7O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "7O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ"

Transcript

1 7O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ Αξιοποίηςη των Τεχνολογιών τησ Πληροφορίασ και τησ Επικοινωνίασ ςτη Διδακτική Πράξη ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ φροσ Ιουνίου 2013 χολικό υγκρότημα "Μάννα" Αίθουςα Πολλαπλών Χρήςεων «Κωνςταντίνοσ Σουλοφπησ» - 1 -

2 7O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ Αξιοποίηζη ηων Τεσνολογιών ηηρ Πληποθοπίαρ και ηηρ Επικοινωνίαρ ζηη Διδακηική Ππάξη Παπαζκεςή 21 Ιοςνίος :00-17:30 Τποδοτή σλέδρωλ, Δγγραθές, Γρακκαηεία σλεδρίοσ Σσολικό Σςγκπόηημα Μάννα Οινκέιεηα I Πξνεδξείν: Μηραιόπνπινο Χ., Γιέδνπ Κ., σηεξίνπ., αινληθίδεο Γ. Πνιπγσληθή Αίζνπζα 17:30-18:00 Υαηρεηηζκοί 18:00-18:15 Σδηκόποσιος Νίθος Πξφηαζε γηα ηε δεκηνπξγία Κέληξνπ Σειεθπαίδεπζεο Ν. Αηγαίνπ 18:15-19:00 Γρεγορηάδοσ Μαρία, Καζεγήηρηα Παλεπηζηεκίοσ Αζελώλ Πεξηβάιινληα κάζεζεο: Υξήζε θαη αμηνπνίεζε 19:00-19:30 Μεζζάρες Γηολύζηος, Περηθερεηαθός Γηεσζσληής Α/ζκηας θαη Β/ζκηας Δθπαίδεσζες Ν. Αηγαίοσ ηξαηεγηθέο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ επλννχλ ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηελ θαηλνηνκία ζηελ εθπαίδεπζε 19:30-20:00 Παπαδάθες πύρος, τοι. ύκβοσιος Πιεροθορηθής Καζ. ύκβοσιος (ΔΠ) Αλοηθηού Παλ/κίοσ Κύπροσ Αμηνπνίεζε πξνεγκέλσλ ΣΠΔ ζην ζρνιείν ηνπ 21νπ αηψλα: απφ ην δηδαθηηθφ ζην καζεζηαθφ ζρεδηαζκφ Οινκέιεηα II Πξνεδξείν: Οηθνλόκνπ Β., Κσηζάλεο Γ. Αίζνπζα 7 18:45-19:00 Μσρωλάθε Ά., Ορθαλός. Βηνινγία Γ Γπκλαζίνπ: δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηεο έλλνηαο «αλνζία» αμηνπνηψληαο ηηο ΣΠΔ. 19:00-20:00 Οηθολόκοσ Β., Παπαδοπούιοσ. "Απφ ην κέξνο ζην...φινλ": Μηα Γηαζεκαηηθή, δηαβαζκηαθή θαη δηαζρνιηθή πξνζέγγηζε ζηα καζήκαηα: Νενει/θήο Γιψζζαο, Βηνινγίαο, Κνηλσληθήο θαη Πνιηηηθήο Αγσγήο, Αγγιηθψλ, Πιεξνθνξηθήο θαη Φπζηθήο Αγσγήο. άββαηο 22 Ιοςνίος 2013 Σσολικό Σςγκπόηημα Μάννα Αίζ. πλεδξία Πξνεδξείν 09:00-17:30 1 Γαζκάλων 09:00-17:30 2 Γαζκάλων Νηπιαγωγών Βιαζηάξε Δ., Σζαιηθίδνπ Μ., αρηλίδεο Κ., Μηραιόπνπινο Χ. Παξακπζηώηνπ Μ., Κινπβάηνο Κ., θάξθνο Χ. 09:00-19:00 3 Φιλολόγων Σεξδίδεο., Εήθα Β., Πξνβειέγγηνο Π., Γνδνληζήο Μ. 09:00-18:00 4 Μαθημαηικών Τεσνικών Διδικοηήηων Γνύλαβεο Α., Κνθθαιίδεο., Εσγόπνπινο Δ., Ησάλλνπ. 09:00-14:15 5 Φςζικών Δπιζηημών Ρνύκειεο Ν., Κνιηζάθεο Β., Κσλζηαληηλίδνπ Π. 09:00-17:45 6 Ξένων Γλωζζών Μαζηξνγηάλλεο Η., Χαηδεγηάλλνγινπ Θ., Βεξγίλεο Ζ. 09:00-14:00 7 Γικηςακών Τόπων e Twinning ηαζηλάθεο Π., αινληθίδεο Γ., Φαηζέα Α. 16:00-19:00 7 Αξιοποίηζηρ ηων ΤΠΔ Διδικήρ Αγωγήρ Καβαιηώηεο Π., Μαζηξνγηάλλεο Η., Ησαλλίδεο Γ. 09:00-14:30 8 Πληποθοπικών ΔΛΛΑΚ Σζακπίθα Κ., ηάρνο Η., Γιέδνπ Κ., Κσηζάλεο Γ. 16:00-18:30 8 Δκπαιδεςηικήρ πολιηικήρ Ένηαξηρ ηων ΤΠΔ Φαηζέα Α., Γνδνληζήο Μ. 10:45-14:00 9 Γιαδπαζηικών Πινάκων Σδελλάξν Γ. 09:00-14:15 Πολςγ. Web 2.0 Δπιμόπθωζηρ σηεξίνπ., Παπαδάθεο., Ησαλλίδεο Γ., Μαζηξνγηάλλεο Η. 09:00-18:00 Δπγαζηήπια Γενικού Λςκείος, 13 ΣΔΚ 18:00-19:00 Γεληθή πλέιεπζε ηεο Έλσζεο e-γίθησο-σπδ, Δθινγέο Πνιπγσληθή Αίζνπζα 19:00-20:00 πλάληεζε Δπηκνξθσηψλ Β Δπηπέδνπ Πνιπγσληθή Αίζνπζα Κςπιακή 23 Ιοςνίος 2013 Σσολικό Σςγκπόηημα Μάννα Οινκέιεηα I Πξνεδξείν: Σδηκόπνπινο Ν., Φαηζέα Α., Γαγδηιέιεο Β., Πξνβειέγγηνο Π. Πνιπγσληθή Αίζνπζα 09:30-11:00 Σδηκόποσιος Νίθος, Φαηζέα Αδακαληία, Προβειέγγηος Πέηρος, Φαραζζόποσιος Νεθηάρηος, Κόληοσ Καηερίλα, Πόρποδα Αρηάδλε ηξνγγπιό Σξαπέδη: Τινπνίεζε εμ απνζηάζεσο ζεκηλαξίνπ γηα ηελ παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηελ δηδαζθαιία καζεκάησλ, κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο ηνπ moodle ζε 36 λεζηά ηνπ Ν. Αηγαίνπ 11:00-11:30 Γηαθοσκάηοσ Σερέδα Ηζηνιφγηα εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα. Πξνθίι, θίλεηξα θαη πξαθηηθέο 11:30-12:00 Διάλειμμα 12:00-12:30 Παπαδάθες πύρος, Μπίηζες Υρήζηος, Παραζθεσάς Απόζηοιος, Φαηζέα Αδακαληία, Σδηκόποσιος Νίθος, Ματαηρίδοσ Μαρία, Κερθίρε Σάληα Βραβεύζεις Διαγωνιζμού Στολικών Ιζηοζελίδων Κξηηήξηα θαη δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηζηφηνπσλ: 6νο δηαγσληζκφο ειιελφθσλσλ εθπαηδεπηηθψλ ηζηφηνπσλ 12:30-14:00 Γαγδηιέιες Βαζίιες, Σδηκόποσιος Νίθος, Ιωαλλίδες Γεκήηρες ηξνγγπιό Σξαπέδη: Δπηκφξθσζε Β Δπηπέδνπ. Σν κηθηφ κνληέιν. Πξψηα δείγκαηα θαη πεξαηηέξσ αλάπηπμε. 14:00-14:30 Κιείζηκο σλεδρίοσ Οινκέιεηα II Αίζνπζα 7 10:30-11:30 θίθος Νίθος, Αργσρός Μαλώιες, Βοσηζίλος Νίθος, Πασιάθος Μασροεηδής, Σδηκόποσιος Νίθος Μέιε ηεο ΠΔΚΑΠ (Παλειιήληα Έλσζε Καζεγεηψλ Πιεξνθνξηθήο) Οη ζέζεηο ηεο ΠΔΚΑΠ γηα ηα καζήκαηα ηεο Πιεξνθνξηθήο ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο

3 ςνεδπία Δαζκάλων Αίθοςζα 1 Πξνεδξείν: Βιαζηάξε Δηξήλε, Σζαιηθίδνπ Μαξία, αρηλίδεο Κσλζηαληίλνο, Μηραιόπνπινο Χξήζηνο 09:00 09:15 Γθέληνπ Δπαγγειία, Μαξέδε Μαγδαιελή-Αξγπξώ Αμηνιφγεζε ηεο Καηαιιειφηεηαο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Λνγηζκηθνχ «ΗΣΟΠΟΛΗ» γηα Αμηνπνίεζε ζην Γεκνηηθφ ρνιείν θαη Πξνηάζεηο Βειηηζηνπνίεζεο. 09:15 09:30 Αβδεκηώηεο πλόδηνο Μεηάβαζε απφ έλα κνληέιν γεληθήο ρξήζεο ζηελ εμαηνκίθεπζε κηαο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε: βαζηθέο θαη πξφζζεηεο δπλαηφηεηεο, παηδαγσγηθά νθέιε θαη ζπκπεξάζκαηα. 09:30 09:45 Μαξία Λάηζε ηξίβνληαο ηε ρειψλα ζηνλ ηξηζδηάζηαην πξνζνκνηνχκελν ρψξν. 09:45 10:00 Μηραειίδεο Ησάλλεο Μηα Έξεπλα Γξάζεο γηα ηε Γηδαζθαιία ηεο Λνγνηερλίαο κέζσ ηεο Καηαζθεπήο Φεθηαθψλ Κφκηθο θαη ηεο Υξήζεο ηεο Γεκηνπξγηθήο Γξαθήο. 10:30 10:45 αινληθίδεο Ησάλλεο, Αζαλαζηάδεο Κνζκάο, Αλησλίνπ Αληώληνο, Κισλάξε Αηθαηεξίλε, Κσηζάλεο Γηάλλεο, Μαλνπζαξίδεο Εαραξίαο, Σάηαξεο Γεώξγηνο Φεθηαθφ ρνιείν: Έξγν ηεο Οκάδαο εκπινπηηζκνχ ησλ ειεθηξνληθψλ βηβιίσλ Γεσγξαθίαο θαη Μειέηεο Πεξηβάιινληνο 10:45 11:00 Β. Γεσξγαληά Γηαζεκαηηθφ Project: «Σν καγηθφ θαη πεξηπεηεηψδεο ηαμίδη ησλ ήρσλ» 11:00 11:15 Κίηζηνο Β. Γεώξγηνο,, Δπαγγέινπ Β. Φίιηππνο, Σξαγνπδάξα Λ. Κσλζηαληίλα ελάξην δηδαζθαιίαο γηα ηνπο καζεηέο ηεο Δ θαη Σ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ κε ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ «Δξεπλψ ην Φπζηθφ θφζκν» θαη κε ηίηιν: Σν αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα 11:15 11:30 Βαζηιείνπ Μαιακαηέληα, Κόδα Χξπζάλζε, Ψαξάο Χαξάιακπνο, Παλαγησηίδεο Κπξηάθνο Τπεξζέξκαλζε ηνπ πιαλήηε θαη θιηκαηηθή αιιαγή, αηηίεο ζπλέπεηεο κέζα απφ ηηο λέεο ηερλνινγίεο. 12:30 12:45 Καξαγησξγάθε Δηξήλε, Γηώηε Λακπξίλα Μία Ηζηνεμεξεχλεζε (webquest) ζηε γιψζζα ηεο Β ηάμεο Γεκνηηθνχ ρνιείνπ κε ζέκα: «Παιηά επαγγέικαηα» 12:45 13:00 Φηιηππή Μαξία, Λάηδνο Κξίζηηαλ, θπξόεξα Μαξία «Με ηηο ιέμεηο παίδνπκε» Έληαμε παηρληδηψλ καζεζηαθνχ ζθνπνχ κε αληηθείκελν ηε γιψζζα ζε Μαζεηέο Γεκνηηθνχ 13:00 13:15 Ψαξξά Δηξήλε, Βιαράθνπ Μαξία Δθπαηδεπηηθφ Λνγηζκηθφ κε ηε δεκηνπξγηθή αμηνπνίεζε ηνπ δεκνθηινχο έξγνπ ηνπ Ηνπιίνπ Βεξλ «Ο Γχξνο ηνπ Κφζκνπ ζε 80 εκέξεο». 13:15 13:30 Γεσξγία Κισζηξάθε, Ζιίαο Μαηζαγγνύξαο Οη ηθαλφηεηεο ησλ καζεηψλ λα ζπλεξγάδνληαη ηξφπνη αλάπηπμεο ηνπο- δεκηνπξγηθή αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ 13:30 13:45 Φαξαζόπνπινο Νεθηάξηνο U4energy - Ζιεθηξνληθή θακπάληα ελεκέξσζεο γηα ηελ Δμνηθνλόκεζε Δλέξγεηαο από καζεηέο Γεκνηηθνύ 13:45 14:15 Σσδήηεζε 14:15 16:00 ΓΕΤΜΑ 16:00 16:15 Γεσξγαληά Βίθπ, Μαπξνπνύινπ Δκκαλνπέια Δθπαηδεπηηθή Παξέκβαζε: «Αηζζάλνκαη - Δθθξάδνκαη - Γε θνβάκαη» 16:15 16:30 Χαηδεγηαλλάθεο Κπξηαδήο, Καζέξε Διέλε, Κόδα Χξπζάλζε, Αλαζηαζηάδεο Αλαζηάζηνο Γηαδξαζηηθή παξέκβαζε νδηθήο αζθάιεηαο κε ηε ρξήζε Νέσλ Σερλνινγηψλ 16:30 16:45 Παπαλαγηώηνπ Βαζηιηθή, Κνπθώιε Μαξία, Σζέθνο Βαζίιεηνο Ο δηαδξαζηηθφο πίλαθαο σο βαζηθφ εξγαιείν ζηελ θαζεκεξηλή δηδαθηηθή πξάμε ζηελ εθπαίδεπζε 16:45 17:00 Μπαζκαηδίδεο Γεώξγηνο Ζ ηζηνεμεξεχλεζε σο κέζν ελίζρπζεο ηεο Φηιαλαγλσζίαο. 17:00 17:30 Σσδήηεζε - 3 -

4 ςνεδπία Δαζκάλων - Νηπιαγωγών Αίθοςζα 2 Πξνεδξείν: Παξακπζηώηνπ Μαξθέιια, Κινπβάηνο Κώζηαο, θάξθνο Χξήζηνο 09:00 09:15 Αλδξεάδνπ Χαξίθιεηα, Μηραειίδεο Ησάλλεο, Σεξδίδεο σηήξηνο Μλήκεο Παηρληδηψλ, Αθεγήζεηο Αλζξψπσλ: πξνθνξηθέο ηζηνξίεο, δηαδηθηπαθέο ζπλεξγαζίεο 09:15 09:30 ηπιηαλόο Σζηπνύξαο, Μάξζα Κνπηζηνύκπα Παηνλίδε, Αηθαηεξίλε νπζακίδνπ - Καξακπέξε Xξήζε ΣΠΔ ζηελ Α βάζκηα εθπαίδεπζε: Πξνβιεκαηηζκνί θαη δηαπηζηψζεηο απφ κηα επηκνξθσηηθή εκεξίδα 09:30 09:45 Πνιπρξόλνπ Εσή «Σν άγαικα πνπ θξχσλε» ηνπ Υξήζηνπ Μπνπιψηε. Μηα δηδαθηηθή πξνζέγγηζε κε ηε ρξήζε ΣΠΔ ζην κάζεκα ηεο Γιψζζαο «Σα Μνπζεία» η Γεκνηηθνχ 09:45 10:00 Γεώξγηνο Παρίδεο Παξνπζίαζε ηζηνζειίδαο κε δηαδξαζηηθφ πιηθφ Γηδαζθαιία κε smart notebook 11 ζηε Γιψζζα Α Γεκνηηθνχ. 10:30 10:45 θάξθνο Χξήζηνο Γηεξεχλεζε Σεο Γεσκεηξηθήο θέςεο Σσλ Απνθνίησλ Σνπ Γεκνηηθνχ: Δπίπεδα Van Hiele Καη Γηδαθηηθή Πξνζέγγηζε Με Λνγηζκηθφ Γπλακηθήο Γεσκεηξίαο 10:45 11:00 Ξαθάθνο Δπζηάζηνο, Μπαληάλεο Χξήζηνο, Παπαειεπζεξίνπ Αζαλαζία «Θεξκφηεηα Υσξίο Φσηηά!!!» Γηδαθηηθφ ελάξην κε ηελ Αμηνπνίεζε ηνπ Ζ/Τ 11:00 11:15 Αζελά Εύκαξε, Δύα Νηθνιαΐδνπ, Διηζάβεη Σζνβαιηδή, Οηθνλόκνπ Βαζίιεο Απφ ηε κάρε ηνπ Μαξαζψλα ζην Μαξαζψλην δξφκν. Μηα δηαζεκαηηθή, δηαβαζκηαθή πξνζέγγηζε ησλ καζεκάησλ ηεο Ηζηνξίαο θαη ηεο Φ. Αγσγήο ζηε Γ Γεκνηηθνχ θαη ζηελ Α Γπκλαζίνπ 11:15 11:30 Γηαλλέινο Σάζνο, Καξπζηηλνύ Μάξζα, Εήζε Νηθνιέηα, Γηαλλαθνύξε Γηάλλα, Γηαλλαθνγηώξγνο Νίθνο, Οηθνλόκνπ Βαζίιεο Ο Θαιαζζνπφξνο. Μηα δηαζεκαηηθή, δηαηκεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο Γιψζζαο ζηε η Γεκνηηθνχ 12:30 12:45 Δηξήλε ππξάηνπ, Γηάλλεο Κσηζάλεο «Πνχ πήγε ην θεγγάξη απφςε;» Δθπαηδεπηηθφ ζελάξην γηα ηε ειήλε θαη ηηο θάζεηο ηεο ζην Φεθηαθφ ρνιείν. 12:45 13:00 Πνηκελίδεο, Γ.1, αρηλίδεο Κ. Αζηηθφ βηψζηκν πεξηβάιινλ θαη πνηφηεηα δσήο. Μειέηε πεξίπησζεο. Μηα πξνζέγγηζε ζην πεξηβάιινλ δηαβίσζεο καζεηψλ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ ζηε Ρφδν κε ρξήζε ΣΠΔ 13:00 13:15 Χαηδεθσλζηαληίλνπ Δ., αρηλίδεο Κ. Νέεο ηερλνινγίεο κε Γιψζζα θαη Μνπζηθή: Μηα δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε 13:15 13:30 Κσλζηαληίλνο Παξδάιεο, Άλλα Γηακαληάθνπ Γίαπινη επηθνηλσλίαο ζηελ εθπαίδεπζε: Αηζζεηηθή αγσγή, Νέα Οπηηθναθνπζηηθά Μέζα, εκςχρσζε (animation), ζρεδίαζε ραξαθηήξα (character design) θαη βηληενηέρλε. Μία ελδεηθηηθή εθαξκνγή ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε 13:30 13:45 Σξπθηάηεο Ησάλλεο, ηηβαθηάθε Μαξία Αμηνπνίεζε ησλ wikis ζην δεκνηηθφ ζρνιείν: Παξαδείγκαηα ζπγγξαθήο ειεθηξνληθψλ ηζηνξηψλ ζηελ Γ Γεκνηηθνχ 13:45-14:00 παή Αγγειηθή, Κνύηζηθνο Λνπθάο, Νηόβα Μαξία, Μαξθνπνύινπ Φσηεηλή, Παηξηθάθεο Χαξάιακπνο, Ραγθνύζε Μαξία Πξνζέγγηζε Δλλνηψλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ζηελ Πξνζρνιηθή Δθπαίδεπζε κε ηελ αμηνπνίεζε χγρξνλσλ Πξνγξακκαηηζηηθψλ Πεξηβαιιφλησλ θαη δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ 14:00 14:30 Σσδήηεζε 14:30 16:00 ΓΕΤΜΑ 16:00 16:15 Κξηθιάλε Μαξία, Σδνβάξα Ναηαιία, Σζαπάξα Μαξία «E-motions» Παξέκβαζε κε ηελ ρξήζε ςεθηαθψλ παηρληδηψλ γηα ηελ ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ζην λεπηαγσγείν 16:15 16:30 Θαιαζζηλνύ Έιζα, Γάθε Ράληα, Παγθάινπ Δπδνθία Γηαδηθηπαθέο ζπλδέζεηο θαη ζπλεξγαηηθέο δξάζεηο κε ηάμεηο Νεπηαγσγείσλ Διιάδαο θαη Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ 16:30 16:45 σηεξάθε νθία You and me and Christmas tree! Έλα πξφγξακκα etwinning ζην Νεπηαγσγείν 16:45 17:00 Μαξίλνπ Γαλάε, ηακπαλνπνύινπ Δπγελία, Σάηζε Χξηζηίλα, Φηιηππή Μαξία, Γθνύζθνο Γεκήηξεο, Μετκάξεο Μηράιεο «Ο Παγνβηφιεο Καη Ζ Οξρήζηξα Σνπ Υηνληνχ»Δθαξκνγή Υσξνεπαίζζεηνπ Φεθηαθνχ Παηρληδηνχ ε Παηδηά Πξνζρνιηθήο Ζιηθίαο 17:00 17:30 Σσδήηεζε - 4 -

5 ςνεδπία Φιλολόγων Αίθοςζα 3 Πξνεδξείν: Σεξδίδεο σηήξηνο, Εήθα Βάγηα, Πξνβειέγγηνο Πέηξνο, Γνδνληζήο Μηιηηάδεο 09:00 09:15 Σζηκπιή Παξαζθεπή Δληζρχνληαο Σελ Πνιιαπιή Ννεκνζχλε ε πλεξγαηηθά Πεξηβάιινληα Μέζσ Γηακεζνιαβεηηθψλ Φεθηαθψλ Δξγαιείσλ Ο Μηθξφθνζκνο Κνίηα Με, Μηιάσ! 09:15 09:30 Γατηάλε Κ. Μαξηάλζε, Γαζπαξηλάηνο Α. Αληώληνο Φηινζνθία Δπηζηήκε Κνηλσλία. Όηαλ ν Αξραίνο Φηιφζνθνο «δηαιέγεηαη» κε ην ζχγρξνλν ζηνραζηή πάλσ ζε δεηήκαηα εξκελείαο ηνπ Κφζκνπ θαη ηνπ αλζξψπηλνπ βίνπ». Σν παξάδεηγκα ηνπ θηινζνθηθνχ ζηνραζκνχ ηνπ Ζξάθιεηηνπ πεξί ελφηεηαο ησλ αληηζέησλ: Μηα δηδαθηηθή πξφηαζε γηα δηαζεκαηηθέο πξνεθηάζεηο ζηε Φηινζνθία ηεο Β Λπθείνπ κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ. 09:30 09:45 Γήκνπ Χαξάιακπνο Ζ Σέρλε ηεο Αξρατθήο Δπνρήο κε δηαδξαζηηθφ ζχζηεκα ή πεξί ηεο ακεραλίαο ηνπ δηδάζθνληα κπξνζηά ζηελ Σέρλε 09:45 10:00 Μαθξή Δπαγγειία Γηδαθηηθφ ζελάξην γηα ην κάζεκα ηεο αξραίαο ειιεληθήο γιψζζαο Σίηινο: Ζ νκνξθηά δελ είλαη ην παλ 10:30 10:45 Κνθθίλνπ Διέλε, Παπαρξήζηνπ Μαξία Μαζαίλσ Ηζηνξία κε Wiki ην παξάδεηγκα ηνπ Νενειιεληθνχ Γηαθσηηζκνχ γηα ηελ Ηζηνξία ηεο Β Λπθείνπ 10:45 11:00 Παπαρξήζηνπ Μαξία, Κνθθίλνπ Διέλε «πλδπάδσ θαη ζπλζέησ ζηελ Ηζηνξία»: κηα «ελαιιαθηηθή» αμηνπνίεζε ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ θαη ησλ ηζηνξηθψλ πεγψλ ζηε δηδαζθαιία ηεο Ηζηνξίαο. 11:00 11:15 Κνκλελνύ Αζελά «Σάρα γηα ηηκή θαη δφμα, Θεέ κνπ ν πφιεκνο ηη ιφμα» Γηδαθηηθφ ζελάξην γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ Α Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ζην γπκλάζην κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ 11:15 11:30 Δηξήλε Εαδάλε Έλαο Φχιινο ζηνλ Κφξθν ηνπ Project, ηεο Λνγνηερλίαο θαη ησλ ΣΠΔ: κία Γηδαθηηθή Πξφηαζε γηα ηελ Α Σάμε Γπκλαζίνπ 12:30 12:45 Βαθαινύδε Αλαζηαζία, Γαγδηιέιεο Βαζίιεηνο Ζ δηαθνξνπνίεζε ζηε δηδαθηηθή ηεο Ηζηνξίαο κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ινγηζκηθνχ «ΑΒΑΚΗΟ Δ-SLATE. Μηθξφθνζκνο Μπθήλεο» 12:45 13:00 Μάξθνγινπ Αγγειηθή Δλδεηθηηθέο πξνηάζεηο δηδαζθαιίαο ζην κάζεκα ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Γιψζζαο απφ ην πξσηφηππν ηεο Α Γπκλαζίνπ κε ηε ρξήζε ηερλνινγηθψλ εξγαιείσλ. Θεσξία & Πξάμε. 13:00 13:15 Δηξήλε Εαδάλε Μία δηδαθηηθή πξφηαζε δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο γηα καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, ζην πιαίζην ησλ Κεηκέλσλ Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο ζηελ Α Γπκλαζίνπ 13:15 13:30 Μηράιεο Παππάο, Χξηζηίλα Αξακπαηδή Γηδαθηηθή πξφηαζε ζην κάζεκα Έθθξαζε Έθζεζε Α Λπθείνπ κε ηίηιν: «Μα ηί γξάκκα λα ζνπ ζηείισ;» 13:30 13:45 Κνθνιάθε Μαξία «Σν καχξν θχκα»: Πνιιαπιέο Αλαπαξαζηάζεηο θαη Μεηαζρεκαηηζκνί ελφο Λνγνηερληθνχ Κεηκέλνπ. ελάξην ζηα Κείκελα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο κε Δπέθηαζε ηε Γηαζεκαηηθή Πξνζέγγηζε κε ηε Νενειιεληθή Γιψζζα. 13:45 14:00 πξνύθε Θώκε Ζ πξφζιεςε θαη ε παξαγσγή ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ κέζα απφ πνιπηξνπηθά θείκελα κε ηε ρξήζε ηερλνινγηθψλ εξγαιείσλ ζην κάζεκα ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο ηεο Γ Γπκλαζίνπ 14:00 14:30 Σσδήηεζε 14:30 16:00 ΓΕΤΜΑ 16:00 16:15 Εήθα Βάγηα, Μπηηδειέξε Παλαγηώηα-Κπξηαθή, Πξεβεδάλνπ Μαγδαιελή Δκπεηξίεο εθπαηδεπηηθψλ απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ Κνηλφηεηα ησλ Αξραίσλ Διιεληθψλ ηνπ Γηαιφγνπ ηνπ Κέληξνπ Διιεληθήο Γιψζζαο 16:15 16:30 Εήθα Βάγηα θελέο απφ ηελ Ηιηάδα: έλα ηζηνιφγην, έλα πξφγξακκα δεκηνπξγηθήο γξαθήο, έλαο άιινο «ιφγνο» γηα ηε δηδαζθαιία ησλ Οκεξηθψλ Δπψλ 16:30 16:45 Διεπζέξηνο Βέηζηνο, Φηινζέε Κνιίηζε Ο κηθξαζηαηηθφο πφιεκνο ( ) κέζα απφ ηνλ ηχπν ηεο επνρήο» 16:45 17:00 Φηινζέε Κνιίηζε, Διεπζέξηνο Βέηζηνο, «Ζ Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή ζηε Λνγνηερλία: Δηθφλεο ησλ Αιεζκφλεησλ Παηξίδσλ, ηνπ Δαπηνχ & ηνπ Άιινπ» 12σξν δηδαθηηθφ ζελάξην κε βάζε ην Νέν Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα 17:00 17:15 Παδαξιή Μαξία, Παπαρξήζηνπ Μαξία, Ζ αμηνπνίεζε ησλ ραξηψλ θαη ηεο ραξηνγξαθηθήο θιεξνλνκηάο ζηε δηδαζθαιία ηεο Ηζηνξίαο: Σν παξάδεηγκα ηεο Αξραίαο Οιπκπίαο 17:15 17:30 Πινύηνγινπ Νόπε, Παδαξιή Μαξία - 5 -

6 Ζ αμηνπνίεζε ησλ ραξηψλ θαη ηεο ραξηνγξαθηθήο θιεξνλνκηάο ζηo κάζεκα ησλ project: Έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ηεο Δζληθήο Υαξηνζήθεο 17:30 17:45 Βαζηιείνπ Βαζίιεο, Κνινβνύ Αιεμάλδξα Γεκηνπξγία θαη ρξήζε ειεθηξνληθψλ δηαδξαζηηθψλ ραξηψλ ζην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο Α Λπθείνπ 17:45 18:00 Βιαρνζηέξγηνπ Δπαγγειία, Γεζπληώηεο Κσλ/λνο Σν Παξειζφλ, ν πην Κνληηλφο καο Γείηνλαο 18:00 18:15 Δπζηαζίνπ Ησάλλα, ηέθνο Δπζηάζηνο Σν κάζεκα ηεο Σνπηθήο Ηζηνξίαο ζην Γπκλάζην. Ζ ζπκβνιή ησλ εηθνληθψλ Μνπζείσλ 18:15 18:30 Μαξία ηπιηαλνύ, Αλζή Ζιηνπνύινπ «Όηαλ νη ειελίηεο ζπλάληεζαλ ηνλ Μηθξφ Πξίγθηπα» : Ζ κέζνδνο project ζηε δηδαζθαιία ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Γιψζζαο ζην Γπκλάζην 18:30 19:00 Σσδήηεζε - 6 -

7 ςνεδπία Μαθημαηικών Σεσνικών ειδικοηήηων Αίθοςζα 4 Πξνεδξείν: Γνύλαβεο Αληώλεο, Κνθθαιίδεο ηαύξνο, Εσγόπνπινο Δπζηάζηνο, Ησάλλνπ ηέιηνο 09:00 09:15 Κηνύθηε Ρντδνύια Γηδαθηηθή Πξνζέγγηζε ηεο πλάξηεζεο y=a/x θαη ησλ Ηδηνηήησλ ηεο κε ηε Βνήζεηα ηνπ Λνγηζκηθνχ Geometer s Sketchpad 09:15 09:30 Καινγεξία Διηζάβεη, Πεξπζηλάθε Δηξήλε Ζ απφδεημε σο δηαδηθαζία, κέζα απφ αλνηρηέο δξαζηεξηφηεηεο ζε πεξηβάιινληα δπλακηθήο γεσκεηξίαο 09:30 09:45 Αξδαβάλε Καιιηόπε, Πεξπζηλάθε Δηξήλε Ο ξφινο ηνπ ινγηζκηθνχ δπλακηθήο Γεσκεηξίαο ζηε δεκηνπξγία αλαπαξαζηάζεσλ γηα ηε κεηάβαζε απφ ην «θαίλεζζαη» ζην «είλαη» ησλ πεξίπινθσλ δνκψλ ηνπ θφζκνπ καο 09:45 10:00 Ξελαξίνπ Καιιηόπε Δηζάγνληαο ηηο Νέεο Σερλνινγίεο ζην κάζεκα ησλ καζεκαηηθψλ ηεο Γ Γπκλαζίνπ - Ζ θηινζνθία, ν ζρεδηαζκφο, ε αλάπηπμε θαη ε πινπνίεζε κηαο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ ηεο β/ζκηαο εθπαίδεπζεο 10:30 10:45 Εάληδνο Ησάλλεο, Κπλεγόο Χξόλεο Απφ ηε ηαζεξή Πνιπγσληθή Γξακκή ζηελ Πξνζέγγηζε Κακπχιεο ηνπ Υψξνπ κε Βάζε ηελ Αλαδξνκή Οπξάο 10:45 11:00 Αβδεκηώηεο πλόδηνο Γηδαζθαιία ελφο καζήκαηνο γεσκεηξίαο ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε κε ηε βνήζεηα ηνπ Λνγηζκηθνχ Γπλακηθήο Γεσκεηξίαο Geogebra 11:00 11:15 Αξγύξε Παλαγηώηα Ζ δηδαζθαιία ηνπ γεσκεηξηθνχ ηφπνπ ησλ ζεκείσλ ηεο έιιεηςεο θαη ησλ ηδηνηήησλ ηνπο κε ινγηζκηθφ δπλακηθήο γεσκεηξίαο 11:15 12:00 Σσδήηεζε Γνύλαβεο Αληώλεο, ρνιηθόο ύκβνπινο Μαζεκαηηθώλ Κπθιάδσλ 12:30 12:45 Λενληίδεο Μάθεο, Παπαδάθεο πύξνο Αλάπηπμε Δθπαηδεπηηθνχ Τιηθνχ θαη Μαζεζηαθψλ Γξαζηεξηνηήησλ γηα Γηαθνξνπνηεκέλε Γηδαζθαιία ζηo LAMS 12:45 13:00 Αξγύξε Παλαγηώηα Ζ δηδαζθαιία ηεο ηξηγσλνκεηξίαο ζηελ Β Λπθείνπ κε ρξήζε ινγηζκηθνχ δπλακηθήο γεσκεηξίαο (Sketchpad) 13:00 13:15 Διέλε Παπαγεσξγίνπ, Έθε Παπαξηζηνδήκνπ, Αλαζηαζία Παλαγίδνπ Απφ ηελ εκπεηξηθή ζηε ζεσξεηηθή πηζαλφηεηα κέζσ πξνζνκνηψζεσλ πεηξακάησλ ηχρεο: Γπλαηφηεηεο κνληεινπνίεζεο ηνπ θαλφλα ησλ κεγάισλ αξηζκψλ 13:15 13:30 Εαραξηάδεο Γεκήηξηνο, Μαηνζζηάλ Νηηθξάλ Ζ Πεξίπησζε ηνπ Οξζνχ Κπθιηθνχ Κπιίλδξνπ Δγγεγξακκέλνπ ζε Γνζέληα Οξζφ Κπθιηθφ Κψλν: Μειέηε ησλ Αθξνηάησλ κηαο πλάξηεζεο κε ηε βνήζεηα ηνπ Λνγηζκηθνχ Geogebra 13:30 13:45 Κσηζάλε Ναηαιία, Παλαγησηόπνπινο Αξηζηνηέιεο, Παπαληθνιάνπ Απνζηόιεο, Μαπξνκκάηεο Άξεο Σέρλε & Μαζεκαηηθά: Ο ζαπκαζηφο θφζκνο ησλ fractals 13:45 14:00 ηαύξνο Κνθθαιίδεο, Αξγύξεο Γακβξέιιεο Σξηγσλίδνληαο ηνλ θχθιν 14:00 14:30 Σσδήηεζε 14:30 16:00 ΓΕΤΜΑ 16:00 16:15 Μαξία Λάηζε Τπνινγίδνληαο ην κέγεζνο ηεο πεξηζηξνθήο ησλ δεηθηψλ αλαινγηθψλ ξνινγηψλ ζηα πιαίζηα ππνινγηζηηθψλ κηθξνθφζκσλ 16:15 16:30 ακαξά Χάηδσ, Χαηδεκαπξνπδή Διέλε, Εαραξνπνύινπ Βαζηιηθή Ζ επίδξαζε ησλ ινγηθψλ γξίθσλ ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο καζεκαηηθήο ζθέςεο θαη ε ζχλδεζε ηνπο κε ηε ζρνιηθή επίδνζε ησλ καζεηψλ 16:30 16:45 Παζραιίδεο Γεκνζζέλεο, Εσγόπνπινο Δπζηάζηνο Φεθηαθφο γξακκαηηζκφο θαη απνηειεζκαηηθή ελζσκάησζή ηνπ ζηε Γεκφζηα Σερληθή Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε 16:45 17:00 Πηηζηθάιεο ηαύξνο, Οπαζίηζα Ηιόλα-Διεπζεξία NASA Podcasting: Τπνζηεξίδνληαο ηελ Δθπαηδεπηηθή Γηαδηθαζία κε ηελ Αμηνπνίεζε Καηλνηφκσλ Δθαξκνγψλ 17:00 17:15 Μνιαζηώηε ηπιηαλή, Πλεπκαηηθόο Γεώξγηνο, Γθίξινπ Γήκεηξα, Παπαζηακνύιεο Αζαλάζηνο Παξαγσγή εθπαηδεπηηθνχ νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ ζε ςεθηαθή κνξθή, γηα ηελ Σερληθή Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε 17:15 17:30 θαινρσξίηνπ Γεσξγία, Νείξνο Αληώληνο, Κνπηζθνπδήο Παλαγηώηεο, Κνπθνύηα Βαξβάξα Γξάζε etwinning κε ηίηιν «Maths in Art: beyond chalk and talk» 17:30 18:00 Σσδήηεζε - 7 -

8 ςνεδπία Φςζικών Επιζηημών Αίθοςζα 5 Πξνεδξείν: Ρνύκειεο Νίθνο, Κνιηζάθεο Βαγγέιεο, Κσλζηαληηλίδνπ Πόπε 09:00 09:15 Καξνύκπαιεο πύξνο Ζ νξγάλσζε ελφο ζχγρξνλνπ εξγαζηεξίνπ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ζην δεκνηηθφ ζρνιείν κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ 09:15 09:30 όθνπηεο Γεκήηξηνο, Σδακηδήο Αζαλάζηνο, Παπιάηνπ Δπαγγειία Παξνπζίαζε Πνιπκεζηθψλ Δθαξκνγψλ σο ηνηρεία Δκπινπηηζκνχ ησλ Φεθηαθψλ Βηβιίσλ (e-books) Υεκείαο 09:30 09:45 Σνιαλνύδεο Μηραήι, Παπιάηνπ Δπαγγειία Παξαγσγή δηαθόξσλ ηύπσλ ςεθηαθώλ παηρληδηώλ σο εθπαηδεπηηθό εξγαιείν ζηε δηδαζθαιία ηεο Χεκείαο. 09:45 10:00 Θενδσξόπνπινο Κώζηαο, Ρνύκειεο Νηθόιανο Υξήζε ζπλεξγαηηθψλ Δξγαιείσλ Γηαδηθηχνπ -Web 2.0 Wiki ζην κάζεκα ηεο Γεσγξαθίαο Β Γπκλαζίνπ 10:30 10:45 Βιάζζε Μαξία, Κνξαθάθεο Γεώξγηνο, Παπιάηνπ Α. Δπαγγειία Γεκηνπξγία θαη δηδαθηηθή αμηνπνίεζε δηαδξαζηηθψλ πνιπκεζηθψλ εθαξκνγψλ ηνπ Φεθηαθνχ ρνιείνπ γηα ην θεθαιαίν «Οξγάλσζε ηεο δσήο Βηνινγηθά ζπζηήκαηα» ηεο Βηνινγίαο Γ Γπκλαζίνπ 10:45 11:00 σηεξίνπ νθία, Μαζηξνγηάλλεο Ηάθσβνο Γηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ αμηνπνίεζε θπζηθψλ θαη αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο 11:00 11:15 Ληζνμντδνπ Αιεμάλδξα Μηα Γηεπηζηεκνληθή Πξνζέγγηζε κε ηε Υξήζε ησλ ΣΠΔ γηα ηνλ Άλζξαθα θαη ην Ππξίηην ηεο Υεκείαο ηεο Γ Γπκλαζίνπ 11:15 11:30 κπξλή νθία Ζ Αμηνπνίεζε ηνπ LAMS ζηε Γηδαζθαιία ηεο Υεκείαο ζην Γπκλάζην ζηε χγρξνλε Διιεληθή Δθπαηδεπηηθή Πξαγκαηηθφηεηα. 12:30 12:45 Ενξκπάο Αιέμηνο - Αζαλάζηνο, Ρνύκειεο Νηθόιανο Αξρή δηαηήξεζεο ζηξνθνξκήο - Ρνπέο αδξάλεηαο θπιίλδξσλ θαη ηξνραιηψλ κε ρξήζε αηζζεηήξα ζηξνθηθήο θίλεζεο MBL - πζηήκαηνο πγρξνληθήο Λήςεο θαη Απεηθφληζεο 12:45 13:00 Καινγεξόπνπινο Νηθόιανο, Γαιαθώζηα Κσλζηαληίλα, Κνξαθάθεο Γεώξγηνο, Παπιάηνπ Δπαγγειία Σα ςεθηαθά παηρλίδηα σο δηδαθηηθά εξγαιεία γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ ηνπ Γεκνηηθνχ θαη ηνπ Γπκλαζίνπ ζην κάζεκα ηεο Υεκείαο 13:00 13:15 ηπιηάδεο Κσλζηαληίλνο Μηα Ηζηνεμεξεχλεζε γηα ηε Φσηνζχλζεζε 13:15 13:30 Νηθόιανο Γίληζηνο, ηακαηία Αξηέκε, Χαξίησλ Πνιάηνγινπ Ζ εμ Απνζηάζεσο Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε θαη πσο κπνξεί λα Δλζσκαησζεί ζηελ Δθπαηδεπηηθή Γηαδηθαζία ζήκεξα. Δθαξκνγή: Τπνινγηζκφο ηεο ζηαζεξάο ηνπ Planck κε ρξήζε θσηνδηφδσλ 13:30 13:45 Αιεμάλδξα Γθηόθα, Γεκήηξηνο ηαπξίδεο, Φαλή έξνγινπ Γηαδξαζηηθέο αθεγήζεηο θαη δηαδξαζηηθά καζεζηαθά πεξηβάιινληα γηα ηε βηνθιηκαηηθή θαη ηελ αεηθνξία 13:45 14:00 Αικπαλάθε Ξαλζή Ζ ζεσξία ηεο εμέιημεο κέζα απφ ην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ. Έλα δηεπηζηεκνληθφ project ζε ζπλεξγαζία κε ην Cern 14:00 14:15 Σσδήηεζε 14:15 16:00 ΓΕΤΜΑ f - 8 -

9 ςνεδπία Ξένων Γλωζζών Αίθοςζα 6 Πξνεδξείν: Μαζηξνγηάλλεο Ηάθσβνο, Χαηδεγηάλλνγινπ Θάιεηα, Βεξγίλεο Ζιίαο 09:00 09:15 Χαηδεγηώζε Μαξία Web 2.0 θαη ζπλεξγαηηθή κάζεζε ζηελ εθκάζεζε ηεο Ξέλεο Γιψζζαο. Παξνπζίαζε εθαξκνγψλ Web 2.0 & δξαζηεξηνηήησλ. 09:15 09:30 Κιάδε- Κνθθίλνπ Μαξία, Σζηθαιάθε Ησάλλα, Φαιίδα Διέλε, Νηάθινπ Αηθαηεξίλε Δλζσκάησζε ησλ Γηαδξαζηηθψλ Πηλάθσλ θαη ηνπ Ίληεξλεη ζηελ δηδαζθαιία ησλ Ξέλσλ Γισζζψλ Οη απφςεηο ησλ θαζεγεηψλ-ρξεζηψλ 09:30 09:45 Αηθαηεξίλε Λ. ηακάηε Γεηγκαηηθφ ζελάξην δηδαζθαιίαο Γαιιηθήο γιψζζαο θαη δξαζηεξηφηεηεο κέζσ Ζιεθηξνληθνχ ππνινγηζηή 09:45 10:00 Κνθνιάθε Μαξία, Κνπινπξηώηε Λίδα Αξραίνη Διιεληθνί Μχζνη θαη χγρξνλε Οηθνινγηθή πλείδεζε: Αλαπαξαζηάζεηο ζε Πεξηβάιινλ Wiki. Project ζην Μάζεκα ηεο Αγγιηθήο Γιψζζαο. 10:00 11:30 σλεδρία ζηρογγσιής ηράπεδας πληνλίζηξηα: Θάιεηα Χαηδεγηάλλνγινπ Πνιέκε Λαζθαξίλα «Europia: Ζ Δπξψπε Αχξην: Με ην Βιέκκα ζην Παξφλ γηα έλα Καιχηεξν Μέιινλ»-Έξγν etwinning ζηελ Αγγιηθή Γιψζζα, ζην Πιαίζην ηεο Αλαθήξπμεο ηνπ 2013 σο ηνπο ηνπ Δπξσπαίνπ Πνιίηε Χαιθηά Ησάλλα Bits and Bytes!!!» - πλζεηηθή Δξγαζία Σχπνπ Project γηα Μαζεηέο ηεο Β Γεκνηηθνχ ζην Πιαίζην ηνπ ΠΔΑΠ Κσλζηαληηληά Αλησλίνπ «Μαζαίλνληαο Αγγιηθά κε ηελ Πέππα» - πλζεηηθή Δξγαζία Σχπνπ Project γηα Μαζεηέο ηεο Β Γεκνηηθνχ ζην Πιαίζην ηνπ ΠΔΑΠ Πειεθνύδα Βαζηιηθή «Ο Ηδαληθφο Δπξσπαίνο Γείηνλαο» - πλζεηηθή Δξγαζία Σχπνπ Project γηα Μαζεηέο ηεο Σ Γεκνηηθνχ ζην Πιαίζην ηνπ etwinning Βελέηε Φσηεηλή «Somehow different-somehow equal in Europe» Δξγαζία ηχπνπ Project γηα Μαζεηέο ηεο Γ Γεκνηηθνχ, ζηo Πιαίζην ηνπ etwinning 12:30 12:45 Διέλε Πάλνπ-Παπαζενδώξνπ ρεδηαζκφο ζπλεξγαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηε δηδαζθαιία μέλσλ γισζζψλ κε ρξήζε εξγαιείσλ ηνπ δηαδηθηχνπ 12:45 13:00 Μπνπκπνύηζε Διηζάβεη Ζ αμία ησλ λέσλ ηερλνινγηθψλ εξγαιείσλ: Web 2.0 ζηελ αλάπηπμε ηεο Δπηθνηλσληαθήο Γεμηφηεηαο ζηηο Ξέλεο Γιψζζεο 13:00 13:15 ύβαθα Σξηαληαθπιιηά, Γθηλνύδε Αζελά πλεξγαζία Μαζεηψλ απφ Απφζηαζε γηα ηε Βειηίσζε ηεο ρνιηθήο Εσήο 13:15 13:30 Βεξγίλεο Ζιίαο, Σζέιηγθα Ησάλλα, Γηδαζθάινπ Διέλε, Γξεγνξηάδνπ Μαξία Δθπαηδεπηηθφ Τιηθφ γηα Δηζαγσγηθά καζήκαηα Σερλνινγίαο Γηαδηθηχνπ πνπ βαζίδεηαη ζηε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε CLIL 13:30 14:00 Σσδήηεζε 14:00 16:00 ΓΕΤΜΑ 16:00 16:15 Καξαΐζθνπ Βαζηιηθή, Εαθεηξνύδε νθία Γηδαθηηθή θαη Παηδαγσγηθή Αμηνιφγεζε Δθπαηδεπηηθνχ Λνγηζκηθνχ: «Αγγιηθά γηα Πξνρσξεκέλνπο, Α Β Γ Γπκλαζίνπ» ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ 16:15 16:30 ύβαθα Σξηαληαθπιιηά Σα Γαιιηθά κέζα απφ ηελ Σέρλε θαη ηελ Σερλνινγία 16:30 16:45 Γαξγέληα Γέζπνηλα-Διέλε πκβνιή ζηνλ πεηξακαηηζκφ ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο: κειέηε πεξίπησζεο γηα ηα Γαιιηθά ζηελ Κνκκσηηθή ηεο ΔΠΑ.. επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε) 16:45 17:00 Batsila Marianthi Integrating ICTs into the teaching of learners receptive and productive skills in E.S.P. classes 17:00 17:15 Λενληαξίδνπ Νηόξα Αλάπηπμε δεμηνηήησλ κε ηε κέζνδν πξφηδεθη θαη ηηο ΣΠΔ ζηελ ηάμε ησλ γαιιηθψλ 17:15 17:30 Γηαζζάθε νθία Edmodo: Ζ θνηλσληθή δηθηύσζε σο κέζν γλσξηκίαο κε άιιεο γιώζζεο, άιινπο αλζξώπνπο, άιινπο πνιηηηζκνύο 17:15 17:45 Σσδήηεζε - 9 -

10 ςνεδπία σεδίαζηρ δικηςακών ηόπων e twinning Αίθοςζα 7 Πξνεδξείν: παλόο Πέηξνο, αινληθίδεο Γηάλλεο, Φαηζέα Αδακαληία 09:00 09:15 Πόζνο Γηνλύζεο, Μήηθαο Κπξηάθνο Παλ/λην ρνι. Γίθηπν: Ζ δπλαηφηεηα θηινμελίαο Ηζηνζειίδσλ ζρνιηθψλ Μνλάδσλ. Ζ πεξίπησζε ηνπ Ν. Εαθχλζνπ 09:15 09:30 Κνύηξεο Θεόδσξνο, Βαζηιάθεο Κπξηάθνο, ηέθνο Δπζηάζηνο ρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε Γηαδηθηπαθνχ Σφπνπ Γπκλαζίνπ Ηαιπζνχ. Έξεπλα κε ηε ρξήζε πνζνηηθψλ κεζφδσλ. 09:30 09:45 Πεηξνπνύινπ Οπξαλία, Γεκόπνπινο Ησάλλεο, Καξαγγειήο Κσλζηαληίλνο, Ρεηάιεο πκεώλ Οη εθπαηδεπηηθνί σο δεκηνπξγνί ξνπκπξηθψλ αμηνιφγεζεο ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ ζε ηερλνινγηθψο ππνζηεξηδφκελα ζπλεξγαηηθά-δηεξεπλεηηθά ζελάξηα κάζεζεο 09:45 10:00 ηάθεο Βεζζαξίσλ, Κνθθηλάθε Αγγειηθή Αμηνιφγεζε Πιαηθφξκαο Ζιεθηξνληθήο Μάζεζεο γηα Πξνγξακκαηηδφκελνπο Λνγηθνχο Διεγθηέο (e-plc) 10:30 10:45 Ληάθνπ Χαξίθιεηα, θξέηα Μαξία Γξάζε etwinning: πψο ζπκβάιιεη ζηελ απηφλνκε κάζεζε θαη ρξήζε ησλ ΣΠΔ εληφο θαη εθηφο ζρνιείνπ 10:45 11:00 Λακπάθε Οιπκπία, Αλησλίνπ Παλαγηώηεο Αμηνπνίεζε ησλ Σ.Π.Δ. γηα ζέκαηα θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο κεηαμχ αδειθνπνηεκέλσλ ζρνιείσλ ηεο επξσπατθήο έλσζεο 11:00 11:15 Γνιηθίδνπ Λεκνληά, Ληαθέαο Παλαγηώηεο, πκεσλίδνπ Εσή, Γεκήηξνπιαο Ησάλλεο Δλζσκάησζε Έξγνπ etwinning σο Δθπαηδεπηηθνχ ελαξίνπ ζην κάζεκα ΣΠΔ-Πιεξνθνξηθή ηνπ Νένπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ 11:15 11:30 Καιθάλεο Θσκάο, Σαιάξε Αλαζηαζία Chamilo: Όηαλ ηα Project, νη Δξγαζίεο θαη νη πλεξγαζίεο Αλαδεηθλχνπλ ηα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Μάζεζεο (LMS) σο Απαξαίηεηα Δξγαιεία πλεξγαζίαο θαη Δπηθνηλσλίαο 12:30 12:45 Εάθεηξαο Παλαγηώηεο, πξγθάλε Κπξηαθή, Γεκεηξηάδε Μαξία Καη 1 ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΑ θαη ΛΔΞΔΗ 12:45 13:00 ηαζηλάθεο Παλαγηώηεο, Μνίξα Πνιίλα Υξήζε ηεο Πιαηθφξκαο Σειεθπαίδεπζεο Moodle, γηα ηελ Οξγάλσζε, ρεδίαζε θαη Τινπνίεζε κίαο Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο (Project) 13:00 13:15 Παηεξάθε Δηξήλε Expert Talks : χγρξνλεο Γηαδηθηπαθέο πλεδξίεο ζην Πιαίζην ηεο etwinning Γηαδηθηπαθήο Κνηλφηεηαο «Γεκηνπξγηθή Σάμε» 13:15 13:30 Νείξνο Αληώληνο, πξξήο Ησάλλεο Αλάπηπμε Φεθηαθψλ Παηρληδηψλ ζηα πιαίζηα ηεο Γξάζεο etwinning 13:30 14:00 Σσδήηεζε 14:15 16:00 ΓΕΤΜΑ ςνεδπία Αξιοποίηζηρ ηων ΣΠΕ Ειδική Αγωγή Αίθοςζα 7 Πξνεδξείν: Παζράιεο Καβαιηώηεο, Μαζηξνγηάλλεο Ηάθσβνο, Ησαλλίδεο Γεκήηξεο 16:00 16:15 Μαπξάθε Μειπνκέλε, έξεζιε Αλησλία, Φξαγθίζθνπ Αηθαηεξίλε, Γθνύζθνο Γεκήηξεο, Μετκάξεο Μηράιεο Δθπαηδεπηηθή παξέκβαζε κέζα απφ ην ςεθηαθφ παηρλίδη Go Recycle ζε καζεηέο κε απηηζκφ 16:15 16:30 Παζράιεο Καβαιηώηεο χλδξνκν Asperger θαη ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο ζηελ εθπαίδεπζε: Ηζνξξνπία κεηαμχ αμηνπνίεζεο θαη εκκνλήο 16:30 16:45 Μηραιόπνπινο Χξήζηνο Υξήζε δηαδηθηχνπ θαη ΣΠΔ ζην κάζεκα ησλ ζξεζθεπηηθψλ 16:45 17:00 Bίγθνπ Αηθαηεξίλε, Γθόηδνο Γεκήηξηνο, Πνηακηάο Γεώξγηνο, ηακαηνπνύινπ Γεσξγίηζα Αμηνπνίεζε δπλακηθψλ ηζηνινγίσλ γηα ηελ πξναγσγή ηεο ππεξκεζηθήο θνπιηνχξαο ζηελ εθπαίδεπζε. 17:00 17:15 Πεηξνύιεο Ησάλλεο, Παξαζθεπά Φσηεηλή Ζ αμηνπνίεζε ςπρνινγηθψλ ινγηζκηθψλ ζηηο δηαδηθαζίεο κάζεζεο 17:15 17:30 Γεώξγηνο ηώδνο «Μάζεκα Solfège» ζηνλ ςεθηαθφ θφζκν (Μνπζηθή κάζεζε θαη δηδαζθαιία κε ρξήζε ησλ Σ.Π.Δ.) 17:30 17:45 Πξηβαξηηηζάλεο Πέηξνο Γηδαθηηθή Πξφηαζε Αμηνπνίεζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ 17:45 18:00 Μαθξή Γήκεηξα Ζ αμηνπνίεζε ηνπ web 2.0 ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο: κάζεκα Οηθ. Οηθνλνκίαο 18:00 18:15 Πεηξνπνύινπ Βαζηιηθή, Λαιηώηε Δπζπκία Παξαγσγή καζεηηθήο ηαηλίαο σο πείξακα πεδίνπ γηα ηελ απηναμηνιφγεζε ζρνιηθήο κνλάδαο 18:15 18:30 ηαπξνπνύινπ Παλαγηώηα, Σατιαρίδεο άββαο Σεθκεξίσζε ηεο ρξήζεο ηνπ e-twinning ζηελ Δηδηθή & Πξνζρνιηθή Αγσγή: πλεξγαζία κε Γεληθά Διιεληθά ρνιεία θαη κε ρνιεία ηεο Δπξψπεο 18:30 18:45 Αλαζηαζνπνύινπ Μαιακαηή Lifestyle physical activity, Οη ΣΠΔ ζηε δσή καο 18:45 19:00 Σσδήηεζε

11 ςνεδπία Πληποθοπικών - ΕΛΛΑΚ Αίθοςζα 8 Πξνεδξείν: Σζακπίθα Καξάθηδα, ηάρνο Ησάλλεο, Γιέδνπ Καηεξίλα, Κσηζάλεο Γηάλλεο 09:00 09:15 Σίγθαο Οδπζζέαο, Ψαζνπνύινπ Παγώλα Ξαλζή, Ραληνπιέζθνπ Κάξια Χξηζηίλα, Λειηόπνπινο Παλαγηώηεο Ζ ρξήζε ηνπ MS Expression Blend γηα ηελ δεκηνπξγία δηαδξαζηηθψλ εθαξκνγψλ ζηελ Αλψηαηε Σερλνινγηθή Δθπαίδεπζε 09:15 09:30 Παπαθιενβνύινπ Αλδξέαο, Μπόληηα Χξπζνύια Σν ΔΛ/ΛΑΚ σο Δπηινγή γηα ηελ Αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηελ Δθπαίδεπζε: Μηα Βηβιηνγξαθηθή Αλαζθφπεζε 09:30 09:45 Γεξάθεο Βαζίιεηνο, Ληγθαλάξε Γήκεηξα Αμηνιφγεζε ηεο Δπρξεζηίαο ηεο Ηζηνζειίδαο ηνπ Παξαξηήκαηνο ηεο Α..ΠΑΗ.Σ.Δ. Κξήηεο 09:45 10:00 Κνπηξνύιεο Πέηξνο Αλάπηπμε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζηελ πιαηθφξκα Google Course Builder: ε πεξίπησζε LOSMMES. 10:30 10:45 Ησάλλεο ηάρνο, Άιθεο Γεσξγόπνπινο, Φώηηνο Σζάκεο, Ηάζνλαο Παπαλαγηώηνπ, Διεπζέξηνο Νηθόιηζηνο Μία αξρηηεθηνληθή γηα ηελ παξνρή MS-Windows πεξηβάιινληνο κέζα απφ ην LTSP ζηα ρνιηθά Δξγαζηήξηα 10:45 11:00 Πέιιαο Νηθόιανο, Πεξνπηζέαο Δπζηξάηηνο Αλαδήηεζε ζπζρεηηζκψλ ησλ δεηθηψλ παξνπζίαο εθπαηδεπφκελσλ ρξεζηψλ ζε εηθνληθέο θνηλφηεηεο δηεξεχλεζεο γηα ηελ κάζεζε βαζηθψλ αιγνξηζκηθψλ δνκψλ κέζσ ηεο δηαζχλδεζεο ησλ πεξηβαιιφλησλ Open Simulator θαη Scratch4OS: Μηα πηινηηθή κειέηε πεξίπησζεο 11:00 11:15 Γηώξγνο Γώγνπινο, Κνπηζνπξειάθεο Χαξάιακπνο, Λαγνπδάθε Μαξία, Φξαγθνληθνιάθεο Μαλόιεο, Χίλνπ Παλαγηώηα Μαζεηηθή Γεκηνπξγία θαη χγρξνλα Γηαδηθηπαθά Δξγαιεία Πεξηβάιινληα (Web 2.0) 11:15 11:30 Γεσξγίνπ Αλαζηαζία, Γαζαξγύξε Χξπζή, Λαιάο Χξήζηνο, Ραλέιινο Δπάγγεινο Έλαο ηνπξηζηηθφο νδεγφο κε ρξήζε θφκηθο 12:30 12:45 Γιέδνπ Καηεξίλα, Μαζηξνγηάλλεο Ηάθσβνο, σηεξίνπ νθία Αμηνπνίεζε θαη θαηαζθεπή πξνζνκνηψζεσλ Κηλεκαηηθήο ζην Scratch απφ καζεηέο Λπθείνπ 12:45 13:00 Βεξβειάθεο Γεώξγηνο, ππξηδάθεο Κσλζηαληίλνο, καξδάο Αληώληνο, Γαιάηεο Παλαγηώηεο Δθαξκνγή Τπνζηήξημεο Λεηηνπξγίαο Κέληξσλ Πιεξνθνξηθήο θαη Νέσλ Σερλνινγηψλ (ΚΔΠΛΖΝΔΣ) θαη Τπεπζχλσλ ρνιηθψλ Δξγαζηεξίσλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δθαξκνγψλ Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ (ΔΠΔΖΤ) 13:00 13:15 Εσγόπνπινο Δπζηάζηνο, Παζραιίδεο Γεκνζζέλεο Κξηηηθή απνηίκεζε ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπ καζήκαηνο «Δθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο» Α ηάμεο ΔΠΑΛ 13:15 13:30 Πέιιαο Νηθόιανο, Πεξνπηζέαο Δπζηξάηηνο Γηαδξαζηηθέο εθαξκνγέο ζε πνιπρξεζηηθνχο εηθνληθνχο θφζκνπο «αλνηθηνχ» θψδηθα & Scratch4OS: Δλλνηνινγηθέο απνζαθελίζεηο θαη πξνηάζεηο αμηνπνίεζεο θαηλνηφκσλ πεξηβαιιφλησλ γηα ηελ νηθνδφκεζε βαζηθψλ πξνγξακκαηηζηηθψλ ελλνηψλ 13:30 13:45 Καξακνιέγθνο Παληειήο, Αγγειόπνπινο Κσλζηαληίλνο Μάξηνο, Φίιηνο Γαβξηήι, Βαγγειάηνο Αξηζηείδεο, Νηθνιεηζέαο σηήξεο, ππξάθεο Παύινο Γεκηνπξγία Γηαλνκήο Λεηηνπξγηθνχ πζηήκαηνο Linux Πξνζαξκνζκέλε ζε Πξνθιήζεηο ζρεηηδφκελεο κε ηελ Αζθάιεηα ζην ρνιηθφ Γηαδηθηπαθφ Πεξηβάιινλ 13:45 14:00 Γνπθάθεο Γεκήηξηνο, Φξάγθνπ ηαζηλή Δθπαηδεπηηθή Ρνκπνηηθή ζηελ Eπνρή ηεο Oηθνλνκηθήο Kξίζεο 14:00 14:15 Γεσξγίνπ Αλαζηαζία, Γαζαξγύξε Χξπζή, Λαιάο Χξήζηνο, Ραλέιινο Δπάγγεινο Έλαο νδεγφο e-μνπζείσλ ζηα πιαίζηα έξγνπ ηνπ etwinning 14:15 14:30 Σσδήηεζε 14:30 16:00 ΓΕΤΜΑ

12 ςνεδπία Web Επιμόπθωζη Πξνεδξείν: σηεξίνπ νθία, Παπαδάθεο πύξνο, Ησαλλίδεο Γεκήηξεο, Μαζηξνγηάλλεο Ηάθσβνο Πολςγωνική Αίθοςζα 09:00 09:15 Μεηζώλε Φσηεηλή, Σνιπκέλνπ Μαξία, Καξακπίλεο Σάζνο Γπλαηφηεηεο αμηνπνίεζεο ηνπ Moodle θαη web2 εξγαιείσλ ζηε δηδαζθαιία ηνπ πνηήκαηνο ηνπ Μηράιε Γθαλά «ηα Κακέλα», κέζα απφ ηε δεκηνπξγία ελφο δηθηχνπ επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζε δπν ζρνιηθέο κνλάδεο. 09:15 09:30 Αιηζαβάθεο Δκκαλνπήι Τπνινγηζηηθφ Νέθνο (Cloud Computing) : Θα Μπνξνχζε λα Βνεζήζεη ζηελ Δθπαίδεπζε; 09:30 09:45 Αξηέκε ηακαηία, Γίληζηνο Νηθόιανο, Πνιάηνγινπ Χαξίησλ πλεξγαζία ηκήκαηνο Φπζηθήο ΑΠΘ κε 1ν ΓΔΛ Γηαλληηζψλ απφ απφζηαζε - Υξήζε ζχγρξνλσλ θαη αζχγρξνλσλ κέζσλ επηθνηλσλίαο ζην πιαίζην εξεπλεηηθήο δηαζεκαηηθήο εξγαζίαο 09:45 10:00 Μαραηξίδνπ Μαξία, Αλησλίνπ Παλαγηώηεο, Φαηζέα Αδακαληία Γηεξεχλεζε Γλσζηηθψλ Λεηηνπξγηψλ ζε Δμ Απνζηάζεσο Δπηκνξθσηηθφ Πξφγξακκα κε Αμηνπνίεζε ηεο Σερλνινγίαο ησλ Ηζηνινγίσλ 10:30 10:45 αιαβαζίδεο Πέηξνο Σειεθπαίδεπζε κέζσ Γηαδηθηχνπ (Web-based e-learning) 10:45 11:00 αιαβαζίδεο Πέηξνο Γηαδηθηπαθή Δμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε: πλαηζζήκαηα θαη e-tivities 11:00 11:15 νθόο Αιηβίδνο, Μνπζέιιεο Αλαζηάζηνο Αζθαιήο Πινήγεζε ζην Γηαδίθηπν: «Έξεπλα ζηηο Σερλνινγίεο Διέγρνπ Πεξηερνκέλνπ» 11:15 11:30 Βαξζακίδνπ Αγάζε, ηέιηνο Οξθαλόο Γηεχξπλζε ηεο παηδαγσγηθήο έληαμεο ησλ ΣΠΔ ζε Νεζησηηθέο πεξηνρέο 12:30 12:45 Πηηζηθάιεο ηαύξνο, Οπαζίηζα Ηιόλα-Διεπζεξία Έλα Καηλνηφκν Γηαδηθηπαθφ Δθπαηδεπηηθφ χζηεκα Κνηλσληθήο Γηθηχσζεο γηα ηελ Δπηκφξθσζε Δθπαηδεπηψλ 12:45 13:00 Σζνπιήο Μηιηηάδεο, Μήηθαο Κπξηάθνο Δπηκφξθσζε Β Δπηπέδνπ: Απφ ηε Θεσξία ζηελ Πξάμε 13:00 13:15 Διέλε Γηαλλαθνπνύινπ Σν PowerPoint κπνξεί λα βιάςεη ζνβαξά ηε δηδαζθαιία: Οθέιε θαη πξνβιήκαηα απφ ηε ρξήζε θαη ηελ θαηάρξεζή ηνπ ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ. 13:15 13:30 Βνπιηζίδεο Παληειήο, Βηηζηιάθε- νξσληάηε Χξπζή Ζ εθαξκνγή ησλ ηερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο ζηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 13:30 13:45 Παπαδάθεο πύξνο, Φξαγθνύιεο Ησζήθ Ζ αμηνπνίεζε έξγσλ ηέρλεο κέζσ ΣΠΔ ζηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο ησλ καζεηψλ ζηε εθπαηδεπηηθή πξάμε 13:45 14:15 Σσδήηεζε 14:15 16:00 ΓΕΤΜΑ ςνεδπία Εκπαιδεςηικήρ Πολιηικήρ Θεωπίερ και Μονηέλα Ένηαξηρ ηων ΣΠΕ Αίθοςζα 8 Πξνεδξείν: Φαηζέα Αδακαληία, Γνδνληζήο Μίιηνο, Αγγειόπνπινο Σάθεο 16:00 16:15 Σαγθάινπ Αγγειηθή, Μαζνύξνπ Βαξβάξα, Δπζπκηόπνπινο Αρηιιέαο,Χνλδξνύ Δπαγγειία Οη Νέεο Σερλνινγίεο ζηελ Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Μνλάδσλ 16:15 16:30 Παληαδήο Αζαλάζηνο, Καλειιόπνπινο Βαζίιεηνο, ηαζαθόπνπινο, Γηώξγνο, Παηεινδήκνπ Κσλζηαληία, Αγγειόπνπινο Παλαγηώηεο Πξνκήζεηεο Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Τπνζηήξημεο Έξγσλ ΔΠΑ ζην ΤΠΑΗΘΠΑ 16:30 16:45 Λάδαξε ηέιια, ηάρνο Ησάλλεο, Καξατζθάθεο Γηνλύζηνο, Παπαληθνιαΐδε Ησάλλα, Αξβαλίηεο Γεξάζηκνο Ζ Αλαιπηηθή Δπεμεξγαζία Γεδνκέλσλ ζηα δεδνκέλα ηνπ Π.. Helpdesk 16:45 17:00 Κινπβάηνο Κσλ/λνο, Λπθνπξνπνύινπ Δκκαλνπέια Οη ΣΠΔ σο «ζπλεξγάηεο» δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο ζην νιηγνζέζην ζρνιείν: παξαδνρέο θαη δεηνχκελα 17:00 17:15 Σζνπιήο Μηιηηάδεο, Σζνιαθίδεο Κσλζηαληίλνο Ο ξφινο ηεο ζρνιηθήο εγεζίαο ζηελ ελζσκάησζε ησλ Σ.Π.Δ. ζηε δηδαθηηθή πξάμε 17:15 17:30 Μπαηάθε Δηξήλε, Σζακαλή Γήκεηξα, Μπνύζηνπ Θεόδσξνο Δληάζζνληαο Δθαξκνγέο ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη Δξγαιεία Κνηλσληθήο Γηθηχσζεο ζην Μάζεκα ηεο Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο 17:30 17:45 ηαθνβέιε Παλαγηώηα Οη Παξάγνληεο πνπ Απνηεινχλ Δκπφδηα ζηελ Οινθιεξσκέλε Έληαμε ησλ Φνξεηψλ Μαζεηηθψλ Τπνινγηζηψλ ζηελ Δθπαηδεπηηθή Γηαδηθαζία 17:45 18:00 ηαθνβέιε Παλαγηώηα Πηζαλφηεηεο Γηάρπζεο θαη Δγθαζίδξπζεο ηεο Υξήζεο ησλ Φνξεηψλ Μαζεηηθψλ Τπνινγηζηψλ ζηελ Δθπαηδεπηηθή Πξάμε 18:00 18:30 Σσδήηεζε

13 ςνεδπία Διαδπαζηικών πινάκων Αίθοςζα 9 Πξνεδξείν: Σδελλάξν Γεξαθηόο 09:30 09:45 Μάκκνο Κώζηαο, Παπαδεκεηξίνπ Παλαγηώηα, Παηδάθεο Χξήζηνο Γηάρπζε ηεο ρξήζεο ησλ Γηαδξαζηηθψλ Πηλάθσλ ζηε Β Δθπαίδεπζε: Ζ πεξίπησζε ησλ Γπκλαζίσλ ηνπ Πεξηζηεξίνπ 09:45 10:00 Βαθεηάδεο Αλαζηάζηνο Π., ηγάιαο Μηράιεο Γηαδξαζηηθνί Πίλαθεο. ηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο ζηα Γπκλάζηα ηεο Διιάδαο 10:00 10:15 Ησαλλίδεο Γεκεηξηνο, Αλησλίνπ Παλαγηώηεο, Αγγεινύζεο Νηθόιανο, Κνπξηέζεο Θσκάο Δκβηνκεραληθή θαη δηαδξαζηηθφο πίλαθαο 10:15 10:45 Σδελλάξν Γεξαθηόο Λχζεηο πξνβνιήο, δηάδξαζεο θαη εθηχπσζεο ηεο ΔPSON 10:45 11:00 Καηεληώηεο Παληειήο, Αξγπξάθεο Δπάγγεινο, Κνηζαιίδεο Φώηεο, Γνπδίλα Μαξίιε, Νάθε ηέιια, Αλδξεαδάθε ηέιια, Σδώξηδε Άλλα Σν κνληέιν ελζσκάησζεο ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζηα Αξζάθεηα Γπκλάζηα 11:00 12:00 Μάκκνο Κώζηαο χγρξνλεο πξνζεγγίζεηο ζηε δηδαζθαιία κε δηαδξαζηηθφ πίλαθα 12:30-14:00 Κσηζάλε Ναηαιία, Παπαληθνιάνπ Απνζηόιεο Σέρλε & Μαζεκαηηθά: Σα fractals, ε κνπζηθή, νη ακθηζεκίεο ηεο ηέρλεο θαη ηα παξάδνμα ηεο ινγηθήο 14:00 16:00 ΓΕΤΜΑ Επγαζηήπια άββαην 22/06/2013, Δξγαζηήξην Γεληθνύ Λπθείνπ 10:00 11:00 Παπαδεκεηξίνπ νθία, Μεγάινπ Διίλα Σν δηα-κεζηθφ έξγν Energy-bits θαη ην Δθπαηδεπηηθφ Παηρλίδη Δλέξγεηα :00 12:00 Καπξάινπ Χξύζα, Αγγειόπνπινο Παλαγηώηεο, Μπίηζεο Χξήζηνο etwinning: H θνηλφηεηα ησλ ζρνιείσλ ηεο Δπξψπεο 14:00 16:00 ΓΕΥΜΑ 16:00 18:00 Γιέδνπ Καηεξίλα, Ησζεθίδνπ Μαξία Scratch Day, Δηζαγσγή ζην δηαδηθηπαθφ πεξηβάιινλ πξνγξακκαηηζκνχ Scratch 2.0 άββαην 22/06/2013, Δξγαζηήξην 13 ΔΚ Επγαζηήπια Γεν. Λςκείος, 13 ΣΕΚ 09:00 10:00 Καιιηγηάλλε Μαξίλα Αμηνπνίεζε ησλ WEB2.0 εξγαιείσλ ζην κάζεκα ησλ μέλσλ γισζζψλ ζηα πιαίζηα ηνπ επξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο etwinning (voki, prezi, toondoo) 10:00 11:00 Εαξθάδα Μαξία, Ληγνύηζηθνπ Έθε, Ρέιιηα Μαξία Hot Potatoes Suite Microsoft Mouse Mischief: Δθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά γηα ηε δηδαζθαιία ησλ γισζζηθψλ καζεκάησλ ζην Γεκνηηθφ ρνιείν 11:00 12:00 Μαπξνπνύινπ Δκκαλνπέια Αλάπηπμε Φεθηαθψλ Παηρληδηψλ κε ηε ρξήζε ηνπ Game Maker 12:00 13:00 Μαπξνπνχινπ Δκκαλνπέια Γεκηνπξγψληαο Γηαδξαζηηθέο Αθίζεο κε ην GlogsterEDU 13:00 14:00 Ψαζνπνύινπ Παγώλα - Ξαλζή, αξξεγηάλεο Αληώλεο, Ψαζνπνύινπ Κσλζηαληίλα, Πάθνπ Οπξαλία Σν πξίζκα ηεο ηερλνινγίαο αλαιχεη ηελ πνίεζε ηεο θχζεο 14:00 16:00 ΓΕΥΜΑ 16:00 18:00 Ησάλλεο ηάρνο, Γεσξγόπνπινο Άιθεο, Σζάκεο Φώηηνο, Παπαλαγηώηνπ Ηάζνλαο, Νηθόιηζηνο Διεπζέξηνο Σν λέν πεξηβάιινλ ησλ.δ.π.δ.ζ.τ. κε ηε ρξήζε ηνπ Ubuntu 12.04, ην πεξηβάιινλ εγθαηάζηαζεο θαη δηαρείξηζεο.δ.π.δ.ζ.τ. sch-scripts, ην ινγηζκηθφ δηαρείξηζεο ηάμεο Δπφπηεο θαη ε παξνρή MS-Windows πεξηβάιινληνο σο ηδεαηή κεραλή Κπξηαθή 23/06/2013, Δξγαζηήξην Γεληθνύ Λπθείνπ 09:00 11:00 Πεξνπηζέαο Δπζηξάηηνο Ζ Δηθνληθή Πξαγκαηηθφηεηα ζην ρνιείν: Δγθαηάζηαζε, Λεηηνπξγία θαη Γηδαθηηθή Αμηνπνίεζε Δηθνληθνχ Κφζκνπ ζην Δξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο 11:00 13:00 Βνζηλάθεο πύξνο Δξγαζηεξηαθή Παξνπζίαζε ηεο πιαηθφξκαο Δηθνληθψλ Κφζκσλ OpenSimulator Επιμέλεια Προγράμμαηος: Νίκος Τδιμόποσλος, Γιάννες Κωηζάνες

14 ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ Δλληνική Ένωζη για ηην Αξιοποίηζη ηων ΤΠΔ ζηην Δκπαίδεςζη e-γίκηςο-τπδ-δ (www.e-diktyo.eu) Πανελλήνια Ένωζη Δκπαιδεςηικών για ηιρ Φςζικέρ Δπιζηήμερ «Μισάληρ Γεπηούζορ» (www.ekped.gr) Πεπιθεπειακή Γιεύθςνζη Α/θμιαρ και Β/θμιαρ Δκπαίδεςζηρ Νοηίος Αιγαίος Πανεπιζηήμιο Αιγαίος (Τμήμα Μησανικών Σσεδίαζηρ Πποϊόνηων και Σςζηημάηων, Σύπορ) Σύλλογορ Δπιμοπθωηών για ηην Αξιοποίηζη ηων Τεσνολογιών ηηρ Πληποθοπίαρ και ηων Δπικοινωνιών ζηην Δκπαίδεςζη (ΣΔΠ - ΥΟΡΗΓΟΙ ΔΚΓΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

16 ΑΝΓΡΔΟΤΛΑΚΖ Δκκαλνπήι ηνπ ηπιηαλνύ 17 ΑΝΓΡΗΟΠΟΤΛΟ Αιέμηνο ηνπ Νηθνιάνπ 18 ΑΝΓΡΗΧΣΖ Φσηεηλή ηνπ Δπάγγεινπ 19 ΑΝΔΣΖ Νηθόιανο ηνπ Φσθίσλα 20

16 ΑΝΓΡΔΟΤΛΑΚΖ Δκκαλνπήι ηνπ ηπιηαλνύ 17 ΑΝΓΡΗΟΠΟΤΛΟ Αιέμηνο ηνπ Νηθνιάνπ 18 ΑΝΓΡΗΧΣΖ Φσηεηλή ηνπ Δπάγγεινπ 19 ΑΝΔΣΖ Νηθόιανο ηνπ Φσθίσλα 20 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ πξνθνξηθώλ εμεηάζεσλ ησλ ππνςεθίσλ δηακεζνιαβεηώλ, αλαθνηλώλεηαη ν θάησζη πίλαθαο κε ηα νλόκαηαησλ ππνςεθίσλ νη νπνίνη θξίζεθαλ επαξθείο από ηελ Δπηηξνπή Δμεηάζεσλ Τπνςεθίσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟ ΔΤΚΛΔΙΓΗ - Σ' ΣΑΞΗ ΔΠΙΣΤΥΟΝΣΔ Ν. ΑΥΑΪΑ

ΜΙΚΡΟ ΔΤΚΛΔΙΓΗ - Σ' ΣΑΞΗ ΔΠΙΣΤΥΟΝΣΔ Ν. ΑΥΑΪΑ ΜΙΚΡΟ ΔΤΚΛΔΙΓΗ - Σ' ΣΑΞΗ ΔΠΙΣΤΥΟΝΣΔ Ν. ΑΥΑΪΑ 3ο Γημοηικό τολείο Παηρών 1 - Γηακαληόπνπινο - Κόγθαο Γεκήηξηνο 2 - Καλειιόπνπινο ηακάηεο 3 - Καξαγεώξγνο Παλαγηώηεο 4 - Καςάιε Δπζπκία 5 - Οηθνλόκνπ Νηθόιανο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ. Α Βξαβείν γηα ην Λύθεην. Α Βξαβείν γηα ην Γπκλάζην. Α Παγθύπξην Βξαβείν. Β Παγθύπξην Βξαβείν

ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ. Α Βξαβείν γηα ην Λύθεην. Α Βξαβείν γηα ην Γπκλάζην. Α Παγθύπξην Βξαβείν. Β Παγθύπξην Βξαβείν ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ 1. Παγθύπξηνο Γηαγσληζκόο Α 2007-2008 Υ Ησλά Βαζηιηθή Γνθηκίνπ Διιεληθήο Πξεζβείαο 2. 56 νο Γηαγσληζκόο ρνιείσλ ηεο Δπξώπεο (ΓΗ..ΔΤΡΩ) 3. 56 νο Γηαγσληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Β-1 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ. Αεδνλίδεο Μηραήι Αινλλήζνπ 1 Βόινο 34040

Β-1 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ. Αεδνλίδεο Μηραήι Αινλλήζνπ 1 Βόινο 34040 Β-1 ΜΕΡΑΡΥΙΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΕΩ ΔΝΗ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ/4ο 17-Ιαν-11 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ 1. ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΟΙ Αεδνλίδεο Μηραήι Αινλλήζνπ 1 Βόινο 34040 Γεσξγαθόπνπινο Γεκήηξηνο σθξάηνπο 26 Βόινο

Διαβάστε περισσότερα

Α-1 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ. Βαγελάο Απόζηνινο Παλαγνύιε 2 Λάξηζα 536602

Α-1 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ. Βαγελάο Απόζηνινο Παλαγνύιε 2 Λάξηζα 536602 Α-1 ΜΕΡΑΡΥΙΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΕΩ ΔΝΗ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ/4ο 17-Ιαν-11 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ 1. ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΟΙ - ΓΙΑΓΝΧΣΙΚΑ ΚΔΝΣΡΑ Βαγελάο Απόζηνινο Παλαγνύιε 2 Λάξηζα 536602 ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ - ΗΑΣΡΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ανακοινώνεται ότι οι εξετϊςεισ για την ειςαγωγό ςτο ΠΜΣ Επιςτόμεσ τησ Αγωγόσ θα διεξαχθούν τισ παρακϊτω μϋρεσ και ώρεσ: Εξετάσεις στην ξένη γλώσσα (Αγγλικά, Γερμανικά)

Διαβάστε περισσότερα

8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ

8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ 8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ Αξιοποίηςη των Τεχνολογιών τησ Πληροφορίασ και τησ Επικοινωνίασ ςτη Διδακτική Πράξη ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ

8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ 8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ Αξιοποίηςη των Τεχνολογιών τησ Πληροφορίασ και τησ Επικοινωνίασ ςτη Διδακτική Πράξη ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

6O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ

6O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ 6O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ Αξιοποίηςη των Τεχνολογιών τησ Πληροφορίασ και τησ Επικοινωνίασ ςτη Διδακτική Πράξη ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα. Αγγειε Γεκεηξα Πνιηηηθόο Μεραληθόο. Αγγέινπ Γεκήηξηνο Πνιηηηθόο Μεραληθόο. Αζαλαζηαδνπ Κπξηαθε Πνιηηηθόο Μεραληθόο

Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα. Αγγειε Γεκεηξα Πνιηηηθόο Μεραληθόο. Αγγέινπ Γεκήηξηνο Πνιηηηθόο Μεραληθόο. Αζαλαζηαδνπ Κπξηαθε Πνιηηηθόο Μεραληθόο Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα Αγγειε Γεκεηξα Πνιηηηθόο Μεραληθόο Αγγέινπ Γεκήηξηνο Πνιηηηθόο Μεραληθόο Αζαλαζηαδνπ Κπξηαθε Πνιηηηθόο Μεραληθόο Αζαλαζηαδνπ Σακαξα Πνιηηηθόο Μεραληθόο Αζαλαζίνπ Φαλή Αξρηηέθησλ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΜΔΤΑΘΔΣΔΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Ι. ΜΔΤΑΘΔΣΔΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Ι. ΜΔΤΑΘΔΣΔΙΣ Βνεζνί Γηεπζπληέο Αξ.Φαθ. Ολνκαηεπώλπκν Δηδηθόηεηα Από Δηο 7237 Διηζάβεη Ηνξδάλνπ-Φπζεληδίδνπ Φηινινγηθώλ Γάιη Λεπθσζία εηδηθνί ιόγνη 9360 Νίθε Σξαθνζηή Φηινινγηθώλ Λεπθσζία Γάιη ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα : «πγθξόηεζε Δ.Γ.Δ.Α.Τ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο γελ. εθπαίδεπζεο ησλ.γ.δ.τ. ηεο Γηεύζπλζεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Κηιθίο»

Θέκα : «πγθξόηεζε Δ.Γ.Δ.Α.Τ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο γελ. εθπαίδεπζεο ησλ.γ.δ.τ. ηεο Γηεύζπλζεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Κηιθίο» ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΟΡΘΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Κιλκίρ, 29/11/ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ Απιθμ. Ππυη.: 4289 ΠΔΡΙΦ. Γ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ Γ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η Π.Δ. ΚΙΛΚΙ Γ/νζη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : Αλαθήξπμε ππνςεθίσλ αηξεηώλ εθπξνζώπσλ ζην Κεληξηθό Τπεξεζηαθό πκβνύιην Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (ΚΤΠΔ) Α π ο θ α ζ ί δ ο ς μ ε

ΘΔΜΑ : Αλαθήξπμε ππνςεθίσλ αηξεηώλ εθπξνζώπσλ ζην Κεληξηθό Τπεξεζηαθό πκβνύιην Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (ΚΤΠΔ) Α π ο θ α ζ ί δ ο ς μ ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Ε --------- Α. Παπανδρζου 37 151 80 Μαροφςι Ιςτοςελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ Άξηα, 19 Ηνπιίνπ 2011 Αξ. Πξση:

ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ Άξηα, 19 Ηνπιίνπ 2011 Αξ. Πξση: ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ Άξηα, 19 Ηνπιίνπ 2011 Αξ. Πξση: ΠΗΝΑΚΔ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΑΝΑ ΜΑΘΖΜΑ 1. ΑΛΛΖΛΔΠΗΓΡΑΖ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΜΖΥΑΝΖ κάζεκα, πέληε έηε ζπλαθνύο επαγγεικαηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Γ-1 ΗΑΣΡΧΝ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ ΤΛΛΟΓΧΝ ΚΑΗ ΦΤΗΟΘΔΡΑΠΔΤΣΧΝ. Μπαξηδηώθαο Αζαλάζηνο Άλλεο Κνκλελήο 4 Σξίθαια 77260

Γ-1 ΗΑΣΡΧΝ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ ΤΛΛΟΓΧΝ ΚΑΗ ΦΤΗΟΘΔΡΑΠΔΤΣΧΝ. Μπαξηδηώθαο Αζαλάζηνο Άλλεο Κνκλελήο 4 Σξίθαια 77260 Γ-1 ΜΔΡΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ/4ν 17-Ηαλ-11 ΗΑΣΡΧΝ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ ΤΛΛΟΓΧΝ ΚΑΗ ΦΤΗΟΘΔΡΑΠΔΤΣΧΝ 1. ΑΓΓΔΟΥΔΙΡΟΤΡΓΟΙ 2. ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΟΙ Κίηηνο Θωκάο Βύξωλνο 49&Μαξθίλα Σξίθαια 74480 3. ΓΑΣΡΔΝΣΔΡΟΛΟΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ ΥΟΛΕΙΩΝ ΜΕΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ ΥΟΛΕΙΩΝ ΜΕΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 4.2.2014 ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ ΥΟΛΕΙΩΝ ΜΕΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Ζ Δπηηξνπή Δθπαηδεπηηθήο Τπεξεζίαο αλαθνηλώλεη ηνπο πην θάηω κόληκνπο κε δνθηκαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΣΔΛΗΚΑ ΟΝΟΜΑΣΑ ΦΖΦΟΓΔΛΣΗΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ νπιηώηεο Νίθνο, Πνιηηηθόο Μεραληθόο, Δ.Μ.Π. Τπνςήθηνο Γήκαξρνο Δημοτική Ενότητα Δομνίστας Παγώλε Νάλζπ Ηαηξόο, (Παηδίαηξνο).

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΑΘΘΟΤΑ. 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β

ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΑΘΘΟΤΑ. 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β Σελίδα1 ΕΞΑΜΗΝΟ 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 9-11 Θεωξία θαη Πξαθηηθή Έληππεο Δπηθνηλωλίαο Πέκπηε 11/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 12-2 Κνηλωληθή Θεωξία ΗΗ Πέκπηε 18/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 3-5

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ-ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΔΞΙΟΤΗΤΔΣ

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ-ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΔΞΙΟΤΗΤΔΣ ΓΔΞΙΟΤΗΤΔΣ 1. ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΦΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ 2. Πεξηθεξεηαθνί Αγώλεο ηίβνπ (άικα εηο ύςνο) 3. Παλειιήληνη Αγώλεο ηίβνπ (άικα εηο ύςνο) 4. Παλειιήληνη Αγώλεο ηίβνπ Γπκλαζίνπ (άικα εηο ύςνο) 5. Πεξηθεξεηαθνί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102 ΔΘΛΗΘΝ ΚΔΡΠΝΒΗΝ ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΠΣΝΙΖ ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΩΛ ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΩΛ ΘΑΗ ΦΠΗΘΩΛ ΔΞΗΠΡΖΚΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΡΔΙΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΔΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΩΛ ΔΜΔΡΑΠΔΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΖΚ/ΛΗΑ 1ο - 2ο 2/8/10 ο-4ο 9.00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΠΑΡΥΙΑΚΩΝ ΓΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΑΙ ΛΤΚΔΙΟ 6 Νοεμβπίος 2010

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΠΑΡΥΙΑΚΩΝ ΓΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΑΙ ΛΤΚΔΙΟ 6 Νοεμβπίος 2010 ειίδα 1 από 11 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ηαζίνος 36, Γπαθ. 102, ηπόβολορ 2003 Λεςκωζία, Κύππορ Σηλ. 22378101, Κιν. 99641843, Φαξ: 22379122, cms@cms.org.cy www.cms.org.cy ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΠΑΡΥΙΑΚΩΝ ΓΙΑΓΩΝΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

5 th Conference on Informatics in Education Ζ Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε. Πξόγξακκα

5 th Conference on Informatics in Education Ζ Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε. Πξόγξακκα 5 th Conference on Informatics in Education Ζ Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο, 11-13 Οθησβξίνπ 2013 Γηθηπαθόο ηόπνο ζπλεδξίνπ: http://di.ionio.gr/cie/ Πξόγξακκα Σν ζπλέδξην CIE2013 δηνξγαλώλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΗ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 17 επ 13 Φ. 758.2/13/10901/.2629

ΗΗ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 17 επ 13 Φ. 758.2/13/10901/.2629 ΗΗ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 17 επ 13 Φ. 758.2/13/10901/.2629 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΜΒΔΒΛΖΜΔΝΧΝ ΗΑΣΡΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ-ΝΟΟΚΟΜΔΗΧΝ-ΦΑΡΜΑΚΔΗΧΝ ΖΠΔΗΡΟΤ ΔΠΧΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΝΟΜΟ ΠΔΡΗΟΥΖ ΟΓΟ ΑΡ. ΣΖΛΔΦΧΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010 Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθή & Σερλνινγία Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010 ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Ν 2 ήκεξα, 30/09/2010 εκέξα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ Αξραία Διιεληθή Ηζηνξία 3 Νεόηεξε Ηζηνξία ηεο Μεζνγείνπ 3 Δηζαγωγή ζηελ Πνιηηηθή Δπηζηήκε 3 Δηζαγωγή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Φσσικοθεραπεία Εσωτεπικά Μέλη 1. Βαξζακίδεο Κωλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο κε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 --

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- 5. Σίηινο καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηα παθέηα Λνγηζκηθνχ 6. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Ησάλλεο Απνζηνιάθεο 7. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

6 th Conference on Informatics in Education Η Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε. Πξόγξακκα

6 th Conference on Informatics in Education Η Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε. Πξόγξακκα 6 th Conference on Informatics in Education Η Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε Ηόλην Παλεπηζηήκην, 10-12 Οθησβξίνπ 2014 Γηθηπαθόο ηόπνο ζπλεδξίνπ: http://di.ionio.gr/cie/ Πξόγξακκα Σν ζπλέδξην CIE2014 δηνξγαλώλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

1o Παλειιήλην πλέδξην " Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο-project" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ

1o Παλειιήλην πλέδξην  Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο-project ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ 1o Παλειιήλην πλέδξην " Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο-project" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ Παξαζθεπή 17 Φεβξνπαξίνπ 2012 Aκθηζέαηξν "Βαζίιεηνο Κπξηαδόπνπινο" (Μεηεσξνζθνπείν), Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Παλεπηζηεκηνύπνιε.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΗΣΛΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΩΝΤΜΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΟΝΟΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 E-MAIL logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.gr ΠΟΤΓΔ 9/2011 έσο ζήκεξα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΩΝ 2. ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΩΝ 3. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΩΝ

1. ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΩΝ 2. ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΩΝ 3. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΩΝ ΔΛΛΑΓΟ ΜΔ ΤΣΑΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ 1. ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΩΝ Γ/λζε: Αθαδεκίας 7 10671 ΑΘΖΝΑ Tει: 210 3604815-9, 3602411-9 Fax: 3616464 E-mail: info@acci.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΓΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΤ-ΥΟΛΑΡΓΟΤ

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΓΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΤ-ΥΟΛΑΡΓΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΓΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΤ-ΥΟΛΑΡΓΟΤ Παπάγου, 27/5/2011 ΓΡΑΦΔΙΟ ΦΔΣΙΒΑΛ ΣΗΛ: 213-2027185, 186, 187 FAX: 210-6519014 ΗΛΕΚΣΡ. Δ/ΝΗ: www.dpapxol.gov.gr E-mail: festivalpapagou@gmail.com Όπως κάθε χρόνο

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Απόζπαζμα Ππακηικού Απιθμ. 146/26-11-2010 (Θέμα 6 ο IV)

Απόζπαζμα Ππακηικού Απιθμ. 146/26-11-2010 (Θέμα 6 ο IV) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΣΕΙ ΛΑΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΜΗΜΑΣΟ Απόζπαζμα Ππακηικού Απιθμ. 146/26-11-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ Μονηέλα ειζαγυγήρ ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη Πποζεγγίζειρ ειζαγυγήρ ηυν ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη 1 Θεμελιώδη Δπυηήμαηα Τη ελλννύκε κε ηνλ όξν «ε Πιεξνθνξηθή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 43 νπ ΦΔΣΗΒΑΛ ΟΛΤΜΠΟΤ 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 43 νπ ΦΔΣΗΒΑΛ ΟΛΤΜΠΟΤ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 43 νπ ΦΔΣΗΒΑΛ ΟΛΤΜΠΟΤ 2014 ΚΔΝΣΡΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΧΝ ΦΖΦΗΓΧΣΧΝ ΓΗΟΤ Ηνύιηνο Αύγνπζηνο Δθζέζεηο Σηκώκελωλ Υωξώλ ΓΔΡΜΑΝΗΑ: Μείλε! Ζ Αξθαδία σο ζέκα ζηε ραξαθηηθή κεηαμύ 1490 θαη 1830 ε ζπλεξγαζία κε ην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π.

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΟΡΘΟ Σατ. Δ/νζη: Καξακανύλα 1, Πι.θξα Θεζζαινλίθε, 21-10- Σατ. Κώδικας: 551 32 Θεζζαινλίθε Αξ. Πξση.: 3006 Πληροθορίες: Σηλέθωνο: (+30)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΜΕΣΑΚΙΝΗΕΙ ΣΟΠΟΘΕΣΗΕΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΥΗ ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2013-2014

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΜΕΣΑΚΙΝΗΕΙ ΣΟΠΟΘΕΣΗΕΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΥΗ ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2013-2014 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΜΕΣΑΚΙΝΗΕΙ ΣΟΠΟΘΕΣΗΕΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΥΗ ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2013-2014 Π.Φ. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΑΠΟ ΕΙ ΛΕΤΚΩΙΑ - ΜΕΣΑΚΙΝΗΕΙ 5317

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΤΣΖΜΑΣΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΤΣΖΜΑΣΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΤΣΖΜΑΣΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΜΔ ΥΡΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΣΠΕ

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΣΠΕ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΟ Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο Τπνινγηζηηθά Μαζεκαηηθά-Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε κοηζιμάπα Λοςκία ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ

Πεξηερόκελα ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ Πεξηερόκελα ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ... 5 Μέξνο Πξψην... 5 Δηζαγσγή... 5 Οη Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ ζηελ Δθπαίδεπζε... 5 1.1. Σν εθπαηδεπηηθφ ζελάξην κε ΣΠΔ... 5 1.1.1. Ζ έλλνηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Οη ζπλζέζεηο ηωλ δηνηθεηηθώλ ζπκβνπιίωλ θαη άιινη αμηωκαηνύρνη ηωλ ηξηώλ κεγαιύηεξωλ θππξηαθώλ

Οη ζπλζέζεηο ηωλ δηνηθεηηθώλ ζπκβνπιίωλ θαη άιινη αμηωκαηνύρνη ηωλ ηξηώλ κεγαιύηεξωλ θππξηαθώλ Οη ζπλζέζεηο ηωλ δηνηθεηηθώλ ζπκβνπιίωλ θαη άιινη αμηωκαηνύρνη ηωλ ηξηώλ κεγαιύηεξωλ θππξηαθώλ ηξαπεδώλ, όπωο θαηαγξάθνληαη ζηηο εηήζηεο εθζέζεηο ηνπο θαηά ηα έηε 2006-2011 Α. Όκηινο Λαϊθήο Τξάπεδαο Γεκόζηα

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Διημερεσόντων Φαρμακείων Λεμεσού 1/10/2015-30/4/2016

Κατάλογος Διημερεσόντων Φαρμακείων Λεμεσού 1/10/2015-30/4/2016 1 / 64 510 Παξαζθεπά Όιγα & ηαπξνύια Λεσθ. Μαθαξίνπ Γ 98 Γίπια από Fairways, θώηα Πνιεκηδηώλ Λεκεζόο 25335220 25387104 571 Υαξαιάκπνπο Υάξεο Μίιησλνο 56 ππξίδσλαο Λεκεζόο 25710330 25770285 01/10/15 873

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΔΝΟΣΗΣΧΝ (πεπιγπαθή)

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΔΝΟΣΗΣΧΝ (πεπιγπαθή) Α/Α ΣΟΥΟΙ (επιθςμηηέρ γνώζειρδεξιόηηηερικανόηηηερ) ΘΔΜΑΣΙΚΔ ΔΝΟΣΗΣΔ (Σίηλοι) ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΔΝΟΣΗΣΧΝ (πεπιγπαθή) ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΓΙΑΡΚΔΙΑ (ενδεικηικά ζε ώπερ) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

Χρήζηος Κπιέηζας Γύο τροληές ηραγούδηα. Νδσζζέας Δηζαγγειέας Ρειεσηαίο θφς

Χρήζηος Κπιέηζας Γύο τροληές ηραγούδηα. Νδσζζέας Δηζαγγειέας Ρειεσηαίο θφς Χρήζηος Κπιέηζας Γύο τροληές ηραγούδηα Κσκλοφορία: Δεκέμβρης 1995 ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ-007 (CD) Ρίηιος: Πηελ Ξάηξα θαη ζηε Παινλίθε Κοσζηθή: Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Πηίτοη: Γεκήηξεο Ρζαθαιίαο Νδσζζέας Δηζαγγειέας Ρειεσηαίο

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ Η επηηξνπή πξαθηηθήο άζθεζεο, αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηηο αηηήζεηο πξαθηηθήο άζθεζεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζπνπδαζηώλ γηα

Διαβάστε περισσότερα

Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ.Α. ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΧΡΔ/ΔΒΓΟΜΑΓΑ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣA Γ. Φ. Δ. Γ.Μ. ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΥΜ100 Μαζεκαηηθά Ι 3 2-4 ΥΜ115 Αλαιπηηθή Υεκεία 2 1-3 ΥΜ101 Γξακκηθή Αιγεβξα 3 1-4 ΥΜ130 Φπζηθή Ι 3 1-4 ΥΜ132 Δξγαζηήξην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Δθπαηδεπηηθή Σερλνινγία Δθαξκνγέο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηνπ δηαδηθηχνπ ζηελ εθπαίδεπζε Τπνβιεζείζα

Διαβάστε περισσότερα

Γιεπεςνηηική Γιδαζκαλία & Μάθηζη ζηην Δκπαίδεςζη για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθοπία: ηο παπάδειγμα ηος Greenwave

Γιεπεςνηηική Γιδαζκαλία & Μάθηζη ζηην Δκπαίδεςζη για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθοπία: ηο παπάδειγμα ηος Greenwave Γιεπεςνηηική Γιδαζκαλία & Μάθηζη ζηην Δκπαίδεςζη για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθοπία: ηο παπάδειγμα ηος Greenwave Ειέλε Αληωλαθνπνύινπ 1, Αλαζηαζία Μηζηξιή 2 1. Γαζθάια ΠΔ70, MSc ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο

Διαβάστε περισσότερα

Έλωζε Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ηωλ Μαζεκαηηθώλ 3 ν Παλειιήλην πλέδξην

Έλωζε Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ηωλ Μαζεκαηηθώλ 3 ν Παλειιήλην πλέδξην Έλωζε Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ηωλ Μαζεκαηηθώλ 3 ν Παλειιήλην πλέδξην Καιωζόξηζκα Ζ νξγαλσηηθή επηηξνπή κε κεγάιε ραξά ζαο θαισζνξίδεη ζηε Ρόδν, ζην 3 ν πλέδξην ηεο Έλσζεο ησλ Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ησλ Μαζεκαηηθώλ.

Διαβάστε περισσότερα

Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011

Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011 Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011 ΑΜΦΙΘΔΑΣΡΟ Αθηέξωκα ζηνλ Οδπζζέα Διύηε: Μνπζηθή Λόγνο Δηθόλα «ηελ αξρή ην ΦΩ» Δθδήιωζε ζπλαπιία αθνξκή ηε ζπκπιήξωζε ηωλ 100 ρξόλωλ από ηε γέλλεζε ηνπ γάινπ καο λνκπειίζηα.

Διαβάστε περισσότερα

Ππογπαμμαηιζμόρ για ηο μάθημα Ένηαξη ηων ΤΠΕ ζηη διαδικαζία διδαζκαλίαρ/μάθηζηρ ηων Μαθημαηικών

Ππογπαμμαηιζμόρ για ηο μάθημα Ένηαξη ηων ΤΠΕ ζηη διαδικαζία διδαζκαλίαρ/μάθηζηρ ηων Μαθημαηικών Ππογπαμμαηιζμόρ για ηο μάθημα Ένηαξη ηων ΤΠΕ ζηη διαδικαζία διδαζκαλίαρ/μάθηζηρ ηων Μαθημαηικών Ππόγπαμμα Επιμόπθωζηρ Επιμοπθωηών ζηην ένηαξη ηων ΤΠΕ ζηη διαδικαζία διδαζκαλίαρ/ μάθηζηρ Ππογπαμμαηιζμόρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπηςξη ππογπάμμαηορ ζσολικήρ βεληίυζηρ. Τν ζεκηλάξην απεπζχλεηαη ζε εθπαηδεπηηθνχο φισλ ησλ βαζκίδσλ ηεο εθπαίδεπζεο.

Ανάπηςξη ππογπάμμαηορ ζσολικήρ βεληίυζηρ. Τν ζεκηλάξην απεπζχλεηαη ζε εθπαηδεπηηθνχο φισλ ησλ βαζκίδσλ ηεο εθπαίδεπζεο. ΓΨ02.008 Ανάπηςξη ππογπάμμαηορ ζσολικήρ βεληίυζηρ Τν ζεκηλάξην απεπζχλεηαη ζε εθπαηδεπηηθνχο φισλ ησλ βαζκίδσλ ηεο εθπαίδεπζεο. Με ην πξνηεηλφκελν Νέν Σρέδην Αμηνιφγεζεο ζεζκνζεηείηαη ε αλάπηπμε πξνγξάκκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ Φ.Π.Φ. ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ. ΘΔΜΑ:

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ Φ.Π.Φ. ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ. ΘΔΜΑ: ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ Φ.Π.Φ. ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ. ΘΔΜΑ: «ΟΗ ΔΡΧΣΖΔΗ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΑΞΖ : ΑΝΑΛΤΖ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΔΡΧΣΖΔΧΝ ΣΟΤ ΥΟΛΗΚΟΤ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 3: Κλάδορ ΠΔ02

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 3: Κλάδορ ΠΔ02 Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ Δλφηεηα 1 1.1 Ο ξφινο ησλ ΣΠΔ ζηε δφκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλψζεο 5 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΣΖΚΟΛΗΘΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΘΙΗΛΗΘΖ ΡΔΑ ΑΘΑΓΖΚΑΗΘΟ ΔΣΟ 2014-2015

ΔΠΗΣΖΚΟΛΗΘΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΘΙΗΛΗΘΖ ΡΔΑ ΑΘΑΓΖΚΑΗΘΟ ΔΣΟ 2014-2015 ΔΠΗΣΖΚΟΛΗΘΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΘΙΗΛΗΘΖ ΡΔΑ ΑΘΑΓΖΚΑΗΘΟ ΔΣΟ 2014-2015 Δίζνδνο Διεύζεξε Υώξνο Γηεμαγσγήο: ΡΔΑ Μαηεπηηθή Γπλαηθνινγηθή Κιηληθή, 7 νο όξνθνο (Λ. Συγγρού 385, Π. Φάληρο) Δπηζηεκνληθό Πξόγξακκα Γεπηέξα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΕΚΛΟΓΩΝ 31-03-2012

ΟΡΙΣΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΕΚΛΟΓΩΝ 31-03-2012 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΩΝ Αρθρο 3, παρ. 1,2 & 3 Π.Δ. 168/2006 ΟΡΙΣΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΕΚΛΟΓΩΝ 31-03-2012 ΔΙΕΤΘΤΝΗ α/α α/α ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ Α.Δ.Σ. ΙΔΙΟΣΗΣΑ ΟΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Διιεληθή ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ενξηαζκνύ Εζληθήο Επεηείνπ 25 εο Μαξηίνπ 1821 Γεληθόο ζεκαηνζηνιηζκόο Γεκνζίωλ, Γεκνηηθώλ Καηαζηεκάηωλ, Ννκηθώλ Πξνζώπωλ Γεκνζίνπ θαη Ιδηωηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ 6ο ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΗΛ: 213-2027185, 186, 187 FAX: 210-6519014 ΗΛΕΚΤΡ. Δ/ΝΣΗ: www.dpapxol.gov.gr E-mail: festival@dpapxol.gov.gr Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ο Δήμος μας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Γηάλλεο Ν. Κνπκέληνο. ρνιηθόο ύκβνπινο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο - Αληηπξόεδξνο Ιλζηηηνύηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο

Γηάλλεο Ν. Κνπκέληνο. ρνιηθόο ύκβνπινο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο - Αληηπξόεδξνο Ιλζηηηνύηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο Γηάλλεο Ν. Κνπκέληνο ρνιηθόο ύκβνπινο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο - Αληηπξόεδξνο Ιλζηηηνύηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο Σα νινήκεξα δεκνηηθά ζρνιεία κε Δληαίν Αλακνξθσκέλν Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα (ΔΑΔΠ), ν λένο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΧΠΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΧΓΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΧΠΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΧΓΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΧΠΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΧΓΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ «ΜΟΝΣΔΛΑ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ» ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ πνπ εθπνλήζεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΕ ΚΑΙ ΦΙΛΟΟΦΙΑ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ

ΑΡΥΕ ΚΑΙ ΦΙΛΟΟΦΙΑ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΑΡΥΕ ΚΑΙ ΦΙΛΟΟΦΙΑ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ςγγπαθική ομάδα: ςνηονιζηέρ: Επιζηημονικόρ ςνεπγάηηρ: ύνδεζμορ Επιθεωπηηήρ: Eνδοημημαηική Επιηποπή Μαθημαηικών: ύμβοςλοι Μαθημαηικών: Αζαλαζίνπ-Αιακπξίηε

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας πνπδάζηξηα: Μπάλε Μπηάλθα Δηζεγεηέο: Κιεηζαξράθεο Μηράιεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑ

ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΘΕΚΑ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑ A.Σομέας Εγγείων Βελτιώσεων & Γεωργ. Οικονομίας 1.Θέζεηο Δπηζηεκνληθώλ ζπλεξγαηώλ κε γλσζηηθό αληηθείκελν Αγξνκεηεσξνινγία Αγξνκεηεσξνινγία 2 ώξεο /εβδνκάδα Μεηεσξνινγία-Κιηκαηνινγία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόηαζη επιμόρθωζης. Τα λέα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζεκειηψλνπλ ηελ εζσηεξηθή εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε

Πρόηαζη επιμόρθωζης. Τα λέα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζεκειηψλνπλ ηελ εζσηεξηθή εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε Πρόηαζη επιμόρθωζης Μαίξε Κνπηζειίλε Τκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο Παλεπηζηήκην Κχπξνπ 1. Ο ρόλος και η έννοια ηης επιμόρθωζης Τα λέα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζεκειηψλνπλ ηελ εζσηεξηθή εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δξκνύπνιε 11-9-2009 ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Αξ. πξση. 1574 ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δξκνύπνιε 11-9-2009 ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Αξ. πξση. 1574 ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΡΑΣΗΑ Δξκνύπνιε 11-9-2009 ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Αξ. πξση. 1574 ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Σαρ. Γ/λζε : Δξκνύπνιε Σαρ.Κώδηθαο : 84100 Σειέθσλν : 2281082902-82636 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα