ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ"

Transcript

1 ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Απόςεηο θαη πξνηάζεηο ηνπ Παξαξηήκαηόο καο ζρεηηθά κε ηε: «Γηεξεύλεζε θαη Τπνβνιή Πξνηάζεσλ γηα ηελ Αμηνπνίεζε ηεο Πεξηνρήο ΔΚΗ ΚΑΠΟΤ ηνπ Γήκνπ Καβάιαο» Η νκάδα εξγαζίαο γηα ηελ ππνβνιή ησλ αλσηέξσ πξνηάζεσλ: -Ακπειίδεο Θεόδσξνο Msc Γεσπόλνο πληνληζηήο ηεο Δπηηξνπήο Γεσηερληθό Δπηκειεηήξην Παξάξηεκα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο -Θσκαΐδεο άββαο Γεσιόγνο Διεύζεξνο Δπαγγεικαηίαο - Καβάια -Παζβάληεο Κσλ/λνο Msc Γαζνιόγνο Διεύζεξνο Δπαγγεικαηίαο Διεπζ/πνιε Καβάιαο -Μαξαγθόδεο Κσλ/λνο Msc Γεσπόλνο Διεύζεξνο Δπαγγεικαηίαο Υξπζνύπνιε Καβάιαο Καβάια ΑΤΓΟΤΣΟ 2012

2 Γενικά περί ΕΚΗ ΚΑΠΟΤ Βξίζθεηαη Αλαηνιηθά ηεο Καβάιαο Αλήθεη ζην Γήκν Καβάιαο («ΓΗΜΟΦΔΛΔΙΑ») Αξρηθή έθηαζε ,25 ζηξ. (παιαηόηεξε εθηίκεζε) θαη ,68 ζηξ. (λεόηεξε). Σειηθή έθηαζε πεξίπνπ ζηξ. (ιόγσ παξαρσξήζεσλ αθηήκνλεο) ρσξίο λα ππνινγηζηνύλ άιιεο παξαρσξήζεηο (ΒΦΛ, Δγλαηία Α.Δ., Ληκάλη Φίιηππνο Β θ.α.)

3

4 Ιδιοκτησιακό καθεστώς της έκτασης ΕΚΗ ΚΑΠΟΤ Η ιζηοπία δικαζηικήρ διεκδίκηζηρ ηηρ έκηαζηρ ξεκινάει ππιν από ηο 1934 για ηον Δήμο Καβάλαρ με οπιζηική και θεηική καηάληξη ηο 1948 όπος ηος παπαδόθηκε η έκηαζη από ηο Υπ. Οικονομικών. Καηόπιν εγγπάθεηαι ζηο Υποθηκοθςλακείο Καβάλαρ, όμυρ αςηό δεν μποπεί να εκδώζει πιζηοποιηηικό κςπιόηηηορ, βαπών και μη διεκδικήζευν, λόγυ έλλειτηρ επαπκών καθοδηγηηικών ζηοισείυν και λόγυ ζςγσύζευρ ηυν μεπιδίυν.

5 ΔΚΣΙΜΗΗ ΣΗ ΑΞΙΑ ΣΗ ΔΚΣΑΗ ΔΚΗ ΚΑΠΟΤ Η ηειεπηαία εθηίκεζε ηεο αμίαο ηεο ελ ιόγσ έθηαζεο έρεη γίλεη ζηηο 11 Μαξηίνπ 2003 (ΦΔΚ 391 Β ). Η εθηίκεζε απηή αθνξά ηα ζηξ. πνπ ζεσξεηηθά βξίζθνληαη ζηελ δηάζεζε ηνπ δήκνπ ζύκθσλα κε έγγξαθν ηεο ηνπνγξαθηθήο ππεξεζίαο Έγηλε πξνζδηνξηζκόο ηεο αμίαο αλά ηνκέα, πεξηνρή θαη ρξήζε (Π.Καβάια, Γ.Γ. Καβάιαο, Άζπξα Υώκαηα, παξαιηαθή δώλε, Βόζθεζε, Γαζηθή θ.ι.π.) Η ζπλνιηθή αμία ηεο πεξηνρήο ΔΚΗ-ΚΑΠΟΤ ππνινγηδόκελε κε βάζε ηηο αληηθεηκεληθέο αμίεο ησλ πεξηνρώλ, εθηηκάηαη ζε ,00 επξώ.

6 Η ΜΔΓΑΛΗ ΦΩΣΙΑ ΣΟΤ ΓΑΟΤ ΣΗ ΚΑΒΑΛΑ Απνηέιεζε θνκβηθό ζεκείν ζηελ ηζηνξία ηεο πεξηνρήο Η πεξηνρή θάεθε ην 1985 θαη ζηε ζέζε ηνπ πεπθνδάζνπο θύηξσζε ρακειή βιάζηεζε (πνπξλάξηα). Καηέζηξεςε ην ππάξρνλ ηόηε πινύζην δαζηθό θεθάιαην ζην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο έθηαζεο ΔΚΗ ΚΑΠΟΤ αθήλνληαο αλέπαθε κόλν ηελ πεξηνρή Άζπξα Υώκαηα (ιόθνο παζηώλ) θαη κεκνλσκέλεο άιιεο δηάζπαξηεο ζπζηάδεο δάζνπο

7 ΠΔΡΙΟΡΙΜΟΙ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΔ ΓΙΔΝΔΞΔΙ Παξά ην μεθάζαξν ηδηνθηεζηαθό ηεο θαζεζηώο, ιόγσ ηεο δεζπόδνπζαο ζέζεο ηεο έρεη απνηειέζεη κήινλ ηεο έξηδνο κεηαμύ ηνπ δήκνπ Καβάιαο θαη άιισλ θνξέσλ ηεο πεξηνρήο. (π.ρ ΟΛΚ, ΒΦΛ, ΔΓΝΑΣΗΑ Α.Δ.) Ζ δηέιεπζε ηνπ αγσγνύ θπζηθνύ αεξίνπ από ηελ πεξηνρή έζεζε επηπιένλ πεξηνξηζκνύο ζηελ δόκεζε ηεο έθηαζεο ζε κηα δώλε 20 κέηξσλ. Άιινπο πεξηνξηζκνύο ζέηνπλ νη αγσγνί ππεξπςειήο ηάζεο. Ζ Δγλαηία νδόο (δώλε νηθηζηηθνύ ειέγρνπ). Αλαδαζσηέεο εθηάζεηο θ.ι.π.

8 ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ ΕΝΣΟ ΣΗ ΕΚΣΑΗ ΕΚΗ ΚΑΠΟΤ Καιιηεξγνύκελεο θαη κε εθηάζεηο Μεγάια ηκήκαηα ηεο έθηαζεο ΔΚΖ ΚΑΠΟΤ έρνπλ παξαρσξεζεί γηα γεσξγηθή ρξήζε ζε αθηήκνλεο ηεο πεξηνρήο (ειαηόδεληξα, αθηηλίδηα, θεπεπηηθά, ακπέιηα θ.α.) Σήκεξα αξθεηέο από απηέο παξακέλνπλ αθαιιηέξγεηεο γηα δηαθόξνπο ιόγνπο (θιεξνλνκηθνύο, μεξηθέο εθηάζεηο θ.α.) κε απνηέιεζκα λα ρξεζηκνπνηνύληαη αλεμέιεγθηα σο βνζθνηόπηα θαη λα ππνβαζκίδνληαη.

9 Ζώλεο αλζεθηηθόηεηαο ησλ θπηώλ Τν ΕΣΚΗ ΚΑΠΟΥ αλήθεη σο επί ην πιείζηνλ ζηελ Ζώλε 9 Απηόο ν ραξαθηεξηζκόο θαζνξίδεη όηη θπηά (θαιιηεξγνύκελα ή κε) κε αλζεθηηθόηεηα ζε ζεξκνθξαζίεο κέρξη -7 θαη κέρξη -12 oc κπνξνύλ λα αλαπηπρζνύλ ζηηο πεξηνρέο απηέο.

10 Άσπρη Άμμος Λόφος των παθιών Δδώ βξίζθνληαη ν νηθηζκόο ηεο Άζπξεο Άκκνπ ν Λόθνο ησλ παζηώλ θαη νη 2 αμηνπνηήζηκεο παξαιίεο πνπ ππάξρνπλ εληόο ηεο έθηαζεο ΔΚΖ ΚΑΠΟΤ. Ζ παξαιία ηεο Άζπξεο Άκκνπ θαη ε άγλσζηε ζε πνιινύο παξαιία ησλ παζηώλ. Αριστερή φωτ. : Παραλία Άσπρης Άμμου Δεξιά φωτ. : Παραλία των Σπαθιών

11 Εγνατία Οδός Η πεξηνρή ΕΣΚΗ ΚΑΠΟΥ δηαζρίδεηαη από ηελ Εγλαηία νδό εθαηέξσζελ ηεο νπνίαο έρνπλ ραξαθηεξηζηεί δώλεο νηθηζηηθνύ ειέγρνπ νη νπνίεο νπζηαζηηθά αλήθνπλ ζηελ Εγλαηία νδό πεξηνξίδνληαο ηηο δξάζεηο πνπ κπνξεί λα γίλνπλ εθεί. Πέξαλ απηνύ όκσο ε Εγλαηία νδόο κπνξεί λα απνηειέζεη ηνλ θπξηώηεξν κνριό αλάπηπμεο θαη γηα ηελ κειεηώκελε έθηαζε ΕΣΚΗ ΚΑΠΟΥ.

12 Εμπορικό λιμάνι Υίλιππος Β Τν ιηκάλη δηαζέηεη άκεζε ζύλδεζε ζηελ Εγλαηία νδό (ηκήκα ησλ δηεπξσπατθώλ δηθηύσλ) θαη ππάξρεη άκεζε ζπλέξγεηα ησλ 2 κεηαθνξηθώλ ππνδνκώλ. Υπάξρεη κάιηζηα θαη ζρεδηαζκόο θαηαζθεπήο ζηδεξνδξνκηθήο ζύλδεζεο ηνπ ιηκαληνύ αιιά είλαη άγλσζην πόηε θαη αλ απηόο ζα πινπνηεζεί. Υπάξρεη δηθαζηηθή δηακάρε γηα ηκήκα ηεο πεξηνρήο κεηαμύ ηνπ Δήκνπ Καβάιαο θαη ηνπ Οξγαληζκνύ Ληκέλνο Καβάιαο ζην λέν εκπνξηθό ιηκάλη ηεο Καβάιαο όζνλ αθνξά ην ύςνο ηεο απνδεκίσζεο πξνο ηνλ Δήκν Καβάιαο γηα κέξνο ηεο έθηαζεο ηνπ ΕΣΚΗ ΚΑΠΟΥ πνπ θαηέιαβε ην ιηκάλη.

13 Ελληνικά Λιπάσματα ELFE ABEE Σν βηνκεραληθό ζπγθξόηεκα θαηαιακβάλεη έθηαζε ζηξεκκάησλ. Μεγάιν κέξνο απηήο ηεο έθηαζεο βξίζθεηαη εληόο ηνπ αγξνθηήκαηνο ΔΚΖ ΚΑΠΟΤ θαη ρξεζηκνπνηείηαη σο θαιιηεξγνύκελε έθηαζε. Ζ έθηαζε απηή είρε παξαρσξεζεί γηα 45 ρξόληα από ην δεκόζην ζηελ Βηνκεραλία. Πξόζθαηα ζε λνκνζρέδην ηνπ 2009 θαη ελόςεη ηεο ηόηε ηδησηηθνπνίεζεο ηεο βηνκεραλίαο ε παξαρώξεζε απηή αλαλεώζεθε από ην Γεκόζην ζηελ Βηνκεραλία γηα άιια 25 έηε.

14 ΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ζ Πεξηνρή ηνπ «ΔΚΖ ΚΑΠΟΤ» βξίζθεηαη ζε κία από ηηο πιένλ επαίζζεηεο νηθνινγηθά πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ Καβάιαο πεξηιακβάλνληαο ζεκαληηθνύο νξεηλνύο όγθνπο θαη νηθνζπζηήκαηα νηθνινγηθήο θαη αηζζεηηθήο αμίαο Υαξαθηεξίδεηαη από έληνλε πνηθηινκνξθία (ζάιαζζηεο πεξηνρέο, δαζηθέο γεσξγηθέο ρνξηνιηβαδηθέο ρακειήο βιάζηεζεο εθηάζεηο θαη δνκεκέλεο εθηάζεηο) Έλα ηκήκα απηήο ηεο έθηαζεο πεξίπνπ ζηξεκκάησλ απνηειεί θαη ηκήκα ηνπ αηζζεηηθνύ δάζνπο Ακπγδαιεώλα Καβάιαο Απνηειεί θπζηθό όξην θαη ηαπηόρξνλα πνιύηηκν θίιηξν κεηαμύ ηεο βηνκεραληθήο δξαζηεξηόηεηαο πνπ βξίζθεηαη Αλαηνιηθώο θαη ηεο πόιεο ηεο Καβάιαο. Παξόια απηά γηα ην θπζηθό πεξηβάιινλ ηνπ ΔΚΖ ΚΑΠΟΤ δελ έρνπλ εθπνλεζεί νινθιεξσκέλεο κειέηεο γηα ηηο δπλαηόηεηεο δηαρείξηζεο αλάδεημεο θαη πνιιαπιήο αμηνπνίεζεο ηνπ.

15 Μετεωρολογικά Δεδομένα της περιοχής Σα θιηκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο είλαη ηα ηππηθά κηαο βόξεηαο παξαζαιάζζηαο κεζνγεηαθήο πεξηνρήο Μέζε εηήζηα ζεξκνθξαζία ηεο πεξηνρήο είλαη πεξίπνπ 15,8 ν C. Ο ςπρξόηεξνο κήλαο θαηά κέζν όξν είλαη ν Ηαλνπάξηνο κε κέζε κεληαία ζεξκνθξαζία 6,8 ν C θαη νη ζεξκόηεξνη κήλεο ν Ηνύιηνο θαη Αύγνπζηνο, κε κέζεο κεληαίεο ζεξκνθξαζίεο 26,5 ν C θαη 26,3 ν C αληίζηνηρα. Tν κέζν εηήζην ύςνο βξνρνπηώζεσλ είλαη 403,2 mm. Ξεξόηεξνο κήλαο θαηά κέζν όξν είλαη ν επηέκβξηνο, κε ζπλνιηθό ύςνο θαηαθξεκληζκάησλ 10,4 mm, ελώ πγξόηεξνο είλαη ν Ννέκβξηνο κε 67,4 mm. Ζ πεξηνρή κειέηεο εκθαλίδεη βξνρεξό θαη ήπην ρεηκώλα, κε ζεξκό θαη μεξό θαινθαίξη, κε απνηέιεζκα ην θιίκα λα ραξαθηεξίδεηαη σο ελδηάκεζνπ ηύπνπ κεηαμύ κεζνγεηαθνύ θαη κεζεπξσπατθνύ Δπηθξαηνύλ βνξεηνδπηηθνί άλεκνη, νη νπνίνη ραξαθηεξίδνληαη από κέηξηεο εληάζεηο ( έσο 5,5 Bf).

16 Οριογραφική, Σοπογραφική διαμόρφωση - Έδαφος Γεληθά ε κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο ηεο πεξηνρήο ηνπ ΔΚΖ ΚΑΠΟΤ ραξαθηεξίδεηαη σο ινθώδεο εκηνξεηλή κε θαηά ζεκεία έληνλν αλάγιπθν θαη κέζν όξν θιίζεσλ 30-40%, ελώ νη εθζέζεηο είλαη σο επί ην πιείζηνλ λόηηεο κε ζέα ηελ ζάιαζζα. Ζ πεξηνρή ηνπ ΔΚΖ ΚΑΠΟΤ ιόγσ ηνπ κεγέζνπο θαη ηνπ έληνλνπ αλάγιπθνπ ηεο παξνπζηάδεη έληνλε πνηθηινκνξθία, όζνλ αθνξά ηε βιάζηεζε θαη ηελ παξνπζία δηαθνξεηηθώλ ηύπσλ κηθξνθιίκαηνο. Απηό έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε δηαθνξεηηθώλ δηαπιάζεσλ βιάζηεζεο, άξα θαη δηαθνξεηηθώλ ηύπσλ εδαθώλ.

17 Φλωρίδα Πανίδα Οη δώλεο βιάζηεζεο πνπ δηακνξθώλνληαη είλαη από κεζνγεηαθή σο θαη ην θαηώηεξν ηκήκα ηεο παξακεζνγεηαθήο. Σα θπξηόηεξα δαζηθά είδε πνπ επηθξαηνύλ ζηα δαζσκέλα ηκήκαηα ηεο έθηαζεο. είλαη, ην πνπξλάξη (Quercus coccifera), ην θππαξίζζη ην νξζόθιαδν (Cupressus Sempervirens ssp Pyramidalis), ν γάβξνο (Caprinus orientalis), δξπο ε ρλνώδεο (Quercus pubescens) θαη ε αγξηειηά (Olea europea), ελώ ζε κεκνλσκέλα άηνκα, ην ζπάξην (Spartium junceum), ε άξθεπζνο (Juniperus oxycedrus), ε θνθνξεβηζηά (Pistacia terebinthus), ε ηξαρεία πεύθε, (Pinus brutia), ην ξείθη (Erica arborea), ε θνπκαξηά (Arbutus unedo), ε αγξηνξνδηά (Rosa camina), Crataegus sp., Prunus sp, Cornus sp. θιπ. ελώ παξόλ ζηε ζύλζεζε ηεο βιάζηεζεο είλαη θαη πνιιά κειηζζνηξνθηθά θπηά. ηα κε δαζσκέλα ηκήκαηα ηεο έθηαζεο επηθξαηνύλ ηα ιηβαδηθά θπηά, ελώ θάπνηεο κηθξέο πεξηνρέο ηεο έθηαζεο δύλαηαη λα θαιιηεξγεζνύλ κε νπσξνθόξα δέληξα θαη άιιεο θαιιηέξγεηεο. Δπηπιένλ ε ελ ιόγσ πεξηνρή απνηειεί βηόηνπν γηα πνιιά είδε άγξηαο παλίδαο. (ιαγνί, θνπλάβηα, ζθαληδόρνηξνη, ηπθινπόληηθεο θ.α.) θαη νξληζνπαλίδαο (πεηξίηεο πνληηθνβαξβαθίλεο θ.α.).

18 Πιέσεις στο φυσικό περιβάλλον-κίνδυνοι Ο ζνβαξόηεξνο θίλδπλνο πνπ απεηιεί ηελ πεξηνρή είλαη νη ππξθαγηέο θαη απηό δηόηη ε βιάζηεζε ζηελ επξύηεξε πεξηνρή πεξηιακβάλεη θπξίσο μεξνζεξκηθά είδε Πιεζίνλ ηεο πεξηνρήο όκσο ππάξρεη βηνκεραληθή δώλε, ιηπαζκαηνβηνκεραλία, βηνινγηθόο θαζαξηζκόο, ζθνππηδόηνπνο. νβαξό θίλδπλν επίζεο απνηειεί θαη ε αλεμέιεγθηε βόζθεζε ησλ αηγνπξνβάησλ θαη ησλ αγειάδσλ. Ο ππνινγηζκόο ηεο βνζθνηθαλόηεηαο ηεο πεξηνρήο είλαη αληηθείκελν εηδηθήο κειέηεο θαη δελ έρεη εξεπλεζεί. Απηό έρεη σο απνηέιεζκα ζηα ζεκεία πνπ ππάξρεη ππεξβόζθεζε λα ππνβαζκίδεηε ε πγεία θαη ε πνηόηεηα ησλ πθηζηάκελσλ δέληξσλ θαη ιεηκώλσλ, ε αλαγέλλεζε ηνπο λα είλαη αλύπαξθηε θαη ην έδαθνο λα ππνβαζκίδεηαη θαη λα δηαβξώλεηαη επηθίλδπλα. Οη εθηάζεηο θνληά ζηε παξαιηαθή δώλε θηλδπλεύνπλ άκεζα από θαηαπαηήζεηο ιόγσ ηεο απμεκέλεο ηνπο αμίαο.

19 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΣΗ ΠΕΡΙΟΦΗ Ζ πεξηνρή ηνπ ΔΚΖ - ΚΑΠΟΤ αλήθεη γεσινγηθά ζηε κάδα ηεο Ρνδόπεο πνπ ζηνλ Διιαδηθό ρώξν θαηαιακβάλεη ηελ Αλαηνιηθή Μαθεδνλία. Σνπνζεηείηαη ζηνλ αλώηεξν νξίδνληα ηεο κεηακνξθσκέλεο αθνινπζίαο. ηελ επξύηεξε πεξηνρή εκθαλίδνληαη νη παξαθάησ ζρεκαηηζκνί ηεο κάδαο ηεο Ρνδόπεο : 1) Υεξζαίεο απνζέζεηο 2) Μάξκαξα 3) Μαξκαξπγηαθνί ζρηζηόιηζνη 4) Γλεύζηνη θαη γλεπζηαθνί ζρηζηόιηζνη 5) Γξαλίηεο (πκβόινπ ή Γξαλίηεο Καβάιαο)

20 Σεκτονική της περιοχής Ζ πεξηνρή έρεη ππνζηεί ηελ επίδξαζε ησλ αιπηθώλ πηπρώζεσλ, απνηέιεζκα ησλ νπνίσλ ήηαλ λα δηαηαξαρζεί ε ζπλνρή ησλ αξρηθώλ πεηξσκάησλ θαη λα ππάξμεη έληνλνο θαηαθεξκαηηζκόο ησλ καξκάξσλ Έηζη ζύκθσλα κε ηηο γεσινγηθέο έξεπλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί σο ηώξα ζηελ πεξηνρή θαη κε ηα ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ, απηή δελ ελδείθλπηαη γηα θάπνηνπ είδνπο θνηηαζκαηνινγηθήο εθκεηάιιεπζεο. Καηά ην παξειζόλ ιεηηνύξγεζαλ κεξηθά ιαηνκεία καξκάξνπ θαη ιαηνκεία αδξαλώλ πιηθώλ. ήκεξα δελ ππάξρεη θάπνηα ιαηνκηθή δξαζηεξηόηεηα ζηελ πεξηνρή αιιά ζπλερίδνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπο δύν επηρεηξήζεηο επεμεξγαζίαο καξκάξνπ (Λαβηκάξ, Μάξκαξα Καβάιαο).

21

22 ΦΡΗΕΙ ΓΗ

23 Πξόθεηηαη γηα έλα ελδεηθηηθό πνζνηηθνπνηεκέλν ράξηε ρξήζεσλ γεο ζηνλ νπνίν δελ αλαιύνληαη ζπγθεθξηκέλεο παξαρσξήζεηο γεο, νηθηζηηθέο δώλεο, δηαλνκέο θαη κεκνλσκέλνη απνραξαθηεξηζκνί εθηάζεσλ Περηοτές κε: Υπόκλεκα τάρηε Μώβ τρώκα: Αλαδαζωηέες εθηάζεης (λούκερα 1,2,3,4) Κίηρηλο- Λαταλί τρώκα : Δηαλοκές γες Δηάτσηο κωβ κε οραηό σπόβαζρο: τορηοιηβαδηθές εθηάζεης (ζτεδόλ όιο ηο σπόιοηπο) Περηοτές λοηίως ηες Εγλαηίας οδού θαη αλαηοιηθόηερα ηες οδού ποσ οδεγεί ζηο ιηκάλη έτοσλ παρατωρεζεί θσρίως ζηελ ΕΛΦΕ Α.Ε. θαη έλα κέρος ηοσς ζηο ιηκάλη. Γρακκές τρώκαηος: Δηαθεθοκκέλε πραζηλόκασρε γρακκή: θαζορίδεη ηα όρηα ηοσ ΕΣΚΗ ΚΑΠΟΥ Γαιάδηα γρακκή : Καηαθύγηο άγρηας παλίδας ποσ ζσκπίπηεη κε ηο αηζζεηηθό δάζος Ακσγδαιεώλα Δηαθεθοκκέλε θοθθηλόκασρε γρακκή: Λαηοκεία

24 Δράσεις που επιτρέπει κάθε χρήση γης ηηο αλαδαζσηέεο εθηάζεηο ζα πξέπεη πξώηα λα γίλεη άξζε ηεο αλαδάζσζεο εθόζνλ έρνπλ εθπιεξσζεί νη ιόγνη πνπ θεξύρζεθε αλαδαζσηέα ή θάζε κηα έθηαζε. ην αηζζεηηθό δάζνο ηνπ Ακπγδαιεώλα ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί νη νπνίνη ηζρύνπλ ζε όια ηα θεξπγκέλα αηζζεηηθά δάζε. Οη δηαλνκέο γεο αιιά θαη ηπρόλ θνηλόρξεζηεο εθηάζεηο ηδηνθηεζίαο ηνπ Γήκνπ (πνπ είλαη ειεύζεξεο δαζηθήο βιάζηεζεο) κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ηόζν γηα αγξνηηθή ρξήζε όζν θαη γηα θάζε άιιε ρξήζε θαηά πεξίπησζε. ηηο ιεγόκελεο «ρνξηνιηβαδηθέο εθηάζεηο» ζα πξέπεη λα ειεγρζεί αλ ε θάζε έθηαζε έρεη δαζσζεί ή όρη θαη αλαιόγσο λα θαζνξηζηνύλ νη δξάζεηο πνπ κπνξνύλ λα γίλνπλ ζε απηήλ. ε απηό ζα βνεζήζνπλ θαη νη δαζηθνί ράξηεο, όηαλ πινπνηεζνύλ. ηηο πεξηνρέο ηεο ΔΛΦΔ Α.Δ. ηνπ λένπ ιηκαληνύ θαζώο θαη άιιεο πεξηνρέο ηδηνθηεζίαο ή ρξήζεο ηξίησλ (εθηόο ηνπ Γήκνπ Καβάιαο) ζα πξέπεη λα δηαιεπθαλζεί πιήξσο ην ηδηνθηεζηαθό θαζεζηώο ώζηε θαηόπηλ λα πξνγξακκαηηζηεί ή νπνηαδήπνηε ρξήζε.

25 Διανομές Γης Οη δηαλνκέο γεο ζηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ ήηαλ πνιιέο θαη γηα δηαθνξεηηθέο ρξήζεηο. Μηα από ηηο κεγαιύηεξεο δηαλνκέο ρξήζεο γεο πνπ έρνπλ γίλεη θαηά θαηξνύο είλαη απηή εληόο ηνπ αγξνθηήκαηνο Υαιθεξνύ ζε αθηήκνλεο. Έρεη δηαλεκεζεί ζε αθηήκνλεο ζπλνιηθή έθηαζε η.κ., ήηνη εληόο ηνπ αγξνθηήκαηνο Παιαηάο Καβάιαο η.κ., εληόο αγξνθηήκαηνο Υαιθεξνύ η.κ., εληόο Καβάιαο η.κ. θαη ζηελ Άζπξε Άκκν η.κ. Καηόπηλ απηνύ απνκέλεη ζηνλ Γήκν έθηαζε ζηξεκκάησλ ρσξίο λα ππνινγηζζνύλ νη παξαρσξήζεηο ΓΑΠ, ζηελ πεξηνρή Άζπξεο Άκκνπ θαη ην ηκήκα Ν. Καξβάιεο - Υαιθεξνύ λόηηα ηεο εζληθήο νδνύ, ηεο Βηνκεραλίαο Φσζθνξηθώλ Ληπαζκάησλ θαη πξόζθαηα ηεο Δγλαηίαο νδνύ θαη ηνπ εκπνξηθνύ ιηκαληνύ ηεο Καβάιαο Φίιηππνο Β.

26 Βόξεην ηκήκα δηαλνκώλ Υαιθεξνύ

27 Νόηην ηκήκα δηαλνκώλ Υαιθεξνύ

28 ΕΔΑΥΟΛΟΓΙΚΕ ΑΝΑΛΤΕΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΕΔΑΥΩΝ Μειεηώληαο ηηο εδαθνινγηθέο αλαιύζεηο ηεο πεξηνρήο κπνξνύκε λα εμάγνπκε ηα παξαθάησ γεληθά ζπκπεξάζκαηα : 1) Σα εδάθε ζηελ επξύηεξε πεδηλή πεξηνρή ησλ δηαλνκώλ Υαιθεξνύ είλαη κέζεο ζύζηαζεο ζε γεληθέο γξακκέο. Δπεηδή πξόθεηηαη γηα Αιινπβηαθέο απνζέζεηο παξνπζηάδνπλ παξαιιαθηηθόηεηα ή νπνία όζν πιεζηάδνπκε ζηελ ζάιαζζα ζπλαληνύκε εδάθε ειαθξύηεξεο ζύζηαζεο κέρξη θαη ακκνπδεξά, ελώ όζν θαηεπζπλόκαζηε πξνο ηνπο ιόθνπο ηα εδάθε γίλνληαη βαξύηεξεο ζύζηαζεο κέρξη θαη αξγηιώδε. 2) Σα εδάθε ηεο πεξηνρήο θαηά θαλόλα έρνπλ κέηξηα έσο ηθαλνπνηεηηθή πεξηεθηηθόηεηα ζε νξγαληθή νπζία. 3) Όια ηα εδάθε ηεο πεξηνρήο έρνπλ αιθαιηθό PH. Απηό νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη όια ηα γύξσ κεηξηθά πεηξώκαηα είλαη αζβεζηνιηζηθήο πξνέιεπζεο. Απηό ην πςειό PH όκσο δεκηνπξγεί ειιείςεηο κηθξνζξεπηηθώλ ζηνηρείσλ θαη Φσζθόξνπ (Fe, Zn, Cu, Mn θ.α.) ηόζν ζηηο δελδξώδεηο θαιιηέξγεηεο όζν θαη ζηηο κεγάιεο θαιιηέξγεηεο (ζηηεξά, αξαβόζηηνο θ.α.). Σν πξόβιεκα απηό κπνξεί λα δηνξζσζεί κε ηελ εθαξκνγή δηαθπιηθώλ ιηπαζκάησλ

29 ΕΔΑΥΟΛΟΓΙΚΕ ΑΝΑΛΤΕΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΕΔΑΥΩΝ συνέχεια 4) ε όια ηα εδάθε δελ ππάξρεη πξόβιεκα αιαηόηεηαο θαη δηείζδπζεο ηεο αικπξήο ζθήλαο ζηνλ πδξνθόξν νξίδνληα. 5) Γηα ηα 3 θπξηόηεξα καθξνζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο πεξηζζόηεξεο θαιιηέξγεηεο ηζρύνπλ ηα εμήο γηα ηελ πεξηνρή. Γηα ην Άδσην ιόγσ ηεο κεγάιεο θηλεηηθόηεηαο ηνπ ζην έδαθνο δελ κπνξεί λα εμαρζεί ηθαλνπνηεηηθό ζπκπέξαζκα. Γηα ηνλ Φώζθνξν ππάξρεη έιεηςε ιόγσ ηεο ζρεηηθά ρακειήο πεξηεθηηθόηεηαο ηνπ ζην έδαθνο θαη ηνπ πςεινύ PH πνπ ην δεζκεύεη, επνκέλσο είλαη αλαγθαία ε πξνζζήθε ηνπ. Σέινο γηα ην Κάιην ηα εδάθε ηεο πεξηνρήο έρνπλ ηθαλνπνηεηηθή πεξηεθηηθόηεηα γηα ηηο πεξηζζόηεξεο θαιιηέξγεηεο. 6) Γηα ηα ηρλνζηνηρεία δελ κπνξεί λα γεληθεπηεί θάπνην ζπκπέξαζκα εθηόο ηνπ γεγνλόηνο πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ όηη ην πςειό PH δεκηνπξγεί ειιείςεηο κηθξνζξεπηηθώλ ζηνηρείσλ.

30 Προτεινόμενες Καλλιέργειες Λακβάλνληαο ππόςε ηα εδαθνινγηθά, ηα νηθνλνκνηερληθά, ηα θιηκαηηθά δεδνκέλα θαη ηελ ύπαξμε ή όρη δηαζέζηκνπ αξδεπηηθνύ λεξνύ ζα πξνηείλνπκε ηηο παξαθάησ θαιιηέξγεηεο: 1) ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη επαξθέο δηαζέζηκν αξδεπηηθό λεξό πξνηείλνληαη δπλακηθέο θαιιηέξγεηεο κε ακπέιηα (θπξίσο επηηξαπέδηα), αθηηλίδηα θαη ειαηόδεληξα (θαηά πξνηίκεζε επηηξαπέδηαο ειηάο) θαζώο θαη άιισλ δελδξσδώλ θαιιηεξγεηώλ νπσξνθεπεπηηθώλ αιιά θαη εηήζησλ θεπεπηηθώλ (ηνκάηεο, πηπεξίεο κειηηδάλεο θ.α.) ζηηο δηαζέζηκεο εθηάζεηο ηεο πεξηνρήο ησλ δηαλνκώλ Υαιθεξνύ θαη γύξσ από απηέο κε ρακειό πςόκεηξν θαη κεησκέλν αλάγιπθν. Από ηηο άιιεο δελδξώδεηο θαιιηέξγεηεο ε θαξπδηά κπνξεί λα επδνθηκήζεη ζε πεξηνρέο κε εληνλόηεξν αλάγιπθν. Δπίζεο ππάξρεη ε δπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο πξόηππσλ αγξνθηεκάησλ κε βηνινγηθέο θαιιηέξγεηεο. 2) ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη επαξθέο λεξό πξνηείλνληαη θαιιηέξγεηεο όπσο ακπέιηα (νηλνπνηήζηκα), ειαηόδεληξα (ειαηνπαξαγσγήο) θαη ρεηκεξηλά ζηηεξά (ζηηάξη, θξηζάξη).

31 ΒΑΙΚΕ ΑΡΦΕ ΠΡΟΣΑΕΩΝ - ΠΡΟΠΑΡΑΚΕΤΗ Οη πξνο πινπνίεζε πξνηάζεηο ζα πξέπεη: Να αθήλνπλ πξνζηηζέκελν εηζόδεκα ζε όζν πεξηζζόηεξνπο δεκόηεο Να είλαη ρακειήο έληαζεο θεθαιαίνπ, όπσο είλαη απηέο ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα. Πόζν κάιινλ ζηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο νηθνλνκηθήο θξίζεο Να πξνζηαηεύνπλ ην πεξηβάιινλ Να εληζρύνπλ ππάξρνπζεο δξαζηεξηόηεηεο (π.ρ. αλόξπμε γεσηξήζεσλ) Να ζπλδένληαη κε γεηηνληθέο πεξηνρέο θαη δξαζηεξηόηεηεο Να εθκεηαιιεύνληαη ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα Να ζέβνληαη ηελ ππάξρνπζα λνκνζεζία Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπο ζα πξέπεη λα γίλεη θαη θάπνηα πξνπαξαζθεπή πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ πινπνίεζε, έηζη ζα πξέπεη: Να δηαιεπθαλζεί ην λνκηθό θαζεζηώο ησλ παξαρσξήζεσλ θαη ησλ θαηαπαηήζεσλ ιήςε λνκηθώλ ελεξγεηώλ Να έξζεη ζε επαθή κε ην Γαζαξρείν θαη όιεο ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο

32 ΠΡΟΣΑΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΕΚΗ ΚΑΠΟΤ Οη εθηάζεηο πνπ παξαρσξήζεθαλ ήηαλ νη θαιύηεξεο ηόζν από αγξνηηθήο θαη ηνπξηζηηθήο όζν θαη από θάζε άιιεο επηρεηξεκαηηθήο άπνςεο. ε θάζε πεξίπησζε πξηλ ηελ πινπνίεζε θάζε πξόηαζεο ή δξάζεο ζεκαληηθό είλαη λα δηαιεπθαλζεί ην λνκηθό θαη ηδηνθηεζηαθό θαζεζηώο ηεο ελ ιόγσ έθηαζεο. Έηζη: Α) Πξέπεη λα ζπληαρζεί δηαρεηξηζηηθή κειέηε ησλ δαζηθώλ εθηάζεσλ Β) Τδξαπιηθή Αληηπιεκκπξηθή κειέηε γηα ηα πδαηνξέκκαηα ηεο πεξηνρήο Γ) ύληαμε κειέηεο βνζθνηθαλόηεηαο ησλ βνζθνηόπσλ ηεο πεξηνρήο Γ) Δθαξκνγή έξγσλ αλαδαζκνύ ζηηο εθηάζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν αγξνηηθό ελδηαθέξνλ, κε παξάιιεια έξγα (γεσηξήζεηο, δξόκνη ) Δ) Πξέπεη λα δηεξεπλεζεί ε δπλαηόηεηα ρξήζεο ηνπ λεξνύ ηνπ βηνινγηθνύ θαζαξηζκνύ (εθόζνλ είλαη πξντόλ ηξηηνβάζκηαο επεμεξγαζίαο). Σ) Δθαξκνγή δξάζεσλ νηθνηνπξηζκνύ-αγξνηνηνπξηζκνύ. Όπσο νξεηβαηηθέο θαη πεδνπνξηθέο δηαδξνκέο (π.ρ. ζηα ππάξρνληα νρπξά ηνπ Α Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ), πξόηππα αγξνθηήκαηα, θαηαζθεπή πίζηαο 4ρ4, πνδειαηηθέο δηαδξνκέο θ.α

33 ΠΡΟΣΑΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΕΚΗ ΚΑΠΟΤ συνέχεια Ε) Καηαζθεπή ιηκλνδεμακελώλ ή γεσηξήζεσλ πνιιαπιώλ ρξήζεσλ (άξδεπζεο, ππξνπξνζηαζίαο, αλαςπρήο). Ζ) Πξέπεη λα γίλεη (ε λα επηθαηξνπνηεζεί αλ ππάξρεη) κειέηε αλαδάζσζεο ηνπ αηζζεηηθνύ δάζνπο ηνπ Ακπγδαιεώλα. Θ) Θα πξέπεη λα γίλεη βειηίσζε ηνπ δαζηθνύ θαη αγξνηηθνύ νδηθνύ δηθηύνπ όπνπ ρξεηάδεηαη αθνύ εθπνλεζεί ε ζρεηηθή κειέηε. Η) Θα πξέπεη γηα ηελ δηαζθάιηζε ηνπ δαζηθνύ πινύηνπ ηεο πεξηνρήο λα εθπνλεζνύλ κειέηεο αληηππξηθήο πξνζηαζίαο. Κ) ηηο ρνξηνιηβαδηθέο εθηάζεηο κπνξνύλ λα εγθαηαζηαζνύλ θσηνβνιηατθά πάξθα. Απαηηείηαη όκσο κειέηε θαηαιιειόηεηαο θαη νηθνλνκνηερληθή κειέηε ζθνπηκόηεηαο. Λ) Γεκηνπξγία βηνινγηθνύ ιαραλόθεπνπ θνηλσληθήο κνξθήο. Αξθεί κηα έθηαζε 15 ζηξεκκάησλ ε νπνία ζα ρσξηζηεί ζε ίζεο επηθάλεηεο ησλ 50 κε 80 η.κ ηηο νπνίεο ζα κπνξνύλ λα δηαηεζνύλ ζε 300 πεξίπνπ νηθνγέλεηεο. Ο Γήκνο κπνξεί λα παξέρεη θαη καζήκαηα βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο. Μ) Δθηόο ησλ νξίσλ ηεο πεξηνρήο ηνπ ΔΚΗ ΚΑΠΟΤ βξίζθεηαη ν ζθνππηδόηνπνο ν νπνίνο ππνβαζκίδεη ηελ ηπρόλ αμηνπνίεζε ηεο γύξσ πεξηνρήο. Έηζη ζα κπνξνύζε λα δεκηνπξγεζεί κία κνλάδα θνκπνζηνπνίεζεο ε νπνία ζα εθκεηαιιεύεηαη θαη ηελ ιάζπε από ηνλ βηνινγηθό θαζαξηζκό.

34 Δράσεις Οικοτουρισμού ανασταλτικοί παράγοντες Παξέρεη ηε δπλαηόηεηα απνιαύζεσλ, αλαςπρήο θαη δξαζηεξηνηήησλ κέζα ζην θπζηθό πεξηβάιινλ Ο νηθνηνπξηζκόο ζηε ρώξα καο αζθείηαη ζε νξεηλά θπξίσο κέξε θαη πεξηβάιινληα θαη νη ζπλεζέζηεξεο δξαζηεξηόηεηεο πνπ αζθνύληαη είλαη ε νξεηλή πεδνπνξία, ε πεξηήγεζε ζε ρακειά πςόκεηξα, ε παξαηήξεζε θαη θσηνγξάθηζε θπηώλ, δώσλ θαη ηνπίσλ θαη δηάθνξεο πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο όπσο ρνξόο, ζέαηξν, δσγξαθηθή, καγεηξηθή θ.ά. Δπίζεο, αζθνύληαη νηθνηνπξηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ απαηηνύλ εηδηθέο γλώζεηο, όπσο ρεηκεξηλέο αλαβάζεηο, αλαξξίρεζε, ζπειαηνινγία θ.ά. Ζ ζπκβνιή ηνπ νηθνηνπξηζκνύ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία ηαπηίδεηαη ζπλήζσο κε ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο γηα ληόπηνπο (θύιαθεο, νδεγνί βνπλώλ, ππάιιεινη μελώλσλ θιπ.)

35 Δράσεις Αγροτουρισμού ανασταλτικοί παράγοντες Κπξηόηεξεο κνξθέο αγξνηνπξηζκνύ είλαη: Αγξνηνπξηζκόο ζε αγξνθηήκαηα, όπνπ ν επηζθέπηεο κνηξάδεηαη θαγεηό θαη δηακνλή κε ηνπο ηδηνθηήηεο. Αγξνηνπξηζκόο ζε αγξνθηήκαηα κε θαγεηό θαη δηακνλή ησλ επηζθεπηώλ ζε μερσξηζηό νίθεκα.(ηξνρόζπηηα, ζθελέο θηι.) Αγξνηνπξηζηηθά ζπγθξνηήκαηα ζπλεηαηξηζηηθήο κνξθήο, πνπ αλαπηύρζεθαλ θπξίσο ζηελ Ηηαιία, είηε κε ηε κνξθή παλζηόλ κέζα ζην αγξόθηεκα, είηε κε ηε κνξθή ζπλεηαηξηζκνύ πξνβνιήο ηνπηθώλ πξντόλησλ. Αγξνηνπξηζκόο ζε νηθηζκνύο πνπ ρηίδνληαη κε παξαδνζηαθά πιηθά, ώζηε λα δίλνπλ ηελ εηθόλα ελόο "παξαδνζηαθνύ" ρσξηνύ (π.ρ. ρσξηό Αθόληηζκα ηεο Ν.Καξβάιεο). Με ηνλ αγξνηνπξηζκό βειηηώλεηαη ην εηζόδεκα ηνπ αγξόηε, αλαπηύζζεηαη νηθνλνκηθά ε ηνπηθή θνηλσλία θαη ζπλερίδεηαη ε παξαγσγή ηνπηθώλ πξντόλησλ πνπ θαηαλαιώλνληαη από ηνπο επηζθέπηεο.

36 Μέτρα ανάπτυξης οικοτουρισμού & αγροτουρισμού Δθηέιεζε έξγσλ θαη θαηαζθεπώλ ππαίζξηαο αλαςπρήο κηθξήο θιίκαθαο Βειηίσζε ηεο ηνπξηζηηθήο θαη ηερληθήο ππνδνκήο ηεο δαζηθήο πεξηνρήο

37 Κυριότερα έργα υπαίθριας αναψυχής Μνλνπάηηα Υώξνη ζέαζεο Υώξνη ππαίζξησλ γεπκάησλ θαη θαηαζθελώζεσλ Άιια έξγα πνπ πξέπεη λα γίλνπλ: Βειηίσζε ησλ έξγσλ ηερληθήο ππνδνκήο όπσο : Βειηίσζε νδηθνύ δηθηύνπ, θαηαζθεπή ρώξσλ ζηάζκεπζεο νρεκάησλ, θαηαζθεπή απνρεηεπηηθνύ δηθηύνπ, ρώξνπ απόζεζεο ησλ απνξξηκκάησλ. Αλάγθε ζύληαμεο θαη εθαξκνγήο νξηζκέλσλ εμεηδηθεπκέλσλ εξεπλώλ θαη κειεηώλ, όπσο: Έξεπλα ηεο εμέιημεο θαη δηακόξθσζεο ηεο δνκήο ησλ δαζνζπζηάδσλ θαη ησλ απμεηηθώλ παξακέηξσλ ηνπο. Έξεπλα γηα ηελ θαηαγξαθή, ραξηνγξάθεζε θαη δπλακηθή εμέιημε ηεο ρισξίδαο θαη ηεο παλίδαο ηεο πεξηνρήο κε έκθαζε ζηα ζπάληα, ελδεκηθά θαη απεηινύκελα είδε ηεο πεξηνρήο. Έξεπλα ησλ πξνηηκήζεσλ ησλ επηζθεπηώλ.

38 ΕΙΔΙΚΕ ΠΡΟΣΑΕΙ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΦΗ Αμηνπνίεζε παξαιηαθήο δώλεο Η παξαιία ζηελ πεξηνρή ηεο Β.Φ.Λ. θαη ηνπ λένπ ιηκαληνύ - Φπηνηερληθέο δηακνξθώζεηο Η παξαιία ησλ παζηώλ κειέηε νηθνηνπξηζηηθήο αλάδεημεο κε δεκηνπξγία κνλνπαηηνύ πξόζβαζεο ιόγσ δύζθνιεο πξόζβαζεο Η παξαιία ηεο Άζπξεο Άκκνπ Πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο ζε ζρέζε κε ηελ δηπιαλή παξαιία

39 Αμηνπνίεζε ηνπ ιόθνπ ησλ παζηώλ Είλαη νιόθιεξε θεξπγκέλε αλαδαζσηέα όκσο ε πινύζηα δαζηθή βιάζηεζε πνπ έρεη αλαπηπρζεί ζε απηόλ καο πείζεη όηη ηθαλνπνηήζεθαλ νη ιόγνη ηεο θήξπμεο ηνπ σο αλαδαζσηέαο - Τν κνλνπάηη πνπ ζα θηάλεη ζηελ παξαιία ησλ Σπαζηώλ κπνξεί λα ζπλερηζηεί σο δαζηθό πεξηπαηεηηθό ζηνλ ιόθν ησλ Σπαζηώλ κε ηελ θαηαζθεπή παξαηεξεηεξίσλ - Δαζηθνί αληηππξηθνί θαζαξηζκνί (απαξαίηεηνη γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πινύζηαο δαζηθήο βιάζηεζεο). Γηα λα γίλνπλ απηέο νη επεκβάζεηο ζα πξέπεη λα πξνεγεζεί ζρεηηθή κειέηε θαζαξηζκνύ- αληηππξηθήο πξνζηαζίαο.

40 Πεπιοσή ηηρ ππώην ΠΑΠ Ζ πεξηνρή είλαη ηδηαίηεξνπ θπζηθνύ θάινπο θαη κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ηόζν γηα αλαςπρή όζν θαη γηα ηελ αλάπηπμε extreme sports. Πξώελ ζηξαηησηηθά θηήξηα σο αλαςπθηήξηα. ηξαηησηηθέο εγθαηαζηάζεηο γηα αλάπηπμε Paintball. Δπίζεο εθκεηαιιεπόκελνη ηα γύξσ βνπλά κπνξνύλ λα αλαπηπρζνύλ θαη άιια extreme sports (αλαξίρεζε θ.α.). Όια απηά κπνξνύλ λα γίλνπλ ρσξίο λα ζηγεί ν δαζηθόο ραξαθηήξαο ηεο πεξηνρήο ζε ήδε ππάξρνπζεο εγθαηαζηάζεηο κε ηδησηηθή πξσηνβνπιία ή κε ηελ ρξήζε ρξεκαηνδνηηθώλ πξνγξακκάησλ (ΔΠΑ θ.α.).

41 Πεξηνρέο εθαηέξσζελ ηεο Δζληθήο νδνύ Καβάιαο-Ξάλζεο & Δγλαηίαο Οδνύ Ζ πεξηνρή απηή έρεη δηαζέζηκεο εθηάζεηο γηα αμηνπνίεζε από ηνλ Γήκν θπξίσο από ηελ βνξεηλή ηεο πιεπξά θαη θαηά κήθνο απηήο. Οη πεξηνρέο βνξείσο ηεο Δζληθήο νδνύ έρνπλ ην πιενλέθηεκα ηεο εύθνιεο πξόζβαζεο γηα απηό θαη πξνζθέξνληαη : Πξνο ελνηθίαζε ζε δηάθνξεο επηρεηξήζεηο. Οξηζκέλα εδαθηθά πιαηώκαηα ηεο πεξηνρήο κπνξνύλ λα θαιιηεξγεζνύλ θπξίσο κε ειαηόδεληξα. Μπνξνύλ λα εγθαηαζηαζνύλ θσηνβνιηατθά πάξθα. Όζνλ αθνξά ηελ Δγλαηία Οδό κπνξεί λα γίλεη δελδξνθύηεπζε ησλ πξαλώλ ηόζν γηα ηνλ θαιισπηζκό όζν θαη γηα ηελ ζηήξημή ηνπο. H Δγλαηία νδόο δηαζέηεη εληόο ηνπ ΔΚΖ ΚΑΠΟΤ θαη πξαλή κε λόηηα έθζεζε ηδαληθά γηα εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθώλ πάξθσλ. Μεγάιν πιενλέθηεκα απνηειεί ή ύπαξμε θόκβνπ ηεο Δγλαηίαο.

42 Πεξηνρέο ησλ δηαλνκώλ Υαιθεξνύ - Η πεξηνρή ησλ δηαλνκώλ Φαιθεξνύ πεξηιακβάλεη θπξίσο πεδινέρ καλλιεπγούμενερ εκηάζειρ. - Οξηζκέλεο από απηέο είλαη κοινόσπηζηερ ςπό ηην ιδιοκηηζία ηος Δήμος. - Μεγάιν πξόβιεκα ζηελ πεξηνρή απνηειεί θαη ε καηαπάηηζη από ηοςρ καλλιεπγηηέρ κοινόσπηζηυν εκηάζευν πος ανήκοςν ζηον Δήμο Καβάλαρ επεθηείλνληαο έηζη ηηο θαιιηεξγνύκελεο εθηάζεηο ηνπο. - Άιια πξνβιήκαηα είλαη ε εγκαηάλειτη διανεμημένυν αγποηεμασίυν η αδςναμία άπδεςζηρ ηοςρ και η ςπεπβόζκηζη ηοςρ

43 Πξνηάζεηο Δηαλνκέο Φαιθεξνύ Έξγα αλαδαζκνύ Αξδεπηηθέο γεσηξήζεηο Αξδεπηηθά έξγα Κηεκαηνγξάθεζε Αγξνθηήκαηα βηνινγηθήο ή ζπκβαηηθήο γεσξγίαο ζηα όξηα ησλ θνηλόρξεζησλ εθηάζεσλ (ηα νπνία ζα κπνξνύλ λα αμηνπνηεζνύλ θαη ζε δξάζεηο αγξνηνπξηζκνύ π.ρ. αγξνθηήκαηα κε θαξπδηέο). Καηαζθεπή πίζηαο αγώλσλ θαη επηδείμεσλ γηα ηεηξαθίλεηα απηνθίλεηα (4Φ4). Θα κπνξεί λα θηινμελεί Παλειιήληνπο αγώλεο ηεηξαθίλεησλ απηνθηλήησλ, θέξλνληαο επηζθέπηεο θαη ηνπξίζηεο ζηελ πεξηνρή Σε απηή ηελ πίζηα κπνξνύλ λα δεκηνπξγεζνύλ πιεζώξα ππνζηεξηθηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ θαη επηρεηξεκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ (ρώξνη αλαςπρήο, θαθεηέξηεο, θεξθίδεο, πεξηπαηεηηθά κνλνπάηηα θ.α.)

44

45 Πεξηνρέο ινθώδεηο ρακεινύ πςνκέηξνπ Δηαζέηνπλ θάπνην ζηνηρεηώδεο εδαθηθό ζηξώκα θαη αξαηή βιάζηεζε Μπνξνύλ λα δελδξνθπηεύνπλ (άξδεπζε κε ρξήζε λεξνύ από ην βηνινγηθό θαζαξηζκό ηεο πόιεο) Κάπνηεο απνγπκλσκέλεο πεξηνρέο ζα κπνξνύζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθώλ. Κάησ από ηελ πεξηνρή ηνπ εγθαηαιεηκκέλνπ ιαηνκείνπ καξκάξνπ κπνξνύλ λα εγθαηαζηαζνύλ δελδξώδεηο θαιιηέξγεηεο.

46 Οξεηλέο πεξηνρέο κεγάινπ ζρεηηθά πςνκέηξνπ Δηαζέηνπλ εθπιεθηηθή ζέα πξνο ηε ζάιαζζα. Δπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο κίαο επξύηεξεο νξεηβαηηθήο πεδνπνξηθήο δηαδξνκήο ε νπνία ζα δηέξρεηαη από ηα νρπξά ηεο πεξηνρήο. Δεκηνπξγία παξαηεξεηεξίσλ - ππξνθπιαθίσλ ζε θαίξηα ζεκεία. Σηα παξαηεξεηήξηα απηά κπνξνύλ λα θαηαζθεπαζηνύλ ππνδνκέο αλαςπρήο (ςεζηαξηέο, παγθάθηα θ.ι.π.) θαη ελδερνκέλσο θάπνηα θαηαθύγηα.

47 Οξεηλά πιαηώκαηα ζηελ Βόξεηα πεξηνρή ηνπ ΔΚΗ ΚΑΠΟΤ Τα πιαηώκαηα απηά βξίζθνληαη ζην βνξεηόηεξν ζύλνξν ηνπ ΕΣΚΗ ΚΑΠΟΥ ζε κεγάιν ζρεηηθά πςόκεηξν. Θα πξέπεη λα δηεξεπλεζεί ε δπλαηόηεηα αμηνπνίεζήο ηνπο γηα θηελνηξνθηθή ρξήζε, ή γηα πεξηνξηζκέλε γεσξγηθή ρξήζε εθόζνλ δελ έρνπλ δαζσζεί κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ. Άιιεο δξάζεηο πνπ ζα πξέπεη λα δηεξεπλεζνύλ είλαη ε αλάπηπμε αλαξξηρεηηθνύ πεδίνπ θαη αζιεκάησλ όπσο ην αιεμίπησην πιαγηάο Σην νξεηλό ηκήκα ηεο πεξηνρήο θαη ζηα πιαηώκαηα απηήο πνπ δελ αλήθνπλ ζην αηζζεηηθό δάζνο ηνπ Ακπγδαιεώλα ή ζε άιιε αλαδαζσηέα πεξηνρή ζα πξέπεη δηεξεπλεζεί θαη ε δπλαηόηεηα εγθαηάζηαζεο θσηνβνιηατθώλ.

48 ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΑΝΩΣΕΡΩ ΔΡΑΕΩΝ Υξεκαηνδόηεζε εθηόο από ηδησηηθό ηνκέα θαη κέζσ Δπξσπατθώλ πξνγξακκάησλ Βαζηθά εξγαιεία απνηεινύλ ην ΔΠΑ θαη ην πξόγξακκα «ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ Αιέμαλδξνο Μπαιηαηδήο» Ζ δεκηνπξγία θσηνβνιηατθνύ πάξθνπ ζα κπνξνύζε λα γίλεη κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο «HELIOS». Σν πξόγξακκα «HELIOS» είλαη έλα ελεξγεηαθό επελδπηηθό πξόγξακκα πνπ πξνβιέπεη ηελ εμαγσγή θαζαξήο ελέξγεηαο από ηελ Διιάδα πξνο ηηο ρώξεο ηεο Κεληξηθήο Δπξώπεο. Πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηεζνύλ όια ηα αλσηέξσ ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία αιιά θαη αιιά πνπ ελδερνκέλσο ζα πξνθύςνπλ ζην κέιινλ, ζα πξέπεη λα ππάξμεη κηα πξνπαξαζθεπή θαη ζρεηηθή εηνηκόηεηα κειεηώλ από πιεπξάο Γήκνπ Καβάιαο ή ηεο Γεκνθέιεηαο

49 Α ΕΤΥΑΡΙΣΟΤΜΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΟΥΗ Α

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΣΑ - ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΙΗ ΑΞΘΑ

ΦΤΣΑ - ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΙΗ ΑΞΘΑ ΦΤΣΑ - ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΙΗ ΑΞΘΑ ΙΔΗΡΝΟΓΗΘΖ ΑΜΗΑ Αληηκεησπίδνπλ απνηειεζκαηηθά πξνβιήκαηα: 1) νπηηθήο όριεζεο 2) αλεπηζύκεηεο θίλεζεο αλζξώπσλ, δώσλ 3). πξνβιήκαηα ζνξύβνπ 4) θαζαξηζκόο αηκόζθαηξαο από ξύπνπο 5)

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Γηαγσληζκόο γηα ηα Γάζε θαη ηε Γαζνπνλία. Young People in European Forests. Ηκεξνκελία: 12.9.2014

Γηαγσληζκόο γηα ηα Γάζε θαη ηε Γαζνπνλία. Young People in European Forests. Ηκεξνκελία: 12.9.2014 Γηαγσληζκόο γηα ηα Γάζε θαη ηε Γαζνπνλία Young People in European Forests Ηκεξνκελία: 12.9.2014 ΘΔΜΑΤΑ 1. Πνην από ηα παξαθάησ νηθνζπζηήκαηα ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα παξαγσγή θαπζνμύισλ; α. Οη πξεκλνθπείο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000. «ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.000,00 Σο έπγο ανήκει ςσην κασηγοπία σψν έπγψν οδοποιΐαρ & πεπιελάμβανε

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Πεπιγπαθή ηηρ εςπύηεπηρ πεπιοσήρ ενδιαθέπονηορ

Πεπιγπαθή ηηρ εςπύηεπηρ πεπιοσήρ ενδιαθέπονηορ Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Υ Δ Α Τ Ω Ν Πεπιγπαθή ηηρ εςπύηεπηρ πεπιοσήρ ενδιαθέπονηορ Ζ ιεθάλε απνξξνήο ηεο ιίκλεο Κνπκνπλδνύξνπ έρεη έθηαζε 39,0 km 2 θαη βξίζθεηαη ζην λνηηναλαηνιηθό ηκήκα

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘΑ ΠΕΡΘΟΤΘΑ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΑΗ ΣΜΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘΑ ΠΕΡΘΟΤΘΑ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΑΗ ΣΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΣΘ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘ ΠΕΡΘΟΤΘ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΗ ΣΜΗΜ ΝΣΘΚΕΘΜΕΝΘΚΟΤ ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟΤ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΕ ΞΘ ΚΘΝΗΣΩΝ ΠΘΝΚΕ ΣΘΜΩΝ ΝΣΘΚΕΘΜΕΝΘΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν.

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΗΣ ΗΜΔΡΑΣ ΣΤΙΣ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 Σήκερα, ποσ ηο βόρεηο εκηζθαίρηο γηορηάδεη ηελ κεγαιύηερε εκέρα

Διαβάστε περισσότερα

Εταομξγέπ GIS για ςημ Ανιξπξίηρη και Διαυείοιρη Ακίμηςηπ Πεοιξσρίαπ

Εταομξγέπ GIS για ςημ Ανιξπξίηρη και Διαυείοιρη Ακίμηςηπ Πεοιξσρίαπ Εταομξγέπ GIS για ςημ Ανιξπξίηρη και Διαυείοιρη Ακίμηςηπ Πεοιξσρίαπ Αθ. Δογάνης, Δρ. Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Χ. Σαουνάτσος, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός MSc 20η Πανελλαδική ζςνάνηηζη Χπηζηών ArcGIS 3 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ 1 Ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 εως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα