Πρακτικό 30/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουλίου 2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρακτικό 30/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουλίου 2014"

Transcript

1 Πρακτικό 30/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουλίου 2014 Στη Μύρινα Λήµνου, σήµερα την 30 η Ιουλίου 2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµαρχείου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ήµου Λήµνου, ύστερα από την αριθµ. πρωτ / γραπτή πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν. 3852/10. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εφτά (7) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Παναγιώτης Τσανταρλιώτης 2. Ευστράτιος Κουκούµης 3. Τριαντάφυλλος Τριβόλας 4. ηµήτριος Μπουλώτης 5. Μαγδαληνή Τούφου Σαράντη ΑΠΟΝΤΕΣ Σαράντης Πανταζής Στυλιανός Κουκουλήθρας Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του ήµου, Μόσχος Λαγός, για την τήρηση των πρακτικών. Αριθµός Απόφασης 278/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αποδέσµευση αναλήψεων υποχρέωσης οικονοµικού έτους Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 1 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης θέµα, έθεσε υπόψη των µελών της επιτροπής την εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας και είπε τα εξής: Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.1δ του άρθρου 72 του Ν 3852/2010, η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει το ηµοτικό Συµβούλιο. Επίσης, σύµφωνα µε το Π.. 113/2010 «περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες» και την υπ αριθµ. 30/ διευκρινιστική Εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών Αποκ/σης & Ηλεκτρ. ιακ/σης & του Υπουργείου Οικονοµικών, στο ηµόσιο «ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση)» και «διάθεση πίστωσης» εννοιολογικά συµπίπτουν, χρονικά ταυτίζονται και αποτελούν το περιεχόµενο ειδικής αρµοδιότητας, η οποία ανήκει στα όργανα που ο νόµος ορίζει ως «διατάκτες». Κατά το αρ. 4 του Π.. 1

2 113/2010 σε περίπτωση µαταίωσης της δαπάνης, η ανάληψη ανατρέπεται µε την προαναφερόµενη διαδικασία, µετά από αιτιολογηµένη απόφαση του διατάκτη. Σε περίπτωση µη εκτέλεσης εν όλω ή εν µέρει της ανάληψης υποχρέωσης εντός του οικονοµικού έτους στο οποίο αναφέρεται, αυτή ανατρέπεται µετά από σχετική ανακλητική απόφαση του διατάκτη για ολική ή µερική διαγραφή του ποσού που δεσµεύτηκε. Με την έναρξη κάθε οικονοµικού έτους και πριν από την ανάληψη οποιασδήποτε νέας υποχρέωσης δεσµεύεται µε νέα απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ισόποση µε το ανεξόφλητο µέρος των αναλήψεων πίστωση που ανατρέπονται σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο. Νέες υποχρεώσεις αναλαµβάνονται σε βάρος του εναποµένοντος υπολοίπου µετά τις κατά τα ανωτέρω δεσµεύσεις πιστώσεων. Σύµφωνα µε την εγκύκλιο 30/2011 του ΥΠΕΣΑΗ γίνονται δεκτά τα εξής: «Με την καταχώρηση της πράξης ανάληψης της υποχρέωσης στο µητρώο δεσµεύσεων δεσµεύεται ισόποση πίστωση µέχρι την πραγµατοποίηση και πληρωµή της σχετικής δαπάνης (άρθρο 21 παρ. 5 Ν 2362/95, όπως ισχύει, άρθρο 4 παρ. 1α Π 113/2010). Η δεσµευθείσα πίστωση δεν µπορεί να διατεθεί για άλλη δαπάνη, εκτός αν η ανάληψη της υποχρέωσης ανατραπεί και η δέσµευση της πίστωσης διαγραφεί από τα λογιστικά βιβλία του δήµου. Ειδικότερα, η ανάληψη της υποχρέωσης ανατρέπεται µε αιτιολογηµένη απόφαση του αρµοδίου κατά περίπτωση οργάνου διάθεσης της πίστωσης (δηµάρχου, οικονοµικής επιτροπής, δηµοτικού συµβουλίου) στις ακόλουθες περιπτώσεις (άρθρο 4 παρ. 1 β και 5 Π 113/2010): α. Όταν η δαπάνη µαταιωθεί για οποιοδήποτε λόγο. β. Όταν η ανάληψη της υποχρέωσης δεν εκτελεσθεί εν όλω ή εν µέρει µέσα στο οικονοµικό έτος στο οποίο αναφέρεται. Εδώ δεν πρόκειται για δαπάνη που έχει µαταιωθεί, αλλά για δαπάνη που δεν έχει πληρωθεί µέχρι τη λήξη του έτους, µε συνέπεια η σχετική υποχρέωση να µεταφέρεται στο επόµενο έτος. Για το λόγο αυτό οι πιστώσεις που αντιστοιχούν στις ανατραπείσες (µη εκτελεσθείσες) αναλήψεις, δεσµεύονται µε νέες αποφάσεις κατά την έναρξη του οικονοµικού έτους, έτσι ώστε νέες υποχρεώσεις να αναλαµβάνονται µόνο αν αποµένει υπόλοιπο στον οικείο κωδικό αριθµό (άρθρο 4 παρ. 5 Π 113/2010)». Σύµφωνα µε την Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονοµικών 2/91118/0026/2010, απόφαση ανατροπής της ανάληψης απαιτείται επίσης όταν αυτή επιστρέφεται στο διατάκτη, κατά την παρ. 2 του άρθρου 4 του Π 113/2010, για λόγους έλλειψης ή 2

3 ανεπάρκειας της πίστωσης ή µη νοµιµότητας της δαπάνης. Επειδή όµως στους δήµους, όταν συντρέχουν οι λόγοι αυτοί, δεν υπογράφεται η πράξη ανάληψης της υποχρέωσης από τον προϊστάµενο της οικονοµικής υπηρεσίας και συνεπώς δεν καταχωρείται στο µητρώο δεσµεύσεων, η συγκεκριµένη περίπτωση ανατροπής δεν έχει εφαρµογή. εν εκδίδεται απόφαση ανατροπής της ανάληψης, όταν µένει αδιάθετο υπόλοιπο της δεσµευθείσας πίστωσης, χωρίς να έχει µεσολαβήσει µαταίωση της δαπάνης ή ανεκτέλεστη ολικώς ή µερικώς ανάληψη υποχρέωσης. Τα αδιάθετα αυτά υπόλοιπα ανατρέπονται λογιστικά, χωρίς να απαιτείται δηλαδή σχετική απόφαση, και λαµβάνονται υπ' όψη για τον υπολογισµό της διαθέσιµης πίστωσης σε κάθε κωδικό αριθµό. (εγκύκλιος 30/2011 του ΥΠΕΣΑΗ ) Η αρµοδιότητα διάθεσης των πιστώσεων και έγκρισης των δαπανών ανήκει κατά κανόνα στην οικονοµική επιτροπή (άρθρο 72 παρ. 1 περίπτ. δ' Ν 3852/2010) και κατ' εξαίρεση στο δηµοτικό συµβούλιο και στο δήµαρχο (άρθρο 158 παρ. 3 και 4 Ν 3463/2006). Με το υπ αριθµ /11 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών κρίνεται υποχρεωτική η µηνιαία αποστολή των στοιχείων του Μητρώου εσµεύσεων για τους ΟΤΑ στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, γεγονός που καθιστά ακόµα πιο επιτακτική την ανάγκη για τη σωστή τήρηση του Μητρώου εσµεύσεων µε µηνιαία παρακολούθηση των δεσµευθεισών πιστώσεων και την έγκαιρη διενέργεια όλων των αποδεσµεύσεων αυτών αν υπάρχουν. Με την αριθ. 11/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ψηφίστηκε και διατέθηκε: σε βάρος του ΚΑ µε τίτλο «Επισκευή - συντήρηση κιγκλιδωµάτων στο λιµάνι της Ν. Κούταλης» του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισµού έτους 2014, πίστωση 5.000,00, µε σχετική Π.Α.Υ την αριθ. 98/2014. σε βάρος του ΚΑ µε τίτλο «Προµήθεια ανταλλακτικών για επισκευή & συντ/ση µεταφορικών µέσων» του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισµού έτους 2014, πίστωση ,00, µε σχετική Π.Α.Υ την αριθ. 53/2014. Με την αριθ. 219/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ψηφίστηκε και διατέθηκε: 3

4 σε βάρος του ΚΑ µε τίτλο «Μίσθωση µηχανηµάτων (γκρέιντερ και φορτωτές) για τον καθαρισµό και συντήρηση αντιπυρικών ζωνών» του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισµού έτους 2014, πίστωση 9.700,00, µε σχετική Π.Α.Υ την αριθ. 632/2014. Προτείνεται να γίνει ανάκληση: του ποσού των 5.000,00 της αριθ. 98/2014 δέσµευσης, διότι δεν είχε καταχωρηθεί πρωτογενές αίτηµα. του ποσού των 2.610,00 της αριθ. 53/2014 δέσµευσης, διότι δεν είχε καταχωρηθεί πρωτογενές αίτηµα. του ποσού των 9.700,00 της αριθ. 632/2014 δέσµευσης, διότι δεν είχε καταχωρηθεί πρωτογενές αίτηµα. Λαµβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Οικονοµικής υπηρεσίας, παρακαλούµε, όπως εγκρίνετε την αποδέσµευση των αναλήψεων υποχρέωσης, που παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί: A/A ΠΑΥ Αρ. Απόφασης/Ηµερ. Έκδοσης Α Α Αιτιολογία Συνολικό Ποσό έσµευσης Ποσό Ανάκλησης έσµευση πίστωσης για την ανάθεση εκτέλεσης έργου "Επισκευή - συντήρηση κιγκλιδωµάτων στο ΒΙΨ1ΩΛΘ- λιµάνι της Ν ΟΕ 11/ Θ2Σ Κούταλης" 5.000, , προµήθεια ανταλλακτικών για ΒΙΨ1ΩΛΘ- επισκευή & συντ/ση 2 53 ΟΕ 11/ Θ2Σ µεταφορικών µέσων , , έσµευση πίστωσης για τη µίσθωση µηχανηµάτων (γκρέιντερ και φορτωτές) για τον καθαρισµό και OE 219/ Σ ΩΩΛΘ-συντήρηση ΤΝ αντιπυρικών ζωνών , Ακολούθησε σχετική συζήτηση, µεταξύ των µελών της Επιτροπής, κατά την οποία ο κ. Πρόεδρος πρότεινε να γίνει δεκτή η εισήγηση της Οικονοµικής υπηρεσίας. Η Οικονοµική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της: 1. Τις διατάξεις: ΚΑΕ 4

5 α. Του άρθρου 21 του Ν 2362/95 «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. β. Την περιπτ. δ του άρθρου 72 του ν. 3852/10 γ. Του Π 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ιατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α) όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 4 δ. Τις εγκυκλίους Υπ.Οικ. 2/91118/0026/ , Υπ. Οικ. & Εσωτ. εγκ. 30/2011 και Υπ. Οικ. 2/96117/0026/ Την αριθ. 363/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου. 3. Την αριθ. πρωτ /9288/ απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αιγαίου. 4. Τις αριθ. 11/2014 και 219/2014 αποφάσεις της οικονοµικής επιτροπής µε τις οποίες είχαν ψηφιστεί αρχικά οι προαναφερόµενες πιστώσεις. 5. Τις αριθ. 53/2014, 98/2014 και 632/2014 προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης 6. Την εισήγηση της Οικονοµικής υπηρεσίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνεται η αποδέσµευση των αναλήψεων υποχρέωσης, για τις οποίες η δαπάνη, έχει µαταιωθεί, όπως παρατίθενται στον αναλυτικό πίνακα που περιλαµβάνεται στο εισηγητικό µέρος της παρούσας. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 278/2014 Αριθµός Απόφασης 279/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ιάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού οικονοµικού έτους O πρόεδρος εισηγούµενος το 2 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης θέµα είπε τα εξής: Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.1δ του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει το ηµοτικό Συµβούλιο. Ο προϋπολογισµός του ήµου Λήµνου, για το οικονοµικό έτος 2014, ψηφίστηκε µε την αριθ. 363/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου και εγκρίθηκε µε την αριθ. πρωτ /9288/ απόφαση της Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αιγαίου. Για την εύρυθµη λειτουργία του ήµου, πρέπει να προβούµε στη ψήφιση των σχετικών πιστώσεων που αναγράφονται σ αυτόν. Επίσης: 1. Στον Κ.Α µε τίτλο «Επισκευές ζηµιών δικτύων ύδρευσης» του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2014, έχει εγγραφεί, 5

6 κατόπιν της αριθ. 204/2014 απόφασης του ηµοτικού Συµβουλίου, πίστωση 6.700,00 για την αντιµετώπιση των δαπανών που θα προκύψουν. 2. Στον Κ.Α µε τίτλο «Εργασία τοποθέτησης καλωδίων και πυλώνων φωτισµού γηπέδου Τ.Κ. Κοντιά» του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2014, έχει εγγραφεί, κατόπιν της αριθ. 155/2014 απόφασης του ηµοτικού Συµβουλίου, πίστωση 2.000,00 για την αντιµετώπιση των δαπανών που θα προκύψουν. 3. Στον Κ.Α µε τίτλο «Προµήθεια ετοίµου σκυροδέµατος για άµεση αποκατάσταση ζηµιών» του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2014, έχει εγγραφεί, κατόπιν της αριθ. 204/2014 απόφασης του ηµοτικού Συµβουλίου, πίστωση 2.000,00 για την αντιµετώπιση των δαπανών που θα προκύψουν. 4. Στον Κ.Α µε τίτλο «Προµήθεια αδρανών υλικών (3Α, αργό υλικό κλπ) για αποκατάσταση ζηµιών αγροτικών δρόµων και δρόµων εντός οικισµών» του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2014, έχει εγγραφεί, κατόπιν της αριθ. 204/2014 απόφασης του ηµοτικού Συµβουλίου, πίστωση 8.300,00 για την αντιµετώπιση των δαπανών που θα προκύψουν. 5. Στον Κ.Α µε τίτλο «Μίσθωση µηχανηµάτων έργου για αποκαταστάσεις ζηµιών αγροτικού δικτύου.ε.» του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2014, έχει εγγραφεί, κατόπιν της αριθ. 103/2014 απόφασης του ηµοτικού Συµβουλίου, πίστωση ,00 για την αντιµετώπιση των δαπανών που θα προκύψουν. 6. Στον Κ.Α µε τίτλο «Προµήθεια σπόρων, φυτών και δενδρυλλίων» του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2014, έχει εγγραφεί, κατόπιν των αριθ. 59/2014 & 216/2014 απόφασης του ηµοτικού Συµβουλίου, συνολική πίστωση 4.500,00 για την αντιµετώπιση των δαπανών που θα προκύψουν. 7. Στον Κ.Α µε τίτλο «Προµήθεια-τοποθέτηση αλουµινίων κουφωµάτων στο αµαξοστάσιο.ε. Ατσικής» του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2014, έχει εγγραφεί, κατόπιν της αριθ. 216/2014 απόφασης του ηµοτικού Συµβουλίου, πίστωση ,00 για την αντιµετώπιση των δαπανών που θα προκύψουν. 6

7 8. Στον Κ.Α µε τίτλο «Προµήθεια σιδηρικών ειδών για σιδηροκατασκευές» του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2014, έχει εγγραφεί, κατόπιν της αριθ. 155/2014 απόφασης του ηµοτικού Συµβουλίου, πίστωση 5.000,00 για την αντιµετώπιση των δαπανών που θα προκύψουν. 9. Στον Κ.Α µε τίτλο «Μίσθωση µηχανηµάτων (γκρέιντερ και φορτωτές) για τον καθαρισµό και συντήρηση αντιπυρικών ζωνών» του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2014, έχει εγγραφεί, κατόπιν της αριθ. 192/2014 απόφασης του ηµοτικού Συµβουλίου, πίστωση 9.700,00 για την αντιµετώπιση των δαπανών που θα προκύψουν. 10. Στον Κ.Α µε τίτλο «Μίσθωση µηχανηµάτων για αποκατάσταση ζηµιών» του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2014, έχει εγγραφεί, κατόπιν της αριθ. 204/2014 απόφασης του ηµοτικού Συµβουλίου, πίστωση ,00 για την αντιµετώπιση των δαπανών που θα προκύψουν. 11. Στον Κ.Α µε τίτλο «Ελαιοχρωµατισµός δηµοτικών κτιρίων» του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2014, έχει εγγραφεί, κατόπιν της αριθ. 103/2014 απόφασης του ηµοτικού Συµβουλίου, πίστωση 3.000,00 για την αντιµετώπιση των δαπανών που θα προκύψουν. 12. Στον Κ.Α µε τίτλο «Σύναψη προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ του ήµου Λήµνου και της Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2014, έχει εγγραφεί, κατόπιν της αριθ. 216/2014 απόφασης του ηµοτικού Συµβουλίου, πίστωση 2.000,00 για την αντιµετώπιση των δαπανών που θα προκύψουν. Καλείται στη συνέχεια η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη: 1. Της διατάξεις της παρ.1δ του άρθρου 72 του Ν 3852/ Της αριθ. 363/2013, 103/2014, 155/2014, 204/2014 και 216/2014 αποφάσεις του ηµοτικού Συµβουλίου. 3. Την αριθ. πρωτ /9288/ απόφαση της Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αιγαίου. 4. Της σχετικές Π.Α.Υ. της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ήµου Λήµνου και 5. Την εισήγηση του προέδρου. 7

8 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι οµόφωνα Εγκρίνει τις παρακάτω δαπάνες και τη διάθεση των πιστώσεων, που είναι γραµµένες στον προϋπολογισµό του ήµου Λήµνου, οικονοµικού έτους 2014, για την αντιµετώπιση των αντίστοιχων δαπανών. A/A ΠΑΥ Ηµ/νία Αιτιολογία KA Συνολικό Ποσό /7/2014 Επισκευές ζηµιών δικτύων ύδρευσης , /7/2014 Συντήρηση δεξαµενών ύδρευσης.ε. Ατσικής ,00 ανάθεση εκτέλεσης εργασιών τοποθέτησης καλωδίων και πυλώνων φωτισµού γηπέδου Τ.Κ /7/2014 Κοντιά , /7/ /7/ /7/ /7/ /7/ /7/ /7/ /7/ /7/ /7/2014 Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων ,00 Προµήθεια ετοίµου σκυροδέµατος για άµεση αποκατάσταση ζηµιών ,00 Επισκευή -Συντήρηση κιγκλιδωµάτων στο λιµάνι της Ν. Κούταλης ,00 Εργασία αποκατάστασης απρόβλεπτων ζηµιών σε δηµοτικούς δρόµους εντός οικισµών.ε ,00 Επισκευές συντηρήσεις κοινοχρήστων χώρων, πλατειών, πάρκων, παιδικών χαρών ,00 Μίσθωση µηχανηµάτων έργου για αποκαταστάσεις ζηµιών αγροτικού δικτύου.ε ,00 Αποκατάσταση απρόβλεπτων ζηµιών από θεοµηνίες µε µηχανήµατα σε αγροτικά δίκτυα.ε Ατσικής ,00 Προµήθεια αδρανών υλικών (3Α,αργό υλικό κλπ) για αποκατάσταση ζηµιών αγροτικών δρόµων και δρόµων εντός οικισµών ,00 Μίσθωση µηχανηµάτων έργου για αποκαταστάσεις ζηµιών αγροτικού δικτύου.ε. Μύρινας ,00 Μίσθωση µηχανηµάτων έργου για αποκαταστάσεις ζηµιών αγροτικού δικτύου.ε. ήµου Λήµνου , /7/2014 προµήθεια πλαστικών σακουλών καθαριότητας , /7/2014 Προµήθεια σπόρων, φυτών και δενδρυλλίων , /7/ /7/2014 Προµήθεια εντύπων υπηρεσίας καθαριότηταςηλεκτροφωτισµού ήµου Λήµνου ,00 Προµήθεια-τοποθέτηση αλουµινίων κουφωµάτων στο αµαξοστάσιο.ε. Ατσικής , /7/2014 Προµήθεια σιδηρικών ειδών για σιδηροκατασκευές ,00 Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας για καθαρισµό κοινοχρήστων χώρων (σκούπες, /7/2014 φαράσια, κλπ.) , /7/2014 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων ,00 έσµευση πίστωσης για τη µίσθωση µηχανηµάτων (γκρέιντερ και φορτωτές) για τον καθαρισµό και /7/2014 συντήρηση αντιπυρικών ζωνών , /7/2014 Μίσθωση µηχανηµάτων για αποκατάσταση ζηµιών ,00 Προµήθεια αδρανών υλικών (3Α,αργό υλικό κλπ) για αποκατάσταση ζηµιών αγροτικών δρόµων και /7/2014 δρόµων εντός οικισµών , /7/2014 Αποκατάσταση απρόβλεπτων ζηµιών από θεοµηνίες µε µηχανήµατα σε αγροτικά δίκτυα.ε Ν. Κούταλης ,00 8

9 /7/ /7/ /7/2014 Αναβάθµιση, εκσυγχρονισµός, συντήρηση µηχανογραφικού εξοπλισµού ήµου Λήµνου ,00 Μίσθωση µηχανηµάτων για αντιµετώπιση κατεπειγουσών αναγκών που προκλήθηκαν από χιονοπτώσεις και καταρρακτώδεις βροχές ,00 Προµήθεια υλικών ύδρευσης και αποχέτευσης για άµεση αποκατάσταση απρόβλεπτων ζηµιών.ε. Μούδρου , /7/2014 Ελαιοχρωµατισµός δηµοτικών κτιρίων ,00 Ξυλουργικές εργασίες για στήσιµο-ξήλωµα εξεδρών για παρουσίαση πολιτιστικών εκδηλώσεων ήµουσυντηρήσεις, επισκευές ξύλινων παιχνιδιών /7/2014 παιδικών χαρών , /7/ /7/2014 Επισκευή ξύλινων εγκατ/σεων παιδικών χαρών ηµ. Eνοτήτων Ατσικής, Μούδρου & Νέας Κούταλης ,00 Αποκατάσταση απρόβλεπτων ζηµιών από θεοµηνίες µε µηχανήµατα σε αγροτικά δίκτυα.ε Μύρινας , /7/2014 Μίσθωση µηχανηµάτων για αποκατάσταση ζηµιών , /7/ /07/2014 Μίσθωση µηχανηµάτων έργου για αποκαταστάσεις ζηµιών αγροτικού δικτύου.ε ,00 Σύναψη προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ του ήµου Λήµνου και της Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής ,00 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 279/2014 Αριθµός Απόφασης 280/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σύνταξη σχεδίου αναµόρφωσης προϋπολογισµού, του ήµου Λήµνου, οικονοµικού έτους O πρόεδρος εισηγούµενος το 3 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης θέµα είπε τα εξής: Σύµφωνα µε το Υπουργείο Εσωτερικών η αναµόρφωση του προϋπολογισµού αποτελεί κατ ουσίαν τροποποίηση της απόφασης µε την οποία ψηφίστηκε αυτός. Άρα, για την έκδοση της τροποποιητικής του προϋπολογισµού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία. (ΥΠ.ΕΣ / ). Σύµφωνα πάντα µε το ίδιο έγγραφο, µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 3536/2007 ο νοµοθέτης θέλει να ρυθµίσει ένα επιµέρους ζήτηµα µε τρόπο διαφορετικό από τα εν γένει ισχύοντα- και δη την προθεσµία εντός της οποίας η εποπτεύουσα αρχή ολοκληρώνει τον έλεγχο νοµιµότητας της απόφασης αναµόρφωσης. Από το παραπάνω έγγραφο συνάγεται ότι εκτός από την εισήγηση των αρµόδιων υπηρεσιών απαιτείται και η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία, για τον προϋπολογισµό. Με το ν. 4172/2013 ορίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν τη γνώµη τους µόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισµού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωµοδότησή τους για όποιες αναµορφώσεις του ακολουθήσουν. (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013). 9

10 Συνεπώς, σύµφωνα µε το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ / , εκτός των ρητά εξαιρουµένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώµης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, µε το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναµόρφωσης του προϋπολογισµού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας µε τη ψήφιση του προϋπολογισµού. Επειδή, έχουν προκύψει επείγουσες ανάγκες, οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισµό του ήµου Λήµνου του τρέχοντος έτους παρίσταται ανάγκη δηµιουργίας νέων πιστώσεων και ενίσχυση πιστώσεων που βρίσκονται σε ανεπάρκεια, για την κάλυψη των αναγκών αυτών. Προκειµένου να γίνει αυτό πρέπει να προηγηθεί η µεταφορά πιστώσεων, από συγκεκριµένους Κ.Α. του προϋπολογισµού του τρέχοντος έτους στους οποίους αυτές είναι εγγεγραµµένες, στο αποθεµατικό κεφάλαιο του ηµοτικού προϋπολογισµού και στη συνέχεια µεταφορά από το αποθεµατικό κεφάλαιο του ηµοτικού προϋπολογισµού για τη δηµιουργία των καινούριων πιστώσεων, σύµφωνα µε την από εισήγηση της οικονοµικής υπηρεσίας που συµπεριλαµβάνει και τις εισηγήσεις των αρµοδίων Αντιδηµάρχων. Λαµβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω πρέπει να προβούµε στη σύνταξη του σχεδίου αναµόρφωσης του προϋπολογισµού του ήµου Λήµνου για το έτος 2014 και στη συνέχεια να το υποβάλλουµε στο ηµοτικό Συµβούλιο, προς ψήφιση. Η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη: τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 τις διατάξεις της παρ. 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07 τις διατάξεις του άρθρου 8 του Β / (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') το αριθµ. πρωτ / έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. τις διατάξεις του άρθρου 77 Ν. 4172/2013 τον προϋπολογισµό του ήµου Λήµνου, έτους 2014, ο οποίος ψηφίστηκε µε την αριθ. 363/2013 Απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου Την αριθ. πρωτ /9288/ απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αιγαίου, µε την εγκρίθηκε ο προϋπολογισµός του ήµου Λήµνου, έτους Τις προτάσεις των υπηρεσιών του ήµου και των αρµοδίων αντιδηµάρχων ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ οµόφωνα 10

11 1. Την κατάρτιση του σχεδίου αναµόρφωσης του προϋπολογισµού έτους 2014, του ήµου Λήµνου, ως εξής: Α. Από το αποθεµατικό κεφάλαιο προτείνεται να µεταφερθεί πίστωση ,00 για την ενίσχυση Κ.Α. του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισµού έτους 2014 για τη διενέργεια προµηθειών που κρίνονται επείγουσες για την απρόσκοπτη λειτουργία του ήµου. Ειδικότερα: 1. ηµιουργία νέου Κ.Α µε τίτλο «Εργασίες τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ για τα επιβατηγά και ελαφρά φορτηγά µέχρι 3.5 τον.» µε ποσό 1.000, ηµιουργία νέου Κ.Α µε τίτλο «Προµήθεια υλικών για συντήρηση Wi-Fi.Ε Λήµνου» µε ποσό 2.300,00 3. Ενίσχυση Κ.Α µε τίτλο «ηµοσίευση προκηρύξεων» µε ποσό 500,00 4. Ενίσχυση του Κ.Α µε τίτλο «ηµοσίευση προκηρύξεων» ποσό 800,00 5. Ενίσχυση του Κ.Α µε τίτλο «Υλοποίηση προγραµµατικής σύµβασης. Λήµνου -Πανεπιστηµίου Αιγαίου & Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωµένου δάσους Λέσβου για ανάδειξη, διαχείριση, προστασία & συντήρηση απολιθωµένου δάσους Λήµνου» ποσό 1.600,00 (υπάρχει διαθέσιµη πίστωση ,00. Η προγραµµατική σύµβαση είναι ,00 ) 6. Ενίσχυση του Κ.Α µε τίτλο «Καταβολή φόρου µεταβίβασης για την κατασκευή υδατοδεξαµενής στη θέση ΟΥΡΙΑΚΟΣ στην.κ.μούδρου» µε ποσό 200,00 7. Ενίσχυση του Κ.Α µε τίτλο «Επιχορήγηση ΝΠ Οργανισµός Εκπαίδευσης ια Μάθησης-Πολιτισµού-Αθλητισµού ήµου Λήµνου» για τη διοργάνωση των πολιτιστικών εκδηλώσεων µε ποσό , Ενίσχυση Κ.Α µε τίτλο «Ανταλλακτικά µηχανηµάτων Τεχνικής Υπηρεσίας» µε συνολικό ποσό 5.000,00. Επείγει να επισκευαστούν για να αποκατασταθούν οι ζηµιές που προκλήθηκαν από τον σεισµό της 24 ης Μαΐου 2014» 11

12 9. Ενίσχυση Κ.Α µε τίτλο «Προµήθεια οικοδοµικών υλικών για αποκαταστάσεις ζηµιών σε κοινοχρήστους χώρους» µε ποσό 5.000,00.Ειδικότερα θα αποκατασταθούν οι ζηµιές που προκλήθηκαν από τον σεισµό της 24 ης Μαΐου Ενίσχυση του Κ.Α µε τίτλο «Προµήθεια ετοίµου σκυροδέµατος για άµεση αποκατάσταση ζηµιών» µε ποσό 3.000,00.Ειδικότερα θα αποκατασταθούν οι ζηµιές που προκλήθηκαν από τον σεισµό της 24 ης Μαΐου Ενίσχυση του Κ.Α µε τίτλο «Προµήθεια αδρανών υλικών (3 Α, αργό υλικό, άµµο κλπ) για αποκατάσταση ζηµιών αγροτικών δρόµων και δρόµων εντός οικισµών» µε ποσό 5.000,00. Ειδικότερα θα αποκατασταθούν οι ζηµιές που προκλήθηκαν από τον σεισµό της 24 ης Μαΐου Β. Με την αριθ. 216/2014 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου δηµιουργήθηκε πίστωση ποσού 6.500,00 για το έργο «Αποκατάσταση απρόβλεπτων ζηµιών σε δίκτυα ύδρευσης - αποχέτευσης.ε ήµου Λήµνου» και εγγράφηκε σε λάθος Κ.Α αντί του σωστού Κ.Α Προτείνεται η τροποποίηση της αριθ. 216/2014 απόφασης του του ηµοτικού Συµβουλίου και ειδικότερα στην παρ.13 της ενότητας Γ, η διόρθωση του λάθους Κ.Α στον ορθό Κ.Α Γ. Στον προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2014, στον Κ.Α µε τίτλο «Πρόγραµµα αντιµετώπισης ζηµιών και καταστροφών από θεοµηνίες» υπάρχει εγγεγραµµένη πίστωση ποσού ,00 /Επιχορήγηση ΥΠΕΣ 19/10/2012. Προτείνεται να µεταφερθεί στο αποθεµατικό ,00 /ΈΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙ ΙΚΕΥΤΑ κεφάλαιο συνολική πίστωση µε αντίστοιχη αύξησή του και από το αποθεµατικό κεφάλαιο να µεταφερθεί συνολική πίστωση ,00 για τη δηµιουργία νέου Κ.Α µε τίτλο «Μίσθωση µηχανηµάτων έργου για αποκαταστάσεις ζηµιών σε δρόµους κοινοχρήστους χώρους που προκλήθηκαν από τον σεισµό της 24 ης Μαΐου 2014».. Ύστερα από την παραπάνω προτεινόµενη αναµόρφωση του προϋπολογισµού το αποθεµατικό κεφάλαιο που προέρχεται από τακτικά έσοδα είναι µικρότερο του 5% των τακτικών εσόδων. Ε. Προτείνεται η τροποποίηση του Τ.Π. και του Ε.Π.. και η ένταξη των παραπάνω έργων σ αυτά. ΣΤ. Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί, στο ηµοτικό Συµβούλιο, προς λήψη σχετικής απόφασης. Το µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής κα Μαγδαληνή Τούφου Σαράντη, επιφυλάσσεται να τοποθετηθεί στο ηµοτικό Συµβούλιο, ως προς το σηµείο Α7 του ανωτέρω σχεδίου αναµόρφωσης του προϋπολογισµού έτους

13 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 280/2014 Αριθµός Απόφασης 281/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εξέταση αιτηµάτων για ρύθµιση οφειλών, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν. 4257/14. Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης θέµα έθεσε υπόψη των µελών της Επιτροπής την, από εισήγηση του προϊσταµένου της Οικονοµικής Υπηρεσίας, κ. ηµητρίου Καζάνα, η οποία έχει, ως ακολούθως: «Σύµφωνα µε τον ν.4257/14 άρθρο 51, δικαιούχοι ρύθµισης οφειλών θεωρούνται όσοι οφειλέτες έχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές προς δήµους κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του νόµου και επιθυµούν να υπαχθούν στη ρύθµιση. Ρυθµίζονται όλες οι βεβαιωµένες και ληξιπρόθεσµες οφειλές προς δήµους από φόρους, τέλη, δικαιώµατα κ.λπ., συµπεριλαµβανοµένων των µισθωµάτων, µε τις προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής, τα πρόστιµα, τους τόκους υπερηµερίας ή τις τυχόν προβλεπόµενες λοιπές ρήτρες που επιβαρύνουν τη βασική οφειλή µέχρι την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του νόµου. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ (παρ. 1, 2 και 3, άρθρου 51, ν. 4257/14) Ι. Οι οφειλές πρέπει να ήταν (βεβαιωµένες και) ληξιπρόθεσµες την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του νόµου (παρ. 1 και 2). II. Στη ρύθµιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των (βεβαιωµένων και) ληξιπρόθεσµων οφειλών του οφειλέτη προς έκαστο δήµο και όχι µέρος αυτών (παρ.2). III. Η υπαγωγή στη ρύθµιση µπορεί να γίνει κατόπιν αίτησης του οφειλέτη προς τον δήµο που έχει βεβαιώσει την οφειλή (παρ.3). Εντός τεσσάρων (4) µηνών από τη δηµοσίευση του νόµου, υποβάλλεται αίτηση του οφειλέτη προς τον δήµο που έχει βεβαιώσει τις οφειλές του. Με την υποβολή της αίτησης και σε κάθε περίπτωση εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών ο οφειλέτης πρέπει να ενηµερωθεί από το δήµο για: το σύνολο των ληξιπρόθεσµων κατά τη δηµοσίευση του νόµου οφειλών του, τις δυνατότητες ρύθµισης που έχει, ώστε να προκύπτει η πρώτη του καταβολή (εφάπαξ ή δόση) για το σύνολο των οφειλών. Για το σκοπό αυτό κρίνεται απαραίτητα η έκδοση συγκεντρωτικής κατάστασης ληξιπρόθεσµων οφειλών, όπου θα παρουσιάζεται το ύψος των οφειλών του ανά κατηγορία (Α) και (Β), οι απαλλαγές και οι δόσεις. 2. Επί της αίτησης πραγµατοποιείται σχετική εισήγηση του προϊσταµένου της οικονοµικής υπηρεσίας όπου: παρουσιάζεται το σύνολο των ληξιπρόθεσµων κατά τη δηµοσίευση του νόµου οφειλών του αιτούντος, το ύψος των οφειλών ανά κατηγορία (Α) και (Β), οι απαλλαγές και οι δόσεις βεβαιώνεται η πλήρωση των προϋποθέσεων υπαγωγής στη ρύθµιση (υπαγωγή σε ρύθµιση του συνόλου των ληξιπρόθεσµων, ληξιπρόθεσµες κατά την ηµεροµηνία ψήφισης του νόµου, εµπρόθεσµη αίτηση του οφειλέτη και η εµπρόθεσµη πρώτη καταβολή (εξόφληση ή πρώτη δόση). 3. Η αίτηση µετά της σχετικής έκθεσης-εισήγησης του προϊσταµένου της οικονοµικής υπηρεσίας, διαβιβάζεται στην οικονοµική επιτροπή του δήµου, η οποία εξετάζει και αποφαίνεται σχετικά µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα και πάντως πριν την καταβολή της επόµενης δόσης, µε πράξη της η οποία κοινοποιείται στον οφειλέτη ώστε να λάβει γνώση. 13

14 4. Εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηµέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθµιση πραγµατοποιείται η πρώτη καταβολή η οποία είναι ανάλογα είτε η εξόφληση, ή η καταβολή της πρώτης δόσης της ρυθµιζόµενης οφειλής. Σε περίπτωση µη καταβολής των ποσών κατά τα ανωτέρω, «η αίτηση θεωρείται ως µη υποβληθείσα, µη επιτρεποµένης της υποβολής νέας αίτησης». Είναι ευνόητο ότι στην περίπτωση που η οικονοµική επιτροπή αποφανθεί αρνητικά, το ποσό που κατεβλήθη συµψηφίζεται µε το σύνολο της οφειλής άνευ ρύθµισης. Με βάση τα παραπάνω εισηγούµαστε την υπαγωγή στην ρύθµιση οφειλών των παρακάτω οφειλετών για το σύνολο των οφειλών τους: ΑΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ Ι 1 ΑΡΚΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΤΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι ΕΙ ΟΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ/ ΙΠΛΟΤΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ Υ ΡΕΥΣΗ ΑΡ ΠΡΩΤ ,32 ΜΕ ΟΣΕΙΣ Ε ,23 2 ΑΧΙΛΑ ΕΛΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ Ι Υ ΡΕΥΣΗ ΑΡ ΠΡΩΤ ,59 ΜΕ ΟΣΕΙΣ Α ,28 3 ΒΑΡΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Ι Υ ΡΕΥΣΗ ,75 ΜΕ ΟΣΕΙΣ Α ,84 4 ΒΕΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι Υ ΡΕΥΣΗ ,82 ΜΕ ΟΣΕΙΣ Α , ΓΑΛΗΜΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ Ι Ι Υ ΡΕΥΣΗ ΑΡ ΠΡΩΤ ,97 ΜΕ ΟΣΕΙΣ Α ,72 Υ ΡΕΥΣΗ Σ ,29 ΜΕ ΟΣΕΙΣ Α ,04 7 ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ Ι ΚΟΚ ,2 ΕΦΑΠΑΞ ΙΓ ,4 8 ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι ΚΟΚ ,36 ΕΦΑΠΑΞ ΙΓ ,86 9 ΓΛΙΤΖΟΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Ι Υ ΡΕΥΣΗ ,32 ΜΕ ΟΣΕΙΣΒ ,3 10 ΚΑΛΚΕΨΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι Υ ΡΕΥΣΗ ΑΡ ΠΡΩΤ ,95 ΜΕ ΟΣΕΙΣ Α ,36 11 ΚΑΤΡΑΜΑ ΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ι Υ ΡΕΥΣΗ ΑΡ ΠΡΩΤ ,06 ΜΕ ΟΣΕΙΣ Α ,6 12 ΚΩΣΤΟΜΟΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Ι ΚΟΚ, Υ ΡΕΥΣΗ ,78 ΜΕ ΟΣΕΙΣ 30,39 14

15 13 ΛΑΓΗΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ Ι Υ ΡΕΥΣΗ ΑΡ ΠΡΩΤ ,1 ΕΦΑΠΑΞ Β ,8 14 ΛΟΥΣΚΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ Ι ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ,08 ΜΕ ΟΣΕΙΣ Α ,39 15 Μ.Ε.Α.Σ ΛΗΜΝΟΣ Ι ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ,41 ΜΕ ΟΣΕΙΣ Α ,51 16 ΜΑΚΡΗ ΑΓΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ Ι ΚΟΚ ,48 ΕΦΑΠΑΞ Α ,98 ΠΡΟΣ+6,55 ΚΕΦ 74,53 17 ΜΑΣΤΟΡΙ ΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΥ Ι ΚΟΚ ΑΡ ΠΡΩΤ ,6 ΕΦΑΠΑΞ ΙΓ ,6 18 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΓΑΡ Ι ΝΕΡΑ, ΚΟΚ ΑΡ ΠΡΩΤ ,65 ΕΦΑΠΑΞ Α ,64 19 ΜΟΥΧΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ Ι Υ ΡΕΥΣΗ, ,28 ΜΕ ΟΣΕΙΣ Α ,51 20 ΜΠΑΝΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ Ι Υ ΡΕΥΣΗ ,79 ΜΕ ΟΣΕΙΣΑ , ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΡΑΣΧΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ι Ι Υ ΡΕΥΣΗ ΚΛΠ ,95 ΕΦΑΠΑΞ ΙΓ ,61 Υ ΡΕΥΣΗ ,48 ΜΕ ΟΣΕΙΣ Α ,47 23 ΠΡΑΒΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ι ΝΕΡΑ, ,24 ΕΦΑΠΑΞ Α ,43 24 ΣΚΑΛΙΩΤΗ ΑΡΣΙΝΟΗ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙ Η Ι Υ ΡΕΥΣΗ ,67 ΕΦΑΠΑΞ Γ ,21 25 ΣΤΕΦΑΝΙ ΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι Υ ΡΕΥΣΗ ΑΡ ΠΡΩΤ ,95 ΜΕ ΟΣΕΙΣ Α , ΣΦΕΝ ΥΛΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΖΑΝΕΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ι Ι Υ ΡΕΥΣΗ ΑΡ ΠΡΩΤ ,99 ΜΕ ΟΣΕΙΣ Α ,36 Υ ΡΕΥΣΗ ,68 ΜΕ ΟΣΕΙΣ Α ,59 28 ΤΖΑΤΖΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Ι Υ ΡΕΥΣΗ ΑΡ ΠΡΩΤ ,16 ΜΕ ΟΣΕΙΣ Β ,55 29 ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΑΚΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΤΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΥ Ι Υ ΡΕΥΣΗ ΑΡ ΠΡΩΤ ,14 ΜΕ ΟΣΕΙΣ Β ,36 15

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ανάκληση της υπ αρ. 290/13 ΑΟΕ και έγκριση εκ νέου όρων ανοιχτού διαγωνισµού για την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 10 /2015 Α Α: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ Α.Μ.:98/2014 ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:101.000,00 με ΦΠΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15477 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

« , » 18.368,84 . 23% 14.934,02 , 1

« ,  » 18.368,84 . 23% 14.934,02 ,   1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΡΜΗ 03/07/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Α.Π 26367 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Για «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας, ιατρού εργασίας και γραπτής εκτίµησης επαγγελµατικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το αριθµ. 4/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Βοΐου. Αριθµός Απόφασης: 48/2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το αριθµ. 4/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Βοΐου. Αριθµός Απόφασης: 48/2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθµ. 4/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Βοΐου Αριθµός Απόφασης: 48/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Καθορισµός όρων δηµοπρασίας για την εκµίσθωση ακινήτου Στη Σιάτιστα και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ57Λ1-ΦΣΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΑΔΑ: ΒΙΚ57Λ1-ΦΣΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Σπάρτη 12 / 03 / 2014. Αριθ. Πρωτ.: 3128. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αρµόδιος :Τζουβελέκης ηµήτριος Τηλέφωνο: 2261351112

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης Στην Τρίπολη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 24 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 24 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001839966 2014-01-24

14PROC001839966 2014-01-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Χανιά 24/1/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ. :10387 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ : 15PROC002610655

Α ΑΜ : 15PROC002610655 Α ΑΜ : 15PROC002610655 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ: 17943/26-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡOI ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 2 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 2 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 2/2013 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήµερα εικοστή ογδόη (28 η ) Ιανουαρίου 2013 και ώρα 12:30 στo ηµoτικό Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου,

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 34/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 432/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (στη διεύθυνση www.venizeleio.gr)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (στη διεύθυνση www.venizeleio.gr) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΟΥ Ηρακλείου Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ & ΜΕΘΟ ΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012 Ο ήµαρχος

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ.Ε. ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ (ΠΥΡΓΟΣ, ΛΙΓΟΡΤΥΝΟΣ, ΤΕΦΕΛΙ) Προϋπολογισµού: 715.000,00 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ.Ε. ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ (ΠΥΡΓΟΣ, ΛΙΓΟΡΤΥΝΟΣ, ΤΕΦΕΛΙ) Προϋπολογισµού: 715.000,00 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ.Ε. ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ (ΠΥΡΓΟΣ, ΛΙΓΟΡΤΥΝΟΣ, ΤΕΦΕΛΙ)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπόψη:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπόψη: INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α.Διάκου Τ.Κ. : 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες : Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Αποπεράτωση Κ.Η.Φ.Η - Υποέργο 3 (Ανακαίνιση και επισκευή. Προϋπολογισµού: 470.064,38 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Αποπεράτωση Κ.Η.Φ.Η - Υποέργο 3 (Ανακαίνιση και επισκευή. Προϋπολογισµού: 470.064,38 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΕΡΓΟ: Αποπεράτωση Κ.Η.Φ.Η - Υποέργο 3 (Ανακαίνιση και επισκευή παραδοσιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 13 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 13 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 13 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος Περίληψη Αριθ. Απόφ. 96/2015 Έγκριση τευχών

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002514628 2014-12-31

14PROC002514628 2014-12-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 46 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 46 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες: Κα Γιαννουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΒΠ46906Α-ΕΛ0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΠΑΝΗ. 1.510.000,00 µε Φ.Π.Α. ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛΒΠ46906Α-ΕΛ0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΠΑΝΗ. 1.510.000,00 µε Φ.Π.Α. ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) Θεσ/νίκη: 29-07-2013 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12957 «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» ΙΑΣΥΝ ΕΟΜΕΝΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 021/2013

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002527586 2015-01-15

15PROC002527586 2015-01-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο ιαδίκτυο Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα