ΕΣΑΘΡΘΚΗ ΚΟΘΝΩΝΘΚΗ ΕΤΘΤΝΗ & ΕΛΛΗΝΘΚΕ ΕΠΘΥΕΘΡΗΕΘ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΣΑΘΡΘΚΗ ΚΟΘΝΩΝΘΚΗ ΕΤΘΤΝΗ & ΕΛΛΗΝΘΚΕ ΕΠΘΥΕΘΡΗΕΘ"

Transcript

1 ΕΣΑΘΡΘΚΗ ΚΟΘΝΩΝΘΚΗ ΕΤΘΤΝΗ & ΕΛΛΗΝΘΚΕ ΕΠΘΥΕΘΡΗΕΘ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α ΣΕΣΡΑΜΗΝΟΤ ΧΟΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ ΓΕΝΘΚΟ ΛΤΚΕΘΟ ΡΑΦΗΝΑ 1

2 Σθνπόο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο απνηέιεζε ε ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή ησλ θνηλσληθώλ δξάζεσλ ησλ ειιεληθώλ επηρεηξήζεσλ ζηα πιαίζηα ηεο θνηλσληθήο ηνπο επζύλεο. Σηελ πξνζπάζεηα καο απηή, πέξα από ηελ επηζηεκνληθή έληππε θαη ειεθηξνληθή βηβιηνγξαθία & αξζξνγξαθία, ζεκαληηθή ήηαλ θαη επαθή καο κε πξσηνπόξεο επηρεηξήζεηο ζην ηνκέα ηεο θνηλσληθή επζύλεο. Έηζη, επηζθεθζήθακε ην αεξνδξόκην Ειεπζέξηνο Βεληδέινο όπνπ μελαγεζήθακε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ θαη καο παξνπζηάζηεθε ην πξόγξακκα ηεο θνηλσληθήο επζύλεο ηεο εηαηξίαο, ελώ ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά ζηελ όιε πξνζπάζεηα είρε θαη ε παξνπζίαζε πνπ έγηλε ζην ζρνιείν καο από ηνπο ππεύζπλνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο θνηλσληθήο επζύλεο ηεο εηαηξίαο Singular Logic. Γηα ηελ θαιύηεξε κειέηε ηνπ ζέκαηνο εζηηάζακε ζηηο δξάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ πνιηηηζκό, ζην πεξηβάιινλ, ζηνλ αζιεηηζκό, ζηελ πγεία, ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηηο επαίζζεηεο θνηλσληθέο νκάδεο, ελώ ηαπηόρξνλα απνζαθελίζακε ηελ έλλνηα ηεο θνηλσληθήο επζύλεο θαη παξαθνινπζήζακε ηελ ηζηνξηθή ηεο πνξεία. Τέινο, παξαζέηνπκε θαη ηελ εκπεηξία καο από ηελ εθπαηδεπηηθή επίζθεςε ζην αεξνδξόκην Ειεπζέξηνο Βεληδέινο. Οη καζεηέο ηεο Α Λπθείνπ πνπ ζπκκεηείραλ ζε απηή ηελ εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα είλαη: Αλζφαντοσ Νίκοσ Αμοργιανόσ Χριςτοσ Αναγνώςτου Μάρςια Βρεττοφ Έυθ Γιαννακουλόπουλοσ Ηλίασ Δουροφκα Πθνελόπθ Καλαντηι Νικολζτα Καραγιάννθσ Γιάννθσ 2

3 Κατςικοποφλου Κωνςταντίνα Κοκκινάκθ Αριάννα Κορατηάνθσ Παναγιώτθσ Κοτίκασ τζφανοσ Μανώλθ Φωτεινι Μαραγκοφ Μαρία Μπάρκα Γεωργία Περιλιγκίν Αλζξανδροσ Ράιτα Ντόριαν ουρανίδθσ Αλζξανδροσ ταφρου Νίκοσ Επηβιέπσλ Καζεγεηήο : Θενθίινπ Αλδξέαο, Οηθνλνκνιόγνο Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 3

4 ΘΔΜΑ ΕΛΘΔΑ ΔΝΝΟΗΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ-ΟΡΗΜΟΗ 5 ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ 7 ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 11 ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΣΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ 20 ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΣΖΝ ΤΓΔΗΑ 26 ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΣΟΝ ΑΘΛΖΣΗΜΟ 32 ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΚΑΗ ΔΤΠΑΘΔΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΔ ΟΜΑΓΔ 37 ΟΦΔΛΖ ΔΣΑΗΡΗΧΝ ΠΟΤ ΔΗΝΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΑ ΤΠΔΤΘΤΝΔ 41 ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 46 ΒΡΑΒΔΗΑ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ 55 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΠΗΚΔΦΖ ΣΟ ΑΔΡΟΛΗΜΔΝΑ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ ΒΔΝΗΕΔΛΟ 57 ΠΗΓΕ 60 4

5 Δεκ οπάνπεζ έκαξ ημζκά απμδεηηυξ μνζζιυξ ηδξ έκκμζαξ ηδξ εηαζνζηήξ ημζκςκζηήξ εοεφκδξ, αθθά οπάνπμοκ ηνία ημζκά απμδεηηά παναηηδνζζηζηά ηδξ: (1) έπεζ πάκηα εεεθμκηζηυ παναηηήνα, (2) ζοκδέεηαζ άιεζα ιε ηδ αζχζζιδ ακάπηολδ ιζαξ επζπείνδζδξ ηαζ (3) δεκ πνέπεζ κα έπεζ απμζπαζιαηζηυ παναηηήνα αθθά κα απμηεθεί ιένμξ ηςκ ζηναηδβζηχκ ζπεδζαζιχκ ιζαξ επζπείνδζδξ. Ο όξνο Δηαηξηθή θνηλσληθή επζύλε αλαθέξεηαη ζηηο ελέξγεηεο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ απνζθνπνύλ ζηελ ζπκβνιή αληηκεηώπηζεο πεξηβαιινληηθώλ θαη θνηλσληθώλ δεηεκάησλ. πγθεθξηκέλα νη επηρεηξήζεηο απνηεινύλ νληόηεηεο νη νπνίεο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο κε ην θνηλσληθό ζύλνιν κέζα ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηνύληαη, επεξεάδνληαο θαη επεξεαδόκελεο από ηα δεδνκέλα ηεο επνρήο θαη ηνπ ρώξνπ δξάζεο ηνπο. Οθείινπλ επνκέλσο λα αλαγλσξίδνπλ ηελ επζύλε πνπ ηνπο αλαινγεί, απέλαληη ζηελ θνηλσλία θαη ην πεξηβάιινλ. Να ζέβνληαη δειαδή ηηο αξρέο θαη ηηο αμίεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνλ πνιηηηζκό καο (ηνλ ζεβαζκό πξνο ηνλ άλζξσπν - ηελ αλζξώπηλε αμηνπξέπεηα θαη ηελ παξνρή ίζσλ επθαηξηώλ, ηνλ ζεβαζκό ζην πεξηβάιινλ πνπ θιεξνλνκήζακε θαη ηελ βειηίσζε ηνπ βηνηηθνύ επηπέδνπ θαη ηεο πνηόηεηαο δσήο). Δηαηξηθή θνηλσληθή επζύλε: Μηα επηινγή κε ακνηβαία νθέιε. Δηαηξηθή θνηλσληθή επζύλε ραξαθηεξίδεη ηηο επηρεηξήζεηο πνπ επηιέγνπλ λα επελδύζνπλ ζε δξαζηεξηόηεηεο θαη ππνδνκέο πέξαλ ηνπ άκεζνπ επηρεηξεκαηηθνύ ηνπο ελδηαθέξνληνο θαη πέξαλ ησλ λνκηθώλ ηνπο ππνρξεώζεσλ. Οη δξαζηεξηόηεηεο απηέο κπνξνύλ λα αθνξνύλ ζε: Α)Δπελδύζεηο ζην αλζξώπηλν δπλακηθό ηνπο θαη ζηηο θνηλσληθέο θαη νηθνγελεηαθέο ηνπ αλάγθεο. Β)Πξνζιήςεηο αηόκσλ πνπ πθίζηαληαη δηαθξίζεηο: κεηαλάζηεο,άηνκα κε αλαπεξίεο. Γ)Δπελδύζεηο πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθνύ θαη πνιηηηζηηθνύ ελδηαθέξνληνο ζηνλ ηόπν δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπο. Γ)Γξάζεηο εζληθήο δηάζηαζεο, όπσο ππνζηήξημε ηεο έξεπλαο, ρνξήγεζε ππνηξνθηώλ θ.η.ι. Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζύλε είλαη ε νηθεηνζειήο δέζκεπζε ησλ επηρεηξήζεσλ γηα έληαμε ζηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπο πξαθηηθέο θνηλσληθώλ θαη πεξηβαιινληηθώλ δξάζεσλ, πνπ είλαη πέξα από όζα επηβάιινληαη από ηε λνκνζεζία θαη έρνπλ ζρέζε κε όινπο όζνη άκεζα ή έκκεζα επεξεάδνληαη από ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηνπο Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζύλε είλαη ε έλλνηα ζύκθσλα κε ηελ νπνία νη επηρεηξήζεηο ελζσκαηώλνπλ ζε εζεινληηθή βάζε θνηλσληθνύο θαη πεξηβαιινληηθνύο πξνβιεκαηηζκνύο ζηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπο δξαζηεξηόηεηεο θαη ζηηο επαθέο ηνπο κε άιια ελδηαθεξόκελα κέξε 5

6 Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζύλε είλαη ε δηαξθήο δέζκεπζε ησλ επηρεηξήζεσλ γηα εζηθή ζπκπεξηθνξά θαη ζπκβνιή ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε κε ηαπηόρξνλε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο δσήο ηόζν ηνπ εξγαηηθνύ ηνπο δπλακηθνύ θαη ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο θαζώο επίζεο θαη ησλ ηνπηθώλ θνηλνηήησλ θαη ηεο θνηλσλίαο γεληθόηεξα Ζ ηδέα ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζύλεο έρεη ζρέζε κε ηνλ ηξόπν πνπ κηα εηαηξία εθαξκόδεη ηελ έλλνηα ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο, ε νπνία ζηεξίδεηαη ζε ηξεηο ππιώλεο : ηνλ νηθνλνκηθό, ηνλ θνηλσληθό θαη ηνλ πεξηβαιινληηθό. Ζ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζύλε ππνδειώλεη όηη κηα εηαηξία αζρνιείηαη ζνβαξά όρη κόλνλ κε ηελ απνδνηηθόηεηα θαη αλάπηπμή ηεο, αιιά θαη ηνλ θνηλσληθό θαη πεξηβαιινληηθό αληίθηππό ηεο. Πξέπεη επίζεο λα δίλεη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηνπο εθθξαδόκελνπο πξνβιεκαηηζκνύο ησλ ελδηαθεξόκελσλ κεξώλ ηεο : εξγαδνκέλσλ, κεηόρσλ, πειαηώλ, πξνκεζεπηώλ θαη ηεο θνηλσλίαο γεληθόηεξα Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζύλε είλαη ε δέζκεπζε ηεο εγεζίαο κηαο επηρείξεζεο γηα ζεκειηώδεηο αμίεο θαη αλαγλώξηζε ησλ ηνπηθώλ θαη πνιηηηζηηθώλ δηαθνξώλ θαηά ηελ εθαξκνγή παγθόζκησλ πνιηηηθώλ. Δίλαη ε πηνζέηεζε εθ κέξνπο ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο ύκβαζεο ηνπ ΟΖΔ γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα θαη ησλ εξγαζηαθώλ δηθαησκάησλ ηνπ Γηεζλνύο Γξαθείνπ Δξγαζίαο Ζ ΔΚΔ ζηελ Δπξώπε εηζήρζε σο ηδέα, όηαλ ην 1993 ν Εάθ Νηειόξ, απεύζελε πξόζθιεζε πξνο όιεο ηηο εηαηξείεο ζηνλ αγώλα θαηά ηνπ Κνηλσληθνύ Απνθιεηζκνύ. Από ηόηε κέρξη ζήκεξα έγηλαλ πνιιά ζεκαληηθά βήκαηα, κεηαμύ απηώλ θαη ε δεκνζίεπζε ηεο Πξάζηλεο Βίβινπ γηα ηελ Πξνώζεζε ηνπ Δπξσπατθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ εηαηξηθή θνηλσληθή επζύλε, από ηελ Commission ην Ζ Δπξσπατθή ηξαηεγηθή γηα ηελ Δηαηξηθή Δπζύλε βαζίδεηαη ζηελ Αεηθόξν Αλάπηπμε ηνπ Αλζξώπνπ, ηεο Κνηλσλίαο θαη ηνπ Πεξηβάιινληνο. Σέινο ε θνηλσληθή επζύλε πνπ κπνξεί λα εθαξκόδεη θάπνηα εηαηξία πιένλ απνηειεί θαη θξηηήξην γηα ηνλ πειάηε θαη είλαη κεγάιν πιενλέθηεκα γηα ηελ επηινγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξίαο λα έρεη θάπνηα θνηλσληθή δξάζε.πηα βξηζθόκαζηε ζε κηα επνρή πνπ είκαζηε πην επαηζζεηνπνηεκέλνη ζαλ άλζξσπνη σο πξνο όινπο ηνπο ηνκείο θαη γη απηό ηείλνπκε λα επηβξαβεύνπκε αιιά θαη λα αλαγλσξίδνπκε ηελ ζπκβνιή ηνπο γηα λα θάλνπλ ηελ δσή όισλ καο θαιύηεξα ηηο εηαηξίεο πνπ αζρνινύληαη ζνβαξά κε ηελ θνηλσληθή επζύλε. 6

7 Η εηαζνζηή ημζκςκζηή εοεφκδ έπεζ ηδξ νίγεξ ηδξ ααεζά ζηδκ ζζημνία. Θα ιπμνμφζαιε κα ακαγδηήζμοιε ηζξ απανπέξ ηδξ ζημοξ ανπαίμοξ Έθθδκεξ πμνδβμφξ ή ζηδκ παηενκαθζζηζηή ζοιπενζθμνά ηςκ επζπεζνήζεςκ ζημ 19μ αζχκα. ηδκ Ανπαία Μεζμπμηαιία (1700 π.υ.) μ κυιμξ ημο Υαιμοναιπί ηαηαδίηαγε ζε εάκαημ ημοξ μζημδυιμοξ, αβνυηεξ ηαζ άθθμοξ επαββεθιαηίεξ ζημοξ ενβάηεξ ηςκ μπμίςκ ηφπαζκε εακαηδθυνμ ενβαηζηυ αηφπδια. ηδκ Ανπαία Δθθάδα (5 μξ αζχκαξ π.υ.) μζ πζμ εφπμνμζ επαββεθιαηίεξ έηακακ πμνδβίεξ πνμηεζιέκμο κα απμθαιαάκμοκ υθεξ μζ ημζκςκζηέξ ηάλεζξ πμθζηζζηζηέξ εηδδθχζεζξ ζημ εέαηνμ. Ο εεζιυξ ηδξ πμνδβίαξ - ςξ ιία απυ ηζξ ηέζζενζξ θεζημονβίεξ ιε ηδκ εζηίαζδ, ηδκ ηνζδνανπία ηαζ ηδ βοικαζζανπία - ειθακίζηδηε ηαζ ακαπηφπεδηε ζηδκ Αεήκα ημο Κθεζζεέκδ ηαζ ημο Πενζηθή ημο 5μο αζχκα π.υ. απμηεθχκηαξ ιζα απυ ηζξ ααζζηέξ παναιέηνμοξ πμο θεζημφνβδζακ εοενβεηζηά βζα ηδ δζαιυνθςζδ ημο παναηηδνζζιμφ «Υνοζυξ Αζχκαξ». Οζ ηέζζενζξ παναπάκς θεζημονβίεξ απμηεθμφζακ έκακ ηνυπμ ιεηαθμνάξ πυνςκ ηδξ ζδζςηζηήξ πνςημαμοθίαξ πνμξ ηδκ πμθζηεία, πνμξ πάνδ ημο ημζκςκζημφ ζοκυθμο. Με αοηή ηδκ ακαηαηακμιή εζυδςκ απυ ημοξ εφπμνμοξ, δ Πμθζηεία εκίζποε ηδκ άιοκα, ηδ δζαηνμθή ηςκ απυνςκ, ημκ αεθδηζζιυ ηαζ θοζζηά ηζξ ηέπκεξ ηαζ ημκ πμθζηζζιυ. Δπνυηεζημ βζα έκακ άθθμ, έιιεζμ ηνυπμξ θμνμθμβίαξ ηςκ πθμφζζςκ Αεδκαίςκ, βζαηί, υπςξ έθεβε ηαζ μ Γδιμζεέκδξ «Οζ εφπμνμζ πνέπεζ κα είκαζ ηαζ πνήζζιμζ ζηδκ πμθζηεία». Ζ πμνδβία ήηακ οπμπνεςηζηή (δζα κυιμο) βζα ημοξ 120 εοπμνυηενμοξ πμθίηεξ ηδξ ηάεε ιίαξ απυ ηζξ δέηα θοθέξ ηδξ Αεήκαξ ηαζ ηάθοπηε ημ ζφκμθμ ηςκ ελυδςκ εηδδθχζεςκ υπςξ ηα Δθεοζίκζα Μοζηήνζα, ηα Γζμκφζζα, ηα Ακεεζηήνζα η.ά. Ο πμνδβυξ εεςνείημ «ζενυ» πνυζςπμ ηαε υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ εηδήθςζδξ ηαζ αοηή δ ηζιή (ηδξ πμθζηείαξ ηαζ ηςκ ζοιπμθζηχκ ημο) πνμξ ημ πνυζςπμ ημο, απμηεθμφζε ηαζ ημ ιμκαδζηυ ακηζζηάειζζια βζα ηδκ πνμζθμνά ημο. 7

8 Πανάθθδθα, ακαπηοζζυηακ ηαζ έκημκδ άιζθθα ιεηαλφ ηςκ πμνδβχκ, βζα ηδκ πανμοζίαζδ ηδξ θαιπνυηενδξ εηδήθςζδξ αθμφ δ ηζιή ακηακαηθμφζε ζε μθυηθδνδ ηδ θοθή ημο κζηδηή-πμνδβμφ. Πνμμδεοηζηά, μ εεζιυξ ηδξ πμνδβίαξ ελαπθχεδηε απυ ηδκ Αεήκα ζηδκ Αίβζκα, ηδ Θήαα, ημκ Ονπμιεκυ ηαζ άθθεξ εθθδκζηέξ πυθεζξ, ηαεχξ ηαζ ζηα πανάθζα ηδξ Μζηνάξ Αζίαξ, υπμο υιςξ μ εεζιυξ θεζημφνβδζε ζε εεεθμκηζηή αάζδ, υπςξ ηαζ ζήιενα. ηδκ ανπαία Ρχιδ μζ πζμ εφπμνμζ επαββεθιαηίεξ έηακακ πμνδβίεξ ζημ ζηναηυ βζα κα εκζζπφζμοκ ηζξ νςιασηέξ εηζηναηείεξ. Ζ ειθάκζζδ ημο Υνζζηζακζζιμφ έεεζε ημκ ακενςπζζιυ ζημ επίηεκηνμ επδνεάγμκηαξ ηδ θζθμζμθία ηαζ ηζξ πμθζηζηέξ ηςκ επαββεθιαηζχκ ηαζ εζζάβμκηαξ ηδ θμβζηή ηδξ θζθακενςπίαξ. Σμ 17 μ αζχκα δ Δηαζνεία ηςκ Ακαημθζηχκ Ηκδζχκ ηαζ άθθεξ αββθζηέξ ειπμνζηέξ εηαζνείεξ πμο ακαπηφπεδηακ ιε ηδκ απμζηζμηναηία πνδζζιμπμζμφκ θζθακενςπζηέξ πμθζηζηέξ. Σμ 18 μ αζχκα μ ιεβάθμξ μζημκμιμθυβμξ Adam Smith δζαηφπςζε ημ ηθαζζζηυ μζημκμιζηυ ιμκηέθμ ηδξ επζπείνδζδξ πμο απμηεθεί αηυιδ ημ εειέθζμ ηδξ ζφβπνμκδξ μζημκμιίαξ ηαζ ζηδνίγεηαζ ζηδ θμβζηή υηζ απαζηείηαζ εζθζηνίκεζα ηαζ δζηαζμζφκδ πνμηεζιέκμο κα επζηεοπεμφκ ηα ζδακζηά ηδξ εθεφεενδξ αβμνάξ. Καηυπζκ δ Βζμιδπακζηή Δπακάζηαζδ ζοκέααθε ιε ηδκ εζζαβςβή κέςκ ηεπκμθμβζχκ ζηδκ απμδμηζηυηενδ παναβςβή αθθά πανάθθδθα ζηδκ εηιεηάθθεοζδ ηςκ ενβαγμιέκςκ. Ζ Γαθθζηή Δπακάζηαζδ ηαζ μ Γζαθςηζζιυξ πμο ηδκ αημθμφεδζε επακέθενε ηα δζηαζχιαηα ημο ακενχπμο ζημ πνμζηήκζμ ηαζ ηζξ ακηίζημζπεξ πνμζδμηίεξ απυ ηζξ επζπεζνήζεζξ. ηζξ ανπέξ ημο 20 μο αζχκα μ ακηζηνάζη κυιμξ ημο Sherman εκάκηζα ζηζξ ακηζημζκςκζηέξ ηαζ ακηαβςκζζηζηέξ πναηηζηέξ εεζπίζηδηε βζα κα παθζκαβςβήζεζ ηζξ εηαζνείεξ ηαζ κα πνμζηαηεφζεζ οπαθθήθμοξ, ηαηακαθςηέξ, ηαζ ηδκ ημζκςκία βεκζηά. Μεηαλφ 1900 ηαζ 1960 ημ ημζκςκζηυ ηίκδια πμο δίκεζ ζηζξ επζπεζνήζεζξ πνυζεεηεξ εοεφκεξ. ηζξ δεηαεηίεξ '60 - '70 δ ιεηαηίκδζδ αζηζηχκ δζηαζςιάηςκ, μ ηαηακαθςηζζιυξ ηαζ δ πενζααθθμκηζηή ζοκείδδζδ είπακ αφλδζακ ηζξ πνμζδμηίεξ ηδξ ημζκςκίαξ απυ ηζξ επζπεζνήζεζξ. Με αάζδ ηδ βεκζηή ζδέα υηζ δ ιεβάθδ δφκαιδ δίκεζ ιεβάθδ εοεφκδ, απαζηήεδηε απυ ηζξ επζπεζνήζεζξ κα ζοιιεηέπμοκ δοκαιζηά (1) ζηδκ πνυθδρδ ημζκςκζηχκ πνμαθδιάηςκ ηαζ (2) ζηδκ επίθοζδ ηςκ ημζκςκζηχκ πνμαθδιάηςκ. Γφνς ζημ 1995 παναηδνείηαζ ιζα ναβδαία αφλδζδ ημο εκδζαθένμκημξ ηςκ επζπεζνήζεςκ βζα ηδκ Δηαζνζηή Κμζκςκζηή Δοεφκδ. Σμ εκδζαθένμκ αοηυ πήνε ηονίςξ ημζκςκζηυ ηαζ πενζααθθμκηζηυ παναηηήνα. Ζ ημζκςκζηή δνάζδ ηςκ εηαζνζχκ δεκ είκαζ ηαζκμθακήξ πναηηζηή. πεδυκ απυ ηα πνχηα πνυκζα ιεηά ηδ αζμιδπακζηή επακάζηαζδ ηαζ πενίπμο ηαοηυπνμκα ιε ηζξ ηζκδημπμζήζεζξ ημο ενβαηζημφ ηζκήιαημξ, δ Δηαζνζηή Κμζκςκζηή Δοεφκδ (ΔΚΔ) δίκεζ ηα πνχηα ηδξ δείβιαηα βζα πνμθακείξ θυβμοξ. Απυ ηυηε, ζε δζάθμνεξ πενζυδμοξ ηδξ επζπεζνδιαηζηήξ ζζημνίαξ, παναηδνείηαζ έλανζδ ή φθεζδ ηςκ δνάζεςκ ηδξ, πμο θίβμ ςξ πμθφ ζπεηίγεηαζ ιε ηζξ ημζκςκζηέξ ζοκεήηεξ. Σδκ ηεθεοηαία δεηαεηία, ιε ηδ δζαιυνθςζδ ηδξ παβημζιζμπμίδζδξ ηαζ ημκ επαηυθμοεμ ζοκημκζζιυ ηδξ επζπεζνδιαηζηήξ αθθά ηαζ ηδξ ηαηακαθςηζηήξ δνάζδξ, δ ΔΚΔ ήνεε ζημ πνμζηήκζμ δοκαιζηά, ηαημπονχκμκηαξ ηδκ φπανλή ηδξ ιέζς ηονίςξ ηδξ ακαβκχνζζδξ απυ δζεεκείξ πμθζηζηέξ μκηυηδηεξ. 8

9 Όπςξ ηα πενζζζυηενα εέιαηα πμο ζοκδέμκηαζ ιε ηδκ επζπεζνδιαηζηή πναηηζηή έηζζ ηαζ δ ζδέα ηδξ ΔΚΔ δδιζμονβήεδηε ζηζξ ΖΠΑ. ηζξ ανπέξ ημο 20μφ αζχκα, μζ αιενζηακζηέξ επζπεζνήζεζξ έβζκακ ζηυπμζ ημζκςκζηχκ επζεέζεςκ, ηάηζ πμο εοεέςξ ζοκδέεηαζ ιε ημ ιεβάθμ ιέβεευξ ημοξ, ηζξ ακηζημζκςκζηέξ πναηηζηέξ ημοξ ηαζ θοζζηά ηδκ μζημκμιζηή ηνίζδ, πμο μδήβδζε ιεβάθεξ ιάγεξ πθδεοζιμφ ζηδκ ελαεθίςζδ. Ακ δ πνχηδ βεκζά ηςκ ζηεθεπχκ εηείκςκ έηακε «ηδκ ακάβηδ θζθμηζιία», μζ άιεζμζ δζάδμπμί ηδξ εκέηαλακ ζηδκ εηαζνζηή ημοξ ημοθημφνα ηδκ ακάβηδ δζακμιήξ «ημζκςκζημφ ιενίζιαημξ». Απμηέθεζια υθςκ αοηχκ ηςκ δζενβαζζχκ ήηακ δ απμηνοζηάθθςζδ δφμ βεκζηχκ ανπχκ: ηδξ αβαεμενβίαξ (charity principle) ηαζ ηδξ δζαπείνζζδξ (stewardship principle). φιθςκα ιε ηδκ πνχηδ ανπή, δ επζπείνδζδ έπεζ ηαεήημκ κα πανέπεζ εεεθμκηζηή αμήεεζα ηαζ οπμζηήνζλδ ζε εκδεή άημια ηαζ ζε ημζκςκζηέξ μιάδεξ πμο ανίζημκηαζ ζε δοζιεκή εέζδ, ηαεχξ ηαζ ζε μνβακζζιμφξ πμο πανέπμοκ ημζκςκζηέξ οπδνεζίεξ. Σδκ ίδζα ελάθθμο επμπή παναηδνείηαζ ηαζ δ ακάπηολδ εεεθμκηζηχκ δνάζεςκ ιε ζημπυ ηδκ πνμχεδζδ ημο ημζκςκζημφ ζοιθένμκημξ, υπςξ ηα ζδνφιαηα θζθακενςπίαξ βζα επζπεζνήζεζξ. Ζ ανπή ηδξ δζαπείνζζδξ ακαθένεηαζ ζηδ δνάζδ ηςκ ζηεθεπχκ πμο ζημπεφμοκ ζημ εονφηενμ ημζκςκζηυ ζοιθένμκ ηαζ πμο επδνεάγμκηαζ απυ δζαπεζνζζηζηέξ απμθάζεζξ. ηδκ ελέθζλή ημοξ μζ επζπεζνδιαηζηέξ απμθάζεζξ ιε βκχιμκα ημ ημζκςκζηυ ζοιθένμκ μδήβδζακ ζηδκ αφλδζδ ημο ααειμφ αθθδθελάνηδζδξ ηδξ ημζκςκίαξ ηαζ ηεθζηά ζηδκ υθμ ηαζ πζμ εκενβυ ζοιιεημπή ηςκ ιεηυπςκ ζηδ θήρδ απμθάζεςκ. Σμ εέια θαίκεηαζ κα παίνκεζ πζμ μνζζηζηή ιμνθή ζηδ δεηαεηία ημο 70. Συηε δ Δπζηνμπή Οζημκμιζηήξ Ακάπηολδξ (Commitee for Economic Development), μνβακζζιυξ απμηεθμφιεκμξ απυ πενίπμο 200 επζπεζνδιαηίεξ ηαζ αηαδδιασημφξ, ελέδςζε έκα ηείιεκμ ιε ηίηθμ The Social Responsibility of Business Corporations ζημ μπμίμ πανμοζζάγμκηακ 2 θυβμζ πμο οπμζηήνζγακ ηδκ ακάβηδ φπανλδξ ΔΚΔ: αθεκυξ ημ ιεηαααθθυιεκμ ημζκςκζηυ ζοιαυθαζμ ηαζ αθεηένμο ημ πεθςηζζιέκμ πνμζςπζηυ ζοιθένμκ. Ακ ηαζ δ έκκμζα ημο ημζκςκζημφ ζοιαμθαίμο είκαζ βκςζηή απυ ημκ 18 μ αζχκα, αοηή ημο πεθςηζζιέκμο πνμζςπζημφ ζοιθένμκημξ πνεζάγεηαζ επελήβδζδ. Ζ επζπείνδζδ μνεχξ εεςνείηαζ ακαπυζπαζημ ιένμξ ηδξ ημζκςκίαξ αθμφ απυ αοηή ακηθεί ενβαγμιέκμοξ, πεθάηεξ ηαζ επμιέκςξ πυνμοξ. Ακ θμζπυκ απμννίρεζ μπμζμκδήπμηε ααειυ εοεφκδξ, ιπμνεί ηεθζηά ηα ζοιθένμκηά ηδξ κα πθδβμφκ απυ ιπμσημηάγ ηςκ ηαηακαθςηχκ, απυ ανκδηζηή δζαθήιζζδ, απυ ηδκ αθμιμίςζδ ηδξ ημζκςκζηήξ εοιάνεζαξ ή αηυια ηαζ απυ κμιμεεηζηέξ πνςημαμοθίεξ. Ζ ακαεεχνδζδ ηςκ Γεκζηχκ Ανπχκ ημο ΟΟΑ βζα ηδκ θεζημονβία ηςκ Πμθοεεκζηχκ Δπζπεζνήζεςκ πμο πνςημηοηθμθυνδζακ ημ 1976 (Πανάνηδια 1) πενζείπε μοη μθίβεξ ακαθμνέξ ζε εεεθμκηζηέξ ανπέξ οπεφεοκδξ ζοιπενζθμνάξ, νφειζγε ενβαζζαηά γδηήιαηα ηαζ ιπμνεί κα εεςνδεεί ςξ δ πνχηδ ακεπίζδιδ παναδμπή υηζ δ ΔΚΔ ήνεε βζα κα ιείκεζ. Σμ 1999 ήηακ πενίπμο δ επμπή πμο μζ θςκέξ ηαηά ηδξ παβημζιζμπμίδζδξ ηαζ ηδξ δζεεκμφξ επζπεζνδιαηζηυηδηαξ αολήεδηακ δναιαηζηά, λακαθένκμκηαξ, ιεηαλφ άθθςκ, ηαζ ηδκ ΔΚΔ ζημ πνμζηήκζμ. Σμ μζημοιεκζηυ ζφιθςκμ ηςκ Ζκςιέκςκ Δεκχκ δδιζμονβήεδηε ηαζ ηέεδηε ζε εθανιμβή ημ 2000 ιε πνςημαμοθία ημο Γεκζημφ Γναιιαηέα ηςκ Ζκςιέκςκ Δεκχκ η. Κυθζ Ακάκ. Σμ ζφιθςκμ ακαγδηά ηδκ πνμαβςβή ημο εηαζνζημφ πμθίηδ (corporate citizenship), χζηε κα ζοιιεηέπεζ δ επζπείνδζδ ζηδκ επίθοζδ ηςκ πνμηθήζεςκ ηδξ παβημζιζμπμίδζδξ. Οζ επζπεζνήζεζξ ηθήεδηακ κα οζμεεηήζμοκ εεεθμκηζηά έκα ζφκμθμ δέηα ανπχκ πμο αθμνμφζακ ζηδ δζαθεμνά, ζηα ακενχπζκα δζηαζχιαηα, ζηζξ ενβαζζαηέξ εθεοεενίεξ ηαζ ζηδκ πνμζηαζία ημο πενζαάθθμκημξ. Σμκ Μάνηζμ ηδξ ίδζαξ πνμκζάξ, δ πμθοζογδηδιέκδ φκμδμξ ηδξ Λζζζααυκαξ, ζηδ δζαηήνολή ηδξ βζα ημοξ εονςπασημφξ ζηυπμοξ έςξ ημ 2010, πενζέθααε ακαθμνά βζα ηδκ ΔΚΔ. Έκα πνυκμ ανβυηενα δ Πνάζζκδ Βίαθμξ ηδξ Δ.Δ. υνζζε ηδκ ΔΚΔ ςξ έκκμζα ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία μζ εηαζνίεξ εκζςιαηχκμοκ ζε εεεθμκηζηή αάζδ ημζκςκζηέξ ηαζ πενζααθθμκηζηέξ ακδζοπίεξ ζηζξ επζπεζνδιαηζηέξ ημοξ δναζηδνζυηδηεξ ηαζ ζηζξ επαθέξ ημοξ ιε άθθα εκδζαθενυιεκα ιένδ. Σμκ Ημφθζμ ημο 2002 ηαζ ζε ζοκέπεζα ημο δζαθυβμο πμο λεηίκδζε ιε ηδκ Πνάζζκδ Βίαθμ, δ Δονςπασηή Δπζηνμπή οζμεέηδζε ηδκ ακαημίκςζδ: Δηαζνζηή Κμζκςκζηή Δοεφκδ: Μζα ζοκεζζθμνά ηςκ επζπεζνήζεςκ ζηδ αζχζζιδ ακάπηολδ. πεδυκ πανάθθδθα, εεζιμεεηήεδηε ηαζ ημ forum ηδξ Δ.Δ. πεηζηά ιε ημ εέια αοηυ. ημπυ ημο είπε ηδκ πνμχεδζδ ηδξ ηαζκμημιίαξ, ηδξ δζαθάκεζαξ ηαζ ηδξ ζφβηθζζδξ ηςκ πναηηζηχκ ηαζ ηςκ ενβαθείςκ ηδξ ΔΚΔ ιέζς: 1)ηδξ ακηαθθαβήξ ειπεζνίαξ ηαζ ηαθχκ πναηηζηχκ ιεηαλφ ηςκ θμνέςκ ηδξ Δ.Δ., 2)ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ηςκ οπανπυκηςκ 9

10 πνςημαμοθζχκ ηδξ Δ.Δ. ηαζ ηδξ επζδίςλδξ ηδξ πνμζέββζζήξ ηδξ ιε ηαηεοεοκηήνζεξ ανπέξ, ηαζ 3)ηδξ δζενεφκδζδξ ηςκ πεδίςκ πμο απαζημφκ ζοιπθδνςιαηζηή δνάζδ. ημ πθαίζζμ αοηυ δ Δονςπασηή Δπζηνμπή ζηζξ ανπέξ ημο 2006, έηακε ιζα κέα ανπή ζηδκ ηαηεφεοκζδ ηδξ ζοκεκκυδζδξ ηαζ ηδξ ζοκενβαζίαξ ιεηαλφ αοηήξ ηαζ εονςπασηχκ επζπεζνήζεςκ, ακαβκςνίγμκηαξ υηζ δζαδναιαηίγμοκ πνςηανπζηυ νυθμ ζημ εέια ηδξ ΔΚΔ. Δπίζδξ ζε δζεεκέξ επίπεδμ, δναζηδνζμπμζμφκηαζ πμθθμί θμνείξ επζπεζνχκηαξ κα εκζζπφζμοκ ή ηαζ απθχξ κα ηαηαβνάρμοκ ηα εέιαηα ηδξ ΔΚΔ. ημοξ πζμ ζδιακηζημφξ ζοβηαηαθέβεηαζ ημ World Business Counsil for Sustainable Development (WBCSD), ζοκαζπζζιυξ 175 επζπεζνήζεςκ, ηζξ μπμίεξ εκχκεζ δ ημζκή δέζιεοζδ πνμξ ηδ αζχζζιδ ακάπηολδ, θαιαάκμκηαξ οπυρδ ηαζ ηδκ ημζκςκζηή πνυμδμ. Δλάθθμο, ηα Δονςπασηά Γίηηοα ηδξ ΔΚΔ, ακάιεζα ζηα μπμία ηαζ ημ εθθδκζηυ, θηάκμοκ πθέμκ ζπεδυκ ηα

11 Τμ πενζαάθθμκ ζηζξ ιένεξ ιαξ ακηζιεηςπίγεζ πμθθά πνμαθήιαηα. Τπάνπμοκ πμθθμί δζαθμνεηζημί θυβμζ βζα ημοξ μπμίμοξ ημ πενζαάθθμκ ανίζηεηαζ ζε ηνίζδ. Κάπμζμζ απυ ημοξ θυβμοξ είκαζ δ ααειζαία ακάπηολδ ηςκ πυθεςκ ηαζ δ εηηεηαιέκδ πνήζδ ηςκ ΜΜΔ. Δπζπθέμκ έκαξ άθθμξ πανάβμκηαξ πμο επζαανφκεζ ημ πενζαάθθμκ είκαζ δ φπανλδ πμθθχκ ενβμζηαζίςκ ηα μπμία νοπαίκμοκ ημ πενζαάθθμκ ιε πμθθμφξ ηαζ δζάθμνμοξ ηνυπμοξ, υπςξ ηα απυαθδηα ηα μπμία αθήκμκηαζ εθεφεενα ζημ πενζαάθθμκ, αθθά ηαζ μζ αένζμζ νφπμζ πμο απεθεοεενχκμκηαζ απυ ηζξ ηαφζεζξ. Σέθμξ δ ιεβάθδ παναβςβή απμννζιιάηςκ είκαζ έκαξ ελίζμο ζμαανυξ πανάβμκηαξ μ μπμίμξ νοπαίκεζ ημ πενζαάθθμκ. Γζα κα αεθηζχζμοιε ηδκ άζπδιδ ηαηάζηαζδ ζηδκ μπμία ανίζηεηαζ ημ πενζαάθθμκ ιαξ πνέπεζ κα ζοιαάθθμοιε υθμζ ιαγί έηζζ χζηε κα έπμοιε ηα επζεοιδηά απμηεθέζιαηα. Μπμνμφιε αημιζηά ζακ άκενςπμζ κα πναβιαημπμζήζμοιε ηάπμζεξ πνάλεζξ υπςξ κα ακαηοηθχκμοιε, κα ελμζημκμιμφιε εκένβεζα (π.π. ζαήκμκηαξ ηα θχηα, απεκενβμπμζχκηαξ ηζξ δθεηηνμκζηέξ ζοζηεοέξ υηακ δεκ ανίζημκηαζ ζε πνήζδ ηηθ.), κα ιδκ ζπαηαθάιε πμθφ κενυ ηαζ κα πνδζζιμπμζμφιε υζμ ημ δοκαηυκ θζβυηενμ ημ αοημηίκδημ ιαξ βζα ηζξ ιεηαθμνέξ ιαξ. Αοηέξ είκαζ μζ δνάζεζξ πμο ιπμνεί κα ηάκεζ ηάεε άκενςπμξ πνμζςπζηά, αθθά οπάνπμοκ ηαζ άθθεξ βζα ηδκ οθμπμίδζδ ηςκ μπμίςκ είκαζ απαναίηδηδ δ αμήεεζα ηςκ μζημκμιζηά ζζπονχκ εηαζνζχκ. Κάεε επζπείνδζδ ιπμνεί κα δζαεέζεζ έκα πνδιαηζηυ πμζυ ζηδκ πνμζπάεεζα πμο βίκεηαζ βζα κα ηαθοηενεφζμοιε ημ πενζαάθθμκ ιαξ. Οζ επζπεζνήζεζξ πναβιαημπμζμφκ αοηυ πμο δεκ ιπμνμφκ κα ηάκμοκ μζ απθμί πμθίηεξ δζυηζ δεκ έπμοκ ηδκ μζημκμιζηή άκεζδ. Οζ επζπεζνήζεζξ πνδιαημδμημφκ δζάθμνεξ δνάζεζξ, υπςξ δεκηνμθφηεοζδ, είηε δζαεέημοκ πνμζςπζηυ βζα κα αμδεήζεζ εεεθμκηζηά ζε ιία δνάζδ υπςξ εκδιένςζδ ζηα ζπμθεία ηαζ βεκζηά δίκμοκ ημκ ηαθφηενυ ημοξ εαοηυ βζα κα αμδεήζμοκ ημ πενζαάθθμκ. ηδκ Δθθάδα οπάνπμοκ ανηεηέξ ιεβάθεξ εηαζνίεξ. Ζ ηαεειία απυ αοηέξ ζοιαάθθεζ ζηδκ πνμζηαζία ημο πενζαάθθμκημξ ιε πμθθμφξ ηαζ δζαθμνεηζημφξ ηνυπμοξ : ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟ εααζιυξ βζα ημ πενζαάθθμκ Ζ Σνάπεγα ηαζ μζ Θοβαηνζηέξ ηδξ πζζηεφμοκ υηζ ακαπυζπαζημ ημιιάηζ ηαθήξ εηαζνζηήξ ζοιπενζθμνάξ απμηεθεί δ οζμεέηδζδ ηαζ 11

12 εθανιμβή ζοβηεηνζιέκςκ πμθζηζηχκ βζα ημ πενζαάθθμκ ζημ πθαίζζμ ηδξ πενζααθθμκηζηήξ εοεφκδξ. Σμ Πνυβναιια Πενζααθθμκηζηήξ Γζαπείνζζδξ επζηεκηνχκεηαζ ζηδκ ελμζημκυιδζδ θοζζηχκ πυνςκ, ημκ ελμνεμθμβζζιυ ηςκ επαββεθιαηζηχκ ιεηαηζκήζεςκ, ηδκ απμηεθεζιαηζηή δζαπείνζζδ πανηζμφ ηαζ ζηενεχκ απμαθήηςκ, ηδκ εθανιμβή πενζααθθμκηζηχκ ηνζηδνίςκ ζηζξ πνμιήεεζεξ ηαζ ηδκ εθανιμβή πμθζηζηήξ βζα ηδκ ακάθοζδ ηαζ ηδκ εηηίιδζδ πενζααθθμκηζηχκ ηζκδφκςκ ζηζξ δζαδζηαζίεξ ηςκ πνδιαημδμηήζεςκ. ΑΚΡΘΣΑ H ΑΚRITAS έπεζ ηάκεζ ζδιακηζηέξ επεκδφζεζξ ζηδκ πνήζδ εκαθθαηηζηχκ ιμνθχκ παναβςβήξ εκένβεζαξ, απυθοηα θζθζηέξ πνμξ ημ πενζαάθθμκ. Έηζζ δδιζμφνβδζε ιμκάδεξ παναβςβήξ εκένβεζαξ απυ ηαφζδ αζμιάγαξ, δζαδζηαζία δ μπμία δεκ πανάβεζ νφπμοξ, οπμηαεζζηχκηαξ ηδκ ηαφζδ οδνμβμκακενάηςκ. Δβηαηέζηδζε ιδπακμθμβζηυ ελμπθζζιυ ηαζ ηαεζένςζε πζζημπμζδιέκεξ δζαδζηαζίεξ ακίπκεοζδξ ηαζ δζαπείνζζδξ νφπςκ. Ζ πθςνίδα ηδξ πενζμπήξ εκζζπφεδηε ηαζ δ πακίδα(εθάθζα ηαζ γανηάδζα) γμοκ ηαζ πμθθαπθαζζάγμκηαζ δίπθα ζηζξ αζμιδπακζηέξ εβηαηαζηάζεζξ. Ζ AKRITAS, εηηυξ απυ ηδκ πνμζηαζία ημο πενζαάθθμκημξ, ζημ μπμίμ θεζημονβεί, ηαζ βζα ημ μπμίμ έπμοκ λεηζκήζεζ ηαζκμφνβζα ένβα ακααάειζζήξ ημο, ζοιαάθθεζ εκενβά ηαζ ζηδνίγεζ ημ ένβμ ηαηαλζςιέκςκ πενζααθθμκηζηχκ μνβακχζεςκ. ηδνίγεζ ιε πμνδβίεξ: Σδ WWF, βζα ηδ δζαηήνδζδ ηςκ οβνμαζυημπςκ ημο Έανμο ηαζ εζδζηυηενα ηα πνμβνάιιαηα βζα ηδκ πνμζηαζία ηςκ πθδεοζιχκ ηδξ θαββυκαξ ηαζ ηδξ κακυπδκαξ ζηδκ Δθθάδα. Σμκ «Ανηημφνμ» βζα ηδκ πνμζηαζία ηδξ ηαθέ ανημφδαξ ηαζ ηςκ αζμηυπςκ ηδξ. Σμ Σιήια Γαζμθμβίαξ ηαζ Φοζζημφ Πενζαάθθμκημξ ημο ΑΠΘ ηαζ ημο Πακεπζζηδιίμο Ονεζηζάδαξ, βζα ηδκ πνμχεδζδ ηδξ πνμζηαζίαξ ημο πενζαάθθμκημξ, ηδ αεθηίςζδ ηδξ δζαπείνζζήξ ημο ηαζ ηδ ζοιαμθή ημο ζηδκ μζημκμιζηή ακάπηολδ ηδξ πχναξ. Σμ Μμοζείμ Φοζζηήξ Ηζημνίαξ Αθελακδνμφπμθδξ, βζα ηδκ πνμχεδζδ ηδξ εκδιένςζδξ, εοαζζεδημπμίδζδξ, εηπαίδεοζδξ ημο ημζκμφ ακαδεζηκφμκηαξ ηδκ αζμπμζηζθυηδηα ημο Έανμο ηαζ ηδξ Θνάηδξ αθθά ηαζ ηςκ βεςθοζζηχκ μζημθμβζηχκ ζδζαζηενμηήηςκ ηδξ πενζμπήξ. ηυπμξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ πνμβναιιάηςκ ημο Μμοζείμο είκαζ κα ηαηαζηήζμοκ ημοξ κέμοξ ημζκςκμφξ ηςκ πενζααθθμκηζηχκ πνμαθδιάηςκ ηαζ κα ζοιαάθθμοκ ζηδκ ακάδεζλδ πνμηφπςκ γςήξ ηαζ δνάζεςκ πμο δζαζθαθίγμοκ ηδκ πμζυηδηα ημο πενζαάθθμκημξ ηαζ ηδξ γςήξ. OTE Πεξηβάιινλ Ακάπηολδ δνάζεςκ ηαζ πνςημαμοθζχκ, ζημ πθαίζζμ δζεεκχκ ηακυκςκ ηαζ πναηηζηχκ, ιε πμζμηζημφξ αθθά ηαζ ιεηνήζζιμοξ πμζμηζημφξ ζηυπμοξ. Δπζπθέμκ, έβζκακ πνμζπάεεζεξ βζα ηδ ιείςζδ ηδξ πενζααθθμκηζηήξ επζαάνοκζδξ ηδξ εηαζνείαξ, ιέζς ημο πενζμνζζιμφ ηαηακάθςζδξ εκένβεζαξ, ηδξ ακαηφηθςζδξ ηςκ οθζηχκ, αθθά ηαζ ηδξ ζηήνζλδξ πενζααθθμκηζηχκ Μδ Κοαενκδηζηχκ Ονβακχζεςκ. Με ζηυπμ ηδ αεθηίςζδ ηςκ πενζααθθμκηζηχκ επζδυζεςκ: 12

13 Δλεηάγμοιε, παναημθμοεμφιε ηαζ πνμζπαεμφιε βζα ηδ ζοζηδιαηζηή αεθηίςζδ ημο οπμθμβζζιμφ ηςκ πενζααθθμκηζηχκ επζπηχζεςκ ημο ΟΣΔ. πεδζάγμοιε ηαζ εθανιυγμοιε ιέηνα ιείςζδξ ηςκ πενζααθθμκηζηχκ επζπηχζεςκ απυ ηδ θεζημονβία ημο. Ονβακζζιμφ, ιε άλμκεξ: Tδκ μνεμθμβζηή πνήζδ εκένβεζαξ, κενμφ ηαζ πνχηςκ οθχκ. Tδκ πνμχεδζδ ηδξ αλζμπμίδζδξ ηςκ ακακεχζζιςκ πδβχκ εκένβεζαξ. Tδ ιείςζδ ηςκ εηπμιπχκ αενίςκ θαζκμιέκμο ημο εενιμηδπίμο ηαζ θμζπχκ αενίςκ. Tδκ ακαηφηθςζδ πνχηςκ οθχκ ηαζ ακαθχζζιςκ. Σδκ εθαπζζημπμίδζδ εκδεπυιεκςκ επζπηχζεςκ απυ ηδκ δθεηηνμιαβκδηζηή αηηζκμαμθία. Tδ ζοζηδιαηζηή εκδιένςζδ ηςκ ενβαγυιεκςκ ηαζ ηδξ ημζκςκίαξ. Δπεκδφμοιε ζηδκ ακάπηολδ ηδξ ένεοκαξ ζοιιεηέπμκηαξ ζε δζεεκή ηαζ εεκζηά ενεοκδηζηά πνμβνάιιαηα. Ακαπηφζζμοιε πνμσυκηα ηαζ οπδνεζίεξ πμο εα αεθηζχζμοκ ηζξ πενζααθθμκηζηέξ επζδυζεζξ ηςκ πεθαηχκ ιαξ. οιιεηέπμοιε εκενβά, ςξ ιέθδ δζεεκχκ ηαζ εεκζηχκ μνβακζζιχκ ηαζ επζηνμπχκ, ζηζξ δζααμοθεφζεζξ βζα ηδκ ηθζιαηζηή αθθαβή ηαζ ηδκ πνμζηαζία ημο πενζαάθθμκημξ βεκζηυηενα. Δκζζπφμοιε ηδκ πενζααθθμκηζηή εκδιένςζδ ηαζ εοαζζεδημπμίδζδ ηςκ οπαθθήθςκ ηαζ ηςκ πεθαηχκ ημο Ονβακζζιμφ. Τπμζηδνίγμοιε πνςημαμοθίεξ ηςκ πενζααθθμκηζηχκ μνβακχζεςκ. Δηαρείξηζε πξώηωλ πιώλ & απνβιήηωλ Οζ ααζζηέξ ανπέξ ηδξ πμθζηζηήξ ημο ΟΣΔ ςξ πνμξ ηδ δζαπείνζζδ θοζζηχκ πυνςκ ηαζ απμαθήηςκ αθμνμφκ: ηδ ιείςζδ ηδξ πνήζδξ οθζηχκ πμο δ παναβςβή ημοξ επζαανφκεζ ημ πενζαάθθμκ. ηδκ ακαηφηθςζδ ηςκ πνδζζιμπμζμφιεκςκ οθζηχκ υπμο αοηή είκαζ δοκαηή (π.π. πανηί). ηδκ επακαπνδζζιμπμίδζδ ηςκ οθζηχκ είηε εκηυξ ημο ΟΣΔ είηε ιέζς ηδξ ζοκενβαζίαξ ιε εζδζημφξ θμνείξ δζαπείνζζδξ. ηδκ εζδζηή δζαπείνζζδ απμαθήηςκ πμο ιμθφκμοκ ημ πενζαάθθμκ (π.π. δθεηηνμκζηυξ ελμπθζζιυξ, ιπαηανίεξ ιμθφαδμο ηαζ οθζηά πμο πενζέπμοκ μοζίεξ επζηίκδοκεξ βζα ημ πενζαάθθμκ). ηδκ εκδιένςζδ / εοαζζεδημπμίδζδ ηαζ πνμηνμπή ηςκ πμθζηχκ χζηε κα οζμεεημφκ πναηηζηέξ ακαηφηθςζδξ. Σμ πεδίμ εθανιμβήξ ηςκ ζοιαάζεςκ πενζθαιαάκεζ: Ακαηφηθςζδ ηεπκζηχκ απμννζιιάηςκ. Δθανιυγεηαζ πνυβναιια εκαθθαηηζηήξ 13

14 δζαπείνζζδξ ηςκ οθζηχκ πμο δζαηζκμφκηαζ ιέζς ηδξ Κεκηνζηήξ Απμεήηδξ ημο ΟΣΔ ζηδκ Πάνκδεα. Σμ 2010 δζαηζκήεδηακ πνμξ ηδκ ΔΛΒΑΝ t απαλζςιέκςκ οθζηχκ. Δπζπθέμκ, ημ 2010 δζαηζκήεδηακ ιέζς ηδξ «ΓΔΝΗΚΖ ΑΝΑΚΤΚΛΩΔΩ ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ.» 53 t απαλζςιέκδξ λοθείαξ ηαεχξ ηαζ kg ηεκχκ πθαζηζηχκ δμπείςκ δθεηηνμθφηδ ιέζς ηδξ «ΝΔΗΛΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΠΔ». Μείςζδ ηδξ πνήζδξ πανηζμφ ηαζ ακαηφηθςζδ πανηζμφ. Σμ πανηί πμο ακαηοηθχκεηαζ πνμένπεηαζ απυ ηζξ ζοζηεοαζίεξ ηςκ οθζηχκ πμο πνμιδεεφεηαζ μ ΟΣΔ, ηαεχξ ηαζ απυ ηα ζοζηήιαηα ακαηφηθςζδξ πμο εθανιυγμκηαζ ζημ Γζμζηδηζηυ Μέβανμ ημο ΟΣΔ ηαζ ζε πενζθενεζαηυ επίπεδμ ηαηά πενίπηςζδ. Ζ πμζυηδηα πανηζμφ πμο ακαηοηθχεδηε ζημ πθαίζζμ ηςκ παναπάκς πνμβναιιάηςκ εκηυξ ημο 2010 οπμθμβίγεηαζ ζε 269 t (μζ πμζυηδηεξ ηδξ Αηηζηήξ ακαηοηθχκμκηαζ ιέζς ηδξ εηαζνείαξ «Ακαηφηθςζδ Υάνημο»). Δπζπθέμκ, ημ οβηνυηδια Δηηοπςηζημφ Κέκηνμο ημ 2010 πνμχεδζε βζα ακαηφηθςζδ, ιέζς ηδξ εηαζνείαξ ακαηφηθςζδξ «ΚΛΗΜΑΚΑ», 127 t πανηζμφ (αφλδζδ 34% ζε ζπέζδ ιε ημ 2010). - Σμ 2010 ήηακ ημ πνχημ έημξ πθήνμοξ εθανιμβήξ ημο πθδνμθμνζαημφ ζοζηήιαημξ «ΠΑΠΤΡΟ», ημ μπμίμ αθμνά ζηδκ δθεηηνμκζηή δζαπείνζζδ ηςκ ηαεδιενζκχκ ενβαζζχκ ανπεζμεέηδζδξ ιέζς scanners ηαζ ηδξ δθεηηνμκζηήξ δνμιμθυβδζδξ εκδμεπζημζκςκίαξ ζημοξ οπεφεοκμοξ. Ζ ιείςζδ ηδξ ηαηακάθςζδξ πανηζμφ εηηζιάηαζ ζε ημοθάπζζημκ ζεθίδεξ.- Σμ 2010, δ ζοκμθζηή ηαηακάθςζδ εηηοπςηζημφ πανηζμφ, ιεζχεδηε ηαηά 14% ζοβηνζηζηά ιε ημ Ακαηφηθςζδ Ζθεηηνζημφ & Ζθεηηνμκζημφ Δλμπθζζιμφ. Ο δθεηηνζηυξ ηαζ δθεηηνμκζηυξ ελμπθζζιυξ ημο ΟΣΔ (ηδθεπζημζκςκζαηυξ ελμπθζζιυξ, οθζηυ πθδνμθμνζηήξ, ελμπθζζιυξ βναθείςκ, ηδθεθςκζηά ηέκηνα ηθπ.) πμο ηνίκεηαζ ακεπανηήξ ή πανςπδιέκμξ παναδίδεηαζ ζε ελμοζζμδμηδιέκμοξ θμνείξ, μζ μπμίμζ ακαθαιαάκμοκ ηδκ πεναζηένς επελενβαζία ημο (απμζφκεεζδ, ακαηφηθςζδ, εηπμίδζδ, ακάθμβα ιε ηδ θφζδ ηςκ οθζηχκ). οκμθζηά ημ 2010 πνμςεήεδηακ πνμξ ακαηφηθςζδ (ιέζς ηδξ εηαζνείαξ «Ακαηφηθςζδ οζηεοχκ Α.Δ.») 138 t δθεηηνζημφ & δθεηηνμκζημφ ελμπθζζιμφ, πμζυηδηα δ μπμία είκαζ θίβμ ιζηνυηενδ αοηήξ πμο ακαηοηθχεδηε ημ ηνηβάδα ηνπ όδνληνο Ο ΟΣΔ εθανιυγεζ πνυβναιια ζηαδζαηήξ ακηζηαηάζηαζδξ ηςκ ροηηζηχκ εβηαηαζηάζεςκ πμο πνδζζιμπμζμφκ μοζίεξ πμο ηαηαζηνέθμοκ ηδ ζημζαάδα ημο υγμκημξ (ozone depleting substances, ODS) ςξ ροηηζηά ιέζα, εκχ ήδδ ζηα ζοζηήιαηα πονυζαεζδξ πνδζζιμπμζμφκηαζ ιέζα ιε ιδδεκζηυ δοκαιζηυ ηαηαζηνμθήξ υγμκημξ (ozone depleting potential, ODP1).Οζ πμζυηδηεξ ODS πμο ζοιπθδνχεδηακ ζηζξ οθζζηάιεκεξ εβηαηαζηάζεζξ ζηζξ Πενζθένεζεξ Αηηζηήξ, Βμνείμο Δθθάδαξ ηαζ Νμηίμο & Γοηζηήξ Δθθάδαξ βζα ημ 2010 ήηακ 193 kg (εη ηςκ μπμίςκ 79 kg ζηδκ Αηηζηή), εκχ βζα ημ 2009 μζ πμζυηδηεξ πμο ζοιπθδνχεδηακ ιυκμ ζηδκ Αηηζηή ήηακ 162 kg. Δζδζηά βζα ηδκ Αηηζηή ηαηαβνάθεηαζ ιία ιείςζδ ηςκ πμζμηήηςκ ODS πμο ζοιπθδνχεδηακ ηδξ ηάλδξ ημο 50%. Οζ οδνμθεμνάκεναηεξ (HFC) πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ ακηζηαηάζηαζδ ηςκ μοζζχκ πμο ηαηαζηνέθμοκ ηδ ζημζαάδα ημο υγμκημξ ηαεχξ ηαζ ζε κέεξ εβηαηαζηάζεζξ. Οζ πμζυηδηεξ πμο ζοιπθδνχεδηακ βζα ημ 2010 ζηζξ Πενζθένεζεξ Αηηζηήξ, Βμνείμο Δθθάδαξ ηαζ Νμηίμο & Γοηζηήξ Δθθάδαξ (πενίπμο kg ροηηζηχκ ιέζςκ) ακηζζημζπμφκ ζε εηπμιπέξ ΑΦΘ ηςκ t CO2 eq2. Καηαλάιωζε λεξνύ Ζ πνήζδ κενμφ ζημκ ΟΣΔ ηαθφπηεζ ακάβηεξ οβζεζκήξ ζε ηηήνζα ηαζ ειπμνζηά ηαηαζηήιαηα, ηαεχξ ηαζ ακάβηεξ ζίηζζδξ ηαζ άνδεοζδξ ζε ιεβάθα ηηήνζα δζμίηδζδξ. Ζ ηαηακάθςζδ κενμφ πανμοζίαγε ζοκεπείξ πηςηζηέξ ηάζεζξ ηα έηδ , υιςξ ημ 2010 πανμοζίαζε αφλδζδ ηαηά 6%, ζε ζπέζδ ιε ημ 2009 ( m3, πςνίξ κα πενζθαιαάκεηαζ δ ηαηακάθςζδ κενμφ απυ ζδζυηηδηεξ βεςηνήζεζξ). Οζ θυβμζ πμο μδήβδζακ ζηδκ αφλδζδ αοηή είκαζ οπυ δζενεφκδζδ. Σα οβνά απυαθδηα 14

15 ημο ΟΣΔ αθμνμφκ ζε οβνά αζηζηά απυαθδηα, ηα μπμία μδδβμφκηαζ ζηα οθζζηάιεκα δδιυζζα δίηηοα απμπέηεοζδξ. Καηά ημ 2010 δεκ πναβιαημπμζήεδηακ πνμβναιιαηζζιέκεξ ή ιδ πνμβναιιαηζζιέκεξ απμννίρεζξ κενμφ (δεκ πενζθαιαάκεηαζ ημ ανυπζκμ κενυ ηαζ ηα αζηζηά απυαθδηα). Δηεζλήο Αεξνιηκέλαο Δηαρείξηζε θαη Μείωζε ηωλ Εθπνκπώλ Δηνμεηδίνπ ηνπ Άλζξαθα (Airport Carbon Accreditation) Ωξ ιένμξ ημο Δηαζνζημφ Πνμβνάιιαημξ Καηά ηδξ Κθζιαηζηήξ Αθθαβήξ, μ ΓΑΑ ζοιιεηέπεζ ζε ιζα πνςημαμοθία ηδξ αζμιδπακίαξ ηδξ μπμίαξ δβείηαζ ημ Γζεεκέξ οιαμφθζμ Αενμδνμιίςκ Δονχπδξ (Airports Council International Europe), ηαζ ζοβηεηνζιέκα ζηδκ Γζαπείνζζδ ηαζ Μείςζδ ηςκ Δηπμιπχκ Γζμλεζδίμο ημο Άκεναηα (Airport Carbon Accreditation). Ο ΓΑΑ ακααάειζζε ηδκ πζζημπμίδζδ ημο ημ 2010 απυ ημ Δπίπεδμ 1 (Υανημβνάθδζδ) ζημ Δπίπεδμ 2 (Μείςζδ), εκ υρεζ ημο αηυθμοεμο ιαηνμπνυεεζιμο ζηυπμο: 25% κείσζε ησλ εθπνκπώλ CO 2 γηα ηηο νπνίεο ν ΓΑΑ επζύλεηαη άκεζα έσο ην 2020, ρξεζηκνπνηώληαο ην 2005 σο ζεκείν αλαθνξάο ηαεχξ επίζδξ ηαζ έκα ζπέδζμ δζαπείνζζδξ άκεναηα ιε ζοβηεηνζιέκεξ εκένβεζεξ βζα ηδκ επίηεολδ ημο παναπάκς ζηυπμο. Δπζπθέμκ, έπεζηα απυ ηδκ επαθήεεοζδ, απυ ελςηενζηυ θμνέα, ημο απμηοπχιαημξ άκεναηα βζα ημ 2009 ηαζ ημ 2005 (ζδιείμ ακαθμνάξ), μ ΓΑΑ ηαηυνεςζε κα απμδείλεζ ιείςζδ ηςκ εηπμιπχκ ημο ζημ πνμκζηυ αοηυ δζάζηδια ηςκ 5 εηχκ ηαηά 15%, βεβμκυξ ημ μπμίμ ακηζζημζπεί ζε ιείςζδ ηςκ εηπμιπχκ CO2 ηαηά πενζζζυηενμ απυ ηυκμοξ, ακηίζημζπμ ηδξ θφηεοζδξ 1,5 εηαη. δέκδνςκ. Ο ΓΑΑ δείπκεζ πνμεημζιαζιέκμξ κα ακηζιεηςπίζεζ ηδκ πνυηθδζδ βζα ζοκέπζζδ ηδξ ιείςζδξ ημο απμηοπχιαημξ άκεναηα ηδκ επυιεκδ δεηαεηία, επεκδφμκηαξ ζε εκενβεζαηά απμδμηζηή ηεπκμθμβία, αεθηζζημπμζχκηαξ ηδκ εκενβεζαηή απυδμζδ ηςκ εβηαηαζηάζεςκ ημο ιέζς ημο οζηήιαημξ Αοημιαηζζιμφ ηςκ Κηζνίςκ ημο, αολάκμκηαξ ηδκ εοαζζεδημπμίδζδ ηςκ ενβαγμιέκςκ ημο ηαζ ιέζα απυ άθθεξ ζπεηζηέξ δνάζεζξ. Alpha Bank Πεξηβάιινλ Ζ θνμκηίδα βζα ημ θοζζηυ πενζαάθθμκ ηαζ ημ ιέθθμκ ημο πθακήηδ ιαξ απμηεθεί εειεθζχδδ αλία βζα ηδκ alpha bank. Ακαβκςνίγμκηαξ υηζ δ μζημκμιζηή ακάπηολδ ηαζ δ δδιζμονβία οπεναλίαξ ελανηάηαζ απυ ηδ αζςζζιυηδηα ημο μζημζοζηήιαημξ, δ Σνάπεγα επζαεααζχκεζ ηδκ πνμζήθςζή ηδξ ζηδκ αλία αοηή, αθεκυξ ιέζς ημο δζημφ ηδξ παναδείβιαημξ βζα ημκ πενζμνζζιυ ηςκ ανκδηζηχκ επζδνάζεςκ ηδξ θεζημονβίαξ ηδξ ζημ θοζζηυ πενζαάθθμκ ηαζ αθεηένμο ιέζς ηδξ πνμζθμνάξ ηναπεγζηχκ πνμσυκηςκ ηαζ θφζεςκ πμο αμδεμφκ ημοξ πεθάηεξ ηδξ κα οζμεεηήζμοκ έκακ οβζή ηνυπμ γςήξ. Οζ ανπέξ πμο δζέπμοκ ηδκ πενζααθθμκηζηή πμθζηζηή ηδξ είκαζ μζ ελήξ: Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή ηεο Alpha Bank Εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο Δηαρείξηζε απνβιήηωλ 15

16 Δπζδίςλή ιαξ είκαζ δ ιείςζδ ηδξ ηαηακαθχζεςξ δθεηηνζημφ νεφιαημξ, κενμφ ηαζ πεηνεθαίμο εενιάκζεςξ ηαζ δ πεναζηένς πνμχεδζδ ηδξ ζδέαξ ηδξ ακαηοηθχζεςξ πανηζμφ, πθαζηζημφ ηαζ άθθςκ οθζηχκ ζηδκ Σνάπεγα, ιε αάζδ ημοξ ζηυπμοξ πμο ηίεεκηαζ. Πεξηβαιινληηθή Δηαρείξηζε Ζ Alpha Bank δναζηδνζμπμζείηαζ εκενβά ζηδκ πνμζπάεεζα πνμζηαζίαξ ημο πενζαάθθμκημξ ηαζ εέηεζ ζηυπμοξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ θεζημονβία ηδξ ζφιθςκα ιε ηδκ πμθζηζηή πμο εθανιυγεζ. Οζ ζδιακηζηυηενμζ ημιείξ μζ μπμίμζ επδνεάγμκηαζ ηαζ ζημοξ μπμίμοξ εθανιυγμκηαζ ζοζηήιαηα ιεηνήζεςξ ηαζ ηαηαβναθήξ είκαζ: Ζ ηαηακάθςζδ κενμφ Ζ ηαηακάθςζδ πεηνεθαίμο εενιάκζεςξ Ζ ηαηακάθςζδ δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ Ζ ακαηφηθςζδ οθζηχκ Ζ απυζονζδ νοπμβυκςκ οθζηχκ. Σμ φζηδια Πενζααθθμκηζηήξ Γζαπεζνίζεςξ πμο εθανιυγεζ, πενζθαιαάκεζ ηδ δζαπείνζζδ θοζζηχκ πυνςκ ηαζ ηδ δζαπείνζζδ απμαθήηςκ, ςξ ημιείξ ζημοξ μπμίμοξ δναζηδνζμπμζείηαζ βζα ηδκ άζηδζδ ηδξ πμθζηζηήξ ηδξ βζα ημ πενζαάθθμκ. Δηαρείξηζε θπζηθώλ πόξωλ Ζ δζαπείνζζδ ηςκ θοζζηχκ πυνςκ ηδξ Σναπέγδξ πενζθαιαάκεζ ηδκ μνεή δζαπείνζζδ ηαζ ελμζημκυιδζδ ηδξ εκένβεζαξ ηαζ ημο κενμφ. Γζα ημκ ζημπυ αοηυ παναημθμοεείηαζ ηαζ ηαηαβνάθεηαζ δ ηαηακάθςζδ εκένβεζαξ ηαζ κενμφ ζε υθα ηα ζδιεία πμο δναζηδνζμπμζείηαζ, ιε ζημπυ ηδκ πνυθδρδ απςθεζχκ/δζαννμχκ, ηαεχξ ηαζ ημκ ζπεδζαζιυ ιέηνςκ βζα ηδκ ελμζημκυιδζή ημοξ. μζ ζδιακηζηυηενεξ δναζηδνζυηδηεξ: Σμ Κηλεηό Οινθιεξωκέλν Κέληξν Αληαπνδνηηθήο Αλαθύθιωζεο ηδξ Alpha Bank ζοκέπζζε ηαζ εθέημξ ηδκ πενζμδεία ημο βζα ηδκ πνμχεδζδ ηδξ ζδέαξ ηδξ ακαηοηθχζεςξ. οβηεηνζιέκα, ζηδ δζάνηεζα ημο 2008, επζζηέθεδηε ημ Ξοθυηαζηνμ, ηζξ παζδζηέξ ηαηαζηδκχζεζξ ημο Αβίμο Ακδνέα Αηηζηήξ ηαζ ημ κδζί ηδξ Μοηζθήκδξ, ηαηυπζκ επζεοιίαξ ηςκ ημπζηχκ δδιμηζηχκ ανπχκ. Με αοηυκ ημκ ηνυπμ μζ πμθίηεξ αθθά ηαζ ημ Πνμζςπζηυ ηδξ Σναπέγδξ πμο ενβάγεηαζ ή δζαιέκεζ ζηζξ πενζμπέξ αοηέξ, είπακ ηδκ εοηαζνία κα ακαηοηθχζμοκ πθαζηζηά ή βοάθζκα ιπμοηάθζα ηαεχξ ηαζ ημοηζά απυ αθμοιίκζμ ηαζ κα βκςνίζμοκ απυ ημκηά ηα μθέθδ ηδξ ακαηοηθχζεςξ ηαε υθδ ηδ δζάνηεζα παναιμκήξ ημο Κέκηνμο ζηζξ εη Γζα ηδκ εκδιένςζδ ηαζ εοαζζεδημπμίδζδ ημο ημζκμφ ζε εέιαηα δζαθοθάλεςξ ηςκ θοζζηχκ πυνςκ, δ Σνάπεγα ακέθααε ςξ απμηθεζζηζηυξ πμνδβυξ ηδκ διενίδα ιε ηίηθμ "Σμ κενυ ηδκ επμπή ηδξ ηθζιαηζηήξ αθθαβήξ". Ζ διενίδα πναβιαημπμζήεδηε ζηα βναθεία ημο Δονςπασημφ Κμζκμαμοθίμο, βζα ηδκ οπμζηήνζλδ ημο εηπαζδεοηζημφ πνμβνάιιαημξ ζε ζπμθεία ιε ηίηθμ: "Εμνηθνλόκεζε λεξνύ Watersave", πμο δζμνβακχκεζ ημ Γίηηομ Μεζυβεζμξ SOS. Σμ πνυβναιια «Δλμζημκυιδζδ κενμφ: έκα μθμηθδνςιέκμ εηπαζδεοηζηυ πνυβναιια βζα ιαεδηέξ ζπμθείςκ». είκαζ ιζα πνςημαμοθία ημο Γζηηφμο ΜΔΟΓΔΗΟ SOS πμο λεηίκδζε ημ Μέπνζ ζήιενα ιέζς ηςκ πανμοζζάζεςκ ηαζ δνάζεςκ WATERSAVE έπμοκ εκδιενςεεί πενζζζυηενμζ απυ ιαεδηέξ ηαζ ηαεδβδηέξ εηαημκηάδςκ ζπμθείςκ υθδξ ηδξ Δθθάδαξ. ημ πθαίζζμ ημο Πνμβνάιιαημξ «Δλμζημκυιδζδ κενμφ: έκα μθμηθδνςιέκμ εηπαζδεοηζηυ πνυβναιια βζα ιαεδηέξ ζπμθείςκ»: Πναβιαημπμζμφκηαζ ζειζκάνζα βζα εηπαζδεοηζημφξ, ιε ζηυπμ ηδκ ακηαθθαβή ειπεζνζχκ ζε εέιαηα Πενζααθθμκηζηήξ Δηπαίδεοζδξ βζα ηδ αζχζζιδ δζαπείνζζδ ημο κενμφ, ζδζαίηενα ζε 16

17 ζπέζδ ιε ηζξ επζπηχζεζξ ηδξ ηθζιαηζηήξ αθθαβήξ ηαζ ηδκ ηαηαζηνμθή ηςκ δαζχκ. Αλζμπμζείηαζ ημ πνυηοπμ «εηπαζδεοηζηυ οθζηυ βζα ηδκ ελμζημκυιδζδ κενμφ», πμο δδιζμφνβδζε ημ Γίηηομ ΜΔΟΓΔΗΟ SOS. Δθανιυγμκηαζ, ζε ζοκενβαζία ιε δήιμοξ, απθέξ ηεπκζηέξ θφζεζξ ελμζημκυιδζδξ κενμφ ζηα ζπμθεία. Δκζζπφμκηαξ ημ ημιιάηζ ηδξ πενζααθθμκηζηήξ εκδιενχζεςξ ιε ιία αηυιδ δνάζδ, δ Alpha Bank ζοιιεηείπε ζηδκ εηζηναηεία ιε ηίηθμ "Ecomobility - νηθνινγηθή κεηαθίλεζε" ιε ζηυπμ ηδκ εοαζζεδημπμίδζδ ηςκ πμθζηχκ ζε εέιαηα μζημθμβζηήξ ιεηαηζκήζεςξ. H εηζηναηεία δζμνβακχεδηε απυ ηδκ εηαζνία Ecocity ζε ζοκενβαζία ιε μιάδεξ ιαεδηχκ ηδξ Γ Γοικαζίμο απυ υθδ ηδκ Δθθάδα, πμο πανμοζίαζακ ηα απμηεθέζιαηα ηςκ ενβαζζχκ ημοξ ζε εηδήθςζδ πμο πναβιαημπμζήεδηε ημκ Απνίθζμ ημο Coca -Cola Πεξηβάιινλ Ζ Coca -Cola Σνία Έρζθμκ είκαζ ιζα ακαπηοζζυιεκδ επζπείνδζδ ηαζ υπςξ είκαζ θοζζηυ, μζ ακάβηεξ ηδξ ζε θοζζημφξ πυνμοξ δζανηχξ αολάκμκηαζ, αθμφ είκαζ ακάθμβεξ ηδξ παναβςβήξ ηδξ. Ωζηυζμ, δ Δηαζνεία έπμκηαξ επίβκςζδ ηςκ παβηυζιζςκ πενζααθθμκηζηχκ πνμαθδιάηςκ, υπςξ δ έθθεζρδ κενμφ ηαζ πνχηςκ οθχκ ηαζ δ απεζθή ηςκ ηθζιαηζηχκ αθθαβχκ, ενβάγεηαζ βζα κα αεθηζχζεζ ηδκ απμδμηζηυηδηα πμο έπεζ ζηδ πνήζδ ηςκ θοζζηχκ πυνςκ, υπςξ ημ κενυ, δ εκένβεζα, μζ πνχηεξ φθεξ η.η.θ. θνπόο καο είλαη ε δηεμαγσγή ησλ επηρεηξεκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ καο κε ηξόπν πνπ λα πεξηνξίδεη ηηο όπνηεο πεξηβαιινληηθέο καο επηπηώζεηο, θαζώο θαη ε ελζσκάησζε αξρώλ βηώζηκεο αλάπηπμεο ζηηο απνθάζεηο θαη δηαδηθαζίεο καο. Α. Ακαβκςνίγμοιε ηζξ Πενζααθθμκηζηέξ ιαξ επζπηχζεζξ Ζ Coca -Cola Σνία Έρζθμκ εκημπίγεζ ηζξ ζδιακηζηυηενεξ πενζααθθμκηζηέξ επζπηχζεζξ ηδξ επζπεζνδιαηζηήξ ηδξ δναζηδνζυηδηαξ, ιέζς ιζαξ δζαδζηαζίαξ Ακάθοζδξ Δπζπηχζεςκ, ημ δζάθμβμ ιε ειπθεηυιεκα ιένδ ηαζ ηδ δζελαβςβή εθέβπςκ ζε ηαηηζηή αάζδ. Με ημκ ηνυπμ αοηυ, ακαβκςνίγμκηαζ γδηήιαηα, υπςξ είκαζ δ δζαπείνζζδ εκένβεζαξ, δ πνμζηαζία ηδξ ζημζαάδαξ ημο υγμκημξ, δ πμζυηδηα ηςκ απμαθήηςκ οδάηςκ, δ δζαπείνζζδ ηςκ οδάηζκςκ πυνςκ η.η.θ. Τπμθμβίγεηαζ υηζ δ Δηαζνεία ιαξ έπεζ επεκδφζεζ, ιυκμ ηα ηεθεοηαία δφμ πνυκζα, πάκς απυ 5,2 εηαη. d βζα πνμβνάιιαηα πνμζηαζίαξ ημο Πενζαάθθμκημξ. Pepsico-εβε Γείηε ηα ιέηνα πμο έπμοιε θάαεζ χζηε κα ιδκ επζαανφκεηαζ ημ πενζαάθθμκ απυ ηζξ δναζηδνζυηδηέξ ιαξ: Ακαηοηθχκμοιε ημ 70% ηςκ παναβυιεκςκ ζηενεχκ απμαθήηςκ Έπμοιε ημπμεεηήζεζ εζδζημφξ ηάδμοξ βζα ακαηφηθςζδ αθμοιζκίμο, βοαθζμφ ηαζ πθαζηζημφ Δβηαηαζηήζαιε ηάδμοξ βζα ηζξ ηαηεζηναιιέκεξ παθέηεξ, μζ μπμίεξ ζηέθκμκηαζ ζε ενβμζηάζζα πμο πανάβμοκ ιμνζμζακίδεξ 17

18 Γδιζμονβήζαιε ζφζηδια αζμθμβζημφ ηαεανζζιμφ αενυαζαξ ηαζ ακαενυαζαξ θάζδξ, ηυζημοξ 1,5 εηαη. Δθανιυγμοιε ημ ζφζηδια Recover Energy βζα ηδ ιείςζδ ηδξ ηαηακάθςζδξ εκένβεζαξ Γδιζμονβήζαιε εζδζηυ ζφζηδια ακαηφηθςζδξ ημο κενμφ, χζηε κα ιδ βίκεηαζ ηαιία ζπαηάθδ ημο πμθφηζιμο αοημφ αβαεμφ Παναδίδμοιε υθμ ημ δθεηηνμθμβζηυ ηαζ δθεηηνμκζηυ ιαξ οθζηυ ζε ελεζδζηεοιέκμ, αδεζμδμηδιέκμ θμνέα, μ μπμίμξ ακαθαιαάκεζ ηδκ ακαηφηθςζή ημο Ακαηφηθςζδ υθςκ ηςκ ιεηαπεζνζζιέκςκ εθαζηζηχκ Ακαηφηθςζδ ηςκ ιεηαπεζνζζιέκςκ ζοζζςνεοηχκ Ακαηφηθςζδ ηςκ ιεηαπεζνζζιέκςκ θζπακηζηχκ. Παναθααή υθςκ ηςκ επζηίκδοκςκ απμννζιιάηςκ (π.π. οπμθείιιαηα πδιζηχκ, θζαθίδζα αζμιδπακζηχκ spray η.θπ.) απυ ελεζδζηεοιέκμ ηαζ αδεζμδμηδιέκμ θμνέα, μ μπμίμξ ακαθαιαάκεζ ηδκ αζθαθή βζα ημ πενζαάθθμκ πεναζηένς δζαπείνζζδ ημοξ. ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΤΠΡΟΤ ηδνίγεζ επζπεζνδιαηζηά ζπέδζα πμο αθμνμφκ ζηζξ Ακακεχζζιεξ Πδβέξ Δκένβεζαξ ηαζ πνμσυκηα θζθζηά πνμξ ημ πενζαάθθμκ. Δπίζδξ, δ Σνάπεγα πανέπεζ ηδ δέζιδ πνμσυκηςκ Eco Loan βζα ηδ πνδιαημδυηδζδ εβηαηάζηαζδξ θςημαμθηασηχκ ζηέβδξ απυ ζδζχηεξ, εθεφεενμοξ επαββεθιαηίεξ ηαζ ιζηνέξ επζπεζνήζεζξ ιε πνμκμιζαημφξ υνμοξ. Ζ Σνάπεγα εθανιυγεζ απυ ημ 2008 ζοζηδιαηζηυ πνυβναιια ακαηφηθςζδξ πανηζμφ ζηα ηηίνζα Γζμίηδζδξ ηαζ ζε ηαηαζηήιαηα ημο Γζηηφμο. Πενζζζυηενμζ απυ ενβαγυιεκμζ ζημ Νμιυ Αηηζηήξ ζοιιεηέπμοκ ζημ πνυβναιια. Σμ 2010 ακαηοηθχεδηακ ζοκμθζηά 53 ηυκμζ πανηζμφ. Αηυιδ, δ Σνάπεγα πναβιαημπμζεί ακαηφηθςζδ δθεηηνμκζηχκ οπμθμβζζηχκ, εηηοπςηχκ, θςημηοπζηχκ, θαλ, ηαεχξ ηαζ υθςκ ηςκ δθεηηνζηχκ ζοζηεοχκ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηζξ ακάβηεξ ημο πνμζςπζημφ. οβηεηνζιέκα, ημ 2010 ακαηοηθχεδηακ δθεηηνμκζηέξ ηαζ δθεηηνζηέξ ζοζηεοέξ. Σμ 2007, ιεηά ηζξ ηαηαζηνμθζηέξ πονηαβζέξ, δ Γζμίηδζδ ηδξ Σνάπεγαξ δζέεεζε ημ πμζυ ηςκ 5εη ζε ιία ζεζνά εκενβεζχκ, ιε ζηυπμ κα ζοιαάθεζ ζηδ βνήβμνδ ηαζ απμηεθεζιαηζηή απμηαηάζηαζδ ηςκ πθδβεζζχκ πενζμπχκ. οβηεηνζιέκα, πνμζέθενε ημ πμζυ ηςκ 2,5 εη. ζημ Δζδζηυ Σαιείμ ηήνζλδξ, 1 εη. ζημοξ πθδβέκηεξ δήιμοξ ημο Ν. Ζθείαξ ηαζ ζηζξ μζημβέκεζεξ εηθζπυκηςκ πονμζαεζηχκ. Δπίζδξ, εκίζποζε ηζξ οπμδμιέξ πνμζηαζίαξ ηαζ ποναζθάθεζαξ ζε δήιμοξ ηδξ Πεθμπμκκήζμο ηαζ ηδξ Δφαμζαξ ιε δςνεά 11 πονμζαεζηζηχκ μπδιάηςκ δαζχκ ηαπείαξ επέιααζδξ, εκχ εκίζποζε ημκ ΔΓΑΑ (Δεεθμκηέξ Γαζμπονμπνμζηαζίαξ Αηηζηήξ) ιε ηδκ αβμνά ελμπθζζιμφ βζα ηζξ άιεζεξ ακάβηεξ ημοξ.σέθμξ, ζε ζοκενβαζία ιε ηδκ ΜΚΟ Γίηηομ ΜΔΟΓΔΗΟ SOS δ Σνάπεγα Κφπνμο έπεζ δζμνβακχζεζ εκδιενςηζηέξ εηδδθχζεζξ βζα πενζααθθμκηζηά γδηήιαηα ζηδκ Αεήκα ηαζ ζε 3 ιεβάθεξ πενζθενεζαηέξ πυθεζξ, Θεζζαθμκίηδ, Πάηνα, Ζνάηθεζμ. 18

19 Βθέπμοιε θμζπυκ υηζ μζ ιεβάθεξ εηαζνίεξ ζηδκ Δθθάδα πνμζπαεμφκ ιε ηάεε δοκαηυ ηνυπμ κα ζοιαάθθμοκ ζηδκ πνμζηαζία ημο πενζαάθθμκημξ. Κάεε πνυκμ δζαεέημοκ έκα ιένμξ ηςκ εζυδςκ ημοξ ιε ζημπυ κα αεθηζχζμοκ ηδκ ηαηάζηαζδ ζηδκ μπμία ανίζηεηαζ ημ πενζαάθθμκ. Καηαζηεοάγμοκ εζδζημφξ πχνμοξ υπμο ιπμνμφκ κα ηάκμοκ θςθζέξ ηα γχα, ηάκμοκ δεκδνμθοηεφζεζξ, δίκμοκ πνδιαηζηά πμζά ζε μνβακχζεζξ πμο πνμζηαηεφμοκ είδδ γχςκ ηαζ θοηχκ πμο είκαζ οπυ ελαθάκζζδ, πνμζπαεμφκ κα ιεζχζμοκ ηδκ νφπακζδ ημο πενζαάθθμκημξ απυ ηαοζαένζα, απμννίιιαηα, ηαζ δζαεέημοκ πχνμοξ υπμο ιπμνμφκε κα πεηάβμκηαζ ηα απυαθδηα ηάεε δήιμο. Δπίζδξ, ζοιαάθθμοκ ζηδκ ελμζημκυιδζδ κενμφ ηαζ εκένβεζαξ πνδζζιμπμζχκηαξ αθθά ηαζ ηαηαζηεοάγμκηαξ πνμσυκηα θζθζηά πνμξ ημ πενζαάθθμκ. Οζ εηαζνίεξ ζοιαάθθμκηαξ ζηδκ πνμζηαζία ημο, εηηυξ απυ ημ βεβμκυξ υηζ ηαθοηενεφμοκ ηζξ ζοκεήηεξ γςήξ επςθεθμφκηαζ ηαζ μζ ίδζεξ. Απμηημφκ θήιδ ηαζ είκαζ βκςζηέξ ζε υθδ ηδκ Δθθάδα, ιέζς ηδξ δζαθήιζζήξ ημοξ απυ αθίζεξ, εθδιενίδεξ, ιέζα ιαγζηήξ εκδιένςζδξ, ναδζυθςκμ ηθπ. Έηζζ, απμηημφκ ιεβαθφηενδ πεθαηεία. Αηυιδ, αεθηζχκμοκ ηδκ ακηαβςκζζηζηυηδηά ημοξ, είκαζ ζε εέζδ κα ζοκενβαζημφκ πμθφ πζμ εφημθα ιε ιία πζμ ζζπονή εηαζνία. Δπζπθέμκ, ιπμνμφκ κα πεζνζζημφκ ηαθφηενα ιζα πζεακή ηνίζδ ηαζ κα ελέθεμοκ ηαπφηενα ηαζ ιε ιζηνυηενεξ απχθεζεξ απ' αοηή. Σέθμξ, απμηημφκ ιεβαθφηενδ ειπζζημζφκδ ιε ημ εζςηενζηυ αθθά ηαζ ελςηενζηυ πενζαάθθμκ ενβαζίαξ ημοξ. Με θίβα θυβζα, δ ζοιαμθή ηςκ εηαζνεζχκ ζηδκ ΔΚΔ απμηεθεί ααζζηυξ πανάβμκηαξ ζηδκ επζαίςζδ ηαζ ζςζηή θεζημονβία ιίαξ επζπείνδζδξ. 19

20 Μέζα από ηελ έξεπλα πνπ θάλακε παξαηεξήζακε πσο πάξα πνιιέο εηαηξίεο έρνπλ θνηλά ραξαθηεξηζηηθά σο πξνο ηελ θνηλσληθή δξάζε ηνπο θαη σο πξνο ηηο ηδέεο θαη ηηο αληηιήςεηο ηνπο ζηνλ πνιηηηζκό. Έηζη, ζπκβάιινληαο ζηνλ πνιηηηζκό νη επηρεηξήζεηο απηέο έρνπλ δηνξγαλώζεη πνιηηηζηηθέο εθδειώζεηο κε ζθνπό ηελ πξνβνιή ηεο θάζε εηαηξίαο αιιά θαη ηελ ςπραγσγία ηνπ θόζκνπ όπσο ζπλαπιίεο, θεζηηβάι ρνξνύ, εθζέζεηο κεραλεκάησλ, πηλάθσλ δσγξαθηθήο αιιά θαη πνιιά άιια πνπ ζα αλαθέξνπκε ζηελ ζπλέρεηα. Δπνκέλσο, κέζα από όιεο απηέο ηηο ζεκαληηθέο εθδειώζεηο πνπ δηνξγαλώζεθαλ αιιά θαη ηα έζνδα πνπ ζπγθεληξώζεθαλ ε θάζε εηαηξία ζπλέβαιε ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηνπ πνιηηηζκνύ.υαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα εθείλν ηεο COSMOTE όπνπ κε βάζε ην λέν ηεο πξόγξακκα κε όλνκα <<ΠΛΟΖΓΖΖ ΣΟΝ ΚΟΜΟ>>,ε εηαηξία εγθαζηζηά ζηα ζρνιεία ηερλνινγηθό εμνπιηζκό θαη πξνζθέξεη ζε καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνύο δσξεάλ αζύξκαηε πξόζβαζε ζην δηαδίθηπν, ζε πςειέο ηαρύηεηεο. Πάκε λα δνύκε αλαιπηηθά ηηο εηαηξίεο θαη ηηο δξάζεηο ηεο θάζε κίαο Amita Motion: Amita Motion Tour 2010 To Amita Motion Tour 2010 νινθιεξώζεθε θαη θέηνο μεπεξλώληαο θάζε πξνζδνθία. Φπζηθά, βαζηθό ζπζηαηηθό ήηαλ θαη πάιη ην θέθη ηνπ θνηλνύ. Σν Amita Motion Tour άλνημε ηελ αγθαιηά ηνπ γηα ηέηαξηε ζπλερόκελε ρξνληά θαη ηαμίδεςε ζε Πάηξα (16 Ηνπλίνπ), Θεζζαινλίθε (21 Ηνπιίνπ) θαη Ζξάθιεην (25 Απγνύζηνπ), ραξίδνληαο κνλαδηθέο κνπζηθέο εκπεηξίεο ζην θνηλό όιεο ηεο Διιάδαο. ε απηό ην κνπζηθό ηαμίδη αγαπεκέλνη θαιιηηέρλεο όπσο νη Sunrise Avenue, νη Stavento feat. Ήβε Αδάκνπ, νη Professional Sinnerz & ν Κόκεο Υ, ν Μύξσλαο ηξαηήο, νη Μειηssεs θαη νη Decibell αλέβαζαλ ηελ ελέξγεηα ζηα ύςε. Γηα κία αθόκε ρξνληά ηνπο θαιιηηέρλεο πιαηζίσλε ν Πξεζβεπηήο Θεηηθήο Δλέξγεηαο, Θέκεο Γεσξγαληάο. Amita Motion Tour 2010! Σόζν ζεηηθά δελ έλησζεο μαλά! 20

21 Ζ ERGON: «The SCHÜCO Place»: Ζ ERGON επελδύεη ζηνλ Πνιηηηζκό! Ζ πξόζθιεζε ήηαλ ην κήλπκα: ζηηγκέο πξαγκαηηθά state -of -the -art έδεζαλ νη εθαηνληάδεο επίιεθηνη θαιεζκέλνη πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ "επίζεκε πξώηε" ηνπ THE SCHÜCO PLACE ζηηο θεληξηθέο εγθαηαζηάζεηο ηεο ERGON EQUIPMENT A.E.T.E. ζην Γέξαθα Αηηηθήο. Πξόθεηηαη γηα κηα έθζεζε όπνπ κπνξεί θαλείο λα δεη από θνληά όια ηα θνξπθαία θνπθώκαηα πςειήο ζεξκνκόλσζεο, ηα ειηαθά ζεξκηθά θαη ηα θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα SCHÜCO, έρνληαο ζηε δηάζεζή ηνπ εηδηθεπκέλα ζηειέρε γηα ελεκέξσζε θαη κεραληθνύο ηεο ERGON έηνηκνπο λα κειεηήζνπλ θαη λα πξνηείλνπλ ιύζεηο γηα θάζε απαίηεζε θαη όρη κόλν: γηαηί ζηε ζπλέρεηα, εηδηθεπκέλα κόληκα ζπλεξγεία αλαιακβάλνπλ ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ην after sales service, νινθιεξώλνληαο έηζη ηελ θπξηνιεθηηθά πιήξε εμππεξέηεζε πνπ κόλν ην THE SCHÜCO PLACE κπνξεί θαη πξνζθέξεη. Οη θνξπθαίνη αξρηηέθηνλεο, κεραληθνί θαη θαηαζθεπαζηέο πνπ παξεπξέζεθαλ ζ' απηόλ ηνλ πξόηππν ρώξν, παξαθνινύζεζαλ ηελ πςειή ηερλνινγία SCHÜCO λα ζπλσκνηεί κε ηελ ηέρλε ζ' έλα πεξηβάιινλ όπνπ ηα θαηλνηνκηθά πξντόληα ηνπ Γεξκαληθνύ απηνύ θνινζζνύ "έδελαλ" ηδαληθά κε έξγα ζύγρξνλσλ Διιήλσλ εηθαζηηθώλ, ελώ βηξηνπόδνη κνπζηθνί ηδαδ "έληπλαλ" απηό ην πάληξεκα κε δσληαλή κνπζηθή από έλα "άιιν" άθνπζκα. Σα εηθαζηηθά ήηαλ από ηνπο Απόζηνιν Γηαγηάλλν, Δύε ηδέξε θαη ηαύξν Υαηδεησάλλνπ θαη κνπζηθή έπαημαλ ν Βαζίιεο αιηίθαο (ζαμόθσλα) θαη ν Κάξνινο Καθαξάο (θηζάξα θαη ηξαγνύδη). Σν THE SCHÜCO PLACE κπνξεί λα ην επηζθεθηεί θαλείο ζηελ ERGON EQUIPMENT Κιεηζζέλνπο 102 & Παπαθιέζζα, Γέξαθαο Αηηηθήο ή λα επηθνηλσλήζεη ζηα ηειέθσλα (εμππεξέηεζε ρσξίο ρξέσζε), , θαμ θαη 21

22 Αηηηθή Οδόο Κνηλσλία θαη πνιηηηζκόο Αλάδεημε αξραηνινγηθώλ επξεκάησλ Ζ Αηηηθή Οδόο είλαη έλα έξγν πξσηνπνξηαθό πνπ θαηαζθεπάζηεθε γηα ην ζήκεξα θαη ην κέιινλ, κε ζεβαζκό ζην παξειζόλ θαη ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ηεο ρώξαο καο. Ζ αλαζθαθή πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην θαηαζθεπήο ηεο Αηηηθήο Οδνύ απνθάιπςε πιήζνο αξραηνινγηθώλ επξεκάησλ από ηε λενιηζηθή, ηελ θιαζηθή, ηε ξσκατθή θαη ηελ πζηεξνξσκατθή επνρή αιιά θαη ηνπο ειιεληζηηθνύο ρξόλνπο, θέξλνληαο ηελ Αηηηθή πην θνληά ζηελ ηζηνξία ηεο. Πεξίπνπ 200 εηδηθεπκέλνη αξραηνιόγνη, ζπληεξεηέο θαη ηερλίηεο εξγάζηεθαλ ζε όιεο ηηο πηπρέο ηνπ έξγνπ κε ζθνπό ηε δηεξεύλεζε, ηνλ εληνπηζκό, ηελ θαηαγξαθή θαη ηελ αλάδεημε ησλ ζηνηρείσλ ηεο πνιηηηζηηθήο καο θιεξνλνκηάο. Οη επηζηήκνλεο αμηνιόγεζαλ ηε ζεκαληηθόηεηα ησλ επξεκάησλ, ηα νξγάλσζαλ θαη επέβιεςαλ ηηο εξγαζίεο πνπ ρξεηάζηεθαλ γηα λα έιζνπλ ζηελ επηθάλεηα. Οη αλαζθαθέο, πνπ πάληα πξνεγνύληαη ησλ ρσκαηνπξγηθώλ εξγαζηώλ, απνθάιπςαλ ζεκαληηθό πιηθό ηόζν από ηε λενιηζηθή επνρή όζν θαη από ηνπο ππόινηπνπο ηζηνξηθνύο ρξόλνπο, ην νπνίν απνδόζεθε ζηελ Αξραηνινγηθή αξρή θαη θπιάζζνληαη ζε κνπζεηαθό ρώξν. πκβνιή ζηελ ηζηνξηθή επηζηεκνληθή έξεπλα Ζ έθδνζε ηνπ αξραηνινγηθνύ ιεπθώκαηνο «Αηηηθήο Οδνύ Πεξηήγεζε», πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2006 θαη ε νπνία πεξηιακβάλεη ηα αξραηνινγηθά επξήκαηα ηεο κεγάιεο αλαζθαθήο πνπ ζπλόδεπζε ηελ θαηαζθεπή ηεο Αηηηθήο Οδνύ, είλαη ε πξώηε ζε κηα ζεηξά αμηόινγσλ εθδνηηθώλ ελεξγεηώλ εκαληηθή ζπκβνιή ζηελ ηζηνξηθή κειέηε ησλ νδηθώλ δηθηύσλ ηεο Αηηηθήο απνηειεί ε έθδνζε ησλ παιαηώλ ραξηώλ ηνπ Γηόραλ Άγθνπζη Κάνππεξη, ε νπνία πινπνηήζεθε κε ηε ππνζηήξημε ηεο Αηηηθήο Οδνύ θαη κε ηελ επηκέιεηα ηνπ θαζεγεηή αξραηνιόγνπ Μαλόιε Κνξξέ. Ζ έθδνζε απνηειεί ζηαζκό γηα ηνλ επηζηεκνληθό ρώξν ηεο κειέηεο ηνπ αξραίνπ νδηθνύ δηθηύνπ, θαζώο ν Κάνππεξη δεκηνύξγεζε ην ραξηνγξαθηθό ππόβαζξν ηεο Αηηηθήο. Πξόθεηηαη γηα ηνπο πξώηνπο ράξηεο πνπ θαηέγξαςαλ ηελ Αηηηθή κε πνιιέο ιεπηνκέξεηεο γηα ην θπζηθό πινύην, ηελ νίθεζε, ηηο θαιιηέξγεηεο θαη θπζηθά ην νδηθό δίθηπν, θαη ρξνλνινγνύληαη ζηα Γηα ηε ραξηνγξάθεζε, πνπ έγηλε βάζεη παξαγγειίαο ηνπ Γεξκαληθνύ Αξραηνινγηθνύ Ηλζηηηνύηνπ, ν Κάνππεξη εγήζεθε κηαο νκάδαο άξηζησλ επηζηεκόλσλ ηνπ Σκήκαηνο Υαξηνγξαθήζεσλ ηεο Γεληθνύ Δπηηειείνπ ηεο Πξσζίαο. Με πξσηνβνπιία ηεο Αηηηθήο Οδνύ, αληίηππα ηεο έθδνζεο έρνπλ ζηαιεί ζε βηβιηνζήθεο θαη Ηδξύκαηα ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό, θάλνληαο έηζη ην πνιύηηκν πιηθό πξνζβάζηκν ζηνπο κειεηεηέο. Σελ επαλέθδνζε ησλ ραξηώλ ηνπ Κάνππεξη έρεη ζπκπιεξώζεη ε έθδνζε ηεο κειέηεο «Αξραίνη Γξόκνη ηεο Αηηηθήο», κηα ζπζρέηηζε ηνπ απνηππσκέλνπ ζηνπο Υάξηεο νδηθνύ δηθηύνπ κε ην ζεκεξηλό νδηθό δίθηπν, θαη πάιη ππό ηελ επηκέιεηα ηνπ Μαλόιε Κνξξέ. Νένη δξόκνη θαη ζηελ ηέρλε Ζ Αηηηθή Οδόο πξνσζεί ηελ ηέρλε, ζηεξίδνληαο εηθαζηηθά δξώκελα θαη πξσηνβνπιίεο. ηνλ ίδην ηνλ απηνθηλεηόδξνκν, ε ζπλεξγαζία κε ηε γιύπηξηα ηνπίνπ Νέιια Γθόιαληα νδήγεζε ζε έλα αηζζεηηθό απνηέιεζκα κνλαδηθό, θαζώο ε Γπηηθή πεξηθεξεηαθή Τκεηηνύ έρεη ραξαθηεξηζηεί σο «δξόκνο-γιππηό», ελώ νη ζπγθεθξηκέλεο γιππηηθέο παξεκβάζεηο θέξδηζαλ ζεκαληηθή δηάθξηζε ζηνλ Παλεπξσπατθό Γηαγσληζκό 2004 Δuropean Urban Prize for Urban Public Space, κηα δηνξγάλσζε ηνπ Κέληξνπ ύγρξνλεο Σέρλεο ηεο Βαξθειώλεο θαη ησλ Ηλζηηηνύησλ Αξρηηεθηνληθήο ηεο Γαιιίαο, Γαλίαο θαη Απζηξίαο. 22

23 Δληππσζηαθή είλαη ε απνηύπσζε ζε αεξνθσηνγξαθία ηνπ θόκβνπ Καηεράθε, πνπ έρεη ζρεδηαζζεί ζαλ έλα ηεξάζηην θύιιν. Ζ Club Hotel Casino Loutraki : κέγαο Υνξεγόο ηνπ Γηεζλνύο Φεζηηβάι Υνξνύ Καιακάηαο. Γηα 9ε ζπλερή ρξνληά έδσζε ην «παξώλ» ζην Γηεζλέο Φεζηηβάι Υνξνύ Καιακάηαο σο Μέγαο Υνξεγόο ηεο δηνξγάλσζεο ε Club Hotel Casino Loutraki. Δπηβεβαηώλνληαο γηα κία αθόκε θνξά ηε δέζκεπζή ηεο ζηηο αξρέο ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζύλεο, εληζρύεη έλαλ από ηνπο πιένλ θαηαμησκέλνπο πνιηηηζηηθνύο ζεζκνύο ηεο Διιεληθήο Πεξηθέξεηαο. Σν Γηεζλέο Φεζηηβάι Υνξνύ Καιακάηαο, έρνληαο απνθηήζεη δηεζλή αλαγλώξηζε θαη θύξνο, ζπγθεληξώλεη θάζε ρξόλν θνξπθαίνπο θαιιηηέρλεο θαη ζρήκαηα από όιν ηνλ θόζκν, δίλνληαο ην δηθό ηνπ ζηίγκα ζηε ζύγρξνλε ρνξνγξαθηθή δεκηνπξγία. Δίλαη κηα δηνξγάλσζε πνπ ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηελ πνιηηηζηηθή αλάπηπμε θαη ηελ πξνβνιή ηόζν ηεο ίδηαο ηεο Καιακάηαο όζν θαη όιεο ηεο Πεινπνλλήζνπ. Ζ Club Hotel Casino Loutraki, σο επηρείξεζε πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Πεξηθέξεηα, ζηέθεηαη κε ζπλέπεηα θαη ππεξεθάλεηα αξσγόο ηέηνησλ πξνζπαζεηώλ. Δμαθνινπζεί λα ζπκκεηέρεη ελεξγά ζε όια ηα κεγάια πνιηηηζηηθά γεγνλόηα ηνπ ηόπνπ, κε πξσηνβνπιίεο πνπ αγθαιηάδνπλ θάζε κνξθή θαιιηηερληθήο έθθξαζεο. Ζ Cosmote : «Πινήγεζε ζηνλ Κόζκν» ζε πάλσ από 100 ζρνιεία απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρώλ από ηελ COSMOTE. Σν λέν πξόγξακκα, πνπ εληάζζεηαη ζηηο δξάζεηο Δηαηξηθήο 23

24 Τπεπζπλόηεηαο ηεο COSMOTE, «Πινήγεζε ζηνλ Κόζκν» γηα απνκαθξπζκέλα ζρνιεία, ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο ηεο λεζησηηθήο Διιάδαο, παξνπζίαζε ζε εηδηθή εθδήισζε ε εηαηξεία, ζην Γεκνηηθό ζρνιείν Πνιηρλίηνπ ηεο Λέζβνπ. Μέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο «Πινήγεζε ζηνλ Κόζκν», ε COSMOTE εγθαζηζηά ζηα ζρνιεία ηερλνινγηθό εμνπιηζκό (νζόλε, θεληξηθή κνλάδα ππνινγηζηή, wifi router, πνιπκεράλεκα θαη web camera) θαη πξνζθέξεη ζε καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνύο δσξεάλ αζύξκαηε πξόζβαζε ζην Γηαδίθηπν, ζε πςειέο ηαρύηεηεο. ην πιαίζην απηό ε εηαηξεία αλαβαζκίδεη ην ηειεπηθνηλσληαθό ηεο δίθηπν ζηηο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο, απνθέξνληαο πνιιαπιά νθέιε όρη κόλν ζηνπο καζεηέο θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο, αιιά έκκεζα θαη ζηνπο θαηνίθνπο.αξσγόο ζηελ πξνζπάζεηα απηή είλαη ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, ην νπνίν έρεη αλαιάβεη ηε δεκηνπξγία εηδηθήο δηαδηθηπαθήο πύιεο πνπ ζα εληζρύεη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη αλακέλεηαη λα απνηειέζεη ζεκείν αλάπηπμεο γηα ην θάζε ζρνιείν, όζνλ αθνξά ζηε γλώζε γηα ηηο λέεο ηερλνινγίεο. Σν πξόγξακκα μεθίλεζε από ηελ αθξηηηθή Ζξαθιεηά θαη ζα εθαξκνζηεί κέρξη ην ηέινο ηνπ 2010 ζε ζπλνιηθά 13 ζρνιεία ηεο Λέζβνπ θαη ζην Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Αζσκάηνπ, θαζώο θαη ζηα λεζηά Αλάθε θαη Κύζλν. Σν 2011 ε «Πινήγεζε ζηνλ Κόζκν» ζα επεθηαζεί ζηελ ππόινηπε λεζησηηθή Διιάδα, θαη ζπγθεθξηκέλα ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο ηνπ Βνξείνπ Αηγαίνπ, ησλ Γσδεθαλήζσλ, ησλ Κπθιάδσλ θαη ηεο Κξήηεο. ηόρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα θαιύςεη πάλσ από 100 ζρνιεία ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο, απνκαθξπζκέλσλ λεζηώλ ηεο ρώξαο. Σελ αλαγθαηόηεηα ηεο εμάιεηςεο ησλ αληζνηήησλ πνπ ζήκεξα επηθξαηνύλ κεηαμύ ησλ αζηηθώλ θέληξσλ θαη ηεο ειιεληθήο αθξηηηθήο πεξηθέξεηαο, επεζήκαλε ε Γηεπζύληξηα Δηαηξηθώλ ρέζεσλ ηεο COSMOTE, Μαξηιέλα Φαηζέα, κηιώληαο ζηελ εθδήισζε ζηε Λέζβν: «Ο ηξόπνο πξόζβαζεο ζηε γλώζε εμειίζζεηαη θαη νη αζύξκαηεο επξπδσληθέο ππεξεζίεο είλαη έλα βαζηθό κέζν γηα ηελ απόθηεζή ηεο. Πξέπεη λα αληηιεθζνύκε όηη ε ηερλνινγία είλαη έλα θνηλσληθό αγαζό, ζην νπνίν όινη έρνπλ δηθαίσκα, δηόηη πξνζθέξεη λέεο επθαηξίεο γηα αλάπηπμε θαη θαιύηεξε πνηόηεηα δσήο. Ζ COSMOTE κέζσ ηνπ λένπ ηεο πξνγξάκκαηνο "Πινήγεζε ζηνλ Κόζκν" αλαδεηθλύεη γηα αθόκα κηα θνξά ηελ θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο ηερλνινγίαο θαη πώο απηή κπνξεί λα αμηνπνηεζεί θαη ζηε ζύγρξνλε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ηεο παηξίδαο καο» ηαζεξή ζπκβνιή ηεο Δκπνξηθήο Σξάπεδαο ζηηο Σέρλεο θαη ηνλ Πνιηηηζκό Γηα πξώηε θνξά ε πιήξεο ζπιινγή ηεο Σξάπεδαο κε αληηπξνζσπεπηηθά έξγα ηνπ θνξπθαίνπ ιατθνύ δσγξάθνπ Θεόθηινπ ζε ζπλεξγαζία κε ην Μνπζείν Μπελάθε.Γηα πξώηε θνξά θαη έσο ηηο 31 Οθησβξίνπ 2010 ζε ζπλεξγαζία κε ην Μνπζείν Μπελάθε, ε Δκπνξηθή Σξάπεδα εθζέηεη ην ζύλνιν ηεο ζπιινγήο ηεο κε έξγα ηνπ Θεόθηινπ Υαηδεκηραήι. Ζ έθζεζε, πνπ θηινμελείηαη ζην Κεληξηθό Κηίξην ηνπ Μνπζείνπ, πεξηιακβάλεη 20 πίλαθεο, αληηπξνζσπεπηηθό δείγκα ηεο δνπιεηάο ηνπ θνξπθαίνπ ιατθνύ δσγξάθνπ ηεο λενειιεληθήο ηέρλεο, πνπ αλήθνπλ από ην 1980 ζηε ζπιινγή έξγσλ ηέρλεο ηεο Δκπνξηθήο Σξάπεδαο. Σελ έθζεζε πιαηζηώλεη κία ζπάληα έθδνζε ηεο Δκπνξηθήο Σξάπεδαο κε ηίηιν «Θεόθηινο» όπνπ παξνπζηάδνληαη 300 έξγα ηνπ ιατθνύ δσγξάθνπ ζε θείκελα ηνπ αείκλεζηνπ Γηάλλε Σζαξνύρε. Τπελζπκίδεηαη όηη πξόζθαηα ε Δκπνξηθή Σξάπεδα δηαθξίζεθε θαη θέηνο από αλεμάξηεην θνξέα αμηνιόγεζεο σο πξώηε Σξάπεδα ζηελ Διιάδα ζηνλ ηνκέα ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζύλεο θαη πέκπηε ζην ζύλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ Διιάδα. Ο Νηθόιανο Δκπένγινπ, Πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δκπνξηθήο Σξάπεδαο ζρνιίαζε: «Ζ Δκπνξηθή Σξάπεδα, ζηελ 100 θαη πιένλ ρξόλσλ ηζηνξία ηεο, έρεη λα επηδείμεη έλα έξγν νπζίαο, ζπλέπεηαο θαη πίζηεο ζηνλ πνιηηηζκό. Ζ παξνπζίαζε ζην επξύ θνηλό ηνπ ζπλόινπ ηεο ζπιινγήο ηεο κε έξγα ηνπ Θεόθηινπ απνηειεί κία αθόκε ζεκαληηθή πξσηνβνπιία, ε νπνία επηβεβαηώλεη ηε δέζκεπζε ηεο Δκπνξηθήο Σξάπεδαο γηα ζηήξημε θαη πξνβνιή ηεο ειιεληθήο πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο. Ζ Δκπνξηθή Σξάπεδα, κέινο ηεο Credit Agricole, ηνπ κεγαιύηεξνπ ηξαπεδηθνύ νκίινπ ζηε Γαιιία θη ελόο από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο δηεζλείο ππνζηεξηθηέο ησλ Σερλώλ θαη ηνπ Πνιηηηζκνύ γηα πεξηζζόηεξα από 100 ρξόληα, ζπλερίδεη κε ζπλέπεηα ηε ζηήξημε θαη 24

25 ηελ αλάδεημε ηεο πνιηηηζηηθήο δεκηνπξγίαο, αληαπνθξηλόκελε ζηηο απμεκέλεο απαηηήζεηο ηεο επνρήο γηα ζύλδεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο κε ηελ πξόνδν θαη ηελ επεκεξία ηεο θνηλσλίαο» Πινύζην ζπιιεθηηθό θαη εθδνηηθό έξγν. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ηα έξγα ηνπ Θεόθηινπ εληάζζνληαη ζηελ επξύηεξε ζπιινγή έξγσλ ηέρλεο ηεο Δκπνξηθήο Σξάπεδαο, ε νπνία ρξνλνινγείηαη από ην Ζ ζπιινγή ηεο Σξάπεδαο, ε νπνία δηαθξίλεηαη γηα ηελ πνηθηινκνξθία θαη ην εύξνο ηεο, απνηειείηαη ζήκεξα από 600 πεξίπνπ έξγα ηέρλεο, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη 400 έξγα ζεκαληηθώλ Διιήλσλ θαη μέλσλ εηθαζηηθώλ, αξραηόηεηεο θαη δηάθνξα ζπιιεθηηθά αληηθείκελα. ηόρνο ηεο Δκπνξηθήο Σξάπεδαο είλαη ν ζπλερήο εκπινπηηζκόο ηεο ζπιινγήο έξγσλ ηέρλεο, κε θξηηήξηα ηόζν θαιιηηερληθά όζν θαη επελδπηηθά, αιιά θαη ε ζπλέρηζε ηεο δηάζεζεο έξγσλ ηεο ζπιινγήο ζε εθζέζεηο γηα ην επξύ θνηλό, πάληα ζε ζπλεξγαζία κε αμηόπηζηνπο θνξείο ησλ Σερλώλ θαη ηνπ Πνιηηηζκνύ. Παξάιιεια κε ην ζπιιεθηηθό ηεο έξγν, ε Δκπνξηθή Σξάπεδα δηαηεξεί ην καθξόπλνν εθδνηηθό ηεο πξόγξακκα, ην νπνίν πεξηιακβάλεη 50 ζεκαληηθέο εθδόζεηο ηζηνξηθνύ, επηζηεκνληθνύ θαη θαιιηηερληθνύ πεξηερνκέλνπ, από ην 1957 κέρξη ζήκεξα, θαζώο θαη ζπάληα αξρεία θσηνγξαθηθνύ πιηθνύ ηζηνξηθήο αμίαο. ηηο θσηνγξαθηθέο ζπιινγέο ηεο Δκπνξηθήο Σξάπεδαο πεξηιακβάλεηαη έλα κνλαδηθό θσηνγξαθηθό αξρείν Νενθιαζηθήο Αξρηηεθηνληθήο, κε πεξίπνπ θσηνγξαθίεο ειιεληθώλ δεκόζησλ θαη ηδησηηθώλ θηηξίσλ, απόςεσλ πόιεσλ, εθθιεζηώλ, κλεκείσλ θιπ., πνπ θαιύπηνπλ νιόθιεξν ηνλ 19ν θαη ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηώλα. 25

26 Καη ζε απηόλ ηνλ ηνκέα ε θνηλσληθή δξάζε ησλ ειιεληθώλ επηρεηξήζεσλ είλαη πνιύ ζεκαληηθή. Πξνζθέξζεθαλ θάξκαθα, έγηλαλ δσξεάλ εμεηάζεηο ζε αλζξώπνπο πνπ πξαγκαηηθά ην ρξεηάδνληαλ, δηνξγαλώζεθαλ εθδειώζεηο ησλ νπνίσλ ηα έζνδα δηαηέζεθαλ γηα ηελ αγνξά λένπ εμνπιηζκνύ ζε πνιιά λνζνθνκεία θαη πάξα πνιιέο άιιεο ζεκαληηθέο πξάμεηο πνπ ζα δνύκε παξαθάησ θάλνληαο αλαθνξά ζε απηά κέζσ ζύληνκσλ θεηκέλσλ. H LG: ζηδνίγεζ ημοξ Γζαηνμφξ Υςνίξ φκμνα ηαζ ηδκ εηζηναηεία ηαηαπμθέιδζδξ ημο παζδζημφ οπμζζηζζιμφ Σα Τπνζηηηζκέλα Παηδηά Εεηνύλ ηελ Πξνζνρή καο» είλαη ν ηίηινο ηεο λέαο θακπάληαο ηεο Μ.Κ.Ο Γηαηξνί Υσξίο ύλνξα (ΓΥ) - Médecins Sans Frontières (MSF) πνπ ρνξεγεί ε LG Electronics. Ο πξσηαξρηθόο ζηόρνο ηεο κεγάιεο εθζηξαηείαο, είλαη ε αύμεζε ηνπ βαζκνύ επαηζζεηνπνίεζεο θαη ε άκεζε βειηίσζε ηεο παξερόκελεο βνήζεηαο ζε ππνζηηηζκέλα παηδηά, κηαο κάζηηγαο πνπ εθηηκάηαη όηη ζήκεξα επεξεάδεη 195 εθαηνκκύξηα παηδηά ζε όιν ηνλ θόζκν, ηα νπνία ππνθέξνπλ από ηηο επηπηώζεηο ηνπ ππνζηηηζκνύ. Ζ LG Home Entertainment Company ζα δσξίζεη δνιάξηα Ζ.Π.Α. γηα ηελ ελίζρπζε ηεο εθζηξαηείαο θαη ησλ πξνγξακκάησλ επηζηηηζηηθήο βνήζεηαο ησλ Γηαηξώλ Υσξίο ύλνξα. Δπηπιένλ, ε LG πξνζθέξεη δεθάδεο ηειενξάζεηο ηεο θνξπθαίαο ζεηξάο INFINIA, νη νπνίεο ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζε εθζέζεηο θαη εθδειώζεηο πιεξνθόξεζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ζε νιόθιεξν ηνλ θόζκν σο κέξνο ηεο εθζηξαηείαο. Ζ WIND: ζηεξίδεη ην έξγν ηεο Πακκαθεδνληθήο Οξγάλσζεο Γπλαηθώλ 26

27 Μηα κνλαδηθή κνπζηθή βξαδηά κε ηνλ Μίκε Πιέζζα δηνξγάλσζε ηελ Κπξηαθή 8 Μαξηίνπ, Ζκέξα ηεο Γπλαίθαο, ε Πακκαθεδνληθή Οξγάλσζε Γπλαηθώλ ζην μελνδνρείν «Hyatt Regency» ζηε Θεζζαινλίθε κε ηελ ππνζηήξημε ηεο WIND.ια ηα έζνδα ηεο εθδήισζεο δηαηέζεθαλ ζηελ αγνξά εμνπιηζκνύ γηα ηε κνλάδα απνθαηάζηαζεο ηξνραίσλ αηπρεκάησλ (παηδηώλ θαη λέσλ) ηεο Μνλάδαο Δληαηηθήο Θεξαπείαο ηνπ Ννζνθνκείνπ ΑΥΔΠΑ. Ζ ζηξαηεγηθή θνηλσληθήο επζύλεο ηεο WIND «ηελ Πξάμε» βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηεο δξαζηεξηόηεηαο, έρνληαο σο βαζηθό ζηόρν ηε ζπλεηζθνξά ζηελ θνηλσλία. Καζεκεξηλά, κε κηθξέο ή κεγάιεο πξάμεηο θαη πάληα κε επαηζζεζία ζε ζέκαηα θνηλσληθήο κέξηκλαο, ζπλερίδεη λα ζηεξίδεη ζε όιε ηελ Διιάδα ηηο επαίζζεηεο θνηλσληθέο νκάδεο θαη θπξίσο ηα παηδηά. Μεηαμύ άιισλ, ην Γεκνηηθό Βξεθνθνκείν «Άγηνο ηπιηαλόο», αιιά θαη ην έξγν ηεο ΔΛΔΠΑΠ, ηνπ Λύξεηνπ Παηδηθνύ Ηδξύκαηνο, ηνπ «Υακόγεινπ ηνπ Παηδηνύ» θαη άιισλ. Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα: Ζ Δζληθή Σξάπεδα επηδηώθεη ζπζηεκαηηθά ηελ θαηνρύξσζε αζθαιώλ θαη πγηεηλώλ ζπλζεθώλ εξγαζίαο θαη θξνληίδεη γηα ηελ πξόιεςε ηνπ επαγγεικαηηθνύ θηλδύλνπ, ζεσξώληαο ηνπο πξσηαξρηθνύο ζπληειεζηέο αλάπηπμεο ζηνλ εξγαζηαθό ηνκέα θαη αλαδεηθλύνληάο ηνπο ζε θεληξηθό ζεκείν θνηλσληθήο επαηζζεζίαο θαη πνιηηηζκνύ. Ζ Δζσηεξηθή Τπεξεζία Πξνζηαζίαο θαη Πξόιεςεο (Δ.Τ.Π.Π.) κεξίκλεζε γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ πξνγξακκάησλ ησλ ηερληθώλ αζθάιεηαο. ε ζπλεξγαζία κε ηελ Δμσηεξηθή Τπεξεζία Πξνζηαζίαο θαη Πξόιεςεο (ΔΞ.Τ.Π.Π.) θαηάξηηζε, γηα ην έηνο 2006, ηα πξνγξάκκαηα επηζθέςεσλ πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ νη Γηαηξνί Δξγαζίαο. Δπηπιένλ, ζπλέβαιιε ζηελ πξόιεςε ηνπ επαγγεικαηηθνύ θηλδύλνπ, ππνδεηθλύνληαο θαη ζπκκεηέρνληαο ηαπηόρξνλα ζηε δηαδηθαζία ζπκκόξθσζεο όισλ ησλ Μνλάδσλ ζηηο ζρεηηθέο ππνδείμεηο, πνπ αλαθέξνληαη ζηα Γειηία Διέγρνπ ηεο Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο. Καζ' όιν ην έηνο νη Σερληθνί Αζθάιεηαο θαη νη Γηαηξνί Δξγαζίαο επηζθέθζεθαλ ην ζύλνιν ησλ Μνλάδσλ ηεο Σξάπεδαο (625 πεξίπνπ), ζύκθσλα κε αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα γηα θάζε κία ρσξηζηά, πξνθεηκέλνπ λα πξνβνύλ ζε εθηίκεζε ηνπ επαγγεικαηηθνύ θηλδύλνπ, παξνρή ζπκβνπιώλ θαη δηαηύπσζε γξαπηώλ ππνδείμεσλ ζρεηηθά κε ηελ Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα ηεο εξγαζίαο θαη ηελ Πξόιεςε Αηπρεκάησλ. Ζ Τπεξεζία Πνιηηηθήο ρεδίαζεο Έθηαθηεο Αλάγθεο, ην έηνο 2006, θξόληηζε γηα ηε ζύληαμε ησλ Καλνληζκώλ Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο γηα όζα από ηα Αλεμάξηεηα Ηδξύκαηα ηεο Σξάπεδαο ππήξμαλ κεηαβνιέο (κεηαζηέγαζε, κεηαθίλεζε πξνζσπηθνύ, θ.ιπ.), ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα από ην Ν.Γ.17/1974, θαη ζπληόληζε ηελ ηήξεζε ησλ κέηξσλ Έθηαθηεο Αλάγθεο θαη Δλεξγεηηθήο Ππξνπξνζηαζίαο γηα όιεο ηηο Μνλάδεο ηεο Σξάπεδαο (ζήκαλζε - νκάδεο πνιηηηθήο άκπλαο - ζπζηήκαηα ππξαλίρλεπζεο - νκάδεο ππξνπξνζηαζίαο, εθπαίδεπζε νκάδσλ ππξαζθάιεηαο, θαζώο θαη ηνπ ππόινηπνπ πξνζσπηθνύ). Αθόκε δηελέξγεζε ειέγρνπο γηα ηε δηαπίζησζε ηεο επάξθεηαο θαη ηεο θαηαιιειόηεηαο ησλ θαη πιένλ ππξνζβεζηήξσλ ζε όιεο ηηο Μνλάδεο. Ζ Energizer: ζηεξίδεη ην έξγν ηεο UNICEF. 27

28 Γηα δεύηεξε ζπλερή ρξνληά ε Energizer, ε Νν 1 εηαηξεία αιθαιηθήο κπαηαξίαο ζηελ Διιάδα, ζα ζηεξίμεη ελεξγά ην έξγν ηεο UNICEF. Ζ Energizer κέζα από ην πξόγξακκα «ρνιεία γηα ηελ Αθξηθή» πνπ ζρεδίαζε ε UNICEF ζα βνεζήζεη παηδηά ηεο Μνδακβίθεο λα απνθηήζνπλ ην δηθό ηνπο ζρνιείν. Σν πξόγξακκα ζα παξέρεη όιε ηελ απαξαίηεηε πιηθνηερληθή ππνδνκή γηα ηελ θαηαζθεπή θαη έλαξμε ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ. εκαληηθόο ζπλεξγάηεο θαη ππνζηεξηθηήο ηεο όιεο ελέξγεηαο είλαη ην Ίδξπκα «Nelson Mandela». πσο θαη πέξπζη, έηζη θαη θέηνο ε ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα ζα ππνζηεξηρηεί από ηελ Enerigzer ζε δηεζλέο επίπεδν. Οη θαηαλαισηέο κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ ην πξόγξακκα «ρνιεία γηα ηελ Αθξηθή» αγνξάδνληαο πξντόληα Energizer κε ηελ εηδηθή ζήκαλζε ζην ξάθη, θαζώο κέξνο ησλ εζόδσλ από ηηο πσιήζεηο ζα δηαηεζεί γηα ην ζθνπό απηό. Ζ ελέξγεηα έρεη μεθηλήζεη από ηηο αξρέο Ννεκβξίνπ θαη ζα δηαξθέζεη κέρξη θαη ην ηέινο ηνπ 2009 ζε όια ηα ζεκεία πώιεζεο πξντόλησλ Energizer (ζε κεγάιεο αιπζίδεο super market θαη θαηαζηήκαηα ειεθηξηθώλ εηδώλ). «Ηαηξηθή Απόβαζε ζηα Διιεληθά Νεζηά»: Ζ Coca -Cola Σξία Έςηινλ, γηα δεύηεξε ζπλερή ρξνληά, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δπηζηεκνληθή Δηαηξεία Φνηηεηώλ Ηαηξηθήο Διιάδνο (ΔΔΦΗΔ), πξαγκαηνπνίεζε ην πξόγξακκα «Ηαηξηθή Απόβαζε ζηα Διιεληθά Νεζηά», πνπ ηειεί ππό ηελ Αηγίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο.ηόρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο, πνπ δηνξγαλώλεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γεληθή Γξακκαηεία Νέαο Γεληάο θαη ηνπο θαηά ηόπνπο Οξγαληζκνύο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, είλαη ε ελεξγόο ζπκβνιή γηα ηε βειηίσζε ησλ ηαηξηθώλ ππεξεζηώλ ζηα λεζηά ηελ θαινθαηξηλή πεξίνδν, ε ελεκέξσζε ησλ θαηνίθσλ θαη ησλ παξαζεξηζηώλ ζε ζέκαηα πγείαο, θαζώο θαη ε απόθηεζε ζεκαληηθήο εκπεηξίαο, γηα ηνπο θνηηεηέο ησλ Ηαηξηθώλ ρνιώλ όιεο ηεο ρώξαο πνπ ζπκκεηέρνπλ λεζηά πνπ πεξηιήθζεθαλ ζην πξόγξακκα θέηνο απμήζεθαλ θαηά 2 θαη έθηαζαλ ηα 27: θηάζνο, Υάιθε, Ρόδνο, Κάξπαζνο, Κσο, Λεηςνί, θύξνο, Πάξνο, αληνξίλε, Κέα, έξηθνο, Ίνο, Κίκσινο, Αιόλλεζνο, Σήλνο, Λεπθάδα, Παμνί, Κύζεξα, Κέξθπξα, Ηζάθε, Νάμνο, Υίνο, Mήινο, Πάηκνο, Ύδξα, Κεθαινληά θαη ύξνο. Έηζη, από ηα ηέιε Ηνπιίνπ έσο ηηο 31 Απγνύζηνπ, 280 κέιε ηεο Δπηζηεκνληθήο Δηαηξείαο Φνηηεηώλ Ηαηξηθήο Διιάδνο, πξνζέθεξαλ εζεινληηθά ηηο ππεξεζίεο θαη ηελ ππνζηήξημή ηνπο ζην έξγν ηνπ ηαηξηθνύ πξνζσπηθνύ ησλ κνλάδσλ Τγείαο, Ννζνθνκεία, Κέληξα Τγείαο θαη Πεξηθεξεηαθά Ηαηξεία ζε αθξηηηθά θαη άιια λεζηά ηεο ρώξαο, ζπκβάιινληαο ζηελ αληηκεηώπηζε πάλσ από ηαηξηθώλ πεξηζηαηηθώλ. Σα κέιε ηεο ΔΔΦΗΔ δηέλεηκαλ θπιιάδηα κε ρξήζηκεο ηαηξηθέο ζπκβνπιέο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζεξηλώλ κελώλ, ζε θεληξηθά ζεκεία θαη παξαιίεο ησλ λεζηώλ. Παξάιιεια, ε δύλακε πσιήζεσλ ηεο Δηαηξείαο ελεξγνπνίεζε πεξηζζόηεξα από 180 θαηαζηήκαηα, εζηηαηόξηα, θαθεηέξηεο, αθόκα θαη ζηάζεηο ΚΣΔΛ, ηνπνζεηώληαο ελεκεξσηηθά stands κε έληππα πξώησλ βνεζεηώλ, ελώ κέζσ ζπλεξγαζίαο κε ηα Superfast, δηαλεκήζεθαλ επηπιένλ έληππα ζε ηαμηδηώηεο. Με ζηόρν ηελ ελίζρπζε ησλ ηαηξηθώλ ππεξεζηώλ, ε Coca -Cola Σξία Έςηινλ θέηνο πξνζέθεξε ηαηξηθό εμνπιηζκό, ζπκπιεξσκαηηθά ζε απηόλ πνπ ήδε δηαζέηνπλ ηα θέληξα πγείαο, ζεκαληηθό γηα ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο, όπσο θαξδηνγξάθνπο, απηληδσηέο θαη 28

29 νμύκεηξα ζε 11 λεζηά: Ρόδν, Σήλν, Κέα, Μήιν, Λεπθάδα, Κύζεξα, Κέξθπξα, Νάμν, Πάξν, Υίν θαη θηάζν. Τπνινγίδεηαη όηη πεξηζζόηεξα από πεξηζηαηηθά αληηκεησπίζηεθαλ κε ηελ βνήζεηα ησλ θνηηεηώλ πνπ ζπκκεηείραλ ζην πξόγξακκα (ζπλνιηθά πάλσ από πεξηζηαηηθά από ην 2007 πνπ μεθίλεζε ην πξόγξακκα), ελώ πάλσ από ελεκεξσηηθά έληππα κε ρξήζηκεο ζπκβνπιέο πγείαο γηα ην θαινθαίξη δηαλεκήζεθαλ ζε κόληκνπο θαηνίθνπο θαη παξαζεξηζηέο ησλ λεζηώλ, ζηα νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ην πξόγξακκα. Ο Διιεληθόο Δξπζξόο ηαπξόο :ζηεξίδεη ηελ «Κηβσηό ησλ παηδηώλ» Ο Σνκέαο Ννζειεπηηθήο ηνπ Διιεληθνύ Δξπζξνύ ηαπξνύ, αξσγόο θαη ζπκπαξαζηάηεο ζην αμηόινγν έξγν ηεο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο «Κηβσηόο ησλ Παηδηώλ - Διιάδα», επηζθέθηεθε πξόζθαηα ηνλ θαηαπιηζκό Ρέκα /Αζίγγαλσλ ζηα Δμακελία Κνξίλζνπ γηα ηελ παξνρή παηδηαηξηθώλ εμεηάζεσλ θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε εκβνιηαζκώλ ζηα παηδηά. Κιηκάθην κε λνζειεύηξηεο από ηνπο Δθπαηδεπηηθνύο Τγεηνλνκηθνύο ηαζκνύο ηνπ ΔΔ, θαηά ηελ επίζθεςή ηνπ ζηνλ θαηαπιηζκό πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε πξόζθαηα, δηεξεύλεζε ηα βηβιηάξηα πγείαο ησλ παηδηώλ θαη δηαπίζησζε θαη αμηνιόγεζε ηηο εκβνιηαζηηθέο αλάγθεο ηνπο θαζώο θαη ηελ αλάγθε γηα ελεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ ζε ζέκαηα αηνκηθήο πγηεηλήο θαη πξώησλ βνεζεηώλ. Δπηπξόζζεηα, κεηά από πξνζπάζεηα θαη παξέκβαζε ηνπ ΔΔ γηα εμαζθάιηζε εκβνιίσλ, νη λνζειεύηξηεο ηνπ Σνκέα κε ηνλ παηδίαηξν ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Τγεηνλνκηθνύ ηαζκνύ Α. Ληνζίσλ θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ παηδίαηξν ηεο Κνξίλζνπ, πνπ πξνζέθεξε εζεινληηθά ηηο ππεξεζίεο ηεο, πξαγκαηνπνίεζαλ ηνπο πξώηνπο εκβνιηαζκνύο ζηα παηδηά ηνπ θαηαπιηζκνύ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλνιηθά 161 εκβνιηαζκνί ζε 120 παηδηά θαιύπηνληαο ηηο άκεζεο αλάγθεο. Οη επηζθέςεηο θαη νη εκβνιηαζκνί ζα ζπλερηζηνύλ μαλά ηνλ 29

30 Ο ΟΣΔ ζπλεξγάδεηαη κε ηελ Μνλάδα Δθεβηθήο Τγείαο ππέξ ηεο αζθαινύο θαη ππεύζπλεο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηύνπ Σε ζπλεξγαζία ηνπ κε ηε Μνλάδα Δθεβηθήο Τγείαο ηεο Β' Παηδηαηξηθήο Κιηληθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Ννζνθνκείν Παίδσλ «Π. & Α. Κπξηαθνύ», επεθηείλεη ν ΟΣΔ, κε ζηόρν ηελ πινπνίεζε ελόο νινθιεξσκέλνπ πξνγξάκκαηνο ελεκέξσζεο-επαηζζεηνπνίεζεο θαη εθπαίδεπζεο ηνπ θνηλνύ θαη θπξίσο ησλ παηδηώλ, ησλ εθήβσλ θαη ησλ γνλέσλ ηνπο ζε όηη αθνξά ζηελ αζθαιή θαη ππεύζπλε ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ. Ζ Μνλάδα Δθεβηθήο Τγείαο (Μ.Δ.Τ) ηεο Β' Παηδηαηξηθήο Κιηληθήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Ννζνθνκείν Παίδσλ «Π. & A. Κπξηαθνύ», απεπζύλεηαη ζε παηδηά θαη εθήβνπο εηώλ θαη είλαη ν θνξέαο πνπ αλέδεημε γηα πξώηε θνξά ζηε ρώξα καο ην ζεκαληηθό ζέκα ηεο θαηάρξεζεο ηνπ δηαδηθηύνπ. Ζ ζπλεξγαζία ηνπ ΟΣΔ κε ηελ Μ. Δ. Τ. εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηόο ηνπ Δηαηξηθήο Τπεπζπλόηεηαο θαη θαιύπηεη όιν ην θάζκα ησλ δξάζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηεί ε Μ.Δ.Τ. γηα ηελ ελεκέξσζε-εθπαίδεπζε παηδηώλ, γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθώλ ζε ζέκαηα αζθαινύο, ππεύζπλεο θαη κε κέηξν ρξήζεο ηνπ δηαδηθηύνπ. Τπελζπκίδεηαη όηη ν ΟΣΔ ζπλεξγάδεηαη ήδε, από ην 2009, κε ηελ Μνλάδα Δθεβηθήο Τγείαο (Μ.Δ.Τ), ππνζηεξίδνληαο ηε ιεηηνπξγία ηεο Γξακκήο Βνεζείαο Τπνζηεξίδσ ηνπ Διιεληθνύ Κέληξνπ Αζθαινύο Γηαδηθηύνπ. Πξόθεηηαη γηα κηα γξακκή πνπ απεπζύλεηαη ζε εθήβνπο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, παξέρνληαο ππνζηήξημε θαη ζπκβνπιέο γηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ, ηνπ θηλεηνύ ηειεθώλνπ θαη ησλ ειεθηξνληθώλ παηρληδηώλ. ηειερώλεηαη από εμεηδηθεπκέλνπο παηδνςπρνιόγνπο ζε ζέκαηα ρξήζεο - θαηάρξεζεο δηαδηθηύνπ θαη ιεηηνπξγεί ρσξίο ρξέσζε γηα αζηηθέο θαη ππεξαζηηθέο θιήζεηο. ΦΑΓΔ: Αηκνδνζία : Δδώ θαη ρξόληα ε ΦΑΓΔ είλαη έκπξαθηα επαηζζεηνπνηεκέλε απέλαληη ζην ηόζν ζεκαληηθό ζέκα ηεο θνηλσληθήο πξνζθνξάο κέζσ ηεο αηκνδνζίαο. Αλαγλσξίδνληαο ηηο αλάγθεο πνπ θαιύπηνληαη κέζσ ηεο αηκνδνζίαο, ήδε από ην 1995 έρεη νξγαλσζεί θαη ιεηηνπξγεί ηξάπεδα αίκαηνο ζηελ ΦΑΓΔ, κέζσ εζεινληηθήο αηκνδνζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο. Πξαγκαηνπνηνύληαη θαηά κέζν όξν 3 αηκνδνζίεο ην ρξόλν ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο, ελώ δεθάδεο είλαη νη εξγαδόκελνη πνπ ζπεύδνπλ λα ζηεξίμνπλ ηε ζεκαληηθή απηή πξνζπάζεηα κέζσ ηεο νπνίαο θαιιηεξγείηαη ε εζεινληηθή πξνζθνξά. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη νη αηκνδνζίεο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ζηε ΦΑΓΔ ζπκβάιινπλ κε αξθεηέο εθαηνληάδεο ιίηξα αίκα εηεζίσο ζηελ ελίζρπζε ηεο Σξάπεδαο Αίκαηνο ηνπ Ννζνθνκείνπ Παίδσλ «Αγία νθία», ελώ εζεινληέο αηκνδόηεο 30

31 έρνπλ βξαβεπζεί από ηελ εηαηξία γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηέο. Ζ ΦΑΓΔ ζεσξεί ζεκαληηθό ην λα ζηεξίδεη κε ζπλέπεηα ηελ εζεινληηθή αηκνδνζία, θαη, έρνληαο αλαπηπγκέλν ην αίζζεκα ηεο επζύλεο απέλαληη ζην θνηλσληθό ζύλνιν, επηδηώθεη λα επεθηείλεη ηα όξηα ηεο θνηλσληθήο ηεο πξνζθνξάο. Έηζη ζπλερίδεη ηελ θνηλσληθή απηή δξάζε ηεο θαη εληζρύεη ζπλερώο ηελ Σξάπεδα Αίκαηνο πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη, ππνζηεξίδνληαο κε ζπλέπεηα κηα πξσηνβνπιία πνπ δηέπεηαη από επαηζζεζία θαη αλζξσπηά. Σαπηόρξνλα, ππνζηεξίδεη εδώ θαη πνιιά ρξόληα ην έξγν ηνπ Παλειιελίνπ πιιόγνπ Δζεινληώλ Αηκνδνηώλ, θαζώο κέζα από ηε δξάζε ηνπ, δηαδίδεηαη θαη εληζρύεηαη ε αμία ηεο εζεινληηθήο αηκνδνζίαο σο θνηλσληθήο πξνζθνξάο. Από ην 2007, πνπ μεθίλεζε ην πξόγξακκα ηνπ Παλειιελίνπ πιιόγνπ Δζεινληώλ Αηκνδνηώλ «θπηαινδξνκία Μνηνζηθιεηηζηώλ γηα ηελ Δζεινληηθή Αηκνδνζία» ε ΦΑΓΔ βξίζθεηαη αξσγόο δίπια ζην ύιινγν. ηα πιαίζηα ηεο δξάζεο απηήο κέιε ηνπ Παλειιελίνπ πιιόγνπ, επηζθέπηνληαη πνιινύο Γήκνπο ηεο Αηηηθήο αιιά θαη ηεο ππόινηπεο Διιάδαο (Πεινπνλλήζνπ, ηεξεάο, Μαθεδνλίαο) δηαδίδνληαο ηε ζεκαζία θαη ηε ζπνπδαηόηεηα ηεο θνηλσληθήο πξνζθνξάο κέζσ ηεο αηκνδνζίαο. ΣΗΣΑΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΗΝ ΔΡΓΑΗΑ ιεο νη εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο ηζηκέληνπ ζηελ Διιάδα είλαη πηζηνπνηεκέλεο ζύκθσλα κε ηα δηεζλή πξόηππα γηα ηελ Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο (EΛOT 1401). Οκνίσο νη εγθαηαζηάζεηο ζηελ Ακεξηθή πιεξνύλ ηηο αληίζηνηρεο πξνδηαγξαθέο ζύκθσλα κε ηα εθεί ηζρύνληα πξόηππα. ηόρνο καο είλαη λα δηαζθαιίζνπκε ηελ εθαξκνγή ησλ δηεζλώλ πξνηύπσλ ζε όιεο καο ηηο εγθαηαζηάζεηο κέρξη ην Δπηπιένλ, ην 2005 ζα αξρίζεη ε πινπνίεζε ελόο καθξνρξόληνπ ζρεδίνπ δξάζεο ην νπνίν απνζθνπεί ζηελ ππνζηήξημε ησλ εξγνιάβσλ πνπ ζπλεξγάδνληαη κε ηνλ κηιν Σηηάλ γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ δηεζλώλ πξνηύπσλ (OHSAS) από όινπο ηνπο εξγνιάβνπο ηόζν ζηελ Διιάδα όζν θαη ζην εμσηεξηθό. Δηδηθόηεξα ζηε εξβία πξνσζνύληαη εηδηθέο δξάζεηο κε ζηόρν ηελ αλάπηπμε ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θαη ηελ θαιιηέξγεηα λννηξνπίαο πξόιεςεο αηπρεκάησλ θαη αζθαινύο εξγαζίαο. οιπεναίκμοιε θμζπυκ υηζ μζ πενζζζυηενεξ εηαζνίεξ ζηδκ Δθθάδα πνμζπαεμφκ κα αμδεήζμοκ ζηα πθαίζζα ηδξ ημζκςκζηή ημοξ εοεφκδξ. Ζ μιάδα ιαξ αζπμθήεδηε ιε ηζξ πνμζθμνέξ ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ εηαζνζχκ ζημκ πμθζηζζιυ ηαζ ηδκ οβεία αθήκμκηαξ ημ ζηίβια ημο ζε υθεξ ηζξ ζοιαμθζηέξ αοηέξ πνάλεζξ. ημκ ημιέα ημο πμθζηζζιμφ δζμνβακχεδηακ,υπςξ είδαιε,ανηεηέξ εηδδθχζεζξ, ζοκαοθίεξ αθθά ηαζ εηεέζεζξ ιε ανζζημονβήιαηα ιεβάθςκ γςβνάθςκ, πμνμί ηαζ θεζηζαάθ ηςκ μπμίςκ ηα έζμδα ζοβηεκηνχεδηακ βζα ηαθυ ζημπυ υπςξ έβζκε ηαζ ζημκ ημιέα ηδξ οβείαξ. ηδκ δεφηενδ πενίπηςζδ έβζκακ αζιμδμζίεξ πνμζθένεδηακ θάνιαηα, έβζκακ δςνεάκ ελεηάζεζξ ηαζ δυεδηακ δςνεάκ ζαηνζημί ελμπθζζιμί ζε πμθθά κμζμημιεία. Σεθζηά παζνυιαζηε πάνα πμθφ πμο γμφιε ζε ιζα πχνα πμο έπεζ έκα ηυζμ ειπθμοηζζιέκμ ημζκςκζηυ, εηαζνζηυ εοεδκήξ ζημ ζζημνζηυ ηδξ. 31

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ

ΔΚΘΔΖ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 1 Παλεπηζηήκην Κξήηεο ρνιή Δπηζηεκώλ Αγσγήο Παηδαγσγηθό Σκήκα Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο ΔΚΘΔΖ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ Αθαδεκατθνύ έηνπο 2007-2008 Ρέζπκλν, Μάηνο 2008 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Πξόινγνο ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ν Ζ δηαδηθαζία

Διαβάστε περισσότερα

Ση είλαη ιύζζα. Γενικζσ πληροφορίεσ

Ση είλαη ιύζζα. Γενικζσ πληροφορίεσ Ση είλαη ιύζζα Πνόηεζηαζ βζα ιζα ζμβεκή θμίιςλδ ημο ηεκηνζημύ κεονζημύ ζοζηήιαημξ, πμο ιεηαδίδεηαζ ζοκήεςξ ιέζς ημο ζάθζμο από ημ δάβηςια ιμθοζιέκμο γώμο. Η θύζζα πνμζαάθθεζ όθα ηα εενιόαζια γώα ηαζ ζημκ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Φεπδναπνθνιίδσζε θαη ζηεθαληαία λόζνο

Φεπδναπνθνιίδσζε θαη ζηεθαληαία λόζνο ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ Γηεπζπληήο: Καζεγεηήο. Γαξηαγάλεο Φεπδναπνθνιίδσζε θαη ζηεθαληαία λόζνο ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ Γεώξγηνο Κ. Αλδξηθόπνπινο Οθζαικίαηξνο

Διαβάστε περισσότερα

Καηακμώκηαξ ηα Νέα Μέζα. Εογεκία Σηαπένα esiapera@jour.auth.gr

Καηακμώκηαξ ηα Νέα Μέζα. Εογεκία Σηαπένα esiapera@jour.auth.gr Καηακμώκηαξ ηα Νέα Μέζα Εογεκία Σηαπένα esiapera@jour.auth.gr Friedrich Kittler, 1999 The media determine our situation Tι εννοεί ο Kittler; Γιαηί και πώς μας καθορίζοσν ηα μέζα; Καζμνίδμοκ ηόζμ ηα πενηεπόμεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ

ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ «ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ» ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΤΓΕΙΑ ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ Σπμοδαζηέξ: Natkaniec Εαίηα, Ακοζζάδμο Σμθία, Ανβονμύδδ Αζηαηενίκδ, Βανδάηδξ Αθέλδξ, Βζδάθδξ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ: ΦΤΣΑ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΧΩΡΟΤ ΠΟΤ ΑΠΟΡΡΟΦΟΤΝ ΣΟΞΙΚΕ ΟΤΙΕ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ: ΦΤΣΑ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΧΩΡΟΤ ΠΟΤ ΑΠΟΡΡΟΦΟΤΝ ΣΟΞΙΚΕ ΟΤΙΕ ΓΤΜΝΑΙΟ-Λ.Σ ΟΙΝΟΤΩΝ 2013-14 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ: ΦΤΣΑ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΧΩΡΟΤ ΠΟΤ ΑΠΟΡΡΟΦΟΤΝ ΣΟΞΙΚΕ ΟΤΙΕ Διάθοπερ έπεςνερ πος έσοςν διεξασθεί, δείσνοςν όηι κάποια θςηά μποπούν να απαλλάξοςν ένα δωμάηιο από ηοξικέρ οςζίερ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Νεοφανή ςυςτατικά τροφίμων Καινοτόμεσ μέθοδοι επεξεργαςίασ

Νεοφανή ςυςτατικά τροφίμων Καινοτόμεσ μέθοδοι επεξεργαςίασ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΔΦΝΔΙΟ ΣΦΟΛΗ ΦΗΜΙΚΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ IV: ΣΟΜΔΑ ΤΝΘΔ Ζ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΓΗΑΓΗΚΑ ΗΩΝ Νεοφανή ςυςτατικά τροφίμων Καινοτόμεσ μέθοδοι επεξεργαςίασ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑ ΗΑ ΞΤΝΟΓΑΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: «ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ, ΠΔΡΙΠΣΩΗ Ν.ΑΣΣΙΚΗ» ΓΑΡΓΔΛΖ ΓΔΩΡΓΗΟ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ: Δ. ΓΡΖΓΟΡΟΠΟΤΛΟΤ, ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ Δ.Μ.Π.

ΣΗΣΛΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: «ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ, ΠΔΡΙΠΣΩΗ Ν.ΑΣΣΙΚΗ» ΓΑΡΓΔΛΖ ΓΔΩΡΓΗΟ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ: Δ. ΓΡΖΓΟΡΟΠΟΤΛΟΤ, ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ Δ.Μ.Π. Δθνικό Μετσόβιο Πολστετνείο, τολή Υημικών Μητανικών Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σμήμα Βιομητανικής Γιοίκησης & Σετνολογίας ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ & ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ»

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2009 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΔ ΛΤΔΗ

ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2009 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΔ ΛΤΔΗ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΩΣΔΡΖ ΚΑΗ ΑΝΩΣΑΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2009 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΔ ΛΤΔΗ Μαεδια: ΥΖΜΔΗΑ Ζιενμιδκία ελέηαζδξ: Παναζηεοή 29 Μαΐμο 2009 Ώνα ελέηαζδξ:

Διαβάστε περισσότερα

Τ ΒΑΝΚ Α.Τ.Ε. από την ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.

Τ ΒΑΝΚ Α.Τ.Ε. από την ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. Γνωμοδότηςη κατ άρθρο 16 παρ. 5 ν.2515/1997 και κατ άρθρο 4.1.4.1.3. του Κανονιςμοφ του Χρηματιςτηρίου Αθηνών για την προτεινόμενη ςυγχώνευςη δια απορρόφηςησ τησ Τ ΒΑΝΚ Α.Τ.Ε. από την ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Νονιήξ Γ. Γεςζεζία ΓΝΓ Ημοθμοβίκμξ Α. Γζκηθό Ιεηζόβημ Νμιοηεπκείμ Οαιαπώνεξ Ι. Γεςζεζία ΓΝΓ Πη είκαη ημ θμηκό γεςγναθηθό οπόβαζνμ γηα ημ WISE Απμηειείηαη από : A.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΜΔ ΣΟΥΟ ΣΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΟΤ ΡΟΛΟΤ ΣΖ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΖ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΣΧΝ ΓΛΑΤΚΧΜΑΣΗΚΧΝ ΑΘΔΝΧΝ

ΠΡΟΟΠΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΜΔ ΣΟΥΟ ΣΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΟΤ ΡΟΛΟΤ ΣΖ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΖ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΣΧΝ ΓΛΑΤΚΧΜΑΣΗΚΧΝ ΑΘΔΝΧΝ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ -ΣΟΜΔΑ ΑΗΘΖΣΖΡΗΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ Α ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΥΔΠΑ Γζεοεοκηήξ Καεδβδηήξ Ν. Γεςνβζάδδξ ΠΡΟΟΠΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΜΔ ΣΟΥΟ ΣΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΟΤ ΡΟΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ. ΜΞΖΟΙΜΟ ΙΖΓΑΔΖΗΩΚ Μηγαδηθμί είκαη μη ανηζμμί ηεξ μμνθήξ. όπμο, θαη Τμ ζύκμιμ ηςκ μηγαδηθώκ ημ ζομβμιίδμομε με. Δειαδή: { :, } Τμοξ μηγαδηθμύξ ημοξ ζομβμιίδμομε ζοκήζςξ με Τμ γηα ημ μπμίμ ηζπύεη:

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Παπαγωγή ζςνθέηων ςλικών εποξειδικήρ πηηίνηρ - ανόπγανων δομικών ςλικών πποεπσομένων από ανακύκλωζη

Παπαγωγή ζςνθέηων ςλικών εποξειδικήρ πηηίνηρ - ανόπγανων δομικών ςλικών πποεπσομένων από ανακύκλωζη ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (Δ.Π.Μ..): "ΔΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΧΝ" Παπαγωγή ζςνθέηων ςλικών εποξειδικήρ πηηίνηρ - ανόπγανων δομικών ςλικών πποεπσομένων από

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥ.Μ.ΜΗ.Κ. ΓΙΑ ΤΟ ΞΥΛΙΝΟ ΚΟΥΦΩΜΑ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥ.Μ.ΜΗ.Κ. ΓΙΑ ΤΟ ΞΥΛΙΝΟ ΚΟΥΦΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥ.Μ.ΜΗ.Κ. ΓΙΑ ΤΟ ΞΥΛΙΝΟ ΚΟΥΦΩΜΑ Θα αναφερθούμε σε κάποια γενικά στοιχεία που αφορούν το ξύλινο κούφωμα ως διαχρονικό δομικό στοιχείο της αρχιτεκτονικής των Κυκλάδων και στην ισχύουσα νομοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

«Μεθέηδ ηδξ ακηζμλεζδςηζηήξ ζηακυηδηαξ ανςιαηζηχκ ηαζ θανιαηεοηζηχκ θοηχκ ηαζ αθερδιάηςκ απυ ιίβιαηα επζθεβιέκςκ αμηάκςκ.» [Τίτλοσ εγγράφου]

«Μεθέηδ ηδξ ακηζμλεζδςηζηήξ ζηακυηδηαξ ανςιαηζηχκ ηαζ θανιαηεοηζηχκ θοηχκ ηαζ αθερδιάηςκ απυ ιίβιαηα επζθεβιέκςκ αμηάκςκ.» [Τίτλοσ εγγράφου] ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΓΔΝΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΘΔΣΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΚΛΑΓΟ ΗΗΗ: ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΦΤΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ «Μεθέηδ ηδξ ακηζμλεζδςηζηήξ ζηακυηδηαξ ανςιαηζηχκ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ

Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ Δύμ αθηίκεξ μμκμπνςμαηηθμύ θςηόξ με μήθμξ θύμαημξ 600 nm ζημ θεκό εηζάγμκηαη από ημ θεκό ζε δύμ μπηηθά μέζα με δείθηεξ δηάζιαζεξ n 1 = 1,5 ημ n 2 = 1,2 θαη πάπμξ d =

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΓΙΑ 1 Ο α. i. Δίκεηαη ε ζοκάνηεζε. Ακ μη ζοκανηήζεηξ είκαη παναγωγίζημεξ, κα απμδείλεηε όηη:. ii. Πόηε μηα ζοκάνηεζε ζε έκα δηάζηεμα ημο πεδίμο ανηζμμύ ηεξ ιέγεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

TRENDS AND TYPOLOGY OF WORK ACCIDENTS IN GREEK MARICULTURE: THE ROLE OF GENDER

TRENDS AND TYPOLOGY OF WORK ACCIDENTS IN GREEK MARICULTURE: THE ROLE OF GENDER TRENDS AND TYPOLOGY OF WORK ACCIDENTS IN GREEK MARICULTURE: THE ROLE OF GENDER Tiligadas I. 1,2*, Moutopoulos D.K. 3, Chatziefstathiou M. 2,4, Tsoumani M.-M. 2,5, Anastasiou S. 6 1 Ministry of Labour,

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδρομο εύθραυζηων ονύχων

Σύνδρομο εύθραυζηων ονύχων Σύνδρομο εύθραυζηων ονύχων Έλενα Μπελιάεβα Διδάκηωρ Πανεπιζηημίου Αθηνών Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος Επιστημονικός Συνεργάτης Πανεπιστημιακής Κλινικής Νοσοκομείο «Αττικόν» Τμ ζύκδνμιμ εύεναοζηςκ μκύπςκ,

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πολσμερή και πολσμερισμός. Εργαςία Χθμείασ Β Τετραμινου

Πολσμερή και πολσμερισμός. Εργαςία Χθμείασ Β Τετραμινου Πολσμερή και πολσμερισμός Εργαςία Χθμείασ Β Τετραμινου Σα πμθοιενή είκαζ βκςζηά εονέςξ ηαζ ςξ πθαζηζηά, επεζδή πμθθά απυ αοηά είκαζ εφπθαζηα, δδθαδή παναιμνθχκμκηαζ εφημθα. Οζ πνήζεζξ είκαζ πάνα πμθθέξ

Διαβάστε περισσότερα

Επισειπηζιακό Ππόγπαμμα "Θεζζαλία- ηεπεά Ελλάδα- Ήπειπορ 2007-2013"

Επισειπηζιακό Ππόγπαμμα Θεζζαλία- ηεπεά Ελλάδα- Ήπειπορ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ 4PROC0020546 204-06-6 Επισειπηζιακό Ππόγπαμμα "Θεζζαλία- ηεπεά Ελλάδα- Ήπειπορ 2007-203" ΕΡΓΟ: «Εξοπλιζμόρ Ειδικών σολείων και Σμημάηων Ένηαξηρ ηος Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗZ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗZ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗZ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέια: Δθανιμβή πναηηζηχκ Απθμφζηεοζδξ δζμζηδηζηχκ δζαδζηαζζχκ απυ ηδκ Δθθδκζηή Γδιυζζα Γζμίηδζδ βζα ημκ εηζοβπνμκζζιυ

Διαβάστε περισσότερα

1 η Ε π α ν α λ η π τ ι κ ή Ά σ κ η σ η

1 η Ε π α ν α λ η π τ ι κ ή Ά σ κ η σ η 1 η Ε π α ν α λ η π τ ι κ ή Ά σ κ η σ η Η εταιρεία Χ απασχολεί 500 πωλητές σε όλη την Ελλάδα. Έστω ότι για κάθε πωλητή γνωρίζουμε τις μηνιαίες πωλήσεις που πραγματοποίησε το περασμένο έτος. Να αναπτύξετε

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Π α ζ ο κ ζ ή μ α η α μ ε κ ύ μ α η α ή η α κ ή δ ε γ κ ς ζ η ά : Γ ι ε ο ζ ε ν ί α, Δ ε μ μ θ ν α η ί α, α δ μ ύ ι ς η ε Γ ι ι ά δ α.

Π α ζ ο κ ζ ή μ α η α μ ε κ ύ μ α η α ή η α κ ή δ ε γ κ ς ζ η ά : Γ ι ε ο ζ ε ν ί α, Δ ε μ μ θ ν α η ί α, α δ μ ύ ι ς η ε Γ ι ι ά δ α. Ε δ ή ι ς ζ ε π ν μ θ ή ν ο λ ε η μ ο Ι ί θ ε Θ ε μ δ ς ν ά θ ε, πμο γνάθηεθε δύμ μένεξ μεηά ημ πναληθόπεμα ηςκ Σοκηαγμαηανπώκ, ζηηξ 23 Απνηιίμο ημο 1967, θαη απεοζοκόηακ «πνμξ ηε Δηεζκή Κμηκή Γκώμε, ημκ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΣΙΚΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΣΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΣΙΚΗ Φαξκαθνδπλακηθή κειέηε ζπλζεηηθνύ αληηθαξθηληθνύ πεπηηδίνπ θαη βειηίωζε ηεο in vivo ζηαζεξόηεηαο κε ζύλδεζε κε πνιπαηζπιελνγιπθόιε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΙΑ Β1.1 Μ ΝΘΑΚΕΠΕΟ ΓΕ

ΙΑΘΕΙΑ Β1.1 Μ ΝΘΑΚΕΠΕΟ ΓΕ ΙΑΘΕΙΑ Β1.1 Μ ΝΘΑΚΕΠΕΟ ΓΕ Ε Γε μαξ θαίκεηαη πμιύ μεγάιε, θονημιεθηηθά απένακηε. Ε αίζζεζε αοηή δεκ ακηηπνμζςπεύεη ηεκ αιήζεηα. Ε Γε είκαη απιώξ έκα από ηα αμέηνεηα μονάκηα ζώμαηα πμο βνίζθμκηαη ζημ δηάζηεμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΕΣΙΚΗ ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΚΤΠΡΙΑΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΤ ΜΕ ΣΗ ΦΡΗΗ ΜΙΚΡΟΔΟΡΤΥΟΡΩΝ

ΓΕΝΕΣΙΚΗ ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΚΤΠΡΙΑΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΤ ΜΕ ΣΗ ΦΡΗΗ ΜΙΚΡΟΔΟΡΤΥΟΡΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΒΙΟΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΕΣΙΚΗ ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΚΤΠΡΙΑΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΤ ΜΕ ΣΗ ΦΡΗΗ ΜΙΚΡΟΔΟΡΤΥΟΡΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΦΡΙΣΙΝΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940. Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο. 1-3 Ηνπιίνπ 2011. Πνόβναιια

Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940. Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο. 1-3 Ηνπιίνπ 2011. Πνόβναιια Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο ΓΠΘ Civil Wars Study Group (Οκάδα Μειέηεο Δκθπιίωλ Πνιέκωλ) Δπζζηδιμκζηό οκέδνζμ ιε εέια: Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940 Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΝΑΛΤΣΩΝ ΑΔΡΗΩΝ ΑΗΜΑΣΟ ΠΡΟ ΓΗΑΒΟΤ- ΛΔΤΖ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΝΑΛΤΣΩΝ ΑΔΡΗΩΝ ΑΗΜΑΣΟ ΠΡΟ ΓΗΑΒΟΤ- ΛΔΤΖ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΝΑΛΤΣΩΝ ΑΔΡΗΩΝ ΑΗΜΑΣΟ ΠΡΟ ΓΗΑΒΟΤ- ΛΔΤΖ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΜΔΡΟ Α σζκεσές σνηήρηζη Σμ Νμζμημιείμ δζαεέηεζ ζοκμθζηά 7 ακαθοηέξ (Οζ 6 είκαζ ζεζνάξ 700 ηαζ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Έπγα Σσεδίος Γπάζερ για ηεν Αειθόπο Δνέπγεια ηος Γήμος Λαγκαδά : Δπιηςσίερ & Γςζκολίερ

Έπγα Σσεδίος Γπάζερ για ηεν Αειθόπο Δνέπγεια ηος Γήμος Λαγκαδά : Δπιηςσίερ & Γςζκολίερ Έπγα Σσεδίος Γπάζερ για ηεν Αειθόπο Δνέπγεια ηος Γήμος Λαγκαδά : Δπιηςσίερ & Γςζκολίερ Αγαπητοί ηηο αξρέο ηνπ 2011, εμνπζηνδνηήζεθα, κεηά από ζρεηηθή απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λαγθαδά, γηα ηελ ππνγξαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail

Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail Τπενεζία Πιενμθμνηθώκ οζηεμάηςκ Tμμέαξ Δηαπείνηζεξ οζηεμάηςκ θαη Εθανμμγώκ ΤΠ-ΕΔ/28 13-09-2011 Contents 1. Εηζαγωγή... 3 2. Πνόζβαζε ζημ «Webmail»... 3 i. Κνοπημγναθεμέκε πνόζβαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΧΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Πηπρηαθή κειέηε

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΧΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Πηπρηαθή κειέηε ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΧΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Πηπρηαθή κειέηε IR ΚΑΙ UV/VIS ΦΑΜΑΣΟΚΟΠΙΚΟ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟ ΣΟΤ ΤΜΠΛΟΚΟΤ Co-BLM ΠΑΡΟΤΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΑ DNA Υανάθαιπμξ Υνζζημδμφθμο

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΠΡΟΘΖΚΖ ΛΗΠΟΤ ΣΟ ΗΣΖΡΔΗΟ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΧΝ ΣΟ ΠΡΟΦΗΛ ΣΧΝ ΛΗΠΑΡΧΝ ΟΞΔΧΝ ΣΟΤ ΛΗΠΟΤ ΣΟΤ ΓΑΛΑΚΣΟ ΑΤΣΧΝ

ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΠΡΟΘΖΚΖ ΛΗΠΟΤ ΣΟ ΗΣΖΡΔΗΟ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΧΝ ΣΟ ΠΡΟΦΗΛ ΣΧΝ ΛΗΠΑΡΧΝ ΟΞΔΧΝ ΣΟΤ ΛΗΠΟΤ ΣΟΤ ΓΑΛΑΚΣΟ ΑΤΣΧΝ ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ ΕΧΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΦΤΗΟΛΟΓΗΑ ΘΡΔΦΔΧ ΚΑΗ ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΠΡΟΘΖΚΖ ΛΗΠΟΤ ΣΟ ΗΣΖΡΔΗΟ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΧΝ ΣΟ ΠΡΟΦΗΛ ΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αλάπηπμε λέσλ δηαγλσζηηθώλ κεζόδσλ γηα ηε Βαξηά Μπαζζέλεηα

Αλάπηπμε λέσλ δηαγλσζηηθώλ κεζόδσλ γηα ηε Βαξηά Μπαζζέλεηα ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΣΡΑΚΑ ΒΗΟΛΟΓΟ Αλάπηπμε λέσλ δηαγλσζηηθώλ κεζόδσλ γηα ηε Βαξηά Μπαζζέλεηα Δξγαζηήξην Μνξηαθήο Βηνινγίαο θαη Αλνζνινγίαο (ΔΜΒΗΑ) Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο Παλεπηζηήκην Παηξώλ 2012

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα