ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ"

Transcript

1 ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Απόςεηο θαη πξνηάζεηο ηνπ Παξαξηήκαηόο καο ζρεηηθά κε ηε: «Γηεξεύλεζε θαη Τπνβνιή Πξνηάζεσλ γηα ηελ Αμηνπνίεζε ηεο Πεξηνρήο ΔΚΗ ΚΑΠΟΤ ηνπ Γήκνπ Καβάιαο» Η νκάδα εξγαζίαο γηα ηελ ππνβνιή ησλ αλσηέξσ πξνηάζεσλ: -Ακπειίδεο Θεόδσξνο Msc Γεσπόλνο πληνληζηήο ηεο Δπηηξνπήο Γεσηερληθό Δπηκειεηήξην Παξάξηεκα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο -Θσκαΐδεο άββαο Γεσιόγνο Διεύζεξνο Δπαγγεικαηίαο - Καβάια -Παζβάληεο Κσλ/λνο Msc Γαζνιόγνο Διεύζεξνο Δπαγγεικαηίαο Διεπζ/πνιε Καβάιαο -Μαξαγθόδεο Κσλ/λνο Msc Γεσπόλνο Διεύζεξνο Δπαγγεικαηίαο Υξπζνύπνιε Καβάιαο Καβάια ΑΤΓΟΤΣΟ 2012

2 Γενικά περί ΕΚΗ ΚΑΠΟΤ Βξίζθεηαη Αλαηνιηθά ηεο Καβάιαο Αλήθεη ζην Γήκν Καβάιαο («ΓΗΜΟΦΔΛΔΙΑ») Αξρηθή έθηαζε ,25 ζηξ. (παιαηόηεξε εθηίκεζε) θαη ,68 ζηξ. (λεόηεξε). Σειηθή έθηαζε πεξίπνπ ζηξ. (ιόγσ παξαρσξήζεσλ αθηήκνλεο) ρσξίο λα ππνινγηζηνύλ άιιεο παξαρσξήζεηο (ΒΦΛ, Δγλαηία Α.Δ., Ληκάλη Φίιηππνο Β θ.α.)

3

4 Ιδιοκτησιακό καθεστώς της έκτασης ΕΚΗ ΚΑΠΟΤ Η ιζηοπία δικαζηικήρ διεκδίκηζηρ ηηρ έκηαζηρ ξεκινάει ππιν από ηο 1934 για ηον Δήμο Καβάλαρ με οπιζηική και θεηική καηάληξη ηο 1948 όπος ηος παπαδόθηκε η έκηαζη από ηο Υπ. Οικονομικών. Καηόπιν εγγπάθεηαι ζηο Υποθηκοθςλακείο Καβάλαρ, όμυρ αςηό δεν μποπεί να εκδώζει πιζηοποιηηικό κςπιόηηηορ, βαπών και μη διεκδικήζευν, λόγυ έλλειτηρ επαπκών καθοδηγηηικών ζηοισείυν και λόγυ ζςγσύζευρ ηυν μεπιδίυν.

5 ΔΚΣΙΜΗΗ ΣΗ ΑΞΙΑ ΣΗ ΔΚΣΑΗ ΔΚΗ ΚΑΠΟΤ Η ηειεπηαία εθηίκεζε ηεο αμίαο ηεο ελ ιόγσ έθηαζεο έρεη γίλεη ζηηο 11 Μαξηίνπ 2003 (ΦΔΚ 391 Β ). Η εθηίκεζε απηή αθνξά ηα ζηξ. πνπ ζεσξεηηθά βξίζθνληαη ζηελ δηάζεζε ηνπ δήκνπ ζύκθσλα κε έγγξαθν ηεο ηνπνγξαθηθήο ππεξεζίαο Έγηλε πξνζδηνξηζκόο ηεο αμίαο αλά ηνκέα, πεξηνρή θαη ρξήζε (Π.Καβάια, Γ.Γ. Καβάιαο, Άζπξα Υώκαηα, παξαιηαθή δώλε, Βόζθεζε, Γαζηθή θ.ι.π.) Η ζπλνιηθή αμία ηεο πεξηνρήο ΔΚΗ-ΚΑΠΟΤ ππνινγηδόκελε κε βάζε ηηο αληηθεηκεληθέο αμίεο ησλ πεξηνρώλ, εθηηκάηαη ζε ,00 επξώ.

6 Η ΜΔΓΑΛΗ ΦΩΣΙΑ ΣΟΤ ΓΑΟΤ ΣΗ ΚΑΒΑΛΑ Απνηέιεζε θνκβηθό ζεκείν ζηελ ηζηνξία ηεο πεξηνρήο Η πεξηνρή θάεθε ην 1985 θαη ζηε ζέζε ηνπ πεπθνδάζνπο θύηξσζε ρακειή βιάζηεζε (πνπξλάξηα). Καηέζηξεςε ην ππάξρνλ ηόηε πινύζην δαζηθό θεθάιαην ζην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο έθηαζεο ΔΚΗ ΚΑΠΟΤ αθήλνληαο αλέπαθε κόλν ηελ πεξηνρή Άζπξα Υώκαηα (ιόθνο παζηώλ) θαη κεκνλσκέλεο άιιεο δηάζπαξηεο ζπζηάδεο δάζνπο

7 ΠΔΡΙΟΡΙΜΟΙ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΔ ΓΙΔΝΔΞΔΙ Παξά ην μεθάζαξν ηδηνθηεζηαθό ηεο θαζεζηώο, ιόγσ ηεο δεζπόδνπζαο ζέζεο ηεο έρεη απνηειέζεη κήινλ ηεο έξηδνο κεηαμύ ηνπ δήκνπ Καβάιαο θαη άιισλ θνξέσλ ηεο πεξηνρήο. (π.ρ ΟΛΚ, ΒΦΛ, ΔΓΝΑΣΗΑ Α.Δ.) Ζ δηέιεπζε ηνπ αγσγνύ θπζηθνύ αεξίνπ από ηελ πεξηνρή έζεζε επηπιένλ πεξηνξηζκνύο ζηελ δόκεζε ηεο έθηαζεο ζε κηα δώλε 20 κέηξσλ. Άιινπο πεξηνξηζκνύο ζέηνπλ νη αγσγνί ππεξπςειήο ηάζεο. Ζ Δγλαηία νδόο (δώλε νηθηζηηθνύ ειέγρνπ). Αλαδαζσηέεο εθηάζεηο θ.ι.π.

8 ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ ΕΝΣΟ ΣΗ ΕΚΣΑΗ ΕΚΗ ΚΑΠΟΤ Καιιηεξγνύκελεο θαη κε εθηάζεηο Μεγάια ηκήκαηα ηεο έθηαζεο ΔΚΖ ΚΑΠΟΤ έρνπλ παξαρσξεζεί γηα γεσξγηθή ρξήζε ζε αθηήκνλεο ηεο πεξηνρήο (ειαηόδεληξα, αθηηλίδηα, θεπεπηηθά, ακπέιηα θ.α.) Σήκεξα αξθεηέο από απηέο παξακέλνπλ αθαιιηέξγεηεο γηα δηαθόξνπο ιόγνπο (θιεξνλνκηθνύο, μεξηθέο εθηάζεηο θ.α.) κε απνηέιεζκα λα ρξεζηκνπνηνύληαη αλεμέιεγθηα σο βνζθνηόπηα θαη λα ππνβαζκίδνληαη.

9 Ζώλεο αλζεθηηθόηεηαο ησλ θπηώλ Τν ΕΣΚΗ ΚΑΠΟΥ αλήθεη σο επί ην πιείζηνλ ζηελ Ζώλε 9 Απηόο ν ραξαθηεξηζκόο θαζνξίδεη όηη θπηά (θαιιηεξγνύκελα ή κε) κε αλζεθηηθόηεηα ζε ζεξκνθξαζίεο κέρξη -7 θαη κέρξη -12 oc κπνξνύλ λα αλαπηπρζνύλ ζηηο πεξηνρέο απηέο.

10 Άσπρη Άμμος Λόφος των παθιών Δδώ βξίζθνληαη ν νηθηζκόο ηεο Άζπξεο Άκκνπ ν Λόθνο ησλ παζηώλ θαη νη 2 αμηνπνηήζηκεο παξαιίεο πνπ ππάξρνπλ εληόο ηεο έθηαζεο ΔΚΖ ΚΑΠΟΤ. Ζ παξαιία ηεο Άζπξεο Άκκνπ θαη ε άγλσζηε ζε πνιινύο παξαιία ησλ παζηώλ. Αριστερή φωτ. : Παραλία Άσπρης Άμμου Δεξιά φωτ. : Παραλία των Σπαθιών

11 Εγνατία Οδός Η πεξηνρή ΕΣΚΗ ΚΑΠΟΥ δηαζρίδεηαη από ηελ Εγλαηία νδό εθαηέξσζελ ηεο νπνίαο έρνπλ ραξαθηεξηζηεί δώλεο νηθηζηηθνύ ειέγρνπ νη νπνίεο νπζηαζηηθά αλήθνπλ ζηελ Εγλαηία νδό πεξηνξίδνληαο ηηο δξάζεηο πνπ κπνξεί λα γίλνπλ εθεί. Πέξαλ απηνύ όκσο ε Εγλαηία νδόο κπνξεί λα απνηειέζεη ηνλ θπξηώηεξν κνριό αλάπηπμεο θαη γηα ηελ κειεηώκελε έθηαζε ΕΣΚΗ ΚΑΠΟΥ.

12 Εμπορικό λιμάνι Υίλιππος Β Τν ιηκάλη δηαζέηεη άκεζε ζύλδεζε ζηελ Εγλαηία νδό (ηκήκα ησλ δηεπξσπατθώλ δηθηύσλ) θαη ππάξρεη άκεζε ζπλέξγεηα ησλ 2 κεηαθνξηθώλ ππνδνκώλ. Υπάξρεη κάιηζηα θαη ζρεδηαζκόο θαηαζθεπήο ζηδεξνδξνκηθήο ζύλδεζεο ηνπ ιηκαληνύ αιιά είλαη άγλσζην πόηε θαη αλ απηόο ζα πινπνηεζεί. Υπάξρεη δηθαζηηθή δηακάρε γηα ηκήκα ηεο πεξηνρήο κεηαμύ ηνπ Δήκνπ Καβάιαο θαη ηνπ Οξγαληζκνύ Ληκέλνο Καβάιαο ζην λέν εκπνξηθό ιηκάλη ηεο Καβάιαο όζνλ αθνξά ην ύςνο ηεο απνδεκίσζεο πξνο ηνλ Δήκν Καβάιαο γηα κέξνο ηεο έθηαζεο ηνπ ΕΣΚΗ ΚΑΠΟΥ πνπ θαηέιαβε ην ιηκάλη.

13 Ελληνικά Λιπάσματα ELFE ABEE Σν βηνκεραληθό ζπγθξόηεκα θαηαιακβάλεη έθηαζε ζηξεκκάησλ. Μεγάιν κέξνο απηήο ηεο έθηαζεο βξίζθεηαη εληόο ηνπ αγξνθηήκαηνο ΔΚΖ ΚΑΠΟΤ θαη ρξεζηκνπνηείηαη σο θαιιηεξγνύκελε έθηαζε. Ζ έθηαζε απηή είρε παξαρσξεζεί γηα 45 ρξόληα από ην δεκόζην ζηελ Βηνκεραλία. Πξόζθαηα ζε λνκνζρέδην ηνπ 2009 θαη ελόςεη ηεο ηόηε ηδησηηθνπνίεζεο ηεο βηνκεραλίαο ε παξαρώξεζε απηή αλαλεώζεθε από ην Γεκόζην ζηελ Βηνκεραλία γηα άιια 25 έηε.

14 ΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ζ Πεξηνρή ηνπ «ΔΚΖ ΚΑΠΟΤ» βξίζθεηαη ζε κία από ηηο πιένλ επαίζζεηεο νηθνινγηθά πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ Καβάιαο πεξηιακβάλνληαο ζεκαληηθνύο νξεηλνύο όγθνπο θαη νηθνζπζηήκαηα νηθνινγηθήο θαη αηζζεηηθήο αμίαο Υαξαθηεξίδεηαη από έληνλε πνηθηινκνξθία (ζάιαζζηεο πεξηνρέο, δαζηθέο γεσξγηθέο ρνξηνιηβαδηθέο ρακειήο βιάζηεζεο εθηάζεηο θαη δνκεκέλεο εθηάζεηο) Έλα ηκήκα απηήο ηεο έθηαζεο πεξίπνπ ζηξεκκάησλ απνηειεί θαη ηκήκα ηνπ αηζζεηηθνύ δάζνπο Ακπγδαιεώλα Καβάιαο Απνηειεί θπζηθό όξην θαη ηαπηόρξνλα πνιύηηκν θίιηξν κεηαμύ ηεο βηνκεραληθήο δξαζηεξηόηεηαο πνπ βξίζθεηαη Αλαηνιηθώο θαη ηεο πόιεο ηεο Καβάιαο. Παξόια απηά γηα ην θπζηθό πεξηβάιινλ ηνπ ΔΚΖ ΚΑΠΟΤ δελ έρνπλ εθπνλεζεί νινθιεξσκέλεο κειέηεο γηα ηηο δπλαηόηεηεο δηαρείξηζεο αλάδεημεο θαη πνιιαπιήο αμηνπνίεζεο ηνπ.

15 Μετεωρολογικά Δεδομένα της περιοχής Σα θιηκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο είλαη ηα ηππηθά κηαο βόξεηαο παξαζαιάζζηαο κεζνγεηαθήο πεξηνρήο Μέζε εηήζηα ζεξκνθξαζία ηεο πεξηνρήο είλαη πεξίπνπ 15,8 ν C. Ο ςπρξόηεξνο κήλαο θαηά κέζν όξν είλαη ν Ηαλνπάξηνο κε κέζε κεληαία ζεξκνθξαζία 6,8 ν C θαη νη ζεξκόηεξνη κήλεο ν Ηνύιηνο θαη Αύγνπζηνο, κε κέζεο κεληαίεο ζεξκνθξαζίεο 26,5 ν C θαη 26,3 ν C αληίζηνηρα. Tν κέζν εηήζην ύςνο βξνρνπηώζεσλ είλαη 403,2 mm. Ξεξόηεξνο κήλαο θαηά κέζν όξν είλαη ν επηέκβξηνο, κε ζπλνιηθό ύςνο θαηαθξεκληζκάησλ 10,4 mm, ελώ πγξόηεξνο είλαη ν Ννέκβξηνο κε 67,4 mm. Ζ πεξηνρή κειέηεο εκθαλίδεη βξνρεξό θαη ήπην ρεηκώλα, κε ζεξκό θαη μεξό θαινθαίξη, κε απνηέιεζκα ην θιίκα λα ραξαθηεξίδεηαη σο ελδηάκεζνπ ηύπνπ κεηαμύ κεζνγεηαθνύ θαη κεζεπξσπατθνύ Δπηθξαηνύλ βνξεηνδπηηθνί άλεκνη, νη νπνίνη ραξαθηεξίδνληαη από κέηξηεο εληάζεηο ( έσο 5,5 Bf).

16 Οριογραφική, Σοπογραφική διαμόρφωση - Έδαφος Γεληθά ε κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο ηεο πεξηνρήο ηνπ ΔΚΖ ΚΑΠΟΤ ραξαθηεξίδεηαη σο ινθώδεο εκηνξεηλή κε θαηά ζεκεία έληνλν αλάγιπθν θαη κέζν όξν θιίζεσλ 30-40%, ελώ νη εθζέζεηο είλαη σο επί ην πιείζηνλ λόηηεο κε ζέα ηελ ζάιαζζα. Ζ πεξηνρή ηνπ ΔΚΖ ΚΑΠΟΤ ιόγσ ηνπ κεγέζνπο θαη ηνπ έληνλνπ αλάγιπθνπ ηεο παξνπζηάδεη έληνλε πνηθηινκνξθία, όζνλ αθνξά ηε βιάζηεζε θαη ηελ παξνπζία δηαθνξεηηθώλ ηύπσλ κηθξνθιίκαηνο. Απηό έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε δηαθνξεηηθώλ δηαπιάζεσλ βιάζηεζεο, άξα θαη δηαθνξεηηθώλ ηύπσλ εδαθώλ.

17 Φλωρίδα Πανίδα Οη δώλεο βιάζηεζεο πνπ δηακνξθώλνληαη είλαη από κεζνγεηαθή σο θαη ην θαηώηεξν ηκήκα ηεο παξακεζνγεηαθήο. Σα θπξηόηεξα δαζηθά είδε πνπ επηθξαηνύλ ζηα δαζσκέλα ηκήκαηα ηεο έθηαζεο. είλαη, ην πνπξλάξη (Quercus coccifera), ην θππαξίζζη ην νξζόθιαδν (Cupressus Sempervirens ssp Pyramidalis), ν γάβξνο (Caprinus orientalis), δξπο ε ρλνώδεο (Quercus pubescens) θαη ε αγξηειηά (Olea europea), ελώ ζε κεκνλσκέλα άηνκα, ην ζπάξην (Spartium junceum), ε άξθεπζνο (Juniperus oxycedrus), ε θνθνξεβηζηά (Pistacia terebinthus), ε ηξαρεία πεύθε, (Pinus brutia), ην ξείθη (Erica arborea), ε θνπκαξηά (Arbutus unedo), ε αγξηνξνδηά (Rosa camina), Crataegus sp., Prunus sp, Cornus sp. θιπ. ελώ παξόλ ζηε ζύλζεζε ηεο βιάζηεζεο είλαη θαη πνιιά κειηζζνηξνθηθά θπηά. ηα κε δαζσκέλα ηκήκαηα ηεο έθηαζεο επηθξαηνύλ ηα ιηβαδηθά θπηά, ελώ θάπνηεο κηθξέο πεξηνρέο ηεο έθηαζεο δύλαηαη λα θαιιηεξγεζνύλ κε νπσξνθόξα δέληξα θαη άιιεο θαιιηέξγεηεο. Δπηπιένλ ε ελ ιόγσ πεξηνρή απνηειεί βηόηνπν γηα πνιιά είδε άγξηαο παλίδαο. (ιαγνί, θνπλάβηα, ζθαληδόρνηξνη, ηπθινπόληηθεο θ.α.) θαη νξληζνπαλίδαο (πεηξίηεο πνληηθνβαξβαθίλεο θ.α.).

18 Πιέσεις στο φυσικό περιβάλλον-κίνδυνοι Ο ζνβαξόηεξνο θίλδπλνο πνπ απεηιεί ηελ πεξηνρή είλαη νη ππξθαγηέο θαη απηό δηόηη ε βιάζηεζε ζηελ επξύηεξε πεξηνρή πεξηιακβάλεη θπξίσο μεξνζεξκηθά είδε Πιεζίνλ ηεο πεξηνρήο όκσο ππάξρεη βηνκεραληθή δώλε, ιηπαζκαηνβηνκεραλία, βηνινγηθόο θαζαξηζκόο, ζθνππηδόηνπνο. νβαξό θίλδπλν επίζεο απνηειεί θαη ε αλεμέιεγθηε βόζθεζε ησλ αηγνπξνβάησλ θαη ησλ αγειάδσλ. Ο ππνινγηζκόο ηεο βνζθνηθαλόηεηαο ηεο πεξηνρήο είλαη αληηθείκελν εηδηθήο κειέηεο θαη δελ έρεη εξεπλεζεί. Απηό έρεη σο απνηέιεζκα ζηα ζεκεία πνπ ππάξρεη ππεξβόζθεζε λα ππνβαζκίδεηε ε πγεία θαη ε πνηόηεηα ησλ πθηζηάκελσλ δέληξσλ θαη ιεηκώλσλ, ε αλαγέλλεζε ηνπο λα είλαη αλύπαξθηε θαη ην έδαθνο λα ππνβαζκίδεηαη θαη λα δηαβξώλεηαη επηθίλδπλα. Οη εθηάζεηο θνληά ζηε παξαιηαθή δώλε θηλδπλεύνπλ άκεζα από θαηαπαηήζεηο ιόγσ ηεο απμεκέλεο ηνπο αμίαο.

19 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΣΗ ΠΕΡΙΟΦΗ Ζ πεξηνρή ηνπ ΔΚΖ - ΚΑΠΟΤ αλήθεη γεσινγηθά ζηε κάδα ηεο Ρνδόπεο πνπ ζηνλ Διιαδηθό ρώξν θαηαιακβάλεη ηελ Αλαηνιηθή Μαθεδνλία. Σνπνζεηείηαη ζηνλ αλώηεξν νξίδνληα ηεο κεηακνξθσκέλεο αθνινπζίαο. ηελ επξύηεξε πεξηνρή εκθαλίδνληαη νη παξαθάησ ζρεκαηηζκνί ηεο κάδαο ηεο Ρνδόπεο : 1) Υεξζαίεο απνζέζεηο 2) Μάξκαξα 3) Μαξκαξπγηαθνί ζρηζηόιηζνη 4) Γλεύζηνη θαη γλεπζηαθνί ζρηζηόιηζνη 5) Γξαλίηεο (πκβόινπ ή Γξαλίηεο Καβάιαο)

20 Σεκτονική της περιοχής Ζ πεξηνρή έρεη ππνζηεί ηελ επίδξαζε ησλ αιπηθώλ πηπρώζεσλ, απνηέιεζκα ησλ νπνίσλ ήηαλ λα δηαηαξαρζεί ε ζπλνρή ησλ αξρηθώλ πεηξσκάησλ θαη λα ππάξμεη έληνλνο θαηαθεξκαηηζκόο ησλ καξκάξσλ Έηζη ζύκθσλα κε ηηο γεσινγηθέο έξεπλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί σο ηώξα ζηελ πεξηνρή θαη κε ηα ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ, απηή δελ ελδείθλπηαη γηα θάπνηνπ είδνπο θνηηαζκαηνινγηθήο εθκεηάιιεπζεο. Καηά ην παξειζόλ ιεηηνύξγεζαλ κεξηθά ιαηνκεία καξκάξνπ θαη ιαηνκεία αδξαλώλ πιηθώλ. ήκεξα δελ ππάξρεη θάπνηα ιαηνκηθή δξαζηεξηόηεηα ζηελ πεξηνρή αιιά ζπλερίδνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπο δύν επηρεηξήζεηο επεμεξγαζίαο καξκάξνπ (Λαβηκάξ, Μάξκαξα Καβάιαο).

21

22 ΦΡΗΕΙ ΓΗ

23 Πξόθεηηαη γηα έλα ελδεηθηηθό πνζνηηθνπνηεκέλν ράξηε ρξήζεσλ γεο ζηνλ νπνίν δελ αλαιύνληαη ζπγθεθξηκέλεο παξαρσξήζεηο γεο, νηθηζηηθέο δώλεο, δηαλνκέο θαη κεκνλσκέλνη απνραξαθηεξηζκνί εθηάζεσλ Περηοτές κε: Υπόκλεκα τάρηε Μώβ τρώκα: Αλαδαζωηέες εθηάζεης (λούκερα 1,2,3,4) Κίηρηλο- Λαταλί τρώκα : Δηαλοκές γες Δηάτσηο κωβ κε οραηό σπόβαζρο: τορηοιηβαδηθές εθηάζεης (ζτεδόλ όιο ηο σπόιοηπο) Περηοτές λοηίως ηες Εγλαηίας οδού θαη αλαηοιηθόηερα ηες οδού ποσ οδεγεί ζηο ιηκάλη έτοσλ παρατωρεζεί θσρίως ζηελ ΕΛΦΕ Α.Ε. θαη έλα κέρος ηοσς ζηο ιηκάλη. Γρακκές τρώκαηος: Δηαθεθοκκέλε πραζηλόκασρε γρακκή: θαζορίδεη ηα όρηα ηοσ ΕΣΚΗ ΚΑΠΟΥ Γαιάδηα γρακκή : Καηαθύγηο άγρηας παλίδας ποσ ζσκπίπηεη κε ηο αηζζεηηθό δάζος Ακσγδαιεώλα Δηαθεθοκκέλε θοθθηλόκασρε γρακκή: Λαηοκεία

24 Δράσεις που επιτρέπει κάθε χρήση γης ηηο αλαδαζσηέεο εθηάζεηο ζα πξέπεη πξώηα λα γίλεη άξζε ηεο αλαδάζσζεο εθόζνλ έρνπλ εθπιεξσζεί νη ιόγνη πνπ θεξύρζεθε αλαδαζσηέα ή θάζε κηα έθηαζε. ην αηζζεηηθό δάζνο ηνπ Ακπγδαιεώλα ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί νη νπνίνη ηζρύνπλ ζε όια ηα θεξπγκέλα αηζζεηηθά δάζε. Οη δηαλνκέο γεο αιιά θαη ηπρόλ θνηλόρξεζηεο εθηάζεηο ηδηνθηεζίαο ηνπ Γήκνπ (πνπ είλαη ειεύζεξεο δαζηθήο βιάζηεζεο) κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ηόζν γηα αγξνηηθή ρξήζε όζν θαη γηα θάζε άιιε ρξήζε θαηά πεξίπησζε. ηηο ιεγόκελεο «ρνξηνιηβαδηθέο εθηάζεηο» ζα πξέπεη λα ειεγρζεί αλ ε θάζε έθηαζε έρεη δαζσζεί ή όρη θαη αλαιόγσο λα θαζνξηζηνύλ νη δξάζεηο πνπ κπνξνύλ λα γίλνπλ ζε απηήλ. ε απηό ζα βνεζήζνπλ θαη νη δαζηθνί ράξηεο, όηαλ πινπνηεζνύλ. ηηο πεξηνρέο ηεο ΔΛΦΔ Α.Δ. ηνπ λένπ ιηκαληνύ θαζώο θαη άιιεο πεξηνρέο ηδηνθηεζίαο ή ρξήζεο ηξίησλ (εθηόο ηνπ Γήκνπ Καβάιαο) ζα πξέπεη λα δηαιεπθαλζεί πιήξσο ην ηδηνθηεζηαθό θαζεζηώο ώζηε θαηόπηλ λα πξνγξακκαηηζηεί ή νπνηαδήπνηε ρξήζε.

25 Διανομές Γης Οη δηαλνκέο γεο ζηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ ήηαλ πνιιέο θαη γηα δηαθνξεηηθέο ρξήζεηο. Μηα από ηηο κεγαιύηεξεο δηαλνκέο ρξήζεο γεο πνπ έρνπλ γίλεη θαηά θαηξνύο είλαη απηή εληόο ηνπ αγξνθηήκαηνο Υαιθεξνύ ζε αθηήκνλεο. Έρεη δηαλεκεζεί ζε αθηήκνλεο ζπλνιηθή έθηαζε η.κ., ήηνη εληόο ηνπ αγξνθηήκαηνο Παιαηάο Καβάιαο η.κ., εληόο αγξνθηήκαηνο Υαιθεξνύ η.κ., εληόο Καβάιαο η.κ. θαη ζηελ Άζπξε Άκκν η.κ. Καηόπηλ απηνύ απνκέλεη ζηνλ Γήκν έθηαζε ζηξεκκάησλ ρσξίο λα ππνινγηζζνύλ νη παξαρσξήζεηο ΓΑΠ, ζηελ πεξηνρή Άζπξεο Άκκνπ θαη ην ηκήκα Ν. Καξβάιεο - Υαιθεξνύ λόηηα ηεο εζληθήο νδνύ, ηεο Βηνκεραλίαο Φσζθνξηθώλ Ληπαζκάησλ θαη πξόζθαηα ηεο Δγλαηίαο νδνύ θαη ηνπ εκπνξηθνύ ιηκαληνύ ηεο Καβάιαο Φίιηππνο Β.

26 Βόξεην ηκήκα δηαλνκώλ Υαιθεξνύ

27 Νόηην ηκήκα δηαλνκώλ Υαιθεξνύ

28 ΕΔΑΥΟΛΟΓΙΚΕ ΑΝΑΛΤΕΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΕΔΑΥΩΝ Μειεηώληαο ηηο εδαθνινγηθέο αλαιύζεηο ηεο πεξηνρήο κπνξνύκε λα εμάγνπκε ηα παξαθάησ γεληθά ζπκπεξάζκαηα : 1) Σα εδάθε ζηελ επξύηεξε πεδηλή πεξηνρή ησλ δηαλνκώλ Υαιθεξνύ είλαη κέζεο ζύζηαζεο ζε γεληθέο γξακκέο. Δπεηδή πξόθεηηαη γηα Αιινπβηαθέο απνζέζεηο παξνπζηάδνπλ παξαιιαθηηθόηεηα ή νπνία όζν πιεζηάδνπκε ζηελ ζάιαζζα ζπλαληνύκε εδάθε ειαθξύηεξεο ζύζηαζεο κέρξη θαη ακκνπδεξά, ελώ όζν θαηεπζπλόκαζηε πξνο ηνπο ιόθνπο ηα εδάθε γίλνληαη βαξύηεξεο ζύζηαζεο κέρξη θαη αξγηιώδε. 2) Σα εδάθε ηεο πεξηνρήο θαηά θαλόλα έρνπλ κέηξηα έσο ηθαλνπνηεηηθή πεξηεθηηθόηεηα ζε νξγαληθή νπζία. 3) Όια ηα εδάθε ηεο πεξηνρήο έρνπλ αιθαιηθό PH. Απηό νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη όια ηα γύξσ κεηξηθά πεηξώκαηα είλαη αζβεζηνιηζηθήο πξνέιεπζεο. Απηό ην πςειό PH όκσο δεκηνπξγεί ειιείςεηο κηθξνζξεπηηθώλ ζηνηρείσλ θαη Φσζθόξνπ (Fe, Zn, Cu, Mn θ.α.) ηόζν ζηηο δελδξώδεηο θαιιηέξγεηεο όζν θαη ζηηο κεγάιεο θαιιηέξγεηεο (ζηηεξά, αξαβόζηηνο θ.α.). Σν πξόβιεκα απηό κπνξεί λα δηνξζσζεί κε ηελ εθαξκνγή δηαθπιηθώλ ιηπαζκάησλ

29 ΕΔΑΥΟΛΟΓΙΚΕ ΑΝΑΛΤΕΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΕΔΑΥΩΝ συνέχεια 4) ε όια ηα εδάθε δελ ππάξρεη πξόβιεκα αιαηόηεηαο θαη δηείζδπζεο ηεο αικπξήο ζθήλαο ζηνλ πδξνθόξν νξίδνληα. 5) Γηα ηα 3 θπξηόηεξα καθξνζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο πεξηζζόηεξεο θαιιηέξγεηεο ηζρύνπλ ηα εμήο γηα ηελ πεξηνρή. Γηα ην Άδσην ιόγσ ηεο κεγάιεο θηλεηηθόηεηαο ηνπ ζην έδαθνο δελ κπνξεί λα εμαρζεί ηθαλνπνηεηηθό ζπκπέξαζκα. Γηα ηνλ Φώζθνξν ππάξρεη έιεηςε ιόγσ ηεο ζρεηηθά ρακειήο πεξηεθηηθόηεηαο ηνπ ζην έδαθνο θαη ηνπ πςεινύ PH πνπ ην δεζκεύεη, επνκέλσο είλαη αλαγθαία ε πξνζζήθε ηνπ. Σέινο γηα ην Κάιην ηα εδάθε ηεο πεξηνρήο έρνπλ ηθαλνπνηεηηθή πεξηεθηηθόηεηα γηα ηηο πεξηζζόηεξεο θαιιηέξγεηεο. 6) Γηα ηα ηρλνζηνηρεία δελ κπνξεί λα γεληθεπηεί θάπνην ζπκπέξαζκα εθηόο ηνπ γεγνλόηνο πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ όηη ην πςειό PH δεκηνπξγεί ειιείςεηο κηθξνζξεπηηθώλ ζηνηρείσλ.

30 Προτεινόμενες Καλλιέργειες Λακβάλνληαο ππόςε ηα εδαθνινγηθά, ηα νηθνλνκνηερληθά, ηα θιηκαηηθά δεδνκέλα θαη ηελ ύπαξμε ή όρη δηαζέζηκνπ αξδεπηηθνύ λεξνύ ζα πξνηείλνπκε ηηο παξαθάησ θαιιηέξγεηεο: 1) ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη επαξθέο δηαζέζηκν αξδεπηηθό λεξό πξνηείλνληαη δπλακηθέο θαιιηέξγεηεο κε ακπέιηα (θπξίσο επηηξαπέδηα), αθηηλίδηα θαη ειαηόδεληξα (θαηά πξνηίκεζε επηηξαπέδηαο ειηάο) θαζώο θαη άιισλ δελδξσδώλ θαιιηεξγεηώλ νπσξνθεπεπηηθώλ αιιά θαη εηήζησλ θεπεπηηθώλ (ηνκάηεο, πηπεξίεο κειηηδάλεο θ.α.) ζηηο δηαζέζηκεο εθηάζεηο ηεο πεξηνρήο ησλ δηαλνκώλ Υαιθεξνύ θαη γύξσ από απηέο κε ρακειό πςόκεηξν θαη κεησκέλν αλάγιπθν. Από ηηο άιιεο δελδξώδεηο θαιιηέξγεηεο ε θαξπδηά κπνξεί λα επδνθηκήζεη ζε πεξηνρέο κε εληνλόηεξν αλάγιπθν. Δπίζεο ππάξρεη ε δπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο πξόηππσλ αγξνθηεκάησλ κε βηνινγηθέο θαιιηέξγεηεο. 2) ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη επαξθέο λεξό πξνηείλνληαη θαιιηέξγεηεο όπσο ακπέιηα (νηλνπνηήζηκα), ειαηόδεληξα (ειαηνπαξαγσγήο) θαη ρεηκεξηλά ζηηεξά (ζηηάξη, θξηζάξη).

31 ΒΑΙΚΕ ΑΡΦΕ ΠΡΟΣΑΕΩΝ - ΠΡΟΠΑΡΑΚΕΤΗ Οη πξνο πινπνίεζε πξνηάζεηο ζα πξέπεη: Να αθήλνπλ πξνζηηζέκελν εηζόδεκα ζε όζν πεξηζζόηεξνπο δεκόηεο Να είλαη ρακειήο έληαζεο θεθαιαίνπ, όπσο είλαη απηέο ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα. Πόζν κάιινλ ζηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο νηθνλνκηθήο θξίζεο Να πξνζηαηεύνπλ ην πεξηβάιινλ Να εληζρύνπλ ππάξρνπζεο δξαζηεξηόηεηεο (π.ρ. αλόξπμε γεσηξήζεσλ) Να ζπλδένληαη κε γεηηνληθέο πεξηνρέο θαη δξαζηεξηόηεηεο Να εθκεηαιιεύνληαη ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα Να ζέβνληαη ηελ ππάξρνπζα λνκνζεζία Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπο ζα πξέπεη λα γίλεη θαη θάπνηα πξνπαξαζθεπή πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ πινπνίεζε, έηζη ζα πξέπεη: Να δηαιεπθαλζεί ην λνκηθό θαζεζηώο ησλ παξαρσξήζεσλ θαη ησλ θαηαπαηήζεσλ ιήςε λνκηθώλ ελεξγεηώλ Να έξζεη ζε επαθή κε ην Γαζαξρείν θαη όιεο ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο

32 ΠΡΟΣΑΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΕΚΗ ΚΑΠΟΤ Οη εθηάζεηο πνπ παξαρσξήζεθαλ ήηαλ νη θαιύηεξεο ηόζν από αγξνηηθήο θαη ηνπξηζηηθήο όζν θαη από θάζε άιιεο επηρεηξεκαηηθήο άπνςεο. ε θάζε πεξίπησζε πξηλ ηελ πινπνίεζε θάζε πξόηαζεο ή δξάζεο ζεκαληηθό είλαη λα δηαιεπθαλζεί ην λνκηθό θαη ηδηνθηεζηαθό θαζεζηώο ηεο ελ ιόγσ έθηαζεο. Έηζη: Α) Πξέπεη λα ζπληαρζεί δηαρεηξηζηηθή κειέηε ησλ δαζηθώλ εθηάζεσλ Β) Τδξαπιηθή Αληηπιεκκπξηθή κειέηε γηα ηα πδαηνξέκκαηα ηεο πεξηνρήο Γ) ύληαμε κειέηεο βνζθνηθαλόηεηαο ησλ βνζθνηόπσλ ηεο πεξηνρήο Γ) Δθαξκνγή έξγσλ αλαδαζκνύ ζηηο εθηάζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν αγξνηηθό ελδηαθέξνλ, κε παξάιιεια έξγα (γεσηξήζεηο, δξόκνη ) Δ) Πξέπεη λα δηεξεπλεζεί ε δπλαηόηεηα ρξήζεο ηνπ λεξνύ ηνπ βηνινγηθνύ θαζαξηζκνύ (εθόζνλ είλαη πξντόλ ηξηηνβάζκηαο επεμεξγαζίαο). Σ) Δθαξκνγή δξάζεσλ νηθνηνπξηζκνύ-αγξνηνηνπξηζκνύ. Όπσο νξεηβαηηθέο θαη πεδνπνξηθέο δηαδξνκέο (π.ρ. ζηα ππάξρνληα νρπξά ηνπ Α Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ), πξόηππα αγξνθηήκαηα, θαηαζθεπή πίζηαο 4ρ4, πνδειαηηθέο δηαδξνκέο θ.α

33 ΠΡΟΣΑΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΕΚΗ ΚΑΠΟΤ συνέχεια Ε) Καηαζθεπή ιηκλνδεμακελώλ ή γεσηξήζεσλ πνιιαπιώλ ρξήζεσλ (άξδεπζεο, ππξνπξνζηαζίαο, αλαςπρήο). Ζ) Πξέπεη λα γίλεη (ε λα επηθαηξνπνηεζεί αλ ππάξρεη) κειέηε αλαδάζσζεο ηνπ αηζζεηηθνύ δάζνπο ηνπ Ακπγδαιεώλα. Θ) Θα πξέπεη λα γίλεη βειηίσζε ηνπ δαζηθνύ θαη αγξνηηθνύ νδηθνύ δηθηύνπ όπνπ ρξεηάδεηαη αθνύ εθπνλεζεί ε ζρεηηθή κειέηε. Η) Θα πξέπεη γηα ηελ δηαζθάιηζε ηνπ δαζηθνύ πινύηνπ ηεο πεξηνρήο λα εθπνλεζνύλ κειέηεο αληηππξηθήο πξνζηαζίαο. Κ) ηηο ρνξηνιηβαδηθέο εθηάζεηο κπνξνύλ λα εγθαηαζηαζνύλ θσηνβνιηατθά πάξθα. Απαηηείηαη όκσο κειέηε θαηαιιειόηεηαο θαη νηθνλνκνηερληθή κειέηε ζθνπηκόηεηαο. Λ) Γεκηνπξγία βηνινγηθνύ ιαραλόθεπνπ θνηλσληθήο κνξθήο. Αξθεί κηα έθηαζε 15 ζηξεκκάησλ ε νπνία ζα ρσξηζηεί ζε ίζεο επηθάλεηεο ησλ 50 κε 80 η.κ ηηο νπνίεο ζα κπνξνύλ λα δηαηεζνύλ ζε 300 πεξίπνπ νηθνγέλεηεο. Ο Γήκνο κπνξεί λα παξέρεη θαη καζήκαηα βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο. Μ) Δθηόο ησλ νξίσλ ηεο πεξηνρήο ηνπ ΔΚΗ ΚΑΠΟΤ βξίζθεηαη ν ζθνππηδόηνπνο ν νπνίνο ππνβαζκίδεη ηελ ηπρόλ αμηνπνίεζε ηεο γύξσ πεξηνρήο. Έηζη ζα κπνξνύζε λα δεκηνπξγεζεί κία κνλάδα θνκπνζηνπνίεζεο ε νπνία ζα εθκεηαιιεύεηαη θαη ηελ ιάζπε από ηνλ βηνινγηθό θαζαξηζκό.

34 Δράσεις Οικοτουρισμού ανασταλτικοί παράγοντες Παξέρεη ηε δπλαηόηεηα απνιαύζεσλ, αλαςπρήο θαη δξαζηεξηνηήησλ κέζα ζην θπζηθό πεξηβάιινλ Ο νηθνηνπξηζκόο ζηε ρώξα καο αζθείηαη ζε νξεηλά θπξίσο κέξε θαη πεξηβάιινληα θαη νη ζπλεζέζηεξεο δξαζηεξηόηεηεο πνπ αζθνύληαη είλαη ε νξεηλή πεδνπνξία, ε πεξηήγεζε ζε ρακειά πςόκεηξα, ε παξαηήξεζε θαη θσηνγξάθηζε θπηώλ, δώσλ θαη ηνπίσλ θαη δηάθνξεο πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο όπσο ρνξόο, ζέαηξν, δσγξαθηθή, καγεηξηθή θ.ά. Δπίζεο, αζθνύληαη νηθνηνπξηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ απαηηνύλ εηδηθέο γλώζεηο, όπσο ρεηκεξηλέο αλαβάζεηο, αλαξξίρεζε, ζπειαηνινγία θ.ά. Ζ ζπκβνιή ηνπ νηθνηνπξηζκνύ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία ηαπηίδεηαη ζπλήζσο κε ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο γηα ληόπηνπο (θύιαθεο, νδεγνί βνπλώλ, ππάιιεινη μελώλσλ θιπ.)

35 Δράσεις Αγροτουρισμού ανασταλτικοί παράγοντες Κπξηόηεξεο κνξθέο αγξνηνπξηζκνύ είλαη: Αγξνηνπξηζκόο ζε αγξνθηήκαηα, όπνπ ν επηζθέπηεο κνηξάδεηαη θαγεηό θαη δηακνλή κε ηνπο ηδηνθηήηεο. Αγξνηνπξηζκόο ζε αγξνθηήκαηα κε θαγεηό θαη δηακνλή ησλ επηζθεπηώλ ζε μερσξηζηό νίθεκα.(ηξνρόζπηηα, ζθελέο θηι.) Αγξνηνπξηζηηθά ζπγθξνηήκαηα ζπλεηαηξηζηηθήο κνξθήο, πνπ αλαπηύρζεθαλ θπξίσο ζηελ Ηηαιία, είηε κε ηε κνξθή παλζηόλ κέζα ζην αγξόθηεκα, είηε κε ηε κνξθή ζπλεηαηξηζκνύ πξνβνιήο ηνπηθώλ πξντόλησλ. Αγξνηνπξηζκόο ζε νηθηζκνύο πνπ ρηίδνληαη κε παξαδνζηαθά πιηθά, ώζηε λα δίλνπλ ηελ εηθόλα ελόο "παξαδνζηαθνύ" ρσξηνύ (π.ρ. ρσξηό Αθόληηζκα ηεο Ν.Καξβάιεο). Με ηνλ αγξνηνπξηζκό βειηηώλεηαη ην εηζόδεκα ηνπ αγξόηε, αλαπηύζζεηαη νηθνλνκηθά ε ηνπηθή θνηλσλία θαη ζπλερίδεηαη ε παξαγσγή ηνπηθώλ πξντόλησλ πνπ θαηαλαιώλνληαη από ηνπο επηζθέπηεο.

36 Μέτρα ανάπτυξης οικοτουρισμού & αγροτουρισμού Δθηέιεζε έξγσλ θαη θαηαζθεπώλ ππαίζξηαο αλαςπρήο κηθξήο θιίκαθαο Βειηίσζε ηεο ηνπξηζηηθήο θαη ηερληθήο ππνδνκήο ηεο δαζηθήο πεξηνρήο

37 Κυριότερα έργα υπαίθριας αναψυχής Μνλνπάηηα Υώξνη ζέαζεο Υώξνη ππαίζξησλ γεπκάησλ θαη θαηαζθελώζεσλ Άιια έξγα πνπ πξέπεη λα γίλνπλ: Βειηίσζε ησλ έξγσλ ηερληθήο ππνδνκήο όπσο : Βειηίσζε νδηθνύ δηθηύνπ, θαηαζθεπή ρώξσλ ζηάζκεπζεο νρεκάησλ, θαηαζθεπή απνρεηεπηηθνύ δηθηύνπ, ρώξνπ απόζεζεο ησλ απνξξηκκάησλ. Αλάγθε ζύληαμεο θαη εθαξκνγήο νξηζκέλσλ εμεηδηθεπκέλσλ εξεπλώλ θαη κειεηώλ, όπσο: Έξεπλα ηεο εμέιημεο θαη δηακόξθσζεο ηεο δνκήο ησλ δαζνζπζηάδσλ θαη ησλ απμεηηθώλ παξακέηξσλ ηνπο. Έξεπλα γηα ηελ θαηαγξαθή, ραξηνγξάθεζε θαη δπλακηθή εμέιημε ηεο ρισξίδαο θαη ηεο παλίδαο ηεο πεξηνρήο κε έκθαζε ζηα ζπάληα, ελδεκηθά θαη απεηινύκελα είδε ηεο πεξηνρήο. Έξεπλα ησλ πξνηηκήζεσλ ησλ επηζθεπηώλ.

38 ΕΙΔΙΚΕ ΠΡΟΣΑΕΙ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΦΗ Αμηνπνίεζε παξαιηαθήο δώλεο Η παξαιία ζηελ πεξηνρή ηεο Β.Φ.Λ. θαη ηνπ λένπ ιηκαληνύ - Φπηνηερληθέο δηακνξθώζεηο Η παξαιία ησλ παζηώλ κειέηε νηθνηνπξηζηηθήο αλάδεημεο κε δεκηνπξγία κνλνπαηηνύ πξόζβαζεο ιόγσ δύζθνιεο πξόζβαζεο Η παξαιία ηεο Άζπξεο Άκκνπ Πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο ζε ζρέζε κε ηελ δηπιαλή παξαιία

39 Αμηνπνίεζε ηνπ ιόθνπ ησλ παζηώλ Είλαη νιόθιεξε θεξπγκέλε αλαδαζσηέα όκσο ε πινύζηα δαζηθή βιάζηεζε πνπ έρεη αλαπηπρζεί ζε απηόλ καο πείζεη όηη ηθαλνπνηήζεθαλ νη ιόγνη ηεο θήξπμεο ηνπ σο αλαδαζσηέαο - Τν κνλνπάηη πνπ ζα θηάλεη ζηελ παξαιία ησλ Σπαζηώλ κπνξεί λα ζπλερηζηεί σο δαζηθό πεξηπαηεηηθό ζηνλ ιόθν ησλ Σπαζηώλ κε ηελ θαηαζθεπή παξαηεξεηεξίσλ - Δαζηθνί αληηππξηθνί θαζαξηζκνί (απαξαίηεηνη γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πινύζηαο δαζηθήο βιάζηεζεο). Γηα λα γίλνπλ απηέο νη επεκβάζεηο ζα πξέπεη λα πξνεγεζεί ζρεηηθή κειέηε θαζαξηζκνύ- αληηππξηθήο πξνζηαζίαο.

40 Πεπιοσή ηηρ ππώην ΠΑΠ Ζ πεξηνρή είλαη ηδηαίηεξνπ θπζηθνύ θάινπο θαη κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ηόζν γηα αλαςπρή όζν θαη γηα ηελ αλάπηπμε extreme sports. Πξώελ ζηξαηησηηθά θηήξηα σο αλαςπθηήξηα. ηξαηησηηθέο εγθαηαζηάζεηο γηα αλάπηπμε Paintball. Δπίζεο εθκεηαιιεπόκελνη ηα γύξσ βνπλά κπνξνύλ λα αλαπηπρζνύλ θαη άιια extreme sports (αλαξίρεζε θ.α.). Όια απηά κπνξνύλ λα γίλνπλ ρσξίο λα ζηγεί ν δαζηθόο ραξαθηήξαο ηεο πεξηνρήο ζε ήδε ππάξρνπζεο εγθαηαζηάζεηο κε ηδησηηθή πξσηνβνπιία ή κε ηελ ρξήζε ρξεκαηνδνηηθώλ πξνγξακκάησλ (ΔΠΑ θ.α.).

41 Πεξηνρέο εθαηέξσζελ ηεο Δζληθήο νδνύ Καβάιαο-Ξάλζεο & Δγλαηίαο Οδνύ Ζ πεξηνρή απηή έρεη δηαζέζηκεο εθηάζεηο γηα αμηνπνίεζε από ηνλ Γήκν θπξίσο από ηελ βνξεηλή ηεο πιεπξά θαη θαηά κήθνο απηήο. Οη πεξηνρέο βνξείσο ηεο Δζληθήο νδνύ έρνπλ ην πιενλέθηεκα ηεο εύθνιεο πξόζβαζεο γηα απηό θαη πξνζθέξνληαη : Πξνο ελνηθίαζε ζε δηάθνξεο επηρεηξήζεηο. Οξηζκέλα εδαθηθά πιαηώκαηα ηεο πεξηνρήο κπνξνύλ λα θαιιηεξγεζνύλ θπξίσο κε ειαηόδεληξα. Μπνξνύλ λα εγθαηαζηαζνύλ θσηνβνιηατθά πάξθα. Όζνλ αθνξά ηελ Δγλαηία Οδό κπνξεί λα γίλεη δελδξνθύηεπζε ησλ πξαλώλ ηόζν γηα ηνλ θαιισπηζκό όζν θαη γηα ηελ ζηήξημή ηνπο. H Δγλαηία νδόο δηαζέηεη εληόο ηνπ ΔΚΖ ΚΑΠΟΤ θαη πξαλή κε λόηηα έθζεζε ηδαληθά γηα εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθώλ πάξθσλ. Μεγάιν πιενλέθηεκα απνηειεί ή ύπαξμε θόκβνπ ηεο Δγλαηίαο.

42 Πεξηνρέο ησλ δηαλνκώλ Υαιθεξνύ - Η πεξηνρή ησλ δηαλνκώλ Φαιθεξνύ πεξηιακβάλεη θπξίσο πεδινέρ καλλιεπγούμενερ εκηάζειρ. - Οξηζκέλεο από απηέο είλαη κοινόσπηζηερ ςπό ηην ιδιοκηηζία ηος Δήμος. - Μεγάιν πξόβιεκα ζηελ πεξηνρή απνηειεί θαη ε καηαπάηηζη από ηοςρ καλλιεπγηηέρ κοινόσπηζηυν εκηάζευν πος ανήκοςν ζηον Δήμο Καβάλαρ επεθηείλνληαο έηζη ηηο θαιιηεξγνύκελεο εθηάζεηο ηνπο. - Άιια πξνβιήκαηα είλαη ε εγκαηάλειτη διανεμημένυν αγποηεμασίυν η αδςναμία άπδεςζηρ ηοςρ και η ςπεπβόζκηζη ηοςρ

43 Πξνηάζεηο Δηαλνκέο Φαιθεξνύ Έξγα αλαδαζκνύ Αξδεπηηθέο γεσηξήζεηο Αξδεπηηθά έξγα Κηεκαηνγξάθεζε Αγξνθηήκαηα βηνινγηθήο ή ζπκβαηηθήο γεσξγίαο ζηα όξηα ησλ θνηλόρξεζησλ εθηάζεσλ (ηα νπνία ζα κπνξνύλ λα αμηνπνηεζνύλ θαη ζε δξάζεηο αγξνηνπξηζκνύ π.ρ. αγξνθηήκαηα κε θαξπδηέο). Καηαζθεπή πίζηαο αγώλσλ θαη επηδείμεσλ γηα ηεηξαθίλεηα απηνθίλεηα (4Φ4). Θα κπνξεί λα θηινμελεί Παλειιήληνπο αγώλεο ηεηξαθίλεησλ απηνθηλήησλ, θέξλνληαο επηζθέπηεο θαη ηνπξίζηεο ζηελ πεξηνρή Σε απηή ηελ πίζηα κπνξνύλ λα δεκηνπξγεζνύλ πιεζώξα ππνζηεξηθηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ θαη επηρεηξεκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ (ρώξνη αλαςπρήο, θαθεηέξηεο, θεξθίδεο, πεξηπαηεηηθά κνλνπάηηα θ.α.)

44

45 Πεξηνρέο ινθώδεηο ρακεινύ πςνκέηξνπ Δηαζέηνπλ θάπνην ζηνηρεηώδεο εδαθηθό ζηξώκα θαη αξαηή βιάζηεζε Μπνξνύλ λα δελδξνθπηεύνπλ (άξδεπζε κε ρξήζε λεξνύ από ην βηνινγηθό θαζαξηζκό ηεο πόιεο) Κάπνηεο απνγπκλσκέλεο πεξηνρέο ζα κπνξνύζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθώλ. Κάησ από ηελ πεξηνρή ηνπ εγθαηαιεηκκέλνπ ιαηνκείνπ καξκάξνπ κπνξνύλ λα εγθαηαζηαζνύλ δελδξώδεηο θαιιηέξγεηεο.

46 Οξεηλέο πεξηνρέο κεγάινπ ζρεηηθά πςνκέηξνπ Δηαζέηνπλ εθπιεθηηθή ζέα πξνο ηε ζάιαζζα. Δπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο κίαο επξύηεξεο νξεηβαηηθήο πεδνπνξηθήο δηαδξνκήο ε νπνία ζα δηέξρεηαη από ηα νρπξά ηεο πεξηνρήο. Δεκηνπξγία παξαηεξεηεξίσλ - ππξνθπιαθίσλ ζε θαίξηα ζεκεία. Σηα παξαηεξεηήξηα απηά κπνξνύλ λα θαηαζθεπαζηνύλ ππνδνκέο αλαςπρήο (ςεζηαξηέο, παγθάθηα θ.ι.π.) θαη ελδερνκέλσο θάπνηα θαηαθύγηα.

47 Οξεηλά πιαηώκαηα ζηελ Βόξεηα πεξηνρή ηνπ ΔΚΗ ΚΑΠΟΤ Τα πιαηώκαηα απηά βξίζθνληαη ζην βνξεηόηεξν ζύλνξν ηνπ ΕΣΚΗ ΚΑΠΟΥ ζε κεγάιν ζρεηηθά πςόκεηξν. Θα πξέπεη λα δηεξεπλεζεί ε δπλαηόηεηα αμηνπνίεζήο ηνπο γηα θηελνηξνθηθή ρξήζε, ή γηα πεξηνξηζκέλε γεσξγηθή ρξήζε εθόζνλ δελ έρνπλ δαζσζεί κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ. Άιιεο δξάζεηο πνπ ζα πξέπεη λα δηεξεπλεζνύλ είλαη ε αλάπηπμε αλαξξηρεηηθνύ πεδίνπ θαη αζιεκάησλ όπσο ην αιεμίπησην πιαγηάο Σην νξεηλό ηκήκα ηεο πεξηνρήο θαη ζηα πιαηώκαηα απηήο πνπ δελ αλήθνπλ ζην αηζζεηηθό δάζνο ηνπ Ακπγδαιεώλα ή ζε άιιε αλαδαζσηέα πεξηνρή ζα πξέπεη δηεξεπλεζεί θαη ε δπλαηόηεηα εγθαηάζηαζεο θσηνβνιηατθώλ.

48 ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΑΝΩΣΕΡΩ ΔΡΑΕΩΝ Υξεκαηνδόηεζε εθηόο από ηδησηηθό ηνκέα θαη κέζσ Δπξσπατθώλ πξνγξακκάησλ Βαζηθά εξγαιεία απνηεινύλ ην ΔΠΑ θαη ην πξόγξακκα «ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ Αιέμαλδξνο Μπαιηαηδήο» Ζ δεκηνπξγία θσηνβνιηατθνύ πάξθνπ ζα κπνξνύζε λα γίλεη κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο «HELIOS». Σν πξόγξακκα «HELIOS» είλαη έλα ελεξγεηαθό επελδπηηθό πξόγξακκα πνπ πξνβιέπεη ηελ εμαγσγή θαζαξήο ελέξγεηαο από ηελ Διιάδα πξνο ηηο ρώξεο ηεο Κεληξηθήο Δπξώπεο. Πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηεζνύλ όια ηα αλσηέξσ ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία αιιά θαη αιιά πνπ ελδερνκέλσο ζα πξνθύςνπλ ζην κέιινλ, ζα πξέπεη λα ππάξμεη κηα πξνπαξαζθεπή θαη ζρεηηθή εηνηκόηεηα κειεηώλ από πιεπξάο Γήκνπ Καβάιαο ή ηεο Γεκνθέιεηαο

49 Α ΕΤΥΑΡΙΣΟΤΜΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΟΥΗ Α

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ναύπλιο: οι επικίνδςνοι αηπαποί ηηρ ανάπηςξηρ

Ναύπλιο: οι επικίνδςνοι αηπαποί ηηρ ανάπηςξηρ Ναύπλιο: οι επικίνδςνοι αηπαποί ηηρ ανάπηςξηρ Μαξία Π. Γνληά Φηιόινγνο, Υπεύζπλε Σρνιηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ Γ.Γ.Δ. Αξγνιίδαο madonda@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΦΗ Η δηεξεύλεζε ηωλ πξνβιεκάηωλ ζρεδηαζκνύ κηαο ηνπηθήο αεηθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ Γ ρ Ν. Καηζαρός Γηεπζπληήο Δξεπλώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο» Πξώελ Πξόεδξνο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθώλ Πξώελ Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΦΤΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΜΔΛΔΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ ΗΠΙΧΝ ΜΔΘΟΓΧΝ ΓΡΟΙΜΟΤ ΚΣΙΡΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΑΣΙΚΧΝ ΘΔΡΜΙΚΧΝ ΝΗΙΓΧΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ»

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΥΟΛΗ: ΥΗΜΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΣΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΜΔ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΓΔΩΠΟΝΩΝ

ΜΔΛΔΣΖ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΓΔΩΠΟΝΩΝ ΜΔΛΔΣΖ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΓΔΩΠΟΝΩΝ ΚΑΛΛΗΔΡΓΖΣΗΚΔ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΘΔΡΜΟΚΖΠΗΟΤ ΑΠΟ ΣΟ ΚΔΝΣΡΟ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΔΞΑΡΣΖΜΔΝΩΝ ΑΣΟΜΩΝ (ΚΔ.Θ.Δ.Α. ΚΗΒΩΣΟ/ΚΑΒΑΛΑ) -ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ- Ζ εζεινληηθή νκάδα εξγαζίαο:

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο»

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ - ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΝΔΟΣΔΡΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ «Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ

Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ Βοςνιάκοσ Νίκοσ Γ1 Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ Σαξιδεφοντασ ςτην Αλεξανδροφπολη 4ο Γυμνάςιο Αλεξανδροφπολησ 2010 Διαθεματική εργαςία Γ1 Δημιουργήθηκε από: Νίθν Βνζληάθν *ΣΡΟΠΟ ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΝΑΓΝΩΗ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν.: Αθνινπζνχλ αλαιπηηθά νη πξνηάζεηο καο. Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015. Αριθ. Πρφη: 283. Περιθερειακή Δνόηηηα Γράμας Γραθείο Ανηιπεριθερειάρτη

Προς: Κοιν.: Αθνινπζνχλ αλαιπηηθά νη πξνηάζεηο καο. Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015. Αριθ. Πρφη: 283. Περιθερειακή Δνόηηηα Γράμας Γραθείο Ανηιπεριθερειάρτη Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ

ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΥΑΛΚΙΓΙΚΗ ΔΡΓΟ: ΜΟΝΑΓΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΔΛΑΙΟΣΡΙΒΔΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΩΙΜΗ ΔΛΙΑ Π.Δ. ΥΑΛΚΙΓΙΚΗ ΘΔΗ: Αμσγδαλιά Πλαηανιά Γ.Κ. ΠΟΛΤΓΤΡΟΤ ΓΗΜΟ ΠΟΛΤΓΤΡΟΤ ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΜΔΛΔΣΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Μ. ΛΑΕΟΓΛΟΤ, Ν. ΚΑΡΑΝΗΚΟΛΑ, Γ. ΒΑΓΗΩΝΑ Σκήκα Μεραληθώλ Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο, Πνιπηερληθή ρνιή, Αξηζηνηέιεην

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΑΤΓΟΤΣΟ 2009 1 1. ΘΔΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΙΓΡΤΗ 1.1. Η ζέζε Σν ρσξηό Λόθνπ αλήθεη ζηελ επαξρία Λεκεζνύ,

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει στην πραγματικότητα γεωλογική αποθήκευση του CO2;

Τι σημαίνει στην πραγματικότητα γεωλογική αποθήκευση του CO2; Τι σημαίνει στην πραγματικότητα γεωλογική αποθήκευση του CO2; Υπεφθυνη χρήςη των ορυκτών καυςίμων Απομάκρυνςη τησ κφριασ πηγήσ των αερίων του θερμοκηπίου Επαναφορά του άνθρακα ςτο υπζδαφοσ Παροχή του αναγκαίου

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2 ο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Η Κρίση ως Ευκαιρία για Αφύπνιση ΕΚΕ : Πολυτέλεια η Αναγκαιότητα;» Χορηγός Λευκώματος 26/04/2012 ΑΘήνα Τα τελευταία χρόνια σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε ένα ευρύ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρηηζη ηης αριθ. 7/2015 Απόθαζης ηης Α /θμίοσ Επιηροπής Επιλύζεως Δαζικών Αμθιζβηηήζεων Αναηολικής Αηηικής.

ΘΕΜΑ: Ανάρηηζη ηης αριθ. 7/2015 Απόθαζης ηης Α /θμίοσ Επιηροπής Επιλύζεως Δαζικών Αμθιζβηηήζεων Αναηολικής Αηηικής. Επείγον ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΣΣΙΚΗ ΓΕΝ. Δ/Η ΔΑΩΝ & ΑΓΡ. ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΑΩΝ ΑΝΑΣ. ΑΣΣΙΚΗ ΔΑΑΡΥΕΙΟ ΛΑΤΡΙΟΤ Λαύριο 04-03-2015 Αρ. Πρωη.οικ.17235/648 Σατ. Δ/νζη Σατ.Κώδικας Σηλέθωνο

Διαβάστε περισσότερα

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 2012» Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ Γεκηνπξγία Σνπηθνύ πκπιέγκαηνο Βηώζηκνπ Σνπξηζκνύ: Μειέηε ππάξρνπζαο ηνπξηζηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρηηζη ηης αριθ. 3/2015 Απόθαζης ηης Α /θμίοσ Επιηροπής Επιλύζεως Δαζικών Αμθιζβηηήζεων Αναηολικής Αηηικής.

ΘΕΜΑ: Ανάρηηζη ηης αριθ. 3/2015 Απόθαζης ηης Α /θμίοσ Επιηροπής Επιλύζεως Δαζικών Αμθιζβηηήζεων Αναηολικής Αηηικής. Επείγον ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΣΣΙΚΗ ΓΕΝ. Δ/Η ΔΑΩΝ & ΑΓΡ. ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΑΩΝ ΑΝΑΣ. ΑΣΣΙΚΗ ΔΑΑΡΥΕΙΟ ΛΑΤΡΙΟΤ Λαύριο 24-02-2015 Αρ. Πρωη.οικ.14811/564 Σατ. Δ/νζη Σατ.Κώδικας Σηλέθωνο

Διαβάστε περισσότερα

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ Οη τηκέο πετξειαίνπ θαη αεξίνπ σπλερίδνπλ λα απμάλνλταη σπλερώο, γεγνλότα θαη πξνβιέςεηο. Μηα καηηά ζηηο ζηαηηζηηθέο δείρλεη ζαθώο όηη ε ηάζε είλαη αλνδηθή. Οη ηξέρνπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΦΑΤ)

ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΦΑΤ) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΥΩΡΟΤ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΑΦΗ ΤΠΟΛΔΙΜΜΑΣΩΝ (Υ.Τ.Σ.Τ.) ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ :

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΑ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΕΤΡΤΣΕΡΗ ΑΓΟΡΑ LOGISTICS

Η ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΑ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΕΤΡΤΣΕΡΗ ΑΓΟΡΑ LOGISTICS Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ & Σαρπδξνκείσλ Ηκεξίδα «Σν κέιινλ ηεο Σαρπδξνκηθήο Αγνξάο: Ρπζκηζηηθέο Πξνθιήζεηο θαη Δξγαιεία Αλάπηπμεο» 21 Απξηιίνπ 2010, Ξελνδνρείν Divani Caravel Η ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΤΣΕ: ΜΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΦΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 2003-2008

ΑΣΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΤΣΕ: ΜΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΦΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 2003-2008 ΑΣΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΤΣΕ: ΜΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΦΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 2003-2008 ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟΤ ΓΙΠΛΩΜΑΣΟ ΔΙΓΙΚΔΤΗ ΗΛΙΟΠΟΤΛΟ Π. ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΒΕΝΕΣΗ A. ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ ΣΡΗΜΖΝΗΑΗΑ ΔΚΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΔΣΟ 1 ΑΡΗΘΜΟ ΦΤΛΛΟΤ 3 ΟΚΣΩΒΡΗΟ ΝΟΔΜΒΡΗΟ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2008 ΣΗΜΖ 2,5 ΔΤΡΩ ΜΟΡΦΩΣΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΑΗΜΟΓΟΗΑ ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ ΠΡΟΦΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζύληνκε αλαδξνκή:(πεγή Α. Γνζπνδίλε, 2008).

Μηα ζύληνκε αλαδξνκή:(πεγή Α. Γνζπνδίλε, 2008). ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΘΗΝΑ ΗΜΔΡΙΓΑ ΟΡΑ ΔΒΔΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΗ ΟΜΙΛΙΑ ΓΑΝΑΗ ΑΝΣΧΝΑΚΟΤ, ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟΤ ΟΡΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «Η ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ Χ ΜΟΥΛΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ)

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ) ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ) 1. Μηα επηρείξεζε πνπ δηαζέηεη επηιέμηκν ΚΑΓ ζηηο ππεξεζίεο εθκάζεζεο ζαιάζζησλ

Διαβάστε περισσότερα