ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ"

Transcript

1 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΑΠΟ ΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΥΡΕΤΗΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ » ΕΠΟΠΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΕΛΤΕΚΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΣΤΕΛΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008

2 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Θερµές ευχαριστίες για την βοήθεια τους : Στην ε ό τρια καθηγήτρια µου κ. Κωνσταντίνα Πελτέκη, υ εύθυνη στη βιβλιοθήκη της Αρχιτεκτονικής και καθηγήτρια του Τµήµατος Βιβλιοθηκονοµίας και Συστηµάτων Πληροφόρησης του Α.Τ.Ε.Ι.Θ. τόσο για τις ε οικοδοµητικές της συµβουλές και τις χρήσιµες αρατηρήσεις καθ όλη την διάρκεια της τυχιακής µου εργασίας. Στην οικογένεια µου για όλη την συµ αράσταση και υ οστήριξη τους καθ όλη την διάρκεια των σ ουδών µου. Στο ροσω ικό της βιβλιοθήκης του τµήµατος Αρχιτεκτονικής του Α.Π.Θ. Ιωάννη Κουκάκη, Άννα Μ οτσάκη, Άννα Μουσένα, Φωτεινή Βογιάνου και τη συµφοιτήτρια και φίλη µου Χρυστάλλα Ματθαίου για την ολύτιµη βοήθεια και συνεργασία τους. I

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1-4 ΠΡΟΤΥΠΟ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ 5 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙ ΩΝ 6 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙ ΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΞΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΩΝ 183 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΤΙΤΛΩΝ 198 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ II

4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αρχιτεκτονική είναι τόσο η τέχνη όσο και η ε ιστήµη του σχεδιασµού και της υλο οίησης κτιρίων. Ενας ιο γενικός ορισµός ου θα εριλάβανε το σχεδιασµό όλων των κτιστών υ οδοµών στο εριβάλλον, α ό το µακροσκο ικό ε ί εδο του σχεδιασµού όλεων ως το µικροσκο ικό του σχεδιασµού ε ί λων και ροϊόντων καθηµερινής χρήσης. Ετυµολογικά ο όρος ροέρχεται α ό το ελληνικό αρχή και τέχνη τεκτονική (κατασκευή/δηµιουργία) 1. Είναι ευρύτερα γνωστό το γεγονός ότι όλες σχεδόν οι κοινωνίες ου διαθέτουν οικοδοµικές τεχνικές αράγουν αρχιτεκτονική. Η αρχιτεκτονική είναι αναγκαία σε όλους τους ολιτισµούς 2. Το εριοδικό «Θέµατα Χώρου και Τεχνών» µαζί µε τα Αρχιτεκτονικά Θεµατα α οτελούν την ελληνική ροσ άθεια για την ε ιστηµονική ενηµέρωση στο χώρο της ελληνικής αρχιτεκτονικής, αλλα ροσφέρουν αράλληληα ενηµέρωση και σε διεθνή θέµατα αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος. Το εριοδικό «Θέµατα Χώρου και Τεχνών» άρχισε να κυκλοφορεί το 1970 µε εκδότη τον Ορέστη ουµάνη. Αρχικά κυκλοφόρησε ως «Θέµατα Εσωτερικού Χώρου» και µετα το 3 ο τευχος κυκλοφορεί µε την σηµερινή του ονοµασία. Μέσα α ό τα άρθρα αυτού του εριοδικού µ ορεί ο αναγνώστης να βρεί µελέτες και σχέδια ελλήνων αρχιτεκτόνων, µελέτες για την κατασκευή έργων και µελέτες α ό αρχιτεκτονικούς διαγωνισµούς. Στόχος του εριοδικού είναι η αρουσίαση αξιόλογων ε ιτευγµάτων στον τοµέα της αρχιτεκτονικής 1 Αρχιτεκτονική Βικι αίδεια, 2 «Αρχιτεκτονική.» Εγκυκλο αίδεια Πά υρους Λαρούς Μ ριτάννικα. Αθήνα: Πά υρος,

5 καθώς και η ενίσχυση των δηµιουργών τους µε την αναγνώριση των έργων τους. Αντικείµενο της αρούσας εργασίας είναι η α οδελτίωση και θεµατική ευρετηρίαση άρθρων του εριοδικού. Τα άρθρα µ ορούν να εντο ιστούν µε βάση το θέµα, τον αρθρογράφο, τον τίτλο ή τον αράλληλο τίτλο. Στην εργασία καλύ τονται τρία ετήσια τεύχη του εριοδικού «Θέµατα Χώρου και Τεχνών» και ιο συγκεκριµένα τα τεύχη: 24 (1993), 25 (1994), 26 (1996). Η εργασία χωρίζεται στα εξής κεφάλαια: 1. Εισαγωγή 2. Πρότυ ο Βιβλιογραγικής Αναγραφής 3. Ευρετήριο Ελληνικών Θεµατικών Ε ικεφαλίδων 4. Ευρετήριο Ξενόγλωσσων Θεµατικών Ε ικεφαλίδων 5. Θεµατικός Κατάλογος 6. Ευρετήριο Ελλήνων Αρθρογράφων 7. Ευρετήριο Ξένων Αρθρογράφων 8. Ευρετήριο Ελληνικών Τίτλων 9. Ευρετήριο Ξενόγλωσσων Τίτλων 10. Ευρετήριο Παράλληλων Τίτλων Στην Εισαγωγή Μεθοδολογία αρουσιάζεται µια ολοκληρωµένη εικόνα της τυχιακής εργασίας και αρέχονται κά οιες ληροφορίες ου αφορούν τα βήµατα ου ακολουθήθηκαν για την συγγραφή της. Στο Πρότυ ο της Βιβλιογραφικής Αναγραφής αρουσιάζεται µια αυτούσια βιβλιογραφική αναγραφή, ό ως αυτή βρίσκεται στο θεµατικό 2

6 κατάλογο. Στην αναγραφή υ άρχουν οι α αραίτητες διευκρινήσεις και ε εξηγήσεις ετσι ώστε να είναι κατανοητή ακόµη και α ό άτοµα τα ο οία δεν είναι εξοικειωµένα µε βιβλιοθηκονοµικούς όρους. Ακολουθεί το ευρετήριο θεµατικών ε ικεφαλίδων, µε το ο οίο γίνεται ιο εύκολα και γρήγορα ο εντο ισµός των θεµάτων. Σειρά έχει ο θεµατικός κατάλογος, ου είναι το κύριο µέρος της εργασίας. Σε αυτόν εµφανίζονται α οδελτιωµένα όλα τα άρθρα των τριών ετήσιων τευχών του εριοδικού. MLA 3. Η α οδελτίωση των άρθρων έγινε σύµφωναµε το διεθνες ρότυ ο Α αραίτητα εργαλεία για τη διαδικασία καθιέρωσης των θεµατικών ε ικεφαλίδων υ ήρξαν: Οι θεµατικές ε ικεφαλίδες της βιβλιοθήκης του Κογκρέσυ LC Subject Headings 4, τις ο οίες µ ορούµε να βρούµε και σε ηλεκτρονική µορφή. Το Αρχείο Καθιερωµένων Ε ικεφαλίδων 5 της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας, του ο οίου η µορφή είναι σε CD-ROM. Στη συνέχεια αρουσιάζονται τα ευρετήρια των αρθρογράφων. Αρχικά εµφανίζεται το ευρετήριο των ελλήνων αρθρογράφων και στη συνέχεια το ευρετήριο των ξένων. ί λα α ό κάθε όνοµα υ άρχουν αύξοντες αριθµοί των εγγραφών ου αρα έµ ουν στον Θεµατικό κατάλογο. Αξίζει να τονίσουµε ότι στα ευρετήρια εκτός α ό τους 3 Θεοδορίδου, Χρισάνθη Ι., Θεοδώρα Μ. Πλακωτάρη και Μαργαρίτα Χατζηλία. Οδηγός για την Σύνταξη Βιβλιογραφίας και για Βιβλιογραφικές Παρα οµ ές. Ε ιµ. Μερσίνη Μορελέλη Κακούρη. Θεσσαλονίκη : Τεχνολογικό Εκ αιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης, Library of Congress Classification Web. Cataloguing Distribution service The Library of Congress. Nov Αρχείο Καθιερωµένων Ε ικεφαλίδων. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. CD- ROM. Εκδ [Αθήνα],

7 αρθρογράφους έχουν µ εί και οι ε ιµελητές και οι µεταφραστές γιατί κά οια άρθρα δεν είχαν συγγραφέα. Τα ονόµατα των αρθρογράφων καθιερώθηκαν σύµφωνα µε τα στοιχεία ου εντο ίστικαν α ό τα µητρώα του Τεχνικού Ε αγγελµατικού Ε ιµελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) 6. Για τους ξένους αρθρογράφους οι ληροφορίες άρθηκαν α ό τα αρχεία καθιερωµένων ονοµάτων της βιβλιοθήκης του Κογκρέσου 7. Στο ευρετήριο τίτλων αρουσιάζονται οι τίτλοι όλων των άρθρων, ό ου δί λα α ό κάθε τίτλο συναντάµε τον αριθµό ου αρα έµ ει στον Θεµατικό Κατάλογο. Τέλος συναντάµε το ευρετήριο των αράλληλων τίτλων. 6 Μητρώα ΤΕΕ. c Τεχνικό Ε ιµελητήριο Ελλάδος. Νοέµ Library of Congress Authorities The Library of Congress. Νοέµ

8 ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΗΣΑΪΑΣ, ΗΜΗΤΡΙΟΣ Π Κουβό ουλος, Ιωάννης Σ 3. «Η Εµ ειρία µιας Συνεργασίας 4 = The Experience of a Collaboration. 5» Ε ιµ. Παναγιώτης Ι. Τουρνι- κιώτης 6. Θέµατα χώρου και τεχνών (1995) 9 : Θέµα 2 Αύξων αριθµός 3 Περιοχή µνείας ευθύνης 4 Τίτλος άρθρου 5 Παράλληλος τίτλος άρθρου 6 Ε ιµελητής άρθρου 7 Ονοµασία εριοδικού 8 Τεύχος εριοδικού 9 Χρονολογιά έκδοσης εριοδικού 10 Σελιδαρίθµηση 5

9 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙ ΩΝ Α Α66 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ. & Σ. ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ 1, 2, 3, 4, 5, 6 Α ΑΜΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ΑΚΡΙΘΑΚΗΣ, ΑΛΕΞΗΣ, ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν., ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗ, ΣΟΥΖΑΝΑ 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗ, ΣΟΥΖΑΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ 49 ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗ, ΣΟΥΖΑΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ 50 ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ, ΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ, ΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ 82 ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ, ΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ 83 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, Α. 84 ΑΝΩΤΑΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΕΙΡΑΙΑ 85 ΑΠΕΡΓΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Π. 86, 87, 88 ΑΡΑΠΙΝΗΣ, ΠΑΝΤΕΛΗΣ 89, 90 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΕΛΛΑ Α 91, 92, 93, 94, 95, 96 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΕΛΛΑ Α ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 97 6

10 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΕΛΛΑ Α ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ 98, 99, 100, 101, 102 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΒΡΑΒΕΙΑ 103, 104 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΕΛΒΕΤΙΑ ΛΟΥΚΕΡΝΗ 105 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΕΛΛΑ Α 106, 107 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΕΛΛΑ Α ΑΘΗΝΑ 108 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΕΛΛΑ Α ΑΙΓΙΟ 109 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΕΛΛΑ Α ATTIKH 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΕΛΛΑ Α ΘΗΒΑ 118 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΕΛΛΑ Α ΙΩΑΝΝΙΝΑ 119 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΕΛΛΑ Α ΚΑΡ ΙΤΣΑ 120 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΕΛΛΑ Α ΚΡΗΤΗ 121, 122, 123, 124, 125 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ 126 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΕΛΛΑ Α ΛΕΥΚΑ Α 127 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΕΛΛΑ Α ΠΕΙΡΑΙΑΣ 128 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΕΛΛΑ Α ΡΟ ΟΣ 129 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΕΛΛΑ Α ΧΑΝΙΑ 130 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΛΛΑ Α 131, 132, 133 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΛΛΑ Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ 134 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 135, 136, 137, 138 7

11 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΒΕΤΙΑ ΛΩΖΑΝΗ 139, 140 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑ 141, 142 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 143 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΟΙΚΙΑΚΗ ΕΛΒΕΤΙΑ ΛΩΖΑΝΗ 144, 145, 146 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΟΙΚΙΑΚΗ ΕΛΛΑ Α 147, 148 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΟΙΚΙΑΚΗ ΕΛΛΑ Α ΑΘΗΝΑ 149, 150, 151, 152, 153 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΟΙΚΙΑΚΗ ΕΛΛΑ Α ΑΤΤΙΚΗ 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΟΙΚΙΑΚΗ ΕΛΛΑ Α ΒΟΙΩΤΙΑ 187 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΟΙΚΙΑΚΗ ΕΛΛΑ Α ΒΟΛΟΣ 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΟΙΚΙΑΚΗ ΕΛΛΑ Α ΕΥΒΟΙΑ 195 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΟΙΚΙΑΚΗ ΕΛΛΑ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 196, 197 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΟΙΚΙΑΚΗ ΕΛΛΑ Α ΚΟΜΟΤΗΝΗ 198 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΟΙΚΙΑΚΗ ΕΛΛΑ Α ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 199 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΟΙΚΙΑΚΗ ΕΛΛΑ Α ΚΡΗΤΗ 200, 201 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΟΙΚΙΑΚΗ ΕΛΛΑ Α ΝΕΑ ΑΓΧΙΑΛΟΣ 202 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΟΙΚΙΑΚΗ ΕΛΛΑ Α ΠΑΤΡΑ 203 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΟΙΚΙΑΚΗ ΕΛΛΑ Α ΠΕΙΡΑΙΑΣ 204 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΟΙΚΙΑΚΗ ΕΛΛΑ Α ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 205 8

12 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΟΙΚΙΑΚΗ ΕΛΛΑ Α ΤΗΝΟΣ 206 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΟΙΚΙΑΚΗ ΕΛΛΑ Α ΤΡΙΚΑΛΑ 207 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΟΙΚΙΑΚΗ ΕΛΛΑ Α Υ ΡΑ 208 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΟΙΚΙΑΚΗ ΕΛΛΑ Α ΦΘΙΩΤΙ Α 209, 210 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΟΙΚΙΑΚΗ ΕΛΛΑ Α ΧΑΛΚΙ Α 211 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΟΙΚΙΑΚΗ ΕΛΛΑ Α ΧΑΝΙΑ 212, 213 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΟΙΚΙΑΚΗ ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ ΝΤΟΥΜΠΑΪ 214 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΟΙΚΙΑΚΗ ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ ΡΑΣ ΑΛ-ΧΑΫΜΑ 215 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΛΟΝ ΙΝΟ 216 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ 217 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΣΥΓΧΡΟΝΗ 20 oς ΑΙΩΝΑΣ 218 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΑ Α 219, 220, 221 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ 222 ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΛΛΑ Α ΑΘΗΝΑ 223 ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΛΛΑ Α ΠΑΤΡΑ 224 Β ΒΕΝΤΟΥΡΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. 225 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΕΛΛΑ Α ΡΕΘΥΜΝΟ 226 9

13 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 227 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΛΒΕΤΙΑ ΛΩΖΑΝΗ 228 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΛΛΑ Α ΑΘΗΝΑ 229 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΛΛΑ Α ΑΤΤΙΚΗ 230 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΛΛΑ Α ΙΩΑΝΝΙΝΑ 231 ΒΛΑΧΙΩΤΗ, ΜΑΡΙΑ 232 ΒΛΑΧΙΩΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ Ε., ΒΡΥΝΙΩΤΗΣ, Ν. 234 Γ ΓΕΡΟΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ, ΕΚΘΕΣΕΙΣ 235 ΓΕΦΥΡΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 236 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΛΑΖΑΡΟΣ Σ., , 238, 239 ΓΕΩΡΓΙΑ Η, ΜΑΡΛΕΝΑ 240, 241 ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΕΛΛΑ Α ΑΤΤΙΚΗ 242 ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π., , 244, 245 ΑΡ ΙΩΤΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. 246, 247, 248 ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΛΛΑ Α ΑΤΤΙΚΗ

14 ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΛΑ Α ΑΙΓΙΟ 250 ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΛΑ Α ΘΗΒΑ 251 ΕΛΗΝΙΚΟΛΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ., , 253 ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΤΖΟΥΛΙΑ 254 ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΓΛΥΦΑ ΑΣ (ΑΤΤΙΚΗ, ΕΛΛΑ Α) 255 ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (ΑΤΤΙΚΗ, ΕΛΛΑ Α) 256 ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ (ΑΤΤΙΚΗ, ΕΛΛΑ Α) 257 ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΛΕΥΚΑ ΑΣ 258 ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ (ΑΤΤΙΚΗ, ΕΛΛΑ Α) 259 ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ, ΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. 260, 261, 262, 263, 264, 265 ΗΜΗΤΡΟΓΛΟΥ, Μ. 266, 267, 268 ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΤΙΡΙΑ 269 ΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΛΛΑ Α ΑΤΤΙΚΗ 270 ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΛΛΑ Α ΚΑΡ ΙΤΣΑ 271 ΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΑ Α ΑΘΗΝΑ 272 ΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΑ Α ΑΤΤΙΚΗ 273 ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΟΛΛΑΝ ΙΑ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

15 Ε ΕΛΛΑ Α ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 275 ΕΛΛΑ Α ΑΤΤΙΚΗ 276 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 277 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΛΛΑ Α ΑΘΗΝΑ 278 ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ, ΘΑΝΑΣΗΣ, ΕΚΘΕΣΕΙΣ 279 ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. 280 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΛΛΑ Α ΑΤΤΙΚΗ 281 ΕΠΙΠΛΑ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 282 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΛΛΑ Α ΑΙΓΙΝΑ 283 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΕΛΛΑ Α ΑΤΤΙΚΗ 284 ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΕΛΛΑ Α ΑΘΗΝΑ 285, 286 ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΕΛΛΑ Α ΑΤΤΙΚΗ 287 Ζ ΖΑΧΑΡΙΑ ΟΥ, ΣΜΑΡΑΓ Α., ΖΟΓΓΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΖΩΓΡΑΦΟΙ ΕΛΛΑ Α ΕΚΘΕΣΕΙΣ 290,

16 Η ΗΛΙΑΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΛΛΑ Α 292 ΗΛΙΑΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΛΛΑ Α ΑΤΤΙΚΗ 293, 294 ΗΛΙΑΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 295 ΗΣΑΪΑΣ, ΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322 Θ ΘΕΑΤΡΑ ΕΛΛΑ Α ΑΤΤΙΚΗ 323 ΘΕΑΤΡΑ ΕΛΛΑ Α ΚΑΡ ΙΤΣΑ 324 Ι ΙΩΑΝΝΙ ΗΣ, Γ. 325 Κ ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΥΛΟΣ Π. 326 ΚΑΛΙΤΣΟΥΝΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ Ε., ,

17 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 329, 330, 331 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΕΛΛΑ Α 332, 333, 334, 335 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΕΛΛΑ Α ΕΚΘΕΣΕΙΣ 336 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ, ΑΡΤΕΜΙΣ-ΜΑΡ. Σ., , 338 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ, ΝΙΚΟΣ Σ. 339, 340 ΚΑΝΙΑΡΗΣ, ΒΛΑΣΗΣ, , 342, 343 ΚΑΠΟΣ, ΗΜΗΤΡΙΟΣ Α., , 345, 346 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΑ Α ΑΤΤΙΚΗ 347 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΕΛΛΑ Α ΑΘΗΝΑ 348, 349, 350, 351, 352, 353 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΕΛΛΑ Α ΛΑΜΙΑ 354 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΕΛΛΑ Α ΠΕΙΡΑΙΑΣ 355 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΙΤΑΛΙΑ ΒΕΝΕΤΙΑ 356 ΚΑΤΖΟΥΡΑΚΗΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ, ΕΚΘΕΣΕΙΣ 357 ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΕΛΒΕΤΙΑ ΛΩΖΑΝΗ 358, 359, 360, 361 ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΕΛΛΑ Α 362, 363 ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΕΛΛΑ Α ΑΘΗΝΑ 364, 365, 366, 367 ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΕΛΛΑ Α ΑΤΤΙΚΗ 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399 ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΕΛΛΑ Α ΑΤΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 400 ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΕΛΛΑ Α ΒΟΙΩΤΙΑ

18 ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΕΛΛΑ Α ΒΟΛΟΣ 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409 ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΕΛΛΑ Α ΕΥΒΟΙΑ 410 ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΕΛΛΑ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 411, 412 ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΕΛΛΑ Α ΚΟΜΟΤΗΝΗ 413 ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΕΛΛΑ Α ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 414 ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΕΛΛΑ Α ΚΡΗΤΗ 415, 416 ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΕΛΛΑ Α ΝΕΑ ΑΓΧΙΑΛΟΣ 417 ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΕΛΛΑ Α ΠΑΤΡΑ 418 ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΕΛΛΑ Α ΠΕΙΡΑΙΑΣ 419 ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΕΛΛΑ Α ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 420 ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΕΛΛΑ Α ΤΗΝΟΣ 421 ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΕΛΛΑ Α ΤΡΙΚΑΛΑ 422 ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΕΛΛΑ Α Υ ΡΑ 423 ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΕΛΛΑ Α ΦΘΙΩΤΙ Α 424, 425 ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΕΛΛΑ Α ΧΑΛΚΙ Α 426 ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΕΛΛΑ Α ΧΑΝΙΑ 427, 428 ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ ΝΤΟΥΜΠΑΪ 429 ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ ΡΑΣ ΑΛ-ΧΑΫΜΑ 430 ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΛΟΝ ΙΝΟ

19 ΚΑΦΕΝΕΙΑ ΕΛΛΑ Α 432 ΚΑΦΕΤΣΗ, ΑΝΝΑ 433, 434 ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΕΛΒΕΤΙΑ ΛΟΥΚΕΡΝΗ 435 ΚΗΛΑΪ ΙΤΗ, ΕΙΡΗΝΗ 436, 437 ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΟΓΜΑΤΑ 438 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΛΛΑ Α ΑΘΗΝΑ 439, 440 ΚΟΚΚΙΝΙ ΗΣ, ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΚΟΚΚΙΝΙ ΗΣ, ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΕΚΘΕΣΕΙΣ 442 ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ 443 ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΑ ΕΛΛΑ Α ΚΟΜΟΤΗΝΗ 444 ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ, ΣΑΒΒΑΣ Ι. 445, 446 ΚΟΣΚΙΝΑ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ 447 ΚΡΟΚΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ 448 ΚΟΥΒΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. 449 ΚΟΥΛΟΥΡΙ ΗΣ, ΗΜΗΤΡΙΟΣ Η., ΚΟΥΝΕΛΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ, ΕΚΘΕΣΕΙΣ 451 ΚΟΥΤΣΟΜΑΛΛΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ 452 ΚΤΙΡΙΑ 453, 454 ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 455, 456 ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΛΛΑ Α ΑΘΗΝΑ 457, 458, 459, 460, 461,

20 ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΛΛΑ Α ΑΤΤΙΚΗ 463, 464, 465, ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΛΛΑ Α ΒΟΛΟΣ 466 ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΛΛΑ Α ΠΕΙΡΑΙΑΣ 467 ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΛΟΝ ΙΝΟ 468 ΚΤΙΡΙΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 469 ΚΤΙΡΙΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΛΛΑ Α ΑΘΗΝΑ 470 ΚΤΙΡΙΑ ΕΛΛΑ Α 471, 472, 473 ΚΤΙΡΙΑ ΕΛΛΑ Α ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ 474 ΚΤΙΡΙΑ ΕΛΛΑ Α ΚΑΡ ΙΤΣΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 475 ΚΤΙΡΙΑ ΕΛΛΑ Α ΠΑΤΡΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 476 ΚΤΙΡΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΛΒΕΤΙΑ ΛΩΖΑΝΗ 477 ΚΤΙΡΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΛΛΑ Α ΑΘΗΝΑ 478 ΚΤΙΡΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΛΛΑ Α ΑΤΤΙΚΗ 479 ΚΥΡΙΑΖΗΣ, ΗΛΙΑΣ Ν. 480 ΚΥΤΡΙΛΑΚΗ, Ε. 481, 482 ΚΩΣΤΑΝΤΑΚΟΥ, ΜΕΡΟΠΗ Φ. 483,

21 Λ ΛΑΜΠΡΑΚΗ-ΠΛΑΚΑ, ΜΑΡΙΝΑ 485 ΛΑΣΗΘΙΩΤΑΚΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ, ΕΚΘΕΣΕΙΣ 486 ΛΑΣΚΑΡΙ ΗΣ, ΚΡΙΣΤΙΑΝ-ΛΟΥΪ Λ., ΛΙΟ ΑΚΗ, ΝΙΚΗ 488 ΛΟΥΚΟΣ, ΜΕΛΕΤΙΟΣ Κ. 489, 490 Μ ΜΑ ΕΜΟΧΩΡΙΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 491, 492, 493 ΜΑΝΙ ΑΚΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ Θ., , 495, 496 ΜΑΝΙ ΑΚΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ Θ. 497, 498, 499, 500, 501, 502 ΜΑΡΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ., , 504, 505 ΜΑΡΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ Γ., , 507, 508 ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΜΕΛΙΣΣΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΚΑΛΥΨΩ ΜΙΧΑΗΛ, Γ. 511 ΜΙΧΑΗΛΙ ΟΥ, ΜΑΙΡΗ 512 ΜΝΗΜΕΙΑ ΕΛΛΑ Α ΑΤΤΙΚΗ 513, 514 ΜΝΗΜΕΙΑ ΕΛΛΑ Α ΚΡΗΤΗ 515 ΜΝΗΜΕΙΑ ΕΛΛΑ Α ΧΑΝΙΑ 516 ΜΟΙΡΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ.,

22 ΜΟΥΣΕΙΑ 518 ΜΟΥΣΕΙΑ ΕΛΛΑ Α ΑΘΗΝΑ 519 ΜΟΥΣΕΙΑ ΕΛΛΑ Α ΑΤΤΙΚΗ 520, 521, 522 ΜΟΥΣΕΙΑ ΕΛΛΑ Α ΠΑΤΡΑ 523, 524 ΜΟΥΣΕΙΑ ΕΛΛΑ Α ΧΑΝΙΑ 525 ΜΟΥΣΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ 526 ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ (ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑ Α) 527 ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ (ΑΤΤΙΚΗ, ΕΛΛΑ Α) 528, 529 ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ 530 ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΤΤΙΚΗ, ΕΛΛΑ Α) 531 ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΕΛΦΩΝ ΚΤΙΡΙΑ 532 ΜΠΑΪΚΑΣ, ΝΙΚΟΣ, ΜΠΑΡ (ΠΟΤΟΠΩΛΕΙΑ) ΕΛΛΑ Α ΑΘΗΝΑ 534 ΜΠΑΡ (ΠΟΤΟΠΩΛΕΙΑ) ΕΛΛΑ Α ΛΑΜΙΑ 535 ΜΠΑΣΚΟΖΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν., ΜΠΙΛΛΗΣ, ΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. 537 ΜΠΟΓ ΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 538, 539 ΜΠΟΥΤΑΡΗ, ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ 540 ΜΠΟΥΤΕΑΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ,

23 Ν ΝΑΥΡΙ ΗΣ, ΝΙΚΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΪ ΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ 543 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΛΛΑ Α ΑΘΗΝΑ 544 ΝΤΑΒΟΥ, ΜΠΙΑ, ΝΤΟΡΙΖΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σ. 546 Ξ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΕΛΛΑ Α ΑΤΤΙΚΗ 547 ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΕΛΛΑ Α ΚΡΗΤΗ 548 ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΕΛΛΑ Α ΛΗΜΝΟΣ 549 ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΕΛΛΑ Α ΡΟ ΟΣ 550 ΞΥ ΗΣ, ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ 551 Π ΠΑΙ ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΛΑ Α ΑΤΤΙΚΗ 552 ΠΑΛΑΣΚΑΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ 553, 554 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΥ, ΑΓΝΗ Α. 555 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Α. 556,

24 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ- ΟΥΡΙ Α, ΑΜΑΣΚΩ Ι., , 559 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΛΛΑ Α 560 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΛΛΑ Α ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗ 561 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΛΛΑ Α ATTIKH 562 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΛΛΑ Α ΚΡΗΤΗ 563 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ 565 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΛΛΑ Α ΠΕΙΡΑΙΑΣ 566 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΛΛΑ Α ΡΕΘΥΜΝΟ 567 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 568 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 569 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ 570 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΛΕΞΗΣ 571 ΠΑΠΑ ΑΝΙΗΛ, ΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. 572, 573, 574, 575, 576, 577 ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΩ 578 ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. 579 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ι., , 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ι., ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ 606 ΠΑΠΑΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ, ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ, ΡΕΝΑ,

25 ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ, ΡΕΝΑ, ΕΚΘΕΣΕΙΣ 609 ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ, Φ. 610 ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ, ΑΙΜΙΛΙΑ, ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, ΗΜΗΤΡΗΣ Ν. 612 ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ Μ., ΠΑΣΣΑΛΟΓΛΟΥ, ΝΑΥΣΙΚΑ Ε., ΠΑΣΤΡΑ, ΝΑΥΣΙΚΑ, ΕΚΘΕΣΕΙΣ 615 ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ, ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ, ΕΚΘΕΣΕΙΣ 616 ΠΕΤΡΗΝΟΥ, ΧΡ. 617 ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ ΝΤΟΥΜΠΑΫ 618 ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΚΩΜΟΠΟΛΕΙΣ 619 ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ 620 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 621 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΥΚΑ ΑΣ 622 ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΕΛΛΑ Α 623 ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΕΛΛΑ Α ΑΘΗΝΑ 624 ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΕΛΛΑ Α ΑΤΤΙΚΗ 625 ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΕΛΛΑ Α ΒΟΛΟΣ 626 ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΕΛΛΑ Α ΗΡΑΚΛΕΙΟ 627 ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΕΛΛΑ Α ΠΕΙΡΑΙΑΣ 628 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 629 ΠΟΡΤΕΣ

26 ΠΟΡΤΕΣ ΕΛΛΑ Α ΑΤΤΙΚΗ 631 ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ, ΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. 632 ΠΟΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ρ., , 634 ΠΟΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΛΙΑΝΑ 635, 636 ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 637 ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΥ, ΈΠΗ 638 Ρ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ Ε., , 640, 641 Σ ΣΚΟΥΡΤΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ, , 643 ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι., , 645 ΣΚΥΛΑΚΟΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ, ΕΚΘΕΣΕΙΣ 646 ΣΟΥΒΑΤΖΙ ΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ Γ., , 648 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑΡΙΟΣ 649 ΣΤΡΟΥΖΑ, ΕΦΗ 650, 651, 652 ΣΤΥΛΙΑΝΙ ΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ Σ. 653 ΣΤΥΛΙΑΝΙ ΗΣ, ΒΑΓΓΕΛΗΣ 654 ΣΥΜΕΩΝ, ΑΝ ΡΕΑΣ Ν

27 ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΛΛΑ Α ΑΤΤΙΚΗ 656 Τ ΤΕΝΕΖΑΚΗΣ, ΗΜΗΤΡΗΣ Ξ. 657 ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. 658 ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ, ΦΡΟΣΩ 659 ΤΕΧΝΗ ΓΑΛΛΙΑ ΠΑΡΙΣΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 660 ΤΕΧΝΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 661 ΤΕΧΝΗ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 662, 663, 664, 665, 666 ΤΕΧΝΗ ΕΛΛΑ Α 667 ΤΕΧΝΗ ΕΛΛΑ Α ΕΚΘΕΣΕΙΣ 668 ΤΕΧΝΗ, ΡΩΣΙΚΗ 19 ος ΑΙΩΝΑΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 669 ΤΕΧΝΗ, ΡΩΣΙΚΗ 20 ος ΑΙΩΝΑΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 670 ΤΕΧΝΗ, ΣΥΓΧΡΟΝΗ 20 ος ΑΙΩΝΑΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 671 ΤΕΧΝΗ, ΣΥΓΧΡΟΝΗ 672, 673 ΤΕΧΝΗ, ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 674, 675, 676 ΤΕΧΝΗ, ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΑ Α 677 ΤΕΧΝΗ, ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΑ Α ΣΥΝΕ ΡΙΑ 678 ΤΖΑΒΕΛΛΑ, ΕΥ ΟΚΙΑ Κ. 679 ΤΖΑΜΙΑ ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ ΝΤΟΥΜΠΑΫ

28 ΤΟΜΠΑΖΗΣ, ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ Ν., , 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 723, 714, 715, 716, 717 ΤΟΜΠΑΖΗΣ, ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ Ν., ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ 718, 719, 720 ΤΟΥΝΤΑ, ΙΛΕΑΝΑ 721 ΤΡΑΧΑΝΑΣ, Β. 722, 723, 724, 725 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε., , 727 ΤΡΙΧΑ-ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ, ΆΛΚΗΣΤΙΣ Β. 728 ΤΣΕΚΕΝΗ, ΚΑΙΤΗ 729 ΤΣΙΓΚΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Σ., ΤΣΟΚΛΗΣ, ΚΩΣΤΑΣ, Υ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΕΛΛΑ Α ΑΘΗΝΑ 732 Φ ΦΙΛΙΠΠΙ ΗΣ, ΗΜΗΤΡΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 733 ΦΩΤΙΑ ΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ Γ. 734 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΒΡΑΒΕΙΑ

29 Χ ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ε. 736, 737 ΧΑΝ ΡΗΣ, ΠΑΝΤΕΛΗΣ, ΕΚΘΕΣΕΙΣ 738 XΑΡΙΤΑΤΟΣ, ΧΑΡΙΤΩΝ Β., , 740, 741, 742, 743 ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ, ΠΑΝΤΕΛΗΣ Ι. 744 ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΕΛΛΑ Α 745 ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΕΛΛΑ Α ΑΤΤΙΚΗ 746 ΧΩΡΟΣ (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ) 747, 748 Ψ ΨΑΡΡΑ, ΣΟΦΙΑ Λ., ΨΥΧΟΠΑΙ ΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ,

30 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙ ΩΝ A ATELIER PRO 751 C CORRIGAN, JOHN 752, 753 E EMPEYTA, JEAN-FRANCOIS 754 J JACOBSEN, H. N 755 L LE CORBUSIER, LOOS, ADOLF, P PERKINS & WILL

31 S SOUNDY, RICHARD 759, 760 Z ZANON, FLAVIO R., , 7 28

32 ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Α66 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ. & Σ. ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ 1. Αντωνακάκης, ηµήτριος Α. και Σουζάνα Αντωνακάκη. «Ανωτάτη Βιοµηχανική Σχολή Πειραιά, 1979 = Industrial School of Piraeus, 1979.» Ε ιµ. Ηλίας, Β. Κωνσταντό ουλος. Θέµατα χώρου και τεχνών 25 (1994): Αντωνακάκης, ηµήτριος Α. και Σουζάνα Αντωνακάκη. «Ε έκταση της Παντείου Α.Σ.Π.Ε., 1983 = Extension of the Panteios School of Political Sciences, 1983.» Ε ιµ. Ηλίας, Β. Κωνσταντό ουλος. Θέµατα χώρου και τεχνών 25 (1994): Αντωνακάκης, ηµήτριος Α. και Σουζάνα Αντωνακάκη. «Πανε ιστηµιακά Συγκροτήµατα = University Campuses.» Ε ιµ. Ηλίας, Β. Κωνσταντό ουλος. Θέµατα χώρου και τεχνών 25 (1994): Αντωνακάκης, ηµήτριος Α. και Σουζάνα Αντωνακάκη. «Πολυτεχνείο Κρήτης, 1982 = Technical University of Crete, 1982.» Ε ιµ. Ηλίας, Β. Κωνσταντό ουλος. Θέµατα χώρου και τεχνών 25 (1994): Κωνσταντό ουλος, Ηλίας Β., ε ιµ. «Πανε ιστήµιο Κρήτης: Φιλοσοφική Σχολή, 1981 = University of Crete: School of Humanities, 1981.» Θέµατα χώρου και τεχνών 25 (1994): Κωνσταντό ουλος, Ηλίας Β., ε ιµ. «Πανε ιστήµιο Κύ ρου, 1992 = University of Cyprus, 1992.» Θέµατα χώρου και τεχνών 25 (1994):

33 Α ΑΜΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ., «Μονοκατοικία στην Αγριά Βόλου = Single-family House in Agria, Volos.» Θέµατα χώρου και τεχνών 25 (1994): «Μονοκατοικία στον Άνω Βόλο = Single-family House in Ano Volos.» Θέµατα χώρου και τεχνών 25 (1994): «Μονοκατοικία στον Βόλο = Single-family House in Volos.» Θέµατα χώρου και τεχνών 25 (1994): «Μονοκατοικία στον Βόλο = Single-family House in Volos.» Θέµατα χώρου και τεχνών 25 (1994): «Μονοκατοικία στον Βόλο = Single-family House in Volos.» Θέµατα χώρου και τεχνών 25 (1994): «Μονοκατοικία στον Βόλο = Single-family House in Volos.» Θέµατα χώρου και τεχνών 25 (1994): «Προσθήκη Ορόφου στη Νέα Αγχίαλο = Addition of one Storey in Nea Achialos.» Θέµατα χώρου και τεχνών 25 (1994): «Τεχνικό Γραφείο στον Βόλο = Architectural Office in Volos.» Θέµατα χώρου και τεχνών 25 (1994): «Τρι λοκατοικία στον Βόλο = Three-family House in Volos.» Θέµατα χώρου και τεχνών 25 (1994):

34 ΑΚΡΙΘΑΚΗΣ, ΑΛΕΞΗΣ, Βασιλάκου, Αγγελική, ε ιµ. «Το Έργο Τέχνης ως Μέσο Ε ικοινωνίας = The Work of Art as Means of Communication.» Θέµατα χώρου και τεχνών 24 (1993): ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν., «ύο Κατοικίες στην Κηφισιά = Two Residences in Kifissia, Athens.» Θέµατα χώρου και τεχνών 26 (1995): ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗ, ΣΟΥΖΑΝΑ 18. Αντωνακάκης, ηµήτριος Α. και Σουζάνα Αντωνακάκη. «Ανά λαση Αττικού Άλσους, Αθήνα, 1989 = Redesign of Attic Park, Athens, 1989.» Ε ιµ. Ηλίας, Β. Κωνσταντό ουλος. Θέµατα χώρου και τεχνών 25 (1994): Αντωνακάκης, ηµήτριος Α. και Σουζάνα Αντωνακάκη. «Ανωτάτη Βιοµηχανική Σχολή Πειραιά, 1979 = Industrial School of Piraeus, 1979.» Ε ιµ. Ηλίας, Β. Κωνσταντό ουλος. Θέµατα χώρου και τεχνών 25 (1994):

35 20. Αντωνακάκης, ηµήτριος Α. και Σουζάνα Αντωνακάκη. «Αρχιτεκτονικοί ιαγωνισµοί = Architectural Competitions.» Ε ιµ. Ηλίας, Β. Κωνσταντό ουλος. Θέµατα χώρου και τεχνών 25 (1994): Αντωνακάκης, ηµήτριος Α. και Σουζάνα Αντωνακάκη. «Γραφεία Mayamar στην Καστέλλα, 1986 = Mayamar Offices in Castella, Piraeus, 1986.» Ε ιµ. Ηλίας, Β. Κωνσταντό ουλος. Θέµατα χώρου και τεχνών 25 (1994): Αντωνακάκης, ηµήτριος Α. και Σουζάνα Αντωνακάκη. «Ε έκταση της Παντείου Α.Σ.Π.Ε., 1983 = Extension of the Panteios School of Political Sciences, 1983.» Ε ιµ. Ηλίας, Β. Κωνσταντό ουλος. Θέµατα χώρου και τεχνών 25 (1994): Αντωνακάκης, ηµήτριος Α. και Σουζάνα Αντωνακάκη. «Εργαστήριο Ζωγραφικής στην Αίγινα, = Painters Studio on Aegina Island, » Ε ιµ. Ηλίας, Β. Κωνσταντό ουλος. Θέµατα χώρου και τεχνών 25 (1994): Αντωνακάκης ηµήτριος Α. και Σουζάνα Αντωνακάκη. «Κατοικία = Houses.» Ε ιµ. Ηλίας Β. Κωνσταντό ουλος. Θέµατα χώρου και τεχνών 25 (1994): Αντωνακάκης, ηµήτριος Α. και Σουζάνα Αντωνακάκη. «Κατοικία Αργυρο ούλου στο Θησείο, 1986 = Argyropoulos House in Theseion, Athens, 1986.» Ε ιµ. Ηλίας, Β. Κωνσταντό ουλος. Θέµατα χώρου και τεχνών 25 (1994): Αντωνακάκης, ηµήτριος Α. και Σουζάνα Αντωνακάκη. «Μνηµειακό Συγκρότηµα της Μάχης της Κρήτης, 1991 = Monumental Complex to the Battle of Crete, 1991.» Ε ιµ. Ηλίας, Β. Κωνσταντό ουλος. Θέµατα χώρου και τεχνών 25 (1994): Αντωνακάκης, ηµήτριος Α. και Σουζάνα Αντωνακάκη. «Νέο Μουσείο Ακρό ολης, 1990 = New Acropolis Museum, 1990.» Ε ιµ. 32

36 Ηλίας, Β. Κωνσταντό ουλος. Θέµατα χώρου και τεχνών 25 (1994): Αντωνακάκης, ηµήτριος Α. και Σουζάνα Αντωνακάκη. «Ξενοδοχείο των Ρόδων, Ρόδος, 1987 = Hotel des Roses, Rhodes, 1987.» Ε ιµ. Ηλίας, Β. Κωνσταντό ουλος. Θέµατα χώρου και τεχνών 25 (1994): Αντωνακάκης, ηµήτριος Α. και Σουζάνα Αντωνακάκη. «Πανε ιστηµιακά Συγκροτήµατα = University Campuses.» Ε ιµ. Ηλίας, Β. Κωνσταντό ουλος. Θέµατα χώρου και τεχνών 25 (1994): Αντωνακάκης, ηµήτριος Α. και Σουζάνα Αντωνακάκη. «Πανε ιστηµιακή Βιβλιοθήκη στο Ρέθυµνο, 1990 = University Library in Rethymnon, Crete, 1990.» Ε ιµ Ηλίας, Β. Κωνσταντό ουλος. Θέµατα χώρου και τεχνών 25 (1994): Αντωνακάκης, ηµήτριος Α. και Σουζάνα Αντωνακάκη. «Πολιτιστικό Κέντρο στη Λουκέρνη (1), 1989 = Cultural Centre in Lucerne, 1989.» Ε ιµ. Ηλίας, Β. Κωνσταντό ουλος. Θέµατα χώρου και τεχνών 25 (1994): Αντωνακάκης, ηµήτριος Α. και Σουζάνα Αντωνακάκη. «Πολυτεχνείο Κρήτης, 1982 = Technical University of Crete, 1982.» Ε ιµ. Ηλίας, Β. Κωνσταντό ουλος. Θέµατα χώρου και τεχνών 25 (1994): Αντωνακάκης, ηµήτριος Α. και Σουζάνα Αντωνακάκη. «Συµµετοχές σε Μελέτες-κατασκευές = Participation in Turn- Key Competitions.» Ε ιµ. Ηλίας, Β. Κωνσταντό ουλος. Θέµατα χώρου και τεχνών 25 (1994): Αντωνακάκης, ηµήτριος Α. και Σουζάνα Αντωνακάκη. «Χώροι Εργασίας = Work Places.» Ε ιµ. Ηλίας, Β. Κωνσταντό ουλος. Θέµατα χώρου και τεχνών 25 (1994):

37 35. Κωνσταντό ουλος, Ηλίας Β., ε ιµ. «Βιβλιογραφία: ε ιλογή άρθρων ου αναφέρονται στο έργο των Σ. και. Αντωνακάκη.» Θέµατα χώρου και τεχνών 25 (1994): Κωνσταντό ουλος, Ηλίας Β., ε ιµ. «Για την Αρχιτεκτονική του ηµήτρη και της Σουζάνας Αντωνακάκη.» Θέµατα χώρου και τεχνών 25 (1994): Κωνσταντό ουλος, Ηλίας Β., ε ιµ. «ι λοκατοικία Αλεξάκη στο Παλαιό Ψυχικό, 1982 = Alexakis Two-family House in Palaio Psychiko, Athens, 1982.» Θέµατα χώρου και τεχνών 25 (1994): Κωνσταντό ουλος, Ηλίας Β., ε ιµ. «ι λοκατοικία Κωστο ούλου στη Βούλα, 1981 = Kostopoulos Two-family House in Voula, Athens, 1981.» Θέµατα χώρου και τεχνών 25 (1994): Κωνσταντό ουλος, Ηλίας Β., ε ιµ. «Κατοικία Briche στην Εκάλη, 1984 = Briche House in Ekali, Athens, 1984.» Θέµατα χώρου και τεχνών 25 (1994): Κωνσταντό ουλος, Ηλίας Β., ε ιµ. «Κατοικία αρµάρου στο Ακρωτήρι, Χανιά Κρήτης, 1978 = Darmaros House at Acrotiri, Chania, Crete, 1978.» Θέµατα χώρου και τεχνών 25 (1994): Κωνσταντό ουλος, Ηλίας Β., ε ιµ. «Κατοικία Κα άκη στα Χανιά, 1984 = Kapakis House in Chania, Crete, 1984.» Θέµατα χώρου και τεχνών 25 (1994): Κωνσταντό ουλος, Ηλίας Β., ε ιµ. «Κέντρο Παραδοσιακής Βιοτεχνίας Ιωαννίνων, 1989 = Traditional Crafts Centre in Ioannina, 1989.» Θέµατα χώρου και τεχνών 25 (1994): Κωνσταντό ουλος, Ηλίας Β., ε ιµ. «Κλειστό Κολυµβητήριο του ηµοκρίτειου Πανε ιστηµίου Θράκης, Κοµοτινή, 1990 = Covered 34

38 Swimming-pool for the Democritean University of Thrace, Komotini, 1990.» Θέµατα χώρου και τεχνών 25 (1994): Κωνσταντό ουλος, Ηλίας Β., ε ιµ. «Κτίριο Γραφείων Ε ιχειρήσεων Μαυρακάκη, 1990 = Office Building for Mavrakakis Enterprises, 1990.» Θέµατα χώρου και τεχνών 25 (1994): Κωνσταντό ουλος, Ηλίας Β., ε ιµ. «Μικρή Βιοτεχνία στον Κολωνό, 1986 = Gioulbaxiotis Cottage Industry in Kolonos, Athens, 1986.» Θέµατα χώρου και τεχνών 25 (1994): Κωνσταντό ουλος, Ηλίας Β., ε ιµ. «Μικρή Πολυκατοικία Νικοδήµου στη Βούλα, 1984 = Nikodimou Small Apartment Bulding in Voula, Athens, 1984.» Θέµατα χώρου και τεχνών 25 (1994): Κωνσταντό ουλος, Ηλίας Β., ε ιµ. «Πανε ιστήµιο Κρήτης: Φιλοσοφική Σχολή, 1981 = University of Crete: School of Humanities, 1981.» Θέµατα χώρου και τεχνών 25 (1994): Κωνσταντό ουλος, Ηλίας Β., ε ιµ. «Πανε ιστήµιο Κύ ρου, 1992 = University of Cyprus, 1992.» Θέµατα χώρου και τεχνών 25 (1994): 85. ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗ, ΣΟΥΖΑΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ 49. Κωνσταντό ουλος, Ηλίας Β., ε ιµ. «Σουζάνα Αντωνακάκη = Suzana Antonakakis.» Θέµατα χώρου και τεχνών 25 (1994):

39 ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗ, ΣΟΥΖΑΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ 50. Κωνσταντό ουλος, Ηλίας Β., ε ιµ. «Πίνακας Χαρακτηριστικών Έργων, = List of Selected Works, » χώρου και τεχνών 25 (1994): Θέµατα ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ, ΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. 51. Αντωνακάκης, ηµήτριος Α. και Σουζάνα, Αντωνακάκη. «Ανά λαση Αττικού Άλσους, Αθήνα, 1989 = Redesign of Attic Park, Athens, 1989.» Ε ιµ. Ηλίας, Β. Κωνσταντό ουλος. Θέµατα χώρου και τεχνών 25 (1994): Αντωνακάκης, ηµήτριος Α. και Σουζάνα, Αντωνακάκη. «Ανωτάτη Βιοµηχανική Σχολή Πειραιά, 1979 = Industrial School of Piraeus, 1979.» Ε ιµ. Ηλίας, Β. Κωνσταντό ουλος. Θέµατα χώρου και τεχνών 25 (1994): Αντωνακάκης, ηµήτριος Α. και Σουζάνα, Αντωνακάκη. «Αρχιτεκτονικοί ιαγωνισµοί = Architectural Competitions.» Ε ιµ. Ηλίας, Β. Κωνσταντό ουλος. Θέµατα χώρου και τεχνών 25 (1994): Αντωνακάκης, ηµήτριος Α. και Σουζάνα, Αντωνακάκη. «Γραφεία Mayamar στην Καστέλλα, 1986 = Mayamar Offices in Castella, Piraeus, 1986.» Ε ιµ. Ηλίας, Β. Κωνσταντό ουλος. Θέµατα χώρου και τεχνών 25 (1994): Αντωνακάκης, ηµήτριος Α. και Σουζάνα, Αντωνακάκη. «Ε έκταση της Παντείου Α.Σ.Π.Ε., 1983 = Extension of the Panteios School of 36

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΧΟΛΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕ ΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 31 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 (Σχολές Πόλεις ΑΕΙ/ΤΕΙ Βάσεις 2016)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΧΟΛΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕ ΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 31 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 (Σχολές Πόλεις ΑΕΙ/ΤΕΙ Βάσεις 2016) 1 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΧΟΛΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕ ΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 31 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 (Σχολές Πόλεις ΑΕΙ/ΤΕΙ Βάσεις 2016) 5. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Υποψήφια Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Αχαΐας Εκλογές 2009. Νοµαρχιακή Σύµβουλος Αχαΐας. e-mail: info@georgakopoulou-basta.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Υποψήφια Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Αχαΐας Εκλογές 2009. Νοµαρχιακή Σύµβουλος Αχαΐας. e-mail: info@georgakopoulou-basta. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - 1 - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ : ΕΠΩΝΥΜΟ : ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ : ήµητρα Γεωργακοπούλου-Μπάστα Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ι ΙΟΤΗΤΑ : Γενική Γραµµατέας Περιφέρειας Ηπείρου Υποψήφια Βουλευτής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή 3-4. Πρότυπο Βιβλιογραφικής Αναγραφής 5. Αλφαβητικό Θεματικό Ευρετήριο 6-13. Αλφαβητικός Θεματικός Κατάλογος 14-66

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή 3-4. Πρότυπο Βιβλιογραφικής Αναγραφής 5. Αλφαβητικό Θεματικό Ευρετήριο 6-13. Αλφαβητικός Θεματικός Κατάλογος 14-66 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαια Σελ. Εισαγωγή 3-4 Πρότυπο Βιβλιογραφικής Αναγραφής 5 Αλφαβητικό Θεματικό Ευρετήριο 6-13 Αλφαβητικός Θεματικός Κατάλογος 14-66 Αλφαβητικό Ευρετήριο Ελλήνων Αρθρογράφων 67-68 Αλφαβητικό

Διαβάστε περισσότερα

Με βάση την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, ορίζονται οι κάτωθι διοικήσεις νοσοκοµείων:

Με βάση την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, ορίζονται οι κάτωθι διοικήσεις νοσοκοµείων: Με βάση την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, ορίζονται οι κάτωθι διοικήσεις νοσοκοµείων: 1 η ΥΠΕ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Α

Διαβάστε περισσότερα

Η λαϊκή μας τέχνη κι εμείς Δημήτρης Πικιώνης, 1925. Γύρω από ένα συνέδριο Δημήτρης Πικιώνης, 1933. Αρχιτεκτονική Πάτροκλος Καραντίνας, 1937

Η λαϊκή μας τέχνη κι εμείς Δημήτρης Πικιώνης, 1925. Γύρω από ένα συνέδριο Δημήτρης Πικιώνης, 1933. Αρχιτεκτονική Πάτροκλος Καραντίνας, 1937 Π Ε Ρ Ν Πρόλογος Η λαϊκή μας τέχνη κι εμείς Δημήτρης Πικιώνης, 1925 13 Ο συνοικισμός «Νέας Αλεξανδρείας» και η εδαφική οικονομία των Αθηνών Στάμος Παπαδάκης, 1933 17 Γύρω από ένα συνέδριο Δημήτρης Πικιώνης,

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες 2013-2014

Επιτυχόντες 2013-2014 Επιτυχόντες 2013-2014 1 ΛΑ ΑΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2 ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3 ΚΑΡΤΑΚΗ ΑΦΡΟ ΙΤΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 4 ΜΑΤΣΑΜΑ ΠΡΟΚΟΠΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 5 6 ΟΥΡΟΥΤΖΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΒΙΤΤΩΡΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΡΟΜΟΥ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΖΕΥΓΩΝ ΚΟΡΑΣΙ ΩΝ - ΝΕΑΝΙ ΩΝ ΠΑΙ ΩΝ- ΓΥNAIΚΩΝ -ΕΦΗΒΩΝ -ΑΝ ΡΩΝ (ΜΑΛΑΚΑΣΑ 12-/9/2009) ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ ΖΕΥΓΩΝ 14,2χλµ. (1 στροφή) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΟΡΑΣΙ ΩΝ 1 Ο.Α.ΣΟΥ ΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 5. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ανακοίνωση : Εργο : ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙ ΙΩΝ-ΓΟΝΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ανακοίνωση : Εργο : ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙ ΙΩΝ-ΓΟΝΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΠΑΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 4339 ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΑΓΓΕΛΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ 707596000 Οχι 1 12 8,44 56 800 0 0 0 0 0 337,60 392 1 Οχι 1.529,60 1 4257 ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιευθύνσεις ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ιευθύνσεις ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (όπως ο πίνακας αποδεκτών) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ /νση: Ρωµανού 3, Χαλέπα 73133 Χανιά Κρήτης Τηλ: 28210 23006 Fax: 28210 23003 Email: zema@chania.teicrete.gr Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 (Α/Κ µε πρόβλεψη για εγκατεστηµένο VDSL εξοπλισµό σε Α/Κ Μάιος 2012)

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 (Α/Κ µε πρόβλεψη για εγκατεστηµένο VDSL εξοπλισµό σε Α/Κ Μάιος 2012) ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Λίστα Α/Κ στα οποία προβλέπεται να εγκατασταθεί VDSL εξοπλισµός σε Α/Κ (Μάιος 2012) ΠΙΝΑΚΑΣ 3 (Α/Κ µε πρόβλεψη για εγκατεστηµένο VDSL εξοπλισµό σε Α/Κ Μάιος 2012) ΤΗΛΕΠ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠ. ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ζήσης Παπαμίχος. Βιογραφικό Σημείωμα. www.zitateam.gr. Προσωπικές Πληροφορίες. Επάγγελμα Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ. Σπουδές.

Ζήσης Παπαμίχος. Βιογραφικό Σημείωμα. www.zitateam.gr. Προσωπικές Πληροφορίες. Επάγγελμα Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ. Σπουδές. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΖΗΣΗΣ ΠΑΠΑΜΙΧΟΣ σελ. 1 από 5 Βιογραφικό Σημείωμα email: info@zitateam.gr κινητό : 6976634444 τηλέφωνο : 2103388007 διεύθυνση : Κολωνάκι πόλη : Αθήνα Ζήσης Παπαμίχος www.zitateam.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ Ο Δήµαρχος Μινώα Πεδιάδας Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Ε ΙΓ Μ Α [1] ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Υ Π Ο Ε ΙΓ Μ Α [1] ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Υ Π Ο Ε ΙΓ Μ Α [1] ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΕ.Π.Α. Ηµεροµηνία Αρ.πρωτ. Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η Βεβαιώνεται ότι η µε αρ.πρωτ....ιατρική Βεβαίωση του Παραρτήµατος ΙΙΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Ζ. > 1.500 / m2 Νομαρχία Περιοχή Κατώτατη Ανώτατη Αθηνών Αγία Βαρβάρα 750 1.100 Αθηνών Αγία Παρασκευή 1.400 2.050 Αθηνών Άγιος Δημήτριος 1.000 1.500 Αθηνών Άγιοι Ανάργυροι 1.000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π. Φάληρο, 29.09.2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π. Φάληρο, 29.09.2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π. Φάληρο, 29.09.2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΖ 24.09.2014, ΗΜΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ)

ΑΘΗΝΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ) 1 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ 160 160 150 140 135 160 160 120 85 2 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 180 180 170 160 150 150 150 120 85 3 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ 100 100 100 100 95 95 90 90 85 ΑΘΗΝΑΣ 4 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ðñïóôáóßá ôçò áñ éôåêôïíéêþò êáé ðïëéôéóôéêþò ôáõôüôçôáò ôçò ËåõêÜäáò

Ðñïóôáóßá ôçò áñ éôåêôïíéêþò êáé ðïëéôéóôéêþò ôáõôüôçôáò ôçò ËåõêÜäáò ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΑ ΑΣ Σ υ ν έ δ ρ ι ο Ðñïóôáóßá ôçò áñ éôåêôïíéêþò êáé ðïëéôéóôéêþò ôáõôüôçôáò ôçò ËåõêÜäáò 16 &17 Ìáñôßïõ 2006 Συνδιοργάνωση: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λευκάδας Σύλλογος Αρχιτεκτόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 62ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 15/10/2015 09:00 42 2 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ 23/10/2015 09:00 49 3 162ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 4/11/2015 09:00

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ Υποψήφιος ήµαρχος Καλλιθέας Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι Εκλογικής Περιφέρειας 1 ης ηµοτικής Κοινότητας (µέχρι τρεις (3) σταυρούς προτίµησης)

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθοί ιευθυντές Α. Μόνιμοι-Μόνιμοι επί δοκιμασία καθηγητές ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ 2015-2016

Βοηθοί ιευθυντές Α. Μόνιμοι-Μόνιμοι επί δοκιμασία καθηγητές ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ 2015-2016 Βοηθοί ιευθυντές Α Αγγλικών 8340 ΚΑΡΑΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ ΠΑΦΟΥ (10) Γαλλικών 9840 ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ (10) Μόνιμοι-Μόνιμοι επί δοκιμασία καθηγητές Θρησκευτικών 10005 ΤΟΦΑΛΙ ΟΥ-ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΟΙΚΟΝ. Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Ανακηρυχθέντων Συνδυασµών Υποψηφίων ηµάρχων και ηµοτικών Συµβούλων του ήµου Λέρου για

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 16ης/2012 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 16ης/2012 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 16ης/2012 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: Β45ΜΩΗΔ-7ΤΑ Αριθ. Απόφασης 66/2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε µηνύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες 2008-2009

Επιτυχόντες 2008-2009 Επιτυχόντες 2008-2009 1 ΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΙ ΑΓ. ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟ 2 ΒΕΡΓΕΡΑΚΗ ΕΦΡΟΣΥΝΗ ΠΑΙ ΑΓ. ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟ 3 ΚΑΚΑΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 4 ΚΟΥΚΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ 5 ΒΕΣΤΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

"ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ" - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΦΕΠΑΕ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΦΕΠΑΕ "ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ" - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΦΕΠΑΕ Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΩΡΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 1 5/10/2011 ΕΥΒΟΙΑΣ ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ ΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 18:00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 31/12/2014

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 31/12/2014 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ 31/12/2014 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ / Άγιος Νικόλαος 0102201 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Επιμενίδου 20, ΤΚ:721 00 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τηλ.: 2841028446, φαξ: 2841028446

Διαβάστε περισσότερα

253 0 30 0 196 0 27 0 0 0 0 0 20206 11388 8788 3716 10929 7293 489 379 314 127 3 0 18998 11325 7925 3688 10629 7267 444 370 314 127 3 0 T.E.I.

253 0 30 0 196 0 27 0 0 0 0 0 20206 11388 8788 3716 10929 7293 489 379 314 127 3 0 18998 11325 7925 3688 10629 7267 444 370 314 127 3 0 T.E.I. sed10pin8 Ηµ/νία: 02/02/2011 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Σελίδα 1 από 7 ------------------------------------------------------------- ------------ ---------- ------------

Διαβάστε περισσότερα

1 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 2 ΒΑΙΚΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3 ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4 ΕΜΕΡΤΖΙ ΟΥ ΘΕΟ ΩΡΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 5 ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

1 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 2 ΒΑΙΚΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3 ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4 ΕΜΕΡΤΖΙ ΟΥ ΘΕΟ ΩΡΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 5 ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ /ΝΣΗ ΛΙΓΝΙΤ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ( ΛΚ Μ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 29 1 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 2 ΒΑΙΚΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3 ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4 ΕΜΕΡΤΖΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117)

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117) Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων (5 ο Εξάμηνο): Ομάδες και Θέματα Εργασιών Λέκτορας Κωνσταντίνος Ν. Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) Στα πλαίσια του μαθήματος της Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Π.Ε 23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΕ ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Π.Ε 23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΕ ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Π.Ε 23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΕ ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ Προκειµένου να πληρωθούν 25 κενές οργανικές θέσεις Π.Ε.23 Ψυχολόγων καλούνται οι πρώτοι 50 συµµετέχοντες στην προκήρυξη 90053/Γ6/9-9-2005

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ COMPACT ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ COMPACT ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ 1 ΑΚΤΩΡ. ΑΕ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ P. PLAY 0 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΘΗΝΑ 2004 2 Β.Ρ. HELLAS S.A ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ DEOL 800 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΘΗΝΑ 2004 3 Ι ΙΩΤΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΩΜΑΤΙΑ CLASSIC 50 ΠΟΤΙΣΜΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ 2004 4 Ι ΙΩΤΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Β ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Β ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Β ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 20 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗ ΟΥΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 1999-2000 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟ ΠAI ΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ 1 ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΥΡΑΤΣAΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΥΡΑΤΣAΣ 2 Α.ΤΟΥΦΕΞΗΣ 15-2,15-7 Μ. ΡΑΚΟΣ 3.ΓΚΟΥΒΕΡΗΣ 15-5,5-5 Μ. ΡΑΚΟΣ 4 Μ.

ΑΠΛΟ ΠAI ΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ 1 ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΥΡΑΤΣAΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΥΡΑΤΣAΣ 2 Α.ΤΟΥΦΕΞΗΣ 15-2,15-7 Μ. ΡΑΚΟΣ 3.ΓΚΟΥΒΕΡΗΣ 15-5,5-5 Μ. ΡΑΚΟΣ 4 Μ. ΑΠΛΟ ΠAI ΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ 1 ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΥΡΑΤΣAΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΥΡΑΤΣAΣ 2 Α.ΤΟΥΦΕΞΗΣ 15-2,15-7 Μ. ΡΑΚΟΣ 3.ΓΚΟΥΒΕΡΗΣ 15-5,5-5 Μ. ΡΑΚΟΣ 4 Μ. ΡΑΚΟΣ 15-6,15,4 Q1 5 ΦΟΙΒΟΣ ΘΕΡΑΠΟΝΤΟΣ ΦΟΙΒΟΣ ΘΕΡΑΠΟΝΤΟΣ 6 Π.ΕΚΤΩΡΟΣ w.o.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2007 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2007 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ./007 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ 49/6/3/07 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΟΠΩΣ ΚΥΡΩΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 644/-9-00 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Γ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ο Μ Ε Σ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ

Δ Ο Μ Ε Σ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ Δ Ο Μ Ε Σ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ B. ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ (ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΡΓΩΝ) Γ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ATHENS 2004 Δ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ-ΕΙΔΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΡΓΩΝ) Α Διαμόρφωση Θαλάσσιου Μετώπου Θες/νικης.

Διαβάστε περισσότερα

sed11sp4f : 10/11/2011 1 8 : 14:17:32 user ,

sed11sp4f : 10/11/2011 1 8 : 14:17:32 user  , ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑ sed11sp4f Ηµ/νία: 10/11/2011 Σελίδα 1 από 8 ------------------------------------------ -------- ------- -------- ------- -------- ------- -------- ------- -------- ------- -------- -------

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΠ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙ ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΗΜΟΥ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ υποψηφίων της αριθ. Αριθµός 1/644Μ/2008 προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων µε σειρά προτεραιότητας ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

T.E.I. 11434 4407 2242 638 426 67 515 111 499 133 802 327 44 34 37 34 7 0 9148 3735 1316 318 7673 3322 159 95

T.E.I. 11434 4407 2242 638 426 67 515 111 499 133 802 327 44 34 37 34 7 0 9148 3735 1316 318 7673 3322 159 95 sed10pin21 Ηµ/νία: 21/06/2005 ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ -ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Σελίδα 1 από 10 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑ ΟΣ 12009 4569 2442 685 546 96 524 112 527 138 845 339 71 49 61 49 10 0 9496

Διαβάστε περισσότερα

Η έκθεση διοργανώνεται από το Τµήµα Αρχιτεκτόνων του Α.Π.Θ. και το Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής

Η έκθεση διοργανώνεται από το Τµήµα Αρχιτεκτόνων του Α.Π.Θ. και το Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής Σε συνέχεια της αναγόρευσης, στις 21:30 θα γίνουν τα εγκαίνια της έκθεσης «Αρχιτεκτονικά Θέµατα, 40 χρόνια. Το έργο του Ορέστη Δουµάνη» στον εκθεσιακό χώρο του Τελλογλείου Ιδρύµατος Τεχνών. Την έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 2ης/2014 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 2ης/2014 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 2ης/2014 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΒΙΨΗΩΗΔ-ΣΛΟ Αριθ. Απόφασης 3/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για προέγκριση αδειών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΑΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΛΑΖΑΡΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΑΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΛΑΖΑΡΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΑΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΛΑΖΑΡΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΝ ΧΩΡΑΕΙ, ΕΝ ΚΑΘΕΤΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΕΝΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΡΙΣΜΟ, ΓΙΑΤΙ ΚΑΙ ΑΥΤΗ, ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ969-97Χ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Να διατηρηθεί µέχρι : Βαθµός Ασφαλείας : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ.

ΑΔΑ: ΒΛ969-97Χ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Να διατηρηθεί µέχρι : Βαθµός Ασφαλείας : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Να διατηρηθεί µέχρι : Βαθµός Ασφαλείας : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 15ης/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 15ης/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Πρόσθεση της λέξης υγειονοµικού ενδιαφέροντος κ κοµµωτηρίου στο κατάστηµα ΦΡΑΓΚΗΣ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ) Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 15ης/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Την Κυριακή 7 Νοεµβρίου ψηφίζουµε για την ανάδειξη των ηµοτικών και των Περιφερειακών Αρχών της περιόδου

Την Κυριακή 7 Νοεµβρίου ψηφίζουµε για την ανάδειξη των ηµοτικών και των Περιφερειακών Αρχών της περιόδου Την Κυριακή 7 Νοεµβρίου ψηφίζουµε για την ανάδειξη των ηµοτικών και των Περιφερειακών Αρχών της περιόδου 200 204. Ο εκλογέας όταν προσέλθει στο εκλογικό του τµήµα ψηφίζει πρώτα για τις περιφερειακές εκλογές

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτική Κίνηση http://xanthicity.gr

ηµοτική Κίνηση http://xanthicity.gr ηµοτική Κίνηση http://xanthicity.gr Την Κυριακή 27/4/2014 κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Ξάνθης η δήλωση υποψηφιότητας της Δημοτικής Κίνησης ΠΟΛΙΤΕΣ για την ΞΑΝΘΗ. Πρόκειται για ένα πραγματικά νέο ψηφοδέλτιο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (που αφορούν στον Πίνακα Αποδεκτών Α ) ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γραφείο Διοικητή Γραφεία Υποδιοικητών Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

16 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΛΟΠΑΙ ΗΣ Α078897 Civil Engineer Larnaca 22518556/7 22511739 info@alaplanning.com

16 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΛΟΠΑΙ ΗΣ Α078897 Civil Engineer Larnaca 22518556/7 22511739 info@alaplanning.com 1 ΑΝ ΡΕΑΣ ΒΛΙΤΤΗΣ Α060782 Civil Engineer Famagusta 23731005 23826648 receptionvlittis@cytanet.com.cy 2 ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΥΣΠΥΡΟΣ Α013411 Civil Engineer Famagusta 24726664 99613910 24726664 zachard@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σελίδα 1 από 10 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α/Α ΤΜΗΜΑΤΑ 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 275 300 295 285 270 270 220 250 300 2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 205 225 220 215

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14031981 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 13032289 ΑΝΤΥΠΑ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 14031982 ΒΑΒΑΤΣΙΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗ 14031958

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σελίδα 1 από 12 1 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 300 295 285 270 270 220 250 300 300 2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 225 220 215 215 250 250 270 270 300 3 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 420 410 390 370 370 370 350 350 330 4 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 340

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός Αστικού Χώρου ( 7ο ΕΞΑΜΗΝΟ ) Αστική πυκνότητα

Σχεδιασµός Αστικού Χώρου ( 7ο ΕΞΑΜΗΝΟ ) Αστική πυκνότητα Αστική πυκνότητα Άσκηση Νο 1 : Να υπολογιστεί η πυκνότητα κατοικίας σε Αστική περιοχή µε µέγεθος Οικοδοµικών τετραγώνων 150 µ Χ 200 µ., πλάτος οδών (από Οικοδοµική Γραµµή σε Ο.Γραµµή) 15µ. και συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

Σας διαβιβάζουµε την απόφαση µε αριθµό 3012/Γ6/11-1-07 «Κύρωση. Παρακαλούµε για τις άµεσες δικές σας ενέργειες.

Σας διαβιβάζουµε την απόφαση µε αριθµό 3012/Γ6/11-1-07 «Κύρωση. Παρακαλούµε για τις άµεσες δικές σας ενέργειες. Β.ασφαλείας: Να διατηρηθεί: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε.&.Ε. Αθήνα Αρ. Πρωτ. Βαθµ.προτερ. 11-1-2007 3012/Γ6 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕI ΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΠΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 90% Σελίδα 1

ΤΕΙ ΑΠΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 90% Σελίδα 1 519 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ & ΣΧΕ.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 19.395 16,57 31,1 19.487 16,85 26,3-92 521 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 18.158 15,65 28,4 17.808 14,55 31 350 615 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 1 ΕΒΡΟΥ 25513-50496 25513-50498 alieia@nomevrou.gr; 25513-50498 2 ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ 25520-23433 saraglidou@pamth.gov.gr; 25520-23328 3 ΡΟ ΟΠΗΣ 25313-50241 25313-50240 aliias@pamth.gov.gr; 25310-36700 4 ΞΑΝΘΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιτροπή: Κων/νος Κουτσογιάννης 1. Δήμητρα Μακρυνιώτη 2. Θανόπουλος Ιωάννης

Η επιτροπή: Κων/νος Κουτσογιάννης 1. Δήμητρα Μακρυνιώτη 2. Θανόπουλος Ιωάννης Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Γ ι α Τ Ο Π Ο Θ Ε Τ Η Σ Η Φ Ο Ι Τ Η Τ Ω Ν / Τ Ρ Ι Ω Ν σ ε Θ Ε Σ Ε Ι Σ Π Α & Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Υ Ε Π Ο Π Τ Ω Ν Κ Α Θ Η Γ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 7ης/2014 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 7ης/2014 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 7ης/2014 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Αριθ. Απόφασης 30/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για προέγκριση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΜΙΑ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΜΙΑ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ 2005-2006-2007 ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ 1 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΜΙΑ 2 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρκαλοχώρι, 27/4/2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρκαλοχώρι, 27/4/2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρκαλοχώρι, 27/4/2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Καθορισµός εκλογικών τµηµάτων στο ήµο Μινώα Πεδιάδας Ο ήµος Μινώα Πεδιάδας ενηµερώνει τους δηµότες του ότι σύµφωνα µε Απόφαση του

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012

Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υ οβολή ρότασης ρος σύναψη έως ε τά (7) συµβάσεων µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την αροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΣΕΡΡΩΝ (ΑΙΘΟΥΣΑ Γ. ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ, 3ος όροφος) ΚΙΛΚΙΣ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΣΕΡΡΩΝ (ΑΙΘΟΥΣΑ Γ. ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ, 3ος όροφος) ΚΙΛΚΙΣ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΕΜΠΟΡΙΟ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΟΠΟΣ ΩΡΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 1 28/1/2013 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΣΕΡΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΦΟΡΑ ΘΕΣΕΙΣ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (1)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΦΟΡΑ ΘΕΣΕΙΣ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (1) ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Υπηρεσία : Αρ. Διαγ/σμού: Διαγωνισμός: Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (Υ.Σ.Μ.Α.) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ CYPRUS MOTORSPORT FEDERATION ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ CYPRUS MOTORSPORT FEDERATION

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ CYPRUS MOTORSPORT FEDERATION ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ CYPRUS MOTORSPORT FEDERATION MOTORSPORT FEDERATION ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΡΑΛΛΥ 2009 OVERALL STANDINGS 1 ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κώστας 10 10 8 10 10 48 48 2 ΓΑΛΑΤΑΡΙΩΤΗΣ Σίµος 4 8 10 6 10 38 38 3 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Παρασκευάς 6 8 5 6 8 8 41 36 4 ΑΝ ΡΕΟΥ Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες 2011-2012

Επιτυχόντες 2011-2012 Επιτυχόντες 2011-2012 1 ΚΕΧΡΑΚΟΥ ΤΑΣΙΑΝΝΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ 2 ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΗ ΟΛΓΑ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 3 ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.-Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 1959-2009 Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.-Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 1959-2009 Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.- 1959-2009 «Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Καλούρη Ράνυ, Πρόεδρος, Γενικό Τµήµα Παιδαγωγικών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡ. ΚΑΤΆ ΑΙΤ/ΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΚ/ΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠ/ΚΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 26/7/2013 ΕΡΜΑΤΟ ΛΟΓΙΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕ ΡΟΛΟΓΙΑ

ΗΜΕΡ. ΚΑΤΆ ΑΙΤ/ΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΚ/ΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠ/ΚΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 26/7/2013 ΕΡΜΑΤΟ ΛΟΓΙΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕ ΡΟΛΟΓΙΑ ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Γραφείο ειδικοτήτων Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας : τηλ. 24413-50178, fax : 24413-50141 Γραφείο Προσωπικού Γενικού Νοσοκοµείο Καρδίτσας

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 5ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651060)

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 5ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651060) 5ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651060) 12030902 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 13033088 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 7ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651080)

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 7ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651080) 7ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651080) 13033310 ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΟΛΥΞΕΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ 13033317 ΛΙΒΑΘΗΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ 2010-2011 ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΕΙ

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ 2010-2011 ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΕΙ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ 2010-2011 ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΕΙ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΗ ΒΑΘΜΟΣ 1. ΚΩΝΣΤΑΣ Ο ΥΣΣΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε) 9,06 ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ /ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ(ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ www.alambra.org.cy Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα, Λευκωσία, Τηλ: 22522457, Φαξ: 22526402 E-mail: koin.symalambras@cytanet.com.cy, Αρχαιολογικός Οικισμός Αλάμπρας Αιωνόβιο δέντρο, Φραγκοελιά Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 6o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ Α ΑΘΗΝΑΣ 1/10/2013 09:00 37 2 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 8/10/2013 09:00 46 3 109ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ "ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ" Α ΑΘΗΝΑΣ 16/10/2013 09:00 39 4 88ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 130 - Μ..

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 130 - Μ.. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 130 - Μ.. ΡΟ ΟΥ Ειδικότητα : Ε ΙΑΝΟΜΕΩΝ ΠΑΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 1 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φ819097 Οχι Ναι 1 12 0 0 0 0 0 18,09 0 800 0 0 0 0

Διαβάστε περισσότερα

Ηµ/νία: 10/02/2005 sed10bstdtei Ώρα: 10:25:16 ΠΙΝΑΚΑΣ 3Τ: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ ΚΑΤΑ Σελίδα 1 από 7 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 136020 69278 16515 8123 20314 9749 18202 9230 18707 9289 16631

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Ε.Φ.Ο.Τ. ΣΑΒΒΑΤΟ 25-10- 2014, ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΡΟΜΟΥ ΣΤΟΝ ΜΑΡΑΘΩΝΑ - ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕ ΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ(ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ)

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Ε.Φ.Ο.Τ. ΣΑΒΒΑΤΟ 25-10- 2014, ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΡΟΜΟΥ ΣΤΟΝ ΜΑΡΑΘΩΝΑ - ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕ ΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ(ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ) ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Ε.Φ.Ο.Τ. ΣΑΒΒΑΤΟ 25-10- 2014, ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΡΟΜΟΥ ΣΤΟΝ ΜΑΡΑΘΩΝΑ - ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕ ΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ(ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ) A/A ΣΩΜΑΤΕΙΑ - ΜΕΛΗ Ε.Φ.Ο.Τ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 1 Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π. Φάληρο 09.04.2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π. Φάληρο 09.04.2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π. Φάληρο 09.04.2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ε.Π.Ζ. 04.04.2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΥΡΕΤΗΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΩΝ ΠΟΛΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 2000 ΕΩΣ 2007»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΥΡΕΤΗΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΩΝ ΠΟΛΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 2000 ΕΩΣ 2007» ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΥΡΕΤΗΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Πρεσβεία της Ελλάδος, Γραφείο Ο.Ε.Υ., Κυριάκου Μάτση 18,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1ος ΤΟΜΕΑΣ Αγκίστρι Κ. Ψ. ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αίγινα Δ/νση: Μπουμπουλίνας και Νοταρά 16, Τ.Κ. 18535 Αμπελάκια Τηλ.: 210-4170500, 4118748 Αντικύθηρα Δραπετσώνα Παιδοψυχιατρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 28 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ - Θ Ρ Α Κ Η Σ (ΠΡΩΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ) ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ - Τ.Κ. 541 23 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ FAX 2310-271783 FAX 2310-279440

Διαβάστε περισσότερα

Αλφαβητική Κατάσταση Υποψηφίων µε Μόρια (ανά ειδικότητα)

Αλφαβητική Κατάσταση Υποψηφίων µε Μόρια (ανά ειδικότητα) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΜ. ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ειδικότητα : 18 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Ε Αριθ. Πρωτ.: 5875/

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΑΣΥΝ ΕΘΕΙΤΕ» ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ

«ΙΑΣΥΝ ΕΘΕΙΤΕ» ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ «ΙΑΣΥΝ ΕΘΕΙΤΕ» ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 Γραφείο ιασύνδεσης ΤΕΙ Λάρισας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο παρόν newsletter θα βρείτε χρήσιµες ανακοινώσεις του Γ που δηµοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα µας τον

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός των Περιφερειών Σχολικών Συμβούλων Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής

Καθορισμός των Περιφερειών Σχολικών Συμβούλων Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Καθορισμός των Περιφερειών Σχολικών Συμβούλων Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Π.Ε. Α Αθήνας 1 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής 1 ο Νέας Φιλαδέλφειας 2 ο Νέας Φιλαδέλφειας 3 ο Νέας Φιλαδέλφειας

Διαβάστε περισσότερα

10 164 ΚΑΚΑΒΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΙ ΩΝ ΤΑΛΩΣ

10 164 ΚΑΚΑΒΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΙ ΩΝ ΤΑΛΩΣ ATHENS TRACK GRAND PRIX 2011 200µ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΠΑΜΠΑΙ ΩΝ-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙ ΩΝ 1 179 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΜΠΑΙ ΩΝ ΥΜΗ ΓΣ 13.166 2 183 ΣΑΛΠΑ ΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΜΠΑΙ ΩΝ ΕΡΜΗΣ ΜΑΡΚΟΠ 13.359 3 185 ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Εξετάσεις: Σχόλια: Διεύθυνση: ΤΚ: Πόλη: Τηλέφωνο: Fax: e-mail: Φάκελος:

Ονοματεπώνυμο: Εξετάσεις: Σχόλια: Διεύθυνση: ΤΚ: Πόλη: Τηλέφωνο: Fax: e-mail: Φάκελος: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: Ονοματεπώνυμο: Εξετάσεις: Σχόλια: Διεύθυνση: ΤΚ: Πόλη: Τηλέφωνο: Fax: e-mail: Φάκελος: ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Δ. ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΕΧΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΌ: 25/02/2010 ΠΑΤΗΣΙΩΝ 49 10433

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΙ Α ΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ. ΠΕΙΡΑΙΑΣ 09 εκ 2012. 400 Μ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ - ΑΝ ΡΩΝ (50m) ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ. 9/12/2012 Πρωί # 1

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΙ Α ΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ. ΠΕΙΡΑΙΑΣ 09 εκ 2012. 400 Μ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ - ΑΝ ΡΩΝ (50m) ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ. 9/12/2012 Πρωί # 1 400 Μ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ - ΑΝ ΡΩΝ (50m) # 1 151541 ΝΙΚΟΛΕΤΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ 1994 ΓΛΑΥΚΟΣ ΑΝ Ρ 03:244 151606 ΣΤΑΥΡΙ ΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩ 1997 ΓΛΑΥΚΟΣ ΕΦΗΒ 03:28.37 130635 ΚΑΤΣΙΑΡΑΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ 1997 ΑΕ ΧΑΙ ΑΡ ΕΦΗΒ 03:452

Διαβάστε περισσότερα

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/ Αριθ. Απόφασης: 175 /2015

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/ Αριθ. Απόφασης: 175 /2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 175 /2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

File: D:\ISTOSELIDA\SED_3A1\sed11_pin3_xd.txt 28/11/2005, 9:49:18πµ

File: D:\ISTOSELIDA\SED_3A1\sed11_pin3_xd.txt 28/11/2005, 9:49:18πµ Ηµ/νία: 28/11/2005 Σελίδα 1 από 21 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΥΝΟΛΟ Αραβικές Χώρες Απω Ανατολή Λοιπή Ασία Λοιπή Αφρική Νοτιαφρικανική ΗΠΑ-Καναδάς ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ Ενωση ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 37910 17745 23 5 4 3 816 338

Διαβάστε περισσότερα

Ηµ/νία: 24/03/2005 sed10bstdtei Ώρα: 11:43:34 ΠΙΝΑΚΑΣ 3Τ: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ ΚΑΤΑ Σελίδα 1 από 7 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 139506 70114 16457 8384 20440 10044 17841 8871 18798 8976 17296

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΤΖΕΛΕΠΗ ΆΝΝΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΡΕΚΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΣΤΑΜΕΝΤΖΑΣ ΗΛΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά µελών ήταν παρόντα πέντε µέλη:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά µελών ήταν παρόντα πέντε µέλη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.: 19011/18-12- Απόσπασµα από το 22/ πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕ Υ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕ Υ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕ Υ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. + ΚΕ Υ ΠΕ21-ΠΕ26 ΠΕ23 ΠΕ24 ΠΕ25 ΠΕ28 ΠΕ29 ΠΕ30 ΠΕ31ΕΠ. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ " ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ " ΓΙΟΡΤΗ ΠΟ ΗΛΑΤΟΥ - ΗΜΕΡΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ  ΓΙΟΡΤΗ ΠΟ ΗΛΑΤΟΥ - ΗΜΕΡΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΕΤΡΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ " ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ " ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Μμ 1 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΕΛΟΤΟΝ 13270 2001 Χ 0:06:15 35 2 ΚΑΡΑΤΣΙΒΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑ 14063 2001 Χ 0:06:42 31 3 ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΛΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ 201 Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Ατσικής από ΑΒΡΑΚΩΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Κωνσταντίνου μέχρι και ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Της από 27/7/ 2015 Συνεχιζόµενης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 13/27-7-2015 Αριθ. Απόφασης: 431/2015

Της από 27/7/ 2015 Συνεχιζόµενης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 13/27-7-2015 Αριθ. Απόφασης: 431/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 27/7/ 2015 Συνεχιζόµενης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 13/27-7-2015 Αριθ. Απόφασης: 431/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΑΙΡΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙ ΟΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΣΥΓΧΑΙΡΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙ ΟΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΓΧΑΙΡΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙ ΟΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19,6 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ 19,1 ΜΠΑΛΙ ΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 19 ΜΩΡΑΪΤΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 18,9 ΜΥΣΤΑΚΙ

Διαβάστε περισσότερα

Το Exporama Show σας καλωσορίζει και σας περιμένει στο Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Αττικής Helexpo Palace.

Το Exporama Show σας καλωσορίζει και σας περιμένει στο Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Αττικής Helexpo Palace. how to get there how to get there êáëùóþëèáôå óôçí ÁèÞíá Το Exporama Show σας καλωσορίζει και σας περιμένει στο Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Αττικής Helexpo Palace. Το Helexpo Palace βρίσκεται στο Μαρούσι,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ & ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 1η ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΠΑ

ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ & ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 1η ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΠΑ ΑΘΟΥΣΑΚΗ ΑΛΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ & ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 1η ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ έδρες επτά (7)

ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ έδρες επτά (7) ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ έδρες επτά (7) Ψήφισαν: διακόσιοι εξήντα έξι (266) στην Σάµο και επτά (7) στην Ικαρία Βρέθηκαν: διακόσια εξήντα πέντε (265) στην Σάµο και επτά (7) στην Ικαρία Έγκυρα: διακόσια πενήντα πέντε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 2012 2013 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΥΡΤΩ ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΡΕΝΕΣΗ ΙΩΑΝΝΑ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΡΑΓΚΟΥΣΗ ΜΑΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα