µονάδες παραγωγής ενέργειας και βιοµηχανικές µονάδες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "µονάδες παραγωγής ενέργειας και βιοµηχανικές µονάδες"

Transcript

1 ΑΕΡΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ Γενικά µε τον όρο ατµόσφαιρα περιγράφουµε το µίγµα των αερίων µαζών που περιβάλλει την γη. Η χηµική σύσταση και η θερµοκρασία της ατµόσφαιρας ποικίλουν ανάλογα µε το ύψος από τη γη. Η ατµόσφαιρα ανά τους αιώνες έχει εξισορροπηθεί σε χηµική σύσταση, θερµικές, ενεργειακές (αξιοποίηση ηλιακής ενέργειας) και µηχανικές ιδιότητες, έτσι ώστε να έχουν δηµιουργηθεί συνθήκες κατάλληλες για την ανάπτυξη, συντήρηση και εξέλιξη της ζωής. Ο όρος ατµοσφαιρική ρύπανση περιγράφει την προσθήκη κάθε υλικού (µοριακής ή σωµατιδιακής φύσης) το οποίο εισέρχεται στην ατµόσφαιρα, προκαλεί αλλαγή στη σύσταση και τη θερµοκρασία του αέρα µε αποτέλεσµα την υποβάθµιση της ποιότητας ζωής ή και τη δηλητηρίαση της ζωής του πλανήτη. Ατµοσφαιρική ρύπανση δηµιουργείται από πολλές ανθρώπινες δραστηριότητες, κυρίως από εκείνες που χρησιµοποιούν ανθρακούχα καύσιµα. Κύριες πηγές ατµοσφαιρικής ρύπανσης είναι: τα µέσα µεταφοράς µονάδες παραγωγής ενέργειας και βιοµηχανικές µονάδες οικιακή θέρµανση καύσεις οποιαδήποτε µορφής Η ατµοσφαιρική ρύπανση οφείλεται κατά 90% στα καύσιµα και περίπου 10% στις διάφορες βιοµηχανικές δραστηριότητες. Γίνεται φανερό ότι η ατµοσφαιρική ρύπανση είναι µία συνέπεια από τη χρήση των µορφών ενέργειας που χρησιµοποιούνται σήµερα στις αναπτυγµένες χώρες. Το πρόβληµα είναι οξύτατο καθώς η ατµόσφαιρα πάνω από µεγάλες πόλεις και βιοµηχανικές µονάδες, που βρίσκονται συνήθως συγκεντρωµένες σε βιοµηχανικές περιοχές, παρουσιάζει σοβαρές αλλοιώσεις ως προς τη σύσταση και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της, λόγω µεγάλης εισροής σωµατιδίων και αερίων, συνηθέστερα τοξικών. Οι επιπτώσεις της ατµοσφαιρικής ρύπανσης είναι πολλές και ποικίλες. Υπάρχουν δυσµενείς επιπτώσεις από την αέρια ρύπανση στην ανθρώπινη υγεία, οι οποίες ξεκινούν

2 από αναπνευστικές δυσλειτουργίες και ερεθισµούς των µατιών και φθάνουν σε σοβαρά αναπνευστικά, οφθαλµολογικά ακόµη και θανατηφόρα επεισόδια. Επίσης οι ατµοσφαιρικοί ρύποι ενοχοποιούνται για πιο µακροπρόθεσµες επιπτώσεις στην υγεία των ζώντων οργανισµών, όπως βλάβες στο Κεντρικό Νευρικό Σύστηµα, αλλοιώσεις στην σύσταση των οργάνων, του αίµατος, του γενετικού υλικού κτλ. Αντίστοιχες είναι οι επιδράσεις της ατµοσφαιρικής ρύπανσης στην πανίδα. Οι επιπτώσεις στα ζώα είναι αντίστοιχες µε αυτές στους ανθρώπους. Έχουν καταγραφεί πολλά επεισόδια µαζικών δηλητηριάσεων κυρίως πτηνών από αλόγιστη χρήση εντοµοκτόνων. Η ατµοσφαιρική ρύπανση έχει δυσµενή επιρροή και στην χλωρίδα. Η επίδραση είναι είτε άµεση (επαφή µε πρωτογενείς ή δευτερογενείς ρύπους) είτε έµµεση λόγω αλλαγής που προκαλείται στις κλιµατολογικές συνθήκες και του φαινοµένου του θερµοκηπίου. Η ατµοσφαιρική ρύπανση µολύνει και τους υδάτινους πόρους της γης σε πολύ µεγάλη έκταση και σε πολύ µεγάλη απόσταση από τις πηγές της. Επιπλέον οι ατµοσφαιρικοί ρύποι έχουν τη δυνατότητα να εισέλθουν στο βιολογικό κύκλο µέσω της τροφικής αλυσίδας µε το σχήµα φυτά-ζώα-άνθρωπος. Όλα τα παραπάνω συνηγορούν ότι βρισκόµαστε µπροστά σε ένα σύνθετο πρόβληµα του οποίου η λύση ή οι λύσεις είναι δύσκολες και απαιτείται συντονισµένη δράση όλων των εµπλεκόµενων στο πρόβληµα µε ευαισθησία και ευθύνη. ΕΙ Η ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ Η γνώση της σύστασης και των φυσικοχηµικών ιδιοτήτων των αερίων ρύπων είναι απαραίτητη για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση τους. Χονδρικά µπορούµε να τους κατατάξουµε σε πρωτογενείς, που είναι ρύποι που εκπέµπονται κατευθείαν από την πηγή και δευτερογενείς, που είναι ρύποι που προκύπτουν µετά από χηµικές διαδικασίες µεταξύ πρωτογενών ρύπων και θεωρούνται και οι πιο επιβλαβείς. Συνήθως κατηγοριοποιούµε τους αέριους ρύπους ανάλογα µε τη χηµική τους σύσταση όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

3 Οξείδια του άνθρακα Οργανικές ενώσεις του άνθρακα Ενώσεις αζώτου N Ενώσεις θείου S Ρύπος Πηγή Επιπτώσεις Καύση άνθρακα, πετρελαίου, CO 2 φυσικού αερίου, βιολογικές διεργασίες αποσύνθεσης CO CH 4 (µεθάνιο) V.O.C. (πτητική οργανική ένωση) πολυκυκλικοί αρωµατικοί υδρογονάνθρακες NO, NO 2, N 2 O, N 2 O 3, NaO 5 NH 3, N 2 H 4 (υδραζίνη) SO 2 H 2 S Σωµατιδιακοί ρύποι Χλώριο και παράγωγα (P.V.C.) Freon Ατελής καύση υδρογονανθράκων καυσίµων αυτοκινήτων, µονάδες θέρµανσης, βιοµηχανικές, καύση αερίων απόβλητων Ατελείς καύσεις πτητικών καυσίµων, χρήση οργανικών στην χηµική βιοµηχανία, πετρελαιοβιοµηχανία Μηχανές εσωτερικής καύσης, µηχανές καύσης µαζούτ, πετρελαιοβιοµηχανία Καύσεις απορριµµάτων, µηχανές εσωτερικής καύσης, καύσεις υλικών σε υψηλές θερµοκρασίες Αποικοδόµηση λιπασµάτων, βιοµηχανία Καύσεις άνθρακα, καύσεις πετρελαίου, πετροχηµική βιοµηχανία, µεταλλουργική βιοµηχανία Μηχανές εσωτερικής καύσης, καύση απορριµµάτων, βιοµηχανία (υψικάµινοι), καυστήρες καλοριφέρ, φυσικές πηγές όπως εκρήξεις ηφαιστείων, υπολείµµατα αποσύνθεσης οργανικής ύλης, φωτιές σε δάση, κτλ Μηχανές εσωτερικής καύσης, βιοµηχανία, γεωργικές καλλιέργειες (διάσπαση εντοµοκτόνων παρασιτοκτόνων), µονάδες απολύµανσης Όχι άµεσα τοξικό Ενίσχυση του φαινοµένου του θερµοκηπίου Κλιµατολογικές αλλαγές ευρείας κλίµακας Ανταγωνιστικό της δέσµευσης O 2 στο αίµα Μείωση φυσικών και πνευµατικών ιδιοτήτων του ανθρώπου δηλητηριάσεις Φωτοχηµικό νέφος Καρκινογένεση Φωτοχηµικό νέφος Καρκινογένεση µεταλλάξεις Φωτοχηµικό νέφος Καταστροφή του στρώµατος του όζοντος Φαινόµενο του θερµοκηπίου Αναπνευστικά προβλήµατα ιάβρωση υλικών και κατασκευών Όξινη εναπόθεση σε δάση και καλλιέργειες, Καταστροφή δοµικών και κατασκευαστικών υλικών, ιάβρωση µαρµάρων (καταστροφή αρχαίων µνηµείων), καταστροφή υφασµάτων, τοξικότητα, αναπνευστικά προβλήµατα Εναπόθεση, προσρόφηση και µεταφορά βαρέων µετάλλων, τοξικών και ραδιενεργών µορίων, θολότητα, φαινόµενο θερµοκηπίου, συµµετοχή στη δηµιουργία ακραίων µετεωρολογικών φαινοµένων όπως χαλάζι κτλ, τοξικολογικές επιδράσεις κυρίως λόγω συσσώρευσης στο αναπνευστικό σύστηµα ανθρώπων και ζώων Τοξικότητα, αναπνευστικά προβλήµατα, φωτοχηµικό νέφος Για την ανάλυση και µέτρηση των ατµοσφαιρικών ρύπων χρησιµοποιούνται διάφορες τεχνικές. Η µεγάλη τεχνολογική ανάπτυξη επιτρέπει την συνεχή κατασκευή και τελειοποίηση µιας µεγάλης ποικιλίας οργάνων καθώς και την ανάπτυξη και συνεχή βελτίωση τεχνικών που µπορούν να γίνουν αποτελεσµατικά εργαλεία στην ανάλυση, ταυτοποίηση, µέτρηση και συνεχή καταγραφή των αέριων ρύπων.

4 Σε γενικές γραµµές, τεχνικές που χρησιµοποιούνται είναι η Χρωµατογραφία, η Φασµατοσκοπία ακτίνων Χ ( XRF, XRD κτλ), η Φασµατοµετρία µάζας M.S., η φωτοµετρία, ηλεκτροχηµικές τεχνικές καθώς και η µέθοδος LIDAR που βασίζεται στην χρήση των ακτίνων LASER. Η γνώση όλων των διαθέσιµων τεχνικών και οργανολογικών είναι απαραίτητη για την ορθή εκτίµηση της φύσης και της ποσότητας των αερίων ρυπών. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι µέθοδοι και η αντίστοιχη οργανολογία για την ταυτοποίηση και µέτρηση των πιο βασικών αέριων ρύπων. Ρύπος Μέθοδος Μέτρησης Οργανολογία CO Μη σκεδαζόµενη υπέρυθρη Συσκευές NDIR µε παγίδες υγρασίας και καταγραφέα CO 2 φωτοµετρία (NDIR) Συσκευές NDIR µε παγίδες υγρασίας, δέσµευσης N 2 O και καταγραφέα Οξείδια του αζώτου(no X ) SO 2 Πτητικές οργανικές ενώσεις (V.O.C 5 ) Σωµατιδιακοί ρύποι Χηµιφωταύγεια ειγµατοληπτική µέθοδος West- Gaeke Φασµατοσκοπία φθορισµού Υπέρυθρη φασµατοσκοπία (NDIR) Αέρια χρωµατογραφία (G.C.), φασµατοσκοπία µάζας Μέθοδος στοιχειακής ανάλυσης µε φασµατοσκοπία φθορισµού µε ακτίνες-χ (XRF), ενεργοποίηση δείγµατος µε βοµβαρδισµό ηλεκτρονίων (N.A.A.) Βαθµονοµηµένη συσκευή Χηµιφωταύγειας µε ένα κανάλι για τη µέτρηση του NO και ένα για τη µέτρηση των συνολικών οξειδίων του αζώτου και καταγραφέα Συσκευές φωτοµετρίας στις οποίες εισέρχονται δείγµατα µετά από συγκεκριµένη χηµική κατεργασία και καταγραφέας Φθοριοµόµετρο µε καταγραφέα Συσκευές NDIR- SO 2 µε καταγραφέα Συσκευές M.S., G.C.-F.I.D. σε συνδυασµό µε ανιχνευτές E.D.C., T.C.D. κτλ Συσκευές XRF µε εκχυλιστήρα και καταγραφέα, συσκευές N.A.A. µε πηγή νετρονίων και καταγραφέα Μέτρηση ορατότητας Φωτοµετρία, τηλεφωτοµετρία Κατάλληλα βαθµονοµηµένα φωτόµετρα Η µέθοδος LIDAR είναι µία µη καταστροφική µέθοδος χωρικής και χρονικής εξέλιξης της αέριας ρύπανσης µε ταυτοποίηση της συγκέντρωσης των αερίων ρυπαντών. Η οργανολογία ενός τέτοιου συστήµατος είναι σχετικά απλή, αποτελούµενη από µία πηγή

5 LASER που συνδέεται µε ένα ανιχνευτή-αναλυτή ακτινοβολίας και ένα σύστηµα για την καταγραφή των δεδοµένων. Οι κυριότεροι τύποι των συστηµάτων LIDAR είναι: φθορισµού, απορρόφησης διπλής δέσµης, τύπου Doppler, τύπου Ramman. Τεχνολογίες ελέγχου αερίων ρύπων Οι τεχνολογίες αντιρρύπανσης του αέρα είναι οι τεχνολογίες εκείνες που χρησιµοποιούνται για να αντιµετωπίσουν το πρόβληµα της ρύπανσης του αέρα. Για το σχεδιασµό µιας τεχνολογίας αντιρρύπανσης αυτού του είδους ή για την επιλογή µιας ήδη υπάρχουσας τεχνολογίας απαιτείται σφαιρική γνώση της πηγής της ρύπανσης (αν είναι στατική ή όχι), της φύσης των χηµικών και φυσικοχηµικών ιδιοτήτων των αέριων ρύπων και του όγκου των αερολυµάτων και το ποσοστό συµµετοχής κάθε είδους ρύπου σε αυτόν ιδιαίτερα των τοξικών αερίων και των σωµατιδίων. Οι κυριότερες µέθοδοι που χρησιµοποιούνται για τον έλεγχο της αέριας ρύπανσης από στατικές πηγές είναι: Συµπύκνωση. Αποτελεί ένα εύκολο τρόπο κατακράτησης εκροών ατµών πτητικών ουσιών. Το αέριο διαβιβάζεται σε ειδικές συσκευές, τους συµπυκνωτές. Η συµπύκνωση γίνεται µε δυο διαφορετικές τεχνικές: µε έµµεση ή άµεση ψύξη. Στην πρώτη περίπτωση το αερόλυµα διαβιβάζεται απευθείας στο ψυκτικό υγρό ενώ στη δεύτερη περίπτωση έρχεται σε επαφή µε ψυχωµένες µεταλλικές επιφάνειες και συµπυκνώνεται. Αποτελεί προκαταρκτικό στάδιο στον περαιτέρω καθαρισµό αερολυµάτων µε άλλες τεχνικές. Έχει ευρεία χρήση στη βιοµηχανία λόγω του ότι ελαττώνει σηµαντικά τη µάζα των αερολυµάτων, αποµακρύνει ουσίες µε διαβρωτικές ικανότητες και δίνει τη δυνατότητα ανάκτησης προϊόντων µε µεγάλη οικονοµική σηµασία. Ένα τέτοιο παράδειγµα είναι η ανάκτηση πτητικών διαλυτών µε σύστηµα συµπύκνωσης που εφαρµόζουν κατά κόρον οι φαρµακοβιοµηχανίες. Απορρόφηση. Οι διεργασίες απορρόφησης που έχουν µεγάλη εφαρµογή στη βιοµηχανία στο διαχωρισµό πρώτων υλών και προϊόντων, µπορεί να χρησιµοποιηθούν µε πολύ καλά αποτελέσµατα στον έλεγχο των αέριων ρύπων.

6 Οι συσκευές απορρόφησης αποτελούνται από ένα πύργο, ο οποίος γεµίζεται µε κατάλληλο πληρωτικό υλικό και χρησιµοποιείται ένα κατάλληλα επιλεγµένο υγρό έκπλυνσης. Η επιλογή του υγρού έκπλυνσης καθορίζεται από την φύση του αερίου του οποίου επιθυµούµε την αποµάκρυνση, καθώς και το κόστος του και τη σταθερότητά του. Συνήθως είναι νερό ή οργανικοί διαλύτες. Το νερό σαν απορροφητικό υγρό χρησιµοποιείται για την αποµάκρυνση υδατοδιαλυτών αερίων όπως υδραλογόνων, αµµωνίας, φθοριούχων ενώσεων κτλ. Η διεργασία της απορρόφησης γίνεται αποτελεσµατικότερη µε τη ρύθµιση του ph και την προσθήκη δραστικών χηµικών ενώσεων. Οι οργανικοί διαλύτες χρησιµοποιούνται σαν απορροφητικά υγρά για την απορρόφηση µη υδατοδιαλυτών τοξικών αερίων. Χρησιµοποιούνται οργανικοί διαλύτες µε µικρή πτητικότητα, φθηνοί και ανακυκλώσιµοι. Οι συσκευές απορρόφησης που χρησιµοποιούνται είναι: Πύργοι ψεκασµού διαφόρων τύπων ροής Πύργοι πληρώσεως µε οµορροή, αντιρροή ή διασταυρούµενη ροή Πύργοι µε δίσκους που είναι κατάλληλοι και για την αποµάκρυνση σωµατιδίων. Προσρόφηση. Είναι τεχνική που χρησιµοποιείται για την αποµάκρυνση τοξικών ενώσεων µικρής συγκέντρωσης. Με την προσρόφηση επικάθεινται πάνω στην επιφάνεια του προσροφητικού υλικού τα τοξικά µόρια, γεγονός που µπορεί να συνδυαστεί και µε τη χηµική αποικοδόµησή τους όταν το προσροφητικό υλικό εµπλουτιστεί µε κατάλληλα αντιδραστήρια. Οι κυριότεροι τύποι των προσροφητικών υλικών που χρησιµοποιούνται σε συσκευές προσρόφησης είναι: Ενεργοί άνθρακες διαποτισµένοι µε αλογόνα, πυριτικό νάτριο, φωσφορικό οξύ, οξείδια µετάλλων και ευγενή µέταλλα που κατακρατούν και τροποποιούν χηµικά υδράργυρο, αλκένια, υδρόθειο, αµίνες κτλ.

7 Οξείδια του αργιλίου διαποτισµένα µε ανθρακικό νάτριο ή υπερµαγγανικό κάλιο που εξουδετερώνουν και αντιµετωπίζουν όξινους ατµούς και αναγωγικά αέρια. Οι συσκευές προσρόφησης είναι δύο τύπων κυρίως: κάνιστρα και προσροφητικές στήλες σε σειρά. Καύση. Η καύση είναι µέθοδος καταστροφής αέριων ρύπων, η οποία επιτυγχάνεται µε την οξείδωσή τους σε φλόγα. Εφαρµόζεται στην περίπτωση τοξικών ρύπων επιδεχόµενων οξείδωση και µετατρεπόµενων µε τον τρόπο αυτό σε διοξείδιο του άνθρακα CO 2, νερό και άζωτο, δηλαδή µη τοξικά συστατικά. Είναι µέθοδος αποτελεσµατική στην εξάλειψη οσµών και στον έλεγχο σωµατιδιακών ρύπων. Οι συσκευές καύσης που χρησιµοποιούνται διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: Καυστήρες φλόγας ή θερµικοί λύχνοι που αποτελούνται από ένα θάλαµο καύσης µε ένα λύχνο στο ένα άκρο του καθώς και ένα τροφοδότη υγρού ή αερίου καυσίµου. Καταλυτικοί λύχνοι ή καταλυτικά φίλτρα όπου τα αέρια διοχετεύονται προθερµασµένα σε ειδικούς καταλυτικούς θαλάµους και µετά στο θάλαµο καύσης µαζί µε περίσσεια αέρα. Οι συσκευές αυτές έχουν χαµηλό ενεργειακό κόστος, έχουν όµως αρκετά προβλήµατα λειτουργίας λόγω δηλητηριάσεων και ανενεργοποίησης των καταλυτών που χρησιµοποιούνται.

8 Χηµική κατεργασία. Με την κατάλληλη χηµική κατεργασία επιτυγχάνεται η χηµική µετατροπή αερίων ρύπων σε µη ρυπογόνα υλικά. Οι διεργασίες που εφαρµόζονται εξαρτώνται από την χηµική σύσταση του προς αντιµετώπιση ρύπου επικεντρώνονται δε κυρίως στην αντιµετώπιση των οξειδίων του θείου SO 2 και SO 3, και του αζώτου. Οι µέθοδοι που χρησιµοποιούνται για τον έλεγχο του διοξειδίου του θείου είναι: κατεργασία µε ασβεστόλιθο ή ξηρά άσβεστο που αντιδρά µε τα SO 2 και SO 3 και κατόπιν τα προϊόντα αποµακρύνονται µε σύστηµα ελέγχου σωµατιδίων απουσία υγρασίας. Είναι µέθοδος µε µικρό κόστος λειτουργίας και µη σχηµατισµό υγρών αποβλήτων. Κατεργασία µε υγρά άσβεστο ή υγρό ασβεστόλιθο κατά την οποία τα προϊόντα της αντίδρασης αποµακρύνονται µε ρεύµα νερού (υγρά έκπλυνση). Κατεργασία µε ανθρακικό νάτριο απουσία υγρασίας προς σχηµατισµό θειώδους νατρίου το οποίο κατακρατείται σε σακκόφιλτρα. Κατεργασία µε κιτρικό οξύ το οποίο προστίθεται σε εκπλυντές νερού.

9 Προσρόφηση σε οξείδιο του CuO µε το οποίο τα οξείδια του θείου αντιδρούν, µετατρέπονται σε θειούχο χαλκό ο οποίος είναι στερεό σε σκόνη και έχει δυνατότητα να κατακρατηθεί µε τεχνικές κατακράτησης σωµατιδίων. Μέθοδος Wellman. Πραγµατοποιείται κατεργασία του SO 2 µε διάλυµα θειωδών αλάτων. Προϊόντα της αντίδρασης αυτής είναι όξινα θειώδη άλατα τα οποία αποµακρύνονται από το αέριο σαν στερεά. Έκπλυνση µε καυστικά. Πραγµατοποιείται αντίδραση εξουδετέρωσης του SO 2. η µέθοδος είναι αποτελεσµατική σε µικρής κλίµακας διεργασίες. Κατεργασία µε διάλυµα βρωµίου. Η µέθοδος της δέσµευσης SO 2 µε βρώµιο από αερολύµατα δίνει σαν προϊόντα H 2 SO 4 και HBe. Οι µέθοδοι ελέγχου εκποµπών NO X από στατικές πηγές είναι: Μη καταλυτική αναγωγή NO X. Ο ρυπασµένος αέρας αναµειγνύεται µε NΗ 3 και εισέρχεται σε θάλαµο καύσης όπου πραγµατοποιείται αναγωγή των οξειδίων προς άζωτο Ν 2. Καταλυτικοί αναγωγή NO X. Ο ρυπασµένος αέρας µε την αµµωνία διέρχεται από θάλαµο που περιέχει καταλύτη συνήθως πεντοξείδιο του βαδανίου στους 200 C µε τελικό προϊόν της αναγωγής άζωτο Ν 2. Τροποποίηση στις συνθήκες καύσης. Τέτοιες τροποποιήσεις είναι η µείωση, η αύξηση του χρόνου παραµονής στο θάλαµο καύσης, αύξηση της µέγιστης θερµοκρασίας καύσης και η µείωση της ποσότητας του αέρα (δηλαδή του Ο 2 ). Τεχνολογίες αντιµετώπισης σωµατιδιακών αέριων ρύπων Οι σωµατιδιακοί αέριοι ρύποι, οι οποίοι προέρχονται κυρίως από τη Βιοµηχανία, αποτελούν πρόβληµα ρύπανσης µε ιδιαίτερες επιπτώσεις στην υγεία του πληθυσµού και στην υποβάθµιση της ποιότητας και της αισθητικής του περιβάλλοντος. Παρουσιάζουν µεγάλη συνεργατική δράση µε τα τοξικά αέρια τα οποία προσροφώνται στην επιφάνεια των σωµατιδίων µε αποτέλεσµα τον πολλαπλασιασµό των αρνητικών συνεπειών στην υγεία και την υποβάθµιση του περιβαλοντος.

10 Οι σωµατιδιακοί αέριοι ρύποι παρουσιάζουν µεγάλη ανοµοιογένεια ως προς το σχήµα, την χηµική σύσταση, το ειδικό βάρος, τις φυσικοχηµικές ιδιότητες, τις µηχανικές ιδιότητες(π.χ. ευθραυστότητα) κ.τ.λ. Λόγω της µεγάλης αυτής ανοµοιογένειας δεν είναι εύκολη η επιλογή της καταλληλότερης αντιρρυπαντικής διεργασίας για την αντιµετώπιση του προβλήµατος, όταν και όπου παρουσιάζεται. Η επιλογή πρέπει να γίνεται αφού ληφθούν υπ όψιν κάποιες παράµετροι και πραγµατοποιηθούν ειδικοί έλεγχοι(tests). Ωστόσο, επειδή στο συγκεκριµένο τοµέα έχει αναπτυχθεί µεγάλη τεχνογνωσία υπάρχει η δυνατότητα επιλογής του κατάλληλου εξοπλισµού για την αφαίρεση των σωµατιδιακών ρύπων από τον αέρα. Στο εµπόριο διατίθενται τέσσερις κυρίως τύποι αφαίρεσης των σωµατιδίων από τον αέρα. Οι εξοπλισµοί που είναι εµπορικά διαθέσιµοι είναι: Μηχανικοί συλλέκτες Εκπλυτές, ή υγροί συλλέκτες, ή πληµµυρίδες, ή απλώς υγρά φίλτρα Υφασµάτινα φίλτρα ή σακόφιλτρα Ηλεκτροστατικοί συλλέκτες ή ηλεκτροστατικά φίλτρα (ESPs, Electrostatic Precipitators). Μηχανικοί συλλέκτες Αρχή της λειτουργίας των µηχανικών συλλεκτών είναι η διαφορά στο ειδικό βάρος της σκόνης µε το ειδικό βάρος του αερίου (περίπου 2000/1). Είδη µηχανικών συλλεκτών είναι: οι βαρυτικοί συλλέκτες (καθίζηση δια βαρύτητας, Gravity Baffle Collector). οι συλλέκτες εκτροπής µε ανακυκλοφορία(recirculating Baffle Collector). οι κυκλώνες υψηλής απόδοσης(high-efficiency Cyclones) Βαρυτικοί συλλέκτες Η λειτουργία τους στηρίζεται στην ελάττωση της ταχύτητας του ρυπασµένου αέρα ( m/min) σε σηµείο που να επιτρέπει την καθίζηση της σωµατιδιακής ύλης.

11 Οι βαρυτικοί συλλέκτες παρουσιάζουν µεγάλη απόδοση σε χονδρόκοκκη σωµατιδιακη ύλη ενώ υστερούν σε δυνατότητα αποµάκρυνσης µέτριας και λεπτόκοκκης ύλης. Έχουν όµως χαµηλό ενεργειακό κόστος καθώς και χαµηλό κόστος εγκατάστασης και συντήρησης, έτσι προτιµώνται στις περιπτώσεις που το αερόλυµα είναι φτωχό σε µέτριους και λεπτούς κόκκους. Βελτίωση του κλασσικού βαρυτικού συλλέκτη αποτελούν οι συλλέκτες εκτροπής µε ανακυκλοφορία. Συλλέκτης εκτροπής µε ανακυκλοφορία Το αέριο για να καθαριστει εισάγεται µε µεγάλη ταχύτητα σε οριζόντιο εκτροπέα αποτελούµενο από οπές, οι οποίες απέχουν περίπου 1,5 cm µεταξύ τους. Για να φθάσει το αέριο στην έξοδο πρέπει να κάνει µια υψηλής ταχύτητας στροφή. Η σωµατιδιακή ύλη λόγω µεγαλύτερου ειδικού βάρους καθιζάνει και παγιδεύεται στον υποδοχέα σωµατιδιακής ύλης. Έτσι µεταφέρεται µέσα στη χοάνη του συλλέκτη που βρίσκεται στο κάτω µέρος της συσκευής. Οι συλλέκτες εκτροπής µε ανακυκλοφορία έχουν χαµηλό κόστος συντήρησης και εγκατάστασης καθώς και χαµηλό κόστος λειτουργίας. Παρά το γεγονός ότι έχουν µεγαλύτερη απόδοση από το βαρυτικό συλλέκτη υστερούν και αυτοί στην αντιµετώπιση του προβλήµατος της λεπτόκοκκης σκόνης. Κυκλώνες υψηλής απόδοσης Οι κυκλώνες υψηλής απόδοσης αποτελούν την βασική σύγχρονη τεχνολογία για τη δέσµευση των σωµατιδιακών ρύπων του αέρα. Αποτελούνται από ένα κύλινδρο, ο ποίος στο κάτω µέρος φέρει χοάνη η οποία καταλήγει σε ένα δοχείο συλλογής. Η λειτουργία τους στηρίζεται στην αξιοποίηση της κινητικής ενέργειας του αερίου έτσι ώστε να µετασχηµατίζεται κατά τη ροή του σε µια περιστρεφόµενη δίνη, η οποία λόγω ανάπτυξης φυγοκεντρικών δυνάµεων αποµακρύνει τα σωµατίδια και τα εναποθέτει στα τοιχώµατα του κυκλώνα. Οι πλέον συνηθισµένοι τύποι που κυκλοφορούν είναι τρεις: κυκλώνες µικρής διαµέτρου µε πτερύγια. Κυκλώνες µεγάλης διαµέτρου µε περιελισσόµενη είσοδο.

12 Κυκλώνες µεγάλης διαµέτρου µε περιελισσόµενη είσοδο και εκχυτήρα λεπτόκοκκων σωµατιδίων. Οι κυκλώνες χρησιµοποιούνται ευρέως γιατί έχουν πολύ υψηλή απόδοση και µικρό κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης. Στην πράξη, χρησιµοποιούνται συστοιχίες κυκλώνων εν σειρά στις περιπτώσεις που απαιτείται υψηλή απόδοση και υπάρχει µεγάλο φορτίο. Η λύση της συστοιχίας είναι πολύ πιο αποτελεσµατική γιατί η αύξηση της διαµέτρου του κυκλώνα είναι αντιστρόφως ανάλογη µε την απόδοση του. Φίλτρα από ύφασµα (σακόφιλτρα) Τα σακόφιλτρα είναι συστήµατα συλλογής σωµατιδίων αποτελούµενα από σάκους υφάσµατος. Στα σακόφιλτρα η σκόνη κατακρατείται (παγιδεύεται) από τη µία πλευρά του υφάσµατος (από αυτή που εισάγεται το πλούσιο σε σωµατίδια αέριο) ενώ από τα διάκενα του υφάσµατος (διαστάσεων 100 µm) διέρχεται το καθαρό αέριο. Στην πλευρά συλλογής στα σακόφιλτρα η συνεχής εναπόθεση σωµατιδιακής ύλης σχηµατίζει ένα πορώδες στρώµα που λέγεται κρούστα ή πλάκα του φίλτρου. Συνδέεται άµεσα µε την ικανότητα συλλογής των σωµατιδίων από τα σακόφιλτρα µιας και αποτελεί το µέσο διήθησης του αέρα. Τα σακόφιλτρα είναι συστήµατα µε κύκλο λειτουργίας γιατί περιοδικά χρειάζεται άδειασµα και αναγέννηση των φίλτρων.

13 Είναι δυνατόν να χρησιµοποιείται και διάταξη σακόφιλτρων σε σειρά. Χρησιµοποιούνται µε επιτυχία κυρίως σε µικρές βιοµηχανικές µονάδες και για δέσµευση φθοριούχων αιωρηµάτων ακόµη και σε µεγάλες µονάδες. Ανάλογα µε τον τύπο καθαρισµού τους τα σακόφιλτρα διακρίνονται σε : Μηχανικής ανατάραξης Αντίστροφης ροής συµπιεσµένου αέρα Αντίστροφα κινούµενου δακτυλίου Εκπλυτές (υγρά φίλτρα) Οι εκπλυτές (υγρά φίλτρα) χρησιµοποιούν νερό για να παγιδεύσουν και να αποµακρύνουν σωµατιδιακή ύλη και διαλυτά αέρια από ένα ρεύµα αέρα. Το νερό εισέρχεται σε ένα ειδικό θάλαµο σε οριζόντια ροή ενώ το νερό εισέρχεται από την οροφή του θαλάµου υπό µορφήν ψεκασµού. Τα σταγονίδια του νερού συµπαρασύρουν τα αιωρούµενα σωµατίδια και ο αέρας εξέρχεται από το θάλαµο καθαρός. Ηλεκτροστατικά φίλτρα ( ESPs:Electrostatic Precipitators) Τα ηλεκτροστατικά φίλτρα, τα οποία είναι σε λειτουργία από το 1910, είναι η λύση στην αντιµετώπιση σωµατιδιακής αέριας ρύπανσης αποτελούµενης κυρίως από αιωρήµατα κολλοειδούς φύσης και κόκκους µικρής διαµέτρου. Στα ESPs η κατανάλωση ενέργειας είναι µικρή και η απόδοση πάρα πολύ µεγάλη. Τα ηλεκτροστατικά φίλτρα αποτελούνται από σύστηµα ηλεκτροδίων ανάµεσα από τα οποία διέρχεται το ρεύµα του σωµατιδιακά φορτισµένου αέρα. Στα ηλεκτροστατικά

14 φίλτρα εφαρµόζεται ηλεκτρικό αρνητικό δυναµικό 50,000-90,000 Volt το οποίο φορτίζει τα κολλοειδή σωµατίδια και τα οδηγεί στα ηλεκτρόδια συλλογής δεσµεύοντάς τα. Τα σωµατίδια ύλης σχηµατίζουν πάνω στα ηλεκτρόδια συλλογής ένα στρώµα µεγάλης ηλεκτρικής αντίστασης το πάχος του οποίου συνεχώς αυξάνεται µε συνέπεια να µειώνεται η ηλεκτρική έλξη προς τα σωµατίδια και εποµένως η ικανότητα προσκόλληση τους. Για το λόγο αυτό απαιτείται αποµάκρυνση της κρούστας που επιτυγχάνεται κυρίως µε ελεγχόµενο «τίναγµα». Έλεγχος αερίων ρύπων από κινητές σηµειακές πηγές. Είναι γνωστό ότι το αυτοκίνητο αποτελεί µια από τις κυριότερες ανθρωπογενείς πηγές ρύπανσης της ατµόσφαιρας. Οι κυριότεροι ρύποι που παράγονται από τις µηχανές εσωτερικής καύσης του αυτοκινήτου είναι µονοξείδιο CO, οξείδια του αζώτου και ακόρεστοι πτητικοί υδρογονάνθρακες V.O.C.s Πιο αποτελεσµατική µέθοδος για τον έλεγχο των εκποµπών των αυτοκινήτων θεωρείται ο καταλυτικός µετατροπέας. Ο καταλυτικός µετατροπέας είναι µια συσκευή που τοποθετείται στο σύστηµα εξαγωγής καυσαερίων του αυτοκινήτου και µετατρέπει τους επιβλαβείς ρύπους σε µη τοξικό CO 2 και H 2 O.

15 Αν και η εξέλιξη των καταλυτικών µετατροπέων υπήρξε ραγδαία και πέρασε από πολλά στάδια, και αν και οι καταλυτικοί µετατροπείς που χρησιµοποιούνται σήµερα, δηλαδή οι τριοδικοί καταλυτικοί µετατροπείς, είναι αρκετά αποδοτικοί η έρευνα συνεχίζεται µε σκοπό την βελτίωση της απόδοσης, την παράτασης της ζωής των καταλυτών και την µείωση του οικονοµικού κόστους κατασκευής τους. Ο τριοδικός καταλυτικός µετατροπέας αποτελείται α) από ένα µεταλλικό εξωτερικό περίβληµα β) από ένα κεραµικό µονόλιθο. Ο κεραµικός µονόλιθος αποτελείται από κορδιερίτη και η µάζα του διαρρέεται από παράλληλα κανάλια µέσα από τα οποία διέρχονται τα καυσαέρια. Τα κανάλια αυτά φέρουν επίστρωση στην επιφάνειά τους πάνω στην οποία ευρίσκεται η καταλυτικά ενεργή φάση. Το υλικό της επίστρωσης είναι γ- αλουµίνα γ-al 2 O 3 ενώ προστίθενται ως ενισχυτές της δοµής της οξείδια µετάλλων όπως βαρίου BaO, νικελίου NiO κλπ. Ως υλικά των καταλυτικά ενεργών φάσεων χρησιµοποιούνται λευκόχρυσος, παλλάδιο, ρόδιο ή και συνδυασµός τους. γ) Από τον λήπτη λ. Είναι ένα ηλεκτροχηµικό σύστηµα ελέγχου της συγκέντρωσης του οξυγόνου των καυσαερίων, το οποίο συνδέεται µε ένα αυτόµατο ηλεκτρονικό ρυθµιστή της αναλογίας καυσίµου-αέρα που τροφοδοτεί τον κινητήρα. Το µεγαλύτερο πρόβληµα της λειτουργίας των τριοδικών καταλυτών είναι η σταδιακή, µε το χρόνο, µείωση της απόδοσής τους, η οποία οφείλεται στην δηλητηρίαση και τη θερµική γήρανση. Εναλλακτικές λύσεις για την αντιµετώπιση της αέριας ρύπανσης από κινητές πηγές, δηλαδή αυτοκίνητα, είναι οι κινητήρες φτωχού µίγµατος (LEAN-burn) και τα ηλεκτρικά

16 αυτοκίνητα. Ωστόσο οι τεχνολογίες στις οποίες στηρίζονται παρουσιάζουν ακόµη αρκετά προβλήµατα κυρίως όσον αφορά τη µαζική παραγωγή τους. Αντιρρυπαντικές τεχνολογίες ελέγχου και µείωσης των αερίων ρύπων. Ο πιο ενδεικνυόµενος και ριζικός τρόπος αντιµετώπισης της αέριας ρύπανσης είναι η ανάπτυξη και εφαρµογή αντιρρυπαντικών τεχνολογιών, δηλαδή τεχνολογιών των οποίων η σχεδίαση εµποδίζει ή ελαχιστοποιεί την εκποµπή ρυπογόνων ουσιών στην ατµόσφαιρα. Παρακάτω αναφέρουµε σε συντοµία τις κυριότερες από τις τεχνολογίες αυτές. Αντικατάσταση καυσίµων µε υψηλή ρυπογόνο δράση µε καύσιµα µικρότερης δυνατότητας παραγωγής ρύπων όπως είναι το Φυσικό Αέριο. Η χρήση του Φυσικού αερίου επεκτείνεται µε γρήγορους ρυθµούς λόγω των πλεονεκτηµάτων του στην εξοικονόµηση ενέργειας, της χαµηλής τιµής του σε σχέση µε το πετρέλαιο και της µεγάλης τεχνολογικής ανάπτυξης των διεργασιών εµπλουτισµού του οι οποίες συνεχώς βελτιώνουν την ποιότητα και την απόδοσή του και είναι φιλικές στο περιβάλλον. Από περιβαλλοντικής πλευράς η χρήση του εµφανίζει µειωµένες τιµές εκποµπών SO 2, CO 2 και οξειδίων του αζώτου σε σχέση µε το πετρέλαιο και τους γαιάνθρακες. Κελιά Καυσίµου (Fuel Cells) Τα κελιά καυσίµου είναι ηλεκτροχηµικές διατάξεις που µετατρέπουν την χηµική ενέργεια σε ηλεκτρική µε παράπλευρες απώλειες σε θερµότητα. Οι διεργασίες αυτές δεν συνοδεύονται από εκποµπές ρυπογόνων ουσιών ενώ το καύσιµο που χρησιµοποιείται είναι στις πιο πολλές περιπτώσεις H 2 ή φυσικό αέριο, υλικά που δεν ενοχοποιούνται για εκποµπή ρύπων στην ατµόσφαιρα. Ένα κελί καυσίµου απαρτίζεται από την άνοδο, την κάθοδο και τον ηλεκτρολύτη. Η κάθοδος τροφοδοτείται µε οξειδωτικό ενώ η άνοδος µε το καύσιµο. Πραγµατοποιούνται δύο ηµιαντιδράσεις, µια ηµιαντίδραση αναγωγής στην κάθοδο και µια ηµιαντίδραση οξείδωσης στην άνοδο. Ο ηλεκτρολύτης είναι υγρό ή στερεό που χρησιµεύει για την µεταφορά φορτίων (ιόντων)µεταξύ ανόδου και καθόδου (ιοντική γέφυρα). Η κίνηση των φορτίων µεταξύ ανόδου και καθόδου οφείλεται στο διαφορετικό ηλεκτροχηµικό δυναµικό

17 τους που δηµιουργεί διαφορά δυναµικού η οποία όταν το κελί καυσίµου συνδεθείµε ένα εξωτερικό κλειστό κύκλωµα δηµιουργεί ροή ηλεκτρονίων και παραγωγή ηλεκτρικής ρεύµατος. Η απόδοση των κελιών καυσίµου µετράται µε έναν θερµοδυναµικό συντελεστή που αναφέρεται στο ποσοστό µετατροπής της χηµικής ενέργειας σε ηλεκτρική. Η απόδοση του κελιού καυσίµου είναι ανεξάρτητη του µεγέθους του και από τον τύπο και τις συνθήκες λειτουργίας του. Υπάρχουν διάφοροι τύποι κελιών καυσίµου τα οποία θα αναφέρουµε παρακάτω. Χονδρικά ταξινοµούνται µε κριτήριο τον τύπο του ηλεκτρολύτη που χρησιµοποιείται και τη θερµοκρασία λειτουργίας τους. Οι δύο αυτοί παράγοντες αποτελούν και το κριτήριο επιλογής ενός κελιού καυσίµου για συγκεκριµένη χρήση. Συγκεκριµένα κελιά καυσίµου χαµηλής θερµοκρασίας χρησιµοποιούνται στα αυτοκίνητα ενώ υψηλών θερµοκρασιών σε µόνιµες εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας. Κελί καυσίµου υδρογόνου (H 2 ) Στα τυπικά κελιά καυσίµου Η κάθοδος τροφοδοτείται µε αέρα ενώ η άνοδος τροφοδοτείται µε καύσιµο αέριο υδρογόνο ενώ ως ηλεκτρολύτης χρησιµοποιείται σταθεροποιηµένη ζιρκονία. Το υδρογόνο συνήθως προέρχεται από διεργασίες αναµόρφωσης υδρογονανθράκων, φιλικές προς το περιβάλλον κελιά καυσίµου µεµβράνης πολυµερούς (SPFS ή PEMFE) Σ αυτούς τους τύπους κελιών ως ηλεκτρολύτης χρησιµοποιείται µια πολυµερής µεµβράνη (στερεό). Ως ηλεκτρόδια χρησιµοποιούνται αέριες διασπορές ευγενών µετάλλων. Για το λόγο αυτό έχουν µεγάλο κόστος κατασκευής ενώ εµφανίζουν πυκνότητες ισχύος mw/m 2 σε δυναµικά volt. Λειτουργούν σε χαµηλή θερµοκρασία και έχουν µεγάλους χρόνους ζωής. Έχουν χρησιµοποιηθεί σε διαστηµικά προγράµµατα. Κελιά καυσίµου Φωσφορικού οξέως (PAFC) Στα κελιά αυτά τα ηλεκτρόδια είναι καταλύτες. Η ενεργός καταλυτικά φάση είναι λευκόχρυσος προσροφηµένος σε πορώδη άνθρακα που υποστηρίζεται από τεφλόν. Ο ηλεκτρολύτης είναι πυκνό φωσφορικό οξύ. Η θερµοκρασία λειτουργίας του είναι o C (δηλαδή σχετικά υψηλή), έχουν µικρή απόδοση, (µικρό θερµοδυναµικό συντελεστή)

18 µέτριο κόστος κατασκευής και χρησιµοποιούνται για παραγωγή ηλεκτρισµού και συµπαραγωγή. Κελιά καυσίµου απ ευθείας µετατροπής της µεθανόλης (DMFC) Ως καύσιµο χρησιµοποιείται H 2 και CO τα οποία προέρχονται από αναµόρφωση µεθανόλης που γίνεται απευθείας στην άνοδο. Ως ηλεκτρόδιο ανόδου χρησιµοποιείται υλικό φέρον ως καταλύτη λευκόχρυσο. Λειτουργούν σε θερµοκρασίες o C έχουν µικρή απόδοση 40-50% περίπου. Η χρήση τους είναι ασφαλής, µε πολύ µικρό κόστος µεταφοράς καυσίµου, και το µέγεθος της µονάδας είναι µικρό. Η πυκνότητα ισχύος που επιτυγχάνουν είναι mw/m 2 µε δυναµικό V. Έχουν µικρή απόδοση σε σχέση µε τα τυπικά κελιά υδρογόνο και έχουν µεγάλο κόστος κατασκευής λόγω των καταλυτών που χρησιµοποιούνται στην άνοδο. Γίνεται προσπάθεια τεχνολογικής βελτίωσης τους από άποψη απόδοσης και µείωσης του κόστους µια και θεωρείται ότι µπορούν να ανταγωνισθούν επιτυχώς και να αντικαταστήσουν σταδιακά τα κελιά καυσίµου υδρογόνου. Αλκαλικά κελιά καυσίµου (AFC) Ως καύσιµο χρησιµοποιείται H 2 ενώ η κάθοδος τροφοδοτείται µε O 2 υπό υψηλή πίεση. Σαν ηλεκτρόδια χρησιµοποιούνται καταλυτικά συστήµατα µη ευγενών µετάλλων. Ο ηλεκτρολύτης είναι πυκνό καυστικό κάλιο. Λειτουργούν σε χαµηλές θερµοκρασίες περίπου 80 o C, και έχουν απόδοση της τάξης του 35-40%. Έχουν χαµηλό κόστος κατασκευής και έχουν χρησιµοποιηθεί επιτυχώς σε επανδρωµένες διαστηµικές πτήσεις. Μειονέκτηµά τους αποτελεί το υψηλό κόστος λειτουργίας µια και απαιτείται προσυµπίεση του καυσίµου και των οξειδωτικών, δηλαδή του υδρογόνου και του οξυγόνου, και καθαρισµός του από τυχόν προσµίξεις CO 2. Κελιά καυσίµου τηγµένων ανθρακικών αλάτων (MCFC) Ο ηλεκτρολύτης στα κελιά αυτά είναι µίγµα τετηγµένων ανθρακικών αλάτων σε µια µήτρα LiAlO 2, ενώ ως ηλεκτρόδια χρησιµοποιούνται υλικά µε βάση το νικέλιο. Λειτουργούν σε υψηλές θερµοκρασίες, περίπου 650 o C, έχουν χαµηλό κόστος κατασκευής, υψηλή απόδοση της τάξης του 60-65% ενώ υπάρχει η δυνατότητα της χρήσης αναµορφωµένου φυσικού αερίου ως καυσίµου.

19 Κελιά καυσίµου στερεού ηλεκτρολύτη (SOFC) Εδώ ο ηλεκτρολύτης είναι στερεό µίγµα ζιρκονίας µε οξείδιο του υττρίου. Λειτουργεί σε υψηλές θερµοκρασίες o C, έχει µεγάλη απόδοση 60-65% ενώ ως καύσιµο χρησιµοποιείται κυρίως φυσικό αέριο. Ως υλικό στο ηλεκτρόδιο της ανόδου χρησιµοποιούνται υλικά µε βάση το νικέλιο. Στα κελιά αυτά η αναµόρφωση του φυσικού αερίου προς CO και H 2 γίνεται στην άνοδο. Η κάθοδος κατασκευάζεται από πυριάντοχο υλικό, συνήθως περοβσκίτη όπως La x Sr y MnO 3. Χρησιµοποιούνται για παραγωγή ηλεκτρισµού και συµπαραγωγή. Κελιά καυσίµου τηγµένης ανόδου ηλεκτρολύτη (FNA/SOFC) Ως καύσιµο σ αυτούς τους τύπους κελιών χρησιµοποιείται C ο οποίος διαλύεται στην άνοδο που αποτελείται από τηγµένο µέταλλο, ενώ ως οξειδωτικό χρησιµοποιείται οξυγόνο. Η κάθοδος κατασκευάζεται από περοβσκίτη. Ο ηλεκτρολύτης είναι στερεό υλικό. Βρίσκονται υπό µελέτη και αποτελούν πολλά υποσχόµενη τεχνολογία στον τοµέα παραγωγής ενέργειας.

Τεχνολογία Περιβάλλοντος

Τεχνολογία Περιβάλλοντος Τεχνολογία Περιβάλλοντος Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 6ο μάθημα Τεχνολογίες απομάκρυνσης σωματιδιακών ρύπων Μέχρι τώρα Εισαγωγή στην πολυδιάστατη έννοια «Περιβάλλον»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑ ΑΡΓΥΡΩ Α.Μ. 277 ΜΗΤΣΑΚΗ ΤΑΤΙΑΝΑ Α.Μ. 309 ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Α.Μ.322

ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑ ΑΡΓΥΡΩ Α.Μ. 277 ΜΗΤΣΑΚΗ ΤΑΤΙΑΝΑ Α.Μ. 309 ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Α.Μ.322 ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑ ΑΡΓΥΡΩ Α.Μ. 277 ΜΗΤΣΑΚΗ ΤΑΤΙΑΝΑ Α.Μ. 309 ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Α.Μ.322 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Οι κυψέλες καυσίμου είναι συσκευές οι οποίες μέσω ηλεκτροχημικών αντιδράσεων

Διαβάστε περισσότερα

η βελτίωση της ποιότητας του αέρα στα κράτη µέλη της ΕΕ και, ως εκ τούτου, η ενεργός προστασία των πολιτών έναντι των κινδύνων για την υγεία που

η βελτίωση της ποιότητας του αέρα στα κράτη µέλη της ΕΕ και, ως εκ τούτου, η ενεργός προστασία των πολιτών έναντι των κινδύνων για την υγεία που Τεχνολογίες ελέγχου των εκποµπών των Συµβατικών Ατµοηλεκτρικών Σταθµών (ΣΑΗΣ) µε καύσιµο άνθρακα ρ. Αντώνιος Τουρλιδάκης Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας Τύποι εκποµπών που εκλύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΥΣΑΕΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ενεργειακό πρόβληµα Τεράστιες απαιτήσεις σε ενέργεια µε αµφίβολη µακροπρόθεσµη επάρκεια ενεργειακών πόρων Μικρή απόδοση των σηµερινών µέσων αξιοποίησης της ενέργειας (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΚΚΙΝΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ, Χηµικός Μηχανικός, MSc

ΚΟΚΚΙΝΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ, Χηµικός Μηχανικός, MSc ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΚΕΛΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑ ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗΣ» ΚΟΚΚΙΝΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ, Χηµικός Μηχανικός, MSc ΟΜΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΥΨΕΛΙ ΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΞΙΝΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΞΙΝΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ !Unexpected End of Formula l ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΞΙΝΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Παραδεισανός Αδάμ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η εργασία αυτή εκπονήθηκε το ακαδημαϊκό έτος 2003 2004 στο μάθημα «Το πείραμα στη

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικοί ρύποι H χλωρίδα της γης (µεγαλύτερη φυσική πηγή εκποµπής αερίων ρύπων ) Τα δέντρα και τα φυτά µέσω της φωτοσύνθεσης Ανθρώπινες ραστηριότητες

Φυσικοί ρύποι H χλωρίδα της γης (µεγαλύτερη φυσική πηγή εκποµπής αερίων ρύπων ) Τα δέντρα και τα φυτά µέσω της φωτοσύνθεσης Ανθρώπινες ραστηριότητες Ατµοσφαιρική ρύπανση Μαρή Νεαμονίτης Παλαιολόγου Παπαβασιλείου Ορισµός Ανεπιθύµητη αλλαγή στα φυσικά, χηµικά και βιολογικά χαρακτηριστικά του αέρα ζηµιογόνος για όλους τους οργανισµούς Πώς προκαλείται

Διαβάστε περισσότερα

Σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής συνδυασµένου κύκλου µε ενσωµατωµένη αεριοποίηση άνθρακα (IGCC) ρ. Αντώνιος Τουρλιδάκης Καθηγητής Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας 1 ιαδικασίες, σχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Ν + O ΝO+N Μηχανισµός Zel'dovich Ν + O ΝO+O ΝO+H N + OH 4CO + 2ΗΟ + 4ΝΟ 5Ο 6ΗΟ + 4ΝΟ 4HCN + 7ΗΟ 4ΝΗ + CN + H O HCN + OH

Ν + O ΝO+N Μηχανισµός Zel'dovich Ν + O ΝO+O ΝO+H N + OH 4CO + 2ΗΟ + 4ΝΟ 5Ο 6ΗΟ + 4ΝΟ 4HCN + 7ΗΟ 4ΝΗ + CN + H O HCN + OH Τεχνολογίες ελέγχου των εκποµπών των Συµβατικών Ατµοηλεκτρικών Σταθµών (ΣΑΗΣ) µε καύσιµο άνθρακα ρ. Ανανίας Τοµπουλίδης Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας Εκποµπές NO Χ που παράγονται

Διαβάστε περισσότερα

Το φαινόμενου του θερμοκηπίου. 3/12/2009 Δρ. Ελένη Γουμενάκη

Το φαινόμενου του θερμοκηπίου. 3/12/2009 Δρ. Ελένη Γουμενάκη Το φαινόμενου του θερμοκηπίου Μέση θερμοκρασία σε παγκόσμια κλίμακα Ατμόσφαιρα ονομάζεται το αέριο τμήμα του πλανήτη, το οποίο τον περιβάλλει και τον ακολουθεί στο σύνολο των κινήσεών του Τα αέρια της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΠΥΡΓΟΥΣ ΨΥΞΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΠΥΡΓΟΥΣ ΨΥΞΗΣ ΧΡΗΣΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΠΥΡΓΟΥΣ ΨΥΞΗΣ Η χρήση του όζοντος για την κατεργασία νερού σε πύργους ψύξης αυξάνει σηµαντικά τα τελευταία χρόνια και αρκετές έρευνες και εφαρµογές που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην αεριοποίηση βιομάζας

Εισαγωγή στην αεριοποίηση βιομάζας ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Κεντρικό: 6 ο χλμ. oδού Χαριλάου-Θέρμης Τ.Θ. 60361 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310-498100 Fax: 2310-498180

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κυψέλες καυσίμου με απευθείας τροφοδοσία φυσικού αερίου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας:

Διαβάστε περισσότερα

Ατμόσφαιρα. Αυτό τo αεριώδες περίβλημα, αποτέλεσε την πρώτη ατμόσφαιρα της γης.

Ατμόσφαιρα. Αυτό τo αεριώδες περίβλημα, αποτέλεσε την πρώτη ατμόσφαιρα της γης. Ατμόσφαιρα Η γη, όπως και ολόκληρο το ηλιακό μας σύστημα, αναπτύχθηκε μέσα από ένα τεράστιο σύννεφο σκόνης και αερίων, πριν από 4,8 δισεκατομμύρια χρόνια. Τότε η γη, περικλειόταν από ένα αεριώδες περίβλημα

Διαβάστε περισσότερα

Ισορροπία στη σύσταση αέριων συστατικών

Ισορροπία στη σύσταση αέριων συστατικών Ισορροπία στη σύσταση αέριων συστατικών Για κάθε αέριο υπάρχουν μηχανισμοί παραγωγής και καταστροφής Ρυθμός μεταβολής ενός αερίου = ρυθμός παραγωγής ρυθμός καταστροφής Όταν: ρυθμός παραγωγής = ρυθμός καταστροφής

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική και Ανάπτυξη Διεργασιών

Μηχανική και Ανάπτυξη Διεργασιών Μηχανική και Ανάπτυξη Διεργασιών Κωστής Μαγουλάς, Καθηγητής Επαμεινώνδας Βουτσάς, Επ. Καθηγητής 7ο Εξάμηνο, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ . ΟΡΙΣΜΟΣ Οι διαχωρισμοί είναι οι πιο συχνά παρατηρούμενες διεργασίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική μηχανική

Περιβαλλοντική μηχανική Περιβαλλοντική μηχανική 2 Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική μηχανική Enve-Lab Enve-Lab, 2015 1 Environmental Μεγάλης κλίμακας περιβαλλοντικά προβλήματα Παγκόσμια κλιματική αλλαγή Όξινη βροχή Μείωση στρατοσφαιρικού

Διαβάστε περισσότερα

Είναι: µίγµα αέριων υδρογονανθράκων µε κύριο συστατικό το µεθάνιο, CH 4 (µέχρι και 90%)

Είναι: µίγµα αέριων υδρογονανθράκων µε κύριο συστατικό το µεθάνιο, CH 4 (µέχρι και 90%) Φυσικό αέριο Βιοαέριο Αλκάνια ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Είναι: µίγµα αέριων υδρογονανθράκων µε κύριο συστατικό το µεθάνιο, CH 4 (µέχρι και 90%) Χρησιµοποιείται ως: Καύσιµο Πρώτη ύλη στην πετροχηµική βιοµηχανία Πλεονεκτήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά Ε ΑΦΟΣ Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Έδαφος Το έδαφος σχηµατίζεται από τα προϊόντα της αποσάθρωσης των πετρωµάτων του υποβάθρου (µητρικό πέτρωµα) ή των πετρωµάτων τω γειτονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ε. Πουλάκης, Α. Ζέρβα, Κ. Φιλιππόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών, Ε.Μ.Π., Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 157 80 Αθήνα ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η φωτοκαταλυτική επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Αθανάσιος Κωστούλας Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος

Αθανάσιος Κωστούλας Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος Αθανάσιος Κωστούλας Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος Η παρουσία στην ατμόσφαιρα αερίων ή σωματιδίων σε συγκεντρώσεις οι οποίες προξενούν βλάβες τόσο στο φυσικό περιβάλλον όσο και στους ζωντανούς οργανισμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο όρος βιομάζα μπορεί να δηλώσει : α) Τα υλικά ή τα υποπροϊόντα και κατάλοιπα της φυσικής, ζωικής δασικής και αλιευτικής παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 1. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ Ατμόσφαιρα είναι το αεριώδες περίβλημα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να επιλέξετε τη φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις:

ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να επιλέξετε τη φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις: ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να επιλέξετε τη φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις: 1. Μία αλεπού και ένα τσακάλι που ζουν σε ένα οικοσύστημα ανήκουν: Α. Στον ίδιο πληθυσμό Β. Στην

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.. ΠΑΤΡΩΝΑΣ AQUACHEM ΕΠΕ, Αµαζόνων 1, Καλαµαριά 55133, E-mail: info@aquachem.gr ΜΟΝΑ ΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ Το νερό

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικοί Νόμοι διέπουν Το Περιβάλλον

Φυσικοί Νόμοι διέπουν Το Περιβάλλον Φυσικοί Νόμοι διέπουν Το Περιβάλλον Απαρχές Σύμπαντος Ύλη - Ενέργεια E = mc 2 Θεμελιώδεις καταστάσεις ύλης Στερεά Υγρή Αέριος Χημικές μορφές ύλης Χημικά στοιχεία Χημικές ενώσεις Χημικά στοιχεία 92 στη

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα στο 4 ο κεφάλαιο

Διαγώνισμα στο 4 ο κεφάλαιο Διαγώνισμα στο 4 ο κεφάλαιο 1. Από ποια συστήματα ( εκτός από το σύστημα του καταλύτη ) χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της εκπομπής ρύπων από το αυτοκίνητο ; 137 2. Από ποια μέρη αποτελείται το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Αιωρήματα & Γαλακτώματα

Αιωρήματα & Γαλακτώματα Αιωρήματα & Γαλακτώματα Εαρινό εξάμηνο Ακ. Έτους 2014-15 Μάθημα 2ο 25 February 2015 Αιωρήματα Γαλακτώματα 1 Παρασκευή αιωρημάτων Οι μέθοδοι παρασκευής αιωρημάτων κατατάσσονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ. Aτµόσφαιρα της Γης - Η σύνθεση της ατµόσφαιρας Προέλευση του Οξυγόνου - Προέλευση του Οξυγόνου

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ. Aτµόσφαιρα της Γης - Η σύνθεση της ατµόσφαιρας Προέλευση του Οξυγόνου - Προέλευση του Οξυγόνου ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ Aτµόσφαιρα της Γης - Η σύνθεση της ατµόσφαιρας Προέλευση του Οξυγόνου - Προέλευση του Οξυγόνου ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Aτµόσφαιρα της Γης Ατµόσφαιρα είναι η αεριώδης µάζα η οποία περιβάλλει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ο αριθμός Avogadro, N A, L = 6,022 10 23 mol -1 η σταθερά Faraday, F = 96 487 C mol -1 σταθερά αερίων R = 8,314 510 (70) J K -1 mol -1 = 0,082 L atm mol -1 K -1 μοριακός

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων µπορούν να καταταχθούν σε τρεις κατηγορίες: Φυσικά Χηµικά Βιολογικά. Πολλές από τις παραµέτρους που ανήκουν στις κατηγορίες αυτές αλληλεξαρτώνται π.χ. η θερµοκρασία που

Διαβάστε περισσότερα

Επιχάλκωση μεταλλικού αντικειμένου και συγκεκριμένα ενός μικρού ελάσματος αλουμινίου με τη μέθοδο της γαλβανοπλαστικής επιμετάλλωσης.

Επιχάλκωση μεταλλικού αντικειμένου και συγκεκριμένα ενός μικρού ελάσματος αλουμινίου με τη μέθοδο της γαλβανοπλαστικής επιμετάλλωσης. Σύντομη περιγραφή του πειράματος Επιχάλκωση μεταλλικού αντικειμένου και συγκεκριμένα ενός μικρού ελάσματος αλουμινίου με τη μέθοδο της γαλβανοπλαστικής επιμετάλλωσης. Διδακτικοί στόχοι του πειράματος Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Εξοικονομήσεις Κόστους με τη χρήση της Γκάμας AddHX Προσθέτων Καυσίμων Βαρέως Μαζούτ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Εξοικονομήσεις Κόστους με τη χρήση της Γκάμας AddHX Προσθέτων Καυσίμων Βαρέως Μαζούτ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Εξοικονομήσεις Κόστους με τη χρήση της Γκάμας AddHX Προσθέτων Καυσίμων Βαρέως Μαζούτ Κατά τη λειτουργία ενός καυστήρα, υπάρχουν πολλές δαπάνες. Κάποιες από αυτές τις δαπάνες θα μπορούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτική Οµάδα: έσποινα Παναγιωτίδου

Συντακτική Οµάδα: έσποινα Παναγιωτίδου ιαθεµατική Εργασία µε Θέµα: Οι Φυσικές Επιστήµες στην Καθηµερινή µας Ζωή Η Ηλιακή Ενέργεια Τµήµα: β2 Γυµνασίου Υπεύθυνος Καθηγητής: Παζούλης Παναγιώτης Συντακτική Οµάδα: έσποινα Παναγιωτίδου ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1 ΘΕΜΑ 1 Ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1) Το άτοµο του καλίου (Κ) έχει µαζικό

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ Είδη ρύπανσης Το νέφος του Λονδίνου (1950) Πρωτογενείς ρύποι: Μονοξείδιο του άνθρακα, ιοξείδιο του θείου Καπνός Το νέφος του Λος Άντζελες (1970) ευτερογενείς ρύποι: Όζον Mόλυβδος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...17 Εισαγωγή...19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Προσπάθεια Ανάπτυξης με Σεβασμό στο Περιβάλλον 1.1 Εισαγωγή...29 1.2 Μηδενική Ανάπτυξη ή Βιομηχανία της Αντιρρύπανσης;...30 1.3 Η Σημερινή Κατάσταση...32

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Η ΣΧΕΣΗ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗ ΓΗ Δ. ΑΡΖΟΥΜΑΝΙΔΟΥ

ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Η ΣΧΕΣΗ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗ ΓΗ Δ. ΑΡΖΟΥΜΑΝΙΔΟΥ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Η ΣΧΕΣΗ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗ ΓΗ Δ. ΑΡΖΟΥΜΑΝΙΔΟΥ είναι οι παραγωγικές δυνάμεις ή το αποτέλεσμα των παραγωγικών δυνάμεων που υπάρχουν και δρουν στο φυσικό περιβάλλον και που για τον σημερινό άνθρωπο μπορούν,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ ΣΥ.ΔΙ.ΑΠ. Συστήματα Διαχείρισης Απορριμμάτων Αθανάσιος Βλάχος ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ Συντάκτης : Σεραφειμίδης Χρυσόστομος 1. ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ Το πρόβλημα της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: Τεχνολογία Μετρήσεων ΙΙ

ΜΑΘΗΜΑ: Τεχνολογία Μετρήσεων ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ: Τεχνολογία Μετρήσεων ΙΙ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Αν. Καθ. Δρ Μαρία Α. Γούλα ΤΜΗΜΑ: Μηχανικών Περιβάλλοντος & Μηχανικών Αντιρρύπανσης 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

τεκμηρίωση και συνειδητοποίηση επικινδυνότητας λυμάτων αυστηρή νομοθεσία διαχείρισης αποβλήτων Καθαρισμός αποβλήτων

τεκμηρίωση και συνειδητοποίηση επικινδυνότητας λυμάτων αυστηρή νομοθεσία διαχείρισης αποβλήτων Καθαρισμός αποβλήτων ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ τεκμηρίωση και συνειδητοποίηση επικινδυνότητας λυμάτων αυστηρή νομοθεσία διαχείρισης αποβλήτων Καθαρισμός αποβλήτων επαναχρησιμοποίηση πολύτιμων, εξαντλούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Φίλιππος Μπρέζας & Κωνσταντίνος-Στέφανος Νίκας

Φίλιππος Μπρέζας & Κωνσταντίνος-Στέφανος Νίκας Heriot-Watt University Technological Education Institute of Piraeus Φίλιππος Μπρέζας & Κωνσταντίνος-Στέφανος Νίκας 3 Δεκεμβρίου 2011, Αθήνα Περίληψη Εισαγωγή Δημιουργία πλέγματος & μοντελοποίηση CFD Διακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

1. το σύστημα ελέγχου αναθυμιάσεων από το ρεζερβουάρ

1. το σύστημα ελέγχου αναθυμιάσεων από το ρεζερβουάρ Ποια συστήματα ( εκτός από το σύστημα του καταλύτη ) χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της εκπομπής ρύπων από το αυτοκίνητο ; σελ. 137 ( μονάδες 6 ΤΕΕ 2003 ) ( μονάδες 13 ΕΠΑΛ 2010 ) 1. το σύστημα ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας ΑΡΓΥΡΩ ΛΑΓΟΥΔΗ Δρ. Χημικός TERRA NOVA ΕΠΕ περιβαλλοντική τεχνική συμβουλευτική ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΕΕ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Οξυγόνο. 2-3. Ποιες είναι οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου. Οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα.

3.2 Οξυγόνο. 2-3. Ποιες είναι οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου. Οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα. 93 Ερωτήσεις θεωρίας με απαντήσεις 3.2 Οξυγόνο 2-1. Ποιο είναι το οξυγόνο και πόσο διαδεδομένο είναι στη φύση. Το οξυγόνο είναι αέριο στοιχείο με μοριακό τύπο Ο 2. Είναι το πλέον διαδεδομένο στοιχείο στη

Διαβάστε περισσότερα

Επίκουρος Καθηγητής Π. Μελίδης

Επίκουρος Καθηγητής Π. Μελίδης Χαρακτηριστικά υγρών αποβλήτων Επίκουρος Καθηγητής Π. Μελίδης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Εργαστήριο Διαχείρισης και Τεχνολογίας Υγρών Αποβλήτων Τα υγρά απόβλητα μπορεί να προέλθουν από : Ανθρώπινα απόβλητα

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι άμεση ρύπανση?

Τι είναι άμεση ρύπανση? ΡΥΠΑΝΣΗ ΝΕΡΟΥ Τι είναι ρύπανση; Ρύπανση μπορεί να θεωρηθεί η δυσμενής μεταβολή των φυσικοχημικών ή βιολογικών συνθηκών ενός συγκεκριμένου περιβάλλοντος ή/και η βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη βλάβη στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Πηγή: Mr.Matteo Villa HAR srl. Επιµέλεια: Κων/νος I. Νάκος SHIELCO Ltd Σελίδα 1/5 O οίκος HAR srl, Ιταλίας εξειδικεύεται στον σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

3 ο κεφάλαιο. καύσιμα και καύση

3 ο κεφάλαιο. καύσιμα και καύση 3 ο κεφάλαιο καύσιμα και καύση 1. Τι ονομάζουμε καύσιμο ; 122 Είναι διάφοροι τύποι υδρογονανθράκων ΗC ( υγρών ή αέριων ) που χρησιμοποιούνται από τις ΜΕΚ για την παραγωγή έργου κίνησης. Το καλύτερο καύσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Πολυτεχνική σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Ακαδημαϊκό Έτος 2007-20082008 Μάθημα: Οικονομία Περιβάλλοντος για Οικονομολόγους Διδάσκων:Σκούρας Δημήτριος ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΤΗΣ Μ.Ι.ΜΑΙΛΛΗΣ ΑΕΒΕ ΥΨΟΥΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ ΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΗ «ΠΡΑΣΙΝΗ» ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ Α H εταιρεία Μ.Ι.ΜΑΙΛΛΗΣ, ως ηγέτης

Διαβάστε περισσότερα

Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων

Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων Αποφλοίωση και καθαρισμός Πολλά φυτικά προϊόντα π.χ, μήλα, πατάτες χρειάζονται αποφλοίωση ή καθαρισμό μερικών τμημάτων τους πριν από την κατεργασία.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΥΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΥΣΗ Την εργασία επιμελήθηκαν οι: Αναστασοπούλου Ευτυχία Ανδρεοπούλου Μαρία Αρβανίτη Αγγελίνα Ηρακλέους Κυριακή Καραβιώτη Θεοδώρα Καραβιώτης Στέλιος Σπυρόπουλος Παντελής Τσάτος Σπύρος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο ( 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ)

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο ( 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ) ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο ( 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ) ΘΕΜΑ 1 Ο Να εξηγήσετε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και να διορθώσετε τις λανθασµένες: 1. Τα άτοµα όλων των στοιχείων είναι διατοµικά.. Το 16 S έχει ατοµικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 8 (ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ) ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 8 (ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ) ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 8 (ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ) ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Με τον όρο αυτό ονοµάζουµε την τεχνική ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης ουσιών µε βάση το µήκος κύµατος και το ποσοστό απορρόφησης της ακτινοβολίας

Διαβάστε περισσότερα

Τι περιλαμβάνουν τα καυσαέρια που εκπέμπονται κατά τη λειτουργία ενός βενζινοκινητήρα ; ( μονάδες 8 ΤΕΕ 2003 ) απάντ. σελ.

Τι περιλαμβάνουν τα καυσαέρια που εκπέμπονται κατά τη λειτουργία ενός βενζινοκινητήρα ; ( μονάδες 8 ΤΕΕ 2003 ) απάντ. σελ. Τι ονομάζεται ισόθερμη και τι ισόχωρη μεταβολή σε μια μεταβολή κατάστασης αερίων ; ( μονάδες 10 - ΕΠΑΛ 2009 ) απάντ. σε σημειώσεις από τα ΜΕΚ ΙΙ ή την φυσική Να δώστε τους ορισμούς των πιο κάτω μεταβολών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΑΕΡΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΑΕΡΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθήνα, 2014 Συστήματα Διαχείρισης της Ενέργειας και Προστασίας του Περιβάλλοντος ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΙΩΜΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΑΕΡΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική εργασία, στα

Διαβάστε περισσότερα

04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες

04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες Κεφάλαιο 04-04 σελ. 1 04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες Εισαγωγή Γενικά, υπάρχουν πέντε διαφορετικές διεργασίες που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς για να παραχθεί χρήσιμη ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Α.1 Το φαινόµενο του θερµοκηπίου. του (Agriculture and climate, Eurostat).

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Α.1 Το φαινόµενο του θερµοκηπίου. του (Agriculture and climate, Eurostat). Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α.1 Το φαινόµενο του θερµοκηπίου Ένα από τα µεγαλύτερα περιβαλλοντικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει η ανθρωπότητα και για το οποίο γίνεται προσπάθεια επίλυσης είναι το φαινόµενο του θερµοκηπίου.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις στο διαγώνισμα του 4 ου κεφαλαίου

Απαντήσεις στο διαγώνισμα του 4 ου κεφαλαίου Απαντήσεις στο διαγώνισμα του 4 ου κεφαλαίου 1. Από ποια συστήματα ( εκτός από το σύστημα του καταλύτη ) χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της εκπομπής ρύπων από το αυτοκίνητο ; 137 1. το σύστημα ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

περαιτέρω χρήση, αφ ετέρου ρυπαντή των λιµνών, ποταµών, θαλασσών και υπογείων υδάτων στα οποία καταλήγει.

περαιτέρω χρήση, αφ ετέρου ρυπαντή των λιµνών, ποταµών, θαλασσών και υπογείων υδάτων στα οποία καταλήγει. ΡΥΠΑΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ Η γη είναι ο µόνος από τους πλανήτες του Ηλιακού συστήµατος που εµφανίζει το φαινόµενο της ζωής. Το µοναδικό αυτό «προνόµιο» δηλαδή η ανάπτυξη και συντήρηση της ζωής στον πλανήτη µας οφείλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕΙ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕΙ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕΙ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ιεργασίεςπου εφαρµόζονται συνήθως στην επεξεργασία του πόσιµου νερού Κροκίδωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ. Μ.Ε.Κ. Ι (Θ) Διαλέξεις Μ4, ΤΕΙ Χαλκίδας Επικ. Καθηγ. Δρ. Μηχ. Α. Φατσής

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ. Μ.Ε.Κ. Ι (Θ) Διαλέξεις Μ4, ΤΕΙ Χαλκίδας Επικ. Καθηγ. Δρ. Μηχ. Α. Φατσής ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ Μ.Ε.Κ. Ι (Θ) Διαλέξεις Μ4, ΤΕΙ Χαλκίδας Επικ. Καθηγ. Δρ. Μηχ. Α. Φατσής ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΥΤΗ Ο καταλύτης είναι ουσία που σε ελάχιστη ποσότητα, επηρεάζει την ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

Θερμική νησίδα», το πρόβλημα στις αστικές περιοχές. Παρουσίαση από την Έψιλον-Έψιλον Α.Ε.

Θερμική νησίδα», το πρόβλημα στις αστικές περιοχές. Παρουσίαση από την Έψιλον-Έψιλον Α.Ε. Θερμική νησίδα», το πρόβλημα στις αστικές περιοχές. Παρουσίαση από την Έψιλον-Έψιλον Α.Ε. Η ένταση της Θερμικής νησίδας στον κόσμο είναι πολύ υψηλή Ένταση της θερμικής νησίδας κυμαίνεται μεταξύ 1-10 o

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυασµός Θερµοχηµικής και Βιοχηµικής

Συνδυασµός Θερµοχηµικής και Βιοχηµικής Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων (ΕΚΕΤΑ / ΙΤΕΣΚ) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Εργαστήριο Ατµοπαραγωγών & Θερµικών Εγκαταστάσεων (ΕΜΠ / ΕΑ&ΘΕ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Παραγωγής και Αξιοποίησης του Βιοαερίου

Τεχνολογίες Παραγωγής και Αξιοποίησης του Βιοαερίου Τεχνολογίες Παραγωγής και Αξιοποίησης του Βιοαερίου Λευτέρης Γιακουμέλος (Φυσικός) Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) Τμήμα Εκπαίδευσης 1 Περιεχόμενα Τεχνολογίες αξιοποίησης του

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟ TiO2 ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΛΑΤΙΝΑΣ

ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟ TiO2 ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΛΑΤΙΝΑΣ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟ Ti ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΛΑΤΙΝΑΣ Ε. Πουλάκης, Κ. Φιλιππόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ηρώων Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Μορφές Ενέργειας

ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Μορφές Ενέργειας ΕΝΤΟ ΚΕΦΛΙΟ Μορφές Ενέργειας ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λάθος καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα.

Διαβάστε περισσότερα

(Σανταµούρης Μ., 2006).

(Σανταµούρης Μ., 2006). Β. ΠΗΓΕΣ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (CO 2 ) Οι πιο σηµαντικές πηγές διοξειδίου προέρχονται από την καύση ορυκτών καυσίµων και την δαπάνη ενέργειας γενικότερα. Οι δύο προεκτάσεις της ανθρώπινης ζωής που είναι

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύντοµα Ιστορικά Στοιχεία

1. Σύντοµα Ιστορικά Στοιχεία ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ηµήτρη Μελά Τµήµα Φυσικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 1. Σύντοµα Ιστορικά Στοιχεία Η περιβαλλοντική ρύπανση δεν είναι νέο φαινόµενο. Ένας από τους λόγους που ανάγκαζαν τις

Διαβάστε περισσότερα

απαντήσεις Τι ονομάζεται ισόθερμη και τι ισόχωρη μεταβολή σε μια μεταβολή κατάστασης αερίων ; ( μονάδες 10 - ΕΠΑΛ 2009 )

απαντήσεις Τι ονομάζεται ισόθερμη και τι ισόχωρη μεταβολή σε μια μεταβολή κατάστασης αερίων ; ( μονάδες 10 - ΕΠΑΛ 2009 ) απαντήσεις Τι ονομάζεται ισόθερμη και τι ισόχωρη μεταβολή σε μια μεταβολή κατάστασης αερίων ; ( μονάδες 10 - ΕΠΑΛ 2009 ) ( σελ. 10 11 ΜΕΚ ΙΙ ) από φυσική Μια μεταβολή ονομάζεται : Ισόθερμη, εάν κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ. Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ. Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ξέφρενη ανάπτυξη της τεχνολογίας την τελευταία πεντηκονταετία είχε και έχει σαν επακόλουθο εκτεταµένες οικολογικές καταστροφές που προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο χώρος µπορεί να διακριθεί σε 2 κατηγορίες το δοµηµένοαστικόχώρο και το µη αστικό, µη δοµηµένο ύπαιθρο αγροτικό ή δασικό χώρο. Αστικός χώρος = ήλιος, αέρας, το νερό, η πανίδα, η χλωρίδα,

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοσφαιρική Ρύπανση

Ατμοσφαιρική Ρύπανση Ατμοσφαιρική Ρύπανση Τι είναι ατμοσφαιρική ρύπανση; Ατμοσφαιρική ρύπανση είναι η εισαγωγή στον αέρα χημικών, αιωρούμενων στερεών ή οργανισμών που προκαλούν προβλήματα υγείας στους ανθρώπους ή σε άλλους

Διαβάστε περισσότερα

Μέχρι και σήµερα ακόµη υπάρχει η τάση να δηµιουργούνται βιοµηχανικές ζώνες παραθαλάσσια, σε κλειστά πολλές λιµάνια ή στις όχθες ποταµών και λιµνών.

Μέχρι και σήµερα ακόµη υπάρχει η τάση να δηµιουργούνται βιοµηχανικές ζώνες παραθαλάσσια, σε κλειστά πολλές λιµάνια ή στις όχθες ποταµών και λιµνών. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Γενικά Τα βιοµηχανικά απόβλητα αποτελούν µία από τις κυριότερες πηγές ρύπανσης του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα στις αναπτυσσόµενες χώρες. Η βιοµηχανική δραστηριότητα παράγει υγρά απόβλητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ. A. Λονδίνο B. Αθήνα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ. A. Λονδίνο B. Αθήνα ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ A. Λονδίνο B. Αθήνα A. Λονδίνο Απόσπασµα από το AIR POLLUTION του Henry C. Perkins, U.S., 1974 Σελίδες 332, 341, 342, 343 B. Αθήνα Στοιχεία ατµοσφαιρικής ρύπανσης µέτρα για τα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ

ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ρ. Γεώργιος Μαντάνης Εργαστήριο Επιστήµης Ξύλου Τµήµα Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου - Επίπλου ΙΑΣΤΟΛΗ - ΣΥΣΤΟΛΗ Όταν θερµαίνεται το ξύλο αυξάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16 / 02 / 2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16 / 02 / 2014 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16 / 02 / 2014 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.5 να γράψετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση δίπλα στον αριθμό της ερώτησης.

Διαβάστε περισσότερα

Gasification TECHNOLOGY

Gasification TECHNOLOGY www.gasification-technology.gr ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Gasification TECHNOLOGY συστηματα ηλεκτροπαραγωγησ με αεριοποιηση βιομαζασ www.gasification-technology.gr Gasification TECHNOLOGY συστηματα ηλεκτροπαραγωγησ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική μηχανική

Περιβαλλοντική μηχανική Περιβαλλοντική μηχανική 1 Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική μηχανική Enve-Lab Enve-Lab, 2015 1 Οι στόχοι του μαθήματος Η συνειδητοποίηση των περιβαλλοντικών προοπτικών για την τεχνολογική δραστηριότητα Ευαισθητοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΚΛ ΕΜΠ. Τεχνολογία Πετρελαίου και Και Λιπαντικών ΕΜΠ

ΕΤΚΛ ΕΜΠ. Τεχνολογία Πετρελαίου και Και Λιπαντικών ΕΜΠ Φυσικού Αερίου Στόχοι Απομάκρυνση Ανεπιθύμητων Συστατικών Νερό Βαρείς Υδρογονάνθρακες Υδρόθειο Διοξείδιο του Άνθρακα Στοιχειακό Θείο Άλλα Συστατικά Ανάκτηση Συστατικών με Οικονομική Αξία Ήλιο Υδρογονάνθρακες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ. Είδη ενέργειας ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ. Είδη ενέργειας ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ Όλες οι χημικές αντιδράσεις περιλαμβάνουν έκλυση ή απορρόφηση ενέργειας υπό μορφή θερμότητας. Η γνώση του ποσού θερμότητας που συνδέεται με μια χημική αντίδραση έχει και πρακτική και θεωρητική

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΤΥΠΟΣ ΤΟΥ HIRAYAMA

«Ο ΤΥΠΟΣ ΤΟΥ HIRAYAMA 1 Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΙΙ «Ο ΤΥΠΟΣ ΤΟΥ HIRAYAMA 1. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ Τρεις τύποι φιλτραρίσµατος χρησιµοποιούνται στα αυτόνοµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠ -ΣΗΜΜΥ-Α. Κλαδάς. IENE: Επιχειρηµατική Συνάντηση «Ενέργεια Β2Β» - Workshop G: Hλεκτρικά και Υβριδικά Αυτοκίνητα

ΕΜΠ -ΣΗΜΜΥ-Α. Κλαδάς. IENE: Επιχειρηµατική Συνάντηση «Ενέργεια Β2Β» - Workshop G: Hλεκτρικά και Υβριδικά Αυτοκίνητα «Τεχνολογικές εξελίξεις συστηµάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας για ηλεκτρικά οχήµατα» Καθηγητής Αντώνιος Γ. Κλαδάς ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ YΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας. Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης ΣΕΠ στην ΠΣΕ50

Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας. Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης ΣΕΠ στην ΠΣΕ50 Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης ΣΕΠ στην ΠΣΕ50 Τι ορίζουμε ως «βιομάζα» Ως βιομάζα ορίζεται η ύλη που έχει βιολογική (οργανική) προέλευση. Πρακτικά,

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες µορφές ενέργειας

Ήπιες µορφές ενέργειας ΕΒ ΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ήπιες µορφές ενέργειας Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή από τις παρακάτω προτάσεις, θέτοντάς την σε κύκλο. 1. ΥΣΑΡΕΣΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Από ποια συστήματα ( εκτός από το σύστημα του καταλύτη ) χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της εκπομπής ρύπων από το αυτοκίνητο ; 137

1. Από ποια συστήματα ( εκτός από το σύστημα του καταλύτη ) χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της εκπομπής ρύπων από το αυτοκίνητο ; 137 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο 1. Από ποια συστήματα ( εκτός από το σύστημα του καταλύτη ) χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της εκπομπής ρύπων από το αυτοκίνητο ; 137 1. το σύστημα ελέγχου αναθυμιάσεων από το ρεζερβουάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: Τεχνολογία και Ηλεκτρολογία/Ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Καύση υλικών Ηλιακή ενέργεια Πυρηνική ενέργεια Από τον πυρήνα της γης Ηλεκτρισμό

Καύση υλικών Ηλιακή ενέργεια Πυρηνική ενέργεια Από τον πυρήνα της γης Ηλεκτρισμό Ενεργειακή Μορφή Θερμότητα Φως Ηλεκτρισμός Ραδιοκύματα Μηχανική Ήχος Τι είναι; Ενέργεια κινούμενων σωματιδίων (άτομα, μόρια) υγρής, αέριας ή στερεάς ύλης Ακτινοβολούμενη ενέργεια με μορφή φωτονίων Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικά Συστήματα Ενότητα 8: Οικοσυστήματα (II)

Περιβαλλοντικά Συστήματα Ενότητα 8: Οικοσυστήματα (II) Περιβαλλοντικά Συστήματα Ενότητα 8: Οικοσυστήματα (II) Χαραλαμπίδης Γεώργιος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Κων/νος Ι. Δελήμπασης, Χημικός Μηχανικός

Κων/νος Ι. Δελήμπασης, Χημικός Μηχανικός Αέρια ρύπανση: Θεσμικό πλαίσιο, πηγές & υφιστάμενη κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας Κων/νος Ι. Δελήμπασης, Χημικός Μηχανικός ΤΕΕ τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας, Μ.Ε. Περιβάλλοντος & Αειφορίας ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝOΜΗΣΗ ΦΛΟΓΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ. Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, 2004

ΤΑΞΙΝOΜΗΣΗ ΦΛΟΓΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ. Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, 2004 ΤΑΞΙΝOΜΗΣΗ ΦΛΟΓΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, 2004 Oρισµός φλόγας Ογεωµετρικός τόπος στον οποίο λαµβάνει χώρα το µεγαλύτερο ενεργειακό µέρος της χηµικής µετατροπής

Διαβάστε περισσότερα

2. Ποιο είναι το πρώτο βήμα της μεθοδολογίας διάγνωσης βλαβών ; 165

2. Ποιο είναι το πρώτο βήμα της μεθοδολογίας διάγνωσης βλαβών ; 165 Απαντήσεις στο διαγώνισμα του 5 ου κεφαλαίου 1. Τι εννοούμε με τον όρο διάγνωση ; 165 Με τον όρο διάγνωση εννοούμε τη μεθοδολογία που εφαρμόζουμε προκειμένου να εντοπίσουμε μια βλάβη σ ένα σύστημα λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Κ Kάνιγγος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΟΛΛΙΝΤΖΑ 10, (5ος όροφ. Τηλ: 210-3300296-7. www.kollintzas.gr OΙΚΟΛΟΓΙΑ 1. Όσο το ποσό της ενέργειας: α) μειώνεται προς τα ανώτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16 ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 205-6 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα πρέπει να είναι σε θέση: ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Διδ. περ. Σύνολο διδ.περ.. Η συμβολή της Χημείας στην εξέλιξη του πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Θεωρία Χημείας Α Λυκείου. Χημικές αντιδράσεις. Πολύπλοκες

Συνοπτική Θεωρία Χημείας Α Λυκείου. Χημικές αντιδράσεις. Πολύπλοκες 1 Web page: www.ma8eno.gr e-mail: vrentzou@ma8eno.gr Η αποτελεσματική μάθηση δεν θέλει κόπο αλλά τρόπο, δηλαδή ma8eno.gr Συνοπτική Θεωρία Χημείας Α Λυκείου Χημικές Αντιδράσεις Χημικές αντιδράσεις Οξειδοαναγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ. Εργασία των μαθητριών: Μπουδαλάκη Κλεοπάτρα, Λιολιοσίδου Χριστίνα, Υψηλοπούλου Δέσποινα.

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ. Εργασία των μαθητριών: Μπουδαλάκη Κλεοπάτρα, Λιολιοσίδου Χριστίνα, Υψηλοπούλου Δέσποινα. ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Εργασία των μαθητριών: Μπουδαλάκη Κλεοπάτρα, Λιολιοσίδου Χριστίνα, Υψηλοπούλου Δέσποινα. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Το φυσικό αέριο είναι: Το φυσικό αέριο είναι ένα φυσικό προϊόν που βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Βιο-αέριο? Το αέριο που παράγεται από την ζύµωση των οργανικών, ζωικών και φυτικών υπολειµµάτων και το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΩΝ

ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΝΤΑΚΗΣ 1 ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ Του Παναγιώτη Φαντάκη. ΓΕΝΙΚΑ Οι καυστήρες αερίων καυσίμων διακρίνονται σε ατμοσφαιρικούς καυστήρες, σε

Διαβάστε περισσότερα