Αζήλα 19/05/2010. Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: Οικ. 5054/399

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αζήλα 19/05/2010. Αθήνα, 06-05-2011 Αρ. Πρωτ.: Οικ. 5054/399"

Transcript

1 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΨΗ Ωο πξνο ηε δηαηύπσζε ή ην πεξηερόκελν ησλ εξσηήζεσλ απαληήζεσλ (1) θαη (23) ηεο ζπλεκκέλεο ζην παξόλ Καηάζηαζεο Δξσηήζεσλ Απαληήζεσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Δμσζηξέθεηα Αληαγσληζηηθόηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ». Αζήλα 19/05/2010 Ο Γεληθόο Γ/ληήο, II ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ηήξημεο Βηνκεραλίαο ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ II ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/NΗ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΔΑΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Σαρ. Γ/λζε : Λεσθόξνο Μεζνγείσλ 119 Σαρ.Θπξίδα: Αζήλα, Πιεξνθνξίεο : Ι. Κσηηάθεο Σειέθσλν : Σειενκνηνηππία: Ι. Παηίξεο Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: Οικ. 5054/399 Ππορ: α) ΔΦΔΠΑΔ, εβαζηνππόιεσο 113 Αζήλα, Fax: Τπόςε θα Αξακπαηδή - Λαδηά, Κοιν: θ. Καθνύδε Αζαλάζην Τπέπζ. ΟΣΤ Δμσζηξέθεηαο / ΔΦΔΠΑΔ, Fax: β) ΔΤΓ ΔΠΑΔ Τπόςε θαο Κξεηηθνύ θαη θαο Παπαβαζηιείνπ Θέμα : Απαληήζεηο ζε λέεο ζπρλέο εξσηήζεηο (FAQs) πνπ ππνβάιινληαη ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δμσζηξέθεηα Αληαγσληζηηθόηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» σετ. : α) Οη από θαη ειεθηξνληθέο επηζηνιέο ηνπ ΔΦΔΠΑΔ «2 ε έθδνζε ζεηξά από Δξσηήζεηο απαληήζεηο γηα ην πξόγξακκα Δμσζηξέθεηα» (θ. Καθνύδεο - Τπέπζ. ΟΣΤ Δμσζηξέθεηαο / ΔΦΔΠΑΔ) θαη ηα ζπλεκκέλα ζε απηέο αξρεία (εξσηήζεηο θαη εηζεγήζεηο απαληήζεσλ) β) Ο Οδεγόο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δμσζηξέθεηα Αληαγσληζηηθόηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» Κύξηνη, Λακβάλνληαο ππόςε ην πεξηερόκελν θαη ηηο εηζεγήζεηο ηνπ αλσηέξσ (α) ζρεηηθνύ θαη ησλ ζπλεκκέλσλ ζε απηό αξρείσλ, θαζώο θαη ηνπο όξνπο θαη πξνϋπνζέζεηο ηνπ αλσηέξσ (β) ζρεηηθνύ, αθνινύζσο επηζπλάπηνπκε επηθαηξνπνηεκέλε θαη ζπκπιεξσκέλε θαηάζηαζε απαληήζεσλ ζηε δεύηεξε (2 ε ) ζπκπιεξσκαηηθή ζεηξά από ζπρλέο εξσηήζεηο πνπ ππνβάιινληαη ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δμσζηξέθεηα Αληαγσληζηηθόηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ». εκεηώζηε επίζεο όηη ε εξώηεζε (45), όπσο είρε απαληεζεί ζηελ πξώηε ζεηξά εξσηήζεσλ κε ηελ ππ. αξ. 2673/216/ επηζηνιή καο, αληηθαζίζηαηαη ζην νξζό από ηελ εξώηεζε 46 ηνπ παξόληνο θαη ηεο ζπλεκκέλεο ζε απηό θαηάζηαζεο. Παξαθαινύκε επίζεο γηα ηελ άκεζε αλάξηεζε ηεο θαηάζηαζεο απηήο ζε όιεο ηηο ζρεηηθέο ηζηνζειίδεο. Ο Γενικόρ Γ/ντήρ, II ΓΔΝ. Γ/ΝΗ τήπιξηρ Βιομησανίαρ Ι. Πατίπηρ

2 ςνημμένα: -- Καηάζηαζε Δξσηήζεσλ Απαληήζεσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο «ΔΞΩΣΡΔΦΔΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ» ηξνπνπνηεκέλε. - Νέα (ζπκπιεξσκαηηθή) Καηάζηαζε Δξσηήζεσλ Απαληήζεσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο «ΔΞΩΣΡΔΦΔΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ» Δσωτεπική Γιανομή : -Γξαθ. Γελ. Γξακκαηέα Βηνκεραλίαο -Γεληθό Γ/ληε ηήξημεο Βηνκεραλίαο -ΓΜΜΔ 2

3 ΕΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΡΑΝΤΗΣΕΙΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ» 1. Μία επιχείρθςθ που ζχει ενταχκεί ςε ζνα πρόγραμμα De minimis π.χ τθν 11/2/2008 με δθμόςια χρθματοδότθςθ ευρϊ το οποίο βρίςκεται ςε εξζλιξθ δφναται να υποβάλλει (ζχει τθ δυνατότθτα των προχποκζςεων που ορίηει ο οδθγόσ) ςτισ 14/5/2011 που λιγει θ θμερομθνία υποβολισ των προτάςεων πρόταςθ που αντιςτοιχεί ςε δθμόςια χρθματοδότθςθ φψουσ ευρϊ, κακϊσ ζχει περάςει θ τριετία; Η διάρκεια τθσ τριετίασ είναι θμερολογιακι με βάςθ το οικονομικό ζτοσ ι με βάςθ τθν θμερομθνία ζνταξθσ; Απάντθςθ: Ωσ θμερομθνία δθμόςιασ χρθματοδότθςθσ κεωρείται θ θμερομθνία απόκτθςθσ του δικαιϊματοσ ενίςχυςθσ δθλ. θ θμερομθνία τθσ Απόφαςθσ ζνταξθσ του ζργου και το οικονομικό ζτοσ που αντιςτοιχεί ςε αυτι. Συνεπϊσ ςε περίπτωςθ ζγκριςθσ υποβαλλόμενθσ πρόταςθσ ςτο πρόγραμμα «Εξωςτρζφεια- Ανταγωνιςτικότθτα», ωσ καταλθκτικι θμερομθνία τθσ τριετίασ κα κεωρθκεί θ θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ Απόφαςθσ ζνταξθσ και ωσ οικονομικό ζτοσ, το ζτοσ που αντιςτοιχεί ςε αυτι. Σφμφωνα με τα ανωτζρω, θ ζνταξθ επιχείρθςθσ ςε πρόγραμμα De minimis τθν 11/02/2008 δεν επθρεάηει τθν ζνταξθ τθσ ίδιασ επιχείρθςθσ ςτο πρόγραμμα «Εξωςτρζφεια- Ανταγωνιςτικότθτα» το 2011 αφοφ για τον υπολογιςμό τθσ κρίςιμθσ τριετίασ κα πρζπει να λθφκοφν υπόψθ μόνο οι κρατικζσ ενιςχφςεισ ιςςονοσ ςθμαςίασ για τισ οποίεσ τουσ ζχει εγκρικεί το δικαίωμα απόκτθςισ τουσ το τρζχον οικονομικό ζτοσ (χριςθ 2011) και τα αμζςωσ προθγοφμενα δφο οικονομικά ζτθ. 2. Μία επιχείρθςθ που ζχει επιλζξιμθ εμπορικι και μεταποιθτικι δραςτθριότθτα και κζλει να υποβάλλει πρόταςθ ςτο πρόγραμμα ςε ποια κατθγορία επιλζξιμων επιχειριςεων ανικει; Στθν Α ι ςτθ Β; Ραίηει ρόλο από ποια δραςτθριότθτα προζρχονται τα μεγαλφτερα ζςοδα, ι ποια δραςτθριότθτα αφορά θ επζνδυςθ; Απάντθςθ: Αυτό που κα κακορίςει τθν κατθγορία ςτθν οποία ανικει θ παραπάνω επιχείρθςθ είναι θ δραςτθριότθτα που πρόκειται να ενιςχυκεί ςφμφωνα με το προτεινόμενο επενδυτικό ςχζδιο (θ φφςθ και το είδοσ του επενδυτικοφ ςχεδίου). Θα ελζγχεται όμωσ εάν το επενδυτικό ςχζδιο (και θ ςχετικι χρθματοδότθςθ) αντιςτοιχεί και εξυπθρετεί τθν ανάπτυξθ τθσ δραςτθριότθτασ που ανά περίπτωςθ επιλζγεται (εμπορικι ι μεταποιθτικι). 3

4 3. Ροια ακριβϊσ είναι θ ζννοια τθσ «νζασ αγοράσ»; Ο προςδιοριςμόσ είναι γεωγραφικόσ (ζννοια κράτουσ ι περιοχισ), κλαδικόσ ι κάτι άλλο; Απάντθςθ: Βαςικόσ ςτόχοσ του προγράμματοσ είναι ο προςανατολιςμόσ επιχειριςεων ςε νζεσ αγορζσ που ζχουν διαφοροποιθμζνα και διακριτά χαρακτθριςτικά ςε ςχζςθ με τισ υφιςτάμενεσ που ιδθ δραςτθριοποιοφνται. Σφμφωνα με τα ανωτζρω αποδεκτό κεωρείται τόςο το γεωγραφικό κριτιριο όςο και το κλαδικό για τον προςδιοριςμό τθσ «νζασ αγοράσ». 4. Ρωσ κα ελζγχεται ότι τα επενδυτικά ςχζδια αφοροφν ςε νζα προϊόντα /υπθρεςίεσ ι εν γζνει προϊόντα / υπθρεςίεσ ςε νζεσ αγορζσ; Ρωσ κα αντιμετωπιςτοφν περιπτϊςεισ επιχειριςεων που δεν ικανοποιοφν τθν παραπάνω απαίτθςθ του οδθγοφ εφαρμογισ του προγράμματοσ; Απάντθςθ: Καταρχιν κα απαιτθκεί Υπεφκυνθ Διλωςθ Ν.1599/86 του εκπροςϊπου του φορζα τθσ επζνδυςθσ ότι καλφπτεται θ παραπάνω απαίτθςθ. Σε περίπτωςθ που ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ επζνδυςθσ εντοπιςτοφν ευριματα για το αντίκετο, οι ςχετικζσ δαπάνεσ κα κεωροφνται μθ επιλζξιμεσ και δεν κα επιδοτοφνται. Τονίηεται ότι εάν οι δαπάνεσ αυτζσ αφοροφν μεγάλο μζροσ ι το ςφνολο του επενδυτικοφ ςχεδίου, τότε όχι μόνο οι ςχετικζσ δαπάνεσ κα κεωροφνται ωσ μθ επιλζξιμεσ και δεν κα επιδοτοφνται αλλά επίςθσ περαιτζρω, ότι τυχόν καταβλθκείςα δθμόςια χρθματοδότθςθ κα αναηθτθκεί από τουσ λαβόντεσ ωσ παρανόμωσ ι αχρεωςτιτωσ καταβλθκείςα, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 11 και επόμενα τθσ ΥΠΑΣΥΔ. 5. Οι υφιςτάμενεσ επιχειριςεισ τθσ Α κατθγορίασ που απζκτθςαν ι ενεργοποίθςαν επιλζξιμο ΚΑΔ από 01/01/2010 ζωσ τθν 04/02/2011 πωσ αντιμετωπίηονται ςτθν διαδικαςία τθσ αξιολόγθςθσ ςαν επιχειριςεισ με μία διαχειριςτικι χριςθ ι ςαν επιχειριςεισ με 2 ι και περιςςότερεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ; Απάντθςθ: Εξετάηεται αν υφίςτανται γενικά ωσ επιχειριςεισ. Εφόςον είναι υφιςτάμενεσ επιχειριςεισ και ζχουν κλειςμζνεσ τουλάχιςτον 2 χριςεισ, κα αντιμετωπίηονται κατά τθν αξιολογικι διαδικαςία ςαν επιχειριςεισ με τουλάχιςτον δφο διαχειριςτικζσ χριςεισ. 6. Στθν ςελ. 12 του οδθγοφ εφαρμογισ αναφζρεται «Τζλοσ κεωροφνται ωσ επιλζξιμεσ νζεσ και υφιςτάμενεσ επιχειριςεισ με επιλζξιμο ΚΑΔ, ο οποίοσ όμωσ ιταν ανενεργόσ και ενεργοποιικθκε από τθν 1/1/2010 και πριν τθν θμερομθνία 4

5 προκιρυξθσ του προγράμματοσ ( )». Τι ςθμαίνει ενεργοποίθςθ ΚΑΔ και πωσ αυτό αποδεικνφεται. Απάντθςθ: Ενεργοποίθςθ ΚΑΔ για το πρόγραμμα ςθμαίνει αποδεδειγμζνθ ζναρξθ οικονομικισ / φορολογικισ δραςτθριότθτασ (ζκδοςθ ςχετικϊν παραςτατικϊν). 7. Είναι επιλζξιμθ θ ςυμμετοχι ςε διεκνείσ εκκζςεισ ςτισ οποίεσ αναγνωριςμζνοσ επαγγελματικόσ φορζασ (π.χ. επιμελθτιριο) ενοικιάηει εκκεςιακό χϊρο για τα μζλθ του επιτυγχάνοντασ ευνοϊκότερουσ όρουσ και ςτθν ςυνζχεια τιμολογεί αυτόσ ςτα μζλθ. Απάντθςθ: ΟΧΙ! 8. Στθν ςελίδα 24 του οδθγοφ εφαρμογισ αναφζρεται «Δαπάνεσ Επιχειρθματικϊν αποςτολϊν υπό τθν προχπόκεςθ βεβαίωςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ αποςτολισ από κεςμικό / κεςμοκετθμζνο φορζα και υπό τθν αυςτθρι προχπόκεςθ ότι αφοροφν ενζργειεσ εκτόσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ». Τι χαρακτθριςτικά πρζπει να ζχει ζνασ κεςμικόσ/ κεςμοκετθμζνοσ φορζασ; Απάντθςθ: Πρόκειται για αναγνωριςμζνουσ ι / και διαπιςτευμζνουσ οργανιςμοφσφορείσ, δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, ενϊςεισ προςϊπων, κλπ, που προωκοφν τθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ Πολιτείασ ενιςχφοντασ τθν επιχειρθματικότθτα, ενϊ παράλλθλα αναπτφςςουν ςυνεργαςίεσ που προωκοφν τθν κοινωνικι ςυνοχι και το κοινωνικό όφελοσ. Στθν κατθγορία αυτι ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά εντάςςονται τα Επιμελθτιρια, ο ΟΠΕ, το Υπουργείο Εξωτερικϊν και οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του (π.χ. Γραφεία Εμπορικϊν Συμβοφλων), οι Επιχειρθματικοί Σφνδεςμοι (υπό προχποκζςεισ), κλπ. 9. Στθν ςελίδα 24 του οδθγοφ εφαρμογισ αναφζρεται «Μετακινιςεισ που ςχετίηονται άμεςα με εκκζςεισ εξωςτρεφοφσ προςανατολιςμοφ». Οι μετακινιςεισ ςτελεχϊν είναι επιλζξιμεσ μόνο εφόςον θ επιχείρθςθ ςυμμετζχει ςτθν ζκκεςθ; Απάντθςθ: ΝΑΙ. 5

6 10. Οι δαπάνεσ τθλεματικισ (π.χ. εντοπιςμοφ και διαχείριςθσ δρομολογίων φορτθγϊν αυτοκινιτων) είναι επιλζξιμεσ για το πρόγραμμα; Απάντθςθ: Επιλζξιμθ είναι μόνο θ προμικεια λογιςμικοφ τθλεματικισ και εξειδικευμζνοσ μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ αναπόςπαςτα ςυνδεδεμζνοσ με το ςχετικό λογιςμικό. Δεν είναι επιλζξιμεσ λειτουργικζσ δαπάνεσ υποςτιριξθσ των εφαρμογϊν. 11. Η προςκικθ ξζνων γλωςςϊν ςε ιδθ υπάρχον site είναι επιλζξιμθ δαπάνθ; Απάντθςθ: Σφμφωνα με τον οδθγό εφαρμογισ (παρ.8.2, ςελ.28) οι δαπάνεσ για τθν ανανζωςθ ιςτοςελίδασ δεν είναι επιλζξιμεσ, ςυνεπϊσ θ προςκικθ ξζνων γλωςςϊν ςε ιδθ υπάρχον δεν επιδοτείται ςτο πλαίςιο του παρόντοσ προγράμματοσ. Αν βζβαια δθμιουργθκεί / αναπτυχκεί εξ αρχισ νζα ιςτοςελίδα, τότε οι δαπάνεσ είναι επιλζξιμεσ. 12. Τα ξενόγλωςςα ζντυπα μποροφν να ςχεδιάηονται ςε διεκνείσ γλϊςςεσ (π.χ. αγγλικά), ζςτω και αν το επενδυτικό ςχζδιο δεν περιλαμβάνει προϊκθςθ ςτισ αντίςτοιχεσ χϊρεσ; Απάντθςθ: Ναι. Είναι επιλζξιμοσ ο ςχεδιαςμόσ εντφπων ςε διεκνείσ γλϊςςεσ. 13. Στθν ςελίδα 27 του οδθγοφ εφαρμογισ και ςυγκεκριμζνα για τισ δαπάνεσ μιςκοδοςίασ πρόςκετου προςωπικοφ αναφζρεται ότι : «Το φψοσ και θ επιλεξιμότθτα δαπανϊν αυτισ τθσ κατθγορίασ τεκμθριϊνονται με τα εξισ αναγκαία προσ τοφτο παραςτατικά: Ζντυπο Ε7 Καταςτάςεισ επικεϊρθςθσ εργαςίασ Αναλυτικι Περιοδικι Διλωςθ Αναγγελία πρόςλθψθσ Φωτοαντίγραφο και των δυο όψεων τθσ Αςτυνομικισ Ταυτότθτασ του εργαηόμενου Πτυχίο ι μεταπτυχιακό ςχετικό με το marketing ι Business Development Εργαςιακι εμπειρία ςε κζςθ marketing ι Business Development» Τα παραπάνω υπονοοφν ότι το ςτζλεχοσ marketing που κα προςλθφκεί υποχρεωτικά κα πρζπει να διακζτει πτυχίο ι μεταπτυχιακό ςχετικό με το marketing ι Business Development, κακϊσ και εργαςιακι εμπειρία ςε κζςθ marketing ι Business Development; 6

7 Απάντθςθ: Ναι. 14. Στο πρόγραμμα μποροφν να ςυμμετάςχουν επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτθν Ελλάδα ωσ υποκαταςτιματα πολυεκνικϊν, εφόςον βζβαια πλθροφνται οι προχποκζςεισ του προγράμματοσ; Απάντθςθ: Υπό τισ προχποκζςεισ ότι κάκε εταιρεία που λειτουργεί ςτθν Ελλάδα τθρεί τουσ Ελλθνικοφσ Νόμουσ ανεξάρτθτα του ποιοσ είναι μζτοχοσ, τθν αρχι τθσ ιςότθτασ, και εφόςον πλθροφνται οι προχποκζςεισ του προγράμματοσ δεν κα πρζπει να υπάρχει επί τθσ αρχισ αποκλειςμόσ των επιχειριςεων αυτϊν. Όμωσ κα πρζπει να ςυνεκτιμάται (και να τεκμθριϊνεται ςχετικά από τθν υποβολι του φακζλου και τα παραςτατικά / δικαιολογθτικά που αυτόσ περιζχει) το είδοσ τθσ νομικισ προςωπικότθτασ των επιχειριςεων αυτϊν και το ποφ αυτζσ εντάςςονται. Περαιτζρω, αν είναι υποκαταςτιματα αλλοδαπϊν ΑΕ, πρζπει να τθρθκεί ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ίδρυςισ τουσ κατά τον νόμο περί ΑΕ, ενϊ είναι δυνατό να τεκοφν ηθτιματα κφριασ και καταςτατικισ ζδρασ, όπωσ ςτθν περίπτωςθ των off shore εταιρειϊν το οποίο δεν προβλζπεται από τισ διατάξεισ του προγράμματοσ αλλά και τουσ όρουσ ςυμβατότθτασ του προγράμματοσ με τουσ ςκοποφσ του ΕΤΠΑ. 15. Επιχείρθςθ που διλωςε ςυμμετοχι και ζδωςε προκαταβολι ςυμμετοχισ ςε διεκνι ζκκεςθ πριν τθν προκιρυξθ του προγράμματοσ, μπορεί να περιλάβει ςτο ςχζδιό τθσ υποςτθρικτικζσ δαπάνεσ που ςχετίηονται με τθν καλφτερθ προβολι τθσ ςτθν ςυγκεκριμζνθ ζκκεςθ (π.χ. ζκδοςθ διαφθμιςτικοφ υλικοφ); Απάντθςθ: Ναι, υπό τθν αυςτθρι προχπόκεςθ ότι οι παραπάνω υποςτθρικτικζσ δαπάνεσ αφοροφν νζεσ (πρόςκετεσ) ενζργειεσ οι οποίεσ είναι ανεξάρτθτεσ και διακριτζσ από τισ προ τθσ προκιρυξθσ ενζργειεσ, δεν ςχετίηονται οφτε αποτελοφν τμιμα ι ςυνζχεια τθσ προκαταβολισ (ι εν γζνει τθσ προ τθσ προκιρυξθσ ενζργειασ) και πραγματοποιοφνται μετά τθν προκιρυξθ του προγράμματοσ. 7

8 16. Εξοπλιςμόσ μεταφοράσ και αποκικευςθσ που αφορά το τελευταίο ςτάδιο τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ (clark, αναβατόρια, μεταφορικζσ ταινίεσ, κλπ) είναι επιλζξιμοσ για το πρόγραμμα; Απάντθςθ: ΟΧΙ. Αφορά εξοπλιςμό και οργάνωςθ αποκθκϊν και stock που δεν είναι επιλζξιμα. 17. Δεδομζνθσ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ των προτάςεων (24/5/2011), πωσ κα αντιμετωπιςτοφν περιπτϊςεισ επιχειριςεων που δεν κα ζχουν κατακζςει οριςτικά οικονομικά ςτοιχεία (ιςολογιςμοφσ, φορολογικά ζντυπα) για το ζτοσ 2010; Απάντθςθ: Προσ αποφυγι προβλθμάτων αξιολόγθςθσ ι και αποκλειςμοφ τθσ επενδυτικισ πρόταςθσ, ςυνίςταται ςτισ επιχειριςεισ που ςκοπεφουν να υποβάλλουν επενδυτικά ςχζδια να ζχουν ιδθ μεριμνιςει προκειμζνου να ζχουν οριςτικοποιθκεί τα αναγκαία οικονομικά ςτοιχεία ζωσ τθν καταλθκτικι θμερομθνία θλεκτρονικισ υποβολισ των προτάςεων (24/5/1011). 18. Ρωσ κα αντιμετωπιςτοφν περιπτϊςεισ επιχειριςεων που ενϊ δεν διακζτουν επιλζξιμο μεταποιθτικό ΚΑΔ (λάκοσ του λογιςτι), προκφπτει από επίςθμα ζγγραφα (άδεια λειτουργίασ, ζςοδα από μεταποίθςθ, ΜΣΚΚ, κλπ) ότι ουςιαςτικά αςκοφν επιλζξιμθ μεταποιθτικι δραςτθριότθτα. Απάντθςθ: Σφμφωνα με τον οδθγό εφαρμογισ (παρ.6.2. ςελ.13) ο επιλζξιμοσ κωδικόσ δραςτθριότθτασ μπορεί να προκφπτει από τθν άδεια λειτουργίασ τθσ μονάδασ ι τθν βεβαίωςθ ζναρξθσ επιτθδεφματοσ ι από άλλο ςτοιχείο ιςοδφναμθσ αποδεικτικισ αξίασ. Συνεπϊσ μποροφν οι παραπάνω επιχειριςεισ να κεωρθκοφν μεταποιθτικζσ, αρκεί βζβαια να προβοφν ςε όλεσ τισ αναγκαίεσ ενζργειεσ διόρκωςθσ του λάκουσ πριν τθν υποβολι τθσ πρόταςθσ. 19. Για τισ επιχειριςεισ τθσ κατθγορίασ Β (εμπορικζσ) είναι επιλζξιμοσ εξοπλιςμόσ που αφορά τθν ςυςκευαςία ι ετικετοποίθςθ του τελικοφ προϊόντοσ, προκειμζνου να προςδϊςουν προςτικζμενθ αξία ςτο προϊόν που εμπορεφονται. Απάντθςθ: Ναι υπό τθν προχπόκεςθ θ ςυςκευαςία-ετικετοποίθςθ αφορά ςε επιλζξιμεσ δραςτθριότθτεσ / προϊόντα και διακζτουν πριν τθν προκιρυξθ του προγράμματοσ (04/02/2011) τον επιλζξιμο κωδικό (ΚΑΔ) τθσ ςυςκευαςίασ. 8

9 20. Σε μία επιχείρθςθ θ οποία δραςτθριοποιείται ςτθν αγορά τροφίμων και ςε επιλζξιμο ΚΑΔ και θ οποία δθμιουργεί ζνα νζο προϊόν (π.χ. παραςκευι βιολογικϊν χυμϊν) θ αγορά μίασ μθχανισ εμφιάλωςθσ είναι επιλζξιμθ; Απάντθςθ: Ναι, διότι ςφμφωνα με τον οδθγό εφαρμογισ (παρ.8.2, ςελ.21) επιλζξιμοσ είναι ο μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ που ςχετίηεται με το τελευταίο ςτάδιο τθσ παραγωγισ/διάκεςθσ τθσ υπθρεςίασ. 21. Ζςτω επιχείρθςθ με μεικτι δραςτθριότθτα (εμπορικι και μεταποιθτικι), θ οποία μζςω του προγράμματοσ κζλει να επιχειριςει για πρϊτθ φορά ςχζδιο εξωςτρεφοφσ προςανατολιςμοφ για τθν μεταποιθτικι τθσ δραςτθριότθτα. Η επιχείρθςθ παρουςιάηει ιδθ ζντονθ εξαγωγικι δράςθ για τθν εμπορικι τθσ δραςτθριότθτα. Θα λάβει βακμολογία ςτα κριτιρια τθσ ομάδασ Β που ςχετίηονται με τον υφιςτάμενο εξωςτρεφι προςανατολιςμό τθσ επιχείρθςθσ; Απάντθςθ: Τα κριτιρια τθσ ομάδασ Β αξιολογοφν τθν επιχείρθςθ ωσ ενιαίο ςφνολο ςχετικά με τον υφιςτάμενο εξωςτρεφι προςανατολιςμό. Συνεπϊσ θ παραπάνω επιχείρθςθ κα βακμολογθκεί κανονικά ςτα ςχετικά κριτιρια. 22. Η αμοιβι ςυμβοφλου για τθν ςφνταξθ και υποβολι του επενδυτικοφ ςχεδίου είναι επιλζξιμθ δαπάνθ; Απάντθςθ: Σφμφωνα με τον οδθγό εφαρμογισ (παρ.8.2, ςελ.26) επιλζξιμθ κεωρείται μόνο θ υποςτιριξθ και παρακολοφκθςθ του επιχειρθματικοφ ςχεδίου και όχι θ εκπόνθςθ και θ υποβολι του. 23. Είναι επιλζξιμθ θ ςυμμετοχι ςε διεκνι ζκκεςθ εντόσ τθσ Ελλάδασ; Αν ναι ποιεσ εκκζςεισ χαρακτθρίηονται διεκνείσ; Απάντθςθ: Ναι είναι. Για να χαρακτθριςτεί μία ζκκεςθ «διεκνισ» κα πρζπει να είναι καταχωρθμζνθ ςτα μθτρϊα του UFI (Union des Foires Internationales), ο πλζον γνωςτόσ και αναγνωριςμζνοσ διεκνισ οργανιςμόσ διοργανωτϊν εκκζςεων. Υπάρχουν όμωσ και πολλοί διοργανωτζσ ανά τον κόςμο που δεν είναι μζλθ τθσ UFI επειδι δεν επικυμοφν τθν χρζωςθ για διάφορεσ παροχζσ από τθν UFI (auditing κλπ). Για τισ περιπτϊςεισ αυτζσ ο UFI κεωρεί ότι μια ζκκεςθ μπορεί να χαρακτθριςτεί διεκνισ όταν κατ ελάχιςτο το 10% των (άμεςων) εκκετϊν και το 5% των επιςκζψεων / επιςκεπτϊν προζρχονται από ξζνεσ χϊρεσ. 9

10 24. Ζςτω υφιςτάμενθ τουριςτικι επιχείρθςθ με τουλάχιςτον 3 πλιρεισ και κλειςμζνεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ που εντόσ του 2010 κάνει ζναρξθ επιλζξιμθσ εμπορικισ δραςτθριότθτασ. Μπορεί να υποβάλει πρόταςθ για τθν εμπορικι τθσ δραςτθριότθτα ωσ επιχείρθςθ κατθγορίασ Α. Απάντθςθ: Όχι διότι: α) ςφμφωνα με τον οδθγό εφαρμογισ (παρ.6.1, ςελ.12) οι εμπορικζσ επιχειριςεισ για να ενταχκοφν κα πρζπει απαραίτθτα θ ζναρξθ τθσ επιλζξιμθσ εμπορικισ δραςτθριότθτασ τουσ να ζχει γίνει πριν τθν 01/01/2010, και β) ςφμφωνα με τον Οδθγό, οι εμπορικζσ επιχειριςεισ δεν ανικουν ςτθν κατθγορία (Α) αλλά ςτθν (Β) με ό,τι αυτό ςυνεπάγεται. 25. Οι δαπάνεσ εκπόνθςθσ φακζλου και πιςτοποίθςθσ προϊόντοσ για ςιμανςθ CE είναι επιλζξιμεσ ςτο πρόγραμμα; Απάντθςθ: Ναι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αφοροφν προϊόντα που κα ενταχκοφν ςτο ςχζδιο εξωςτρεφοφσ προςανατολιςμοφ τθσ επιχείρθςθσ. 26. Ζςτω υφιςτάμενθ επιχείρθςθ με μεικτι δραςτθριότθτα (μεταποιθτικι και καταςκευαςτικι) που πλθροί όλεσ τισ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςτο πρόγραμμα ωσ επιχείρθςθ κατθγορίασ Α. Μπορεί να υποβάλλει επενδυτικό ςχζδιο ενιςχφοντασ και τισ 2 επιλζξιμεσ δραςτθριότθτζσ τθσ; Απάντθςθ: Ναι αφοφ και οι δφο δραςτθριότθτεσ είναι επιλζξιμεσ και ανικουν ςτθν ίδια επιλζξιμθ κατθγορία (Α). Το παραπάνω δεν είναι δυνατό ςε περίπτωςθ επιχείρθςθσ που αςκεί μεταποιθτικι και εμπορικι δραςτθριότθτα διότι ανικουν ςε διαφορετικζσ επιλζξιμεσ κατθγορίεσ (Α, Β). 27. Η επιχείρθςι μου αςκεί δραςτθριότθτα ςτον ΚΑΔ (παραγωγι αρωμάτων και παραςκευαςμάτων καλλωπιςμοφ), ο οποίοσ είναι επιλζξιμοσ ΚΑΔ ςφμφωνα με τον οδθγό εφαρμογισ. Η εταιρεία ζχει το δικό τθσ τμιμα R & D και αναπτφςςει ανεξάρτθτα τισ δικζσ τθσ φόρμουλεσ ζχοντασ λάβει τισ ςχετικζσ άδειεσ από τον ΕΟΦ κακϊσ τα προϊόντα τθσ είναι βιολογικά από τον ICEA (Διεκνισ οργανιςμόσ πιςτοποίθςθσ). Σφνθκεσ πρακτικι τθσ αγοράσ είναι θ παραγωγι καλλυντικϊν να γίνεται facon ςε εξειδικευμζνεσ μονάδεσ υπό τθν εποπτεία του ΕΟΦ. Ζτςι θ εταιρεία μου ζχει ςυμβάςεισ με δφο παραγωγικζσ μονάδεσ οι οποίεσ παράγουν τα προϊόντα μου ςφμφωνα με τισ φόρμουλεσ που τουσ ζχουμε δϊςει. Συνεπϊσ θ επιχείρθςι μου δεν διακζτει άδεια από τθν 10

11 Διεφκυνςθ Βιομθχανίασ, παρά μόνο εγγραφι ςτο εμπορικό επιμελθτιριο. Είμαι επιλζξιμοσ για το πρόγραμμα; Απάντθςθ: Σφμφωνα με τθν ανωτζρω περιγραφι ουςιαςτικά θ επιχείρθςι δεν αςκεί μεταποιθτικι δραςτθριότθτα και δεν μπορεί να ενταχκεί ςτισ επιλζξιμεσ επιχειριςεισ τθσ κατθγορίασ Α. Θα πρζπει να εξεταςτεί εάν ικανοποιοφνται όλεσ οι αναγκαίεσ προχποκζςεισ για ζνταξι τθσ ςτθν κατθγορία Β (εμπορικζσ). Στθν περίπτωςθ αυτι κα αποτελοφςε καλι πρακτικι εφαρμογισ του προγράμματοσ θ ςυνεργαςία με τισ μεταποιθτικζσ εταιρείεσ facon προκειμζνου να υλοποιθκεί ςυνεργαςία κοινϊν ενεργειϊν. 28. Πταν το πρόγραμμα αναφζρεται ςε νζεσ αγορζσ αναφζρεται μόνο ςε αγορζσ του εξωτερικοφ; Απάντθςθ: Το πρόγραμμα «Εξωςτρζφεια-Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων» αποςκοπεί ςτθν ενίςχυςθ του εξωςτρεφοφσ προςανατολιςμοφ των επιχειριςεων ςε Διεκνείσ Αγορζσ (εκτόσ Ελλθνικισ Επικράτειασ). 29. Η επιδότθςθ δαπανϊν μιςκοδοςίασ αναφζρεται ςτο ςφνολο τθσ μιςκοδοςίασ (μιςκόσ + αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ) ι μόνο ςτισ αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ; Απάντθςθ: Η επιδότθςθ δαπανϊν μιςκοδοςίασ αναφζρεται ςτο ςφνολο του μιςκοδοτικοφ κόςτουσ (μιςκόσ + εργοδοτικζσ αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ) 30. Σαν θμερομθνία ζναρξθσ επιλεξιμότθτασ δαπανϊν ορίηεται θ θμερομθνία προκιρυξθσ του προγράμματοσ (04/02/2011) ι θ θμερομθνία υποβολισ πρόταςθσ; Απάντθςθ: Ωσ θμερομθνία ζναρξθσ επιλεξιμότθτασ δαπανϊν ορίηεται θ θμερομθνία προκιρυξθσ του προγράμματοσ (04/02/2011). 31. Στθν περίπτωςθ των ςυνεργειϊν μεταξφ επιλζξιμων επιχειριςεων αυτζσ μποροφν να είναι μεμονωμζνεσ (π.χ. μία κοινι ςυμμετοχι ςε ζκκεςθ του εξωτερικοφ) ι κα πρζπει να είναι περιςςότερεσ από μία και ποιεσ μπορεί να είναι αυτζσ; Απάντθςθ: Στθν περίπτωςθ των ςυνεργειϊν μεταξφ επιλζξιμων επιχειριςεων αυτζσ μποροφν να είναι μεμονωμζνεσ (π.χ. μία κοινι ςυμμετοχι ςε ζκκεςθ του εξωτερικοφ). 11

12 32. Η δαπάνθ αγοράσ-καταςκευισ καλουπιϊν για τθν παραγωγι νζου προϊόντοσ είναι επιλζξιμθ για το πρόγραμμα? Απάντθςθ: Σφμφωνα με τον οδθγό του προγράμματοσ (παρ.8.1, ςελ.19) επιλζξιμοσ είναι ο ςχεδιαςμόσ προϊόντοσ. Συνεπϊσ επιλζξιμθ μπορεί να κεωρθκεί μόνο θ δαπάνθ ςχεδιαςμοφ των καλουπιϊν, ανάπτυξθσ πρωτοτφπου και δαπάνεσ πιςτοποίθςθσ / τυποποίθςισ τουσ. Όχι θ καταςκευι τουσ. 33. Μια επιχείρθςθ προτίκεται να εντάξει ςτο επενδυτικό τθσ ςχζδιο ςυμμετοχι ςε ζκκεςθ του εξωτερικοφ. Θα πρζπει να ςυμμετάςχει ςτθν ςυγκεκριμζνθ ζκκεςθ για πρϊτθ φορά; Απάντθςθ: Δεν είναι απαραίτθτο, αρκεί βζβαια μζςω τθσ ςυμμετοχισ ςτθν ζκκεςθ να εξαςφαλίηεται θ προϊκθςθ νζου προϊόντοσ/υπθρεςίασ ι θ προβολι ςε νζεσ αγορζσ ςτόχουσ. 34. Τι ςθμαίνει επίτευξθ ςτόχων του προγράμματοσ; Ρρζπει να προςδιοριςτοφν ποςοτικά; Τι κα ςυμβεί εάν μια επιχείρθςθ δεν τουσ πετφχει; Απάντθςθ: Οι ςτόχοι του προγράμματοσ είναι κυρίωσ ποιοτικοί. Ζτςι με τθν ολοκλιρωςθ του ζργου το ποςοςτό τθσ δθμόςιασ επιχοριγθςθσ που κα καταβάλλεται δφναται να είναι από 85% ζωσ 100% ανάλογα με τθν ικανοποίθςθ των ςτόχων του προγράμματοσ. Συγκεκριμζνα, με τθν ολοκλιρωςθ του επιχειρθματικοφ ςχεδίου ι, το αργότερο ζνα (1) χρόνο μετά τθν θμερομθνία ολοκλιρωςθσ, θ επιχείρθςθ κα πρζπει: Να είναι ςε κζςθ να αποδεικνφει τθν επίτευξθ των ςτόχων του προγράμματοσ και, Να ζχει να επιδείξει ιςχυρζσ νομικζσ δεςμεφςεισ όπωσ ςυμβόλαια / ςφμφωνα ςυνεργαςίασ με επιχειρθματικοφσ εταίρουσ που δραςτθριοποιοφνται εκτόσ τθσ Ελλθνικισ Επικράτειασ και αντιςτοιχοφν ςε υπάρχουςα, ι αναμενόμενθ αλλά τεκμθριωμζνθ παρουςία ι ενίςχυςθ παρουςίασ ςε νζεσ αγορζσ εκτόσ τθσ Ελλθνικισ Επικράτειασ. Τότε κα καταβάλλεται και το υπολειπόμενο 15% τθσ επιχοριγθςθσ, ςε αντίκετθ περίπτωςθ θ δθμόςια επιχοριγθςθ κα περικόπτεται κατά 15%. 12

13 35. Επιχείρθςθ με ζναρξθ πριν τθν 01/01/2010 που δραςτθριοποιείται ςτον χϊρο του χονδρικοφ εμπορίου οπωροκθπευτικϊν και βρίςκεται εγκατεςτθμζνθ ςε περιοχι ΟΡΑΑΧ είναι επιλζξιμθ για το πρόγραμμα; Απάντθςθ: Μπορεί θ επιχείρθςθ να ςυμμετάςχει ςτο πρόγραμμα Εξωςτρζφειασ ζχοντασ ενεργό ΚΑΔ ςτο χονδρικό εμπόριο ςφμφωνα με τον οδθγό του προγράμματοσ ςτθν Βϋ κατθγορία «Υφιςτάμενεσ και Νζεσ Πολφ Μικρζσ, Μικρζσ και Μεςαίεσ επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτον ελλθνικό χϊρο ςτουσ τομείσ του Εμπορίου, οι οποίεσ: ταξινομοφνται ςε ζναν από τουσ επιλζξιμουσ κλάδουσ του προγράμματοσ όπωσ περιγράφονται ςτον πίνακα των επιλζξιμων κλάδων ΚΑΔ (Παράρτθμα III), και ζχουν ιδρυκεί και αρχίςει τθν επιλζξιμθ δραςτθριότθτά τουσ το αργότερο πριν τθν , ζχουν κλείςει τουλάχιςτον μία πλιρθ διαχειριςτικι χριςθ, λειτουργοφν αδιαλείπτωσ από τότε μζχρι και τθν θμερομθνία προκιρυξθσ του προγράμματοσ, υπό τθν αυςτθρι προχπόκεςθ ότι κα υποβάλουν προσ αξιολόγθςθ και ζνταξθ εκτόσ από διακριτό επενδυτικό ςχζδιο ΚΑΙ ςφμφωνο ςυνεργαςίασ κοινϊν ενεργειϊν αποκλειςτικά για τουσ ςκοποφσ του προγράμματοσ, με τουλάχιςτον μία επιλζξιμθ υφιςτάμενθ ι νζα Πολφ μικρι, Μικρι ι Μεςαία επιχείρθςθ που δραςτθριοποιείται ςτον μεταποιθτικό ι τον καταςκευαςτικό τομζα ι ςτον τομζα των υπθρεςιϊν (με επιλζξιμο ΚΑΔ). Συνεπϊσ θ επιχείρθςθ είναι επιλζξιμθ για τισ δραςτθριότθτεσ του χονδρικοφ Εμπορίου (βεβαίωσ θ επζνδυςθ αφορά τισ επιλζξιμεσ αυτζσ δραςτθριότθτεσ ) εφόςον πλθροί όλεσ τισ υπόλοιπεσ τυπικζσ προχποκζςεισ του προγράμματοσ, και δεν εμπίπτει ςτουσ μθ επιλζξιμουσ κλάδουσ του παραρτιματοσ ΙΙΙ (ςελ ). Σε ότι αφορά τθν εγκατάςταςθ τθσ ςε περιοχι ΟΠΑΑΧ, εφόςον το επιχειρθματικό ςχζδιο αφορά ΚΑΔ χονδρικοφ εμπορίου, δεν ικανοποιεί το κλαδικό κριτιριο και άρα μπορεί να χρθματοδοτθκεί από το ΕΤΠΑ και ςυγκεκριμζνα από το πρόγραμμα «Εξωςτρζφεια-Ανταγωνιςτικότθτα». 36. Ζςτω μεταποιθτικι επιχείρθςθ που πλθροί όλεσ τισ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςτο πρόγραμμα ωσ επιχείρθςθ κατθγορίασ Α. Σκοπεφει ςτο άμεςο μζλλον να εντάξει νζα δραςτθριότθτα. Μπορεί να υποβάλλει επενδυτικό ςχζδιο που να αφορά τθν διεκνι προϊκθςθ των προϊόντων τθσ υπό ζναρξθ δραςτθριότθτασ; Απάντθςθ: Ναι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι και θ νζα δραςτθριότθτα κα είναι επιλζξιμθ ςτουσ τομείσ τθσ μεταποίθςθσ, υπθρεςιϊν ι καταςκευϊν. 13

14 37. Μία επιχείρθςθ που ζχει αρνθτικά κζρδθ (ηθμίεσ) είναι επιλζξιμθ για το πρόγραμμα ι κεωρείται προβλθματικι; Απάντθςθ: Μία από τισ βαςικζσ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ μίασ επιχείρθςθσ ςτο πρόγραμμα είναι να μθν είναι προβλθματικι. Ο οριςμόσ τθσ προβλθματικισ επιχείρθςθσ παρατίκεται αναλυτικά ςτο παράρτθμα ΙΙ του Οδθγοφ Προγράμματοσ. Εφόςον θ επιχείρθςθ δεν είναι προβλθματικι τότε δφναται να είναι επιλζξιμθ για να ενταχκεί ςτο πρόγραμμα εφόςον ικανοποιεί όλα τα κριτιρια ςυμμετοχισ που περιγράφονται ςτον Οδθγό του Προγράμματοσ. 38. Εφόςον μία επιχείρθςθ επιλζξει να αγοράςει τον εξοπλιςμό με Leasing τι κα πρζπει να προςκομίςει; Απάντθςθ: Σφμφωνα με τθ ςελ. 28 του Οδθγοφ του Προγράμματοσ, είναι επιλζξιμθ θ αγορά εξοπλιςμοφ με Leasing εφόςον θ ςχετικι ςφμβαςθ μεταξφ τθσ Τράπεηασ και τθσ επιχείρθςθσ ζχει ολοκλθρωκεί με τθν ολοκλιρωςθ του επενδυτικοφ ςχεδίου και θ κυριότθτα του εξοπλιςμοφ ζχει περιζλκει ςτθν κυριότθτα του φορζα τθσ επζνδυςθσ (επιχείρθςθ). Πζρα από τθ ςφμβαςθ με τθν Τράπεηα θ επιχείρθςθ με τθ λιξθ του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου του ζργου τθσ, κα πρζπει να προςκομίςει για τθν πιςτοποίθςθ των ςχετικϊν δαπανϊν τα απαραίτθτα παραςτατικά (μιςκϊματα, τιμολόγια, εξοφλθτικζσ αποδείξεισ, παραςτατικά εξόφλθςθσ κλπ) κακϊσ επίςθσ βεβαίωςθ τθσ Τράπεηασ ςτθν οποία κα βεβαιϊνεται θ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ και ότι θ κυριότθτα του εξοπλιςμοφ περιζρχεται ςτθν επιχείρθςθ. Σε κάκε περίπτωςθ θ πιςτοποίθςθ των δαπανϊν αγοράσ παγίων με Leasing κα γίνει μόνο ςτθν ολοκλιρωςθ του ζργου και όχι ενδιάμεςα και υπό τθν προχπόκεςθ τθσ απόκτθςθσ τθσ κυριότθτασ των παγίων από τθν επιχείρθςθ. 39. Η άδεια λειτουργίασ για μεταποιθτικζσ επιχειριςεισ κα πρζπει να είναι διακζςιμθ πριν τθν Αίτθςθ Υπαγωγισ, ι αρκεί να ζχουν κατατεκεί τα απαιτοφμενα χαρτιά για τθν ζκδοςι τθσ; Απάντθςθ: Η άδεια λειτουργίασ πρζπει να ζχει κατατεκεί κατά τθν υποβολι τθσ πρόταςθσ. Εφόςον θ επιχείρθςθ ζχει υποβάλλει αίτθςθ ανακεϊρθςθσ/ζκδοςθσ πριν τθν υποβολι τθσ πρόταςθσ, κα πρζπει να προςκομίςει τθν αίτθςθ και βεβαίωςθ υποβολισ πλιρουσ φακζλου κατά τθν υποβολι τθσ πρόταςθσ. Αυτό όμωσ που ζχει υποχρζωςθ θ επιχείρθςθ, προκειμζνου το ζργο να παραλθφκεί από 14

15 τον ΕΦΕΠΑΕ, είναι να προςκομίςει κατά τθν ολοκλιρωςθ του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου του ζργου ιςχφουςα άδεια λειτουργίασ. 40. Υπάρχει ςυγκεκριμζνοσ τρόποσ (π.χ. αναλογία ποςοςτϊν ςυμμετοχισ κάκε μετόχου) που κα γίνεται θ βακμολόγθςθ των προςόντων του Κριτθρίου 2/Ομάδα Α (προςόντα μετόχων) για τισ νζεσ επιχειριςεισ με μία διαχειριςτικι χριςθ; Απάντθςθ: Στον οδθγό εφαρμογισ δεν προβλζπεται κάτι ςχετικό. Συνεπϊσ αρκεί οποιοςδιποτε μζτοχοσ (ανεξάρτθτα ποςοςτοφ ςυμμετοχισ) να διακζτει τα προςόντα που αναφζρονται ςτο κριτιριο 2, ϊςτε θ πρόταςθ να λάβει τθν ςχετικι βακμολογία. Θα αξιολογθκεί εν γζνει κετικά εάν οι βαςικοί μζτοχοι ζχουν και τα ςχετικά προςόντα. 41. Μία επιχείρθςθ που ζχει ζναρξθ δραςτθριότθτασ τθν 01/06/2008 και χριςθ ωσ 31/12/2009 πωσ κα ελεγχκεί για τα Οικονομικά ςτοιχεία; Απάντθςθ: Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτον Οδθγό του Προγράμματοσ (παρ.12) ςε περιπτϊςεισ υπερδωδεκάμθνθσ χριςθσ καλό είναι να υπάρχει ςε πίνακα διαχωριςμόσ ανά ζτοσ (2008 και 2009 για τθν περίπτωςθ μασ) των ςτοιχείων του κφκλου εργαςιϊν και των κερδϊν προ φόρων και αποςβζςεων με κατάκεςθ των ςχετικϊν ακροιςτικϊν ιςοηυγίων. Ο ζλεγχοσ κα γίνει με τθ χριςθ ιςοηυγίων και ςυγκεκριμζνα : Ο κφκλοσ εργαςιϊν διαχωρίηεται με βάςθ το ςχετικό ιςοηφγιο και τα κζρδθ προ αποςβζςεων κατά αναλογία του κφκλου εργαςιϊν των αντίςτοιχων περιόδων. Στισ περιπτϊςεισ των επιχειριςεων που θ διάρκεια των χριςεων δε ςυμπίπτει με θμερολογιακό ζτοσ (δθλαδι από 01/01 ζωσ 31/12), ςτθ ςτιλθ κάκε περιόδου τίκενται τα ςτοιχεία τθσ χριςθσ αυτισ από 1/7/ ζωσ 30/6/» 42. Μία επιχείρθςθ θ οποία λειτουργεί από το 2000 με τθ μορφι τθσ Ο.Ε. και το 2010 μετατρζπεται ςε Α.Ε. είναι επιλζξιμθ για χρθματοδότθςθ, εφόςον ςυντρζχουν οι υπόλοιπεσ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ; Απάντθςθ: Είναι επιλζξιμθ για χρθματοδότθςθ εφόςον ςυντρζχουν ςωρευτικά τα κάτωκι: α) ζχει εκδοκεί άδεια λειτουργίασ ςτθ νζα νομικι μορφι β) ςτο καταςτατικό τθσ επιχείρθςθσ αναφζρεται ςαφϊσ ότι θ Α.Ε. προζρχεται από τθν Ο.Ε. και ότι αναλαμβάνει κακολικά το ςφνολο των υποχρεϊςεων τθσ Ο.Ε. ενϊ επίςθσ ειςφζρεται ςτθν Α.Ε. το ςφνολο των περιουςιακϊν ςτοιχείων τθσ Ο.Ε. 15

16 γ) οι εταίροι τθσ Ο.Ε. είχαν κατά τθν μετατροπι και κακ όλθ τθν διάρκεια τθσ περιόδου μζχρι και ςιμερα, πλειοψθφικό ποςοςτό των δικαιωμάτων ψιφου ςτθν Α.Ε. δ) θ Α.Ε. διατθρεί το ίδιο αντικείμενο με τθν Ο.Ε.(ι και προςκικθ ςυναφοφσ αντικειμζνου). Γενικά, για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ, για τισ μεταβιβάςεισ και μετατροπζσ επιχειριςεων ιςχφει θ εγκφκλιοσ του ΥΠΟΙΟ 45385/ΕΥΣ7455/ Επιχείρθςθ ανικει ςε περιοχι ΟΡΑΑΧ. Είναι επιλζξιμθ για το πρόγραμμα εφόςον ςυντρζχουν οι υπόλοιπεσ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ; Απάντθςθ: Σφμφωνα με τον Καν. 1698/2005 ςτα κριτιρια ΟΠΑΑΧ υπάγονται μόνο οι πολφ μικρζσ επιχειριςεισ. Άρα εάν θ εξεταηόμενθ επιχείρθςθ είναι μικρι, μεςαία ι μεγάλθ δεν ζχει πρόβλθμα επιλεξιμότθτασ. Σε περίπτωςθ που θ επιχείρθςθ είναι πολφ μικρι, κα πρζπει να εξεταςτεί θ ςυνδυαςτικι εφαρμογι των 3 παρακάτω κριτθρίων: a. ανικει ςε δθμοτικό διαμζριςμα < κατοίκουσ και b. ο Π/Υ τθσ επζνδυςθσ < και c. ζχει δραςτθριότθτα χρθματοδοτοφμενθ από το ΕΓΤΑΑ, τότε εντάςςεται ςτισ χρθματοδοτιςεισ του ΕΓΤΑΑ και όχι του ΕΤΠΑ. Αν ζςτω και ζνα κριτιριο δεν εκπλθρϊνεται τότε μπορεί να χρθματοδοτθκεί από το ΕΤΠΑ και εν προκειμζνου από το πρόγραμμα «Εξωςτρζφεια-Ανταγωνιςτικότθτα». 44. Σε περίπτωςθ που ςτθν προτεινόμενθ προσ επιχοριγθςθ επιχείρθςθ ςυμμετζχει με ποςοςτό μεγαλφτερο του 25% επιχείρθςθ θ οποία ζχει λάβει ςτο προβλεπόμενο χρονικό διάςτθμα ενίςχυςθ, που επίςθσ εμπίπτει ςτον κανόνα De minimis, ποιο κα είναι το ποςοςτό του ποςοφ ενίςχυςθσ που προςμετράτε ςτον υπολογιςμό των ςυνολικϊν ενιςχφςεων που εμπίπτουν ςτον κανόνα De minimis; Απάντθςθ: Σφμφωνα με το άρκρο 2 παρ. 2 του Κανονιςμοφ 1998/2006 περί ενιςχφςεων ιςςονοσ ςθμαςίασ, το ςφνολο των ενιςχφςεων ιςςονοσ ςθμαςίασ που χορθγοφνται ςε μία δεδομζνθ επιχείρθςθ δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποςό των ευρϊ. Η ζννοια τθσ δεδομζνθσ επιχείρθςθσ αναφζρεται και ςε επιχειριςεισ, φυςικά ι/και νομικά πρόςωπα, που ςυγκροτοφν μία οικονομικι, και όχι απλά νομικι, μονάδα που περικλείει μία ενιαία οργάνωςθ προςωπικϊν, υλικϊν και λοιπϊν ςτοιχείων προσ διαρκι επιδίωξθ και εξυπθρζτθςθ οριςμζνου οικονομικοφ ςκοποφ. Θα πρζπει λοιπόν εν προκειμζνω, να δθλωκεί από τθν ενδιαφερόμενθ επιχείρθςθ και κα 16

17 εξεταςτεί από τθν χορθγοφςα τθν ενίςχυςθ δθμόςια αρχι, εάν υφίςτανται οικονομικζσ ςχζςεισ μεταξφ των δφο επιχειριςεων και το εάν οι οικονομικζσ ςχζςεισ μεταξφ των δφο επιχειριςεων ςυνιςτοφν ι αναπτφςςουν ενιαίο οικονομικό χαρακτιρα και οδθγοφν ςτθν δθμιουργία δεδομζνθσ επιχείρθςθσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 2 παρ. 2 του ΚΑΝ 1998/2006. Σφμφωνα με τα ανωτζρω, ο ζλεγχοσ τθσ ςϊρευςθσ δεν διενεργείται αποκλειςτικά και μόνο με βάςθ τα ποςοςτά ςυμμετοχισ μιασ επιχείρθςθσ ςε μια άλλθ, αλλά εξετάηεται και ςυνεκτιμάται από τθ χορθγοφςα τθν ενίςχυςθ δθμόςια αρχι, κατά περίπτωςθ, το ςφνολο των οικονομικϊν ςχζςεων μεταξφ των δφο ι περιςςοτζρων επιχειριςεων, όπου ενδεχομζνωσ κρικεί ότι αυτζσ ςυνιςτοφν ι αναπτφςςουν ενιαίο οικονομικό χαρακτιρα και οδθγοφν ςτθ δθμιουργία δεδομζνθσ επιχείρθςθσ. ΣΥΜΡΛΗΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΡΑΝΤΗΣΕΙΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ» 45. Ρϊσ προςδιορίηονται / υπολογίηονται τα όρια ςϊρευςθσ κρατικϊν ενιςχφςεων μεταξφ των προγραμμάτων που προκθρφςςονται βάςει του Κανονιςμοφ De minimis (Καν. 1998/2006) και του Ρροςωρινοφ Ρλαιςίου Στιριξθσ? Απάντθςθ: Σφμφωνα και με ςχετικι γνωμοδότθςθ τθσ ΜοΚΕ και τθσ ΕΥΣ, οι ενιςχφςεισ που υπάγονται ςτο Προςωρινό πλαίςιο ςτιριξθσ Δεν αποτελοφν ενιςχφςεισ De minimis. Συνεπϊσ, για επιχειριςεισ που κζλουν να λάβουν De minimis ενιςχφςεισ το 2011 (π.χ. με τθν ςυμμετοχι τουσ ςτο πρόγραμμα «Εξωςτρζφεια Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων») και ζχουν ιδθ λάβει ενιςχφςεισ κατά τα παρελκόντα ζτθ είτε δυνάμει του κανονιςμοφ De Minimis είτε του Προςωρινοφ Πλαιςίου, κα ιςχφςει για αυτζσ θ τιρθςθ του ανϊτατου ορίου ςϊρευςθσ των ,0 για όλεσ τισ De Minimis ενιςχφςεισ που ενδεχομζνωσ ζλαβε θ επιχείρθςθ τθν τελευταία τριετία. Ο ζλεγχοσ ςϊρευςθσ για τα προγράμματα De minimis μζχρι του ποςοφ των ,0 πραγματοποιείται μόνο με βάςθ τθ ςϊρευςθ De minimis μεταξφ τουσ και όχι τθν ςϊρευςθ με άλλεσ ενιςχφςεισ όπωσ οι ενιςχφςεισ που εμπίπτουν ςτα πλαίςια προγραμμάτων που ζχουν προκθρυχκεί με βάςθ τα όρια του Προςωρινοφ πλαιςίου ςτιριξθσ (όριο ). Προσ καλφτερθ εποπτεία του ερωτιματοσ παρατίκεται το ακόλουκο υποκετικό παράδειγμα: Ζςτω μικρομεςαία επιχείρθςθ θ οποία το 2008 ι 2009 υπιχκθκε ςε πρόγραμμα De Minimis (με όριο ςϊρευςθσ τα ,0 ) και επενδυτικό ςχζδιο που αντιςτοιχεί ςε επιχοριγθςθ ,0. 17

18 Η ίδια επιχείρθςθ υπάγεται το 2010 ςε ζνα πρόγραμμα (βλζπε κάτωκι) που εντάςςεται ςτο προςωρινό πλαίςιο ςτιριξθσ (με όριο ,0 ) με επενδυτικό ςχζδιο που αντιςτοιχεί ςε επιχοριγθςθ ,0. Η επιχείρθςθ αυτι ενδιαφζρεται να υπαχκεί το 2011 ςε νζο πρόγραμμα De Minimis (με όριο ςϊρευςθσ τα ,0 ) και επενδυτικό ςχζδιο που κα μπορεί να αντιςτοιχεί ςε επιχοριγθςθ από ,0 ζωσ ,0. Σφμφωνα με τα ανωτζρω, θ επιχείρθςθ του παραδείγματοσ μπορεί να λάβει το 2011 De Minimis ενίςχυςθ φψουσ , επειδι για το όριο ςϊρευςθσ των υπολογίηεται μόνον θ de minimis ενίςχυςθ που ζλαβε το 2009, οπότε υπολείπονται άλλα που μπορεί να λάβει το 2011 για de minimis με το νζο πρόγραμμα. Εάν όμωσ τθν de minimis ενίςχυςθ των τθν ζλαβε το 2008 και ζχει παρζλκει θ κρίςιμθ τριετία, τότε δεν κα ςυνυπολογιςτεί για το όριο ςϊρευςθσ των , κακϊσ δεν εμπίπτει εντόσ τθσ προθγοφμενθσ τριετίασ. Στθν περίπτωςθ αυτι θ επιχείρθςθ μπορεί να λάβει το 2011 de minimis με το νζο πρόγραμμα (ι και περιςςότερο), κακϊσ δεν κα ζχει χρθςιμοποιιςει κακόλου το ποςό των Η ενίςχυςθ περιοριςμζνου φψουσ των που ζλαβε θ επιχείρθςθ από πρόγραμμα του Προςωρινοφ Πλαιςίου δεν κα ςυνυπολογιςτεί γιατί δεν είναι de minimis ενίςχυςθ. Σθμειϊνεται ότι ςτα πλαίςια του Προςωρινοφ Πλαιςίου Στιριξθσ ζχουν προκθρυχκεί από διάφορουσ φορείσ τα ακόλουκα προγράμματα: 1. Ενίςχυςθ ΜΜΕ ςτουσ τομείσ τθσ μεταποίθςθσ τουριςμοφ εμπορίου υπθρεςιϊν (Α δράςθ ΕΣΠΑ) 2. Dg Lodge για αιτιςεισ μζχρι Διαρκρωτικι Προςαρμογι Επιχειριςεων (Υπ. Εργαςίασ) για αιτιςεισ μζχρι Πρόγραμμα επιχοριγθςθσ κζςεων πλιρουσ απαςχόλθςθσ με επιδότθςθ των εργοδοτικϊν ειςφορϊν, για τθ διατιρθςθ τουλάχιςτον κζςεων εργαςίασ, ςε επιχειριςεισ και γενικά εργοδότεσ του ιδιωτικοφ τομζα, του ΟΑΕΔ για αιτιςεισ μζχρι τισ Θα γίνεται ζλεγχοσ ςϊρευςθσ ςτα ,0 με τα προγράμματα: Α. Διαρκρωτικι προςαρμογι εργαηομζνων Μικρϊν και Πολφ Μικρϊν Επιχειριςεων, που απαςχολοφν 1-49 άτομα, εντόσ τθσ οικονομικισ κρίςθσ, του ΟΑΕΔ-ΕΚΑΕ. Β. Διαρκρωτικι προςαρμογι εργαηομζνων Μικρϊν Επιχειριςεων, που απαςχολοφν άτομα, εντόσ τθσ οικονομικισ κρίςθσ, του ΟΑΕΔ-ΕΚΑΕ. 18

19 Γ. Διαρκρωτικι προςαρμογι των Επιχειριςεων εντόσ τθσ οικονομικισ κρίςθσ Πρόςκλθςθ Α : Σφνταξθ κλαδικϊν ςχεδίων διαρκρωτικισ προςαρμογισ Μικρϊν και Πολφ Μικρϊν Επιχειριςεων του ΟΑΕΔ-ΕΚΑΕ. 46. Το «Ρρόγραμμα επιχοριγθςθσ κζςεων πλιρουσ απαςχόλθςθσ με επιδότθςθ των εργοδοτικϊν ειςφορϊν, για τθ διατιρθςθ τουλάχιςτον κζςεων εργαςίασ, ςε επιχειριςεισ και γενικά εργοδότεσ του ιδιωτικοφ τομζα», εξαιρείται από τον κανόνα De Minimis; Απάντθςθ: Το ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα ζχει προκθρυχκεί με βάςθ το Προςωρινό Πλαίςιο ςτιριξθσ και όχι με τον Κανόνα De Mimimis. 46. Επιχείρθςθ με ςυνδεδεμζνεσ και ςυνεργαηόμενεσ επιχειριςεισ με αυτιν κα υποβάλλει τον ςχετικό πίνακα επιχορθγιςεων για το De minimis με ςτοιχεία όλων των επιχειριςεων και με τι ποςοςτό για κάκε μία; Απάντθςθ: Η επιχείρθςθ κα υποβάλλει τον ςχετικό πίνακα επιχορθγιςεων με ςτοιχεία όλων των επιχειριςεων (ςυνδεδεμζνων / ςυνεργαηόμενων) και τελικά για τον ζλεγχο του de minimis κα ακροιςτοφν τα ποςά επιχοριγθςθσ τθσ κάκε επιχείρθςθσ ανάλογα με το ποςοςτό ςυμμετοχισ / ςφνδεςθσ με τθν εξεταηόμενθ επιχείρθςθ. 47. Θεωροφνται κατά τθν αξιολόγθςθ τθσ πρόταςθσ κζρδθ, τα κζρδθ περαίωςθσ; Απάντθςθ: Λαμβάνονται υπ όψιν μόνο τα κζρδθ που προκφπτουν από τα λογιςτικά βιβλία και όχι από τθν περαίωςθ. 49. Μπορεί μια επιχείρθςθ να λάβει μζροσ ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ «Εξωςτρζφεια και Ανταγωνιςτικότθτα των επιχειριςεων» ςε μια επαγγελματικι ζκκεςθ που δεν ζχει διεκνι χαρακτιρα; Απάντθςθ: Σφμφωνα με τον οδθγό εφαρμογισ του προγράμματοσ επιλζξιμθ είναι θ ςυμμετοχι ςε Διεκνείσ Εκκζςεισ ι Επαγγελματικζσ Εκκζςεισ υπό τθν προχπόκεςθ ότι αφοροφν τθν προβολι νζου προϊόντοσ ι υπάρχοντοσ προϊόντοσ ςε νζα αγορά. Επομζνωσ είναι δυνατι θ ςυμμετοχι ςε επαγγελματικι ζκκεςθ, εφόςον βζβαια θ ζκκεςθ ζχει διεκνι χαρακτιρα / προςανατολιςμό και θ ςυμμετοχι τθσ επιχείρθςθσ ςε αυτι τεκμθριϊνεται ότι ςυμβάλει ςτθν επίτευξθ εξωςτρεφοφσ προςανατολιςμοφ τθσ επιχείρθςθσ. 19

20 50. Ο Ελλθνικόσ Οργανιςμόσ Εξωτερικοφ Εμπορίου, δίνει τθν δυνατότθτα ςε επιχειριςεισ να ςυμμετάςχουν ςε επιδοτοφμενεσ διεκνείσ εκκζςεισ (όπωσ για παράδειγμα θ Διεκνισ Ζκκεςθ Δομικϊν Υλικϊν Big 5 Show Dubai 2011 (21-24/11/2011)). Σε περίπτωςθ που ο ΟΡΕ επιχορθγεί μζροσ του κόςτουσ τθσ ςυμμετοχισ, το υπόλοιπο κόςτοσ ςυμμετοχισ είναι επιλζξιμθ ωσ δαπάνθ ςτο πρόγραμμα "Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων" ; Απάντθςθ: ΟΧΙ. Η δαπάνθ αυτι δεν μπορεί να χρθματοδοτθκεί περαιτζρω διότι ιδθ χρθματοδοτείται από το ελλθνικό δθμόςιο. Σε περίπτωςθ όμωσ που δεν υπιρχε επιχοριγθςθ, ο ΟΠΕ κα μποροφςε να εκδϊςει τιμολόγιο ςυμμετοχισ ςε διεκνι ζκκεςθ για τισ ανάγκεσ του προγράμματοσ. 51. Ρροςφορζσ και τιμολόγιο από προμθκευτζσ εκτόσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (π.χ. προςφορά από εταιρεία τθσ Αυςτραλίασ για τθν εκπόνθςθ μίασ μελζτθσ) είναι αποδεκτζσ; Ρρζπει να υποβάλλονται μεταφραςμζνεσ; Απάντθςθ: Προςφορζσ και τιμολόγια προμθκευτϊν από χϊρεσ εκτόσ Ε.Ε. γίνονται αποδεκτζσ. Ο Ενδιάμεςοσ Φορζασ Διαχείριςθσ διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει τθν προςκόμιςθ επίςθμθσ μετάφραςθσ των προςφορϊν και τιμολογίων, που ζχουν εκδοκεί ςε γλϊςςα διαφορετικι από τθν ελλθνικι. 52. Υπάρχει ςυγκεκριμζνοσ ςκοπόσ που πρζπει να εξυπθρετεί θ ςυνζργεια επιχειριςεων ι αυτι γίνεται προκειμζνου να αυξθκεί το ποςοςτό επιχοριγθςθσ τουσ; Απάντθςθ: Καταρχιν θ επίτευξθ ςυνεργειϊν μεταξφ επιχειριςεων αποτελεί ζνα από τα βαςικά χαρακτθριςτικά του προγράμματοσ κατ αναλογία καλϊν πρακτικϊν που ςθμειϊνονται ςε πολλά κράτθ μζλθ τθσ Ε.Ε. όπου θ επίτευξθ ςυνεργαςιϊν, ακόμα και μεταξφ ανταγωνιςτικϊν επιχειριςεων, αποτελεί ςυνθκιςμζνθ πρακτικι. Όμωσ, ςε καμία περίπτωςθ δεν κα πρζπει να εκλαμβάνεται ο ςχθματιςμόσ ςυνεργειϊν ωσ αυτοςκοπόσ προκειμζνου κάποιοσ να ςυμμετάςχει ςτο πρόγραμμα ι προκειμζνου να λάβει μεγαλφτερθ επιδότθςθ. Ο ςχθματιςμόσ ςυνεργειϊν πρζπει να γίνεται εφόςον πραγματικά ςυντρζχουν λόγοι και εφόςον θ ςυνζργεια κα επιφζρει ςυμπλθρωματικά και πολλαπλαςιαςτικά αποτελζςματα εξωςτρεφοφσ δραςτθριοποίθςθσ για τισ ςυνεργαηόμενεσ επιχειριςεισ. Ζτςι ενϊ δεν υπάρχει απαίτθςθ για ελάχιςτθ κοινι ςυμμετοχι ςε ενζργειεσ, κα πρζπει 20

21 να προκφπτουν προφανι οφζλθ από μία επικείμενθ ςυνεργαςία. Ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά αναφζρονται: - Οικονομία κλίμακασ (επίτευξθ καλφτερων τιμϊν από προμθκευτι). - Επίτευξθ μζγιςτθσ προβολισ και προϊκθςθσ με κοινι παρουςίαςθ ςυμπλθρωματικϊν προϊόντων διαφορετικϊν επιχειριςεων. - Προβολι και προϊκθςθ ςυμπλθρωματικϊν μεταξφ τουσ επιχειριςεων (π.χ. παραγωγόσ-ζμποροσ-διανομζασ). - Μεταφορά εξαγωγικισ τεχνογνωςίασ ςε ςυνεργαςίεσ επιχειριςεων που ιδθ εξάγουν με άλλεσ που κα το επιχειριςουν για πρϊτθ φορά. - Ποιοτικότερθ προβολι με μικρότερο κόςτοσ (π.χ. δθμιουργία ενόσ πολυτελζςτατου διαφθμιςτικοφ εντφπου για τθν κοινι προβολι προϊόντων ςυνεργαηόμενων επιχειριςεων). - Δθμιουργία ςυνκθκϊν μελλοντικϊν ςτακερϊν ςυνεργαςιϊν μεταξφ επιχειριςεων. 53. Υφιςτάμενθ εταιρεία με ενεργό ΚΑΔ (Καταςκευαςτικζσ εργαςίεσ κτιρίων για κατοικίεσ και μθ) επικυμεί τθν προςζγγιςθ πελατϊν από ωςία, Ουκρανία κλπ με ςτόχο τθν ανάλθψθ ςχεδιαςμοφ και υλοποίθςθσ κτιριακϊν ζργων για λογαριαςμό τουσ ςτθν Ελλάδα, χωρίσ να αποκλείει και τθν ανάλθψθ ζργων (κυρίωσ ςχεδιαςμόσ και επίβλεψθ καταςκευισ) και ςτισ ίδιεσ τισ χϊρεσ αυτζσ. Είναι επιλζξιμθ για κατάκεςθ επενδυτικοφ ςχεδίου ςτο πρόγραμμα Εξωςτρζφεια; Απάντθςθ: Η επιχείρθςθ ζχει επιλζξιμο ΚΑΔ και με όςα περιγράφονται μπορεί να πετφχει τουσ ςτόχουσ του προγράμματοσ. Είναι λοιπόν κατ αρχιν και εν δυνάμει επιλζξιμθ εφόςον πλθροφνται όλεσ οι προχποκζςεισ επιλεξιμότθτασ κακϊσ και οι λοιποί όροι και προχποκζςεισ του οδθγοφ του Προγράμματοσ. Πρζπει επίςθσ να τεκμαίρεται ότι το Επιχειρθματικό Σχζδιο κα ςυμβάλει ςτθν προϊκθςθ τθσ εταιρίασ ςτο εξωτερικό. 54. Οι δαπάνεσ που γίνονται εςωτερικά από τθν επιχείρθςθ με ςκοπό τθν δθμιουργία μια νζασ πατζντασ (υλικά, εργατικά κλπ), αποτελοφν επιλζξιμθ δαπάνθ για το παραπάνω Ρρόγραμμα; Απάντθςθ: Οι δαπάνεσ αυτζσ είναι επιλζξιμεσ. Το μιςκοδοτικό κόςτοσ όμωσ ςε καμία περίπτωςθ δεν κεωρείται επιλζξιμο. Οι υπόλοιπεσ αμοιβζσ (υλικά, αμοιβι νομικοφ, κόςτοσ αίτθςθσ κατοχφρωςθσ πατζντασ, κλπ) είναι επιλζξιμα. 21

22 55. Σε περίπτωςθ που δεν προςλθφκεί εξειδικευμζνο άτομο, υπάρχει υποχρζωςθ διατιρθςθσ των υφιςτάμενων κατά τθν υποβολι τθσ πρόταςθσ εργαηομζνων για χρονικό διάςτθμα ενόσ (1) ζτουσ από τθν ολοκλιρωςθ του επενδυτικοφ ςχεδίου? Απάντθςθ: Δεν υπάρχει απαίτθςθ διατιρθςθσ υφιςτάμενου προςωπικοφ (εκτόσ βζβαια από τθν περίπτωςθ που θ επιχείρθςθ κα επιδοτθκεί για μιςκοδοςία εξειδικευμζνου προςωπικοφ). 56. Ρωσ τεκμθριϊνεται ο ςτόχοσ ανά χϊρα ενδιαφζροντοσ; (για παράδειγμα αν ζνασ πελάτθσ ςυμμετάςχει ςε διεκνι ζκκεςθ ςτθ Κίνα και προκφψει πελάτθσ από άλλθ χϊρα π.χ Ινδία, κεωρείται ότι ζχει επιτευχκεί ο ςτόχοσ;) Απάντθςθ: Πρζπει να αναφζρεται ςτθν πρόταςθ θ αγορά/ςτόχοσ ςτθν οποία απευκφνεται θ επιχείρθςθ. Πάρα ταφτα, το τελικό και ουςιαςτικό αποτζλεςμα μίασ τζτοιασ ςυνεργαςίασ είναι θ διεκνοποίθςθ τθσ επιχείρθςθσ, άρα μπορεί να κεωρθκεί ότι ο ςτόχοσ ζχει επιτευχτεί υπό τθν προχπόκεςθ βζβαια ότι πρόκειται για νζα αγορά. 57. Γίνεται δεκτι για τισ ανάγκεσ του προγράμματοσ προςφορά από εταιρεία δθμοςίων ςχζςεων θ οποία κα αναλάβει όλεσ τισ δαπάνεσ προβολισ ςε αγορζσ ςτόχουσ (ςυμμετοχι ςε εκκζςεισ, φυλλάδια κλπ); Απάντθςθ: Εφόςον ςτθν προςφορά τθσ διαφθμιςτικισ εταιρείασ υπάρχει τεκμθριωμζνθ και αναλυτικι περιγραφι των διαφθμιςτικϊν δαπανϊν, μπορεί θ παραπάνω προςφορά υπό τουσ όρουσ και προχποκζςεισ του Οδθγοφ του προγράμματοσ να είναι αποδεκτι. 58. Μια εταιρεία κακ όλα επιλζξιμθ με ζδρα τθν Ακινα, κα δθμιουργιςει ζνα υποκατάςτθμα ςτθν Θεςςαλονίκθ (πριν τθν υποβολι αλλά μετά τθν δθμοςίευςθ του προγράμματοσ) για τθν προϊκθςθ των εξαγωγϊν τθσ ςτθν Βουλγαρία και τθν Τουρκία. Είναι επιλζξιμεσ οι δαπάνεσ (πχ για υπολογιςτζσ και λογιςμικά ι για τθν πρόςλθψθ ατόμου ςτο marketing) οι οποίεσ κα γίνουν για το υποκατάςτθμα τθσ Θεςςαλονίκθσ; Διευκρινίηεται ότι οι κφριεσ δαπάνεσ του προγράμματοσ, όπωσ ςυμμετοχι ςε εκκζςεισ του εξωτερικοφ κλπ κα αφοροφν τθν ζδρα τθσ επιχείρθςθσ. Επιπλζον ςε ποια Ρεριφζρεια κα κατατεκεί θ πρόταςθ; Απάντθςθ: Η πολλαπλότθτα τόπων εγκατάςταςθσ είναι επιτρεπτι ςτθν ΙΔΙΑ περιφζρεια. Κατά ςυνζπεια κα πρζπει να επιλζγει μια εκ των δυο περιφερειϊν (ζδρα ι 22

23 υποκατάςτθμα). Ανάλογα με τον τόπο υλοποίθςθσ, κα πρζπει να επιλεγεί και ο Ενδιάμεςοσ Φορζασ Διαχείριςθσ. 59. Το κόςτοσ μετάφραςθσ των οδθγιϊν χριςθσ ενόσ προϊόντοσ ι και θ μετάφραςθ τθσ ςυςκευαςίασ για τθν χϊρα εξαγωγισ ι ςτθν Αγγλικι είναι επιλζξιμθ δαπάνθ; Απάντθςθ: Ναι αν πρόκειται για νζο προϊόν / υπθρεςία ι προϊκθςθ ςε νζα αγορά. Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ μπορεί να κεωρθκεί λειτουργικι δαπάνθ και να μθν είναι επιλζξιμο. 60. Επιχείρθςθ ζχει, όπωσ προκφπτει από τθν διλωςθ μεταβολϊν ςτθν εφορία, ΚΑΔ , χωρίσ να υπάρχει περεταίρω τεταρτοβάκμια ανάλυςθ. Για το πρόγραμμα επιλζξιμοι κωδικοί είναι οι , , , και εξαιρείται ο κωδικόσ Μπορεί να ςυμμετάςχει θ ςυγκεκριμζνθ πρόταςθ ςτο πρόγραμμα; Απάντθςθ: Ο επενδυτισ προκειμζνου να ςυμμετάςχει ςτο πρόγραμμα κα πρζπει να εξειδικεφςει ςε τεταρτοβάκμια ανάλυςθ τον ΚΑΔ τθσ επιχείρθςθσ, προβαίνοντασ και ςτθν ςχετικι διόρκωςθ ςτθν ΔΟΥ. Εννοείται βζβαια ότι εάν αςκεί δραςτθριότθτα που εντάςςεται ςτον ΚΑΔ δεν είναι επιλζξιμοσ. 61. Ασ υποκζςουμε ότι ζχουμε μία (1) ΜΕΓΑΛΗ επιλζξιμθ επιχείρθςθ που κα ςυνάψει ςφμφωνο ςυνεργαςίασ κοινϊν ενεργειϊν με 3 πολφ μικρζσ ι μικρζσ ι μεςαίεσ επιλζξιμεσ επιχειριςεισ τθσ περίπτωςθσ (Α). Το ςφμφωνο ςυνεργαςίασ γίνεται μεταξφ τθσ Μεγάλθσ και των 3 επιχειριςεων τθσ περίπτωςθσ (Α). Μποροφν ταυτόχρονα να ςυνάψουν ςφμφωνο ςυνεργαςίασ και οι 3 μικρζσ μεταξφ τουσ; Σε περίπτωςθ που θ ΜΕΓΑΛΗ απενταχκεί, οι 3 μικρζσ εμπίπτουν ςτθν κατθγορία (Δ) ι ςτθν (Α); Απάντθςθ: Το ςφμφωνο ςυνεργαςίασ κα είναι ζνα και κοινό για όλεσ τισ επιχειριςεισ. Δεν γίνεται να υπάρχουν δφο παράλλθλα ςφμφωνα ςυνεργαςίασ. Σε περίπτωςθ που απενταχκεί θ μεγάλθ επιχείρθςθ οι υπόλοιπεσ τρεισ Δεν κα ικανοποιοφν τθν απαίτθςθ τθσ ςυνεργαςίασ και άρα κα ανικουν ςτθν Α κατθγορία. 23

24 62. Αν μια επιχείρθςθ ζχει ιδθ εξαγωγικι δραςτθριότθτα ςε κάποια χϊρα π.χ Τςεχία, κα πρζπει για τθν επίτευξθ των ςτόχων του προγράμματοσ να επιδιϊκει ςυνεργαςίεσ με επιχειρθματικοφσ εταίρουσ που δραςτθριοποιοφνται ςε άλλεσ χϊρεσ πζραν τθσ Τςεχίασ, ι θ αφξθςθ των εξαγωγϊν με νζουσ επιχειρθματικοφσ εταίρουσ τθσ ίδιασ χϊρασ μπορεί να καλφψει του ςτόχουσ του προγράμματοσ; Απάντθςθ: Η επιχείρθςθ ςασ μπορεί να ςυνεχίςει να δραςτθριοποιείται ςτθν Τςεχία με τθν προχπόκεςθ να λανςάρει νζο προϊόν ι ςυνεργαςίεσ με νζουσ πελάτεσ. Η επίτευξθ ςτόχου επιτυγχάνεται με τθν αποδεδειγμζνθ εξαγωγικι δραςτθριότθτα (ςυμφωνίεσ ι τιμολόγια) ςτθν Τςεχία νζου προϊόντοσ. 63. Ζνασ εκδοτικόσ οίκοσ μπορεί να εντάξει ςτισ δαπάνεσ τθσ κατθγορίασ 6 «Δαπάνεσ Ρροςταςίασ ι απόκτθςθσ και χριςθσ πατεντϊν, πνευματικισ ιδιοκτθςίασ και μεταφοράσ τεχνογνωςίασ» τθν αγορά των πνευματικϊν δικαιωμάτων ςυγγραφζων για τα βιβλία που εκδίδει και κα προωκιςει ςτθν αγορά ςτόχο? Απάντθςθ: ΟΧΙ. Η προτεινόμενθ δαπάνθ δεν κεωρείται επιλζξιμθ αφοφ δεν είναι θ πνευματικι ιδιοκτθςία που προςδίδει προςτικζμενθ αξία ςε ενδιάμεςο ςτάδιο τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ του προϊόντοσ, αλλά ουςιαςτικά ενςωματϊνεται και αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ του τελικοφ προϊόντοσ. 64. Μία επιχείρθςθ που χαρακτθρίηονταν ωσ ΜΕΓΑΛΗ από το 2000 μζχρι τισ 15/04/2010 και ςτθ ςυνζχεια από τισ 16/04/2010 χαρακτθρίηεται ωσ ΜΙΚΟΜΕΣΑΙΑ (με τθν μείωςθ του ποςοςτοφ ςυμμετοχισ μιασ ΜΕΓΑΛΗΣ ςυνδεδεμζνθσ επιχείρθςθσ από το 50% +1 μετοχι ςτο 19,99% και χωρίσ να αςκεί κάποιον άλλο ζλεγχο). Ρωσ τελικά κα χαρακτθριςκεί θ επιχείρθςθ για να υποβάλλει πρόταςθ ςτο πρόγραμμα; Απάντθςθ: Σφμφωνα με τον οριςμό τθσ ΜΜΕ εφόςον κατά τισ δυο τελευταίεσ κλειςμζνεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ θ επιχείρθςθ ιταν μεγάλθ τότε χαρακτθρίηεται ςαν μεγάλθ. Η κρίςιμθ τριετία που ελζγχεται προκειμζνου να χαρακτθριςτεί το μζγεκοσ μιασ επιχείρθςθσ για το πρόγραμμα "Εξωςτρζφεια" είναι 2008 ζωσ Ζτςι θ ςυγκεκριμζνθ επιχείρθςθ το 2008 και 2009 χαρακτθρίηεται μεγάλθ, ενϊ το 2010 μικρομεςαία. Για να χάςει τθν ιδιότθτα τθσ μεγάλθσ κα πρζπει να είναι μικρομεςαία για 2 ςυνεχόμενεσ χριςεισ. Συνεπϊσ θ επιχείρθςθ παραμζνει για τισ ανάγκεσ του προγράμματοσ μεγάλθ. 24

25 65. Μπορεί μια επιχείρθςθ με το ίδιο προϊόν και ςτθν ίδια χϊρα που δραςτθριοποιείται ωσ ςιμερα, να πετφχει τθν είςοδό τθσ ςε νζα αγορά ικανοποιϊντασ το κλαδικό κριτιριο. Τι εννοείτε με τον όρο κλαδικό κριτιριο; Απάντθςθ: Ικανοποίθςθ του κλαδικοφ κριτθρίου, πζραν τθσ ξεκάκαρθσ περίπτωςθσ του ίδιου προϊόντοσ ςε νζο κλάδο, κεωρείται ότι ςυμβαίνει και ςτισ περιπτϊςεισ εκείνεσ που διαφοροποιείται το target group αλλά και τα κανάλια διανομισ, ακόμα και θ μεκοδολογία προςζγγιςθσ τθσ αγοράσ ςτόχου. 66. Είναι επιλζξιμθ θ δαπάνθ ςχεδιαςμοφ προϊόντοσ, θ οποία υλοποιείται από τθν ίδια τθν εταιρεία που υποβάλει το επενδυτικό ςχζδιο (όχι αγορά υπθρεςίασ από τρίτο); Αν ναι, ποια παραςτατικά απαιτοφνται για τθν τεκμθρίωςθ τθσ ενζργειασ; Απάντθςθ: Αν ο ςχεδιαςμόσ προϊόντων είναι ζνα από τα αντικείμενα τθσ εταιρίασ ΟΧΙ διότι αποτελεί λειτουργικι δαπάνθ τθσ εταιρίασ. Εάν γίνει κατϋ εξαίρεςθ (δθλαδι ο ςχεδιαςμόσ δεν αποτελεί αντικείμενο τθσ εταιρίασ) κα πρζπει οι δαπάνεσ ιδιοκαταςκευισ να μποροφν να τιμολογθκοφν και ςτθ ςυνζχεια να πιςτοποιθκοφν επαρκϊσ. Σθμειϊνεται ότι δεν είναι επιλζξιμεσ δαπάνεσ αμοιβϊν προςωπικοφ και άλλεσ λειτουργικισ φφςεωσ δαπάνεσ. 67. Τα 200 που αναλογοφν ςτθ διαμονι αφοροφν κόςτοσ ανά άτομο / ανά θμζρα; Για πόςεσ θμζρεσ; Υπάρχει ανϊτατο όριο ποςοφ που μπορεί να καλφψει θ διαμονι; Απάντθςθ: Τα 200 είναι το ανϊτατο όριο διαμονισ ςε ξενοδοχείο. Οι θμζρεσ διαμονισ είναι οι θμζρεσ που αφοροφν τθν εκδιλωςθ που προτίκεται θ εταιρεία να ςυμμετζχει. Για τα αεροπορικά ειςιτιρια επιλζξιμθ είναι θ οικονομικι κζςθ. 68. Η δαπάνθ ενοικίαςθσ χϊρου περιπτζρου για ςυμμετοχι ςε ζκκεςθ ζχει ανϊτερο όριο; Απάντθςθ: Το ενοίκιο του περιπτζρου κατά το ςτάδιο τθσ αξιολόγθςθσ κα εξεταςκεί ωσ προσ το εφλογο του κόςτουσ και παράλλθλα κα πρζπει να ςυνάδει με τθν κατανομι του Π/Υ του πίνακα 1 ςελ.21 του οδθγοφ εφαρμογισ. 25

26 69. Στα πλαίςια του Ρρογράμματοσ «Εξωςτρζφεια Ανταγωνιςτικότθτα το προωκθτικό υλικό (φυλλάδια, κατάλογοι κ.λπ.) που κα ετοιμαςτεί για ςυμμετοχι ςε διεκνείσ εκκζςεισ δφναται να είναι γραμμζνο εκτόσ από ξζνεσ γλϊςςεσ και ςτα Ελλθνικά; Απάντθςθ: Το προωκθτικό υλικό (φυλλάδια, κατάλογοι κ.λπ.) που κα ετοιμαςτεί για ςυμμετοχι ςε διεκνείσ εκκζςεισ πρζπει να είναι τουλάχιςτον ςε μία ξζνθ γλϊςςα. Αυτό δεν αποκλείει τθν προςκικθ και άλλων γλωςςϊν, όπωσ τθν ελλθνικι. 70 Επιχείρθςθ που δραςτθριοποιείται με τθν πρωτογενι παραγωγι-μεταποίθςθ γεωργικϊν προϊόντων και με παράλλθλθ δραςτθριότθτα χονδρικοφ εμπορίου αυτϊν μπορεί να κεωρθκεί επιλζξιμθ για το πρόγραμμα τθσ εξωςτρζφειασ; Απάντθςθ: Μπορεί να κεωρθκεί επιλζξιμθ ςαν επιχείρθςθ τθσ κατθγορίασ (Β) όπου επιλζξιμεσ μποροφν να κεωρθκοφν Υφιςτάμενεσ και Νζεσ Πολφ Μικρζσ, Μικρζσ και Μεςαίεσ επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτον ελλθνικό χϊρο ςτουσ τομείσ του Εμπορίου, οι οποίεσ: ταξινομοφνται ςε ζναν από τουσ επιλζξιμουσ κλάδουσ του προγράμματοσ όπωσ περιγράφονται ςτον πίνακα των επιλζξιμων κλάδων ΚΑΔ (Παράρτθμα III), ζχουν ιδρυκεί και αρχίςει τθν επιλζξιμθ δραςτθριότθτά τουσ το αργότερο πριν τθν , ζχουν κλείςει τουλάχιςτον μία πλιρθ διαχειριςτικι χριςθ, λειτουργοφν αδιαλείπτωσ από τότε μζχρι και τθν θμερομθνία προκιρυξθσ του προγράμματοσ, ΚΑΙ, Υπό τθν αυςτθρι προχπόκεςθ ότι κα υποβάλουν προσ αξιολόγθςθ και ζνταξθ εκτόσ από διακριτό επενδυτικό ςχζδιο ΚΑΙ ςφμφωνο ςυνεργαςίασ κοινϊν ενεργειϊν αποκλειςτικά για τουσ ςκοποφσ του προγράμματοσ, με τουλάχιςτον μία επιλζξιμθ επιχείρθςθ τθσ περίπτωςθσ (Α) με επιλζξιμθ δραςτθριότθτα όπωσ περιγράφεται ςτο Παράρτθμα III του παρόντοσ. 71. Επί ποινισ αποκλειςμοφ, θ κατανομι του προχπολογιςμοφ εκάςτθσ πρόταςθσ ςτισ επιλζξιμεσ δαπάνεσ κα πρζπει να τθρεί υποχρεωτικά τθν εξισ ςχζςθ: {(1)+(2)+(3)+(5)+(6)} (50% * Ρ/Υ) Ο φορζασ τθσ επζνδυςθσ πρζπει υποχρεωτικά να υλοποιιςει δαπάνεσ που αφοροφν όλεσ τισ παραπάνω κατθγορίεσ ενεργειϊν ; 26

Αζήλα 19/05/2010. Αθήνα, 06-05-2011 Αρ. Πρωτ.: Οικ. 5054/399

Αζήλα 19/05/2010. Αθήνα, 06-05-2011 Αρ. Πρωτ.: Οικ. 5054/399 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΨΗ Ωο πξνο ηε δηαηύπσζε ή ην πεξηερόκελν ησλ εξσηήζεσλ απαληήζεσλ (1) θαη (23) ηεο ζπλεκκέλεο ζην παξόλ Καηάζηαζεο Δξσηήζεσλ Απαληήζεσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Δμσζηξέθεηα Αληαγσληζηηθόηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ».

Διαβάστε περισσότερα

Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων

Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων Σο πρόγραμμα «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΕΤΠΟΣ/Α2/Ε02/2371/9-8-2011 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Ενημερωτικό ζντυπο αναφορικά με το πρόγραμμα Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Με τη ςυγχρηματοδότηςη από το ταμείο Επιχειρηματικότητασ ( ΤΕΠΙΧ) Το 50% τησ χρηματοδότηςησ προζρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακήσ

Διαβάστε περισσότερα

Πράςινοσ τουριςμόσ RESEARCH ON FINANCIAL TOOLS IN GREECE AND CYPRUS 1

Πράςινοσ τουριςμόσ RESEARCH ON FINANCIAL TOOLS IN GREECE AND CYPRUS 1 Πράςινοσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΠΡΑΙΝΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΤΠΠΟΣ/ΓΓΣ/ΕΤΔΕΔ/Α/798/14-12-2010 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΟΛΥ ΜΙΚΩΝ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΡΕΡ ΤΟΥ ΕΣΡΑ 2007-2013»

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΟΛΥ ΜΙΚΩΝ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΡΕΡ ΤΟΥ ΕΣΡΑ 2007-2013» ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΣΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΩΝ ΔΡΑΕΩΝ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΟΛΥ ΜΙΚΩΝ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΡΕΡ ΤΟΥ ΕΣΡΑ 2007-2013» Σο παρόν αφορά τθν προκιρυξθ δράςθσ, από το Τπουργείο Ανάπτυξθσ Ανταγωνιςτικότθτασ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταποίθςθ ςτισ νζεσ ςυνκικεσ

Μεταποίθςθ ςτισ νζεσ ςυνκικεσ Μεταποίθςθ ςτισ νζεσ ςυνκικεσ Το πρόγραμμα «ΜΕΤΑΡΟΙΘΣΘ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΘΚΕΣ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν 8395/823/15-7--2010

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμερωτικό θμείωμα για το Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Εκνικό Αποκεματικό Απροβλζπτων»

Ενθμερωτικό θμείωμα για το Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Εκνικό Αποκεματικό Απροβλζπτων» Ενθμερωτικό θμείωμα για το Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Εκνικό Αποκεματικό Απροβλζπτων» Σαυτότθτα του Προγράμματοσ Αξιοποιϊντασ 72 εκ. ευρϊ από το Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Εκνικό Αποκεματικό Απροβλζπτων» του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ Νοζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα Κείμενα οκονών θλεκτρονικισ επεξεργαςίασ και υποβολισ Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ... 3 Επιςκόπθςθ Αιτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)»

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)» ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΘΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νςθ : Νίκθσ 5-7, Σφνταγμα Ταχ. Κϊδικασ : 10180 Πλθροφορίεσ : Θεόδωροσ Αηάσ τθλ. : 2103332841, 2103377950

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ERASMUS + KEY ACTION 1 / MOBILITY ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ Project Manager VET Sector/KA1 Airotel Stratos Vassilikos Hotel Παρασκευή, 26 επτεμβρίου 2014 1 ΠΡΟΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΙΙ»

ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΙΙ» ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΙΙ» Α) Επιλζξιμεσ Ενζργειεσ Οι επιλζξιμεσ ενζργειεσ αφοροφν νζα προϊόντα / υπθρεςίεσ ι εν γζνει προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ χζδιο προτεινομζνων αποφάςεων επί των κεμάτων τθσ θμερθςίασ διατάξεωσ τθσ ετιςιασ Σακτικισ Γενικισ υνζλευςθσ των μετόχων τθσ 17 θσ Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ Νοζμβριοσ 2012 Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ 0 1 Σφνοψθ ζρευνασ ςυγκυρίασ για ΜΜΕ από ΕΤΕ 2 Τα 5 Ε και 1 Α για

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» 1. Μία επιχείρηση που έχει ενταχθεί σε ένα πρόγραμμα De minimis π.χ την 11/2/2008 με δημόσια χρηματοδότηση 160.000 ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ.

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Σφγχρονο, απλό, λειτουργικό και εφχρθςτο περιβάλλον εργαςίασ, με ταχφτατθ ειςαγωγι δεδομζνων και παραγωγι αποτελεςμάτων. Το Const

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Σεπτζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα 1 Στοιχεία αιτιματοσ προκαταβολισ... 3 2 Επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ενίςχυςθσ «Digi Retail»

Πρόγραμμα Ενίςχυςθσ «Digi Retail» Πρόγραμμα Ενίςχυςθσ «Digi Retail» 1. Επιλζξιμεσ Επιχειριςεισ Επιλζξιμεσ είναι υφιςτάμενεσ Επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα του λιανεμπορίου, για τισ οποίεσ ιςχφον ακροιςτικά τα ακόλουκα:

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ Ρεριφερειακόσ Μθχανιςμόσ Κοινωνικών Συνεταιριςτικών Επιχειριςεων Αττικισ Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Νόμοσ 4019/2011 Λεπτομζρειεσ για κατανόθςθ του νόμου άρκρο 2 Νόμοσ 4019/2011 Μφκοι

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 Profile του δικθγόρου που αςχολείται με τα προςωπικά δεδομζνα Ο δικθγόροσ

Διαβάστε περισσότερα

Νζοσ Αναπτυξιακόσ Νόμοσ 3908/2011

Νζοσ Αναπτυξιακόσ Νόμοσ 3908/2011 ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ BUSINESS DEVELOPMENT CONSULTANTS Νζοσ Αναπτυξιακόσ Νόμοσ 3908/2011 Η Top Development είναι μία εταιρεία η οποία ζχει εξειδικευτεί ςτον τομζα των ςυμβουλευτικϊν υπηρεςιϊν,

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\20111001 *Εντάξει+ Όποσ: 20111001

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ Σο Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΤΔΜΗΔ) ζχει ςχεδιάςει τθ διαδικτυακι εφαρμογι e-inventory με ςτόχο τθν απογραφι του εξοπλιςμοφ, ζτοιμου λογιςμικοφ, εφαρμογϊν,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν, γράφοντασ ςτο τετράδιό ςασ, δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Διαςυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα Κφπροσ. Ερωτήςεισ - Απαντήςεισ

Διαςυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα Κφπροσ. Ερωτήςεισ - Απαντήςεισ Το Πρόγραμμα ςυγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακήσ Ανάπτυξησ Διαςυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα Κφπροσ Ερωτήςεισ Απαντήςεισ Α/Α Ερωτήςεισ - Απαντήςεισ 1 Επιβάλλεται θ χριςθ εςωτερικοφ εξακριβωτι;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» 1. Μία επιχείρηση που έχει ενταχθεί σε ένα πρόγραμμα De minimis

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» 1. Μία επιχείρηση που έχει ενταχθεί σε ένα πρόγραμμα De minimis ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» 1. Μία επιχείρηση που έχει ενταχθεί σε ένα πρόγραμμα De minimis π.χ την 11/2/2008 με δημόσια χρηματοδότηση 160.000 ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιςμόσ Πρακτικήσ Άςκηςησ Σμήματοσ Λογοθεραπείασ ΣΕΙ Πάτρασ

Κανονιςμόσ Πρακτικήσ Άςκηςησ Σμήματοσ Λογοθεραπείασ ΣΕΙ Πάτρασ Σ ΕΦΝΟΛΟΓ ΙΚΟ ΕΚ ΠΑΙΔΕΤΣΙΚ Ο ΙΔΡΤΜ Α ΠΑΣΡΑ ΦΟΛΗ ΕΠΑΓ Γ ΕΛΜ ΑΣ ΩΝ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ Π ΡΟΝΟΙΑ Σ Μ ΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠ ΕΙΑ Τηλ: 2610 362474 E-mail: logotherapeia@teipat.gr Fax: 2610.331335 Γ ΡΑΥΕΙΟ Π ΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2)

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Διόρκωςθ δομισ ςυγγράμματοσ (προςκικθ, αφαίρεςθ, αναδιάταξθ κεφαλαίων) Μεταφόρτωςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των απαραίτθτων αρχείων (αποδεκτά

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΚΑΤΗΓΟΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΟΙΟΔΟΤΗΣΗ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Οι Επενδφςεισ ςε Υποδομζσ, θ Ιςχυρι Βιομθχανία και θ Εξαγωγι Τεχνογνωςίασ ωσ Βαςικοί Πυλϊνεσ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Θεόδωροσ Τρφφων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Η εφαρμογι κοςτολόγθςθσ δίνει ςτουσ διακζτεσ ςυγγραμμάτων τθ δυνατότθτα υποβολισ αίτθςθσ κοςτολόγθςθσ για βιβλία τα οποία ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςε μία τουλάχιςτον

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ 2007-2013 Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

«Ενίςχυςη τησ ρευςτότητασ και τησ απαςχόληςησ» για 12.700 ωφελοφμενουσ

«Ενίςχυςη τησ ρευςτότητασ και τησ απαςχόληςησ» για 12.700 ωφελοφμενουσ Τποςπγείο Οικονομίαρ, Ανάπηςξηρ & Σοςπιζμού Ειδική Γπαμμαηεία Διασείπιζηρ Σομεακών Επισειπηζιακών Ππογπαμμάηων ηος Εςπωπαϊκού Κοινωνικού Σαμείος ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΕΡΓΑΣΙΚΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Οι φόροι και τα τζλθ ανιλκαν ςτο ποςό των 14.398,56 ευρϊ και αφοροφν τζλθ κυκλοφορίασ του αυτοκινιτου τθσ εταιρίασ,φπα μθ εκπιπτόμενο ςτθ φορολογία

Οι φόροι και τα τζλθ ανιλκαν ςτο ποςό των 14.398,56 ευρϊ και αφοροφν τζλθ κυκλοφορίασ του αυτοκινιτου τθσ εταιρίασ,φπα μθ εκπιπτόμενο ςτθ φορολογία ΔΚΘΔΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ «Κε.Γι.Βι.Μ.2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΔΡΡΩΝ Α.Δ» Μ.Α.Δ 34822/59/Β/95/18 ΑΡ.Γ.Δ.ΜΗ 113267752000 ΠΡΟ ΣΗΝ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ»

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΘ Ανανεϊςιμεσ Α.Ε. Καινοτομία Ανάπτυξθ Περιβάλλον

ΔΕΘ Ανανεϊςιμεσ Α.Ε. Καινοτομία Ανάπτυξθ Περιβάλλον ΔΕΘ Ανανεϊςιμεσ Α.Ε. Καινοτομία Ανάπτυξθ Περιβάλλον ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Νο 0027/15/5200 «Παροχή υπηρεςιϊν ςτo πλαίςιο επίβλεψησ των εργαςιϊν Π/Μ και Η/Μ του υπό καταςκευή Υβριδικοφ Ενεργειακοφ Ζργου

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΘΓΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ. «Ενίςχυςθ επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων. digi-content. ςτον τομζα του ψθφιακοφ ευρυηωνικοφ περιεχομζνου» Οδεγόο Τπνβνιήο

ΟΔΘΓΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ. «Ενίςχυςθ επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων. digi-content. ςτον τομζα του ψθφιακοφ ευρυηωνικοφ περιεχομζνου» Οδεγόο Τπνβνιήο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα : Ψθφιακι Σφγκλιςθ «Ενίςχυςθ επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτον τομζα του ψθφιακοφ ευρυηωνικοφ περιεχομζνου» ΟΔΘΓΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ 2010 1 Ρεριεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 4 2. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Η Ζκδοση 2010 (Το παρόν διατίκεται μόνο ςε χριςτεσ λογιςμικοφ τθσ C.C.S. Α.Ε.)

Παράρτημα Η Ζκδοση 2010 (Το παρόν διατίκεται μόνο ςε χριςτεσ λογιςμικοφ τθσ C.C.S. Α.Ε.) Παράρτημα Η Ζκδοση 2010 (Το παρόν διατίκεται μόνο ςε χριςτεσ λογιςμικοφ τθσ C.C.S. Α.Ε.) Το ςυγκεκριμζνο βιβλιάριο ζχει δθμιουργθκεί και διατίκεται από τθν CCS ΑΕ μόνο για τουσ χριςτεσ τθσ Ελλάδασ και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Πρόςκληςη Εκδήλωςησ Ενδιαφζροντοσ Το Τμιμα Βιομθχανικισ Διοίκθςθσ και Τεχνολογίασ του Πανεπιςτθμίου Πειραιϊσ προςκαλεί υποψιφιουσ φοιτθτζσ για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ο ςχεδιαςμόσ και ψιφιςθ αναπτυξιακοφ νόμου είναι πρϊτθσ προτεραιότθτασ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ο ςχεδιαςμόσ και ψιφιςθ αναπτυξιακοφ νόμου είναι πρϊτθσ προτεραιότθτασ Ακινα, 27 Ιουλίου 2015 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ο ςχεδιαςμόσ και ψιφιςθ αναπτυξιακοφ νόμου είναι πρϊτθσ προτεραιότθτασ προκειμζνου να ενιςχυκεί θ επενδυτικι δραςτθριότθτα και γενικότερα θ οικονομία, αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα : Ψθφιακι Σφγκλιςθ. digi-content

Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα : Ψθφιακι Σφγκλιςθ. digi-content Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα : Ψθφιακι Σφγκλιςθ «Ενίςχυςθ επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτον τομζα του ψθφιακοφ ευρυηωνικοφ περιεχομζνου» ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2010 Ρεριεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

e-security επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» ΟΔΗΓΟ ΤΠΟΒΟΛΗ Ζκδοςθ 2011

e-security επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» ΟΔΗΓΟ ΤΠΟΒΟΛΗ Ζκδοςθ 2011 Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα : Ψθφιακι φγκλιςθ e-security «Ενίςχυςη επιχειρήςεων για την υλοποίηςη επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( )» ΟΔΗΓΟ ΤΠΟΒΟΛΗ Ζκδοςθ 2011 Επικαιροποίθςθ των χρονικϊν παραμζτρων ςτισ

Διαβάστε περισσότερα

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Η επαγγελματική επιτυχία στην πόρτα σας τώρα! Μέσα από το άρτια διαμορφωμένο επαγγελματικό πακέτο που προσφέρει το deliverit,

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων»

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ προώκθςθ τθσ αξιολόγθςθσ και θ ενθμζρωςθ/επιμόρφωςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY Περιεχόμενα 1. Oδθγία 2004/35 «Ο Ρυπαίνων πλθρϊνει» 2. Προςταςία και Διαχείριςθ Τδατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ - ΜΕΛΕΣΩΝ Ζργο : ΒΕΛΣΙΩΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ Θζςθ :

Διαβάστε περισσότερα

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, Αθήνα Ιοφνιοσ 2012 τρατηγική τριετίασ Με τθν με ΑΠ521111/31.12.2010 (ΑΔΑ: 4 Α 9 Λ469 Θ ΙΗ-Λ) απόφαςθ ΕΟΤ, εγκρίκθκε θ ςτρατθγικι προϊκθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011.

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΟΜΑΔΑ 5η: «Θέςπιςη υςτηματικοφ Προγράμματοσ Επιβολήσ υμμόρφωςησ με τισ Τποχρεώςεισ Τποβολήσ Δηλώςεων ΑΠΑΦ» ΕΚΘΕΗ ΠΡΟΟΔΟΤ ΣΑΔΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εκνικι Ημερίδα Ολοκλιρωςθσ Ζργου ELIH-MED

Εκνικι Ημερίδα Ολοκλιρωςθσ Ζργου ELIH-MED Εργαςίεσ Περιβαλλοντικισ Τραπεηικισ Εκνικι Ημερίδα Ολοκλιρωςθσ Ζργου ELIH-MED Χρθματοδοτικά Εργαλεία για τθν βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ αποδοτικότθτασ Κόνςολασ Ιωάννθσ, Head, Εργαςίεσ Περιβαλλοντικισ Τραπεηικισ,

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα Παρακολοφκθςθσ & Υλοποίθςθσ Ενταγμζνων Πράξεων - Φ2-ΕΕΤΣΣΜ

Ημερίδα Παρακολοφκθςθσ & Υλοποίθςθσ Ενταγμζνων Πράξεων - Φ2-ΕΕΤΣΣΜ Ημερίδα Παρακολοφκθςθσ & Υλοποίθςθσ Ενταγμζνων Πράξεων - Φ2-ΕΕΤΣΣΜ Συστάσεις επιλεξιμότητας δαπανών και επισημάνσεις επί της διαδικασίας Διοικητικής και Επιτόπιας Επαλήθευσης-Πιστοποίησης 27 Ιουλίου 2010

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.»

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρικι Τπθρεςία Ακαδθμίασ 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σθλ. Κζντρο : 213.2116.100 Ακινα, 19.1.2012 Αρικμ.Πρωτ.: 16136 Διεφκυνςθ : Δ6 Εξυπθρζτθςθσ Δανείων τεγαςτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Υπ αρ. 5054/399/18 5 2011 έγγραφο της Δ/νσης ΜΜΕ της ΓΓΒ του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας)

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Αριςταγόρα 5, Πάτημα Χαλανδρίου, 15238 Σηλ: 2106397150, Fax:2106016459 info@alexinsure.gr www.alexinsure.gr ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Εφαρμογι Pegasus. Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ

Εγχειρίδιο χρήσης. Εφαρμογι Pegasus. Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ Εγχειρίδιο χρήσης Εφαρμογι Pegasus Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ 1 ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ 1. Στθν Αρχικι ςελίδα τθσ Εφαρμογισ υπάρχουν τρεισ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας 1.Η παράγραφοσ 1 του άρκρου 20 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242 Αϋ), αντικακίςταται ωσ εξισ: 1. Τα ετιςια τζλθ κυκλοφορίασ που επιβάλλονται ςτα αυτοκίνθτα οχιματα, με τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα