ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== 15 ο /2008 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== 15 ο /2008 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ"

Transcript

1 433 ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== 15 ο /2008 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Σήµερα τηv 1/09/2008 ηµέρα ευτέρα και ώρα 18:30 µ.µ. στo ηµoτικό Κατάστηµα συvήλθε σε Τακτική Συvεδρίαση τo ηµoτικό Συµβoύλιo ήµoυ Ορεστιάδας, ύστερα α ό τηv υ ' αριθµ / ρόσκληση τoυ Προέδρου του δηµοτικού συµβουλίου του ήµου Ορεστιάδας, σύµφωvα µε το άρθρο 95 τoυ ηµoτικoύ και Κoιvoτικoύ Κώδικα (Ν. 3463/06). Έγιvε vόµιµη α αρτία, ε ειδή στo σύvoλo είκoσι ενός (21) µελώv βρίσκovται αρόντα είκοσι (20), τα εξής: 1. ΣΚΑΡΛΑΤΙ ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΡΟΕ ΡΟΣ 2. ΓΟΥ ΕΤΣΙ ΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.Σ.) 3. ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 4. ΚΑΝΤΖΙΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 5. ΚΑΡΑΜΑΝΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6. ΚΕΡΑΜΙΤΣΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 7. ΚΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 8. ΛΥΤΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 9. ΜΗΤΣΟΛΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 10. ΜΠΟΥΡΓΚΟΥ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 11. ΜΩΡΙΚΙ ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 12. ΟΥΡΟΥΜΙ ΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 13. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ 14. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 15. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ 17. ΡΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑ ΝΗ ΗΜΗΤΡΑ 16. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 18. ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 19. ΤΖΟΤΖΟΛΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 20. ΧΑΜΑΛΙ ΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟI 1. ΚΟΥΜΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Το αρόν έδωσαν και οι αρακάτω Πρόεδροι Το ικών Συµβουλίου Νεοχωρίου κ. Ποτολίδης, Ν. Χειµωνίου κ. Θεοδωρακό ουλος, Αµ ελακίων κ. Γαβρικούδης, οξι άρας κ. Καϊµακάµης, Θουρίου κ. Καραγιάννης, και Χανδρά κ. Ματζιούρης, ενώ ο Πρόεδρος Τ.Σ. Βάλτου Κωστό ουλος Κων/νος αν και ροσκλήθηκε δεν αρευρέθηκε. Ο ήµαρχoς Κoς Μουζάς ηµήτριος ρoσκλήθηκε και αρίσταται στη συvεδρίαση. Στη συvεδρίαση αραβρέθηκε και η υ άλληλος του ήµου Μ ογιατζή Αννα για τηv τήρηση τωv

2 434 ρακτικώv. Ε ίσης, αρόντες στη συνεδρίαση ήταν και οι υ άλληλοι της Τεχνικής Υ ηρεσίας κ. Μαυρογενίδης, κ. Γεωργο ούλου και κ. Αθανάσιου. Θέµατα ηµερήσιας διάταξης Ανακοινώσεις α ό τον κ. Πρόεδρο. Ανακοινώσεις α ό τον κ. ήµαρχο. Ανακοινώσεις - ροτάσεις - ερωτήσεις α ό τους ηµοτικούς Συµβούλους. 1. Έγκριση 2 ου Α.Π.Ε., 1 ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., 1 ης Σ.Σ. & αράταση του έργου: «Προσθήκη τριών αιθουσών στο 1 ο ηµοτικό Σχολείο Ορεστιάδας». Εισηγητής: ο Προϊστάµενος Τ.Υ..Ο. Μαυρογενίδης Στέλιος 2. Έγκριση 2 ου Α.Π.Τ.. (Τακτο οιητικού) του έργου: «Ανά λαση εζοδρόµων στην όλη της Ορεστιάδας». Εισηγητής: ο Προϊστάµενος Τ.Υ..Ο. Μαυρογενίδης Στέλιος 3. Έγκριση του 2 ου Α.Π.Ε. (Τακτο οιητικού) του έργου: «Ε ισκευή κλειστής αίθουσας γυµναστικής & ε ισκευή σκέ αστρου στο ηµοτικό Στάδιο Ορεστιάδας». Εισηγητής: ο Προϊστάµενος Τ.Υ..Ο. Μαυρογενίδης Στέλιος 4. Έγκριση 2 ου Α.Π.Ε. (Τακτο οιητικού) του έργου: «Έργα αστικής οδο οιίας στην όλη της Ορεστιάδας». Εισηγητής: ο Προϊστάµενος Τ.Υ..Ο. Μαυρογενίδης Στέλιος 5. Έγκριση 2 ου Α.Π.Ε. (Τακτο οιητικού) του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις στους οικισµούς Σάκκου και Πύργου». Εισηγητής: ο Προϊστάµενος Τ.Υ..Ο. Μαυρογενίδης Στέλιος 6. Έγκριση 1 ου Α.Π.Ε. (Τακτο οιητικού) του έργου: «Αναστήλωση Μεταβυζαντινής εκκλησίας στην Παταγή και διαµόρφωση εριβάλλοντος χώρου». Εισηγητής: ο Προϊστάµενος Τ.Υ..Ο. Μαυρογενίδης Στέλιος 7. Έγκριση του 2 ου Α.Π.Ε. (Τακτο οιητικού) του υ οέργου «Ασφαλτοστρώσεις στην εριοχή Οινόης Ορεστιάδας» του έργου «Κατασκευή εζοδροµίων και ασφαλτοστρώσεις στις εριοχές Οινόης και Σαγήνης Ορεστιάδας. Εισηγητής: ο Προϊστάµενος Τ.Υ..Ο. Μαυρογενίδης Στέλιος 8. Έγκριση του 1 ου Α.Π.Ε. (Τακτο οιητικού) του έργου «Ασφαλτοστρώσεις στα.. Βάλτου και Χανδρά». Εισηγητής: ο Προϊστάµενος Τ.Υ..Ο. Μαυρογενίδης Στέλιος 9. Έγκριση ρακτικών της δηµο ρασίας του έργου: «Κατασκευή εζοδροµίων

3 435 στην όλη της Ορεστιάδας, ροϋ ολογισµού ,00 µε Φ.Π.Α.». Εισηγητής: ο Προϊστάµενος Τ.Υ..Ο. Μαυρογενίδης Στέλιος 10. Έγκριση ρακτικών της δηµο ρασίας του έργου: «Ανά λαση Βορείου Άλσους Αδριανου όλεως, ροϋ ολογισµού ,00 µε Φ.Π.Α.». Εισηγητής: ο Προϊστάµενος Τ.Υ..Ο. Μαυρογενίδης Στέλιος 11. Έγκριση µελέτης, όρων δηµο ράτησης και συγκρότηση Ε ιτρο ής ιαγωνισµού του έργου: «Ηλεκτροφωτισµός στην εριοχή ε έκτασης Οινόης και Ν. Ελβετίας, ροϋ ολογισµού ,00 µε Φ.Π.Α.». Εισηγητής: ο Προϊστάµενος Τ.Υ..Ο. Μαυρογενίδης Στέλιος 12. Έγκριση ρωτοκόλλου ροσωρινής αραλαβής του έργου: «Συντήρηση και ε ισκευή των α οδυτηρίων και κτιριακών εγκαταστάσεων καθώς και αλλαγής σκε ής ( αλιό κλειστό Ορεστιάδας). Εισηγητής: ο Προϊστάµενος Τ.Υ..Ο. Μαυρογενίδης Στέλιος 13. Έγκριση ρωτοκόλλου ροσωρινής αραλαβής του έργου: «Ηλεκτροφωτισµός δυτικής λευράς της όλης της Ορεστιάδας». Εισηγητής: ο Προϊστάµενος Τ.Υ..Ο. Μαυρογενίδης Στέλιος 14. Έγκριση αράτασης ροθεσµίας εραίωσης του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ» για τα έργα ΕΤΠΑ του ΠΕΠ ΑΜΘ. Εισηγητής: ο Προϊστάµενος Τ.Υ..Ο. Μαυρογενίδης Στέλιος 15. Έγκριση υ οβολής αίτησης διαχειριστικής ε άρκειας για την µεταβατική ερίοδο και έγκριση των εγχειριδίων διαδικασιών υλο οίησης δράσεων. Εισηγητής: ο ήµαρχος Μουζάς ηµήτριος 16. Έγκριση υ οβολής ρότασης ήµου Ορεστιάδας µε τίτλο: «Ασφαλτόστρωση δρόµου Νεοχώρι- Στέρνα» για ένταξη στο Ε ιχειρησιακό Πρόγραµµα Μακεδονίας Θράκης στα λαίσια της Προγραµµατικής Περιόδου (ΕΣΠΑ). Εισηγητής: ο ήµαρχος Μουζάς ηµήτριος 17. Έγκριση υ οβολής ρότασης ήµου Ορεστιάδας µε τίτλο: «Οδική Σύνδεση ηµοτικών ιαµερισµάτων Βάλτου Αµ ελάκια» για ένταξη στο Ε ιχειρησιακό Πρόγραµµα Μακεδονίας Θράκης στα λαίσια της Προγραµµατικής Περιόδου (ΕΣΠΑ). Εισηγητής: ο ήµαρχος Μουζάς ηµήτριος 18. Έγκριση υ οβολής ρότασης ήµου Ορεστιάδας µε τίτλο: «Ασφαλτόστρωση δρόµου α ό Εθνική οδό έως Σταθµό Ε εξεργασίας Λυµάτων Ορεστιάδας και Παλαιά Σαγήνη» για ένταξη στο Ε ιχειρησιακό Πρόγραµµα Μακεδονίας Θράκης στα λαίσια της Προγραµµατικής Περιόδου (ΕΣΠΑ). Εισηγητής: ο ήµαρχος Μουζάς ηµήτριος 19. Έγκριση υ οβολής ρότασης ήµου Ορεστιάδας µε τίτλο: «Α οκατάσταση δρόµου Πύργου Λαγού» για ένταξη στο Ε ιχειρησιακό Πρόγραµµα Μακεδονίας Θράκης στα λαίσια της Προγραµµατικής Περιόδου (ΕΣΠΑ). Εισηγητής: ο ήµαρχος Μουζάς ηµήτριος

4 Έγκριση υ οβολής ρότασης ήµου Ορεστιάδας µε τίτλο: «Ασφαλτόστρωση δρόµου Νεοχωρίου Παταγής» για ένταξη στο Ε ιχειρησιακό Πρόγραµµα Μακεδονίας Θράκης στα λαίσια της Προγραµµατικής Περιόδου (ΕΣΠΑ). Εισηγητής: ο ήµαρχος Μουζάς ηµήτριος 21. Έγκριση τρό ου εκτέλεσης του έργου: «Καθαρισµός- δηµιουργία αντι υρικής ζώνης εριµετρικά αλσυλίου Λε τής, ροϋ ολογισµού 9.000,00 µε Φ.Π.Α.». Εισηγητής: ο Αντιδήµαρχος Πα αδό ουλος Αναστάσιος 22. Έγκριση τρό ου εκτέλεσης του έργου: «Καθαρισµός- δηµιουργία αντι υρικής ζώνης εριµετρικά αλσυλίου οξι άρας, ροϋ ολογισµού 9.000,00 µε Φ.Π.Α.». Εισηγητής: ο Αντιδήµαρχος Πα αδό ουλος Αναστάσιος 23. Έγκριση τρό ου εκτέλεσης του έργου: «Kατασκευή WC και α οθήκης στο γή εδο Παταγής, ροϋ ολογισµού ,00 µε Φ.Π.Α.». Εισηγητής: ο Αντιδήµαρχος Πα αδό ουλος Αναστάσιος 24. Παραχώρηση για χρήση των αιθουσών του ισογείου του Κοινοτικού Καταστήµατος.. Νεοχωρίου. Εισηγητής: ο Αντιδήµαρχος Πα αντωνίου Μανώλης 25. Συναίνεση ή µη για την αραχώρηση κοινόχρηστης έκτασης του αναδασµού αγρ/τος Πύργου έτους αναθ στην Πετρά Παναγιώτα του ηµητρίου για τη δηµιουργία οιµνιοστασίου». Εισηγητής: ο Αντιδήµαρχος Πα αδό ουλος Αναστάσιος 26. Παραχώρηση της χρήσης κτιρίου του Πολιτιστικού Πολύκεντρου α ό το ήµο Ορεστιάδας στη ηµοτική Ε ιχείρηση Πολιτιστικής Ανά τυξη για την στέγαση των λειτουργικών της αναγκών. Εισηγήτρια: η Πρόεδρος ΕΠΑΟ Ρορο ούλου Αριάδνη- ήµητρα 27. Έγκριση 4 ης Αναµόρφωσης Προϋ ολογισµού του.α.κ.ο. έτους Εισηγητής: ο Πρόεδρος.Α.Κ.Ο. Μ ουργκούδης Γεώργιος 28. Έγκριση 7ης Αναµόρφωσης Προϋ ολογισµού και τρο ο οίηση Τεχνικού Προγράµµατος οικ. έτους Εισηγητής: o Αντιδήµαρχος Πα αντωνίου Μανώλης 29. Παράταση των υ αρίθµ. 77 & 108/2008 α οφάσεων για εφαρµογή των διατάξεων του Ν. 3649/2008 για την ληρωµή αλιών οφειλών ρος το ήµο, χωρίς τόκους και ροσαυξήσεις. Εισηγητής: o Αντιδήµαρχος Πα αντωνίου Μανώλης 30. Εξουσιοδότηση του ηµάρχου κ. Μουζά ηµητρίου για την αραλαβή ε ιταγής οσού ,00 α ό την Τρά εζα Ελλάδος και ορισµός του ως υ ολόγου διαχειριστή στα λαίσια του ρογράµµατος ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΕΝΙΚΑ.

5 437 Εισηγητής: o Αντιδήµαρχος Πα αντωνίου Μανώλης 31. Εξουσιοδότηση του ηµάρχου κ. Μουζά ηµητρίου για την αραλαβή ε ιταγής οσού 9.146,26 α ό την Τρά εζα Ελλάδος και ορισµός του ως υ ολόγου διαχειριστή του έργου «Συντηρήσεις και µικροκατασκευές αθλητικών εγκαταστάσεων». Εισηγητής: o Αντιδήµαρχος Πα αντωνίου Μανώλης 32. Χωροθέτηση θέσης στάθµευσης ΑΜΕΑ ενώ ιον ξενοδοχείου «ΒΙΕΝΝΗ». Εισηγητής: ο ήµαρχος Μουζάς ηµήτριος 33. Άνοιγµα των δύο δρόµων Εµ. Ρήγα και Σκρά και ωράριο κλεισίµατος της οδού Αθ. Πανταζίδου α ό το ύψος της Εµ. Ρήγα έως Σκρά. Εισηγητής: ο Πρόεδρος.Σ. Σκαρλατίδης Αθανάσιος 34. Συµµετοχή του ήµου και οικονοµική ενίσχυση του 9 ου Πανελλήνιου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Ν. Ορεστιάδας 2008 ου θα ραγµατο οιηθεί α ό 31 Αυγούστου έως 7 Σε τεµβρίου Εισηγήτρια: η Πρόεδρος ΕΠΑΟ Ρορο ούλου Αριάδνη- ήµητρα 35. Έγκριση ή µη συµµετοχής και µετάβασης ηµοτικών Συµβούλων ως αρατηρητών στο Συνέδριο της ΚΕ ΚΕ ου θα ραγµατο οιηθεί στη Θεσ/νίκη α ό 5-7/11/2008. Εισηγητής: ο Πρόεδρος.Σ. Σκαρλατίδης Αθανάσιος 36. Έγκριση µετάβασης και οδοι ορικών εξόδων του ηµάρχου Μουζά ηµητρίου Α) στην Αθήνα α ό 23-25/06/2008 στα λαίσια του Συνεδρίου της ΚΕ ΚΕ, Β) στην Αθήνα στις 7/07/2008 για την υ ογραφή συµβολαίου µε την Εργατική Εστία και γ) στην Αθήνα στις 10-12/07/2008 για την υ όθεση ου αφορά στην Εγνατία Α.Ε. Εισηγητής: o Αντιδήµαρχος Πα αντωνίου Μανώλης 37. Έγκριση οργάνωσης εκδηλώσεων στα λαίσια εορτασµού του Αγίου Ευσταθίου στις Εισηγητής: o Αντιδήµαρχος Πα αντωνίου Μανώλης Ανακοινώσεις - ροτάσεις - ερωτήσεις α ό τους ηµοτικούς Συµβούλους. ΗΜΑΡΧΟΣ: (Πριν να αρχίσει τις ανακοινώσεις, αναφέρθηκε σε ένα έγγραφο ου εστάλη α ό τον κ. Λασκαράκη). Γνωρίζετε όλοι σας ότι η «Βοήθεια στο σ ίτι» έρασε µία µεγάλη κρίση κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού καθώς κανείς δεν ήξερε οιο θα είναι το µέλλον αυτών των δοµών. Υ ήρχαν οι υ οσχέσεις α ό το κράτος ότι θα συνεχιστούν, όµως α ό την άλλη υ ήρχε η αβεβαιότητα α ό τη µεριά των εργαζοµένων. Είµαι στην ευχάριστη θέση να ω ότι οι δοµές αυτές θα συνεχιστούν µέχρι το τέλος της φετινής χρονιάς. Η κυβέρνηση ροσ αθεί να δώσει λύση. εν γνωρίζω τι θα γίνει έξι-οχτώ µήνες µετά. Ήρθε ένα έγγραφο για τη συνέχιση των δραστηριοτήτων του «Βοήθεια στο σ ίτι». Για το ε όµενο τετράµηνο δε θα υ άρξει ρόβληµα. Όµως ρέ ει να είµαστε σε ε αγρύ νηση. Ένα ακόµα θέµα ου θέλω να αναφέρω είναι αυτό ου αναφέρθηκε για το χωριό του Χανδρά. Μας έγινε έγγραφο µετά α ό συζήτηση ου είχαµε

6 438 µε τον σωµατάρχη σύµφωνα µε το ο οίο το 4 ο σώµα ε ιθυµεί στην εριοχή τη δική µας να δηµιουργηθεί µία µονάδα. Ο συγκεκριµένος χώρος θα εξυ ηρετούσε τα χωριά µας. Το τρίτο θέµα ου θέλω να αναφέρω είναι ότι µετά α ό τηλεφωνήµατα ου είχαµε µε το Υ ουργείο Αγροτικής Ανά τυξης, ο ήµος µας εντάσσεται στο ΟΠΑΑΧ. Μ αίνει σε ε ί εδο ηµοσίων Έργων. Σηµαίνει ολλά θετικά για το ήµο µας. Θα αρακαλούσα να µην κάνουµε καµιά ανακοίνωση για το Κα οδίστρια 2 αλλά να κάνουµε µια συγκεκριµένη συνέλευση κά οια άλλη στιγµή. Ένα ηµοτικό Συµβούλιο µε αυτό το θέµα θα ήταν α αραίτητο ροκειµένου να ακουστούν α όψεις. ΤΖΟΤΖΟΛΑΣ: Κ. Πρόεδρε καλό θα ήταν αυτό το έγγραφο να φωτοτυ ηθεί και να µοιραστεί. Μονιµο οιήθηκε να άρει το έργο ο κ.λασκαράκης; ΠΡΟΕ ΡΟΣ: Ναι και εκλήθη να υ ογράψει. ΤΖΟΤΖΟΛΑΣ: Θέλω να αναφερθώ στη συνέχιση των ρογραµµάτων κοινωνικής µέριµνας. Η ΚΕ ΚΕ κάνει µία ροσ άθεια Η α όφαση να χρηµατοδοτηθούν τα ρογράµµατα αυτά µέχρι τις 31/12/08 είναι µια γενναία α όφαση της κυβέρνησης ροκειµένου να δει τι θα γίνει µε αυτά τα ρογράµµατα. Θα ρέ ει να σχεδιάζετε α ό εδώ και έρα για τις 31/12. Όσον αφορά για το Υ ουργείο Αγροτικής Ανά τυξης ήταν µια ροσ άθεια ολόκληρης της ροηγούµενης τετραετίας. Με χαρο οιεί ου θα είναι σε ε ί εδο ηµοσίων Έργων. Μία ερώτηση δική µου σχετικά µε το ρόστιµο α ό το Εθνικό Ραδιοτηλεο τικό Συµβούλιο, τι έγινε. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ: Να ξέρουν οι δηµότες ότι αυξήθηκαν οι µισθοί των ηµάρχων και Αντιδηµάρχων. Πρέ ει να αρχίσει λέον η δουλειά. Γιατί ολιτική ηγεσία δεν υ άρχει. Καλές σ ουδές στους ε ιτυχόντες των εξετάσεων. Ξέρω ότι η Ορεστιάδα έχει ένα ολύ καλό Τµήµα Πανε ιστηµίου αλλά για ένα ρόβληµα ου υ ήρξε στην καλλιέργεια των ε ονιών η Νοµαρχία ζήτησε βοήθεια α ό το Πανε ιστήµιο Αθηνών. Μ ήκα στο Site της ΚΕ ΚΕ και ήρα το έγγραφο και είναι µέχρι τέλους του έτους. Τα ρογράµµατα «Βοήθεια στο σ ίτι» εντάσσονται στο ΕΣΠΑ. ( διαβάζει έγγραφο). Οι εργαζόµενοι έχουν διασφαλίσει τη δουλειά τους µέχρι Εξαιτίας του ότι κυκλοφορώ µε µηχανάκι, δια ίστωσα ότι οι δρόµοι είναι σε α αράδεκτη κατάσταση. Η λακκούβα είναι ικανή να σε σκατώσει. Ένα άλλο ράγµα ου θέλω να αναφέρω είναι ότι ο δρόµος α ό τη γέφυρα µέχρι τη ΕΥΑΟ ασφαλτοστρώθηκε. Αυτό µε χαρο οίησε ιδιαίτερα. Όµως λίγο ιο κάτω υ άρχουν ε ιχειρήσεις ου α ασχολούν εργατικό δυναµικό και ο δρόµος δεν είναι καλός. Πληροφορήθηκα ότι το Συµβούλιο Νέων κλήθηκε να ηγαίνει µετά τις 8 και να συνεδριάζει στο ΚΕΠ. Αυτό δεν είναι σωστό. εν ρέ ει να τους υ οτιµούµε. ΗΜΑΡΧΟΣ: Εµείς µε το Συµβούλιο Νέων θα συνεργαστούµε. Τους σεβόµαστε και τους στηρίζουµε. Αυτό µ ορούσαµε να κάνουµε και αυτό κάναµε. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Στο ροηγούµενο Συµβούλιο δηµιουργήθηκε ένα θέµα. Με τις α οφάσεις του.σ. Μιλάµε για τη δηµο ράτηση. εν υ άρχει διαγωνισµός αφού ήταν ένας ο διαγωνιζόµενος. Εί αν ότι το µόνο ου συζητήσαµε ήταν το 2%. Θέλω να αναφέρω ότι η κατάσταση µε τα εζοδρόµια είναι ε ικίνδυνη. Κινδυνεύουν οι ολίτες. Με την λατεία της αλιάς Πυροσβεστικής. Έχουν γίνει κά οια έργα. Όµως είναι ε ικίνδυνα. Με τα χόρτα κινδυνεύουµε α ό υρκαγιά. Σκού α δεν έχει µ ει καθόλου. Και θέλω να ρωτήσω τι γίνεται µε το κυνοκοµείο. ΛΥΤΡΑΣ: Στο ροηγούµενο.σ. της τηλεόρασης ήραµε κά οιες α οφάσεις. Ενώ ήγαν να εκτελεστούν, ε ανήλθαν στο ροηγούµενο καθεστώς. Έχουµε ε αναλήψεις του ελτίου Ειδήσεων. Έ ρε ε να φέρετε κά οια ε ιτρο ή εοντολογίας. Πρέ ει να ροσληφθεί ροσω ικό για τις διαγραµµίσεις. Για το ηµοκρίτειο Πανε ιστήµιο Θράκης µέχρι τώρα δεν κάνατε τί οτα. Στις 2/10/07 (.Σ.) είχαµε µια έγκριση το οθέτησης σταθερών µεταλλικών µ αρών κατά µήκος της Πλατείας ασίου. Οι ηµοσιεύσεις εφηµερίδων ρέ ει να γίνονται σε 2 ή σε3. Για το

7 439 ψήφισµα του ΟΣΕ δεν γνωρίζω εάν έγινε. Για τη ηµοτική Αστυνοµία αν µ ορείτε να µας ενηµερώσετε λίγο. Όσον αφορά για το αρκάρισµα του Αυτοκινήτου σας και των άλλων υ ηρεσιακών Αυτοκινήτων, είναι λάθος. ΚΥΡΓΙΑΝΝΗΣ: Στην όλη µας µ ήκε το ALEX PAC. Υ άρχει ένα µεγάλο ρόβληµα. Το ρόβληµα του άρκινγκ. ΣΕ ό,τι αφορά τα Ορέστεια, όταν η διάρκειά τους αυξάνεται, ρέ ει να αυξάνονται και οι δράσεις. Τι έγινε µε το ρωτάθληµα τάβλι. Σε ό,τι αφορά τα στρατό εδα. Ανακοινώσατε κά οια ράγµατα. Ξεφυτρώσατε νέες κεραίες. Σε ό,τι αφορά για ΚΕ ΚΕ αναφέρει ότι µέχρι το 2010 θα ισχύσουν τα ρογράµµατα. Ακούστηκε ότι ο κ. Πα αϊωάννου «κό τεται». Όλοι µας «κο τόµαστε». Στον α ολογισµό του 2007 η ΕΛΤΑ τηλεόραση εί ε της εξής φράση: «Η αντι ολίτευση σαµ οτάρει το έργο του ηµάρχου». Και η κάµερα δείχνει εµένα. εν µ ορεί να θίγει ρόσω α και δεν µ ορεί να αρα οιεί γεγονότα. ΗΜΑΡΧΟΣ: Κ. Λύτρα, για το θέµα των αυτοκινήτων, ε ιτρέ εται το αρκάρισµα των αυτοκινήτων του ήµου. Για αυτό µ ήκαν και οι ινακίδες. ΧΑΜΑΛΙ ΗΣ: Το δίκτυο Νοµαρχιών Ελλάδας -Βουλγαρίας-Τουρκίας θα υλο οιήσει ένα έργο. Έξι τουριστικές εκθέσεις. Καλώ να ε ισκεφτείτε την έκθεση. Στην ρώην καφετέρια LOTUS θα γινόταν αναδιοργάνωση των ηµοτικών Υ ηρεσιών. Θα ήθελα µια υ εύθυνη α άντηση για τα µ άζα ου υ άρχουν στο δρόµο κάτω α ό τα εύκα. Τέλος θα ήθελα µια ενηµέρωση για το ζήτηµα της αστικής συγκοινωνίας και κυρίως για την ε ιδότηση της αστικής συγκοινωνίας. ΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι ολύ σηµαντική η ρωτοβουλία των 3 νοµαρχιών. Το.Σ. θα ρέ ει να αραβρεθεί. Για την ρώην καφετέρια LOTUS υ άρχει έλλειψη εργατών. Για αυτό και αναβάλλαµε τις εργασίες για τον χειµώνα. Μένουν κά οιες τελευταίες εργασίες. Θα ρέ ει να κάνουµε αναδιοργάνωση του χώρου. Για το θέµα συγκοινωνία, είχα κά οιες ε αφές µε το ΚΤΕΛ. Το θέµα θα ξεκινήσει. ίνουµε µια α οτελεσµατικότατη λύση. ΚΑΝΤΖΙΑΡΗΣ: Αφορά το θέµα του αντλιοστασίου α έναντι α ό τον Βιολογικό Καθαρισµό. Θα έχουµε ολύ µεγαλύτερο ρόβληµα φέτος, αν δεν λειτουργήσει αντλιοστάσιο του ΓΟΕΒ. Στο ροηγούµενο συµβούλιο ήµουν ένας α ό αυτούς ου δεν ενέκριναν το α οτέλεσµα της ηµο ρασίας. Εσείς εί ατε ότι δεν έχετε καµία σχέση µε αυτά ου εγώ ρεσβεύω. Θα ήθελα µια εξήγηση. ΗΜΑΡΧΟΣ: Για το θέµα του αντλιοστασίου, οφείλουν να το λειτουργήσουν. εν είναι στην δική µας αρµοδιότητα. Βέβαια µας α ασχολεί. Θεωρώ ότι αυτά ου εί α στο ροηγούµενο Συµβούλιο ήταν κατανοητά. Εγώ είµαι εκ αιδευτικός και εσείς είστε µηχανικός. Ο καθένας έχει τις α όψεις του. Ο ήµαρχος τιµάει τους συνεργάτες του. ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Σχετικά µε το ΚΠΑΠ-ΑΜΕΑ, αυτή τη στιγµή αλλάζει το ρόγραµµα και ε ιδοτείται α ό τον οργανισµό εργατικής εστίας. Χρειάζεται Μέχρι σήµερα είναι Η σύµβαση τους έληξε εχθές. Ο ήµαρχος εί ε δεν θα α ολυθούν οι εργαζόµενοι. Το Υ ουργείο αίρνει α οφάσεις και εµείς µε βάσει αυτές λειτουργούµε. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ: Όσον αφορά το θέµα αυτό. Σας καταθέτω αυτά τα χαρτιά. Για να µάθουν µερικοί οιοι είναι ηµιµαθείς. ΜΗΤΣΟΛΙ ΗΣ: Πριν ένα χρόνο σας είχα ρωτήσει τι θα γίνει µε το γή εδο του Σάκκου. Ε ίσης µε την αγροτική οδο οιία στην εριοχή του Σάκκου. Συνεχίζουν να ετάνε µ άζα εκεί έρα. ΘΕΟ ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ρωτάω για τους αθίγγανους ου έχουν ερικυκλώσει το χωριό µας. εν έχει γίνει τί οτα. Η κατάσταση είναι α ελ ιστική. ΠΟΤΟΛΙ ΗΣ: Εισηγούµαι να µ αίνουν τα θέµατα των το ικών στην αρχή του Συµβουλίου. ΓΑΒΡΙΚΟΥ ΗΣ: Όσον αφορά για τον Χανδρά. Θέλω να ρωτήσω εάν ο στρατός είναι δική σας ρόταση. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Τι γίνεται µε τον σκου ιδότο ο;

8 440 ΟΥΡΟΥΜΙ ΗΣ: Θέλω να κάνω µια ε ισήµανση για τους µικρο ωλητές ου κατασκηνώνουν ο ουδή οτε. Κάνω ρόταση να βρεθεί 1 µέρος για να συγκεντρώνονται εκεί. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ: Στην ορεία του Συµβουλίου ροκύ τουν κά οια θέµατα. Για αυτό και ροκύ τουν ερωτήσεις. ΗΜΑΡΧΟΣ: Πολλές φορές οι υ άλληλοι µ ορεί να κάνουν λάθος. Αυτό δε σηµαίνει ως δεν µ ορεί να διορθωθεί. 1. Έγκριση 2 ου Α.Π.Ε., 1 ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., 1 ης Σ.Σ. & αράταση του έργου: «Προσθήκη τριών αιθουσών στο 1 ο ηµοτικό Σχολείο Ορεστιάδας». Εισηγητής: ο Προϊστάµενος Τ.Υ..Ο. Μαυρογενίδης Στέλιος Στην συνέχεια ο Πρόεδρος.Σ. κ. Σκαρλατίδης Αθανάσιος αναφερόµενος στο 1 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης κάλεσε τον εισηγητή του θέµατος τον Προϊστάµενο Τεχνικής Υ ηρεσίας κ. Μαυρογενίδη Στέλιο να αναφερθεί σχετικά. Ο εισηγητής αφού έλαβε το λόγο εί ε τα εξής: «Με την υ αρίθµ. 401/2007 α όφαση.σ. εγκρίθηκε ο 1 ος Α.Π.Ε. του έργου «Προσθήκη τριών αιθουσών στο 1ο ηµοτικό Σχολείο Ν. Ορεστιάδας», του ο οίου η συνολική δα άνη του έργου ανήλθε σε ,07 µε Φ.Π.Α., ήτοι αρουσίασε µείωση της συνολικής δα άνης του έργου κατά 22,93 και ε οµένως δεν α αιτήθηκε συµ ληρωµατική ίστωση. Το ανωτέρω έργο, ήταν αρχικού οσού σύµβασης ,00, χρηµατοδοτείται α ό ΠΕΠ ΑΜΘ και είχε ηµεροµηνία εραίωσης 05/03/2008. Το συµβατικό αντικείµενο ολοκληρώθηκε εµ ρόθεσµα. Ωστόσο, λόγω θεοµηνίας και αύξησης του βάθους θεµελίωσης, συντάχθηκε ο 1 ος ΑΠΕ στον ο οίο έγινε χρήση όλου του οσού των α ροβλέ των. Α οτέλεσµα ήταν, µετά α ό ακριβέστερη ροµέτρηση του έργου να δια ιστωθεί ότι για την ολοκλήρωση του συµβατικού αντικειµένου, τη διαµόρφωση του εριβάλλοντος χώρου, την ρόσβαση στο κτίριο και την καλή λειτουργία του σχολείου, α αιτείται συµ ληρωµατική σύµβαση. Για το λόγο αυτό ροβλέφθηκε στο Τεχνικό Πρόγραµµα 2008 του ήµου οσό ,00 ευρώ. Πριν λήξει ο συµβατικός χρόνος εραίωσης του έργου ξεκίνησε η διαδικασία έγκρισης του 2 ου ΑΠΕ ( αρόντος). Ζητείται η έγκριση του 2 ου ΑΠΕ 1 ου Πρωτόκολλου Κανονισµού Τιµών Μονάδος Νέων Εργασιών - 1 ης Συµ ληρωµατικής Σύµβασης και αράταση για την ολοκλήρωση των εργασιών της Συµ ληρωµατικής αυτής Σύµβασης έως τις Συγκεκριµένα, ο αρών 2 ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) συντάχθηκε κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου για να τακτο οιηθούν ορισµένες οσότητες και εργασίες ου δεν τις ροέβλε ε η µελέτη και δεν συµ εριλήφθηκαν στον 1 ο ΑΠΕ αλλά χρειάζεται να κατασκευαστούν. Για την ολοκλήρωση των εργασιών α αιτείται Συµ ληρωµατική Σύµβαση, τη δα άνη της ο οίας θα καλύψει ο ήµος Ορεστιάδας. Οι συµ ληρωµατικές εργασίες ου ροέκυψαν α ό α ρόβλε τες εριστάσεις είναι α ολύτως αναγκαίες για την άρτια ολοκλήρωση, ασφάλεια και λειτουργία του έργου. Οι ε ί λέον εργασίες δεν µ ορούν να διαχωριστούν α ό το κύριο έργο, δεν α οτελούν ε έκταση του φυσικού αντικειµένου έραν του α αιτούµενου για την άρτια και ασφαλή εραίωση του έργου και συνιστούν διακριτές οσότητες σε σχέση µε τις οσότητες τις υφιστάµενης σύµβασης. Συγκεκριµένα:

9 441 A) Μετά α ό ακριβέστερη ε ιµέτρηση στο έργο αυξήθηκαν τα Άρθρα Α.Τ.3 (µεταφορά ροϊόντων εκσκαφής), Α.Τ.20 (ε ικεράµωση), Α.Τ.21 (στέγη), Α.Τ.23 (εξωτερικοί χρωµατισµοί), Α.Τ.24 (εσωτερικοί χρωµατισµοί), Α.Τ.25 (αντισκωριακές βαφές), Α.Τ.26 (ελαιοχρωµατισµοί ξύλινων ε ιφανειών), Α.Τ.29 (υαλοστάσια), Α.Τ.30 (υαλόθυρες), Α.Τ.31 (θύρες υρασφάλειας), Α.Τ.32 (ξύλινες θύρες), Α.Τ.34 υαλο ίνακες), Α.Τ.39 (ανοιχτές υδρορροές), Α.Τ.40 (κλειστές υδρορροές). Β) Τα Άρθρα ΝΤ1 (αντλητικά συγκροτήµατα), ΝΤ3 (το οθέτηση µεµβράνης κατά την τώση ρανών), ΝΤ6 ( ροστασία ακµών µε γωνιόκρανα), ΝΤ7 (καθαίρεση αλαιού λαστικού σωλήνα α οχέτευσης), ΝΤ8 (Πυρο ροστασία κτιρίου) αφορούν σε εργασίες ου δεν είχαν ροβλεφτεί στη µελέτη αλλά ρέ ει να κατασκευασθούν για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειµένου. Γ) Για την καλή λειτουργία του σχολείου και τη δυνατότητα ρόσβασης των µαθητών στο χώρο του κτιρίου, θεωρείται α αραίτητη η διαµόρφωση του εριβάλλοντος χώρου του νέου κτιρίου και η σύνδεσή του µε το υ άρχον. Η διαµόρφωση δεν ροβλέφθηκε στην αρχική µελέτη και εριλαµβάνει κατασκευή λατύσκαλου στην είσοδο και ράµ ας για ρόσβαση α ό ΑΜΕΑ και τσιµεντόστρωση εριµετρικά του κτιρίου µε το οθέτηση λακών εζοδροµίου για την καλύτερη ροστασία του κτιρίου α ό τις καιρικές συνθήκες (υγρασία, άγος). ΝΤ2 (καθαίρεση στοιχείων σκυροδέµατος κατά την εκσκαφή), ΝΤ4 (εξυγιαντικές στρώσεις µε θραυστό λατοµείου), Α.Τ.5 (σκυρόδεµα), Α.Τ.9 (ο λισµός), Α.Τ.7 (ξυλότυ ος), ΝΤ5 ( ε ίστρωση µε λάκες εζοδροµίου εριµετρικά του κτιρίου). ) ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Η δα άνη για τις αναθεωρήσεις αραµένει ως έχει. Ε) ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ Η ε ί λέον δα άνη θα αντιµετω ισθεί µε Συµ ληρωµατική Σύµβαση. Συνέ εια είναι να αυξηθούν ή να µειωθούν τα σχετικά άρθρα. Συγκεκριµένα: Αυξήθηκαν τα άρθρα: Α.Τ.3, Α.Τ.5, Α.Τ.7, Α.Τ.9, Α.Τ.20, Α.Τ.21, Α.Τ.23, Α.Τ.24, Α.Τ.25, Α.Τ.26, Α.Τ.29, Α.Τ.30, Α.Τ.31, Α.Τ.32, Α.Τ.34, Α.Τ.39, Α.Τ.40. Μειώθηκαν τα άρθρα: - Μηδενίστηκαν τα άρθρα: - Προστέθηκαν τα άρθρα: ΝΤ1, ΝΤ2, ΝΤ3, ΝΤ4, ΝΤ5, ΝΤ6, ΝΤ7, ΝΤ8. Aναλυτικά: ΑΥΞΗΣΕΙΣ 1. Α.Τ.3: Κατά 903,28 ε ί λέον. Αύξηση της µεταφοράς των ροϊόντων εκσκαφής, λόγω αύξησης του βάθους εκσκαφής και τώση των ρανών λόγω αρατεταµένης βροχό τωσης α ό 4.500,00κυβχλµ σε 7.322,75κυβχλµ. 2. Α.Τ.5: Κατά 5.310,00 ε ί λέον. Αύξηση της οσότητας σκυροδέµατος α ό 25κ.µ. σε 113,50κ.µ. µετά α ό ακριβέστερη ροµέτρηση στο έργο, καθώς και για τη διαµόρφωση του αύλειου χώρου. 3. Α.Τ.7: Κατά 4.572,52 ε ί λέον. Αύξηση της οσότητας ξυλοτύ ων α ό 1.150,00τ.µ. σε 1.370,84τ.µ. λόγω αύξησης του βάθους θεµελίωσης, καθώς και για τη διαµόρφωση του αύλειου χώρου.

10 Α.Τ.9: Κατά ,96 ε ί λέον. Αύξηση της οσότητας ο λισµού σκυροδέµατος λόγω αύξησης του βάθους θεµελίωσης και µετά α ό ακριβέστερη ροµέτρηση, καθώς και για τη διαµόρφωση του αύλειου χώρου, α ό kg σε ,95kg 5. Α.Τ.20: Κατά 6.160,32 ε ί λέον. Αύξηση της οσότητας ε ικεράµωσης µετά α ό ακριβέστερη ροµέτρηση, α ό 365τµ. σε 422,04τµ. 6. Α.Τ.21: Κατά 2.167,20 ε ί λέον. Αύξηση της οσότητας της στέγης, µετά α ό ακριβέστερη ροµέτρηση, α ό 338τµ. σε 392,18τµ. 7. Α.Τ.23: Κατά 1.099,62 ε ί λέον. Αύξηση της οσότητας εξωτερικών χρωµατισµών µετά α ό ακριβέστερη ροµέτρηση, δηλ. α ό 145,00τµ σε 267,18 τµ. 8. Α.Τ.24: Κατά 3.009,93 ε ί λέον. Αύξηση της οσότητας εσωτερικών χρωµατισµών µετά α ό ακριβέστερη ροµέτρηση, α ό 505τ.µ σε 655,89τ.µ. 9. Α.Τ.25: Κατά 3,96 ε ί λέον. Αύξηση της οσότητας αντισκωριακών βαφών µετά α ό ακριβέστερη ροµέτρηση, α ό 10τ.µ σε 11,80τ.µ. 10. Α.Τ.26: Κατά 5,28 ε ί λέον. Αύξηση της οσότητας των ελαιοχρωµατισµών ξύλινων ε ιφανειών, µετά α ό ακριβέστερη ροµέτρηση στο έργο, α ό 70,00µ σε 70,88τ.µ. 11. Α.Τ.29: Κατά 2.498,40 ε ί λέον. Αύξηση της οσότητας των υαλοστασίων, µετά α ό ακριβέστερη ροµέτρηση στο έργο, α ό 11,50µ σε 25,38τ.µ. 12. Α.Τ.30: Κατά 1.184,30 ε ί λέον. Αύξηση της οσότητας των υαλόθυρων, µετά α ό ακριβέστερη ροµέτρηση στο έργο, α ό 17,00µ σε 26,11τ.µ. 13. Α.Τ.31: Κατά 198,00 ε ί λέον. Αύξηση της οσότητας των θυρών υρασφάλειας, µετά α ό ακριβέστερη ροµέτρηση στο έργο, α ό 5,00µ σε 5,90τ.µ. 14. Α.Τ.32: Κατά 118,40 ε ί λέον. Αύξηση της οσότητας των ξύλινων θυρών, µετά α ό ακριβέστερη ροµέτρηση στο έργο, α ό 8,00µ σε 8,80τ.µ. 15. Α.Τ.34: Κατά 249,66 ε ί λέον. Αύξηση της οσότητας των υαλο ινάκων, µετά α ό ακριβέστερη ροµέτρηση στο έργο, α ό 75,00µ σε 81,57τ.µ. 16. Α.Τ.39: Κατά 5.016,99 ε ί λέον. Αύξηση της οσότητας των ανοιχτών υδρορροών, µετά α ό ακριβέστερη ροµέτρηση στο έργο, α ό 85,00µ σε 318,24µ. 17. Α.Τ.40: Κατά 103,60 ε ί λέον. Αύξηση της οσότητας των κλειστών υδρορροών, µετά α ό ακριβέστερη ροµέτρηση στο έργο, α ό 88,00µ σε 96,00µ. 18. ΝΤ1: Κατά 150,00 ε ί λέον. Λειτουργία αντλητικών συγκροτηµάτων κατά τη διάρκεια της ληµµύρας. 19. ΝΤ2: Κατά 4.130,70 ε ί λέον. Καθαίρεση στοιχείων σκυροδέµατος κατά την εκσκαφή καθώς και του τοίχου ερίφραξης για είσοδο στο εργοτάξιο. 20. ΝΤ3: Κατά 388,08 ε ί λέον. Το οθέτησης µεµβράνης για την τώση ρανών κατά την ληµµύρα 21. ΝΤ4: Κατά 1.009,76 ε ί λέον. Εξυγιαντικές στρώσεις µε θραυστό λατοµείου κάτω α ό την λάκα ισογείου και στην εριµετρική τσιµεντόστρωση 22. ΝΤ5: Κατά 2.632,00 ε ί λέον. Ε ιστρώσεις µε λάκες τσιµέντου εριµετρικά του νέου κτιρίου 23. ΝΤ6: Κατά 175,50 ε ί λέον. Προστασία ακµών µε γωνιόκρανα 24. ΝΤ7: Κατά 675,00 ε ί λέον. Καθαίρεση υ άρχοντος λαστικού σωλήνα α οχέτευσης κατά την εκσκαφή 25. ΝΤ8: Κατά 2.500,00 ε ί λέον. Πυρο ροστασία κτιρίου, ό ως ροβλέ εται α ό την οικοδοµική άδεια ΜΕΙΩΣΕΙΣ

11 443 - Οι αρα άνω αλλαγές έγιναν σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.1418/84, Ν.2229/94, Π 609/85 και ειδικότερα του άρθρου 43 του Π 609/85 ό ως τρο ο οιήθηκε µε το Π 286/94, και µε κριτήριο την καλύτερη λειτουργικότητά του. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Με τον ροτεινόµενο για έγκριση 2 ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών 1 η Συµ ληρωµατική Σύµβαση ολοκληρώνεται το φυσικό αντικείµενο του έργου. εν τρο ο οιούνται τα σχέδια και η µορφή του έργου Υλο οιούνται οι ροβλε όµενες εργασίες α ό τους εγκεκριµένους εριβαλλοντικούς όρους. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οι µεταβολές στο οικονοµικό αντικείµενο του έργου, χωρίς την έκ τωση, και χωρίς το εργολαβικό όφελος του αναδόχου, έχουν τα εξής: 1. Η δα άνη της οµάδας 1 (ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ) βάσει αρχικού ροϋ ολογισµού ανερχόταν σε 8.415,00, µε τον 1 ο ΑΠΕ ανερχόταν σε ,71 ενώ µε τον ροτεινόµενο 2 ο ΑΠΕ ανέρχεται σε ,53, ήτοι αρουσιάζει αύξηση κατά , Η δα άνη της οµάδας 2 (ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΑ) βάσει αρχικού ροϋ ολογισµού ανερχόταν σε ,00, µε τον 1 ο ΑΠΕ ανερχόταν σε ,05 ενώ µε τον ροτεινόµενο 2 ο ΑΠΕ ανέρχεται σε ,29, ήτοι αρουσιάζει αύξηση κατά , Η δα άνη της οµάδας 3 (ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ) βάσει αρχικού ροϋ ολογισµού ανερχόταν σε ,00, µε τον 1 ο ΑΠΕ ανερχόταν σε ,82 ενώ µε τον ροτεινόµενο 2 ο ΑΠΕ ανέρχεται σε ,82, ήτοι αρουσιάζει αύξηση κατά 8.810, Η δα άνη της οµάδας 4 (ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ) βάσει αρχικού ροϋ ολογισµού ανερχόταν σε ,00, µε τον 1 ο ΑΠΕ ανερχόταν σε ,12 ενώ µε τον ροτεινόµενο 2 ο ΑΠΕ ανέρχεται σε ,32, ήτοι αρουσιάζει αύξηση κατά 4.349, Η δα άνη της οµάδας 5 (ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ) βάσει αρχικού ροϋ ολογισµού ανερχόταν σε ,00, µε τον 1 ο ΑΠΕ ανερχόταν σε ,00 ενώ µε τον ροτεινόµενο 2 ο ΑΠΕ ανέρχεται σε ,52, ήτοι αρουσιάζει µείωση κατά 8.327, Η δα άνη της οµάδας 6 (ΛΟΙΠΑ - ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ) βάσει αρχικού ροϋ ολογισµού ανερχόταν σε ,50, µε τον 1 ο ΑΠΕ ανερχόταν σε ,50, ενώ µε τον ροτεινόµενο 2 ο ΑΠΕ ανέρχεται σε ,19, ήτοι αρουσιάζει αύξηση κατά 6.415, Η δα άνη της οµάδας 7 ( ΙΚΤΥΑ (Υ ΡΑΥΛΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ) βάσει αρχικού ροϋ ολογισµού ανερχόταν σε ,95, µε τον 1 ο ΑΠΕ ανερχόταν σε ,95 ενώ µε τον ροτεινόµενο 2 ο ΑΠΕ ανέρχεται σε ,54, ήτοι αρουσιάζει αύξηση κατά 8.295,59. Ο αρών ροτεινόµενος 2 ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών κλείνει στο οσό των ,78.

12 444 Εξ αυτών οσό 8.075,53 για αναθεωρήσεις και οσό ,46 για Φ.Π.Α. και είναι: Ε ί λέον µε το οσό του συµφωνητικού κατά ,71 και ε οµένως α αιτείται συµ ληρωµατική ίστωση. Ε ειδή οι Συµ ληρωµατικές Συµβάσεις δεν συγχρηµατοδοτούνται α ό το Ε ιχειρησιακό Πρόγραµµα ΑΜΘ, η δα άνη της 1 ης Συµ ληρωµατικής Σύµβασης θα καλυφθεί α ό όρους του ήµου Ορεστιάδας. Ε ισυνά τεται Σχέδιο της Συµ ληρωµατικής Σύµβασης. Κατό ιν αυτών ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ την έγκριση του 2 ου ΑΠΕ, 1 ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε 1 η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ του έργου του θέµατος για τους λόγους ου αναφέρονται στην Αιτιολογική Έκθεση, του ο οίου το τελικό οσό ανέρχεται σε ,78 µε ΦΠΑ. Εξ αυτών οσό για αναθεώρηση: 8.075,53 Ποσό για ΦΠΑ: ,46. Και είναι: Ε ί λέον, κατά ,71, και α αιτείται Συµ ληρωµατική Σύµβαση της ο οίας τη δα άνη θα καλύψει ο ήµος Ορεστιάδας. Παράλληλα εισηγούµαι αράταση εργασιών έως τις λόγω της συµ ληρωµατικής σύµβασης. Κατό ιν αυτών καλούµαστε να εγκρίνουµε τα ανωτέρω. Το έργο χρηµατοδοτείται α ό το ΠΕΠ ΑΜΘ και βαραίνει τον Κ.Α του ροϋ ολογισµού έτους 2008». Ακολούθησε διαλογική συζήτηση: ΤΖΟΤΖΟΛΑΣ: Μιλάµε για ένα έργο ου έχει ιδιαίτερη αξία για τους µαθητές. Αλλά αξία έχουν και τα έγγραφα ου θα λάβουµε υ όψη για να εγκρίνουµε τη Συµ ληρωµατική Σύµβαση. Η υ ηρεσία ρέ ει µε θρησκευτική ευλάβεια να ροσ αθεί να αναφέρεται λε τοµερώς στις οσότητες, καθώς ρόκειται για χρήµατα δηµότη. Μιλάτε για σκυρόδεµα καθαριότητας 20cm ενώ η µελέτη λέει για 10cm. ηλαδή 36κβx60 είναι κόστος αδικαιολόγητο. Η βάση του κτιρίου α οτελείται α ό 5 κάθετα και 4 οριζόντια δοκάρια. Εκεί ου συναντιούνται τα δοκάρια το υ ολογίζετε 2 φορές. Οι όρτες όταν κοστολογούνται και χρεώνονται ενώ οι ραγµατικές διαστάσεις είναι 0,80 Χ 2,09, τις δίνετε 1,15Χ2,30. Ποτέ δεν µ ορούσα να φανταστώ ότι υ άρχουν κεραµίδια ου έχουν 108 m 2. Ρώτησα και µου εί αν ότι µ ήκαν κεραµίδια µε 18,5. Στις όρτες εισόδου 1,50Χ1.95, δια ιστώνω 13m 2 αρα άνω. Μιλάµε για διαφορά Θεωρώ ότι η ΤΥ Ο και τη στιγµή ου εµ λέκονται 4 άτοµα, θα έ ρε ε µε σοβαρότητα να διαχειρίζεται τα χρήµατα των δηµοτών. Εντυ ωσιάστηκα α ό το κόστος των κεραµιδιών και ρέ ει η ΤΥ Ο να µας ροστατεύει όλους. Προτείνω για κάθε ΑΠΕ να γίνει Ε ιτρο ή α ό δηµοτικούς συµβούλους της µειοψηφία και της λειοψηφίας και µε µηχανικό ου θα ελέγχει τα θέµατα ριν έρθουν τα θέµατα στο.σ. Ντρο ή. Μη µας υ οτιµάτε όταν µας φέρνετε τέτοια θέµατα. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ: Το έργο ήταν έτοιµο α ό τον 12/07. 9 µήνες υ άρχει κωλυσιεργία και έρχεται ο ΑΠΕ. Είχε έκ τωση 35%. Α εµ ολήσαµε καθώς δεν τα χρειαζόµαστε. Τώρα βάζουµε α ό την τσέ η µας. Αν αυτό δεν είναι ανικανότητα, τότε τι είναι; Σαφώς είναι ένα θέµα ολιτικό και ασχοληθήκαµε. Και τα αιδιά δε θα µ ουν άλι µέσα. Θα το ψηφίσω γιατί τα αιδιά ρέ ει να µ ουν στις τάξεις τους. Εν ονόµατι των αναγκών των αιδιών. Προέχει το συµφέρον των αιδιών α ό το εργολαβικό όφελος.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» Α. Γενική αρουσίαση Ενόψει της έναρξης των συζητήσεων µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745,.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214 4141369 FAX: 210-3223935 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 425/29.01.2013 Η 10

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Ιανουάριος 2015

Αθήνα, Ιανουάριος 2015 Αγ. Μελετίου 166, 10445, ΑΘΗΝΑ www.kek-cmh.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Σχέδιο Πιλοτικής φάσης ιστο οίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Για την α όσχιση του κλάδου κατασκευών, και 2. Για τη µεταβολή δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -186/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -186/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -186/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείµενο του φόρου 1. Α ό το έτος 2014 και για κάθε ε όµενο έτος ε ιβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 6731 Ηµεροµηνία :09.04.2015

Αριθ. Πρωτ. : 6731 Ηµεροµηνία :09.04.2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Ηµεροµηνία: 16-12-2013 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

www.businessdoctor.gr ε ιλέγω να είµαι σοβαρός και όχι σοβαροφανής

www.businessdoctor.gr ε ιλέγω να είµαι σοβαρός και όχι σοβαροφανής «Μα τι λες ρε Πολυχρόνη! Αυτά δεν γίνονται στην Ελλάδα!» (ύφος µε αγανάκτηση για το τι ακούει άλι σήµερα) α ό γνωστό µου, λογιστή www.businessdoctor.gr ε ιλέγω να είµαι σοβαρός και όχι σοβαροφανής Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 18ης Α ριλίου 2012 Αριθµός Πρακτικού 12

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 18ης Α ριλίου 2012 Αριθµός Πρακτικού 12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ του άρθρου 175 του ν.3852/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 18ης Α ριλίου 2012 Αριθµός Πρακτικού 12 Στη Λαµία και στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2010-2015

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2010-2015 ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2010-2015 ΜΠΑΜΠΛΗ ΧΡΥΣΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κος ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΟΥΜΠΕΝΙΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) 1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρού ολη, 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) Αρ.Μ.Α.Ε. : 49875/65/Β/01/11 Ταχ/κή /νση : Μακράς Γεφύρας 2 68100 Αλεξ/ ολη Τηλέφωνο : 25510 28463, 26251

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρµογής 1. Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) ρυθµίζει τη φορολογία του εισοδήµατος : α) των φυσικών ροσώ ων, β) των νοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : Ανά τυξη Συστήµατος Στρατηγικής ιοίκησης (ν. 3230/2004)

Θέµα : Ανά τυξη Συστήµατος Στρατηγικής ιοίκησης (ν. 3230/2004) Αθήνα, 1 Μαρτίου 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Την Οικονοµική Ε ιτρο ή ήµου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..)

Διαβάστε περισσότερα

20. ΠΟΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 23. ΤΟΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2. ΡΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

20. ΠΟΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 23. ΤΟΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2. ΡΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 377 13 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-08-2006 Σήμερα τηv 29/08/2006 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -040/14 για την ροµήθεια Γραφικής ύλης, µε την διαδικασία του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -040/14 για την ροµήθεια Γραφικής ύλης, µε την διαδικασία του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού ΤΑΘΕΡΕ ΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕ (ΤΑ.Υ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΩΝ ΤΑΘΕΡΗ ΤΡΟΧΙΑ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 214-4141369 & 214-4141138 FAX: 210-3223935 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2001 - ΟΡΟΣΗΜΟ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2001 - ΟΡΟΣΗΜΟ 1 2 Κεφάλαιο 1ο: Α ό την Αγροτική Οικονοµία στην Αστικο οίηση Μέρος Γ Οι οικονοµικές εξελίξεις κατά τον 20ό αιώνα Ενότητα 1. Το αγροτικό ζήτηµα Σχεδιάγραµµα Μέχρι 19 ο αι. Βιοµηχανική ε ανάσταση: Αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου Ο ιευθύνων Σύµβουλος Ο Υ εύθυνος του Λογιστηρίου. Αθανάσιος Σαρίδης Α Τ Λ 871937

Ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου Ο ιευθύνων Σύµβουλος Ο Υ εύθυνος του Λογιστηρίου. Αθανάσιος Σαρίδης Α Τ Λ 871937 Οικονοµικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :11311 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Αρ.πρωτ.:620/27/02-08-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

οιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης στο λαίσιο του ΠΕΠ Αττικής

οιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης στο λαίσιο του ΠΕΠ Αττικής Α Α: 6Κ ΣΩΚΑ- Ι0Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016» ΆΡΘΡΟ ΜΟΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014-20202020 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ

ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014-20202020 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ - ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014-20202020 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ ΚΑΒΑΛΑ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -010/11 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 10.000.

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -010/11 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 10.000. ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -010/11 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 10.000.000 ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα διαχείρισης ενέργειας σε κτήρια µε χρήση του ρωτοκόλλου ΚΝΧ/ΕΙΒ και αλγόριθµο ροβλε τικού ελέγχου

Σύστηµα διαχείρισης ενέργειας σε κτήρια µε χρήση του ρωτοκόλλου ΚΝΧ/ΕΙΒ και αλγόριθµο ροβλε τικού ελέγχου ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ Η.Μ.Μ.Υ. ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Η/Υ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σύστηµα διαχείρισης ενέργειας σε κτήρια µε χρήση του ρωτοκόλλου ΚΝΧ/ΕΙΒ και αλγόριθµο ροβλε τικού ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ /ΝΣΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : 13.175,00 Φ.Π.Α. 13%: 1.712,75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.

ΜΕΛΕΤΗ /ΝΣΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : 13.175,00 Φ.Π.Α. 13%: 1.712,75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Α.Π.Η) Αρµόδιος : Γκαµούλου Αµαλία Ταχ. /νση : Καραολή ηµητρίου 2 Ταχ. Κώδικας:152-32 Χαλάνδρι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ HYDROSENSE

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ HYDROSENSE ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ HYDROSENSE Υ ΑΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΒΑΜΒΑΚΟΣ, ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΝΤΟΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΥΤΛΩΝ ΣΤΟ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΧΩΡΟ ρ. Βασίλειος Σαµαράς Γεω όνος-εδαφολόγος Τακτικός

Διαβάστε περισσότερα