15PROC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15PROC003035296 2015-09-10"

Transcript

1 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: :16:19 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7Γ51465ΦΘΕ-ΞΒ8 Λ.Συγγροφ 83, Ακινα, Τθλ: , Fax: , ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ρλθροφορίεσ: Ι.Στογιαννίδου Ακινα, 10/09/2015 Αρικ.πρωτ:ΤΡ7/5019 Πρόςκλθςθ: 73/2015 ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Για τθν ανάδειξθ αναδόχου για τθν παροχι υπθρεςιϊν για τθ υντιρθςθ του Ανελκυςτιρα τθσ Κεντρικισ Τπθρεςίασ Πρϊτθσ Τποδοχισ Η Τπθρεςία Πρϊτθσ Τποδοχισ του Υπουργείου Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ, ζχοντασ υπόψθ: 1. Το Ν.3907/2011 (ΦΕΚ 7/Α/ ) «Κδρυςθ τθσ Υπθρεςίασ Αςφλου και Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ, προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ προσ τισ διατάξεισ τθσ οδθγίασ 2008/115/ΕΚ ςχετικά με τουσ κοινοφσ κανόνεσ και διαδικαςίεσ ςτα κράτθ μζλθ για τθν επιςτροφι των παρανόμωσ διαμενόντων υπθκόων τρίτων χωρϊν και λοιπζσ διατάξεισ». 2. Το Ν.3861/2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο» «Ρρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ (Α-112). 3. Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α /2010) «Δθμοςιονομικι Διαχείριςθ και Ευκφνθ». 4. Το Ν.4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α / ) όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 10 παρ.1 του Ν.4038/2012(ΦΕΚ 14/τ.Α /2012) «επιβολι και απόδοςθ κράτθςθσ 0,10% υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων». 5. Το Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α /2014) «Μζτρα ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ, οργανωτικά κζματα Υπουργείου Οικονομικϊν και άλλεσ διατάξεισ». 6. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α /2014) «Ρερί Δθμοςίου Λογιςτικοφ, Ελζγχου των Δαπανϊν του Κράτουσ και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 7. Το Ν.4250/2014(ΦΕΚ 74/τ. Α/ ), παρ.3, άρκρου Το Ρ.Δ. 151/1998 (ΦΕΚ 116/Α /1998) «Διαδικαςία ελζγχου εκκακάριςθσ και εντολισ πλθρωμισ των δαπανϊν του Δθμοςίου». 9. Το Ρ.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α /2005) To άρκρο 90 του «Κϊδικα Νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα κυβερνθτικά όργανα», που κυρϊκθκε με το άρκρο Το Ρ.Δ.118/2007 (ΦΕΚ 150/Α /2007) «Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 11. Το Ρ.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α /2010) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ». 12. Το Ρ.Δ.102/2012 (Φ.Ε.Κ. 169/Α/ και διόρκωςθ ςφαλμάτων Φ.Ε.Κ. (76/τ.Α/ ) «Οργάνωςθ και λειτουργία Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ ςτο Υπουργείο Δθμόςιασ Τάξθσ και Ρροςταςίασ του Ρολίτθ». 13. Τθν απόφαςθ με αρικμό ΕΜ/1-Β/89/ για «Μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων του Υπουργοφ Δθμόςιασ Τάξθσ και Ρροςταςίασ του Ρολίτθ ςτο Διευκυντι τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ» (ΦΕΚ 2420/Βϋ/ ) και τθν τροποποίθςθ αυτισ με τθν απόφαςθ με αρικμό ΕΜ/2/178 (ΦΕΚ 1442/ /Βϋ) 14. Τθ με αρικμ. Υ136/ απόφαςθ του Ρρωκυπουργοφ «Σφςταςθ κζςεων Αναπλθρωτϊν Υπουργϊν» (ΦΕΚ 389/ /Βϋ). 1

2 15. Το Ρ.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20 / τ.αϋ/ ) «Σφςταςθ και μετονομαςία Υπουργείων, μεταφορά τθσ Γενικισ Γραμματείασ Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων». 16. Το Ρ.Δ. 63/2015(ΦΕΚ 104/τ.Α / ) «Διοριςμόσ τθσ Βαςιλικισ Θάνου-Χριςτοφίλου, ωσ Ρρωκυπουργοφ» 17. Το Ρ.Δ. 65/2015(ΦΕΚ 106/τ.Α / ) «Διοριςμόσ Υπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Υπουργϊν και Υφυπουργϊν». 18. Τισ αποφάςεισ τθσ Υπθρεςιακισ Ρρωκυπουργοφ κ.βαςιλικισ Θάνου-Χριςτοφίλου περί ανάκεςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ Υπουργοφσ, Αναπλθρωτζσ Υπουργοφσ και Υφυπουργοφσ (ΦΕΚ 1866/Βϋ/ ) 19. Τθν Απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν & Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ υπ' αρικ /ΕΥΔ&ΡΛΑΡ 275/ Απόφαςθ (Φ.Ε.Κ. 781/Β / ). 20. Τθ γνωμοδότθςθ του Νομικοφ Συμβουλίου του Κράτουσ (Ν.Σ.Κ) με αρικμό 117/2009 ςφμφωνα με τθν οποία θ αυτεπάγγελτθ αναηιτθςθ δικαιολογθτικϊν δεν εφαρμόηεται ςτισ διαγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ. 21. Τθ με αρικμ.πρωτ. 16.1/770/ (ΑΔΑ:7ΛΑ7465ΦΘΕ-7ΑΟ) απόφαςθ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ Ανανζωςθσ για τρία (3) ζτθ τθσ κθτείασ του Ραναγιϊτθ Νίκα του Θλία ςτθ κζςθ του Διευκυντι τθσ Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ του Υπουργείου Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ. 22. Τθ με αρικμ.11.1/2166 Απόφαςθ τθσ Αναπλθρϊτριασ Υπουργοφ Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ περί «Μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων ζηον Διεςθςνηή ηηρ Υπηπεζίαρ Ππώηηρ Υποδοσήρ» (ΦΕΚ/781/Β/ ). 23. Τον οριςμό για τθ διενζργεια του διαγωνιςμοφ τθσ 3 θσ Επιτροπισ ςφμφωνα με τθν υπ αρικμ πρωτ. ΤΡ1/2559/ (ΑΔΑ Ψ7ΗΓ465ΦΘΕ-ΞΑΒ) απόφαςθ του Δ/ντθ τθσ ΥΡΥ περί τροποποίθςθσ τθσ με αρικμ πρωτ.:τρ1/6961/ (ΑΔΑ: 78ΕΞΙ-5ΚΜ) ςχετικισ απόφαςθσ για «ςυγκρότθςθ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ προςφορϊν, των αποτελεςμάτων των διαγωνιςμϊν και των διαδικαςιϊν διαπραγμάτευςθσ για το οικ. ζτοσ 2015». 24. Τθ με αρικμ.πρωτ.:τρ1/6959/ απόφαςθ του Διευκυντι τθσ Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ (ΑΔΑ: ΨΨΝΓΙ-ΘΧΔ), με τθν οποία εγκρίκθκε θ Σφςταςθ Συγκρότθςθ Επιτροπισ Ενςτάςεων και προςφυγϊν των διαγωνιςμϊν τθσ Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ για το οικονομικό ζτοσ Τθν με αρικμ. πρωτ. ΤΡ1/6960/ (ΑΔΑ: ΨΗ3Ι-ΘΩΚ) Απόφαςθ Διευκυντι Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ περί «Σφςταςθσ Συγκρότθςθσ Επιτροπισ παραλαβισ αγοραηόμενων ειδϊν και εκτελοφμενων εργαςιϊν οικονομικοφ ζτουσ 2015» 26. Το με αρ.πρωτ.τρ2/2123/ πρωτογενι αίτθμα τθσ Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ. 27. Τθ με αρικμ. πρωτ. ΤΡ2/2344/ (ΑΔΑ:6ΘΥΧ465ΦΘΕ-Β4Γ)Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ δζςμευςθσ τθσ δαπάνθσ τθσ Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ. ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ Ρρόςκλθςθ ςε ευρϊ ( ) με γραπτζσ ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ και κριτιριο κατακφρωςθσ τθ Χαμθλότερθ Τιμι χωρίσ ΦΡΑ ςτο ςφνολο των δϊδεκα (12) μθνϊν για τθν Ραροχι υπθρεςιϊν τθσ Ετιςιασ Συντιρθςθσ του Ανελκυςτιρα τθσ Κεντρικισ υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ, ςυνολικισ δαπάνθσ εννιακοςίων είκοςι ευρϊ (920,00 ) (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 23% και των νόμιμων κρατιςεων ι του ΦΡΑ που αναλογεί ςτθν ζδρα του υποψθφίου αναδόχου) και επτακοςίων ςαράντα επτά ευρϊ και ενενιντα επτά λεπτϊν (747,97 ) άνευ ΦΠΑ 23%. Ειδικότερα: Ρεριγραφι Ραροχισ Υπθρεςιϊν Σόποσ Ραροχισ Υπθρεςιϊν Χρόνοσ Ραροχισ Υπθρεςιϊν υντιρθςθ Ανελκυςτιρα Κεντρικι Τπθρεςία Πρϊτθσ Τποδοχισ (Λ.Συγγροφ 83-Ακινα) Ετιςια ςυντιρθςθ, ιτοι από 27/10/2015 ζωσ και 26/10/2016 Θμερομθνία Λιξθσ Υποβολισ των Ρροςφορϊν: Θμερομθνία: 29/09/2015 Θμζρα: Τρίτθ και Ϊρα: 10:00 π.μ. 2

3 Θμερομθνία Αποςφράγιςθσ προςφορϊν: Θμερομθνία: 29/09/2015 Θμζρα: Τρίτθ και Ϊρα: 11:00 π.μ. Τόποσ Υποβολισ Ρροςφορϊν: Υπθρεςία Ρρϊτθσ Υποδοχισ (Λ.Συγγροφ 83, 1 οσ όροφοσ, Γραφείο Ρρωτοκόλλου) CPV Το ζργο χρθματοδοτείται από τον Τακτικό Ρροχπολογιςμό του Οικονομικοφ Ζτουσ 2015 και βαρφνει τισ πιςτϊςεισ του ΚΑΕ 0851, του Ειδικοφ Φορζα τθσ Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ. Το ποςό τθσ οικονομικισ προςφοράσ δεν μπορεί, επί ποινι αποκλειςμοφ, να υπερβαίνει τον ανωτζρω προχπολογιςμό. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ α) Τα Φυςικά ι Νομικά Ρρόςωπα, θμεδαπά ι αλλοδαπά β) Ενϊςεισ ι Κοινοπραξίεσ των υπό ςτοιχείων (α), που λειτουργοφν νόμιμα ςτθν Ελλάδα ι ςε άλλο κράτοσ τθσ μζλοσ τθσ Ε.Ε. και υποβάλουν κοινι προςφορά, γ) Συνεταιριςμοί, που αςχολοφνται και λειτουργοφν νόμιμα ςτθν Ελλάδα ι ςτο εξωτερικό και αςκοφν επάγγελμα ςυναφζσ με το προκθρυςςόμενο αντικείμενο. Δεν ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ: Πςοι δεν πλθροφν το δικαίωμα ςυμμετοχισ. Πςοι αποκλείςτθκαν τελεςίδικα από κάποια άλλθ Δθμόςια Υπθρεςία ι Ν.Ρ.Δ.Δ. γιατί δεν εκπλιρωςαν τισ ςυμβατικζσ τουσ υποχρεϊςεισ. Πςοι αποκλείςτθκαν από διαγωνιςμοφσ Δθμόςιασ Υπθρεςίασ ι Ν.Ρ.Δ.Δ για προμικειεσ ι παροχι υπθρεςιϊν με απόφαςθ του Υπουργείου Ανάπτυξθσ, Γενικι Γραμματεία Εμπορίου ι άλλου αρμοδίου διοικθτικοφ οργάνου. Πςα φυςικά ι νομικά πρόςωπα του εξωτερικοφ ζχουν υποςτεί αντίςτοιχεσ με τισ παραπάνω κυρϊςεισ. Τα παραπάνω ιςχφουν και για οποιοδιποτε από τα μζλθ τθσ ζνωςθσ ι τθσ κοινοπραξίασ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Η αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα διεξαχκεί τθν Σρίτθ 29/09/2015 και ϊρα 11:00 π.μ. ςτθν αίκουςα διαγωνιςμϊν του 1 ου ορόφου τθσ Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ (Λ.Συγγροφ 83-Ακινα), από τθν 3 θ Επιτροπι. Πςοι επικυμοφν να λάβουν µζροσ ςτο διαγωνιςµό καλοφνται να υποβάλλουν ι να αποςτείλουν τισ προςφορζσ τουσ, ςε ζνα ενιαίο ςφραγιςμζνο φάκελο το αργότερο µζχρι τθν Σρίτθ 29/09/2015 και ϊρα π.μ. ςτο Γραφείο Ρρωτοκόλλου (1 οσ όροφοσ) τθσ Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ, Λ.Συγγροφ 83-Τ.Κ Ακινα, Υπόψθ: Ρροζδρου Επιτροπισ αξιολόγθςθσ. Η υποβολι τθσ προςφοράσ γίνεται αυτοπροςϊπωσ ι µε ειδικά προσ τοφτο εξουςιοδοτθμζνο εκπρόςωπό τουσ ι αποςτζλλοντασ τθν ταχυδροµικά µε ςυςτθµζνθ επιςτολι ι courier, εγκαίρωσ ϊςτε να παραλθφκεί από τθν Τπθρεςία μζχρι τθν ωσ άνω θμερομθνία και ϊρα. Στθν περίπτωςθ τθσ ταχυδρομικισ αποςτολισ, θ Κεντρικι Υπθρεςία Ρρϊτθσ Υποδοχισ ουδεµία ευκφνθ φζρει για το χρόνο και το περιεχόμενο των φακζλων προςφοράσ που κα αποςταλοφν. 3

4 Οι Ρροςφορζσ που κατατίκενται μετά τθν παραπάνω θμερομθνία και ϊρα, είναι εκπρόκεςμεσ και επιςτρζφονται από ηην Υπηπεζία Ππώηηρ Υποδοσήρ ζηοςρ ππομηθεςηέρ. Οι πποζθοπέρ θα ππέπει να ιζσύοςν ηοςλάσιζηον εξήνηα (60) ημέπερ (ημεπολογιακέρ), πποζμεηπούμενερ από ηην επομένη ημέπα αποζθπάγιζηρ ηων πποζθοπών. Ρροςφορά, που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο του προαναφερόμενου, απορρίπτεται, ωσ απαράδεκτθ. Πλα τα ζγγραφα και τα ςτοιχεία φακζλου προςφοράσ, κα πρζπει να είναι ςυνταγμζνα ι επίςθμα μεταφραςμζνα ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. Οι τιμζσ των προςφορϊν κα πρζπει να εκφράηονται ςε Ευρϊ. Εφόςον από τθν προςφορά δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, ι θ προςφορά δεν εκφράηεται ςε Ευρϊ, θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Μειοδότθσ κα αναδειχκεί εκείνοσ με τθ Χαμηλότερη προςφερόμενη Τιμή χωρίσ ΦΠΑ ςτο ςύνολο των δώδεκα (12) μηνών εφόςον οι προςφερόμενεσ τιμζσ καλφπτουν ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ τισ προδιαγραφζσαπαιτιςεισ και ανάγκεσ τθσ Τπθρεςίασ Πρϊτθσ Τποδοχισ, όπωσ αυτζσ αναλυτικά αναφζρονται ςτο Παράρτθμα Α -ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΙΩΝ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ. Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ διαγωνιηόμενουσ επί εξιντα (60) θμζρεσ. Ο Ανάδοχοσ βαρφνεται και με τισ νόμιμεσ υπζρ τρίτων κρατιςεισ ιτοι: 1.0,10%:Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων 2. Χαρτόςθμο: 3% επί κρατιςεων υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων 3. 20% Υπζρ ΟΓΑ επί χαρτοςιμου 4. Ραρακράτθςθ φόρου 8% επί του κακαροφ ποςοφ (άρκρο 55 παρ. 1 εδάφιο (ςτ) του Ν. 2238/94, ΦΕΚ 151/Α). Μετά τθν κατάκεςθ των προςφορϊν, επί νομίμωσ υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν οι υποψιφιοι ανάδοχοι μποροφν να παρζχουν διευκρινίςεισ μόνο όταν αυτζσ ηθτοφνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά τθν ενϊπιον του διαδικαςία, είτε κατόπιν εγγράφου τθσ Υπθρεςίασ, μετά τθ ςχετικι γνωμοδότθςθ του οργάνου. Από τισ διευκρινίςεισ οι οποίεσ παρζχονται, ςφμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψθ μόνο εκείνεσ που αναφζρονται ςτα ςθμεία για τα οποία υποβλικθκε ςχετικό αίτθμα από το αρμόδιο όργανο. Παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ προσ εκείνον που υποβάλει τθν Ρροςφορά, εφόςον ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ υποβάλει τθν Ρροςφορά του μζςω Αντιπροςϊπου. Το Ραραςτατικό εκπροςϊπθςθσ προσ εκείνον που υποβάλει τθν Ρροςφορά, εφόςον ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ υποβάλει τθν Ρροςφορά του μζςω Αντιπροςϊπου που δεν είναι νόμιμοσ εκπρόςωπόσ του, κα πρζπει να είναι: Φυςικά πρόςωπα: πλθρεξοφςιο προσ εκείνον που υποβάλλει τθν προςφορά, είτε απλι εξουςιοδότθςθ με κεωρθμζνο το γνιςιο τθσ υπογραφισ. Α.Ε., Συνεταιριςμοί: απόφαςθ ΔΣ εκπροςϊπθςθσ για τον εν λόγω διαγωνιςμό ι πλθρεξοφςιο εκπροςϊπθςθσ από τον υποψιφιο ανάδοχο ι το νόμιμο εκπρόςωπό του. Ο.Ε, Ε.Ε., Ε.Ρ.Ε.: Εταιρικό Οριςμοφ του Διαχειριςτι και απλι εξουςιοδότθςθ με κεωρθμζνο το γνιςιο τθσ υπογραφισ ι πλθρεξοφςιο εκπροςϊπθςθσ. Οι ενϊςεισ και οι κοινοπραξίεσ προμθκευτϊν που υποβάλλουν κοινι προςφορά, μαηί με τθν προςφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά για κάκε προμθκευτι που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία. Για τουσ Συνεταιριςμοφσ, βεβαίωςθ εποπτεφουςασ αρχισ ότι ο Συνεταιριςμόσ λειτουργεί νόμιμα. 4

5 Απαραίτθτα Δικαιολογθτικά Τποβολι Προςφορϊν: Θ προςφορά υποβάλλεται ςε ζνα (1) ενιαίο ςφραγιςμζνο φάκελο ςτον οποίο απαραίτθτα κα αναγράφεται: 1. Θ λζξθ «ΡΟΣΦΟΑ» 2. Ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ Υπθρεςίασ που εξζδωςε τθν πρόςκλθςθ υποβολισ προςφορϊν 3. Ο αρικμόσ τθσ Ρρόςκλθςθσ 4. Θ θμερομθνία αποςφράγιςθσ των προςφορϊν 5. Τα ςτοιχεία του υποψθφίου αναδόχου 6. Θ ζνδειξθ: «να ανοιχκεί μόνο από τθν Αρμόδια Επιτροπι αξιολόγθςθσ προςφορϊν» Ο ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ τθσ προςφοράσ περιλαμβάνει: 1.Τπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Αϋ75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ςτθν οποία: i. Να αναγράφονται τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ ςτον οποίο ςυμμετζχει (αρικμ. πρόςκλθςθσ, αντικείμενο διαγωνιςμοφ) ii. Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ να δθλϊνει ότι μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ του: Είναι φορολογικά και αςφαλιςτικά ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) και ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του, Είναι εγγεγραμμζνοσ ςτο οικείο επιμελθτιριο ςτο ειδικό επάγγελμα κατά τθν θμζρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ και εξακολουκεί να παραμζνει εγγεγραμμζνοσ μζχρι τθν υλοποίθςθ των διαδικαςιϊν του διαγωνιςμοφ. Πτι δεν ζχει κθρυχκεί ζκπτωτοσ και δεν ζχει αποκλειςτεί από διαγωνιςμοφσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ του Υπουργείου Ανάπτυξθσ (Γ.Γ.Ε.). Δεν τελεί υπό πτϊχευςθ ι υπό διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ. Πτι δεν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα και επίςθσ δεν ζχει καταδικαςτεί για αδίκθμα. Πτι ςε περίπτωςθ ακυρϊςεωσ του Διαγωνιςμοφ, δεν κα ζχει καμιά αξίωςθ αποηθμίωςθσ για οποιονδιποτε λόγο. Πτι θ προςφορά ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ, των οποίων ζλαβε γνϊςθ και αποδζχεται ανεπιφφλακτα χωρίσ καμία εξαίρεςθ και ότι τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθν προςφορά του είναι ακριβι. Θ προςφορά του ιςχφει για εξιντα (60) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ θμζρασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Να αναλαμβάνεται θ υποχρζωςθ, ςε περίπτωςθ που ανακθρυχκεί ανάδοχοσ, να προςκομίςει ζγκαιρα τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ. 2. Νομιμοποιθτικά ςτοιχεία τθσ εταιρείασ (π.χ. ΦΕΚ, καταςτατικό κλπ). 3 Τπεφκυνθ διλωςθ του Ν.1599/86 όπου κα δθλϊνει ότι αποδζχεται και ςυμφωνεί με τθν Τεχνικι Ρεριγραφι των εργαςιϊν Συντιρθςθσ του Ανελκυςτιρα όπωσ αναφζρονται ςτο Ραράρτθμα Α τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ 5

6 4 Τπεφκυνθ διλωςθ του Ν.1599/86 όπου κα δθλϊνει ότι: Ραρζχει όλα τα μζςα και ςτοιχεία που κρίνονται απαραίτθτα για τθν υλοποίθςθ του ζργου που κα αναλάβει. Θα ενεργεί µε δικι του πρωτοβουλία και µε δικό του κίνδυνο, χωρίσ νομικι εξάρτθςθ από τθν «ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΗ» ωσ προσ τον τρόπο και το χρόνο παροχισ τθσ εργαςίασ. Συμφωνεί ανεπιφφλακτα µε τουσ όρουσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ και εγγυάται τθν τιρθςι τουσ. Οι εργαςίεσ που περιλαμβάνει θ περιοδικι ςυντιρθςθ ανελκυςτιρα είναι ςφμφωνεσ με το άρκρο 4 τθσ υπ αρικμ. οικ.φ.α/9.2/οικ (ΦΕΚ/2604/τ.Β / ). Οι εργαςίεσ που περιλαμβάνει θ πιςτοποίθςθ του ανελκυςτιρα είναι ςφμφωνεσ με το άρκρο 3 τθσ υπ αρικμ. οικ.φ.α/9.2/οικ.28425/1245 (ΦΕΚ/2604/τ.Β / ). 5 Σθν οικονομικι προςφορά όπου υποχρεωτικά περιλαμβάνει ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο τον πίνακα Οικονομικισ Ρροςφοράσ, που περιλαμβάνεται ςτο Ραράρτθμα Β τθσ παροφςασ. Οι τιμζσ κα δίδονται ωσ εξισ: Κακαρι αξία τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ για ζνα (1) μινα χωρίσ ΦΡΑ. Κακαρι αξία τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ για δϊδεκα (12) μινεσ χωρίσ ΦΡΑ. Ροςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, των ανωτζρω τιμϊν. (Σε περίπτωςθ που αναφζρεται εςφαλμζνοσ Φ.Ρ.Α. αυτόσ κα διορκϊνεται από τθν Υπθρεςία). Συνολικι αξία τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ για δϊδεκα (12) μινεσ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ Οποιαδιποτε άλλα ςτοιχεία κρίνει ότι είναι απαραίτθτα για τθν τεκμθρίωςθ των ςτοιχείων των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν. Επί ποινι αποκλειςμοφ κα πρζπει να τθροφνται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ που αναφζρονται ςτο Ραράρτθμα Α Οι ανωτζρω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ φζρουν θμερομθνία εντόσ των τελευταίων τριάντα θμερολογιακϊν θμερϊν προ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ των προςφορϊν και δεν απαιτείται βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι τα ΚΕΡ. Η Επιτροπι Αξιολόγθςθσ των Προςφορϊν ζχει δυνατότθτα να προχωριςει αυκθμερόν (ι ςε ςυνεχόμενεσ ςυνεδριάςεισ) ςτο άνοιγμα, ςτθν αξιολόγθςθ και τθ ςφνταξθ πρακτικοφ και επιφυλάςςεται να ηθτιςει οποιοδιποτε άλλο ζγγραφο κρικεί απαραίτθτο. Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ του διαγωνιςμοφ εφ όςον ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία, προκρίνει τον ανάδοχο με τθ Χαμθλότερθ προςφερόμενθ Σιμι χωρίσ ΦΠΑ ςτο ςφνολο των δϊδεκα (12) μθνϊν και ειδοποιεί εγγράφωσ τον υποψιφιο Ανάδοχο για τθν άμεςθ προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ όπωσ ορίηονται ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ. τθ ςυνζχεια ςυντάςςει το πρακτικό και το διαβιβάηει με ςυνθμμζνα τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ του μειοδότθ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, για τθν ζκδοςθ και ανακοίνωςθ τθσ Απόφαςθσ Κατακφρωςθσ. Εάν ο προμθκευτισ ςτον οποίο ζγινε θ ανακοίνωςθ δεν προςιλκε μζςα ςτθν προκεςμία που ορίςτθκε για τθν ζναρξθ τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ προςφορϊν του διαγωνιςμοφ. Κατά τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν μποροφν να παρίςτανται οι διαγωνιηόμενοι με τουσ νόμιμουσ ι εξουςιοδοτθμζνουσ εκπροςϊπουσ τουσ και να λάβουν γνϊςθ των ςυμμετεχόντων ςτο διαγωνιςμό, κακϊσ επίςθσ και των φακζλων που υποβλικθκαν. 6

7 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ Ο ανάδοχοσ ςτον οποίο κατακυρϊκθκε θ προμικεια, οφείλει να υποβάλει ςτθν Επιτροπι Αξιολόγθςθσ του διαγωνιςμοφ, τα εξισ ζγγραφα και δικαιολογθτικά, επί ποινι αποκλειςμοφ του από τον διαγωνιςμό ςε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςισ του: Ριςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδιο κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να προκφπτει ότι, είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ και ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ τουσ, κατά τθν θμερομθνία τθσ ωσ άνω ειδοποίθςθσ (φορολογικι & αςφαλιςτικι ενθμερότθτα). Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ςτθν οποία ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα δθλϊνει όλουσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) ςτουσ οποίουσ οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ για το απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό. Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ αρχισ από το οποίο να προκφπτει ότι είναι εγγεγραμμζνοσ ςτα μθτρϊα του οικείου Επιμελθτθρίου/Επαγγελματικοφ Μθτρϊου και το ειδικό επάγγελμα του ι Βεβαίωςθ Ζναρξθσ Επιτθδεφματοσ από το οποίο να προκφπτει θ εγγραφι του, κατά τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ και ότι εξακολουκεί να παραμζνει εγγεγραμμζνοσ μζχρι τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ και όπου ορίηεται ςχετικι επαγγελματικι ιδιότθτα. Κατά τθν διάρκεια υλοποίθςθσ του ζργου, δφναται να γίνει ζλεγχοσ από τισ Ελλθνικζσ Ελεγκτικζσ Αρχζσ. Θ δαπάνθ κα βαρφνει τον ΚΑΕ:0851 του Τακτικοφ Ρροχπολογιςμοφ τθσ Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ για το οικονομικό ζτοσ 2015 και ςφμφωνα με τθν με αρικμ. πρωτ. ΤΡ2/2344/ (ΑΔΑ:6ΘΥΧ465ΦΘΕ- Β7Γ)Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ. Θ πλθρωμι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ςτον ανάδοχο κα γίνεται ςε ευρϊ τμθματικά ανά μινα, με τθν ζκδοςθ και παραλαβι του ςχετικοφ τιμολογίου και εφόςον υποβλθκοφν αρμοδίωσ, τα προβλεπόμενα δικαιολογθτικά. Τα ζξοδα μεταφοράσ ςτον τόπο τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ βαρφνουν τον ανάδοχο. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να κατακζςει εντόσ του πρϊτου δεκαθμζρου κάκε μινα, τα ςχετικά με τισ παραςχεκείςεσ υπθρεςίεσ του προθγοφμενου μινα, τιμολόγια και λοιπά δικαιολογθτικά πλθρωμισ που τον αφοροφν, ςτθν αρμόδια Επιτροπι παραλαβισ αγοραηόμενων ειδϊν και εκτελοφμενων εργαςιϊν που ορίςτθκε από τθν Υπθρεςία Ρρϊτθσ Υποδοχισ για το οικονομικό ζτοσ θτά ςυμφωνείται ότι ο ανάδοχοσ ουδεμία άλλθ απαίτθςθ ζχει πζραν του ανωτζρου ποςοφ τθσ ςυνολικισ αμοιβισ, κακϊσ οι παραπάνω τιμζσ κα είναι ςτακερζσ και δεν υπόκεινται ςε αναπροςαρμογζσ ι ανακεωριςεισ για οποιαδιποτε αιτία. Θ πρόςκλθςθ 73/2015 κα δθμοςιευκεί: Στθν επίςθμθ ιςτοςελίδα τθσ Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ Στο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο ΔθμοςίωνΣυµβάςεων Στθν επίςθμθ ιςτοςελίδα του προγράμματοσ Διαφγεια, Η Σμθματάρχθσ του Οικονομικοφ Σμιματοσ τθσ Τπθρεςίασ Πρϊτθσ Τποδοχισ Νικολζττα Κολοβοφ 7

8 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΙΩΝ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ Θ Τεχνικι Ρεριγραφι αναφζρεται ςτθ διαδικαςία και ςυχνότθτα τακτικϊν ςυντθριςεων, πιςτοποίθςθσ, αλλά και επιςκευϊν ςε περίπτωςθ βλάβθσ, ςτον ανελκυςτιρα που βρίςκεται ςτο κτίριο τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ, επί τθσ Λεωφόρου Συγγροφ 83 ςτθν Ακινα. Βαςίηεται ςτο ζγγραφο τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ του Διμου Ακθναίων για τουσ ανελκυςτιρεσ (Αρ. Ρρωτ / ), ςτο οποίο διευκρινίηεται ότι εφ όςον ο ςυγκεκριμζνοσ ανελκυςτιρασ πραγματοποιεί λιγότερεσ από εκκινιςεισ τθν εβδομάδα, θ ςυχνότθτα ςυντιρθςθσ και περιοδικοφ ελζγχου δεν ακολουκεί τισ διατάξεισ για τουσ ανελκυςτιρεσ ςε δθμόςιουσ χϊρουσ. Με τα ιςχφοντα πλζον δεδομζνα κακορίηεται θ ςυχνότθτα των περιοδικϊν ςυντθριςεων του ανελκυςτιρα ςε μία (1) φορά ανά μινα και των πιςτοποιιςεων ςε μία (1) ανά τρία (3) χρόνια, όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 1δ του άρκρου 10 τθσ ΚΥΑ αρ. Φ.Α./9.2/οικ (ΦΕΚ 2604/Β/2008), όπωσ διορκϊκθκε με το ΦΕΚ 424/Β/2009. Ειδικότερα: Περιοδικι υντιρθςθ Ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» αναλαμβάνει τθν εκτζλεςθ περιοδικισ ςυντιρθςθσ ενόσ (1) ανελκυςτιρα επτά (7) ςτάςεων (κοινοφ και προςωπικοφ τθσ «ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΗ»), που είναι εγκατεςτθμζνοσ ςτο κτίριο τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ ςτθν Λ. Συγγροφ 83. Ο ανελκυςτιρασ αυτόσ ζχει καταχωρθκεί ςτθν αρμόδια Υπθρεςία του Διμου Ακθναίων με Αρικμό Μθτρϊου Καταχϊρθςθσ από τθν 01 Απριλίου Οι εργαςίεσ κα γίνονται ενδεικτικά κάκε 1 θ κάκε μινα (ι τθν αμζςωσ επόμενθ εργάςιμθ θμζρα), από ειδικευμζνουσ τεχνικοφσ του «ΑΝΑΔΟΧΟΤ», χωρίσ να απαιτείται ιδιαίτερθ κλιςθ, και κα διεξάγονται κατά κανόνα τισ θμζρεσ και ϊρεσ λειτουργίασ των υπθρεςιϊν του κτιρίου και ςε ςυνεννόθςθ με τθν «ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΗ». Ηθτείται κατά τθν προςζλευςθ του ςυνεργείου ςτο κτίριο και πριν τθν ζναρξθ των εργαςιϊν να ενθμερϊνεται ο αρμόδιοσ υπάλλθλοσ τθσ Υπθρεςία μασ που ορίηεται για το λόγο αυτό. Θ χρονικι διάρκεια τθσ ςυντιρθςθσ του ανελκυςτιρα πρζπει να είναι τουλάχιςτον ςαράντα πζντε (45) λεπτά τθσ ϊρασ ι όςο περιςςότερο απαιτθκεί κατά τθν κρίςθ του ςυνεργείου ςυντιρθςθσ. Ο επικεφαλισ του ςυνεργείου ςυντιρθςθσ και θ «ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΗ» επιβλζπουν αν εξαντλείται το παραπάνω χρονικό διάςτθμα από το προςωπικό του εν λόγω ςυνεργείου. Θ ςυντιρθςθ κα γίνεται ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ των εργοςταςίων καταςκευισ των μθχανθμάτων εγκατάςταςθσ, όπωσ απορρζει από τουσ ιςχφοντεσ νόμουσ και διατάξεισ, τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι και τισ ανάγκεσ όπωσ αυτζσ διαμορφϊνονται από τθ χριςθ του ανελκυςτιρα. Θ ςυντιρθςθ περιλαμβάνει τον κατά τακτά χρονικά διαςτιματα ζλεγχο των θλεκτρικϊν και μθχανικϊν διατάξεων αςφαλείασ, κακϊσ και των υπόλοιπων εξαρτθμάτων του ανελκυςτιρα, για εξακρίβωςθ και εκτίμθςθ αναςφαλοφσ λειτουργίασ, ςτθν οποία μπορεί να οδθγθκεί θ εγκατάςταςθ του ανελκυςτιρα εξαιτίασ μιασ φκοράσ, βλάβθσ ι και απoρφκμιςθσ των μθχανικϊν ι /και θλεκτρικϊν διατάξεων αςφαλείασ και των λοιπϊν εξαρτθμάτων αυτοφ. Ρεριλαμβάνει ακόμθ τισ απαραίτθτεσ εργαςίεσ για τθν αποκατάςταςθ τθσ αςφαλοφσ λειτουργίασ με εξάλειψθ των βλαβϊν και των απορρυκμίςεων, κακϊσ επίςθσ τον κακαριςμό και τθ λίπανςθ, όπου χρειάηεται, όλων των εξαρτθμάτων ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ τεχνικισ και τισ υποδείξεισ του καταςκευαςτι των εξαρτθμάτων και των διατάξεων αςφαλείασ. Για τθν παρακολοφκθςθ των ςυντθριςεων του ανελκυςτιρα τθρείται ςτθν Υπθρεςία κεωρθμζνο Βιβλιάριο Ραρακολοφκθςθσ Ανελκυςτιρα, ςτο οποίο κα πρζπει να καταχωροφνται ενυπόγραφα από 8

9 τον αρμόδιο ςυντθρθτι τόςο θ θμζρα πραγματοποίθςθσ τθσ ςυντιρθςθσ, όςο και τυχόν παρατθριςεισ που διαπιςτϊκθκαν κατά τθν πραγματοποίθςι τθσ. Ο «ΑΝAΔΟΧΟ» κα επιβαρφνεται αποκλειςτικά με τθν αξία των αναλωςίμων υλικϊν ςυντθριςεωσ του ανελκυςτιρα. Επιςκευζσ Θ αξία τθσ εργαςίασ για επιςκευζσ που δεν απαιτοφν αντικατάςταςθ υλικϊν, δεν χρεϊνεται εφόςον δεν ξεπερνά τθ μία (1) θμζρα. Σε περίπτωςθ που για τθν αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ απαιτείται εργαςία του «ΑΝΑΔΟΧΟΤ» και των ςυνεργείων του, μεγαλφτερθ τθσ μίασ (1) θμζρασ, ο «ΑΝAΔΟΧΟ» απαλλάςςεται από τθν υποχρζωςθ να αποκαταςτιςει αυτι χωρίσ πρόςκετθ αμοιβι. Για τθν κοςτολόγθςθ των εργαςιϊν επιςκευισ οι τιμζσ μονάδασ για τισ εργαςίεσ και τα υλικά δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερεσ από τον επίςθμο τιμοκατάλογο του «ΑΝΑΔΟΧΟΤ». Αμοιβι δεν δίνεται ςτον «ΑΝΑΔΟΧΟ» για τισ θμζρεσ εκείνεσ που ο ανελκυςτιρασ ζχει τεκεί εκτόσ λειτουργίασ από κακυςτζρθςθ ι υπαιτιότθτα του «ΑΝΑΔΟΧΟΤ». Σε περίπτωςθ βλάβθσ / επιςκευισ του ανελκυςτιρα θ «ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΗ» κα πρζπει να ενθμερϊνεται εκ των προτζρων από τον αρμόδιο τεχνικό, μζςω του ςχετικοφ ενθμερωτικοφ φφλλου εργαςιϊν-υλικϊν ανελκυςτιρα, ι και από το γραφείο του «ΑΝΑΔΟΧΟΤ» με επιςτολι, όπου κα περιγράφονται και αιτιολογοφνται οι εργαςίεσ, τα υλικά, τα αντίςτοιχα ποςά δαπάνθσ, κακϊσ και όλεσ οι απαραίτθτεσ ςυνκικεσ και πλθροφορίεσ για το κόςτοσ τθσ εργαςίασ και των απαραίτθτων ανταλλακτικϊν, οφτωσ ϊςτε να προβεί ζγκαιρα ςτισ ενζργειεσ που απαιτοφνται για τθν δζςμευςθ και ζγκριςθ τθσ ςχετικισ δαπάνθσ από τθν αρμόδια Υπθρεςία. Ακολουκεί θ ανάκεςθ ςτον «ΑΝΑΔΟΧΟ», ο οποίοσ με τθ ςειρά του είναι υποχρεωμζνοσ να προβεί ςε άμεςθ αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ και επιςκευι τθσ. Τα ανταλλακτικά για τθν αποκατάςταςθ των βλαβϊν του ανελκυςτιρα πρζπει να είναι κατάλλθλα για τθν αςφαλι λειτουργία του ανελκυςτιρα και να ανευρίςκονται από τον «ΑΝΑΔΟΧΟ» με τιμολόγιο ςτο όνομά του. Πλα τα εξαρτιματα που κα χρθςιμοποιθκοφν κατά τισ επιςκευζσ για τθν διατιρθςθ υψθλοφ επιπζδου αςφαλείασ, όςον αφορά τθν προςταςία προςϊπων από τον κίνδυνο ατυχθμάτων που μποροφν να προζλκουν από τον χριςτθ, τθ ςυντιρθςθ και τθ λειτουργία ζκτακτθσ ανάγκθσ αυτοφ του ανελκυςτιρα, κα πρζπει να είναι ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 81-80/2004 και να φζρουν τθ ςιμανςθ CE. Θ «ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΗ» κα πρζπει να δίνει τθν απαραίτθτθ προςοχι ςτα τεχνικά ςυμπεράςματα του «ΑΝΑΔΟΧΟΤ» για ανάγκεσ εργαςιϊν - αντικατάςταςθσ εξαρτθμάτων, και οτιδιποτε ςχετικό με τθν αςφαλι και ομαλι λειτουργία, προκειμζνου πάντοτε ο Ανελκυςτιρασ να λειτουργεί απρόςκοπτα και με αςφάλεια, ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του και τθν ιςχφουςα νομοκεςία. Πιςτοποίθςθ-Περιοδικόσ ζλεγχοσ Ο «ΑΝAΔΟΧΟ» αναλαμβάνει τον περιοδικό ζλεγχο του ανελκυςτιρα όταν παρζλκει το διάςτθμα των τριϊν (3) ετϊν από τον προθγοφμενο. Θ Ριςτοποίθςθ του ανελκυςτιρα ζγινε το ζτοσ 2015 οπότε θ επόμενθ Ριςτοποίθςθ αφορά το ζτοσ 2018 ωσ εκ τοφτου το κόςτοσ Ριςτοποίθςθσ δεν ςυμπεριλαμβάνεται ςτθ δαπάνθ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ. Για τθν ομαλι εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ αυτισ κα πρζπει ζγκαιρα (τουλάχιςτον ζνα μινα πριν τθ λιξθ τθσ προθγοφμενθσ πιςτοποίθςθσ) να ενθμερϊςει ζγγραφα τθν Υπθρεςία ςχετικά με τον προτεινόμενο φορζα πιςτοποίθςθσ και το ςυνολικό κόςτοσ ολοκλιρωςθσ τθσ διαδικαςίασ. 9

10 Στα πλαίςια τθσ διαδικαςίασ Ριςτοποίθςθσ του ανελκυςτιρα, ο «ΑΝAΔΟΧΟ» αναλαμβάνει τον ζλεγχο, τθν ζκδοςθ ζκκεςθσ επικεϊρθςθσ και τθν ζκδοςθ πιςτοποιθτικοφ, εφόςον εξαλειφκοφν οι μθ ςυμμορφϊςεισ τθσ ςχετικισ ζκκεςθσ. Θ πιςτοποίθςθ ζλεγχοσ του ανελκυςτιρα αφορά τθν κατάςταςι του, τον ζλεγχο επιμζρουσ εξαρτθμάτων για τθν καταλλθλότθτά του, τθν φπαρξθ και λειτουργία των αςφαλιςτικϊν διατάξεων για τουσ επιβάτεσ (κανονικι λειτουργία) και τουσ ςυντθρθτζσ (ςυντιρθςθ) από Κοινοποιθμζνο Οργανιςμό επιλογισ τθσ «ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΗ», όπωσ αυτοί ζχουν γνωςτοποιθκεί από τθ Γενικι Γραμματεία Βιομθχανίασ (Διεφκυνςθ Ρολιτικισ Ροιότθτασ). Επιπλζον, αναλαμβάνει τθν ςχετικι ενθμζρωςθ του τεχνικοφ φακζλου του ανελκυςτιρα που τθρείται ςτον Διμο Ακθναίων, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία (ΦΕΚ Β 2604/2008). ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΝΑΔΟΧΟΤ Ο «ΑΝAΔΟΧΟΣ» υποχρεοφται: Να προςζρχεται όςεσ φορζσ αναφζρεται παραπάνω ετθςίωσ ςτο κτίριο όπου βρίςκεται ο ανελκυςτιρασ, να τον επικεωρεί και να διενεργεί όλεσ τισ εργαςίεσ περιοδικισ ςυντιρθςθσ (λίπανςθ, ζλεγχοσ κλπ) που προβλζπονται από το νόμο (ΦΕΚ 2604/Β / ) και τισ ςχετικζσ διατάξεισ που ιςχφουν εκάςτοτε. Να παρζχει τισ εργαςίεσ που απαιτοφνται για ζκτακτεσ και κατεπείγουςεσ περιπτϊςεισ (βλάβεσ του ανελκυςτιρα που δεν είναι δυνατόν να προβλεφκοφν από τθν «ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΗ») όποτε παρίςταται ανάγκθ (εντόσ τθσ ίδιασ εργάςιμθσ θμζρασ) από τθν ειδοποίθςι του με οποιονδιποτε τρόπο, βάςει των κειμζνων διατάξεων τθσ υπ αρικμ. 2/91118/0026/ ερμθνευτικισ εγκυκλίου του Γενικοφ Λογιςτθρίου του Κράτουσ. Να ενθμερϊνει τθν «ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΗ» εγγράφωσ για όλεσ τισ νόμιμεσ διαδικαςίεσ και υποχρεϊςεισ του ςχετικά με τον ανελκυςτιρα, να παρίςταται κατά τθν επικεϊρθςθ αςφαλείασ του ανελκυςτιρα και να διεκπεραιϊνει τθ διαδικαςία τιρθςθσ του φακζλου του ςτον αρμόδιο φορζα, ϊςτε να αποφευχκοφν παρατυπίεσ και πρόςτιμα, χωρίσ να ζχει ευκφνθ αν θ «ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΗ» αδιαφορεί ι αδυνατεί για τθν εκπλιρωςι τουσ. Να διακζτει βιβλίο καταγραφισ των επιςκζψεϊν του ςτο χϊρο του ανελκυςτιρα, το οποίο κα ςυμπλθρϊνει ςε κάκε του επίςκεψθ. Επίςθσ υποχρεοφται να ςυμπλθρϊνει κάκε φορά και το κεωρθμζνο Βιβλιάριο Ραρακολοφκθςθσ Ανελκυςτιρα, το οποίο κα φυλάςςεται ςτθν Υπθρεςία. Σε αυτό κα καταχωροφνται ενυπόγραφα όλεσ οι παρατθριςεισ του ςυνεργείου ςυντιρθςθσ, οι βλάβεσ που παρουςιάςκθκαν και επιςκευάςτθκαν και τα εξαρτιματα που αντικαταςτάκθκαν. Επίςθσ ςε κάκε επίςκεψθ κα ςυμπλθρϊνεται και κα παραδίδεται ςτθν «ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΗ» ζγγραφο ςθμείωμα του υπευκφνου του ςυνεργείου που κα βεβαιϊνει τθν θμζρα και ϊρα προςζλευςθσ του ςυνεργείου ςτο κτίριο και πραγματοποίθςθσ τθσ περιοδικισ ςυντιρθςθσ. Να κακαρίηει εςωτερικά το κουβοφκλιο κακϊσ και τθν κάτω απόλθξθ του φρεατίου του Ανελκυςτιρα. Να τοποκετεί ςε εμφανζσ ςθμείο των καλάμων και των ειςόδων του ανελκυςτιρα πινακίδεσ που κα φζρουν τθν επωνυμία, το τθλζφωνο του ςυνεργείου ςυντιρθςθσ και τον κωδικό τθσ εγκατάςταςθσ. Να εγγυάται για τθν πενταετι εγγφθςθ των ανταλλακτικϊν που κα χρθςιμοποιιςει για τθν επιςκευι του ανελκυςτιρα και να εγγυθκεί τθν καλι λειτουργία αυτοφ για μία διετία τουλάχιςτον. ΕΤΘΤΝΕ ΑΝΑΔΟΧΟΤ Ο «ΑΝAΔΟΧΟ» ευκφνεται: Για κάκε μθ ςωςτι εκτζλεςθ των εργαςιϊν για κάκε βλάβθ που δθμιουργείται ςτισ εγκαταςτάςεισ του ανελκυςτιρα, είτε από αμζλεια, είτε από τθ μθ ςωςτι χρθςιμοποίθςθ του κατάλλθλα ειδικευμζνου προςωπικοφ, ωσ και για κάκε ηθμιά που κα υποςτεί θ «ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΗ» από υπαιτιότθτα των υπαλλιλων αυτοφ. 10

11 Για κάκε είδουσ ατφχθμα που κα προκλθκεί ςτο προςωπικό τθσ «ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΗ» ι ςε οποιονδιποτε τρίτο, κακϊσ και για τθν αποκατάςταςθ κάκε βλάβθσ ι φκοράσ του κτιρίου, εφ όςον αυτά οφείλονται ςε υπαιτιότθτα του ιδίου ι του ςυνεργείου του ςυνεπεία των εργαςιϊν του. Ευκφνεται με δικι του δαπάνθ και επιμζλεια για τθν πλθρωμι του αναγκαίου προςωπικοφ και τθν προμικεια των λιπαντικϊν και λοιπϊν υλικϊν που απαιτοφνται για τθν τακτικι ςυντιρθςθ του ανελκυςτιρα κακϊσ και τυχόν εξαρτθμάτων ελαττωματικϊν, των οποίων δεν ζχει λιξει θ εγγφθςθ και υπζςτθςαν βλάβθ από ςυνικθ χριςθ, για τα οποία ακολουκείται θ διαδικαςία που αναγράφεται παραπάνω, ειδικότερα ςτο ςθμείο πζντε τθσ παραγράφου Επιςκευζσ τθσ ςελίδασ 9. Εξαιροφνται εξαρτιματα που αποδεδειγμζνα υπζςτθςαν φκορά από κακι χριςθ, ι από άςκθςθ βίασ, δολιοφκοράσ, βανδαλιςμοφ ι άλλθ όμοια αιτία. Ο «ΑΝAΔΟΧΟ» αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ τθσ αςφαλίςεωσ του ανελκυςτιρα ςε αναγνωριςμζνθ αςφαλιςτικι εταιρεία, προσ κάλυψθ τθσ αςτικισ ευκφνθσ για κάκε ατφχθμα που μπορεί να ςυμβεί, ομαδικό ι ατομικό, ωσ και για υλικζσ ηθμιζσ όλο το χρονικό διάςτθμα που ιςχφει θ ςφμβαςι του, ωσ και για εκείνο που τυχόν παρατακεί. Το αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο κα πρζπει να κατατεκεί πριν ι κατά τθν ζναρξθ του ζργου ςτθν Υπθρεςία μασ ζπειτα από ςυνεννόθςθ. Να ενθμερϊςει τθν «ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΗ» για τθν υποχρεωτικι φπαρξθ και λειτουργία διάταξθσ κλιςθσ ζκτακτθσ ανάγκθσ ςτθν καμπίνα του ανελκυςτιρα ςφμφωνα με το Άρκρο 8 παρ. 6 τθσ υπ αρικμ. οικ.φ.α/9.2/οικ (ΦΕΚ/2604/τ.Β / ) και να φροντίηει για τθν ςωςτι λειτουργία τθσ. 11

12 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΡΟ : ΣΗΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΣΗ Τ.Π.Τ ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΦΕΡΟΝΣΟ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΙΧΕΙΘΣΘΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΕΡΙΧΕΙΘΣΘΣ Α.Φ.Μ. ΕΡΙΧΕΙΘΣΘΣ ΑΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ. ΤΘΛΕΦΩΝΟ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΗ:ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΡΩΣΗ ΤΠΟΔΟΧΗ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΚΛΗΗ:73/2015 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΙΜΗ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΜΗΝΑ Ε ΧΩΡΙ ΦΠΑ ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΙΜΗ ΓΙΑ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΕ (από 27/10/2015 ζωσ και 26/10/2016) Ε ΧΩΡΙ ΦΠΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ ΣΗ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΡΩΣΗ ΤΠΟΔΟΧΗ ΠΟΟΣΟ ΦΠΑ ΠΟΟ ΦΠΑ ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΙΜΗ ΓΙΑ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΕ ΜΕ ΦΠΑ Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ/ Ημερομθνία (ΦΡΑΓΙΔΑ ΤΠΟΠΟΓΡΑΦΗ) 12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ HOSPAL ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΜΣΝ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ HOSPAL ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΜΣΝ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπουργείο Τγείασ 5 θ Τ.Πε. Θεςςαλίασ & τερεάσ Ελλάδασ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΑ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Οικονομικό Σμιμα Σαχ. δ/νςθ... 33100 Άμφιςςα Πλθροφορίεσ... ωτθρόπουλοσ Κ. Σθλ....

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 5/2/2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αριθ. πρωτ.: 2046 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςη:

Διαβάστε περισσότερα

Ακινα, 16/06/2015 Αρ. Ρρωτ.: 429

Ακινα, 16/06/2015 Αρ. Ρρωτ.: 429 Μθ Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελλθνικι Αντιπροςωπεία» Αχ. Διεφκυνςθ: Σαπφοφσ 12, Ακινα Ταχ. Κϊδικασ: 105 53 Τθλζφωνο: 210.32.13.150 Fax 210-32.13.850 Ηλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002873698 2015-06-25

15PROC002873698 2015-06-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.: Κ.Παπαπετροποφλου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002948061 2015-07-31

15PROC002948061 2015-07-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Ακινα, 31/7/2015 Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ (πρϊθν YNA) ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΤΜΘΜΑ Αϋ Ρειραιάσ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1038/2015

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1038/2015 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1038/2015 Για τθν προμικεια εντφπου «ΕΡΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΡΟΙΗΣΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Ρροχπολογιηόμενθ δαπάνθ 6.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογιζόμενη Γαπάνη: 103.500,00 με Φ.Π.Α. 23%, 84.146,34 άνευ Φ.Π.Α. 23%

Προϋπολογιζόμενη Γαπάνη: 103.500,00 με Φ.Π.Α. 23%, 84.146,34 άνευ Φ.Π.Α. 23% Ακινα, 15.12.2014 Αρ. Πρωτ. ΣΠ7/6848 ΑΔΑ:.. ΑΔΑΜ: ΡΟΣΚΛΘΣ Θ 47/2014 ΤΠΘΡΕΙΑ ΠΡΩΣΘ ΤΠΟΔΟΧΘ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣO ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Για ηην Παροτή Τπηρεζιών Γιερμηνείας και Μεηάθραζης ζηις Περιθερειακές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπουργείο Τγείασ 5 θ Τ.Πε. Θεςςαλίασ & τερεάσ Ελλάδασ Ημ/νία: 17-Ιουλ-15 Αρ. πρωτ.: 696/Δ/15 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΑ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Οικονομικό Σμιμα Σαχ. δ/νςθ... 33100 Άμφιςςα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003032097 2015-09-09

15PROC003032097 2015-09-09 " ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΥΡΗΕΣΙΩΝ " Αρ. Μελζτησ 56/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ, ΣΤΑΤΗΓΙΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΓΑΝΩΣΗΣ Προχπολογιςμόσ: #67.698,75 #

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Ι0Ε9-Ε3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΔΡΑΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ Σαχ. Δ/νςη : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ. Κ. Πόλη : 151 80, Μαροφςι Ιςτοςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003117805 2015-10-02

15PROC003117805 2015-10-02 ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΤΝΟΡΩΝ (Ε.Σ.Ε..) Λ.Συγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285137, Fax 2109233119, firstreception@firstreception.gov.gr, www.firstreception.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Ι.Στογιαννίδου,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003091543 2015-09-25

15PROC003091543 2015-09-25 15PROC003091543 2015-09-25 Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικϊν Συνόρων Συγγροφ83, 11745 Ακινα, τθλ. 2109285132, Fax 2109233119, www.firstreception.gov.gr ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΤΜΘΜΑ Ρλθροφορίεσ:Γιαννακοποφλου Ευαγγελία E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7Γ99Η-7ΥΧ ΑΔΑΜ: 14PROC002427989 ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ακινα, 25-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/614 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003276360 2015-11-10

15PROC003276360 2015-11-10 ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 15PROC003276360 2015-11-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Ράντου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΨΝ ΟΦΗΜΑΣΨΝ ΣΨΝ Ο.Σ.Α. 1 ΘΑΝΑΗ ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ Ν.Δ. 2396/1953 (ΥΕΚ 117/Α ). Οικ. 3373/390/20-3-1975 Απόφαςη Τπουργού Προεδρίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έπεςνα Καταγπαφή & Μελέτερ Ανάπτςξηρ Ν. Πιεπίαρ

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έπεςνα Καταγπαφή & Μελέτερ Ανάπτςξηρ Ν. Πιεπίαρ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έπεςνα Καταγπαφή & Μελέτερ Ανάπτςξηρ Ν. Πιεπίαρ ΠΑΑ 2007-2013 Ελληνική Δημοκπατία Υποςπγείο Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ & Τποφίμων Εςπωπαϊκό Γεωπγικό Ταμείο Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 7-8-2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, Αρικ. πρωτ.: 12758 ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Κθφιςίασ 16 Tαχ. Κωδ.:11526 Ακινα Πλθροφορίεσ: ταυροφλα

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004408402 2016-05-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 θ Τ.ΠΕ. ΑΣΣΙΚΗ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΤ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΠΟΔ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Σμιμα: Προμθκειϊν Σαχ. Δ/νςθ: Βας. οφίασ 80 - ΣΚ 11528 Πλθροφορίεσ:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελζτησ: 4/2012. Οικονομικό ζτοσ : 2012. Ρροχπολογιςμόσ : 177.603,82 ( με ΦΡΑ ) ΔΙΑΚΗΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Αρ. Μελζτησ: 4/2012. Οικονομικό ζτοσ : 2012. Ρροχπολογιςμόσ : 177.603,82 ( με ΦΡΑ ) ΔΙΑΚΗΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΘΕΜΑ :«ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΛΟΙΡΑ ΜΗΧΑΝHΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ» Αρ. Μελζτησ: 4/2012 Οικονομικό ζτοσ : 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ Ημερομηνία: 12/4/2012 Αρ. Πρωτ. 335 Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ: Ρρομικεια Υδραυλικοφ Ανελκυςτιρα με Φρεάτιο κατάλλθλο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ Α. 8ΔΙΣ/2013

ΔΙΑΚΗΥΞΗ Α. 8ΔΙΣ/2013 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 7 Θ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΘΣΘ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωςςοφ, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κριτθσ ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου Πλθροφορίεσ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΩΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΘ ΣΧΟΛΘ ΔΘΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νςθ : Λ. Αλεξάνδρασ 196 Ταχ. Κϊδικασ: 115

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 02 / 2013 ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 02 / 2013 ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Μη Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελληνική Αντιπροςωπεία» Ταχ. Διεφκυνςθ: Σαπφοφσ 12, 105 53 Ακινα Πλθροφορίεσ: Ευγενία Θάνου Τθλ/νο: 210 3213150 Fax: 2103213850 Ηλ/νικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

6. το Παράρτθμα Βϋ: υμπλθρωματικοί Γενικοί Όροι Διαγωνιςμοφ, Άρκρο 1.6.3, ςελίδα 10 του ςχεδίου διακιρυξθσ του παρόντοσ ζργου αναφζρεται «Παραςτατικό

6. το Παράρτθμα Βϋ: υμπλθρωματικοί Γενικοί Όροι Διαγωνιςμοφ, Άρκρο 1.6.3, ςελίδα 10 του ςχεδίου διακιρυξθσ του παρόντοσ ζργου αναφζρεται «Παραςτατικό υντάκτθσ : Θωμάσ Παπαπολφηοσ χόλιο: 1. Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα τεχνικά φυλλάδια, prospectus κλπ που απαιτοφνται να κατατεκοφν

Διαβάστε περισσότερα

Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: 409.143,10 Ευρϊ χωρίσ ΦΡΑ (503.246,00 Ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ)

Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: 409.143,10 Ευρϊ χωρίσ ΦΡΑ (503.246,00 Ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ XIOY Διεφκυνςθ : Φ. ΑΓΕΝΤΘ 8 ΧΙΟΣ Τθλζφωνο : 2271044330-1 Fax : 2271044332 Ρλθροφορίεσ : κ. Μιχάλθσ Κουτςουράδθσ email : epimelit@otenet.gr ΕΥΩΡΑΪΚΘ ΕΝΩΣΘ ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002948370 2015-07-31

15PROC002948370 2015-07-31 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.07.31 13:20:59 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΒ6Κ465ΦΘΕ-ΖΓ2 Λ.Συγγροφ 83, 11745 Ακινα, Τθλ: 2109285137,

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡ. 51/2014 ΕΝΙΑΙΟΤ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ»

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡ. 51/2014 ΕΝΙΑΙΟΤ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ» ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 7 Θ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΘΣΘ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωςςοφ, Σ.Θ. 44, Ηράκλειο Κριτθσ ΑΦΜ 999161766, Αϋ ΔΟΤ Ηρακλείου Σμιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΩΝ Ω ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΩΝ Ω ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Ανοικτόσ δθμόςιοσ διαγωνιςμόσ για προμικεια ςτθλϊν και προςτθλϊν διαφόρων χρωματογράφων ωσ και γραφιτϊν για τισ ανάγκεσ του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ: ΑΔΑ ΒΛ9ΜΘ Α4Ϊ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιςμόσ Πρακτικήσ Άςκηςησ Σμήματοσ Λογοθεραπείασ ΣΕΙ Πάτρασ

Κανονιςμόσ Πρακτικήσ Άςκηςησ Σμήματοσ Λογοθεραπείασ ΣΕΙ Πάτρασ Σ ΕΦΝΟΛΟΓ ΙΚΟ ΕΚ ΠΑΙΔΕΤΣΙΚ Ο ΙΔΡΤΜ Α ΠΑΣΡΑ ΦΟΛΗ ΕΠΑΓ Γ ΕΛΜ ΑΣ ΩΝ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ Π ΡΟΝΟΙΑ Σ Μ ΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠ ΕΙΑ Τηλ: 2610 362474 E-mail: logotherapeia@teipat.gr Fax: 2610.331335 Γ ΡΑΥΕΙΟ Π ΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΨΘΦΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΓΙΑ ΣΘΝ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΕΞΤΠΘΡΕΣΘΘ & ΣΘΝ ΑΤΞΘΘ ΣΘ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΘΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΡΣΑ

ΘΕΜΑ: ΨΘΦΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΓΙΑ ΣΘΝ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΕΞΤΠΘΡΕΣΘΘ & ΣΘΝ ΑΤΞΘΘ ΣΘ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΘΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΡΣΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΑΡΣΑ Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ : Κ.Αιτωλοφ & Ν.Πριοβόλου, Σ. Κ. 47100 Άρτα Σθλζφωνο : 26810 28728 Fax : 26810 78654 Πλθροφορίεσ : κ. Κολοβόσ Χριςτοσ Θλεκτρονικό Σαχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ Α θ ή ν α : 01-11- 2 0 1 6 Α ρ. Π ρ ω τ : 2647 ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜ ΑΣΧΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) Τ Π Ο Τ Ρ Γ Ε Ι Ο Τ Γ Ε Ι Α Σμήμα: Γραφείο: Πληροφορίες: Οικονομικής Διαχείρισης Προμηθειών Ι. Λέκκας Διεύθσνζη:

Διαβάστε περισσότερα

Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: 7.000,00 ςυν ΦΡΑ 1.610,00, ςυνολικά 8.610,00 Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν: 28/12/2015 και ϊρα 14.

Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: 7.000,00 ςυν ΦΡΑ 1.610,00, ςυνολικά 8.610,00 Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν: 28/12/2015 και ϊρα 14. ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΔΑ: 7ΛΜ1Η-Κ5Δ ΑΔΑΜ: 15PROC003500789 Ακινα, 14-12-2015 ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/7928 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΘΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003063427 2015-09-18

15PROC003063427 2015-09-18 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.09.18 11:05:21 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7Υ7Ζ465ΦΘΕ-ΖΚΜ υγγροφ 83, 11745 Ακινα, Σθλ. 2109285124, Fax

Διαβάστε περισσότερα

Προχπολογιςμόσ δαπάνθσ 6.006,56 ευρϊ ςυμπερ. ΦΠΑ 23%

Προχπολογιςμόσ δαπάνθσ 6.006,56 ευρϊ ςυμπερ. ΦΠΑ 23% Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η Τ.ΠΕ. ΑΣΣΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ - ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ» ΔΗΜ. ΟΤΣΟΤ 21 ΑΘΗΝΑ 115 21 Ακινα : 25/6/2015 Γραφείο Προμηθειών Αρικ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ Α. 6/2014 ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για τθν προμικεια του είδουσ : Κριτιρια κατακφρωςθσ :

ΔΙΑΚΗΥΞΗ Α. 6/2014 ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για τθν προμικεια του είδουσ : Κριτιρια κατακφρωςθσ : ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 7 Θ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΘΣΘ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωςςοφ, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κριτθσ ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου Τμιμα

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΓΕΩΡΓΑΦΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S.)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΓΕΩΡΓΑΦΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΤΓΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΕΙΣΑΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΗ ΚΑΣΑ 80% ΚΑΙ ΚΑΣΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΤ ΠΟΡΟΤ Εκνικό Πάρκο Σηουμζρκων Περιςτερίου & Χ. Αράχκου Φορζασ Διαχείριςθσ Δ/νςθ: Επιςτθμονικό Σεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

"ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996 ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Γιαννακοποφλου Ευαγγελία, Κολοβοφ Νικολζττα Email:e.giannakopoulou@firstreception.gov.gr Λ. Συγγροφ 83,11745 Ακινα, Τ 2109285132,21092385103 Fax2109233119, initialreception@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΡΘΕΣΙΕΣ Α. ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘ ΤΩΝ ΤΥΡΩΝ ΟΙΚΟΤΟΡΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΩΛΩΙΔΑΣ

ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΡΘΕΣΙΕΣ Α. ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘ ΤΩΝ ΤΥΡΩΝ ΟΙΚΟΤΟΡΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΩΛΩΙΔΑΣ ΑΓΑ: ΒΙΡ2ΟΡ13-3ΩΩ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΤΟ ΡΑΟΝ ΣΥΓΧΘΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΡΟ ΤΘΝ ΕΥΩΡΑΙΚΘ ΕΝΩΣΘ ΚΑΤΑ 80% ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΡΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΡΟΟΥΣ Ψορζασ Διαχείριςθσ Εκνικοφ Ράρκου Τηουμζρκων Ρεριςτερίου & Ω. Αράχκου Δ/νςθ:

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: «Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια χθμικϊν επεξεργαςίασ νεροφ»

Θζμα: «Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια χθμικϊν επεξεργαςίασ νεροφ» Α.Δ.Α. περίλθψθσ: 72Ι8Η-ΝΕΕ ΑΔΑΜ: 14PROC002495473 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΕΔΙΑΜΟΤ, ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: «Πρόχειροσ επαναλθπτικόσ διαγωνιςμόσ για τθν παροχι υπθρεςιϊν Διεργαςτθριακϊν Δοκιμϊν»

Θζμα: «Πρόχειροσ επαναλθπτικόσ διαγωνιςμόσ για τθν παροχι υπθρεςιϊν Διεργαςτθριακϊν Δοκιμϊν» Α.Δ.Α. περίλθψθσ: 6ΛΡΛΗ-0Ρ ΑΔΑΜ: 4PROC00245838 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΕΔΙΑΜΟΤ, ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2)

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Διόρκωςθ δομισ ςυγγράμματοσ (προςκικθ, αφαίρεςθ, αναδιάταξθ κεφαλαίων) Μεταφόρτωςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των απαραίτθτων αρχείων (αποδεκτά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1 ) Για ζργα προμθκειϊν που εμπίπτουν λόγω προχπολογιςμοφ 2 ςτο πεδίο εφαρμογισ εκνικισ νομοκεςίασ

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1 ) Για ζργα προμθκειϊν που εμπίπτουν λόγω προχπολογιςμοφ 2 ςτο πεδίο εφαρμογισ εκνικισ νομοκεςίασ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΓΟ: ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ ΔΘΜΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΝΟΜΟ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ ΔΘΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ: ΕΡ ΚΘΤΘ & ΝΘΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΠΙΒΔΒΑΙΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΑΦΑΛΙΗ ΣΟΤ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟΤ ΔΡΡΧΝ ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΗΝ ΠΛΔΟΝ ΤΜΦΔΡΟΤΑ ΠΡΟΦΟΡΑ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΠΙΒΔΒΑΙΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΑΦΑΛΙΗ ΣΟΤ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟΤ ΔΡΡΧΝ ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΗΝ ΠΛΔΟΝ ΤΜΦΔΡΟΤΑ ΠΡΟΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρ. ΚΩΣΤΟΡΟΥΛΟΥ 2, 62122 ΣΕΕΣ ΤΗΛ.(03210)99711-99739 FAX (03210) 99740-99725 e-mail: eves@otenet.gr ζρρεσ, 30 Δεκεμβρίου 2016 ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΠΙΒΔΒΑΙΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ χζδιο προτεινομζνων αποφάςεων επί των κεμάτων τθσ θμερθςίασ διατάξεωσ τθσ ετιςιασ Σακτικισ Γενικισ υνζλευςθσ των μετόχων τθσ 17 θσ Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕ446907Ξ-3ΘΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΟΤ ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΕΛΕΗΜΩΝ. Κεφαλοποφλου 17,83100, άμοσ Οικονομικζσ Τπθρεςίεσ

ΑΔΑ: ΒΙΕ446907Ξ-3ΘΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΟΤ ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΕΛΕΗΜΩΝ. Κεφαλοποφλου 17,83100, άμοσ Οικονομικζσ Τπθρεςίεσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΟΤ ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΕΛΕΗΜΩΝ Σαχ. Δ/νςθ: Διεφκυνςθ: Κεφαλοποφλου 17,83100, άμοσ Οικονομικζσ Τπθρεςίεσ Σθλζφωνο: 2273 0-83150 FAX: 2273-0 28968 ΑΡΙΘΜΟ 04/2014

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 3.279,60 ςυμπεριλαμβανομζνων των προβλεπόμενων φόρων αεροδρομίων και μίασ αποςκευήσ ζωσ 23kg ανά επιβάτη

ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 3.279,60 ςυμπεριλαμβανομζνων των προβλεπόμενων φόρων αεροδρομίων και μίασ αποςκευήσ ζωσ 23kg ανά επιβάτη ΑΔΑΜ: 14SYMV002341238 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 3.279,60 ςυμπεριλαμβανομζνων των προβλεπόμενων φόρων αεροδρομίων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜΟ 2 / 2014 ΔΡΓΟ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜΟ 2 / 2014 ΔΡΓΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜΟ 2 / 2014 ΔΡΓΟ : ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΘ ΟΑΕΡ ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΑΙΘΜΟΣ _ 2/2014 Ρίνακασ Ρεριεχομζνων Σελίδα 1 Σκοπόσ του Ζργου Αντικείμενο 3 2 Νομικό Ρλαίςιο 4 3 Δικαιοφμενοι Συμμετοχισ 5 4 Αποκλειςμόσ ςυμμετοχισ

Διαβάστε περισσότερα

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ».

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΝΩΣΑΣΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΝΩΣΑΣΘ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΑΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΣΜΘΜΑ Α ΑΝΩΣΕΡΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΨΗ ΤΜΒΑΗ ΕΡΓΟΤ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΨΗ ΤΜΒΑΗ ΕΡΓΟΤ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ «Ζωοδόχος Πηγή» Κένηρο Ειδικών Παιδιών Μικράς Αζίας, Σηαθμός A.T. OTE, Νέα Αλικαρναζζός, 71601 Ηράκλειο Κρήηης Τηλέθωνα: 2810 344094, 2810 224699 Fax: 2810 344094 e-mail : zoodohos@otenet.gr ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α. ΒΛ94Η-ΞΘΧ

ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α. ΒΛ94Η-ΞΘΧ ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α. ΒΛ94Η-ΞΘΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ Ακινα, 22 Αυγοφςτου 203 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Αρικ. Ρρωτ. : 30/002/6668

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ρρομικεια υλικοφ & βαςικοφ λογιςμικοφ Α.Πρωτ.: Δ487/15 ΚΕΝΤΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ & ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΝΟΗΣΙΣ» ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για τθν Ρρομικεια υλικοφ και βαςικοφ λογιςμικοφ του ζργου «Καταγραφι

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Σεπτζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα 1 Στοιχεία αιτιματοσ προκαταβολισ... 3 2 Επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ AΔΑΜ 14SYMV002284145 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α. τθν Ακινα ςιμερα 22 Aυγοφςτου θμζρα Παραςκευι ςτα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΘ Ανανεϊςιμεσ Α.Ε. Καινοτομία Ανάπτυξθ Περιβάλλον

ΔΕΘ Ανανεϊςιμεσ Α.Ε. Καινοτομία Ανάπτυξθ Περιβάλλον ΔΕΘ Ανανεϊςιμεσ Α.Ε. Καινοτομία Ανάπτυξθ Περιβάλλον ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Νο 0027/15/5200 «Παροχή υπηρεςιϊν ςτo πλαίςιο επίβλεψησ των εργαςιϊν Π/Μ και Η/Μ του υπό καταςκευή Υβριδικοφ Ενεργειακοφ Ζργου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Μαροφςι, 12/03/2013 ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Η ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π..) Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία

Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία Ευδοξία Κατςικογιάννθ Χθμικόσ Μθχανικόσ Ε.Μ.Π. Επικεωρθτισ Αςφάλειασ & Υγείασ ςτθν Εργαςία Σϊμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ (Σ.ΕΠ.Ε.) Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ & Πρόνοιασ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Θεςςαλονίκη, 3 Νοεμβρίου 2016 Α.Π. 9800 ΔΕΤΣΕΡΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ Σο Εκνικό Κζντρο Άμεςθσ Βοικειασ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤΧΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. Πρόχειρου Μειοδοτικοφ Διαγωνιςμοφ για τθν «Παροχι Τπθρεςιϊν Αρχικισ Εγκατάςταςθσ και Σεχνικισ Τποςτιριξθσ ΙΣ Τποδομϊν και Εφαρμογϊν»

ΣΕΤΧΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. Πρόχειρου Μειοδοτικοφ Διαγωνιςμοφ για τθν «Παροχι Τπθρεςιϊν Αρχικισ Εγκατάςταςθσ και Σεχνικισ Τποςτιριξθσ ΙΣ Τποδομϊν και Εφαρμογϊν» ΣΕΤΧΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ Πρόχειρου Μειοδοτικοφ Διαγωνιςμοφ για τθν «Παροχι Τπθρεςιϊν Αρχικισ Εγκατάςταςθσ και Σεχνικισ Τποςτιριξθσ ΙΣ Τποδομϊν και Εφαρμογϊν» Ανακζτουςα Αρχι : Ερευνθτικό Κζντρο Ακθνά/Μονάδα Corallia

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002992621 2015-08-26

15PROC002992621 2015-08-26 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.08.26 08:19:17 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚ ΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΘΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

φμβαςθ Προμικειασ - 24000000-4 «Χθμικά προϊόντα» Χαμθλότερθ τιμι

φμβαςθ Προμικειασ - 24000000-4 «Χθμικά προϊόντα» Χαμθλότερθ τιμι ΦΕΚ Δ.Δ.Σ. 63-27.09.203 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & Σ.Τ.-Σμ.Β Ταχ. δ/νςθ: Αν. Τςόχα 6 Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

Θμερομθνία αποςτολισ για δθμοςίευςθ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε.

Θμερομθνία αποςτολισ για δθμοςίευςθ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε. ΕΝΝΘΟΙΜΘ ΔΘΞΡΜΤΑΦΙΑ ΕΞΣΡΤΙΜΡ ΜΑΙ ΒΙΡΞΘΧΑΟΙΜΡ ΕΣΙΞΕΝΘΦΘΤΙΡ ΣΕΙΤΑΙΩΥ ΕΧΤΩΣΑΛΜΘ ΕΟΩΥΘ ΕΧΤΩΣΑΛΜΡ ΦΑΞΕΙΡ ΣΕΤΙΦΕΤΕΙΑΜΘΥ ΑΟΑΣΦΧΠΘΥ (ΕΦΣΑ) Φαχυδρομικι Διεφκυνςθ : ΝΡΧΔΡΒΙΜΡΧ 1- ΣΝ. ΡΔΘΥΥΡΧ ΦΜ 18531 - ΣΕΙΤΑΙΑΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΡΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΚΕΣΣΑΛΛΑΣ ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΡΘΕΣΛΑ ΡΟΥ ΔΛΕΝΕΓΕΛ ΤΟ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟ Δ/ΝΣΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟΥ, ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΚΕΛΩΝ

ΣΥΝΟΡΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΚΕΣΣΑΛΛΑΣ ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΡΘΕΣΛΑ ΡΟΥ ΔΛΕΝΕΓΕΛ ΤΟ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟ Δ/ΝΣΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟΥ, ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΚΕΛΩΝ ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΚΕΣΣΑΛΛΑΣ- ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΛΚΘ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΕΣΩΤ. ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟΥ ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΚΕΛΩΝ & ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ ΥΛΛΚΟΥ ΑΔΑΜ: 15PROC003037653 Λάριςα 09 /09 /2015 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ»

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ» Μθ Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελλθνικι Αντιπροςωπεία» Αχ. Διεφκυνςθ: απφοφσ 12, Ακινα Σαχ. Κϊδικασ: 105 53 Σθλζφωνο: 210.32.13.150 Fax 210-32.13.850 Θλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για τθν ανάκεςθ του ζργου - «Δθμιουργία Παιδικοφ Παραμυκιοφ»

Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για τθν ανάκεςθ του ζργου - «Δθμιουργία Παιδικοφ Παραμυκιοφ» ΣΡΙΥΩΝΙΔΑ Α.Ε. Αναπτςξιακή Ανώνςμη Εταιπεία Ο.Σ.Α. Δημοτικό Κατάστημα Καινοσρίοσ (1ος Όρουος) Πλατεία Δημαρτείοσ Τ.Κ. 30005, Καινούριο Δήμοσ Αγρινίοσ Τηλ. 26410-39007/79344 Fax: 26410-49645 E-mail: info@trihonida.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: «Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια διαλυτϊν»

Θζμα: «Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια διαλυτϊν» Α.Δ.Α. περίλθψθσ: 79Β6Η-ΘΥ5 ΑΔΑΜ: 14PROC002496107 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΕΔΙΑΜΟΤ, ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ υγγροφ 83,11745 Ακινα, Σ 2109285109,2109285106, F 2109233119, firstreception@firstreception.gov.gr, http://firstreception.gov.gr ΣΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ, ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ & ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ Ακινα, 26 /10

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. γ) του ν. 2286/1995 «Περί Προμθκειϊν του Δθμοςίου Σομζα και ρυκμίςεισ ςυναφϊν κεμάτων» όπωσ ιςχφει, (Α 19).

ΑΠΟΦΑΗ. γ) του ν. 2286/1995 «Περί Προμθκειϊν του Δθμοςίου Σομζα και ρυκμίςεισ ςυναφϊν κεμάτων» όπωσ ιςχφει, (Α 19). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ακινα, 28/11/2014 Α.Π.: 21007/2014 Πλθρ. Μ.Οκςοφηογλου

Διαβάστε περισσότερα

Υλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά

Υλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΚΕΚΥΑΣ Διεφκυνςθ : Αριςτοτζλουσ 2, 49100 Κζρκυρα Τθλζφωνο : +302661039814 Fax : +302661040088 Ρλθροφορίεσ : κα. Αγγελικι Ηωχιοφ email:corfucci@otenet.gr, eparkeia@corfucci.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οδθγίεσ για τθν κινθτικότθτα των υπαλλιλων ςε διακεςιμότθτα»

ΘΕΜΑ: «Οδθγίεσ για τθν κινθτικότθτα των υπαλλιλων ςε διακεςιμότθτα» ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΣΩΧ-Ε07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Ταχ. Διεφκυνςθ: Βας. Σοφίασ 15 106 74, Ακινα ΤΘΛ.:213

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ Νοζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα Κείμενα οκονών θλεκτρονικισ επεξεργαςίασ και υποβολισ Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ... 3 Επιςκόπθςθ Αιτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ERASMUS + KEY ACTION 1 / MOBILITY ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ Project Manager VET Sector/KA1 Airotel Stratos Vassilikos Hotel Παρασκευή, 26 επτεμβρίου 2014 1 ΠΡΟΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ

ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ Στα Τρίκαλα, ςιμερα 30 Μαϊου 2014 θμζρα Ραραςκευι, μεταξφ: 1. Του ΝΡΔΔ με τθν επωνυμία «Εκνικόσ Οργανιςμόσ Ραροχισ Υπθρεςιϊν Υγείασ» (Ε.Ο.Ρ.Υ.Υ.), που εδρεφει ςτο Μαροφςι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ. Μαμάη 3, 10440 Αθήνα ΤΗΛ/FAX: 0030 210 8224481 ΡΟΚΗΥΞΗ 1/11/2011

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ. Μαμάη 3, 10440 Αθήνα ΤΗΛ/FAX: 0030 210 8224481 ΡΟΚΗΥΞΗ 1/11/2011 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Μαμάη 3, 10440 Αθήνα ΤΗΛ/FAX: 0030 210 8224481 ΡΟΚΗΥΞΗ 1/11/2011 Επιλογή Εξωτερικοφ Συνεργάτη με ςκοπό τη ςυμμετοχή του ςτην υλοποίηςη δράςεων του πακζτου εργαςίασ 7 (Δράςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Η Εκπαίδευςθ μπορεί να αποτελζςει ζναν ιςχυρό ςφμμαχο ςτο πλευρό του κάκε ςυνεργάτθ και να διευκολφνει το δφςκολο ζργο του. Ο ςχεδιαςμόσ των εκπαιδευτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν. Θανάσης Παζαρλόγλου

Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν. Θανάσης Παζαρλόγλου Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν 1 Θανάσης Παζαρλόγλου Νομοκετικό πλαίςιο α) 11389/8-3-1993 απόφαςθ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν «Ενιαίοσ κανονιςμόσ προμθκειϊν Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ» (ΦΕΚ Βϋ 185). β)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ. Σο πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ. Σο πρόγραμμα περιλαμβάνει: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ Η Εφαρμογι «Επαφζσ 2012» είναι μια παρακυρικι ςουίτα γραφείου, ειδικά ςχεδιαςμζνθ για να καλφψει πλιρωσ, οποιεςδιποτε ανάγκεσ γραμματειακισ υποςτιριξθσ. Κυκλοφορεί ςε ζκδοςθ ενόσ χριςτθ (Single

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικόσ υνεταιριςμόσ Περιοριςμζνθσ Ευκφνθσ (Κοι..Π.Ε.) 8ου Σ.Ο.Ψ.Τ. Ν. ΑΣΣΙΚΘ

Κοινωνικόσ υνεταιριςμόσ Περιοριςμζνθσ Ευκφνθσ (Κοι..Π.Ε.) 8ου Σ.Ο.Ψ.Τ. Ν. ΑΣΣΙΚΘ Κοινωνικόσ υνεταιριςμόσ Περιοριςμζνθσ Ευκφνθσ (Κοι..Π.Ε.) 8ου Σ.Ο.Ψ.Τ. Ν. ΑΣΣΙΚΘ ΠΙΝΑΚΑ ΤΝΟΠΣΙΚΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ Ανακζτουςα αρχι Κοινωνικόσ Συνεταιριςμόσ Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ (Κοι.Σ.Ρ.Ε.) 8 ου Το.Ψ.Υ Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 Profile του δικθγόρου που αςχολείται με τα προςωπικά δεδομζνα Ο δικθγόροσ

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΕΤΠΟΣ/Α2/Ε02/2371/9-8-2011 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Ενημερωτικό ζντυπο αναφορικά με το πρόγραμμα Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Με τη ςυγχρηματοδότηςη από το ταμείο Επιχειρηματικότητασ ( ΤΕΠΙΧ) Το 50% τησ χρηματοδότηςησ προζρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακήσ

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011.

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΟΜΑΔΑ 5η: «Θέςπιςη υςτηματικοφ Προγράμματοσ Επιβολήσ υμμόρφωςησ με τισ Τποχρεώςεισ Τποβολήσ Δηλώςεων ΑΠΑΦ» ΕΚΘΕΗ ΠΡΟΟΔΟΤ ΣΑΔΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ερϊτθμα A.2 ΠΡΟ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Ερϊτθμα A.2 ΠΡΟ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ / Μυτιλήνη, 30/09/2011 ΣΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΤΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Κηίριο Διοίκηζης, Λόθος Πανεπιζηημίοσ 81100 Μσηιλήνη ΠΡΟ: ΚΑΘΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. 3.2. Η απονομι του επάκλου πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςθσ.

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. 3.2. Η απονομι του επάκλου πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςθσ. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Προκιρυξθ όρων διαγωνιςμοφ υπό τον τίτλο ΜΕ ΣΟ ΚΑΛΗΜΕΡΑ" από τθν εταιρεία EPSILON TV (ςτο εξισ "θ Διοργανϊτρια"), με τθν τεχνικι υποςτιριξθ τθσ εταιρείασ CONDATEL A.E. (ςτο εξισ "θ Εταιρεία"),

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

«Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!»

«Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!» «Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!» 1. Η εταιρεία με τθν επωνυμία Μπεκατϊροσ Σωκ. Μάριοσ, (ςτο εξισ αποκαλοφμενθ emspace.gr) διοργανϊνει κλιρωςθ με τίτλο «Κάνε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΔΙΚΣΤΟ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΩΝ ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΤΣΗΜΑΣΑ CNG.

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΔΙΚΣΤΟ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΩΝ ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΤΣΗΜΑΣΑ CNG. ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΔΙΚΣΤΟ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΩΝ ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΤΣΗΜΑΣΑ CNG. Κωδικός Πρόσκλησης: 15181435/2015 Η TÜV AUSTRIA HELLAS ωσ Φορζασ Τλοποίθςθσ των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 15PROC003444570 2015-12-07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΕΡΚΤΡΑ ΤΔΙΑ Ν.ΚΕΡΚΤΡΑ Α.Π. : 720/07-12-15 Τίτλος Διαγωνισμού: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ» ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Ο ΡΟΕΔΟΣ ΤΟΥ ΣΥΔΙΣΑ

Διαβάστε περισσότερα