ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== 15 ο /2008 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== 15 ο /2008 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ"

Transcript

1 433 ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== 15 ο /2008 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Σήµερα τηv 1/09/2008 ηµέρα ευτέρα και ώρα 18:30 µ.µ. στo ηµoτικό Κατάστηµα συvήλθε σε Τακτική Συvεδρίαση τo ηµoτικό Συµβoύλιo ήµoυ Ορεστιάδας, ύστερα α ό τηv υ ' αριθµ / ρόσκληση τoυ Προέδρου του δηµοτικού συµβουλίου του ήµου Ορεστιάδας, σύµφωvα µε το άρθρο 95 τoυ ηµoτικoύ και Κoιvoτικoύ Κώδικα (Ν. 3463/06). Έγιvε vόµιµη α αρτία, ε ειδή στo σύvoλo είκoσι ενός (21) µελώv βρίσκovται αρόντα είκοσι (20), τα εξής: 1. ΣΚΑΡΛΑΤΙ ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΡΟΕ ΡΟΣ 2. ΓΟΥ ΕΤΣΙ ΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.Σ.) 3. ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 4. ΚΑΝΤΖΙΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 5. ΚΑΡΑΜΑΝΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6. ΚΕΡΑΜΙΤΣΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 7. ΚΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 8. ΛΥΤΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 9. ΜΗΤΣΟΛΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 10. ΜΠΟΥΡΓΚΟΥ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 11. ΜΩΡΙΚΙ ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 12. ΟΥΡΟΥΜΙ ΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 13. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ 14. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 15. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ 17. ΡΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑ ΝΗ ΗΜΗΤΡΑ 16. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 18. ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 19. ΤΖΟΤΖΟΛΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 20. ΧΑΜΑΛΙ ΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟI 1. ΚΟΥΜΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Το αρόν έδωσαν και οι αρακάτω Πρόεδροι Το ικών Συµβουλίου Νεοχωρίου κ. Ποτολίδης, Ν. Χειµωνίου κ. Θεοδωρακό ουλος, Αµ ελακίων κ. Γαβρικούδης, οξι άρας κ. Καϊµακάµης, Θουρίου κ. Καραγιάννης, και Χανδρά κ. Ματζιούρης, ενώ ο Πρόεδρος Τ.Σ. Βάλτου Κωστό ουλος Κων/νος αν και ροσκλήθηκε δεν αρευρέθηκε. Ο ήµαρχoς Κoς Μουζάς ηµήτριος ρoσκλήθηκε και αρίσταται στη συvεδρίαση. Στη συvεδρίαση αραβρέθηκε και η υ άλληλος του ήµου Μ ογιατζή Αννα για τηv τήρηση τωv

2 434 ρακτικώv. Ε ίσης, αρόντες στη συνεδρίαση ήταν και οι υ άλληλοι της Τεχνικής Υ ηρεσίας κ. Μαυρογενίδης, κ. Γεωργο ούλου και κ. Αθανάσιου. Θέµατα ηµερήσιας διάταξης Ανακοινώσεις α ό τον κ. Πρόεδρο. Ανακοινώσεις α ό τον κ. ήµαρχο. Ανακοινώσεις - ροτάσεις - ερωτήσεις α ό τους ηµοτικούς Συµβούλους. 1. Έγκριση 2 ου Α.Π.Ε., 1 ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., 1 ης Σ.Σ. & αράταση του έργου: «Προσθήκη τριών αιθουσών στο 1 ο ηµοτικό Σχολείο Ορεστιάδας». Εισηγητής: ο Προϊστάµενος Τ.Υ..Ο. Μαυρογενίδης Στέλιος 2. Έγκριση 2 ου Α.Π.Τ.. (Τακτο οιητικού) του έργου: «Ανά λαση εζοδρόµων στην όλη της Ορεστιάδας». Εισηγητής: ο Προϊστάµενος Τ.Υ..Ο. Μαυρογενίδης Στέλιος 3. Έγκριση του 2 ου Α.Π.Ε. (Τακτο οιητικού) του έργου: «Ε ισκευή κλειστής αίθουσας γυµναστικής & ε ισκευή σκέ αστρου στο ηµοτικό Στάδιο Ορεστιάδας». Εισηγητής: ο Προϊστάµενος Τ.Υ..Ο. Μαυρογενίδης Στέλιος 4. Έγκριση 2 ου Α.Π.Ε. (Τακτο οιητικού) του έργου: «Έργα αστικής οδο οιίας στην όλη της Ορεστιάδας». Εισηγητής: ο Προϊστάµενος Τ.Υ..Ο. Μαυρογενίδης Στέλιος 5. Έγκριση 2 ου Α.Π.Ε. (Τακτο οιητικού) του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις στους οικισµούς Σάκκου και Πύργου». Εισηγητής: ο Προϊστάµενος Τ.Υ..Ο. Μαυρογενίδης Στέλιος 6. Έγκριση 1 ου Α.Π.Ε. (Τακτο οιητικού) του έργου: «Αναστήλωση Μεταβυζαντινής εκκλησίας στην Παταγή και διαµόρφωση εριβάλλοντος χώρου». Εισηγητής: ο Προϊστάµενος Τ.Υ..Ο. Μαυρογενίδης Στέλιος 7. Έγκριση του 2 ου Α.Π.Ε. (Τακτο οιητικού) του υ οέργου «Ασφαλτοστρώσεις στην εριοχή Οινόης Ορεστιάδας» του έργου «Κατασκευή εζοδροµίων και ασφαλτοστρώσεις στις εριοχές Οινόης και Σαγήνης Ορεστιάδας. Εισηγητής: ο Προϊστάµενος Τ.Υ..Ο. Μαυρογενίδης Στέλιος 8. Έγκριση του 1 ου Α.Π.Ε. (Τακτο οιητικού) του έργου «Ασφαλτοστρώσεις στα.. Βάλτου και Χανδρά». Εισηγητής: ο Προϊστάµενος Τ.Υ..Ο. Μαυρογενίδης Στέλιος 9. Έγκριση ρακτικών της δηµο ρασίας του έργου: «Κατασκευή εζοδροµίων

3 435 στην όλη της Ορεστιάδας, ροϋ ολογισµού ,00 µε Φ.Π.Α.». Εισηγητής: ο Προϊστάµενος Τ.Υ..Ο. Μαυρογενίδης Στέλιος 10. Έγκριση ρακτικών της δηµο ρασίας του έργου: «Ανά λαση Βορείου Άλσους Αδριανου όλεως, ροϋ ολογισµού ,00 µε Φ.Π.Α.». Εισηγητής: ο Προϊστάµενος Τ.Υ..Ο. Μαυρογενίδης Στέλιος 11. Έγκριση µελέτης, όρων δηµο ράτησης και συγκρότηση Ε ιτρο ής ιαγωνισµού του έργου: «Ηλεκτροφωτισµός στην εριοχή ε έκτασης Οινόης και Ν. Ελβετίας, ροϋ ολογισµού ,00 µε Φ.Π.Α.». Εισηγητής: ο Προϊστάµενος Τ.Υ..Ο. Μαυρογενίδης Στέλιος 12. Έγκριση ρωτοκόλλου ροσωρινής αραλαβής του έργου: «Συντήρηση και ε ισκευή των α οδυτηρίων και κτιριακών εγκαταστάσεων καθώς και αλλαγής σκε ής ( αλιό κλειστό Ορεστιάδας). Εισηγητής: ο Προϊστάµενος Τ.Υ..Ο. Μαυρογενίδης Στέλιος 13. Έγκριση ρωτοκόλλου ροσωρινής αραλαβής του έργου: «Ηλεκτροφωτισµός δυτικής λευράς της όλης της Ορεστιάδας». Εισηγητής: ο Προϊστάµενος Τ.Υ..Ο. Μαυρογενίδης Στέλιος 14. Έγκριση αράτασης ροθεσµίας εραίωσης του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ» για τα έργα ΕΤΠΑ του ΠΕΠ ΑΜΘ. Εισηγητής: ο Προϊστάµενος Τ.Υ..Ο. Μαυρογενίδης Στέλιος 15. Έγκριση υ οβολής αίτησης διαχειριστικής ε άρκειας για την µεταβατική ερίοδο και έγκριση των εγχειριδίων διαδικασιών υλο οίησης δράσεων. Εισηγητής: ο ήµαρχος Μουζάς ηµήτριος 16. Έγκριση υ οβολής ρότασης ήµου Ορεστιάδας µε τίτλο: «Ασφαλτόστρωση δρόµου Νεοχώρι- Στέρνα» για ένταξη στο Ε ιχειρησιακό Πρόγραµµα Μακεδονίας Θράκης στα λαίσια της Προγραµµατικής Περιόδου (ΕΣΠΑ). Εισηγητής: ο ήµαρχος Μουζάς ηµήτριος 17. Έγκριση υ οβολής ρότασης ήµου Ορεστιάδας µε τίτλο: «Οδική Σύνδεση ηµοτικών ιαµερισµάτων Βάλτου Αµ ελάκια» για ένταξη στο Ε ιχειρησιακό Πρόγραµµα Μακεδονίας Θράκης στα λαίσια της Προγραµµατικής Περιόδου (ΕΣΠΑ). Εισηγητής: ο ήµαρχος Μουζάς ηµήτριος 18. Έγκριση υ οβολής ρότασης ήµου Ορεστιάδας µε τίτλο: «Ασφαλτόστρωση δρόµου α ό Εθνική οδό έως Σταθµό Ε εξεργασίας Λυµάτων Ορεστιάδας και Παλαιά Σαγήνη» για ένταξη στο Ε ιχειρησιακό Πρόγραµµα Μακεδονίας Θράκης στα λαίσια της Προγραµµατικής Περιόδου (ΕΣΠΑ). Εισηγητής: ο ήµαρχος Μουζάς ηµήτριος 19. Έγκριση υ οβολής ρότασης ήµου Ορεστιάδας µε τίτλο: «Α οκατάσταση δρόµου Πύργου Λαγού» για ένταξη στο Ε ιχειρησιακό Πρόγραµµα Μακεδονίας Θράκης στα λαίσια της Προγραµµατικής Περιόδου (ΕΣΠΑ). Εισηγητής: ο ήµαρχος Μουζάς ηµήτριος

4 Έγκριση υ οβολής ρότασης ήµου Ορεστιάδας µε τίτλο: «Ασφαλτόστρωση δρόµου Νεοχωρίου Παταγής» για ένταξη στο Ε ιχειρησιακό Πρόγραµµα Μακεδονίας Θράκης στα λαίσια της Προγραµµατικής Περιόδου (ΕΣΠΑ). Εισηγητής: ο ήµαρχος Μουζάς ηµήτριος 21. Έγκριση τρό ου εκτέλεσης του έργου: «Καθαρισµός- δηµιουργία αντι υρικής ζώνης εριµετρικά αλσυλίου Λε τής, ροϋ ολογισµού 9.000,00 µε Φ.Π.Α.». Εισηγητής: ο Αντιδήµαρχος Πα αδό ουλος Αναστάσιος 22. Έγκριση τρό ου εκτέλεσης του έργου: «Καθαρισµός- δηµιουργία αντι υρικής ζώνης εριµετρικά αλσυλίου οξι άρας, ροϋ ολογισµού 9.000,00 µε Φ.Π.Α.». Εισηγητής: ο Αντιδήµαρχος Πα αδό ουλος Αναστάσιος 23. Έγκριση τρό ου εκτέλεσης του έργου: «Kατασκευή WC και α οθήκης στο γή εδο Παταγής, ροϋ ολογισµού ,00 µε Φ.Π.Α.». Εισηγητής: ο Αντιδήµαρχος Πα αδό ουλος Αναστάσιος 24. Παραχώρηση για χρήση των αιθουσών του ισογείου του Κοινοτικού Καταστήµατος.. Νεοχωρίου. Εισηγητής: ο Αντιδήµαρχος Πα αντωνίου Μανώλης 25. Συναίνεση ή µη για την αραχώρηση κοινόχρηστης έκτασης του αναδασµού αγρ/τος Πύργου έτους αναθ στην Πετρά Παναγιώτα του ηµητρίου για τη δηµιουργία οιµνιοστασίου». Εισηγητής: ο Αντιδήµαρχος Πα αδό ουλος Αναστάσιος 26. Παραχώρηση της χρήσης κτιρίου του Πολιτιστικού Πολύκεντρου α ό το ήµο Ορεστιάδας στη ηµοτική Ε ιχείρηση Πολιτιστικής Ανά τυξη για την στέγαση των λειτουργικών της αναγκών. Εισηγήτρια: η Πρόεδρος ΕΠΑΟ Ρορο ούλου Αριάδνη- ήµητρα 27. Έγκριση 4 ης Αναµόρφωσης Προϋ ολογισµού του.α.κ.ο. έτους Εισηγητής: ο Πρόεδρος.Α.Κ.Ο. Μ ουργκούδης Γεώργιος 28. Έγκριση 7ης Αναµόρφωσης Προϋ ολογισµού και τρο ο οίηση Τεχνικού Προγράµµατος οικ. έτους Εισηγητής: o Αντιδήµαρχος Πα αντωνίου Μανώλης 29. Παράταση των υ αρίθµ. 77 & 108/2008 α οφάσεων για εφαρµογή των διατάξεων του Ν. 3649/2008 για την ληρωµή αλιών οφειλών ρος το ήµο, χωρίς τόκους και ροσαυξήσεις. Εισηγητής: o Αντιδήµαρχος Πα αντωνίου Μανώλης 30. Εξουσιοδότηση του ηµάρχου κ. Μουζά ηµητρίου για την αραλαβή ε ιταγής οσού ,00 α ό την Τρά εζα Ελλάδος και ορισµός του ως υ ολόγου διαχειριστή στα λαίσια του ρογράµµατος ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΕΝΙΚΑ.

5 437 Εισηγητής: o Αντιδήµαρχος Πα αντωνίου Μανώλης 31. Εξουσιοδότηση του ηµάρχου κ. Μουζά ηµητρίου για την αραλαβή ε ιταγής οσού 9.146,26 α ό την Τρά εζα Ελλάδος και ορισµός του ως υ ολόγου διαχειριστή του έργου «Συντηρήσεις και µικροκατασκευές αθλητικών εγκαταστάσεων». Εισηγητής: o Αντιδήµαρχος Πα αντωνίου Μανώλης 32. Χωροθέτηση θέσης στάθµευσης ΑΜΕΑ ενώ ιον ξενοδοχείου «ΒΙΕΝΝΗ». Εισηγητής: ο ήµαρχος Μουζάς ηµήτριος 33. Άνοιγµα των δύο δρόµων Εµ. Ρήγα και Σκρά και ωράριο κλεισίµατος της οδού Αθ. Πανταζίδου α ό το ύψος της Εµ. Ρήγα έως Σκρά. Εισηγητής: ο Πρόεδρος.Σ. Σκαρλατίδης Αθανάσιος 34. Συµµετοχή του ήµου και οικονοµική ενίσχυση του 9 ου Πανελλήνιου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Ν. Ορεστιάδας 2008 ου θα ραγµατο οιηθεί α ό 31 Αυγούστου έως 7 Σε τεµβρίου Εισηγήτρια: η Πρόεδρος ΕΠΑΟ Ρορο ούλου Αριάδνη- ήµητρα 35. Έγκριση ή µη συµµετοχής και µετάβασης ηµοτικών Συµβούλων ως αρατηρητών στο Συνέδριο της ΚΕ ΚΕ ου θα ραγµατο οιηθεί στη Θεσ/νίκη α ό 5-7/11/2008. Εισηγητής: ο Πρόεδρος.Σ. Σκαρλατίδης Αθανάσιος 36. Έγκριση µετάβασης και οδοι ορικών εξόδων του ηµάρχου Μουζά ηµητρίου Α) στην Αθήνα α ό 23-25/06/2008 στα λαίσια του Συνεδρίου της ΚΕ ΚΕ, Β) στην Αθήνα στις 7/07/2008 για την υ ογραφή συµβολαίου µε την Εργατική Εστία και γ) στην Αθήνα στις 10-12/07/2008 για την υ όθεση ου αφορά στην Εγνατία Α.Ε. Εισηγητής: o Αντιδήµαρχος Πα αντωνίου Μανώλης 37. Έγκριση οργάνωσης εκδηλώσεων στα λαίσια εορτασµού του Αγίου Ευσταθίου στις Εισηγητής: o Αντιδήµαρχος Πα αντωνίου Μανώλης Ανακοινώσεις - ροτάσεις - ερωτήσεις α ό τους ηµοτικούς Συµβούλους. ΗΜΑΡΧΟΣ: (Πριν να αρχίσει τις ανακοινώσεις, αναφέρθηκε σε ένα έγγραφο ου εστάλη α ό τον κ. Λασκαράκη). Γνωρίζετε όλοι σας ότι η «Βοήθεια στο σ ίτι» έρασε µία µεγάλη κρίση κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού καθώς κανείς δεν ήξερε οιο θα είναι το µέλλον αυτών των δοµών. Υ ήρχαν οι υ οσχέσεις α ό το κράτος ότι θα συνεχιστούν, όµως α ό την άλλη υ ήρχε η αβεβαιότητα α ό τη µεριά των εργαζοµένων. Είµαι στην ευχάριστη θέση να ω ότι οι δοµές αυτές θα συνεχιστούν µέχρι το τέλος της φετινής χρονιάς. Η κυβέρνηση ροσ αθεί να δώσει λύση. εν γνωρίζω τι θα γίνει έξι-οχτώ µήνες µετά. Ήρθε ένα έγγραφο για τη συνέχιση των δραστηριοτήτων του «Βοήθεια στο σ ίτι». Για το ε όµενο τετράµηνο δε θα υ άρξει ρόβληµα. Όµως ρέ ει να είµαστε σε ε αγρύ νηση. Ένα ακόµα θέµα ου θέλω να αναφέρω είναι αυτό ου αναφέρθηκε για το χωριό του Χανδρά. Μας έγινε έγγραφο µετά α ό συζήτηση ου είχαµε

6 438 µε τον σωµατάρχη σύµφωνα µε το ο οίο το 4 ο σώµα ε ιθυµεί στην εριοχή τη δική µας να δηµιουργηθεί µία µονάδα. Ο συγκεκριµένος χώρος θα εξυ ηρετούσε τα χωριά µας. Το τρίτο θέµα ου θέλω να αναφέρω είναι ότι µετά α ό τηλεφωνήµατα ου είχαµε µε το Υ ουργείο Αγροτικής Ανά τυξης, ο ήµος µας εντάσσεται στο ΟΠΑΑΧ. Μ αίνει σε ε ί εδο ηµοσίων Έργων. Σηµαίνει ολλά θετικά για το ήµο µας. Θα αρακαλούσα να µην κάνουµε καµιά ανακοίνωση για το Κα οδίστρια 2 αλλά να κάνουµε µια συγκεκριµένη συνέλευση κά οια άλλη στιγµή. Ένα ηµοτικό Συµβούλιο µε αυτό το θέµα θα ήταν α αραίτητο ροκειµένου να ακουστούν α όψεις. ΤΖΟΤΖΟΛΑΣ: Κ. Πρόεδρε καλό θα ήταν αυτό το έγγραφο να φωτοτυ ηθεί και να µοιραστεί. Μονιµο οιήθηκε να άρει το έργο ο κ.λασκαράκης; ΠΡΟΕ ΡΟΣ: Ναι και εκλήθη να υ ογράψει. ΤΖΟΤΖΟΛΑΣ: Θέλω να αναφερθώ στη συνέχιση των ρογραµµάτων κοινωνικής µέριµνας. Η ΚΕ ΚΕ κάνει µία ροσ άθεια Η α όφαση να χρηµατοδοτηθούν τα ρογράµµατα αυτά µέχρι τις 31/12/08 είναι µια γενναία α όφαση της κυβέρνησης ροκειµένου να δει τι θα γίνει µε αυτά τα ρογράµµατα. Θα ρέ ει να σχεδιάζετε α ό εδώ και έρα για τις 31/12. Όσον αφορά για το Υ ουργείο Αγροτικής Ανά τυξης ήταν µια ροσ άθεια ολόκληρης της ροηγούµενης τετραετίας. Με χαρο οιεί ου θα είναι σε ε ί εδο ηµοσίων Έργων. Μία ερώτηση δική µου σχετικά µε το ρόστιµο α ό το Εθνικό Ραδιοτηλεο τικό Συµβούλιο, τι έγινε. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ: Να ξέρουν οι δηµότες ότι αυξήθηκαν οι µισθοί των ηµάρχων και Αντιδηµάρχων. Πρέ ει να αρχίσει λέον η δουλειά. Γιατί ολιτική ηγεσία δεν υ άρχει. Καλές σ ουδές στους ε ιτυχόντες των εξετάσεων. Ξέρω ότι η Ορεστιάδα έχει ένα ολύ καλό Τµήµα Πανε ιστηµίου αλλά για ένα ρόβληµα ου υ ήρξε στην καλλιέργεια των ε ονιών η Νοµαρχία ζήτησε βοήθεια α ό το Πανε ιστήµιο Αθηνών. Μ ήκα στο Site της ΚΕ ΚΕ και ήρα το έγγραφο και είναι µέχρι τέλους του έτους. Τα ρογράµµατα «Βοήθεια στο σ ίτι» εντάσσονται στο ΕΣΠΑ. ( διαβάζει έγγραφο). Οι εργαζόµενοι έχουν διασφαλίσει τη δουλειά τους µέχρι Εξαιτίας του ότι κυκλοφορώ µε µηχανάκι, δια ίστωσα ότι οι δρόµοι είναι σε α αράδεκτη κατάσταση. Η λακκούβα είναι ικανή να σε σκατώσει. Ένα άλλο ράγµα ου θέλω να αναφέρω είναι ότι ο δρόµος α ό τη γέφυρα µέχρι τη ΕΥΑΟ ασφαλτοστρώθηκε. Αυτό µε χαρο οίησε ιδιαίτερα. Όµως λίγο ιο κάτω υ άρχουν ε ιχειρήσεις ου α ασχολούν εργατικό δυναµικό και ο δρόµος δεν είναι καλός. Πληροφορήθηκα ότι το Συµβούλιο Νέων κλήθηκε να ηγαίνει µετά τις 8 και να συνεδριάζει στο ΚΕΠ. Αυτό δεν είναι σωστό. εν ρέ ει να τους υ οτιµούµε. ΗΜΑΡΧΟΣ: Εµείς µε το Συµβούλιο Νέων θα συνεργαστούµε. Τους σεβόµαστε και τους στηρίζουµε. Αυτό µ ορούσαµε να κάνουµε και αυτό κάναµε. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Στο ροηγούµενο Συµβούλιο δηµιουργήθηκε ένα θέµα. Με τις α οφάσεις του.σ. Μιλάµε για τη δηµο ράτηση. εν υ άρχει διαγωνισµός αφού ήταν ένας ο διαγωνιζόµενος. Εί αν ότι το µόνο ου συζητήσαµε ήταν το 2%. Θέλω να αναφέρω ότι η κατάσταση µε τα εζοδρόµια είναι ε ικίνδυνη. Κινδυνεύουν οι ολίτες. Με την λατεία της αλιάς Πυροσβεστικής. Έχουν γίνει κά οια έργα. Όµως είναι ε ικίνδυνα. Με τα χόρτα κινδυνεύουµε α ό υρκαγιά. Σκού α δεν έχει µ ει καθόλου. Και θέλω να ρωτήσω τι γίνεται µε το κυνοκοµείο. ΛΥΤΡΑΣ: Στο ροηγούµενο.σ. της τηλεόρασης ήραµε κά οιες α οφάσεις. Ενώ ήγαν να εκτελεστούν, ε ανήλθαν στο ροηγούµενο καθεστώς. Έχουµε ε αναλήψεις του ελτίου Ειδήσεων. Έ ρε ε να φέρετε κά οια ε ιτρο ή εοντολογίας. Πρέ ει να ροσληφθεί ροσω ικό για τις διαγραµµίσεις. Για το ηµοκρίτειο Πανε ιστήµιο Θράκης µέχρι τώρα δεν κάνατε τί οτα. Στις 2/10/07 (.Σ.) είχαµε µια έγκριση το οθέτησης σταθερών µεταλλικών µ αρών κατά µήκος της Πλατείας ασίου. Οι ηµοσιεύσεις εφηµερίδων ρέ ει να γίνονται σε 2 ή σε3. Για το

7 439 ψήφισµα του ΟΣΕ δεν γνωρίζω εάν έγινε. Για τη ηµοτική Αστυνοµία αν µ ορείτε να µας ενηµερώσετε λίγο. Όσον αφορά για το αρκάρισµα του Αυτοκινήτου σας και των άλλων υ ηρεσιακών Αυτοκινήτων, είναι λάθος. ΚΥΡΓΙΑΝΝΗΣ: Στην όλη µας µ ήκε το ALEX PAC. Υ άρχει ένα µεγάλο ρόβληµα. Το ρόβληµα του άρκινγκ. ΣΕ ό,τι αφορά τα Ορέστεια, όταν η διάρκειά τους αυξάνεται, ρέ ει να αυξάνονται και οι δράσεις. Τι έγινε µε το ρωτάθληµα τάβλι. Σε ό,τι αφορά τα στρατό εδα. Ανακοινώσατε κά οια ράγµατα. Ξεφυτρώσατε νέες κεραίες. Σε ό,τι αφορά για ΚΕ ΚΕ αναφέρει ότι µέχρι το 2010 θα ισχύσουν τα ρογράµµατα. Ακούστηκε ότι ο κ. Πα αϊωάννου «κό τεται». Όλοι µας «κο τόµαστε». Στον α ολογισµό του 2007 η ΕΛΤΑ τηλεόραση εί ε της εξής φράση: «Η αντι ολίτευση σαµ οτάρει το έργο του ηµάρχου». Και η κάµερα δείχνει εµένα. εν µ ορεί να θίγει ρόσω α και δεν µ ορεί να αρα οιεί γεγονότα. ΗΜΑΡΧΟΣ: Κ. Λύτρα, για το θέµα των αυτοκινήτων, ε ιτρέ εται το αρκάρισµα των αυτοκινήτων του ήµου. Για αυτό µ ήκαν και οι ινακίδες. ΧΑΜΑΛΙ ΗΣ: Το δίκτυο Νοµαρχιών Ελλάδας -Βουλγαρίας-Τουρκίας θα υλο οιήσει ένα έργο. Έξι τουριστικές εκθέσεις. Καλώ να ε ισκεφτείτε την έκθεση. Στην ρώην καφετέρια LOTUS θα γινόταν αναδιοργάνωση των ηµοτικών Υ ηρεσιών. Θα ήθελα µια υ εύθυνη α άντηση για τα µ άζα ου υ άρχουν στο δρόµο κάτω α ό τα εύκα. Τέλος θα ήθελα µια ενηµέρωση για το ζήτηµα της αστικής συγκοινωνίας και κυρίως για την ε ιδότηση της αστικής συγκοινωνίας. ΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι ολύ σηµαντική η ρωτοβουλία των 3 νοµαρχιών. Το.Σ. θα ρέ ει να αραβρεθεί. Για την ρώην καφετέρια LOTUS υ άρχει έλλειψη εργατών. Για αυτό και αναβάλλαµε τις εργασίες για τον χειµώνα. Μένουν κά οιες τελευταίες εργασίες. Θα ρέ ει να κάνουµε αναδιοργάνωση του χώρου. Για το θέµα συγκοινωνία, είχα κά οιες ε αφές µε το ΚΤΕΛ. Το θέµα θα ξεκινήσει. ίνουµε µια α οτελεσµατικότατη λύση. ΚΑΝΤΖΙΑΡΗΣ: Αφορά το θέµα του αντλιοστασίου α έναντι α ό τον Βιολογικό Καθαρισµό. Θα έχουµε ολύ µεγαλύτερο ρόβληµα φέτος, αν δεν λειτουργήσει αντλιοστάσιο του ΓΟΕΒ. Στο ροηγούµενο συµβούλιο ήµουν ένας α ό αυτούς ου δεν ενέκριναν το α οτέλεσµα της ηµο ρασίας. Εσείς εί ατε ότι δεν έχετε καµία σχέση µε αυτά ου εγώ ρεσβεύω. Θα ήθελα µια εξήγηση. ΗΜΑΡΧΟΣ: Για το θέµα του αντλιοστασίου, οφείλουν να το λειτουργήσουν. εν είναι στην δική µας αρµοδιότητα. Βέβαια µας α ασχολεί. Θεωρώ ότι αυτά ου εί α στο ροηγούµενο Συµβούλιο ήταν κατανοητά. Εγώ είµαι εκ αιδευτικός και εσείς είστε µηχανικός. Ο καθένας έχει τις α όψεις του. Ο ήµαρχος τιµάει τους συνεργάτες του. ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Σχετικά µε το ΚΠΑΠ-ΑΜΕΑ, αυτή τη στιγµή αλλάζει το ρόγραµµα και ε ιδοτείται α ό τον οργανισµό εργατικής εστίας. Χρειάζεται Μέχρι σήµερα είναι Η σύµβαση τους έληξε εχθές. Ο ήµαρχος εί ε δεν θα α ολυθούν οι εργαζόµενοι. Το Υ ουργείο αίρνει α οφάσεις και εµείς µε βάσει αυτές λειτουργούµε. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ: Όσον αφορά το θέµα αυτό. Σας καταθέτω αυτά τα χαρτιά. Για να µάθουν µερικοί οιοι είναι ηµιµαθείς. ΜΗΤΣΟΛΙ ΗΣ: Πριν ένα χρόνο σας είχα ρωτήσει τι θα γίνει µε το γή εδο του Σάκκου. Ε ίσης µε την αγροτική οδο οιία στην εριοχή του Σάκκου. Συνεχίζουν να ετάνε µ άζα εκεί έρα. ΘΕΟ ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ρωτάω για τους αθίγγανους ου έχουν ερικυκλώσει το χωριό µας. εν έχει γίνει τί οτα. Η κατάσταση είναι α ελ ιστική. ΠΟΤΟΛΙ ΗΣ: Εισηγούµαι να µ αίνουν τα θέµατα των το ικών στην αρχή του Συµβουλίου. ΓΑΒΡΙΚΟΥ ΗΣ: Όσον αφορά για τον Χανδρά. Θέλω να ρωτήσω εάν ο στρατός είναι δική σας ρόταση. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Τι γίνεται µε τον σκου ιδότο ο;

8 440 ΟΥΡΟΥΜΙ ΗΣ: Θέλω να κάνω µια ε ισήµανση για τους µικρο ωλητές ου κατασκηνώνουν ο ουδή οτε. Κάνω ρόταση να βρεθεί 1 µέρος για να συγκεντρώνονται εκεί. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ: Στην ορεία του Συµβουλίου ροκύ τουν κά οια θέµατα. Για αυτό και ροκύ τουν ερωτήσεις. ΗΜΑΡΧΟΣ: Πολλές φορές οι υ άλληλοι µ ορεί να κάνουν λάθος. Αυτό δε σηµαίνει ως δεν µ ορεί να διορθωθεί. 1. Έγκριση 2 ου Α.Π.Ε., 1 ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., 1 ης Σ.Σ. & αράταση του έργου: «Προσθήκη τριών αιθουσών στο 1 ο ηµοτικό Σχολείο Ορεστιάδας». Εισηγητής: ο Προϊστάµενος Τ.Υ..Ο. Μαυρογενίδης Στέλιος Στην συνέχεια ο Πρόεδρος.Σ. κ. Σκαρλατίδης Αθανάσιος αναφερόµενος στο 1 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης κάλεσε τον εισηγητή του θέµατος τον Προϊστάµενο Τεχνικής Υ ηρεσίας κ. Μαυρογενίδη Στέλιο να αναφερθεί σχετικά. Ο εισηγητής αφού έλαβε το λόγο εί ε τα εξής: «Με την υ αρίθµ. 401/2007 α όφαση.σ. εγκρίθηκε ο 1 ος Α.Π.Ε. του έργου «Προσθήκη τριών αιθουσών στο 1ο ηµοτικό Σχολείο Ν. Ορεστιάδας», του ο οίου η συνολική δα άνη του έργου ανήλθε σε ,07 µε Φ.Π.Α., ήτοι αρουσίασε µείωση της συνολικής δα άνης του έργου κατά 22,93 και ε οµένως δεν α αιτήθηκε συµ ληρωµατική ίστωση. Το ανωτέρω έργο, ήταν αρχικού οσού σύµβασης ,00, χρηµατοδοτείται α ό ΠΕΠ ΑΜΘ και είχε ηµεροµηνία εραίωσης 05/03/2008. Το συµβατικό αντικείµενο ολοκληρώθηκε εµ ρόθεσµα. Ωστόσο, λόγω θεοµηνίας και αύξησης του βάθους θεµελίωσης, συντάχθηκε ο 1 ος ΑΠΕ στον ο οίο έγινε χρήση όλου του οσού των α ροβλέ των. Α οτέλεσµα ήταν, µετά α ό ακριβέστερη ροµέτρηση του έργου να δια ιστωθεί ότι για την ολοκλήρωση του συµβατικού αντικειµένου, τη διαµόρφωση του εριβάλλοντος χώρου, την ρόσβαση στο κτίριο και την καλή λειτουργία του σχολείου, α αιτείται συµ ληρωµατική σύµβαση. Για το λόγο αυτό ροβλέφθηκε στο Τεχνικό Πρόγραµµα 2008 του ήµου οσό ,00 ευρώ. Πριν λήξει ο συµβατικός χρόνος εραίωσης του έργου ξεκίνησε η διαδικασία έγκρισης του 2 ου ΑΠΕ ( αρόντος). Ζητείται η έγκριση του 2 ου ΑΠΕ 1 ου Πρωτόκολλου Κανονισµού Τιµών Μονάδος Νέων Εργασιών - 1 ης Συµ ληρωµατικής Σύµβασης και αράταση για την ολοκλήρωση των εργασιών της Συµ ληρωµατικής αυτής Σύµβασης έως τις Συγκεκριµένα, ο αρών 2 ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) συντάχθηκε κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου για να τακτο οιηθούν ορισµένες οσότητες και εργασίες ου δεν τις ροέβλε ε η µελέτη και δεν συµ εριλήφθηκαν στον 1 ο ΑΠΕ αλλά χρειάζεται να κατασκευαστούν. Για την ολοκλήρωση των εργασιών α αιτείται Συµ ληρωµατική Σύµβαση, τη δα άνη της ο οίας θα καλύψει ο ήµος Ορεστιάδας. Οι συµ ληρωµατικές εργασίες ου ροέκυψαν α ό α ρόβλε τες εριστάσεις είναι α ολύτως αναγκαίες για την άρτια ολοκλήρωση, ασφάλεια και λειτουργία του έργου. Οι ε ί λέον εργασίες δεν µ ορούν να διαχωριστούν α ό το κύριο έργο, δεν α οτελούν ε έκταση του φυσικού αντικειµένου έραν του α αιτούµενου για την άρτια και ασφαλή εραίωση του έργου και συνιστούν διακριτές οσότητες σε σχέση µε τις οσότητες τις υφιστάµενης σύµβασης. Συγκεκριµένα:

9 441 A) Μετά α ό ακριβέστερη ε ιµέτρηση στο έργο αυξήθηκαν τα Άρθρα Α.Τ.3 (µεταφορά ροϊόντων εκσκαφής), Α.Τ.20 (ε ικεράµωση), Α.Τ.21 (στέγη), Α.Τ.23 (εξωτερικοί χρωµατισµοί), Α.Τ.24 (εσωτερικοί χρωµατισµοί), Α.Τ.25 (αντισκωριακές βαφές), Α.Τ.26 (ελαιοχρωµατισµοί ξύλινων ε ιφανειών), Α.Τ.29 (υαλοστάσια), Α.Τ.30 (υαλόθυρες), Α.Τ.31 (θύρες υρασφάλειας), Α.Τ.32 (ξύλινες θύρες), Α.Τ.34 υαλο ίνακες), Α.Τ.39 (ανοιχτές υδρορροές), Α.Τ.40 (κλειστές υδρορροές). Β) Τα Άρθρα ΝΤ1 (αντλητικά συγκροτήµατα), ΝΤ3 (το οθέτηση µεµβράνης κατά την τώση ρανών), ΝΤ6 ( ροστασία ακµών µε γωνιόκρανα), ΝΤ7 (καθαίρεση αλαιού λαστικού σωλήνα α οχέτευσης), ΝΤ8 (Πυρο ροστασία κτιρίου) αφορούν σε εργασίες ου δεν είχαν ροβλεφτεί στη µελέτη αλλά ρέ ει να κατασκευασθούν για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειµένου. Γ) Για την καλή λειτουργία του σχολείου και τη δυνατότητα ρόσβασης των µαθητών στο χώρο του κτιρίου, θεωρείται α αραίτητη η διαµόρφωση του εριβάλλοντος χώρου του νέου κτιρίου και η σύνδεσή του µε το υ άρχον. Η διαµόρφωση δεν ροβλέφθηκε στην αρχική µελέτη και εριλαµβάνει κατασκευή λατύσκαλου στην είσοδο και ράµ ας για ρόσβαση α ό ΑΜΕΑ και τσιµεντόστρωση εριµετρικά του κτιρίου µε το οθέτηση λακών εζοδροµίου για την καλύτερη ροστασία του κτιρίου α ό τις καιρικές συνθήκες (υγρασία, άγος). ΝΤ2 (καθαίρεση στοιχείων σκυροδέµατος κατά την εκσκαφή), ΝΤ4 (εξυγιαντικές στρώσεις µε θραυστό λατοµείου), Α.Τ.5 (σκυρόδεµα), Α.Τ.9 (ο λισµός), Α.Τ.7 (ξυλότυ ος), ΝΤ5 ( ε ίστρωση µε λάκες εζοδροµίου εριµετρικά του κτιρίου). ) ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Η δα άνη για τις αναθεωρήσεις αραµένει ως έχει. Ε) ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ Η ε ί λέον δα άνη θα αντιµετω ισθεί µε Συµ ληρωµατική Σύµβαση. Συνέ εια είναι να αυξηθούν ή να µειωθούν τα σχετικά άρθρα. Συγκεκριµένα: Αυξήθηκαν τα άρθρα: Α.Τ.3, Α.Τ.5, Α.Τ.7, Α.Τ.9, Α.Τ.20, Α.Τ.21, Α.Τ.23, Α.Τ.24, Α.Τ.25, Α.Τ.26, Α.Τ.29, Α.Τ.30, Α.Τ.31, Α.Τ.32, Α.Τ.34, Α.Τ.39, Α.Τ.40. Μειώθηκαν τα άρθρα: - Μηδενίστηκαν τα άρθρα: - Προστέθηκαν τα άρθρα: ΝΤ1, ΝΤ2, ΝΤ3, ΝΤ4, ΝΤ5, ΝΤ6, ΝΤ7, ΝΤ8. Aναλυτικά: ΑΥΞΗΣΕΙΣ 1. Α.Τ.3: Κατά 903,28 ε ί λέον. Αύξηση της µεταφοράς των ροϊόντων εκσκαφής, λόγω αύξησης του βάθους εκσκαφής και τώση των ρανών λόγω αρατεταµένης βροχό τωσης α ό 4.500,00κυβχλµ σε 7.322,75κυβχλµ. 2. Α.Τ.5: Κατά 5.310,00 ε ί λέον. Αύξηση της οσότητας σκυροδέµατος α ό 25κ.µ. σε 113,50κ.µ. µετά α ό ακριβέστερη ροµέτρηση στο έργο, καθώς και για τη διαµόρφωση του αύλειου χώρου. 3. Α.Τ.7: Κατά 4.572,52 ε ί λέον. Αύξηση της οσότητας ξυλοτύ ων α ό 1.150,00τ.µ. σε 1.370,84τ.µ. λόγω αύξησης του βάθους θεµελίωσης, καθώς και για τη διαµόρφωση του αύλειου χώρου.

10 Α.Τ.9: Κατά ,96 ε ί λέον. Αύξηση της οσότητας ο λισµού σκυροδέµατος λόγω αύξησης του βάθους θεµελίωσης και µετά α ό ακριβέστερη ροµέτρηση, καθώς και για τη διαµόρφωση του αύλειου χώρου, α ό kg σε ,95kg 5. Α.Τ.20: Κατά 6.160,32 ε ί λέον. Αύξηση της οσότητας ε ικεράµωσης µετά α ό ακριβέστερη ροµέτρηση, α ό 365τµ. σε 422,04τµ. 6. Α.Τ.21: Κατά 2.167,20 ε ί λέον. Αύξηση της οσότητας της στέγης, µετά α ό ακριβέστερη ροµέτρηση, α ό 338τµ. σε 392,18τµ. 7. Α.Τ.23: Κατά 1.099,62 ε ί λέον. Αύξηση της οσότητας εξωτερικών χρωµατισµών µετά α ό ακριβέστερη ροµέτρηση, δηλ. α ό 145,00τµ σε 267,18 τµ. 8. Α.Τ.24: Κατά 3.009,93 ε ί λέον. Αύξηση της οσότητας εσωτερικών χρωµατισµών µετά α ό ακριβέστερη ροµέτρηση, α ό 505τ.µ σε 655,89τ.µ. 9. Α.Τ.25: Κατά 3,96 ε ί λέον. Αύξηση της οσότητας αντισκωριακών βαφών µετά α ό ακριβέστερη ροµέτρηση, α ό 10τ.µ σε 11,80τ.µ. 10. Α.Τ.26: Κατά 5,28 ε ί λέον. Αύξηση της οσότητας των ελαιοχρωµατισµών ξύλινων ε ιφανειών, µετά α ό ακριβέστερη ροµέτρηση στο έργο, α ό 70,00µ σε 70,88τ.µ. 11. Α.Τ.29: Κατά 2.498,40 ε ί λέον. Αύξηση της οσότητας των υαλοστασίων, µετά α ό ακριβέστερη ροµέτρηση στο έργο, α ό 11,50µ σε 25,38τ.µ. 12. Α.Τ.30: Κατά 1.184,30 ε ί λέον. Αύξηση της οσότητας των υαλόθυρων, µετά α ό ακριβέστερη ροµέτρηση στο έργο, α ό 17,00µ σε 26,11τ.µ. 13. Α.Τ.31: Κατά 198,00 ε ί λέον. Αύξηση της οσότητας των θυρών υρασφάλειας, µετά α ό ακριβέστερη ροµέτρηση στο έργο, α ό 5,00µ σε 5,90τ.µ. 14. Α.Τ.32: Κατά 118,40 ε ί λέον. Αύξηση της οσότητας των ξύλινων θυρών, µετά α ό ακριβέστερη ροµέτρηση στο έργο, α ό 8,00µ σε 8,80τ.µ. 15. Α.Τ.34: Κατά 249,66 ε ί λέον. Αύξηση της οσότητας των υαλο ινάκων, µετά α ό ακριβέστερη ροµέτρηση στο έργο, α ό 75,00µ σε 81,57τ.µ. 16. Α.Τ.39: Κατά 5.016,99 ε ί λέον. Αύξηση της οσότητας των ανοιχτών υδρορροών, µετά α ό ακριβέστερη ροµέτρηση στο έργο, α ό 85,00µ σε 318,24µ. 17. Α.Τ.40: Κατά 103,60 ε ί λέον. Αύξηση της οσότητας των κλειστών υδρορροών, µετά α ό ακριβέστερη ροµέτρηση στο έργο, α ό 88,00µ σε 96,00µ. 18. ΝΤ1: Κατά 150,00 ε ί λέον. Λειτουργία αντλητικών συγκροτηµάτων κατά τη διάρκεια της ληµµύρας. 19. ΝΤ2: Κατά 4.130,70 ε ί λέον. Καθαίρεση στοιχείων σκυροδέµατος κατά την εκσκαφή καθώς και του τοίχου ερίφραξης για είσοδο στο εργοτάξιο. 20. ΝΤ3: Κατά 388,08 ε ί λέον. Το οθέτησης µεµβράνης για την τώση ρανών κατά την ληµµύρα 21. ΝΤ4: Κατά 1.009,76 ε ί λέον. Εξυγιαντικές στρώσεις µε θραυστό λατοµείου κάτω α ό την λάκα ισογείου και στην εριµετρική τσιµεντόστρωση 22. ΝΤ5: Κατά 2.632,00 ε ί λέον. Ε ιστρώσεις µε λάκες τσιµέντου εριµετρικά του νέου κτιρίου 23. ΝΤ6: Κατά 175,50 ε ί λέον. Προστασία ακµών µε γωνιόκρανα 24. ΝΤ7: Κατά 675,00 ε ί λέον. Καθαίρεση υ άρχοντος λαστικού σωλήνα α οχέτευσης κατά την εκσκαφή 25. ΝΤ8: Κατά 2.500,00 ε ί λέον. Πυρο ροστασία κτιρίου, ό ως ροβλέ εται α ό την οικοδοµική άδεια ΜΕΙΩΣΕΙΣ

11 443 - Οι αρα άνω αλλαγές έγιναν σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.1418/84, Ν.2229/94, Π 609/85 και ειδικότερα του άρθρου 43 του Π 609/85 ό ως τρο ο οιήθηκε µε το Π 286/94, και µε κριτήριο την καλύτερη λειτουργικότητά του. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Με τον ροτεινόµενο για έγκριση 2 ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών 1 η Συµ ληρωµατική Σύµβαση ολοκληρώνεται το φυσικό αντικείµενο του έργου. εν τρο ο οιούνται τα σχέδια και η µορφή του έργου Υλο οιούνται οι ροβλε όµενες εργασίες α ό τους εγκεκριµένους εριβαλλοντικούς όρους. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οι µεταβολές στο οικονοµικό αντικείµενο του έργου, χωρίς την έκ τωση, και χωρίς το εργολαβικό όφελος του αναδόχου, έχουν τα εξής: 1. Η δα άνη της οµάδας 1 (ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ) βάσει αρχικού ροϋ ολογισµού ανερχόταν σε 8.415,00, µε τον 1 ο ΑΠΕ ανερχόταν σε ,71 ενώ µε τον ροτεινόµενο 2 ο ΑΠΕ ανέρχεται σε ,53, ήτοι αρουσιάζει αύξηση κατά , Η δα άνη της οµάδας 2 (ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΑ) βάσει αρχικού ροϋ ολογισµού ανερχόταν σε ,00, µε τον 1 ο ΑΠΕ ανερχόταν σε ,05 ενώ µε τον ροτεινόµενο 2 ο ΑΠΕ ανέρχεται σε ,29, ήτοι αρουσιάζει αύξηση κατά , Η δα άνη της οµάδας 3 (ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ) βάσει αρχικού ροϋ ολογισµού ανερχόταν σε ,00, µε τον 1 ο ΑΠΕ ανερχόταν σε ,82 ενώ µε τον ροτεινόµενο 2 ο ΑΠΕ ανέρχεται σε ,82, ήτοι αρουσιάζει αύξηση κατά 8.810, Η δα άνη της οµάδας 4 (ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ) βάσει αρχικού ροϋ ολογισµού ανερχόταν σε ,00, µε τον 1 ο ΑΠΕ ανερχόταν σε ,12 ενώ µε τον ροτεινόµενο 2 ο ΑΠΕ ανέρχεται σε ,32, ήτοι αρουσιάζει αύξηση κατά 4.349, Η δα άνη της οµάδας 5 (ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ) βάσει αρχικού ροϋ ολογισµού ανερχόταν σε ,00, µε τον 1 ο ΑΠΕ ανερχόταν σε ,00 ενώ µε τον ροτεινόµενο 2 ο ΑΠΕ ανέρχεται σε ,52, ήτοι αρουσιάζει µείωση κατά 8.327, Η δα άνη της οµάδας 6 (ΛΟΙΠΑ - ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ) βάσει αρχικού ροϋ ολογισµού ανερχόταν σε ,50, µε τον 1 ο ΑΠΕ ανερχόταν σε ,50, ενώ µε τον ροτεινόµενο 2 ο ΑΠΕ ανέρχεται σε ,19, ήτοι αρουσιάζει αύξηση κατά 6.415, Η δα άνη της οµάδας 7 ( ΙΚΤΥΑ (Υ ΡΑΥΛΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ) βάσει αρχικού ροϋ ολογισµού ανερχόταν σε ,95, µε τον 1 ο ΑΠΕ ανερχόταν σε ,95 ενώ µε τον ροτεινόµενο 2 ο ΑΠΕ ανέρχεται σε ,54, ήτοι αρουσιάζει αύξηση κατά 8.295,59. Ο αρών ροτεινόµενος 2 ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών κλείνει στο οσό των ,78.

12 444 Εξ αυτών οσό 8.075,53 για αναθεωρήσεις και οσό ,46 για Φ.Π.Α. και είναι: Ε ί λέον µε το οσό του συµφωνητικού κατά ,71 και ε οµένως α αιτείται συµ ληρωµατική ίστωση. Ε ειδή οι Συµ ληρωµατικές Συµβάσεις δεν συγχρηµατοδοτούνται α ό το Ε ιχειρησιακό Πρόγραµµα ΑΜΘ, η δα άνη της 1 ης Συµ ληρωµατικής Σύµβασης θα καλυφθεί α ό όρους του ήµου Ορεστιάδας. Ε ισυνά τεται Σχέδιο της Συµ ληρωµατικής Σύµβασης. Κατό ιν αυτών ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ την έγκριση του 2 ου ΑΠΕ, 1 ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε 1 η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ του έργου του θέµατος για τους λόγους ου αναφέρονται στην Αιτιολογική Έκθεση, του ο οίου το τελικό οσό ανέρχεται σε ,78 µε ΦΠΑ. Εξ αυτών οσό για αναθεώρηση: 8.075,53 Ποσό για ΦΠΑ: ,46. Και είναι: Ε ί λέον, κατά ,71, και α αιτείται Συµ ληρωµατική Σύµβαση της ο οίας τη δα άνη θα καλύψει ο ήµος Ορεστιάδας. Παράλληλα εισηγούµαι αράταση εργασιών έως τις λόγω της συµ ληρωµατικής σύµβασης. Κατό ιν αυτών καλούµαστε να εγκρίνουµε τα ανωτέρω. Το έργο χρηµατοδοτείται α ό το ΠΕΠ ΑΜΘ και βαραίνει τον Κ.Α του ροϋ ολογισµού έτους 2008». Ακολούθησε διαλογική συζήτηση: ΤΖΟΤΖΟΛΑΣ: Μιλάµε για ένα έργο ου έχει ιδιαίτερη αξία για τους µαθητές. Αλλά αξία έχουν και τα έγγραφα ου θα λάβουµε υ όψη για να εγκρίνουµε τη Συµ ληρωµατική Σύµβαση. Η υ ηρεσία ρέ ει µε θρησκευτική ευλάβεια να ροσ αθεί να αναφέρεται λε τοµερώς στις οσότητες, καθώς ρόκειται για χρήµατα δηµότη. Μιλάτε για σκυρόδεµα καθαριότητας 20cm ενώ η µελέτη λέει για 10cm. ηλαδή 36κβx60 είναι κόστος αδικαιολόγητο. Η βάση του κτιρίου α οτελείται α ό 5 κάθετα και 4 οριζόντια δοκάρια. Εκεί ου συναντιούνται τα δοκάρια το υ ολογίζετε 2 φορές. Οι όρτες όταν κοστολογούνται και χρεώνονται ενώ οι ραγµατικές διαστάσεις είναι 0,80 Χ 2,09, τις δίνετε 1,15Χ2,30. Ποτέ δεν µ ορούσα να φανταστώ ότι υ άρχουν κεραµίδια ου έχουν 108 m 2. Ρώτησα και µου εί αν ότι µ ήκαν κεραµίδια µε 18,5. Στις όρτες εισόδου 1,50Χ1.95, δια ιστώνω 13m 2 αρα άνω. Μιλάµε για διαφορά Θεωρώ ότι η ΤΥ Ο και τη στιγµή ου εµ λέκονται 4 άτοµα, θα έ ρε ε µε σοβαρότητα να διαχειρίζεται τα χρήµατα των δηµοτών. Εντυ ωσιάστηκα α ό το κόστος των κεραµιδιών και ρέ ει η ΤΥ Ο να µας ροστατεύει όλους. Προτείνω για κάθε ΑΠΕ να γίνει Ε ιτρο ή α ό δηµοτικούς συµβούλους της µειοψηφία και της λειοψηφίας και µε µηχανικό ου θα ελέγχει τα θέµατα ριν έρθουν τα θέµατα στο.σ. Ντρο ή. Μη µας υ οτιµάτε όταν µας φέρνετε τέτοια θέµατα. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ: Το έργο ήταν έτοιµο α ό τον 12/07. 9 µήνες υ άρχει κωλυσιεργία και έρχεται ο ΑΠΕ. Είχε έκ τωση 35%. Α εµ ολήσαµε καθώς δεν τα χρειαζόµαστε. Τώρα βάζουµε α ό την τσέ η µας. Αν αυτό δεν είναι ανικανότητα, τότε τι είναι; Σαφώς είναι ένα θέµα ολιτικό και ασχοληθήκαµε. Και τα αιδιά δε θα µ ουν άλι µέσα. Θα το ψηφίσω γιατί τα αιδιά ρέ ει να µ ουν στις τάξεις τους. Εν ονόµατι των αναγκών των αιδιών. Προέχει το συµφέρον των αιδιών α ό το εργολαβικό όφελος.

13 445 ΚΥΡΓΙΑΝΝΗΣ: Περιµένω α αντήσεις α ό τον ήµαρχο και όχι α ό υ ηρεσιακό αράγοντα στα ερωτήµατα του κ. Τζότζολα. Αν δοθούν α αντήσεις θα σκεφτώ αν θα ψηφίσω. ΜΑΥΡΟΓΕΝΙ ΗΣ: εν υ άρχει τί οτα ε ιλήψιµο καθώς η διάσταση της όρτας σε µέτρα είναι στο άνοιγµα των τούβλων. Ε ίσης ό ως ροκύ τει α ό την αναλυτική ε ιµέτρηση οι όρτες είναι 10 στον αριθµό και ολλα λασιάζεται το εµβαδόν κάθε µιας ε ί 10. Ε ίσης όσον αφορά τα δοκάρια της θεµελίωσης δεν αφαιρείται τµήµα 1,40Χ1,40Χ0,40 γιατί ρόκειται για εδιλοδοκούς οι ο οίοι µόνο στη βάση τους έχουν διάσταση 1,40. Θα ήθελα να αναφέρω ότι αυτό είναι ευθύνη της ε ίβλεψης και κανενός άλλου. Θα µ ορούσατε έχοντας όλα τα στοιχεία να α ευθυνθείτε στην ΤΥ Ο. εν είναι ζήτηµα ου συζητιέται στο.σ.. ΧΑΜΑΛΙ ΗΣ: Και λάθος να γίνει θα εντο ιστεί στο λογαριασµό και όχι στον ΑΠΕ. Θα ήταν ιο εύκολο να γίνουν αρατηρήσεις όταν έχουµε σχέδια. Οι υδρορροές αν είναι γαλβανισµένες, να εγκιβωτισθούν. ΜΑΥΡΟΓΕΝΙ ΗΣ: Εντάξει. Το λαµβάνουµε υ όψη. ΚΑΝΤΖΙΑΡΗΣ: Τα κεραµίδια τα κολυµβητά µ ορούν να το οθετηθούν ε ί ξύλινης στέγης; Γιατί να ληρώνουµε τόσα χρήµατα; ΜΑΥΡΟΓΕΝΙ ΗΣ: εν τα ληρώνουµε. Γνωρίζεται το 10-20% ότι είναι χρήση της Περιφέρειας ε ί έλλατον. εν µ ορούµε να κάνουµε χρήση. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Σε ένα έργο ε ιτρέ εται ε ι λέον έκ τωση 10% του συνολικού ροϋ ολογισµού. ΗΜΑΡΧΟΣ: Το έργο αφορά σχολείο, µαθητές και εκ αιδευτικούς. Θα δώσω συγχαρητήρια σε αυτούς ου σας έκαναν φροντιστήρια κ. Τζότζολα. Πρόκειται για ΑΠΕ. Ξέρετε ότι η µελέτη έγινε ε ί ηµερών σας βεβιασµένα και ροεκλογικά. Η ΤΥ Ο κάνει ολύ καλά τη δουλειά της και αν κάνει λάθη είναι ε ιτρε τά, στο βαθµό ου µ ορεί να είναι. ε θα µ ω στη λογική του κεραµιδιού, αλλά θα µ ω στη λογική ότι ρόκειται για ΑΠΕ. Η ΤΥ Ο κάνει ολύ καλά τη δουλειά της. ΤΖΟΤΖΟΛΑΣ: Ό οιος δεν αντέχει την κριτική, ας εργαστεί στον ιδιωτικό τοµέα. Τι θα ει ροεκλογικά ή µετεκλογικά; Πήρατε µια µελέτη άριστη και έχετε 500 κακοτεχνίες. εν θα είχα αντίρρηση αν ήταν χρήµατα του ρογράµµατος, αλλά είναι των δηµοτών. ΚΑΝΤΖΙΑΡΗΣ: εν έκανα ερώτηση µοµφή ρος την ΤΥ Ο. Λόγω µεγάλου φόρτου εργασίας αδυνατούν να αντα οκριθούν οι µηχανικοί. Για αυτό και ρότεινα τη στελέχωσή της. Κατό ιν ο Πρόεδρος κάλεσε το.σ. να α οφασίσει σχετικά. Τo ηµoτικό Συµβoύλιo, αφoύ έλαβε υ όψη τoυ τηv εισήγηση, την υ αρίθµ. 147/ γνωµοδότηση Νοµαρχιακού Συµβουλίου ηµοσίων Έργων, τη διαλογική συζήτηση ου ακολούθησε και τα σχετικά στoιχεία τoυ φακέλoυ τoυ έργoυ, µε ψήφους 14 έναντι 3, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 1. Εγκρίvει τov 2 ο ΑΠΕ. 1. Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε 1 η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ του έργου του θέµατος για τους λόγους ου αναφέρονται στην Αιτιολογική Έκθεση, του ο οίου το τελικό οσό ανέρχεται σε ,78 µε ΦΠΑ. Εξ αυτών οσό για αναθεώρηση: 8.075,53 Ποσό για ΦΠΑ: ,46. Και είναι: Ε ί λέον, κατά ,71, και α αιτείται Συµ ληρωµατική Σύµβαση της ο οίας τη δα άνη θα καλύψει ο ήµος Ορεστιάδας.

14 Εγκρίνει την αράταση εργασιών έως τις λόγω της συµ ληρωµατικής σύµβασης. Μειοψήφησαν οι ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Τζότζολας, Πα αβασιλείου και Μητσολίδης για τους λόγους ου αναφέρονται στη διαλογική συζήτηση. Κατά την ώρα ψήφισης του θέµατος α ουσίαζαν α ό την αίθουσα συνεδρίασης οι ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Στεφανάτος, Λύτρας και Κυργιάννης. Η α όφαση αυτή ήρε α/α 191/ Έγκριση 2 ου Α.Π.Τ.. (Τακτο οιητικού) του έργου: «Ανά λαση εζοδρόµων στην όλη της Ορεστιάδας». Εισηγητής: ο Προϊστάµενος Τ.Υ..Ο. Μαυρογενίδης Στέλιος Ο Πρόεδρος του ηµοτικού Συµβουλίου κ. Σκαρλατίδης Αθανάσιος αναφερόµενος στο 2 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης κάλεσε τον εισηγητή του θέµατος τον Προϊστάµενο Τεχνικής Υ ηρεσίας κ. Μαυρογενίδη Στέλιο να αναφερθεί σχετικά. Ο εισηγητής αφού ήρε το λόγο εί ε τα αρακάτω: «Η υ αρίθµ. 97/06 µελέτη του έργου «Ανά λαση εζοδρόµων στην όλη της Ορεστιάδας» συντάχθηκε α ό την Αρχιτεκτονική Οµάδα ου ροέκυψε α ό τον Αρχιτεκτονικό ιαγωνισµό και εγκρίθηκε- θεωρήθηκε α ό την Τεχνική Υ ηρεσία του ήµου µας µε ροϋ ολογισµό ,22 µε Φ.Π.Α. και εγκρίθηκε µε την υ αρίθµ. 123/06 α όφαση.σ.. Η ρώτη δηµο ρασία, η ο οία κρίθηκε άγονη, εγκρίθηκε µε την υ αρίθµ. 168/2006 α όφαση.σ. και το α οτέλεσµα της ε αναδηµο ράτησης εγκρίθηκε µε την υ αρίθµ. 204/2006 α όφαση.σ.. Στη δηµο ρασία ου έγινε την 7 ην /08/2006 µειοδότρια αναδείχτηκε η εταιρεία «ΑΚΜΩΝ Α.Τ.Ε.» µε έκ τωση 17,00 %. Το συµφωνητικό για την κατασκευή του έργου υ ογράφηκε για οσό ,27 µε Φ.Π.Α. την 5 η /11/2006. Η ηµεροµηνία εραίωσης του έργου ήταν η 5/11/2007, σύµφωνα µε την υ αρίθµ. 255/2007 α όφαση.σ.. Ο 1 ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασίων και το 1 ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. εγκρίθηκε µε την υ αρίθµ. 190/2007 α όφαση.σ. για το οσό των ,27 µε Φ.Π.Α. και α ορρόφηση α ροβλέ των κατά ,52 ή 84%. Ο 2 ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασίων (ΑΠΕ) εγκρίθηκε µε την υ αρίθµ. 334/2007 α όφαση.σ. του ο οίου η συνολική δα άνη ανέρχεται σε ,27 εκ των ο οίων τα ,75 είναι για ΦΠΑ. Ε ίσης, µε την υ αρίθµ. 368/2007 α όφαση.σ. εγκρίθηκε ο 1 ος Α.Π.Τ.., η 1 η Συµ ληρωµατική Σύµβαση και η αράταση εραίωσης του συγκεκριµένου έργου λόγω της σύνταξης της συµ ληρωµατικής σύµβασης κατά ένα µήνα α ό την ηµέρα υ ογραφής της. Ο αρών 2 ος Α.Π.Τ.. (Τακτο οιητικός) συντάχθηκε ύστερα α ό την τελική ε ιµέτρηση των εργασιών και ροκειµένου να συµ εριληφθεί η δα άνη των οριστικών αναθεωρήσεων. Η συνολική δα άνη για τις εργασίες (µε Ε.Ο.) ανέρχεται σε ,10 µειωµένη κατά ,23 σε σχέση µε του εγκεκριµένου 1 ου Α.Π.Τ... Η δα άνη των α ρόβλε των ανέρχεται στο οσό των 0,00. Οι αναθεωρήσεις ανέρχονται στο οσό των ,44, ήτοι αύξηση κατά ,11. Η δα άνη του Φ.Π.Α. ανέρχεται στο οσό των ,46. Α ό τα αρα άνω φαίνεται ότι

15 447 για την α ο ληρωµή του έργου α αιτείται το οσό των ,00, δηλαδή συµ ληρωµατική ίστωση σε σχέση µε την εγκεκριµένη δα άνη του 1 ου Α.Π.Τ.., ,73. Κατό ιν αυτών, εισηγούµαστε την έγκριση του 2 ου Α.Π.Τ.. (Τακτο οιητικού) του έργου του θέµατος, για τους λόγους ου αναφέρονται στην συνηµµένη αιτιολογική έκθεση ου όλοι έχετε στα χέρια σας, του ο οίου το συµβατικό αντικείµενο είναι ,10, µειωµένο κατά 2.744,23 σε σχέση µε το συµβατικό αντικείµενο του 1 ου Α.Π.Τ... Η δα άνη των αναθεωρήσεων ανέρχεται στο οσό των ,44 και ο Φ.Π.Α. στο οσό των ,46. Η τελική δα άνη του έργου κλείνει στο οσό των ,00, ήτοι α αιτείται συµ ληρωµατική ίστωση σε σχέση µε την εγκεκριµένη δα άνη του 1 ου Α.Π.Τ.., ,73 ου οφείλεται στη δα άνη των αναθεωρήσεων». Κατό ιν αυτών ο Πρόεδρος του ηµοτικού Συµβουλίου κάλεσε το.σ. να α οφασίσει σχετικά. Το ηµοτικό Συµβούλιο µετά α ό διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υ όψη του την εισήγηση, την σχετική εισήγηση της Τ.Υ..Ο. και τις σχετικές ροαναφερθείσες νοµοθετικές διατάξεις, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Εγκρίνει τον 2 ο Α.Π.Τ.. (Τακτο οιητικό) του έργου «Ανά λαση εζοδρόµων στην όλη της Ορεστιάδας», του ο οίου το συµβατικό αντικείµενο είναι ,10, µειωµένο κατά 2.744,23 σε σχέση µε το συµβατικό αντικείµενο του 1 ου Α.Π.Τ... Η δα άνη των αναθεωρήσεων ανέρχεται στο οσό των ,44 και ο Φ.Π.Α. στο οσό των ,46. Η τελική δα άνη του έργου κλείνει στο οσό των ,00, ήτοι α αιτείται συµ ληρωµατική ίστωση σε σχέση µε την εγκεκριµένη δα άνη του 1 ου Α.Π.Τ.., ,73 ου οφείλεται στη δα άνη των αναθεωρήσεων. 2.Εξουσιοδοτεί τον κ. ήµαρχο για κάθε ερεταίρω ενέργεια. Κατά την ώρα της ψηφοφορίας α ουσίαζαν α ό την αίθουσα συνεδρίασης οι ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Τζότζολας, Κυργιάννης και Στεφανάτος. Η α όφαση αυτή ήρε α/α 192/ Έγκριση του 2 ου Α.Π.Ε. (Τακτο οιητικού) του έργου: «Ε ισκευή κλειστής αίθουσας γυµναστικής & ε ισκευή σκέ αστρου στο ηµοτικό Στάδιο Ορεστιάδας». Εισηγητής: ο Προϊστάµενος Τ.Υ..Ο. Μαυρογενίδης Στέλιος Ο Πρόεδρoς τoυ ηµoτικoύ Συµβoυλίoυ κ. Σκαρλατίδης Αθανάσιος, αvαφερόµεvoς στο 3 ο θέµα ηµερήσιας διάταξης κάλεσε τον εισηγητή του θέµατος, τoν εισηγητή του θέµατος τον Προϊστάµενο Τεχνικής Υ ηρεσίας κ. Μαυρογενίδη Στέλιο να αναφερθεί σχετικά. Αφoύ έλαβε τo λόγo o εισηγητής, εί ε τα αρακάτω: «Η υ αρίθµ. 109/06 µελέτη του έργου «Ε ισκευή κλειστής αίθουσας γυµναστικής & ε ισκευή σκέ αστρου στο ηµοτικό Στάδιο Ορεστιάδας» συντάχθηκε α ό την

16 448 Τεχνική Υ ηρεσία του ήµου Ορεστιάδας και εγκρίθηκε µε την υ αρίθµ. 275/06 α όφαση.σ.. Με την ίδια α όφαση εγκρίθηκαν και οι όροι δηµο ράτησης, ενώ η δηµο ρασία εγκρίθηκε µε την υ αρίθµ. 127/2007 α όφαση.σ.. Στη δηµο ρασία ου έγινε την 20 ην /03/2007 µειοδότης αναδείχτηκε ο ΠΑΠΑΜΑΥΡΟΥ ΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ µε έκ τωση 6%. Το συµφωνητικό για την κατασκευή του έργου υ ογράφηκε για οσό ,00 µε Φ.Π.Α. την 6 η /06/2007. Η ηµεροµηνία εραίωσης του έργου ήταν η Ο 1 ος ΑΠΕ. του έργου εγκρίθηκε µε την υ αριθ. 251/2007 α όφαση του ηµοτικού Συµβουλίου, του ο οίου η συνολική δα άνη ανέρχεται σε ,99 µε Φ.Π.Α., δηλαδή µειωµένο κατά 0,01 α ό τον αρχικό ροϋ ολογισµό. Ο αρών 2 ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (ΑΠΕ) είναι τακτο οιητικός και συντάσσεται για να γίνει α ορρόφηση των αναθεωρήσεων κατά 732,43 χωρίς ΦΠΑ: ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ εν υ άρχουν νέα άρθρα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ Σύµφωνα µε τον αρόντα ΑΠΕ και σε σχέση µε την αρχική σύµβαση η δα άνη για τις εργασίες ανέρχεται στα ,09 (χωρίς α ρόβλε τα, αναθεώρηση και ΦΠΑ). Το έργο κλείνει µε µείωση του αρχικού ροϋ ολογισµού κατά 865,28. Με τον 1 ο ΑΠΕ έγινε α ορρόφηση α ροβλέ των και οσοστού «ε ί έλαττον» ως εξής : ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ : 7.853,14 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙ ΕΛΑΤΟΝ : 4.412,40 ΥΠΟΛΟΙΠΟ : 3.440,74 Το υ όλοι ο οσό των 3.440,74 α ορροφήθηκε α ό τα α ρόβλε τα. Ποσό αχρησιµο οίητων α ροβλέ των 563,71. ΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ Η συνολική δα άνη του έργου ανέρχεται σε ,71 µε Φ.Π.Α. δηλαδή µειωµένη κατά 865,28 α ό τον αρχικό ροϋ ολογισµό. Το έργο χρηµατοδοτείται α ό τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού και βαραίνει τον Κ.Α του ροϋ ολογισµού έτους 2008». Κατό ιν ο Πρόεδρος κάλεσε το.σ. να α οφασίσει σχετικά. Τo ηµoτικό Συµβoύλιo, αφoύ έλαβε υ όψη τoυ τηv εισήγηση, τη διαλογική συζήτηση ου ακολούθησε και τα σχετικά στoιχεία τoυ φακέλoυ τoυ έργoυ, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίvει τov 2o Α.Π.Ε. (Τακτο οιητικό) τoυ έργoυ: «Ε ισκευή κλειστής αίθουσας γυµναστικής & ε ισκευή σκέ αστρου στο ηµοτικό Στάδιο Ορεστιάδας», του ο οίου η συνολική δα άνη ανέρχεται σε ,71 µε Φ.Π.Α. δηλαδή µειωµένη κατά 865,28 α ό τον αρχικό ροϋ ολογισµό. Κατά την ώρα της ψηφοφορίας α ουσίαζαν α ό την αίθουσα συνεδρίασης οι ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Τζότζολας, Κυργιάννης και Στεφανάτος.

17 449 Η α όφαση αυτή ήρε α/α 193/ Έγκριση 2 ου Α.Π.Ε. (Τακτο οιητικού) του έργου: «Έργα αστικής οδο οιίας στην όλη της Ορεστιάδας». Εισηγητής: ο Προϊστάµενος Τ.Υ..Ο. Μαυρογενίδης Στέλιος Ο Πρόεδρoς τoυ ηµoτικoύ Συµβoυλίoυ κ. Σκαρλατίδης Αθανάσιος, αvαφερόµεvoς στο 4 ο θέµα ηµερήσιας διάταξης κάλεσε τον εισηγητή του θέµατος, τoν εισηγητή του θέµατος τον Προϊστάµενο Τεχνικής Υ ηρεσίας κ. Μαυρογενίδη Στέλιο να αναφερθεί σχετικά. Αφoύ έλαβε τo λόγo o εισηγητής, εί ε τα αρακάτω: «Η υ αρίθµ. 60/07 µελέτη του έργου «Έργα αστικής οδο οιίας στην όλη της Ορεστιάδας» συντάχθηκε α ό την Τεχνική Υ ηρεσία του ήµου Ορεστιάδας και εγκρίθηκε µε την υ αρίθµ. 197/07 α όφαση.σ.. Με την ίδια α όφαση εγκρίθηκαν και οι όροι δηµο ράτησης, ενώ η δηµο ρασία εγκρίθηκε µε την υ αρίθµ. 246/2007 α όφαση.σ.. Στη δηµο ρασία ου έγινε την 21 ην /08/2007 µειοδότης αναδείχτηκε η εταιρεία ΑΡ ΑΣ- ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ µε έκ τωση 3,05%. Το συµφωνητικό για την κατασκευή του έργου υ ογράφηκε για οσό ,55 µε Φ.Π.Α. την 19 η /11/2007. Η ηµεροµηνία εραίωσης του έργου ήταν η , σύµφωνα µε την υ αρίθµ. 137/2008. Ο 1 ος ΑΠΕ. του έργου εγκρίθηκε µε την υ αριθ. 81/2008 α όφαση του ηµοτικού Συµβουλίου, του ο οίου η συνολική δα άνη ανέρχεται σε ,55 µε Φ.Π.Α., δηλαδή κλείνει στο οσό της σύµβασης µε υ όλοι ο α ροβλέ των 0,19 και δεν α αιτείται συµ ληρωµατική σύµβαση. Ο αρών 2 ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (ΑΠΕ) είναι τακτο οιητικός και συντάσσεται ροκειµένου να εγκριθούν αυξοµειώσεις οσοτήτων εργασιών ου ροέκυψαν µετά α ό τις τελικές αναλυτικές ε ιµετρήσεις και διαφέρουν α ό τις ροβλε όµενες της αρχικής µελέτης. Το φυσικό αντικείµενο του έργου έχει ολοκληρωθεί και µε τον αρόντα ΑΠΕ ολοκληρώνεται και το οικονοµικό αντικείµενο του έργου. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Η δα άνη για τις αναθεωρήσεις αυξάνεται στο οσό των 4.200,00. ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ Η δα άνη των α ροβλέ των µειώνεται στο οσό των 0,00. Συνέ εια είναι να αυξηθούν ή να µειωθούν τα σχετικά άρθρα. Συγκεκριµένα: ΑΥΞΗΣΕΙΣ Αυξήθηκαν τα άρθρα: Α.Τ. 1, Α.Τ. 7, Α.Τ. 10, Α.Τ. 11, ΝΤ/1. ΜΕΙΩΣΕΙΣ Μειώθηκαν τα άρθρα: Α.Τ. 6, Α.Τ. 8, Α.Τ. 9, Α.Τ. 12.

18 450 ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ Τα υ όλοι α άρθρα αραµένουν ως έχουν Οι αρα άνω αλλαγές έγιναν σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.1418/84, Ν.2229/94, Π 609/85 και ειδικότερα του άρθρου 43 του Π 609/85 ό ως τρο ο οιήθηκε µε το Π 286/94, και µε κριτήριο την καλύτερη λειτουργικότητά του. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Με τον ροτεινόµενο για έγκριση 2 ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών ολοκληρώνεται το φυσικό αντικείµενο του έργου. εν τρο ο οιούνται τα σχέδια και η µορφή του έργου Υλο οιούνται οι ροβλε όµενες εργασίες α ό τους εγκεκριµένους εριβαλλοντικούς όρους. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οι µεταβολές στο οικονοµικό αντικείµενο του έργου σε σχέση µε την αρχική σύµβαση, µε την έκ τωση χωρίς το εργολαβικό όφελος του αναδόχου, έχουν τα εξής: 1. Η δα άνη της οµάδας 1 (ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ) ανερχόταν σε 5.666,37 έναντι 5.989,12 της αρχικής σύµβασης, ήτοι αρουσιάζει αύξηση κατά 322,75 λόγω τελικών ε ιµετρήσεων. 2. Η δα άνη της οµάδας 2 (Ο ΟΣΤΡΩΣΙΑ) ανερχόταν σε 4.020,40 έναντι 3.436,54 της αρχικής σύµβασης, ήτοι αρουσιάζει αύξηση κατά 79,86 λόγω τελικών ε ιµετρήσεων. 3. Η δα άνη της οµάδας 3 (ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ) ανερχόταν σε ,17 έναντι ,19 της αρχικής σύµβασης ήτοι αρουσιάζει αύξηση κατά 9.003,01 λόγω α) της δηµιουργίας νέας τιµής (ΝΤ/1), οι ο οία κρίθηκε α αραίτητη κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου και β) λόγω τελικών ε ιµετρήσεων. Σύµφωνα µε τα αρα άνω η δα άνη για τις εργασίες µε ΕΟ 18% ανέρχεται ,46, Γίνεται χρήση των ε ί έλατον ως εξής : ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ : ,71 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙ ΕΛΑΤΟΝ : ,41 Υ όλοι ο ε ί λέον -4,70 Η δα άνη των α ροβλέ των µειώνεται στο οσό των 0,00 Οι αναθεωρήσεις αυξάνονται στο οσό των 4.200,00, Η δα άνη για το ΦΠΑ ανέρχεται στο οσό των ,13. Η συνολική δα άνη του έργου ανέρχεται σε ,59 µε Φ.Π.Α., δηλαδή κλείνει µε αύξηση της εγκεκριµένης δα άνης κατά 2.197,04 ή οσοστό 2,27% λόγω αύξηση της δα άνης αναθεώρησης και δεν α αιτείται συµ ληρωµατική σύµβαση. Το έργο χρηµατοδοτείται α ό ΣΑΤΑ και θα βαρύνει τον Κ.Α του ροϋ ολογισµού έτους 2008». Κατό ιν ο Πρόεδρος κάλεσε το.σ. να α οφασίσει σχετικά.

19 451 Τo ηµoτικό Συµβoύλιo, αφoύ έλαβε υ όψη τoυ τηv εισήγηση, τη διαλογική συζήτηση ου ακολούθησε και τα σχετικά στoιχεία τoυ φακέλoυ τoυ έργoυ, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίvει τov 2o Α.Π.Ε. (Τακτο οιητικό) τoυ έργoυ: «Έργα αστικής οδο οιίας στην όλη της Ορεστιάδας», του ο οίου η συνολική δα άνη ανέρχεται σε ,59 µε Φ.Π.Α., δηλαδή κλείνει µε αύξηση της εγκεκριµένης δα άνης κατά 2.197,04 ή οσοστό 2,27% λόγω αύξηση της δα άνης αναθεώρησης και δεν α αιτείται συµ ληρωµατική σύµβαση. Κατά την ώρα της ψηφοφορίας α ουσίαζαν α ό την αίθουσα συνεδρίασης οι ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Τζότζολας, Κυργιάννης και Στεφανάτος. Η α όφαση αυτή ήρε α/α 194/ Έγκριση 2 ου Α.Π.Ε. (Τακτο οιητικού) του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις στους οικισµούς Σάκκου και Πύργου». Εισηγητής: ο Προϊστάµενος Τ.Υ..Ο. Μαυρογενίδης Στέλιος Ο Πρόεδρoς τoυ ηµoτικoύ Συµβoυλίoυ κ. Σκαρλατίδης Αθανάσιος, αvαφερόµεvoς στο 5 ο θέµα ηµερήσιας διάταξης κάλεσε τον εισηγητή του θέµατος, τoν εισηγητή του θέµατος τον Προϊστάµενο Τεχνικής Υ ηρεσίας κ. Μαυρογενίδη Στέλιο να αναφερθεί σχετικά. Αφoύ έλαβε τo λόγo o εισηγητής, εί ε τα αρακάτω: «Η υ αρίθµ. 36/07 µελέτη του έργου «Ασφαλτοστρώσεις στους οικισµούς Σάκκου και Πύργου» συντάχθηκε α ό την Τεχνική Υ ηρεσία του ήµου Ορεστιάδας και εγκρίθηκε µε την υ αρίθµ. 107/07 α όφαση.σ.. Με την ίδια α όφαση εγκρίθηκαν και οι όροι δηµο ράτησης, ενώ η δηµο ρασία εγκρίθηκε µε την υ αρίθµ. 186/2007 α όφαση.σ.. Στη δηµο ρασία ου έγινε την 22 ην /05/2007 µειοδότης αναδείχτηκε η εταιρεία ΑΡ ΑΣ - Γ. ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε. µε έκ τωση 3,01 %. Το συµφωνητικό για την κατασκευή του έργου υ ογράφηκε για οσό ,61 µε Φ.Π.Α. την 9 η /08/2007. Η ηµεροµηνία εραίωσης του έργου ήταν η , σύµφωνα µε την υ αρίθµ. 16/2008 α όφαση.σ.. Ο 1 ος ΑΠΕ. του έργου εγκρίθηκε µε την υ αριθ. 53/2008 α όφαση του ηµοτικού Συµβουλίου, του ο οίου η συνολική δα άνη ανέρχεται στο συµβατικό αντικείµενο των ,91 (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). Ο αρών 2 ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (ΑΠΕ) (Τακτο οιητικός) συντάχθηκε ροκειµένου να συµ εριληφθεί η δ άνη των οριστικών αναθεωρήσεων. Η συνολική δα άνη για τις εργασίες µε Ε.Ο. και Γ.Ε. ανέρχεται στα ,85, µειωµένη κατά 8,06 σε σχέση µε την αρχική σύµβαση. Οι αναθεωρήσεις ανέρχονται στο οσό των 5.255,79 ήτοι αύξηση κατά 3.660,79. Η δα άνη για τον Φ.Π.Α. ανέρχεται στα ,72, ήτοι αύξηση κατά 694,02. Α ό τα αρα άνω φαίνεται ότι για την α ο ληρωµή του έργου α αιτείται το οσό των ,36, δηλαδή α αιτείται συµ ληρωµατική ίστωση σε σχέση µε την αρχική σύµβαση οσού 4.346,75.

20 452 Το έργο χρηµατοδοτείται α ό ΣΑΤΑ και θα βαρύνει τον ροϋ ολογισµού έτους 2008». Κ.Α του Κατό ιν ο Πρόεδρος κάλεσε το.σ. να α οφασίσει σχετικά. Τo ηµoτικό Συµβoύλιo, αφoύ έλαβε υ όψη τoυ τηv εισήγηση, τη διαλογική συζήτηση ου ακολούθησε και τα σχετικά στoιχεία τoυ φακέλoυ τoυ έργoυ, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίvει τov 2o Α.Π.Ε. (Τακτο οιητικό) τoυ έργoυ: «Ασφαλτοστρώσεις στους οικισµούς Σάκκου και Πύργου», του ο οίου η συνολική δα άνη κλείνει στο οσό των ,36, δηλαδή α αιτείται συµ ληρωµατική ίστωση οσού 4.346,75 σε σχέση µε την αρχική σύµβαση, ου οφείλεται στη δα άνη των αναθεωρήσεων. Κατά την ώρα της ψηφοφορίας α ουσίαζαν α ό την αίθουσα συνεδρίασης οι ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Τζότζολας, Κυργιάννης και Στεφανάτος. Η α όφαση αυτή ήρε α/α 195/ Έγκριση 1 ου Α.Π.Ε. (Τακτο οιητικού) του έργου: «Αναστήλωση Μεταβυζαντινής εκκλησίας στην Παταγή και διαµόρφωση εριβάλλοντος χώρου». Εισηγητής: ο Προϊστάµενος Τ.Υ..Ο. Μαυρογενίδης Στέλιος Ο Πρόεδρoς τoυ ηµoτικoύ Συµβoυλίoυ κ. Σκαρλατίδης Αθανάσιος, αvαφερόµεvoς στο 6 ο θέµα ηµερήσιας διάταξης κάλεσε τον εισηγητή του θέµατος, τoν εισηγητή του θέµατος τον Προϊστάµενο Τεχνικής Υ ηρεσίας κ. Μαυρογενίδη Στέλιο να αναφερθεί σχετικά. Αφoύ έλαβε τo λόγo o εισηγητής, εί ε τα αρακάτω: «Η υ αρίθµ. 105/05 µελέτη του έργου «Αναστήλωση Μεταβυζαντινής εκκλησίας στην Παταγή και διαµόρφωση εριβάλλοντος χώρου» συντάχθηκε α ό την Τεχνική Υ ηρεσία του ήµου Ορεστιάδας και εγκρίθηκε µε την υ αρίθµ. 125/05 α όφαση.σ.. Με τις υ αρίθµ. 7/2006 & 125/2006 α οφάσεις εγκρίθηκαν και οι όροι δηµο ράτησης, ενώ η δηµο ρασία εγκρίθηκε µε την υ αρίθµ. 195/2006 α όφαση.σ.. Στη δηµο ρασία ου έγινε την 24 ην /07/2006 µειοδότης αναδείχτηκε ο «ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε Ε» µε έκ τωση 5,15%. Το συµφωνητικό για την κατασκευή του έργου υ ογράφηκε για οσό ,51 µε Φ.Π.Α. την 12 η /10/2006. Η ηµεροµηνία εραίωσης του έργου ήταν η , σύµφωνα µε την υ αρίθµ. 217/2007 α όφαση.σ.. Ο αρών 1 ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (ΑΠΕ) (Τακτο οιητικός) συντάσσεται µε την ολοκλήρωση του έργου για τους αρακάτω λόγους : Α. Προκειµένου να εγκριθούν οι τελικές οσότητες εργασιών, ου ροέκυψαν α ό τις τελικές ε ιµετρήσεις ου έγιναν, και διαφέρουν α ό ότι ροέβλε ε η αρχική µελέτη διότι :

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ. AΡ.ΠΡΩΤ.7090/7-3-2014 ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 27.531,00 (ανευ Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== 16 ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ

ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== 16 ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 608 ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== 16 ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-11-2007 Σήµερα τηv 29/11/2007 ηµέρα Πέµ τη και ώρα 18:00 µ.µ. στo ηµoτικό Κατάστηµα συvήλθε σε Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ ΗΜΟΣ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ---------------------------------- Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α ό το ρακτικό της 2 ης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Εορδαίας. Πτολεµαΐδα σήµερα 22-2- 2016 ηµέρα ευτέρα και ώρα 6:30 µ.µ. στο

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 31 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 278 /2013 Σήµερα την 27η

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014 Πληροφορίες: Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο: 214-4141339 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια 70.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου Γάλακτος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Την Οικονοµική Ε ιτρο ή ήµου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..)

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α: ΩΓΠΕΩΛΚ-1ΞΧ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 469 /2016 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 38 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Η ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α: ΩΓ4ΖΩΛΚ-Τ55 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 22 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 301 /2016 Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6934/07-11-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6934/07-11-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: Β3Τ6ΩΚΑ-5ΙΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων Άρθρο 1 (Άρθρο 7, αρ. 1 Ν. 3852/2010) ιοίκηση ήµου Ο δήµος διοικείται α ό το δηµοτικό συµβούλιο, την οικονοµική ε ιτρο ή, την ε ιτρο

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΗΜΟΣ : ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: Προµήθεια Αναλώσιµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. (Συµ εριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ) Έργο: Προµήθεια Αναλωσίµων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: 748ΡΩΚΑ-Ζ52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΜΑΪΟΣ 2016 To αρόν τεύχος εκδόθηκε σύµφωνα µε τα ροβλε όµενα στο Τεύχος ιακήρυξης του διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ».

Θ Ε Μ Α : «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α: 7ΝΞΚΩΛΚ-1ΛΞ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 17 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 239 /2016 Θ Ε Μ Α : «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου :

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 15 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 368 /2015 Θ Ε Μ Α : «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α ΩΥΚΟΩΛΚ-ΙΡ3 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 32 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 439 /2015 Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία:

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία: Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία:11.04.2013 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 210 5194096 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τον για την ροµήθεια 78.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε Γ. Πατούλη στο Συνέδριο των ΦΟΣ Α

Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε Γ. Πατούλη στο Συνέδριο των ΦΟΣ Α Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε Γ. Πατούλη στο Συνέδριο των ΦΟΣ Α Κυρίες και κύριοι Η διεξαγωγή της σηµερινής εκδήλωσης διεξάγεται σε µια ιδιαίτερη κρίσιµη χρονική συγκυρία για το µέλλον της χώρας και την ευρω

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 34 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 535 /2014 Σήµερα την 16η του

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος: 50 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ. Εισαγωγικές Ε ισηµάνσεις

Εγκύκλιος: 50 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ. Εισαγωγικές Ε ισηµάνσεις ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ (Να α οσταλεί µε fax και µε e-mail) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα, 10 Σε τεµβρίου 2014 Αρ. Πρωτ.: οικ. 33961 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ Α» ,ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ»».

Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ Α» ,ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ»». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 13 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 410 /2016 Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α λούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών ε ιχειρήσεων και τουριστικών υ οδοµών, ειδικές µορφές τουρισµού και άλλες διατάξεις» Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PAY003129715 2015-10-07

15PAY003129715 2015-10-07 Πάτρα 06-10 - 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Γ Ε Ν ΙΚ Η ΙΕ Υ Θ Υ Ν Σ Η Α Ρ Χ Α ΙΟ Τ Η Τ Ω Ν Κ Α Ι Π Ο Λ ΙΤ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ Κ Λ Η Ρ Ο Ν Ο Μ ΙΑ Σ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

δεν µ ορούµε να συµφωνήσουµε µε οιον τρό ο το ρόβληµα αυτό θα λυθεί.

δεν µ ορούµε να συµφωνήσουµε µε οιον τρό ο το ρόβληµα αυτό θα λυθεί. Χαιρετισµός του Προέδρου Κ.Ε..Ε. & ηµάρχου Αµαρουσίου κ. Γ. Πατούλη στο Συνέδριο µε θέµα : «Βιώσιµη, Οικολογική, Οικονοµική ιαχείριση Α ορριµµάτων στην Αττική». Kυρίες και κύριοι Θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου :

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 191 /2015 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 7 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. Θ Ε Μ Α : «ΑΝΑΝΕΩΣΗ Α ΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ». Σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ε.Π.Ζ. αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, Μετά α ό διαλογική συζήτηση. Α ο φ α σ ί ζ ε ι οµόφωνα:

Η Ε.Π.Ζ. αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, Μετά α ό διαλογική συζήτηση. Α ο φ α σ ί ζ ε ι οµόφωνα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 11 /2012 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 2 ης συνεδρίασης της Ε ιτρο ής Ποιότητας Ζωής του ήµου Λαµιέων. Θ Ε Μ Α : «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ». Σήµερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :11311 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Αφού δια ιστώθηκε νόµιµη α αρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν αρόντα τα αρακάτω µέλη :

Αφού δια ιστώθηκε νόµιµη α αρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν αρόντα τα αρακάτω µέλη : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 34 /2012 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 4 ης συνεδρίασης της Ε ιτρο ής Ποιότητας Ζωής του ήµου Λαµιέων. Θ Ε Μ Α : «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ». Σήµερα την

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου :

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 1 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 21 /2014 Θ Ε Μ Α : «ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ Ή ΜΗ ΟΙΚΟΠΕ ΟΥ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ κ. ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΙΟΥ-ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα ημερήσιας διάταξης

Θέματα ημερήσιας διάταξης ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 3 ο /2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 03-02-2004 Σήμερα τηv 03/02/2004 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Έκτακτη συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6088/1-10-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6088/1-10-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 213-2075398,241,326

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014

Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014 Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 214-414 13 04 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την διαχείριση µη ε ικίνδυνων α οβλήτων (κενά laser toner και inkjet

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 07 Σε τεµβρίου 2016 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. : 71579/20080 / & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του. και προτείνω να συµπεριληφθεί στα θέµατα ηµερησίας διάταξης της επόµενης συνεδρίασης του Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ

Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του. και προτείνω να συµπεριληφθεί στα θέµατα ηµερησίας διάταξης της επόµενης συνεδρίασης του Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ αριθµ 127450/TY 8621 (5-12-12)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Α: 73ΑΥΩΛΚ-ΞΜΖ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 663 /2015. Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 43 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Α: 73ΑΥΩΛΚ-ΞΜΖ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 663 /2015. Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 43 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Α: 7ΑΥΩΛΚ-ΞΜΖ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 66 /205 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 4 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΑΝΩΝ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ " ΙΚΤΥΟ ΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ"».

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΙΚΤΥΟ ΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 17 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 381 /2015 Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ " ΙΚΤΥΟ ΗΜΩΝ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου :

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 15 /2015 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 5 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. Θ Ε Μ Α : «ΑΝΑΝΕΩΣΗ Α ΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ». Σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υ ' αριθµ. 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας- ΑΟΚ Τριφυλίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υ ' αριθµ. 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας- ΑΟΚ Τριφυλίας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Α Α: ΒΙΥΚ7Λ1-ΩΙ2 Κυ αρισσία, 02-06-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝ/ΚΗΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014».

Θ Ε Μ Α : «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 13 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 288 /2014 Θ Ε Μ Α : «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014». Σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ρόδος, 16/04/2015 Αριθµ. Πρωτοκ:2/33054 Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α ΒΧ61ΩΛΚ-0ΓΞ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 23 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 304 /2015 Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ-ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π. εγγράφου: Πληροφορίες: Ηµεροµηνία:

Α.Π. εγγράφου: Πληροφορίες: Ηµεροµηνία: Α.Π. εγγράφου: Πληροφορίες: Ηµεροµηνία: 20027/08/2.9 Ζ. Ρώσσιου, Μ. Α οστόλου 5/2/2013 1.Γραφείο Υ ουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής 2. Γραφείο Ανα ληρωτή Υ ουργού 3. Γραφείο Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 9 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 45 /2012 Σήµερα την 21η του µήνα Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων 2 ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Επιµέλεια : Βασίλης Πολυχρονόπουλος ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc τύ ου Scooter (αρ.αίτησης:115258).

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc τύ ου Scooter (αρ.αίτησης:115258). Αριθ. Πρωτ.: 16079 Ηµεροµηνία: 24/08/2015 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αντικατάσταση Λαµ τήρων στην Άρ α της Γέφυρας Καλατράβα (MR 204064)

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αντικατάσταση Λαµ τήρων στην Άρ α της Γέφυρας Καλατράβα (MR 204064) Αριθ. Πρωτ.:2107 Ηµεροµηνία:5/2/2015 Πληροφορίες: Κατσικαβέλα Κατερίνα Τηλέφωνο: 214-414-1153 E-mail: kkatsikavela@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αντικατάσταση Λαµ τήρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ Μέρος 1: Ταυτότητα, τό ος κατοικίας και νοµικό καθεστώς του ή των εµ όρων ου θα είναι συµβαλλόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Υ ΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡ ΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡ ΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2016».

Θ Ε Μ Α : «ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Υ ΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡ ΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡ ΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2016». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 2 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 71 /2016 Θ Ε Μ Α : «ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Υ ΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡ ΕΥΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου :

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 10 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 278 /2016 Θ Ε Μ Α : «ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 285/2014 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 15679 Ηµεροµηνία : 12.08.2015. Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -111/15 για την ροµήθεια µεταχειρισµένων µειωτήρων

Αριθ. Πρωτ. : 15679 Ηµεροµηνία : 12.08.2015. Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -111/15 για την ροµήθεια µεταχειρισµένων µειωτήρων ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. : 15679

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. 22 ο /2008 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ

ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. 22 ο /2008 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 750 ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 22 ο /2008 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 24-11-2008 Σήµερα τηv 24/11/2008 ηµέρα ευτέρα και ώρα 8:00 µ.µ. στo ηµoτικό Κατάστηµα συvήλθε

Διαβάστε περισσότερα

Νίκαια : 20/11/2014 Αρ.Πρωτ.: 77080

Νίκαια : 20/11/2014 Αρ.Πρωτ.: 77080 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 213-2075241,398,326

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πληροφορίες: Νταή Αντιγόνη Ντονάδος Αντώνης Πάτρα: 12/10/2016 Τηλ. : 2610367660 2610367661 Fax: 2610367105 e-mail : odoip@eap.gr Διεύθυνση: Πάροδος Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ.

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Aλµυρός 30-9-2015 Αρ.Πρωτ.: 21026 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΕΚΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ».

Θ Ε Μ Α : «ΕΚΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 11 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 282 /2014 Θ Ε Μ Α : «ΕΚΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθ. Πρωτ.:2009 Ηµεροµηνία:4/2/2015 Τηλέφωνο: 2144141197

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθ. Πρωτ.:2009 Ηµεροµηνία:4/2/2015 Τηλέφωνο: 2144141197 Αριθ. Πρωτ.:2009 Ηµεροµηνία:4/2/2015 Τηλέφωνο: 2144141197 ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Κατασκευή εύκαµ των σωλήνων ΣΧΕΤΙΚΑ: Αίτηση Προµήθειας 1870 (Ε αναλη τικός) Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. καλεί

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου :

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 16 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 429 /2014 Θ Ε Μ Α : «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΙΕΛΕΥΣΗΣ, ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Ιµατισµού (αρ.αίτησης:2319).

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Ιµατισµού (αρ.αίτησης:2319). Αριθ. Πρωτ.:9594 Ηµεροµηνία:22/5/2015 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Ιµατισµού (αρ.αίτησης:2319).

Διαβάστε περισσότερα

Να σταλεί και µε

Να σταλεί και µε Να σταλεί και µε e-mail ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. -------------------------------------------------- -ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 106/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 106/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 08 Σεπτεµβρίου 2011 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 14013 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη λήρωσης θέσεων ροϊσταµένων ιευθύνσεων του ήµου Καρ ενησίου

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη λήρωσης θέσεων ροϊσταµένων ιευθύνσεων του ήµου Καρ ενησίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρ ενήσι, 22 Οκτωβρίου 2015 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 16502 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016 Η αγκόσµια οικονοµική κρίση ου βιώνουµε τα τελευταία χρόνια είναι η χειρότερη της µετα ολεµικής ε οχής. Μια κρίση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΤΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 Ταχ. /νση: Παλαιά Ανάκτορα

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 1ου ΣΤΑ ΙΟΥ ΓΙΑΤΟ ΕΡΓΟ " ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ"».

Θ Ε Μ Α : «ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 1ου ΣΤΑ ΙΟΥ ΓΙΑΤΟ ΕΡΓΟ  ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 25 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 419 /2014 Θ Ε Μ Α : «ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 1ου ΣΤΑ ΙΟΥ ΓΙΑΤΟ ΕΡΓΟ " ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ 2016 ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ 2016 ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αριθμός Μελέτης : 10/2016 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ,ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: e-mail: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 Σιώµ ου Αγλαΐα 2821341760

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα, 7/7/2015 Αρ. Πρωτ: 1273 ΑΠΟΦΑΣΗ

Κέρκυρα, 7/7/2015 Αρ. Πρωτ: 1273 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΤΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πληροφορίες Παιδαγωγικό Τµήµα Νη ιαγωγών Κα Ελένη Φωτιάδου, 2385055100 Αρ. Πρωτ: 1829 Ηµεροµηνία: 30/3/2016 Προκήρυξη Υ οτρόφων ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Μεταδιδακτόρων Ερευνητών Ε ιτρο ής Ερευνών 2016 Αρ. ιακ. 06/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 1. Γενικές Πληροφορίες Η Υ ΑΣ έχει, ήδη, α ό το έτος 2002, υιοθετήσει το Πρόγραµµα Χορήγησης Υ οτροφιών

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Μύρινα Λήµνου, 27/03/2013 ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Αριθ. ρωτ.: 5039 ΣΥΜΒΑΣΗ 13SYMV001500328 2013-06-10 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΑ ΕΜΑ ΤΩΝ ΕΝΤΡΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, Ο ΩΝ & ΠΛΑΤΕΙΩΝ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, αράγραφος 6)

ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, αράγραφος 6) Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, αράγραφος 6) (Υ όθεση 6536 & 6537 /2004) ΘΕΜΑ: «ΚΑΘΕΣΤΩΣ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ (ΑΗΣ) ΤΗΣ ΕΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012

Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υ οβολή ρότασης ρος σύναψη έως ε τά (7) συµβάσεων µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την αροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ελληνική Ορθή Ε ανάληψη (ως ρος αλλαγή αριθµού αραγράφου στη σελ. 3 (α ό αρ. 21 σε αρ. 20 α ) Αθήνα, 18-3-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Μαρτίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΨ46904Σ-6ΡΩ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ: 103 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/01/2014

ΑΔΑ: ΒΙΨΨ46904Σ-6ΡΩ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ: 103 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/01/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ) Ταχ. /νση: Κα ετάν Γιάννη Πα αδάκη 3 Ξεροκαµάρες 723 00 ΣΗΤΕΙΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 Κύριε Πρόεδρε, κυρίες, κύριοι, Θα ήθελα να σας µιλήσω για τέσσερα ράγµατα ου θεωρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2015 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ -

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2015 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19/11/2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. : 49150 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑ ΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Πληροφορίες: 213 1519233 Ταχ. ιεύθυνση: Πατησίων 30

Διαβάστε περισσότερα

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό Αριθ. Πρωτ.:24824 Ηµεροµηνία:18/12/2014 Πληροφορίες: Μ ιτσώρη Αγγ. Τηλέφωνο: 2144141191 E-mail: abitsori@ stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ελαστικών ειδών. ΣΧΕΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2071/07-03-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2071/07-03-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: ΒΙΚ3ΩΚΑ-Α25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ΠΡΟΣ: Τους ήµους της Χώρας κκ ηµάρχους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 14. Ε ανασύσταση ηµοτικής Αστυνοµίας

- 1 - ΠΡΟΣ: Τους ήµους της Χώρας κκ ηµάρχους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 14. Ε ανασύσταση ηµοτικής Αστυνοµίας Ελληνική EΞ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ Να σταλεί και µε φαξ και email ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15 Μαΐου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 16773 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Aλµυρός 22-0-202 Αρ.Πρωτ.: 20089 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αρµοδ.: Ε.Μελαχροινάκη Mail: e.melaxrinaki@almiros.gr

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του ήµου Βερατλή Ζουµπουλίτσα, για την τήρηση των πρακτικών. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του ήµου Βερατλή Ζουµπουλίτσα, για την τήρηση των πρακτικών. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 24 Ο /2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 31-12-2009 Στην Ορεστιάδα και στο ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 31 η τoυ µηνός εκεµβρίου τoυ

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.:926 Ηµεροµηνία:20/1/2015 Τηλέφωνο: 214 414 1191

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.:926 Ηµεροµηνία:20/1/2015 Τηλέφωνο: 214 414 1191 AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.:926 Ηµεροµηνία:20/1/2015 Τηλέφωνο: 214 414 1191 ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια κατασκευών α ό plexiglass ΣΧΕΤΙΚΑ: Αρ. Αίτησης: ΜR 204026 Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 11 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 2 Ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 30-01-2007 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, οι τρο ο οιήσεις ου σχεδιάστηκαν για το εγκεκριµένο έργο και εριγράφονται στο αρόν συµ ληρωµατικό τεύχος είναι οι εξής:

Πιο αναλυτικά, οι τρο ο οιήσεις ου σχεδιάστηκαν για το εγκεκριµένο έργο και εριγράφονται στο αρόν συµ ληρωµατικό τεύχος είναι οι εξής: Ονοµασία - Περιγραφή Τρο ο οιήσεων Έργου Το εγκεκριµένο έργο ου ρόκειται να τρο ο οιηθεί αφορά στην κατασκευή των διασυνδετικών Γ.Μ. 400 & 150 KV του νέου ΚΥΤ Μεγαλό ολης. Πιο συγκεκριµένα, αφορά στην

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:... ΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πληροφορίες: Νταή Αντιγόνη Ντονάδος Αντώνης Πάτρα: 12/10/2016 Τηλ. : 2610367660 2610367661 Fax: 2610367105 e-mail : odoip@eap.gr Διεύθυνση: Πάροδος Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Ηµεροµηνία: 13-12-2013 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου :

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 4 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 61 /2015 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµός θέµατος, µη συµ εριλαµβανοµένου στην ηµερήσια

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 12 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 262 /2014 Σήµερα την 8η του µήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ»

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» Ανθέων 5, 72300,- Σητεία Κρήτης. Τηλ: 28430-23590, Φαξ: 28430-25341, mail: oas@sit.forthnet.gr ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

H.Q.A.A. Α. Ι.Π. ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οδηγός εφαρµογής της διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης

H.Q.A.A. Α. Ι.Π. ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οδηγός εφαρµογής της διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α. Ι.Π. ΑΡΧΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:4645 Ηµεροµηνία:13/03/2015. ΘΕΜΑ : Πρόχειρος λειοδοτικός διαγωνισµός (Τ -032/15) για την εκ οίηση µηχανηµάτων γυµναστικής.

Αριθ. Πρωτ.:4645 Ηµεροµηνία:13/03/2015. ΘΕΜΑ : Πρόχειρος λειοδοτικός διαγωνισµός (Τ -032/15) για την εκ οίηση µηχανηµάτων γυµναστικής. Αριθ. Πρωτ.:4645 Ηµεροµηνία:13/03/2015 Πληροφορίες: Ε. Τζουρµ άκη Τηλέφωνο: 214-4141192 ΘΕΜΑ : Πρόχειρος λειοδοτικός διαγωνισµός (Τ -032/15) για την εκ οίηση µηχανηµάτων γυµναστικής. Η ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε καλεί

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αρ. Φακ.: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Αρ. Φακ.:13.24.020 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Α.) Νοµοσχέδιο τιτλοφορούµενο «Ο περί Παροχής Επιδόµατος Τέκνου (Τροποποιητικός) Νόµος του 2011» (Β.) Νοµοσχέδιο τιτλοφορούµενο «Ο περί Παροχής Φοιτητικής Νόµος του

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α : 7ΚΒΧΩΛΚ-6Ρ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό τη 3 η συνεδρίαση τη Οικονοµική Ε ιτρο ή. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 61 /1 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµό θέµατο, µη συµ εριλαµβανοµένου στην ηµερήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Α : Ω5ΝΣΩΛΚ-Υ9Σ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 276 /2015. Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 21 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Α : Ω5ΝΣΩΛΚ-Υ9Σ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 276 /2015. Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 21 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Α : Ω5ΝΣΩΛΚ-Υ9Σ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 276 /2015 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 21 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΑΝΩΝ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Ανα ροσαρµογή των ορίων κατανάλωσης του Τιµολογίου Υ ηρεσιών Αλληλεγγύης

Θέµα: Ανα ροσαρµογή των ορίων κατανάλωσης του Τιµολογίου Υ ηρεσιών Αλληλεγγύης 18 εκεµβρίου 2014 Αριθµ. Πρωτ.: ***/***/2014 Πληροφορίες: Μαρία Α οστόλου Σταµατία Πα αδηµητρίου Προς: Κύριο Ασηµάκη Πα αγεωργίου Υφυ ουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Αµαλιάδος 17

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: και προτείνω να συµπεριληφθεί στα θέµατα ηµερησίας διάταξης της επόµενης συνεδρίασης του Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΦΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΙ ΗΣ

Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: και προτείνω να συµπεριληφθεί στα θέµατα ηµερησίας διάταξης της επόµενης συνεδρίασης του Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΦΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΙ ΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΥ ΠΡΟΣ: Βόλος Αρ. Πρωτ.: Τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ αριθµ. 104546/ ΤΥ 6942 (21-9-12)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 21ης Μαρτίου 2012 Αριθµός Πρακτικού 8

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 21ης Μαρτίου 2012 Αριθµός Πρακτικού 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ του άρθρου 175 του ν.3852/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 21ης Μαρτίου 2012 Αριθµός Πρακτικού 8 Στη Λαµία και στα γραφεία της

Διαβάστε περισσότερα