KRMIVÁ 1. Úradné kontroly ÚKSÚP ŠVPS SR 2. Celková zhoda u prevádzkovateľov a výrobkov ÚKSÚP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "KRMIVÁ 1. Úradné kontroly ÚKSÚP ŠVPS SR 2. Celková zhoda u prevádzkovateľov a výrobkov ÚKSÚP"

Transcript

1 KRMIVÁ 1. Úradné kontroly MPRV SR ako ústredný orgán štátnej správy určuje zásadné smery a ciele v oblasti krmív a stanovuje hlavný strategický cieľ integrovaného národného plánu kontrol. Úradné kontroly v oblasti krmív v SR sú vykonávané orgánmi štátnej správy, ktorými sú ÚKSÚP a ŠVPS SR. Kompetencie orgánom štátnej správy ustanovuje zákon č. 271/2005 Z. z.. ÚKSÚP kontroluje v krmivárskych podnikoch dodrţiavanie legislatívnych predpisov pri výrobe a uvádzaní krmív na trh. Úradné kontroly sú vykonávané podľa príslušných metodických pokynov a národného ročného plánu úradných kontrol krmív, zostaveného na základe rizikovosti jednotlivých krmivárskych podnikov, ktorá zohľadňuje aktuálny počet evidovaných prevádzok, rozsah a druh činnosti a moţné riziko ohrozenia potravinového reťazca, veľkosť podniku, oblasť zásobovania, výsledky z predchádzajúcich úradných kontrol a výsledky vlastných kontrol prevádzkovateľa. Súčasťou úradnej kontroly môţe byť odber vzorky krmiva pre overenie jeho bezpečnosti alebo kvality. V prílohe č. 1 sa nachádza plán úradných kontrol pre rok 2014 a jeho plnenie. ŠVPS SR vykonáva úradné kontroly v oblasti krmív na základe metodických pokynov vydaných ŠVPS SR, ktorými v roku 2014 boli: Odber úradných vzoriek krmív v roku 2014 (VPO), Odber úradných vzoriek vedľajších ţivočíšnych produktov a odvodených produktov v roku 2014 (VPO) a Úradné veterinárne kontroly krmív. Úradné kontroly sa riadili platnou legislatívou SR a právnymi normami EÚ - zákon č. 39/2007 Z. z., zákon č. 271/2005 Z. z., nariadenie (ES) č. 882/2004 a nariadenie (ES) č. 999/2001. Úradné kontroly boli vykonávané vo forme inšpekcií, odberov úradných vzoriek na analýzy, dodatočných úradných kontrol, cielených kontrol, kontrol pri obchodovaní a vývoze spojených s certifikáciou, riešení podnetov zo systému RASFF a riešení podnetov, sťaţností. Úradné kontroly na úseku hygieny krmív boli zamerané predovšetkým na zdravotnú bezpečnosť krmív v procese výroby, zdravotnú bezpečnosť pri skladovaní a uvádzaní na trh hlavne kŕmnych surovín ţivočíšneho pôvodu, zdravotnú bezpečnosť krmív pri obchodovaní v rámci ES a vývoze do tretích krajín, zdravotnú bezpečnosť krmív a napájacej vody pri kŕmení zvierat na farmách a na zákaz skrmovania kuchynského odpadu hospodárskym zvieratám určeným na výrobu potravín. 2. Celková zhoda u prevádzkovateľov a výrobkov ÚKSÚP a) Úradnú kontrolu krmív z dovozu (Príloha č.2) na hraničných inšpekčných staniciach (HIS) vykonávali inšpektori podľa metodických pokynov. Za rok 2014 bol zaznamenaný dovoz krmív z tretích krajín cez HIS Vyšné Nemecké v počte 569 zásielok v mnoţstve ,23 ton. Kontrola zásielok, pri ktorých je nariadená zvýšená miera kontrol a odber vzoriek (napr. podľa nariadenia (ES) č. 669/2009) neboli za rok 2014 zaznamenané ţiadne. b) Úradné kontroly krmív v krmivárskych podnikoch (Príloha č.3) sa uskutočnili bez predchádzajúceho upozornenia. Spolu bolo vykonaných úradných kontrol a celkovo bolo odobratých úradných vzoriek krmív (Príloha č.4). V rámci výkonu úradných kontrol inšpektori zistili 263 nedostatkov (Príloha č.5) a krmivárskym podnikom udelili 229 nápravných oparení. Najviac nezhôd bolo zistených pri kontrole povinností registrácie krmivárskych podnikov, najmä platnosť registrácie, registrácii jednotlivých činnosti a pod.. Povinnosti ohľadom označovania krmív boli porušované najmä v oblasti označovania, chýbajúcich etikiet v úradnom jazyku, nesprávnych prekladoch originálnych etikiet, nedostatočnom označení, kde chýbali legislatívou predpísané údaje. Kontrolou skladov a skladovacích priestorov boli zistené nedostatky týkajúce sa skladovania krmív po ukončení doby spotreby, čistoty a 21

2 dodrţiavania hygieny skladovania krmív. Kontrolou predpísaných dokladov týkajúcich sa odbornej spôsobilosti fyzickej osoby bolo zistené, ţe krmivársky podnik nemal odborne spôsobilú osobu z dôvodu ukončenia pracovného pomeru odborne spôsobilej osoby bez náhrady alebo odborne spôsobilá osoba nemala rozšírené osvedčenie na činnosti, ktoré krmivársky podnik vykonával. Tieto nedostatky neohrozovali bezpečnosť krmív a boli vyriešené upozornením prevádzkovateľov podnikov s určením termínu na ich odstránenie. Krmivá, ktoré nespĺňali poţiadavky (dátum spotreby) boli pozastavené a stanoveným spôsobom zlikvidované. Pri následnej úradnej kontrole bolo splnenie uloţených opatrení skontrolované. Pri úradných kontrolách sa dôraz kládol na kontrolu HACCP plánov so zameraním sa na plnenie plánu, niektoré plány bolo potrebné prepracovať a aktualizovať. c) Špeciálne úradné kontroly krmív v krmivárskych podnikoch: Zisťovanie prítomnosti tkanív ţivočíšneho pôvodu v krmivách Účelom kontrol bola prevencia výskytu BSE. Neboli zistené ţiadne nezhody. Pouţívanie GMO v krmivách : Kontrolovali sa povolené typy GMO, spôsob označenia GMO krmiva (etikety), ako aj kŕmne suroviny a kŕmne zmesi pouţívané vo výţive hospodárskych zvierat. Neboli zistené ţiadne nezhody. Prítomnosť melamínu v krmivách sa zisťovala najmä pri dovozoch krmív z Číny pre spoločenské zvieratá (zameranie na psy, mačky). Neboli zistené nedostatky. Kontroly dodrţiavania podmienok prevádzkovania verejných skladov v spolupráci s MPRV SR a RVPS. Neboli zistené ţiadne nezhody. V rámci overovania technológii výroby krmív bola kontrola zameraná na posúdenie technologických liniek výroby kŕmnych zmesí a ich spôsobilosť na výrobu krmív. d) Úradné kontroly vykonané na základe informácie z rýchleho výstraţného systému pre krmivá a potraviny (RASFF) (Príloha č.6) boli vykonané v súčinnosti s fytoinšpektormi a inšpektormi RVPS predovšetkým v oblasti výskytu škodcov, patogénov (najmä salmonel) a mykotoxínov (aflatoxín, DON) v krmivách z iných členských štátov a dovozu z tretích krajín. Oznámenia boli zdokumentované a odoslané na národný kontaktný bod RASFF. Úradné kontroly vykonané na základe informácie z RASFF v roku 2014 na Slovensku: 1) hlásenie o nepovolenej geneticky modifikovanej BT-63 ryţe v cholín chloride z Číny doplnková látka. Výsledok: ÚKSÚP preveril moţnosť výskytu GM ryţe, odobral a analyzoval 10 vzoriek krmív s obsahom CHCL. Výsledky analýz nepotvrdili prítomnosť nepovolenej ryţe. 2) hlásenie o prítomnosti aflatoxínu B1 v lúpaných arašidoch kŕmna surovina z Madagaskaru. Výsledok: ÚKSÚP zistil jeden krmivárky podnik, kde sa nachádzalo predmetné krmivo a zvyšné mnoţstvo krmiva bolo vrátené dodávateľovi. 3) zistená prítomnosť salmonely v rybej múčke kŕmna surovina z Dánska (cez Slovensko). Výsledok: ÚKSÚP preveroval prípad spolu so ŠVPS, ktorá prípad ďalej riešila. 4) zistená prítomnosť salmonely v krmive pre psov (sušený výrobok) z ČR. ÚKSÚP preveroval prípad spolu so ŠVPS, ktorá prípad ďalej riešila. 5) zistená prítomnosť patogénov Bacillus anthracis v hovädzích kostiach, určených na kŕmenie, produkcia Slovensko. Výsledok: ÚKSÚP preveroval prípad spolu so ŠVPS, ktorá prípad ďalej riešila. 6) zistená prítomnosť Salmonelly Derby, Rissen v krmive pre psov sušené prasacie uši, produkcia Slovensko. Výsledok: ÚKSÚP preveroval prípad spolu so ŠVPS, ktorá prípad ďalej riešila. Úradne odobraté vzorky krmív: Celkom v danom roku bolo zaevidovaných a vyhodnotených vzoriek krmív (Príloha č.7). Z tohto počtu boli hodnotené vzorky na dodrţiavanie deklarovaných znakov výţivy, výrobnej a technologickej disciplíny, výrobných receptúr, 22

3 skladovania a označovania (Príloha č.8) Vzorky boli odoberané plošne zo všetkých typov krmivárskych podnikov (Príloha č.9). Rovnako aj vzorky krmív odoberané na analýzu zisťovania prítomnosti tkanív ţivočíšneho pôvodu, a semien Ambrósie spp. boli odoberané s účelom kontroly splnenia povolených limitov. Výsledky analýz boli vyhodnotené v súlade s platnými európskymi predpismi a metódami uvedenými v nariadení (ES) č. 152/2009. Na všetky vzorky boli vypracované posudky. Celkom 165 vzoriek krmív tvorili vzorky pre iný účel, napr. vzorky s prekročenou dobou pouţiteľnosti, pre kruhové testy, pre iné odbory ÚKSÚP a pod. ŠVPS SR: Základné kontroly: v roku 2014 bolo vykonaných 4123 úradných veterinárnych kontrol. Plánovaných veterinárnych kontrol - inšpekcií bolo 2824, plánovaných kontrol so zameraním len na odber úradných vzoriek na analýzy bolo 885, veterinárnych kontrol pri obchodovaní a vývoze spojených s certifikáciou - 344, cielených kontrol 24, 4 šetrenia podnetov a sťaţností, 29 dodatočných úradných kontrol a 4 riešenia podnetov zo systému RASFF. V rámci kontroly zákazu skrmovania spracovaných ţivočíšnych bielkovín bolo na úseku prevencie BSE vykonaných 896 veterinárnych kontrol na dodrţiavanie zákazu skrmovania spracovaných ţivočíšnych bielkovín u preţúvavcov a kontrol kŕmenia povolených ţivočíšnych kŕmnych surovín u monogastrických zvierat. V roku 2014 bolo odobratých 229 úradných vzoriek na kontrolu prítomnosti ţivočíšnych bielkovín a z toho 39 vzoriek bolo testovaných na prítomnosť hovädzieho proteínu v krmivách určených zvieratám určených na výrobu potravín. Všetky vzorky vyhoveli poţiadavkám platnej legislatívy. Cielené kontroly: (Príloha č. 15) ŠVPS SR v roku 2014 prijala elektronickou poštou informáciu o náleze 50 kg tetracyklínu ilegálne dovezeného z Číny na farmu ošípaných v Dánsku. Vzhľadom ku skutočnosti, ţe predmetný chovateľ vlastní farmy aj na Slovensku, boli zo strany ŠVPS SR nariadené cielené kontroly na farmách dánskeho chovateľa. Veterinárni inšpektori RVPS vykonali na základe informácie o nelegálnom dovoze tetracyklínu na troch farmách patriacich dánskemu chovateľovi dňa úradné kontroly spojené s odberom vzoriek. Na kontrolovaných farmách nebol počas úradných kontrol zistený nález nelegálne dovezeného tetracyklínu. Počas úradných kontrol boli odobraté vzorky napájacej vody a vzorky krmiva s cieľom vyšetrenia na stanovenie prítomnosti tetracyklínov (oxytetracyklínu, doxytetracyklínu, tetracyklínu, chlórtetracyklínu), ktoré boli zaslané na laboratórne analýzy na VPÚ v Dolnom Kubíne. V ani jednej zo vzoriek odobratých pri cielených kontrolách nebola potvrdená prítomnosť tetracyklínov, vzorky boli vyhodnotené ako vyhovujúce. 2.1 Frekvencia a typy nezhôd Použitý systém klasifikácie ÚKSÚP: V roku 2014 sa úradné kontroly krmív vykonávali podľa zavedeného štandardného operačného postupu v základných oblastiach:. Registrácia/schválenie kontrolovaného subjektu a doklady k podnikateľskej činnosti; Doklad o odbornej spôsobilosti fyzickej osoby; Dovoz krmív z tretích krajín (kontrola či je dodávateľ uvedený v zozname tretích krajín schválených EK, má/nemá zaregistrovaného zástupcu v SR); Výrobné zariadenie a vybavenie výrobne krmív (kontrola zariadenia pre skladovanie a spracovania krmív, osvetlenie, kanalizácia, odpady, okná, dvere, váhy, miešacie zariadenia, kontrola kríţovej kontaminácie); Technologický postup výroby krmiva so zameraním sa na určenie, kontrolu a zvládnutie kritických kontrolných bodov výrobného procesu; Systém správnej výrobnej praxe a systém HACCP, jeho dodrţiavanie (kontrola záznamov a evidencie HACCP tímu, postupový diagram výroby krmiva, kontrola CCP, absolvované školenia); 23

4 Organizačný poriadok (kontrola zavedenej organizačnej štruktúry s uvedením kvalifikácie zamestnancov a určením zodpovednosti); Plán kontroly kvality krmiva (kontrola, či osoba zodpovedná za kontrolu kvality dodrţiava plán kontroly kvality a frekvenciu kontroly kvality); Skladový poriadok (kontrola skladovacích podmienok, manipulácie s krmivom, váţenie, sledovanie teploty a vlhkosti, dodrţiavanie systému čistenia, označovania krmív v sklade); Dokumentačný poriadok (kontrola záznamov o krmive, dodacie listy, faktúry); Reklamačný poriadok a systém sťahovania produktu z distribučnej siete (kontrola zavedenia reklamačného poriadku a systém stiahnutia produktov z trhu); Informácie o krmive (označenia na obale, sprievodná dokumentácia voľne loţeného krmiva, označenie v slovenskom jazyku, označenie kŕmnych surovín v súlade s nariadením (ES) č. 767/2009, označenie doplnkových látok v súlade s nariadením (ES) č. 1831/2003). ŠVPS SR Systém klasifikácie nezhôd nie je zatiaľ zavedený Klasifikácia zistených nezhôd podľa typov ÚKSÚP: V rámci výkonu úradných kontrol bolo zistených 263 nezhôd, ktoré sa nedali odstrániť v priebehu kontroly: Inšpekčné práce (Okruhy kontroly) Zistené nezhody Registrácia/schválenie kontrolovaného subjektu ( 2, ods.1, zákon č /2005 Z.z.) Doklad o odbornej spôsobilosti ( 5, zákon 271/2005 Z.z.) 25 Registrácia/schválenie dodávateľov krmív (čl. 5 nariadenia (ES) č /2005, ods. 6) Dovoz krmív z tretích krajín (čl. 23 nariadenia (ES) č. 183/2005) 1 Výrobné zariadenia a vybavenia (príloha II nariadenia (ES) č. 183/2005) 4 Technologický postup výroby krmiva, HACCP a zvládnutie kritických 12 kontrolných bodov (čl. 6 nariadenia (ES) č. 183/2005) Organizačný poriadok ( 2 zákona č. 271/2005 Z. z., ods. 4, písm. c)) 6 Plán kontroly kvality krmiva (príloha II nariadenia (ES) č. 183/2005) 15 Skladový poriadok ( 2 zákona č. 271/2005 Z. z., ods. 4, písm. e)) 33 Dokumentačný poriadok ( 2 zákona č. 271/2005 Z. z., ods. 4, písm. f)) 3 Reklamačný poriadok a systém sťahovania krmiva z distribučnej siete 1 (Príloha II nariadenia (ES) č. 183/2005; 2 zákona č. 271/2005 Z. z., ods. 4 písm. g)) Informácie o krmivách, ktoré sa vyrábajú alebo uvádzajú na trh (kapitola 4 52 nariadenia (ES) č. 767/2009) Spolu 263 ŠVPS SR: Pri úradných kontrolách, inšpekciách boli zisťované tieto nedostatky: nedostatočná hygiena skladovacích priestorov, nevhodné skladovanie krmív, sklad krmív nezabezpečený proti vniknutiu škodcov, nedostatočná dokladová evidencia, nepredloţenie poţadovaných dokumentov počas kontroly, nevyhovujúce výsledky vyšetrení vzoriek, nezabezpečené laboratórne vyšetrenie pitnej vody, nedostatočná hygiena kŕmnych zariadení, skrmovanie kuchynského odpadu, 24

5 nesplnenie nariadených opatrení. 2.2 Analýza nezhôd Výskyt nezhôd ÚKSÚP: a) Hlavné oblasti nezhôd zistených pri výkone úradných kontrol: 1) Registrácia/schválenie kontrolovaného subjektu a iné doklady k podnikateľskej činnosti: Prevádzkovatelia krmivárskych podnikov v akejkoľvek fáze výroby, spracovania, skladovania, dopravy alebo distribúcie krmív, musia byť zaregistrovaní alebo schválení na vykonávanie činností v nimi riadených prevádzkach. Pokiaľ dokumentácia k prevádzke poţadovaná krmivárskym zákonom nespĺňa poţiadavky príslušnej legislatívy, prevádzku nie je moţné zaregistrovať. Prevádzkovateľ je povinný poskytovať aktuálne informácie o činnostiach, ktoré v prevádzke vykonáva (vrátane ukončenia činnosti alebo inej zmeny). 2) Krmivárske podniky mali nezhody pri kontrolách osvedčení o odbornej spôsobilosti fyzických osôb (ukončenie pracovného pomeru odborne spôsobilej osoby bez náhrady, zmena činnosti krmivárskeho podniku bez odborne spôsobilej osoby a pod.). 3) HACCP plány nie sú vypracované na poţadovanej úrovni a krmivárske podniky boli vyzvané k prepracovaniu a aktualizácii plánov, ktoré zodpovedajú skutočnosti s vytýčením kritických kontrolných bodov a dôkazom o ich kontrole zo strany HACCP tímu krmivárskeho podniku. 4) Povinnosti krmivárskeho podniku neboli dodrţané najmä vo vedení dokladov ku krmivu (označenie v úradnom jazyku, nesprávne preklady originálnych etikiet), pouţívanie krmív po dobe spotreby (krmivá boli pozastavené), nedodrţanie najvyšších prípustných obsahov neţiaducich látok alebo s chybným označením, na ktorom chýbali predpísané údaje. Pri analýze odobratých vzoriek sa zistili prípady nedodrţania výrobcom deklarovaných parametrov výţivnej hodnoty. Príčinou je chybná deklarácia uvedená na etikete, ale aj nehomogenita kŕmnych zmesí, nepresnoé dávkovanie surovín a v prípade doplnkových látok často aj v neodôvodnene dlhá doba pouţiteľnosti. V oblasti označovania bolo ako nevyhovujúcich vyhodnotených 82 vzoriek. Medzi závaţnejšie chyby patrí napr. neuvedenie druhu krmiva, pre aký druh resp. kategóriu zvierat je krmivo určené, v zloţení sa uvádzajú neidentifikovateľné alebo nepovolené kŕmne suroviny, neuvádzanie povinných údajov o zapracovaných doplnkových látkach, uvádzanie nepovolených tvrdení a ďalšie údaje, ktoré sú v rozpore s poţiadavkami európskej legislatívy. b) Nezhody zistené na základe výsledkov analýzy vzoriek: Pri porovnávaní nevyhovujúcich vzoriek medzi rokom 2013 a 2014 okrem doplnkových krmív došlo k zlepšeniu kvality ostatných druhov krmív (kompletné krmivá, doplnkové látky, premixy a kŕmne suroviny). Celkovo došlo v kvalite krmív oproti roku 2013 k zlepšeniu o 2,6 %. Čo sa týka národnej a zahraničnej produkcie krmív moţno konštatovať, ţe u krmív z EÚ bolo vyššie % nevyhovujúcich vzoriek (zahraničná produkcia - nevyhovujúcich 14,2 %) ako u krmív z domácej produkcie (domáca produkcia - nevyhovujúcich 8,6 %). ŠVPS SR: Najväčšia frekvencia nezhôd bola zistená pri inšpekciách najmä v nedostatočnej hygiene skladovacích priestorov a kŕmnych zariadení, nevhodnom skladovaní krmív, nezabezpečení laboratórneho vyšetrenia pitnej vody, nedostatočnej dokladovej evidencii (chýbali nadobúdacie dokumenty od nakúpených krmív, zberné listy o mnoţstve VŢP určených producentom na odvoz a neškodné odstránenie), počas kontroly nebola predloţená poţadovaná dokumentácia. 25

6 2.2.2 Charakter rizika pochádzajúceho z nezhôd ÚKSÚP: Medzi váţne riziká patrí kontaminácia krmiva doplnkovou látkou, hlavne kokcídiostatikami, alebo pouţitie nedovolenej koncentrácie doplnkovej látky pre určité druhy a kategórie zvierat. Ďalším rizikom je výskyt zakázaných látok a produktov alebo výskyt neţiaducich látok v mnoţstve vysoko prekračujúcom povolené limity. Príčinou ich výskytu je porušenie technologického postupu alebo nedostatočné vnútorné kontrolné mechanizmy. V týchto prípadoch sú zahájené správne konania a udelenie sankcií. Menej závaţné porušenia sú riešené prijatím osobitných opatrení s uloţeným termínov na vykonanie nápravy a vykonaním následnej kontroly ich splnenia. Celkom v danom roku bolo zaevidovaných a vyhodnotených vzoriek krmív. U vzoriek kŕmnych surovín s obsahom GMO (Príloha č. 10) boli vyhodnotené dve vzorky ako nevyhovujúce, kedy v prvom prípade na označení nebola uvedená informácia, ţe krmivo obsahovalo GMO a v druhom prípade bolo na označení uvedené, ţe krmivo neobsahuje GMO, pričom v oboch vzorkách bola zistená GMO sója v mnoţstve > 0,9 %. Na surovinové zloţenie, prítomnosť zakázaných látok (podľa prílohy III nariadenia ES č. 767/2009) a neţiaducich látok (podľa nariadenia vlády SR č. 438/2006 Z. z.) boli mikroskopicky posúdené vzorky krmiva, pričom legislatíva v tejto oblasti nebola porušená. Na stanovenie ťaţkých kovov (Príloha č. 11) boli vykonané analýzy v rámci kontroly bezpečnosti krmív. Všetky výsledky boli v súlade s poţiadavkami nariadenia vlády SR č. 438/2006 Z. z. v platnom znení a neprekročili maximálne povolené limity v krmivách. Pri kontrole kríţovej kontaminácie kokcidiostatikami (Príloha č. 12) neboli zistené prípady pozitívneho nálezu. V kompletných krmivách sa sledovala aj prítomnosť zakázaných a neţiaducich látok ako sú antibiotiká, konkrétne sa vykonala analýza na bacitracín, 2 analýzy na tylozín a 2 analýzy na spiramycín. Pozitívny nález nebol zistený. Výskyt kontrolou zistených nálezov prekročenia najvyššieho prípustného obsahu mikroprvkov (Zn, Mn, Cu, Se) (Príloha č. 13) podľa nariadenia (ES) č. 1334/2003 bol zistený v 16 prípadoch. Tieto prípady boli v posudkoch vyhodnotené ako krmivá nepouţiteľné s upozornením výrobcu resp. dodávateľa na dodrţiavanie maximálne prípustných limitov doplnkových látok. V tejto súvislosti boli v správnom konaní prijaté osobitné opatrenia voči krmivárskym podnikom. Na sledovanie prekračovania maximálneho limitu vitamínu A sa vykonali analýzy v krmivách pre výkrmové kategórie hospodárskych zvierat. Prekročenie maximálneho limitu nebolo zistené. ŠVPS SR: Celkovo bolo na úseku hygieny krmív odobratých 1298 úradných vzoriek. Spolu nevyhovelo poţiadavkám 23 odobratých a vyšetrených úradných vzoriek. Z tohto počtu bolo nevyhovujúcich 12 vzoriek vody pouţívanej na napájanie zvierat a 11 vzoriek krmív. Z dvanástich nevyhovujúcich vzoriek vody na napájanie boli 9x nevyhovujúce bakteriologické ukazovatele, 3x prekročený limit obsahu NO 2 a NO 3. Krmivá nevyhoveli na poţadované parametre v 11 odobratých a vyšetrených úradných vzorkách. Išlo o tieto ciele vyšetrení: 5x stanovenie koncentrácie liečiva v medikovanom krmive (z toho 2x medikované krmivo určené pre králiky a 3x medikované krmivo určené pre ošípané), 3x kokcidiostatiká v kompletných kŕmnych zmesiach pre hydinu, 1x tetracyklíny v kŕmnej zmesi pre ošípané, 1x mikrobiologické ukazovatele v spracovanom krmive psích ţuvačkách a 1x bola vzorka vyhodnotená ako nevyhovujúca pre mikrobiologické ukazovatele v rybej múčke. Mimo plánu bolo odobratých 66 úradných vzoriek, z toho boli 3 nevyhovujúce. Kompletný prehľad odberov úradných vzoriek krmív podľa komodít a cieľov vyšetrení za rok 2014 je uvedený v prílohe č. 17. V porovnaní s rokom 2013, keď bolo 1,45 % nevyhovujúcich výsledkov 26

7 vyšetrení úradných vzoriek, bol v roku 2014 zaznamenaný mierny nárast na 1,77%. Aj v tomto roku pretrvávajú nevyhovujúce analýzy vo vzorkách napájacej vody pre zvieratá Hlavné príčiny nezhôd ÚKSÚP: Hlavnou príčinou vzniku nezhôd je prekročenie obsahu limitovaných látok, nedodrţiavanie technologického postupu výroby, prípadne nedodrţiavanie vnútorných kontrolných mechanizmov. V súvislosti s prekročením obsahov mikroprvkov (Zn, Cu, Mn) moţno predpokladať, ţe tieto boli prekročené cielene, v snahe vyuţiť adstringenčné a baktericídné vlastnosti niektorých zlúčenín týchto kovov na zastavenie hnačiek, prípadne došlo k nedodrţaniu zásad označovania a výroby medikovaných krmív. Ďalšími moţnými príčinami prekročenia maximálnych limitov sú vysoké obsahy mikroprvkov v doplnkových krmivách, resp. minerálnych krmivách. Ďalšou príčinou môţe byť zle deklarovaný obsah mikroprvkov v doplnkových krmivách, čo môţe spôsobiť pri ich zapracovaní prekročenie maximálnych limitov; nesprávne pouţitý premix alebo doplnkové krmivo, nedodrţanie technologického postupu, porucha miešacieho zariadenia, ako aj to, ţe výrobcovia nepočítajú s natívnymi obsahmi mikroprvkov v ostatných kŕmnych surovinách. ŠVPS SR: Nevyhovujúce výsledky vyšetrení pitnej vody u chovateľov zvierat sú často spôsobené kontamináciou zdroja pitnej vody (vlastná studňa) prostredníctvom maštaľného hnoja skladovaného v blízkosti studne. Nevyhovujúce výsledky vyšetrení vody pouţívanej na napájanie zvierat sú postúpené na príslušnú RÚVZ. U vzoriek medikovaných krmív, v ktorých sa laboratórnym vyšetrením zistí obsah liečiva, ktorý nie je v súlade s deklarovanou koncentráciou existuje predpoklad, ţe k pochybeniu mohlo dôjsť na strane výrobcu v súvislosti s nedodrţaním technologického postupu pri výrobe medikovaného krmiva. K zníţeniu koncentrácie účinnej látky v medikovanom krmive môţe dôjsť pri nevhodných skladovacích podmienkach, prípadne kvôli nesprávnej veľkosti častíc krmiva. Výskyt zakázaných látok v krmive môţe byť spôsobený kríţovou kontamináciou u výrobcu, prípadne u chovateľa zvierat. 3. Audity 3.1 Audity vykonané podľa čl. 4 (6) nariadenia (ES) č. 882/2004 o úradných kontrolách ÚKSÚP: V rámci ÚKSÚP sa v priebehu roka vykonali interné audity, mimoriadne audity, dohľady SNAS a svedecké posúdenia výkonov inšpekcie v krmivárskych podnikoch. Zistené nezhody sa týkali dokumentácie, ktorá nebola v súlade s príručkou kvality. Nezhody boli odstránené a dokumentácia je v súlade s nariadením (ES) č. 882/2004 o úradných kontrolách a s normou STN EN IEC 17020:2012. Auditovanie výkonu úradnej kontroly na úseku krmív boli vykonané formou svedeckého posúdenia práce inšpektorov. V roku 2014 boli vykonané tri svedecké posúdenia priamo v krmivárskych podnikoch. S cieľom zlepšiť súčasný systém kvality bolo v SL-OAK Bratislava vykonaných 7 nápravných a preventívnych činností a v SL-OAK Zvolen 2. V priebehu roka bolo podané v SL-OAK Bratislava a Zvolen po jednej opodstatnenej sťaţnosti. Na dvoch pracoviskách SL- OAK v Bratislave a vo Zvolene bolo v roku 2014 v súlade s ročným programom interných auditov SL-OAK vykonaných 68 interných auditov. Z toho 46 bolo zameraných na preverenie prvkov systému kvality normy STN EN ISO/IEC 17025:2005 Všeobecné poţiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií a 22 interných auditov zameraných na sledovanie výkonu skúšobnej činnosti vo všetkých akreditovaných skúškach. V roku 2014 sa SL-OAK zúčastnilo 7 medzinárodných porovnávacích meraní. Celková úspešnosť za rok 2014 SL-OAK v akreditovaných a v neakreditovaných stanoveniach bola 96,79 %, z toho úspešnosť v akreditovaných stanoveniach bola 96,3 %. 27

8 3.1 Audity orgánov úradnej kontroly na regionálnej úrovni vykonané podľa čl. 4 (6) nariadenia (ES) č. 882/2004 ŠVPS SR: Na úseku výkonu úradných kontrol hygieny krmív boli naplánované 3 audity. Vykonané boli 2 interné audity ako súčasť auditov na TSE - systém výkonu úradných veterinárnych kontrol. Jeden audit na systém úradných kontrol v oblasti hygieny krmív bol z dôvodu krátenia finančných prostriedkov presunutý na rok Pri auditoch boli zistené 2 nezhody. Prehľad interných auditov na úseku hygieny krmív a počet nezhôd za rok 2014 je uvedený v prílohe č. 16. Moţno konštatovať, ţe systém úradných kontrol je zavedený účinne. Splnenie opatrení na odstránenie zistených nesúladov bude skontrolované následnými auditmi. 3.2 Kontrola účinnosti úradných kontrol v zmysle čl. 8 (3) nariadenia (ES) č. 882/2004: Okrem auditov ŠVPS SR v zmysle čl. 8 (3) nariadenia (ES) č. 882/2004 vykonáva aj kontrolnú činnosť na základe zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov. Na úseku kontroly hygieny krmív boli inšpektormi ŠVPS SR vykonané 2 vnútorné kontroly zamerané na výkon úradných kontrol na úseku hygieny krmív v zmysle MP. Pri kontrolách neboli zistené nedostatky. 3.3 Audity a inšpekcie kontrolných orgánov vykonané podľa čl. 5(3) nariadenia (ES) č. 882/2004 o úradných kontrolách ÚKSÚP a ŠVPS SR: V oblasti krmív a výţivy zvierat nie sú delegované ţiadne činnosti a preto v roku 2014 neboli vykonané ţiadne audity a inšpekcie kontrolných orgánov. 3.4 Audity zo strany EK FVO čl. 45 nariadenia (ES) č. 882/2004 V roku 2014 neboli vykonané ţiadne audity zo strany EK FVO. 4. Postupy na zabezpečenie efektívnosti 4.1 Postupy na zabezpečenie zhody prevádzkovateľmi krmivárskych podnikov a ďalších príslušných výrobcov a prevádzkovateľov ÚKSÚP: V menej závaţných prípadoch porušenia platných predpisov sa riešili upozornením v posudkoch alebo pozastavením krmiva do odstránenia nedostatku. V roku 2014 boli v súlade s krmivárskym zákonom a správnym poriadkom prijaté osobitné opatrenia a sankčné postihy (Príloha č. 14). Prijatie osobitného opatrenia podľa 11 zákona č. 271/2005 Z.z: - z dôvodu porušenia poţiadaviek nariadenia (ES) č. 767/2009 týkajúcich sa povinného označovania doplnkových látok, ako aj prekračovanie maximálnych limitov doplnkových látok mikroprvkov a vitamínov v krmivách. Výsledok: Krmivársky podnik uznal porušenie a okamţite pristúpili k náprave. Uloţenie pokuty podľa 12 zákona č. 271/2005 Z.z.: - za zavádzajúce údaje na označení krmiva vo výške 4 165,84 Výsledok: Krmivársky podnik uznal porušenie a pokutu uhrádza podľa splátkového kalendára. Nevyhovujúce rozbory úradne odobratých vzoriek krmív podľa 14, zákona č. 271/2005 Z.z. - úhrady nákladov v počte 108, v celkovej sume ,20 Porušenie kríţového plnenia: - zistené zaplesnené uskladnené seno, ktoré bolo nevhodne skladované (u dvoch prvovýrobcov), - krmivá pochádzajú od neregistrovaných dodávateľov krmív (u jedného prvovýrobcu), Výsledok: udelená sankcia vo forme krátenie platieb vo všetkých troch prípadoch. ŠVPS SR : Pri vykonaných beţných plánovaných veterinárnych kontrolách bolo 10 úradných kontrol s nedostatkami pre porušenia predpisov, pri ktorých bolo celkovo zistených 16 nedostatkov. V rámci šetrenia bolo vykonaných 32 dodatočných kontrol zameraných 28

9 na overenie splnenia vydaných opatrení, za ktoré bolo za poplatky vyúčtovaných 414,21 eur. RVPS vydali 10 opatrení podľa 8 a 2 opatrenia podľa 14 zákona č. 39/2007 Z. z. veterinárnymi inšpektormi RVPS na ich odstránenie. Boli udelené 3 blokové pokuty vo výške 210 eur. Šesť zistených nedostatkov bolo postúpených inému kompetentnému orgánu na doriešenie. Úradné kontroly v roku 2014 vykonávalo 55 inšpektorov RVPS. U nevyhovujúcich výsledkov bolo u 23 vzoriek vydaných 23 opatrení a 9 nevyhovujúcich výsledkov analýz bolo postúpených inému, vecne príslušnému orgánu na došetrenie, prípadne na vydanie opatrení alebo sankcií. 4.2 Postupy prijaté na zabezpečenie efektívneho fungovania služieb úradnej kontroly ÚKSÚP: Účinný systém výkonu úradných kontrol je zabezpečený aplikáciou nariadenia (ES) č. 882/2004 o úradných kontrolách. Kontroly sú vykonávané podľa metodických pokynov, ktoré zahŕňajú poţiadavky legislatívy a zabezpečujú jednotný postup. Aby bola zabezpečená účinnosť úradných kontrol z hľadiska pokrytia územia, je zavedená analýza rizika, ktorá je jedným z podkladov pre tvorbu ročného plánu kontrol. Táto analýza zohľadňuje význam podnikov, sortiment výroby, druh činnosti a pod. K zabezpečeniu účinného výkonu kontrol prispieva aj zavedený systém akreditácie inšpekcie, ktorý vykonáva SNAS. Na základe splnenia kritérií daných SNAS je inšpekčnému orgánu vydané Osvedčenie o akreditácii č. I-033 s termínom trvania do Nástrojom pre zabezpečenie efektívneho fungovania sluţieb úradnej kontroly sú interné audity, svedecké posúdenia a školenia inšpektorov. Cieľom interných auditov je najmä zistiť zhodu prvkov systému manaţérstva so stanovenými cieľmi a zámermi definovanými v príručke kvality a preskúmať funkčnosť a efektívnosť zavedeného systému manaţérstva kvality. Audit vykonávajú odborne spôsobilé osoby s náleţitou úrovňou ovládania systému manaţérstva kvality (STN EN ISO/IEC 17020:2012). Cieľom svedeckého posúdenia je overiť zavedený systém práce a dodrţiavanie stanovených postupov inšpektorov krmív pri výkone úradných kontrol. Svedecké posúdenie vykonáva výhradne posudzovateľ, ktorý je odborne spôsobilý a je dokonale oboznámený s inšpekčnými metódami a cieľmi inšpekcie. ŠVPS SR: Pre zabezpečenie efektívneho fungovania činností vypracováva ŠVPS SR metodické pokyny na jednotné postupy dotknutých orgánov, ktorými usmerňuje výkon úradných veterinárnych kontrol, upravuje odbery úradných vzoriek na analýzy a stanovuje úlohy a povinnosti orgánov štátnej správy na úseku bezpečnosti krmív. Kaţdý rok je aktualizovaný plán odberu úradných vzoriek na základe analýzy výsledkov z predchádzajúceho roka, novej legislatívy a aj podľa aktuálnej situácie. Podľa potreby je aktualizovaný aj plán úradných kontrol Nové, aktualizované, revidované kontrolné postupy ÚKSÚP: Zoznam platných legislatívnych predpisov je priebeţne v roku aktualizovaný a spracovaný vo forme zoznamu. Uverejnený je na webovej stránke ÚKSÚP. V oblasti neţiaducich látok v krmivách bolo v roku 2014 novelizované odorúčanie o zníţení prítomnosti dioxínov, furánov a polychlórovaných bifenylov (PCB) v krmivách a potravinách. Nariadenia o autorizovaných doplnkových látkach, ktoré schvaľuje a povoľuje Európska komisia boli pravidelne monitorované. V danej oblasti bolo EK v roku 2014 vydaných 31 nových nariadení a počet autorizačných nariadení ku koncu roku takto predstavoval cca 400 nariadení. V súlade s krmivárskym zákonom bola pripravená aj verzia zoznamu povolených doplnkových látok, ktorá bola uverejnená vo Vestníku MPRV SR v čiastke 21/2014. Smernica č. 2008/38/EC ktorou sa stanovuje zoznam zamýšľaných pouţití krmív určených na zvláštne nutričné účely u zvierat o bola novelizovaná nariadením (EÚ) č. 5/2014. Zmeny boli zapracované do konsolidovaného znenia nariadenia vlády č. 29/2011 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam zamýšľaných pouţití krmív určených na osobitné nutričné účely. 29

10 Zmeny nastali v legislatívnom predpise č. 152/2009 o vzorkovaní a analytických metódach pouţívaných na kontrolu krmív. Nariadenie bolo novelizované nariadením (EÚ) č. 709/2014 a zmeny sa týkali stanovenia obsahu dioxínov a polychlórovaných bifenylov. Metodický postup určený na vykonávanie kontroly krmív na hraničných vstupných bodoch do EÚ bol naposledy novelizovaný s účinnosťou od 1. januára 2015, k implementácii nariadenia (ES) č. 882/2004 ohľadne zvýšenej frekvencii kontrol u niektorých kŕmnych surovín neţivočíšneho pôvodu z dovozu v súlade s nariadením (ES) č. 669/2009. Tento metodický postup obsahuje aj presný zoznam krmív z dovozu, ktoré si vyţadujú zvýšenú mieru kontrol, poţiadavky na sledované ukazovatele a zoznam dokladov, ktoré musia tieto krmivá sprevádzať. Vo vzťahu k činnosti v rámci Stáleho výboru pre krmivá, prebiehala spolupráca so zástupcom SR najmä pri príprave stanovísk a dotazov pri schvaľovaní doplnkových látok resp. ohľadne ich praktického pouţívania. ŠVPS SR: vypracovala pre rok 2015 Metodický pokyn č. 16/ Úradné veterinárne kontroly krmív a Metodický pokyn č. 15/ Odber úradných vzoriek krmív v roku 2015 (VPO). Pre zjednotenie postupov pri úradných kontrolách sú vypracované kontrolné listy pre účely úradnej kontroly. Na dvoch celoslovenských pracovných poradách v roku 2014 sa prijímali úlohy a spoločné riešenia k vzniknutým problémom na úrovni RVPS, ŠVPÚ a ŠVPS SR Školenia ÚKSÚP: Školenia a semináre sú zamerané predovšetkým na odborné vzdelávanie zamestnancov terénnej inšpekcie krmív a zamestnancov skúšobných laboratórií analýzy krmív. Cieľom školení je oboznámiť účastníkov s novou legislatívou, novými postupmi a overiť ich schopnosti vykonávať úradné kontroly krmív podľa poţiadaviek stanovených krmivárskym právom. Prehľad uskutočnených školiacich a vzdelávacích aktivít: P.č. Názov školenia, kurzu, seminára v OIK Dátum 1 Preškolenie na: STN ISO 19011:2003; 17020:2012;17024:2012;17025:2005; Zdokonaľovacie školenie inšpektorov krmív ku kontrolám prvovýroby, kontrolám v potravinárskych podnikoch, uplatňovaní krmivárskeho práva a legislatívne zmeny. Cieľ: zdokonaľovacie školenie inšpektorov. Účastníci: inšpektori krmív.(celoslovenské). Vypracovanie mesačných správ. Hodnotenie rizikovosti podnikov a záznamy v zošitoch - história kontrol. Zistené nedostatky pri vyplňovaní inšpekčných správ z úradných kontrol. Prezentácia nových metodických pokynov na výkon úradných kontrol krmív. Oboznámenie inšpektorov s riadenou dokumentáciou manaţérom kvality. (pracovisko Zvolen a Košice) Vypracovanie mesačných správ. Hodnotenie rizikovosti podnikov a záznamy v zošitochhistória kontrol. Zistené nedostatky pri vyplňovaní inšpekčných správ z úradných kontrol. Prezentácia nových metodických pokynov na výkon úradných kontrol krmív. Oboznámenie inšpektorov s riadenou dokumentáciou manaţérom kvality (pracovisko Bratislava) Školenia laboratórnej časti OKVZ v SL - OAK - Február Školenia súvisiace s akreditáciu, školenia IA, MQ a STN EN ISO/IEC 17025:2005 navýšené o STN EN ISO/IEC 17020:2012, STN EN ISO/IEC 17024:2014, STN EN ISO 19011:2003, Cieľ: zvyšovanie odbornosti. Účastníci: manaţment SL-OAK. - Jún Nové analytické postupy pro zemědělskou praxi 2014, Cieľ: nadviazanie úzkej spolupráce medzi laboratóriami ÚKSÚP a prezentujúcou stranou ÚKZÚZ ako aj spoluprácu v činnosti NRL. Účastníci: zamestnanci laboratória SL-OAK. 30

11 - Priebeţne v roku: Školenia a semináre, expozície usporiadané firmami, špecializované semináre pre odborných pracovníkov zamerané na oblasť ich činnosti, na nové prístroje a metódy stanovení. Cieľ: zvyšovanie odbornosti. Účastníci: zamestnanci SL-OAK - Priebeţne v roku: Interné školenia, organizované manaţmentom SL-OAK prebehli podľa ročného plánu a uskutočnili sa všetky. ŠVPS SR: V rámci Národného plánu vzdelávania zamestnancov orgánov veterinárnej správy na rok 2014 sa inšpektori RVPS zúčastnili školenia s názvom: Monitoringy (NPKR, MPZ, RHK), Rezíduá, Farmácia, ktoré sa konalo v dňoch 24. aţ 26. februára 2014 na IVVL v Košiciach. Ďalšie školenie s názvom: Monitoringy (NPKR, MPZ, RHK), rezíduá, farmácia, krmivá, VŢP sa konalo v dňoch decembra 2014 na IVVL v Košiciach pre inšpektorov kontroly krmív, ekológie a veterinárnej farmácie z RVPS Poskytovanie dodatočných prostriedkov V roku 2014 neboli zo štátneho rozpočtu poskytnuté ţiadne dodatočné prostriedky Zmeny vo využívaní existujúcich prostriedkov na základe zmeny priorít V roku 2014 nedošlo k zmenám vo vyuţívaní existujúcich prostriedkov na základe zmeny priorít Špeciálne kontroly ÚKSÚP vykonáva kontrolu kríţového plnenia na základe delegovania tejto činnosti z PPA. (viď bod 2) Zmeny v organizácii alebo manažmente kompetentných úradov ÚKSÚP: Skúšobné laboratórium je akreditované akreditačnou sluţbou SNAS od roku 2004 so spôsobilosťou vykonávať fyzikálne, chemické a mikroskopické stanovenia v krmivách. V rámci reorganizácie v ÚKSÚP po presťahovaní a premiestnení laboratórií na analýzu krmív z pracoviska Zvolen v mesiacoch jún aţ október 2014 akreditačný orgán SNAS pozastavil akreditáciu aţ do vykonania mimoriadneho dohľadu, ktorý bol naplánovaný na január Laboratóriá ÚKSÚP boli centralizované do Bratislavy a laboratóriá na analýzu krmív na pracovisku Košice (v roku 2012) a pracovisku Zvolen (k ) boli zrušené. V roku 2014 prišlo k zmene na poste generálneho riaditeľa ÚKSÚP Usmernenia alebo informácie pre prevádzkovateľov krmivárskych podnikov ÚKSÚP: Usmernenia a informácie pre prevádzkovateľov krmivárskych podnikov sú pravidelne poskytované prostredníctvom webového sídla ÚKSÚP, ako aj zverejňované vo vestníkoch MPRV SR. Spolupráca medzi Zväzom výrobcov krmív, skladovateľov a obchodných spoločností a ÚKSÚP sa vykonávala v priebehu roka formou jednaní a pracovných stretnutí Nová legislatíva ÚKSÚP: Právny rámec pre výkon kontroly sa nezmenil. Nebola prijatá ţiadna nová národná legislatíva. Nová európska legislatíva bola implementovaná a v aktualizovaných a konsolidovaných metodických pokynoch resp. národných legislatívnych predpisoch (viď bod 4.2.1) Pozastavené alebo odňaté povolenia delegovanej činnosti pre úradné kontroly V súvislosti s úradnou kontrolou neboli vydané ţiadne opatrenia na pozastavenie činností. ÚKSÚP ani ŠVPS SR nedelegujú činnosti na iné organizácie. 5. Prehľad celkového plnenia 5.1 Pokrok dosiahnutý v strategických cieľoch opísaných v národnom kontrolnom pláne Na základe odborných školení pre inšpektorov a prepracovaniu metodických postupov úradných kontrol bola vykonávaná kontrola, ktorá zabezpečila vyrovnanú kvalitu v oblasti krmív. Stále zlepšovaný systém výkonu úradných kontrol prispel k naprávaniu nedostatkov 31

12 vo výrobe a uvádzaní krmív na trh ako aj pri kontrole krmív zo zahraničia, ktoré nie vţdy spĺňali platnú krmivársku legislatívu a takto participovali na neuspokojivom stave nevyhovujúcich vzoriek. Súčasne účinné kontroly prispeli k vysokej úrovni ochrany zdravia ľudí kontrolou nebezpečných látok v krmivách, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť výsledný ţivočíšny produkt. 5.2 Efektivita úradných kontrol vykonaných podľa národného kontrolného plánu Účinným nástrojom, ktorý výrazne prispel k zlepšeniu úrovne rešpektovania platných predpisov nielen výrobcami, ale aj sprostredkovateľmi krmív sú uplatnené represívne opatrenia v zmysle zákona č. 271/2005 Z. z., ktoré sa javia ako dostatočne odrádzajúce potenciálnych porušovateľov. 6. Aktualizácia národného kontrolného plánu V roku 2014 nebol MANCP aktualizovaný. 32

13 Príloha č. 1 Úradná kontrola ÚKSÚP- plán úradných kontrol a jeho plnenie Prevádzka krmivárskeho podniku Frekvencia kontrol Schválené (nar. (ES) 183/2005 čl. 10, Príloha II) 4 /1rok Registrované (nar. (ES) 183/2005 čl. 9, Príloha II) 2-4 /1rok Prvovýrobca ( nar. (ES) 183/2005 čl. 5 ods. 2 Príloha II) 1-2 /1rok Prvovýrobca (nar. (ES) 183/2005 čl. 5 ods. 1, Príloha I) 1/5 rokov Obchodné prevádzky náhodne Plán kontrolné dni Plán plnenie % Pracovisko Bratislava ,8 Pracovisko Zvolen ,2 Pracovisko Košice ,4 Plán spolu ,5 Úradná kontrola ÚKSÚP - prehľad vykonaných úradných kontrol Príloha č. 2 Úradná kontrola ÚKSÚP - dovoz krmív cez hraničné inšpekčné stanice (HIS) ÚKSÚP Dovoz krmív cez HIS Čierna nad Tisou Druh Počet zásielok Množstvo ton Poznámka Spolu: 0 0 Dovoz krmív cez HIS Vyšné Nemecké Druh Počet zásielok Množstvo, t Poznámka Kŕmne droţdie ,83 RU Kŕmne droţdie 4 86,11 UA Kŕmne droždie spolu ,94 Pivovarnícke mláto 5 106,63 RU Melasa 3 66,10 RU Proso ,74 UA Proso ,02 RU Proso spolu ,76 Slnečnicové pokrutiny ,67 UA Ľanové pokrutiny 1 22,04 RU Ľanové pokrutiny 4 87,68 UA Ľanové pokrutiny spolu 5 109,72 Sójové pokrutiny ,82 UA Sójový olej 4 84,68 UA Slnečnica 4 86,64 UA Slnečnica ,51 MD Slnečnica spolu ,15 Sója ,79 UA Ľan 9 197,26 UA Ľan 6 126,18 RU Ľan 1 21,00 KZ Ľan spolu ,44 Kukurica ,70 UA Pšenica ,44 UA Repka ,59 UA Hrach ,78 UA Lupina 9 327,98 UA Vika ,29 UA Bôb 2 43,84 UA Cirok 2 44,08 UA Pohánka 4 85,36 UA Pohánka 1 19,62 RU 33

14 Pohánka spolu 5 104,98 Jačmeň 3 64,53 UA Pšeno 3 64,68 UA Monocalciumfosfát 4 86,68 RU Modrá skalica 1 21,60 RU Pestrec mariánsky 1 2,99 UA Poţlť farbiarsky 1 22,07 RU Kukuričný glutén 1 21,06 UA Lecitín 2 47,36 UA Síran meďnatý 1 21,60 RU UA spolu ,35 RU spolu ,37 MD spolu ,51 KZ spolu 1 21,00 Dovoz celkom ,23 Vysvetlivky: UA= Ukrajina, RU= Rusko, MD= Moldavsko, KZ- Kazachstan Príloha č.3 Úradné kontroly krmív v krmivárskych podnikoch Miesto vykonania kontroly Komerčná výroba - kŕmne zmesi 197 Výroba kŕmnych zmesí pre vlastnú potrebu 289 Výroba doplnkových látok, premixov 17 Sprostredkovateľská činnosť 192 Výroba kŕmnych surovín 71 Kríţové plnenie modul PH-11 pre PPA 300 Dovoz krmív z tretích krajín 26 Obchodná sieť 103 Potravinársky priemysel 32 Pouţívanie ţivočíšnych múčok 11 Prvovýroba 59 Miestne šetrenie a kontrola verejných skladov 63 Doprava krmív 30 Sklady krmív 24 iné (podnety, GMO a pod.) Počet Spolu 1439 Príloha č. 4 Prehľad úradne odobratých vzoriek krmív Odber vzoriek na účel analýzy zloţky ţivočíšneho pôvodu 122 prítomnosť melamínu 23 botanické nečistoty 21 kríţová kontaminácia 21 GMO 17 Ťaţké kovy, mikroprvky, makroprvky, superkontrola 891 Počet

15 glukosinoláty 24 Spolu 1119 Príloha č. 5 Nedostatky zistené pri výkone úradných kontrol Inšpekčné práce (Okruhy kontroly) Zistené nezhody Registrácia/schválenie kontrolovaného subjektu ( 2, ods.1, zákon č. 271/2005 Z.z.) 96 Doklad o odbornej spôsobilosti ( 5, zákon 271/2005 Z.z.) 25 Registrácia/schválenie dodávateľov krmív (čl. 5 nariadenia (ES) č. 183/2005, ods. 6) 15 Dovoz krmív z tretích krajín (čl. 23 nariadenia (ES) č. 183/2005) 1 Výrobné zariadenia a vybavenia (príloha II nariadenia (ES) č. 183/2005) 4 Technologický postup výroby krmiva, HACCP a zvládnutie kritických kontrolných 12 bodov (čl. 6 nariadenia (ES) č. 183/2005) Organizačný poriadok ( 2 zákona č. 271/2005 Z. z., ods. 4, písm. c)) 6 Plán kontroly kvality krmiva (príloha II nariadenia (ES) č. 183/2005) 15 Skladový poriadok ( 2 zákona č. 271/2005 Z. z., ods. 4, písm. e)) 33 Dokumentačný poriadok ( 2 zákona č. 271/2005 Z. z., ods. 4, písm. f)) 3 Reklamačný poriadok a systém sťahovania krmiva z distribučnej siete (Príloha II 1 nariadenia (ES) č. 183/2005; 2 zákona č. 271/2005 Z. z., ods. 4 písm. g)) Informácie o krmivách, ktoré sa vyrábajú alebo uvádzajú na trh (kapitola 4 nariadenia 52 (ES) č. 767/2009) Spolu 263 Príloha č. 6 Najfrekventovanejší výskyt rizikových látok v krmivách z celkového počtu denných hlásení RASFF Riziková látka Frekvencia výskytu v % Salmonelly spp. 45 Aflatoxín 8 Tkanivá suchozemských zvierat 6 Dioxíny 5 Vysoký počet Enterobacter spp. 3 Kadmium 3 Chloramphenicol 3 GMO 1 Fluór 1 Selén 1 Ambrózia 1 Príloha č. 7 Počet zaevidovaných a vyhodnotených úradne odobratých vzoriek krmív Vzorka 35 Počet Úradný odber vzoriek v roku 1119 Evidované a vyhodnotené vzorky v roku 1268 Vystavené posudky na vzorky v roku z toho vyhovujúce / nevyhovujúce 863 / 108

16 Príloha č. 8 Počet vzoriek podľa druhu krmiva Druh krmiva počet vyhovujúce nevyhovujúce % nevyhovujúcich Doplnkové krmivá ,3 Kompletné krmivá ,4 Doplnkové látky ,0 Premixy ,2 Kŕmne suroviny ,8 Celkový počet ,1 Príloha č. 9 Počet vzoriek podľa typu krmivárskeho podniku Typ krmivárskeho podniku počet vyhovujúce nevyhovujúce % nevyhovujúcich Výrobcovia kŕmnej suroviny ,0 Výrobcovia doplnkových látok, bioproteínov, premixov Výrobcovia kŕmnych zmesí a doplnkových kŕmnych zmesí , ,9 Dovozcovia krmív ,9 Sprostredkovatelia a obchody ,9 Výrobcovia pre vlastnú potrebu ,2 Celkový počet ,1 Príloha č. 10 Počet analýz na sledovanie GMO v krmivách Kategória Počet analýz GMO pozitívna GMO negatívna Počet nevyhovujúcich Kŕmne suroviny Sója Kukurica Repka Premixy Premixy Spolu Príloha č. 11 Počet stanovení ťažkých kovov v krmivách Druh krmiva Kompletné krmivá Doplnkové krmivá Premixy Kŕmne suroviny Počet stanovení olovo kadmium arzén spolu

17 Doplnkové látky Spolu Príloha č. 12 Počet stanovení na krížovú kontamináciu kokcidiostatikami Druh krmiva Kompletné krmivá Doplnkové krmivá Salinomycinát sodný Monenenzinát sodný Nara - zín Nikarbazín Robenidín Počet stanovení Lasaloci d sodný Madur a- mycín Semdur a- mycín Halofu -ginon Diklazuril Spolu Premixy Kŕmne suroviny Doplnkové látky Spolu Príloha č. 13 Počet stanovení mikroprvkov prekračujúcich najvyššie prípustné hodnoty Druh krmiva Počet stanovení s prekročeným obsahom mikroprvkov zinok mangán meď selén spolu Kompletné krmivá Doplnkové krmivá spolu Príloha č. 14 Prehľad uložených pokút a osobitných opatrení Osobitné opatrenia Dátum / č. spisu KVZ/621/2014 Uložené opatrenia Prekročenie maximálnych limitov doplnkových látok mikroprvkov v krmive. Zistiť príčinu a zabezpečiť dodrţiavanie maximálnych limitov doplnkových látok. Stav riešenia Právoplatné Krmivársky podnik podal správu o splnení uloţených opatrení. Uloženie pokuty Dátum / č. spisu KVZ/208/2014 Uložené opatrenia Zavádzajúce informácie na označení o pôvode krmiva. Pokuta 4 165,84. Stav riešenia Právoplatné Krmivársky podnik uhrádza pokutu splátkovým kalendárom. Príloha č. 15 Úradná kontrola ŠVPS SR - vyhodnotenie cielených kontrol za rok 2014 RVPS Počet úradných kontrol Výsledok úradnej kontroly Počet odobratých vzoriek Výsledok ŠVPÚ Nové Zámky 2 súlad 4 súlad Levice 1 súlad 3 súlad 37

18 Spolu 3 7 Príloha č. 16 ŠVPS SR interné audity na úseku hygieny krmív a počet nezhôd za rok 2014 Predmet interného auditu Systém výkonu kontrol na úseku hygieny krmív Počet naplánovaných auditov Počet vykonaných auditov Počet nezhôd Spolu Príloha č. 17 ŠVPS SR - prehľad odberov úradných vzoriek krmív podľa komodít a cieľov vyšetrení za rok 2014 Pitná voda Komodita Cieľ vyšetrenia mikrobiologické (E. coli, koliformné, CPM mezofilné, psychrofilné, Clostridium spp., enterokoky) Počet vzoriek Odobratýcvujúcich Nevyho- Plánovaných Pitná voda NO 2 a NO Pitná voda ťaţké kovy (Cd, Pb, Hg, As, Ni) Krmivá pre hospodárske zvieratá ţivočíšny proteín - kríţová kontaminácia Krmivá pre hospodárske zvieratá spracovaný ţivočíšny proteín - HD proteín Kŕmne suroviny ţivočíšneho pôvodu ČKT + peroxidové číslo Kŕmne suroviny, ţivočíšne bielkoviny ako kŕmne suroviny NH Spracovaná ţivočíšna bielkovina Salmonella spp., CPM, Clostridium (SŢB) spp. Krvné produkty, krvné múčky, krvné Salmonella spp., CPM deriváty, vaječné produkty Kafilerický tuk, deriváty tukov, rybí tuk Salmonella spp., CPM Mliečne kŕmne zmesi Salmonella spp., CPM, Clostridium spp., koliformné Rybia múčka Salmonella spp., CPM Spracované krmivo pre spoločenské Salmonella spp., CPM zvieratá - salámy Spracované krmivo - ţuvačky Salmonella spp., CPM Konzervované krmivo pre spoločenské zvieratá (konzervy) termostatová skúška anaeróbne sporulujúce mezofilné mikroorganizmy mykotoxín - aflatoxín B Kŕmne suroviny, kompletné kŕmne zmesi a krmivá Kompletné kŕmne zmesi mykotoxín - ochratoxín A

19 Kŕmne suroviny, kŕmne zmesi, mykotoxín - DON objemové krmivá (deoxynivalenol) Kŕmne suroviny, kŕmne zmesi, mykotoxíny - fumonizíny B1, B objemové krmivá Kŕmne suroviny a kŕmne zmesi mykotoxín - zearalenon Kŕmne zmesi, obilniny a vedľajšie mykotoxín - T-2 a HT-2 toxín produkty z nich Objemové krmivá, kŕmne zmesi, dioxíny trvalé trávne porasty Všetky druhy krmív (kŕmne zmesi, PCB kŕmne suroviny, šroty) Všetky druhy krmív (kŕmne zmesi, chlórované uhľovodíky DDT, kŕmne suroviny, šroty) HCH, HCB Všetky druhy krmív (kŕmne zmesi, organofosfáty kŕmne suroviny, šroty) Kŕmne zmesi zakázané látky - sulfónamidy Krmivo podávané HZ zakázané látky - avilamycín Kŕmne zmesi pre ryby, hydinu, zakázané látky - tetracyklíny ošípané Kŕmne zmesi pre ošípané, hydinu, zakázané látky - tylozín ryby, včely Kŕmne zmesi pre ošípané, hydinu, zakázané látky - β agonisti ryby, hovädzí dobytok Kŕmne zmesi pre ošípané, hydinu, zakázané látky - tyreostatiká ryby, hovädzí dobytok Kompletné kŕmne zmesi pre hydinu a kokcidiostatiká králiky Kompletné a doplnkové kŕmne zdravotná neškodnosť krmív zmesi, kŕmne suroviny salmonelly, plesne, kvasinky Kŕmne zmesi pre ovce mikroprvky - meď Kŕmne zmesi pre ošípané mikroprvky - zinok Objemové krmivá, kŕmne suroviny - ťaţké kovy - ortuť, arzén obilniny Medikované krmivá stanovenie koncentrácia liečiva Krmivo v prípade podozrenia z toxické látky otravy, úhyn zvierat Všetky druhy krmív rádioaktivita Spolu