ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΘΗΝΑ, ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: Π1/273 Α Α : 4AΛ1Φ-0 ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας ιανοµής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07-02 -11. ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: Π1/273 Α Α : 4AΛ1Φ-0 ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας ιανοµής"

Transcript

1 ΑΘΗΝΑ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση : Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ. : ΑΘΗΝΑ Τηλ. : , 412 Τηλε/πο : ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: Π1/273 Α Α : 4AΛ1Φ-0 ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας ιανοµής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: Εφαρµογή νέου νόµου 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων Θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε ότι την τέθηκε σε ισχύ ο νόµος 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων, µε τον οποίο ενσωµατώνεται στο εθνικό δίκαιο η οδηγία 2007/66/ΕΚ (ΦΕΚ Α 173/ ). Οι σηµαντικότερες τροποποιήσεις που επέρχονται µε το νέο νόµο είναι οι εξής: 1. Πεδίο εφαρµογής: Στο ν. 3886/2010 υπάγονται οι διαφορές που γεννώνται κατά τη διαδικασία που προηγείται της σύναψης δηµόσιας σύµβασης έργων, προµηθειών και υπηρεσιών, εφόσον η σύµβαση αυτή εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ ή στις διατάξεις, µε τις οποίες οι οδηγίες αυτές ενσωµατώνονται στο εθνικό δίκαιο (ενδ. π.δ. 59/2007, 60/2007, ν.3316/2005 κλπ). Επίσης, στο νέο νόµο υπάγονται οι διαφορές που προκύπτουν από διαδικασίες ανάθεσης συµφωνιών πλαισίων, συµβάσεων παραχώρησης δηµοσίων έργων και δυναµικών συστηµάτων αγορών. Ο ν. 3886/2010 εφαρµόζεται στις διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις που εκδίδονται µετά την έναρξη ισχύος του νόµου, δηλαδή µετά την (άρθρο 11 ν. 3886/2010). Οι διαφωνίες που γεννήθηκαν νωρίτερα κρίνονται µε βάση τις διατάξεις του ν. 2522/1997 ή του ν. 2854/2000 (για τους εξαιρούµενους τοµείς). 1

2 Θα πρέπει, κατόπιν αυτού, να αναφέρεται στις διακηρύξεις και ειδικότερα στο σηµείο που αφορά το εφαρµοστέο νοµικό καθεστώς που διέπει τον διαγωνισµό ο ν. 3886/2010 αντί των προϊσχυσάντων ν. 2522/1997 και 2854/2000. Εφιστάται η προσοχή στο άρθρο 4 παρ. 6 του ν. 3886/2010, όπου ρητά προβλέπεται ότι σε διαφορές που υπάγονται στο νόµο αυτό δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας ή εσωτερικών κανονισµών που προβλέπουν την άσκηση διοικητικών προσφυγών κατά εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της διαδικασίας διεξαγωγής δηµόσιων διαγωνισµών. Συνεπώς, στις διαφορές που υπάγονται στο ν. 3886/2010 δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 15 π.δ. 118/2007 παρ 1 έως 4 και Προδικαστική προσφυγή: Με το άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 3886/2010 αυξάνεται η προθεσµία υποβολής της προδικαστικής προσφυγής από πέντε ηµέρες σε δέκα. Η προθεσµία αυτή ξεκινά από τον χρόνο, κατά τον οποίο ο ενδιαφερόµενος έλαβε πλήρη γνώση της παράνοµης πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, όπου ως πλήρης γνώση νοείται κατά νόµο η γνώση της πράξης που βλάπτει τα συµφέροντα του ενδιαφεροµένου και της αιτιολογίας της (άρθρο 4 παρ. 1). Επισηµαίνεται ότι προδικαστική προσφυγή κατά πράξης, η οποία δέχεται εν όλω ή εν µέρει προσφυγή άλλου προσώπου, δεν επιτρέπεται (άρθρο 4 παρ. 3). Σύµφωνα µε την αιτιολογική έκθεση του νόµου, στην περίπτωση αυτή ασκείται από τον θιγόµενο απευθείας αίτηση ασφαλιστικών. 3. Απόφαση της αναθέτουσας αρχής επί της προδικαστικής προσφυγής: Με το άρθρο 4 παρ. 4 του ν. 3886/2010 αυξάνεται η προθεσµία έκδοσης απόφασης από την αναθέτουσα αρχή από δέκα ηµέρες σε δεκαπέντε. Όπως και υπό το προϊσχύσαν καθεστώς (άρθρο 3 παρ. 2 ν. 2522/1997), έτσι και σύµφωνα µε τον ν. 3886/2010, η απόφαση της αναθέτουσας αρχής θα πρέπει να είναι αιτιολογηµένη. Αν η προαναφερθείσα προθεσµία παρέλθει άπρακτη, τεκµαίρεται η απόρριψη της προσφυγής. Ο νόµος παρέχει, πάντως, τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή να δεχθεί εν όλω ή εν µέρει την προδικαστική προσφυγή και µετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσµίας, έως την προτεραία της πρώτης ορισθείσας δικασίµου της αίτησης ασφαλιστικών, στην περίπτωση δε αυτή καταργείται η δίκη επί της εν λόγω αίτησης, εν όλω ή εν µέρει. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, επίσης, να παραθέσει αρχική ή συµπληρωµατική αιτιολογία για την απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής, η οποία πρέπει να περιέλθει στο δικαστήριο το αργότερο έξι ηµέρες πριν από την αρχική ή µετ αναβολή δικάσιµο της αίτησης ασφαλιστικών. Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι µε το άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3886/2010 εισάγεται νέα ρύθµιση που προβλέπει τη δυνατότητα του δικαστηρίου να επιβάλει αυτεπαγγέλτως στην αναθέτουσα αρχή, µε την απόφαση των ασφαλιστικών, χρηµατική κύρωση µεταξύ 500 και 5.000, εφόσον κρίνει ότι η παράλειψη αιτιολόγησης ή η καθυστερηµένη αιτιολόγηση της απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής καθιστά ιδιαιτέρως δυσχερή την ουσιαστική παροχή έννοµης προστασίας. Το πρόστιµο αυτό καταβάλλεται µία φορά για κάθε στάδιο διαγωνισµού στον αιτούντα, του οποίου η αίτηση εκδικάζεται πρώτη. 4. Αίτηση ασφαλιστικών : Η αίτηση ασφαλιστικών κατατίθεται στο αρµόδιο δικαστήριο εντός δέκα ηµερών από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής. Ο αρµόδιος δικαστής ορίζει ηµεροµηνία εκδίκασης, η οποία δεν πρέπει να απέχει πέραν των τριάντα ηµερών από την κατάθεση της αίτησης, ενώ επίσης µπορεί, µε την κατάθεση της αίτησης και µετά κλήση της αναθέτουσας αρχής προ τριών ηµερών, να 2

3 εκδώσει αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αίτησης, προσωρινή διαταγή που καταχωρίζεται κάτω από την αίτηση και περιέχει τα µέτρα, τα οποία πρέπει να ληφθούν έως την έκδοση της απόφασης (άρθρο 5 παρ. 3 και 4). Εφόσον η απόφαση ασφαλιστικών γίνει δεκτή, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να συµµορφωθεί προς το διατακτικό ή και το εν γένει περιεχόµενο της απόφασης και να ανακαλέσει ή τροποποιήσει κατάλληλα τη διοικητική πράξη που προκάλεσε τη διαφορά ή, επί παράλειψης, να εκδώσει την οφειλόµενη ρητή πράξη (άρθρο 5 παρ. 8). 5. Αναστολή σύναψης της σύµβασης: Στο άρθρο 5 παρ. 2 του ν. 3886/2010 προβλέπεται ότι η προθεσµία άσκησης της προδικαστικής προσφυγής, η άσκηση αυτής, καθώς και η προθεσµία και η άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών κωλύουν τη σύναψη της σύµβασης, εκτός εάν µε την προσωρινή διαταγή ο αρµόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Οι προθεσµίες αυτές αναστολής σύναψης της σύµβασης, όπως επίσης και τα στοιχεία των άρθρων 40 παρ. 2 π.δ. 59/2007 (όταν πρόκειται για εξαιρούµενους τοµείς) και 35 παρ. 2 του π.δ. 60/2007 (λόγοι αποκλεισµού των αποκλειστέων υποψηφίων, πλεονεκτήµατα της επιλεγείσας προσφοράς και όνοµα του αναδόχου), θα πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρονται στην απόφαση ανάθεσης της σύµβασης. Κατά τα λοιπά η άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην προσωρινή διαταγή που εκδίδεται κατ άρθρο 5 παρ. 4 του ν. 3886/2010. Η υπογραφή της σύµβασης κατά παράβαση της προθεσµίας αναστολής της σύµβασης είναι παράνοµη και δεν αντιτάσσεται στον ενδιαφερόµενο ούτε κωλύει την παροχή έννοµης προστασίας (άρθρο 6). Επισηµαίνεται ιδιαίτερα ότι εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται στο ν. 3886/2010, σε καµία άλλη περίπτωση δεν δικαιολογείται αναστολή και καθυστέρηση της διαδικασίας των διαγωνισµών. 6. Ακύρωση συναφθείσας σύµβασης: Εφόσον η σύµβαση καταρτίστηκε - κατά παράβαση της άνω προθεσµίας αναστολής σύναψης της σύµβασης ή - χωρίς να έχει προηγηθεί δηµοσίευση διακήρυξης στην Ε.Ε., ο ενδιαφερόµενος µπορεί να ζητήσει την κήρυξη της ακυρότητας της καταρτισθείσας σύµβασης (άρθρο 8 παρ. 1). Το ίδιο δικαίωµα παρέχεται στον ενδιαφερόµενο εφόσον συνάφθηκε συµφωνία πλαίσιο και παραβιάστηκαν οι υποχρεώσεις που επιβάλλει το άρθρο 26 παρ. 4 εδ. β περ. β π.δ. 60/2007 ή εφαρµόστηκε δυναµικό σύστηµα αγορών και παραβιάστηκαν οι υποχρεώσεις από το άρθρο 27 παρ. 5 και 6 του ιδίου π.δ. 60/2007. Η κήρυξη της ακυρότητας της σύµβασης έχει κατά κανόνα αναδροµικά αποτελέσµατα. Παρέχεται, πάντως, στο δικαστήριο η δυνατότητα, εκτιµώντας τις περιστάσεις και ιδίως το στάδιο εκτέλεσης της σύµβασης, τη σοβαρότητα της παράβασης και τη συµπεριφορά της αναθέτουσας αρχής, να κηρύξει την ακυρότητα µόνο του ανεκτέλεστου µέρους της σύµβασης ή να συντάµει τη διάρκειά της (άρθρο 8 παρ. 3). Επίσης, εφόσον επιτακτικοί λόγοι δηµοσίου συµφέροντος επιβάλλουν τη διατήρηση των αποτελεσµάτων της σύµβασης, το δικαστήριο µπορεί να µην την κηρύξει άκυρη (άρθρο 8 παρ. 4). εν θεωρείται, όµως, λόγος επιτακτικού δηµόσιου συµφέροντος η ύπαρξη οικονοµικών συµφερόντων για τη διατήρηση των αποτελεσµάτων της σύµβασης, παρά µόνον αν η ακύρωση θα οδηγούσε σε δυσανάλογες συνέπειες. Σε κάθε περίπτωση, δεν αποτελεί τέτοιο λόγο η επιβάρυνση της αναθέτουσας αρχής µε έξοδα λόγω καθυστέρησης στην εκτέλεση της σύµβασης, για τη διεξαγωγή νέας διαγωνιστικής διαδικασίας, για την αλλαγή του οικονοµικού φορέα που εκτελεί τη σύµβαση ή για τις νοµικές υποχρεώσεις που συνεπάγεται η ακύρωση της σύµβασης. 3

4 Και στις δύο προαναφερθείσες περιπτώσεις (άρθρο 8 παρ. 3 και 4) το δικαστήριο επιβάλλει στην αναθέτουσα αρχή πρόστιµο το οποίο περιέρχεται στον αιτούντα και δεν µπορεί να υπερβαίνει το 10% του χρηµατικού αντικειµένου της σύµβασης (άρθρο 8 παρ. 5). Οι προθεσµίες εντός των οποίων µπορεί να ασκηθεί αίτηση ακύρωσης ορίζονται στο άρθρο 8 παρ. 6 του ν. 3886/2010. Επισηµαίνεται ότι οι διαφορές για την κήρυξη της σύµβασης ως άκυρης και οι σχετικές αξιώσεις των µερών εκδικάζονται από το κατά τις γενικές διατάξεις αρµόδιο δικαστήριο (άρθρο 8 παρ. 2). Το ίδιο ισχύει για τις αξιώσεις αποζηµίωσης του άρθρου 9 του ν. 3886/2010 (άρθρο 3 παρ. 4). 7. ικονοµικές διατάξεις: Από αρµόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση των διαφορών που εµπίπτουν στον ν. 3886/2010 είναι το ιοικητικό Εφετείο της έδρας της αναθέτουσας αρχής, το οποίο κρίνει αµετάκλητα. Αιτήσεις προσωρινής δικαστικής προστασίας εκδικάζονται από τον Πρόεδρο Εφετών του οικείου ιοικητικού Εφετείου ή από τον Εφέτη που αυτός ορίζει (άρθρο 3 παρ. 1 και 2). Κατ εξαίρεση, διαφορές που αφορούν συµβάσεις παραχώρησης δηµοσίων έργων ή υπηρεσιών, συµβάσεις που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας 2004/17/ΕΚ ή συµβάσεις µε προϋπολογισµό µεγαλύτερο των , περιλαµβανοµένου Φ.Π.Α., εκδικάζονται από το Συµβούλιο της Επικρατείας. Με τη νέα αυτή ρύθµιση παρέχεται πλέον ενιαία προδικαστική προστασία, αντιµετωπίζεται δηλαδή το πρόβληµα της διάσπασης της δικαιοδοσίας µεταξύ πολιτικών και διοικητικών δικαστηρίων σε διαφορές που προκύπτουν κατά το προσυµβατικό στάδιο των δηµοσίων συµβάσεων. 8. Καταργούµενες διατάξεις: Από την έναρξη ισχύος του ν. 3886/2010 καταργείται ο ν. 2522/1997, καθώς και ο ν. 2854/2000 µε εξαίρεση το άρθρο 6 που αφορά τροποποιήσεις του Κώδικα Ποινικής ικονοµίας. Στην παρούσα εγκύκλιο επισυνάπτονται ο ν. 3886/2010, η αιτιολογική του έκθεση, καθώς και πίνακας µε τις προθεσµίες που θέτει ο ν. 3886/2010. Ο Υφυπουργός Κ. Ρόβλιας 4

5 Προθεσµίες που θέτει ο νόµος 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων α/α Ενέργεια Προθεσµία Γεγονός από το οποίο άρχεται η προθεσµία για ορισµένη ενέργεια 1. Προδικαστική προσφυγή ενώπιον της αναθέτουσας αρχής 10 ηµέρες Αφότου ο ενδιαφερόµενος έλαβε πλήρη γνώση της παράνοµη πράξης ή παράλειψης Παρατηρήσεις 1. Ως πλήρης νοείται η γνώση της πράξης (λ.χ. απόφασης) που βλάπτει τα συµφέροντα του ενδιαφερόµενου και της αιτιολογίας της. 2. Η πράξη και κάθε στοιχείο της αιτιολογίας µπορεί να αποσταλεί µε τηλεοµοιοτυπία ή ηλεκτρονικό µέσο. 3. Ειδικώς η απόφαση ανάθεσης της σύµβασης περιλαµβάνει τα στοιχεία της παρ. 2 του αρ. 40 του π.δ. 59/2007 ή κατά περίπτωση, της παρ. 2 του άρθρου 35 του π.δ. 60/2007 και αναφέρει τις προθεσµίες αναστολής σύναψής της σύµβασης, όπως προκύπτουν από την παρ. 2 του άρθρου 5 του νόµου. 2 Υποχρέωση της αναθέτουσας να αποφανθεί επί της προδικαστικής προσφυγής 3 Παράθεση αρχικής ή 15 ηµέρες Από την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής Τουλάχιστον 6 ηµέρες Πριν την αρχική ή τη µετ αναβολή δικάσιµο της 1.Η άπρακτη παρέλευση της προθεσµίας τεκµαίρει την απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής. 2. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί και µετά την πάροδο της προθεσµίας να κάνει δεκτή την προσφυγή εν όλω ή εν µέρει. 1. Η καθυστερηµένη περιέλευση του σχετικού εγγράφου δεν υποχρεώνει το δικαστήριο σε αναβολή. 5

6 συµπληρωµατι κής αιτιολογίας για την απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής από την αναθέτουσα αρχή 4 Αποδοχή από την αναθέτουσα αρχή εν όλω ή εν µέρει της Προδικαστικής προσφυγής 5 Άσκηση ασφαλιστικών 6 Προσωρινή διαταγή αίτησης ασφαλιστικών 1 ηµέρα Πριν την πρώτη ορισθείσα δικάσιµο της αίτησης ασφαλιστικών 10 ηµέρες Από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προδικαστική προσφυγής. Πριν από τη συζήτηση της υπόθεση Από την κατάθεση της αίτησης ασφαλιστικών 2. Προσοχή!!! Το δικαστήριο δύναται εφόσον κρίνει ότι η παράλειψη αιτιολόγησης ή η καθυστέρηση αιτιολόγησης της απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής καθιστά ιδιαιτέρως δυσχερή την ουσιαστική παροχή έννοµης προστασίας να επιβάλλει αυτεπαγγέλτως χρηµατική κύρωση στην αρχή από 500 έως Στην περίπτωση αυτή καταργείται αντιστοίχως η δίκη επί της εν λόγω αίτησης. 1. Η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής, η άσκηση αυτής και η άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών κωλύουν τη σύναψη της σύµβασης, εκτός κι αν µε την προσωρινή διαταγή ο αρµόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 2. Η άσκηση ασφαλιστικών δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ορίζεται άλλως µε την προσωρινή διαταγή 3. Η άσκηση ασφαλιστικών δεν εξαρτάται από την προηγούµενη άσκηση του κύριου ένδικου βοηθήµατος. 4. Η προθεσµία άσκησης των ένδικων βοηθηµάτων διακόπτεται µε την κατάθεση της αιτήσεως ασφαλιστικών και αρχίζει από την επίδοση της σχετικής απόφασης. 1. Εκδίδεται αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αιτήσεως 2. Απαιτείται προηγούµενη κλήση της αναθέτουσας αρχής προ 3 ηµερών. 3. Η προσωρινή διαταγή περιέχει τα µέτρα τα οποία πρέπει να 6

7 7 Υποχρέωση του αιτούντος να ειδοποιήσει την αναθέτουσα αρχή για την άσκηση των ασφαλιστικών 8 Εκδίκαση της αίτησης ασφαλιστικών 10 ηµέρες Από την άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών. Εντός 30 ηµερών Από την κατάθεση της αίτησης ληφθούν µέχρι την έκδοση της απόφασης. Στα µέτρα περιλαµβάνεται και η άρση της απαγόρευσης σύναψης της σύµβασης. 4. Η προσωρινή διαταγή µπορεί να ανακληθεί είτε από τον δικαστή που τη χορήγησε µετά από αίτηση της αναθέτουσας αρχής και αφού κληθεί σε ακρόαση ο αιτών προ 3 ηµερών είτε από το δικαστήριο που θα δικάσει την αίτηση ασφαλιστικών. Η ενηµέρωση µπορεί να γίνει µε κάθε πρόσφορο µέσο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία ή ηλεκτρονικό µέσο 1. Κάθε ενδιαφερόµενος, του οποίου επηρεάζονται τα συµφέροντα δικαιούται να ασκήσει παρέµβαση. 2. Κατά την εκδίκαση της υπόθεσης οι διάδικοι οφείλουν να προσκοµίσουν όλα τα κρίσιµα έγγραφα και τα αποδεικτικά στοιχεία που διαθέτουν. 9 Κλήτευση της αναθέτουσας αρχής 10 Έκδοση απόφασης επί της αιτήσεως ασφαλιστικών Τουλάχιστον 15 ηµέρες Εντός 20 ηµερών Πριν την συζήτηση των ασφαλιστικών Από την εκδίκαση της αίτησης Η κλήση κοινοποιείται µε φροντίδα του αιτούντος προς την υπηρεσία που είναι αρµόδια για την παραλαβή των προσφορών, η οποία οφείλει να ενηµερώνει σχετικά την αναθέτουσα αρχή, εφόσον δεν συµπίπτουν, καθώς και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόµενο, του οποίου την κλήτευση θεωρεί αναγκαία ο δικαστής. Εφόσον γίνει δεκτή η αίτηση ασφαλιστικών, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να συµµορφωθεί προς το διατακτικό ή και το εν γένει περιεχόµενο της απόφασης και να ανακαλέσει ή να τροποποιήσει κατάλληλα τη διοικητική πράξη που προκάλεσε τη διαφορά ή, επί παράλειψης, να εκδώσει την οφειλόµενη ρητή πράξη. 7

8 11 Άσκηση κύριου ένδικου βοηθήµατος Εντός 30 ηµερών Από την επίδοση της απόφασης Η δικάσιµος για την εκδίκαση του κύριου ένδικου βοηθήµατος δεν πρέπει να απέχει πέραν του τριµήνου από την κατάθεση του δικογράφου. ικαστική προστασία µετά τη σύναψη της σύµβασης 12 Άσκηση προσφυγής για την κήρυξη της σύµβασης ως άκυρης Εντός 30 ηµερών και πάντως όχι µετά την πάροδο 6 µηνών από την εποµένη της σύναψης της σύµβασης. 1.Από την εποµένη της δηµοσίευσης της απόφασης κατά την παρ. 4 του αρ. 29 και τα αρ. 30 και 31 του π.δ 60/2007, εφόσον στη δηµοσίευση περιλαµβάνεται αιτιολογία για τη σύνοψη της σύµβασης χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης ή από την εποµένη της ενηµέρωσης των ενδιαφεροµένων µε άλλον τρόπο. Εφόσον η σύµβαση υπάγεται στο π.δ. 59/2007 η προθεσµία αρχίζει από την εποµένη της δηµοσίευσης της απόφασης κατά την παρ. 5 του άρ. 15 και τα αρ. 33 και 35 του π.δ. 59/ Εφόσον ακυρωθεί η πράξη ο ενδιαφερόµενος µπορεί να αξιώσει αποζηµίωση 2. Προϋπόθεση για την κήρυξη της ακυρότητας σύµβασης που υπογράφηκε είναι να έχει ανατεθεί χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση προκήρυξης στην ΕΕ ή να µην έχει τηρηθεί η υποχρέωση αναστολής σύναψης (προθεσµία άσκησης προδικαστικής προσφυγής, ή άσκηση αυτής και η προθεσµία άσκησης ασφαλιστικών ). Επίσης, παρέχεται στον ενδιαφερόµενο δικαίωµα ακύρωσης της σύµβασης σε περίπτωση σύναψης συµφωνίας - πλαισίου και εφαρµογής δυναµικού συστήµατος αγορών, όταν παραβιάζονται οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από το άρθρο 26 παρ. 4 εδ.β περ. β π.δ. 60/2007 και το άρθρο 27 παρ. 5 και 6 του ιδίου π.δ. 60/ Το δικαστήριο εκτιµώντας τις περιστάσεις και ιδίως το στάδιο εκτέλεσης της σύµβασης, αλλά και λαµβάνοντας υπόψη λόγους δηµοσίου συµφέροντος, µπορεί να µην κηρύξει την σύµβαση άκυρη ή να κηρύξει την ακυρότητα µόνο του ανεκτέλεστου µέρους της σύµβασης ή να συντµήσει τη διάρκεια της. Στις περιπτώσεις αυτές το δικαστήριο επιβάλλει πρόστιµο που δεν υπερβαίνει το 10% του χρηµατικού αντικειµένου της σύµβασης 4. Στις υποθέσεις αυτές η προθεσµία και η κατάθεση της αίτησης ασφαλιστικών δεν έχουν ανασταλτικό αποτέλεσµα. Η διαδικασία προσωρινής διαταγής εφαρµόζεται και εδώ. Αν η αίτηση ασφαλιστικών γίνει δεκτή, το δικαστήριο µπορεί να διατάξει την αναστολή της περαιτέρω εκτέλεσης της σύµβασης.. 8

9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΝΟΜΗΣ Αποδέκτες Όλοι οι φορείς του Ν.2286/95 Όλα τα Υπουργεία /νσεις ιοικητικού και Προµηθειών (Οι /νσεις ιοικητικού και Προµηθειών παρακαλούνται να ενηµερώσουν τους φορείς που εποπτεύουν) Επιτροπή Προµηθειών Υγείας Ζαχάρωφ 3, ,Αθήνα ( µε την παράκληση να ενηµερώσει τους φορείς που εποπτεύει) Κοινοποίηση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Νίκης 5-7, Πλ. Συντάγµατος, , Αθήνα (Fax ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ - ΝΣΗ ΠΡΟΓ/ΤΟΣ, ΠΡΟΤΥΠΩΝ & ΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ( 11) ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΟΚ (δ) - ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΩ /ΣΗΣ ( 17) ΤΜΗΜΑ Γ Χαρ. Τρικούπη 182, Αθήνα Fax ,

10 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛ/ΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ευαγγελιστρίας 2, , Αθήνα Fax: Εσωτερική διανοµή Γραφείο κ. Υπουργού Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Γραφείο Υφυπουργού κ. Ρόβλια Γραφείο κ. Γενικού Γραµµατέα Εµπορίου Γραφείο κ. Γεν. /ντη Κρατικών Προµηθειών Γραφείο Νοµικού Συµβούλου 1 η, 2 η, 3 η & Τεχνική /νση Κρατικών Προµηθειών /νση ιοικητικού Γεν. Γραµµ. Εµπορίου Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Προέδρους ΕΚΠ, 9Α και 9Β /νση Πληροφορικής ( µε δισκέττα για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα) /νση Πολιτικής Προµηθειών, Τµήµα Α, Β, Γ 10

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛ.:1129 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Γενικός Διευθυντής Διοικητικός Διευθυντής Επιστημονικός Διευθυντής Εντεταλμένος Σύμβουλος Προγραμμάτων ΕΣΠΑ Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Υπεύθυνος Πράξης και Έργου/Υποέργων Υπεύθυνος Μονάδας Προμηθειών και Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής

άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής ΝΟΜΟΣ 3869/2010 άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 1. Φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα και έχουν περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 40/12. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410.

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 40/12. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ηµ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αµπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5015 / 5013 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα ιακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2286/1995 (Α 19) «Προμήθειες του δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 20 100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Γραφείο Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ IV. ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ IV. ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ IV. ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αλεξίου Ντορέττα Δικηγόρος ΚΕΔΕ Δήμητρα Κουτσούρη τ. Γεν. Διευθύντρια Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υποπαράγραφος ΣΤ.1. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

3 2.1 : . / .. / /

3 2.1 : . /  .. /   / Υποέργο 3 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» της Πράξης «Επιµόρφωση Στελεχών ιοίκησης της Εκπαίδευσης» του Μέτρου 2.1 του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) Κυδωνίας 29, Χανιά 73135 τηλ. : 28213 41629 Fax : 28213 95292 email: Paidikoi_Stathmoi@chania.gr www.chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΗ-ΣΜΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΗ-ΣΜΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ Ι. /ΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β1 ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ - /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση

Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση Περιήλθε στο Γραφείο του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης Περιφέρειας Αττικής καταγγελία της εταιρείας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048. Ηµεροµηνία: 1.12.

Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048. Ηµεροµηνία: 1.12. Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048 - ΝΠ - Ταχ. /νση. Παπαρηγοπούλου 7 Τκ 54630 Θεσ/νίκη Υπεύθυνος: Λαδάς Σωκράτης Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

"Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιεχόµενα "Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Είδη συµβάσεων εργασίας Σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου Σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006)

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5085 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160 8 Αυγούστου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4281 Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονο μίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

2. Την παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα" (ΦΕΚ Α' 137).

2. Την παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ Α' 137). Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84) : Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ. Έγγραφο Διαβούλευσης 1

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ. Έγγραφο Διαβούλευσης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αριθμ. Πρωτ : 1623 Αθήνα, 14/04/2015 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Έγγραφο Διαβούλευσης 1 1. Κεντρικές Αρχές Αγορών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002703116 2015-04-09

15PROC002703116 2015-04-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5PROC0027036 205-04-09 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 120/2008 ΦΕΚ: Α 182/02-9-2008. Πειθαρχικό ίκαιο Αστυνοµικού Προσωπικού

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 120/2008 ΦΕΚ: Α 182/02-9-2008. Πειθαρχικό ίκαιο Αστυνοµικού Προσωπικού ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 120/2008 ΦΕΚ: Α 182/02-9-2008 Πειθαρχικό ίκαιο Αστυνοµικού Προσωπικού Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 3 του ν.2334/1995 «Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ζαχάρωφ 3 Τ.Κ. 11521- ΑΘΗΝΑ URL: www.epromy.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ Για την

Διαβάστε περισσότερα