Για την εφαρμογή της εν λόγω ΚΥΑ διευκρινίζεται ότι στον όρο αρδευτική γεώτρηση περιλαμβάνονται και τα αρδευτικά πηγάδια.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Για την εφαρμογή της εν λόγω ΚΥΑ διευκρινίζεται ότι στον όρο αρδευτική γεώτρηση περιλαμβάνονται και τα αρδευτικά πηγάδια."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κωδ.: , Αθήνα Πληρ.: Μ. Χρυσή, Χ. Νικολάρου Τηλ.: , , Fax: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αθήνα, 13 / 9 / 2011 Αρ. πρωτ.: οικ Προς: Ως ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με την ορθή εφαρμογή της αρ. οικ / ΚΥΑ (ΦΕΚ 1440 Β ) «Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού» καθώς και της αρ /2005 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1784 Β ). Σχετικά με την εφαρμογή των σημαντικότερων ρυθμίσεων της αρ. οικ /2011 κοινής υπουργικής απόφασης και ορισμένων διατάξεων της αρ /2005 κοινής υπουργικής απόφασης παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες: A. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ (ΚΥΑ /2011) Α1) Σύμφωνα με το άρθρο 1 της εν λόγω ΚΥΑ ως υφιστάμενες χρήσεις νερού νοούνται όλες οι χρήσεις από επιφανειακά (ποτάμια, λίμνες, μεταβατικά, παράκτια) ή υπόγεια ύδατα κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα, οι οποίες προϋπήρχαν και λειτουργούσαν την 20 η και δεν έχουν τεθεί σε αχρηστία (π.χ. σφραγισμένες γεωτρήσεις-πηγάδια, κατεστραμμένα δίκτυα κ.α.), καθώς και δεν διαθέτουν άδεια σε ισχύ ή διαθέτουν άδεια χωρίς συγκεκριμένη διάρκεια ισχύος ή δεν διαθέτουν καθόλου άδεια. Για την εφαρμογή της εν λόγω ΚΥΑ διευκρινίζεται ότι στον όρο αρδευτική γεώτρηση περιλαμβάνονται και τα αρδευτικά πηγάδια. Επισημαίνεται ότι για όσες χρήσεις νερού εμπίπτουν στις διατάξεις της εν λόγω ΚΥΑ και για τις οποίες υποβάλλεται εμπρόθεσμα αίτηση, σύμφωνα με τις οριζόμενες σε αυτή προθεσμίες, δεν επιβάλλονται πρόστιμα. Οι περιπτώσεις που δεν υπόκεινται στην εν λόγω ΚΥΑ αδειοδοτούνται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις διατάξεις της αρ /2005 ΚΥΑ. 1

2 Α2) Ως προς το άρθρο 2 παρ. 5 διευκρινίζεται ότι αφορά δημόσιες υδροληψίες τοπικής σημασίας που δεν διαχειρίζονται συγκεκριμένοι φορείς διαχείρισης, από τις οποίες η απόληψη νερού γίνεται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με ιδία μέσα (π.χ. ιδιωτικά δίκτυα μόνιμα ή μη). Κατ επέκταση, στη συγκεκριμένη παράγραφο δεν εμπίπτουν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου φορείς διαχείρισης υδατικών πόρων, όπως π.χ. ΟΕΒ, ΔΕΥΑ και εν γένει χρήστες αντίστοιχης κλίμακας. Α3) Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 7 της εν λόγω ΚΥΑ για τις υφιστάμενες αρδευτικές γεωτρήσεις με ετήσια αντλούμενη ποσότητα μ3, δεν απαιτείται χωριστή διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης (δηλαδή δεν απαιτείται Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων ή Απαλλαγή από Περιβαλλοντική Αδειοδότηση) αλλά η απαιτούμενη περιβαλλοντική έκθεση (ερωτηματολόγιο του πίνακα 3 του άρθρου 16 της υπ αριθμ /538790/1990, ΦΕΚ 678 Β / ΚΥΑ) θα υποβάλλεται και θα εξετάζεται μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά μόνο από την αρμόδια για την εξέταση του φακέλου υπηρεσία υδάτων. Η αρμόδια Υπηρεσία για την εξέταση του φακέλου θα λαμβάνει υπόψη τις περιβαλλοντικές παραμέτρους του έργου στην εισήγησή της προς τη Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία Δ/νση Υδάτων δύναται να τις ενσωματώσει στην άδεια χρήσης. Α4) Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 8 της εν λόγω ΚΥΑ η παρεχόμενη με την άδεια χρήσης ποσότητα νερού αντιστοιχεί στη δυναμικότητα του έργου υδροληψίας (απολήψιμη ποσότητα σε κυβικά μέτρα νερού ανά έτος) που προϋπήρχε της 20 ης Για την απόδειξη του υφιστάμενου δικαιώματος ή/και τον υπολογισμό της απολήψιμης ποσότητας νερού στις περιπτώσεις αρδευτικών χρήσεων (πέραν των προβλεπομένων στο άρθρο 6 παρ. 1(β) της αρ. οικ /2011 ΚΥΑ) μπορούν να συνδράμουν οι διάδοχες Υπηρεσίες των πρώην Υπηρεσιών Εγγείων Βελτιώσεων των πρώην Νομαρχιών. Οι παραπάνω Υπηρεσίες, μεταξύ άλλων, μπορεί να προσδιορίσουν την ποσότητα ύδατος για το υφιστάμενο δικαίωμα με βάση τις εκτάσεις και τα είδη των καλλιεργειών που προϋπήρχαν της 20 ης Κατά συνέπεια, η τυχόν αναγραφόμενη ποσότητα σε παλαιότερη άδεια δεν είναι δεσμευτική για την τελικά χορηγούμενη ποσότητα, καθότι για παράδειγμα μπορεί η χρησιμοποιούμενη ποσότητα κατά το 2005 (ή προγενέστερα) να ήταν πολλαπλάσια, βάσει τεκμηρίωσης, της αναγραφόμενης στην άδεια ή/και οι παρούσες ανάγκες σε νερό να είναι πολύ μικρότερες. Τυχόν αλλαγές στο είδος και το μέγεθος της μονάδας εκμετάλλευσης που έχουν προκύψει μετά την 20 η (π.χ. μεγαλύτερη αρδευόμενη έκταση, αλλαγή είδους καλλιέργειας κ.α.) μπορούν να καλύπτονται με τη χορήγηση της άδειας υφιστάμενου δικαιώματος χρήσης, εφόσον δεν μεταβάλλεται η προϋπάρχουσα δυναμικότητα (π.χ. με βελτίωση τρόπου άρδευσης, καλλιέργεια λιγότερο υδροβόρων ειδών κ.α.). Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να συμπληρωθεί το εδάφιο 2.2 της αίτησης τόσο για τη χρήση πριν το 2005 όσο και με αντίστοιχα στοιχεία για την εκάστοτε παρούσα χρήση. 2

3 Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 7 της αρ /2011 ΚΥΑ διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις όπου παράλληλα με την αίτηση χορήγησης υφιστάμενου δικαιώματος ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί και κάποιο ή κάποια από τα παρακάτω: την επέκταση του δικαιώματος χρήσης που αντιστοιχεί σε μεγαλύτερη ποσότητα νερού, την αλλαγή χρήσης, την εκβάθυνση υδρογεώτρησης, την αντικατάσταση υδρογεώτρησης ή οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση του υφιστάμενου δικαιώματος, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση για χορήγηση υφιστάμενης χρήσης (σύμφωνα με την αρ. οικ /2011 ΚΥΑ) παράλληλα με χωριστή αίτηση για την επέκταση του δικαιώματος ή την αλλαγή χρήσης κλπ, σύμφωνα με την αρ /2005 ΚΥΑ. Στην περίπτωση αυτή η αδειοδοτούσα αρχή, εφόσον εγκρίνει τη χορήγηση του υφιστάμενου δικαιώματος χρήσης νερού, καθώς και την τροποποίηση της χρήσης, δύναται να χορηγήσει τις δύο άδειες είτε σε μια διοικητική πράξη είτε σε δύο χωριστές διοικητικές πράξεις. Α5) Για τη χορήγηση της άδειας υφιστάμενης χρήσης νερού θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη τα τυχόν απαγορευτικά μέτρα που αφορούν στις υφιστάμενες χρήσεις (αδειοδοτημένες ή μή) και η γενικότερη πολιτική για την προστασία και διαχείριση των υδάτων της ευρύτερης περιοχής. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η δυνατότητα του υδροφόρου ορίζοντα και οι σημερινές ανάγκες και αναλόγως να διαμορφώνονται οι χορηγούμενες ποσότητες με ανάλογη αιτιολόγηση από την Υπηρεσία. Στο πλαίσιο αυτό η Υπηρεσία δύναται να προβεί εάν χρειαστεί σε τροποποίηση υπαρχουσών αδειών με αντίστοιχη αιτιολόγηση. Α6) Στον απαιτούμενο χάρτη ή απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη ή απόσπασμα ψηφιακής απεικόνισης αποτυπώνονται σε προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ 87 : α) οι ακριβείς θέσεις του έργου υδροληψίας (δηλαδή για τα σημειακά έργα αποτυπώνονται οι συντεταγμένες x, y, z του έργου και για τα γραμμικά έργα αποτυπώνονται οι συντεταγμένες x, y, z της αρχής και του τέλους του έργου) καθώς και β) οι πλησιέστερες υδροληψίες σε ακτίνα 200 μ. από τη θέση του έργου. Η απαιτούμενη χημική ή/και μικροβιολογική ανάλυση νερού διενεργείται από πιστοποιημένο εργαστήριο εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από άλλες ειδικές διατάξεις, όπως για παράδειγμα για το πόσιμο νερό. Ως προς το εδάφιο η της παρ. 1 του άρθρου 6 διευκρινίζεται ότι η προβλεπόμενη βεβαίωση της αρμόδιας Πολεοδομικής Υπηρεσίας αφορά στη νομιμότητα του κτίσματος και όχι στη δυνατότητα ή μη σύνδεσης του κτίσματος με το υδρευτικό δίκτυο, η οποία θα 3

4 πρέπει να βεβαιώνεται από το φορέα του συλλογικού δικτύου. Ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του άρθρου 6 παρ. 1(ε) διευκρινίζεται ότι ζητούνται ειδικά για την αποτύπωση των παρόντων πραγματικών στοιχείων και την τυχόν αδειοδότηση. Περαιτέρω εξειδίκευση ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή επιπλέον δικαιολογητικά και εξειδίκευση απαγορευτικών μέτρων λόγω των ιδιαιτεροτήτων κάθε περιοχής μπορεί να παρέχεται με τις εκάστοτε ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις. Η αρμόδια για την εξέταση του φακέλου Υπηρεσία Υδάτων οφείλει να ελέγξει και να διασφαλίσει ότι ο/οι αιτών/ούντες έχουν δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης του χώρου στον οποίο γίνεται η χρήση του νερού. Για τους σκοπούς των προαναφερθέντων η αρμόδια για την εξέταση του φακέλου Υπηρεσία Υδάτων έχει τη δυνατότητα να ζητήσει αιτιολογημένα την προσκόμιση επιπλέον στοιχείων. Α7) Είναι εφικτό να δοθεί άδεια για αρδευτική χρήση ή πότισμα πρασίνου (κατηγορία ύδρευσης) εντός σχεδίου πόλεως, όπως και εντός οικισμού, εφόσον δεν αντίκειται σε ειδικές διατάξεις που αφορούν στην περιοχή. Α8) Η αίτηση-δήλωση του παραρτήματος ΙΙ της αρ. οικ /2011 ΚΥΑ (συμπεριλαμβανομένου του εδ. 4 αυτής), η απαιτούμενη περιβαλλοντική έκθεση (δηλαδή ο πίνακας 3 του άρθρου 16 της υπ αριθμ /538790/1990, ΦΕΚ678Β/ ) ΚΥΑ) για τις υφιστάμενες αρδευτικές γεωτρήσεις - πηγάδια με ετήσια αντλούμενη ποσότητα μ 3, καθώς και η αποτύπωση των υδροληψιών (άρθρο 6 παρ. 1(γ)) μπορεί να συντάσσονται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή από τεχνικό εκπρόσωπό του. Ειδικά ως προς τις γεωτρήσεις και τα απαιτούμενα στην αίτηση-δήλωση τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών οφείλουν να πιστοποιούνται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους στις περιπτώσεις που οι ενδιαφερόμενοι ή οι τεχνικοί εκπρόσωποί τους δεν είναι κάτοχοι ανάλογου πτυχίου ή δεν διαθέτουν αποδεδειγμένα την ανάλογη εμπειρία: με την προσκόμιση παλαιάς άδειας, στην οποία αναφέρονται τα συγκεκριμένα τεχνικά στοιχεία του έργου, εφόσον αυτά δεν έχουν μεταβληθεί, με βεβαίωση αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας (π.χ. ΙΓΜΕ όταν έχει κατασκευάσει το έργο και έπειτα το έχει παραχωρήσει σε άλλο φορέα) ή με οποιονδήποτε άλλο έγκυρο τρόπο. Α9) Η παραγρ. 4 του άρθρ. 4 της εν λόγω ΚΥΑ μπορεί να εφαρμοστεί αναλογικά και στις επιφανειακές υδροληψίες. 4

5 Α10) Σε περιπτώσεις από τις οποίες προκύπτει ότι οι σύγχρονες ανάγκες σε νερό του/των αιτούντος/αιτούντων καλύπτονται ή μπορούν να καλυφθούν από δίκτυο αντίστοιχης χρήσης νερού, αποκλείεται η χορήγηση αδειών. Εξαιρούνται οι υδρευτικές γεωτρήσεις εντός αστικής περιοχής για πότισμα πρασίνου και μόνο, οι γεωτρήσεις που γίνονται για πυρασφάλεια, κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας Πυροσβεστικής αρχής και οι αρδευτικές γεωτρήσεις/πηγάδια εντός περιοχής ΟΕΒ, κατόπιν γνώμης του αρμόδιου ΟΕΒ, εφόσον αυτές εξυπηρετούν καλλιέργειες για το χρονικό διάστημα του έτους που δεν λειτουργεί το δίκτυο του ΟΕΒ. Β. ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ /2005 ΚΥΑ Β1) Ως προς την τροποποίηση της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 6 της αρ /2005 ΚΥΑ σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 της αρ. οικ /2011 ΚΥΑ, διευκρινίζεται ότι η διάταξη αφορά στη χορήγηση ενιαίας άδειας χρήσης νερού και εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων για τις περιπτώσεις υδροηλεκτρικών έργων καθώς και στις περιπτώσεις έργων και συνοδών αυτών που κατασκευάζονται ενιαία εφόσον αυτό είναι εφικτό. Στις περιπτώσεις έργων που δεν μπορούν από τη φύση τους να κατασκευαστούν και να τεθούν σε λειτουργία ενιαία ή από τον ίδιο φορέα, καθώς και στις περιπτώσεις που για την αδειοδότηση της χρήσης απαιτούνται στοιχεία ποσότητας και ποιότητας που προκύπτουν μετά την εκτέλεση του έργου (π.χ. ανόρυξη νέας γεώτρησης), δεν χορηγείται ενιαία άδεια χρήσης νερού και εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων. Β2) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 4 της αρ /2005 ΚΥΑ ορίζεται ότι «Τα δικαιολογητικά των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 5, συντάσσονται και υπογράφονται από μελετητή που έχει τα νόμιμα προσόντα». Με το αρ. πρωτ / έγγραφο η Υπηρεσία μας είχε διατυπώσει την άποψη ότι οι αρμόδιες Υπηρεσίες Υδάτων δεν δύνανται να παραλαμβάνουν μελέτες μη υπογεγραμμένες και συνταγμένες από μελετητές φέροντες το ανά περίπτωση κατάλληλης κατηγορίας μελετητικό πτυχίο, πιστοποιημένο από την ΓΕΜ. Διευκρινίζεται ότι η παραπάνω άποψη δεν αναφέρεται σε μελετητές που εκπονούν μελέτες για λογαριασμό ιδιωτών και γενικότερα μελέτες που δεν προκηρύσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3316/2005. Υπενθυμίζεται ότι μόνη εξαίρεση υπάρχει για τα περιβαλλοντικά πτυχία τα οποία απαιτούνται για τη σύνταξη ΜΠΕ και για τα ιδιωτικά έργα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Για την εφαρμογή των προαναφερόμενων διατάξεων (άρθρο 5 παρ. 4 της αρ /2005 ΚΥΑ) ως μελετητής που έχει τα νόμιμα προσόντα νοείται κάθε κάτοχος κατάλληλου πτυχίου που ασκεί δραστηριότητες απορρέουσες από το γνωστικό αντικείμενο των σπουδών του, οι οποίες περιλαμβάνονται στα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα του κλάδου του. 5

6 Β3) Τα αποχετευτικά δίκτυα που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ (παρ. 3.2) της αρ /2005 ΚΥΑ αφορούν στα αποχετευτικά δίκτυα ομβρίων υδάτων και όχι υγρών αποβλήτων πόλεων οικισμών, δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεων. Κατά συνέπεια, για την αδειοδότηση των αποχετευτικών δικτύων υγρών αποβλήτων δεν απαιτείται άδεια του άρθρου 11 του Ν.3199/2003 αλλά η Δ/νση Υδάτων γνωμοδοτεί κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Επίσης, κατά τη διαδικασία έκδοσης απόφασης καθορισμού αποδέκτη υγρών αποβλήτων θα πρέπει να γνωμοδοτεί απαραίτητα η Δ/νση Υδάτων. Προκειμένου για επισκευές ή αντικαταστάσεις σε δίκτυα διανομής, αποστραγγιστικά δίκτυα, καθώς και αποχετευτικά δίκτυα ομβρίων υδάτων απαιτείται έκδοση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων μόνο εάν αλλάζει η όδευση του δικτύου ή/και επεκτείνεται το δίκτυο. Γ. ΓΕΝΙΚΑ (αφορά τόσο σε νέες όσο και σε υφιστάμενες χρήσεις νερού) Γ1) Σε κάθε περίπτωση η άδεια χρήσης νερού δεν υποκαθιστά τυχόν άλλες απαιτούμενες εγκρίσεις που απαιτούνται από άλλες κείμενες διατάξεις και δεν κατοχυρώνει εμπράγματα δικαιώματα εις βάρος του δημοσίου. Γ2) Έως την έκδοση των Σχεδίων Διαχείρισης προϋπόθεση για τη χορήγηση ή μη της άδειας χρήσης νερού αποτελεί η συμβατότητα του έργου με τις δράσεις για τις προστατευόμενες περιοχές του Εθνικού Μητρώου προστατευόμενων περιοχών, που καταρτίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 του Ν.3199/2003. Διευκρινίζεται ότι ο πρώτος κατάλογος των εν λόγω περιοχών έχει υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της εφαρμογής των άρθρων 5 & 6 και των Παραρτημάτων ΙΙ IV της Οδηγίας 200/60/ΕΚ (ύδατα αναψυχής, ευαίσθητες και ευπρόσβλητες περιοχές, τόποι του Προγράμματος NATURA 2000). Το παρόν έγγραφο παρακαλούμε να διαβιβαστεί στις αρμόδιες κατά τόπους Υπηρεσίες Υδάτων (Τμήματα Υδροοικονομίας, Τμήματα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας) και τις Δ/νσεις Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού των Περιφερειών μέσω των Δ/νσεων Υδάτων των αντίστοιχων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Επίσης, οι Δ/νσεις Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων καλούνται να συμβάλλουν με τη διοργάνωση συναντήσεων των συναρμόδιων Υπηρεσιών και την παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων στην καλύτερη λειτουργία και την εποικοδομητική συνεργασία με τις Περιφέρειες. Επίσης, θα πρέπει να φροντίσετε για τη δημοσιοποίηση της αρ. οικ /2011 ΚΥΑ με γνωστοποίηση περίληψης αυτής και των καταληκτικών ημερομηνιών για τις αιτήσεις με κάθε πρόσφορο μέσο. 6

7 Η παρούσα εγκύκλιος να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ (www.ypeka.gr ). Παρέχεται εντολή σε όλα τα αρμόδια όργανα για την πιστή εφαρμογή της. Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ Πίνακας Αποδεκτών Αποδέκτες προς ενέργεια 1. Δ/ΝΣΕΙΣ ΥΔΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ 2. ΤΜΗΜΑΤΑ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ (Διαβίβαση μέσω των Δ/νσεων Υδάτων) 3. ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (Διαβίβαση μέσω των Δ/νσεων Υδάτων) Αποδέκτες προς κοινοποίηση 1. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ - Γραφεία Γενικών Γραμματέων - Γενικοί Δ/ντές Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής 2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ - Γραφεία Περιφερειαρχών - Δ/ντές Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού (Διαβίβαση μέσω των Δ/νσεων Υδάτων) Εσωτερική Διανομή - ΕΓΥ - Φ. 1 7

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1440 16 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ.150559 Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34745 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2878 27 Οκτωβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 146896 Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιο ποίησης των υδάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ) / ΒΕΒΑΙΩΣΗ (ΑΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ Σ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 209 21 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4014 Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστη ριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΧΧΧΧ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ.Δ/νση : Μεσογείων 119 101 92 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Γ. Μέντζος-Δ.Τσαλέμης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05

Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05 Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05 - Διορθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ 85 Α/7-4- 05) : Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

: : : . 4178/2013 , , . . - . - 1. -

: : :   . 4178/2013 , ,  . . - . - 1. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Ταχ. /νση : Μεσογείων & Τρικάλων 36

Διαβάστε περισσότερα

: : :. 4178/2013 « .» ( 174 ). . - 1. - 2. -

: : :. 4178/2013 «    .» ( 174 ). . - 1. -  2. - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Ταχ. /νση : Μεσογείων &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 31 14 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 145026 Σύσταση, διαχείριση και λειτουργία Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 24 13 Φεβρουαρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4042 Ποινική προστασία του περιβάλλοντος Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ. Έγγραφο Διαβούλευσης 1

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ. Έγγραφο Διαβούλευσης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αριθμ. Πρωτ : 1623 Αθήνα, 14/04/2015 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Έγγραφο Διαβούλευσης 1 1. Κεντρικές Αρχές Αγορών

Διαβάστε περισσότερα

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων.

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων. Ν. 1650/86 (ΦΕΚ - 160 Α') : Για την προστασία του περιβάλλοντος [Αρχή Τροποποίησης] (Με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 3010/02, ΦΕΚ-91 Α ορίζεται ότι : «Όπου στο Ν. 1650/1986 για την προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ)

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ΝΟΜΟΣ 3325/2005 - ΦΕΚ 68/Α/ 11.3.2005 Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ...3 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.gr 4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Περιεχόμενα Άρθρο 1 : Αντικείμενο της Εργολαβίας...1 Άρθρο 2 : Ισχύουσα Νομοθεσία Συμβατικά τεύχη της εργολαβίας εγγύηση καλής εκτέλεσης...1 Άρθρο 3: Προσαρμογή Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 249 25 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4030 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 54 ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 51 Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμέ νη προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ i ii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής και βασικοί ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Και Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων Πειραιάς, 23 /01/2015 ΑΠ: ΕΥΣΕΔ /B/111 ΜΟΝΑΔΑ B Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΑ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ ΥΜΗΤΤΟΥ» «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ζαχάρωφ 3 Τ.Κ. 11521- ΑΘΗΝΑ URL: www.epromy.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ Για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Απρίλιος 2009 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. /νση: Νίκης 10, Σύνταγµα Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα