ΖΗΜΙΕΣ 7,1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ TO 9Μ:11 ΕΝΑΝΤΙ ΚΕΡΔΩΝ 204 ΕΚ ΓΙΑ ΤΟ 9Μ:10.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΖΗΜΙΕΣ 7,1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ TO 9Μ:11 ΕΝΑΝΤΙ ΚΕΡΔΩΝ 204 ΕΚ ΓΙΑ ΤΟ 9Μ:10."

Transcript

1 ΧΟΛΙΟ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΡΑΠΕΖΙΚΟΤ ΣΟΜΕΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ /12/2011 MERIT Securities S.A., Research & Analysis Department 3 Souri str., , Tel: , Fax: , Chris A. Samothrakis Nikolaos V. Christodoulou ΖΗΜΙΕΣ 7,1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ TO 9Μ:11 ΕΝΑΝΤΙ ΚΕΡΔΩΝ 204 ΕΚ ΓΙΑ ΤΟ 9Μ:10. -ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΤΙΚΑ ωσ προσ τθν κερδοφορία αλλά και ωσ προσ τθ ρευςτότθτα ιταν τα ςυνολικά αποτελζςματα των ελλθνικϊν και ελλθνοκυπριακϊν τραπεηϊν για το εννεάμθνο του Εν μζςω φφεςθσ ςτθν Ελλάδα και αργισ ανάκαμψθσ των περιςςότερων ξζνων αγορϊν και μετά τθν απομείωςθ των χαρτοφυλακίων τουσ λόγω ςυμμετοχισ ςτο πρόγραμμα ανταλλαγισ ομολόγων οι ζντεκα ειςθγμζνοι ελλθνικοί και ελλθνοκυπριακοί όμιλοι κατζγραψαν ηθμιζσ ρεκόρ που ξεπζραςαν τα 7 δισ, μετά από ηθμιζσ φψουσ 1,75 δισ ςτο Γ τρίμθνο. Επιπλζον, δεν υπάρχει κανζνα ενκαρρυντικό ςτοιχείο όςον αφορά τθ ρευςτότθτα των τραπεηϊν. Οι εντυπϊςεισ μασ ςχετικά με τθν κεφαλαιακι επάρκεια των τραπεηϊν είναι μικτζσ. Είναι φανερό πάντωσ για ςχεδόν όλεσ τισ τράπεηεσ ότι χρειάηονται άμεςθ κεφαλαιακι ενίςχυςθ και ιδθ κάποιεσ ζχουν ανακοινϊςει εν μζρει τισ κινιςεισ τουσ. Επίςθσ, οι ιςολογιςμοί ςτο τζλοσ του 2011 κα ζχουν πολφ διαφορετικι μορφι από τθ ςθμερινι, μετά τθν καταγραφι του PSI+. -Οι προβλζψεισ για επιςφαλι δάνεια αυξικθκαν, όπωσ αναμενόταν, κατά 33,6%. Οι επιςφάλειεσ για τισ 11 ειςθγμζνεσ τράπεηεσ ζφταςαν τα επίπεδα των 5,7δισ ζναντι 4,26 δισ για το 9M:10, κυρίωσ λόγω των δραςτθριοτιτων τουσ ςτθν εγχϊρια αγορά. Οι προβλζψεισ ςτο Γ τρίμθνο ζφταςαν τα επίπεδα ρεκόρ των 2,4 δισ, αυξθμζνεσ κατά 37,8% ςε ςχζςθ με το προθγοφμενο τρίμθνο. -Οι ςυνολικζσ ηθμιζσ προ φόρων από ομόλογα ανιλκαν ςε περίπου 7,4 δισ, ενϊ οι μετά φόρων ςε 6,35 δισ. -Σα κακαρά ζςοδα από τόκουσ μειϊκθκαν κατά 2,3%. - Σα λειτουργικά ζξοδα των εταιρειϊν μειϊκθκαν κατά 4,3%. -Ηθμιζσ φψουσ 82,7 εκ. καταγράφθκαν από το εμπορικό και το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο των τραπεηϊν ζναντι ηθμιϊν φψουσ 252,3 εκ. για το 9Μ:10 αφοφ περιορίςτθκαν φζτοσ οι ηθμιζσ από ελλθνικά ομόλογα. -Σα μθ εξυπθρετοφμενα δάνεια ζχουν ιδθ πλθςιάςει το 15% ςτθν Ελλάδα, δθμιουργϊντασ ανάγκεσ για περαιτζρω προβλζψεισ. Σα αντίςτοιχα νοφμερα ςτο εξωτερικό διαφζρουν από χϊρα ςε χϊρα. Οι χαμθλότεροι δείκτεσ επιςφαλειϊν παρατθροφνται ςτθν Κφπρο και τθν Σουρκία, ενϊ οι υψθλότεροι ςτθ Νοτιοανατολικι Ευρϊπθ. Εντυπωςιακι είναι επιπλζον θ διαφορά που παρατθρείται ςτο δείκτθ αυτό ςτθν Ελλάδα μεταξφ των ελλθνογαλλικϊν και των υπολοίπων τραπεηϊν. -θμαντικι μείωςθ κατακζςεων παρατθριςαμε και μζςα ςτο Γ τρίμθνο του 2011, που οφείλονται ςχεδόν αποκλειςτικά ςτον ελλαδικό χϊρο. ε οριακό ςθμείο ζχουν φτάςει πλζον οι κατακζςεισ ςτθν Ελλάδα που βρίςκονται ςε επίπεδα του τισ διεκνείσ αγορζσ δεν υπιρξε καμιά ςθμαντικι μεταβολι ςε αυτό το τρίμθνο ενϊ οι όποιεσ μικρζσ αυξιςεισ ςε οριςμζνεσ αγορζσ δεν μποροφν να καλφψουν τισ απϊλειεσ από τθν Ελλάδα. -Οι δραςτθριότθτεσ ςτθν Ελλάδα χαρακτθρίςτθκαν από επιβράδυνςθ τθσ πιςτωτικισ επζκταςθσ για λόγουσ ζλλειψθσ ρευςτότθτασ αλλά και λόγω ςυντθρθτικισ πολιτικισ με ςκοπό τθν αφξθςθ τθσ κεφαλαιακισ τουσ επάρκειασ. Ανάλογθ και θ κατάςταςθ ςτο εξωτερικό με τισ κυγατρικζσ των ελλθνικϊν τραπεηϊν να μθν μποροφν να αυξιςουν τα μερίδια αγοράσ τουσ λόγω και ζλλειψθσ ρευςτότθτασ και του υψθλοφ κόςτουσ χριματοσ. υνολικά, τα προ προβλζψεων δάνεια μειϊκθκαν κατά 3,3% και τα κακαρά κατά 5,5%. -Παραμζνει ςε πολφ υψθλά επίπεδα ο δανειςμόσ των ελλθνικϊν τραπεηϊν από τθν ΕΚΤ και τον ELA χωρίσ δυνατότθτα άμεςθσ μείωςθσ. -θμαντικι μείωςθ παρατθριςαμε ςτον αρικμό των ελλθνικϊν ομολόγων που διατθροφν ςτα χαρτοφυλάκια τουσ οι ελλθνικοί τραπεηικοί όμιλοι λόγω τθσ απομείωςθσ. Σο μεγαλφτερο μζροσ τουσ βρίςκεται ςε χαρτοφυλάκια που αποτιμϊνται ςτο ιςτορικό κόςτοσ. υνολικά, οι ελλθνικζσ τράπεηεσ κατζχουν περίπου 50 δισ ελλθνικά ομόλογα μαηί με 10 δισ περίπου ζντοκα γραμμάτια. -θμαντικζσ υπεραξίεσ από το χαρτοφυλάκιο διακεςίμων προσ πϊλθςθ κατζγραψαν οι τράπεηεσ μζςα ςτο 9M:11 ( 889 εκ.) λόγω τθσ ςυμμετοχισ ςτο πρόγραμμα ανταλλαγισ ομολόγων. -Όλεσ ςχεδόν, παρά τισ κεφαλαιακζσ ενιςχφςεισ ςτισ οποίεσ προζβθςαν ζχουν ανάγκεσ περαιτζρω βελτίωςθσ τθσ κεφαλαιακισ τουσ επάρκειασ μετά τισ ηθμιζσ ρεκόρ που εμφάνιςαν ςτο εννεάμθνο και το επερχόμενο PSI+ που πρζπει να καταγραφεί ςτουσ ιςολογιςμοφσ του τζλουσ ζτουσ. -Άνω του 9% (όριο τθσ EBA) όςον αφορά ςτο Core Tier I βρίςκονται μόνο θ Αττικισ, θ Alpha Bank, θ ΕΣΕ και το ΣΣ, αν και καμιά δεν ζχει εγγράψει το haircut κατά 50% ςτα ομόλογα τθσ. -Οι καινοφριεσ απϊλειεσ από το PSI+ ενδζχεται να ξεπεράςουν τα 15 δισ για τισ 9 τράπεηεσ που πρόκειται να το εγγράψουν ςτα αποτελζςματα ζτουσ. -Θ αγορά ζχει προεξοφλιςει ζνα μεγαλφτερο haircut ςτα ελλθνικά ομόλογα από το 50% που ανακοινϊκθκε πρόςφατα, όπωσ δείχνει το γεγονόσ ότι ςχεδόν όλεσ οι τράπεηεσ διαπραγματεφονται ςε τιμζσ πολφ χαμθλότερεσ από τθν λογιςτικι τουσ αξία.

2 ΚΑΘΑΡΖ ΚΔΡΓΟΦΟΡΗΑ 2/25 ε διεφρυνςθ των ηθμιϊν ρεκόρ που είχαν καταγράψει ςτο Α Εξάμθνο του 2011 προχϊρθςαν οι ελλθνικζσ τράπεηεσ ςτο Γ Σρίμθνο του Οι ηθμιζσ ρεκόρ δεν προξενοφν ζκπλθξθ από τθ ςτιγμι που ο τραπεηικόσ κλάδοσ τθσ χϊρασ αποφάςιςε να καταγράψει τισ ηθμιζσ από ομόλογα λόγω τθσ ςυμμετοχισ ςτο rollover που αποφαςίςτθκε ςτισ 21 Ιουλίου. υνολικά οι 11 ελλθνικοί και ελλθνοκυπριακοί όμιλοι που παραμζνουν ειςθγμζνοι παρουςίαςαν ηθμιζσ 7,1 δισ ζναντι κερδϊν 204,5 εκατ. κατά το εννεάμθνο του Οι μετά φόρων ηθμιζσ από ομόλογα ανζρχονται ςε περίπου 6,35 δισ ελαφρϊσ αυξθμζνεσ ςε ςχζςθ με το Α εξάμθνο αφοφ 2 τράπεηεσ κατζγραψαν το νζο haircut που αποφαςίςτθκε ςτισ 26 Οκτωβρίου. Επομζνωσ οι ηθμιζσ χωρίσ τα ομόλογα ανζρχονται χοντρικά ςε 760 εκατ. που οφείλονται ςτισ αυξθμζνεσ επιςφάλειεσ ςε πρϊτο λόγο ειδικά ςτθν Ελλάδα και παρά το γεγονόσ ότι: Α) τα φετινά αποτελζςματα περιλαμβάνουν ςθμαντικά ζκτακτα κζρδθ για τθ Eurobank ( 77,8 εκ.) και τθ Marfin Popular Bank ( 51 εκ). Β) πζρυςι υπιρξαν ςθμαντικζσ ηθμιζσ ςτα εμπορικά χαρτοφυλάκια των τραπεηϊν κυρίωσ λόγω τθσ ανόδου των spreads των ελλθνικϊν ομολόγων κατά το Α Σρίμθνο του 2010, ενϊ αντίκετα ςτο Εννεάμθνο του 2011 υπιρξε μια ςτακεροποίθςθ με τισ τράπεηεσ να καταγράφουν τελικά ηθμιζσ φψουσ 82 εκ. Γ) πζρυςι οι τρείσ μεγαλφτερεσ ελλθνικζσ τράπεηεσ ςυμπεριζλαβαν ςτουσ ιςολογιςμοφσ τουσ προβλζψεισ για τθν ζκτακτθ ειςφορά ςυνολικοφ φψουσ περίπου 200 εκατ., κάτι που δεν επαναλιφκθκε φζτοσ. Θ αφξθςθ των προβλζψεων για επιςφαλείσ απαιτιςεισ ζπαιξε ςθμαντικό ρόλο ςε αυτό το γεγονόσ αφοφ οι προβλζψεισ φζτοσ αυξικθκαν κατά 33,6% Y-o-Y ( 1,43 δισ επιπλζον), ενϊ τα κακαρά ζςοδα από τόκουσ μειϊκθκαν με τθ ςειρά τουσ κατά 2,3% Θ φφεςθ ςτθν Ελλάδα ζπαιξε ςθμαντικό ρόλο ςε αυτό το αποτζλεςμα ενϊ τα κζρδθ ςτισ Βαλκανικζσ χϊρεσ είναι ακόμθ μικρά λόγω τθσ αργισ ανάκαμψθσ αυτϊν των χωρϊν και τθσ αδυναμίασ των ελλθνικϊν τραπεηϊν να αυξιςουν το μερίδιο αγοράσ τουσ. Ιδιαίτερα κετικά εξακολουκοφν να είναι τα μθνφματα αντίκετα από Σουρκία, Ρωςία και Κφπρο. Οι ςθμαντικζσ προςπάκειεσ για μείωςθ του λειτουργικοφ κόςτουσ δεν ζπεςαν ςτο κενό αφοφ ςτο ςφνολο παρατθροφμε μια μείωςθ των λειτουργικϊν εξόδων κατά 4,3% το οποίο είναι εμφανζσ ςε επίπεδο κερδϊν προ προβλζψεων αλλά όχι και ςτο bottom line. Μονοψιφια θ μείωςθ ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ, διψιφια ςτισ ΑΣΕ και Γενικι ςτα πλαίςια τθσ αναδιάρκρωςθσ τουσ. το ςφνολο του 9Μ:10 οι κερδοφόρεσ υπερτεροφςαν των ηθμιογόνων (6-5), ενϊ φζτοσ δεν υπάρχει κερδοφόρα τράπεηα και καμιά από τισ ιδθ ηθμιογόνεσ δε μείωςε τισ ηθμιζσ τθσ. Προ τθσ επίδραςθσ των ομολόγων κερδοφόρεσ είναι, θ Alpha Bank ( 41 εκ.), θ Eurobank ( 89εκ.) λόγω και εκτάκτων κερδϊν, ενϊ θ Σράπεηα Κφπρου λόγω τθσ δραςτθριότθτασ τθσ ςτθν Κφπρο καταλαμβάνει τθν πρϊτθ κζςθ ςε αυτιν τθν κατθγορία ( 244 εκ). Θ Εκνικι και θ Marfin Popular πζραςαν ςε ηθμιζσ ςτο εννεάμθνο. Οι ηθμιζσ που κατζγραψε θ κάκε τράπεηα είναι ςυνάρτθςθ 2 παραγόντων: α) τθσ ποςότθτασ ελλθνικϊν ομολόγων που ςυμμετείχαν ςτο PSI και β) τθσ ποιότθτασ του χαρτοφυλακίου τθσ. Σισ μικρότερεσ ηθμιζσ ςε απόλυτο αρικμό τισ εμφάνιςε θ υπό αναςτολι T-Bank λόγω μεγζκουσ και μόνο, ενϊ πρϊτθ ςε ηθμιζσ παραμζνει θ Εκνικι που κατείχε τθν πρϊτθ κζςθ ςε κερδοφορία μζχρι πζρυςι. τα αποτελζςματα τθσ Ελλάδοσ βζβαια θ εικόνα αλλάηει αφοφ κυρίωσ λόγω των υψθλϊν προβλζψεων ακόμα και μετά τθν αφαίρεςθ των ηθμιϊν από ομόλογα θ μόνθ κερδοφόρα τράπεηα είναι θ Alpha Bank. Μικροφ μεγζκουσ οι ηθμιζσ για τθν Σράπεηα Κφπρου ενϊ αντίκετα θ Εκνικι πζραςε ςε μεγάλεσ απϊλειεσ λόγω τθσ μεγάλθσ αφξθςθσ των προβλζψεων. ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΕΡΔΗ -ΖΗΜΙΕ 9M :11 ΚΕΡΔΗ -ΖΗΜΙΕ 9M :10 Πεγή: Οηθολοκηθές εθζέζεης ηραπεδώλ ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ ATE ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΤΠΡΟΤ ΓΕΝΙΚΗ EUROBANK ALPHA BANK TT MARFIN POPULAR ΑΣΣΙΚΗ T BANK

3 3/25 ΚΔΡΓΟΦΟΡΗΑ ΔΛΛΑΓΑ VS ΚΔΡΓΟΦΟΡΗΑ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ Ηθμιογόνο αποτζλεςμα εμφάνιςαν όλοι οι ελλθνικοί όμιλοι όςον αφορά τισ εγχϊριεσ δραςτθριότθτεσ τουσ ςτο ςφνολο του κλάδου. Προ τθσ απομείωςθσ των ομολόγων κερδοφορία εμφάνιςε μόνο θ Alpha Bank. Παρά τθ ςχετικά καλι πορεία των εςόδων από τόκουσ, τθ ςθμαντικι μείωςθ των λειτουργικϊν εξόδων και τθ μείωςθ των ηθμιϊν από το εμπορικό χαρτοφυλάκιο τουσ, το αρνθτικό αποτζλεςμα οφείλεται κυρίωσ ςτισ προβλζψεισ για επιςφάλειεσ που διογκϊκθκαν αφοφ τα προβλθματικά δάνεια ςυνεχίηουν να αυξάνονται ςτθν Ελλάδα, παρά τθ ςτακεροποίθςθ τουσ ςτο εξωτερικό. Άςχθμο ιταν και το εγχϊριο αποτζλεςμα για το 9Μ:10 επιβαρυμζνο όμωσ με ςθμαντικζσ ζκτακτεσ ειςφορζσ για τισ τρεισ μεγαλφτερεσ τράπεηεσ που δεν υπάρχουν φζτοσ. Από τισ διεκνείσ αγορζσ ςθμαντικά ιταν τα κζρδθ από τθν αγορά τθσ Κφπρου (ςυνολικά πάνω από 300 εκ.), όχι μόνο για τισ Σράπεηα Κφπρου και Marfin Popular αλλά και για τισ Alpha Bank και Eurobank. Από τισ υπόλοιπεσ αγορζσ ξεχωρίηει θ αγορά τθσ Σουρκίασ, όπου θ Finansbank, κυγατρικι τθσ Εκνικισ Σράπεηασ εμφάνιςε κζρδθ 293 εκ., εμφανίηοντασ όμωσ ςθμαντικι πτϊςθ ςε ςχζςθ με το 9Μ:10. ε εγχϊριο νόμιςμα υπάρχει επίςθσ μείωςθ τθσ κερδοφορίασ κατά 9%. Παράλλθλα, θ Tefken Bank, κυγατρικι τθσ Eurobank εμφάνιςε κζρδθ 7,4εκ από 13,1εκ πζρυςι. Οι υπόλοιπεσ αγορζσ προςζφεραν κετικά μθνφματα παρά το γεγονόσ ότι οι χϊρεσ τθσ Νοτιοανατολικισ Ευρϊπθσ δεν ζχουν ανακάμψει πλιρωσ και οι ελλθνικοί τραπεηικοί όμιλοι αναγκάςτθκαν να καταγράψουν μεγάλεσ προβλζψεισ για επιςφάλειεσ και φζτοσ, ενϊ ζχουν προβεί ςε μια απομόχλευςθ για να μειϊςουν τα risky assets τουσ και λόγω ζλλειψθσ ρευςτότθτασ. Θ κερδοφορία ςε αυτζσ τισ χϊρεσ δεν είναι πολφ ςθμαντικι ακόμα αλλά οι αγορζσ αυτζσ ζχουν μεγάλο potential και οι κυγατρικζσ των ελλθνικϊν τραπεηικϊν ομίλων είναι ζνα ιςχυρό χαρτί ςτα χζρια των διοικιςεων τουσ. Θ ζλλειψθ ρευςτότθτασ όμωσ που χαρακτθρίηει τουσ ελλθνικοφσ τραπεηικοφσ ομίλουσ αυτιν τθν περίοδο εμποδίηει τθν απόκτθςθ ακόμα μεγαλφτερων μεριδίων αγοράσ ςτο εξωτερικό επθρεάηοντασ αντίςτοιχα κερδοφορία και ζςοδα. Θ κατακετικι βάςθ ςτισ χϊρεσ τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ είναι περιοριςμζνθ, ςυνεπϊσ οι εκεί δραςτθριότθτεσ δεν μποροφν να αναπτυχκοφν αυτόνομα, δθμιουργϊντασ ζνα ςθμαντικό μειονζκτθμα ςε ςχζςθ με κυγατρικζσ μεγάλων τραπεηϊν τθσ Δυτικισ Ευρϊπθσ. Θ αγορά τθσ Ρουμανίασ προςζφερε κζρδθ αυτό το εξάμθνο για τισ Alpha Bank, Πειραιϊσ, Marfin Popular και Σράπεηα Κφπρου. Θ αγορά τθσ Βουλγαρίασ προςζφερε κζρδθ για τθν Εκνικι, τθν Πειραιϊσ και τθν Eurobank, ενϊ θ αγορά τθσ ερβίασ για Πειραιϊσ και Eurobank. Παράλλθλα, θ αγορά τθσ Ρωςίασ είναι μια αγορά με μεγάλεσ δυνατότθτεσ παρά το ότι εκεί δραςτθριοποιοφνται εκατοντάδεσ τράπεηεσ. Εκεί δραςτθριοποιοφνται οι 2 ελλθνοκυπριακοί όμιλοι, με τθν Σράπεηα Κφπρου να καταγράφει εδϊ και ζνα ζτοσ ςθμαντικά κζρδθ από τθν Uniastrum Bank ( 15 εκ. μετά φόρων ςτο 9Μ:11) και τθ κυγατρικι τθσ Marfin Popular να περνάει φζτοσ ςε κζρδθ. τισ μικρότερεσ χϊρεσ των Βαλκανίων κζρδθ εμφάνιςε ςτθν Αλβανία θ Πειραιϊσ και οριακά θ Εκνικι, ενϊ ςτθ FYROM μικρά κζρδθ εμφάνιςε θ Εκνικι. Σζλοσ, θ Ουκρανία είναι μια χϊρα που μπορεί να δϊςει μεγάλα κζρδθ ςτο μζλλον, με τθν Eurobank και τθν Πειραιϊσ να καταγράφουν ςθμαντικζσ ηθμιζσ προσ το παρόν, ενϊ Σράπεηα Κφπρου και Marfin Popular καταγράφουν μικρά κζρδθ. Αξίηει να ςθμειωκεί, τζλοσ, ότι από τθν πϊλθςθ τθσ Polbank θ Eurobank κατζγραψε προ φόρων ζςοδο 230 εκ ενϊ θ πϊλθςθ τθσ Marfin Bank Australia προςζφερε ςτθ Marfin Popular ζκτακτο ζςοδο 53εκ.

4 ΕΖΜΗΔ ΑΠΌ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΛΛΑΓΖ ΟΜΟΛΟΓΧΝ 4/25 Οι 11 ειςθγμζνεσ τράπεηεσ που ςυμμετείχαν ςτο πρόγραμμα PSI εμφάνιςαν ηθμιζσ από απομειϊςεισ των ςχετικϊν ομολόγων φψουσ περίπου 6,35 δισ ευρϊ μετά φόρων και 7,4 δισ ευρϊ προ φόρων. Μόνο 2 τράπεηεσ (Γενικι και Κφπρου) επζλεξαν να καταγράψουν τισ ηθμιζσ 50% ςτθν αξία των ΟΕΔ τουσ λόγω του νζου προγράμματοσ PSI+. Οι υπόλοιπεσ δεν προχϊρθςαν ςε απομειϊςεισ επικαλοφμενεσ το ότι οι τελικζσ λεπτομζρειεσ του προγράμματοσ δεν ζχουν γίνει γνωςτζσ. Οι περαιτζρω ηθμιζσ μπορεί να πλθςιάςουν και τα 15 δισ ανάλογα με το επιτόκιο που κα ζχουν τα νζα ομόλογα. Οι ηθμιζσ όπωσ αναμενόταν ιταν ανάλογεσ του χαρτοφυλακίου που διατθρεί ο κάκε όμιλοσ. Σο ποςοςτό απομείωςθσ διαφζρει από τράπεηα ςε τράπεηα ανάλογα με τθν επιλογι τθσ κάκε τράπεηασ. Σο ποςοςτό απομείωςθσ κινικθκε από 12-26%. Οι κεφαλαιακζσ απϊλειεσ από αυτό το γεγονόσ είναι μικρότερεσ αφοφ υπιρξε ανακφκλωςθ ςυγκεκριμζνου αποκεματικοφ, ειδικά ςε όςεσ τράπεηεσ είχαν ςθμαντικό μζροσ των ομολόγων τουσ ςτο Χαρτοφυλάκιο Διακεςίμων προσ Πϊλθςθ. Χαρακτθριςτικό παράδειγμα θ Γενικι που εμφάνιςε τελικά πολφ μικρότερεσ κεφαλαιακζσ ηθμιζσ από τθν απομείωςθ. ΣΡΑΠΕΖΑ ΖΗΜΙΕ ΟΜΟΛΟΓΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΖΗΜΙΕ ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΕΣΑ ΦΟΡΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΤΠΡΟΤ ΣΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ ATE EUROBANK ALPHA BANK TT MARFIN POPULAR ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ T BANK Πεγή: Οηθολοκηθές εθζέζεης ηραπεδώλ

5 5/25 ΚΑΘΑΡΑ ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΣΟΚΟΤ Μικρι μείωςθ παρατθρικθκε ςτα κακαρά ζςοδα από τόκουσ ςτο ςφνολο των τραπεηϊν ςε ετιςια βάςθ μετά από κάποια κετικά τρίμθνα μζςα ςτο Σα ςυνολικά κακαρά ζςοδα για το 9Μ:11 ανιλκαν ςε 9,14 δισ ζναντι 9,36 δισ για το 9Μ:10, μειωμζνα κατά 2,3%. Θ πτϊςθ των κακαρϊν εςόδων από τόκουσ ιταν αναμενόμενθ αν αναλογιςτοφμε ότι οι τόκοι από ομόλογα ιταν ιδθ αρκετά υψθλοί ςτθ ςυγκρίςιμθ περίοδο, ενϊ και θ μείωςθ των δανειακϊν χαρτοφυλακίων ςτουσ περιςςότερουσ ομίλουσ ζπαιξε ςθμαντικό ρόλο. Θ μείωςθ των χαρτοφυλακίων ομολόγων κα ζχει αρνθτικι επίδραςθ ςτα επόμενα τρίμθνα. Σο κακαρό περικϊριο επιτοκίου παρζμεινε ςε ςτακερά επίπεδα ςε γενικζσ γραμμζσ. Θ ανάγκθ ρευςτότθτασ που ζχουν οι τράπεηεσ αυτιν τθν περίοδο οδιγθςε ςε αφξθςθ των επιτοκίων κατακζςεων κάτι που επθρζαςε αρνθτικά τα περικϊρια επιτοκίου, ενϊ από τθν άλλθ τα λιγοςτά δάνεια που δίνονται αυτιν τθν περίοδο, δίνονται με αρκετά υψθλότερα επιτόκια από πζρυςι. Παράλλθλα αναμζνουμε νζα μείωςθ ςτα δανειακά χαρτοφυλάκια των περιςςοτζρων τραπεηϊν, ενϊ το ευρϊ εξακολουκεί να κινείται ανοδικά ςε ςχζςθ με τθν Σουρκικι Λίρα κάτι που επθρεάηει τα αποτελζςματα τθσ Finanzbank. Σζςςερισ τραπεηικοί όμιλοι ςε ςφνολο 11 εμφάνιςαν αφξθςθ κακαρϊν εςόδων από τόκουσ ςε ετιςια βάςθ με πρωταγωνιςτζσ το ΣΣ, τθν Πειραιϊσ, τθ Marfin Popular και τθν Σράπεηα Κφπρου. Σο Σαχυδρομικό Σαμιευτιριο πζτυχε τθ ςθμαντικι αυτι αφξθςθ λόγω και των ςθμαντικϊν εςόδων από τόκουσ ομολόγων που ειςπράττει. Για τθν Σράπεηα Κφπρου θ διψιφια αφξθςθ οφείλεται κυρίωσ ςτισ δραςτθριότθτεσ τθσ ςε Κφπρο (+15%) και Ρωςία (+13%), ενϊ πζτυχε αφξθςθ και ςτθν Ελλάδα κατά 6%. Θ τράπεηα Πειραιϊσ εμφάνιςε αφξθςθ 4% λόγω των εγχϊριων δραςτθριοτιτων τθσ (+5%) όπου καταγράφθκε άνοδοσ ςτα spreads των επιχειρθματικϊν δανείων. Σζλοσ, και θ Marfin Popular κατζγραψε διψιφια αφξθςθ μετά από ζνα εξαιρετικό Γ τρίμθνο όπου ςθμειϊκθκε ρεκόρ εςόδων από τόκουσ. Για τθν Εκνικι Σράπεηα θ πτϊςθ οφείλεται όχι τόςο ςτισ εγχϊριεσ δραςτθριότθτεσ (-4%) όςο ςτισ ςυναλλαγματικζσ ιςοτιμίεσ και ειδικότερα τθν πτϊςθ τθσ Σουρκικισ λίρασ. ε εγχϊριο νόμιςμα το κακαρό ειςόδθμα από τθν Σοφρκικθ τράπεηα φαίνεται να ζχει ςτακεροποιθκεί (-1%) μετά από τθ μεγάλθ άνοδο που ςθμείωςε μζςα ςτο 2010 παρά τθν άνοδο των δανείων ςε τοπικό νόμιςμα. ε ευρϊ αντίκετα θ πτϊςθ φτάνει το 13%. Διψιφια μείωςθ εςόδων παρατθριςαμε για τθν Σράπεηα Αττικισ και τθ Γενικι. τα κετικά ςυγκαταλζγεται θ αφξθςθ του κακαροφ περικωρίου επιτοκίου ςε πολλζσ περιπτϊςεισ. Πρϊτθ ςε κακαρά ζςοδα για μια ακόμθ φορά θ Εκνικι. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι τα pro-forma κακαρά ζςοδα του νζου ςχιματοσ Alpha-Eurobank υπολείπονται ελαφρϊσ αυτϊν τθσ Εκνικισ. ΣΡΑΠΕΖΑ NII 9M 11 NII 9M 10 % ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ,64% EUROBANK ,53% ALPHA BANK ,05% ΣΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ ,89% ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΤΠΡΟΤ ,32% MARFIN POPULAR ,22% ATE ,02% TT ,86% ΓΕΝΙΚΗ ,68% ΑΣΣΙΚΗ ,76% T BANK ,83% Πεγή: Οηθολοκηθές εθζέζεης ηραπεδώλ

6 6/25 ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΑΠΟΜΔΗΧΖ I Προβλζψεισ απομείωςθσ δανειακοφ χαρτοφυλακίου φψουσ 5,7 δισ παρατθριςαμε για τισ 11 ειςθγμζνεσ τράπεηεσ ςτο Εννεάμθνο του 2011 αυξθμζνεσ κατά 33,6% ςε ςχζςθ με το Εννεάμθνο του 2010 ( 4,26 δισ). Σο γεγονόσ δεν προκαλεί ζκπλθξθ κακϊσ ο δείκτθσ κακυςτεροφμενων δανείων (NPL) ςτο ελλθνικό τραπεηικό ςφςτθμα ακολουκεί ανοδικι τάςθ και εκτιμάται ότι κα αγγίξει το 15% μζχρι το τζλοσ του χρόνου. Παράλλθλα, οι προβλζψεισ του Β τριμινου εμφανίηονται αυξθμζνεσ κατά 37,8% ςε ςχζςθ με το αμζςωσ προθγοφμενο τρίμθνο κάτι που ςχετίηεται και με τα tests τθσ Blackrock, τα αποτελζςματα των οποίων κα γίνουν ςε λίγο καιρό γνωςτά. Για τισ περιςςότερεσ τράπεηεσ οι προβλζψεισ ακολουκοφν μια ςτακερά ανοδικι πορεία από τρίμθνο ςε τρίμθνο ακολουκϊντασ τθν αφξθςθ του δείκτθ Non Performing Loans (ΝPL). Πολλζσ τράπεηεσ ςυνεχίηουν να ακολουκοφν ςυντθρθτικι πολιτικι ςτθν καταγραφι των επιςφαλειϊν παρά τθν επιδείνωςθ του δείκτθ NPL. Επομζνωσ αναμζνουμε οι προβλζψεισ ςτθν Ελλάδα να ακολουκιςουν ςτακερά ανοδικι πορεία και για το Δ τρίμθνο. Κακοδικι πορεία αναμζνουμε να ζχουν από τα μζςα του 2012 και μετά όταν και προβλζπεται ο δείκτθσ μθ εξυπθρετοφμενων δανείων να φτάςει τα μζγιςτα επίπεδα και να αρχίηει να μειϊνεται. τα κετικά του τριμινου θ ςθμαντικι αφξθςθ των προβλζψεων από ςυγκεκριμζνεσ τράπεηεσ όπωσ θ Σράπεηα Πειραιϊσ και το ΣΣ που ακολουκοφςαν αρκετά ςυντθρθτικι πολιτικι ωσ τϊρα. Από τα tests τθσ Blackrock δεν αναμζνονται ςθμαντικζσ εκπλιξεισ. Φθμολογείται δε ότι οι επιπρόςκετεσ προβλζψεισ για τισ ελλθνικζσ τράπεηεσ μπορεί να φτάςουν τα 10 δισ ευρϊ αλλά κα εγγραφοφν ςε βάκοσ τριετίασ, χωρίσ να επιβαρφνουν ζτςι δραματικά τισ ιδθ ςθμαντικζσ κεφαλαιακζσ ανάγκεσ των τραπεηϊν. Εντφπωςθ ςυνεχίηουν να προκαλοφν οι μεγάλεσ επιςφάλειεσ τθσ Γενικισ που ςχθμάτιςε προβλζψεισ για το 10,7% του χαρτοφυλακίου τθσ ςτθν αρχι του 2011 παρά τισ ιςχυρζσ απομειϊςεισ των προθγοφμενων δυο ετϊν. Σο υπερβολικό ποςοςτό μθ εξυπθρετοφμενων δανείων τθσ εξθγεί ςε μεγάλο βακμό τισ μεγάλεσ προβλζψεισ. Αξιοςθμείωτθ είναι θ διαφορά τθσ τράπεηασ αυτισ με τισ υπόλοιπεσ όςον αφορά ςτισ ελλθνικζσ τουσ δραςτθριότθτεσ ςε αυτόν τον τομζα. Σισ μικρότερεσ προβλζψεισ αναλογικά με το κακαρό χαρτοφυλάκιο τουσ ςτθν αρχι του ζτουσ ζκαναν θ Σράπεηα Αττικισ, θ Marfin και θ Κφπρου, κάτι που αναμενόταν λόγω τθσ φφςθσ του χαρτοφυλακίου τουσ, Σθ μεγαλφτερθ αφξθςθ προβλζψεων ςε ςχζςθ με ζνα ζτοσ πριν παρατθροφμε ςτο ΣΣ (+300%), ςτθν Πειραιϊσ (+66,5%) και ςτθν Αττικισ (+55,5%). Οριακι μπορεί να χαρακτθριςτεί θ αφξθςθ προβλζψεων για τθ Eurobank που οφείλεται και ςτισ πολφ μεγάλεσ διαγραφζσ που είχε κάνει πζρυςι, ενϊ καμιά τράπεηα δεν εμφανίηει μείωςθ των προβλζψεων. ε ςχζςθ με το αμζςωσ προθγοφμενο τρίμθνο μείωςθ προβλζψεων παρατθροφμε μόνο ςτθ Marfin Popular και ςτο ΣΣ που είχε αυξιςει δραματικά τισ προβλζψεισ του ςτο Β τρίμθνο. Παράλλθλα, θ πιο ςυντθρθτικι πολιτικι τθσ Σράπεηασ Πειραιϊσ αντικατοπτρίηεται ςτθν αφξθςθ των προβλζψεων κατά 166% ςτο Q3:11 ςε ςχζςθ με το Q2:11. ΣΡΑΠΕΖΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ ΑΠΟΜΕΙΩΗ 9M:11 ΔΑΝΕΙΑ 31/12/2010 % ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ,87% EUROBANK ,75% ΣΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ ,42% ALPHA BANK ,68% ΓΕΝΙΚΗ ,73% ATE ,67% ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΤΠΡΟΤ ,06% MARFIN POPULAR ,07% TT ,69% ΑΣΣΙΚΗ ,36% T BANK ,93% Πεγή: Οηθολοκηθές εθζέζεης ηραπεδώλ

7 7/25 ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΑΠΟΜΔΗΧΖ II ΣΡΑΠΕΖΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ ΑΠΟΜΕΙΩΗ 9M:11 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ ΑΠΟΜΕΙΩΗ 9M :10 ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ,58% EUROBANK ,79% ΣΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ ,48% ALPHA BANK ,42% ΓΕΝΙΚΗ ,51% ATE ,47% ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΤΠΡΟΤ ,63% MARFIN POPULAR ,44% TT ,85% ΑΣΣΙΚΗ ,48% T BANK ,33% % ΣΡΑΠΕΖΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ ΑΠΟΜΕΙΩΗ Q3:11 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ ΑΠΟΜΕΙΩΗ Q2:11 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ ΑΠΟΜΕΙΩΗ Q1:11 Q3:11/Q2:11 ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ,78% ΣΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ ,09% EUROBANK ,44% ALPHA BANK ,59% ΓΕΝΙΚΗ ,60% ATE ,94% ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΤΠΡΟΤ ,86% MARFIN POPULAR ,24% TT ,93% ΑΣΣΙΚΗ ,28% T BANK ,57% Σα stress tests του περαςμζνου Ιουλίου αποτελοφν ζνα κριτιριο για τθν καταγραφι επιςφαλειϊν ςτο Δ τρίμθνο του ζτουσ αφοφ δεν ζχουν γίνει ακόμα γνωςτά τα αποτελζςματα των tests τθσ Blackrock. Σα stress tests περιλάμβαναν ζνα βαςικό και ζνα δυςμενζσ ςενάριο. τον παρακάτω πίνακα ςυγκρίνουμε τισ προβλζψεισ που ανακοίνωςαν οι τράπεηεσ ςτο εξάμθνο με τισ εκτιμιςεισ του βαςικοφ ςεναρίου του stress tests για το ςφνολο του ζτουσ. ε αρκετζσ τράπεηεσ παρατθροφμε μεγάλθ απόκλιςθ από το 75% των προβλζψεων του βαςικοφ ςεναρίου. Αυτό είναι ζνα ςθμάδι ςθμαντικισ αφξθςθσ των προβλζψεων ςτο Δ τρίμθνο μιασ και θ φφεςθ που βακαίνει δθμιουργεί υπόνοιεσ ότι θ τελικι κατάςταςθ κα είναι χειρότερθ από το βαςικό ςενάριο και κα βρίςκεται κάπου μεταξφ βαςικοφ και δυςμενοφσ. Θ Εκνικι και το ΣΣ και θ Πειραιϊσ παρουςίαςαν ςτο εννεάμθνο προβλζψεισ μεγαλφτερεσ από το 100% αυτϊν των stress tests, ενϊ Marfin Popular, Eurobank και Κφπρου αρκετά χαμθλότερεσ. ΣΡΑΠΕΖΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ ΑΠΟΜΕΙΩΗ 9M:11 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ STRESS TESTS ΒΑΙΚΟ % ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ,59% ALPHA BANK ,21% EUROBANK ,38% ΣΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ ,72% ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΤΠΡΟΤ ,03% MARFIN POPULAR ,77% ATE ,73% TT ,51% T BANK N/A N/A ΑΣΣΙΚΗ N/A N/A ΓΕΝΙΚΗ N/A N/A εκείφζε: Από ηης αποκεηώζεης ηοσ βαζηθού ζελαρίοσ έτεη αθαηρεζεί ε τρεζηκοποίεζε προβιέυεφλ ποσ έτοσλ γίλεη προθαηαβοιηθά, ζύκθφλα κε ηα ζηοητεία ηες EBA. Πεγή: Οηθολοκηθές εθζέζεης ηραπεδώλ, EBA

8 ΜΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΟΤΜΔΝΑ ΓΑΝΔΗΑ 8/25 Μεγάλθ αφξθςθ ςτα μθ εξυπθρετοφμενα δάνεια (NPL) παρατθρικθκε μζςα ςτο 2010 ςτθν Ελλάδα, κάτι που ςυνεχίηεται και ςτο Αποτζλεςμα αυτοφ ιταν οι μεγάλεσ προβλζψεισ για επιςφάλειεσ που ςυνεχίηουν να καταγράφονται. Σο ποςοςτό δανείων ςε κακυςτζρθςθ πάνω από 90 θμζρεσ ςτθν ελλθνικι αγορά πζραςε το 10% μζςα ςτο 2010 και υπολογίηεται ότι ζχει ιδθ πλθςιάςει το 15%. Σο επίςθμο ποςοςτό που ζχει δϊςει ςτθ δθμοςιότθτα θ Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ είναι 12,8% για το Α εξάμθνο του ζτουσ από 10,4% για το τζλοσ Δεκεμβρίου ζναντι 7,7% για το τζλοσ του Εκτιμιςεισ τραπεηικϊν ςτελεχϊν κάνουν λόγο για κορφφωςθ αυτοφ του δείκτθ ςτα μζςα του Σα προβλθματικά δάνεια ςτον ελλαδικό χϊρο ζχουν ξεπεράςει τα 30 δισ ευρϊ, ( 32,2 δισ ςτο τζλοσ Ιουνίου) ενϊ πικανόν ςε ζνα εξάμθνο από ςιμερα να ζχουν φτάςει τα 40 δισ ευρϊ που ςθμαίνει τουλάχιςτον 5δισ προβλζψεισ επιπλζον εξαιρουμζνων των προβλζψεων για το εξωτερικό. Χαρακτθριςτικό είναι ότι όλεσ οι παρακάτω τράπεηεσ εμφάνιςαν αφξθςθ του δείκτθ ςε ςχζςθ με τρείσ μινεσ πριν. Παράλλθλα, και ςτισ ξζνεσ δραςτθριότθτεσ των τραπεηϊν παρατθρικθκε ςε γενικζσ γραμμζσ μικρισ κλίμακασ αφξθςθ του δείκτθ NPL ςαν αποτζλεςμα τθσ αργισ ανάκαμψθσ των οικονομιϊν των Βαλκανίων. ε αυτζσ τισ χϊρεσ ο δείκτθσ NPL είναι ςυνικωσ μεγαλφτεροσ του 10%. Αντίκετα, ςε μονοψιφια επίπεδα και χωρίσ ιδιαίτερα ανοδικζσ τάςεισ βρίςκεται ο ίδιοσ δείκτθσ ςε χϊρεσ όπωσ θ Σουρκία, θ Κφπροσ και θ Ρωςία. Αμφιβολίεσ υπάρχουν μόνο για τθν Κφπρο ςε περίπτωςθ που χρειαςτεί να λθφκοφν ζκτακτα δθμοςιονομικά μζτρα. Οι μεγαλφτεροι δείκτεσ NPL εμφανίηονται προσ το παρόν ςτθν Ουκρανία ενϊ και ςτθ Ρουμανία είναι ιδιαίτερα υψθλοί. Από τισ τζςςερισ μεγαλφτερεσ ελλθνικζσ τράπεηεσ μεγαλφτερο δείκτθ NPL (διάςτθμα άνω των 90 θμερϊν) παρουςιάηει θ Eurobank και το χαμθλότερο θ Εκνικι Σράπεηα. Γενικά το μεγαλφτερο δείκτθ εκτιμάται ότι ζχουν θ Γενικι που ςφμφωνα με εκτιμιςεισ ξεπερνά το 30% και θ T-Bank τθσ οποίασ τα κακαρά δάνεια απορροφικθκαν πρόςφατα από το ΣΣ, ακολουκοφμενεσ από τθν Αγροτικι. Αρκετά χαμθλό διατθροφν αυτό το δείκτθ παρά τισ αυξθτικζσ του τάςεισ το ΣΣ και οι δυο ελλθνοκυπριακζσ τράπεηεσ λόγω τθσ μεγάλθσ ζκκεςθσ τουσ ςτθν Κφπρο. τθν ελλθνικζσ δραςτθριότθτεσ μόνο το ΣΣ διατθρεί το δείκτθ κάτω του 10%, ενϊ με εξαίρεςθ τθν Σράπεηα Πειραιϊσ ςε όλεσ τισ υπόλοιπεσ ο δείκτθσ αυτόσ είναι μεγαλφτεροσ ςτθν Ελλάδα από ότι ςτο εξωτερικό. Επιπλζον, υπάρχουν ακόμα πολλζσ τράπεηεσ που διατθροφν το δείκτθ κάλυψθσ των επιςφαλϊν απαιτιςεων ςε επίπεδα κάτω του 50% παρά τισ ανοδικζσ τάςεισ των NPL και των επερχόμενων tests τθσ Blackrock. υγκεκριμζνα, θ Πειραιϊσ (41% ςτθν Ελλάδα και 46% ςυνολικά), θ Marfin Popular (40% ςτθν Ελλάδα) και Eurobank (41,1% ςυνολικά). Σον υψθλότερο δείκτθ κάλυψθσ εμφανίηουν ΑΣΕ και ΣΣ ακολουκοφμενεσ από Εκνικι και Κφπρου. Ο δείκτθσ αυτόσ εξαρτάται βζβαια και από τα collaterals που ζχει θ κάκε τράπεηα, κεωροφμε όμωσ ότι ειδικά ςτθν κατάςταςθ που βρίςκεται θ ελλθνικι οικονομία ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ κα πρζπει να βρίςκεται πάνω από το 50% για να κεωρείται κωρακιςμζνθ μια τράπεηα. Ενδεχομζνωσ τα επερχόμενα tests τθσ Blackrock να κρφβουν εκπλιξεισ για κάποιεσ τράπεηεσ μεμονωμζνα. ΣΡΑΠΕΖΑ ΔΕΙΚΣΗ NPL 90 HM. ΚΑΛΤΨΗ NPL ΔΕΙΚΣΗ NPL ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ 11,00% 56,00% 11,80% ALPHA BANK 11,60% 46,00% N/A EUROBANK 13,80% 41,10% 14,00% ΣΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ 11,70% 46,00% 11,20% ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΤΠΡΟΤ 8,60% 54,00% 10,00% MARFIN POPULAR 8,70% 46,00% 10,70% ATE 15,90% 64,20% N/A TT 5,70% 81,00% 5,70% T BANK N/A N/A N/A ΑΣΣΙΚΗ 10,90% 47,60% 10,90% ΓΕΝΙΚΗ N/A N/A N/A Πεγή: Οηθολοκηθές εθζέζεης ηραπεδώλ

9 9/25 ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ Μείωςθ ςτα ίδια κεφάλαια των τραπεηικϊν ομίλων ςτθν πλειοψθφία τουσ παρατθριςαμε ςτο Εννεάμθνο του 2011 παρά τισ κεφαλαιακζσ ενιςχφςεισ που προζβθςαν αρκετζσ από αυτζσ. το ςφνολο των 11 τραπεηϊν τα Ίδια Κεφάλαια μειϊκθκαν κατά 12,6% ςε ςχζςθ με τθν αρχι του χρόνου. Βαςικι αιτία οι ςθμαντικζσ ηθμιζσ του εννεαμινου. Πολφ μεγάλθ μείωςθ παρατθριςαμε για το ΣΣ (-45,3%) και τθν ΑΣΕ (-68,6%) παρά τθν ΑΜΚ που πραγματοποίθςε φζτοσ. Αφξθςθ Ιδίων Κεφαλαίων παρατθριςαμε μόνο για τισ Σράπεηα Κφπρου και Marfin Popular Bank και λόγω των κεφαλαιακϊν ενιςχφςεων ςτισ οποίεσ προζβθςαν ςτο Α εξάμθνο. Σο νζο ςχιμα Alpha- Eurobank ξεπερνάει ςε κεφάλαια τον όμιλο τθσ Εκνικισ με τα ωσ τϊρα δεδομζνα. Σζλοσ, για τθν T-Bank που εμφανίηει αρνθτικά Ίδια Κεφάλαια δρομολογικθκε ιδθ θ απορρόφθςθ τθσ από το ΣΣ, ενϊ θ αφξθςθ τθσ Γενικισ που εμφανίηει οριακά κετικά Ίδια Κεφάλαια δρομολογικθκε ιδθ. Μικρό αλλά κετικό ρόλο ςτα κεφάλαια των τραπεηϊν ζπαιξαν οι υπεραξίεσ από ανακφκλωςθ αποκεματικϊν που ςχετίηονται με το χαρτοφυλάκιο διακεςίμων προσ πϊλθςθ, ενϊ οι ςυναλλαγματικζσ ιςοτιμίεσ ζπαιξαν κυρίωσ αρνθτικό ρόλο. Οι κίνδυνοι που διατρζχουν τθν ελλθνικι οικονομία αυτιν τθν περίοδο ςε ςυνδυαςμό με το νζο haircut 50% δθμιουργοφν ανάγκεσ για νζεσ αυξιςεισ κεφαλαίων ςε όλεσ τράπεηεσ. Ιδθ ζχουν δρομολογθκεί αυξιςεισ για τθ Γενικι,τθν ΑΣΕ, τθν Σράπεηα Κφπρου και το νζο ςχιμα Alpha-Eurobank. Εκτόσ από αυξιςεισ οι τράπεηεσ δρομολογοφν και άλλεσ ενζργειεσ κεφαλαιακισ ενίςχυςθσ όπωσ Μετατρζψιμα Ομολογιακά Δάνεια, Μετατροπι Δανειακϊν κεφαλαίων ςε ίδια κεφάλαια, πωλιςεισ ςτοιχείων του ενεργθτικοφ τουσ, ζκδοςθ προνομιοφχων μετοχϊν υπζρ του κράτουσ κ.α. ΣΡΑΠΕΖΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 30/9/2011 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 31/12/2010 % ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ,23% ALPHA BANK ,08% EUROBANK ,88% MARFIN POPULAR ,76% ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΤΠΡΟΤ ,97% ΣΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ ,97% TT ,31% ΑΣΣΙΚΗ ,89% ATE ,55% ΓΕΝΙΚΗ ,98% T BANK Ν/Α Πεγή: Οηθολοκηθές εθζέζεης ηραπεδώλ, ΚΔΦΑΛΑΗΑΚΖ ΔΠΑΡΚΔΗΑ Θ κεφαλαιακι επάρκεια των περιςςοτζρων τραπεηϊν ενιςχφκθκε μζςα ςτο 2010 παρά τισ ςθμαντικζσ ηθμιζσ και υποαξίεσ που κατεγράφθςαν. ε αυτό το γεγονόσ ςυνετζλεςαν οι αυξιςεισ κεφαλαίου, θ πϊλθςθ κυγατρικϊν και θ πιο ορκολογικι διαχείριςθ του ενεργθτικοφ τουσ. υγκεκριμζνα, ο δείκτθσ πρωτοβάκμιων κεφαλαίων αυξικθκε ςε 9 τράπεηεσ και μειϊκθκε ςε 4. Ανάλογθ ιταν θ εικόνα και ςτο Α Σρίμθνο του 2011 ενϊ ςτο Β και ςτο Γ τρίμθνο οι μεγάλεσ ηθμιζσ οδιγθςαν ςε χαμθλότερουσ δείκτεσ για αρκετζσ τράπεηεσ παρά τθ ςυνζχιςθ των ενεργειϊν ενίςχυςθσ τουσ. Μόλισ 4 τράπεηεσ εμφάνιςαν δείκτεσ Core Tier I πάνω από το όριο του 9% που ζχει κζςει θ EBA και ςυγκεκριμζνα θ Alpha Bank, θ Αττικισ, θ ΕΣΕ και το ΣΣ. Μείωςθ παρατθριςαμε ςε αυτό το δείκτθ ςε όλεσ τισ τράπεηεσ ςε ςχζςθ με τισ 30/6 με εξαίρεςθ τθν Αlpha Bank που το διατιρθςε ςτακερό ςτο 10%. Ανάμεςα ςτισ υπόλοιπεσ είναι χαρακτθριςτικό το ότι ακόμα και τράπεηεσ που προζβθςαν ςε ςθμαντικι ενίςχυςθ παρουςίαςαν μειωμζνο δείκτθ. Θ διατιρθςθαπόκτθςθ του ορίου του 10% που ζχει κζςει θ ΣτΕ για το Core Tier 1 κεωρείται πολφ δφςκολο για αρκετζσ τράπεηεσ με τα υπάρχοντα δεδομζνα (PSI+- Αφξθςθ επιςφαλειϊν) χωρίσ ςθμαντικζσ κεφαλαιακζσ ενιςχφςεισ με εξαίρεςθ τθν Σράπεηα Αττικισ. Από τισ τράπεηεσ που διατθροφν αυτιν τθν περίοδο το δείκτθ Core Σier 1 ςε χαμθλά επίπεδα αντιμετωπίηοντασ ζτςι ςοβαρό κεφαλαιακό πρόβλθμα κάποιεσ ζχουν ανακοινϊςει ικανοποιθτικζσ κεφαλαιακζσ ενιςχφςεισ και κάποιεσ όχι. υγκεκριμζνα, θ Αγροτικι πραγματοποιεί ιδθ μια ΑΜΚ 290 εκ. θ οποία δεν είναι αρκετι για επίτευξθ του ορίου, θ T-Bank που ζχει αρνθτικά πρωτοβάκμια κεφάλαια κα διαςωκεί μζςω απορρόφθςθσ από τθ μθτρικι τθσ, το ΣΣ. Επίςθσ θ Γενικι Σράπεηα πραγματοποιεί ΑΜΚ φψουσ 431 εκ. που είναι αρκετι με τα ωσ τϊρα

10 10/25 ΚΔΦΑΛΑΗΑΚΖ ΔΠΑΡΚΔΗΑ δεδομζνα ενϊ θ Σράπεηα Κφπρου ζχει ςχεδιάςει ζνα πλάνο κεφαλαιακισ ενίςχυςθσ που κα φζρει τον εν λόγω δείκτθ ςτο 9,6%. Παράλλθλα, θ Eurobank πρόκειται να ςυγχωνευκεί με τθν Alpha Bank ενϊ θ Marfin Popular ςφντομα κα ανακοινϊςει πρόγραμμα κεφαλαιακισ ενίςχυςθσ 1,97 δισ με βάςθ τα αποτελζςματα των τελευταίων tests τθσ ΕΒΑ. Θ Σράπεηα Πειραιϊσ, τζλοσ, ζχει ανακοινϊςει ζκδοςθ προνομιοφχων μετοχϊν υπζρ του Δθμοςίου. θμαντικό γεγονόσ που ςυγκράτθςε τθν πτϊςθ του δείκτθ αυτοφ ςτισ περιςςότερεσ τράπεηεσ είναι θ ςκόπιμθ μείωςθ του ενεργθτικοφ από τισ περιςςότερεσ τράπεηεσ. Ενδεικτικά να αναφζρουμε ότι τα ςυνολικά δάνεια μειϊκθκαν κατά 14,2 δισ ευρϊ ςε ςχζςθ με το τζλοσ του Σθν πρακτικι αυτι εφάρμοςε θ Alpha Bank ςε μεγάλο βακμό. Σο μεγαλφτερο δείκτθ κεφαλαιακισ επάρκειασ Tier Ι ζχει αυτι τθ ςτιγμι θ Σράπεηα Αττικισ (13,9%) που πιρε τθν πρϊτθ κζςθ από το ΣΣ μετά τισ ςθμαντικζσ ηθμιζσ από ομόλογα που ςθμείωςε το τελευταίο. ΣΡΑΠΕΖΑ TIER I 30/9/11 CAD 30/9/11 CORE 30/9/11 CORE 30/6/11 ΑΣΣΙΚΗ 13,90% 15,90% 13,90% 14,30% ALPHA BANK 11,20% 12,30% 10,00% 10,00% TT 10,00% 10,00% 10,00% 11,00% ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ 10,70% N/A 9,50% 10,10% EUROBANK 10,00% 10,40% 8,30% 8,50% MARFIN POPULAR 11,00% 12,60% 8,20% 8,60% ΣΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ 7,80% 8,80% 7,40% 8,2% ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΤΠΡΟΤ 9,50% 9,56% 5,80% 8,00% ATE 4,30% 4,30% 2,80% 4,30% ΓΕΝΙΚΗ 0,00% 0,00% 0,00% 9,35% T BANK ΑΡΝΗΣΙΚΟ ΑΡΝΗΣΙΚΟ ΑΡΝΗΣΙΚΟ ΑΡΝΗΣΙΚΟ ΖΜΔΗΧΔΗ 1. Γηα ηο ΣΣ οη δείθηες έτοσλ σποιογηζηεί θαηά προζέγγηζε. Πεγή: Οηθολοκηθές εθζέζεης ηραπεδώλ ΚΔΦΑΛΑΗΑΚΖ ΔΠΑΡΚΔΗΑ ΥΩΡΗ ΠΡΟΝΟΜΗΟΤΥΔ τα πρωτοβάκμια κεφάλαια του παραπάνω πίνακα περιλαμβάνονται και περίπου 3 δισ προνομιοφχων μετοχϊν του κράτουσ που κα πρζπει να επιςτραφοφν μζχρι το Ιδθ θ Αγροτικι Σράπεηα ιταν θ πρϊτθ που τισ αποπλιρωςε τον Ιοφλιο παρά τα ανεπαρκι κεφάλαια τθσ, ενϊ θ ΕΣΕ και θ Σράπεηα Πειραιϊσ ανακοίνωςαν ότι κα κάνουν χριςθ του ςυνόλου των δυνατοτιτων του νόμου, εκδίδοντασ προνομιοφχεσ μετοχζσ φψουσ 1 δισ και 400 εκ., αντίςτοιχα. Μεγάλο ενδιαφζρον επομζνωσ κα είχε να δοφμε πωσ διαμορφϊνεται ο δείκτθσ Core Tier I για τισ 6 τράπεηεσ που ζχουν εκδϊςει προνομιοφχεσ μετοχζσ μετά τθν αφαίρεςθ τουσ από τα πρωτοβάκμια κεφάλαια, όπωσ φαίνεται ςτον παρακάτω πίνακα. Από τον πίνακα μποροφμε να ςυμπεράνουμε ότι μόνο θ Αττικισ και θ Εκνικι ζχουν τθ δυνατότθτα να αποπλθρϊςουν τισ ωσ τϊρα προνομιοφχεσ χωρίσ ςθμαντικζσ απϊλειεσ, ενϊ ο δείκτθσ για τισ Alpha Bank και ΣΣ πζφτουν κάτω από το όριο του 9%. Ακόμα και το νζο ςχιμα Alpha-Eurobank κα είχε ςθμαντικζσ απϊλειεσ από τθν αποπλθρωμι των προνομιοφχων αν και επίκεινται ςθμαντικζσ ενιςχφςεισ που ίςωσ καταςτιςουν εφικτι τθν αποπλθρωμι του 1,9 δισ ευρϊ προνομιοφχων μετοχϊν ςτο απϊτερο μζλλον. ΣΡΑΠΕΖΑ CORE 30/9/11 CORE TIER I Χ. Π. ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ 9,50% 9,0% ALPHA BANK 10,00% 8,0% EUROBANK 8,30% 6,2% ΣΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ 7,40% 6,3% TT 10,00% 6,5% ΑΣΣΙΚΗ 13,90% 11,0% Πεγή: Οηθολοκηθές εθζέζεης ηραπεδώλ, Δθηηκήζεης Merit

11 11/25 ΥΡΔΟΓΡΑΦΑ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ θμαντικι μείωςθ παρατθρικθκε ςτα ελλθνικά ομόλογα ςτουσ ιςολογιςμοφσ των τραπεηϊν μζςα ςτο Εννεάμθνο του 2011 λόγω των απομειϊςεων με αφορμι το πρόγραμμα PSI και ενϋμζρει το PSI+. Αντίκετα ςθμαντικι αφξθςθ παρατθριςαμε ςτα ζντοκα γραμμάτια αφοφ οι ελλθνικζσ τράπεηεσ ςυνεχίηουν να ςτθρίηουν τισ εκδόςεισ του δθμοςίου και τα ζντοκα δε ςυμμετείχαν ςτο PSI. Λίγα ομόλογα ζλθξαν μζςα ςε αυτό το τρίμθνο ενϊ οι βραχυπρόκεςμοι τίτλοι που ζλθξαν ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ αντικαταςτικθκαν με άλλουσ. ιμερα μετά τθν απομείωςθ, θ ζκκεςθ των ελλθνικϊν τραπεηϊν ςε δθμόςιο χρζοσ υπολογίηεται κοντά ςτα 50 δισ ομόλογα και 10 δισ βραχυπρόκεςμων τίτλων, από περίπου 57 δισ ομολόγων ςτισ 31/12/2010. Πάνω από 18 δισ ευρϊ ομολόγων δεν ςυμμετείχαν ςτο αρχικό πρόγραμμα ανταλλαγισ είτε γιατί ζλθγαν μετά το 2020, είτε γιατί προζρχονταν από το πρόγραμμα προνομιοφχων μετοχϊν του δθμοςίου, είτε για άλλουσ λόγουσ. Σθ μεγαλφτερθ ζκκεςθ ςε ελλθνικά ομόλογα εξακολουκεί να ζχει και μετά το PSI θ Εκνικι ( 12,3 δισ + το αξιόγραφο Titlos) ακολουκοφμενθ από τθ Eurobank ( 7,9 δισ) και τθν Σράπεηα Πειραιϊσ ( 6,7 δισ). Αξίηει να ςθμειωκεί ότι θ Αγροτικι Σράπεηα ζχει επιπλζον δάνεια προσ το Δθμόςιο Σομζα φψουσ 3,3 δισ πζραν των ομολόγων φψουσ 3,4 δισ. Ζνα μζροσ αυτϊν των δανείων λογίηονται ωσ ομόλογα και ςυμμετείχαν ςτο πρόγραμμα ανταλλαγισ ομολόγων αυξάνοντασ τισ ηθμίεσ τθσ τράπεηασ. Σο νζο ςχιμα Alpha-Eurobank κατζχει pro forma περίπου 11,9 δισ ςε ομόλογα ςτο ενεργθτικό του, περνϊντασ ςτθ 2 θ κζςθ. Από το PSI+ υπολογίηεται ότι κα προκφψει νζα απομείωςθ τθσ αξίασ των ελλθνικϊν ομολόγων κατά περίπου 15 δισ. ΣΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛ. ΟΜΟΛΟΓΑ 30/9/2011 ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΣΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ ATE TT ALPHA BANK MARFIN POPULAR ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΤΠΡΟΤ T BANK ΑΣΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ Πεγή: Οηθολοκηθές εθζέζεης ηραπεδώλ, Merit Research ΥΡΔΟΓΡΑΦΑ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ Ω ΠΟΟΣΟ ΣΟΤ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ Ο παρακάτω πίνακασ παρουςιάηει τα χρεόγραφα του ελλθνικοφ δθμοςίου που κατζχουν οι όμιλοι ωσ ποςοςτό του ενεργθτικοφ τουσ μετά τισ απομειϊςεισ που ζλαβαν χϊρα ςτο τελευταίο εξάμθνο. Σο Σαχυδρομικό Σαμιευτιριο είναι πρϊτο ςτθ λίςτα κακϊσ περίπου το 1/4 του ενεργθτικοφ του αποτελείται από ελλθνικά ομόλογα, χωρίσ να υπολογίηουμε και τθν ζκκεςθ ςε ζντοκα που ειδικά για το ΣΣ είναι αρκετά μεγάλθ. Ζκκεςθ άνω του 10% ζχουν και θ Εκνικι, θ Πειραιϊσ και θ Αγροτικι. Σθ χαμθλότερθ ζκκεςθ ζχουν θ Σράπεηα Κφπρου και θ Σράπεηα Αττικισ. Σο νζο ςχιμα Αlpha-Eurobank βρίςκεται κάπου ςτθ μζςθ του πίνακα με περίπου το 8% του ςυνολικοφ ενεργθτικοφ να αποτελείται από ελλθνικά ομόλογα. ΣΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛ. ΟΜΟΛΟΓΑ 30/9/2011 ΕΛΛ. ΟΜΟΛΟΓΑ /ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ TT ,93% ATE ,67% ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ,12% ΣΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ ,87% EUROBANK ,67% T BANK ,32% MARFIN POPULAR ,08% ALPHA BANK ,54% ΓΕΝΙΚΗ ,84% ΑΣΣΙΚΗ ,07% ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΤΠΡΟΤ ,92% Πεγή: Οηθολοκηθές εθζέζεης ηραπεδώλ, Merit Research

12 ΚΔΡΓΖ ΕΖΜΗΔ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ-ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΟΤ ΥΑΡΣΟΦΤΛΑΚΗΟΤ 12/25 Αιςκθτι μείωςθ ηθμιϊν ( 82,7 εκ. από 252,3 εκ. για το 9Μ:10) εμφάνιςαν οι ελλθνικζσ ειςθγμζνεσ ςτο εννεάμθνο από το εμπορικό τουσ χαρτοφυλάκιο και από πωλιςεισ ςτοιχείων του επενδυτικοφ τουσ χαρτοφυλακίου. θμαντικό ρόλο για τισ περυςινζσ ηθμιζσ ζπαιξε θ μεγάλθ άνοδοσ των spreads των ελλθνικϊν ομολόγων κυρίωσ ςτο Α Σρίμθνο του ζτουσ. Επίςθσ θ μεγάλθ πτϊςθ του Χρθματιςτθρίου Ακθνϊν οδιγθςε και ςε απϊλειεσ από αποτιμιςεισ μετοχϊν. Θ ζγκαιρθ μεταφορά ςτοιχείων του ενεργθτικοφ ςε άλλα χαρτοφυλάκια, ελαχιςτοποίθςε τισ ηθμιζσ των τραπεηϊν. Φζτοσ τα εμπορικά χαρτοφυλάκια των τραπεηϊν είναι μικρά και περιζχουν ελάχιςτα κρατικά ελλθνικά ομόλογα κάτι που μετρίαςε τθν επίδραςθ των spreads των ελλθνικϊν ομολόγων που μεταβλικθκαν ςθμαντικά μεταξφ 31/12/2010 και 30/9/2011. υγκεκριμζνα, όςον αφορά ςτα δεκαετι ομόλογα να αναφζρουμε ενδεικτικά ότι το spread τουσ ςε ςχζςθ με τα αντίςτοιχα Γερμανικά αυξικθκε ςτισ 2080 μονάδεσ βάςθσ ςτισ 30/9/2011 από 950 μ.β. ςτισ 31/12/2010. τα κζρδθ-ηθμίεσ του παρακάτω πίνακα περιλαμβάνονται και τα αποτελζςματα από τθν πϊλθςθ ςτοιχείων διακεςίμων προσ πϊλθςθ και γενικά από άλλα χρεόγραφα αποτιμϊμενα ςτθν εφλογθ αξία. Σα μεγαλφτερα κζρδθ από αυτά τα ςτοιχεία εμφάνιςαν θ Alpha Bank ( 132 εκ) με ζνα εξαιρετικό Γ τρίμθνο, θ Πειραιϊσ ( 101,8 εκ.) επίςθσ με ζνα εξαιρετικό Γ τρίμθνο και θ Marfin Popular ( 62,1 εκ.-τα 53,4 εκ. από πϊλθςθ κυγατρικισ). Αμελθτζα κζρδθ από αυτζσ τισ πράξεισ ανακοίνωςαν θ Αττικισ και θ T-Bank. Αντίκετα, ςθμαντικζσ ηθμιζσ από τα ςυγκεκριμζνα χαρτοφυλάκια εμφάνιςαν θ ATE ( 92εκ.) από αποτίμθςθ παραγϊγων και θ Εκνικι ( 190,7εκ), από χρθματοοικονομικζσ ςυναλλαγζσ ςτθν Ελλάδα κυρίωσ. ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕ ΕΜΠ.ΧΑΡΣΟΦ. 9M:11 ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕ 9M 10 ALPHA BANK ΣΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ MARFIN POPULAR ΑΣΣΙΚΗ T BANK ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΤΠΡΟΤ ΓΕΝΙΚΗ EUROBANK TT ATE ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ Πεγή: Οηθολοκηθές εθζέζεης ηραπεδώλ

13 13/25 ΜΔΣΑΒΟΛΖ ΣΖΝ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΣΟΤ ΥΑΡΣΟΦΤΛΑΚΗΟΤ ΓΗΑΘΔΗΜΩΝ ΠΡΟ ΠΩΛΖΖ θμαντικζσ υπεραξίεσ κατεγράφθςαν μζςα ςτο εξάμθνο από τθν αποτίμθςθ του χαρτοφυλακίου διακεςίμων προσ πϊλθςθ ςε αντίκεςθ με το περαςμζνο ζτοσ που καταγράφθκαν ςθμαντικζσ υποαξίεσ κυρίωσ λόγω τθσ υποχϊρθςθσ των τιμϊν των ελλθνικϊν ομολόγων. Βαςικι αιτία αυτοφ του γεγονότοσ το πρόγραμμα ανταλλαγισ ομολόγων PSI. Φζτοσ υπιρξε ανακφκλωςθ του ειδικοφ αποκεματικοφ που διατθροφν οι τράπεηεσ για τα ςτοιχεία διακζςιμα προσ πϊλθςθ με αποτζλεςμα ςθμαντικζσ υπεραξίεσ ιδίωσ για όςεσ διατθροφν ομόλογα ςτο ςυγκεκριμζνο χαρτοφυλάκιο. Ζτςι μετρίαςαν τθν κεφαλαιακι επίδραςθ του αρχικοφ rollover ομολόγων. Ενδεικτικό παράδειγμα θ Γενικι που κατείχε τθν ςυντριπτικι πλειοψθφία των ομολόγων τθσ ςτο χαρτοφυλάκιο διακεςίμων προσ πϊλθςθ, πρακτικι που εφαρμόηει και θ μθτρικι τουσ και τελικά εμφάνιςε πολφ μικρζσ κεφαλαιακζσ απϊλειεσ από το rollover. υνολικά οι 11 τράπεηεσ εμφάνιςαν υπεραξίεσ φψουσ 889 εκ. ζναντι υποαξιϊν φψουσ 1,88 δισ για το 9M:10. Σο μζγεκοσ των υπεραξιϊν είναι ανάλογο των ομολόγων που κατείχε θ κάκε τράπεηα ςτο χαρτοφυλάκιο διακεςίμων προσ πϊλθςθ. Σισ μεγαλφτερεσ υπεραξίεσ παρουςίαςε θ Εκνικι ακολουκοφμενθ από το ΣΣ, τθν Alpha Bank και τθ Eurobank. Τποαξίεσ μικροφ μεγζκουσ εμφάνιςαν μόνο θ T-Bank, θ Αττικισ και θ ΑΣΕ. Τπενκυμίηεται ότι οι υποαξίεσ αυτζσ δεν επιβαρφνουν άμεςα τα αποτελζςματα τθσ χριςεωσ αφοφ δεν καταγράφονται ςαν ηθμίεσ αλλά μειϊνουν τα ίδια κεφάλαια τθσ τράπεηασ. Επομζνωσ, οι ςθμαντικζσ υποαξίεσ κάνουν πιο επιτακτικι τθν ανάγκθ κεφαλαιακισ ενίςχυςθσ ενϊ οι υπεραξίεσ επιδροφν κετικά ςτα Ίδια Κεφάλαια κάτι που ςυνζβθ φζτοσ. το Θ1:11 οι υπεραξίεσ ιταν αρκετά μεγαλφτερεσ αλλά μειϊκθκαν ςτο Γ τρίμθνο λόγω νζασ ανόδου των ελλθνικϊν spreads. ΣΡΑΠΕΖΑ ΤΠΟΑΞΙΕ ΣΟΤ ΑFS Η1:10 ΤΠΕΡΑΞΙΕ ΣΟΤ ΑFS 9M:11 ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ALPHA BANK EUROBANK ΣΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΤΠΡΟΤ MARFIN POPULAR ATE TT T BANK ΑΣΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ Πεγή: Οηθολοκηθές εθζέζεης ηραπεδώλ

14 14/25 ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΥΑΡΣΟΦΤΛΑΚΗΟ Θ ςθμαντικι μείωςθ ςτο εμπορικό χαρτοφυλάκιο των τραπεηϊν που επιλκε μζςα ςτο 2010 ςυνεχίςτθκε μζςα και ςτο εννεάμθνο του ζτουσ για τισ περιςςότερεσ. Θ μείωςθ αυτι ζγινε ςκόπιμα ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ για να μειωκεί θ ζκκεςθ των ομίλων ςε χρεόγραφα υψθλοφ ρίςκου, όπωσ τα ελλθνικά ομόλογα και οι ελλθνικζσ μετοχζσ, λόγω των ιδιαίτερων ςυνκθκϊν που ζχουν διαμορφωκεί αυτιν τθν περίοδο. υνολικά, το εμπορικό χαρτοφυλάκιο των τραπεηικϊν ομίλων ανιλκε ςε 4,27 δισ ςτισ 30/9/2011 ζναντι 4,1δισ ςτισ 31/12/2010 και 3,09 δισ ςτισ 30/06/2011 λόγω τθσ ςθμαντικισ αφξθςθσ που εμφάνιςε θ Εκνικι Σράπεηα. Σο μεγαλφτερο εμπορικό χαρτοφυλάκιο διατθρεί παραδοςιακά θ Εκνικι Σράπεηα ( 2,46 δισ), ακολουκοφμενθ από τθ Eurobank ( 715 εκ) και τθν Πειραιϊσ ( 581 εκ.). Θ Alpha Bank διατθρεί ιδθ από το 2009 ζνα πολφ μικρό εμπορικό χαρτοφυλάκιο ενϊ θ Κφπρου το ζχει μειϊςει αρκετά ςτα τελευταία τρίμθνα. Οι τράπεηεσ που αφξθςαν τα ςτοιχεία του ςυγκεκριμζνου χαρτοφυλακίου τουσ εκτόσ από τθν Εκνικι ιταν θ Eurobank και θ Marfin Popular κυρίωσ λόγω αφξθςθσ των εντόκων γραμματίων που κατζχουν. Ελάχιςτο ζωσ μθδενικό χαρτοφυλάκιο διακζτουν θ T-Bank, θ Αττικισ και θ Γενικι. ΣΡΑΠΕΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΧΑΡΣΟΦΤΛΑΚΙΟ 30/9/2011 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΧΑΡΣΟΦΤΛΑΚΙΟ 31/12/2010 ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΣΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ MARFIN POPULAR ATE ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΤΠΡΟΤ TT ALPHA BANK T BANK ΑΣΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ 0 0 Πεγή: Οηθολοκηθές εθζέζεης ηραπεδώλ, Merit Research ΥΑΡΣΟΦΤΛΑΚΗΟ ΓΗΑΘΔΗΜΩΝ ΠΡΟ ΠΩΛΖΖ Θ ςθμαντικι μείωςθ ςτο χαρτοφυλάκιο διακεςίμων προσ πϊλθςθ χρεογράφων των τραπεηϊν που επιλκε μζςα ςτο 2010 ςυνεχίςτθκε ςτο εννεάμθνο του 2011 λόγω και τθσ ανταλλαγισ ομολόγων. Πζρυςι το μεγαλφτερο μζροσ αυτϊν των χρεογράφων μεταφζρκθκε ςτο χαρτοφυλάκιο διακρατοφμενων ωσ τθ λιξθ χρεογράφων και ςτο χαρτοφυλάκιο Δανείων και Απαιτιςεων επενδυτικοφ χαρτοφυλακίου. Φζτοσ θ μείωςθ λόγω του προγράμματοσ ανταλλαγισ ομολόγων ςυνεχίςτθκε αν και θ αφξθςθ λόγω εντόκων γραμματίων ςε πολλζσ τράπεηεσ αντιςτάκμιςε τισ απϊλειεσ από τα ομόλογα. υνολικά, το ςυγκεκριμζνο χαρτοφυλάκιο των τραπεηικϊν ομίλων ανιλκε ςε 20 δισ ςτισ 30/9/2011 ζναντι 24 δισ ςτισ 31/12/2010. Σο μεγαλφτερο χαρτοφυλάκιο διακεςίμων προσ πϊλθςθ διατθρεί παρά τθ μείωςθ του θ Εκνικι Σράπεηα ( 5,5 δισ), ακολουκοφμενθ από τθν Alpha Bank ( 3,1 δισ) και τθν Eurobank ( 2,9 δισ). Τπιρξαν βζβαια και τράπεηεσ που αφξθςαν ςθμαντικά τα ςτοιχεία του ςυγκεκριμζνου χαρτοφυλακίου τουσ φζτοσ, όπωσ θ Πειραιϊσ και θ Alpha Bank. ΣΡΑΠΕΖΑ AFS 30/9/2011 AFS 31/12/2010 ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ALPHA BANK EUROBANK ΣΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ MARFIN POPULAR ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΤΠΡΟΤ ATE TT ΑΣΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ T BANK Πεγή: Οηθολοκηθές εθζέζεης ηραπεδώλ, Merit Research

15 15/25 ΥΑΡΣΟΦΤΛΑΚΗΟ ΓΗΑΚΡΑΣΟΤΜΔΝΩΝ Ω ΣΖ ΛΖΞΖ Θ ςθμαντικι αφξθςθ που παρουςίαςε το ςυνολικό χαρτοφυλάκιο διακρατοφμενων ςτθ λιξθ χρεογράφων των τραπεηϊν μζςα ςτο 2010 λόγω κυρίωσ μεταφοράσ ομολόγων του ελλθνικοφ δθμοςίου από το χαρτοφυλάκιο διακεςίμων προσ πϊλθςθ και από το εμπορικό χαρτοφυλάκιο προσ αυτό δεν είχε ςυνζχεια μζςα ςτο Βαςικι αιτία οι απομειϊςεισ ελλθνικϊν ομολόγων που ζλαβαν χϊρα ςτο Β και ςτο Γ τρίμθνο. Θ ςυνολικι αξία του χαρτοφυλακίου ςτισ 30/9/2011 ανιλκε ςε 23,2 δισ ζναντι 25,7 δισ ςτισ 31/12/2010. Σο μεγαλφτερο χαρτοφυλάκιο ςυνεχίηει να ζχει θ Πειραιϊσ, ακολουκοφμενθ από τθν Alpha Bank και τθν Εκνικι. ΣΡΑΠΕΖΑ HTM 30/9/2011 HTM 31/12/2010 ΣΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ ALPHA BANK ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ATE EUROBANK TT MARFIN POPULAR ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΤΠΡΟΤ T BANK ΑΣΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ 0 0 Πεγή: Οηθολοκηθές εθζέζεης ηραπεδώλ ΥΑΡΣΟΦΤΛΑΚΗΟ ΓΑΝΔΗΩΝ ΚΑΗ ΑΠΑΗΣΖΔΩΝ ΑΠΌ ΥΡΔΩΣΗΚΟΤ ΣΗΣΛΟΤ (LaR) θμαντικι αφξθςθ παρουςίαςε το ςυνολικό χαρτοφυλάκιο δανείων και απαιτιςεων από χρεωςτικοφσ τίτλουσ των τραπεηϊν μζςα ςτο 2010 λόγω κυρίωσ μεταφοράσ ομολόγων του ελλθνικοφ δθμοςίου από το χαρτοφυλάκιο διακεςίμων προσ πϊλθςθ και από το εμπορικό χαρτοφυλάκιο προσ αυτό. Θ μεταφορά αυτι ζγινε με αποκλειςτικό ςκοπό το να μθν επθρεαςτεί θ βραχυπρόκεςμθ κεφαλαιακι επάρκεια των τραπεηϊν από ηθμίεσ ι και από υποαξίεσ από χρεόγραφα. Σα ςτοιχεία του 2011 δείχνουν μείωςθ του ςυγκεκριμζνου χαρτοφυλακίου ξανά λόγω του προγράμματοσ ανταλλαγισ ομολόγων αν και οι μεταφορζσ ςυνεχίςτθκαν ςε κάποιο βακμό. υνολικά το μζγεκοσ του χαρτοφυλακίου ςτισ 30/9/2011 ανιλκε ςε 29,6 δισ ζναντι 30 δισ ςτισ 31/12/2010. Σο μεγαλφτερο χαρτοφυλάκιο αυτι τθ φορά το ζχει θ Eurobank, ακολουκοφμενθ από τθν Εκνικι και τθν Marfin Popular. Οι αυξιςεισ ςε ςυγκεκριμζνεσ τράπεηεσ οφείλεται κυρίωσ ςε μεταφορά από άλλα χαρτοφυλάκια. ΣΡΑΠΕΖΑ LaR 30/9/2011 LaR 31/12/2010 EUROBANK ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ MARFIN POPULAR TT ΣΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΤΠΡΟΤ ALPHA BANK 0 0 ATE 0 0 ΑΣΣΙΚΗ 0 0 ΓΕΝΙΚΗ 0 0 T BANK 0 0 Πεγή: Οηθολοκηθές εθζέζεης ηραπεδώλ

16 16/25 ΔΑΝΕΙΑ Μείωςθ κατά 5,5% επιλκε ςτα κακαρά δάνεια των τραπεηϊν μζςα ςτο Α Εξάμθνο που οφείλεται ςτθν αρνθτικι πιςτωτικι επζκταςθ ςτθν Ελλάδα λόγω ζλλειψθσ ρευςτότθτασ και γενικότερα λόγω τθσ ςυντθρθτικισ πολιτικισ που ακολουκοφν με ςκοπό τθ μείωςθ των ςτακμιςμζνων ςτοιχείων του ενεργθτικοφ τουσ ςε Ελλάδα και εξωτερικό. Δευτερευόντωσ ρόλο ζπαιξαν οι προβλζψεισ 5,7 δισ. Ανάλογθ θ κατάςταςθ και ςτα ςυνολικά (προ προβλζψεων) δάνεια που αντικατοπτρίηουν περιςςότερο τθν πιςτωτικι επζκταςθ και υποχϊρθςαν κατά 3,3%. υνολικά, τα κακαρά δάνεια ζφταςαν τα 288,9 δισ από 307,1 δισ ςτο τζλοσ του 2010, ενϊ τα ςυνολικά δάνεια μειϊκθκαν ςτα 336,4 δισ από 348,1 δισ ςτο τζλοσ του Θ πιςτωτικι επζκταςθ ςτθν Ελλάδα κινείται ςε πολφ χαμθλά ιςτορικά επίπεδα κακϊσ οι τράπεηεσ κζλουν να περιορίςουν το ρίςκο τουσ. υγκεκριμζνα τα τελευταία διακζςιμα ςτοιχεία για τον Οκτϊβριο του 2011 δείχνουν επιβράδυνςθ τθσ πιςτωτικισ επζκταςθσ ςτον ιδιωτικό τομζα κατά 2,2% ςε ςχζςθ με ζνα ζτοσ πριν. αν αποτζλεςμα τα δάνεια ςε ιδιωτικό τομζα ανζρχονται ςε 251,1 δισ από 257,84 ςτο τζλοσ του προθγοφμενου ζτουσ. Παράλλθλα, οι ελλθνικζσ τράπεηεσ είναι αρκετά ςυντθρθτικζσ ςτθ χοριγθςθ δανείων και ςτισ Βαλκανικζσ χϊρεσ λόγω ζλλειψθσ ρευςτότθτασ και τθσ επικινδυνότθτασ που ζχουν τα δάνεια ςε αυτζσ τισ αγορζσ. Διαφορετικι είναι θ εικόνα ςτθν Κφπρο, ςτθν Σουρκία και τθ Ρωςία που εμφανίηουν αξιόλογθ πιςτωτικι επζκταςθ. υγκεκριμζνα ςτθν Κφπρο θ πιςτωτικι επζκταςθ τον Οκτϊβριο (Τ-0-Τ) ζφταςε το 14% τθν ίδια ςτιγμι που τα δάνεια τθσ Σράπεηασ Κφπρου ςτθ χϊρα αυξικθκαν κατά 10,9% περίπου και τθσ Marfin κατά 8,5%. Για τισ 2 υπόλοιπεσ χϊρεσ αυτό δεν είναι άμεςα ορατό ςτουσ ιςολογιςμοφσ των τραπεηϊν λόγω των αρνθτικϊν ιςοτιμιϊν για τα εγχϊρια νομίςματα ςε ςχζςθ με το ευρϊ. Θ μοναδικι τράπεηα που αφξθςε τισ χορθγιςεισ τθσ ςτο εννεάμθνο ιταν θ Σράπεηα Κφπρου (+3,1% ςτα μικτά) λόγω δανείων ςτθν Κφπρο, ενϊ τθ μεγαλφτερθ μείωςθ εμφάνιςαν θ ΑΣΕ (-12%) λόγω τθσ πολιτικισ αναδιάρκρωςθσ που εφαρμόηει και θ Eurobank (-10,8% ςτα μικτά) λόγω και τθσ πϊλθςθσ τθσ Polbank. Πρϊτθ ςε δάνεια θ Εκνικι θ οποία είδε το χαρτοφυλάκιο τθσ να μειϊνεται ςε ευρϊ ελάχιςτα και αν οι ιςοτιμίεσ ιταν κετικζσ ςτθν Σουρκία κα μποροφςε να είχε καταγράψει και άνοδο. Σο νζο ςχιμα Alpha-Εurobank κα καταλάβει τθν 1 θ κζςθ ςε αυτιν τθν κατθγορία μετά τθ ςυγχϊνευςθ, με δάνεια προ προβλζψεων άνω των 100 δισ. Διψιφια θ μείωςθ και για τθ Γενικι ςτα κακαρά δάνεια λόγω ςθμαντικϊν προβλζψεων. ΚΑΘΑΡΑ ΓΑΝΔΗΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΔΑΝΕΙΑ 30/9/2011 ΔΑΝΕΙΑ 31/12/2010 % ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ,99% EUROBANK ,34% ALPHA BANK ,22% ΣΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ ,56% ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΤΠΡΟΤ ,38% MARFIN POPULAR ,64% ATE ,38% TT ,95% ΑΣΣΙΚΗ ,38% ΓΕΝΙΚΗ ,04% T BANK ,70% Πεγή: Οηθολοκηθές εθζέζεης ηραπεδώλ ΤΝΟΛΗΚΑ ΓΑΝΔΗΑ ΣΡΑΠΕΖΑ GROSS 30/9/2011 GROSS 31/12/2010 % ΔΑΝΕΙΑ GROSS ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ,49% EUROBANK ,78% ALPHA BANK ,18% ΣΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ ,92% ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΤΠΡΟΤ ,09% MARFIN POPULAR ,32% ATE ,98% TT ,21% ΓΕΝΙΚΗ ,49% ΑΣΣΙΚΗ ,36% T BANK ,73% εκείφζε: Σα ζσλοιηθά δάλεηα γηα ηελ Σράπεδα Αηηηθής αποηειεί τοληρηθή εθηίκεζε ιόγφ έιιεηυες ζηοητείφλ. Πεγή: Οηθολοκηθές εθζέζεης ηραπεδώλ

17 17/25 ΚΑΣΑΘΔΔΗ θμαντικι μείωςθ ςτισ κατακζςεισ παρατθρικθκε και ςτουσ 11 ελλθνικοφσ ομίλουσ μζςα ςτο 9Μ:11. Θ μείωςθ αφορά κυρίωσ τισ εγχϊριεσ δραςτθριότθτεσ αφοφ οι κατακζςεισ ςτο εξωτερικό αυξάνονται ςε Σουρκία, Ρωςία και Κφπρο ενϊ υπάρχουν μικρζσ απϊλειεσ και ςτα Βαλκάνια. τθν Ελλάδα οι κατακζςεισ ζφταςαν ςε οριακά επίπεδα το φκινόπωρο παρά μια ςτακεροποίθςθ κατά τθ διάρκεια του καλοκαιριοφ. υνολικά, οι κατακζςεισ των 11 ομίλων κατιλκαν ςε 238,6 δισ από 277,9 δισ ςτο τζλοσ του 2010 (πτϊςθ 14,1%). Θ μείωςθ των κατακζςεων κατά 39 δισ ςτο προθγοφμενο εξάμθνο ςυνάδει με τθν μείωςθ των κατακζςεων ςτο ελλθνικό ςφςτθμα από 209,6 δισ ςτο τζλοσ του 2010 ςε 176,4 δισ ςτο τζλοσ Οκτωβρίου (- 15,8%). Θ δραματικι αυτι μείωςθ ςτισ κατακζςεισ αντιμετωπίηεται από τισ τράπεηεσ με άντλθςθ ρευςτότθτασ από τον ELA. Οι μεγάλεσ αυξιςεισ κατακζςεων που παρατθρικθκαν ςτθν Κφπρο ςτο 2010 δεν είχαν ςυνζχεια ςτο 2011 παρά μια προςωρινι αφξθςθ ςτο Β Σρίμθνο. υνολικά παρατθρικθκε μια οριακι μείωςθ κατά 0,4% ςτθν περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου με τισ κατακζςεισ να ανζρχονται ςτα 69,7 δισ. θμαντικι αφξθςθ επίςθσ παρατθρικθκε και ςτισ κατακζςεισ ςτθν Σουρκία τθσ Finansbank (+22,6% YTD),που μετριάςτθκαν όμωσ κατά τθ μετατροπι τουσ ςε ευρϊ. Χαρακτθριςτικό τθσ αρνθτικισ πορείασ των κατακζςεων είναι το γεγονόσ ότι καμιά τράπεηα δεν εμφάνιςε αφξθςθ των κατακζςεων μζςα ςτο εξάμθνο. Σθ μεγαλφτερθ ποςοςτιαία μείωςθ εμφάνιςαν θ Eurobank (- 23,8%) και λόγω τθσ πϊλθςθσ τθσ κυγατρικισ ςτθν Πολωνία ενϊ υψθλι διψιφια πτϊςθ εμφάνιςαν ακόμα και θ Γενικι (-22,7%) θ Πειραιϊσ (-18%), θ Alpha Bank (-17,3%) και θ Marfin Popular (-15,2%). Αντίκετα, τθ μικρότερθ μείωςθ εμφάνιςαν θ Σράπεηα Κφπρου (-3,3%) λόγω αφξθςθσ των κατακζςεων ςτθν Κφπρο (+7% ΤΟΤ) και θ Αττικισ (-7%) που ιταν θ μόνθ με αφξθςθ των κατακζςεων ςτο Γ τρίμθνο. Πρϊτθ ςε κατακζςεισ θ Εκνικι που είδε τθν αφξθςθ των κατακζςεων ςτθν Σουρκία να μετριάηουν το αρνθτικό αποτζλεςμα ςτθν Ελλάδα. Παράλλθλα, ο καινοφριοσ όμιλοσ Alpha-Εurobank κα περάςει τθν Εκνικι ςτθν πρϊτθ κζςθ μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςυγχϊνευςθσ. ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΑΣΑΘΕΕΙ 30/9/2011 ΚΑΣΑΘΕΕΙ 31/12/2010 % ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ,83% EUROBANK ,80% ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΤΠΡΟΤ ,34% ALPHA BANK ,26% ΣΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ ,99% MARFIN POPULAR ,20% ATE ,42% TT ,06% ΑΣΣΙΚΗ ,94% ΓΕΝΙΚΗ ,74% T BANK ,48% Πεγή: Οηθολοκηθές εθζέζεης ηραπεδώλ

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΟΡΙΘΕΝΣΩΝ 2006-2007 34 2007-2008 40 2008-2009 38 2009-2010 25 2010-2011 13 ΤΝΟΛΟ: 150 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ( ΜΕΟ ΟΡΟ 30 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΑΝΑ ΕΣΟ) Με

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα Ομίλου ΕΣΕ: 2010

Αποτελζςματα Ομίλου ΕΣΕ: 2010 Αποτελζςματα Ομίλου ΕΣΕ: 2010 Κακαρά κζρδθ 2010 προ των εκτάκτων φορολογικϊν υποχρεϊςεων ςτα 485εκατ., (-50% ζναντι του 2009). Κακαρά κζρδθ 2010 μετά τθν ζκτακτθ φορολογία ςτα 406 εκατ. (-56% ζναντι του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡ. ΑΡΑΝΣΗ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΤ 2011

ΓΡ. ΑΡΑΝΣΗ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΤ 2011 ΓΡ. ΑΡΑΝΣΗ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΤ 2011 Σρίτθ, 30 Αυγοφςτου 2011 Βαςικά ημεία : Η1 2011 Οι ενοποιθμζνεσ πωλιςεισ από τισ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ του Ομίλου αυξικθκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέςεων 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέςεων 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέςεων 1 Λονδίνο, Μάρτιος 2014 Μη αλκοολοφχα ποτά: τοιχεία κατανάλωςησ Χυμοί φροφτων: ςτοιχεία κατανάλωςησ (2012) και ειςαγωγών ςτο Ηνωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 2 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία).

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 2 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 28-08-2015 ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 2 ο Τρίμθνο 2015 (Προςωρινά ςτοιχεία) Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡ. ΑΡΑΝΣΗ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΤ 2011

ΓΡ. ΑΡΑΝΣΗ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΤ 2011 ΓΡ. ΑΡΑΝΣΗ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΤ 2011 Σρίτθ, 30 Αυγοφςτου 2011 Βαςικά ημεία : Η1 2011 Οι ενοποιθμζνεσ πωλιςεισ από τισ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ του Ομίλου αυξικθκαν

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική Βελτίωςη Οργανικήσ Κερδοφορίασ

Σημαντική Βελτίωςη Οργανικήσ Κερδοφορίασ 2014 ΟΜΙΛΟΣ ΤΑΡΕΗΑΣ ΡΕΙΑΙΩΣ - ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ ΕΞΑΜΘΝΟΥ 2014 Δηλϊςεισ Διοίκηςησ Σημαντική Βελτίωςη Οργανικήσ Κερδοφορίασ «Θ ελλθνικι οικονομία ςυνεχίηει να εμφανίηει ςθμάδια ςταδιακισ ανάκαμψθσ. Τόςο

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ Νοζμβριοσ 2012 Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ 0 1 Σφνοψθ ζρευνασ ςυγκυρίασ για ΜΜΕ από ΕΤΕ 2 Τα 5 Ε και 1 Α για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Τα ςτοιχεία που παρατίκενται ζχουν αντλθκεί αυτοφςια από τθν δθμοςιευμζνθ Ζκκεςθ του Κζντρου Ανάπτυξθσ Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ τθσ ΓΣΕΕ με τίτλο «Τα

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 3 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία).

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 3 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 27-11-2015 ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 3 ο Τρίμθνο 2015 (Προςωρινά ςτοιχεία) Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Θ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΠΙΣΩΣΙΚΘ ΑΓΟΡΑ ΤΠΟ ΣΟ ΠΡΙΜΑ ΣΩΝ ΠΡΟΦΑΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ

Θ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΠΙΣΩΣΙΚΘ ΑΓΟΡΑ ΤΠΟ ΣΟ ΠΡΙΜΑ ΣΩΝ ΠΡΟΦΑΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Θ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΠΙΣΩΣΙΚΘ ΑΓΟΡΑ ΤΠΟ ΣΟ ΠΡΙΜΑ ΣΩΝ ΠΡΟΦΑΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Β. ΣΗΩΡΣΗΘ - Α. ΓΟΤΝΑΡΘ - Λ. ΚΟΣΑΤΣΘ 1 θ ΙΟΤΝΙΟΤ 2010 DIVANI CARAVEL 1 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΙΣΤΩΤΙΚΗ ΑΓΟΑ ΥΡΟ ΤΟ ΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΡΟΣΦΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΡΕΗΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΘΜΕΩΤΛΚΟ ΔΕΛΤΛΟ

ΤΑΡΕΗΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΘΜΕΩΤΛΚΟ ΔΕΛΤΛΟ ΤΑΡΕΗΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΘΜΕΩΤΛΚΟ ΔΕΛΤΛΟ ΓΛΑ ΤΘΝ ΕΛΣΑΓΩΓΘ ΡΟΣ ΔΛΑΡΑΓΜΑΤΕΥΣΘ ΣΤΟ ΧΘΜΑΤΛΣΤΘΛΟ ΑΚΘΝΩΝ 1.418.750.000 ΝΕΩΝ ΚΟΛΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΘΣ «Τράπεηα EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» ΟΛ ΟΡΟΛΕΣ ΡΟΘΛΚΑΝ ΑΡΟ ΑΥΞΘΣΘ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Οι Επενδφςεισ ςε Υποδομζσ, θ Ιςχυρι Βιομθχανία και θ Εξαγωγι Τεχνογνωςίασ ωσ Βαςικοί Πυλϊνεσ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Θεόδωροσ Τρφφων

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Κλαδική Ανάλςζη Μελέηη ηηρ ICAP Group «Οι Συνζπειεσ τθσ Κρίςθσ ςτουσ διαφόρουσ Κλάδουσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ»

Κλαδική Ανάλςζη Μελέηη ηηρ ICAP Group «Οι Συνζπειεσ τθσ Κρίςθσ ςτουσ διαφόρουσ Κλάδουσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ» Κλαδική Ανάλςζη Μελέηη ηηρ ICAP Group «Οι Συνζπειεσ τθσ Κρίςθσ ςτουσ διαφόρουσ Κλάδουσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ» Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Κλαδικϊν Μελετϊν Ιοφλιοσ 2014 Ειςαγωγή Η ελλθνικι οικονομία δζχκθκε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΣΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΟΤΡΚΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΙΜΕΡΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ-ΣΟΤΡΚΙΑ

ΜΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΣΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΟΤΡΚΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΙΜΕΡΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ-ΣΟΤΡΚΙΑ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΣΗΝ ΑΓΚΤΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΜΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΣΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΟΤΡΚΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΙΜΕΡΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ-ΣΟΤΡΚΙΑ Φεβρουάριοσ 2014 Παρακαλοφμε ςε περίπτωςθ αναδθμοςίευςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Τράπεζα ηης Ελλάδος

Εθνική Τράπεζα ηης Ελλάδος Εθνική Τράπεζα ηης Ελλάδος Πληροθορίες Ενημέρωζης Επενδσηών 21 Φεβρουαρίου 2011 Αποποίηζη Εσθύνης Σα ανωτζρω ςτοιχεία αναφζρονται ςτισ πλθροφορίεσ που εμπεριζχονται ι απορρζουν από τθν ανακοίνωςθ τθσ ΕΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα Δια-γενεακι κινθτικότθτα Κατά κανόνα οι τρζχουςεσ επιλογζσ των ατόμων ζχουν ςυνζπειεσ ςτο μζλλον (δυναμικι ςχζςθ). Σε ότι αφορά τισ επιλογζσ των ατόμων ςε ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ γνωρίηουμε ότι τα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΧΟΙΡΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΒΑΣΩΝ ΑΙΓΩΝ Αποτελζςματα Ερευνϊν Ηωικοφ Κεφαλαίου: Ζτοσ 2015 Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπή των ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. σε Τετνολογικό Λύκειο Σσνενώσεις Καταργήσεις

Μετατροπή των ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. σε Τετνολογικό Λύκειο Σσνενώσεις Καταργήσεις Μετατροπή των ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. σε Τετνολογικό Λύκειο Σσνενώσεις Καταργήσεις ΣΑΡΣΟΛΗ ΧΡΗΣΟ Δ/ντθσ ΕΠΑ.. Χαϊδαρίου Πρϊθν προϊςτάμενοσ τμιματοσ Βϋ τθσ Δ/νςθσ πουδϊν ΔΕ του ΤΠΔΒΜΘ Άλλθ μια αλλαγι ςτθν ΣΕΕ κα

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Φφλλο Εργαςίασ Ονοματεπώνυμο. Παραγωγή και διάδοςη του ήχου Ήχοσ παράγεται όταν τα ςωματίδια κάποιου υλικοφ μζςου αναγκαςκοφν να εκτελζςουν ταλάντωςθ. Για να διαδοκεί ο ιχοσ

Διαβάστε περισσότερα

Έρεσνα για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας

Έρεσνα για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας Έρεσνα για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας Ιανοσάριος 2016 2 ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΕΡΕΤΝΑ Η ζρευνα πραγματοποιικθκε ςτο ςφνολο τθσ επικράτειασ. Σο δείγμα ανιλκε ςε 930 άτομα, άνδρεσ και γυναίκεσ, 18

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κλάδοσ των Αλκοολοφχων Ποτϊν ςτην Ελλάδα. - Περίληψη -

Ο Κλάδοσ των Αλκοολοφχων Ποτϊν ςτην Ελλάδα. - Περίληψη - ΙΓΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΡΔΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΡΕΗΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΘΜΕΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΤΑΡΕΗΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΘΜΕΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΡΕΗΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΘΜΕΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΛΑ ΨΘΡ ΕΛΧΑΓΩΓΘ ΥΦΣΧ ΔΛΑΥΦΑΓΠΑΨΕΩΧΘ ΧΨΣ ΧΦΘΠΑΨΛΧΨΘΦΛΣ ΑΚΘΡΩΡ 3.789.317.358 ΡΕΩΡ ΞΣΛΡΩΡ ΠΕΨΣΧΩΡ ΨΘΧ «Ψράπεηα EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» ΣΛ ΣΥΣΛΕΧ ΥΦΣΘΟΚΑΡ ΑΥΣ ΑΩΘΧΘ

Διαβάστε περισσότερα

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ υνδζςου με το μζλλον net-metering ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ net-metering ςτθ Ελλάδα Σο net-metering ι αλλιϊσ θ αυτοπαραγωγι επιτρζπει πλζον ςτον Ζλλθνα καταναλωτι να παράγει τθν θλεκτρικι ενζργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Βλαχογιαννάκοσ, Γ. Β. Παπακεοδωρίδθσ, Γ.Ν. Νταλζκοσ, Α. Αλεξοποφλου, Χ. Τριάντοσ, Ε. Χολόγκιτασ, Ι. Κοςκίνασ

Ι. Βλαχογιαννάκοσ, Γ. Β. Παπακεοδωρίδθσ, Γ.Ν. Νταλζκοσ, Α. Αλεξοποφλου, Χ. Τριάντοσ, Ε. Χολόγκιτασ, Ι. Κοςκίνασ ΚΑΣΕΤΘΤΝΣΗΡΙΕ ΟΔΗΓΙΕ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΗΠΑΣΟ (ΕΕΜΗ) ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΙΟΤ ΣΗ ΗΠΑΣΙΣΙΔΑ Β ΚΑΣΑ ΣΗ ΧΟΡΗΓΗΗ ΑΝΟΟΚΑΣΑΣΑΛΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ι. Βλαχογιαννάκοσ, Γ. Β. Παπακεοδωρίδθσ,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ κοπόσ ίδρυςθσ: Σφντομθ Αναφορά Για τον Πμιλο μασ Ο Εκπαιδευτικόσ Πμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB ιδρφκθκε το 1996 ϊςτε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης αρικμθτικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ (Number System) Αξία (value) παράςταςθ Οι αξίεσ (π.χ. το βάροσ μιασ ποςότθτασ μιλων) μποροφν να παραςτακοφν με πολλοφσ τρόπουσ

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

WARM-UP. Galazoulas Christos Lecturer of Basketball Coaching

WARM-UP. Galazoulas Christos Lecturer of Basketball Coaching WARM-UP Galazoulas Christos Lecturer of Basketball Coaching Η επίδραςθ τθσ προκζρμανςθσ ςτθν απόδοςθ εξετάηεται από τθ δεκαετία του 30 για το αν και πόςο ςυνειςφζρει ςτθ βελτίωςθ τθσ ακλθτικισ απόδοςθσ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη κλειςτϊν δικτφων

Ανάλυςη κλειςτϊν δικτφων Ανάλυςη κλειςτϊν δικτφων Θ ανάλυςθ κλειςτϊν δικτφων ςτθρίηεται ςτθ διατιρθςθ τθσ μάηασ και τθσ ενζργειασ. Σε ζνα τυπικό βρόχο ABCDA υπάρχει ζνασ αρικμόσ από κόμβουσ, εδϊ A,B,C,D, ςτουσ οποίουσ ιςχφει θ

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ Θερμοδυναμική ΑΕ Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. 40 χρόνια τϊρα θ Kombi ζχει εδραιωκεί ωσ ζνα από τα πιο δυναμικά ςυγκροτήματα ςτον τομζα τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΙΩΕΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ

ΗΜΕΙΩΕΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ ΗΜΕΙΩΕΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ 1 ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ 2 ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΧΩΡΙ ΜΠΑΛΑ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι φόροι και τα τζλθ ανιλκαν ςτο ποςό των 14.398,56 ευρϊ και αφοροφν τζλθ κυκλοφορίασ του αυτοκινιτου τθσ εταιρίασ,φπα μθ εκπιπτόμενο ςτθ φορολογία

Οι φόροι και τα τζλθ ανιλκαν ςτο ποςό των 14.398,56 ευρϊ και αφοροφν τζλθ κυκλοφορίασ του αυτοκινιτου τθσ εταιρίασ,φπα μθ εκπιπτόμενο ςτθ φορολογία ΔΚΘΔΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ «Κε.Γι.Βι.Μ.2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΔΡΡΩΝ Α.Δ» Μ.Α.Δ 34822/59/Β/95/18 ΑΡ.Γ.Δ.ΜΗ 113267752000 ΠΡΟ ΣΗΝ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο κίνδυνος χαμηλοφ εισοδήματος στα νοικοκυριά με ανζργους στη διάρκεια της τρζχουσας κρίσης

Ο κίνδυνος χαμηλοφ εισοδήματος στα νοικοκυριά με ανζργους στη διάρκεια της τρζχουσας κρίσης Ο κίνδυνος χαμηλοφ εισοδήματος στα νοικοκυριά με ανζργους στη διάρκεια της τρζχουσας κρίσης Σηαύρος Ζωγραθάκης - Γεωπονικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Θόδωρος Μηηράκος Τράπεζα ηης Ελλάδος Κοινωνική πολιηική και

Διαβάστε περισσότερα

Στατιςτικζσ δοκιμζσ. Συνεχι δεδομζνα. Γεωργία Σαλαντι

Στατιςτικζσ δοκιμζσ. Συνεχι δεδομζνα. Γεωργία Σαλαντι Στατιςτικζσ δοκιμζσ Συνεχι δεδομζνα Γεωργία Σαλαντι Τι κζλουμε να ςυγκρίνουμε; Δφο δείγματα Μζςθ αρτθριακι πίεςθ ςε δφο ομάδεσ Πικανότθτα κανάτου με δφο διαφορετικά είδθ αντικατακλιπτικϊν Τθν μζςθ τιμι

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαιου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαιου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαιου Ενότητα 1: ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 3 ο Σρίμθνο 2016 (Προςωρινά ςτοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 3 ο Σρίμθνο 2016 (Προςωρινά ςτοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 29 Νοεμβρίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 3 ο Σρίμθνο 2016 (Προςωρινά ςτοιχεία) Η Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ειδική Γραμματεία Τδάτων ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτοσ αναφοράσ 2010 Μάιοσ 2011 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2010 Ε Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Σ Ο Ι Χ Ε Ι Α Η ποιότθτα των υδάτων κολφμβθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1 Δρ. Χρήστος Ηλιούδης Θζματα διάλεξησ ΣΤ1 Προςθεςη αφαίρεςη ςτο ΣΤ1 2 ή ΣΤ1 Ονομάηουμε ςυμπλιρωμα ωσ προσ μειωμζνθ βάςθ R ενόσ μθ προςθμαςμζνου αρικμοφ Χ = ( Χ θ-1 Χ θ-2... Χ 0 ) R ζναν άλλον αρικμό Χ'

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\20111001 *Εντάξει+ Όποσ: 20111001

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Γραπτι Εξζταςθ ςτο μάκθμα Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Όνομα: Επϊνυμο: Τμιμα: Ημερομθνία: 20/02/11 Θζμα 1 ο Α. Να χαρακτθρίςετε κακεμιά από τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ Σωςτι (Σ) ι Λάκοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Μόδα είναι και αλλάηει

Μόδα είναι και αλλάηει Μόδα είναι και αλλάηει Οριςμόσ μόδασ Παροδικι ςυνικεια που για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα γενικεφεται ςε μεγάλο φάςμα τθσ κοινωνίασ, ςε ότι αφορά τθν ενδυμαςία, τθν κόμμωςθ, τθ μουςικι. Κακρεφτίηει τισ

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

H ιςτοςελίδα και οι υπθρεςίεσ τθσ Greenbull.gr ανανεϊκθκαν. Ανακαλφψτε τισ νζεσ υπθρεςίεσ μζςα ςτον παρακάτω ςφντομο οδθγό.

H ιςτοςελίδα και οι υπθρεςίεσ τθσ Greenbull.gr ανανεϊκθκαν. Ανακαλφψτε τισ νζεσ υπθρεςίεσ μζςα ςτον παρακάτω ςφντομο οδθγό. H ιςτοςελίδα και οι υπθρεςίεσ τθσ Greenbull.gr ανανεϊκθκαν. Ανακαλφψτε τισ νζεσ υπθρεςίεσ μζςα ςτον παρακάτω ςφντομο οδθγό. Αρχικι Κεντρικό μενοφ Κεντρικό μινυμα τθσ ιςτοςελίδασ Νζα Διάφορα (πρόςβαςθ ελεφκερθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ (ΔΕΙΤΕ ΡΩΤΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΡΟΥ ΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΑΚΙΒΩΣ ΑΡΟ ΚΑΤΩ, ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ -ΚΑΤΩ ΑΡΟ ΤΟΥΣ ΡΙΝΑΚΕΣ, ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΤΟΡΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ. ΑΡΟ ΚΑΤΩ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ, ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΧΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ).

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ IMC (Key Stage II) 9 Μαρτίου 2016 ΧΡΟΝΟΣ: 2 ΩΡΕΣ Λύςεισ : Πρόβλημα 1 (α) Να βρείτε τθν τιμι του για να ιςχφει θ πιο κάτω ςχζςθ: (β) Ο Ανδρζασ τελειϊνει

Διαβάστε περισσότερα

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM 1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΜΠΟ FM; Πρόκειται για μια θλεκτρονικι διάταξθ που ςκοπό ζχει τθν εκπομπι ραδιοςυχνότθτασ

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΤΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΣΟΛΟΤ: ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2016 (Προςωρινά ςτοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΤΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΣΟΛΟΤ: ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2016 (Προςωρινά ςτοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ιαν Δεκ Ιαν Δεκ Ιαν Αριθμόσ πλοίων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 16 Ιανουαρίου 217 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΤΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΣΟΛΟΤ: ΝΟΕΜΒΡΙΟ 216 (Προςωρινά ςτοιχεία) Η Ελλθνικι Στατιςτικι

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΑΟΠΟΝΙΑ ΣΗΝ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ. Γρ. Ανδρέας Υρίζηοσ Ανώηερος σνηηρηηής Γαζών Σμήμα Γαζών

Η ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΑΟΠΟΝΙΑ ΣΗΝ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ. Γρ. Ανδρέας Υρίζηοσ Ανώηερος σνηηρηηής Γαζών Σμήμα Γαζών Η ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΑΟΠΟΝΙΑ ΣΗΝ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Γρ. Ανδρέας Υρίζηοσ Ανώηερος σνηηρηηής Γαζών Σμήμα Γαζών ΓΔΝΙΚΑ Οικοςφςτθμα: Σφςτθμα ςε μια περιοχι ςτθν οποία ςυνυπάρχουν ςε ιςορροπία/αρμονία οι

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1/13 2/13 Οδθγίεσ Χριςθσ Εφαρμογισ Βιβλιοκθκϊν Ιδρυμάτων 1. Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ του Forex για νζουσ επενδυτζσ

Οδθγόσ του Forex για νζουσ επενδυτζσ Οδθγόσ του Forex για νζουσ επενδυτζσ Ρίνακασ περιεχομζνων Τι είναι το Forex; Και γιατί να επενδφςουμε ςε αυτό;...1 Γιατί να Επενδφςετε ςτθν Αγορά του Forex;...6 Δοκιμάηοντασ τισ Ιδζεσ ςασ Στθν Ρράξθ. 8

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013 1 Φεβρουάριοσ 2013 2 Οδηγίεσ για την ειδική πρόςβαςη ςτο WeatherExpert 1. Μζςω του browser του υπολογιςτι ςασ (π.χ. InternetExplorer, Mozilla Firefox κ.α.) ςυνδεκείτε ςτθν ιςτοςελίδα μασ : http://www.weatherexpert.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών ΚΙΜΩΛΟΣ Αξιοθζατα Εχει ωραία αξιοκζατα όπωσ το κάςτρο, ο βράχοσ μανιτάρι και ο μεγάλοσ βράχοσ ελζφαντασ, από όπου ςκαρφαλϊνουν και κάνουν πολλζσ βουτιζσ τα παιδιά το καλοκαίρι!! Φαγητό διαςκζδαςη Τα εςτιατόρια

Διαβάστε περισσότερα

Δζντρα. Δομζσ Δεδομζνων

Δζντρα. Δομζσ Δεδομζνων Δζντρα Δομζσ Δεδομζνων Περιεχόμενα Δζντρα Γενικζσ ζννοιεσ Κόμβοσ ενόσ δζντρου Δυαδικά δζντρα αναηιτθςθσ Αναηιτθςθ Κόμβου Ειςαγωγι ι δθμιουργία κόμβου Δζντρα Γενικζσ ζννοιεσ Οι προθγοφμενεσ δομζσ που εξετάςτθκαν

Διαβάστε περισσότερα