασία του περιβάλλοντος είναι υπόθεση όλων των πολιτών και αποτελεί προτεραιότητα στη δράση της δημοτικής αρχής. Η καθαριότητα της πόλης είναι βασική προϋπόθεση για

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 4º της 26 ης Φεβρουαρίου Αριθμός Απόφασης 49

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 4º της 26 ης Φεβρουαρίου Αριθμός Απόφασης 49 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 4º της 26 ης Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ (ΣΕΠ. ΔΕΚ 6) με την εφαρμογή μικτών κλιμακίων ελέγχων. ΕΤΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΛΗ Α Ν Τ Ι Δ Η Μ Α Ρ Χ Ι Α ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΛΗ Α Ν Τ Ι Δ Η Μ Α Ρ Χ Ι Α ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Α Ν Τ Ι Δ Η Μ Α Ρ Χ Ι Α ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΛΗ Α Ν Τ Ι Δ Η Μ Α Ρ Χ Ι Α ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Η προστασία του περιβάλλοντος είναι υπόθεση όλων των πολιτών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΑΧΙΑ. καθαρή. για μια. πόλη. Δήμος Βύρωνα. Ο Βύρωνας αλλάζει κι εμείς οι κάτοικοι συμμετέχουμε!

ΣΥΜΜΑΧΙΑ. καθαρή. για μια. πόλη. Δήμος Βύρωνα. Ο Βύρωνας αλλάζει κι εμείς οι κάτοικοι συμμετέχουμε! ΣΥΜΜΑΧΙΑ για μια καθαρή πόλη Δήμος Βύρωνα Ο Βύρωνας αλλάζει κι εμείς οι κάτοικοι συμμετέχουμε! Το να κάνουμε την πόλη μας κάθε μέρα πιο όμορφη και πιο ανθρώπινη είναι για εμάς προτεραιότητα. Για να είναι

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. απόφασης 360/2003 (όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις υπ αριθ. 277/2004 & 356/2005 ΑΔΣ)

Αρ. απόφασης 360/2003 (όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις υπ αριθ. 277/2004 & 356/2005 ΑΔΣ) Kανονισμός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. απόφασης 360/2003 (όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις υπ αριθ. 277/2004 & 356/2005 ΑΔΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ HM: 09/05/2016 14:37:51. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 11 της 25 ης Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2003 1 Αγαπητοί Συνδημότες Συμπολίτες, Ο Κανονισμός Καθαριότητας Περιβάλλοντος που έχετε στα χέρια

Διαβάστε περισσότερα

HM: 06/10/ :55:56.

HM: 06/10/ :55:56. HM: 06/10/2015 12:55:56. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Από το πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 17º της 23 ης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθμ. 7 της 9 ης Μαρτίου 2016

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθμ. 7 της 9 ης Μαρτίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθμ. 7 της 9 ης Μαρτίου 2016 Αριθμός Απόφασης 69

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ Α. Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ Κ Α Ι Ε Ν Ν Ο Ι Ε Σ ΑΡΘΡΟ 1ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ Αντικείµενο του παρόντος Κανονισµού είναι: 1) Η τήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ IΩΑΝΝΙΤΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 35/2015) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ IΩΑΝΝΙΤΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 35/2015) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ IΩΑΝΝΙΤΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 35/2015) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ & ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1: Σκοπός - Αντικείμενο Άρθρο 2: Ισχύς - Αρμόδιοι για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 15/11/2011 συνεδρίασης ΔΣ της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 15/11/2011 συνεδρίασης ΔΣ της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 31/10/2011 Συνεδρίαση 15 η της 15/11/211 Αρ. Απόφασης 41/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 15/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα 11 ο «Εγκριση Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου ΑΡ.ΑΠΟΦ. 262/2011 Δελφών ως προς το σκέλος των επιβαλλόμενων προστίμων»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα 11 ο «Εγκριση Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου ΑΡ.ΑΠΟΦ. 262/2011 Δελφών ως προς το σκέλος των επιβαλλόμενων προστίμων» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα 11 ο «Εγκριση Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου ΑΡ.ΑΠΟΦ. 262/2011 Δελφών ως προς το σκέλος των επιβαλλόμενων προστίμων» Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Αντιδήμαρχος κ. Ταγκαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 24/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 24/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 24/2013 ΘΕΜΑ 6 o : Γνωμοδότηση περί αναπροσαρμογής ή μη τέλους Νεκροταφείου για το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Άρθρο 1. Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού

ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Άρθρο 1. Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού Γενικές διατάξεις και έννοιες Η καθαριότητα του Δήμου και η προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπώ το περιβάλλον γι αυτό προστατεύω συντηρώ ανακυκλώνω ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Αγαπώ το περιβάλλον γι αυτό προστατεύω συντηρώ ανακυκλώνω ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αγαπώ το περιβάλλον γι αυτό προστατεύω συντηρώ ανακυκλώνω ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Φίλες και φίλοι, Όπως έχετε διαπιστώσει, το Ίλιον είναι µια όµορφη, νοικοκυρεµένη και καθαρή πόλη. Κατανοώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γενικές διατάξεις και έννοιες Άρθρο 1 Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Η καθαριότητα της πόλης και η προστασία του περιβάλλοντος είναι κοινωνικά αγαθά και επιτυγχάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΨΑΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΨΑΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΨΑΡΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Περιεχόμενο κανονισμού Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αρχές και στόχοι Γενικές διατάξεις και έννοιες (Άρθρα 1 έως 3) Υποχρεώσεις του Δήμου (Άρθρα 4 έως 6) Υποχρεώσεις των κατοίκων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΣ & ΣΤΟΧΟΙ Κεφάλαιο Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο Κανονισμού ΑΡΘΡΟ 2 Αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αρχές και στόχοι Γενικές διατάξεις και έννοιες (Άρθρα 1 έως 3) Υποχρεώσεις του Δήμου (Άρθρα 4 έως 6) Υποχρεώσεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γενικές διατάξεις και έννοιες Άρθρο 1 Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού: Η καθαριότητα των χωριών του ήµου Βόλβης και η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Αποφ.: 115/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Αποφ.: 115/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Αποφ.: 115/2015 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 06/05-05-2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη κανονιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ. 2/2012 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλβης Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Από το πρακτικό της αριθ. 2/2012 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλβης Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 2/2012 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλβης Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΔΑ: Β44ΕΩ9Ω-ΕΝΙ Αριθ. Αποφάσεως 105/2012 Π ε ρ ί λ η ψ η Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 106/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 106/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 106/2012 ΘΕΜΑ 7 ο έκτακτο : Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας ειδών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου - Περαχώρας αριθ. 5 της 16ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου - Περαχώρας αριθ. 5 της 16ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 HM: 21/03/2016 15:28:42. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Από την παρούσα συνεδρίαση απουσίαζε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Πισίων κ. Γκίκας Ιωάννης, αν και κλήθηκε νόμιμα.

Από την παρούσα συνεδρίαση απουσίαζε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Πισίων κ. Γκίκας Ιωάννης, αν και κλήθηκε νόμιμα. HM1: 0/10/015 16:13:4. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 17 της 3 ης

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές και στόχοι... σελ.1. Γενικές διατάξεις και έννοιες...σελ.3. Υποχρεώσεις του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας...σελ.5. Υποχρεώσεις πολιτών...σελ.

Γενικές αρχές και στόχοι... σελ.1. Γενικές διατάξεις και έννοιες...σελ.3. Υποχρεώσεις του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας...σελ.5. Υποχρεώσεις πολιτών...σελ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ Πίνακας περιεχομένων Κεφάλαιο Α Κεφάλαιο Β Κεφάλαιο Γ Κεφάλαιο Δ Κεφάλαιο Ε Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 - Αντικείμενο του κανονισμού ΑΡΘΡΟ 2 - Αρμοδιότητες εφαρμογής ΑΡΘΡΟ 3 - Προσδιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ι Σ Θ Μ Ι Α Σ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ι Σ Θ Μ Ι Α Σ HM1: 19/05/2016 03:58:02. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ι Σ Θ Μ Ι Α Σ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της τακτικής συνεδρίασης του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 05/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Απριλίου 2012.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 05/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Απριλίου 2012. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 05/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Απριλίου 2012. Αριθμός Απόφασης 124/2012 Θέμα 08 : Επιβολή προστίμων καθαριότητας. Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α86Ω9Ω-Ω6Ζ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

ΑΔΑ: 4Α86Ω9Ω-Ω6Ζ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γενικές διατάξεις και έννοιες Άρθρο 1 Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού: Η καθαριότητα των χωριών του ήµου Βόλβης και η προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Α Γενικές Διατάξεις και Έννοιες Άρθρο 1 Αντικείμενο και στόχος του προϊόντος κανονισμού Αντικείμενο και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 33 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 203/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 33 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 203/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 33 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 203/2016 ΘΕΜΑ 2 ο : Σύνταξη δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2017. Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 4 της 19 ης Φεβρουαρίου 2013 Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 - Αντικείμενο του κανονισμού ΑΡΘΡΟ 2 - Αρμοδιότητες εφαρμογής ΑΡΘΡΟ 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ Νίσυρος 21-11- 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΣ & ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κεφάλαιο Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 264/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 264/2015 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 264/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 45/16-11-2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 5 της 11 ης Μαρτίου 2015 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Τοπική Κανονιστική Απόφαση Για την Καθαριότητα και προστασία του Περιβάλλοντος του Δήμου Σαλαμίνας. ( Αρ. Απόφασης Δ.

Τοπική Κανονιστική Απόφαση Για την Καθαριότητα και προστασία του Περιβάλλοντος του Δήμου Σαλαμίνας. ( Αρ. Απόφασης Δ. ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Κ. Καραμανλή και Αμμοχώστου 1, τ.κ.19800 Σαλαμίνα, Τηλ. 213 20 27 392 Τοπική Κανονιστική Απόφαση Για την Καθαριότητα και προστασία του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 2015-1- Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ...σελ. 4 2. ΑΡΧΕΣ...σελ. 4-5 Β.ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού...σελ. 6

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με σύσταση κανονισμού καθαριότητας νέου διευρυμένου Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου».

Θέμα: «Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με σύσταση κανονισμού καθαριότητας νέου διευρυμένου Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου». Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Ρ Α Σ Π Ο Λ Ε Ω Σ Μ Ε Σ Ο Λ Ο Γ Γ Ι Ο Υ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο Υ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 15 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράς Πόλεως

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ι Σ Θ Μ Ι Α Σ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ι Σ Θ Μ Ι Α Σ HM: 16/03/2016 15:13:00. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ι Σ Θ Μ Ι Α Σ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 125/2016. ΘΕΜΑ 1 ο : «Διάθεση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 125/2016. ΘΕΜΑ 1 ο : «Διάθεση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 125/2016 ΘΕΜΑ 1 ο : «Διάθεση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 35 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 35 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 35 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 328/2015 ΘΕΜΑ 14 ο : Σύνταξη δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2016. Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 50/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 17 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 50/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 17 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Ελληνική ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΗΡ-0ΨΖ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 50/03 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 7 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 03 Αριθμός απόφασης 63/03 ΘΕΜΑ: o Έκτακτο «Χρέωση και επιβολή προστίμου,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 2015-1-

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 2015-1- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 2015-1- Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ...σελ. 4 2. ΑΡΧΕΣ...σελ. 4-5 Β.ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού...σελ. 6 ΑΡΘΡΟ 2

Διαβάστε περισσότερα

ορισμένες εκδηλώσεις έλαβε Περί: Έγκρισης Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου ψήφισαν οι Δημοτικοί

ορισμένες εκδηλώσεις έλαβε Περί: Έγκρισης Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου ψήφισαν οι Δημοτικοί ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ κα Ζησίμου Δημόκλεια. Α Π Ο Σ Π

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τμήμα Σχεδιασμού & εποπτείας ΚΕΡΚΥΡΑ 2013 ΑΡΧΕΣ Το φυσικό περιβάλλον είναι μέγιστο αγαθό και χρήζει συνεχούς φροντίδας Απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1 ο Η καθαριότητα του νησιού και η προστασία του περιβάλλοντος του επιτυγχάνεται µε την καθηµερινή συνεργασία Δήµου και δηµοτών, διέπονται

Διαβάστε περισσότερα

Της με αριθ. 31 από 5 Σεπτεμβρίου 2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καρύστου AΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 262 /2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Της με αριθ. 31 από 5 Σεπτεμβρίου 2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καρύστου AΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 262 /2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της με αριθ. 31 από 5 Σεπτεμβρίου 2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καρύστου AΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 262 /2012

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Σε ότι έχει να κάνει με τις γενικότερες επί του θέματος της εναλλακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόμενα 2011 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Αντικείμενο του κανονισμού Αρμοδιότητες εφαρμογής Προσδιορισμοί και ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος και Ελέγχου Κοινοχρήστων χώρων

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος και Ελέγχου Κοινοχρήστων χώρων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 14 ης (τακτικής)

Διαβάστε περισσότερα

Το Σώμα αποφασίζει ομόφωνα να συζητηθούν δύο (2) θέματα έκτακτα, ως κατεπείγοντα.

Το Σώμα αποφασίζει ομόφωνα να συζητηθούν δύο (2) θέματα έκτακτα, ως κατεπείγοντα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Τ μ ή μ α : Διοικητικό Γ ρ α φ ε ί ο : ΔΣ & ΔΕ Δ/νση : Εθν. Αντίστασης & Ιάσονος 203 00 Λουτράκι Αρμόδιος : Γκιώνη Ειρήνη Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 17 της 17 ης Ιουνίου 2016 Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθμ. 25 της 21 ης Σεπτεμβρίου 2016

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθμ. 25 της 21 ης Σεπτεμβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθμ. 25 της 21 ης Σεπτεμβρίου 2016 Θ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 10 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 10 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 10 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 162/2010 ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης για τροποποίηση του κανονισμού καθαριότητας Σήμερα στις 6 Μαϊου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή 3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γ ε ν ι κ έ ς Δ ι α τ ά ξ ε ι ς κ α ι Έ ν ν ο ι ε ς. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς τ ο υ Δ ή μ ο υ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή 3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γ ε ν ι κ έ ς Δ ι α τ ά ξ ε ι ς κ α ι Έ ν ν ο ι ε ς. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς τ ο υ Δ ή μ ο υ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γ ε ν ι κ έ ς Δ ι α τ ά ξ ε ι ς κ α ι Έ ν ν ο ι ε ς ( Ά ρ θ ρ α 1 έ ω ς 4 ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς τ ο υ Δ ή μ ο υ ( Ά ρ θ ρ α 5 έ ω ς 7 ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Υ π ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2016 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 18 η του μηνός Μαίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 09 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999. Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999)

ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999. Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999) ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999 Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999) (όλα τα άρθρα του Ν. 3696/1999, πλην των άρθρων 9, 47, 48, 110 καθώς και του άρθρου δεύτερου παραλείπονται) Άρθρο 9 Σήµανση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Μανώλης Πολυκρέτης ΝΑΞΟΣ & ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών κανονισμός εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 79 του Δημοτικού και Κοινοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ & ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Η καθαριότητα στο Δήμο και η προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 33 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 33 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 33 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 544/2009 ΘΕΜΑ Έγκριση Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Σήμερα στις 21 Δεκεμβρίου ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος, /12/2011 Αρ. Πρωτ.

Βόλος, /12/2011 Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Βόλος, /12/2011 Αρ. Πρωτ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Πολεοδομίας και Διαφάνειας Τοπάλη 12 382 21 Βόλος Τηλ. 2421027144 Fax 24210-33678 email:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Καθαριότητας & Προστασίας Περιβάλλοντος Δήμου Δοξάτου

Κανονισμός Καθαριότητας & Προστασίας Περιβάλλοντος Δήμου Δοξάτου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ Κανονισμός Καθαριότητας & Προστασίας Περιβάλλοντος Δήμου Δοξάτου 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. Η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού είναι υπευθυνότητα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 34 της 10 ης Δεκεμβρίου 2013 Αριθμός Απόφασης 364

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 34 της 10 ης Δεκεμβρίου 2013 Αριθμός Απόφασης 364 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 34 της 10 ης Δεκεμβρίου 2013 Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ αριθμόν 2/2014 Πρακτικό Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας. Στο Άστρος και στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.37/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.37/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ.37/09-12-2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

-Την αριθ.264/2012 απόφαση δημοτικού συμβουλίου Καστοριάς που αφορά καθορισμό όρων λειτουργίας εμποροπανήγυρις στην Μεσοποταμία

-Την αριθ.264/2012 απόφαση δημοτικού συμβουλίου Καστοριάς που αφορά καθορισμό όρων λειτουργίας εμποροπανήγυρις στην Μεσοποταμία ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο συμπλήρωσης-τροποποίησης αριθ.264/2012 απόφασης Δ.Σ. που αφορά τον καθορισμό λειτουργίας εμποροπανήγυρις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - Αντικείμενο του κανονισμού - Αρμοδιότητες εφαρμογής - Προσδιορισμοί και ταξινόμηση απορριμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 04/ τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 04/ τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμαριάς. Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 04/21.03.2019 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμαριάς. Αριθ. Απόφασης 41/2019 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α ΜΕΡΟΣ σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ- ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ- -ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.26/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.26/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Περίληψη Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τελών κοινοχρήστων χώρων των οποίων παραχωρείται η χρήση για το έτος 2017. Στα Σπάτα σήμερα 8 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 / 2012 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 11 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13 : 00,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Πρακτικό 10/2009 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Πρακτικό 10/2009 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ Περίληψη Τροποποίηση - συμπλήρωση κανονισμού καθαριότητας Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικό 10/2009 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Σήμερα την 30 η του

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria.

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ3 Βέροια Αρ. Πρωτ. Δ.Υ. Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΣ: ΠΟΥΡΝΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ.ΘΗΒΑΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της 3 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 26/2015 ΘΕΜΑ : «Καθορισμός του ύψους, της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής και είσπραξης του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ Ν.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ Ν.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Βέροια 3-9-2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ Ν.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Αντικείμενο του κανονισμού Αρμοδιότητες εφαρμογής Προσδιορισμός και ταξινόμηση απορριμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Έργα ανάπλασης και λειτουργικά τεχνικά προβλήματα

Έργα ανάπλασης και λειτουργικά τεχνικά προβλήματα A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 9/2011 Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Θέρμης Αριθμ. Απόφασης. 64/2011 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έργα ανάπλασης και λειτουργικά τεχνικά προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΧΩ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ ΠΕΑΠΖ Αλυκές Ποταμού Κέρκυρα

ΠΕΧΩ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ ΠΕΑΠΖ Αλυκές Ποταμού Κέρκυρα 19 Μαΐου 2017 Αριθμ. Πρωτ.: 227860/21491/2017 Πληροφορίες: Αντωνίνα Παπαθανάσογλου ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ Πλ. Διονυσίου Σολωμού 1 Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Ζακύνθου Δρόμος Αεροδρομίου, Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα