ΜΟΛΤΒΔΟ: ΔΗΜΟΙΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΤΓΔΙΑ. ηαπξνχια Καξακπά Ιαηξφο Βηνπαζνιφγνο Δπηκειήηξηα Β ΔΤ Γ.Ν.Μ. Διελα Βεληδέινπ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΟΛΤΒΔΟ: ΔΗΜΟΙΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΤΓΔΙΑ. ηαπξνχια Καξακπά Ιαηξφο Βηνπαζνιφγνο Δπηκειήηξηα Β ΔΤ Γ.Ν.Μ. Διελα Βεληδέινπ"

Transcript

1 ΜΟΛΤΒΔΟ: ΔΗΜΟΙΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΤΓΔΙΑ ηαπξνχια Καξακπά Ιαηξφο Βηνπαζνιφγνο Δπηκειήηξηα Β ΔΤ Γ.Ν.Μ. Διελα Βεληδέινπ

2 ΜΟΛΤΒΔΟ Χεκηθό ζηνηρείν ύκβνιν: Pb Ιδηόηεηεο: Μαιαθφ & εχθακπην κέηαιιν Χξώκα: Γθξίδν-κπιε Ε.Β: 13> Η 2 Ο Αληηδξά: κε ην νμπγφλν ηεο αηκφζθαηξαο ζακπή γθξίδα νμεηδσκέλε επηθάλεηα Εληνπίδεηαη: ηε θχζε (καδί κε άιια κέηαιια) Ληώλεη: ζηνπο 330 ν C εκείν Βξαζκνύ: 1500 ν C-1700 ν C Εθπέκπεη ατμούς θαη αλαζπκηάζεηο: ζηνπο 450 ν C- 470 ν C Ο γαιελίηεο (ζεηνχρνο κφιπβδνο PbS) είλαη ε θχξηα πεγή εμφξπμεο ηνπ κεηάιινπ

3 ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ ΜΟΛΤΒΔΟΤ Έλα απφ ηα αξραηφηεξα κέηαιια Χξήζε από ηνλ άλζξσπν: Πξηλ απφ ρξφληα Οη αξραίνη Αηγχπηηνη, Ιζξαειίηεο, Ρσκαίνη γηα θαηαζθεπή θπξίσο δνρείσλ Γλώζε ελ κέξεη ησλ ηνμηθώλ ηδηνηήησλ από ηελ αξραηόηεηα: O Ιππνθξάηεο πεξηγξάθεη ραξαθηεξηζηηθφ θνηιηαθφ θσιηθφ ζε εξγάηε κεηαιιείνπ Ο Νίθαλδξνο, ηνλ 2ν αηψλα π.υ., παξαηήξεζε ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο έθζεζεο ζην κέηαιιν θαη ηεο παξνπζίαο σρξφηεηαο, δπζθνηιηφηεηαο, θσιηθψλ θαη παξάιπζεο Αμηνπνίεζε θαξκαθεπηηθώλ ηδηνηήησλ: Καηά ηνλ 18 ν αηψλα Γαιιία: Υεηξνπξγφο Thomas Goulard ρξεζηκνπνηνχζε ελψζεηο ηνπ κνιχβδνπ κε θξαζί, σο θάξκαθν γηα εμσηεξηθή ρξήζε άιινη ρξεζηκνπνηνχζαλ ηνλ κφιπβδν θαη εζσηεξηθά γηα ηε ζεξαπεία ηεο επηιεςίαο.

4 ΦΡΗΔΙ ΣΟΤ ΜΟΛΤΒΔΟΤ ηε βηνκεραλία: ζσιήλεο, θχιια κνιχβδνπ, βιήκαηα, ζκάιην ρξψκαηα ηε βηνκεραλία απηνθηλήησλ: κπαηαξίεο βελδίλε(αιθχι-ελψζεηο: κείσζε ησλ θξαδαζκψλ) Σν εξπζξό ηνπ κνιύβδνπ φκσο παξακέλεη αλαληηθηάζηαην εηδηθά σο πξνζηαηεπηηθφ ηεο επηθάλεηαο ησλ κεηάιισλ απφ ηελ ζθνπξηά.

5 ΗΜΑΝΣΙΚΟΣΔΡΔ ΔΝΩΔΙ ΜΟΛΤΒΔΟΤ Γηα ηελ θαηαζθεπή πιαζηηθώλ & PVC, όπνπ απαηηείηαη ζεξκηθή ζηαζεξόηεηα θαη πςειή αληνρή: Γηβαζηθφο θζαιηθφο Pb Υισξνππξηηηθφο Pb Βαζηθφο αλζξαθηθφο Pb Τδξνμείδην ηνπ Μνιχβδνπ Pb(OH) 2 Ομείδην ηνπ Μνιχβδνπ PbO-ιηζάξγπξνο (: ειαηνρξψκαηα, παινπξγία) Δπηηεηαξηνμείδην ηνπ Μνιχβδνπ Pb 3 O 4 -κίλην Αλζξαθηθφο Μφιπβδνο PbCO 3 -ζηνππέηζη (:γηα ην ιεπθφ ρξψκα) Υξσκηθφο κφιπβδνο PbCrO 4 - (δσγξαθηθή: θίηξηλν & πνξηνθαιί ηνπ ρξσκίνπ, εξπζξφ, πξάζηλν) Οξγαληθέο ελώζεηο (πξφζζεηα βελδίλεο σο αληηθξνηηθά) TEL (:ηεηξααηζπιηνχρνο κφιπβδνο) TML (:ηεηξακεζπιηνχρνο κφιπβδνο)

6 ΔΚΘΔΗ Δ ΜΟΛΤΒΔΟ Ρππαζκέλνο αέξαο από: Φπζηθέο πεγέο Ρππαζκέλεο πεγέο Αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο Φνπγάξα θνχξλσλ Δζληθνί νδνί Ρππαζκέλν έδαθνο από: Βξνρνπηψζεηο Μεηαιιεχκαηα Καχζε βελδίλεο Υξήζε ρξσκάησλ

7 ΔΚΘΔΗ Δ ΜΟΛΤΒΔΟ Ρππαζκέλν λεξό από: Μνιχβδηλεο ζσιήλεο Μπξνχηδηλεο βξχζεο Μπξνχηδηλα ζθεχε Κνιιήζεηο ζσιήλσλ Μεηαθνξά κνιπβδνχρνπ ζθφλεο απφ ηελ βξνρή ζηνλ πδξνθφξν νξίδνληα Ρππαζκέλα ηξόθηκα & πνηά από: παξαζθεπή, ζπληήξεζε & θχιαμε εκθηαισκέλεο θαη θνλζεξβνπνηεκέλεο ηξνθέο κεηξηθφ γάια νηλνπλεπκαηψδε πνηά άξηνο, βνχηπξν ζεξάκαηα θνκκάηηα κπνγηάο ηνίρνπ

8 ΔΚΘΔΗ Δ ΜΟΛΤΒΔΟ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ Φχιαμε & θαχζε κπαηαξηψλ ζην ζπίηη Βιήκαηα πνπ θαηαθξαηνχληαη ζηνπο ηζηνχο Κεξακηθά Υσκαηνθαγία (δειεηεξηάζεηο ζε παηδηά) Πήιηλα ζθεχε γηα ην καγείξεκα θαη ηε θχιαμε ηξνθίκσλ Οηλνπλεπκαηψδε πνηά νηθηαθήο παξαζθεπήο Λαηθά θάξκαθα θπηηθήο πξνέιεπζεο πγθφιιεζε κε θαιάη

9 ΔΚΘΔΗ Δ ΜΟΛΤΒΔΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗδξαζηεξηόηεηεο Δμφξπμε, ρχηεπζε θαη ηήμε κνιχβδνπ Παξαγσγή θαη ρξήζε κνιπβδνχρσλ ρξσκάησλ θαη βεξληθηψλ Παξαγσγή θαη ρξήζε ζκάιησλ γηα ηελ θεξακηθή Παξαγσγή θαη ζπληήξεζε ζπζζσξεπηψλ Παξαγσγή θαη ρξήζε κνιπβδνχρσλ ειεθηξνδίσλ γηα ζπγθνιιήζεηο Παξαγσγή θξπζηάιισλ & παιηθψλ, ρξσκαηηζηψλ γπαιηψλ Παξαγσγή κνιπβδνχρσλ θξακάησλ γηα ζθαίξεο θαη ζθάγηα Σππνγξαθηθέο εξγαζίεο κε κνιπβδνχρα ζηνηρεία Φαλνπνηεία & επηδηφξζσζε κεραλψλ απηνθηλήηνπ Υξήζε ηνπ κνιχβδνπ ζηελ βηνκεραλία πιαζηηθψλ Παξαγσγή ειεθηξηθψλ θαισδίσλ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗεπαγγεικαηίεο εξγάηεο, ιείαλζεο & ζηίιβσζεο κεηάιισλ δσγξάθνη θνζκεκαηνπψιεο εξγάηεο θαηαζθεπήο ζσιήλσλ θαη ζπγθνιιεηέο κεηάιισλ εξγάηεο επηθάιπςεο θαη δηαθφζκεζεο θεξακηθψλ εξγάηεο ζε λαππεγεία θαη δηπιηζηήξηα πινίσλ.

10 ΔΙΟΔΟ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΥΗΗ ΜΟΛΤΒΔΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΙΜΟ από ην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα κε ηελ εηζπλνή εηζπλεφκελνπ αέξα κε ηε κνξθή ζθφλεο, θαπλνχ θαη αηκψλ φηαλ ηα ζσκαηίδηα είλαη <1κm, 50-70% επηθάζνληαη ζηηο θπςειίδεο από ην γαζηξεληεξηθό ζύζηεκα κε ηελ θαηάπνζε: απεπζείαο ζσκαηηδίσλ, ξππαζκέλσλ ζηεξεψλ ηξνθψλ, νπζηψλ απφ αθάζαξηα ρέξηα, θαπλνχ ηζηγάξσλ ε απνξξφθεζε εμαξηάηαη απν ηελ παξνπζία άιισλ κεηάιισλ ζην έληεξν.: Ca, Fe, Zn, Se από ην δέξκα κε ηελ δεξκαηηθή επαθή απνξξφθεζε αλφξγαλσλελψζεσλ απνξξφθεζε νξγαληθψλ ελψζεσλ

11 ΒΙΟΦΗΜΔΙΑ ΣΟΤ Pb Ο κφιπβδνο είλαη ζεηηθά θνξηηζκέλνο, Παξνπζηάδεη κεγάιε ζπγγέλεηα κε ηηο αξλεηηθά θνξηηζκέλεο ζεηνυδξηθέο νκάδεο Δμνπδεηεξψλεη ηα έλδπκα εθείλα πνπ εμαξηψληαη απφ ηηο ζεηνυδξηθέο νκάδεο, φπσο είλαη ε δευδξάζε ηνπ δ - ακηλνιεβνπιηληθνχ νμένο θαη ε ζηδεξνηζειαηάζε, ζεκαληηθά έλδπκα γηα ηε βηνζχλζεζε ηεο αίκεο.

12 ΒΙΟΦΗΜΔΙΑ ΣΟΤ Pb Ο δηζζελήο κφιπβδνο ζπκπεξηθέξεηαη φπσο ην αζβέζηην,κηκεiηαη ηε δξάζε ηνπ ζε δηάθνξα ζπζηήκαηα, φπσο εiλαη ε αλαπλνή ησλ κηηνρνλδξίσλ, θαη ζηε ιεηηνπξγiα ησλ λεπξηθψλ ηλψλ. Οη νκνηφηεηεο κεηαμχ ηνπ αζβεζηiνπ θαη ηνπ κνιχβδνπ εμεγνχλ θαη ην γεγνλφο γηαηί ν κφιπβδνο αλεπξίζθεηαη ζηα νζηά ζε πνζνζηφ 90%. Δπεξεάδεη ηα δχν λνπθιετληθά νμέα DNA θαη RNA κε κεραληζκνχο, νη νπνiνη αλ θαη δελ είλαη πιήξσο γλσζηνi πξέπεη λα έρνπλ ζρέζε κε ην δηζζελέο ηφλ ηνπ κνιχβδνπ. Η δξάζε ηνπ κεηάιινπ επί ησλ λνπθιετληθψλ νμέσλ είλαη δπλαηφλ λα έρεη βηνινγηθέο επηπηψζεηο. Δίλαη γλσζηφ φηη ηφζν ν αλφξγαλνο φζν θαη ν νξγαληθφο κφιπβδνο έρνπλ θαξθηλνγφλν δξάζε ζηα πεηξακαηφδσα, ρσξiο φκσο απηφ λα έρεη απνδεηρζεi επαξθψο γηα ηνλ άλζξσπν.

13 ΜΔΣΑΥΟΡΑ,ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΒΟΛΗ ΣΟΤ Pb ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ Μεηά ηελ απνξξφθεζε ηνπ (δηαηξνθε +αηκνζθαηξα) ν κφιπβδνο ζα θζάζεη ζην αίκα, θαη ζα κεηαθεξζεί κε ηα εξπζξά αηκνζθαίξηα ζε φιν ην αλζξψπηλν ζψκα. Απνζεθεχεηαη: ζηα νζηά, αιιά θαη ζην ήπαξ θαη ζηνπο λεθξνχο Απεθθξίλεηαη: απφ ηα λεθξά δηα κέζνπ ησλ νχξσλ απφ ην ζπθψηη, δηα κέζνπ ηεο ρνιήο θαη ησλ θνπξάλσλ απφ ηνλ ηδξψηα, ηηο ηξίρεο, ηα λχρηα θαη ηα γάια

14 ΜΟΛΤΒΔΟ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ Ση πξνθαιεί ν κόιπβδνο θαη νη ελώζεηο ηνπ ζηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό; Ο κφιπβδνο & νη ελψζεηο ηνπ: ηνμηθέο νπζίεο γηα ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ Πξνθαινχλ: πνηθίια ζπκπηψκαηα & επαγγεικαηηθέο αζζέλεηεο ζάλαην Σνμηθή δξάζε ηνπ Pb Γέζκεπζε ζνπιθπδξπινκάδσλ πξσηεηλψλ Αδξαλνπνίεζε ή αλαζηνιή νξηζκέλσλ ελδπκηθψλ ζπζηεκάησλ Μηθξή αχμεζε δφζεο επηθέξεη ζεκαληηθή αχμεζε επηπέδσλ Pb Μέζε ζαλαηεθφξνο δφζε :0,5-1g Η ρξφληα δειεηεξίαζεαπφ Pb: κνιπβδίαζε πξψηε επαγγεικαηηθή αζζέλεηα

15 ΔΠΙΔΡΑΔΙ ΣΟΤ ΜΟΛΤΒΔΟΤ Αηκνπνηεηηθό ύζηεκα Νεπξηθό ύζηεκα Πξνζβάιεη ηα RBC s Αλαηκία Βξάρπλζε ηνπ ρξφλνπ δσήο ησλ εξπζξψλ αηκνζθαηξίσλ ( σζκσηηθή αληίζηαζε, αλαζηνιή ηεο Na-K- ATPάζεο) Αλαζηνιή ζχλζεζεο ηεο αηκνζθαηξίλεο (επίδξαζε Pb ζηε βηνζχλζεζε ηεο αίκεο) ζηδήξνπ ζηνλ νξφ Αδπλακία ζχλδεζεο Fe ζην δαθηχιην PP PP αληη αίκεο ζην κφξην αηκνζθαηξίλεο Σα εξπζξά κε PP ελψλνληαη κε Zn πξνο ZnPP Ο κπειφο ησλ νζηψλ παξαγσγήο εξπζξνθπηηάξσλ παξαγσγή άσξσλ ΓΔΚ & RBC s κε βαζεφθηιε ζηίμε Πεξηθεξηθή λεπξίηηδα (πηψζε θαξπνχ, παξάιπζε δαθηχισλ ρεηξφο) Δγθεθαινπάζεηα(πνλνθέθαινο, δάιε,αδεμηφηεηα,δηαηαξαρέο χπλνπ, ιήζαξγνο,επεξεζηζηφηεηα,ζπαζκνί, θψκα,ζάλαηνο) Αχμεζε πίεζεο ΔΝΤ(πνιιαπιαζηαζκφο λεπξνγινηαθψλ θπηηάξσλ, λεπξσληθή εθθχιηζε) Δγθεθαιηθφ νίδεκα ζε βαξηέο πεξηπηψζεηο Παηδηά(αθφκε θαη ζε ρακειέο ζπγθεληξψζεηο): επεξεζηζηφηεηα,αδπλακία ζπγθέληξσζεο, δπζθνιία κάζεζεο, δηαηαξαρέο ζην ραξαθηήξα, ειάηησζε πξνζνρήο θαη επθπίαο(ειιάησζε δείθηε IQ), θαζπζηέξεζε ζηελ αλάπηπμε θαη απψιεηα αθνήο(ζε πςειφηεξα επίπεδα).

16 ΔΠΙΔΡΑΔΙ ΣΟΤ ΜΟΛΤΒΔΟΤ Οπξνπνηεηηθό ύζηεκα Γελλεηηθό ζύζηεκα Γηαηαξαρέο ζσιελαξηαθήο επαλαξξξφθεζεο Με αλαζηξέςηκε λεθξίηηδα θιήξπλζε ησλ λεθξψλ Νεθξηθή αλεπάξθεηα Αχμεζε νπξίαο, νπξηθνχ νμένο Πξσηεηλνπξία, γιπθνδνπξία, ακηλνμπνπξία,θσζθαηνπξία Γπλαίθεο: ακελφξξνηα δπζκελφξξνηα απνβνιέο πξφσξεο γελλήζεηο γελλήζεηο λεθξψλ εκβξχσλ Άλδξεο: νιηγνζπεξκία αζζελνζπεξκία ηεξαηνζπεξκία

17 ΔΠΙΔΡΑΔΙ ΣΟΤ ΜΟΛΤΒΔΟΤ Γαζηξεληεξηθό ζύζηεκζ Παξνπζία ελαπφζεζεο ζηαθηφ-θπαλνχ ρξψκαηνο, εληφο ησλ νχισλ(παξπθή κνιχβδνπ) Ναπηία, αλνξεμία, απψιεηα βάξνπο, δπζπεςία Γπλαηνί θνηιηαθνί πφλνη (θσιηθνί ηνπ κνιχβδνπ) Γπζθνηιηφηεηα Καξδηαγγεηαθό ζύζηεκα Τςειή απηεξηθή πίεζε (Τπέξηαζε)

18 ΔΙΑΓΝΩΗ ΔΗΛΗΣΗΡΙΑΗ ΑΠΟ Pb Ιζηνξηθφ (αλ έρεη γίλεη ιήςε Pb) Κιηληθά δηαγλσζηηθά θξηηήξηα Δθδειψζεηο γαζηξεληεξηθνχ ζσιήλα Δθδειψζεηο απφ ην ΚΝ Δξγαζηεξηαθά δηαγλσζηηθά θξηηήξηα

19 ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ Απφ ην αίκα: Πξνζδηνξηζκφο Pb ζην αίκα(pbb 20 κg/dl ζηα παηδηα, 40 κg/dl ζηνπο ελήιηθεο) Πξνζδηνξηζκφο ηεο δεπδξαηάζεο ηνπ δ- ακηλνιεβνπιηληθνχ νμένο (ALA-D) Πξνζδηνξηζκφο ηεο εξπζξνθπηηαξηθήο ςεπδαξγπξνχρνπ πξσηνπνξθπξίλεο( ZnPP) Πξνζδηνξηζκφο ηεο ειεχζεξεο πξσηνπνξθπξίλεο ζηα εξπζξά, FEP(εθηίκεζε ρξφληαο έθζεζεο) Τπφρξσκε κηθξνθπηηαξηθή αλαηκία (βαζεφθηιε ζηίμε ησλ RBCs)

20 ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ Απφ ηα νχξα: Πξνζδηνξηζκφο Pb ζηα νχξα( PbU) Πξνζδηνξηζκφο ηνπ δ-ακηλνιεβνπιηληθνχ νμένο (δ-ala )ζηα νχξα Πξνζδηνξηζκφο ηεο θνπξνπνξθπξίλεο νχξσλ CpU Γιπθνδνπξία, ακηλνμπνπξία

21 ΥΤΙΟΛΟΓΙΚΔ ΣΙΜΔ ΓΙΑ ΣΟΤ ΜΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΔΚΣΔΘΔΙΜΔΝΟΤ Μφιπβδνο ζην αίκα (PbB): < 40 κg/dl Μφιπβδνο ζηα νχξα (PbU): 60 κg/l ή 50 κg/g θξεαηηλίλεο Γευδξαηάζε ηνπ δ ακηλνιεβνπιηληθνχ νμέσο ζην αίκα (ALAD): 30 U/ml Κνπξνπνξθπξίλε νχξσλ (CpU): 80 κg/l ή 60 κg/g θξεαηηλίλεο δ ακηιεβνπιηληθφ νμχ ζηα νχξα (ALAU): < 6 mg/l ή 4,5 mg/g θξεαηηλίλεο Δξπζξνθπηηαξηθή ςεπδαξγπξνχρνο πξσηνπνξθπξίλε (ZnPP): 12 κg/g αηκνζθαηξίλεο.

22 ΑΠΟΔΔΚΣΔ ΣΙΜΔ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΔΚΣΔΘΔΙΜΔΝΟΤ Μφιπβδνο ζην αίκα (PbB): δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 70 κg/dl (Α) & 50 κg/dl (Γ) Μφιπβδνο ζηα νχξα (PbU): 100 κg/l ή 80 κg/g θξεαηηλίλεο Γευδξαηάζε ηνπ δ ακηλνιεβνπιηληθνχ νμέσο ζην αίκα (ALAD): > 20 U/ml Κνπξνπνξθπξίλε νχξσλ (CpU): 100 κg/l ή 80 κg/g θξεαηηλίλεο δ ακηιεβνπιηληθφ νμχ ζηα νχξα (ALAU): 10 mg/l Δξπζξνθπηηαξηθή ςεπδαξγπξνχρνο πξσηνπνξθπξίλε (ZnPP): < 20 κg/g αηκνζθαηξίλεο

23 ΓΔΝΙΚΑ ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΛΗΧΗ 1.Μέηξεζε ηνπ Pb ζηνλ αέξα ηνπ εξγαζηαθφπ ρψξνπ(tlv-twa 0,15 mg/m 3 ) 2. Έιεγρνο ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο(1/3κήλν) 3. Δηδηθή ελεκέξσζε θαη δηαθψηηζε ησλ εξγαδνκέλσλ(απνηειέζκαηα κεηξήζεσλ & θίλδπλνη εμ απηψλ) 4.Σήξεζε αξρείσλ, ζηνηρείσλ ειέγρνπ πεξηβάιινληνο θαη ηαηξηθψλ θαθέισλ 5. Σνπνζέηεζε εηδηθψλ θίιηξσλ θαηαθξάηεζεο κνιπβδνχρσλ θαπλψλ ζηα θνπγάξα ησλ βηνκεραληψλ

24 ΓΔΝΙΚΑ ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΛΗΧΗ 6.Σν δάπεδν πξέπεη λα θαηαβξέρεηαη γηα λα κελ ζεθψλεηαη ηνμηθή ζθφλε 7. πρλφο θαη ζρνιαζηηθφο θαζαξηζκφο απφ εηδηθά ζπλεξγεία ησλ ρψξσλ εξγαζίαο 8.Οη εξγαζίεο λα εθηεινχληαη ζε ζπζηήκαηα εμαεξηζκνχ 9. Καιφο αεξηζκφο ζην ρψξν εξγαζίαο 10. Αηνκηθά κέηξα πξνζηαζίαο θαη κέηξα πγηεηλήο (θαηάιιεια ελδχκαηα:γάληηα παπνχηζηα πξνζσπίδα, λα κελ ηξψλε, θαπλίδνπλ ή πίλνπλ ζε ρψξνπο κνιπζκέλνπο απφ Pb, επηκειήο θαζαξηζκφο ζην ηέινο ηεο εξγαζίαοθηι)

25 ΙΑΣΡΙΚΑ ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΛΗΧΗ Ιαηξηθά κέηξα πξόιεςεο Δπίβιεςε ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ(1/6κήλν) κε: Αλαδήηεζε βαζεφθηιεο ζηίμεο ζηα RBCs Μέηξεζε Hb & Ht Μέηξεζε Pb B & PbU Μέηξεζε ZnPP ζηα RBCs Μέηξεζε ALAD ζην αίκα Μέηξεζε δ-ala ησλ νχξσλ Μέηξεζε CpU Αληίδνηα BAL ( δηκεξθαπξφιε) ειαηψδεο δηάιπκα, ΙΜ Απνκάθξπλζε ελδνθπηηάξηνπ θνξηίνπ κε Pb CaNa 2 EDTA ρνξήγεζε ΙΜ ή IV ζε ζπλδπαζκφ κε BAL. Απνκάθξπλζε εμσθπηηάξηνπ θνξηίνπ κε Pb Πεληθηιιακίλε ρνξήγεζε απφ ην ζηφκα ζε ζπλδπζκφ κε BAL ή/θαηcana 2 EDTA. Απνκάθξπλζε Pb απφ ηα νζηά.

26 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΑ 96.pdf Lead:Public Health Risk and Rcommendations; Dr.Deryck D.Pattron, Ph.D; Μφιπβδνο Ισάλλεο Παπνπηζήο, Λέθηνξαο Γηθαζηηθήο Σνμηθνινγίαο, Δξγαζηήξην Ιαηξηθήο Σνμηθνινγίαο, Ιαηξηθή ρνιή ΔΚΠΑ

27 Δυχαριστώ πολύ!

10.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 244 10.1.1 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΩΝ... 244 10.1.2 ΟΓΟΗ ΔΗΟΓΟΤ ΣΟΤ ΓΖΛΖΣΖΡΗΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ... 245

10.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 244 10.1.1 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΩΝ... 244 10.1.2 ΟΓΟΗ ΔΗΟΓΟΤ ΣΟΤ ΓΖΛΖΣΖΡΗΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ... 245 ΟΞΕΙΕ ΔΗΛΗΣΗΡΙΑΕΙ 10 ο Δπιμέλεια Κεθαλαίος: Γεώξγηνο Σηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεπιεσόμενα 10.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 244 10.1.1 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΩΝ... 244 10.1.2 ΟΓΟΗ ΔΗΟΓΟΤ ΣΟΤ ΓΖΛΖΣΖΡΗΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ...

Διαβάστε περισσότερα

Σα πξφζζεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ πξέπεη:

Σα πξφζζεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ πξέπεη: Καηεξίλα Κνηζίθε Α 2 ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Πξφζζεηα, ζηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ, ραξαθηεξίδνληαη νη νπζίεο εθείλεο πνπ δελ απνηεινχλ θπζηθά ζπζηαηηθά ησλ ηξνθίκσλ, αιιά πξνζηίζεληαη ζε απηά θαηά ηελ επεμεξγαζία,

Διαβάστε περισσότερα

means.electrophoresis

means.electrophoresis ΘΔΧΡΗΑ ΚΑΗ ΠΡΑΞΖ ΣΧΝ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΖΛΔΚΣΡΟΦΟΡΖΖ, ΑΝΟΟΚΑΘΖΛΧΖ ΚΑΗ ΑΝΟΟΖΛΔΚΣΡΟΦΟΡΖΖ Πξσηετλώλ νξνύ, νύξσλ, θαη άιισλ βηνινγηθώλ πιηθώλ means.electrophoresis ΔΚΓΟΖ 2013 Δρ ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΗ ΙΩΑΝΝΗ [τ.επίκ. καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη: 20 mg ή 40 mg esomeprazole (σο magnesium trihydrate). Γηα ηα έθδνρα βιέπε ιήκκα 6.1.

2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη: 20 mg ή 40 mg esomeprazole (σο magnesium trihydrate). Γηα ηα έθδνρα βιέπε ιήκκα 6.1. Εγθεθξηκέλν θείκελν 10.05.2010 Σηελ Ειιεληθή αγνξά θπθινθνξνύλ νη ζπζθεπαζίεο ησλ 14 θαη 28 δηζθίσλ γηα ην Nexium 20 mg θαη ησλ 28 δηζθίσλ γηα ην Nexium 40 mg. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ κε ζέκα : Καηαζθεπή πεηξακαηηθήο δηάηαμεο γηα ηελ κέηξεζε βηναεξίνπ παξαγφκελνπ απφ αλαεξφβηα απνηθνδφκεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΖΜΔΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΥΖΜΔΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΥΖΜΔΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ (εκεηώζεηο γηα Σερλνινγία Σξνθίκσλ) Θενθάλεο Γεσξγόπνπινο Σκεκα Γηαηξνθήο-Γηαηηνινγίαο Γ εμακελν ΔΓΩΓΗΜΑ ΛΗΠΖ ΚΑΗ ΔΛΑΗΑ Οξηζκνί Δδώδηκα ιίπε θαη έιαηα ραξαθηεξίδνληαη φια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΡΑΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ Γέζποινα Γ. Κακαγιά Δπίκοςπη Καθηγήηπια Πλαζηικήρ Υειποςπγικήρ Γ.Π.Θ. Αλεξανδπούπολη 2010 ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ (Φηινζνθία Ηζηνξία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ρνιηθνί Λαραλόθεπνη: θέθηνκαη-πλεξγάδνκαη-γξσ

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ρνιηθνί Λαραλόθεπνη: θέθηνκαη-πλεξγάδνκαη-γξσ ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ρνιηθνί Λαραλόθεπνη: θέθηνκαη-πλεξγάδνκαη-γξσ Λεπθσζία, Μάξηηνο 2014 Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ δεκηνπξγήζεθε ζην πιαίζην ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο «ρνιηθνί Λαραλόθεπνη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ ΦΤΛΛΟΤ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ

ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ ΦΤΛΛΟΤ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ ΦΤΛΛΟΤ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1.1 NICORETTE Γηαδεξκηθφ έκπιαζηξν 1.2 ύλζεζε Γξαζηηθή νπζία: Νηθνηίλε 1.3 Φαξκαθνηερληθή κνξθή Γηαδεξκηθφ έκπιαζηξν. 1.4 Πεξηεθηηθόηεηα ζε δξαζηηθή νπζία Nicotine

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ Αλζξψπηλε θπζηνινγηθή αλνζνζθαηξίλε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΡΟΝΑ ΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΠΔΡΙΛΗΦΗ. εθαξκφδνληαη ζηηο θαηαζθεπέο ζαλ θαηλνηφκεο ιχζεηο πνπ έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ θαιχηεξε

ΤΓΥΡΟΝΑ ΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΠΔΡΙΛΗΦΗ. εθαξκφδνληαη ζηηο θαηαζθεπέο ζαλ θαηλνηφκεο ιχζεηο πνπ έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ θαιχηεξε ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΠΟΔΟΜΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΤΓΦΡΟΝΑ ΔΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ ΣΙΡΚΟ ΑΘΑΝΑΙΟ, ΑΜ 070130 Θεςςαλονίκη, επτέμβριοσ 2013

Διαβάστε περισσότερα

Η πνηφηεηα ηνπ γάιαθηνο ησλ κεξπθαζηηθψλ είλαη έλα ζχκπινθν ηδηνηήησλ. ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηηο νξγαλνιεπηηθέο θαη θπζηθνρεκηθέο ηδηφηεηεο, ηε

Η πνηφηεηα ηνπ γάιαθηνο ησλ κεξπθαζηηθψλ είλαη έλα ζχκπινθν ηδηνηήησλ. ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηηο νξγαλνιεπηηθέο θαη θπζηθνρεκηθέο ηδηφηεηεο, ηε ΓΑΛΑ Η πνηφηεηα ηνπ γάιαθηνο ησλ κεξπθαζηηθψλ είλαη έλα ζχκπινθν ηδηνηήησλ ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηηο νξγαλνιεπηηθέο θαη θπζηθνρεκηθέο ηδηφηεηεο, ηε ζχζηαζε θαη ηελ πγηεηλή θαηάζηαζή ηνπ. Όιεο απηέο νη

Διαβάστε περισσότερα

Βξνπθέιισζε ησλ αηγψλ θαη ησλ πξνβάησλ. Βροσθέιιφζε ηφλ αηγώλ θαη ηφλ προβάηφλ

Βξνπθέιισζε ησλ αηγψλ θαη ησλ πξνβάησλ. Βροσθέιιφζε ηφλ αηγώλ θαη ηφλ προβάηφλ Βροσθέιιφζε ηφλ αηγώλ θαη ηφλ προβάηφλ 1 Περηετόκελα I. Ηζηνξία 3 II. Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ βαθηεξίνπ 4 III. Καιιηέξγεηα 6 IV. Βηνρεκηθέο ηδηφηεηεο 7 V. Παζνγφλνο δξάζε 8 VI. Μεηάδνζε 9 VII. πκπησκαηνινγία

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ 60 3.1.1 ΑΗΦΝΗΓΗΟ ΚΑΡΓΗΑΚΟ ΘΑΝΑΣΟ 60 3.1.2 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖ 62 3.1.3 ΟΡΗΜΟΗ 62

3.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ 60 3.1.1 ΑΗΦΝΗΓΗΟ ΚΑΡΓΗΑΚΟ ΘΑΝΑΣΟ 60 3.1.2 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖ 62 3.1.3 ΟΡΗΜΟΗ 62 ΒΑΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΖΩΗ & ΑΤΣΟΜΑΣΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΠΙΝΙΔΩΗ 3 o Δπηκέιεηα Κεθαιαίνπ: Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεξηερόκελα 3.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ 60 3.1.1 ΑΗΦΝΗΓΗΟ ΚΑΡΓΗΑΚΟ ΘΑΝΑΣΟ 60 3.1.2 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖ 62 3.1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΦΔΛΔ ΚΑΤΙΜΟΤ: ΑΡΥΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ - ΜΔΛΔΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ - ΙΓΙΟΣΗΣΧΝ ΚΑΙ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ Δ ΓΙΑΦΟΡΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΑ ΦΟΡΣΙΑ

ΚΤΦΔΛΔ ΚΑΤΙΜΟΤ: ΑΡΥΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ - ΜΔΛΔΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ - ΙΓΙΟΣΗΣΧΝ ΚΑΙ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ Δ ΓΙΑΦΟΡΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΑ ΦΟΡΣΙΑ ΚΤΦΔΛΔ ΚΑΤΙΜΟΤ: ΑΡΥΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ - ΜΔΛΔΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ - ΙΓΙΟΣΗΣΧΝ ΚΑΙ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ Δ ΓΙΑΦΟΡΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΑ ΦΟΡΣΙΑ Γεώξγηνο Υαηδεατβάδεο 0/5/014 Α.Σ.Δ.Ι. ΠΔΙΡΑΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΣΙΣΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικολογία των Μικροβίων τοσ Στόματος και η Σημασία για τη Στοματική και Γενική Υγεία

Η Οικολογία των Μικροβίων τοσ Στόματος και η Σημασία για τη Στοματική και Γενική Υγεία Η Οικολογία των Μικροβίων τοσ Στόματος και η Σημασία για τη Στοματική και Γενική Υγεία Prof. P D Marsh, Health Protection Agency-Porton, Salisbury and Leeds Dental Institute, UK Οη άλζξσπνη έρνπλ κηα ζηελή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΑ ΘΔΛΑΣΔ ΝΑ ΓΝΧΡΗΕΔΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΤΡΗΚΖ ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ

ΟΛΑ ΟΑ ΘΔΛΑΣΔ ΝΑ ΓΝΧΡΗΕΔΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΤΡΗΚΖ ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ Οπξηθή αξζξίηηδα ΟΛΑ ΟΑ ΘΔΛΑΣΔ ΝΑ ΓΝΧΡΗΕΔΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΤΡΗΚΖ ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ Ζ νπξηθή αξζξίηηδα θαη ε ςεπδνπξηθή αξζξίηηδα είλαη νη 2 ζπρλφηεξεο θξπζηαιινγελείο αξζξνπάζεηεο. Υαξαθηεξίδνληαη απφ ππνηξνπηάδνληα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ. Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε.

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ. Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε. ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. John Payne, Wolter Rattink, Ted Smith, Tom Winowiski, Glenn Dearsley and Lars Strom ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΛΟΓΟ Σν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «ΔΜΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΚΤΚΛΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΞΧΣΔΡΙΚΗ ΟΣΔΟΤΝΘΔΗ ILIZAROV ΜΔ ΣΗ ΜΔΘΟΓΟ ΣΧΝ ΠΔΠΔΡΑΜΔΝΧΝ ΣΟΙΥΔΙΧΝ» ΓΔΧΡΓΑΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΓΡΟΜΟ ΑΠΟΣΤΥΖΜΔΝΖ ΟΦΤΗΚΖ ΓΗΚΔΚΣΟΜΖ

ΤΝΓΡΟΜΟ ΑΠΟΣΤΥΖΜΔΝΖ ΟΦΤΗΚΖ ΓΗΚΔΚΣΟΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΝΔΤΡΟΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ:ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘ/ΣΖ ΘΔΟΓΧΡΟ ΜΑΡΑΕΗΧΣΖ ΤΝΓΡΟΜΟ ΑΠΟΣΤΥΖΜΔΝΖ ΟΦΤΗΚΖ ΓΗΚΔΚΣΟΜΖ ΛΗΑΡΟΠΟΤΛΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ Νεπξνρεηξνπξγόο ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

2.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 28 2.1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΙΓΟΤΧΝ ΦΡΟΝΣΙΓΧΝ... 28 2.1.2 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ... 28

2.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 28 2.1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΙΓΟΤΧΝ ΦΡΟΝΣΙΓΧΝ... 28 2.1.2 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ... 28 ΑΡΦΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ & ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΕΠΕΙΓΟΝΣΩΝ 2 ο Πεξηερόκελα 2.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 28 2.1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΙΓΟΤΧΝ ΦΡΟΝΣΙΓΧΝ... 28 2.1.2 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ... 28 2.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΗΑΣΡΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Ιατρική

Ομοιοπαθητική Ιατρική Εισαγωγή στην Ομοιοπαθητική Ιατρική Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ 1.1Ση είλαη; 1.2Ση ζεξαπεχεη ε Οκνηνπαζεηηθή; 1.3 Θεξαπεπηηθά

Διαβάστε περισσότερα

1 o ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΜΔ ΓΗΔΘΝΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΓΗΑ ΣΗ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΖ ΖΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΖΣΗΚΖ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

1 o ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΜΔ ΓΗΔΘΝΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΓΗΑ ΣΗ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΖ ΖΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΖΣΗΚΖ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 o ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΜΔ ΓΗΔΘΝΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΓΗΑ ΣΗ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΖ ΖΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΖΣΗΚΖ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ K;apoia θθ 24-25 Mαίνπ 2008 Θεζζαινλίθε Πξαθηηθά Τπό ηελ Aηγίδα: Σνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ 1. Γεληθά... 5 2. Γηαηί θξίλεηαη απαξαίηεηε ε αμηνιόγεζε ηεο ΒΗΣ ζηα λνζνθνκεία... 6 3. Ζ πηνζέηεζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΜΔΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΕΩΗΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΜΔΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΕΩΗΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΜΔΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΕΩΗΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΒΗΟΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΟΡΝΗΘΔΗΟΤ ΚΡΔΑΣΟ ΚΑΗ ΣΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΣΟΤ ΑΠΟ ΠΑΘΟΓΟΝΟΤ ΜΗΚΡΟΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΗΩΑΝΝΖ Γ. ΑΚΑΡΗΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΗΟΛΗΘΖΣΗΚΖ ΡΑΜΠΑ ΑΤΣΟΔΠΗΠΔΓΟΤΜΔΝΟ ΓΑΠΔΓΟ

ΑΝΣΗΟΛΗΘΖΣΗΚΖ ΡΑΜΠΑ ΑΤΣΟΔΠΗΠΔΓΟΤΜΔΝΟ ΓΑΠΔΓΟ ΑΝΣΗΟΛΗΘΖΣΗΚΖ ΡΑΜΠΑ Σν ζθπξφδεκα C 16/20 νπιηζκέλν κε δνκηθφ πιέγκα Σ 92 θαη ελδπλακσκέλν κε ίλεο πνιππξνππιελίνπ απνηειεί ην πιηθφ γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο αληηνιηζζεηηθήο ξάκπαο. Αθνχ ε επηθάλεηα δηακνξθσζεί,

Διαβάστε περισσότερα

13 o ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ. Ξεπιεσόμενα

13 o ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ. Ξεπιεσόμενα ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ 13 o Ξεπιεσόμενα 13.1 ΑΗΘΟΤΑ ΚΔΣΑΛΑΗΘΖΣΗΘΖ ΑΛΑΛΖΦΖ (AΚA)... 372 13.1.1 ΞΝΓΝΣΖ ΑΠΘΔΛΝΠ ΠΡΖΛ ΑΚΑ... 373 13.1.2 ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖ ΡΥΛ ΑΠΘΔΛΥΛ ΠΡΖΛ ΑΚΑ... 374 13.1.3

Διαβάστε περισσότερα

Εςπυπαφκή ζςμθυνία-πλαίζιο για ηην πποζηαζία ηηρ ςγείαρ και ηηρ αζθάλειαρ ζηην επγαζία ζηον κλάδο ηηρ κομμυηικήρ

Εςπυπαφκή ζςμθυνία-πλαίζιο για ηην πποζηαζία ηηρ ςγείαρ και ηηρ αζθάλειαρ ζηην επγαζία ζηον κλάδο ηηρ κομμυηικήρ Εςπυπαφκή ζςμθυνία-πλαίζιο για ηην πποζηαζία ηηρ ςγείαρ και ηηρ αζθάλειαρ ζηην επγαζία ζηον κλάδο ηηρ κομμυηικήρ Πποοίμιο (1) H πγεία θαη ε αζθάιεηα ζηελ εξγαζία είλαη έλα δήηεκα πνπ ζα πξέπεη λα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΓΡΟΓΔΝΔΣΗΚΖ ΑΛΧΠΔΚΗΑ

ΑΝΓΡΟΓΔΝΔΣΗΚΖ ΑΛΧΠΔΚΗΑ ΑΝΓΡΟΓΔΝΔΣΗΚΖ ΑΛΧΠΔΚΗΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ Κ. ΚΑΣΟΤΛΖ ΔΠΗΚ. ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΗΑ Β ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΦΡΟΓΗΗΧΝ ΚΑΗ ΓΔΡΜΑΣΗΚΧΝ ΝΟΧΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ - Π.Γ.Ν. «ΑΣΣΗΚΟΝ» ΑΝΓΡΟΓΔΝΔΣΗΚΖ ΑΛΧΠΔΚΗΑ Πξννδεπηηθή εμειηζζφκελε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΘΑ "Ρεθιεμνινγία"

ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΘΑ Ρεθιεμνινγία ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΘΑ Ο φξνο "Ρεθιεμνινγία" πξνέξρεηαη απφ ηελ αγγιηθή ιέμε "Reflex" πνπ ζεκαίλεη αληαλαθιαζηηθά. Δίλαη δειαδή ε επηζηήκε πνπ αζρνιείηαη κε ηα αληαλαθιαζηηθά ζεκεία πνπ βξίζθνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο

Διαβάστε περισσότερα