ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ"

Transcript

1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «Εγνατία οδός : Λειτουργία και Συντήρηση του Ανατολικού Τοµέα της Εγνατίας οδού και των Καθέτων Αξόνων ( )» Οκτώβριος 2014 K:\SINTIRISI\ \Ανατολικός Τοµέας\tefhi\MAPS.doc 0

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΟΜΑ Α Ζ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΘΟΡΩΝ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΚΣΚΑΦΕΣ 1 Ζ-1 Εκσκαφές χαλαρών εδαφών Ο Ο-1110 m 3 7,92 2 Ζ-2 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ηµιβραχώδες Ο Ο-1123Α m 3 8,20 3 Ζ-2.1 Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιηµένων µε τσιµέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών Ο Ο-1123Α m 3 8,90 Ζ-3 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες 4 Ζ-3.1 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες µε χρήση εκρηκτικών Ο Ο-1133Α m 3 9,70 5 Ζ-3.2 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες µε ελεγχόµενη χρήση εκρηκτικών Ο Ο-1133Α m 3 11,20 6 Ζ-3.3 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών Ο Ο-1133Α m 3 14,40 ΙΑΝΟΙΞΗ ΤΑΦΡΩΝ Ζ-4 ιάνοιξη τάφρων 7 Ζ-4.1 ιάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ηµιβραχώδες Ο Ο-1212 m 3 8,95 8 Ζ-4.2 ιάνοιξη τάφρου σε έδαφος βραχώδες Ο Ο-1220 m 3 11,70 9 Ζ-4.3 ιάνοιξη τάφρου σε έδαφος πάσης φύσεως στο φρύδι ορυγµάτων Ο Ο-1220 m 3 14,20 10 Ζ-4.4 ιάνοιξη τάφρου µε εργαλεία χειρός σε έδαφος πάσης φύσεως ΟIK-2113 m 3 12,00 ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ Ζ-5 Καθαίρεση κτισµάτων µε φέροντα στοιχεία από οπλισµένο σκυρόδεµα 11 Ζ-5.1 Για ύψος έως και 4,0 m ΟΙΚ-2227 m 3 23,40 12 Ζ-5.2 Για το ύψος πέραν των 4,0 m ΟΙΚ-2227 m 3 30,20 13 Ζ-6 Καθαίρεση κτισµάτων από οπτοπλινθοδοµές κ.λ.π ΟΙΚ-2221 m 3 18,50 14 Ζ-7 Καθαίρεση κτισµάτων από σιδηροκατασκευές ΟΙΚ-2275 m 3 15,30 15 Ζ-8 Καθαίρεση λαµαρινοκατασκευών µε σκελετό από ξύλο ΟΙΚ-2275 m 3 13,00 16 Ζ-9 Καθαίρεση ολόσωµων περιφράξεων ΟΙΚ-2227 m 15,80 17 Ζ-10 Καθαίρεση περιφράξεων µε συρµατόπλεγµα ΟΙΚ-6448 m 5,40 18 Ζ-11 Καθαίρεση επένδυσης πρανών από εκτοξευόµενο σκυρόδεµα ΟΙΚ-2226 m 2 3,00 19 Ζ-12 Καθαίρεση οπλισµένων σκυροδεµάτων ΟΙΚ-2227 m 3 29,50 20 Ζ-13 Καθαίρεση οριζόντιων φορέων γεφυρών (ανά κυβικό µέτρο) ΟΙΚ-2227 m 3 18,90 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ 21 Ζ-14 Καθαρισµός και µόρφωση τάφρου τριγωνικής διατοµής ή τάφρου ερείσµατος, σε κάθε είδους έδαφος Ο Ο-1310 m 0,55 22 Ζ-15 Καθαρισµός οχετών ανοίγµατος µέχρι και 3,0 m Ο Ο-1320 m 9,50 23 Ζ-16 Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος Ο Ο-1420 m 3 8,60 24 Ζ-17 Καθαρισµός πρανών ανοιχτών εκσκαφών Ο Ο-1420 m 2 11,00 25 Ζ-18 Καθαρισµός βαθµιδωτών ρείθρων Ο Ο-1320 m 1,30 26 Ζ-19 Καθαρισµός τάφρων µε µηχανικό σάρωθρο Ο Ο-1310 m 0,50 27 Ζ-20 Καθαρισµός επιφάνειας οδοστρωµάτων Ο Ο-1310 ώρα 50,00 28 Ζ-21 Καθαρισµός µεταλλικών στηθαίων ασφαλείας Ο Ο-1320 km 30,00 29 Ζ-22 Καθαρισµός στηθαίου τύπου NEW JERSEY Ο Ο-1320 km 50,00 30 Ζ-23 Καθαρισµός επιφανειών από αναγραφές Ο Ο-7725 m2 6,50 K:\SINTIRISI\ \ υτικός Τοµέας\tefhi\BG ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 1/44

3 Καθαρισµός πινακίδων κατακόρυφης σήµανσης από ρύπους ΟΙΚ-7725 m2 13,00 31 Ζ Ζ-25 Καθαρισµός τοιχωµάτων σήραγγας Ο Ο-1310 m 2,00 ΑΝΕΙΑ - ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ Ζ-26 Προµήθεια δανείων 33 Ζ-26.1 Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε1 έως Ε4 Ο Ο-1510 m 3 8,46 34 Ζ-26.2 άνεια θραυστών επίλεκτων υλικών Κατηγορίας Ε4 Ο Ο-1510 m 3 8,90 35 Ζ-26.3 άνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατοµείου Κατηγ. Ε4 Ο Ο-1510 m 3 12,60 36 Ζ-27 Προµήθεια κοκκώδους υλικού µεγέθους κόκκων έως 200 mm Ο Ο-3121Β m 3 14,40 37 Ζ-28 Κατασκευή επιχωµάτων Ο Ο-1530 m 3 0,86 38 Ζ-29 Κατασκευή οπλισµένου επιχώµατος χωρίς την δαπάνη των φύλλων οπλισµού και των απαιτουµένων δανείων Ο Ο-1530 m 3 1,20 39 Ζ-30 Κατασκευή στρώσης άµµου -σκύρων µεταβλητού πάχους Ο Ο-3121A m 3 13,90 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΠΡΑΝΩΝ - ΠΛΗΡΩΣΗ ΝΗΣΙ ΩΝ Ζ-31 Επένδυση πρανών 40 Ζ-31.1 Επένδυση πρανών µε φυτική γη Ο Ο-1610 m 2 0,55 41 Ζ-31.2 Επένδυση πρανών µε γαιοκυψέλες και φυτική γη Ο Ο-1610 m 2 9,50 42 Ζ-32 Πλήρωση νησίδων µε φυτική γη Ο Ο-1620 m 3 1,90 ΙΑΦΟΡΑ 43 Ζ-33 Σφραγιστική στρώση αργιλικού υλικού Ο Ο-3121Α m 3 6,80 44 Ζ-34 ιαµόρφωση πρανών βραχωδών ορυγµάτων µε προρρηγµάτωση Ο Ο-1133Α m 3,20 45 Ζ-35 ιαπλάτυνση και εκβάθυνση ρεµάτων Υ Ρ-6054 m 3 1,80 46 Ζ-36 Προµήθεια υπηρεσιών συστήµατος γεωαναφερόµενης βιντεο-καταγραφής και αποθήκευσης δεδοµένων στο "σύννεφο" ΟΙΚ-2207 έτος ,00 47 Ζ-37 Συντήρηση ερεισµάτων και πρανών επιχωµάτων Ο Ο-1530 m3 11,00 Ζ-38 Συντήρηση ξύλινης αποθήκης άλατος 48 Ζ-38.1 ιαστάσεων 15,0µ x 20,0µ 50%ΟΙΚ %ΟΙΚ %ΟΙΚ-7744 τεµ ,00 49 Ζ-38.2 ιαστάσεων 15,0µ x 10,0µ 50%ΟΙΚ %ΟΙΚ %ΟΙΚ-7744 τεµ ,00 50 Ζ-39 Συντήρηση προκατασκευασµένου ξύλινου οικίσκου 50%ΟΙΚ %ΟΙΚ-7647 τεµ. 400,00 51 Ζ-40 Εισκόµιση και αποκόµιση ειδικής µηχανοκίνητης πλατφόρµας εργασίας για επιθεώρηση ή συντήρηση κάτω παρειάς γεφυρών σε ύψη µεγαλύτερα των 15 µέτρων ΟΙΚ-2176 τεµ. 500,00 52 Ζ-41 Αισθητήρας παραµόρφωσης οπτικών ινών επανατοποθετούµενος - αφαιρούµενος Υ Ρ-7113 τεµ. 180,00 Ζ-42 Περιστροφική γεώτρηση χωρίς δειγµατοληψία για εγκατάσταση οργάνων 53 Ζ-42.1 βάθους έως 20 µέτρα. Υ Ρ m 180,00 54 Ζ-42.2 βάθους µέτρα. Υ Ρ m 200,00 55 Ζ-43 Κατασκευή κεφαλής οργάνου σε γεώτρηση µε σήµανση Υ Ρ-7113 τεµ. 200,00 56 Ζ-44 Προµήθεια και εγκατάσταση αποκλισιοµέτρου σε γεώτρηση Υ Ρ-7113 m 67,50 57 Ζ-45 Προµήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρικού πιεζοµέτρου σε γεώτρηση Υ Ρ-7113 τεµ. 980,00 58 Ζ-46 Προµήθεια και εγκατάσταση πιεζοµέτρου ανοιχτού τύπου σε γεώτρηση Υ Ρ-7113 m 30,00 59 Ζ-47 Προµήθεια και εγκατάσταση µαγνητικού καθιζισίµετρου σε γεώτρηση Υ Ρ-7113 m 50,00 60 Ζ-48 Κατασκευή τοπογραφικών βάθρων Ο Ο-2532 τεµ. 250,00 61 Ζ-49 Προµήθεια και εγκατάσταση αυτόµατου καταγραφικού ηλεκτρικού αισθητήρα Υ Ρ-7113 τεµ. 900,00 K:\SINTIRISI\ \ υτικός Τοµέας\tefhi\BG ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 2/44

4 62 Ζ-50 Προµήθεια και εγκατάσταση βροχογράφου µε αυτόµατη καταγραφή Υ Ρ-7113 τεµ ,00 ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 63 Ζ-51 Εκσκαφή θεµελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m Ο Ο-2151 m 3 12,20 64 Ζ-52 Πρόσθετη τιµή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόµενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω. Υ Ρ-6087 m 3 2,30 Ζ-53 Επιχώµατα από κοκκώδη υλικά σε πεζοδρόµια και θέσεις τεχνικών έργων 65 Ζ-53.1 Επιχώµατα κάτω από τα πεζοδρόµια Ο Ο-3121Β m 3 13,90 66 Ζ-53.2 Μεταβατικά επιχώµατα τεχνικών έργων και επιχώµατα ζώνης αγωγών Υ Ρ-6068 m 3 17,10 ΛΙΘΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ - ΛΙΘΟ ΟΜΕΣ 67 Ζ-54 Χειρόθετη λιθοπλήρωση Ο Ο-2251 m 3 14,50 68 Ζ-55 Κατασκευή λιθόδµητου τοίχου Ο Ο-2253 m 3 63,30 69 Ζ-56 Λιθορριπή κοιτοστρώσεων, αναβαθµών κ.λ.π. Υ Ρ-6157 m 3 12,70 70 Ζ-57 Ξηρολιθοδοµή συγκράτησης εδάφους µεταξύ πασσάλων Ο Ο-2252 m 3 27,10 71 Ζ-58 Ξηρολιθοδοµή µε επιµεληµένη επιφάνεια Ο Ο-2252 m 3 36,20 72 Ζ-59 Λιθόστρωση αρµολογηµένη Ο Ο-2254 m 3 40,70 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Ζ Ζ Ζ Ζ Ζ-60.4 Ζ Ζ Ζ Ζ Ζ-61.4 Ζ Ζ Ζ-62.2 Τοίχοι αντιστήριξης από οπλισµένη γη µε χαλύβδινο οπλισµό και µετωπικά πετάσµατα από σκυρόδεµα Τοίχοι αντιστήριξης απο οπλισµένη γη µε χαλύβδινο οπλισµό γαιών και µετωπικά στοιχεία από σκυρόδεµα, Η 4m Τοίχοι αντιστήριξης απο οπλισµένη γη µε χαλύβδινο οπλισµό γαιών και µετωπικά στοιχεία από σκυρόδεµα, Η = 4-8m Τοίχοι αντιστήριξης απο οπλισµένη γη µε χαλύβδινο οπλισµό γαιών και µετωπικά στοιχεία από σκυρόδεµα, Η = 8-12m Τοίχοι αντιστήριξης απο οπλισµένη γη µε χαλύβδινο οπλισµό γαιών και µετωπικά στοιχεία από σκυρόδεµα, Η >12m Κατασκευές αντιστήριξης πρανών από οπλισµένη γη µε χαλύβδινο οπλισµό και µετωπικά συρµατοκιβώτια Αντιστήριξη πρανών µε οπλισµένη γη και µετωπικά συρµατοκιβώτια, ύψους Η 4 m Αντιστήριξη πρανών µε οπλισµένη γη και µετωπικά συρµατοκιβώτια, ύψους Η = 4-8m Αντιστήριξη πρανών µε οπλισµένη γη και µετωπικά συρµατοκιβώτια, ύψους Η = 8-12m Αντιστήριξη πρανών µε οπλισµένη γη και µετωπικά συρµατοκιβώτια, ύψους Η >12m Κατασκευές σταθεροποίησης πρανών από οπλισµένη γη και µετωπικά χαλύβδινα πλέγµατα και γεωσυνθετικά Σταθεροποίηση πρανών µε οπλισµένη γη και µετωπικά µεταλλικά πλέγµατα και γεωσυνθετικά, ύψους Η 4 m Σταθεροποίηση πρανών µε οπλισµένη γη και µετωπικά µεταλλικά πλέγµατα και γεωσυνθετικά, ύψους Η = 4-8m 30%Ο Ο %Ο Ο %ΟIK-7914 m 2 109,00 30%Ο Ο %Ο Ο %ΟIK-7914 m 2 127,00 30%Ο Ο %Ο Ο %ΟIK-7914 m 2 145,00 30%Ο Ο %Ο Ο %ΟIK-7914 m 2 163,00 70% Ο Ο % Ο Ο-2312 m 2 124,00 70% Ο Ο % Ο Ο-2312 m 2 143,00 70% Ο Ο % Ο Ο-2312 m 2 162,00 70% Ο Ο % Ο Ο-2312 m 2 181,00 70% Ο Ο % Ο Ο-2312 m 2 124,00 70% Ο Ο % Ο Ο-2312 m 2 143,00 K:\SINTIRISI\ \ υτικός Τοµέας\tefhi\BG ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 3/44

5 83 Ζ-62.3 Σταθεροποίηση πρανών µε οπλισµένη γη και µετωπικά µεταλλικά πλέγµατα και γεωσυνθετικά, ύψους Η = 8-12m Σταθεροποίηση πρανών µε οπλισµένη γη και µετωπικά µεταλλικά πλέγµατα και γεωσυνθετικά, ύψους Η >12m 70% Ο Ο % Ο Ο-2312 m 2 162,00 70% Ο Ο % Ο Ο-2312 m 2 181,00 84 Ζ-62.4 Ζ-63 Γεωπλέγµατα οπλισµένων επιχωµάτων 85 Ζ-63.1 Γεώπλεγµα αντοχής T ult 40 kn/m ΟΙΚ-7914 m 2 5,50 86 Ζ-63.2 Γεώπλεγµα αντοχής T ult 60 kn/m ΟΙΚ-7914 m 2 6,40 87 Ζ-63.3 Γεώπλεγµα αντοχής T ult 80 kn/m ΟΙΚ-7914 m 2 7,40 88 Ζ-63.4 Γεώπλεγµα αντοχής T ult 100 kn/m ΟΙΚ-7914 m 2 8,30 89 Ζ-63.5 Γεώπλεγµα αντοχής T ult 120 kn/m ΟΙΚ-7914 m 2 9,20 90 Ζ-63.6 Γεώπλεγµα αντοχής T ult 160 kn/m ΟΙΚ-7914 m 2 11,00 91 Ζ-63.7 Γεώπλεγµα αντοχής T ult 200 kn/m ΟΙΚ-7914 m 2 12,80 92 Ζ-63.8 Γεώπλεγµα αντοχής T ult 300 kn/m ΟΙΚ-7914 m 2 14,80 93 Ζ-63.9 Γεώπλεγµα αντοχής T ult 400 kn/m ΟΙΚ-7914 m 2 16,60 94 Ζ Γεώπλεγµα αντοχής T ult 500 kn/m ΟΙΚ-7914 m 2 18,50 95 Ζ Γεώπλεγµα αντοχής T ult 600 kn/m ΟΙΚ-7914 m 2 20,50 96 Ζ Γεώπλεγµα αντοχής T ult 700 kn/m ΟΙΚ-7914 m 2 22,40 97 Ζ Γεώπλεγµα αντοχής T ult 800 kn/m ΟΙΚ-7914 m 2 24,30 98 Ζ Γεώπλεγµα αντοχής T ult kn/m ΟΙΚ-7914 m 2 28,50 99 Ζ Γεώπλεγµα αντοχής T ult kn/m ΟΙΚ-7914 m 2 33, Ζ-64 Τρισδιάστατα γεωπλέγµατα ενισχυµένα µε χαλύβδινο πλέγµα ΟΙΚ-7914 m 2 35,20 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΑΝΩΝ 101 Ζ-65 Επένδυση πρανών µε άοπλα τρισδιάστατα γεωπλέγµατα ΟΙΚ-7914 m 2 8,60 Ζ-66 Εύκαµπτα µεταλλικά πλέγµατα συγκράτησης καταπτώσεων 102 Ζ-66.1 Αντοχής σε εφελκυσµό τουλάχιστον 10 kn/m 50%O O %O O-2653 m 2 22, Ζ-66.2 Αντοχής σε εφελκυσµό τουλάχιστον 20 kn/m 50%O O %O O-2653 m 2 27, Ζ-66.3 Αντοχής σε εφελκυσµό τουλάχιστον 70 kn/m 50%O O %O O-2653 m 2 45, Ζ-66.4 Αντοχής σε εφελκυσµό τουλάχιστον 140 kn/m 50%O O %O O-2653 m 2 67, Ζ-67 Επένδυση πρανών µε πλήρως αγκυρούµενο γαλβανισµένο συρµατόπλεγµα 50%O O %O O-2312 m 2 54, Ζ-68 Επένδυση πρανών µε πλήρως αγκυρούµενο πλέγµα από γαλβανισµένα συρµατόσχοινα 50%O O %O O-2312 m 2 61, Ζ-69 Επένδυση πρανών µε ελεύθερο πλέγµα 50%O O %O O-2312 m 2 31,70 Ζ-70 Φράχτες ανάσχεσης βραχοπτώσεων 109 Ζ-70.1 Φράκτης απορρόφησης ενεργείας µέχρι 500 kj ύψους 2 m 30%Ο Ο %Ο Ο %Ο Ο-2311 m 570, Ζ Ζ Ζ Ζ Ζ Ζ-70.7 Φράκτης απορρόφησης ενεργείας µέχρι 500 kj ύψους 3 m Φράκτης απορρόφησης ενεργείας µέχρι 500 kj ύψους 4 m Φράκτης απορρόφησης ενεργείας µέχρι 1000 kj ύψους 3 m Φράκτης απορρόφησης ενεργείας µέχρι 1000 kj ύψους 4 m Φράκτης απορρόφησης ενεργείας µέχρι 2000 kj ύψους 5 m Φράκτης απορρόφησης ενεργείας µέχρι 3000 kj ύψους 5 m 30%Ο Ο %Ο Ο %Ο Ο-2311 m 670,00 30%Ο Ο %Ο Ο %Ο Ο-2311 m 810,00 30%Ο Ο %Ο Ο %Ο Ο-2311 m 950,00 30%Ο Ο %Ο Ο %Ο Ο-2311 m 1.050,00 30%Ο Ο %Ο Ο %Ο Ο-2311 m 1.520,00 30%Ο Ο %Ο Ο %Ο Ο-2311 m 2.090,00 K:\SINTIRISI\ \ υτικός Τοµέας\tefhi\BG ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 4/44

6 116 Ζ Ζ-70.9 Φράκτης απορρόφησης ενεργείας µέχρι 3000 kj ύψους 6 m Φράκτης απορρόφησης ενεργείας µέχρι 5000 kj ύψους 6 m ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Μόνιµες αγκυρώσεις πρανών ανοιχτών εκσκαφών 30%Ο Ο %Ο Ο %Ο Ο-2311 m 2.470,00 30%Ο Ο %Ο Ο %Ο Ο-2311 m 3.300, Ζ-71 µε αυτοδιατρυόµενα αγκύρια (SELF DRILLING) Υ Ρ-7024 m 19,50 Μόνιµες προεντεταµένες αγκυρώσεις βράχου Ζ-72 πρανών ανοιχτών εκσκαφών Φορτίου λειτουργίας KN και µήκους 119 Ζ-72.1 αγκυρώσεως 20 m Υ Ρ-7024 m 57,00 Φορτίου λειτουργίας KN και µήκους 120 Ζ-72.2 αγκυρώσεως > 20 m Υ Ρ-7024 m 61,50 Φορτίου λειτουργίας kν και µήκους 121 Ζ-72.3 αγκυρώσεως 20 m Υ Ρ-7024 m 67,00 Φορτίου λειτουργίας kν και µήκους 122 Ζ-72.4 αγκυρώσεως > 20 m Υ Ρ-7024 m 71,50 Μόνιµες ηλώσεις πρανών ανοιχτών εκσκαφών µε 123 Ζ-73 αγκύρια διαστελλοµένου άκρου, διατοµής Φ25 mm Υ Ρ-7024 m 19,00 Αγκύρια ολόσωµης πάκτωσης πρανών ανοιχτών Ζ-74 εκσκαφών Φέρουσας ικανότητας 200 kn µε ράβδους Φ Ζ-74.1 B500C Υ Ρ-7025 m 15,40 Φέρουσας ικανότητας 300 kn µε ράβδους Φ Ζ-74.2 B500C Υ Ρ-7025 m 17,20 Φέρουσας ικανότητας 440 kn µε ράβδους Φ Ζ-74.3 B500C Υ Ρ-7025 m 24,40 Προσωρινή αντιστήριξη απότοµων πρανών 127 Ζ-75 εκσκαφών Ο Ο-2731 m 2 181,00 Σταθεροποίηση πρανών µε ηλώσεις εδάφους (soil 128 Ζ-76 nailing) Ο Ο-2731 m 33,30 ΦΡΕΑΤΟΠΑΣΣΑΛΟΙ Ζ-77 ιάτρηση και σκυροδέτηση έγχυτων πασσάλων 129 Ζ-77.1 Φρεατοπάσσαλος Φ0,60 m Ο Ο-2731 m 81, Ζ-77.2 Φρεατοπάσσαλος Φ0,80 m Ο Ο-2731 m 99, Ζ-77.3 Φρεατοπάσσαλος Φ1,00 m Ο Ο-2731 m 122, Ζ-77.4 Φρεατοπάσσαλος Φ1,20 m Ο Ο-2731 m 154, Ζ-77.5 Φρεατοπάσσαλος Φ1,50 m Ο Ο-2731 m 208, Ζ-77.6 Φρεατοπάσσαλος Φ1,80 m Ο Ο-2731 m 271, Ζ-78 Μεταλλικός µανδύας πασσάλων Ο Ο-2672 kg 2,30 Στεγανοποίηση πασσαλοστοιχίας µε µεµβράνη 136 Ζ-79 HDPE Ο Ο-2412 m 2 11,20 ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΑ Ζ-80 Κατασκευές από σκυρόδεµα Ζ-80.1 Κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C8/10 Κοιτοστρώσεις και εξοµαλυντικές στρώσεις από 137 Ζ άοπλο σκυρόδεµα C8/10 Ο Ο-2511 m 3 59, Ζ Κατασκευές από άοπλο σκυρόδεµα C8/10 Ο Ο-2521 m 3 60,00 Ζ-80.2 Κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15 Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ µε σκυρόδεµα 139 Ζ C12/15, άοπλο Ο Ο-2531 m 3 71,50 Κοιτοστρώσεις, περιβλήµατα αγωγών, εξοµαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεµα 140 Ζ C12/15 Ο Ο-2531 m 3 74,20 Στρώσεις φθοράς µε κολυµβητούς λίθους λατοµείου 141 Ζ εντός σκυροδέµατος κατηγορίας C12/15 Ο Ο-2531 m 3 81,40 Πλήρωση γεωλογικών καταπτώσεων κλπ µε 142 Ζ σκυρόδεµα C12/15 Υ Ρ m 3 75,00 Ζ-80.3 Kατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ 143 Ζ µε σκυρόδεµα C16/20 Ο Ο-2532 m 3 77,80 K:\SINTIRISI\ \ υτικός Τοµέας\tefhi\BG ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 5/44

7 144 Ζ Ζ Ζ Ζ Κατασκευή τοίχων, πεζοδροµίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεµα C16/20 Ο Ο-2532 m 3 86,00 Κατασκευή πλακών πλήρων, ολόσωµων βάθρων, λεπτοτοίχων και κιβωτιοειδών οχετών µε σκυρόδεµα C16/20 Ο Ο-2532 m 3 95,00 Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) µε σκυρόδεµα C16/20 Ο Ο-2532 m 3 104,00 Πλήρωση γεωλογικών καταπτώσεων κλπ µε σκυρόδεµα C16/20 Υ Ρ m 3 80, Ζ Κατασκευή θολωτών οχετών µε σκυρόδεµα C16/20 Ο Ο-2532 m 3 99,50 Κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 και Ζ-80.4 C25/ Ζ Ζ Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυµένων τάφρων, διαµορφώσεις πυθµένα κλπ. µε σκυρόδεµα C20/25 Ο Ο-2522 m 3 86,00 Κατασκευή κιβωτiοειδών oχετών µε οπλισµένο σκυρόδεµα C20/25 Ο Ο-2551 m 3 109, Ζ Κατασκευή θολωτών οχετών µε σκυρόδεµα C20/25 Ο Ο-2551 m 3 105, Ζ Μικροκατασκευές µε σκυρόδεµα C20/25 Ο Ο-2551 m 3 119, Ζ Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ µε σκυρόδεµα C20/25 Ο Ο-2551 m 3 109, Ζ Κατασκευή κορµών µεσοβάθρων από οπλισµένο σκυρόδεµα C20/25, µε χρήση ολισθαίνοντος ή αναρριxώµενου ξυλοτύπου Ο Ο-2551 m 3 143, Ζ Πλήρωση γεωλογικών καταπτώσεων κλπ µε σκυρόδεµα C20/25 Υ Ρ m 3 85, Ζ-80.5 Εφαρµογή εκτοξευοµένου σκυροδέµατος εκτός υπογείων έργων Υ Ρ-7017 m 3 105,00 ΟΠΛΙΣΜΟΙ Ζ-81 Xαλύβδινος οπλισµός σκυροδεµάτων 157 Ζ-81.1 Χάλυβας οπλισµού σκυροδέµατος B500A Ο Ο-2611 kg 0, Ζ-81.2 Χάλυβας οπλισµού σκυροδέµατος B500C εκτός υπογείων έργων Ο Ο-2612 kg 0, Ζ-81.3 Χαλύβδινο δοµικό πλέγµα B500C εκτός υπογείων έργων Υ Ρ-7018 kg 0, Ζ-81.4 Χαλύβδινες ίνες σκυροδέµατος Υ Ρ-7018 kg 1, Ζ-81.5 Ινες σκυροδέµατος από πολυπροπυλένιο ΟΙΚ-7914 kg 6,70 Ζ-82 Σκληρός χάλυβας προέντασης 162 Ζ-82.1 Σκληρός χάλυβας προέντασης 150/170 Ο Ο-2620 kg 6, Ζ-82.2 Σκληρός χάλυβας προέντασης 170/190 Ο Ο-2620 kg 6,30 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ - ΜΟΝΩΣΕΙΣ - ΑΡΜΟΙ 164 Ζ-83 ιαµόρφωση επιφανειών σκυροδέµατος τύπου Γ Υ Ρ-6403 m 2 5, Ζ-84 Επίχρισµα πατητό πάχους 1,5 cm εξωτερικών επιφανειών Υ Ρ-6402 m 2 7, Ζ-85 Επίχρισµα πατητό πάχους 2,0 cm εσωτερικών επιφανειών υπονόµων και φρεατίων Υ Ρ-6403 m 2 8, Ζ-86 Αντιγραφιστική επάλειψη ΟΙΚ-7902 m 2 4, Ζ-87 Μόνωση µε διπλή ασφαλτική επάλειψη Ο Ο-2411 m 2 1,45 Ζ-88 Στεγάνωση µε ασφαλτικές µεµβράνες 169 Ζ-88.1 Στεγάνωση επιφανειών σκυροδέµατος µε ασφαλτική µεµβράνη επί εξοµαλυντικής στρώσης ασφαλτοσκυροδέµατος Ο Ο-2412 m 2 9, Ζ-88.2 Στεγάνωση επιφανειών σκυροδέµατος µε διπλή στρώση ασφαλτόπανου και τσιµεντοκονίαµα προστασίας Ο Ο-2412 m 2 11, Ζ-89 Αποστραγγίσεις µε γεωσυνθετικά φύλλα ΟΙΚ-7914 m 2 17, Ζ-90 Στεγάνωση και αποστράγγιση διάκενων πασσαλοστοιχίας µε γεωσυνθετικά φύλλα 50%ΟΙΚ %Υ Ρ-6373 m 2 21, Ζ-91 Στεγάνωση πυθµένα τάφρων αποστράγγισης µε γεωµεµβράνη Ο Ο-2412 m 2 5,40 K:\SINTIRISI\ \ υτικός Τοµέας\tefhi\BG ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 6/44

8 Ζ-92 Σφράγιση αρµών 174 Ζ-92.1 Σφράγιση οριζόντιων αρµών µε ελαστοµερή ασφαλτική µαστίχη εφαρµοζόµενη εν θερµώ Υ Ρ-6370 m 3, Ζ-92.2 Σφράγιση κατακόρυφων και κεκλιµένων αρµών µε πλαστοµερή ασφαλτική µαστίχη Υ Ρ-6370 m 3, Ζ-92.3 Πλήρωση διακένου αρµών µε εύκαµπτες µοριοσανίδες εµποτισµένες µε άσφαλτο, πάχους 12 mm Υ Ρ-6370 m 2 11, Ζ-93 Στεγάνωση αρµού µε ελαστική ταινία (waterstop) Υ Ρ-6373 m 11, Ζ-94 Αρµοί συστολο-διαστολής γεφυρών ολικού εύρους µετακίνησης 60 mm Ο Ο-2651 m 427,95 ΕΦΕ ΡΑΝΑ ΓΕΦΥΡΩΝ Ζ-95 Εφέδρανα γεφυρών - σεισµικοί αποσβεστήρες 179 Ζ-95.1 Σταθερά ελαστοµεταλλικά εφέδρανα γεφυρών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ Ο Ο-2912 lt 33, Ζ-95.2 Ολισθαίνοντα ελαστοµεταλλικά εφέδρανα γεφυρών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ Ο Ο-2912 lt 38,00 Ζ-95.3 Εφέδρανα εγκιβωτισµένου ελαστοµερούς, ελεύθερης ολίσθησης 181 Ζ Εφέδρανα εγκιβωτισµένου ελαστοµερούς, ελεύθερης ολίσθησης, µε δυνατότητα anti-lifting, κατακορύφου φορτίου kn Ο Ο-2912 τεµ. 950, Ζ Εφέδρανα εγκιβωτισµένου ελαστοµερούς, ελεύθερης ολίσθησης, µε δυνατότητα anti-lifting, κατακορύφου φορτίου kn Ο Ο-2912 τεµ , Ζ-95.4 Σεισµικοί αποσβεστήρες ιξώδους ρευστού (viscous fluid seismic dampers) ονοµαστικού φορτίου kn (500 ton) Ο Ο-2912 τεµ ,00 ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 184 Ζ-96 Στόµια αποχέτευσης καταστρώµατος γεφυρών Υ Ρ-6752 kg 5, Ζ-97 Γαλβανισµένα σιδηρά εξαρτήµατα Ο Ο-2672 kg 2, Ζ-98 Χυτοσιδηρά καλύµµατα φρεατίων, εσχάρες υπονόµων Υ Ρ-6752 kg 1, Ζ-99 Βαθµίδες από µαλακό χυτοσίδηρο Υ Ρ-6753 kg 1,90 Ζ-100 Προσωρινή αντικατάσταση αρµού γέφυρας απο έγχυτο αρµό ασφαλτικής βάσης 188 Ζ Για αρµό εύρους 60 mm Ο Ο-2651 m 270, Ζ Για αρµό εύρους 80 mm Ο Ο-2651 m 323, Ζ Για αρµό εύρους 100 mm Ο Ο-2651 m 335, Ζ Για αρµό εύρους 140 mm Ο Ο-2651 m 382, Ζ Για αρµό εύρους 160 mm Ο Ο-2651 m 400, Ζ Για αρµό εύρους 200 mm Ο Ο-2651 m 576, Ζ Για αρµό εύρους 250 mm Ο Ο-2651 m 630, Ζ Για αρµό εύρους 330 mm Ο Ο-2651 m 758, Ζ-101 Επισκευή αγκυρόβιδων αρµών διαστολής - συστολής γέφυρας Υ Ρ τεµ. 38, Ζ-102 Αντικατάσταση αγκυρόβιδων αρµών διαστολής - συστολής γέφυρας Υ Ρ-6751 τεµ. 80,00 ΚΡΑΣΠΕ Α - ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 198 Ζ-103 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεµα Ο Ο-2921 m 8, Ζ-104 Πλακοστρώσεις πεζοδροµίων, νησίδων κ.λ.π. Ο Ο-2922 m 2 11,40 ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΑ Ζ-105 Γεωυφάσµατα 200 Ζ Γεωύφασµα στραγγιστηρίων ΟΙΚ-7914 m 2 1, Ζ Γεωύφασµα διαχωρισµού ΟΙΚ-7914 m 2 1, Ζ Γεωύφασµα έδρασης επιχωµάτων σε µαλακά εδάφη ΟΙΚ-7914 m 2 1,90 ΦΑΤΝΕΣ Ζ-106 Φάτνες από συρµατόπλεγµα Ζ Προµήθεια συρµατοπλέγµατος και συρµάτων συρµατοκιβωτίων K:\SINTIRISI\ \ υτικός Τοµέας\tefhi\BG ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 7/44

9 203 Ζ Συρµατοπλέγµα και σύρµατα συρµατοκιβωτίων µε απλό γαλβάνισµα Ο Ο-2311 kg 2, Ζ Συρµατοπλέγµα και σύρµατα συρµατοκιβωτίων, γαλβανισµένα µε κράµα ψευδαργύρου - αλουµινίου (Galfan: 95%Zn - 5%Al) Ο Ο-2311 kg 2, Ζ Συρµατοπλέγµα και σύρµατα συρµατοκιβωτίων, γαλβανισµένα µε κράµα ψευδαργύρου - αλουµινίου (Galfan: 95%Zn - 5%Al και πρόσθετη εξωτερική προστασία µε επίστρωση βάσεως PVC Ο Ο-2311 kg 2, Ζ Κατασκευή φατνών Ο Ο-2312 m 2 2, Ζ Πλήρωση φατνών Ο Ο-2313 m 3 21,90 Ζ Προµήθεια προκατασκευασµενων στρωµνών τύπου Reno 208 Ζ Στρωµνές τύπου RENO µε απλό γαλβάνισµα Ο Ο-2311 kg 2, Ζ Στρωµνές τύπου RENO, γαλβανισµένες µε κράµα ψευδαργύρου - αλουµινίου (Galfan: 95%Zn - 5%Al) Ο Ο-2311 kg 3, Ζ Στρωµνές τύπου RENO, γαλβανισµένες µε κράµα ψευδαργύρου - αλουµινίου (Galfan: 95%Zn - 5%Al), και πρόσθετη εξωτερική προστασία µε επίστρωση βάσεως PVC Ο Ο-2311 kg 3,40 ΦΡΕΑΤΙΑ - ΒΑΘΜΙ ΩΤΑ ΡΕΙΘΡΑ Ζ-107 Τυποποιηνένα φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης οµβρίων 211 Ζ Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν (ΠΚΕ) Ο Ο-2548 τεµ. 362, Ζ Φρεάτιο υδροσυλλογής µεταξύ πρανών (ΠΚΕ) Ο Ο-2548 τεµ. 497, Ζ Φρεάτιο επίσκεψης στραγγιστηρίων (ΠΚΕ) Ο Ο-2548 τεµ. 317, Ζ-108 Βαθµιδωτά ρείθρα Ο Ο-2548 m 10, Ζ-109 Φρεάτιο εισροής βαθµιδωτών ρείθρων Ο Ο-2548 τεµ. 109, Ζ-110 Φρεάτιο εκροής βαθµιδωτών ρείθρων Ο Ο-2548 τεµ. 81,40 Ζ-111 Φρεάτια έλξης και σύνδεσης υπογείων καλωδίων 217 Ζ Φρεάτιο έλξης καλωδίων 60x40 Ο Ο-2548 τεµ. 100, Ζ Φρεάτιο σύνδεσης καλωδίων 120x80 Ο Ο-2548 τεµ. 170, Ζ-112 Καθαρισµός φρεατίων Ο Ο-2548 τεµ. 45,00 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Ζ-113 Εδαφοπάσσαλοι (JET GROUTING) 220 Ζ Εδαφοπάσσαλοι (Jet Grouting) Φ0,40 m Ο Ο-2731 m 105, Ζ Εδαφοπάσσαλοι (Jet Grouting) Φ0,60 m Ο Ο-2731 m 124,00 Ζ-114 Χαλικοπάσσαλοι 222 Ζ Χαλικοπάσσαλοι Φ0,60 m Ο Ο-2731 m 38, Ζ Χαλικοπάσσαλοι Φ0,80 m Ο Ο-2731 m 52,50 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΓΕΦΥΡΩΝ 224 Ζ-115 Βλήτρα από χάλυβα οπλισµού Β500C διαµέτρου 25 mm Ο Ο-2612 τεµ. 9, Ζ-116 Κατασκευή µανδύα από οπλισµένο σκυρόδεµα C20/25 για την ενίσχυση/αποκατάσταση βάθρου γέφυρας Ο Ο 2551 m 3 171,00 Αγκυρώσεις νέων ράβδων οπλισµού εντός Ζ-117 υφισταµένων στοιχείων από οπλισµένο σκυρόδεµα 226 Ζ Bλήτρα από ράβδους Φ10 mm Υ Ρ 7025 τεµ. 4, Ζ Bλήτρα από ράβδους Φ12 mm Υ Ρ 7025 τεµ. 5, Ζ Bλήτρα από ράβδους Φ14 mm Υ Ρ 7025 τεµ. 5, Ζ Bλήτρα από ράβδους Φ16 mm Υ Ρ 7025 τεµ. 5, Ζ Bλήτρα από ράβδους Φ18 mm Υ Ρ 7025 τεµ. 6, Ζ Bλήτρα από ράβδους Φ20 mm Υ Ρ 7025 τεµ. 7, Ζ-118 Ανακατασκευή αρµών διαστολής καταστρώµατος γέφυρας Ο Ο 2651 m 670, Ζ-119 Προεργασίες αφαίρεσης υφισταµένων εφεδράνων και τοποθέτησης νέων Ο Ο 2912 τεµ ,00 K:\SINTIRISI\ \ υτικός Τοµέας\tefhi\BG ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 8/44

10 Ζ Ζ Αποκατάσταση επιφανειών σκυροδέµατος που έχουν υποστεί φθορές λόγω διάβρωσης οπλισµού από την δράση χλωριόντων και την ενανθράκωση του σκυροδέµατος µε εφαρµογή αναστολέων διάβρωσης και επισκευαστικών κονιαµάτων Σε στοιχεία από οπλισµένο σκυρόδεµα σε ύψος από το δάπεδο εργασίας µικρότερο των 10,0 m, µε σποραδική εφαρµογή επισκευαστικών κονιαµάτων (επιφανείας µε σποραδικές οξειδώσεις οπλισµού) Σε στοιχεία από οπλισµένο σκυρόδεµα σε ύψος Ο Ο 2412 m 2 71,50 από το δάπεδο εργασίας µεγαλύτερο των 10,0 m, µε σποραδική εφαρµογή επισκευαστικών κονιαµάτων (επιφανείας µε σποραδικές οξειδώσεις 235 Ζ οπλισµού). Σε στοιχεία από οπλισµένο σκυρόδεµα σε ύψος Ο Ο 2412 m 2 86,00 από το δάπεδο εργασίας µεγαλύτερο των 10,0 m, µε συστηµατική εφαρµογή επισκευαστικών κονιαµάτων (επιφανείας µε εκτεταµένη διάβρωση 236 Ζ οπλισµού). Ο Ο 2412 m 2 171,00 Ο ΟΣΤΡΩΣΙΑ Ζ-121 Υπόβαση οδοστρωσίας 237 Ζ Υπόβαση οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους Ο Ο-3121.Β m 3 17,10 Υπόβαση οδοστρωσίας συµπυκωµένου πάχους 238 Ζ ,10 m Ο Ο-3111.Β m 2 1,66 Ζ-122 Βάση οδοστρωσίας 239 Ζ Βάση οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους Ο Ο-3211.Β m 3 17, Ζ Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) Ο Ο-3211.Β m 2 1, Ζ-123 Στρώση στράγγισης οδοστρώµατος Ο Ο-3121.Β m 3 16,60 Ισοπεδωτική στρώση εφαρµοζόµενη σε βραχώδη 242 Ζ-124 ορύγµατα Ο Ο-3111.Β m 2 1, Ζ-125 Κατασκευή ερεισµάτων Ο Ο-3311.Β m 3 18, Ζ-126 Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρωσίας Ο Ο-3231 m 2 0,33 Ζ Ζ Ζ Ζ Ζ Ανακατασκευή βάσης οδοστρώµατος µε την µέθοδο της ψυχρής επί τόπου ανακύκλωσης, µε χρήση αφρώδους ασφάλτου και άλλων σταθεροποιητών Ανακατασκευή βάσης οδοστρώµατος συµπυκνωµένου πάχους έως 0,15 m µε την µέθοδο της ψυχρής επί τόπου ανακύκλωσης Ο Ο B m 2 9,77 Ανακατασκευή βάσης οδοστρώµατος συµπυκνωµένου πάχους από 0,15 έως 0,20 m µε τη µέθοδο της ψυχρής επί τόπου ανακύκλωσης Ο Ο B m 2 11,90 Ανακατασκευή βάσης οδοστρώµατος συµπυκνωµένου πάχους από 0,20 έως 0,25 m µε τη µέθοδο της ψυχρής επί τόπου ανακύκλωσης Ο Ο B m 2 12,90 Ανακατασκευή βάσης οδοστρώµατος συµπυκνωµένου πάχους από 0,25 έως 0,30 m µε τη µέθοδο της ψυχρής επί τόπου ανακύκλωσης Ο Ο B m 2 14,80 ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ (µε την αξία της ασφάλτου) 249 Ζ-128 Τοµή οδοστρώµατος µε ασφαλτοκόπτη ΟΙΚ-2269A m 0,81 Ζ-129 Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώµατος (φρεζάρισµα) 250 Ζ Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώµατος (φρεζάρισµα) σε βάθος έως 4 cm Ο Ο-1132 m 2 0, Ζ Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώµατος (φρεζάρισµα) σε βάθος έως 6 cm Ο Ο-1132 m 2 1, Ζ Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώµατος (φρεζάρισµα) σε βάθος έως 8 cm Ο Ο-1132 m 2 1, Ζ-130 Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού µε χρήση φρέζας Ο Ο-1132 m 2 2, Ζ-131 Ασφαλτική προεπάλειψη Ο Ο-4110 m 2 1, Ζ-132 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη Ο Ο-4120 m 2 0,38 Ζ-133 Ασφαλτικές στρώσεις βάσης 256 Ζ Ασφαλτική στρώση βάσης συµπυκνωµένου πάχους 0,05 m Ο Ο-4321.Β1 m 2 6,34 K:\SINTIRISI\ \ υτικός Τοµέας\tefhi\BG ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 9/44

11 257 Ζ Ζ Ασφαλτική στρώση βάσης συµπυκνωµένου πάχους 0,06 m Ο Ο-4321.Β1 m 2 7,43 Ασφαλτική στρώση βάσης συµπυκνωµένου πάχους 0,07 m Ο Ο-4321.Β1 m 2 8,52 Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση µεταβλητού πάχους Ο Ο-4421.Β1 ton 87, Ζ Ζ-135 Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση πάχους 0,05 m Ο Ο-4421.Β1 m 2 6,14 Ζ-136 Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συµπυκνωµένου 261 Ζ πάχους 0,05 m µε χρήση κοινής ασφάλτου Ο Ο-4521.Β1 m 2 6,74 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συµπυκνωµένου πάχους 0,05 m µε χρήση τροποποιηµένης 262 Ζ ασφάλτου Ο Ο-4521.Β1 m 2 8,54 Ζ-137 Αντιολισθηρές ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας Αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση συµπυκνωµένου 263 Ζ πάχους 0,04 m µε χρήση κοινής ασφάλτου Ο Ο-4521.Β1 m 2 7, Ζ Ζ Ζ Ζ Ζ-139 Αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση συµπυκνωµένου πάχους 0,04 m µε χρήση τροποποιηµένης ασφάλτου Ο Ο-4521.Β1 m 2 9,35 Λεπτές αντιολισθηρές στρώσεις ασφαλτικής σκυροµαστίχης Αντιολισθηρή στρώση ασφαλτικής σκυροµαστίχης πάχους 30 mm µε κοινή άσφαλτο Ο Ο-4521.Β1 m 2 5,16 Αντιολισθηρή στρώση ασφαλτικής σκυροµαστίχης πάχους 30 mm µε χρήση τροποποιηµένης ασφάλτου Ο Ο-4521.Β1 m 2 6,46 Γαλβανισµένο χαλύβδινο πλέγµα οπλισµού ασφαλτικών στρώσεων, εφελκυστικής αντοχής 40 kn/m κατά τις δύο διευθύνσεις Ο Ο 2311 m 2 6, Ζ-140 Επισκευή επιφανειακών φθορών αντιολισθηρού τάπητα µε χρήση ασφαλτικού αντιολισθηρού λεπτοτάπητα (Microsurfacing) σε δύο στρώσεις (ΤΥΠΟΣ Ι +ΤΥΠΟΣ ΙΙΙ) Ο Ο-4521Β m2 4, Ζ-141 Αποκατάσταση - πλήρωση ρωγµών Ο Ο-4521Β m 6, Ζ-142 Αποκατάσταση οπών οδοστρώµατος Ο Ο-4521Β kgr 2, Ζ-143 Αποκατάσταση ρηγµατωµένης επιφάνειας ασφαλτικού Ο Ο-4720Β m3 116, Ζ-144 Αδροποίηση επιφανείας υφισταµένων ασφαλτικών οδοστρωµάτων µε τη µέθοδο της σφαιριδιοβολής Ο Ο-1132 m 2 2,30 ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ζ-145 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΟ) Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης Ν2 που τοποθετούνται µε έµπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύµφωνα µε το πρότυπο Ζ ΕΛΟΤ ΕΝ Ζ Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους W7 Ο Ο-2653 m 35, Ζ Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους W6 Ο Ο-2653 m 37, Ζ Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους W5 Ο Ο-2653 m 40, Ζ Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους W4 Ο Ο-2653 m 41, Ζ Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους W3 Ο Ο-2653 m 43,00 Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2, 278 Ζ λειτουργικού πλάτους W2 Ο Ο-2653 Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, m 45,00 ικανότητας συγκράτησης Η1 που τοποθετούνται µε έµπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύµφωνα µε το πρότυπο Ζ ΕΛΟΤ ΕΝ Ζ Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η1, λειτουργικού πλάτους W5 Ο Ο-2653 m 50,00 K:\SINTIRISI\ \ υτικός Τοµέας\tefhi\BG ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 10/44

12 280 Ζ Ζ Ζ Ζ Ζ Ζ Ζ Ζ Ζ Ζ Ζ Ζ Ζ Ζ Ζ Ζ Ζ Ζ Ζ Ζ Ζ Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η1, λειτουργικού πλάτους W4 Ο Ο-2653 m 60,00 Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η1, λειτουργικού πλάτους W3 Ο Ο-2653 m 70,00 Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, τεχνικών έργων σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η1, λειτουργικού πλάτους W5, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α Ο Ο-2653 m 85,00 Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W7, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α Ο Ο-2653 m 90,00 Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W5, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α Ο Ο-2653 m 110,00 Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W4, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α Ο Ο-2653 m 125,00 Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η4b, λειτουργικού πλάτους W5, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης A Ο Ο-2653 m 190,00 Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η4b, λειτουργικού πλάτους W4, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α Ο Ο-2653 m 200,00 Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η4b, λειτουργικού πλάτους W4, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Β Ο Ο-2653 Αµφίπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας m 210,00 ικανότητας συγκράτησης Η1 που τοποθετούνται µε έµπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η1, λειτουργικού πλάτους W7 Ο Ο-2653 m 65,00 Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η1, λειτουργικού πλάτους W6 Ο Ο-2653 m 70,00 Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η1, λειτουργικού πλάτους W5 Ο Ο-2653 m 75,00 Αµφίπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η2 που τοποθετούνται µε έµπηξη, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W7, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α Ο Ο-2653 m 80,00 Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W5, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α Ο Ο-2653 m 95,00 Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W4 Ο Ο-2653 m 100,00 Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η2 που τοποθετούνται µε έµπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας κεντρικής νησίδας, κοινής δράσης, τοποθετούµενο µε έµπηξη, ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W8 Ο Ο-2653 m 50,00 Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας οριζόντιας κεντρικής νησίδας, χωριστής δράσης, τοποθετούµενο µε έµπηξη, ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W5 Ο Ο-2653 m 55,00 K:\SINTIRISI\ \ υτικός Τοµέας\tefhi\BG ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 11/44

13 297 Ζ Ζ Ζ Ζ Ζ Ζ Ζ Ζ Ζ Ζ Ζ Ζ Ζ Ζ Ζ Ζ Ζ Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας οριζόντιας κεντρικής νησίδας, χωριστής δράσης, τοποθετούµενο µε έµπηξη, ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W4 Ο Ο-2653 m 60,00 Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας κεκλιµένης κεντρικής νησίδας, χωριστής δράσης, τοποθετούµενο µε έµπηξη, ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W5 Ο Ο-2653 m 75,00 Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας κεκλιµένης κεντρικής νησίδας, χωριστής δράσης, τοποθετούµενο µε έµπηξη, ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W4 Ο Ο-2653 m 85,00 Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας ερείσµατος, τοποθετούµενο µε έµπηξη, ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W8 Ο Ο-2653 m 45,00 Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας ερείσµατος, τοποθετούµενο µε έµπηξη, ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W6 Ο Ο-2653 m 50,00 Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας ερείσµατος, τοποθετούµενο µε έµπηξη, ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W5 Ο Ο-2653 m 55,00 Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας ερείσµατος, τοποθετούµενο µε έµπηξη, ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W4 Ο Ο-2653 m 60,00 Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας ερείσµατος, τοποθετούµενο µε έµπηξη, ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W3 Ο Ο-2653 Αµφίπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας m 70,00 κεκλιµένης κεντρικής νησίδας που τοποθετούνται µε έµπηξη, ικανότητας συγκράτησης Η2, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ Αµφίπλευρο στηθαίο ασφαλείας κεκλιµένης κεντρικής νησίδας, τοποθετούµενο µε έµπηξη, ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W5 Ο Ο-2653 m 95,00 Αµφίπλευρο στηθαίο ασφαλείας κεκλιµένης κεντρικής νησίδας, τοποθετούµενο µε έµπηξη, ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W4 Ο Ο-2653 m 115,00 Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας µε ικανότητα συγκράτησης Η4b που τοποθετούνται µε έµπηξη, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας ερείσµατος, ικανότητας συγκράτησης Η4b, λειτουργικού πλάτους W7, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α Ο Ο-2653 m 95,00 Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας ερείσµατος, ικανότητας συγκράτησης Η4b, λειτουργικού πλάτους W6, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α Ο Ο-2653 m 110,00 Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας ερείσµατος, ικανότητας συγκράτησης Η4b, λειτουργικού πλάτους W5, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α Ο Ο-2653 m 120,00 Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας ερείσµατος, ικανότητας συγκράτησης Η4b, λειτουργικού πλάτους W3, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α Ο Ο-2653 Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας m 140,00 οριζόντιας κεντρικής νησίδας, µε χωριστή δράση, µε ικανότητα συγκράτησης Η4b που τοποθετούνται µε έµπηξη, σύµφωνα µε το ΕΛΟΤ ΕΝ K:\SINTIRISI\ \ υτικός Τοµέας\tefhi\BG ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 12/44

14 311 Ζ Ζ Ζ Ζ Ζ Ζ Ζ Ζ Ζ Ζ Ζ Ζ Ζ Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας οριζόντιας κεντρικής νησίδας, µε χωριστή δράση, µε ικανότητα συγκράτησης Η4b, λειτουργικού πλάτους W7, σύµφωνα µε το ΕΛΟΤ ΕΝ Ο Ο-2653 m 100,00 Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας οριζόντιας κεντρικής νησίδας, µε χωριστή δράση, µε ικανότητα συγκράτησης Η4b, λειτουργικού πλάτους W5, σύµφωνα µε το ΕΛΟΤ ΕΝ Ο Ο-2653 m 125,00 Κινητά µεταλλικά στηθαία ασφαλείας κατά ΕΛΟΤ , τοποθετούµενα κατά την εκτέλεση των εργασιών Εργοταξιακά µεταλλικά στηθαία ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης/λειτουργικού πλάτους Τ1/W2, T2/W3 και Τ3/W4 Ο Ο-2653 m/µήνα 7,00 Εργοταξιακό µεταλλικό στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης/λειτουργικού πλάτους Η1/W6 Ο Ο-2653 m/µήνα 9,50 Εργοταξιακά µεταλλικά στηθαία ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης/λειτουργικού πλάτους N2/W4, H1/W5, H2/W7 Ο Ο-2653 m/µήνα 11,00 Προκατασκευασµένα στηθαία οδών από σκυρόδεµα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ Στηθαία οδού από σκυρόδεµα, προκατασκευασµένα, µε ικανότητα συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W7, ύψους 0,80 m, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Β, µε δυνατότητα επίχωσης όπισθεν Ο Ο-2548 m 120,00 Στηθαία οδού από σκυρόδεµα, προκατασκευασµένα, µε ικανότητα συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W6, ύψους 0,80 m, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Β Ο Ο-2548 m 110,00 Στηθαία οδού από σκυρόδεµα, προκατασκευασµένα, µε ικανότητα συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W4, ύψους 0,80 m, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Β, αγκυρούµενα Ο Ο-2548 m 130,00 Στηθαία γεφυρών από σκυρόδεµα, προκατασκευασµένα, µε ικανότητα συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W3, ύψους 0,80 m, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Β, αγκυρούµενα Ο Ο-2548 m 140,00 Στηθαία γεφυρών από σκυρόδεµα, προκατασκευασµένα, µε ικανότητα συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W1, ύψους 0,80 m, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Β, αγκυρούµενα Ο Ο-2548 m 150,00 Στοιχείο συναρµογής µεταξύ αµφίπλευρου και διπλού στηθαίου από σκυρόδεµα κεντρικής νησίδας ύψους 80 cm, µήκους 4,0 m, κατασκευασµένο από σκυρόδεµα (bifurcation) Ο Ο-2548 m 2.000,00 Συστήµατα απορρόφησης ενέργειας πρόσκρουσης Ζ (ΣΑΕΠ) 322 Ζ ΣΑΕΠ τύπου επαναφοράς, κλάσεως 110 (R) Ο Ο-2653 τεµ ,00 Ζ ίοδοι εκτάκτων αναγκών κεντρικής νησίδας 323 Ζ Ζ Ζ ίοδοι εκτάκτων αναγκών κεντρικής νησίδας, µήκους 150 m περίπου, από σύστηµα προκατασκευασµένων επικαθηµένων στηθαίων από σκυρόδεµα, κατά ΕΛΟΤ Ο Ο-2548 τεµ ,00 ίοδοι εκτάκτων αναγκών κεντρικής νησίδας αποτελούµενες από σύστηµα κινητών µεταλλικών στηθαίων ασφαλείας, µήκους περίπου 20 m, κανότητας συγκράτησης Η2, κατά ΕΛΟΤ Ο Ο-2653 τεµ ,00 ίοδοι εκτάκτων αναγκών κεντρικής νησίδας αποτελούµενες από σύστηµα κινητών µεταλλικών στηθαίων ασφαλείας, µήκους περίπου 40 m, κανότητας συγκράτησης Η2, κατά ΕΛΟΤ Ο Ο-2653 τεµ ,00 K:\SINTIRISI\ \ υτικός Τοµέας\tefhi\BG ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 13/44

15 326 Ζ-146 Ζ Ζ Πρόσθετη αποζηµίωση για την αποκατάσταση φθαρµένων ή κατεστραµµένων µεταλλικών στηθαίων ασφαλείας Ο Ο-2653 m 2,40 ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΟΥ ΧΑΛΥΒ ΙΝΟΥ ΣΤΗΘΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αποξήλωση χαλύβδινου στηθαίου ασφαλείας που τοποθετήθηκε µε έµπηξη Ο Ο-2151 m 2,10 Αποξήλωση λοιπών µεταλλικών στηθαίων ασφαλείας Ο Ο-2151 m 2, Ζ Ζ Αποξήλωση χαλυβδίνου στηθαίου γεφυρών Ο Ο-2151 m 14,30 Ζ-148 ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Μονόπλευρο χαλύβδινο στηθαίο οδού τύπου ΜΣΟ- 330 Ζ Ο Ο-2653 m 18,40 Μονόπλευρο χαλύβδινο στηθαίο οδού τύπου ΜΣΟ- 331 Ζ Ο Ο-2653 m 22,30 Μονόπλευρο χαλύβδινο στηθαίο οδού µε απόσταση 332 Ζ ορθοστατών 1,33m Ο Ο-2653 m 26,95 Μονόπλευρο χαλύβδινο στηθαίο οδού τύπου ΜΣΟ- 333 Ζ Ο Ο-2653 m 22,05 Αφαιρετό µονόπλευρο χαλύβδινο στηθαίο οδού 334 Ζ τύπου ΜΣΟ-7 Ο Ο-2653 m 26,95 Μονόπλευρο στηθαίο οδού τύπου ΜΣΟ-8 NEW 335 Ζ JERSEY Ο Ο-2548 m 26,95 Αµφίπλευρο στηθαίο οδού τύπου ΑΣΟ-6 NEW 336 Ζ JERSEY Ο Ο-2548 m 29,90 Ζ-149 Μεταλλικά στηθαία ασφαλείας τεχνικών έργων ΣΤΕ 337 Ζ Άκαµπτα µεταλλικά στηθαία τεχνικών έργων τύπου ΣΤΕ-1 Ο Ο-2653 kgr 1, Ζ Στηθαίο τεχνικών έργων τύπου ΣΤΕ-2 Ο Ο-2653 m 30, Ζ Στηθαίο τεχνικών έργων τύπου ΣΤΕ-4 Ο Ο-2653 m 26, Ζ Στηθαίο τεχνικών έργων τύπου ΣΤΕ-6 Ο Ο-2653 m 57,60 ΥΛΙΚΑ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 341 Ζ-150 Προµήθεια και τοποθέτηση ειδικής αυλακωτής λαµαρίνας (χαλυβδοσανίδα) στηθαίων Ο Ο-2653 m 11,40 Ζ-151 Προµήθεια και τοποθέτηση χαλύβδινων ορθοστατών U120X55X5 342 Ζ Ορθοστάτες U120x55x5 ύψους 1,75m Ο Ο-2653 τεµ. 25, Ζ Ορθοστάτες U120x55x5 ύψους 1,50m Ο Ο-2653 τεµ. 23, Ζ-152 Προµήθεια και τοποθέτηση χαλύβδινων αφαιρετών ορθοστατών U120x55x5 ύψους 1,20m (για στηθαία τύπου Μ.Σ.Ο.-7) Ο Ο-2653 τεµ 27, Ζ-153 Προµήθεια και τοποθέτηση χειρολισθήρα Ο Ο-2653 m 14, Ζ-154 Προµήθεια και αντικατάσταση αντανακλαστικών στοιχείων στηθαίων ασφαλείας οδών Ο Ο-2653 τεµ. 2, Ζ-155 Αµφίπλευρα φορητά στηθαία ασφαλείας οδού τύπου New Jersey από σκληρό πλαστικό ΗΛΜ-108 m 40,00 ΚΙΓΚΛΙ ΩΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ - ΟΡΙΟ ΕΙΚΤΕΣ Ζ-156 Κιγκλιδώµατα 348 Ζ Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωµάτων Ο Ο-2653 m 9, Ζ Σιδηρά κιγκλιδώµατα Ο Ο-2652 kg 2,30 Ζ-157 Τυποποιηµένη περίφραξη οδού 350 Ζ Περίφραξη τύπου Α ύψους 1,46 m Υ Ρ-6812 m 9, Ζ Περίφραξη τύπου Β ύψους 1,62 m Υ Ρ-6812 m 11, Ζ-158 Πλαστικοί οριοδείκτες οδού Υ Ρ τεµ. 9, Ζ-159 είκτης οριοθέτησης απαλλοτριωµένης ζώνης Ο Ο-2548 τεµ. 16, Ζ-160 Ενισχυµένη υπερυψηλή περίφραξη ύψους 3,00 m Υ Ρ-6812 m 45,00 Ζ-161 Στύλοι περίφραξης 355 Ζ Ύψους 1,90µ (Τύπος Α) Ο Ο-2653 τεµ. 6, Ζ Ύψους 2,10µ (Τύπος Β) Ο Ο-2653 τεµ. 10,00 Ζ-162 Συρµατόπλεγµα περίφραξης K:\SINTIRISI\ \ υτικός Τοµέας\tefhi\BG ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 14/44

16 Γαλβανισµένο συρµατόπλεγµα περιφράξεων, µε την εργασία τοποθέτησης Υ Ρ-6812 m 2, Ζ Ζ-163 Αφαίρεση πλαστικού οριοδείκτη Ο Ο-2151 τεµ. 0,40 Ζ-164 Προµήθεια Οδικών Χιονοφρακτών 359 Ζ Οδικοί χιονοφράκτες τελικού ύψους 1,20µ Ο Ο-2652 m 17, Ζ Οδικοί χιονοφράκτες τελικού ύψους 1,30µ Ο Ο-2652 m 18, Ζ Οδικοί χιονοφράκτες τελικού ύψους 1,50µ Ο Ο-2652 m 19, Ζ Οδικοί χιονοφράκτες τελικού ύψους 1,80µ Ο Ο-2652 m 21, Ζ-165 Εγκατάσταση Οδικών Χιονοφρακτών ΟΙΚ-2207 m 0, Ζ-166 Απεγκατάσταση Οδικών Χιονοφρακτών ΟΙΚ-2207 m 0,70 ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ Ζ-167 Πληροφοριακές πινακίδες οδικής σήµανσης 365 Ζ Ζ Πληροφοριακές πινακίδες σε γέφυρες σήµανσης, πλήρως αντανακλαστικές µε µικροπρισµατική αντανακλαστική µεµβράνη τύπου 3 ΟΙΚ-6541 m 2 143,00 Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες οδικής σήµανσης, πλήρως αντανακλαστικές, µε υπόβαθρο τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ EN Ζ Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες µε αναγραφές και σύµβολα από µικροπρισµατική αντανακλαστική µεµβράνη τύπου 3 (µε ΕΤΑ και σήµανση CE) ΟΙΚ-6541 m 2 128, Ζ Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες µε αναγραφές και σύµβολα από αντανακλαστική µεµβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ΟΙΚ-6541 m 2 109, Ζ Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες οδικής σήµανσης, πλήρως αντανακλαστικές, µε υπόβαθρο τύπου 1 κατά ΕΛΟΤ EN ΟΙΚ-6541 m 2 76,00 Ζ-168 Πινακίδες ρυθµιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων 369 Ζ Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m ΟΙΚ-6541 τεµ. 44, Ζ Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 1,20 m ΟΙΚ-6541 τεµ. 76, Ζ Πινακίδες ρυθµιστικές µικρού µεγέθους ΟΙΚ-6541 τεµ. 28, Ζ Πινακίδες ρυθµιστικές µεσαίου µεγέθους ΟΙΚ-6541 τεµ. 44, Ζ Πινακίδες ρυθµιστικές µεγάλου µεγέθους ΟΙΚ-6541 τεµ. 71, Ζ Πινακίδες εργοταξιακής σήµανσης ΟΙΚ-6541 µήνας 81,40 Ζ Πινακίδες εργοταξιακής σήµανσης πληροφοριακές ΟΙΚ-6541 µήνας 100,00 Ζ-169 Στύλοι πινακίδων 376 Ζ Στύλος πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 ½ ) Ο Ο-2653 τεµ. 25, Ζ Στύλος πινακίδων από γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3 ) Ο Ο-2653 τεµ. 40,70 Ζ-170 Χιλιοµετρικοί δείκτες πλήρως αντανακλαστικοί µε µικροπρισµατική αντανακλαστική µεµβράνη τύπου Ζ Χιλιοµετρικός δείκτης διαστάσεων 0,32x0,475 m ΟΙΚ-6541 τεµ. 22, Ζ Χιλιοµετρικός δείκτης διαστάσεων 0,50x0,50 m ΟΙΚ-6541 τεµ. 27, Ζ-171 Αντιθαµβωτικά πετάσµατα Ο Ο-2652 τεµ. 33, Ζ-172 Γέφυρες σήµανσης Ο Ο-2652 kg 2, Ζ-173 ικτύωµατα στήριξης µεγάλων πλευρικών πινακίδων Ο Ο-2652 kg 2,50 ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Ζ-174 Ανακλαστήρες οδοστρώµατος 383 Ζ Πλαστικός ανακλαστήρας οδοστρώµατος προσωρινός, µε µια ανακλαστική επιφάνεια OIK-6532 τεµ. 3, Ζ Πλαστικός ανακλαστήρας οδοστρώµατος προσωρινός, µε δυο ανακλαστικές επιφάνειες OIK-6532 τεµ. 4, Ζ Μεταλλικός µόνιµος ανακλαστήρας οδοστρώµατος, µε κορµό έµπηξης, µε µια ανακλαστική επιφάνεια ΟΙΚ-6532 τεµ. 5, Ζ Μεταλλικός µόνιµος ανακλαστήρας οδοστρώµατος, µε κορµό έµπηξης, µε δύο ανακλαστικές επιφάνειες ΟΙΚ-6532 τεµ. 5,70 K:\SINTIRISI\ \ υτικός Τοµέας\tefhi\BG ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 15/44

17 387 Ζ-175 Αναλάµπων φανός επισήµανσης κινδύνου ΗΛΜ-108 µήνας 36,20 Ζ-176 ιαγράµµιση οδοστρώµατος 388 Ζ ιαγράµµιση οδοστρώµατος µε ανακλαστική βαφή ΟΙΚ-7788 m 2 3, Ζ ιαγράµµιση οδοστρώµατος µε θερµοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικό ΟΙΚ-7788 m 2 16, Ζ-177 Αφαίρεση διαγράµµισης οδοστρώµατος ΟΙΚ-7735 m2 3, Ζ-178 ιαφανή ανακλαστικά αντιθορυβικά πετάσµατα (ηχοπετάσµατα) Ο Ο-2652 m 2 350, Ζ-179 Ανακλαστικές οριολωρίδες επί στηθαίων ΟΙΚ-6532 τεµ. 14, Ζ-180 Bάση προσωρινής στήριξης πινακίδων Υ Ρ τεµ. 19,00 Ζ-181 Καθαίρεση και αποµάκρυνση διαφηµιστικών πινακίδων 394 Ζ Πινακίδες εµβαδού <=2,00 µ2 ΟΙΚ-2275 m2 15, Ζ Πινακίδες εµβαδού >2,00 µ2 ΟΙΚ-2275 m2 25,60 Ζ-182 Αποξήλωση πινακίδων 396 Ζ Αποξήλωση ρυθµιστικών πινακίδων και πινακίδων κινδύνου ΟΙΚ-2275 τεµ. 7, Ζ Αποξήλωση πληροφοριακών πινακίδων σε γέφυρες σήµανσης ΟΙΚ-2275 m2 26, Ζ Αποξήλωση πλευρικών πληροφοριακών και πρόσθετων πινακίδων ΟΙΚ-2275 m2 14, Ζ Αποξήλωση µεταλλικών στύλων στήριξης πινακίδων ΟΙΚ-2151 τεµ. 18, Ζ Αποξήλωση δικτυωµάτων στήριξης µεγάλων πλευρικών πινακίδων ΟΙΚ-2151 τεµ. 17,60 Ζ-183 Επανεγκατάσταση πινακίδων 401 Ζ Επανεγκατάσταση ρυθµιστικών πινακίδων και πινακίδων κινδύνου ΟΙΚ-2275 τεµ. 7, Ζ Επανεγκατάσταση πληροφοριακών πινακίδων σε γέφυρες σήµανσης ΟΙΚ-2275 m2 28, Ζ Επανεγκατάσταση πλευρικών πληροφοριακών και πρόσθετων πινακίδων ΟΙΚ-2275 m2 16, Ζ-184 Προµήθεια και εγκατάσταση χιονοδεικτών Ο Ο-2653 τεµ. 60, Ζ-185 Υλικό µόνιµης αντιρρυπαντικής (anti-graffiti) επάλειψης ακρυλικών/πολυκαρβονικών επιφανειών και πινακίδων σήµανσης ΟΙΚ-7902 m2 10, Ζ-186 ιαφανής προστατευτική µεµβράνη πινακίδων σήµανσης (anti-graffiti) ΟΙΚ-7902 m2 23, Ζ-187 Καθαρισµός πλαστικών ηχοπετασµάτων από ρύπους ΟΙΚ-7902 m2 10,00 ΚΤΙΡΙΑ 408 Ζ-188 Κτίριο χώρων υγιεινής ΧΣΑ (τύπου Β) 25%ΟΙΚ %ΟΙΚ %ΟΙΚ %ΟΙΚ %ΗΛΜ-59 τεµ ,00 ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 409 Ζ-189 Ικριώµατα σιδηρά σωληνωτά ΟΙΚ-2303 m2 5,00 Ζ-190 Γυψοσανίδες 410 Ζ Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm OIK-7809 m2 11, Ζ Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm OIK-7809 m2 13, Ζ Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm OIK-7809 m2 15, Ζ Γυψοσανίδες ανθυγρές και πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm OIK-7809 m2 15, Ζ Πρόσθετη των παραπάνω τιµών τιµή γυψοσανίδων κοινών ή ανθυγρών ή και πυράντοχων σε έτοιµα φύλλα διαστάσεων µέχρι 0.72 m2 OIK-7809 m2 1, Ζ-191 Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσµατος ΟΙΚ-6118 Kgr 2, Ζ-192 Εξωτερικά τοιχοπετάσµατα µε µεταλλικό σκελετό και επένδυση εξωτερικά µε τσιµεντοσανίδα και εσωτερικά µε γυψοσανίδα ΟΙΚ-4713 m2 50,00 K:\SINTIRISI\ \ υτικός Τοµέας\tefhi\BG ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 16/44

18 417 Ζ-193 Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε τσιµεντοκονίαµα ΟΙΚ-7121 m2 12, Ζ-194 Επιχρίσµατα τριπτά ή πατητά µε τσιµεντοκονίαµα ΟΙΚ-7122 m2 12, Ζ-195 Προσαύξηση τιµής επιχρισµάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας ΟΙΚ-7171 m2 0,60 Ζ-196 Υδροχρωµατισµοί ασβέστου παλαιών επιφανειών 420 Ζ Με επισκευές της επιφανείας σε ποσοστό έως 5% ΟΙΚ-7706 m2 2, Ζ Με επισκευές της επιφανείας σε ποσοστό έως 5-15% ΟΙΚ-7708 m2 2, Ζ-197 Υδροχρωµατισµοί επιφανειών σκυροδέµατος ή τσιµεντοκονιάµατος µε ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιµεντόχρωµα ΟΙΚ-7725 m2 3,50 Ζ-198 Μικροπάσσαλοι 423 Ζ-198 Μικροπάσσαλοι διαµέτρου mm, οπλισµένοι µε χαλύβδινο σωλήνα χωρίς ραφή Φ89/69 Ο Ο-2732 m 42, Ζ-198 Μικροπάσσαλοι διαµέτρου , mm οπλισµένοι µε χαλύβδινο σωλήνα χωρίς ραφή Φ114/101 Ο Ο-2732 m 52,00 Ο ΙΚΕΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ 425 Ζ-199 Βαφή σηράγγων ΟΙΚ m 2 11,40 ΣΩΛΗΝΕΣ Ζ-200 Τσιµεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ Ζ Ονοµαστικής διαµέτρου D200 mm Υ Ρ m 13, Ζ Ονοµαστικής διαµέτρου D300 mm Υ Ρ m 20, Ζ Ονοµαστικής διαµέτρου D400 mm Υ Ρ m 38, Ζ Ονοµαστικής διαµέτρου D500 mm Υ Ρ m 52, Ζ Ονοµαστικής διαµέτρου D600 mm Υ Ρ m 67, Ζ Ονοµαστικής διαµέτρου D800 mm Υ Ρ m 95, Ζ Ονοµαστικής διαµέτρου D1000 mm Υ Ρ m 133, Ζ Ονοµαστικής διαµέτρου D1200 mm Υ Ρ m 162,00 Ζ-201 Σωλήνες PVC 6 ατµ. (υπό πίεση) 434 Ζ Σωλήνες PVC Φ50 Υ Ρ m 1, Ζ Σωλήνες PVC Φ63 Υ Ρ m 1, Ζ Σωλήνες PVC Φ110 Υ Ρ m 5, Ζ Σωλήνες PVC Φ120 Υ Ρ m 6, Ζ Σωλήνες PVC Φ125 Υ Ρ m 6, Ζ Σωλήνες PVC Φ140 Υ Ρ m 7, Ζ Σωλήνες PVC Φ160 Υ Ρ m 10, Ζ Σωλήνες PVC Φ200 Υ Ρ m 13, Ζ Σωλήνες PVC Φ250 Υ Ρ m 24, Ζ Σωλήνες PVC Φ300 Υ Ρ m 25, Ζ Σωλήνες PVC Φ315 Υ Ρ m 31, Ζ Σωλήνες PVC Φ355 Υ Ρ m 38, Ζ Σωλήνες PVC Φ400 Υ Ρ m 47,50 Ζ-202 Αγωγοί αποχέτευσης οµβρίων τεχνικών έργων από PVC 6 ατµ. 447 Ζ Ονοµαστικής διαµέτρου 120mm Υ Ρ m 3,75 Ζ-203 Σωλήνες αποστράγγισης διάτρητοι, συµπαγούς τοιχώµατος, από PVC-U 448 Ζ Σωλήνες αποστράγγισης διάτρητοι από ΡVC,-U SDR 41, Φ120 Υ Ρ m 6, Ζ Σωλήνες αποστράγγισης διάτρητοι από ΡVC,-U SDR 41, Φ160 Υ Ρ m 8, Ζ Σωλήνες αποστράγγισης διάτρητοι από ΡVC,-U SDR 41, Φ200 Υ Ρ m 14, Ζ Σωλήνες αποστράγγισης διάτρητοι από ΡVC,-U SDR 41, Φ250 Υ Ρ m 19, Ζ Σωλήνες αποστράγγισης διάτρητοι από ΡVC,-U SDR 41, Φ300 Υ Ρ m 27, Ζ Σωλήνες αποστράγγισης διάτρητοι από ΡVC,-U SDR 41, Φ400 Υ Ρ m 42,00 K:\SINTIRISI\ \ υτικός Τοµέας\tefhi\BG ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 17/44

19 Σωλήνες πολυαιθυλενίου διέλευσης καλωδίων 6 ατµ. Ζ Ζ Σωλήνες Φ40 Υ Ρ m 0, Ζ Σωλήνες Φ50 Υ Ρ m 0, Ζ Σωλήνες Φ90 Υ Ρ m 1, Ζ Σωλήνες Φ110 Υ Ρ m 1,90 Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος διέλευσης καλωδίων Ζ Ζ ιατοµής Φ2'' ΗΛΜ-5 m 12, Ζ ιατοµής Φ2 1/2'' ΗΛΜ-5 m 16, Ζ ιατοµής Φ3'' ΗΛΜ-5 m 16, Ζ ιατοµής Φ4'' ΗΛΜ-5 m 22, Ζ ιατοµής Φ6'' ΗΛΜ-5 m 33,90 Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος απορροής οµβρίων τεχνικών Ζ Ζ Σιδηροσωλήνας Φ6'' ελαχίστου πάχους 4,5mm ΗΛΜ-5 m 48, Ζ Σιδηροσωλήνας Φ8'' ΗΛΜ-5 m 64,00 ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΡΙΑ Ζ-207 ιάτρητοι τσιµεντοσωλήνες στραγγιστηρίων 465 Ζ ιάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων Φ0,20µ Ο Ο-2861 m 17, Ζ ιάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων Φ0,30µ Ο Ο-2862 m 26, Ζ ιάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων Φ0,40µ Ο Ο-2863 m 38, Ζ ιάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων Φ0,60µ Ο Ο-2864 m 67, Ζ-208 Πλήρωση τάφρων αποστράγγισης Ο Ο-2815 m3 8,60 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ζ-209 Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών 470 Ζ Εκσκαφέας τύπου JCB Ο Ο-2151 h 35, Ζ Φορτωτής ελαστιχοφόρος 3/4 Ο Ο-1510 h 43, Ζ Μικρός εκσκαφέας (διαβολάκι) Υ Ρ-6065 h 29, Ζ Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας 30tn Ο Ο-2151 h 65, Ζ Φορτηγό ανατρεπόµενο ωφέλιµου φορτίου 16tn Ο Ο-1133Β h 35, Ζ Φορτηγό ανατρεπόµενο ωφέλιµου φορτίου 25tn Ο Ο-1133Β h 43, Ζ Φορτηγό µε παπαγαλάκι Ο Ο-1133Β h 35, Ζ Καδοφόρο όχηµα ύψους άνω των 20µ ΟΙΚ-2176 h 34, Ζ Ανυψωτική πλατφόρµα ψαλιδωτή 8µ. ΟΙΚ-2303 h 12, Ζ Ανυψωτικό περονοφόρο όχηµα 5tn. ΟΙΚ-2303 h 25, Ζ Ανυψωτικό περονοφόρο όχηµα 10tn. ΟΙΚ-2303 h 30, Ζ Γερανός ανυψωτικής ικανότητας 30tn Ο Ο-4720Α h 54, Ζ Γερανός ανυψωτικής ικανότητας 100tn Ο Ο-4720Α h 63, Ζ Αντλητικό συγκρότηµα διαµέτρου 6'' Υ Ρ-6109 h 19, Ζ Αεροσυµπιεστής µε πιστολέτο Υ Ρ-6062 h 21, Ζ-210 Υποστήριξη αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών ΟΙΚ-2207 h 22,50 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 486 Ζ-211 Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού δικτύου, µε µηχανικά µέσα ΠΡΣ-2111 m 0, Ζ-212 Πλακόστρωση µε κυβολίθους Ο Ο-2922 m2 35, Ζ-213 Γενική µόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα ΠΡΣ-1140 στρ. 105,00 Ζ-214 ένδρα 489 Ζ ένδρα κατηγορίας 1 ΠΡΣ-5210 τεµ. 3,50 Ζ-215 Θάµνοι 490 Ζ Θάµνοι κατηγορίας Θ1 ΠΡΣ-5210 τεµ. 2,30 Ζ-216 Άνοιγµα λάκκων µε χρήση κοχλιοφόρου συσκευής 491 Ζ Άνοιγµα λάκκων διαστάσεων 0,20 Χ 0,20 Χ 0,50 m ΠΡΣ-5150 τεµ. 0,45 Ζ-217 Ανοιγµα λάκκων σε χαλαρα εδαφη µε εργαλεια χειρος 492 Ζ Ανοιγµα λακκων διαστασεων 0,30x0,30x0,30m ΠΡΣ 5130 τεµ. 0, Ζ Ανοιγµα λακκων διαστασεων 0,50x0,50x0,50m ΠΡΣ 5120 τεµ. 1,50 Ζ-218 Φυτευση φυτων K:\SINTIRISI\ \ υτικός Τοµέας\tefhi\BG ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 18/44

20 494 Ζ Φυτευση φυτων µε µπαλα χωµατος ογκου 0,40-1,50 lt ΠΡΣ 5210 τεµ. 0,80 Φυτευση φυτων µε µπαλα χωµατος ογκου 2,00-4,00 lt ΠΡΣ 5210 τεµ. 1, Ζ Ζ-219 Υποστηλωση δενδρων Ζ Υποστύλωση δένδρου µε την αξία του πασσάλου 496 Ζ Για µηκος πασσαλου µεχρι 2,50 m ΠΡΣ 5240 τεµ. 2,50 Ζ-220 Εγκατάσταση χλοοτάπητα πρανών 497 Ζ Υδραυλική υδροσπορά ΠΡΣ-5710 στρ ,00 Υδροσπορά µε χρήση πλέγµατος γιούτας, αχύρου ή κοκκοφοίνικα ΠΡΣ-5710 στρ , Ζ Ζ-221 Σχηµατισµός λεκανών άρδευσης φυτών 499 Ζ ιαµέτρου έως 0,40 m ΠΡΣ-5330 τεµ. 0,20 Ζ-222 Αρδευση φυτών 500 Ζ Αρδευση φυτών µε επίγειο σύστηµα άρδευσης, αυτοµατοποιηµένο ΠΡΣ-5321 τεµ. 0,009 Αρδευση φυτών µε βυτίο και χρήση τριτεύοντος δικτύου άρδευσης ΠΡΣ 5321 τεµ 0,055 Ζ Ζ-223 Λιπάνσεις 502 Ζ Λίπανση φυτών µε τα χέρια ΠΡΣ-5340 τεµ. 0, Ζ Λιπανση φυτων µε λιπαντηρες ΠΡΣ 5730 τεµ. 0,09 Ζ-224 Κλάδεµα θάµνων 504 Ζ Ανανέωση - διαµόρφωση κόµης νέων θάµνων και δένδρων, ηλικίας έως 3 ετών ΠΡΣ-5351 τεµ. 0,65 Ζ-225 Φυτοπροστασία 505 Ζ Φυτοπροστασία θάµνων και δένδρων ύψους µέχρι 4 m ΠΡΣ-5362Α τεµ. 0,40 Ζ-226 Βοτάνισµα χώρου φυτών για την καταπολέµηση ζιζανίων Ζ Βοτάνισµα µε βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό µηχάνηµα πεζού χειριστή 506 Ζ Βοτάνισµα µε βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό µηχάνηµα πεζού χειριστή σε µη φυτεµενους χωρους ΠΡΣ-5371 στρ. 45,00 Βοτάνισµα µε βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό µηχάνηµα πεζού χειριστή σε διαχωριστικές νησίδες και ερείσµατα οδικών αξόνων ΠΡΣ 5371 στρ. 80, Ζ Ζ-227 ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (ΡΕ) Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) ονοµαστικής πίεσης 6 atm Ζ Ζ Ονοµαστικής διαµέτρου Φ 20 ΗΛΜ-8 m 0, Ζ Ονοµαστικής διαµέτρου Φ 32 ΗΛΜ-8 m 0, Ζ Ονοµαστικής διαµέτρου Φ 40 ΗΛΜ-8 m 0, Ζ Ονοµαστικής διαµέτρου Φ 50 ΗΛΜ-8 m 1,15 Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) ονοµαστικής πίεσης 10 atm Ζ Ζ Ονοµαστικής διαµέτρου Φ 40 ΗΛΜ-8 m 1, Ζ Ονοµαστικής διαµέτρου Φ 50 ΗΛΜ-8 m 2, Ζ Ονοµαστικής διαµέτρου Φ 63 ΗΛΜ-8 m 3, Ζ Ονοµαστικής διαµέτρου Φ 75 ΗΛΜ-8 m 4,50 Πάσσαλος στήριξης σωλήνων άρδευσης από χάλυβα οπλισµού ΗΛΜ-4 τεµ. 0, Ζ Ζ-229 Ειδικά χυτοσιδηρά τεµάχια ΗΛΜ-12 kg 3,80 Ζ-230 Ρακόρ χαλύβδινα γαλβανισµένα 518 Ζ Φ 1 ΗΛΜ-12 τεµ. 7, Ζ Φ 1 1/2 ΗΛΜ-12 τεµ. 14, Ζ Φ 2 ΗΛΜ-12 τεµ. 20,50 Ζ-231 Σταυροί χαλύβδινοι γαλβανισµένοι 521 Ζ Φ 1 ΗΛΜ-12 τεµ. 5, Ζ Φ 1 1/2 ΗΛΜ-12 τεµ. 9, Ζ Φ 2 ΗΛΜ-12 τεµ. 13,00 Ζ-232 Ταυ χαλύβδινα, γαλβανισµένα K:\SINTIRISI\ \ υτικός Τοµέας\tefhi\BG ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 19/44

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «Κάθετοι Άξονες Εγνατίας Οδού: Λειτουργία και Συντήρηση του τµήµατος του αυτοκινητοδρόµου από Α/Κ υτ. Σιάτιστας µέχρι Κοροµηλιά και εργασίες κύριας συντήρησης σε

Διαβάστε περισσότερα

11964 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

11964 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 11964 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 10.000.000. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΡΓΟ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ α/α α/α Τιμολογ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΥΟ ΚΑΤΩ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Μ.. ΕΡΓΟ : ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 1ου & 8ου 8 ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ αρθρου 8 του ν. 3263/ 2004 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΕΚ 363B / 19-2-2013 (ισχύουν από 19-3-13)

ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ αρθρου 8 του ν. 3263/ 2004 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΕΚ 363B / 19-2-2013 (ισχύουν από 19-3-13) ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ αρθρου 8 του ν. 3263/ 2004 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΕΚ 363B / 19-2-2013 (ισχύουν από 19-3-13) ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α1 Εκσκαφή χαλαρών εδαφών (ΝΕΤ ΟΔΟ : Α -1, μικρή

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος : ΚΩ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης

Δήμος : ΚΩ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Δήμος : ΚΩ Εργο : ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ-ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ, ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Γενικές Εκσκαφές

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ.:.1./2013 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Α.Μ.:.1./2013 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% ΝΟ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓ ΘΕΟ ΩΡΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προϋπολογισµός Μελέτης Έργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Θέση: ΜΑΓΟΥΛΑ - ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

2.01.Μ 2.02.Μ 3.01 3.01.02.Μ 3.02 3.02.02.Μ 3.03 3.03.02.Μ 3.06

2.01.Μ 2.02.Μ 3.01 3.01.02.Μ 3.02 3.02.02.Μ 3.03 3.03.02.Μ 3.06 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 410Β/6-3-2009 -ισχύουν από 10-4-2009- ( Επισης ΦΕΚ 822Β/4-5-09, 2630 Β'/31-12-2009, 518Β/26-4-2010 & 2063Β'/16-9-11) Οι τιμές μονάδος που φέρουν την σήμανση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ Ο ΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙ-ΘΡΑΨΑΝΟ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ. 1o ΥΠΟΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΜ 494 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΝΕΜ 494 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΙΘ:

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Τιμών. Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή. ( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο.

Ανάλυση Τιμών. Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή. ( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: EΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1Οου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟ Κ854 Θέση: Π.Ε. ΔΡΟΣΠΥΠΟΛΗΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2009 Ανάλυση Τιμών ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 33./2011

Διαβάστε περισσότερα

: « (25 )" & : 97810501601 : 1.615.175,69 ( .)

: «    (25 ) &     : 97810501601  : 1.615.175,69 ( .) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 1.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ Ιανουάριος 2014 K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc Ν1000c/5300/Β10 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00 (µε ΦΠΑ) εκέµβριος 2012. K:\N0600\cons\tefhi\MAPS.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00 (µε ΦΠΑ) εκέµβριος 2012. K:\N0600\cons\tefhi\MAPS. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00 (µε ΦΠΑ) εκέµβριος 2012 K:\N0600\cons\tefhi\MAPS.doc Ν0600/5213 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΑΕ ΕΡΓΟ: «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου» (Ν0600)»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ : «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤI Μ Ο Λ Ο ΓΙ Ο Μ Ε Λ ΕΤ Η

ΤI Μ Ο Λ Ο ΓΙ Ο Μ Ε Λ ΕΤ Η ΤI Μ Ο Λ Ο ΓΙ Ο Μ Ε Λ ΕΤ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Τ.Υ. ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΥΝΑ ΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΤΡΩΝΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΡΓΟ:ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2013 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 8 cm.

ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΡΓΟ:ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2013 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 8 cm. ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΡΓΟ:ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 46/2013 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Α.Τ.: 1.1 Άρθρο ΝΕΤΟΔΟ-Δ-2.1 Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm (Αναθεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: EΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1Οου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ στο Κ854 Θέση: Π.Ε. ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2009 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 33./2011 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΟΣ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΘΡΑΨΑΝΟΥ (o Υποέργο) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Α.Μ. /0 A/A Ολική ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Εργο : ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΥΡΙΝΑΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΟΔΟΠΟΙΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων και Υποθαλάσσιος Αγωγός ιάθεσης Λυµάτων ήµου Τήνου (Ν0300b)» 4.785.000,00 ευρώ Μάρτιος 2014 K:\N0300b\cons\tefhi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΕΠΑΛ 2007-2013 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 369.000,00 ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΜΜΟΓΛΩΣΣΑΣ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

; ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Εργο Επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

; ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Εργο Επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Εργο Επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου -2013 Τεχνική Υπηρεσία Προυπ 100.000 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Πηγή Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (Ν. ΑΤΕΠ) Ε8: ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (Ν. ΑΤΕΠ) Ε8: ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (Ν. ΑΤΕΠ) Ε8: ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΡΣ-210 ΚΑΥΣΙΜΑ ΠΡΣ-211 Πετρέλαιο ακάθαρτο It 0,7613 ΠΡΣ-212 Βενζίνη It 0,8118 ΠΡΣ-213 Ζελατοδυναμίτιδα 30% kg 1,5047

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Ο : Ανάπλαση του αστικού ιστού της Μύρινας Λήμνου

Ε Ρ Γ Ο : Ανάπλαση του αστικού ιστού της Μύρινας Λήμνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε Ρ Γ Ο : Ανάπλαση του αστικού ιστού της Μύρινας Λήμνου ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 35/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.205.240,00 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Ανάπλαση περιοχής Κήπου ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλού - Γυµνασιάρχου Μικρού- /ΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ιστόµου - Παπάφη ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 5. Τεχνικές Προδιαγραφές. (αντιστοίχιση) «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΠΗΛΙΟΥ»

Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 5. Τεχνικές Προδιαγραφές. (αντιστοίχιση) «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΠΗΛΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΠΗΛΙΟΥ» Οδός : Λ. Σοφοκλή Βενιζέλου Κτίριο Δελφίνι Ταχ.Κωδ. : 74100 - Ρέθυμνο Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ. Ιανουάριος 2014. K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ. Ιανουάριος 2014. K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ Ιανουάριος 2014 K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc Ν1000c/5300/Β02 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ : «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου

Διαβάστε περισσότερα