ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΑΗΚ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ/ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΑΗΚ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ/ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ, ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (ΑΗΚ) ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΑΗΚ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ/ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Φωτοβολταϊκά Συστήματα μέχρι 3kW) Σχέδιο Συμψηφισμού Μετρήσεων της ΡΑΕΚ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ορισμοί Συμμόρφωση με τους ισχύοντες Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής, με Πρότυπα και Τεχνικούς Όρους Σύνδεσης και Λειτουργίας του Φωτοβολταϊκού Συστήματος Προγραμματισμός λειτουργίας και φόρτισης Συντελεστής Ισχύος Παραγωγού/Καταναλωτή (συν φ ) Διαχωρισμός Ευθυνών στο Σημείο Σύνδεσης (Όριο Ιδιοκτησίας, Όριο Ευθύνης Λειτουργίας και Όριο Κατασκευής) Έργα που απαιτούνται για τη Σύνδεση του Φωτοβολταϊκού Συστήματος με το Δίκτυο Χαμηλής Τάσης του ΙΣΔ (ΑΗΚ) Διοχέτευση της παραγόμενης ενέργειας και Προτεραιότητα στην Κατανομή Συντήρηση Τροποποίηση Εγκαταστάσεων Παραγωγού/Καταναλωτή Άλλες Απαιτήσεις ΠΑΡ ΑΡΤΗΜΑ I: Τυπικά Κυκλώματα εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού Συστήματος, δυναμικότητας μέχρι και 3kW, διασυνδεδεμένο με το Δίκτυο Χαμηλής Τάσης του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΑΗΚ) Περιπτώσεις Net Metering Ελάχιστες Απαιτήσεις. ΠΑΡ ΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΕΝΤΥΠΟ 11(1/2) 8/2013, ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ σύμφωνα με τον περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Γενικό Διάταγμα Εξαίρεσης (Κ.Δ.Π. 281/2013). ΠΑΡ ΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡ ΑΡΤΗΜΑ IV: ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ/ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΣΕ ΤΟΠΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

3 3 1.0 Ορισμοί «ΑΗΚ» σημαίνει τηv Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρoυ πoυ ιδρύεται βάσει τoυ άρθρoυ 3 του περί Ανάπτυξης Ηλεκτρισμού Νόμου, Κεφ. 171, ως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα και όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται και είναι νομικό πρόσωπο με διαρκή διαδοχή και κoιvή σφραγίδα και με εξουσία vα αποκτά, κατέχει και διαθέτει ιδιοκτησία, vα συvάπτει συμβάσεις, vα εvάγει και εvάγεται στo όνομα της και vα κάνει οτιδήποτε τo oπoίo είναι απαραίτητο για τους σκοπούς τoυ Νόμου αυτού. «Γραμμή Σύνδεσης» έχει το νόημα που αποδίδεται στην Παράγραφο 6.3. «Διαθεσιμότητα» σημαίνει τη μέτρηση του χρόνου κατά τον οποίο το Φωτοβολταϊκό Σύστημα είναι ικανό να τροφοδοτεί την παραγόμενη ενέργεια στο Σημείο Σύνδεσης. «Διαχειριστής Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ)» είναι η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ), ασκώντας το ρόλο της αυτό, σύμφωνα με τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2003 έως 2012, Ν.122(Ι)/2003, όπως τροποποιούνται εκάστοτε. «Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ)» όπως ορίζεται στους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2003 έως 2012, Αριθμός 122(Ι)/2003, όπως τροποποιούνται εκάστοτε. «Δίκτυο» ή «Σύστημα» σημαίνει το Δίκτυο Διανομής της ΑΗΚ. «Δίκτυο Σύνδεσης» για σκοπούς ερμηνείας και εφαρμογής της Σύμβασης, το Δίκτυο Σύνδεσης είναι το μέρος του Δικτύου Διανομής μέχρι το Όριο Ιδιοκτησίας για τη σύνδεση του Φωτοβολταϊκού Συστήματος στο Σύστημα Διανομής και αποτελείται από τα στοιχεία που περιγράφονται στην Παράγραφο 6.2. Μετά την Ημερομηνία Σύνδεσης, το Δίκτυο Σύνδεσης θα ανήκει αποκλειστικά στην ιδιοκτησία του Ιδιοκτήτη Συστήματος Διανομής (ΑΗΚ). «Έργα του ΙΣΔ» σημαίνει τα έργα (κατασκευαστικά και άλλα) που σχετίζονται με το Δίκτυο Σύνδεσης τα οποία ο ΙΣΔ (Ιδιοκτήτης Συστήματος Διανομής) αναλαμβάνει να εκτελέσει δυνάμει της Σύμβασης για τη σύνδεση του Φωτοβολταϊκού Συστήματος στο Σύστημα Διανομής. «Έργα του Παραγωγού/Καταναλωτή υπό την Ιδιοκτησία του Παραγωγού/ Καταναλωτή» σημαίνει τα έργα (κατασκευαστικά και άλλα) που αναλαμβάνει να εκτελέσει ο Παραγωγός/Καταναλωτής δυνάμει της Σύμβασης για την εγκαθίδρυση του Φωτοβολταϊκού Συστήματος και τη σύνδεση του στο Σύστημα Διανομής και τα οποία αφορούν το Φωτοβολταϊκό Σύστημα και τον Πίνακα Μετρητών και Ελέγχου του Παραγωγού/ Καταναλωτή. Μετά την κατασκευή τους τα έργα αυτά θα είναι στην ιδιοκτησία και ευθύνη του Παραγωγού/Καταναλωτή σύμφωνα με τις πρόνοιες για το Όριο Ιδιοκτησίας, όπως προνοείται στη Σύμβαση. «Ημερομηνία Λειτουργίας» όπως ορίζεται στην Έκδοση των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής, όπως τροποποιείται εκάστοτε. Η Ημερομηνία Λειτουργίας καθορίζει, σύμφωνα με τις πρόνοιες της Έκδοση των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής, την ημερομηνία κατά την οποία μια μονάδα παραγωγής είναι διαθέσιμη για κατανομή. Η Ημερομηνία Λειτουργίας καθορίζεται στην Παράγραφο 6.7. «Ημερομηνία Σύνδεσης» όπως ορίζεται στην Έκδοση των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής. Για σκοπούς ερμηνείας και εφαρμογής της Σύμβασης, η αναφορά σε «Χρήστη» στον πιο πάνω ορισμό σημαίνει τον Παραγωγό/Καταναλωτή. Η Ημερομηνία Σύνδεσης καθορίζεται στην Παράγραφο 6.7. «Ιδιοκτήτης Συστήματος Διανομής (ΙΣΔ)» είναι η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ), ασκώντας το ρόλο της αυτό σύμφωνα με τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2003 έως 2012, Ν.122(Ι)/2003, όπως τροποποιούνται εκάστοτε.

4 4 «Ιδιοκτήτης Συστήματος Μεταφοράς (ΙΣΜ)» είναι η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) ασκώντας το ρόλο της αυτό σύμφωνα με τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2003 έως 2012, Ν.122(Ι)/2003, όπως τροποποιούνται εκάστοτε. «Καλή Επαγγελματική Πρακτική» όπως ορίζεται στην Έκδοση των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής, όπως τροποποιείται εκάστοτε. «Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού» όπως ορίζεται στους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2003 έως 2012, Ν.122(Ι)/2003, όπως τροποποιούνται εκάστοτε. «Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής» όπως ορίζεται στους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2003 έως 2012, Ν.122(Ι)/2003, όπως τροποποιούνται εκάστοτε. Η ισχύουσα έκδοση των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής είναι η έκδοση που εκδόθηκε τον Ιούλιο «Καταναλωτής» σημαίνει πρόσωπο το οποίο είναι είτε επιλέγων καταναλωτής είτε µη επιλέγων καταναλωτής, ο οποίος προμηθεύεται ηλεκτρική ενέργεια σε συγκεκριμένο υποστατικό για κατανάλωση στο υποστατικό αυτό. «Καταστάσεις Εκτάκτου Ανάγκης του Συστήματος» όπως ορίζεται στην Έκδοση των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής, όπως τροποποιείται εκάστοτε. «Όριο Ευθύνης Λειτουργίας» έχει το νόημα που αποδίδεται στην Παράγραφο 5.2. «Όριο Ιδιοκτησίας» έχει το νόημα που αποδίδεται στην Παράγραφο 5.1. «Όριο Κατασκευής» σημαίνει το φυσικό όριο μέχρι το οποίο κάθε Συμβαλλόμενος θα αναλάβει τα κατασκευαστικά έργα και εργασίες (συμπεριλαμβανομένων των δοκιμών και ηλεκτρομηχανολογικών έργων) που αναφέρονται στη Σύμβαση, όπως περιγράφεται στην Παράγραφο 5.3. «Παρέκκλιση ή απόκλιση ή εξαίρεση» σημαίνει την παρέκκλιση ή απόκλιση ή εξαίρεση από συγκεκριμένη πρόνοια της Έκδοσης των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής που χορηγείται γραπτώς στον Παραγωγό/Καταναλωτή από τη ΡΑΕΚ, δυνάμει και σύμφωνα με τις πρόνοιες της Έκδοσης των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής ή οποιαδήποτε απόκλιση από πρόνοια μεταγενέστερης έκδοσης των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής που χορηγείται γραπτώς στον Παραγωγό/Καταναλωτή από τη ΡΑΕΚ. «Πίνακας Μετρητών και Ελέγχου του Παραγωγού/Καταναλωτή» για σκοπούς ερμηνείας και εφαρμογής της Σύμβασης, ως Πίνακας Μετρητών και Ελέγχου του Παραγωγού/Καταναλωτή ορίζεται ο Πίνακας που περιλαμβάνει τους Μετρητές και τον εξοπλισμό στον οποίο θα διασυνδεθούν οι Μετρητές συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού διακοπής/απόζευξης/γείωσης και προστασίας τόσο του Φωτοβολταϊκού Συστήματος όσο και του Δικτύου Σύνδεσης του Παραγωγού/Καταναλωτή, ο οποίος συνδέεται ηλεκτρικά απευθείας με το Δίκτυο Σύνδεσης του ΙΣΔ (ΑΗΚ). Ο Πίνακας Μετρητών και Κέντρου Ελέγχου του Παραγωγού/Καταναλωτή είναι στην αποκλειστική ιδιοκτησία και ευθύνη του Παραγωγού/Καταναλωτή. «Ρ ΑΕΚ» σημαίνει τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου που συστάθηκε δυνάμει του Άρθρου 4 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2012, Ν.122(Ι)/2003, όπως τροποποιούνται εκάστοτε. «Σημείο Σύνδεσης» όπως ορίζεται στην Έκδοση των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής, όπως τροποποιείται εκάστοτε. Για σκοπούς ερμηνείας και εφαρμογής της Σύμβασης, το Σημείο Σύνδεσης βρίσκεται στο Όριο Ιδιοκτησίας. Συμβαλλόμενος» σημαίνει συμβαλλόμενο στη Σύμβαση. «Συνολικά Έργα Παραγωγού/Καταναλωτή» το σύνολο των έργων που αποτελείται από τα Έργα του Παραγωγού/Καταναλωτή υπό την Ιδιοκτησία του Παραγωγού/Καταναλωτή.

5 5 «Σύστημα Διανομής» ή «Δίκτυο Διανομής» είναι το σύστημα, που δεν περιλαμβάνει οποιοδήποτε μέρος του συστήματος μεταφοράς, το οποίο αποτελείται, κύρια ή εξ ολοκλήρου από: (α) ηλεκτρικές γραμμές των δικτύων μέσης και χαμηλής τάσης μεταξύ αυτόματων διακοπτών κυκλώματος ή διακοπτών μέσης τάσης στους υποσταθμούς μεταφοράς που ανήκουν στον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής και χρησιμοποιούνται για τη διανομή ηλεκτρισμού από μονάδες παραγωγής ή άλλα σημεία εισόδου μέχρι το σημείο παράδοσης σε πελάτες ή άλλους χρήστες, και (β) οποιοδήποτε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό ο οποίος ανήκει ή είναι υπό τη διαχείριση του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής σε σχέση με τη διανομή ηλεκτρισμού. «Σύστημα Μεταφοράς» σημαίνει σύστημα μεταφοράς, όπως ορίζεται στους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2003 έως 2012, Ν.122(Ι)/2003, όπως τροποποιούνται εκάστοτε. «Συμψηφισμός Μετρήσεων» ορίζεται ως η μέθοδος που αφορά Καταναλωτές, που στις οροφές των οικιών τους, (ή εντός του ίδιου τεμαχίου με την οικία), έχει εγκατασταθεί μικρό Φωτοβολταϊκό Σύστημα με ισχύ μέχρι 3kW. Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, υπολογίζεται η διαφορά μεταξύ της εισαγόμενης από δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, για την κάλυψη των αναγκών του υποστατικού από την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από το Φωτοβολταϊκό Σύστημα η οποία εγχέεται στο Δίκτυο για κάθε δίμηνο. Οποιαδήποτε πλεονάσματα θα μεταφέρονται στο επόμενο δίμηνο, ενώ οποιαδήποτε ελλείμματα θα τιμολογούνται από την ΑΗΚ. Στον τελευταίο λογαριασμό του ημερολογιακού έτους θα γίνεται η τελική εκκαθάριση. Τυχόν Πλεονάσματα δεν μπορούν να μεταφερθούν από ένα ημερολογιακό έτος στο επόμενο. «Σχέδιο Συμψηφισμού Μετρήσεων» σημαίνει το σχέδιο, της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), υπό τον τίτλο «Διευρυμένη εφαρμογή του συστήματος Συμψηφισμού μετρήσεων της Εισαγόμενης από το Δίκτυο με την παραγόμενη Ηλεκτρική Ενέργεια από Φωτοβολταϊκά Συστήματα (Net Metering) εγκατεστημένα σε οικίες και κτίρια που αποτελούν έδρα τοπικών Αρχών». «Φωτοβολταϊκό Σύστημα» σημαίνει το Φωτοβολταϊκό Σύστημα, το οποίο περιλαμβάνει τα φωτοβολταϊκά πλαίσια, τους μετατροπείς τάσης, τις βάσεις στήριξης, τις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό και τα συστήματα διακοπής, απόζευξης, ελέγχου, προστασίας και γείωσης, τον Μετρητή Συμψηφισμού και τα μηχανήματα του Παραγωγού/Καταναλωτή. Το Φωτοβολταϊκό Σύστημα μετατρέπει την ηλιακή ενέργεια κατευθείαν σε ηλεκτρική ενέργεια, μέσω του φωτοβολταϊκού φαινόμενου, η οποία μπορεί να διοχετευτεί κατευθείαν στο Δίκτυο Διανομής ή/και να χρησιμοποιηθεί απευθείας από τις εγκαταστάσεις του Παραγωγού/ Καταναλωτή. 2.0 Συμμόρφωση με τους ισχύοντες Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής, με Πρότυπα και Τεχνικούς Όρους Σύνδεσης και Λειτουργίας του Φωτοβολταϊκού Συστήματος Οι τεχνικές απαιτήσεις για παράλληλη λειτουργία του Φωτοβολταϊκού Συστήματος με το Δίκτυο Διανομής καθορίζονται στους ισχύοντες Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής (ΚΜΔ), καθώς και στα Πρότυπα και στους Τεχνικούς Όρους Σύνδεσης που αναφέρονται πιο κάτω. Ειδικότερα τονίζονται τα πιο κάτω, χωρίς να σημαίνει ότι οποιαδήποτε άλλη πρόνοια των ΚΜΔ και των Προτύπων είναι λιγότερο σημαντική. 2.1 Σύμφωνα με το Άρθρο Δ της Έκδοσης των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής, οι Μονάδες Παραγωγής που συνδέονται στο Σύστημα Διανομής και λειτουργούν παράλληλα ή είναι ικανές να λειτουργήσουν παράλληλα στο Σύστημα Διανομής, οφείλουν να συμμορφώνονται με τους όρους του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής.

6 6 Για σκοπούς ασφαλούς λειτουργίας του Συστήματος Διανομής, ο ΔΣΔ θα έχει το δικαίωμα να διενεργεί διακοπή του Φωτοβολταϊκού Συστήματος σύμφωνα με τις ανάγκες του Συστήματος Διανομής. 2.2 Η κατασκευή του Φωτοβολταϊκού Συστήματος θα πρέπει να συνάδει με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στο ηλεκτρολογικό υλικό που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένων ορίων τάσεως και με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες, 73/23/EEC (Electrical Apparatus Low Voltage Directive) και 89/336/EEC (Electromagnetic Compatibility) και 93/68/EEC (σήμανση CE), ως επίσης και να συνοδεύεται από Δήλωση Συμμόρφωσης (Declaration of Comformity) από τον κατασκευαστή για τον εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί, τα φωτοβολταϊκά πλαίσια, τους μετατροπείς τάσης (inverters) και τις βάσεις στήριξης. Για τις βάσεις στήριξης των Φωτοβολταϊκών πλαισίων θα πρέπει να προσκομίζεται Πιστοποιητικό (Certificate) από εγκεκριμένο Φορέα Πιστοποίησης που να πιστοποιεί ότι η στατική μελέτη των βάσεων στήριξης των Φωτοβολταϊκών Πλασίων συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Ευροκώδικων. Οι βάσεις στήριξης θα πρέπει να είναι ικανές να αντέχουν τις μέγιστες ταχύτητες του ανέμου στην περιοχή που θα εγκατασταθούν και να συνοδεύονται από 20 χρόνια εγγύησης από τον κατασκευαστή/εγκαταστάτη, σύμφωνα με την Ανακοίνωση της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας , υπό τον τίτλο: «ΠΡΟΤΥΠΑ». Στις περιπτώσεις όπου για τις βάσεις στήριξης δεν προσκομίζεται Πιστοποιητικό, όπως πιο πάνω, θα πρέπει να προσκομίζεται Βεβαίωση Πολιτικού Μηχανικού, μέλους του ΕΤΕΚ, που να πιστοποιεί τα ακόλουθα: 1. Οι βάσεις στήριξης είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες. 2. Οι βάσεις στήριξης είναι ικανές να αντέχουν τις μέγιστες ταχύτητες του ανέμου στην περιοχή που θα εγκατασταθούν σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ Οι βάσεις στήριξης έχουν διάρκεια ωφέλιμης ζωής τουλάχιστον 20 χρόνια. 2.3 Το Φωτοβολταϊκό Σύστημα που θα συνδεθεί στο Δίκτυο Διανομής Χαμηλής Τάσης του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις πρόνοιες και τις απαιτήσεις του Γερμανικού Προτύπου VDE-AR-N 4105: με τίτλο Power generation systems connected to the low-voltage distribution network: Technical minimum requirements for the connection to and parallel operation with low-voltage distribution networks, ή άλλο διεθνές ή εθνικό πρότυπο με ίσους ή πιο απαιτητικούς όρους από αυτούς που αναφέρονται στο πιο πάνω γερμανικό πρότυπο, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου Δ της Έκδοσης των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής. Επιπρόσθετα, το Φωτοβολταϊκό Σύστημα που συνδέεται στο Σύστημα Διανομής θα πρέπει να συμμορφώνεται με τα πρότυπα IEC 61727: Photovoltaic (PV) systems Characteristics of the utility interface, IEC : Solar Photovoltaic (PV) power supply systems, IEC 60755: General requirements for residual current operated protective devices, IEC 62446(2009): Grid connected photovoltaic systems Minimum requirements for system documentation, commissioning tests and inspection και ΕΝ 50160: Voltage characteristics of electricity supplied by public distribution networks. Όλες οι τεχνικές απαιτήσεις και πρόνοιες των πιο πάνω προτύπων και τεχνικών όρων θα πρέπει να ακολουθούνται και να εφαρμόζονται.

7 7 2.4 Σύμφωνα με το πιο πάνω πρότυπο VDE-AR-N 4105: και τους ισχύοντες Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής, το Φωτοβολταϊκό Σύστημα που θα συνδεθεί στο Σύστημα Διανομής θα πρέπει να πληροί και τις ακόλουθες απαιτήσεις: Συμμετρία Φάσεων Αυτόματη μείωση ενεργού ισχύος ανάλογα με την συχνότητα Έλεγχο Άεργου Ισχύος Έλεγχο Συντελεστή Ισχύος (Power Factor Control Mode) Συνθήκες αποσύνδεσης και επανασύνδεσης μετατροπέων Λειτουργία Φωτοβολταϊκού Συστήματος σε συνθήκες υπό/υπέρ Συχνότητας Ρύθμιση και Έλεγχος Τάσης Λειτουργία στην παρουσία διαταραχών Τάσης, αύξηση Τάσης υπό σταθερές συνθήκες, απότομες μεταβολές της Τάσης, αναλαμπές της Τάσης, Αρμονικές, ασυμμετρία Τάσης. Προστασία Φωτοβολταϊκού Συστήματος και Δικτύου 2.5 Σύμφωνα με το Άρθρο Δ της Έκδοσης των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής οι Διεσπαρμένοι Παραγωγοί που πρόκειται να συνδεθούν ή συνδέονται στο Σύστημα Διανομής θα πρέπει να συμμορφώνονται, σε σχέση με το συντελεστή ισχύος και την παραγωγή Άεργου Ισχύος, με τα πρότυπα που καθορίζονται στο Άρθρο Δ Αυτόματη αποσύνδεση και απομόνωση του Φωτοβολταϊκού Συστήματος Ο μετατροπέας τάσης (inverter) θα έχει τη δυνατότητα να αποσυνδέει και να απομονώνει αυτόματα το Φωτοβολταϊκό Σύστημα από το σύστημα Διανομής του ΔΣΔ στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) (β) (γ) Όταν η τάση είναι μεγαλύτερη από το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο, που είναι 230V+10% ή είναι μικρότερη από το κατώτατο επιτρεπόμενο όριο, που είναι 230V-10% (μέγιστος χρόνος αποσύνδεσης = 5secs). Όταν η συχνότητα κατέλθει πιο χαμηλά από το όριο των 50Hz-5% (fgrid 47,5Hz) ή υπερβεί το όριο των 50Ηz+3%(fgrid 51,5Hz). Μέγιστος χρόνος αποσύνδεσης = 1sec Όταν σημειωθεί διακοπή ρεύματος στο δίκτυο Διανομής του ΔΣΔ είτε λόγω βλάβης είτε λόγω προγραμματισμένης διακοπής για διεξαγωγή εργασιών στο Δίκτυο (μέγιστος χρόνος αποσύνδεσης = 5 secs). Η παραγωγή μέσω του Φωτοβολταϊκού Συστήματος θα γίνεται μόνο εφόσον το Δίκτυο του ΔΣΔ ευρίσκεται υπό τάση και θα πρέπει να διακόπτεται αυτόματα (εντός 5 δευτερολέπτων) όταν διακοπεί η παροχή στο Δίκτυο του ΔΣΔ. Σε όλες τις περιπτώσεις αυτόματης αποσύνδεσης, η επανασύνδεση μετά την αποκατάσταση της παροχής ρεύματος δεν πρέπει να γίνεται πριν από την παρέλευση τριών λεπτών. Τα συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν επίσης ότι ο μετατροπέας τάσης (inverter) θα έχει τη δυνατότητα να ανιχνεύει το εκχυόμενο ρεύμα DC στο δίκτυο Χαμηλής Τάσης του ΔΣΔ και αποσυνδέει το Φωτοβολταϊκό Σύστημα στην περίπτωση που το εκχυόμενο ρεύμα ξεπεράσει τα 5mA.

8 2.7 Μείωση ενεργού ισχύος ανάλογα με την συχνότητα. 8 Ο μετατροπέας τάσης (inverter) θα έχει την δυνατότητα μείωσης της παραγόμενης ενεργού ισχύος ανάλογα με την μεταβολή της συχνότητας, διατηρώντας την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος σταθερή. Όταν η συχνότητα του δικτύου υπερβεί το όριο των 50,2Hz (fgrid 50.2Hz) τότε η παραγόμενη από το Φωτοβολταϊκό Σύστημα ισχύς θα μειώνεται κατά 4% για κάθε 0,1Hz αύξηση της συχνότητας (ΔΡ=40%x Pm per Hz όπου ΔΡ=Μείωση Ισχύος και Ρm = Παραγόμενη ενεργός Ισχύς την στιγμή που η συχνότητα υπερβαίνει τα 50,2Hz) και ισχύει για 50,2 Hz fmains 51,5Hz. Η παραγόμενη ισχύς θα κινείται συνεχώς πάνω και κάτω στη χαρακτηριστική καμπύλη της συχνότητας (με κλίση 40% του Pm για κάθε Hz) στο διάστημα 50,2 Hz fmains 51,5Hz. Εάν η συχνότητα κατέλθει ξανά πιο χαμηλά από 50,2Hz και εκείνη τη στιγμή η δυνατή παραγόμενη ισχύς είναι μεγαλύτερη από την ενεργό ισχύ Pm (παγωμένη τιμή πιο πάνω), τότε η αύξηση της ενεργού ισχύος που θα διοχετεύεται στο δίκτυο δεν θα υπερβαίνει την κλίση του 10% της μέγιστης ενεργού ισχύος PAmax για κάθε λεπτό. Ο μετατροπέας θα παραμένει σε λειτουργία στο διάστημα: 47,5 Hz fgrid 50,2Hz και θα αποσυνδέει και απομονώνει αυτόματα, εντός ενός δευτερολέπτου το Φωτοβολταϊκό Σύστημα όταν: fgrid 47,5Hz, fgrid 51,5Hz. 2.8 Απαιτήσεις Ελέγχου Άεργου Ισχύος Q Οι μετατροπείς τάσης (inverters) θα έχουν την δυνατότητα ελέγχου της Άεργου Ισχύος. Ανεξάρτητα από τον αριθμό φάσεων, οι μετατροπείς θα πρέπει να λειτουργούν σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας (under normal stationary operating conditions) στα όρια ± 10% της ονομαστικής τάσεως (Un=±10% voltage tolerance band) και στα πλαίσια αποδεκτής λειτουργίας με την ενεργό ισχύ εξόδου πέραν του 20% της ονομαστικής ενεργού ισχύος. Η Άεργος Ισχύς που ανταλλάσσει το Φωτοβολταϊκό Σύστημα με το Δίκτυο Διανομής πρέπει να είναι τόση ώστε υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας ο συντελεστής ισχύος στο Σημείο Σύνδεσης να είναι μεταξύ 0,90 υστέρηση (lagging) και 0,90 προπορεία (leading).

9 Λειτουργία στο ΙΙ και ΙΙΙ τεταρτημόριο 9 Όριο εύρους ισχύος για την Άεργο Ισχύ του φωτοβολταϊκού συστήματος. Εντός του σκιασμένου τριγώνου για το όριο της άεργου ισχύος (reactive power limit), η άεργος ισχύς του φωτοβολταϊκού συστήματος θα πρέπει να μεταβάλλεται ελεύθερα. Με αλλαγή της ενεργού ισχύος, η άεργος ισχύς θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να μεταβληθεί αυτόματα σε σχέση με τον καθορισμένο συντελεστή ισχύος (cosφ=0,90 lagging). Ο τρόπος και τα σημεία ανοχής (set points) της ρύθμισης της άεργου ισχύος θα καθορίζονται από τις συνθήκες του δικτύου εντός του σκιασμένου τριγώνου για το όριο της άεργου ισχύος. Ο μετατροπέας (inverter) θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να ακολουθεί την πρότυπη χαρακτηριστική καμπύλη για τον συντελεστή ισχύος (cosφ) που φαίνεται στο σχεδιάγραμμα. Η όποια τιμή της άεργου ισχύος που προκύπτει από την χαρακτηριστική καμπύλη θα πρέπει να προσαρμόζεται αυτόματα εντός 10 δευτερόλεπτων.

10 10 Πρότυπη Χαρακτηριστική Καμπύλη για τον συντελεστή Ισχύος (cosφ) Συνοψίζοντας, σε σχέση με την ενεργό ισχύ εξόδου, ο μετατροπέας θα πρέπει να έχει την δυνατότητα ελέγχου της Άεργου Ισχύος είτε: (α) με καθορισμένο συντελεστή μετατόπισης (cosφ) ή (β) ακολουθώντας την πρότυπη χαρακτηριστική καμπύλη για τον συντελεστή μετατόπισης cosφ (Ρ). Όπως αναφέρεται στο σημείο 4.2 του παρόντος Τεχνικού Οδηγού της παρούσας Σύμβασης, ο μετατροπέας (inverter) θα είναι ρυθμισμένος για συντελεστή ισχύος (power factor) 0,90 υστέρηση (lagging) στο Σημείο Σύνδεσης του Φωτοβολταϊκού Συστήματος με το Δίκτυο, εκτός και εάν αποφασιστεί διαφορετικά από τον ΔΣΔ. Σημειώνεται ότι, η έννοια του επαγωγικού (lagging) συντελεστή ισχύος σημαίνει την απορρόφηση Άεργου Ισχύος. Σύμφωνα με τα πιο πάνω, ο μετατροπέας θα πρέπει να μπορεί να διαστασιοποιείται και να λειτουργεί με συντελεστή μετατόπισης μικρότερο του 1.0, αυτό σημαίνει ότι δεν ισχύει πλέον S=P αλλά P S. Τέτοια λειτουργία περιορίζει τη διαθέσιμη ενεργό ισχύ (Ρ σε kw) που μπορεί να εξαγθεί από το φωτοβολταϊκό σύστημα. Η διαστασιοποίηση θα πρέπει να γίνεται σε σχέση με τη φαινομενική ισχύ (S σε kva). 2.9 Η ΑΗΚ θα έχει το δικαίωμα να διενεργεί οποιοδήποτε έλεγχο ή δοκιμή θεωρεί αναγκαία, στο μετατροπέα τάσης (inverter), στα Φωτοβολταϊκά πλαίσια και στον ηλεκτρικό εξοπλισμό του Παραγωγού/Καταναλωτή, πριν ή μετά τη σύνδεση του Φωτοβολταϊκού Συστήματος με το Δίκτυο του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής ΤΑΣΗ Εύρος τάσης σε συνθήκες κανονικής και ομαλής λειτουργίας Το Σύστημα Διανομής περιλαμβάνει δίκτυα που λειτουργούν στις ακόλουθες ονομαστικές τάσεις: Χαμηλή Τάση (ΧΤ) 230 Volts φάση προς ουδέτερο 400 Volts φάση προς φάση

11 Μέση Τάση (ΜΤ) Volts (11kV) Volts (22kV) Ο Διαχειριστής Συστήματος Διανομής οφείλει να λειτουργεί το Σύστημα Διανομής έτσι ώστε να διασφαλίζει ότι το εύρος ανοχής της Χαμηλής Τάσης θα είναι: 230V ±10%, φάση προς ουδέτερο και 400V±10% φάση προς φάση. Η προκύπτουσα τάση στα διαφορετικά σημεία του συστήματος βασίζεται σε διάφορους παράγοντες, αλλά αναμένεται να λαμβάνει τις ακόλουθες τιμές σε συνθήκες κανονικής και ομαλής λειτουργίας: Ονομαστική τάση (V) Μέγιστη τάση (V) Ελάχιστη τάση (V) Μεταβαλλόμενη ανάλογα με τις λειτουργικές συνθήκες και την ώρα της ημέρας. Πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη τοποθεσία ύστερα από αίτημα του ενδιαφερόμενου Χρήστη Η συνιστώσα αρνητικής ακολουθίας της φασικής Τάσης των Τάσεων του Συστήματος γενικά δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 5% υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας. Σύμφωνα με το Άρθρο Δ της Έκδοσης των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής, το Σύστημα Διανομής και οποιεσδήποτε συνδέσεις Χρηστών σε αυτό πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε να διασφαλίζεται η τροφοδότηση των Πελατών με κανονικές τιμές Συχνότητας και Τάσης Λειτουργίας. Τα χαρακτηριστικά της Τάσης, της Συχνότητας, των βυθίσεων, των διακοπών, των ασυμμετριών και των αρμονικών πρέπει να πληρούν τις πρόσφατες εγκεκριμένες προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για Τυποποίηση Ηλεκτρολογίας (CENELEC). Πρέπει να σημειωθεί ότι οι προδιαγραφές αυτές περιγράφουν τα κύρια χαρακτηριστικά της Τάσης που αναμένεται στα τερματικά άκρα της παροχής σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας. Σύμφωνα με το Άρθρο Δ2.4.1 της Έκδοσης των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής, η Συχνότητα της τροφοδότησης δεν αποτελεί μέρος του ελέγχου του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής. Το αναμενόμενο εύρος της Συχνότητας περιγράφεται στο Άρθρο Τ της Έκδοσης των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής. «Τ Η ονομαστική Συχνότητα του Συστήματος Μεταφοράς ορίζεται στα 50Hz: (α) Εύρος κανονικής λειτουργίας: 49,5 έως 50,5 Ηz. (β) Κατά τη διάρκεια διαταραχών στο Σύστημα Μεταφοράς: 47,0 έως 52,0 Hz.»

12 Ρύθμιση και Έλεγχος Τάσης 12 Σύμφωνα με το Άρθρο Δ1.6.4 της Έκδοσης των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής, οι συνδέσεις στο Σύστημα Διανομής πρέπει να σχεδιάζονται ώστε να μην εμποδίζουν την απαραίτητη ρύθμιση τάσης του Συστήματος Διανομής. Οι Μονάδες Παραγωγής / Σταθμοί Παραγωγής θα πρέπει να συμμορφώνονται με τα πρότυπα που καθορίζονται στο Άρθρο Δ της Έκδοσης των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής. Οι πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση τάσης και τις διατάξεις ελέγχου πρέπει να διατίθενται από το Διαχειριστή Συστήματος Διανομής εάν ζητηθεί από τον Παραγωγό/Καταναλωτή Διαταραχές Τάσης Σύμφωνα με το Άρθρο Δ της Έκδοσης των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής, οι Χρήστες του Συστήματος Διανομής οφείλουν να μην δημιουργούν διαταραχές τάσης σε τέτοιες στάθμες που να επηρεάζουν τους άλλους Χρήστες. Ο Παραγωγός/Καταναλωτής οφείλει με δικές του ενέργειες να επιλέξει τον εξοπλισμό που είναι σε θέση να λειτουργεί ικανοποιητικά με την παρουσία διαταραχών σε στάθμες που είναι επιτρεπτές από την προδιαγραφή ΕΝ της Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (IEC) όπως τροποποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Τα φωτοβολταϊκά συστήματα που συνδέονται στο Σύστημα Διανομής θα πρέπει να συμμορφώνονται με το πρότυπο IEC Σύμφωνα με το Άρθρο Δ της Έκδοσης των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής, κατά την διάρκεια καταστάσεων βλάβης και χειρισμών, η Τάση (με Συχνότητα την ονομαστική του εξοπλισμού) μπορεί μεταβατικά να μειωθεί ή να αυξηθεί. Η αύξηση ή μείωση της τάσης επηρεάζεται από τη μέθοδο Γείω σης του ουδέτερου κόμβου στο Σύστημα Διανομής και η τάση μπορεί να μειωθεί μεταβατικά στο μηδέν στο σημείο του σφάλματος. Η προδιαγραφή ΕΝ 50160, με τις σχετικές τροποποιήσεις της που πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα, περιέχει επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις αποκλίσεις και τις διαταραχές της τάσης, οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψη για την επιλογή του εξοπλισμού που θα εγκατασταθεί ή συνδεθεί στο Σύστημα με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων προδιαγραφών. Ιδιαίτερα τονίζεται ότι δεν επιτρέπεται η γείωση του ουδέτερου της πλευράς του AC του μετατροπέα τάσης ενόσω το Φωτοβολταϊκό Σύστημα είναι συγχρονισμένο με το σύστημα του ΔΣΔ. Αντίθετα, εάν το Φωτοβολταϊκό Σύστημα λειτουργεί απομωνομένα από το σύστημα του ΔΣΔ, επιβάλλεται η γείωση του ουδέτερου της πλευράς AC του μετατροπέα τάσης Συμμόρφωση με τους όρους της Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2004/108/ΕΚ (Οδηγία Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας) Σύμφωνα με το Άρθρο Δ της Έκδοσης των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής, ένας όρος της σύνδεσης καθορίζει ότι η άμεση ή έμμεση σύνδεση του εξοπλισμού του Παραγωγού/Καταναλωτή στο Σύστημα Διανομής οφείλει να συμμορφώνεται με τους όρους της Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2004/108/ΕΚ (Οδηγία Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας), με τις σχετικές τροποποιήσεις της ή της αντίστοιχης Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα την έχει στο μέλλον αντικαταστήσει Αύξηση Τάσης Υπό Σταθερές Συνθήκες (Steady State Voltage Rise) Η αύξηση της τάσης υπό σταθερές συνθήκες στο Σημείο Σύνδεσης ή και βαθύτερα στο δίκτυο, λόγω της σύνδεσης του Φωτοβολταϊκού Συστήματος, δεν πρέπει να ξεπερνά το 2%.

13 13 Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει η τάση στο Σημείο Σύνδεσης ή βαθύτερα στο δίκτυο να ξεπερνά τα όρια τάσης για κανονικές συνθήκες λειτουργίας. Για το σύστημα υψηλής τάσης τα όρια αυτά ορίζονται το Άρθρο Τ και για το σύστημα μέσης τάσης στο Άρθρο Δ της Έκδοσης των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής Απότομες Μεταβολές της τάσης (Rapid Voltage Changes) Οι απότομες μεταβολές της τάσης στο Σημείο Σύνδεσης που πιθανόν να προκληθούν από τη λειτουργία διακοπής (switching operation: connection and disconnection) ενός Φωτοβολταϊκού Συστήματος δεν πρέπει να ξεπερνούν το 3% (Δumax 3%). Για την τιμή του 3%, η συχνότητα εμφάνισης των μεταβολών αυτών δεν πρέπει να υπερβαίνει τη μια φορά εντός 10 λεπτών Αναλαμπές της Τάσης Οι αναλαμπές της Τάσης (Voltage Flickering and Fluctuation) στο Σημείο Σύνδεσης πρέπει να είναι πάντοτε σε στάθμες επιτρεπτές και να μην υπερβαίνουν το όριο Ρlt=0,5 (Long-term flicker strength: Plt 0,5). Σύμφωνα με το Άρθρο Δ (α) των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής, Έκδοση 4.0.0, οι αναλαμπές της Τάσης δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις πιο κάτω εντάσεις: (i) Συχνότητα εμφάνισης γεγονότων: 0,22 ανά λεπτό 600 ανά λεπτό (ii) (iii) Στάθμη Τάσης Ρst Plt MT, XT 0,7 0,5 Συχνότητα εμφάνισης γεγονότων: 0,02 0,22 ανά λεπτό Επιτρεπτή ένταση έως 3% Συχνότητα εμφάνισης γεγονότων: 0,02 ανά λεπτό Επιτρεπτή ένταση έως 5% Αρμονικές Αναφορικά με απαιτήσεις για αρμονικές, το Φωτοβολταϊκό Σύστημα θα πρέπει να τηρεί το Άρθρο Δ (β) της Έκδοσης των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής. Οι επαγώμενες αρμονικές των Τάσεων στο Σημείο Σύνδεσης του Φωτοβολταϊκού Συστήματος με το Δίκτυο του ΔΣΔ θα είναι σύμφωνες με πιο κάτω: (i) Ποσοστιαία Αρμονική Παραμόρφωση Τάσης για Μεμονωμένες Τάξεις Αρμονικών (τιμή ρίζας μέσου τετραγώνου της Τάσης ως εκατοστιαίο ποσοστό της τιμής ρίζας μέσου τετραγώνου του θεμελειώδους στοιχείου)

14 14 Τάξεις Αρμονικών ΧΤ (%) ΜΤ (%) 2 0,70 0,50 3 0,75 0,50 4 0,70 0,50 5 2,00 1,00 6 0,50 0,50 7 2,00 1,00 8 0,50 0,50 9 0,50 0, ,50 0, ,50 1, ,50 0, ,50 1, ,50 0, ,50 0, ,75 0, ,75 0, ,50 0, ,00 0,50 (ii) Συνολική Ποσοστιαία Αρμονική Παραμόρφωση Στάθμη Τάσης % Αρμονική Παραμόρφωση Τάσης ΧΤ 2,5 ΜΤ 2,0 Για αξιολόγηση της τήρησης αυτής της απαίτησης αναφορικά με τις αρμονικές τάσης και για καθορισμό της πραγματικής συνεισφοράς αρμονικών από το Φωτοβολταϊκό Σύστημα, ο ΔΣΜΚ/ΔΣΔ θα έχει την δυνατότητα να μετρά, σε συνεννόηση με τον Παραγωγό/Καταναλωτή, τις αρμονικές τάσης στο Σημείο Σύνδεσης. Οι μετρήσεις αυτές και οι συγκρίσεις θα πραγματοποιούνται σε κατάλληλες χρονικές περιόδους με το Φωτοβολταϊκό Σύστημα συνδεδεμένο και αποσυνδεδεμένο από το Δίκτυο κατά περίπτωση Ασυμμετρία Τάσης Σύμφωνα με το Άρθρο Δ (γ) της Έκδοσης των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής, η ασυμμετρία που προκαλείται από τη σύνδεση μιας μεμονωμένης εγκατάστασης δεν θα υπερβαίνει το 1,3% στο Σημείο Κοινής Σύνδεσης (ΣΚΣ) Συγχρονισμός ΦωτοβολταΪκού συστήματος με το Δίκτυο διανομής του ΔΣΔ (ΑΗΚ) Το Φωτοβολταϊκό Σύστημα θα πρέπει να συγχρονίζεται αυτόματα με το Δίκτυο Διανομής του ΔΣΔ (ΑΗΚ). Κατά τον συγχρονισμό θα πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες συνθήκες στο Σημείο Σύνδεσης: Η διακύμανση της τάσης δεν πρέπει να ξεπερνά το 3% αυτής του δικτύου. Η συχνότητα θα πρέπει να είναι ίση με αυτή του δικτύου.

15 15 Η διαδοχή των φάσεων να είναι η ίδια. Οι τάσεις των αντίστοιχων φάσεων να μην έχουν μεταξύ τους φασική απόκλιση Στάθμες Βραχυκύκλωσης Η σύνδεση του Φωτοβολταϊκού Συστήματος αναμένεται να αυξήσει τα επίπεδα βραχυκύκλωσης του Δικτύου στον Υποσταθμό Δικτύου ή και βαθύτερα στο Δίκτυο. Αν μετά από έρευνες αποδειχτεί ότι το Φωτοβολταϊκό Σύστημα αυξάνει τα επίπεδα σφάλματος στο Δίκτυο πέραν των επιθυμητών ή πέραν της ικανότητας ισχύος βραχυκύκλωσης του εξοπλισμού διακοπής του Δικτύου, τότε ο Παραγωγός/ Καταναλωτής και ο ΔΣΔ θα πρέπει να έρθουν σε συμφωνία, με τη λήψη κατάλληλων αντισταθμιστικών μέτρων, για περιορισμό των επιπέδων βραχυκύκλωσης. Σημειώνεται ότι οι τυπικές στάθμες βραχυκύκλωσης για το Σύστημα Μεταφοράς και για το Σύστημα Διανομής καθορίζονται αντίστοιχα στα Άρθρα Τ1.8.6 και Δ της Έκδοσης των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής Η ικανότητα ισχύος Βραχυκύκλωσης του Εξοπλισμού του Παραγωγού/ Καταναλωτή στο Σημείο Σύνδεσης δεν πρέπει να είναι μικρότερες από τις Στάθμες Βραχυκύκλωσης του Συστήματος Διανομής, όπως διαμορφώνονται μετά την εγκατάσταση και λειτουργία του Φωτοβολταϊκού Συστήματος. Η επιλογή του Εξοπλισμού για σύνδεση στη Χαμηλή Τάση πρέπει να λαμβάνει υπόψη την μείωση των ρευμάτων Βραχυκύκλωσης λόγω παρεμβολής μήκους γραμμής Η τροφοδότηση στις εγκαταστάσεις του Χρήση πρέπει να ελέγχεται στο σημείο εισόδου της από μία συσκευή προστασίας, η οποία πρέπει να είναι σύμφωνη με αναγνωρισμένες διεθνείς προδιαγραφές που γίνονται αποδεκτές από το Διαχειριστή Συστήματος Διανομής Στάθμες Μόνω σης Ο σχεδιασμός του εξοπλισμού χειρισμών του Παραγωγού/Καταναλωτή που συνδέεται στο Σύστημα Διανομής πρέπει να πληροί τις ελάχιστες προδιαγραφές σχετικά με τα επίπεδα μόνωσης που καθορίζονται στο Άρθρο Δ1.6.6 της Έκδοσης των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής. Ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι κατάλληλος έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι θα αντέχει, ύστερα από κατάλληλες δοκιμές, σε εναλλασσόμενη Τάση τουλάχιστον 0,6kV για σύνδεση του εξοπλισμού στο σύστημα Χαμηλής Τάσης (400V) (σύμφωνα με τις κατάλληλες δοκιμές τύπου και σειράς για διαφορετικές ομάδες εξοπλισμού των προδιαγραφών της Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής IEC) Παρέμβαση σε συστήματα ακουστικής συχνότητας (Interference on audiofrequency systems) Στο Σύστημα Μεταφοράς και Διανομής λειτουργεί Σύστημα Διαχείρισης Φορτίου (Load Management using a Ripple Control System) το οποίο λειτουργεί στα 283,3 Ηz. Το μέγιστο ύψος τάσης του είναι 12V και επηρεάζεται από τη λειτουργία πυκνωτών ή/ και ηλεκτρογεννητριών. Σε περίπτωση που ο Παραγωγός/Καταναλωτής επιθυμεί να εγκαταστήσει στο χώρο εγκαταστάσεων του σύστημα αντιστάθμισης (ή άλλα συστήματα που μειώνουν σε μη επιτρεπτά επίπεδα το σήμα του Συστήματος Διαχείρισης Φορτίου), ο Παραγωγός/Καταναλωτής οφείλει να λάβει εκ των προτέρων και σε συνεννόηση με τον ΔΣΔ τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε το σήμα να διατηρείται σε ικανοποιητικά επίπεδα, και να ενημερώνει κατάλληλα τον ΔΣΜ/ΔΣΔ για τα μέτρα αυτά.

16 16 Για αξιολόγηση της τήρησης αυτής της απαίτησης, ο ΔΣΔ θα μετρά, σε συνεννόηση με τον Παραγωγό/Καταναλωτή, το σήμα του Συστήματος Διαχείρισης Φορτίου στο Σημείο Σύνδεσης. Οι μετρήσεις αυτές και οι συγκρίσεις θα πραγματοποιούνται σε κατάλληλες χρονικές περιόδους με το Φωτοβολταϊκό Σύστημα συνδεδεμένο και αποσυνδεδεμένο από το δίκτυο κατά περίπτωση. Σε περίπτωση που μέχρι να ληφθούν από τον Παραγωγό/Καταναλωτή τα απαραίτητα μέτρα προστασίας του Ripple παρατηρηθεί ότι προκαλείται πρόβλημα στο σύστημα Ripple, ο ΔΣΔ διατηρεί δικαίωμα να διακόψει άμεσα τη λειτουργία του Φωτοβολταϊκού Συστήματος, μέχρι να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα από τον Παραγωγό/Καταναλωτή για άρση του προβλήματος. Τέτοια προσωρινή διακοπή της λειτουργίας του Φωτοβολταϊκού Συστήματος θα θεωρείται ότι οφείλεται σε υπαιτιότητα του Παραγωγού/Καταναλωτή Προστασία Προστασία του Φωτοβολταϊκού Συστήματος Η προστασία του Φωτοβολταϊκού Συστήματος είναι ευθύνη του Παραγωγού/ Καταναλωτή. O Παραγωγός/Καταναλωτής θα πρέπει να λάβει προφυλάξεις έναντι διαταραχών που συμβαίνουν στο Σύστημα Διανομής και να εγκαταστήσει κατάλληλη προστασία κατά το Άρθρο Δ1.6.2 της Έκδοσης των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής, όπως επίσης και έναντι οποιονδήποτε άλλων καταστάσεων που ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά. Ο Παραγωγός/Καταναλωτής οφείλει να εγκαταστήσει κατάλληλο σύστημα προστασίας και ελέγχου του Φωτοβολταϊκού του Συστήματος σύμφωνα με τις λεπτομερείς οδηγίες, τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές του ΔΣΔ και του ΙΣΔ (ΑΗΚ) Προστασία Δικτύου Το Φωτοβολταϊκό Σύστημα θα πρέπει να παρέχει το κατάλληλο σύστημα ελέγχου / προστασίας, ώστε διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία και προστασία του Συστήματος Διανομής. Επιπρόσθετα από οποιοδήποτε σύστημα προστασίας του Φωτοβολταϊκού Συστήματος που εγκαθίσταται από τον Παραγωγό/Καταναλωτή, ο Παραγωγός/ Καταναλωτής θα πρέπει να εγκαταστήσει συστήματα προστασίας, κατά το Άρθρο Δ1.6.2 της Έκδοσης των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής, ούτως ώστε το Φωτοβολταϊκό Σύστημα να αποσυνδέεται σε συνθήκες μη κανονικής λειτουργίας του Δικτύου, οι οποίες οδηγούν σε παραβίαση των ορίων τάσης ή συχνότητας ή/και σε απώλεια της κύριας τροφοδότησης (Loss of Mains (LοM)) και λειτουργίας του Φωτοβολταϊκού Συστήματος υπό μορφή νησίδας. Όσον αφορά την προστασία που θα εγκαταστήσει ο Παραγωγός/Καταναλωτής για το Φωτοβολταϊκό του Σύστημα, όπως επίσης και την προστασία της Γραμμής Σύνδεσης του Συστήματος Διανομής, εφαρμόζονται οι πρόνοιες του Άρθρου Δ1.6.2 της Έκδοσης των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής. Ειδικά όσον αφορά τη Γραμμή Σύνδεσης, σημειώνεται ότι ο Παραγωγός/Καταναλωτής θα πρέπει να εγκαταστήσει κατάλληλο σύστημα προστασίας, το οποίο θα καθοριστεί από το ΔΣΔ. Για το σκοπό αυτό, στον αυτόματο διακόπτη εξαγωγής ισχύος (αναχώρησης της Γραμμής Σύνδεσης) που θα εγκαταστήσει ο Παραγωγός/Καταναλωτής στον Πίνακα Μετρητών και Ελέγχου του Παραγωγού/Καταναλωτή (ΠΜΕΠ), ο Παραγωγός/Καταναλω τής οφείλει να εγκαταστήσει κατάλληλο σύστημα προστασίας της Γραμμής Σύνδεσης σύμφωνα με τις λεπτομερείς οδηγίες, τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές του ΙΣΔ (ΑΗΚ).

17 2.15 Διατάξεις Γείωσης 17 Η γείωση της εγκατάστασης του Παραγωγού/Καταναλωτή είναι ευθύνη του Παραγωγού/Καταναλωτή και θα πρέπει να σχεδιαστεί έτσι ώστε να συμμορφώνεται με τις σχετικές διεθνείς προδιαγραφές και την καθοδήγηση των ΔΣΜΚ και ΔΣΔ κατά τα Άρθρα Τ και Δ1.6.3 της Έκδοσης των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής Βασικές Πρόνοιες Προτύπων Πρότυπο IEC Τίτλος: Photovoltaic (PV) systems Characteristics of the utility interface Φωτοβολταϊκά Συστήματα Χαρακτηριστικά της σύνδεσης με το Δίκτυο Κύρια θέματα προτύπου: Τάση, Ένταση & Συχνότητα Όρια Τάσης Λειτουργίας Διακυμάνσεις Τάσης Έκχυση DC Όρια Συχνότητας Λειτουργίας Αρμονικές & μετατόπιση κυμματομορφής Απώλεια Τάσης Δικτύου Υπέρ/Υπό Τάση & Συχνότητα Προστασία απομονωμένης παραγωγής (Islanding) Αντίδραση σε επαναφορά Δικτύου Γειώσεις Προστασία έναντι βραχυκυκλώματος Απομόνωση και διακοπή Το συγκεκριμένο πρότυπο αναφέρεται σε μονοφασικά και τριφασικά συστήματα μέχρι 10kVA διασυνδεδεμένα με το Δίκτυο και όχι αυτόνομα. Το φωτοβολταϊκό σύστημα θα πρέπει να μπορεί να λειτουργεί με συντελεστή ισχύος μεγαλύτερο από 0,9 όταν η ισχύς εξόδου είναι μεγαλύτερη από 50% της μέγιστης ισχύς εξόδου του μετατροπέα. Στο συγκεκριμένο πρότυπο καθορίζονται οι χρόνοι αντίδρασης του μετατροπέα σε συνθήκες ασταθούς και εκτός των ορίων Τάσης. Καθορίζονται τα όρια υπερσυχνότητας και υποσυχνότητας που θα πρέπει να λειτουργεί ο μετατροπέας, όπως επίσης ο χρόνος αποσύνδεσης από το Δίκτυο σε περίπτωση απώλειας Τάσης του Δικτύου (2 sec,) και ο χρόνος επανασύνδεσης του μετατροπέα μετά την επανασύνδεση του Δικτύου (20sec.-5min.). Για προστασία βραχυκυκλώματος, απομόνωση και διακοπή παραπέμπει στο πρότυπο IEC Πρότυπο IEC ή CYS HD Τίτλος: Requirements for special installations or locations Solar photovoltaic (PV) power supply systems Απαιτήσεις για ειδικές εγκαταστάσεις ή τοποθεσίες Ηλιακά Φωτοβολταϊκά Συστήματα παροχής ηλεκτρικής ισχύος.

18 18 Στο συγκεκριμένο πρότυπο βασίζονται τα Βρετανικά Πρότυπα BS 7671 Requirements for Electrical Installations IEE Wiring Regulations 16th & 17th Edition. Επίσης στο συγκεκριμένο πρότυπο βασίζεται και το Γερμανικό Πρότυπο DIN VDE Κύρια θέματα προτύπου: Προστασία για ασφάλεια Προστασία έναντι ηλεκτροπληξίας Προστασία έναντι βλαβών Προστασία με αυτόματη διακοπή τροφοδοσίας Επιλογή και εγκατάσταση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού Απομόνωση και διακοπές Διάταξη γειώσεων, προστατευτικοί αγωγοί και αγωγοί ισοδυναμικής γείωσης Πέραν των σχεδίων που περιλαμβάνονται στο πρότυπο για την ορθή διασύνδεση φωτοβολταϊκών συστημάτων, η βασική παράγραφος του προτύπου που μας ενδιαφέρει είναι: Where an electrical installation includes a PV power supply system without at least simple separation between the AC side and the DC side, an RCD installed to provide fault protection by automatic disconnection of supply shall be type B according to IEC Amendment 2. Where the PV inverter by construction is not able to feed DC fault currents into the electrical installation, an RCD of type B according to IEC Amendment 2 is not required Όπου η ηλεκτρολογική εγκατάσταση περιλαμβάνει φωτοβολταϊκό σύστημα χωρίς τον ελάχιστο διαχωρισμό μεταξύ AC και DC πλευράς, επιβάλλεται η εγκατάσταση RCD τύπου Β σύμφωνα με το πρότυπο IEC Amendment 2. Όπου ο μετατροπέας (inverter) εκ της κατασκευής του δεν δύναται να εκχύσει ρεύμα βραχυκύκλωσης στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση, τότε η εγκατάσταση RCD τύπου Β δεν χρειάζεται Πρότυπο IEC Τίτλος: Low-voltage electrical installations Part 4-44: Protection for safety Protection against voltage disturbances and electromagnetic disturbances Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Χαμηλής Τάσης Μέρος 4-44: Προστασία για ασφάλεια Προστασία έναντι διαταραχές Τάσης και ηλεκτρομαγνητικές διαταραχές. Στο συγκεκριμένο πρότυπο βασίζονται τα Βρετανικά Πρότυπα BS 7671 Requirements for Electrical Installations IEE Wiring Regulations 16th & 17th Edition. Βασικό θέμα του προτύπου είναι η προστασία έναντι υπερτάσεων. Η παράγραφος και ο πίνακας 44.Β, που παρουσιάζονται πιο κάτω, περιγράφουν τις βασικές αρχές επιλογής προστασίας έναντι υπερτάσεων (Surge arresters) Required impulse withstand voltage of equipment Equipment shall be selected so that its rated impulse withstand voltage is not less than the required impulse withstand voltage as specified in Table 44B. It is the responsibility of each product committee to require the rated impulse withstand voltage in their relevant standards according to IEC

19 Table 44.B - Required rated impulse withstand voltage of equipment 19 Nominal voltage of the installation(a) V Required impulse withstand voltage for kv (c) Threephase systems(b) Single-phase systems with middle point Equipment at the origin of the installation (impulse withstand category IV) Equipment of distribution and final circuits (overvoltage category III) Appliances and current using equipment (overvoltage category II) Specially protected equipment (overvoltage category I) /400 (b) (b) / / , (a) According to IEC (b) In Canada and the USA, for voltages to earth higher than 300 V, the impulse withstand voltage corresponding to the next highest voltage in column one applies. (c) This impulse withstand voltage is applied between live conductors and PE Πρότυπο IEC/TR Τίτλος: General requirements for residual current operated protective devices Γενικές απαιτήσεις για συσκευές προστασίας ρεύματος διαφυγής. Στο συγκεκριμένο πρότυπο προδιαγράφει τη κατασκευή, σήμανση και λειτουργία συσκευών ρεύματος διαφυγής (RCD). Κύρια θέματα προτύπου: Χαρακτηριστικά συσκευών προστασίας ρευμάτων διαφυγής Όροι κατασκευής και λειτουργίας Κατηγοριοποίηση συσκευών Σήμανση συσκευών Type AC residual current device Residual current device for which tripping is ensured: for residual sinusoidal alternating currents, whether suddenly applied or slowly rising Type A residual current device Residual current device for which tripping is ensured: - as for type AC; - for residual pulsating direct currents; - for residual pulsating direct currents superimposed on a smooth direct current of 0,006 A; - with or without phase-angle control, independent of polarity, whether suddenly applied or slowly rising.

20 Type B residual current device Residual current device for which tripping is ensured: - as for type A; - for residual sinusoidal alternating currents up to 1000 Hz; - for residual alternating currents superimposed on a smooth direct current of 0,4 times the rated residual current (I Δn ); - for residual pulsating direct currents superimposed on a smooth direct current of 0,4 times the rated residual current (I Δn ) or 10 ma, whichever is the highest value; - for residual direct currents which may result from rectifying circuits, i.e., - two-pulse bridge connection line to line for 2-, 3- and 4- pole devices; - three-pulse star connection or six-pulse bridge connection for 3- and 4-pole devices; - for residual smooth direct currents; with or without phase-angle control, independent of polarity whether suddenly applied or slowly rising Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση του Φωτοβολταϊκού Συστήματος του Παραγωγού/Καταναλωτή Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση του Φωτοβολταϊκού Συστήματος του Παραγωγού/ Καταναλωτή πρέπει να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής, με τα Πρότυπα και τους Τεχνικούς Όρους Σύνδεσης που περιγράφονται στο Κεφάλαιο 2.0 του παρόντος Τεχνικού Οδηγού και να ακολουθεί τους ισχύοντες Κανόνες Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων και Κανονισμούς Καλωδίωσης (Wiring Regulations) σε όλες τις περιπτώσεις, όπως αυτοί τροποποιούνται εκάστοτε, περιλαμβανομένων και των προνοιών για ύπαρξη στον ίδιο χώρο συρματώσεων που τροφοδοτούνται από διαφορετικές πηγές, καθώς και των προνοιών που αναφέρονται στην προστασία υπό υπέρταση (Overvoltage Protection) και τη γείωση των εγκαταστάσεων (Πρότυπο BS EN 61173:1995 και BS 7430:1998 αντίστοιχα). Ιδιαίτερα τονίζεται ότι δεν επιτρέπεται η γείωση του ουδέτερου της πλευράς AC του μετατροπέα τάσης ενόσω το Φωτοβολταϊκό Σύστημα είναι συγχρονισμένο με το σύστημα του ΔΣΔ. Αντίθετα, εάν το Φωτοβολταϊκό Σύστημα λειτουργεί απομονωμένα από το σύστημα ΔΣΔ, επιβάλλεται η γείωση του ουδέτερου της πλευράς AC του μετατροπέα τάσης. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να ακολουθούνται και να εφαρμόζονται, από τον Παραγωγό/Καταναλωτή, οι οδηγίες, οι απαιτήσεις, οι όροι και οι προδιαγραφές του ΔΣΔ (ΑΗΚ) Σύμφωνα με το Άρθρο Δ της Έκδοσης των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής, οι Μονάδες Παραγωγής που συνδέονται στη Χαμηλή Τάση οφείλουν να συμμορφώνονται με τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 10 του Περί Ηλεκτρισμού Νόμου (ή οποιουσδήποτε άλλους όρους μπορεί να εφαρμοστούν στο μέλλον) και οποιουσδήποτε άλλους κανονισμούς ή Τεχνικά Υπομνήματα εκδίδονται από το Διαχειριστή Συστήματος Διανομής σε τακτά χρονικά διαστήματα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΕΙΔΙΚΟΙ, ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΕΙΔΙΚΟΙ, ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΕΙΔΙΚΟΙ, ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ Διασύνδεση και Λειτουργία Μικρού Φωτοβολταϊκού Συστήματος, δυναμικότητας μέχρι και 5kWp, στο Δίκτυο Διανομής, με τη μέθοδο Εφαρμογής Συμψηφισμού Μετρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Εφαρμογή Συμψηφισμού Μετρήσεων (Net Metering) της καταναλισκόμενης και της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας για Μικρά Φωτοβολταϊκά Συστήματα μέχρι και 5kWp Σχέδιο ΔΣΔ (ΑΗΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Πληροφορίες για την Προστασία Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων Επί Κτιρίων που Εξυπηρετούν Οικιακούς Καταναλωτές Ηλεκτρικής Ενέργειας

Χρήσιμες Πληροφορίες για την Προστασία Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων Επί Κτιρίων που Εξυπηρετούν Οικιακούς Καταναλωτές Ηλεκτρικής Ενέργειας Χρήσιμες Πληροφορίες για την Προστασία Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων Επί Κτιρίων που Εξυπηρετούν Οικιακούς Καταναλωτές Ηλεκτρικής Ενέργειας Το ενημερωτικό αυτό έντυπο έχει ετοιμαστεί από το εργαστήριο Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Φωτοβολταϊκά Συστήματα μέχρι 3kW) Σχέδιο Συμψηφισμού Μετρήσεων της ΡΑΕΚ Αρ. Αίτησης ΑΗΚ:.. Η Σύμβαση αυτή γίνεται σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για τη σύνδεση ΦΒ συστημάτων αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό σε εγκαταστάσεις Χρηστών του Δικτύου ΜΤ

Ενημερωτικό σημείωμα για τη σύνδεση ΦΒ συστημάτων αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό σε εγκαταστάσεις Χρηστών του Δικτύου ΜΤ Ενημερωτικό σημείωμα για τη σύνδεση ΦΒ συστημάτων αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό σε εγκαταστάσεις Χρηστών του Δικτύου ΜΤ Στο παρόν ενημερωτικό σημείωμα εξετάζεται η σύνδεση ΦΒ συστήματος αυτοπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Φωτοβολταϊκά Συστήματα μέχρι και 5kWp Συμψηφισμός Μετρήσεων Σχέδιο ΑΗΚ «Σ.Μ.5» Διασύνδεση και Παράλληλη Λειτουργία Φωτοβολταϊκού

Διαβάστε περισσότερα

μετρήσεων τη Εισαγόμενη από το Δίκτυο με την Παραγόμενη Ηλεκτρική Ενέργεια από Φωτοβολταϊκά Συστήματα (Net-Metering) εγκατεστημένα σε οικίε

μετρήσεων τη Εισαγόμενη από το Δίκτυο με την Παραγόμενη Ηλεκτρική Ενέργεια από Φωτοβολταϊκά Συστήματα (Net-Metering) εγκατεστημένα σε οικίε ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργεια Κύπρου (ΡΑΕΚ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργία των ακόλουθων δύο Σχεδίων για το έτο 2013: Σχέδιο Α Β 1. Διευρυμένη εφαρμογή του συστήματο Συμψηφισμού μετρήσεων τη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α NET METERING

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α NET METERING ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ (Φ/Β) ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. Τροποποιητική Έκδοση (Έκδοση που τροποποιεί την Έκδοση 4.0.0)

ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. Τροποποιητική Έκδοση (Έκδοση που τροποποιεί την Έκδοση 4.0.0) ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Τροποποιητική Έκδοση 4.0.1 (Έκδοση που τροποποιεί την Έκδοση 4.0.0) ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΣΜΚ ΠΡΟΣ ΡΑΕΚ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΡΑΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Pro.Fi.System

Τεχνολογία Pro.Fi.System Τεχνολογία Pro.Fi.System Η τεχνολογία Pro.Fi.System αφορά την προστασία ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων μηχανών και συσκευών από ανωμαλίες της παροχής ρεύματος, ελαχιστοποιώντας τους νεκρούς χρόνους

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Περιφέρειας.. Αριθ.Πρωτ.: Ημερομηνία:

Διεύθυνση Περιφέρειας.. Αριθ.Πρωτ.: Ημερομηνία: Διεύθυνση Περιφέρειας.. Αριθ.Πρωτ.: Α Ημερομηνία: Αίτηση για τη σύνδεση Φωτοβολταϊκού Συστήματος από Αυτοπαραγωγό με Ενεργειακό Συμψηφισμό στο Δίκτυο ΜΤ (Net metering) Στοιχεία του Αυτοπαραγωγού Ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η επανεκκίνηση της αγοράς των φωτοβολταϊκών και οι προϋποθέσεις για την μεγάλη διείσδυσή τους στα ηλεκτρικά δίκτυα»

Ημερίδα «Η επανεκκίνηση της αγοράς των φωτοβολταϊκών και οι προϋποθέσεις για την μεγάλη διείσδυσή τους στα ηλεκτρικά δίκτυα» Ημερίδα «Η επανεκκίνηση της αγοράς των φωτοβολταϊκών και οι προϋποθέσεις για την μεγάλη διείσδυσή τους στα ηλεκτρικά δίκτυα» ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Ν. Δρόσος Διευθυντής Διεύθυνσης Διαχείρισης Δικτύου (ΔΔΔ) Διοργανωτής:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οσύγχρονος ηλεκτρολογικός και ιδιαίτερα ο ηλεκτρονικός

Οσύγχρονος ηλεκτρολογικός και ιδιαίτερα ο ηλεκτρονικός Οσύγχρονος ηλεκτρολογικός και ιδιαίτερα ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός, συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση του σημερινού επιπέδου ζωής. Παράλληλα όμως μπορεί να είναι ευαίσθητος σε διαταραχές της ηλεκτρικής τάσης

Διαβάστε περισσότερα

ιευρυμένη εφαρμογή των Συστημάτων Net-Metering σε οικίες και κτίρια Τοπικών Αρχών & καταναλωτές

ιευρυμένη εφαρμογή των Συστημάτων Net-Metering σε οικίες και κτίρια Τοπικών Αρχών & καταναλωτές ιευρυμένη εφαρμογή των Συστημάτων Net-Metering σε οικίες και κτίρια Τοπικών Αρχών & Αυτοπαραγωγής σε εμπορικούς και βιομηχανικούς καταναλωτές ιασφάλιση ουσιαστικού και υγιούς ανταγωνισμού Προστασία Συμφερόντων

Διαβάστε περισσότερα

1. Ρυθμίσεις ανάλογα με τη χώρα και λειτουργική ασφάλεια 2. 4. Προδιαγραφές αντιστροφέα ULX 4000 9

1. Ρυθμίσεις ανάλογα με τη χώρα και λειτουργική ασφάλεια 2. 4. Προδιαγραφές αντιστροφέα ULX 4000 9 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. Ρυθμίσεις ανάλογα με τη χώρα και λειτουργική ασφάλεια 2 2. Γερμανία, Ρυθμίσεις χώρας 4 3. Γαλλία 8 4. Προδιαγραφές αντιστροφέα ULX 4000 9 L00410594-01_27 1 1. Ρυθμίσεις ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας SUNNY CENTRAL Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας 1 Εισαγωγή Μερικοί κατασκευαστές μονάδων συνιστούν ή/και απαιτούν, κατά τη χρήση των φωτοβολταϊκών μονάδων λεπτής μεμβράνης

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια για την επιλογή μιας διάταξης προστασίας από ρεύματα διαφυγής

Κριτήρια για την επιλογή μιας διάταξης προστασίας από ρεύματα διαφυγής Κριτήρια για την επιλογή μιας διάταξης προστασίας από ρεύματα διαφυγής Χρήση διατάξεων προστασίας από ρεύματα διαφυγής για SUNNY BOY, SUNNY MINI CENTRAL και SUNNY TRIPOWER Περιεχόμενα Κατά την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση για τη σύνδεση Φωτοβολταϊκού Συστήματος από Αυτοπαραγωγό με Ενεργειακό Συμψηφισμό στο Δίκτυο ΧΤ (Net metering) Στοιχεία του Αυτοπαραγωγού

Αίτηση για τη σύνδεση Φωτοβολταϊκού Συστήματος από Αυτοπαραγωγό με Ενεργειακό Συμψηφισμό στο Δίκτυο ΧΤ (Net metering) Στοιχεία του Αυτοπαραγωγού Περιοχή... Αριθ.Πρωτ.: Ημερομηνία: Αίτηση για τη σύνδεση Φωτοβολταϊκού Συστήματος από Αυτοπαραγωγό με Ενεργειακό Συμψηφισμό στο Δίκτυο ΧΤ (Net metering) Στοιχεία του Αυτοπαραγωγού Ιδιότητα του αυτοπαραγωγού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD 3S4 ΕΛΟΤ ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από

Διαβάστε περισσότερα

ISMG Ηλιακός Αντιστροφέας (inverter)

ISMG Ηλιακός Αντιστροφέας (inverter) ISMG Ηλιακός Αντιστροφέας (inverter) Μεγάλο εύρος τάσης εισόδου ΦΒ (κατάλληλη για τάση µεταξύ 100 VDC και 450 VDC) και αποτελεσµατικό σύστηµα εύρεσης σηµείου µεγίστης ισχύος (Maximum Power Point- MPP Tracking)

Διαβάστε περισσότερα

1. Επιτηρητές τάσης Ηλεκτρονικά χρονικά συμβατικών πινάκων (μη βιομηχανικά) Ηλεκτρονικά χρονικά βιομηχανικού τύπου...

1. Επιτηρητές τάσης Ηλεκτρονικά χρονικά συμβατικών πινάκων (μη βιομηχανικά) Ηλεκτρονικά χρονικά βιομηχανικού τύπου... Περιεχόμενα 1. Επιτηρητές τάσης... 2 2. Ηλεκτρονικά χρονικά συμβατικών πινάκων (μη βιομηχανικά)... 3 3. Ηλεκτρονικά χρονικά βιομηχανικού τύπου... 5 4. Τροφοδοτικά... 6 Μονοφασικά τροφοδοτικά switch mode

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση Φωτοβολταϊκών σταθµών στο δίκτυο ΧΤ

Σύνδεση Φωτοβολταϊκών σταθµών στο δίκτυο ΧΤ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Σύνδεση Φωτοβολταϊκών σταθµών στο δίκτυο ΧΤ ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΗΣ Π. ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΗ / ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Εισαγωγή 1. Γενικότητες 2. Σύνδεση Φωτοβολταϊκών σταθµών

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) στην Κύπρο

Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) στην Κύπρο Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) στην Κύπρο Βασικότερα τμήματα ενός Φ/Β συστήματος Τα φωτοβολταϊκά (Φ/Β) συστήματα μετατρέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ 20 kw ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ NEO ΙΚΤΥΟ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ (Σε

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάτες Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Εγκαταστάτες Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Η συνεχής και αυξανόμενη χρήση των Φωτοβολταϊκών (Φ/Β) συστημάτων θα απαιτήσει ειδικευμένους τεχνικούς για την εγκατάσταση, επισκευή και συντήρηση τους. Η Πιστοποίηση Τεχνιτών Εγκαταστατών Φ/Β συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Παρουσίαση στην ΟΕΒ, 16 Νοεμβρίου 2016 Πιστοποίηση Εγκαταστατών Μικρής Κλίμακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Αιολικά Πάρκα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Αιολικά Πάρκα ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Αιολικά Πάρκα Υποβάλλεται από τον Κάτοχο Άδειας Παραγωγής µαζί µε την Αίτηση Σύνδεσης Απαιτείται η υποβολή πιστοποιητικού σύµφωνα µε το πρότυπο IEC 61400-21

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύστημα μέτρησης πολλαπλών καταναλώσεων με αισθητήρες και οπτικοποίηση σε PC, smartphone ή tablet - CMS

1. Σύστημα μέτρησης πολλαπλών καταναλώσεων με αισθητήρες και οπτικοποίηση σε PC, smartphone ή tablet - CMS Περιεχόμενα 1. Σύστημα μέτρησης πολλαπλών καταναλώσεων με αισθητήρες και οπτικοποίηση σε PC, smartphone ή tablet - CMS-770... 2 2. Σύστημα μέτρησης πολλαπλών καταναλώσεων με αισθητήρες - CMS-600... 5 1/6

Διαβάστε περισσότερα

Σταθεροποιητές Τάσης

Σταθεροποιητές Τάσης Σταθεροποιητές Τάσης Ministab και Sterostab Ηλεκτρικό δίκτυο ποιότητα Τα προβλήματα στις γραμμές διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, οι ατμοσφαιρικές εκκενώσεις, οι συνεχείς μεταβολές του φορτίου κάνουν αδύνατη

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Ενότητα: Άσκηση 6: Αντιστάθμιση γραμμών μεταφοράς με σύγχρονους αντισταθμιστές Νικόλαος Βοβός, Γαβριήλ Γιαννακόπουλος, Παναγής Βοβός Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα Προστασίας II. Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι

Μέσα Προστασίας II. Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Μέσα Προστασίας II Προστασία από την ηλεκτροπληξία Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Επίκουρος Καθηγητής Τηλ:2810379231 Email: ksiderakis@staff.teicrete.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή Ραγοδιακοπτών ΑΒΒ SD200 E200

Τεχνική Προδιαγραφή Ραγοδιακοπτών ΑΒΒ SD200 E200 SD200 E200 Περιεχόμενα 1. Διακόπτες φορτίου ράγας (ραγοδιακόπτες) SD200...2 2. Διακόπτες φορτίου ράγας (ραγοδιακόπτες) E200...4 1/5 1. Διακόπτες φορτίου ράγας (ραγοδιακόπτες) SD200 Γενικά Οι διακόπτες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΣΜ ΚΑΙ ΑΙΤΗΤΗ (ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ / ΠΕΛΑΤΗ) (Σε ισχύ από 01/01/2013)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΣΜ ΚΑΙ ΑΙΤΗΤΗ (ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ / ΠΕΛΑΤΗ) (Σε ισχύ από 01/01/2013) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΣΜ ΚΑΙ ΑΙΤΗΤΗ (ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ / ΠΕΛΑΤΗ) (Σε ισχύ από 01/01/2013) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να κατατοπίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΔΕΗ/Περιοχή Αρ. Αίτησης: Ημερομηνία: ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ Στοιχεία Παραγωγού Όνομα/επωνυμία ενδιαφερόμενου φυσικού/νομικού προσώπου Κατοικία/έδρα ενδιαφερομένου

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά συστήματα ιδιοκατανάλωσης, εφεδρείας και Εξοικονόμησης Ενέργειας

Φωτοβολταϊκά συστήματα ιδιοκατανάλωσης, εφεδρείας και Εξοικονόμησης Ενέργειας Φωτοβολταϊκά συστήματα ιδιοκατανάλωσης, εφεδρείας και Εξοικονόμησης Ενέργειας Λύσεις ΦωτοβολταΙκών συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας Απευθείας κατανάλωση Εφεδρική λειτουργία Αυτόνομο Σύστημα 10ΚWp, Αίγινα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΑΣΗΣ M/Σ ΥΤ/ΜΤ

ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΑΣΗΣ M/Σ ΥΤ/ΜΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. MAΡΤΙΟΣ 2015 ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΑΣΗΣ M/Σ ΥΤ/ΜΤ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 2. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 4. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Σύνδεσης Καταναλωτών στο Δίκτυο Μεταφοράς

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Σύνδεσης Καταναλωτών στο Δίκτυο Μεταφοράς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (Για εσωτερική Χρήση) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Σύνδεσης Καταναλωτών στο Δίκτυο Μεταφοράς ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Οδηγίες 1) Το Ερωτηματολόγιο αυτό θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Η μελέτη αφορά την προστασία του πάρκου όσον αφορά το Σύστημα Αντικεραυνικής Προστασίας

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Η μελέτη αφορά την προστασία του πάρκου όσον αφορά το Σύστημα Αντικεραυνικής Προστασίας ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΣΑΠ). Η μελέτη αφορά την προστασία του πάρκου όσον αφορά το Σύστημα Αντικεραυνικής Προστασίας Παράλληλα με την εξωτερική κεραυνική κάλυψη, επιβάλλεται, βάσει του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή Διακοπτών Διαρροής (RCCBs & RCBOs)

Τεχνική Προδιαγραφή Διακοπτών Διαρροής (RCCBs & RCBOs) (RCCBs & RCBOs) Περιεχόμενα 1. Διακόπτες διαρροής F200... 2 2. Διακόπτες διαρροής FH200... 4 3. Διακόπτες διαρροής με ενσωματωμένα στοιχεία μικροαυτομάτου DS201... 6 4. Ρελέ διαρροής με εξωτερικό τορροειδή

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελείται από κάποια επί μέρους στοιχεία όπως αυτά παρουσιάζονται και περιγράφονται αμέσως μετά.

Κάθε φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελείται από κάποια επί μέρους στοιχεία όπως αυτά παρουσιάζονται και περιγράφονται αμέσως μετά. Εισαγωγικά Η εταιρεία Nobel, με 35 χρονη παρουσία στο χώρο των ηλιακών θερμοσιφώνων, εισέρχεται δυναμικά στο χώρο των οικιακών φωτοβολταϊκών συστημάτων έχοντας συνάψει στρατηγικές συμμαχίες με αναγνωρισμένους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡ.../2016,

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡ.../2016, ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2015, Ν.122(Ι)/2003, N.239(I)/2004, N.143(I)/2005, N.173(I)/2006, N.92(I)/2008, N.211(I)/2012 KAI Ν.206(Ι)/2015

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική προδιαγραφή Μικροαυτομάτων ABB MCB s

Τεχνική προδιαγραφή Μικροαυτομάτων ABB MCB s ABB MCB s Περιεχόμενα 1. Μικροαυτόματοι Διακόπτες () S200... 2 2. Μικροαυτόματοι Διακόπτες () SH200... 5 3. Μικροαυτόματοι Διακόπτες () με διακοπή ουδετέρου SN201... 7 4. Μικροαυτόματοι Διακόπτες υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση Σύνδεσης Φωτοβολταϊκών στα Δίκτυα Διανομής ΌΝΟΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΏΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ

Επίδραση Σύνδεσης Φωτοβολταϊκών στα Δίκτυα Διανομής ΌΝΟΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΏΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ Επίδραση Σύνδεσης Φωτοβολταϊκών στα Δίκτυα Διανομής ΌΝΟΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΏΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΔΟΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Σύστημα Παραγωγής Σταθμούς παραγωγής, όπου παράγεται το ηλεκτρικό ρεύμα, μαζί με τους

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή Απαγωγών Υπερτάσεων (SPD s)

Τεχνική Προδιαγραφή Απαγωγών Υπερτάσεων (SPD s) (SPD s) Περιεχόμενα 1. Απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων T2 (μονοπολικοί)... 2 2. Απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων T1... 4 3. Απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων T1+2... 6 1/7 1. Απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων T2

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Δ.Π. 361/ Κατάταξη στραγγαλιστικών. Παράρτημα Ι. Ενεργειακή κατανάλωση. Παραρτήματα. Ι, II και IV. Παραρτήματα. Σήμανση συμμόρφωσης.

Κ.Δ.Π. 361/ Κατάταξη στραγγαλιστικών. Παράρτημα Ι. Ενεργειακή κατανάλωση. Παραρτήματα. Ι, II και IV. Παραρτήματα. Σήμανση συμμόρφωσης. Ε.Ε. Παρ. III(I) 2133 Κ.Δ.Π. 361/2003 Αρ. 3710, 2.5.2003 Αριθμός 361 Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων (Στραγγαλιστικά Πηνία που Προορίζονται για τους

Διαβάστε περισσότερα

Τριφασική σύνδεση δικτύου

Τριφασική σύνδεση δικτύου Τριφασική σύνδεση δικτύου με SUNNY MINI CENTRAL Περίληψη περιεχομένων Οι μετατροπείς της οικογένειας προϊόντων Sunny Mini Central είναι σχεδιασμένοι ειδικά για χρήση σε τριφασικά συστήματα τροφοδοσίας.

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια για την επιλογή ενός RCD

Κριτήρια για την επιλογή ενός RCD Κριτήρια για την επιλογή ενός RCD Χρήση διακοπτών προστασίας από ρεύματα διαφυγής (RCD) στο SUNNY BOY και SUNNY MINI CENTRAL Περιεχόμενα Κατά την εγκατάσταση των μετατροπέων προκύπτουν συχνά προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

ERACOBUILD. Φωτοβολταϊκά και Net Metering. «Αντίστροφη Μέτρηση για Κατοικίες Χαμηλού Άνθρακα» Φάνος Καραντώνης - Γραμματέας ΣΕΑΠΕΚ

ERACOBUILD. Φωτοβολταϊκά και Net Metering. «Αντίστροφη Μέτρηση για Κατοικίες Χαμηλού Άνθρακα» Φάνος Καραντώνης - Γραμματέας ΣΕΑΠΕΚ ERACOBUILD «Αντίστροφη Μέτρηση για Κατοικίες Χαμηλού Άνθρακα» Φωτοβολταϊκά και Net Metering Εφαρμογή Εθνικού Στόχου για ΑΠΕ Ετήσια αύξηση του μεριδίου των ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση Ενδεικτική πορεία υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Μετασχηματιστής μέσης τάσης

Μετασχηματιστής μέσης τάσης Τεχνικές πληροφορίες Μετασχηματιστής μέσης τάσης Σημαντικές απαιτήσεις για τους μετασχηματιστές μέσης τάσης για SUNNY BOY, SUNNY MINI CENTRAL και SUNNY TRIPOWER Περιεχόμενα Το παρόν έγγραφο περιγράφει

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Εργολήπτη & Συντηρητή Ηλεκτροσυσκευών Πρώτης και Δεύτερης τάξης

Εκπαίδευση Εργολήπτη & Συντηρητή Ηλεκτροσυσκευών Πρώτης και Δεύτερης τάξης Με βάση τη νομοθεσία περί ηλεκτρολογίας, άτομα που εξασκούν το επάγγελμα του ηλεκτρολόγου ή/και συντηρητή τα οποία επιθυμούν να αποκτήσουν το Πιστοποιητικό Ικανότητας Συντηρητού Ηλεκτροσυσκευών 1 ης και

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Ι

Εργαστήριο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Ι Εργαστήριο 08-10: Μονοφασικός Πίνακας 1) Ο γενικός διακόπτης μπορεί να είναι μονοπολικός ή διπολικός για συστήματα ουδετερογείωσης (για συστήματα ΤΤ είναι υποχρεωτικά διπολικός). Συνίσταται διπολικός (αν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΗΕ) ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 9 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΗ ΑΕ/ Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης

ΔΕΗ ΑΕ/ Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης ΔΕΗ ΑΕ/ Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης ΕΝΤΑΞΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΑΔΙΚΤΥΑΤΗΣΔΕΗΑΕ Γιακουμάκη Ευαγγελία ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΠΟ ΔΕΗ & ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

LINK 4.1.2.1 A. Ενα Οικιακό Φωτοβολταϊκό Σύστημα αποτελείται από: ΚΥΡΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

LINK 4.1.2.1 A. Ενα Οικιακό Φωτοβολταϊκό Σύστημα αποτελείται από: ΚΥΡΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ LINK 4.1.2.1 A Ενα Οικιακό Φωτοβολταϊκό Σύστημα αποτελείται από: ΚΥΡΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Φωτοβολταϊκά Πλαίσια PV Panels Μονοκρυσταλλικών στοιχείων πυριτίου, απόδοσης 13-18%. Πολυκρυσταλλικών στοιχείων πυριτίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ Ενότητα 7: Μέθοδοι Εκκίνησης και Πέδησης Ασύγχρονων Τριφασικών Κινητήρων Ηρακλής Βυλλιώτης Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και ατρωσία

Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και ατρωσία Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και ατρωσία Ελληνικά Σελίδα AirSense 10 AirCurve 10 1-3 S9 Series 4-6 Stellar 7-9 S8 & S8 Series II VPAP Series III 10-12 AirSense 10 AirCurve

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΕΞ.Ε. ΣΧΕΔΙΟ «ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΕΞ.Ε. ΣΧΕΔΙΟ «ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ Αρ. Φακέλου: 13.32.31.8.1.Φ /14 Ημερομηνία Υποβολής Αίτησης:.. /.. /2014 Υπογραφή Εξουσιοδοτημένου Παραλήπτη.. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΕΞ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή για τηλεχειριζόμενους διακόπτες (ρελέ ισχύος) ABB AF

Τεχνική Προδιαγραφή για τηλεχειριζόμενους διακόπτες (ρελέ ισχύος) ABB AF Τεχνική Προδιαγραφή για τηλεχειριζόμενους διακόπτες (ρελέ ισχύος) ABB AF Περιεχόμενα 1. Τηλεχειριζόμενοι διακόπτες αέρος-af... 2 2. Βοηθητικοί τηλεχειριζόμενοι διακόπτες αέρος (βοηθητικά ρελέ)-nf... 4

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS 2 ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να : Αναφέρουν την χρησιμότητα του ηλεκτρικού πίνακα διανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-03/4 ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΕΝΟΥ, 20kV ΓΙΑ ΖΕΥΞΗ / ΑΠΟΖΕΥΞΗ ΠΥΚΝΩΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-03/4 ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΕΝΟΥ, 20kV ΓΙΑ ΖΕΥΞΗ / ΑΠΟΖΕΥΞΗ ΠΥΚΝΩΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ - ΚΥΤ Οκτώβριος 2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΕΝΟΥ, 20kV ΓΙΑ ΖΕΥΞΗ / ΑΠΟΖΕΥΞΗ ΠΥΚΝΩΤΩΝ I. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χάρης Δημουλιάς Επίκουρος Καθηγητής, ΤΗΜΜΥ, ΑΠΘ

Χάρης Δημουλιάς Επίκουρος Καθηγητής, ΤΗΜΜΥ, ΑΠΘ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 01 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1/3/2016 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1/3/2016 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1/3/2016 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΛΗΞΗ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ) Version 1.0 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και ατρωσία. Σελίδα S8 & S8 Series II / VPAP Series III 1 3 S9 Series 4 6

Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και ατρωσία. Σελίδα S8 & S8 Series II / VPAP Series III 1 3 S9 Series 4 6 Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και ατρωσία Σελίδα S8 & S8 Series II / VPAP Series III 1 3 S9 Series 4 6 Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και ατρωσία

Διαβάστε περισσότερα

ABB drives και ορθή επιλογή. ABB Group April 1, 2013 Slide 1

ABB drives και ορθή επιλογή. ABB Group April 1, 2013 Slide 1 ABB drives και ορθή επιλογή April 1, 2013 Slide 1 Κίνητρα Πολλές παράμετροι πρέπει να εξεταστούν όταν επιλέγουμε ένα drive Όταν η επιλογή είναι ορθή εξοικονομείται πολύς χρόνος και χρήμα Όλες οι ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΛΟΤ-384 ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Μιχάλης Π. Παπαδόπουλος Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ.Π ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»

«ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ...3 2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ...3 3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α - NET METERING...4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Αθήνα Μάιος 005 ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Μελέτη βιομηχανικής ηλεκτρικής εγκατάστασης Αθήνα, Μάιος 005 ΠΡΟΛΟΓΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 .Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 4564 27.4.2012 Αριθμός 155 1033 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Κ.Δ.Π. 155/2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L343 23.12.2011 σ.0091-0096.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.239(Ι)/2004 (05/11/04)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.239(Ι)/2004 (05/11/04) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.239(Ι)/2004 (05/11/04) E.E. Παρ. Ι(Ι) 5377 Ν. 239(Ι)/2004 Αρ. 3918, 5.11.2004 Ο περί Ρύθµισης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Νο 30

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Νο 30 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΛΑ ΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΗΕ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384. Μέτρα προστασίας και ασφάλειας στα δίκτυα ΤΝ (ουδετέρωση) και ΤΤ (άµεση γείωση)

Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384. Μέτρα προστασίας και ασφάλειας στα δίκτυα ΤΝ (ουδετέρωση) και ΤΤ (άµεση γείωση) Παρουσίαση: Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 Μέτρα και ασφάλειας στα δίκτυα ΤΝ (ουδετέρωση) και ΤΤ (άµεση γείωση) Γιώργος Σαρρής, µέλος της Επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ 82 Μέτρα και ασφάλειας στα δίκτυα ΤΝ & ΤΤ Γιώργος Σαρρής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ Προοίμιο. 122(Ι) του 2003. Για σκοπούς τροποποίησης της υφιστάμενης περί ηλεκτρισμού νομοθεσίας, έτσι ώστε να συνάδει με τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΗ/Περιοχή. Ηµεροµηνία παραλαβής αίτησης:. (συµπληρώνεται από την Περιοχή ΕΗ) Αίτηση για τη σύνδεση Φωτοβολταϊκού Συστήµατος ισχύος 10 kwp στο ίκτυο ΧΤ (στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αντίσταση μόνωσης (R iso ) φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων που δεν είναι απομονωμένες γαλβανικά

Αντίσταση μόνωσης (R iso ) φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων που δεν είναι απομονωμένες γαλβανικά Αντίσταση μόνωσης (R iso ) φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων που δεν είναι απομονωμένες γαλβανικά με τα SUNNY MINI CENTRAL 9000TL/10000TL/11000TL Περιεχόμενα Οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις με μετατροπείς χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο Ενότητα 4: Σχεδίαση-Κατασκευή Ηλεκτρικών Πινάκων Ασθενών Ρευμάτων (Κουδούνια

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 28 2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Οι γεννήτριες εναλλασσόµενου ρεύµατος είναι δύο ειδών Α) οι σύγχρονες γεννήτριες ή εναλλακτήρες και Β) οι ασύγχρονες γεννήτριες Οι σύγχρονες γεννήτριες παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 21kWp ΜΕΧΡΙ 150kWp ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΕΕΒΤ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και. Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του. Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και. Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του. Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του φοιτητή του

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή για Μετασχηματιστές Απομόνωσης & Διατάξεις Επιτήρησης Μόνωσης

Τεχνική Προδιαγραφή για Μετασχηματιστές Απομόνωσης & Διατάξεις Επιτήρησης Μόνωσης Τεχνική Προδιαγραφή για Μετασχηματιστές Απομόνωσης & Διατάξεις Επιτήρησης Μόνωσης Περιεχόμενα Προστασία Από Σφάλματα Προς Γη Σε Χώρους Ιατρικής Χρήσης - Γενικά... 2 1. Μετασχηματιστές Απομόνωσης... 2 2.

Διαβάστε περισσότερα

Ενας Φωτοβολταϊκό Πάρκο αποτελείται από: ΚΥΡΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ενας Φωτοβολταϊκό Πάρκο αποτελείται από: ΚΥΡΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ενας Φωτοβολταϊκό Πάρκο αποτελείται από: ΚΥΡΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Φωτοβολταϊκά Πλαίσια PV Panels Μονοκρυσταλλικών στοιχείων πυριτίου, απόδοσης 13-18%. Πολυκρυσταλλικών στοιχείων πυριτίου, απόδοσης 11-15%. Thin

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Φωτοβολταϊκά Πάρκα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Φωτοβολταϊκά Πάρκα ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Φωτοβολταϊκά Πάρκα Υποβάλλεται από τον Κάτοχο Άδειας Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής της ΡΑΕΚ μαζί με την Αίτηση Σύνδεσης Το Ερωτηματολόγιο έχει

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 2610 432243, e-mail: info@energy-greece.gr - web: www.energy-greece.com

Τηλ.: 2610 432243, e-mail: info@energy-greece.gr - web: www.energy-greece.com Σχεδίαση, πώληση και εγκατάσταση μονοφασικού συστήματος αυτόνομης ηλεκτροδότησης, από ανανεώσιμες πηγές ονομαστικής ισχύος 7kW (inverter), συνεργαζόμενο και υποβοηθούμενο από Η/Ζ (γεννήτρια). Προς: Υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΑΘ.. 12 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Οι μετατροπείς συνεχούς ρεύματος επιτελούν τη μετατροπή μιας τάσης συνεχούς μορφής, σε συνεχή τάση με ρυθμιζόμενο σταθερό πλάτος ή και πολικότητα.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444 ΣΥΝΘΕΣΗ DC ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ AC Δρ Ανδρέας Σταύρου ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 1 Τα Θέματα Διακοπτικός πόλος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 00 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -ΧΧΧ ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακόπτες και μέσα ζεύξης και προστασίας ΧΤ

Διακόπτες και μέσα ζεύξης και προστασίας ΧΤ Διακόπτες και μέσα ζεύξης και προστασίας ΧΤ Οι διακόπτες κλείνουν ή ανοίγουν ένα ή περισσότερα κυκλώματα όταν τους δοθεί εντολή λειτουργίας Η εντολή μπορεί να προέρχεται από άνθρωπο ή από σήμα (π.χ. τάση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 340 Μηχανική Ηλεκτρικής Ισχύος Διάλεξη 1

ΗΜΥ 340 Μηχανική Ηλεκτρικής Ισχύος Διάλεξη 1 ΗΜΥ 340 Μηχανική Ηλεκτρικής Ισχύος Διάλεξη 1 Δρ. Ηλίας Κυριακίδης Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 2007 Ηλίας Κυριακίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 17

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 17 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 17 Είδη ηλεκτρικών μηχανών και εφαρμογές τους. 1. Οι ηλεκτρογεννήτριες ή απλά γεννήτριες, που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ηλ

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα καταναλωτών και διαδικασία υποβολής παραπόνων

Δικαιώματα καταναλωτών και διαδικασία υποβολής παραπόνων ρυθμιστική αρχή ενέργειας κύπρου cyprus energy regulatory authority www.cera.org.cy Δικαιώματα καταναλωτών και διαδικασία υποβολής παραπόνων ΕΚΔΟΣΗ 2013 Δικαιώματα καταναλωτών και διαδικασία υποβολής παραπόνων

Διαβάστε περισσότερα