ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ Φ/Β ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΦΟΡΤΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ Φ/Β ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΦΟΡΤΙΟΥ"

Transcript

1 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ Φ/Β ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΦΟΡΤΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθανάσιος Α. Γραµµατικό ουλος Μηχ/γος Μηχ/κός - M.Sc. Μέλος Μόνιµης Ε ιτρο ής

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ H αγκόσµια αραγωγή Ηλεκτρικής αυξάνεται δραµατικά Η συνολική εγκατεστηµένη ισχύς της ΕΕ συνεχίζει να αυξάνει και το 2010 έφτασε τα 870 GW. Όλες οι τεχνολογίες αραγωγής ενέργειας θα συµβάλουν στην αύξηση της αραγωγής ηλεκτρισµού Οι Ανανεώσιµες Πηγές είναι οι ιο γρήγορα αυξανόµενες στην αραγωγή ενέργειας στην ΕΕ World net electricity in trillion kwh -IEO 2011

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΕ, ΥΗΣ και υρηνική ενέργεια θα συνθέτουν τις κύριες ηγές αραγωγής µέχρι το 2020 στη ΕΕ ΟιΑΠΕείναιοι ηγέςµετην µεγαλύτερη αύξηση στην αραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας Vienna, February 2011 Τα ε όµενα χρόνια ηγές ενέργειας χαµηλών εκ οµ ών CO2 θα ε ικρατήσουν στο ενεργειακό mix EU in MW

4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ενεργειακή Εξοικονόµηση σε Κτηριακές Εγκαταστάσεις Πολυτέλεια ή ανάγκη; ΕΕ Οδηγία για την Ενεργειακή Α όδοση Κτηρίων νέων κατασκευών, µηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης µέχρι το 2020 ( nearly zero energy ) Ενεργειακή Πρόβλεψη Φορτίου Προστασία του Περιβάλλοντος Μείωση εκ οµ ών του ιοξειδίου του άνθρακα (CO2)

5 Τεχνολογίες Εξοικονόµησης Το ηλιακό υναµικό στην Ελλάδα είναι ολύ σηµαντικό και σε διάφορες εριοχές της χώρα µ ορεί να ροσφέρει σταθερή και ροβλέψιµη αραγωγή ρεύµατος. Ό ως ροκύ τει, µία µέση εκτίµηση της ενεργειακής α ολαβής είναι kWh/kWp ετησίως. Ο υ ολογισµός αυτός ροσαυξάνεται κατά ερί ου 25-30% κατά µέσο όρο µε τη χρησιµο οίηση συστηµάτων ανίχνευσης της ορείας του ήλιου (trackers).

6 Τεχνολογίες Εξοικονόµησης Η ρόκληση για εξοικονόµηση ενέργειας σε κάθε κατασκευή είναι διαφορετική, ανάλογα µε τον τύ ο του κτηρίου, το µέγεθος και την το οθεσία του Όµως, σεόλατακτήρια ρέ ειναγίνεταιηχρήσητων αρακάτω βηµάτων για να εξασφαλιστεί χαµηλή κατανάλωση ενέργειας

7 Τεχνολογίες Εξοικονόµησης Μη ενσωµατωµένα ΦΒ σε δώµατα (Building Applied PV systems - BAPVs) Μέγιστη α όδοση λόγω το οθέτησης στην βέλτιστη γωνία κλίσης και ροσανατολισµό Περιορισµός της εκµεταλλεύσιµης ε ιφάνειας λόγω σκίασης µεταξύ των ΦΒ σειρών Εύκολη το οθέτηση ανεξάρτητα α ό τον τύ ο του κελύφους

8 Τεχνολογίες Εξοικονόµησης Γιατί ροωθείται η τεχνολογία ενσωµάτωσης Φωτοβολταϊκών στο Κτιριακό κέλυφος? Βελτίωση της οικονοµικής α όδοσης της ε ένδυσης Βελτίωση της αρχιτεκτονικής και αισθητικής εικόνας του κτηρίου ιεσ αρµένη Ηλεκτρο αραγωγή στο σηµείο κατανάλωσης ενέργειας Μείωση των α ωλειών ισχύος των δικτύων µεταφοράς και διανοµής της ηλεκτρικής ενέργειας Χρήση ως έκτακτης ανάγκης στο σύστηµα ηλεκτρο αραγωγής του κτιρίου(back up)

9 Τεχνολογίες Εξοικονόµησης Τι είναι ένα σύστηµα BIPV (Building Integrated Photovoltaic)? Είναι ένα σύστηµα Φωτοβολταϊκών Συλλεκτών ου εντάσσονται άµεσα σε ένα κτίριο αντί των συµβατικών οικοδοµικών υλικών. Τα BIPV έρχονται να συµ ληρώσουνένααρχιτεκτονικό κενό, ου υ ήρχε µε τη συµβατική µέθοδο, µε µεγάλη οικιλία α ό κοµψές κατασκευές, χρώµατα και ο τικές δοµές των Φωτοβολταϊκών σε συνδυασµό µε το ροφίλ του κτηρίου. Τα κτήρια ου θα χρησιµο οιούν ενσωµατωµένα ΦΒ συστήµατα θα δώσουν µια νέα τρο ή για ενεργειακή εξοικονόµηση σε συνδυασµό µε τη δηµιουργικότητα και την σύγχρονη ροσέγγιση για κατασκευές κτηρίων χαµηλής ή µηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης(zero energy ).

10 Τεχνολογίες Εξοικονόµησης Ενσωµατωµένα ή µη ΦΒ συστήµατα σε κεκλιµένες στέγες Α όδοση ανάλογα µε τη γωνία κλίσης και τον ροσανατολισµό της στέγης Πλήρης αξιο οίηση διαθέσιµης ε ιφάνειας Πιθανή αντικατάσταση συµβατικού δοµικού υλικού

11 Τεχνολογίες Εξοικονόµησης Ενσωµατωµένα ΦΒ στην οριζόντια ε ιφάνεια του κτιριακού κελύφους (BIPV) Αντικατάσταση συµβατικού δοµικού υλικού Μειωµένη α όδοση λόγω οριζόντιας το οθέτησης Πλήρης αξιο οίηση διαθέσιµης ε ιφάνειας υνατότητα µόνωσης των λαισίων και κατά ε έκταση του δώµατος Σε Υφιστάµενα Κτήρια α αιτείται Έλεγχος στατικού φορτίου Έλεγχος στεγανότητας

12 Ενσωµατωµένα ΦΒ σε κεραµοσκε ές και στέγες άλλων υλικών κατασκευής Αντικατάσταση συµβατικού δοµικού Υλικού Πλήρης αξιο οίηση διαθέσιµης ε ιφάνειας υνατότητα µόνωσης του χώρου και των λαισίων Α όδοσηανάλογηµετηνγωνίακλίσηςκαιτον ροσανατολισµό της στέγης Σε Υφιστάµενα Κτήρια Έλεγχος στατικού φορτίου Έλεγχος στεγανότητας Τεχνολογίες Εξοικονόµησης

13 Ενσωµατωµένα ΦΒ σε εύκαµ τη στέγη Πλήρης αξιο οίηση διαθέσιµης ε ιφάνειας Αντικατάσταση συµβατικού δοµικού Υλικού Μειωµένη α όδοση λόγω µικτής γωνίας Εφαρµογή και σε ροσόψεις κτηρίων A όδοση (Thin FilmCIGS) 13-15% Σε Υφιστάµενα Κτήρια Τεχνολογίες Εξοικονόµησης Έλεγχος στατικού φορτίου Έλεγχος στεγανότητας και µόνωσης

14 Τεχνολογίες Εξοικονόµησης Ενσωµατωµένα ΦΒ στην ρόσοψη υνατότητα ελέγχου φυσικού φωτισµού Μειωµένη α όδοση λόγω το οθέτησης σε κάθετη γωνία κλίσης Πλήρης αξιο οίηση διαθέσιµης ε ιφάνειας Αντικατάσταση συµβατικού δοµικού Υλικού Μελέτη Ενσωµάτωσης καλωδιώσεων Σε Υφιστάµενα Κτήρια Έλεγχος στεγανότητας και µόνωσης

15 Εγκατάσταση στην κάθετη ε ιφάνεια του κτιριακού κελύφους Τεχνολογίες Εξοικονόµησης Βέλτιστη α όδοση λόγω το οθέτησης σε ε ιθυµητή γωνία κλίσης Το οθέτηση ως σκίαστρα ή για ηλιο ροστασία υνατότητα ελέγχου φυσικού φωτισµού Προσεκτική το οθέτηση λόγω καλωδιώσεων Περιορισµός διαθέσιµης ε ιφάνειας λόγω σκίασης των ΦΒ λαισίων µεταξύ τους

16 Τεχνολογίες Εξοικονόµησης Ενσωµατωµένα ΦΒ σε αίθρια και σε ανοίγµατα οροφής Α όδοσηανάλογαµετηγωνίακλίσηςκαιτον ροσανατολισµό της στέγης του αιθρίου και των ανοιγµάτων της οροφής Πλήρης αξιο οίηση διαθέσιµης ε ιφάνειας Αντικατάσταση συµβατικού δοµικού υλικού Φυσικός Φωτισµός Α αραίτητος ο έλεγχος στεγανότητας

17 Τεχνολογίες Εξοικονόµησης Ενσωµατωµένα ΦΒ σε αρκινγκ για αεροδρόµια (Carport BIPV Mounting System) Πλεονεκτήµατα Αρχιτεκτονική αισθητική και λειτουργικότητα Αξιο οίηση Ηλιακής για Φωτισµό Αξιο οίηση ηλιακής ενέργειας για φόρτιση ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων Αξιο οίηση της α οµένουσας ενέργειας στο ηλεκτρικό δίκτυο Προστασία των αυτοκινήτων

18 Τεχνολογίες Εξοικονόµησης Ενσωµατωµένα ΦΒ σε θερµοκή ια Α οτελεί µία α ό τις καλύτερες ε ενδύσεις για τις ε ιχειρήσεις του τοµέα αυτού. Πλεονεκτήµατα Μεγάλη διαθεσιµότητα των αχρησιµο οίητων ε ιφανειών υνατότητα συµµετοχής της γεωργικής αραγωγής µε την χρήση της ηλεκτρικής Italy Τα ΦΒ άνελ ου είναι εγκατεστηµένα µε ειδικά στηρίγµατα ε ιτρέ ουν ε ι λέον την λήρη ένταξη και στεγανο οίηση της οροφής Montélimar, FRANCE 2.5 MW PV plant

19 Τεχνολογίες Εξοικονόµησης Ένα λήρες σύστηµα BIPV α οτελείται a) Πρόβλεψη και σωστό αρχιτεκτονικό σχεδιασµό b) Φωτοβολταϊκά Πάνελ(τα ο οία µ ορεί να είναι thin-film, κρυσταλλικά, διαφανές, ηµιδιαφανές και αδιαφανές) c) ΡυθµιστήΦόρτισης, γιατηρύθµισητηςισχύοςστην µ αταρία α οθήκευσης ενέργειας(για αυτόνοµα συστήµατα) d) Σύστηµα α οθήκευσης ενέργειας, είτε για την αροχή ενέργειας στο δίκτυο κοινής ωφελείας είτε α ό µια σειρά µ αταριών σε αυτόνοµα συστήµατα e) Μετατρο έας(inverter) για τη µετατρο ή της αραγωγήςα όdc(συνεχέςρεύµα)σεac (εναλλασσόµενο) για αροχή στο δίκτυο f) Εφεδρικά συστήµατα ενέργειας, ό ως γεννήτριες ντίζελ(για αυτόνοµα συστήµατα) g) Κατάλληληστήριξηκαιτο οθέτησητων άνελ, καλωδίωση, αλεξικέραυνη ροστασία BIPV διάγραµµα

20 Τεχνολογίες Εξοικονόµησης Προκαταρκτικός Σχεδιασµός Μελέτη α ό εξειδικευµένους µηχανικούς Έλεγχος καταλληλότητας του κτιρίου αλλά και του εριβάλλοντα χώρου Παράγοντες ου ε ηρεάζουν: Κλιµατολογικές συνθήκες εριοχής Χρήση του κτιρίου και ηµερήσιο ηλεκτρικό φορτίο Γωνία κλίσης και διαθέσιµη ε ιφάνεια κτιρίου ΑρµονικήένταξητωνΦΒστοκέλυφοςτουκτιρίου Έλεγχος του βαθµού αντανακλαστικότητας, διαφάνειας και του σχήµατος και χρώµατος των άνελ

21 Τεχνολογίες Εξοικονόµησης ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ BIPV Τι ρέ ει να ροσέχουµε και να εφαρµόσουµε Να υ άρχει εύκολη ροσβασιµότητα για συχνή ε ίβλεψη και καθαρισµό τωνφβ άνελ Συχνή Ε ίβλεψη των ηλεκτρολογικών στοιχείων και των ΦΒ λαισίων Ε ιλογή αξιό ιστου τρό ου στήριξης στο κέλυφος Προστασία του κελύφους α ό τα καιρικά φαινόµενα: Α αίτηση για µόνωση και σωστή καλωδίωση Έλεγχος στεγανότητας Ε αρκής στιβαρότητα και ευελιξία στήριξης των ΦΒ για µεγαλύτερη αντοχή σε ανέµους, σεισµούς, χιονό τωση Η καλωδίωση να γίνει σε µικρές α οστάσεις για ελαχιστο οίηση των α ωλειών Να υ άρχει δυνατότητα ηµερήσιας αρακολούθησης της α όδοσης του συστήµατος Α αραίτητη η γείωση και η αντικεραυνική ροστασία του συστήµατος

22 Τεχνολογίες Εξοικονόµησης ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί ΚαθαράΦΒ λαίσιακαθώςηα όδοσητουςεξαρτάταια όαυτό Ο σχεδιασµός ρέ ει να εριλαµβάνει εύκολη ροσβασιµότητα για ε ίβλεψη και καθαρισµό Ανάλογαµετοκλίµαα αιτείταικαιαντίστοιχοςκαθαρισµός. Ξηρά κλίµατα = Συχνότερος καθαρισµός Σηµαντική η συχνή ε ίβλεψη των ηλεκτρολογικών στοιχείων και των ΦΒ άνελ της εγκατάστασης υνατότητα αρακολούθησης του συστήµατος α ό control room για άµεση αρέµβαση σε ο οιαδή οτε στοιχείο αρουσιάζει δυσλειτουργία Οι καλωδιώσεις να είναι υψηλής αντοχής σε διάβρωση και λειτουργική αστοχία

23 Τεχνολογίες Εξοικονόµησης

24 ΟΦΕΛΗ Τεχνολογίες Εξοικονόµησης Αντικατάσταση των συµβατικών υλικών κελύφους του κτιρίου Παραγωγή Ηλεκτρικής Μείωση χρήσης συµβατικών καυσίµων και µείωση εκ οµ ών CO2 Προσδίδει αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον εν α αιτεί ξεχωριστό, ειδικό σύστηµα στήριξης Γερµανικό Κτίριο

25 Τεχνολογίες Εξοικονόµησης Θερµικά Οφέλη Μόνωση Η θερµική ακτινοβολία µειώνεται µε την ενσωµάτωση των ΦΒ Σκίαση και φυσικός Φωτισµός Τα δοµικά στοιχεία σκίασης α οτελούν ιδανικές βάσεις στήριξης για τα ΦΒ ε ιτρέ οντας τον αερισµό τους, αρέχοντας ταυτόχρονα ροστασία α ό την ηλιακή ακτινοβολία και έλεγχο του φυσικού φωτισµού Θέρµανση Υ έρυθρη Ακτινοβολία εκ έµ εται α ό το ίσω µέρος του λαισίου και µ ορεί να γίνει χρήση στο κτήριο Κατάλληλο για υβριδικά συστήµατα θέρµανσης Φυσικός Αερισµός Το καλοκαίρι µ ορεί να ε ιτευχθεί φυσικός αερισµός στο κτήριο και κατ ε έκταση ο δροσισµός του κτηρίου

26 Τεχνολογίες Εξοικονόµησης Προβλήµατα Προώθησης των συστηµάτων ενσωµάτωσης ΦΒ στον κτηριακό τοµέα Μη συµβατότητα µεταξύ δοµικών στοιχείων ου αντικαθιστώνται και ΦΒ λαισίων Α ρόβλε τη λειτουργία ΦΒ ως δοµικό στοιχείο Ανάγκη για τυ ο οίηση και ιστο οίηση των συστηµάτων BIPV Μη βέλτιστη το οθέτηση των ΦΒ στο κτηριακό κέλυφος λόγω της ανάγκης σχεδιασµού της εγκατάστασης α ό αρχιτέκτονα Έλλειψη γνώσης και ενηµέρωσης των εµ λεκόµενων µηχανικών και τις δυνατότητες ενσωµάτωσης ΦΒ Υψηλό αρχικό κόστος Α αιτείται κρατική διευκόλυνση και ροώθηση των συστηµάτων ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ Κτήρια Το οθέτηση ρώτα σε ηµόσια

27 Τεχνολογίες Εξοικονόµησης BIPV: Οι Ανανεώσιµες Πηγές έχουν νόηµα µόνο όταν συνδυάζονται µε την Ενεργειακή Α οδοτικότητα ΠοιοείναιτοµέλλοντηςαγοράςτωνBIPV? Θα εξαρτηθεί σε µεγάλο βαθµό στα κίνητρα ου θα δώσει η ΕΕ για τις ανανεώσιµες ηγές ενέργειας και στην Ελλάδα. Σηµαντικό να αρχίσουν οι µηχανικοί να υιοθετούν τη τεχνική του αθητικού σχεδιασµού του κτηρίου, ό ου το κτήριο θα χρησιµο οιεί ηγές ενέργειας άµεσα διαθέσιµες στον τό ο κατασκευής Α οτέλεσµα? Βελτίωση του Μίκρο- κλίµατος µε τη χρήση συστηµάτων εκµετάλλευσης του ήλιου αλλά και του αέρα, µειώνοντας κατά ολύ την ανάγκη για τεχνητή θέρµανση/ψύξη του κτηρίου

28 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΥΨΗΛΗΣ Σε διάφορους χρωµατισµούς ΑΠΟ ΟΣΗΣ Thin film µεα όδοση13% -15% Mονοκρυσταλλικά Πάνελ Μεδιαστάσεις2,06 Χ1,05 - Α όδοση(pmax= 425W) Άραµε 50 τµ άνελσήµερα, καλύ τουµεένασ ίτιγια10 kw Η Boeing θα αράγει µαζικά, σ άζοντας κάθε ροηγούµενο - Φ/Β Α όδοσης 40%! Concentrator Cells (CPV)

29 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΡΙΣ ΙΑΣΤΑΤΑ (3 D) Υψηλή Α όδοση ΑΠΟ ΟΣΗΣ Η καινοτόµος τεχνολογία ου εφαρµόζεται χρησιµο οιεί ένα 3-διάστατο ειδικό σχεδιασµό για την αύξηση της α όδοσης αγιδεύοντας το ηλιακό φώςστοεσωτερικότηςmicro-κατασκευήςµετηνειδικήδοµή ουέχει, ό ου τα φωτόνια ανακρούουν σε ολλές µικρο-ε ιφάνειες µέχρι να µετατρα ούν σε ηλεκτρόνια Μεγάλη Γωνία Συλλογής του φωτός Ειδική ευρεία γωνία συλλογής φωτός για να συλλάβει ερισσότερο φως χειµώνα και ρωινές ώρες

30 ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Φωτοβολταϊκά Τζάµια Παράγουν ηλεκτρική ενέργεια αξιο οιώντας τη φωτεινή ενέργεια ου δέχονται είτε α ευθείας είτε α ό διάχυτο φωτισµό. Ηενέργεια αράγεταια ότοήλιοκατάτηνδιάρκειατης ηµέρας ή α ό τεχνητές ηγές στη διάρκεια της νύχτας

31 ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Ηλιακό Φιλµ για Φ/Β Χρησιµο οιεί τεχνολογία «φωτονίων» Αυξάνει την α οδοτικότητα µέχρι 300%! Μειώνει το κόστος εγκατάστασης στο µισό Πολύ λιγότερα άνελ Εγκατεστηµένη ισχύς αγκόσµια 16 GW και σε20 χρόνιαθαφτάσει τα1800 GW!

32 Ενεργειακή Πρόβλεψη Φορτίου Ενεργειακή Εξάρτηση µεταξύ των χωρών, αγκόσµια, αναµένεται να αυξηθεί α ό 50% σε 70% στα ε όµενα 25 χρόνια Η Ηλεκτρική Ζήτηση και ρόβλεψη Φορτίου α αραίτητη στην νέα Α ελευθερωµένη Αγορά Το Παγκόσµιο ίκτυο Ηλεκτρισµού και µεταφορά Ηλεκτρικής αναµένεται να αυξηθεί κατά 84 % µέχρι το 2035! Ζήτηση Ηλεκτρικής 2006, TWh Ποσοστό αύξησης µέχρι το 2020

33 Ενεργειακή Πρόβλεψη Φορτίου Στόχοι : Ανά τυξη µιας υ ολογιστικής στρατηγικής για την Ενεργειακή Πρόβλεψη Ηλεκτρικής Γιατί είναι σηµαντικό? Σηµαντικό λόγω της α ελευθερωµένης και ανεξάρτητης αγοράς Ηλεκτρικής Η Βελτιστο οίηση της διαχείρισης ηλεκτρικής ενέργειας είναι σηµαντική για έλεγχο και ρογραµµατισµό του ενεργειακού συστήµατος ούτως ώστε να υ άρχει ο Έλεγχος Λειτουργίας του συστήµατος και του κόστους αραγωγής

34 Ενεργειακή Πρόβλεψη Φορτίου Σκο ός : Ανά τυξη ενός Υ ολογιστικού Εργαλείου για την Πρόβλεψη της Ενεργειακής Κατανάλωσης Τιθαµ ορείναπροβλέ ει? Ενεργειακή Πρόβλεψη ιακίνησης Ηλεκτρισµού Ακριβή Πρόβλεψη Ηλεκτρικών Τιµών Βραχυ ρόθεσµη και Μεσο ρόθεσµη Πρόβλεψη Ηλεκτρικού Φορτίου στην Ελλάδα Πρόβλεψη ενεργειακής ζήτησης, µε την εφαρµογή οικονοµικών και µη αραγόντων στο Υ ολογιστικό Μοντέλο Πρόβλεψη κατανάλωσης Ηλεκτρικής µε τον υ ολογισµό της αναβάθµισης κατοικιών

35 Ενεργειακή Πρόβλεψη Φορτίου Ταξινόµηση της Πρόβλεψης Φορτίου για Ηλεκτρική Ενέργεια Μακρο ρόθεσµη Πρόβλεψη Φορτίου(LTLF) 10 έως 20 years Μεσο ρόθεσµη Πρόβλεψη Φορτίου ( MTLF) Βραχυ ρόθεσµη Πρόβλεψη Φορτίου (STLF) Α αιτήσειςανά ε οχή έως ένα χρόνο Α όµιαηµέραµέχρι ένα µήνα

36 Ενεργειακή Πρόβλεψη Φορτίου Οι Κύριες Παράµετροι για την ρόβλεψη σε Ε ί εδο Χώρας ή Πόλεων είναι Μετεωρολογικές Συνθήκες Τιµές Πετρελαίου(Κίνησης και Θέρµανσης) Οικονοµικά Στοιχεία Ενεργειακή Εξοικονόµηση των Κτιρίων Συναρτήσει του Πιστο οιητικού Ενεργειακής Α όδοσης

37 Ενεργειακή Πρόβλεψη Φορτίου Προκλήσεις Παραµένει µεγάλη ρόκληση η ρόβλεψη Κατανάλωσης Ηλεκτρικής για τα εργοστάσια Παραγωγής Η κατανάλωση διαχωρίζεται σε Καθορισµένη ή Πάγια και Ευέλικτη Η Πάγια αναφέρεται στην Βιοµηχανική Κατανάλωση Η ευέλικτη αναφέρεται στην Οικιακή Κατανάλωση

38 Ενεργειακή Πρόβλεψη Φορτίου Στοιχεία και Μονάδες ου Εντάσσουµε στο σύστηµα για Πρόβλεψη ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΙΟΣΤΟΒΙΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΛΙΓΝΙΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΕ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ Μ ορεί να γίνει χρήση όλων µαζί ή καθένα ξεχωριστά ανάλογα τις ανάγκες της κάθε ε ιχείρησης και τι α αιτεί να ροβλεφθεί!

39 Ενεργειακή Πρόβλεψη Φορτίου ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ? Τι σηµαίνει ρακτικά αυτό? Ότι µ ορούµε να ροβλέψουµε µε ακρίβεια τα φορτία του συστήµατος και µ ορούµε να διαχειριστούµε, ανάλογα µε τις ανάγκες και την ε ιχείρηση, την λειτουργία του συστήµατος. Παραδείγµατα ρόβλεψης φορτίου, ου αφορά όλα τα µεγέθη στην Ελλάδα, το λάθος 3,5%, µεταφράζεται σε εριθώριο λάθους της τάξης των εξαγωγών, ου σε βάθος ηµέρας µ ορεί να διαχειριστεί η ΕΗ ή ο εκάστοτε διαχειριστής του συστήµατος ρος όφελος της τιµής ηλεκτρικής ενέργειας µε αντίκτυ ο τον καταναλωτή και την σωστή οικονοµική διαχείριση.

40 Ενεργειακή Πρόβλεψη Φορτίου Έξυ νοι Μετρητές για Οικιακή Κατανάλωση Τι είναι οι Έξυ νοι Μετρητές? Είναι συσκευές ου έχουν την δυνατότητα να µετρούν τις καταναλώσεις σε συγκεκριµένες ώρες στην διάρκεια της ηµέρας και να ληροφορούν, βεβαίως, τους καταναλωτές µε στοιχεία, να συγκρίνουν αντίστοιχες καταναλώσεις αλαιότερων ετών κλ. ώστε να φτιάχνουν το ροφίλ του κάθε καταναλωτή, ροκειµένου αυτός να µ ορεί να εξοικονοµεί ενέργεια και αν διαχειρίζεται ιο ορθολογικά α ό ενεργειακής λευράς την κατοικία τουκαιτιςσυσκευέςτου Σε οιους α ευθύνεται? Στους τελικούς καταναλωτές ου µε τους ατοµικούς µετρητές θα αντικατο τρίζουν την ραγµατική ενεργειακή τους κατανάλωση και θα αρέχουν ληροφορίες για τον ραγµατικό χρόνο χρήσης, και ανάλογα θα µ ορούν να εξοικονοµούν ενέργεια σύµφωνα µε τις εκάστοτε διαθέσιµες τεχνολογικές δυνατότητες

41 Ενεργειακή Πρόβλεψη Φορτίου Γιατί Είναι σηµαντικό για το Καταναλωτή? Αυτοί οι µετρητές διαθέτοντας έξυ νη µέτρηση στο σ ίτι, οι καταναλωτές θα µ ορούν να εριορίσουν τηνενεργειακήτουςκατανάλωσηα ό3% έως10%. Παράλληλαη ΕΗθαµ ορείναεφαρµόσει χρονοµεταβλητά τιµολόγια, δηλαδή υψηλότερα για όσους«καίνε» ρεύµα κατά τις ώρες αιχµής του φορτίου και χαµηλότερα για όσους εριορίζουν εκείνες τις ώρες την κατανάλωσή τους. Και αυτό διότι θαµ ορείστοεξήςναγνωρίζει«on line»τιςώρες κατά τις ο οίες καταναλώνει ερισσότερη ή λιγότερη ενέργειακάθε ελάτηςτης.

42 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ Αθανάσιος Α. Γραµµατικό ουλος Μηχ/γος Μηχ/κός M.Sc. in Energy Μέλος Μόνιµης Ε ιτρο ής Τηλ.:

Σύστηµα διαχείρισης ενέργειας σε κτήρια µε χρήση του ρωτοκόλλου ΚΝΧ/ΕΙΒ και αλγόριθµο ροβλε τικού ελέγχου

Σύστηµα διαχείρισης ενέργειας σε κτήρια µε χρήση του ρωτοκόλλου ΚΝΧ/ΕΙΒ και αλγόριθµο ροβλε τικού ελέγχου ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ Η.Μ.Μ.Υ. ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Η/Υ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σύστηµα διαχείρισης ενέργειας σε κτήρια µε χρήση του ρωτοκόλλου ΚΝΧ/ΕΙΒ και αλγόριθµο ροβλε τικού ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος - Εργαστήριο Ανανεώσιµων Ενεργειακών Τεχνολογιών

Τµήµα Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος - Εργαστήριο Ανανεώσιµων Ενεργειακών Τεχνολογιών Τ.Ε.Ι. Κρήτης Τµήµα Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος Επισκόπηση Συστηµάτων Ηλεκτροµηχανικής Μετατροπής Αιολικής Ενέργειας ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΝΕΤΖΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΧΟΥΡ ΑΚΗ Επιβλέπων Καθηγητής Εµµανουήλ Καραπιδάκης Χανιά

Διαβάστε περισσότερα

TEE / TKM Κτίρια χαμηλής Ενεργειακής Κατανάλωσης Τεχνολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας. Επενδύσεις Πράσινης Επιχειρηματικότητας

TEE / TKM Κτίρια χαμηλής Ενεργειακής Κατανάλωσης Τεχνολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας. Επενδύσεις Πράσινης Επιχειρηματικότητας TEE / TKM Κτίρια χαμηλής Ενεργειακής Κατανάλωσης Τεχνολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας Επενδύσεις Πράσινης Επιχειρηματικότητας Το πρόβλημα σήμερα Τα κτήρια στη χώρα μας αντιπροσωπεύουν πολύ μεγάλο ποσοστό,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2010-2015

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2010-2015 ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2010-2015 ΜΠΑΜΠΛΗ ΧΡΥΣΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κος ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΟΥΜΠΕΝΙΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ HYDROSENSE

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ HYDROSENSE ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ HYDROSENSE Υ ΑΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΒΑΜΒΑΚΟΣ, ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΝΤΟΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΥΤΛΩΝ ΣΤΟ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΧΩΡΟ ρ. Βασίλειος Σαµαράς Γεω όνος-εδαφολόγος Τακτικός

Διαβάστε περισσότερα

Τα κείµενα πάρθηκαν από το site της Greenpeace (www.greenpeace.org/greece) Φωτοβολταϊκά

Τα κείµενα πάρθηκαν από το site της Greenpeace (www.greenpeace.org/greece) Φωτοβολταϊκά Τα κείµενα πάρθηκαν από το site της Greenpeace (www.greenpeace.org/greece) και τα ενοποίησε σε pdf format Φωτοβολταϊκά Όταν τα φωτοβολταϊκά εκτεθούν στην ηλιακή ακτινοβολία µετατρέπουν ένα 5-17% της ηλιακής

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : Ανά τυξη Συστήµατος Στρατηγικής ιοίκησης (ν. 3230/2004)

Θέµα : Ανά τυξη Συστήµατος Στρατηγικής ιοίκησης (ν. 3230/2004) Αθήνα, 1 Μαρτίου 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες για τα Φωτοβολταϊκά Συστήµατα

Γενικές Πληροφορίες για τα Φωτοβολταϊκά Συστήµατα Γενικές Πληροφορίες για τα Φωτοβολταϊκά Συστήµατα Business Unit: CON No of Pages: 6 Authors: AR Use: External Info Date: 01/03/2007 Τηλ.: 210 6545340, Fax: 210 6545342 email: info@abele.gr - www.abele.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ.Π.Μ.Σ. στη ιοίκηση Επιχειρήσεων MBA ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ Υπεύθυνος Καθηγητής : κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ένας πρακτικός οδηγός

Ένας πρακτικός οδηγός Ένας πρακτικός οδηγός Σεπτέμβριος 2007 ΕΝΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ Γιατί να στραφώ στην ηλιακή ενέργεια; Για να καλύψετε δύο τουλάχιστον ανάγκες. Την ανάγκη σε ενέργεια και την ανάγκη να

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Φωτοβολταϊκά Συστήματα COVER Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Οκτώβριος 2010 Φωτοβολταϊκά Συστήματα Εφαρμογές στον οικιακό τομέα 1. Εισαγωγή Η αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας είναι μια βιώσιμη επιλογή παραγωγής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ «ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ» ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Φεβρουάριος 2012 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== 15 ο /2008 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ

ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== 15 ο /2008 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 433 ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== 15 ο /2008 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1-09-2008 Σήµερα τηv 1/09/2008 ηµέρα ευτέρα και ώρα 18:30 µ.µ. στo ηµoτικό Κατάστηµα συvήλθε σε Τακτική Συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

Ένας πρακτικός τεχνικός οδηγός

Ένας πρακτικός τεχνικός οδηγός Ένας πρακτικός τεχνικός οδηγός Ιανουάριος 2011 Λ. Βουλιαγμένης 224 & Αγίου Δημητρίου, 173 43 Άγιος Δημήτριος, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Βασικές τεχνικές πληροφορίες για τα φωτοβολταϊκά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 Κύριε Πρόεδρε, κυρίες, κύριοι, Θα ήθελα να σας µιλήσω για τέσσερα ράγµατα ου θεωρώ

Διαβάστε περισσότερα

Κτίρια Χαμηλής και μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης με θερμομόνωση EPS

Κτίρια Χαμηλής και μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης με θερμομόνωση EPS Κτίρια Χαμηλής και μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης με θερμομόνωση EPS Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π. με αγγλικό τίτλο: HELLENIC ASSOCIATION OF EXPANDED POLYSTYRENE (ΗEPSΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική Εφαρμογή για το φωτισμό δρόμων της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου με αυτόνομα υβριδικά συστήματα φωτοβολταϊκού και ανεμογεννήτριας

Πιλοτική Εφαρμογή για το φωτισμό δρόμων της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου με αυτόνομα υβριδικά συστήματα φωτοβολταϊκού και ανεμογεννήτριας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΥΠΟΛΟΠΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΉΣ ΙΣΧΥΟΣ Πιλοτική Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για εξοικονόµηση ενέργειας και µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος στο ήµο Αθηναίων

Προτάσεις για εξοικονόµηση ενέργειας και µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος στο ήµο Αθηναίων Προτάσεις για εξοικονόµηση ενέργειας και µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος στο ήµο Αθηναίων Ιανουάριος 2008 Κλεισόβης 9, 106 77 Αθήνα, τηλ. 2103840774-5, fax. 2103804008 www.greenpeace.gr 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ονοµατεπώνυµο: Τσακίρη Ελπίδα. Τίτλος: Μελέτη εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε στέγες. Title: Study of photovoltaics installation on roofs

Ονοµατεπώνυµο: Τσακίρη Ελπίδα. Τίτλος: Μελέτη εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε στέγες. Title: Study of photovoltaics installation on roofs ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΧΟΛΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγήτρια: Ελπίδα Τσακίρη (Α.Μ: 761) Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Μελέτης και Υλοποίησης Φωτοβολταϊκών Έργων

Οδηγός Μελέτης και Υλοποίησης Φωτοβολταϊκών Έργων Μόνιμη Επιτροπή Ενέργειας Οδηγός Μελέτης και Υλοποίησης Φωτοβολταϊκών Έργων (Πόρισμα Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ όπως εγκρίθηκε με την απόφαση Α159/Σ9/11.04.2011 της Διοικούσας Επιτροπής) Μέλη Ομάδας Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια εφαρµογής του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, η Green Evolution ανέπτυξε µία σειρά από εξειδικευµένες υπηρεσίες που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις των κτιρίων Φωτισμός / Κλιματισμός / Ψύξη / Θέρμανση

Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις των κτιρίων Φωτισμός / Κλιματισμός / Ψύξη / Θέρμανση Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις των κτιρίων Φωτισμός / Κλιματισμός / Ψύξη / Θέρμανση Γιάννης Λαδόπουλος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχ/κος Η/Υ MSc Renewable Energy

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ Φ/Β 1 ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ιωνίας 1 (Καραολή & Δημητρίου 123)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ > ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκλιµατικός σχεδιασµός και παθητικά ηλιακά συστήµατα

Βιοκλιµατικός σχεδιασµός και παθητικά ηλιακά συστήµατα Βιοκλιµατικός σχεδιασµός και παθητικά ηλιακά συστήµατα Ο κτιριακός τοµέας είναι υπεύθυνος για το 40% περίπου της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας σε εθνικό επίπεδο. Η κατανάλωση αυτή, είτε σε µορφή

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων και Στοιχείων

Χρήση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων και Στοιχείων Χρήση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων και Στοιχείων Καθαρή Ενέργεια από τον Ήλιο Η Πηγή Ενέργειας του Μέλλοντος; Δυνατότητες Χρήσης στα Έργα Υποδομής του Ελληνικού Στρατού ΚΕΙΜΕΝΟ: Λγός (ΜΧ) Ευριπίδης Χανιάς

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένος Σχεδιασμός Διαδικασιών Συντήρησης Φωτοβολταϊκών Σταθμών

Ολοκληρωμένος Σχεδιασμός Διαδικασιών Συντήρησης Φωτοβολταϊκών Σταθμών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ Ολοκληρωμένος Σχεδιασμός Διαδικασιών Συντήρησης Φωτοβολταϊκών Σταθμών ΝΤΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Μ.:7253

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014-20202020 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ

ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014-20202020 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ - ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014-20202020 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ ΚΑΒΑΛΑ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια

Πρακτικός Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια Πρακτικός Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια 2 Περιεχόμενα Ο Οδηγός 5 Ο οδηγός περιέχει 6 Τηλεφωνικό Κέντρο 8 Ιστοσελίδα ENFORCE 9 Δίκτυο Ενεργειακών Επιθεωρητών 11 Το Δίκτυο 11 Μέθοδος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ Σχολικό Έτος:2012-2013 ΤΑΞΗ-ΤΜΗΜΑ:Α3 Μάθημα:Τεχνολογία

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ Σχολικό Έτος:2012-2013 ΤΑΞΗ-ΤΜΗΜΑ:Α3 Μάθημα:Τεχνολογία 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ Σχολικό Έτος:2012-2013 ΤΑΞΗ-ΤΜΗΜΑ:Α3 Μάθημα:Τεχνολογία ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ Της μαθήτριας Μαίρης Φιλιππίδου ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ Καθηγητής: ΗΡ.ΝΤΟΥΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ-ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα