ΑΡΙΘ. 23/2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΙΘ. 23/2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΑΡΙΘ. 3/05 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς από τα Σημεία Υποβολής προς τη Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Συνταγών (Κ.Μ.Ε.Σ.) που τοποθετείται στην Αττική και από την Κ.Μ.Ε.Σ. προς τα Σημεία Υποβολής» Σελίδα από 33

2 Στην Αθήνα σήμερα την ημέρα Δευτέρα μεταξύ αφενός: α) του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, που εδρεύει στο Μαρούσι (Κηφισίας 39), νομίμως εκπροσωπούμενου από τον κο Δημήτριο Κοντό καλούμενο εφεξής διά της συντετμημένης λέξεως «ΕΟΠΥΥ» ή «Αναθέτουσα Αρχή», χάριν του οποίου καταρτίζεται η παρούσα σύμβαση και αφ ετέρου β) της εταιρείας ΣΠΗΝΤΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, τηλ , fax: καλούμενη εφεξής «Ανάδοχος», η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τους κ.κ. Γεράσιμο Αγοράνο και Ιωάννη Ντανάκο σύμφωνα με τα υπ αριθ. 7 (ΕΒΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ αριθ. πρωτ /-7) και υπ αριθ. 47 (ΕΒΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ αριθ. πρωτ /-7) πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας Έχοντας υπόψη : Α. την κείμενη νομοθεσία σύμφωνα με τη οποία διεξήχθη ο διαγωνισμός και ιδιαίτερα:. Του Ν. 398/0 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 3/Α/-3-0), όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν.438/04.. Του άρθρου 7 του Ν. 3984/0 «Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 50/Α/7-06-0)..3 Τις διατάξεις του Ν.Δ. 496/74 «Περί Λογιστικού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ Α 04)..4 Του Ν. 86/995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 9/Α/95)..5 Του Π.Δ. 8/007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» (ΦΕΚ 50/Α/ )..6 Τις διατάξεις του Π.Δ.60/07 (ΦΕΚ 64/Α/07) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 004/8/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης των δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 005/5/ΕΚ της Επιτροπής και την οδηγία 005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Νοεμβρίου Τις διατάξεις του Ν.74/99 (ΦΕΚ 99/Α/99) άρθρο 8 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης»..8 Τις διατάξεις του Ν. 3048/0 «Κύρωση των πράξεων του XXII Παγκόσμιου Ταχυδρομικού Συνεδρίου»..9 Τη με αρ. 96/93 απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. «Κανονισμός Γενικών Αδειών Παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών»..0 Τις διατάξεις του άρθρου του Ν.387/00 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη».. Τη με αρ. Π/05/-3-06 εγκύκλιο του Υφυπουργού Ανάπτυξης «Εφαρμογή της Σελίδα από 33

3 Οδηγίας 004/8/ΕΚ για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών».. Τις υπ αριθ. Φ90380/8047/457/7-5-0 και Υ/0β/Γ.Π.68458/ Κοινών Αποφάσεων των Υπουργών Υγείας και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας περί διορισμού του Προέδρου και του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.3 Του Ν. 3548/007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68/Α/ )..4 Του άρθρου 46 του Ν. 380/009 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης» (ΦΕΚ 63/Α/ )..5 Του Ν. 668/998 «Οργάνωση του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 8/Α/8--998), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 385/003 (ΦΕΚ 9/Α/ )..6 Του Ν. 386/00 (ΦΕΚ Α/ ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις και τις σχετικές εγκυκλίους..7 Τις διατάξεις του άρθρου του Ν. 403/0, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 0 του Ν.4038/0 και τη ΚΥΑ Π/380/0 σχετικά με τη λειτουργία του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΣ)..8 Την υπ αριθ. 3530/739/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. του Ν. 36/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». (ΦΕΚ 9/Β/-08-00)..9 Το Ν. 48/04 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου οικονομικών και άλλες διατάξεις», ως ισχύει. Β. Την με αριθ. 63/36/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση του έργου «Παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς από τα Σημεία Υποβολής προς τη Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Συνταγών (Κ.Μ.Ε.Σ.) που τοποθετείται στην Αττική και από την Κ.Μ.Ε.Σ. προς τα Σημεία Υποβολής» στην εταιρεία ΣΠΗΝΤΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ. Η ανάθεση γίνεται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις της αριθ. 8/04 σύμβασης, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθ. 3/05 Σύμβαση, μεταξύ της εταιρείας SPEEDEX AE και του ΕΟΠΥΥ και για χρονική διάρκεια μέχρι συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα κάτωθι : Σελίδα 3 από 33

4 ΟΡΙΣΜΟΙ Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν, εκτός από τις περιπτώσεις όπου τα συμφραζόμενα απαιτούν διαφορετικά, τις αντίστοιχες έννοιες: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - ΕΟΠΥΥ: Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, που εδρεύει στο Μαρούσι, Κηφισίας 39. ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Η εταιρεία ΣΠΗΝΤΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, η οποία βάσει της υπ αριθ. 63/36/ απόφασης ανάθεσης συμβάλλεται με τον ΕΟΠΥΥ. ΕΡΓΟ: Η σύμφωνα με τον τρόπο, τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνει η Σύμβαση αυτή, παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς από τα Σημεία Υποβολής προς τη Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Συνταγών (Κ.Μ.Ε.Σ.) που τοποθετείται στην Αττική και από την Κ.Μ.Ε.Σ. προς τα Σημεία Υποβολής ΣΥΜΒΑΣΗ: Η παρούσα έγγραφη συμφωνία μεταξύ του ΕΟΠΥΥ και του Αναδόχου, για την εκτέλεση του έργου, με τα Παραρτήματα της, όπως αυτή είναι δυνατό να τροποποιηθεί, μεταβληθεί ή συμπληρωθεί. ΤΙΜΗΜΑ: το ποσό των # 9.000,00 # ευρώ πλέον ΦΠΑ, ήτοι #3.370,00# ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 3%. ΑΡΘΡΟ : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς από τα Σημεία Υποβολής προς τη Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Συνταγών (Κ.Μ.Ε.Σ.) που τοποθετείται στην Αττική και από την Κ.Μ.Ε.Σ. προς τα Σημεία Υποβολής. Περιγραφή Το πληροφοριακό υλικό (έγγραφα) προς διακίνηση σχετίζεται με το σύστημα διαχείρισης συνταγών που εκτελούνται από τα φαρμακεία όλης της χώρας, καθώς και την επεξεργασία των συγκεντρωτικών στοιχείων που υποστηρίζουν τη διαχείριση των προκαταβολών. Τα έγγραφα, αυτά, κύρια, είναι τα ακόλουθα: Κατάσταση Φαρμακείων ανά Σημείο Υποβολής (Κατάσταση Παραλαβής) Μηνιαίες Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Φαρμακείων Συνταγές Φαρμακείων Καταστάσεις Οφειλών Φαρμακείων (Αφορούν την Εκκαθάριση) Συγκεντρωτικές Καταστάσεις, ανά Σημείο Υποβολής, πληρωμής προκαταβολών φαρμακείων (Συνοδευτικές) Ενημερωτικά Σημειώματα Φαρμακοποιών προς Σημείο Υποβολής ανά μήνα Σελίδα 4 από 33

5 Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Λαθών, ανά Σημείο Υποβολής και Φαρμακείο, που προκύπτουν από την εκκαθάριση των λογαριασμών (Αναλυτική Κατάσταση Περικοπών από την Εκκαθάριση) Καταστάσεις Διάθεσης Συνταγολογίων Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Συνταγογράφησης Ιατρών Λοιπές καταστάσεις ή έγγραφα. Η λίστα των εντύπων δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, που μπορεί στα πλαίσια του συγκεκριμένου έργου να διακινεί οιοδήποτε άλλο έντυπο. Τα έγγραφα υποβάλλονται από τους φαρμακοποιούς σε ορισμένες ημερομηνίες και σε τακτά χρονικά διαστήματα στα Σημεία Υποβολής της Αναθέτουσας Αρχής σε όλη την Ελλάδα ή παράγονται στην «Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Συνταγών» (Κ.Μ.Ε.Σ.), που βρίσκεται στην Αττική. Εκτιμάται ότι η ημέρα αιχμής της ζήτησης υπηρεσιών ταχυμεταφοράς από τα Σημεία Υποβολής προς την Κ.Μ.Ε.Σ. θα είναι η 5 η εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα (εκτός από το σημείο υποβολής Αθηνών). Τα υλικά αφού συσκευαστούν κατάλληλα, θα μεταφέρονται με ταχύ και αξιόπιστο τρόπο από και προς την Κ.Μ.Ε.Σ. Εκτιμάται ότι οι ημέρες αιχμής της ζήτησης υπηρεσιών ταχυμεταφοράς από την Κ.Μ.Ε.Σ προς τα Σημεία Υποβολής, θα είναι κατά μέσο όρο το τελευταίο δεκαήμερο του μήνα. Ως Σημεία Υποβολής ορίζονται είτε τα σημεία υποβολής της Αναθέτουσας Αρχής τα οποία είναι οι 37 Περιφερειακές Διευθύνσεις του Οργανισμού και οι 5 Φαρμακευτικοί Σύλλογοι και οι 57 Περιφερειακές Διευθύνσεις (ΠΙΝΑΚΑΣ 3) της Αναθέτουσας Αρχής, ανάλογα με την απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Διακίνηση από την περιφέρεια προς την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Λογαριασμών Φαρμακείων Τα διακινούμενα έγγραφα από τα Σημεία Υποβολής προς την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Λογαριασμών Φαρμακείων είναι τα ακόλουθα: Μηνιαίες Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Φαρμακείων (ΣΚΦ) Συνταγές Φαρμακείων Κατάσταση Φαρμακείων ανά Σημείο Υποβολής (Κατάσταση Παραλαβής) Καταστάσεις Οφειλών Φαρμακείων (Μαζί με την ΣΚΦ) Καταστάσεις Διάθεσης Συνταγολογίων Λοιπές Καταστάσεις ή έγγραφα. Σε κάθε Σημείο Υποβολής, τα υλικά (έγγραφα, συνταγές) θα συσκευάζονται κατάλληλα σε ειδικά χαρτοκιβώτια (συνταγές) ή ειδικούς φακέλους (μηνιαίες συγκεντρωτικές καταστάσεις Φαρμακείων). Τα υλικά και εργαλεία συσκευασίας για τις διακινήσεις που γίνονται από το Σελίδα 5 από 33

6 Σημείο Υποβολής προς την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Συνταγών (χαρτοκιβώτια, φάκελοι συνταγών, φάκελοι Μηνιαίων Συγκεντρωτικών Καταστάσεων) θα διατίθενται από τον Ανάδοχο. Επίσης η διαδικασία της συσκευασίας θα εκτελείται από το Προσωπικό του Ανάδοχου (διακομιστή). Σημειώνεται ότι, οι φαρμακοποιοί υποβάλλουν τις συνταγές τους στο αρμόδιο Σημείο Υποβολής σε σφραγισμένους ειδικούς φακέλους το άνοιγμα των οποίων δεν επιτρέπεται έως την παραλαβή τους από την ΚΜΕΣ. Οι ειδικοί φάκελοι (συνταγών συγκεντρωτικών καταστάσεων) θα διατίθενται από τον Ανάδοχο στα Σημεία υποβολής, σε συμφωνία με τους Πίνακες & της παρούσης, κατόπιν συνεννόησης μαζί τους. Επιπλέον, πριν τη μεταφορά των υλικών λαμβάνεται μέριμνα σε κάθε Σημείο Υποβολής για ξεχωριστή πακετοποίηση των Μηνιαίων Συγκεντρωτικών Καταστάσεων όλων των φαρμακείων κάθε Σημείου Υποβολής, καθώς και για την ενιαία πακετοποίηση των συνταγών του κάθε φαρμακείου. Με βάση την παραπάνω οργάνωση θα χρησιμοποιηθούν τριών ειδών συσκευασίες : Α) Κιβώτια που θα περιέχουν φακέλους συνταγών ενός ή το πολύ φαρμακείων. (κιβώτια διαστάσεων 4 cm Χ 36 cm Χ 4 cm) Β) Φάκελοι που θα περιέχουν συνταγές ενός φαρμακείου και εντολές πληρωμής των φαρμακείων που ανήκουν σε μικρά Σημεία Υποβολής. ( φάκελοι διαστάσεων 44 cm Χ 3 cm). Γ) Φάκελοι που θα περιέχουν τις Μηνιαίες Συγκεντρωτικές Καταστάσεις των φαρμακείων ενός Σημείου Υποβολής (φάκελοι διαστάσεων 50 cm Χ 40 cm). Τα κιβώτια συσκευασίας θα έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: Διαστάσεις Ύψος 4 cm Πλάτος 36 cm Μήκος 4 cm Άνοιγμα κιβωτίου στο πάνω μέρος Tυπός συσκευασίας : ΧΑΡΤΟΝΙ 5 ΦΥΛΛΩΝ Εκτύπωση φλεξογραφία 3 χρώματα Τα φάκελα συσκευασίας συνταγών θα έχουν τα εξής χαρακτηριστικά : Διαστάσεις χωρίς το αυτοκόλλητο μέρος Μήκος 44 cm Πλάτος 3 cm Πλάτος αυτοκόλλητης ταινίας : - cm Άνοιγμα φακέλου στη δεξιά πλευρά Τύπος συσκευασίας: φάκελος σακούλα ασφαλείας ( CO-EX. ) Σελίδα 6 από 33

7 Εκτύπωση φλεξογραφία 3 χρώματα Προβλεπόμενη χωρητικότητα του φακέλου έως 30 συνταγές Τα φάκελα συσκευασίας Μηνιαίων Συγκεντρωτικών Καταστάσεων θα έχουν τα εξής χαρακτηριστικά : Διαστάσεις χωρίς το αυτοκόλλητο μέρος Μήκος 50 cm Πλάτος 40 cm Πλάτος αυτοκόλλητης ταινίας: - cm Άνοιγμα φακέλου στη πάνω πλευρά Τύπος συσκευασίας: φάκελος σακούλα ασφαλείας ( CO-EX. ) Εκτύπωση φλεξογραφία 3 χρώματα Προβλεπόμενη χωρητικότητα του φακέλου 300 σελ. Α3 Το κάθε κιβώτιο θα περιέχει συνταγές, αντίγραφο τιμολογίου και αντίγραφο συγκεντρωτικής κατάστασης των εξής περιπτώσεων ποσοτήτων φαρμακείων: α) είτε ενός φαρμακείου β) είτε το πολύ δώδεκα φαρμακείων. Σε όλες τις περιπτώσεις εντός των κιβωτίων θα περιλαμβάνονται φάκελοι στους οποίους θα είναι τοποθετημένες οι συνταγές. Ο φάκελος των συνταγών θα πρέπει να είναι τυποποιημένος και να αντιστοιχεί στις διαστάσεις του κιβωτίου, με σκοπό να φαίνονται καθαρά τα στοιχεία αναγνώρισης του περιεχομένου του. Η βέλτιστη διαστασιολόγηση που επινοήθηκε αντιστοιχεί σε έναν ενιαίο φάκελο ο οποίος θα περιέχει ανώτατο όριο, μέχρι περίπου 0-30 συνταγές. Τα συσκευασμένα υλικά (έγγραφα) θα πρέπει στη συνέχεια να μεταφέρονται στην Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Συνταγών, όπου θα παραδίδονται αφού υπογραφεί το σχετικό συνοδευτικό έγγραφο. Τα Σημεία Υποβολής κατηγοριοποιούνται ως προς το πλήθος των φαρμακείων που υποστηρίζουν, και ο όγκος των κιβωτίων & των φακέλων θα είναι υψηλότερος στα Σημεία Υποβολής που διαχειρίζονται μεγαλύτερο πλήθος φαρμακείων. Ειδικότερα ο όγκος των κιβωτίων και του πληροφοριακού υλικού είναι: Για το σημείο υποβολής Αθηνών η διακίνηση ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ άδειων κιβωτίων και φακέλων προς τον φαρμακευτικό Σύλλογο Αττικής. Η διακίνηση των συνταγών προς την Κ.Μ.Ε.Σ πραγματοποιείται από τον σύλλογο Αττικής. Σελίδα 7 από 33

8 για τα μεγάλα Σημεία Υποβολής (6), Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Βόλου, Ηρακλείου, Ιωαννίνων, και Λάρισας, μία () παραλαβή κάθε μήνα (ήτοι την 5 η εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα), με δυνατότητα συχνότερης διακίνησης εφ όσον κρίνεται απαραίτητο. για όλα τα υπόλοιπα Σημεία Υποβολής, μία () παραλαβή κάθε μήνα (ήτοι την 5 η εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα). Επισημαίνεται ότι από τις 57 Περιφερειακές Διευθύνσεις (του ΠΙΝΑΚΑ 3) θα πραγματοποιείται μεταφορά κιβωτίων (με τη διαδικασία συσκευασίας) προς την ΚΜΕΣ δύο () φορές επιπλέον το μήνα, σε ξεχωριστό όμως χρόνο από τις εμπρόθεσμες υποβολές φαρμακείων, κατόπιν συνεννόησης με τις αντίστοιχες Περιφερειακές Διευθύνσεις. Ο συνολικός αριθμός των κιβωτίων υπολογίζεται σε περίπου εκατόν είκοσι (0) κούτες μηνιαίως. Διευκρινίζεται ότι κάθε παραλαβή είναι δυνατόν να περιέχει περισσότερες από μια αποστολές δηλαδή περισσότερα κιβώτια. Οι συχνότητες διακίνησης του υλικού μπορεί να αναθεωρηθούν είτε μεμονωμένα για κάποια Σημεία Υποβολής είτε συνολικά. Διακίνηση από την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Συνταγών προς την περιφέρεια Με τον όρο Περιφέρεια αναφερόμαστε στα Σημεία Υποβολής. Ο τύπος των διακινούμενων εγγράφων και η συχνότητα διακίνησης περιγράφονται παρακάτω: Συγκεντρωτικές Καταστάσεις (Συνοδευτικές), ανά Σημείο Υποβολής, πληρωμής προκαταβολών φαρμακείων: Αφορούν τις προκαταβολές όλων των φαρμακείων που υπάγονται στο συγκεκριμένο Σημείο Υποβολής. Θα αποστέλλονται μηνιαίως σε όλα τα Σημεία Υποβολής. Ενημερωτικά Σημειώματα Φαρμακοποιών προς Σημεία Υποβολής ανά μήνα Ενημερωτικά σημειώματα Συνταγογράφησης Ιατρών: Τα ενημερωτικά σημειώματα Συνταγογράφησης Ιατρών θα στέλνονται στις Διευθύνσεις των Μονάδων Υγείας κάθε μήνα. Στη Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Συνταγών τα υλικά (έγγραφα) εμφακελώνονται και συσκευάζονται σε ειδικούς φακέλους. Τα υλικά και εργαλεία συσκευασίας για τις διακινήσεις που γίνονται από την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Συνταγών προς : Σημεία Υποβολής Σελίδα 8 από 33

9 θα διατίθενται από τον Ανάδοχο. Επίσης η διαδικασία της εμφακέλωσης και της συσκευασίας θα εκτελείται από το προσωπικό του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις τους από την παρούσα έγκαιρα, με τρόπο που θα συνάδει με τη φήμη και την επαγγελματική του θέση και ο οποίος τρόπος δεν θα υπολείπεται σε καμία περίπτωση της επιμέλειας που ο Ανάδοχος επιδεικνύει στις δικές του υποθέσεις. Επίσης, ο Ανάδοχος σε κάθε περίπτωση θα εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες δικαίου, θεσπίσματα, κριτήρια και προϋποθέσεις, Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί για οποιονδήποτε λόγο την επωνυμία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που αφορά τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ ΆΡΘΡΟ : ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ- ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ Γενικοί κανόνες διακίνησης Όλα τα μεταφερόμενα υλικά είναι αυστηρά εμπιστευτικού περιεχομένου και ο διακομιστής οφείλει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή μεταφορά τους. Ως Σημεία Υποβολής ορίζονται οι 37 Περιφερειακές Δ/νσεις του Οργανισμού, οι 5 οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι ) και οι 57 Περιφερειακές Διευθύνσεις (ΠΙΝΑΚΑΣ 3) της Αναθέτουσας Αρχής, ανάλογα με την απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Χρόνος Παράδοσης Η παράδοση των κιβωτίων από και προς την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Συνταγών πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τα ακόλουθα: Για τα Σημεία Υποβολής εντός της κυρίως ηπειρωτικής χώρας μέσα σε 4 ώρες. Για τα Σημεία Υποβολής σε απομακρυσμένες και δύσβατες περιοχές και στη νησιωτική χώρα σε 48 ώρες. Γεωγραφική κάλυψη Εξαιτίας της φύσης του έργου και της Αναθέτουσας Αρχής, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα πρέπει να παρέχει πανελλαδική γεωγραφική κάλυψη. Διαδικασία παράδοσης παραλαβής Ο διακομιστής (courier) προσέρχεται στο κάθε Σημείο Υποβολής έχοντας μαζί του τα κατάλληλα υλικά για την συσκευασία του διακινούμενου υλικού. Πριν συσκευάσει το υλικό υποχρεούται για την καταμέτρηση του και την αναγραφή των στοιχείων στις αντίστοιχες Σελίδα 9 από 33

10 ετικέτες. Επίσης ο διακομιστής ( courier ) συμπληρώνει το αντίστοιχο συνοδευτικό έντυπο της αποστολής με πλήρη στοιχεία αποστολέα παραλήπτη το οποίο υπογράφεται από τον υπάλληλο της Αναθέτουσας Αρχής και κρατάει το αντίστοιχο αντίγραφο. Όταν συσκευάσει το υλικό ο διακομιστής (courier) η συσκευασία σφραγίζεται με σφραγίδα του κάθε Σημείου Υποβολής. Η ύπαρξη της σφραγίδας πιστοποιεί κατά την παράδοση το ακέραιο της αποστολής. Η διαδικασία παράδοσης-παραλαβής θα προσαρμοστεί βάση των λειτουργικών αναγκών των Σημείων Υποβολής και της Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας Συνταγών. Το σχετικό πλαίσιο πρέπει να είναι αρκετά ευέλικτο ώστε να αντιμετωπίζονται ειδικές ανάγκες και έκτακτες καταστάσεις (π.χ. απόδειξη παραλαβής, επίδοση Σάββατο ή Κυριακή, αναμονή, εκ νέου επίδοση). Η διαδικασία συσκευασίας και παράδοσης για όλες τις αποστολές της ημέρας, θα πρέπει να ολοκληρώνεται εντός του κανονικού ωραρίου των Δημοσίων Υπηρεσιών. Ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την εξασφάλιση του ανάλογου προσωπικού ανά Σημείο Υποβολής έτσι ώστε ο όρος αυτός να μην παραβιάζεται. Η διαδικασία και τα έγγραφα/ καταστάσεις/ μαγνητικά αρχεία που υποστηρίζουν την διαχείριση των παραδόσεων-αποστολών και στα δύο σημεία επαφής του (Σημείο Παράδοσης Προορισμός) με την Αναθέτουσα Αρχή παραμένει η ίδια σύμφωνα με την αριθ. 8/04 σύμβαση και την αριθ. 3/05 τροποποιητική της. Ο ανάδοχος διαθέτει σύστημα διαχείρισης της πληροφορίας, το οποίο αποκλείει κάθε πιθανότητα σφάλματος. Ασφάλεια διακίνησης υλικού Λόγω της σημαντικότητας των υλικών που θα διακινούνται ο ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίζει την ασφάλεια των διακινούμενων προϊόντων. Ο ανάδοχος πρέπει να λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα ασφαλείας για την αποφυγή απώλειαςζημιάς -φθοράς υλικού προς μεταφορά και την εξασφάλιση της εμπιστευτικότητας του πληροφοριακού υλικού. Το πλαίσιο ασφάλειας που εφαρμόζει ο Ανάδοχος είναι το ίδιο με αυτό της αριθ. 8/04 σύμβασης και της αριθ. 3/05 τροποποιητικής της. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει το πρόγραμμα δράσης και τις ημερομηνίες που συμφωνούνται σε αυτό. Ο Ανάδοχος ευθύνεται, για τυχόν καθυστέρηση ή αποτυχία προκληθείσα στην υλοποίηση του Έργου εάν η καθυστέρηση ή αποτυχία οφείλεται σε αυτόν ή/και το προσωπικό του. Επισημαίνεται ότι σε αυτή την περίπτωση ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ έχει το δικαίωμα να καταγγείλει αμέσως και αζημίως για αυτόν την παρούσα. Σελίδα 0 από 33

11 ΆΡΘΡΟ 3: ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Παρακολούθηση Έργου από την Αναθέτουσα Αρχή Η Αναθέτουσα Αρχή θα δημιουργήσει Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (Ε.Π.Π.Ε) που θα αναλάβει τον έλεγχο της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών από τον Ανάδοχο σε κάθε φάση εκτέλεσης αυτών. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου σε συνεργασία με τα Σημεία Υποβολής θα ορίσει έναν Υπεύθυνο ανά Σημείο Υποβολής και έναν στην Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Συνταγών ο οποίος θα έχει την ευθύνη για το συντονισμό της διακίνησης των υλικών (έγγραφα). Η παραλαβή του έργου θα γίνεται σε διμηνιαία βάση από επιτροπή που θα συσταθεί ειδικά για το σκοπό αυτό. Για τις ανάγκες της παραλαβής, ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει στην επιτροπή, με το τέλος κάθε διμήνου παροχής υπηρεσιών, συγκεντρωτική κατάσταση που θα περιλαμβάνει όλες τις παραδόσεις που έλαβαν χώρα κατά το δίμηνο αναφοράς ανά σημείο αποστολής. Στη συγκεντρωτική κατάσταση θα περιλαμβάνονται οι ημερομηνίες παράδοσης και παραλαβής κατά περίπτωση καθώς και το ονοματεπώνυμο του κατά περίπτωση παραλήπτη (απαραίτητη ηλεκτρονική αναφορά). Συνοδευτικά ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει αναφορά εργασιών, στην οποία θα περιγράφει, με τη μορφή έκθεσης πεπραγμένων, τυχόν προβλήματα που παρουσιάστηκαν καθώς και τον τρόπο επίλυσής τους (καθυστερήσεις παραλαβών, τυχόν απώλειες υλικού κ.λ.π.). Η επιτροπή παραλαβής θα προβαίνει σε δειγματοληπτική, κατά την κρίση της, επαλήθευση των περιγραφομένων στη συγκεντρωτική κατάσταση και την αναφορά εργασιών καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια κρίνει απαραίτητη για τις ανάγκες του έργου της. Ο ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης κάποιας ή κάποιων επιμέρους παραδόσεων, στην περίπτωση που συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος συνυποβάλλει πλήρη και λεπτομερή στοιχεία για την τεκμηρίωση του αιτήματός του και το αίτημα εξετάζεται από τον Οργανισμό ο οποίος αποφασίζει εάν δικαιολογείται να δοθεί μετάθεση και πόση, είτε για το μέλλον είτε με αναδρομική ισχύ και ειδοποιεί σχετικά γραπτώς τον ανάδοχο. Οργάνωση και μεθοδολογία υλοποίησης έργου Ο ανάδοχος ορίζει Υπεύθυνους έργου, τους κ.κ Παναγιώτη Αλεξόπουλο και Εμμανουήλ Κυριακάκη, οι οποίοι φέρουν την ευθύνη για την υλοποίηση του έργου και για την ενημέρωση της Αναθέτουσας Αρχής. Σελίδα από 33

12 Ο ανάδοχος θα υλοποιήσει το έργο σύμφωνα με τον τρόπο που συστηματοποίηση-τυποποίηση των υπηρεσιών του επιτυγχάνεται η ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΟΠΥΥ ΣΗΜΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΓΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Στον Πίνακα που ακολουθεί εμφανίζεται το ενδεικτικό πλήθος των μηνιαίων συγκεντρωτικών καταστάσεων και κιβωτίων συνταγών ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ. Σημειώνεται ότι, το μέσο βάρος ανά συνταγή εκτιμάται σε περίπου,4 gr. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να διαφοροποιήσει το πλήθος των Υποκαταστημάτων που αποτελούν σημεία υποβολής κατά ± 35 %, του αναδόχου υποχρεουμένου στην διεκπεραίωση των σχετικών αναγκών με τις ίδιες τιμές μονάδας. ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΟΠΥΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΠΛΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΝΑ ΜΗΝΑ Περιφερειακή Διεύθυνση Μεσολόγγι - Αιτωλοακαρνανίας / Χαριλάου Τρικούπη & Κύπρου Μεσολόγγι Αιτωλοακαρνανίας Περιφερειακές Διευθύνσεις Περιφερειακή Διεύθυνση Τρίπολη - Αρκαδίας , Ελ. Βενιζέλου 4 Τρίπολη Αρκαδίας Περιφερειακές Διευθύνσεις 7 65 Περιφερειακή Διεύθυνση Άρτα - Άρτας Σκουφά 97Άρτα Άρτας Περιφερειακές Διευθύνσεις Περιφερειακή Διεύθυνση Λεβαδία - Βοιωτίας Σοφοκλέους 40 Λειβαδιά Βοιωτίας Περιφερειακές Διευθύνσεις 35 0 Περιφερειακή Διεύθυνση Γρεβενά - Γρεβενών Ευαγγελιστρίας 4 Γρεβενά Γρεβενών Περιφερειακές Διευθύνσεις 0 4 Περιφερειακή Διεύθυνση Δράμα - Δράμας Διοικητήριο Δράμας Δράμα Δράμας Περιφερειακές Διευθύνσεις 34 0 Σελίδα από 33

13 Περιφερειακή Διεύθυνση Χαλκίδα - Εύβοιας / Προμαχώνος & Σ. ΚαπνίσηΧαλκίδαΕύβοιαςΠεριφερειακές Διευθύνσεις Περιφερειακή Διεύθυνση Καρπενήσι - Ευρυτανίας Ρήγα Φεραίου & Αθανασίου ΚυριαζήΚαρπενήσιΕυρυτανίαςΠεριφερειακές Διευθύνσεις 7 5 Περιφερειακή Διεύθυνση Ζάκυνθος - Ζακύνθου , Τεμπονέρα 4ΖάκυνθοςΖακύνθουΠεριφερειακές Διευθύνσεις 5 4 Περιφερειακή Διεύθυνση Ηγουμενίτσα - Θεσπρωτίας , 7663, ης Φεβρουαρίου ΗγουμενίτσαΘεσπρωτίαςΠεριφερειακές Διευθύνσεις 0 40 Περιφερειακή Διεύθυνση Ιωάννινα - Ιωαννίνων Πυρσινέλλα 4ΙωάννιναΙωαννίνωνΠεριφερειακές Διευθύνσεις Περιφερειακή Διεύθυνση Καβάλα - Καβάλας , 50, 5, Εθνικής Αντιστάσεως 0ΚαβάλαΚαβάλαςΠεριφερειακές Διευθύνσεις Περιφερειακή Διεύθυνση Καρδίτσα - Καρδίτσας Νικ. Πλαστήρα 6ΚαρδίτσαΚαρδίτσαςΠεριφερειακές Διευθύνσεις 48 5 Περιφερειακή Διεύθυνση Καστορια - Καστοριάς Λ. Κύκνων 8 - Αθανασίου ΔιάκουΚαστοριαΚαστοριάςΠεριφερειακές Διευθύνσεις 9 49 Περιφερειακή Διεύθυνση Κέρκυρα - Κερκύρας , Θεοτόκη 54, 7η ΠάροδοςΚέρκυραΚέρκυραςΠεριφερειακές Διευθύνσεις Περιφερειακή Διεύθυνση Αργοστόλι - Κεφαλληνίας Σταύρου Μεταξά 8ΑργοστόλιΚεφαλληνίαςΠεριφερειακές Διευθύνσεις 4 9 Περιφερειακή Διεύθυνση Κοζάνη - Κοζάνης Διοικητήριο ΚοζάνηςΚοζάνηΚοζάνηςΠεριφερειακές Διευθύνσεις Σελίδα 3 από 33

14 Περιφερειακή Διεύθυνση Ερμούπολη - Κυκλάδων , Πετρίδη,Πετρίτση,ΠλουτάρχουΕρμούποληΚυκλάδωνΠεριφερει ακές Διευθύνσεις Περιφερειακή Διεύθυνση Σπάρτη - Λακωνίας , Λυκούργου 04-06ΣπάρτηΛακωνίαςΠεριφερειακές Διευθύνσεις 48 7 Περιφερειακή Διεύθυνση Λάρισα - Λάρισας Κύπρου ΛάρισαΛάρισαςΠεριφερειακές Διευθύνσεις Περιφερειακή Διεύθυνση Αγ. Νικόλαος - Λασιθίου , Λασθένους 5Άγιος ΝικόλαοςΛασιθίουΠεριφερειακές Διευθύνσεις Περιφερειακή Διεύθυνση Λευκάδα - Λευκάδας , Στράτου Τσέλιου 6ΛευκάδαΛευκάδαςΠεριφερειακές Διευθύνσεις Περιφερειακή Διεύθυνση Βόλος - Μαγνησίας Κουντουριώτου 4 & ΘρακώνΒόλοςΜαγνησίαςΠεριφερειακές Διευθύνσεις 85 Περιφερειακή Διεύθυνση Ξάνθη - Ξάνθης , Μ.Καραολή & ΣμύρνηςΞάνθηΞάνθηςΠεριφερειακές Διευθύνσεις 3 79 Περιφερειακή Διεύθυνση Έδεσσα - Πέλλας Αγ. Δημητρίου 7ΈδεσσαΠέλλαςΠεριφερειακές Διευθύνσεις Περιφερειακή Διεύθυνση Κατερίνη - Πιερίας Βότση ΚατερίνηΠιερίαςΠεριφερειακές Διευθύνσεις 75 9 Περιφερειακή Διεύθυνση Πρέβεζα - Πρέβεζας Εθνικής Αντίστασης ΠρέβεζαΠρέβεζαςΠεριφερειακές Διευθύνσεις 9 46 Περιφερειακή Διεύθυνση Ρέθυμνο - Ρεθύμνου , Δημοκρατίας 0ΡέθυμνοΡεθύμνουΠεριφερειακές Διευθύνσεις 4 63 Σελίδα 4 από 33

15 Περιφερειακή Διεύθυνση Κομοτηνή - Ροδόπης Χαριλάου Τρικούπη 50ΚομοτηνήΡοδόπηςΠεριφερειακές Διευθύνσεις Περιφερειακή Διεύθυνση Σάμος - Σάμου Θεμ. Σοφούλη & ΓράμμουΣάμοςΣάμουΠεριφερειακές Διευθύνσεις 7 9 Περιφερειακή Διεύθυνση Σέρρες - Σερρών Βενιζέλου 6ΣέρρεςΣερρώνΠεριφερειακές Διευθύνσεις Περιφερειακή Διεύθυνση Τρίκαλα - Τρικάλων Πλούτωνος 8ΤρίκαλαΤρικάλωνΠεριφερειακές Διευθύνσεις Περιφερειακή Διεύθυνση Λαμία - Φθιώτιδας , Βύρωνος 8ΛαμίαΦθιώτιδαςΠεριφερειακές Διευθύνσεις 70 9 Περιφερειακή Διεύθυνση Φλώρινα - Φλώρινας ης Μαρτίου 9ΦλώριναΦλώριναςΠεριφερειακές Διευθύνσεις 9 3 Περιφερειακή Διεύθυνση Άμφισσα - Φωκίδας , Ι. Γάτου 38ΆμφισσαΦωκίδαςΠεριφερειακές Διευθύνσεις 0 8 Περιφερειακή Διεύθυνση Χανιά - Χανίων , Μπονιαλή ΧανιάΧανίωνΠεριφερειακές Διευθύνσεις 58 3 Περιφερειακή Διεύθυνση Χίος - Χίου , , Κουντουριώτου 5ΧίοςΧίουΠεριφερειακές Διευθύνσεις 4 43 ΣΥΝΟΛΑ Σελίδα 5 από 33

16 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ (Σημείων Υποβολής) Α/Α Δ/ΝΣΗ Τ.Κ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΠΛΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑ EΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 59 &ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 30 ΝΑΥΠΛΙΟ ΑΧΑΙΑΣ ΦΙΛΟΠΟΙΜΕΝΟΣ 36-4 ΠΑΤΡΑ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΘΕΙΖΟΠΟΥΛΟΥ 8 ΑΙΓΙΟ ΚΤΙΡΙΟ Δ.Ο.Υ ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΕΦΥΡΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΣ ΕΒΡΟΥ ΤΕΡΜΑ ΤΡΩΑΔΟΣ -ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΗΛΕΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 6 ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΑΘΕΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΡΑΚΤΙΒΑΝ ΒΕΡΟΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΙΔΟΥ 9 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 3 ΚΙΛΚΙΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 0-4 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΜΗΤΡ. ΙΑΚΩΒΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ 70 ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 37Α,Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΑ ΣΥΝΟΛΑ Σελίδα 6 από 33

17 ΠΙΝΑΚΑΣ 3 Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΟΠΥΥ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΑΝΑ ΜΗΝΑ Περιφερειακή Διεύθυνση Μεσολόγγι - Αιτωλοακαρνανίας / Χαριλάου Τρικούπη & Κύπρου Μεσολόγγι Αιτωλοακαρνανίας Περιφερειακές Διευθύνσεις Περιφερειακή Διεύθυνση Τρίπολη - Αρκαδίας , Ελ. Βενιζέλου 4 Τρίπολη Αρκαδίας Περιφερειακές Διευθύνσεις Περιφερειακή Διεύθυνση Άρτα - Άρτας Σκουφά 97ΆρταΆρταςΠεριφερειακές Διευθύνσεις Περιφερειακή Διεύθυνση Λειβαδία - Βοιωτίας Σοφοκλέους 3 40ΛειβαδιάΒοιωτίαςΠεριφερειακές Διευθύνσεις Περιφερειακή Διεύθυνση Γρεβενά - Γρεβενών Ευαγγελιστρίας 4ΓρεβενάΓρεβενώνΠεριφερειακές Διευθύνσεις Περιφερειακή Διεύθυνση Δράμα - Δράμας Διοικητήριο ΔράμαςΔράμαΔράμαςΠεριφερειακές Διευθύνσεις Περιφερειακή Διεύθυνση Χαλκίδα - Εύβοιας / Προμαχώνος & Σ. ΚαπνίσηΧαλκίδαΕύβοιαςΠεριφερειακές Διευθύνσεις Περιφερειακή Διεύθυνση Καρπενήσι - Ευρυτανίας Ρήγα Φεραίου & Αθανασίου ΚυριαζήΚαρπενήσιΕυρυτανίαςΠεριφερειακές Διευθύνσεις Περιφερειακή Διεύθυνση Ζάκυνθος - Ζακύνθου , Τεμπονέρα 4ΖάκυνθοςΖακύνθουΠεριφερειακές Διευθύνσεις Περιφερειακή Διεύθυνση Ηγουμενίτσα - Θεσπρωτίας , 7663, ης Φεβρουαρίου ΗγουμενίτσαΘεσπρωτίαςΠεριφερειακές Διευθύνσεις Περιφερειακή Διεύθυνση Ιωάννινα - Ιωαννίνων Πυρσινέλλα 4ΙωάννιναΙωαννίνωνΠεριφερειακές Διευθύνσεις Περιφερειακή Διεύθυνση Καβάλα - Καβάλας , 50, 5, Εθνικής Αντιστάσεως 0ΚαβάλαΚαβάλαςΠεριφερειακές Διευθύνσεις Περιφερειακή Διεύθυνση Καρδίτσα - Καρδίτσας Νικ. Πλαστήρα Σελίδα 7 από 33

18 ΚαρδίτσαΚαρδίτσαςΠεριφερειακές Διευθύνσεις Περιφερειακή Διεύθυνση Καστορια - Καστοριάς Λ. Κύκνων 8 - Αθανασίου ΔιάκουΚαστοριαΚαστοριάςΠεριφερειακές Διευθύνσεις Περιφερειακή Διεύθυνση Κέρκυρα - Κερκύρας , Θεοτόκη 54, 7η ΠάροδοςΚέρκυραΚέρκυραςΠεριφερειακές Διευθύνσεις Περιφερειακή Διεύθυνση Αργοστόλι - Κεφαλληνίας Σταύρου Μεταξά 8ΑργοστόλιΚεφαλληνίαςΠεριφερειακές Διευθύνσεις Περιφερειακή Διεύθυνση Κοζάνη - Κοζάνης Διοικητήριο ΚοζάνηςΚοζάνηΚοζάνηςΠεριφερειακές Διευθύνσεις Περιφερειακή Διεύθυνση Ερμούπολη - Κυκλάδων , Πετρίδη,Πετρίτση,ΠλουτάρχουΕρμούποληΚυκλάδωνΠεριφερ ειακές Διευθύνσεις Περιφερειακή Διεύθυνση Σπάρτη - Λακωνίας , Λυκούργου 04-06ΣπάρτηΛακωνίαςΠεριφερειακές Διευθύνσεις Περιφερειακή Διεύθυνση Λάρισα - Λάρισας Κύπρου ΛάρισαΛάρισαςΠεριφερειακές Διευθύνσεις Περιφερειακή Διεύθυνση Αγ. Νικόλαος - Λασιθίου , Λασθένους 5Άγιος ΝικόλαοςΛασιθίουΠεριφερειακές Διευθύνσεις Περιφερειακή Διεύθυνση Λευκάδα - Λευκάδας , Στράτου Τσέλιου 6ΛευκάδαΛευκάδαςΠεριφερειακές Διευθύνσεις Περιφερειακή Διεύθυνση Βόλος - Μαγνησίας Κουντουριώτου 4 & ΘρακώνΒόλοςΜαγνησίαςΠεριφερειακές Διευθύνσεις Περιφερειακή Διεύθυνση Ξάνθη - Ξάνθης , Μ.Καραολή & ΣμύρνηςΞάνθηΞάνθηςΠεριφερειακές Διευθύνσεις Περιφερειακή Διεύθυνση Έδεσσα - Πέλλας Αγ. Δημητρίου 7ΈδεσσαΠέλλαςΠεριφερειακές Διευθύνσεις Περιφερειακή Διεύθυνση Κατερίνη - Πιερίας Βότση ΚατερίνηΠιερίαςΠεριφερειακές Διευθύνσεις Περιφερειακή Διεύθυνση Πρέβεζα - Πρέβεζας Εθνικής Αντίστασης ΠρέβεζαΠρέβεζαςΠεριφερειακές Διευθύνσεις Περιφερειακή Διεύθυνση Κομοτηνή - Ροδόπης Χαριλάου Τρικούπη 50ΚομοτηνήΡοδόπηςΠεριφερειακές Διευθύνσεις Σελίδα 8 από 33

19 Περιφερειακή Διεύθυνση Σάμος - Σάμου Θεμ. Σοφούλη & ΓράμμουΣάμοςΣάμουΠεριφερειακές Διευθύνσεις Περιφερειακή Διεύθυνση Σέρρες - Σερρών Βενιζέλου 6ΣέρρεςΣερρώνΠεριφερειακές Διευθύνσεις Περιφερειακή Διεύθυνση Τρίκαλα - Τρικάλων Πλούτωνος 8ΤρίκαλαΤρικάλωνΠεριφερειακές Διευθύνσεις Περιφερειακή Διεύθυνση Λαμία - Φθιώτιδας , Βύρωνος 8ΛαμίαΦθιώτιδαςΠεριφερειακές Διευθύνσεις Περιφερειακή Διεύθυνση Φλώρινα - Φλώρινας ης Μαρτίου 9ΦλώριναΦλώριναςΠεριφερειακές Διευθύνσεις Περιφερειακή Διεύθυνση Άμφισσα - Φωκίδας , Ι. Γάτου 38ΆμφισσαΦωκίδαςΠεριφερειακές Διευθύνσεις Περιφερειακή Διεύθυνση Χανιά - Χανίων , Μπονιαλή ΧανιάΧανίωνΠεριφερειακές Διευθύνσεις Περιφερειακή Διεύθυνση Χίος - Χίου , , Κουντουριώτου 5ΧίοςΧίουΠεριφερειακές Διευθύνσεις Περιφερειακή Διεύθυνση Ρέθυμνο - Ρεθύμνου / ,-0838 /Δημοκρατίας 0 /7400 /Ρέθυμνο Περιφερειακή Διεύθυνση Ναύπλιο - Αργολίδας / , 9757 /Ικονίου 6 /00 /Ναύπλιο /Αθήνα Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρική Αθήνα - Αττικής /Αχαρνών 96 /0434/ Περιφερειακή Διεύθυνση Πειραιάς - Αττικής / , /Ηρώων Πολυτεχνείου 9 /853 /Πειραιάς Περιφερειακή Διεύθυνση Ανατολική Αττική / /Λεωφόρος Μαραθώνος και Κρήτης /535 /Παλλήνη 5 Σελίδα 9 από 33

20 4 Περιφερειακή Διεύθυνση Δυτική Αττική / /Δήμητρας 59 /900 /Ελευσίνα 3 43 Περιφερειακή Διεύθυνση Ανατολική Αθήνα - Αττικής / (803, 808) /Γούναρη /5343 /Αγία Παρασκευή 4 44 Περιφερειακή Διεύθυνση Δυτική Αθήνα - Αττικής / , 5398 /Μάρκου Μπότσαρη 4 /0 /Αιγάλεω 3 45 Περιφερειακή Διεύθυνση Νότια Αθήνα - Αττικής / , /Κολοκοτρώνη 47 /7675 /Καλλιθέα 3 46 Περιφερειακή Διεύθυνση Πάτρα - Αχαΐας / / 363 /Αλ. Υψηλάντου 70 /60 /Πάτρα 47 Περιφερειακή Διεύθυνση Ρόδος - Δωδεκανήσου /40-438, /Γεωργίου Παπανικολάου 8-0 /8500 /Ρόδος 3 48 Περιφερειακή Διεύθυνση Αλεξ/πολη - Έβρου / /Βενιζέλου 38 /6800 /Αλεξανδρούπολη 49 Περιφερειακή Διεύθυνση Πύργος - Ηλείας/ / /Μανωλοπούλου 3 (Διοικητήριο) /700 /Πύργος 50 Περιφερειακή Διεύθυνση Ηράκλειο - Ηρακλείου / /Καζάνη 4 /70 /Ηράκλειο Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλονίκη - Θεσσαλονίκης / /Σαπφούς 3 /5467 /Θεσσαλονίκη Περιφερειακή Διεύθυνση Κιλκίς - Κιλκίς / ,-7536 /Μητροπόλεως 4 /600 /Κιλκίς 5 Σελίδα 0 από 33

21 53 Περιφερειακή Διεύθυνση Κόρινθος - Κορινθίας / ,-7385 /Αγίου Νικολάου 9 /000 /Κόρινθος 3 54 Περιφερειακή Διεύθυνση Μυτιλήνη - Λέσβου / /Π. Βοστάνη 8 /800 /Μυτιλήνη 55 Περιφερειακή Διεύθυνση Καλαμάτα - Μεσσηνίας / , /Θεμιστοκλέους 06 & Πλατεία Αναλήψεως /400 /Καλαμάτα 56 Περιφερειακή Διεύθυνση Πολύγυρος - Χαλκιδικής / , -893 /Ασκληπιού 8 /6300 /Πολύγυρος 57 Περιφερειακή Διεύθυνση Βέροια - Ημαθίας / ,7890 /Κωτουνίου 8 /5900 /Βέροια ΣΥΝΟΛΟ 0 Σελίδα από 33

22 ΑΡΘΡΟ 4: ΔΙΑΡΚΕΙΑ Η διάρκεια των υπηρεσιών θα είναι από την ημερομηνία γνωστοποίησης της απόφασης ανάθεσης ήτοι από 0/08/05 και σε κάθε περίπτωση μέχρι την 3/08/05. Ο ανωτέρω χρόνος ολοκλήρωσης δύναται να αναμορφωθεί κατόπιν αμοιβαίας έγγραφης συμφωνίας μεταξύ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και του Αναδόχου, χωρίς τη μεταβολή του συμβατικού τιμήματος. ΑΡΘΡΟ 5: ΤΙΜΗΜΑ Το συνολικό τίμημα του έργου ανέρχεται στο ποσό των # 9.000,00 #ευρώ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, ήτοι #3.370,00# ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 3% και αναλυτικά: Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (σε ΕΥΡΩ) ΦΠΑ 3% ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΕ ΦΠΑ (σε ΕΥΡΩ) Κιβώτιο (Υψος :4 cm, Πλάτος :36 cm, Μήκος :4 cm) Με περιεχόμενο φακέλους συνταγών (44 cm X 3 cm) () 7,90,8 9,7 Φάκελος Σακούλα Μηναίων Συγκεντρωτικών Καταστάσεων (50 cm X 40 cm ) () 3,05 0,70 3,75 Σημειώσεις Πίνακα : ( ) Αφορά: την προμήθεια κιβωτίων (4 cm Χ 36 cm Χ 4 cm) την προμήθεια φακέλων σακούλες συνταγών με διαστάσεις (44 cm X 3 cm). Οι φάκελοι θα αποσταλούν άπαξ στα κατά τόπους Σημεία Υποβολής την αποστολή των κιβωτίων, στα οποία θα εμπεριέχονται - φάκελοι συνταγών φαρμακείων, από τα Σημεία Υποβολής σε όλη τη χώρα προς την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Συνταγών (Αττική). Στην προσφερόμενη τιμή μονάδας περιλαμβάνεται το κόστος συσκευασίας, την ευθύνη της οποίας έχει ο Ανάδοχος. () Αφορά την προμήθεια και την αποστολή φακέλων (οι οποίοι θα περιέχουν τις Μηνιαίες Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ή άλλα έγγραφα) από όλα τα Σημεία Υποβολής προς την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Συνταγών Σελίδα από 33

23 (Αττική). Στην προσφερόμενη τιμή μονάδας περιλαμβάνεται και το κόστος συσκευασίας, την ευθύνη της οποίας έχει ο Ανάδοχος. Αφορά μόνο την αποστολή άδειων κιβωτίων και φακέλων προς το Φαρμακευτικό Σύλλογο Αττικής Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ- ΔΟΣ (σε ΕΥΡΩ) ΦΠΑ 3% ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΕ ΦΠΑ (σε ΕΥΡΩ ) Κιβώτιο (Υψος :4 cm, Πλάτος :36 cm, Μήκος :4 cm) Με περιεχόμενο φακέλους συνταγών (44 cm X 3 cm) () 3,05 0,70 3,75 Φάκελος Σακούλα Μηνιαίων Συγκεντρωτικών Καταστάσεων (50 cm X 40 cm ) () 0,35 0,08 0,43 Σημειώσεις Πίνακα : () Αφορά: την προμήθεια κιβωτίων (4 cm Χ 36 cm Χ 4 cm) την προμήθεια φακέλων σακούλες συνταγών με διαστάσεις (44 cm X 3 cm. Οι φάκελοι θα αποσταλούν στο Φαρμακευτικό Σύλλογο Αττικής. () Αφορά την προμήθεια και την παράδοση φακέλων (οι οποίοι θα περιέχουν τις Μηνιαίες Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ή άλλα έγγραφα) στο Φαρμακευτικό Σύλλογο Αττικής. Οι συμβαλλόμενοι συνομολογούν και δέχονται αμοιβαία, ότι τα τιμήματα και οι τιμές μονάδας της παρούσας θα παραμείνουν σταθερά και αμετάβλητα σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της παρούσας και αποκλείεται απόλυτα κάθε μελλοντική αναπροσαρμογή, αναθεώρηση και γενικά μεταβολή αυτών, κατά τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης, για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, ακόμη και για τους έκτακτους λόγους που δεν μπορούν να προβλεφθούν και ο Ανάδοχος εγγυάται την ακρίβεια του προϋπολογισμού που έκανε και με βάση τον οποίο καταρτίστηκε η παρούσα Σύμβαση. Αποκλείεται και από τα δύο μέρη οποιαδήποτε αναθεώρηση ή αναπροσαρμογή των ανωτέρω τιμημάτων και τιμών μονάδας, ακόμη και για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 388 του Αστικού Κώδικα και ρητά συνομολογείται ότι τα συμβαλλόμενα μέρη παραιτούνται αμοιβαία από κάθε δικαίωμα αναπροσαρμογής, για οποιονδήποτε λόγο του συνολικού τιμήματος ανωτέρω και ο Ανάδοχος παραιτείται από κάθε δικαίωμα και αξίωση που απορρέει από το παραπάνω άρθρο. Σελίδα 3 από 33

24 Σε κάθε περίπτωση αποκλείεται αναπροσαρμογή της συνολικής αμοιβής εξαιτίας μεταβολών στους μισθούς, τα οποιαδήποτε ασφάλιστρα, τις εισφορές και τα τέλη που ισχύουν ή πρόκειται να επιβληθούν και τους φόρους. ΑΡΘΡΟ 6: ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται ως εξής: Μετά την υπογραφή της σύμβασης και καθ όλη τη διάρκειά της, ο Ανάδοχος θα εκδώσει στις αρχές του επόμενου μήνα παραστατικό που θα αφορά τις αποστολές του συγκεκριμένου διαστήματος ( του προηγούμενου μήνα) και θα προσκομίσει παράλληλα κατάσταση στην οποία θα εμφανίζονται όλες οι αποστολές. Ο Ανάδοχος οφείλει να εκδίδει τα ανάλογα φορολογικά στοιχεία στα κάτωθι στοιχεία: Επωνυμία : ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) Α.Φ.Μ. : Δ.Ο.Υ. : Αμαρουσίου Διεύθυνση : Απ. Παύλου Τ.Κ. : 5 3 Μαρούσι Η πληρωμή θα πραγματοποιείται με χρηματικό ένταλμα που θα εκδοθεί στο όνομα του δικαιούχου, κατόπιν υποβολής των νόμιμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιορισμένο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος και ύστερα από θεώρηση του από την αρμόδια Υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν. 380/009, ο Ανάδοχος βαρύνεται σε κάθε περίπτωση με τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας διακήρυξης, αρχικής και επαναληπτικής και οφείλει να προσκομίσει τις σχετικές εξοφλητικές αποδείξεις κατά την υποβολή του πρώτου τιμολογίου. Τα τιμολόγια θα υπόκεινται στις νόμιμες κρατήσεις ήτοι 0,0% ως κράτηση υπέρ της ενιαίας ανεξάρτητης αρχής δημόσιων συμβάσεων. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι αμοιβές και ασφαλιστικές εισφορές για την εργασία του προσωπικού του και των συνεργατών του. Κατά την πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 98/94 όπως ισχύει, παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8%. Μετά τη λήξη της Σύμβασης και την ολοκλήρωση των διαδικασιών οριστικής παραλαβής τους, θα καταβάλλεται στον ανάδοχο το ποσό που δικαιούται, απολογιστικά, για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες. Σελίδα 4 από 33

25 ΑΡΘΡΟ 7: ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν τηρεί με συνέπεια τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να επιβάλλει ρήτρες ως εξής : Α. Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής υλικού του Πίνακα του άρθρου 5 της παρούσης ρήτρα 00 ΕΥΡΩ. Β. Σε περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση κιβωτίου ή φακέλου επιβάλλεται ρήτρα 0% επί του κόστους της συγκεκριμένης υπηρεσίας για κάθε 4 ώρες καθυστέρησης. Η ρήτρα εισπράττεται με παρακράτηση από το συμβατικό αντάλλαγμα του αναδόχου για το δίμηνο μέσα στο οποίο παρουσιάσθηκε το πρόβλημα. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί ασφαλισμένα τα κέντρα διανομής του καθώς και τα μεταφορικά μέσα- αυτοκίνητα που χρησιμοποιεί για τις ανάγκες του έργου, για την κάλυψη των κινδύνων πυρός κλοπής πλημμύρας τρομοκρατικών ενεργειών κ.λ.π. και αποζημιώνει την Αναθέτουσα Αρχή σε κάθε τέτοια περίπτωση, σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, χωρίς να δικαιούται την επίκληση ανωτέρας βίας. Σε περίπτωση που εμφανισθούν επανειλημμένα προβλήματα, χρονικά ή άλλα, στην υλοποίηση του ανατιθέμενου έργου, τα οποία, κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής, οφείλονται εν όλο ή εν μέρει στην πλημμελή εκτέλεση των υποχρεώσεων του αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση του κατά περίπτωση αρμοδίου οργάνου, δικαιούται να προβεί σε κατάπτωση, ολική ή μερική, της εγγύησης καλής εκτέλεσης του έργου του αναδόχου. Δικαιουμένου ότι ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μπορεί να αξιώσει σωρευτικά και σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης Ελληνικής νομοθεσίας, πλέον του ποσού της καταπεσούσας ποινής και την ανόρθωση κάθε ζημίας που έχει υποστεί, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 0 της παρούσας. Η επιβολή ποινικών ρητρών ή και κήρυξη εκπτώτου του αναδόχου δεν εφαρμόζονται σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Η απόδειξη ανωτέρας βίας βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε τρεις (3) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Μόνον η έγγραφη αναγνώριση από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. της ανωτέρας βίας απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης εκτέλεσης του αντικειμένου της παρούσας ή της μη εκπλήρωσης οποιασδήποτε άλλης υποχρεώσεώς του. Ο.ΕΟ.Π.Υ.Υ. όμως δικαιούται, με μονομερή δήλωσή του, εφόσον η ανωτέρα βία διαρκεί για διάστημα πέραν των δεκαπέντε (5) ημερών, να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σε αυτή και την Ελληνική Νομοθεσία. Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από την καταγγελία ή όχι της παρούσας και τη Σελίδα 5 από 33

26 συνομολόγηση ή κατάπτωση ποινικής ρήτρας, ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μπορεί οποτεδήποτε να αξιώσει, σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία, την αποκατάσταση κάθε θετικής & αποθετικής ζημιάς του, που έχει υποστεί από την εκπρόθεσμη ή τη μη προσήκουσα εκτέλεση της παρούσας σύμβασης από τον Ανάδοχο, στα πλαίσια της ευθύνης του Αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 8: ΤΥΧΗΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Ο ανάδοχος ευθύνεται για τα τυχηρά υπό στενή έννοια (απλά ή συνήθη) στην νομότυπη εκπλήρωση των αναλαμβανομένων από αυτόν υποχρεώσεων σε εκτέλεση της Σύμβασης. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για την εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Ως τέτοια δεν θεωρούνται για τον ανάδοχο όσα ευρίσκονται αντικειμενικά εντός του πεδίου οικονομικής δραστηριότητας και ελέγχου του ανάδοχου. Ο ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (0) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (0) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του αναδόχου διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος. ΑΡΘΡΟ 9: ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΗΣ & ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ Ο ανάδοχος θα λάβει κάθε πρόσφορο μέτρο και θα προκαλέσει για την λήψη αντίστοιχων μέτρων εκ μέρους κάθε Υπεργολάβου του υποσχόμενος και εγγυόμενος προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι: Κάθε απασχολούμενος ή καθ οιονδήποτε τρόπο αναμειγνυόμενος άμεσα ή έμμεσα με το Έργο θα τηρεί την υποχρέωση πίστης και εχεμύθειας προς την Αναθέτουσα Αρχή ως εάν η Αναθέτουσα Αρχή ήταν ο εργοδότης του, ιδιαίτερα δε και ενδεικτικά: Δεν θα προβαίνει σε ενέργειες που ανάγονται στον κύκλο εργασίας της Αναθέτουσας Αρχής για λογαριασμό δικό του ή οποιουδήποτε τρίτου. Δεν θα προβαίνει σε οποιαδήποτε βλαπτική ενέργεια από πρόθεση ή οποιουδήποτε βαθμού αμέλεια που επενεργεί ή είναι δυνατόν να επενεργήσει στην λειτουργία της Σύμβασης, του Έργου ή στα υλικά ή ηθικά συμφέροντα της Αναθέτουσας Αρχής. Θα απέχει από οποιαδήποτε πράξη, ενέργεια ή παράλειψη αθέμιτου ανταγωνισμού ούτε θα διοχετεύει ή γνωστοποιεί προς οποιονδήποτε τρίτο όσα γνωρίζει ή είναι δυνατόν να περιέλθουν σε γνώση του σχετικά με το Έργο. Σελίδα 6 από 33

27 Θα κρατεί μυστική και δεν θα γνωστοποιεί προς οιονδήποτε τρίτο κάθε μία και όλες τις πληροφορίες, στοιχεία ή δεδομένα που είναι δυνατόν να γνωρίζει ή περιέλθουν σε γνώση του εξ αιτίας ή αφορμής των υπηρεσιών που παρέχει τηρώντας εχεμύθεια και απόρρητο για κάθε τέτοια πληροφορία, στοιχείο ή δεδομένο (εφεξής Εμπιστευτικές Πληροφορίες) εκτός εάν το άλλο συμβαλλόμενο μέρος ρητά, έγγραφα και ειδικά το επιτρέψει. Θα τηρεί υποχρέωση πίστης και μη κατάχρηση εμπιστοσύνης ιδιαίτερα αν κατέχει διευθυντική ή εμπιστευτική θέση. Ο Ανάδοχος δύναται να χρησιμοποιήσει τις ως άνω Εμπιστευτικές Πληροφορίες μόνο για το σκοπό της εκτέλεσης του ανατιθέμενου σκοπού και δύναται να τις γνωστοποιεί μέσα στο πλαίσιο του ως άνω σκοπού μόνο στους υπαλλήλους, συνεργάτες, υπεργολάβους ή προστεθέντες της (εφεξής χάριν συντομίας οι Προστηθέντες) οι οποίοι στο πλαίσιο της επιχειρηματικής δραστηριότητας του Αναδχόχου απαιτείται να έχουν πρόσβαση για την ικανοποίηση του ως άνω σκοπού. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει με το παρόν την υποχρέωση να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε η ίδια επιβεβλημένη εχεμύθεια να τηρηθεί και από τους Προστεθέντες του. Για τον ως άνω λόγο οι Προστηθέντες που θα χρησιμοποιηθούν από τον Ανάδοχο, θα έχουν ενημερωθεί και δεσμευθεί προηγούμενα ως προς την εμπιστευτικότητα των εν λόγω στοιχείων. Συνεπώς ο Ανάδοχος υποχρεούται να δεσμεύει τους Προστηθέντες του, κατόπιν υπογραφής σύμβασης εμπιστευτικότητας, για την τήρηση της ως άνω υποχρέωσης. Επιπροσθέτως ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώσει τους Προστεθέντες του και για την αστική και ποινική ευθύνη τους σε περίπτωση παράβασης οποιωνδήποτε υποχρεώσεών τους που απορρέουν από το παρόν. Τις ως άνω Πληροφορίες θα τις χειρίζεται ο Ανάδοχος, εάν και στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της παρούσα. Σε περίπτωση οποιασδήποτε τέτοιας παραβάσεως, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει αποκατάσταση της βλάβης ή ζημιάς και την αποζημίωσή του στρεφόμενο, κατ ενάσκηση διακριτικής του ευχέρειας, εναντίον του Αναδόχου και κάθε υπαίτιου ή υπόχρεου προς αποζημίωση. Ο ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή του συναίνεση. Οι υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας θα εξακολουθούν να ισχύουν και δεσμεύουν τα συμβαλλόμενα μέρη και μετά τη λήξη ή λύση, της παρούσας Σύμβασης για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών. Σελίδα 7 από 33

28 ΑΡΘΡΟ 0: ΕΥΘΥΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Λόγω ή επ ευκαιρία της εκτέλεσης του Έργου δε δημιουργείται καμιά έννομη σχέση μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του προσωπικού του αναδόχου ή των Υπεργολάβων του που απασχολούνται στο Έργο ούτε και μεταξύ του αναδόχου ή των Υπεργολάβων του και του προσωπικού της Αναθέτουσας Αρχής. Ρητά, συμφωνείται ότι για οποιοδήποτε ατύχημα, τραυματισμό, απώλεια, βλάβη ή ζημιά σε πρόσωπα ή πράγματα (ιδιοκτησίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ ή οποιουδήποτε τρίτου προσώπου) που τυχόν θα συμβούν κατά την εκτέλεση του αντικειμένου που αναλαμβάνει ο Ανάδοχος ή από υπαιτιότητα του Αναδόχου ή του προσωπικού που θα χρησιμοποιήσει, συμπεριλαμβανομένων των βοηθών εκπληρώσεως / προστηθέντων αυτού εν γένει, αστικά και ποινικά υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος καθώς και για οποιοδήποτε ατύχημα που θα συμβεί στο προσωπικό ή / και βοηθούς εκπληρώσεως / προστηθέντες του, δηλώνει δε ακόμα ότι αναλαμβάνει από τώρα την ευθύνη για την πλήρη αποκατάσταση και ανόρθωση οποιασδήποτε τέτοιας ζημιάς. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του στους αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς καθ όλη τη Συμβατική Διάρκεια του Έργου και μεριμνά όπως οι Υπεργολάβοι και λοιποί συνεργάτες του να πράξουν το ίδιο. Ρητά συμφωνείται ότι ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εφαρμογή των διατάξεων της ασφαλιστικής νομοθεσίας, της νομοθεσίας για τα εργατικά ατυχήματα και για την υγεία και ασφάλεια του προσωπικού του ή των βοηθών εκπληρώσεως / προστηθέντων αυτού. Την ίδια υποχρέωση έχει και για τυχόν οικονομικές επιβαρύνσεις που προκύπτουν από τις ανωτέρω αναφερόμενες διατάξεις όπως αυτές ισχύουν σήμερα, ή θα προκύψουν στο μέλλον, οι οποίες θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον Ανάδοχο. Η Αναθέτουσα Αρχή λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία και ασφάλεια του προσωπικού του αναδόχου και των Υπεργολάβων του. Στη διάρκεια εκτέλεσης του ανατιθέμενου αντικειμένου, ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τηρεί τους ισχύοντες νόμους, τις διατάξεις των διαταγμάτων που εκδίδονται με βάση αυτούς τους νόμους και γενικά αστυνομικές και άλλες διοικητικές διατάξεις καθώς και τους νόμους για την υγεία και ασφάλεια των εργατών, τεχνιτών και υπαλλήλων που θα χρησιμοποιήσει, έχοντας την ευθύνη για κάθε παράβαση αυτών. Ο ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα που θα αναλάβει με τη Σύμβαση σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης, της Προσφοράς του, της Διακήρυξης και του νόμου, αλλιώς θα εφαρμοστούν οι διαδικασίες που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις. Σε περίπτωση κατά την οποία εγερθεί αγωγή κατά του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από οποιοδήποτε τρίτο που απαιτεί αποζημίωση και που έχει σχέση άμεση ή έμμεση με το αντικείμενο που εκτέλεσε ο Ανάδοχος, αυτός έχει την υποχρέωση να παρέμβει στη δίκη υπέρ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., με δικά του έξοδα (δηλ. του Αναδόχου), να υπεισέλθει στη θέση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ως κύριος διάδικος Σελίδα 8 από 33

ΑΔΑ: Β4Γ9ΟΞ7Μ-ΤΘΡ. Αθήνα, 07 Αυγούστου 2012 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Αρ. Πρωτ.: 34931

ΑΔΑ: Β4Γ9ΟΞ7Μ-ΤΘΡ. Αθήνα, 07 Αυγούστου 2012 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Αρ. Πρωτ.: 34931 Αθήνα, 07 Αυγούστου 2012 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Αρ. Πρωτ.: 34931 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Φαρμάκου Τμήμα: Φαρμακευτικής Πολιτικής Τηλ.:210-6871718 Fax: 210-6871792 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση :Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΕΙΔΟΣ Ποσότητα. Παράδοση και Εγκατάσταση σε όλη την Ελλάδα (ΚΥ και στις ΠΕ.ΔΙ. του ΕΟΠΥΥ)

Α/Α ΕΙΔΟΣ Ποσότητα. Παράδοση και Εγκατάσταση σε όλη την Ελλάδα (ΚΥ και στις ΠΕ.ΔΙ. του ΕΟΠΥΥ) ΠΙΝΑΚΑΣ - 1 Α/Α ΕΙΔΟΣ Ποσότητα 1 2 3 4 4.1 4.2 5 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Δικτυακός Εκτυπωτής Laser A3 (ΤΥΠΟΣ Α) Δικτυακός Εκτυπωτής Laser A4 (ΤΥΠΟΣ Β) Δικτυακός Εκτυπωτής Laser A4 (ΤΥΠΟΣ Γ) Καλώδια δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους

Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους ΠΕ.ΔΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ) τηλ: 2108202805 802 829 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΒΥΡΩΝΑΣ, ΓΑΛΑΤΣΙ, ΔΑΦΝΗ, ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙΚΘ6ΣΙ-ΔΑΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πειραιάς, 4 Μαρτίου 2014 Αριθ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ Δ/ΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Το έργο αφορά στην παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς δεμάτων με φάρμακα από : 1. Tο Φαρμακείο ΕΟΠΥΥ Καμινίων (Ρέντη) 2. Το Φαρμακείο ΕΟΠΥΥ Πύλης

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους

Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους ΠΕ.ΔΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ) τηλ: 21082805-802-829 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΒΥΡΩΝΑΣ, ΓΑΛΑΤΣΙ, ΔΑΦΝΗ, ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018 Προς: (Όπως Πίνακας Αποδεκτών) Κοιν.: (1) Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Χρήστο Φώλια Μεσογείων 119 115 26, Αθήνα (2) Υφυπουργό Ανάπτυξης, κ. Γεώργιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 33038 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ T.A ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ. 10/2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Παροχή υπηρεσιών ταχυµεταφοράς από τα Σηµεία Υποβολής προς τη Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Συνταγών

Διαβάστε περισσότερα

ποσό ,45, προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ποσό ,45, προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 27 Ιουνίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ Πρωτ: 30260 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ ΤαχΔ/νση: Σταδίου 27 ΤαχΚωδ: 101 83- ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:30420 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015 Αθήνα, 18-12-2015 Αρ. Πρωτ.: 131956 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,357 1,603 1,553 1,036 0,763 0,674 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,413 1,654 1,603 1,080 0,806 0,741 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,385

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 2 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -17 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -32 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 5 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -22 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -16

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016 Αθήνα, 26-01-2016 Αρ. Πρωτ.: 8320 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,306 1,549 1,502 0,945 0,686 0,644 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,361 1,621 1,546 0,993 0,734 0,723 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,339

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 Αθήνα, 01-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 88326 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,413 1,667 1,614 1,101 0,647 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,468 1,717 1,650 1,143 0,000 0,715 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,455 1,679

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΦΥΣΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) - 65 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΜΟΥΣΙΚΗΣ - 4 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ 55 Β Αθήνας (Π.Ε.) 74 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΜΟΥΣΙΚΗΣ 4 Γ Αθήνας

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 95724 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,412 1,653 1,603 1,108 0,666 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,464 1,704 1,633 1,147 0,000 0,732 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,437 1,667

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΕΤΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΦΕΤΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ Α/Α ΕΦΕΤΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ FAX ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ e-mail 1. Αθηνών (έδρα) 210-6404143 210-6404146 210-6404544 210-6404644 K. Λουκάρεως 14 Τ.Κ. 115 22 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, Σεπτεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15629

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15629 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 16-12-2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15629 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΘΡΑΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΞΑΝΘΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία από το Survey: Β5: Εκτεταμένα Στοιχεία Σχολικών Μονάδων Στη συγκεκριμένη «ενότητα» δίνονται στοιχεία για τον αριθμό των Τμημάτων, τους

Στοιχεία από το Survey: Β5: Εκτεταμένα Στοιχεία Σχολικών Μονάδων Στη συγκεκριμένη «ενότητα» δίνονται στοιχεία για τον αριθμό των Τμημάτων, τους Στοιχεία από το Survey: Β5: Εκτεταμένα Στοιχεία Σχολικών Μονάδων Στη συγκεκριμένη «ενότητα» δίνονται στοιχεία για τον αριθμό των Τμημάτων, τους ενεργούς Μαθητές και τους Εκπαιδευτικούς της κάθε σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μπράτης Δημήτρης Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr Τηλ. 6974754 1179-144884 Fax: 14689 Παληγιάννης Βασίλειος Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. paligiannis@hotmail.gr Τηλ. 69747549 Fax: 14487

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 11 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 11 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡAΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14 Τ.Κ. 10563 Αθήνα, Τηλ. 213 214 1800 FAX 210 5227300 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I Α) Η λίστα συμπληρώνεται από τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο που παραδίδει σάκο (τακτικός αντιπρόσωπος ή σε περίπτωση αναπλήρωσης ο αναπληρωτής δικαστικός αντιπρόσωπος που

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. 1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β, περίπτωση 17 και του άρθρου 259 του ν.

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. 1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β, περίπτωση 17 και του άρθρου 259 του ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29 Ιουνίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:21528 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Διεύθυνση : Ερμού 15, Αθήνα Τηλέφωνο : , FAX : Πληροφορίες : Κάππου Αγγελική

ΑΠΟΦΑΣΗ. Διεύθυνση : Ερμού 15, Αθήνα Τηλέφωνο : , FAX : Πληροφορίες : Κάππου Αγγελική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚOY, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ [001.ΔΕ001] 2011

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ [001.ΔΕ001] 2011 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΣΕ [001.ΔΕ001] 2011 Γραφείο/Διεύθυνση κατάθεσης αίτησης Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΛΑΔΟΣ ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. Μαρούσι, 17/06/2015 Αρ. πρωτ. : 4559

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. Μαρούσι, 17/06/2015 Αρ. πρωτ. : 4559 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ B1 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 ΠΡΟΣ: Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 6 /2015

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 6 /2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 6 /2015 Στο Μαρούσι σήμερα 20 / 02 2015 ημέρα Παρασκευή μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της οδού Αποστόλου Παύλου 12, εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

/Β1/2016,ΦΕΚ-4331/Β/

/Β1/2016,ΦΕΚ-4331/Β/ 1 223858/Β1/2016,ΦΕΚ-4331/Β/30.12.2016 Ανάθεση αρμοδιοτήτων των άρθρων 24, 26, 66 και 69Γ του ν. 4270/2014 επί των δαπανών που διενεργούνται από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1) Κοινωνικά θέματα (Αποδοχές, Απολύσεις, Συμβάσεις, Καταστάσεις Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 16 / 2014

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 16 / 2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 16 / 2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΑ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, ΣΤΗΝ ΠΥΛΗ ΑΞΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Ζ. > 1.500 / m2 Νομαρχία Περιοχή Κατώτατη Ανώτατη Αθηνών Αγία Βαρβάρα 750 1.100 Αθηνών Αγία Παρασκευή 1.400 2.050 Αθηνών Άγιος Δημήτριος 1.000 1.500 Αθηνών Άγιοι Ανάργυροι 1.000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8.6.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ.Πρωτ.:Π3α/Φ.ΜΗΤΡΩΟ/Γ.Π.οικ.58625 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3702402 210-3702330

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3702402 210-3702330 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι αριθμοί ΦΑΞ είναι πιθανό να είναι και αριθμοί ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΟΣ ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΣΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡΙΘ 55/2014

ΣΥΜΣΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡΙΘ 55/2014 ΣΥΜΣΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡΙΘ 55/2014 Στην Αθήνα σήμερα 11/12/2014, ημέρα Πέμπτη, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της Λεωφ. Κηφισίας αρ. 39,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (μικροδεμάτων), ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ Δ/ΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε., ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ Στην Αθήνα σήμερα την 29 η του μήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Συντήρηση και Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του Ταμείου Επιχειρηματικότητας

ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Συντήρηση και Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Συντήρηση και Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του Ταμείου Επιχειρηματικότητας Στην Αθήνα, σήμερα,, ημέρα, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων μερών: αφενός μεν της ανώνυμης εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr Τηλ. Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

2. Οι δικαιούχοι που βρίσκονται σε αναστολή χορήγησης του επιδόματός τους δεν θα απογραφούν στην παρούσα φάση.

2. Οι δικαιούχοι που βρίσκονται σε αναστολή χορήγησης του επιδόματός τους δεν θα απογραφούν στην παρούσα φάση. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20.1.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ.Πρωτ.:Π3α/Φ.ΜΗΤΡΩΟ/Γ.Π.οικ.7274 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε.

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 ΤΚ 10110 Αθήνα Internet: www.ypergka.gr e-mail: ypersepe@otenet.gr ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙ ΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Τηλ: 210 3702401

Διαβάστε περισσότερα

05/02/2007. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δραγατσανίου 8 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3748880-81 210-3748790

05/02/2007. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δραγατσανίου 8 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3748880-81 210-3748790 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) Ιστοσελίδα Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας (ΥΠ.Α.Κ.Π.) : www.ypakp.gr E-Mails

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1) Κοινωνικά θέματα (Αποδοχές, Απολύσεις, Συμβάσεις, Καταστάσεις Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ψ9Θ-ΚΗ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 45Ψ9Θ-ΚΗ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες : Τηλέφωνα :

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002340258 2014-10-14

14PROC002340258 2014-10-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθμός Προτεραιότητας: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2016, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του στην

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των Υγειονομικών Επιτροπών ορίζεται η Τρίτη 4/3/2014.

Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των Υγειονομικών Επιτροπών ορίζεται η Τρίτη 4/3/2014. Αθήνα, 28/2/2014 Αρ. Πρωτ.: οικ. 8758 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Σχεδιασμού Τμήμα: Πρόληψης & Προαγωγής Υγείας Πληροφορίες: Ευαγγελία Λαρεντζάκη Τηλ.: 2106871714 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

2 ΑΜΟΙΒΗ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

2 ΑΜΟΙΒΗ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗ «ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΙΟΥΣ (ANTIVIRUS) ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα και προάστια

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 7/3/2013 Αρ. Πρωτ / Γ6 Βαθμός Προτερ. ΠΡΟΣ :

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 7/3/2013 Αρ. Πρωτ / Γ6 Βαθμός Προτερ. ΠΡΟΣ : Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. 5. Σχετική αίτηση µαζί µε λεπτοµερείς οδηγίες θα χορηγείται από τις Υπηρεσίες Στατιστικής Νοµών σύµφωνα µε τον συνηµµένο πίνακα.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. 5. Σχετική αίτηση µαζί µε λεπτοµερείς οδηγίες θα χορηγείται από τις Υπηρεσίες Στατιστικής Νοµών σύµφωνα µε τον συνηµµένο πίνακα. Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 1. Από τη Γενική Γραµµατεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (Γ.Γ.ΕΣΥΕ) ανακοινώνεται, ότι όσοι επιθυµούν να εργασθούν ως Ιδιώτες Συνεργάτες στις διενεργούµενες απογραφές και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α :«Κατάργηση του ΟΠΑΔ-μεταφορά αρμοδιοτήτων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ».

Θ Ε Μ Α :«Κατάργηση του ΟΠΑΔ-μεταφορά αρμοδιοτήτων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ». Βαθμός Ασφαλείας.. Αθήνα, 9 Απριλίου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 070/6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β1 Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη : 15180 Μαρούσι Ιστοσελίδα : http:// www.eye.minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & ΚΕ.Δ.Δ.Υ. (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2012)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & ΚΕ.Δ.Δ.Υ. (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2012) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Προσθήκη κενής Οργανικής θέσης στο ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α Βαθμίδας Αιγάλεω Περιφερειακής Δ/νσης Π.Ε. & Δ.Ε. Αττικής Μαρούσι 8/3/2012 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΥΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Ψ0-ΓΤΛ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Προς: Πίνακας Αποδεκτών. Κοιν: Πίνακας Κοινοποιήσεων

ΑΔΑ: ΒΛ1Ψ0-ΓΤΛ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Προς: Πίνακας Αποδεκτών. Κοιν: Πίνακας Κοινοποιήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Γενική Δ/νση Ενέργειας Δ/νση Ηλεκτροπαραγωγής Τμήμα Γ Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠAΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘ. 33./2013 ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΦΣΑ, ΜΕ ΚΙΒΩΤΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ FLYERS

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠAΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘ. 33./2013 ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΦΣΑ, ΜΕ ΚΙΒΩΤΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ FLYERS ΣΥΜΒΑΣΗ ΠAΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘ. 33./2013 ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΦΣΑ, ΜΕ ΚΙΒΩΤΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ FLYERS Στο Μαρούσι σήμερα 12-09-2013., ημέρα Πέμπτη, μεταξύ των κάτωθι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 13/ 2014

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 13/ 2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 13/ 2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ ( ΙΧΘΥΟΚΙΒΩΤΙΑ) Στο Μαρούσι σήμερα 27 /02/2014 ημέρα Πέμπτη μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes.

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται κατωτέρω. ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΟΡΙΣΜΟΙ Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται κατωτέρω. ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠAΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Με αριθ. 55 /2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ( ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Κ.Λ.Π) ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ.

Διαβάστε περισσότερα

ιευθύνσεις ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ιευθύνσεις ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (όπως ο πίνακας αποδεκτών) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ /νση: Ρωµανού 3, Χαλέπα 73133 Χανιά Κρήτης Τηλ: 28210 23006 Fax: 28210 23003 Email: zema@chania.teicrete.gr Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την ημέρα μεταξύ: 1. Του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων» που εδρεύει στη Σίνδο Θεσσαλονίκης και έχει τις διοικητικές του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ -ΚΕΔΔΥ[001.ΔΕΣΚΕ]

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ -ΚΕΔΔΥ[001.ΔΕΣΚΕ] ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ -ΚΕΔΔΥ[001.ΔΕΣΚΕ] 2013-14 ΓΡΑΦΕΙΟ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2015

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2015 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ [001.ΣΜΚΔ001]

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ [001.ΣΜΚΔ001] ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ [001.ΣΜΚΔ001] 2013-14 ΓΡΑΦΕΙΟ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 28 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ - Θ Ρ Α Κ Η Σ (ΠΡΩΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ) ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ - Τ.Κ. 541 23 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ FAX 2310-271783 FAX 2310-279440

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π. οικ. 12550/744/Φ15 Ταχ. /νση: Μεσογείων 119, 10192 Αθήνα Πληροφορίες: Ελ. Φέρτη, Χρ. Γιαννακίδου Τηλ.: 210-6965897, 210-6965982

Α.Π. οικ. 12550/744/Φ15 Ταχ. /νση: Μεσογείων 119, 10192 Αθήνα Πληροφορίες: Ελ. Φέρτη, Χρ. Γιαννακίδου Τηλ.: 210-6965897, 210-6965982 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αθήνα, 2-11-2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Α.Π. οικ. 12550/744/Φ15

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Κλούρας Δημήτριος 2103375771 grammateia_gspp@minfin.gr Καρ.Σερβίας 8 10184 Αθήνα Αττικής Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων και Διαχείρισης Κινητών Αξιών 2103375816 privatization@minfin.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠAΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. No. 31 /2015

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠAΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. No. 31 /2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠAΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ No. 31 /2015 Στο Μαρούσι σήμερα 26 Οκτωβρίου ημέρα Δευτέρα μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της οδού Αποστόλου Παύλου αρ. 12 στο Μαρούσι εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 32 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ) (ΠΡΩΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ) ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ - Τ.Κ. 541 23 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 3397/Δ1.1155

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 3397/Δ1.1155 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας : 101 82 - Αθήνα TELEFAX

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. Μαρούσι, 04/09/2015 Αρ. πρωτ. : 6740

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. Μαρούσι, 04/09/2015 Αρ. πρωτ. : 6740 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ B1 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 ΠΡΟΣ: Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Ιστοσελίδα : www.eye.minedu.gov.gr. Εκπαίδευσης της χώρας Πληροφορίες : Θ. Βάλβη Ε. Τζιβολιά Σ.

Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Ιστοσελίδα : www.eye.minedu.gov.gr. Εκπαίδευσης της χώρας Πληροφορίες : Θ. Βάλβη Ε. Τζιβολιά Σ. ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΜΑΡΟΥΣΙ, 11-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ B1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/ ιεύθυνση ιαχείρισης Νησιών Υπηρεσίες Κρήτης - Ρόδου Οδός Καστοριάς Κατσαµπάς 713 07 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1168, 711 10 Ηράκλειο ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/12.05.2015 ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ [001.ΣΜΚΔ001]

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ [001.ΣΜΚΔ001] ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ [001.ΣΜΚΔ001] 2015-16 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΛΑΔΟΣ ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 211-212

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης Διεύθυνση Περιφέρειας Nησιών Περιοχή Ρόδου Αυστραλίας 108, Ρόδος, ΤΚ 85100 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΑΕ/.././. / Στον Ρόδο σήμερα την.. τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη, αφενός ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Μαρούσι, 13-08-2013 Αριθ.Πρωτ.: 111967/Δ2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Αυγούστου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 24689 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Ι) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

(Ι) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Μαρτίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ Αριθμ. πρωτ. : 75202 + Fo ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ.: Η υπ αριθμ. πρωτ. Π3α/Φ.32/Γ.Π.οικ.141770/22-12-2011 εγκύκλιος της Δ/νσης Προστασίας ΑμεΑ.

Σχετ.: Η υπ αριθμ. πρωτ. Π3α/Φ.32/Γ.Π.οικ.141770/22-12-2011 εγκύκλιος της Δ/νσης Προστασίας ΑμεΑ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Τηλ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 28/06/2016 Αρ. Πρωτ: 16077 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση για τη δημιουργία πιστών αντιγράφων από ηλεκτρονικό εξοπλισμό της Τράπεζας Πληροφοριών του ΤΕΕ (7.200,00 ) πλέον Φ.Π.Α Στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 15/2015 Στο Μαρούσι σήμερα 06/04/2015 ημέρα Δευτέρα μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της Αποστόλου Παύλου

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 15/2015 Στο Μαρούσι σήμερα 06/04/2015 ημέρα Δευτέρα μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της Αποστόλου Παύλου ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 15/2015 Στο Μαρούσι σήμερα 06/04/2015 ημέρα Δευτέρα μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της Αποστόλου Παύλου 12, 15123 Μαρούσι, εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Μετρήσεων. Ονομαστική ταχύτητα (Mbps) Υψηλότερο 95% (Μbps) Πακέτο 1. Λήψη 24,00 20,51 15,11 18,24. Αποστολή 1,00 0,87 0,78 0,83.

Αποτελέσματα Μετρήσεων. Ονομαστική ταχύτητα (Mbps) Υψηλότερο 95% (Μbps) Πακέτο 1. Λήψη 24,00 20,51 15,11 18,24. Αποστολή 1,00 0,87 0,78 0,83. Δείκτης Ποιότητας Β01: Ταχύτητα Μετάδοσης στο Τμήμα Συγκέντρωσης του Δικτύου Πρόσβασης και στο Δίκτυο Κορμού Τύπος Υπηρεσίας Ημερ/νία έναρξης ολική Δήμοι σε μερική Αριθμός πακέτων Κατεύθυνση δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 1 ΕΒΡΟΥ 25513-50496 25513-50498 alieia@nomevrou.gr; 25513-50498 2 ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ 25520-23433 saraglidou@pamth.gov.gr; 25520-23328 3 ΡΟ ΟΠΗΣ 25313-50241 25313-50240 aliias@pamth.gov.gr; 25310-36700 4 ΞΑΝΘΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ BRAILLE ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ 001.

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ BRAILLE ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ 001. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ BRAILLE ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ 001.ΔΕΚΤ 2013-14 ΓΡΑΦΕΙΟ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα, σήμερα, την.., μεταξύ αφενός: A. Της ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, με έδρα την Αθήνα, οδός Πειραιώς 132, Αθήνα Τ.Κ. 118 54, με αριθμό φορολογικού μητρώου 099441906,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41514 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Άρθρο 2 : Άρθρο 3 : Άρθρο 4 : Άρθρο 5 : Άρθρο 6 : Άρθρο 7 : Άρθρο 8 : Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ.Πρωτ. 19067/1.8.2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Προκήρυξη εκλογών και πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΤΕΕ) Έχοντας υπόψη: 1) τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Οπως ο Πίνακας Αποδεκτών

ΠΡΟΣ: Οπως ο Πίνακας Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΜΜΕ Τμήμα Εντύπων & Επαγγελματικών Οργανώσεων Αθήνα, 6.6.2006 Α.Π.:14446 ΠΡΟΣ: Οπως ο Πίνακας Αποδεκτών

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας. Μαρούσι, 7-12-2010. Αριθ.Πρωτ. 154927/Γ7. Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας. Μαρούσι, 7-12-2010. Αριθ.Πρωτ. 154927/Γ7. Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα