ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ"

Transcript

1 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΑΠΟ ΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΥΡΕΤΗΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ » ΕΠΟΠΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΕΛΤΕΚΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΣΤΕΛΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008

2 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Θερµές ευχαριστίες για την βοήθεια τους : Στην ε ό τρια καθηγήτρια µου κ. Κωνσταντίνα Πελτέκη, υ εύθυνη στη βιβλιοθήκη της Αρχιτεκτονικής και καθηγήτρια του Τµήµατος Βιβλιοθηκονοµίας και Συστηµάτων Πληροφόρησης του Α.Τ.Ε.Ι.Θ. τόσο για τις ε οικοδοµητικές της συµβουλές και τις χρήσιµες αρατηρήσεις καθ όλη την διάρκεια της τυχιακής µου εργασίας. Στην οικογένεια µου για όλη την συµ αράσταση και υ οστήριξη τους καθ όλη την διάρκεια των σ ουδών µου. Στο ροσω ικό της βιβλιοθήκης του τµήµατος Αρχιτεκτονικής του Α.Π.Θ. Ιωάννη Κουκάκη, Άννα Μ οτσάκη, Άννα Μουσένα, Φωτεινή Βογιάνου και τη συµφοιτήτρια και φίλη µου Χρυστάλλα Ματθαίου για την ολύτιµη βοήθεια και συνεργασία τους. I

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1-4 ΠΡΟΤΥΠΟ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ 5 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙ ΩΝ 6 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙ ΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΞΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΩΝ 183 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΤΙΤΛΩΝ 198 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ II

4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αρχιτεκτονική είναι τόσο η τέχνη όσο και η ε ιστήµη του σχεδιασµού και της υλο οίησης κτιρίων. Ενας ιο γενικός ορισµός ου θα εριλάβανε το σχεδιασµό όλων των κτιστών υ οδοµών στο εριβάλλον, α ό το µακροσκο ικό ε ί εδο του σχεδιασµού όλεων ως το µικροσκο ικό του σχεδιασµού ε ί λων και ροϊόντων καθηµερινής χρήσης. Ετυµολογικά ο όρος ροέρχεται α ό το ελληνικό αρχή και τέχνη τεκτονική (κατασκευή/δηµιουργία) 1. Είναι ευρύτερα γνωστό το γεγονός ότι όλες σχεδόν οι κοινωνίες ου διαθέτουν οικοδοµικές τεχνικές αράγουν αρχιτεκτονική. Η αρχιτεκτονική είναι αναγκαία σε όλους τους ολιτισµούς 2. Το εριοδικό «Θέµατα Χώρου και Τεχνών» µαζί µε τα Αρχιτεκτονικά Θεµατα α οτελούν την ελληνική ροσ άθεια για την ε ιστηµονική ενηµέρωση στο χώρο της ελληνικής αρχιτεκτονικής, αλλα ροσφέρουν αράλληληα ενηµέρωση και σε διεθνή θέµατα αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος. Το εριοδικό «Θέµατα Χώρου και Τεχνών» άρχισε να κυκλοφορεί το 1970 µε εκδότη τον Ορέστη ουµάνη. Αρχικά κυκλοφόρησε ως «Θέµατα Εσωτερικού Χώρου» και µετα το 3 ο τευχος κυκλοφορεί µε την σηµερινή του ονοµασία. Μέσα α ό τα άρθρα αυτού του εριοδικού µ ορεί ο αναγνώστης να βρεί µελέτες και σχέδια ελλήνων αρχιτεκτόνων, µελέτες για την κατασκευή έργων και µελέτες α ό αρχιτεκτονικούς διαγωνισµούς. Στόχος του εριοδικού είναι η αρουσίαση αξιόλογων ε ιτευγµάτων στον τοµέα της αρχιτεκτονικής 1 Αρχιτεκτονική Βικι αίδεια, 2 «Αρχιτεκτονική.» Εγκυκλο αίδεια Πά υρους Λαρούς Μ ριτάννικα. Αθήνα: Πά υρος,

5 καθώς και η ενίσχυση των δηµιουργών τους µε την αναγνώριση των έργων τους. Αντικείµενο της αρούσας εργασίας είναι η α οδελτίωση και θεµατική ευρετηρίαση άρθρων του εριοδικού. Τα άρθρα µ ορούν να εντο ιστούν µε βάση το θέµα, τον αρθρογράφο, τον τίτλο ή τον αράλληλο τίτλο. Στην εργασία καλύ τονται τρία ετήσια τεύχη του εριοδικού «Θέµατα Χώρου και Τεχνών» και ιο συγκεκριµένα τα τεύχη: 24 (1993), 25 (1994), 26 (1996). Η εργασία χωρίζεται στα εξής κεφάλαια: 1. Εισαγωγή 2. Πρότυ ο Βιβλιογραγικής Αναγραφής 3. Ευρετήριο Ελληνικών Θεµατικών Ε ικεφαλίδων 4. Ευρετήριο Ξενόγλωσσων Θεµατικών Ε ικεφαλίδων 5. Θεµατικός Κατάλογος 6. Ευρετήριο Ελλήνων Αρθρογράφων 7. Ευρετήριο Ξένων Αρθρογράφων 8. Ευρετήριο Ελληνικών Τίτλων 9. Ευρετήριο Ξενόγλωσσων Τίτλων 10. Ευρετήριο Παράλληλων Τίτλων Στην Εισαγωγή Μεθοδολογία αρουσιάζεται µια ολοκληρωµένη εικόνα της τυχιακής εργασίας και αρέχονται κά οιες ληροφορίες ου αφορούν τα βήµατα ου ακολουθήθηκαν για την συγγραφή της. Στο Πρότυ ο της Βιβλιογραφικής Αναγραφής αρουσιάζεται µια αυτούσια βιβλιογραφική αναγραφή, ό ως αυτή βρίσκεται στο θεµατικό 2

6 κατάλογο. Στην αναγραφή υ άρχουν οι α αραίτητες διευκρινήσεις και ε εξηγήσεις ετσι ώστε να είναι κατανοητή ακόµη και α ό άτοµα τα ο οία δεν είναι εξοικειωµένα µε βιβλιοθηκονοµικούς όρους. Ακολουθεί το ευρετήριο θεµατικών ε ικεφαλίδων, µε το ο οίο γίνεται ιο εύκολα και γρήγορα ο εντο ισµός των θεµάτων. Σειρά έχει ο θεµατικός κατάλογος, ου είναι το κύριο µέρος της εργασίας. Σε αυτόν εµφανίζονται α οδελτιωµένα όλα τα άρθρα των τριών ετήσιων τευχών του εριοδικού. MLA 3. Η α οδελτίωση των άρθρων έγινε σύµφωναµε το διεθνες ρότυ ο Α αραίτητα εργαλεία για τη διαδικασία καθιέρωσης των θεµατικών ε ικεφαλίδων υ ήρξαν: Οι θεµατικές ε ικεφαλίδες της βιβλιοθήκης του Κογκρέσυ LC Subject Headings 4, τις ο οίες µ ορούµε να βρούµε και σε ηλεκτρονική µορφή. Το Αρχείο Καθιερωµένων Ε ικεφαλίδων 5 της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας, του ο οίου η µορφή είναι σε CD-ROM. Στη συνέχεια αρουσιάζονται τα ευρετήρια των αρθρογράφων. Αρχικά εµφανίζεται το ευρετήριο των ελλήνων αρθρογράφων και στη συνέχεια το ευρετήριο των ξένων. ί λα α ό κάθε όνοµα υ άρχουν αύξοντες αριθµοί των εγγραφών ου αρα έµ ουν στον Θεµατικό κατάλογο. Αξίζει να τονίσουµε ότι στα ευρετήρια εκτός α ό τους 3 Θεοδορίδου, Χρισάνθη Ι., Θεοδώρα Μ. Πλακωτάρη και Μαργαρίτα Χατζηλία. Οδηγός για την Σύνταξη Βιβλιογραφίας και για Βιβλιογραφικές Παρα οµ ές. Ε ιµ. Μερσίνη Μορελέλη Κακούρη. Θεσσαλονίκη : Τεχνολογικό Εκ αιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης, Library of Congress Classification Web. Cataloguing Distribution service The Library of Congress. Nov Αρχείο Καθιερωµένων Ε ικεφαλίδων. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. CD- ROM. Εκδ [Αθήνα],

7 αρθρογράφους έχουν µ εί και οι ε ιµελητές και οι µεταφραστές γιατί κά οια άρθρα δεν είχαν συγγραφέα. Τα ονόµατα των αρθρογράφων καθιερώθηκαν σύµφωνα µε τα στοιχεία ου εντο ίστικαν α ό τα µητρώα του Τεχνικού Ε αγγελµατικού Ε ιµελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) 6. Για τους ξένους αρθρογράφους οι ληροφορίες άρθηκαν α ό τα αρχεία καθιερωµένων ονοµάτων της βιβλιοθήκης του Κογκρέσου 7. Στο ευρετήριο τίτλων αρουσιάζονται οι τίτλοι όλων των άρθρων, ό ου δί λα α ό κάθε τίτλο συναντάµε τον αριθµό ου αρα έµ ει στον Θεµατικό Κατάλογο. Τέλος συναντάµε το ευρετήριο των αράλληλων τίτλων. 6 Μητρώα ΤΕΕ. c Τεχνικό Ε ιµελητήριο Ελλάδος. Νοέµ Library of Congress Authorities The Library of Congress. Νοέµ

8 ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΗΣΑΪΑΣ, ΗΜΗΤΡΙΟΣ Π Κουβό ουλος, Ιωάννης Σ 3. «Η Εµ ειρία µιας Συνεργασίας 4 = The Experience of a Collaboration. 5» Ε ιµ. Παναγιώτης Ι. Τουρνι- κιώτης 6. Θέµατα χώρου και τεχνών (1995) 9 : Θέµα 2 Αύξων αριθµός 3 Περιοχή µνείας ευθύνης 4 Τίτλος άρθρου 5 Παράλληλος τίτλος άρθρου 6 Ε ιµελητής άρθρου 7 Ονοµασία εριοδικού 8 Τεύχος εριοδικού 9 Χρονολογιά έκδοσης εριοδικού 10 Σελιδαρίθµηση 5

9 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙ ΩΝ Α Α66 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ. & Σ. ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ 1, 2, 3, 4, 5, 6 Α ΑΜΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ΑΚΡΙΘΑΚΗΣ, ΑΛΕΞΗΣ, ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν., ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗ, ΣΟΥΖΑΝΑ 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗ, ΣΟΥΖΑΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ 49 ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗ, ΣΟΥΖΑΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ 50 ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ, ΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ, ΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ 82 ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ, ΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ 83 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, Α. 84 ΑΝΩΤΑΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΕΙΡΑΙΑ 85 ΑΠΕΡΓΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Π. 86, 87, 88 ΑΡΑΠΙΝΗΣ, ΠΑΝΤΕΛΗΣ 89, 90 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΕΛΛΑ Α 91, 92, 93, 94, 95, 96 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΕΛΛΑ Α ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 97 6

10 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΕΛΛΑ Α ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ 98, 99, 100, 101, 102 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΒΡΑΒΕΙΑ 103, 104 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΕΛΒΕΤΙΑ ΛΟΥΚΕΡΝΗ 105 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΕΛΛΑ Α 106, 107 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΕΛΛΑ Α ΑΘΗΝΑ 108 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΕΛΛΑ Α ΑΙΓΙΟ 109 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΕΛΛΑ Α ATTIKH 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΕΛΛΑ Α ΘΗΒΑ 118 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΕΛΛΑ Α ΙΩΑΝΝΙΝΑ 119 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΕΛΛΑ Α ΚΑΡ ΙΤΣΑ 120 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΕΛΛΑ Α ΚΡΗΤΗ 121, 122, 123, 124, 125 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ 126 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΕΛΛΑ Α ΛΕΥΚΑ Α 127 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΕΛΛΑ Α ΠΕΙΡΑΙΑΣ 128 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΕΛΛΑ Α ΡΟ ΟΣ 129 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΕΛΛΑ Α ΧΑΝΙΑ 130 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΛΛΑ Α 131, 132, 133 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΛΛΑ Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ 134 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 135, 136, 137, 138 7

11 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΒΕΤΙΑ ΛΩΖΑΝΗ 139, 140 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑ 141, 142 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 143 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΟΙΚΙΑΚΗ ΕΛΒΕΤΙΑ ΛΩΖΑΝΗ 144, 145, 146 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΟΙΚΙΑΚΗ ΕΛΛΑ Α 147, 148 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΟΙΚΙΑΚΗ ΕΛΛΑ Α ΑΘΗΝΑ 149, 150, 151, 152, 153 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΟΙΚΙΑΚΗ ΕΛΛΑ Α ΑΤΤΙΚΗ 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΟΙΚΙΑΚΗ ΕΛΛΑ Α ΒΟΙΩΤΙΑ 187 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΟΙΚΙΑΚΗ ΕΛΛΑ Α ΒΟΛΟΣ 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΟΙΚΙΑΚΗ ΕΛΛΑ Α ΕΥΒΟΙΑ 195 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΟΙΚΙΑΚΗ ΕΛΛΑ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 196, 197 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΟΙΚΙΑΚΗ ΕΛΛΑ Α ΚΟΜΟΤΗΝΗ 198 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΟΙΚΙΑΚΗ ΕΛΛΑ Α ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 199 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΟΙΚΙΑΚΗ ΕΛΛΑ Α ΚΡΗΤΗ 200, 201 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΟΙΚΙΑΚΗ ΕΛΛΑ Α ΝΕΑ ΑΓΧΙΑΛΟΣ 202 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΟΙΚΙΑΚΗ ΕΛΛΑ Α ΠΑΤΡΑ 203 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΟΙΚΙΑΚΗ ΕΛΛΑ Α ΠΕΙΡΑΙΑΣ 204 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΟΙΚΙΑΚΗ ΕΛΛΑ Α ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 205 8

12 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΟΙΚΙΑΚΗ ΕΛΛΑ Α ΤΗΝΟΣ 206 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΟΙΚΙΑΚΗ ΕΛΛΑ Α ΤΡΙΚΑΛΑ 207 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΟΙΚΙΑΚΗ ΕΛΛΑ Α Υ ΡΑ 208 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΟΙΚΙΑΚΗ ΕΛΛΑ Α ΦΘΙΩΤΙ Α 209, 210 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΟΙΚΙΑΚΗ ΕΛΛΑ Α ΧΑΛΚΙ Α 211 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΟΙΚΙΑΚΗ ΕΛΛΑ Α ΧΑΝΙΑ 212, 213 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΟΙΚΙΑΚΗ ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ ΝΤΟΥΜΠΑΪ 214 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΟΙΚΙΑΚΗ ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ ΡΑΣ ΑΛ-ΧΑΫΜΑ 215 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΛΟΝ ΙΝΟ 216 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ 217 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΣΥΓΧΡΟΝΗ 20 oς ΑΙΩΝΑΣ 218 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΑ Α 219, 220, 221 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ 222 ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΛΛΑ Α ΑΘΗΝΑ 223 ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΛΛΑ Α ΠΑΤΡΑ 224 Β ΒΕΝΤΟΥΡΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. 225 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΕΛΛΑ Α ΡΕΘΥΜΝΟ 226 9

13 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 227 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΛΒΕΤΙΑ ΛΩΖΑΝΗ 228 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΛΛΑ Α ΑΘΗΝΑ 229 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΛΛΑ Α ΑΤΤΙΚΗ 230 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΛΛΑ Α ΙΩΑΝΝΙΝΑ 231 ΒΛΑΧΙΩΤΗ, ΜΑΡΙΑ 232 ΒΛΑΧΙΩΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ Ε., ΒΡΥΝΙΩΤΗΣ, Ν. 234 Γ ΓΕΡΟΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ, ΕΚΘΕΣΕΙΣ 235 ΓΕΦΥΡΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 236 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΛΑΖΑΡΟΣ Σ., , 238, 239 ΓΕΩΡΓΙΑ Η, ΜΑΡΛΕΝΑ 240, 241 ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΕΛΛΑ Α ΑΤΤΙΚΗ 242 ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π., , 244, 245 ΑΡ ΙΩΤΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. 246, 247, 248 ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΛΛΑ Α ΑΤΤΙΚΗ

14 ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΛΑ Α ΑΙΓΙΟ 250 ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΛΑ Α ΘΗΒΑ 251 ΕΛΗΝΙΚΟΛΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ., , 253 ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΤΖΟΥΛΙΑ 254 ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΓΛΥΦΑ ΑΣ (ΑΤΤΙΚΗ, ΕΛΛΑ Α) 255 ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (ΑΤΤΙΚΗ, ΕΛΛΑ Α) 256 ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ (ΑΤΤΙΚΗ, ΕΛΛΑ Α) 257 ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΛΕΥΚΑ ΑΣ 258 ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ (ΑΤΤΙΚΗ, ΕΛΛΑ Α) 259 ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ, ΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. 260, 261, 262, 263, 264, 265 ΗΜΗΤΡΟΓΛΟΥ, Μ. 266, 267, 268 ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΤΙΡΙΑ 269 ΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΛΛΑ Α ΑΤΤΙΚΗ 270 ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΛΛΑ Α ΚΑΡ ΙΤΣΑ 271 ΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΑ Α ΑΘΗΝΑ 272 ΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΑ Α ΑΤΤΙΚΗ 273 ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΟΛΛΑΝ ΙΑ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

15 Ε ΕΛΛΑ Α ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 275 ΕΛΛΑ Α ΑΤΤΙΚΗ 276 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 277 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΛΛΑ Α ΑΘΗΝΑ 278 ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ, ΘΑΝΑΣΗΣ, ΕΚΘΕΣΕΙΣ 279 ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. 280 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΛΛΑ Α ΑΤΤΙΚΗ 281 ΕΠΙΠΛΑ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 282 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΛΛΑ Α ΑΙΓΙΝΑ 283 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΕΛΛΑ Α ΑΤΤΙΚΗ 284 ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΕΛΛΑ Α ΑΘΗΝΑ 285, 286 ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΕΛΛΑ Α ΑΤΤΙΚΗ 287 Ζ ΖΑΧΑΡΙΑ ΟΥ, ΣΜΑΡΑΓ Α., ΖΟΓΓΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΖΩΓΡΑΦΟΙ ΕΛΛΑ Α ΕΚΘΕΣΕΙΣ 290,

16 Η ΗΛΙΑΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΛΛΑ Α 292 ΗΛΙΑΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΛΛΑ Α ΑΤΤΙΚΗ 293, 294 ΗΛΙΑΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 295 ΗΣΑΪΑΣ, ΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322 Θ ΘΕΑΤΡΑ ΕΛΛΑ Α ΑΤΤΙΚΗ 323 ΘΕΑΤΡΑ ΕΛΛΑ Α ΚΑΡ ΙΤΣΑ 324 Ι ΙΩΑΝΝΙ ΗΣ, Γ. 325 Κ ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΥΛΟΣ Π. 326 ΚΑΛΙΤΣΟΥΝΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ Ε., ,

17 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 329, 330, 331 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΕΛΛΑ Α 332, 333, 334, 335 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΕΛΛΑ Α ΕΚΘΕΣΕΙΣ 336 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ, ΑΡΤΕΜΙΣ-ΜΑΡ. Σ., , 338 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ, ΝΙΚΟΣ Σ. 339, 340 ΚΑΝΙΑΡΗΣ, ΒΛΑΣΗΣ, , 342, 343 ΚΑΠΟΣ, ΗΜΗΤΡΙΟΣ Α., , 345, 346 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΑ Α ΑΤΤΙΚΗ 347 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΕΛΛΑ Α ΑΘΗΝΑ 348, 349, 350, 351, 352, 353 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΕΛΛΑ Α ΛΑΜΙΑ 354 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΕΛΛΑ Α ΠΕΙΡΑΙΑΣ 355 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΙΤΑΛΙΑ ΒΕΝΕΤΙΑ 356 ΚΑΤΖΟΥΡΑΚΗΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ, ΕΚΘΕΣΕΙΣ 357 ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΕΛΒΕΤΙΑ ΛΩΖΑΝΗ 358, 359, 360, 361 ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΕΛΛΑ Α 362, 363 ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΕΛΛΑ Α ΑΘΗΝΑ 364, 365, 366, 367 ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΕΛΛΑ Α ΑΤΤΙΚΗ 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399 ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΕΛΛΑ Α ΑΤΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 400 ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΕΛΛΑ Α ΒΟΙΩΤΙΑ

18 ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΕΛΛΑ Α ΒΟΛΟΣ 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409 ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΕΛΛΑ Α ΕΥΒΟΙΑ 410 ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΕΛΛΑ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 411, 412 ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΕΛΛΑ Α ΚΟΜΟΤΗΝΗ 413 ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΕΛΛΑ Α ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 414 ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΕΛΛΑ Α ΚΡΗΤΗ 415, 416 ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΕΛΛΑ Α ΝΕΑ ΑΓΧΙΑΛΟΣ 417 ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΕΛΛΑ Α ΠΑΤΡΑ 418 ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΕΛΛΑ Α ΠΕΙΡΑΙΑΣ 419 ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΕΛΛΑ Α ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 420 ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΕΛΛΑ Α ΤΗΝΟΣ 421 ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΕΛΛΑ Α ΤΡΙΚΑΛΑ 422 ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΕΛΛΑ Α Υ ΡΑ 423 ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΕΛΛΑ Α ΦΘΙΩΤΙ Α 424, 425 ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΕΛΛΑ Α ΧΑΛΚΙ Α 426 ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΕΛΛΑ Α ΧΑΝΙΑ 427, 428 ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ ΝΤΟΥΜΠΑΪ 429 ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ ΡΑΣ ΑΛ-ΧΑΫΜΑ 430 ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΛΟΝ ΙΝΟ

19 ΚΑΦΕΝΕΙΑ ΕΛΛΑ Α 432 ΚΑΦΕΤΣΗ, ΑΝΝΑ 433, 434 ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΕΛΒΕΤΙΑ ΛΟΥΚΕΡΝΗ 435 ΚΗΛΑΪ ΙΤΗ, ΕΙΡΗΝΗ 436, 437 ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΟΓΜΑΤΑ 438 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΛΛΑ Α ΑΘΗΝΑ 439, 440 ΚΟΚΚΙΝΙ ΗΣ, ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΚΟΚΚΙΝΙ ΗΣ, ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΕΚΘΕΣΕΙΣ 442 ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ 443 ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΑ ΕΛΛΑ Α ΚΟΜΟΤΗΝΗ 444 ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ, ΣΑΒΒΑΣ Ι. 445, 446 ΚΟΣΚΙΝΑ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ 447 ΚΡΟΚΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ 448 ΚΟΥΒΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. 449 ΚΟΥΛΟΥΡΙ ΗΣ, ΗΜΗΤΡΙΟΣ Η., ΚΟΥΝΕΛΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ, ΕΚΘΕΣΕΙΣ 451 ΚΟΥΤΣΟΜΑΛΛΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ 452 ΚΤΙΡΙΑ 453, 454 ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 455, 456 ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΛΛΑ Α ΑΘΗΝΑ 457, 458, 459, 460, 461,

20 ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΛΛΑ Α ΑΤΤΙΚΗ 463, 464, 465, ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΛΛΑ Α ΒΟΛΟΣ 466 ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΛΛΑ Α ΠΕΙΡΑΙΑΣ 467 ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΛΟΝ ΙΝΟ 468 ΚΤΙΡΙΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 469 ΚΤΙΡΙΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΛΛΑ Α ΑΘΗΝΑ 470 ΚΤΙΡΙΑ ΕΛΛΑ Α 471, 472, 473 ΚΤΙΡΙΑ ΕΛΛΑ Α ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ 474 ΚΤΙΡΙΑ ΕΛΛΑ Α ΚΑΡ ΙΤΣΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 475 ΚΤΙΡΙΑ ΕΛΛΑ Α ΠΑΤΡΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 476 ΚΤΙΡΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΛΒΕΤΙΑ ΛΩΖΑΝΗ 477 ΚΤΙΡΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΛΛΑ Α ΑΘΗΝΑ 478 ΚΤΙΡΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΛΛΑ Α ΑΤΤΙΚΗ 479 ΚΥΡΙΑΖΗΣ, ΗΛΙΑΣ Ν. 480 ΚΥΤΡΙΛΑΚΗ, Ε. 481, 482 ΚΩΣΤΑΝΤΑΚΟΥ, ΜΕΡΟΠΗ Φ. 483,

21 Λ ΛΑΜΠΡΑΚΗ-ΠΛΑΚΑ, ΜΑΡΙΝΑ 485 ΛΑΣΗΘΙΩΤΑΚΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ, ΕΚΘΕΣΕΙΣ 486 ΛΑΣΚΑΡΙ ΗΣ, ΚΡΙΣΤΙΑΝ-ΛΟΥΪ Λ., ΛΙΟ ΑΚΗ, ΝΙΚΗ 488 ΛΟΥΚΟΣ, ΜΕΛΕΤΙΟΣ Κ. 489, 490 Μ ΜΑ ΕΜΟΧΩΡΙΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 491, 492, 493 ΜΑΝΙ ΑΚΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ Θ., , 495, 496 ΜΑΝΙ ΑΚΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ Θ. 497, 498, 499, 500, 501, 502 ΜΑΡΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ., , 504, 505 ΜΑΡΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ Γ., , 507, 508 ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΜΕΛΙΣΣΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΚΑΛΥΨΩ ΜΙΧΑΗΛ, Γ. 511 ΜΙΧΑΗΛΙ ΟΥ, ΜΑΙΡΗ 512 ΜΝΗΜΕΙΑ ΕΛΛΑ Α ΑΤΤΙΚΗ 513, 514 ΜΝΗΜΕΙΑ ΕΛΛΑ Α ΚΡΗΤΗ 515 ΜΝΗΜΕΙΑ ΕΛΛΑ Α ΧΑΝΙΑ 516 ΜΟΙΡΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ.,

22 ΜΟΥΣΕΙΑ 518 ΜΟΥΣΕΙΑ ΕΛΛΑ Α ΑΘΗΝΑ 519 ΜΟΥΣΕΙΑ ΕΛΛΑ Α ΑΤΤΙΚΗ 520, 521, 522 ΜΟΥΣΕΙΑ ΕΛΛΑ Α ΠΑΤΡΑ 523, 524 ΜΟΥΣΕΙΑ ΕΛΛΑ Α ΧΑΝΙΑ 525 ΜΟΥΣΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ 526 ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ (ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑ Α) 527 ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ (ΑΤΤΙΚΗ, ΕΛΛΑ Α) 528, 529 ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ 530 ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΤΤΙΚΗ, ΕΛΛΑ Α) 531 ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΕΛΦΩΝ ΚΤΙΡΙΑ 532 ΜΠΑΪΚΑΣ, ΝΙΚΟΣ, ΜΠΑΡ (ΠΟΤΟΠΩΛΕΙΑ) ΕΛΛΑ Α ΑΘΗΝΑ 534 ΜΠΑΡ (ΠΟΤΟΠΩΛΕΙΑ) ΕΛΛΑ Α ΛΑΜΙΑ 535 ΜΠΑΣΚΟΖΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν., ΜΠΙΛΛΗΣ, ΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. 537 ΜΠΟΓ ΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 538, 539 ΜΠΟΥΤΑΡΗ, ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ 540 ΜΠΟΥΤΕΑΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ,

23 Ν ΝΑΥΡΙ ΗΣ, ΝΙΚΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΪ ΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ 543 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΛΛΑ Α ΑΘΗΝΑ 544 ΝΤΑΒΟΥ, ΜΠΙΑ, ΝΤΟΡΙΖΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σ. 546 Ξ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΕΛΛΑ Α ΑΤΤΙΚΗ 547 ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΕΛΛΑ Α ΚΡΗΤΗ 548 ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΕΛΛΑ Α ΛΗΜΝΟΣ 549 ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΕΛΛΑ Α ΡΟ ΟΣ 550 ΞΥ ΗΣ, ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ 551 Π ΠΑΙ ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΛΑ Α ΑΤΤΙΚΗ 552 ΠΑΛΑΣΚΑΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ 553, 554 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΥ, ΑΓΝΗ Α. 555 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Α. 556,

24 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ- ΟΥΡΙ Α, ΑΜΑΣΚΩ Ι., , 559 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΛΛΑ Α 560 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΛΛΑ Α ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗ 561 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΛΛΑ Α ATTIKH 562 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΛΛΑ Α ΚΡΗΤΗ 563 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ 565 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΛΛΑ Α ΠΕΙΡΑΙΑΣ 566 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΛΛΑ Α ΡΕΘΥΜΝΟ 567 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 568 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 569 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ 570 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΛΕΞΗΣ 571 ΠΑΠΑ ΑΝΙΗΛ, ΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. 572, 573, 574, 575, 576, 577 ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΩ 578 ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. 579 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ι., , 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ι., ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ 606 ΠΑΠΑΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ, ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ, ΡΕΝΑ,

25 ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ, ΡΕΝΑ, ΕΚΘΕΣΕΙΣ 609 ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ, Φ. 610 ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ, ΑΙΜΙΛΙΑ, ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, ΗΜΗΤΡΗΣ Ν. 612 ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ Μ., ΠΑΣΣΑΛΟΓΛΟΥ, ΝΑΥΣΙΚΑ Ε., ΠΑΣΤΡΑ, ΝΑΥΣΙΚΑ, ΕΚΘΕΣΕΙΣ 615 ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ, ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ, ΕΚΘΕΣΕΙΣ 616 ΠΕΤΡΗΝΟΥ, ΧΡ. 617 ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ ΝΤΟΥΜΠΑΫ 618 ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΚΩΜΟΠΟΛΕΙΣ 619 ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ 620 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 621 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΥΚΑ ΑΣ 622 ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΕΛΛΑ Α 623 ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΕΛΛΑ Α ΑΘΗΝΑ 624 ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΕΛΛΑ Α ΑΤΤΙΚΗ 625 ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΕΛΛΑ Α ΒΟΛΟΣ 626 ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΕΛΛΑ Α ΗΡΑΚΛΕΙΟ 627 ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΕΛΛΑ Α ΠΕΙΡΑΙΑΣ 628 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 629 ΠΟΡΤΕΣ

26 ΠΟΡΤΕΣ ΕΛΛΑ Α ΑΤΤΙΚΗ 631 ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ, ΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. 632 ΠΟΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ρ., , 634 ΠΟΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΛΙΑΝΑ 635, 636 ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 637 ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΥ, ΈΠΗ 638 Ρ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ Ε., , 640, 641 Σ ΣΚΟΥΡΤΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ, , 643 ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι., , 645 ΣΚΥΛΑΚΟΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ, ΕΚΘΕΣΕΙΣ 646 ΣΟΥΒΑΤΖΙ ΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ Γ., , 648 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑΡΙΟΣ 649 ΣΤΡΟΥΖΑ, ΕΦΗ 650, 651, 652 ΣΤΥΛΙΑΝΙ ΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ Σ. 653 ΣΤΥΛΙΑΝΙ ΗΣ, ΒΑΓΓΕΛΗΣ 654 ΣΥΜΕΩΝ, ΑΝ ΡΕΑΣ Ν

27 ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΛΛΑ Α ΑΤΤΙΚΗ 656 Τ ΤΕΝΕΖΑΚΗΣ, ΗΜΗΤΡΗΣ Ξ. 657 ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. 658 ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ, ΦΡΟΣΩ 659 ΤΕΧΝΗ ΓΑΛΛΙΑ ΠΑΡΙΣΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 660 ΤΕΧΝΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 661 ΤΕΧΝΗ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 662, 663, 664, 665, 666 ΤΕΧΝΗ ΕΛΛΑ Α 667 ΤΕΧΝΗ ΕΛΛΑ Α ΕΚΘΕΣΕΙΣ 668 ΤΕΧΝΗ, ΡΩΣΙΚΗ 19 ος ΑΙΩΝΑΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 669 ΤΕΧΝΗ, ΡΩΣΙΚΗ 20 ος ΑΙΩΝΑΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 670 ΤΕΧΝΗ, ΣΥΓΧΡΟΝΗ 20 ος ΑΙΩΝΑΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 671 ΤΕΧΝΗ, ΣΥΓΧΡΟΝΗ 672, 673 ΤΕΧΝΗ, ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 674, 675, 676 ΤΕΧΝΗ, ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΑ Α 677 ΤΕΧΝΗ, ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΑ Α ΣΥΝΕ ΡΙΑ 678 ΤΖΑΒΕΛΛΑ, ΕΥ ΟΚΙΑ Κ. 679 ΤΖΑΜΙΑ ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ ΝΤΟΥΜΠΑΫ

28 ΤΟΜΠΑΖΗΣ, ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ Ν., , 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 723, 714, 715, 716, 717 ΤΟΜΠΑΖΗΣ, ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ Ν., ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ 718, 719, 720 ΤΟΥΝΤΑ, ΙΛΕΑΝΑ 721 ΤΡΑΧΑΝΑΣ, Β. 722, 723, 724, 725 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε., , 727 ΤΡΙΧΑ-ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ, ΆΛΚΗΣΤΙΣ Β. 728 ΤΣΕΚΕΝΗ, ΚΑΙΤΗ 729 ΤΣΙΓΚΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Σ., ΤΣΟΚΛΗΣ, ΚΩΣΤΑΣ, Υ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΕΛΛΑ Α ΑΘΗΝΑ 732 Φ ΦΙΛΙΠΠΙ ΗΣ, ΗΜΗΤΡΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 733 ΦΩΤΙΑ ΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ Γ. 734 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΒΡΑΒΕΙΑ

29 Χ ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ε. 736, 737 ΧΑΝ ΡΗΣ, ΠΑΝΤΕΛΗΣ, ΕΚΘΕΣΕΙΣ 738 XΑΡΙΤΑΤΟΣ, ΧΑΡΙΤΩΝ Β., , 740, 741, 742, 743 ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ, ΠΑΝΤΕΛΗΣ Ι. 744 ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΕΛΛΑ Α 745 ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΕΛΛΑ Α ΑΤΤΙΚΗ 746 ΧΩΡΟΣ (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ) 747, 748 Ψ ΨΑΡΡΑ, ΣΟΦΙΑ Λ., ΨΥΧΟΠΑΙ ΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ,

30 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙ ΩΝ A ATELIER PRO 751 C CORRIGAN, JOHN 752, 753 E EMPEYTA, JEAN-FRANCOIS 754 J JACOBSEN, H. N 755 L LE CORBUSIER, LOOS, ADOLF, P PERKINS & WILL

31 S SOUNDY, RICHARD 759, 760 Z ZANON, FLAVIO R., , 7 28

32 ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Α66 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ. & Σ. ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ 1. Αντωνακάκης, ηµήτριος Α. και Σουζάνα Αντωνακάκη. «Ανωτάτη Βιοµηχανική Σχολή Πειραιά, 1979 = Industrial School of Piraeus, 1979.» Ε ιµ. Ηλίας, Β. Κωνσταντό ουλος. Θέµατα χώρου και τεχνών 25 (1994): Αντωνακάκης, ηµήτριος Α. και Σουζάνα Αντωνακάκη. «Ε έκταση της Παντείου Α.Σ.Π.Ε., 1983 = Extension of the Panteios School of Political Sciences, 1983.» Ε ιµ. Ηλίας, Β. Κωνσταντό ουλος. Θέµατα χώρου και τεχνών 25 (1994): Αντωνακάκης, ηµήτριος Α. και Σουζάνα Αντωνακάκη. «Πανε ιστηµιακά Συγκροτήµατα = University Campuses.» Ε ιµ. Ηλίας, Β. Κωνσταντό ουλος. Θέµατα χώρου και τεχνών 25 (1994): Αντωνακάκης, ηµήτριος Α. και Σουζάνα Αντωνακάκη. «Πολυτεχνείο Κρήτης, 1982 = Technical University of Crete, 1982.» Ε ιµ. Ηλίας, Β. Κωνσταντό ουλος. Θέµατα χώρου και τεχνών 25 (1994): Κωνσταντό ουλος, Ηλίας Β., ε ιµ. «Πανε ιστήµιο Κρήτης: Φιλοσοφική Σχολή, 1981 = University of Crete: School of Humanities, 1981.» Θέµατα χώρου και τεχνών 25 (1994): Κωνσταντό ουλος, Ηλίας Β., ε ιµ. «Πανε ιστήµιο Κύ ρου, 1992 = University of Cyprus, 1992.» Θέµατα χώρου και τεχνών 25 (1994):

33 Α ΑΜΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ., «Μονοκατοικία στην Αγριά Βόλου = Single-family House in Agria, Volos.» Θέµατα χώρου και τεχνών 25 (1994): «Μονοκατοικία στον Άνω Βόλο = Single-family House in Ano Volos.» Θέµατα χώρου και τεχνών 25 (1994): «Μονοκατοικία στον Βόλο = Single-family House in Volos.» Θέµατα χώρου και τεχνών 25 (1994): «Μονοκατοικία στον Βόλο = Single-family House in Volos.» Θέµατα χώρου και τεχνών 25 (1994): «Μονοκατοικία στον Βόλο = Single-family House in Volos.» Θέµατα χώρου και τεχνών 25 (1994): «Μονοκατοικία στον Βόλο = Single-family House in Volos.» Θέµατα χώρου και τεχνών 25 (1994): «Προσθήκη Ορόφου στη Νέα Αγχίαλο = Addition of one Storey in Nea Achialos.» Θέµατα χώρου και τεχνών 25 (1994): «Τεχνικό Γραφείο στον Βόλο = Architectural Office in Volos.» Θέµατα χώρου και τεχνών 25 (1994): «Τρι λοκατοικία στον Βόλο = Three-family House in Volos.» Θέµατα χώρου και τεχνών 25 (1994):

34 ΑΚΡΙΘΑΚΗΣ, ΑΛΕΞΗΣ, Βασιλάκου, Αγγελική, ε ιµ. «Το Έργο Τέχνης ως Μέσο Ε ικοινωνίας = The Work of Art as Means of Communication.» Θέµατα χώρου και τεχνών 24 (1993): ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν., «ύο Κατοικίες στην Κηφισιά = Two Residences in Kifissia, Athens.» Θέµατα χώρου και τεχνών 26 (1995): ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗ, ΣΟΥΖΑΝΑ 18. Αντωνακάκης, ηµήτριος Α. και Σουζάνα Αντωνακάκη. «Ανά λαση Αττικού Άλσους, Αθήνα, 1989 = Redesign of Attic Park, Athens, 1989.» Ε ιµ. Ηλίας, Β. Κωνσταντό ουλος. Θέµατα χώρου και τεχνών 25 (1994): Αντωνακάκης, ηµήτριος Α. και Σουζάνα Αντωνακάκη. «Ανωτάτη Βιοµηχανική Σχολή Πειραιά, 1979 = Industrial School of Piraeus, 1979.» Ε ιµ. Ηλίας, Β. Κωνσταντό ουλος. Θέµατα χώρου και τεχνών 25 (1994):

35 20. Αντωνακάκης, ηµήτριος Α. και Σουζάνα Αντωνακάκη. «Αρχιτεκτονικοί ιαγωνισµοί = Architectural Competitions.» Ε ιµ. Ηλίας, Β. Κωνσταντό ουλος. Θέµατα χώρου και τεχνών 25 (1994): Αντωνακάκης, ηµήτριος Α. και Σουζάνα Αντωνακάκη. «Γραφεία Mayamar στην Καστέλλα, 1986 = Mayamar Offices in Castella, Piraeus, 1986.» Ε ιµ. Ηλίας, Β. Κωνσταντό ουλος. Θέµατα χώρου και τεχνών 25 (1994): Αντωνακάκης, ηµήτριος Α. και Σουζάνα Αντωνακάκη. «Ε έκταση της Παντείου Α.Σ.Π.Ε., 1983 = Extension of the Panteios School of Political Sciences, 1983.» Ε ιµ. Ηλίας, Β. Κωνσταντό ουλος. Θέµατα χώρου και τεχνών 25 (1994): Αντωνακάκης, ηµήτριος Α. και Σουζάνα Αντωνακάκη. «Εργαστήριο Ζωγραφικής στην Αίγινα, = Painters Studio on Aegina Island, » Ε ιµ. Ηλίας, Β. Κωνσταντό ουλος. Θέµατα χώρου και τεχνών 25 (1994): Αντωνακάκης ηµήτριος Α. και Σουζάνα Αντωνακάκη. «Κατοικία = Houses.» Ε ιµ. Ηλίας Β. Κωνσταντό ουλος. Θέµατα χώρου και τεχνών 25 (1994): Αντωνακάκης, ηµήτριος Α. και Σουζάνα Αντωνακάκη. «Κατοικία Αργυρο ούλου στο Θησείο, 1986 = Argyropoulos House in Theseion, Athens, 1986.» Ε ιµ. Ηλίας, Β. Κωνσταντό ουλος. Θέµατα χώρου και τεχνών 25 (1994): Αντωνακάκης, ηµήτριος Α. και Σουζάνα Αντωνακάκη. «Μνηµειακό Συγκρότηµα της Μάχης της Κρήτης, 1991 = Monumental Complex to the Battle of Crete, 1991.» Ε ιµ. Ηλίας, Β. Κωνσταντό ουλος. Θέµατα χώρου και τεχνών 25 (1994): Αντωνακάκης, ηµήτριος Α. και Σουζάνα Αντωνακάκη. «Νέο Μουσείο Ακρό ολης, 1990 = New Acropolis Museum, 1990.» Ε ιµ. 32

36 Ηλίας, Β. Κωνσταντό ουλος. Θέµατα χώρου και τεχνών 25 (1994): Αντωνακάκης, ηµήτριος Α. και Σουζάνα Αντωνακάκη. «Ξενοδοχείο των Ρόδων, Ρόδος, 1987 = Hotel des Roses, Rhodes, 1987.» Ε ιµ. Ηλίας, Β. Κωνσταντό ουλος. Θέµατα χώρου και τεχνών 25 (1994): Αντωνακάκης, ηµήτριος Α. και Σουζάνα Αντωνακάκη. «Πανε ιστηµιακά Συγκροτήµατα = University Campuses.» Ε ιµ. Ηλίας, Β. Κωνσταντό ουλος. Θέµατα χώρου και τεχνών 25 (1994): Αντωνακάκης, ηµήτριος Α. και Σουζάνα Αντωνακάκη. «Πανε ιστηµιακή Βιβλιοθήκη στο Ρέθυµνο, 1990 = University Library in Rethymnon, Crete, 1990.» Ε ιµ Ηλίας, Β. Κωνσταντό ουλος. Θέµατα χώρου και τεχνών 25 (1994): Αντωνακάκης, ηµήτριος Α. και Σουζάνα Αντωνακάκη. «Πολιτιστικό Κέντρο στη Λουκέρνη (1), 1989 = Cultural Centre in Lucerne, 1989.» Ε ιµ. Ηλίας, Β. Κωνσταντό ουλος. Θέµατα χώρου και τεχνών 25 (1994): Αντωνακάκης, ηµήτριος Α. και Σουζάνα Αντωνακάκη. «Πολυτεχνείο Κρήτης, 1982 = Technical University of Crete, 1982.» Ε ιµ. Ηλίας, Β. Κωνσταντό ουλος. Θέµατα χώρου και τεχνών 25 (1994): Αντωνακάκης, ηµήτριος Α. και Σουζάνα Αντωνακάκη. «Συµµετοχές σε Μελέτες-κατασκευές = Participation in Turn- Key Competitions.» Ε ιµ. Ηλίας, Β. Κωνσταντό ουλος. Θέµατα χώρου και τεχνών 25 (1994): Αντωνακάκης, ηµήτριος Α. και Σουζάνα Αντωνακάκη. «Χώροι Εργασίας = Work Places.» Ε ιµ. Ηλίας, Β. Κωνσταντό ουλος. Θέµατα χώρου και τεχνών 25 (1994):

37 35. Κωνσταντό ουλος, Ηλίας Β., ε ιµ. «Βιβλιογραφία: ε ιλογή άρθρων ου αναφέρονται στο έργο των Σ. και. Αντωνακάκη.» Θέµατα χώρου και τεχνών 25 (1994): Κωνσταντό ουλος, Ηλίας Β., ε ιµ. «Για την Αρχιτεκτονική του ηµήτρη και της Σουζάνας Αντωνακάκη.» Θέµατα χώρου και τεχνών 25 (1994): Κωνσταντό ουλος, Ηλίας Β., ε ιµ. «ι λοκατοικία Αλεξάκη στο Παλαιό Ψυχικό, 1982 = Alexakis Two-family House in Palaio Psychiko, Athens, 1982.» Θέµατα χώρου και τεχνών 25 (1994): Κωνσταντό ουλος, Ηλίας Β., ε ιµ. «ι λοκατοικία Κωστο ούλου στη Βούλα, 1981 = Kostopoulos Two-family House in Voula, Athens, 1981.» Θέµατα χώρου και τεχνών 25 (1994): Κωνσταντό ουλος, Ηλίας Β., ε ιµ. «Κατοικία Briche στην Εκάλη, 1984 = Briche House in Ekali, Athens, 1984.» Θέµατα χώρου και τεχνών 25 (1994): Κωνσταντό ουλος, Ηλίας Β., ε ιµ. «Κατοικία αρµάρου στο Ακρωτήρι, Χανιά Κρήτης, 1978 = Darmaros House at Acrotiri, Chania, Crete, 1978.» Θέµατα χώρου και τεχνών 25 (1994): Κωνσταντό ουλος, Ηλίας Β., ε ιµ. «Κατοικία Κα άκη στα Χανιά, 1984 = Kapakis House in Chania, Crete, 1984.» Θέµατα χώρου και τεχνών 25 (1994): Κωνσταντό ουλος, Ηλίας Β., ε ιµ. «Κέντρο Παραδοσιακής Βιοτεχνίας Ιωαννίνων, 1989 = Traditional Crafts Centre in Ioannina, 1989.» Θέµατα χώρου και τεχνών 25 (1994): Κωνσταντό ουλος, Ηλίας Β., ε ιµ. «Κλειστό Κολυµβητήριο του ηµοκρίτειου Πανε ιστηµίου Θράκης, Κοµοτινή, 1990 = Covered 34

38 Swimming-pool for the Democritean University of Thrace, Komotini, 1990.» Θέµατα χώρου και τεχνών 25 (1994): Κωνσταντό ουλος, Ηλίας Β., ε ιµ. «Κτίριο Γραφείων Ε ιχειρήσεων Μαυρακάκη, 1990 = Office Building for Mavrakakis Enterprises, 1990.» Θέµατα χώρου και τεχνών 25 (1994): Κωνσταντό ουλος, Ηλίας Β., ε ιµ. «Μικρή Βιοτεχνία στον Κολωνό, 1986 = Gioulbaxiotis Cottage Industry in Kolonos, Athens, 1986.» Θέµατα χώρου και τεχνών 25 (1994): Κωνσταντό ουλος, Ηλίας Β., ε ιµ. «Μικρή Πολυκατοικία Νικοδήµου στη Βούλα, 1984 = Nikodimou Small Apartment Bulding in Voula, Athens, 1984.» Θέµατα χώρου και τεχνών 25 (1994): Κωνσταντό ουλος, Ηλίας Β., ε ιµ. «Πανε ιστήµιο Κρήτης: Φιλοσοφική Σχολή, 1981 = University of Crete: School of Humanities, 1981.» Θέµατα χώρου και τεχνών 25 (1994): Κωνσταντό ουλος, Ηλίας Β., ε ιµ. «Πανε ιστήµιο Κύ ρου, 1992 = University of Cyprus, 1992.» Θέµατα χώρου και τεχνών 25 (1994): 85. ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗ, ΣΟΥΖΑΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ 49. Κωνσταντό ουλος, Ηλίας Β., ε ιµ. «Σουζάνα Αντωνακάκη = Suzana Antonakakis.» Θέµατα χώρου και τεχνών 25 (1994):

39 ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗ, ΣΟΥΖΑΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ 50. Κωνσταντό ουλος, Ηλίας Β., ε ιµ. «Πίνακας Χαρακτηριστικών Έργων, = List of Selected Works, » χώρου και τεχνών 25 (1994): Θέµατα ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ, ΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. 51. Αντωνακάκης, ηµήτριος Α. και Σουζάνα, Αντωνακάκη. «Ανά λαση Αττικού Άλσους, Αθήνα, 1989 = Redesign of Attic Park, Athens, 1989.» Ε ιµ. Ηλίας, Β. Κωνσταντό ουλος. Θέµατα χώρου και τεχνών 25 (1994): Αντωνακάκης, ηµήτριος Α. και Σουζάνα, Αντωνακάκη. «Ανωτάτη Βιοµηχανική Σχολή Πειραιά, 1979 = Industrial School of Piraeus, 1979.» Ε ιµ. Ηλίας, Β. Κωνσταντό ουλος. Θέµατα χώρου και τεχνών 25 (1994): Αντωνακάκης, ηµήτριος Α. και Σουζάνα, Αντωνακάκη. «Αρχιτεκτονικοί ιαγωνισµοί = Architectural Competitions.» Ε ιµ. Ηλίας, Β. Κωνσταντό ουλος. Θέµατα χώρου και τεχνών 25 (1994): Αντωνακάκης, ηµήτριος Α. και Σουζάνα, Αντωνακάκη. «Γραφεία Mayamar στην Καστέλλα, 1986 = Mayamar Offices in Castella, Piraeus, 1986.» Ε ιµ. Ηλίας, Β. Κωνσταντό ουλος. Θέµατα χώρου και τεχνών 25 (1994): Αντωνακάκης, ηµήτριος Α. και Σουζάνα, Αντωνακάκη. «Ε έκταση της Παντείου Α.Σ.Π.Ε., 1983 = Extension of the Panteios School of 36

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΤΖΟΥΡΗ ΕΠΟΠΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : ΑΣΠΑΣΙΑ ΤΟΓΙΑ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΤΖΟΥΡΗ ΕΠΟΠΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : ΑΣΠΑΣΙΑ ΤΟΓΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΥΡΕΤΗΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΥΡΕΤΗΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ WORLD OF BUILDINGS. Πτυχιακή εργασία των φοιτητριών: ΜΑΡΙΑΣ ΚΟΑΣΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ ΠΑΠΑΓΕΡΑΣΙΜΟΥ

ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΥΡΕΤΗΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ WORLD OF BUILDINGS. Πτυχιακή εργασία των φοιτητριών: ΜΑΡΙΑΣ ΚΟΑΣΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ ΠΑΠΑΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΥΡΕΤΗΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ WORLD OF BUILDINGS

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘANAΣIOΣ Κ. ΣΠANOMAPIΔHΣ.

ΑΘANAΣIOΣ Κ. ΣΠANOMAPIΔHΣ. ΑΘANAΣIOΣ Κ. ΣΠANOMAPIΔHΣ. Αρχιτέκτων. A.A Dipl (Hons) RΙΒΑ, Hons Grad Dipl. A.Α Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Πανεπιστήμιο Πατρών Σύντομο Βιογραφικό Σπούδασε αρχιτεκτονική στην Architectural

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Β. ΣΠΟΥ ΕΣ. Πάνος-Λουκάς Εξαρχόπουλος. ιπλωµ. Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. Επίκουρος Καθηγητής.Π.Θ.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Β. ΣΠΟΥ ΕΣ. Πάνος-Λουκάς Εξαρχόπουλος. ιπλωµ. Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. Επίκουρος Καθηγητής.Π.Θ. Πάνος-Λουκάς Εξαρχόπουλος ιπλωµ. Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. Επίκουρος Καθηγητής.Π.Θ. ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ Γ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΣΧΟΛΙΑΣΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚ ΟΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ 2000 ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΣΧΟΛΙΑΣΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚ ΟΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ 2000 ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΣΧΟΛΙΑΣΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

TO EΡΓΟ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΕΘΝΙΚΟY ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (1993-2006)

TO EΡΓΟ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΕΘΝΙΚΟY ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (1993-2006) TO EΡΓΟ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΕΘΝΙΚΟY ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (1993-2006) Πάντος Α. Πάντος Α ό τον Μάρτιο του 1993, ο ότε ο γράφων εκλήθη και ανέλαβε την διεύθυνση της τότε ιευθύνσεως Αρχείου

Διαβάστε περισσότερα

LL Associates. LL Associates Πατησίων 71, 10434 ΑΘΗΝΑ - Website: www.ll-associates.gr

LL Associates. LL Associates Πατησίων 71, 10434 ΑΘΗΝΑ - Website: www.ll-associates.gr LL Associates 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ LL Associates Εταιρεία: ιεύθυνση: web site: LL Associates Τ. ΕΠΕ Πατησίων 71, 6ος όροφος, 10434 ΑΘΗΝΑ www.ll-associates.gr Τηλέφωνα: 2108217111, 6944361946, 6974754646

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΒΕΙΑ Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ ΤΟ Ν Ι Κ Η Σ A R C H I T E C T U R A L AWARDS

ΒΡΑΒΕΙΑ Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ ΤΟ Ν Ι Κ Η Σ A R C H I T E C T U R A L AWARDS ΒΡΑΒΕΙΑ Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ ΤΟ Ν Ι Κ Η Σ A R C H I T E C T U R A L AWARDS 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - HELLENIC INSTITUTE OF ARCHITECTURE Η έκδοση αυτή συνοδεύει την έκθεση των Βραβείων Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Για την α όσχιση του κλάδου κατασκευών, και 2. Για τη µεταβολή δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονική, Εκπαιδευτική, Ερευνητική δραστηριότητα κατά την τελευταία δεκαετία.

Επιστηµονική, Εκπαιδευτική, Ερευνητική δραστηριότητα κατά την τελευταία δεκαετία. Επιστηµονική, Εκπαιδευτική, Ερευνητική δραστηριότητα κατά την τελευταία δεκαετία. Όνοµα, ειδικότητα, θέση στο Ίδρυµα: Κωνσταντίνος Καραδήµας Εργαστήριο/Τοµέας: Επίκουρος Καθηγητής στον Τοµέα 4 «Συνθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Θεµατική ευρετηρίαση άρθρων του περιοδικού Τουρισµός και Οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014-20202020 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ

ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014-20202020 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ - ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014-20202020 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ ΚΑΒΑΛΑ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

26340 26180 / 26340 23428 / 26340 23439 / 26340 38058 / 26340 38880 / 26340 26404 / 26340 23957 / 6944 718829 / 26340 23940 / 26340 38216 /

26340 26180 / 26340 23428 / 26340 23439 / 26340 38058 / 26340 38880 / 26340 26404 / 26340 23957 / 6944 718829 / 26340 23940 / 26340 38216 / Ονοµατεπώνυµο Υπηρεσία Τηλ. / mail Προτάσεις / Προσφορές Κατερίνα Σερεµέτη Θωµάς Βέργος Σωτήρης Τσιλιγιάννης Βιβιάνα Ρήγα Χρήστος Παλαιοκώστας ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΙ ΩΝ Πολιτικός µηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδριάζει την ερχόµενη Τρίτη 10 Ιουνίου στις 12:30 µµ

Συνεδριάζει την ερχόµενη Τρίτη 10 Ιουνίου στις 12:30 µµ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α ΕΣΜΕΥΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΚΩ.: 1850 Web site: www.lamiakos-typos.gr e-mail: info@lamiakos-typos.gr ΤΥΠΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 7 - ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΤΟΣ 74ο - ΠΕΡΙΟ ΟΣ Β ΑΡ. Φ. 20627 ΤΗΛ.: 22310 51414-5 -

Διαβάστε περισσότερα

Χορηγοί. Υποστηρικτές

Χορηγοί. Υποστηρικτές Χορηγοί Υποστηρικτές ιαφημιζόμενοι www.olp.gr Με επενδύσεις η ΕΗ στηρίζει ανάκαμψη και απασχόληση Παρά την παρατεταμένη οικονομική κρίση η ΕΗ ΑΕ συνεχίζει να πραγματοποιεί πολύ μεγάλες επενδύσεις ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Φορείς που δραστηριοποιούνται στην ειδική αγωγή

3.2 Φορείς που δραστηριοποιούνται στην ειδική αγωγή 3.2 Φορείς που δραστηριοποιούνται στην ειδική αγωγή Η συλλογή σχετικά µε τους φορείς που δραστηριοποιούνται στην ειδική αγωγή οδήγησε στην καταγραφή 410 φορέων, από τους οποίους 218 είναι φορείς-υπηρεσίες,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2010-2015

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2010-2015 ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2010-2015 ΜΠΑΜΠΛΗ ΧΡΥΣΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κος ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΟΥΜΠΕΝΙΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΑΧΝΕΙΣ ΓΙΑ ΟΥΛΕΙΑ; Προσόντα / Επιθυµητή Τηλ.

ΨΑΧΝΕΙΣ ΓΙΑ ΟΥΛΕΙΑ; Προσόντα / Επιθυµητή Τηλ. Ονοµατεπώνυµο Νίτσα, 55 ετών (Κάτοικος Χαλανδρίου) Ηρακλής Κουγεµήτρος (Κάτοικος Πετρούπολης) Βασίλειος Μαγγίνας, 45 ετών (Κάτοικος Ν. Ερυθραίας) Σεβαστή Γουλά, 49 ετών (Κάτοικος Μενιδίου) Γεώργιος Γουλάς

Διαβάστε περισσότερα

real Νέος χάρτης δρόμοι Οι μετά το Λύκειο στην Ανώτατη Εκπαίδευση

real Νέος χάρτης δρόμοι Οι μετά το Λύκειο στην Ανώτατη Εκπαίδευση real #1studies ΕΚΔΟΣΗ KYΡΙΑΚΗ 30.8.2009 Νέος χάρτης στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ισότιμα τα πτυχία των Κολεγίων που συνεργάζονται με ξένα Πανεπιστήμια Το Διάταγμα του υπουργείου Παιδείας για τα επαγγελματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ. Ημέρα Επαγγελματικής Ενημέρωσης C A R E ER D A Y

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ. Ημέρα Επαγγελματικής Ενημέρωσης C A R E ER D A Y C A R E ER D A Y ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Ημέρα Επαγγελματικής Ενημέρωσης Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2013 ΗΜΕΡΑ Σ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικός Πίνακας Έργων στα οποία έχουν τοποθετηθεί µηχανήµατα της Interklima Κατηγορία ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ - ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ Έργο STACO ROOM - OLYMPIC AIRWAYS - ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΑΕΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΗΤΡΑ ΚΑΤΣΩΤΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΗΜΗΤΡΑ ΚΑΤΣΩΤΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΣΠΟΥ ΕΣ Ι.1 ΣΠΟΥ ΕΣ 3 Ι.2 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 3 Ι.3 ΓΛΩΣΣΕΣ 3 ΙΙ. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ II.1 ΩΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 4 II.1 ΩΣ ΛΕΚΤΩΡ 4 II.2 ΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.ΣΤ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.ΣΤ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.ΣΤ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΟΣΟΤΙΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΠΡΡΑΑΞΞΗΗΣΣ 44...11...11. ΣΣΤΤ : : ««ΘΕΕΤΤΙ ΙΙΚΚΕΕΣΣ ΔΔΡΡΑΑΣΣΕΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ-YΠEYΘYNOΣ ΣYMΦΩNA ME TO NOMO Παναγιώτης Γεωργακόπουλος

Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ-YΠEYΘYNOΣ ΣYMΦΩNA ME TO NOMO Παναγιώτης Γεωργακόπουλος ΠEPIO IKO ΣYΛΛOΓOY APXITEKTONΩN IΠΛΩMATOYXΩN ANΩTATΩN ΣXOΛΩN ΠANEΛΛHNIAΣ ENΩΣHΣ APXITEKTONΩN Bρυσακίου 15 & Kλάδου, 105 55 Aθήνα τηλ.: 210 3215 146/fax: 210 3215 147 e-mail: sadas-pea@tee.gr www.sadas-pea.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστώ την καθηγήτρια Μαλικούτη Σταματίνα για την αμέριστη βοήθειά της

Ευχαριστώ την καθηγήτρια Μαλικούτη Σταματίνα για την αμέριστη βοήθειά της Ευχαριστώ την καθηγήτρια Μαλικούτη Σταματίνα για την αμέριστη βοήθειά της 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...4 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...5 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7 1.1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ...7 1.2. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ...10

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 8 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9 ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ 11

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 8 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9 ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 8 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9 ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ 11 ΜΕΡΟΣ Α. ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2001 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2001 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

H ÚÈÛÙË ÙÔappleÔı ÙËÛË, Ë applefiï ÙË ÛÙÂÁ ÓfiÙËÙ Î È Ë È ÚÔÓÈÎfiÙËÙ ÙÔ ÏÔ ÌÈÓ Ô, ÂÍ ÛÊ Ï Ô Ó ÙÂÚ ÛÙÈ ÓÙÔ ÛÙÔ ÚfiÓÔ Î È ÙÈ Î ÈÚÈÎ Û Óı ÎÂ.

H ÚÈÛÙË ÙÔappleÔı ÙËÛË, Ë applefiï ÙË ÛÙÂÁ ÓfiÙËÙ Î È Ë È ÚÔÓÈÎfiÙËÙ ÙÔ ÏÔ ÌÈÓ Ô, ÂÍ ÛÊ Ï Ô Ó ÙÂÚ ÛÙÈ ÓÙÔ ÛÙÔ ÚfiÓÔ Î È ÙÈ Î ÈÚÈÎ Û Óı ÎÂ. ÚÔÚÚÔ ÏÔ ÌÈÓ Ô profilgroup 12008 π π EappleÈÙ Á ÓÂÙ È ÚÈÛÙÔ ÈÛıËÙÈÎfi appleôù ÏÂÛÌ ÁÈ Ù ÔÈ ÎÔÚÓÈ ÚÈÛÙ ÚÔÚÚÔ ÙÔappleÔıÂÙÔ ÓÙ È ÌÔÓÔÎfiÌ Ù ÓÂÍ ÚÙËÙ applefi ÙÔ Ì ÎÔ ÙË ÛÙ ÁË ˆÚ ÂÌÊ Ó ÛÙËÚ ÁÌ Ù. & Ã H ÚÈÛÙË

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Αγαπητοί Σύνεδροι Η Ελληνική Εταιρεία Επιχειρησιακών Ερευνών (Ε.Ε.Ε.Ε.) έχει την τιµή να σας καλωσορίσει στο 2 ο Πανελλήνιο Φοιτητικό Συνέδριό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΑΙΣΩΠΟΣ Αρχιτέκτων Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΑΙΣΩΠΟΣ Αρχιτέκτων Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΑΙΣΩΠΟΣ Αρχιτέκτων Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Οκτώβριος 2013 1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1.1. Σπουδές - Μaster in Architecture, Graduate School of Design, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Ευώνυμος Οικολογική Βιβλιοθήκη

Ευώνυμος Οικολογική Βιβλιοθήκη Ευώνυμος Οικολογική Βιβλιοθήκη Αγίων Ασωμάτων 9, Θησείο 10553 Αθήνα τηλ. 210 3316516, φαξ 210 3231557 e mail: evonymos@tee.gr site: www.evonymos.org 14 χρόνια Ευώνυμος Οικολογική Βιβλιοθήκη Παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα