ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ"

Transcript

1 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΥΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΧΡΥΣΟΡΡΟΑ ΤΗΣ ΘΗΒΑΣ». ΚΩΔ. ΣΑ. Ε0618, Κωδικός Πράξης ΣΑ 2013ΣΕ ΕΣΠΑΕΠΠΕΡΑΑΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ & ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ) ,05 (με αναθεώρηση και ΦΠΑ 23%) ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΘΗΒΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

2 2 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Το τεύχος αυτό της Τεχνικής Συγγραφής υποχρεώσεων και των Τεχνικών Προδιαγραφών αφορά στους τεχνικούς συμβατικούς όρους (τεχνικά χαρακτηριστικά ποιότητας και συμπεριφοράς) που επιτρέπουν την περιγραφή εργασιών και υλικών, έτσι ώστε η εργασία, ή τα υλικά να εκπληρώνουν τον προβλεπόμενο από τις μελέτες σκοπό τους, σύμφωνα με τους οποίους και σε συνδυασμό με τους όρους των υπολοίπων συμβατικών τευχών, ο Ανάδοχος θα εκτελέσει τις κατασκευές του έργου «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΥΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΧΡΥΣΟΡΡΟΑ ΤΗΣ ΘΗΒΑΣ». Το τεχνικό έργο συνίσταται στη διαμόρφωση του κοινόχρηστου χώρου του εφαρμοσμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Θήβας κατά μήκος του ρέματος Χρυσορρόα. Πρόκειται για έργα διαμόρφωσης «τύπου αστικής ανάπλασης» με «ψυχρά υλικά» και φυτεύσεις ελεύθερου δημόσιου ανοιχτού χώρου που στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο της πόλης χαρακτηρίζονται ως κοινόχρηστοι χώροι, πεζόδρομοι και δρόμοι. Ειδικότερα, πρόκειται για τα ακόλουθα: Κατασκευή διαμήκους πεζοδρόμου από κυβόλιθους μεικτής χρήσης «πεζών ποδηλάτων» με «πλατείες» επ αυτού σε σημεία διεύρυνσής του. Κατασκευή πεζοδρόμων διαχωρισμού οικοδομικών τετραγώνων και χώρων πρασίνου καθώς και πεζοδρόμων πρόσβασης στην περιοχή. Κατασκευή διαδρόμου περιπάτου θέασης από ειδικού τύπου σταθεροποιημένο χώμα κατά μήκος του πόδα του πρανούς. Κατασκευή «επιμήκους συνεχούς» πράσινου πάρκου μεταξύ των ανωτέρω με δενδροφύτευση υψηλών δένδρων και θάμνων. Κατασκευή Δημόσιου Parking στο βόρειο τμήμα με γκαζόν πλάκα Καθαρισμό και πρασίνισμα «ως έχει» του πρανούς όπου «αρχαιολογικά» ευρήματα. Πέργκολες και καθιστικά Παιδική χαρά (προβλέπεται σε αυτή τη φάση μόνο ο σχετικός χώρος, αλλά χωρίς την ολοκλήρωση της διαμόρφωσής του με τον απαιτούμενο εξοπλισμό). Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές περιλαμβάνουν γενικά τις μηχανικές, φυσικές και χημικές ιδιότητες, τις κατηγορίες και τα πρότυπα, τους όρους δοκιμής, ελέγχου και παραλαβής των εργασιών και των υλικών και των μερών που τις αποτελούν. Περιλαμβάνουν επίσης την τεχνική ή τις μεθόδους κατασκευής και όλες τις λοιπές απαιτήσεις, τις οποίες η Υπηρεσία μπορεί να προδιαγράφει με γενικές ή ειδικές διατάξεις, όσον αφορά ολοκληρωμένες εργασίες και τα υλικά ή τα μέρη που τις αποτελούν. Βασικός σκοπός των Τεχνικών αυτών Προδιαγραφών είναι: Η άρτια κατασκευή σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης, την απαιτούμενη και επιβαλλόμενη ασφάλεια εκτέλεσης των έργων και την προσαρμογή των συνθηκών της εκτέλεσης των έργων, μέσα στα πιο πάνω όρια. Ρητά αναφέρεται ότι ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει όλα τα έργα και τις επί μέρους εργασίες με πεπειραμένους και ειδικευμένους τεχνίτες με χρήση των καταλληλότερων κατά περίπτωση μηχανικών μέσων και οχημάτων, με κάθε επιμέλεια και σύμφωνα με τους κανόνες της εμπειρίας και της τεχνικής επιστήμης, και ότι πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως προς όλους του όρους του τεύχους αυτού όσον αφορά την ποιότητα των υλικών και τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών. Στο παρόν τεύχος γίνεται αναφορά και περιγραφή των βασικών και συνήθων εργασιών που συναντώνται σε παρόμοιας φύσης έργα. Πιθανόν ορισμένες περιγραφόμενες εργασίες, υλικά, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιδιότητες να μην συναντώνται στο συγκεκριμένο έργο, ή να διαφέρουν. Σε κάθε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των διαφόρων άρθρων, περιγραφών και τευχών της μελέτης, υπερισχύουν όσα περιγράφονται αναλυτικά στο περιγραφικό τιμολόγιο της

3 3 μελέτης. Όπου σημειώνεται ο όρος "Υπηρεσία" εννοείται η Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου, αλλά και οποιοδήποτε άλλο σχήμα εκπροσωπεί νόμιμα τον κύριο του έργου, κατά περίπτωση και σε συνεννόηση πάντοτε με την Διευθύνουσα Υπηρεσία, όπως οι επιβλέποντες μηχανικοί που έχουν οριστεί κατά κατηγορία εργασιών ή για το σύνολο του έργου, οι μελετητές, ειδικοί σύμβουλοι ή οι έχοντες την υψηλή επίβλεψη εκτέλεσης των εργασιών. Σε κάθε περίπτωση πάντως την τελική ευθύνη των εγκρίσεων έχει η Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου που αποτελεί και τον νόμιμο εκπρόσωπο του κυρίου του έργου. Όπου σημειώνεται ο όρος "σχέδια της Υπηρεσίας" εννοείται τα επίσημα σχέδια της μελέτης του έργου που έχουν συνταχθεί με ευθύνη των μελετητών και έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία, και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης. 2. ΓΕΝΙΚOI OΡΟΙ Τεκμαίρεται ότι ο Εργολάβος έχει εξετάσει την Διακήρυξη, την Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων, την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, τον Προϋπολογισμό και το Τιμολόγιο μελέτης, τα Γενικά Σχέδια και τα Σχέδια Λεπτομερειών, την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και το Υπόδειγμα Σύμβασης, ότι έχει αντιληφθεί την έκταση και τον χαρακτήρα των εργασιών και ότι έχει λάβει υπόψη στην προσφορά του όλες τις απαιτούμενες ποσότητες, τα κόστη, τις δαπάνες, τους κινδύνους, τις υποχρεώσεις και απαιτήσεις πού παρουσιάζονται άμεσα ή μπορούν να συναχθούν έμμεσα από τα συμβατικά στοιχεία και οι τιμές του στον Προϋπολογισμό Προσφοράς θεωρείται ότι περιλαμβάνουν ό,τι απαιτείται για την κατασκευή, την συμπλήρωση και την συντήρηση του έργου σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. Η οργάνωση των Τεχνικών Προδιαγραφών σε Κεφάλαια, Άρθρα και παραγράφους και η διάρθρωση των σχεδίων δεν θα περιορίζουν τον Εργολάβο στον διαχωρισμό των εργασιών ή στον καθορισμό της έκτασης των εργασιών που θα εκτελεσθούν από το κάθε συνεργείο. Ο Εργολάβος και όλοι οι Υπεργολάβοι του θα λαμβάνουν υπόψη όλα τα σχέδια, τα άρθρα των προδιαγραφών και τα λοιπά στοιχεία της Μελέτης, και θα περιλαμβάνουν στην εργασία κάθε τι που μπορεί λογικά να συναχθεί από αυτά και είναι απαραίτητο για την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος. Όλη η εργασία θα γίνει σύμφωνα με τα σχέδια και τις Προδιαγραφές ώστε να ικανοποιεί απόλυτα την Επίβλεψη. 3. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στο παρόν έργο, σύμφωνα με την με αριθμ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/ (ΑΔΑ:Β4Γ7119Ι) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων με θέμα: «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα» που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2221/Β / , έχουν πλήρη και υποχρεωτική εφαρμογή οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. Για οποιοδήποτε υλικό, τρόπο εκτέλεσης εργασιών, ποιοτικό έλεγχο (διαδικασίες / μεθόδους / δοκιμές,δειγματοληψίες κλπ) που προβλέπονται στο έργο και δεν καλύπτονται από τις Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), τους κανονισμούς / προδιαγραφές / κώδικες από τα άρθρα της ΕΣΥ και τα λοιπά συμβατικά τεύχη, θα εφαρμόζονται τα «Ευρωπαϊκά Πρότυπα» (ΕΤ) που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) ή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτρονικής Τυποποίησης (CENELEC) ως «Ευρωπαϊκά Πρότυπα CEN» ή ως «Κείμενα εναρμόνισης (HD) σύμφωνα με τους κοινούς κανόνες των οργανισμών αυτών. Συμπληρωματικά προς τα ανωτέρω και κατά σειράν ισχύος θα εφαρμόζονται:

4 4 α. Οι Κοινές Τεχνικές Προδιαγραφές ήτοι εκείνες που έχουν εκπονηθεί με διαδικασία αναγνωρισμένη από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την εξασφάλιση της ενιαίας εφαρμογής σε όλα τα κράτη μέλη και έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. β. Οι «Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις» (ΕΤΕ) που είναι οι ευνοϊκές τεχνικές εκτιμήσεις της καταλληλότητας ενός προϊόντος για χρήση, με γνώμονα την ικανοποίηση των βασικών απαιτήσεων για τις κατασκευές με βάση τα εγγενή χαρακτηριστικά του προϊόντος και τους τιθέμενους όρους εφαρμογής και χρήσης του. Τέτοιες (ΕΤΕ) χορηγούνται από τον οργανισμό που είναι αναγνωρισμένος για τον σκοπό αυτό από το εκάστοτε κράτος μέλος. γ. Συμπληρωματικά προς τα παραπάνω, θα εφαρμόζονται οι προδιαγραφές ΕΛΟΤ (Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης) και σε συμπλήρωση αυτών οι Προδιαγραφές ISO (International Standards Organization), οι Γερμανικοί Κανονισμοί (DIN) και οι Αμερικανικές Προδιαγραφές (A.S.T.M και A.A.S.H.O). Όπου δεν αναφέρονται Ελληνικά Εθνικά Πρότυπα, τα υλικά και η εργασία θα είναι σύμφωνα με αποδεκτά Ευρωπαϊκά πρότυπα της εγκρίσεως του Επιβλέποντα και ο Εργολάβος κατά την υποβολή των δειγμάτων των υλικών θα συνυποβάλλει και το κείμενο του σχετικού προτύπου μεταφρασμένο στην Ελληνική γλώσσα. 4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Εφιστάται η προσοχή στους παρακάτω όρους: 4.1 Με την επιφύλαξη ισχύος των όρων των παραγρ. 1.2 και 1.3 ο Ανάδοχος θα καθορίζει με λεπτομέρεια, για κάθε επί μέρους εργασία όλες τις εφαρμοστέες προδιαγραφές. Τούτο θα γίνεται έγκαιρα και σε κάθε περίπτωση πριν την εκτέλεση της κάθε εργασίας. 4.2 Ο Ανάδοχος με μόνη την υποβολή της Προσφοράς του αναγνωρίζει ότι οι προαναφερθείσες προδιαγραφές είναι κατάλληλες και επαρκείς για την εκτέλεση του έργου και ότι αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση, κίνδυνο ή συνέπεια που απορρέει από την εφαρμογή τους. 5. ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Όλες οι δαπάνες που απαιτούνται για την πλήρη εφαρμογή των όρων του παρόντος τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών Εργασιών και των σχετικών και/ή αναφερομένων κωδίκων / προδιαγραφών / κανονισμών κλπ. βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο ασχέτως αν γίνεται ρητή σχετική αναφορά τούτου ή όχι. Ο Ανάδοχος δεν θα επιβαρυνθεί τις δαπάνες για μία συγκεκριμένη δραστηριότητα μόνον αν γίνεται ρητή και αδιαμφισβήτητη αναφορά σε σχετικό άρθρο περί του αντιθέτου. 6. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΖΥΓΙΣΗ 6.1 Για την παραλαβή υλικών που γίνεται με ζύγιση, εφόσον στο αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνεται εκτέλεση τέτοιων εργασιών (χυτοσιδηρά είδη, σιδηρά είδη κλπ) ο ανάδοχος θα φροντίζει να εκδίδει τριπλότυπο ζύγισης και παραλαβής στο οποίο θα αναγράφεται: 1. Το είδος του υλικού (προεπαλειμμένες αντιολισθηρές ψηφίδες, χυτοσιδηρά υλικά κλπ) 2. Οι διαστάσεις καρότσας αυτοκινήτου 3. Ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου 4. Η θέση λήψης 5. Η θέση απόθεσης 6. Η ώρα φόρτωσης

5 5 7. Η ώρα και η θέση εκφόρτωσης 8. Το καθαρό βάρος, και 9. Το απόβαρο αυτοκινήτου κλπ 9.1 Το παραπάνω τριπλότυπο θα υπογράφεται, κατά την εκφόρτωση στο έργο, από τον ή τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας και τον Ανάδοχο ή τον αντιπρόσωπό του. 9.2 Κάθε φορτίο αυτοκινήτου πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από το παραπάνω δελτίο ζύγισής του. 9.3 Τα παραπάνω δελτία ζύγισης και παραλαβής υλικών, θα πρέπει να συνοδευτούν στη συνέχεια από αναλυτική επιμέτρηση και σχέδια τοποθέτησης του υλικού (πχ για χυτοσιδηρά είδη οι θέσεις τοποθέτησης αυτών, κλπ). Τα παραπάνω σχέδια τοποθέτησης θα είναι τα εγκεκριμένα σχέδια εφαρμογής της Υπηρεσίας. 9.4 Βάσει των παραπάνω δελτίων ζύγισης και παραλαβής υλικών, των αναλυτικών επιμετρήσεων και των σχεδίων εφαρμογής, θα συντάσσεται από την Υπηρεσία πρωτόκολλο παραλαβής του υλικού. 7. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 7.1. ΥΛΙΚΑ Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στις διάφορες εργασίες πρέπει να είναι "πρώτης διαλογής" ασχέτως αν αναφέρεται ή όχι αυτό στο Τιμολόγιο. Με την έκφραση αυτή εννοείται ότι τα υλικά που θα προσκομισθούν για το έργο θα είναι τα καλύτερα προϊόντα της αντίστοιχης εργοστασιακής παραγωγής, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα, κατάλληλα για τον σκοπό που προορίζονται, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προδιαγραφές αυτές καθώς και στις ειδικές έγγραφες διευκρινιστικές εντολές της Υπηρεσίας, όσον αφορά τις διαστάσεις, το σχήμα, το χρωματισμό, την τελική επεξεργασία και τέλος την εμφάνιση τους ΕΡΓΑΣΙΕΣ Όλες οι εργασίες που προβλέπονται στο έργο θα εκτελεσθούν σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προδιαγραφές αυτές, τους κανόνες της τέχνης, τις ειδικές έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας και τις προφορικές διευκρινήσεις και οδηγίες της επίβλεψης του έργου, μπορεί δε να περάσουν από εργαστηριακούς ελέγχους σύμφωνα με τους ίδιους κανονισμούς και όρους που ισχύουν για τα υλικά. 8. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 8.1 ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Οι ποσότητες των υλικών που θα απαιτηθούν κατά την κατασκευή του έργου και την παραγγελία αυτών θα πρέπει να προμετρηθούν από τον ανάδοχο. Ο Εργολάβος υποχρεούται να προβαίνει σε παραγγελίες των ποσοτήτων βασιζόμενος σε δικά του αποκλειστικά στοιχεία. 8.2 ΣΧΕΔΙΑ Όλα τα σχέδια, σκίτσα, φωτογραφίες, εκτυπώσεις κλπ, ανήκουν αποκλειστικά στον Ιδιοκτήτη και θα του επιστραφούν με την συμπλήρωση του έργου. Ο Εργολάβος θα προβεί σε δική του αποτύπωση.

6 6 Ο Εργολάβος θα κάνει κάθε τι το απαραίτητο για να την ορθή εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με το πνεύμα και το γράμμα των σχεδίων, είτε αυτό εμφανίζεται στα σχέδια, είτε όχι, υπό τον όρο ότι αυτό μπορεί να συναχθεί λογικά από αυτά. 9. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ο Εργολάβος υποχρεούται πριν από την έναρξη εκτέλεσης οποιασδήποτε εργασίας να ελέγξει και επαληθεύσει όλες τις διαστάσεις και τα λοιπά τεχνικά στοιχεία των σχεδίων της Μελέτης των σχετικών με την εργασία αυτή και να υποβάλει στον Επιβλέποντα, έγκαιρα και με εύλογο χρονικά περιθώρια, μία φωτοτυπία ή μία σειρά φωτοτυπιών κατά περίπτωση, κατάλληλα υπογεγραμμένη από αυτόν ή από το εξουσιοδοτημένο προσωπικό του για την έγκριση του κατασκευαστικού σχεδίου. Ο Επιβλέπων μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα θα ελέγξει το σχέδιο σε συνάρτηση με το αντίστοιχο σχέδιο της Μελέτης, τους στόχους του Έργου και την συμβατότητά του με τα Συμβατικά Τεύχη. Ο Εργολάβος θα προβεί στις καθ υπόδειξη του Επιβλέποντος αναγκαίες τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις και θα επανυποβάλει τρεις σειρές αντιγράφων στον Επιβλέποντα για τελική έγκριση. Μετά την τελική έγκριση από τον Επιβλέποντα και τότε μόνο θα μπορεί να εκτελεσθεί η σχετική εργασία από τον Εργολάβο. Τα κατασκευαστικά σχέδια θα φέρουν τυποποιημένο τίτλο ανάλογο με τα σχέδια της Μελέτης στον οποίο εκτός των άλλων θα αναγράφεται ευκρινώς η φράση "ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ", η επωνυμία του Επιβλέποντος και του Εργολάβου, οι ημερομηνίες σύνταξης, αναθεωρήσεων και εγκρίσεων, μαζί με τις σχετικές υπογραφές. Τα κατασκευαστικά σχέδια θα συμπληρωθούν με όλα τα στοιχεία τα σχετικά με διαστάσεις, χρησιμοποιηθέντα υλικά, τελειώματα και λοιπές λεπτομέρειες και απαραίτητες πληροφορίες, ώστε να αποτελέσουν ένα πλήρες κατασκευαστικό αρχείο του Έργου κατάλληλο και για την συντήρησή του στο μέλλον 10. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (ΕΤΕΠ) ΜΕ ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΡ/ ΤΙΜ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΈΛΟΤ ΤΠ Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες ΝΑΟΔΟ ημιβραχώδες A\Α02 2 Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων ΝΑΟΔΟ οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών A\Α Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με ΝΑΟΔΟ χρήση φρέζας A\Δ02.Α 4 Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων NAΟΔΟ A\A12 5 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών ή NAΠΡΣ Α13 κλαδεμάτων χωρίς χρήση μηχανικών μέσων. 6 Χειρονακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών, NAΠΡΣ Α14 κατεδαφίσεων και κλαδεμάτων 7 Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών, NAΠΡΣ Α15 κατεδαφίσεων και κλαδέματος με αυτοκίνητο 8 Κατασκευή επιχωμάτων NAΟΔΟ A Προμήθεια δανείων, δάνεια θραυστών NAΟΔΟ

7 7 επίλεκτων υλικών λατομείου, Κατ.Ε4 10 Κατασκευή στρώσης άμμουσκύρων μεταβλητού πάχους 11 Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ. με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο A\A18.3 ΝΑΟΔΟ A\Α23 ΝΑΟΔΟ A\Β Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ. με σκυρόδεμα C16/20 ΝΑΟΔΟ A\Β Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος Β500Α ΝΑΟΔΟ A\Β Γεωύφασμα διαχωρισμού ΝΑΟΔΟ A\Β Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους ΝΑΟΔΟA\ Γ Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους ΝΑΟΔΟ A\Γ Bελτίωση του επιπέδου θερμικής άνεσης ΝΑΟΙΚ εξωτερικών χώρων, περιορισμός της θερμικής A\ αστικής νησίδας, βελτίωση των συνθηκών μικροκλίματος των παρακείμενων κτιρίων και συμβολή στον περιορισμό εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα με επίστρωση εγχρώμων τσιμεντόπλακων από σκυρόδεμα που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool materials) και τσιμέντο φιλικής προς το περιβάλλον τεχνολογίας 18 Βελτίωση του επιπέδου θερμικής άνεσης εξωτερικών χώρων, περιορισμός της θερμικής αστικής νησίδας, βελτίωση των συνθηκών μικροκλίματος των παρακείμενων κτιρίων και συμβολή στον περιορισμό εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα με επίστρωση εγχρώμων κυβόλιθων από σκυρόδεμα που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool materials) και ανακυκλωμένα βιομηχανικά υλικά. ΝΑΟΙΚ A\ Έτοιμα Χωμάτινα Σταθεροποιημένα Δάπεδα για πεζόδρομους και δρόμους ΝΑΟΙΚ 79.83Ν 20 Εφαρμογή Ψυχρού (cool materials) ΝΑΟΙΚ Φωτοκαταλυτικού Ασφαλτοτάπητα με χρώμα Ν 21 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού ΝΑΟΔΟ A\Δ08.Α 22 Αργολιθοδομές με ασβεστοκονίαμα ΝΑΟΙΚ A\

8 8 23 Επιστρώσεις με χονδροπλάκες ΝΑΟΙΚ ορθογωνισμένες A\ Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου ΝΑΟΔΟ επί ανακατασκευαζόμενου πεζοδρομίου A\Β85 25 Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, εσχάρες ΝΑΟΔΟ υπονόμων A\Β49 26 Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν (ΠΚΕ) ΝΑΟΔΟ A\Β Προμήθεια κηπευτικού χώματος ΝΑΠΡΣ Δ Συμπλήρωση παράπλευρων χώρων οδών και ΠΡΣ Α πλατειών σε αστικές περιοχές με φυτική γη, χωρίς την προμήθεια του υλικού 29 Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την ΠΡΣ Γ1 φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα 30 Ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους ΠΡΣ Γ Διάστρωση υλικών στην επιφάνεια της ΠΡΣ Γ κονίστρας 32 Προμήθεια οργανικών φυτικών υποστρωμάτων ΠΡΣ Δ11 33 Άνοιγμα λάκκων σε εδάφη γαιώδη ΠΡΣ Ε ημιβραχώδη με εργαλεία χειρός: Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,30 x 0,30 x 0,30 m 34 Άνοιγμα λάκκων σε εδάφη γαιώδη ΠΡΣ Ε ημιβραχώδη με εργαλεία χειρός : Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 x 0,50 x 0,50 m 35 Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 1,00 x 1,00 x ΠΡΣ Ε ,00 m 36 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00 ΠΡΣ Ε ,00 lt 37 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου ΠΡΣ Ε ,50 22,00 lt 38 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 23 ΠΡΣ Ε lt 39 Εγκατάσταση προπαρασκευασμένου ΠΡΣ Ε χλοοτάπητα 40 Δένδρα κατηγορίας Δ7 ΠΡΣ Δ Θάμνοι κατηγορίας Θ6 ΠΡΣ Δ Ποώδη πολυετή και ετήσια, διετή, βολβώδη, ΠΡΣ Δ κλπ φυτά κατηγορίας Π2 43 Επίστρωση με οικολογικό κυψελωτό σύστημα ΠΡΣ Β6.1 φύτευσης γκαζόν, που επιτρέπει την κυκλοφορία οχημάτων 44 Ξύλινη πέργκολα πολυγωνικού σχήματος ΝΑΠΡΣ Β Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους ΝΑΟΙΚ A/ Ξύλινος κάδος ΠΡΣ Β Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών Χαλύβδινοι Ιστοί Οδοφωτισμού. Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 5,00 m ΑΤΗΕ Ν\ Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών Φωτιστικά σώματα λαμπτήρων LED. ΑΤΗΕ Ν\

9 9 49 Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών Φρεάτιο τοποθέτησης μπαταριών φρεατίου για το ηλεκτρόδιο γείωσης και βάση στήριξης ιστού. Φρεάτιο ηλεκτροδίου στήριξης. 50 Πλαστικοί σωλήνες PVC (PVCU), Φ 110 mm ονομαστικής πίεσης 6 atm ΑΤΗΕ Ν\ Η Σωλήνας ποτίσματος, διαμέτρου 16mm6 bar Η Σταλακτηφόροι Φ16 ή Φ17 mm από ΡΕ με Η αυτορυθμιζόμενους σταλάκτες 53 Κρουστικός εκτοξευτήρας νερού για άρδευση Η Περιστροφικός γραναζωτός εκτοξευτήρας ΑΤΗΕ νερού για άρδευση Ν\ Στατικός εκτοξευτήρας νερού για άρδευση ΑΤΗΕ Ν\ Φρεάτιο ορθογωνικό από πλαστικό μεγάλης αντοχής, διαστάσεων, μήκος 1030mm, πλάτος 690mm και βάθος 460mm ΑΤΗΕ Ν\ Σφαιρική βαλβίδα (BALL VALVE), ορειχάλκινη, ΑΤΗΕ διαμέτρου 1 1/2 ins Ν\ Σφαιρική βαλβίδα (BALL VALVE), ορειχάλκινη, ΑΤΗΕ διαμέτρου 2 ins Ν\ Φίλτρο νερού, διαμέτρου 2" ΑΤΗΕ Ν\ Ηλεκτροβαλβίδα δικτύων αρδεύσεως, ΑΤΗΕ διαμέτρου 3/4'' Ν\ Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ΡΝ Η atm, πλαστικές 62 Ρυθμιστής πίεσης ΑΤΗΕ Ν\ Προγραμματιστές μπαταρίας τύπου φρεατίου H Κονσόλα προγραμματισμού αυτόματου ΑΤΗΕ ποτίσματος Ν\ Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ :2011 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10= 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ :2011 Ονομ. διαμέτρου DN 40 mm / ΡΝ 10 atm Η Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ :2011 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10= 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ :2011 Ονομ. διαμέτρου DN 50 mm / ΡΝ 10 atm Η Τα νέα άρθρα με α/α 17 και 18 καλύπτονται από τα διεθνή πρότυπα ASTM E903/ASTM G159 και ASTM E408/ ASTM C1371.

10 ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Κανονισμοί Πρότυπo ΕΛΟΤ ΗD384 και οι τροποποιήσεις του, Κανονισμοί ΔΕΗ,ΕΛΟΤ ΕΝ 13201/ ΚΩΝΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ ΥΨΟΥΣ 5 m ΜΕ ΠΛΑΚΑ ΕΔΡΑΣΗΣ & ΒΡΑΧΙΟΝEΣ Ιστος χαλύβδινος ηλεκτροστατικα βαμενος εν θερμω τηλεσκοπικος 5μ με θυριδα επίσκεψης Θα φέρει ειδικούς βραχίονες για την τοποθέτηση των Φ/Β panels, ισχύος 120W έκαστο και μεταλλική βάση του ιστού για την ενσωμάτωση σε βάση μπετόν. Ο ιστός είναι προκαλωδιομένος με ειδικά καλώδια από τα panels προς τις δυο μπαταρίες (200Ah/12V) που θα είναι τοποθετημένες σε στεγανό φρεάτιο στο έδαφος πλησίον της τσιμεντένιας βάσης στήριξης του ιστού. Ο ιστός έχει ενσωματωμένο το controller (inverter) για τον χειρισμό του φωτοβολταϊκού συστήματος ενώ τα panels έχουν ενσωματωμένο light sensor για αυτόματη επιλογή on off του. Ο ιστός και η διαδικασία εγκατάστασης τα επί μέρους υλικά πρέπει να πληρούν τα οριζόμενα στην ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ : ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ, ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ, ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ Θα τοποθετηθούν φωτιστικά σώματα 14 Module x 2W HP leds τοποθετημενά σε ιστούς φωτισμού 5 μέτρων. Ο ιστός φέρει ειδικούς βραχίονες για την στερέωση δυο (2) φωτοβολταϊκών panels υπό την κατάλληλη γωνία και φορά έτσι ώστε πάντοτε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη απόδοση του Φ/Β panel. Το φωτιστικό λειτουργεί στα 12V DC/ 4763 HZ και από 40 C εως +80 C. Η διάρκεια ζωής του είναι 50,000, ενώ βαθμός στεγανότητας του φωτιστικού είναι ΙΡ65. i) Ρυθμιστής φόρτισης 24 20A PWM ii) Μπαταρίες 2x12 volt βαθειάς εκφόρτισης Ah ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ α) Φ/Β Γεννήτριες (panels) Τα φωτοβολταϊκά panels θα είναι μονοκρυσταλικά και θα επιτυγχάνουν απόδοση πάνω από 12.3%. Οι κυψέλες είναι προστατευμένες από ενισχυμένο γυαλί και ειδική μόνωση, ώστε να προστατεύονται από υγρασία. Τα panels θα έχουν πιστοποίηση, IEC ed. 2 και κλάση ασφάλειας ΙΙ. β) Προστατευτικός αγωγός Προστατευτικός αγωγός διαστάσεων ø16 x 1500mm, εργαστηριακά δοκιμασμένος κατά ΕΝ ,

11 ΓΕΙΩΣΕΙΣ Θα τοποθετηθεί χάλκινο ηλεκτρόδιο (Cu E) γείωσης Φ16, 1500mm μέσα επί τόπου κατασκευασμένο ή προκατασκευασμένο φρεάτιο. Η σύνδεση με τον αγωγό καθόδου και με το ηλεκτρόδιο γείωσης επιτυγχάνεται με διπλό σφικτήρα.o αγωγός θα είναι Xάλκινος Πολύκλωνος ονομαστικής διατομής 25 mm ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Ο Φωτισμός θα πραγματοποιηθεί με αυτόνομα φωτιστικά σώματα και Φ/Β panels επί σιδηροϊστών και δεν θα συνδεθεί με το ηλεκτρικό δίκτυο της ΔΕΗ ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΑ α) Καλώδιο εγκαταστάσεων Τα καλώδια και οι αγωγοί θα είναι με την προδιαγραφή ΕΤΕΠ, ΕΛΟΤ ΤΠ :2009, «Καλώδια Αγωγοί διανομής Ενέργειας» β) Καλώδιο Φ/Β Τα καλώδια Φ/Β θα είναι ανθεκτικά σε καιρικές συνθήκες, ελεύθερα αλογόνων και θα έχουν προστασία UV, με τις παρακάτω προδιαγραφές: Θερμοκρασία λειτουργίας: Τάση λειτουργίας: Τάση δοκιμής: Διάρκεια ζωής: Μόνωση: Μανδύας: Πρότυπα: 40 o C έως 120 o C 2000V 10KV DC 30 έτη Hard Grade Ethylene Propylene Rubber (HEPR) Ethylene Vinyl Acetate (EVA) IEC 61215, 61646, IEC64/1123/CD ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΒΑΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΣΤΟΥ, ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ ΓΕΙΩΣΗΣ. Κατασκευή φρεατίου βάσης στήριξης ιστού, φρεατίου μπαταριών, φρεατίου για το ηλεκτρόδιο γείωσης, και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών και τις προδιαγραφές της μελέτης. Το φρεάτιο της βάσης του ιστού διαστάσεων 0,70χ0,70χ0,60m, θα κατασκευασθεί είτε με επί τόπου σκυροδέτηση, είτε με προμήθεια και εγκατάσταση ετοίμου φρεατίου. (προκατασκευασμένου). Θα διαθέτει οπές εκ σωληνώσεων για την είσοδο και έξοδο των καλωδίων σύνδεσης των μπαταριών με τα Φ/Β πλαίσια. Προβλέπεται η επί τόπου σκυροδέτηση, ή η προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένου φρεατίου διαστάσεων 0,50χ0,60χ0,30m για την τοποθέτηση των μπαταριών και του ρυθμιστή φόρτισης. Προβλέπεται η επί τόπου σκυροδέτηση, ή η προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένου φρεατίου διαστάσεων 0,40χ0,40χ0,30m για την τοποθέτηση του ηλεκτροδίου γείωσης. Η Βάση στήριξης του ιστού και τα επί μέρους υλικά θα πληρούν τα οριζόμενα στην ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ :2009

12 Άρδευση Πλαστικός σωλήνας από σκληρό PVC (Η ) Αγωγός από σωλήνες σκληρού PVC (PVCU), Φ 110 mm ονομαστικής πίεσης 6 atm, με μούφα σύνδεσης και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 14521, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ Σωλήνας ποτίσματος (Η ) Σωλήνες ποτίσματος από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), διαμέτρου 16 mm πίεσης λειτουργίας 6 atm (SDR 21), κατά EN , ή πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN 8072 (SF = συντελεστής ασφαλείας = 1,25 ή 1,40) για διατομές έως Φ32 mm. σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ Σταλακτηφόροι Φ16 ή Φ17 mm από ΡΕ με αυτορυθμιζόμενους σταλάκτες (Η ) Σταλακτηφόροι Φ16 ή Φ17 mm από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), με ενσωματωμένους σταλάκτες, με λαβύρινθο μακράς διαδρομής και θάλαμο αυτορύθμισης με μεμβράνη, με ομοιομορφία παροχής σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9261 για σταλάκτες κατηγορίας A', για πίεση λειτουργίας από 0,80 έως 3,50 atm. σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι, στατικοί (Η ) Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι (popup), στατικοί, 1/2'' BSP, ακτίνας ενεργείας 2,0 5,0 m, με ακροφύσιο σταθερού ή ρυθμιζόμενου τομέα, κανονικής παροχής, ενσωματωμένο ή πρόσθετο, με αντιστραγγιστική βαλβίδα (antidrain). Θα είναι σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ Περιστροφικός γραναζωτός εκτοξευτήρας νερού για άρδευση, ΑΤΗΕ Ν\ Ο περιστροφικός γραναζωτός εκτοξευτήρας θα διαθέτει σώμα, από πλαστικό ή άλλο υλικό που να είναι ανθεκτικό στη διάβρωση. Θα φέρει στόμιο, το οποίο θα ανυψώνεται καταλλήλως κατά την ενεργοποίησή του. Θα διαθέτει μηχανισμό με υδρολίπαντα γρανάζια για την περιστροφή του στομίου. Στην κορυφή του στομίου θα είναι εγκατεστημένο κατάλληλοακροφύσιο ψεκασμού νερού. Η πίεση λειτουργίας του εκτοξευτήρα θα είναι από 1,7 έως 3,8 bar και θα καλύπτει ακτίνα διαβροχής από 5,0 έως 10,0 m.για τη ρύθμιση της ακτίνας εκτόξευσης είναι απαραίτητη η αλλαγή του ακροφυσίου Στατικός εκτοξευτήρας νερού για άρδευση, ΑΤΗΕ Ν\ Ο στατικός εκτοξευτήρας θα διαθέτει σώμα, από πλαστικό ή άλλο υλικό που να είναι ανθεκτικό στη διάβρωση. Θα φέρει στόμιο, το οποίο θα ανυψώνεται καταλλήλως κατά την ενεργοποίησή του, όπου στην κορυφή του θα είναι εγκατεστημένο ρυθμιζόμενο ακροφύσιο. Η ρύθμιση του ακροφυσίου αφορά την γωνία διαβροχής του εκτοξευτήρα και δύναται να ρυθμιστεί από 90 έως 360 μοίρες. Η πίεση λειτουργίας του εκτοξευτήρα θα είναι από 1,0 έως 2,0 bar και θα καλύπτει ακτίνα διαβροχής από 0,6 έως 5,0 m. Η ρύθμιση θα επιτυγχάνεται με ευκολία, όπως για παράδειγμα με την περιστροφή μιας βίδας.

13 Φρεάτιο ορθογωνικό από πλαστικό μεγάλης αντοχής, διαστάσεων, μήκος 1030mm, πλάτος 690mm και βάθος 460mm (ΑΤΗΕ Ν\ ) Ορθογωνικό φρεάτιο διαστάσεων μήκος 1030mm, πλάτος 690mm και βάθος 460mm, κατασκευασμένο από πλαστικό μεγάλης αντοχής που επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση σε υπόγεια τοποθετημένες ηλεκτρικές και χειροκίνητες βάνες, τοπικούς προγραμματιστές, αποκωδικοποιητές και άλλες συσκευές άρδευσης. Το φρεάτιο θα μπορεί να τοποθετηθεί εντός του εδάφους γρήγορα και εύκολα. Το φρεάτιο θα φέρει κάλυμμα, με κλείστρο και θα ασφαλίζεται με ειδικό κλειδί. Επίσης θα φέρει εγκοπές για σωλήνες εισόδου και εξόδου από το φρεάτιο Σφαιρική βαλβίδα (BALL VALVE), ορειχάλκινη, διαμέτρου 1 1/2 ins, ΑΤΗΕ Ν\ Σφαιρική βαλβίδα (BALL VALVE), ορειχάλκινη, διαμέτρου 1 1/2 ins με εσωτερικό μηχανισμό από ανοξείδωτο χάλυβα πίεσης λειτουργίας 16 atm, Το σώμα αποτελείται από εξαιρετικής ποιότητας χυτό ορείχαλκο. Είναι επιθυμητό το σώμα να είναι διαιρετό, έτσι ώστε να είναι δυνατή η εύκολη και άμεση αντικατάσταση των εδρών χωρίς να απαιτείται η περαιτέρω εξάρμοση των λοιπών τμημάτων του διακόπτη Σφαιρική βαλβίδα (BALL VALVE), ορειχάλκινη, διαμέτρου 2 ins, ΑΤΗΕ Ν\ Σφαιρική βαλβίδα (BALL VALVE), ορειχάλκινη, διαμέτρου 2 ins,με εσωτερικό μηχανισμό από ανοξείδωτο χάλυβα πίεσης λειτουργίας 16 atm Το σώμα αποτελείται από εξαιρετικής ποιότητας χυτό ορείχαλκο. Είναι επιθυμητό το σώμα να είναι διαιρετό, έτσι ώστε να είναι δυνατή η εύκολη και άμεση αντικατάσταση των εδρών χωρίς να απαιτείται η περαιτέρω εξάρμοση των λοιπών τμημάτων του διακόπτη Φίλτρο νερού, διαμέτρου 2" ΑΤΗΕ Ν\ Το φίλτρο θα διαθέτει σώμα, από πλαστικό ή άλλο υλικό που να είναι ανθεκτικό στη διάβρωση. Θα διαθέτει αρσενικό σπείρωμα από το ίδιο υλικό για εύκολη σύνδεσή του στο δίκτυο. Θα φέρει κατάλληλο φυσίγγιο φιλτραρίσματος (με σήτα ή με δίσκο).το φίλτρο θα είναι κατάλληλο για παροχή τουλάχιστον 6,0 m3/h και πίεση λειτουργίας τουλάχιστον 6,0bar Ηλεκτροβαλβίδα δικτύων αρδεύσεως, διαμέτρου 3/4'' ΑΤΗΕ Ν\ Ηλεκτροβαλβίδα δικτύων αρδεύσεως, διαμέτρου 3/4''σύμφωνη με τις προδιαγραφές, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση μετά των υλικών και μικροϋλικών εγκαταστάσεως και της απαιτουμένης εργασίας παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 atm, πλαστικές Η Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), πλαστικές, Φ 1 1/2'', ονομ. πίεσης 10 atm, περιοχής λειτουργίας από 0,7 μέχρι 10 atm, με ή χωρίς μηχανισμό ρύθμισης παροχής (flow controller), εσωτερικής εκτόνωσης, με πηνίο (actuator) 24 V / Ac και δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας. Προμήθεια βανών και μικροϋλικών, μεταφορά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ Ρυθμιστής πίεσης, ΑΤΗΕ Ν\

14 14 Ρυθμιστής πίεσης ο οποίος ρυθμίζει και διατηρεί συνεχή πίεση εξόδου 1,04 έως 6,9 bars και με ακρίβεια μεταβολής της πίεσης ±0,21bars. Ο ρυθμιστής πίεσης θα είναι εγκατεστημένος σε φρεάτιο και θα φέρει κομβίο προσαρμογής με εγκοπές για την σωστή ρύθμιση της πίεσης. Θα έχει την δυνατότητα μειώσεως των κρούσεων ύδατος (υδραυλικό πλήγμα), θα είναι αντιβανδαλιστικού τύπου, θα μπορεί να τοποθετηθεί εύκολα και θα έχει κατασκευή αντιδιαβρωτική Προγραμματιστές μπαταρίας τύπου φρεατίου (Η ) Προγραμματιστές μπαταρίας τύπου φρεατίου, 3 τουλάχιστον εκκινήσεων, κύκλου ποτίσματος 1 7 ημερών διάρκειας από 1 min μέχρι και 12 ώρες, με δυνατότητα εκκίνησης κεντρικής ηλεκτροβάνας. Έλεγχος ηλεκτροβανών με πηνία μανδάλωσης (latching), σε απόσταση τουλάχιστον 20 m μέσω καλωδίου διατομής 1,5 mm2. Προγραμματισμός μέσω φορητής μονάδας με παράλληλη δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας χωρίς κονσόλα., σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ Κονσόλα προγραμματισμού αυτόματου ποτίσματος, ΑΤΗΕ Ν\ Κονσόλα προγραμματισμού κατάλληλη για τον χρησιμοποιούμενο τύπο προγραμματιστή μέχρι 6 στάσεων. Η μετάδοση των προγραμμάτων μπορεί να πραγματοποιείται μέσω σύνδεσης της κονσόλας με τον προγραμματιστή και την χρήση υπέρυθρων ακτίνων. Η κονσόλα θα φέρει αδιάβροχο πληκτρολόγιο 7 πλήκτρων και η πίεση κάθε πλήκτρου θα επιβεβαιώνεται με ήχο. Θα λειτουργεί με μια μόνο υψηλής ποιότητας αλκαλική μπαταρία 9V. Θα διαθέτει μεγάλη οθόνη υγρών κρυστάλλων με ευκολονόητα εικονίδια, στην οποία θα φαίνεται και η κατάσταση της μπαταρίας. Θα μπορεί να δέχεται 3 ανεξάρτητα προγράμματα με 8 ενάρξεις ημερησίως ανά πρόγραμμα. Η ρύθμιση χρόνου στάσης θα είναι από 1 λεπτό μέχρι 12 ώρες. Επίσης θα έχει ημερολόγιο 7 ημερών. Ακόμα η κονσόλα θα είναι κατάλληλη για να λειτουργεί σε θερμοκρασίες από 0 έως 55 ºC. Η κονσόλα αυτή θα μπορεί να προγραμματίζει μεγάλο αριθμό προγραμματιστών και θα είναι κινητή Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm, Φ 40mm Σωλήνας από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), πίεσης λειτουργίας 10 atm (SDR 13,6), κατά EN , ή πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN 8072 για διατομές έως Φ32 mm., σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ Ονομαστικής διαμέτρου 40 mm, 10 atm Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm, Φ 50mm Σωλήνας από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), πίεσης λειτουργίας 10 atm (SDR 13,6), κατά EN , ή πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN 8072 για διατομές έως Φ32 mm.,σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ Ονομαστικής διαμέτρου 50 mm, 10 atm Ως προς τα προτεινόμενα υλικά, ισχύουν τα εξής: Είδη σκυροδεμάτων Σκυροδέματα προβλέπονται στις εξής περιοχές και περιπτώσεις :

15 15 Σκυρόδεμα C12/15 άοπλο προβλέπεται ως υπόβαση καθαριότητας θεμελίων, τοιχείων, κ.λ.π. κατασκευών, σε σημεία που απαιτούνται κατά τη μελέτη. Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 οπλισμένο με χάλυβα κατηγορίας Β500Α προβλέπεται σε κατασκευές εντός του εδάφους, όπως θεμέλια, βάσεις κλιμάκων, τοιχία εγκιβωτισμού υποβάσεων, κρασπέδων κλπ. Βασικά υλικά δαπεδόστρωσης για το σύνολο της περιοχής επέμβασης είναι το λιθόστρωτο με τεχνητούς κυβόλιθους και τα σταθεροποιημένα χωμάτινα δάπεδα. Η οριοθέτηση των επιφανειών, καθώς και των περιγραμμάτων χαράξεων και απαραίτητων εγκιβωτισμών των διαφορετικών υλικών δαπεδόστρωσης στις βατές επιφάνειες απορροφητικές ή μη και επιφάνειες πρασίνου, γίνεται με επιμήκη στοιχεία κράσπεδα σκυροδέματος που τοποθετούνται συνεπίπεδα ή σε ανισοσταθμία με τη βατή επιφάνεια, σύμφωνα με τα σχέδια. Οι ασφαλτοστρωμένες επιφάνειας, παλαιές ή νέες όπου αντικαθίστανται, επικαλύπτονται με εφαρμογή ψυχρών φωτοκαταλυτικών ασφαλτοταπήτων με χρώμα. Κηπευτικό χώμα προβλέπεται στις περιοχές χαμηλής και ψηλής φύτευσης. Το πάχος της στρώσης και η σύσταση θα προδιαγραφούν στη Φυτοτεχνική Μελέτη Επιστρώσεις εξωτερικών δαπέδων με έγχρωμους κυβόλιθους περιέχοντες ψυχρά υλικά (cool materials). Στον κεντρικό άξονα/πεζόδρομο που διασχίζει κατά μήκος όλη την περιοχή μελέτης, στις ημικυκλικές ή κυκλικές περιοχές στάσης και ανάπαυσης, με τις πέργκολες και σε επιλεγμένα τμήματα πεζοδρόμων παράπλευρα των οδών κυκλοφορίας με έγχρωμους κυβόλιθους περιέχοντες ψυχρά υλικά (cool materials) και κατά ελάχιστο 20% ανακυκλωμένα βιομηχανικά προϊόντα σε αντικατάσταση των φυσικών λατομικών αδρανών, διαστάσεων 10cm χ29cm χ6cm, με συμπύκνωση της τελικής επιφάνειας με κατάλληλο δονητή και την αρμολόγηση τους. Οι κυβόλιθοι παρέχουν βελτίωση του επιπέδου θερμικής άνεσης εξωτερικών χώρων, περιορισμό της θερμικής αστικής νησίδας, βελτίωση των συνθηκών μικροκλίματος των παρακείμενων κτιρίων και συμβολή στον περιορισμό εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Οι ψυχρές ιδιότητες των εγχρώμων κυβόλιθων από σκυρόδεμα θα αφορούν σε όλη τη μάζα των υλικών και όχι σε επεξεργασία της μάζας της ανώτερης επιφανειακής στρώσης (περίπτωση κυβόλιθου δύο στρώσεων) ή σε κάποιο ψυχρό υλικό επικάλυψης ή βαφής της επιφανειακής στρώσης. Ειδικότερα σε ότι αφορά τις ψυχρές ιδιότητες, οι κυβόλιθοι θα συνοδεύονται με εργαστηριακές μετρήσεις σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ASTM E903/ASTM G159 και ASTM E408/ASTM C1371 και θα παρουσιάζουν ελάχιστο δείκτη ανακλαστικότητας σε συμφωνία με πίνακα που αναλύεται στο τιμολόγιο εργασιών. Τα προσκομιζόμενα υλικά πέραν των άλλων όσων αναφέρονται στο παρόν θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά συμμόρφωσης με βάση την κείμενη Ευρωπαϊκή νομοθεσία και πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με τα υφιστάμενο Ευρωπαϊκό Πρότυπό ΕΝ «Χωμάτινα» Απορροφητικά Δάπεδα [τύπου σταθεροποιημένου δαπέδου) Πρόκειται για σταθεροποιημένες μαλακές δαπεδοστρώσεις συμπυκνωμένου χώματος, που προσφέρουν απορροφητικότητα και δεν λασπώνουν. Βασίζονται στην χρήση ενεργών ουσιών που λειτουργούν ως συγκολλητικές ύλες φυσικών υλικών. Είναι τύπου σταθεροποιημένου δαπέδου και αποτελούνται από ειδικό μείγμα από χώμα ασβεστολιθικό (μη αργιλώδες) σε ποσοστό 20 έως 25%, διαβάθμισης 0 έως 6,3 χιλ., παιπάλη σε ποσοστό 14 έως 17%, χαλαζιακή άμμο σε ποσοστό 20 έως 25%, σμυρίδα 10 έως 15%, ορυκτά χρώματα 5 έως 10%, φθορίτη 15 έως 20%, και σταθεροποιητικό γαλάκτωμα σε αναλογία 0,5% του βάρους του χώματος. Ο συνδυασμός αυτός δημιουργεί ένα μείγμα ισχυρό και ανθεκτικό που δημιουργείται αμέσως μετά την πήξη που συνεπάγεται η ανάμειξη του ειδικού μείγματος με το νερό. Εφαρμόζεται επίστρωση με χωμάτινο δάπεδο, που βασίζεται στην χρήση ενεργών ουσιών που λειτουργούν ως συγκολλητικές ύλες φυσικών υλικών. Ο συνδυασμός αυτός δημιουργεί ένα μείγμα ισχυρό και ανθεκτικό που δημιουργείται αμέσως μετά την πήξη που συνεπάγεται η ανάμειξη του μείγματος με το νερό. Τα βασικά χρώματα των δαπέδων αυτών είναι ανοιχτό γκρι, ζαχαρί, καφέ και άλλα κατόπιν παραγγελίας. Στο μίγμα δεν πρέπει να προστίθεται κανένα

16 16 πρόσμικτο ή άλλο χημικό πρόσθετο. Η ποιότητα του νερού που θα χρησιμοποιηθεί για την επί τόπου ανάμειξη πρέπει να προσομοιάζει προς το νερό αστικού δικτύου ύδρευσης. Κατά τη διάρκεια της διάστρωσης θα γίνεται ελαφριά διαβροχή. Το ίδιο ισχύει και για την επόμενη ημέρα. Αποδόσεις ελέγχονται μετά την αφαίρεση των ξυλοτύπων, σε 7 και σε 28 ημέρες, με δοκίμια διαστάσεων 10 cm x20 cm. Η διατήρηση των δοκιμίων επιτυγχάνεται σε θερμοκρασία 20 C και σε 50% H.R. (σχετική υγρασία). Ως οδηγός όδευσης των τυφλών, προβλέπεται διακριτή λωρίδα πλάτους 40 cm με επιστρώσεις από τσιμεντόπλακες περιέχουσες ψυχρά υλικά (cool materials), και τσιμέντα φιλικής προς το περιβάλλον τεχνολογίας, έγχρωμες, διαστάσεων 40x40 cm, πάχους 3,5cm, που τοποθετούνται εν σειρά. Οι ψυχρές ιδιότητες των εγχρώμων τσιμεντοπλακών θα αφορούν στη μάζα των υλικών και όχι σε επιφανειακή τους επεξεργασία με κάποιο ψυχρό υλικό επικάλυψης ή βαφής, σε συνολικό πάχος που είναι σύμφωνο με τις συνήθεις πρακτικές κατασκευής του κάθε υλικού. Ειδικότερα σε ότι αφορά τις ψυχρές ιδιότητες, οι τσιμεντόπλακες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά εργαστηριακών μετρήσεων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ASTM E903/ASTM G159 και ASTM E408/ASTM C1371 και θα παρουσιάζουν ελάχιστο δείκτη ανακλαστικότητας σε συμφωνία με τον πίνακα που αναλύεται στο τιμολόγιο. Οι πλάκες φέρουν αυλακώσεις σύμφωνες με τις σχετικές προδιαγραφές, κατά μήκος του άξονα κίνησης των ατόμων με προβλήματα όρασης. Τα σημεία κινδύνου και οι διασταυρώσεις αλλαγές κατεύθυνσης προσδιορίζονται από ειδικού τύπου πλάκες διαστάσεων 40x40 εκ., οι επιφάνειες των οποίων έχουν ειδικό ανάγλυφο. Το συγκεκριμένο υλικό επιτυγχάνει με τη σειρά του βελτίωση του επιπέδου θερμικής άνεσης των συγκεκριμένων εξωτερικών χώρων, περιορισμό της θερμικής αστικής νησίδας, βελτίωση των συνθηκών μικροκλίματος των παρακείμενων κτιρίων και συμβολή στον περιορισμό εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Επιπλέον οι έγχρωμες τσιμεντόπλακες θα περιέχουν κατά ελάχιστο 20% τσιμέντο χαμηλής παραγωγής διοξειδίου του άνθρακα σε αντικατάσταση του συμβατικού τσιμέντου τύπου Portland. Ειδικότερα σε ότι αφορά την ενσωμάτωση τσιμέντου χαμηλής παραγωγής διοξειδίου του άνθρακα στο παραγόμενο προϊόν, αυτό θα πιστοποιείται από σχετική βεβαίωση του προμηθευτή του εν λόγω τσιμέντου που θα αφορά στο συγκεκριμένο έργο. Τα προσκομιζόμενα υλικά πέραν των άλλων όσων αναφέρονται στο παρόν θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά συμμόρφωσης με βάση την κείμενη Ευρωπαϊκή νομοθεσία και πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με τα υφιστάμενο Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ Η εφαρμογή και τοποθέτηση των εν λόγω υλικών, θα πραγματοποιείται είτε χωρίς την δημιουργία αρμών, είτε με την πλήρωση των αρμών με ειδικό τσιμεντοειδή στόκο ο οποίος θα τοποθετείται επί τόπου στους αρμούς με την χρήση ειδικής φύσιγγας αρμολόγησης και θα εξομαλύνεται με κατάλληλο εξοπλισμό. Η πλήρωση των αρμών με τη χρήση χυτής λάσπης τσιμεντοκονίας και εφαρμογής της με λαστιχένιες σπάτουλες (στοκαδόρους) πρέπει να αποφεύγεται ρητά για να μην επηρεάζεται ή επιφάνεια των ψυχρών τσιμεντόπλακων. Εφαρμογή ψυχρού (cool materials) φωτοκαταλυτικού ασφαλτοτάπητα με χρώμα. Η δημιουργία ψυχρού φωτοκαταλυτικού ασφαλτοτάπητα γίνεται σε τρία στάδια. 1) Εφόσον ο ασφαλτοτάπητας είναι παλαιός θα πρέπει να κάνουμε υδροβολή για να τον καθαρίσουμε και να ανοίξουμε τους πόρους του. Σε σημεία όπου έχουμε ρύπους από λάδια θα πρέπει νε εφαρμόσουμε ειδικό καθαριστικό για την απομάκρυνση τους. Στην περίπτωση που ο ασφαλτοτάπητας είναι καινούργιος δεν είναι απαραίτητη η παραπάνω διαδικασία,το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να περιμένουμε την εξάτμιση των διαλυτών του νέου ασφαλτοτάπητα. Και στις δύο περιπτώσεις αναγκαία είναι η εφαρμογή ειδικής συγκολλητικής ρητίνης για την σωστή πρόσφυση του χρώματος στον ασφαλτοτάπητα και με κατανάλωση 0,200Kg το τετραγωνικό μέτρο. Η συγκολλητική ρητίνη θα πρέπει να συνοδεύεται από το ISO της εταιρείας που το παράγει, καθώς και την βεβαίωση ότι είναι κατάλληλη για την συγκεκριμένη εφαρμογή.

17 17 2) Στην συνέχεια ακολουθεί η εφαρμογή ειδικού χρώματος τριών συστατικών κατάλληλο για βαφή ασφαλτοτάπητα. Το σετ του χρώματος θα πρέπει να αποτελείται : α) Από ειδικό μείγμα λευκού τσιμέντου και λευκών σκληρών αδρανών σε παιπάλη (16,5Kg) β) Τροποποιημένες σκληρυντικές ακρυλικές ρητίνες (5,5Kg) γ) Γαλάκτωμα χρωστικής (1Kg) Το μείγμα των αδρανών θα πρέπει να είναι λεύκα για να έχουμε μεγάλη ανακλαστικότητα στην υπέρυθρη ακτινοβολία, και η επιλογή του γαλακτώματος της χρωστικής θα πρέπει να είναι σε ανοιχτόχρωμο RAL για να έχουμε μεγάλη ανακλαστικότητα και στην ορατή ακτινοβολία. Σημαντική είναι και ο τρόπος ανάμιξης των συστατικών του χρώματος που πρέπει να γίνει επιτόπου στο έργο. Αρχικά γίνεται η ανάμιξη του γαλακτώματος της χρωστικής με της τροποποιημένες σκληρυντικές ακρυλικές ρητίνες και με την προσθήκη 3 λίτρων νερού. Μόλις έχουμε ομοιόμορφο μείγμα προσθέτουμε αργά την συσκευασία του τσιμέντουαδρανών και το αναμειγνύουμε μέχρι να έχουμε ξανά ομοιομορφία μείγμα. Το τελικό μείγμα που έχουμε φτιάξει θα πρέπει να το εφαρμόσουμε άμεσα με ειδικό μηχάνημα το οποίο φέρει συγκεκριμένο μπέκ και ψεκάζει με συγκεκριμένη πίεση. Μετά τον ψεκασμό του χρώματος ακολουθεί άμεσα διάστρωση του χρώματος που είναι πάνω στον ασφαλτοτάπητα με ρολά ή ειδικές σκούπες. Η παραπάνω εφαρμογή επαναλαμβάνεται για ακόμη δύο φορές. Η πρώτη εφαρμογή γίνεται με την κατεύθυνση της κυκλοφορίας των οχημάτων η δεύτερη κάθετα σε αυτήν και η τρίτη ξανά όπως και η πρώτη.στης διασταυρώσεις ακολουθεί και τέταρτη εφαρμογή. Η τελική κατανάλωση του μείγματος της βαφής θα πρέπει να είναι κατά μέσο όρο 1,5Kg ανά τετραγωνικό μέτρο. Το χρώμα βαφής του ασφαλτοτάπητα θα πρέπει να συνοδεύεται από το ISO της εταιρείας που το παράγει, την βεβαίωση ότι είναι κατάλληλο για την συγκεκριμένη εφαρμογή καθώς και ότι έχει εφαρμοστεί στην Ελλάδα ή σε κάποια Ευρωπαϊκή χώρα. 3) Στην συνέχεια ακολουθεί επιφανειακή επεξεργασία με ειδικό φωτοκαταλυτικό διάλυμα. Το διάλυμα θα πρέπει να αποτελείται από ειδική ρητίνη σιλικόνης στο οποίο θα αιωρούνται τροποποιημένα σωματίδια του διοξειδίου του τιτανίου. Τα σωματίδια αυτά θα πρέπει να είναι ικανά μέσα από την δράση του φωτός να ενεργούν φωτοκαταλυτικά και να είναι σε θέση να οξειδώνουν του ρύπους. Οι οργανικές ενώσεις να οξειδώνονται προς CO2 και H2O, και οι ενώσεις του αζώτου σε νιτρικά ιόντα (NO3). Η εφαρμογή του διαλύματος γίνεται με ειδικό μηχάνημα το οποίο φέρει κατάλληλο μπέκ. Τα οφέλη που θα έχουμε από την εφαρμογή του φωτοκαταλυτικού διαλύματος θα πρέπει να είναι η μείωση από τους ατμοσφαιρικούς ρύπους που προκαλούνται από τα αυτοκίνητα, την βιομηχανία και την οικιακή θέρμανση. Το Φωτοκαταλυτικό διάλυμα θα πρέπει να είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε ασφαλτοτάπητα και ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει στην υπηρεσία το ISO της εταιρείας που το παράγει, έργα στα οποία έχει εφαρμοστεί στην Ελλάδα και σε χώρες της Ευρώπης, καθώς και μέτρηση του υλικού από αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο ή εργαστήριο. Η τοποθέτηση των υλικών στο έργο θα γίνεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από τις εταιρείες παραγωγής διαδικασίες ή τους νόμιμους αντιπροσώπους τους και σύμφωνα με τις ιδιαίτερες λεπτομέρειες που αναφέρουν. Λιθοδομή από φυσικούς λίθους γενικού μεγέθους 1530cm. Τοίχοι από αργολιθοδομές εμφανίζονται εκατέρωθεν του χωμάτινου δρόμου από σταθεροποιημένο δάπεδο, που αναφέρθηκε πιο πάνω, οριοθετώντας τη συμβολική αυτή πορεία στη βάση του αρχαιολογικού ενδιαφέροντος πρανούς πάνω στη «φυσική» χάραξη της κοίτης του Χρυσορρόα. Κατασκευάζονται με ασβεστοκονίαμα 1: 2 1/2, πλάτους 50cm και μέσου ύψος 90cm, δύο ορατών όψεων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ "Λιθόκτιστοι τοίχοι". Επίσης κατασκευάζονται από λιθοδομή 2 ζεύγη κυλίνδρων ύψους 80cm και διαμέτρου 1 μέτρου, που σηματοδοτούν την είσοδο και την έξοδο στο χωμάτινο δρόμο. Η απόληξη των λιθοδομών ολοκληρώνεται με επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες τύπου «Καρύστου» ή ισοδυνάμου, πλευράς άνω των 60 cm, πάχους 5cm, με αρμούς πάχους το πολύ 1 cm με τα υλικά,

18 18 πλάκες, τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους". Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες. Επιστρώνονται οι τοίχοι από αργολιθοδομή για να χρησιμοποιούνται ως καθιστικά με πλάκες ορθογωνισμένες πλευράς άνω των 30 cm ως τιμολόγιο. Κιγκλιδώματα Κουπαστές Σε όλες τις νέες κλίμακες και αναβαθμούς που δημιουργούνται ή τμήματα που εξυγιαίνονται και επαναδιαμορφώνονται στα όρια της περιοχής μελέτης με υψομετρική διαφορά προβλέπεται η κατασκευή κιγκλιδωμάτων ή επίτοιχων χειρολισθήρων, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. Πέργκολα Κατασκευή ξύλινης πέργκολας ή υπόστεγου από αντικολλητή ξυλεία. Οι στύλοι θα πακτωθούν επί του δαπέδου μετά πλήρους κατεργασίας (ροκάνισμα, πλάνισμα, τρίψιμο και βερνίκωμα των επιφανειών των ξύλων και μορφώσεως των ακμών και άκρων αυτών κατά το σχέδιο συμπεριλαμβανομένων του γαλβανισμένου σωλήνα Φ1 ins και του γαλβανισμένου πέλματος. Κάλαθοι αχρήστων Προβλέπονται, στις θέσεις που φαίνονται στα σχέδια της μελέτης, ανοξείδωτοι, με τέσσερις (4) υποδοχές για την ξεχωριστή συλλογή και ανακύκλωση χαρτιού, αλουμινίου, πλαστικού και οργανικών απορριμάτων. Για τις λοιπές εργασίες (έργα πρασίνου, ηλεκτροφωτισμός και άρδευση),προβλέπονται τα εξής: Δίκτυα: Δίκτυο άρδευσης Ηλεκτρικά δίκτυα ισχυρών ρευμάτων (φωτισμός) Οι διαδρομές όδευσης των δικτύων καθώς και οι λεπτομέρειές τους (διατομές, φρεάτια, κλπ.) φαίνονται στα αντίστοιχα σχέδια του περιβάλλοντος χώρου. Σημειώνεται ότι με την δοθείσα αρχιτεκτονική διαμόρφωση η απορροή των ομβρίων υδάτων γίνεται με φυσικό τρόπο είτε προς τους παρακείμενους δρόμους είτε προς τους χώρους πρασίνου. Δίκτυο άρδευσης Γενικά Το δίκτυο άρδευσης εξυπηρετεί τις ανάγκες ποτίσματος των διαφόρων διακεκριμένων φυτευόμενων περιοχών. Συνεπώς, ανάλογα με την επιλογή της φύτευσης κάθε τμήματος του διαμορφούμενου Δημοσίου Ανοικτού χώρου, θα προσαρμοστεί ο τρόπος που αυτός θα αρδεύεται. Η τροφοδότηση του δικτύου θα γίνει με παροχή από το Δημοτικό Δίκτυο Ύδρευσης της Θήβας, μέσω (2) ανεξάρτητων υδρομετρητών. Ο κάθε υδρομετρητής θα έχει παροχή τουλάχιστον 6 m3/h και θα έχει ελάχιστη πίεση 4 bar. Οι υδρομετρητές θα εγκατασταθούν εντός φρεατίων, διαστάσεων 30 x 30 cm, στις θέσεις που φαίνονται στα σχέδια. Το δίκτυο άρδευσης θα εκκινεί από τον κάθε υδρομετρητή και θα καταλήγει σε επιλεγμένα φρεάτια άρδευσης. Κατόπιν από αυτά θα τροφοδοτούνται, μέσω καταλλήλων ηλεκτροβανών οι επί μέρους κλάδοι του δικτύου. Να σημειωθεί ότι θα αντιστοιχεί μια ηλεκτροβάνα για κάθε ιδιαίτερο κλάδο άρδευσης.

19 19 Ο έλεγχος των ηλεκτροβανών θα γίνεται μέσω κατάλληλου προγραμματιστή ποτίσματος, η λειτουργία του οποίου περιγράφεται σε ιδιαίτερη παράγραφο. Τα δίκτυα, από τους μετρητές ύδρευσης μέχρι τα φρεάτια των ηλεκτροβανών (πρωτεύοντα δίκτυα) καθώς και αυτά που τροφοδοτούν εκτοξευτές νερού θα κατασκευασθούν από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο (PE) 2 ης γενιάς, κατά DIN 8074/8075, 10,0 bar. Τα δευτερεύοντα δίκτυα της στάγδην άρδευσης θα είναι κατασκευασμένα από πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας και αντοχής στα 4,0 bar. Στο δίκτυο θα τοποθετηθούν φίλτρα και ρυθμιστές πίεσης για την ορθή λειτουργία της εγκατάστασης. Τα δίκτυα θα είναι εν γένει υπόγεια. Μόνο τα τμήματα όπου η άρδευση θα επιτυγχάνεται με σταλλάκτες θα είναι εμφανή. Για την ευκολία διέλευσης των σωλήνων άρδευσης από μια περιοχή φύτευσης σε μια άλλη θα υπάρχουν υπόγειες διελεύσεις, όπως φαίνονται στα σχέδια. Η κάθε διέλευση θα επιτυγχάνεται με κατάλληλο αγωγό από PVC, 6 atm, Φ100 mm, ο οποίος θα είναι υπόγειος. Τα δίκτυα άρδευσης θα πακτωθούν όπου απαιτείται, όπως στις αλλαγές κατεύθυνσης ή όπου εγκαθίστανται πολλά εξαρτήματα. Ακολούθως περιγράφεται αναλυτικά ο τρόπος άρδευσης κάθε περιοχής φύτευσης. Άρδευση τμημάτων με διάτρητα πλακίδια με χλοοτάπητα Στα τμήματα αυτά η άρδευση θα επιτευχθεί μέσω περιστροφικών γραναζωτών εκτοξευτήρων μεσαίων αποστάσεων, εγκατεστημένων περιφερειακά της φύτευσης. Στα σημεία όπου η περιφερειακή κάλυψη της φύτευσης είναι ανεπαρκής θα εγκατασταθούν επιπλέον εκτοξευτήρες και στο εσωτερικό αυτής. Επίσης, σε σημεία με μεγάλο λόγο μήκους προς πλάτος, όπου οι περιστροφικοί εκτοξευτήρες δεν δύνανται να λειτουργήσουν, θα εγκατασταθούν στατικοί εκτοξευτήρες μεσαίων ή μικρών αποστάσεων. Μόλις ενεργοποιείται ο κάθε εκτοξευτήρας θα ανυψώνεται κατά περίπου 10 cm και θα εκτοξεύει την απαραίτητη ποσότητα νερού στην περιοχή που καλύπτει. Ο κάθε εκτοξευτήρας θα έχει παροχή 1000l/h ή 1,0 m3/h, θα τοποθετηθεί σε απόσταση 10 m ο ένας από τον άλλο και θα ελέγχεται από ηλεκτροβάνα. Η κάθε ηλεκτροβάνα θα ελέγχει ομάδα το πολύ έξι εκτοξευτών. Κάθε κλάδος εκτοξευτήρων θα τροφοδοτείται από σωλήνα διαμέτρου Φ40 mm. Σε αυτόν θα συνδέεται ο κάθε εκτοξευτήρας, μέσω καταλλήλων εξαρτημάτων και σωλήνα διαμέτρου Φ16 mm και μήκους τουλάχιστον 1,0 m. Οι ηλεκτροβάνες θα ελέγχονται από τον προγραμματιστή ποτίσματος. Άρδευση τμημάτων με χλοοτάπητα με υψηλού ύψους θάμνους Στα τμήματα αυτά η άρδευση θα επιτευχθεί μέσω εμφανών αγωγών, διαμέτρου Φ16 mm, οι οποίοι θα φέρουν ρυθμιζόμενους σταλλάκτες. Οι σταλλάκτες θα τοποθετηθούν στη ρίζα του κάθε θάμνου και θα έχουν παροχή 2l/h ή 0,002 m3/h. Για κάθε τετραγωνικό μέτρο φύτευσης θα απαιτηθούν 3,0 m σωλήνα και 7 σταλλάκτες. Κάθε κλάδος με το πολύ 3000 σταλλάκτες θα ελέγχεται από ιδιαίτερη ηλεκτροβάνα. Η κάθε ηλεκτροβάνα θα ελέγχεται από τον προγραμματιστή ποτίσματος. Άρδευση τμημάτων με χλοοτάπητα με υψηλό πράσινο ( Δένδρα ) Στα τμήματα αυτά η άρδευση θα επιτευχθεί μέσω εμφανών αγωγών, διαμέτρου Φ16 mm, οι οποίοι θα φέρουν ρυθμιζόμενους σταλλάκτες. Οι σταλλάκτες θα τοποθετηθούν στη ρίζα του κάθε

20 20 θάμνου και θα έχουν παροχή 2l/h ή 0,002 m3/h. Για κάθε τετραγωνικό μέτρο φύτευσης θα απαιτηθούν 2 m σωλήνα και 3 σταλλάκτες. Κάθε κλάδος με το πολύ 3000 σταλλάκτες θα ελέγχεται από ιδιαίτερη ηλεκτροβάνα. Η κάθε ηλεκτροβάνα θα ελέγχεται από τον προγραμματιστή ποτίσματος. Άρδευση τμημάτων με χαμηλού ύψους θάμνους Στα τμήματα αυτά η άρδευση θα επιτευχθεί μέσω εμφανών αγωγών, διαμέτρου Φ16 mm, οι οποίοι θα φέρουν ρυθμιζόμενους σταλλάκτες. Οι σταλλάκτες θα τοποθετηθούν στη ρίζα του κάθε θάμνου και θα έχουν παροχή 2l/h ή 0,002 m3/h. Για κάθε τετραγωνικό μέτρο φύτευσης θα απαιτηθούν 3 m σωλήνα και 7 σταλλάκτες. Κάθε κλάδος με το πολύ 3000 σταλλάκτες θα ελέγχεται από ιδιαίτερη ηλεκτροβάνα. Η κάθε ηλεκτροβάνα θα ελέγχεται από τον προγραμματιστή ποτίσματος. Άρδευση πρανούς με χλοοτάπητα Στα τμήματα αυτά η άρδευση θα επιτευχθεί μέσω κρουστικών εκτοξευτήρων μεσαίων αποστάσεων, εγκατεστημένων περιφερειακά του πρανούς, οι οποίοι είναι ανυψωμένοι κατά 60 cm και θα εκτοξεύουν την απαραίτητη ποσότητα νερού στην περιοχή που καλύπτουν. Στα σημεία όπου η περιφερειακή κάλυψη της φύτευσης είναι ανεπαρκής θα εγκατασταθούν επιπλέον εκτοξευτήρες και στο εσωτερικό αυτής, με την ίδια πάντοτε ανύψωση. Η ανύψωση επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση του κάθε εκτοξευτήρα στην κορυφή σκληρού, πλαστικού σωλήνα, διαμέτρου Φ20mm, και μήκους 60 cm, ο οποίος στηρίζεται με κατάλληλους μεταλλικούς ορθοστάτες και προεξέχει από το έδαφος. Ο κάθε εκτοξευτήρας θα έχει παροχή 1000l/h ή 1,0 m3/h, θα τοποθετηθεί σε απόσταση 10 m ο ένας από τον άλλο και θα ελέγχεται από ηλεκτροβάνα. Η κάθε ηλεκτροβάνα θα ελέγχει ομάδα το πολύ έξι εκτοξευτών. Οι ηλεκτροβάνες θα ελέγχονται από τον προγραμματιστή ποτίσματος. Κάθε κλάδος εκτοξευτήρων θα τροφοδοτείται από σωλήνα διαμέτρου Φ40 mm. Σε αυτόν θα συνδέεται, μέσω εξαρτήματος, ο κάθε πλαστικός σωλήνας Φ20 mm που φέρει στην κορυφή του τον εκτοξευτήρα. Το δίκτυο σωληνώσεων των εκτοξευτήρων θα οδεύει παράλληλα στην πλευρά του πρανούς με την μεγαλύτερη ανύψωση και από αυτή θα τροφοδοτεί τους κλάδους των εκτοξευτήρων που βρίσκονται σε χαμηλότερο ύψος. Προγραμματιστής Ποτίσματος Ο προγραμματιστής ελέγχει, βάσει των προγραμμάτων ποτίσματος, τις αντίστοιχες ηλεκτροβάνες ποτίσματος, ώστε να διατηρηθούν τα φυτά υγιή όλες τις εποχές του έτους. Από τη στιγμή που ο ελεύθερος χώρος δεν διαθέτει παροχή ρεύματος, λήφθηκε η απόφαση να χρησιμοποιηθεί προγραμματιστής με μπαταρία, της οποίας η διάρκεια είναι μεγαλύτερη από ένα χρόνο. Λόγω του μεγάλου αριθμού ηλεκτροβανών επιλέχθηκε προγραμματιστής που διαθέτει μια φορητή κονσόλα προγραμματισμού και ικανό αριθμό τοπικών προγραμματιστών για να καλύψει τον απαιτούμενο αριθμό στάσεων της εγκατάστασης άρδευσης. Τόσο η κονσόλα όσο και καθένας τοπικός προγραμματιστής διαθέτουν ιδιαίτερη αλκαλική μπαταρία των 9V, η οποία είναι προστατευμένη από την υγρασία. Το πρόγραμμα διαμορφώνεται επάνω στην κονσόλα και κατόπιν, με τη χρήση ειδικού βύσματος και καλωδίου, συνδέεται στον κάθε τοπικό προγραμματιστή και φορτώνεται σε αυτόν. Οι τοπικοί προγραμματιστές είναι εγκατεστημένοι εντός των φρεατίων άρδευσης και έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν από μία έως και έξι ηλεκτροβάνες. Με το ανωτέρω σύστημα εξοικονομείται η δαπάνη δημιουργίας pillar για τους προγραμματιστές, καθώς και η δαπάνη εγκατάστασης ηλεκτρικών καλωδίων από τη θέση του κάθε pillar σε κάθε ηλεκτροβάνα.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Έργο: «Βιοκλιµτική νβάθµιση του ηµόσιου Ανοικτού Χώρου κτά µήκος του ιστορικού ρέµτος Χρυσορρό της Θήβς» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΤ Μονάδ Μονάδς ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Προϋπ: 203000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ.Τ.Υ. ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 47/2015 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Εργασίες επισκευής και αποκατάστασης επιστρώσεων σε περιοχές της βάσης του 6ου Προβλήτα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & Δ.Δ. Δ/νση: Δημαρχίας 30, 592 00, Νάουσα ΤΗΛ. 2332050300 FAX: 2332024260 E-MAIL:info@naoussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εργο : Ασφαλτόστρωση χώρου στάθμευσης στην Πύλη-5 και στο περιμετρικό οδόστρωμα στις εσοχές (Π) των Πυρήνων της Λαχαναγοράς της Κ.Α.Θ.- Α.Ε.

Εργο : Ασφαλτόστρωση χώρου στάθμευσης στην Πύλη-5 και στο περιμετρικό οδόστρωμα στις εσοχές (Π) των Πυρήνων της Λαχαναγοράς της Κ.Α.Θ.- Α.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ν.ΜΕΝΕΜΕΝΗ 54628 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Εργο : Ασφαλτόστρωση χώρου στάθμευσης στην Πύλη-5 και στο περιμετρικό οδόστρωμα στις εσοχές (Π) των Πυρήνων της Λαχαναγοράς της Κ.Α.Θ.- Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Τ.Σ.Υ.)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Τ.Σ.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΞΑΝΘΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ: «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ ΥΜΗΤΤΟΥ» ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εγκατάσταση Πρασίνου Παραλιακού Μετώπου Κ.Α. 35-7326.002 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 4 /2015 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 4 /2015 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 4 /2015 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΣ 5130 τεμ 0,75 72 54,00 6 ΠΡΣ Ε2.2 Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m

ΠΡΣ 5130 τεμ 0,75 72 54,00 6 ΠΡΣ Ε2.2 Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m Π/Υ ΕΡΓΟΥ : Διαμόρφωση μικρής κλίμακας κατασκευή παρατηρητηρίου και κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών στην περιοχή Ατσπάς της Τ.Κ. Μαριών α/α Αριθ. Τιμολ. Είδος Εργασίας Αρθρο Αναθεώρ. Μονάδα Τιμη Δαπάνη Ποσότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης. 1 Εκσκαφή, μεταφορά και επανατοποθέτηση απορριμμάτων m3 13 ΝΑΥΔΡ Ν\3.01.02ΚΥ 28.260

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης. 1 Εκσκαφή, μεταφορά και επανατοποθέτηση απορριμμάτων m3 13 ΝΑΥΔΡ Ν\3.01.02ΚΥ 28.260 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Δήμος : ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 1. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΡΓΟ : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ" ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛ.ΛΙΤΣΑ 29 & ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΗΛ.: 2132023980 Προϋπ. χωρίς αναθεώρηση: Αναθεώρηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης. 1.1 ΜΗΝΕΣ 20 8.20 164.00 ΥΔΡ ΝΕΤ-1.01-Α ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ 2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗΣ ΕΤΕΠ (ΦΕΚ 2221/Β30-07-2012) & ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΝΕΤ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗΣ ΕΤΕΠ (ΦΕΚ 2221/Β30-07-2012) & ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΝΕΤ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 Παρατήρηση: η αναγραφή παύλας στην στήλη Κωδ. ΕΤΕΠ σημαίνει ότι δεν υπάρχει εγκεκριμένη ΕΤΕΠ για το εν λόγω αντικείμενο εργασιών ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗΣ ΕΤΕΠ (ΦΕΚ 2221/Β30072012) & ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δήμος : Θεσσαλονίκης Εργο : Νέες κατασκευές και Αναπλάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Εργο : ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΥΡΙΝΑΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΟΔΟΠΟΙΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ. Θέση: Τ.Κ. ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ Δ.Ε. ΑΥΛΩΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Έργο: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ. Θέση: Τ.Κ. ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ Δ.Ε. ΑΥΛΩΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΈΡΓΩΝ & ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Έργο: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης Επισκεπτών ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίς 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΣΚΑΦΩΝ 1 2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΩΓΩΝ 15 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 17 4. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 18 5. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ 26 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ «ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών Προϋπολογισµός: 125.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δήμος : ΒΟΛΟΥ Εργο : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ-ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση επιστρώσεων σε περιοχές της Ελευθέρας Ζώνης και στη βάση του 6ου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Ανακατασκευή δικτύου ηλεκτροδότησης και σιδηροτροχιών γερανών στο κρηπίδωµα 17 του Λιµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Εργο : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: Δήμος Ιλίου, Ν. Αττικής ΕΡΓΟ: 28 ο Νηπιαγωγείο Ιλίου - Οικοδομικές εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εργο : Ποιοτική αναβάθμιση σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου Βόλου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012 - Άρθρα μελέτης χωρίς αντιστοίχιση με ΕΤΕΠ ΟΙΚ 2172.ΣΧΕΤ ΟΙΚ ΝΑΗΛΜ.9367.ΦΩΤ ΟΙΚ ΝΑΟΙΚ.Τ650.ΠΕΡΙΦ ΟΙΚ ΝΑΠΙΝ.08.3.ΣΧ ΝΟΔΟ Δ\Η1.3 ΝΠΡΣ 5919.2.1ΣΧ ΝΑΟΙΚ Α\20.20 ΝΑΟΙΚ Α\22.65.01 ΝΑΟΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔOY ΚΑΡΔΙΑΣ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡΙΘ. ΜΕΛ.: 49/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δήμος : ΒΟΛΟΥ Εργο : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗ ΜΕΛΑΓΚΟΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΔ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σγουροκεφαλίου.Ε.Επισκοπής

Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σγουροκεφαλίου.Ε.Επισκοπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σγουροκεφαλίου.Ε. Επισκοπής Προϋπολογισµός: 145.000.00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ, ΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΥΠΗΡ ΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ K.A. 35 7326.002 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΟΜΠΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΚΩΔ.ΑΡ. ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ Μ. ΔΑΠΑΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΦΠΑ: 700.000,00 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ ΕΡΓΟ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΠΕΤΑΛΟ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΣΟΧΟΥ, ΜΗΚΟΥΣ 11+500 χλμ.» ΥΠΟΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009. Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009. Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009 Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Σελίδα : 2 Αρχική σύμβαση Εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. Α-3. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ1: Προκατασκευασμένο φρεάτιο υδρομετρητών ΤΕ2: Υδρομετρητής 2, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής κλπ 130,00 ευρώ/τεμ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. Α-3. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ1: Προκατασκευασμένο φρεάτιο υδρομετρητών ΤΕ2: Υδρομετρητής 2, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής κλπ 130,00 ευρώ/τεμ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού αποχέτευσης και παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Άρθρο 3 ο : Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα Από πίνακα 1 63,87 m² Στρογγύλευση 0,13 Σύνολο: 64,00 m²

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Άρθρο 3 ο : Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα Από πίνακα 1 63,87 m² Στρογγύλευση 0,13 Σύνολο: 64,00 m² Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού αποχέτευσης και παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ αρθρου 8 του ν. 3263/ 2004 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΕΚ 1533B / 27-7-2009 (ισχύουν από 1-9-09)

ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ αρθρου 8 του ν. 3263/ 2004 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΕΚ 1533B / 27-7-2009 (ισχύουν από 1-9-09) ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ αρθρου 8 του ν. 3263/ 2004 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΕΚ 1533B / 27-7-2009 (ισχύουν από 1-9-09) ΚΩΔΙΚΟΣ Α ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α1 Εκσκαφή χαλαρών εδαφών ΟΔΟ 1110 m3 0,27 0,36 [*] 33,33%

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Αντικατάσταση τμημάτων αγωγού ύδρευσης ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ

ΕΡΓΟ :  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΡΓΟ : " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΡΤΑΪΚΟ ΠΟΤΑΜΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΥΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ" Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Προϋπολογισμός : 2.315.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ. 7.380,00 ευρώ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ. 7.380,00 ευρώ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «Επισκευή αγωγού ομβρίων και κατασκευή νέου τμήματος αγωγού επί των οδών Κανελλοπούλου και Ηρώων Πολυτεχνείου». ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Φ.Π.Α. : Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ήµος : ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Εργο : ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Πίνακας ΕΤΕΠ των άρθρων Μελέτης Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012

ήµος : ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Εργο : ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Πίνακας ΕΤΕΠ των άρθρων Μελέτης Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης : 33/2012 ήµος : ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Εργο : ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΡΑΨΑΝΟΥ Πίνακας ΕΤΕΠ των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 / 16

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 / 16 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡ - 1300/2 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΜΕΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : Προϋπολογισμός : 990.000,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ96469ΗΚΜ-Ω6Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ96469ΗΚΜ-Ω6Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Κ.Α.Π.Ε.) Ταχ. Δ/νση : 19ο ΧΛΜ. ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΠΙΚΕΡΜΙ Ταχ.Κώδικας : 19009

Διαβάστε περισσότερα

www.spedeth.gr ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της απόφασης «Επικαιροποίηση των Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιϊας»

www.spedeth.gr ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της απόφασης «Επικαιροποίηση των Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιϊας» Αθήνα, 6/2/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ.Πρωτ. Δ17α/09/18/ΦΝ 437 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΩΔ/ΣΗΣ (Δ17) Α Π Ο Φ Α Σ Η ΤΜΗΜΑ : α Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δήμος : ΝΑΞΟΥ Εργο : Συντήρηση - επέκταση δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης Τοπικών Διαμερισμάτων Δήμου Νάξου Αριθμός Μελέτης :

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Έργο: ΑΝΑΠΛΑΣΗ Ο.Τ. Γ391-392 ΣΤΗΝ Π.Ε. 5 ΔΕ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Θέση: Οδός Σωτήρος, οδός 54 & οδό Κεφαλληνίας Ο.Τ. Γ391-392, Π.Ε. 5η Δημοτ. Ενότ. Αρτέμιδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Νάουσα Μάιος 2015 Εισαγωγή Η περιοχή παρέμβασης

Διαβάστε περισσότερα

A.T. : 22 Άρθρο : ΟΙΚ 64.18.ΝΣ Κάδος απορριμμάτων ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2012Α Kάδος απορριμμάτων ενδεικτικού τύπου OCEAN από χυτό αλουμίνιο (πάχους 4,5mm), με επιφάνεια ανοδιωμένη, καρθρεπτίζουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΤΕΠ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΤΕΠ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΛΑΚΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ Α/Α 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : Προϋπολογισμός : 2.600.000,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ :"ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΟΛΩΜΟΥ"

ΕΡΓΟ :ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΟΛΩΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΟΛΩΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ :"ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΟΛΩΜΟΥ" ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.925.000,00 Ευρώ ( ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ: 70/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. Άρθρο. Είδος εργασίας Ποσότητα Αναθεώρησης

ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ: 70/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. Άρθρο. Είδος εργασίας Ποσότητα Αναθεώρησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ: 70/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (Ν. ΑΤΕΠ) Ε8: ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (Ν. ΑΤΕΠ) Ε8: ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (Ν. ΑΤΕΠ) Ε8: ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΡΣ-210 ΚΑΥΣΙΜΑ ΠΡΣ-211 Πετρέλαιο ακάθαρτο It 0,7613 ΠΡΣ-212 Βενζίνη It 0,8118 ΠΡΣ-213 Ζελατοδυναμίτιδα 30% kg 1,5047

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (Ν. ΑΤΕΠ) Ε8: ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (Ν. ΑΤΕΠ) Ε8: ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (Ν. ΑΤΕΠ) Ε8: ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΡΣ-210 ΚΑΥΣΙΜΑ ΠΡΣ-211 Πετρέλαιο ακάθαρτο It 0,9597 ΠΡΣ-212 Βενζίνη It 0,9395 ΠΡΣ-213 Ζελατοδυναμίτιδα 30% kg 1,5750

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση Μπαλαλαίων 22-341 00 Χαλκίδα Πληροφ.: ΤΣΑΜΙΤΑ Π. panagiota.tsamita@0932.syzefxis.gov.gr ΤΗΛ.: 2221025816 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Ν9425. 8974.7. 8974.1. 3 Ν9290. 30x3.5 mm ΗΜ 4 ATHE N8838 A.1.2.1. 100Χ50mm Legrand DLP Ν8741.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Ν9425. 8974.7. 8974.1. 3 Ν9290. 30x3.5 mm ΗΜ 4 ATHE N8838 A.1.2.1. 100Χ50mm Legrand DLP Ν8741. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΡΓΟ : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗXAΟΛΟΓΙKH (Η-Μ), ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΜΟΑ ΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΤΗΟΤΡΟΦΙΚΩ ΑΠΟΒΛΗΤΩ ΚΑΙ ΥΓΡΩ ΑΠΟΒΛΗΤΩ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΟΣ ΕΟΥ Ε ΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΤΟΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΜΒ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εργο : Νο90 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ 1 Πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩ- ΡΗΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ( ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ΟΙΚ 2124 1.1.4. m3 120,00 4,50 540,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩ- ΡΗΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ( ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ΟΙΚ 2124 1.1.4. m3 120,00 4,50 540,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 328.976,00 Α/Α ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ Κωδ. ΈΛΟΤ ΤΟ 1501-+

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΟΣ 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: Αγρίνιο, Νομός Αιτωλοακαρνανίας ΕΡΓΟ: 3 ο 2/θέσιο &

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΣΠΕ ΩΝ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΡΑΣΠΕ ΩΝ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ & ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΡΑΣΠΕ ΩΝ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Βάση καταγεγραµµένων αναγκών) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1ο : Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες...

ΑΡΘΡΟ 1ο : Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: Δ.Δ. ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 218.500

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΥΣΗΣ» 200.000,00 πλέον ΦΠΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ Α.Τ.-ΕΤΕΠ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ Α.Τ.-ΕΤΕΠ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔIEYΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ. Κ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Εργο : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙ ΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ ΓΕΡΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΡΗΠΙ ΩΜΑ 17 ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΘΡΟ Κωδ. ΜΟΝ. ΠΟΣΟ ΑΝΑΘ. ΕΤΕΠ ΜΕΤΡ. ΤΗΤΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΘΡΟ Κωδ. ΜΟΝ. ΠΟΣΟ ΑΝΑΘ. ΕΤΕΠ ΜΕΤΡ. ΤΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΕΥΑΛ) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΟΣ 2015. ΑΡ. ΤΙΜΟΛ ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΩΔ: 20.7325.32 ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 26/2014 ANAKATAΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 2014-2015 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ Α.Τ. Μ.Μ. ΑΡΘΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΚΩ ΙΚΟΣ Α.Τ. Περιγραφή Εργασίας ΑΡΘΡΟΥ ης

Κωδικός ΚΩ ΙΚΟΣ Α.Τ. Περιγραφή Εργασίας ΑΡΘΡΟΥ ης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΕΤΕΠ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΝΕΤ. (κατά την παρ. 10 της Εγκ.26/4-10-12 α.π.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΕΤΕΠ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΝΕΤ. (κατά την παρ. 10 της Εγκ.26/4-10-12 α.π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΡΓΟ:" ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)" ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ σύμφωνα με το άρθρο 5 του Π.Δ. 609/85

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ σύμφωνα με το άρθρο 5 του Π.Δ. 609/85 ΕΡΓΟ: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2014» - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών»

«Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών» Κ.Α. 30 / 6662.005 Ευρώ 73.770,00 Ηράκλειο 01 2015 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε.

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ο-2922 m 2 134,00 17,30 2.318,20

Ο Ο-2922 m 2 134,00 17,30 2.318,20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΜΕΛΕΤΗ : ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α. ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΛΗΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. ΥΠΗΡ.: 12/2014

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΛΗΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. ΥΠΗΡ.: 12/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΛΗΝΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. ΥΠΗΡ.: 12/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Συντάχθηκε:Κοκοτίνης Νικόλαος Γεωπόνος Τ.Ε. Θεωρήθηκε:Κωσταπάνος Βλαδίμηρος,

Διαβάστε περισσότερα

Η γέφυρα προβλέπεται να κατασκευαστεί από οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.

Η γέφυρα προβλέπεται να κατασκευαστεί από οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΡΓΟ:" ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)" ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α/Α ΤΙΜΟΛ. ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αχαρνών 464 & Αγ.Αναργύρων Νέα Χαλκηδόνα, ΤΚ 14343 Τηλ. : 210-25 89 917 εσ. 201 Fax : 210 25 89 915 e-mail : texniki@neahalkidona.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ» 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 2 : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 : 400.000,00 (με το Φ.Π.Α.) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Εργο : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

λοντα χώρου των Χημικών Μηχανικών και κατασκευή πρόσβασης

λοντα χώρου των Χημικών Μηχανικών και κατασκευή πρόσβασης «Εργασίες διαμόρφωσης περιβάλ- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ λοντα χώρου των Χημικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Ε.Ε.Λ. ΑΡΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΖΗΡΟΥ ΕΡΓΟ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΡΜΕΝΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΖΗΡΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟ: Ε.Ε.Λ. ΑΡΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΖΗΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΣΤΏΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «AMOYΔΕΛΙ» ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΣΤΏΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «AMOYΔΕΛΙ» ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤ. : 72 /2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΣΤΏΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «AMOYΔΕΛΙ» ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 12.930,00 ΠΙΣΤΩΣΗ : 14.998,80

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΗΓΑΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΠΗΛΙΟΥ» ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 5. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Δήμος : ΒΕΡΟΙΑΣ Εργο : ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΕΛΙΟΥ Αριθμός Μελέτης : 62/2014 Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Εργο : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικές Προμετρήσεις

Αναλυτικές Προμετρήσεις ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΛΑΚΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΡΓΟ: Αποπεεράττωση Αθληττι ικού Κέένττρου Σκαλανίου ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΤΕΠ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΤΕΠ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΒΑΦΕ ΚΑΙ ΦΡΕ Δ. ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ Γ Α Υ Δ Ο Υ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ Γ Α Υ Δ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ Γ Α Υ Δ Ο Υ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ ΙI. Τ Ε Υ Χ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Τ Η Σ Η Σ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Δήμος : ΒΕΡΟΙΑΣ Εργο : ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΕΛΙΟΥ Μελέτης : 62/2014 Πίνακας ΕΤΕΠ των άρθρων Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2014» - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΕΡΓΟ: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2014» - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 1 ΕΡΓΟ: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2014» - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΤ:1 : ΑΡΘΡΟ Ν/ΗΛΜ 101.2 ΣΙΔΕΡΟΪΣΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα